Dec 10, 2015

265 – Γιὰ μία συνεργασία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ Ἰράν

265 – Γιὰ μία συνεργασία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὸ Ἰράν

Πολὺ πρὶν ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα Die Welt εἶχε γράψει ὅτι Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνα ἀκυβέρνητο πλοῖο, τὸ κύριο ἄρθρο μου τοῦ τελευταίου τεύχους τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, Ἐνδιάμεση Περιοχὴ (τ.77, Φθινόπωρο 2015,) ἔφερε τὸν  τίτλο: «Τὸ ἀκυβέρνητο σκάφος μιᾶς ἀκυβέρνητης Πολιτείας».

1 -Τὸ Ἰρὰν κυβερνᾶται, ἡ Ἑλλὰς δὲν κυβερνᾶται. Συνεπῶς, μία συνεργασία τῆς Τεχεράνης μὲ τὸ ἀθηναϊκὸ χάος εἶναι δυνατὴ μόνον ἐὰν τὸ ἀμερικανικὸ ἀφεντικὸ πάρει τὴν πρωτοβουλία, ὅπως κάμνῃ τελευταίως γιὰ τὴν ἀνάπτυξη συνεργασίας Ἑλλάδος-Αἰγύπτου-Κύπρου-Ἰσραήλ. Καὶ ἡ κυβέρνηση τοῦ Τσίπρα εἶναι σἠμερα πλήρως εὐθυγραμισμένη μὲ τὸ ἀμερικανικό μας ἀφεντικό.

Στὸ τεῦχος 47 (Ἄνοιξη 2008) εἶχα δημοσιεύσει ἄρθρο μου μὲ τίτλο, «ΗΠΑ-Ἰράν: Σχέσεις μίσους καὶ ἀγάπης. Φονταμενταλισμὸς καὶ ἀντισουννισμός», στὸ ὁποῖο ἔλεγα τὰ ἑξῆς: Στὸν ἐπερχόμενο ἀμερικανοκινεζικὸ πόλεμο μέχρι ἐσχάτων ποὺ θὰ κρίνη τὴν ἔκβαση τοῦ πλανητικοῦ πολέμου ποὺ ξεκίνησε στὶς 24 Μαρτίου 1999 στὴν Γιουγκοσλαυΐα, ὁ πλήρης ἔλεγχος τῆς κεντρικῆς Ἀσίας καὶ τῶν πετρελαϊκῶν της πηγῶν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖος γιὰ μία νίκη τῆς Οὐασιγκτῶνος. Τὸ κέντρο τοῦ κέντρου αὐτῆς τῆς περιοχῆς δὲν εἶναι οὔτε τὰ πρώην μουσουλμανικὰ κράτη τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, οὔτε τὸ Ἀφγανιστάν, οὔτε τὸ Ἰράκ, οὔτε τὸ Πακιστάν. Εἶναι τὸ Ἰράν. Ἐπιπλέον ΗΠΑ καὶ Ἰρὰν ἔχουν πολλὰ κοινὰ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν δύο χωρῶν τους. Εἶναι καὶ οἱ δύο πολὺ θρηκευτικὲς ἀλλὰ ὄχι ὀρθόδοξες χῶρες, εἶναι φονταμενταλιστικὲς ἀλλὰ ὄχι φανατικές, ὑποστηρίζουν τὸν καπιταλισμὸ καὶ ἔχουν μία μακραίωνη δυσπιστία ὡς πρὸς τὴν παντοδυναμία τοῦ κράτους, εἶναι καὶ οἱ δύο προσηλωμένες στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ ἑρμηνεύουν ὁ καθεὶς μὲ τὸν τρόπο του, καὶ ἔχουν τέλος  μία κοινωνικὴ προσαρμοστικότητα ποὺ ἐπιτρέπει νὰ ἀνανεώνονται πιὸ εὔκολα ἀπὸ ἄλλες χῶρες. Κοντολογῆς, ἐὰν ξεπερασθῇ ὁ φόβος τοῦ Ἰσραὴλ γιὰ ἰρανικὴ ἀπειλὴ καὶ ἐπιτευχθῆ τελικὰ μία συμμαχία ΗΠΑ-'Ιράν, σὲ βάσεις πιὸ ὑγιεῖς ἀπὸ αὐτὴν τῆς ἐποχῆς τοῦ Σάχη, εἶναι αὐξημένες οἱ πιθανότητες νὰ ὑπερισχύσῃ ἡ Ἀμερικὴ ἐπὶ τῆς Κίνας.

2 - Ὡς θαυμαστὴς τοῦ Χομεϊνὶ ὠργάνωσα μὲ τοὺς φίλους μου Ἰρανοὺς, ἀπὸ τὸ 1990 ἕως τὸ 1994, τρία διεθνῆ συμπόσια Ὀρθοδοξίας- Ἰσλάμ, στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Τεχεράνη.  Στὸ τεῦχος 13 τοῦ περιοδικοῦ μου, τὸν Φθινόπωρο τοῦ 1999, διαβάζουμε: Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ καὶ ὁ διευθυντής της μὲ ἐπιμονὴ προέβαλαν τὴν σημασία τῶν στενῶν σχέσεων μὲ τὴν Τεχεράνη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Δαμασκό. Παρὰ τὴν δουλικὴ πολιτικὴ τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν πρὸς τὸν μονόδρομο τῆς Δύσεως, σιγὰ σιγὰ δειλὰ βήματα ἐσημειώθησαν καὶ πρὸς τὶς δύο πρωτεύουσες, βήματα ἀκόμη ἀνεπαρκῆ. Τὰ ἀνοίγματα πρὸς τὴν Συρία δὲν ἔπρεπε ὅμως νὰ ἑρμηνευθοῦν ὡς ἐχθρικὰ πρὸς τὸ Ἰσραήλ, διότι ἐξ ἴσου σημαντικὸ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἦταν ἡ σύσφιξη σχέσεων μὲ τὸ κράτος αὐτό.

Στὴν συνέχεια, στὸ τεῦχος 21, Φθινοπώρου 2001, τοῦ περιοδικοῦ, διαβάζουμε:
Ἡ Ε.Π. καὶ ὁ διευθυντής της ὑπῆρξαν πάντα σταθεροὶ ὑποστηρικτὲς τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰρὰν γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους : 1. Τὸ Ἰρὰν εἶναι ἀπαραίτητος σύμμαχος τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν περικύκλωση τῆς Τουρκίας καὶ τὴν ἄσκηση πιέσεως ἐπὶ τῆς Ἀγκύρας. 2. Ὁ σιϊσμὸς εἶναι ἕνα Ἰσλὰμ πολὺ πιὸ ἀνεξίθρησκο ἀπὸ τὸν ἀμερικανοδωσιλογικὸ σουννισμὸ σαουδαραβικοῦ τύπου καὶ ὁ τουρκικὸς ἀλεβισμὸς συνδέει τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸν σιϊσμό. 3. Ἡ ἀρχαία θρησκεία τοῦ Ἰρὰν, ὁ ζωροαστρισμός, καὶ ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία, ἔχουν παράλληλη ἱστορία καὶ ἡ σιϊτικὴ Τεχεράνη σέβεται καὶ ἀναγνωρίζει ἐπισήμως ὡς μία ἐκ τῶν θρησκειῶν της τὸν ζωροαστρισμό.     4. Ὁ ἰρανικὸς φονταμενταλισμὸς δὲν εἶναι προϊὸν τῶν ΗΠΑ ὅπως ὁ σουννιτικὸς. Εἶναι ἐπαναστατικὸς καὶ ἀπελευθερωτὴς τῶν γυναικῶν. Ἡ ἀνερχομένη Ὀρθόδοξη Δημοκρατία τῶν Ἑλλήνων ἔχει κάθε συμφέρον νὰ συνεργασθῇ μὲ τὴν Ἰσλαμικὴ Δημοκρατία τοῦ Ἰρὰν, ἰδίως ἐν ὄψει τῆς πιθανῆς μελλοντικῆς ἐγκαθιδρύσεως στὴν Ἄγκυρα ἰσλαμοσουννιτικοῦ καθεστῶτος σαουδαραβικοῦ τύπου.  

Πράγματι, ἕνα χρόνο μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν παραπάνω σκέψεων, ὁ Ἔρντογαν ἐκέρδιζε τὶς ἐκλογὲς στὴν Τουρκία καὶ μετὰ ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ δέκα χρόνια διπλοπροσωπίας ἀπεκάλυπτε τὸ πραγματικό του πρόσωπο σουννιτικοῦ φανατισμοῦ.

3 - Ὡς πνευματικὸς ἡγέτης τῶν Πανελλήνων τοῦ Μυστρᾶ «Ὁ Πλήθων», ἔχω γράψει ἐπανειλημμένως γιὰ τὴν προσήλωση τοῦ Πλήθωνος στὴν σκέψη τοῦ Ἰρανοῦ προφήτου, Ζωροάστρη, ἐμπνευστοῦ τοῦ Πλάτωνος. (Βλέπε τὸ ἔργο του «Μαγικὰ λόγια τῶν ἀπὸ Ζωροάστρου Μάγων» ὥς καὶ ἡ ἀγγλικὴ μετάφραση Summary of the Teachings of Zoroaster and Plato). Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ, ἄν καὶ πάντα ἠρνήθην νὰ εἰσέλθω εἰς τοὺς κόλπους τοῦ τεκτονισμοῦ, ἐπειδὴ ὡς Ὀρθόδοξος δὲν δύναμαι νὰ ὑπηρετήσω δύο θρησκεῖες ταυτοχρόνως τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν τεκτονισμό, ἐδέχθην νὰ δημοσιεύσω κείμενο τοῦ ἀναγνώστη μου καὶ τέκτωνος Δραγούμη Δραγούμη, ἐκ Θεσσαλονίκης, στὸ τεῦχος 45 (Φθινόπωρο  2007), γράφοντας:

«Πενῆντα χρόνια προτοῦ ὁ Χριστόφορος Κολόμβος μεταφέρῃ τὴν Εὐρώπη στὴν Ἀμερική, ὁ Πλήθων  μετέφερε τὸν ἑλληνισμὸ στὴν Εὐρώπη, δημιουργῶντας τὴν Δύση ὡς τρίτο πολιτισμό, μετὰ τὸν κινεζικὸ καὶ τὸν ἑλληνικό.Ἡ πλανητικὴ αὐτὴ ἐμβέλεια τοῦ Πλήθωνος ἠγνοήθη, ἰδίως ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, σὲ ἄρθρο του στὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 103, Μαΐου 2002, σ.48-51, ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο «Πλήθων, ὁ δημιουργὸς τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ», ὑπεγράμμισε ὅτι ὁ Ἕλλην δωδεκαθεϊστὴς φιλόσοφος ὑπῆρξε μὲ τὴν «φρατρία τῶν Ἑλλήνων» καὶ ὁ πρόδρομος τῆς δυτικῆς μασονίας. Μὲ ἐνδιαφέρον δημοσιεύουμε παρακάτω ἀποσπάσματα σχετικῆς ὁμιλίας Θεσσαλονικέως σεβασμίου μασονικῆς στοᾶς, κυρίου Δραγούμη Δραγούμη,  1ης Νοεμβρίου 2006, μὲ τίτλο, «Ἡ Ἀδελφότης τοῦ Μυστρᾶ».

