Apr 18, 2016

292- Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ καὶ τὸ ἑλληνοτουρκικὸ ῥαγισμένο σῶμα

292- Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ καὶ τὸ ἑλληνοτουρκικὸ ῥαγισμένο σῶμα

Ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, σκέτη ἑλληνικά, Ayasofya, σκέτη τουρκικά, ὄχι Ἁγία Σοφία, ὄχι Ναὸς τῆς Ὑπάτης Σοφίας τοῦ Ἐνσάρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ ὄχι ἡ Sancta Sophia, Sancta Sapientia, Sainte Sophie, ὄχι ὡς βυζαντινὴ ἐκκλησία, ὀθωμανικὸ τέμενος ἤ μουσεῖο. Ἡ Ἁγιὰ Σοφιά-Ayasofya  σκέτη ἑλληνοτουρκική.

Γιὰ νὰ καταλάβῃ κανεὶς τὸν ψυχισμὸ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ συνόλου, χρειάζεται νὰ μελετήσῃ  τὴν ἀφοσίωση Ἑλλήνων καὶ Τούρκων στὸ ἀξεπέραστο σύμβολο τῆς  Ἀγιὰ Σοφιᾶς. Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ ἐκφράζει τὸ διαλεκτικὸ ἀντιφατικὸ καὶ τελικὰ συνθετικὸ σύνολο τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ σώματος. Αὐτὴ ἡ διαλεκτικὴ ποὺ παρέμεινε ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέσῳ τοῦ Σωκράτους, τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Μεβλανὰ Τζελαλεντὶν Ῥούμη, τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἐποικοδομικῆς ἑλληνοτουρκικὴς σκέψεως.

Ἡ θεία κοινωνία τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ ἐπέρασε καὶ στοὺς Τούρκους Ἀλεβῆδες, σὲ στάση προσοχῆς «ὀρθοὶ  ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα» καὶ ποτὲ μὲ φραγκικὸ γονάτισμα ἤ περσικὴ προσκύνηση, ἐτοιμάζεται διαλεκτικὰ μὲ τὴν ἑξῆς ἐντυπωσιακὴ ἀντιφατικὴ φρασεολογία, ἀκαταλαβίστικη γιὰ τοὺς Δυτικούς: «Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος .Ὁ πάντοτε ἐσθιόμεος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος».

Ὁ ἄλτερ ἔγκο τοῦ Ἴωνος Δραγούμη καὶ ὀνειροπόλος τῆς ἑλληνοτουρκικῆς ἑνότητος, ὁ Ἕλλην ἀξιωματικὸς Ἀθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαϊδης, ἔγραφε τὸ 1908, ὡς παρατηρητὴς στὴν Κωνσταντινούπολη, εἰσερχόμενος στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἦταν ἀκόμη τζαμί. Παρατηρεῖ τὸν χότζα ποὺ, καθισμένος μὲ σταυρωτὰ τὰ πόδια διδάσκει σὲ μία πενηνταριὰ πιστοὺς ποὺ τὸν περιβάλλουν. Ὁ χότζας μιλᾷ μὲ ἁπλότητα καὶ γελᾷνε ὅλοι μαζί. Καὶ ὁ Σουλιώτης παρατηρεῖ : «Βέβαια ἡ διδασκαλία αὐτοῦ τοῦ χότζα ἐπέδρα πολὺ πραγματικώτερα ἀπὸ τοὺς μακαρονισμοὺς καὶ τὴν θεατρικότητα τῶν δικῶν μας ἱεροκηρύκων». Κὰ πιὸ πέρα σημειώνει στὸ σημειωματάριό του γιὰ «τὰ χριστιανικὰ ἀγιάσματα ποὺ πᾶνε καὶ τούρκισσες καὶ τὰ κομπολόγια [κομποσχοίνια  ἤ τεσμπίχ] τοῦ χότζα ποὺ πᾶνε καὶ χριστιανές. Γίνεσαι Τοῦρκος Κωνσταντῆ, ἄντρα μου νᾶ σὲ πάρω; Ἐσὺ γίνεσαι Χριστιανή, γυναῖκα νὰ σὲ πάρω;» Στὴν Πόλη παρατηρεῖ μὲ τρυφερότητα τὸν τρόπο ζωῆς τῶν Τούρκων προσθέτοντας:  «Τὸ ἴδιο καὶ οἱ Ῥωμηοί, ὅσοι δὲν φραγκοφέρνουν. Καὶ φραγκοφέρνουν περισσότεροι Ῥωμηοὶ ἀπὸ Τούρκους».

Ὁ ἀλεβῆς Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς ὅταν ἀπηλευθέρωσε τὴν Πόλη ἀπὸ τοὺς φραγκευμένους οὐνῖτες Παλαιολόγους, ἐπανέφερε τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ στὸ ῥωμαίϊκο μεγαλεῖο της, διότι ἡ Σοφία τῆς Ἀνατολῆς εἶχε ἐπισήμως μετατραπῆ σὲ ῥωμαιοκαθολικὸ ναὸ ἀπὸ τὸ 1204 στὸ 1261 καὶ σὲ οὐνιτικὸ καθολικὸ ναὸ ἀπὸ τὸ 1438 στὸ 1453. Δὲν ἦτο δυνατόν, αὐτὸς ὁ συνεχιστὴς τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ῥώμης νὰ ἐκφρασθῆ διαφορετικὰ ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς αὐτοκράτορες. Καὶ μάλιστα, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ καὶ νὰ ἐπεκτείνῃ τὸ βυζαντινό του ἔργου, ἔκτισε καὶ πάλι τὸν καταληστευμένο καὶ κατεστραμένο ναὸ ἀπὸ τοῦ Φράγκους τὸ 1204, τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τεραστίων διαστάσεων, σχεδὸν ὅσο ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, ὅπου ἐνεταφιάζοντο οἱ πατριάρχες τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,  ποὺ ἡ λάρνακα μὲ τὸ λείψανό του μετεφέρθη ἐκεῖ τὸ 438 ἕως ποὺ ἐκλάπη ἀπὸ τοὺς Φράγκους τὸ 1204.

Ὁ Πορθητὴς (1432-1481) ἠθέλησε λοιπὸν νὰ ταφῇ ἐκεῖ. Μόνον ποὺ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι εἶχαν γίνει ἐρείπια. Γι αὐτὸ καὶ τὸ 1463-1470,  ἐζήτησε ἀπὸ Ἕλληνα ἀρχιτέκτονα, τὸν Χριστόδουλο, νὰ τὸ ξανακτίσῃ γιὰ νὰ τὸ ἀφιερώσῃ ὡς τζαμὶ στὸν Πορθητή  (Φατὶχ τζαμί), κρατῶντας ὅμως τὴ κρύπτη στὴν ὁποία εὑρίσκοντο οἱ τάφοι τῶν αὐτοκρατόρων.

Τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀβδοὺλ Χαμίτ, στὸ τέλος τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος, ὁ τάφος τοῦ Πορθητοῦ ἠνοίχθη καὶ σὲ βάθος τριῶν μέτρων εὑρέθη σιδερένεια καταπακτὴ ἀπὸ ὅπου πέτρινη σκάλα ὁδηγοῦσε στὴν ὑπόγεια κρύπτη. Ἐκεῖ εὑρέθη ὁ πραγματικὸς μαρμάρινος τάφος ποὺ περιεῖχε τὸ ταριχευμένο σκήνωμα τοῦ Μωάμεθ, ἀποδεικνύοντας ὅτι ὁ Πορθητὴς εἶχε θελήσει ὡς Ῥωμαῖος αὐτοκράτωρ (σουλτάν-ἄλ-Ῥοὺμ καὶ Καῖσαρ-Κάϋσάρ) νὰ ταφῇ, κατὰ τὴν ἐπιθυμία τῆς χριστιανωρθοδόξου μητέρας του, βυζαντινὸς βασιλεύς, ἐν μέσῳ τῶν ἄλλων βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων (κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ μεγάλου τούρκου πολιτικοῦ καὶ ποιητοῦ, Γιαχυὰ Κεμὰλ Μπεγιατλί).

Ὁ Θεσσαλονικιὸς ἀλεβῆς Μουσταφᾶ Κεμὰλ Ἀτατοὺρκ, γιὰ νὰ λύσῃ τὸν διαλεκτικὸ γόρδιο δεσμὸ τῆς ἑλληνοτουρκικὴς Ἁγιὰ Σοφιᾶς, ἀπεφάσισε νὰ τὸ μετατρέψῃ σὲ μουσεῖο. Ἀλλὰ οἱ ἐθνικισμοὶ καὶ τῶν δύο πλευρῶν ποὺ συνεχίζουν νὰ ὑποσκάπτουν τὴν ὀντότητα τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ, μὲ προβλεπόμενο ἀποτέλεσμα τὸν διαμελισμὸ καὶ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἡσυχάζουν. Ἔτσι τὸ 2007, ἕνας ἑλληνοαμερικανὸς πολιτικός, ὁ Chris Spirou ἵδρυσε μία ὀργάνωση, τὴν «Free Agia Sophia Council”, γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ κτίσματος σὲ χριστιανικὴ ἐκκλησία. Εἰς ἀπάντησιν, ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἔρντογαν, ὁ Τουρκοκρής, πρώην ἑλληνόφων μουσουλμᾶνος, Bülent Arinç, τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013, ὅταν ἐξέσπασε ἡ ἀντιδικία Φετουλλὰχ Γκυλέν - Ἔρντογαν, ἐζήτησε ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ νὰ ἐπανέλθη ὡς μουσουλμανικὸ τέμενος. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ εἰσχωρήσῃ ὡς συνήθως, μεταξὺ τῶν δύο ἀντιμαχομένων ἀδελφῶν, Τούρκων καὶ Ἑλλήνων, οἱ Ῥῶσοι, οἱ ὁποῖοι γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἐζήτησαν νὰ μεταφερθῇ ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ στὰ χέρια τους, ὡς ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ὑποσχόμενοι νὰ ἀναλάβουν ὅλα τὰ ἔξοδα ἐπισκευῆς καὶ συντηρήσεως!


Δημήτρης Κιτσίκης                                   18 Ἀπριλίου 2016

201 comments:

 1. Καθηγητά πολύ καλό το άρθρο σας, μα μήπως μπορείτε να μας πείτε τίποτε σχετικό με τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα, εάν είναι εύκολο?

  ReplyDelete
 2. Σας το λέω γιατί έγονε ολόκληρη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπακχ, με Τουρκικο από ό,τι φαίνεται δάκτυλο. Επίσης, η Κίνα όλο και στηρίζει την Ρωσσία έναντι των Αμερικανών στην Βαλτική, καθώς την θέλει με το μέρος της. Πώς κινείται η σκακιέρα τελικά, Καθηγητά;

  ReplyDelete
 3. Μόνο και μόνο που αποκαλείτε τους Παλαιολόγους φραγκευμένους, αποδεικνύετε ότι εσείς είσασταν η πραγματική αιτία της πτώσης της Αυτοκρατορίας. Τα ανθενωτικά και αντιδυτικά προδοτικά σκουλήκια που προτιμούν τον σκοταδισμό του σατανά από τη Δύση.

  ReplyDelete
 4. 1806
  [...] Ὤ! πόσον διαφέρομεν ἀπὸ τοὺς προγόνους μας οἱ ταλαίπωροι! Ἐκεῖνοι, ὅταν ὤμνυον εἰς τὴν πατρίδα των, ἔτρεμον, καὶ ἐφύλαττον τοιοῦτον ὅρκον μέχρι θανάτου, ἡμεῖς δὲ οὔτε κἂν διὰ ὅρκον νομίζομεν τοιαύτην λέξιν [σημ. ἐλάχιστος ἐθνικισμός, λοιπόν, διαπιστώνεται στὰ 1804, δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν δίκιο οἱ φανατικοὶ τῆς ἀδιασπάστου συνεχείας τῆς ἐλληνικῆς ἐθνικῆς συνείδησης]. Καὶ αὐτό, ἀδελφοί μου, προέρχεται ἀπὸ τὴν δουλείαν [...][Μετὰ τὸν Φίλίππο τὀν Μακεδόνα καὶ τοὺς Ῥωμαίους καὶ] ἀπὸ τότε [...] ὁποὺ ἐστερεώθη ὁ χριστιανισμός, ἕως εἰς τοὺς 1453, ἀντὶς νὰ αὐξήσουν τὰ μέσα τῆς ἐλευθερώσε[ως τῶν Ἑλλήνων], φεῦ! ἐσμικρύνοντο [σημ. δηλ. ὀ χριστιανισμὸς δὲν ἐβοήθησε τὴν ἐλληνικήν ἐλευθερία]. Ἡ δεισιδαιμονία καὶ ὁ ψευδής τε καὶ μάταιος ζῆλος τῶν ἱερέων καὶ πατριαρχῶν, κατεκυρίευσεν τὰς ψυχὰς τῶν βασιλέων, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶς νὰ ἐπιμελοῦντο εἰς τὸ νὰ διοικῶσι τὸν λαόν, καθὼς ἔπρεπε, ἄλλο δὲν ἐστοχάζοντο, παρὰ νὰ φιλονικῶσι, καὶ νὰ κτίζωσιν ἐκκλησίας. Τότε εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐφάνησαν τρεῖς κυριότητες· ἡ τυραννία [σημ. δηλ. ἡ ἀπόλυτη μοναρχία], τὸ ἱερατεῖον, καὶ ἡ εὐγένεια [δηλ. ἡ κληρονομικὴ ἀριστοκρατία], αἱ ὁποῖαι διὰ ἕνδεκα αἰῶνας σχεδόν, κατέφθειραν τοὺς Ἕλληνας καὶ κατερήμωσαν τὴν Ἑλλάδα. [ἀποδίδεται δηλ. κάποια φεουδαρχία καὶ στὸ Βυζάντιο] Ἡ ματαιότης τῶν πατριαρχῶν, καὶ πάπων ἐπροξένησεν τὸ σχίσμα ἀναμέσον ἡμῶν καὶ τῶν Λατίνων, καὶ ἡ δεισιδαιμονία ἥνωσεν εἰς αὐτὸ ἓν μῖσος φοβερὸν μέχρι τῆς σήμερον [σημ. ὁ ἀντικαθολικισμός ῆταν δηλ. πολὺ ἔντονος καὶ τὸ 1804] Ἡ θρησκεία, ὦ Ἕλληνες, ἡ ὁποία συνίσταται εἰς τὸ νὰ δοξάζῃ ὁ ἄνθρωπος τὸν πλάστην τοῦ παντός [σημ. κανονικὰ δηλ. εἶναι ξέχωρη ἀπὄ τἤν πολιτική] βέβαια εἶναι ἓν ἀπὸ τὰ παλαιότερα συστήματα τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐξακολούθως οἱ πρῶτοι βασιλεῖς ἐστάθησαν ἱερεῖς [δηλ μοναρχία καὶ ἱερατεῖο ἔχουν κοινὴ καταγωγή]. Αὐξάνοντας ὅμως αἱ ἰδέαι τῶν ἀνθρώπων, ἀπεφάσισαν νὰ τιμήσουν τὸν κτίστην τοῦ παντός, ὄχι πλέον μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ εἰλικρίνειαν, ἀλλὰ μὲ πομπὴν καὶ πολυτελῆ δῶρα [σημ. γίναν σπάταλοι δηλ. χωρίς νὰ μοιράζονται τὰ κέρδη τους]. Εὐθύς, λοιπόν, ἔκτισαν ναούς, καὶ ὑπηρέτας τοῦ ἀφιέρωσαν οὐκ ὀλίγους. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ οἱ ὑπηρέται, ἀπ᾿ ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον, ηὐξήθησαν τόσον, καὶ τόσον ἀγνωμόνως ἀντήμειψαν τὸν ἀμαθῆ καὶ εὐκολοκατάπειστον λαόν, ὥστε ὁποὺ εἶναι ἀνεκδιήγητα τὰ κακά, ὁποὺ ἐπροξένησαν εἰς τὸν κόσμον [...] Εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, λοιπόν, εὑρίσκεται ὁ πατριάρχης καὶ ἡ Σύνοδος· ἄλλος πατριάρχης εὑρίσκεται εἰς Ἀλεξάνδρειαν· ἄλλος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν καὶ ἄλλος εἰς Ἱερουσαλήμ. Ὁ πρῶτος ὀνομάζεται οἰκουμενικός. Καὶ ἂν ἄλλο δὲν σημαίνῃ αὐτὸς ὁ γελοιώδης τίτλος μαζὶ μὲ τοὺς τόσους ἄλλους ὁποὺ λαμβάνει, φανερώνει ὅμως, ὅτι οἱ ἄλλοι τρεῖς πατριάρχαι ὑπόκεινται εἰς αὐτόν. Αὐτὸς λοιπὸν διαμοιράζει εἰς ὅλας τὰς ἐπαρχίας τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους, καὶ πολλάκις πέμπει καὶ ἐκεῖ ὁποὺ δὲν εἶναι χριστιανοί [σημ. δηλ. ἐπὶ ἀργομισθίᾳ] τόσας ἑκατοντάδας ἀρχιεπισκόπους, ἐξ ὧν ὁ καθεὶς ἔχει τέσσαρας ἢ πέντε ἐπισκοπάς, εἰς τὰς ὁποίας πέμπει καὶ αὐτὸς τόσους ἐπισκόπους. Αὐτὸ εἶναι τὸ σύστημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, ὁ τρόπος δὲ τῆς διοικήσεως εἶναι ὁ ἀκόλουθος: Ἡ Σύνοδος ἀγοράζει τὸν πατριαρχικὸν θρόνον ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸν ἀντιβασιλέα [σημ. δηλ. τὸν βεζύρη] διὰ μίαν μεγάλην ποσότητα χρημάτων, ἔπειτα τὸν πωλεῖ οὗτινος τῆς δώσῃ περισσότερον κέρδος, καὶ τὸν ἀγοραστὴν τὸν ὀνομάζει πατριάρχην. Αὐτός, λοιπόν, διὰ νὰ ξαναλάβῃ τὰ ὅσα ἐδανείσθη διὰ τὴν ἀγορὰν τοῦ θρόνου, πωλεῖ τὰς ἐπαρχίας, ἤτοι τὰς ἀρχιεπισκοπάς, οὗτινος δώσῃ περισσοτέραν ποσότητα, καὶ οὕτως σχηματίζει τοὺς ἀρχιεπισκόπους, οἱ ὁποῖοι πωλῶσι καὶ αὐτοὶ εἰς ἄλλους τὰς ἐπισκοπάς των. Οἱ δὲ ἐπίσκοποι τὰς πωλῶσι τῶν χριστιανῶν, δηλαδὴ γυμνώνουσι τὸν λαόν, διὰ νὰ ἐβγάλωσι τὰ ὅσα ἐξώδευσαν. Καὶ οὗτος ἐστὶν ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖον ἐκλέγονται τῶν διαφόρων ταγμάτων τὰ ὑποκείμενα, δηλαδὴ ὁ χρυσός". Ἁνωνύμου τοῦ Ἕλληνος, Ἑλληνικὴ Νομαρχία, Ἐν Ἰταλίᾳ. 1806.http://users.uoa.gr/~nektar/history/3contemporary/hellenic_polity.htm#%CE%B5.%288%29

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχ και να ‘ξερες τι θησαυρό βρήκες.. Μέσα σ’ αυτό το κείμενο φαίνεται όλη η αρχομανία και η υποκρισία των ‘’Ορθοδόξων’’ που σιχαίνονται τους δυτικούς (‘’αιρετικούς’’ χριστιανούς) αλλά λατρεύουν τους ανατολίτες (μουσουλμάνους) λες και το θέμα είναι ποια αίρεση είναι καλύτερη να διαλέξουμε (παπισμός ή ισλάμ). Αυτό που φαίνεται σε πολλά γραπτά του κ. Κιτσίκη είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει πραγματικά η ελευθερία του ανθρώπου μέσω της θρησκείας (χριστιανισμός) ή μέσω της πολιτικής (αναρχοκαπιταλισμός ή απλά πραγματικός φιλελευθερισμός) αλλά να υποταχθεί κανείς σε αυτό που θέλει ο ίδιος αλλιώς χαρακτηρίζεται ‘’γραικύλος’’. Από τη μια εκθειάζει την Ορθοδοξία και από την άλλη τον κομμουνισμό (κρατισμό-κορπορατισμό) με τέτοιον τρόπο που στο τέλος νομίζεις ότι είναι το ίδιο πράγμα και για όλα τα κακά του κόσμου φταίει ο φιλελευθερισμός(!) και η Δύση. Το κείμενο που παρέθεσε ο Κωνσταντής δείχνει πώς το σύστημα της εξουσίας και της ιεραρχίας είναι άκρως ‘’καπιταλιστικά’’ (με την έννοια που δίνετε εσείς στον καπιταλισμό) και καθόλου ορθόδοξα.
   Υ.Γ. Ο Νίτσε έλεγε για τον μισάνθρωπο Άμλετ που όλο παραπονιόταν πως δεν του αρέσουν οι άνθρωποι ότι θα ‘πρεπε να σταματήσει να τους καταπίνει αμάσητους. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, έχουμε καταπιεί (και διαστρεβλώσει και εμείς με τη σειρά μας όπως και αυτοί κάποτε αντίθετα) την Δύση και έχει θολώσει το μυαλό μας από μίσος, μισανθρωπία και φανατισμό.

   Delete
 5. Φαίνεται πὼς ὁ Ἔνοχος ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβῃ ὅτι μὲ τὶς ὑβριστικές του ἐκφράσεις ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν νεκροθαφτῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ αὐτῶν ποὺ σπρώχνουν τὸ ἑλλαδικὸ κράτος στὴν ἀφάνεια. Γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸν παρακαλῶ νὰ ἐκφράζῃ τὶς ἀπόψεις του μὲ ἐπιχειρήματα καὶ ὄχι μὲ ὕβρεις, διότι διαφορετικὰ θὰ συνεχίζω νὰ ἀμφιβάλλω ὅτι εἶναι Ἕλλην παρὰ μόνον Γραικύλος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΑΣ ΨΑΞΕΙ Ο ΈΝΟΧΟΣ ΠΌΣΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ ΤΗ ΣΤΕΡΕΆ ΕΛΛΆΔΑ ΠΟΛΈΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΌ ΤΟΥ ΠΟΘΗΤΉ .ΜΉΠΩΣ ΉΣΑΝ ΚΟΝΤΆ ΣΤΟΥΣ 300.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ Π
   ΑΠΟ ΕΞΟΥΘΕΝΩΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΊΕΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΈΧΡΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΉΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ (ΒΛΈΠΕ ΣΦΑΓΉ ΤΩΝ 40.000 "ΓΑΛΑΖΙΩΝ"ΣΤΟΝ ΙΠΠΌΔΡΟΜΟ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΤΆΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ)??ΛΈΩ ΜΉΠΩΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΏΣ ΈΛΛΗΝ ΝΑ ΜΗΝ ΈΧΕΙ ΔΌΓΜΑ ΑΛΛΆ ΝΑ ΕΡΕΎΝΑ?

   Delete
  2. Ο στρατρός του Πορθητή εκτιμάται στις 150.000. Και μόλις ενημερώθηκα, ότι οι Έλληνες του Πορθητή ήταν 300.000. Είσαι Έλληνας εσύ σίγουρα. Φαίνεται από αυτά που λες. Άρα, αξίζουν συγχαρητήρια στους Έλληνες. Έριξαν την Κωστναντινούπολη.

   Delete
 6. Για να μην σας πιέζω συνεχώς για απαντήσεις και καταντώ κουραστικός, πείτε μας πότε θα είσθε το καλοκαίρι στο Ίδρυμά σας για να κάνουμε μία πολύωρη συζήτηση εφ'όλης της ύλης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για τα γεωπολιτικα θα ηθελα να μαθω κ εγω την αποψη σας αλλαωπιατευω ακομα ειναι θολα τα οραγματα κ εξαρτουνται πολυ απο την εκβαση των αμερικανικων εκλογων.επιπλεον για το άρθρο καταλαβαίνω την εικονα της συνομοσπονδιας κ την παντοδυναμία της αλλα δε μπορω να δω πως μπορει να ειναι εφικτη καθως το μισος μεταξυ των λαων ειναι τεράστιο κ δε βλεπω1τροπο να αλλαζει.και για να κλεισω πως μπορει να ξεχασει και να συγχωρέσει ο ελληνας την εκριζωση και την γενοκτονια του ελληνισμου της ανατολης?

   Delete
 7. Σας είπα ότι εγώ Έλλην ουκ ειμί. Επομένως τι το λέτε και το ξαναλέτε αυτό; Δε με ενδιαφέρει η ελληνική ταυτότητα. Όλοι οι εθνολόγοι παγκοσμίως υποστηρίζουν ότι δεν είμαστε (δεν είστε δηλαδή) Έλληνες.

  Δεν αποδεχόμαστε οι Ρωμαίοι τον Σουλτάνο ως συνεχιστή της Ρώμης. Συνεχιστές της Ρώμης ήταν οι Παλαιολόγοι τους οποίους αποκαλείτε φραγκευμένους και τους οποίους ανέτρεψε ο Σουλτάνος μετά την προδοσία των βρωμερών, δυστυχώς όπως αποδείχτηκε, ανθενωτικών.

  Νεκροθάφτες του ελληνισμού είστε εσείς. Διότι ενώ όλο μας γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της «συμπόρευσης» με το Σουλτάνο, ήτοι τα 500 χρόνια σκλαβιάς και σκοταδισμού για τους Ρωμαίους και τους Έλληνες και ενώ μόλις πριν 100 και 200 χρόνια είχαμε επαναστάσεις κι εξεγέρσεις, εσείς εμμένετε στο σκοταδισμό και μιλάτε για «συμπόρευση».

  Ευτυχώς, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο κ.Κιτσίκη. Η Ελλάδα είναι με τη Δύση και τον αιρετικό Πάπα αυτή τη φορά και θα πράξει το σωστό όπως της αρμόζει κατά των ανθενωτικών σκοταδιστών (εγώ γνωρίζω ιστορία κ.Κιτσίκη). Δε θα ξαναπέσει στο σκοταδισμό του σατανά, όπως επιθυμείτε εσείς και οι οπαδοί σας.

  ReplyDelete
 8. Κων/πολίτη,ὅταν ἔλθη ἡ στιγμὴ νὰ συναντηθοῦμε θὰ σὲ ἐνημερώσω.Δημήτρης Κιτυσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έγινε Καθηγητά. Ευχαριστώ.

