Oct 11, 2015

247 – 2017: Ἡ πιθανὴ ἐπάνοδος τῶν Ἀμερικανῶν Νεοσυντηρητικῶν καὶ ἡ ἐπέκταση τοῦ πλανητικοῦ πολέμου

247 – 2017: Ἡ πιθανὴ ἐπάνοδος τῶν Ἀμερικανῶν Νεοσυντηρητικῶν καὶ ἡ ἐπέκταση τοῦ πλανητικοῦ πολέμου

Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες καπιταλιστικῶν μεγάλων καὶ μικρῶν χωρῶν τοῦ πλανήτου, ὑπόκειται στὴν διακυβέρνηση τοῦ πολυεθνικοῦ κεφαλαίου. Στὴν πρώτη περίοδο τῆς  προεδρίας του ὁ Ὀμπάμα ἐκρίθη ὡς συνήθης μαριονέτα στὰ χέρια τοῦ κεφαλαίου.

Παρὰ ταῦτα, στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, μὲ ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονὴ ἐπέτυχε νὰ ἀπομακρύνη προσωρινὰ τὸν κίνδυνο τελικῆς πλανητικῆς συρράξεως. Ὁ πόλεμος μέχρι στιγμῆς δὲν ἐπεκτάθη οὔτε στὸ οὐκρανικὸ μέτωπο, οὔτε στὸ μέτωπο τοῦ Ἰράν. Ἐπέτυχε μάλιστα νὰ ξεκινήσῃ τὴν μακροχρόνια διαδικασία ἐπιτεύξεως Νέας Γιάλτας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο , τασσόμενος ὑπὲρ τῆς θέσεως Κίσσινγκερ Νέας Γιάλτας καὶ ἀντιτιθέμενος στὴν θέση Μπρεζίνσκι  διαμελισμοῦ τῆς Ῥωσίας.

Δυστυχῶς ὅμως πρόκειται γιὰ ἐκεχειρία  στὴν προεδρικὴ ἐξουσία, μέχρι τὴν πιθανὴ ἐπάνοδο τῶν Νεοσυντηρητικῶν, τῶν Neocons (Neo Conservatives). Γι  αὐτὸ καὶ οἱ ἀμερικανικὲς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς 8ης Νοεμβρίου 2016 θὰ ἔχουν καθοριστικὴ σημασία γιὰ τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου. Μία τέτοια ἐπάνοδος θὰ ἐνισχύση τὴν πρόβλεψη τοῦ πρώην προέδρου Μποὺς τοῦ Νεωτέρου ὅτι ὁ πλανητικὸς πόλεμος ποὺ ἤρχισε μὲ τὸν βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ τῆς Γιουγκοσλαυΐας, στὶς 24 Μαρτίου 1999, θὰ ὁλοκληρωθῇ στὸ τέλος μίας γενεᾶς, δηλαδὴ περίπου τὸ 2030, κατόπιν τῆς τελικῆς πολεμικῆς ἀναμετρήσεως ΗΠΑ-Κίνας μὲ ὁλικὸ πυρηνικὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ πλανήτου.

Οἱ Neocons ἦσαν καὶ συνεχίζουν νὰ εἶναι παρόντες καὶ στὰ δύο κόμματα, τὸ Ῥεπουμπλικανικὸ καὶ τὸ Δημοκρατικό. Ἡ κοινὴ τους πεποίθηση εἶναι ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἔχει τὸ καλύτερο καὶ τὸ ἀνώτερο πολιτικό, κοινωνικὸ καὶ κοινωνικὸ σύστημα, τὸ δημοκρατικὸ καπιταλιστικὸ σύστημα (American democratic capitalism) ποὺ ὑποχρεοῦται νὰ τὸ ἐπιβάλῃ σὲ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς. Ὁ στόχος τους εἶναι, πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Κίνα, νὰ ἐπιτεθοῦν μονομερῶς κατὰ τῆς Ῥωσίας μὲ πυρηνικὰ ὅπλα, πιστεύοντας ὅτι θὰ κερδίσουν. Ὁ πρώην Ἀμερικανὸς ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν Paul Craig Roberts, στὸ τελευταῖο του βιβλίου ποὺ μόλις ἐξεδόθη, μὲ τίτλο The Neoconservative Threat to World Order. Washington's Perilous War for Hegemony, ἀναπαράγει ἐπὶ λέξει τὰ ἑξῆς φοβερὰ γιὰ τοὺς Νεοσυντηρητικοὺς ποὺ εἶχε γράψει τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014: «Washington thinks nuclear war can be won and is planning a first strike against Russia”! καὶ ἐπαναλαμβάνει ἔκτοτε τὶς κατηγορίες του ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶναι αὐτὲς ποὺ ὠργάνωσαν ὅλες τὶς ἔγχρωμες ἐπαναστάσεις, προσεπάθησαν νὰ δολοφονήσουν τὸν Πούτιν καὶ περιεκύκλωσαν τὴν Κίνα μὲ στόχο νὰ τὴν διαμελίσουν, ὅπως προσεπάθησαν νὰ τὸ κάνουν καὶ μὲ τὴν Ῥωσία.

Γνωρίζοντας τὶς παραπάνω δολοπλοκίες τῶν Νεοσυντηρητικῶν ὑποχρεούμεθα νὰ ἐπανεξετάσουμε τὴν σημερινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ Ὀμπάμα πού, ἐξυπηρετῶντας διαφορετικὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα, ἀπεμάκρυνε τοὺς κινδύνους ἐπιβολῆς ἀκραίων καπιταλιστικῶν ἐπιθετικῶν λύσεων, σὲ τρία ἐξωτερικὰ μέτωπα: 1 – Στὴν Εὐρώπη, βάζοντας φίμωτρο στὴν Γερμανία. 2 – Στὴν Οὐκρανία, χαλιναγωγῶντας τοὺς ἀκραίους κατὰ τῆς Ῥωσίας φιλοπόλεμους κύκλους τοῦ Κιέβου καὶ τῆς Οὐασιγκτῶνος. 3 -  Ῥίχνοντας γέφυρα πρὸς τὸ Ἰράν.

Συνεπῶς ὁ Ὀμπάμα, μέσα στὰ πολὺ στενὰ πλαίσια τῶν δυνατοτήτων του κατώρθωσε νὰ κάνῃ θετικὸ ἔργο στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ αὐτὸ ἀφαιρεῖ ἀπὸ ἐπάνω του τὴν παλαιότερη κατηγορία, «τὶ Μποὺς, τὶ Ὀμπάμα!»

Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Ὀκτωβρίου 2015


97 comments:

 1. Ευχαριστούμε και πάλι για το άρθρο σας κύριε Καθηγητά. Πού κρίνετε υψηλότερη την επικράτηση των Νεοσυντηρητικών στους Ρεμπουμπλικανούς με τον Τράμπ ή στους Δημοκράτες με την Χίλαρι?

  ReplyDelete
 2. Κ. Κιτσίκη πώς σχετίζεται ο Donald Trump με τα παραπάνω και με μια ενδεχόμενη νίκη του λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατες δηλώσεις του οτι η κατάσταση θα ήταν καλύτερη στο Ιράκ και τη Λιβύη με τον Σαντάμ και τον Καντάφι και με έναν ισχυρότερο Άσαντ στη Συρία καθώς και με την εναντίωσή του προς την Σαουδική Αραβία;

  ReplyDelete
 3. Προσθέτω μιὰ τρίτη ἐρώτηση σὲ αύτές τοῦ κυρίου Τὸ εἷναι καὶ τοῦ Κυρίου Κωνσταντινουπολίτη. Ἕστω ὅτι τὸ σύνολο τῆς Ἑλλάδας συμμετέχει ἄρρητα στὸν πλανητικό πόλεμο. Ἅν Μπούς έστι Παπάγος, Ὁμπάμα δὲ Πλαστήρας, τί θὰ κάνει τὸ Κομμουνιστικό Κόμμα Ἑλλάδας ; Ποιά θέση θὰ ἔπαιρνε σὲ περίπτωση πολεμικῆς έμπλοκῆς τῆς Ἑλλάδας ; Ἕχει συμμάχους στὸ ΚΚΚίνας, ἤ τὸ Εργατικό Κόμμα (Βορείου) Κορέας ; Φαόνεται ἁπίθανο νὰ μὴν ἔχει στρατηγική σὲ σχέση μὲ αύτά ποὺ περιγράφετε.

  ReplyDelete
 4. Σχετικὰ μὲ τὶς δηλώσεις του, ὁ Donald Trump: 1 -Διαπιστώνει τὴν πλήρη ἀποτυχία τῶν ἐξωτερικῶν ἐπεμβάσεων τοῦ Μπούς. Ἐνῷ ὁ Σαντὰμ ἦταν ὁ καλύτερος σύμμαχος τῶν ΗΠΑ κατὰ τοῦ Ιρὰν τοῦ Χομέϊνι, ἡ Ἀμερικὴ τὸν ἔσφαξε καὶ ἔφερε στὴν πρωθυπουργία στὴν Βαγδάτη, Σιίτη ποὺ ἔγινε σύμμαχος τῆς Τεχεράνης!! Τὸν Καντάφι τὸν ἔσφαξαν τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2001, ἐπὶ Ὀμπάμα. Ὑπεύθυνος τῆς σφαγῆς ὑπῆρξε ὁ Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζί. 2 -Τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία ἡ Ἀμερικὰ ἐπιθυμεῖ νὰ τὴν ξεφορτωθῇ, ἀλλὰ σταδιακὰ καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ μὲ τὸ Ἰρὰν καὶ τοὺς συμμάχους του, ἀλλὰ εὑρίσκει ἀκόμη τὴν καχυποψία τοῦ Ἰσραήλ. 3 -Τὸν Σαντὰμ τὸν ἐξαφάνισαν ἐπειδὴ ἐπέλεξε ὡς διεθνὲς νόμισμα συναλλαγῶν τὸ εὐρὼ ἀντὶ τοῦ δολλαρίου. Ὁμοίως καὶ μὲ τὸν Καντάφι ποὺ προσεπάθησε νὰ φτειάξῃ δικό του διεθνὲς νόμισμα σὲ ἀντικατάσταση τοῦ δολλαρίου. 4 - Ἐπὶ Ὀμπάμα τὸ σουννιτικὸ ΙΣΙΛ ἐδημιουργήθη μὲ ἀμερικανικὴ βοήθεια κατὰ τοῦ Ἀσὰντ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γιγαντωθῇ ἕνας Φράκενστάϊν ποὺ πάει νὰ καταβροχθίσῃ καὶ τὴν ἰδία τὴν Δύση. 5 - Σὲ προεκλογικὴ περίοδο, ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι, καὶ ὄχι μόνον στὴν Ἑλλάδα, ἄλλα λένε καὶ ἄλλα πρόκειται νὰ κάνουν. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ὀμπάμα καὶ ὁ Τρὰμπ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Ὥς συνήθως Κωνσταντῆ τὰ λόγια σου εἶναι γρῖφος. Ὁ Κωνσταντινουπολίτης καὶ ὁ Dasein δὲν εἶπαν τίποτα τὸ σχετικὸ ποὺ λές. Δεύτερον, τί σχέση ἔχει τὸ ΚΚΕ μὲ τὸ θέμα μας; Λὲς τί θὰ κάνῃ τὸ ΚΚΕ σὲ περίπτωση ἐπεκτάσεως τοῦ πλανητικοῦ πολέμου. Μὰ αὐτὸ ποὺ ἔκανε πάντα. Θὰ ἐναντιωθῇ στὸν ἰμπεριαλιστικὸ πόλεμο. Ρωσία καὶ Κίνα εἶναι σήμερα καπιταλιστικές ἐπεκτατικὲς χῶρες. Δὲν ἔχουν σχέση (οὔτε καὶ ἡ Βόρειος Κορέα) μὲ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση, διεθνὴς πατρίδα τοῦ μαρξιστικοῦ-λενινιστικοῦ σοσιαλισμοῦ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ΚΚΕ τάσσεται έμμεσα υπέρ των ΗΠΑ. Έχει εναντιωθεί πολλές φορές στην Ρωσία. Η θέση του αποτελεί μεγίστη αλητεία! Αυτά τα "ελεεινά" παραμύθια που λέει η ηγεσία του ΚΚΕ είναι μόνο για αφελείς. Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου τάχθηκαν και πάλι έμμεσα υπέρ του "ναι". Ευτυχώς ο κόσμος του ΚΚΕ δεν ακολούθησε την ηγεσία του κόμματος. Εάν αύριο διενεργηθεί δημοψήφισμα με ερώτημα την έξοδο της Ελλάδος από το ΝΑΤΟ, το ΚΚΕ θα υποστήρίξει έμμεσα το ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας κάποια ελεεινή δικαιολογία. Τόσο προδότες είναι δηλαδή! Το ΚΚΕ είναι το "εξωτερικό γρανάζι" της Νέας Δημοκρατίας.
   Τι σχέση μπορεί να έχει το προδοτικό ΚΚΕ με τους πατριώτες Τσάβεζ και Μοράλες ή με το λεβέντικο εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας? Καμία! Η Βόρεια Κορέα σέβεται τον εαυτό της και προβάλλει την ταυτότητα της, ενώ το ΚΚΕ εργάζεται για τον αφανισμό της Ελλάδος, υποστηρίζωντας με γλειώδη τρόπο την εισβολή και τον εποικισμό της Ελλάδος από τους λαθρομετανάστες της Ασίας και της Αφρικής. Αίσχος και ντροπή τους !!

