Jul 25, 2014

125 – Γιατί ἡ θεωρία τῶν ἄκρων εἶναι σωστή

125 – Γιατί ἡ θεωρία τῶν ἄκρων εἶναι σωστή

Τὴν θεωρία τῶν ἄκρων μόνον οἱ ἐνδιαφερόμενοι τὴν ἀπορρίπτουν ποὺ ἀγνοοῦν πὼς ὑπάρχει πρὸς τιμήν τους. Στὴν Γαλλικὴ Ἐπαναστάση, πρότυπο ὅλων τῶν ἐπαναστάσεων, κατὰ τὴν ὁποία ὁ παλαιὸς διεφθαρμένος κόσμος κατεποντίσθη καὶ ἀνέτειλε γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν πλανήτη μία νέα ἐποχή, οἱ βολεμένοι ἀπεκαλοῦντο Πεδιὰς ἤ Ἕλος ἐπειδὴ ἐλίμναζαν κάτω, στὴν πλατεῖα τῆς Βουλῆς, ἐνῷ οἱ ἐπαναστάτες, οἱ ἀκραῖοι, ὠνομάζοντο Ὀρεινοί, ἐπειδὴ ἦσαν ἀκροβολισμένοι ἐπάνω στὰ θεωρεῖα ἀπ΄ὅπου ἔφτυναν τοὺς ξεφτυλισμένους  διεφθαρμένους τῆς Πεδιάδος. Ἐὰν στὴν σημερινὴ Βουλὴ εἴχαμε τὴν ἴδια τοποθέτηση τῶν βουλευτῶν, ΚΚΕ καὶ Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ ἦσαν ἀκροβολισμένοι στὰ θεωρεῖα καὶ θὰ ἐκάλυπταν μὲ ῥοχάλες τοὺς «πολιτικούς» τῆς Πεδιάδος. Τελικά, τὸ 1795-1799, ἡ Πεδιάδα ἐπεβλήθη καὶ ἐγέμισε μὲ τὶς ἀφοδεύσεις της τὸ Παρίσι ἕως ποὺ ἐνεφανίσθη ὁ Ναπολέων-Ἡρακλῆς καὶ ἐκκαθάρισε τοὺς σταύλους. Ὁ Ναπολέων προήρχετο ἀπὸ τοὺς ἀκραίους Ῥοβεσπιερρικοὺς τοῦ Βουνοῦ.

Μεταξὺ τῶν Ὀρεινῶν ὑψώνετο ἡ λαιμητόμος. Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερο μῖσος ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ καλλιεργεῖται μεταξὺ δύο ἀδελφῶν. Ἀντὶ νὰ φτύνουν ὅλοι μαζὶ τοὺς βολεμένους, ἔφτυνε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο ἀλληλοκατηγορῶντας ὁ ἕνας τὸν ἀλλο ὅτι ἦταν συστημικός (Ῥοβεσπιέρρος ἐναντίον Δαντών). Δὲν ὑπῆρχε ἀκόμη ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ κιτσικικὴ θεωρία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, τῆς  συνθέσεως τῶν ἄκρων διὰ τῆς συντονισμένης ἐξαπολύσεως τοῦ ἀποχρέμματος κατὰ τοῦ κοινοῦ καπιταλιστικοῦ ἐχθροῦ.

Στὸν Μεσοπόλεμο, ἡ Γαλλία ἐγνώρισε τὸ δρᾶμα τῆς ἀδελφοκτονίας μεταξὺ κομμουνιστῶν καὶ φασιστῶν, στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰακώβου Ντοριό (Jacques Doriot, 1898-1945). Ὁ Ντοριὸ ὑπῆρξε πρότυπο κομμουνιστοῦ ἀγωνιστοῦ. Ἀνῆκε στὴν ἀριστοκρατία τῆς γαλλικῆς ἐργατικῆς τάξεως τοὺς ἐργάτες μεταλλουργούς. Ὁ πατέρα του ἦταν σιδηρουργὸς ἐργάτης καὶ ἡ μητέρα του μοδίστρα. Ἀπὸ τὰ 15 του χρόνια ἠργάζετο σὲ ἐργοστάσιο. Εἰσῆλθε στὸ Γαλλικὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα καὶ ἔγινε γενικὸς γραμματεὺς τῆς Κομμουνιστικῆς Νεολαίας. Τὸ 1921 ὑπῆρξε ἀντιπρόσωπος τῆς Κομμουνιστικῆς Διεθνοῦς στὸ ἱδρυτικὸ συνέδριο τοῦ Κινεζικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος στὴν Σαγκαϊ. Ἀντιιμπεριαλιστὴς άγωνιστὴς ἐναντίον τῆς ἀποικιακῆς πολιτικῆς τῆς Γαλλίας στὴν Βόρειο Ἀφρική, ἐνεκλείσθη στὶς φυλακὲς μέχρι τὸ 1924, ἡμερομηνία κατὰ τὴν ὁποία ἐξελέγη κομμουνιστὴς βουλευτὴς τοῦ ἐργατικοῦ παρισινοῦ προαστείου τοῦ Saint-Denis, γινόμενος καὶ δήμαρχός της τὸ 1931. Μέλος τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ ΓΚΚ καὶ βλέποντας τὴν ἄνοδο τοῦ ἑτέρου ἐπαναστατικοῦ κινήματος, τοῦ φασισμοῦ, στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Γερμανία, συνέλαβε ἀπὸ τοὺς πρώτους τὸ ὄραμα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, τοῦ συντονισμοῦ τῶν δύο ἄκρων γιὰ τὴν ἐξολόθρευση τοῦ ἐγκληματικοῦ μορφώματος τοῦ φιλελευθέρου καπιταλισμοῦ, ὑπευθύνου γιὰ τὴν σφαγὴ τῶν λαῶν τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Διότι, φυσικά, κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς ἦσαν ἐξ ὁρισμοῦ, ὡς ἰδεολογίες, ἐγκληματικές, ἀλλὰ ποτὲ στὸν βαθμὸ ποὺ ἐξ ἀρχῆς ὐπῆρξε ὁ φιλελευθερισμός, ὑπαίτιος γιὰ τὴν φρικιαστικὴ βαρβαρότητα τῶν χαρακωμάτων τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καὶ τῶν σημερινῶν ἰμπεριαλιστικῶν γενοκτονιῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

Λόγῳ τῆς συνεχοῦς προσπαθείας του νὰ ξεπεράσῃ τὶς διχόνοιες μεταξὺ ἐπαναστατῶν, στὴν ἀρχὴ προσπαθῶντας νὰ ἑνώσῃ τοὺς κομμουνιστὲς μὲ τὸν γαλλικὸ Σύριζα τῆς ἐποχῆς καὶ ἀργότερα τοὺς κομμουνιστὲς μὲ τοὺς Χρυσαυγῖτες τῆς ἐποχῆς, ἐκδιώκεται τὸ 1934 ἀπὸ τὸ ΚΚΓ καὶ σχηματίζει τὸ 1936 τὸ ἰδικό του συνθετικὸ ἐπαναστατικὸ φασιστικὸ ἀκροαριστερὸ κίνημα ποὺ ὀνομάζει τὸ Γαλλικὸ Λαϊκὸ Κόμμα καὶ ποὺ παίρνει θέση ὑπὲρ τῆς συνεργασίας τῶν λαϊκῶν τάξεων κατὰ τοῦ καπιταλισμοῦ. Ἡ ἐπιτυχία του κινήματός του εἶναι ἐντυπωσιακή, μὲ 300.000 μέλη. Ὁ στόχος του εἶναι, τὸ κόμμα του νὰ γίνῃ τὸ ἀντίστοιχο γιὰ τὴν Γαλλία τοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ τῆς Γερμανίας καὶ τοῦ μπολσεβικικοῦ τὴς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ὁ φιλειρηνισμός του καὶ ἡ ἄρνησή του νὰ ὀργανώσῃ μία παραστρατιωτικὴ ὁμάδα κρούσεως δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ διαμορφώσῃ μία ἀποτελεσματικὴ ἀντικαπιταλιστικὴ γροθιά. Διότι φυσικὰ δὲν νοεῖται γνήσιο ἐπαναστατικὸ κίνημα χωρὶς παραστρατιωτικὴ ὀργάνωση, Γαλλικὴ Ἐπανάσταση χωρὶς ξεβράκωτους (sans culottes). Ἡ ἔκβαση τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ Ντοριὸ τὸ 1945 στὴν Γερμανία, νὰ ἀποτύχη ἡ προσπάθεια συνθέσεως τῶν δύο ἐπαναστατικῶν ἄκρων ὑπὲρ τοῦ φιλελευθερισμοῦ τῆς βόμβας τῆς Χιροσίμας, τῆς πτώσεως τῆς ΕΣΣΔ τὸ 1991 καὶ τοῦ σημερινοῦ χάους ποὺ ὁδηγεῖ ἀπ’εὐθείας στὸν πλανητικὸ πυρηνικὸ πόλεμο.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 25 Ἰουλίου 2014120 comments:

 1. Το κακο ειναι οτι στην μεν "δεξια" υπαρχουν ακραιοι μονο τα τελευταια δυο χρονια, οι οποιοι πιεζονται αφορητα.
  Στην "αριστερα" παλι θα μπορουσε κανεις να πει οτι υπηρχαν, αλλα η γνωμη μου ειναι οτι ουτε τωρα υπαρχουν.
  Ουτε το ΚΚΕ ουτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορουν να χαρακτηρισθουν σαν ακραιοι.
  Δεν ξερω τι ειναι. Μαλλον τιποτα. Δεν υπαρχουν παρα μονο σαν δεκανικια και αλλοθι του συστηματος να παρουσιαζεται δημοκρατικο.
  Γι αυτο και συμμετεχουν περηφανα στο "συνταγματικο τοξο" πολεμωντας με λυσσα την Χ.Α που δεν τους πειραξε, μαζι με ολα τα λαμογια που καταστρεψαν την Ελλαδα.
  Το μονο αξιολογο κινημα στα αριστερα που δυστυχως δεν καταφερε πολλα πραγματα στις τελευταιες εκλογες, θεωρω το ΕΠΑΜ.
  Αποφυγε τις διεθνιστικες ακροτητες της αριστερας, βλεπει το τερας του φιλελευθερισμου ως τον εχθρο που πρεπει να πολεμηθει, εχει ενα συνθετικο λογο που μπορει να μην τολμαει να φτασει μεχρι την Χ.Α αλλα παει μεχρι τους ΑΝΕΛ και δειχνει ανοικτο σε δημοκρατικες πολιτειακες μεταβολες.
  Δυστυχως δεν βρηκε τροπο να πλασαριστει σαν εναλλακτικη αριστερη λυση.
  Ευτυχως η δυστυχως δεν εχει την υποδομη να χρησιμοποιησει τον χρυσαυγιτικο τροπο που εστειλε την Χ.Α στο κοινοβουλιο αλλα χρησιμευσε και σαν προσχημα για τις διωξεις τις οποιες υφισταται.
  Εννοειται οτι καμια θεση εναντια στην παγκοσμιοποιηση και τον φιλελευθερισμο δεν προκειται να προωθηθει απο τα ΜΜΕ.
  Ελπιζω οτι θα βρει τον τροπο να μαζεψει τους σημερα επιζημιους για την Ελλαδα αριστερους και να τους δωσει μια αλλη κατευθυνση.
  Με τους υπολοιπους δεν βλεπω καμια πιθανοτητα συνεργασιας οχι γιατι ειναι "αριστεροι" αλλα γιατι ειναι πουλημενοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι οχι ρε.Το Συριζα δεν ειναι ακραιο.Απλως υπερασπιζετε καθε φορα τα καλα παιδακια τους δολοφονους μπαχαλακηδες και τους κουκουλοφορους καταληψιες,Ε ρε τι ακουμε!

   Delete
 2. Εφόσον λέμε ότι είμεθα ελληνοκεντρικοί προτείνω μιαν ανάγνωση που εκ πρώτης όψεως αντικαθιστά το παγκόσμιο με το τοπικό, εκ δευτέρου όμως δεν είναι έτσι.

  Υπάρει διαφοράμεταξύ γαλλικής και ελληνικής επανάστασης. Στη μεν Γαλλική επανάσταση προϋπάρχουν οι εγγλέζικες μεταρρυθμίσεις και η Αμερικανική Επανάσταση, στην οποία συμμετείχε ο Λαφαγιέτ, που έγινε μετριοπαθής βασιλικός κατά την πρώτη φάση της Γαλλικής επανάστασης - τού είχε αφιερώσει ο Κάλβος αν δεν απατώμαι τις Ωδές. Στη δε ελληνική επανάσταση, υπάρχει εξαρής ένα πολιτισμικό πρόβλημα, που ενδεχομένως να είναι πολύ πιο έντονο απότι στη Γαλλική. Λένε οι Έλληνες ότι η επανάστασή μας είναι εθνικη και όχι κοινωνική, στο συνέδριο της Βερόνας, αν δεν κάνω λάθος, όπου συνεδριάζει η Ιερά Συμμαχία - και βέβαια δεν τους δέχονται,

  Πιστεύω λοιπόν ότι τα δύο άκρα μπορούμε να τα δούμε όχι ενταγμένα στη Γαλλική επανάσταση, αλλά σε κάτι άλλο που δεν έχουμε ακόμα προσδιορίσει.

  ReplyDelete
 3. Είναι αλήθεια ότι η Βουλή μας έχει ως πρότυπο τη Γαλλική Επανάσταση. Οι βουλευτές είναι αντιπρόσωποι των επαρχιών τους - αυτό κατάγεται φαντάζομαι από τα Etats Generaux, το μεσαιωνικό κοινοβούλιο που συνεκάλεσε ο Λουδοβίκος ο 16ος και που στη συνέχεια τον ανέτρεψε - και μεταφέρουν στο σώμα τα παράπονα των επαρχιών τους. Άρα καταστατικά είμαστε επαναστατημένο έθνος, αφού η βάση του πολιτεύματός μας είναι επαναστατική. Ο βασιλιάς ήταν εγγύηση ότι τα πράγματα δεν θα εκτραχυνθούν. Ένας από τους λόγους που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας ήταν ότι παρακώλυε τον ερχομό δυτικού άνακτος στην Ελλάδα.

  Όμως οι Έλληνες αποδεικνύουν συνεχώς ότι δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, έστω και με αδελφοκτόνο τρόπο, χωρίς εξωτερική επέμβαση. Ακόμα και η δικτατορία των συνταγματαρχών που απότι φαίνεται ήταν εντόπια πρωτοβουλία έπεσε όταν οι Αμερικανοί την εγκατέλειψαν- έτσι λένε διάφοροι.

  ReplyDelete
 4. Όπως πάντα, οι επαναστατημένοι Γάλλοι νικούσανε τους γείτονές τους όλους εκτός από τους Άγγλους. Τόσο οι ίδιοι όσο και ο Ναπολέοντας αποδίδανε τις αποτυχίες στους στο "Xρυσάφι του Πιτ", του Άγγλου πρωθυπουργού. Και ο Χίτλερ δεν μπόρεσε να καταλάβει την Αγγλία. Και μάς η πολιτειακή μας οργάνωση οφείλει πολλά στα αγγλικά δάνεια που επέβαλλαν κατά την επανάσταση την κυβέρνηση Κουντουριώτη. Και σήμερα ο εμπορικός μας στόλος υπό ξένη σημαία είναι τελείως αφορολόγητος, δεν δίνει δυάρα για τη λιμοκτονία στην πρωτεύουσα και αυτός νάναι καλά.Σε μάς λοιπόν οι διαιρέσεις έχουνε στην απόληξή τους έναν ξένο. Αντί να το δούμε αυτό σαν ελάττωμα, γιατί να μην το δούμε ως προτέρημα ;

  Θέλω να πω ότι ίσως τεικά το εθνικό κέντρο της Ελλάδας να είναι εκτός των συνόρων της,και αυυτό την κάνει ίσως να διαφέρει από τη Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλία το κέντρο το εθνικό είναι ο Θρόνος.

  ReplyDelete
 5. Ο οποίος Θρόνος έχει μετακομίσει στην Αμερική, που είναι το διεθνές αντεπαναστατικό κέντρο.

  ReplyDelete
 6. Οι επαναστάτες όμως είναι λογικό να έλκονται από τον ηγεμόνα που θέλουνε να ανατρέψουνε. Τη γαλλικλη επανάσταση την προκάλεσε ο ίδιος ο Λουδοβίκος συγκαλώντας τις Γενικές Τάξεις.Στη συνέχεια ο Λουδοβίκος αντικαταστήθηκε από τη... γκιλοτίνα. Άρα και εμείς είνα λογικό να ελκόμεθα από την Αμερική. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να ορίσουμε τις τάσεις που εκπροσωπούν τα εν Ελλάδι κόμματα σε σχέση με το ζήτημα Αμερική.

  ReplyDelete
 7. κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς ἦσαν ἐξ ὁρισμοῦ, ὡς ἰδεολογίες, ἐγκληματικές, ἀλλὰ ποτὲ στὸν βαθμὸ ποὺ ἐξ ἀρχῆς ὐπῆρξε ὁ φιλελευθερισμός

  τι λες παλι ρε κιτσικι?????????
  αυτα ειναι ανιστορητα πραγματα. ο κομουνισμος ειναι η πιο εγληματικη θρησκεια που εμφανιστηκε ποτέ στον πλανητη. μετα ο φασιστοναζισμος. μπορουμε να βαλουμε και ισλαμισμος, χριστιανισμος, κεμαλισμος, τουρκομογγολισμος κ.α συστηματα και θρησκειες
  τελευταιος ειναι ο φιλελευθερισμος και η καπιταλδημοκρατια. εκαναν τα λιγοτερα εγκληματα απολους τους αλλους σχιζοφρενεις!

  ζητω η καπιταλιστικη φιλελευθερη κοινοβουλευτικη δημοκρατια!
  σκατα στα ακρα και σε ολες τις θρησκειες!!!!!

  δεν θα περασει ο μπολσεβικισμος κα ο πολιτισμικος μαρξισμος (Cultural Marxism)!!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αφου δεν σ αρεσουν τα ακρα γιατι γινεσαι ακραιος;
   Ενα πιο ευπρεπες σχολιο θα μπορουσε να δηλωσει την θεση σου το ιδιο καλα και δεν θα εδειχνε την αγνοια σου που τωρα ειναι προφανης.
   Προς πληροφορηση σου λοιπον η καπιταλοδημοκρατια και ο φιλελευθερισμος που δεν ειναι απαραιτητα το ιδιο πραγμα, κατηγορουνται (πολυ χοντρικα και τελειως ενδεικτικα) για τους δυο παγκοσμιους πολεμους, την αποικιοκρατια, την εξολοθρευση των γηγενων πληθυσμων σε δυο ηπειρους τις σημερινες αλλα και τις παλαιοτερες, σφαγες που προηλθαν απο την αναμιξη των Αμερικανοευρωπαιων δουλων των τραπεζιτων στην Β. Αφρικη και την Ασια, και για τον ετοιμαζομενο τριτο παγκοσμιο προκειμενου να καμψουν την αντισταση της Ρωσσια και της Κινας κυριως, αλλα και οσων αλλων αρνουνται να παραδωσουν τις κεντρικες τους τραπεζες στους διεθνεις τοκογλυφους.
   Θα πρεπει λοιπον αντι να φωναζεις και να προσβαλλεις (κυριως τον εαυτο σου) να δειξεις αθωα του αιματος την παραταξη που υποστηριζεις. Το οτι σημερα αυτοι που αποκεφαλιζουν και καινε ζωντανους ανθρωπους ειναι Ισλαμιστες, η το οτι καποιος δικτατορας εγκληματει εναντιον του λαου του δεν απαλασσει απο τις ευθυνες την "δημοκρατια" εφοσον δια της δικης της συνδρομης αυτοι αποκτουν δυναμη να εγκληματουν.
   Προσωπικα νομιζω οτι ο κοινοβουλευτισμος θα μπορουσε με καποιες δημοκρατικες αλλαγες να γινει ενα ανεκτο ισως και καλο πολιτευμα. Προς το παρον ομως ολοι ξερουν οτι μονο σαν αστειο μπορει να θεωρηθει οτι εκφραζει την λαικη θεληση.
   Το οτι υπαρχει θεωρητικα η δυνατοτητα ενας λαος αποτελουμενος αποκλειστικα απο ευφυιες να καταφερνε να επιβαλλει την θεληση του δειχνει απλως οτι προκειται γι απατη αφου τετοιος λαος δεν υπαρχει.
   Το οτι παρολο το πασιφανες εκ του αποτελεσματος ελλειμα δημοκρατιας, καμια βελτιωση δεν προτεινεται ουτε καν η αναγκη της καταδυκνυεται, δειχνει οτι το συστημα λειτουργει ως ολιγαρχικο εν πληρει γνωσει των κρατουντων που κοροιδευουν ασυστολα τους αφελης που νομιζουν οτι δημοκρατουνται.
   Ο φιλελευθερισμος δεν ειναι ουτε κοινωνικο ουτε οικονομικο συστημα. Ειναι επισης απατη.
   Στο θεωρητικο μερος του προτεινει πραγματα που θα μπορουσαν να θεωρηθουν σωστα. Στην πραγματικοτητα ομως δημιουργει ισχυρες κερδοσκοπικες μοναδες των οποιων η οικονομικη δυναμη ειναι τετοια που αποκλειεται να αφησουν να εφαρμοστει οτιδηποτε δεν τις συμφερει.
   Θεωρητικα λοιπον μιλαμε για ελευθερο ανταγωνισμο, ενω ειναι σε ολους γνωστο οτι οι μεν πολυεθνικες κανουν καρτελ με την ανοχη δωροδοκουμενων οχι μονο υπαλληλων αλλα και ολοκληρων κυβερνησεων,και οι μονοι που ανταγωνιζονται ειναι οι λαοι για το ποιος θα προσφερει φθηνοτερους δουλους και τσαμπα υποδομες.
   Το ελευθερο εμποριο μεταξυ των υπερειδικευμενων, παμπλουτων και αφοσιωμενων μονο στο κερδος επιχειρησεων και των πολιτων καταναλωτων η παραγωγων που καμια ελπιδα δεν εχουν να βγουν κερδισμενοι ειτε πουλωντας ειτε αγοραζοντας σ αυτες, ειναι στην ουσια ενας τροπος νομιμης ληστειας την οποια το φιλελευθερο κρατος αρνηται να σταματησει προστατευοντας τους πολιτες του.
   Δεν θα επεκταθω στο τραπεζικο συστημα που ειναι και η καρδια του φιλελευθερισμου.

