Jan 3, 2015

168 – Μοναρχία καὶ οἰκογενειοκρατία

168 – Μοναρχία καὶ οἰκογενειοκρατία

Τώρα ποὺ ὡμίλησε ὁ ΓΑΠ καὶ ἀνέσανε ὁ κόσμος βλέποντας καταγῆς νὰ κείτεται τὸ πτῶμα τοῦ Βενιζέλου, τὸ πρόβλημα παραμένει: Ποῖος ἆραγε θὰ δεχθῇ μὲ βουλωμένη μύτη νὰ τὸν σηκώσῃ γιὰ νὰ τὸν συνοδεύσῃ στὴν τελευταία του κατοικία;

Τί κρῖμα! Ὁ Θεσσαλονικιὸς θὰ ἠδύνατο νὰ εἶχε μίαν ἐπιτυχημένη σταδιοδρομία στὴν ἐπιστήμη ἀλλὰ ἡ ἔλλειψη τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου τῆς ἀρετῆς τὸν ἔρριξε στὸν βοῦρκο τοῦ καιροσκοπισμοῦ. Ναὶ σὲ ὅλα ἔλεγε, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλοι οἱ πολιτικοί, φθάνει νὰ ἀνεδεικνύετο κάποτε πρωθυπουργός, πουλῶντας τὴν χώρα σὲ οἱονδήποτε, ἀκόμη καὶ στὴν Οὐγκάντα τοῦ φυσιογνομικῶς ἀδελφοῦ του, ἀνθρωποφάγου μακαρίτου Ἰντὶ Ἀμὶν Νταντά. Ἐπούλησε ἀδίκως τὴν ψυχή του στὸν Διάβολο χωρὶς νὰ γίνῃ ποτὲ πρωθυπουργός. Καημένε Βαγγέλη!

Ἀλλά, θὰ διερωτηθοῦν ὅσοι δὲν μὲ γνωρίζουν καλά: Ἐσὺ Κιτσίκη, ποὺ δηλώνεις μαρξιστής-λενινιστής, ὁ ὁποῖος πάντοτε κατεφέρθης κατὰ τῆς σοσιαλδημοκρατίας ποὺ ἀπὸ τὸ 1880 εἶναι τὸ δεκανίκι τοῦ καπιταλισμοῦ, πῶς καὶ ὑποστηρίζεις τὸ σύμβολο τῆς σοσιαλδημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι καὶ πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς.  Πῶς ὑποστηρίζεις τὸν ΓΑΠ ποὺ πιστεύει στὴν ἀστικὴ δημοκρατία;

Ἐξηγοῦμαι: Ἀπὸ καταβολῆς κόσμου οἱ ῥήτορες καὶ οἱ πολιτικοὶ μᾶς φλομώνουν μὲ λόγια, λόγια, λόγια καὶ ὁ ἀφελὴς λαός, τὰ χάφτῃ, χάφτῃ, χάφτῃ, ὅπως δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία. Λοιπόν, ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο πάντοτε ὑπεστήριξα τὸν ΓΑΠ, ἀπὸ τὸ 1982, καὶ συνεχίζω νὰ τὸν ὑποστηρίζω σήμερα, εἶναι ἐπειδὴ ἀπεδείχθη ἔντιμος καὶ συνεπὴς πρὸς ἀξίες, αὐτὸ ποὺ οἱ Ἕλληνες ὠνόμαζαν ἦθος καὶ ἀρετὴ καὶ ποὺ σήμερα οὔτε μὲ τὸν πλέον ἰσχυρὸ φακὸ δὲν δύνασαι νὰ ἀνακαλύψῃς στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια. Ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ ὄχλου γιὰ τὸν ΓΑΠ ὡς Γιωργάκης καὶ βλάξ, ἐπειδὴ ἡ ἐντιμότης ἔχει ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τούτην τὴν χώρα, τὸν παρομοιάζει  στὴν πραγματικότητα μὲ τὸν ἀδιάφθορο Ῥοβεσπιέρρο, ὁ ὁποῖος ὡς Ῥουσσωϊκὸς ἐπίστευε στὴν ἀρετὴ καὶ μόνον.

Ὁ ΓΑΠ, ναὶ μὲν λέγει δημοκρατία ἀλλὰ ἐννοεῖ  διαφορετικότητα, κάτι ποὺ συμμερίζομαι κι ἐγώ. Ὁ ΓΑΠ λέγει ἄμεση δημοκρατία ποὺ ἐγὼ ὀνομάζω λαοκρατία καὶ χρησιμοποιεῖ ὡς βασικὸ ὅπλο διακυβερνήσεως τὸ δημοψήφισμα μὲ τὸ ὁποῖο συμφωνῶ.

Ἐφ’ὅσον μὲ δημοκρατία ἐννοεῖ διαφορετικότητα, καὶ ὄχι τὸν καπιταλιστικὸ ἀτομισμὸ ἀλλὰ τὸν σοσιαλιστικὸ ἀλληλεγγυϊσμό, ἡ διαφορετικότητα ἐνισχύει, πέραν τοῦ ἐθνικισμοῦ, τὸν ἑλληνοκεντρισμό, δηλαδὴ τὸν συμπαντικὸ πανελληνισμό. Καὶ ἐδῶ ὑπεισέρχεται τὸ πρόβλημα τῆς οἰκογενειοκρατίας.

Στὴν ἀπέλπιδα προσπάθεια νὰ σταματήσῃ τὸν ΓΑΠ νὰ ἱδρύσῃ κόμμα ὁ γενεαλογικῶς ψευδο-Βενιζέλος, μὴ ἔχοντας καμμία δυναστικὴ σχέση μὲ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, ἐξεστράτευσε ὅλα τὰ κουτσομπολιὰ περὶ τῆς οἰκογενειοκρατίας Παπανδρέου, ἀπὸ τὶς φαιδρὲς ἀτάκες τῆς Μιμῆς Παπανδρέου, καρικατούρας τῆς Ἐβίτας Περόν, ποὺ στὸ ὄνομα τοῦ Ἀνδρέα συμπεριέλαβε στοὺς Σημίτη-Βενιζέλο καὶ τὸν Γιῶργο, μέχρι τὴν τραγελαφικὴ ἔκκληση τῆς Φώφης Γεννηματᾶ ὅτι δὲν εἶναι σωστὸ νὰ προδίδουμε τὸν μπαμπᾶ μας (λὲς καὶ ὁ Ἀνδρέας δὲν εἶχε κάμει τὸ ἴδιο μὲ τὸν δικό του] καὶ τέλος, τὸ χολλυγουντιανὸ ἀράδιασμα φωτογραφιῶν σχετιζομένων μὲ τὴν Μαργαρίτα, κόρη τοῦ ΓΑΠ, ἡ ὁποία φυσικὸ ἦταν νὰ βοηθᾷ ἐθελοντικὰ τὸν πατέρα της στὴν ὀργάνωση τῆς μεγάλης ἡμέρας, χωρὶς νὰ ὑπονοεῖται ὅτι θὰ τὸν διεδέχετο καὶ πολιτικά!

Προσωπικά, ὡς ἐχθρὸς τῆς ἀτομικιστικῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας ποὺ διαλύει καὶ τὴν ἔννοια ἀκόμη τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς οἰκογενειακῆς συνυποχρεώσεως, ὑποστηρίζω τὴν οἰκογενειοκρατία, συνδεδεμένη μὲ τὴν ἔννοια τῆς μοναρχίας. Μέσῳ τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ καθιστᾷ ἱεροὺς τοὺς θεσμοὺς τοῦ γάμου, τῆς βαπτίσεως καὶ συνεπῶς τῆς πολυτέκνου οἰκογενείας, παράδειγμα ποὺ μᾶς δίδεται ἀπὸ τὴν βασιλική μας πολύτεκνης οἰκογενείας τοῦ ἄνακτος Κωνσταντίνου, διασφαλίζεται ἡ κοινωνικὴ διάρκεια καὶ συνοχή. Ἕνας Ὠνάσης κατεστράφη ἐπειδὴ ἔχασε τοὺς διαδόχους του, ἕνας Στάλιν ἐξέλειψε ἐπειδὴ δὲν ἐπίστευε στὴν οἰκογενειοκρατία καὶ κατέστρεψε τὴν γυναῖκα του καὶ τὰ παιδιά του. Ἀντιθέτως τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα τῆς Ῥουμανίας, τῆς Βορείου Κορέας καὶ τῆς Κούβας κατευθύνθησαν πρὸς τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενειοκρατίας-μοναρχίας γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ὡς κοινωνίες ἀλληλεγυϊσμοῦ καὶ ὄχι ἀτομισμοῦ. Σὲ ποῖον θὰ ἐμπιστευθῇς τὸ ἔργο σου, ἄν δὲν ἔχῃς ἐμπιστοσύνη στὰ παιδιά σου, ὡς σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός σου. Ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς οἰκογενείας ποὺ θερίζει τὶς καπιταλιστικὲς ἀτομικιστικὲς κοινωνίες ἐκπέμπουν τὴν ἴδια πτωμαΐνη ποὺ ἀναδύεται ἀπὸ τὸ πολιτικὸ πτῶμα τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 3 Ἰανουαρίου 2015

156 comments:

 1. Ήταν ευφυής η κίνηση του ΓΑΠ να μας βάλει στο ΔΝΤ το 2009 και το μνημόνιο , ασχέτως αν η καταστροφή προερχόταν από τη δεκαετία του 80΄ και το κόμμα που εκπροσωπούσε.Ποιο είναι όμως το μεγάλο λάθος του ΓΑΠ;Ενώ μας έβαλε στο μνημόνιο , άργησε χαρακτηριστικά να κάνει αποφασιστικές μεταρρυθμιστικές ενέργειες και μαζικές απολύσεις έτσι ώστε να ελαφρύνει την οικονομία της χώρας άμεσα , και να αναθεωρήσει τις θέσεις του δημοσίου.Βέβαια δε περιμένει κανείς από ένα σοσιαλιστή πολιτικό τέτοιες ενέργειες.Για αυτό και τις ενέργειες αυτές που απαιτούνται τις κάνει η δεξιά του Σαμαρά , με αποτέλεσμα την έξοδο της χώρας από την κρίση.

  Αν όμως είχε ενεργήσει νωρίτερα ο ΓΑΠ με μεταρρυθμίσεις , αυτή τη στιγμή δε θα μιλούσαμε για μνημόνιο και ΔΝΤ.Θα είχε τελειώσει το θέμα και με μικρότερες συνέπειες για τη χώρα.

  Αυτήν την καθυστέρηση χρεώνεται ο ΓΑΠ και ελέγχεται πολιτικώς.Δεν είχε σωστό πολιτικό timing ο ΓΑΠ.Μπορούσε να το φέρει και νωρίτερα το ΔΝΤ.

  Και τώρα που τελειώνει αργά ή γρήγορα το μνημόνιο , τσουπ νά΄τος πάλι στο προσκήνιο ο ΓΑΠ.

  ReplyDelete
 2. Και φυσικά μην ξεχάσουμε και τα παραμύθια τύπου "λεφτά υπάρχουν".Εκείνη την εποχή ο Καραμανλής μιλούσε για κατεστραμμένη οικονομία και πολιτική λιτότητας.Και φάνηκε ότι είχε δίκαιο ο Καραμανλής.

  ReplyDelete
 3. Το ίδιο πάει να κάνει τώρα και ο Τσίπρας.Αλλά πιο αποφασιστικά και πιο αριστερά.

  ReplyDelete
 4. Ἑπιφανειακά ὁ ΓΑΠ πούλησε τὸ λαό του προμελετημένα στὸ ΔΝΤ ἀλλά καὶ στὴ Γερμανία ποὺ ἤθελε μερίδιο ἀπό τὸ φρέσκο πτῶμα γιὰ νὰ τὴ βγάλουν καθαρή άπὸ τὰ δικά τους χρέη οὶ Ἕλληνες μαυραγορίτες, φτύνοντας ἀχάριστα τὸν ἴδιο τὸν λαό ποὺ τὸν εἶχε έκλέξει δημοκρατικότατα καὶ ξέροντας πρὶν έκλεγεῖὄτι θὰ τὸ κάνει.

  Ἐάν ὅμως ό ΓΑΠ εἶναι ὀ σύνδεσμος τοῦ ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ μὲ τὶς Η.Π.Α ὄπως ὴ τέως βασιλική οίκογένεια μὲ τὴν Ἀγγλία καὶπρὶν τὸ 21 ὴ οίκογένεια Δεληγιάννη μὲ τὴν όθωμανική Διοίκηση γιὰ τοὺς μωραἴτες,

  καὶ ἐφόσον ὁ ἑλληνικός πατριωτισμός εἶναι αὺτό στὸ όποίο ´ολοι ἀνεξεραίτως οὶ Ἕλληνες συμφωνοῦν, διότι τοὺς έγγυᾶται τὴ συνέχεια τοῦ Γένους, ἀνεξαρτήτως κομματικῶν τοποθετήσεων,

  ἄν ἰσχύοθν τὰ παεαπάνω, ὁ ΓΑΠ εναι ὸ ἡγέτης τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ καὶ φλογερός πατριώτης. Διότι ό έλληνικός λαός ὠς σύνολο - προσοχή, ώς σύνολο - ἕνα πράγμα δὲν άμφισβητεῖ καθόλου μὰ καθόλου καὶ ἔχει μάλιστα γιὰ Θεό. Το δολλάριο.

  ReplyDelete
 5. Ἔτσι θά ὑπάρξει καί μιά ἠθική αἰτιολόγηση γιά τήν ἀνακύκλωση τῶν προνομίων καί τοῦ πλούτου. Οἱ μπαμπάδες θά ἐξακολουθοῦν νά κάνουν τά τηλεφωνήματα, θά γράφουν τίς ἐπιταγές, θά καθαρίζουν τά ἐμπόδια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...καὶ οἱ γιοί τους θὰ εἶναι ὴ προέκταση τῶν μπαμπάδων, τῶν παππούδων κτλ. σὲ μιὰ εύθεία γραμμή ποὺ περνάει ἀπό τὸ κέντρο τοῦ σώματος.

   Delete
 6. Ἡ σχέση τοῦ ΓΑΠ μέ τίς ΗΠΑ μπορεῖ νά παρομοιασθεῖ μέ τήν σχέση Καποδίστρια -Ρωσίας πρό 200 ἐτῶν. Δηλαδή καθόλου μεμπτή...

  Κανείς ὅμως δέν ἐκλέγεται πρόεδρος τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς ( δίς) λόγῳ οἰκογενειοκρατίας.Ἐπίσης καί ὁ Καποδίστριας εἶχε κατηγορηθεῖ γιά οἰκογενειοκρατία.

  Αὐτό πού διαφέρει σαφῶς ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Καποδίστρια μέχρι σήμερα εἶναι τό πνευματικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ. Σήμερα εἶναι πολύ κατώτερο ἀπό τότε. Καί σ' αὐτό δέν φταίει ὁ ΓΑΠ, οὔτε οἱ πολιτικοί...

  Κατά τήν γνώμη μου ὅποιος θέλει νά ψηφίσει κατά τοῦ μνημονίου πρέπει νά ψηφίσει Σύριζα, καί ὅποιος θέλει νά ψηφίσει ὑπέρ του πρέπει νά ψηφίσει ΓΑΠ. Κατά περίεργο τρόπο καί οἱ δύο συγκεκριμένες ἐπιλογές βρίσκονται στόν στόχο καί τήν λασπολογία ὅλων τῶν ΜΜΕ. Ὅλα τά ὑπόλοιπα περί προδοτῶν, μισελλήνων, φτυσίματος τοῦ λαοῦ κ.λπ εἶναι ἄνευ οὐσίας καί δημοκοπικά, ἀνταποκρινόμενα στό σημερινό πνευματικό ἐπίπεδο τῆς χώρας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ τρισμέγιστος Καπποδίστριας ὑπηρέτησε μὲ ἀξιοζήλευτον ἐπαγγελματισμὸν καὶ τὴν Ρωσίαν καὶ τὴν Ἑλβετίαν καὶ τὴν Γερμανίαν. Ὅσο ὑπηρετοῦσε ὡς διπλωμάτης σὲ ξένες αὐλὲς οὐδέποτε ἔβλαψεν τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὅσο γιὰ τὴν οἰκογενειοκρατίαν γιὰ τὴν ὁποίαν κατηγορήθηκε, ἂς μᾶς πῇ λοιπὸν ἡ Ἰστορία ποὺ εἶναι κρυμμένοι, ὄχι σήμερα, ἀλλὰ 10, 20, 50 χρόνια μετὰ τὸν θάνατόν του οἱ ἀπόγονοι καὶ τὰ σόϊα τοῦ Καπποδιστρίου ἐπὶ ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς. Ὁ Ἀλαβάνος εἶναι πολιτικὸς παράγων τοῦ τόπου ἀνήκων σὲ φαμίλια μὲ πάνω ἀπὸ 100 ἔτη κατσίκωμα στὴν πολιτική. Νὰ μὴν ἀναφερθῷ σὲ ἄλλα σόϊα, παπαντρέηδες, μητσωτοί, καραμαναλῆδες, βαρβιτσιώτηδες κοκ. Θὰ τρίζουν τὰ ὀστὰ τοῦ Καπποδιστρίου μὲ αὐτὰ ποὺ γράφονται. Ὅταν τὰ βρόντηξε ἀπὸ τὴν ρωσικὴν αὐλὴν ὁ Μέγας Καπποδίστριας καὶ ἀπεφάσισε νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν Ἑλλάδα, εἰσῆλθε πάμπλουτος στὴν πολιτικὴν καὶ ἐξῆλθε δολοφονημένος καὶ πάμφτωχος, ἔχοντας διαθέσει ὅλην του τὴν περιουσία στὸ ἔθνος. Ὁ Jeffrey ὑπηρετεῖ πιστὰ τὰ συμφέροντα τῆς πατρίδος του Ἀμερικῆς, ἀλλὰ βούλιαξε ὅσο δὲν πάει ἄλλο αὐτὰ τῆς Ἑλλάδος.

   «Αὐτό πού διαφέρει σαφῶς ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Καποδίστρια μέχρι σήμερα εἶναι τό πνευματικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ.»
   Συμφωνῶ. Ἀποτελεῖ πραγματικῶς ἔνδειξιν πνευματικῆς ἐνδείας ὅτι κάποιοι βγαίνουν καὶ ὑποστηρίζουν αὐτὸν τὸν ἀνεπάγγελτον προδότη. Ὁ κος Κιτσίκης δικαιολογεῖται ἐν μέρει, διότι α) λόγῳ βαρέως βιογραφικοῦ δικαιοῦται νὰ «πουλάῃ τρέλα» ὡς αὐθεντία β) δὲν ζεῖ μονίμως στὴν Ἑλλάδα γ) εἶναι μαρξιστὴς/λενινιστὴς ἄρα καὶ διεθνιστής. Ὁ κος Κιτσίκης λόγῳ καταγωγῆς/βιωμάτων/momentum ἐνδεχομένως νὰ ἔχῃ γνωριμίες βεληνεκοῦς Καραμανλῆ/Παπανδρέηδων καὶ ἄλλων εὐπατριδῶν καὶ ἡ ὅποια συμπάθεια ποὺ τρέφει στὸ πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ ἀρχιξευτίλα νὰ πηγάζει ἀπὸ βιωματικὲς καταστάσεις. Ἐγὼ ποὺ ἀνήκω στὰ πλεμπέκια, συνδιαλέγομαι μὲ ἄτομα ποὺ ζοῦν σὲ γειτονιὲς ποὺ ὁ Jeffrey δὲν ἔχει ἰδέαν κατὰ ποῦ πέφτουν καὶ κρίνω αὐτὸ τὸ καθίκι βάσει λόγων καὶ πολὺ περισσότερο βάσει ἔργων (γιὰ τὴν ἀκρίβειαν βάσει ἀσυνεπείας ἔργων καὶ λόγων).

   «Κατά περίεργο τρόπο καί οἱ δύο συγκεκριμένες ἐπιλογές βρίσκονται στόν στόχο καί τήν λασπολογία ὅλων τῶν ΜΜΕ.»

   Ὁ Jeff στὸ στόχαστρον; Τίνος; Τοῦ ΣΚΑΙ; Τῆς Νέριτ; Τοῦ ΑΝΤ1; Τοῦ Μέγκα; Τοῦ Στάρ; Ὁ μόνος ποὺ «λούζει» συστηματικῶς αὐτὸν τὸν ὀλετήραν καὶ τὰ πεπραγμένα του καὶ ἀποκαλεῖ τὸν λεμὲ Jeffrey μὲ τὸ πραγματικόν του ὄνομα εἶναι ὁ Χίος (γι' αὐτὸ καὶ τὸν σουτάρανε) καὶ ἡ ΧΑ, ἴσως καὶ κἅνας περιθωριακὸς ἀριστερός. Μέχρι καὶ ὁ Σύριζα «Γιῶργο» τὸν ἀποκαλεῖ καὶ μιὰ χαρὰ τὸν ἐκάλυψε στὴν Βουλὴν στὶς ἐξεταστικὲς ἐπιτροπές. Ὅσοι πολεμοῦν τὸν Jeff θεωροῦνται γραφικοί (Χίος), ἐγκληματίες (ΧΑ) ἢ περιθωριακοί. Τὰ κανάλια ἀπὸ τὰ ὁποῖα «ἐνημερώνονται» τὸ 90% τῶν Ἑλλήνων (τὰ mainstream) καὶ εἰδικῶς οἱ μὴ προσβασιοῦχοι γηραλέοι σὲ διαδικτυακὲς πηγὲς μιὰ χαρὰ πατριώτη τὸν ἀνεβάζουν μιὰ χαρὰ πολιτικὸν τὸν κατεβάζουν, μὲ ἀφιερώματα, μὲ συνεντεύξεις, μὲ τὰ πάντα κομπλέ. Ἂς τελειώνῃ ἡ παραμύθα περὶ «λιθοβολισμοῦ» τοῦ Jeffrey. Ὁ μοναδικὸς σοβαρὸς ψόγος ποὺ τοῦ προσάπτουν εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ ΚΙΔΗΣΟ, διότι διασπᾶ «τὴν προοδευτικὴν παρατάξιν» καὶ διευκολύνει τὴν «ναζιστικὴν ἀπειλὴν» νὰ διεκδικήσῃ τὴν τρίτην θέσιν στὶς ἐκλογές (καλά, τὸν Jeffrey περιμέναμε γιὰ βγοῦμε 3οι… τέλος πάντων).

   «Ὅλα τά ὑπόλοιπα περί προδοτῶν, μισελλήνων, φτυσίματος τοῦ λαοῦ κ.λπ εἶναι ἄνευ οὐσίας καί δημοκοπικά, ἀνταποκρινόμενα στό σημερινό πνευματικό ἐπίπεδο τῆς χώρας.»

   Διαβάστε ἐπιτέλους μία «τιμημένην» δανειακὴν σύμβασιν στὴν ζωήν σας καὶ ἀναζητήσατε στὰ πρακτικὰ τῆς Βουλῆς τὰ ὀνόματα ὅσων τὴν ἐψήφισαν.

   Ἔλλειμμα 2009: 129.7% Ἔλλειμμα 2011: 170. 3% (ἐπὶ τοῦ ΑΕΠ)
   ΑΕΠ 2009: $ 321 δισ. ΑΕΠ 2011: $ 290 δισ.

   Κι ἂς ποῦμε ὅτι ὁ ξευτίλας ὁ ἄνδρας δὲν εἶναι προδότης. Πῶς θὰ χαρακτηρίζατε ἐσεῖς τὸν διαχειριστὴν τῆς ἐπιχειρήσεώς σας ποὺ μέσα σὲ 2 ἔτη (Ὀκτώβριος 2009-Δεκέμβριος 2011) βουλιάζει τὸν τζίρον της κατὰ 10% καὶ ταυτοχρόνως ἐκτινάζει τὰ χρέη της κατὰ 32%; Εὐφυή; Ἐπιτυχημένον; Ἀδικημένον;

   Ἐγὼ προσωπικῶς ἢ βαλτὸ ἢ καθυστερημένο ἢ καὶ τὰ δύο. Ρὲ τὸν Jeff ποὺ ἔγινε καὶ Καπποδίστριας!

   Ἀφιερωμένα στὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῶν ὀπαδῶν τοῦ Jeffrey:
   https://www.youtube.com/watch?v=6T6fG9tORyc
   https://www.youtube.com/watch?v=uEBfroMn8Hk

   Delete
 7. Ἱσχύει ἡ ἑξῆς πρόταση : ἀντίθετα μὲ τὸν ΓΑΠ, ὸ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι διαιρεμένος ἀνάμεσα στοὺς ὀπαδούς τοῦ διεθνιστικοῦ οὐτοπικοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοὺς σταλινικούς ἀμερικανόφιλους, λόγῳ μὲν ἀντιμνημονιακούς, ἔργῷ δὲ μνημονιακότατους, ἀρκεῖ τὰ λεφτά νὰ μὴν πηγαίνουν στὴ Γερμανία ;

  (Σημ. Ἡ ἔκφραση λόγῳ μέν, ἔργῳ δὲ εἶναι νομίζω τοῦ Εὐριπίδη).

  ReplyDelete
 8. Δέν ἰσχύει ἡ παραπάνω πρόταση. Εἶναι αβάσιμη. Οὔτε ὑπάρχει διαφορά λόγων καί ἔργων. Ὁ λόγος - καί μόνον αὐτός - παράγει ἔργο. Ἡ παραγωγή καί ἡ πορεία τοῦ πλούτου - ἐντός καί ἐκτός Ελλάδος - ἐξαρτᾶται σχεδόν ἀποκλειστικά ἀπό τό πόσο ἀκόμα θά παραμείνουμε μία πνευματική σαχάρα...τά μνημόνια ἤ ἀντιμνημόνια εἶναι παρεπόμενα.

  ReplyDelete
 9. Ἔχει διατυπωθεῖ ὴ ἄποψη ὄτι δὲν ὑπάρχει κενό. Κι ὅτι ἡ Σαχάρα εἰναι γεμάτη ἀλλά γεμάτη ἀπό κάτι ποὺ καταλαβαίνει ὁ Βεδουἴνος. Ἄποκλείεται οἱ λασπολόγούντες κατά ΓΑΠ καὶ Συ. Ῥιζ.Ἀ. νὰ εἶναι Βεδουἴνοι ; Νὰ λένε, άκοῦστε, ἑμάς δὲν μὰς νοιάζει οὖτε μνημόνιο οὔτε μὴ-μνημόνιο, μᾶς νοιάζει ΑΥΤΟ. Οὐγκ.

  Μπορεῖ στὴν περίπτωση αὐτή νὰ διατυπωθεῖ τί τοὺς νοιάζει - ἤ εἴναι λάθος ὴ ἐρώτηση ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὡς λασπολογοῦντες στά ΜΜΕ ἀναφέρθηκα ....

   Delete
  2. Nαὶ ἀλλά ἡ προπαγάνδα πατάει πάντοτε πάνω σὲ μιὰν ἐδραιωμένη ἀντίληψη π.χ. ἀντισημιτισμός (περιλαμβανομένου του κου Σημίτη).

