Feb 22, 2015

179 - Ὁ βασιλιᾶς εἶναι γυμνός: Ὁ Βαρουφάκης ὡς ταχυδακτυλουργός

179 - Ὁ βασιλιᾶς εἶναι γυμνός: Ὁ Βαρουφάκης ὡς  ταχυδακτυλουργός

 Μεταρρύθμιση ἤ ἐπανάσταση;  Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνιμο δίλημμα τοῦ σοσιαλισμοῦ ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1890, μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἐδουάρδου Μπέρνσταϊν (1850-1932), Γερμανοῦ θεωρητικοῦ τοῦ ἐξελικτικοῦ (ῥεφορμιστικοῦ) σοσιαλισμοῦ ποὺ ἵδρυσε τὴν σημερινὴ σοσιαλδημοκρατία ὡς ἀριστερὸ παρακλάδι τοῦ φιλελευθερισμοῦ-καπιταλισμοῦ, μὲ  τὸ ὁποῖο ἀντετίθετο ὡς ὑπέρμαχος τῆς κοινοβουλευτικῆς ἀστικῆς δημοκρατίας, στὸν ὁλοκληρωτικὸ μονοκομματικὸ σοσιαλισμὸ τῶν δύο τάσεων: φασισμοῦ-ἐθνικοσοσιαλισμοῦ καὶ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου.

Ὁ σοσιαλιστικὸς αὐτὸς ῥεφορμισμὸς διατείνεται ὅτι εἶναι ἐφικτὴ ἡ μετουσίωση τοῦ καπιταλισμοῦ σὲ σοσιαλιστικὴ κοινωνία χωρὶς χρησιμοποίηση βίας, κάτι ἄκρως οὐτοπικό. Οἱοδήποτε κοινωνικὸ σύστημα θὰ ἀμυνθῇ μέχρι θανάτου, μὲ τὴν βία τοῦ χρήματος καὶ τῶν ὅπλων κατὰ οἱασδήποτε προσπαθείας καταλύσεώς του. Οὐδεὶς θὰ περιμένῃ νὰ μαχαιρωθῇ χωρὶς νὰ ἀντιδράσῃ. Τὸ ἐρώτημα ἐὰν εἶναι κανεὶς ὑπὲρ ἤ κατὰ τῆς βίας δὲν ἔχει νόημα. Ἡ βία εἶναι  ὑποχρεωτικὴ γιὰ ἀλλαγὴ συστήματος ἑνῷ ὁ ῥεφορμισμὸς δύναται νὰ ἀποδώσῃ μόνον γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἐπιφανειακῶν ἀλλαγῶν ἐντὸς συστήματος. Οἱ δύο συνιστῶσες τοῦ σοσιαλισμοῦ, δηλαδὴ ὁ φασισμός-ἐθνικοσοσιαλισμὸς τῆς μικροαστικῆ τάξεως, βασισμένος στὴν συνεργασία τῶν λαϊκῶν τάξεων κατὰ τῶν ὀλιγαρχῶν καὶ ὁ μαρξισμός-λενινισμὸς βασισμένος στὴν πάλη τῶν τάξεων τῆς ἐργατικῆς τάξεως, χρησιμοποιοῦν ἐξ ὁρισμοῦ τὴν βία γιὰ τὴν ἐπικράτησή τους καὶ ἀλληλοσφάζονται μονίμως ὡς ἀδελφοφάδες, μεταξὺ τῶν μαυροσκούφηδων καὶ τῶν κοκκινοσκούφηδων, ἐνῷ ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς τὸν ὁποῖο ὑπερασπίζομαι ἐγὼ στὴν Ἑλλάδα, προσπαθεῖ νὰ διαμορφώσῃ μία μαυροκόκκινη συμμαχία κατὰ τοῦ φιλελευθερισμοῦ-καπιταλισμοῦ, συνεπῶς καὶ ὑποχρεωτικὰ κατὰ τοῦ ῥεφορμισμοῦ τῆς σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή, ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς προωθεῖ μία συμμαχία τῶν δύο ἄκρων ἐναντίον τοῦ «δημοκρατικοῦ τόξου», κατὰ τὴν σωστὴ φρασεολογία τοῦ θλιβεροῦ  Γερμανοτσολιᾶ  Εὐαγγέλου Βενιζέλου.

Εἴτε ἡ τετράμηνη ἐκεχειρία ἐφαρμοσθῆ εἴτε ὄχι, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Ἑλλὰς παραμείνῃ μετέωρη, χωρὶς νὰ ἔχῃ ὀπίσω της οἰκονομικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἰσχὺ ποὺ μόνον μία μεγάλη δύναμη δύναται νὰ τῆς ἐξασφαλίσῃ, ὁ ταχυδακτυλουργὸς Βαρουφάκης θὰ παραμείνῃ γυμνὸς καὶ κάποια στιγμὴ κάποιος ἀπὸ τὸ πλῆθος θὰ ἀναφωνήσῃ ὅτι  ὁ βασιλιᾶς εἶναι γυμνός.

Ἡ Ῥωσία ἐτούτη τὴν στιγμὴ ἔχει μεγάλες οἰκονομικὲς καὶ στρατιωτικὲς δυσκολίες στὴν Συρία καὶ τὴν Οὐκρανία καὶ δύσκολα δύναται νὰ βοηθήσῃ ἀποτελεσματικὰ τὴν χώρα μας. Ἡ Κίνα ποὺ ἐνδιαφέρεται νὰ ἁλώσῃ οἰκονομικὰ τὴν Εὐρώπη ὡς σύνολο καὶ ἔχει ἐπιλέξει τὴν Ἑλλάδα ὡς θύρα εἰσόδου στὴν Εὐρώπη θέλει πάσῃ θυσίᾳ νὰ παραμείνῃ ἡ Ἀθήνα στὴν ΕΕ καὶ στὸ εὐρώ. Μένει ἡ Ἀμερικὴ μὲ τὴν Ἀγγλία ποὺ καὶ αὐτὴ εὑρίσκεται σὲ δεινὴ οἰκονομικὴ κατάσταση καὶ ἄν καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ  βοηθήσῃ τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀποδυναμώσῃ τὴν Γερμανικὴ Εὐρώπη καὶ νὰ ἀποτρἐψῃ τὴν ῥωσικὴ κάθοδο στὸ Αἰγαῖο, διστάζει νὰ τὴν ἀποκόψῃ τελείως ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἐνδεχόμενο ἀμερικανικὸ νέο σχέδιο Μάρσαλ πρὸς ὄφελος τῆς Ἑλλάδος ἀπαιτεῖ μία ἰσχυρὰ δημοσιονομικὴ Ἀμερικὴ ποὺ σήμερα δὲν ὑπάρχει.

Τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011 εἶχα δηλώσει στὴν τηλεόραση ὅτι ἠτοιμάζετο στρατιωτικὸ πραξικόπημα, ἀλλὰ τὸ σχετικὸ you tube εἶχε ἀποσυρθῆ, μετὰ ἀπὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι εἶχα πέσει ἔξω στὶς προβλέψεις μου, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα τέτοιο σχέδιο πραξικοπήματος ὑπῆρχε ἀλλὰ εἶχε ματαιωθῆ.

Σήμερα ἡ συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ ἔχει τὶς ἑξῆς δυνατότητες: α) Προσφυγὴ σὲ δημοψήφισμα γιὰ νὰ ἀποφασίσῃ ὁ λαὸς ἐὰν ἐπιθυμῇ τὴν ἐπιστροφή στὴν δραχμή. β) Νὰ κηρύξῃ χρεωκοπία. γ) Νὰ ἐπιστρέψῃ τὸν βασιλέα μὲ δημοψήφισμα ὡς διαιτητὴς τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ὑπεράνω κομμάτων, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν Ἀγγλοσαξώνων Ἄγγλων καὶ Ἀμερικανῶν καὶ τὴν ἀνοχὴ τῆς Ῥωσίας, στὰ πλαίσια μία νέας Γιάλτας στὴν Μαύρη Θάλασσα  καὶ τὸ Αἰγαῖο, ἀλλὰ καὶ συνομοσπονδιοποίηση Ἑλλάδος-Τουρκίας καὶ στρατηγικὴ συμφωνία Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰσραήλ.

Ἐὰν ἡ συγκυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ ἀποτύχῃ στὴν παροῦσα συγκυρία ἀλλὰ καὶ δὲν δυνηθῇ νὰ πραγματοποιήσῃ κανένα ἀπὸ τὰ ἄνω σενάρια, ἀπομένει ἡ δυνατότητα «ἰσραηλοποιήσεως» τῆς Ἑλλάδος. Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὸ 1948 τὸ Ἰσραὴλ ἱδρύθη ὡς σοσιαλιστικὸ κράτος καὶ ἐξειλίχθη σὲ καπιταλιστικὴ κοινωνία γιὰ νὰ λάβῃ τὴν ἀπαραίτητη  οἰκονομικὴ ὑποστήριξη τῶν Ἑβραίων καπιταλιστῶν τῆς Δύσεως. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο δύναται ἡ Ἑλλὰς νὰ κυβερνηθῇ ἀπὸ τὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ Χρυσῆ Αὐγή, μὲ βασιλικὸ πολίτευμα καὶ μὲ τὴν πολιτικὴ ὑποστήριξη, μέσῳ τῆς ἑλληνικῆς δυναστείας, τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν Δυνάμεων, ὡς καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν «ἐθνικῶν καπιταλιστῶν» τοῦ ἐφοπλιστικοῦ μας δυναμικοῦ καὶ τῆς διεθνοῦς ἑλληνικῆς ἰντελλιγκέντσιας. Γιὰ νὰ ἔχῃ ὅμως ἡ τελευταία αὐτὴ λύση δυνατότητες ἐπιτυχίας πρέπει νὰ ἀποδεκατισθῇ κυριολεκτικὰ ἡ «κολωνακιώτικη παρασιτικὴ ἀστικὴ τάξη», κάτι ποὺ δὲν ἠδυνήθη νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ ΕΛΑΣ τοῦ 1944 οὔτε τὸ καθεστὼς τῆς 21ης Ἀπριλίου καὶ ποὺ θὰ ἠδύνατο ἐνδεχομένως νὰ πραγματοποιήσῃ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἐὰν στὴν παραστρατιωτική της ὀργάνωση (ἀναγκαία ὡς ἐκτελεστικὸ βραχίωνα γιὰ τὴν πάταξη τοῦ Κολωνακίου) προσετίθετο μία ἀμείλικτη πολιτικὴ κατὰ τῆς λαθρομεταναστεύσεως, βασισμένη στὴν χρησιμοποίηση μίας διεθνοῦς ἑλληνικῆς ἰντελλιγκέντσιας ἑβραϊκοῦ ἐπιπέδου ποὺ θὰ τῆς ἐπέτρεπε νὰ δημιουργήσῃ μία ἑλληνικὴ πνευματικὴ ἡγεσία ἀπηλλαγμένη ἀπὸ ἀντισημιτικὲς  καὶ  ἀντιτουρκικὲς ἀγκυλώσεις.

Τὸ 1922, ἡ Ἑλλὰς στὴν Μικρασία ὑπῆρξε ἕνα ἀποτυχημένο Ἰσραήλ. Ἡ ἑλληνικὴ ἰσχὺς δύναται σήμερα νὰ οἰκοδομηθῇ στὸν λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ, τὴν Μικρασία, μόνον μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ συνθήματος ὅτι «οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι» καὶ ὅτι «οἱ καλύτεροι Σπαρτιᾶτες εἶναι οἱ Ἰσραηλινοί». Ἐπειδὴ δὲ ὁ μέσος Ἕλλην εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατον νὰ ἐννοήσῃ τὰ ἀνωτέρω, ὅπως οἱ Μακεδόνες ὁπλῖτες τοῦ Ἀλεξάνδρου ἦταν ἀδύνατον νὰ ἐννοήσουν ὅτι ὁ ἡγέτης τους γιὰ νὰ ἐξαπλώσῃ τὸν ἑλληνισμὸ στὴν Ὑφήλιο ἔπρεπε  νὰ χρισθῇ βασιλεὺς τῶν Περσῶν, ἡ μόνη λύση εἶναι νὰ ἐμφανισθῇ ὁ πολιτικὸς ἥρωας μὲ σιδερένια θέληση γιὰ νὰ κραυγάσῃ ὅπως ὁ Ἀθανάσιος Σουλιώτης πρὸς Ἴωνα Δραγούμη, στὸ «Ὅσοι Ζωντανοί»(1911) : «Ὁ βασιλιᾶς Ἀλἐξαντρος ποῦ εἶναι; Αὐτὸς ἤτανε σωστὸς βασιλιᾶς τῆς Ἀνατολῆς πού, ἀφοῦ ἐξευτέλισε τοὺς Ἕλληνες, πῆρε τὴν κόρη τοῦ Δαρείου γυναῖκα καὶ κατάχτησε τὴν Ἀνατολή»!


Δημήτρης Κιτσίκης                                 22 Φεβρουαρίου 2015  

104 comments:

 1. Ὁ κος Τάκης Φωτόπουλος χαρακτηρίζει τὸν κο Βαρουφάκη ὠς σοσιαλφιλελεύθερο νεο-κεϋνσιανό οἰκονομολόγο (βλ. ἰστοσελίδα του). Μὲ βάση τὸν χαρακτηρισμό, καταλαβαίνω ἐξ αἰτίας τῆς ἄγνοιάς μου ὅτι ὑποστηρίζει δηλαδή ὸ Βαρουφάκης κατά τὸν Φωτόπουλο τὴν ἀπρόσκοπτη ἀνάπτυξη τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας κάποιων μέσα στὸ ἐμπορικό-καπιταλιστικό συστημα καὶ τὴν παράλληλη ὕπαρξη μιᾶς κεντρικῆς ἀρχῆς ποὺ θὰ ἐκδίδει χρῆμα καὶ θὰ τὸ μοιράζει κατά τὸ δοκοῦν.

  Ἀμ, ποιὰ εἶναι αὐτή ἡ ἀρχή ; Αύτό πρέπει νὰ δοῦμε. Ὑπάρχει δυαρχία ; Μέρος τῆς ταχυδακτυλουργίας Βαρουφάκη εἶναι νὰ μὴν κατονομάζεται ἡ ἀρχή αὐτή οὔτε δημοσίως οὔτε ἰδιωτικῶς. Καὶ ἐπιμένω στὸ οὖτε ἰδιωτικῶς. Ὁ ΣYΡΙΖΑ ἔχει ἐφεύρει μιὰν ἰδεολογική σύνθεση - τὸν κομμουνιστικό φιλελευθερισμό. Ὁ Τσίπρας ποζάρει στὴν ἀφίσα μὲ τὴ γροθιά προτεταμένη καί θεωρεῖ ἐπιτυχία τήν... προσωρινή διατήρηση τῆς δανειακῆς σύμβασης. Ἴσως καλά κάνει. Ἀλλά γιὰ νὰ μὴν τρελλαθοῦμε, πρέπει νὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα - Ποιά εἶναι ἡ κεντρική ἀρχή που ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ὑπηρετεῖ ; Εἶναι ὅπως ῥωτάγανε παλιά τα παιδιά - ποιανοῦ εἶσαι ἐσύ, παιδί μου ;

  ReplyDelete
 2. Οἱ μαυροσκούφηδες φασίστες, στούς ὁποίους ἀναφέρεται ἡ ἀνάρτηση, παραπέμπουν - δυστυχῶς - ἔστω καί συνειρμικά στούς θρυλικούς μαυροσκούφηδες τοῦ Ἄρη. Σκόπιμη παραπλάνηση ἤ ἀτυχής ἔκφραση; Ὡς γνωστόν τά σκατά μέ τό λιβάνι ἐλάχιστη σχέση ἔχουν...

  ReplyDelete
 3. Ἑδῷ καὶ οἱ Κινέζοι που λιμπίζονται τὴν τρίτη προβλήτα http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=64144680. Ἀκόμα καὶ ὸ Μὰρξ ἔχει λέει κατηγορηθεῖ ἀπό τον Καστοριάδη γιὰ ἀναπτύξιακὴ μανία. Ποιός ἀναπτύσσεται δὲν μᾶς λένε...

  ReplyDelete
 4. Έξι εσωκομματικά χτυπήματα δέχθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τους Μανώλη Γλέζο, Γιώργο Κατρούγκαλο, Δημήτρη Μητρόπουλο, Σοφία Σακοράφα και οι Μίκης Θεοδωράκης και Κώστας Λαπαβίτσας τάσσονται κατά της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους.