Τὸ κείμενο τοῦ Δραγούμη Δραγούμη ἔλεγε τὰ ἑξῆς: «Τὸ ἔτος 1984, εἰς κοινὰς ἐργασίας τῶν ἕξι Στοῶν τῆς Ἀνατολῆς μας, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πλήθωνος καὶ σεβάσμιον τὸν διάδοχόν μου, ἀδελφὸν Δημήτριον Ἀργύρην, εἰς ὁμιλίαν μου μὲ τὸν ἴδιον τίτλον, ἔλεγα: μὲ τὴν παροῦσαν ὁμιλίαν καθὼς καὶ ἄλλας, ποὺ θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρίαν ἀδελφοὶ τοῦ Πλήθωνος Γεμιστοῦ νὰ πραγματοποιήσουν εἰς τὸ μέλλον, θὰ ἠμπορέσωμεν νὰ ὑπογραμμίσωμεν τί ὀφείλομεν εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος μὲ μόχθον πολὺν έστάθη ἀλύγιστος ἱεροφάντης τῆς Ἑλληνικῆς Ἰδέας, εἰς πεῖσμα τῶν Βυζαντινῶν καὶ τῶν ξένων, καὶ νὰ τονίσωμεν ποία εἶναι ἡ ὀφειλή μας ὡς μελῶν τοῦ νεωτέρου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ἔθραυσε τὸ φράγμα τῆς μεσαιωνικῆς ἀριστοτελικῆς «αὐθεντίας», διὰ νὰ ἀνοίξη τοὺς δρόμους τῆς ἐλευθέρας πλατωνικῆς διαλεκτικῆς καὶ τῶν ἐρευνητικῶν μέσων διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἔλθῃ εἰς τὸ φῶς καὶ θὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ θαῦμα τῆς πνευματικῆς Ἀναγεννήσεως.

»Σὲ αὐτὰ λοιπὸν τὰ πλαίσια ἱδρύθη, ἀνεπτύχθη καὶ διεσκορπίσθη ἡ Μυστικὴ Ἀδελφότης τοῦ Μυστρᾶ  ἤ Μυστικὴ Φρατρία ἤ Φατρία. Ἡ λέξις φρατρία ἤ κατ’ὁμοίωσιν φατρία, εἶναι ἀρχαιοελληνικὴ καὶ σημαίνει ἀδελφότης. Ὁ Πλήθων εὐεργέτησε τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰδικώτερα τὴν Πελοπόννησον, ἀλλὰ ἀγαπήθηκε περισσότερο εἰς τὴν Δύσιν. Οἱ ἐλευθεροτέκτονες τῆς Τοσκάνης λένε ὅτι «ἡ Πλατωνικὴ Ἀκαδημία ἦταν μία ἑταιρία μὲ τεκτονικὸ χαρακτῆρα, εἰς δὲ τὴν αἴθουσαν ὅπου συνεδρίαζον εὕρισκε κανεὶς πολλὰ τεκτονικὰ σύμβολα». Ἐκτὸς Κωνσταντινουπόλεως, μία ἦτο ἡ πηγὴ τοῦ φωτός, ὁ Μυστρᾶς, καὶ ἀκτῖνες αὐτοῦ οἱ μυστικοὶ ἑταῖροι τοῦ Γεμιστοῦ. Διονυσιακοὶ Ἐργάτες, γνωστικοί, μῦστες τοῦ Μυστρᾶ, πατέρες τοῦ Κόμο, Ῥοδόσταυροι, συντεχνίες τῶν  Καθεδρικῶν Ναῶν, ἀποδεδειγμένοι Τέκτονες, διὰ νὰ ἀναφέρωμε μόνον τὴν γραμμὴ  ποὺ ξεκινᾷ ἀπὸ τὸν μείζονα ἑλληνικὸ χῶρο».

4 – Τὰ ὡς ἄνω κείμενα προσδιορίζουν τὴν κατεύθυνση ποὺ πρέπει νὰ πάρῃ ὁ ἑλληνισμὸς στὰ πλαίσια τῆς γεωπολιτικῆς τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ποὺ ὅμως εἶναι ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθῇ μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα ἀκραίας διχόνοιας, φθόνου, συνομωσιολογικῶν φαντασιώσεων περὶ μασονικοῦ, ἑβραϊκοῦ, τουρκικοῦ, φασιστικοῦ, κομμουνιστικοῦ  κινδύνου καὶ παγκοσμίας θρησκείας. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι  ἀθροιστικός, συνθετικὸς, διαλεκτικός, καὶ συμπεριλαμβάνει τὰ πάντα μαζὶ καὶ τὴν ἄρνησή του. Δὲν εἶναι ἀφαιρετικὸς  καὶ συνεπῶς οἱ σημερινοὶ  κάτοικοι τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου δὲν δύνανται νὰ τὸν ἐξυπηρετήσουν. Πρέπει νὰ ἀναβαπτισθοῦν στὴν κολυμβήθρα τῶν ἡρώων.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 10 Δεκεμβρίου 2015


121 comments:

 1. ΑΠΛΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ!. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ!. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 3. Επι χιλια χρονια και βαλε ο σημερινος Ελληνας ηταν Ρωμαιος Χριστιανος. Τι εγινε ξαφνικα και πριν πεσει η Πολη τελειωτικα στα χερια των Τουρκων, ο Πληθων και αλλοι νεκραναστησαν τον Ελληνα, που σημερα, ετσι οπως ειναι, σαν Λαζαρος, που μετα βιας στεκεται ορθιος, τυλιγμενος μεσα στο σαβανο, απο παπυρους και περγαμηνες, τον βριζουμε που ειναι αναρχικος ; Τον καιρο του Πληθωνα, το ποσοστο ανθρωπων που ειχε προσβαση στα αρχαια κειμενα πρεπει να ηταν καπως μικροτερο του 0.5 τοις εκατο, αν οχι τοις χιλιοις.

  Γιατι ο Λαζαρος να ηταν Ελληνας και οχι Ρωμαιος ; Αυτο ειναι το μεγαλο ερωτημα. Γιατι να θελει ο Πληθωνας να νεκραναστησει τον Ελληνα δωδεκαθειστη αντι τον Ρωμαιο Χριστιανο που βρισκοταν σε κινδυνο ; Η απαντηση ειναι απλη.

  Τον Χριστο τον σταυρωσανε οι Ρωμαιοι. Ο Μεγας Κωνσταντινος, ο πρωτεργατης του εκχριστιανισμου της αυτοκρατοριας, αντικατεστησε λενε (Βικιπαιδεια) τον σταυρο με την κρεμαλα, απο σεβασμο στον Κυριο. Για χιλια χρονια και βαλε, ομως κανεις δεν ειχε ξεχασει οτι η επισημη κρατικη θρησκεια της ρωμαικης αυτοκρατοριας ειχε εναν αρχηγο, που τον ειχε εκτελεσει η ιδια η ρωμαικη αυτοκρατορια. Αυτη η σχιζοφρενικη κατασταση εδωσε ζωη στην αυτοκρατορια για χιλια χρονια και βαλε, μια και μια καποια σχιζοφρενεια ειναι απαραιτητη στην ασκηση της εξουσιας. Αλλα μετα την παρελευση των χιλιων ετων και βαλε, η κατασταση ειχε φτασει στο απροχωρητο. Βρεθηκε λοιπον η εξης εξυπνη λυση.

  Το μεν ανατολικο κομματι της αυτοκρατοριας θα παρεμενε χριστιανικο υπο την σκεπη της ορθοδοξης εκκλησιας, αλλα την εκτελεστικη εξουσια θα την παραχωρουσε σε εναν αλλοθρησκο δυναστη, που θα μπορουσε να παλουκωνει και να κρεμαει στο τσιγκελι (αντι να τυφλωνει και να κρεμαει) την ωρα που το ορθοδοξο χριστιανικο πληρωμα θα ενιπτε τας χειρας του.

  Το δε δυτικο κομματι, το λατινοφωνο, και αυτο θα παρεμενε χριστιανικο υπο τη σκεπη της καθολικης εκκλησιας, αυτη τη φορα, και την εκτελεστικη εξουσια θα την παραχωρουσε στους Ελληνες. Ο Ελληνας ειναι ο μπογιας της Δυσης.

  ReplyDelete
 4. Κωσταντῆ, ἐπῆρες φόρα πάλι! Ἐσὺ τὰ δικά σου. Οὔτε λαβασίνεις ὑπ'ὄψιν τὸ ἄρθρο. Ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νὰ τὸ σχολιάσῃς. Διαφορετικὰ γιατί δὲν κάνεις τὸ δικό σου μπλόγκ;Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Το σχολιασα, κε Κιτσικη. Αυτο ακριβως εκανα. Δεν ειναι προφανες ; Ευχαριστως να κανω δικο μου μπλογκ, αλλα νομιζω οτι ειναι προφανες οτι αυτι που εγραψα ειναι σχολιο στην αναρτηση σας.

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 7. Φυσικὰ καὶ δὲν εἶναι.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Κωσταντῆ τρολλάρεις; Τὸ θέμα εἶναι τὸ Ἰρὰν. Εἴπαμε, εἶσαι ἡ μασκὸτ καὶ σὲ θέλουμε γιὰ γούρι. Ἀλλὰ πέραν ἀπὸ τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες, γίνου συγκεκριμένος.Ἄσε ποὺ ἐπαράτησες τὰ πολυτονικά, ἔστω καὶ μὲ λάθη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Τὸ σχολιό μου ἀφορᾶ καταρχήν τὴ φράση μὲ τὴν ὁποῖα ξεκινᾶτε τὸ ἄρθρο σας, δηλαδή τὸ γνωστό τοῖς πᾶσι Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἕνα ἀκυβέρνητο πλοῖο. Λέω ὅτι ἠ Ἑλλὰς εἶναι ἀκυβέρνητο πλοῖο ὄχι ἐπειδή κατοικεῖται ἀπὸ ἔνα τσοῦρμο μεθυσμένους ναῦτες, ἀλλά έπειδή τὸ πλήρωμα εἶναι χριστιανικό. Έπειδή εἶναι χριστιανικό δὲν μπορεῖ νὰ παραδεχτεῖ καπετάνιο ἐάν ὁ καπετάνιος έφαρμόζει τὴν ἐκμετάλλευση άνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο, διότι ὁ Χριστός εἶπε ἀγαπάτε ἀλλήλους. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ καπετάνιος αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά του, νὰ έφαρμόζει τὴν έκμετάλλευση άνθρώπου άπὸ ἄνθρωπο, κάνει τὸ πλήρωμα νὰ συμπεριφέρεται σὰν μεθυσμένο ἀπὸ τὴν άνησυχία του ποὺ τὸ πλοῖο δὲν ἀκολουθεῖ χριστιανική πορεία. Νομίζω πὼς αὑτὸ ὄχι μόνο εἶναι σαφές, ἀλλά τὸ βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας καὶ δὲν εἶναι μόνο ἡ άμπελοφιλοσοφία ποὺ εἶναι, ἀλλά μιὰ ἔμπρακτη τάση στὴν ἑλληνική κοινωνία ποὺ παίζει καθοριστικό ῥόλο στὶς ἐξελίξεις. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι άκυβέρνητη ἐπειδή δὲν εἶναι ἡ άρχαῖα Ἑλλάδα ἀλλά μιὰ ἑλληνόφωνη χριστιανική κοινωνία. Ἡ κοινωνία αύτή ἔχει ἔνα έγγενές πρόβλημα - πῶς νὰ παραμείνει κοινωνία χωρίς έκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο. Ἡ παράταση αύτοῦ τοῦ διλήμματος δημιουργεῖ ἀκυβερνησία. Ὅπως λέτε, τὸ Ἰρὰν κυβερνᾶται, ἡ Ἑλλὰς δὲν κυβερνᾶται. Συνεπῶς, μία συνεργασία τῆς Τεχεράνης μὲ τὸ ἀθηναϊκὸ χάος εἶναι δυνατὴ μόνον ἐὰν τὸ ἀμερικανικὸ ἀφεντικὸ πάρει τὴν πρωτοβουλία, ὅπως κάμνῃ τελευταίως, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη συνεργασίας Ἑλλάδος-Αἰγύπτου-Κύπρου-Ἰσραήλ. ΗΠΑ καὶ Ἰρὰν [..]εἶναι καὶ οἱ δύο πολὺ θρησκευτικὲς ἀλλὰ ὄχι ὀρθόδοξες χῶρες, εἶναι φονταμενταλιστικὲς ἀλλὰ ὄχι φανατικές, ὑποστηρίζουν τὸν καπιταλισμὸ καὶ ἔχουν μία μακραίωνη δυσπιστία ὡς πρὸς τὴν παντοδυναμία τοῦ κράτους, εἶναι καὶ οἱ δύο προσηλωμένες στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ποὺ ἑρμηνεύουν ὁ καθεὶς μὲ τὸν τρόπο του [..] Ποιὸν τρόπο ; Ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι, σὲ ὄ,τι ἀφορᾶ τὴ Δύση, γιὰ τὸ Ἱράν δὲν ἔχω ἰδέα, ἀλλὰ τώρα θὰ κάτσω νὰ διαβάσω, τὴ χρησιμοποίηση τῆς ἀρχαίας κληρονομιᾶς σὰν ἄλλοθι γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἐγκόσμιας έξουσίας, ἄλλοθι ποὺ δὲν τῆς παρἐχεται ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια καὶ ἀπὸ τὸν χριστιανισμό. Γι αὐτὸ καὶ ἀπέδωσαν τιμές στὸν Πλήθωνα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ στόχευση τοῦ ἴδιου τοῦ Πλήθωνα. Στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα ἡ Δύση νόμισε πὼς ἀνακάλυψε ἐπιτἐλους τὴν ίδεολογική βάση τῆς κυριαρχίας της, καὶ αὐτὴ συνοψίζεται στὴν ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἡ ἱδεολογική σημαῖα τῆς Δύσης στὸν πόλεμό της μὲ τὴν Ἀνατολή. Ἕτσι ἐγώ καταλαβαίνω τὴ φράση σας [ΗΠΑ καὶ Ἱράν] ἔχουν μία μακραίωνη δυσπιστία ὡς πρὸς τὴν παντοδυναμία τοῦ κράτους. Το παντοδύναμο κράτος εἶναι ἡ Ρώμη καὶ άκόμα περισσότερο ἠ Κωνσταντινούπολη - ἕνα κράτος, μιά βασική θρησκεία, ἔνας βασιλιάς. Ἡ λύσσα τῶν Δυτικῶν πρός τὸ παντοδύναμο κράτος εἶναι ὁ βασικός κινητήριος μοχλός τῆς πολεμικῆς τους μηχανῆς. Αὐτός εἶναι καὶ ὁ βαθύτερος λόγος, ὑποθέτω, ὑποθέσεις κάνω, ποὺ περικυκλώνουν πρώτα τὴν Τουρκία, σὰν ἀπόγονο τῆς ὁθωμανικῆς αὐτοκρατορίας -καὶ ὄχι σὰν σουνιτικό κράτος - καὶ στοχεύουν στὴν Κίνα. Δὲν εἶναι μόνο ὄτι θέλουνε τὰ πετρέλαια. Τὸ ίδεολογικό μοτέρ τοῦ φιλελευθερισμοῦ χρειάζεται τεράστιες δόσεις ὑποτιθέμενου ἀντικαθεστωτισμοῦ.

