Aug 18, 2015

227 – Γιατί ἐκλογές; Ἕνα μάθημα πολιτικῆς ἐπιστήμης

227 – Γιατί ἐκλογές; Ἕνα μάθημα πολιτικῆς ἐπιστήμης

Στὸν ὁρίζοντα καὶ πάλι ἐκλογές. Καὶ πάλι ὁ κόσμος ἐγκλωβισμένος στὴν φυλακὴ τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐμμέσου δημοκρατίας, ὑποχρεωμένος νὰ ψηφίσῃ τὸ «ὀλιγώτερο κακό». Ὁ Τσίπρας ζητᾷ αὐτοδυναμία, ἀλλὰ γιὰ νὰ κάνῃ τί; Ὁ ὑπουργὸς τῆς Ἀστυνομίας τοῦ Τσίπρα, Γιάννης Πανούσης, τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς, ἔβαλε τὰ πράγματα στὴν θέση του: Τελικὰ ὁ Σύριζα τί θέλει; Ἐπανάσταση γιὰ ἐγκαθίδρυση Λαϊκῆς Δημοκρατίας, ἀμέσου δημοκρατίας, ἤ διαχείριση τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος μέσῳ ἐκλογῶν ἐμμέσου ἀστικῆς δημοκρατίας. Δηλαδή, ἐπανάσταση ἤ μεταρρύθμιση;

Μία εἰκόνα: Σὲ ἕνα δωμάτιο τοῦ ἀστικοῦ πολιτεύματος, τὴν Βουλή, εὑρίσκονται συνωστισμένα τὰ κόμματα. Ἐλπίζουν νὰ ἐξέλθουν στὸν ἐξώστη, μέσῳ ἐκλογῶν, γιὰ νὰ λουσθοῦν μὲ τὸ φῶς τῆς ἐξουσίας. Δηλώνουν ὅτι θέλουν νὰ φέρουν τὰ ἐπάνω κάτω καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ διαχειρισθοῦν τὸ ὑπάρχον σύστημα. Μόλις ἐπιτύχῃ ἕνα κόμμα νὰ ἐξέλθῃ στὸν ἐξώστη τὸ περιλαμβάνουν οἱ μεγάλες δυνάμεις καὶ οἱ μεγάλες τράπεζες, τὸ δένουν χειροπόδαρα καὶ τὸ ὑποχρεώνουν ἁπλῶς νὰ διαχειρισθῇ τὸ ὑπάρχον σύστημα. Αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὸν Σύριζα. Γιατί;

Διότι ὁ Σύριζα δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἐπαναστατικὸ κίνημα. Δύο καὶ μόνον δύο εἶναι τὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα: τὸ φασιστικὸ καὶ τὸ κομμουνιστικό, δηλαδὴ τὰ ἄκρα. Ἐὰν τὰ ἄκρα ἐξέλθουν στὸν ἐξώστη κατόπιν ἐκλογῶν, πρέπει ὑποχρεωτικά, γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὰ νύχια τοῦ κατεστημένου νὰ κάνουν τὸν τρελό, δηλαδὴ νὰ χρησιμοποιήσουν βία καὶ ἀνωμαλία. Ὁ Χίτλερ, στὶς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου 1932 εἶχε κερδίσει τὸ ἕνα τρίτο τῶν ψήφων καὶ εἶχε ἡττηθῆ στὶς προεδρικὲς ἀπὸ τὸν Χίντενμπουργκ. Οἱ ἀστοὶ ἐνόμισαν ὅτι κάνοντάς τον πρωθυπουργὸ στὶς 30 Ἰανουαρίου 1933, θὰ ἠδύναντο νὰ τὸν ἐκμεταλλευθοῦν καὶ νὰ τὸν ἐλέγξουν. Αὐτὸς ὅμως ἀπέδειξε τὴν ἐπαναστατικότητά του καταργῶντας ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα.