  Πηγή: Φωνές «πολέμου» στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους |

  http://www.iefimerida.gr/news/192923/fones-polemoy-ston-syriza-gia-ti-symfonia-me-toys-eyropaioys#ixzz3SZSJRx6B

  ReplyDelete
 5. "Ο Σύριζα εκλέχτηκε λέγοντας θα σκίσουμε τα μνημόνια , αλλά στηρίζετε τους τοκογλύφους"

  https://www.youtube.com/watch?v=DmcpxsEkNCM

  ReplyDelete
 6. " Σκόπιμη παραπλάνηση ἤ ἀτυχής ἔκφραση; " Ὄχι Ζαρατοῦστρα, ἀναφέρομαι στοὺς μαυροσκούφηδες (φασίστες) καὶ τοὺς κοκκινοσκούφηδες(κομμουνιστές) τῶν Ἁδερφοφάδων τοῦ Καζαντζάκη. Προσωπικὰ εἶμαι θαυμαστὴς τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη, ἀλλὰ δἐν χρησιμοποιῶ ἐκφράσεις περὶ σκατῶν καὶ λιβανίου. Ὁ πολιτικὸς διάλογος, κατὰ τὴν γνώμη μου, δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιῇ εὐτελεῖς ὕβρεις ἀλλὰ δικαιολογημένους χαρακτηρισμοὺς ὡς Γερμανοτσολιάδες, Ῥάλληδες κλπ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τοὺς χαρακτηρισμοὺς γερμανοτσολιάδες, δωσίλογοι πού κατὰ καιροὺς χρησιμοποιεῖτε τοὺς θεωρῶ καὶ ἀδικαιολόγητους καὶ ἀπαράδεκτους γιὰ πρόσωπα τοῦ παρόντος. Πολὺ περισσότερο ὑβριστικοὺς καί εὐτελεῖς ἀπ΄τὰ « σκατὰ καὶ τὸ λιβάνι». Μὲ ἐνοχλεῖ δὲ ἰδιαίτερα ἡ α λὰ κὰρτ χρήση τους. Πόσες φορὲς ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἔτσι ὁ ΓΑΠ καὶ δικαιότατα ἀγανακτεῖτε ( πλὴν τῶν περιπτώσεων πού λοιδωρεῖται ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς ἑλληνόψυχους τοῦ ἰστολογίου…τότε γράφετε ὅτι θὰ τὸν κρίνει ἡ ἱστορία). Τὸν Βενιζέλο ὅμως ἢ τὸν Σημίτη γιατί δὲν περιμένετε νὰ τοὺς κρίνει ἡ ἱστορία, καὶ σπεύδετε ὄχι νὰ ἀγανακτήσετε, ἀλλὰ νὰ τοὺς χαρακτηρίσετε γερμανοτσολιάδες; Ἔτσι γίνετε ὁ πολιτικός διάλογος;

   Ἡ ἀκριβὴς ἔκφραση εἶναι «…γίναν τὰ’ ἀγγειὰ μας θυμιατὰ καὶ τὰ σκατὰ λιβάνι…». Δὲν πρόκειται περὶ ὕβρεως ἀλλὰ γιὰ παροιμιώδη λαϊκὴ ἔκφραση, τῆς ὁποίας τὸ νόημα ἀποδίδεται καὶ μὲ τὸ « γίναν οἱ βλάχοι δήμαρχοι καὶ οἱ γύφτοι καπετάνιοι…» Ἀποδίδει πιστὰ τὸ χάσμα ποιότητας, ἤθους, ἀξίας καὶ προσφορᾶς μεταξὺ τῶν ἐν Ἑλλάδι φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν. Γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει καὶ παρεξήγηση στὴν ἀνάγνωση τῆς παροιμίας διευκρινίζω ὅτι τὰ ἀγγειὰ ( καθίκια ) μετὰ τοῦ ἀναλόγου περιεχομένου ἀντιπροσωπεύουν τοὺς φασίστες καὶ τὸ λιβάνι τοὺς κομμουνιστές. Τοὺς κομμουνιστὲς τοῦ Ἄρη καὶ ὄχι τοὺς σημερινοὺς κομμουνιστὲς τοῦ Περισσοῦ βεβαίως βεβαίως πού καλὰ κάνει ὁ Τζίμης ὁ Πανούσης καὶ τοὺς ξεχέζει πατόκορφα στὸ πρόσφατο τραγουδάκι ἐδῶ πού ἀναστάτωσε τὸ διαδίκτυο. Τὰ ρεζίλια τοῦ Περισσοῦ κατάφεραν ἕνα κόμμα ἱστορικὸ νὰ τὸ φέρουν κάτω ἀπὸ τὸ Ποτάμι τοῦ Στ. Θεοδωράκη καὶ τὰ οὔγκανα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Καὶ βέβαια τὸ σημερινὸ ΚΚΕ – καὶ ὄχι αὐτὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἄρη – εἶναι πολὺ χειρώτερο καὶ ἀντιδραστικώτερο ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκρατικὸ ΣΥΡΙΖΑ.

   Νὰ σημειώσουμε ἀκόμα ὅτι καὶ ὁ μπομπολάνθρωπος Στ. Θεοδωράκης ἦταν ὁ πρῶτος πού ξέπλυνε, ἔλουσε καὶ σιδέρωσε τὸν « ἀντισυστημικὸ» Μιχαλολιάκο στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2012, πίνοντας μαζί του στοὺς ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ἕνα φλυτζάνι ζεστὸ καφέ. Μῆνες ἀργότερα ὁ ἴδιος μπομπολάνθρωπος ξέπλυνε καὶ τοὺς λιμενικούς πού ἄφησαν ἀβοήθητα τά γυναικόπαιδα νά πνίγονται μπροστά στά μάτια τους στὸ Φαρμακονήσι. Πάλι στό μπομπολοκάναλο… Καὶ αὐτῶν τῶν ἀεριτζίδικων συστημικώτατων κομμάτων( ΠΟΤΑΜΙ, ΧΑ) κατάφερε τὸ σημερινὸ ΚΚΕ νὰ τρώει τὴν σκόνη τους. Καὶ τοῦ φταίει ὁ Τζίμης ὁ Πανούσης καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ…

   Delete
  2. Καλὸν εἶναι ὅταν μιλᾶτε γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἐθνικιστές, ὑποστηρικτὲς τοῦ ΛΣ ἢ ὄχι, νὰ χρησιμοποιῆτε καλλίτερες ἐκφράσεις. Τὸ ὕφος τοῦ ἐπιτηδευμένου ἀριστεροῦ «ἐπιπεδάτου» ποὺ βλέπει ἀφενὸς σὰν σκουλήκια καὶ κτήνη τοὺς ἐθνικιστὲς καὶ ἀφετέρου τὴν ἀριστεράτζα πάσης ἀποχρώσεως τιμητὴ τῶν πάντων, γίνεται ὁλοένα πιὸ ἀποκρουστικόν, ὅταν μεταξὺ ἄλλων, ἔχει ἀποδειχτεῖ μὲ ἐκτενεστάτη ἐπιχειρηματολογία γιατὶ ὁ Τζέφφρυ (ποὺ ἐσεῖς ὑπερασπίζεστε), εἶναι προδότης καὶ δωσίλογος.

   Ὁ ἄνθρωπος ποὺ μὲ ἀφορμὴ μόνον τὸ 28% τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους σὲ γαλλογερμανικὲς τράπεζες κατάφερε νὰ μετατρέψῃ ἕνα τμῆμα ἐθνικοῦ χρέους (ἀπολύτως διαχειρισίμου) σὲ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες σὲ καθολικὸν ἐθνικὸν χρέος ἀπέναντι σὲ 14 χῶρες τῆς ΕΕ μὲ συνεπαγομένην ἀπώλειαν ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ ἐπιβαλλομένους ὅρους ἀγγλικοῦ δικαίου εἶναι ΠΡΟΔΟΤΗΣ καὶ ΔΩΣΙΛΟΓΟΣ.

   Βεβαίως σὲ προηγούμενα ἄρθρα τοῦ κου Κιτσίκη γιὰ τὸν Τζέφφρυ, ἀπέδειξα μὲ ἐπιχειρήματα καὶ στοιχεῖα τὸν σκοτεινὸν ρόλο αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου στὴν ὑπογραφὴν τῆς α´ δανειακῆς συμβάσεως, ἀλλὰ ἐκεῖ ἡ ἐπιλογή σας ἦταν νὰ σιωπήσετε. Τὸν πολιτικὸν διάλογον μᾶλλον τὸν θυμᾶστε ἐσεῖς à la carte.


   Ὁ παππούς μου ὑπῆρξε πρωτοπαλήκαρο τοῦ Ἄρεως Βελουχιώτη καὶ στέλεχος τοῦ ΚΚΕ κι ἐγὼ σὰν ἐγγονός του ντρέπομαι γιὰ τὴν ἐπιλογήν του αὐτή, γιατὶ ἔχω γνώσι ἐκ τῶν ἔσω. Θεωρῶ τὸ ΚΚΕ τοῦ '20 καὶ τοῦ '40 ἐξίσου ρυπαρὸ μὲ τὸ σημερινό, ἐνδεχομένως πολὺ πιὸ ρυπαρόν. Νὰ μὴν ξεχνοῦμε τὴν χαιρεκακίαν του γιὰ τὴν Μικρασιατικὴν Καταστροφήν, νὰ μὴν ξεχνοῦμε πῶς χαρακτήριζαν τὸ ΟΧΙ τοῦ Μεταξᾶ καὶ τὸν πόλεμο τοῦ '40. Νὰ μὴν ξεχνοῦμε τὸν ρόλο τῶν Μπεναρόγια καὶ Βεντούρα καὶ ἄλλων λεβεντόπαιδων ποὺ σαμπόταραν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια Μακεδονικὸν Ἀγώνα, Βαλκανικοὺς Ἀγῶνες καὶ πάει λέγοντας. Τὸ φαιδρὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὁ Θεοδωράκης πίνει καφεδάκια μὲ τὸν Μιχαλολιάκο ἀπευθύνεται σὲ καθυστερημένους. Ὁ Τζίμης Πανούσης ποὺ ἐπικαλεῖστε ἔχει παρελάσει ἀπὸ τὰ πλέον ξευτελισμένα, καρασυστηματικὰ κανάλια καὶ δημοσιογράφους. Θὰ τὸν ποῦμε συστηματικόν; Δὲν νομίζω. Μὲ αὐτὴν τὴν λογικὴν ὅμως εἶναι καὶ αὐτὸς σὰν τὰ μοῦτρα των. Τὸ ἐνδεχόμενο βεβαίως ὁ Μιχαλολιάκος νὰ δίνῃ συνέντευξι στὸ ρετάλι τοῦ Μπόμπολα γιὰ νὰ τὸν δῇ περισσότερος κόσμος παραμονὲς τῶν ἐκλογῶν τὸ ἀποκλείουμε, ὅπως ἀποκλείουμε ὅτι ὁ μπομπολάνθρωπος τὸν κάλεσε γιὰ νὰ τὰ οἰκονομήσῃ, ἔτσι; Εἶναι τοῖς πάσι γνωστὸν ὅτι συνέντευξιν ποὺ δίνει ὁ Μιχαλολιάκος σπάει τὰ κοντὲρ τηλεθεάσεως καὶ ὅτι μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ «πείραμα» (ποὺ ἀπέδειξε ὅτι ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΛΣ δημιουργεῖ ὑψηλὴν τηλεθέασιν) δὲν διενοήθη κανένα ἀπὸ τὰ κανάλια ἐθνικῆς ἐμβελείας νὰ τὸν ξαναπροσκαλέσῃ γιὰ συνέντευξι. Τουναντίον, ἔπεσε πόρτα.

   Delete
  3. Μποῦρδες... Ποιός σοῦ εἶπε ὅτι ὑποστηρίζω τόν πολιτικό διάλογο μέ ὁποιονδήποτε; Ὅταν δέν ἔχω σοβαρές ἀπόψεις νά ἀντικρούσω ἤ νά κατανοήσω, ἤ ἔχω ἀπέναντι μου ἐμμονικούς τύπους, τότε δέν ἔχω λόγο νά κάνω διάλογο. Καί θά χρησιμοποιῶ ὅτι ἐκφράσεις θέλω. Ποτέ δέν ἔκανα πρῶτος προσωπικές ὑποδείξεις ἐδῶ μέσα. Ἀνταπάντησα ὅμως ὅποτε δέχθηκα...

   ΥΓ Ὁ Πανούσης δέν τό παίζει ἀντισυστημικός, ὁ ζουμπᾶς τοῦ Λ.Σ τό παίζει ...

   Delete
  4. Ἀκριβῶς ἐκεῖ ἔγκειται ἡ ὑποκρισία σας καὶ ἡ ὑποκρισία τῆς ἰδεολογικῆς σας φατρίας. Ὁ Τζιμάκος ὁ Πανούσης ὄντως δὲν εἶναι συστηματικός. Ἐντούτοις ἔχει ἐργαστεῖ ἐπὶ μακρῷ καὶ ὄχι περιαστασιακῶς σὲ ναυαρχίδες τοῦ συστήματος (ραδιοφωνικοὶ σταθμοί, τηλεοπτικὰ κανάλια), ἔχει δώσει πολλάκις συνεντεύξεις σὲ καρασυστηματικὲς φιγοῦρες τοῦ συστήματος καὶ οἱ παραστάσεις του ἔχουν ἁλμυρὴ τιμὴ ποὺ δὲν εἶναι προσιτὲς στὴν λαϊκούρα (γιὰ 'μένα δικαίως, διότι τὸν θεωρῶ εὐφυὴ ἄνθρωπον καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πληρώνεται ἐξίσου μὲ ἄλλους ἀταλάντους). Ὁ Μιχαλολιάκος ποὺ εἶναι ζήτημα ἂν ἔχῃ δώσει συνεντεύξεις σὲ συστηματικὰ κανάλια ὅσες εἶναι τὰ δάκτυλα τῆς μιᾶς παλάμης εἶναι γιὰ 'σᾶς παιδὶ τοῦ συστήματος καὶ ἐνδεχομένως «τὸ μακρὺ χέρι τοῦ συστήματος», ὅπως καταδεικνύει ἡ μόνιμος καὶ στείρα φρασεολογία τῆς ἀριστερᾶς. Ὑποκρισία καὶ ἀριστερὸς ἀλακαρτισμὸς σὲ ὅλον του τὸ μεγαλεῖο. Δὲν ξέρω καὶ πολλοὺς τοῦ συστήματος νὰ ἔχουν περάσει 4 χρόνια στὴν φυλακὴν ὡς προφυλακισμένοι δίχως καταδικαστικὴν ἀπόφασιν. Εἶναι ἡ 3η φορὰ ποὺ δεξιὰ καθεστῶτα σέρνουν τὸν Μιχαλολιάκο στὴν μπουζοὺ δίχως στοιχεῖα καὶ εὔχομαι νὰ εἶναι ἡ τρίτη φορὰ ποὺ θὰ δικαιωθεῖ, ἂν καὶ δυστυχῶς αὐτὴν τὴν φορὰ ὑπάρχει ἀσυλλήπτως ὀργανωμένη παράγκα.

   «Ἔπρεπε κάτι νὰ τοὺς ποῦμε».

   Delete
  5. Α δέν καταλαβαίνεις κιόλας τί γράφω...Βάλε τό κεφάλι κάτω ἀπό τήν βρύση καί ἄσε τό κρύο νερό νά τρέξει γιά νά συνέλθεις...ἀλλιῶς θά συνεχίσεις καί νά γράφεις ἀσυναρτησίες, καί νά μήν καταλαβαίνεις τί γράφει ὁ ἄλλος...

