Apr 9, 2016

291 - Ἡ Κύπρος δίδει τὸ παράδειγμα

Δεκέμβριος 2010-Καντώνα-  Δημήτρης Κιτσίκης, γεν. πρόξενος Κακιούσης,μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ, μητροπολίτης Σιγκαπούρης


291 - Ἡ Κύπρος δίδει τὸ παράδειγμα

Ἡ ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ σκέψη εἶναι θεϊκή. Οἱοσδήποτε τὴν ἀγνοήσει θὰ χάσῃ. Θέση, ἀντίθεση σύνθεση. Τόσο ἁπλὸ ἀλλὰ καὶ τόσο συμπαντικό. Σὰν τὸν Θεό. Ἄνδρας(θέση), γυναῖκα (ἀντίθεση), παιδί(συνθεση, ζωή). Ὅταν ἀγνοεῖται μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴν ἔλλειψη γάμου καὶ οἰκογενείας, τὶς ἐκτρώσεις, τὸν φεμινισμό, τὴν ἀθεΐα, ἐπέρχεται ἡ συρρίκνωση καὶ ὁ θάνατος.

Ὁ ἐθνικισμὸς καὶ ὁ διεθνισμὸς εἶναι ἀντιδιαλεκτικὲς ἰδεολογίες καὶ ἀναποφεύκτως μὲ τὸν καιρὸ ὁδηγοῦν στὴν ἀποτυχία. Καμμία ἀπὸ αὐτὲς δὲν προτείνει σύνθεση.Ἡ Ἑλλὰς κατεστράφη διότι ἐκκινήθη μεταξὺ ἐθνικισμοῦ καὶ διεθνισμοῦ.

Ἐπὶ δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ὁ χῶρος τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ἐστερεώνετο στὴν Αὐτοκρατορία, δηλαδὴ στὴν διαλεκτικὴ σύνθεση, στὴν ποιοιτικὴ καὶ ὄχι τὴν ποσοτικὴ ὑπέρβαση τῶν ἀντιθέσεων, στὸν Σωκράτη. Τὸ 1821, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἄρχισαν τὸ ξεχείλωμα τοῦ πουλόβερ τῆς Οἰκουμενικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, τὴν Βυζαντινωθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, χάρι στὸν ἐθνικισμὸ τῆς μασονικῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, Αὐτοκρατορία ποὺ εἶχαν ἀποτύχει νὰ ξηλώσουν τὸ 1453, χάρι στὸν Γεννάδιο.

Τὸ 1908 ἡ νεοτουρκικὴ μασονικὴ ἐπανάσταση καὶ τὸ 1909 τὸ Γουδί, ἔφεραν  τὸν ἀποσυνθετικὸ ἐθνικισμὸ στὴν καρδιὰ τῆς Αὐτοκρατορίας, καὶ στὴν Ἀθήνα τὸν μεγαλοφυῆ μασόνο ἐθνικιστὴ Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τοῦ Αἰγαίου τὸ σκηνικὸ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων εἶχε στηθῆ γιὰ τὴν κατακρήμνιση τῆς Αὐτοκρατορίας. Τραγικὸ τὸ διχασμένο πρόσωπο τοῦ Ἴωνος Δραγούμη μεταξὺ ἐθνικισμοῦ καὶ αὐτοκρατορίας, ἐνώπιον τῆς καταρρεύσεως τοῦ διαλεκτικοῦ συνόλου, ποὺ ἐπλήρωσε μὲ τὴν ζωή του τὸν θάνατο τῆς αὐτοκρατορικῆς διαλεκτικῆς.

Ὁ μεγαλοφυὴς Βενιζέλος ἐδιπλασίασε τὸ κρατίδιο ὑπὸ τὶς εὐλογίες τοῦ Λόϋδ Τζώρζ, ἐπέτυχε νὰ διαλύσῃ τὴν Αὐτοκρατορία πρὸς ὄφελος τῆς Ἀγγλίας καὶ τὸ 1922 ἐξηφάνισε τὴν ἑνότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ στὸ Αἰγαῖο ποὺ ἐπὶ τρεῖς χιλιάδες χρόνια ἐδέσποζε στὶς δύο ὄχθες του. Εἶχε μεταφράσει τὸ ἔργο τοῦ  Θουκυδίδη ἀντὶ τοῦ Πλάτωνος.

Τώρα ὁ Ν. Ἀναστασιάδης ἐτοιμάζεται νὰ πάῃ προσκεκλημένος στὴ Τουρκία ὡς πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ὁ ἐθνικιστὴς Τάσσος Παπαδόπουλος ἔχει πεθάνει. Οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν δύο κοινοτήτων ἔχουν βελτιωθῆ. Κάλλιο τώρα παρὰ ποτὲ ὁ ἐκατέρωθεν ἐθνικισμὸς ἀπεδείχθη ἐπιζήμιος. Τώρα ἦλθε ἡ στιγμὴ οἰκοδομήσεως μίας ἐλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας στὴν Κύπρο, πυρὴν μίας πιὸ εὐρείας Ἐλληνοτουρκικῆς συνομοσποδίας στὸ Αἰγαῖο μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Ἀγκύρας γιὰ ἐπανασύσταση τῆς Βυζαντινωθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀποικιοκρατικὴ Εὐρώπη.

Ναί, τὰ ἀνατολικὰ κουρδικὰ ἐδάφη τῆς Αὐτοκρατορίας  θὰ ἀποσχισθοῦν ἀλλὰ θὰ ἐπανέλθουν ὑπὸ μορφὴν αὐτονόμου κράτους στὰ πλαίσια τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Τὰ πρώην δυτικὰ ἐδάφη τῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ Ῥούμελη, θὰ ἐπαναφέρουν τὴν ἑνότητα τοῦ Αἰγαίου. Τὰ ὅμορα κράτη τῶν Βαλκανίων, ὅπως καὶ τὸ Κουρδιστὰν καὶ ἡ Ἀρμενία στὴν Ἀνατολή, θὰ προσδεθοῦν στὴν ἑλληνοτουρκικὴ αὐτοκρατορία ὡς αὐτόνομα καὶ ἡ Πόλη (Εἰς-τήν-Πόλη-Κωνσταντινούπολη) θὰ ξαναγίνῃ ἡ αὐτοκρατορικὴ πρωτεύουσα ὑπὸ τὴν ὀμπρέλλα τῶν δύο ἀντιμαχομένων Μεγάλων Δυνάμεων στὸ Αἰγαῖο, τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Ῥωσία ὑπὸ νέα Γιάλτα.

Ὁ αὐτοκράτωρ-καίσαρ-Κάϋσαρ, βασιλεύς-σουλτάνι ῥούμ, θὰ βασιλεύσῃ καὶ πάλι στὸν Βόσπορο, μὲ Ὀρθοδοξία καὶ Ἰσλάμ, μὲ οἰκουμενικὸ πατριάρχη ποὺ θὰ ἐπιβλέπη ὁλοκλήρου τῆς πλανητικῆς Χριστιανοσύνης καὶ τὸν χαλίφη ποὺ θὰ ἐπιβλέπη ὁλοκλήρου τοῦ πλανητικοῦ Ἰσλάμ. Ἡ παλαιὰ διαμάχη Γκυλέν-Ἔρντογαν θὰ ξεπερασθῇ μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν σουφήδων. Ἡ ἐπέκταση τοῦ τεραστίου πολιτισμοῦ τῆς Κίνας στὴν Εὐρώπη μέσῳ τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης καὶ τοῦ λιμένος Πειραιῶς θὰ ἀντιμετωπισθῇ ἀπὸ τὴν συμμαχία ΗΠΑ-Ῥωσίας καὶ τὸ φράγμα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς αὐτοκρατορίας, καὶ ἡ Εὐρώπη θὰ συγκυβερνηθῇ ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Βατικανοῦ.

Τὰ ἐθνικιστικὰ φασιστικὰ κόμματα στὴν Εὐρώπη θὰ ὁλοκληρώσουν τὸν διαμελισμὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ὁ ἄθεος κομμουνιστικὸς διεθνισμὸς θὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ ὀρθοδοξοϊσλαμιστικὸ κοινοτισμὸ ποὺ ἀποδέχεται μὲν τὸν παραγωγικὸ βιομηχανικὸ καπιταλισμό, ἀλλὰ ἐχθρεύεται τὸν ἄθεο τραπεζικὸ τοκογλυφικὸ καπιταλισμό.

Καὶ γιὰ τοὺς ῥεαλιστὲς μία παρατήρηση:  Μόνον ἡ οὐτοπία γίνεται πραγματικότης. Ὁ ῥεαλισμὸς καταλήγει σὲ σκουπιδότοπο ψυχῶν.


Δημήτρης Κιτσίκης                         9 Ἀπριλίου 2016

118 comments:

 1. Kostandis: Ἁπὸ τὰ ἐλάχιστα ποὺ ξέρω ἡ Γαλλικὴ Ἑπανάσταση πράγματι φαίνεται ἤθελε ἐθνικό κράτος, δεδομένου ὅτι ἔκοψε τὰ κεφάλια τοῦ βασιλέως, τὼν ἀριστοκρατῶν καὶ οὐκ ὁλίγων ἱερωμένων.
  Η ἑλληνική Ἐπανάσταση πάλι, πράγματι φαίνεται ἤθελε καὶ αὐτὴ ἐθνικό κράτος, διὀτι ἔδιωξε ἤ καὶ σκότωσε ἤ καὶ ξαναβάπτισε τοὺς Τούρκους ποὺ βρίσκονταν στὰ ἐδάφη ποὺ ἀπελευθέρωσε. Καὶ οἱ Τοῦρκοι αὐτοὶ ἀνῆκαν, ἄν δὲν κάνω λάθος, ὄχι σὲ ἐθνικό κράτος, ἀλλὰ σὲ μιὰ Θεοκρατικὴ Αὐτοκρατορία. Καὶ οἱ Ἑλληνοκύπριοι καὶ οἱ Τουκοκύπριοι ἦταν μακρινοί ὑπήκοοι ἄν δὲν κάνω λάθος, βἐβαια, τοῦ Ἀγγλικοῦ Στέμματος. Πρὶν τὴν ἀνεξαρτησία. Ὅχι ;

  Ἑάν ἀπειλεῖται σήμερα τὸ ἐθνικὸ κράτος, τῶρα ποὺ μιλάμε, δηλαδή, τί συμβαίνει, ἐπιστρέφουμε στὴ Μοναρχία ; Aὐτὸ θέλει νὰ ἐμποδίσει ἡ X.A. ;

  kostandis: April 9, 2016 at 6:03 AM
  ΣΗμ. Γιὰ τὸ Κυπριακό. Ἅν τὸν κατάλαβα, συνοπτικά, ὁ Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης ἰσχυρίζεται κατόπιν μελετῶν του ὄτι 1) ἠ Τουρκικὴ εἰσβολή (Ἀττίλας) δὲν ἔγινε κατόπιν ἐντολῆς ἤ ἔγκρισης τοῦ Κίσσινγκερ. Ὅτι τὀ κύριο μέλημα τῶν Ἀμερικανῶν ῆταν νὰ μὴν γίνει ἑλληνοτουρκικός πόλεμος. 2) Ὅτι ὁ Κίσσινγκερ ἔκανε τὸ λάθος νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὸν φόβο του μήπως ὁ Μακάριος μεταβληθεῖ στὸν Φιντέλ Κάστρο τῆς Μεσογείου ἐνῶι στὸ μεταξὺ 3) ἡ τότε ΕΣΣΔ τὸ κεμαλικό καθεστὼς τὸ στήριζε πολύ περισσότερο ἀπότι τὸν Μακάριο καὶ ὅτι, πράγματι, τὴν τουρκική κατοχὴ τοῦ 1974 τὴν ὑποβοήθησε μὲ τὴν διεθνή της στάση. 4) Ὅτι ἦταν τὸ λεγόμενο παρακράτος, ἑλληνικό καὶ τουρκικό, δηλαδή, τὰ μὴ ἐλεγχόμενα κέντρα ἄσκησης πολιτικῆς, ποὺ αὐτονομα καὶ ἄνευ ἐντολῆς ἐνεπλέχθησαν σὲ ἀλληλοσπαραγμό. Αὐτὰ περίπου ἰσχυρίζεται ὁ κος Δρουσιώτης, ἐὰν τὸν κατάλαβα καλά.

  ReplyDelete
 2. Καθηγητά αμάν! Σας έγραψα πριν 3 μήνες για συνεργασία Ορθοδοξίας και Ισλάμ ενάντια στην Δύση και εσείς μου γράφατε "Ζήτω η Δύση!". Τώρα 3 μήνες μετά πάλι τα αλλάζετε! Επιλέξτε λοιπόν κάτι! Μία το ένα λέτε, μία το άλλο!

  ReplyDelete
 3. Και επίσης, λετε συνεχώς ότι θα κάνουμε συνομοσπονδία με την Δυτική Μικρά Ασία και τα 25 εκατομμύρια των Αλεβήδων εκεί. Τώρα λέτε με τους Σούφηδες. Δηλαδή δεν θα βγουν οι προφητείες που λέγατε οτι θα βγουν? Εκτός και εάν δεχθούν οι Αλεβήδες ως ηγέτη τους τον Σούφη Γκϋλλέν. Δεν θα αναβαπτισθεί στο όνομα της Ορθοδοξίας η Δυτική Μικρά Ασία με τους Αλεβήδες? Όλο τα αλλάζετε. Άλλα λέγατε πριν 8 χρόνια, άλλα πριν 4 άλλα πριν 3 μήνες. Θα μου πείτε, γεωπολιτική είναι αυτή, αλλάζει. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός άξων κάπου. Εκτός αυτού, τε!ικά θα διαμελισθούμε ή όχι???

  ReplyDelete
 4. Διαλεκτικὴ Κωνσταντινουπολίτη, διαλεκτική! Μὲ τὸν καιρὸ θὰ καταλάβῃς.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Τὸ ΑΚΕΛ στὴν Κύπρο δείχνει κάπως ψυχραιμότερο ἀπὸ τὸ ΚΚΕ. Γενικὰ μοῦ ἔχει κάνει ἐντύπωση τὸ γεγονός ὁτι οἱ δημόσιες συζητήσεις μεταξὺ Κυπρίων φαίνονται τοὐλάχιστον πολὺ πιὸ πολιτισμένες ἀπότι τῶν Ἑλλήνων.

  Ἕχω τὴν ἐντύπωση, σωστὰ ἤ ἐσφαλμένα, ὅτι σὲ πολλές περιπτώσεις τὸ ΚΚΕ λειτουργοῦσε περισσότερο σὰν ἕνα εἶδος μανιχαϊστικῆς αἵρεσης παρὰ σὰν πολιτικό κόμμα ἐνταγμένο στὴν κοινωνία.

  Ὁ μανιχαϊσμός ἔχω διαβάσει λέει ὅτι ὁ κόσμος εἶναι μολυσμένος, δημιούργημα ἑνός κακοῦ πνεύματος, καὶ ὅτι οἱ ἀμόλυντοι ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸν χωρίζονται σὲ διάφορες βαθμίδες ἀνάλογα μὲ τὴν σχετικὴ καθαρότητά τους. Ὁ μανιχαϊσμός μεταδόθηκε διάβασα στὶς αἱρέσεις τῶν Παυλικιανῶν καὶ τῶν Βογομίλων, καὶ ἀπὄ κεῖ διαδόθηκε στὴν Δυτικὴ Εύρώπη, μὲ χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τοὺς Καθαροὺς τῆς Ν. Γαλλίας, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἔγινε Σταυροφορία.

  Ἁναρωτιέμαι ἄν ἔχουν διαπιστωθεῖ ὁμοιότητες μεταξὺ Κομμουνιστῶν καὶ Καθαρῶν.

  ReplyDelete
 6. Εγώ πάντως δεν ξέρω τί παίζει μεταξύ Κομμουνιστών και Καθαρών, μα ξέρω ότι στην Δίο ξεσηκώθησαν οι ΕΛΛΗΝΕΣ και τα κάνανε λίμπα στους λαθρομετανάστες! Μέχρι και ο δήμαρχος εξαγριώθηκε! Αυτό θέλουμε! Εθνική εξέγερση! Προν διαμελίσουν την Ελλάδα, θα πατήσουν επί πολλών πτωμάτων να τους πείτε Καθηγητά, συμπεριελαμβανομένου και του δικού μου! Τα χώματα αυτά πολλοί θέλησαν να τα εποικίσουν και ΚΑΝΕΙΣ δεν το κατάφερε τα τελευταία 3.000 χρόνια. Τελευταίος ήτο ο Ιμπραήμ που ήθελε να μας εποικίσει την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα με Αιγυπτίους. Απέτυχε. Και τα σχέδια των Αμερικανών θα αποτύχουν επίσης! Πάνω από τα πτώματά μας, μόνον, να τους πείτε. Εάν καταρχήν γίνει κάτι στην Ελλάδα και θελήσουν να την διαμελίσουν, νομίζετε ο απόδημος Ελληνισμός θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια? Εμείς δεν είμαστε Τούρκοι να έχουμε 6.000.000 μαγαζιά με Döner Kebab, στην Γερμανία. Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουμε και Ψυχή και Πόρους και επιρροή, Καθηγητά. Η Ελλάς δεν είναι φρούριο από άχυρα να αλωθεί ευκόλως...δύσκολα θα πέσει και εάν. Και παρακαλώ μην αγνοήσετε το σχόλιό μου. Εντάξει κάναμε ένα αστείο με τα "σπληνάντερα", και ζητώ συγγνώμη ειλικρινά εάν σας πείραξε. Μα η Ελλάδα ΔΕΝ πρόκειται να αλωθεί και να διαμελισθεί όπως το Κόσοβο, όσο υπάρχουν νεαροί έτοιμοι να πεθάνουν σαν εμένα και πολλούς άλλους νέους και μεγαλυτέρους...