  ReplyDelete
 10. Κατ'ἀρχάς, Κωσταντῆ, σὲ συγχαίρω ποὺ ἐπέστρεψες στὸ πολυτονικὀ. Τώρα γρἀφεις: "πῶς νὰ παραμείνει κοινωνία χωρίς έκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο. Ἡ παράταση αύτοῦ τοῦ διλήμματος δημιουργεῖ ἀκυβερνησία. Ὅπως λέτε, τὸ Ἰρὰν κυβερνᾶται". Τελείως τρελλὴ φράση. Ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου εὑρίσκεται σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες, ὅλων τῶν ἐποχῶν, σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, καὶ φυσικὰ καὶ στὸ Ἰράν, καὶ ὅμως πολλὲς χῶρες ὅπως ὁ Καναδᾶς ἤ ἡ Ἑλβετία κυβερνῶνται μιὰ χαρά.Δημήτρης Κιτσίκης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Γι αύτό βγῆκε ὁ Χριστούλης.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Γι αύτό καὶ οἱ εὐαγγελιστές αὐτοί πολλές φορές κατάφεραν κάπως νὰ ποῦνε ὅτι πρέπει νὰ σταματήσει ἡ πράξη. Ἡ θεωρία εἶναι ἄν δὲν κάνω λάθος καὶ μιὰ ὁρθόδοξη ἔννοια.

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
 11. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει πρόβλημα άκυβερνησίας διότι ἄν ῥωτήσετε τοὺς περισσότερους Ἕλληνες θὰ σᾶς ποῦν ὅτι σιχαίνονται καὶ τὸ κράτος, καὶ τὴν έκμετάλλευση, άλλὰ τὶ νὰ κάνουμε...

  Γιὰ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸν Καναδᾶ σᾶς ᾶπάντησα μὲ τὴν τελευταία μου φράση. --Τὸ ίδεολογικό μοτέρ τοῦ φιλελευθερισμοῦ χρειάζεται τεράστιες δόσεις ὑποτιθέμενου ἀντικαθεστωτισμοῦ.-- Οἱ φιλελεύθερες χῶρες πασάρουνε τἠν ἐκμετάλλευση σὰν άντικαθεστωτική πράξη. Αὐτὸ γίνεται τὰ τελευταῖα χρόνια στἤν Ἕλλάδα μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τρίβουμε τὰ μάτια μας μέχρι νὰ δακρύσουν...

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Βεβαίως, λίγο ὑπομονή ὄμως διότι εἶναι δύσκολο θέμα. Θυμίζω πρὸς τὸ παρόν ὅτι στὰ συνταγματικά κείμενα τῆς Ὰμερικανικῆς καὶ τῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας εἶναι κεντρική. Ἡ ἐλευθερία ὄμως ὁρίζεται σὲ σχέση μὲ τὸ προηγούμενο καθεστώς, ἔναντι τοῦ ὁποίου ἔγιναν οἱ Ἑπαναστάσεις αὐτές. Δηλαδή, αὐτὸ τῆς ἐλέῳ Θεοῦ Χριστιανικῆς Μοναρχίας.

   Ἕνα δείγμα Ἑλέῳ Θεοῦ Μοναρχίας εἶχε δώσει σχετικά πρόσφατα ἔνας Σαουδάραβας δήμιος ποὺ ἔκανε τὴ δουλειά του μὲ σπαθί. -Ὁταν σκοτώνω ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἔλεγε, στὴ συνέντευξη, ἔχω ἤσυχη τὴ συνείδησή μου, διότι κάνω τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Ἡ αἴσθησή μου εἶναι ὄτι ὁ φιλελευθερισμός εἶναι ὁ κοσμικός βραχίονας τοῦ προτεσταντισμοῦ, ποὺ μισεῖ τὴν καθολική ἐκκλησία ἐπειδή αὐτή ἐμποδίζει μὲ τὴ μεσολάβησή της τὸν χριστιανό νὰ εἶναι Θεός. Στὰ κράτη λοιπόν ποὺ εἶναι προτεσταντικά ἡ ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ σὰν ἄλλοθι δίπλα στὴν κοσμική έξουσία ὤστε νὰ παράσχει σὲ καθημερινή βάση ἄφεση άμαρτιῶν στὰ κρατικά έγκλήματα, καὶ αὐτό ὁδηγεῖ σὲ ῥιζοσπαστικοποίηση καὶ τοὺς δύο, ἠ μάλλον τὴν μέθεξή τους. Τὸ ἔγκλημα καταπίνεται άμάσητο καὶ ἀπὸ τὸ κοσμικό καὶ ἀπὸ τὸ θρησκευτικό σκέλος τῆς κοινωνίας. Ἡ ἐκμετάλλευση σὰν ἀντικαθεστωτική πράξη εἶναι ἡ πλήρης οἱκειοποίηση ἐκ μέρους τοῦ πιστοῦ τοῦ κρατικοῦ έγκλήματος σὰν διαμαρτυρία πρὸς τὸν Θεό ποὺ δὲν τοῦ άποκαλύπτεται αὐτοπροσώπως.

   Στὰ καθολικά κράτη -γιὰ τὰ ὀρθόδοξα ἔχουμε τὸ ἄρθρο τοῡ κου Κιτσίκη γιὰ τὴ βυζαντινὴ συναλληλία - ἡ ἐκκλησία ἐμποδίζει τὴν ἄμεση πρόσβαση στὸ Θεὸ, καὶ μετριάζει τὸ κρατικό ἔγκλημα (ὄπως καὶ τὸ μαφιόζικο) μὲ ἕνα σύστημα έξαγορᾶς τῆς ἄφεσης άμαρτιῶν, ποὺ θυμίζει πολὺ τὶς άρχαῖες κοινωνίες. Ἑνθαρρύνει τὸ ἔγκλημα ἐντός ὁρίων.

   Γιὰ τἠν Ἱαπωνία τὸ μόνο ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι δὲν εἶναι χριστιανική χώρα ἀλλά ἕνα πολεμικό κράτος μὲ τὴν ἀνάλογη θρησκεία, καὶ καθώς ἡ ἱαπωνική κοινωνία βασίζεται σὲ ἔναν άσιατικό φεουδαλισμό, ἡ θρησκεία ποὺ τὸν στηρίζει θεοποιεῖ τὴν ὐπακοή στὸν ἀνώτερο. Ὁ καπιταλισμός μπορεῖ νὰ κάνει δουλειές μὲ ἕνα τέτοιο σύστημα, ἀλλά δὲν ξέρω τί θὰ ἔκανε σήμερα ἡ Ἱαπωνία ἄν τὴν ἀφήνανε νὰ δείξει τὰ δόντια της.
   Ἁπὸ αύτά ποὺ γράφω νομίζω εὶναι φανερό ὄτι έξομοιώνω τὴν έκμετάλλευση μὲ τὸ ἔγκλημα.

   Delete
 12. Ὁ Χριστός, ὅπως καὶ ὁ Σωκράτης, δὲν ἦλθε γιὰ νὰ καταργήσῃ τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ὁ ἄνθρωπος μόνον μὲ τὴν θυσία του ἑαυτοῦ του νικᾷ. Ἐὰν πέρνῃ καὶ δὲν δίδῃ δὲν ὑπάρχει ἐλπὶς σωτηρίας του. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἐθελοντισμὸς ἔχει σημασία. Ἡ θεία εὐχαριστία αὐτὸ τὸ νόημα ἔχει. Ὁ Χριστὸς σοῦ δίδει τὸ αἷμα του καὶ τὸ σῶμα του πεθαίνοντας γιὰ νὰ ζήσῃς ἐσύ. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο τῆς θυσίας. Οὔτε ὁ Σωκράτης, οὔτε ὁ Χριστὸς εἶπαν νὰ καταργηθοῦν οἱ δοῦλοι. Ὁ Χριστὸς ἀντιθέτως εἶπε ὅτι ὅλοι εἴμεθα δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δουλεία ἐλευθερώνει ὅπως καὶ ἡ ὑποταγὴ στὸν γέροντα. Ὁ Ἕλλην ἔγινε ὁ σημερινὸς Γραικύλος ἐπειδὴ θέλει μόνον νὰ παίρνῃ καὶ νὰ μὴν δίδῃ. Ποτὲ δὲν φταίει αὐτὸς παρὰ μόνον ὁ ἄλλος. Γι'αὐτὸ καὶ κατέστερψε, αὐτὸς καὶ μόνον αὐτός, τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅμως "τὰ φάγαμε ὅλοι μαζί", αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άλλο πράγμα ο εθελοντισμός, άλλο η διακονία. Η Εκκλησία και ο Χριστός μιλάνε για διακονία, όχι για εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός υποτάσσεται αποκλειστικά στις κοσμικές ανάγκες και είναι καθαρά επιλογή του ανθρώπου. Το κάνεις επειδή σου αρέσει. Η διακονία δεν είναι επιλεκτική, αλλά οικουμενική και συνολική, περιλαμβάνει τον όλο άνθρωπο. Δε κάνεις κάτι επειδή σου αρέσει προσωπικά, ή για να φαίνεσαι καλός άνθρωπος στους υπόλοιπους συνανθρώπους, αλλά επειδή βαθιά οντολογικά μέσα σου με τη διαδικασία της πίστεως, έχεις ήδη ακτανοήσει ότι αυτός ο δρόμος, δηλαδή της διακονίας και της αυτοθυσίας, οδηγεί στη σωτηρία και στη λύτρωση το ανθρώπινο πρόσωπο.