   Delete
 7. Ὁ Ἄρης Βελουχιώτης ἐμφανίζεται στὰ βουνά ἐξ ὅσων γνωρίζω μὲ δύο ἰδιότητες. Τοῦ ἀρνητῆ τῆς ἐξουσίας (γερμανικῆς, ἰταλικῆς καὶ παλαιοκομματικῆς) καὶ τοῦ ἐγκαθιδρυτοῦ νέας ἐξουσίας. Δὲν βρίσκεται, ὄμως, τὸ δίλημμα ἐξουσία- μὴ έξουσία πίσω ἀπό τὸ τεταμένο τῶν διαπραγματεύσεων Βαρουφάκη ; Εἶναι γενικόλογη ἡ διατύπωσή μου ; Ἄν δὲν κάνω λάθος, ὁ κομμουνιστής καὶ ὁ φασιστής ἐγκαθιδρύουν νέα έξουσία ἐνεργώντας σὰν νὰ ὐπῆρχε ἤδη. Ὁ φιλελεύθερος πιστεύει ἀντιθέτως ὄτι εἶναι ἀναρχικός. Δὲν θεωρεῖ ὅτι ἔχει ὠς ἀποστολή νὰ θυσιαστεῖ γιὰ μιὰν ἄλλη ἐξουσία ἀπό αὐτή ποὺ ἀσκεῖται τῶρα καὶ αἰωνίως ἐπί τῆς γῆς. Ἐξ οῦ καὶ ἡ διάσταση ἀπόψεων στὸ ἐσωτερικό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ κομμουνιστῶν καὶ ὀπαδῶν τοῦ... Λάιμπνιτς ! ("Ζοῦμε στὸν καλύτερο δυνατό κόσμο"). Oἱ μὲν θεωροῦν ὅτι ὅλα αὐτά ἀποσκοποῦν σὲ μιὰ τελική νίκη τῶν δυνάμεων τοῦ φωτός ἐπί τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους. Οἱ δὲ, ὅτι... ὅλα εἶναι θεάρεστα ! Ἄν κάνω λάθος, διορθώστε με.

  ReplyDelete
 8. Ἐπιβεβαιώνετα σήμερα πόσο δίκαιο εἶχε τὸ ΚΚΕ, ἀπὸ τὴν πρώτη ἤδη στιγμή, ὅταν ἀνέλυε σωστὰ τὴν ἀνεμοδοῦρα ποὺ ὀνομάζεται Σύριζα: 1 - Ὁ Σύριζα εἶναι ἡ μετενσάρκωση τοῦ ἀνδρεϊκοῦ ΠΑΣΟΚ 2 - Μία συμμαχία τοῦ ΚΚΕ μὲ τὸν Σύριζα θὰ παρέσυρε τὸ ΚΚΕ στὴν προδοσία τῶν ἀρχῶν του καὶ στὴν πλήρη καταστροφή του.

  Ἀπὸ τὸ 1968, ὅταν ὁ εὐρωκομμουνισμὸς ἐνεφανίσθη μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ καὶ κατόπιν τοῦ Συνασπισμοῦ καὶ τέλος τοῦ Σύριζα, ἡ σταδιακὴ άπομάκρυνση ἀπὸ τὸν μαρξισμό-λενινισμὸ καὶ τὴν πορεία πρὸς τὴν σοσιαλδημοκρατία τῶν ἀποσχισθέντων κομμουνιστῶν, ἔφερε τὴν τραγωδία τοῦ σημερινοῦ Σύριζα. Ἕνα μεγάλο εὖγε λοιπὸν στὸ σοφὸ ΚΚΕ!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "2 - Μία συμμαχία τοῦ ΚΚΕ μὲ τὸν Σύριζα θὰ παρέσυρε τὸ ΚΚΕ στὴν προδοσία τῶν ἀρχῶν του καὶ στὴν πλήρη καταστροφή του."

   Εχρειάζετο να συμμαχήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ για να καταφέρει τέτοιο πράγμα;

   Delete
 9. Τό ΚΚΕ εἶναι - τρόπος τοῦ λέγειν - ἀπείρως σοσιαλδημοκρατικώτερο ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως ὅλα τά κόμματα πού ἀναλαμβάνουν ἐξουσία ἐξ ἄλλου - μέ τήν ἀνάληψή της ἔκανε τήν κωλοτούμπα. Ἐδῶ ὅλες οἱ μεγάλες ἐπαναστάσεις κωλοτουμπιάζουν καί καταλήγουν νομοτελειακά σέ δικτατορίες. Ἱστορικός νόμος. Ἐξουσία σημαίνει κωλοτούμπα. Αὐτό δέν εἶναι ἀπαραίτητα κακό ἄν παραχθεῖ ἱστορικό ἀποτέλεσμα κοινωνικά ἐπωφελές.

  Ξεκαθαρίζω λοιπόν ὅτι γιά μένα τό πρωταρχικό κριτήριο δέν εἶναι ἡ διάπραξη κωλοτούμπας, ἡ συνέπεια ἤ ἡ ἀσυνέπεια λόγων καί ἔργων, ἀλλά ἡ ἀποτελεσματικότητα -μετά ἤ ἄνευ κωλοτούμπας - σέ σχέση μέ τά κοινωνικά προβλήματα ὅπως ἐγώ τά ἀντιλαμβάνομαι

  Τά κόμματα τοῦ ΓΑΠ, τοῦ Σαμαρᾶ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀστικά ( συντηρητικά, ἤ σοσιαλδημοκρατικά ἤ ὁτιδήποτε σχετικό...). Οἱ κωλοτοῦμπες εἶναι συστατικό τῆς λειτουργίας τους, ἐντός τῶν ὁρίων πού-γιά κάθε ἕνα ἀπό αὐτά - προσδιορίζει τό σύστημα. Οἱ κωλοτοῦμπες πραγματοποιοῦνται ἅμα ἀνέβουν στήν ἐξουσία. Καί τρόπον τινα νομιμοποιοῦνται ἀπό τήν λαϊκή ψῆφο στίς ἑπόμενες ἐκλογές.
  Συνεπῶς τά ἀστικά κόμματα κρίνονται καί γιά τίς κωλοτοῦμπες τους ἀλλά κυρίως γιά τά συνολικά ἀποτελέσματα πού παρήχθησαν κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας τους. Οἱ κωλοτοῦμπες ἤ μή τοῦ καθενός παίρνουν τό ἀνάλογο πρόσημο στό τέλος τῆς θητείας.

  Μέ τό σημερινό ΚΚΕ τά πράγματα διαφέρουν. Διότι τό σημερινό ΚΚΕ ἔχει πραγματοποιήσει τήν μεγαλύτερη κωλοτούμπα ὅλων. Καί τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἐκτελεῖ τήν κωλοτοῦμπα, προτοῦ ἀνέβει στήν έξουσία. Δηλαδή, ἕνα φύσει ἐπαναστατικῆς ἰδεολογίας κόμμα στηρίζει ἐμπράκτως τόν ἀστικό κοινοβουλευτισμό καί παράλληλα ἐπωφελεῖται καί ἀδρανοποιεῖται, συμμετέχοντας μέ διάφορους τρόπους στίς διαδικασίες του.

  Ἄν λοιπόν τό κριτήριο πού ἐφαρμόζει τό σημερινό ΚΚΕ στήν κριτική τῶν ὑπολοίπων κομμάτων εἶναι " οἱ κωλοτοῦμπες" , θά πρέπει νά ψέξει πρῶτα ἀπ' ὅλα τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του...
  Στούς διαπρεπέστερους κωλοτοῦμπες - τούς ἀραχτούς "ἐπαναστάτες" τοῦ Περισσοῦ, πού μαζύ μέ τόν ἀπό παλιά κωλοτουμπιασμένο Σαμαρᾶ ἑτοιμάζονται νά κανιβαλίσουν τόν ἄρτι κωλοτουμπιασμένο Τσίπρα - ἀντί γιά τραγούδι ἕνα ποιηματάκι ἐξαιρετικά ἀφιερωμένο...

  ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ

  Τώρα εἶναι ἥσυχα…
  Ἡ θάλασσα λείπει μακρυὰ
  καὶ τὰ κοράκια δὲν τρῶνε σάπια συκώτια ἀπ’ τὸ οὐίσκυ.
  Τὸ κόμμα διασπάστηκε στὰ χίλια
  καὶ ὁ Μπερλίγκουερ ἔπλεξε μὲ τὸ βελονάκι κουβέρτα
  νὰ κουκουλώσουμε τὶς ταξικὲς ἀνησυχίες μας.
  Ἡσύχασε. Μὲ λίγη ρέγουλα θὰ τὴν σκαπουλάρουμε.

  Ἡ τάξη πού θἄφερνε τὴν ἀλλαγὴ ἀποκοιμήθηκε.
  Μποροῦμε καὶ μεῖς νὰ παίξουμε τὴν ἡγεσία.
  Κοιμήσου… τώρα εἶναι ἥσυχα. Ἡ ἐποχή μας. Νάνι φαῒ καὶ πήδημα.
  Οἱ τραμποῦκοι προσεύχονται στὸ μαξιλάρι μας
  καὶ οἱ δολοφόνοι δουλεύουν γιά μᾶς.

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ

  ReplyDelete
 10. Καταγγελία βόμβα Ιωάννη Λαγού στη Βουλή.
  "Πούλησαν το σταθμό τους σε offshore εταιρεία. Το ΚΚΕ είναι πάνω από το ελληνικό κράτος;"

  https://www.youtube.com/watch?v=_KgjPi1uoyc

  ReplyDelete
 11. Ἴσως καμιά φορά δίνουμε ὑπερβολική βάση στά γεγονότα καὶ ἀμελοῦμε τὶς ἰδέες ποὺ βρίσκονται πίσω ἀπό τά γεγονότα.Ἡ κυρίαρχη ἰδέα εἶναι ὅτι δὲν μποροῦσε γιὰ δεύτερη φορά ὁ Μανώλης Γλέζος νὰ σκίσει τὴ δανειακή σύμβαση ὅπως εἴχε σκίσει κάποτε τὴ ναζιστική σημαῖα. Καὶ αὐτό διότι ἡ δανειακή σύμβαση εἶναι πλέον ἱδρυτική πράξη τῆς ἑλληνικῆς, λέει, δημοκρατίας. Δὲν μποροῦσε νὰ μὴν άναγνωρίσει τὴ δανειακή ὁ Τσίπρας διότι χωρίς τὴ δανειακή δὲν θὰ εἶχε ἐκλεγεῖ. Ὁ λαός τὸν ψήφισε γιὰ νὰ τὴν κρατήσει μέχρι να βρεθεῖ καλύτερος ἀφέντης. Μιὰ χαρά τὸ πάει.

  ReplyDelete
 12. Μέ ἄλλα λόγια ἡ δανειακή εἶναι τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας. Ἄμα τὴν ἔσκιζε ὁ Γλέζος θάτανε σὰν νὰ ἔσκιζε τὴν ἑλληνική σημαῖα καὶ νὰ ἄφηνε ἀνέπαφη τὴ χιτλερική.

  ReplyDelete
 13. "[. . .] Κι ἐμεῖς ἔχουμε καὶ πρέπει νὰ ἔχουμε ἐδαφικὲς διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς Τουρκίας. Διαφορετικὰ θὰ εἴμασταν πολιτικῶς μαλάκες."

  Θέλω να μάθω πως ημπορούμε να έχουμε εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της Τουρκίας εφόσον υποδεχόμαστε μια συνομοσπονδία με την Τουρκία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν γνωρίζω ποῖος ἰσχυρίσθη ὅτι πρέπει νὰ ἔχουμε ἐδαφικὲς διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς Τουρκίας. Ὥς πρὸς τὴν μόνιμή μου πρόταση γιὰ συνομοσπονδία μὲ τὴν Τουρκία, ἐπαναλαμβάνω γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅτι "ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει ἐνῷ τὸ μῖσος συρρικνώνει". Δηλαδὴ ἐὰν ἐπιτεθῇς κατὰ γυναικὸς καὶ τὴν βιάσῃς θὰ τὴν χάσῃς. Ἐὰν τὴν ἀγκαλιάσῃς θὰ τὴν κερδίσῃς. Ἰδίως ἐὰν αὐτὴ ἀναγνωρίσῃ ὅτι δὲν εἶσαι μαλάκας.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 14. Τί διεκδικήσεις ; Τὸ νὰ λέμε ὅτι μποροῦμε - ποιοί - νὰ ἔχουμε ὁποιαδήποτε ἀξίωση ὡς κράτος πέρα ἀπό τὸ προβληματικόν τοῦ φιλοσοφικοῦ ζητήματος ποὺ ἀνακύπτει σκοντάφτει στὸ ἀπλούστατο γεγονός ὅτι χρηματοδοτούμαστε ἀπό τὴ Γερμανία. Δὲν ξέρω ποιός ἄλλος χρηματοδοτεῖ τοὺς διάφορους ἑλληνικούς ὀργανισμούς. Ἑφόσον εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ ἔχουμε δικό μας νόμισμα, μποροῦμε νὰ μιλάμε γιὰ διάφορες ἰδεολογίες, ἀλλά κράτος δὲν ἔχουμε. Ἑκτός κι ἄν γίνουμε πολιτεῖα τῶν ΗΠΑ. Καὶ διεκδίκηση γιὰ μὰς νὰ σημαίνει ἄσκηση πίεσης στὸν ἡγεμόνα προκειμένου νὰ μᾶς βελτιώσει τὴ θέση ἔναντι τοῦ γείτονος. Ἐγώ προσωπικά θεωρῶ ὅτι καλῶς δὲν ἔχουμε κράτος, διότι εἶμαι κατά τῆς ἐξουσίας. Ἀλλά δὲν καταλαβαίνω γιατί δὲν συζητάμε γιὰ τὸ ἀπλούστατο γεγονός - ὅτι ὅσοι ἔχουν στὶς τσέπες τους λεφτά, ἔχουν εὐρώ, καὶ τὰ Εὐρώ τὰ κόβει ἡ Γερμανία.Μόνον ὠς πράκτωρ τοῦ δολλαρίου μπορεῖ νὰ σταθεῖ ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας Ἕλληνας δὲν θέλει τὴ δραχμή διότι αὐτοί ποὺ τὴ θέλουν ξέρουν πάρα πολύ καλά ὅτι δὲν μποροῦν ἑλληνικές δυνάμεις νὰ περικλείσουν τὸ ἴδιο τους τὸ κράτος - ἐκτός καὶ ἄν γίνει κάτι ἀνάλογο μὲ τὸ πραξικόπημα τοῦ 1967 καὶ στηριχθεῖ ἕνα εἶδος χοῦντας ἀπό μιὰ ξένη δύναμη. Ὁπότε καὶ πάλι ἡ δραχμή θὰ ἐξαρτᾶται ἀπό ξένο νόμισμα. Οἱ Γερμανοί τὸ ξέρουνε καὶ μὰς κάνουνε ὅ,τι θέλουνε. Γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπό τὸ ἀδιέξοδο ἔπρεπε νὰ προσφέρουμε μιὰ λύση ΚΑΙ στὴ Γερμανία ἡ ὁποία ἀπό τὴ μεριά της πολύ καλά κάνει καὶ ἀμύνεται ἔναντι τῆς ἀδηφάγου Ἀμερικῆς. Τὰ περί ἐθνικῶν διεκδικήσεων ἔχουν θεατρική χροιά τόσο ἐπί ἐθνικοῦ ὅσο καὶ ἐπί διαπραγματευτικοῦ ἐπιπέδου. Ἐφόσον δὲν μποροῦμε νὰ προσφέρουμε μιὰ λύση στη Γερμανία, εἶναι λογικό ἡ Γερμανία νὰ μὰς φτύνει. Τῆς ζητάμε νὰ παραδώσει τὴ νομισματική της κυριαρχία στὴν Ἀμερική σὰν καὶ μάς. Καὶ λέει, τρελλή εἶμαι ; Γι αυτό και ἔλεγα ὅτι τὸ ἑλληνικό πρόβλημα ταυτίζεται μὲ τὴ σχέση εὐρώ-δολλαρίου. Ἡ δανειακή σύμβαση εἶναι καταστατικό ἔγγραφο ποὺ ῥυθμίζει αὐτή τὴ σχέση πάνω στὸ πτῶμα μας - φέρει τὶς ὑπογραφές ΔΝΤ καὶ Ε.Ε. Τὸ ὅτι παίρνουμε τὴ θέση πότε τῆς Ἀμερικῆς πότε τῆς Γερμανίας εἶναι πάρα πολύ μεγάλη ἀνοησία ἐκ μέρους μας. Θὰ ἔπρεπε ἀντιθέτως νὰ προσφέρουμε μιὰ λύση καὶ στὶς δύο γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε.

  Ἐκεί σκοντάφτουμε στὸ Πεντάγωνο. Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ πρόβλημά μας εἶναι ἡ στρατιωτική κυριαρχία τῶν ΗΠΑ ἐπί τοῦ πλανήτου. Καὶ αὐτό τὸ πρόβλημα τῶρα τὸ χρησιμοποιοῦμε σὰν.... ἀτοῦ γιὰ νὰ ἀπειλήσουμε τὴ Γερμανία ! Οἱ διαδηλώσεις στὸ Σύνταγμα θυμίζουνε κάμποσο τὶς ῥοζ κινητοποιήσεις...

  ReplyDelete
 15. Ψήφισαν συνέχιση του μνημονίου οι αθεόφοβοι. Έτσι , μέσα σε διάστημα μόλις 20 ημερών ξεβρακώθηκαν πλήρως και χάθηκε η αριστερή αντίδραση που προέβλεπαν οι ίδιοι με θράσος και χωρίς ντροπή. Αύριο το ΚΚΕ θα καταθέσει πρόταση νόμου για κατάργηση του μνημονίου. Σίγουρα θα ψηφιστεί από τους βουλευτές του ΚΚΕ και της χρυσής αυγής. Απορρώ τι θα ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ και οι βουλευτές του Σύριζα , κυρίως η κομμουνιστική τάση. Έχει ξεχειλωθεί το πράγμα εντελώς. Πάει και το 751 κατώτερος μισθός , πάνε οι επαναπροσλήψεις των καθαριστριών , πάει το δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά , πάνε όλα στο καλάθι των αχρήστων τελικώς , κι όλα αυτά αποδεικνύονται ως προφάσεις του Σύριζα και προπαγανδιστικά αφηγήματα για να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Αυτός ήταν ο σκοπός.

  Απλώς θα περίμενε κανείς από τους ψηφοφόρους του , να τους υπενθυμίσει ότι δε τους ψήφισε για αυτό. Αν ήταν έτσι ρε παιδιά , τότε γιατί κάναμε εκλογές; Είμαστε σοβαροί; Ας αλλάζαμε το όνομα από τρόικα σε τρεις θεσμούς και τελειώναμε εκεί. Η χώρα θα ήταν πολύ καλύτερα οικονομικά και με καλύτερες προοπτικές , ενώ τώρα έχει μείνει πίσω κατά 3 δισ. ευρώ καθώς δύο μήνες τώρα κανείς δε πληρώνει τίποτα. Τα δημόσια ταμεία πάτωσαν. Δηλαδή έχει χαθεί τελείως η αξιοπρέπεια στη πολιτική σκηνή της χώρας και βλέπουμε ότι το μνημόνιο αυτό καθ΄αυτό αποτελεί το σταθερό επιχείρημα όλων των κομμάτων για να πάρουν την εξουσία.

  ReplyDelete
 16. Επίσης παρατηρείται στροφή της χρυσής αυγής στην ακροδεξιά. Μπορεί εύκολα να ευνοηθεί η χρυσή αυγή αν παραμείνει σταθερή στους λόγους της και βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της και την οργάνωση στα εσωτερικά της. Θέλω να δω να θα τους απορροφήσει πλήρως το σύστημα. Ήδη τους έχει απορροφήσει σε ένα βαθμό. Από την άλλη παλεύουν να μην απορροφηθούν. Η Ν.Δ. , ως το γραφείο τύπου των δανειστών και των πλουτοκρατών θα αρχίσει να σβήνει σιγά σιγά και παράλληλα θα ανεβαίνει η χρυσή αυγή. Όλο το παιχνίδι θα παιχτεί από αυτούς που θα τηρήσουν ακέραιους τους λόγους τους.

  ReplyDelete
 17. Θα υπάρξει μεγάλη πίεση στο μέλλον από το σύστημα προς τη χρυσή αυγή για να αφομοιωθεί από τις "ρεαλιστικές συνθήκες". Αν αντέξουν εκεί , ίσως η Ελλάδα μπορεί να έχει μέλλον ως εθνικό κράτος. Δε θα είναι εύκολο όμως να αντέξουν αυτήν την πίεση.

  ReplyDelete
 18. Y.Γ. Ἐάν κάπου εὐσταθεῖ ἡ ὼς ἄνω ἀνάλυση περί ἀμερικανικῆς ἰσχύος- ἐρώτηση καὶ συγγνώμη γιὰ τὸ πρήξιμο. Τὸ ΚΚΕ (καταγόμενο ἐξ ἐξωτερικοῦ) εἶναι ἐχθρός (δικαιολογημένα) τῆς ἀμερικανικῆς ἰσχύος ἐν συμιβασμῷ καὶ σοφῇ χειμερίᾳ νάρκῃ ἤ φίλος τῶν ΗΠΑ στὴν πράξη ; Ἡ Χ.Α. εἶναι ἐχθρός τῶν κινουμένων ἀπό τοὺς Ἑβραίους κύκλους τῶν Η.Π.Α. ποὺ τὴ φυλακίσανε ἤ ἀνθεβραϊκός φίλος τοῦ Πενταγώνου ; Θυμίζω ὅτι καὶ τὰ δύο κόμματα κατάγονται ἀπό τὸν ἑλληνικό ἐμφύλιο πόλεμο ὅπου οἱ ΗΠΑ διὰ μέσου τοῦ ἑλληνικού κράτους τσακίσανε το Κ.Κ.Ε. Ἀκραῖο σενάριο ποὺ ὑπαινίχθηκε ὁ Κροῦγκμαν. Ἡ Γερμανία θέλει νὰ ὁδηγήσει τὸν έλληνικό λαό σὲ άπελπισία γιὰ νὰ τὸν στρέψει ὠς...χιτλερικό κατά τῆς ἐβραιοκρατούμενης Ἀμερικῆς (καὶ τοὺς συμμάχους αύτῆς) !

  ReplyDelete
 19. Και πολύ λένε....

  Economist Intelligence Unit: Η ελληνική κυβέρνηση θα αντέξει 12-18 μήνες

  http://www.iefimerida.gr/news/193113/economist-intelligence-unit-i-elliniki-kyvernisi-tha-antexei-12-18-mines#ixzz3Sfc2q01g

  ReplyDelete
 20. «ΟΥΚ ΕΞ ΑΛΛΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΕΚ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

  Από καμία άλλη Πολιτεία δεν δύναται να γεννηθεί τυραννία, παρά μονάχα από τη Δημοκρατία. Ο Πλάτων δεν ήταν δημοκράτης. Οι περισσότεροι Έλληνες φιλόσοφοι και το μεγαλύτερο μέρος του αρχαίου ελληνικού κόσμου δεν ήταν δημοκράτες. Και πως να είναι άλλωστε αφού στα συγγράμματά τους όλοι κρίνουν αυστηρά τα ελαττώματα της δημοκρατίας. Ήταν εκφραστές της ολιγαρχίας, της μοναρχίας και στο μεγαλύτερο τμήμα τους της ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ(όπως ο Πλάτωνας). Ήταν εκφραστές δηλαδή της ανόδου στην εξουσία των αξιών του ήθους , της ανωτέρας πολιτισμικής έκφρασης και της εθνικής ισχύος. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα. Πιστεύω πως είναι γραφτή η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Ακόμα και να τους σκοτώσουν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολὺ εὔστοχη ἡ παραπάνω παρατήρηση τῶν Ἐνόχων Μυστικῶν.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 21. Ὤπα. Καὶ ἡ πλέον ἀμόρφωτη καὶ καταπιεσμένη γιαγιάκα τῶν Ἐσκιμώων θὰ πεῖ κάποια στιγμή ὅτι πρέπει νὰ κυβερνάνε οἱ ἔξυπνοι, οἱ ἄριστοι, οἱ μορφωμένοι καὶ οἱ ἔχοντες εὐγενικήν καταγωγήν. Βεβαίως καὶ οἱ ἀρχαῖοι εἶχαν πάρα πολλές ἀριστοκρατικές συνήθειες ἀλλά αὐτό ποὺ τοὺς διακρίνει ἀπό τοὺς ἄλλους ἀρχαίους λαούς εἶναι ὅτι τὶς ἀμφισβήτησαν. Ὅποιος ψάχνει στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα γιὰ νὰ στηρίξει ὀλιγαρχικές ἀπόψεις διάλεξε λάθος μέρος.

  ReplyDelete
 22. Κωσταντῆ, συγχέεις δημοκρατία (δυτικὴ βρεταννικὴ ἔννοια τῆς ἀστικῆς δικτατορίας) μὲ τὴν λαοκρατία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Ὅχι, δημοκρατία ἀπόσο καταλαβαίνω εῖναι ἀρχαῖος ἑλληνικός ὅρος ποὺ σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ πολίτες μιᾶς κοινότητας συμμετέχουν στὰ κοινά - συνήθως λόγῷ καταγωγῆς. Τὴ διακρίνω βεβαίως ἀπό τὸν σημερινό κοινοβουλευτισμό. Ὅμως διακρίνω ἀσφαλῶς καὶ τὶς σύγχρονες ὀλιγαρχικές ἰδέες ἀπό τὸ ἄγραφο ἀριστοκρατικό σύστημα ποὺ προηγεῖτο τῆς τυρρανίδος καὶ τῆς δημοκρατίας στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ὁποῖου ἔδωσε τὸν κλασσικό ἑλληνισμό.

  Γενικά ὸ καθένας ψάχνει νὰ βρεῖ στὴν ἀρχαιότητα ὅ, τι χρειάζεται, γιατί τὸ περιβόλι εἶναι πλούσιο. Ὅμως ἀναμφισβήτητα ὴ κλασσική ἀρχαιότητα ἤταν ἐποχή μὲ μεγάλη κοινωνική κινητικότητα. Τὴν ὀλιγαρχία τὴν συνδέω μὲ κοινωνική παγίωση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είδες εσύ κανέναν να συμμετέχει στα κοινά; Ο πολίτης ψήφισε σαφέστατα ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Και σε 20 μέρες εξαφανίστηκαν όλα. Ποια συμμετοχή στα κοινά; Λοπόν η κοροιδία του σάπιου συστήματος θα τελειώσει.

   Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ολιγάρχες και αριστοκράτες. Σε προκαλώ να μου βρεις που αλλού υπήρξε στην αρχαία Ελλάδα δημοκρατία , πέρα από τα 50 χρόνια του Περικλή. Να τελειώνει και αυτό το παραμύθι. Είναι το πιο ευάλωτο πολίτευμα στους δημαγωγούς η δημοκρατία και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς κάθε μέρα. Η δημοκρατία πετυχαίνει μόνο όταν το μορφωτικό και ηθικό επίπεδο των πολιτών έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ώστε μπορεί να την στηρίξει. Εδώ σήμερα , έχεις όλους τους πολιτικούς να λένε ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΟΥ , ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΦΤΑΙΕΙ η χρυσή αυγή και οι φασίστες.

   Delete
  2. Bλέπω ἀλλάξαμε στρατόπεδο.... Μὰ αὐτό εἶπα, δὲν ἔχουμε ἀρχαῖα δημοκρατία καὶ ῥωτάω τὶ ἔχουμε. Ἡ ἀθηναϊκή δημοκρατία βαστάει ἀπό τὶςμεταρρυθμίσεις τοῦ Κλεισθένη μέχρι καὶ μετά τὴ μάχη τῆς Χαιρώνειας, κάπου δύο αἰῶνες. Ἐπειδή δὲν ξέρουμε ἀρχαῖα καὶ λέμε ὅ,τι μᾶς κατέβει κάλλιο νὰ προσέχουμε.

   Delete
  3. Δεν άλλαξα στρατόπεδο. Απλώς αλλάζουν οι συνθήκες. Στρατόπεδο άλλαξε ο Τσίπρας με τις κολοτούμπες του κι έτσι άλλαξαν και οι συνθήκες. Στη πολιτική υπάρχει αλληλοεπιρροή μεταξύ των κομμάτων. Από όλα όσα είπε δε θα πραγματοποηθεί ούτε ένα. Για άλλη μια φορά εξαπατήθηκε ο λαός , μόνο που αυτή τη φορά η απάτη ήταν εμγανέστατη και άμεσα αντιληπτή και γρήγορα αναγνωρίσιμη. Ίσως το μόνο που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι ο 13ος μισθός του χρόνου τα Χριστούγεννα.

   Έχεις δίκαιο για την αθηναική δημοκρατία. Και πάλι όμως οι 50 χρόνοι του Περικλή κυρίως προβάλλονται ως υπόδειγμα.

   Delete
  4. Καλά, ὅλο ἐξαπατᾶται αὐτός ὁ λαός ; Καὶ ῥωτῶ ΠΟΙΑΝΟΥ κράτος εἶναι λαός.

   Delete
  5. Μήπως ἡ πιὸ μεγάλη ἐξαπάτηση εἶναι ὴ ἔννοια τοῦ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ποὺ μοιάζει ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ στὴν ἀρχαῖα πόλη-κράτος ;

   Delete
  6. Δεν κολλάω στους τύπους και τα ονόματα όταν από πίσω τους δεν κρύβεται η κατάλληλη έννοια. Το θέμα δεν είναι πρωτίστως αν το κράτος θα είναι εθνικό , αντεθνικό ή πολυεθνικό αλλά αν εξυπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τον μαμωνά , δηλαδή το χρήμα , δηλαδή τους τραπεζίτες. Αν το κράτος εξυπηρετεί όλα αυτά τότε θα έχει μνημόνιο.

   Delete
  7. Ο Σύριζα ως ανθρωπιστικό κοινωνικό αριστερό κόμμα που καμώνεται πως είναι θα έπρεπε να καταγγείλει τον μνημόνιο όπως είχε εξαγγείλει. Διότι το μνημόνιο προκάλεσε την ανθρωπιστική κρίση , σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των βουλευτών του Σύριζα.

   Delete
  8. Ὑπάρχει ἀπό ἐδῷ καὶ στὸ ἑξῆς ἑλληνικό κράτος χωρίς μνημόνιο ; Διάβασε τὶ ἔγραψα παραπάνω.

   Delete
  9. Φυσικά και υπάρχει ελληνικό κράτος χωρίς μνημόνιο. Το μνημόνιο κάνει αυτό ακριβώς. Εξαλείφει το κράτος στην ουσία.

   Delete
  10. Τὸ μνημόνιο ὠς παράρτημα τῆς δανειακῆς σύμβασης εἶναι καταστατικό κείμενο ἀνώτερο σὲ ἰσχύ ἀπό τὸ Σύνταγμα. Ὅοποιος τὸ άμφισβητεῖ πλέον εἶναι ἐπαναστάτης.

   Delete
  11. Εντάξει. Ας πούμε ότι φτιάχνει το κράτος. Δεν κολλάω εκεί. Ο Σύριζα είχε ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο εκλέχτηκε. Που είναι η κατάργηση του μνημονίου , που είναι η διαγραφή του χρέους , που είναι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ , που είναι ο κατώτατος μισθός , που είναι το άνοιγμα της ΕΡΤ; Γιατί κάνει ιδιωτικοποιήσεις ενώ τις έβριζε , γιατί θα περάσει τα μέτρα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και όχι από τη Βουλή ενώ κι αυτές τις έβριζε , γιατί ζητάει από τους πολίτες να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ενώ κι αυτό το έβριζε; Άρα για να καταλάβω , όταν κυβερνάει η αριστερά είναι έντιμο και πατριωτικό καθήκον να πληρώνεις τους φόρους , ενώ όταν κυβερνάει η δεξιά είναι δοσίλογοι και γερμανοτσολιάδες; Επίσης ο Σύριζα κατηγορούσε τη συγκυβέρνηση ότι κυβερνάει τη χώρα μέσω mail , ενώ σήμερα κάνανε κι αυτοί το ίδιο. Στείλανε δηλαδή mail κανονικά , στην Τρόικα. Στους θεσμούς. Αυτή η προπαγάνδα είναι μόνο για χαζούς.

   Πως βλέπεις εσύ από το μνημόνιο να φτιάχνει το κράτος , όταν αυτό απαγορεύει κάθε πρωτοβουλία από το κράτος;

   Στα λέω όλα αυτά , γιατί από τη στιγμή που υπέγραψε το νέο μνημόνιο , όλα αυτά αποτελούν παρελθόν και προπαγανδιστικά αφηγήματα.

   Και έχεις παράλληλα την εγχώρια σαπίλα του συστήματος να κάνει λόγο για θρίαμβο του Σύριζα...

   Delete
  12. Γιατί ἀκριβῶς ἐάν δὲν δεχόταν τὸ μνημόνιο ὸ Σύριζα δὲν θὰ μοροῦσε νὰ γίνει κυβέρνηση.