   Delete
  2. Ἑπειδή τὸ ΚΚΕ ἔχει παρελθόν στὴ μεταφυσική (εἶναι ἀπὸ καιρό τὸ πιὸ σταθερό ἑλληνικό κόμμα) ἔχω τὴν έντύπωση ὄτι αὐτό ποὺ ἔχει πεῖ ὄ κος Κιτσίκης, ὄτι συγκρατεῖ τὶς δυνάμεις του έν ὄψει τῆς τελικῆς άναμέτρησης, εἶναι πάρα πολύ σωστό καὶ ταιριάζει μὲ τὴ μανιχαῖστική του τακτική. Τὸ πρόβλημά μου ἐμένα εἶναι ὅτι ἔχω τὴν έντύπωση ὅτι θέλει νάναι μὲ τὸ μέρος του νικητή. Ἡ ἑπίσημη ἱδεολογία του (ὄπως καὶ τῶν περισσοτέρων κομμουνιστῶν) εἶναι ἡ ἑξῆς -

   φανατικός ἀστισμός.

   Αὑτὸ ποὺ άναρωτιέμαι εἶναι ἄν πίσω ἀπὸ τὸ ΚΚΕ κρύβεται ἀκόμη ὁ Μεγαλοιδεατικός ἑθνικισμός ποὺ γέμισε τίς τάξεις του μἔ Μικρασιάτες πρόσφυγες καὶ στὸ Μεσοπόλεμο καὶ ἐπὶ κατοχῆς.

   Delete
 6. Φυσικὰ ἤθελα νὰ γράψω 2011, ὄχι 2001, ἡμερομηνία σφαγῆς τοῦ Καντάφι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Άρα ο Trump έχει δίκιο προς το παρόν στα λόγια όσον αφορά τη συγκρατημένη στάση του στην επεκτατική πολιτική και ο Obama παρά την όχι και τόσο συμφέρουσα στάση προς την Ελλάδα και την Δύση από την μια μεριά, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες από την άλλη με βάση το δόγμα ¨το λιγότερο κακό¨ ή ¨χάνω εδώ, κερδίζω εκεί¨. Συνεπώς τα πράγματα θέλουν τόσο λεπτούς χειρισμούς, προσοχή και ευελιξία καθώς και σωστή επιλογή συμμαχιών στη δεδομένη στιγμή γιατί μπορεί να κερδίζεις νίκες αλλά να χάνεις τον πόλεμο.

  ReplyDelete
 8. Συγγνώμη. Ἡ τότε Γιάλτα (1944 νομίζω ) σήμανε τὴν συντριβή τοῦ ἑλληνικοῦ έθνικισμοῦ. Ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ Δεκεμβριανά, τὸ πρόβλημα τοῦ ΚΚΕ, πιστοῦ στὸ ΚΚΣΕ, ἦταν νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τἤν εθνικιστική συνιστώσα του στὸ ΕΑΜ. Συμφωνία τῆς Γιάλτας σήμαινε ὄτι ἡ Τουρκία θὰ μεἰνει άπείραχτη, καὶ ὅτι ὀ ἑλληνικός ἑθνικισμός άφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ διαχυθεῖ στὴν Τουρκία ἤ ἁλλοῦ θὰ τσακιστεῖ. Οἱ περιπτώσεις Βελουχιώτη, Γιαννούλη, Μάρκου Βαφειάδη άκόμα ὑποδείκνύουν ὄτι τὸ βασικό μέλημα τοῦ ΚΚΕ εἶναι καθὄλην αὐτὴν τὴν περίοδο νὰ ξεφορτωθεῖ τὴν ἐθνικιστικὴ του συνιστῶσα. Ἡ παραπάνω έρώτησή μου ὴταν ἐἀν, ἀπόντος τοῦ ΚΚΣΕ, τὸ ΚΚΕ ἔχει γίνει σήμερα μὴ ἐθνικιστικό, διεθνιστικό ΚΚΕ καὶ δὲν κινδυνεύει νὰ γυρίσει σὲ ΕΑΜ. Γι αυτό ῥωτῶ ἐάν ἔχει καπου διεθνείς συμμάχους.

  Τὸ τότε ΕΑΜ καὶ τὸν τότε ἑλληνικό ἐθνικισμό θὰ τοῦς συνέφερε ἅνάποδα ἡ σημερινή γραμμή Μπρεζίνκυ. Ἡ Ρωσσία δηλαδή νὰ ἀθετήσει τἤ Γιάλτα, νὰ στραφεῖ αμέσως κατά τῶν ¨Αγγλοσαξώνων καταπίνοντας τὰ ὑπολείμματα τῶν Γερμανῶν ναζιστῶν καί τῶν Γἀλλων φασιστῶν τοῦ Βισύ (ὄπως οἱ ¨Αγγλοσάξωνες καταπιανε τοὺς Ἱταλους φασιστες) καὶ νὰ άφήσει ἔτσι τὴν Ἑλλάδα νὰ τὴν πέσει στοὺς γειτόνους της.

  Ἁναρωτιέμαι ἄν οἱ μακαρίτες Σαντάμ καὶ Καντάφι άντιστοιχοῦσαν στοὺς έπιγόνους τοῦ Γαλλογερμανικοῦ ἄξονα ποὔ τότε ῆταν φασιστικός, πράγμα ποὔ κάνουν πὼς ξεχνάνε οἱ Γάλλοι.

  ReplyDelete
 9. Θέλω νὰ πῶ τέλος πάντων ὄτι ἡ Νέα Γιάλτα φαίνεται 1) νὰ ἔχει στόχο, ὄπως ἤ παλαιά, τὴν άποτροπή τῆς ἔνωσης τῶν ἡπειρωτικῶν Δυνάμεων (Γαλλία, Γερμανία, Ῥωσσία) κατά τῶν θαλασσίων. Ἁλλά αὐτὴ τὴ φορὰ νὰ στρέφεται κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ ὑπέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ έθνικισμοῦ, ὄπως στὸ 1821 καὶ νομίζω ποτέ ἄλλοτε.

  ReplyDelete
 10. Κύριε Καθηγητά δεν κατάλαβα γιατί η ερώτησις μου δεν ήτο σχετοκή με το θέμα. Εάν ο Τράμπ είναι Νεοσυντηρητικός, η Χίλαρυ με τους Δημοκράτες δεν θα αποτελούσε εναλλακτική με σκοπό την αποφυγή των διαπλανητικών συρράξεων και της κλιμάκωσής τους.

  ReplyDelete
 11. "Πού κρίνετε υψηλότερη την επικράτηση των Νεοσυντηρητικών στους Ρεμπουμπλικανούς με τον Τράμπ ή στους Δημοκράτες με την Χίλαρι?" Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐρώτησή σου στὴν ὁποία ἄλλωστε καὶ δὲν ἀπήντησα. Μὲ τὴν δεύτερη ἐπέμβασή σου καταλαβαίνω ὅτι θεωρεῖς τὴν Κλίντον πιὸ μετριοπαθῆ ἀπὸ τὸν Τράμπ. Ὄχι, καὶ
  οἱ δύο εἶναι νεοσυντηρητικοί. Μάλιστα ἡ Χίλλαρυ εἶναι πιὸ ἀκραία συντηρητικὴ ἀπὸ τὸν Τράμπ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ ότι η Χίλαρη εἶναι πιὸ ἀκραία συντηρητικὴ ἀπὸ τὸν Τράμπ
   Αλλά και ο Τραμπ είναι χάλι μαύρα
   καθάρματα όλοι τους εκεί στην Αμερική

   Delete
 12. Κατάλαβα κύριε Καθηγητά...αυτό φοβόμουν...ευχαριστώ για την απάντησή σας.

  ReplyDelete
 13. Κάπου διαφαίνεται μιὰ συγγένεια τῶν Ἀμερικανῶν Νεοσυντηρητικῶν μὲ τοὺς Γερμανούς... μιὰ συγγένεια - ἑξ αἴματος !

  ReplyDelete
 14. Γεγονός ότι η πλειονότητα των Λευκών Αμερικανών αποτελούν Γερμανικά ή Κελτικά φύλα. Έβλεπα ντοκιμαντέρ για την απόβαση στη Νορμανδία, δεν μπορούσα με τίποτα μα με τίποτα να ξεχωρίσω Γερμανούς από Αμερικανούς στρατιώτες, παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους. Αμφότεροι ήσαν ξανθοί με ανοιχτά, κυρίως γαλανά μάτια. Τί κρίμα, αδερφός να πολεμά αδερφό...

  ReplyDelete
 15. Μιλώντας γιὰ άπόβαση... Μόλις εἶδα στὸ περίπτερο ὅτι ἡ Μερκελ πρότεινε δημοσἰως ἡ Ἑλλάδα νὰ συνεργαστεῖ μὲ τῆν Τουρκία μὲ κοινές περιπόλους γιὰ τὴν περισυλλογή ναυαγῶν στὸ Αίγαῖο. Ὅ Ἕλληνας ὐπουργός ἐξωτερικῶν άπεκλεισε τέτοιο ένδεχόμενο εύγενικά.

  Συμπέρασμα. Ἡ Μερκελ λέει μέσὼ αύτοῦ στἤν Τουρκία, σὲ στηρίζω, ὄπως βλέπεις, μετὰ τὸ μακελειό, εἶμαι κατά προβλημάτων στὸ Αίγαῖο, καὶ βλέπεις ὄτι ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ Ὁμπάμα ἄν εἶναι ἑναντίον σου, ἐγώ εἶμαι μαζί σου.

  ReplyDelete
 16. Η μακραίωνη συνεργασία Γερμανών-Τούρκων είναι γνωστή. Εδώ στους Βαλκανικούς Πολέμους οι Γερμαναράδες τους φτιάξανε όλη τη γραμμή αμύνης στο Σαραντάπορο!

  ReplyDelete
 17. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Νομίζω πὼς ἐπιτέλους μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὸ νόημα τῆς κρίσης.