   Delete
 13. Ὁ Χριστός ἀκύρωσε τὴν ἔννοια τῆς θυσίας, ἐσωτερικῆς καὶ έξωτερικῆς. Ὁ Θεός ἀρχίζει ἐκεὶ ποῦ σταματᾶ ἡ θυσία. Αὐτή εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη.

  ReplyDelete
 14. Τεράστιο λάθος αὐτὸ ποὺ μόλις ἔγραψες Κωσταντῆ. Νὰ τὸ ἀποδείξῃς μὲ κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. 24 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 43 οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν·
  44 ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλήν.
  45 ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ πονηρόν· ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ.

  ReplyDelete
 16. Κύριε καθηγητά συγχαρητήρια και πάλι για το άρθρο σας.
  Πραγματι, μία συνεργασία ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΡΑΝ/ΠΕΡΣΙΑΣ θα ήτο πολύ ωφέλιμη. ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΑΜΠΛΕΤ ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛΕΤ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ ΕΙΠΑΤΕ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΠΕΛΑΥΝΟΝΤΟΣ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΡΑΝ-ΗΠΑ. ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΙΑ ΧΙΑΣΤΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ, ΙΣΡΑΗΛ-ΗΠΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ-ΙΡΑΝ-ΣΥΡΙΑ-ΙΡΑΚ. ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΗΠΩΣ ΡΩΣΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ-ΑΛΕΒΗΔΙΚΗ ΣΥΡΙΑ, ΚΑΙ ΗΠΑ-ΙΡΑΝ-ΣΙΙΤΙΚΟ ΙΡΑΚ? ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ?

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΠΑΡΟΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΙΡΑΝ, ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΠΕΡΙ ΣΤΕΝΩΝ, ΣΤΕΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΛΗΘΩΝΙΚΩΝ-ΜΑΣΩΝΩΝ. ΛΕΤΕ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΘΩΝΙΚΟΙ ΣΩΣΤΑ? ΤΕΛΟΣ, ΕΔΙΑΒΑΣΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΕΡΙ ΡΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΗΣ? ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΨΙΣ ΣΑΣ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΑΟΥΙΤΙΚΗ ΣΥΡΙΑ!!

   Delete
 17. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΟ ΟΩ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙΡΟ, ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΣΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ, ΟΠΩΣ ΕΓΩ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ¨Εντάξει παιδιά, σᾶς άφήνω νὰ λύσετε τὰ γεωστρατηγικά σας, συγγνώμη ποῦ σᾶς κούρασα.

   Delete
 18. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ! ΜΟΥ ΞΕΦΥΓΕ!

   Delete
 19. Κωσταντῆ εἶσαι ἀπαράδεκτος καὶ προβοκάτορας. Παραθέτεις ἐδάφια τῆς Καινῆς Διαθήκης μὴ ἔχοντας καμμία σχέση μὲ τὴν θυσία, ἐλπίζοντας ὅτι ἡ συντηρητικὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου θὰ ἀποτρέψῃ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ τὸ νὰ τὰ διαβάσῃ.Λοιπόν στὴν νεοελληνική, ὁ Ματθαῖος λέγει στὸ ἐδάφιο ποὺ παραθέτεις: "Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν τὴν καρδίαν τους καθαρὰν ἀπὸ κάθε μολυσμὸν ἁμαρτίας, διότι αὐτοὶ θὰ ἰδοῦν τὸν Θεόν". Τὸ ἴδιο καὶ στὰ ἄλλα ἐδάφια ποὺ παραθέτεις. Καμμία σχέση μὲ τὸ θέμα μας. Κατόπιν αὐτοῦ σὲ καταγγέλλω γιὰ πλήρη ἀνεντιμότητα καὶ ἐᾶν ἦσουν φοιτητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας θὰ σὲ εἶχαν ἀποβάλει ἀμέσως. Ντροπὴ καὶ πάλι ντροπή! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ...

  ReplyDelete
 21. Ἕνας ἱδρυτής θρησκείας ποὺ γιὰ αὐτόν ὁ Θεός φανερώνεται μόνο στὴν καθαρή καρδιά (μπορῶ νὰ παραθέσω πλήθος έδαφίων) εἶναι ἀδύνατον νὰ κρατᾶ τὴν θυσία διότι ἡ θυσία μαυρίζει τῆν καρδιά.

  ReplyDelete
 22. Κωσταντῆ, σὲ παρακαλῶ νὰ ἀποχωρήσῃς οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὸ μπλόγκ, διαφορετικὰ ἐγὼ θὰ σὲ ἀποκλείσω. Εἶσαι ὑβριστὴς καὶ ψεύτης.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Κωνσταντινουπολίτη, φυσικὰ καὶ θὰ σοῦ ἀπαντήσω, ἀλλὰ ἔπρεπε πρῶτα νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸν Κωσταντῆ τὸν προβοκάτορα, τὸν ψεύτη καὶ ὑβριστὴ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου οἱ πάντες ἐπὶ τοῦ πλανήτους ἀναγνωρίζουν τὴν θυσία, ἀσχέτως θρησκείας ἤ ἰδεολογίας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς σατανιστές. Ἐλπίζω νὰ μὴν τολμήσῃ νὰ ἐπαναεμφανισθῆ, διότι οὔτως ἤ ἄλλως θὰ τὸν ἀποκλείσω. Τώρα ἐδῶ στὸν Καναδᾶ εἶναι ἀργά. Θὰ σοῦ ἀπαντήσω αὔριο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ! Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΛΛΙΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ! ΚΑΛΛΙΣΤΟ! ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ, ΩΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ, ΤΟΣΗ ΠΟΛΛΗ ΔΟΣΗ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ" ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ, ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΘΕΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ. ΠΑΣΧΕΙ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΙΑΤΡΙΚΟ. ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ....

  ReplyDelete
 25. Ἐνῷ ἐσύ μεγάλε μέ τίς ἐμβριθεῖς ἀναλύσεις σου χαίρεις ἄκρας πνευματικῆς ὑγείας.
  Εἰδικά μέ τήν τελευταία ἐρώτηση περί χιαστί γεωπολιτικῆς ἀναστροφῆς ἤ καί ἀντιστροφῆς ( ἀπ' ὅλα ἔχει ὁ μπαξές , μήπως καί περιστροφῆς; ...) ἀνατρίχιασα...

  Ἄν κάποιος ἔχει διαστρεβλωμένη φυσική πραγματικότητα πόσο κινδυνεύει; Πιό πολύ ἀπό τίς αἱμορροϊδες;

  Γιατί πρέπει σώνει καί καλά ὅταν κάποιος δέν εἶναι κατανοητός νά διαπομπεύεται;
  Ἡ συμπεριφορά ἀπέναντι στόν Κωνσταντῆ εἶναι ἀπαράδεκτη , ὅπως καί οἱ κατηγορίες καί χαρακτηρισμοί πού τοῦ ἀπευθύνθηκαν. Τό νά ἐξωθεῖται κάποιος στήν αὐτολογοκρισία εἶναι ἐξ ἴσου ἀπαράδεκτο...

  ReplyDelete
 26. Κωνσταντινουπολίτη, κατ'ἀρχὰς οἱ χαρακτηρισμοί σου γιὰ τὸν Κωνσταντῆ δὲν εἶναι σωστοί. Ἡ ἀνέντιμη συμπεριφορά του δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν ἀριστερὴ ἰδεολογία ἤ τὴν Σχολὴ τῆς Φρανκφούρτης ποὺ ἴσως κἄν δὲν γνωρίζει.

  Ἀπαντῶ πρῶτα στὴν ἐρώτησή σου γιὰ τὴν Σχολὴ τῆς Φρανκφούρτης καὶ ἀργότερα γιὰ τὸ ἄλλο σκέλος τῶν ἐρωτήσεών σου.

  Ὁ Μὰρξ ὑπῆρξε ὁ δεύτερος πιὸ σημαντικὸς διανοούμενος τῆς ὑφηλίου μετὰ τὸν Πλάτωνα. Πλάτων καὶ Μὰρξ εἶναι ἀθάνατοι καὶ θὰ ἐπηρεάζουν γιὰ πολλοὺς αἰῶνες ἀκόμη τὴν ἀνθρώπινη σκέψη. Ὅπως ὑπάρχουν πλῆθος νεοπλατωνιστές (ὅπως ὁ Πλήθων) ὑπάρχουν πλῆθος νεομαρξιστές(ὅπως οἱ διανοούμενοι τοῦ Κ΄αίῶνος γνωστοὶ ὡς Σχολὴ τῆς Φρανκφούρτης). Σήμερα οἱ πάντες ἔχουν ἐπηρεασθῆ κατὰ κάποιον τρόπο ἀπὸ τὸν μαρξισμό, φασιστές, φιλελεύθεροι σοσιαλιστές. Στὸν οἰκονομικὸ τομέα ἡ φιλελεύθερη Ἀμερικὴ εἶναι ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸν μαρξισμὸ, στὸν κοινωνικὸ καὶ φιλοσοφικὸ τομέα ἡ σοσιαλιστικὴ καὶ φασιστικὴ Εὐρώπη εἶναι βαθιὰ ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὸν μαρξισμό. Οἱ διανοούμενοι, ὅπως οἱ Γερμανοὶ Μαρκοῦζε καὶ Λέο Στράους ἐμετανάστευσαν στὶς ΗΠΑ φέρνοντας μαζί τους τὶς σοσιαλιστικὲς καὶ τὶς φασιστικὲς ἰδέες, ὅπως στὸν ἐπιστημονικὸ τομέα, μετὰ τὸν Ἄϊνσταϊν, οἱ Γερμανοὶ ἐπιστήμονες τοῦ Χίτλερ, ὁ Βέρνερ φὸν Μπράουν καὶ 1500 ἄλλοι Ναζὶ ἐπιστήμονες μετεφέρθησαν μετὰ τὸ 1945 στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἔκτισαν τὴν ἀμερικανικὴ τεχνολογία καὶ ἐπιστήμη.

  Κοντολογῆς, σήμερα ὁ πλανήτης συνεχίζει καὶ ἐπηρεάζεται ἀπὸ δύο θεοὺς τῆς σκέψεως, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Μὰρξ, πέραν τῶν ἰδεολογιῶν καὶ τῶν θρησκειῶν καὶ μόνον στὶς ὑπανάπτυκτες τριτοκοσμικὲς χῶρες συνεχίζεται ἡ στεῖρα ἀντιπαράθεση Ὀλυμπιακοῦ-Παναθηναϊκοῦ, κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ-φιλελευθερισμοῦ. Ὡς πότε θὰ πεθάνῃ ὁ Γραικύλος τοῦ πνεύματος καὶ θὰ ἀναδυθῇ ὁ Ἕλλην;
  Δημήτρης Κιτσίκης


  ReplyDelete
 27. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 28. "Κωσταντῆς-Ὁ Χριστός ἀκύρωσε τὴν ἔννοια τῆς θυσίας, ἐσωτερικῆς καὶ έξωτερικῆς. Ὁ Θεός ἀρχίζει ἐκεὶ ποῦ σταματᾶ ἡ θυσία. Αὐτή εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη.
  Κιτσίκης-Τεράστιο λάθος αὐτὸ ποὺ μόλις ἔγραψες Κωσταντῆ. Νὰ τὸ ἀποδείξῃς μὲ κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης".