   Delete
  13. Ποιος καθορίζει ποιος θα είναι κυβέρνηση;

   Delete
  14. Τὸ μνημόνιο ὠς παράρτημα τῆς δανειακῆς.

   Delete
  15. Άρα καλά λέω ότι μια πανίσχυρη χούντα θα σώσει την κατάσταση. Που διαφωνείς;

   Delete
  16. Ἱδοῦ ἡ Ῥόδος ἰδοὺ καὶ τὸ πήδημα.Αὐτό λέει κι ὁ Κροῦγκμαν ἀπόξω-ἀπόξω.

   Delete
  17. Πραξικόπημα θέλει η Ελλάδα. Να κατεβούν τα τανκς στους δρόμους και να μπει ο καθένας στη θέση του. Άντε φτάνει με τα παραμύθια και τα μνημόνια και αντιμνημόνια. Τον τρελάνανε τον κόσμο.

   Delete
  18. Νὰ χαρῶ ἐγῶ παιδιά ποὺ βγάζει ἡ Ἑλλάδα.

   Delete
  19. Δε καταλαβαίνω την ειρωνεία αυτή. Μόνος σου πριν μου είπες ότι η δημοκρατία και οι εκλογές είναι στημένες. Αυτό μου είπες στην ουσία. Και σου απάντησα ότι η μόνη λύση είναι η χούντα για να απαλλαγεί η Ελλάδα από αυτή τη διαπλοκή και την πλεκτάνη. Εφόσον ο άλλος καταλαβαίνει μόνο με τη βία , ας γίνει έτσι τότε.

   Delete
  20. Ἑνῷ ὴ χοῦντα δὲ θάναι στημένη, θὰ χορεύει σὰν μπαλαρίνα....

   Delete
  21. Όχι βέβαια. Η χούντα του 67΄ ήταν από τις λίγες παγκοσμίως σε όλη την ιστορία που δεν την πήρε χαμπάρι κανείς. Και αν θέλουν την ξανακάνουν.

   Delete
  22. Τί ὠραῖα...βλέπω ἐπανέρχεται τὸ σχέδιον Μπαλτάκου στοὺς Σαμαρικούς μὲ ὀλίγον χοῦντα...

   Delete
  23. Δηλαδή τὶ λέτε πουλάκια μου..ἀφοῦ κι ὁ Τσίπρας ἀναγνώρισε τὸ Μνημόνιο ὠς ὑπέρτερον τοῦ Συντάγματος, τί τὸ θέλουμε τὸ Σύνταγμα....;

   Delete
  24. Δε γνωρίζω για τι μιλάς.

   Delete
  25. Ἑσύ δέν ἔλεγες λίγους μῆνες παλιότερα ζήτω ὁ Σαμαρᾶς ποὺ μᾶς κράτησε στὸ Εὐρώ ; Τὰ έννοεῖς αὐτά ποὺ λές, εἶσαι τρόλλ, τί κάνεις ἀκριβῶς ;

   Delete
  26. Για εκείνη την περίοδο ναι. Μπράβο του που μας κράτησε γιατί ήταν κρίσιμη καμπή για τη χώρα. Και αν συνέχιζε η κυβέρνησή του , τώρα θα ήταν πολύ καλύτερα για τη χώρα. Αλλά σου είπα ότι οι πολιτικές συνθήκες αλλάζουν γρήγορα , πόσο μάλλον μετά από εκλογές που τις κερδίζει ένα κόμμα με τα ακριβώς αντίθετα σημεία από την κυβέρνηση , τα οποία έδωσαν τις ανάλογες ελπίδες στον λαό και δημιούργησαν το ανάλογο κλίμα. Το οποίο κλίμα μόλις 20-25 μέρες μετά αρχίζει να "χαλάει" και ο κόσμος να ξυπνάει απότομα.

   Delete
  27. Τώρα δε μπορώ να πω το ίδιο για τον Τσίπρα. Γιατί είναι ένα αριστερό κόμμα , που σημαίνει επαναστατικό και ανθρωπιστικό.

   Delete
 24. Ὅσο γιὰ αὐτό ποὺ λέει παραπάνω ὁ ΕΜ, ἐγώ ξέρω ὅτι ἡ ἐποχή ἄνθισης τῆς τυραννίας ἥταν μετά τὴν ὀλιγαρχία καὶ πρὶν τὴ δημοκρατία (Πεισίστρατος). Ἡ κατοπινή βραχύβια λακωνίζουσα τυραννία τῶν Τριάκοντα μὲ ἀρχηγό τὸν μαθητή τοῦ Σωκράτους Κριτία (ἄν καὶ ὁ Σωκράτης ἀρνήθηκε νὰ τὴν ὑπηρετήσει) κατέστη τόσο λαομίσητη ποὺ ἡ λέξη πῆρε τὴ σημερινή της ἔννοια.

  Νομίζω ὅτι πρέπει κάπως νὰ ὁρίσουμε ποιὸ εἶναι τὸ σημερινό πλαίσιο. Ἡ Ἀθῆνα ὅσο ἦταν κράτος εἶχε δραχμή. Τὸ ἴδιο καὶ κάθε πόλη-κράτος. Ἡ βυζαντινή αύτοκρατορία εἶχε ὑπέρπυρα μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Αύτοκράτορα. Τὸ παράδειγμα τῆς ἀρχαῖας Ἀθήνας μὰς μπερδεύει καμιά φορά καὶ νομίζουμε ὅτι εἴμαστε πολίτες, ἐνῷ εἴμαστε κάτι ἄλλο.

  ReplyDelete
 25. Πραγματικά δε μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Βλέπω τώρα ειδήσεις στο ΣΚΑΙ και οι άνθρωποι το παραδέχονται ότι ξέρετε ναι , ο Τσίπρας ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα του Σαμαρά , ασχέτως που έβριζε επί 4 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ το Σαμαρά. Λίγο ντροπή δεν υπάρχει; Αυτοί τον βρίζανε το Σαμαρά και μιλούσαν για διαγραφή χρέους και μνημονίου. Επίσης μιλούσαν για άνοιγμα της ΕΡΤ , το οποίο ακυρώνεται οριστικά μετά τα ανάλογα μέτρα στο mail Βρουφάκη. Επίσης το mail Βαρουφάκη μιλάει για ιδωτικοποιήσεις , μια λέξη που συνεχώς εξύβριζε ο Σύριζα. Τι γίνεται εδώ ρε; Σοβαρά μιλάμε τώρα; Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να υπάρξει ριζική κάθαρση σε όλους τους τομείς στον ελλαδικό χώρο. Στην πολιτική , στην οικονομία , στον αθλητισμό , στα ταμεόα , στο δημόσιο. Φοβάμαι ότι ο μέσος έλληνας όμως όλα αυτά δεν τα κατανοεί , η παρακμή έχει ξεπεράσει κάθε όριο πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε , όπως επίσης πολλοί τα κρύβουν όλα αυτά εσκεμμένα. Μόνο μια ισχυρή χούντα τύπου Παπαδόπουλου θα τα καταφέρει αυτά. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια.

  Και πραγματικά απορώ πως οι αριστεροί ανέχονται όλα αυτά. Δε τα βλέπουν; Ο Σύριζα δεν είναι ένα δυνατό ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα που είναι κατά της πλουτοκρατίας;

  Δεν αντέχεται άλλο η κατάσταση...

  ReplyDelete
 26. Επίσης τα μέτρα δε θα περνούν από τη Βουλή αλλά με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου , δηλαδή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο της προηγούμενης συγκυβέρνσης , που ο Σύριζα κατηγορούσε συνεχώς.

  Αν κάποιος βρει έστω μία διαφορά στις 2 κυβερνήσεις ας μου την πει.

  Άρα πολύ εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς από πολύ νωρίς , ότι το θέμα δεν έχει να κάνει με αριστερά - δεξιά , αλλά με πολιτικούς απατεώνες και πολιτικούς του θάρρους και της αλήθειας. Με πολιτικούς του χρήματος και με πολιτικούς της τιμής. Γιατί , για παράδειγμα και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας μιλούσαν για κατάργηση μνημονίου και καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Κανείς όμως από τους δύο δε το έπραξε. Αντίστοιχα ο Κουτσούμπας και ο Μιχαλολιάκος μιλούν για τα ίδια. Όμως αυτοί ίσως να έχουν το πολιτικό θάρρος να τα πράξουν αυτά. Δε νομίζω ότι έχει να χάσει κάτι ο λαός. Μόνο αυτοί οι δύο μείνανε για να τους δοκιμάσει στα δύσκολα.

  ReplyDelete
 27. Χαχαχαχα ...τό εἶχα ἐπισημάνει πρό μηνῶν...τρολάρεις ἐκπληκτικά...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί το λες; Διάβασες όσα έγραψα;

   Delete
  2. Γιατί δὲν ἀπαντᾷς στὰ προηγούμενα ἀλλά λές τὰ δικά σου.

   Delete
 28. Απίστευτο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να ψηφίσουν οι χρυσαυγίτες βουλευτές , όπως και προβλέπεται , για την άρση ασυλίας του Άδωνη και όλοι οι συστημικοί βγαζουν αφρούς από τα αυτιά.


  Βενιζέλος κατά Ζωής: «Παραβιάζεις τη διάκριση των εξουσιών, εκβιάζεις τη δικαιοσύνη»

  http://www.iefimerida.gr/news/193179/venizelos-kata-zois-paraviazeis-ti-diakrisi-ton-exoysion-ekviazeis-ti-dikaiosyni#ixzz3Sh3pTfMC

  Εμένα αυτό μου θυμίζει το "στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σχοινί"...

  ReplyDelete
 29. «Με την ευκαιρία μήπως μπορείτε να μας πείτε πότε θα ψηφίσει η Βουλή την παράταση του Μνημονίου;» είπε ο κ. Βενιζέλος με την Πρόεδρο της Βουλής να απαντάει «Αυτή η Βουλή δεν θα ψηφίσει παράταση Μνημονίου».
  «Είτε θέλετε είτε δεν θέλετε η Βουλή θα ψηφίσει» ανέφερε ο κ. Βενιζέλος.

  Πραγματικό κουκλοθέατρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τὸ κουκλοθέατρον συνήθως ἔχει μίας ὑψηλῆς ποιότητος αἰσθητικήν.

   Delete
 30. Νέο σκληρό εσωκομματικό χτύπημα από την Κομμουνιστική τάση του Σύριζα , η οποία φαίνεται να κάνει την αυτοκριτική της και να μην συμβιβάζεται με τη συνέχιση του μνημονίου , το οποίο οι ίδιοι μέχρι πριν ένα μήνα έβριζαν αισχρά. Μάλλον αντιλαμβάνονται ότι και η κάθε κολοτούμπα έχει τα όριά της...

  Μετά την απαίτηση για Συνέδριο και αλλαγή ηγεσίας, η Κομμουνιστική Τάση του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται ξανά στο προσκήνιο με ένα σκληρό κείμενο για τη συμφωνία με την Ευρωζώνη.

  Χαρακτηρίζει τη λίστα Βαρουφάκη και τη συμφωνία ως «οριστικοποίηση της υποταγή» και καλεί εκ νέου τους βουλευτές να μην την ψηφίσουν.

  http://www.iefimerida.gr/news/193201/neo-htypima-apo-tin-kommoynistiki-tasi-syriza-oristikopoiithike-i-ypotagi-me-ti-lista#ixzz3Shnt2biv

  ReplyDelete
 31. Μὲ τὰ πολλά, φαίνεται ὅτι Μνημόνιο-Δανειακή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπάρχει φόβος νὰ εἶναι ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου.

  ReplyDelete
 32. Mακάρι νὰ πάνε ὅλα καλά. Τὸ παλιό σενάριο ὅμως εἶναι ὅτι ὸ λαός ἀποποιεῖται τὴν εὐθύνη του γινόμενος λαός καὶ τὴ φορτώνει στὸν ἡγέτη. Ὁ ἡγέτης τὴ φορτώνει σὲ ἄλλον ἡγέτη (Μέρκελ, ἀγορές, ΗΠΑ, κ.λπ.) Και αὐτός τὴ φορτώνει στὸ Θεό. Ὁ Θεούλης σηκώνει ὄλα τὰ βάρη τῆς ἀνθρωπότητας.

  Ἡ διακυβέρνηση ἑνός κράτους εἶναι βεβαίως ἕνα ἔγκλημα. Ὁ Ἐσταυρωμένος πάνω ἀπό τὸν δικαστή καὶ ὁ παπάς πλάι στὸν μελλοθάνατο εἶναι μιὰ ἐπίγνωση ὅτι κάτι κακό γίνεται ἐδωνά, ἀλλά τὶ νὰ κάνουμε, ὁ Θεός μὰς βάζει νὰ τὸ κάνουμε. Αὐτοί οἱ μοντέρνοι ἀνθρωπιστές λειτουργοί (Πανούσης, Κωνσταντοπούλου, κ.λπ. ) καθώς καὶ τὸ γεγονός ὅτι ἡ κυβέρνηση δέν ὀρκίστηκε θρησκευτικά ἀλλά ἔγινε παρόλα αὐτά κυβέρνηση περιέχουν ´ισως ἔνα στοιχείο φανατισμοῦ, προτεσταντικοῦ τύπου, ποὺ δὲν μὲ καθησυχάζει καθόλου, μὰ καθόλου σὲ σχέση μὲ τὴν παραδοσιακή ὑποκρισία, ἴσα ἴσα μὲ ἀνησυχεῖ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Y.Γ. Συγγνώμη, "ἀποποιεῖται τῆς εὐθύνης" ἤ "τῶν εὐθυνῶν " πρέπει νἄναι τὸ σωστό.

   Delete
 33. Τα χθεσινά μου λόγια " Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να υπάρξει ριζική κάθαρση σε όλους τους τομείς στον ελλαδικό χώρο. Στην πολιτική , στην οικονομία , στον αθλητισμό , στα ταμεία , στο δημόσιο."

  Και η σημερινή θετική απρόσμενη είδηση.

  ΚΚΕ: «Να τελειώσουμε με τον αθλητισμό-επιχείρηση»

  «Η κατάργηση των ΠΑΕ, κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, η απόδοση όλων των χρεών των ΠΑΕ στο Δημόσιο κ.α. είναι αιτήματα που φωνάζουν πια».

  Επ ' αόριστον λουκέτο στο ποδόσφαιρο

  http://www.iefimerida.gr/news/193301/kyvernisi-ep-aoriston-loyketo-sto-podosfairo-egine-mia-kyriaki

  Ο Υφυπουργός Αθλητισμού θέτει ως βάση για τις όποιες εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο τρία μέτρα:

  α) Κάμερες σε όλα τα γήπεδα.

  β) Ηλεκτρονικό εισιτήριο.

  γ) Αντικατάσταση των συνδέσμων οπαδών με λέσχες

  Άλλοι νταβατζήδες κι αυτοί οι αλήτες των συνδέσμων.

  Κλείσ΄τε τα όλα. Κάθαρση χρειαζόμαστε. Όλες οι ΠΑΕ για κλείσιμο είναι. Άιντε.

  ReplyDelete
 34. Τους μάτιαξα. Νέα κολοτούμπα της Κυβέρνησης.

  Το επ ' αόριστον λουκέτο στο ποδόσφαιρο έγινε... μια Κυριακή

  http://www.iefimerida.gr/#ixzz3SmP1VuKN

  ReplyDelete
 35. Γειὰ σου ῥε Ε.Μ. καραμπουζουκλή.

  ReplyDelete
 36. Tὸ πράγμα ἔχει καταντήσει γελοῖο. Πεῖτε πὼς ἤσασταν ὁ πρωθυπουργός τοῦ Τατζικιστάν. Ἔρχεται κάποιος καὶ σᾶς λέει, οἱ Ἕλληνες χρωστάνε τὰ μαλλιοκέφαλά τους, σὲ διορίζουμε ἀντιπρόσωπό τους στοὺς δανειστές. Σᾶς λένε οἱ δανειστές, θέλουμε νὰ τοὺς στίψουμε. Τί θὰ λέγατε ἐσείς ; Θὰ λέγατε, βέβαια, ἐγώ, ὠς ἀντιπρόσωπός τους, σᾶς λέω, ξεχάστε τὰ λεφτά σας, ἀρκετά ἔχετε, καὶ θὰ τὰ βγάλουν πέρα μόνοι τους. Ἄντε γειά.