  Ἡ ἐλληνική κρίση ποὺ ξεκίνησε μὲ την ἐκλογή τοῦ ΓΑΠ ἔχει ἀμιγῶς πολιτικοστρατιωτικά αἴτια καὶ ἔχει σὰν ένιαῖο καὶ άδιατάρακτο νόημα τὴν άποκόλληση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴ Γερμανική Εὑρώπη καὶ τὴν πρόσδεσή της στοὺς Ἀγγλοσάξωνες Ἀτλαντιστές. Ὅπως τότε, σύμμαχος τῶν Ἁτλαντιστῶν εῖναι ἡ Ῥωσσία, ἡ ὁποῖα ὄπως καὶ τότε δὲν ἔχει κομμουνιστικό καθεστώς.

  Ἑπειδή ἡ Ἑλλάδα ἦταν μέχρι τὸ 2010 γερὰ προσκολλημένη στὴν Εὐρώπη, ἡ ἀποκόλλησή της ἔγινε σὰν πεταλίδας ἀπὸ τὸν βράχο. Ὑποφέρει δὲ διότι ἀφήνει τὸ μισό της κρέας πάνω στὴν πέτρα. Τὸ ἴδιο συνέβη τότε μὲ τὸν Ἑθνικό Διχασμό, ἔμμεσο ἀποτέλεσμα τοῦ ὄποῖου ὑπῆρξε ὁ Ἑμφύλιος Πόλεμος.

  Τὸ δόλωμα ποὺ βάζουν οἱ τωρινοί ἁτλαντιστές μπροστά στὴν Ἑλληνική πολιτική ἡγεσία εἶναι πιθανότατα ἔνα κομμάτι τῆς Τουρκίας. Αύτό σημαίνει ὄτι άνάλογο δόλωμα, πολύ πιὸ μεγάλο, ἔχουνε βάλει μπροστά στοὔς Ῥώσσους. Ἁκόμα περισσότερο, ἡ Ἑλλάδα εὶναι ἄν ὄχι ὁ μοναδικός, πάντως βασικός δίαυλος ἐπικοινωνίας μεταξύ Ρώσσων καἴ Άτλαντιστῶν. Θὰ μποροῦσαμε νὰ ὁνομάσουμε αύτὴ τὴ συμμαχια Νέα Ἁντάντ, Nouvelle Entente.

  ReplyDelete
 18. Οι Γερμανοί με Αγγλο-Αμερικανούς ως αμφότερες καπιταλιστικές και συνεπώς δυστυχώς διεθνιστικές δυνάμεις, βρίσκονται σύμμαχοι απέναντι στην Ορθόδοξη Εθνικιστική Ρωσσία και την Εθνοκομμουνιστική Κίνα. Όμως μεταξύ των αντιμάχονται και ευρίσκονται είς έναν συνεχή ενδοκαπιταλιστικό πόλεμο.

  ReplyDelete
 19. Επίσης το ΠΑΣΟΚ τοσα χρόνια βρισκόταν περισσότερο στον Αγγλοσαξωνικο παρά στον Γερμανικό άξονα, η ΝΔ ήταν κυρίως Γερμανικό κόμμα αν και αμφότεροι παίρνανε γερές Γερμανικές μείζες. Γενικά, το ΠΑΣΟΚ έπαιζε και με τους 2 μπάλα αλλά κυρίως με την Αμερική, Παπανδρέου, Σημίτης, Ίμια, κλπ...

  ReplyDelete
 20. Οι Γερμανοί με Αγγλο-Αμερικανούς ως αμφότερες καπιταλιστικές και συνεπώς δυστυχώς διεθνιστικές δυνάμεις, βρίσκονται σύμμαχοι.

  Διαφωνῶ κάθετα. Ἡ διαίσθησή μου εἶναι ὅτι οἱ Γερμανοί, τοὺς ὁποίους οἱ Ἁγγλοαμερικανόφιλοι οἱκονομολόγοι τοῦ Σύριζα κατηγοροῦσαν γιὰ νεο-φιλελεύθερους, στἠν πραγματικότητα εἶναι ἀμετανόητοι Μπισμαρκιστές. Δὲν πιστεύουνε στὸν ἄκρατο, ἀλλά στὸν πατερναλιστικό καπιταλισμό, ο ὁποῖος καὶ μετατρέπεται, σὲ περιόδους κρίσης, σὲ πολεμική μηχανή. Ἁνάλογο παρελθόν ἔχουν οἱ Ἀμερικάνοι τοῦ στρατιωτικοβιομηχανικοῦ συμπλέγματος, οἴ ὅποίοι ἵσως νὰ συμπίπτουν μὲ τοὺς Νεο-Συντηρητικοὐς τῆς άνάρτησης.

  Γερμανοὶ καὶ Ἁμερικάνοι ἔχουν σὲ αὐτό Μέγα Δάσκαλο τοῦ Γἐνους τους τοὺς Γάλλους, οἱ ὁποίοι πρῶτα μὲ τοὺς Γιακωβίνους, κι ἕπειτα μὲ τὸν Ναπολέοντα, ἐφάρμοσαν τὸ πάντρεμα ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ καπιταλισμοῦ. Τὸ Διευθυντήριο καὶ ὁ Ναπολέων ἦταν μέσα άθρόου πλουτισμοῦ νεοδημιούργητων ἀνθρώπων ποὺ βγάζανε πάρα πολλα λεφτά ἀπὸ τὶς έπιστρατεύσεις καὶ τὶς κατακτήσεις. Ἑάν ἰσχύει ἡ ὑπόθεσή μου τῆς Νέας Ἁντάντ, ἡ σκληρή στάση τῆς Γερμανίας σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ γενικά τὶς χῶρες τοῦ Νότου ὀφείλεται στὸ ὄτι οἱ χῶρες αὐτές εἶναι παραδοσιακές πελάτισσες τῶν Ἁτλαντιστῶν, παραδοσιακός μοχλός πίεσης έναντίον της.

  1. Κατά συνέπεια θέλει νὰ μαζέψει ὅ,τι μπορεῖ ἀπὸ αὐτές (ὄλα τἄ εύρώ, γιἄ τἤν άκρίβεια) πρὶν πέσουνε στὰ χέρια τῶν άντιπάλων της (μετατραποῦν σὲ δολλάρια).
  2. Ἑξάλλου τὰ μνημόνια δημιουργοῦν μάζες δυσαρεστημένων οἱ ὁποίοι ἑνῶ τῶρα κατηγοροῦν τἤ Γερμανία, πιεζόμενοι ἀπὸ μιὰν ἄθλια προπαγάνδα, μποροῦν νὰ γίνουν σύμμαχοί της στὸ μέλλον μέσῳ ποπουλιστικῶν, φασιστικῶν, άκόμα καὶ ναζιστικῶν ίδεῶν.3, Ἵσως ἡ Γερμανία παίξει καὶ πάλι τὸ χαρτί τοῦ ἀνθεβραισμοῦ γιὰ νὰ τοὺς συνενώσει, σὰν ἀντιστάθμισμα στὸν ἀντιισλαμισμό τῶν Άτλαντιστῶν. Ἡ Γερμανία θὰ προστατέψει τὴν Ὁθωμανική Τουρκία ἔναντι τοῦ Ἱσραήλ.

  Ὡστόσο ἡ δράση τῶν νεοναζί στἤν Οὐκρανία ἔχω τἤν αίσθηση ὄτι δὲν εἶναι έπέμβαση τῆς Γερμανίας άλλά προβοκάτσια τῶν Άτλαντιστῶν, ποὺ θέλουνε νὰ δημιουργήσουνε χάσμα άνάμεσα στὴ Ῥωσσία καὶ τὴ Γερμανία. Ὅταν λέτε

  το ΠΑΣΟΚ τοσα χρόνια βρισκόταν περισσότερο στον Αγγλοσαξωνικο παρά στον Γερμανικό άξονα

  σημαίνει ὄτι ὁ προσανατολισμός τῆς Ἕλλάδας δὲν ῆταν σαφῆς, ἡ βελόνα τῆς πυξίδας ἔπαιζε. Ἁκριβῶς, καὶ τἄ μνημόνια ἔχουν σὰν νόημα τὸν ὁλικό προσανατολισμό τῆς Ἕλλάδας πρὸς τοὺς στόχους τῶν Ἁγλλοαμερικάνων. Τὰ χαράτσια εἶναι ἀναγκαστική πολεμική είσφορά, σὰν τὰ κουπόνια γιὰ τὸ θωρηκτό Ἁβέρωφ, τὴν περίοδο τῶν Βαλκανικῶν. Οἱ ἀπότομες καὶ πραξικοπηματικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις δὲν εἶναι, ὄπως λέει ὄ Τάκης Φωτόπουλος, τὄ άντίτιμο γιὰ τὴν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδας στὴ διεθνιστική Νἐα Τάξη Πραγμάτων, άλλά ἔχουν ἐθνικὸ καὶ ἐθνικιστικό πρόσημο. Τὸ δημόσιο στὴν Ἑλλάδα ἔχει φτιαχτεῖ άπὸ τοὺς Βαυαρούς. Τὸ παρακράτος ὄμως καὶ ὁ στρατός τρέφονται παραδοσιακά ἀπὸ τοὔς ¨Αγγλοαμερικάνους. Ὁ ἰδιωτικός τομέας εὶναι τὸ δημόσιο τῶν Ἁγγλοσαξώνων.

  οἱ Γερμανοί με Αγγλο-Αμερικανους ως αμφότερες καπιταλιστικές και συνεπώς δυστυχώς διεθνιστικές δυνάμεις, ἴσως δἔν εῑναι καθόλου καὶ μᾶς βγεῖ ὁ ἑθνικισμός ἁπὸ τὸ καπέλο. Ὁ καπιταλισμὸς μιὰ χαρὰ τὰ πάει μὲ τὸν ἐθνικισμό,

  ReplyDelete
 21. Πολύ σωστά τα συμπεράσματα του Κωσταντή ειδικά στο τελευταίο του σχόλιο.

  ReplyDelete
 22. Διαβλέπω στὸν Χρῆστο Ἀντωνιάδη τὴν συνήθη διχαστικὴ τάση, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἐμφυλίου, ΚΚΕ-Μοναρχοφασισμός. Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἐξέλθῃ ἡ χώρα ἀπὸ τὸ φιλελεύθερο ἀριστεροδεξιὸ καθεστὼς εἶναι μέσῳ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ νὰ μονάσουν τὰ ἄκρα, ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ μὲ τὸ ΚΚΕ. Ἀντ'αὐτοῦ τὸ ἕνα ἄκρο ἐξαπολύει κατὰ τοῦ ἄλλου ἄκρου καταγγελίες ἀκατανόμαστες. Λοιπόν, ἀπαγόρευση νὰ ἐξοστομίζεται οὔτε ΜΙΑ κακὴ λέξη, εἴτε κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἴτε κατὰ τοῦ ΚΚΕ! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ με αυτά που λέει ο αγαπητός μου καθηγητής κύριος Κιτσίκης. Ο κύριος Κιτσίκης εργάζεται για την ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων, εργάζεται για ένα καλύτερο μέλλον της ανθρωπότητας και τον εκτιμώ αφάνταστα γιαυτό που κάνει.
   Η εθνική συμφιλίωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ένα ενιαίο λαϊκό και αντικαπιταλιστικό μέτωπο. Δηλαδή του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής.
   Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να συμβάλλω προς αυτή την κατεύθυνση.
   Παρόλο που δεν ανήκω στον χώρο του ΚΚΕ, έχω παρακολουθήσει από κοντά -μαζί με οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν αντάρτης του "Δημοκρατικού Στρατού"-, πολλές συγκεντρώσεις του ΚΚΕ, διάβαζα τον Ριζοσπάστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ έχω και πολύ καλές σχέσεις με άνθρωπο, ο οποίος είναι σήμερα τοπικός Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΕ.
   Για να υπάρξει, όμως εθνική συμφιλίωση, θα πρέπει και το ΚΚΕ να αναλάβει τις ιστορικές του ευθύνες, αναφορικά με τον εμφύλιο πόλεμο. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος για να παραμεριστούν οι εγωϊσμοί. Σε αυτό νομίζω ότι συμφωνεί και ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος έχει δηλώσει σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι επιθυμεί την εθνική συμφιλίωση.