   Delete
 10. Ἀξιοπρόσεκτος ὁ παραλληλισμὸς ΓΑΠ Καποδίστρια ἀπὸ τὸν Ζαρατοῦστρα ἀπὸ τὸν ὁποῖο δύναται νὰ συμπεράνῃ κανεὶς τὰ παρακάτω:

  1 - Ὅτι τὸ τρελλὸ μῖσος ποὺ ἔχει τεχνηέντως καλλιεργηθῆ στὸν κόσμο κατὰ τοῦ ΓΑΠ ἠμπορεῖ, ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Καποδίστρια, νὰ καταλήξῃ στὴν δολοφονία του. Εἶχα ἤδη ἐκφράσει τέτοιον φόβο παλαιότερα ὅταν εἶχα συγκρίνει τὸν ΓΑΠ μὲ τὸν Ῥοβεσπιέρρο. 2 - Ὅ τι οἱ ΗΠΑ ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν ΓΑΠ (ὅπως ἡ Ῥωσία ποὺ ὑπεστήριζε τὸν Καποδίστρια), κατόπιν χρηστῆς ὀργανώσεως καὶ ἀνορθώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ τὸν Γιῶργο, νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν Ἑλλάδα μὲ σχέδιο Μάρσαλ, στὰ γεωπολιτικὰ ἀμερικανικὰ σχέδια στὴν περιοχή μας (ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία, λύση τοῦ Κυπριακοῦ, στενὴ συμμαχία μὲ τὸ Ἰσραήλ). Αὐτὸ θὰ ἐπιτρέψῃ στὴν χώρα μας νὰ εὐημερεύσῃ καὶ πάλι.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. «[. . .] νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν Ἑλλάδα μὲ σχέδιο Μάρσαλ, στὰ γεωπολιτικὰ ἀμερικανικὰ σχέδια στὴν περιοχή μας (ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία, λύση τοῦ Κυπριακοῦ, στενὴ συμμαχία μὲ τὸ Ἰσραήλ). Αὐτὸ θὰ ἐπιτρέψῃ στὴν χώρα μας νὰ εὐημερεύσῃ καὶ πάλι.»

   Θα ευημερεύσει οικονομικώς, αλλά με τι κόστος; Χωρίς να υπολογίσουμε τις άμεσες αρνητικές συνέπειες ενός τέτοιου σχεδίου, έχει θετικές προοπτικές; Το αγγλοσαξονικό στρατόπεδο δεν έχει μέλλον.

   Delete
 11. Ο ΓΑΠ τα κονομησε απο την κοιλια της μανας του. Απο τοτε τρωει και πινει και αυτος και ολη η οικογενεια του, εις υγειαν των ηλιθιων Ελληνων ενω δεν ειναι καν Ελληνας η εστω φιλελληνας.
  Τον βιο και την πολιτεια του τα εχουμε πει και δεν χρειαζεται νομιζω να τα ξαναπουμε.
  Βεβαιως, καταλαβαινω την συμπαθεια του κ. Κιτσικη και καποιων σχολιαστων οπαδων της παγκοσμιοποιησης..
  Ο κυριος αυτος μολις πηρε ποδι απο την διακυβερνηση της χωρας, μας δηλωσε οτι ειναι οπαδος της παγκοσμιας διακυβερνησης. Αυτο υποθετω σημαινει οτι την εξουσια που του εμπιστευθηκε ο λαος για να την χρησιμοποιησει επ ωφελεια του, την παρεδωσε, με τα γνωστα αποτελεσματα..
  Μετα απο μερικους μηνες, προσεβαλλε βαναυσα την Ελλαδα λεγοντας οτι η επισημανση "πρωην πρωθυπουργος της Ελλαδας" στα χαρτια του αντιμετωπιστηκε στο Ιαπωνικο τελωνειο σαν τιποτε, ενω οταν εδειξε τα διαπιστευτηρια του Χαρβαρντ οπου ηταν "καθηγητης¨ οσο τον πληρωναμε, του ανοιξαν ολες τις πορτες.
  Δεν νομιζω οτι εγιναν ετσι τα πραγματα, αλλα αν εγιναν θα περιμενε κανεις απο τον "Ελληνα" ΓΑΠ να διαμαρτυρηθει. Αυτος ομως το αντιθετο, φανηκε να το ευχαριστιεται.
  Ο ελεεινος που δεν τουφθασαν οσα κονομησε και κονομαει ακομη χωρις να εχει δουλεψει ποτε στην ζωη του, δεν τουφθασαν οσα κονομησε απο την κομπινα της πτωχευσης, αλλα παρατησε την Ελλαδα στην δυσκολοτερη κατασταση για την οποια ειναι υπευθυνος και πηγε να μαζεψει τα "οβολα" απο τις ομιλιες και τα μαθηματα που του εξασφαλησαν οι πατρωνες του.
  Αυτος ο κοπριτης ανεπαγγελτος που κατεστρεψε την χωρα που τον ταιζει απο τοτε που γεννηθηκε κι αυτον και τον πατερα του και ολο το σκυλολοι του, καμμια βεβαια σχεση δεν εχει με τον Καποδιστρια που μονο προσφερε στην πατριδα.
  Μηπως ο ΓΑΠ ηταν υπουργος στις ΗΠΑ και τα παρατησε για να βοηθησει την Ελλαδα;
  Μηπως χρησιμοποιησε τις επαφες του στις ΗΠΑ για το καλο της χωρας;
  Ηταν αρχοντας και ηρθε να ζησει μεσα στις στερησεις;
  Εβαλε την περιουσια του για να ιδρυσει τραπεζα στην Ελλαδα;
  Εκανε στα τρια χρονια που κυβερνησε (οσα και ο Καποδιστριας) τιποτε που θα μεινει να τον θυμόνται με ευγνομωσυνη οι Ελληνες;
  Τον ηθελαν καπου αλλου και μας προτιμησε;
  Ηταν κατι καπου αλλου και δεν το ξερουμε;
  Ενας αχρηστος ηταν παντα και παντου, που λογω ονοματος επελεγει για να εξυπηρετησει τα συμφεροντα των ΗΠΑ στην μπανανια της Ευρωπης.
  Εγω απ οτι ξερω και πατερας του και αυτος και ολο το σοι του μονο για τον λουφε ηρθαν. Και ο λουφες ηταν πλουσιοπαροχος.
  Οταν δεν ειχε λουφε ηταν "διακοπες" ολο το κηφηναριο και περιμεναν ποτε θα ξαναρθουν να γινουν αφεντικα στους ιθαγενεις.
  Υπηρξε καποια εποχη που εστω εμενε στην Ελλαδα σαν ιδιωτης;
  Οσο για να τον δολοφονησουν, για να μην προσφερει τις υπηρεσιες του στην Ελλαδα, μετα απο σαραντα χρονια που δεν εχει προσφερει παρα μονο περιφρονηση και μνημονια, δεν αντεχω να μην πω με ολο τον σεβασμο προς τον κ. ΚΙτσικη οτι μου φαινεται γελοιο.
  Στην Ελλαδα κανενας δεν σκοτωνει τους βλακες και τους προδοτες, αλλιως θα ειχαμε ηδη εξαφανιστει.
  Παντως εγω πολυ ευχαριστως θα τον καθαριζα οταν τον εβλεπα να γυρναει τον κοσμο με πληρωμενα απο εμενα εξοδα και να κανει κανο, κολυμπι και ποδηλατο σε εξωτικα μερη την στιγμη που εγω δεν ειχα εκατο ευρω να βαλω βενζινη για να παω στο χωριο μου.
  Δεν θα σχολιασω τιποτε αλλο στο παρον αρθρο γιατι δεν εμπιστευομαι τον εαυτο μου οτι παραμεινω κοσμιος.

  ReplyDelete
 12. 1) ΠΡΟΔΟΤΗΣ. Τεκμηρίωσις ἐδῶ:
  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419601673538#c6293162036080386883

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419613983231#c5414147472070907606

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419617606632#c3504365561359676185

  2) Γιὰ τὸν Jeffrey ἀπ' ὅτι φαίνεται τὸ ἀστικὸν κράτος εἶναι τὸ global village. Κι ἐγὼ ποὺ νόμιζα ὅτι αὐτὰ τὰ λένε οἱ φιλελέδες…
  https://www.youtube.com/watch?v=lBln-RklD8k
  https://www.youtube.com/watch?v=mVPJthQ1BhA

  3) ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ. Ὁ Πινόκιο δίπλα του ἔχει γαλλικὴν μυτούλα.
  https://www.youtube.com/watch?v=3N4wA7GUpB4
  https://www.youtube.com/watch?v=u7BoOWyLE7s
  https://www.youtube.com/watch?v=Dc1j2QJiW0k
  https://www.youtube.com/watch?v=CklpamQI044
  https://www.youtube.com/watch?v=vb3WiQ809bM

  Θὰ ἤθελα πολὺ νὰ δῷ φουνταριστὸ στὸν λιμένα Ἁλῶν τοῦ Πειραιῶς (Λεμονάδικα, ἔναντι ΗΣΑΠ) αὐτὸ τὸ καθίκι τὸν Jeff. Ἐπειδὴ οἱ χριστιανικές μας ἀρχὲς δὲν μᾶς τὸ ἐπιτρέπουν, μπορεῖ τὴν λύσιν νὰ τὴν δώσῃ πάλι ὁ Πειραιεύς (ὄχι Γουδῆ καὶ καουμποϋλίκια). Ἀντὶ λοιπὸν γιὰ φουντάρισμα στὸν Κεντρικὸν Λιμένα καὶ ἀφοῦ θὰ ἔχει δημευθεῖ ἡ περιουσία αὐτοῦ τοῦ κοπρίτου (σιγὰ τὴν περιουσία, ἕνα ρολόϊ κληρονόμησε ὅλο κι ὅλο ἀπὸ τὸν παππού του ὁ καψερός),
  ἐλάχιστα μέτρα πιὸ ἐκεῖ, στὴν ὁδὸν Ἁγίου Διονυσίου (στὸ ὕψος τοῦ Σταθμοῦ Πελοποννήσου) ὅπου ἑδρεύει ἡ Διεύθυνσις Ἀστικῆς Καταστάσεως-Τμῆμα Ἰθαγενείας, μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἀφαιρεθῇ ἐπιτέλους ἡ ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀνεπάγγελτον ἐπήλυδα ὑπερπολυτελείας καὶ μάλιστα μετὰ μουσικῆς (σὲ ρυθμὸν 9/8),

  https://www.youtube.com/watch?v=5dw8ElYXNuo

  Μετὰ ἂς γυρίσῃ στὴν πατρίδα του μὲ τὸ ἀεροπλάνο. Ἔτσι κι ἀλλιῶς στὴν στέρησιν τῆς ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος, αὐτὸ τὸ ὑποκείμενο ἔχει καβάτζα τὸ ἀμερικανικὸν διαβατήριον.

  Γιὰ κύττα ποὺ ὁ ὁ ξευτιλισμένος ὁ ἄνδρας προεβιβάσθη σὲ Καπποδίστρια! Βλασφήμια 24 καρατίων…

  ReplyDelete
 13. Παραλληλισμοὶ Καπποδιστρίου - Jeffrey

  Τὰδε ἔφη Γιῶργος Γιάγκος:

  «Ηταν αρχοντας και ηρθε να ζησει μεσα στις στερησεις;»

  Μέσα ἀπὸ τὶς στερήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ζεῖ σὰν ἄρχων.

  «Εβαλε την περιουσια του για να ιδρυσει τραπεζα στην Ελλαδα;»

  Ἔβγαλε τὴν περιουσία του ἐκτὸς Ἑλλάδος (βλέπε Σάμπυ Μυωνὴς) μέσῳ τῆς τραπεζικῆς μαφίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς μὴ ἄρσεως τῆς βουλευτικῆς του ἀσυλίας.

  «Εκανε στα τρια χρονια που κυβερνησε (οσα και ο Καποδιστριας) τιποτε που θα μεινει να τον θυμόνται με ευγνομωσυνη οι Ελληνες;

  Ἀσφαλῶς. Παγείωσε τὶς παρελάσεις τῶν κιναίδων. Ψήφισε μνημόνια καὶ δανειακὲς συμβάσεις μὲ τὰ δύο χέρια, καθὼς καὶ τὸν ἀντιρατσιστικόν. Γέμισε τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν Ἐθνικὸν Κῆπον μὲ στρατὸν (ἐλευθέρους σκοπευτές) καὶ ἀστυνομία στὶς κρίσιμες ψηφοφορίες γιὰ τὶς δανειακὲς συμβάσεις καὶ μᾶς τσάκισε στὸ ξύλο καὶ τὰ δακρυγόνα. Ἔδωσε πακέτα σὲ τράπεζες καὶ ΜΚΟ (μὴ κυβερνητικὲς μπίζνες, μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ κορόϊδου ὅμως) ἀφήνοντάς τες νὰ ἐξαφανίζουν παραστατικά. Τὸ 1996 ὡς ὑπουργὸς Παιδείας ἔβαζε παραμονὲς ἐκλογῶν ἐπιπλέον εἰσακτέους στὰ πανεπιστήμια γιὰ νὰ κερδίσῃ ψήφους!
  http://endiameseperioche.blogspot.com/2014/12/165.html?showComment=1419634267974#c9102514358828852724

  Πλάκα-πλάκα, τὸ μόνον καλὸν ἀπὸ τὸν ἀρχιξευτίλα εἶναι ὅτι θὰ καννιβαλίσει, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, τὸ πασὸκ τοῦ Βαγγέλα καὶ πιθανότατα καὶ τὸ ποτάμι. Γιὰ τὴν διάσωσιν τοῦ παραποτάμιου ἑσμοῦ ἔχει ἤδη ἐπιστρατευτεῖ τὸ κιναιδαριὸ τοῦ Βαλλιανάτου (Φιλελευθέρα Συμμαχία) καθὼς καὶ τὰ λιμπερὰλ ζόμπι τῆς Δράσεως μὲ πρώτη καὶ καλλιτέρα τὴν ἀνηψιὰ τοῦ Γκαργκαμὲλ Ἀντιγόνη Λυμπεράκη.

  «Ηταν κατι καπου αλλου και δεν το ξερουμε;»
  Βεβαίως, πρόεδρος τῆς Σοσιαληστικῆς Διεθνοῦς! Σπουδαῖος τίτλος! Σὰν νὰ λέμε, NASA. Μὲ μηδενικὰ ἔνσημα στὸ ΙΚΑ ἢ στὸ ΤΕΒΕ ὁ Jeff. Μὲ ἀνύπαρκτον ἐπιστημονικὸν ἔργον. Παιδὶ τοῦ μπαμπᾶ. Ἐπαγγελματίας πολιτικός (βουλευτὴς/ὑφυπουργός/ὑπουργὸς/πρωθυπουργὸς). Λουφετζὴς (μισθοφόρος) μὲ θητεία λουφαδόρου. Ἐκτυφλωτικὴ προσωπικότης. Δυστυχῶς οἱ πανεπιστημιακὲς σχολὲς τῶν πολιτικῶν «ἐπιστημῶν» εἶναι καταφύγιον γιὰ πολλοὺς ἀχρήστους καὶ ἐφαλτήριον γιὰ περιόπτους σταδιοδρομίες. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σχεδιάζῃς γέφυρες ἢ σήραγγες, νὰ κάνῃς ἐγχειρήσεις/διαγνώσεις, νὰ κυβερνᾶς πλοῖα καὶ ἀεροπλάνα, ἂν εἶσαι τενεκές, διότι τὰ παραπάνω ἀπαιτοῦν γνώσιν, μάτωμα γιὰ τὴν ἀπόκτησίν της, τεραστίαν ἐμπειρίαν καὶ ὑπευθυνότητα. Στὰ παραπάνω ἐπαγγέλματα θὰ μποροῦσα νὰ προσθέσω ἑκατοντάδες, ἐπιστημονικὰ καὶ μή. Στὴν πολιτικὴν (καὶ τὰ μμἐ) βρίσκουν στέγην τοῦ κόσμου τὰ παράσιτα ποὺ ἔχουν σπουδάσει «πολιτικὲς ἐπιστῆμες» καὶ «φιλοσοφία» καὶ ἄλλες παρεμφερεῖς «ἐπιστῆμες». Χωρὶς τὴν πολιτικὴν καὶ τὰ μμἐ οἱ Jeffreyδες δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βροῦν δουλειὰ οὔτε σὲ θυρωρεῖα. Δὲν λέω ὅτι ὅσοι σπουδάζουν πολιτικὲς ἐπιστῆμες εἶναι ὅλοι ἄχρηστοι, ἢ ὅτι ὅσοι δὲν τὶς σπουδάζουν εἶναι ὅλοι καλοί. Δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς γιὰ νὰ γίνῃς γιατρὸς ἢ μηχανικός, γεωπόνος ἢ χημικός (καὶ πάει λέγοντας) φτύνεις αἷμα ἐντὸς κι ἐκτὸς σπουδῶν, ἐνῶ γιὰ νὰ κάνῃς τὴν ζωὴ τοῦ Jeffrey καὶ τοῦ Ἀντωνάκη ἕνα πτυχίον «πολιτικῶν ἐπιστημῶν» σὲ βοηθᾶ νὰ φτάσῃς «ψηλά» μὲ ροδαλὰ μάγουλα.

  «Τον ηθελαν καπου αλλου και μας προτιμησε;»
  Στὴν Βέρνη ὑπάρχει ἡ προτομὴ τοῦ Καπποδιστρίου ὡς ἐλάχιστος φόρος τιμῆς τῶν Ἑλβετῶν στὸν Ἕλληνα Ἅγιον τῆς Πολιτικῆς γιὰ τὴν θεμελίωσιν τοῦ Ἑλβετικοῦ κράτους (τὸ ὁποῖο εἶναι παρὰ σάγγας τὸ καλλίτερο, πιὸ ὀργανωμένο καὶ πιὸ δίκαιον κράτος ἀπέναντι στοὺς ὑπηκόους του ἀπὸ τὸ δεύτερο καλλίτερον τῆς οἰκουμένης). Ἡ δὲ συμβολή τοῦ στὴν ὁμοσπονδιοποίησιν τῆς Γερμανίας ἦταν τεραστία. Ἐδῶ τὸν Jeffrey τὸν θέλει μιὰ θλιβερὴ μειοψηφία βολεμένων ἢ μαζοχιστῶν κλακαδόρων, καθὼς καὶ ἡ σπείρα τοῦ ΔΝΤ. Διόλου τυχαίως, ὁ τύπος κυκλοφορεῖ ἔξω μὲ πολυάριθμον κουστωδίαν καὶ ἂς μὴν ἔχῃ ἀξίωμα, ὁ λαομίσητος. Ὅταν πεθάνουν καὶ οἱ ἄνω τῶν 65 ποὺ τὸν ψηφίζουν νὰ δοῦμε ἂν θὰ βρίσκει ὁ ἴδιος τὴν ψῆφον του στὴν κάλπη.

  ReplyDelete
 14. Ἔγραψα κάτι χτὲς ἀλλά τὸ ἔγραψα ἐν βρασμῷ ψυχῆς καὶ εὐτυχῶς δὲν ἀναρτήθηκε. Τὸ ξαναγράφω σχεδόν αὐτούσιο σήμερα τὸ πρωἴ.

  Δὲν ἔχω διαβάσει τὰ κείμενα τῶν μνημονίων καὶ τῶν δανειακῶν συμβάσεων ἀλλά ὅλοι ἀνεξαιρέτως (καὶ ὄχι ἀνεξεραίτως) συμφωνοῦν ὄτι τὰ κείμενα αὐτά ποὺ πρώτη τὰ ὑπέγραψε στὸ ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ὴ κυβέρνηση τοῦ ΓΑΠ, θεωρώντας τὸν ἑλληνικό λαό τσιφλίκι της μέ ξένες ὺποδείξεις - καὶ αὐτό βέβαια δὲν εἶναι λαϊκισμός ἀλλά ἡ πραγματικότητα, άφοῦ τὰ ὑπέγραψαν - κάνουν τὸ ἐξής.

  Καταργοῦν νομικά 1_ τὴν ἐθνική κυριαρχία 2- τὴν ἔννοια τῆς ἰσότητας. Ἐπαναφέρουν νομικά τὴ δουλεία, αύτό κάνουν. Εΐναι τὸ ἀντίστροφο τῆς Διακήρυξης τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Πολίτη, τοῦ πρώτου καταστατικοῦ κειμένου τῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης. Ἡ δικαιολογία ὄτι δὲν ἐχει σημασία διότι ὴ διακήρυξη αὐτή ποὺ ὑπέγραψαν τότε οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς Τρίτης Τάξεως (Τiers état) ποτέ δέν έφαρμόστηκε γιὰ όλους, εἶναι δικαιολογία. Γιατί ἐφαρμόστηκε στὸ ἠθικό ἐπίπεδο. Τὸ ἠθικό ἐπίπεδο εἶναι ποὺ πάει νὰ ἀναποδογυριστεῖ.

  Ὸ ΓΑΠ εἶναι ὸ πιὸ ἀθῶος σὲ αὐτή τὴν ὺπόθεση. Τὸ ὄτι ὴ ἐπίσημη ἐκπροσώπηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ συνεχίζει νὰ νομιμοποιεῖ τὴν νομική ἀναγνώριση τῆς άνθρώπινης ἀνισότητας ἀποδεχόμενη de facto τὴ ν ἰσχύ αὐτῶν τῶνκειμένων κατατάσσει τὸν λαό αὐτόν τὸν ἑλληνικό, στὸ ὀρυκτό βασίλειο καὶ ἀκόμα παρακάτω.

  Διότι ἡ ἀνισότητα εἶναι καὶ ἠθικά ἀπαράδεκτη καὶ ἀνύπαρκτη γνωστικά καὶ ἐμπειρικά. Ἡ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας εἶναι ἕνα ἄλλοθι γιὰ τοὺς αὐτοαποκαλούμενους πλέον χωρίς ντροπή ἐθνικιστές γιὰ νὰ ἀποδέχονται τὴν ἀνθρώπινη δουλεία. Ἐξίσου τὴν ἀποδέχονται μὲ διάφορα τσαλιμάκια οὶ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ - αὐτή εἶναι ὴ αἴσθησή μου - καὶ τὸ ΚΚΕ ποὺ σὰν τὸν Προμηθέα περιμένει κάποτε στὸ μέλλον ὸ Δίας νὰ ἀνατραπεῖ ἀπό τὸ γιὸ του. Στὸ μεταξύ ἐμείς θὰ χαθοῦμε ἀλλά τὸ Κόμμα θὰ συνεχίσει τὴν ἰστορική του πορεία μέχρι τὴν τελική νίκη.Τὸ ὄτι ὁ ἑλληνικός λαός θεωρεῖ τὴν ἀνισότητα δεδομένη τὸν κάνει τὸν πιὸ ἀντιδραστικό λαό τῆς οἰκουμένης ὄσο δὲν ξεκινάει τὴν πνευματική του παραγωγή μὲ βάση τὴν ἀρχή τῆς ἰσότητας, ὄχι τυπικῆς οὔτε εὔκολης ἰσότητας στὰ χαρτιά ἀλλά ὠς ἠθικής τάσης φυσικῆς καὶ ῥεαλιστικῆς στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ σύμπαν.

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. «Ὸ ΓΑΠ εἶναι ὸ πιὸ ἀθῶος σὲ αὐτή τὴν ὺπόθεση. »

  Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ ὑποδείξετε τὸν πιὸ ἔνοχον σὲ αὐτὴν τὴν ἱστορία.

  Ὁ Jeffrey ἐξελέχθη πρωθυπουργὸς στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009 μὲ σύνθημα τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν. Ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια, τρισεκατομμύρια» (πόσο κόπανος Θεέ μου, τρισ. δὲν περισσεύουν οὔτε ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ τὶς ΗΠΑ μαζύ). Ἐπικαλέσθη ἄγνοια περὶ χρέους, ὅταν ἐπὶ μῆνες καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴν ποὺ βγῆκε πρωθυπουργὸς συνενενοεῖτο μὲ τὸν Stauß–Kahn (ἀπὸ τὸν Νοέμβριον τοῦ 2009). Εἶπε ψέματα στὸν ἑλληνικὸν λαὸν παρότι ἐγνώριζε τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τοῦ Μπούλη, πρὶν νὰ ἀναλάβῃ. Ἂν ἦταν ἔντιμος θὰ ἔκανε αὐτὸ ποὺ ἔκανε καὶ ὁ Ψινάκης στὸν Δῆμον Μαραθῶνος ποὺ ἔβαλε ὀρκωτοὺς λογιστὲς νὰ ἐλέγξουν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ δήμου ἐπὶ τῇ ἀναλήψει καθηκόντων. Ἂν ἦταν ἔντιμος θὰ εἶχε ξεσκεπάσει τὸν βρώμικον ρόλο τοῦ Προβοπούλου ποὺ κουκούλωνε τὸ ἔλλειμμα ἐπὶ Μπούλη καθὼς καὶ ὅλους τοὺς ἀνώτερους λειτουργοὺς τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ποὺ ἔκρυβαν τὴν πραγματικὴν κατάστασιν τῆς χώρας. Τὸ θλιβερὸν δίδυμον Παπακωνσταντίνου-Jeffrey ὄχι μόνο δὲν κόλλησαν στὸν τοῖχο τὰ καθάρματα ποὺ ἐργολαβικῶς ἀπέκρυπταν τὸ πραγματικὸ ἔλλειμμα, ἀλλὰ ἐπιπλέον τὸ φούσκωσαν κατὰ 2.5%. Ἡ κα Γεωργαντᾶ ἀνώτατο στέλεχος τῆς ΕΛΣΤΑΤ ποὺ κατήγγελλε τὸ «μπαλαμούτιασμα» ποὺ ὑπέστη τὸ ἔλλειμμα, δὲν ἦταν οὔτε νεοδημοκράτισσα οὔτε χρυσαυγίτισσα, ἀλλὰ ἐπιφανὲς στέλεχος τοῦ πασόκ. Δὲν εἶχε κανέναν λόγο ἐπὶ προσωπικοῦ ἢ κομματικοῦ συμφέροντος νὰ κάνῃ καταγγελίες. Ἡ κα Γεωργαντᾶ κατήγγελλε Παπακωνσταντίνου-Παπανδρέου γιὰ τὴν τεχνητὴν διόγκωσιν τοῦ ἐλλείματος κατὰ 2.5%, ἀλλὰ τὰ γκουτζαμάνια καὶ τὰ βαζελάκια τῆς Δικαιοσύνης μιὰ χαρὰ πῆγαν τὶς ὑποθέσεις στὸ ἀρχεῖον. Ὁ ἔπηλυς αὐτὸς ἔσυρε τὴν χώρα σὲ 2 δανειακὲς συμβάσεις καὶ καθόρισε μὲ δικήν του εὐθύνην τοὺς ὅρους τῆς πρώτης.

  Ὁ Σαμαρᾶς ὡς ἄλλος Jeffrey ὑπεσχέθη στὰ Ζάππεια Ι, ΙΙ καὶ ΙΙΙ τὴν δικήν του ἐκδοχὴν τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν» ἐξαπατώντας τὸν κόσμο ὅπως καὶ ὁ Jeffrey. Ὅταν ὁ κος Κιτσίκης θὰ φτιάξει ἕνα ὡραῖο ἀρθράκι καὶ γιὰ τὸν τσόγλανον τῆς Μεσσηνίας νὰ δῆτε τί ὡραῖο στόλισμα θὰ φάει αὐτὸς καθὼς καὶ τὸ παχύδερμο τσογλάνι πλήρους εὐθύνης, ὁ Ντοῦτσε. Σὲ αὐτὰ τὰ ὑποκείμενα πρέπει ἀφαίρεσις ὑπηκοότητος, ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν των σὲ Ἑλλάδα, Ἑλβετία, Μάλτα, Νησιὰ Κιριμπάτι καὶ Βανουάτου, καὶ ὅπου ἀλλοῦ δύνανται νὰ κρυφτοῦν, δήμευσις περιουσίας καὶ ἐξοστρακισμός. Δὲν μπορεῖ ὁ κάθε περισπούδαστος φιρφιρίκος νὰ ἐπικαλῆται τὴν δημοκρατία κατ' ὅπως τὸν βολεύει καὶ νὰ μὴν περιλαμβάνῃ στὸν κατάλογον τὰ ὀστρακοειδῆ.