  Ἀν ἀντιθέτως ἀρχίσετε νὰ λέτε, αχ, δὲν μπορῶ νὰ ἀφήσω ἕναν λαό χωρίς ῥεῦμα, χωρίς νερό, χωρίς τηλέφωνο, καὶ τέτοιες μποῦρδες, θὰ σᾶς πουνε, ὠραῖα, πάρε αὐτά γιὰ τὴν ὤρα καὶ βλέπουμε.

  Συμπέρασμα -ἔχετε πάει γιὰ τὸ μπαγιόκο. Μὲ ἄλλα λόγια, ἄν ὁ Τσίπρας - ὁ χρόνος θὰ δείξει - δὲν ἔχει στρατηγική καὶ μὰς δουλεύει, ἔχει κάνει ὅλη αὐτή τὴ δουλειά γιὰ νὰ τὰ κονομήσει. Εἶναι τόσο ἀπλό !

  ReplyDelete
 37. http://www.ramnousia.com/2012/05/blog-post_358.html#ixzz2HDWwXZT5

  Διαβαστε μερικα πραγματα για τις "αγορες" που ολοι τα ξερουν και κανεις δεν τα λεει.
  Κατα συμπτωση προφανως, ολα (μα ολα) τα ονοματα που αναφερονται ειναι γνωστων "περιουσιων".
  Για να κτυπηθει η διαφθορα στην Ελλαδα, θα πρεπει να κτυπηθουν οι "διαπλεκομενοι" και "νταβατζηδες" καναλαρχες οι οποιοι ειναι αυτοι που εμποδιζουν να ακουγονται αυτα τα πασιγνωστα στους λιγους και παντελως αγνωστα στους πολλους.
  Αφου η κυβερνηση δεν τολμησε να τα βαλει με τα αφεντικα, δεν θα τολμησει να τα βαλει και με τους εγχωριους δουλους τους.
  Χαλαρωστε για να απολαυσετε το υπερθεαμα ακροβατικων και κυβιστησεων που θα ακολουθησει.

  ReplyDelete
 38. Και για να ζωντανεψουμε λιγο, πατρε και μια γευση απο τα "παλληκαρια του Αρη" των οποιων τα κατορθωματα καποιοι παραπανω εξυμνουν

  ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΑΣΙΤΗ
  Εξέταση μάρτυρος Σαμαρτζή Νικήτα του Ιωάννου.
  Κόρινθος 6-3-1945.
  Νικήτας Σαμαρτζής του Ιωάννου ετών 33 Γεωργός, γεννήθηκα και κατοικώ εις χωρίον Καλύβια Κορινθίας, άγαμος, εγγράμματος, Έλλην και χριστιανός ορθόδοξος, Ορκίσθηκα επί του ιερού ευαγγελίου κατά τα άρθρα 121 και 124 της Ποινικής Οικονομίας.
  Ερωτήθη δεόντως.

  Απάντηση: Ήμουν αγροφύλακας Κοινότητας Καλυβίων κατά το έτος 1943, ήλθαν οι πρώτοι αντάρτες στην περιοχή Φενεού.
  Τον Απρίλιο 1944 από το στρατόπεδο μονής Αγίου Γεωργίου μετεφέρθησαν από τον στρατοπεδάρχη,
  1. Κρητικό ή Χατιώγην ή Γεώργιο Πισογιαννάκην
  2. Σερμπέτη ή Γλυκό εκ Στομίου
  3. Βλάσιο Οικονομόπουλο και
  4. Εμένα
  13 κρατούμενοι, εκ των οποίων γνώρισα τους ιατρό Β. Γεωργόπουλο εκ Δούσιας και ιερέα Ασπροκάμπου και εξετελέσθησαν δι όπλου υπό του Σερμπέτη και Πισογιαννάκη.
  Στο στρατόπεδο Μονής Αγίου Γεωργίου έφερναν κρατούμενους από διάφορες περιοχές και τους συνόδευαν οι αποτελούντες την ΟΠΛΑ διαφόρων περιοχών.

  Από το στρατόπεδο τους περνάμε λίγους – λίγους, και τους εκτελούσαμε σε διάφορες περιοχές του δασώδους της πέριξ της Μονής και σε μια τρύπα πολύ βαθιά που αν ρίξεις μια πέτρα θα μετρήσεις το 16 για να ακούσεις το χτύπο στο υπέδαφος που θα φτάσει. Την τρύπα αυτή τη βρήκα εγώ κατ' εντολή του Κρητικού ή Πισογιαννάκη όστις δε ξέρω από που το έμαθε ότι υπήρχε τέτοια τρύπα.
  Κατά τον Μάιο 1944 πήγαν 9 κρατούμενους αγνώστους και τους οδήγησαν δια μέσου του χωρίου Γκούρα εις Μακριά Λάκα της Ζήρειας και τους εκτέλεσαν με τη βοήθεια του Νικολάου Σταυροπούλου ή Μουσουλίνη από τη Γκούρα.
  Στην τρύπα που ανέφερα που βρίσκεται στη θέση Κακόβουνι - Ντουρντουβάνα εκτελέσαμε 260.......
  ο Καραπάνος με τον Κρητικό και τον Μωριά πήγαν στη τρύπα.
  Εκεί οδηγούντο δύο - δύο δήθεν για ανάκριση και χωρίς να αντιλαμβάνονται οι άλλοι, τους εκτελούσαν οι Μωρίας Κρητικός Καραπάνος κατά τον εξής τρόπο:
  Τους γδύναμε τελείως και με το μαχαίρι τους έκοβαν το λάρυγγα και τους έριχναν μέσα στην τρύπα.
  Τα ρούχα που παίρνανε τα πήγαιναν στην περιφερειακή Επιτροπή που ήταν στο Μπούζι και έπειτα στη Λαύκα και τα φορούσαν τα διάφορα μέλη της οργανώσεως.
  Τότε εγώ δεν έλαβα μέρος στην εκτέλεση.
  Την άλλη μέρα πήραμε άλλους τριάντα από το στρατόπεδο μεταξύ των οποίων και ο Αθανάσιος Ρεκουνιώτης και η Ελένη Καραλή από τα Καλύβια.
  Φύγαμε στις 4 το πρωί και με δεμένα τα χέρια τους με σχοινιά τους πήγαμε στην ίδια τρύπα.
  Εκτελέστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο από τους ίδιους.

  ReplyDelete

 39. Έπειτα από 7-8 μέρες πήραμε από το στρατόπεδο άλλους 35-37 δεν θυμάμαι ακριβώς, μεταξύ των οποίων ήσαν ο Βλάσης Ρομπόκος γιατρός Γκούρας, Γεώργιος Γεωργίου. Κι αυτούς τους πήγαμε δεμένους. Τότε έκλεισε η ομάδα του Μωριά και την εκτέλεση με μαχαίρι την έκαναν ο Θύμιος Γιόκας, Σερμπέτης ή Γλυκός, ο Βλάσης Πρόβος, Νικόλαος Δάσκαλόπουλος από Κακούρι, Βλάσης Οικονομόπουλος και εγώ.
  Έπειτα από αρκετές μέρες και μάλιστα κατά μήνα Ιούλιο 1944 μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο και εκτελέστηκαν στην τρύπα 48 που οι περισσότεροι ήσαν από το Φενεό, μεταξύ των οποίων 
  και ο Αλέξανδρος Χαρλαύτης και οι δύο υιοί του Αργύρης και Γιάννης, Επίσης o Κωνσταντίνος Δάρης και ο υιός του ,ο Φαρμακοποιός Νίκος Λαδάς, Νίκος Μητρόπουλος, η Αθανασία Μπαλή, Παπα-Παναγής Χαρλαύτης κάτοικοι Γκούρας, 
  το ζεύγος Τσεκρέκη, Δημ. Ψαχούλιας ή Βολιαρίτης από το Μεσινό, 
  ο Παπαγιωργόπουλος και ο υιός του Γιάννης Τσούλης, o Κολοβός 
  και η κόρη του από τα Καλύβια, 
  Γρηγόρης Καπέλος κι ο αδερφός του ο Δάσκαλος, Ηλίας Σταματόπουλος κάτοικοι Φονιά,
  Κατσαούνης από Γκιόζα, 
  Φεντσής, Σωτήρης Κακκαβάς από τη Σιβίστα κλπ που δεν θυμάμαι.
  Αυτών των 48 η εκτέλεση γινόταν με τον εξής τρόπο, Έλεγαν στον καθένα να πέσει κάτω κι αν αρνιόταν τον κτυπούσαν με γλωσσίδι καμπάνας.
  Τους χτυπούσε ο Σίμος πίσω στο κεφάλι κι όταν έπεφταν κάτω τους έσφαζαν.
  Την άλλη μέρα πήρανε άλλους 37-38 αν θυμάμαι ακριβώς. Τότε δεν ήρθε ο Σίμος αλλά ο Πισογιαννάκης. Οι 38 ήσαν από τη Νεμέα, τους έφερε ο Θύμιος με τον Απόστολο Καραΐσκο και άλλους που δεν τους γνωρίζω στο στρατόπεδο και αυτούς εκτελέσαμε με τον ίδιο τρόπο, πρώτα τους χτυπούσαμε με το γλωσσίδι κι έπειτα τους σφάζαμε με μαχαίρι.

  ReplyDelete
 40. Ακουστε και μια μαρτυρια για το πως επαιρναν αποφάσεις στο ΚΚΕ από τον ίδιο τον Ιωαννιδη τον ΓΓ του ΚΚΕ, και μάλιστα για ένα από τα σπουδαιότερα θεματα. Την υπογραφη των συμφωνιων Λιβανου και Γκαζερτας για τις οποίες στην αρχή μέχρι εκτελεση είχαν αποφασισει για οποίον της υπεγραψε.
  Ο Γιάννης Ιωαννίδης, στο σημείο αυτό τουλάχιστον, είναι απολύτως σαφής. Στην πρώτη συνάντησή του με τον Σιάντο μετά την απόδρασή του από το νοσοκομείο της Πέτρας τον Ιούλιο του 1942, αυτό ακριβώς το ζήτημα θέτει. Λέει στις «Αναμνήσεις» του (σελ. 126):
  «Μόλις έφτασα στην Αθήνα ρώτησα τον Σιάντο αν έχουμε επαφή με την ΚΔ. Μου είπε ότι δεν έχουμε. Κάναμε τίποτα, ρωτάω, για ν” αποκτήσουμε επαφή; Δεν κάναμε τίποτα, μου λέει. Χωρίς επαφή με την Κ.Δ., δουλειά σωστή δεν θα κάνουμε…».
  Χωρις εντολες από την κουμουνιστικη διεθνή, δηλαδή από την Μοσχα πως να κάνουν δουλειά οι “συντροφοι”; Τελικα όμως επιτελούς η Μοσχα τους θυμηθηκε όταν έπρεπε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της μαμας Ρωσσιας.

  Αναφερόμενος στην άφιξη της αποστολής αυτής ο Ιωαννίδης, στις «Αναμνήσεις»του, σελ. 248, λέει:
  «Ώσπου αποφάσισαν να μας στείλουν τη Στρατιωτική Αποστολή. Η στροφή των πραγμάτων ήταν πια καθαρή. Μας τη στείλαν στα τέλη του Ιούλη 1944.
  Η συμφωνία του Λιβάνου, όπως ήταν επόμενο, αποτέλεσε το κύριο θέμα των συζητήσεων. Λέει ο Ιωαννίδης:
  …Πριν ακόμα βάλω εγώ το ζήτημα για τον Ζαχαριάδη, μας θέσαν αυτοί το ζήτημα γιατί ανακαλέσαμε τους αντιπροσώπους μας από τον Λίβανο.
  … Τότε ο Τσερνίτσεφ, όχι ο Ποπώφ που ήταν στρατιωτικός αλλά ο Τσερνίτσεφ, που είχε το ψευδώνυμο Νικολάου και παλιότερα δούλευε στη Σοβιετική πρεσβεία της Αθήνας, μου λέει: «Και τι έχετε υπόψη σας, να πολεμήσετε ενάντια στους Εγγλέζους;»
  Του λέω ότι αν παρουσιαστεί ανάγκη φυσικά θα πολεμήσουμε και με τους Εγγλέζους.
  Μου κάνει ένα μορφασμό πολύ χαρακτηριστικό. Τι εσήμαινε αυτό; Αποδοκιμασία της απάντησής μου. Εγώ εκείνη τη στιγμή τα έχασα. Είδα ότι αποδοκιμάζομαι. Ο Τσερνίτσεφ δεν μπορεί να σου πει κάνε αυτό ή εκείνο. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά ο μορφασμός του έλεγε καθαρά: Τι μου λες τώρα εσύ; Στραπάτσο. Και ήταν παραμονές της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Άντε τώρα να βρεις άκρη…
  … Αυτός ο μορφασμός εμένα με έκανε άνω-κάτω. Και αυτό κατά κύριο λόγο μας εξανάγκασε να αποφασίσουμε να δεχτούμε τη συμφωνία του Λιβάνου και να στείλουμε τους υπουργούς μας στην Κυβέρνηση… (Σελ. 250-251).

  Αυτοι οι τυποι κατασκοτωσαν τους Ελληνες και επιτεθηκανς σε ολες τις αντιστασιακες οργανωσεις, διαλυοντας τις, δολοφονοντας και κυνηγωντας εν συνεχεια τους επιζωντες με τον τροπο που περιγραφεται παραπανω.
  Γλυτωσε μονο ο ΕΔΕΣ του Ζερβα τον οποιο χτυπουσαν επι μηνες.
  Ολ αυτα για να μεινουν οι μονοι οπλισμενοι μετα την αναχωρηση των Γερμανων να καταλαβουν την Ελλαδα.
  Ενας μορφασμος ομως απο το αφεντικο ηταν αρκετος. Η αλληλοσφαγη των Ελληνων δεν τους εμποδισε απο το σκοπο τους, μ ενα σηκωμα του φρυδιου του Τσερνιεκωφ ομως οι μεγαλοι αυτοι αγωνιστες εγιναν αλοιφη.

  ReplyDelete
 41. Και μια γευση απο "Δεκεμβριανα"

  «Σκότωναν φτωχές γυναικούλες γιατί έπλεναν ρούχα Ιταλών ή Γερμανών στρατιωτών. Θανάσιμο έγκλημα, επαίσχυντη αντιπατριωτική πράξη. Από πόσο πατριωτικό πάθος θα φλέγονταν αυτός ο λεβέντης για να σκοτώσει μια μάνα που έπλενε ρούχα για ένα κομμάτι ψωμί για τα παιδιά της. Σκότωσαν εργάτες γιατί δούλευαν σε γερμανικές επιχειρήσεις. Στους ομαδικούς τάφους που άνοιξαν στο Περιστέρι, μπροστά στην αντιπροσωπεία των αγγλικών εργατικών συνδικάτων όλα τα πτώματα φορούσαν μπαλωμένα κουρέλια και τα χέρια τους ήταν χέρια εργατών… Σκότωσαν γυναίκες γιατί από την πείνα ή για να σώσουν τα παιδιά τους δόθηκαν για μια πανιότα ή για μια κονσέρβα σε Ιταλούς ή Γερμανούς στρατιώτες… Χιλιάδες αθώοι ανύποπτοι άνθρωποι σφαγιάσθηκαν δίχως να ξέρουν γιατί, ούτε αυτοί ούτε εκείνοι που εν ψυχρώ τους εκτελούσαν. Ολόκληρες οικογένειες έχουν ξεκληριστεί με το πρόσχημα της συνεργασίας με τον εχθρό, ενώ στην πραγματικότητα κρύβονταν πίσω απ’ αυτά οικογενειακά ή προσωπικά μίση… Δρούσε ακόμα στις πόλεις για λογαριασμό του ΕΑΜ και η ΟΠΛΑ. Πρόκειται για τους φονιάδες που χρησιμοποιούσε το ΚΚΕ στην Κατοχή… Αυτήν την ηρωική πλευρά του “Εθνικού Έπους”, ίσως από μετριοφροσύνη δεν την αναφέρουν στους πανηγυρισμούς της Εθνικής Αντίστασης!».
  (Άγις Στίνας, παλαιό στέλεχος και βουλευτής του ΚΚΕ)


  «Τους διέταζα να γδυθούν κι ύστερα τους έβαζα να γονατίσουν στο χώμα και να σκύψουν το κεφάλι πάνω σε μεγάλες πέτρες, που είχα αραδιάσει έξω από τα Διυλιστήρια της Ούλεν. Τότε έπαιρνα ένα τσεκούρι και τους έδινα μια τσεκουριά πίσω στο κεφάλι και αν δεν τους αποτελείωνα με την πρώτη, τους έδινα και δεύτερη και τρίτη, ώσπου “να τα βροντήξουν”… Άλλα παλικάρια, όπως ο Τζογανάκος και ο Μακαρόνας, τους έδιναν κάμποσες μαχαιριές στην καρδιά και κατόπιν ερχόταν αλλουνού η σειρά. Όταν κουραζόμουν, έπαιρνε άλλος τη θέση μου…».
  (Στέφανος Λιόλιος, δήμιος του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ)

  ReplyDelete
 42. Το στήσιμο το καταλαβαίνει κανείς από τις τάσεις του χρηματιστηρίου που είναι πλήρως κατευθυνόμενες. Μόλις πάει ο Τσίπρας και υπάρχει έστω και μια μικρή συμφωνία , το χρηματιστήριο εκτοξεύεται , ενώ μόλις υπάρχει χάσμα , το χρηματιστήριο πέφτει. Έτσι εκβιάζουν καταστάσεις.