   Delete
  2. ΥΓ. Δέν ξέρω ἄν ἔγινε κατανοητό. Λέω ὄτι σήμερα ἡ ἐθνική συστράτευση σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα Μικρασιατική Καταστροφή.

   Delete
 23. Ὅσο γιὰ τὸ σχόλιο περὶ ἐθνικιστικοῦ ΚΚΕ, πράγματι, μετὰ τὴν πτώση τῆς πατρίδας τοῦ σοσιαλισμοῦ, τῆς ΕΣΣΔ, τὸ ΚΚΕ παραμένει ὀρφανὸ καὶ ἔχει τὴν τάση νὰ διολισθαίνει πρὸς τὸν ἐθνικισμό, κάτι ποὺ ὑπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς ἥρωος ὁ ὁποῖος θὰ παραμερίσῃ τὰ ἐμφυλιακὰ ἔνστικτα ὅπως: ΚΚΕ, κόμμα τοῦ ἐγκλήματος ἤ Χρυσῆ Αὐγὴ, κόμμα τοῦ ἐγκλήματος, θὰ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ τοὺς Γραικύλους νὰ βάλουν μυαλὸ καὶ νὰ συνεργασθοῦν τὰ ἄκρα, θέλουν καὶ μή, κατὰ τῶν φιλελευθέρων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. 1. Στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας, πατριωτισμός καὶ φιλελευθερισμός συμπίπτουν ἀπολύτως (καὶ σὰν πρῶτα ἀντρειωμένη / χαῖρε ὦ χαῖρε λευτεριά). Τὸ πρότυπο εἶναι ὀ Ναπολέοντας.

  Ὁ Ὑψηλάντης καὶ ἡ Φιλική Ἑταιρεῖα ἀντιστοιχοῦν στὴ φιλελεύθερη φάση του Τσάρου Ἁλέξανδρου Α καὶ νομίζω ὁ Ὑψηλάντης σχετιζόταν μὲ τοὺς μετέπειτα Δεκεμβριστές. Ὁ Ἁλή Πασάς θαύμαζε τὸν Ναπολέοντα, ὁ Ῥῆγας έπίσης, ὁ Ἁλή Πασᾶς ἐπίσης...πολλοί βετεράνοι τῶν Ναπολεντείων πολέμων πολέμησαν τὄ 21.

  ReplyDelete
 25. 2. Ἡ διαφορά φιλελευθερισμοῦ (ἤ πατριωτισμοῦ) καὶ έθνικισμοῦ εἶναι ὅτι ὁ φιλελευθερισμός εῑναι ἀντιμοναρχικός μέχρι τἀ μποῦνια καὶ στρέφεται κατά τοῦ μονάρχη τοῦ ἴδιου κράτους ἤ τῆς ἴδιας συνομοσπονδίας κρατῶν μὲ τὸν φιλελεύθερο πατριώτη. Ὁ Γάλλος ποὺ στρέφεται κατά τῶν Βουρβὠνων καὶ ὁ Ἕλληνας ποὺ παίρνει τὰ ὄπλα κατά τοῦ Σουλτάνου εἶναι φιλελεύθεροι πατριῶτες. ¨Αλλά...

  Ἑθνικιστής εἶναι ὁ φιλελεύθερος πατριώτης ποὺ παίρνει τὰ ὄπλα ἐνάντια σὲ φιλελεύθερους πατριῶτες. Ἑθνικιστής εὶναι ὁ Ἱσπανός, ὁ Γερμανός, ὁ Πορτογάλος ποὺ ξεσηκώνεται ένάντια στὴν γαλλική κατοχή. ¨Εθνικιστής εἶναι ὅ Ἕλληνας ποὺ άντιτίθεται στὸν πατριωτισμό τῶν Βουλγάρων, τῶν Τούρκων, τῶν ¨Αράβων, κ.τλ. Ὅ ἐθνικιστής λοιπόν εἶναι μοναρχικός, διὰ τῆς άντιθέσεως στὸν ἀντιμοναρχισμό. Εῖναι μοναρχικός...δευτέρου βαθμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στις ημέρες μας υπάρχει μία τεράστια διαστρέβλωση γύρω από την έννοιες των ιδεολογιών. Τα περισσότερα βιβλία διδάσκουν σκόπιμα αρλούμπες. Δεν θέλω να το αναλύσω τώρα. Ο εθνικισμός, σκέτο είναι μία γενική έννοια, δεν αποτελεί ιδεολογία, είναι η ταυτότητα. Και αυτό διότι, για να αποτελεί ιδεολογία ο εθνικισμός θα πρέπει να προσδιορίζει εάν είναι Αστικός Εθνικισμός (ανήκει στον Φιλελευθερισμό) ή Εθνικός Σοσιαλισμός. Ο εθνικισμός είναι ο Αντωνιάδης, ο Κωσταντής, ο Ντασέϊν, o Έλλην Κωνσταντινουπολίτης, ο Κιτσίκης κλπ. Ο εθνικισμός δεν είναι ταυτισμένος με την άκρα δεξιά, όπως το εγχώριο και διεθνές σύστημα προσπαθεί να παρουσιάσει. Ο διεθνισμός, τέλος είναι κάτι το απρόσωπο.
   O φιλελευθερισμός γενικά έχει άλλα ποιοτικά στάνταρς. Δίδει έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης και στην κατοχύρωση των συμφερόντων της αστικής τάξης. O Φιλελευθερισμός του Ελευερίου Βενιζέλου ήταν και εθνικιστικός. Μιλούσε για Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Στις ημέρες μας ο Φιλελευθερισμός αποστρέφεται πλήρως τον εθνικισμό. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στις επιμέρους ευρωπαϊκές χώρες είναι κάπως διαφορετικά. Ο Φιλελευθερισμός δεν αποστρέφεται πλήρως τον εθνικισμό.

   Delete
  2. Ὁ έθνικισμός εἶναι φιλελευθερισμός ποὺ στρέφεται ἑνάντια σὲ φιλελεύθερους.

   Delete
  3. Μάλλον δεν γνωρίζεις καλά την έννοια του φιλελευθερισμού φίλε Κωνσταντή οπως και την διαφορά μεταξύ Civic Nationalism, που μόνον Εθνικισμός δεν είναι και Ethnic Nationalism, που αποτελεί και την μοναδική πραγματική μορφή Εθνικισμού.

   Delete
  4. Φιλελευθερισμός εἶναι ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἑλέω Θεοῦ Μοναρχίας. Αὐτόν τὸν ὁρισμό ἔχω ὑπόψη μου.

   Delete
  5. Φιλελευθερισμός ίσον Καπιταλισμός φίλτατε. Οικονομοκεντρική, ατομιστική και συνεπώς άκρως υλιστική θεωρία. Απορρίπτει τις φυσικές ανθρώπινες ενώσεις, βλέπε Φυλές, Έθνη, τα ένστικτα και τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, Άνδρας/Γυναίκα, Θρησκεία, Οικογένεια Πυρηνική και τέλος απορρίπτει την ίδια την Φύσιν, λατρεύει την ύλη και την τεχνολογία, μιλά για την αγορά και την οικονομία ως ζώντες Οντότητες, απορρίπτει την ιεράρχιση των Φυλών και των Ανθρώπων.

   Delete
  6. Με λίγα λόγια δεν είναι στα καλά του. Έχει αρκετά κοινά με τον Μαρξισμό, ο οποίος θεωρεί ότι οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα, ότι το να έχω 5 ευρώ παραπάνω από εσένα, αυτό αυτομάτως με κάνει ταξικό εχθρό σου, ότι η οικογένεια είναι καπιταλιστικός θεσμός όπου οι γονείς εκμεταλλεύονται τα παιδιά, και πολλές ακόμη ανωμαλίες! Μετά τί απορούν όλοι που η βάρβαρη μεν, άκρως φυσική δε θρησκεία του Ισλάμ κερδίζει έδαφος? Η Φύσις πάντοτε κερδίζει αγαπητέ! Το είδαμε στην πτώση της Ρώμης, στην πτώση του Βυζαντίου, στην πτώση της ΕΣΣΔ και αναμένεται να το δούμε επικείμενως στην πτώση της Δύσεως, αν και νομίζω ότι ο Εθνικισμός όντας και αυτός άκρως φυσικός, καθώς ανώτερος του ομοίως φυσικού Ισλάμ, θα κερδίσει, κυρίως λόγω φυλετικών, πολιτιστικών και γενικώς Εθνικών και φυσικών παραγόντων. Γινόμεθα θεαταί μίας μάχης της Φύσεως. Ισλάμ ή Εθνικισμός? Διαλέγω το δεύτερο καθώς φυλετικά Λευκός και οπαδός της Δυτικής γυναικείας ομορφιάς.

   Delete
  7. Ὅχι, ὄχι, ὄχι. Φιλελευθερισμός εἶναι αύτό ποὺ εἶπε ὁ Κολοκοτρώνης. Δηλαδή

   Ἡ Γαλλική ¨Επανάστασις καἰ ὀ Ναπολέων ἄνοίξαν τὰ μάτια τοῦ κόσμου...Πρωτύτερα, ὅ,τι καὶ ἄν κανανε οἱ βασιλεῖς, τὸ νόμιζε ὅ κοσμος καλά καμωμένο... Βασιλιάς γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη - ἦταν ΚΑΙ ὁ Σουλτάνος.

   Αύτό εἶναι ὁ φιλελευθερισμός. Ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ἀντιμοναρχισμός.

   Delete
  8. Μα έτσι δεν εξηγείται ο άκρατος ατομικισμός, υλισμός και οικονομοκεντρισμός. Με την ίδια λογική και ο Λαϊκός Εθνικισμός και ο Εθνικοσοσιαλισμός και ο Φασισμός και ο Κομμουνισμός είναι Φιλελεύθερες ιδεολογίες! Μήν τρελαθούμε φίλτατε...

   Delete
  9. ¨Ακριβῶς αύτό λέω. Μὲ τὴν ἐξαίρεση ἴσως τοῦ κομμουνισμοῦ. Στὴν δὲ τωρινή ἑλληνική περίπτωση εἶναι 100 τοῖς ἕκατό Μεγαλοῖδεατικές καὶ μᾶς πάνε ντουγροῡ γιὰ νέα καὶ ἔνδοξα 1922..

   Γιὰ μᾶς ἑπαναλαμβάνω Μονάρχης εἶναι ὅ Σουλτάνος.

   Delete
  10. Καταλαβαίνεις το οξύμωρο των απόψεών σου πιστεύω. Αυτή τη φορά θα επετύχουμε διότι θα έχομεν μαζί μας τον Λόγο και όχι μόνον το Ξίφος. Η Τουρκική νεολαία ήδη επανΕλληνίζεται τάχυστα. Θεμα χρόνου είναι.

   Delete
  11. Θὰ ἔχουμε μαζί μας τὀν Ὁμπάμα καἰ μόλις πάμε άπέναντι θὰ μᾶς σφάξουνε οἱ Τσέτες.

   Delete
  12. Για το οξύμωρο των ιδεολογιών οπως είπα, είναι το ΑΝΤΙΘΕΤΟ του Φιλελευθερισμού. Μόνη ικανή προς επιβίωση ιδεολογία δε, ο Εθνικισμός και μάλιστα ο Φυλετικος Εθνικισμός, καθώς αποτελεί την μοναδική Φυσική ιδεολογία εν σχεσει με τις άλλες 2 εντελώς αφύσικες. Συνεπώς και εξηγούνται τα λογια του Καθηγητού ότι ο Φασισμός ή Εθνικισμός ενώνει ενα Εθνος, έναν Λαό, ενώ οι άλλες 2 τον χωρίζουν.

   Delete
  13. Συνεπώς οπως είπε και ο Καθηγητής ο Φασισμός ή Εθνικισμός κατ'εμέ είναι ανώτερος αμφότερων Κομμουνισμού και Φιλελευθερισμού. Εδώ ρε φίλε για να τον νικήσουν χρειάστηκε να συμμαχίσουν(!) και πάλι τον τρέμουν, ειδικά τώρα που βιώνουν την αναζωπύρωσή του. Δε μας νοιάζουν τα κωλόπαιδα οι αναρχικοί που βανδαλίζουν την περιουσία του κοσμάκη, δε μας νοιάζει το Ισλάμ που βιάζει και σφάζει, δε μας νοιάζουν οι άθεοι που υβρίζουν και βεβηλώνουν Ιερά Μνημία, δεν μας νοιάζει η κάθε είδους ανωμαλία που εκφυλίζει, επιτίθεται στον ιερό θεσμό της Οικογενείας με την υιοθέτηση τέκνων από κιναίδους, που την ανωμαλία την βαφτίσαμε επιλογή. Όχι! ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, ο Εθνικισμός, Εθνικοσοσιαλισμός και ο Φασισμός μας νοιάζει που προσπαθεί κυριολεκτικώς εναντίον ΟΛΩΝ να βάλει μία τάξη για να επιβιώσουν τα Εθνη και οι Φυλές της Ευρώπης. Συνεπώς ναι, δηλώνω και Εθνικιστής και Φασιστής(Μεταξικός) και Φυλετιστής, αλλά όχι Εθνικοσοσιαλιστής, αν και θαυμάζω την ιδεολογία, λόγω Ορθοδοξίας. Διότι Ε/Σ και Ορθοδοξία είναι δυστυχώς ανόμοια, παρά τον Θετικό Χριστιανισμό, καθώς ο Ε/Σ εδημιουργήθη με βάση το Βόρειο Γερμανικό Νορδικό φύλο, το οποίο καθόλου δεν το εκφράζει η Θεία Βυζαντινή Ορθοδοξία. Βλέπε καπιταλιστικό Προτεσταντισμό!

   Delete
  14. Ξέρεις, ὐπάρχουν καὶ ἄλλα ἔθνη καὶ ἄλλοι λαοί μὲ τὴν ἴδια άκριβώς ἄποψη...Καἴ τῶρα, αύτά μὲ τὴ φύση, καἴ τἄ παρά φῦσιν, ὅλα φύση εἶναι.

   Ἑν πάσει περιπτώσει,έξήγησα παραπάνω γιατί ὁ έθνικισμός προέρχεται άπὸ τὸν φιλελευθερισμό. Διότι δὲν δέχεται τὴν Ἑλέω Θεοῦ Μοναρχία. Ἅμα τὴ δεχτεῖ, νὰ τοῦ πῶ, μπράβο, άγόρι μου, δὲν εὶσαι φιλελεύθερος. Εῖσαι ἐθνικισμός μὲ στέμμα. Ἁλλά τὸ στέμμα τοῦ έθνικισμοῦ δὲν τοῦ τὸ βάζει ὅ Θεούλης...ένῶ τοῦ Σουλτάνου, τοῦ τὸ βάζει ὁ Ἁλλάχ. Αύτή εἶναι ἡ διαφορά.

   Delete
  15. Φύση η κίναιδοι? Αυτοαναιρούνται από την ίδια την φύση, καταρχήν δεν τεκνοποιούν και δεύτερον τους αποβάλει ο Φυλετικός κορμός ως παρείσακτους.

   Delete
  16. Ὁ Φυλετικός Κορμός ἅς κάνει ὄ,τι θέλει. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ὁ Πνευματικός Κορμός, ὁ ὁποῖος ἔνα πράγμα καὶ μόνον τὸν κρατάει γερό - νὰ μὴ λέει ψέμματα, νομίζοντας ὄτι εἶναι ἔξυπνος έπειδή τὰ λέει.

   Delete
  17. Βέβαια η συμμετοχή των κιναίδων στον πνευματικό κορμό είναι πολύ γνωστή! Ενας ήτο, ο Καβάφηςνκαι αυτός λόγω της μητέρας του. Μα ρε φίλε ο Φυλετικός κορμός είναι η βάση από αυτον προέρχονται όλοι οι κορμοί!

   Delete
  18. Μου θυμίζεις έναν παλαιό φίλο μου Μαρξιστή και καλά, ονόματι Μάριος Χριστοδούλου.

   Delete
  19. Ἡ μοναρχία εἶναι ἕνα πανάρχαιο σύστημα ἀναδιανομῆς τῆς παραγωγῆς σὲ μεγάλη κλίμακα. Ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ἀντιμοναρχικός καὶ ληστρικός ὡς πρὸς τὴ μοναρχία. Ἱσως δὲ τὄ ὅτι ἤ Κίνα εῖναι ὄ τελικός στόχος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου σχετίζεται μὲ τὸ ὅτι εἶναι τὸ άρχαιότερο καὶ ίσχυρότερο μοναρχικό κράτος τοὺ κόσμου.

   Ἁπὸ τὰ γεννοφάσκια της ἡ Ἑλλάδα εἶναι φιλελεύθερη, μια καὶ άπέσπασε ἀπὸ τὸν Σουλτάνο τίς κτήσεις του καὶ τὰ δικαιώματά του. Τὰ δὲ χαράτσια ποὺ πληρώνουνε οἴ Ἕλληνες σήμερα δὲν γυρνᾶνε σὲ αὐτούς ἀλλά συνεισφέρουν σὲ μιὰ τεράστια ληστρική προσπάθεια περαιτέρω άρπαγῆς. Απὸ τὴν ἄλλη, δὲν δύναται νὰ ὑπάρξει Ἕλληνας βασιλιάς. Γιὰ νὰ ὑπάρξει Ἕλληνας βασιλιάς πρέπει νὰ ὑπάρξει πίστη στὴν Ἑλέω Θεοῡ Μοναρχία, καὶ αὑτή ἀπουσιάζει. Ὁ ἑλληνικός έθνικισμός δὲν δύναται λοιπόν νὰ εῖναι ἀντι-φιλελεύθερος. Μόνο ληστρικός δύναται νὰ εἶναι, άνταγωνιστικός ἄλλων έθνικισμῶν.   Delete
  20. Η Μοναρχία αποτελεί την Φύση εις ολο της το μεγαλείο. Ο Ηγέτης πάντοτε οδηγεί τη Φυλή, το Γένος, το Έθνος. Επιτέλους πώς δύνασαι να εξηγείς ολόκληρες φυσικές διαδικασίες με υλιστικά επιχειρήματα. Πάντοτε ένας ενσαρκώνει το Ιδανικά, τις Ιδέες και την Κατεύθυνση, το Πεπρωμένο του Γένους, ο Μονάρχης, ο Ηγέτης, ο Ήρωας! Είναι η ίδια η Φύσις.

   Delete
  21. Η Αξία ενός Εθνικισμού κρίνεται από το Έθνος το οποίο εκπροσωπεί, συνεπώς ο Ελληνικός Εθνικισμός είναι ανώτερος όλων των υπολοίπων Ευρωπαϊκών. Για εμένα Ελληνοκεντρισμός και Εθνικισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Πώς θα είσαι επιτυχώς Ελληνοκεντριστής εάν πρώτον δεν φτιάξεις τα του Οίκου σου? Υπάρχει μία πιθανότητα βέβαια να ζεις πάντοτε παρασιτικώς σαν τους Εβραίους και συνεπώς να σε μισούν όλοι σου οι ξενιστές.

   Delete
  22. Αύτά εῖναι θεωρίες. Ἡ ἱστορική πραγματικότητα εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει κάτι σὰν μοναρχία, ἤ έστω δημοκρατία, ἔνα έθνικό κέντρο, πάντως ποὺ νὰ τῆς λύνει τὸ πρόβλημα τῆς ἀναδιανομῆς. Καλά κάνει, ἴσως, ἔτσι τὸ θέλησε ὁ Θεός, άλλά μὴ λέμε τῶρα διάφορα περί ἡγέτου, ποὺ εἶναι, ἐξάλλου, τελείως ξενόφερτα. Τὸ μόνο πολιτικό κέντρο τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ..Τουρκία. Κάθε φορά ποὺ θυμόμαστε ὄτι δἔν ἔχουμε ἐθνικό κέντρο, θυμόμαστε τὸ παλιό καὶ μᾶς ἔρχεται νὰ περάσουμε άπέναντι γιὰ νὰ φάμε τὰ μοῦτρα μας.   Delete
  23. Ξενόφερτα οι ήρωες και οι ηγέτες που υπάρχουν από την εποχή του Διονύσου εν Ελλάδι με το Ηρωϊκό Γένος του Θησέα, του Βελλερεφόντου και πλείστων άλλων? Σοβαρός? Έλεος. Η Ελλάς ήκμασε με 3 πολιτεύματα, Καποδιστριακό, Μεταξικό, Χούντα. Επιλέγω το δεύτερο με φυλετικά στοιχεία για αρχή μέχρι την ανασύσταση του Βυζαντίου και της απόλυτης εκ Θεού Μονοκρατορίας!

   Delete
  24. Θεωρίες δεν είναι καθόλου είναι άκρως πραγματικά όλα!

   Delete
  25. Πρέπει να ανεβεί δηλαδή η ημισέληνος στο Νότρ Νταμ για να πάρετε χαμπάρι? Ήδη ανέβηκε στην Αγιά Σοφιά και εάν δεν υπήρχε ο Καστριώτης θα ήταν και στην Ρώμη τώρα.

   Delete
  26. ..¨Ἑξάλλου ἄν ἡ Μοναρχία εἶναι ἡ Φὐση σὲ ὅλο της τὸ Μεγαλεῖο, γιατί νὰ περιμένουμε τὸν Ὁμπάμα, τοὺς Κούρδους, τοὺς Ἀλεβίτες, τοὺς Κεμαλιστές καἴ τὄν Ποῦτιν ! Νὰ πάμε νὰ στέψουμε Αύγουστο Καίσαρα Βασιλέα Ῥωμαίων τὸν Ταγίπ Ἑρντογάν ἐμείς, μέσα στἠν Άγιά-Σοφιά ! Ἕτσι θὰ τοῦς τἠ φέρουμε τῶν φιλελευθέρων.

   Delete
  27. Τα γραπτά σας είναι επιεικώς ακατανόητα φίλε Κωνσταντή.

   Delete
  28. Nὰ σᾶς τὰ κάνω λιανά. Δύο αίῶνες τῶρα, ἠ Ἑλλάδα δὲν ἔχει καταφέρει νὰ άναπτύξει αὐτόνομη πολιτική καἰ πολιτισμική ὕπαρξη. Κάθε φορά ποὐ διέρχεται κρίση, ένστικτωδῶς άναζητᾶ τὴν έπαναπροσκόλλησή της στὴν Ὁθωμανική αύτοκρατορία. Νομίζει ὅτι πρόκειται γιὰ δικό της έθνικισμό. Στὴν πραγματικότητα, εἶναι νοσταλγία...

   Delete
  29. Ποιά Οθωμανική αυτοκρατορία άνθρωπε μου? Βυζάντιο, Αρχαία Ελλάς και πάλι Βυζάντιο φωνάζει!

   Delete
  30. Τρίτο κόμμα είμεθα από τις φωνές και μόνον...

   Delete
  31. Σε μόλις 3 έτη...

   Delete
  32. Δηλαδή πόσες ΜΑ καταστροφές πρέπει νὰ πάθουμε γιὰ νὰ βάλετε μυαλό ;
   Καὶ ποιά 3 ἔτη ;;; Δὲν ἀποκλείεται οἱ Δημοκρατικοί νὰ θέλουνε μιὰ χοντρή ἐπιτυχία πρὶν τὶς έκλογές τοῡ 2016.