  ReplyDelete
 7. Οἱ συμπληρωματικές καί ἀνεπαρκεῖς ἰδεολογίες τοῦ ἐθνικισμοῦ καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, σέ χώρους μέ πυκνή ἱστορία καί πολιτισμό ὅπως αὐτός τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καί τῶν Βαλκανίων, λειτουργοῦν ὅπως ὁ καρκῖνος ... Ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία - εἰδικά ἡ Ἑλλάς ὡς ὁ κακοηθέστερος τῶν ὄγκων... - ὀφείλουν νά αὐτοδιαλυθοῦν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί όχι ένας Βυζαντινός Φασισμός με Ορθοδοξία και Αλεβησμό, με κοινό πυλώνα και Άξωνα την κοινή Ελληνική καταγωγή Ελλάδος και Δυτικής Μικράς Ασίας και την κοινή μας Ρωμέηκη κληρονομιά?

   Delete
  2. Ἵσως διότι ὁ φασισμός ἔχει σκοπό ἐνῶι αὐτὲς οἱ περιοχὲς δὲν πολυγουστάρουν τοὺς σκοπούς.

   Delete
  3. Ξεχνάς όμως κάτι βασικόταο. Φασισμός=Παράδοση και Αξίες. Ο Φασισμός είναι ο καλλίτερός σου φίλος για να υπερασπιστείς τις Αξίες και την Παράδοσή σου στην σημερινή μέγγενη του Φιλελευθερισμού...

   Delete
  4. Δὲν εἶναι μόνο παράδοση. Δὲς παρακάτω περὶ Ἀντιδραστικοῦ Μοντερνισμοῦ.

   Delete
 8. Πολλοὶ νεαροί νομίζω πεθάναν τζάμπα, γιὰ μιὰν ἰδέα ποὺ δὲν ξέρουμε ἄν ἔγινε πραγματικότητα στὸν ἄλλο κόσμο ὅπου ὅλοι θὰ πάμε. Πιθανόν στὸν ἄλλο κόσμο οἱ ἐπιθυμίες μας νὰ γίνουν πραγματικότητα, ὅμως ὁ σωστὸς τρόπος τῆς συζεύξεως τοῦ ἐδῶ κόσμου καὶ τοῦ ἐπέκεινα ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἱστορικῶν διαφωνιῶν.

  Μιὰ μεγάλη διαφαινόμενη διαφορὰ μεταξὺ τοῦ κυπριακοῦ ΑΚΕΛ καὶ τοῦ ΚΚΕ εῖναι ὅτι τὸ μὲν ΑΚΕΛ τάχθηκε κατὰ τοῦ ἔνοπλου ἀντιαποικιακοῦ ἀγῶνα, τὸ δὲ ΚΚΕ εἶχε ἤδη συμμετάσχει τότε σὲ αὐτὸ ποὺ ὀνομάστηκε κατόπιν ἐθνικὴ ἀντίσταση καὶ φυσικὰ στὸν λεγόμενο συμμοριτοπόλεμο ἤ ἐμφύλιο πόλεμο. Μιὰ ἐξωτερικὴ ὁμοιότητα πάλι μεταξὺ τοῦ ΕΑΜ, τοῦ ΔΣΕ καῖ τῶν διαφόρων στρατιωτικῶν καὶ παραστρατιωτικῶν σχηματισμῶν τῆς λεγομένης Δεξιᾶς ποὺ στὴν Κύπρο ὀδήγησαν τελικὰ τὰ πράγματα στὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Μακαρίου εἶναι, ἐπιφανειακά τοὐλάχιστον, ὁ ἱρρεαλισμός. Θέλοντας νὰ πετύχουν τὴν Ἔνωση οἱ σχηματσμοὶ αὐτοὶ διευκόλυναν τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ. Ἕτσι λένε ὅλοι, πάντως.

  ReplyDelete
 9. Τὸ θέμα εἶναι πάρα πολύ περίπλοκο. Ἥ αἴσθησή μου εἶναι ὅτι μετὰ ἀπὸ αἰῶνες Τουρκοκρατίας, καὶ γιὰ τὴν Κύπρο, μὲ συνέχιση τῆς τουρκοκρατίας ἀπὸ τὴν ἀποικιοκρατία, οἵ Ἕλληνες εἶχαν ξεχάσει τί πᾶ νὰ πεῖ κράτος. Κράτος εἶναι ἀναγκαστικὰ μιὰ θεοποίηση τῆς καθημερινῆς βίας. Γιὰ μένα ὁ καλύτερος ὁρισμός εἶναι ἡ δήλωση ἑνός Σαουδάραβα δημίου - ὄταν ἀποκεφαλίζω γυναῖκες, κάνω τὴ δουλειά τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι κράτος. Ὄταν μπορῶ νὰ γίνω Χάρος, εἶμαι Θεός.

  Σὲ συνθῆκες κατοχῆς, ἤ μᾶλλον σὲ συνθῆκες θεοκρατίας, οἱ διάφορες τοπικές ἐξουσίες ἀναπτύσσουν ἡμινόμιμα συμπληρωματικὰ καὶ ἀνταγωνιστικὰ συστήματα ἄσκησγς βίας, αὐτὸ ποὺ λέμε σήμερα τοπικὴ μαφία. Ὅταν μιὰ περιοχὴ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορία, αὐτὰ τὰ συστήματα τοπικῆς μαφίας ποὺ κάλυπταν μέχρι τότε τὰ κενὰ τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας καλοῦνται πλέον νὰ στελεχώσουν τὸ καινούργιο κρατικὸ μόρφωμα ὡς τὰ μόνα διαθέσιμα στελέχη ποὺ εἶναι ἐξασκημένα στὴ βία. Ἕτσι ἐξηγοῦνται ἐν μέρει οἱ κλεφταρματολοὶ ποὺ γίνονται ἤρωες τοῡ 1821.

  Ἄν γιὰ παράδειγμα οἱ κάτοικοι τῆς Χίου ὁ μὴ γένοιτο προέβαιναν σὲ σφαγὴ τῶν προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν (λίαν ἀμφισβητῶ τὸ λαθρο-, διότι ἐδῶ ἔχουμε προφανῶς νὰ κάνουμε μὲ διακρατικές συμφωνίες ) θὰ ὑπεξαιροῦσαν τὸ δικαίωμα ἄσκησης βίας ἀπὸ τὸ κράτος καὶ θὰ γίνονταν μαφιόζοι. Αὐτὸ εἶναι πάνω-κάτω ὁ ἐθνικισμός. Μιὰ ἰσότιμη συμμετοχὴ τῶν πολιτῶν στὴν κρατικὴ βία.

  ReplyDelete
 10. Κωσταντή ξεφεύγεις από τα εν Ελλάδι τεκταινόμενα. Η Χρυσή Αυγή κάνει αντι-ισλαμικές πορείες, μα το πιο σημαντικό οι κάτοικοι στην Χίο εξεγέρθησαν και ο Κωνσταντίνος Πλεύρης ο Δάσκαλος ενεργοποιεί και πάλι την "Πρώτη Γραμμή" το αμιγώς Ελληνικό Εθνικιστικό-Φασιστικό κόμμα του, και όχι Εθνικοσοσιαλιστικό όπως η Χρυσή Αυγή. Εγώ στις επόμενες εκλογές, θα ψηφίσω τον Κωνσταντίνο Πλεύρη και την Πρώτη Γραμμή επειδή οι Ιδέες που πρεσβεύει είναι αμιγώς Ελληνικές και όχι Γερμανικές Εθνικοσοσιαλιστικές όπως εκείνες της Χρυσής Αυγής. Πρώτη Γραμμή λοιπόν και περιμένω άρθρο του Καθηγητού και στήριξη εάν είναι όντως Έλλην πατριώτης στο κόμμα αυτό του Πλεύρη.

  (το ξαναδημοσιεύω σε περίπτωση που εχάθη)

  ReplyDelete
 11. Θυμίζω οτι ο Πλεύρης πριν την 21η Απριλίου είχε το Κόμμα 4ης Αυγούστου, ένα Ελληνικότατο Μεταξικό κόμμα. Η Χρυσή Αυγή δεν μου αρέσει ως προς τις Γερμανικές Εθνικοσοσιαλιστικές ιδέες της, γιατί φοβάμαι για την Ορθοδοξία εάν ανεβεί επάνω και φοβάμαι επίσης μην μας προσδέσει σε μία Φασιστική Ευρώπη που μάλλον δεν θα γίνει, μα επίσης δεν επιθυμώ να δω την Γερμανία του 1933, με το πνεύμα της ράτσας(όχι φυλής) σαν θρησκεία και την Φυλολογία ως το μοναδικο δόγμα.

  ReplyDelete
 12. Καθηγητά διαβάζοντας το βιβλίο σας "Η Τρίτη Ιδεολογία και η Ορθοδοξία" σελίδα 63, εκεί έχω φτάσει καθώς διαβάζω ξανά το "Χρυσή Αυγή Πολιτικος Οδοδείκτης" οπου ο Ίων Φιλίππου παρουσιάζει την Χρυσή Αυγή(το όνομα προερχεαι από την Ερμητική Χρυσή Αυγή) ως αμιγώς Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα υπό τον Εθνικιστικό-Φασιστικό μανδύα(Τα 9/10 της Χ.Α. είναι σαν το παγόβουνο, λεει, δεν τα βλέπεις), λετε στην σελίδα 63 ότι οι Ασιάτες, λαός της φύσεως διέλυσαν τη διαλεκτική σκέψη(ενοτητα του πνεύματος). Γιατί και πώς ισχυεί κάτι τέτοιο? Εγώ ήξερα οτι η Δύση ήτο ο φταίχτης μέχρι τώρα. Μήπως εννοείτε λογω Δυτικοποιήσεως της Ασίας τον 19ο-20ο αιώνα?

  ReplyDelete
 13. Mὰ τόχουμε ξαναπεῖ. Οἱ ἰδέες τοῦ Πλεύρη ἀπηχοῦν τὸν γερμανικὸ ἐθνικισμὸ τοῦ 19ου αἱ., ποὺ πρόβαλε στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα τὴν δική του ἐπιθυμία γιὰ μιὰ πολιτικὴ ὀργάνωση βασισμένη στὴν στράτευση τῶν πολιτῶν. Πολλοί βλέπουν σὲ αὐτὴν τὴν προβολὴ τὸ προτεσταντικό πνεῦμα (Ἑλλάδα καὶ ὄχι Ῥώμη, ἀπολλώνειον φώς μετὰ πουριτανισμοῦ κ.λπ. κ.λπ.).

  Ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἡ σημερινὴ εἶναι 1) ξενοφοβικὴ 2) δὲν μπορεἶ νὰ ἐλέγξει τὴν διαχείριση τῶν ἡγετῶν της (μνημόνια, ξεπούλημα τῶν πάντων, ἀλλὰ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ σοφή καὶ κρυφὴ κάποιες φορές) δὲν ὀφείλεται σὲ μνῆμες φυλετικῆς καθαρότητας ἀπὸ τὴν ἀρχαῖα πόλη-κράτος ἀλλὰ στὸ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι τὸ ὀρθόδοξο μιλλιέτ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Εἶναι θρησκευτικὴ ἡ κολλητικὴ οὐσία καὶ οὔτε αἰματολογικῆ, ΟΥΤΕ πολιτική. Ἡ πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα εὶναι συνήθως τοῦ χωριοῦ. Φυλετικῶς τίποτε νομίζω δὲν χωρίζει Τουρκοκύπριους καὶ Ἑλληνοκύπριους ὅπως δὲν χώριζε φυλετικῶς τίποτε Τουρκοκρητικοὺς καὶ Ἕλληνοκρητικοὺς πρὶν τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Ἔνωση, εἰ μὴ τὸ θρήσκευμα. Στράφηκε τὸ ἕνα χωριό κατὰ τοῦ ἄλλου ὅταν ἐξέλιπε ἡ κεντρικὴ ἐξουσία. Τὰ ἴδια γίνανε στὴ Γιουγκοσλαβία πρὶν κάποια χρόνια.

  Ἅμα θέλετε νὰ διαμελιστεῖ ἡ Ἑλλάς τὸ καλύτερο ἐργαλέῖο εἶναι ὁ ἐθνικισμός. Αὐτὴ τὴ δουλειὰ κάνει ὁ ἐθνικισμὸς στἀ πολυεθνικὰ καὶ πολυθρησκευτικὰ σύνολα, δὲν ἐνώνει, διαμελίζει. Εἶναι ἀνοησία τῆς Ἑλλάδας νὰ ταὐτίζεται μὲ τὸν ὀρθοδοξισμό, βασικὰ δὲν εἶναι ἀνοησία, εἶναι ἀπλῶς τοπικές πελατειακές σχέσεις ἀναγορευμένες σὲ ἐθνικὸ ὄραμα.

  ReplyDelete
 14. ΥΓ. Ὁ σημερινὸς ὄρος Ἑλλάς ἀντιστοιχεῖ στὴν προσπάθεια τοῦ ὁρθοδόξου μιλλιετιοῦ νὰ ἀποκτήσει προχριστιανικὲς ῥίζες. That is ὀρθοδοξισμός. Ὁ Πλεύρης ὄπως καὶ ὁ Παπαρρηόπουλος λέει τοὺς Βυζαντινοὺς Ἕλληνες. Χωρίς νὰ ἀμφισβητῶ τὴν ἀξία ἀμφοτέρων, θεωρῶ ὅτι ἄν τὸ βυζαντινὸ κράτος θεωροῦσε ἑαὐτὸν ἑλληνικὸ θὰ τόλεγε καὶ θὰ τόγραφε.

  ReplyDelete
 15. YΓ2. Ἡ Τουρκοκρατία καὶ οἱ ἄλλες κατοχὲς δὲν ἀποσυνέδεσαν τὴν ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία - χαρακτηριστικὴ περίπτωση ὁ... Μακάριος. Τὸ καλύτερο γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνώμη ἠ ὁλοκλήρωση τῆς ἀποσύνδεσης τῆς ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία. Ἁλλὰ ὄχι πρὸς ὄφελος τῆς τελευταίας.

  ReplyDelete
 16. ΥΓ3 Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι νομίζω ἕνας τρόπος ζωῆς χωρὶς ἀναδιπλασιασμὸ τῶν εἰκόνων, χωρίς μίμηση.

  ReplyDelete
 17. Κων/πολίτη μὲ παραπέμπεις στὴν σελίδα 63 τοῦ βιβλίου μου ἀλλὰ ἡ σ.63 ἀρχίζει μὲ Ῥουσσὼ καὶ τὴν γένεση τῆς ἰδεολογίας τοῦ φασισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Με συγχωρείτε σελίδα, 122 Καθηγητά.

  ReplyDelete
 19. Καθηγητά ολονθκτίς διάβαζα το βιβλίο σας και το τελείωσα. Όλα τα αναλύετε αρίστως. Όμως γιατί δεν κάνατε μία αναφορά στον Πλεύρη στο τελευταίο σας Κεφάλαιο και μόνον στον Γεωργαλά κάνετε. Επίσης, λέτε ότι ο Φασισμός θεωρεί την γυναίκα ανώτερη ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχυεί επί της ουσίας. Τέλος πάντων, εάν θέλετε απαντήστε μου περί της αρχής της σελίδος 122.

  ReplyDelete
 20. Στὴν σελίδα 122 τοῦ βιβλίου μου δὲν ἐκφράζω ἰδική μου γνώμη. Παρουσιάζω πὼς οἱ Γερμανοὶ ῥομαντικοὶ τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ὥριζαν τὸν Kulturmensch. Γενικὰ τὸ βιβλίο μου εἶναι ἐπιστημονικὸ καὶ ὄχι ἰδεολογικό. Ἀναλύω ἐπιστημονικὰ ὡς εἰδικὸς τῶν ἰδεολογιῶν τί ἐστὶ φασισμός χωρὶς νὰ παίρνω θέση, κάτι πρωτάκουστο στὴν Ἑλλάδα.Τὸ βιβλίο μου αὐτό, "Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία" παραμένει τὸ μοναδικὸ στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ποὺ ἀναλύει οὐδέτερα καὶ ἐπιστημονικὰ τὴν ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Ὅταν γράφετε ὅτι ὁ "θρησκευτικὸ[ς] ὀρθοδοξοϊσλαμιστικὸ[ς] κοινοτισμὸ[ς] ἀποδέχεται μὲν τὸν παραγωγικὸ βιομηχανικὸ καπιταλισμό, ἀλλὰ ἐχθρεύεται τὸν ἄθεο τραπεζικὸ τοκογλυφικὸ καπιταλισμό"...

  ...δὲν ἐνυπάρχει στὴν ἔχθρα αὐτὴ τὸ μῖσος πρὸς τὸ θέατρο ; Δηλαδὴ, τὸ μῖσος πρὸς τὴν μετατροπὴ ἑνός πράγματος (τοῦ τραπεζιοῦ, λ.χ., ποὺ τὸ πλανεύει τὸ μηχάνημα) σὲ κάτι ἀναλώσιμο, ποὺ μόνον ἡ ἐπανάληψη τὸ νομιμοποιεὶ - π.χ., τὸ ἐτήσιο τελετουργικὸ ξεπλήρωμα ἑνός ἀτελείωτου χρέους.

  Παρόμοια, στὸ θέατρο δυτικοῦ στύλ, ἄπειρα ποσὰ ξοδεύονται καὶ ἀνθρώπινα κορμιὰ παρατάσσονται χορεύοντας μὲ φτερὰ καὶ πούπουλα γιὰ νὰ ἐορταστοῦν κάθε χρόνο τὰ γενέθλια τοῦ βασιλέως. Ἁλλά καὶ ὁ κόπος ποὺ κάνει ὁ ἡθοποιός νὰ φανεῑ σὰν Ἡρακλῆς δείχνει ἐξίσου προσβλητικὰ περιττός ἄν δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὸ πολίτευμα.

  Τέλος, τὸ τραπέζι περιττεύει ἄν χρησιμεύει μόνο σὰν σκηνικό. Θὰ μποροῦσε νὰ λείπει. Συμπέρασμα - εἶναι φριχτό νὰ νιώθει ὀ ἐργάτης ὄτι οἱ κόποι του πάνε χαμένοι. Ἁλλά τὸ χειρότερο ποὺ νιώθει εἶναι ὄτι τὸν βάζουν νὰ πεῖ ψέμματα, δηλαδή νὰ γίνει προλετάριος διὰ τοῦ ψεύδους. Τὰ γράφω αὐτὰ ἐξωἐπιστημονικά.

  Ἑάν λοιπὸν ἡ ὀρθοδοξία καὶ μία τοὐλάχιστον ἀπὸ τὶς σχολές τοῦ ἰσλάμ δὲν δέχονται τὸ θέατρο, ἴσως εἶναι ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ δεχτοῦν ὄτι ἡ παραγωγὴ μιᾶς χώρας χρησιμεύει μόνο γιὰ νὰ καταστραφεῖ τελετουργικά. Ἴσως μάλιστα νὰ ἀπεχθάνονται τὴν καταστροφή ἐν γένει - ἐνῶ ἀντίθετα ὁ ῥομαντικός ἐθνικοσοσιαλισμός δείχνει νὰ τὴν ἐπιδιώκει κιόλας ἄν χρειαστεῖ. Θέλω νὰ πῶ, ἡ ἔννοια τοῦ Ὑπέρτατου Σκοποῦ ἴσως εἶναι τελείως ξένη, τελικά, πρὸς τὴν ὀρθόδοξη σκέψη καὶ τὴν σκέψη κάποιων ἀπὸ τὶς σχολές τοῦ ἰσλάμ.

  ReplyDelete
 22. Κύριε Καθηγητά.Συμφωνώ κυρίως σε όλα απλά διαφωνώ για την Φιλική Εταιρεία, προσωπικά την θαυμάζω όπως επίσης δεν είμαι ενάντια της Μασονίας.Η Ελλάς έβγαλε εκπληκτικούς μασόνους.Επίσης, εάν αναλογιστούμε την πασίγνωστη επιστολή του Μαυροκορδάτου στους Ευρωπαίους, θα δούμε πως ξεκάθαρα αναλύει πως η επανάσταση έγινε για να αναλάβουν την διοίκηση της Αυτοκρατορίας οι Έλληνες Χριστιανοί, όχι να διαλυθεί αλλά να διοικηθεί ξανά “Βυζαντινά”.Άρα δεν πιστεύω πως ήταν υπέρ του Έθνους-Κράτους αλλά υπέρ της “Οικουμένης”.
  Σήμερα πάντως ο κίνδυνος δεν είναι η Ευρωπαίοι, είναι το ισλάμ και η ανθελληνική κυβέρνηση τσίπρα-καμμένου.

  Κωνσταντινουπολίτη.Που υπάρχουν πληροφορίες για την ίδρυση κόμματος από τον Πλεύρη;Θα ήθελα να με παραπέμψεις γιατί δεν βρήκα κάτι.Ευχαριστώ

  ReplyDelete
  Replies
  1. @dr.Pap. Αγαπητέ μου, από τα ελαχιστα που γνωρίζω περί της Μασονίας, σαν πρώην33ος, Μέγας Διδάσκαλος και ιδρυτής Τάγματος, η Φιλική Εταιρεία, καθαρά μασονικό κατασκεύασμα , υπηρετούσε τα σχέδια των Αγγλογάλλων αι υπήκουε στην Μητέρα Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, θέλοντας να προλάβει μιά επανάσταση τύπου Ρήγα. Επεδίωξε και πέτυχε την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατοριας συνεχεια της Βυζαντινης, ο όρος λανθασμενος Ρωμαίικη λεγόταν, για να εξυπηρετηθούν τα γεωστρατηγικά τους και οικονομικά συμφέροντα και να μην ξαναδούν μια Ανάσταση του Ρωμαίικου στην θέση της Οθωμανικής, που ούτως ή άλλως επίκειτο φού όλα ήσαν στα χερια των ρωμηών. Ήθελαν ένα μικρό προτεκτοράτο με το όνομα Ελλάδα, πλήρως ταυτισμένο με τις εντολές τους, με εβραιομασόνους κυβερνήτες και την πλήρη διάλυση της Αυτοκρατορίας σε μικρά προτεκτοράτα, κάτι που επετεύχθη στον 1ο παγκόσμιο πόλεμο. Για την χώρα μας ειδικά από την αρχή του '21 την εδεσαν με επαχθή και απεχθή δάνεια ι εβραιοι-μασόνοι τραπεζίτες της Αγγλίας. Σπάνιοι πολιτικοί δολοφονήθηκαν, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, ελάχιστο καιρό από το διάταγμα που είχε εκδώσει με το οποίο απαγόρευε σε κρατικούς υπαλλήλους, δικαστικούς, πολιτικούς να είναι μάσώνοι ή μέλη οποιασδήποτε μυστικής εταιρείας, ο δε Χαρ. Τρικούπης βγήκε από την μεση, οταν πρότεινε την δημιουργία Ελληνοτουρκικής Ομοσπονδίας. Όσον αφορά τους εκάστοτε κυβερνήτες της χώρας και βασιλείς ήσαν όλοι Τέκτονες, ενδεικτικά Ελ. Βενιζέλος, δήθεν εθνάρχης, Μεταξάς, Βασ. Γεώργιος, Γ. Παπανδρέου, Καραμανλής, Ανδρ. Παπανδρέου, η τριανδρία της 2ης Αριλιου, μικρομεσαίοι 14ου βαθμού, Σημίτης και πάει λέγοντας. Αυτοί κατέστρεψαν το ρωμαίηκο, his master's voice!!!

   Delete
 23. Ναι πίστευα ότι αυτή ήταν η περίπτωση αν και έλλειπαν τα εισαγωγικά. Ευχαριστώ. Η διαλεκτική υπάρχει στην Ανατολή(Άπω όχι Ενδιάμεση Περιοχή) έτσι δεν είναι? Γράφετε μάλιστα ότι από εκεί πήραν και οι Έλληνες ως ενιαίο σύνολο της Ενδιάμεσης Περιοχής / Άπω Ανατολής, την γνώση περί διαλεκτικής. Λέτε για το γίνγκ και το γιάνγκ. Δηλαδή θέση, αντί-θέση, σύν-θέση. Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή εάν ανέβει στην εξυσία θα πολεμήσει την Ορθοδοξία και θα επιβάλει Εθνικοσοσιαλιστικό πλαίσιο? Εγώ αυό φοβάμαι και για αυτό θα στραφώ στον Φασίζοντα Εθνικιστή και Μεταξικό, Κωνσταντίνο Πλεύρη και ο κόμμα του. Ο λόγος βέβαια δεν είναι μόνον αυτός. Η Χρυσή Αυγή με ενέπνευσε όταν ήμουν 16 ετών, το 2012 και περίμενα πολλά από το κόμμα αυτό από πλευράς Ιδεολογίας και Ιδεών, μα μόνον πεζοδρομιακές "αναλύσεις" επήρα. Ο Μιχαλολιάκος που επιθυμεί να γίνει ο Έλλην Φϋρερ δεν κάνει για αρχηγό. Ούτε το κάπνισμά του δεν μπορεί να πολεμήσει, παρά την αντικαπνιστική Εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία του. Ο Πλεύρης για εμένα, εντός κρατιδίου είναι ο Μοναδικός Άξιος, μαζί με την Κωνσταντοπούλου. Και για τον λόγο αυτόν θα τον ψηφίσω στις επερχόμενες εκλογές. Έχει λέγειν είναι πάντοτε σωστός, καλά ντυμένος με σεβαστό σε ό,τι κάνει και έχει λέγειν, όχι μόνον μπράτσα. Απαντήστε πάντως στο ερώτημά μου περί Χρυσής Αυγής και επιβολής της Εθνικοσοσιαλιστικής θρησκείας είς βάρος της Ορθοδοξίας εάν θέλετε...με τυρρανά πολύ το ερώτημα αυτό...

  ReplyDelete
  Replies
  1. *με σεβασμό σε ό,τι κάνει

   Delete
 24. dr.Pap καὶ ἐγὼ ἐκτιμῶ πολὺ τὴν μασονία πόσῳ μᾶλλον ποὺ τὸ ἴνδαλμά μου ὁ Ῥουσσὼ μετέφερε στὸν ἐπαναστάτη μαθητή του Ῥοβεσπιέρρο -καὶ πρότυπό μου- τὴν θρησκεία τοῦ Ὑπερτάτου Ὄντος, ἐμπνευσμένης ἀπὸ τὴν μασονία- ποὺ ἐπισήμως ἐγκαθίδρυσε στὴν Παναγία τῶν Παρισίων τὸ 1793. Ἁπλῶς ἡ μασονία προώθησε τὸν ἐθνικισμὸ ποὺ ἦταν θετικὴ ἰδεολογία ἐκείνη τὴν ἐποχὴ γιὰ τὴν Δύση ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς. Τὸ ὄραμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τοὺς ἐθνικιστὲς καὶ τὸν Βενιζέλο ἦταν ὄραμα τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ πραγματικὸ πολυεθνικὸ Βυζάντιο τοῦ παρελθόντος. Ὁ Βενιζέλος ἤθελε νὰ κατακτήσῃ τὴν Πόλη καὶ νὰ ἱδρύση μία Μεγάλη Ἑλλάδα τῶν Πέντε Θαλασσῶν ποὺ θὰ ὠνόμαζε καταχρηστικῶς Βυζάντιο. Πράγματι οἱ Ἕλληνες ἔβγαλαν καταπληκτικοὺς μασόνους καὶ πρῶτον τὸν Ἀριστείδη Στεργιάδη, πατριὸ της μητέρας μου (βλέπε τὴν βιογραφία του στὴν Βικιπαίδεια).Ἐπίσης τὸ 1876, ἡ ἑλληνικὴ μασονία τῆς Θεσσαλονίκης (βλ. τὸ βιβλίο μου περὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας) εἶχε στρατολογήση τὴν ὀθωμανικὴ δυναστεία στὴν μασονία γιὰ τὴν ἵδρυση Ἑλληνοτουρκικῆς Αὐτοκρατορίας. Γι αὐτὸ καὶ πολλοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν Ἱστορία εἶναι πεπεισμένοι ὅτι εἶμαι μασόνος, ἐνῷ δὲν εἶμαι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. " Ἀπόγονοι τοῦ σοφοῦ καὶ φιλανθρώπου Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, σύγχρονοι τῶν νῦν πεφωτισμένων καὶ εὐνομουμένων λαῶν [...] ἦτo ἀδύνατον πλέον νὰ ὑποφέρωμεν μέχρις ἀναλγησίας καὶ εὐηθείας τὴν σκληράν τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους μάστιγα, ἥτις [...] διώκει καὶ διέταττε τὰ πάντα δεσποτικῶς καὶ αὐτογνωμόνως [...] Ἀπὸ τοιαύτας ἀρχὰς τῶν φυσικῶν δικαίων ὁρμώμενοι, καὶ θέλοντες νὰ ἐξομοιωθῶμεν μὲ τοὺς λοιποὺς συναδέλφους μας (σημ- δηλ. συντρόφους, camarades) Εὐρωπαίους Χριστιανούς, ἐκινήσαμεν τὸν πόλεμον κατὰ τῶν Τούρκων [...].

  ReplyDelete
 26. Φυσικὰ, τὸ κείμενο τῆς διακήρυξης τῆς Ἀνεξαρτησίας εἶναι μιὰ πάρα πολὺ προσεκτικὴ καὶ παμπόνηρη δουλειά τοῦ Μαυροκορδάτου. Ἅν ἤμουν ὅμως Βυζαντινὸς ἀξιωματοῦχος καὶ διάβαζα αὐτὲς τὶς γραμμές, θὰ σκεφτόμουν τὰ ἑξῆς.

  1) Αὐτὸς ποὺ τόγραψε, τοῦχει στρίψει (εὐνομούμενοι λαοί, οἱ Φράγκοι !!!) 2) Κατά πᾶσα πιθανότητα εἶναι ἐκκαθολικισμένος κάτοικος τῆς Ἑλλάδας ἤ τῶν νησιῶν, ποὺ ἔχει παραμεληθεῖ ὑπερβολικὰ ἀπὸ τὴν κεντρικὴ διοίκηση καὶ ἔχει γίνει αἱρετικός 3) ἀλλά μᾶλλον εἶναι πονηρὸς πράκτορας κάποιας μυστικῆς ὀργάνωσης, πιθανότατα κάποιου μοναστικοῦ τάγματος, καὶ θέλει νὰ σπείρει τὸ χάος στὴν Αὐτοκρατορία ξεσηκώνοντας τὸν κόσμο κατὰ τῶν Τούρκων θεωρητικῶς, ὑπέρ τῶν παπιστῶν ὁπωσδήποτε.

  Ὁ Βυζαντινός ἀξιωματοῦχος θὰ ἔβρισκε ὄτι τὰ ἐπιχειρήματα ὑπέρ τῆς φυσικῆς ἱσότητος εἶναι ψυχολογικῶς βλακώδη. Ἄρα πονηρά. Ἵσως τὸ κράτος τῆς Δύσης ποὺ πλησίασε περισσότερο στὸ Βυζάντιο εἶναι ἠ Γαλλία τῶν Λουδοβίκων. Ὅσοι ἔχουμε γαλλικὴ παιδεία ἀπὸ μικροὶ νομίζω πάντοτε νιώθουμε κάποια δυσανεξία μὲ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ ἐλευθεριότητα, νιώθουμε δηλαδὴ ὄτι στὴν ἀγγλοσαξωνικὴ κουλτοῦρα κάτι πολὺ λεπτό καὶ ἀκριβές θυσιάζεται διαρκῶς μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἐλευθερίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ,κάνεις μιὰ πολὺ σωστὴ ἀνάλυση τῆς διακηρύξεως τοῦ φραγκοφορεμένου μὲ ῥεδιγκότα Μαυροκορδάτου (φραγκοτσολιὰ τῆς ἐποχῆς) ποὺ ἐπῆρε στὸν λαιμό του τὸν Ῥωμηὸ τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ κατέστρεψε τὸ Ὀρθόδοξο μιλλέτι ἱδρύοντας ἕνα ἀπίστευτο fail state. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Κωσταντή τώρα το διάβασα. Όπως τα λες είναι. Και δεν είναι μόνον οι Γάλλοι, μα και οι Γερμανοί που όλο και περισσότερο φλωροποιούν τα ιδρύματά ων τα εκπαιδευτικά μα όχι επιμορφωτικά! Αυτά τα Πανεπιστήμια είναι για κάψιμο και για τίποτα παραπάνω. Ένας οχετός σαπίλας και κιναιδισμού όπου και να πατήσεις...Εγώ πάω εκεί για ενα χαρτί Α4 με μία χρυσο-φανή σφραγίδα που θυμίζει Νεοκλασσικισμό πριν 200 χρόνια και για τίποτε άλλο. Εάν δεν χρειαζόμουν το χαρτί αυτό, ΔΕΝ θα πήγαινα...

   Delete
 27. Θα κυκλοφορήσει εντός του μηνός Δόκτωρα, το πρόγραμμα. Πρόγραμμα Εθνικού Σοσιαλισμού όπως είπε, δηλαδή Φασισμού,,οχι Ναζισμού. Εγώ θα τον στηρίξω πάντως. Ο μοναδικος που αξίζει και ξεχωρίζει από την πλέμπα και την μετριότητα...

  ReplyDelete
 28. Δόκτωρα το είπε στην εκπομπή του, εδώ:

  https://www.youtube.com/watch?v=gbdwhQUWGfw

  Όλοι πρέπει να τον στηρίξουμε. Είναι ο Μοναδικός Άξιος στο κρατίδιο. Η σύγκρισις Μιχαλολιάκου/Κασιδιάρη με Πλεύρη είναι αστεία.

  ReplyDelete
 29. Και στην προηγούμενη εκπομπή του, ανακοινώνει την ενεργοποιήσει εκ νέου της Πρώτης Γραμμής:

  https://www.youtube.com/watch?v=d1l6llFpPSQ&nohtml5=False

  ReplyDelete
 30. Καθηγητα για την Χρυσή Αυγή που σας ρώτησα παραπάνω, τί πιστεύετε? Στο μέχρι πρότινος δίλημμα "Χότζας(Ιμάμης) ή Μιχαλολιάκος" προφανώς και επέλεγα Μιχαλολιάκο. Μα τις τελευταίες μέρες το δίλημμα φαίνεται να αλλάζει και να γίνεται "Χότζας ή Μιχαλολιάκος ή Πλεύρης", στο οποίο κα επιλέγω τον Δάσκαλο προφανώς. Για την Χρυδή Αυγή πιστεύετε ισχύει ότι θα προωθήσει την Εθνικοσοσιαλιστική ατζέντα είς βάρος της Ορθοδοξίας ή της Ρωμηοσύνης. Ξέρω αρκετούς Εθνικοσοσιαλιστές και σιχαίνονται την Ρωμανία...άσε που ο Εθνικοσοσιαλισμός ως θρησκεία δεν είναι λέω-ξελέω...

  ReplyDelete
 31. πρώτα από όλα χαιρετιζω όλα τα ανήσυχα πνεύματα εδώ στο blog. Έπειτα καταθέτω ότι είμαι πατριώτης και σαν πατριώτης δεν δύναται να είσαι ακόλουθος ξένων ιδεολογικων μοντέλων όπως φασισμός, κομμουνιστής και λοιπά. Οι Έλληνες έχουν πάτρια σκέψη και ιστορική μνήμη. Εβρισκομαστε προ της μάχης της χαίρωνειας. ..διαλέξτε στρατόπεδο..ο οικουμενισμος ξεκίνησε με τον Μέγα Αλέξανδρο και θα ολοκληρωθεί χωρίς λάθη στις μέρες μας..Αντί να αρχίζουμε να βελτιωνομαστε σιγά σιγά και να κατανοούμε όλα τα πλάσματα του πλανήτη ανοίγουμε κουβέντες που σκοπό έχουν να μας παρασύρουν στην παράταξη του χαμένου. Η Σπάρτη σήμερα ( Ρωσία ) μετά από εμφύλιο σύναψε ειρήνη με την Αθήνα (ΗΠΑ ) ..για να αντιμετωπισουν από κοινού τον βάρβαρο.. (ΚΊΝΑ) .σκοπός έχει ο εκπολιτισμος της Ασίας..που δεν ολοκληρώθηκε με τον Μέγα Αλέξανδρο.Η Κίνα πρέπει να Ασπαστει την ορθόδοξη πιστη και μετά να μυήσει τον εαυτό της στην φιλοσοφία. Επικεντρωθεί τε στον σκοπό και αγαπηστε και καμιά μουσουλμάνα. Είναι εντολή από τον Μέγα Αλέξανδρο.αυτός δεν παντρεύτηκε την όμορφη Ρωξαννη????