   Delete
 9. Δεν είναι ο Πάπας εκείνος που δύναται να τραβήξει την Ελλάδα στην Δύση, καθώς είναι αντιπαθής μέχρι και στους ίδιους τους Καθολικούς, μα ο Εθνικοσοσιαλισμός, η ψεύτικη φυλετική αλληλεγγύη των Λευκών που διαπερνά και εμένα(μολονότι κρυστάλλινη), εν όψει των γεωπολιτικών/γεωστρατηγικών επιταγών, οι οποίες και ορίζουν την εξωτερική πολιτική κάθε Έθνους-Κράτους παγκοσμίως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν θα το κάνει ο Πάπας. Εσύ πας προς αυτόν. Όπως εσύ πάλι πας προς το νομισματικό ταμείο ΔΝΤ. Ο κόσμος επιλέγει Δύση. Από την βαρβαρότητα προτιμάει τον πολιτισμό.

   Delete
  2. Από την βαρβορότητα με τσάι προτιμά την βαρβαρότητα με καππουτσίνο και τάμπλετ.

   Delete
  3. Ξέχασες όμως ότι τα Άγια Σύμβολά μας, η Αγιά Σοφιά, αποτελεί φάρο ανά τους αιώνες που λάμπει και εκπεμπει Φως ενάντια στην όποια βαρβαρότητα, Δυτική ή Ανατολική. Αγιά Σοφιά και Παρθενώνας και Άγιον Όρος!

   Delete
  4. Σάμπως τὸν ῥωτήσανε ποτέ...

   Delete
  5. Σωστά Κωνσταντή...

   Delete
 10. Ἡ φοβερὴ σύγχυση τῶν Ἑλλήνων ὡς πρὸς τὴν καταγωγὴ (καὶ τὴ λειτουργία) τοῦ κράτους τους εἶναι καρπός τῆς σχιζοειδοῦς προπαγἀνδας μὲ τὴν ὁποῖα βομβαρδίζονται ἁνηλεῶς ἐξ άπαλῶν ὀνύχων καὶ ποὺ τοῦς λέει εἴτε ὅτι πέσανε ἀπὸ τὸν Ἄρη τὸ 1821, εἴτε ὄτι φυτρώσανε ἀπὸ τὸ χῶμα σὰν τἀ ῥαδίκια, εἴτε ὅτι τοῦς ἔβγαλε τὸ χρονοτοῦνελ ἀπὸ τὴ μάχη τῆς Χαιρώνειας σὲ αὐτὴν τῆς Ἁλαμάνας. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὴν πραγματικότητα εἶναι ὄτι ὀ ἑλληνοτουρκικός χῶρος καὶ ὅ εὐρύτερα βαλκανικὸς ὑπέστησαν μὲ διάφορα προσχήματα δικαιολογημένα ἤ μὴ μιὰ σειρά ἀπὸ ἐξαιρετικά βίαιες ἐθνοκαθάρσεις καὶ μετακινήσεις πληθυσμῶν, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ τόπος νὰ ἔχει γίνει γῆς μαδιάμ ἀπὸ τὄ 1821 καὶ ἐντεῦθεν τοὐλάχιστον. Κάθε ἐθνοκάθαρση συνοδεύτηκε ἀπὸ μιὰ καταστροφή τῶν γραπτῶν ἰχνῶν τῆς παρουσίας τῶν προηγουμένων κατοίκων, τοῦ κράτους τῶν προηγούμενων κυριάρχων ἤ τοῦ περάσματος τῶν προηγουμένων νομάδων. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὰ παιδιὰ, οἵ φοιτητές, οἵ ἐνήλικοι καὶ οἵ γέροντες ἀκόμα νὰ διδάσκονται καὶ νὰ διδάσκουν ἀνερυθρίαστα τὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου μὲ βάση μεταφρασμένα ξενόγλωσσα πονήματα ποὺ ἀλλάζουν κάθε πέντε χρόνια ἀνάλογα μὲ τὸν διεθνῆ συσχετισμὸ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων καὶ τὶς οἰκονομικές καὶ πολιτικές φιλοδοξίες τῶν συγγραφέων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν είχε λάικ το σχολιο θα έβαζα...

   Delete
 11. Δύο βίντεα παραθέτω:

  1. Θέλεις αρχ... για να το κάνεις αυτό(ειδικά στην σάπια φιλελεύθερη Αγγλία) και μπράβο στα παλικάρια!
  https://www.youtube.com/watch?v=fGvhOEp3HwQ

  2. Εθνικόν το Αληθές

  https://www.youtube.com/watch?v=q-nz5YaURTg

  ReplyDelete
 12. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1. Ποιά η πολιτική που διεδέχθη την σατανική πολιτική της υποταγής στο Σουλτάνο; Ποιός την εισηγήθηκε, ποιοί, πώς και πότε την πραγματοποίησαν;
  2.Ποιά ήταν συγκεκριμένα η κατάσταση των Ελλήνων όταν ανετράπη η σατανική πολιτική αυτή; Παρακαλώ οι απαντήσεις με στοιχεία όχι αφορισμούς . Όχι ένας αυθαίρετος αριθμός,αλλά στην συγκεκριμένη πηγή αναφέρεται αυτός ο αριθμός .
  Ειδικότερα:
  α. Πόσος ο Ελληνικός πληθυσμός της Οθωμανικής Αυτοκτρατορίας τότε;
  β. Ποιά η γεωγραφική εξάπλωση των Ελλήνων τότε;
  γ. Ποιά η οικονομική τους επιφάνεια;
  δ. Ποιά η κοινωνική τους θέση;
  3. Ποιά είναι συγκεκριμένα η κατάσταση των Ελλήνων σήμερα που έχει ανατραπεί η πολιτική των ανθενωτικών σκοταδιστών. Παρακαλώ οι απαντήσεις με στοιχεία όχι αφορισμούς. Όχι ένας αυθαίρετος αριθμός,αλλά στην συγκεκριμένη πηγή αναφέρεται αυτός ο αριθμός.
  α. Πόσος ο Ελληνικός πληθυσμός σήμερα στα κράτη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ;
  β. Ποιά η γεωγραφική εξάπλωση των Ελλήνων σήμερα;
  γ. Ποιά η οικονομική τους επιφάνεια;
  δ. Ποιά η κοινωνική τους θέση;

  ReplyDelete
 13. ...Ὡστόσο, ὑπἀρχουν κάποια πράγματα ποὺ παραμένουν σταθερὰ ἀπὸ τὸν 5ο αἱῶνα π.Χ. (δηλαδὴ πολὺ πρὶν τὴν διαμόρφωση ἑνός Τουρκικοῦ κράτους στὴν περιοχή τοῦ Αἰγαίου. Καὶ τὸν καιρὸ ποὺ οἱ τουρκικοὶ πληθυσμοί ἦταν νομάδες ἀλογοτρόφοι (βλ. τὴ θεωρία τοῦ Μάριο Ἀλινέι γιὰ τὴ σχέση ΤVρΣηνῶν ἤ Ἐτρούσκων μὲ τοὺς Τούρκους, χτυπῶντας MARIO ALINEI CONTINUITAS ETRUSCAN εἰς τὸ Γοῦγλ).

  Τὰ ἐθνώνυμα βγαίνουν κατ'ἀντιπαραβολὴν ἤ κατ'ἀντίθεσιν, καὶ ποτέ σὰν αὐτοπροσωπογραφία. Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἑλληνικῆς ταὐτότητας στὸ Τμῆμα Ἀπωλεσθέντων Ἑγκεφάλων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καὶ τῆς ἑλληνικότητος στὸ Τμῆμα Ὡραιοπαθεῖας τοῦ Μουσείου Ἀνρὺ Ματίς δὲν ὡφελεῖ, ἐὰν παραβλέπει ἐκ τοῦ πονηροῦ τὶς ἑξῆς ἀπλούστατες ἀλήθειες.

  Ὡς πρὸς τοὺς ἀνατολικούς λαούς εἴμαστε Γιουνάν, δηλαδή κάτοικοι τῶν Δυτικῶν Παραλίων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ 'Ῥούμ, δηλαδὴ Ῥωμηοί, Ῥωμαῑοι, βρὲ παιδί μου, ὄχι ἐπειδὴ κατοικοῦμε στὴ Ῥώμη ἀλλὰ ἐπειδὴ κατοικοῦμε στὴ Νέα Ῥώμη. Τὴν Κωνσταντινούπολη, δηλαδή. Ἡ λειτουργία τοῦ Ἀγίου Χρυσοστόμου στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ συμβὀλου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ἀρχιτεκτονικό θαῦμα τῆς ἐποχῆς ποὺ χτίστηκε, θαῦμα ἀπὸ τεχνικὴ τοὐλάχιστον σκοπιά, θὰ γινόταν ἄν γινόταν ἀπὸ κάποια στιγμὴ καὶ μετὰ, ἄν ὄχι ἐξαρχῆς, στὰ ἑλληνικά.

  Τεχνητά ἑλληνικά, ἀρχαῖζοντα καὶ ἀρχαιονεωτερίζοντα σὲ διάφορους βαθμούς, ἐπηρεασμένα ὄμως ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ὀμιλία τῶν κατοίκων τῆς Πόλης ποὺ ἦταν σὲ κάποιο, μᾶλλον μεγάλο βαθμὸ, ἑλληνική. Ἔλληνες εἴμαστε λοιπὸν ΟΧΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ὅπως οἱ πρόγονοί μας, ποὺ ῆταν Ἕλληνες κυρίως σὲ σχἐση μὲ τοὺς Πέρσες, ἀλλὰ σὲ σχέση μὲ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Δύσεως, ποὺ κάνανε τὴ λειτουργία τους καὶ γράφαν τὰ βιβλία τους σὲ γλώσσα λατινική. Γραικοὶ καὶ Ἕλληνες εἴμαστε λοιπὸν γιὰ τοὺς Φράγκους, τοὺς Δυτικοεὐρωπαίους, ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς πιὸ άπομακρυσμένους Δυτικοεὐρωπαίους, σὰν τὸν βασιλιά τῆς Νορβηγίας Χάραλντ Χαρντράντα, ποὺ εἶχε ὑπηρετήσει στὴν φρουρὰ τῶν Βαράγκων στὴν Κωνσταντινούπολη. Grekland λέει τὴν Ἑλλάδα ὁ βιογράφος του Σνόρρι Στούρλουσον καὶ ἐννοεἶ ὁ ἄνθρωπο προφανῶς τὴν Ἀνατολικὴ Ῥωμαῖκὴ Αὐτοκρατορία (βλ. https://books.google.gr/books?id=XM1AAAAAYAAJ&pg=PA56&dq=harald+snorri+%C2%A1Grekland&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjesLbHuZrMAhWDFJoKHRQ0BvkQ6AEIHjAA#v=onepage&q=%20%C2%A1Grekland&f=false).

  Ἕλληνες εἴμαστε λοιπὸν ὄχι χἀρη στὴν διαμόρφωση τῆς ἑλληνικῆς ἀστικῆς τάξης στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ μαρξοξενεῑς φιλελεύθεροι ἐθνοδιαλύτες, ὄχι ἀπὄ τὄν καιρό τοῦ Μίνωα ὄπως γράφουν διάφοροι ἀκροβάτες ἐκ πρώτης ὁψεως μόνον τοῦ πνευματικοῦ μας κατεστημένου (http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/kontogiorgis_kosmosystima.html) ἀλλά κυρίως σὲ σχέση μὲ ἔνα κεντρικὸ γεγονός - τὸ Σχίσμα τῶν Ἑκκλησιῶν, ποὺ ἔκανε τοὺς μέν Ῥωμαιοκαθολικοὺς (τὸ ὁποῖο ὀμολογοῦν καὶ οἱ ἴδιοι διὰ τοῦ ὀνόματός τους) καὶ τοὺς δὲ Ὀρθοδόξους, δηλαδὴ τηρητές κατὰ τοὺς ἰδίους τῆς Χριστιανικῆς Ἀποστολῆς. Εἴμαστε Ἕλληνες σὲ σχἐση μὲ τοὺς Ῥωμαίους. Καὶ Ῥωμαῖοι σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀνατολικούς λαούς.

  Ἡ δια-στροφή, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀντιπαραβολὴ τοῦ ὡς ἄνω ἐθνικιστικοῦ προπαγανδιστικοῦ κειμένου τῆς Ἑλληνικῆς Νομαρχίας (1804) καὶ τῆς Κιτσικείου ἀναρτήσεως (2016) εἶναι ὅτι ἀρχίσαμε νὰ νομίζουμε ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες σὲ σχέση μὲ τοὺς Τούρκους, καὶ ὄχι μὲ τοὺς Φράγκους. Αὐτὴ ἡ πνευματικῆ δια-στροφὴ πρέπει νὰ διαλευκανθεῖ μὲ ψύχραιμη ἐπιστημονικὴ ἀνάλυση καὶ ὄχι Ρασπουτινικές ψαλμῳδίες ὁπαδῶν τῆς Τρίτης Ῥώμης μᾶλλον παρὰ τῆς Δευτέρας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. erratum ὄπου ἄνθρωπο διάβαζε ἄνθρωπος

   Delete
 14. YΓ Miklagård γράφει ὁ Σνόρρι Στούρλουσον τὸ ὅνομα τῆς Κωνστανινούπολης, Μεγάλη Πόλη.

  ReplyDelete
 15. ΥΓ ΠΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΩΝΤΑΙ> Γιὰ τὸ σχόλιο τοῦ κου Νιάκα. Νομίζω ὅτι ἡ πρόταση ἐγὼ εἶμαι Ἕλλην καὶ ὑπάρχουν τόσοι καὶ τόσοι Ἕλληνες ἐδῶ κι ἐκεῖ δὲν ἔχει πλῆρες νόημα ἀφεαὐτῆς. Σήμερα ἡ ἐρώτηση πόσοι εἶναι Ἕλληνες μπορεῖ νὰ σημαίνει - 1) Πόσοι εἶναι πολίτες (ὑπήκοοι, δηλαδὴ) τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους περιλαμβανομένων τῶν ἐρυθροδέρμων που ἔχουν ταὐτότητα ἤ διαβατήριο τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2) πόσοι εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι ἀνὰ τὸν κόσμο, μιλοῦν καὶ λειτουργοῦνται στὰ ἑλληνικά (δηλαδή ἔνας μαῦρος χριστιανός ὀρθόδοξος στὸ Καμερούν ἴσως εἶναι Ἕλληνας γιὰ ὁρισμένους ἄν μιλάει ἐλληνικά) 3) πόσοι ἦταν κάποτε πολίτες (ὐπήκοοι) τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀλλά ἔφυγαν ἀπὸ αὐτὸ (π.χ. οἰ πρόσφυγες τοῦ ΔΣΕ στὴν Τασκένδη τοῦ Οὐζμπεκιστάν) 4) πόσοι θεωροῦν ὅτι εἶναι Ἕλληνες καὶ θέλουν νὰ εἶναι, κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Ἑρνέστου Ῥενάν - π.χ. οἰ κκ. Χίππλερ καὶ Φίμμλερ ἄν τραγουδοῦν κάθε μέρα τὸν ἐθνικό μας ὔμνο καθῶς ξυρίζονται. Τὸν καιρὸ τοῦ Μωάμεθ ὅμως δὲν ὑπῆρχαν Ἕλληνες ζωντανοὶ στὴν τότε καθομιλουμένη ῥωμέικη γλῶσσα. Ἕλληνας εἶσαι σὲ σχέση μὲ κάτι. Τὀτε ἤσουν Ἔλληνας μόνον ἄν θεωροῦσες ἑαὐτόν ὀπαδό τῆς θρησκείας τῶν ἀρχαίων Ἕλλήνων - ἴσως δηλαδή ὀ Γρηγόριος Γεμιστός Πλήθων νὰ ῆταν Ἕλληνας, ἴσως μάλιστα ὁ μόνος. Ῥωμηοὶ ἦταν νομίζω ὁλοι ἀνεξαιρέτως οἱ χριστιανοί ὀρθόδοξοι κι ἄς μιλούσανε τούρκικα. Φράγκοι ὄλοι ἀνεξαιρέτως οἱ καθολικοὶ (δὲν ὑπῆρχαν ἀκόμη προτεστάντες), ἄς ποῦμε, οἱ Συριανοὶ καὶ πολλοί Τηνιακοί, ποὺ μιλοῦσαν ὡστόσο μόνον ἐλληνικά. Τοῦρκοι ἦταν ὄλοι ἀνεξαιρέτως οἱ Μουσουλμάνοι κι ἄς ἦταν ψηλοί, ξανθοί, γαλανομάτηδες καὶ μιλοῦσαν δανέζικα. Ἄν τέλος κάποιοι θέλουν νὰ θεωροῦν Ἕλληνες μόνον ὅσους εἶναι ἐξ αἴματος ἀπόγονοι τῶν ἑλληνοφώνων τοῦ 5ου αἰῶνα π.Χ. θὰ δυσκολευτοῦν 1) ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες κατοπινές ἐπιγαμίες καὶ μεταναστεύσεις 2) ἀπὸ τὶς προηγούμενες ἐπιγαμίες ἀπὸ τὸν καιρό τῶν χιμπατζήδων 3) ἀπὸ τὶς πρακτικές δυσκολίες ποὺ ἐνδέχεται νὰ συναντήσει ὀ φιλότιμος ἑρευνητὴς ὄταν ζητὴσει ἄδεια ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχές γιὰ νὰ κρανιομετρήσει τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (Γεώργιος ὄχι Γρηγόριος)

   Delete
  2. Κωσταντή μου όλοι αυτοί που αναφέρεις( ακόμα και οι Φραγκοσυριανοί και οι οπαδοί της αρχαίας θρησκείας) και άλλοι τόσοι που δεν αναφέρεις πόσοι ήταν τότε (όταν τερματίστηκε η σατανική πολιτική των ανθενωτικών σκοταδιστών) και πόσοι είναι σήμερα που εφαρμόζεται η διάδοχός της πεφωτισμένη πολιτική

   Delete
 16. Είναι λάτρες μιας εποχής που για να εκλεγεί ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, οι υποψήφιοι ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν πεσκέσι στο Σουλτάνο. Όποιος έδινε το μεγαλύτερο πεσκέσι εκλεγόταν Πατριάρχης. Με αποτέλεσμα τα οικονομικά του Πατριαρχείου να είναι σε άθλια κατάσταση. Όλη η σημερινή (αν όχι όλη, σχεδόν όλη) διαφθορά προέρχεται από την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Και δε λέω ότι και σήμερα δεν γίνονται αυτά. Συμβαίνουν. Αλλά στόχος μας είναι αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψουμε. Όχι να επιστρέψουμε στην ακολασία και τη μήτρα αυτών των φαινομένων.

  Η Δύση από την άλλη, ως μια κοινωνία πολλή πιο ανεπτυγμένη και πολιτισμένη είναι πλέον σε θέση να κατανοήσει την Ορθοδοξία και να την αφομοιώσει. Ο δυτικός άνθρωπος έχει περάσει όλα τα θεσμικά στάδια, τα οποία δεν έχει περάσει ο Έλληνας και ο ανατολίτης. Είναι πολύ πιο ώριμος και έτοιμος για την αλλαγή. Τώρα πια νιώθει κορεσμένος. Κουρασμένος. Οπότε θρηνήστε και για τον δυτικό άνθρωπο που βρίσκεται σε αδιέξοδο και για τον ανατολίτη που βρίσκεται αιχμάλωτος στο Ισλάμ. Θρηνήστε για όλους αυτούς. Θρηνήστε και για την Ελλάδα που θα αποτελέσει τον τόπο πνευματικού ξεσπάσματος, όπου ο κάθε πικραμένος θα βγάλει τα απωθημένα της αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα της πνευματικότητας του τόπου του. Θρηνήστε και για την οικονομική σφαίρα η οποία έχει δημιουργήσει μία ξέχωρη εργασιακή ηθική, η οποία ελέγχει και κινεί τα υπόλοιπα νήματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννη
   Το νοητικό σχήμα διεφθαρμένοι Ανατολίτες και αδιάφθοροι Δυτικοί είναι προϊστορικό. Δεν υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων οι διεφθαρμένοι και οι αδιάφθοροι. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να είναι τη μιά στιγμή αδιάφθορος και την άλλη διεφθαρμένος, την μια στιγμή καλός και την άλλη κακός. Δεν υπάρχει ένας διαφορετικός καλός παπα-Φώτης και ένας διαφορετικός κακός παπα-Γρηγόρης (Καζαντζάκης). Υπάρχει ο ίδιος άνθρωπος παπα-Κυριάκος στην Εξοχική Λαμπρή http://papadiamantis.net/%CE%94%CE%B9%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%E1%BC%98%CE%BE%CE%BF%CF%87%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B4-%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AE-1890 που την μια στιγμή είναι κακός και την άλλη καλός (Παπαδιαμάντης). Γιαυτό ο Καζαντζάκης είναι δημοφιλής στη Δύση. Γιατί έχει την ίδια πνευματική ηλικία, την ίδια εμπειρία και αυτοσυνειδησία με τον δυτικό άνθρωπο. Τα νοητικά αυτά σχήματα ανάγονται στο δρόμο της Αρετής και της Κακίας του Ηρακλή. Δηλαδή στη μυθολογία. Δηλαδή τρεις χιλιάδες και βάλε(όσα θέλεις) χρόνια από σήμερα. Σκέψου ότι η ανθρώπινη εμπειρία και σκέψη (ελληνική) έχει φτάσει στον Γρηγόριο τον Παλαμά.
   Ποιός είναι ο δυτικός άνθρωπος; Φυλετικά εννοώ. Πολιτισμικά εννοώ. Η εμπειρία του δυτικού ανθρώπου βρίσκεται στην προσολώνειο εποχή. Τυχαίο ότι το πρόβλημα του είναι το ίδιο με του τότε ανθρώπου: το χρέος; Δες αυτό https://www.youtube.com/watch?v=Oy0FxiMbRko

   Delete
  2. Δεν (ξέρω αν) καταλαβαίνω τι εννοείς. Τι σημαίνει ότι η ελληνική σκέψη και εμποειρία έχει φτάσει μέχρι τον Παλαμά; Και η Δυτική σκέψη έχει φτάσει μέχρι τον Ακινάτη και τον Καντ.

   Delete
  3. Μένει λοιπόν να εξετάσεις ενδελεχώς ποιά η σκέψη του Ακινάτη, ποιά του Κάντ και ποιά του Παλαμά(όχι του Κωστή).

   Delete
  4. Νομίζω ότι τα έχω εξετάσει. Είσαι σε θέση να μου εξηγήσεις τι εννοείς; Αν είσαι, τότε κάν΄το κι ας σου πάρει πολύ, αν όχι, τότε απλά πες όχι κι έληξε το θέμα. Αυτό ονομάζεται διάλογος.

   Delete
  5. Αν εννοείς ότι η ρωμαίκή κοινωνία του 14ου αιώνα είχε αρχίσει δειλά να θέτει την μορφή εξουσίας στη σωστή φυσική της έκφανση, έτσι όπως την επιθυμεί το χριστιανικό μήνυμα και ότι επί 700 χρόνων αυτή η διαδιακασία έχει όχι απλά σταματήσει αλλά μετατραπεί προς το χειρότερο μέσω του καπιταλισμού και του προτεσταντισμού, τότε συμφωνώ. Αλλά αυτές οι αλλαγές χρειάζονται αιώνες για να διαμορφωθούν.

   Delete
  6. Ιωάννη μου
   δεν είναι καλύτερα να το ψάξεις και να το βρεις μόνος σου. Θέλεις μασημένη τροφή; Άλλωστε το κέρδος δεν είναι η Ιθάκη αλλά το ωραίο ταξίδι.

   Delete
 17. ΥΓ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ_-----------------------------------------. Γιὰ νὰ καταλάβετε ὄλοι ὅτι ὁ Κιτσίκης ἔχει ΔΙΚΙΟ (μαζὶ μὲ τὸν Ἀνώνυμο τῆς Νομαρχίας, ἀπὸ τὴν δικὴ του σκοπιά, αὐτόν, πηγαίνετε ΟΛΟΙ ἐδῶ

  http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/7/5/b/metadata-114-0000013.tkl&do=148497.pdf&pageno=6&width=445&height=608&maxpage=82&lang=en

  καὶ διαβἀστε πῶς ξεκινάει ἡ θεἰα λειτουργία καὶ μὲ ποιές εὐχὲς τὸ 1820, ἕναν χρόνο δηλαδὴ πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, ἐν πληρεστάτει Τουρκοκρατίᾳ. καὶ ἀπὸ ποιὸ Τυπογραφεῖο παρακαλῶ - Ἐν Κωνσταντινουπόλει: Ἐν τῆι Πατριαρχικῆι καὶ Κοινῆι τοῦ Γένους Τυπογραφία, ΑΩΚ' [=1820].
  Διαβάστε τὶ λέγεται στὴν θέση τοῦ σημερινοῦ, ποὺ μὲ εἶχε χτυπήσει " -Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κράτει ἡμῶν, τοῦ κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρήστου ἠμῶν στρατοῦ".

  Ἑνῶ ἐδῶ http://www.amen.gr/a rticle/o-esxatologikos-xaraktiras-tis-theias-leitourgias-kai-i-sugxroni-enoriaki-praksi-problimata-kai-dunatotites-b-meros προσπαθοῦν νὰ τὰ μπαλώσουν μὲ ψέμματα χοντρά ποὺ ἴσως δὲν τὰ καταλαβαίνουν σὰν τέτοια διότι δὲν τὸ φαντάζονταν....ἤ δὲν θἐλαν νὰ τὸ φανταστοῦν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντή
   εσύ δηλαδή αν διαβάσεις και την Πατρική Διδασκαλία θα βγάλεις σπυράκια. Δες εδώ http://www.pare-dose.net/3157 και άφρισε με την ψυχή σου

   Delete
  2. Η Εκκλησία είναι κατά των εθνών και των ειδωλολατρών. Τώρα το καταλαβαίνετε;

   Delete
  3. Γενικότερα η Εκκλησία θα συνεχίσει να υπάρχει με οποιοδήποτε διοικητικό σχήμα διακυβέρνησης ενός τόπου.

   Δεν είναι διοικητικό σχήμα η Εκκλησία για να παρέρχεται.

   Delete
 18. Ἰωάννη, ὁ πατριάρχης ἔφταιγε, ὄχι ὁ σουλτάνος. Γράφω στὸ βιβλίο μου, Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, 5η ἔκδοση, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, στὶς σελίδες 148-149, τὰ ἑξῆς: "Μετὰ τὸ 1469 καθιερώθη ἡ συνήθεια, δυστυχῶς λόγῳ μιᾶς πρωτοβουλίας τοῦ ἰδίου τοῦ πατριάρχου, νὰ δίνῃ αὐτὸς δῶρο, δηλαδὴ πεσκέσι, κάθε χρόνο στὸν σουλτάνο, ἀντί τῆς ἐτησίας ἐπιχορηγήσεως ποὺ ὁ σουλτάνος τοῦ κατέβαλλε μέχρι τότε...Τὸ πεσκέσι ηὔξησε ἀκόμη περισσότερο τὴν ἰσχὺ τοῦ πατριαρχείου".

  Συνεπῶς δὲν φταίει ἡ Τουρκοκρατία γιὰ τὴν ἀνέκαθεν διαφθορὰ, τὸ σημερινὸ λάδωμα,ποὺ κουβαλᾷ ἐπάνω του ὁ Ῥωμηός. Τὸ σημερινὸ πρόσωπο-σύμβολο τῆς ῥωμέϊκης διαφθορᾶς, ὁ ταξιτζῆς, πολεμᾶται μόνον μὲ καθεστὼς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ θανατικὴ ποινὴ γιὰ κάθε διεφθαρμένο ταξιτζῆ.Μέχρι τὴν πτώση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τὸ λάδωμα ἐθεωρεῖτο φοβερὸ οἰκονομικὸ ἔγκλημα καὶ ἐτιμωρεῖτο μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου.Ἔχω ἐπ'αὐτοῦ προσωπικὴ ἐμπειρία.

  Γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τοὺς ταξιτζῆδες πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε, ὅπως καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς τὸ σύστημα Huber, μὲ σύνθημα "πᾶς ταξιτζῆς φυλακίζεται"!

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ συμφωνεί πολύ ο φιλελεύθερος πατέρας μου με εσάς, και εγώ φυσικά, Καθηγητά.

   Delete
  2. Κύριε Καθηγητά,
   εάν η κραταιά Σοβιετική Ένωσις εξέθρεψε μάλλον παρά επάταξε το "φοβερό έγκλημα" τιμωρώντας το με την ποινή του θανάτου, είναι δυνατόν να το πολεμήσει ένα καθεστώς Χρυσής Αυγής;
   Τώρα το πεσκέσι σε τι έβλαψε το πατριαρχείο όταν εσείς ο ίδιος λέτε (και το εξηγείτε αναλυτικά στη ίδια παράγραφο) ότι "ηὔξησε ἀκόμη περισσότερο τὴν ἰσχὺ τοῦ πατριαρχείου";
   Τι λύσσα είναι αυτή με τη διαφθορά; Μήπως είμαστε Καθαροί και δεν το ξέρουμε; Και δεν αναφέρομαι σε σας, αναφέρομαι στην "περιρρέουσα ατμόσφαιρα". Γιατί ο ταξιτζής πρέπει να πεθάνει, ενώ ο σερβιτόρος μπορεί να έχει τα tips του, ο πολιτικός την προμήθειά του (χορηγία) και ο πράκτορας τόσα το κεφάλι κτλ. Στο τέλος δεν θα μείνει ρουθούνι. Και μήπως αυτά συμβαίνουν και εις Παρισίους;
   Όλη αυτή η επιχείρησις καθάρσεως μου θυμίζει τον "αρχάγγελο της κάθαρσης"(έτσι αποκαλούσε το εαυτό του ο Κων/νος Μητσοτάκης το 1989-1990).
   Σίγουρο είναι ότι κάτι συμβαίνει. Τι όμως;
   Η Οθωμανία πάντως δεν φαλίρισε από το πεσκέσι. Αναγκάστηκε το 1838 να κλείσει μια σύμβαση περί "ανοικτής θύρας" με τους Άγγλους και το 1881 χρεοκοπεί και μπαίνει σε Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο"
   Τώρα
   1838-1469= 369 χρόνια πεσκέσι και δεν φαλίρισε το κράτος
   1881-1838= 43 χρόνια ανοικτών θυρών και φαλίρισε
   Φίλε πέθανε ο Στράτος και φαλίρισε το κράτος. Δηλαδή μήπως όλος αυτός ο καθαρτήριος παροξυσμός είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες.

   Delete
 19. Καθηγητά θα μας πείτε τίποτε γεωπολιτικό ή εάν οντως ίσχυε ή ισχυεί το σχέδιο "Eurabia" του Bat Ye'or, εάν θέλετε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Που αναφερει στο βιβλίο του, που καταγγελει εννοώ.

   Delete
 20. Και κάτι άλλο που είχα από καιρο απορία, αντιστρφεται ο δημογραφικός θάνατος της Λευκής Φυλής ή οχι, Καθηγητά. Σε 25-38 χρόνια η Ρωσσία, όπως πάει θα είναι Τουρανική/Τουρκική και Ισλαμική τουλάχιστον κατά το ήμισυ, αφού μόνον οι μουσουλμάνοι γεννούν, όπως φαίνεται και στα στατιστικά Ρωσικά στοιχεια εδώ:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Russia_natural_population_growth_rates_2012.PNG

  Υπάρχει ελπίδα Καθηγητά, θα μπορέσει να επιβιώσει η Φυλή και η Ορθοδοξία. Θα καταφέρει ο Φασισμός να το αντιστρέψει αυτό; Τί λέτε, Καθηγητά;;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. 25-30 χρόνια, οχι 38.

   Delete
 21. Κων/πολίτη, βλέπε τὸ ἄρθρο μου, "Γιατί τὸ Ἰσλὰμ θὰ κυριαρχήσῃ στὴν Εὐρώπη", περιοδικὸ "Ἐνδιάμεση Περιοχή",τεῦχος 59, ἄνοιξη 2011.

  Γενικά, ὅποιος ἐδιαφέρεται γιὰ τὴν σκέψη μου πρέπει νὰ ἔχῃ στὴν βιβλιοθήκη του ὅλα τὰ τεύχη τοῦ περιοδικοῦ (σήμερα μέχρι τὸ τεῦχος 79) ἤ τοὐλάχιστον νὰ τὰ διαβάζῃ στὶς βιβλιοθῆκες. Στὴν Ἀθήν ἡ Γεννάδιος Βιβλιοθήκη ἔχει ὅλην τὴν σειρά, ἀπὸ τὸ τεῦχος 1(Φθινόπωρο 1996) ἕως τὸ τεῦχος 79.

  Νομίζω ὅτι μετὰ τὸν θάνατό μου τὸ περιοδικὸ αὐτὸ θὰ πάρῃ μεγάλη ἀξία καὶ ὅποιος θὰ τὸ ἔχῃ στὴν βιβλιοθήκη του, καὶ μάλιστα δεμένο σὲ βιβλίο, ὁλόκληρη τὴς σειρά, θὰ εἶναι τυχερός. Ἐγὼ γράφω ἀκατάπαυστα καὶ δὲν ἔχω καιρὸ νὰ ἐμπορευθῶ τὰ γραπτά μου.Τὰ ῥίχνω στὸν ἄνεμο καὶ ὅποιος τὰ πιάσῃ.

  Ναὶ συμφωνῶ μὲ τὴν Bat Ye'or καὶ τὸ βιβλίο της Eurabia τοῦ 2005.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 23. Στὸ τέλος τοῦ παρόντος μηνὸς θὰ κυκλοφορήσῃ στὰ ἀθηναϊκὰ περίπτερα τὸ τεῦχος 240 τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ Τρίτο Μάτι. Διάβασε ἐκεῖ τὸ ἄρθρο μου, "Ἀμερικανικὸς φασισμὸς καὶ Ἰσλάμ". Θὰ εὕρης ἀπαντήσεις.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ Καθηγητά, θα το πάρω.

   Delete
 24. Ἐπειδὴ τὸ παρὸν μπλὸγκ ἀσχολεῖται μὲ ἰδεολογίες, ὅλες σεβαστές, μακριὰ ἀπὸ ὕβρεις καὶ φανατισμούς, ἂναδημοσιεύω παρακάτω ἕνα κείμενο γιὰ τὴν ἰδεολογία τοῦ φιλελευθερισμοῦ ποὺ μόλις ἔλαβα στὸ ἠ/ταχυδρομεῖο μου:

  Φίλε ΟΝΝΕΔίτη
  Εξ αφορμής της απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη να «διαλύσει» τη νεολαία του κόμματος, θέλω να σου αποστείλω μια επιστολή από καρδιάς από έναν άνθρωπο που την υπηρέτησα με πάθος τη δεκαετία του ’80. Με την επιστολή αυτή, θέλω να σου επισημάνω ότι δεν υπηρετείς ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο, αλλά μια ιδεολογία. Τον φιλελευθερισμό. Η πίστη σε κόμματα ακρωτηριάζει την ικανότητα σου να διακρίνεις την αλήθεια από την πλάνη. Ο Φιλελευθερισμός επικράτησε διεθνώς όχι μόνο από την δύναμη να παράγει πλούτο και να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων, αλλά από το βαθύ αξιακό του σύστημα. Ένα αξιακό σύστημα που αξίζει κανείς να το εφαρμόζει ως στάση ζωής σε μια φιλελεύθερη πολιτεία.

  Η ελευθερία των επιλογών και η ευθύνη των αποφάσεων σου, ο σεβασμός στο διαφορετικό, η στοχοποίηση της ζωής σου, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αέναη προσπάθεια να αναπτύσσεις τις ικανότητες σου, η πίστη στον εαυτό σου, η άρνηση των βεβαιοτήτων, η τιμιότητα, η δικαιοσύνη και η ακεραιότητα μεταξύ λόγων και πράξεων, είναι σε γενικές γραμμές η στάση ζωής ενός φιλελεύθερου ΟΝΝΕΔίτη.

  Ένας ΟΝΝΕΔίτης δεν πρέπει να πιστεύει στην «κοινωνική εξίσωση», αλλά στην «κοινωνική διάκριση».
  Ένας ΟΝΝΕΔίτης δεν πρέπει να κρίνει τον άνθρωπο ανάλογα με το χρώμα του , τη φυλή ή την εθνικότητα του, αλλά σύμφωνα με την «αξία» του.
  Ένας ΟΝΝΕΔίτης πρέπει να πιστεύει ότι η ανθρώπινη ζωή και οι «ατομικές ελευθερίες», είναι πάνω από κάθε ετεροπροσδιορισμένο δήθεν «δημόσιο συμφέρον»

  Ένας ΟΝΝΕΔίτης επιδιώκει πάντοτε την κυριότητα των κοινωνικών αγαθών ως αποτέλεσμα αποκομιδής της ατομικής του προσπάθειας και όχι ως επικαρπωτής «κοινωνικών ή κομματικών προσόδων».


  Ο ΟΝΝΕΔίτης δεν πιστεύει στην «καθοδήγηση», αλλά στην «αλληλεπίδραση» των ατόμων. Ούτε καθοδηγείται , ούτε κατευθύνει. Εμπνέει με τη δράση του στην κοινωνία και τον οικονομικό στίβο.

  Ένας ΟΝΝΕΔίτης δεν απορρίπτει ποτέ την «συλλογική προσπάθεια», αλλά θεωρεί αποτελεσματικότερο τον «ανταγωνισμό με κανόνες» . Σε μια φιλελεύθερη κοινωνία εμπορευόμαστε επιτεύγματα και όχι αποτυχίες, ανταλλάσουμε αξίες και όχι ανάγκες. Δεν δουλεύουμε ο ένας για τον άλλο και όμως αναπτυσσόμαστε μαζί.

  Ένας ΟΝΝΕΔίτης δεν προσφέρει στην κοινωνία «θυσιάζοντας» τον εαυτό του, αλλά προσφέρει τα μέγιστα στους συνάνθρωπους του από τα «ατομικά επιτεύγματα» του.

  Ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη έχουν νόημα όταν βοηθάς τον συνάνθρωπο σου στην προσπάθεια του και όχι επιδοτώντας το πρόβλημα του.

  Ένας ΟΝΝΕΔίτης δεν είναι ποτέ υπέρ του πλούσιου, αλλά υπέρ του ικανού ανθρώπου να παράγει πλούτο.

  Ένας ΟΝΝΕΔίτης απεχθάνεται τον πλούτο που δεν έχει κερδηθεί και μισεί την φτώχεια από την αδράνεια και την απραξία. Δεν είναι ανήθικο να αφαιρείς αγαθά από έναν τεμπέλη φτωχό δίνοντας τα σε έναν παραγωγικό πλούσιο. Ανήθικο είναι το αντίθετο.
  Ένας ΟΝΝΕΔίτης δεν δέχεται την «πάλη των τάξεων», ως μηχανισμό προόδου, αλλά την συνεργασία και την «εναρμόνιση κοινών σκοπών» των «αντιμαχόμενων» τάξεων.

  Ο ΟΝΝΕΔίτης δεν αποδέχεται τον όρο της «συλλογικής ή ταξικής συνείδησης», αλλά αγωνίζεται να υπάρχει «ελευθερία συνείδησης» που ο καθένας φέρει ως «ατομική».

  Ο ΟΝΝΕΔίτης δεν αποδέχεται τελοκρατικές θεωρίες με προκαθορισμένες εκβάσεις , αλλά πιστεύει ότι η ιστορία εξελίσσεται σύμφωνα με τις ελεύθερες επιλογές των ατόμων.
  Οι άνθρωποι ψάχνουν θεωρίες που μετατρέπουν τις αδυναμίες τους, τις ενοχές τους και τις αμαρτίες τους σε αρετές. (μαρξισμός- ναζισμός-αθεϊσμός).(συνέχεια).
  ReplyDelete
 25. (συνέχεια τοῦ προηγουμένου)

  Φίλε ΟΝΝΕΔίτη.
  Θέσε στόχους, προχώρα, μεθόδευσε, κέρδισε. Μη στέκεσαι ακίνητος και μη κινείσαι άσκοπα.
  Δεν έχει τόσο σημασία το αποτέλεσμα, αλλά η προσπάθεια. Το άθροισμα των ατομικών προσπαθειών, θα είναι πάντοτε ανώτερο από οποιαδήποτε κοινωνική προσπάθεια.
  Τα δικαιώματα δεν πηγάζουν από την ανάγκη, αλλά από τις επιτυχημένες προσπάθειες.
  Μη διαμαρτύρεσαι, πρότεινε.
  Οι πορείες , οι απεργίες και οι καταλήψεις, είναι πρακτικές των αδυνάτων. Αν κάποιοι έχουν το προνόμιο της δύναμης και κάποιοι θεωρούν την αδυναμία τους σαν δικαίωμα, τότε ποιος ευθύνεται για την ύπαρξη της ανισότητας;
  Καλύτερα να είσαι ένας αποδοτικός εργαζόμενος στην παραγωγή, παρά ένας βαρυσήμαντος διανοούμενος της απραξίας. Οι διανοούμενοι είναι οι πρώτοι που φωνάζουν όταν είναι ασφαλείς και οι πρώτοι που συμβιβάζονται όταν απειλούνται.
  Μη συμβιβάζεσαι με την μετριότητα . Μη φλερτάρεις με την ανικανότητα. Οι πολιτικοί δεν μπορούν να σου λύσουν τα προβλήματα. Η κυβερνήσεις είναι το πρόβλημα. Διεκδίκησε να ανακατεύονται όλο και λιγότερο στα πόδια σου. Αν σου προσφέρουν, αρνήσου. Αν σε κολακέψουν, κουφάσου. Αν σου τάξουν, γέλα. Αν σε εμποδίσουν, επαναστάτησε.
  Χαίρομαι που ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας διέλυσε την παλιά ΟΝΝΕΔ. Δεν διέλυσε την ιδέα , αλλά τη νοοτροπία. Δεν γκρέμισε τα τείχη για να την εξαφανίσει, αλλά για να δώσει την ευκαιρία να μπουν κι άλλοι. Το νέο πολλές φορές δεν γεννιέται αν δεν πεθάνει πρώτα το παλιό. Όσοι λοιπόν μείνετε , αλλάξτε. Όσοι μπείτε να γνωρίζετε ότι η ΟΝΝΕΔ θα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα του προσφέρετε για να μεγαλώσει και όχι ένα θνησιγενές κύτταρο που θα απομυζάτε.
  Έλα και συ να μεταδώσουμε το μεγαλύτερο όραμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος .
  Την ελευθερία!!!

  Αντώνης Κρούστης
  Fileleftheros1966.blogspot.com

  ReplyDelete
 26. Ελευθερία για τί ακριβώς Καθηγητά; Για να τρώμε σούσι και να έχουμε τα πάντα, Έθνος, Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια, Ήθη και Έθιμα γραμμένα στο γνωστό μέρος; Ο άνθρωπος ζει κατά μέσο όρο 80 έτη. Είναι πολύ ΛΙΓΑ για να τα σπαταλάμε σε μία αόριστη και ατομιστική "ελευθερία" με σκοπό την κατανάλωση και την ηδονή. Έχουμε εδώ και πολλά χρόνια επικεντρωθεί στον εδώ κόσμο, τον υλικό ως τον μοναδικό υπαρκτό και ξεχάσαμε τον μετά, μαζί και τον Θεό. Και τώρα...τείνουμε να το πληρώσουμε, ήδη επί της ουσίας το πληρώνουμε με την ίδια μας την καταστροφή ως Λευκή φυλή, ως Δυτικοί και δυτικότροποι ελληνόφωνοι.

  ReplyDelete
 27. Ο Φιλελυθερισμός με την "ελευθερία" του είναι παράνοια. Σαν να λες, θέλω το δεξί μου χέρι ή το δεξί μου μάτι, να βρίσκεται εκτός σώματος, δίχως "υποχρεώσεις", "ελεύθερο". Τί να κάνει ένα δεξί χέρι ή μάτι μόνο του;

  ReplyDelete
 28. Από την άλλη είναι οξύμωρο πώς ο Φιλελευθερισμός και το Κεφάλαιό του, το τέκνο του, δημιουργεί ένα κράτος-τύραννο την στιγμή που ο ίδιος το απεχθάνεται! Αυτήν την αντιφατική πραγματικότητα αδυνατούν να κατανοήσουν οι φιλελεύθεροι που γνωρίζω και τα ρίχνουν όλα στους Εβραίους και όχι στον Φιλελευθερισμό.

  ReplyDelete
 29. "Το άθροισμα των ατομικών προσπαθειών, θα είναι πάντοτε ανώτερο από οποιαδήποτε κοινωνική προσπάθεια."

  Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΖΙ. Αυτό είναι ο Φασισμός. Η προσωπική προσπάθεια του καθενός όσο και του συνόλου μέσα στο πρόσωπο του Ενός Ηγέτη!

  ReplyDelete
 30. Εγώ απαντώ στους φιλελεύθερους ότι ο φιλελευθερισμός έγινε με μία Φυσική Επιλογή της Αγοράς στην αρχή. Δηλαδή η Αγορά αντικατέστησε την Φύσιν ως η νέα τεχνητή "φύση". Συνεπώς δημιουργήθησαν Δεινοσαυροι της Αγοράς οι οποίοι και πλέον την κατέχουν καθώς έφαγαν όλους τους άλλους μέχρι τώρα. Φασισμός και Φιλελευθερισμός μοιάζουν στην Φυσική Επιλογή. Μόνον που ο πρώτος μένει πιστός στην Φύσιν και γεννά ενώβο δεύτερος λατρεύει ένα Matrix και πεθαίνει. Η έννοια της γέννας είναι μόνον χρηματική στον Φιλελευθερισμό, "γεννάται χρήμα...".όχι όμως Αίμα...

  ReplyDelete
 31. Έλληνα Κων/πολίτη,
  για να καταλάβεις πρέπει να διαβάσεις το "Η ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" του καθηγητού Δημήτρη Κιτσίκη. Αλλιώς δεν τα ξεκαθαρίζεις πίστεψέ με

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το έχω διαβάσει φίλε.

   Delete
  2. Τότε φρέσκαρε λίγο το πρώτο κεφάλαιο Η ΓΈΝΕΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΏΝ. Επίσης
   α. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς γράφοντας "ότι ο φιλελευθερισμός έγινε με μία Φυσική Επιλογή της Αγοράς στην αρχή. Δηλαδή η Αγορά αντικατέστησε την Φύσιν ως η νέα τεχνητή "φύση";
   β Όταν χρησιμοποιεις τον όρο "Αγορά" τι ακριβώς εννοείς.
   γ. Τι ακριβώς εννοείς γράφοντας "Φασισμός και Φιλελευθερισμός μοιάζουν στην Φυσική Επιλογή";

   Delete
  3. Γιώργο με συγχωρείς τώρα, 6 ημέρες μετά είδα το σχόλιό σου. Συνήθως κοιτώ τα τελευταία.

   1. Είναι πολύ απλό φίλε Γιώργο. Το μεγαλύτερο ψάρι τρώει το...μικρότερο. Έτσι γίνεται, έτσι γινοταν και ετσι θα γίνεται στην Αγία μα ωμή Θεά Φύση. Η Αγορά είναι η καινούρια Φύση. Όλα για την Αγορά, από την Αγορά, με πλαίσια της Αγοράς! Business, businees, more business and the economy. Η Οικονομία είναι θεά! Και το αβατάρ της, ο ναός της η Αγορά(the market). Εννοείται η παγκόσμια δυστυχώς...

   2. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον Φιλελεύθερο όρο, μολονότι μυημένος στην χρηματική θρησκεία από τα 16 μου. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο "Matrix". Η Αγορά είναι Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΕΘΕΙΑ. Το δούναι-λάβειν, νταραβέρι λαϊκιστί είναι η μοναδική αλήθεια. Η συναλλαγή, το χρήμα, το κλικ των νομισμάτων καθώς αναπηδούν στα χέρια των εμπόρων. Η γνωστή μας "αγορά".

   3. Ότι την δέχονται και την προωθούν. Η Αλήθεια για τον Φασισμό είναι η Θεά Φύσις, ούτε ο Θεός ούτε ο Γιαχβέ, παρά η Φύσις. Πάλι των φυλών/Εθνών, κοινωνικός δαρβινισμός ή μάλλον όχι κοινωνικός μα Εθνικός δαρβινισμός. Συνεπώς δέχεται την Φυσική Επιλογή, την προωθεί και την χρησιμοποιεί μέσω της Ευγονικής προς όφελός του, ή τουλάχιστον αποπειράται. Ο Φιλελευθερισμός, κάνει ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ, μόνον που αντί για πάλη των Εθνών/Φυλών έχεις πάλη των ιδιωτών και του Κεφαλαίου. Πού; Μα μέσω στην νέα Φύση, την Αγορά φυσικά. Φυσική επιλογή με κουστούμια και ταγέρ μέσα σε ουρανοξύστες με αρένα τα χρηματιστήρια έναντι Φυσική Επιλογή με Ξίφος, Δόρυ, Νου και αρένες γεμάτες αετούς και φάσεις.

   Delete
  4. Ο Φιλελευθερισμός είναι το alter-ego του Φασισμού και αντιστρόφως. Το 1 και το 0.

   Delete
  5. Η οπτική μου γωνία ίσως φανεί παράξενη. Δεν είναι όμως καθόλου. Δεν έχω διαβάσει εκτενώς τον Μαρξ. Αναλύω τον Φασισμό και τον Φιλελευθερισμό υπό την δική τους σκοπιά, όχι εκείνη του Μαρξ, μα του Ντ'Ανούνζιο, του Μουσολίνι και του Άνταμ Σμιθ.

   Delete
  6. 1.Το μεγαλύτερο ψάρι τρώει το...μικρότερο. Αν ισχύει αυτό γιατί μετά από τόσα εκατομμύρια χρόνια υπάρχουν ακόμα δισεκατομμύρια μικρά ψάρια. Είσαι σίγουρος ότι στην "Αγία μα ωμή Θεά Φύση" τα μικρότερα ψάρια δεν τρώνε τα μεγαλύτερα;
   2.Δείξε μου μία Φυσική επιλογή(δηλαδή επιλογή που κάνει η φύση) με κουστούμια και ταγέρ μέσα σε ουρανοξύστες με αρένα τα χρηματιστήρια ή μια Φυσική Επιλογή με Ξίφος, Δόρυ, Νου και αρένες γεμάτες αετούς και φάσεις.
   3. Πως δέχεται την Φυσική επιλογή με την Ευγονική; Μήπως η Ευγονική (που είναι τεχνητή, δηλαδή ανθρώπινη κατασκευή όχι φυσική) αρνείται την Φυσική επιλογή και εν τέλει τη Θεότητα της Θεάς Φύσης;

   Delete
  7. ( Ἡ δική μου γνώμη ) 1. Τὰ μεγάλα κράτη ἔχουν πιὸ ἐπεξεργασμένα συστήματα. Ἁσχολοῦνται μὲ το ποιός διαπιστώνει τὴ διαφορὰ στὸ μέγεθος. 2. Ὁ φιλελευθερισμός στὴν οὐσία εἶναι κρυφομοναρχικὸ σύστημα διότι προϋποθέτει νομοθεσία καὶ κεντρικὴ τράπεζα. 3. Ἀκριβῶς. Ἤ περίπου. Ἡ εὐγονικὴ εἶναι Πῦργος τῆς Βαβέλ. Εἶναι Φρανκενστάιν - νὰ φτιάξουμε τὸν Ἀθάνατο Ἄνθρωπο (ὀ γίγαντας Τάλως τῆς ἑλληνικῆς Μυθολογίας).

   Delete
 32. Συνοπτικά. 1) Ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι ἕνα κίνημα ἀπόσπασης προνομίων (δηλαδὴ φοροαπαλλαγῆς) ἐκ μέρους τῆς ἐμπορικῆς ἀστικῆς τάξης καὶ εἰς βάρος τῶν ὑπολοίπων. Τὰ μέλη τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας ἦταν κυρίως ἔμποροι. 2) Τὸ κίνημα αὐτὸ ὑπερέβη τὸ πλαίσιο ἑνός συγκεκριμένου βασιλείου καὶ ἀπλώθηκε σὲ ὅλον τὸν κόσμο δημιουργῶντας αὐτὸ ποὺ λέμε καπιταλισμό. 3) Ὁ φιλελευθερισμὸς προϋποθέτει ὡστόσο χρηματικὴ οἰκονομία ἅρα μιὰ πολύ ἰσχυρὴ κεντρικὴ κυβέρνηση ποὺ νὰ ἐγγυᾶται τὴν ἀξία τοῦ χαρτονομίσματος (ἤ τοῦ ψηφιακοῦ χρήματος, σήμερα) 4) καὶ ἐπειδὴ αὑτὴ ἡ κυβέρνηση δὲν προστατεύει πλέον τὴν γεωργία καὶ τὴν κτηνοτροφία, ὅπως ἔκαναν παλαιότερα γιὰ παράδειγμα ἠ βυζαντινὴ καὶ ἡ ὀθωμανικὴ μοναρχία, ἀλλὰ προστατεύει μόνο τὸ ἐμπόριο, ἡ ἱσχὺς της περιορίζεται στὴν καὶ ταὐτίζεται μὲ τὴν διευκόλυνση τῆς μετατροπῆς ἀγαθῶν ποὺ δὲν ῆταν ἐμπορεύσιμα προηγουμένως σὲ ἐμπορεύσιμα πλέον ἀγαθά. Δηλαδὴ, ἐκδηλώνεται στὴν ὑποβοήθηση τῆς πληθυσμιακῆς αὔξησης τῆς ἐμπορικῆς ἀστικῆς τάξης (ποὺ ἐμπορεύεται) εἰς βάρος τῶν ὑπολοίπων (ποὺ δὲν ἐμπορεύονται). 6) Αὐτὸ προκαλεῖ ὑπογεννητικότητα, διότι ἡ ἀγροτιὰ εἶναι ἡ πιὸ καρπερὴ 7) Ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι λοιπὸν καταδικασμένος σὲ διαρκὴν ἐπέκταση 8) μέχρι νὰ μὴν μπορεῖ πλέον νὰ κάνει τὴν ὠς ἄνω μετατροπή 9) τὰ δὲ ἀποκαλούμενα ἑπαναστατικὰ καθεστῶτα (ἐθνικά, φασιστικά καὶ κομμουνιστικά) εἶναι μᾶλλον δεκανίκια τοῦ φιλελευθερισμοῦ στὴν προσπάθειὰ του νὰ μετατρέψει τὴν γεωργία καὶ τὴν κτηνοτροφία σὲ ἐμπόριο.