   Delete
  33. ..Ἑξάλλου εῖναι ὅλα ἕτοιμα. Τὸ κοινοβούλιο χορεύει ἤδη σὲ ἐθνικούς ῥυθμούς. Ὁ Ἑλληνικός στρατός εῑναι ἡ Βέρμαχτ. Ἡ ΧΑ προορίζεται γιὰ Ἕς-Ἕς. Ἔπρεπε μόνο νὰ γίνει μιὰ Νῦχτα τῶν Μεγάλων Μαχαιριῶν γιὰ νὰ μετατραπεῖ ἀπὸ ἀνθεβραϊκή σὲ ἀντιισλαμική. Ἅμα εἶσαι ξύπνιος, τί νὰ τὰ κάνεις τὰ πυρηνικἀ.. βάζεις τοὺς άπελπισμένους καὶ σοῦ κάνουνε τἤ δουλειἀ αὐτοἰ.

   Delete
  34. Τον Θεό παρακαλώ για μία αταξική Εθνική ένοπλη εξέγερση, πόσο το λαχταρώ! Όσο για τη νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών, ο Χίτλερ ΠΟΤΕ δεν θα θυσίαζε την πανίσχυρη Γερμανική Βιομηχανία, την πραγματική Δύναμη της Γερμανίας για τις Εθνικομπολσεβικικές Ιδέες του Στράσσερ, ο Στράσσερ θα κατέστρεφε δυστυχώς την Γερμανία. Ο Χίτλερ ανάγκασε το Κεφάλαιο να δουλεύει για το Έθνος το Γερμανικό ή να πάψει να μία για πάντα. Οι Ιδέες όμως του Στράσσερ βρίσκουν 1000% εφαρμοστικότητα στην τωρινή Ελληνική πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να καταλάβει η Χ.Α. και να φύγει ο πυρήνας της από τον Χιτλερισμό.

   Delete
  35. *να πάψει μία για πάντα να υφίσταται.

   Delete
  36. Νομίζω πὼς δὲν καταλαβαίνετε. Ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ἡ πρώτη έπαναστατική ίδεολογία, οἱ ὕπόλοιπες εἶναι παρακλάδια της. Ἡ άταξική έξέγερση ποὺ σᾶς συγκινεῖ ἔχει ἤδη γίνει -εἶναι ἡ Γαλλική Ἐπανασταση. Αύτὴ ἔφτιαξε διὰ τῆς μεταδόσεως τὸ Ἑλληνικό κράτος.

   Ὅ φιλελευθερισμός καὶ τὰ παρακλάδια του δὲν ἀπαντᾶνε στὸ μέγα ἐρώτημα - καὶ μετά, τί;;;;;Ὡραῖα, τὴν κάνουμε τἤν έξέγερση, καὶ μετά ;;;;Ἥ ¨Απόλυτη Μοναρχία εἶχε ἀπάντηση -δὲν ὑπάρχει μετά.

   Delete
  37. (Αύτά έπί τοῦ άφηρημένου). Ἑπὶ τοῦ συγκεκριμένου, τώρα. Οἱ Ἁμερικάνοι φαίνεται θἐλουνε νὰ έξαφανίσουνε τὸν Ἐρντογάν διότι ἀπέκτησε χαρακτηρηστικά ποπουλιστικοῦ ἐθνικοῦ ἥγέτη ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν ἔλεγχό τους, ὄπως ὁ Νάσσερ, παλαιότερα. Οἱ Ἕλληνες ἔχουνε παλαιόθεν τ[ο εύγενές χαρακτηριστικό νὰ παρουσιάζουνε τὴ δουλειά τους τοῦ εἴλωτα σὰν λεβεντιά. Δὲν μοῦ φεύγει άπὸ τὄ μυαλό ὄτι κινδυνεύουμε μἔ ἐμπλοκή.

   Delete
  38. Υπάρχουν 2 ειδών ιδεολογίες όπως είπα. Οι αντιδραστικές αφύσικες, Φιλελευθερισμός και Κομμουνισμός και η τρίτη φυσική, ο Εθνικισμός, Φασισμός, Εθνικοσοσιαλισμός. Το σύστημά του δούλευε ρολόι και μόνον στρατιωτικώς μετά από δική του βλακεία ηττήθηκε. Ο καταραμένος πανίβλακας Μουσολίνι που δεν ήξερε το ανάστημά του άνοιξε εσωτερικό μέτωπο στα Εθνικιστικά κράτη και έτσι δυστυχώς απέτυχε η μεγάλη Ανατολική "Σταυροφορία" των Εθνικιστών εναντίον της Μόσχας, καθώς με το μέτωπο κατά της Ελλάδος, πήγε πίσω 9 ολόκληρες εβδομάδες και τους έπιασε ο χειμώνας. Αλλιώς τώρα θα ήμασταν 200 χρόνια μπροστά όχι σε αυτή την σήψη του καταραμένου φιλελευθερισμού του κεφαλαίου! Χίλιες φορές Εθνικοσοσιαλισμός ή Φασισμός παρά Ισλάμ ή Φιλελευθερισμός, πόσο μάλλον Κομμουνισμός.

   Delete
  39. Ἑάν τὸ λέτε αύτό ὅπως ὁ Ῥήγας (φιλελεύθερος αύτός) καλύτερα μιᾶς ὤρας έλεύθερη ζωή παρά Σαράντα Χρόνια Σκλαβιά καὶ Φυλακή, νὰ συμφωνήσω μαζί σας. Πιὸ πολύ πάει βέβαια πρὸς τὸ Ζήτω οἱ Ἁλυσίδες ! τοῦ Μπουνιουέλ.

   ¨Εάν δὲν τὸ λέτε ὄμως ἔτσι, καὶ προσδοκᾶτε ὀφέλη άπὀ αύτὸ ποὺ λέτε,τὸ λέτε δηλαδή κομματικά, ὄχι πηγαῖα, τότε δὲν διαφέρετε σὲ τίποτα ἀπὸ ποὺ μᾶς "πῆγε πίσω".

   Delete
  40. Αναφέρομαι Ιδεολογικώς και Φυλετικώς!

   Delete
  41. Δηλαδή ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός καὶ ο φυλετισμός εἶναι Φυσικές ἱδεολογίες ένῶ οι ὑπόλοιπες εῑναι τεχνητές ;;; Ο.Κ. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Μόνο ποὐ ἡ φύση δἐν ἔχει ίδεολογία, χε χε. Ἵσα ἴσα, οἱ ἱδεολογίες εἶναι ὅλες μετα-φυσικές, διότι ἀναφέροναι σὲ ἕναν κόσμο μετά τὀ θάνατο.

   Delete
  42. Ὅλα αὐτά μᾶς ἔρχονται ντουγρού άπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αίώνα, μὲ τὰ διάφορα περί παρακμῆς. Καὶ σὰν ἀντιστάθμισμα σὲ αὐτὴν τὴν παρακμή, γυμναστική, ναρκισσισμός, εὐγονική, ὑποτιθέμενο ἀρσενικό Κάλλος, Πιέρ ντὲ Κουμπερτέν καὶ δὲν συμμαζέυεται. Ὅλα αὐτά εἶναι τελείως τεχνητά, καὶ βαθειά μικροαστικά. Ὅσο γιὰ τὴ φυσιολατρεία, αὐτή μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὸν Ῥουσσώ καὶ τοὺς Ῥομαντικούς, μονο ποὺ εἶναι μικροαστική. Ἑἀν φύση εἶναι ἡ ἀγροτική ζωή, ἠ φυσιολατρεία δὲν εἶναι καθόλου.

   Delete
 26. Φίλε Κωνσταντή, οι Γερμανοί είναι μία εντελώς απούσα δύναμις από ΠΑΝΤΟΥ. Μόνον οικονομικώς ξέρει να κάνε τον γίγαντα σε χώρες όπως Ελλάδα και Κόσοβο, ενώ μεταξύ γιγάντων τρώει καρπαζιές, βλέπε Volkswagen. Να σου υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όλες οι δήθεν δημοκρατίες της ολιγαρχίας των πολιτικάντηδων του φιλελευθερισμού γίνανε σκόνη εντός Μηνών! Συνεπώς, δεν ισχυεί σε καμία περίπτωση το επιχείρημα περί δυνατής Γερμανίας που αλλάζει την παραγωγή ξαφνικώς σε οικονομία ολοκληρωτικού πολέμου. Οι Η.Π.Α. δεν θα καταφέρνανε ΤΙΠΟΤΑ και θα χάνανε τον Πόλεμο εάν δεν υπήρχε μία τεραστία Σοβιετική Ένωσις. Την Αγγλία δεν την αναφέρω καν, κατάπτυστο κρατίδιο του εκφυλισμού είναι και εσώθη μόνον από την γεωγραφική νησιωτική της θέσιν. Είς ότι αφορά την σχέση φιλελευθερισμού και Εθνικοσμού, τα στρατόπεδα είναι απολύτως αντίπαλα. Ως Εθνικιστής και μάλιστα Φυλετιστής, όπως και πλείστοι ομοϊδεάτες εμού, τον μεγαλύτερο κίνδυνο όπως και τον εβιώσαμε τον Οκτώβρη του 2013 με τις παράνομες προφυλακίσεις ηγετικών στελεχών της Χ.Α., τον αισθανόμεθα εκ φιλελευθερισμού της δήθεν Δεξιάς, ενός συντηρητισμού που αυτοαναιρείται όντως φιλελεύθερος από την μία και συνεπώς διεθνιστικός, παγκοσμιοποιητικός και εθνομηδενιστικός, ενώ απορρίπτει την έννοια του Έθνους και της Φυλής, καθώς αποτελούν τα μοναδικά ουσιαστικά εμπόδια στο διεθνιστικό Κεφάλαιο, όπως είχε πει παλαιότερα ο Καθηγητής: οι μεγαλύτεροι αναρχικοί είναι οι καπιταλιστές, το σχόλιο σφύζει από Ουσία. Ακριβώς αυτό βιώνουμε και σήμερον. Όπως προείπα ο συντηρητισμός από την μία υιοθετεί τον άκρως διεθνιστικό Καπιταλισμό, ενώ από την άλλη δήθεν προασπίζει την Εθνική Ταυτότητα. Σχήμα οξύμωρο και άκρως ειρωνικό ταυτοχρόνως. Συνεπώς ευρίσκετο συνεχώς είς άμυνα και αποτελεί μία μεγάλη, τεράστια κοροϊδία για τον κάθε είδους Πατριώτη που δυστυχώς αποτελεί και καθ'ολοκλήρου τους ψηφοφόρους της ΝΔ/Αστικής-Δεξιάς. Συνεπώς δεν δύναται να λογίζεται η ανατρεπτική δύναμις ρήξεως του Εθνικισμού/Εθνικοκοινωνισμού/Στρασσερισμού ως Ακροδεξιά! Είτε Ακροαριστερός βλέπε Σύριζα είτε Ακροδεξιός, βλέπε ΛΑΟΣ, όλοι αυτοπροσδιορίζονται εντός ενός ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ συστήματος, αυτό του κυνοβουλίου και όχι κοινοβουλίου. Συνεπώς δεν αποτελούν δυνάμεις ρήξεως, ανατροπής και Αναγεννήσεως του Έθνους. Με το ΚΚΕ θα πηγαίναμε ως Εθνικιστές εάν: Πρώτον, απέβαλε εξ'ολοκλήρου τον διεθνισμό, ο οποίος εξυπηρετεί τα μέγιστα(λαθρομετανάστευση,πολυφυλετισμός, τεραστία αγορά καθώς εντός ενός κράτους υπάρχουν μόνον οικονομικοί και όχι φυλετικοί ή θρησκευτικοί δηλαδή Εθνικοί δεσμοί, όλοι συνεπώς στρέφονται στον καταναλωτισμό ως κοινή συνιστώσα και μέσο "επικοινωνίας" και εκφράσεως, βλέπε π.χ. Αγγλία), δεύτερον καταδίκαζε μία για πάντα τον άκρως προδοτικό του ρόλο που ΠΑΝΤΟΤΕ είχε. Το 1940 εδήλωνε τον άκρως Εθνικοαμυντικό πόλεμο του Ιωάννου Μεταξά ως "Ιμπεριαλιστικό"(!!!), ενώ το 1945-1949 επήγε με τον Τίτο και με κάθε είδους Σλαύο, σφάζοντας μεγάλο μέρος του Ελληνικού πληθυσμού σε Μακεδονία και Θράκη και Ήπειρο, με σκοπό την προσάρτηση αυτών των περιοχών από την Σοσιαλιστική Βουλγαρία, Γιουκοσλαυία και Αλβανία! Λόγω του ΚΚΕ, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ ήμεθα με την μεριά των νικητών δεν καταφέραμε ούτε την Βόρειο Ήπειρο να πάρουμε ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ προσδεθήκαμε στον Αμερικανικό ζυγό για την Άμυνα της Πατρίδος. Συνεπώς το ΚΚΕ έχει ΤΡΟΜΕΡΕΣ ευθύνες για τα βάσανα της Ελλάδος. Πάντοτε ήτο απέναντι της Ελλάδος και ποτέ μαζί της. Αντιθέτως οι Εθνικιστές ήσαν πάντοτε μαζί της. Αυτά ως μεγάλη τροφή για σκέψη