   Delete
  2. Μιλαμε για ενα συστημα που επιτρεπει την καταληστευση και την καταστροφη των κρατων απο την παγκοσμια ολιγαρχια με την βοηθεια των κοινοβουλευτικων κυβερνησεων, οι οποιες βεβαια δεν επιλεγονται απο τον λαο οπως διατεινονται αλλα απο τα ΜΜΕ και τα υπολοιπα μεσα που διαθετει αφθονα η ολιγαρχια.
   Οι μη κοινοβουλευτικες κυβερνησεις που δεν συμορφωνονται αφου δεν εχουν αναγκη τα μεσα της ολιγαρχειας για την επιβολη τους, αντιμετωπιζονται οπως ο Σανταμ, ο Κανταφι, οι Ταλιμπαν, ο Ασαντ κ.α, ανατρεπονται ολως τυχαιως απο το ΝΑΤΟ για ανθρωπιστικους λογους.
   Ακραιοι λοιπον θεωρουνται οσοι θελουν να γκρεμισουν αυτην την απατη, ειτε ειναι δημοκρατες, ειτε ειναι κουμουνιστες, ειτε ειναι φασιστες.
   Προσωπικη μου αποψη που βασιζεται σε προσωπικες εμπειριες, ειναι οτι οι περισσοτεροι "ακραιοι" ειναι κατα βαση δημοκρατες που δεν εχουν στεγη δικη τους και στεγαζονται οπου νομισουν οτι εκπροσωπουνται καλυτερα.
   Δεν νομιζω οτι θα βρειτε πολλους κουμουνιστες που να θελουν σωνει και καλα δικτατορια εστω και του προλεταριατου, ουτε και στους "φασιστες" της Χ.Α πολλους προθυμους να βαλουν στο σβερκο τους καποιον Φυρερ.

   Delete
 8. Η αίσθησή μου είναι ότι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου του ΚΚΕ είναι φιλοαμερικανικά, όπως και όλα τα κόμματα στην επαναστατημένη Ελλάδα του 21 και μετά ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας.

  ReplyDelete
 9. Το γεγονός ότι η Γαλλική Επανάσταση έγινε το πρότυπο για όλες τις επαναστάσεις είναι αδιαχώριστο από τους εξωτερικούς πολέμους της επανάστασης. Εάν δεν είχε γίνει εξωτερικός πόλεμος, η Γαλλική Επανάσταση θα είχε σταματήσει εκεί απόπου είχε ξεκινήσει, με μια συνταγματική μοναρχία αγγλικού τύπου. Ο πόλεμος ήταν αυτός που ριζοσπαστικοποίησε τη γαλλική επανάσταση, και τον ίδιο τον Ροεσπιέρρο, που ήταν κατά του πολέμου στην αρχή. Ο Ροβεσπιέρρος ήταν κατά του πολέμου ίσως επειδή ο πόλεμος ήταν προνομιακό πεδίο δράσης των αριστοκρατών, που ως τάξη κατάγονται από τους μεσαιωνικούς πολεμιστές. Ο πόλεμος φέρνει ιεραρχία. Ο Ροβεσπιέρρος προσπάθησε να επιβάλλει μια άλλην ιεραρχία, με την Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας. Ο Ναπολέων επίσης με τους αυτοδημιούργητους στρατηγούς. Ο λαός σε βάθος χρόνου θέλει ειρήνη. Και πάντα πηγαίνει στο τέλος με αυτόν που τού διασφαλίζει τν ειρήνη, δεν πα νάναι ο διάβολος.

  ReplyDelete
 10. Ερωτώ λοιπόν. Εάν ισχύει η αίσθησή μου ότι όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα στην ελλάδα είναι φιλοαμερικανικά - συμπεριλαμβανομένης της Εκκλησίας - γιαι στην Ελλάδα κανείς δεν το παραδέχεται εκτός από τον Μητσοτάκη ;

  ReplyDelete
 11. Μήπως είναι επειδή εμείς οι Έλληνες θέλουμε να το παίζουμε λεβέντηδες και ανεξάρτητοι, ενώ πάντα φιλάμε κατουρημένες ποδιές ; Μήπως είναι επειδή το μυαλό μας δεν μπορεί να πάει πιο πέρα από τις παντόφλες του προστάτη μας ;

  ReplyDelete
 12. Τὰ ἐπαναλαμβόμενα καὶ σὲ προηγούμενα ἄρθρα μου σχόλια τοῦ Ἀνωνύμου ἔχουν ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς νευροφυσιολόγους. Ἐξηγοῦμαι. Ὑπῆρξα ἐπὶ 18 χρόνια σὐζυγος Ἀγγλίδος τακτικῆς καθηγητρίας Νευροφυσιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λαβὰλ στὸ Κεμπέκ, τῆς Ἄνν Κιτσίκη, τὸ γένος Hubbard. Ἡ εἰδικότης της ἦταν ἡ μελέτη τῶν χιμπατζήδων καὶ τῆς κοινωνίας των, ποὺ τόσο πολὺ θυμίζουν τὴν άνθρώπινη κοινωνία. Θυμᾶμαι ὅτι τὴν εἶχα συνωδεύσει στὸ Orange Park τῆς Φλόριδας, στὸ ἐκεῖ περίφημο κέντρο ἐρευνῶν χιμπατζήδων. Ἔτσι δίπλα της καὶ ἐπὶ ἕξη μῆνες ἐξοικειώθηκα μὲ τὴν κοινωνία τῶν χιμπατζήδων, μὲ τὴν προσπάθεια τους, μέσῳ ἀπὸ ἄναρθρες φωνὲς νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ ἐμένα, τὸν ἐξελιγμένο μεγάλο ἀδελφὀ τους. Τοὺς ἀγάπησα πραγματικὰ καὶ ἐσκέφθην: μήπως, μεταξὺ ἡμῶν, μερικοὶ Ἕλληνες ἔχουν παραμείνει στὸ ἐπίπεδο χιμπατζήδων; Ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ Ἀνωνύμου ποὺ ναὶ μὲν φαίνεται νὰ ἀρθρώνῃ κάποιεςλέξεις ποὺ ὁμοιάζουν μὲ ἑλληνικὰ ἀλλὰ ποὺ χρησιμοποιεῖ πλῆθος λατινικῶν ἐρωτηματικῶν συμβόλων καὶ πλῆθος θαυμαστικῶν, προφανῶς γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὶς ἄναρθρες φωνὲς ποὺ ἕνας χιμπατζῆς δὲν δύναται νὰ μετουσιώσῃ σὲ ἑλληνικὸ λόγο, παρὰ μόνον μὲ συνθήματα, ὅπως Ζήτω! ἤ Κάτω! μὲ βάζει σὲ ὑποψία ὅτι πρόκειται περὶ συμπαθεστάτου χιμπαντζῆ ποὺ ἐγεννήθη στὴν σκιὰ τῆς Ἀκροπόλεως, χωρὶς φυσικὰ νὰ δύναται νὰ ἐννοήσῃ τί ἐστὶ Παρθενών. Μὲ συνεκίνησε ἡ προσπάθειά του νὰ ἐπικοινωνήσῃ μαζί μου μὲ τὰ πενιχρὰ μέσα ποὺ ἡ φύση τοῦ προσέφερε καί, χωρὶς νὰ παραβιάσω τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν χιμπατζήδων, σκέφτομαι νὰ μεταφέρω τὸ λεξιλόγιό του στὴν καθηγήτρια Ἄνν Κιτσίκη γιὰ περαιτέρω μελέτη.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  2. Ο Χιμπατζής μας ονόματι Γκαμπριέλλα δεν είναι μόνο χιμπατζής, αλλά και πράκτωρ του εχθρού. Δηλαδή προκαλεί ούτως ώστε να τού επιβληθεί λογοκρισία, και έτσι να συνεχίσει η άθλια πρακτική της λογοκρισίας. Προτείνω ως επισκέπτης του ζωολογικού κήπου να μην λογοκριθεί ποτέ.

   Delete
  3. Εξάλλου μπορεί να ανήκει στο σπάνιο είδος του Έλληνα Χιμπατζή, από τον οποίο όλοι προήλθαμε. Ίσως οι Έλληνες να ήταν οι πρώτοι άνθρωποι, τα ελληνικά η πρώτη γλώσσα και ίσως ο ανώνυμος χιμπατζής να είναι η μητέρα μας.

   Delete
  4. κιτσικη συγκινηθηκα τωρα και παω να κλασω.....
   τελικα περνας με υπουλο τροπο τον αριστεριστικο πουστικο καρκινικο πολιτισμικο μαρξισμο.....
   κοσταντις εσυ τι παριστανεις ρε καραγκιοζη τον σφουγγοκωλαριο του κιτσικη? του γλυφεις τα σκατα απο το κωλο του μωρη ανωμαλιαρα?????

   Delete
  5. Όχι θα σε αφήσω να ξεφτιλίζεις αυτά που γράφουμε για να μας πείσεις ότι δεν έχουνε καμία σημασία.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. Εξάλλου ο μόνος εδώ μέσα που απευθύνεται στον Κιτσίκη προσωπικά είσαι εσύ. Όλοι υοι υπόλοιποι λέμε τις απόψεις μας και εκφραζόμαστε ο καθένας για πάρτη του. Οπότε μάντεψε ποιος είναι ο σφουγγοκωλάριος.

   Delete
  8. Τέλος αν δεν το έεις προσέξει οι περισσότεροι εδώ μέσα δεν γράφουμε με ψευδώνυμο. Αυτό σημαίνει ότι ασκούμαστε στο να λέμε ό,τι μας περνάει από το κεφάλι χωρίς να μπορούμε μετά να το πάρουμε πίσω λέγοντας, α, συγνώμη, δεν τόπα εγώ, τόπε ο άλλος μου εαυτός. Ουσιαστικά λοιπόν σού λέμε, αφού φαίνετι ότι κάτι θες να πεις, πέτα το Ανώνυμος και πες το με το όνομά σου. Όχι χάριν του ονόματος, αλλά ίσα ίσα για να ξεφύγουμκεαπό το άγχος του ονόματος.

   Delete
  9. Όσο του δίνετε σημασία, τόσο θα επιστρέφει.

   Delete
  10. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα!!!

   Πολύ καλό Καθηγητά! Συγγνώμη, ξέρω είναι πολύ παλαιά ανάρτηση αλλά δεν μπορούσα να κρατηθώ να μην σχολιάσω τον γέλωτά μου σε γραπτή μορφή!

   Delete
  11. Αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα!!!

   Πολύ καλό Καθηγητά! Συγγνώμη, ξέρω είναι πολύ παλαιά ανάρτηση αλλά δεν μπορούσα να κρατηθώ να μην σχολιάσω τον γέλωτά μου σε γραπτή μορφή!

   Delete
 13. Πρὸς χιμπαντζῆδες, καμηλοπαρδάλεις, ἱπποποτάμους καὶ ἄλλες συμπαθεῖς ἢ μὴ ὑπάρξεις τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου. Πρὸς ἐπισκέπτες, ἔγκλειστους καὶ οἰκοδεσπότες τοῦ ζωολογικοῦ κήπου ΕΛΛΑΣ. Θέτω στὴν διάθεση σας τὴν ἄποψη τοῦ Γερασίμου Κακλαμάνη ( παρμένη ἀπὸ τὸ ἔργο του ΤΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ» ΣΗΜΕΡΑ ) σχετικὰ μὲ τὴν μεγαλύτερη φούσκα τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας, τὴν «ἐθνικὴ ἐπανάστασι» τοῦ 1821.

  Διαβάστε τον πρῶτα καί, κατόπιν, ἂν σᾶς κάνει κέφι ρίξτε τον – λεκτικὰ πάντα -, στὴν πυρά. Ὅπως ἔκανε καὶ ἡ νεοαιωνία Ἑλλάς τῇ βοηθείᾳ τῶν πάσης φύσεως – κρατικῶν ἤ παρακρατικῶν – σκοταδιστικῶν μηχανισμῶν της.

  [1]
  [2]

  ἐνδεικτικό ἀπόσπασμα τῶν δύο παραπάνω συνδέσμων

  « … Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε τὸ μόνο κράτος τοῦ κόσμου πού δημιουργήθηκε ὑπὸ τὴν ἔννοια μίας συναλλαγματικῆς:ἡ Τουρκία ὤφειλε νὰ πληρώση πολεμικὲς ἀποζημιώσεις στὴν Ρωσία κατὰ τὸν πόλεμο γιὰ τὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες, τῶν ὁποίων ἕνα μέρος θὰ κατέβαλλε ἡ «Ἑλλάδα» πρὸς ἐξαγορὰν τῆς «ἀνεξαρτησίας» της (βλέπε λεπτομέρειες εἰς Iorga, τόμ. VΙ, σελ. 317-352 καὶ Ἀ. Ἀνδρεάδη, Ἔργα, τόμ. II, 1939, σελ. 334). Κατέβαλαν λοιπὸν οἱ Ἄγγλοι τὸ «δάνειο» κατὰ τοὺς συνήθεις τρόπους (ἀπὸ τὰ 64 συνομολογηθέντα ἑκατομ. δραχμῶν τὰ 40 ἐκρατήθηκαν γιὰ τόκους) στὴν «Ἑλλάδα», ἡ «Ἑλλάδα» στὴν Τουρκία, ἡ Τουρκία στὴν Ρωσία, καὶ ἔμεινε ἔτσι στοὺς Ἄγγλους «ἡ Γῆ» πού ἐχρειάζονταν…»

  ΥΓ. Τό σχόλιο μου - φαινομενικά καί μόνον – μπορεῖ νά εἶναι ἐκτός θέματος. Τό παρέθεσα μιά καὶ ὁ Κωνσταντῆς ἔθεσε τὸ ζήτημα τοῦ 1821 ( συσχετίζοντας το μὲ τὴν γαλλική ἐπανάσταση). Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἄν ἡ παράθεση ἐνοχλεῖ, προγκῆξτε το ἤ ἀγνοῆστε το…

  ReplyDelete
 14. Κύριε Ζαρατούστρα μου όλοι εδώ πέρα σέβονται απεριόριστα τις απόψεις σας και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σας προγκήξει κανείς. Εξίσου σεβαστές υποθέτω και από τους άλλους είναι οι απόψει; του Ανωνύμου που θέλει να μας υπενθυμίσει ότι δεν πρέπει να είμαστε σχολιαρόπαιδα. Όλοι εδώ μέσα αισθανόμαστε ένα βαθύ malaise, το λένε οι Γάλλοι, μια αφόρητη δυσφορία για το νεοελληνικό κράτος. Εγώ έχω υποφέρει από τις φριχτές υλικές συνθήκες της Αθήνας, την πολιτισμική ακατανοησία του περιβάλλοντός μου και τις λάθος επιλογές που μου επεβλήθηκαν. Ο κος Κιτσίκης έχει βρει προκατάληψη και αδυναμία να μιλήσει κανείς ελεύθερα. Ο κος Γιάγκος απορεί που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουνε τα αυτονόητα. Τα ιστορικά παραδείγματα είναι μέσα στην προσπάθεια να καταλάβουμε τι έχει φταίξει ώστε να απελευθερωθούμε εμείς οι ίδιοι. Είναι ένας τρόπος να βρούμε την αιτία του κακού και να το γιατρέψουμε μια για πάντα. Εγώ βρίσκω ότι η απώτερη ρίζα του κακού είναι ένα μηχάνημα εσωτερικής ψυχολογικής αυτοκαταστροφής που μεταδίδετα;ι από τους γονείς στα παιδιά. Αυτό το μηχάνημα λέγετα;ι Υποχρέωση. Για κάποιο λόγο οι Έλληνες ή Νεοέλληνες υποφέρουνε από αυτό το πράγμα περισσότςερο από τους άλλους λαούς, ίσως διότι οι άλλοι λαοί ταυτίζονται πιο εύκολα με τον ηγέτη τους και το κράτος τους, ενώ εμείς έχουμε τόσο κριτική σκέψη που αυτή στρέφεται εναντίον μας. Κατα τη γνώμη μου η αρρώστια της Ελλάδος είναι η λέξη καθήκον και υποχρέωση, και η μέθοδος που χρησιμοποιεί η αρρώστεια για να καταστρέψει τους Έλληνες ειναι ένας εξαιρετικά λεπτεπίλεπτος κονφορμισμός.

  Αν γιατρευτούμε από αυτόν τον μικροκονφορμισμό που είναι τεράστιος, έχουμε απίστευτα προτερήματα; διότι δεν είμαστε κοπάδι όπως πολλοί άλλοι λαοί.

  ReplyDelete
 15. Για κάποιον παράξενο λόγο η ιστορία η συλλογική μοιάζει με την ιστορία την ατομική. Το κράτοςμας υποφέρει από χρέη πριν καλά γεννηθεί και εμείς υποφέρουμε από μιαν αίσθηση ανεκπλήρωτου καθήκοντος. Ο κύριος ανώνυμος μας προκαλεί και αφού διαμαρτυρηθούμε βρίσκουμε ότι κάπου έχει δίκιο. Το δίκιο όμως είναι έννοια σχετική. Μόνο ο εσωτερικός μας κόσμος βρίσκει το δίκιο. Ίσως η αρρώστια μας είναι η διαρκής αναζήτηση του δικαίου. Θέλουμε ντε και καλά να είμαστε δίκαιοι. Ε και γιατί να είμαστε δίκαιοι ; Υπάρχει κάτι που παρεμποδίζει τις πρωτογενείς μας αντιδράσεις, και αυτό είναι το άγχος να νομοθετούμε οι ίδιοι συνέχεια, αφού κανένα σύστημα δεν μας ικανοποιεί. Μήπως όμως υπάρχει άλλη λύση ;

  ReplyDelete
 16. Εχω ξαναπει οτι αυτα που πετυχε το Ελληνικο κρατος δεν ειναι καθολου ευκαταφρονητα και οσο για τις συναλλαγματικες, για να μπορεσουν να υπαρξουν η Ελλαδα εχασε το μισο της πληθυσμο πολεμωντας επι χρονια με εχθρους και φιλους.
  Θα μπορουσαμε να ελευθερωθουμε και χωρις συναλλαγματικες αν ειχαμε λιγο περισσοτερο μυαλο. Χωρις εξαρτησεις και τοκους. Με τα δικα μας χερια.
  Το οτι αφου δεν τα καταφεραμε μονοι μας πληρωσαμε και πληρωνουμε με εξαρτηση και τοκους, θα επρεπε να μας λεει κατι.
  Οι αγωνιστες του Εθνους δεν ειναι Εβραιοι τραπεζιτες. Δεν ζητανε τοκους. Ουτε καν απαιτουν πισω το κεφαλαιο.
  Να αποφασισετε λοιπον με ποιους θελετε να ζησετε. Με ποιους θελετε να εισαστε οταν ερθει η δυσκολη ωρα. Με το Εθνος σας η με τους τραπεζιτες;
  Οποιος αισθανεται οτι η πατριδα του δεν τον φροντιζει να ξερει οτι η πατριδα ειναι αυτος.
  Οποιος δεν αγαπαει και δεν φροντιζει την πατριδα του δεν αγαπαει και δεν φροντιζει τον εαυτο του.
  Το οτι σημερα βρισκομαστε σ αυτα τα χαλια μετα απο 60 χρονια πληρους ειρηνης δεν εγινε στα καλα καθουμενα.
  Ο κουμουνιστικος διεθνισμος και ο φιλελευθερισμος πετυχαν να φτιαξουν ανθρωπους που να μην αγαπουν την πατριδα τους. Να μην αγαπουν δηλαδη τον εαυτο τους.
  Το αποτελεσμα ηταν σιγουρο.