  ReplyDelete
 43. Νάτο,πάλι - ἄσχετο. Ἔγραψε κάτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀκυρώνεται.

  ReplyDelete
 44. Ἐδῶ μᾶς τά ἔχουν κάνει πολίτικα τσουρέκια μέ τά μπουρδολογήματα τοῦ σφαγέα Χίτλερ καί τήν ἴδια στιγμή φρίττουν μέ τόν Ἄρη Βελουχιώτη καί τά παλληκάριά του( παρεμπιπτόντως μόνον ἕνας ἀρρωστημένος ἐθνικόφρων θά ἔλεγε τοῦ Ἄρεως ἀναφερόμενος στόν Βελουχιώτη...Ἡ ψευτιά ὡρισμένων φαίνεται ἀπό τόν λογοτεχνιζοντα τρόπο γραφῆς...) .

  Μιά ἐξήγηση ὑπάρχει ὅμως... Κάποιων ἀποσπᾶται ὁ θαυμασμός μέ τήν σφαγή καί τό αἶμα στόν ὑπερθετικό βαθμό ( τό αἶμα πού ἔχυσε ὁ Ἄρης εἶναι σταγόνα μπροστά στά ποτάμια τοῦ Χίτλερ) ἀλλά σέ παράλληλο συνδασμό μέ τήν τυπωμένη βλακεία ( π.χ. διαθήκη τοῦ Χίτλερ, πρωτόκολλα...)

  Γιά ἀντίδοτο τά παρακάτω

  α) Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ( ἠχητικό)

  Β) Τά κεφάλια ( Γιῶργος Ἰωάννου 1927-1985)

  Μπαίνοντας ἐκεῖνο τό βράδυ στό δικηγορικό γραφεῖο τοῦ φίλου μου μέ χτύπησε μία πολύ βαριά βρώμα. Μέσα, ἕνας γεροδεμένος μά μεγαλούτσικος στά χρόνια χωρικός κουβέντιαζε ζωηρά μαζί του, γιά κάποια μᾶλλον κτηματική ὑπόθεση. Ἔμοιαζε παλιός πελάτης.

  Κάθισα στόν προθάλαμο κι ἄνοιξα τήν ἐφημερίδα. Ὅμως ἡ ἀνεξήγητη βρώμα ἦταν ἀνυπόφορη. Κοίταξα τό ταβάνι, τούς τοίχους, μήπως εἶχε σπάσει καμιά σωλήνα ἀπ’αὐτές πού κατεβάζουν τίς βρωμιές, μά δέ φαινόταν τίποτα. Ὅλα λευκά καί πεντακάθαρα. Ἔφτασα στό σημεῖο νά φέρω στή μύτη μου ἀκόμα καί τήν ἐφημερίδα, πού ἦταν ν’ἀνοίγει ἡ καρδιά σου, σωστός μπαχτσές. Μάχες, τουφεκισμοί, συλλήψεις, προδοσίες, ἀποκηρύξεις καί φυσικά μπόλικες δηλώσεις πολιτικῶν ἀρχηγῶν. Ἕνα νέο πάντως, μᾶς ἀφοροῦσε ἰδιαίτερα: μές στή βδομάδα θά περνοῦσαν ἀπ’τούς κεντρικούς δρόμους μας τούς αἰχμάλωτους ἀντάρτες, πού λίγες μέρες πρίν εἶχαν βομβαρδίσει τήν πόλη μας μέ κανόνι. Προαναγγέλονταν ἄγρια ἀποδοκιμασία.

  Καθώς διάβαζα αὐτά, τελείωσε μέσα ἡ ἀκρόαση κι ὁ χωρικός βγαίνοντας σήκωσε ἀπ’τή μισοσκότεινη γωνιά ἕνα μικρό σακί πού εἶχε ἐκεῖ ἀφημένο. Βρωμοκόπησε ὁ τόπος. Ἐδῶ λοιπόν ἦταν ἡ πηγή τῆς βρωμιᾶς. Ὁ φίλος δέ βαστάχτηκε, τόν ρώτησε γιά τό περιεχόμενο. Κι αὐτός μέ τό φυσικότερο ὕφος μᾶς εἶπε : « εἶναι τά κεφάλια δύο συγχωριανῶν μου. Τά πηγαίνω στό χωριό νά τά στήσουμε στή πλατεία. Θά περάσει ὅλο τό χωριό νά τά δεῖ καί νά τά φτύσει. Θά σᾶς τά ’δειχνα, μά εἶναι τυλιγμένα σέ ἐφημερίδες.»

  Μόλις γκρεμοτσακίστηκε, ἀνοίξαμε τά παράθυρα καί πήραμε δρόμο. Γυρίζαμε στήν ἄρρωστη παραλία πάνω κάτω σά τρελοί. Δέ μιλάγαμε καθόλου, οὔτε κάν κοιταζόμασταν. Ὕστερα μπήκαμε σέ μία ταβέρνα καί γίναμε στουπί στό μεθύσι. Κερνοῦσε ὁ φίλος μέ τά λεφτά ποῦ εἶχε εἰσπράξει προηγουμένως. Ἐγώ δέν ἔβγαζα ἀκόμη χρήματα, κόντευα ὅμως. Ἤμουν φοιτητής, ἄνθρωπος τοῦ Μέλλοντος, ὅπως μᾶς ξεγελοῦσαν διάφοροι σιχαμεροί καί τότε.

  ReplyDelete
 45. Καταπληκτικα ντοκουμεντα.
  Εγω εφερα δυο καταθεσεις εκτελεσθεντων φονιαδων του ΕΑΜ, αποσπασματα απο το βιβλιο του Ιωαννιδη που ηταν αρχηγος μαζι με τον Σιαντο εκεινη την εποχη, και απο βουλευτη του ΚΚΕ, και ο Ζαρας μου βαζει τραγουδια επαναστατικα και μια αφηγηση καποιου που και αληθεια να ειναι δειχνει ειτε την ωμοτητα ενος χωριατη και ολοκληρου του χωριου του ειτε το τι ειχαν τραβηξει αυτοι οι ανθρωποι απο τους "απελευθερωτες" του ΕΛΑΣ.
  Παραλιγο να με πεισει κι εμενα.Ειδικα με το ασμα.
  Εγω παντως τα μπουρδολογηματα του Χιτλερ τα αναρτω γιατι δεν το κανει κανενας αλλος.
  Ο καθενας μπορει να βγαλει τα συμπερασματα του, αφου ακουσει ολες τις πλευρες.
  Και βεβαια ποτε δεν απαιτησα απο κανεναν να θεωρησει οτι ηταν καλος ανθρωπακος.
  Πιστευω ομως οτι δεν ηταν χειροτερος απο τους αντιπαλους του και οτι πρεπει να εχουμε υπ οψιν μας τα πραγματικα αιτια του πολεμου, γιατι ο Χιτλερ νικηθηκε αλλα οι αντιπαλοι του νικησαν και βασιλευουν στην Ευρωπη και στην Αμερικη.

  ReplyDelete
 46. Ας συνεχισω ομως με τον λεβεντη το Αρη

  Από την ομιλια του Γ. Καρταλη αντιπροσωπου ΕΚΚΑ (του δολοφονημενου Ψαρρου) στο συμβούλιο του Λιβανου.
  Πράγματι, την 13ην ο Ψαρρός αφίχθη, κατηρτίσθησαν τα σχέδια και έμειναν σύμφωνοι. Αντήλλαξαν συνθήματα και παρασυνθήματα και ο μέν Άρης είχε θέσιν εις το Μαυρολίθαρο, οι δε άλλοι εις το Τιγάνι και κατόπιν έπεσαν οι άνδρες να κοιμηθούν.
  Την νύκτα τμήματα του ΕΛΑΣ περιεκύκλωσαν τας οικίας των ανδρών και έθεσαν τους Αξιωματικούς υπό κράτησιν. Ο Άρης ο ίδιος έφθασε κατόπιν στο χωριό. Παρατηρηθείς υπό τουΨαρρού διά τα διατρέξαντα, απήντησεν ότι είχε διαταγάς της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜνα προβή εις τον αφοπλισμόν.
  Εζητήθη μία προσχώρησις όλων των Αξιωματικών εις τον ΕΛΑΣ. Ο συνταγματάρχης Ψαρρός ηρνήθη και εκρατήθη αιχμάλωτος. Ο αντισυνταγματάρχης Λαγγουράνης υπέγραψε δήλωσιν και αφέθη ελεύθερος. 
  Εις το Μαυρολίθαρο έφθασε ο τότε Ταξίαρχος (Μάϊερς) να δη τι συμβαίνει και πως ήρχισεν ο εμφύλιος πόλεμος.
  Ο Ψαρρός είπε τότε μπροστά στον Άρη: «Ξέpεις ότι κηpύσσεις τον εμφύλιoν πόλεμον;».
  Ο δε Άρης απήντησε: «Εκηρύχθη προ πολλού».
  «Κτυπήσατε και αφωπλίσατε ένα τμήμα του στρατού Μέσης Ανατολής», του είπεν ο Ψαρρός
  και ο Άρης απήντησε: «Είμεθα ο μόνος στρατός της Μέσης Ανατολής».
  (Καπως έτσι διαλυθηκε την πρώτη φορά το 5/42 σύνταγμα του Ψαρρου και είναι και μια απαντηση από που έπαιρνε τα όπλα ο ΕΛΑΣ πριν από τον εξοπλισμο του από τα Ιταλικα όπλα όπως περιγραφει σε άλλο σημειο της ομιλιας του)
  Μας είπεν ο Σιάντος, γιατί δεν μπαίνεις εις το ΕΑΜ; Του είπαμεν ότι δεν μπαίνουμε στο ΕΑΜ για δύο λόγους Αφ' ενός, πρόκειται να στρατολογήσωμε τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία διά τον φόβον του κομμουνισμού δεν εισέρχονται εις το ΕΑΜ και αφ' ετέρου, διότι νομίζομεν, ότι μόνοι είμεθα εις θέσιν να κρίνωμεν τας ανάγκας του Απελευθερωτικού Αγώνος.
  Ο κ. Σιάντος εξεμάνη και είπεν: «Πας τις αρνούμενος να συνεργασθή με το Κ.Κ. θα θεωρηθή Γκεσταπίτης».

  ReplyDelete

 47. Αυτή η άρνησις μας, η οποία εστηρίζετο εις λογικά επιχειρήματα, εθεωρήθη θανάσιμον έγκλημα και απεφάσισε πλέον την διάλυσίν μας.
  Από κει και πέρα αρχίζει η πρωσσική σκηνοθεσία. Η σκηνοθεσία είναι μάλλον πιστή αντιγραφή Γερμανικών μεθόδων. Γνωρίζομεν ότι, όταν επρόκειτο να αρχίση η επίθεσις ήνοιγε το μπαράζ του πυροβολικού του Γκαίμπελς, οι συκοφαντίες, το συνοριακόν επεισόδιον, το οποίον δίδει την αφορμήν της κατακτήσεως και κατά μαθηματικόν τρόπον εξελίσσεται το δράμα.
  (Γκαιμπελικες μεθοδοι λοιπόν από το ΚΚΕ. Μέχρι σήμερα θα ελεγα εγω)

  Διατείνομαι αυτήν την σrιγμήν, ότι το ΕΑΜ βαδίζει προς κατάληψιν της εξουσίας και ως εκ τούτου αι συμπτωματικαί δηλώσεις πρέπει να είναι σαφείς.


  Εις το πρώτον στάδιον το κύριον μέσον είναι η πειθώ. Αρχίζει μίαν προπαγάνδαν απελευθερωτικήν......
  Μετά την περίοδον του Στάλιγκραντ βλέπομεν μίαν άλλην εικόνα. Εξεφύτρωσεν ένας στρατός. Ο στρατός αυτός είναι ταξικός. Διατί είναι ταξικός; Η ηγεσία του είναι ταξική. Βλέπομεν επί κεφαλής να είναι άνθρωποι συνειδητοί. Άνθρωποι, οι οποίοι εις το παρελθόν έδειξαν με θυσίας την αφοσίωσίν των εις μίαν πίστιν. Ερμής, Αγραφιώτης, Ζούλας, Κόζακας και άλλοι.


  Αρχίζει λοιπόν η συστηματική αντίστασις των ληστών.
  Οι τρομοκράται, η μεγάλη δηλ. ειδική ασφάλεια απετελείτο από τους ληστάς Καραβαγγέλην, Μπάφον, Λενήν, Μπέην και άλλους πολλούς, καταδικασμένους διά πράξεις φόνου, τουλάχιστον 2 - 3 φορές.
  Αλλά πρέπει να έχωμεν και τον Γκαϊμπελς, τον Νικολούδη, και αρχίζει πλέον συστηματική η οργάνωσις της προπαγάνδας εναντίον όλων. Και, έτσι, μεταβάλλεται εις οργάνωσιν συκοφαντίας και αρχίζει η συκοφαντία εναντίον των αντιδραστικών, των μη μελών του ΕΑΜ. Όλοι είναι συνεργαζόμενοι, είναι προδότες. Όλοι ανεξαρτήτως οι μη Εαμiτες εiναι Γκεσταπiτες. Είναι προδότες. Ο υπάρχων Γραμματεύς του Κομμουνιστικού Κόμματος έφθασεν εις το σημείον να με πη και μένα γκεσταπίτη.
  Αρχίζει λοιπόν η οργάνωσις βίας, αρχίζουν οι επιθέσεις εις το εσωτερικόν, αρχίζει τον Απρίλιον του 1943 και ο αφοπλισμός της Ομάδος Σαράφη - Κωστοπούλου. Έρχεται ο πρώτος αφοπλισμός της Ομάδος ΕΚΚΑ, την ιδίαν εποχήν και ο αφοπλισμός της Ομάδος Παπαϊωάννου.

  Τον Ιούνιον δευτέρα επίθεσις κατά της ΕΚΚΑ. Τον Ιούνιον δευτέρα επίθεσις εναντίον των δυμαμεων....
  Αρχίζει το δράμα της Πελοποννήσου τον Μάϊον - Σεmέμβριον.
  Κανελλόπουλος:Απλως αφοπλισμος;
  Καρτάλης:Σφαγές,εκτελέσεις κλπ.
  Στη Μακεδονία υπεγράφη συμφωνητικόν τον Αύγουστον. Μόλις υπεγράφη το συμφωνητικόν, ήρχισε η επίθεσις. Διελύθησαν τα τμήματα της ΠΑΟ, και εκυριάρχησεν το ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ειςτην Μακεδονίαν.
  http://clubs.pathfinder.gr/542psarros/299622

  ReplyDelete
 48. Δε νομίζω ότι έχει νόημα να προσπαθούμε να βρούμε άκρη για τον συμμοριτοπόλεμο. Και οι δύο μεριές κάνανε εγκλήματα , και οι δεξιοί και οι αριστεροί.

  ReplyDelete
 49. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

  «…( παρεμπιπτόντως μόνον ἕνας ἀρρωστημένος ἐθνικόφρων θά ἔλεγε τοῦ Ἄρεως ἀναφερόμενος στόν Βελουχιώτη...Ἡ ψευτιά ὡρισμένων φαίνεται ἀπό τόν λογοτεχνιζοντα τρόπο γραφῆς...) »

  Γιὰ φανταστεῖτε νὰ λέγαμε «τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρη»… Μακρυὰ ἀπὸ τὴν ὑποκρισία τῶν ἀριστερῶν.