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁλοκληρώνω τὰ προηγούμενα
   3. Θεωρητικά τουλάχιστον, κομμουνιστής εἶναι αὐτός ποὺ δὲν εἶναι οὔτε μοναρχικός, οὔτε ἀντιμοναρχικός. Ὁ κομμουνιστής εἶναι αύτός ποὺ εἶναι κατὰ τῆς άτομικῆς ίδιοκτησίας. Θέλει νὰ εἶναι ὄλα κοινά. Συνεπῶς νὰ μὴν εἶναι οὔτε τοῦ Βασιλιᾶ, οὔτε ἐκείνων ποὺ πολεμοῦν τὸν βασιλιά. Δὲν εἶναι φιλελεύθερος, δεν εἶναι ἑθνικιστής. Ὁ φασιστής ὅμως τἰ εἶναι ; Κρίνοντας ἀπὸ τὰ ἱστορικά παραδείγματα, ὁ φασιστής φαίνεται νὰ εἶναι πάντα ἐθνικιστής. Σὲ τὶ διαφέρει ἀπὸ τὸν καθεαυτό ἐθνικισμό ; Στὸ ὅτι άντιτίθεται στὸν κομμουνισμό ἀφηρημένα (θέλει νὰ ὑπάρχει συλλογική ἰδιοκτησία) καὶ στὸν φιλελευθερισμὸ συγκεκριμένα (θέλει κατουσίαν ἕνα εἶδος μοναρχίας). Ἑνῶ ὁ φιλελεύθερος ἀντιτίθεται μονάχα στὸν μονάρχη, καὶ ὁ έθνικιστής άντιτίθεται μόνο στὸν φιλελεύθερο. Τί ζόρι τραβάει ἑν τἐλει ὁ φασιστής μὲ τὸν κομμουνιστή ; Τὸ ἑξῆς.

   Μὲ τὸ νὰ ἀρνεῖται τὴν ἱδιοκτησία, ὁ κομμουνιστής φαντάζει στὸν ἑθνικιστή σὰν Σουλτάνος. Καὶ τὸν κάνει φασιστή.

   Delete
  2. 4. Συμπέρασμα. Ἡ Ἑλλάδα 1. ἔχει φιλελευθερισμό, διότι ζεῖ είς βάρος τῶν κτήσεων τοῦ πρώην Σουλτάνου. 2. Ἕχει ἑθνικισμό διότι θέλει νὰ ζεῖ αύτή είς βάρος τους, καὶ ὄχι ἄλλοι. 3. Ἕχει φασισμό, διότι ἔχει κομμουνισμό.

   Στοπ. Τὸ 4. εἶναι ἡ ίδιαιτερότητα τῆς Ἑλλάδας. Δὲν ξέρω ἄν τὸ ΚΚΕ εἶναι ἀμιγῶς κομμουνιστικό, άλλά ὁ κομμουνισμός μᾶς σώζει ἀπὸ τὸν πόλεμο.

   Delete
  3. Αγαπητέ μου Κωσταντή....
   Μην μπερδεύεις τον βασιλικό θεσμό με τα οικονομικό-κοινωνικά συστήματα και τις ιδεολογίες. Ο βασιλικός θεσμός, κύρίως η βασιλευομένη δημοκρατία, στις σύγχρονες κοινωνίες, μπορεί να συνυπάρχει τόσο με ένα φιλελεύθερο καθεστώς , όπως η πραγματικότητα αποδικνύει στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες ηπείρους, όσο και με ένα καθεστώς εθνικιστικής απόκλισης. Ο βασιλικός θεσμός δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι κοινωνικό σύστημα, αντιπαρατίθεται πλέον μόνο με τον προεδρικό θεσμό.

   Delete
  4. Σύμφωνοι. Μόνο ποὺ ἐγὼ μιλάω γιὰ τὴν Ἑλέῳ Θεοῦ Μοναρχία, ὅχι τὴ συνταγματική. Στὴ συνταγματικὴ μοναρχία ὁ Λόγος θεωρεῖται πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τὸν μονάρχη καὶ στὴ φεουδαρχική ὁ βασιλιάς εῑναι primus inter pares. Ὅ φιιλελευθερισμος ὀρίζεται σὲ σχέση μὲ τὴν ἀπόλυτη μοναρχία, νομίζω, καὶ ὄχι τὶς ἄλλες δύο.

   Delete
  5. Πάρτε π.χ. γιὰ παράδειγμα τὸν πόλεμο τοῦ Ὁπίου στὴν Κίνα.

   Delete
  6. Αγαπητέ φίλε,
   Η Ἑλέῳ Θεοῦ Απόλυτη Μοναρχία είναι πλέον ένα παρελθόν! Υπήρχε ως κυρίαρχο στοιχείο στις πρωτόγονες κοινωνίες, αλλά από τον Μεσαίωνα και μετά άρχιζε να παρακμάζει. Ακόμα και η Συνταγματική Κοινοβουλευτική Μοναρχία, που καθιστά τον βασιλιά "πολιτικό παίκτη" και στέκεται ανάμεσα στν Απόλυτη Μοναρχία και στην Βασιλευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, τείνει μετατραπεί σταδιακά σε Βασιλευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
   Η Απόλυτη Μοναρχία δεν μπορεί να σταθεί στις ημέρες μας. Υπάρχει σε πολύ λίγες χώρες, με μουσουλμανική κυρίως κουλτούρα. Μόνο να φανταστείτε, ότι ακόμα και στο βουδιστικό Μπουτάν, το οποίο ήταν Απόλυτη Μοναρχία, ο βασιλιάς αναγκάστηκε να μετατρέψει το πολίτευμα σε Συνταγματική Κοινοβουλευτική Μοναρχία, για να επιβιώσει ο βασιλικός θεσμός. Επιπλέον, στο ισχυρό ινδουϊστικό Βασίλειο του Νεπάλ, το οποίο μέχρι το 2006 ήταν Συνταγματική Κοινοβουλευτική Μοναρχία, ο βασιλικός θεσμός εξέπεσε, επειδή ο βασιλιάς Γκιανέντρα δεν συμβιβάστηκε με τον εθιμοτυπικό ρόλο της βασιλείας (βασιλευομένη δημοκρατία). Η Απόλυτη Μοναρχία είναι χρήσμη, πλέον, μόνο ως "θεωρία.

   Delete
  7. Ἁφενός εἶναι πολύ χρήσιμη ὡς θεωρία, άφετέρου ἡ Ἁπόλυτη Μοναρχία συγγνώμη, μόνο πρωτόγονη δὲν εἶναι, εἶναι έξαιρετικά έξελιγμένο σύστημα !!!! Αὐτὰ ποὺ φέρνετε σἄν παραδείγματα μποροῦν νἄ θεωρηθοῦν σὰν παλινδρομήσεις. Δὲν τὸ ὑπερασπίζομαι, άλλά δεῖτε - ἡ ἀπόλυτη μοναρχία τείνει πρὸς τὸν ἱεραρχικό Μονοθεῐσμό - Μέγα παράδειγμα, ἡ θρησκεία μας, ὁ Χριστιανισμός τῶν οίκουμενικῶν Συνόδων, τοῦ Χριστοῦ, υἰοῦ τοῦ Θεοῦ, Παντοκράτορος κατ'ἐἰκόνα καὶ κατ΄ομοίωσιν τῶν Ῥωμαίων Αύτοκρατόρων.

   Ἅλλο παράδειγμα - τί εἶναι πιὸ έξελιγμένο, ἡ Γαλλία τοῦ Μεσαίωνα ἤ ἥ Γαλλία τοῦ Βασιλᾶ-Ἥλιου ;;

   Delete
  8. ERRATA καθ'ὁμοίωσιν, Βασιληᾶ

   Delete
  9. Ἑπίσης, προσοχή, προσοχή - ἡ ἀπόλυτη μοναρχία εἶναι ἴδιον μεγάλων ἐκτάσεων πολυέθνικῶν καὶ γεωργικῶν, δηλαδή είρηνόφιλων, π.χ. Ῥωσσία, Κίνα, Γαλλία ὡς ἔνα βαθμό- ποὺ ἦταν τὸ μεγαλύτερο κράτος τῆς Εὐρώπης, - Αύτοκρατορία τῶν Ἁψβούργων, Βυζάντιο, Αύτοκρατορική Ῥώμη, Κίνα, ἡ Ἱαπωνία εῖναι ἰδιάζουσα περίπτωση - ἑνῶ ἡ μεικτή, μἤ άπόλυτη, λειτουργική μοναρχία, εἶναι ἵδιον μικροτέρων, μἤ αύτάρκων πολεμικῶν λαῶν. Η Δύση ὁλόκληρη εἶναι τέτοιος λαός. Ὁ φιλελευθερισμός εἶναι παρασιτικός πρὸς τὶς μοναρχίες. Γι αύτό καὶ τώρα προσπαθεῖ νἄ γίνει παγκόσμιο σύστημα καὶ δὲν μπορεῖ. Αύτό εἶναι τὸ βαθύτερο νόημα τῆς Παγκόσμιας Κρίσης. Καὶ ἄν ἔχει δίκιο ὀ κος Κιτσίκης καὶ εἴμεθα μέσα σὲ πλανητικό πόλεμο ποὺ ἔχει τελικό στόχο τὴν Κίνα, αύτό γίνεται ἐπειδή ἡ Κίνα εἶναι ἡ άρχαιότερη αὐτοκρατορία, γι αύτό ἡ ληστρική καὶ παρασιτική Δύση τὴν ἔχει σὰν στόχο καὶ γι αὐτὸ καὶ θὰ χάσει. Ὁ ἱός πεθαίνει χωρίς τὸν ξενιστὴ του.