  Στὰ μοναρχικά καθεστῶτα, ἐμπόριο γίνεται μὲ τὸ πλεόνασμα, στὸν φιλελευθερισμό καὶ στὰ δεκανίκια του γίνεται μόνον ἐμπόριο καὶ ὁ μόνος στόχος εἶναι τὸ πλεόνασμα. Τὰ ἐθνικὰ καθεστῶτα εἶναι ταγμένα στὴν δημιουργία ἐμπορευσίμου πλεονάσματος, καὶ νομίζω τελικὰ τὰ φασιστικὰ καὶ τὰ κομμουνιστικὰ ἐπίσης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντή
   1. Είσαι σίγουρος ότι ο λιμπεραλισμός προϋποθέτει ότι μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση εγγυάται την αξία του χαρτονομίσματος; Τότε πως υπάρχει το ευρώ;
   2. Το εμπόριο και η χρηματιστική οικονομία είναι η μεγάλη τέχνη της αυτοκρατορίας της Ανατολικής Μεσογείου. Ο σόλιδος (το φλουρί το Κωνσταντινάτο) που εξέδωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε για εφτακόσια χρόνια, από το 313 έως το 1025 μΧ, σταθερής αξίας νόμισμα διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου.«Eτερον δε σημείον δυναστείας των Pωμαίων ο αυτοίς κεχάρισται ο Θεός, λέγω δη ότι εν τω νομίσματι αυτών εμπορεύονται πάντα τα έθνη και εν παντί τόπω απ’ άκρου γης έως άκρου γης δεκτόν εστί, θαυμαζόμενον παρά παντός ανθρώπου και πάσης βασιλείας, όπερ ετέρα βασιλεία ουχ υπάρχει το τοιούτο».(Δες εδώ http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=37545#). Για να έχεις μέτρο συγκρίσεως αρκεί να δεις στο διαδίκτυο την ισοτιμία του δολαρίου. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν είναι σταθερή. Εμπόριο και χρήμα ήταν και είναι ο αξεπέραστος πρωταθλητισμός του οργανισμού της ενδιάμεσης περιοχής, όχι του λιμπεραλισμού.
   3. Παρ όλη την άνθηση του εμπορίου, την πλήρη ανάπτυξη της χρηματιστικής οικονομίας και την ύπαρξη τεραστίων για τα δεδομένα της εποχής αστικών κέντρων ( Πόλη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια κτλ) δεν υπήρχε υπογεννητικότητα. Σήμερα υπάρχουν αστικά συγκροτήματα κολοσσιαίων διαστάσεων στην εγγύς και μέση Ανατολή αλλά όχι υπογεννητικότητα. Αρκεί να σκεφτείς ότι μόνον η Πόλη έχει πληθυσμό όσο η Ελλάδα και η Βουλγαρία μαζί.
   4 Αν κάποιοι είναι καρπεροί αυτοί δεν είναι οι αγρότες, αλλά οι Μουσουλμάνοι.
   5. Το ερώτημα είναι γιατί δεν είναι καρπεροί οι πεφωτισμένοι Γραικόφραγκοι. Στην Κομοτηνή ζουν και οι μουσουλμάνοι ζουν και οι Γραικόφραγκοι, κάτω από το ίδιο καθεστώς (των μνημονίων), μέσα στη Ευρώπη κτλ Γιατί μέσα σε τριάντα χρόνια οι Μουσουλμάνοι έχουν πνίξει τους Γραικόφραγκους της καπότας, παρά τα επιδόματα του μακαριστού Χριστόδουλου;

   Delete
  2. Δὲν βλέπω ποῦ διαφωνοῦμε. Τὸ εὐρὼ κλονίζεται ἀκριβῶς λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἰσχυρῆς κυβέρνησης. Ὁ λιμπεραλισμός ἐπιβάλλεται μὲ κανονιοφόρους (τόσες καὶ τόσες φορές στὴν Ἑλλάδα). Τὰ ἀγροτικά ἤθη μποροῦν νὰ κρατήσουν στὴν πρώτη γενιὰ ἀστυφιλίας λόγῳ ἀπλῆς συνήθειας. Στὸν ἀγροτικὸ κόσμο δὲν ὠφελεῖ τὸ προφυλακτικό. Τὰ γερὰ παιδιὰ εἶναι ἐργατικὰ χέρια.

   Delete
  3. ΥΓ. Ὅπως ἐξηγῶ τὰ μοναρχικά καθεστῶτα δὲν εἶναι ἀντιεμπορικά (ἐμπόριο καὶ ἀπόλυτη μοναρχία ἀλληλοϋποστηρίζονται) ἀλλὰ εἶναι ΚΑΙ ἀγροτικά σχεδόν κατανάγκην. Ὁ φιλελευθερισμός ἔχει τὴν ἰδιοτυπία νὰ εἶναι ΜΟΝΟΝ ἐμπορικός. Ἅν θέλετε, αὐτὸ ποὺ ἔγινε μὲ τὸ εὐρώ, νόμισμα δηλαδὴ κοινὸ ποὺ συνάπτει δεσμούς χωρίς προϋπάρχουσα κεντρικὴ έξουσία ἐπἴ τοῦ έδάφους, εἶναι σὲ μικρογραφία ἠ ἱστορία τοῦ φιλελευθεριμοῦ ὁ ὁποῖος στὶς μέρες μας τείνει νομίζω πρὸς τὴ μοναρχία.

   Delete
  4. Κωσταντή
   "...εὐρώ, νόμισμα δηλαδὴ κοινὸ ποὺ συνάπτει δεσμούς χωρίς προϋπάρχουσα κεντρικὴ έξουσία ἐπἴ τοῦ έδάφους". Ακριβές αλλά αντίθετο με αυτό " Ὁ φιλελευθερισμὸς προϋποθέτει ὡστόσο χρηματικὴ οἰκονομία ἅρα μιὰ πολύ ἰσχυρὴ κεντρικὴ κυβέρνηση ποὺ νὰ ἐγγυᾶται τὴν ἀξία τοῦ χαρτονομίσματος (ἤ τοῦ ψηφιακοῦ χρήματος, σήμερα)".
   3.Για να καταλάβεις δες ποιος εμφανίζεται ως εκδότης σε ένα οποιοδήποτε γιουροχαρτονόμισμα https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2mLXfqqDMAhWJB5oKHTPXBEYQ7AkIPw#imgrc=sj53PtHrWKZNTM%3A

   Delete
  5. 1. Ὅχι, διότι ἡ έξουσία εἶναι...πλωτή (κανονιοφόροι). Ἐπίσης ὀ φιλελευθερισμός μπορεῖ νὰ νοηθεῖ παρασιτικά. Δηλαδὴ τὸ φιλελεύθερο νόμισμα ἀποσπᾶ ἀξία ἀπὸ ἔνα ἄλλο νόμισμα ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ ἀξία χρήσης. Νομίζω αὐτὸ ἐπιχείρησε νὰ δείξει ὀ Μάρξ, ὅτι ἡ ἀποσύνδεση τῆς ἀξίας ἀπὸ τὴν ἐργασία εἶναι ἀπατηλή.

   Delete
  6. Κι αν η εξουσία είναι ξα...πλωτή;

   Delete
 33. Ο φιλελευθερισμός-καπιταλισμός έχει να κάνει με δυο μόνο πράγματα: την κατάργηση του κράτους και την ατομική ιδιοκτησία. Τίποτε άλλο. Ούτε ατομικά δικαιώματα ούτε ‘’ίσια’’ δικαιώματα. Αυτά τα προωθεί ο κομμουνισμός (μαρξισμός-λενινισμός ή σοσιαλδημοκρατία δεν έχει διαφορά για κάποιον που δεν είναι κομμουνιστής ο ίδιος). Αυτά που λέει ο κ. Αντώνης Κρούστης είναι ωραίες αερολογίες που μπορεί να λένε στο κόμμα του το οποίο δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον φιλελευθερισμό. Όπως και κανένα κόμμα δηλαδή. Για να υπάρξει όμως φιλελευθερισμός-καπιταλισμός σήμερα χρειάζεται πρώτα δικτατορία τύπου Πινοτσέτ να ξεβρωμίσει ο τόπος. Αποφθέγματα όπως ‘’ο καπιταλισμός κατέστρεψε τον κόσμο’’, ‘’ο καπιταλισμός διαλύει την οικογένεια’’, ‘’ο καπιταλισμός σκοτώνει κόσμο’’ πρέπει να σταματήσουν και να στιγματιστούν σαν κομμουνιστική και μόνο ρητορική-προπαγάνδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος σύμμαχος της (πολυμελούς) οικογένειας από τον φιλελευθερισμό επειδή μια τέτοια οικογένεια οργανώνεται έτσι που δεν έχει ανάγκη εξάρτησης από το κράτος. Σε αντίθεση με τον κομμουνισμό-σοσιαλισμό που θέλει διαλυμένες ή καθόλου οικογένειες για να εξαρτώνται τα άτομα όλο και περισσότερο από το κράτος μέσω επιδοτήσεων, εξαρτημένης εργασίας και πλύσης εγκεφάλου . Υπάρχουν και άλλα πολλά που μπορεί κάποιος να τα βρει εδώ www.mises.org αν θέλει να έχει (πραγματική) επιστημονική γνώση για τον φιλελευθερισμό και όχι ψευδοεπιστημονική (μαρξιστική).

  ReplyDelete
 34. Φιλελευθερισμός εἶναι ἡ ἑλευθερία νά καταστρέφεις καί ὄχι νά δημιουργεῖς. Αὐτό προσπαθεῖ νά ἀποκρύψει ἡ κουτοπόνηρη πρός Οννεδίτες ἐπιστολή... Ὅτι ἡ ἀγορά ὡς αὐτοσκοπός ὁδηγεῖ στήν καταστροφή. Ἰδίως τήν πνευματική καί πολιτισμική. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι τό περιτύλιγμα . Ἀξιοκρατίες καί πράσινα ἄλογα , ἀφοῦ τά κριτήρια πού προσδιορίζουν τήν ἀξία τά καθορίζουν οἱ αὐτοχριζόμενοι ὡς ἄξιοι καί ἱκανοί. Ἔτσι ὁδηγούμαστε στήν ἠθική τῶν ἀξίων πού βγάζει " ἡγέτες" καί στήν ἠθική τῶν ἀνικάνων καί ἀποτυχημένων πού στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων πρέπει νά δουλεύουν σκληρά γιά τό μεροκάματο βαυκαλιζόμενοι εἴτε μέ ἐθνικά ὁράματα εἴτε μέ ψευδαισθήσεις κατανάλωσης. Τό ζουμί εἶναι ὅτι ἄν " ἀποδειχθεῖς" ἱκανός καί ἄξιος, αὐτό σέ ἀπαλλάσει από ὁποιοδήποτε συνειδησιακό φραγμό. Αὐτή εἶναι ἡ ἠθική τῶν ἀξίων. Ὁ ἄξιος ἔχει τό δικαίωμα νά καταστρέφει χωρίς ὅρια .... ὁ φιλελευθερισμός -ὅπως καί τά δυό κακομαθημένα παιδιά του ὁ κομμουνισμός καί ὁ φασισμός - ἀπεδείχθη πλέον ὅτι εἶναι μιά ἰδεολογία παρά φύσιν ... Τοῦ εἴμαστε - εἰλικρινά - ὑπόχρεοι γιά ὄλα τά τεχνολογικά ἐπιτεύγματα, εἶναι ὅμως καιρός νά πεταχτεῖ στά σκουπίδια...

  ΥΓ. Ὅλα τά ἀνωτέρω δέν ἔχουν καμιά άπολύτως σχέση μέ τό ἑλλαδικόν ἑλῶδες παραλλήρημμα ... Ἡ ἐπιστολή θά εἶχε κάποιο νόημα ὡς ἐρέθισμα γιά σκέψη , κριτική , ἀντιπαράθεση, ἄν ἀπευθυνόταν σέ ἄλλο λαό. Γιά τόν εὑρισκόμενο σέ προχωρημένο στάδιο πολιτικῆς καί πνευματικῆς μαλάκυνσης νεοέλληνα ἔχει τήν ἴδια ἀξία ἁπλοῦ σανοῦ ὡς ζωοτροφῆς, ὅπως καί ἡ διακήρυξη τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμβρη τοῦ Ἀνδρέα, οἱ μεγαλοϊδεατικές μποῦρδες τοῦ Κωλέττη, ἤ οἱ παπαριές τῶν νεοελλήνων καλλιτεχνῶν πού ξεσπάθωσαν κατινίστικα κατά τοῦ Βέλγου Γιάν Φάμπρ ἐπειδή ἔχασαν τήν κρατική ἐπιδότηση ....

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Η "φιλοσοφία" του λιμπεραλισμού είναι η απλούστερη δυνατή φιλοσοφία, διότι απλούστατα....είναι μια φιλοσοφία κλοπής και τίποτ΄ άλλο...Είναι η φιλοσοφία της διπλής ηθικής, που από την μια μεριά κηρύσσει την "ηθική της εργασίας" για τον απλό άνθρωπο και από την άλλη ..... πραγματοποιεί την κρατική κλοπή, είτε από τάξη σε τάξη, είτε από κράτος σε κράτος. "
   Γεράσιμος Κακλαμάνης ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ. σελ.70
   Εσύ zaratustra τα ξέρεις καλύτερα από μένα.

   Delete
  2. Ὁ φιλελευθερισμός δὲν εἶναι μόνο φιλοσοφία καὶ πολιτικὴ οἰκονομία, ἀντιστοιχεῖ σὲ μιὰ σειρὰ νομοθετικὰ μέτρα καλὴ ὤρα σήμερα στὴ χώρα μας, ποὺ ἔχουν μιὰ συγκεκριμένη στόχευση, τὴ φοροαπαλλαγὴ μιᾶς συγκεκριμένης κατηγορίας συναλλαγῶν. Νομίζω, συγκεκριμένα, τῶν συγχωνεύσεων.

   Delete
 35. "ὁ φιλελευθερισμός -ὅπως καί τά δυό κακομαθημένα παιδιά του ὁ κομμουνισμός καί ὁ φασισμός - ἀπεδείχθη πλέον ὅτι εἶναι μιά ἰδεολογία παρά φύσιν".Ἐνδιαφέρουσα Ζαρατούστρα τὰ περὶ "παρὰ φύσιν". Ὑπάρχει δηλαδὴ μία loi naturelle, ὅπως τὴν ὑπερήσπιζαν οἱ Γάλλοι ἐγκυκλοπαιδιστὲς τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. Ενδιαφέρουσες, ενδιαφέρουσες, μα τί προτίνει ο Ζωρόαστρης; Η σωτηρία μας προς τον δρόμο του Βυζαντινού προτύπου διακυβερνήσεως, ης Βυζαντινής συναλληλίας και Θεοκρατίας, περνά απαραιτήτως από τον Φασισμό ή τον Στρασσερισμό/Εθνικομπολσεβικισμό, ο φιλελευθερισμός έγινε καρκίνος και νέκρωσε τα πάντα ενώ ο κομμουνισμός είναι ένα λείψανο, ούτε καν μούμια, δεν ξανάρχεται ούτε με πέτρες. Μόνον κάποιοι μπαχαλάκηδες χαραμοφάηδες του δημοσίου στην Ελλάδα εχουν ακόμη ονειρώξεις της Ανδρεϊκής σοσιαλδημοκρατίας του 1981.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έλληνα Κων/πολίτη
   Δηλαδή μας προτείνεις από την πρώτη παρεκτροπή, την υπεροχή της κλασσικής σκέψεως (δεξιός και αριστερός λιμπεραλισμός) να προχωρήσουμε στην δεύτερη παρεκτροπή, την υπεροχή της ρομαντικής σκέψεως (φασισμός κτλ) προκειμένου να φτάσουμε που; Ποιός είναι ο δρόμος του "Βυζαντινού προτύπου"; Ποιά είναι η βυζαντινή συναλληλία;

   Delete
 37. Και εγώ και φίλοι μου έχουμε πάμπολλες εκφράσει στις αναμεταξύ μας συζητήσεις ότι θα θέλαμε να κάναμε "τζιχάντ" για την Ορθοδοξία και να καθαρίσουμε την χώρα μας από ολόκληρο τον στάβλο του Αυγεία, εγώ προσωπικά ζηλεύω που οι μουσουλμάνοι μείνανε πιστοί στην θρησκεία τους και πολεμούν για αυτή, ενώ εμείς έχουμε διαιρεθεί σε χίλιες δύο παρατάξεις, φιλελεύθεροι, κομμουνιστες, Εθνικοσοσιαλιστές, αναρχικοί και αφήνουμε στην ακρη την θρησκεία σε δεύτερη μοίρα. Το αποτελεσμα: Εμείς αφανιζόμαστε και σε λίγο ο Λευκός ή μάλλον οι Λευκοί φαινότυποι θα είναι σε στάτους ανάλογο εκείνο της φώκιας μονάχους-μονάχους, οντας κυριολεκτικά είδος προς εξαφάνισιν. Το ότι φύγαμε από την θρησκεία και την Βυζαντινή θεοκρατία, οιαδήποτε μορφής, το πληρώσαμε πολύ ακριβά...και το πληρώνουμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έλληνα Κων/πολίτη
   αυτό που προτείνεις μάλλον με το κυνήγι των μαγισσών μοιάζει, μάλλον με την εκκαθάριση της Ισπανίας από τους Εβραίους μοιάζει, μάλλον με τις σταλινικές εκκαθαρίσεις μοιάζει, μάλλον με το ολοκαύτωμα μοιάζει. Σίγουρα πάντως ο καθαρισμός του στάβλου του Αυγεία είναι μύθος του Ηρακλή. Ανάγεται στην μυθολογία όπως έγραψα και προηγουμένως. Δηλαδή τρεις χιλιάδες και βάλε(όσα θέλεις) χρόνια από σήμερα.Η Ορθοδοξία ήγουν η Ανατολική Εκκλησία έχει φτάσει ήδη εδώ και εφτακόσια χρόνια στην σκέψη του Γρηγορίου Παλαμά και συνεπώς καμία ανάγκη καθάρσεως άλλων ανθρώπων δεν έχει. Αν θέλεις τώρα σώνει και καλά να κάνεις καθαρτήριο τζιχάντ άρχισε να καθαρίζεις τον εαυτό σου "Καθάρισον ημας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος".

   Delete
 38. Οἱ ἐνδείξεις ποὺ ἔχουμε μᾶς κάνουν νὰ ὑποψιαζόμαστε ὄτι ἡ raison τῶν ἐγκυκλοπαιδιστῶν, μὲ τὴν ὁποῖα ἔψαχναν νὰ βροῦν τοὺς νόμους καὶ μάλιστα τὴν ὠφέλεια, εἶναι μεταφορὰ τῆς ἀρχῆς τοῦ κέρδους στὴν ζωή, τὸ σῶμα καὶ τὴν κοινωνία.

  Ὅμως ἡ raison ἀφήνει ἀπέξω τὴν ἀπρόβλεπτη ἀντίληψη, καὶ τὸ ἀπρόβλεπτο κορμί, καὶ ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει loi naturelle ὄντας τέχνη κατ ἐξοχὴν.

  Προκειμένου ἡ loi naturelle νὰ ἐνωθεῖ μὲ τὴν loi commune πρέπει τὸ μυαλό νὰ λειτουργεῖ naturellement, δηλαδή ἄνευ σκοποῦ. Αὐτὸ ποὺ εἶναι παρὰ φύσιν εἶναι ὁ σκοπός. Οἱ ἰδεολογίες εἶναι παρὰ φύσιν διότι θέτουν στόχους.

  Τί πάει νὰ πεῖ ὄμως νὰ μὴν ἔχεις σκοπό ; Tὰ ζητήματα αὐτὰ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὸ ζήτημα τοῦ κου Φὰμπρ καὶ τὴ διάσταση μεταξὺ Δύσης καὶ Ἀνατολῆς.

  ReplyDelete
 39. Δέν ἔχω ὑπ' ὄψιν μου τί ὑπεστήριζαν οἱ ἐγκυκλοπαιδιστές.

  " Παρά φύσιν" εἶναι ἡ ἔλλειψις τῆς Ἁρμονίας, τό μή θέσιμο ὁρίων καί ἡ ἔλλειψη μέτρου. Παρά φύσιν εἶναι τό σύμφωνο συμβίωσης, εἶναι τό κυνήγι τοῦ κέρδους ἤ καί τῆς ἀπεριόριστης γνώσης, εἶναι ἡ καταστροφή τῆς φύσεως καί ὁ καννιβαλισμός της, εἶναι ὅμως καί ἡ ἰδεοληπτική προσκόλληση στήν φύση. Πόσα τέτοια κινήματα δέν ἔχουν ἔλθει στό προσκήνιο τίς τελευταῖες δεκαετίες ( ὑγιεινή διατροφή, δικαιώματα τῶν ζώων ... )

  Ἡ παρερμηνεία τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς καί ἀπό τόν φιλελευθερισμό καί ἀπό τόν φασισμό εἶναι δεδομένη, ἀφοῦ ἀντίθετα μέ τίς θέσεις τους ἡ φυσική ἐπιλογή συμβάλλει στήν συντήρηση τῆς φύσεως καί ὄχι στήν καταστροφή της. Ἡ φυσική ἐπιλογή δέν εἶναι ἀνταγωνιστική μέ νικητές καί ἡττημένους, ἀλλά μηχανισμός συντήρησης. Τό ἄν παράγεται χρῆμα ἤ αἶμα δέν ἔχει καί μεγάλη διαφορά ἄν παράγονται ἀνταγωνιστικά, ἀφοῦ ἔτσι παγιώνεται ὁ παρά φύσιν ἀνταγωνισμός...

  Παρά φύσιν, ἀκόμα, εἶναι νά περπατᾶς μέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια πρός τά πάνω, μόνο καί μόνο γιά νά διαφοροποιηθεῖς ...

  ReplyDelete
 40. Γράφει ἡ Πατρικὴ Διδασκαλία τοῦ 1798 [...]ἐλευθερία
  ἀληθὴς εἶναι. Α ἡ διάθεσις τῆς λογικῆς ψυχῆς, ἥτις ποδηγετεῖ χάριτι Θεοῦ τὸν ἀνθρωπον ἐις τὸ καλὸν, χωρὶς ὅμως νὰ τὸν βιάσῃ. Ἡ τοιαύτη ἐλευθερία ὀνομάζεται αὐτεξούσιον. Β
  ἐλευθερία, τὸ νὰ ἠμπορῆ νὰ βάλλῃ εἰς πρᾶξιν τὰς τῆς θελήσεὼς του ὀρέξεις ὁ ἄνθρωπος ἀνεμποδὶστως, ἡ ὁποὶα εἶναι μία ἀνυποταξία. Γ λέγεται ἐλευθερὶα τὸ νὰ ζῆι τινὰς κατὰ τοὺς
  θείους καὶ ἀνθρωπίνους νόμους, τουτέστι τὸ νὰ ζῆι ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε ἔλεγχον τῆς συνειδήσεως [= τύψη], καὶ ἀπὸ παιδείαν πολιτικήν[= ποινικὴ δίωξη]. Ἡ μόνη ἐπαινετὴ ἐλευθερία εἶναι ἡ κατὰ τὸ τρὶτον σημαινόμενο [...]

  Τὰ ἴδια ἀκριβῶς λέει τὸ παραπάνω κείμενο τῆς ΟΝΝΕΔ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντή μου
   χαίρομαι ιδιαίτερα που διάβασες την Πατρική Διδασκαλία. Έχε υπόψη σου ότι ήλθες σε επαφή με ένα από τα μεγάλα και το τελευταίο ίσως (δεν είμαι σίγουρος γιαυτό) από τα πολιτικά κείμενα της Ανατολικής Εκκλησίας. Προφητικό, αποκαλυπτικό, ξεκάθαρο, εντελώς Κιτσικικό, αν μου επιτρέπεται ο νεολογισμός, είναι γραμμένο ακριβώς για να αντικρούσει τον λιμπεραλισμό του κειμένου της ΟΝΝΕΔ (το νυν θρυλλούμενον σύστημα της ελευθερίας) και τις πνευματικές, οικονομικές (θα σας γυμνώσουν από κάθε.. επίγειον πλούτο), πολιτικές, κοινωνικές και άλλες συνέπειες της αποδοχής του. Όλες οι προβλέψεις και οι προειδοποιήσεις του επαληθεύονται με μαθηματική ακρίβεια για μια ακόμη φορά σήμερα.(Βλέπε την κατάσταση στην Γιουγκοσλαβία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στο Ιράκ, στην Λιβύη, στη Συρία κτλ). Με αυτό το πνεύμα προτείνω να το ξαναδείς. Λάβε δε υπόψη σου ότι ήταν τόσο η επιρροή του, ώστε ο αρχηγός και γενάρχης του Γραικοφραγκισμού Αδαμάντιος Κοραής υποχρεώθηκε να εκδώσει την Αδελφική Διδασκαλία για να το αντικρούσει. Σου προτείνω να τη βρεις και να την μελετήσεις. Πολλά θα ωφεληθείς από την αντιπαραβολή. Έχω δε τη υποψία (χωρίς να μπορώ να το αποδείξω) ότι και η Ελληνική Νομαρχία απόσπασμα της οποίας χρησιμοποιείς σε προηγούμενο σχόλιο σου την τεράστια λαϊκή απήχηση της Πατρικής Διδασκαλίας προσπαθεί να εξουδετερώσει.

   Delete
  2. Ναι, εἶναι βασικό κείμενο καὶ θέλει πολλὴ μελέτη ἀλλά ἐπιμένω - τὸ πνεῦμα εἶναι τὸ ἴδιο. Τότε Τουρκοκρατία, σήμερα λιμπεραλισμός, τὰ φυλλάδια αὐτὰ λένε στὸν Ῥωμιὸ νὰ σκύβει τὸν αὐχένα στοὺς κυρίους του. Αὐτὸ τὸ πράγμα καμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὸν Χριστιανισμό. Ὁ Ἰησούς σταυρώθηκε γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων.