  Ἔχω κατ' ἐπανάληψιν τονίσει κάτι ποὺ καμιὰ ἐφημερίδα, καμιὰ Χρυσὴ Αὐγὴ καὶ κανεὶς Ἕλλην (ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ γνωρίζω τουλάχιστον) δὲν ἔχει πεῖ: τὴν τρόϊκα, τὰ μνημόνια καὶ τὶς δανειακὲς συμβάσεις δὲν τὶς ἔφερε ὁλομόναχος ὁ Jeffrey. Οἱ κύριοι ὑποκινητὲς τῶν νημάτων ἔχουν ὀνοματεπώνυμον: δὲν εἶναι ἡ Μέρκελ, δὲν νομιμοποιεῖται ἐξάλλου νὰ εἶναι ἡ Μέρκελ, δὲν εἶναι τὸ ΔΝΤ. Εἶναι τὰ ΔΣ τῶν 4 -μὲ τὰ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ- μεγάλων ἑλλαδικῶν τραπεζῶν. Ὑπὸ αὐτὴν καὶ μόνον τὴν ἔννοια ὁ Jeffrey ἴσως νὰ εἶναι λιγότερο ξευτίλας ἀπὸ τὰ τραπεζικὰ κοράκια. Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι αὐτὸς καθόρισε τοὺς ὅρους τῶν συμβάσεων (καὶ εἰδικῶς τῆς πρώτης), ὅτι αὐτὸς πῆρε ἀχρείαστες καὶ ζημιογόνες πρωτοβουλίες, τὸ ὅτι ὑπεβάθμισε τεχνηέντως τὴν δημόσια εἰκόνα τῆς χώρας μὲ μία ἀκατάσχετον καταστροφολογίαν καὶ χειραγώγησιν τοῦ ἐλλείμματος, τὸ ὅτι «συνεργαζόταν» ἐπὶ μακρῷ μὲ τὸ ἀληταριὸ τῆς παγκοσμίου τοκογλυφίας ὑπογείως, τὸ γεγονὸς ὅτι χαρακτηρίστηκε «ἐκ τῶν προθυμοτέρων ὁ πιὸ πρόθυμος» ἀπὸ τὸ ἀνωτέρῳ ἀληταριό, ὄχι ἁπλῶς δὲν τὸν κατατάσσουν στοὺς πιὸ ἀθώους, ἀλλὰ στοὺς πλέον ἐνόχους. Ἡ «θυματοποίησις»/ἁγιοποιίησις αὐτοῦ τοῦ κρεττίνου καὶ συνάμα ἐπικινδύνου ἀνθρώπου ποὺ κατευθύνεται ἀπὸ ἕνα πανοῦργον σόϊ (τὰ δύο μικρά του ἀδελφάκια εἶναι «γατόνια») εἶναι βλασφημία 24 καρατίων.

  Μία ἐρώτησις πρὸς τὸν κο Κιτσίκην καὶ μόνον: ἔχετε μελετήσει τοὺς ὅρους τῆς πρώτης δανειακῆς συμβάσεως;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀπό μεριᾶς μου -Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ ὑποδείξετε τὸν πιὸ ἔνοχον σὲ αὐτὴν τὴν ἱστορία. Ἀπάντηση - αὐτό ποὺ εἶπα, τὴν ἀντίληψη περί ἀνθρωπίνης ἀνισότητας, ποὺ δίνει στὸν ΓΑΠ καὶ τοὺς ξένους πρίγκηπες τὴν εὐχέρεια νὰ συμπεριφέρονται ἔναντι τῆς Ἑλλάδας σὰν φεουδάρχες ἔναντι ἑνός φέουδου ελλ. τσιφλικιοῦ.

   Delete
  2. Ἡ ἀντίληψις περὶ ἀνισότητος εἶναι μία ἀφηρημένη ἔννοια. Οἱ ἔννοιες δὲν εἶναι ἔνοχες, ἀλλὰ οἱ πράξεις καὶ τὰ ὑποκείμενα ποὺ τὶς κάνουν. Ἀλλέως, ἂν ἀρχίσουμε τὴν συζήτησιν ὅτι γιὰ ὅλα φταίει τὸ κεφάλαιο (μόνιμη ἐπωδὸς τῶν ἀριστερῶν) καὶ ἠ ἄτιμη κενωνία, τότε πολὺ λυποῦμαι ὅτι φιλοσοφοῦμε σὰν τοὺς μοιραίους τοῦ Βάρναλη. Σὰν ἄνθρωπος τῆς πράξεως καταμερίζοντας εὐθύνες σὲ φυσικὰ/νομικὰ πρόσωπα ἀναλόγως τοῦ μεριδίου συμμετοχῆς στὸ φαγοπότι θὰ ἔλεγα τὰ ἑξῆς:

   Γιὰ ἐσχάτην προδοσίαν σὲ καιρὸν εἰρήνης

   1) Τὰ ΔΣ καὶ ἐμπλεκόμενα στελέχη τῆς Ἐθνικῆς, Ἐμπορικῆς, Eurobank (καὶ ΤΤ) καὶ Πειραιῶς γιὰ ἠθικὴν αὐτουργία.
   2) Τοὺς Jeffrey, Παπακωνσταντίνου, Ντοῦτσε γιὰ αὐτουργία
   3) Τοὺς βουλευτὲς τοῦ πασὸκ ποὺ ψήφισαν τὴν πρώτην δανειακὴν σύμβασιν (κάποιοι μάλιστα δίχως νὰ τὴν μελετήσουν), ὁμοίως
   4) Τὸν Ἀντωνάκη ποὺ ψήφισε τὴν δεύτερη δανειακὴν σύμβασιν καὶ ἐφήρμοσε κατὰ γράμμα τὶς ἐντολές, ὁμοίως
   5) Τὸν Παπαδήμιο, ὁμοίως
   6) Τοὺς βολευτὲς τῆς ΝΔ καὶ ρημὰδ ποὺ ψήφισαν τὶς δανειακὲς συμβάσεις (ἡ Ντόρα ἐψήφισε καὶ τὶς δύο), ὁμοίως
   7) Τὸν Προβόπουλο, ὁρισμένα στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καθὼς καὶ τῆς ΕΛΣΤΑΤ (πρώην ΕΣΥΕ), ὁμοίως

   8) Τοὺς ψηφοφόρους τῶν συμβατικῶν κομμάτων γιὰ συνέργεια σὲ ἔγκλημα.
   9) Τὴν πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων γιὰ ὑπόθαλψη ἐγκληματιῶν

   Ἡ Ἑλλὰς, πρὶν νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ ὁ ξευτελισμένος ὁ ἄνδρας στὰ νύχια τῆς τρόϊκα ὄφειλε περὶ τὸ 8% τοῦ δημοσίου χρέους της στὴν ΕΚΤ (Εὐρωπαϊκὴν Κεντρικὴν Τράπεζα) καὶ 2% στὸ ΔΝΤ. Περὶ τὸ 42% τοῦ χρέους ἦταν ἐσωτερικόν (ὁμολογιοῦχοι, ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ κυριότερα ἑλληνικὲς τράπεζες), γύρω στὸ 28% σὲ γαλλικὲς πρωτίστως καὶ δευτερευόντως σὲ γερμανικές, 8% σὲ βρετανικὲς καὶ τὰ ρέστα ἐδῶ κι ἐκεῖ.

   Στὸ παρακάτω διάγραμμα

   http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696

   ποὺ δείχνει τί ὄφειλε ποιὸς σὲ ποιόν, μὲ βάσιν τὰ στοιχεῖα τῶν τοκογλύφων (Παγκόσμιος Τράπεζα, ΔΝΤ, ΟΗΕ, κλπ) ἀπεικονίζεται μόνον τὸ μερίδιον τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ποὺ κατεῖχον οἱ ἀλλοδαπὲς τράπεζες λίγο μετὰ τὴν σύναψιν τῆς α´ δανειακῆς συμβάσεως. Παρ' ὅτι τὰ χρέη αὐτὰ ἀπεικονίζονται χωρὶς λογιστικὸν ἔλεγχον (ὅπως θὰ τὰ ἀπαιτοῦσαν δηλαδὴ οἱ δανειστές), παρ' ὅτι τὰ χρέη τοῦ γραφήματος εἶναι πολὺ χειρότερα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα τοῦ γραφήματος τοῦ 2009 (ποὺ δυστυχῶς δὲν εἶναι διαθέσιμο), βλέπει κανεὶς ὅτι τὰ χρέη στὶς γερμανικὲς τράπεζες εἶναι ΑΣΤΕΙΑ. Φανταστεῖτε πόσο ἀστεῖα ἦταν τὰ χρέη σὲ ΕΚΤ καὶ ΔΝΤ, ποὺ εἶναι διακρατικοὶ ὀργανισμοί.
   Ἐξερευνώντας τὸ γράφημα τοῦ παραπάνω συνδέσμου θὰ δεῖ κανεὶς ὅτι ὁ Γερμανὸς πολίτης ἔχει μεγαλύτερο κατὰ κεφαλὴν χρέος ἀπὸ τὸν Ἕλληνα. (Ἡ ἐξήγησις εἶναι ὅτι ὁ Γερμανὸς ἔχει ὑπέρογκον ἰδιωτικὸν χρέος. Γαργάρα τὰ παπαγαλάκια, χρέος καὶ συντέλεια τοῦ κόσμου μόνο γιὰ τὸ Ξευτιλιστάν.)

   Θεωρητικῶς, ἐφόσον ὑποτίθεται ὅτι χρωστοῦμε τὰ κέρατά μας (μισὴ ἀλήθεια), θὰ ἔπρεπε νὰ διαπραγματευθοῦμε μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν δανειστῶν μας, κατὰ σειρὰν μεγέθους ὀφειλῶν ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους:
   1) τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν(ἄφαντοι;)
   2) τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων (ἄφαντοι κι αὐτοί;)
   3) τῶν γαλλικῶν τραπεζῶν
   4) τῶν γερμανικῶν τραπεζῶν
   5) τῶν βρετανικῶν τραπεζῶν
   6) τῶν πορτογαλικῶν τραπεζῶν
   7) τῶν τραπεζῶν τῶν ΗΠΑ

   ν-1) τῆς ΕΚΤ
   ν) τοῦ ΔΝΤ

   Ἀκολουθεῖ συνέχεια.

   Delete
  3. Περιμένοντας τὴν συνέχεια τοῦ καταλόγου καὶ μετά τὸν κατάλογο τῶν προγραμμένων - νὰ σᾶς πῷ

   1) Λέτε Οἱ ἔννοιες δὲν εἶναι ἔνοχες, ἀλλὰ οἱ πράξεις καὶ τὰ ὑποκείμενα ποὺ τὶς κάνουν. Ἀκριβῶς - ἀλλά καὶ αὐτό ποὺ λέτε δὲν εἶναι στοχασμός ; Δεῖτε τί λέι ο κος Ζαρατοῦστρα παραπάνω --"... Οὔτε ὑπάρχει διαφορά λόγων καί ἔργων. Ὁ λόγος - καί μόνον αὐτός - παράγει ἔργο. "

   2) Έδῷ καὶ τόσες μέρες μιλάμε γιὰ τὸ προβληματικόν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Μὰ δὲν βλέπετε ὄτι ξεκινώντας ἀπό τὴν ἀνάρτηση τὴν ἴδια ποὺ μιλᾶ γιὰ βασιλικές οἰκογένειες καὶ περνώντας ἀπό τὸν ΓΑΠ εἴμαστε ἐν μέσῷ φεουδαρχίας ; Τί φταίει ὸ ΓΑΠ ἄν εναι γαλαζοαίματος ; Ποιὸ δικαστήριο νὰ τὸν δικάσει αὐτόν καὶ τοὺς βαρώνους του καὶ τοὺς ἄλλους ; ΠΟΙΑ ἐξουσία θὰ τοὺς δικάσει καὶ θὰ τοὺς καταδικασει ; Μὰ τὶ λέμε τόσον καιρό ;

   Λέμε πὼς ὴ ἐξουσία (γενικῶς γιὰ μένα) στὸ ἑλληνικό κράτος δὲν ἔχει ἠθική νομιμοποιήση.

   Delete
  4. ....:ἀλλά ἔχει ΕΚΤΟΣ τοῦ κράτους.

   Delete
  5. Πότε καταφέρνει νὰ ἰδρυθεῖ τὸ ἑλλ. κράτος ; Ὄταν ἔχει ἀναπτύξει ἐμπορικό κεφάλαιο. Μέ ἄλλα λόγια, ὄταν συμμετέχει ἕνα τμῆμα του στὸν χρηματικό κόσμο τῆς Δύσης. Γιατί κανένα κόμμα δὲν ζητᾷ πλήρη σεισάχθεια - μονομερή ἀθέτηση τοῦ χρέους ; Διότι τὰ περί πατριωτισμοῦ εἶναι φούμαρα καὶ ὁ ἐλληνικός πατριωτισμός ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ μὲ τὸ δυτικό κεφάλαιο. Τὸ ἑλληνικό κράτος ἀπό τὴν κορφή μέχρι τὰ νύχια ΕΙΝΑΙ δυτικό κεφάλαιο. Γι`αὐτό τὰ δικαστήρια π.χ. καλύψανε ὄλες τὶς παρατυπίες ποὺ ἀναφέρατε.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. Διαφωνῶ. Ἡ Τουρκία εἶναι φτωχόν, ἡμιτριτοκοσμικόν, ἀλλὰ σοβαρὸν κράτος. Ἡ Τουρκία ὅσο καὶ νὰ ὑποφέρουν οἱ πολίτες της ἀναγκάζει τοὺς Πούτιν καὶ Ὁμπάμα νὰ τὴν σέβονται. Μέχρι πρότινος, σεβασμὸν ἀπελάμβανε καὶ ἀπὸ τὸν μισητὸν ἐχθρόν της, τὶς ΗΠΑ, καὶ ἡ Κούβα.

   Ἡ Ἑλλὰς κατάφερε νὰ ἱδρύσῃ κράτος σὲ μιὰ ἀναλαμπὴν ἀποβολῆς ραγιαδισμοῦ ποὺ δὲν κράτησε πολύ. Ποτὲ τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος δὲν ἦταν τὰ χρήματα. Ποτέ. Τὰ χρήματα ποὺ ἐτσόνταραν οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, αὐτοὶ ποὺ δημιούργησαν τὸ ἔπος τοῦ '21 μὲ τὴν Φιλικὴν Ἑταιρείαν, ἔπιασαν τόπον, διότι ἔγιναν πλοῖα, κανόνια, καριοφύλια. Τὰ χρήματα ποὺ δανείστηκαν οἱ Μαυροκορδαταῖοι ἔγιναν καπνός. Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς εἶπε ὄχι σὲ Βέλγους τοκογλύφους τὸ 1936 γλιτώνοντας τὸν λαόν του ἀπὸ τὰ χειρότερα καὶ 4 χρόνια ἀργότερα ταπείνωνε τὴν μεγαλυτέραν δύναμιν τῆς Μεσογείου. Φτωχότατον τότε τὸ ἑλληνικὸν κράτος, ἀλλὰ σοβαρὸν καὶ ὑπολογίσιμον. Τὸ ΟΧΙ δὲν τὸ εἶπε μόνον ὁ λαός, αὐτὸ θὰ ἦταν φθηνὴ δημαγωγία. Ὑπῆρχε Γραμμὴ Μεταξᾶ στὸ μέτωπον καὶ ὁλόκληρος προετοιμασία στρατοῦ, πολιτῶν καὶ διοικητικῆς μηχανῆς ἀπὸ τὸ τότε κράτος. Τριάντα ἔτη ἀργότερα, φτωχόν καὶ ἀνελεύθερον τὸ κράτος τοῦ Παπαδοπούλου, ἀλλὰ τὸ ρεῦμα ἔφτασε στὸ τελευταῖο χωριὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Ὀλυμπιακὴ σὲ 5 ἠπείρους.

   Ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια εἶναι θέμα μαχητικοῦ πνεύματος πολίτου-ὁπλίτου, φρονήματος, πατριωτισμοῦ, ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸν συμπατριώτη καὶ δευτερευόντως οἰκονομικῆς εὐρωστίας.

   Τὸ νὰ ζητήσῃ κανεὶς πλήρη σεισάχθεια εἶναι παραλογισμός. Ἡ Ἑλλὰς δυστυχῶς πῆρε δανεικὰ καὶ γιὰ νὰ βολέψῃ καταστάσεις μὲ διορισμούς (δὲν τὰ ἔφαγαν τὰ φράγκα μόνο τὰ τρωκτικά) καὶ παροχὲς χωρὶς νὰ ἐπενδύσῃ στὴν βιομηχανικὴν καὶ γεωργικὴν παραγωγήν. Ἡ ἔνστασίς μου ἔγκειται στὸ ὅτι α) τὰ χρέη δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς φορτώνουν β) ἡ ἀποπληρωμή των γίνεται μὲ ἐξαιρετικῶς «ἀσύμμετρον» καὶ κραυγαλέως ἄδικον τρόπο γ) οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ αὐτὴν τὴν ἱστορία (λαμόγια ποὺ κυβερνοῦσαν + λαμόγια ποὺ ἔστησαν τὸ colpo grosso) μένουν ἀτιμώρητα.
   Τὸ ἑλληνικὸν δημόσιο πῆρε χρήματα ἀπὸ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, μικροομολογιούχους κσὶ ὄχι μόνον ἀπὸ τοκογλύφους.

   Delete
 17. Κατανοεῖ κάποιος ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔχει «ἐκτεθεῖ» περισσότερο θὰ ἔπρεπε νὰ κάνῃ καὶ τὸν μεγαλύτερο θόρυβο ζητῶντας τὰ λεφτά του πίσω. Λέω «ἐκτεθεῖ» καὶ ὄχι ἐκτεθεῖ, διότι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες ἐξετέθησαν οὖσες χρηματοδοτήσασες μὲ βαρειὰ πακέτα ἀπὸ τὸν ἕλληνα φορολογούμενον. Δὲν καταλαβαίνω γιατὶ οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες ποὺ ἐχρηματοδοτήθησαν ἀπὸ τὸ καθεστὼς Μπούλη μὲ 28 δις €πουλα καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια μᾶς ξεζούμιζαν μὲ ἀστρονομικὰ ἐπιτόκια (πολὺ ὑψηλότερα τῶν εὐρωπαϊκῶν, ποῦ ἦταν τότε ἡ ΕΚΤ;;), ὅταν κάνουν ἄστοχες ἐπενδύσεις καὶ ἐκτίθενται μὲ δικά μας χρήματα νὰ μᾶς ἀναγκάζουν νὰ πληρώσουμε ἐμεῖς τὰ κερατιάτικα; Ἄλλη ἱστορία αὐτή, τὴν ἀφήνω ἐδῶ. Ἂς πᾶμε ὅμως πίσω στοὺς δανειστές.

  Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν (1) ὡς θεωρητικῶς οἱ πλέον ζημιωμένοι ἄρχισαν νὰ δουλεύουν τὴν μόντα ὑπογείως ἀπὸ ἐποχῆς Ἀλογοσκούφη. Τοὺς συνέφερε πάντα νὰ εἶναι ἄφαντοι, διότι ἂν προκύψῃ στραβὴ ὁ κόσμος θὰ πάει μὲ τὶς ἀξίνες καὶ θὰ τοὺς κάνει τὰ καταστήματα λίμπα. Ὅταν αὐτὸς ποὺ ἔχεις νταραβέρι μαζύ του, εἴτε εἶναι πολιτικὸς εἴτε τράπεζα εἴτε ἡ πεθερά σου ἡ ἴδια, μένῃ στὴν πατρίδα σου καὶ φουμάρῃ τὰ ἴδια καπνὰ μὲ 'σένα, δύσκολα σοῦ ξεφεύγει. Ἀντιθέτως, ἂν ὁ κάθε Strauß-Kahn καὶ ὁ κάθε Γιοῦνκερ ἀποδειχτοῦν καὶ νομοτύπως λαμόγια, δὲν θὰ τοὺς πειράξει κανείς. Ἄντε τρέξε νὰ βρῇς στὶς Βρυξέλλες Τρισέδες καὶ στὰ Μόναχα Χριστοφοράκους κορόϊδο γαμπρέ.

  Οἰ ἐκπρόσωποι τῶν (2) εἶναι πολιτικὰ πρόσωπα, διορισμένα ἀπὸ κόμματα. Ἄφαντοι σκοπίμως, ὅπως καὶ τὰ λεφτὰ τῶν ταμείων ποὺ χάθηκαν στὰ χρηματιστήρια. Δὲν ζήτησαν οὔτε μιὰ πεντάρα πίσω, δὲν κατέθεσαν οὔτε μίαν ἀγωγήν. Οἱ μικροομολογιοῦχοι ποὺ τὸ ἔπραξαν, ἔφαγαν σφάξιμο (PSI), ὅπως καὶ τὰ ταμεῖα, ἀλλὰ γι' αὐτοὺς δὲν ἵδρωσε κανενὸς τὸ αὐτί.

  https://www.youtube.com/watch?v=cjllkUXpXF4

  Κανονικῶς αὐτὸς ὁ ἀνεπάγγελτος ἔπηλυς διὰ μέσου τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔρθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ ἀντιπροσωπεῖες τῶν ἑλληνικῶν, γαλλικῶν καὶ γερμανικῶν τραπεζῶν ἄντε καὶ βρετανικῶν καὶ πορτογαλικῶν. Καὶ στὴν περίπτωσιν τῆς ΕΚΤ καὶ τοῦ ΔΝΤ θὰ ἔπρεπε νὰ δῇ κατ' ἰδίαν τὸν Jean-Claude Trichet καὶ τὸν Strauß-Kahn. Τὸν τελευταῖον δὲν τὸν συναντοῦσε γιὰ διευθέτησιν τῶν ὀφειλῶν τῆς Ἑλλάδος ἔναντι τοῦ ΔΝΤ, διότι τὸ ὀφειλόμενον ποσὸν τῆς Ἑλλάδος στὸ ΔΝΤ ἦταν ΓΕΛΟΙΟΝ. Ὅπως παραδέχτηκε καὶ ὁ Strauß-Kahn καὶ ὁ Jeffrey, οἱ συναντήσεις ἐγίνοντο γιὰ νὰ μπῇ ἡ χώρα σὲ «μηχανισμὸ στηρίξεως ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν ΕΕ» καὶ ὄχι γιὰ τὰ ψίχαλα ποὺ χρωστοῦσε ἡ Ἑλλὰς στὸ ΔΝΤ.

  Θὰ ἀναρωτηθεῖτε εὐλόγως, ἐφόσον ὁ Jeff δὲν εἶδε τὸν Trichet, ποῦ κολλάει ἡ Ἄνγκελα; Εἶναι δυνατὸν πρωθυπουργὸς χώρας νὰ ἐκπροσωπῇ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες γιὰ «ἀστεῖα ποσά»;;;
  (δεῖτε στὸ διάγραμμα πόσο ἐκτεθημένες εἶναι ἡ Γαλλία (€ 123.5 δισ.) ἢ τὸ ΗΒ (€ 379.3 δισ.) στὶς γερμανικὲς τράπεζες καὶ κάνετε σύγκρισιν μὲ τὰ 15.9 δισ. ποὺ χρωστᾶ -καὶ καλὰ- ἡ Ἑλλὰς γιὰ νὰ νοιώσετε ἰλίγγους…)

  Κάποιον λάκκον ἔχει ἡ φάβα. Αὐτὸ ποὺ κατάφερε ὁ #α^η@$*ος ὁ ἄντρας ἦταν νὰ μετασχηματίσῃ τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι σὲ τράπεζες τύποις σὲ χρέος ἀπέναντι σὲ 14 ἔθνη. Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ Ἑλλάδα δανείζεται τύποις ἀπὸ χῶρες, τὸν κύριον λόγον εἶχε πλέον ἡ Μέρκελ, ἀφοῦ στὴν Γερμανία βαρᾶνε προσοχὴ 14 καλλικάντζαροι μεταξὺ αὐτῶν καὶ οἱ γίγαντες τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς Γαλλία καὶ Ἰταλία (ἀνάθεμα τὴν κατάντιά των). Στὴν οὐσία ὅμως, ἡ Ἑλλάδα δὲν δανείζεται ἀπὸ χῶρες, ἀφοῦ χρήματα ποὺ παίρνει ἀπὸ τὴν ΕΚΤ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τράπεζες φεύγουν ὅπως ἦρθαν γιὰ νὰ πληρωθοῦν πάλι οἱ ἑλληνικὲς καὶ οἱ εὐρωπαϊκές τράπεζες (τὰ παληὰ τὰ χρέη). Τὰ νέα χρέη ἀπὸ τὴν σύναψιν τῆς δανειακῆς συμβάσεως δημιουργοῦν νέα μεγαλύτερα χρέη, ἀφοῦ δανειζόμαστε μὲ ἐξωφρενικὰ ἐπιτόκια πολὺ χειρότερα τῆς ἐποχῆς τοῦ Μπούλη (ἀναφέρομαι μόνον στὴν 1η δανειακὴ σύμβασιν, ἡ 2η εἶναι πιὸ φρικαλέα) τῆς τάξεως τοῦ 5.2%-7% (2% τὸ ΔΝΤ + 3% ἡ ΕΕ + τὸ μεταβλητὸ Euribor) καὶ μὲ τὸ ΑΕΠ νὰ πέφτη τεχνηέντως κατὰ 30% καὶ τὴν συνολικὴν ἐσωτερικὴν ὑποτίμησιν νὰ ἀνέρχεται τουλάχιστον σὲ 42% (ὁ βιασμὸς τοῦ Finacial Management σὲ πανευρωπαϊκὸν ἐπίπεδον).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κανονικά θὰ ἔπρεπε...συγκρίθηκε ὸ ΓΑΠ μὲ τον Καποδίστρια. Θυμάστε ὄμως τὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ ΕΑΜ ποὺ ὑπέγραψε τὶς συμφωνίες τῆς Καζέρτας καὶ τοῦ Λιβάνου; Μετά, τοὺς κατηγορήσανε ὅτι τοὺς ἀφήσαν νὰ τοὺς τυλίξουν σὲ μιὰ κόλλα χαρτί. Μὰ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ νὰ μὴν τεθοῦν ὑπό τοὺς Ἄγγλους ὅπως καὶ εἶχε γίνει στὴν Ἐπανάσταση καὶ μᾶς τάδειξε ὸ κος Ζαρατοῦστρα. Διότι τὸ περιεχόμενο τῆς ἑλλ. ἐθνικῆς συνείδησης ΕΙΝΑΙ ὴ σύνδεση μὲ τὴ Δύση ὴ ὁποία τα παγκοσμιοποιεῖται τραπεζικῶς μὲ ὄλες αὐτές τίς λαμογιές - ἀλλά καὶ μιλιούνια τρέφονται ἀπό τὶς λαμογιές. Ἡ Ἑλλάς ακολουθεῖ τὶς ἀλλαγές. Δὲν ἔχει αύτόνομη σύσταση.