   Delete
  10. O Χριστιανισμός, αγαπητέ Κωσταντή είναι Χριστιανισμός. Είναι μία ευγενής θρησκεία που εξευγενίζει τον άνθρωπο. Αλλά η Απόλυτη Μοναρχία δεν υπάρχει σήμερα σε κανένα χριστιανικό κράτος και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Μόνο σε τζιχαντιστικά κράτη υπάρχει, ακριβώς επειδή "έφαγε τα ψωμιά της". Το γεγονός ότι υπήρχε κάποτε και σε πολιτισμένα κράτη, είναι επειδή το επέτρεπαν οι συνθήκες, συνθήκες οι οποίες σήμερα έχουν αλλάξει-υπάρχει προηγούμενο. Και το προηγούμενο σημαίνει, ότι το επόμενο θα είναι διαφορετικό από αυτο που προηγήθηκε, από τη στιγμή που έχουν μεσολαβήσει γεγονότα σημαντικά. Από τα κράτη που μνημόνευσες, τα πράγματι αξιοθαύμαστα ως πολιτισμούς, Ῥωσσία, Κίνα, Γαλλία,- Αύτοκρατορία τῶν Ἁψβούργων, Βυζάντιο, Αύτοκρατορική Ῥώμη, Κίνα, ἡ Ἱαπωνία, δεν υπάρχει πουθενά σήμερα η Απόλυτος Μοναρχία. Και εάν επανέλθει κάποτε σε αυτά ο βασιλικός θεσμός, σίγουρα δεν θα είναι όπως τα πολύ παλιότερα χρόνια.
   Φιλικά!
   Χ.Α.

   Delete
  11. Ἕχετε δίκιο. Πίσω ἁπὸ τὴν άπόλυτη μοναρχία, ὄμως, άτελῶς, ἴσως, ὑπάρχει μιὰ ἕγνοια κοινωνικοῦ έξισωτισμοῦ.

   Delete
  12. Αγαπητέ μου κύριε Κωσταντή, συμφωνώ ως προς το τελευταίο σχόλιο σας.
   Εάν είχα να επιλέξω ανάμεσα στην Προεδρική Δημοκρατία και στην Απόλυτη Μοναρχία, θα επέλεγα σαφώς το δεύτερο...Ξεκάθαρα πράγματα.

   Delete
  13. Προτείνω νὰ μεταφέρουμε τὴν συζήτηση στὴν καινούργια ἀνάρτηση, κάτω ἀπὸ τὴν ὁποῖα ἤδη έχει σχολιαστεῖ.

   Delete
 27. Επίσης κύριε Καθηγητά σας εστειλα ενα μήνυμα στο facebook για μία συνέντευξη όταν έρθετε Ελλάδα. Ως επιμελητής Εθνικιστικής αμιγώς Ελληνικής Εθνικιστικής σελίδος, θα ηθελα να μόνον να συζητήσουμε καθώς μέσω του Διαδικτύου σας μαθαίνουν πολλοί και σέβονται την εξαιρετική σας εργασία ως Γεωπολιτικός και Ιστορικός και θα θέλαμε έναν διάλογο, κυρίως Ιδεολογικό και Ιστορικό μαζί σας. Νεαρά παιδιά είμεθα κύριε Καθηγητά(19 χρονών εγώ) με δίψα για μόρφωση και Εθνική Αναγέννηση τίποτε άλλο, θα ήταν χαρά μας εάν δεχόσασταν.

  ReplyDelete
 28. Κωνσταντινουπολίτη, μήνυμα στὸ facebook δὲν ἔλαβα. Εἶμαι ὅμως στὴν Ἀθήνα καὶ εὐχαρίστως νὰ συναντηθοῦμε. Πεῖτε μου πότε θέλετε νὰ περάσετε ἀπὸ τὸ γραφεῖο μου στὸ Ἵδρυμα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 29. Ευχαριστώ για την αποδοχή του αιτήματός μου κύριε Καθηγητά. Το μήνυμα σας το έστειλα στο facebook ως προσωπικό μήνυμα. Τέλος πάντων μεγάλη μου χαρά που και εσείς επιθυμείτε να βρεθούμε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή όπως και πολλοί άλλοι συνομήλικοι εμού, βρίσκομαι στο εξωτερικό λόγω σπουδών. Τις επόμενες εβδομάδες όμως μπορεί να περάσω από Ελλάδα, είχα την εντύπωση ότι βρισκόσασταν εκτός Ελλάδος. Εσείς μέχρι πότε θα βρίσκεστε στο Ίδρυμά σας ?

  ReplyDelete
 30. Μᾶλλον δὲν θὰ εὑρεθοῦμε ἐφέτος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. Πότε φεύγετε για εξωτερικό κύριε Καθηγητά?

  ReplyDelete
 32. Δὲν γνωρίζω ἀκριβῶς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 33. Εμτάξει κύριε Καθηγητά σας ξαναέστειλα μήνυμα, αλλά μάλλον πάλι δεν το είδατε. Θα επισκεφτώ την Ελλάδα, όσο συντομότερα μπορώ.

  ReplyDelete
 34. Αστηρίκτων καἴ βιαστικῶν Ὑποθέσεων συνέχεια, σἔ στύλ Τσιφόρου.

  1) Οἱ τζιχαδιστές καὶ τὸ ἰσλαμικό κρατος άνεξαρτήτως τοῦ ἄν εἶναι ἤ ὄχι Φρανκενστάιν εἶναι ἠ Λεγεώνα τῶν Ξἐνων. Οἰ Γάλλοι, πάντοτε ἐξπέρ στὶς βρωμοδουλειές στὶς αποικίες, ἔχουν προσφέρει τἤν τεχνογνωσία τους. Οἰ βομβιστές αὐτοκτονίας καὶ ἄλλοι τέτοιοι εἶναι έκπαιδευμένοι ἀπὸ Δυτικούς. Ἡ έπιστήμη τῆς ὀργάνωσης τῶν άπελπισμένων τῶν προαστίων μέχρις αύτοκτονίας ἔχει φτάσει σὲ δυσθεωρητα ὔψη. Εἶναι ὁ Νέος Παρθενῶν.

  2. Ἡ δουλειά τῆς Λεγεώνας τῶν Ξένων εἶναι άπλούστατη. Εἶναι νὰ καταλαμβάνει πετρελαιοπηγές σκοτώνοντας ὅ,τι κινεῖται στἤν περιοχή. Αὐτά κάνανε οἱ φαντάροι στὸν Α. Παγκόσμιο μὲ τὰ κατοικημένα ἀμπριά τοῦ άντιπάλου - ὁ Στρατἠς Μυριβίλης τόλεγε σκούπισμα, ἤ φασίνα. Γιὰ νὰ καταλάβεις ἔδαφος, δὲν φτανουν οἱ ἔξυπνες βόμβες, καὶ μέχρι νὰ τελειοποιηθοῦν τὰ ῥομπότ, καὶ έφόσον δἐν μπορεῖς μὲ ναπάλμ ἤ βόμβες νετρονίων, χρειάζεσαι άναγκαστικά πεζικό ἅτακο ἥ τακτικό νὰ κάνει τὴ φασίνα. Γιὰ νὰ στείλεις πεζικό, ὄμως, πρέπει πρῶτα νὰ κηρύξεις πόλεμο. Πράγμα δύσκολο, ὄχι τόσο γιὰ τὸν άντίπαλο, ὄσο γιὰ τοὺς άθώους ψηφοφόρους σου, ποὺ θέλουνε νὰ βλέπουνε τους μονομάχους νὰ σφάζονται μασῶντας ποπ-κορν μὲ χαμηλά λιπαρά.

  3) Ὁ Ἑρντογάν φαίνεται τὴν πάτησε σὰν τὸν δικό μας τὸν Ἁλέξιο Κομνηνό. Ἅφησε τὴ Λεγεώνα τῶν Ξένων, τοὔς άνθρώπους του Θεοῦ, νὰ περάσει ἀπὸ τὰ ἐδάφη του καὶ νὰ πάει νὰ φάει τὸ ἑμιράτο τοῦ Ἅσσαντ, ἴσως μὲ τὸ έξῆς σκεπτικό. - Ἅν τοῦς άφήσω αύτοὺς τοὺς μουρλούς νὰ ῥίξουνε ὄ,τι ἔχει άπομείνει ἀπὸ τὰ ἀραβικά ἐθνικά καθεστῶτα, μὲ τελευταῖο τὸν ¨Ασσαντ, θὰ γίνω ἡγέτης του Ἱσλαμικοῦ κόσμου. (βλ. Βυζαντινός Αύτοκράτωρ). (Δὲν ξέρω μὲ τοὺς σιίτες τοῦ Ἱράν τί σκεφτότανε). Ἑπιπλέον, συνεχίζει, ἔτσι θὰ τὰ ξαναβρῶ μὲ τὸ φιλαράκι μου τὸ Ἱσραήλ, πούχαμε τσακωθεῖ τελευταῖα στὸ Νταβός καὶ μοῦ κρατάει μοῦτρα. Μὲ τοὺς Κούρδους, θὰ ἔχω καλές σχέσεις - θἄ μοῦ λέτε φχαριστῶ, πατέρα, ποὺ μᾶς ἔχεις δείξει τόση καλωσύνη ξεδοντιάζοντας τοὺς Κεμαλιστές.. ὅσο γιὰ τοὺς Ῥώσσους, αύτοί θὰ μοῦ θυμῶσουνε, μέν, άλλά ποιός τούς... κι αύτούς, ἀφοῦ εῖναι αιώνιοι ἐχθροί τῆς Ἁμερικῆς !..Ἥ Ἁμερική θὰ μὲ άφήσει...μὲ ἄλλα λόγια, ὄ ¨Ερντογάν δὲν εἶχε ὕπολογίσει ὄτι ὁ Ὅμπάμα θὰ τάβρισκε μὲ τοῦς Ρώσσους. Αύτό εῑναι μάλλον τὄ κλειδί.

  Ὅλα τοῦ πήγανε στραβά. Ἁφενός, αύτό τὸ φριχτό ποὺ ἔγινε άντιπροχθές μάλλον εἶναι καρα--προβοκάτσια ποὔ στοχεύει στὸ νὰ δημιουργήσει βαθύ ῥήγμα στὶς σχέσεις του μὲ τοὺς Κούρδους, ποὺ τοῦς ἕχουνε ὑποσχεθεῖ, αύτωνῶν, λαγούς μὲ πετραχήλια, ἀνεξαρτησία - καὶ πετρέλαια - οἱ ἴδιοι οἱ Ἁμερικάνοι -ὅπως εἴχανε κάνει οἵ τῆς ¨Ἁντάντ καὶ στὸν Ἁ. παγκόσμιο πόλεμο. Οἱ Κοῦρδοι ἕχουνε γίνει δῶσε θάρρος στὸ χωριάτη νὰ σοῦ ανέβει στὀ κρεββάτι. Ἁπό τὴν ἅλλη, τὰ σχέδια του Ἐρντογάν γιὰ χαλιφάτο κινδυνεύουνε πολύ... Ὅλος ὁ ἱσλαμικός κόσμος τόχει μυριστεῖ πλέον πὼς οἱ τζιχαδιστές εἶναι μουσουλμάνοι γιαλαντζή καὶ ὅτι τοῦς ἄφησε νὰ περάσουνε ὁ Ἑρντογάν [εν γνώσει του, πράγμα ποὺ τὸν κάνει ὕποπτο γιὰ... Κεμαλισμό. Τὸ τελευταῖο του χαρτί λοιπόν εἶναι νὰ τὸ παίξει Κεμάλ.... Ἁλλά τοὐχει μείνει μόνο ἡ Γερμανία, καὶ αὐτή ὄχι έπειδή τὸν συμπαθεῖ, ἀλλά έπειδή δὲν γουστάρει τὴ σύμπραξη Ρώσσων καὶ Ἁμερικάνων. Ἑνῶ ὁ Κεμἀλ εῖχε τότε ὑποστηρίχθεῖ ἔμμεσα ἀπὸ τὴν φρἐσκια ΕΣΣΔ γιατὶ μπλόκαρε τὰ σχἐδια τῶν ἱμπεριαλιστῶν ποὺ ἐκδηλώνονταν μέσῳ τῆς Ἑλλάδας έναντίον καὶ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς ΕΣΣΔ.

  ReplyDelete