  ReplyDelete
 17. Κύριε Γιάγκο νομίζω πως δεν αγαπάς εκείνον που σε εμποδίζει να αγαπήσεις.Και αυτός είναι πρώτα απόλα το ψέμα. Όταν μια κοινωνία σού λέει ψέματα ή σε κάνει να λες ψέματα, τη μισείς και εκείνη και τον εαυτό σου. Το ψέμα στην Ελλάδα αφορά τη θρησκεία, νομίζω.Όταν ο κόσμος δεν έχει θρησκεία το ρίχνει στον ηδονισμό ή μισεί αυτόν που πιστεύει ότι έχει τις ηδονές που ο ίδιος στερείται. Δεν νομίζω ότι είναι ο διεθνισμός αλλά ο κοσμοπολιτισμός το πρόβλημα. Ο κοσμοπολιτισμός είναι ένας ανάποδος και καλά κρυμμένος πουριτανισμός. Ενώ ο διεθνισμός είναι ένας έκδηλος πουριτανισμός.Κύριε Γιάγκο η Ελλάδα βρισκότανε και βρίσκεται σε ένα μαύρο χάλι. Δεν μπορείς να αγαπάς τη δυστυχία του εαυτού σου και του πλησίον σου. Δεν μπορείς να αγαπησεις με το ζόρι. Αν ο Έλληνας ήταν ελευθερος να μισήσει θα μισούσε λιγότερο. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου την ταπεινή η αιτία του κακού.

  ReplyDelete
 18. Θα σας περιγράψω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια ποιος είναι ο εσωτερικός μηχανισμός που καταστρέφει την Ελλάδα. Καταρχήν όταν λέμε Ελλάδα εννοούμε τους ανθρώπους και τους θεσμούς που οι άνθρωποι αυτοί υπηρετούν. Από φύση δόξα τω Θεώ έχουμε το καλύτερο κλίμα και το καλύτερο τοπίο στον κόσμο, όλος ο κόσμος το λέει, κι ας είναι υπερβολή. Μόνο τα έλη ήτανε πρόβλημα και μετά την αποξήρανσή τους δεν έχουμε φαινόμενα Λόρδου Βύρωνα. Αν υπάρχει πρόβλημα είναι στο ανθρώπινο περιβάλλον και στο αστικό περιβάλλον, που εντάξει, έχει πρόβλημα. Κύριε Γιάγκο το είπατε ξεκάθαρα. Το θέμα είναι να αγαπάς τον εαυτό σου. Ο μηχανισμός που υπήρχε στην Ελλάδα είναι να μην τον αγαπάς. Και πώς γίνεται αυτό - με το να τον μισείς.

  Αυτό έχουνε οι Έλληνες. Μισούνε τον ευτό τους και αυτό τούς το επιβάλλουνε από μικρά παιδιά, όπως τις Κινέζες που έλεγε ο μύθος ότι τις υποχρεώνανε να φοράνε στενά παπούτσια από μικρές για να καταστρέφονται τα πόδια τους. Τα στενά παπούτσια σε μας είναι μια άγρια αυτολογοκρισία που επθβάλλετται ομόφωνα πρώτα από τους μεγάλους στα παιδιά και μετά, δυστυχώς, εξ απαλών ονύχων, από τα παιδιά στα παιδιά. Δεν υπάρχει πιο δουλόφρων νεολαία από την ελληνική. Δεν υπάρχει πιο άγρια υποκριτική και μαφιόζικη νοοτροπία από αυτή της ελληνικής νεολαίας. Και δεν υπάρχει πιο πορωμένη αστική τάξη από την ελληνική, όπως εύστοχα έχει πει ο ιστορικός Μαρκέτος της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι έλλειψη φιλοπατρίας κύριε Γιάγκο το να λες τα στραβά του τόπου σου, αν θέλεις να προκόψεις.

  Το ύπουλο αυτό μηχανάκι ήτανε μόλις κάτι ένιωθες ότι δεν πάει καλά, να το βουλώνεις. να το βουλώνεις δεν σημαίνει να μη μιλάς. Και ένας μουγγός αντιδράει. Σήμαινε ότι παρακώλυες τις ίδιες σου τις αντιδράσεις μπορστά στη φύση, μπροστά σε μια γυναίκα, μπροστά σε μια απόφαση γιατί τις φοβόσουνα. Εν χορώ οι γαμημένοι Έλληνες πάντα επιβραβεύανε τον πιο συντηρητικό και το πιο καθήκι, λέγοντας όχι μόνο έτσι είναι, αλλά και έτσι πρέπει. Γιατί ο λαός κύριε Γιάγκο ψήφισε τον σφαγέα του που τον σφάζει ; Γιατί ο ελληνικός λαός θέλει να παντρευτεί για να απατήσει. και θέλει να απατήσει για να απατήσει και τον εραστή. Βρίσκει ηδονή όχι στην αμαρτία αλλα στην αμαρτία της αμαρτίας. Μισεί τον εαυτό του διότι μισεί την αγάπη.

  ReplyDelete
 19. Ότανμισείς την αγάπη, πώς να αναπαραχθεί η κοινωνία σου; Η αγάπη φέρνει έρωτα και ο έρωτας παιδιά. Αλλά η αλυσίδα είναι αγάπη,έρωτας, παιδιά. Οι μαλάκες οι έλληνες θέλουνε να προσπεράσουνε τα δύο πρώτα, οι άρρωστοι, οι ανώμαλοι, τα κτήνη. Ούτε οι Τούρκοι τους φταίνε, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε κανείς, αλλά η άρρωστη ενοχική τους συνείδηση.

  ReplyDelete
 20. Τέλος πάμε στην επανάσταση του 1821. Οι Έλληνες βαρεθήκανε να βρίσκονται κάτω από τους καθυστερημένους τους Οθωμανούς, μια και ήτανε εμπορικός λαός και ξέρανε τι γίνεται στη Δύση απο πάντα. Γι αυτό κάνανε την Επανάσταση, και όχι μόνο αυτοί, ,όλοι οι λαοί της Βαλκανικής είχανε μπουχτίσει από το καθυστερημένο οθωμανικό σύστημα. Αυτά που λένε διάφοροι τώρα ότι έπρεπε να έχουμε μείνει με τους Τούρκους είναι ασύλληπτες μαλακίες, εδώ ο Αλή Πασάς Τουρκαλβανός ων ήθελε να ενωθεί με τις κτήσεις του Ναπολέοντα, πράγμα που λαμβάνει υπόψη του ο Κακλαμάνης, ο Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου είχε βάλει ξένους οργανωτές στο στρατό του, πρέπει να είσαι τελείως κόπανος για να λες τέτοιες αηδίες. Ή να τις λες από άθλιο ταξικό μίσος προς τους φτωχούς της Ελλάδας, για να τους βάλεις αυτούς υπό άθλιο ζυγό και σύ να είσαι πασάς με τα Λονδίνα σου και τις Αμερικές σου. Γι αυτό έγινε η επανάσταση του 21, διότι οι Τούρκοι κρατάγανε τους Έλληνες χίλια χρόνια πίσω. Οι Έλληνες δουλειά τους λοιπόν εφόσον ξεκινήσανε την επανάσταση του 21 ήτανε να την ολοκληρώσουνε. Ε δεν την ολοκληρώσανε οι μαλάκες, οι κόπανοι, και όχι επειδή δεν είχανε λεφτά και χρωστάγανε, ούτε επειδή δεν είχανε όπλα, αλλά για τον ίδιο ακριβώς λόγο που και σήμερα κάθονται όλοι μαζί και παρακαλάνε νάρθει ο Τούρκος. Διότι το όνειρο του Έλληνα είναι να καταστραφεί ο γείτονάς του που δεν έχει να πληρώσει ώστε να παρηγορηθεί που αυτός το πληρώνει. Κύριε Γιάγκο οι Έλληνες μισούνε τους Εβραίους γιατί είναι οι δύο πιο φιλοχρήματοι λαοί στον κόσμο. Οι εθνικοί μας ευεργέτες είναι Βλάχοι.

  ReplyDelete
 21. Όταν λοιπόν κύριε Γιάγκο έχεις έναν ολόκληρο λαό που το μεγαλύτερο όνειρό του είναι να ψοφήσει ο γείτονάς του για να φχαριστηθεί που αυτός ζει ακόμη - πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας είναι - πώς να αγαπησεις την πατρίδα σου που σε καταδικάζει στη δυστυχία ; Είναι δυνατόν να αγαπάς τη δυστυχία σου ; Η μόνη μας πατρίδα είναι η ευτυχία και η μόνη μας γυναίκα η γυναίκα με την οποία είμαστε ερωτευμένοι. Και τον έρωτα δεν τον επιλέγουμε εμείς, οι ερωτευμένοι είναι ερωτευμένοι από Θεού. Είναι τυχαίο που η κρίση ξεκίνησε από μας ; Ξεκίνησε από μας γιατί παρακαλάγαμε νάρθει, όπως οι Έλληνες του τέλους του Βυζαντίου παρακαλάγανε νάρθουνε οι Τούρκοι.

  ReplyDelete
 22. Σημείωση. Αυτά που λέω για το 21 φαντάζομαι δεν πάνε κόντρα στο όνειρο ελληνοτουρκικής φιλίας του κυρίου Κιτσίκη. Ίσα ίσα λέω ότι οι Έλληνες χρησιμοποιούνε τους Τούρκους σαν άλλοθι. Οι μαρτυρίες των ξένων του καιρού της Επανάστασης του 21 είναι ότι οι Τούρκοι ήτανε γενναίοι λόγω θρησκείας (όταν κάνανε γιουρούσι οι Τούρκοι οι Έλληνες όπου φύγει φύγει, μόνο με ταμπούρια, καραούλια και πουστιές πολεμάγανε οι Έλληνες, όπως στα Δερβενάκια). Οι Τούρκοι ήτανε καθαροί λόγ τζαμιού και φιλήσυχοι - οοι Τουρκαλβανοί ήτανε ληστές και βίαιοι. Η επανάσταση του 21 ξεκίνησε με μαζικές σφαγές άμαχων Τούρκων.

  Δηλαδή οι μαλάκες οι Έλληνες αντί να φτιάξουνε τα χάλια τους τα βάζουνε με τον πρότερα αδελφό τους στη δυστυχία τους. Τώρα τάχουνε βάλει με τους μετανάστες που πρωτύτερα τους στραγγίζανε. Προφανώς και οι κάτοικοι της πρωτεύουσας που έχει τ πέσει το βιοτικό τους επίπεδο θα γίνουνε Χρυσαυγίτες. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υποφέρουνε οι άνθρωποι αυτοί να ζούνε στον Τρίτο Κόσμο και να τους κατηγορούνε τα μαλακισμένα των Βορείων Προαστίων για Ρατσισμό. Γιατί η άρχουσα τάξη της ελλάδας, το Κολωνάκι, αφού θέλει να είναι ευρωπαϊκό δεν ΓΙΝΕΤΑΙ ευρπαϊκό ; Γιατί δεν έχει πρόταση η ελληνική πολιτική ηγεσία για την Ευρώπη και για τον κόσμο ; Γιατί είναι ΜΑΛΑΚΕΣ.

  ReplyDelete
 23. Χειμαρος οπως παντα Κωνσταντη και δεν ξερω σε τι να σου απαντησω.
  Θα αφησω για τα περι πολιτισμενων και φιλησυχων Τουρκων να στα πει ο Διακος η ο Πατριαρχης η ο Ησαιας που τον εγδαραν ζωντανο.
  Μπορεις να ρωτησεις και τους Χιωτες, που πριν τους αφανισουν με βασανιστηρια, κυκλοφορουσαν κατα την παροιμια δυο-δυο γιατι αν τους εβλεπαν οι "φιλυσηχοι" Τουρκοι γειτονες τους ειχαν δικαιωμα να τους χρησιμοποιουν ως δουλους σε αγγαρειες η σαν υποζυγια για να τους μεταφερουν στην πλατη τους.
  Ετσι ο μολις εβλεπαν Τουρκο ανεβαινε ο ενας στην πλατη του αλλου για να μην αναγκαστουν να μεταφερουν τον Τουρκο "γειτονα".
  Θα αφησω και πολλα ακομη και θα ασχοληθω μονο με το πρωτο θεμα.
  Οτι γραφεις στο σχολιο σου δεν ειναι παρα επιβεβαιωση αυτου που ειπα για την αγαπη που πρεπει να δειχνει ο καθενας στην πατριδα του.
  Οταν ο λαος αγαπαει την πατριδα αγαπαει τον εαυτο του, γιατι ο λαος ΕΙΝΑΙ η πατριδα.
  Οι καμποι και τα βουνα οσο αγαπητα και ναναι δεν ειναι αυτα απο μονα τους τιποτα.
  Οποιος λοιπον ψαχνει να βολευτει με ρουσφετι σε βαρος των υπολοιπων, ειναι ενα τμημα του λαου που δεν αγαπαει τον εαυτο του.
  Οπως και ο φακελακιας γιατρος αγαπαει το τομαρι του αλλα οχι και τον λαο του.
  Οπως και αυτοι που αδιαφορουν βλεποντας τους υπολοιπους να κακοπερνανε επειδη αυτοι εχουν ακομα.
  Οπως και ολοι αυτοι που αναφερεις κι εσυ.
  Αυτοι ειναι που δεν αγαπανε την πατριδα τους και επειδη ακριβως ειναι οι περισσοτεροι η Ελλαδα εχει αυτα τα χαλια. Αυτοι εχουν αυτα τα χαλια γιατι δεν αγαπανε τον εαυτο τους σαν λαος.
  Ειδικα γι αυτους που ψηφιζουν τον σφαγεα τους, να παρατηρησεις με τι ανεση το κανουν.
  Γιατι βεβαια οι ανθρωποι κανουν λαθη και κανεις δεν μπορει να κατηγορει κανεναν γι αυτο.
  Δεν ειναι ομως αυτο το προβλημα των ανθρωπων.
  Το προβλημα ειναι οτι δεν κανουν λαθος σε καποιες σκεψεις, κανουν το λαθος να μην σκεπτονται.
  Με πληρη ανεση λοιπον χωρις ουτε να τους περασει απο το μυαλο οτι πρεπει να ψαξουν, να ενημερωθουν και να σκεφτουν, καταστρεφουν με τις επιπολαιες επιλογες τους την πατριδα τους.
  Νομιζεις οτι το ιδιο επιπολαια αντιμετωπιζουν το μελλον του παιδιου τους;
  Οταν αρρωστησει δεν ψαχνουν τον καλυτερο γιατρο; (πληρωνοντας και φακελακι για να σωσουν το δικο τους και ν αφησουν να πεθανει το παιδι του γειτονα).
  Δεν προσεχουν μη κανει κακες παρεες και το παρασυρουν;
  Δεν φροντιζουν οσο μπορουν καλυτερα για την μορφωση του;
  Το παιδι τους ομως το αγαπανε και δεν αδιαφορουνε γι αυτο.
  Πολυ περισσοτερο δεν το διωχνουν απο το σπιτι για να παρουν στην θεση του πακιστανακι, ουτε τους περναει απο το μυαλο να κανουν διαθηκη που να μοιραζουν την περιουσια τους σε ξενους αποκληρωνοντας τα παιδια τους.
  Αυτο εννοω οτι αν αγαπας την πατριδα, αγαπας τον εαυτο σου και οτι οταν δεν παει η πατριδα καλα φταιμε εμεις που δεν μας αγαπαμε. Ποιος αλλος θα εφταιγε; Ο Ευρωτας και ο Πηνειος; Η ο Ψηλορείτης και ο Ολυμπος; Μηπως ο Παγασητικος η οι αρκουδες της Πινδου;
  Το ερωτημα λοιπον που ανακυπτει ειναι.
  Αν δεν μπορεις να πεισεις ενα Εθνος να αγαπησει τους ομαιμους ομογλωσσους και ομοτροπους που αποτελουν την πατριδα του, τι ειδους λαο μπορεις να πεισεις να αγαπησει τι ειδους πατριδα;
  Δεν μπορω ν αγαπησω τον Γιαννη και τον Πετρο και θα μπορεσω ν αγαπησω τον καθε Ισλαμοταλιμπαν;
  Αυτη ειναι για μενα η λογικη του εθνικισμου.
  Ο τροπος των ανθρωπων ειναι να φτιαχνουν κοπαδια-κοινωνιες με τους ομοιους τους.
  Αν δεν μπορεις να πετυχεις μια σωστη κοινωνια πανω στην φυσικη της βαση πως θα το πετυχεις με αφυσικες ενωσεις;

  ReplyDelete
 24. Συμφωνώ απολύτως. Μια παρατήρηση μόνο εγώ δεν είπα ότι οι Τούρκοι δεν ήταν βάρβαροι. Ίσα ίσα είπα ότι δεν αντέχανε άλλο οι Έλληνες να μένουνε καθυστερημένοι μαζί με τους Τουρκους. Κατά τα άλλα για την επανάσταση του 21 μπορεί να διαβάσει κανείς διάφορες πηγές, οπως ο Άγγλος ιστορικός Φίνλευ που ήταν αυτόπτης μάρτυς των γεγονότων.

  Δεύτερον οπως υπήρχανε λογής λογής Τούρκοι υπάρχουνε λογής λογής Έλληνες. Εγώ έτυχε να είμαι γαλλοτραφής σε οικογένεια σχετικά φτωχών διανοουμένων. Άλλος έχει επαφή με τη φύση και τον αγροτικό κόσμο της Ελλάδας. Η κριτική μου που είναι ολική είναι ολική διότι ψάχνω να βρω τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Διότι βλέπω δεν υπάρχει απάντηση για μια συλλογική πλέον απειλή που φαίνεται τους πιάνει όλους.

  Η απάντηση ή μάλλον η αρχή απάντησης που βρήκα είναι ότι η Ελλάς ως λαός ή ως κράτος ή ως άτομα δεν έχει κάτι να προτείνει στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ώστε να μας πάρουνε στα σοβαρά. Κάνω λοιπόν την υπόθεση ότι δεν μας παίρνουνε στα σοβαρά διότι δεν έχουμε μια φιλοσοφία ζωής αντάξια του ονόματός μας. Το θέμα το μεταναστευτικό από την άποψη αυτή είναι τελείως δευτερεύον. Η φύση της κρίσης είναι τέτοια που δεν εόναι το θέμα, πρώτα ας ρυθμίσουμε τα του οίκου μας. Έχουμε ξένο νόμισμα. Η παιδεία μας είναι από την Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα πρέπει να έχουμε κάτι να πούμε εκεί.

  ReplyDelete
 25. Προφανώς ο άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στα διαμερίσματα και με τα βιβλία είναι περισσότερο φραγκολεβαντίνος τζιτζιφιόγκος παρά Έλληνας του 21. Ο καθένας ας κάνει αυτό για το οποίο προορίζεται. Εγώ λέω απλώς οι Έλληνες που για τον τάδε ή δείνα λόγο αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι παρά Έλληνες αντί να ευρωπαϊζουνε την Ελλάδα κάλλιο να δούνε αν μπορονε να εξελληνίσουνε την Ευρώπη. Μπορεί να είναι κούφιο αυτό. Το λέω όμως.