   Delete
 18. Ἀπὸ τὰ € 110 δισ. (τὸ δάνειον τῆς πρώτης δανειακῆς) τὸ κομμίσιο ποὺ λένε καὶ στὴν χρηματιστηριακὴν ἀργκὸ παίζει ἀπὸ 0.5%-1%. Δὲν ὑπάρχει δάνειον ποτὲ καὶ πουθενὰ ἐπὶ τῆς γῆς δίχως κομμίσιο (προμήθεια), εἰδικῶς γιὰ τέτοια πακέτα. Ὅποιος πιστεύει τὸ ἀντίθετο ζεῖ σὲ παράλληλον σύμπαν. Ἀπὸ μελέτες ποὺ ἀφοροῦν μαῦρο χρῆμα πρὸς τριτοκοσμικὲς χῶρες, τὰ κομμίσια εἶναι τῆς παραπάνω τάξεως. Αὑτὸ τὸ ποσὸν πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ ὄχι μόνον στὴν λίστα Lagarde, ἀφοῦ ἡ τελευταία ἀφορᾶ μόνον τῆς HSBC τῆς Ἑλβετίας (ἡ Ἑλβετία ἔχει δεκάδες τράπεζες), ἀλλὰ καὶ στοῦ βοδιοῦ τὸ κέρας (τὰ Κιριμπάτι ποὺ γράφω παραπάνω). Ποιοὶ τὸ πῆραν; Δυστυχῶς ὁ Σαμπῖκος ἔφυγε μὲ τὸ ἀεροπλάνο πρὸς Τὲλ-Ἀβὶβ μεριὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς πῇ.

  Τάδε ἄφη Κωνσταντής:

  «1) Λέτε Οἱ ἔννοιες δὲν εἶναι ἔνοχες, ἀλλὰ οἱ πράξεις καὶ τὰ ὑποκείμενα ποὺ τὶς κάνουν. Ἀκριβῶς - ἀλλά καὶ αὐτό ποὺ λέτε δὲν εἶναι στοχασμός ; Δεῖτε τί λέι ο κος Ζαρατοῦστρα παραπάνω --"... Οὔτε ὑπάρχει διαφορά λόγων καί ἔργων. Ὁ λόγος - καί μόνον αὐτός - παράγει ἔργο. "»

  Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἔχω τὴν διάθεσιν νὰ σᾶς στραπατσάρῳ τὸ πρόσωπον γιὰ τοὺς δικούς μου καλοὺς λόγους. Γιὰ κάποιους ἄλλους λόγους (μπορεῖ νὰ φοβοῦμαι τὸν νόμον, μπορεῖ νὰ φοβοῦμαι ὅτι σὲ μία τέτοια ἀπόπειρα θὰ ἔτρωγα ἐγὼ τὸ ξύλο τῆς ἀρκούδας, ἠθικὲς ἀναστολές, κλπ) δὲν σᾶς πειράζω καὶ ζοῦμε χωρὶς διενέξεις. Θὰ ἔπρεπε νὰ καταδικαστῷ ἐπειδὴ μοῦ ἤσασταν ἀντιπαθὴς καὶ δὲν σᾶς ἐπήγαινα κάστανον; Ὄχι ἀσφαλῶς.
  Ἐγὼ δὲν εἶμαι οὔτε ἱερεὺς οὔτε φιλόσοφος. Βλέπω πράξεις. Δὲν εἶμαι στὸν ἐγκέφαλο αὐτῶν ποὺ τὶς ἐποίουν. Ἂν ὅλα αὐτὰ τὰ καθίκια πείσουν κάποιαν μέρα τὴν Δικαιοσύνην ὅτι τὰ κίνητρά των ἦταν ἀγαθὰ, ἂς ἐπιληφθῇ ἡ ἀνεξάρτητος Δικαιοσύνη γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἀντιμετώπισίς των. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἡ Δικαιοσύνη ΔΕΝ ἐπιλαμβάνεται κἂν. Οἱ συνέπειες τῶν πράξεων συγκεκριμένων προσώπων εἶναι καταστροφικὲς κι αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ λέει ἡ πτώσις τοῦ ΑΕΠ, ἡ ἐσωτερικὴ ὑποτίμησις, ἡ ἐξαθλίωσις χιλιάδων Ἑλλήνων, ἡ ἀτιμωρησία τῶν παρανομησάντων σὲ διαπιστωμένα ἐγκλήματα, ἡ ἐθνικὴ λεηλασία, ὁ βιασμὸς τοῦ Συντάγματος, ἡ ἐξαχροίωσις τῶν πάντων. Ἡ Ἑλλὰς ἐτέθη ὑπὸ ἐπιτροπεία: Φοῦχτελ, Ράϊχενμπάχερ καὶ προσφάτως κάποιος Μούϊζνιεκς (σὲ ἄλλα ἐπίπεδα αὐτὸς) διατάσσουν τοὺς Ἕλληνες τί καὶ πῶς πρέπει νὰ πράττουν. Αὐτὲς οἱ ἐνέργειες καὶ πολλὲς ἄλλες ἔχουν νομικὸν ἀντίκρυσμα καὶ ὡς τέτοιες πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται.

  2) «Τί φταίει ὸ ΓΑΠ ἄν εναι γαλαζοαίματος ; Ποιὸ δικαστήριο νὰ τὸν δικάσει αὐτόν καὶ τοὺς βαρώνους του καὶ τοὺς ἄλλους ;»

  Λογικὸν κενόν. Ὁ ΓΑΠ δὲν εἶναι γαλαζοαίματος, ἄλλο ἂν τὴν περιουσίαν του θὰ τὴν ἐζήλουν πολλοὶ γαλαζοαίματοι. Μὲ περισσὴ ὑπερηφάνεια διατυμπανίζει ὅτι εἶναι σοσιαλιστής, δημοκράτης κι ἄλλες τέτοιες !@$@#. Ἂν ἤτονε γαλαζοαίματος ἢ ἤθελε νὰ γίνῃ τέτοιος, θὰ νοσταλγοῦσε στέμμα, μεσαίωνα καὶ φέουδα. Προσωπικῶς, σὲ μία τέτοιαν ἐκδήλωσίν του εἰλικρινείας θὰ τὸν ἐψήφιζα μὲ τὰ 1000, διότι στὰ μεσαιωνικὰ καθεστῶτα (ἀκόμη καὶ τῆς βαρβαρικῆς Δύσεως) τρέφω σεβασμὸν, καθὼς δὲν ἔπαιζες μὲ τρία πράγματα:

  α) τὴν γυναίκα τοῦ ἄλλου
  β) τὴν ὑπόληψιν/τιμὴν τοῦ ἄλλου
  γ) τὴν περιουσίαν τοῦ ἄλλου

  Ὁ Jeffrey καὶ τὰ ὑπόλοιπα ρεμάλια ἔχουν δώσει ὄρκον προσηλώσεως στὴν Δημοκρατία (pour La Republique ποὺ λέει κι ὁ Θενὰρ στοὺς «Ἀθλίους») καὶ στὸν λαόν, ὄχι στὸ στέμμα. Ἡ τιμᾶς τὸν λόγον σου καὶ πληρώνεις τὰ σπασμένα, ὅταν κάνεις κουτσουκέλες κατὰ τὸν Νόμον ποὺ ἐσὺ ἐπικαλεῖσαι ἢ ἀλλάζης τὸ πολίτευμα καὶ τοὺς νόμους, ὁπότε πάω δικαίωμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί γίνεται ὅμως ἄν ὴ Δημοκρατία τοῦ ΓΑΠ εἶναι μεσαίωνας γιὰ σᾶς ; Αύτό ποὺ προσπαθῶ νὰ σᾶς πῷ εἶναι ὄτι ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ εἶστε πῦρ καὶ μανία, ἀλλά τὸ δικαστήριο θὰ σὰς καταδικάσει δημοκρατικότατα ἐάν δὲν ἀναγνωρίστε τὴν δημοκρατική του ἐξουσία. Ἀπό ποῦ πηγάζει ὴ ἐξουσία τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων ;

   Delete
  2. Τὸ ἀπήντησα στὸ παρακάτω μήνυμα, ἂς τὸ ἐπαναλάβω.

   Μὲ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου. Τραπεζίτης ποὺ φαλήρει δὲν πληρώνει. Τραπεζίτης ποὺ δίνει ἐπισφαλῆ δάνεια δὲν πάει φυλακή. Τραπεζίτης ποὺ δὲν ἔχει φράγκα ἀγοράζει μὲ τὰ λεφτὰ τὰ δικά μας κι ἄλλες τράπεζες.

   Ἂν σὲ αὐτὰ προσθέσει κάποιος καὶ τὴν χειραγώγησιν τῆς Δικαιοσύνης ἀπὸ Μπάμπηδες καὶ τριφυλλοφόρους, τότε δένει τὸ γλυκόν. Χρόνια Πολλὰ σὲ ὅλους, μεγάλη ἑορτὴ τῆς Χριστιανοσύνης σήμερα.

   Delete
  3. Χρόνια πολλά σέ ὄλους. Δὲν ὑπάρχει στὴ Χριστιανοσύνη τὸ ἑξῆς-ἡ βασιλεία τῶν ούρανῶν φαίνεται ἀπό τὴ γὴ, τὸ χρῆμα δὲν μετράει παρά γιὰ τὸν Καισαρα, ούρανός καὶ γή εἶναι ἐνωμένοι πάνω ἀπό τὸν Ἰορδάνη ποταμό ;

   Delete
  4. Ἑλλὰς καὶ φῶς ταυτίζονται καὶ φωτίζουν ἑλληνοκεντρικὰ τὸ Σύμπαν. Φῶς ὁ Ἀπόλλων, φῶς ὁ Χριστός, Καλὰ Φῶτα παιδιά! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. "Φῶτα" ἄφωτα ... ( γιά μία ἐπαναπροσέγγιση τοῦ νοήματος τῆς σημερινῆς ἑορτῆς )

   Delete
 19. Παρόραμα γραμματικὸ στὸ παραπάνω μου μήνυμα:
  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/01/168.html?showComment=1420496725800#c3171120009199007798

  οὖσες χρηματοδοτηθείσες καὶ ὄχι χρηματοδοτήσασες

  ReplyDelete
 20. Στὸ παρακάτω ὑπερσύνδεσμον,

  https://www.youtube.com/watch?v=NqvUICBWcG8

  ὑπάρχει μία ἐξαιρετικὴ συρραφὴ βίντεο γιὰ τὴν κατ' οὐσίαν δήμευσιν περιουσίας τῶν μικροομολογιούχων. Σᾶς παρακαλῶ νὰ μπῆτε στὴν βάσανον νὰ τὸ δῆτε ὁλόκληρο καὶ νὰ τὸ διαβιβάσετε σὲ φίλους σας.

  Ὁ «ἔγκριτος» δημοσιογράφος Μπάμπης Παπαδημητρίου δηλώνει μετὰ τὸ 6:52 ὅτι «τὰ χρήματα αὐτὰ δὲν εἶναι γιὰ τὶς τράπεζες, εἶναι γιὰ τοὺς καταθέτες, αὐτὸ προσπαθῶ νὰ σᾶς πῷ» καὶ συνεχίζει «…διότι ἀλλιῶς αὐτὰ τὰ χρήματα θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὶς καταθέσεις, διότι ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΧΑΝ ΒΑΛΕΙΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ». Κάτι πῆγε νὰ ψελλίσῃ ἡ Ἀκριβοπούλου, ἀλλὰ κώλωσε.

  Οἱ τράπεζες, ὅπως κάθε ἐπιχείρησις, ἔχει θεωρητικῶς τὸ δικαίωμα νὰ ἐπενδύσῃ/τζιράρῃ/τζογάρη/σπεκουλάρῃ/χετζάρη (πεῖτε το ὅπως θέλετε) τὰ χρήματα ἀπὸ τὰ κέρδη των, ὄχι τὴν καταθετικὴν βάσιν. Ἂν τὸ σεντούκι της ἔχει 1000 νομισματικὲς μονάδες καὶ ἡ νόμιμος τοκοκλυφία της μὲ τὴν παρέλευσιν ἑνὸς ἔτους εἶναι 100 μονάδες κέρδους, τότε ἀπὸ αὐτὲς πρέπει νὰ πληρώσῃ μισθοὺς ὑπαλλήλων, πάγια καὶ λειτουργικὰ ἔξοδα. Ἀπὸ 'κεῖ καὶ πέρα, ὅ,τι περισσέψει τὸ κάνει μέρισμα μετόχων ἢ μέσῳ τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων ἀποφασίζει νὰ τὸ κάνῃ ὁμόλογα, ἀκίνητα, χαρτοφυλάκια, κοκ. Ἀπὸ ποῦ καὶ ὡς ποῦ οἱ τράπεζες νομιμοποιοῦνται νὰ πειράξουν χρῆμα τοῦ καταθέτου κύρ-Μπάμπη;

  Ἕτερος βιασμὸς τοῦ Finance: μία σοβαρὰ τράπεζα κατὰ τὸ «εὖ ἀγωνίζεσθαι» μεταξὺ κατεργαραίων (τοκογλύφων) κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια λειτουργίας ἀναμένεται νὰ ἔχῃ ζημίες, ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀγγίζῃς τὸ μπαϊόκο ποὺ σοῦ ἔχουν στάξει «ντούκου» οἱ πελάτες σου. Παραλλήλως δίνεις δάνεια (ἄρα πρέπει νὰ ἔχῃς μιὰ σεβαστὴ «μαγιὰ») τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι τὰ δίνεις τοῖς μετρητοῖς στὸν πελάτη μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ σοῦ τὰ φέρει μετὰ ἀπὸ κάποιο χρόνο «ντούκου» καὶ μὲ τόκο. Τὸ προϊὸν τῆς νομίμου τοκογλυφίας ποὺ θὰ σοῦ ἀποφέρη κέρδη συνήθως ἔρχεται μὲ τὴν παρέλευσιν ἑνὸς ἔτους, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ προθεσμιακὲς καταθέσεις 3μηνων, 6μηνων, 2ετίας, 5ετίας, κοκ. Πρῶτα πρέπει νὰ περιμένης νὰ σοῦ φέρῃ ὁ ἄλλος τὸν τόκο κι ἀπὸ μέρος τοῦ τόκου κάνεις μετὰ τὸ μαγκάκι ἀγοράζοντας ὁμόλογα.

  Ἕστω ὅτι ἔχω ἕνα ὁποιοδήποτε ἐμπορικὸ κατάστημα, ἂς ποῦμε ἀρτοποιεῖον. Ἂν τὶς εἰσπράξεις (ὄχι τὰ κέρδη, τὶς εἰσπράξεις) ἀπὸ τοὺς πωληθέντες ἄρτους καὶ ἀρτοσκευάσματα τὰ φάω στὰ καζινό, τὰ μπουζούκια καὶ τὶς πόρνες, αὐτὸ εἶναι μιὰ «ἐπένδυσις ψυχαγωγίας». Βεβαίως, μετὰ θὰ τὸ κλείσω τὸ μαγαζί, διότι δύσκολα θὰ μοῦ δώσει ἀλεύρι ὁ χονδρέμπορας ἂν δὲν τοῦ σκάσῳ «ντούκου» τὸ «κασέρι». Τὸ τίμημα τῆς ἐπενδύσεώς μου εἶναι τὸ λουκετάκι καὶ οἱ ὀφειλέτες ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μοῦ κατάσχουν τὴν περιουσίαν. Ἂν δὲν εἶμαι ΑΕ, ἀλλὰ φυσικὸ πρόσωπον, ἀντίο ζωή. Ἀκραῖο τὸ παράδειγμα, ἀλλὰ βιάστηκε ἐπανειλημμένως τὸ Finance, ὅταν οἱ τράπεζες ἔδιναν ἀβέρτα-κουβέρτα δάνεια γιὰ διακοπὲς καὶ γκατζετάκια στὴν «μεγάλη Ἑλλάδα» τοῦ Σημίτη. Δόξα τῷ Θεῷ κάθε μία ἀπὸ τὶς 4 «ἁγίες» εἶχε μπόλικην ἀκίνητον περιουσία. Δὲν εἶδα ὅμως νὰ δημεύονται τὰ ἀκίνητά των, ὅταν ἄρχισαν τὰ φέσια … Εἶδα τὸ ἀντίθετο, μὲ ἡμιανύπαρκτο χαρτοφυλάκιο ἡ Πειραιῶς νὰ «ἀγοράζῃ» Ἀγροτικήν (τὸ καλὸ κομμάτι, ἔτσι;), Κύπρου, Λαϊκὴν Κύπρου, Ἑλληνικὴν καὶ Millenium μὲ χρήματα τοῦ κορόϊδου. Σὰν νὰ ἀγοράζῃ ὁ Ἰωνικὸς Νικαίας τὸν Ὀλυμπιακὸν Πειραιῶς… Πῶς σᾶς φαίνεται; Πῶς γίνεται νὰ κλαίγονται οἱ τράπεζες ὅτι δὲν ἔχουν χρῆμα καὶ νὰ ἐξαγοράζουν ὀργανισμοὺς ποὺ ἀθροιστικῶς ἔχουν τριπλάσιον μέγεθος;

  Μὲ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου. Τραπεζίτης ποὺ φαλήρει δὲν πληρώνει. Τραπεζίτης ποὺ δίνει ἐπισφαλῆ δάνεια δὲν πάει φυλακή. Τραπεζίτης ποὺ δὲν ἔχει φράγκα ἀγοράζει μὲ τὰ λεφτὰ τὰ δικά μας κι ἄλλες τράπεζες. Σὲ ὅλα αὐτὰ ὁ Jeffrey δήλωνε βροντερὸ παρόν μαζὺ μὲ τὰ ἄλλα παληκάρια τῆς φακῆς.

  ReplyDelete
 21. Ἂν πραγματικῶς θέλετε νὰ τσακίσετε τὴν τραπεζική ἀλητεία, δὲν χρειάζονται οὔτε ἐμπρησμοί, οὔτε γκασμάδες, οὔτε σπασίματα, οὔτε τζαμπαμαγκειὲς καὶ ἀριστερίστικοι ψευτολεονταρισμοὶ τῶν Ἐξαρχείων. Ἀσκῆστε τὸ νόμιμο δικαίωμά σας νὰ σηκώσετε τὰ χρήματά σας ἀπὸ τὰ λομβάρδα. Εἶναι νόμιμον τὸ δικαίωμά σας νὰ κάνετε ἀνάληψιν χρημάτων μὲ τὸ βιβλιάριόν σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεών σας ἀπὸ τὰ μηχανήματα. Πρόκειται γιὰ τὰ χρήματά σας καὶ ὄχι γιὰ ληστεία. Ἂν τὸ κάνετε αὐτὸ ὁ Σαμαρᾶς θὰ πέσει σὲ 2 μέρες καὶ ὄχι στὶς 25 τοῦ μηνός καὶ μαζὺ μὲ αὐτὸν θὰ πέσουν καὶ αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἔφεραν ἴσαμε ἐδῶ. Ἀρκεῖ μόνον ἕνα 10-15% τῶν καταθετῶν νὰ ἀσκήσῃ τὸ νόμιμον δικαίωμά του, γιὰ νὰ πᾶνε κάποιοι ὁριστικῶς στὰ σπίτα των καὶ νὰ γίνῃ τοῦ Κουτρούλη ὁ γάμος. Ἂν μάλιστα ἔχετε χρέη, ὁ καλλίτερος τρόπος γιὰ βγάλετε τὸ ἄχτι σας στὴν ἀλητείαν τῶν τοκογλύφων ποὺ σᾶς ἔπινε ἐπὶ χρόνια τὸ μεδούλι, εἶναι τὰ ἐλάχιστα χρήματα ποὺ σᾶς ἔχουν ἀπομείνει (τὰ λαμόγια ἔστειλαν τὰ χοντρὰ πακέτα σὲ τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ, δὲν ἀνήκετε σὲ αὐτὴν τὴν κατηγορία) νὰ τὰ μετατρέψετε ἀπὸ € σὲ ὁ,τιδήποτε ἄλλο: λίρες, ἑλβετικά, κορῶνες, γιέν, γουάν, ρούβλια… Περὶ ὀρέξεως κολοκυθόπιτα.

  Ἂν αὐτὸ ἦταν τὸ σύνθημα τοῦ Σύριζα, θὰ εἶχε κερδίσει τὶς ἐκλογὲς ἀναίμακτα καὶ πανηγυρικῶς ἀπὸ τὸ 2010. Ἡ ΧΑ ὁριακῶς ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ τὸ πράξῃ. Ἀρκεῖ ἕνα 15%… Τὸ ἔχη;

  https://www.youtube.com/watch?v=rB1Owk1RH1A

  ReplyDelete
 22. Τί ὠραῖα...μέρες ποῦναι γιορτινές νὰ πῶ- χωρίς φλυαρίες - τὴν ἄισθησή μου ἀπό τὶς τελευταίες συζητήσεις. Ὁ Ἔλλην ἀπότι φαίνεται δὲν πᾷ νάναι Ῥωμιός δὲν πᾷ νάναι Γραικός ἔχει μιὰν ἀντίληψη μὴ λογική ἀλλά συναισθηματική γιὰ τὰ πράγματα. Τὸ ἕνστικτο τοῦ κου Κιτσίκη γιὰ τὸν ΓΑΠ εἶναι μοῦ φαίνεται σωστό παρά τὸ βάσιμο τῶν κατηγοριῶν. Ἡ δυτική θεολογία καὶ ὁ δυτικός πολιτισμός ἔχουν κατηγορηθεῖ γιὰ κάποια έκλογίκευση τῶν πραγμάτων ποὺ δείχνει μὲν σωστή άλλά δὲν εἶναι. Διότι παραμερίζει τὴν "εσωτερική σκέψη". Αὐτή εἶναι τελικά αὐτή ποὺ μετράει. Χρόνια μας πολλά.

  ReplyDelete
 23. [ διακοπή ] Oὔτε μισή ὤρα ἀπό ἐδῷ μὲ τὰ πόδια, τεσσερις ὤρες πρὶν, κοντά στὴν πλατεία τῆς Βαστίλλης, δώδεκα νεκροί μέχρι στιγμής στὰ γραφεία τοῦ περιοδικοῦ Charlie Hebdo ἐκ τῶν ὁποίων δύο ἀστυνομικοί καὶ ὸ διάσημος σκιτσογράφος Wolinski, ὀγδοντάρης. Οὶ δράστες δύο ἤ τρείς, καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς αὐτόπτες τζιχαντιζιστές ("Ἀλλάχ Ἀκμπάρ") πού διέφυγαν καὶ παραμένουν ἀσύλληπτοι. Ἐξετέλεσαν ἕναν ἤ δύο ἀστυνομικούς άπέξω, μπήκαν μέσα καὶ σκότωσαν ὄ,τι ἀνέπνεε. Παναγία μου. Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πάει τὸ μυαλό εἶναι ὴ Δημιουργική Γεωπολιτική. Ποιές εἶναι οὶ ΗΠΑ ποὺ ἀναφέρονται στὴν άνάρτηση - εἶναι ἕνα στρατόπεδο ἤ δύο ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Y.Γ. Ἕνας ὁ ἀστυνομικός, ὁ ὁποίος ἐξετελέσθη κατά τὴ φυγή τῶν δραστῶν.

   Delete
 24. Μὰ τί στὸ καλό; Δὲν ἀφομοίωσαν τὶς ἀρχὲς τοῦ διεθνισμοῦ οἱ Ἀλλὰχ οὐ Ἄκμπαρ τῆς Γαλλίας;

  Ἡ εἰσροὴ καὶ ἡ νομιμοποίησις τῶν λαθρομεταναστῶν (καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἀσία) στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες εἶναι ἀποτέλεσμα συντονισμένων ὑπογείων ἐνεργειῶν τοῦ διεθνιστικοῦ καρκινώματος τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ποὺ ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν νέα ἀριστερὰ καὶ τὴν φιλελεύθερη (λιμπερὰλ) δεξιά. Ἰδοῦ τὰ ἀποτελέσματα. Δυστυχῶς, αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε σὲ ὅσα ἔχουν συμβεῖ ἕως τώρα. Ἁπλῶς, τώρα ἔτυχε νὰ γίνῃ μὲ πιὸ «θεαματικὸν» τρόπο καὶ νὰ ὑπάρχῃ μαρτυρία ἀπὸ αὐτὸν ποὺ τραβοῦσε τὸ βίντεο.

  Περὶ πολιτικῆς ὀρθότητος ἐδῶ:
  http://redskywarning.blogspot.gr/2012/11/blog-post_20.html
  http://redskywarning.blogspot.gr/2013/05/blog-post_21.html
  http://www.antibaro.gr/tag/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1

  Ποιὰ στρατόπεδα καὶ ἱστορίες… Τὸ Ἰσλὰμ πληρώνεται δαψιλῶς καὶ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ ἀπὸ τὴν Ἀραβία καὶ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ. Οἱ ἐχθροὶ πλέον εἶναι δύο. Ἀπὸ τὴν μία ὁ ἐθνικισμὸς/ἐθνισμὸς ὅπως θέλετε πεῖτε τον καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι. Σαφῶς στὴν ζωὴν δὲν εἶναι τὰ πάντα ἄσπρο-μαῦρο, ἀλλὰ στὴν κοινωνικὴν ἀλλοίωσιν ποὺ ἐπιχειρεῖται ἐδῶ καὶ 3 δεκαετίες στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν ἐπαπειλούμενη ἐξαφάνισιν γηγενῶν πληθυσμῶν ἀπὸ λαθραίους ἰσλαμιστὲς ὑπάρχει ἀπὸ τὴν μία ἡ φωνὴ αὐτῶν ποὺ ἀντιδροῦν (οἱ συνήθεις «ναζί», «ξενοφοβικοί», «φασίστες», «ὑπερσυντηρητικοί») καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅλοι οἱ ἄλλοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐδῳ χρειάζεται πραγματικά ἡ γνώμη τοῦ κου Κιτσίκη. Ξέρετε μοὺ θυμίζει πάρα πολύ ὴ φάση τὶς δολοφονίες στὴν Ἑλλάδα εἰδικά αὐτή ἔξω ἀπό τὰ γραφεία τῆς Χρυσῆς Αύγῆς. Ὁ Τζὼν Κέρρυ ἔσπευσε νὰ ταχθεῖ στὸ πλευρό τῶν Γάλλων...Tὸ περιστατικό εἶναι φρικαλέο καὶ πάντα μὲ σοκάρει ὴ διάσταση ἀνάμεσα στὴν πραγματικότητα τοῦ κορμιοῦ καὶ τὶς ἰδέες.

   Ὁ Κέρρυ ὑπουργός ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ ἔσπευσε νὰ ταχθεῖ ὑπέρ τῶν Γάλλων - Ich bin πῶς γράφεται ein Berliner....πῶς γίνεται καὶ δὲν πιάνονται ποτέ οἱ τζιχαντζισταί....

   Delete
  2. Στὰ γαλλικά ἡ ἔκφραση εἶναι περίπου il faut voir à qui le crime profite, ποιὸν συμφέρει τὸ ἔγκλημα.

   Delete
 25. Αυτα ειναι τα αποτελεσματα και ειναι γνωστα απο 25 αιωνες πριν, ακομα και αν αυτοι που δεχεσαι στην χωρα σου ειναι ομοφυλλοι.
  Δεν μπορω να πιστεψω οτι υπαρχει πολιτικος που να μην ηξερε η να μην ξερει που θα καταληξει ολο αυτο.

  ΣΤΑΣΙΩΤΙΚΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΟΜΟΦΥΛΟΝ, ΕΩΣ ΑΝ ΣΥΜΠΝΕΥΣΗ. ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΟΥΔ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΟΛΙΣ ΓΙΓΝΕΤΑΙ, ΟΥΤΩΣ ΟΥΔ ΕΝ ΤΩ ΤΥΧΟΝΤΙ ΧΡΟΝΩ. ΔΙΟ ΟΣΟΙ ΗΔΗ ΣΥΝΟΙΚΟΥΣ ΕΔΕΞΑΝΤΟ Η ΕΠΟΙΚΟΥΣ, ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΕΣΤΑΣΙΑΣΑΝ. ΟΙΟΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΟΙΣ ΑΧΑΙΟΙ ΣΥΝΩΚΟΙΣΑΝ ΣΥΒΑΡΙΝ, ΕΙΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣ ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΞΕΒΑΛΟΝ ΤΟΥΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΟΥΣ,ΟΘΕΝ ΤΟ ΑΓΟΣ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟΙΣ ΣΥΒΑΡΙΤΑΙΣ. ΚΑΙ ΕΝ ΘΟΥΡΙΟΙΣ ΣΥΒΑΡΙΤΑΙ ΤΟΙΣ ΣΥΝΟΙΚΗΣΑΣΙΝ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙΝ ΓΑΡ ΑΞΙΟΥΝΤΕΣ ΩΣ ΣΦΕΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΞΕΠΕΣΟΝ). ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΙΣ ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ ΦΩΡΑΘΕΝΤΕΣ ΕΞΕΠΕΣΟΝ ΔΙΑ ΜΑΧΗΣ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΣΑΙΟΙ ΤΩΝ ΧΙΩΝ ΦΥΓΑΔΑΣ ΕΙΣΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΜΑΧΗΣ ΕΞΕΒΑΛΟΝ. ΖΑΓΚΛΑΙΟΙ ΔΕ ΣΑΜΙΟΥΣ ΥΠΟΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΕΞΕΠΕΣΟΝ ΑΥΤΟΙ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΤΩ ΕΥΞΕΙΝΩ ΠΟΝΤΩ ΕΠΟΙΚΟΥΣ ΕΠΕΓΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΣΤΑΣΙΑΣΑΝ. ΚΑΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΤΥΡΑΝΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΣ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΙ ΕΣΤΑΣΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΑΧΗΝ ΗΛΘΟΝ. ΚΑΙ ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ ΕΠΟΙΚΟΥΣ ΕΞΕΠΕΣΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥΤΩΝ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΩΝ.
  Αιτία στασεων είναι και το μη ομοφυλλο των κατοίκων μέχρι να ομονοησουν. Όπως δεν γίνεται πόλη από το τυχαιο πλήθος δεν γίνεται ούτε και σε τυχαιο χρόνο. Γι αυτό και όσοι δεχτηκαν συνοικους η εποικους οι περισσότεροι ηρθαν σε διασταση. Όπως όταν με τους Τροιζηνιους οι Αχαιοι εγκατασταθηκαν μαζί στην Συβαρη, μετα οι Αχαιοι έγιναν περισσότεροι και εδιωξαν τους Τροιζηνιους και για το λογο αυτο έγινε η ανιερη πράξη εναντίον των Συβαριτων. Επισης και στους Θουριους οι Συβαριτες ηρθαν σε διασταση με τους συνοικους διότι επειδή αξιωναν να πλεονεκτουν επειδή η περιοχη ήταν δίκη τους εκδιωχθηκαν. Επισης οι ξένοι που εγκατασταθηκαν στο Βυζαντιο επειδη αποκαλυφθηκαν να συνομωτουν εναντίον των κατοικων εκδιωχθηκαν κατόπιν μαχης. Ομοιως και οι Αντισσαιοι δεχθεντες στην πόλη τους τους εξοριστους από την Χιο τους εδιωξαν κατόπιν μαχης. Οι δε Ζαγγλαιοι εξεδιωχθησαν από τους Σαμιους που δεχτηκαν στην πόλη τους. Επισης και οι Απολλωνιαται οι εγκατεστημενοι στον Ευξεινο ποντο αφού καλεσαν ξένους στην πόλη τους εστασιασαν μετά εναντίον τους. Και οι Συρακουσιοι μετά την ανατροπή των τυράννων αφού έκαναν πολίτες τους ξένους και τους μισθοφορους μετά ηλθαν σε μάχη μαζί τους. Και οι Αμφιπολιτες εξεδιωχθηκαν οι περισσοτεροι απο τους εκ Χαλκιδος αποικους που δεχτηκαν στην πόλη τους

  ReplyDelete
 26. Κύριοι Συρμακέζη καὶ Γιάγκο νομίζω κάνετε πολύ χοντρό λάθος. Οὶ μουσουλμάνοι μετανάστες στὴ γαλλία ἕνα πράγμα θέλουνε ὄλοι τους - Νὰ ἀπορροφθηοῦνε ἀπό τὸν κοινωνικό ἰστό, ἐνδεχομένως αὐτό θὰ προκαλοῦσε ἀλλοίωση στὴν κοινωνία ὑποδοχής, ἀλλά ὄλοι τους ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ τοὺς ἰσλαμιστές. Νὰ δεῖτε ποὺ δὲν θὰ πιαστοῦν οἱ δράστες οὶ ὁποίοι εἶναι ἐκπαιδευμένοι κομμάντος ἀπολυτα ψύχραιμοι ὅτι ΘΑ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ.Φοβοῦμαι ὅτι κάνετε λέθος. Ὁ Θεῖος Σάμ σὲ συνεργασία μὲ τὰ ξαδελφάκια του μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα προκειμένου νὰ τυλίξει σὲ μιὰ πίτα σουβλάκι

  -Τούς Σοσιαλδημοκράτες τῶν ὸποίων τὸ περιοδικό αὐτό, ἰστορικό περιοδικό ἀποτελεῖ τρόπον τινά τὴν ἄκρα ἀριστερή πτέρυγα.
  -Τοὺς ἐθνικιστάς μὲν ὄπως ἡ Λεπέν στὴ Γαλλία καὶ σεὶς στὴν Ἑλλάδα ἀλλά ἐν τέλει ἀμερικανόφιλους ἤ πῶς νὰ τὸ πῶ...ὁ Τάκης Φωτόπουλος τὸ Λέει Νέα Διεθνή Τάξη.

  Τὸ σουβλάκι γιὰ νὰ δέσει θέλει αἴμα καὶ η πίτα λέγεται νομιμότητα.

  ReplyDelete
 27. Παρέμβαση Φύρερ στο Άλτερ

  https://www.youtube.com/watch?v=9qaHDhub1SE

  Άδωνις Γεωργιάδης για Ισλαμική Απειλή 7Jan15

  https://www.youtube.com/watch?v=ue0U0WRpKRY

  ReplyDelete
 28. Βλέπετε τί σᾶς λέω.... Μιὰ ὁ Φύσσας, δυὸ τὰ δυό παλληκάρια ποὺ τάφαγαν ἔξω ἀπό τὰ γραφεία τπης Χρυσῆς Αύγής στὸ Νέο Ἠράκλειο καὶ τῶρα ὴ Γαλλική 11 Σεπτεμβρη... Μᾶς τάλεγε ὁ Κιτσίκης καὶ ἄλλοι, δὲν θὰ τὴ γλιτώσουμε. Τὴν κουρελιάσανε καί τὴ Β. Ἀφρική καὶ τὴ Μ. Ἀνατολή ποιοι ; Οὶ Ἰσλαμιστές τὴν κουρελιάσανε ; Γιατί σᾶς λέω τόσον καιρό γιὰ τὴν ὑπόθεση Φύσσα ποὺ δὲν διαλευκάνθηκε καὶ γιὰ τοὺς Φωτόπουλο Δελαστίκ ποὺ τοῦς τὴν ἔπεσαν ὄλοι, πατριῶτες τε καὶ διεθνιστές ἀριστεροί ; Ἐπιχειρεῖται συμμαχία ΑΙΜΑΤΟΣ γιὰ νὰ κρατηθεῖ τὸ χρῆμα.

  ReplyDelete
 29. http://www.defencenet.gr/defence/item/%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9-%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE

  Το χτύπημα στο Παρίσι ήταν μόλις η αρχή

  Παρίσι: Μακελειό από τρομοκρατική επίθεση ισλαμιστών στο σατιρικό περιοδικό «Charlie Hebdo» με 12 νεκρούς
  Νεκροί 10 δημοσιογράφοι και δύο αστυνομικοί - Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία - Ηχητικό ντοκουμέντο από την επίθεση - To βίντεο της απόλυτης φρίκης

  http://www.tovima.gr/world/article/?aid=665027

  Και μετά αναρωτιούνται γιατί θα έρθει η χρυσή αυγή.Η χρυσή αυγή θα εκτοξευτεί μετά την παταγώδης αποτυχία του Σύριζα.

  ReplyDelete
 30. Τὸ θέμα εἶναι νὰ μείνουμε ψύχραιμοι καὶ νὰ δοῦμε τί συμβαίνει. Τὰ τυπάκια ἐδῶ δίπλα σας λέω... τὴν κάνανε τὴ δουλειά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ. Αύτό σημαίνει ὄτι εἴχανε βάσιμες ἐλπίδες διαφυγῆς καὶ ἄρα... ΚΑΛΥΨΗΣ. Δὲν μοῦ εἶναι καθόλου προφανές ὄτι τὰ τυπάκια εἶναι φανατικοί μουσουλμάνοι. Πιὸ πολύ μοῦ φαίνονται φαντάροι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

  ReplyDelete
 31. Άρα λες για προβοκάτσια για να διατηρηθεί ο καπιταλισμός;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρε φίλε.Είναι απλά τα πράγματα.

   Τι να πεις τώρα σε όσους ψηφίζουν χρυσή αυγή την ώρα που έρχεται το Σύριζα να νομιμοποιήσει 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες;Ότι άδικα την ψηφίζουν;

   Και τώρα τι μου λες;ότι αυτοί ήταν στημμένοι και όχι ισλαμιστές τρομοκράτες;

   Delete
  2. Κατά κάποιον τρόπο ναι ἀλλά τὸ πράγμα εἶναι καὶ σύνθετο καὶ ἐν βρασμῷ...Μὰ ῥε παιδιά τὸν καιρό τῆς τρομοκρατίας εἶχαν αἰτήματα οἱ τρομοκράτες καὶ βαράγανε πρόσωπα ἐξουσίας... αὐτό τὸ πράγμα εἶναι ὕποπτο πολύ ὔποπτο, οἰ στόχοι καὶ σὲ Γαλλία καὶ σὲ Ἐλλάδα εἶναι ψιλοτζούφιοι καὶ περβολικά συμβολικοί...τὸ πράγμα βρωμάει πάρα πολύ Δημιουργική Γεωπολιτική.

   Delete
  3. Μιλάς γενικά και δε βγαίνει νόημα.Πολύ απλά ήταν άλλο ένα επεισόδιο των τραμπούκων εγκληματιών του ισλάμ που θέλουν να κατακτήσουν όλο τον κόσμο με τις μίζερες και απάνθρωπες ιδέες τους.Τόσο απλά.

   Delete
  4. Μὰ τὶ λες τῶρα ΕΜ : παρεμπιπτόντως νὰ συμπυκνώνουμε καλύτερα τὶς τοποθετήσεις μας διότι γκρινιάζει ὁ Κιτσίκης καὶ δικαίως, ἀλλοιώνεται κάπως τὸ μπλογκ σὰν ἐνιαίο κείμενο. Ἄκου τί λέει ὁ Κιτσίκης στὸ ΚΡΗΤΗ FM γιὰ τὸ ἰσλαμικό κράτος... καμία σχέση, φοβάμαι ὄτι οἱ τύποι ειναι ΒΑΛΤΟΙ στὰ σπλάχνα τῶν μηχανισμῶν.

   Delete
  5. Ειλικρινά δε μπορώ να σε καταλάβω ποτέ.Τώρα δικαιώνεις και τους δολοφόνους ισλαμιστές;

   Πραγματικά , είστε όλοι σας υποκριτές.Γιατί δεν καταδικάζετε την ουσία της βίας.Αλλά σας αρέσει η βία όταν σας συμφέρει ή όταν γίνεται λόγος καταδίκης για αυτόν που την χρησιμοποίησε(ελπίζω να γίνομαι αντιληπτός)

   Το ισλάμ , αποτελείται από φονταμενταλιστικά υπάνθρωπα κτήνη που θέλουν να κατακτήσουν με την πάροδο του χρόνου την Ευρώπη.Αυτή είναι η αλήθεια.Και το τελευταίο ήταν αλλο ένα χτύπημα μίσους από τους "διαφωτιστές" του ισλάμ.

   Delete
  6. Μὰ τὶ λές παιδάκι μου ; Σοῦ λέω ὄτι συνεργάζονται - δὲν ξέρω, ὴ αὐθεντία εἶναι ὸ κος Κιτσίκης καὶ δὲν ξέρω ἄν μπορεί νὰ τὰ πεῖ χῦμα - ὠς ὑπάλληλοι τῶν δυτικῶν κρατῶν !

   Ὄπως οἱ παρακρατικοί τῆς Δεξιάς στὸν ἐμφύλιο καὶ πρὸ τοῦ έμφυλίου στὴν Ἑλλάδα ἔτσι οἱ ἰσλαμιστές στὴν παγκοσμιοποίηση. Γιά νά τρομοκρατοπυν τὸν πληθυσμό !

   Delete
  7. Ναι , συνεργάστηκαν με το κράτος της Γαλλίας για να δολοφονήσουν 15 ανθρώπους.Πες το κι άλλες φορές να το πιστέψεις...

   Σε κατανοώ όμως.Γιατί σαν άνθρωπος του 2015 αρνείσαι να πιστέψεις ότι υπάρχουν ακόμη τέτοια αποβράσματα στην ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ κοινωνία.

   Delete
  8. Δὲν εἶναι ἀνθρώπινη κοινωνία. Εἶναι κοινωνία τῆς βίας καὶ γιὰ να λαδωθεῖτὸ μηχάνημα θέλει αἶμα. Οὶ τῦποι εἶναι κρατικοί ὑπάλληλοι καὶ ἐδῷ θέλω τὴ γνώμη καὶ τῶν ἀλλων ἀλλά καὶ τοῦ κου Κιτσίκη ὠς εἰδικοῦ γιὰ τὴν ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ νὰ εἶναι ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ. ὄχι συμβολικοί κρατικοί ὑπάλληλοι.

   Delete
  9. Α ρε Κωνσταντή.Μη βλέπεις φαντάσματα.Τα ίδια λέγανε κάποιοι και για τα θύματα της χρυσής αυγής.Ότι ήταν στημένοι δήθεν από το κράτος οι δολοφόνοι.

   Αυτοί αγαπητέ μου δεν είναι από το κράτος.Είναι η άκρα αριστερά.Έτσι δρα και ποτέ δεν την πιάνει κανείς.Γιατί ξέρει να κρύβεται.Το ίδιο και οι ισλαμιστές.Με αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις δίκαι μπορούν να αποκαλεστούν ακροαριστεροί.Έτσι δρουν και είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι με τα όπλα και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.


   Και το ισλάμ είναι μια απάνθρωπη και κτηνώδης πραγματικά θρησκεία.Για αυτό και κάνουν όσα κάνουν οι ισλαμιστές.Γιατί ενθαρρύνονται από το βιβλίο τους.Και επίσης μπορείς να ψάξεις πόσες τέτοιες επιθέσεις έχουν γίνει κα ιτο παρελθόν από ισλαμιστές σε εκοδτικούς οίκους.Μόλις πει κάποιος κάτι για τον ψευτοθεό τους αμέσως σφάζουν κόσμο.Κι έρχεσαι τώρα και μου λες ιστορίες για αγρίους και για αρκούδες...

   Delete
  10. E.M. Πρῶτα κοίταξε τὰ γεγονότα καὶ μετά τὴν ἐρμηνεία τους.

   Delete
  11. Η ερμηνεία είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή.Αυτοί οι άνθρωποι τυφλωμένοι από μίσος προς όλους και από την θρησκεία του ισλάμ(ο Θεός να τη κάνει) θέλουν να επιβάλλουν σε όλους τη θρησκεία τους με οποιοδήποτε μέσο.

   Έτσι , κάθε φορά που κάποιος πει κάτι αρνητικό για αυτούς , τα ρατστιστικά και φασιστικά τους ένστικτα έρχονται σε εφαρμογή και δρουν ανεξέλεγκτα.Δηλαδή αν εσύ έχει ένα περιοδικό και μια φορά κάνεις πλάκα για το ισλάμ , την άλλη μέρα μπορεί αν είσαι νεκρός.Πολύ απλά.

   Delete
  12. Πολύ ἀπλά δὲν διαβάζεις τί ἔχει γραφτεῖ πρίν γράψεις...λογικό ι ἐγώ τὸ κάνω πολλές φορές εἶναι λάθος.

   Delete
  13. Bρε καταδικάζεις το ισλάμ και τους φασίστες δολοφόνους του που σκοτώνουν κόσμο παγκοσμίως;

   Τι συζητάμε τώρα....Ναι ή όχι;

   Delete
  14. Πάρε κι άλλη πρόσφατη επίθεση σε συναγωγή στη Ιερουσαλήμ από τους "διαφωτιστές" του ισλάμ

   http://www.protothema.gr/world/article/427316/ierousalim-treis-nekroi-apo-epithesi-autoktonias-se-sunagogi/

   Delete
  15. Έτσι μπράβο.Δεν τα καταδικάζεις.Για αυτό μιλάς έτσι και τους δικαιολογείς.

   Delete
  16. Δὲν ἀπαντάω ἄλλο 1)ἐπειδή ὸ Κιτσίκης ἔχει πεῖ ῥητά ὅτι τὸ μπλογκ πρέπει νὰ ἔχει κάποια πειθαρχία 2) ἐπειδή ὸ τρόπος ποὺ μιλᾶς ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ εἶναι σὰν νὰ εἶσαι συνεργάτης τῶν ἰσλαμιστῶν. Μὴ μοῦ άπαντήσεις ἄν δὲν διαβάσεις τὰ προηγούμενα.

   Delete
 32. Τι να διαβάσω ρε αγόρι μου;

  Εδώ σκοτώσανε ακόμα και αστυνομικούς(φαντάσου τι δύναμη έχουν...) και εσύ τους δικαιολογείς και μου λες ότι είναι στημμένο από το κράτος.Είναι δυνατόν να είναι στημμένο από το κράτος και αν σκότωσαν και αστυνομικούς;

  Ήμαρτον , δηλαδή...

  Τίποτα , απλώς στην Ελλάδα μετά την αποτυχία της Σύριζα θα έχουμε ή χούντα ή χρυσή αυγή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λοιπόν μετά άπό τὸ εύχάριστο διάλειμμα ἐπαναδιατυπώνω τὴν ἐρώτηση μὲ βάση τὸ φριχτό ἔγκλημα ποὺ ἔγινε ἀπό δῷ ποὺ γράφω εἴκοσι λεπτά μὲ τὰ πόδια. Εναι δυνατόν οἱ δράστες νὰ εἶναι ἐκπαιδευμένοι καὶ προστατευμένοι ἀπό τοὺς διεθνείς κρατικούς ὀργανισμούς, ἐνδεχομένως καὶ τμήματος τοῦ γαλλικοῦ ;

   Delete
 33. Λοιπόν μετά άπό τὸ εύχάριστο διάλειμμα ἐπαναδιατυπώνω τὴν ἐρώτηση μὲ βάση τὸ φριχτό ἔγκλημα ποὺ ἔγινε ἀπό δῷ ποὺ γράφω εἴκοσι λεπτά μὲ τὰ πόδια. Εἶναι δυνατόν οἱ δράστες νὰ εἶναι ἐκπαιδευμένοι καὶ προστατευμένοι ἀπό τοὺς διεθνείς κρατικούς ὀργανισμούς, ἐνδεχομένως καὶ τμήματος τοῦ γαλλικοῦ ;

  ReplyDelete
 34. Κωνσταντη δεν μπορεις να βγαλεις λαθος τον Αριστοτελη, γιατι αυτα που γραφει ειναι απλως παρατηρησεις.
  Το γιατι θα γινει δεν εχει σημασια. Οι Συβαριτες δεν ειχαν αμερικανικο δαχτυλο.
  Μπορει να τους ξεσηκωσουν οι μουλαδες, μπορει να τους ξεσηκωσει η Σ. Αραβια, μπορει οι Αμερικανοι, μπορει, μπορει, μπορει....
  Το θεμα ειναι οτι ο εμφυλιος στον ιδιο λαο δεν ειναι ευκολος, ενω σε μια πολυπολιτισμικη κοινωνια ειναι πανευκολος.
  Γιατι νομιζεις η παγκοσμιοποιηση προωθει την εγκατασταση μουσουλμανων εποικων στην Ευρωπη; Επειδη λυπαται τους πεινασμενους Ασιατες, η γιατι θελει να πλουτισει τον Ευρωπαικο πολιτισμο; Διαιρει και βασιλευε. Πολυ σοφη κουβεντα. Αν μαλιστα μεχρι να ερθει η στιγμη που θα χρειαστεις τσιχαντιστες, εχεις δουλους για τις επιχειρησεις σου, ακομη καλυτερα.
  Τι νομιζεις οτι θα γινει δηλαδη;
  Θα σου πω εγω με καθε βεβαιοτητα. Οι ευρωπαιοι θα αρχισουν να αντιδρουν στην παγκοσμιοποιηση και στους τραπεζιτες που την διοικουν και η μπαλα θα παρει και τους μωαμεθανους δικαιους και αδικους.
  Τοτε οι μουσουλμανοι θα αντιδρασουν οπως ειδες και χειροτερα. Δεν χρειαζονται πολλοι, ειδικα αν ο στρατος των κρατων δεν παρει ξεκαθαρη θεση.
  Στο τελος ο καθενας θα πρεπει να διαλεξει το στρατοπεδο του για να επιβιωσει.
  Το αν θα το κανουν οι Αμερικανοι, οι Τουρκοι η οι Εβραιοι η οι Εσκοιμωοι δεν εχει σημασια. Καποτε για καποια αιτια θα γινει.
  Δεν μπορεις ποτε να εξαλειψεις ολες τις αιτιες. Εκεινο που μπορεις ειναι να κρατας την χωρα σου για τον λαο σου.
  Ακομη και αν δεν καταληξει το πραγμα σε σφαγη, πραγμα που κατα την γνωμη μου ειναι απιθανο, θα πρεπει να ανταγωνιστεις πολιτικα ολους αυτους που κακως λες οτι θελουν να αποροφηθουν.
  Οσο ειναι θρησκευομενοι μουσουλμανοι αποκλειεται να ανακατευτουν με τους Ευρωπαιους και παντα θα ειναι ξενο σωμα.
  Στην Ελλαδα οι Μουσουλμανοι της Θρακης ειναι εκει μαζι με Ελληνες χριστιανους γυρω στους εξη αιωνες στους οποιους υπηρξαν και κυριαρχοι και υπηκοοι, χωρις να ανακατευτουν.
  Οι χριστιανικοι πληθυσμοι σφαζονται ανηλεως τα τελευταια χρονια απο τους "συμπολιτες" τους στην μ. Ανατολη και την Αφρικη.
  Ο Ερντογαν μας κατεστησε σαφες οτι τα κανονια του ειναι οι μιναρεδες, και πολλοι μουλαδες αλλα και πολιτικοι οπως παλιοτερα ο Κανταφι υποστηριζουν οτι ο Αλλαχ τους ευλογησε και τους παραδιδει την Ευρωπη.
  Αν νομιζεις οτι κινδυνευεις μονο απο την πολιτικη των ΗΠΑ κανεις λαθος.
  Αλλα και δικιο να εχεις τι θα κανεις; Θα ριξεις πυρηνικα στους Αμερικανους για να τους εμποδισεις;
  Το μονο που μπορεις να κανεις ειναι να κρατας τους ξενους εξω απο την χωρα σου.
  Επειδη τωρα ειναι πολυ αργα γι αυτο, η τελευταια μας ελπιδα ειναι το κρατος με μια σοβαρη εθνικη ηγεσια να προσπαθησει συντονισμενα να τους απομακρυνει ομαλα.
  Σε αλλη περιπτωση θα φτασουμε στα ακρα και τοτε θα δεις τον στρατο των Ευρωπαικων χωρων να στρεφεται εναντιον του λαου του, οπως μεχρι τωρα οι δυναμεις καταστολης, εναντιον των εθνικιστων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στην Ελλάδα η λύση θα έρθει μέσω της χούντας και του ελληνικού στρατού.Εγώ δε βλέπω άλλη λυση.

   Delete
 35. Ὁ Ἀριστοτέλης κύριε Γιάγκο εἶναι ὸ πρῶτος καὶ καλύτερος ποὺ μᾶς ἔμαθε να ξεκινάμε ἀπό τὴ βεβαιότητα τοῦ συγκεκριμένου γιά νὰ πᾶμε στὸ άφηρημένο. Ῥωτάω φωναχτά πλέον - εἶναι δυνατόν νὰ συνδέονται οἱ δολοφονίες Φύσσα, τῶν δύο παιδιῶν τῆς Χ.Α. καὶ τὸ σημερινό ἀποτρόπαιο περιστατικό, καὶ νὰ εἶναι ὄλα ὀργανωμένα ἐν μέρει ἤ καὶ ἐξολοκλήρου ἀπό διακρατικές μυστικές ὑπηρεσίες ; Ἀκόμα καὶ ὴ Χ.Α. δὲν εἶνξαι ξεκάθαρη στὸ θέμα Φύσσα καὶ τῶν δύο παλληκαριῶν ! Μὰ τὶ συμβαίνει ἐκεί κάτω - δὲν βλέπετε ὅτι πάνε νὰ ἐπιβάλλουνε ΟΜΕΡΤΑ !!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;

  ReplyDelete
 36. Επισης καλα θα κανεις να παρακολουθεις μεσα στην χωρα σου τι εθνικοτητος ειναι αυτοι που προωθουν την πολυπολιτισμικοτητα. Θα παρατηρησεις οτι δυσαναλογα πολλοι δεν ειναι Γαλλοι.
  Να θυμασαι οτι σε ολους τους πολεμους η προπαγανδα των εχθρων ειναι η ιδια.
  Πολεμανε για το δικο και την ελευθερια και καλουν τους αντιπαλους φανταρους να συνταχθουν μαζι τους.
  Αν καποιος λαος θελει να υποδουλωσει καποιον αλλο το πιο φυσικο πραγμα του κοσμου ειναι να προσπαθησει να τον πεισει οτι δεν εχει τιποτε να φοβαται απο αυτον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἐπιμένω στὴν ὠς ἄνω ἐρώτησή μου. Ἄλλο οὶ μουσουλμάνοι Γάλλοι πολίτες ἄλλο οὶ μουουλμάνοι λαθρομετανάστες ἄλλο οὶ τάχα μου ἰσλαμιστές ποὺ κάνουνε ΠΕΡΙΠΑΤΟ στὸ κέντρο τοῦ Παρισιοῦ ! Τὸ πράγμα βρωμάει σὰν μπακαλιάρος σάπιος !