   Delete
  3. Πάλι η ίδια αίρεση που στην εξηγώ και δε λες να την κατανοήσεις. Η εξουσία δεν είναι από μόνη της κάτι το κακό και ποτέ ο Χριστιανισμός δεν υπήρξε κοινωνικό πολιτικό κίνημα κατά των εξουσιών. Η εξουσία στην κατά φύσην της μορφή διακονεί τον άνθρωπο. Αυτή είναι η κανονική της – φυσική – χρήση της εξουσίας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία τη χειρίζονται με λάθος τρόπο. Καμία σχέση αυτό το γεγονός με το σταυρικό θάνατο του Ιησού. Ίσα ίσα ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει. Ο σταυρικός θάνατος σου δείχνει να υπομένεις τα σφάλματα της εξουσίας και να μην αντιδράς, αλλά να αλλοιώνεσαι μέσω της μετάνοιας.

   Delete
  4. Ἐγὼ εἶμαι αἱρετικός καὶ πιστεύω στὴ μή-ἐξουσία. Δὲν διαβάζω ἔτσι τὴν Σταύρωση. Δὲν διαβάζω τὸ στρέψε τὀ ἄλλο μάγουλο σὰν κάτσε νὰ τὶς φᾶς. Οὔτε νὰ ὑπομένεις οὔτε νὰ τὴν προκαλεῖς ὅμως. Ἕτσι πιστεύω. Δὲν ταὐτίζω τὸν Χριστιανισμὸ μὲ τὴν ἐκκλησία. Τον ταὐτίζω μὲ τὸν Χριστό.

   Delete
  5. Κωσταντή
   Ο όρος Τουρκοκρατία κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν είναι ακριβής. Για περισσότερα δες " Δ. Κιτσίκης ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗς ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ μέρος δεύτερο Η ΔΙΑΔΟΧΗ " Στάσου με ιδιαίτερη προσοχή σε δύο Έλληνες στρατηγούς τον Εβρενό και το Ζαγανό

   Delete
 41. Σημ. Ὁλη αὐτὴ ἠ φιλολογία περὶ ἐλευθερίας κάνει πὼς δὲν βλέπει τὴν ἀρχὴ τῆς πραγματικότητας. Πραγματικότητα εἶναι αὐτὸ ποὺ βλέπεις, σκέφτεσαι καὶ αἰσθάνεσαι. Σκλαβιά εἶναι νὰ κάνεις πὼς δὲν τὸ βλέπεις, σκέφτεσαι, αἰσθάνεσαι. That's all.

  ReplyDelete
 42. Το μεγαλύτερο πλήγμα υπήρξε η δολοφονία του Χριστόδουλου. Εάν δεν είχε γίνει σήμερα θα είχε κάνει φονταμεταλιστική Ορθόδοξη επανάσταση...αλλά δεν το θέλανε οι Μ.Δυνάμεις βλέπετε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έλληνα Κων/πολίτη
   είναι δυνατόν η Ανατολική Εκκλησία να αρνηθεί την εμπειρία της (την εμπειρία των Αγίων της δηλαδή), να κόψει το κεφάλι της που είναι ο Χριστός, να αρνηθεί την καθοδήγηση του Παρακλήτου (του Αγίου Πνεύματος) και να γίνει Προτεσταντική; Γιατί Φονταμενταλισμός σημαίνει Προτεσταντισμός. Δες εδώ https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
   Την Εκκλησία Κωσταντή μου την κυβερνάει ο Παράκλητος. (Άσε δε που ο Παράκλητος κυβερνάει και την ιστορία. Γεράσιμος Κακλαμάνης ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ). Δεν την κυβερνάει κανένας Χριστόδουλος ή Ιερώνυμος. Τις δε Μεγάλες Δυνάμεις δεν χρειάζεται τώρα να σου πω που τις γράφει ο Παράκλητος. (Που η ένδοξος και χαριεστάτη θέα της παρά πάσι φθονουμένης περικαλλούς Ιταλίας; Που ο αδαπάνητος θησαυρός της των Βενετών αρχαιοτάτης και γαληνοτάτης εξουσίας; Πού οι Φράγκικη Επανάστασις; Που η Γηραιά Αλβιών;)
   Έλληνα μου ο Θεός να τον συχωρέσει το μακαριστό. Ας έχουμε την ευχή του. Ουδείς άσφαλτος και ουδείς αναντικατάστατος. "Συ Μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις".

   Delete
  2. Τἠν ἐκκλησία τὴν τρέφουν οἱ πιστοὶ καὶ τὰ κράτη οἱ φορολογούμενοι. Αὐτὲς οἱ δύο κατηγορίες ἀλληλοἐπικαλύπτοντο ἐπὶ Βυζαντίου καὶ Τουρκοκρατίας... τοὐλάχιστον. Σήμερα δὲν ξέρουμε ποῦ πάνε τὰ λεφτά.

   Delete
  3. Τους κληρικούς(παπάδες) πρέπει να τρέφουν οι πιστοί και όχι να τους πληρώνουν τα κράτη. Γιατί πρέπει να είναι υπηρέτες των πιστών, να εξαρτάται η ζωή τους και το μέλλον τους από τους πιστούς και όχι κολαούζοι της κάθε εξουσίας. Δες την παραβολή του καλού ποιμένος. Γιατί νομίζεις ότι ο βοσκός χυμάει στους λύκους και ο μισθωτός φεύγει; Μη μου πεις γιατί ότι ο βοσκός είναι καλός και ο μισθωτός κακός!

   Delete
 43. Ο Φασισμός δεν αντιλαμβάνομαι πώς είναι οαράφύσιν παραγωγή αίματος διαμέσου της Φυσικής Επιλογής. Δεν μιλώ για Εθνικοσοσιαλισμό και φυλολογική(με ύψιλον) ευγονική, μα για καθαρό Φασισμό. Ή έστω για ευγονική όπως την ορίζει ο Δημόπουλος, η οποία με ευρίσκει 100% σύμφωνο.

  ReplyDelete
 44. Δασείν, ο φιλελευθερισμος χρησιμοποιεί το κράτος ως πιόνι του για να μεγαλώσει την αγορα.

  ReplyDelete
 45. Εν τω μεταξύ ο μέγας Τραμπ σάρωσε προχθες στην Νέα Υόρκη!! Μπράβο και ζήτω!! Να γίνει η Αμερική και πάλι λευκή και να φάνε φάπες οι πάνθηρες του Σάντερς!

  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election_in_New_York,_2016

  ReplyDelete
 46. Τους Ρεμπουμπλικανούς αντιπάλους του, τους εξουδετέρωσε, δε!!

  ReplyDelete
 47. ΖΗΤΩ Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ! ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ! ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕ ΚΑΙ ΠΑΤΤΑΚΕ!

  Τότε πού γυριζόντουσαν ταινίες Ελληνικες και οχι γραικυλικές...

  https://www.youtube.com/watch?v=X6sR3yT0o3E

  Αφιερωμένο σε όσους επίστευσαν στους "αδερφούς" Σλαύους και τον κοινό μας κομμουνιστικό "παράδεισο".

  ReplyDelete
 48. Γιώργο Νιάκα, σεις οι ελλαδίτες φοβάστε και την σκιά σας! Φοβάστε να λερώσετε τα χέρια σας, φοβάστε να βουτήξετε στον βώθρο της Μεταπολήτευσης και να τον αδειάσετε...δεν πειράζει θα το κάνουμε εμείς, οι Φασίστες για εσάς. Τόση δυσοδία δίχως αίμα δεν ξεπλένεται...και θα πεσει πολύ και τότε θα πάθετε σοκ μεγάλο! Μία οι λάθρο, μία οι Αλβανοί και οι εσωτερικοί αλλαχουακμπάρηδες, μία οι γραικύλοι ψευτο-μεγαλοαστοί που θα τρέξουν στην γηρασμένη μητριά του πεζοδρομίου, ονόματι "Ευρώπη"(Ε.Ε.). Θα μείνουμε εμείς...οι λίγοι...εκείνοι πους ως μειονότητες φτιάχνουν την Ιστορία, εκείνοι που φυλάνε Θερμοπύλες και προετοιμάζονται για την Ώρα αντί να αμπελοφιλοσοφούν περί "παρεκτροπών"...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ατρόμητε Ελληναρά μου εσύ,
   όλος αυτός ο χαμός,... οργάνωση (Ήδη οργανώνονται αυτόνομες ομάδες Εθνικιστών παντού, όλων των ειδών από Στρασσεριστές μέχρι Εθνικοσοσιαλιστές...)!!!, πάρκιγκ!!!... για να αδειάσετε ένα βόθρο; Προσέξτε όμως γενναίοι μου (του Μπρανκαλεόνε), όταν με το καλό θα "βουτήξετε στο βώθρο της Μεταπολήτευσης" μη σας πάρουν οι μυρωδιές και μείνετε στον τόπο (μέσα στο "βώθρο της Μεταπολήτευσης" ) και εσείς "...οι λίγοι...εκείνοι πους ως μειονότητες φτιάχνουν την Ιστορία, εκείνοι που φυλάνε Θερμοπύλες και προετοιμάζονται για την Ώρα αντί να αμπελοφιλοσοφούν περί "παρεκτροπών"..." και σας βάλλουν και τη φωτεινή επιγραφή (στο στόμιο του "βώθρου της Μεταπολήτευσης") ΟΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ (των εκκενωτών βόθρων) ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ.

   Delete
  2. Τίγκα στις αιρετικές απόψεις είσαι, λόγω του εθνοφυλετισμού και του ναζισμού. Χαίρομαι που και ο Γιώργος Νιάκας το αντιλήφθηεκ με την πρώτη. Ώρες ώρες σκέφτομαι, είμαι ο μόνος που τα αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο ή τα αντιλαμβάνονται και άλλη και δε μιλούν;

   Delete
  3. Εγώ όταν καταστραφεί το κρατίδιο εχω καταφύγιο αν και δεν θα πάω θα μείνω να πολεμήσω, εσύ που θα πας Νιάκα Γεώργιε; Το εχεις σκεφθεί; Είδαμε ποσο πανικοβληθήκατε όταν λείψανε τα σούσι λόγω δημοψηφίσματος και είχαμε ουρά στις τράπεζες. Αυτό δεν ήταν τίποτα...μακάριοι οι πτωχοί τώ πνεύματι...

   Delete
  4. Και γιατί ΠΑΝΤΟΤΕ εμείς ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ψηφίζουμε ΠΑΝΤΟΤΕ καλλίτερα από εσάς και έχούμε περισσότερο μυαλό από εσάς; Όλοι εδώ Ελβετία ξέρουν και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της Χ.Α. Αλλά την ψηφίζουμε σαν την μοναδική Επαναστατική δύναμη!

   Delete
  5. Έλληνα Κων/πολίτη μου
   σου ζητώ να με συγχωρέσεις για το προηγούμενο σκωπτικό ύφος μου. Δεν είχα σκοπό να σε θίξω. Αυτό που ήθελα ήταν να σου δείξω σε τι τραγελαφικές καταστάσεις οδηγεί η λογική των εκκαθαρίσεων ανθρώπων και βόθρων.
   Χίλια συγνώμη

   Delete
  6. Οδηγεί στην άνοδο Ηγετών, για τους οποίους η Ιστορία γράφει σελίδες. Από Μέγα Αλέξανδρο και Μέγα Κωνσταντίνο μέχρι τον Χίτλερ, τον Στάλιν και τον Μάο.

   Delete
  7. Έλληνα Κων/πολίτη,
   γιατί εσείς, που ζείτε στην Ελβετία, ζείτε στην μόνη χώρα του κόσμου(εκτός του Αγίου Όρους) που έχει ελληνικό πολίτευμα. Εμείς εδώ ζούμε στη Γραικοφραγκιά.
   Παρόλα αυτά υπάρχει και η πιθανότητα να κάνετε και εσείς κάποιο μικρό έστω λαθάκι.

   Delete
  8. Ναί, ένα κατά 99%. Δεν έχει Ελληνικό, Ελβετικό πολίτευμα έχει και για αυτό προοδεύει. Έχει το πολίτευμα που της ταιριάζει, ενώ η Ελλάδα όχι...

   Delete
 49. Ήδη οργανώνονται αυτόνομες ομάδες Εθνικιστών παντού, όλων των ειδών από Στρασσεριστές μέχρι Εθνικοσοσιαλιστές...η Ώρα έχει έρθει και ο οίκος ανοχής των δημοκρατών είναι παντελώς ανίκανος να αντιδράσει...ο στρατός τώρα θα το δείξει η Ιστορία. Εάν έχει Λεωνίδες ή Εφιάλτες στην κεφαλή...

  ReplyDelete
 50. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 51. Η ταινία αφιερώνεται και στους "Αρίους" με Εθνικοσοσιαλιστές ονειρώξεις περί Ηνωμένης Γερμανικής Ευρώπης...να δείτε τί "ωραία" μας μεταχειρίστηκαν οι "φυλετικοί μας αδερφοί" Γερμανοί...ε ρε γλέντια! Ο ένας ήθελε να προδώσει την Ελλάδα στον Χίτλερ, τους Γερμανούς, Ιταλούς και τους Βουλγάρους, ο άλλος στους Σλαύους και τους Βουλγάρους! Πώς να μην επικρατήσουν οι Άγγλοι και μετά οι ΗΠΑ ρε παιδιά?! Λέτε να φταίνε πάλι Εβραίοι;;;;;

  ReplyDelete
 52. Ὅπως ἀποδεικνύεται παραπάνω, γιὰ τετρακόσια χρόνια καὶ βάλε ἡ ὀρθοδοξία ἀνεγνώριζε τὴν τουρκικὴ ἐξουσία σὰν διάδοχο τῆς ῥωμαϊκῆς, πράγμα ποὺ σημαίνει - καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιβεβαιώνουμε ταξιδεύοντας στὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο - ὅτι ἀπὸ πολλές ἀπόψεις τὸ Βυζάντιο δὲν τελείωσε τὸ 1453 ἀλλὰ τὸ 1821.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα έχεις μπερδέψει εντελώς. Δε μας ενδιαφέρει τι πιστεύουν οι προδότες ανθενωτικοί. Η Εκκλησία δεν είναι διοικητικό σχήμα, ούτε ασκεί εξουσία. Επίσης ποτέ στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η Εκκλησία δεν βρισκόταν σε ίση θέση με τη διοίκηση, πόσο μάλλον σε ανώτερη. Η Εκκλησία με οποιονδήποτε τρόπο διακυβέρνησης ενός τόπου, όποιος τόπος κι αν είναι αυτός, θα συνεχίσει κανονικά να υπάρχει με το οποιοδήποτε καθεστώς.

   Delete
  2. Σύμφωνοι ἀλλὰ αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι διφορούμενο. Στὴν Πατρικὴ Διδασκαλία 1820 ὁ ψευδεπίγραφος κατὰ Κοραῆ συγγραφέας τὸ λέει ξεκάθαρα - ὄχι μᾶς εἶναι ἀδιάφορη ἡ κοσμικὴ ἐξουσία, ΠΡΕΠΕΙ νὰ ὑπακοῦμε στὴν κοσμικὴ ἐξουσία ἀκόμα καὶ ἄν εἶναι ἄδικη. Ἑδῶ, τὰ δύο κείμενα, τοῦ Κοραῆ (ἐν μέσῳ νικῶν τοῦ Βοναπάρτη, νομίζω) καὶ τοῦ Πατριαρχείου, κατὰ τοὺς περισσότερους.http://library.greekeducation.org/korais001.pdf

   Delete
  3. Συγχέεις την ιδεολογία που κουβαλάει μαζί της η Εκκλησία(δηλαδή το Ρωμαϊκό Imperium) με την πραγματικότητα. Ναι, αλλά οι ιδεολογίες σχεδόν πάντα βρίσκονται εκτός πραγματικότητας...

   Delete
  4. Κωσταντή
   1. Οι όροι "τουρκική εξουσία" και "Βυζάντιο" είναι όροι που χρησιμοποιούν οι Φράγκοι για να μειώσουν την δισχιλιετή και πλέον πολιτική ενότητα και έκφραση του συνόλου οργανισμού της ενδιάμεσης περιοχής, που θεμελίωσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Προτείνω τους όρους Οθωμανία ή Οθωμανών δυναστεία ή βασιλεία και Ρωμανία ή Ρωμαίων δυναστεία ή βασιλεία.
   2. Ο γιός του Σουλεϊμάν του α΄(Κανουνί) και μιας Ρωσίδας(Χιουρέμ Σουλτάν) μπορεί να είναι μόνο Τούρκος (Σελιμ ο β΄ ο Μέθυσος); Ο γιός του Σελίμ του β' και μίας Ελληνίδας Κερκυραίας (Καλής Κουαρτάνου-Νουρμπανού Σουλτάν) μπορεί να είναι μόνο Τούρκος( Μουράτ ο γ΄), αφού ο πατέρας του δεν είναι μόνο Τούρκος και η μητέρα του είναι Ελληνίδα.
   Λάβε δε υπόψη σου ότι για τους Εβραίους (άλλος μεγάλος και παρεξηγημένος πυλώνας του οικοδομήματος της ενδιαμέσου περιοχής), Εβραίος είναι κάποιος αν η μάνα του (και όχι ο πατέρας του) είναι Εβραία.
   3. Ο πολιτικός οργανισμός της ενδιάμεσης περιοχής πιστεύω ότι τελείωσε με το κίνημα των Νεοτούρκων το 1908. Σ΄αυτό βέβαια αρμοδιότερος να μας διαφωτίσει είναι ο καθηγητής Δ. Κιτσίκης

   Delete
  5. Ιωάννη
   "Με το ακαθορίστου περιεχομένου εφεύρημα "Ευρώπη" είναι φυσικό τα πράγματα να μην εξικνούνται παραπέρα από τον...Ιωάννη Παλαιολόγο και να παραγνωρίζεται η όντως βαθυτάτη πανευρωπαϊκή συνείδηση των"ανθενωτικών", οι οποίοι εργάσθησαν με ιστορικό αισθητήριο την ενότητα του μεσογειακού οργανισμού, ώστε ακριβώς να έχη σήμερα η Ευρώπη τις (επί του παρόντος δυνάμει) προϋποθέσεις για μια ιστορική ενότητα του Μέλλοντος."
   Γεράσιμος Κακλαμάνης ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ σελ. 343

   Delete
  6. Σε παρακαλώ πολύ ρε φίλε. Άκου εκεί πανευρωπαϊκή συνείδηση οι ανθενωτικοί. Οι ανθενωτικοί για την ακρίβεια ήταν όλοι αντιδυκιστές. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά γνώριζαν κάτα βάθος ότι ο Πάπας εκείνη την εποχή δεν είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις που ήταν αναγκαίες για να σωθεί στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό όντως ίσχυε στην πραγματικότητα. Για αυτό και τελικά κατέφθασαν μόνο 700 Γενουάτες (κάτι που οι σημερινοί ανθενωτικοί προπαγανδιστές το ερμηνεύουν ως εκδίκηση του Πάπα ή ως υποκριτκή στάση, πρόσεξε πως αλλάζουν οι εποχές). Όμως κατόπιν οι ανθενωτικοί άρχισαν να προπαγανδίζουν εκφράσεις του στυλ «μπόρα είναι θα περάσει», «μας δοκιμάζει ο Θεός» κλπ. Τους δοκίμασε επί 500 χρόνια ο Θεός και ελπίζω να έβαλαν μυαλό (αν και δε το βλέπω)...

   Και πάλι όμως, ρεαλιστικά μιλώντας θα έπεφτε η Πόλη. Μόνο αν κατέφθαναν χιλιάδες από τη Δύση υπήρχε ελπίδα, για αυτό και προηγήθηκαν τόσες επαφές με τους δυτικούς επί δύο αιώνες.

   Delete
  7. Έπειτα ισχυρίζονται μερικοί ότι «παιδιά ας είμαστε θετικοί απέναντι στον Μωάμεθ και τους Τούρκους», καθώς έτρφε σεβασμό και εκτίμηση προς την Κωνσταντινούπολη και τους Ρωμαίους. Και τι με νοιάζει εμάς αυτό; Αν έτρεφε συμπάθεια προς τους Ρωμαίους και την πόλη, ας αποχωρούσε ειρηνικά. Δε γίνεται να συμπαθείς κάποιον και ταυτόχρονα να τον πολιορκείς επί δύο μήνες, σε μια μάχη με 150.000 άνδρες έναντι 7.000 ανδρών.

   Delete
  8. Ιωάννη μου
   σου έπεσε λίγο βαρύ για να το χωνέψεις με την πρώτη ε; Το καταλαβαίνω και μένα έτσι μου έπεσε, σαν κεραμίδα στο κεφάλι, όταν το πρωτοδιάβασα. Για να στο ελαφρύνω λίγο, δεν λέει δυτικοευρωπαϊκή συνείδηση, λέει πανευρωπαϊκή, οπότε εκεί μέσα χωράει και κανένα μίασμα

   Delete
  9. Γιάννη οἱ ἰδεολογίες εἶναι πραγματικές ὅσο ἡ λέξη Θεός.

   Delete
 53. ΥΓ. Νομίζω ὄτι προτάσεις ὅπως -τότε ἦταν καλυτερα- ἤ -τότε ἦταν χειρότερα- ἀνήκουν περισσότερο στὴ λογοτεχνία - ἤ μερικὲς φορὲς στὴν πολιτικὴ προπαγάνδα - παρὰ στὴν ἱστορία. Ἐξάλλου, πάντοτε οἱ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστήμες, ἠ θεολογία καὶ ἡ ῥητορική ἦταν ἐπιρρεπείς στὸ ἀμάρτημα τῆς γενίκευσης. Ἡ ἱστορικὴ ἐμπειρία ὅμως προ-ἀστικῶν, προ-ἐθνικῶν καθεστώτων, ὅπως ἦταν τὸ ὀθωμανικό, ἔχει ἀφήσει κάποια εὐδιάκριτα ἴχνη ποὺ ἀφήνουν νὰ ὐποτεθεῖ ὄτι ἐρωτήματα, ἀναζητήσεις ποὺ δὲν καλύπτονται ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τοῦ ἀστικοῦ κράτους καὶ τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ εἶχαν ἀπασχολήσει ἀρκετὰ σοβαρὰ τὰ καθεστῶτα αὐτὰ, καὶ δὲν πρέπει νὰ διαγράφονται μὲ μονοκοντυλιὰ σὰν καθυστερημένα, δεσποτικὰ καὶ ἀλλόφυλα, ἀλλὰ νὰ μελετῶνται σὰν ἀξιόλογοι κλάδοι τοῦ ἐπιστητοῦ. Τὸ ὄτι εἴμαστε στὸν πάτο τοῦ βαρελιοῦ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς βυζαντινές καὶ ὀθωμανικές σπουδές, ἐνῶι τῖς ἐποχὲς αὐτές τὶς ζοῦμε καὶ σήμερα στὸ πετσί μας, εἶναι ἀπλῶς μιὰ ἔνδειξη ὅτι ἔχουμε διαμορφωθεῖ μὲ ἕναν εἰκονότυπο κατὰ νοῦ ποὺ ἀνταγωνίζεται πολλὲς φορὲς τὰ δεδομένα τῆς πραγματικότητας καὶ τοῦ ψυχισμοῦ. Δίνω ἕνα τυχαῖο παράδειγμα.

  Γιατί ὑποθηκεύτηκε ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη, ὀ κόσμος τρέμει μὴν τοῦ πάρουνε τὰ σπίτια, τρέχει νὰ πληρώσει τὸν ΕΝΦΙΑ, καὶ δὲν καταλαβαίνει τί τοῦ γίνεται ; Ἵσως ὀ ἀγρότης ποὺ πλήρωνε τὸ χαράτσι ἐπὶ Τουρκοκρατίας νὰ ὑπέφερε περισσότερο - δὲν ἔχει νόημα νὰ κάνεις τέτοια παιδαριώδη σύγκριση - ἀλλὰ νὰ ἤξερε καλύτερα τί τοῦ γινόταν. Βέβαια, μόνον ἐμείς ξέρουμε καὶ δὲν ξέρουμε, ὁ μῦθος εἶναι ἕνας τρόπος νὰ ῥωτήσεις καὶ νὰ μάθεις προσωρινά. Ἕτσι λειτουργοῦσε ὀ μῦθος στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα σύμφωνα μὲ τοὺς μελετητές καὶ πρέπει ὀ μῦθος νὰ παραμένει ζωντανὸς γιὰ νὰ μαθαίνεις. Ἡ καταστολὴ τοῦ μύθου μὲ ἐπιχείρημα τὴν ἀνακρίβειά του εἶναι λογοκρισία ἱεροεξεταστοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντή
   Η Οθωμανία που είναι συνέχεια(όχι στατική αλλά δυναμική και εξελικτική) της Ρωμανίας, που είναι συνέχεια (δυναμική και εξελικτική) των ελληνιστικών χρόνων και του Αλεξάνδρου, δεν ανήκει στα προ-αστικά και πολύ περισσότερο στα προ-εθνικά καθεστώτα. Είναι αστικό (υπό την έννοια της υπεραναπτύξεως της χρηματιστικής και εταιρικής οικονομίας, του διεθνούς εμπορίου κτλ) και μετα-εθνικό ή δι-εθνικό καθεστώς.
   Το γεγονός ότι οι μόλις εξαχθέντες της δουλοπαροικίας Δάκες, Αλαμανοί, Φράγκοι, Λομβαρδοί, Γότθοι, Σάξονες και λοιπά βαρβαρικά φύλλα, μετά από μύριες όσες σφαγές, βαρβαρότητες και ωμοφαγίες, άρχισαν από τον 15 αιώνα μΧ, να επιδίδονται, όπως επιδίδονται, στο ευγενές σπορ του εμπορίου και να εισέρχονται από το στάδιο της δουλοπαροικίας, στο στάδιο της εξαρτημένης εργασίας, όπου και βρίσκονται ακόμη (τώρα βρίσκονται στο οικονομικό στάδιο των λατιφουντίων, ήγουν του γιγαντισμού των επιχειρήσεων, γιαυτό έχουν λυσσάξει με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές) και υπέγραψαν το 1648 τη Συνθήκη της Βεστφαλίας, που είναι η βάσις των ούτω καλουμένων εθνικών τους κρατών, δεν σημαίνει ότι οι λαοί της ανατολικής μεσογείου ευρίσκονταν στο ίδιο χάλι. Αντιθέτως οι πολύ πιο εξελιγμένοι λαοί της ανατολικής μεσογείου, όπως και οι λαοί της Άπω Ανατολής(Κίνα), είχαν ήδη από αιώνων περάσει από το νηπιακό στάδιο των βεστφαλιακών εθνοκρατών και ευρίσκοντο στο επόμενο στάδιο της πολιτικής εξελίξεως, το μεταεθνικό ή διεθνικό και στο επόμενο στάδιο της αστικής οικονομίας, το στάδιο της εταιρικής οικονομίας, σε αυτό που αποκαλείται συνοπτικά οικουμένη, ήγουν κατοικουμένη, δηλαδή πολιτισμένη.
   Εδώ έρχεται ο χριστιανισμός και αργότερα το Ισλάμ, για να εκφράσει αυτή τη νέα πραγματικότητα, δηλαδή το πως θα κυβερνηθούν και θα συντεθούν όλες αυτές οι συλλογικότητες και εθνότητες, τα σύνολα και τα υποσύνολα, στο πλαίσιο του ενιαίου πολιτισμικού υποβάθρου, που συνέστησε ο ελληνικός πολιτισμός (γλώσσα, φιλοσοφία, μουσική κτλ).
   Γιαυτό και συνιστά αναχρονισμό και σοβαρότατη οπισθοδρόμηση για την ενδιάμεση περιοχή ο Νασιοναλισμός (nationalism από το λατινικό natio=γεννώ), που στην ελληνική πρέπει να αποδίδεται ως Φυλετισμός ή Γενετισμός (και όχι Εθνικισμός , που προέρχεται από το έθος και δηλώνει όχι φυλή αλλά πολιτισμό, βλέπε " έθνος άγιον" ), πολλώ δε μάλλον ο Φασισμός και τα εξαρτώμενα του.
   Επιπλέον όπου (ο Νασιοναλισμός) υπήρξε(με πρώτο ενεργούμενο το γραικοφραγκισμό) και είναι, το βασικό εργαλείο διαλύσεως της ενότητος και της λειτουργικότητος του συνόλου πολιτισμικού (πολιτικού, οικονομικού κτλ) οργανισμού της ενδιαμέσου περιοχής και της συνεπεία της διαλύσεως αυτής, παντοειδούς απομυζήσεως των πλουσιοτάτων πόρων της.
   Γιαυτό και οι Έλληνες ως μέγεθος πολιτισμικό ( οι της ημετέρας παιδεύσεως μετέχοντες, ήγουν και ως Χριστιανοί και ως Μουσουλμάνοι) δεν μπορούν να είναι Νασιοναλιστές διότι γενόμενοι Νασιοναλιστές ακυρώνουν την ιστορία τους και την πολιτισμική πρόοδο και ηλικία τους και γίνονται πολιτισμικά εκτρώματα (γίγαντες με μυαλό νάνου, παιδογέροντες, ενήλικες που φορούν βρεφικά ρούχα και υποδήματα κτλ). Οι Έλληνες μπορούν να είναι Κιτσικικοί και μόνον Κιτσικικοί. Διότι ο Καθηγητής Δημήτρης Κιτσίκης, έχει κάνει την μόνη ελληνική πολιτική και πολιτισμική πρόταση (ελληνοτουρκική ομοσπονδία), που οδηγεί μαθηματικώς στην ανασύσταση του όλου οργανισμού της ενδιαμέσου περιοχής, μεγαλοφυώς (και όχι βενιζελικώς) προσαρμοσμένη εις την γεωπολιτική πραγματικότητα.