Μερικοὶ στὸν Σύριζα ἐπεκαλέσθησαν τὸ προηγούμενο τοῦ Λένιν ποὺ τὸν Μάρτιο τοῦ 1918 ὑπέγραψε στὴν πόλη τοῦ Μπρέστ-Λιτὸβσκ τὴν συμφωνία ποὺ ἄφηνε στοὺς Γερμανοαυστριακοὺς μεγάλα τμήματα τοῦ ῥωσικοῦ ἐδάφους. Ἀλλὰ ὁ Λένιν ἐσυνέχισε τὸν ἔνοπλο ἀγῶνα ἐπὶ τέσσερα χρόνια κατὰ τῆς λυσσαλέας ἐπεμβάσεως ὅλων τῶν καπιταλιστικῶν δυτικῶν Δυνάμεων καὶ τελικά, μὲ τὰ ὅπλα καὶ τὴν πίστη στὸν κομμουνισμὸ ἐξεδίωξε τοὺς Δυτικοὺς καὶ ἐπέτρεψε στὸν Στάλιν, τὸ 1945, νὰ ἐπανακτήσῃ μὲ τὰ ὅπλα ὅλα τὰ χαμένα ἐδάφη ἀπὸ τὴν Συνθήκη τοῦ Μπρέστ-Λιτόβσκ.

Ὅλοι οἱ ἐπαναστάτες δὲν ἀναγνωρίζουν τοὺς νόμους τοῦ καθεστῶτος ποὺ πολεμοῦν καὶ χρησιμοποιοῦν βία γιὰ νὰ τὸ κατεδαφίσουν. Ὁ Χριστὸς ἐδήλωνε ὅτι ὁ νόμος του τὸν ὁποῖον ἠκολούθουν οἱ ὀπαδοί του δὲν ἀνεγνώριζε τὸν νόμο τοῦ Καίσαρος καὶ ἀργότερα οἱ Χριστιανοὶ ἐχρησιμοποίησαν βία γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν μέχρι καὶ τὴν ὑποστήριξη ποὺ οἱ χριστιανοὶ ὁπλῖτες προσέφεραν στὸν Μέγα Κωνσταντῖνο γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῶν ἀντιπάλων του. Οὔτε ὁ Λένιν, οὔτε Χίτλερ, οὔτε ὁ Μουσσολίνι, οὔτε ὁ Μάο, οὔτε ὁ Κάστρο ἀνεγνώρισαν τὸ προηγούμενο καθεστώς, προσπαθῶντας ἁπλῶς νὰ τὸ μεταρρυθμίσουν. Δὲν ἐδέχθησαν νὰ διαπραγματευθοῦν καὶ τὸ κατεκρήμνισαν μὲ λουτρὸ αἵματος. Οὐδεὶς εἶναι ἐπαναστάτης ἐὰν δὲν χρησιμοποιήσῃ βία καὶ ὅπλα. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι συζητήσεις καφενείου συνταξιούχων.

Τὸ ΚΚΕ δὲν θέλει νὰ ἐξέλθῃ στὸν ἐξώστη μὴ ἔχοντας πλέον, ἀπὸ καιρὸ παραστρατιωτικὴ ὀργάνωση καὶ γνωρίζοντας ὅτι στὸν ἐξώστη θὰ εὑρεθῇ ὅπως καὶ ὁ Τσίπρας, στὸ ἔλεος τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ τῶν μεγάλων τραπεζῶν. Περιμένει μία ὁλικὴ καταστροφὴ τοῦ συστήματος, ἴσως μέσῳ ἐξωτερικοῦ πολέμου γιὰ νὰ ἐπιβληθῇ μὲ τὴν βία ὅπως στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γιατί λοιπὸν ὁ Τσίπρας ἐπιθυμεῖ ἐκλογές; Γιὰ νὰ κερδίσῃ αὐτοδυναμία καὶ νὰ κυβερνήσῃ σὰν τὸν Ἀνδρέα ὅσο γίνεται παραπάνω χρονικά. Οἱ ἀποσπασθέντες τῆς Ἀριστερῆς πλατφόρμας ἐὰν σχηματίσουν κόμμα θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐπαναλάβουν τὸ ἐγχείρημα τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ Σύριζα, διαιωνίζοντας τὸ ἀστικὸ καθεστώς. Ὅσο γιὰ τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ἐὰν προσπαθήσῃ  -κάτι σχεδὸν ἀδύνατον μὲ τοὺς ἀνεγκεφάλους Ἕλληνες- νὰ συσπειρώσῃ γύρω της τὰ δύο μοναδικὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα, τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τῶν κομμουνιστῶν, ἀκολουθῶντας τὴν συνταγή μου τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, καὶ χειρισθῇ τὸ συνταγματικὸ ὅπλο, βοηθουμένη ἀπὸ παραστρατιωτικὲς δυνάμεις, θὰ ἀναδειχθῇ πράγματι ὁ Κάστρο τοῦ Αἰγαίου. Ἡ ἀπαραίτητη διπλωματία δὲν εἶναι Μπρέστ-Λιτόβσκ. Νὰ ἐπιζητήσῃς τὴν βοήθεια τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν καὶ τῶν μικρομεσαίων ἐθνικῶν καπιταλιστῶν δὲν εἶναι Μπρέστ-Λιτόβσκ. Νὰ χρησιμοποιήσῃς τὸν νασερικὸ οὐδετερισμὸ μεταξὺ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, δὲν εἶναι προδοσία, ἐφ’ὅσον ὅμως ἐπιβληθῇς μέσῳ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἀμέσου δημοκρατίας δημοψηφισμάτων, λαοκρατίας,  ὅπλων, ἐπαναφορᾶς τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου, ἔξοδο ἀπὸ Εὐρώπη καὶ εὐρώ, βιαίας ἀπελάσεως ὅλων τῶν λαθρομεταναστῶν, κλείσιμο ὅλων τῶν καζινῶν, ἄμεσο βιαῖο ἄνοιγμα ἐπαγγελμάτων, ἄμεση βιαία συρρίκνωση δημοσίων ὑπαλλήλων, ἐνίσχυση ἰδιωτικῆς ἐπιχειρηματικότητος  τῶν μικρομεσαίων.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 18 Αὐγούστου 2015
1 comment:

  1. Εαν ευσταθει η αναλυση του Γιωργου Δελαστικ σε σχεση με τα μνημονια εχουμε την εξης συνταγη. Καθε κυβερνηση που υπογραφει και εφαρμοζει μνημονια καταρρεει, και μαζι της καταρρεει και το κομμα στο οποιο ανηκει. Και ειναι φυσικο αυτο, διοτι οι δανειακες συμβασεις και τα μνημονια, που ειναι εφαρμοστικο τους παραρτημα, καταλυουν νομοθετικα το ελληνικο αστικο κοινοβουλευτικο πολιτευμα. Δεν θα ειναι λοιπον συνεπεια κανενος επαναστατικου βολονταρισμου η πληρης καταρρευση του κοινοβουλευτισμου, στην περιπτωση μας. Οι ξενες δυναμεις, οι τραπεζες κ.λπ. εχουν αποφασισει την πτωση του κοινοβουλευτισμου, οπως ειχαν κανει και το 67, ασχετως αν περιμεναν πραξικοπημα των στρατηγων και τους βγηκε των συνταγματαρχων.

    Δεν ειμαστε προ Νασερισμου η Περονισμου (μια Αργεντινη καθηγητρια στο Παρισι μας ειπε οτι μονον ο Νασερισμος μπορει να συγκριθει στον Παλαιο Κοσμο με τον ποπυλιστικο Περονισμο). Ειμαστε μαλλον προ μιας μορφης Πινοσετισμου η αντιστοιχων καταστασεων, που κυοφορουνται αργα. Δεν υπαρχουν λεφτα για να στηριξουν ενα ποπουλιστικο πανηγυρι.

    Ο ΣΥΡΙΖΑ ειναι το τελευταιο κοινοβουλευτικο τριτο. Μετα απο αυτον, δεν σωζεται ο κοινοβουλευτισμος ουτε με σφαιρες ουτε με λουλουδια. Γι αυτο και το θνησιγενες κομμα ΣΥΡΙΖΑ εχει ανελθει στην εξουσια με μοναδικο στοχο να παρατεινει οσο περισσοτερο γινεται τον επιθανατιο ρογχο του κοινοβουλευτισμου. Επρεπε να βρεθει ενα κομμα με σταλινικα ενστικτα, αντικοινοβουλευτικη συνειδηση και αρκουντως χαωδες ωστε η διαλυση του αστικου κρατους να γινει με τον ομαλοτερο δυνατο τροπο, δηλαδη χωρις πραξικοπημα απο τα κατω.

    Στο μεταξυ, το λουμπεν στοιχειο προετοιμαζεται, διοτι οποια και να ειναι η διαδοχος κατασταση θα το χρειαστει στην πρωτη γραμμη.

    ReplyDelete