   Delete
 37. Αντι να ρωτας καλυτερα να μας πεις.
  Εδω εχουμε στην Ελλαδα τεσσερα εκατομυρια αλλοφυλους και αλλοθρησκους και με ρωτας για τον Φυσσα.
  Βεβαιως καποιοι κανουν παιχνιδι και εγω και η Χ.Α ειμαστε πολυ πολυ πολυ μα παρα πολυ ξεκαθαροι. Σταχω πει παρα πολλες φορες.
  Το θεμα ειναι οτι και αν δεν ειναι αυτο θα ειναι κατι αλλο.
  ΤΟ ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι οποισδήποτε ξένους.Άλλο να μπει ένας άγγλος ή ισπανός λόγιος κι άλλο ένας πακιστανός φανατικός ισλαμιστής.

   Delete
  2. Ναὶ κύριε Γιάγκο ἀλλά ἐγώ σᾶς λέω γιὰ καρπούζια καὶ ἐσείς καὶ ὁ ΕΜ μοῦ λέτε γιὰ πεπόνια.

   Delete
  3. Τι σας φαίνεται περίεργο στο ότι δύο-τρεις φανατικοί ισλαμιστές προχωρούν ανενόχλητοι και σκοτώνουν 15 άτομα μεταξύ των οποίων 2 ατυνομικοί;

   Delete
 38. Ένα ρεπορτάζ που διάβασα λέγει ότι οι δράστες δεν είχαν προφορά. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο να ήταν γαλλο-αναθρεμένοι. Ενδέχεται να έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας, κι έτσι έμαθαν πως να χειρίζονται τα όπλα που είχαν στην διάθεση τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐπιτέλους μιὰ ῥεαλιστική παρατήρηση. Στὴ διπλή δολοφονία στὸ Ν. Ήράκλειο ἀν δὲν κάνω λάθος ἀκούστηκαν νὰ λένε στὰ ἑλληνικά Πάμε άργήσαμε....

   ὅλα τὰ σενάρια εἶναι ἀνοιχτά ἀλλά ἐγώ δὲν μπορῶ ἀκόμα νὰ ἀποκλείσω τὸ ένδεχόμενο ὴ ὑπερεθνική ἐλίτ νὰ κάνει ἐγκλήματα μὲ δολοφόνους-ἠθοποιούς ποὺ νὰ Λένε Ἀλλάχ-Ἀκμπάρ γιὰ νὰ ἀκουστοῦνε. Τὸ ὄτι εἶναι Γάλλοι καὶ ἐκπαιδευμένοι ἐνισχύει μάλλον παρά μειώνει τὸ σενάριο πολιτικός χειρισμός.

   Delete
  2. ἐπίσης δὲν πρέπει νὰ άμελήσουμε τὸ ενδεχόμενο αὐθυποβολῆς τῶν μαρτύρων.

   Delete
  3. Δεν είστε σοβαροί.Το ότι ήξεραν γαλλικά σημαίνει ότι ήταν γάλλοι;

   Κι εγώ ξέρω αγγλικά άρα είμαι άγγλος;

   Οι τζιχαντιστές δρουν ανά ομάδες και είναι οργανωμένοι σε όλη την Ευρώπη.Και εννοείται ότι εκπαιδεύονται στα όπλα.

   Εδώ οι χρυσαυγίτες μωρέ εκπαιδεύονταν στα όπλα , οι τζιχαντιστές που σφάζουν εκατομμύρια ανθρώπους δε θα εκπαιδεύονταν;

   Συνέλθετε...

   Delete
  4. ΕΜ στὴ Γαλλία τὴν Ἀγγλία καὶ τέτοια κράτη ἄμα εἶσαι πολίτης εἶσαι Γάλλος.
   Κατάλαβες ; Αύτές οἱ αἠδίες εἶναι δικές μας. Καὶ πά νὰ γίνουν καὶ δικές τους.

   Delete
  5. Έχεις δίκαιο, Κωσταντή. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά προς το παρόν.

   Delete
 39. Αυτοι που εριξαν τα αεροπλανα στους διδυμους πυργους ηταν "Ευρωπαιοι" και οι περισσοτεροι τρομοκρατες επισης γιατι και πιο ευκολα στρατολογουνται και πιο ευκολα κυκλοφορουνε.
  Το θεμα ομως ειναι οτι δεν χρειαζονται πολλοι για να αναψει η φωτια. Μετα και οι "Γαλλοι" μωαμεθανοι θα διαλεξουν στρατοπεδο. Η Γαλλοι η Μωαμεθανοι.
  Δεν μιλαμε για καποιους ανθρωπους που ερχονται στην χωρα μας και μετα απο μερικες γενιες μεσω των επιγαμιων γινονται συγγενεις με εμας. Μιλαω για ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ μουσουλμανους που οχι μονο λογω της θρησκειας που δεν επιτρεπει το ανακατεμα, αλλα και λογω του πληθους ειναι επιφοβοι.
  Επισης προβληματικη ειναι η εγκατασταση ανθρωπων απο ομορες χωρες οι οποιοι μετα αρχιζουν να ζητουν μειονοτητες και τετοια.
  Στην Ελλαδα τι θα γινει σε περιπτωση πολεμου με την Τουρκια, με τους μουσουλμανους και τους Αλβανους που ειναι συμμαχοι των Τουρκων;
  Αν μετα απο τρεις γενιες στον στρατο μας οι μισοι ειναι μουσουλμανοι, Τουρκοι και Αλβανοι τι θα γινει;
  Αν οι μουσουλμανοι ψηφοφροι γινουν περισσοτεροι απο τους Ελληνες τι επιλογες θα κανουν;
  Οταν ετσι οπως γεννοβολανε και ερχονται και αλλοι, φτασουν στο 60 η 70% του πλυθησμου τι θα κανουν;
  Δεν ειναι ουτε θεμα ρατσισμου ουτε ξενοφοβιας ουτε πολυ περισσοτερο "εγκληματικης φυσης" που οι εθνικιστες και οποιος αλλος εχει μυαλο στο κεφαλι του βλεπουν το κακο να ερχεται.
  Οι αρχες της χωρας οσο οι ξενοι κλεβουν και σκοτωνουν κατα εκατονταδες τους Ελληνες, δεν ειδαν κανεναν ρατσισμο και καμια "εγκληματικη οργανωση" αλλοδαπων.
  Μολις καποιοι αντεδρασαν βιαια εγινε χαμος και χαρακτηρισαν ολο το κομμα των εθνικιστων "εγκληματικη οργανωση" επιτρεποντας στους εισαγγελεις να επιβαλλουν κακουργηματικες ποινες ακομη και για απλα πλημελληματα με αποτελεσμα ενας καυγας να μπορει να "σηκωσει" ποινες ανωτερες απο του Ρωμανου και των αλλων τρομοκρατων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές σκέφτομαι και τι θα ψηφίσω;ΝΔ;Η ΝΔ έχει γίνει πλήρης υποστηρικτής του κεφαλαίου και της Γερμανίας και των πλουτοκρατών.

   Έλεγα να ψηφίσω ποτάμι από αντίδραση.Αλλά είναι πολύ χαλαροί και δε με εκφράζουν.
   Ο Σύριζα θα μας χρεωκοπήσει με τα ψέμματά του και είναι τσιράκι των αμερικανών.

   Και βλέπω τι γίνεται και γενικά στην Ελλάδα κα ιστην Ευρώπη όπως το σημερινό τρομοκρατικό χτύπημα των τζιχαντιστών αλλά και αυτό το πιο πρόσφατο.

   Μακελειό σε συναγωγή

   http://www.protothema.gr/world/article/427316/ierousalim-treis-nekroi-apo-epithesi-autoktonias-se-sunagogi/

   Και ποιος μου λέει και μου διασφαλίζει ότι αύριο δε θα το κάνουν αυτό και σε εκκλησία στην Ελλάδα;

   Και μάλλον ναι θα ψηφίσω πάλι χρυσή αυγή.Είμαι κατά του ναζισμού , αλλά ναΤι να κάνω;Έτσι όπως πάμε στην Ελλάδα πλέον στο μέλλον δε θα υπάρχει καθόλου δεξιά.Οπότε ναι , θα ψηφίσω τα ναζιστόπαιδα.Τι να κάνω;
   Οι συνθήκες με αναγκάζουν να ψηφίσω τους ναζί.
   Τον απατεώνα με τις offshore να ψηφίσω;

   Delete
  2. Και βλέποντας παράλληλα ότι κανένα κόμμα δε δίνει έστω και μια στοιχειώδη σημασία στα εθνικά θέματα και ζητήματα.

   Όλοι μιλάνε για τα λέφτα και για το πως θα αγοράσουν αμαξάρες και σπιτάρες και πως θα πάρουν δάνεια και πως από 400 ο μισθός θα πάει 700 κλπ κλπ.

   Τι είναι αυτά ρε;

   Εδώ οι σκοπιανοί ονομάζονται Μακεδονία και δε κουνιέται φύλλο.

   Και θέλετε στην Ελλάδα σοβαρό κράτος;

   Μα το σοβαρό κράτος πρέπει μα συμβαδίζει με το έθνος αν θέλει να λέγεται σοβαρό.Ειδάλλως πάμε σε βασιλεία και καταστάσεις αυτοκρατοράις τύπου ρωμαικής όπου δεν υπήρχαν κράτη.


   Delete
  3. Αλλά από την άλλη αν ψηφίσω χρυσή αυγή , τότε διευκολύνω τον Σύριζα να βγει ευκολότερα στην εξουσία και μάλιστα αυτοδύναμα.Άρα....

   είναι δίλημμα.

   Delete
 40. Κύριε Γιάγκο σᾶς λέω ὀτι αὐτό εἶναι ΑΛΛΟ θέμα. Αύτό εἶναι ΠΕΠΟΝΙΑ. Ἐγώ σὰς ῥωτάω γιὰ τὸ ΚΑΡΠΟΥΖΙ.

  Δέν μᾶς χει πρήξει ὸ Κιτσίκης μὲ τις ὄργανωμένες ἐξεγέρσεις τὰ πραξικοπήματα σην Ούκρανία κ.λπ. ;

  ὴ ἑρώτησή μου εἶναι ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΦΥΣΣΑ, ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ-ΚΑΠΕΛΩΝΗ, με τὸ σημερινό ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ CHARLIE-HEBDO ?

  ReplyDelete
 41. Οκ. ἐμένα δὲ μοῦ φεύγει άπ`το μυαλό μέχρι νὰ διαψευστῶ. Ἰσλαμιστες... Στὸ Νέο Ἠράκλειο...λέει ὴ ἐπονομαζόμενη ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ "tην ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η πρωτοεμφανιζόμενη τρομοκρατική οργάνωση «Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις" ...ῥε μπάς καὶ εἶναι κολοκύθια τούμπανα καὶ ἔχουμε ἐπιχείρηση GLADIO ;.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ή Επιχείρηση Northwoods.

   Delete
  2. Ἡ ὀποια λέει -τώρα τὸ διάβασα - ὅτι ἔμεινε στὰ χαρτιά, άλλά πόσες ἄλλες δὲν μείναν; Πάντως ἔχουμε ἐπιχείρηση. Ὅταν μπουκάρεις σὲ ἕνα γραφεῖο καὶ καθαριζεις τὸν κόσμο βάσει σχεδίου, εἶναι ἐπιχείρηση.

   Delete
 42. Ας πούμε ότι ήταν στημμένο όπως λέτε.Και γιατί να σκοτώσουν 15 άτομα μια μέρα;

  Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να θεμελιώνετε τις θεωρίες σας.Γιατί εγώ την θεμελίωσα.

  ReplyDelete
 43. Διότι τὰ ἴδια κάνανε στὴν Ἰταλία τὴ δεκαετία τοῦ 70 καὶ ἄν πρόσεξες σὲ αὐτό τὸ μπλογκ τὰ μισά θέματα ἀφοροῦν τὸ τὶ μαστορεύουν οὶ Μεγάλες Δυνάμεις σὲ μέση Ἀνατολή Ούκρανία και.....δίπλα στὸ σπίτι μας ἐνδεχομένως, ἐμένα ἐδῷ ποὺ ἐπιβιώνω καὶ σᾶς στὸ δικό σας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με τι σκοπό να βάλει κάποιος 2-3 ανθρώπους να σκοτώσουν 15 και το έγκλημα να αποδωθεί στο ισλάμ;


   Δεν ήταν στημμένο.Το ίδιο το ισλάμ το έκανε το έγκλημα.

   Delete
  2. Με σκοπό να μας δείξουν ότι το ισλάμ είναι κακό;Λες και δε το ξέραμε με αυτά που γίνονται σε Συρία , Λιβύη αλλά και με τρομοκρατικές επιθέσεις ανά όλον τον πλανήτη κλπ.....

   όπως αυτή

   http://www.protothema.gr/world/article/427316/ierousalim-treis-nekroi-apo-epithesi-autoktonias-se-sunagogi/

   Delete
  3. Γιὰ γοῦστο ; Γιὰ νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο νὰ φάνε πιλάφι μιλῶντας γαλλικά μὲ τὰ οὐρί;Τὸ πιό πιθανό σενάριο εἶναι νὰ εἶναι παραμῦθια. Στοὺς δικούς τους λέγανε ὄτι ὁ Σαντάμεἶναι σατανιστής. ὄλα τὰ σενάρια εἶναι ἀνοιχτά ἀλλά τὸ ἐπιχείρηση GLADIO Δημιουργικῆς Γεωπολιτικῆς μοῦ φαίνεται πρὸς τὸ παρόν τὸ πιὸ πιθανό διότι δένει μέ ὄλα τὰ ὑπόλοιπα τόσο ἀπλά. Οί δολοφονίες είδικά ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ-ΚΑΠΕΛΩΝΗ καὶ τὸ μακελειό τὸ σημερινό, ὸ Θεός νὰ άναπαύσει τὴν ψυχή τους, ΜΟΙΑΖΟΥΝΕ.

   Delete
 44. Αυτα που λεει ο κ Κιτσικης ειναι πολυ σωστα, αλλα πρεπει να εχεις υπ οψιν σου οτι δεν μπορεις να πληρωνεις και να κανεις κοινωνους των σχεδιων ολους.
  Ετσι εκτος απο ορισμενους πρακτορες, αλλοι κανουν πραγματα γιατι τους πληρωνουν, αλλοι γιατι πιστευουν σε κατι, αλλοι απο αντιδραση, απο μοδα κοκ.
  Δεν ξερω αν σας εχω γραψει μια πολυ ωραια τοποθετηση του θεματος που ειχα ακουσει καποτε απο καποιον που τον κυνηγησαν "σκοτεινες δυναμεις'.
  Οταν τον ρωτησαν ποιοι τον κυνηγησαν, αυτος ειπε "δεν ξερω, οι μισοι ειναι πρακτορες και οι μισοι ηλιθιοι και δεν μπορεις να τους ξεχωρισεις"
  Ακομη κι εσυ που θεωρεις Γαλλους οσους μενουν στην Γαλλια εισαι πιθανον στην ιδια μοιρα με αυτους που μαλλον πιστευαν οτι αξιζει να σκοτωσεις 12 ανθρωπους για ενα σκιτσο.
  Εχω ξαναγραψει οτι το μονο που δεν συμφερει εναν ξενο να πει, ειναι να κρατησεις με νυχια και δοντια την πατριδα σου. Γι αυτο και δεν το λεει. Μπορει να πετυχεις σε ανεγκεφαλους φανατικους εθνικιστες, μπορει σε πατριδοκαπηλους που πουλανε πατριωτισμο, αλλα κανενας ξενος δεν θα σου μιλησει για πατριδα εστω και στα ψεματα.
  Το προβλημα οπως σου εχω ξαναπει δεν ξεκιναει απο τους μουσουλμανους.
  Το σιγουρο ειναι οτι αυτοι που επεισαν τους Γαλλους και τους Ελληνες να παραχωρησουν την χωρα τους δεν ηταν ουτε Γαλλοι ουτε Ελληνες.
  Ετσι η απαντηση μου ειναι οχι δεν βλεπω καμια αμεση σχεση στα γεγονοτα που περιγραφεις, αν και ειναι συνεπειες του ιδιου προγραμματος.
  Απο κει και περα αλλος τα πηρε αλλος το πιστευε, αλλος παρασυρθηκε, αλλος επεσε στην κακια στιγμη.
  Δεν νομιζω οτι εφτασε η στιγμη που ολοι αυτοι θα μπουν στην θεση που θα τους διαταξουν μεσω των ΜΜΕ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν θεωρῶ ... Γαλλους οσους μενουν στην Γαλλια. Τὸ γαλλικό κράτος θεωρεῖ Γάλλο ὅποιον ἔχει πολιτογραφηθεῖ Γάλλος καὶ τύποις τὸ ἴδιο κάνει καὶ τὸ Ἑλληνικό κράτος. Τοὺς ἀρβανίτες π.χ. ποὺ εἶναι τὸ σόι τοῦ πατέρα μου τοὺς λέει Ἕλληνες δὲν τοὺς λέει Ἀλβανούς ὅπως δὲν λέει τοὺς ὑδραίους Ἀλβανούς καὶ τοὺς Μετσοβίτες Ῥουμάνους.

   Ἀλλά κ´υριε Γιάγκο έσείς κολλάτε στοὺς μετανάστες ἐνῷ ἐγῶ σὰς μιλάω γιὰ μεγαλη πιθανότητα C.I.A.

   Delete
  2. Έπίσης-καὶ αύτό ἀπηχεί μιὰ ἐρώτηση δική μου παραπάνω καί μιάν ἐρώτηση καίρια τοῦ Ἰχώρ - σὲ περίπτωση ποὺ ἔχουμε τέτοιον δάκτυλο ἴσως ἔχουμε ἀνταγωνισμό ἐξουσιῶν ἐντός τῆς Ἀμερικῆς, καὶ αὐτό νὰ ἀχνοφωτίζει ἀπό μακριά τὸ θέμα ΓΑΠ -....ΣΥΡΙΖΑ.....κ.λπ. κ.λπ.

   Delete
  3. Ο ενας μου παπους ηταν απο την Χειμαρα. Αρβανιτης. Ολο του το σοι εδωσε μαχες για την απελευθερωση της Β. Ηπειρου. Η μανα του δεν ηξερε Ελληνικα και τα επτα παιδια της δεν εμαθαν ποτε Αρβανιτικα γιατι ο πατερας τους τα απαγορευε στο σπιτι.
   Οι Αρβανιτες δεν ειναι Αλβανοι, οπως μπορεις να διαβασεις σε οποιαδηποτε μελετη ανθρωπολογικη εχει γραφτει.
   Η Αλβανια εγινε κρατος πριν εκατο χρονια.
   Στην περιοχη κατοικουσαν Ηπειρωτες και αλλοι Ελληνες αποικοι, ενω πιο βορεια οι Ιλλυριοι.
   Να μην μπερδευουμε τα ονοματα των επιδρομεων με τους λαους. Βουλγαροι , Τουρκοι, Αλβανοι, Αβαροι και αλλοι λαοι που βρηκαν την ευκαιρια να φτιαξουν κρατη.
   Οσο οι κατοικοι της Βουλγαριας η της Τουρκιας ειναι μογγολοι τοσο και οι κατοικοι της Αλβανιας ειναι Αλβανοι.
   Το ιδιο περιπου εγινε και στην υπολοιπη Ελλαδα με την φραγκοκρατια.
   Μια μικρη ομαδα πολεμιστων ηταν αρκετη να υποταξει τους χωρικους εφ οσον εμειναν απροστατευτοι απο την αυτοκρατορια.
   Οι Ελληνες βεβαια δεν ειναι Φραγγοι, αν και αν ειχε η κατοχη οριστικοποιηθει ετσι θα λεγοντουσαν.
   Η CIA δεν ξερω τι θα ηθελε να πετυχει με τετοιες κινησεις, αλλα οτι και να θελει να πετυχει θα το πετυχει ευκολοτατα εχοντας μερικα εκατομμυρια μουσουλμανους για να σπεκουλαρει.
   Η CIA υπηρχε απο παλια και πριν απο αυτην υπηρχαν αλλες αναλογες.
   Ποτε ομως τα κρατη δεν ηταν τοσο ευαλωτα.
   Αν εχεις κατι υπ οψιν σου καλο θα ηταν να το πεις λιγο πιο καθαρα.
   Εγω δεν μπορω να βρω καποια συνδεση. Εκεινο που βλεπω ειναι αυτο που λεω. Μας κρατανε απο τα αχαμνα με την βλακεια που καναμε να βαλουμε στις χωρες μας ξενους.

   Delete
  4. Οὶ φόβοι τοῦ κου Κιτσίκη γιὰ τὸν Γιῶργο Παπανδρέου εἶχαν ἐκφραστεῖ γιὰ τὸν Ὁμπάμα. Ἴσως ὁ κος Κιτσίκης ἐννοεῖ ὅτι ὁ Ὀμπάμα ἔχει μὲ τὸ Άμερικανικό Κατεστημένο τὸ ἴδιο πρόβλημα ποὺ εἶχε ὁ Ἐρντογάν μὲ τοὺς Κεμαλικούς. Κι ὅτι εὐχῆς ργον θὰ ἤταν κάπως νὰ ἠττηθεῖ τὸ σκληρό κατεστημένο ἀπό τοὺς πιὸ μετριοπαθεῖς ὤστε νὰ γίνει Νέα Γιάλτα. Καὶ ἐνδεχομένως ὄτι οὶ ταραχές παγκοσμίως εἶναι καὶ ταυτοχρονα ἀπόπειρα ἐπικράτησης τοῦ σκληροπυρηνικοῦ κατεστημένου τῶν ΗΠΑ στὴν ἴδια τοὺς τὴ χώρα. Ἀλλά θὰ μᾶς τὰ πεῖ ὸ ἴδιος ἄν θέλει καὶ ἄν μπορεῖ...

   Delete
  5. Καὶ κύριε Γιάγκο πάντως καὶ πρίν ἔρθουν οὶ ξένοι δὲν μὰς κρατοῦσαν δὰ καὶ ἀπό τὸν σπάγγο τὰ λουκάνικα...

   Delete
  6. ..ἐννοῶ ὅτι καὶ πρίν ἔρθουν οἱ ξένοι εἶχαμε μπότα πάνω ἀπό τὸ κεφάλι μας.

   Delete
  7. Πρὸς Κωνσταντῆ:

   Τὸ νὰ ἀποκαλῇ κάποιος τοὺς Δωριεῖς Ἀρβανίτες «Ἀλβανοὺς» εἶναι μεγίστη ἀσχήμια καὶ ὕβρις. Στὶς ἀρβανίτικες περιοχὲς τῆς χώρας ἡ ΧΑ ἔχει τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ μαζὺ μὲ τὴν Α´ καὶ Β´ Πειραιῶς. Ἐπειδὴ ἀπεχθάνομαι νὰ μιλῶ χωρὶς στοιχεῖα καὶ τεκμηρίωσιν, μπορεῖ κάποιος νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν σχετικὴν σελίδαν τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ νὰ δῇ τὰ ποσοστὰ τῆς ΧΑ στὴν Ἐλευσίνα, Ἀσπρόπυργο, Κορινθία, Ἀργολίδα, Βοιωτία, Μεσσηνία καὶ Εὔβοια, στὶς περιοχὲς ποὺ ὑπάρχει ὑπολογίσιμος πληθυσμὸς ἀπὸ συνέλληνες Ἀρβανίτες. Ὅταν ἐπιμένω ὅτι οἱ ἰδεολογίες εἶναι δύο (καὶ ὄχι τρείς), οἱ ἐθνικὲς ἀφενὸς καὶ οἱ διεθνιστικὲς ἀφετέρου μπορῶ νὰ τὸ ἀποδείξῳ εἴτε ἀνασύροντας ἱστορικὰ τεκμήρια εἴτε λαβράκια τῆς ἐπικαιρότητος. Ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν προσβολὴ ἔθνους, πατρίδας, Χριστιανικῆς Πίστεως (οἱ πατρίδες καὶ οἱ θεοὶ τῶν ἄλλων δὲν τοὺς πειράζουν) τὰ διεθνιστικὰ ἀποβράσματα συνενώνονται σὲ βαθμὸν συνουσίας.

   Ὁ φιλελευθερισμὸς τῆς ἐποχῆς (κάποιοι Ἀσιατικῆς καταγωγῆς τραπεζίτες) χρηματοδότησε τὶς σπουδὲς καὶ τὸ βιὸς τοῦ ἀνεπαγγέλτου Μᾶρξ καθὼς καὶ τὶς ἐπαναστάσεις τοῦ ὁμοεθνοῦς τους Λένιν. Κανεὶς ἐκ τῶν δύο δὲν κατηγόρησε τὸ χέρι ποὺ τοὺς ἐτάϊζε (γνωστὲς οἰκογένειες τραπεζιτῶν). Ὑπῆρχε πάντα μιὰ γενικὴ παραδοχὴ ὅτι γιὰ ὅλα φταῖει τὸ «κεφάλαιο», ἀλλὰ τὸ «κεφάλαιο» δὲν πειράχτηκε ποτέ (ὁ Τσάρος δὲν ἦταν τὸ «κεφάλαιο»). Στὸν Β´ ΠΠ μιὰ χαρὰ τὰ βρῆκαν οἱ κομμουνιστὲς μὲ τοὺς φιλελευθέρους, διότι δὲν ὑπῆρχε περίπτωσις νὰ τὰ βροῦνε ποτὲ οἱ κομμουνιστὲς μὲ τοὺς ἐθνικιστὲς γιὰ νὰ τσακίσουν τοὺς φιλελευθέρους. Δὲν ὑπάρχει τέτοια καταγραφὴ στὴν ἱστορία, τουλάχιστον ὡς ὑπολογίσιμο μέγεθος. Στὴν Ἑλλάδα τοῦ μνημονίου ἡ ναυαρχίδα τοῦ λιμπερὰλ τύπου στὴν Ἑλλάδα ἀποκαλεῖ τοὺς Ἀλβανοὺς «Ἀρβανίτες» γιὰ νὰ θολώσῃ τὰ ὕδατα, ὅπως ἀκριβῶς θὰ ἔκανε ἡ Ρεπούση, ὁ Θεοδωρίδης, τὸ κκε καὶ ἡ ἀνταρσύα.

   http://www.kathimerini.gr/442397/article/epikairothta/ellada/rina-lunan-me-ariun---arvanitopoyla-ma8ainoyn-alvanika

   Τὸ κράξιμο ποὺ ἔπεσε γιὰ τὴν γελοιότητα καὶ ἐπικινδυνότητα τοῦ ἄρθρου δὲν ἦταν φαίνεται ἀρκετό. Ἡ ρυπαροφυλλάδα τοῦ Ἀλαφούζου ποδοπατᾶ συστηματικῶς πατρίδα καὶ Πίστιν, ὅπου σταθεῖ κι ὅπου βρεθεῖ:

   http://www.kathimerini.gr/779313/article/ta3idia/me-aformh/thnos-h-apathth-pleyra-toy-nhsioy

   Στὸ συγκεκριμένον ἄρθρον γίνεται ἀναφορὰ μὲ πολὺ ὑποτιμητικὸν τρόπο γιὰ μία πλευρὰν τοῦ νησιοῦ ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Μονὴ τῆς Παναγίας. Καθόλου τυχαίως οἱ πιστοὶ χαρακτηρίζονται ὡς «στίφη». Λέει κάπου τὸ ἄρθρον:

   «Κάθε φορά που ακούω κάποιον να περιγράφει με τα ΜΕΛΑΝΟΤΕΡΑ χρώματα το λιμάνι της Τήνου, με τα ΣΤΙΦΗ των προσκυνητών και τους πάγκους με τα κομποσχοίνια, ΓΕΛΑΩ μέσα μου και δεν αρθρώνω ούτε λέξη προς υπεράσπιση του αγαπημένου μου νησιού. Διότι ξέρω ότι αυτή η πρώτη ΚΑΚΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΙΚΟΝΑ, το προστατεύει από το είδος του αντιπαθούς τουρίστα, που προσκολλημένος στην επιφανειακή προσέγγιση, αναζητά τοπία - φόντο για selfies.»