  ReplyDelete
 26. Τέλος κάτι τελευταίο. Η λογική πρώτα τα δικα μου τα παιδιά, και μετά του γείτονα, είναι απαράδεκτη σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη. Είναι σαν να λες αγαπώ τι γυναίκα μου διότι είναι πιο όμορφη από τις άλλες. Όταν αγαπας τιη γυναίκα σου στο πρόσωπό της αγαπάς όλες τις γυναίκες. Όταν αγαπάς τα παιδιά σου αγαπάς όλα τα παιδιά. Αλλιώς δεν αγαπάς παρά ένα σκιάχτρο και τα παιδιά σου μια μέρα θα το θυμηθούν και θα στραφούν εναντίον σου.

  ReplyDelete
 27. ρε κοσταντισ τι λογοδιαροια ειναι αυτη μωρη γκαμπριελα τι γραφεις ολη μερα δεν δουλευεις? πως ζεις απο τις κλεψιες που εκανες στο δημοσιο ρε τσοχατζοπουλε?????

  ζαπαπουστρας πως σε λενε
  αν κερδιζε τις εκλογες του 20 ο βενιζελος σημερα δεν θα υπηρχε τουρκια και η ελλαδα θα ηταν τεταρτη παγκοσμια δυναμη μετα απο usa,ρουσια και κινα

  κιτσικης η μονη αναλυση και συζητηση που αξιζει να κανουμε ειναι πως θα αποκτησουμε πυρηνικο οπλοστασιο και ατομικες βομβες αλλιως ειμαστε τελειωμενοι. ολα ταλλα ειναι αναξια λογου....

  δεν θα περασει ο μπολσεβικισμος!!!!!!!!!!!!!!!!
  ο τζημερος και αδωνις εχουν δικιο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  σκατα σε ανατολη και δυση
  σε φραγκους και ισλαμ οσμανλι
  η μεγαλη και αιωνια ελλας θα νικησει!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. χαχαχαχα...

   Βλέπεις φίλε ανώνυμε πως όλοι που ήταν χωμένοι στο κόλπο τόσα χρόνια τώρα ξαγνικά τους πειράζει η αλλαγή της Ελλάδος????Τους ξαφνιάζει βλέπεις.Γιατί συνήθισαν 40 χρόνια αλλιώς.Ο Σαμαράς και ο Γεωργιάδης τους φταίνε , όχι το κλεφτοσόκ και το κλεφτοσύριζα που είναι η συνέχεια του.Εδώ έγινε έρευνα και βγήκε καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης , η κυβέρνηση του 1981-1985.Δηλαδή τνη κυβέρνηση που ξεκίνησε τα σφάλματα και τα σκάνδαλα.Μάλλον αυτή η χώρα είναι καταδικασμένη να αυτοκαταστραφεί.Δεν υπάρχει ελπίς!

   Και να είσαι σίγουρος φίλε μου ότι όλοι αυτοί θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές και θα μας αποτελειώσουν οριστικά σαν χώρα.Η ταφόπλακα πλησιάζει.Θυμίσου τα λόγια μου τότε!


   Αφιερωμένο!


   https://www.youtube.com/watch?v=U8axohxD53w

   Delete
  2. Εγω μια φορα τους ιδιους απατεωνες βλεπω, που δεν εκαναν τον κοπο να δωσουν τουλαχιστον καποια απο τα κλεμμενα πισω.
   Για ποια αλλαγη μιλας;
   Με τις πλατες του Μπομπολα και του Αλαφουζου θα την κανεις;
   Αντι για να αφιερωνεις σαχλαμαρες και ο αλλος να βγαζει τον πανηγηρικο της ημερας καντε και καμια συζητηση ετσι γι αλλαγη.
   Εσενα το κλεφτοπασοκ σε πειραξε;
   Εγω γιατι ειχα την εντυπωση οτι μαζι κυβερνατε;
   Που ειναι η εξεταστικη επιτροπη για το μνημονιο; Ουτε τον Γεωργιου απο την ΕΛΣΤΑΤ δεν διωξανε.
   Ρε φιλε τοσα χρονια ακομη δεν καταλαβες οτι σε δουλευουνε;
   Τι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μου λες; Δεν στο ειπανε οτι τωρα λεγονται "Ευρωπαικες δυναμεις";
   Τοσα χρονια δε σου ελεγαν οτι ακολουθουν την ευρωπαικη πολιτικη;
   Περα απο τις σαχλαμαρες που σου αραδιαζανε ειδες ποτε καμια μεταστροφη, στην εγκληματικοτητα, στην διαφθορα, στο ελεγχο των ΜΜΕ στο μεγαλωμα του χρεους, στην λαθρομεταναστευση η σε τιποτε αλλο;
   Ακουσες ποτε να διαφωνουν για την παγκοσμιοποιηση, για το τραπεζικο συστημα, για την λαθρομεταναστευση, για το Ευρω;
   Περα απο τις Ζαπειακες μαλακιες ακουσες καμια πραγματικη διαφοροποιηση στην αντιπετωπιση της τροικας;
   Θα πανε λες τωρα στον ΣΥΡΙΖΑ.
   Και που ηθελες να πανε; Στο ΠΑΣΟΚ θυμωσανε και στην ΝΔ και ναθελαν αφου κυβερναει μαζι με το ΠΑΣΟΚ δεν πανε.
   Που στο διαβολο να πανε; Στο ΚΚΕ η στον ΑΝΤΑΡΣΥΑ;
   Μενει η Χ.Α αλλα η αγαπημενη σου κυβερνηση μαζι με ολους τους προαναφερθεντες και σε στενη συνεργασια με τους πουλημενους δικαστες που μας εφεραν στην πρωτη θεση της διαφθορας στην Ευρωπη, τους χαρακτηρισε "εγκληματικη οργανωση" προς δοξαν της αριστερας και του "κλεφτοπασοκ".
   Μαζι με τα υπολοιπα παιδια της παρεας, τους καναλαρχες νταβατζηδες και τους πουλημενους δημοσιοκαφρους, τα εγχωρια και διεθνη εβραιοπουλα, που βαρεθηκαμε να τα βλεπουμε, τους ευρωπαιους επιτροπους και τις ΜΚΟ του Σορος, τον τσατσο της Μιμης που εχουμε για προεδρο και μεχρι τον Ομπαμα, την Μερκελ και τον Σοιμπλε.
   Θα παρεις ποτε ειδηση οτι μαζι με ολους αυτους κυβερναει η ΝΔ;
   Εσυ ακομη πιστευεις οτι εχει καποια διαφορα αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ η η ΝΔ η το ΠΑΣΟΚ η ολοι μαζι;
   Οτι τους διαταξουν θα κανουν.

   Delete
  3. Η χρυση αυγη ειναι εγκληματικη οργανωση και ετσι ακριβως θα αντιμετωπιζεται.Οσοι εγκληματουν μπαινουν φυλακη φιλε μου.Εσεις ειστε αυτοι που μαζι με τους αναρχικους τρομοκρατες θελατε και θελετε μια Ελλαδα μπαχαλο , μια Ελλαδα βιας και μισανθρωπισμου.Ξεχαστε τα αυτα.Η ελλαδα αλλαζει.Οποιος παρανομει μπαινει φυλακη.Ηδη πιαστηκε ο Μαζιωτης.Μπαινετε κι εσεις φυλακη και προχωραμε με νομιμοτητα μακρια αοι τις ναζιστικες σας αθλιοτητες,Αυτη θα ειναι η αλλαγη που 40 χρονια το πασοκ κι εσεις τα τρωγατε μαζι.Να εισαι σιγουρος οτι δε θα σας κατσει καλα στο λαιμο.Ηδη φαινεται αυτο...

   Επισης να ξερετε οτι οταν βγει το συριζα θα ειναι αργα για δακρυα.Τοτε να δουμε τι θα λετε...Ο καθενας ας αναλαβει τις ευθυνες του.


   Ο λαος θα ειναι αυτος που θα καταστρεψει την Ελλαδα αν δε το εχει κανει ηδη.Πρωτα ο λαος και μετα οι πολιτικοι.

   Delete
  4. Μπορεις να μου εξηγησεις γιατι εγω βλεπω ακομη να κυκλοφορουν οι αριστεροι με καδρονια και μασκες;
   Οσο γι αυτο το "οποιος παρανομει μπαινει φυλακη" με αφηνει αφωνο.
   Ρε παιδια γιατι αρχισατε απο το τελος; Σαραντα χρονια κλεβουνε (εσυ το ειπες) και παρανομουν. Γιατι πιασατε τους τελευταιους;
   Ξερεις προσπαθω να γραψω ενδεικτικα μερικα σκανδαλα και παθαινω οτι ο καρχαριας οταν βλεπει το κοπαδι με τα ψαρια. Ειναι τοσα πολλα που δεν μπορει να διαλεξει και αποσυντονιζεται.
   Αν πω πολλα θα μεγαλωσει το σχολιο πολυ, αν πω λιγα θα αδικησω το θεμα. Ασε που μου φαινεται και γελοιο να προσπαθω να αποδειξω οτι θαπρεπε να ηταν φυλακη ολη η ΝΔ και ολο το ΠΑΣΟΚ που πραγματι ειναι εγκληματικες οργανωσεις με συγκεκριμενα εγκληματα και πλουσιοτατα απο την δραση τους μελη.
   Μου λες και ενα εγκλημα που εκανε η Χ.Α;
   Αναφερε μου που τους ειδες να καινε και να σπανε, να κτυπανε περαστικους, να κανουν αντισυκεντρωσεις, να επιτιθενται σε γραφεια αντιπαλων;
   Αντε πες μου απλως ποτε τους ειδες σαν μαρτυρες υπερασπισης η δικηγορους σε κατηγορουμενους για τετοια;
   Πως γινεται οι αριστεροι να εχουν καψει ολη την Αθηνα επανειλημενως και οχι μονο να μην κατηγορουνται για τιποτε αλλα να ερχονται σαν πολιτικη αγωγη σε δικες κατα εθνικιστων;
   Ποσοι μαζευτηκαν να υπερασπισουν τον Μαζιωτη;
   Ποσοι υπερασπιστηκαν ολους τους τρομοκρατες;
   Ποσοι εφτασαν στο σημειο να υπερασπιζουν ακομα και τους Αλβανους φονιαδες;
   Νομιζεις οτι μ αυτους μπορεις να κανεις διαλογο;
   Ποσες φορες αυτοι επιτεθηκαν σε γραφεια και συγκεντρωσεις της Χ.Α;
   Ξερεις καμια φορα που να επιτεθηκε η Χ.Α εναντιον τους η και εναντιον οποιουδηποτε αλλου;
   Για πες μου τελικα γιατι κατηγορειται η Χ.Α;
   Σαν εγκληματικη οργανωση με ποια εγκληματα;
   Υπαρχει εστω μια ενδειξη οτι το κομμα συνδεεται με καποιο εγκλημα;
   Οτι καποιος βουλευτης εστω συνδεεται με κατι;
   Ψαχνουν με παρανομους και αντισυνταγματικους τροπους επι 10 μηνες. Τι βρηκαν;
   Τιποτε. Ουτε οπλοστασια ουτε χρηματοδοτες ουτε παρανομες πραξεις. Αν κανουν τετοιο ελεγχο στην ΝΔ νομιζεις οτι θα μεινει κανεις εξω απο την φυλακη;
   Ο Μπαλτακος τι ειπε; Οτι ειναι στημενη υποθεση.
   Και τι εκανε η δικαιοσυνη και η κυβερνηση; Τον Μπαλτακο τον αφησε χωρις να του κανει μήνυση για οτι ειπε, του Κασιδιαρη του εκανε διωξη για υποκλοπη, και η Κουτζαμανη εβγαλε εγκυκλιο οτι οποιος ξαναφερει βιντεο και αποδειξεις οτι ειναι στημενη η ιδια θα τον βαλει φυλακη. Θαυμασια.
   Ο Ρουπακιωτης τι ειπε; Οτι ειναι στημενη υποθεση.
   Επρεπε η κυβερνηση κατι να πει στους Εβραιους που την πιεζαν.
   Κατι επρεπε να πει στους Ευρωπαιους που την πιεζαν.
   Δεν ντρεπεσαι να τα ακους αυτα;
   Η Ελληνικη κυβερνηση βαζει φυλακη αθωους και μαλιστα αντιπροσωπους του Ελληνικου λαου γιατι ΠΡΕΠΕΙ να δικαιολογηθει στους εβραιοευρωπαιους;
   Παρατηρω οτι μας κατηγορεις οτι τα τρωγαμε μαζι με το ΠΑΣΟΚ 40 χρονια.
   Να το προσεξεις γιατι αυτα ειναι σημαδια παρανοιας.
   Σαραντα χρονια εσεις κυβερναγατε εναλαξ και δεν ειδα να κλεισετε κανενα φυλακη απο το κλεφτοπασοκ. Γιατι ρε παιδια;
   Σημερα κυβερνατε και μαζι. Ανενηψαν κι αυτοι; Εγιναν κι αυτοι σωτηρες;
   Σαραντα χρονια τα κανατε σκατα και τωρα σας επιασε η προκοπη;
   Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κανει τιποτε περισσοτερο απο οτι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ.
   Δεν αφησατε αλλωστε και τιποτε να καταστρεψει κανενας αλλος.

   Delete
  5. Μιας και μακρυνε το σχολιο ασ πουμε και το τελευταιο.
   Αφου ειναι ποινικη η διωξη γιατι γινεται μεσω των καναλιων;
   Αν εχετε τετειες αδιασειστες αποδειξεις ειτε για εγκληματικες ειτε για αναρμοστες πολιτικες δρασεις γιατι αυτος ο αποκλεισμος;
   Γιατι δεν τους βαζετε απεναντι στους πεπειραμενους πολιτικους σας, να τους ξεφτιλησετε μπροστα σ ολον τον Ελληνικο λαο;
   Και θα καταλαβαινα να μην βγαζετε τους δικους σας που τα εχουν κανει σκατα τοσα χρονια. Και τι να πουνε;
   Μα δεν βγαινουν ουτε οι αριστεροι που ειναι αφθαρτοι απο εξουσια, να κατακεραυνοσουν τους εγκληματιες ναζι.
   Και καλα οι πολιτικοι που μ αυτον τον τροπο κοροιδευουν τους αφελεις οπως εσυ.
   Εσυ τι δικαιολογια εχεις για να συμφωνεις οτι δεν θελεις ν ακουγεται η αλλη αποψη;
   Μπορω να καταλαβω οτι μπορει καποιος να ειναι αρκετα ανοητος ωστε να νομιζει οτι τα ξερει ολα και δεν εχει αναγκη ν ακουσει τιποτα.
   Αλλα οχι και γιατι δινει το δικαιωμα σε καποιους να επιλεγουν ποιος θα μιλησει και ποιος οχι στον λαο.
   Η Χ.Α λοιπον εχει δυο νεκρους και εναν σοβαρα τραυματια απο τρομοκρατες, καπου 70 ατομα στην φυλακη με ηλιθιες κατηγοριες, ολη την κοινοβουλευτικη ομαδα κατηγορουμενη και σχεδον ολη φυλακη η περιορισμο, αποκλεισμο απο ολα τα ΜΜΕ, ακομη και απο τα κρατικα που πληρωνουν και οι χρυσαυγιτες, με κομενη την χρηματοδοτηση ενω δεν εχει βγει αποφαση, με τρια τεσερα γραφεια τιναγμενα απο βομβες αλλα τοσα καμμενα απο μολωτωφ, με συνεχεις αντισυγκεντρωσεις απο αντιφα στις συγκεντρωσεις της και με ολα τα γραφεια της να εχουν δεχτει τουλαχιστον μια επιθεση, με τον Προεδρο δημοκρατιας να παιρνει θεση εναντιον της σαν κοματαρχης, με κομματικους αντιπαλους ανακριτες και εισαγγελεις και με ολα τα κομματα ανοιχτα αι δηλωμενα να θελουν την με καθε τροπο εξαφανιση της.
   Μετα κατηγορουμαστε και για επιθετικοι.

   Delete
 28. Η προσπαθεια ενωσης της Ευρωπης, ξεκινησε με την λογικη που ανεπτυξα.
  Θεωρηθηκε οτι οι Ευρωπαιοι ηταν αρκετα κοντα πολιτιστικα ωστε να μπορεσουν σχετικα συντομα να αποτελεσουν ενα εθνος. Γι αυτο αλλωστε και καποιοι το εθεσαν ως στοχο.
  Αυτο κατα την γνωμη μου δεν ηταν λαθος απο μονο του.
  Υπαρχουν ομως και οι περιορισμοι σε μεγεθος που θα μπορουσε να παρει ενα κρατος και η Ευρωπη το ξεπερνα κατα πολυ.
  Κανενας λαος δεν μπορει να κουμανταρει τετοιο κρατος. Ειδικα ενας λαος μικτος.
  Μια μοναρχικη διακυβερνηση ισως να το καταφερνε, αλλα οι μοναρχιες οπως ξερεις δεν πιστευω οτι εχουν καλα αποτελεσματα για τον λαο και ετσι κι αλλιως δεν ειναι στην μοδα τον τελευταιο αιωνα.
  Ετσι η Ευρωπη παρεδωσε την κυριαρχια της σε μια κλικα απατεωνων. Σε μια ολιγαρχια με επικεφαλεις τους τραπεζιτες, που καμια σχεση δεν εχει με το οραμα της ενωμενης Ευρωπης.
  Γι αυτο αλλωστε και η Ευρωπη οχι μονο μεγαλωσε χωρις πολιτιστικα κριτιρια, και συζηταει ακομη και ενταξη μουσουλμανικων κρατων, αλλα επετρεψε και τον αποικισμο της απο μουσουλμανους.
  Αντι να δεχτει με αισιοδοξια το δημογραφικο της προβλημα, προσπαθωντας να ισορροπησει τον πληθυσμο της σε επιθυμητα επιπεδα, κανει εκθεσεις που ακομη και σημερα διαπιστωνουν την αναγκη εκατομμυριων μεταναστων λογω ελλειψης εργατικων χεριων!!!
  Ψαχνει καινουργια κοπαδια για αρμεγμα και καμια σχεση δεν εχει με το μελλον των λαων που την απαρτιζουν.
  Ενα κρατος που ο στρατος του και η εξωτερικη του πολιτικη δεν διασφαλιζουν τα συνορα του αλλα την κυριαρχεια των πολυεθνικων στον πλανητη.
  Τι προταση μπορει να κανει κανεις για μια τετοια Ευρωπη;
  Το μονο που μπορει να ελπιζει (αν θεωρειται αυτο ελπιδα) ειναι οτι η διαφαινομενη συγκρουση με τους ασιατικους πληθυσμους θα αναγκασει τους Ευρωπαιους να ερθουν αρκετα κοντα (αν νικησουν), ωστε οσοι ζησουν να ειναι ηδη σε μια πορεια για την δημιουργία ενος κοινου εθνους.
  Μακαρι να μπορουσαμε να ζησουμε ολοι για παντα,διαβαζοντας, γραφοντας και απασχολουμενοι πως θα περασουμε καλα. Δεν το βρισκω κακο. Το κακο ειναι οτι δεν φροντιζουμε να εχουμε αυτην την ευχερεια οσο περισσοτερο μπορουμε, αλλα κανουμε οτι χρειαζεται για να βρισκομαστε συνεχως σε αναγκη να παλευουμε για την επιβιωση μας.
  Για να σε παρουν σοβαρα ο τροπος ειναι πασιγνωστος. Πρεπει να εισαι σοβαρος.
  Δεν υπαρχει αλλος λαος στην κατηγορια μας που να εχει επιδειξει τετοιες αρετες σε ειρηνη και πολεμο, αλλα πως να σε σεβαστουν οταν η βιτρινα που δειχνεις ειναι αυτοι οι σφουγγοκωλαριοι πολιτικοι;
  Σαμπως τους σεβομαστε εμεις που τους ψηφιζουμε;
  Πουλημενα τομαρια που ξεπουλανε το αιμα και τις θυσιες του Εθνους σε ξενους με μονο ανταλλαγμα την διαιωνιση της εξουσιας τους.
  Η τελευταια σου παρατηρηση Κωνσταντη μου φαινεται καπως υποκριτικη.
  Βεβαιως ολοι οι καλοι ανθρωποι αγαπουν τον συνανθρωπο και ειδικα τα παιδια, αλλα ειναι αδυνατον για τον καθενα να ενδιαφερεται το ιδιο για τα παιδια του και τα ξενα, οχι μονο λογω της βιολογιας αλλα και διοτι δεν μπορει κανενας ν αναλαβει την ευθυνη για ολα τα παιδια του κοσμου.
  Οσο για την γυναικα σου, υποθετω δεν εισαι παντρεμενος αλλιως θα ηξερες οτι το ν αγαπας ολες τις γυναικες (εστω και στο προσωπο της) ειναι επικινδυνο.
  Στις γυναικες δεν περνανε οι φιλοσοφικες ενατενίσεις και πεφτει τσοκαρο.

  ReplyDelete
 29. Κύριε Κιτσίκη, θερμά συγχαρητήρια για το άρθρο αυτό. Πρόκειται για ανεκτιμήτου αξίας στοιχεία που δεν μπορούμε να βρούμε αλλού, και μόνο εσείς θα μπορούσατε να συνθέσετε τόσο εξαίρετα και κατανοητά. Επιτρέψτε μου, να εκφράσω μία απορία:

  Ως δεδηλωμένος Ρωμηός ( δηλαδή Ορθόδοξος Χριστιανός), κανονικά δεν θα έπρεπε να σάς νοιάζει η τύχη της Πατρίδος. Για εμάς τους Ρωμηούς η πραγματική μας Πατρίδα εν Ουρανώ εστί και ονομάζεται Ουράνιος Ιερουσαλήμ. Ας μπούν οι Τούρκοι μέσα, τί πειράζει; Η Αγία Εκκλησία μας έζησε θαυμάσια υπό το Οθωμανικό Καθεστώς και θα το επαναλάβει και σήμερα, αν χρειαστεί. Ο Εθνικισμός είναι Αίρεση, κύριε Κιτσίκη. Το ξεχάσατε;

  Μετά τιμής
  Ρένα Λαμπρούκου
  ΑΘΗΝΑ

  ReplyDelete
  Replies
  1. πιο στημένο μύνημα πεθαίνεις.

   χαχαχαχαχαχαχα

   Delete
  2. Τι βλακείες εκστομίζει αυτή η κυρία??Κάτι τέτοια μηνύματα υποβαθμίζουν το μπλογξ αυτό.

   Η Ιερουσαλήμ καμία σχέση δεν έχει με τους Ρωμιούς.Η Εκκλησάι επαναστάτησε κατά των Οθωμανών.Όλο ανιστόρητες βλακείες πετάτε.

   Delete
 30. Η κυρία ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει και δόξα τω Θεώ που μπήκε μια κυρία εδώ μέσα να συμμαζέψει λιγάκι το μπάχαλο. Κύριε Γιάγκο όχι δεν είναι υποκριτική η άποψή μου ότι στο πρόσωπο της γυναίκας σου βλέπεις όλες τις γυναίκες διότι δεν είμαι ακόμα παντρεμένος και θέλω η γυναίκα μου να είναι όλες οι γυναίκες, να είμαι ερωτευμένος μαζί της. Η γυναίκα μου είναι Ινδή και το ομόαιμον και ομόθρησκον για τους Ινδούς είναι να παντρεύουν τις κόρες τους με συνοικέσιο με Ινδούς, όποιους νάναι. Μόλις της είπα ότι όσο ζω να είναι σίγουρη ότι δεν θα παντρευτεί με συνοικέσιο και ότι όσο ζω θα κάνω ό,τι μπορώ για να πάρει τον άντρα ποηυ αγαπάει κι ας μην είμαι εγώ αυτός. Αν νομίζετε κύριοι ότι τα ερωτικά και θρησκευτικά ζητήματα που επανέφερε πάρα πολύ σωστά η κυρία που έγραψε προ ολίγου είναι άσχετα με την πολιτική, είστε βαθειά γελασμένοι. Μόνον ένας λαός που δεν ξέρει τον έρωτα μπορεί να ανέχεται το χάλι που βλέπουμε.

  ReplyDelete
 31. Υ.Γ. Υποθέτω ότι ο Πλάτωνας δεν έγραψε την Πολιτεία και τους Νόμους για τη ντισκοτέκ.

  ReplyDelete
 32. Σε σχέση δε με την Ευρώπη παρατηρώ ότι ο Έλληνας έχει μαζί της μια σχέση υποταγμένου συζύγου. Όλο κάνει πως ξεπορτίζει αλλά γυρνάει στο σπίτι το ευρωπαϊκό και τρώει τσόκαρο. Εκεί που πρώτα το έπαοζε μάγκας στα φιλαράκια του γυρνάει και λέει, πώς είστε έτσι ρε παιδιά, δε θα συμμαζευτούμε λιγάκι ; Τώρα λοιπόν που το σπιτικό πάει να το φάει ο μπαρμπα-Σαμ, σκέφτεται να πάρει διαζύγιο και να πάει στο θείο από Αμερική. Μπούχτισα πια με αυτή τη ρουφιάνα τη Μέρκελ, λέει. Κάλλιο ο θείος.

  ReplyDelete
 33. 31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος

  29 κἀγὼ διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν, 30 ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ

  Στα παραπανω δυο αποσπασματα απο τον Λουκα βλεπω οτι ο Ιησους θα βασιλευσει εις τους αιωνας στον οικο ομως του Ιακωβ στον θρονο του πατερα του του Δαυιδ και οτι ο ιδιος διαλεξε τους 12 αποστολους για να κρινουν απο μια φυλη του Ισραηλ. Για αλλους δεν λεει.
  Στο παρακατω απο την αποκαλυψη μιλαει για τους 144.000 σφραγισμενους εκλεκτους 12.000 απο καθε φυλη του Ισραηλ.

  4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων· ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ· 5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ρουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 6 ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες, 7 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευῒ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰσσάχαρ δώδεκα χιλιάδες, 8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι

  Οποτε θα μου επιτρεψετε να ρωτησω.
  Ποτε πηγατε τελευταια φορα στην Ουρανια Ιερουσαλημ;
  Σας εβαλαν μεσα; Μηπως ειχαν ταμπελα "απαγορευονται οι σκυλοι " κατα το του Μαρκου

  ἡ δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 27 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.

  Ασε πρωτα να χορτασουν τα παιδια (Εβραιοι) διοτι δεν ειναι καλο να παρεις το ψωμι απο τα παιδια και να το ριξεις στα σκυλια.

  Αυτο λεει ο Ιησους στην Ελληνιδα Συροφοινικισσα που του ζητησε να βοηθησει την κορη της.
  Και γι αυτη φαινεται οτι περισσεψε λιγο ψωμακι, αλλα για να μπουνε τα σκυλια στην Ουρανια Ιερουσαλημ χλωμο το βλεπω.

  Το οτι οι Οθωμανοι θα επιτρεψουν ξανα την επιβιωση της Εκκλησιας, μην το περιμενετε.
  Αυτο εγινε τοτε γιατι αν εξισλαμιζαν βιαια και τα Βαλκανια οπως την Μ. Ασια δεν θαχαν κανενα απιστο (γκιαουρη) για δουλο (ραγια) και για χαρατσωμα.
  Τωρα τα πραγματα αλλαξαν.
  Αλλωστε η αγια εκκλησια σας οντως εζησε θαυμασια γλυφωντας τους Τουρκους, αλλα εσεις σαν ακαθαρτη γυναικα δεν ανηκετε σ αυτην και θα πατε με τους υπολοιπους ραγιαδες και οχι με τους κοιλαραδες δεσποταδες.
  Οσο για το τι πειραζει να ξαναμπουν οι Τουρκοι θα σας συνιστουσα να διαβασετε την ιστορια του αρχοντα Νοταρα ο οποιος οπως και οι υπολοιποι δεν εβαλαν το χερι στην τσεπη για να σωσουν την Πολη.
  Ο Μωαμεθ του τα πηρε ολα τα εβαλε μπροστα του και του ειπε οτι αν ειχε δωσει τα μισα στον Αυτοκρατορα του δεν θα τα εχανε τωρα ολα.
  Μετα του ζητησε να του παραδωσει τον μικρο του γιο για γιουσουφακι και επειδη αρνηθηκε του σκοτωσε μπροστα του ολους τους αλλους γιους του και αφου πηρε στον οντα του τον μικρο σκοτωσε και τον Νοταρα.
  Η Πολη λεηλατηθηκε και οσοι δεν περασαν απο λεπιδι πουληθηκαν δουλοι.
  Αν αυτη η σφαγη δεν σας πειραζει τοτε ακομη και αν υπηρχε Ουρανια Ιερουσαλημ για σκυλους δεν θα την αξιζατε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εσύ που πιστεύεις ρε φασιστάκο??

   Ανθρωποθυσίες κάνεις στο Δία?

   Delete
 34. Ο έρωτας είναι επικίνδυνος γιατί σε προκαλεί. Ο έρωτας έχει άμεση σχέση με την ουράνια Ιερουσαλήμ. Αυτλη είιναι η σεμνή μου συνεισφορά στην κυρία η οποία κατά τη γνώμη μου έπεσε διάνα.

  ReplyDelete
 35. Κύριε Γιάγκο το να ταυτίζουμε τον Χριστιανισμό με μιαν εβραϊκή θρησκεία είναι νομίζω ανιστορικό. Δύο χιλιάδες χρόνια από τη Γη του Πυρός μέχρι το Βλαδιβοστόκ ο κάθε λαός βλέπει στο Χριστιανισμό το δικό του θρησκευτικό όραμα. Πρώτος και καλύτερος ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν είμαι Χριστιανός αλλά συμφωνώ με την άποψη πολλών ερευνητών ότι η διδασκαλία του Χριστού ήταν ο επίγειος και ουράνιος ταυτόχρονα παράδεισος που έρχεται όταν εκλείπει ο φόβος. Άρα έχει σχέση με τον έρωτα διότι και οέρωτας αυτό είναι. Το ότι οι παπάδες και οι αυτοκράτορες έκαναν το Χριστιανισμό θρησκεία κατπίεσης και αργού θανάτου είναι γεγονός, όμως αυτό δεν μας βοηθάει. Ο επιφανειακός αντικομφορμισμός είναι ο χειρότερος κονφορμισμός, πράγμα που και εσείς διαπιστώνετε π.Χ. στην περίπτωση του Σύριζα.

  ReplyDelete
 36. Ο κακός Χριστιανισμός, αυτός με τον Χριστό πάνω από το κεφάλι του δικαστή, αυτή είναι η κρατική θρησκεία. Το θέμα των Εβραίων λειτουργέί σαν άλλοθι και σαν δικλείδα ασφαλείας- κάθε φορά που δεν μας βγαίνει η κρατική θρησκεία, φέρνουμε και ολίγον αντισημιτισμό για να ξεχνιέται ο κοσμάκης. Αυτοί που ονειρεύτηκαν μιαν επιστροφή στις θρησκείες της Αρχαιότητας, όπου η στρατιωτική και πολιτική αρετή θα υποστηριζόταν από μια θρησκεία κρατική, ξεχνούνν ότι ο επίσημος Χριστιανισμός ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ, μια κρατική θρησκεία. Είναι χαζό λοιπόν να θες να αντικαταστήσεις κύριε Γιάγκο μια κρατική θρησκεία με μιαν άλλη κρατική θρησκεία. Γιατι το πρόβλημά σου είναι η κρατική θρησκεία που είναι ψευτοθρησκεία. Αν αυτό σας φαίνεται άσχετο με τα προβλήματα τα οποία συζητάμε εδώ πέρα, μάλλον δεν συνεννοούμαστε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτοί που ονειρεύονται επιστροφή στις ανθρωποθυσέις και σους παγανισμούς θα μας βρουν μπροστά τους.Θα χυθεί και αίμα αν θέλουν.Να διαλύσουμε τη χώρα μόνοια μας.Έτσι κι αλλιώς πάντοτε δοχαστικοί είναι οι Έλληνες.

   Delete
 37. Δεν μπορείς να είσαι και με τον έρωτα και με το κράτος. Αυτά τα δύο αλληλοαποκλείονται . Η ουράνια Ιερουσαλήμ όταν είναι κρατική είναι επίγεια, δηλαδή ψευτοθρησκεία. Διότι, πού βρίσκεται το όνομα ιερουσαλήμ ; Και οποιοδήποτε όνομα ; Η ιδέα ότι θρησκείες και έρωτας είναι παραμύθια φούμαρα ενώ εμείς, το κράτος, είμεθα δύναμις υλική και συγκεκριμένη, είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Το κράτος είναι άγαρμπη, ηλίθια απόπειρα συνένωσης του επίγειου με το ουράνιο. Μόνο επίγειο δεν είναι.

  ReplyDelete
 38. Το κράτος στην ειρηνική του μορφή είναι Βυζαντινή Αυτοκρατορία - ο Θεός στηρίζει το κρατικό οικοδόμημα. Στην πολεμική του μορφή, είναι Ισλάμ. Όρμα σφάξε και σφάξου και θα πας στον παράδεισο να φας πιλάφι. Ο φασισμός και ο ναζισμός, κατά κάποιον τρόπο και ο μπολσεβικισμός υποθέτω, είναι ισλαμικά κινήματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ναζισμός είχε για θρησκεία ένα μείγμα παγανισμού και αποκρυφισμού.όπως και οι σημερινοί χρυσαυγίτες ένα πράγμα,Και φυσικά ήταν τελείως αντίχριστοι.

   Delete
  2. αφού οι χρυσαυγίτες και οι ναζί διψάνε για αίμα , είναι λογικό να έχουν παγανιστικές τελετές!

   Delete
  3. Όχι δεν ήταν. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και μού ήρθε επιφοίτηση από τον Άγιο Κιτσίκη με αυτή την ιστορία με το Εβραϊκό Ζήτημα του Μαρξ που δεν έχω διαβάσει καλά, Έχει δίκιο.

   Delete
  4. Στην ουσία ήταν χριστιανικώτεροι του Βατικανού.

   Delete
  5. Δεν διψάγανε για αίμα, οι μαλάκες ! Νομίζανε πως εκτελούσανε ιεράν αποστολήν.

   Delete
  6. Πω πω - γεια σου ρε Κιτσίκη μάστορα.

   Delete
 39. Επειδή δεν πάει άλλο αυτό, σχολιασμό πλέον μπορούν να κάνουν όσοι έχουν Google account.

  ReplyDelete
 40. Οπότε χοντρικά βγαίνει το εξής. Τα κινήματα όπως ο φασισμός και ο κομμουνισμός προσπαθούνε να αντικαταστήσουνε την καθίζηση και τον αργό θάνατο του φιλελευθερισμού με κάτι που να μοιάζει με αιώνια ζωή. Αυτό το κάνουνε διότι όπως και στις μέρες μας ο φιλελευθερισμός σε απομακρύνει από τον έρωτα. Αλλά ο φιλελευθερισμός ή ό,τι κρύβεται από κάτω έχει και ανοιχτά πολεμική μορφή. Ο κομμουνισμόςκαι ο φασισμός εκτραχύνονται στην προσπάθειά τους να βρούνε τον εχθρό και να τον καταστρέψουνε, και σφάζουνε ό,τι βρίσκεται μπροστά τους μέχρι να σβήσουνε.

  ReplyDelete
 41. Κατ αρχας Κωνσταντη σουχω ξαναπει οτι βασικα ειμαι αθεος. Μ αρεσει η αρχαια θρησκεια ακριβως γιατι μπορει να πιστευουν σ αυτην και οι αθεοι, μια και οι θεοι της ειναι δυναμεις σιγουρα υπαρκτες και οπωσδηποτε σεβαστες.
  Οντως ηταν μια θρησκεια στην υπηρεσια του λαου και της κοινωνιας.
  Ενα παραδειγμα ειναι οτι οταν καποιος ρωτουσε τον Απολλωνα (στους Δελφους) πως πρεπει να λατρευει τον Θεο αυτος του απαντουσε
  "ΝΟΜΩ ΠΟΛΙΣ" δηλαδη συμφωνα με τον νομο της πολης σου.
  Ετσι καμια πρεμουρα δεν εχω να αντικαταστησω την θρησκεια εφ οσον οι περισσοτεροι Ελληνες ειναι χριστιανοι.
  Η δελφικη ομως εντολη ειναι για να μην φερνεις προβληματα και διχονιες στην πολη σου και δεν περιλαμβανει ανθελληνικες σαχλαμαρες περι ουρανιας Ιερουσαλημ.
  Δεν εχω προβλημα με τους Ελληνες χριστιανους αλλα με τους ανθελληνες και απατριδες εχω ενα κολλημα γενικα.
  Οταν μιλας για το κρατος καλα θα κανεις να το σεβεσαι περισσοτερο. Αν το Γαλλικο κρατος δεν σου προσεφερε την προστασια του θα ησουνα το κλωστοσκουφι του οποιοδηποτε μπορουσε.
  Τα κρατη δεν φτιαχνονται για πλακα. Το χειροτερο κρατος ειναι καλυτερο απο την ανυπαρξια κρατους.
  Εχεις την τυχη να ζεις σε ενα απο τα καλυτερα κρατη του κοσμου. Να μην εισαι αχαριστος.
  Αν ποτε καποια ουρανια πολιτεια σου προσφερει την ασφαλεια και την ανετη ζωη που σου προσφερει το Γαλλικο κρατος τοτε να την εκτιμησεις κι αυτην.
  Τωρα αυτος ο ανωνυμος (ποιος απ ολους δεν καταλαβα) που τις ειδε τις ανθρωποθυσιες στον Δια;
  Δεν καταλαβα και τι θελει ακριβως να πει, αν και υποψιαζομαι οτι ουτε κι αυτος ξερει.
  Οι Ελληνες δεν ηταν παντα διχαστικοι. Οι ηλιθιοι ανεξαρτητως φυλης ηταν.
  Οι λογικοι συν+ζητουν, οι παραλογοι κανουν οτι τους ερθει. Κυριως βλακειες.

  ReplyDelete
 42. Έχετε δίκιο κύριε Γιάγκο για το ότι το κράτοςπαρέχει προτασία. Αλλά το κράτος δεν παρέχει μόνο προστασία, παρέχει και ανασφάλεια και βία. Το κράτος περιέχει και την ειρήνη αλλά περιέχει και τον πολεμο. Ο πόλεμος, κάθε πόλεμος είναι και εμφύλιος. Στο μετρό εδώ έχουνε κολλήσει μια εκπαιδευτική αφίσα για τον Α παγκόσμιο πόλεμο όπου βλέπεις τη στρατιωτική αστυνομία να σπρώχνει τους φαντάρους τους Γάλλους προς τον εχθρό και προς τα αέρια. Σύμφωνα με την ανάλυσή μου, η μεν ειρηνική πλευρά του κράτους δεν προέρχεται από την εξουσία, αλλά από τη φυση και η πολεμική πλευρά του κράτους απ´ο την εξουσία. Είμαι ρουσσωικός αν όντως ο Ρουσσώ είπε ότι ο άνθρωπος είναι φύσει καλός.

  Εμένα μού άρεσε πάρα πολύ παρέμβαση της κυρίας με την ουράνια Ιερουσαλήμ που είναι μια έκφραση κλασσική χριτιανική και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε σεβαστή η παρέμβασή της. Γι αυτό έγινα λίγο επιθετικός.

  ReplyDelete
 43. Τα ζητήματα που συζητάμε είναι παρα πολύ σοβαρά, ζωτικά και ενδιαφέροντα, αλλά και περίπλοκα. Έχουνε απασχολήσει τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας. Θα εκθέσω εν τάχει τη σκοπιά που προσεγγίζω και υπό την οποία γράφω.

  Το κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος είναι η ίδια του η συνείδηση. Η συνείδηση περιέχει την αντίληψη, τη σκέψη και τα αισθήματα. Όμως και η συνείδηση είναι ένα πλαίσιο. Το πώς είναι αυτό το πλαίσιο είναι κάθε φορά το επίδικο σημείο.

  Ας πούμε πως είμστε στην εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Αθήνα και έχουμε να πάρουμε δύο αποφάσεις. Πρώτον - Θα γίνει ο Χριστιανισμός επίσημη θρησκεία της Πολιτείας μας ; Δεύτερον - θα κυρήξουμε πόλεμο στους Σπαρτιάτες που μάθαμε ότι έκαναν απόβαση στη Βόρεια Αττική και ρημάξανε κάποια χωριά ;

  Κάνουμε συζητήσεις και περιμένουμε να καταλήξουμε σε μιαν απόφαση. Αλλά συμβαίνουν διάφορα πράγματα ταυτόχρονα. Ο ουρανός είναι γαλάζιος ή γκρίζος. Ο κύρηκας λέει κάθε τόσο "Tις αγορεύσειν βούλεται ;" Η σκέψη πάει μαζί με την αντίληψη.