  Δἐν ἀπέκλεισα τὸν Κωσταντῆ ἐπειδὴ ἔγραφε ἄσχετα πράγματα σχετικὰ μὲ τὸ θέμα ποὺ ἦταν τὸ Ἰράν, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀνεντιμότητά του στὸ θέμα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὅταν τοῦ εἶπα νὰ ἀποδείξῃ τὰ λεγόμενά του, χωρὶς καμμία ἑρμηνεία ἀράδιασε ἐδάφια τῆς Καινῆς Διαθήκης τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν καμμία σχέση μὲ τὴν θυσία. Ἄλλωστε, οὐδεὶς ἀπὸ ἐσᾶς ἐπρόσεξε τί ἔλεγαν τὰ ἐδάφια αὐτά. Ἐπανῆλθε δὲ, ἐπιμένοντας καὶ χωρὶς νὰ δικαιολογηθῇ.

  Ἐφ΄ὅσον ὅμως τὸν θέλετε, καλῶ τὸν Κωσταντῆ νὰ ἐπανέλθῃ, καὶ στὸ μέλλον, ἄς γράφῃ ὅ,τι ἐπιθυμῇ, ἀλλὰ χωρὶς ἀνεντιμότητα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 29. ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΙ!. ΕΠΙΘΥΜΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ "ΦΛΥΑΡΟΣ" ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΒΟΗΘΑΝΕ ΣΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ "ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ, ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΥΜΑΣ"!.

  ReplyDelete
 30. Γράφετε: "Το 2012 στο ιστολόγιο συμμετείχε ως σχολιαστής και ο Ησαΐας Κωνσταντινίδης της Ελεύθερης Ώρας".
  Ὁ Κωνσταντινίδης, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι σήμερα, δημοσιεύει τακτικὰ ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ μπλόγκ μου στὴν Ἐλεύθερη Ὥρα καὶ μάλιστα, κάθε φορά, ἐπισημαίνοντας ὅτι τὰ γράφω πολυτονικά. Ἐπιπλέον, κατόπιν κοινῆς συμφωνίας, ἐμοῦ καὶ τοῦ Κωνσταντινίδη, ὑποστηρίζει συστηματικὰ τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου γιὰ μελλοντικὴ πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος. Ὅπως γνωρίζετε ἔχω γράψει πολλὰ ἄρθρα ὑπὲρ τῆς Ζωῆς.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 31. Ἄν κάποιος εἶναι δυσνόητος τότε μπορεῖ νά φταίει ὁ ἴδιος, μπορεῖ νά φταίει ὅμως καί ὁ ἀκροατής του -συνομιλητής του. Δέν εἶναι ἐκεῖ τό θέμα...

  Τό νά παραθέτει κάποιος ( πχ Κωνσταντῆς ) ἐδάφια τῆς Καινῆς Διαθήκης τά ὁποῖα κατ' αὐτόν σχετίζονται μέ τήν θυσία, ἐνῷ κατά κάποιον ἄλλον ( πχ Κιτσίκης) δέν σχετίζονται μέ τήν θυσία , ε αὐτό μπορεῖ νά δείχνει ἀδυναμία συνεννόησης ἐπί τοῦ συγκεκριμένου , ἀλλά ἐπ' οὐδενί συνιστᾶ ἀνεντιμότητα...

  Ἀνεντιμότητα στήν ἔκφραση θέσεων εἶναι ἡ ἀσυνέπεια καί ἡ κωλοτούμπα. Ἡ κωλοτούμπα εἶναι ἀποδεκτή στήν πολιτική ὄχι ὅμως στήν ἀντιπαράθεση ἀπόψεων. Αὐτό εἶναι τό δικό μου ἀξίωμα. Καί ὁ καθείς δύναται νά κριθεῖ ὡς ἔντιμος ἤ ὄχι ἀνάλογα μέ τό ἄν τά ἐπιχειρήματα καί οϊ θέσεις του εἶναι συνεπεῖς μέ τίς βασικές του προσωπικές παραδοχές ( ὅποιες κι ἄν εἶναι αὐτές). Δέν μπορεῖ νά χαρακτηρίσει οὔτε ὁ Κιτσίκης τόν Κωνσταντῆ ἀνέντιμο ἐπειδή τά ἐπιχειρήματα ἤ ἡ ἀφετηρία τοῦ Κωνσταντῆ ἔρχονται στήν ὅποια σύγκρουση μέ τίς δικές του ἰδεολογικές ἀφετηρίες καί παραδοχές. Δικαίωμα του τοῦ Κωνσταντῆ νά θεωρεῖ ὅτι ἡ θυσία μαυρίζει τήν καρδιά. Ἄν ἡ θεωρία του ξεκινᾶ ἀπό αὐτό τότε ἦταν συνεπέστατος.

  Φυσικά οὔτε ὁ Κωνσταντῆς δικαιοῦται νά κάνει τό ἀντίστροφο ( πού δέν τό ἔκανε).

  ReplyDelete
 32. Προσωπικά πάντως, γιά λόγους ἀξιοπρέπειας, δέν θά ἐπέστρεφα σέ ἱστολόγιο τοῦ ὁποίου ὁ οίκοδεσπότης μέ θεωρεῖ ἀνέντιμο.

  Φαντασθεῖτε δηλαδή τήν Ζωή νά γυρίσει στόν ΣΥΡΙΖΑ. Ἀναξιοπρεπές !!!

  ReplyDelete
 33. -Συγγνώμη, μιὰ σημείωση γιὰ τὰ παραπάνω. Ἡ τεκμηρίωση τῆς θέσης μου ὅτι τὸ μύνημα τοῦ Χριστοῦ ἤταν καμία θυσία, οὔτε έξωτερική, οὔτε έσωτερική, πρέπει νὰ γίνει, προκειμένου ἠ θέση μου νὰ εἶναι συνεπής, μὲ τρόπο ποὺ νὰ μὴν εἶναι θυσία ἡ ἴδια. Στὴ δική μου γλώσσα, ἡ ἀνεντιμότητα εἶναι νὰ παρασύρεις τὸν ἄλλο σὲ θυσία, καὶ ἄν αὐτό ἐπεχείρησα κατά καιρούς ἄθελά μου μὲ τὰ σχολιά μου ἐδωνά, λυπάμαι εἰλικρινά, διότι παρασύρομαι. Ἡ θέση μου ὅτι αὐτό εἶναι τὸ μύνημα τοῦ Χριστοῦ παραμένει άκλόνητη, ὄχι λόγῳ φιλολογικῆς ἐξακρίβωσης τῶν εὐαγγελίων, ποὺ καὶ αύτή παίζει τὸ ῥόλο της καὶ πρέπει νὰ τὸν παίζει, ἀλλά λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ θεία πρόσωπα εἶναι αὐτό ποὺ σημαίνουν. Πάντως, πολύ πιὸ άναπόδεικτη μοῦ φαίνεται ἡ θέση πὼς ὁ Χριστός ζήτησε ὁποιαδήποτε θυσία. Δὲν θέλω νὰ προβοκάρω, μὲ αὐτό, ἀλλά νὰ ὑποβάλλω μιὰ κατεύθυνση ἔρευνας. Βέβαια γιὰ κάθε ἐδάφιο τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχει χυθεῖ πολύ αἴμα. Ὁπότε θέλει προσοχή.

  Τώρα τὰ ἐκτός θέματος ὀφείλονται σὲ δύο λόγους, ὁ λόγος α. εἶναι ἡ πάρλα καὶ ἡ συνήθεια -κακό - ὁ ἄλλος β. εἶναι μιὰ ὑποθετική θεώρηση ποὺ δὲν νομίζω ὄτι εἶναι τελείως λάθος, ὄτι τὰ γεγονότα τὰ ἐξωτερικά βρίσκονται σὲ άλληλεξάρτηση μὲ τὰ ἐσωτερικά, καὶ ὅτι μποροῡμε νὰ δοῦμε τᾶ ἐξωτερικά γεγονότα νὰ άκολουθοῦν μιὰ λογική γραμμή. Ἐγώ πρότεινα μιὰ κάπως χριστιανική έρμηνεία τοῦ πλανητικοῦ πολέμου ποὺ προετοιμάζεται, προετοιμάζεται γιὰ μᾶς, κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ κου Κιτσίκη ποῦ σὲ πολλά σημεία τὴ βλέπω νὰ ἐπιβεβαιώνεται. Δὲν θέλω νὰ καπελώσω τὸν κο Κιτσίκη καὶ τοὺς ἄλλους σχολιαστές, μερικές φορές γράφει ἀπλῶς ὅποιος τυχαίνει νὰ βρίσκεται μπροστά σὲ ὑπολογιστή. Οὔτε θέλω νἀ δώσω ζωή σὲ ἔνα κινηματογραφικό σενάριο. Προσπαθῶ ἀπλῶς νὰ ἐπικοινωνήσω, καμιά φορά ξεφεύγω, καὶ τὸ μπλόγκ αὐτὸ μὲ ἔχει βοηθήσει πάρα πολύ στὴ διατύπωση τῶν ἀπόψεῶν μου.

  ReplyDelete
 34. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 35. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Δε γίνεται αυτό FR GR, δε μπορεί να υπάρξει ποτέ μαζί σε αυτό το Ηλιακό Σύστημα ο Ηλιος με τη Σελήνη....

   Delete
 36. Ερώτηση προς τον κ. Δημήτρη
  Επειδή καρποφορείται και ο συνασπισμός με τη Ρωσία, θα προλάβει η Αμερική να προσεγγίσει το Ιράν και να ωφεληθεί και το η Αθήνα; Τι πιστεύετε, έχετε αίσθηση πληροφόρησης ότι θα υλοποιηθεί το πλάνο Αμερικής-Ιράν?