   Delete
  2. Συμφωνῶ σὲ γενικές γραμμές ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀνάλυσή σας λείπει κατὰ τὴν γνώμη μου τὸ ζήτημα τῆς ἐξουσίας, ποὺ θίγω παρακάτω μὲ τὸ τσιφορικό κειμενάκι μου. Δηλαδή δὲν μπορεῖς νὰ μιλήσεις γιὰ κρατικές ὀντότητες χωρὶς μιὰ θεωρία ποὺ νὰ ἐξηγεῖ τὴν προέλευση τῆς ἐξουσίας μιὰ καὶ κράτος = ἐξουσία μαζὶ μὲ τὴν αἰσχύλεια βία. Πρῶτα μὲ ἐνδιαφέρει ἑμἐνα βάσει ποίου σκεπτικοῦ θὰ προστατετυτεῖ τὸ ἐμπόριο καὶ ἔπειτα τὸ ἐμπόριο.

   Delete
 54. Κωνσταντινουπολίτη, ποιὸς χρηματοδοτεῖ τὰ ἐθνικιστικὰ κινήματα στὴν Εὐρώπη ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η Ρώσσία και ίσως η ίδια η ΗΠΑ καθώς θέλει να διαλύσει την Ε.Ε. η τελευταία και να έχει κράτη φιλικά προσκείμενα σε αυτήν, η πρώτη.

   Delete
  2. Ἅν εἶναι ἔτσι, τὰ ἐθνικιστικὰ κινήματα μοιάζουν λίγο μὲ Μ.Κ.Ο.

   Delete
  3. Ναι αλλά υπέρ του Έθνους όχι κατά....

   Delete
  4. Ποιανοῦ ἔθνους ;; Ὡς ἀφηρημένη ἔννοια ;; Αὐτὸ νομίζω εὶναι ὁ ἐθνικισμός. Γι αὐτὸ ἔχεις τὸ τρελλό ὁ Γερμανός ἐθνικιστὴς νὰ τὰ βρίσκει μὲ τὸν Γάλλο. Γιὰ τὴ δικὴ μου συγκρότηση ὅλα αὐτὰ εὶναι σεβαστὰ μὲν ἀλλὰ τοῦ μπῦρα κλάμπ.

   Delete
 55. Οι ξιφολόγχες ακονίζονται. Ο σοφός λαός λέει, όποιος ακονίζει πολλά μαχαίρια, του μπαίνει και ένα στον κώλο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχαχαχαχαχαχα, εγώ δεν χω κανένα μαχαίρι, το μυαλό και την ψυχή μου μονάχα.

   Delete
  2. Πρόσεχε μην ακονίσεις πολύ το μυαλό σου.

   Delete
 56. Αφιερωμένο στους φιλελευθέρους και τους σοσιαλκιναιδοκράτες:

  Η απόλυτη παράνοια:

  http://www.infowars.com/the-guardian-correcting-peoples-bad-grammar-is-racist/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βρίσκεσαι σε ναζιστικό παραλήρημα ως συνήθως και ανεβάζεις ό,τι βρεις μπροστά σου, παντελώς πάντα άσχετο με το θέμα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δήθεν θα μας πείσεις για την ορθότητα του ναζισμού και του εθνοφυλετισμού.

   Anyway. Δίκαιο έχει η κοπέλα.

   "We should spend more time listening to what others have to say and less focusing on the grammar they say it with"

   Delete
 57. Πρέπει να δει την ταινία "Her", για να καταλάβει κάποιος τί μας περιμένει σε ένα Φιλελεύθερο μέλλον. Κανείς δεν γεννά, όλοι δουλεύουν δεν εργάζονται, τα φύλα έχουν χάσει την αξία τους και την ταυτότητά των και συνεπώς δεν υπάρχουν οικογένειες μήτε ζευγάρια. Όλοι ξεσπούν σε όλους δίχως λόγο, μόνον σεξ καθόλου έρωτας, ενώ οι μηχανές έχουν αντικαταστήσει κάθε τί ανθρώπινο. Δείτε την ταινία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε πάλι...

   χαχα βλέπε ταινίες εσύ και βγάζε συμπεράσματα...

   Delete
 58. Όσο η Τουρκία ολισθαίνει τόσο βυθίζεται στον Πανισλαμισμό και όσο βυθίζεται στον Πανισλαμισμό, τόσο ολισθαίνει:

  https://www.youtube.com/watch?v=mubUlAyGIO8

  ReplyDelete
 59. Θὰ λείψω γιὰ μίαν ἑβδομάδα. Ὁπότε πρέπει νὰ περιμένετε γιὰ νὰ ἐμφανίσω τὰ σχόλιά σας. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὑπομονή σας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλό ταξίδι Καθηγητά! Και να προσέχετε!

   Delete
 60. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους!

  ReplyDelete
 61. Ἐγὼ θὰ συνοψίσω πῶς καταλαβαίνω τὴν οὐσία τῶν λεγομένων ὑπὸ τὴν παροῦσα ἀνἀρτηση. Στὸ σύστημα τῆς Ἀπολύτου Μοναρχίας ὁ μονάρχης ἀνεβαίνει πάνω στὴν ἀσπίδα καὶ λέει τὸ ἑξῆς.

  "Ὅλους ἐσάς, παιδιά, γεωργούς, κτηνοτρόφους, ληστές καὶ ἐμπόρους, σᾶς κινεῖ μιὰ ἀνώτερη δύναμη. Ἡ ἀνώτερη δύναμη κινεῖ καὶ μένα ποὺ βρίσκομαι στὸ κέντρο αὐτοῦ τοῦ κομφούζιου καὶ μὲ κάνει νὰ σᾶς δείχνω πὼς δὲν εἶναι κομφούζιο. Μὲ βλέπετε ἐδὼ μὲ τὴν πορφύρα, καὶ τὴ στεμματάρα, καὶ τὶς χαντροῦλες, ἐ - ὠπ ! - Καὶ ἄν λαμβάνω διαταγὲς ἀπὸ ψηλά ποὺ ἑσᾶς σᾶς φαίνονται παράταιρες καὶ παράξενες, ἄς ποῦμε νὰ σᾶς τυφλώνω κατὰ βούλησιν, αὐτὸ συμβαίνει Χάριτι Θεοῦ, καημένοι, διότι ὀ Θεός εἶναι παντοδύναμος. Ἅν μὲ ἐκθρονίσουνε, καὶ πάλι χάριτι Θεοῦ αὐτὸ θὰ συμβεῖ. Δὲν ὐπάρχει ἐγὼ καὶ μαλακίες. Μόνο Θεός ὑπάρχει καὶ ἄει προσκυνήστε Αὐτὸν μέσω ἑμοῦ, ἀνόητοι". Ἕτσι περίπου ξεκινάει ὁ Ἰβάν ὁ Τρομερός τοῦ Ἀϊζενστάιν, ποὺ εἶναι μιὰ σπουδὴ πάνω στὴ μοναρχία, διαθέσιμος στὸ διαδίκτυο ὁλόκληρος καὶ κάμποσο βυζαντινός.

  Ἡ χριστιανικὴ ἐκκλησία τὴν ἄποψη αὐτὴ ἄν δὲν τὴν υϊοθέτησε πλήρως, ἐπὶ Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἄν καὶ ἀπὄ πολλές ἀπόψεις αὐτὸ ἔκανε, ἀποφάσισε πάντως νὰ συγκατοικήσει μαζί της. Ἡ συγκατοίκηση τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας μὲ τὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία μᾶς ἔδωσε αὐτὸ ποὺ λέμε Βυζάντιο καὶ ἠ χώρα μας ἠ Ἑλλάδα εἶναι ἀπὸ τὰ ζωντανὰ μουσεία αὐτὴς τῆς ἀντίληψης. Ἡ συγκατοίκηση τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας ὄχι μὲ τὴ ῥωμαϊκὴ πλέον ἀλλὰ μὲ τὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία ἔδωσε πὰλι αὐτὸ ποὺ λέμε Τουρκοκρατία. Καὶ πάλι τὸ πολίτευμα ἔχει ἀκριβῶς τὰ ἴδια χαρακτηριστικά μόνο ποὺ στὴ θέση της τύφλωσης ἔχουμε φάλαγγα, παλούκωμα καὶ τσιγγέλι. Τὸ γεγονός δὲ ὄτι ὁ μονάρχης δέν εἶναι κἄν Χριστιανός δὲν ἀλλάζει τίποτα. Ὅλα συμβαίνουν Χάριτι Θεοῦ. Ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία στὸν μονοθεϊσμὸ εἶναι νὰ νομίσεις ὅτι μπορεῖ κάτι νὰ συμβεῖ ἄνευ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι εἰδωλολατρία.

  Αὐτὴ ἠ ἀντίληψη δὲν σπάει γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐπειδὴ μισοῦν τοὺς ἀπολίτιστους καὶ βίαιους Τούρκους μουσουλμάνους. Αὐτὸ εἶναι μῦθος ἀ λὰ Ἰντιάνα Τζόουνς. Ἡ ἁντίληψη αὐτὴ σπάει σὲ δύο περιπτώσεις.

  α) Μὲ τὸ Σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἀφορᾶ τὰ πρωτεῖα τοῦ Πάπα. Τί λέει ὁ Πάπας - ἐγώ, παιδιά, καὶ ὄχι ὀ αὐτοκράτορας ἔχω τὴν προνομιακή θέση νὰ κάνω παράξενα πράγματα Χάριτι Θεοῦ. Ἑγώ εἶμαι ἀνεξέλεγκτος. Ὅχι αὐτός. Ἑμένα νἀκοῦτε ἀλλιῶς θὰ σᾶς ἀφορίσω. β) Μὲ τὶς ἰδέες τοῦ Διαφωτισμοῦ, ποὺ ξεσπάνε στὸ τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα καὶ λένε, ὁ Θεός, παιδιά, δὲν φωτίζει οὔτε τὸν βασιλιά, οὔτε τὸν Πᾶπα ἀλλά αὐτὸν ποὺ θέλει νὰ σκοτώσει τὸν βασιλιἀ καὶ τὸν Πάπα.

  Αὐτές οἱ ἱδέες, τοῦ β, ἔχουν σὰν λογική τους συνέπεια 1) τὸν ἐθνικισμό 2) τὸν φιλελευθερισμὸ 3) τὴν ταύτιση τῆς Ἑλλάδας μὲ τὸν ἀντιοθωμανισμό 4) τὴν ἀντικατάσταση τοῦ πυρωμένου σίδερου καὶ τοῦ τσιγγελιοῦ μὲ τὴν γκιλοτίνα καὶ τὴν ἐθνοκάθαρση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πόθεν προκύπτει ότι το πολίτευμα στο οποίο προ-ίσταται ο Ρωμαίος Αυτοκράτωρ (είτε στην Ρώμη είτε στην Πόλη) ή ο Οθωμανός Σουλτάνος είναι το ίδιο με την δουλοπαροικία του Τσάρου Ιβάν. Επειδή αυτοαποκαλείται Καίσαρ(Τσάρος); Πόθεν προκύπτει ότι οι Ρως είναι μεσογειακός λαός; Επειδή δέχθηκαν το Χριστιανισμό έγιναν μεσόγειοι; Ποιοί μεσογειακοί λαοί βαφτίστηκαν χριστιανοί όλοι μαζί με το βασιλιά τους; Αυτές είναι δουλειές του Καρλομάγνου που όταν κατέκτησε το βασίλειο των Σαξόνων, ανάγκασε τους υπηκόους του να εκχριστιανιστούν διακηρύσσοντας ότι όποιος δεν θα βαπτιζόταν, θα θανατωνόταν επιτόπου. Ούτε ο Αγαμέμνων (πάω στον Όμηρο τώρα) δεν είναι του ίδιου τύπου μονάρχης με τον Ιβάν. Μάλλον με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών έμοιαζε ο Αγαμέμνων, που δεν έχει καμία δικαιοδοσία εκτός των ορίων του δήμου Αθηναίων. Όταν ο Αχιλλέας (απόλυτος μονάρχης και αυτός;) αρνείται να πολεμήσει, ο Αγαμέμνονας δεν έχει τρόπο να τον αναγκάσει. Ακόμα και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών μπορεί (με δυσκολία βέβαια) να πάψει ή να εξαναγκάσει σε υπακοή έναν μητροπολίτη, ο Αγαμέμνονας δεν μπορεί. Αυτή είναι απόλυτη μοναρχία;

   Delete
  2. Εἶπα κάμποσο, ὄχι πλήρως. Στὸ τρίτο μέρος ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ γυρίσει ὁ Αϊζενστάιν, μόνο μιὰ σκηνοῦλα (καταπληκτική) σώζεται, ὀ ἀρχηγὸς τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας τοῦ Ἱβάν θὰ στραγγάλιζε τὸν μητροπολίτη, παιδικὸ φίλο τοῦ Τσάρου. Οἱ παραλληλισμοὶ μὲ τὸ σταλινικὸ καθεστώς εἶναι δύσκολο νὰ ἀποφευχθοῦν.

   Ἁτμόσφαιρα δηλητηριάσεων ὑπῆρχε καὶ στὸ παλάτι τῆς Κωνσταντινούπολης ἀλλὰ ἡ διαφορά εἶναι ὅτι δὲν ἔχουμε λατρεία τοῦ Αὐτοκράτορα. Ὁ αὐτοκράτορας εἶναι στρατιώτης τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Γι αὐτὸ ὅταν ὀ Παπαρρηγόπουλος κάνει Ἔλληνες τοὺς Βυζαντινούς σφάλλει.

   Delete
 62. ΚΑΛΗ ΛΑΜΠΡΗ!, ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!, ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!

  ReplyDelete
 63. Καλὴ Λαμπρὴ καὶ καλὴ Ἀνάσταση σὲ ὅλους.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επίσης Καθηγητά!!

   Delete
 64. Σφαλιάρα μεγατόνων από ΗΠΑ και Ρωσία στο Ισραήλ! Συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων να προσαρτηθούν και πάλι τα Υψίπεδα Γκολάν(με πλουσιώτατες πηγές ορυκτών καυσίμων) από την Συρία! Μετά από σχεδόν 60 χρόνια, τα υψίπεδα θα επιστρέψουν στην Συρία, αφού μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967 είχαν καταληφθεί από Ισραηλινές δυνάμεις και το 1981 είχαν προσαρτηθεί επισήμως από το κράτος του Ισραήλ. Μεγάλο χτύπημα γεωστρατηγικό για το Ισραήλ, το δεύτερο μεγαλύτερο μετά την συμφωνία περί πυρηνικών όπλων ΗΠΑ-Ιράν που άφησε έξαλλο τον Νετανιάχου. Το γεωπολιτικό βάρος των Αμερικανών μετατοπίζεται σταδιακώς προς το Ιράν, όπως και το Ρωσικό(κατασκευή διώρυγας Ιράν-Ρωσίας στον Περσικό κόλπο), είς βάρος του Ισραηλινού κρατιδίου...Πρόκειται περί τεκτονικών αλλαγών στην Μ.Ανατολή.


  http://www.pronews.gr/portal/20160422/defencenet/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB

  ReplyDelete
 65. Μακάρι η Ανάσταση του Κυρίου, να αποτελέσει και πνευματική Ανάσταση για το Γένος μας!

  ReplyDelete
 66. Κωνσταντή, η μη εξουσία που ισχυρίζεσαι δεν είναι κάτι το αιρετικό. Είναι όμως κάτι εσχατολογικό. Θα έρθει όταν όλοι, όλη η γη, όλη η κτίση, υποταχτούν στην «εξουσία» του Χριστού. Θα εξαγιαστούν έτσι όλες οι μορφές εξουσίας πάνω στη γη. Στο τέλος, όλοι θα υποκύψουν, όλοι θα μετανοήσουν, όλοι θα παραδεχτούν και θα πουν ότι ναι, αυτόν άξιζε πραγματικά σε όλη μου τη ζωή να ακολουθήσω και δεν το έκανα. Αυτόν και τα διδάγματά του. Δεν είναι φοβερό (αν γίνει);

  Dominus dixit ad me filius meus es tu, ego hodie genui te.
  Quare fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania?

  Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen.

  https://www.youtube.com/watch?v=xFzgfCzfSQg

  ReplyDelete
 67. Η αυξανόμενη συμμαχία ΗΠΑ-ΡΩΣΙΑ-ΙΡΑΝ έρχεται και ως απάντηση στην στρατιωτικο-οικονομική συμμαχία της Κίνας με τις σουνιτικές ισλαμικές χώρες στην Κεντρική Ασία(Πακιστάν, Τατζικιστάν, Αφγανιστάν, Τουρκμενιστάν,κλπ). Απόδειξη ότι εάν είσαι μικρή χώρα, ακόμη και λόμπυ να έχεις, στην ανάγκη είσαι στο έλεος των γεωπολιτικών συμφεροντων των Μεγάλων Δυνάμεων...και αντί εμείς τώρα με την Κύπρο να πάμε με το Ισραήλ, διαλυόμεθα. Εάν βγει η Λεπέν άραγε επάνω και "Κάνει την Γαλλία μεγάλη και πάλι", θα υπάρχει δυνατότης για μία συμμαχία ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΣΡΑΗΛ-ΚΥΠΡΟΥ υπό την αιγίδα μίας Εθνικιστικής/Φασιστικής Λεπενικής Γαλλίας; Εγώ δεν θα έλεγα όχι πάντως...

  ReplyDelete
 68. Ἡ συζήτηση περὶ Ἰσλάμ καὶ Ὁρθοδοξίας, Τουρκοκρατίας καὶ Βυζαντίου, νομίζω πὼς μᾶς ἔχει πείσει ὅτι ἠ ὕπαρξη ἑνός ἀντικειμενικοῦ πράγματος ποὺ λέγεται κράτος δὲν εἶναι καθόλου σίγουρη.

  Καὶ στὴν ἀρχαιότητα αὐτὸ τὸ εἶχαν καταλάβει μερικοί. Διότι ὁ Ὅμηρος τοῦς ἔλεγε, πεθαίνετε καὶ πᾱτε στὸν Ἄδη, οἰ Θεοὶ κατοικοῦν στὰ σύννεφα, ζεῖτε γιὰ λίγο στῆ γῆ καὶ πεθαίνετε. Ὁ Ξενοφάνης, γιὰ παράδειγμα τὸ κατάλαβε. Μά... ἀπὸ τὸ ὅτι βλέπουμε τὸν οὐρανό ὑπάρχει ὁ οὐρανός καὶ αντιστρόφως. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ ζεῖ περισσότερο ἀπὸ μᾶς. Ἔτσι δὲν εἶναι ;; Ἐ, αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ ἐρώτημα. Μπορεῖ ἤ δὲν μπορεῖ ;;

  ReplyDelete
 69. ΜΠΟΡΕΙ. Ο χρόνος είναι ανθρώπινη διάσταση. Δεν υπάρχει τελος και αρχή για όλα τα πράγματα...

  ReplyDelete
 70. Ὑπάρχει τέλος καὶ ἀρχὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ; Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα.

  ReplyDelete
 71. ...καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα μπαίνει ἐπάνω τὸ ἐθνικό ζήτημα. Διότι, ἄς ποῦμε πὼς ἐγὼ τὸ σκέφτομαι αὐτὸ τὸ ζήτημα στὰ ἐλληνικά, ἤ ῥωμέηκα. Γύρω μου ὄμως τὰ μεγάφωνα παίζουνε Μότσαρτ. Ὡραῖος ὁ Μότσαρτ, ῥε παιδιά, ἀλλὰ στὴν μείζονα τὴν κλίμακα εἶναι γραμμένα τὰ κομμάτια του, κοσμικά τε καὶ θρησκευτικά. Ἡ γλώσσα μου (βλ. τὸ σχετικό ἄρθρο τοῦ Ξενάκη) συντονίζεται μὲ τὴν ἑλάσσονα, ἄς ποῦμε, κλίμακα, ὄχι τὴν μείζονα - λέει δηλαδὴ πιὸ πολύ σινανάι νάι παρὰ τραλιλαλό, καὶ ἀκόμα περισσότερο, λέει τεριρέμ.

  ...καὶ ἐπάνω στὴ συζήτηση λοιπὸν ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἤ ὄχι ἀρχὴ καὶ τέλος, κολλάω στὸ διαδικαστικό. Δὲν ἀκούω τὴν ἴδια μου τὴ σκέψη. Προσέχω τὸ ἔνδυμά της. Εἶναι σὰν ὁ Σωκράτης νὰ ἀνέβαινε ἐπάνω στὴ σκηνὴ ἐν μέσῳ ἑνὸς ἔργου τοῦ Εὐριπίδη, ὄ ἴδιος, χωρίς μάσκα. Καὶ νὰ φώναζε ἐν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα.

  Ἀποτέλεσμα - πολλοί Ἀθηναῖοι θὰ τὸν κρίνανε σὲ σχεση μὲ τὸν βρώμικο χιτῶνα, τὴν χροιὰ τῆς φωνῆς του καὶ τὴν ἐναρμόνισή του μὲ τὸν χορὸ καὶ τοὺς ὑποκριτές. Λίγοι θὰ ὰκούγανε τὸν λόγο του σὰν νόημα, διότι τὸ σχῆμα εἶναι πρῶτο καὶ τὸ περιεχόμενο δεὐτερο, ἄν ὑπάρχει περιεχόμενο.

  ReplyDelete
 72. Αχ Κωσταντή, "θα σαλτάρω...", ποίος είπε ότι ο μέγας Τενίτσαρης είναι κατώτερος του Μότσαρτ; Τα λαϊκά άσματα μολονότι άμυαλα είναι σοφά. Σαν την "ταβέρνα του Λινάρδου". Τα ρεμπέτικα είναι η Άγια Διονύσια μουσική της Ρωμηοσύνης!Η Δελφική/Απολλώνια μουσική της Ρωμηοσύνης είναι οι ψαλμοί οι βυζαντινοί των ιεροκηρύκων στις Εκκλησιές.Άντε να τα εξηγήσεις στους ελλαδίτες τώρα αυτά...Διόνυσος και Απόλλων λοιπόν. Οίνος και Άρπα. Αρμονία και χαρά. Προσευχή και Ψυχαγωγία. Οι δύο όψεις της ιδίας πραγματικότητος. Βιώνω τον Θεό ευλαβικά και συνάμα σαν να είναι συγχωριανός μου, ο διπλανός μου, Για αυτό αγαπώ την Ρωμηοσύνη. Διότι είναι η μοναδική που συνδυάζει Γενίτσαρη και Ψάλτη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. « Ὁ (Ελλαδίτης) εἶναι ἕνας πολυλογᾶς, ψεύτης, κλέφτης καὶ τεμπέλης. Πρόκειται γιὰ ἕνα ὑστερικὸ πνευματικὰ καθυστερημένο ὄν ποὺ πάσχει ἐπιπλέον ἀπὸ ἀπρόβλεπτες ἐγκληματικὲς ῥοπές. Ὁ (Ελλαδίτης) ἰθαγενὴς τοῦ ὁποίου ὁ ἐγκέφαλος δὲν εἶναι πολὺ ἀνεπτυγμένος, εἶναι ἕνα πρωτόγονο πλάσμα τοῦ ὁποίου ἡ ὕπαρξη εἶναι φυτοζωϊκὴ καὶ ἐνστικτώδης ποὺ ῥυθμίζεται βασικὰ ἀπὸ τὸν διεγκέφαλο. (Ὁ Ελλαδίτης) δὲν ἔχει ἐγκεφαλικὸ φλοιὸ ἤ, γιὰ νὰ εἴμεθα πιὸ συγκεκριμένοι ἐπηρεάζεται, ὅπως στὰ κατώτερα σπονδυλωτά, ἀπὸ τὴν δράση τοῦ διεγκεφάλου».
   Έτσι Έλληνα Κων/πολίτη;

   Delete
  2. Ἀκραῖα ἐκδοχὴ τοῦ Φαλλμεράυερ. Ὁ κάτοικος τῆς Ἑλλάδας εἶναι Σλα'ϋος, κατώτερη φυλή. Ἑμεὶς οἱ Καντακουζηνοὶ εἴμεθα φυλετικῶς ἀπόγονοι τοῦ Θερσίτη. Ὁ Χριστὸς εἶναι Ἕλληνας. Τὴν ἐπιστήμη τὴ θεωροῦμε ἑβραϊκὴ συνωμοσία. Εἵμεθα (σχεδόν) ἀθάνατοι ἐξωγήινοι. Σιγὰ μὴν κάτσουμε νὰ σκεφτοῦμε. Αὐτὰ τὰ κάνουν οἱ θνητοί.

   Delete
 73. Η Δύση κινείται απαξιωτικά, άκρως απαξιωτικά προς κάθε Ανατολίτικη κουλτούρα. Θεωρεί τα άσματά της, "κατώτερα, ανατολίτικα". Αυτό που περιέγραψες επάνω νιώθει και βιώνει ο κάθε Ρωμηός/Έλλην είς τα ξένα. Ποσειδών και μπουζούκι; Άριος και...πελασγός; Δύση και Ανατολή; Übermensch και αχθοφόρος;

  Έτσι σκέφτεται ένα Δυτικό κεφάλι...τέτοιες απορίες έχει...απαντούμε λοιπόν με ένα μεγάλο, ΝΑΙ! Ποσειδών και Γενίτσαρης.

  ReplyDelete
 74. Ἑάν τὸ μπουζοῦκι παρουσιάζεται σὰν προτιμώτερο τῆς ἱσπανικῆς κιθάρας (ἤ μᾶλλον τῆς ἰταλικῆς, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ κλασσικὴ κιθάρα νομίζω) τότε καὶ πάλι ἔχουμε ἐφαρμογὴ τοῦ δόγματος - κάλλιο τούρκικο σαρίκι παρὰ παπικὴ τιάρα. Δηλαδὴ ἡ σημερινὴ ἐσωτερικὴ γλώσσα τῶν Φράγκων (πιάνα κουρδισμένα κατὰ τὸ μᾶλλον κακόηχο ἰσοσυγκερασμένο σύστημα, ἀποκλειστικὴ μανία μὲ τὴν μείζονα κλίμακα ποὺ καταπίνει σχεδὸν ἠλιθιωδῶς τὶς ἄλλες, τρόπους, ἤχους καὶ μακάμια) καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μιὰ θεοκρατικὴ κουλτοῦρα τοῦ ἰσλάμ ὅπου πολιτικῶς τοὐλάχιστον θρησκεία καὶ πολιτικὴ εἶναι ἐνωμένες.

  Ἡ κληρονομιά μας ὅμως, καὶ ὁ κος Κιτσίκης ἀπάντησε πρόσφατα ὅτι τὸ αὐτὸ συμβαίνει στὸ ὀθωμανικὸ μουσικὸ σύστημα, διαχωρίζει αὐστηρὰ τὸ θεϊκὸ ἀπὸ τὸ κοσμικό. Αὺτὸ δὲν συνέβαινε, λένε, στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα. ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ διότι χωρίζουμε αὐστηρά τὴ σφαῖρα τοῦ θεϊκοῦ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ κοσμικοῦ.

  Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι κινήματα ὅπως ὁ φιλελευθερισμός, ὁ κομμουνισμός καὶ ὁ φασισμός ἀκριβῶς σὲ αὐτὸν τὸν διαχωρισμό ἐπιτίθενται. Ὁ μὲν φιλελευθερισμὸς μὲ τοὺς θεσμούς του, οἱ δὲ κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς διὰ τῶν θεσμῶν ἐπίσης. Δὲν πρέπει ποτέ νὰ ξεχνάμε ὅτι ἡ ἐπιβολὴ θεσμῶν συνοδεύεται ἀπὸ ἐκτελέσεις.

  Στὴ θεωρία τοὐλάχιστον ὁ αὐστηρὸς διαχωρισμὸς κοσμικοῦ καὶ ἱεροῦ διατηρεῖται γιὰ τοὺς ὁρθοδόξους ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Ἔχω τὴν ἐντύπωση δὲ ὅτι ἡ ἔννοια τῆς συναλληλίας (synallélie) ποὺ ἐκφράζει τὸν διαχωρισμὸ κοσμικῆς καὶ θρησκευτικῆς δικαιοδοσίας στὸ Βυζάντιο, σύμφωνα μὲ τὸ σχετικό ἄρθρο τοῦ κυρίου Κιτσίκη, εἶναι τὸ ἀνατολικὸ ἀντίστοιχο τοῦ τριμεροῦς διαχωρισμοῦ τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Βαρώνου ντὲ Μοντεσκιέ. Παρατηρείται δὲ τὸ ἑξῆς ἀξιοπερίεργο.

  Στὴν μὲν δυτικὴ τέχνη, ὑπάρχει μανία μὲ τὶς ζυγές ὑποδιαιρέσεις. Καὶ γεωμετρικὰ, ἡ ἀπόλυτη συμμετρία ἐκφράζεται στὸν κάθετο ἄξονα τῶν καθεδρικῶν. Στὸ Βυζάντιο, ἀντίθετα, ὑπάρχουν σύνθετα μέτρα. Τὸ ζεϊμπέκικο, γιὰ παράδειγμα, ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ἀντιστοιχεῖ ὄχι μόνο στὶς τούρκικες ἀλλὰ καὶ στὶς βυζαντινές ὑποδιαιρέσεις, εἶναι ἔνας κύβος σὺν μία τετράπλευρη πυραμίδα (ἤ τροῦλλο) 4+5 /8.

  Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ τριμερὴς διάκριση τῶν ἐξουσιῶν ἀνήκει σὲ ἕνα τριαδικό σχῆμα ποὺ κατὰ τὸν Ζὼρζ Ντυμεζίλ ἀντιστοιχεῖ στὴν τριμερὴ διάρθρωση τῶν ἱνδοευρωπαϊκῶν κοινωνιῶν. Πολεμιστές, ἱερείς, λαός. Δικαστική, έκτελεστική, νομοθετική. Ἑνῶ στὰ καθημὰς ἠ διάκριση εἶναι διμερῆς - λαός, κλῆρος. Ἕλληνες, Τοῦρκοι. Ἄθηναῖοι καὶ Σπαρτιάτες.

  Στὴν τέχνη φαίνεται δηλαδὴ νὰ ἰσχύει τὸ ἀντίστροφο ἀπότι στὴν πολιτική. Ἡ Δύση εἶχε μανία μέχρι πρόσφατα μὲ τὸ διὰ τρία στὴν πολιτική καὶ τὸ διὰ δύο στὴν τέχνη. Καὶ μεὶς τὸ ἀνάποδο. Διὰ δύο στὴν πολιτικὴ, σύνθετο κλάσμα στὴν μουσικὴ καὶ τὴν ἀρχιτεκτονική. Τὸ ἰδανικὸ θὰ ἦταν διὰ ἕνα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το σύστημα της συναλληλίας πως εκφράζει τον διαχωρισμό κοσμικής και θρησκευτικής δικαιοδοσίας; Δεν είναι σύστημα παραλληλίας είναι σύστημα συναλληλίας. Με την ευκαιρία τι σημαίνει στα Φράγκικα η λέξη synallélie (ετοιμολογικώς);

   Delete
  2. Διόρθρωση
   ετυμολογικώς

   Delete
  3. Ἐτυμολογικῶς εἶναι ἑλληνικὴ ἡ λέξη, τὸ δὲ ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη σκοπεύω νὰ τὸ μεταφράσω ὄταν μπορέσω, δηλαδὴ ὅταν ξεμπερδέψω μὲ τὰ προκαρτατικὰ τῆς διατριβῆς μου. Ἑγω θὰ πῶ τί ἔχω καταλάβει, χωρὶς νὰ τὸ ξαναδῶ, ὁπότε μπορεῖ νὰ κάνω λάθος.

   Ἡ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία δοκίμασε διάφορες κρατικὲς θρησκεῖες προκειμένου νὰ κατασκευάσει ἕνα γραφειοκρατικὸ σύστημα ποὺ νὰ περιλαμβάνει τὸν ἀρχαῖο πολυθεϊσμό. Κατέληξε, θείᾳ ἐπεμβάσει, σύμφωνα μὲ τὴν κατοπινὴ ὁρθόδοξη αἴσθηση, νὰ ἐγκολπωθεῖ τὴν ὀργανωμένη χριστιανωσύνη καὶ νὰ τὴν κάνει τμῆμα τῆς αὐτοκρατορίας, ἐκεί ποὺ τὴν εἶχε ἐμπόδιο, προηγουμένως, στὴν λατρεία τοῦ Αὐτοκράτορα.

   Κάνοντας τὸν Χριστὸ πνευματικό αὐτοκράτορα, τελικά, μετὰ ἀπὸ διάφορες δοκιμές π.χ. μὲ τὸν Δία (Αὔγουστος) καὶ τὸν ἥλιο (Κωνσταντῑνος), ἡ αὐτοκρατορικὴ θεολογία ἔβαλε τὸν Ῥωμαῖο βασιλιά, τὸν στρατιωτικὸ ἀρχηγό, νὰ προσκυνήσει τὸν Χριστό.

   Ἕτσι μποροῦσαν πλέον οἱ Χριστιανοί νὰ προσκυνοῦν τὸν Αὐτοκράτορα, διότι μἐσῳ αὐτοῦ προσκυνοῦσαν τὸν Χριστό, μὲ τὸν αὐτοκράτορα νὰ ἐκτελεῖ χρέη... εἰκόνας. Μιὰ σειρὰ ἀπὸ παλατιανές τελετουργίες μετατρέπουν τὴν αὐλὴ τοῦ αὐτοκράτορα σὲ ζωντανὴ εἰκόνα. Πού καιρός πιὰ γιὰ θέατρα καὶ τραγῳδίες !

   Κάνοντας το αὐτὸ ὄμως τὸ ῥωμαϊκό κράτος ἀναγνώρισε τυπικὰ πλεόν τὴν προτεραιότητα τοῦ πνευματικοῦ κόσμου ἔναντι τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ θεωρητικά - ἔτσι νόμιζε τὸ ἴδιο - τὸ βυζαντινό κράτος ἔγινε ἕνα προστάδιο τῆς ψυχικῆς σωτηρίας. Συνάφθηκε μιὰ συμμαχία μεταξὺ κράτους καὶ ἐκκλησίας, καὶ ἡ συμμαχία αὐτὴ λέγεται συναλληλία. Ἑγγυητῆς τῆς συμφωνίας εἶναι ὁ Χριστός.

   Ἐκκλησία καὶ κράτος συμβιώνουν στὸ Βυζάντιο σὲ μιὰν ἀδιάρρηκτη ἀλλὰ τεταμένη δυαδικὴ σχέση. Δὲν ἔχουμε παποκαισαρισμό, οὔτε καισαροπαπισμό, δηλαδὴ τὴν μετατροπὴ τοῦ ἱερατείου σὲ κοσμικὴ ἐξουσία ἤ τὴν μετατροπὴ τοῦ Αὐτοκράτορα σὲ θρησκευτικὸ ἀρχηγό. Ἕχουμε διαρκεῖς ἐπεμβάσεις τῶν αὐτοκρατόρων σὲ θεολογικά ζητήματα, ἀλλὰ θεσμικὰ καὶ νοητικὰ ποτὲ δὲν ξαναγίνεται αὐτὸ ποὺ γινόταν στὶς ἀρχαῖες μοναρχίες, ὁ Αὐτοκράτορας δηλαδὴ νὰ θεοποιηθεῖ. Ἱερὸ καὶ κοσμικὸ ἀλληλοδιαπλέκονται ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἐνώνονται, καὶ κάτι παρόμοιο συμβαίνει στὴν κατεστραμμένη Δύση, μόνο ποὺ έκεὶ δὲν ἔχεις τὸ ῥωμαἱκὸ κράτος γιὰ κοσμικὴ ἐξουσία, ἀλλὰ τὰ βαρβαρικὰ βασίλεια.

   Στὴ Δύση λοιπὸν ὁ θρησκευτικὸς ἀρχηγός, ὁ Πάπας, ἀναπληρώνει αὐτὸς (μετὰ ἀπὸ πολέμους μὲ τοὺς ἐκεί διεκδικητές τοῦ αὐτοκρατορικοῦ θρόνου) τὸ κενὸ τῆς στρατιωτικῆς Ῥώμης. Ὁ Πάπας θέλει νὰ γίνει πνευματικὸς αὐτοκράτορας ὁ ἴδιος. Γιὰ τὸ ἀνατολικὸ σύστημα, εἶναι ὁ Χριστός ὁ μόνος πνευματικὸς αὐτοκράτορας (μὲ τὴ μητέρα Του καὶ τὸν πατέρα Του καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα). Ἡ σχέση μεταξύ Θεοῦ Πατρός καὶ Παναγιᾶς εἶναι ἔνα καλό παράδειγμα. Ὁ Θεὸς εἶναι τὸ Πνεῦμα, ἠ Παναγιὰ τὸ κράτος, καὶ δὲν ὑπάρχει μεταξύ τους σαρκικὴ ἐπαφή.

   Δὲν εἶναι λοιπὸν τὸ σχίσμα, σχίσμα μεταξὺ τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Ῥωμαίου γιὰ μᾶς, Βυζαντινοῦ γιὰ τοὺς Φράγκους, αὐτοκράτορα. Εἶναι τὸ σχίσμα, σχίσμα μεταξύ ὀρθόδοξης ἐκκλησίας, ποὺ δὲν δέχεται πνευματικὸ αὑτοκράτορα ἑπὶ τῆς γῆς, καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας, ποὺ τὸν δέχεται στὸ πρόσωπο τοῦ Πάπα. Ὁ Παπισμὸς γιὰ μᾶς εἶναι ἀναβίωση τοῦ Αὐγούστου. Ὅ Αὔγουστος ἤθελε νὰ λατρεύεται σὰν θεός ἐπὶ τῆς γῆς.

   Ἑμεὶς θεωροῦμε ὄτι τὸ ἴδιο θέλει ὁ κος Πάπας καὶ τὸν ἀφορίσαμε. Δὲν δεχόμαστε ἄλλον ἐπικεφαλῆς τῆς ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν Χριστὸ ποὺ τὴν ἴδρυσε. Ὁ Πέτρος γιὰ μᾶς εἶναι πέτρα.

   Delete
  4. Ἡ διάρθρωση τοῦ συστήματος τῆς συναλληλίας φάνηκε καθαρὰ μὲ τὴν Τουρκοκρατία. Τὸ ἕνα σκέλος, ἡ βυζαντινὴ κοσμικὴ ἐξουσία, ἀποκόπηκε τελείως καὶ ἀντικαταστήθηκε ἀπὸ τὸ τεχνητὸ ἀλλὰ γερὸ ὀθωμανικὸ σκέλος. Τὸ ἔτερο σκέλος, ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ἔμεινε στὰ πόδια του μιὰ χαροῦλα. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς Τουρκοκρατίας, ἀλλὰ τοῦ αὐστηροῦ διαχωρισμοῦ μεταξὺ ἱεροῦ καὶ κοσμικοῦ, ποὺ κρατήθηκε τόσο αὐστηρὰ στὴν Ἀνατολικὴ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.

   Ἅν αὑτὸς ὁ διαχωρισμός δὲν εἶχε ἑδραιωθεῖ μὲ τσιμέντο, ἡ ὀρθοδοξία θὰ εἶχε ἄν ὄχι καταρρεύσει τοὐλάχιστον διαλυθεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους μουσουλμάνους. Κανένα συμφέρον δὲν ἔχει οὔτε καὶ θὰ ἔχει ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία νὰ ἀλλοιώσει τὰ χαρακτηριστικα ἐκεῖνα ποὺ τῆς ἐπέτρεψαν νὰ μείνει γερὴ μέσα σὲ τόσες καταστροφές. Ἑγὼ συμφωνῶ ὅτι ὀποιαδήποτε ἀλλοίωση τοῦ τυπικοῦ της τὴν ἀπειλεῖ θανάσιμα. Δὲν ὑπερασπίζομαι τὴν ὀρθοδοξία, ἀπλῶς διαπιστώνω ὅτι ἀντικειμενικὰ δείχνει νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς στὸ τυπικό, ἄν καὶ αὐτὸ τὴν βάζει σὲ δεύτερη θέση σὰν πολιτικὴ δύναμη.

   Κάπως ἔτσι τὰ καταλαβαίνω προσωρινῶς, μὲ πολλά σφάλματα ἴσως λόγῳ ἐλλιπῶν πληροφοριῶν, ὀπότε ὑπενθυμίζω ὅτι αὐτὰ ποὺ γράφω εἶναι ἀδύναμες ὑποθέσεις. Κ.Λ.

   Delete
  5. Αφού λοιπόν η συναλληλία είναι ελληνική λέξη τι σημαίνει (φανερώνει-δείχνει) στα ελληνικά;
   Αυτός ο τρόπος βοηθά να αποφύγουμε πρωθύστερα σχήματα του τύπου " αὐστηροῦ διαχωρισμοῦ μεταξὺ ἱεροῦ καὶ κοσμικοῦ".
   Π.χ.
   Εάν ο αυτοκράτωρ είναι εν Χριστώ (βασιλεύς) δεν μπορεί να είναι κοσμικός, αφού είναι εντός του σώματος του Χριστού (της εκκλησίας και μάλιστα στην "Αγιασοφία" έχει στασίδι απέναντι του πατριάρχη).
   "Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια,
   σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,
   μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες,
   κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ διάκος.
   Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης......"

   Delete
  6. Ἁρμόδιος-καὶ-Ἀριστογείτων-τοῦ-θέματος-εἶναι-ὁ-κος-Κιτσίκης.-Γιὰ-τὸν-πιστὸ-αὐτὸ-ποὺ-λέτε-σημαίνει-ἴσως-ὄτι-ὀ-Χριστός-νίκησε-ἀλλά-ὁ-αὐτοκράτωρ-κι-ὁ-Πατριάρχης-χρειάζονται-καὶ-τὰ-στασίδια-ποὺ-εἶχαν-πρὸ-Χριστοῦ,πηγαίνετε-μιὰ-βόλτα-στὸ-θέατρο-τοῦ-Διονύσου-στὴν-Ἀκρόπολη.(-πρόβλημα-μὲ-τὸ-σπέης)

   Delete
 75. ΥΓ Χ/1 = x. Παραπάνω μίλησα γιὰ τὴν ἐπιφάνεια. Οἱ Ἐλεάτες λέγαν ὄτι ἡ διαίρεση εἶναι ἀδύνατη (βλ. τὰ παράδοξα τοῦ Ζήνωνα. Ἅρα εἶναι ἀδὐνατη καὶ ἡ ἐπανένωση. Τὰ πολιτικὰ κινήματα ποὺ ζητοῦν ἔνωση καὶ ἐπανένωση εἶναι λοιπόν καταδικασμένα. Σύμφωνα μὲ τοὺς ''Eλεάτες, / = /.

  ReplyDelete
 76. Y.Γ. Μὴν ξεχνάμε ὅτι τὰ φιλοσοφικὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλοθι γιὰ τὰ πολιτικά. Εἶναι πιθανὸν οἱ ντόπιοι κοτζαμπάσηδες - καὶ ἡ ἑλλαδικὴ ἐκκλησία δὲν ξέρω τί κάνει- νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τεχνητὸ χρέος ὥστε μέσωι αύτοῦ νὰ ἀδειάσουν τὰ ταμεία καὶ νὰ καταστρέψουν τὸ κοινωνικό κράτος ὥστε ὂ ῥαγιάς νὰ ξαναχωθεῖ ἀκόμα πιὸ βαθιὰ στὸν βοῦρκο τοῦ κοτσαμπασισμοῦ, τῆς σιμωνίας, τῆς μεσαιωνικῆς φιλαργυρίας, τοῦ σκοταδισμοῦ καὶ τῆς τουρκικῆς καὶ φράγκικης κατοχῆς.

  Ὁ Σωκράτης εἶχε καὶ πολιτική θέση. Ὄταν διατάχτηκε ἀπὸ τοὺς Τριάκοντα νὰ βοηθήσει σὲ σὐλληψη ἀντιφρονοῦντος ἀρνήθηκε σθεναρά. Στὴ δίκη του γιὰ τὰ καινά δαιμόνια ἀρνήθηκε νὰ ἀναγνωρίσει σφάλμα, σὰν τὸν Τζιορντάνο Μπροῦνο μπροστὰ στὴν Ἱερὰ ἐξέταση.

  Ὅποιος εἶναι ἐθνικιστὴς, σὲ περίπτωση ποὺ συμμαχεῖ μὲ τὸ φιλελευθερισμό γιὰ τὸ ξεπούλημα τῆς δημόσιας περιουσίας εἶναι κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη μισθοφόρος τῶν νεο-φεουδαρχῶν. Δὲν βλέπω τί ἐθνικιστής εἶναι αὐτὸς ποὺ συμφωνεῖ στὸ νὰ βάζουν χέρι στὴν συνταξοῦλα τῆς γιαγιᾶς του.

  ReplyDelete
 77. Τα πάθη, οι διωγμοί και οι δοκιμασίες των χριστιανών του Λιβάνου και της Συρίας, που θυμίζουν τα πάθη του Κυρίου.

  https://www.youtube.com/watch?v=q8bOiUjR_HI

  ReplyDelete
 78. Από τα πάθη, τους διωγμούς και τις δοκιμασίες των χριστιανών του Λιβάνου και της Συρίας, προηγήθηκαν τα πάθη, οι διωγμοί και οι δοκιμασίες των χριστιανών στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
  "Η πορεία του χριστιανικού στοιχείου καταγράφεται φθίνουσα τα τελευταία εκατό χρόνια. Από το 25%-30% του συνολικού πληθυσμού της ευρύτερης Μέσης Ανατολής (Τουρκία, Ιράκ, Συρία, Λίβανος, Ιορδανία, Αίγυπτος) που αριθμούσε στις αρχές του 20ου αιώνα έχει απομείνει ένα 3% και αυτό απειλείται με αφανισμό. (Καθημερινή 08.09.2013 "Σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των χριστιανών") http://www.kathimerini.gr/498076/article/epikairothta/kosmos/se-e3eli3h-h-megalh-e3odos-twn-xristianwn
  Τί συνέβη Ιωάννη στη ευρύτερη Μέση Ανατολή στις αρχές του 20ου αιώνα που είχε αυτές τις τραγικές συνέπειες για τους χριστιανούς που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα;

  ReplyDelete
 79. Ὁ Κύριος δὲν σταυρώθηκε γιὰ τὴν πιατέλα ποὺ ἔπλυνε τὶς χεροῦκλες του ὀ Πιλάτος.

  ReplyDelete
 80. Ἀγαπητοὶ φἰλοι,
  Ὅπως γνωρίζετε ἴσως ἤμουν γιὰ πολιτικὲς ἐπαφὲς στὴν Τουρκία, μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα καὶ μόλις σήμερα ἐπέστρεψα στὴν Ὁττάβα γιὰ νὰ συμμετάσχω στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.
  Καλὴ Ἀνάσταση λοιπὸν σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αισιόδοξο το μήνυμά σας, μα δυστυχώς εγώ γύρω μας μόνον σήψη και αντιχριστινοσύνη βλέπω. Οι των Εκκλησιών βλάχοι είναι οι χείριστοι Χριστιανοί. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα Καθηγητά...έχει φύγει...μία παρωδία ψευδορωμιών(με ιώτα) έχει μείνει. Σχεδόν κανένας Ρωμηός δεν υπάρχει...συνεπώς ποιά Ανάσταση μου λέτε; Όλη την μεγάλη εβδομάδα μα κυρίως εχθές και σήμερα ο δήθεν χριστιανός πατέρας μου όλο βρίσιμο και κατηγορία είναι. Κατά τα άλλα η Εκκλησία τον μάρανε, όπως και όλους τους παρευρισκόμενους είτε με μίνι και 12ποντα οι "σεμνές" κορασίδες είτε ντυμένοι για τα βουζούκια οι γραικύλοι. Εγώ απόψε ειδικά δεν βρίσκω λόγω να λάβω μέρος σε τούτη την κοινότητα των Α-πίστων μήτε στην άκρως υποκριτική εκκλησία μας που δεν βλέπει τίποτα παρά μόνον την μάσα και την εξουσία. Θα τιμήσω τον Κύριο στην καρδιά μου προσευχόμενος. Τί θέλατε και ήρθατε πίσω; Καλλίτερα να καθόσασταν εκεί...

   Καλλίτερα να είσαι κάτι διαφορετικό, έστω και εάν είναι λάθος, από το να υποκρίνεσαι ότι είσαι το σωστό.

   Delete
 81. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς όχι ότι πιστεύω στον Μπαφομέτ, μα αυτός είναι ο θεός των γραικύλων. Ο πατερας μου είναι πιστός του και βάλλεται να κάνει και εμένα με τον μισανθρωπισμό του. Το ίδιο δε άτομο, καταδικάζει την βία, πάει Εκκλησία τις αγίες ημέρες και απεχθάνεται την Χ.Α.! Η πραγματικότης: Είναι ο ίδιος Χρυσαυγίτης. Είναι μία παρωδία δυστυχώς. Δεν εφαρμόζει τίποτα, μα τίποτα από τα οποία δήθεν τιμά, όπως άλλωστε και όλοι οι εν Εκκλησία παρευρισκόμενοι. Και έτσι πάλι με τρώει το σκοτάδι της μοναξιάς μου, ως τον μοναδικό Χριστιανό και Ρωμηό, ο οποίος συνεχώς παλεύει να μην βυθιστεί στο μίσος με όλα όσα βλεπει και βιώνει γύρω του. Θέλεις μεγάλη εσωτερική δύναμη για να αντέξεις να μην γίνεις και εσύ, ακόλουθος του Μπαφομέτ όσο βρίσκεσαι στο κρατίδιο. Εγώ για την ώρα, την έχω γλιτώσει παρά την τεραστία ψυχική προπαγάνδα που υφίσταται καθημερινώς η ψυχή μου.