  Ξαφνικά μάς έρχεται μιαν έκλαμψη - κοίτα να δεις. Όπως η σκέψη, έτσι και η αντίληψη. ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι αποφασίζουμε εμείς, ο Δήμος Αθηναίων. Αλλά και η ίδια μας η σκέψη από κάπου πηγάζει που δεν ξέρουμε πού. Είμαστε απάνω στο βήμα και μιλάμε κάνοντας την πρότασή μας να πάρουμε τα όπλα ενάντια στον εισβολέα. Αλλά από πού ακριβώς βγαίνει η μιλιά μας ;

  Από την άποψη αυτή άθεος και μη άθεος είναι το ίδιο πράγμα, διότι και τα δύο πηγάζουνε από το ίδιο. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο προς το παρόν.

  ReplyDelete
 44. Y.Γ. Νομίζω ότι το ίδιο θα συνέβαινε και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση με τους ορεινούς και τους πεδινούς. Αλλά οι αρχαίοι συνεδριάζανε στο ύπαιθρο.

  ReplyDelete
 45. Η κυρια που μιλησε για ουρανια Ιερουσαλημ, ειναι η ιδια που επιτρεπει να δημιουργουνται επιγειες κολασεις και γι αυτο τετοιες αποψεις με ερεθιζουν.
  Η αντιληψη του δεν μας ενδιαφερει το εδω αλλα το επεκεινα, ειναι το ιδιο καταστροφικη για τις κοινωνιες με την για οποιαδηποτε λογο αδιαφορια.
  Σε πεντε μολις γραμμες φανερωσε τοση κακοψυχια που αν ειμουν Θεος θα την εστελνα στην κολαση ασυζητητι.
  Αυτο της ειπε ο Θεος της; Να αδιαφορει για τον πονο του διπλανου της που σφαζεται και καταπιεζεται;
  Και δεν καταλαβαινω τι ματαιοδοξια ειναι αυτη που κατεχει τους θρησκευομενους να νομιζουν οτι ξερουν λεπτομερως τα σχεδια του Θεου. Η ματαιοδοξια ειναι αμαρτημα θρησκευτικο και ηθικο αλλα και δειγμα κακου χαρακτηρα.
  Ο κοσμος που κατα πολλους ειναι δημιουργημα του Θεου ειναι βιαιος οπως μπορει να δει ο καθενας απο τους γαλαξιες που συγκρουονται μεχρι τα ζωα που αλληλοτρωγονται.
  Θα ηταν παραλογο να περιμενουμε απο τον ανθρωπο τελειότερα δημιουργηματα.
  Οι ανθρωποι δεν ειναι καθολου καλοι, αλλα οπως λεει ο Αριστοτελης οπως ο τελειοποιημενος ανθρωπος ειναι το καλυτερο απο τα ζωα, ετσι και αν χωριστει απο την Αιδω και την Δικη ειναι το χειροτερο, γιατι η αδικια ειναι χειροτερη οταν διαθετει οπλα.
  Τα κρατη ειναι το καλυτερο που μπορει να κανει ο ανθρωπος και οσο πιο ευνομουμενα και επωφελη για τον λαο ειναι τοσο καλυτερα εκπληρωνουν τον σκοπο τους.
  Ο Διας κατα τον μυθο του Πρωταγορα εδωσε στους ανθρωπους να διδαχτουν την Αιδω και την Δικη για να μπορεσουν να ζουν μαζι χωρις να τρωει ο ενας τον αλλο.
  Οταν λοιπον επιτρεπουμε στο κρατος και στους εαυτους μας να γινονται αδικοι και ξεδιαντροποι ειναι λογικο τα κρατη μας να μη επιτελουν το σκοπο τους και τελικα να διαλυονται.
  Ποσο χρησιμο παρεχει τον εαυτο του καποιος αν παρολο που ο ιδος ειναι δικαιος επιτρεπει απο αδιαφορια, ανοησια, επιεικεια η οποιονδηποτε αλλο λογο στην αδικια και την αναιδεια να επικρατησουν στο κρατος του;
  Τελος το θεμα του πως και απο που πηγαζουν οι σκεψεις, ειναι νομιζω αλλου ειδους συζητηση.
  Αν δεχτουμε την αιτιοκρατια, οτι καθε πραγμα δηλαδη εξαρταται αποκλειστικα απο καποιες αιτιες και τιποτε τυχαιο (με την πραγματικη εννοια της ελλειψης αιτιας) δεν υπαρχει τοτε θα καταληξουμε στο συμπερασμα οτι καθε σκεψη μας σαν κινηση ιοντων στον εγκεφαλο μας εξαρταται απο τις κινησεις της υλης και της ενεργειας στο ξεκινημα του συμπαντος. Επομενως σκεφτομαστε αυτο που ηταν προγραμματισμενο απο την δημιουργεια του συμπαντος οτι θα σκεφτουμε.
  Στη θεωρια του Χαους μπορουμε να βρουμε μια διεξοδο απο αυτην την παγιδα με την παρατηρηση οτι πολλες καταστασεις, με απειρως μικρες αλλαγες στις αρχικες συνθηκες εχουμε μεγαλες διαφορες στο αποτελεσμα. Συνηθως αναφερεται το παραδειγμα της πεταλουδας που δημιουργει με τα φτερα της ενα ρευμα αερος στην Κινα που δινει ενα ανεμοστροβιλο στο Τεξας.
  Υπαρχουν ακομη και στην Κβαντομηχανικη ενδειξεις τυχαιοτητας, οπως ασ πουμε η αποδεσμευση ενος φωτονιου απο ενα ηλεκτρονιο. Οχι μονο κανενας δεν ξερει ποτε ενα ηλεκτρονιο θα αποφασισει να "ξεφορτωθει" την πλεοναζουσα ενεργεια του, αλλα αφου το ηλεκτρονιο δεν εχει εσωτερικη δομη δεν φαινεται να υπαρχει και καμια αιτια γιατι να το κανει τωρα η αργοτερα.
  Ακομη ομως και αν φαινεται οτι η αλυσιδα αιτιου-αιτιατου σπαει και τα πραγματα οπως και οι σκεψεις μας δεν ειναι καθορισμενες εξ αρχης, δεν φαινεται με ποιο τροπο ελεγχονται απο μας.
  Οποτε κινδυνευουμε στην μια περιπτωση να σκεφτομαστε οτι ηταν εξ αρχης προγραμματισμενο να σκεφτουμε αν η σκεψη μας ειναι το αιτιατο καποιον δεδομενων αιτιων, και στην δευτερη να σκεφτομαστε οτι λαχει αφου η σκεψη μας εξαρταται απο τυχαιες διεργασιες.
  Προσωπικα θα προτιμουσα να περιμενω μια τριτη λυση, αλλα μεχρι τοτε συνηθως αποφευγω να το σκεφτομαι.

  ReplyDelete
 46. Στο θέμα από πού προέρχεται η σκέψη η απάντηση η πιο απλή είναι ότι δεν απαντιέται με λόγια αφού και η απάντηση είναι σκέψη. Ο πιο λογικός φιλόσοφος, ο Ντεκάρτ, από εκεί ξεκινάει.

  Νομίζω ότι υπάρχει παρεξήγηση στο θέμα της κυρίας. Εσείς εξαγριώνεστε υποθέτω επειδή η κυρία λέει αυτό που έλεγε το Πατριαρχείο επί Τουρκοκρατίας, δεν πα να σας σφάζουνε οι Τούρκοι, εσείς τη δουλειά σας. Η δουλειά σας είναι να περιμένετε τον ουράνιο παράδεισο σφαζόμενοι επί της γης. Στο μεταξύ, πληρώστε και το εισητήριο στην είσοδο του σινεμά (παγκάρι).

  Όμως αυτό που λέει η κυρία μπορεί να ιδωθεί και δημοκρατικά και καθόλου οπισθοδρομικά, και φαντάζομαι έτσι το είπε. Ότι όπως και εσείς κύριε Γιάγκο έχετε ένα κριτήριο με το οποίο κρίνετε αν ένα κράτος λειτουργεί σύμφωνα με την αποστολή του, που είναι η προστασία των πολιτών, η κυρία το κριτήριο αυτό το ονομάζει Ουράνια Ιερουσαλήμ. Το κριτήριο αυτό είναι ταυτόχρονα εδώ και στο επέκεινα. Δεν εξηγείται διότι όπως είπαμε η σκέψη δεν μπορεί να εξηγήσει τον εαυτό της.

  Τέλος επηρεασμένος από το περιβάλλον μου της γαλατικής ευγένειας πάντοτε μου αρέσει κάποιος ιπποτισμός προς τις κυρίες.

  ReplyDelete
 47. Εγώ πάντως αναρωτιέμαι καμιά φορά αν όντως το κράτος μας προστατεύει. Αναρωτιέμαι αντίθετα αν δεν μας προστατεύει καθόλου και νομίζουμε ότι μας προστατεύει. αντίθετα το κράτος μας ζητάει πάρα πολλές θυσίες.

  Στις μέρες μας υπάρχει ένας παράξενος συνδυασμός τρομακτικού αναρχισμού εκ μέρους των πλουσίων, καθώς και διαφόρων, και τρομακτικής πίεσης προς τους πολίτες και τους ανθρώπους γενικά εκ μέρους του κράτους. Η πίεση αυτή παίρνει τη μορφή οικονομικών απαιτήσεων. Νομίζω πως οι Έλληνες θα έπρεπε να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά τι θα κάνουνε, αν δεν θέλουνε να γίνουνε κιμάς αυτοί και τα παιδιά τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη κράτους στην Ελλάδα, ίσι ίσα το κράτος είναι εκεί, απλώς το κράτος αυτό δεν ανταποκρίνεται στη βούληση ούτε και στο ένστικτο των πολιτών. Το θέμα είναι, τι κάνεις μπροσα σε μιαν απειλή ; Νομίζω η καλύτερη λύση είναι να μη βιαστείς και έτσι ήδη ένα μέρος της απειλής έχει μαλακώσει, γιατί δεν κάνεις μια κίνηση πανικού. Ίσαμε να βρούμε ποια είναι η καλύτερη πολιτειακή οργάνωση για μας τους Ρωμιούς, ήδη η άνωθεν επιβεβλημένη πολιτειακή οργάνωση δια μέσου των οργάνων της θέλει να σε λιώσει. Εγώ χωρις να ξέρω οικονομικά η μόνη λύση που έχω βρει στο μυαλό μου για το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι η κυριαρχία της μιας ή της άλλης ιδεολογίας, αλλά ίσα ίσα να βρεθεί η αιτία που διευκολύνει αυτή την επίθεση σε βάρος των πολιτών του κράτους. Η αιτία που βρίσκω είναι ότι οι λαοί δεν μπορούν να αντιδράσουνε στις ηγεσίες που τους γδύνουνε αντί να τους προστατεύουνε διότι έχουνε κάνει ήδη τόσες θυσίες που έχουνε αποδυναμωθεί. Άρα η λύση που θα πρέπει να βρεθεί δεν θα πρέπει να περιέχει θυσία κανενός είδους. Ούτε προσπάθεια, διότι η θυσία είναι προσπάθεια. Ούτε αίμα ούτε ιδρώτα. Διότι όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά.

  Εγώ προτείνω οι Έλληνες πρώτοι και καλύτεροι να εφαρμόσουνε μια πολιτειακή οργάνωση στην πράξη η οοία να μην περιλαμβάνει καμία θυσία εκ μέρους κανενός. Και αυτή η αρχή καμία θυσία για κανένα θα απελευθερώσει τη σκέψη και θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει.

  ReplyDelete
 48. Αυτος ακριβως ειναι ο λογος που ειμαι εθνικιστης.
  Πιστευω οτι για να επιτελει ενα κρατος τον σκοπο του, πρεπει να βρει τους καταλληλους τροπους.
  Η δημοκρατια βασιζεται στην σκεψη οτι οι πολιτες ειναι οι μονοι που το συμφερον τους συμπιπτει με το συμφερον και τον σκοπο του κρατους. Αρα δίνοντας την δυνατοτητα στον λαο να ελεγχει το κρατος, εξασφαλιζεις οτι θα υπαρχει τουλαχιστον η θεληση για ενα κρατος οπου οι πολιτες θα ζουν ανετα.
  Μοναρχες και ολιγαρχιες εχουν δικα τους συμφεροντα και αυτα καλυπτονται οταν το κρατος λειτουργει υπο την εξουσια τους.
  Για να επιτευχθει ομως η διοικηση του κρατους απο τους πολιτες του, ειναι απαραιτητα μερικα πραγματα μεταξυ των οποιων πρωτο πρωτο, να εχουν οι πολιτες κοινα οραματα, στοχους και αντιληψεις μαζι με την θεληση να εχουν και κοινη μοιρα.
  Αυτο επιτυγχανεται μεσω του Εθνους. Οι Ελληνες ας πουμε θελουν να ανηκουν σε ενα κρατος, αλλα οι Τουρκοι της Θρακης δεν δειχνουν να εχουν τον ιδιο στοχο.
  Οι Εβραιοι μαλλον εχουν τους δικους τους σκοπους, ενω οι Γυφτοι κοιτανε φανερα τι θα αρπαξουνε.
  Οι Αλβανοι και οι Βουλγαροι σε λιγο θα αρχισουν να ζητουν μειονοτητες.
  Μασωνοι, Χιλιαστες και αλλες αιρεσεις μαζι με καποιους ορθοδοξους, αδιαφορουν στην καλυτερη περιπτωση για το κρατος και περιμενουν την ουρανια βασιλεια.
  Αυτο δεν θαταν ισως καταστροφικο αν στην ουρανια βασιλεια δεν ηταν πορτιερηδες καποιοι υποπτου καταγωγης αιρεσιαρχες
  Σημερα υπαρχει και το προβλημα της λαθρομεταναστευσης που δημιουργει "Ελληνες πολιτες" που αν δεν μισουν την χωρα τους, τουλαχιστον θα προτιμουσαν να ανηκουν στην Μουσουλμανικη Τουρκια.
  Τι δημοκρατια θα εφαρμοσεις σε ενα κρατος στο οποιο ενα μεγαλο μερος των πολιτων του απεργαζεται την καταστροφη του;
  Η μονη ουσια που μπορει να κρατησει αυτο το κρατος ενωμενο ειναι το συμφερον του μοναρχη η της ολιγαρχειας που το διοικει.
  Πρωτο λοιπον απαιτουμενο για ενα δικαιο και δημοκρατικο κρατος ειναι ο Εθνικισμος.
  Υπαρχουν βεβαια κι αλλα οπως ειναι το μεγεθος που αν ειναι πολυ μεγαλο δημιουργει προβληματα διοικησης ενω πολυ μικρο προβληματα ασφαλειας.
  Μεγαλο προβλημα επισης ειναι και ο τροπος με τον οποιο προσπαθουμε να δωσουμε στους πολιτες την δυνατοτητα να διοικουν το κρατος τους, δηλαδη το πολιτευμα.
  Ο κοινοβουλευτισμος ειναι στην ουσια οπως εφαρμοζεται μια απατη μασκαρεμενη σε δημοκρατια. Θα μπορουσε με καποιες βελτιωσεις να γινει ενα σωστο πολιτευμα.
  Γενικα ενα σωστο πολιτευμα ειναι αυτο που θα εδινε την δυνατοτητα στον λαο να χρησιμοποιησει τα πλεονεκτηματα του και οχι στους πονηρους να εκμεταλλευτουν τις αδυναμιες του.

  ReplyDelete
 49. Οπότε αν κατάλαβα καλά, χωρίς να συντάσσομαι με την άποψή σας, λέτε ότι επειδή όλα τα πολιτεύματα ουσιαστικά είναι άλλο περισσότερο άλλο λιγότερο καταδυνάστευση της πλειοψηφίας από τη μειοψηφία, το καλύτερο δυνατό πολίτευμα είναι αυτό όπου ο λόγος πλειοψηφίας προς μειοψηφία θα τείνει προς τον αριθμό της πλειοψηφίας.


  Χαριτολογώντας, θα λέγαμε ότι αυτό είναι η βασιλεία διότι πλειοψηφία προς μονάδα ίσον πλειοψηφία. Μόνο που το κλάσμα πάει ανάποδα και ένα προς πλειοηφία ίσον τρεχαγύρευε. Δημοκρατία αν ήταν πραγματική δημοκρατία θα είχαμε πλειοψηφία προς πλειοψηφία ίσον ένα, μία ενιαία θέληση. Αλλά σού λέει, αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εξουσιαστού ή έστω λειτουργού και των υπολοίπων ;

  Δηλαδή, σου λέει, δεν μπορείς να έχεις ένα πολίτευμα όπου όλοι είναι πολίτες και όπου όλοι είναι άρχοντες. Ε εγώ λέω μπορείς.

  ReplyDelete
 50. Ειναι ενδιαφερον το οτι το κλασμα που σκαρφιστικες θα μπορουσε να ειναι ο βαθμος δημοκρατικοτητας. Οποτε το 1/πλειοψηφια τεινει προς το μηδεν οσο η πλειοψηφια μεγαλωνει πραγμα που θα εδειχνε οτι οσο μεγαλυτερο ειναι το μοναρχικο κρατος τοσο η δημοκρατικοτητα του τεινει στο μηδεν.
  Μου φαινεται οτι εβγαλες λαβρακι. Αν βγαλεις την θεωρια σε βιβλιο να μην ξεχασεις να με αναφερεις.
  Το πολιτευμα που αναφερεις ειναι αυτο που προτεινει ο Αριστοτελης
  Το καλυτερο κατ αυτον πολιτευμα ειναι αυτο στο οποιο οι πολιτες θελουν και μπορουν να αρχουν και να αρχονται εκ περιτροπης με σκοπο τον εναρετο βιο.
  Επαναλαμβανω οτι αυτα δεν γινονται σε κρατη με πανσπερμια λαων χωρις κοινες καταβολες και στοχους.

  ReplyDelete
 51. Μου φαίνεται θα το γράψω κάποια στιγμή το βιβίο διότι ένας φίλος μου μόλις μού απάντησε με το γνωστό παράθεμα του Αριστοτέλη χωρίς να τον έχω αναφέρει.Εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα με το άρχειν και το άρχεσθαι σκοντάφτει στο πότε άρχεις και στο πότε άρχεσαι. Ο Βιλαμόβιτς έχει υποδείξει ότι ο Αριστοτέλης τόχε παρακάνει με την αφηρημένη σκέψη. Τι θέλω να πω.

  Το άρχειν και το έρχεσθαι προϋποθέτει διαχωρισμό του ιδιωτικού και του δημοσίου βίου. Για να έχεις τους μισούς να άρχουν και τους άλλους μισούς να άρχονται πρέπει να υπάρξει μεταβολή ανάμεσα στο μη άρχειν και στο άρχειν, διότι υποθέτω όταν κοιμάσαι δεν άρχεις, Εγώ απλώς προτείνω να μην υπάρξει καμία μεταβολή. Δεν εννοώ να κοιμόμαστε όλη μέρα.

  ReplyDelete
 52. Δεν είναι τυχαίο ότι τα αστυνομικά τμήματα πάντοτε διανυκερεύουν.

  ReplyDelete
 53. Να λαβεις υπ οψιν σου οτι ο Αριστοτελης μιλαει για κοινωνιες δουλοκτητικες.
  Οι πολιτες δεν εχουν υποχρεωση να εργαζονται. Κυριο εργο τους ειναι η υπερασπιση και η διοικηση της πολης. Επομενως μπορουν να λαμβανουν μερος εκ περιτροπης στα δημοσια αξιωματα δια κληρωσεως.
  Ο Αριστοτελης προτεινει μια μορφη δημοκρατιας αναμικτη με ολιγαρχια, αν τοχω καταλαβει σωστα προσπαθωντας να δωσει στην δημοκρατια την ορθη μορφη της.
  Ολα τα πολιτευματα (μοναρχια, ολιγαρχια, δημοκρατια) στην ορθη τους μορφη φροντιζουν το κοινο συμφερον της πολης, ενω στις "παρεκβατικες" μορφες τους το συμφερον του ενος των λιγων η των πολλων.
  Η δημοκρατια των Αθηνων ηταν παρεκβαση και ευνοουσε τα συμφεροντα των πολλων αδικοντας τους λιγους, μη δουλευοντας ετσι προς το συμφερον της πολης.
  Μπορουμε να σκεφτουμε και αλλα πολιτευματα που να επιτρεπουν στο λαο αν οχι να κυβερναει τουλαχιστον να ελεγχει αποτελεσματικα τους κυβερνωντες.
  Προς το παρον το εξωφρενικο ειναι οτι αλλοι πιστευουν οτι εχουμε δημοκρατια και πρεπει να την υπερασπιζουμε και αλλοι οτι εχουμε δημοκρατια και πρεπει να την καταλυσουμε για να σωθουμε. Ελαχιστοι πιστευουν οτι δεν εχουμε δημοκρατια και πρεπει να αποκτησουμε, αν και για εμενα ειναι πασιφανες.