  ReplyDelete
 37. Μὲ τὴν σημερινὴ διακυβέρνηση Ὀμπάμα μέχρι τέλους τοῦ 2016,θὰ παραμείνη ἐνεργὴ ἡ συμφωνία τῆς "Νἐας Γιἀλτας", δηλαδὴ ΗΠΑ καὶ Ῥωσίας στὴν ὁποία προστίθεται καὶ τὸ Ἰράν, γιὰ μακροπρόθεση συμμαχία κατὰ τῆς Κίνας. Μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ἔρντογαν, ἡ δυτικὴ Τουρκία μὲ τὸν Φετουλλὰχ Γκυλὲν θὰ εὑρεθῇ ὑπὸ ἀμερικανικὴ ἐπιρροὴ ἐνῷ ἡ ἀνατολικὴ Τουρκία, μὲ τὴν Ἀρμενία, στὴν σφαῖρα ἐπιρροῆς τῆς Ῥωσίας. Τὸ Ἰρὰν ἐπίσης θὰ εὑρεθῇ ὑπὸ ῥωσικὴ ἐπιρροὴ στὸν βορρᾶ καὶ ἀμερικανικὴ στὸν νότο.Τὸ ζεῦγος Ἑλλάς-Ἰσραὴλ θὰ παραμείνη ἀμερικανικό.Γενικὰ σὲ ὅλην τὴν περιοχὴ τὴς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς θὰ ὑπάρξη ἀμερικανορωσικὸς διαμοιρισμὸς ἡγεμονίας.Τὰ Στενὰ ἀποκλείεται νὰ περάσουν στὰ χέρια τῆς Ῥωσίας ἀλλὰ ἡ Μόσχα θὰ ἐγκατασταθῇ στὸ Φανάρι καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Μἐ νέο πρόεδρο στὶς ΗΠΑ τὸ 2017, δὲν γνωρίζουμε τί θὰ συμβῇ.Πάντως ἐὰν ἀποτύχῃ ὁ διαμοιρασμὸς τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ἀπὸ ΗΠΑ-Ῥωσίας, μᾶλλον ἡ Κίνα θὰ κερδίσῃ τὴν τελικὴ ἀναμέτρηση κατὰ τῶν ΗΠΑ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 38. Ὁ Πούτιν εἶναι πολὺ προσεκτικὸς παίκτης καὶ γνωρίζει ὅτι ἡ κατάληψη τῶν Στενῶν καὶ τῆς Πόλης θὰ εἶναι casus belli γιὰ τὴν Ἀμερική.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 39. Κύριε Καθηγητά ευχαριστώ για τις παραπάνω απαντήσεις σας, που καλύπτουν άλλωστε και τις δικες μουμπρος εσάς, ερωτήσεις. Κάτι που είχατε απαντήσει και παλιά, αλλά ξαναρωτώ δεδομένου πιθανής μεταβολής των γεωπολιτικών συνθηκών. Βλέπουμε ότι η Ρωσία, ειδικά στα Βαλκάνια και τη Χερσονησο του Αίμου, στηρίζει τα διάφορα Εθνικιστικά κινήματα, τα οποία ακόμη και εάν δεν λαμβάνουν μεγάλη στήριξη από τη Ρωσία, τα ίδια προσανατολίζονται δια της Ενδιαμέσου Περιοχής. Το Βουλγαρικό Εθνικιστικό κόμμα Ataka και η Ελληνική Εθνικιστική Χρυσή Αυγή, προσανατολίζονται προς την Ρωσία και δευτερευόντως και την Κίνα(η Χρυσή Αυγή). Είχατε πει παλαιότερα ότι η Χρυσή Αυγή ψάχνεται σε γεωπολιτικό πατρόνα, δηλαδή μολονότι ανοιχτά φιλορωσική, κοιτά και τον Αγγλοσαξωνικό παράγοντα. Δεδομένων των παραπάνω απαντήσεών σας, βλέπουμε μελλοντικώς μία επικείμενη σύγκρουση μεταξύ Εθνικιστικών κομμάτων, Αγγλοσαξωνικού παράγοντος, Ρωσίας και Ελληνοτουρκισμού. Οι παίχτες μελλοντικά πώς ακριβώς θα κινηθούν? Λέτε ότι θα παραμείνουν πιστοί οι Αγλοσάξωνες στην Ελληνοαλεβηδική συνομοσπονδία, λειτουργώντας έτσι ως φράγμα στην πασίγνωστη πιθανή Ρωσική κάθοδο. Όμως, με την Ρωσία στο Φανάρι και την Αγία Σοφία, τα Εθνικιστικά εν Ελλάδι κινήματα φαίνεται ότι θα αποτελέσουν παίκτες - Δούρειους Ίππους στην κάθοδο της Ρωσίας. Ποιές οι σκέψεις σας επί του θέματος αυτού?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδή μέσω του Εθνικισμού θα βοηθήσουν την Ρωσία, βάλλοντας κατά της συνομοσπονδίας.

   Delete
 40. Γιὰ τὰ παραπάνω ἔχω ἤδη ἀπαντήσει καὶ οἱ ἀπαντήσεις μου παραμένουν. Γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ὑπάρχει πρόβλημα. Ἐνῷ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη τὰ ἐθνικιστικὰ φασιστικὰ κόμματα αὐξάνονται ἁλματωδῶς, ἐνῷ στὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1970 τὸ φασιστικὸ κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων παραμένει βασικὸς παίκτης (τὸ 1975, ὁ ἀρχηγός τους ὁ Ἀλπαρσὰν Τουρκὲς ἦταν ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως καὶ φίλος μου), ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι ἀπομονωμένη καὶ ἀδυνατεῖ νὰ ξεπεράσῃ τὸ 7%.Αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ ἔλλειψη πολιτικοῦ προσωπικοῦ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἰδεολογία. Στὸν ἐξωτερικὸ τομέα ἔχει ἄγνοια τῆς γεωπολιτικῆς.Τὸ γαλλικὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο, καθαρῶς φασιστικὸ ἐθνικιστικό (καμμία σχέση μὲ τὸ πρώην κόμμα ΛΑΟΣ τοῦ Καρατζαφέρη), οὔτε νὰ ἀκούσῃ θέλει γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, τῆς ὁποίας ἡ ἔλλειψη διπλωματικῆς καταρτίσεως εἶναι πασιφανής.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 41. Κάποιοι ἐπαναλαμβάνουν ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ χρειάζεται ἕναν Κιτσίκη ἀλλὰ δὲν μοῦ πέφτει σὲ ἐμένα νὰ τὸ δηλώσω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Τον Πλεύρη χρειάζονται! Ο Κιτσίκης λόγω του φιλο-οσμανισμού του, θα κατεδικάζοντο! Έλα, ξυπνάτε! Σωστότατες οι απόψεις του Καθηγητού περί Ανατολικής Παρατάξεως αλλά οι πολιτική είναι τακτικισμοί και στρατηγικές!

   Delete
  6. ελληνόπουλο, τον πλεύρη τον είχαν και διαφώνισαν μαζί του: ίριδα μιχαλολιακου-πλευρη για το ποιος είναι θα είναι ο εκφραστής της εθνικής παράταξης...έναν Κιτσίκη θα ήθελαν μαζί με έναν Νίκο και τότε θα έπαιρναν την εξουσία μέχρι το Μάρτιο του 16,,,δυστηχώς όμως η Ιστορία τους προσπέρασε...

   Delete
 42. Γεγονός, αλλά γιατί δεν βοηθάτε πιο ενεργά? Βέβαια υπάρχουν αντιμαχόμενα συμφέροντα με την Συνομοσπονδία, οπότε λογικό. Έναν Πλεύρη πάντως να είχαν, τον οποίο αρνούνται λόγω εσωτερικών έρριδων, θα είχαν κτυπήσει ταβάνι!

  ReplyDelete
 43. Έπειτα γιατί λέτε άγνοια γεωπολιτικής? Είναι οι μοναδικοί που προσδιορίζονται προς την Ενδιάμεση Περιοχή δια της Ρωσίας. Έπειτα πρέπει μα γίνουμε Γαλλία για να πάρουνε χαμπάρι οι γραικύλοι εν Ελλάδι? Μάλλον ναι, αν και θα γίνουν κυβέρνηση, αυτό είναι το μόνον σίγουρο.

  ReplyDelete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 45. Ἡ ἄνω παρατήρηση τοῦ Fr.Gr.ἀποδεικνύει γιὰ πολλοστὴ φορὰ γιατὶ ὁ Ἕλλην ἀδυνατεῖ νὰ ἀναλάβῃ τὴν φυσική του θέση τοῦ Πανέλληνος. Διχαστικός, παραμένει στὴν σφαῖρα ἐχθροῦ καὶ φίλου.Ἀλλὰ ὁ πλανητικὸς Ἕλλην εἶναι στὸ κέντρο καὶ ἡ οίκουμένη περιστρέφεται γύρω του. Ὁ Ἕλλην εἶναι φίλος μὲ τοὺς πάντες, μὲ Θεὸ καὶ Διάβολο. Ἐὰν εἶχα γνωρίσει τὸν Χίτλερ καὶ τὸν Στάλιν θὰ ἤμουν φίλος τους ὡς Ἕλλην.Ὁ Ἑλληνισμὸς γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν αἰωνία του τροχιὰ πρέπει νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 46. Στὸν τοῖχο τοῦ γραφείου του ὁ Ἄλπαρσλαν Τουρκὲς εἶχε ἕναν τεράστιο χάρτη μὲ ἐρυθρὸ χρῶμα, ἀπὸ τὰ Βαλκάνια στὴν Κίνα. Τοῦ εἶχα εἰπῆ: Συμφωνῶ ἀπόλυτα μὲ τὸν χάρτη σου, ἁπλῶς ἐγὼ θὰ τὸν ἔβαφα γαλάζιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 47. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 48. Ο Έλλην, ο Πανέλλην, ο γραικύλος, το twerk, οι λάθρο, οι Οικουμένη, η Φύσις, ο Ιησούς, ο Θεός, ο Πατήρ, ο Ελληνισμός, η Ορθοδοξία, το Σύμπαν και τέλος η γλώσσα. Χίλια δύο άλλα ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΑ! Η διαίρεσις προκύπτει στην Φύση! Η ομορφιά της Φύσις είναι η Ηνωμένη Διαίρεση. Δυστυχώς ο Καθηγητής είτε το αγνοεί λόγω σκοπιμοτήτων είτε δεν το γνωρίζει, τ οποίο μάλλον δεν ισχύει. Εγώ εάν έβρισκα τον φίλο σας στο χαντάκι, ως και εγώ Διάβολος, θα τον έστελνα στα πιλάφια και τον Αλλάχ μία ώρα αρχίτερα. ΓΙΑΤΙ ΡΕ @)(ΩΤΟ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ Ο ΕΛΛΗΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝ, ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΛΙΑ? Δεν ομιλώ περί γραικύλων αλλά Ελλήνων...

  ReplyDelete
 49. Νομίζετε η σκέψις σας αυτή περί Πανελλήνων έχει καμία σχέση με τα πεπραμένα των Ρωμιών και κυρίως Ελλήνων προγόνων μας? Εάν τους το λέγατε θα τρέχανε στα άρματα! Για αυτούς υπήρχαν μόνον οι βάρβαροι και οι Έλληνες. Ακόμη και σήμερα το ίδιο ισχυεί. Μόνον που στην Ενδιάμεση Περιοχή η Ορθοδοξία μαζί με την Ελληνική κληρονομιά έχει κουμπώσει εύμορφα και όχι δύσμορφα όπως στην κολάσιμη Δύση. Και ο Μάρξ, ο μέγας τούτος "φιλόσοφος", τέκνον εκ Δύσεως ήτο. Ποίος είπε ότι ο Βελζεβούλ δεν διαθέτει πνευματικές και πολεμικές ικανότητες? Τί σκοπό πρεσβεύει όμως και τί είδους "αξίες". Μάλλον το twerk(βλέπε πάνω) θα δώσει την απάντηση...

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Ρωμηών, πεπραγμένα

   Delete
 50. Όλα αυτά ενώ η Τρισμεγίστη, Αιωνία και Σοφοτάτη Φύσις μας ρίπτει από την ντροπή, την ασχήμια, την αλαζονεία και τον ηδονισμό που μας περιβάλει, έχοντας ημείς ξεχάσει τελείως το Καθήκον μας προς Εκείνη. Οι σφαλιάρες της λέγουν "Τζιχάντ" και "Dar-al-Islam", δυστυχώς. Και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής ΚΑΝΕΙΣ ικανός να λάβει το Μέγα Έλεος από Αυτήν. Ούτε η Λεπέν, ούτε ο Πούτιν, ούτε κανείς άλλος, για την ώρα τουλάχιστον. Όπως προείπα ήδη, το twerk απαντά γιατί. Ένας Μάο με "Πολιτισμικό Πόλεμο/Επανάσταση" χρειάζεται ή διαφορετικά ένας Ρωμηός Κομεϊνί! Μόνον αυτοί δύνονται να νικήσουν το twerk, τα Starbucks και τα Vlogs. Αλλιώς...σύντομα θα μας θυμούνται ως Yunan al-Rumi...