   Τὰ βασικὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ ἄρθρου εἶναι ὅτι οἱ προσκυνητὲς εἶναι ἄναρχες, ἀπολίτιστες μάζες ποὺ κινοῦνται μὲ ἐπιθετικὸν -κυρίως- σκοπὸν καὶ ἡ πρωτεύουσα τῆς Τήνου, τὸ λιμάνι της, εἶναι μία κακοποίησις γιὰ τὸ βλέμμα, λόγῳ -προφανῶς- τῆς παρουσίας τῆς μονῆς τῆς Παναγίας (ἀπὸ τὴν ὁποίαν πηγάζει ἡ θρησκευτικο-φολκλορικὴ ἀτμόσφαιρα).

   στίφη τα [stífi] Ο46 : ΣYN ορδή. α. (μειωτ.) πολυάριθμο σύνολο ανθρώπων που μετακινείται, χωρίς οργάνωση και πειθαρχία, με επιθετικούς κυρίως σκοπούς: ~ βαρβάρων πολιόρκησαν το Bυζάντιο. β. (υβρ.) για στρατό που συμπεριφέρεται βάρβαρα. (λεξικὸν ἱδρύματος Τριανταφυλλίδου)

   Delete
  8. Συμφωνῶ ἀπολύτως. Ἀρβανίτες καὶ Ἀλβανοί εἶναι συνώνυμα τὸ πρῶτο εἶναι δημοτική τὸ δεύτερο καθαρεύουσα.

   Delete
  9. Δηλαδή Ἀρβανίτης ποὺ εἶναι δημοτική σημαίνει ἐλεύθερος, καὶ Ἕλληνας téo 21 πάει νὰ πεῖ ἐλεύθερος ὄχι δοῦλος."Και δια τόπον ελληνικόν όπου τον λέγεις εδώ, τόπος είμαι εγώ και νησάλα θέλεις με γνωρίσεις ογλίγορα. Μωρέ Kίτζο εγώ σε ηξεύρω αρβανίτην ωσάν εμένα, εσύ που στον διάβολον τα έμαθες αυτά τα ελληνικά και εγώ δεν τα ηξεύρω;»

   Delete
  10. Tὸ προβλημα ἔρχεται ἀπό τὸ ἐλεύθερος ὄχι δοῦλος.Στὴν ἀρχή ἡ ἔννοια Ἑλλάς ποὺ ἤταν ἀρχαία, καινούργια φαινότανε έλευθερία σὲ σχέση μὲ τὴν όθωμανική διοίκηση. Τῶρα μπορεῖ νὰ εἶναι σκλαβιά.

   Delete
  11. ...δηλαδή σκλαβιά πρὸς τὴ Δύση καὶ δὴ πρὸς τὰ λεφτά τῆς Δύσης.

   Delete
 45. Δὲν συνδέονται καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ παρακάτω δέντρο ἐνδεχομένων. Οἱ μόνες δολοφονίες ποὺ μπορεῖ νὰ διασυνδέονται, νὰ ἔχουν δηλαδὴ ἕνα συγκεκριμένο κέντρο ποὺ τὶς ὑπεκίνησε, εἶναι αὐτὲς ποὺ ἐσημειώθησαν ἐν Ἑλλάδι.


  Σενάριο α´: ἡ ΧΑ δολοφονεῖ Φύσσα, Καπελώνη καὶ Φουντούλη

  Εἶναι τὸ ἀνομολόγητο σενάριο τῆς ἀριστερᾶς καθὼς καὶ πολλῶν καθεστωτικῶν. Ὅτι δηλαδὴ πίσω ἀπὸ τοὺς φόνους κρύβεται ἕνας, ἡ ΧΑ. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν δεχόμαστε ὅτι ἡ ΧΑ εἶναι τὸ σύστημα τὸ ἴδιο. Μὰ ἂν ἦταν, θὰ εἶχαν προφυλακιστεῖ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ὀργανώσεως, 7 ἄλλοι βουλευτὲς καὶ καμιὰ 30αριὰ μέλη-ὑποστηρικτές της γιὰ 16 μῆνες, ὅταν ὁ δολοφόνος εἶναι ἕνας, ἔχει συλληφθεῖ καὶ ἔχει ὁμολογήσει τὴν ἀποτρόπαιαν του πράξιν; Κανεὶς ἀρχηγὸς καμιᾶς ὀργανώσεως δὲν εἶναι διατεθημένος νὰ σαπίζῃ στὴν φυλακή, πόσο μᾶλλον, ὅταν θεωρεῖται (ἀπὸ τοὺς ἀριστεροὺς) συστηματικός (τοῦ συστήματος δηλαδή). Εἶναι μία ἀντίφασις. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶσαι τοῦ συστήματος, τῆς σαμπάνιας καὶ τοῦ χαβιαρίου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην νὰ «παραθερίζῃς» στὸ Κουτσικάρι (Κορυδαλλὸν) μαζὺ μὲ τὰ πρωτοκλασάτα στελέχη σου. Μία ἄλλη ἀντίφασις εἶναι ἡ ἑξῆς: ὁ «ἐγκάθετος» ἀπὸ τὴν ΧΑ Ρουπακιᾶς παίρνει ἐντολὴ νὰ σκοτώσῃ τὸν Φύσσα. Συλλαμβάνεται. Στὴν ἄλλην δολοφονία οἱ δολοφόνοι εἶναι ἄφαντοι. Ἂν ἡ ΧΑ ἐσχεδίαζε τὴν δολοφονία τῶν Καπελώνη/Φουντούλη, θὰ τὴν ἐβόλευε νὰ συνελαμβάνοντο ἢ νὰ παρεδίδοντο οἱ ἀριστεροὶ (ἢ «ἀριστεροὶ») δράστες γιὰ νὰ ἡρωοποιήσῃ ὄχι μόνον τοὺς νεκρούς της, ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιον της τὸν ἑαυτόν. Κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε. Τρίτη ἀντίφασις: ὁ Ρουπακιὰς ἦταν «ἐρασιτέχνης». Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν εἶχε «κατάρτισιν» μαχαιροβγάλτου καὶ κουμπουροφόρου. Οἱ δολοφόνοι στὸ Ἡράκλειο εἶχαν. Εἶχαν τεραστίαν ψυχραιμία ὅταν πυροβολοῦσαν καὶ ὅταν διέφευγον. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν παρότι κούτσαβλος, δολοφόνησε μὲ «ἐπαγγελματικὸν» τρόπον. Εἶναι δυνατὸν ἡ μία δολοφονία νὰ εἶναι «ἐρασιτεχνικὴ» καὶ ἡ ἄλλη ἄκρως «χειρουργική»; Καὶ οἱ δύο δολοφονίες ἔγιναν σὲ μέρη μὲ κόσμο, κίνησιν ὀχημάτων (ὄχι σὲ ἑρημιές), εἰδικῶς αὐτὴ τοῦ Ἡρακλείου.
  Ἂν δεχτοῦμε ὅτι καὶ στὰ 3 περιστατικὰ συμπεριλαμβανομένου τοῦ χτεσινοῦ κρύβεται πίσω ἡ ΧΑ ἡ κάποια ὑπερεθνικὴ ΧΑ, τότε ἡ ΧΑ εἶναι τὸ παγκόσμιον κατεστημένο. Ποιὸς πιστεύει κάτι τέτοιο; Κανεὶς λογικὸς ἐπὶ τῆς γῆς. Ἑπομένως, ἀποκλείεται νὰ ὑπάρχῃ λογικὸς ἄνθρωπος ποὺ νὰ πιστεύῃ ὅτι πίσω ἀπὸ τὰ 3 περιστατικὰ κρύβεται μία ἐθνικιστικὴ ὀργάνωσις ἢ συνεταιρισμὸς ἐθνικιστικῶν εὐρωπαϊκῶν ὀργανώσεων, διότι ὁ ἐθνικισμὸς δυστυχῶς ἔχει περιθωριοποιηθεῖ ἢ ἐνοχοποιηθεῖ στὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν καρκίνο τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος καὶ διώκεται ποινικῶς. Ὁ ἐθνικισμός, δυστυχῶς γιὰ ἐμᾶς, εὐτυχῶς γιὰ τοὺς ὑπολοίπους (ψοφοδεξιούληδες, ἀριστερούς, ἀριστερίζοντες, φιλελέδες, κοκ) δὲν ἔχει τὸ πάνω χέρι. Ἂν κάποιος ἔχει ἀντίρρησιν ἐπ' αὐτοῦ ἂς μᾶς πῇ τί θὰ περίμενε ἀρχηγὸν ἢ στέλεχος πολιτικοῦ κόμματος ἢ ὁποιονδήποτε πολίτην στὴν τελικὴν ποὺ θὰ ἀνηπαρῆγε τὰ ἑξῆς λόγια σὲ προεκλογικὴν συγκέντρωσιν ἢ σὲ συγκέντρωσιν πρὸς τιμὴν τῶν πεσόντων τῶν Ἰμίων:

  «Ἔλα, σκατότουρκε, ἔλα Ἑβραῖε, ἀπεσταλμένε ἀπὸ τοὺς γύ­φτους, ἔλα ν’ ἀκούσῃς τὰ κέρατα σας - γαμῶ τὴν πίστιν σας καὶ τὸν Μουχαμέτην σας. Τί θαρρεύσατε, κερατάδες. Δὲν ἐντρέπεστε νὰ ζητῆτε ἀπὸ ἡμᾶς συνθήκην μὲ ἕναν κοντζιὰ σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην - νὰ τὸν χέσω καὶ αὐτὸν καὶ τὸν Βεζύρην σας καὶ τὸν Ἑβραῖον Σιλιχτὰρ-Μπόδα τὴν πουτάνα».

  Τὰ παραπάνω λόγια ἀνήκουν στὸν Παμμέγιστον τῶν Ἑλλήνων Στρατηλάτη Γεώργιον Καραϊσκάκη καὶ προσωπικῶς τὰ βρίσκω πιὸ ἐπίκαιρα ἀπὸ ποτέ. Ὅποιος ἐνστερνιστῇ αὐτὰ τὰ λόγια στὴν σημερινὴν ἐποχήν, καταδικάζεται γιὰ «ρητορικὴν μίσους», «ὑποκίνησιν βίας κατὰ "εὐπαθῶν" ὁμάδων», «ἀντισημιτισμόν», «προσβολὴν θρησκεύματος ἀλλοθρήσκου», «μισαλλοδοξία» καὶ ἄλλα ὅμορφα καὶ «ὀρθά».

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὺτό εἶπα παραπάνω. Ὁ Δελαστίκ συγκεκριμένα ἀντί τῆς φράσεως ὁ Ρουπακιὰς ἦταν «ἐρασιτέχνης». Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν εἶχε «κατάρτισιν» μαχαιροβγάλτου καὶ κουμπουροφόρου

   εἶπε -..σφάζει μὲ ἐπαγγελματικό τρόπο τὸν Παῦλο Φύσσα. Ἀμέσως ἔφαγε χοντρότατο κράξιμο ἀπό τοὺς ἀριστερούς μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν κο Ψαρρά.

   Delete
  2. Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ΧΑ εἶναι ἀριστερά ποὺ δείχνει δεξιά ἐπειδή ἔνα μεγάλο μέρος τῆς δεξιᾶς τὸ παίζει ἀριστερά. Αύτό εἶναι γιὰ μένα τὸ κλειδί - γιὰ μένα.

   Delete
 46. Ἀγαπητὲ κε Κωνσταντὴ ἔχετε μία ροπὴν νὰ κάνετε μία συζήτησιν… λίμπα. Ἐκεῖ ποὺ πάει νὰ κλείσῃ μία τρύπα, ἀνοίγετε ἄλλα δύο μέτωπα. Φανταστεῖτε ὅτι τὸ ἀντίκειμενον τοῦ τωρινοῦ ἄρθρου τοῦ κου Κιτσίκη ἤτονε ὁ Jeffrey! Τώρα ἀναγκάζομαι νὰ μιλήσῳ περὶ τῆς δηλώσεως τοῦ Δελαστίκ. Ἂς εἶναι. Οἱ ἀριστεροὶ δὲν πῆγαν νὰ φᾶνε ζωντανὸ τὸν Δελαστίκ, ἐπειδὴ αὐτὸς δῆθεν ὑπεστήριξε ὅτι ὁ Ρουπακιᾶς ἔδρασε «ἐρασιτεχνικῶς». Καταρχὴν δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀναφορὰ στὴν δήλωσιν τοῦ Δελαστὶκ γιὰ «ἐρασιτεχνισμὸν» ἢ «ἐπαγγελματισμὸν» τῆς τεχνικῆς τοῦ δολοφόνου. Ὁ Δελαστὶκ ὑπεστήριξε βάσει γεγονότων καὶ βάσει ἑρμηνειῶν τῶν δηλώσεων τῶν χουντικῶν Σαμαρᾶ-Βενιζέλου, ὅτι ἡ ΧΑ δὲν εἶχε κανένα ὄφελος ἀπὸ τὴν δολοφονίαν καὶ ὅτι ὁ δολοφόνος Ρουπακιᾶς ἦταν σταλμένος πιθανότατα ἀπὸ κάπου ἀλλοῦ, παρὰ τὸ ὅτι ἐνήργησε μὲ «ἐρασιτεχνικὸν» τρόπον. Ὁ Δελαστὶκ οὐσιαστικῶς ἀθωώνει τὴν ΧΑ μὲ αὐτήν του τὴν δήλωσιν, γι' αὐτὸ καὶ τὸ καθεστώς, σκληρὸς πυρὴν τοῦ ὁποίου εἶναι καὶ ἡ ἀριστερά- ἔπεσε νὰ τὸν λυντσάρῃ, μὲ πρῶτον καὶ καλλίτερον τὸν Ψαρρᾶ. Τὸ ὅτι καὶ ὁ ἀριστερὸς Ψαρρᾶς εἶναι καθεστωτικὸς τὸ ἀποδεικνύει τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ βιβλία του/λασπολόγια κατὰ τῆς ΧΑ τὰ χρηματοδοτεῖ τὸ «εὐαγὲς» ἵδρυμα Rosa Luxembourg τὸ ὁποῖο χρηματοδοτήθηκε ἐν προκειμένῳ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας. Κλείνω αὐτὴν τὴν ὀπὴ μὲ ὑπερσύνδεσμο δημοσιογραφίας μετρίου ἐπιπέδου, στὸν ὁποῖον ὅμως ἐμφανίζεται ἡ πηγὴ χρηματοδοτήσεως τοῦ Ψαρρᾶ μὲ φωτογραφικὰ τεκμήρια.

  http://www.makeleio.gr/?p=167704

  Σενάριον β´: ἡ ΧΑ σκοτώνει τὸν Φύσσα, οἱ ἀντίπαλοί της τοὺς Καπελώνη/Φουντούλη.

  Σὲ μία τέτοια περίπτωσιν εἶναι προφανὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει διασύνδεσις τῶν γεγονότων ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ὑποκινήσεώς των ἀπὸ τὸ ἴδιο κέντρο.

  ReplyDelete
 47. Σενάριον γ: ὁ Φύσσας, οἱ Καπελώνης καὶ Φουντούλης δολοφονοῦνται ἀπὸ τὸ ἴδιον κέντρον, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι ἡ ΧΑ, ἀλλὰ προφανῶς κάποιο ἀντίπαλον διεθνιστικόν (καθεστωτικόν).

  Εἶναι σενάριο ποὺ εὐσταθεῖ λογικῶς, διότι ἡ ΧΑ δὲν ὠφελήθηκε ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ Φύσσα. Ἐπιπλέον, ἐνῶ τὰ καθεστωτικὰ κανάλια μᾶς τίγκαραν τότε στὶς «ἀποκαλύψεις», ἐσιώπησαν στὴν ἀπομαγνητοφωνημένην συνομιλίαν τοῦ Ρουπακιᾶ μὲ τὸν Πατέλη, ὁ ὁποῖος εἶπε στὸν δολοφόνον μετὰ τὸν φόνον «βγάλ' τα πέρα μόνος σου ἔτσι ὅπως τἄκανες».

  Τώρα, θὰ μπορούσαμε νὰ συνδέσωμε τοὺς φόνους ἐν Ἐλλάδι μὲ τὸ μακελειὸ στὸ Παρίσι;

  Θὰ μποροῦσα νὰ τὸ δεχτῷ, ἂν τὰ θύματα ἦταν δημοσιογράφοι φιλικῶς προσκείμενοι στὴν Λεπέν ἢ σὲ κάποιο ἀντιμεταναστευτικὸν/«φασιστικὸν»/«ἐθνικιστικὸν» κίνημα τῆς Γαλλίας, τὰ ὁποῖα πολεμᾶ λυσσαλέως τὸ σύστημα. Οἱ συγκεκριμένοι ἀνῆκαν σὲ ἐφημερίδα ποὺ δὲν τὴν λὲς ἐθνικιστική, ἀλλὰ ἀριστερή.

  Στὸ μακελειὸ τῶν Παρισίων συνέβη αὐτὸ ποὺ ἀνέφερα μὲ μήνυμά μου στὸ ἄρθρον 167 τῆς «Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς» καὶ μετουσιώνεται στὸν παρακάτω ὑπερσύνδεσμον.
  https://www.youtube.com/watch?v=HrvmGWkqFMc

  Οἱ ἀπολίτιστοι μωεμαθανοὶ βρίσκουν τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ πάσχουν ἀπὸ τὸν καρκίνον τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος. Ἐκεῖ συναντοῦν προθύμους ἠλιθίους καὶ «ἠλιθίους» (διεθνιστὲς) ποὺ ὄχι μόνον τοὺς προσεταιρίζονται, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς «ἀνοίγουν τὰ πόδια» στοὺς λαθραίους (ἔχει τύχει νὰ δῷ ψωνιστήρι στὴν Κάνιγγος σὲ Πακιστανὸ ἀπὸ πορνόγερο μέρα μεσημέρι). Οἱ λαθραῖοι μπρὸς σὲ τούτην τὴν κατάστασιν τρίβουν τὰ χέρια των. Ἀκόμη κι ἂν πέσουν θύματα ἐργασιακῆς ἐκμεταλλεύσεως κερδίζουν ἐργαζόμενοι ἐντίμως (ὅσοι ἐργάζονται ἐντίμως) ἀπὸ 700 €πουλα καὶ ἄνω μηνιαίως, μαῦρα καὶ ἀφορολόγητα ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 6-7 μισθοὺς στὶς πατρίδες των. Μαζὺ μὲ τὰ χρήματα ποὺ στέλνουν ἔξω, βρίσκουν καὶ φανατικοὺς ὑποστηρικτὲς (τὰ κλασικὰ σκουπίδια τῆς νέας ἀριστερᾶς συνεπικουρούμενα ἀπὸ τοὺς λεχρίτες τῆς φιλελὲ δεξιᾶς), δωρεὰν συνηγόρους γιὰ τὰ ἐγκλήματά των (τίγκα οἱ φυλακὲς ἀπὸ λαθραίους), συμβούλους γιὰ τὸ πῶς θὰ λουφάρουν στὴν Ἑλλάδα ἐκμεταλλευόμενοι τὰ παραθύρια τῆς νομοθεσίας μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ὑποστήριξην συγκεκριμένων κομμάτων, τὴν συμμετοχὴν σὲ προεκλογικὲς ἐκστρατεῖες, τὴν ψῆφο ὅπου ὑφίσταται περίπτωσις πολιτογραφήσεως, οἰκονομικὰ ἀνταλλάγματα ἀπὸ τὴν παραοικονομία/παρεμπόριο, κοκ.
  Σταδιακῶς, καθὼς πληθαίνουν οἱ ἀπολίτιστοι ἀρχίζουν καὶ ζητοῦν τζαμιά, μαζικὲς συγκεντρώσεις, μποῦργκες καὶ ἄλλα πατροπαράδοτες νοστιμιές στὶς νέες «πατρίδες» ποὺ ἔχουν καταλάβει.
  Κάπου ἐκεῖ ἀρχίζουν τὰ ὄργανα. Διότι ὁ μελαμψούλης ποὺ σοῦ ἔχει κατσικωθεῖ τρέχει μὲν προθύμως μὲ τὸν Κωνσταντίνου, τὸν Κουτσούμπα καὶ τὸν Τσίπρα νὰ σηκώσει πλακὰτ «ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΖΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ», ἀλλὰ ὅταν συνειδητοποιήσῃ ὅτι ἔχεις τὴν δική σου ἄποψιν γιὰ τὸν Μουχαμέτην του, ἐκεῖ βγάζει γιαταγάνια καὶ σὲ σφάζει σὰν τὸ γαλί, ἀκόμη κι ἂν εἶσαι ὁ Μᾶρξ ὁ ἴδιος.

  Αὐτὸ συνέβη στὴν Γαλλία. Τὰ μουσουλμάνια ἀρχίζουν καὶ κάνουν ἐπίδειξιν ἰσχύος. Ὁ Εὐρωπαῖος βυθισμένος στὴν τρυφυλότητά του καὶ τὸ ἐνοχικὸν σύνδρομον ποὺ τοῦ καλλιέργησε ὁ πολιτισμικὸς μαρξισμὸς κάνει «μῶκο» καὶ «τουμπέκα». Ἐφόσον οἱ Femen κατουροῦν σὲ ἱεροὺς ναοὺς (χριστιανικοὺς ἐννοεῖται καὶ δὴ ὀρθοδόξους καὶ καθολικοὺς) καὶ καταπατοῦν τὴν Ἁγία Τράπεζα (βλέπε Κολωνία, Notre Dame) δὲν θὰ μπουκάρει αὐτὸς ποὺ ἔχει ὡς πρότυπο ζωῆς τὴν σφαγὴ «ἀπίστων»; Τὸ ἰσλὰμ σὲ μεταφυσικὸ ἐπίπεδο εἶναι τὸ ἀνάλογον τοῦ διεθνισμοῦ σὲ πολιτικὸν ἐπίπεδο: καρκίνος. Ἂν δὲν εἶχε βρεθεῖ ὁ χριστιανὸς ποὺ εἰκονοσκόπησε μέρος ἀπὸ τὸ μακελειό, αὐτὸ θὰ εἶχε περάσει στὸ ΝΤΟΥΚΟΥ. Εἶναι ἡ πολλοστὴ φορὰ ποὺ σφάζουν, ἀλλὰ ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα φροντίζει νὰ ἀφαιρῇται ἡ ἐθνικότης καὶ τὸ θρήσκευμα τῶν δραστῶν στὰ δελτία εἰδήσεων.

  Χθὲς φάπες, αὔριο λάμες. Καλωσορίσατε στὸν πολυφυλετικὸν παράδεισον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άιντε μωρέ με τα υπάνθρωπα κτήνη.Έχουν σκοτώσει εκατμμύρια κόσμο σε τόσο μικρό διάστημα και ακόμα τους χαιδεύουν τα αυτιά.Άντε σφάξτε τους να τελειώνουμε , πριν μας σφάκουν.

   Delete
 48. Κλείνοντας, θὰ ἤθελα νὰ πῷ πὼς ἐνοχλοῦμαι ἀπὸ τὴν ὑποκρισία τῶν πορνοκάναλων καὶ τῶν ἠλιθιότητα τῶν συμπατριωτῶν μου. Ὅταν ἕνας ψυχασθενὴς τέκτων Μπρέϊβικ μακέλεψε 70 συμπατριῶτες του (!!) βγῆκαν ὅλοι οἱ εἰδήμονες τῆς δημοσιογραφίας, τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος νὰ καταδικάσουν ναζισμούς, φασισμούς, ἀντισημιτισμοὺς καὶ πάει λέγοντας, ὅταν ξεκάθαρα αὐτὸς ὁ ἀνώμαλος τέκτων ἀφάνισε 70 συμπατριῶτες του καὶ κανέναν ἀλλοδαπὸν καὶ δὴ Ἑβραῖον (ἂν τὸ ἔπραξε, σίγουρα δὲν γνώριζε τὴν ἐθνικότητά του, ἀφοῦ τὸ μακελειὸ ποὺ προκάλεσε διήρκεσε λίγα λεπτά καὶ ὁ τύπος σκότωνε ὅ,τι ἔβρισκε μπροστά του). Τί ἀκροδεξιὸ τὸν εἴπανε, τί συλλαλητήρια κατὰ τοῦ ρατσιμοῦ (;;;) ἔκαναν καὶ δώστου ἀναθέματα στὸν ναζισμὸ καὶ τὴν ἀκροδεξιά. Γιὰ ἕναν παράξενον λόγο τέκτονα δὲν τὸν εἴπανε τὰ δελτία εἰδήσεων.

  Ὅταν οἱ Ἰσλαμιστὲς σφάζουν ἀμάχους, ἀποκεφαλίζουν παιδιά, βιάζουν, ἰσοπεδώνουν ἐκκλησίες στὴν Συρία, στὴν Αἴγυπτον καὶ ἀλλοῦ, ὅταν σκοτώνουν μητροπολίτες καὶ κρεμοῦν/σταυρώνουν ἀθώους καὶ ἐν συνεχείᾳ μεταφέρουν τὴν «τεχνογνωσίαν» των καὶ στὴν Εὐρώπη ἐδῶ καὶ χρόνια, δυστυχῶς κανεὶς ξευτίλας Εὐρωπαῖος -πλὴν τῶν Ἐθνικιστῶν- δὲν σκίζει τὰ ἱμάτιά του. Κανεὶς ἀριστερὸς δὲν συμμετέχει σὲ πορεῖες κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν. Ἀντιθέτως, μὲ πρόσφατον παράδειγμα τὴν Γερμανίαν ὅπου ἔχουν φουντώσει οἱ ἀντι-ισλαμικὲς διαδηλώσεις, οἱ ἀριστεράντζες συμμετέχουν σὲ ἀντὶ-συγκεντρώσεις μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Μέρκελ!