  ReplyDelete
 54. Εγώ θέλω μια κοινωνία χωρίς κανένα δούλο.
  Για να γίνει αυτό πρέπεινα εκλείψει η ιδέα της κεντρικής αρχής. Δεν είναι αναρχία διότι η αναρχία έχει κεντρική αρχή. Ούτε δημοκρατία. Η δημοκρατία προύποθέτει δούλους όπως συνέβαινε και συμβαίνει.

  Μας έχουνε ξεγελάσει οι λέξεις. Ξεχνάμε ότι η δημοκρατία είναι πάντα ένα ιδανικό.
  Νομίζω ότι πρέπει να φύγει από τη μέση το κρατος, η εξουσία.

  ReplyDelete
 55. Αυτό είναι δύσκολο διότι έχει να κάνει με το θεσμό της οικογένειας.

  ReplyDelete
 56. Και της εκπαίδευσης. Όπως έχει δείξει και ο Φρόυντ, η ψυχική ανάπτυξη ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς και οι απαγορεύσεις των ενηλίκων ενσωματώνονται στο κορμί και τον εγκέφαλο του παιδιού.

  Από την λάθος εκπαίδευση ξεκινάει ένα πρότυπο σωματικής συμπεριφοράς που προκαλεί τη δουλεία.

  ReplyDelete
 57. Δουλεία σημαίνει ανισότητα. Τον Αριστοτέλη δεν τον εμπιστεύομαι διότι είχε πει εκείνο το ευχαριστώ το Θεό που με έκανε άντρα, ελεύθερο και Έλληνα αντί γυναίκα, δούλη και βάρβαρη. Αμέσως βλέπετε ποια ήτανη τρέχουσα ηθική της αρχαίας ελληηνικής κοινωνίας. Δεν είναι καθόλου ικανοποιητική όσο όμορφα και αν είναι και σοφά τα προϊόντα τα πνευματικά και καλλιτεχνικά αυτής της κοινωνίας.

  Οι άνθρωποι είναι δούλοι επειδή μέσα στο κεφάλι τους συνέχεια συγκρίνουνε.

  ReplyDelete
 58. Το πρόβλημα ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά. Ο Κιτσίκης το λέει πτώση από τον παράδεισο εγώ το λέω στρατηγική επιβίωσης. Επειδή η κοινωνία που είναι ένας αναπαραγόμενος οργανισμός μαθαινει στο παιδί διάφορες στρατηγικλες που πότε λειτουργούνε και πότε όχι ήδη το παιδί είναι διαιρεμένο ανάμεσα σε αυτό που βλέπει και αυτό που του λένε. Ο ενήλικας το ίδιο. Αυτό που του λένε είναι να μη βλέπει αλλά να εφαρμόζει. Μαθαίνει αντί να βλέπει με τα μάτια του να αναμασάει αυτά που του έχουνε μάθει.

  Διάφορα φωτεινά μυαλά λένε, πρέπει να σταματήσει αυτό και να βλέπουμε κάθε στιγμή τον κόσμο με φρέσκα μάτια, Είτε τους γράφουνε, είτε τους σταυρώνουνε τους καίνε και τους δίνουν να πιούνε το κώνειο, είτε τους διδάσκουνε στα σχολεία (μετά τη Σταύρωση όμως. Όλα κι όλα). Αυτό που λένε όμως αυτοί είναι, άσε με εμένα. Κοίτα γύρω σου.

  Τότε έρχεται η κοινωνία και σού λεει, άμα κοιτάς, πώς θα φας ρε ρεμάλι ; Η δουλειά σώζει, που έλεγε η ταμπέλα στο Άουσβιτς. Μόνο που η δουλειά προυποθέτει αφεντικό. Όταν έχεις αφεντικό, δεν βλέπεις γύρω σου. Ακούς τις εντολές σαν βουητό.

  Ο φόβος της κοινωνίας είναι ότι δεν θα επιβιώσει χωρίς βουρδουλα. Καθήκον μας είναι να αρνηθούμε το βούρδουλα κι ας πεθάνουμε. Γιατί ο βούρδουλας είναι σίγουρος θάνατος. Κάλλιο αβεβαιότητα παρά η σιγουριά του θανάτου. Ο ηλίθιος προτιμάει τη σιγουριά του θανάτου (μνημόνιο) από την αβεβαιότητα της ζωής.

  ReplyDelete
 59. Η ιδανική εκπαίδευση λοιπόν θα ήτανε αντί να προσπαθήσεις να αντικαταστήσεις την αβεβαιότητα της ζωής με ένα σύστημα βεβιότητας, όπως ο στρατός, που είναι παρακλάδι της αγέλης και της οργανωμένης φυλής, να βρεις μια λειτουργία που να μπορεί να ενσωματώνει την αβεβαιότητα χωρίς να της πάει κόντρα. Αυτό το πράγμα ο Κρισναμούρτι το λέει διαλογισμό, ο Χριστός το έλεγε Βασιλεία των Ουρανών, οι Ινδοί Νιρβάνα, ο Πλάτωνας Ιδέες, η κυρία παραπάνω Ουράνια Ιερουσαλήμ, εσείς ίσως ιδανικό πολίτευα ή βέλτιστο πολίτευμα. Ουσιαστικά είναι μια ψυχική λειτυργία που δεν παίρνει τίποτα σαν δεδομένο αλλά και δεν κρίνει, παρατηρεί. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να οργανωθεί. Μπορεί όμως να γίνει.

  ReplyDelete
 60. Ο Παρμενίδης που έχω φάει κόλλημα το έλεγε Ον. Για να καταλάβεις το ον, λέει στο ποίημά του, πρέπει να τα πάρεις όλα για αληθινά. Και προσθέτει εμμέσως, για να τα πάρεις όλα για αληθινά, πρέπει να καταλάβεις ότι νους και κόσμος, άρα και πολίτευμα, και πολιτική, είναι ένα. Άρα δεν πρέπει να δουλεύεις για κάποιον άλλο. Πρέπει να δουλεύεις ως προέκταση του νου. Ο νους είναι το Ον, όχι εσύ ούτε ο άλλος. Για να έχεις δουλειά και να μην έχεις δουλεία πρέπει να δουλεύουνε όλοι και να μη δουλεύει κανείς.

  Η δουλειά είναι δουλεία όχι επειδή οι μισοί δουλεύουνε ενώ οι άλλοι μισοί κοιμούνται, αλλά επειδή οι μισοί δουλεύουνε ΕΠΕΙΔΗ οι άλλοι μισοί κοιμούνται και ανάποδα. Σύμφωνα με τον Παρμενίδη δεν υπάρχει ΕΠΕΙΔΗ.

  ReplyDelete
 61. Κοιτάξτε εδώ τους αλήτες του ΣΕΒ http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=64043646 που λένε ότι η οικονομία πάει καλά επειδή η κυβέρνηση τους χάρισε τα χρέη. Τι να σού κάνει ο Παρμενίδης ; Μας δουλεύεις ρε φιλάρα ; Όχι δε σας δουλεύω. Διότι αν όλα είναι αληθινα, δεν έχουμε να φοβόμαστε καμία από τις δικές μας αντιδράσεις. Απλώς οι αντιδράσεις μας είναι απρόβλεπτες. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι - δεν λέω ότι πρέπει ο λαός να τους καθαρίσει, γιατί εξάλλου όλα πλέον παρακολουθούνται. Λέω ότι υπάρχει κάτι απρόβλεπτο που μπορεί να βγάλει από φαύλο κύκλο του θυμού και της απελπισίας απέναντι στην έκδηλη βία.

  Θεωρητικά, καλό είναι εκείνο το οποίο είναι αναπόφευκτο.

  ReplyDelete
 62. Στην Ουρανια Ιερουσαλημ ολοι ειναι δουλοι του Θεου και βεβαια κανενας δεν ψαχνει τιποτε. Ο Πλατωνας δεν φιλοδοξουσε οτι ολοι μπορουν να προσεγγισουν τον κοσμο των Ιδεων, γι αυτο και ολη του τη ζωη εψαχνε το τελειο πολιτευμα, και οταν το βρηκε στην Πολιτεια το θεωρησε πολιτευμα για Θεους η παιδια Θεων (στους Νομους) και προτεινε ενα αλλο πιο εφαρμοσιμο.
  Να μην παθουμε λοιπον αυτο που επαθε ο σοφος στον μυθο του Αισωπου που κοιτωντας τα αστερια επεσε στον βοθρο.
  Ο Ελληνικος πολιτισμος δημιουργηθηκε γιατι παρολο που αυτα που ειπες για τους δουλους και για τον περιορισμο κλπ, ειναι κατα βαση σωστα, οι πολεις και ειδικα η Αθηνα εδωσαν αρκετη ελευθερια στους πολιτες τους να αναζητησουν χωρους και αποψεις.
  Δεν διαφωνω λοιπον βασικα μ αυτα που γραφεις αλλα πιστευω οτι πρεπει οπως παντου να επιτυγχανεται μια ισορροπια αναμεσα στον περιορισμο που δεν αφηνει τους ανθρωπους να δημιουργησουν και στην ελευθερια που καταστρεφει τις κοινωνιες.
  Οι πολιτες πρεπει να εχουν καποιες κοινες βασεις και αντιληψεις, που τους επιτρεπει να συμβιωνουν αλλα δεν νομιζω οτι αυτο περιοριζει αναγκαστικα την ελευθερια της σκεψης.
  Αυτο που αποτελει καταστροφη ειναι η εκμετάλλευση της ελευθεριας της σκεψης απο ανθρωπους που προσπαθουν να μαζεψουν κοπαδια που δρουν ανταγωνιστικα προς το κρατος. Ειναι δε ειρωνια το οτι αυτο το προβλημα δημιουργειται προς χαρη της ελευθερης σκεψης, αφου σε αυτα τα κοπαδια εντασσονται οι λιγωτερο διακρινομενοι σ αυτο το αθλημα.

  ReplyDelete
 63. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά λέτε ότι εντασσόμενοι σε μιαν αγέλη προβάτων που έχει ταμπέλα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ γινόμαστε χειρότεροι από τους λογοκριτές μας, διότι σταματάει η σκέψη μας να είναι ελεύθερη, αντικειμενική, αυτόνομη, και κοιτάει μόνο πώς δεν θα την παρεξηγήσουνε οι προβατίνες.

  ReplyDelete
 64. Συμφωνώ πως τα εύκολα αντικρατικά συνθήματα είναι συχνά ξέσπασμα ανόητο αν δεν είναι πλεόν στην υπηρεσία της διεθνούς φεουδαρχίας. Όμως το ζήτημα της εσωτερικής λογοκρισίας μού φαίνεται ακόμα πιο σημαντικό. προτιμώ δηλαδή κάποιος να λέει βλακείες και να μπορεί να τις λέει από το να υπάρχει κάποιος που ορίζει τι είναι βλακεία και τι όχι.

  ReplyDelete
 65. Τελικά αυτό που είπατε κύριε Γιάγκο είναι πολύ ενδιαφέρον !

  Εγώ δεν θέλω να σκοντάφτει η σκέψη σε κανένα λογοκριτή, είτε επαναστατικό, είτε καθεστωτικό, σε κανένα. Έρχεται λοιπόν ο Παρμενίδης και σού λέει το εξής φοβερό - βρε κόπανε, ο μεγαλύτερος λογοκριτής είναι η ΠΡΑΞΗ. Γι αυτό σε έχω πρήξει με το μαθητή μου το Ζήνωνα να σού λέω ότι δεν υπάρχει η κίνηση. Για να μη σκαλώνεις συνέχεια ότι πρέπει να βάλεις κάτι σε ΠΡΑΞΗ. Μπράβο κύριε Γιάγκο ! Με βοηθάτ πολύ με αυτό που λέτε για τον Πλάτωνα. Σού λέει ο Πλάτων, σιγά μην κάτσω εγώ να μην αναπτύξω τις απόψεις μου επειδή πρέπει να περιμένω αν θα αρέσουνε στις γκόμενες !

  ReplyDelete
 66. Ωραίο δεν είναι αυτό ;Η μεγαλύτερη προπαγάνδα κατά των ιδεολογιών και των ωραίων συναισθημάτων είναι ότι αχ, κρίμα, δεν γίνεται, δεν είναι ρεαλιστικό. Όμως οι αρχαίοι που δεν είναι ηλίθιι σού λένε, γιατί , τι με νοιάζει εμένα αν γίνεται κι αν δε γίνεται. Το κέιμενο του Μαρξ που λέγαμε τις προάλλες δεν ξέρω αν είναι αντισημιτικό όπως λέει ο κος κιτσίκης, αλλά λέει ότι είναι σίχαμα το υποτιθέμενο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ.

  ReplyDelete
 67. Αν είναι λετσι, ο λαός δεν μπορεί να αντιδράσει στο κακό που τον βρίσκει διότι πιάνεται σε μια μέγγενη. Θέλει να αντιδράσει αλλά απελπίζεται που η αντίδρασή του δεν πιάνει τόπο διότι δεν μπορεί να φτάσει σωματικά τους λωποδύτες και να τους δώσει μια σφαλιάρα. Οι τηλεοράσεις του υπενθυμίζουνε αυτό ακριβώς το πράγμα. Πάει να μπει σε μια οργάνωση ή σε ένα κόμμα κι εκεί πάλι τού λένε εκτονώσου εδώ πέρα. Καλά λέει, να εκτονωθώ, αλλά οι λωποδύτες κάνουνε τη δουλειά τους ανενόχλητοι !

  Αναντίθετα ο λαός είχε ΠΙΣΤΗ, δηλαδή όχι θρησκεία, αλλά ΠΙΣΤΗ - θέλω να πω, δεν κουνιότανε, πίστευε στην ίδια του τη σκέψη, ίσως τα πράγματα να ήτανε τελείως διαφορετικά. αν πίστευε ο λαός στην ίδια του τη σκέψη, όχι σε καμιά ουράνια Κονσέρβα, ίσως να επηρέαζε τα πράγματα με έναν τρόπο σχεδόν τηλεπαθητικό. Η προπαγάνδα είναι για να του ακυρώσει αυτή του τη δύναμη.

  ReplyDelete
 68. Οπότε, θα μάς τα πει ίσως ο κύριος Κιτσίκης - η προπαγάνδα η βασική της αποστολή δεν είναι η εξύμνηση του τάδε ή του δείνα καθεστώτος, αλλά να χάσει ο λαός την πίστη του, την ελπίδα του τη μεταφυσική, τη ζωή του την ίδια. Η προπαγάνδα είναι για να προκαλέσει ψυχικό θάνατο ενώ ο πόλεμος προκαλεί σωματικό θάνατο.

  ReplyDelete
 69. Θυμάστε τι είπαμε προ ολίγου με το κλάσμα δημοκρατικότητος-όσο πιο μεγάλο το κράτος από την άποψη του αριθμού των πολιτών, τόσο μεγαλύτερη η έλλειψη δημοκρατικότητος αν το πολίτευμα είναι μοναρχικό ή ολιγαρχικό. Τα ομηρικά έπη λοιπόν, που τόσο έχουνε επαινεθεί, περιέχουν ωστόσο έναν βαθμό προπαγάνδας, πράγμα που φαίνεται ας πούμε στην περιβόητη εκείνη ιστορία με τον Θερσίτη που τον βάζει ο Όμηρος να τρώει φάπες. Τα έπη αναπτύχθηκαν στην Ιωνία, που ήταν η περιοχή που συνόρευε με τα βασίλεια της Μικράς ασίας και εν τέλει με την Περσική Αυτοκρατορία. Η προπαγάνδα λοιπόν δεν αναφέρεται τόσο στην κάθε λογής επικαιρότητα, αλλά είναι μαζί και μια επανάληψη ορισμένων βασικών μοτίβων. Η προπαγάνδα βοηθάει τον πολίτη τον χαμένο μέσα σε έναν αχανή κόσμο, όπως και στην περίπτωση τη δική μας, να έχει μια μικρογραφία κοινωνίας μέσα στο κεφάλι του και να συμπεριφέρεται αναλόγως. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αντιδράσει διότι αυτή η μικρογραφία κοινωνίας που του έχουνε βάλει μέσα στο κεφάλι αποδεικνύεται πιο ισχυρή από οποιαδήποτε απόπειρα να βρεθεί ένα άλλο εγκεφαλικό περιεχόμενο. Ίσως μονάχα η πλήρης αποσύνδεση απο τον συνδετικό ιστό της προπαγάνδας θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα, αλλά, ποιο αποτέλσεμα ; Εδώ επανερχόμεθα στο ζήτημα της, ας πούμε θρησκευτικότητας, ή αρετής, ή ελευθερίας.

  Μόνον ένας ελεύθερος νους μπορεί να φτιάξει μια πολιτεία ελευθέρων ανθρώπων. Ο ελεύθερος νους ο μόνος νόμος που έχει είναι τα φυσικά όρια της ίδιας του της αντίληψης. Μέσα στα προδεδιαγραμμένα όρια της παράδοσης ή της προπαγάνδας δεν γίνεται τίποτα. Ειναι σαν να θες να χωρέσεις έναν ελέφαντα μέσα σε ένα σπιρτόκουτο.

  ReplyDelete
 70. Στην περίπτωση της Ελλάδας καμιά φορά το σπιρτόκουτο φαίνεται να είναι η λέξη Ελλάς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Έλληνες ευρωβουλευτές για παράδειγμα δεν έχουνε εξωτερική πολιτική. Οι μεν απλώς κάνουνε ό,τι τους λένε οι απόξω, οι δε γκρινιάζουνε. Ο Κιτσίκης για παράδειγμα λέει να προτείνουνε την καθιέρωση της ελληνικής ως παγκόσμια γλώσσα. Εμένα μούχει σφηνωθεί η ιδέα ότι πρέπει να απελαυθερωθεί το ευρώ από τις τράπεζες και από τις κυβερνήσεις. Ο Δημήτρης κωνσταντακόπουλος τα χώνει στο ΣΥΡΙΖΑ για το ότι δεν έχι κάνει διεθνή καμπάνια και δεν λέει ο χριστιανός, καμπάνια για....τι ;Π αράξενο δεν είναι ; Κύριε Γιάγκο, και η Χρυση Αυγή έχει ευρωβουλευτές. Τι τους λένε των αλλωνών εκεί μέσα ;

  ReplyDelete
 71. Αυτή δεν ήταν η ανάρτηση του κου Κιτσίκη ; Χρυσή αυγή και ΚΚΕ έχουνε ευρωβουλευτές. Αφού είναι άκρα αυτοί οι δύο, τουλάχιστον, ε τότε αναρωτιέμαι τι λένε στο ευρωκοινοβούλιο ;

  ReplyDelete
 72. Εσείς, για παράδειγμα, κύριε Ζαρατούστρα, που δεν αντέχετε πλέον αυτό το κρατίδιο, όπως το λέτε, και καλά κάνετε - αν ήσασταν στην Ευρώπη, τι θα λέγατε ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καὶ ποιός σοῦ εἶπε ὅτι ἀντέχω τὴν εὐρωπαϊκὴ ἕνωση. Τόσες φορὲς ἔχω γράψει ὅτι πρόκειται περὶ φούσκας ἀντιστοίχου μὲ τὴν ἑλλαδική.