  ReplyDelete
 32. Σὲ πολὺ χοντρὲς γραμμές, τὸ πρόγραμμα τοῦ Μαυροκορδάτου ἦταν ἠ Ἑλλάδα νὰ ἐκσυγχρονιστεῖ (ὑπὸ ἕνα καθεστὼς ποὺ νὰ πλησιάζει τὸ ἀστικὸ καθεστὼς τῶν δυτικῶν κρατῶν τοῦ δεκάτου ἐνάτου αἰῶνα) καί, ἔχοντας δυναμώσει, τὴν κατάλληλη στιγμὴ καὶ μόνον αὐτὴ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν ὀθ. Αὐτοκρατορία. Ὁ Κωλέττης ἦταν περισσότερο ἀλυτρωτικός, καὶ μὲ μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὰ ἔνοπλα κινήματα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προστατέψει, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν πολιτικὴ του ἐνδυνάμωση.

  Καὶ οἱ δύο προσεγγίσεις, ὁ ἐκσυγχρονιστικὸς καὶ ὀ ἀλυτρωτικὸς ἐθνικισμός, στηρίζονται σὲ μιὰ ψυχολογικὴ βάση ποὺ μᾶς ταλαιπωρεῖ καὶ τῶρα. Δηλαδή, στὴν ἀνάγκη ἐπεκτάσεως, εἴτε ἐσωτερικῆς, εἴτε ἐξωτερικῆς.

  Ἀπὸ ψυχολογικὴ ἄποψη ἡ διαρκῆς ἐπέκταση σὰν πνευματικὴ ἀξία καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο. Ὁ βυζαντινολόγος Mango ὁρίζει τὴ φιλοσοφία τοῦ Βυζαντίου (καὶ τοῦ Μεσαίωνα ἴσως) ὡς ἑξῆς. Ὁ Θεός ἔφτιαξε τὸν κόσμο μὲ τάξη, καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχουμε τάξη. Τὸ ἰδανικὸ τῆς εὑταξίας βρίσκεται πολὺ πιὸ κοντὰ στὴν ψυχικὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου ἀπότι ἡ διαρκῆς ἐπέκταση.

  Οἱ συγγραφεῖς τῶν σχολικῶν βιβλίων ἔχουν καθῆκον ἀντὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ὑπαγορεύσεις τῶν ξένων προστατῶν τῆς Ἓλλάδας νὰ ἀφιερώσουν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ὕλης των (τῆς ξυλείας) στὴν Τουρκοκρατία. Ἡ προπαγάνδα πρέπει νὰ ἐξοριστεῖ ἀπὸ τὶς ἀνθρωπιστικές σπουδές ἄπαξ καὶ διὰ παντός. Μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουν οἱ σπουδές αὐτές νὰ προσεγγίσουν τὴν Θεολογία καὶ νὰ βοηθήσουν τὴν συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν. Ἀλλιῶς, καθίστανται ὄργανα τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Ὁ ἐπιστήμων τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν ποὺ γράφει σὲ ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν πρέπει νὰ γράφει σὰν ῥαγιάς. Πρέπει νὰ γράφει σὰν νὰ μὴν ἔπεσε ποτέ ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ σὰν νὰ βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ κόσμου, ὄχι στὴν αἰχμή του.

  ReplyDelete
 33. Κων/πολη, δὲν ἔχω ἀλλάξει γνώμη γιὰ τὴν Χρυσἦ Αὐγή.Ἄλλωστε στὴν μακρὰ πορεία τῆς ζωῆς μου δὲν ἔχω ποτὲ αλλάξει. Ἴσως εἶναι οἱ προφητικὲς ἱκανότητες ποὺ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ μοῦ προσάπτουν.Ὅτι λέω πάντα τὸ ἐννοῶ καὶ εἶμαι σταθερὸς ἄν καὶ δυσκολονόητος. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἔχει ἀποδείξει ὅτι γνωρίζει ἀπὸ ὀργάνωση καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ θὰ παραμείνῃ μαζικὸ κίνημα. Ὁ Πλεύρης, σὰν καὶ ἐμένα, εἶναι ἁπλῶς διανοούμεος, ἀξιόλογος μὲν ἀλλὰ ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ὀργανώσῃ μαζικὸ κίνημα.Γιὰ τὰ Πανεπιστήμια ἔχεις δίκαιο. Ἐξυπηρετοῦν μόνον τὴν τεχνολογία, ὄχι τὴν σκέψη. Ποτὲ δὲν ἀνέδειξαν ἕναν Σωκράτη.Ἔχω εἰπῆ ἐπανειλημμένως ὅτι ντρέπομαι ποὺ εἶμαι καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ μέλος τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας. Ἁπλὼς χρησιμοποιῶ τοὺς πολλοὺς ἀκαδημαϊκούς μου τίτλους γιὰ νὰ εἰσακουσθῶ ἐφ'ὅσον ὁ λαὸς θέλει θέαμα. Ἄν μείνω στὴν Ἱστορία αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ τὴν σκέψη μου, ὄχι γιὰ τοὺς τίτλους μου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 34. Κωσταντῆ, ἔχεις ἀπόλυτο δίκαιο γιὰ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐσχάτη ντροπή.Πρόκειται γιὰ παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς. Ὅσο τὸ Κράτος (καὶ τὸ ἑλληνικὸ καὶ τὸ τουρκικὸ) δὲν τὰ ἀντικαταστήσουν μὲ σοβαρὰ πονήματα καὶ οἱ δύο λαοὶ θὰ συνεχίζουν νὰ ὀλισθαίνουν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 35. thomasmaria morellas
  Λες ότι να ναι
  Η νεκρή πλέον Ορθοδοξία δεν είναι καν απειλή ...πόσο μάλλον που λες να την ασπαστούν οι Κινέζοι..μια χαρά έχουν τόσους αιώνες τα δικά τους θα ήταν παρακμή για αυτούς να ασπαστούν την αίρεση του Χριστιανισμού !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ορθόδοξία για αυτούς θα είναι το μέσο για να ενωθούν με τις ελληνικές αρχές. Μην ξεχνάς ότι οι εντολές είναι 10 και μετά γίνονται 149.

   Delete
  2. Προειδοποιῶ τὸν Φααντάτο νὰ παύσῃ νὰ τρολλάρῃ. Ἤδη ἡ ἔκφρασή του, "Λὲς ὅ,τι νἆναι" εἶναι ἀπαράδεκτη. Εἶπες τὴν γνώμη σου μιὰ φορὰ ὅτι γιὰ σένα εἶναι νεκρὴ ἡ Ὀρθοδοξία. Σὲ ἀκούσαμε.Φθάνει. Ὅμως ἐπανῆλθες καὶ πάλι μὲ δεύτερο σχόλιο προσβλητικὸ καὶ σὲ ἔκοψα.Ἔὰν συνεχίσῃς ἔτσι, ὑβρίζοντας καὶ χωρὶς ἐπιχειρήματα,θὰ ἀποκλεισθῇς.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Έχετε αρχές στο blog σας.Τα σέβη μου κύριε καθηγητα.Με τιμή, Μορελλας θωμας

   Delete
  4. Έχει περάσει από πολλά το μπλοκ αυτό. Εμένα και ενός άλλου συνομιλητή μας είχαν κλέψει, δηλαδή αντιγράψει τα προφίλ. Να φανταστείτε πριν δεν χρειαζότανε να γίνει αποδοχή από τον Καθηγητή των σχολίων, μα αυτομάτως εδημοσιεύοντο. Μετά μπήκαν κάτι σατανιστές ή ψεύτο-σατανιστές και δυστυχώς χρειάσθηκε να ληφθεί αυτό το μέτρο. Το λέω για να καταλάβουν όσοι μπαίνουν ότι δεν είμαστε βλακωδώς ανεκτικοί στο κάθε ένα αργόσχολο ή μη, τρόλλ.

   Delete
 36. Θα ευδοκημίσει η ορθόδοξη παρουσία στην Ασία και την Άπω Ανατολή;

  https://www.pemptousia.gr/video/i-parousia-tis-orthodoxis-ekklisias-stin-asia-ke-tin-apo-anatoli/

  ReplyDelete
 37. Πάντως η Επανελλήνισις του Πλεύρη είναι Πολιτισμικό-Εθνικιστικό κίνημα μολονότι μη μαζικό. Πάντως εγώ δεν ξέρω εάν δύναται η Χρυσή Αυγή να δώσει άτομα με νου και μυαλό στην Πατρίδα. Εγώ έναν άντε το πολύ δύο σκεπτόμενους εντός του Κινήματος έχω δει. ΟμΠλεύρης είναι πολύ σωστότερος και πιο μορφωμένος. Επίσης την Χρυσή Αυγή την βαραίνει ενα μεγάλο Εθνικοσοσιαλιστικό παρελθόν και ο πυρήν της είναι ακόμη και σήμερα Εθνικοσοσιαλιστικός. Η χώρα έχει περάσει κα περνά πολλά. Μία σωβινιστική δίχως γεωπολιτική κατεύθυνση(και εγώ σωβινιστής είμαι αλλά όχι τυφλός) και μη Χριστιανική κυβέρνηση με ονειρώξεις της Νυρεμβέργης του 1933, δεν θα την αντέξει. Η Χρυσή Αυγή φαντάζει μία αντίδραση μα λίγοι την ποθούν όπως είναι για κυβέρνηση. Εγώ ελπίζω να γίνει καμία Χούντα ή έστω Χούντα-Βασιλεία η οποία όπως η 21η Απριλίου θα χρησιμοποιήσει ανθρώπους με νου όπως είναι ο Πλεύρης, ο Θεοδωράτος(μολονότι κάργα Δυτικός) και ίσως άτομα όπως τον Μαρκεζίνη. Το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο των καιρών είναι ότι δεν υπάρχουν άτομα ικανά. Η 21η Απριλίου είχε τον Λαδά, τον Πλεύρη, τους αδερφούς Δημόπουλους, τον Γεωργαλά, τον Δενδρινό και άλλους ικανούς. Η ισοπεδωτική Μεταπολήτευση στέρησε μυαλά και ικανά άτομα από την Ελλάδα. Λέω τον Πλεύρη ότι θα ψηφίσω, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει κανείς άλλος Άξιος και μορφωμένος στο κρατίδιο πλην αυτού. Η Χρυσή Αυγή είναι καλή όπως λέτε για ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ. Όμως θα χρειαστεί αναποφεύκτως και να χτύσουμε...και εκεί ποίοι θα πάνε ως αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί? Οι οικοδόμοι του πεζοδρομίου με τα σκουλαρίκια και τις Χιτλερικές ονειρώξεις του Χρυσού Ήλιου? Δυστυχώς ένας πολιτικός μηχανικός υπάρχει και το όνομα αυτού, Κωνσταντίνος Πλεύρης. Και ένας αρχιτέκτων, ονόματι Θεοδωράτος.

  ReplyDelete
 38. Πάντως η σκέψη σας είναι Φως. Εγώ σε μία νύχτα διάβασα το βιβλίο σας περί της Τρίτης Ιδεολογίας και μου λύθηκαν όλα τα ερωτήματά μου. Πώς φτάσατε στην Οδό της Ανακάλυψης του Δυτικού ρατσιοναλισμού και του διαχωρισμού Πνεύματος-Σώματος? Το σκεφθήκατε μόνος σας ή το συμπεράνατε βάσει των ιστορικών συγγραμάτων όπως εκείνων του Αδάμ Μϋλλερ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ή Αδάμου Μϋλλέρου εάν έτσι το επιθυμείτε...

   Delete
 39. Κάτι ελευταίο. Μολονότι δεν υπήρξα ποτέ οπαδός της στείρας αρχιτεκτονικής με τα μολύβια, τις ξύστρες και τους χάρακες, τους τελευταίους 6+ μήνες λόγω Φασισμού και Ρωμηοσύνης βρίσκω τον εαυτό μου όλο και περισσότερο βυθισμένο στην μαγεία της Αισθητικής Αρχιτεκτονικής μαγείας. Η αρχιτεκτονική στην Ευγενή της μορφή ως σημαντικότατο στοιχείο κάθε πολιτισμού οιασδήποτε περιόδου, αντανακλά τα πάντα όλον τον εσωτερισμό μίας κοινωνίας. Σάπια η κοινωνία, αιδοία, πέη και μυρμήγκια για "αγάλματα", ενώ δεν λείπουν και οι "πίνακες" με βλέννα. Ευγενής, θεοσεβούμενη/θεοκρατική και ιεραρχική η κοινωνία, τότε το μάτι σου αντικρύζει την μαγεία μίας Αγίας Σοφίας, ενός Ορθοδόξου ναού ή μετέπειτα ενός Οθωμανικού τζαμιού, ή ενός Αρχαίου Ελληνικού Ναού με περήφανους κύωνες και πανέμορφες καρυάτιδες. Η αρχιτεκτονική εκπνέει ένα είδος μυστικισμού που μιλά απευθείας στην ψυχή κάθε εμψύχου όντος...

  ReplyDelete
 40. Ἰωάννη, εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸ βίντεο τοῦ μητροπολίτου φίλου μου,Σιγκαπούρης. Ἀναρτῶ ἐδῶ στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου μου φωτογραφία ποὺ μὲ δείχνει ἀριστερά, στὴν Καντώνα, τὸν Δεκέμβριο 2010, μὲ τὸν γενικὸ πρόξενο Καντώνας Κώστα Κακιούση, καὶ τὰ δύο ἀδέλφια, τοὺς μητροπολῖτες Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ Σιγκαπούρης.

  Στὴν ἐρώτησή σου ἐὰν ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ὑπερισχύσῃ στὴν Ἀσία, ἀπαντῶ: Ναί, διότι ἡ ἀλήθεια, μὲ τὸν καιρό, πάντα ὑπερισχύει καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀλήθεια.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 41. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 42. Μασόνος πάει νὰ πεῖ χτίστης, ἐξ οῦ καὶ ἀρχιτέκτονας τοῦ Σύμπαντος. Εἶναι ἡ θρησκεία - ὄπως, ἔχω τὴν ἐντὐπωση, καὶ ὀ προτεσταντισμός, σὲ μεγάλο βαθμὸ - τῶν ἀρχιτεχνιτῶν. Ἡ τεχνικὴ εἶναι ἄκαρδη.

  ReplyDelete
 43. Ὑπάρχει ἕνα ἀρκετὰ διαδεδομένο βιβλίο γιὰ τὸ ζήτημα τῆς ἐγκόλπωσης τῆς τεχνικῆς ἀπὸ τὶς γερμανικές ελίτ κατὰ τὸν μεσοπόλεμο. Συγγραφέας του εἶναι ὁ Τζέφφρυ Χέρφ, καὶ γράφει στὸν πρόλογό του ὅτι θέλησε νὰ δείξει πῶς δὲν ἦταν ἡ ὀργάνωση ὡς αὐτοσκοπός, ἀλλά πολὺ περισσότερο ἡ ἐλλιπῆς ἀφομοίωση τοῦ Διαφωτισμοῦ ἀπὸ τὴν Γερμανία ποὺ ὀδήγησε στὰ στρατόπεδα ἐξόντωσης. Τὸ βιβλίο του λέγεται Ἀντιδραστικὸς Μοντερνισμός. Κυκλοφορεῖ σὲ μετάφραση ἀπὸ τὶς Πανεπιστημιακές Ἐκδόσεις Κρήτης.

  Πάντως, στὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἀρχιτέκτονες καὶ πολιτικοὶ μηχανικοί στήριξαν τὸ πρόγραμμα τοῦ Χίτλερ καὶ ὅτι ὁ "ἀτσαλένιος ῥομαντισμός" δὲν τοῦς ῆταν ξένος, ἴσα ἴσα τὰ ἔντυπά τους συνεισέφεραν καὶ πρὸ καὶ ἐπὶ Χίτλερ στὴν ἀποδοχὴ τῆς τεχνικῆς ἀπὸ τὸν γερμανικό ἐθνικισμό.

  Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι καὶ στὴν Ἕλλάδα καὶ στὴ Γαλλία καὶ ἀλλοῦ ὑπῆρξαν παρόμοια φαινόμενα στὶς ἐλίτ τῶν τεχνικῶν ἐπαγγελμάτων. Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ ῥωτήσω ἄν ὑπῆρχαν ποτέ τάσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας ποὺ νὰ ἤθελαν νὰ τὴν κάνουν καὶ έκείνη φορέα τέτοιων τάσεων.

  Θυμίζω ὅτι ἡ Ἀγιά Σοφιά, εἶτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, ῆταν ἕνας θρίαμβος τῆς τότε τεχνικῆς. Ἑμένα πάλι μοῦ φαίνεται ὅτι ὁ θρίαμβος τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας εἶναι ἡ πεισματικὴ ἄρνησή της νὰ ἐκσυγχρονιστεῖ. Ὥστόσο, ἡ ἐμφυλιακὴ καὶ ἄμεσα μετεμφυλιακὴ περίδος ἦταν ἄλλη μιὰ εὐκαιρία νὰ ἀναπτυχθεὶ ἕνα εἶδος ὁρθόδοξου πρωτο- ἤ παρα-φασισμοῦ, μιὰ καὶ ἡ ἀντίπαλη παράταξη ὅλους αὐτούς τοῦς ἔλεγε Μοναρχοφασίστες. Καὶ, δεδομένου ὅτι ὁ Καραμανλῆς εῑχε μανία μὲ τἰς κατασκευές, ὅπως λέγεται, δὲν θὰ μποροῦσε ἡ ἐκκλησία νὰ γίνει στυλοβάτης μιᾶς φασιστικοῦ τύπου μεταπολεμικῆς ἀνάπτυξης τῆς Ἑλλάδας ; Φαντάζομαι ὅτι κάποιοι τὸ σκέφτηκαν.

  ReplyDelete
 44. Ἡ παραπάνω ἐρώτησή μου θέλει νὰ ὑποβάλλει τὴν ἰδέα ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησια καὶ, συνακόλουθα, ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία δὲν ἀναπαράγονται μὲ ὅρους ἐκσυγχρονισμοῦ. Αὐτὸ ποὺ καταγγἐλλεται συχνά καὶ μετὰ μανίας ὡς καθυστἐρηση καὶ πελατειακὲς σχέσεις στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι σύμφυτο, τρὀπον τινά, μὲ τὴν ὀρθοδοξία.

  Οἱ διανοούμενοι ποὺ ἔχουν ἐκπαιδευτεῖ στὴ Δύση ἔχουν τὴν τάση (ὄπως ὀ παραπάνω Χέρφ) νὰ γίνονται μέλος τοῦ κατεστημένου της καὶ νὰ γράφουν ὅτι ὁ λιμπεραλισμός εἶναι σωστὸ πράγμα, καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα λάθος.

  Ὅ Χέρφ, γιὰ παράδειγμα, γράφει ὅτι ἦταν ἡ ἐλλιπὴς ἀφομοίωση τοῦ Διαφωτισμοῦ (ποὺ τὸν ταὐτίζει μὲ τὸν λιμπεραλισμό) ἀπὸ τὴ Γερμανία ποὺ προκάλεσε τὰ προβλήματα, ἀλλὰ δὲν κἀνει κριτικὴ στὸν ἴδιο τὸν λιμπεραλισμό. Τὸν θεωρεῖ δεδομένο.

  Παρόμοια ἱστοριογραφικὴ τάση ἀκολουθοῦν, ἔχω τὴν ἐντύπωση, οἱ Μακάριος Δρουσιώτης στὴν Κύπρο, Στάθης Καλύβας καὶ Νῖκος Μαραντζίδης στὴν Ἑλλάδα, ὄταν διερευνοῡν τὶς αἰτίες τοῦ Ἀττίλα ὁ πρῶτος καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου, οἱ δεύτερος καὶ τρίτος. Ὅλοι αὐτοὶ τσουβαλιάζουν μοῦ φαίνεται φασισμὸ καὶ κομμουνισμὸ ὑπὸ τὸν ὅρο ὀλοκληρωτισμός. Ὁ Χέρφ μάλιστα σὲ συνεντεύξεις του παρουσιάζει καὶ ἄλλα, σύγχρονα καθεστῶτα σὰν ὅλοκληρωτικά, ἀλλὰ στὀ ζήτημα αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχω περισσότερα στοιχεῖα γιὰ νἀ γράψω.

  Ἡ στάση αὐτὴ κινδυνεύει, παρὰ τὰ ἐπὶ μέρους σωστὰ της συμπεράσματα, νὰ ταὐτίσει τὴν ἐπιστήμη μὲ τὸν λιμπεραλισμό. Πράγμα κατὰ τὴ γνώμη μου ἀνιστόρητο. Περισσότερο μὲ τὴ μοναρχία ἔχει σχέση ἡ ἐπιστήμη παρὰ μὲ τίποτε ἄλλο. Ὅ πρῶτος μεγάλος ἐπιστήμων, ὁ Ἀριστοτέλης, ἔγινε μὲ τὸ ἔργο του καὶ τοὺς μαθητὲς του βασικὸς διανοητικὸς στῡλος τῶν μοναρχικῶν ἑλληνιστικῶν καθεστώτων καὶ ἐπίσης ἀργότερα τοῦ μοναρχικοῦ εὐρωπαϊκοῦ Μεσαίωνα. Ὁ ἐγκυκλοπαιδισμός ἀνθεῖ σὲ μοναρχικὰ καὶ μοναρχίζοντα καθεστῶτα. Τὸ ἰδανικὸ του εἶναι, μοῦ φαίνεται, ἡ Πεφωτισμένη Δεσποτεία.

  ReplyDelete
 45. Αμα γινουν αυτα θα βγαλεις λαθος τις προφητειες του Παϊσιου και του Κοσμα του Αιτωλου.

  Το 2030 ειπες θα εχουμε πυρηνικο πολεμο. Ποσοι θα μεινουν κανεις θα ξερει.,Προσωπικα δεν βλεπω να μεινουν πολλοι και αυτοι που θα μεινουν θα προτιμουσαν να ειχαν πεθανει.

  Η αιρεση της Ορθοδοξιας το ισλαμ και ολες οι θρησκειες ο καπιταλισμος ο κομμουνισμος και ολα τα ισμος θα καταρευσουν σαν τραπουλοχαρτα.

  Ο αφανισμος αυτης της αλοφρωνος και παρηκμασμενης ανθρωποτητας γαρ εγγυς.


  ReplyDelete
 46. Παρακαλῶ τοὺς σχολιαστὲς νὰ ἀνατρέξουν στὸ σημερινὸ ἄρθρο τοῦ Ζαρατούστρα ποὺ ἀνήρτησε στὸ μπλόγκ του "Ἀρετὴ καὶ Τόλμη", τὸ ὁποῖο σχετίζεται μὲ τὸ ἰδικό μου, καὶ στὸ ὁποῖο γράφει τὰ παρακάτω, παρουσιάζοντας κείμενο τοῦ Γερασίμου Κακλαμάνη, περὶ Ἑλλάδος ὡς κράτους δικαίου. Ἰδοὺ τὸ κείμενο τοῦ Ζαρατούστρα
  Δημήτρης Κιτσίκης:

  "Τὸ Αἰγαῖο δὲν ἀνήκει οὔτε στὴν Ἑλλάδα, οὔτε στὴν Τουρκία, οὔτε στὰ ψάρια του. Ἢ μᾶλλον ἀνήκει περισσότερο στὰ ψάρια του, ἀφοῦ αὐτά σίγουρα δὲν παρεμποδίζουν τὴν φυσικὴ ἱστορική του λειτουργία. Τό Αἰγαῖο δέν εἶναι τό φολκλόρ τοῦ Ἐλύτη, οὔτε οἱ αὐθαίρετες βίλες τῶν νεόπλουτων, οὔτε τά θαλάσσια οἰκόπεδα γιά πετρελαϊκή ἐκμετάλλευση. Δυστυχῶς τὸ Αἰγαῖο ἀπὸ παραγωγὸς πολιτισμοῦ καὶ ζωῆς ἔχει μεταβληθῆ σὲ ἕνα σύμπλεγμα ἀγόνων γραμμῶν καὶ ἀεριτζίδικου τουριστικοῦ νεοπλουτισμοῦ. Καί λίαν προσφάτως σέ χῶρο διακίνησης προσφύγων καί λαθρομεταναστῶν. Τὴν φυσική του λειτουργία ἀκύρωσαν κρατικὲς ὀντότητες σὰν τὴν ἑλλαδικὴ καὶ τὴν τουρκική, μὲ τὶς ἀπίθανες κυριαρχίες τῶν μὲν καὶ τὶς ἐξ ἴσου παράλογες διεκδικήσεις τῶν δέ. Κυριαρχίες καὶ διεκδικήσεις πού ἑδράζονται σὲ ἀνιστόρητα «διεθνῆ», « εὐρωπαϊκὰ» ἢ « ἐθνικὰ» δίκαια. Τά συμπληρωματικά καί ἀνεπαρκῆ συνθηματολογικά ἰδεολογήματα –κραυγές, τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἀπό τήν μιά, καί τῶν ἀνοικτῶν συνόρων ἀπό τήν ἄλλη παραπλανοῦν. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἐπιβολὴ συνόρων, σὲ χώρους ὅπου ἡ ἱστορία χιλιετιῶν δούλεψε συνειδητὰ γιὰ τὴν κατάργησή τους, συνέβαλλε στην καθίζηση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἂς μὴν σπεύσουν οἱ κλακαδόροι τῶν « ἀνοικτῶν συνόρων» νὰ χειροκροτήσουν, αὐτοὶ πού τὰ ἀνοιγοκλείνουν κατὰ τὶς βουλὲς καὶ τὰ συμφέροντα τῆς «ἀνάπτυξης» καὶ τῆς « προόδου». Μὲ ὁδηγὸ τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γερασίμου Κακλαμάνη Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, δὲν ὑποστηρίζουμε τὴν κατάργησή τους στὸ ὄνομα μιᾶς στείρας καὶ οἰκονομικίστικης παγκοσμιοποίησης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν « ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων». Προτείνουμε ὅμως τὸ ξεσκέπασμα τῶν σημερινῶν ἱστορικῶν ἀδιεξόδων. Τὰ ἐθνικὰ δίκαια τῶν μασκαρεμένων «πατριωτῶν» καὶ ὁ ἐπιδοτούμενος ἀνθρωπισμὸς τῶν «ἀλληλέγγυων» πρέπει νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὥστε τὰ πράγματα, στὸν ἱστορικώτερο τῶν χώρων παγκοσμίως, νὰ ἐπανέλθουν στὴν φυσικὴ των τάξη".

  ReplyDelete
 47. Ὁ Γεράσιμος Κακλαμάνης ἡννόησε καλύτερα ἀπὸ οἱονδήποτε ἄλλο τὴν θεωρία μου περὶ Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς ποὺ δὲν ἔχει καμμία σχέση οὔτε μὲ τὴν ἔννοια τοῦ έθνοκράτους,οὔτε μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους, οὔτε μὲ τὴν ἔννοια τοῦ σημερινοῦ διεθνισμοῦ ἤ παγκοσμισμοῦ.Ἰδοὺ ἕνα χαρκτηριστικό του ἀπόσπασμα.Δημήτρης Κιτσίκης:

  "Ἂν ὅμως ἀνοίξη κανεὶς ὁποιονδήποτε χάρτη μεσαιωνικῆς ἱστορίας σὲ ὁποιανδήποτε γλῶσσα τοῦ κόσμου, θὰ ἴδη νὰ σχηματίζωνται ἀνὰ τοὺς αἰῶνες οἱ πιὸ παράξενοι σχηματισμοὶ ἐπὶ τοῦ χώρου τοῦ Αἰγαίου. Αὐτὸ ὅμως δὲν μποροῦν νὰ τὸ «διαβάσουν», τὸ θεωροῦν «παρελθὸν τῆς ἱστορίας» καὶ εἰσάγουν ἔννοιες καὶ «παραγράφους» τοῦ διεθνοῦς δικαίου πού οὐδεμίαν ἐφαρμογὴ μποροῦν νὰ ἔχουν. Διότι αὐτοὶ οἱ συνεχεῖς ἐπὶ τοῦ Αἰγαίου σχηματισμοὶ κατὰ τὴν ἱστορία τῆς Μεσογείου δείχνουν ἀκριβῶς ὅτι τὸ Αἰγαῖο δὲν ἔχει νὰ κάμη μὲ τίποτε τὸ «παράκτιο».

  ReplyDelete
 48. Τὶς προάλλες κάποιος καλὸς ἄνθρωπος ὀνόματι Πιτσικούλης μὲ ἐπλησίασε στὴν ἐκκλησία καὶ μοῦ ἔρριξε πιτσικουλιές: "Γιατί Δημήτρη γράφεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος;" Τί νὰ τοῦ εἰπῇς; Δὲν τοῦ ἀπήντησα.

  Εἶχε διαβάσει τὸ παραπάνω ἄρθρο μου καὶ φυσικὰ δὲν τὸ εἶχε καταλάβει. Δὲν γίνεται ὁ καθεὶς νὰ καταλάβῃ ἀνθρώπους, π.χ. σὰν τὸν Κακλαμάνη. Ὁ Γεράσιμος μὲ εἶχε διαβάσει καὶ μοῦ εἶχε στείλει βιβλίο του. Ἐγὼ δυστυχῶς δὲν τὸν εἶχα προσέξει.Ἐκοιμήθη καὶ ὁ Ζαρατούστρα μὲ ἔμαθε νὰ τὸν άγαπῶ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 49. Γιατί στὴν Ἑλλάδα οἱ μισοί κατηγοροῦν τοὺς ἄλλους μισούς γιὰ προδότες καὶ οἱ ἄλλοι μισοί γιὰ φασίστες ;

  Μέχρι τῶρα, ἡ ἡπειρωτικὴ Ἑλλάδα μαζί μὲ τὴ νησιωτικὴ μόνον ἐπὶ Βυζαντίου καὶ Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἐνωμένες χωρίς ἀποικιακή ἐκμετάλλευση, καὶ πάλι, ἡ ἔνωση τους αὐτὴ ἦταν τρύπια, ἀμφίβολη καὶ ὑποκείμενη σὲ διαρκεῖς μεταναστεύσεις καὶ ἐπεμβάσεις. Ὅλοι ξέρουμε, δὲ, ὅτι τὸ Αἰγαῖο εἶναι μιὰ πειρατικὴ λεκάνη, διότι ἡ χῶρα σὲ κάθε νησί εἶναι μακριά ἀπὸ τὸ λιμάνι, ἀπὸ τὸν φόβο τῶν πειρατῶν. Ξέρουμε ἐπίσης ὅτι ἠ ἡπειρωτικὴ Ἑλλάδα εἶναι ἰδανικὴ γιὰ νομάδες, ποιμένες καὶ ληστές. Τέλος, ξέρουμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία μαζί εἶναι ἀδιάσπαστο σύνολο. Ἄν πᾶς στὴν Θεσσαλονίκη, βλέπεις ἀμέσως ὄτι βρίσκεται πάνω σὲ ἔναν παραλιακό δρόμο ποὺ ὀδηγεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἄν βγεῖς στὴ θάλασσα, στὸ Αἰγαῖο, δὲν γίνεται νὰ μὴν σκεφτεῖς τὴν ἄλλην ὄχθη.

  Ὅμως, καλῶς ἤ κακῶς, οἰ περιοχές αὐτές πέρασαν καὶ αὐτές ἀπὸ τὴν ἐθνικοποίηση. Αὐτὸ δὲν εἶναι παράξενο. Αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ ἀξιοπερίεργο εἶναι τὸ πῶς εὑθὺς ἐξαρχῆς ἡ ἱδεολογία τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἀποδέχτηκε τὸν διαχωρισμὸ πολιτισμένη Εὐρώπη-καθυστερημένη Ἀνατολὴ χωρίς νὰ ἀντιπροτείνει κάποιο ἄλλο σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ κράτους αὐτοῦ.

  Μἐχρι τὸ 1922 εἴχαμε τὴ Μεγάλη Ἰδέα. Μέχρι τὸ 1989, εἴχαμε τὸν ἀντικομμουνισμό. Τώρα θὰ μᾶς βγεῖ ὀ ἁντιισλαμισμός. Αὐτό ὄμως ποὺ εἶναι τὸ στοίχημα εἶναι νὰ ξεμπερδεύουμε μὲ τὰ κράτη. Μόνο ἄν ξεφύγουμε ἀπὸ τὰ κράτη θὰ φτιαξουμε... κράτος.

  Πῶς ὄμως δὲν θὰ ἐπιστρέψουμε στὴ ληστεία καὶ τὴν πειρατεία ;
  Ἓπειδή ἠ περιοχή μας εἶναι γεωγραφικά ὄχι τόσο κατακερματισμένη ὅσο συμπυκνωμένη - βουνά καὶ θάλασσα, λίγες πεδιάδες, λίγα ποτάμια - συνήθως δὲν ἐλέγχεται. Ἑπίσης δἐν μποροῦν οἱ κάτοικοί της νὰ ἐλέγξουν εὔκολα τὴν κεντρική ἐξουσία, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τοῦς ἐλἐγξει εὔκολα ἐκείνη. Τὶ μπορεῖ νὰ γίνει ; Γιὰ νὰ ἐλέγξει ἡ κεντρικὴ ἐξουσία κάτι τόσο ἀνεξέλεγκτο, ἔπρεπε νὰ φανατίσει τὸν ἴδιο τὸν πληθυσμό τῆς χώρας, ὤστε νὰ τῆς κάνει αὐτὸς τὴ δουλειά, νομίζοντας πὼς ἠ δουλειά αὐτὴ ἦταν πρὸς ὄφελός του. Ἕπρεπε νὰ φτιάξει ἔναν ἑνθουσιώδη ὑπήκοο. Αὐτός εἶναι ὁ φοροφυγάς. Γιὰ νὰ ἐλἐγξει μιὰ περιοχή, ἠ κεντρική ἐξουσία ἔδινε κίνητρα στοὺς μὲν νὰ ἀστυνομεύουν τοὺς δὲ, μὲ τὸ νὰ ἀπαλλάσσει τοὺς μισοὺς αὐτοὺς ἀπὸ τὴ φορολογία καὶ νὰ τοῦς ἀναθέτει, ἀντὶ νὰ πληρώνουν οἵ ἴδιοι, νὰ βάζουν τοὺς ἄλλους μισοὺς νὰ πληρώνουν. Τὸ σύστημα αὐτὸ κατέρρευσε. Ὅμως ὁ Ἕλλην παραμένει ἐθισμένος στὴν ἀλήτικη αὐτὴ συμπεριφορά, δηλαδή, στὸ νὰ ἐργάζεται ὠς φύλακας τοῦ πλησίον του. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐθνικὴ μας ἱδεολογία.

  ReplyDelete
 50. Κύριε Καθηγητά, επιτρέψτε μου μία προσωπική προσέγγιση :
  Η ουτοπία, ως ιδεατή κατάσταση της κοσμοεικόνας μας, στην Κυπριακή Δημοκρατία υποσκελίζει τις εθνικιστικές τάσεις σμιλεύοντας ταυτοχρόνως τοιουτοτρόπως τα πατριωτικά αισθήματα προκειμένου να επιτύχει μίαν αρχική συνθήκη της Διαλεκτικής Συνθέσεως.
  Στην αντιπαράθεση Ελλάδος –Τουρκίας οι δομές και διακυβέρνηση του κρατικού μορφώματος διαμορφώνονται διαμέσου της σύγκρουσης καθώς, ο τουρκικός επεκτατισμός και οι επιβουλές των αγγλοσαξόνων καθιστούν απαγορευτική την ανωτέρω προσέγγιση με αναίμακτες διαδικασίες.
  Η ανωτέρω ιστορική μεταβολή - η Ουτοπία - εδράζεται επί τριών, κυρίως, πυλώνων ισχύος ή πεδίων σύγκρουσης :

  α. Διαλεκτική Σύνθεση (Αξιώσεις Ισχύος Κράτους)
  Η διαλεκτική σύνθεση οφείλει να εκληφθεί ως μία πολιτική οργάνωση εντός του ιδίου πολυεθνικού κρατικού μορφώματος, περιορίζοντας τις ποικίλες θρησκευτικές αποχρώσεις – εξοβελίζοντας από κάθε δομή Διοίκησης και Αποφάσεις τα ακραία μέλη κάθε θρησκευτικής κοινότητας – επιβάλλοντας ως μόνη υπέρ-δομή καθοδήγησης του Κράτους, την Ελληνική Παιδεία. Απαιτείται αρχικά, κυριαρχία του ελληνικού επί του τούρκικου κράτους.
  Άλλωστε, ο ιστορικός χρόνος απέδειξε ότι πολυεθνικές δομές, τολμώ να αναφέρω την πλέον σύγχρονη - τις USA, δύναται να αποτελούν υποκείμενα των Διεθνών Σχέσεων με άριστη διακυβέρνηση και πλήρης τεχνική και πνευματική κατάρτιση, εφόσον εξασφαλιστεί η καθολική συμμετοχή των πολιτών στο όραμα του υποκειμένου, στο σκοπό που εκφράζει η υπέρ-δομή.

  β. Ελληνισμός – Παπισμός (Αξιώσεις Ισχύος Έθνους)
  Υπό το πρίσμα της πνευματικής αφυπνίσεως, ο παπισμός διακατέχεται από την ιδία άγονη πνευματική αδράνεια όπως και ο μεσσιανισμός των εβραίων.
  Η υποταγή της παπικής στην ορθόδοξη εκκλησία και αυτής στο Κράτος, διά να είναι επιτυχής, οφείλει να υπακούει σε άκρως λογικούς χειρισμούς των ιθυνόντων, ειδάλλως θα αποτελέσει την ταφόπλακα της ελληνικής παιδείας, της ελεύθερης σκέψης.
  Οι Θρησκείες - Ορθοδοξία και Ισλάμ - ως συντελεστές διαμόρφωσης Αποφάσεων, πρέπει να υπαχθούν, ως παράγων επιρροής των αλλοεθνών, στην Υψηλή Στρατηγική των κυβερνώντων.

  γ. Χαλίφης στην Πόλη (Αξιώσεις Ισχύος Πλανητικής Εμβέλειας)
  Εξαιρετικά δύσκολο. Επιδίωξη και του Ερντογάν. Γιατί να απαρνηθούν η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ τα ιερά της θρησκείας τους; Μόνο η υποχώρηση σε πλείστα ισχυρό, οικονομικό και στρατιωτικό, Κράτος είναι δόκιμη και ανεκτή.

  *Η ελληνική παιδεία, που ως τα μύχιά της είναι ισχύς, και οι φορείς αυτής, προκαταβάλουν την απόφασης τους, με την γνώση των ουτοπικών ή μη προσεγγίσεων.

  ReplyDelete
 51. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 52. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 53. Έχω βαρεθεί να ακούω για μία γριά πόρνη ονόματι Ευρώπη. Έχω βαρεθεί να περπατώ στα σοκάκια της Ελβετίας και ον κεντρικό δρόμο της Wallisellen και να καταβροχθίζεται το πρόσωπό μου κάθε ώρα και στιγμή από άγαμες, διαζευγμένες ή και παντρεμένες 35άρες/40άρες/50άρες έτοιμες να κατασπαράξουν λόγω κοινωνικής(και οχι σεξουαλικής) ανικανοποιήσεως τον κάθε 20χρονο που περνά δίπλα τους. Πλήρης σεξουαλικοποίηση δηλαδή εμποροποίηση του ατόμου. Θέλεις ώρες-ώρες να είσαι άσχημος για να βρεις την ηρεμία σου. Η ψυχή σου ποθεί τον μοναστισμό της Ερήμου και τον Ησυχασμό είς το Άγιον Όρος. Όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου βλεπεις μία βλαχιά. Ευρωπαϊκή βλαχιά όχι γραικική. Πας στο Sprüngli και με βλέμμα χιλίων Καρδινάλιων η κοντόχοντρη και ατημέλητη σερβιτόρα σε ρωτά "Πόσα ατομα είσθε;", ενώ ήδη εχει δει εδώ και ένα τέταρτο αναμονής, ότι είμεθα τρεις. Κάθεσαι...και αυτομάτως αποτελείς αναγκαίο βαρύδι και όχι περιττό βάρος για το Ελβετικό αερόστατο. Τρως, καταβροχθίζεις και νιώθεις ως απλός αστός φιλελεύθερος ή και ως μικρομεσαίος Φασίστας/Εθνικιστής μίας στιγμής ψευτο-υπερηφάνεια ότι μύρισες και εσύ λίγη "gastronomie haute couture", κείνων των Λουδοβικικών ανακτόρων με τα επίχρυσα και επάργυρα Ρωμέηκα μαχαιροπίρουνα, και τους ανυπάρκτους αποχετευτικούς χώρους. Η άνοδος του Φασισμού στην Ευρώπη προσδίδει σε τούτη την βλαχια, τρισ-χειρότερη από εκείνη του Μπαρμπα-Γιώργου και του Καραγκιότζη, έναν άνεμο "φρεσκάδας" και "Τιμής". Ξάφνου όλοι καθότι "Λευκοί" είναι άρια μέλη μίας παν-Ευρωπαϊκής κοινότητας, της και καλά "αριστοκρατίας" της Γαίας. Και η κοντόχοντρη Ρουμάνα σερβιτόρα με τα λιγδιασμένα μαλλιά, και η ανδρο-φανής υπέρβαρη και δύσοσμη ταμίας, και η λεσβία μέτρ που πριν από 5 λεπτά κόντεψε να με ευνουχίσει γιατί το βλέμμα μου της ήταν ξενικό...ερχόταν βλέπετε από την Ανατολή...δεν είχε μέσα του "πολιτική ορθότητα", μήτε "ισότητα των φύλων", παρά χανούμισσες, κόρδακες, γυναικωνίτες και Αλεξανδρινές Ρωξάνες. Εάν τις έβλεπε σήμερα, όλες αυτές τις δήθεν "ανεξάρτητες" η μεγίστη Κλεοπάτρα ή η Άννα η Κομνηνή, θα αηδίαζε σε ανυπέρβλητο βαθμό.
  Τρέχουν, φορούν περικνημίδες, προστασία για να μην χτυπήσουν τα τόσο σπουδαία μυαλά τους, μα δεν γεννούν. Κάνουν χίλιες δύο άχρηστες και ψεύτικες κενες, Veranstaltungen, μα δεν επιβιώνουν...μόνον ζουν. Τραγωδία καταντά το όλο θέαμα, καθώς μία 37χρονη Νορδικιά περπατά επάνω στην άσφαλτο για να νιώσει την Φύση! Μικτά ζευγάρια και ύβρεις-Διός παντού...Πάω να Εκκλησιασθώ μπας και ηρεμήσω...πρέπει να κλείσω ραντεβού με τον Θεό(ώρες 9-12), γιατί βλέπετε μετά απουσιαζει, (λες και είναι δημόσιος υπάλληλος!!!), στον Ιερό Ναό, ένα φουγαρο από τσιμέντο, στην Ζυρίχη. Στην γωνία βλέπω μία οικογένεια μουσουλμάνων...κινούνται και πράττουν σαν ένα, ο καθείς έχει τον ρόλο του, δεν υπάρχουν ψευτο-ανθρωπισμοί ούτε τα κάλπικα αντίδοτά των οι ψευτο-υπερηφάνιες για το μεγάλο "έθνος" των Τσέχων και των Κροάτων, παρά ο λόγος του "θεού" παρότι ψεύτικος.

  Ω ειρωνεία! Τα άυλα είδωλα δεν χρίζουν ωραρίων λειτουργίας! Είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα! Ειρωνεία μεγάλη...

  Ευτυχώς έχω έναν φίλο Βουδιστή Ιαπωνέζο ιδιοκτήτη σουσάδικου και το web-tv του Κόντρα, για να βλέπω τον μοναδικό μη-γραικύλο στο γραικυλιστάν, την ίδια στιγμή που ένας παλαιός Χιτλερικός Εθνικοσοσιαλιστής και "σατανικός" όπως λέει και ο ίδιος, οπαδός του Πάνος, μου τσιρίζει σαν στρίγγλα πεθερά να δεχθώ τους παραπάνω ως εξ αίματος αδερφούς μου ή να δεχθώ τις σιδηρογροθιές του Σαρακηνού Κασιδιάρη και "ξυπόλυτων"(κεφαλικώς) συντρόφων του.

  Ναι μεν είμαστε "ΑΙΛΥΝΕΣ!", μα επειδή είμαστε βλάχοι της Υπερβορείας...

  Τελικά ίσως και να μας σώσει η θάλασσα, άλη, στα Αρχαία Ελληνικά...μα Αυτή δεν δέχεται βλάχους...μόνον Ευγενείς...Έλληνες και όχι γραικούς, Ρωμηούς και όχι Λατίνους...


  (Παρακαλώ δημοσιεύστε αυτό το σχόλιο Καθηγητά, όχι το προηγούμενο...έκανα τις απαραίτητες διορθώσεις)

  ReplyDelete
 54. Για εμένα δεν υπήρξε ποτέ "Ευρώπη". Η κάθοδος ήρθε από τότε που έπεσε η Πόλη...ναι μία μαύρη ημέρα σαν σήμερα το 1204μ.Χ. Δεν είναι τυχαίο που κλαίει ο Ουρανός σήμερα...οι δήθεν χριστιανοί Την σκότωσαν και Την βίασαν. Μετά 479 χρόνια, το 1683, επλήρωσαν έξω από τα τείχη της Βιέννης το Τίμημα. Δεν ξεχνούμε...Εσύ ήσουν ο Παράδεισος. Μετά την Άλωσή σου επακολούθησε η Δευτέρα Πτώση...ή μάλλον η αρχή της...

  ReplyDelete
 55. Το μοναδικό αισιόδοξο θα έλεγα Καθηγητά, εγώ. Ειδικά οι προφητείες είναι ανατριχιαστικώς επαληθευμένες:

  http://www.pronews.gr/portal/20160411/religion/%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-1053-%CE%BC%CF%87-%CF%83%CE%B5-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82-%E2%80%93-%CF%84%CE%B9-%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B9

  ReplyDelete
 56. Ἥ ἐπίκληση τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες γίνεται συνήθως γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση, καὶ συγκεκριμένα γιὰ νὰ δοθεῖ κάποιο σχῆμα στὸν ταξικό πόλεμο, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῑ μὲ ὅρους κοινωνικῶν τάξεων σὲ μιὰ κοινωνία ὅπου μετράει τὸ θρήσκευμα καὶ ὄχι ἡ καταγωγή.

  Ὅ Ἕλληνας Ῥοβεσπιέρρος δὲν ξέρει ποιανοῦ τὸ κεφάλι νὰ κόψει. Ἅν ὁ Σουλτάνος ἦταν στὸν θρόνο του, ἴσως νὰ εἶχε κάποια ἐλπίδα. Καμιὰ φορὰ ἀναρωτιέται κανεὶς ἄν ὁ Σουλτάνος δὲν ἐκθρονίστηκε ποτὲ καὶ συνεχίζει νὰ ἐκδίδει διατάγματα...

  ReplyDelete
 57. Μεταφέρω ἀπὸ μιὰ συνέντευξη http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/den-apokleio-na-doyme-ti-xrysi-aygi-proto-komma.

  ἚΡ. Είχατε πει στις 9/11/15: «Πολύ φοβάμαι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταλήξει σε αυταρχικό καθεστώς. Και πολύ φοβάμαι ότι ο Τσίπρας θα πάρει την πορεία των δικτατόρων». Σήμερα τι έχετε να πείτε;

  Περικλής Κοροβέσης.: Αυτό που φοβάμαι περισσότερο τώρα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ο προθάλαμος της Χρυσής Αυγής.
  Με την αποτυχία της πολιτικής του και με την καταστροφή που επιφέρει στην κοινωνία, όλος αυτός ο απελπισμένος κόσμος, ο οποίος ούτε γνώσεις έχει, ούτε πολιτική παιδεία έχει, και σκέφτεται τελείως αλλοπρόσαλλα, θα στραφεί στη Χρυσή Αυγή.
  Με τη βοήθεια της προπαγάνδας των ΜΜΕ που δεν έχουν αποκαλύψει το ρόλο της ΧΑ, αλλά και της Δικαιοσύνης και του κράτους που έχουν αφήσει ελεύθερους τους εγκληματίες να αλωνίζουν, όπως στη δίκη του Φύσσα, κλπ., λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι πατριωτική οργάνωση.

  Επομένως, δεν αποκλείω στις επόμενες εκλογές να δούμε τη Χρυσή Αυγή δεύτερο κόμμα και στις μεθεπόμενες πρώτο κόμμα".

  Ἡ "ἐγκληματικὴ ὀργάνωση" ποὺ λέει Ὀ κος Κοροβέσης ἴσως εἶναι στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ λέμε παρακράτος καὶ ἀνήκει στὴν κληρονομιὰ τῆς Τουρκοκρατίας.

  ReplyDelete
 58. Είναι απλά μία δύναμη που φέρνει το καινούριο, η μπουλντόζα που θα δώσει το καρδιαίο θανάσιμο πλήγμα στην σάπια και άκρως δύσοσμη κιναιδοκρατία της Μεταπολητεύσεως και του μισελληνικού παναριστερισμού.

  Είναι ο Μιχαλολιάκος ο μεγάλος Ηγέτης: Όχι δεν είναι.

  Είναι η Χ.Α. μία Αναγέννηση του Ελληνισμού μέσω του πνεύματος: Όχι δεν είναι.

  Αποτελεί η μελλοντική εκλογική πρωτιά της Χρυσής Αυγής ένα νέο εξ ολοκλήρου ξεκίνημα για την Πατρίδα μας, θέτοντας τα θεμέλια για μία εκ βάθρων ανανέωση των πάντων με βάσει την φράση "Εθνικόν=Αληθές": Βεβαιότατα.

  Όταν ήμουν 16-17 ετών και με ρωτούσαν "Μα την Χρυσή Αυγή?", τους απαντούσα "Αυτό που έρχεται ΜΕΤΑ την Χρυσή Αυγή". Η Χ.Α. εάν είναι να κυβερνήσει, δηλαδή να οικοδομήσει θα χρειαστεί μηχανικούς και αρχιτέκτονες ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, με μοναδική συνιστώσα τον Πατριωτισμό. Χρειάζεται τα μυαλά και τις γνώσεις που η ίδια δεν έχει. Και είτε θα τα βρει(έτσι πιστεύω) για να οικοδομήσει την Νέα Εθνική των Ελλήνων Πολιτεία, είτε θα αποτύχει και τον λόγο θα αναλάβουν και πάλι οι κατάπτυστοι γραικύλοι αστοί μέσω πραξικοπήματος και επιβολής δικτατορίας. Πιστεύω ο Μιχαλολιάκος θα φερθεί έξυπνα...

  ReplyDelete
 59. Κων/πολίτη,πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ ἐποικοδομητικὸ τὸ παράπάνω σχόλιό σου γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 60. Κ.Κιτσικη παρακολουθω τα αρθρα σας,και τις συνευντεξεις σας,αυτο που εκπλησει ως Κυπριο ειναι η αποψη σας για την πορεια του Κυπριακου "οτι Κυπρος μας δειχνει τον δρομο".Εχοντας υποψιν τον ισλαμιστικο-εθνικισμο που επικρατει στην Τουρκια ,πως ειναι δυνατον να υπαρξει λυση στην Κυπρο η οποια θα σεβεται τις αξιες του Ελληνισμου και την Ορθοδοξια, της οποιας ειστε φανατικος οπαδος.
  Συγχωρεστε με για την ατονικη γραφη μου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γειά σου φίλε. Μην ανησυχείς για το ατονικό...ο Καθηγητής το προτιμά από το μονοτονικό...χεχε.

   Delete
 61. Ευχαριστώ Καθηγητά. Έπρεπε επιτελους να διευκρινίσω την άποψή μου για την Χρυσή Αυγή, για να μην κατηγορηθώ δικαίως ή αδίκως ότι λέω-ξελέω. Χρειαζόταν να γράψω την άποψή μου για την Χ.Α. που ως ψηφοφόρος και οπαδός τους έχω από τα 16 μου, εν ηρεμία. Το σχόλιό μου εχθές ήτο αληθές μεν, εν βρασμώ δε, καθώς τούτο το μπλοκ αποτελεί την μοναδική μου πνευματική εκτόνωση.

  Και θέλω να ξέρουν οι ΧΑγίτες που το διαβάζουν μία αντικειμενική άποψη ενός Έλληνος Εθνικιστή και Ρωμηού, σαν εμένα, για το Κίνημά τους. Μακάρι να υπάρξει μία Εθνική κυβέρνηση στην οποία θα προσφέρω τις γνώσεις και την υπηρεσία μου.

  ReplyDelete
 62. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 63. Θλίβομαι όμως από την τρομερή μισαλλοδοξία και ζήλεια που επικρατεί στον κάθε ελλαδίτη ανεξαρτήτως πολιτικού φρονήματος. Αυτό το πράγμα δεν θα το δεις, πλην της Αγγλίας, σε ΚΑΜΙΑ άλλη Ευρωπαϊκή ή Ανατολίτικη χώρα. Τρομερός φθόνος και ζήλεια για όποιον καταφέρνει κάτι ή σκέπτεται "out of the box". Το τί κράξιμο έχω φάει από "φίλους" και φίλους Εθνικιστές/Εθνικοσοσιαλιστές/Χουντικές για το πρόσωπό σας και επειδή σας (παρ)ακολουθώ δεν λέγεται! Εσάς δε σας βρίζουν...μα πώς είναι δυνατόν! Εγώ ένας φανατικός Λευκός Φυλετιστής, ένας ελληνόφωνος Λευκός Κρομανοειδής, ένας που ήθελε Ηνωμενη Χιτλερική Ευρώπη για να τον κρατήσει ως 18χρονο νεανία, είδα το Φως μέσα από τα γραπτά σας...αστραπιαία! Από τότε που ήμουν στην Αγγλία το 2014-2015 και είδα την συνεντευξή σας, έμεινα εκπληκτος. Τόσες πολλές θεσεις και αντί-θέσεις, μα ολες δένανε στο συν-θετικό αγνό πρόσωπό σας. Πέρασαν 6 μήνες πριν συμβάλω και εγώ στο ιστολόγιό σας, πλησιάζοντάς σας ως "Έλλην Κωνσταντινουπολίτης" με θέμα τον Στρασσερισμό/Εθνικομπολσεβικισμό. Μου άρεσε που δεν με αγνοούσατε όπως κάνανε πλείστοι """καθικιταράδες""" στο παρελθόν μα μου μιλήσατε σαν ίσο. Μου άρεσε που εβλεπα και βλέπω αποδοχή στο πρόσωπό σας. Μου αρέσει που με καταλαβαίνετε...Άρχισα να σας διαβάζω σιγά-σιγά...έπαιρνα απαντήσεις στα βαθιά ερωτήματά μου...κατάλαβα...έγινε σύν-θεση μέσα μου, ο Φασισμός του Πλεύρη, ο Εθνικοσοσιαλισμός του Δημόπουλου, ο Πατριωτισμός/Εθνικομπολσεβικισμός του Γεωργαλά και η δική σας Ανατολική Ορθόδοξη Ρωμαίηκη Παράταξη...Αυτό είμαι σήμερα. Ένας Ρωμηός Φασιστής, ένας Μεταξικός.

  Και ετσι απορώ...πως εγώ ένα 18χρονο παιδί, που εκθείαζε τον Εθνικοσοσιαλισμό και την Ηνωμένη Ευρώπη του Χίτλερ, σας κατάλαβα...πώς είναι αυτοί τόσο τυφλοί...πώς λόγω φιλοσημιτισμού όπως λενε αυτοί, σας υβρίζουν με ποταπούς χαρακτηρισμούς...είναι αυτό το Γένος των Ελλήνων; Σίγουρα όχι...και όσο ο ελλαδιτισμός παραμένει ως μαύρο νέφος από πίσσα πλανώμενο πάνω από τα μυαλά των ελλαδιτών, δεν θα σταματήσει η ολίσθησις...

  ReplyDelete
 64. Το Εθνικοσοσιαλισμό, μολονότι αντιχριστιανικός, τον θαυμάζω ως προς τον Γερμανιστικό Ελληνισμό του. Εάν ήμουν Γερμανός ή Σκανδιναυός θα ήμουν σίγουρα Εθνικοσοσιαλιστής. Η πεμπτουσία της φυλής τους ήταν αυτή. Όμως ως Έλλην δεν δύναμαι να υιοθετώ ξενικές ιδέες, πόσο μάλλον όταν ιστορικώς υπήρξε βίαιη εξαγωγή των εις βάρος των δικών μας της Ορθοδοξίας. Ατό οφείλω να το ξεκαθαρίσω.

  ReplyDelete
 65. Με λίγα λόγια, ενοοώ, ότι μέσω των γραπτών το Καθηγητού ξανα-ανακάλυψα τις ρίζες μου...δεν χρειαζόμουν ξενικές Γερμανικο-ελληνιστικές ιδέες πλέον για να καλυφθεί το τρομερό ύπαρξιακό κενό που άφησε μέσα μου ο γραικυλισμός και ο Φιλελευθερισμός...είχα βρει ποιός ήμουν...και από πού προερχόμουν. Ειδικά στο σύγγραμα "Η Ορθοδοξία και η Τρίτη Ιδεολογία".

  ReplyDelete
 66. Ἀνδρέα Δημητρίου, ἴσως τὴν ἀπάντηση θὰ τὴν εὕρῃς στὰ τελευταῖα σχόλια τοῦ Κων/πόλη.Ἑλλὰς εἶναι μία μαγικὴ λέξη ποὺ δυστυχῶς ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ ἕναν παρηκμασμένο λαό.Ἡ Κύπρος λόγῳ αὐτοῦ ἔκαμε φοβερὰ λάθη ποῦ ἐπῆραν στὸν λαιμό της ὅλον τὸν ἑλληνισμό. 1) Ἡ Ἀγγλία τὸ 1955 εἶχε παύσει νὰ εἶναι παντοκράτειρα. Ἐχρειάζετο ὑπομονή.Βασικὰ ἤθελε νὰ κρατἡσῃ τὶς δύο βάσεις της. Ἡ Κούβα ἀπεξαρτήθη καὶ ἐμεγαλούργησε ἀφήνοντας ὅμως ἄθικτη τὴν ἀμερικανικὴ βάση ἐπὶ τοῦ ἀνεξαρτήτου ἐδάφους της. 2) Ἡ μεγαλομανία τοῦ Μακαρίου καὶ ἡ ὑποβάθμιση τοῦ τουρκικοῦ στοιχείου μετέτρεψε τὴν φιλικῶς προσκείμενη στὸ ἑλληνισμὸ Ἀγγλία σὲ ἐχθρό. 3) Ἡ προσωπικότης τῆς Κύπρου καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ ὁλοκληρώνεται μόνον διὰ τοῦ τουρκισμοῦ. Ὁ μακάριος ἐπέτυχε, ἄν καὶ ἱερωμένος, νὰ πληγώσῃ μόνιμα τὸ πρόσωπο τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ νὰ τὸ συρρικνώσῃ σὲ σημεῖο μάλιστα νὰ κατηγορηθῇ ὅτι ἦταν Ἄγγλος πράκτωρ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 67. Ἐγὼ θὰ ἐπαναλάβω συνοπτικὰ μιὰ δομικὴ καὶ ὄχι προσωποπαγῆ ἀνάλυση, ἔχοντας δεῖ κάποια ντοκυμανταὶρ γιὰ τὴν Κύπρο. Τὸ κράτος εἶναι ἕνας μηχανισμός ποὺ ζητᾶ θυσίες, ἄς ποῦμε σὲ χρῆμα (φορολογία). Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐξέγερση ἐνάντια στὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία, στὸ ὀθωμανικὸ κράτος. Ἅνευ τοῦ ἀντιὀθωμανισμοῦ δὲν ὑπάρχει Ἕλλάς.

  Ζητῶντας ἡ Κύπρος νὰ γἰνει ἑλληνικὸ κράτος, ἀκολούθησε σὲ μικρογραφία τὴν τύχη τῆς μητέρας πατρίδας καὶ ἔπρεπε ἀναγκαστικὰ νὰ γίνει μὲ πολὺ ταχεῖς ῥυθμοὺς ἀντιοθωμανικὴ ἐκεί ποὺ ἦταν... ἀντιβρεταννική. Διότι γιὰ νὰ σταθεῖ ἕνα κράτος, πρέπει νὰ δικαιολογήσει τὶς θυσίες ποὺ γίνονται γιὰ αὐτὸ μὲ μιὰν ἰδεολογία. Ἡ ἰδεολογία ποὺ συνέχει τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι ὁ ἀντιοθωμανισμός. Γι αὐτὸ οἱ Ἕλληνοκύπριοι δὲν μποροῦσαν νὰ συμβιώσουν μὲ τοὺς Τουρκοκύπριους, καὶ ὄχι λόγῳ τῶν τουρκικῶν προκλήσεων, τοῦ Ντεκτάς καὶ τῆς ΤΜΤ. Ἕπρεπε ἡ ἑλληνικὴ κοινότητα νὰ συσπειρωθεῑ γύρω ἀπὸ ἕναν ἐκπρόσωπο τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους (κι ἄς... μὴν ὑπῆρχε πλέον ὀθωμανικὸ κράτος) καὶ τὸν βρῆκε στοὺς Τουρκοκυπρίους. Τοῦς ἀρνήθηκε ἵσα πολιτικά δικαιώματα διότι τοῦς ἀντιμετώπισε σὰν ἐκπροσώπους τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους, στὸ ὁποῖο ἥ Ἕλλάς ἀρνεῖται τὶς παλαιές ὑποχρεώσεις της. Ὁ Μακάριος, ὄντας Ἕλληνας ἡγέτης πλέον, μετεβλήθη ἀναγκαστικά σὲ πρόσωπο παρόμοιο μὲ τὸν πατριάρχη Γρηγόριο τὸν Ε. τοῦ 1821.

  ReplyDelete
 68. Καθηγητά μόλις είδα ότι κυκλοφόρησε το καινούριο τεύχος της Ενδιαμέσου Περιοχής. Ευχαριστούμε. Κωνσταντή ναι, κάπως ετσι εχει το πράγμα. Μέσω της μικράς συνθέσεως, με τους λιγοστούς Τουρκοκύπριους, σήμερα θα είχαμε μία Ολόκληρη Κύπρο, αποτελούμενη κατά 90+% από Ελληνοκύπριους. Θυμίζω ότι και σήμερα οι Τουρκοκύπριοι δεν δέχονται, τουλάχιστον αρκετοί εξ αυτών, τους εποίκους, ενώ υπάρχει και σχετικό βίντεο που Τουρκοκύπριοι παρελαύνουν με την σημαία της Κύπρου(την Ελληνική).

  Ορίστε: https://www.youtube.com/watch?v=iRfgR9RJxas

  ReplyDelete
 69. Πολύ καλά τα αρθρα σας Καθηγητά, ειδικά τα 2 προτελευταία, του Μοναχού και εκείνο για τον αντιδυτικισμό και τους φιλοσόφους του. Επαληθεύεσθε δε, για ακόμη μία φορά περί της συνοχής του Αιγαιακού χώρου....

  ReplyDelete
 70. Λέτε ότι η Τουρκία ό,τι χάσει Ανατολικώς θα βαλθεί Δυτικώς να το ανακτήσει. Δηλαδή λέτε ότι θα βαλθεί να επεκταθεί προς την μεριά μας εδαφικώς? Ή ότι γενικά θα αυξήσει Δυτικά στο Αιγαίο την επιρροή της, όπως κάνει μέσω των "προσφύγων"?

  ReplyDelete
 71. Τί πιστεύετε Καθηγητά; Λέτε για την συγκρότηση Ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας ότι έφτασε η ώρα. Βέβαια μετά την πτώση του Ερντογάν έτσι; Και πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί με τόσους λάθρο εντός του Ελληνικού εδάφους; Έχω ήδη κάνει ένα ανάλογο σχόλιο.

  ReplyDelete
 72. Δὲν θὰ εἴχαμε τίποτα. Καταλάβετε ἐπιτέλους ὅτι μᾶς ἔχουν μεγαλώσει μὲ ψέμματα. Ζοῦμε ἐπὶ τουρκοκρατίας. Εἴμαστε ῥαγιάδες. Ὅ ἐθνικισμός καὶ ὁ διεθνισμός εῖναι ψέμματα. Μᾶς λέγανε ὄτι ἄν κἀνεις αὐτὸ θὰ ἔχεις ἐκεῖνο ἤ τὸ ὑπαινίσσοντο. Λέγανε ψέμματα.

  ReplyDelete
 73. (Ἐπεξήγηση τοῦ παραπάνω σχολίου μου στὸ... σήμερα θα είχαμε μία Ολόκληρη Κύπρο, αποτελούμενη κατά 90+% από Ελληνοκύπριους

  τοῦ Κωνσταντινουπολίτη.

  Τὸ κρἀτος εἶναι ἠ πίστη σὲ μιὰ σχέση αἰτίας-ἀποτελέσματος.

  Ἡ σχἐση αὑτὴ ἔχει ἄλλο περιεχόμενο στὰ θεοκρατικά καθεστῶτα καὶ ἄλλο στὰ κοσμικά. Στὰ θεοκρατικά καθεστῶτα ἠ σχἐση αὐτὴ ἐκφράζεται διὰ τοῦ μυστηρίου (τελετῆς, γιὰ τοὺς ἄπιστους Θωμάδες). Καὶ στὰ κοσμικά, διὰ τοῦ θεάτρου, ἤ τῆς ὑποκρισίας, γιὰ τοὺς ἄπιστους Θωμάδες.

  Ὁ Μακάριος κατηγορήθηκε ὄτι εἶχε ὑπερβολικά ἀνεπτυγμένη τὴν αὐτοπεποίθηση ὄτι θὰ μποροῦσε νὰ ἱσορροπήσει ἀνάμεσα στοὺς δύο κόσμους. Τοῦ μυστηρίου καὶ τοῦ θεάτρου.

  Στὸ μυστήριο, ἡ τελετή γίνεται ἀνεξαρτήτως τοῦ κοινοῦ. Ὁ παπάς ποῦ λειτουργεῖ δὲν εἶναι ἠθοποιός. Ἡ λειτουργία δὲν ἔχει σκοπό. Στὸ θέατρο, ὀ ἠθοποιός ἔχει σκοπό - τὸν ἔπαινο τοῦ κοινοῦ. Ἴσως ἡ ἀντίφαση ἔγκειται στὸ ὄτι τὸν Μακάριο ἀφενός μὲν τὸν κατηγοροῦσαν ὅτι εἶναι πριμαντόνα, ἀφετέρου δὲ ὄτι δὲν τραγουδοῦσε ἀρκετά βυζαντινά.

  ReplyDelete
 74. ΥΓ. Ἄς ποῦμε ὄτι εἶμαι ἡ κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Μούρχεται ὁ αὐτοκράτωρ Διγενὴς Σαμψὼν Ἰωαννίδης Παλαιολόγος. Καὶ μοῦ λέει

  - "Μακαριώτατε, ἄν ὑπογράψετε αὐτὴν τὴν συνθηκοῦλα Φερράρας-Ζυρίχης-Ἁνάν, ὑπάρχει ἱσχυρὰ πιθανότης ὅπως ἁπωθήσωμεν τοὺς Τουρκαλάδες ἴσαμε τὴν ἁλταϊκὴν ὁροσειράν. Σφραγίσατε λοιπὸν τὸ ἔγγραφον μὲ τὴν σφραγίδαν τῆς ἀρχιεπισκοπῆς. Βάλτε καὶ τὴν τζίφραν σας, Μακάριος-Γεννάδιος-Καῖρης. Προτοῦ τσαντισθῶ".

  Ἐγὠ θὰ ἁρνιόμουν πεισματικά. Θά τούλεγα, "ὡς ἱερωμένος, Μεγαλειότατε, ἀδυνατῶ νὰ πιστέψω εἰς πιθανότητας. Ὁ Θεός, Μεγαλειότατε, δὲν παίζει ζάρια".

  ReplyDelete
 75. Καθηγητά σας έστειλα μήνυμα όπου ο Πάπας επισκέφθηκε τζιχαντιστές δήθεν πρόσφυγες!!!! Είναι από το φέισμπουκ, δείτε το και λάβετε δημοσίως θεση ΚΑΤΑ των τζιχαντιστών και του Πάπα!!!

  ReplyDelete
 76. Κωνσταντινουπολίτη.Ευχαριστώ πολύ!Tα βίντεο είναι αρκετά ενημερωτικά!Εννοείται είναι αστεία η σύγκριση Πλεύρη με Μιχαλολιάκο/Κασιδιάρη.Ο Πλεύρης είναι σοβαρός, έξυπνος, και καθόλου φωνακλάς.Οι άλλοι το αντίθετο.Ο Πολιτικός διάλογος γίνεται με τον λόγο, και όχι με τις φωνές και τις προσβολές.Αυτό που με ενδιαφέρει να δω παραπάνω όταν ανακοινωθεί το πρόγραμμα, είναι η εξωτερική του πολιτική και η προσέγγιση του με τις Η.Π.Α., Ρωσία και Ισραήλ.Για να δούμε.

  ReplyDelete
 77. Δὲν μποροῦσε ὁ Πάπας νὰ ἀνασκολοπίσει σὲ ζωντανὴ παγκόσμια μετάδοση δώδεκα λαθρομετανάστες ἀπέναντι ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς, μὲ τὸν Πατριάρχη νὰ τὸν παραστέκει, γιὰ νὰ ἀποδείξει σὲ ὅλον τὸν κόσμο ὅτι μετάνιωσε γιὰ τὸ φιλιόκβε.

  Στὸ μεταξύ, εἶναι πρὸς τιμὴν τοῦ Κων/νου Πλεύρη ὅτι δημοσίως τόνισε ὅτι δὲν λύνεται τὸ προσφυγικὸ μὲ σποραδικὴ βία κατά κακόμοιρων μεταναστῶν, καὶ ὅτι εἶναι ἄναδρες οἱ ἐπιθέσεις (παραφράζω) δώδεκα νταγλαράδων μὲ σιδερογροθιὲς ἐναντίον ἑνός ξένου φοβισμένου φουκαρᾶ.

  Κατὰ τἄλλα, τὸ ὅτι ἀναπόφευκτα ὁ ἐθνικισμός θὰ ὁδηγήσει σὲ τέτοιες συμπεριφορές παρέα μὲ τὸν διεθνισμὸ γιαλαντζῆ, εἶναι νομίζω προφανές. Διότι ὑπάρχει κάποια ἀσυνέπεια στὸ νὰ εἶσαι ὑπὲρ τοῦ πολέμου καὶ, παράλληλα, νὰ καταδικάζεις τὴ βία.