  Γιὰ καλὴ μου τύχη, ἡ μακρὰν καλλίτερη ἱστοσελίδα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης σὲ θέματα πολιτικῆς ὀρθότητος/πολιτισμικοῦ μαρξισμοῦ, ὁ Κόκκινος Οὐρανός, ἔχει μόλις δημιουργήσει ἕναν «μικρὸν» κατάλογον ἀπὸ τὶς σφαγὲς σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες τῶν ἀληταράδων τοὺς ὁποίους ὑπερασπίζονται τὰ διεθνιστικὰ ἀποβράσματα (ἀριστεροὶ τὲ καὶ δεξιοὶ). Ἔτσι μὲ ἀπαλλάσει ἀπὸ τὸν κόπο νὰ ἀραδιάσῳ δεκάδες ὑπερσυνδέσμους. Θὰ ἀρκεστῷ σὲ ἕναν μὲ ἕνα μικρὸ δεῖγμα πολυφυλετισμοῦ-πολυπολιτισμοῦ καὶ ἕναν δεύτερον ποὺ ἀναφέρεται μὲ μεγαλύτερη λεπτομέρεια σὲ μία ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες πλέον σφαγές.

  http://redskywarning.blogspot.gr/2015/01/blog-post_8.html
  http://redskywarning.blogspot.gr/2014/01/blog-post_7.html

  Ὅσο γιὰ τὶς FEMEN, ὁ τίτλος τῶν «ἀκτιβιστριῶν» ἀποδίδεται σὲ αὐτὲς μὲ τὴν ἴδια εὐκολία τόσο ἀπὸ τὸν ANT1, ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ lifo καὶ indymedia.

  http://redskywarning.blogspot.gr/2014/09/femen.html

  Τὸ παραπάνω ἄρθρο ἀφιεροῦται σὲ κάθε Ἕλληνα ποὺ νομίζει ὅτι πηγαίνοντας «στὰς Εὐρώπας» καὶ σὲ ἄλλους «πολυπολιτισμικοὺς« παραδείσους λαμβάνει διαβατήριον ἀπεριορίστου ἰσχύος πρὸς τὸ ἦθος, τὴν γνώσιν καὶ τὸ κάλλος, ἀφοῦ ὡς γνωστὸν τὸ Ξευτιλιστὰν «ὑστερεῖ» λόγῳ «βλαχομπαρὸκ βυζαντινισμοῦ».

  Ἔτσι ὅπως πηγαίνει ἡ βιόλα, ὁ ἑπόμενος πολέμος στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ εἶναι ἐμφύλιος. Θὰ εἶναι ἐθνοθρησκευτικός. Εἶμαι περίεργος νὰ δῷ τί στρατόπεδο θὰ διαλέξουν οἱ μὴ ἐθνικιστές. Στὶς Βρυξέλλες τὸ 28% τοῦ νομίμου πληθυσμοῦ εἶναι Ἀλλὰχ οὐ Ἄκμπαρ. Στὴν Ἀθήνα εἶναι μεγαλύτερον μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι δὲν τοὺς ἔδωσαν ἀκόμη ὑπηκοότητα καὶ τζαμί.

  ReplyDelete
 49. Περιμένω νὰ κοπάσῃ ὁ καταιγισμὸς σχολίων γιὰ νὰ ἐπέμβω. 1) Ἀπὸ τὴν μία τὰ στρατευμένα ἑλληνικὰ ΜΜΕ μᾶς ἔχουν φλομώσει μὲ ὅλες τὶς ἀστυνομικὲς λεπτομέρειες τῆς ἐξαρθρώσεως ἑνὸς φοβεροῦ δῆθεν κτυπήματος τοῦ Χρ.Ξηροῦ ποὺ θὰ εἶχε τινάξει στὸν ἀέρα τὴν Ἑλλάδα ὁλόκληρη, γιὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὁ Σαμαρᾶς εἶναι Ἡρακλῆς, ἀντί νὰ άσχολοῦνται μὲ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου. 2) Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ τζιχαδιστὲς εἰσέρχονται στὰ γραφεῖα τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ καὶ γαζώνουν τοὺς πάντες, φεύγοντας ἀνενόχλητοι. Καὶ διερωτᾶται κανείς. Τόσο ἀνίκανος ἀπεδείχθη ἡ παρέα τοῦ Ξηροῦ ποὺ ἕνα χρόνο τώρα ἐμάζευε στὶς γιάφκες του τεράστιο ὑλικὸ γιὰ νὰ ἀνατινάξῃ ὁλόκληρο τὸ τετράγωνο τοῦ Κορυδαλλοῦ καὶ τελικὰ ἐπιάσθη στὴν φάκα; Συμπέρασμα: Καὶ τὰ δύο περιστατικὰ μυρίζουν προβοκάτσια τῶν ἑλληνικῶν καὶ γαλλικῶν ἀρχῶν. Πάντως καὶ πάλι: Ντροπὴ στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ ποὺ παίζουν τὸ παιχνίκδι τῆς ἐξουσίας προωθῶντας τὴν φάρσα Ξηροῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καμία προβοκάτσια.Όταν θα γίνει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα , χαμπάρι δε θα το πάρουμε...

   αλλά τότε θα είναι αργά για δάκρυα....

   Delete
  2. Εσείς νομίζετε οι ισλαμιστές είναι τα παπαδοπαίδια που βλέπετε στις εκκλησίες....

   Delete
  3. Του Ξηρού είναι όντως στημμένο.Απευθείας στο κομμωτήριο του Τρύφωνα τον πιάσανε;

   Delete
  4. Οργάνωνε σχέδιο να ανατινάξει την Ελλάδα στο κομμωτήριο του Τρύφων Σαμαρά ο Ξηρός....χαχαχα

   Delete
 50. Τι ήταν ο Ξηρός λοιπόν; Βαλτός; Ή μήπως τον έπαιξαν σύμφωνα με το σχέδιο τους; Οι δηλώσεις του, πάντως, είναι πολύ ορθές:

  “KAMIA ΣYNEPΓAΣIA ME TOYΣ MHXANIΣMOYΣ ΠOY YΠHPETOYN TIΣ ΔYNAMEIΣ KATOXHΣ KAI THN KYBEPNHΣH TΩN ΔOΣIΛOΓΩN. H EΠANAΣTAΣH ΘA ΣYNEXIΣTEI ΠAPA TO XTYΠHMA ΠOY ΔEXΘHKA ΓIATI AΠOTEΛEI KOINΩNIKH ANAΓKAIOTHTA. KANENAΣ ΣΩTHPAΣ KAI KAMIA ANAΘEΣH. KAMIA EΛΠIΔA AΠO KANENAN, IΔIAITEPA AΠO TO ΔIΔYMO TΩN ΔOΣIΛOΓΩN ΣAMAPA-BENIZEΛOY, OYTE AΠO TOYΣ EΠIΔOΞOYΣ ΣYNEXIΣTEΣ TOYΣ. H MONH ΔIEΞOΔOΣ O ΔIKOΣ MAΣ AΓΩNAΣ.”

  “H XΩPA MAΣ TEΛEI YΠO ΞENH KATOXH THΣ TPOΪKAΣ KAI THΣ MEPKEΛ KAI ΘEΩPΩ YΠOXPEΩΣH MOY THN ANTIΣTAΣH. OΣOI MHXANIΣMOI ΣTHPIZOYN TIΣ KATOXIKEΣ ΔYNAMEIΣ KAΘΩΣ KAI TOYΣ NTOΠIOYΣ ΔOΣIΛOΓOYΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, ΘEΩPΩ OTI ΔEN EXOYN KAMIA ΔIKAIOΔOΣIA NA MOY ZHTHΣOYN TON ΛOΓO. ANTIΘETΩΣ, ΣAN MEPOΣ TOY MHXANIΣMOY, EΣEIΣ EIΣTE AYTOI ΠOY ΠPEΠEI NA AΠOΛOΓHΘOYN ΣTON ΛAO KAI THN IΣTOPIA.”

  https://www.youtube.com/watch?v=ROhYUGcqzNY

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παρατηρῶ ὅτι σὲ μεγάλο βαθμό τὰ γεγονότα προκαλοῦν συζητήσεις περί ταυτοτήτων (μουσουλμάνοι-χριστιανοί, τρομοκράτες-φιλήσυχοι πολίτες). Ἡ ὀργάνωση κατά φυλές καὶ θρησκεύματα εἶναι χαρακτηριστικό τῶν πολυεθνικῶν αὐτοκρατοριῶν.

   Delete
 51. Ανεκαθεν οι θρησκευτικες διαφορες υπεκρυπταν φυλετικες.
  Το προβλημα δεν ειναι οι μουσουλμανοι οι οποιοι ανεκαθεν ηταν τα ιδια, αλλα αυτοι που εδεσαν τα χερια των Ευρωπαιων πειθοντας τους να αυτοκτονησουν.
  Εχουμε ξεχασει και τα αυτονοητα και πρεπει να γυρναμε αιωνες πισω για να τα θυμηθουμε.

  ΕΥ ΣΟΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΞΕΙ ΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΥ ΤΙΘΗΣ
  Θα ειναι καλο το μελλον σου αν φτιαξεις σωστα το παρον σου.

  Αυτα μας λεει ο Ισοκρατης, αλλα εμεις εξακολουθουμε να φτιαχνουμε κακο το παρον εξασφαλιζοντας ακομη χειροτερο μελλον.
  Και για να μην ξεχναμε και τον τιτλο του "ναζι" που πρεπει να υπερασπισω ας ακουσουμε και την "προφητεια" του Χιτλερ

  Οι τεράστιες υποσιτιζόμενες μάζες τους θα τους δώσουν το μόνο δίκαιο που αναγνωρίζει η ιστορία, τα δικαιώματα των ανθρώπων που πεθαίνουν από την πείνα να την καταπραΰνουν, με την προϋπόθεση πάντα πως η διεκδίκηση τους υποστηρίζεται καλά από την δύναμη! 
  Εν κατακλείδι, σε αυτόν το νοσηρό κόσμο στον οποίο μας βύθισαν και πάλι δυο σκληροί πόλεμοι, είναι πλέον εμφανές ότι οι μόνοι λευκοί λαοί οι οποίοι διαθέτουν κάποια πιθανότητα επιβιώσεως και ευημερίας είναι εκείνοι που γνωρίζουν να υποφέρουν και που διατηρούν ακόμα το θάρρος και τη θέληση ν' αγωνιστούν, όταν οι συνθήκες είναι χωρίς ελπίδα, έως θανάτου. 
  Και οι μόνοι οι οποίοι θα έχουν αποκτήσει αυτοδικαίως τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα, θα είναι εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν ικανοί να εκριζώσουν από το σύστημα τους το θανάσιμο φαρμάκι του εβραϊσμού.
  Πολιτικη Διαθηκη

  Αν εξαιρεσεις οτι το περιμενε απο τους "κιτρινους", κατα τα αλλα η "προφητεια" ειναι περα για περα αληθινη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάλι κανείς δε καταλαβαίνει το πενύμα μου.Να είναι ό,τι θέλει ο άλλος.Δε με ενδιαφέρει και δε μου πέφτει λόγος.Όποιος κι αν είσαι όμως , δεν έχεις δικαίωμα να αφαιρείς τη ζωή του άλλου.Είναι τόσο απλό.

   Με καταλαβαίνει κανείς εδώ μέσα άραγε;

   Ούτε όλοι οι Εβραίοι είναι κακοί , ούτε όλοι οι ξένοι.Εγώ τη κακία μου τη βγάζω ενάντι στην κακία και τη βία.Όχι στους ανθρώπους.Ο Χίτλερ την έβγαζε στους ανθρώπους.

   Τι να το κάνω αν 2 ισλαμιστές σκοτώσουν 15 άτομα και μετά οι αντίπαλοι αυτών σκοτώσουν 15 ισλαμιστές;Θα συνεχίζει αυτό το τροπάριο μέχρι τέλους.

   Δεν είναι φυλετικό το θέμα.Πολιτισμικό είναι.Το θέμα είναι γιατί οδηγήθηκε εκεί ο ισλαμιστής να φτάνει στο σημείο να σκοτώνει άκριτα.

   Delete
  2. Εσυ δεν καταλαβαινεις το πνευμα σου.
   Θελεις οι ανθρωποι να λειτουργουν με γνωμονα την δικαιοσυνη και την λογικη.
   Αν ομως ετσι λειτουργουσαν οι ανθρωποι, ο κοσμος δεν θα ειχε τα χαλια που ειχε και εχει.
   Το να επιμενεις οτι ειναι δυνατον να κανεις τους ανθρωπους να συμπεριφερονται αλλιως, στοιχηματιζοντας την ζωη μας και το μελλον του Εθνους μας, ειναι σαν να παιζεις τριαντα διπλα στην σειρα και να περιμενεις να σου "κατσουν". Μπορεις να βαλεις κανα ευρω σε τετοιο στοιχημα, αλλα οχι και το σπιτι σου.
   Σιγουρα αυτο που λες θα γινει. Οι 2 Ισλαμιστες θα σκοτωσουν 15 αλλους και οι δικοι τους θα σκοτωσουν 39 Ισλαμιστες και σε λιγο θα γινουμε τουρλουμπουκι. Δεν ειναι σωστο. Δεν ειναι λογικο. Θα γινει οπωσδηποτε.

   Το να ελεγχεις ποιος μπαινει στην χωρα σου ειναι δυνατον, ενω το να ελεγχεις εκατομμυρια λαθραιων ειναι αδυνατον. Το να παραμελεις αυτο που μπορεις να κανεις για την προστασια σου και μετα να ευχεσαι για πραγματα που δεν ελεγχεις ειναι ανοητο.
   Γι αυτο και το "ας ειναι οποιος θελει ο αλλος, αρκει να μην σκοτωνει" δεν ειναι σωστη τοποθετηση.
   Μπορεις να προστατευθεις κλεινοντας την πορτα σου και επιλεγοντας προσεκτικα ποιους βαζεις στο σπιτι σου. Αν βαζεις οποιον ναναι δεν υπαρχει καμια περιπτωση να ελεγξεις αν καποιος απο αυτους σε σκοτωσει στον υπνο σου.
   Υποθετω οτι στο σπιτι μας κανενας δεν θα εβαζε οποιον ναναι, να κοιμαται διπλα στην γυναικα και τα παιδια του.
   Οταν το κανεις στο κρατος σου στην ουσια η διαφορα ειναι οτι περιμενεις οτι θα σκοτωσουν αλλουνου την γυναικα και τα παιδια.
   Οπως οι ρεγγες και οι σαρδελλες μενουν στο κοπαδι ελπιζοντας οτι τα αρπακτικα θα φανε το διπλανο τους ψαρι.
   Υποτιθεται ομως οτι οι ανθρωποι εχουν περισσοτερο μυαλο απο τις σαρδελλες.

   Delete
 52. Oὶ δολοφονίες εἶναι πάντα ἀπόπειρα τοῦ φονιά νὰ δειξει στὸν ἑαυτό του καὶ στοὺς ἄλλους ὅτι ἔλέγχει τὸ σῦμπαν- τὴν κίνηση καὶ τὴ ζωή. Στὸ βαθμό ποὺ εἶναι κρατικά ὀργανωμένες ἀνήκουν σὲ σχέδιο τοῦ ἐν λόγῷ κράτους νὰ σπείρει τὸ δέος.

  ReplyDelete
 53. ...τέλος ὑπάρχει παραλλήλως καὶ ἡ πιὸ ταπεινή, ἑξ ὄψεως ἐκδοχή τοῦ μὲ ἕνα σμπάρο δυὸ τρυγόνια. Τὸ ἑν λόγω περιοδικό ἤταν ἀποκαλυπτικό-σατιρικό.

  ReplyDelete
 54. Ἕνα πολὺ ἐπίκαιρο ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη μὲ τὰ ἀντίστοιχα σχόλια περὶ Jeffrey, τραπεζιτῶν καὶ λοιπῶν συγγενῶν «ἐξώκειλε» χάρη στὸν πολεμικόν μας ἀνταποκριτὴ Κωνσταντῆ ἀπὸ τὰ κατεχόμενα τῶν Παρισίων. Ὁ κος Κιτσίκης ὀρθῶς δὲν ἐμάσησε ταραμὰν ἀπὸ τὶς «ἀποκαλύψεις μεγατόνων» βλακείας τῶν καθεστωτικῶν μέσων περὶ τοῦ σούπερμαν Ξηροῦ ποὺ θὰ τὰ ἔκανε ὅλα λαμπόγυαλο στὸ Κουτσικάρι λίγο πρὶν τὶς ἐκλογές. Τὸ πρόσφατο χτύπημα σαφῶς καὶ δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὰ καθ' ὑμᾶς ἐν Ἑλλάδι, γι' αὐτὸ θὰ παρακαλοῦσα τὸν διαχειριστὴν τοῦ ἱστολογίου νὰ μεταφέρῃ κάπου ἀλλοῦ τὰ σχόλια μὲ τὸ χθεσινὸ χτύπημα τῶν πολυπολιτισμένων.

  ReplyDelete
 55. διόρθωσις: καθ' ἡμᾶς

  ReplyDelete
 56. Παντως μιλωντας για πολυπολιτισμικα κτυπηματα, δεν ξεφυγαμε πολυ απο το θεμα.
  Ο ΓΑΠ ηταν το ισχυροτερο τετοιο κτυπημα που μεχρι στιγμης δεχτηκε η χωρα μας και σαφως εχει σχεση με την κατασταση που εχει δημιουργηθει στην Ευρωπη απο τους εντολοδοτες της "παγκοσμιας διακυβερνησης" της οποια ειναι οπαδος.

  ReplyDelete
 57. ΣΥΡΙΖΑ= ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

  https://www.youtube.com/watch?v=jxzlh-u20Nc&feature=youtu.be

  Άδωνις Γεωργιάδης : Λαθροπαράδεισος η Ελλάς με Σύριζα

  https://www.youtube.com/watch?v=VI9tttr8eSQ

  ReplyDelete
 58. ᾽Ἀγαπητὲ κε Γιάγκο, Γιῶργκο πολὺ ὡραῖο. Πατσόκ.

  ReplyDelete
 59. http://www.iefimerida.gr/news/185989/aytos-einai-o-roymanos-stefan-poy-dolofonise-ton-meni-koymantarea-eikones

  "Αντιρατσιστικός" ο φόνος του Κουμανταρέα(από Ρουμάνο)


  http://www.iefimerida.gr/news/186013/sfiggei-o-kloios-gia-toys-drastes-toy-makeleioy-sto-charlie-hebdo

  Εκφράζονται φόβοι για νέο μακελειό.

  ReplyDelete
 60. "Τὸ πρόσφατο χτύπημα σαφῶς καὶ δὲν ἔχει σχέσιν μὲ τὰ καθ' ὑμᾶς ἐν Ἑλλάδι"....
  ἀπό τὸ στόμα σας καὶ στοῦ Θεοῦ τ`αὐτί κε Συρμακέζη. Γιατί ὅταν μούπανε - ἔμαθες τὶ ἔγινε ; " νόμιζα πὼς θάτανε σὲ σὰς ἐκεί κάτω στὰ κεντρικά. Έγώ δὲν εἶμαι τόσο σίγουρος, καὶ μὴν ξεχνάμε ὄτι τὸ θέμα τοῦ Γ.Α.Π. εἶναι πάνω άπλα τὸ θέμα τῆς συλλογικῆς μας ἐκπροσώπησης.

  ReplyDelete
 61. Για να μπείτε στο λίγο κλίμα και να κατανοήσετε με ποιυς έχετε να κάνετε....

  «Τζιχαντιστές ήρωες σκότωσαν δώδεκα δημοσιογράφους που εργάζονταν για το γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo και τραυμάτισαν περισσότερους από άλλους δέκα για να εκδικηθούν τον Προφήτη Μωάμεθ» μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Al Bayan που απηχεί τις απόψεις σκληροπυρηνικών τζιχαντιστών.

  Το Ισλάμ αποκαλεί «ήρωες» τους δύο δολοφόνους του Charlie Hebdo – Θέλει να τους ανταμείψει με 11 εκατ. $ κομματικό στέλεχος στην Ινδία

  http://www.iefimerida.gr/news/186022/islam-apokalei-iroes-toys-dyo-dolofonoys-toy-charlie-hebdo-thelei-na-toys-antameipsei-me#ixzz3OFd0rkyj

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ξυπνάτε...

   Οι τύποι σκοτώνουν για να πληρώνονται.....και αυτό το κάνουν αιώνες τώρα....

   Αν βρω , θα ανεβάσω κείμενο του Γρηγορίου του Παλαμά , όπου πιάστηκε αιχμάλωτος από τούρκους μουσουλμάνους και αναφέρει χαρακτηριστικά από τότε(14ο αιώνα μ.Χ.) ότι έχουν όντως τέτοιο σαθρό πολιτισμικό επίπεδο.

   Delete
  2. Ἑάν ὁ στόχος τοῦ χτυπήματος ἤταν νὰ διχάσει τοὺς ὀπαδούς τῶν τριῶν Μονοθείστικῶν θρησκειῶν, ἀνακατατάσσοντας τὶς μεταξύ των συμπάθειςε αὶ ἀντιπάθειες, ὑπάρχει κάποιος κίνδυνος νὰ τὰ κατάφερε, νομίζω ὄμως πρός τὸ παρόν δὲν τὰ κατάφερε, θέλω νὰ έλπίζω.

   Delete
  3. Υ.Γ. Θυμίζω ὄτι ὁ Χριστιανικός Θεός εἶναι τριαδικός.

   Delete
  4. Δε νομίζω ότι κάνει αυτό.Αλλά αν το κάνει αυτό σίγουρα είναι ενωμένος ο Ιουδαισμός και ο Χρισταινισμός έναντι του Ισλάμ.Το Ισλάμ θεολογικά είναι μια χείριστη αντιγραφή του Χριστιανισμού και μάλιστα 6 αιώνες μεταγενέστερη.Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω αυτή τη θρησκεία , αν ψάξεις τα ιστορικά γεγονότα θα καταλάβεις ότι είναι τελείως αστεία αυτή η θρησκεία.Είναι ένα καθαρά ανθρώπινο κατασκεύασμα για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς.


   Αυτό που καταδεικνύουν όλα αυτά τα κτυπήματα είναι ο σαθρός πνευματικά πολιτισμός που επικρατεί στην Ασία , μετά την κατάκτηση πενυματικών περιοχών του Βυζαντίου από το Ισλάμ.

   Delete
  5. Κάνεις τεράστιο λάθος, ῥώτα τὸν κο Κιτσίκη νὰ σοὺ πεῖ. Οἱ μουσουλμάνοι εἶχαν τὸν μεγαλύτερο πολιτισμό μαζί μὲ τοὺς Βυζαντινούς. Ἀλλά τί πάει νὰ πεῖ πολιτισμός ; Ἕνας εἶναι ὁ πολιτισμός, ἡ πραγματικότητα.

   Τὸ πιὸ ὠραίο παράδειγμα γιὰ τὶς τρεὶς θρησκείες, Ἐβραίους, Χριστιανούς καὶ Μουσουλμάνους εἶναι στὶς Χίλιες καὶ Μία Νῦχτες. Μιὰ μάγισσα μεταμορφώνει τοὺς κατοίκους μιᾶς πόλης σὲ ψάρια. Τα ψάρια κολυμπάνε σὲ μιὰ λίμνη. Ἔχουνε τριῶν λογιῶν χρώματα. Ξαναγίνονται ὅλοι ἄνθρωποι ὄταν λύνονται τὰ μάγια.

   Delete
  6. Ε αυτά είναι τα αποτελέσματα του πολιτισμού τους τότε...


   Η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια από τότε που κατακτήθηκαν δεν ξανακούστηκαν τα ονόματά τους ως πηγές πολιτισμού.Ποιο πολιτισμό;

   Delete
  7. Μὰ καὶ ἡ Ἀθήνα δὲν ξανακούστηκε ἀπό τὸτε ποὺ οὶ χριστιανοί γραικοῥωμαῖοι αὐτοκράτορες τοὺς λέει ὁ Κοραῆς κλείσανε τὶς σχολές. Οὶ τωρινοί Ἰσλαμιστές δὲν γεννηθήκανε ἀπό τὸ Ἰσλάμ ἀλλά ἀπό τὴ Δύση.

   Ὁ ἀληθινός χριστιανισμός ὅπως καλά τὸ εἶπες εἶναι ὴ θρησκεία τῆς Ἀγάπης.

   Delete
  8. Δεν είναι το ίδιο.Η Αθήνα άρχιζε να παρακμάζει από τον 3ο αιώνα π.Χ. και συνέχισε να είναι μεγάλο πενυματικό κέντρο μέχρι και τον 5ο αιώνα μ.Χ.

   Από εκεί και πέρα ο Ιουστιναιανός έκλεισε το τμημά νεοπλατωνικών σπουδών που δίδασκε μαγεία και φιλοσοφία σχετιζόμενη με την ειδωλολατρία*δηλαδή στρατευόμενη) και δεν δέχονταν χρισταινούς.Ε άμα ζεις τον 6ο αιώνα και δε δέχεσαι χριστιανούς σε μια σχολή , ε κάποτε , έστω τον 7ο-8ο αιώνα , θα έκλεινε από μόνη της η σχολή.

   Delete
  9. Αὺτό ποὺ εἶπες
   ο Ιουστιναιανός έκλεισε το τμημά νεοπλατωνικών σπουδών που δίδασκε μαγεία και φιλοσοφία σχετιζόμενη με την ειδωλολατρία*

   ἤταν βέβαια ὴ κρατική προπαγάνδα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Πρόσεξε λοιπόν μήπως καὶ σήμερα ὑπάρχει τέτοια καὶ θέλει νὰ θολώσει τὰ νερά τῆς Ἀγάπης, τοῦ Ἕρωτα καὶ τῆς Ἀλήθειας.

   Delete
  10. Δεν είναι προπαγάνδα το ότι δεν δέχονταν χριστιανούς.Ούτε είναι προπαγάνδα το ότι ο νεοπλατωνισμός είχε την μαγεία ως εφαρμογή για επικοινωνία με το θείο.Δεισιδαιμονία δηλαδή.

   Το ότι ο χριστιανισμός ήταν τότε κρατικός , αυτό δε σημαίνει ότι μόνο προπαγάνδιζε.

   Delete
  11. Έμ αὐτό εἶναι τὸ άγκάθι τῆς θρησκείας. Ὁ Χριστός ἔλεγε γιὰ τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Οἱ κυβερνῆτες νομίζανε ὅτι ἤθελε νὰ τοῦς πάρει τὴ θέση. Καὶ Τὸν σταυρώσανε ἀφοῦ φανατίσανε τὸν ὄχλο - αὐτή εἶναι ὴ προπαγάνδα.

   Πάνω στὸ σταυρό γράψανε σε ΤΡΕΙΣ γλώσσες- πάλι τὸ τρία
   ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

   Delete
  12. Τι σχέση έχει τώρα αυτό που λες , με το κλείσιμο της σχολής;

   Το Βασιλεύς των Ιουδαίων , ειρωνικά το βάλανε οι Ρωμαίοι για να δείξουν ότι σταύρωσαν το βασιλιά τους που ήταν ανίσχυρος.

   Delete
  13. Δὲν ἤταν, ὅπως ἀποδείχτηκε. Τοῦς ἔκλεισε τὸ μαγαζί. Και μακάρι τὸ ἴδιο νὰ γίνει καὶ τῶρα.

   Delete
  14. Ἡ Μαρίν Λεπέν ζήτησε τὴν ἐπαναφορά τῆς θανατικῆς ποινῆς. Οὶ Σταυροί εἶναι ἔτοιμοι νὰ ξαναστηθοῦν. Τοῦς τάλεγα τῶν Συριζαίων, ἐδῶ αὐτό ποὺ κρίνεται εἶναι ὴ ἔννοια τῆς ἰεραρχίας.

   Delete
  15. Αυτή είναι πολιτικός.Πραγματικά φοράει τα γυαλιά σε πολλούς "άνδρες" πολιτικούς.

   Μαρί Λεπέν: «Θα επαναφέρω τη θανατική ποινή»

   http://www.seleo.gr/world-news/161746-mari-lepen-tha-epanafero-ti-thanatiki-poini#.VK7ah3s2U83

   Εγώ επίσης αν ήμουν πολιτικός θα τους έθετα εκτός νόμου ή θα τους φορολογούσα παραπάνω.

   Delete
  16. Ἑ γιὰ σένα ἕγινε τὸ μακελειό....

   Delete