   Ὅπως θὰ ἔτριβα στὴν μούρη τῶν νεοελλήνων τὰ βιβλία τοῦ Κακλαμάνη ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ καὶ Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, στὴν μούρη τῶν εὐρωπαίων καὶ ὁποιουδήποτε εὐρωπαϊστῆ θὰ ἔτριβα τὸ « ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ» ΣΗΜΕΡΑ καὶ τὸ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

   Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦν ἀμφότεροι ( ἡ Ἑλλὰς σὰν ἀνερμάτιστο ἐθνικὸ κράτος καὶ ἡ Εὐρώπη σὰν ἀλλοπρόσαλλη ὁμοσπονδία κρατῶν ) πόσο πολιτικὰ ἀδιέξοδοι καὶ ἱστορικὰ κολοβοί σχηματισμοὶ εἶναι. Καὶ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν ὁ καθένας τὴν κρίση του. Κατόπιν θά ἀποχωροῦσα ζητῶντας συγγνώμη ὡς χώρα γιά τά λεφτά πού τούς ἔφαγε ( ἡ Ἑλλάς ἀναλόγως τοῦ μεγέθους της εἶναι τό πρῶτο κράτος παγκοσμίως σέ δάνεια, χρηματοδοτήσεις, προγράμματα πάσης φύσεως κ.λπ), ἀλλά θά ἐδήλωνα ἀδυναμία ἐπιστροφῆς χρημάτων ἀφοῦ θά .ἔπρεπε νά ὑποθηκευτεῖ τό μέλλον τῶν ἑπομένων γενεῶν. Γιά ἔνδοξους προγόνους καί βελανίδια δέν θά ἔλεγα τίποτε. Τό νόημα αὐτῶν τῶν πραγμάτων καί τήν προπαγανδιστική χρήση τους οἱ εὐρωπαῖοι τά κατέχουν καλύτερα ἀπό ἐμᾶς, ἐπί πλέον ἔχω καί τσίπα...

   Θὰ τοὺς ἀφιέρωνα καὶ τραγουδάκια. Στοὺς ἀγαπητοὺς συνέλληνες τὸ Ἂχ Ἑλλάδα σ’ ἀγαπῶ τοῦ Ρασούλη, ἐνῶ στοὺς ἀδιάφορους δυτικοευρωπαίους τὸ Ἂχ Εὐρώπη τοῦ Πανούση

   ( Καὶ τὰ δυὸ μὲ Ἂχ ἀρχίζουνε… τυχαῖο;)

   Delete
 73. Μπραβο κύριε Ζαρατούστρα ! Οπότε συμφωνείτε φαντάζομαι μαζί μου ότι διάφορες φαντασιώσεις ότι θα πάμε δήθεν στους Ευρωπαίους ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις, να τους πούμε ότι εμείς είμαστε το λίκνο του πολιτισμού, οπότε θα πρέπει να συνεχίζουν να μας ταΐζουν,είναι για τα πανυγήρια.

  Πάμε τώρα σε δεύτερο ζήτημα λίγο πιο πικάντικο, αν αντέχετε.

  Εφόσον δεν αντέχετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν αντέχετε ούτε το νεοελληνικό κράτος, μήπως αυτό σημαίνει ότι εσείς και εγώ είμαστε όλοι φιλοαμερικανοί, ή ακόμη ΚΑΙ φιλοεβραίοι, αν είναι όντως οι Εβραϊκές οικογένειες πίσω από τους Αμερικανούς ; Η όποιος είναι τέλος πάντων, μπορεί να είναι και Εσκιμώοι.

  Μήπως δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες είμαστε φιλοαμερικανοί και το παίζαμε πάντα τζάμπα μάγκες ; Μόνο στον εμφύλιο το παίξαμε υποτίθεται μάγκες λίγο παραπάνω, αλλά εκεί τη φάγαμε την κατραπακιά και ορισμένοι λένε μάλιστα ότι και τότε υπήρχε τζάμπα μαγκιά.

  Εν πάσει περιπτώσει, μήπως είμαστε όλοι φιλοαμερικανοί, υπέρ του ΝΑΤΟ, υπέρ του δολλαρίου ;'

  ReplyDelete
 74. Τό ὅτι δέν ἀντέχω τό νεοελληνικό κράτος ἤ τήν Ε.Ε. σημαίνει πολύ ἁπλά αὐτό πού λένε τά δυό τραγούδια πού ἔβαλα πρίν...Ἄς πούμε ὅτι δοκιμάζονται οἱ ἀντοχές μου...

  Τήν σύνδεση τῶν παραπάνω μέ τίς ΗΠΑ καί Ἰσραήλ δέν ἀντιλαμβάνομαι ἀπολύτως.

  Δέν ἀντιλαμβάνομαι ἀκόμη, ἄν καί πῶς τά δικά μου αἰσθήματα ἔναντι τῶν εὐρωπαίων καθορίζουν τά αἰσθήματα τῶν ἄλλων ἑλλήνων ( τί θά πεί ὅλοι ἀνεξαιρέτως; ) ἔναντι τῶν ἀμερικανῶν. Ἤ ἀντιστρόφως...

  Ἄν πάντως ἡ ἐπιδοκιμασία στό χαστούκι πού ἔδωσε ὁ ἀμερικάνος Πόρτερ στόν Στέφανο Στεφανόπουλο θεωρεῖται φιλοαμερικανισμός πάω πάσσο. Καί τά μισά μόνο νά ἰσχύουν ἀπό ὄσα γράφει ἡ ἔκθεση Πόρτερ, τουλούμι στό ξύλο ἔπρεπε νά τόν κάνει...Κατά τά ἄλλα δέν εἶμαι οὔτε φιλοαμερικανός οὔτε ἀντιαμερικάνος...

  ReplyDelete
 75. Κατ αρχας ανεξαρτητο κρατος που παει και ζηταει οτιδηποτε απο τον οποιονδηποτε δεν υπαρχει.
  Τα ανεξατρητα κρατη ασκουν τα δικαιωματα τους. Δεν περιμενουν τι θα τους δωσουν.
  Οτι δικαιουνται και μπορουν το παιρνουν, με οτι δικαιουνται και δεν μπορουν να παρουν, πιεζουν και για οτι δεν δικαιουνται δεν ζητανε ελεημοσυνη.
  Αυτα περι των τεμπεληδων Ελληνων που τους ταιζαν οι Ευρωπαιοι ειναι το κουτοχοτρο που μας ταιζουν τοσα χρονια ξενοι και δικοι μας.
  Σας φανηκαν γαλαντομοι οι εταιροι μας, που για ενα τιποτα μπροστα στην οικονομια της Ευρωπης καταστρεφουν την χωρα και κλονιζουν την Ευρωπη;
  Τοσα χρονια εδιναν πακτωλους για να τους ξοδευουμε σε διασκεδασεις και καλη ζωη και τωρα ξαφνικα εγιναν τσιγκουνηδες;
  Το χρημα που υποτιθεται οτι παιρναμε ηταν κυριως η αδεια να κοψουμε δραχμες. Αυτο δηλαδη που μπορουσαμε να κανουμε χωρις την αδεια τους πριν αποφασιστει το εκδοτικο δικαιωμα να παραχωρηθει στις Βρυξελλες. Σε ανταλλαγμα προωθουσαν την παραγωγη τους εις βαρος μας. Αυτα βεβαια δεν γινονται χωρις την συμμετοχη στο παιχνιδι και των δικων μας ηγετων. Γι αυτο κατηγορουν τον Ελληνικο λαο ενω υποστηριζουν με νυχια και δοντια τους πολιτικους που ηταν υπευθυνμοι για την καταστροφη της χωρας.
  Θυμαμαι πριν εικοσι περιπου χρονια τον δημοσιογραφο ιδιοκτητη του HIGH τον Χουντα που κατα παροτρυνση του Σοφιανοπουλου (της ΧΡΩΠΕΙ και προεδρου του κομματος Ελληνισμου) εψαχνε το θεμα, μια και τοτε κατι φωστηρες της οικονομιας εβγαζαν ετησιο κερδος της Ελλαδος απο την ΕΟΚ γυρω στο δις δραχμες.
  Οποιος ομως ρωτηθηκε (μαζι με καποιον συμβουλο του Μητσοτακη για θεματα ΕΟΚ) δεν ηξερε να πει αν υπολογιζαν τα δεκαδες ΤΡΙΣεκατομμυρια που εδινε η χωρα για κρεας και παραγωγα στην ΕΟΚ λογω της χαμηλης ποσοστοσης στο αγελαδινο γαλα που εφτανε στο μισο της προτελευταιας Πορτογαλλιας.
  Τα υπουργεια οικονομικων και γεωργιας απλως στο τελος του εκλειναν τα τηλεφωνα χωρις να απαντησουν.
  Οταν ενταχθηκαμε στην ΕΟΚ ειχαμε την καλυτερη οικονομια της Ευρωπης και παρολο που το βιοτικο μας επιπεδο ποτε δεν ξεπερασε το αντιστοιχο των Ευρωπαιων πεσαμε στον πατο.
  Για την πλουσια Κυπρο η καταστροφη ηρθε σε μολις τεσσερα χρονια απο την ενταξη.
  της.
  Οσο για το τι θα κανουν οι Ευρωβουλευτες της Χ.Α δεν ξερω. Μαλλον τιποτα.
  Ακομη και για ενημερωση στα θεματα της Ελλαδας ο χρονος που δινεται στους ομιλητες ειναι ελαχιστος. Για να επηρεασουν δε καποια κατασταση ειναι αδυνατον.
  Θα ειμαι ευχαριστημενος παρα πολυ αν μετα απο τεσσερα χρονια που θα δωροδοκουνται απο την ΕΕ (γιατι δεν προκειται περι μισθου αλλα δωροδοκιας) θα επιστρεψουν εθνικιστες οπως πηγαν.

  ReplyDelete
 76. Εάν συνδυάσουμε, αφελώς έστω, τα σχόλιά σας, κύριε Γιαγκο και κύριε Ζαρατούστρα, μαζί με το λήμμα από την έκθεση Πόρτερ, βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με το ταξίδι του κυρίου Χρήματος. Στην μεν έκθεση Πόρτερ βλέπουμε ότι η ροή έχει ως εξής - ΗΠΑ ----ελληνικές κλίκες----- πάλι εξωτερικό μέσω των εφοπλιστών που αντί να επανεπενδύσουν στην Ελλάδα τα ξαναβγάζουν έξω και το ίδιο κάνει και το ας πούμε Κολωνάκι.

  Στη ανάλυση του κου Γιάγκου για την ΕΟΚ και την Ε.Ε. γίνεται περίπου το ίδιο, μόνο που λέει "Το χρημα που υποτιθεται οτι παιρναμε ηταν κυριως η αδεια να κοψουμε δραχμες. "Άρα οι δραχμές που κόβαμε εμείς σαν κράτος όταν ήμασταν μέσα στην ΕΟΚ πριν μπουμε στην ΟΝΕ είναι το ανάλογο της αμερικανικής βοηθείας. Τώρα ξαφνικά πάπαλα η αμερικάνικη βοήθεια και πηδήξαμε πάλι με τη μία πίσω στην κατάσταση που περιγράφει η έκθεση Πόρτερ. Κάνω λάθος ;

  ReplyDelete
 77. Συμπέρασμα : αν ισχύουν τα παραπάνω εμείς ΔΕΝ κόβαμε χρήμα, διότι όταν κόβαμε χρήμα αυτό ήταν ουσιαστικά η αμερικανική βοήθεια.

  ReplyDelete
 78. Συμπέρασμα ΙΙ Άυτά που λένε οι οπαδοί της δραχμής και να γίνονταν είναι πάλι η αμερικανική βοήθεια ως δραχμή, και αυτό που λένε οι άλλοι που είναι οι Κευνσιανοί της αριστεράς, σταθάκης βεργόπουλος Τσακαλώτος για σχέδιο Μάρσαλ είναι και πάλι το ίδιο πράγμα.

  ReplyDelete
 79. Συμπέρασμα ΙΙΙ Αυτό που μας μπερδεύει είναι αυτή η ΕΟΚ και αυτή η ΕΕ που πότε εμφανίζεται ως υποκατάστημα των ΗΠΑ και πότε όχι ακριβώς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμπέρασμα IV ; Όταν το χρήμα παύει να το κόβει η Ελλάδα και το εκδοτήριο είναι οι Βρυξέλλες, ,η αμερικανική βοήθεια είναι εα χαμηλότοκα δάνεια των τραπεζών μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης υπό Γιωργάκη.

   Delete
 80. Ερώτηση και στους δύο - είναι η Ε.Ε. και ήταν η ΕΟΚ προκάλυμμα, φερετζές, υποκατάστημα των ΗΠΑ, ή όχι ;

  ReplyDelete
 81. Προσέξτε πώς γίνεται η φάση και αν κάνω λάθος διορθώστε με. Με το πού παύει η Ελλάς να κόβει τη δραχμούλα και τηνε κόβει η τσιγγούνα Γερμανία, το σχέδιο Μάρσαλ είναι πλέον τα χαμηλότοκα δάνεια των τραπεζών. Με το πού σκάει η κρίση το 2008 η βοήθεια που ήτανε πλέον δάνεια τραβιέται όλη πίσω. Εϊναι η Γερμανία μέρος του σχεδίου ή όχι ;

  ReplyDelete
 82. Το σχέδιο δε έχετε καταλάβει ποιο είναι ;

  ReplyDelete
 83. Ωραία - επιχειρώ εγώ μιαν απάντηση, ξέροντας εκ των προτέρων ότι θα ακουστεί, όπως λένε, κουκουρούκου.

  Ως γνωστόν, η κοπή χρήματος ισοδυναμεί με κρατική και πνευματική κυριαρχία. Στην αρχαιότητα έχουμε πρώτα τα νομίσματα που φέρουν το έμβλημα της κάθε πόλης-κράτους, και στη συνέχεια τα νομίσματα που φέρουν τις κεφαλές του κάθε ηγεμόνα ελληνιστικού. Η παράδοση η τελευταία συνεχίζεται με τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Κάθε νέος αυτοκράτορας κόβει νόμισμα με την κεφαλή του. Αλλά το νόμισμα ακόμα έχει εκτός από την αξία ανταλλαγής και την αξία χρήσης, διότι είναι μέταλλο που είναι πολύτιμο ανάλογα με το νόμισμα. Ακόμα και ο σίδηρος καμιά φορά είναι πολύτιμος.. Το κρατικό σύμβολο επάνω στο νόμισμα είναι ταυτόχρονα και μια εγγύηση για τη γνησιότητα και την καθαρότητα του μετάλλου. Ο Μάρκο Πόλο τον 13ο αιώνα αν δεν απατώμαι έρχεται από την Κίνα που έχει ήδη χιλιάδες χρόνια αυτοκρατορικού παρελθόντος και όπου χρησιμοποιεί ήδη το χαρτονόμισμα. Η κρατική εξουσία είναι τόσο σταθερή στην Κίνα που η αξία χρήσης ταυτίζεται με την ανταλλακτική αξία. Τι σημαίνει αυτό.

  Η αξία του νομίσματος είναι ανάλογη της εμπιστοσύνης στη διατήρηση της ανταλλακτικής του αξίας. Αν ξαφνικά καταρρεύσει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τα νομίσματά της διατηρούν την αξία τους επειδή ο χρυσός για παράδειγμα θα συνεχίσει να θεωρείται πολύτιμο μέταλλο. Η Κινεζική Αυτοκρατορία όμως - δέκα χιλιάδες χρόνια στον Αυτοκρατορικό Οίκο ! - έχει τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό της ώστε δεν της χρειάζεται πλέον η χρηστική αξία του νομίσματος ως μετάλλου.

  Εμείς αρχίζουμε να κόββουμε νόμισμα αν δεν απατώμαι επί Καποδίστρια. Ο κος Δημήτρης Καζάκης του ΕΠΑΜ που ανέφερε τις προάλλες και ο κος Γιάγκος έχει βγάλει καιρό τώρα μπρος το θέμα του ελέγχου της Τραπέζης της Ελλάδος, που κατ αυτόν ποτέ δεν ήτααν και ακόμα δεν είναι υπό ελληνικό κρατικό έλεγχο. Μα-αν δεν είναι το νόμισμα υπό ελληνικό κρατικό έλεγχο, τίποτα ΑΠΟΛΥΤΩΣ δεν είναι υπό ελληνικό κρατικό έλεγχο. Τι εθνικισμό να έχεις, κύριε Γιάγκο, σε αυτήν την περίπτωση, αν εθνικισμός είναι κρατισμός ; Ο εθνικισμός που έχουμε είναι ο εθνικισμός ΠΡΙΝ τη δημιουργία κράτους. Είναι σαν το ελληνικό κράτος να μην έχει υπάρξει ποτέ και να είμαστε προ του 1821.

  ReplyDelete
 84. Εάν δεν έχουμε κράτος, τότε πώς εχουμε κράτος και κόβουμε νόμισμα ; απάτηση - με την ΕΓΓΥΗΣΗ μιας ξένης δυνάμεως. Μα ακριβώς η ΕΓΓΥΗΣΗ είναι που κάνει την κρα;τική κυριαρχία. Επομένως το κράτος μας είτε το θέλουμε είτε όχι δεν είναι αυτό στο οποίο ζούμε και συναλλασσόμεθα, αλλα αυτό που μας παρέχει την ΕΓΓΥΗΣΗ των συναλλαγών. Δεν πα να κόβουμε εμείς δραχμές, φοίνικες, κουκουβάγιες, μνες και δίφραγγα, εάν έχουμε χαρτονόμισμα, τότε η αξία του χαρτονομίσματος προέρχεται όχι από το δικό μας κράτος αλλά από την εγγυήτρια δύναμη. Ποια είναι η εγγυήτρια δύναμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε ;

  ReplyDelete
 85. Αὐτή πού μᾶς προμηθεύει τηλεοράσεις, αὐτοκίνητα, τεχνολογία, φάρμακα κ.λπ εἴδη, ὑπολογιστές, τεχνογνωσία, ὁτιδήποτε πράγματα χρησιμοποιοῦμε ἤ καταναλώνουμε χωρίς νά εἴμαστε σέ θέση νά παράγουμε...

  ReplyDelete
 86. Η Εθνικη τραπεζα και η τραπεζα Ελλαδος αργοτερα που ειχαν το εκδοτικο προνομιο ανηκαν και ανηκουν κατα πλειοψηφια στον Ροτσιλντ και αυτος ειναι ενας απο τους σοβαρωτερους λογους που η Ελλαδα δεν απεκτησε πληρως την ανεξαρτησια της.
  Παρολα αυτα υπαρχουν δυνατοτητες για μια εθνικη πολιτικη εστω και υπο αυτους τους ορους, αρκει να υπαρχει πολιτικη βουληση.
  Το οτι η Ελλαδα εκανε ταχυτατες προοδους υπο Καποδιστρια, Μεταξα, Παπαδοπουλο δεν ειναι τυχαιο ουτε οφειλεται στην μοναρχικη φυση των κυβερνησεων τους, αλλα στην ρηξη τους με την ξενοδουλη ολιγαρχια.
  Το οτι οι δυο δολοφονηθηκαν (η συμπτωση του θανατου του Μεταξα σ αυτην την περιοδο, δεν καταπινεται), και ο τροτος που ανετραπει απο τον εμπιστο του με την βοηθεια των "επαναστατων" του πολυτεχνειου ο τριτος για να πεθανει στην φυλακη, δεν ηταν συμπτωση. Στην ουσια και οι τρεις δεν καταφεραν να φυλαχτουν απο την ολιγαρχεια που ειχε λυσσαξει να παρει πισω τα προνομια της με την βοηθεια παντα των ξενων.
  Το θεμα της εγγυητριας δυναμης ειναι ακριβως οτι δεν εγγυαται τιποτα σε κανεναν. Κανενας δεν εβαλε εγγυηση το αεροδρομιο του Παρισιου η το λιμανι του Αμστρενταμ για να μας δανειζουν μεχρι σκασμου οι αγορες, αλλα απαιτησαν απο την Ελλαδα να δανειστει απο την Ευρωπη υποθηκευοντας τα παντα για να ξεπληρωσει τις τραπεζες τους, που μαλακιζοντουσαν και κανονικα θα επρεπε να υποστουν την χρεοκωπια και το φεσι που θα τους βαζαμε. Τοτε οι Γερμανοι και οι Γαλλοι κυριως θα εδιναν πολαπλασια ποσα απο την "βοηθεια" που μας δινουν για να σωσουν τις τραπεζες τους.
  Μας απαγορευσαν να ψαξουμε το χρεος, οπως και να αλλαξουμε ηγεσια. Γιατι λυσσαξαν και λυσσανε ακομη να κρατηθουν οι αχρηστοι που εφεραν την χωρα σ αυτα τα χαλια στην εξουσια;
  Γιατι δεν θα μπορουσαν να παρουσιασουν μια αλλη ηγεσια να παρακαλαει κιολας για την καταστροφη της χωρας και να ονομαζει την υποθηκευση της και την απεμποληση της εθνικης της κυριαρχιας "βοηθεια" απο τους "εταιρους".
  Τελος εννοειται πως σ ενα εθνικιστικο κρατος οι πολιτες θα προτιμουσαν να πεθανουν στην πεινα παρα να υποθηκευσουν την χωρα και να χασουν την κυριαρχεια τους.

  ReplyDelete