   Delete
  2. Εσύ γιατί κάνεις το ίδιο με τον πατέρα σου; Αφού λες ότι ο πατέρας σου κατηγορεί και υβρίζει αυτές τις άγιες ημέρες, τότε γιατί κι εσύ από τη μεριά σου τον κατηγορείς, ενώ γνωρίζεις ότι αυτό δεν είναι το σωστό; Είπαμε ότι πρώτα θα ξεκινήσει από εσένα η αλλαγή, μέσω της μετάνοιας και της αλλαγής του εσωτερικού σου κόσμου, και μετά θα διαδοθεί και στους υπολοίπους. Νομίζεις ότι αυτά που σου λέει η πίστη της Εκκλησίας και ο Χριστός και οι άγιοι είναι παραμυθάκια ε; Δεν είναι παραμυθάκια ευλογημένε. Είναι ακριβώς αυτά που συμβαίνουν πραγματικά στην καθημερινότητα, μεταφρασμένα όμως σε πνευματική γλώσσα. Είναι άκρως ρεαλιστικά. Μην ακούς τι σου λένε οι σύγχρονοι άθεοι. Εσύ απλώς πρέπει να συνδέσεις την ερμηνεία με τα γεγονότα και την πίστη.

   «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν».

   Δε θα βάλει ειρήνη. Πρώτα θα επικρατήσει ο Χριστός στη γη και σε όλες τις ανθρώπινες εκφάνσεις (οικογένεια κλπ.) και μετά θα έρθει η πολυπόθητη ειρήνη. Τα υπόλοιπα νομίζω κι ελπίζω ότι τα καταλαβαίνεις.

   Μην περιμένεις ο άλλος, όποιος και αν είναι αυτός, ακόμα και ο πατέρας σου, να κάνει την αρχή. Ο άλλος μπορεί να μην χαμπαριάζει τίποτα από πνευματικά θέματα, όπως άλλωστε αυτό συμβαίνει τις περισσότερες περιπτώσεις. Εσύ θα κάνεις την αρχή.

   Και επιτέλους μάθε να διαβάζεις την ιστορία μακροπρόθεσμα και όχι με βάση το μικρόκοσμο στον οποίο ζούμε.

   Delete
  3. Πολὺ σωστὰ τὰ λόγια τοῦ Ἐνόχου Κων/πολίτη.Νὰ τὰ ἀκολουθήσῃς.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 82. Έλλην, νομίζω ότι γίνεσαι άπιστος και αιρετικός με αυτά που λες. Ο Χριστός είναι για όλους. Και για τις πόρνες και για τους μέθυσους και για τους χυδαίους.

  Που να ήξερες κι εμένα τι μου συνέβη αυτές τις μέρες. Έτσι συμβαίνει όμως. Τα πάθη και ο σταυρός του Κυρίου ταυτίζονται με τα δικά μας καθημερινά πάθη. Για αυτό σε πείθει ο Χριστός. Για αυτό πείθει τόσους αιώνες όλον τον κόσμο. Γιατί είναι ο αληθινός Θεός. Δεν πείθει με τα λόγια και τη σοφία του, αλλά πείθει με αυτό που είναι οντολογικά, πείθει με τη βιωτή του, μέρος της οποίας γινόμαστε κι εμείς κάθε στιγμή με αυτά που περνάμε.

  Αναστήθηκε λοιπόν ο Κύριος και συμπαρέσυρε όλο το σύμπαν. Και θα το συμπαρασύρει ακόμα περισσότερο με τη θεϊκή του συνδρομή και τη θεία πρόνοια. Όλη η ανθρώπινη ιστορία κινείται πάνω σε έναν εσχατολογικό άξονα. Θα έρθει η στιγμή σε βάθος χρόνου όταν όλοι οι άνθρωποι, όλη η γη, όλη η κτίση, θα υποταχτούν στην «εξουσία» του Χριστού. Στο τέλος, όλοι θα υποκύψουν, όλοι θα μετανοήσουν, όλοι θα παραδεχτούν και θα πουν ότι «ναι, αυτόν άξιζε πραγματικά σε όλη μου τη ζωή να ακολουθήσω και δεν το έκανα. Αυτόν και τα διδάγματά του». Αυτό είναι το απίστευτο. Θα νικήσει χωρίς μάχη και όπλα. Αυτός ο εσχατολογικός άξονας έχει καθοριστεί από την ανάσταση και συμβαίνει μέσα στο χρόνο.

  Και ενώ όλα γύρω βλέπεις ότι σβήνουν και εξουσίες και ιδεολογίες και πολιτικές παρέρχονται και είναι εφήμερες και ενώ όλοι προσπαθούν να σβήσουν την ελπίδα από τον κόσμο, κάνοντας κατάχρηση της οριοθετημένης εκ των προτέρων ανθρώπινης λογικής, ο Ιησούς Χριστός με την ανάστασή του, στο τέλος θα κερδίσει όλες τις μάχες, χωρίς όπλα, χωρίς βία, χωρίς κανέναν σύμμαχο, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς σοφίσματα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια εκ μέρους του, αλλά ο μόνος ακλόνητος ως ο Βασιλεύς των όλων, μόνο και μόνο με την ανάστασή του που χλευάζεται από τους αδαείς, αλλά και που δίνει ελπίδα και χαρά στους πιστούς, θα επικρατήσει. Θα επικρατήσει το νόημα της αναστάσεως και της βασιλείας του Θεού. Πες μου εσύ, αν έχεις διαβάσει ποτέ σου κάτι καλύτερο για την ανθρωπότητα, πες το μου να το εξετάσουμε μαζί. Θα καταλάβει όλη η ανθρωπότητα και το τελευταίο έμβιο ον, από μόνο του ότι ο μόνος αληθινός κι έντιμος δρόμος είναι ο αναστημένος Χριστός, σε ιερή Τριάδα, ομοούσια. Ο μόνος δρόμος για την τελείωση της ιστορίας και του ανθρώπου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένοχε στην θεωρία, όπως όλοι οι "χριδτιανοί" είσαι καλός, άριστος, μα στην πράξη φέρεσαι με ύβρεις και χυδαιότητες. Κλασσικό παράδειγμα ελλαδίτου τις μέρες αυτές μα και γενικώς όλον τον χρόνο. Ο Χριστιανός βρίσκεται σε μαζική πτώση, διότι κανείς, δεν τον ακολουθεί και δεν τον εφαρμόζει πιστά. Οι δήθεν χριστιανικές χώρες λατρεύουν τον σατανικό τόκο, οι δήθεν χριστιανοί φέρονται στην Ελλάδα, σαν νταλικέρηδες, η Εκκλησία όταν θιχτούν τα συμφέροντά της αντιδρά. Πού είναι ο Χριστός σε όλους αυτούς; Απλούστατα, δεν υπάρχει. Δεν έφυγε Εκείνος, εκείνοι φύγαν από Αυτόν. Συνεπώς σε μαζικές συναθροίσεις δεν Τον βλέπεις πουθενά. Καλλίτερα να Τον έχεις στην καρδιά σου και την ζωή σου, δίχως να προσποιήσαι ότι είσαι ο "καλός χριστιανός".

   Delete
  2. Ἔνοχε-μιλᾶς-σάν-τόν-Τολστόη.

   Delete
 83. Κωνσταντινουπολίτη-ὁ-πατέρας-σου-ὑποφέρει.Πήγαινε-μιά-βόλτα-μαζί-του-ἄν-εἶστε-στή-Σῦρο-στὴν-ἐξοχή(καθολικοορθόδοξη),θὰ-θαμπωθοῦνε-τὰ-μάτια-σου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μακάρι να ιατρευόταν τόσο εύκολα, Κωσταντή...υποφέρει ξε-υποφέρει δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν είμαι Άγιος, είμαι και εγώ άνθρωπος και ως εκ τούτου κρύβω και εγώ ένα Θηρίο μέσα μου, το οποίο ναι μεν ελέγχω μα στις ολίγες περιπτώσεις στο παρελθόν, ως ανήλικος που δεν το έκανα, έγινε ο χαμός. Συνεπώς, δεν μπορώ και εγώ να δέχομαι 24/7 χτυπήματα...

   Delete
 84. Ἔνοχε-ἴσως-κάνεις-ἔνα-λαθάκι.Διαχωρίζεις-σχῆμα-καὶ-περιεχόμενο.Π.Χ.καὶ-μ.Χ.

  ReplyDelete
 85. ΥΓ.Θυμίζω-ὄτι-ὀ-Χριστός-σταυρώθηκε-σὰν-αἱρετικός.Εἶναι-προφανές-ὄτι-ἡ-αἱρεσιομανία-εἶναι-πνευματική-καθυστέρηση.

  ReplyDelete
 86. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 87. YΓ.Ἴσως-τό-Πάσχα-εἶναι-πάνω-ἀπόλα-τό-κόκκινο.

  ReplyDelete
 88. Ἡ χρήση τοῦ παρόντος μπλὸγκ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ διεισδύσουμε στὴν ἑλληνικὴ ψυχὴ χωρὶς τὴν παρεμβολὴ ὀνομάτων, τίτλων καὶ ἡλικιῶν. Ἐδῶ ἐκφράζεται ἡ ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Ἔνοχος ψυχολογεῖται ἄριστα ἀπὸ τὸν Κων/πολίτη, ὁ ὁποῖος θυμίζει ἔντονα τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο, ἑκατὸ χρόνια ἐνωρίτερα.Ξεπερνῶντας τὴν χυδαιότητα ἐκφράσεως πολλῶν μπλὸγκ ἐδῶ ἀναδύεται μία ἀνθρωπιὰ ποὺ παιδεύει.Πολλοὶ εἰκοσάχρονοι νέοι ἦσαν ἄγρια θηρία ὅπως ἤμουν στὴν ἡλικία τους ἐγὼ ἀλλὰ σὲ τελευταία ἀνάλυση τὸ ζήτημα εἶναι νὰ ἀξιοποιηθῇ τὸ ἀτίθασο νεανικὸ πνεῦμα γιὰ νὰ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΗ.

  Οἱ "περικλογιαννοπούλειες" ἰδέες δὲν φθάνουν γιὰ νὰ δημιουργήσουν στὸν σημερινὸ ἑλληνικὸ χῶρο ἀπιθάνου μετριότητος καὶ παρακμῆς. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας γνήσιος δημιουργὸς νὰ κατατάσσεται σὲ κάποια ἰδεολογικὴ φρατρία. Ναί, ὁ Γιαννόπουλος ἐξέφρασε τὸν γνήσιο πνευματικὸ φασισμὸ καὶ οὐδεὶς ἀριστερὸς κουλτουριάρης δὲν δύναται νὰ παρεμβαίνῃ γιὰ νὰ τὸν ψέξῃ γι' αὐτό ἀλλὰ καὶ οὔτε νὰ περιγελᾷ τὸ γνήσιο χριστιανικὸ αἴσθημα τοῦ Ἐνόχου.

  Δημήτης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 89. Ευχαριστούμε και εσάς όμως Καθηγητά, καθώς ενδιαφέρεσθε για εμάς, δηλαδή για την σύγχρονη Ελληνική, ελλαδική ή και του εξωτερικού, κοινωνία. Αγαπάτε το ιστολόγιο αυτό πραγματικά, δεν το έχετε σαν αγγαρία. Συνεπώς σας αξίζουν και εσάς συγχαρητήρια.

  ReplyDelete
 90. Ο "Κων/πολίτης, θυμίζει ἔντονα τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο"

  Εντελώς άκυρη η σύγκριση καθώς από την μία έχουμε τον Περικλή που έλεγε "Ντροπή σας Έλληνες, να λέγεσθαι Σεις Χριστιανοί, σαν την Κοινήν αγέλην των Ανθρωποειδών."

  Και από την άλλη τον Κων/πολίτη να μιλάει για φανταστικά Βυζάντια και Ελληνοτουρκικοφασιστικές αυτοκρατορίες.......

  Και έχουμε και τον Κιτσίκη να υποστηρίζει τον Κων/πολίτη πιστέυω μόνο και μόνο διότι τον χρειάζεται για να εφαρμόσει τις ιδέες του !  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν σε ενόχλησε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εάν με χρειάζεται για να εφαρμόσει τις Ιδεές του, θα είναι Τιμή μου να αφοσιωθώ στο έργο αυτού του μεγάλου ανθρώπου και τις Ιδέες του. Κόλαξ δεν είμαι εκ Φύσεως, ευγενικός ναι, μα ο Καθηγητής όπως έχω ξαναπεί έχει σκέψη τρομερή ανώτερη όλων των άλλων που ξέρω και τον ακολουθώ πιστά διότι απλούστατα, εκεί βρήκα τις απαντήσεις που έψαχνα.

   Delete
 91. Πρωτομαγιά λοιπόν και ενώ εγχωρίως επιδιδόμεθα στην συσσώρευση αρνίσιου κρέατος είς τα στομάχια μας, η Γαλλία φλέγεται και πάλι λόγω των εργατικών μεταρρυθμίσεων. Απαντώ με ένα τραγούδι που θα αρέσει σίγουρα στον Καθηγητή, καθώς Γαλλικό, νεανικό και επαναστατικό. Ο καλλιτέχνης αυτός είναι πολύ καλό, άριστο και κάλλιστο παράδειγμα απλού Φασιστή νεανία, με τρίπτυχο ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ εν της καρδίας του χαραγμένο.

  https://www.youtube.com/watch?v=hlYm9C9-2vU

  ReplyDelete
 92. Καλλιτέχνες όπως ο Goldofaf οφείλει να είναι πρότυπο που χαράσσει τον δρόμο για την νέα γενιά Εθνικιστών μουσικών. Στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο είναι το συγκρότημα Tehrippon(ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ), με νεοφόλκ και νεο-κλασσική πολεμικο-βιομηχανική μουσική(martial industrial). Η γενιά η καινούρια του Goldofaf, έχει πιάσει είς το μέγιστον δυνατον το νόημα. Δεν υβρίζει, δεν βωμολοχεί, είναι κόσμιος και πάνω από όλα Πατριώτης. Εδώ φαίνεται ακόμη η καθυστέρηση του Ελληνικού Εθνικιστικού κινήματος, με μουσικες του στυλ "μίλα ελληνικά ή ψόφα" του συγκροτήματος...Πογκρόμ! Εξαίρεση αποτελεί το ΤΕΘΡΙΠΠΟΝ με τα ηρωικά ιπποτικά του άσματα.

  ReplyDelete
 93. Προς Έλληνα Κωνσταντινοπουλίτη περί πίστεως και της εν χρόνω εξελίξεως αυτής,

  αγαπητέ μου, προσκολλάσαι τι κάνουν οι άλλοι και χάνεις την ουσία. Αυτό είναι ακριβώς η πτώση του ανθρώπου. Έχεις λάθος κριτήριο. Ίσως σου μοιάζουν απόλυτα αυτά που σου γράφω αλλά είναι ακριβώς αυτά που θα κάνεις και θα σωθείς. Και για αυτό θα επικρατεί και δε θα χαθεί ποτέ ο Χριστιανισμός. Διότι στρέφει την προσοχή στην προσωπική αλλαγή και αλλοίωση και δράση του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά ως μοναδικής οντότητας. Δεν περιμένεις από τον άλλον να αλλάξει. Αν το περιμένεις αυτό, τότε ξέχασέ την τη σωτηρία. Γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι ο άλλος είναι άνθρωπος με τα ελαττώματά του και τα φυσικά του όρια. Γνωρίζεις ότι βρίσκεται στην ύπαρξη χωρίς τη θέλησή του. Γνωρίζεις ότι έχει το «είναι δεδανεισμένον» από το Θεό. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις ό,τι κι αν κάνει δικαιολογείται. Ό,τι πάθος και αν έχει, είναι απολύτως κατανοητό για εμάς. Λοιπόν προσηλώσου τώρα στο δρόμο για το πως ξεπερνιούνται αυτά. Και αυτό δεν είναι απλώς αυτοάμυνα, αλλά ήσυχη επίθεση που αλλοιώνει την άμυνα του αντιπάλου.

  Δε μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι όποιοι κι αν είναι αυτοί. Αυτό δεν αποτελεί εγωισμό. Μας νοιάζει όμως τι κάνουμε εμείς, ως ξεχωριστές υποστάσεις μέχρι το σημείο της τελειωτικής ολοκλήρωσης του προσώπου μας, τον έσχατο καιρό. Νήστεψε εσύ. Κάνε εσύ την αρχή. Δείξε εσύ το δρόμο και σους άλλους. Άλλαξε αυτό που ήδη έχεις. Η ταυτότητα του ανθρώπου δεν είναι κάτι στατικό. Δε σου λέω να γίνεις σαν κάποιον που κάνει πως δε βλέπει τα στραβά γύρω του. Άλλωστε δεν γίνεσαι έτσι ποτέ. Βλέπεις όμως τα στραβά και έχεις την ανάσταση του Χριστού στο μυαλό και την καρδιά σου που τα ξεπερνάει όλα αυτά. Και σε συμπαρασύρει κι εσένα και δεν κολλάς πουθενά. Απλώς αυτό που κάνεις είναι να υπολογίζεις που θα σε οδηγήσει η κάθε σου ενέργεια.

  Δες τώρα πως λειτουργεί η πνευματικότητα. Μπορείς να την αλλάξεις, να αλλάξεις τον νου σου με δυσκολία όμως και θλίψη και μετάνοια. Όταν αλλάζει ο νους μετά είναι σαν να αλλάζεις γενετικό υλικό. Πρέπει να βρεις με προσοχή το σύστημα αντιμετωπίσεως των επιθέσεων που δέχεσαι από όπου κι αν προέρχονται. Βρες το σύστημα και μη πέφτεις. Μετά θα δεις ότι αλλιώς αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Κι όταν έρχονται οι πειρασμοί είναι τόσο εύκολο σαν να μασάς μαστίχα. Αυτό κάνει ο Χριστιανισμός. Προσπαθώ να στο εξηγήσω απλουστευτικά. Όταν έρχονται οι πειρασμοί, εκείνη τη στιγμή πρέπει να μην χάνεις το Θεό από το νου σου. Έχασες το Θεό, έχασες την ηρεμία σου, σε νίκησε ο πειρασμός, διότι κατευθύνθηκε στην είσοδο της ψυχής από λάθος «οδό». Όταν έχεις το Χριστό στο λογισμό σου, τότε σε βρίζουν και εσύ χαίρεσαι, σε καίνε και η ψυχή σου δε καίγεται γιατί έχει κατοικήσει μέσα της ο Χριστός. Έρχονται οι απογοητεύσεις κι εσύ ευλογείς το Θεό. Έρχεται το μαρτύριο κι εσύ χαμογελάς μπροστά στο δήμιο. Έτσι μαρτυρούσαν και θα μαρτυρούν εις τον αιώνα οι μάρτυρες του Χριστού χαμογελαστοί μπροστά στο δήμιο και το θάνατο. Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο τρόπος που νικάει ο Χριστός; Πνευματικά μιλώντας, δεν γίνεται να χάσει. Γιατί έχει τον τρόπο να αντιμετωπίζει και να νικάει όλες τις κακοτυχίες του κόσμου. Εσύ λοιπόν υποστηρίζεις ότι ο χριστιανός βρίσκεται σε πτώση, εγώ λέω ότι είδα χιλιάδες ανθρώπους στις εκκλησίες της περιοχής μου και έτσι φαντάζομαι ότι είναι σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος έχει πολύ καλά ψυλλιαστεί ότι κάτι συμβαίνει εκεί μέσα στην Εκκλησία, στο εργαστήριο αγιότητας της ανθρωπότητας, κι ας μην έχει ολοκληρωτική επίγνωση της ουσίας της πίστης του.

  ReplyDelete
 94. Και τι γίνεται με όλο αυτό; Γιατί να τα κάνω εγώ όλα αυτά; Μα είναι η ανατροπή του κόσμου ευλογημένε, τον οποίο και δε συμπαθείς. Το αγνό ενδιαφέρον και το νόημα για τη ζωή παραμένει πάντοτε αμείωτο. Είναι η ίδια η ζωή. Όλοι γύρω σου «έχουν οικονομική κρίση», κι εσύ πηγαίνεις δίπλα στο συσσίτιο της Εκκλησίας και δίνεις 20ευρα, 50ευρα, 100ευρα και 200ευρα για αυτούς που δεν έχουν ούτε ψωμί να ταϊσουν τα παιδιά. Γίνονται αυτά. Και το βλέπει αυτό ο Θεός και σε ευλογεί και σου δίνει χαρίσματα κι εσύ λάμπεις νοητά σαν να φοράς ήδη το φωτοστέφανο του αγίου. Και κυλάει όλη σου η ζωή και δεν αποσπάσαι από πουθενά από το Χριστό ό,τι κι αν συμβεί, από κανέναν πειρασμό. Οι πειρασμοί σιγά σιγά μετατρέπονται σε εργαλεία της δική σου προσωπικής τελείωσης ως προσώπου, στο πλαίσιο του χρόνου της εδώ. Φαίνεσαι αφηρημένος, λόγω του ότι η χάρη του Θεού σε έχει μεταλλάξει, κι όμως είσαι πιο συγκεντρωμένος από ποτέ στο στόχο σου και δε βλάπτεις κανέναν, ούτε τον εαυτό σου ούτε τον συνάνθρωπό σου. Αντιθέτως βοηθάς όλον τον κόσμο μόνο με την παρουσία σου και τη στάση σου. Έχει αρχίσει και γεννιέται ο άγιος. Έχει αρχίσει και ζει ο Χριστός μέσα σου. «Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός». Αγνή συγκέντρωση χωρίς ιδιοτέλεια και φθόνο προς κανέναν. Το θέλημά σου ταυτίζεται με το θέλημα του Τριαδικού Θεού. Και χάνουν οι άνθρωποι τη δύναμή τους στο πρόσωπό τους το ίδιο, εσύ όμως την έχεις βρει και θέλεις να την μεταδώσεις για να τους κάνεις και αυτούς δυνατούς εν Χριστώ και αυτοί ξαναβρίσκουν το πρόσωπό τους στο δικό σου πρόσωπο. Θέλουν τη δική σου γεύση, θέλουν να μην την χάσουν και εσύ θέλεις να τους μεταδώσεις την γεύση του Χριστού για να απαλλαγούν από την ασθένεια. Κι έτσι ο άγιος γεννά πάντα έναν άλλον άγιο μέσα στο χρόνο από την εποχή του Χριστού και των αποστόλων. Και η Εκκλησία θριαμβεύει εις τους αιώνας. Αυτά προς το παρών.


  ΥΓ. Οι προτεστάντες της Γερμανίας λατρεύουν τον τόκο διότι πιστεύουν στον απόλυτο προορισμό. Ο Θεός έχει ήδη προαποφασίσει ποιοι άνθρωποι θα σωθούν. Πως όμως θα διακρίνουμε ποιοι θα σωθούν και ποιους επέλεξε ο Θεός; Πως θα τους ξεχωρίζουμε; Αυτός που έχει το χρήμα και τον πλούτο θα σωθεί. Αυτός που δουλεύει σκληρά και έχει κέρδος θα σωθεί. Είναι δύσκολο να κατανοήσεις αυτήν την αίρεση;

  ReplyDelete
 95. Φώτη, ἐπειδὴ ἐζήτησες νὰ διαβάσῃς τὸ ἄρθρο μου γιὰ τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο στὸ Τρίτο Μάτι,σοῦ ἀναδημοσιεύω παρακάτω τὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ:

  Ὁ Ἕλλην ὡς περιούσιος λαός
  κατὰ τὸν Περικλῆ Γιαννόπουλο
  1870 – 1910
  ----------------------
  τοῦ
  Δημήτρη Κιτσίκη
  Τακτικοῦ μέλους τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας, καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ὀττάβας
  -----------------------------
  "Σ' αὐτοῦ τὸν ρυθμὸ τὴ ζωὴ μου τονίζω" (Ἰ. Δραγούμης)

  α) Ἡ ἔννοια τοῦ περιουσίου λαοῦ τρίτο μάτι – τ.107 – Νοέμβριος 2002 - σ.22-26
  Τὸ ὅτι ὁ Ἕλλην εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς σὲ τοῦτον τὸν πλανήτη ἔχει θεολογικῶς ἀποδειχθῆ : Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν ἠστόχησε καὶ ἐσταύρωσε τὸν Χριστό, ἀπώλεσε αὐτομάτως, μὲ τὴν πράξη του αὐτή, τὴν μέχρι τοῦδε δικαιολογημένη προνομιοῦχο θέση του ὡς περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Νέο Ἰσραὴλ ἀνεδείχθη ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός -καί ὄχι ὁ αἱρετικὸς χριστιανός ὅπως ὁ παπικὸς ἤ ὁ διαμαρτυρόμενος- ὁ ὁποῖος ἀντὶ τῶν ἑβραϊκῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐχρησιμοποίησε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ συνθέτοντας τὸν χριστιανισμὸ μὲ τὸν ἑλληνισμό, ἐδημιούργησε γιὰ τὸν πλανή- τη, τὴν κιβωτὸ τῆς Ρωμηοσύνης, τοῦ ἑλληνορθοδόξου δηλαδὴ πολιτισμοῦ ποὺ, ναὶ μὲν χρησιμοποιεῖ καὶ τὰ ρωσικὰ καὶ τὶς ἄλλες ἐθνικὲς γλῶσσες, δὲν παύει ὅμως νὰ βασίζεται στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα.
  Ἡ συνειδητοποίηση ὅμως αὐτῆς τῆς ἀληθείας μέσα στὸν ἑλληνικὸ λαό, κατέστη δυνατὴ χάρις εἰς τὸ θεόπνευστο ἔργο τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου, ποὺ σὰν μετεωρίτης διέσχισε, στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος, τὸ στερέωμα τῆς ὁμηρικῆς γῆς καὶ ἀνεγνωρίσθη ἅγιος τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας. Ὁ Γιαννόπουλος εἶχε ἀναφωνήσει : "Μνήσθητί μου Νέε, ὅταν ἔλθης εἰς τὴν ἑλληνικήν σου βασιλείαν".

  ReplyDelete
 96. Ευχαριστώ που μου το στείλατε.

  ReplyDelete
 97. Ἐάν-ὁ-Ἔνοχος-κι-ὁ-Κωνσταντινουπολίτης-ἔνιωσαν-ψόγο-ἤ-κοροϊδία-ἀπό-τά-σχόλιά-μου-νά-τό-ποῦνε-οἱ-ἴδιοι.Τήν-πρότασή-μου-ἡ-αἱρεσιομανία-εἶναι-πνευματική-καθυστέρηση-τήν-ἐπιβεβαιώνω-καί-μάλιστα-τήν-ἐπεκτείνω-σέ-κάθε-μορφῆς-κατηγοριοποίηση-τῆς-φαντασιακῆς-κοινωνίας-τῶν-ἀνθρώπων.

  Τέλος-θέλω-νά-ἐπισημάνω-ὄτι-ὁ-ὑποτιθέμενος-ἀντιδιανοουμενισμός-τῶν-στελεχῶν-τῶν-φασιστικῶν-καί-κομμουνιστικῶν-κομμάτων-προέρχεται-ἀπό-τό-κομπλεξ-τους-ἔναντι-ἐκείνων-ποὺ-ζοῦνε-τά-διαβάσματά-τους-ἀντί-νά-ζοῦνε-ἀπό-αὐτά.

  ReplyDelete