  Ἕχει δίκιο νομίζω ὁ Κοροβέσης ὅταν λέει ὅτι ὁ Συ.Ῥιζ.Ἀ. προετοιμάζει τὸν ἐθνικισμό τῆς Χ.Α. Ἕχω δὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ ἐθνικισμός εἶναι πάντοτε μὲ κάποιον τρόπο ἀντικληρικαλικός. Αὐτὸ δὲν φάνηκε τόσο στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, διότι οἱ ἐχθροὶ της ἦταν οἱ Τοῦρκοι, δηλαδὴ οἱ μουσουλμάνοι, καὶ διότι ἐπιπλέον ἄν δὲν κάνω λάθος θεωρητικά τοὐλάχιστον ὁ μουσουλμανισμός δὲν ἔχει ἱερατεῖο, κοσμικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἐξουσία ταὐτίζονται στὸ ἰσλάμ.

  ReplyDelete
 78. Δόκτωρα, ναι μα για να έχεις αποτέλεσμα θες και το μπράτσο/πεζοδρόμιο ΚΑΙ τον νού/διανοούμενο. Χωριστά αυτά δεν πάνε! Πρέπει να είναι Πλεύρης+Χ.Α. μαζί! Η ισχύς εν τή ενώσει!

  ReplyDelete
 79. Καθηγητά παλιά είχατε πει "Υπάρχει σχεδιο ερημώσεως και εποικήσεως εκ νεου του ελλαδικού χώρου", μας το ξαναλέτε λίγο Καθηγητά καθώς δεν μπορώ να βρω το παλαιό σχόλιό σας. Σας παρακαλώ...

  ReplyDelete
 80. Ο μυστικισμός της Τρίτης Ιδεολογίας και ιδίως του Εθνικοσοσιαλισμού, καταλαβαίνεται πλήρως στα ακόλουθα συγκροτήματα:

  Arditi, Triarii, Legionarii, Across the Rubicon, Von Thronstahl.

  Ένα τραγούδι των Arditi δημοσιεύω εδώ, με τίτλο "Religion of Blood". Το τραγούδι λέει πώς αυτή είναι η νέα Θρησκεία που αντικαθιστά την Χριστιανική Βίβλο και πώς πλέον όλα ανάγονται στο Αίμα, δαιμονικό και Θείο.

  https://www.youtube.com/watch?v=_oFyI5vlkec

  ReplyDelete
 81. Ξαναγράφω μὲ πᾶσα ἐπιφύλαξη ἔνα σχόλιο ποὺ χάθηκε προηγουμένως. Στὸ σχόλιο αὐτό, γράφω ὄτι ὁ διεθνισμός, ὁ ἐθνικισμός καὶ ἐνδεχομένως καὶ ὁ φασίζων ἐθνικισμός φαίνεται νὰ μοιράζονται τὴν ἔννοια τοῦ "κοινωνικοῦ συμβολαίου". Τὴν ἰδέα, δηλαδὴ, ὅτι οἱ πολίτες ἑνός σύγχρονου κράτους ἔχουν κάποιες ὑποχρεώσεις ὡς πρὸς τὸ κράτος αὐτὸ, καὶ κάποια δικαιώματα ἐπίσης.

  Ἐάν θεωρήσουμε ὄτι ἠ ἔννοια τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου εἶναι συντηρητική, ὄπως καὶ εἶναι, κατὰ τὴν αἴσθησή μου, ἀναρωτιέται κανεὶς ἄν ὁ ὅρος Ἀντιδραστικός Μοντερνισμός, ποὺ εἶναι παραλλαγή τοῦ ὅρου Συντηρητικὴ Ἐπανάσταση, δὲν περιορίζεται, ὅπως γράφει ὁ συγγραφέας Τζέφφρυ Χέρφ, στὴν ὁμώνυμη μελέτη του, στὴν Γερμανία τοῦ Μεσοπολέμου.

  Ἀναρωτιέται δηλαδὴ κανεὶς ἄν δὲν ἦταν μόνον ὁ ναζισμός καὶ οἱ πρόδρομοί του ταὐτόχρονα ἐπαναστατικοί καὶ συντηρητικοί. Ἀλλά τὸ σύνολο τῶν ἀστικῶν ἐπαναστάσεων, περιλαμβανομένης τῆς Ἀμερικανικῆς, της Γαλλικῆς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς. Καὶ ἄν ἔχουν δίκιο οἰ Ἀντόρνο καὶ Χορκχάιμερ, ἄν πράγματι στὴ μελέτη τους Ἡ Διαλεκτικὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ (δὲν τὴν ἔχω διαβάσει) καταλήγουν στὸ ὅτι

  οἱ θηριωδίες στὶς ὁποῑες προέβη τὸ ναζιστικὸ καθεστώς, ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς προτιμήσεως, ἐνυπάρχουν στὸν ὑποτιθέμενο ῥασιοναλισμό, ποὺ ἀπετέλεσε τὴν φιλοσοφικὴ βάση τῶν ἀστικῶν ἐπαναστάσεων. Τὸ λέω διότι ὁ Χὲρφ γράφει στὸν πρόλογό του ὅτι ἤθελε νὰ ἀνατρέψει αὐτὴν τὴν ἐξίσωση Διαφωτισμός = ἀναπόφευκτη σφαγή.

  Καὶ ὅμως, θεωρητικά τουλάχιστον, ἠ μόνη δυνατὴ ἐπανάσταση εἶναι ἠ διέξοδος ἀπὸ τὸ πλέγμα ὑποχρεώσεων καὶ δικαιωμάτων.
  Μιὰ ἐπανάσταση ποὺ ἔχει σὰν σύνθημα τὴν ἔννοια τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου καὶ γίνεται γιὰ νὰ ἀνατρἐψει τὴν Παλαιὰ Τάξη Πραγμάτων εἶναι ταυτόχρονα Ἐπανάσταση καὶ Ἀντεπανάσταση. Ἁντιδραστικός Μοντερνισμός εἶναι, δηλαδή, καὶ ἠ Γαλλική Ἑπανάσταση, καὶ ἡ Ἑλληνική (βλ. παραπάνω τὴν Διακήρυξη τῶν Ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων). Ἁπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐπικαλοῦνται ἕναν καταστατικό χάρτη, παρόμοιο μὲ τὶς Δέκα Ἐντολές, ποὺ μοιράζει δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις, ἀναρωτιέται κανείς - μὰ τί σόι ἐπαναστάσεις εἶναι αὐτές ;

  Ὁ ῥασιοναλισμός, ἐάν σημαίνει τὴν πίστη σὲ ἕνα Κοινωνικό Συμβόλαιο, ἐμφανίζεται παράλογος καὶ ἀκραῖος. Μοιἀζει μὲ μιὰ στρατιά φανατικῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸν ἀρχηγό τους τὸν ἐπισκέφτηκε Ἄγγελος Κυρίου καὶ τούδωσε στὸ χέρι τὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος. Δὲν λέω ὄτι κακῶς ἔχουμε Σύνταγμα. Λέω ὄτι τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ὑποχρεώσεις δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν τίποτε τὸ ἀπελευθερωτικό, καὶ ἐνδεχομένως νὰ μὴν ὑπάρχουν. Καποιες θρησκεῖες στὸ γράμμα τους τοὺλάχιστον φαίνονται πιὸ λογικές ἀπὸ τὰ Συντάγματα. Στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, γιὰ Παράδειγμα, ὀ πιστὸς δέν λέει πουθενά ὅτι δεσμεύεται νὰ κάνει ὁ,τιδήποτε. Ἀπλώς λέει ὅτι παραδέχεται γιὰ ἁληθινές μιὰ σειρά ἀπὸ προτάσεις.

  ReplyDelete
 82. Εάν δεν κάνω λάθος το Γερμανικό Κίνημα Πίστεως υπήρξε κάτι ανάλογο, Deutsche Glaubensbewegung.

  https://en.wikipedia.org/wiki/German_Faith_Movement

  ReplyDelete
 83. Εν τώ μεταξύ, εκανα 2 σχόλιο στο προφίλ του Τζήμερου στο φβ, σχετικά με την ανωτεροτητα του Φασισμού/Εθνικισμού έναντι του σάπιου Φιλελευθερισμού και το πώς ο Φασισμός είναι ο μοναδικός που δύναται να σώσει την πολυαγαπημένη Δύση του, καθώς οι φιλελέδες τα κάνανε όλα, μα ολα μπάχαλο! Υπογεννητικότητα, πολυφυλετισμοί, ακόρεστη κατανάλωση, απαξίωση του γάμου, των ηθών, των Αξιών, της Θρησκείας, της Οικογενείας, εκτρώσεις παντού, ομοφυλοφιλίες τρανσέξουαλ παρελάσεις και χίλια δύο άλλα....

  Αποτέλεσμα:

  Έφαγα μπλοκ από το προφίλ του αφού ένας δικός του που πήγε να τον υπερασπιστεί με τις γνωστές φιλελέ ιδέες"Δεν υπάρχει Θεός. Κομμουνισμός και Φασισμός είναι το ίδιο είς ό,τι αφορά την τεχνολογία..Ο Φιλελευθερισμός δεν στηρίζει την κατανάλωση", και εφαγε τάπες από εμένα απαντώτας του περί Σωκράτους και Θεού, περί του μηδενισμού της φιλελέ "φιλοσοφίας" τους που οδηγεί στην απόλυτη σήψη και τον θάνατο, περί του Ρομαντικού Φασισμού που εκθειάζει την Ζωή στην Ύπαιθρο και εξεγείρεται στο μοντέρνο αστικό περιβάλλον, ενώ ο Κομμουνισμός και ο Φίλελευθερισμός είναι κλασσικιστικές θεωρήσεις.

  Τελικά έφαγα μπλοκ. Και το χάργκα πολύ! Δείχνει καταρχήν οτι ο Φασισμός είναι ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ, και ότι ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΘΕΙΑΖΟΥΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΤΟΝ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΛΟΓΩ ΦΒΟΥ! Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ! ΜΑΣ ΤΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ Τζήμερος εἶναι αὐτός πού εἶχε κάνει παληότερα ( 2012 )τήν ἐμετική δήλωση περί ὀσμῆς "μωαμεθανίου" , ἀνάγκη νά φορέσουμε μάσκες ἤ νά ἀνοίξουμε τά παράθυρα ( ἀναφερόμενος σέ λαθρομετανάστες ... ). Ὁ σύγχρονος φιλελευθερισμός καί ὁ σύγχρονος φασισμός κλείνουν τό μάτι ὁ ἕνας στόν ἄλλο...

   Delete
  2. Όχι, Ζωρόαστρη. Απλώς έχουν κοινό εχθρό, το Ισλάμ, ο λαθείς για τους λογους του. Ο Φιλελευθερισμος γιατί φοβάται μην τον φάει, και ο Φασισμός λόγω αλλοιώσεως της Εθνοφυλετικής καταγωγής του Έθνους-Κράτους. Εγώ θα έλεγε είναι "free for all". Ισλάμ vs Φιλελευθερισμός vs Φασισμός.

   Delete
  3. *καθείς

   Delete
 84. Απορώ πώς φιλελεύθεροι κατηγορούν την τεχνολογία που ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ως τον ένοχο για την κατάντια τους. Επίσης μου λεει το άτομο, που είναι και μέλος του "Δημιουργία Ξανά" του Τζήμερου, ότι ο Φιλελευθερισμός δεν στηρίζει την κατανάλωση, την στιγμή του απαντώ που ο ίδιος ο Άνταμ Σμιθ λέγει "Η ευημερεία προερχεται μόνον από το μέγιστο ατομικό συμφέρον", δηλαδή την ακόρεστη κατανάλωση για περισσότερο!!!!

  Πάντως Καθηγητά σας ευχαριστώ! Τα βιβλία σας τα Ιδεολογικά είναι υπερόπλα για να σκορπίζονται κάτι τέτοιοι ελλαδίτες της δεκάρας, που θέλουν και καλά να σώσουν και την Ελλάδα! Σας ευχαριστώ και πάλι! Εσείς, ο Πλεύρης και ο Δημόπουλος μου δώσατε πολλά πνευματικά βέλη για την φαρέτρα μου...

  ReplyDelete
 85. OCCIDENS DELENDA EST

  https://anongalactic.com/finnish-migrants-pose-preteen-girlfreinds/

  ReplyDelete
 86. οι παπάδες διαιτα...μου θυμίζουν τον παπα-τακ στη ταινία ρομπέν των δασών...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχα, όντως είναι απορίας άξιον, πώς πολλοί παπάδες είναι πολύ παχείς. Πολύ όμως...εκτός και εάν είναι γενετικό το θέμα...

   Delete
  2. Τοῦς ἔχει καλέσει ὁ Κύριος πρίν γεννηθοῦν.

   Delete
 87. Πολύ βασικό. Ὁ παπα-Τάκ εἶναι καλόγερος. ὄχι παπάς. Οἰ σχέσεις τῶν μοναστηριῶν μὲ τοὺς ληστὲς τεκμηριώνονται διαρκῶς στὸν ἑλλαδικό χῶρο (τὰ μοναστήρια εἶναι ἄσυλο). Ὁ Ῥἀλλης Κοψίδης, νομίζω, γράφει ὅτι ὁ δάσκαλός του Φώτης Κόντογλου, ὁ ἈΓΙΟΓΡΆΦΟς, τὸν μεσοπόλεμο νομίζω, σὲ ἔνα ἑλληνικὸ μοναστῆρι συνἀντησε ἔναν ἀρχιληστὴ μὲ τὴ συμμορία του καὶ τοῦ ἔφτιαξε τὸ πορτραῖτο.

  ReplyDelete
 88. « [...] Σὲ μιὰ καὶ μόνη περίπτωση ὁ ΑΤΕΡΜΟΝΟΣ [σημ., κεφαλαῖα δικά μου] πόλεμος τῶν ποιμενικῶν φύλων καὶ τῶν ληστῶν-ἡρώων ἐνάντια σὲ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ἀληθινή κυβέρνηση ΣΥΓΚΕΡΑΣΤΗΚΕ μὲ τὶς ἰδέες τοῦ ἀστικοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης : στὸν ἐλληνικό ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα (1821-30). [...] Ὁ νέος ἑλληνικός ἐθνικισμός ἦταν ἀρκετὸς γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας, μολονότι ὁ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ἀστικῆς ἡγεσίας, κλέφτικης ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (βλ. παραπάνω) καὶ ἐπέμβασης τῶν Μεγάλων Δυνάμεων γέννησε μιὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς μικροκαρικατοῦρες τοῦ δυτικοῦ φιλελεύθερου ἰδεώδους ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει τόσο γνώριμο σὲ περιοχὲς ὅπως ἡ Λατινικὴ Ἀμερική.

  Ἁλλά εἶχε καὶ τὸ παράδοξο ἀποτέλεσμα νὰ περιορίσει τὸν ἑλληνισμὸ στὴν Ελλάδα. [...] Ἔρικ Χόμπσμπαουμ, ἀπὸ τὸ " Ἡ ἐποχὴ τῶν ἐπαναστάσεων, 1789-184, μτφρ. Μαριέτα Οἰκονομοπούλου, ἐκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., δ΄ ἀνατύπωση, Ἀθήνα, 2002)]http://www.athensvoice.gr/article/features/o-%CF%87%CF%8C%CE%BC%CF%80%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%BC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

  ReplyDelete
 89. [...] οἱ πραγματικοί Ἔλληνες, οἱ ὁποίοι σήκωσαν τὰ ὄπλα γιὰ αὐτὸ ποὺ ΚΑΤΕΛΗΞΕ νὰ γίνει ὁ σχηματισμὸς ἐνός νέου ἀνεξαρτήτου ἐθνικοῦ κράτους, δὲν μιλοῦσαν τὴν ἀρχαῖα ἑλληνική περισσότερο ἀπ'ὅσο μιλοῦσαν οἱ Ἰταλοὶ τὴ λατινικὴ γλῶσσα. Μιλοῦσαν καὶ ἔγραφαν στὴν δημοτική. Παραδόξως, ἀντιπροσώπευαν [περισσότερο] τὴ Ῥώμη παρά τὴν Ἑλλάδα (ῥωμιοσύνη), δηλαδή θεωροῦσαν τοὺς ἐαὐτούς τους κληρονόμους τῆς ἐκχριστιανισμένης Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (δηλαδὴ τοῦ Βυζαντίου). Πολεμοῦσαν ὡς χριστιανοὶ ἐναντίον τῶν ἄπιστων μουσουλμάνων, ὡς Ῥωμαῖοι ἐναντίον τῶν τουρκικῶν σκυλιῶν».

  [...] ὅσο τὸ νὰ εἶναι κανεὶς Ἕλληνας δὲν ἀποτελοῦσε παρά ένα σχεδόν απαραίτητο επαγγελματικό προσόν τοῦ ἐγγράμματου ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ τῶν Βαλκανίων, ὁ ἐξελληνισμός (δηλ. ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμός, ὄχι ἠ ἐθνοκάθαρση) εἶχε σημειώσει προόδους. Ἁπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ σήμαινε πολιτικὴ ὑποστήριξη τῆς Ἐλλάδας [τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, δηλ.] ἄρχισε νὰ ὑποχωρεῖ ἀκόμα καὶ ἀνάμεσα στὶς ἀφομοιωμένες βαλκανικὲς ἐγγράμματες τάξεις.»

  ReplyDelete
 90. Καθηγητά μπορείτε να μας πείτε για το βιβλίο του Bat Ye'or "Eurabia" για το σχέδιο που αναφέρει στο βιβλίο του. Ισχυεί ή όχι?

  ReplyDelete
 91. https://www.youtube.com/watch?v=AoKkE90D5yA

  ReplyDelete
 92. Ο Μαρκεζίνης δινει ρέστα στον Σαχίνη. Κρίμα τέτοιοι εγκέφαλοι να μένουν ανεκμετάλλευτοι.

  ReplyDelete
 93. Καθηγητά όταν τον ξαναδείτε τον Σαχίνη, πέστε του ότι το νηπιαγωγείο έληξε!!! Πολύ ευαίσθητη...καρδούλα μας βγήκε ο μικρός Σαχινούλης...όλο αριστεροφιλελέδικες ερωτήσεις και απόψεις εκπροσωπεί.

  ReplyDelete