  ReplyDelete
 51. Και εδώ έρχεται ο Λαϊκός Σύνδεσμος, με κουλτούρα Εθνικοσοσιαλιστική και Φασιστική, όπως εκείνη του νοσταλγικού Μεσοπολέμου. Καθαρόαιμη, αυθεντική, δίχως...μοντέρνα συντηρητικά(Εθνικό Μέτωπο Γαλλίας). Δύναμη αρχαία και αμόλυντη. Δύναται να νικήσει τα twerk εν συνεργασία με την Ορθοδοξία και τον Άνθιμο, ακόμη και χωρίς τον Έλλην/Ρωμηό Κομεϊνί. Να γιατί η Χρυσή Αυγή χαίρει τρομερών συγχαρητηρίων και αξιέπαινου θαυμασμού κύριε Καθηγητά. Για όλα φταίει το twerk και δεν τρολλάρω καθόλου! Δυστυχώς λέω την αλήθεια! Δυστυχώς!

  ReplyDelete
 52. Όποιος δεν γνωρίζει περί του συγχρόνου Κόρδακος ας δει το παρακάτω βίντεο. Η συγκεκριμένη ομάς αποτελείται από μαθήτριες ε!

  https://www.youtube.com/watch?v=0xO4sVTPIDQ

  ReplyDelete
  Replies
  1. βρε ελληνόπουλο τι εικονοκίνηση μας προέτρεψες να δούμε? ...Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα...

   Delete
 53. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 54. Πάντως οφείλω να πω κύριε Καθηγητά ότι εάν δεν είχα την ευλογία την Θεϊκή να γεννηθώ Ορθόδοξος και συνεπώς να αποτελώ την έμβια συνέχεια ρης Ρωμαίηκης Ψυχής, με τα αίσχη της Δύσης, τα οποία υιοθετούνται πλήρως στη Ρωσία και σε όλους τους Μπαλκάν λαούς, θα είχα γίνει πιθανότητα μουσουλμάνος...εάν δεν είχα την πραγματική Θεία Χάρη να γεννηθώ εκ Αίματος και Σώματος Χριστού Ορθόδοξος...Τιμή πραγματική!

  ReplyDelete
 55. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 56. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 57. Όλα αυτά την ίδια ώρα που οι Παλαιστίνιοι, Φιλισταίοι στα Αραβικά, πολεμούν ψυχή τε σώματι για την επανάκτηση των εδαφών τους. Οι γυναίκες δε αντί να κουνούν τους γοφούς τους σε υποσαχάριους νεγρικούς πορνικούς ρυθμούς, στηρίζουν τους Άνδρες τους στον Αγώνα τους, δίδοντας δε συνεχώς νέο φρέσκο Αίμα για την Ιδέα! Αλλά φυσικά βάσει των λεγόμενων του Καθηγητού, οι νέοι "Σπαρτιάται" είναι παραδόξως οι Εβραίοι, οι οποίοι αφού εποίκησαν μία γη που ουδέποτε ήτο δική τους εξ αρχής, ζουν επί το πλείστον σε ψυχικό τραλαλά λόγω των ιντιφάδων που ξεσπούν κάθε λίγο και λιγάκι στο Ισραήλ. Και όλα αυτά λόγω μερικών "μοντεχρίστων"(Αρκάς) Εβραίων όπως ο Ζάν Κοέν, άτομα με Λουτρακικά πνευματικά ιδεώδη, που αποτελούν και την πλειοψηφία του Εβραϊκού κρατιδίου. Αλλά ξέρω, ναι, ο αντισημιτισμός μου φταίει...

  ReplyDelete
 58. Fr.Gr. Ὅταν εἶπα στὸν Τουρκές:"Στὸν τοῖχο τοῦ γραφείου του ὁ Ἄλπαρσλαν Τουρκὲς εἶχε ἕναν τεράστιο χάρτη μὲ ἐρυθρὸ χρῶμα, ἀπὸ τὰ Βαλκάνια στὴν Κίνα. Τοῦ εἶχα εἰπῆ: Συμφωνῶ ἀπόλυτα μὲ τὸν χάρτη σου, ἁπλῶς ἐγὼ θὰ τὸν ἔβαφα γαλάζιο", ἐννοῦσα: Ἐσὺ βάφεις τὴν ἔκταση τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Ἀλεξάνδρου ὡς τουρκική (ἐρυθρά), ἐγὼ τὴν ἴδια ἐκταση τὴν βάφω ἑλληνική (γαλάζια). Συνεπῶς ὡς πρὸς τὴν ἔκταση συμφωνοῦμε.Διαφωνοῦμε ὡς πρὸς τὸν ἰδιοκτήτη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 59. Μα γεγονός η Ενδιάμεση Περιοχή αποτελεί σεισμό στην γεωπολιτική και πολιτισμική θεώρηση κύριε Καθηγητά. Εμένα ως Έλλην/Ρωμηό μου έθεσε τη Ρωμηοσύνη και την κουλτούρα μας εντός γεωγραφικών και εθνολογικών πλαισίων. Σε αντιδιαστολή με την Δύση αποτελεί πραγματικά ούτε Άπω Ανατολή αλλά ούτε και Δύση. Εάν ο Τραπεζούντιος έβγαινε αληθής, δηλαδή εάν έκανε δυνατή την μίξη των 2 κυρίων θρησκειών της περιοχή αυτής, του Ισλάμ και της Ορθοδοξίας, η Ενδιάμεση Περιοχή θα είχε κατακτήσει την Οικουμένη όλη. Και όχι μόνον πνευματικά όπως ο Ελληνισμός. Πάντως η Λεπέν ηύξησε τα ποσοστά της παρά την πύρρειο νίκη του κατεστημένου.

  ReplyDelete
 60. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
 61. έχω χάσει τον konstadi??? where are you my dear fellow?
  "Birds of feather flock together" !!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Η Αλήθεια είναι όπως το φως τυφλώνει...
   τι εκφράζει το Fr Gr? Freegate Greece?

   Delete
 62. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 63. Ας ψηφίσουμε λοιπόν...και ας ετοιμάσουμε ένα συμπόσιο προς τιμή του kostandi...

  ReplyDelete
 64. Εὐχαριστῶ τὸν Fr.Gr. ποὺ μοῦ ἔκαμε γνωστὸ τὸ ἄρθρο τοῦ π.Παύλου Δημητρακοπούλου τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς ποὺ μὲ ἐπικρίνει. Ἐλάχιστοι καταλαβαίνουν τὸ ἔργο μιᾶς ζωῆς ποὺ εἶναι νὰ ἑνώσω ὄχι στὰ λόγια, ἀλλὰ πραγματικά, τὸν πλέον διχαστικὸ λαὸ τοῦ κόσμου, τὸν ἑλληνικό. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ἠθέλησα ποτὲ νὰ πλησιάσω ἀπὸ πολὺ κοντά, ὀργανώσεις, κόμματα καὶ ἐκκλησίες γιὰ νὰ τὰ ἐκτιμῶ χωρὶς νὰ κινδυνεύω νὰ μὲ ἐξοστρακίσουν. Εἶμαι ὑπὲρ τοῦ ΚΚΕ, χωρὶς νὰ εἶμαι μέλος του, εἶμαι πιστὸς τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρὶς νὰ εἶμαι παπαδοπαίδι, ὑποστηρίζω τὸν Παλαιοημερολογιστισμὸ χωρὶς νὰ συνεργάζομαι καθημερινῶς μὲ τοὺς ΓΟΧ, εἶμαι φασιστὴς χωρὶς νὰ εἶμαι μέλος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, εἶμαι Πληθωνικὸς χωρὶς νὰ εἶμαι ἀρχαιολάτρης, εἶμαι μοναρχικὸς χωρὶς νὰ εἶμαι βασιλικός, εἶμαι αὐτοκρατορικός (Ῥωμαῖος,Βυζαντινός, Ὀθωμανός) παραμένοντας ἀρχαιοέλλην. Γι αὐτὸ καὶ χαίρομαι ποὺ βάλλομαι κατὰ πάντων, χθὲς ἀκόμη ἀπὸ τὸν Fr.Gr. ὡς φίλος τοῦ μακαρίτου Τουρκές. Ὄχι μόνον δὲν ἐπειράχθην ἀπὸ τὴν κριτικὴ τοῦ πατρὸς Παύλου ἀλλὰ θὰ χρησιμοποιήσω θετικὰ τὸ κείμενό του στὸ ἄρθρο ποὺ τώρα γράφω μὲ τίτλο, «Τὸ ὀρθόδοξο πρότυπο ὡς δημοκρατία τῶν ἀρίστων» γιὰ τὸ προσεχὲς τεῦχος, ἀρ.78, τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, «Ἐνδιάμεση Περιοχή» ποῦ θὰ κυκλοφορήσῃ περὶ τὰ τέλη τοῦ Ἰανουαρίου. Ἕλληνες τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Γραικύλων, ἐγὼ ὁ Γάλλος σᾶς ἀγαπῶ, ἔτσι ὅπως εἶσθε! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 65. Fr.Gr. μὴν ἐπιμένετε γιὰ τὸν Κωσταντῆ. Ὅποτε θελήσῃ θὰ ἐπιστρέψῃ. Τελεία καὶ παῦλα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 66. ναι αλλά ή σωστή σειρά είναι ΈΛΛΗΝΑΣ-ΓΑΛΛΟΣ-ΚΑΝΑΔΟΣ...

  ReplyDelete
 67. διόρθωση: ποὺ βάλλομαι ἀπὸ τοὺς πάντες.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 68. Καταννοῷ τὸν πατέρα Παῦλο Δημητρακόπoυλο, προϊστάμενο τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς ποὺ ἡ ὑποχρέωσή του εἶναι νὰ ἀνακαλύπτῃ αἱρεσιάρχες, διαφορετικὰ θὰ ἔμενε χωρὶς δουλειὰ καὶ ἔτσι ἀνεκάλυψε ἐμένα, μὲ ἄρθρο του τῆς 16ης Νοεμβρίου 2015. Πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ὁ Παναγιώτης Δημητρᾶς, ὑπεύθυνος τοῦ Παρατηρητίου Ἑλσίνκι στὴν Ἑλλάδα ποὺ γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν θέση του ἔψαχνε ἐναγωνίως νὰ εὕρῃ ἐπιφανεῖς ἐχθροὺς τῶν Ἑβραίων μέσα στὸν ἑλληνικὸ πληθυσμό, εἶχε ἑρμηνεύσει μέσα ἀπὸ κάποιες ἀσαφεῖς δηλώσεις μας ὅτι ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλληνὸς καὶ ἐγὼ ἔπρεπε νὰ εἴμεθα ἀντισημῖτες. Ἔτσι καὶ ὁ πατὴρ Δημητρακόπουλος ὑποχρεοῦται νὰ εὕρῃ αἱρετικούς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 69. Κύριε Καθηγητά πότε έρχεσθε Ελλάδα? Θα ήθελα να τα πούμε από κοντά.

  ReplyDelete
 70. ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΠΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ. ΔΙΑΚΡΙΝΩ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΦΟΒΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΓΙΑ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΜΑΧΟΥΣ. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΩΣ ΘΕΟΙΔΡΥΤΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ!. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΑ "ΚΥΝΗΓΑΣ" ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!

  ReplyDelete
 71. konstadi, after all the above, I am strong convinced that you will come back without religious imminence...looking forward to reveal your point of view in this blog...

  ReplyDelete
 72. Δὲν ὑπάρχει ἀπὸ τὴ μεριά μου μου καμία άπολύτως αἴσθηση πικρίας ἤ προσβολῆς, ὁ κος Κιτσίκης εἶναι τζέντλμαν καὶ παιδαγωγός τῆς γαλλικῆς σχολῆς. Ἡ διαφωνία μας εὶναι σὲ θέματα ἀρχῶν. Άκριβῶς έπειδή ὁ κος Κιτσίκης εὶναι τζέντλμαν, δὲν άντέδρασε στῆν κατάχρηση τοῦ μπλόγκ του, ποὐ καὶ μένα ἔβλαπτε, στὴν τελική, ἀλλὰ σὲ θέματα πίστης. Ἡ παρακάτω έπιστολή, ποὺ άντιγράφω ἀπὸ προηγούμενο σχόλιο .http://endiameseperioche.blogspot.gr/2014/10/147.html, εἶναι γιὰ μένα ἔγκυρη ὄσο ποτέ, ἀρκεῖ νὰ μετριαστεῖ ὁ τόνος της.

  ΥΓ2 Μόλις ἔστειλα τὸ παρακάτω στὸν διευθυντή Τοῦ τρίτου Ματιοῦ
  to: boudourispau@ath.forthnet.gr
  date: Wed, Oct 22, 2014 at 12:11 AM
  subject: ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ

  Κύριε διευθυντά,

  πρὸ ὀλίγου ἔμαθα ἀπό τὴν ἱστοσελίδα Ἐνδιάμεση Περιοχή τοῦ καθηγητῆ κυρίου Δημήτρη Κιτσίκη ὅτι διεκόπη ἡ συνεργασία μεταξύ ὑμῶν καὶ τοῦ κυρίου καθηγητή. Δὲν ἔτυχε ποτέ νὰ ἔχω πάρει τὸ περιοδικό σας, καὶ μόνον ἄρθρα τοῦ κυρίου Κιτσίκη ἔχω διαβάσει προερχόμενα ἀπό αὑτό, ποὺ τὰ βρῆκα στὸ ἴντερνετ. Δὲν γνωρίζω τοὺς λόγους τῆς διακοπῆς αὑτῆς τῆς συνεργασίας, ἀλλά τὰ ἄρθρα αὐτὰ ποὺ ἔτυχε νὰ διαβάσω, ἀν καὶ εκλαϊκευτικά, ἐπεξηγηματικά καὶ ἰδιότυπα, διακρίνονται ἀπό τὴν τήρηση τῆς ἐπιστημονικῆς δεοντολογίας καὶ τήν άκρίβεια τῶν πληροφοριῶν καὶ τῶν παραπομπῶν. Ἐπιπλέον μὲ τὴν πρωτοτυπία τους ὁδηγούν μὲ μαθηματική ἀκρίβεια σὲ πρωτότυπη, ὑπεύθυνη σκέψη, λειτουργώντας σὰν καταλύτης. Ἡ ἐπαφή μου μὲ τὸν κο Κιτσίκη διαμέσου τῆς ἰστοσελίδας του Ἐνδιάμεση Περιοχή μὲ βοήθησε πάρα πολύ στὴν άνάπτυξη θαρραλέας σκέψης καὶ ἔκφρασης, ἀκριβῶς ἐπειδή διαφωνῶ ἤ παραξενεύομαι μὲ αὐτά ποὺ γράφει, λες καὶ γράφει άποκλειστικά γιὰ παιδαγωγικούς λόγους.

  Ἐπειδὴ μόνον ὄποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται συλλογᾶται καλά, σᾶς προτείνω νὰ ἀναβαθμίσετε τὸ κῦρος τοῦ περιοδικοῦ σας ἀναθέτοντας στὸν κύριο Κιτσίκη τὴ συγγραφὴ ἄρθρων ἀκόμα πιὸ ἐπιστημονικῶν, ἀκόμα πιὸ θαρραλέων καὶ άκόμα πιό σημαντικῶν, άναβαθμίζοντάς το, καὶ νὰ αὐξήσετε ἔτσι τὸ κῦρος τοῦ περιοδικοῦ σας, ἀντί νὰ άναγκάζετε τὸν κο Κιτσίκη νὰ μειώνει τὸ δικό του γιὰ νὰ προσαρμοστεῖ στὸ ὔψος τῶν ὑπολοίπων. Ὁ κος Κιτσίκης αὐτὰ ποὺ γράφει εἶναι ἐπιστημονικότερα τῶν περισσοτέρων ἐπιστημόνων, διότι πίσω ἀπό τίς λέξεις αὐτό ποὺ μετράει εἶναι ἡ ζωτική ἑνέργεια ποὺ τίς κινεῖ καὶ τὸ ἀποτέλεσμά τους. Ἡ έπιστήμη δὲν εἶναι ή ἀγωνιώδης σκέψη τῆς συναρμογῆς άλλά ἠ ἀπρόσκοπτη ἔκφραση, ἄρα ἡ ζωή ἠ ἴδια. Χωρίς νὰ ξέρω τὸ περιοδικό σας, προβλέπω ὄτι χωρίς τὸν κύριο Κιτσίκη, ποὺ λειτουργεῖ σὰν ἀλογόμυγα στὴ σκέψη, πρῶτα θὰ καταντήσει νὰ τὸ διαβάζουν μόνον οἱ οὐφολόγοι καὶ μετὰ θὰ κλείσει.

  Μετὰ τιμῆς,
  Κωσταντὴς Λοῦκος
  Ἀπόφοιτος Θεατρικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Paris 8 - St. Denis (Παρίσι 8 - ´Άγιος Διονύσιος).

  ReplyDelete
 73. Πράγματι εἶχα εὐχαριστήσει τὸν Κωσταντῆ γιὰ τὴν ἐπιστολή του αὐτὴ στὸν Παῦλο Βουδούρη τοῦ Τρίτου Ματιοῦ καὶ τὸν εὐχαριστῶ καὶ πάλι. Ὅπως ἴσως γνωρίζει ἐπανέλαβα τὴν συνεργασία μου στὸ Τρίτο Μάτι, στὸ ὁποῖο ἐδημοσιεύα ἀνελλιπῶς κάθε μῆνα ἀπὸ τὸ 1999, τὸν Αὔγουστο 2015, τεῦχος 232 καὶ ἔκτοτα ἐδημοσίευσα ἄρθρα στὰ τεύχη 232,233,234,235 κλπ.Ὁ Βουδούρης ἐπῆρε τὴν πρωτοβουλία νὰ μοῦ ζητήσῃ νὰ ἐπανέλθω διότι, ὅπως μοῦ εἶπε, "ἤμουν ὁ μόνος ἀντισυμβατικὸς συγγραφέας του".

  Χαίρομαι ποὺ ὁ Κωσταντῆς ἐπανῆλθε στὸ μπλόγκ.Τὸν συμβουλεύω ὅμως νὰ μὴν μακρηγορῇ στὰ σχόλια του, γιὰ νὰ μὴν καθυστερῇ τὴν συγγραφὴ τῆς διδακτορικῆς του διατριβῆς στὸ Παρίσι.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 74. Κύριε Καθηγητά, θα σας δούμε καθόλου στην Ελλάδα τις Γιορτές?

  ReplyDelete
 75. ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ!!!. ΧΑΙΡΕΤΙΖΩ!, ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ!.

  ReplyDelete
 76. Συγγνώμη, Ἕλληνα, Πανίκα (Παναγιώτη ;) -γιὰ τὰ παραπάνω μιὰ λέξη - στὴν περίπτωση αὐτή, κύριε Κιτσίκη, τῆς ἔναρξης συγγραφῆς μιᾶς Διατριβῆς μου, ἡ συνδρομή αύτῆς τῆς ὁμάδας συζητήσεων θὰ ἔχει ὑπάρξει καθοριστική. Ὅπως εἶχα πεῖ παλαιότερα στὀν κο Ζαρατοῦστρα, αὐτὸ τὸ μπλὸγκ εἶναι καταπληκτικό, διότι σοῦ έπιτρέπει νὰ δοκιμάζεις τὶς άπόψεις σου. Ἵσως άνήκει στὰ μεγαλύτερα ἐπιτεύγματά σας, καὶ ἄν άνήκει στὰ μικρότερα, στὰ δικά μου δὲν εἶναι μικρό. Σᾶς εὔχομαι ἀπὸ τῶρα καλές γιορτές μὲ ὑγεία καὶ μακροζωϊα, τὸ ἴδιο καὶ στὸν κο Ζαρατοῦστρα καὶ τὸν κο FrGr καὶ ὃλους τοὺς ἄλλους σχολιαστές, μαζἰ καὶ τὸν κο Γιάγκο ποὺ ἔχω τόσον καιρὸ νὰ τὸν δῶ καὶ ἐλπίζω νὰ εἶναι καλά. Ὃσο γιἀ τὀ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, λυδία λίθος γιὰ τὀ μήνυμά του εἶναι ἡ ζωή μας, ποὐ δεν εἶναι τόσο έρμηνεῖα ὅσο ἀποκάλυψη, ἤ μάλλον, γιὰ τὴν άκρίβεια, αὐτό ποὺ εἶναι.

  Δὲν μπορεῖ ὁ Χριστός νἀ εὶναι παρά ἡ άλήθεια, ἄν εὶναι Θεός, ποὺ εἶναι, πιστεύω. Ὁ Χριστός άγαπάει ὃλους τοὺς άνθρώπους, τὰ δέντρα, τὰ φυτά, τὶς πέτρες, τὰ ῥυἀκια, τὄν κάθε ἄνθρωπο. Δὲν θέλει τὸ Κακό. Θέλει τὀ καλό. Ἅν δὲν κάνεις κακὸ στὸν ἑαυτό σου καὶ στοὺς ἄλλους σὲ προστατεύει καὶ σὲ φροντίζει. Δὲν θέλει τοὺς πολέμους καὶ τοὺς σκοτωμούς. Δὲν θέλει τἠ βία. Ἁγαπάει τὸν δολοφόνο ἀλλά δὲν θέλει τὀν φόνο. Θέλει τἠν ἀγάπη ἀλλὰ δὲν θέλει τὴν ὑποκρισία. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ὁ Χριστός δὲν τιμωρεῖ. Ὁ Χριστός εὶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἁλήθεια μαζί.

  Ἅσχετο, Ἕλληνα, χωρίς παρεξήγηση, γιατί συνεχῶς παρακολουθεῖς τὶς διαδρομές τοῦ κου Κιτσίκη ;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 77. Κωνσταντή καλώς όρισες και πάλι! Απλά θελω να τα πούμε από κοντά! Τίποτε άλλο! Τέλος ο Θεος θέλει αμφοτερα, το Καλό και το Κακό. Ποίο το Καλό δίχως το Κακό και ποίο το Κακό δίχως το Καλό? Ποίο το Αρσενικό δίχως το Θηλυκό και αντιστρόφως?

  ReplyDelete
 78. Τὸ κακό εἶναι μιὰ ψευδαίσθηση. Εἶναι σὰν τἰς Σειρήνες. Ἁλλά δὲν μπορεῖς νὰ προδικάσεις, νἀ πεῖς -ἀπὸ δὼ καὶ μπρός, θὰ ἔχω μόνο Καλό καὶ ὄχι Κακό, γιατί ὁ χρόνος κυλᾶ ἀκόμα. Αὐτὸ ποὺ μπορεῖς νὰ κάνεις εἶναι νὰ εὶσαι προσεκτικός, δηλαδή νὰ μὴν κάνεις τίποτα, μόνο νὰ παρατηρεῖς, καὶ τὸ κακὸ, καὶ τὸ καλό, ὣστε νὰ μὴν κάνεις παραπανίσιες κινήσεις καὶ κάθε κίνησή σου νὰ εἶναι ἀναπόφευκτη. Ἡ ἀναπόφευκτη κίνηση εὶναι καλἠ. Ἕτσι πολλές φορές αὐτό ποὺ ἔμοιαζε κακό γίνεται καλό.

  ReplyDelete
 79. τιμής ένεκεν ...πρώτο σχόλιο στο επόμενο άρθρο δικό σου...

  ReplyDelete
 80. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete