Aug 9, 2014

129 – Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ προμαχὼν τοῦ ἑλληνισμοῦ

129 – Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ προμαχὼν τοῦ ἑλληνισμοῦ

Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφαση: Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ὑπαιτιότητι τοῦ ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ, ποὺ στὴν ἀρχὴ ἦταν τὸ ἀμερικανικὸ ἰμπεριαλιστικὸ δόρυ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μετετράπη σταδιακὰ σὲ ἀσπίδα τῆς Ἑλλάδος κατὰ τῆς βαρβαρικῆς πλημμυρίδος τοῦ ἀκραίου σουννιτικοῦ Ἰσλὰμ συνεπικουρουμένου ἀπὸ τὴν ἐξ Ἀνατολῆς πληθώρα μεταναστευτικοῦ ἰσλαμικοῦ ῥεύματος.

Διαπιστώνουμε σήμερα ὅτι, πρῶτον ὁ σουννιτικὸς ἰσλαμισμὸς ἐξαφανίζει μεθοδικὰ τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴ μὲ τὸ ὁποῖο ἔχουμε συνδεθῆ τώρα καὶ δύο χιλιάδες χρόνια. Ἐνῷ ἐμεῖς συνεχίζουμε νὰ δίδουμε προτεραιότητα στὰ θέματα τῆς Βορείου Ἠπείρου, τῶν Σκοπίων, τῆς Θράκης καὶ τῆς Τουρκίας, ἀγνοοῦμε τὸν ὕψιστο κίνδυνο γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ γένους ποὺ παρουσιάζει τὸ σουννιτικὸ Ἰσλὰμ καὶ οἱ στρατιές του τῶν μεταναστατῶν. Διαπιστώνουμε, δεύτερον, ὅτι ὁ ἀμερικανικὸς προστάτης τοῦ Ἰσραὴλ σταδιακὰ χαλαρώνει τὶς σχέσεις του μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ αὐξάνει τὴν ὑποστήριξή του στὸ σουννιτικὸ Ἰσλάμ. Ἡ Ἀμερικὴ φαίνεται νὰ ἔχῃ ξεγράψει τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς καὶ ἐφ’ ὅσον τὸ ἀμερικανικὸ ἀφεντικό ἀδιαφορεῖ, ἀδιαφοροῦμε καὶ ἐμεῖς.

Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, δηλαδὴ τὸ νέο σπαρτιατικὸ κράτος, γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ καὶ συνεπῶς, ἐκ τῶν πραγμάτων, νὰ σώσῃ καὶ ἐμᾶς ἀπὸ τὴν ἰσλαμικὴ λαίλαπα, ἐφαρμόζει περιοδικὰ τὴν σπαρτιατικὴ κρυπτεία τὴν ὁποία ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες, πρέπει νὰ χειροκροτοῦμε. Ἡ παλαιστινιακὴ ἡγεσία τῆς Χαμὰς ἔχει, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι σήμερα, ὁρκισθῆ νὰ πετάξῃ στὴν  θάλασσα τοὺς Ἰσραηλινοὺς καὶ νὰ καταργήσῃ τὸ κράτος τους. Ἡ τακτική της εἶναι νὰ κεντρίζῃ συνεχῶς τὸ Ἰσραὴλ, ὅπως ἡ σφῆκα, μὲ τοὺς μέχρι στιγμῆς ἀναποτελεσματικοὺς πυραύλους της.

Ἡ κρυπτεία τῶν Σπαρτιατῶν ἦταν μία συνεχὴς ἄσκηση τῶν νέων τῆς Σπάρτης ὥστε νὰ παραμένουν ἐτοιμοπόλεμοι καὶ σιδηρόφρακτοι. Ὁ νέος Σπαρτιάτης ἐστέλλετο στὴν ὕπαιθρο ὁπλισμένος μὲ μόνον ἕνα μικρὸ μαχαίρι καὶ στόχο νὰ εὕρῃ ἕναν ῥωμαλαῖο Εἵλωτα γιὰ νὰ τὸν σφάξῃ χωρὶς ὁ τελευταῖος νὰ τοῦ ἔχῃ ἐπιτεθῆ. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ Σπαρτιᾶτες ἐτρομοκράτουν τοὺς Εἴλωτες, δηλαδὴ σήμερα οἱ Ἰσραηλινοὶ τοὺς Παλαιστινίους τῆς Γάζας. Κάθε χρόνο οἱ Σπαρτιᾶτες ἐκήρυτταν πόλεμο κατὰ τῶν Εἱλώτων ὥστε ἡ σφαγή τους νὰ εἶναι νόμιμη. Ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει μία περίπτωση κρυπτείας ὅπου ἐπάνω ἀπὸ 2.000 Εἵλωτες ἐσφαγιάσθησαν. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο βλέπουμε σχεδὸν ἐτησίως ὁ ἰσραηλινὸς στρατὸς νὰ ἐπεμβαίνῃ στὴν Γάζα σκοτώνοντας ἀμάχους.

Ἐὰν ὑπῆρχε τηλεόραση στὴν ἀρχαία ἐποχή, ὁ κόσμος θὰ ἔβλεπε σκηνὲς ὁλοκλήρων οἰκογενειῶν Εἱλώτων, μαζὶ μὲ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά, νὰ σφάζονται ἄμαχοι ἀπὸ τοὺς Σπαρτιᾶτες καὶ φυσικὰ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι ἐχθροὶ τῶν Σπαρτιατῶν θὰ ἐξωργίζοντο καὶ θὰ τοὺς κατεδίκαζαν γιὰ γενοκτονία ἐνῷ ὁ σπαρτιατικὸς λαὸς θὰ τὸ ἐώρταζε ὅπως αὐτοὶ οἱ Ἰσραηλινοὶ ποὺ τὶς προάλλες ἐκάθοντο ἀναπαυτικὰ στὸν λόφο ἐπάνω γιὰ νὰ ἀπολαύσουν τὴν σφαγὴ τῶν Εἱλώτων-Παλαιστινίων.

Ἐπὶ 500 χρόνια οἱ Σπαρτιᾶτες ἔσφαζαν τοὺς Εἵλωτες καὶ γι΄αὐτὸ παρέμειναν ἐτοιμοπόλεμοι καὶ ἄργησαν νὰ παρακμάσουν. Ἔκτοτε ὅλος ὁ δυτικὸς κόσμος ἐξεθείασε τὴν Σπαρτιατικὴ Πολιτεία καὶ ἡ πρόβλεψή μου εἶναι ὅτι τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ὁμοίως θὰ παραμείνῃ πρότυπο ἀνδρείας γιὰ τὶς ἑπόμενες γενεές, πόσο μᾶλλον ἐὰν σώσῃ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν ἰσλαμιστικὴ λαίλαπα. Σπαρτιᾶτες καὶ Θεσπιεῖς, Ἕλληνες καὶ Ἰσραηλινοί, μαζί θὰ προβάλλωμε τὰ στήθη μας στὶς νέες Θερμοπύλες.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 9 Αὐγούστου 2014

134 comments:

 1. ὅσους νεαρούς ἔχω συναντήσει στήν προσωπική μου ζωή νά θαυμάζουν τούς Σπαρτιάτες, βαρῶντας εἴτε τατουάζ εἴτε σηκώνοντας βάρη στά γυμναστήρια, στό τέλος ἀπεδείχθησαν κότες ὀλκῆς. Τέλος πάντων γραμμένους τούς ἔχω καί τούς Σπαρτιάτες καί τούς ἰσραηλινούς ἀλλά ἄλλο εἶναι μέ ἕνα μικρό μαχαίρι νά ἐπιτίθεσαι ἐκ τοῦ σύνεγγυς σέ ἕναν ρωμαλέο εἵλωτα καί τελείως διαφορετικό νά ρίχνεις βόμβες ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς σέ γυναικόπαιδα. Τελείως διαφορετικό ὡς πρός τήν ἀνδρεία δηλαδή. Ἄλογο τό ἕνα μουλάρι τό ἄλλο ...

  Δυσκολεύομαι ἀκόμα νά διακρίνω τήν χαλάρωση τῶν σχέσεων ΗΠΑ Ἰσραήλ τόν τελευταῖο μῆνα στήν Γάζα. Αὐτό πού βλέπω ὅμως ὁλοκάθαρα εἶναι ἡ γνωστή ὑποκρισία τῆς δύσης καί τῶν ΜΜΕ...Τηρῶντας ἴσες ἀποστάσεις γιά ὄλα φταίει ὁ πόλεμος,..

  Θερμοπύλες σωτηρία τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καί πράσινα ἄλογα...Τό τέλος τῶν ψευδοκρατῶν ὅπως Ἰσραήλ, Ἑλλάδα, Σκόπια κ.λπ ὡς ἧταν ἀναμενόμενο ἔφτασε...Καί ἀν πᾶρουν μιά παράταση δέν θά εἶναι λόγῳ ἀνδρείας τῆς δύσης...ἀλλά λόγῳ ἔξυπνων βομβῶν

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Οι Σπαρτιατες δεν ειχαν ουτε λομπι στις ΗΠΑ να φροντιζει γι αυτους ουτε παραπανω απο τους μισους υπουργους εξωτερικων των ΗΠΑ ηταν Σπαρτιατες.
  Ουτε ειχαν τις πλατες του παγκοσμιου τραπεζικου συστηματος.
  Βασιζοντουσαν μονο στα χερια τους.
  Κατα τ αλλα θα μπορουσαμε να βρουμε ομοιοτητες.
  Βασικα η Σπαρτη περα απο τα φωτεινα παραδειγματα ανδρειας, ελαχιστα πραγματα προσεφερε στην ανθρωποτητα.
  Το να επιβιωσει ομως ενα κρατος με 8.000 πολιτες στα καλυτερα του για κοντα 1000 χρονια και να πρωταγωνιστει κιολας, ειναι πραγματικος αθλος και πρεπει να μελετηθει.
  Το κρατος του Ισραηλ θα επρεπε οντως να ειναι συμμαχος (ο μοναδικος ισως) απεναντι στο Ισλαμ.
  Η συμπεριφορα ομως των Εβραιων ειναι περιεργη.
  Η πολιτικη που ολοι υποστηριζουν για το κρατος τους ειναι αυτη που καταδικαζουν και πολεμουν οταν προσπαθουν να την εφαρμοσουν αλλοι.
  Οσο για τους σουνιτες φαινεται να ειναι συμμαχοι τους και οχι αντιπαλοι τουλαχιστον προς το παρον.
  Οι εθνικιστες των ευρωπαικων χωρων ειναι εχθροι των Εβραιων, παρολο που θεωρητικα ειναι οι μονοι που θελουν μια Ευρωπη μη μουσουλμανικη, που φαινεται οτι θα ειναι το τελος του Ισραηλ.
  Ο δυισμος της πολιτικης του Ισραηλ το καθιστα πληρως αφερεγγυο σαν συμμαχο, γιατι φαινεται οτι δεν ξερει τι θελει.
  Θα ειχε ισως καποια εξηγηση αν οι Εβραιοι της διασπορας ηθελαν διαφορετικα πραγματα απο οτι το κρατος του Ισραηλ.
  Κατι τετοιο ομως δεν φαινεται. Πουθενα δεν φαινεται καποια διαφωνια μεταξυ τους.
  Για μενα η μονη λογικη εξηγηση περιγραφεται στα πρωτοκολλα.
  Το Ισραηλ προοριζεται για εδρα του παγκοσμιου ηγετη που θα επιβληθει μεσα απο την απελπισια των ευρωπαικων λαων.
  Δεν μπορω να σκεφτω κανενα αλλο τροπο να φτασει ενα ευρωπαικο κρατος να δεχτει κατι τετοιο, παρα μονο αν παψει να ειναι ευρωπαικο και κρατος και γινει μια πολυφυλετικη κοινωνια χωρις ιστορια και βλεψεις κυριαρχιας.
  Γι αυτο και πισω απο ολα οσα διαβρωνουν τα κρατη θα βρεις καποιον Εβραιο οπωσδηποτε.
  Απο τα ειρηνιστικα κινηματα μεχρι τα σωματεια ομοφυλοφιλων και απο τις τραπεζες μεχρι το χολυγουντ.
  Και η μεγαλυτερη αποδειξη για αυτη τους την δραση ειναι το αντιρατσιστικο που με καθυστερηση ερχεται και στην Ελλαδα και μαλλον θα ψηφιστει μεσα στον Αυγουστο με 51 ψηφους και θα γινει νομος του κρατους.
  Ενα νομοσχεδιο που φροντιζει να μπορεις να αμφισβητεις οσο θες η και να κατηγορεις τους Ποντιους η τους Μικρασιατες για την σφαγη τους απο τους Τουρκους καθως και οποιαδηποτε αλλη γενοκτονια πλην του ολοκαυτωματος. Και των Τουτσι απο τους Χουτου αν ειχε κανενας προθεση να την αμφισβητησει.
  Το Ισραηλ λοιπον δεν ειναι συμμαχος γιατι ηδη εχει επιτεθει εναντιον των Ελληνων, και ειναι ο πρωτος και κυριωτερος εχθρος που πρεπει να αντιμετωπισουμε αν θελουμε να επιβιωσουμε.

  ReplyDelete
 4. Σε σχέση με αυτά που λέει ο κος Γιάγκος, είχα προτείνει να δούμε το κράτος του Ισραήλ όχι σαν εβραϊκό κράτος αλλά σανσυνέχεια των βασιλείων των Σταυροφόρων στην Α. Σταυροφορία. Και τότε υπήρχε το ζήτημα που περιγράφει ο Κιτσίκης, δηλαδή η μετανάστευση αραβοτουρικών λαών προς τη Δύση. Και τότε υπήρχε το ζήτημα του πλούτου της Ανατολής. Τέλος, και τότε υπήρχε η διφορούμενη σχέση με τους Βυζαντινούς, για τους οποίους οι Δυτικοί ήταν βοήθεια και κατάρα ταυτόχρονα.

  Τα ορωτόκολλα των Σοφών της Σιών έχουν θεωηθεί πλαστογραφία της Οχράνα, αλλά φαντάζομαι οκος Γιάγκος θα το ξέρει και θα έχει αντεπιχειρήματα.

  Εγώ όμως θεωρώ ότι η αντι0αντισημιτική νομοθεσία που περνάει μέσα από το αντιρατσιστικό εκμεταλλεύεται τον παραδοσιακό αντισημιτισμό των χριστιανικών και μουσουλμανικών λαών, για να τους ρίξει στάχτη στα μάτια. Και να τους κάνει να νομίζουν ότι άλο Ομπάμα, άλλο ισραήλ.

  Είναι όπως, άλλο ο βασιλιάς, άλλο ο Βεζύρης του. Έτσι ο παραδοσιακός αντισημτισμός είναι και μια ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ, ώστε να είσαι ας πούμε σύμμαχος των Αμρικανών, κι ας βομβαρδίζουνε αυτοί σουσιαστικά την Παλαιστίνη, και να μην έχεις ηθικό πρόβλημα, αφού ρίχνεις το φταίξιμο στο εβραϊκό λόμπι και όχι στον πυρνα της Δυτικής κοινωνίας.

  ReplyDelete
 5. Εγώ θεωρώ ότι η Δύση είναι ενιαίο σύμπλεγμα. Και ότι όταν οι μεν λένε φταίει το εβραϊκό λόμπι και όχι ο Ομπάμα, έρχονται να συναντήσουν τους δε που λένε ότι δεν φταίει ο Ομπάμα που πληθωρίζει το δολλάριο, αλλά η Μέρκελ που συγκρατεί το ευρώ.

  ReplyDelete
 6. Χοντρικά, η εξουσία όπως επί Σταυροφοριών και όπως επί Χίτλερ παροξύνει τα αντισημιτικά ένστικτα του λαού και σήμερα, και ας πούμε ο Δ. Ψαρράς και τέτοιοι που λέγαμε τις προάλλες είναι στο κόλπο. Ο λαός πέφτει στην παγίδα διότι ο αντισημιτισμός βασίζεται σε μια αίσθηση ευνουχισμού, που υπάρχει και στις χριστιανικές και στις μουσουλμανικές κοινωνίες - εκεί και αν υπάρχει, με την περιτομή, αν τους δείτε τι πρόβλημα έχουνε με τα σεξουαλικάτιυς θα φρίξετε.

  Έτσι μετατρέπει τη λίμπιντο σε θυμό και τον θυμό τον κάνει πόλεμο. Η μόνη διαφορά είναι ότι η εξουσία σήμερα το παίζει υπέρ των Εβραίων, αντί να γίνεται η ίδια αντισημιτική, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Στην Ουκρανία δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποστηρίζει τους ναζήδες. Ο στόχος της ηγεσίας είναι να μην αμφισβητηθεί η δομή της δυτικής κοινωνίας. Αυτή είναι και η βασιή αιτία των επεμβάσεων στην Παλαιστίνη από τον καιρό των Σταυροφοριών ίσως και όχι τα υποτιθέμενα φυσικά σύνορα μεταξύ των λαών.

  ReplyDelete
 7. Τελικά αυτό που έμαθαν όλοι από το blog σας κύριε Κιτσίκη είναι ότι δεν έμαθαν τίποτα. Παρόλο που διαβάζουν, το μόνο που επιθυμούν κατά βάθος είναι αυτοπροβολή για τις ιδέες (λέμε τώρα) τους.

  ReplyDelete
 8. Όλα τα παραπάνω σχόλια είναι αντιδράσεις στην αναρτηση του Κιτσίκη.

  ReplyDelete
 9. Γιατί ο Κιτσίκης σού λέει,φίλε Ρωμιέ, εσένα δεν σαρέσει το κράτος του ισραήλ, σαρέσε όμως ο θείος Σαμ.

  ReplyDelete
 10. Να ζητησω κατ αρχας συγγνωμη απο τον Θεμιστοκλη γιατι ειμαι κακος μαθητης.
  Τα πρωτοκολλα εγω βλεπω να επαληθευονται και επομενως λιγο ενδιαφερει αν ειναι πλαστα η οχι. Αν δεν ειναι Εβραιοι πισω απ αυτα ειναι καποιοι αλλοι.
  Παντως αν παραγματι υπαρχει μια οργανωση που ελεγχει τον τυπο και τις κυβερνησεις με τον τροπο που περιγραφεται στα πρωτοκολλα δεν ειναι καθολου περιεργο να επιβαλλει οτι τα πραστογραφησαν και οι Αρειανοι.
  Αντιθετα κανενας πλαστογραφος δεν θα επεβαλε να ειναι ολοι οι τραπεζιτες Εβραιοι ουτε θα μπορουσε να φανταστει πριν 120 χρονια την δυναμη που θα αποκτουσαν μεσω του αμερικανικου λομπι τους.
  Πολυ περισσοτερο δεν θα φανταζοταν π.χ οτι ολοι σχεδον οι προεδροι ομοφυλοφιλικων οργανωσεων θα ηταν Εβραιοι παρολο που η ομοφυλοφιλια απαγορευεται ρητα απο την θρησκεια τους.
  Η (για να παμε και στα χωραφια σου Κωνσταντη), οτι θα ειχαν τετοια εφεση στον κινηματογραφο που για να βρεις μη Εβραιο στο Χολυγουντ πρεπει να ψαξεις
  Εσυ . μπορει να θεωρεις οτι ειναι φυσιολογικο να επιβιωνει ενας λαος σε ξενα κρατη επι δυο χιλιετιες, αλλα δεν ειναι. Κοιτα τον εαυτο σου η τον κ. ΚΙτσικη. Ποσες γενιες νομιζεις οτι θα χρειαστουν οι απογονοι σας να ξεχασουν τελειως την καταγωγη τους;
  Ηδη εχω την εντυπωση οτι και εσεις αισθανεσθαι το ιδιο Γαλλοι οσο και Ελληνες και καλα κανετε. Ετσι ειναι το σωστο. Δεν μπορεις να ζεις σε μια χωρα σαν ξενο σωμα για παντα.
  Ποσο ρατσιστης νομιζεις οτι πρεπει να εισαι για να μην ανακατευεσαι με τον πληθυσμο που σε φιλοξενει επι δυο χιλιετιες;
  Ο αντισημιτισμος ειναι η δικαιολογημενη αντιδραση στον απιστευτο ρατσισμο των Εβραιων.
  Σου εχω ξαναπει την γνωμη μου για τις μειοψηφιες που οργανωνονται επισημα η ανεπισημα μεσα στην πλειοψηφια μιας χωρας. Και μονο η οργανωση τους δεν εχει αλλο σκοπο απο το να κερδισει κατι για τα μελη της, θεμιτο η αθεμιτο.
  Μια οργανωμενη μειοψηφια με ιστορια αιωνων ειναι και οι Εβραιοι σε ολα τα κρατη εχοντας επιπροσθετα και την θρησκεια τους να τους λεει οτι ειναι οι εκλεκτοι του Θεου που τους εβγαλε απο την Αιγυπτο κατασκοτωνοντας τους Αιγυπτιους και τους πηγε στην γη Χανναν οπου εσφαξαν μεχρι να μην μεινει υπολοιπο ολους τους λαους που νικησαν, αφου πρωτα ειχαν αφανισει και ολους τους λαους ενδιαμεσα.
  Ολα αυτα με την βοηθεια του Θεου ΤΟΥΣ ο οποιος τους προστατευει εναντι των Εθνων.
  Τα ιδια πιστευω πανω κατω εχουν και οι πνευματικοι τους απογονοι οι Μουσουλμανοι που χωριζουν τον κοσμο σε πιστους και απιστους, κρατωντας ολα τα δικαιωματα για τους πιστους και αφαιρωντας τα απο τους απιστους.
  Η διαφορα ειναι οτι σου δινουν την επιλογη να γινεις μουσουλμανος η καλυτερα σε υποχρεωνουν αν μπορουν ενω κανενας δεν σε πιεζει ουτε επιθυμει να γινεις Εβραιος.
  Οι Εβραιοι αυτοχαρακτηριζονται ως θρησκεια αλλα ουτε καινουργιους πιστους θελουν, ουτε τους μικτους γαμους ευννουν αφου αυτη η εντολη δινεται και στην Π.Δ αλλα και ολη τους η θρησκεια βασιζεται στην συμφωνια (διαθηκη) που εκανε ο Θεος με τον Αβρααμ και τους απογονους του. Η ευλογια λοιπον του Θεου δεν δινεται στους πιστους αλλα εχει δοθει απο παλια στους απογονους εξ αιματος. Ο ρατσισμος στην πιο καθαρη του μορφη.
  Αυτην την θρησκεια αρνουνται να εγκαταλειψουν οι Εβραιοι και να γινουν μελη των λαων που τους φιλοξενουν.
  Γι αυτο μην βασιζεσαι ουτε στην προπαγανδα απο τα ελεγχομενα μεσα ουτε στον συναισθηματισμο.
  Κρατα τα ματια σου ανοικτα και αν δεν δεις αυτα που βλεπω θεωρησε με υπερβολικο, ναζι, ρατσιστη η οτι αλλο θελεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν ήσουν καλός δε θα ήσουν στη χρυσή αυγή Γιώργο, ας διάβαζες, τώρα δεν το σώζεις.

   Delete
  2. Να μου πεις που θαπρεπε να ημουν για να συζητησουμε.
   Εγω Χ.Α και συ στον φανταστικο παραδεισο δεν ειναι δικαιο.
   Πες μου τις αποψεις σου αν εχεις να τις συζητησουμε.
   Προσπαθησε να αντικρουσεις τις δικες μου και να το συζητησουμε.
   Το να κανεις σχολια δυο γραμμων δεν ειναι συζητηση αλλα αντιλογια.
   Οπως εχεις διαπιστωσει και σ αυτο τα καταφερνω, αλλα δεν ειναι αυτος ο τροπος για να συμφωνησουμε σε κατι αλλα για να μαλωσουμε.
   Απ ολα οσα εχω γραψει μεχρι τωρα εσυ το μονο που καταλαβες ειναι οτι ψηφιζω Χ.Α;
   Χ.Α ψηφιζει και ο Κιτσικης για αλλους λογους.
   Το τι ψηφιζεις δεν λεει τιποτε για το ποιος εισαι.
   Αν θελεις λοιπον, εδω ειναι η συζητηση και εγω δεν κανω πισω μεχρι να ακουσω λογικες θεσεις τις οποιες δεν εχω σκεφτει.
   Κακως νομιζεις οτι δεν ακουω τι λεει ο κ. Κιτσικης.
   Τον ακουω και προσπαθω να καταλαβω πως σκεφτεται τα πραγματα.
   Ποτε ποτε ακουω και κατι που δεν ειχα σκεφτει.
   Μπορει να σου φαινεται μικρο, αλλα μετα απο τοσα χρονια διαβασμα( το επαναλαμβανω κι ας σε πειραζει) το να σου πει καποιος κατι που να σου φανει ενδιαφερον ειναι μεγαλο θεμα.
   Δεν χρειαζεται να συμφωνησω κιολας.
   Και μονο ο προβληματισμος αν πρεπει να αναθεωρησω καποια απο αυτα που πιστευω ειναι χρησιμοτατος.
   Αντιθετα απο εσενα δεν εχω ωφεληθει τιποτα μεχρι στιγμης.
   Ελπιζω να θελησεις να με ευεργετησεις με το πνευμα σου στο μελλον.

   Delete
  3. Κοίτα να δεις.
   Τα πράγματα είναι ΠΑΝΤΑ απλά και εμείς τα μπλέκουμε, όπως έχει καταντήσει και αυτό το Blog που γράφει ο Κιτσίκης μία άποψη, άσχετο αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί της και έρχονται κάποιοι, πιάνονται από ΚΑΤΙ που αρέσει ή κάτι που ΔΕΝ αρέσει και γράφουν σεντόνια.

   Ο πρώτος λόγος είναι το πλαίσιο- η ουσία ότι γράφει ο Κιτσίκης και αν θέλει να γράψει ο Θέμης πχ να κάνει δικό του blog (εγώ έχω πχ.) και όχι να προπαγανδίζει και να διώχνει αναγνώστες με ό,τι γράφει και τη συμπεριφορά του.
   Ο δεύτερος λόγος είναι το περιεχόμενο, εκτός από αυτό που σου χω πει ότι πιάνεσαι από αν κάτι σου αρέσει ή δε σου αρέσει και λες λες λες τα δικά σου, επίσης βρίζεις τους άλλους, δηλαδή το ύφος του ξερόλα και της προγονοπληξίας είναι δύο πράγματα που μας έχουν φτάσει εδώ, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Εβραίοι, ούτε κανείς, αλλά η αμορφωσιά μας και η ημιμάθεια μας.
   Αυτά για το blog. Πάμε τώρα στη ΧΑ.

   Η ΧΑ είναι ένα κόμμα που έρπονταν τόσα χρόνια, χωρίς ιδεολογία, και καλά θα κάνει ένοπλη επανάσταση και απλά οι αρχηγοί της έχουν σχέση με την ΕΥΠ. Το βιβλίο του Κουσουμβρή που ήταν μέλος, έχει φωτό του μισθολογίου του Μιχαλολιάκου από την ΕΥΠ. Να πεις ότι ΝΑΙ ΓΟΥΣΤΑΡΩ αυτό το κόμμα, είναι συνεπές. Να μου λες ότι ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΙΔΗ η δημοκρατία σας είναι χάλια, επειδή η τράπεζα τρώει τα λεφτά, επειδή ο Εβραίος κάνει τη δουλειά του άρα στηρίζω τη ΧΑ είναι ΑΣΤΕΙΟ, δεν είναι συνεπές. Συνεπές είναι αυτό που λέει ο Κιτσίκης για τη ΧΑ, ότι στηρίζω τον ισραηλινό εθνικισμό, ΟΠΩΣ τον ελληνικό και αυτά μπορούν να συνδυαστούν, όχι η άποψη που προσπαθεί να βγάλει τους Εβραίους υπαίτιους για τα δεινά των Ελλήνων, αυτά είναι γελοιότητες.

   Γενικά θεωρώ τη ΧΑ ως κάτι το κακό, κάποιοι τη λένε αναγκαίο κακό, εγώ διαφωνώ, γιατί είναι παθητική αυτή η στάση. Ίσως να εκφράζει τους ανήμπορους και τους ηλικιωμένους για αυτό, αλλά εγώ με τίποτα δε μπορώ να ταυτιστώ με τη χα, τη σιχαίνομαι, γιατί είναι υποκριτική και κοροιδεύει με τη στήριξη και του συστήματος που ΕΣΥ λες ότι σιχαίνεσαι. Πολύ απλά η ΧΑ βγάζει το φίδι από την τρύπα του συστήματος που ΕΣΥ λες ότι σιχαίνεσαι, και εσύ το στηρίζεις. Δε σε κατηγορώ όμως γιατί υπάρχει και το λόγω βλακείας όπως ξέρεις, αλλά ούτε και σε δικαιολογώ. Εσύ για σένα θα ξέρεις καλύτερα.

   Delete
  4. "...έχει φωτό του μισθολογίου του Μιχαλολιάκου από την ΕΥΠ.".

   Αυτό δεν αποδείχθηκε πλαστό σε δικαστήριο; Μπορώ να κάνω λάθος.

   Delete
  5. Κατ αρχας δεν αισθανομαι καθολου υποχρεωμενος οταν μπαινω σ ενα μπογκ να κανω οτι θελει ο μπλογκερ.
   Οποιος εχει μπλογκ μπορει αν δεν θελει καποιες αποψεις να τις σβηνει και παιρνει και την ευθυνη της συμπεριφορας του.
   Πολυ περισσοτερο δεν θα ακουσω ουτε θα παρω την δικη σου αδεια.
   Εσυ αλλωστε σβηνεις τα σχολια των πολλες φορες ακοσμων αναγνωστων.
   Εγω οχι μονο δεν εδιωξα κανεναν αλλα ακομα και οταν με βριζουμε εγω προκαλω χωρις να βριζω σε διαλογο.
   Το οτι εχω τεκμηριωμενες αποψεις και δεν μπορουν να αντιμετωπιστουν δεν ειναι προπαγανδα ουτε κανω τον ξερολα. Απλως εσυ εισαι ασχετος και αντι να κοιταξεις να μαθεις δυο πραγματα χαλιεσαι αν δεις καποιον που ξερει.
   Το να μην ξερεις δεν ειναι κακο. Το να μην θες να μαθεις ειναι . Το να κατηγορεις κι αυτους που προσπαθουν ειναι ακομη χειροτερο.
   Αν μου ελεγες οτι ο Μιχαλιλιακος ηταν στην μισθοδοσια της ΜΙΤ η της ΜΟΣΑΝΤ θα ανησυχουσα αλλα απο οτι ξερω η ΕΥΠ ειναι Ελληνικη αντικατασκοπεια και επομενως ακομη κι αν αυτες η σαχλαμερες ηταν αληθεια δεν εχω λογο να τον κατηγορησω.
   Δεν καταλαβαινω γιατι τον κατηγορειτε εσεις αφου αποδεδειγμενα πλεον (κατ εσας) ο ανθρωπος δεν ειναι επαναστατης ουτε θελει να ανατρεψει το πολιτευμα, ισα ισα που ειναι και υπαλληλος του.
   Τωρα βεβαια γιατι οι "εργοδοτες του" εχουν διαρευσει οτι σχετικο και ασχετο υπαρχει αλλα δεν χρησιμοποιησαν αυτα τα στοιχεια ειναι ενα ερωτημα.
   Επισης οπως ειπα και σε αλλον που εξαφανιστηκε (οχι εξ αιτιας μου αλλα γιατι δεν του αρεσε το τελευταιο σχολιο του ΚΙτσικη) πρεπει πρωτα πριν βγαλετε καινουργια να ζητησετε μια συγγνωμη για τα παλια, σχετικα με τους 7.000 υπαλληλους τα οπλοστασια τους χρηματοδοτες τα μαχαιρωματα τα στοιχεια για προσπαθεια ανατροπης του πολιτευματας, την σφαγη αμνοεριφιων και αλλες τετοιες τεκμηριωμενες πληροφοριες που ειχατε.
   Οσο για τον εθνικισμο, θα ηταν ανοητο να μην στηριζουμε ολους τους εθνικισμους, ολων, αλλα επειδη ο εθνικισμος δεν ειναι διεθνισμος εννοειται οτι οταν τα συμφεροντα της Ελλαδας ειναι αντιθετα με καποιου αλλου δεν θα κανουμε πισω επειδη ειναι ομοειδεατης.
   Γελειοτητα κατανταει να μην βλεπεις ακομη πως σε γδυνουν οι Εβραιοι τραπεζιτες με την δυναμη των οπλων της εβραιοκρατουμενης Αμερικης, οταν απο αυτο εχουν ξεκινησει δυο παγκοσμιοι πολεμοι και επικειται ο τριτος.
   Προχθες ακουσα στην βουλη την Ασημακοπουλου (αν θυμαμαι καλα) να λεει οτι ειναι Εβραια. Μετα την Δαμανακη και την Διαμαντοπουλου , την Νταλαρα, τον Λομβερδο, τον Ραγκουση, τον Μοσιαλο, τον Σημιτη και ενας θεος ξερει ποσους αλλους.
   Κοιμησου εσυ κι ασε την τυχη σου να δουλευει και πιστευε οτι οι Ελληνες ξαφνικα και απο μονοι τους αποφασισαν με την ελευθερη θεληση τους να εξαφανιστουν απο προσωπου γης.
   Μην χολοσκας αν σε κυβερνανε αποδεδειγμενα ξενοι και προκτορες ξενων και κοιτα αν ο καθε σαχλαμαρας λεει οτι ο Μιχαλολιακος ειναι μισθοδοτουμενος πρακτορας της Ελλαδας.
   Κατα τα αλλα οι κρισεις σου για την Χ.Α δεν μου ανεφερες που βασιζονται και ετσι δεν μπορω να ξερω αν εχεις δικιο.
   Παντως να αποφασισεις αν ειναι οργανο του συστηματος η εγκληματικη οργανωση που θελει να το ανατρεψει για να σκοτωνει μαυρους και κουμουνιστες ανενοχλητη.
   Αν ομως εχεις δικιο εχεις και εναν λογο παραπανω να ψηφισεις Χ.Α.
   Ειναι ο μονος τροπος για να επιβιωσει το συστημα που τοσο σ αρεσει.
   Αλλιως σε περιμενει ο Τσιπρας. (Για να χρησιμοποιησω κι εγω τα γαματα επιχειρηματα για ηλιθιους, που φαινεται οτι σας πειθουν τοσα χρονια).

   Delete
  6. Σου μίλησα για το σύστημα που σιχαίνεσαι και είσαι μέρος του, επειδή το ζήτησες. Σου ανέφερα και την πηγή μου (Κουσουμβρής) και ούτε καν την ανέφερες, συν ότι "βάζεις λόγια στο στόμα μου" όπως

   "Παντως να αποφασισεις αν ειναι οργανο του συστηματος η εγκληματικη οργανωση που θελει να το ανατρεψει για να σκοτωνει μαυρους και κουμουνιστες ανενοχλητη." και άλλα βέβαια.

   Δεν τα είπα αυτά, είναι οι γενικολογίες που αναμασάτε μεταξύ σας, δε με νοιάζει αν σκοτώνετε στη ΧΑ, δεν είμαι δικαστής, αλλά ελπίζω ότι είμαι άνθρωπος. Ως άνθρωπος και τον πολιτισμό που εσύ επικαλείσαι συνεχώς ότι σου ανήκει, (ο ελληνισμός είναι παιδεία, όχι καταγωγή, αλλά δεν τα λέτε στα λιακοπουλέικα που μορφώνεστε στη χα) έμαθα να εκτιμώ το ωραίο, το διαχρονικό και να προσπαθώ να βρω την χαμένη αισθητική αυτού του τόπου που εσείς καταστρέφετε. Οι μεθόδοι σας είναι ξεπερασμένες και ούτε καν που κάνετε τους καμπόσους είστε κότες, μιας που μπήκατε στο κοινοβούλιο και από ψευτονταηλίκια άλλο τίποτα.

   Και κάτι άλλο. Είστε και φανατισμένοι που ο πολιτισμός μου μου έμαθε να χρησιμοποιώ το μυαλό μου για να μην είμαι φανατικός, ναι αυτός που θαυμάζεις λες αλλά δε σου έχει μάθει τίποτα πλην του να λες ότι φταίει ο ένας και ο άλλος και να μην κοιτάς στον καθρέφτη τα χάλια σου από το να βλέπεις ότι είσαι και ο τελειότερος.
   Χάθηκε και η ντροπή δηλαδή, εκτός από την αισθητική του να λες όποιον δε σου κάνουν οι απόψεις του "σαχλαμάρα" και να βλέπεις τα πράγματα άσπρο ή μαύρο. Να σας χαίρεστε και εμείς να σας χαιρόμαστε και όλη μαζί την παρακμή μας ως έθνος (αφού σου αρέσει το έθνος κιόλας).

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
  8. This comment has been removed by the author.

   Delete
  9. "ο ελληνισμός είναι παιδεία, όχι καταγωγή...".

   Ο Ελληνισμός συνίσταται από την παιδεία και την καταγωγή. Δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω: ο φυλετισμός ήταν πάντοτε ένα σημαντικό στοιχείο του Ελληνισμού που τον βοήθησε να επιβιώσει ως έθνος ανά τους αιώνες, και αυτό δεν θα αλλάξει όσο υπάρχουν Έλληνες.

   Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι της μόδας να παραβλέπουμε μια αρχέγονη αλήθεια: ότι η συνοχή μιας κοινωνίας προαπαιτεί κοινούς δεσμούς. Και φυσικά η καταγωγή αποτελεί ένας από τους δεσμούς. Αν οι διάφορες φυλές του σημερινού νεοελληνικού κρατιδίου αναμειγνύονταν, με την πάροδο του χρόνου ένα νέο έθνος θα δημιουργείτο, με τα ελληνικά ως ένα απομεινάρι - κάτι το οποίο θα ήταν ανάλογο με την κατάσταση της Βραζιλίας (αλλά ούτε ο δικός της πλυθησμός είναι εντελώς μικτός - γι' αυτό ακόμη έχουν κάστες).

   Τί θέλω να πω; Τα έθνη δεν δημιουργούνται μέσα σε μια νύχτα, διότι μια κοινωνική συνοχή χρειάζεται πολύς καιρός να αναπτυχθεί. Μια πολυπολιτισμική/πολυφυλετική κοινωνία σημαίνει μη συνοχή. Τέτοιες κοινωνίες συνήθως συγκρατούνται από τα κεφάλαια των κρατών τους.

   Delete
  10. Θα συμφωνησω με οσα λεει Ιχωρ.
   Δεν καταλαβαινω γιατι μπερδευετε τον Ελληνικο πολιτισμο (Ελληνισμος) με το Εθνος των Ελληνων( επισης Ελληνισμος αλλα αλλο νοημα).
   Σημερα υπαρχει Ελληνισμος σαν Εθνος αλλα δεν παραγει παρα ντροπες.
   Το να θελω να επανελθω και να συνεχισω τον πολιτισμο των προγονων μου σας φαινεται ανηκουστο ενω το θεωρητε πολυ λογικο να μετεχουν της ελληνικης παιδειας οι Πυγμαιοι και οι Μαορι.
   Δηλαδη επειδη οι προγονοι μας δημιουργησαν εναν παγκοσμιο πολιτισμο εμεις πρεπει να μην εχουμε Εθνος; Πρεπει να παραδωσουμε την χωρα μας σε αλλους; Πρεπει να εξαφανιστουμε;
   Τι λογικη υπαρχει σ αυτο;
   Κατα τα αλλα αν η πηγη σου ειναι ο Κουσουμβρης, εμενα ειναι η Κασταλια με το λαλον υδωρ.
   Ο καθενας μπορει να γραφει οτι γουσταρει αλλα οπως σου εξηγησα ουτε λογικο ειναι αυτοι που ψαχνουν και διοχετευουν τα διαφορα απιθανα στα καναλια να μην δινουν στην δημοσιοτητα τα χαρτια της μισθοδοσιας που εχει ο δικος σου, ουτε και ειναι εγκλημα να υπηρετεις στις Ελληνικες μυστικες υπηρεσιες.
   Αντιθετα κατι τετοιο θα εδειχνε οτι οσα σημερα του καταλογιζονται οχι μονο ειναι ψεματα, αλλα και οι διωκτες της Χ.Α το ξερουν πολυ καλα.
   Θα σου ξαναπω το ιδιο, οτι πρεπει να αποφασισεις τι ειμαστε. Κοτες η επικινδυνοι;
   ΚΥΠατζηδες η ανατροπεις του πολιτευματος.
   Οσο για την χαμενη αισθητικη ελπιζω να μην μας κατηγορεις και γι αυτο.
   Ειναι γνωστο οτι με τις ευλογιες της "δεξιας" τα θεματα αισθητικης τα εχει αναλαβει εργολαβικα η "αριστερα".
   Αν εννοεις οτι στις ταξεις μας δεν εχουμε (και μακαρι να μην αποκτησουμε) κουστουματους και γραβατομενους απατεωνες αλλα μπρουταλ κτηνη, της κατωτερης οικονομικα και κοινωνικα ταξης, δικαιωμα σου.
   Οι λεπτοι στους τροπους πολιτικοι με τους αβρους δημοσιογραφους και τους διακριτικους τραπεζιτες μπορει να σ αρεσουν καλυτερα.
   Κατσε μαζι τους να μην χαλαει η αισθητικη σου.
   Μας εχουν δολοφονησει , μας εχουν φυλακισει, μας εχουν βαλει βομβες και φωτιες στα γραφεια, εχουν κτυπησει ανηλεως οσους ξεμοναχιασαν, δεν μπορουμε να κανουμε καμια εκδηλωση χωρις να μας παρενοχλουν οι γελοιοι αντιφα με την ανοχη και την προτροπη του κρατους, μας βριζει ο Προεδρος των Ελληνων, μας εχουν απαγορεψει να μιλαμε δημοσια και μας συκοφαντουνε νυχθημερον απο τα καναλια των νταβατζηδων, παρολα αυτα μας βρισκεις και φανατικους.
   Φανατικος ειναι οχι αυτος που συζηταει και υποστηριζει τις αποψεις του αλλα αυτος που δεν συζηταει και προσπαθει να τις επιβαλλει.
   Πες μου λοιπον ποιος φαινεται να ειναι φανατικος;
   Η νομιζεις οτι το να θυμωνεις και να παραφερεσαι κιολας καμια φορα, ειναι φανατισμος ενω αυτος που σε κλεβει και σε σκοτωνει με την ανεση του και αν αντιδρασεις στελνει τα ματ να σε δειρουν η τους στημενους δικαστες να σε φυλακισουν η τους παρακρατικους να σε τιναξουν στον αερα και να σε δολοφονησουν, ειναι καλος;
   Στον καθρεφτη κοιταω σαραντα χρονια αλλα σε πολιτικο επιπεδο, σαν λαος, βλεπω εναν ρουσφετατζη πασοκο και εναν απατεωνα νεοδημοκρατη που για να γεμισουν τις τσεπες τους τεμαχιζουν την πατριδα τους.
   Ποτε δεν ειδα στον καθρεφτη αυτον κανεναν που να αγαπαει πραγματικα την πατριδα του και να θελει να την μοιραστει με τους συμπατριωτες του.
   Κοντολογις σαραντα χρονια που κοιταω βλεπω εσενα και οχι εμενα στον καθρεφτη.
   Οταν θα αλλαξουμε θεσεις και θα κοιτας εσυ στον καθρεφτη και θα βλεπεις εμενα, τον λαο δηλαδη που αγαπαει την πατριδα του, τοτε θα δουμε αν θα εχουμε τα ιδια χαλια.

   Delete
  11. Δεν ήξερα ότι η πολύ αγάπη για την πατρίδα σε κάνει έμμισθο πράκτορα μυστικών υπηρεσιών, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
   Άσε μας ρε Γιάγκο μας δουλεύεις κιόλας. Το πρόβλημα του "Έθνους" που εσύ λες είναι ότι παραμένει στο σκοτάδι αφού δεν πέρασε φιλοσοφία -διαφωτισμό το είπαν αλλού- και έχουμε παραμείνει μοσχάρια και πίθηκοι.
   Τι να κάνει και ο Κιτσίκης, γράφει αλλά ο καθένας προσπαθεί να επιβεβαιώσει το πουλί του- μιας που είμαστε και τίγκα στα κόμπλεξ.
   Καλή ψυχοθεραπεία σε όλους μας

   Delete
 11. Όχι καθόλου δεν σας θεωρώ σαν τέτοιο. Απλώς προβάλλω τα αντεπιχειρήματα για να ελέγξω τις απόψεις από όλες τις δυνατές μεριές. Σε αυτά που λέτε μού αρέσει πάρα πολύ ότι βλέπετε τα πραματα σαν ολοκληρωμένες κοσμοθεωρήσεις, δηλαδή αφήνετε τη σκέψη σας να προεκταθεί μέχρι εκεί πού πάει. Δηλαδή λέτε ουσιαστικά σαν οι Εβραίοι να λένε, εμείς έχουμε έναν Θεό, κάνουμε κύκλο εμείς γύρω από τον Θεό, και κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στον κύκλο.

  Και το ίδιο ακριβώς κάνουνεμε το χρήμα. Δηλαδή περνάει ο κόπος των ανθρώπων μέσα στον κύκλο, αλλά οι άνθρωποι μένουν απέξω. Έτσι δεν τα λέτε κάπως ;

  ReplyDelete
 12. Eίναι σαν οι Εβραίοι να είναι μια αυτονομημένη ιερατική κάστα. η κάθε οικογένεια έρχεται να ακουμπήσει το λεόνασμε της παραγωγής της σε έναν κοινό βωμό, αλλά ενώ θα έπρεπε ο κοινός βωμός να είναι και αποθήκη αναδιανομής για όποια ανάγκη παρουσιαστεί, υπάρχουν κάτι σαν ιερείς που παίρνουνε το πλεόνασμα και αντί να το αναδιανείμουν όχι μόνο το κρατάνε για πάρτη τους, αλλά και ζητάνε και άλλο και άλλο. Και το μόνο που ξοδεύουνε από το πλεόνασμα των άλλων, γιατί αυτοί δεν παράγουν τίοτα, είναι για να στέλνουνε μπράβους και να γδύνουνε τους χωρικούς και τους υπόλοιπους παραγωγούς. Οπότε ο εθνικισμός ουσιαστικά είναι, να ξεφορτωθούμε αυτήν την ιερατική κάστα που έχει ατυτονομηθεί και να την ελέγξουμε εμείς για τις δικές μας ανάκες με εκπροσώπους που είναι δικοί μας.

  ReplyDelete
 13. Ακου πως το λενε οι ιδιοι (ειτε ειναι Εβραιοι ειτε οχι) στα πρωτοκολλα.

  ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.

  Με αυτον τον τροπο βλεπουμε σημερα παμπλουτους αεριτζηδες κερδοσκοπους και τραπεζιτες, ενω οι ανθρωποι της παραγωγης φυτοζοουν, παρολη την τεραστια τεχνολογικη εξελιξη.
  Ολο το χρημα περναει στα χερια των τραπεζιτων μεσω των επιχειρηματικων δανειων η στα χερια των επενδυτων (δηλαδη παλι των τραπεζιτων) μεσω του χρηματιστηριου.
  Οι πολυεθνικες στις οποιες θα βρεις μεγαλομετοχους παλι τους τραπεζιτες παιζουν τον ρολο του μεσαζοντα μεταξυ των εξαθλιωμενων αγροτων και εργατων που παραγουν και των πτωχευμενων υπαλληλων που καταναλωνουν, αποκομιζοντας τεραστια κερδη οπως ολοι οι μεσοζοντες στην ιστορια. Πατανε στο λαιμο τους παραγωγους ανα την υφηλιο για να παρουν οσο το δυνατον φθηνοτερα και εξαπατουν τους καταναλωτες παγκοσμιως πουλωντας οσο μπορουν ακριβωτερα.
  Ετσι βγαινει και η σχετικη μιζουλα για τους πολιτικους που ανεχονται αυτο το αισχος.
  Ο τροπος που χτυπιωνται αυτα τα πραγματα ειναι γνωστος απο την αρχαιοτητα.
  Δεν αφηνεις τους ιδιωτες να πλουτιζουν τοσο που να γινονται επικινδυνοι για τα κρατη.
  Στον συγγραφεα των πρωτοκολλων το τι πρεπει να κανει η παγκοσμια κυβερνηση τους, ειναι ξεκαθαρο.

  Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΩΦΕΛΗ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΑ ΚΕΡΔΗ.
  ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΕΛΑΤΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΨΕΙ ΣΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

  Με λιγα λογια αφηνεις τους πλουσιους ανεξελεγκτους και αφορολογητους να γινονται κυριοι των κρατων, ενω για να επιβιωσει το κρατος φορολογεις τους φτωχους.
  Μολις οι φτωχοι ξεσηκωθουνε και καταστρεψουνε τα παντα τους προσφερεις την λυση σου.
  Μπορει να λεγεται ΕΕ η παγκοσμιοποιηση η οτι αλλο, αλλα τα πρωτοκολλα λενε οτι η λυση που θα προταθει θα ειναι ο Εβραιος Μεσσιας.
  Αυτο σημερα με τους Εβραιους να δειχνουν ολο και πιο φανερα την δυναμη τους, δεν ακουγεται τοσο τρελλο οσο παλιοτερα.
  Ισως σε λιγο να ακουγεται και λογικο.
  Ο Μπομπολας κι ο Αλαφουζος μας επεισαν οτι πρεπει να παραδωσουμε την χωρα μας στους Ευρωπαιους να την κυβερνανε και στους μουσουλμανους να την κατοικουν και εμεις να εξαφανιστουμε.
  Μας επεισαν επισης οτι οχι μονο επιτρεπεται αλλα και ειναι επιβεβλημενο να εχουμε νομους που να τιμωρουν τους Ελληνες που αμφισβητουν τα βασανα των Εβραιων στον τελευταιο παγκοσμιο πολεμο, ακομη κι αν μπορουν να αποδειξουν οτι λενε την αληθεια.
  Ποσο δυσκολο ειναι πια να μας πεισουν οτι ο παγκοσμιος ηγετης πρεπει να καθεται στο θρονο της Σιων;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η παρομοιωση σου μου φαινεται οτι ειναι πολυ κοντα στην αληθεια.

   Delete
 14. Tότε συνεχίζω την παρομοίωση, χωρίς να αμφισβητήσω την εγκυρότητα του αποσπάσματος των Πρωτοκόλλων. Έστω ότι αυτό που χρειάζονται οι παραγωγοί είναι να ξεφορτωθούν την ιερατική κάστα που μασάει αυτή το πλεόνασμα της παραγωγής, μαζί με τους απογόνους της που έχουνε φυλετικό καθήκον να κρατήσουνε τα προνόμια της κάστας. Καί βέβαια τα τσιρ´ακια της κάστας, οι οποίοι διαιρούνται α - σε σε μισθοφόρους μπράβους που γδύνουνε το λαό, β- σε αναρίθμητους υπηρέτες γ- σε βάρδους αεροκοπανατζήδες, οι οποίοι η δουλειά τους είναι να υμνούν τις αρετές της κάστας αυτής και να λένε στο λαό ότι έτσι ήτανε πάντα τα πράγματα και ότι άλλη λύσηη δεν υπάρχει.

  Εάν θέλουμε να ξεφορυωθούμε την ιερατική τάξη που έχει πιάσει τα πόστα, πρέπει πρώτα να δούμε ποια είναι αυτά τα πόστα. η ερώτηση μου είναι, και μετά ίσως επιστρέψουμε αστην ανάρτηση που είναι το κράτος του Ισραήλ, η εξής.

  Ο εθνικισμός θέλει όντως να αντικαταστήσει την ιερατική κάστα που τον εκμεταλλεύεται γύρω από τον βωμό όπου συγκεντρώνεται η παραγωγή, ή θέλει απλώς να αλλάξει την θέση του βωμού, και να τον φέρει εκεί πού μπορεί να τον ελέγξει ο παραγωγός, δηλαδή, κοντά στο χωράφι του ;

  ReplyDelete
 15. Ὁ Νόαμ Τσόμσκυ γράφει γιά τήν Οὐκρανία καί τήν Γάζα

  Ἐδῶ τό πρωτότυπο ἄρθρο ἀπό τό Znet


  ΥΓ1 Κωνσταντῆ γνώμη μου εἶναι ὅτι λαθεύεις γενικεύοντας ( κάποιες φορές αὐθαίρετα ὅπως ἐδῶ) στήν ἑρμηνεία τῶν τοποθετήσεων τοῦ Κιτσίκη ...μποροῦν καί Ρωμηοί νά ἔχουν θέσεις σάν τοῦ Τσόμσκυ καί νά μήν εἶναι οὔτε ἀντισημῖτες οὔτε πνευματικά ὑποτελεῖς στόν μπάρμπα Σάμ...

  Ἀπό τήν ἄλλη ὁ Δ. Ψαρρᾶς καί ἡ ὁμάδα τοῦ Ἰοῦ, πού εἶναι πνευματικά ὑποτελεῖς στόν μπάρμπα Σάμ, ἀπό γεννησιμιοῦ τους εἶναι ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς πολιτικῆς του. Ἀπό τήν στάση τους αὐτή τουλάχιστον κανείς δέν θά μποροῦσε νά τούς κατηγορήσει μέχρι σήμερα ὅτι προσηλυτίζουν στόν ἀντισημιτισμό καί παροξύνουν ἀντισημιτικά ἔνστικτα...

  ΥΓ2 Τά ψευδοκράτη ὅταν πιά δέν ἐξυπηρετοῦν πιά σκοπούς τῶν μεγάλων , ἀντιστοίχους μέ τήν ἐποχή πού στήθηκαν, τότε οἱ νέοι μεγάλοι θά τά ἀφήσουν νά ξεφουσκώσουν...

  ReplyDelete
  Replies
  1. η παρόξυνση του αντισημιτισμού, όπως εξήησα, γίνεται με το να δηλώνει διλοσημιτική η ανωτέρα οικονομική τάξηις και να γίνεται από αντίδραση αντισησημιτική ηκατωτέρα. Μετά η ανωτέρα κατηγορεί την κατωτέρα για αντισημιτισμό και την μπαλαρώνει. αυτό γίνεται σήμερα παγκοσμίως. Μέσω του φιλοσημιτισμού η ανωτέρα τάξις σπρώχνει τους λαούς στον αντισημιτισμό. Νομίζω ότι είναι προφανές.

   Όσο ψευδοκράτη είναι η ελλάς, η φΥρΟΜ και το ΙΣΡΑΗΛ, άλλο τόσο υπάρχουν ακόμα. Δεν είναι οι μεγάλοι που τα φουσκώνουν ή τα ξεφουσκώνουν αλλά οι ίδιοι οι πληθυσμοί τους.

   Delete
  2. Τέλος ασφαλώς υπάρχουνε Έλληνες που δεν θέλουνε ννα είναι δούλοι του Μπαρμπα σαμ, όμως η ελληνική κοινωνία ως τέτοια είναι πελάτης του Μπαρμπα Σαμ και γι αυτό λέω ότι αν δεν αυτονο.μηθεί το Ευρω από την Ε.Κ.Τ. θα μας ρουφήξει ο Σαμ.

   Delete
 16. Γράφω στὸ παραπάνω ἄρθρο μου: "Ὁ κόσμος θὰ ἔβλεπε σκηνὲς ὁλοκλήρων οἰκογενειῶν Εἱλώτων, μαζὶ μὲ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά, νὰ σφάζονται ἄμαχοι ἀπὸ τοὺς Σπαρτιᾶτες". Εἶναι περίεργο, ὅταν ἔχῃς στὸ μυαλό σου μία προκαθορισμένη εἰκόνα, σοῦ ξεφεύγουν μερικὲς λέξεις ποὺ διαβάζεις. Ὁ σκοπὸς τῆς κρυπτείας ἦταν διπλός: 1 - Τελετὴ ἐνηλικιώσεως τοῦ ἐφήβου σκοτώνωντας μὲ τὰ χέρια του ἕναν ῥωμαλαῖο Εἵλωτα. 2 - Κατατρομοκράτηση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Εἱλώτων ὥστε νὰ μὴν ἐξεγείρονται και γι'αὐτὸ οἱ Σπαρτιᾶτες ἔσφαζαν καὶ τὰ γυναικόπαιδα. Ἐγὼ παρουσιάζω πληροφορίες. Δὲν ἠθικολογῶ. Ἄλλο θέμα ἐὰν μᾶς ἀρέσῃ ἤ ὄχι ἡ σπαρτιατικὴ ἤ ἡ ἰσραηλινὴ κοινωνία.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "...οἱ Σπαρτιᾶτες ἔσφαζαν καὶ τὰ γυναικόπαιδα".

   Θα μπορούσατε να παρέχετε την πρωτογενή πηγή;

   Delete
  2. Το γαλλικό άρθρο της Γουικιπίντια για την κρυπτεία αναφέρει τα χωρία και δύο μόνο περιγράφουν την κρυπτεία ως δολοφονία ειλώτων. Πρέπει να ανατρέχουμε πάντα στις πηγές. ΠΟΥΘΕΝΑ δεν λένε οι πηγές που αναφέρει το άρθρο για σφαγή γυναικοπαίδων.

   Delete
 17. Το θέμα είναι - και σίγουρα λαθεύω, αλλά τα λέω εν βρασμώ ψυχής - οπότε σας παρακαλώ μη με κρίνετε ως άνθρωπο πού έχει τα σωστά του. Το θέμα είναι ότι ο μαλάκας ο Έλληνας ΘΕΛΕΙ να είναι είλωτας και θελει να χρωστα σε όλον τον κόσμο, Εβραίους, αμερικάνους και Εσκιμώους, ΘΕΛΕΙ να καταστρέφει τη ζωή των παιδιών του, αντί να παραδεχτεί ότι δεν χρωστά τίποτε σε κανέναν. Γιατί έτσι θα χρωστάνε ΚΑΙ τα παιδιά του. Και έτσι θα τον θάψουνε. Τέτοιο ρεμάλι είναι.

  ReplyDelete
 18. Φυσικά δέν ἠθικολογοῦμε. Οὔτε ὁ Τσόμσκυ οὔτε κανείς ἄλλος ἐδῶ μέσα. Οἱ ἀξιολογικές κρίσεις ὅμως, καλῶς ἤ κακῶς, δέν λείπουν ἀπό κανέναν μας... Ὁ ἄμεσος ἤ ἔμμεσος χρωματισμός τους ἐπέχει θέση προπαγάνδας, ὅπως καί ἡ ὑποκριτική ἠθικολογία τῆς δύσης ἐξ ἄλλου...

  Πράγματι δέν εἶχα προσέξει ὅτι οἱ σπαρτιάτες ἔσφαζαν καί τά γυναικόπαιδα. Προκύπτει λοιπόν, κατ' ἐμέ, τό ἀβίαστο συμπέρασμα. Ἡ ἀνδρεία τῶν σπαρτιατῶν - μέ μικρό γράμμα ἀπό δῶ καί πέρα - εἶναι μιά μεγάλη μπαρούφα...Ἐκτός ἄν χαρακτηρίσουμε καί τούς βομβαρδιστές τῆς Χιροσίμα ἀνδρείους...

  Ἐρώτημα , ὄχι καί τόσο ἄσχετο...Τί εἶναι προτιμώτερο; Οἱ στρατιές τῶν μεταναστῶν -χρησιμοποιῶ τόν ὅρο "στρατιές" γιά νά ἐπισημάνω τήν προπαγανδιστική χρήση του - ἤ τά κοπάδια τουριστῶν πού μέ μαθηματική ἀκρίβεια ὁδηγοῦν τόν Ἕλληνα στήν κατάσταση γονυπετοῦς γκαρσονιοῦ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Τί εἶναι προτιμώτερο; Οἱ στρατιές τῶν μεταναστῶν ἤ τά κοπάδια τουριστῶν πού μέ μαθηματική ἀκρίβεια ὁδηγοῦν τόν Ἕλληνα στήν κατάσταση γονυπετοῦς γκαρσονιοῦ;"

   Ούτε το ένα ούτε το άλλο.

   Delete
 19. Δεν μπορουμε να συγκρινουμε τους πιλοτους που πεταξαν μια βομβα απο κατι χιλιαδες ποδια υψος με τους 300 που σταθηκαν στις Θερμοπυλες.
  Αν σου φαινεται ευκολο δοκιμασε να το κανεις.
  Βεβαιως ο κυνισμος φερνει τα αποτελεσματα του.
  Οι Σπαρτιατες κατειχαν μια χωρα και ειχαν υποδουλωσει τον πολλαπλασιο πληθυσμο της.
  Επισης υποχρεωσαν ολη την Πελοποννησο σχεδον, να συστρατευεται μ αυτους.
  Αυτα δεν γινονται χωρις ανδρεια.
  Η ανδρεια ομως δεν φτανει, ακομη κι αν οπως στην περιπτωση των Σπαρτιατων συνοδευεται απο την σωφροσυνη των θεωρουμενων σοφοτατων της Ελλαδας, εφορων τους.
  Χρειαζεται και η δικαιοσυνη για να σταθει σωστα ενα κρατος.
  Οι Σπαρτιατες ειχαν δικαιοσυνη μεταξυ τους αλλα ηταν αναγκασμενοι να ζουνε με τον φοβο των Ειλωτων που αδικουσαν. Η ζωη τους ηταν σκληρη και μαλλον ηταν τυχεροι που οι Αθηναιοι δεν σκεφτηκαν να χρησιμοποιησουν τους Ειλωτες εναντιον τους. Ισως γιατι κι αυτοι ειχαν δουλους και δεν ηθελαν να ανοιξουν τετοιες ιστοριες.
  Αυτοι που νομιζουν οτι η μελετη των προγονικων κατορθωματων ειναι μια στειρα δοξολογια στους αρχαιους κανουν λαθος.
  Η αρχαια Ελλαδα εχει παραδειγματα προς μιμηση οπως και παραδειγματα προς αποφυγη.
  Το κακο ειναι οτι μιμουμαστε τα προς αποφυγην και αποφευγουμε τα προς μιμηση.
  Για την συγκριση του τουριστα και του μεταναστη θα πω οτι ο ενας θα φυγει και ο αλλος θα μεινει.
  Η ζημια που κανει ο ενας ειναι αναστρεψιμη μεχρι που να ερθει ο αλλος.
  Δεν υπαρχει κανενας απολυτως φοβος οι τουριστες να κηρυξουν τζιχαντ, ουτε να θεωρησουν οτι ο Αλλαχ τους παρεδωσε την χωρα.
  Γι αυτο παρολο που θα συμφωνησω με την ζημια που κανει ο τουρισμος οπως τον δεχομαστε, δεν μπορω να τον συγκρινω με τον κινδυνο της λαθρομεταναστευσης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Οι Σπαρτιατες ειχαν δικαιοσυνη μεταξυ τους...".

   "Οι Σπαρτιάτες ζούσαν από αυτά που αποκόμιζαν από τους κλήρους, τους οποίους είχε παραχωρήσει σε αυτούς η Πόλη και τους καλλιεργούσαν οι Είλωτες. Μετά το θάνατο του κατόχου του κλήρου, τον κλήρο κληρονομούσε ο πρωτότοκος γιος, ενώ οι άλλοι γιοι αν δεν κληρονομούσαν κάποιον άλλον αγορασμένο από τον πατέρα τους στη περιοχή κλήρο, κατά μια άποψη θεωρούνταν πολίτες ήσσονος σημασίας (υπομείνοντες). Αλλά έτσι και αλλιώς η απώλεια του κλήρου (κατά άλλους και η αδυναμία συμμετοχής στα συσσίτια και η έλλειψη καλής φυσικής κατάστασης) υποβίβαζε ευθύς τον Σπαρτιάτη σε υπομείνοντα, δηλαδή σε cives minoris juris. Έτσι δεν ήταν όλοι οι Σπαρτιάτες ίσοι, «όμοιοι», όπως οι ίδιοι έλεγαν.".

   http://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/200.pdf

   Delete
 20. Τόσο οι αρχαίοι Έλληνες όσο και οι σημερινοί, και σε αυτό μιμούμεθα τους αρχαίους στα στραβα τους, εναι μια φυλετική κοινωνία που πάνω απόλα προσέχει τη συνέχειά της τη βιολογική εις βάρος συχνά της συνέχειάς της της ηθικής. Αυτό το επιτυγχάνει με διάφορους βαθμούς αιμομειξίας. Δεν είναι ο μόνος λαός που το κάνει αυτό,

  ReplyDelete
 21. Η αιμομειξία οδηγεί κατευθείαν είτε στην κρυπτεία, είτε στην υποταγή, είτε και στα δύο μαζί. Η κρυπτεία είναι ένα φαινόμενο σύνηθες στη σημερινή ελληνική κοινωνία και ασκείται από τα νέα μέλη των εύρωστων σχετικά οικονομικών στρωμάτων εις βάρος των υπολοίπων. Τα πλουσιόπαιδα στη νεότητά τους σπρώχνουνε τα φτωχόπαιδα να ξοδεύουνε και να εκτίθονται σε διάφορους κινδύνους, ξέροντας πως τα ίδια έχουνε πισινή. H εποχή άνθισης του Iού της Eλευθεροτυπίας αντιστοιχεί σε αυτήν ακριβώς την περίοδο και ο Ιός ήταν το καλλιεργημένο ανάλογο του Πέτρου Κωστόπουλου και του ΚλιΚ.

  Η δουλεία είναι ένα σύστημα κατά το οποίο ο αιμομείκτης διοχετέυει την ψυχική του ενέργεια που έχει δεσμευτεί από την αιμομειξία στην ολόψυχη εξυπηρέτηση ενός αφεντικού. Η κρυπτεία είναι ουσιαστικά μια μεταμφίεση της δουλείας. Οι Σπαρτιάτες ήταν ο εκτελεστικός βραχίονας των δωρικών πληθυσμών, δηλαδή του μισού τωνΕλλήνων. Δεν ήταν αυτόνομος λαός και ας κάνανε συνέχεια το μάγκα.

  ReplyDelete
 22. Τέλος, και συγγνώμη για τη φλυαρία αλλά αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει ειπωθεί από κανέναν. Οι δολοφονίες αμάχων γίνονται για να εδραιώσουνε τα στρατόπεδα τα αντιμαχόμενα με δεσμούς αίματος.

  Στη Σικελική Μαφία για να γίνεις μέλος πρέπει να εκτελέσεις ένα συμβόλαιο θανάτου. Ακολουθεί η μυητική τελετή. Αυτό γινότανε με τους αρχαίους Σπαρτιάτες.

  Ο Κανέλλος Δεληγιάννης, όταν εκδηλώθηκε η Επανάσταση στην Πελοπόννησο και έφαγε μια πρώτη ήττα από τους Τούρκους, γύρισε στην πατρίδα του τα Λαγκάδια άρρωστος και οι κάτοικοι ήταν έτοιμοι να προσκυνήσουνε και να ζητήσουνε συγχώρεση και ναπροσκυνήσουνε τον Μπεη της τριπολιτσάς. Διέταξε σφαγή των αμάχων Τούρκων των Λαγκαδίων, άντρες, γυναίκες και παιδιά, με τους οποίους συζούσε από εκατοντάδς χρόνια ίσως. Οι Χριστιανοί Λαγκαδινοί έφριξαν διότι θέλοντας και μη έπρεπε τώρα να πολεμήσουν. Αυτό γίνεται στο Ισραήλ και μακάρι να μη μας τύχει κι εμάς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τίς δύο τελευταῖες παρατηρήσεις σου...

   Ἐν κατακλεῖδι. Τόν πρακτικότατο λόγο σφαγῆς ἀμάχων γιά νά δημιουργηθοῦν οἱ ἀναγακῖοι δεσμοί αἵματος, ψευδῶς τόν καλλωπίζουμε μέ ἀερολογίες περί ἀνδρείας.

   Ἡ ὑποδοχή τουριστῶν - βάσει τῆς πατροπαράδοτης ἑλληνικῆς φιλοξενίας πού χρεώνει τί ἁπλό ξυραφάκι τῶν 20 λεπτῶν γιά 20 εὐρά, ντεμέκ σάν τήν ἀνδρεία καί αὐτή - μετατρέπει τόν λαό σέ ἐπαίτη μέ τά χέρια νά στραβώνουν γιά φιλοδώρημα. Γιατί λοιπόν νά μήν σφάζουμε οἰκογένειες τουριστῶν , νά γλυτώσουμε ἀπό τήν δουλοπρέπεια βαδίζοντας στόν δρόμο τῶν "ἀνδρειωμένων" σπαρτιατῶν; Ἄν ἀπό τήν ἄλλη θέλουμε νά σφάζουμε μετανάστες γιά νά μήν σκουριάσουμε τότε δέν πρέπει νά διαμαρτυρόμαστε γιά τήν παρουσά τους...

   ΥΓ Τούς πιλότους πού ρίχνουν βόμβες τούς συγκρίνουμε μέ τούς σφαγεῖς ἀμάχων καί ὄχι μέ τούς 300 " ἀνδρείους" ( ἀνδρεῖος δέν εἶναι ἡ πολεμική μηχανή, οὔτε ὁ ἄφοβος πού παιδιόθεν ἔχει ἀγνοια τοῦ φόβου καί τοῦ κινδύνου, ἀλλά ὁ φοβισμένος πού ξεπερνᾶ τόν φόβο του...)

   Delete
 23. Δηλαδή η κρυπτεία δεν γινότανε μόνο για να μείνουνε οι είλωτες είλωτες, από τρόμο, όπως λέει ο Κιτσίκης, αλλά και για να μείνουνε οι Σπαρτιάτες Σπαρτιάτες, πάλι από τρόμο και όχι από ανδρεία.

  ReplyDelete
 24. Το αιμομεικτικό άγχος είναι κάτι που όλοι έχουμε γνωρίσει λίγο πολύ. Η οικογένεια λέει στο παιδί και κυρίως στον έφηβο, πρέπει να γίνεις πανομοιότυπος με τον πατέρα σου ή με τη μητέρα σου, αναλόγως το φύλο. Αλλιώς πετιέσαι γυμνός στο δρόμο. Για να δώσει διέξοδο στους εφήβους της και όταν είναι ενήλικες να επιστρέψουν και να την υπηρετήσουν, η κοινωνία δημιουργέι συλλογικούς θεσμούς εφηβείας που τους ελέγχει όμως.

  Στην αρχαιότητα ήταν η λατρεία της Αρτέμιδος για όλους και η κρυπτεία, για τους Σπαρτιάτες. Ο Γερμανός συγγραφέας Γκύνερ Γκρας ομολόγησε πάνε χρόνια προκαλώντας σοκ ότι έγινε μέλος των Ες Ες για να γλιτώσει από την οικογένειά του.

  ReplyDelete
 25. ERRATA ; όπου Γκύνερ Γκρας διάβαζε Γκύντερ Γκρας. Η ΕΟΝ του Μεταξά, η ΕΠΟΝ, ο στρατός και οι νεολαίες των κομμάτων μας, αλλά και η Χρυσή Αυγή στην παλαιά της φάση τουλάχιστον, αυτή που ξέραμε όλοι στην Αθήνα, είναι οργανώσεις στις οποίες ο νέος μακριά από την οικογένειά του ελεύθερα αποφασίζει και εφαρμόζει αυτά που του λένε οι άλλοι.

  ReplyDelete
 26. Οι Σπαρτιατες ειχαν μια κοινωνια "ομοιων" οπως λεγανε.
  Αυτο βεβαια δεν ηταν δυνατον να μην εχει και εξαιρεσεις.
  Στην καλυτερη εποχη οι ομοιοι ηταν γυρω στους 8.000 και καπου εκει ηταν και οι κληροι.
  Με τον καιρο οι ομοιοι αρχισαν να μην ειναι και τοσο ομοιοι, παρολο που ο πληθυσμος της Σπαρτης μειωθηκε.
  Ο καθενας μπορει να μελετησει την κοινωνια τους και να βγαλει χρησιμα συμπερασματα, οπως και απο τις υπολοιπες.
  Τωρα που κολλαει η σφαγη τουριστων η μεταναστων δεν καταλαβαινω.
  Εδω δεν εχουμε να κανουμε με την θεληση μας να κρατησουμε υποταγμενους στην εξουσια μας καποιους ουτε και εχουμε αναγκη τετοιων μεθοδων για να προωθησουμε την ομονοια.
  Ειναι αληθεια ομως οτι οταν τα κανεις σκατα προσπαθεις να επιβιωσεις με καθε μεσο.
  Το θεμα ειναι οτι οι Εβραιοι θα μπορουσαν να βρουν το μικρο κομματι γης που χρειαζονται για να ζουν σε ενα μερος με λιγωτερα προβληματα.
  Δεν το σκεφτηκαν, αλλα ηθελαν την γη της επαγγελιας. Τωρα κανουν οτι χρειαζεται για να επιβιωσουν και ουτε ψυλλος στον κορφο τους αν δεν τα καταφερουν. Ουτε να φανταστω δεν μπορω πως θα συμπεριφερθουν οι Αραβες αν τους βαλουν στο χερι.
  Εμεις παλι ειχαμε την δυνατοτητα να μην μπλεξουμε παραχωρωντας την χωρα μας για αποικια μουσουλμανων. Δεν το καναμε.
  Εχουμε την ευκαιρια εστω και τωρα να προσπαθησουμε να λυσουμε το προβλημα. Δεν το κανουμε.
  Καποτε θα κανουμε οτι χρειαστει για να επιβιωσουμε χωρις να ειναι σιγουρο οτι θα πετυχουμε.
  Η μελετη της ιστοριας μαζι με την λογικη σκεψη μπορουν να προβλεψουν και να αποφυγουν προβληματα που θα χρειαστουνε δραστικες λυσεις.

  ReplyDelete
 27. Όλες οι αναλύσεις ταυτίζουν την αμερικανική πολιτική με την ισραηλινή πολιτική. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι διαφέρουν αυτά τα δύο και τι σημασία έχει αν οι Αμερικάνοι σπρώχνουνε τους Εβραίους ή οι Εβραίοι τους Αμερικάνους. Δεν ξέρω αν το Ισραήλ είναι ανάχωμα στη μετανάστευση των μουσουλμανικών λαών προς τη Δύση όπως λέει η ανάρτηση ή αν αντίθετα είναι δημιοργός κύματος προσφύγων προς τη Δύση. Μια απλή λύση για το θέμα της μετανάστευσης είναι να πούνε οι Έλληνες στους Ευρωαμερικάνους ότι παιδιά, αν δεν σταματήσετε τις επεμβάσεις, εγώ κάθε φορά που θα συλλαμβάνω έναν λαθρομετανάστη θα τον πολιτογραφώ αμέσως Ευρωπαίο πολίτη, θα του δίνω κολατσιό. και θα τον βγάζω έγω από τα δικά μου σύνορα μέσα στο Σέγκεν. Να δούμε, θα σταματήσετε τις μαλακίες;

  Γιατί δεν το κάνει η Χρυσή Αυγή αυτό κύριε Γιάγκο ; Μήπως διότι δεν θέλει να λύσει το μεταναστευτικό, αλλά να έχειμεταναστευτικό ώστε να έχειπρόσχημα να κάνει καμιά χουντούλα ; Η χούντα του Παπαδοπουλου έγινε σε περίοδο αναφλεξης στη Μεση Ανατολη. Ο Παττακός το πρώτο πράγμα που έκανε η χούντα λέει, στο ντοκυμανταίρ του Κούλογλου - άλλος αυτός - είναι να φιλοξενήσει πρόσφυγες Αμερικανούς και Ισραηλινούς ίσως, πράγμα που της έδωσε νομιμότητα. Για τους Αμερικάνους τουλάχιστον.

  Μήπως διάφοροι εγκέφαλοι εκεί κάτω σκέφτονται, πλησιάζει η ευκαιρία - και εξάλλου διάφορες αναλύσεις, όπως αυτές του Τάκη Φωτόπουλου, λένε ότι ήδη έχουμε κοινοβουλευτική χούντα και δεν έχουμε μόνον εμείς.

  Η χούντα σας θυμίζω δεν είναι απλώς μακροημέρευσις, τάξις και ασφάλεια, αλλά και στρατιωτικός νόμος. Χούντα σημαίνει Στρατιωτική Διοίκησις, ο Κολοκοτρώνης το έλεγε Γκοβέρνο Μιλιτάρε. Ο θεός να μας φυλάει. Γιατί αν τώρα δεν αποφασίζει ο λαός, να δούμε πώς θα αποφασίζει υπό στρατιωτικήν διοίκησιν δίνουσα αναφοράν εις το ΝΑΤΟ το οποίο τα κάνει αυτή στιγμή όλα ρημαδιό. Αυτά λέει εδώ ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος συμφωνόντας κατά τα άλλα πλήρως μαζί σας για την ύπαρξη διεθνούς συνωμοσίας.

  Η συνωμοσία δεν είναι παράξενο πράγμα- είναι απλώς μη δημόσια πράξη, Όταν οι βασιλείς της μεσαιωνικής Ευρώπης σχεδιάζανε έναν πόλεμο, σιγά μην καθόντουσαν πρώτα να δημοσιεύσουν τις σκέψεις τους στους λαούς με... ταχυδρομικά περιστέρια !

  http://konstantakopoulos.blogspot.fr/

  ReplyDelete
 28. Υ.Γ. Οι συνεννοήσεις Μπαλτάκου-Κασιδιάρη για συνεργασία Χρυσής Αυγής και Ν.Δ.σημαίνουν άτυπη χούντα της δεξιάς με πάρα πολύ αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Το πράγμα χάλασε, ευτυχώς ίσως, στον αντισημιτισμό της ηγεσίας της Χ.Α. Εφόσον έγκριτοι αναλυτές όχι μόνο παραδέχονται αλλά τονίζουν τον ρόλο του εβραϊκού λόμπι στη λήψη των αποφάσεων, νομίζω ότι θα ήταν χαζό να τις αγνοήσει κανείς. Όμως εμένα ο φιλοαμερικανισμός άρρητος ή ρητός του ελληνικού λαού μού φαίνεται τλείως δεδομένος.

  ReplyDelete
 29. Υ.Γ. 2 Το μόνο μου θέμα είναι, αφού είμαστε τέτοια φιλαράκια με τους Αμερικάνους, και οι Κύπριοι έχουνε γίνει κώλος και βρακί λέει με τους Ισραηλινούς, γιατί δεν τους λένε, ρε παιδιά, τόχετε παρακάνει, αλλά όπως λέει ο Κιτσίκης στην τηλεόρασηΠριν αλέκτορα φωνήσαι, τρέχουνε να τού πούνε, μπράβο πασά μου, καλά κάνεις ; Εδώ είναι η απορία.

  ReplyDelete
 30. Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για τη λαθρομετανάστευση στην Ευρώπη, ούτε για τη μερική ισλαμοποίηση της.

  ReplyDelete
 31. Άρα δεν είναι ... ἀσπίδα τῆς Ἑλλάδος κατὰ τῆς βαρβαρικῆς πλημμυρίδος τοῦ ἀκραίου σουννιτικοῦ Ἰσλὰμ συνεπικουρουμένου ἀπὸ τὴν ἐξ Ἀνατολῆς πληθώρα μεταναστευτικοῦ ἰσλαμικοῦ ῥεύματος. που λέει η ανάρτηση, στο δεύτερο μισό της πρότασης.

  ReplyDelete
 32. Εδώ έχουμε επιτέλους μια διαλέυκανση της άποψης = ή μάλλον, ελπιζω, της ανάρτησης του Κου Κιτσίκη.http://www.tovima.gr/world/article/?aid=448168 με τίτλο " Ισραήλ: Χτίζει τεράστιο στρατόπεδο κράτησης μεταναστών στην έρημο. "

  Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολιαστών του άρθρου θωρεί νο 1 απειλή τη λαθρομετανάστευση και θεωρεί το Ισραήλ υπόδειγμα χειρισμού των λαθρομεταναστών. Σιγά σιγά οι Παλαιστίνιοι θα εξομοιωθούν στη συνείδηση του κόσμου με τους λαθρομετανάστες και οι λαθρομετανάστες θα ταυτιστούν με τους μουσουλμάνους. Πάπαλα οι Αλβανοί - αυτοί είναι απλώς μαφιόζοι. Η δύναμη της προπαγανδας είναι ασύλληπτη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Μακάρι να ζούσα στο Ισραήλ. Και μη μου πείτε για τους Παλεστίνιους. Για μένα έπαψαν απο καιρό να είναι αγνοί αγωνιστές. Φανατικοί θρησκόληπτοι τρομοκράτες είναι πλέον που δεν αναγνωρίζουν στους Ισραηλινούς το δικαίωμά τους να υπάρχουν στη γη των προγόνων τους και πυρπολούν κάθε προσπάθεια συνενόησης. Συνεπώς οι Ισραηλινοί έχουν και την κατανόησή μου και την συμπάθειά μου."

   σχόλια θετικά 30, αρνητικά 12.

   Delete
 33. Ερώτηση στον Ιχωρ. Είπατε το Ισραήλ αδιαφορεί για τη λαθρομετανάστευση στην Ευρώπη. Όμως έχουμε ένα ζητούμενο - ταυτίζεται η πολιτική του Ισραήλ με αυτή των ΗΠΑ ;

  Οι ΗΠΑ με βοήθεια από την Ευρωπη βομβαρδίζουνε Βόρεια Αφρική, Μέση ανατολή παντού όπου έχει μουσουλμάνους. Δεν δημιουργεί αυτό στρατιές προσφύγων ; Για να έρχονται μετά οι κύριο κύριοι σχολιαστές του φιλοαμερικανικού Βήματος να λένε θέλουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης για μετανάστες ;

  Αν Ισραήλ και ΗΠΑ ταυτίζονται, τότε παραδόξως το Ισραήλ ΘΕΛΕΙ μετανάστευση στην Ευρώπη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Όμως έχουμε ένα ζητούμενο - ταυτίζεται η πολιτική του Ισραήλ με αυτή των ΗΠΑ;".

   Ως επί το πλείστον.

   "Αν Ισραήλ και ΗΠΑ ταυτίζονται, τότε παραδόξως το Ισραήλ ΘΕΛΕΙ μετανάστευση στην Ευρώπη.".

   Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα θέλησης. Είναι ό,τι είναι. Αν οι βομβαρδισμοί δημιουργούν στρατιές προσφύγων ή όχι, είναι ένα μη θέμα γι' αυτούς.

   Delete
 34. τό Ἰσραήλ τραβῶντας χοντρό ζόρι ξεμπροστιάζει τήν γύμνια τοῦ λεγομένου δυτικοευρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ...φυσικά ὅποιος πολιτικός νοῦς νομίζει ὅτι ἡ μετανάστευση ἀντιμετωπίζεται μέ τέτοιες μεθόδους ὑποφέρει ἀπό πνευματική ἀναπηρία σέ ποσοστό ἄνω τοῦ 90%...τά πράγματα ἔχουν ξεφύγει καί ἡ Εὐρώπη μέ τά μυαλά πού κουβαλάει θά τρέχει καί δέν θά φτάνει...συνεπῶς κερνάω τούρτα...

  ReplyDelete
 35. Mα αυτό ρωτάω κύριε Ζαρατούστρα. Μήπως δεν θέλει να αντιμετωπίσει τη λαθρομετανάστευση αλλά να ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ λαθρομετανάστευση. Και αν ναι, γιατί να το θέλει αυτό ο πολιτικός νους.

  ReplyDelete
 36. Ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι μια τεράστια τελείως συνειδητή παρόξυνση των μουσουλμανικών λαών από την Τυνησία μέχρι την Τουρκία. νομίζω δεν εέχει μεοναι τίποτα απέξω. Την αλγερία και το Μαρόκο φάινεται 0 φτου φτου - τα χαρίσανε στη Γαλλία προς το παρόν φτου φτου φτου.

  Παντού υπάρχει επέμβαση, παντού. Καυτερος τρόπος να δημιουργήσεις μετανάστες δεν υπάρχει.

  ReplyDelete
 37. ὅταν κάποιος ταυτίζεται μέ τό ἀδιέξοδο βλέπει λύσεις ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν

  ReplyDelete
 38. Πρωτον, δεν υπαρχει καμια περιπτωση να νομιμοποιησης μεταναστες και να τους περασεις στην Ευρωπη.
  Το δοκιμασε και ο Μπερλουσκονι με τους προσφυγες της "αραβικης ανοιξης" και την αλλη μερα τον καλελε σε συνομιλιες ο Σαρκοζι ενω οι βορειες χωρες ξεκαθαρισαν οτι θα καταργησουν την συνθηκη Σεγκεν και θα επαναφερουν διαβατηριο για εισοδο στην χωρα τους.
  Επομενως οι σαχλαμαρες που λενε ορισμενοι δεν εχουν καμια αξια και δεν θα πρεπει να μας μπερδευουν.
  Οι συνομιλιες μεταξυ βουλευτων Χ.Α και ΝΔ δεν ειναι κατι περιεργο. Πολλοι χρυσαυγιτες υπηρξαν υποστηρικτες και μελη της ΝΔ οταν διαφημιζοταν για πατριωτικη δεξια.
  Ειδικα οι του Σαμαρα υποτιθεται οτι ειναι και εθνικιστες. Οποιος ακουσε λογο του Σαμαρα στην διεκδικηση της προεδριας της ΝΔ απεναντι στην Ντορα θα καταλαβει.
  Εγω ετυχε να τον ακουσω μη εχοντας κατι καλυτερο να κανω και νομιζα οτι ακουγα χρυσαυγιτη.
  Δεν καταλαβαινω γιατι απαγορευεται να μιλουν μεταξυ τους. Οι αριστεροι οχι μονο σε επιπεδο προσωπων αλλα και σε επιπεδο κομματων θεωρουν τον διαλογο μεταξυ τους οχι μονο θεμιτο αλλα και επιβεβλημενο.
  Τωρα το μπλεξιμο της χουντας με αυτο δεν το καταλαβα. Δηλαδη αν μιλανε οι βουλευτες μεταξυ τους ετοιμαζουν δικτατορια; Τι λογικη ειναι αυτη;
  Το μονο που δεν θα ανεχτει ποτε ο ψηφοφορος της Χ.Α ειναι να δει να δινουν συχωροχαρτια και να συνεργαζονται κομματικα με κλεφτες και απατεωνες για το καλο υποτιθεται της χωρας. Το δοκιμασε ο Καρατζαφερης και παρεδωσε ολους τους ψηφοφορους τους στην Χ.Α.
  Επομενως κανενας αντισημιτισμος δεν χαλασε την σουπα.
  Η σουπα χαλαει γιατι οι χρυσαυγιτες καθε αλλο παρα ψηφο διαμαρτυριας ριχνουν. Ειναι πληρως συνειδοποιημενοι και την εικονα πανω κατω που σας δινω εγω την εχουν και οι υπολοιποι πολυ πριν πανε στην Χ.Α. Δεν ειναι ανικανοι, ειναι προδοτες. Δεν ειναι καν ανθελληνες, αφου οι περισσοτεροι δεν ειναι ουτε Ελληνες.
  Αν η Χ.Α παει να κανει τετοια δεν θα βρει ουτε την ψηφο των μισων βουλευτων της.
  Οπως παντα μας κοροιδευουν και η παραδοχη του αντιπροεδρου της κυβερνησης για στησιμο παραδικαστικου κυκλωματος που καταλυει το πολιτευμα εξοντωνοντας κομματικους αντιπαλους κρυφτηκε πισω απο το κοσμοιστορικο γεγονος του οτι ο Κασιδιαρης μιλαγε με βουλευτες αλλων κομματων. Τι λες ρε παιδι μου; Εκανε τετοια πραγματα;
  Για το Ισραηλ σε σχεση με την λαθρομεταναστευση ακουγονται πολλες γνωμες εδω και βλεπω οτι υπαρχει δυσκολια να εξηγηθει η σταση τους.
  Να δειτε που καποτε θα ερθετε σ αυτο που σας ειπα.
  Το Ισραηλ προοριζεται για εδρα της παγκοσμιας αυτοκρατοριας και ειναι το μοναδικο κρατος του οποιου ο "αντιρατσιστης" λαος προστατευεται απο την πολυπολιτισμικοτητα, γιατι προοριζεται για ελιτ του κοσμου που θα διοικει ελεω θεου το ανθρωπινο κοπαδι.
  Ακουγεται ακραιο σεναριο συνομωσιας αλλα ολα δειχνουν οτι ισχυει.

  ReplyDelete
 39. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 40. Κύριοι, με καλύψατε προς το παρόν τον άσχετο, και ευχαριστώ ! Δύο παρατηρήσεις μόνο. Οι κοι Ιχώρ και Ζαρατούστρα προκρίνουν περισσότερο το σενάριο ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δρουν υπό πίεση και βαράνε, κι όποιον πάρει ο Χάρος, ενώ ο κος Γιάγκος μένει περισσότερο στη γραμμή Κιτσίκη και Κωνσταντακόπουλου ότι υπάρχει παγκόσμιο σχέδιο το οποίο υλοποιείται. Υπάρχει μια λύση συνδυασμού των δύο ερμηνειών, δηλαδή ότι το σχέδιο δεν χρειάζεται να είναι συνειδητό, αλλά να είναι αυτό στο οποίο τείνουν τα γεγονότα.

  Σε σχέση με το μεταναστευτικό έχω να παρατηρήσω ωστόσο ότι από τα σχόλια των αναγνωστών του Βήματος στο ίντερνετ υπάρχει χειραγώγηση - δεν ξέρω μάλιστα αν βάζουνε και πράκτορες ιντερνετικούς να το παίζουνε αγανακτισμένοι πολίτες ! Η ιδεολογία πάντως που διαμορφώνεται είναι η εξής.

  Ο φτωχός μετανάστης δεν είναι θύμα αλλά πρωτίστως βάρος της γης και δυνάμει εγκληματίας. Αυτό που προέχει είναι να εξουδετερωθεί. Το γεγονός ότι παράγεται η μετανάστευση και το έγκλημα ακριβώς από εκείνους που θα κολάσουν τον μετανάστη με στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν ξέρω τι άλλο είναι ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ στους σχολιαστές αλλά το ζητημα της προπαγάνδας είναι να ΞΕΧΑΣΤΕΙ μπροστά στην συζητούμενη έννοια του ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ. Τα σχόλια δείχνουν ότι οι σχολιαστές προσπαθούν πάνω απόλα να πείσουν τον εαυτό τους δημοσίως ότι η ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος είναι μια ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ. Αυτό θυμίζει πολλά...

  Άρα μάλλον προκρίνεται το ερμηνευτικό σχήμα της συνωμοσίας, δηλαδή της προμελετημένης κοινωνικής επέμβασης. Η συνωμοσία δεν είναι ότι πριν βομβαρδίσω ξέρω ποιες θα είναι όλες οι οι συνέπειες του βομβαρδισμού. Η συνωμοσία είναι ότι πριν βομβαρδίσω ξέρω ότι για χ,ψ λόγους αυτό που κάνω είναι λάθος, αλλά παίρνω τα μέτρα μου για να παρηγορηθώ για το λάθος που θα κάνω ούτως ή άλλως.

  Είναι σαν ενας επαγγελματιας δολοφόνος να έχει κλείσει ραντεβού πρώτα με το θύμα και μετά με τον παπά για να εξομολογηθεί. Και αυτό για κάθε μέρα της βδομάδας.

  ReplyDelete
 41. Ποια είναι η συνωμοσία ;

  [ ...] το προτσές που δημιουργεί τη σχέση του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι άλλο από το προτσές χωρισμού του εργάτη από την ιδιοχτησία στους όρους της εργασίας του, ένα προτσές που, από τη μια μεριά, μετατρέπει σε κεφάλαιο τα μέσα συντήρησης και παραγωγής της κοινωνίας, και, από την άλλη, τους άμεσους παραγωγούς σε μισθωτούς εργάτες. {...} Οσοι διώχθηκαν με τη διάλυση των φεουδαρχικών ακολουθιών και με την απότομη, βίαιη απαλλοτρίωση της γης τους, το προγραμμένο αυτό προλεταριάτο σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούσε ν’ απορροφηθεί από τη γεννώμενη μανουφακτούρα τόσο γρήγορα, όσο γρήγορα δημιουργήθηκε. Από την άλλη μεριά, οι απότομα εκσφενδονισμένοι από τη συνηθισμένη τροχιά της ζωής τους άνθρωποι δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν εξίσου απότομα στην πειθαρχία της νέας κατάστασής τους. Μετατράπηκαν μαζικά σε διακονιάρηδες, ληστές, αλήτες, εν μέρει από κλίση και στις περισσότερες περιπτώσεις από την ανάγκη των πραγμάτων.Γι΄ αυτό, στα τέλη του 15ου και στη διάρκεια όλου του 16ου αιώνα σ’ όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης εκδίδονται αιματηροί νόμοι ενάντια στην αλητεία. [...] οι σωματικά γεροί αλήτες μαστιγώνονται και φυλακίζονται. Σύμφωνα με το νόμο τους δένουν πίσω απ’ ένα κάρο και τους μαστιγώνουν ως που να τρέξει αίμα από το κορμί τους, έπειτα τους βάζουν και ορκίζονται πως θα επιστρέψουν στον τόπο που γεννήθηκαν, ή εκεί όπου κατοικούσαν τα τελευταία τρία χρόνια, για να «δουλέψουν» (...) Αμέσως από την αρχή κιόλας της επαναστατικής θύελλας η γαλλική αστική τάξη [...] με το διάταγμα της 14 του Ιούνη 1791 χαρακτήρισε όλες τις εργατικές ενώσεις σαν «επιβουλή ενάντια στην ελευθερία και τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου», επιβουλή που τιμωρούνταν με 500 λίβρες (φράγκα) πρόστιμο και ένα χρόνο στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του ενεργού πολίτη.Καρλ Μαρξ, Το μυστικό της πρωταρχικής συσσώρευσης, τόμος 1 του Κεφαλαίου,

  ReplyDelete
 42. Συγγνώμη για τη φλυαρία, αλλά το θέμα είναι δύσκολο και θα το συνοψίσω σε μία φράση.

  Μήπως όλα αυτά τα φαινόμενα για τα οποία μιλάμε εμείς εδώ έουν μια κοινή συνισταμένη, και η συνισταμένη αυτή ονομάζεται ΕΡΓΑΣΙΑ ;

  ReplyDelete
 43. Για να συναντήσω τον προβληματισμό των άλλwν, και μπας και κάνουν τον κόπο να ρίξουν μια ματια σε αυτά που έγραψα προηγούμενwς και φαίνονται άσχετα, εξηγούμαι.
  Μήπως ρε παιδιά ο εθνικισμός που λέει ο ένας, ο ελληνισμός που λέει ο άλλος, ο κομμουνισμός, ο φασισμός, η ορθοδοξία και ο παλαιοημερολογιτισμός και πάνω από όλα ο φιλελευθερισμός είναι σε παρα πολύ μεγάλο βαθμό προσπάθειες νοηματοδότησης της ΕΡΓΑΣΙΑΣ ? Η οποια χωρίς νοηματοδότηση καταρρέει ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό που λες μου θυμίζει την θεωρία της βάσης και της υπερδομής, ειδικά όταν ο Γκράμσι έλεγε ότι η επικρατούσα ιδεολογία καθορίζει τις σχέσεις παραγωγής. Αλλά αυτό που λες είναι πιο ριζοσπαστικό. Ότι η ιδεολογία είναι καθ' αυτή μια προσπάθεια νοηματοδότησης της εργασίας. Αν αυτό ισχύει, τότε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την εργασία, κάτι το οποίο δεν πιστεύω.

   Delete
  2. Ναι, αυτό λέω. Δεν εννοώ ότι τα πάντα είναι εργασία αλλά ότι εκεί σκαλώνει το πράγμα, και το όλο θέμα είναι η εργασία να βιωθεί ως μη εργασία. Ο πιο ηλίθιος τρόπος είναι ο πόλεμος, βλ. παρακάτω. Αλλά θα με ενδιέφερε η άποψή σου.

   Delete
  3. Η θεωρία σας έχει ψωμί. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να την υποστηρίξετε. Δεν θέλω να το πιστέψω όμως.

   Delete
  4. Νομίζω πως δεν υποστηρίζεται εύκολα, διότι έχει να κάνει με την αντίληψη,που δεν είναι λεκτική. Θα με ενδιέφερε όμως πώς το βλέπετε εσείς, για παράδειγμα.

   Delete
  5. Ιχώρ, ευχαριστώ πάρα πολύ, νομίζω πως με βοηθάτε πάρα πολύ ! Ναι, νομίζω πως θα μπορούσα να το πω ως εξής.

   Η ιδεολογία ΕΙΝΑΙ η εργασία.

   Delete
  6. πράγματι καί οἱ τρεῖς βασικές ἰδεολογίες, μαζί μέ τά κατά τόπους παρακλάδια τους ἔχουν κοινό στόχο ἀπό τήν εἴσοδο τῆς ἀνθρωπότητας στήν βιομηχανική ἐποχή. Νά ζέψουν τόν ἄνθρωπο ὡς κοινωνικό ἄτομο στήν διαδικασία τῆς παραγωγῆς

   Ἄν δέν δοθῇ ἄλλο περιεχόμενο στήν διαδικασία τῆς παγκόσμιας παραγωγῆς, λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν τά σημερινά ἐπίπεδα τεχνολογίας ἀλλά καί τίς κατά τόπους πολιτισμικές ἰδιομορφίες καί ἀνάγκες, κανένας καπιταλισμός δέν πέφτει...Τό αἶμα πού θά χύνεται θά χύνεται ὑπέρ του...

   Delete
  7. H μόνη απάντηση που έχει δοθεί, όχι απάντηση δηλαδή, αλλά ένδειξη, είναι ότι η εργασία όπως γίνεται περιέχει ταυτόχρονα και την άρνησή της. Είναι σαν ο δούλος να είναι δούλος επειδή θέλει να ειναι ελεύθερος. ΟΧίτλερ εξαπολύει παγκόσμιο πόλεμο επειδή θέλει την παγκόσμια ειρήνη. Αυτό λοιπόν που έχει παρατηρηθεί είναι να διερευνηθεί αυτή η μόνιμη απαίτηση για αλλαγή.

   Delete
  8. Το αστείο είναι ότι κατά αυτή την έννοια, όσο περισσότερο προπαγανδίζει κανείς την ελευθερία, την επανάσταση και τα λοιπά, είναι κατά την έννοια αυτή ο φανατικότερος οπαδός της δουλείας !

   Delete
  9. Ο ένας σού λέει άλλαξε ! Τι κατάσταση είναι αυτή ; Ο άλλος σου λέει, σταμάτα πια να θες να αλλάζεις ! Άλλαξε στάση ! Γενικά όλοι σου λένε να κινηθείς. Αυτό που έχει προταθεί είναι να μην τους ακούς, δηλαδή να μη δίνεις σημασία στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ των ιδεολογιών, αλλά μόνο στη μορφή.

   Delete
 44. Πολεμοι και πεινα υπηρχαν παντα. Αυτο που δεν υπηρχε ηταν η αποφαση της Ευρωπης να αυτοκτονησει.
  Κατα την ΕΕ χρειαζονται αλλα δυο περιπου εκατομμυρια μεταναστες στην Ευρωπαικη αγορα εργασιας.
  Πολυ σωστη η επισημανση για την αντιμετωπιση των λαθροματαναστων απο τους ντοπιους πληθυσμους.
  Το περιεργο ειναι οτι ενω και ο πρωτοετης φοιτητης κοινωνιολογιας (αν υποτεθει οτι χριεαζεται ειδικος για να το δει) θα καταλαβαινε οτι οταν φερνεις με τετοιους ορους μεταναστες που ριχνουν τα μεροκαματα αυξανουν την ανεργια αυξανουν την εγκληματικοτητα, δημιουργουν προυποθεσεις για προβληματα μειονοτητων και τελικα σπρωχνουν στην εξαφανιση τον ντοπιο λαο ειναι φυσικο οτι θα εχεις τετοιες αντιδρασεις, ολοι κανουν σαν να ειναι ανηκουστος ρατσισμος.
  Ολοι πεφτουν ταχα απο τα συννεφα και κατηγορουν τον λαο για ξενοφοβια.
  Ολοι ομως οι ειδικοι και μη θα καταλαβαιναν οτι οταν ενας λαος ζοριζεται δεν απανταει με την λογικη αλλα με ωμοτητα.
  Αυτος ειναι βιολογικα ο τροπος που επιβιωνουν οι ανθρωποι.
  Προσωπικα προσπαθω να μην εχω αντιπαθεια στον καθε φουκαρα που θελει να ζησει καλυτερα. Εκτος ομως του οτι οι μισοι φουκαραδες ηρθαν γιατι ηξεραν οτι ειμαστε ξεφραγο αμπελι και θα ζησουν ανετα εγκληματωντας κατα των Ελληνων τους οποιους ετσι κι αλλιως τουλαχιστον αντιπαθουν, πρεπει να παραδεχτω οτι απο την ιστορια το συμπερασμα που βγαινει ειναι οτι οι ευγενικοι και καλοπροαιτετοι σπανια επιβιωνουν.
  Κατα καποιο τροπο λοιπον περιμενω απο αλλους να κανουν την "βρωμικη" δουλεια.
  Ειναι ηδη αρκετα υποκριτικο και δεν θελω να το κανω χειροτερο κατηγορωντας και αυτους που αντιδρουν ασχημα για ελλειψη ανθρωπισμου.
  Βασικο προβλημα παντως δεν ειναι οτι δεν εχουμε τι να τους κανουμε, αλλα οτι δεν θελουν να συμβιωσουν ειρηνικα μαζι μας.
  Αυτο ειναι που αδυνατουν να καταλαβουν οι περισσοτεροι.
  Οσο ξενοφοβικοι και ρατσιστες αν ειναι οι Ευρωπαιοι, οι μουσουλμανοι ειναι πολυ χειροτεροι.

  ReplyDelete
 45. AKΡΙΒΩΣ ΚΥΡΙΕ ΓΙΑΓΚΟ και τυλάχιστον εσείς με τον τρόπο σας κατονομάζετε το πρόβλημα, ενώ σας πληροφορώ ότι το πέπλο σιωπής υπήρχε πολύ πριν καν την έλευση των λαθρομεταναστών, ξεκινώντας από τους Αλβανούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (εννοώ το πρώτο μέρος του σχολίου σας, για το δεύτερο γι τους μουσουλμάνους δεν έχω τελεσίδικη άποψη. Υπάρχουν μουσουλμάνοι και μουσουλμάνοι και βλέπω από τη φυλλάδα το ΒΗΜΑ ότι υπάρχει σαφής χειραγώγηση προς το να τσουβαλιαστούνε ´όλοι)

   Delete
 46. Σας παρέθεσα παραπάνω αποσπάσματα από το περιβόητο κεφάλαιο του... Κεφαλαίου του Μαρξ σε σχέση με την πρωταρχική συσσώρευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ασπάζομαι, εξ άλλου για να το ασπαστώ ή να το απορρρίψω πρέπει να το έχω διαβάσει όλο διεξοδικά, πράγμα που δεν συμβαίνει.

  Έχεις αγρότες που ζουν σε ένα πλαίσιο, κατά βάσιν, μη χρηματικής οικονομίας, όπου οι κυριότερες ανταλλαγές γίνονται σε είδος. Η γη είναι κοινοτική ή ανήκει σε έναν πατροπαράδοτο κτηματία. ΞΑΦΝΙΚΑ, έρχεται μια λαίλαπα. Βγαίνει ένας φετφάς που λέει ότι η κοινοτική γη είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας Εθνικής Βοσκής ; περιφράσσεται και ξαμολάνε μέσα κοπάφια που βόσκουνε, χέζουνε και τρώνε τα πάντα. Οι αγρότες μένουνε με ανοιχτό το στόμα και σύντομα φεύγουνε ένας ένας για την πόλη, μπας και βρούνε εκέι τίποτα να φάνε.

  Σας θυμίζει τίποτα αυτό ;

  ReplyDelete
 47. Μεχρι το 1997 θυμαμαι τον Σημιτη να λεει οτι στοχος του ειναι η μειωση του αγροτικου πληθυσμου.
  Μετα απο μερικα χρονια δεν ειχαμε χερια για τα χωραφια και δοξαζαμε τον θεο που μας εστειλε τους μεταναστες.
  Οι μουσουλμανοι οπως και ολοι οι ανθρωποι δεν ειναι ιδιοι.
  Παντου υπαρχουν καλοι και κακοι και ρατσιστες καραμπινατοι ειναι οσοι προσπαθουν να μας πεισουν οτι με τους μουσουλμανους δεν συμβαινει το ιδιο. Οχι μονο οσοι λενε οτι ειναι ολοι κακοι αλλα και το αντιθετο αφου ετσι τους βγαζουν ανωτερους απο τους Ελληνες.
  Το θεμα δεν εχει να κανει με τον ρατσισμο αλλα με την θεληση ενος λαου να επιβιωσει και να συνεχισει την παραδοση του.
  Το θεμα επισης εχει να κανει με την σιγουρη κακη καταληξη που θα εχει το ανακατωμα των πλυθησμων.
  Δεν ειναι ολοι οπως αυτοι που βλεπουμε στα βιντεο του ιντερνετ να καινε η να θαβουν ζωντανους ανθρωπους, να αποκεφαλιζουν και να κατακρεουργουν, αλλα ποσοι χρειαζονται;
  Εχουμε στην Ελλαδα καπου πεντε εκατομμυρια. Δεν θα βρεθουν μερικες χιλιαδες τετοιοι; Μηπως εχουν καποιοι συμφεροντα να προωθουν τετοιους προς την Ελλαδα;
  Πασιφανως οι Τουρκοι αλλα δεν ειναι οι μονοι.
  Οσοι λοιπον μιλανε για καλους μουσουλμανους ειναι υποκριτες, γιατι κανεις δεν υποστηριξε οτι και τα πεντε εκατομμυρια ειναι φονιαδες αλλα οτι θα βρεθουν αρκετοι να δημιουργησουν προβληματα.
  Οι ιδιοι βεβαια υποκριτες δεν κανουν καμια διακριση σε καλους και κακους χρυσαυγιτες, παρολο που πουθενα δεν εθεαθει χρυσαυγιτης να μακελευει ανθρωπους με τετοιον τροπο.
  Οι μουσουλμανοι καλοδεχτοι λοιπον κι ας βλεπουμε πολλους απο αυτους να φερονται σαν αγρια θηρια και οι Ελληνες εθνικιστες στην πυρα γιατι καποιοι κλωτσησαν κατι μπανανοκουτες σε καποιες λαικες..
  Και θα σας ρωτησω ακομη μια φορα.
  Σας φαινεται οτι αυτα τα αποφασιζει ο Ελληνικος λαος με την ελευθερη σκεψη του;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πω πω, κύριε Γιάγκο, είστε θησαυρός. Αν δεν είχα έρθει στη Γαλλία δεν θα ήξερα ότι υπάρχει ελληνικός λαός. Σας λέω, οι Έλληνες χωρίζονται σε αυτόχθονες και ετερόχθονες. Για τους ετερέχθονες ισχύει ΟΝΤΩΣ ότι το ελληνικό έθνος είναι νεώτερη κατασκευή, λίγο πριν το 21, και ότι το όνομα Έλληνας είναι απλή ανβίωση ενός ονόματος που μόνον οι μορφωμένοι ξένοι χρησιμοποιούσαν. Ο ετερόχθων Έλλην είναι Έλλην μονάχα απέναντι στους ξένους και Ευρωπαίος απέναντι στους Έλληνες.Μην μας παρεξηγείτε, δε φταίμε εμείς. Το κακό προήλθε από το ότι μεταξύ τους οι ετερόχθονες Έλληνες στην Ελλάδα είναι μια πληθυσμιακή ομάδα που συγκροτείται ακριβώς από το ότι είναι ξένοι για τους Έλληνες και Έλληνες για τους ξένους. Και από κει και πέρα, διάφορα μουρλά για την ελληνική ταυτότητα. Όταν λοιπόν λέτε σεις αυτά που λέτε σας παίρνουνε για τρελλό ! Δεν κάνω πλάκα καθόλου και αυτήν την κωλοκατάσταση δυστυχώς την πληρώνω μια ζωή αθέλητά μου.

   Ποιοι είναι οι αυτόχθονες Έλληνες ; Μα το είπατε και μόνος σας."Μεχρι το 1997 θυμαμαι τον Σημιτη να λεει οτι στοχος του ειναι η μειωση του αγροτικου πληθυσμου."

   Αυτοί είναι οι αυτόχθονες Έλληνες.

   Delete
  2. Οι ετερόχθονες Έλληνες είναι αυτοί :Εμείς· οι Aλεξανδρείς, οι Aντιοχείς,
   οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Aιγύπτου και Συρίας,
   κ’ οι εν Μηδία, κ’ οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι.Με τες εκτεταμένες επικράτειες,με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών.
   Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιάώς μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ώς τους Ινδούς.Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!

   Delete
 48. Θα σας το πω με ένα σχήμα παράξενο. Εσείς οι Έλληνες που έχετε ανάμνηση της αγροτικής σας καταγωγής ακούτε Έλληνας και χαίρεστε σαν τον Μακρυγιάννη ενώ εμείς που είμαστε ετερόχθονες ακούμε Έλληνας και έχουμε κόμπλεξ. Το πρόβλημα δεν είναι με σας, το πρόβλημα είναι με μας. Και γω είμαι Έλληνας, αλλά τι Έλληνας ; Εγώ νιώθω Έλληνας της εποχής των Παλαιολόγων. Εκεί κόλλησε το πράγμα . Παρόλο που είστε αγροτικής καταγωγής, είστε πιο Έλληνες από τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν είναι Έλληνες αλλά Ρωμιοί, Ρωμαίοι, κάτοικοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Εγώ Είμαι της παλαιολογείου Αναγεννήσεως, δηλαδή Ρωμαίος που έχει αίσθηση της ελληνικής καταγωγής του. Επειδή όως οι αγρότες είναι αμόρφωτοι, όταν ακούει εσάς ο Ρωμιός ή τη Χρυσή Αυγή να λέτε το όνομα Έλληνας θεωρεί σαν και μένα ότι κάπου υπάρχει ψέμα, διότι το όνομα Έλληνας ήταν όντως αναβίωση. Καταλάβατε ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σημ. αμόρφωτοι δεν το λέω σαν βρισιά, αλλά σαν μη έχοντες ευρωπαϊκή παιδεία, πράγμα καθόλου κακό. Μου ξέφυγε και έτσι βλέπετε την προκατάληψη.

   Delete
 49. Ρε παιδί μου, για μας Έλληνες ήτανε μόνο οι αρχαίοι ! Εμείς είμαστε Ρωμαίοι. Ρωμιοί ! Πώς το λένε ! Και οι Ρουμάνοι μιλάνε σλάβικα και εμείς οι Ρωμιοί μιλάμε ελληνικά, αλλά είμαστε Ρωμιοί, δεν είμαστε Έλληνες. Από πού φαίνεται αυτό ? Από το ότι είμαστε μονοθεϊστές. Ο Μονοθεϊσμός εγκαταστάθηκε στη ρωμαϊκή αυτοκρατορια μέσω του Χριστιανισμού, γιατί ταίριαζε με την αυτοκρατορική θρησκεία, την Παξ Ρομάνα. Μετά η Παξ Ρομάνα μέσω του Χριστιανισμού έγινε η Ειρήνη του Θεού.

  Το πράγμα ομως προχωράει. Είαμε ότι οι ετερόχθονες Έλληνες είναι Ρωμαίοι, Ρωμιοί. Όμως οι Ρωμαίοι είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Σους καθεαυτό Ρωμαίους, που είναι μονοθεϊστές, ειρηνόφιλοι και θέλουνε μια ενιαία αυτοκρατορία, δυνάμει παγκόσμια, και στόχος τους είναι η συμπαντική αρμονία σε επαφή με τη φύση. Και τους βαρβάρους, γαμώ το κέρατό τους..

  Οι βάρβαροι είναι παγανιστές και καθόλου μα καθόλου ειρηνιστές, διότι η κοινωνική τους οργάνωση είναι το κλαν, η φατρία,και το πλιάτσικο είναι στο αίμα τους. Οι πιο καθαρόαιμοι βάρβαροι το Μεσαίωνα ήταν οι Βίκινγκς, που ήταν οι τελευταίοι που εκχριστιανίστηκαν. Καταλύοντας τη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία τον 5ο αιώνα, οι βάρβαροι προσπάθησαν πολλές φορές να στήσουνε βασίλεια που κοπιάρανε, αντιγράφανε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η μόνη φορά ουσιαστικά που τα καταφέρανε καπως ήταν επί Καρλομάγνου, τον 9ο-10 αιώνα. Δύο βασίλεια ευρωπαϊκά είναι οι κληρονόμοι του Καρλομάγνου ; το βασίλειο της Γαλλίας και η αυτοκρατορία των Αψβούργων. Για μας τους Ρωμιούς, τα βασίλεια αυτά είναι οι φυσικοί μας σύμμαχοι. Όμως υπάρχουνε και οι Ρωμιοί που είναι περισσότερο φίλοι των βαρβάρων. Οι βάρβαροι αντίς να φτιάξουνε βασίλεια, φτιάξανε ένα σύστημα κλαν, φατριών, αντιμαχομένων μεταξύ τους, που μέχρι την Αναγέννηση λεγότανε φεουδαρχία. Μετά την Αναγέννηση και μέχρι τώρα που το τρώμε στη μάπα λέγεται πώς ; ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ.

  \Ο καπιταλισμός είναι η φεουδαρχία, όταν στη θέση της γης, που σφαζόσαντε οι φεουδάρχες ποιος θα βουτήξει το κάθε κομμάτι γης και μαζί τους δουλοπαροίκους του, μετετράπη ποιος θα βουτήξει τα λεφτά και μαζί με τα λεφτά, τους υπαλλήλους. Λεφτά συν υπάλληλοι ίσον ΚεΦΑΛΑΙΟ. Αυτό είναι το κεφάλαιο. Δεν είναι μία μάζα χρημάτων, αλλά μια μάζα δούλων, κολίγων, που είναι δεμένοι όχι με τη γη τους αλλά με τα λεφτά και μέσω των λεφτών με το αφεντικό των λεφτών που κι αυτό έχει άλλο αφεντικό και πάει λέγοντας. Σύμφωνα με σας στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι Εβραίοι - εγώ αμφιβάλλω τα μάλα. Αλλά δεν το αμφισβητώ κιόλας μέχρι να σιγουρευτώ.

  Το κατεξοχήν βαρβαρικό κράτος σήμερα είναι οι ΗΠΑ. Γιτί ο μαλάκας ο πιλότος βομβαρδίζει ο πούστης εκεί που του λέει η πουστάρα ο λοχίας του ; Γιατί τα ρεμάλια οι πιλότοι ρίξανε τις μπόμπες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι και μετά λέγανε δε μετανοιώνω ; Γιατί οι τύποι είναι ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ, δεν ξέρουνε από ειρήνη του Θεού, το μόνο που ξέρουνε είναι από φεουδαρχία, από το να αρέσουνε στους ανωτέρους τους. Είναι κτήνη, ρε παιδί μου !

  Ο κόσμος εσάς τους χρυσαυγίτες δεν σας θεωρεί γνήσιους Έλληνες, αλλά αντίγραφα των νεοναζιστικών κομμάτων της Ευρώπης. Αυτή είναι η γραμμή Ψαρρά. Να αποδείξει ότι δεν είστε Έλληνες αλλά Γερμανοί.Και επειδή αντισημίτες στη νεώτερη Ευρώπη ήταν κατεξοχήν οι Γερμανοί σού λέει, ιδού η απόδειξη ότι είναι Γερμανοί οι χρυσαυγίτες και όχι Έλληνες - ο αντισημιτισμός τους.

  Το θέμα είναι ότι επειδή και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν παγανιστές, μήπως οι Έλληνες που νιώθουν Έλληνες και όχι Ρωμαίοι προτιμάνε τους βαρβάρους από τους Ρωμαίους. Εγώ ελπίζω πως όχι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο καπιταλισμός είναι φεουδαρχία μετενσαρκουμένη. Σύμφωνοι. Όσον αφορά τον παγανισμό, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να ταυτίζεται με την βαρβαρότητα. Οι πιλότοι είναι απλούστατα υπάκουοι δούλοι. Νομίζω επίσης ότι η βίβλος τους δικαιώνει κάπως:

   Α Πε. 2,18 Οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.

   Οι δούλοι ας υποτάσσωνται με φόβον Θεού εις κάθε τι, που διατάσσουν οι κύριοί των, όχι μόνον στους καλούς και επιεκείς, αλλά και στους ιδιοτρόπους, που ποτέ δεν ικανοποιούνται, αλλά πάντοτε γογγύζουν.

   Τιτ. 2,9 Δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι, μὴ ἀντιλέγοντας,

   Πρότρεπε τους δούλους να υποτάσσωνται στους κυρίους των, να είναι προς αυτούς ευάρεστοι εις όλα, να μη αντιλέγουν,

   Κολ. 3,22 Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾿ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν Θεόν.

   Οι δούλοι να υπακούετε κατά πάντα στους κατά σάρκα κυρίους σας, όχι υποκριτικά και δια τα μάτια σαν ανθρωπάρεσκοι, αλλά με κάθε ευθύτητα και ειλικρίνειαν καρδίας, φοβούμενοι τον Θεόν.

   Α Τιμ. 6,1 Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται.

   Οσοι δούλοι είναι κάτω από τον ζυγόν των απίστων, ας θεωρούν αξίους κάθε τιμής τους κυρίους των και ας φέρωνται απέναντι αυτών με σεβασμόν και τιμήν, δια να μη δίδουν αφορμήν να συκοφαντήται και να υβρίζεται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία του Χριστού.

   Και ας μην λησμονούμε το γεγονός ότι ο Χριστιανισμός επιβλήθηκε στους Έλληνες με αιματηρή νομοθεσία.

   Delete
  2. Kαμία απολύτως αντίρρηση. Ταυτίζω ανιστορικά ίσως αλλά ηθικά, όχι επίσημα, τον χριστιανισμό με το σύμπλεγμα μονισμός, ειρήνη, ελευθερία. Ο παγανισμός όμως δύναται να είναι ειρηνικός ;

   Delete
  3. Βασικά ο παγανισμός για μένα δεν είναι παρά κάτι άγνωστο. Δεν είναι βρισιά. Είναι ο κόσμος των θεών και των πνευματων, ένα όμορφο πράγμα.

   Delete
  4. Δύναται να είναι ειρηνικός και δύναται να είναι βίαιος. Δύναται να είναι πολλά πράγματα.

   Delete
  5. Ακριβώς αυτή είναι η αίσθηση των συγγραφέων πάνω στους οποίους έχω πέσει πάνω. Η κάπως ασαφής θέση του Νίτσε στη Γέννηση της Τραγωδίας είναι ότι ήδη πολλοί αρχαίοι είχανε τρομάξει από τον παγανισμό - πώς να τον πω αλλιώς - τον λέω παγανισμό για να βάλω μέσα και ένα αρχέγονο στοιχείο, δεν βρίσκω καλύτερη λέξη.

   Και ότι προσπαθήσανε να ελέγξουνε τον φυσικό κόσμο δια του ηθικού κόσμου,να βάλουνε μια κάποια τάξη, Σύμφωνα με τον Νίτσε, οι Βάκχες του Ευριπίδη είναι η ομολογία του ποιητή ότι απέτυχε να το κάνει και ότι συντρίφτηκε από τον αντίπαλό του.

   Delete
  6. Ακριβώς.Απέτυχε ο παγανισμός.Πάσα στροφή προς αυτόν αποτελεί αναχρονισμό και οπισθοδρόμηση.

   Η ιστορία γράφει Κωνσταντή.Δε κοιτάει προτιμήσεις.Θυμάσαι τι σου έλεγα;

   Delete
  7. Ναι, ναι... αλλά υπάρχει κάτι στον παγανισμό για το οοίο ο Χριστιανός διψά. Εφόσον όπως λέει ο Κιτσίκης η λέξη παγανισμός είναι σχετλιαστική, θα ήθελα νάξερα αν υπάρχει καμιά άλλη, όχι πολυθεϊσμός, που να μπορεί να την αντικαταστήσει.

   Φαντάζομαι ο Χριστιανός θέλει να γλιτώσει από ένα είδος ξεραΐλας.

   Delete
  8. Βασικά ο παγανιστής = βρήκα γιατί προτιμώ τη λέξη παγανιστής από πολυθεϊστής - δεν αναρωτιέται για την ύπαρξη μιας άλλης ζωής αφού βλέπει συνέχεια μπροστά του θεούς και δαίμονες. Το μόνο πράγμα για το οποίο δεν αμφιβάλλει είναι αυτό. Ο Χριστιανός είναι που αμφιβάλλει για την ύπαρξη της άλλης ζωής, γι αυτό και στο Πιστεύω υπάρχει το προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήνυ μέλλοντος αιώνως Αμήν. Κάποιο δίκιο έχω λοιπόν που παρουσιάζω τους ετερόχθονες Έλληνες που τους λέω Ρωμαίους, σαν μελαγχολικά όντα. Αυτό ακριβώς έλεγε και ο Νίτσε. Με τη διαφορά ότι στη συνέχεια ο Νίτσε τόνισε πάρα πολύ τη βία ως συστατικό του αρχαίου κόσμου, όπως κάνει κάπως και ο Κιτσίκης κατά την ανάγνωση και του αρχαίου και του σημερινού.

   Delete
  9. Παγανισμός-ειδωλολατρία λέγεται ή εθνικές θρησκείες.Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

   Ο Χριστιανισμός είναι η φυσική συνέχεια των παλαιών θρησκειών.Δε μπορεί εν έτει 2014 να έχεις τον ίδιο τρόπο θρησκευτικότητας με εποχές π.Χ.ή 100-200 μ.Χ.

   Τώρα το να κοιτάνε κάποιοι να μας χωρίσουν σε παγανιστές και Χριστιανούς είναι τραγικό.Αυτά είναι ψευτοδιλήμματα χωρίς ουσία και ουσιαστικό σκοπό.Αυτό μας φταίει δηλαδή ξαφνικά στην Ελλάδα ή η αριστερoκρατούμενη δημοκρατία που περνάει μία ιδεολογία αποσύνθεσης και κοινωνική αποσυντόνησης;

   Ας επικεντρωθούμε επιτέλους μαι φορά στα ουσιώδη.Έλεος δηλαδή...

   Η φράση του Ξενοφώντα τα λέει όλα

   "Το να επιδιώκει ο λαός τη δημοκρατία , το καταλαβαίνω και το συγχωρώ. Γιατί είναι από κάθε άποψη συγγνωστό να θέλει κανείς να ευεργετεί τον εαυτό του. Όποιος όμως δε προέρχεται από το λαό και επέλεξε να ζει σε πόλη δημοκρατούμενη μάλλον παρά σε ολιγαρχουμένη , αυτός είναι έτοιμος να αδικήσει και ξέρει ότι είναι ευκολότερο να κρύψει την κακία του σε δημοκρατουμένη πόλη παρά σε ολιγαρχουμένη."

   Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα του σήμερα δηλαδή.....Από τότε τα έλεγαν κάποιοι φιλολάκωνες Αθηναίοι τα στραβά της οχλοκρατίας....Αλλά που....

   Delete
  10. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τι σας φταίει η δημοκρατία. Να σας φταίει η έλλειψή της, αυτό μάλιστα. Αλλά τι σας φταίει η δημοκρατία ρε παιδιά. Δημοκρατία είναι, πολύ απλά, να μην τρέμεις να σε συλλάβουνε κάθε ώρα και λεπτό. Δεν υπάρχει και πολλή.

   Delete
  11. «Και ότι προσπαθήσανε να ελέγξουνε τον φυσικό κόσμο δια του ηθικού κόσμου, να βάλουνε μια κάποια τάξη».

   Προϋποθέτεις ότι η θρησκεία τους ήταν ανθρωπογενής. Χρησιμοποιείς την ορθολογική εξήγηση.

   Delete
  12. Εεεεε. βασικά μεταφέρω την αίσθηση του Νίτσε και άλλων για την αντίθεσή ΚΑΠΟΙΩΝ αρχαίων στη μη ανθρωπογενή θρησκεία που βλέπανε γύρω τους. Το πιο διάσημο παράδειγμα είναι κάποιος Ξενοφάνης, ο οποίος είχε πει ότι ο Όμηρος και ο Ησίοδος, νομίζω, έπρεπε να πεταχτούν έξω από τα στάδια κλωτσηδόν. Αλλά συνήθως οι κριτικές αυτού του είδους, που έπιασαν αρκετά τόπο, ουσιαστικά κατηγορούσαν το υπερφυσικό όχι ως τέτοιο, αλλά ως ανθρώπινη κατασκευή που το παίζει υπερφυσική, για πολιτικούς σκοπούς, ας πούμε, ή από ανάγκη ψυχολογικής επιβίωσης.

   Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι δεν πιστεύουμε το μεταφυσικό- μεταφυσικό όχι με την έννοια του μετά, αλλά με τον τρόπο που οι χωρικοί ιστεύανε στις νεράιδες αι τα φαντάσματα. Το πιοαπτό παράδειγμα σήμερα είναι το μάτι. Αν δεν πιστεύεις στο μάτι δεν μπορείς να πιστέψεις στο μάτι.

   Delete
  13. Η πιο εντυπωσιακή και λιτή σύνθεση ανάμεσα στη μονιστική - έτσι θα μπορούσα να την πω - και την πολυθεϊστική τάση είναι ο Παρμενίδης. Αυτός λέει ταυτόχρονα δύο πράγματα φοβερά. Ένα, ότι τίποτα δεν υπάρχει που να μην υπάρχει. Δύο, ότι η σκέψη, ο νους, μάλλον, που είναι ευρύτερο πράγμα, είναι ο κόσμος και αντίστροφα. Βρίσκεται ακριβώς στο όριο ανάμεσα στον πολυθεϊσμό και τον μονισμό και αυτό τα περιλαμβάνει όλα, και τα δύο. Αυτά που λέει ο Κιτσίκης με τον συμπαντικό ελληνισμό του αν τα πάρεις στα σοβαρά έχουν κάτι το παρμενιδικό.

   Delete
 50. Κωσταντῆ, ξεφεύγεις δυσάρεστα. Θὰ σὲ παρακαλέσω νὰ χρησιμοποιῇς μία πιὸ κόσμια γλῶσσα. Τὸ νὰ μιλᾷς γιὰ μαλακίες, πούστηδες καὶ γαμίσματα δὲν κάνει τὴν γλῶσσα σου πιὸ ζωντανή. Μᾶλλον θυμίζει Κολωνακιώτη ποὺ ὑποδύεται τὸν χειρονάκτη. Εἶναι ντροπὴ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη παγανισμός, πόσο μᾶλλον γιὰ τὴν ταυτίζῃς μὲ τὴν βαρβαρότητα. Πρῶτον, ἡ λέξη αὐτὴ εἶναι λατινικὴ καὶ σημαίνει ἄξεστος χωριάτης. Δεύτερον, οἱ ἀρχαῖες θρησκεῖες, πρὸ Χριστοῦ, ἦσαν συχνὰ πολὺ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου καὶ κάθόλου βάρβαρες. Ἡ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων δὲν δύναται νὰ ὀνομάζεται οὔτε παγανιστική, οὔτε εἰδωλολατρική. Οἱ ἐκφράσεις αὐτὲς εἶναι ὑβριστικές. Λίγο σεβασμὸ πρὸς τοὺς προγόνους μας, παρακαλῶ! Ὡς χριστιανοί, σύμφωνοι, εἴμεθα Ῥωμηοί ( μὲ ἦτα, ὄχι μὲ ἰῶτα), ὅπως καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἀλλὰ παρμένουμε Ἕλληνες καὶ πρέπει νὰ σεβόμεθα καὶ τὴν θρησκεία τῶν προγόνων μας, αὐτὴν τοῦ Πλάτωνος,
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 51. Για την γλώσσα, σύμφωνοι, το παράκανα και μετανοώ. Τις λέξεις βάρβαροι και παγανιστές τις χρησιμοποίησα από τη σκοπιά του Ρωμαίου εκχριστιανισθέντος κατά των παγανιστών κατοίκων της δυτικής Ευρώπης. Δεν αποσύρω την ανάρτηση προς δικό μου κολασμό και ευχαριστώ για τη διόρθωση. Όμως για να διορθώσω την κατάσταση συμπληρώνω με μια κοσμιότατη παράγραφο όπου εκθέτω την αίσθησή μου.

  ReplyDelete
 52. ΔΙΟΡΘΩΣΗ.

  Υπάρχει μια διαφορά στο πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο ένας Έλληνας που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ετερόχθονα, δηλαδή πού αισθάνεται το κέντρο της ύπαρξής του να βρίσκεται κάπου αλλού, στη Δύση, ας πούμε, και το πώς τον αντιλαμβάνεται ένας Έλληνας που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτόχθονα, που τον αντιλαμβάνεται ως συνέχεια των προγόνων του και του τόπου του. Η διαφορά αυτή οδηγεί σε δυσεπίλυτες παρεξηγήσεις.

  Η διαφορά θα μπορούσε να αναχθεί στον καιρό της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καθώς εκείνη εδραιωνόταν και έτεινε προς μιαν αυτοκρατορική θρησκεία. Η θρησκεία αυτή πήρε το ένδυμα του Χριστιανισμού και πολλά στοιχεία από τις πνευματικές αναζητήσεις των Ελλήνων, που είχαν εκφραστεί ήδη τον 6ο αιώνα και αναζητούσαν ένα παγκόσμιο πνεύμα πίσω από τα φαινόμενα.

  Συχνά οι φορείς αυτών των απόψεων ήταν μέλη του διοικητικού μηχανισμού της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ανήκαν στις μορφωμένες τάξεις και γενικά σκέφτονταν αφηρημένα. Η αρχαία θρησκεία με τους πολλούς θεούς θα τούς φαινόταν συχνά δεισιδαιμονική, διότι ήταν γεμάτη από πίστεις σε πνεύματα, μαγείες, ξόρκια - αλλά και χωρίς αυτά, ο αρχαίος πολυθεϊσμός όπως αυτός εκφράζεται στα ομηρικά έπη δίνει μια εικόνα του θείου ως έναν κόσμο δυνάμεων με αυθαίρετη βούληση και σχεδόν ένσαρκη υπόσταση.

  Ο διαχωρισμός αυτός εκδηλώνεται και στη σύγχρονη Ελλάδα σαν μια έντονη καχυποψία των μορφωμένων, όπως οι ίδοι σκέφτονται τον εαυτό τους, Ελλήνων, σε σχέση με τους υπόλοιπους, τους οποίους αντιμετωπίζουν σαν ένα ξένο σώμα. Ωστόσο το ξένο αυτό σώμα είναι που στελεχώνει αυτό που λέμε Ελλάδα και οι μορφωμένοι Έλληνες του είδους που περιέγραψα αισθάνονται ξένοι στον τόπο τους, Όχι επειδή το σώμα αυτό είναι παγανιστικό, αλλά επειδή οι ίδιοι το νομίζουν σαν τέτοιο. Είναι Έλληνες και αυτοί, δεν ξέρουν πού βρίσκεται, ωστόσο, η γη των προγόνων τους, διότι δεν την αισθάνονται να ακουμπάει στο χώμα. Την φαντάζονται συνήθως κάπου στη Δύση, κάπου μακριά.

  Όταν τίθενται κρίσιμα ζητήματα, που απαιτούν τη συμμετοχή και των δύο κατηγοριών Ελλήνων στη λήψη αποφάσεων, συνήθως αυτές οι δύο διαφορετικές κατηγορίες Ελλήνων διαφωνούν, γιατί κατά κάποιον τρόπο ο καθένας μας έλκεται από τον τόπο και που γεννήθηκε και αυτόν που θα πεθάνει. .Ίσως αυτή η παρεξήγηση μεταξύ ετεροχθόνων και αυτοχθόνων Ελλήνων να αποφεύγετο εάν ο καθένας δεν έπαιρνε τις κουβέντες του άλλου σαν παλιές κουβέντες που έχει ξανακούσει αλλά σαν καινούριες και ενδιαφέρουσες.

  Είναι καλύτερα έτσι ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἔχω μιά πιό πρακτική ὀπτική. Δέν προσδίδω στόν αὐτόχθονα ἤ στόν ἑτερόχθονα ἕλληνα χαρακτηριστικά, ὅπως πῶς ἀντιλαμβάνεται τήν ὕπαρξή του σέ σχέση μέ τόν ὑπόλοιπο κόσμο ἤ σέ σχέση μέ τούς προγόνους. Αὐτά εἶναι πολύ σοβαρά ζητήματα πού ἐλάχιστα ἀπασχόλησαν τούς νεοέλληνες, περισσότερο λειτούργησαν ὡς προσχηματικά ἰδεολογήματα . Τό βασικό πεδίο διαμάχης αὐτοχθόνων καί ἑτεριοχθόνων ἦταν τό δημόσιο ταμεῖο. Ἔπαθλο τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν δύο κατηγοριῶν ἡ κουτάλα.

   Τά ψευδοκράτη ὅπως ἡ νεοαιωνία Ἑλλάς γιά νά μήν κλατάρουν, ἀκριβῶς τήν στιγμή τῆς δημιουργίας τους, συστήνεται καί τό ἀπαραίτητο παρακράτος. Ἡ νεολληνική διαμάχη αὐτοχθόνων - ἑτεροχθόνων εἶναι ἡ διαμάχη καί ἡ ἐναλλαγή στήν κρατική ἑξουσία. Ὁ " χαμένος" ἑτερόχθων συμβιβάζεται μέ τήν διαχείριση τοῦ παρακράτους, μέχρι τήν στιγμή πού θά ἔρθει ἡ ὥρα νά παραδώσει τό παρακράτος στόν αὐτόχθονα καί νά κατσικωθεῖ αὐτός στά κρατικά ἀξιώματα. Αὐτό γίνεται μέχρι σήμερα, μιά διαμάχη ντεμέκ... καί ἡ ζωή συνεχἴζεται...

   Delete
  2. Χρακτηριστκός τύπος ἀεριτζῆ αὐτόχθονα ὁ Μακρυγιάννης , χαρακτηριστικός τύπος ἀεριτζῆ ἑτερόχθονα ὁ Σημίτης.

   Delete
  3. Οπότε αυτά που λέω για το πού γεννηθήκαμε και πού θα πεθάνουμε, εσείς τα θεωρείτε ατομικές περιπτώσεις. Εσείς βλέπετε η κούνια και το φέρετρο να είναι η... κουτάλα !

   Delete
 53. OK. Ὅλα καλά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 54. Όσο για το άρθρο έχετε δίκαιο κ.Κιτσίκη.Το Ισραήλ αποτελεί πρότυπο σύγχρονου κράτους με μικρό πληθυσμό αλλά αυξημένη στρατιωτική τεχνολογία και οργάνωση.Θα έπρεπε σαφώς να αποτελεί έναν δικό μας σύμμαχο κάτι όμως που δύσκολα θα συμβεί καθώς τα ναζιστόσκυλα πάσχουν από άκρατο αντισημιτισμό άνευ ουσίας.Και το κακό είναι ότι μεταφέρουν μέσω προπαγάνδας ότι για όλα φταίνει οι Εβραίοι.Στον ύπνοι τους βλέπουν Εβραίους.

  Πάντως οι Εβραίοι είναι πρότυπο πολιτών-πατριωρών.

  ReplyDelete
 55. Πάντως η αλλαγή στάσης των Ελλήνων απέναντι στους Ισραηλινούς - προτιμώ να μην τους ταυτίζω με τους Εβραίους γενικά- οφείλεται στις πρόσφατες αλλαγές επί το χείρον στη ζωή των Ελλήνων. Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα συμπεριφορά εδώ και δεκαετίες.

  ReplyDelete
 56. Ε βέβαια.όταν συμβαίνει κάτι κακό στους Έλληνες πάντα φταίνε οι "άλλοι¨.Δηλαδή οι Εβραίοι και οι αμερικάνοι.Αυτοί είμαστε.Ένα τίποτα απ'ο 'αποψη παιδείας και κουλτο'υρας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η αυτοενοχοποίηση των Ελλήνων έγινε ξαφνικά με την κρίση συστηματική ενοχοποίηση των φτωχών Ελλήνων τελείως ενορχηστρωμένα.

   Delete
  2. Δεν έχουμε μέλλον σαν λαός.Δε κάνουμε ποτέ αυτοκριτική.Τέρμα.


   Για όλα μας φταίνε οι Εβραίοι και οι εξωγήινοι.

   Delete
  3. Εγώ γύρω μου στην Ελλάδα δεν έβλεπα άλλο πράγμα από κριτική και αυτοκριτική. Τώρα όμως γίνεται όλο και περισσότερο ανοιχτή επίθεση του ενός προς τον άλλο.

   Delete
  4. Αυτοκριτική στην Ελλάδα....

   Ωραίο σύντομο ανέκδοτο.

   Ε ναι τώρα ο ένας κατηγορεί τον άλλον.Όταν υπάρχει "μάσα" όλα είναι εντάξει.

   Delete
  5. Mα τι έχετε πάλι με τη μάσα ; Βλέπετε πού σας λέω, ουσιαστικά πάμε για παγκόσμιο ταξικό πόλεμο. η μάσα είναι ότι τρως επειδή πεινάς. Η Ελλάδα ήτανε πάντα φτωχή χώρα και τώρα φτώχυνε δέκα φορές ακόμα πιο απότομα. Όλα στρέφονται ενάντια στους φτωχούς, δεν το βλέπετε ; Και δεν είδα πουθενά να ξεσηκωθήκανε οι φτωχοί και να προκαλέσανε αυτοί.

   Delete
 57. Από την άποψη δε των ηγεσιών, παρατηρείται το εξής αξιοσημείωτο. Αφενός δημιουργούν- έτσι τις κατηγορούν - μετανάστευση και αφετέρου ενορχηστρώνουν αρκετά προσεκτικά αντιμεταναστευτικές αντιδράσεις - η Ελλάδα του Σημίτη είναι ένα καλό παρειγμα- μέσω της προπαάνδας. Και στην πράξη, βομβαρδίζουν αβέρτα, και ταυτόχρονα στήνουν στρατόπεδα συκέντρωσης λαθρομεταναστών. Δεν σας φαίνεται ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα ;

  ReplyDelete
 58. ,,,,,"τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως μεταναστών θα μπορούν να μετατραπούν σε στρατόπεδα εργασίας, ώστε να «καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες».
  http://infognomonpolitics.blogspot.fr/2014/08/blog-post_542.html#more

  ReplyDelete
 59. Χάρη στον ιχώρ θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε μια γέφυρα με την επόμενη ανάρτηση. Το Ισραήλ και η Τουρκία είναι καθρέφτες της Ελλάδας, Η Ελλάδα είναι μια έννοια, μια υπόσταση, ένας τρόπος επικοινωνίας και ένα καθήκον. Το καθήκον είναι πρόβλημα διότι θες να το φτάσεις και δεν μπορείς. Αλλά δεν το φτάνεις διότι το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. Αν όμως το πνεύμα είναι ένα σώμα, εξίσου σαρξ με τη σάρκα, τότε το καθήκον δεν είναι κάτι κακό, διότι το πνεύμα σαν σώμα ελεύθερο πάει και το εκτελεί, χωρίς να κάνουμε τίποτα. το ζήτημα λοιπόν με τον Έλληνα δεν είναι το κορμί του, και τι το κάνει, αλλά το πνεύμα του, που το νομίζει για πνεύμα.

  ReplyDelete
 60. Εφόσον βρίσκεται αντιμέτωπος με εκατομμύρια πράγματα πού τού ζητάνε υποταγή, ο άνθρωπος υποχρεούται να διακιολογήσει στον εαυτό του την υποταγή αυτή. Αυτό λέγεται ιδεολογία. Ενδε χομένως τα ονόματα Ελλάδα και τουρκία να είναι συμβόλαια υποταγής.

  ReplyDelete