  Ἐγὼ προσωπικῶς δὲν εἶμαι ὀπαδὸς τῆς δεξιᾶς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τουναντίον, καταγόμενος ἀπὸ λαϊκὴν ἀριστερὰν οἰκογένεια ποὺ ὑπέστη φτώχεια (ὅπως ὅλος σχεδὸν ὁ λαϊκὸς κόσμος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης) καὶ πολιτικὲς διώξεις ἀπὸ τὸ δεξιὸν ξενόδουλον καθεστὼς τῆς ἐποχῆς στὶς διάφορες ἐκφάνσεις του (βασιλική, καραμαναλική) ἔχω ἐπιπλέον λόγους νὰ μισῷ αὐτὴν τὴν δεξιά: φυλάκισε τὸν παππού μου 6 χρόνια, πούλησε τὴν Κύπρο μὲ τὸν Καραμαν-Ἀλῆ τὸν πρεσβύτερον καὶ ἔστειλε 800 000 Ἕλληνες στὴν ξενιτιά.

  Ἂν ὡστόσο συγκρίναμε τὰ ἐγκλήματα τῶν κομμουνιστῶν, αὐτὰ ἦταν περισσότερα καὶ πιὸ εἰδεχθῆ. Καὶ πρέπει νὰ λάβουμε ἐπίσης καὶ αὐτὸ τὸ δεδομένο: πόσα θὰ ἦταν τὰ θύματα τῶν κομμουνιστῶν, ἂν εἶχαν τὴν ἴδια κοινωνικὴν ἐπιρροὴ μὲ τοὺς μὴ κομμουνιστὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ ἴση ὑποστήριξιν σὲ ὁπλισμὸν μὲ τὸ μη-κομμουνιστικὸ στρατόπεδο;

  Ἐγκλήματα ἔγιναν ἐκατέρωθεν καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὴν πληρώσανε ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔφταιγαν σὲ τίποτε. Ἡ σφαγὴ τῆς ἠθοποιοῦ Παπαδάκη, ἡ σφαγὴ στὸν Μελιγαλᾶ καὶ τὰ ἐγκλήματα τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοῦ μπορεῖ νὰ φαντάζουν σταγόνα μπροστὰ στὴν αἱματοχυσία ποὺ προκάλεσε ὁ Χίτλερ (βεβαίως γι' αὐτὴν τοῦ Στάλιν, τῶν Βρετανῶν καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, τοῦ Κεμὰλ παλαιότερα τουμπέκα…), ἀλλὰ ἂν τὸ ΚΚΕ διηύθυνε στρατὸν πολλαπλασίου μεγέθους σὲ σχέσιν μὲ τὸν ΔΣΕ, τότε θὰ μιλούσαμε γιὰ ποταμοὺς αἵματος.

  ReplyDelete
 50. "Πεδίον τοῦ Ἄρη" εἶναι ἐξ ἴσου γελοῖα σάν ἔκφραση μέ τήν "τοῦ Ἄρεως Βελουχιώτη". Ἀλλά τί ψάχνω ἀπό ἀνθρώπους πού στριφογυρίζουν καί τεντώνουν τίς λέξεις, καί δέν καταλαβαίνουν γρύ ἀπό τό τί γράφουν οἱ ὑπόλοιποι σχολιαστές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὥπα τῆς ὑψηλῆς διανοήσεως καὶ τῆς ἀριστερᾶς καθαρότητος. Εὖγε στὸν νεανία ποὺ μᾶς παρέθεσε 2 ἀποκεφαλισμένους γιὰ νὰ τοὺς βάλῃ στὸ ἴδιο ζύγι μὲ τοὺς 1500 τοῦ Μελιγαλᾶ (ἐκ τῶν ὁποίων δεκάδες βρέφη), τοὺς ἑκατοντάδες σφαγιασθέντες στὸ Λέχαιο, τοὺς χιλιάδες τσεκουρωμένους στὴν Οὔλεν, τὸ Περιστέρι καὶ ἀλλοῦ στὴν Ἀττικὴ… Εὖγε στὴν ὑποκρισία καὶ τὴν ὑπεροψία τῆς ἀριστερᾶς.

   Ἐδῶ ὁ Γιάγκος μᾶς παραθέτει μαρτυρίες στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὶς μαζικὲς σφαγὲς τῶν κομμουνιστῶν ἐν Ἑλλάδι κι ἐσεῖς ψειρίζετε τὴν μαϊμοῦ μὲ μεμονωμένα ἐγκλήματα.

   Delete
  2. Εχεις σοβαρο προβλημα αντιληψης. Ειναι περισσοτερο απο προφανες.

   Delete
  3. Μετὰ (καὶ) τὸ ξεβράκωμα ἀπὸ τὸν Γιάγκο ἡ μπάλα πετιέται κακὴν-κακῶς στὴν κερκίδα. Ὅταν τελειώνουν τὰ ἐπιχειρήματα, ἀρχίζουν οἱ «κλωτσὲς» στὸν γάμο τοῦ Καραγκιόζου.

   Delete
  4. Οὐάου!!!

   ΥΓ Ἀδυνατεῖς νά καταλάβεις ὅτι ποτέ δέν μπαίνω σέ διάλογο μέ ἐμμονικούς τύπους. Σιγά μήν παίξω μπάλα μαζί σου...ἀφοῦ εἶσαι ἄμπαλος. Διαβάζεις καί ερμηνεύεις βάσει τῶν ἐμμονῶν σου. Τό μυαλό φασολιοῦ πού ἔχεις δέν σοῦ ἐπιτρέπει νά ἀντιληφθεῖς ὅτι δέν ἰσχυρίσθηκα ὅτι ὁ Ἄρης δέν ὑπηρξε σφαγέας, πώς ὅτι παρέθεσα δέν παρετέθη ὡς ἐπιχείρημα γιά κάποια θέση ( ἀλλά ὡς ἀντίδοτο ὅπως ἐξ ἄλλου ἔγραψα). Εἶσαι πολύ κακός μαθητής τοῦ Γκαῖμπελς τό μόνο πού ξέρεις εἶναι νά μαϊμουδίζεις λογοτεχνικά καί ἀσύστολα...

   Delete
 51. «Οὐάου!!!»

  …ἡ πολιτιστικὴ ἐπέλασις τῆς intelligenzia τῆς νέας ἀριστερᾶς (καὶ τῆς προόδου). Ἀπὸ τὸ οὐάου καὶ μόνον ἀποδεικνύεται ὁ γραικυλισμός σας.

  «Ἀδυνατεῖς νά καταλάβεις ὅτι ποτέ δέν μπαίνω σέ διάλογο μέ ἐμμονικούς τύπους. Σιγά μήν παίξω μπάλα μαζί σου...ἀφοῦ εἶσαι ἄμπαλος. Διαβάζεις καί ερμηνεύεις βάσει τῶν ἐμμονῶν σου.»

  Αὐτὰ εἶναι τοῦ πρωκτοῦ τὰ ἐννιάμερα ἀγαπητέ. Παραθέτετε «ὡς ἀντίδοτο» μία μαρτυρία κάποιου φούφουτου τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Γιάγκος σᾶς ἔχει πάρει τὸ σκάλπ μὲ μαρτυρίες ΚΚέδων καὶ ἀριστερῶν γιὰ τὶς σφαγὲς τῆς ἀριστερᾶς.

  Δὲν σᾶς εἶπα νὰ κάνετε διάλογο μαζύ μου. Χεστήκαμε κι ἂν κάνετε, χεστήκαμε κι ἂν δὲν κάνετε. Ἐμμονὲς δὲν ἔχω. Ἐσεῖς ἔχετε ἐμμονές. Ἐγὼ κατάγομαι ἀπὸ ἀριστερὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖον ἐσεῖς δὲν ἔχετε ζήσει οὔτε καὶ στὶς πιὸ ἄγριες ὀνειρώξεις σας. Ἔχω μέτρα καὶ σταθμὰ συγκρίσεως, ἔχω διαβάσει βιβλία καὶ τεκμήρια τῶν ἀριστερῶν, τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἐθνικιστῶν καὶ ξέφυγα, ἔστω καὶ σὲ κάποιαν ἡλικίαν, ἀπὸ τὸ λούκι τῶν παπατζήδων τῆς ἀριστερᾶς πάσης ἀποχρώσεως στὸ ὁποῖο ἐσεῖς ἐκτελεῖτε κατακόρυφον βολὴν πρὸς τὰ κάτω (οὔτε κἂν ἐλεύθερη πτώσιν).

  Ἐσεῖς καὶ ὁ ἄλλος, ὁ Ἔνοχος ντέ, εἶστε μόνιμοι ὑβριστὲς τῆς ΧΑ, ἀλλὰ εἰδικῶς ἐσεῖς ἔχετε πραγματικὸ σύμπλεγμα μὲ τὸν εὐρύτερον ἐθνικιστὸν χῶρο. Δὲν πειράζει, ξυδάκι. Ἐγὼ ἀντιθέτως, ὁ κολλημένος, ἔχω δηλώσει ὅτι ἂν ὁ Λαϊκὸς Σύνδεσμος πουλήσῃ τὰ ἰδανικά μας, θὰ στραφῶ σὲ ἄλλην παράταξιν ἐθνικιστική.
  Οἱ ἐποχὲς ποὺ ὁ ἐθνικισμὸς καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα διώκονται καὶ δαιμονοποιοῦνται, διότι ἔτσι ἐπιβάλλει ἡ πολιτικὴ ὀρθότης καὶ ἡ ἀριστερὰ ἠθική, καλὰ κρατοῦν, ἀλλὰ τὰ «κορόϊδα» ἀρχίζουν καὶ ξυπνοῦν. Καὶ νὰ θυμᾶστε στὸ τέλος, τὸ χοντρὸ πακέτο δὲν θὰ τὸ φᾶτε ἀπὸ παραδοσιακοὺς δεξιοὺς ἐθνικόφρονες, ἀλλὰ (πρώην) ἀριστεροὺς πατριῶτες. Γιατὶ τοὺς τελευταίους τοὺς ἐξαπατήσατε μία καὶ δύο. Τρίτη δὲν θἄχει. Ἤδη τὸ πανηγύρι ἀρχίζει καὶ σᾶς πονᾶ: στὸ Κερατσίνι, στὴν Δραπετσώνα, στὰ Ταμπούρια, στὴν Ἐλευσίνα, στὰ πρώην «κάστρα» σας.

  «Τό μυαλό φασολιοῦ πού ἔχεις δέν σοῦ ἐπιτρέπει νά ἀντιληφθεῖς ὅτι δέν ἰσχυρίσθηκα ὅτι ὁ Ἄρης δέν ὑπηρξε σφαγέας, πώς ὅτι παρέθεσα δέν παρετέθη ὡς ἐπιχείρημα γιά κάποια θέση ( ἀλλά ὡς ἀντίδοτο ὅπως ἐξ ἄλλου ἔγραψα).»

  Περὶ ἐμμονῶν συνέχεια… Ἔχετε τέτοιες ἐμμονὲς ποὺ παραφράζετε τὰ γραφόμενά μου, ἐπειδὴ ἔτσι τὰ βλέπει ὁ ἀριστερός σας ἐγκέφαλος. Κατ' ἀρχὴν ἐγὼ δὲν εἶπα ὅτι ἰσχυριστήκατε πὼς ὁ Βελουχιώτης εἶναι (ἢ δὲν εἶναι) σφαγέας.
  Δεύτερον, ἐγὼ δὲν ἀνέφερα κάτι κακὸ γιὰ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη. Εἶπα ὅτι ντρέπομαι γιὰ τὴν ἐπιλογή του παππού μου νὰ ἐπιλέξῃ τὸ κομμουνιστικὸν στρατόπεδον στὸν ἐμφύλιον ποὺ μᾶς ἔσυρε ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ ἀριστερά, διότι ἐξηπατήθη ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές, ὅπως δεκάδες χιλιάδες ἄλλοι ἁγνοὶ Ἕλληνες.
  Ἐπίσης ὑπεστήριξα μετὰ τεκμηριώσεως ὅτι οἱ κόκκινες σφαγὲς δὲν συγκρίνονται μὲ τῶν «ἄλλων», χωρὶς νὰ βάζῳ στοὺς «ἄλλους» τὸν ἑαυτόν μου, διότι δυστυχῶς στὸ ἀντικομμουνιστικὸν στρατόπεδον ποὺ ἐσχηματίσθη μετὰ τὸν Β´ΠΠ εἰσεχώρησαν καὶ προδοτικὰ στοιχεῖα, ὅπως τὸ παλάτι καὶ ἡ καραμαν-ἀλικὴ δεξιά.

  Γιὰ τὸ μυαλὸ φασολιοῦ… Τὸ ἀντικείμενο τῆς ἐργασίας μου, τῶν σπουδῶν μου καὶ βεβαίως ἡ ὅποια προσωπική μου διαδρομὴ ἐκτίσθη καὶ κτίζεται βάσει κόπου καὶ κάποιας εὐφυΐας ποὺ γιὰ τὸ δικό σας γνωστικόν ἀντικείμενον, τὶς σπουδές σας καὶ τὴν διαδρομήν σας δὲν εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ προαπαιτούμενον. Ἐγὼ ἀγαπητὲ δὲν ἔβγαλα τὴν Ἀνωτάτην Ἀμπελοφιλοσοφικήν.

  «Εἶσαι πολύ κακός μαθητής τοῦ Γκαῖμπελς τό μόνο πού ξέρεις εἶναι νά μαϊμουδίζεις λογοτεχνικά καί ἀσύστολα...»

  Ἐδῶ ἀρχίζετε, δὲν εἶναι πρώτη φορά, καὶ προσβάλλετε. Σέβομαι τὴν φιλοξενία τοῦ κου Κιτσίκη. Τὰ σχετικὰ περὶ Γκαῖμπελς συνιστοῦν ὕβριν γιὰ τὴν ὁποία -ἂν δὲν πίστευα καὶ δὲν σεβόμουν τὰ θεῖα- θὰ σᾶς κατέβαζα ὅ,τι καντήλια καὶ κεφαλονίτικες κατάρες εἶχα διαθέσιμα.

  Ὅταν στερεύουν τὰ ἐπιχειρήματα, ἀναβλύζει ἀριστερά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νομίζω ότι η διαφωνία σας πηγάζει από κάτι πιο βασικό που υπερβαίνει το πολιτικό φάσμα: η ερμηνεία του ελληνισμού.

   Delete
  2. Ὑπάρχει κάτι ἀκόμα πιὸ βασικό. Ἡ ἀνθρώπινη ζωή δὲν εἶναι ποσότητα. Ὅποιος σκοτώνει ἕναν σκοτώνει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ὁ Ῥασκόλνικωφ ἀρχίζει μὲ τὴ γριά καὶ πέφτει πάνω σὲ δεύτερο θῦμα....Αὐτή ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ποιός ἦταν λιγότερο χασάπης στὸν Ἐμφύλιο ἔχει τὰ ὄριά της.

   Delete
  3. ...ὅριά της μὲ περισπωμένη.

   Delete
  4. Ἰχώρ αὐτή τήν διαφωνία πού λές τήν ἔχω πράγματι συναντήσει μέ ἄλλους συνομιλητές -σχολιαστές. Καταφέρνω ὅμως καί συζητῶ. Μέ τόν συγκεκριμένο δέν ἔχω καμιά ἀπολύτως διαφωνία, ἀφοῦ ἀδιαφορῶ

   Κωνσταντῆ καμιά συζήτηση δέν ἔχει ὅρια.

   Ἐπί τοῦ συγκεκριομένου καί προσωπικά δέν θεωρῶ ὅτι μπῆκα σέ κάποια συζήτηση. Τονίζω ὅμως ὅτι στό παρόν θέμα δέν ἀσχολήθηκα μέ τό ποιός εἶναι λιγώτερο ἤ περισσότερο χασάπης. Ἄσε πού τό θεωρῶ καί δευτερεῦον. Οἱ παρεμβάσεις μου ἄλλον λόγο εἶχαν...

   Delete
  5. Αὐτό λέω, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει πραγματική συζήτηση γιὰ πολύ μὲ αύτό τὸ θέμα ὄταν τίθεται ἔτσι.

   Delete
 52. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete