Dec 20, 2014

165 – ΚΚΕ, ἡ σοφὴ κουκουβάγια

165 – ΚΚΕ, ἡ σοφὴ κουκουβάγια

Ἡ Ἱστορία ἔχει τὴν λογική της ποὺ ἡ λογικὴ ἀγνοεῖ» λέγει ὁ Γάλλος (lHistoire a ses raisons que la raison ignore). Ἀπὸ αὐτὴν τὴν λογικὴ προέρχονται τρία τινά:

1 - Ἡ Ἱστορία ἀνανεώνεται μὲ κάθε γενεά ( παραδοσιακὰ 30 χρόνια, σήμερα μὲ τὴν ἐπιμήκυνση τῆς ζωῆς, 40 χρόνια). Αὐτὸ διότι ὁ σαραντάρης ἐγεννήθη τὴν ἐποχὴ τῆς πτώσεως ἑνὸς καθεστῶτος καὶ συνεπῶς δὲν ἔζησε τὰ ἀρνητικά του. Ἐὰν αὐτὸ τὸ καθεστὼς εἶχε δυναμική, θὰ ἐπανέλθη στὴν ἐπιφάνεια μετὰ ἀπὸ μία γενεά. Π.χ. τὸ 1815, ὁ Βοναπαρτισμὸς καταποντίζεται. Τὸ 1848, τὸ σύνθημα στὴν Γαλλία εἶναι: ποῦ εἶσαι Βοναπάρτη; Τὸ 1973, ὁ Παπαδοπουλισμὸς καταποντίζεται. Τὸ 2014, τὸ σύνθημα στὴν Ἑλλάδα εἶναι: ποῦ εἶσαι Παπαδόπουλε;

2 - Ἡ Ἱστορία ἀναδεικνύει μία βασικὴ σκέψη, τὴν ὀρθότητα τῆς ὁποίας τὴν καθοδηγεῖ γιὰ χιλιάδες χρόνια. Ἔτσι, μέσῳ τῆς διαλεκτικῆς, ὁ πλατωνισμὸς ἐπιβιώνει σήμερα μετὰ ἀπὸ δύο χιλιετηρίδες. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Πλάτωνος, ὅπως ὁ Ἀριστοτέλης, ὑπῆρξαν μαθητές του καὶ συνεχιστές του, μέσῳ τῆς διαλεκτικῆς. Ὁ Πλάτων Β΄ ὑπῆρξε, μετὰ ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια ὁ Μάρξ, μέσῳ τῆς διαλεκτικῆς. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐχθροί του, ὡς ἀντικομμουνιστές, ὅπως οἱ διανοούμενοι τοῦ φιλελευθερισμοῦ (βλέπε στὶς ΗΠΑ) ἤ οἱ διανούμενοι τοῦ φασισμοῦ (στὸν Μεσοπόλεμο) ἠκολούθησαν τὸν Μάρξ. Ἴσως μετὰ ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια μαρξισμοῦ ἐμφανισθῇ ὁ Πλάτων Γ΄. Μόνον οἱ ἀνεγκέφαλοι δηλώνουν πὼς ὁ Μὰρξ ἔχει δῆθεν ξεπερασθῆ, ὅπως στὶς ἀρχὲς τοῦ χριστιανισμοῦ ἐλέγετο ὅτι ὁ Πλατωνισμὸς εἶχε δῆθεν ξεπερασθῆ.

3 – Ἡ ἰδεολικὴ βάση τοῦ ΚΚΕ εἶναι ὀρθὴ ἐπειδὴ εἶναι σταθερὰ μαρξιστική, ἀπὸ ἱδρύσεως του. Κανένα ἄλλο κόμμα δὲν ἔχει ὀρθὴ ἰδεολογικὴ βάση διότι, ἄν καὶ ἐπηρεάσθη ἀνομολογήτως ἀπὸ τὸν μαρξισμό, δὲν τὸν ἀκολουθεῖ. Ἡ τήρηση τῶν βασικῶν ἀρχῶν τοῦ μαρξισμοῦ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀναλύῃ πάντα σωστὰ τὴν πολιτικὴ κατάσταση.

Ἐντύπωση προκαλεῖ στὸν ἀγνοοῦντα τὰ παραπάνω, ἡ σωστὴ ἀνάλυση τοῦ ΚΚΕ τῆς ἑλληνικῆς κρίσεως ἀπὸ τὸ 2009, εἰδικὰ ὅσον ἀφορᾷ τὴν διολίσθηση τοῦ Σύριζα πρὸς τὴν σοσιαλδημοκρατία, ὡς δεκανίκι τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος. Ἐπίσης ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀποκατάσταση τῆς μαρξιστικῆς ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὸ 1991, ἀπὸ τὴν Ἀλέκα Παπαρήγα, τὴν ἐπάνοδο στὸν σταλινισμὸ καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ζαχαριάδη μετὰ ἀπὸ τὴν μακρὰ περίοδο διολισθήσεως τοῦ διεθνοῦς κομμουνιστικοῦ κίνηματος ἀπὸ τὸν Χρουστσὼβ στὸν Γκορμπατσώβ.

Σήμερα, ἐνώπιον τοῦ τέλους τῆς σαραντάχρονης Μεταπολιτεύσεως καὶ τῆς προοπτικῆς ἐπιβολῆς Πινοσετισμοῦ ἤ καὶ ἐπανόδου τῆς Μοναρχίας στὴν Ἑλλάδα, ὁ κόσμος διερωτᾶται γιατί τὸ ΚΚΕ κομίζει γλαῦκα εἰς Ἀθήνας. Πράγματι, στὶς 28 Αὐγούστου 1834, ὁ βασιλεὺς Ὄθων ἀναχωρῶντας ἀπὸ τὸ Ναύπλιο καὶ κάνοντας τὴν ἐπίσημη εἴσοδό του στὴν Ἀθήνα ὡς νέα πρωτεύουσα τοῦ κρατιδίου, κρατῶντας μία ζωντανὴ κουκουβάγια ὡς σύμβολο τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν προκάλεσες τὸν γέλωτα τῶν Ἀθηναίων, ἐφ’ὅσον ἐκόμιζε γλαῦκα εἰς Ἀθήνας, δηλαδὴ τὸ αὐτονόητο.

Ἔτσι καὶ μὲ τὸ ΚΚΕ. Ποῖος βαθιὰ σκεπτόμενος διανοούμενος δὲν ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ θέση τοῦ ΚΚΕ εἶναι αὐτὴ τῆς σοφῆς κουκουβάγιας. Ἀκόμη καὶ ὁ σόφρων καθηγητὴς Ξενοφῶν Ζολῶτας, πρωθυπουργὸς τὸ 1990, ἀνεγνώριζε ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ μετριοπαθὴς στάση τοῦ Χαριλάου Φλωράκη ἦταν πιὸ σωστὴ ἀπὸ αὐτὴν τῶν δύο ἀντιμαχομένων ὁμάδων τοῦ ἀστικοῦ κράτους, τῶν Μητσοτάκη καὶ Παπανδρέου.

Ὁ κόσμος βεβαίως ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβῃ γιατί ἡ σοφὴ κομμουνιστικὴ κουκουβάγια παραμένει ἀκίνητη έπάνω στὸ κλαδί της καὶ δὲ ἐπιτίθεται, βάζοντας σὲ πράξη τὸ ὡραῖο σύνθημα τῆς Παπαρήγας τῆς ῥήξεως καὶ ἀνατροπῆς. Τὸ μέλλον θὰ ἀποδείξῃ ἐὰν ἡ σημερινὴ ἀκινησία τοῦ ΚΚΕ ἦταν δικαιολογημένη.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 20 Δεκεμβρίου 2014   

125 comments:

 1. Τό νά λέει τό ΚΚΕ ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ διολίσθησε στήν σοσιαλδημοκρατία δέν ἀποτελεῖ πολιτική ἀνάλυση, ἀλλά προφανῆ διαπίστωση ἀκόμα καί στούς πολιτικά ἀναλφάβητους.

  Ἡ ἑλλαδική πολιτική πραγματικότητα δέν μπορεῖ νά ἀναλυθῆ μέ ὅρους ὅπως καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός, φασισμός κ.λπ, οἱ δέ μαρξιστικοί ὅροι ἐφαρμόζονται σέ καπιταλιστικές κοινωνίες καί ὄχι σέ κοτέτσια... Κάτι ἤξερε ὁ Μάρξ ὅταν ἀπεκάλεσε τά Βαλκάνια ὡς ἐθνικά σκύβαλα. Ἀμφιβάλλω ἄν τό ΚΚΕ ἐπεξεργάστηκε νοητικά τό λεχθέν ὑπό τοῦ Μάρξ, ἀμφιβάλλω ἄν ἀντιλαμβάνεται καί ἐκτιμᾶ σωστά τό γεγονός ὅτι στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει ἐργατική τάξη, ὅτι τό ἴδιο τό ΚΚΕ εἶναι δημιούργημα τῶν μικρασιατῶν προσφύγων, ἀνθρώπων κατατρεγμένων καί ξεριζωμένων ἀλλά ὄχι κοινωνικά συνειδητοποιημένων. Δυστυχῶς τό ΚΚΕ δέν συμβάλλει στήν συνειδητοποίηση τοῦ λαοῦ καί σέ κοινωνικές διεκδικήσεις, ἀλλά μέ τήν στάση του ὁ λαός παραμένει διαρκῶς ἕνας κοινωνικός ἐπαίτης. Καί γιά νά μήν παρεξηγηθῶ, δέν ἐννοῶ νά πάρει ὁ λαός τά ὅπλα - εἴδαμε πῶς τά κατάφερε τό ΚΚΕ καί στόν ἐμφύλιο...- ἀλλά τό ΚΚΕ ὀφείλει νά ἀνεβάσει τόν λαό πνευματικά καί ὄχι νά νομίζει ὅτι ἅμα ὁ ζητιάνος κοιμᾶται μέ τό ΚΕΦΑΛΑΙΟ τοῦ Μάρξ στό προσκέφαλο θά ξυπνήσει μαρξιστής. Ἡ ἰδεολογική στασιμότητα κατά μεγάλο βαθμό ὀφείλεται στήν ἀδράνεια τοῦ ΚΚΕ. Τό δυστύχημα εἶναι ὅτι ἡ δεξιά πού εἶναι συνυπεύθυνη ἐπωφελεῖται ἀπό αὐτή τήν στασιμότητα ἐνῷ τό ΚΚΕ παραμένει στό περιθώριο...Μπορεῖ νά μᾶς ἀναλύση πολιτικά τό ΚΚΕ γιατί παραμένει στό περιθώριο; Ἄς ἀφήσει γιά λίγο τήν κριτική πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ...

  Ἡ δέ στάση τοῦ ΚΚΕ τήν περίοδο τοῦ 1989-1990 ἦταν ἕνα μεγάλο ρεζιλίκι. Ἡ ἐπιλογή συνεργασίας μέ τήν ΝΔ μέ σκοπό τήν περιβόητη κάθαρση εἶναι ἀπό τίς μελανότερές του στιγμές. Τότε τό ΚΚΕ "ξέχασε" ὅτι ὁ καπιταλισμός ὁ ἴδιος εἶναι ἡ διαφθορά γιατί προσέβλεπε στίς ψήφους τοῦ ΠΑΣΟΚ. Τό θυμήθηκε σήμερα ξανά ...Ποιός ἐπωφελεῖται σήμερα ἀπό τίς ἐπικλήσεις τοῦ διεφθαρμένου καπιταλισμοῦ; Ἡ ἀνύπαρκτη ἐργατική τάξη καί τό ἐξ ἴσου ἀνύπαρκτο λαϊκό κίνημα, ἤ μήπως τό διεφθαρμένο ἑλλαδικό - καί ὄχι καπιταλιστικό - καθεστώς; Ἄν ὅλα αὐτά δέν εἶναι γιά γέλια εἶναι σίγουρα γιά κλάματα...

  Τό ΚΚΕ δέν εἶναι σοφή κουκουβάγια ἀλλά βαλσαμωμένη κουκουβάγια. Γι αὐτό εἶναι ἀκίνητη πάνω στό κλαδί της. Ἄν ἦταν σοφή πραγματικά θά μίλαγε, θά ἐκινεῖτο δέν θά ροχάλιζε. Ἀποτελεῖ κατάντια νά παίρνει λιγώτερο ποσοστό ἀπό τό κατασκευασμένο κόμμα τῆς δημοσιογραφικῆς πόρνης ( ΠΟΤΑΜΙ). Ἄν τό ΚΚΕ δέν θέλει νά περιορίζεται στίς ἐπιφανειακές ἀναλύσεις περί σοσιαλδημοκρατικοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί θέλει νά προσφέρει στήν κοινωνία, τότε ὀφείλει νά ἀποσυρθῆ ἀπό τό κοινοβούλιο καί νά ξαναδιαβάσει τόν Μάρξ γιά τήν θεωρία, καί κυρίως τόν Λένιν γιά τήν τακτική. Ἀπό συνθήματα ρήξης καί ἀνατροπής χορτάσαμε...Ποτέ ὁ Λένιν δέν θά ἐξομοίωνε ΣΥΡΙΖΑ καί Σαμαροβενιζελισμό, στηρίζοντας ἔτσι τήν Ε.Ε. πού τόσο τό ΚΚΕ "κατακρίνει". Οὔτε θά ροχάλιζε μαρξιστικά...

  Τό σημερινό ΚΚΕ δέν τιμᾶ τήν 'τραγική καί ἡρωϊκή ἱστορία του. Τά στερνά τιμοῦν τά πρῶτα...

  ReplyDelete
 2. Ἐποικοδομητικὸς ὁ διάλογος μὲ τὸν Ζαρατοῦστρα μεταξὺ τῆς σοφῆς κουκουβάγιας καὶ τῆς βαλσαμωμένης κουκουβάγιας. Παρὰ ταῦτα ἐγὼ ἐμμένω στὴν θέση μου. Ἐνδιαφέρον θὰ ἦτο τρίτος σχολιαστὴς νὰ ἐπέμβη στὴν συζήτηση ἀλλὰ ὄχι μὲ ὕβρεις ὅπως αὐτὸ συνηθίζεται στὴν ἑλληνικὴ πιάτσα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Για να πω την αληθεια, δεν εχω ακουσει και πολλες σοφιες απο το ΚΚΕ, αλλα μπροστα σ αυτα που εχω ακουσει απο τους υπολοιπους ειναι στ αληθεια οαση λογικης.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ με το αριστερο χερι ριχνει μολοτοφ και με το αριστερο κανει χαιρετουρες στους εκπροσωπους των τραπεζιτων.
  Ο τριτος δρομος προς τον σοσιαλισμο του ΠΑΣΟΚ κατεληξε στο οραμα της παγκοσμιας διακυβερνησης και μαλιστα απο φιλελευθερους.
  Οι εθνικοφρονες δεξιοι με μεγαλη ανεση περασαν στον φιλελευθερισμο.
  Ολοι αυτοι χωρις καν να αλλαξουν καταστατικο στα κομματα τους την μια μερα ελεγαν αυγα και την αλλη καλαθια.
  Με τετοιο ανταγωνισμο δεν ειναι παραξενο που η Παπαρηγα φανταζει οαση σταθεροτητας και λογικης.
  Δεν ξερω αν προκειται για κουκουβαγια η μπουφο, αλλα οι λογοι που το ΚΚΕ, καθεται στο κλαδι του νομιζω ειναι δυο.
  Ο ενας ειναι οτι στο κλαδι καλοπερναει. Ξεκοκκαλιζουν ανενοχλητοι μισθους, χρηματοδοτησεις και πασης φυσεως παροχες απο αξιωματα σε βουλη και δημους, ενω εχουν και μια αξιοζηλευτη κοινωνικη θεση.
  Ο δευτερος λογος ειναι οτι αν αρχισει τις φασαριες θα τα χασει ολα αυτα για το τιποτε.
  Οσες σοφιες κι αν πεις σημερα, αυτο που θα ακουσει ο κοσμος ειναι οτι θελει ο Μπομπολας και ο Αλαφουζος και αν κανεις και σαματα χωρις την αδεια τους το πιθανοτερο ειναι οτι θα βρεθεις φυλακη.
  Για να αλλαξει αυτο το συστημα, αλλαζει μονο με δραστικες μεθοδους και δεν τους βλεπω να εχουν ουτε την ορεξη ουτε την θεληση για τετοια..
  Αν και η παρατηρηση του κ. Κιτσικη για την επιστροφη των πολιτευματων καθε γενια εχει λογικη και φαινεται οτι μερικως,υποστηριζεται και απο την ιστορια, δεν νομιζω οτι το ΚΚΕ η ο Μαρξισμος θα επανελθει.
  Οι συνθηκες εχουν αλλαξει και πια δεν εξυπηρετει αυτους που καποτε τον επεβαλλαν.
  Εφοσον δεν εξυπηρετει κατα την γνωμη μου ουτε και καποιες αναγκες των λαων, δεν εχει κανεναν λογο υπαρξης παρα μονο σαν αλλοθι για κατι αμερικανοκουμουνστες τυπου ΣΥΡΙΖΑ που σπρωχνουν προς την "σωστη κατευθυνση".

  ReplyDelete
 4. Ἡ ἀπελπιστική ἀδράνεια τοῦ ΚΚΕ δυστυχῶς συνεισφέρει στήν προσέλκυση ἐπαναστικῶν πνευμάτων σέ αὐτό ποὺ αὐτοαποκαλεῖται πατριωτισμός: πρακτικές οἱ ὁποῖες καθιστοῦν μικροομάδες ἀνθρώπων ἐξαρτημένες ἀπό τήν τοπική μαφία γιά τόν βιοπορισμό τους.

  ReplyDelete
 5. Η πατριδα ειναι ο φυσικος χωρος του ανθρωπου οπως το κοπαδι για τα βοδια και η αγελη για τους λυκους.
  Το οτι πολλοι μπορει να κανουν τους πατριωτες χωρις να ειναι δεν ειναι λογος για να αποριπτουμε τον πατριωτισμο.
  Πολλοι δηλωνουν και κουμουνιστες και χριστιανοι και δημοκρατες χωρις να ειναι τιποτε απο αυτα.
  Για να δηλωνεις ομως πατριωτης θα πρεπει κατ αρχην να πας φανταρος και αν χρειαστει να πολεμησεις για την πατριδα. Πρεπει να δινεις την περιουσια σου στην πατριδα και οχι να πλουτιζεις εσυ ενω αυτη φτωχαινει. Πρεπει σε καθε σου ενεργεια να δειχνεις την τιμιοτητα σου και σε καθε σου αποφαση να αποδεικνυεις το ενδιαφερον σου για τους συμπολιτες σου και ολα αυτα να τα δειχνεις στον στενο κυκλο της πατριδας σου.
  Αντιθετα αν δηλωνεις διεθνιστης δεν χρειαζεται τιποτε απο αυτα. Μπορεις να αποφυγεις την στρατευση και τον πολεμο λογω της ιδεολογιας σου. Μπορεις να τα παιρνεις απο ξενους για να υποστηριζεις θεσεις διεθνιστικες. Μπορεις να αδιαφορεις για το δραμα των συμπολιτων σου εκμεταλλευομενος το δραμα των λαθρομεταναστων καλυπτομενος πισω απο τον διεθνισμο και για ολα αυτα που οι συμπολιτες σου θα σε κατηγορουσαν, να προβαλεις σαν δικαιολογια οτι εσυ δινεις λογο στην ανθρωποτητα που ετσι κι αλλιως δεν μπορει να σε κρινει γιατι ουτε καν σε ξερει.
  Επομενως οι διεθνιστες ειναι πολυ ευκολοτερο να κοροιδευουν τον κοσμο απο οτι οι εθνικιστες.
  Αν δεν θελεις να εξαρτασαι απο μια τοπικη μαφια η λυση δεν ειναι να εξαρτασαι απο μια διεθνη.
  Την τοπικη μαφια μπορει εστω και δυσκολα να την ελεγχεις και ειναι υποχρεωμενη να κανει κατι για να σου αποδειξει οτι ενδιαφερεται για σενα γιατι χωρις εσενα δεν μπορει να επιβιωση ουτε αυτη.
  Η διεθνης μαφια δεν μπορει να ελεγχθει και το μονο που χρειαζεται να κανει ειναι να φτιαξει ενα μισθοφορικο στρατο. Αυτος οχι μονο μπορει να υποκαταστησει τον εθνικο στρατο στην υπερασπιση της απο εξωτερικους εχθρους αλλα και να στραφει και εναντιον του λαου αν ποτε τολμησει να διεκδικησει δικαιωματα.
  Κοντολογις δεν υπαρχουν πολλοι δρομοι να ακολουθησεις αλλα μονο δυο.
  Η ο καθε λαος εχει την πατριδα του, η ακολουθεις τον δρομο των αυτοκρατοριων.
  Η αυτοκρατοριες εχουν ΠΑΝΤΑ αυτοκρατορα εστω κι αν ονομαζεται Σταλιν η Μαο και οποιος τις επιλεγει θα πρεπει να σταματησει να μιλαει για δημοκρατια και λαικες εντολες.
  Εκατομμυρια ανθρωποι εχουν πεθανει για να μην γινουν οι πατριδες τους επαρχιες μιας αυτοκρατοριας. Σημερα καποιοι τρεχουν να γινουν δουλοι και θεωρουν απειλη το να μη σε δεχτει η αυτοκρατορια σαν επαρχια της.
  Θα ηθελα επιτελους καποιος να με πληροφορησει κι εμενα. Τι ακριβως ζητανε οσοι δεν ειναι εθνικιστες;
  Μεχρι στιγμης απαντηση δεν εχω παρει απο κανεναν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Πρεπει να δινεις την περιουσια σου στην πατριδα και οχι να πλουτιζεις εσυ ενω αυτη φτωχαινει"

   Ρε φίλε τι μας λες τώρα;Εσύ δηλαδή δίνεις την περιουσία σου στην Ελλάδα;
   Όταν κάνεις τη διαθήκη σου , δείξ΄τη μας.

   Κι αν είναι έτσι όπως τα λες , τότε γιατί γκρινιάζετε συνέχεια για το κακό μνημόνιο που μας πήρε τα λεφτά;Αφού υποστηρίζεις ότι δε πρέπει να πλουτίζει ο πατριώτης και να φτωχαίνει η πατρίδα , άρα μια χαρά σούπερ είναι το μνημόνιο και οι φόροι.Χαίρομαι που είσαι κι εσύ μνημονιακός.

   Μια σοβαρή επιχειρηματολογία δε μπορείτε να αναπτύξετε;

   Μόνο να κοροιδευόμαστε μεταξύ μας θέλετε.Και στη τελική , ναι καλύτεροι είναι οι διεθνιστές που επιθυμούν ειρήνη παρά οι πατριώτες που επιθυμούν πόλεμο και τέτοιου τύπου στρατογκαβλιές(σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά σου).

   Delete
  2. "Για να δηλωνεις ομως πατριωτης θα πρεπει κατ αρχην να πας φανταρος και αν χρειαστει να πολεμησεις για την πατριδα."

   Ωραίο τσιτάτο.Άρα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει κανείς πατριώτης στην Ελλάδα , αφού δεν είχαμε πόλεμο στην Ελλάδα , έτσι ώστε να πολεμήσει κανείς για την πατρίδα.Οι πατριώτες χάθηκαν γύρω στο 45'.

   Delete
  3. "Θα ηθελα επιτελους καποιος να με πληροφορησει κι εμενα. Τι ακριβως ζητανε οσοι δεν ειναι εθνικιστες; "

   Πολιτισμό.Δηλαδή , ούτε καταλήψεις σε πανεπιστήμια για να πίνουν τα ζώα χασίς , ούτε πονγκρόμ σε λαικές αγορές από ναζί μαχαιροβγάλτες δολοφόνους , ούτε βόμβες από αναρχικούς σε κτίρια , ούτε λαθρεμπόριο λαθρομεταναστών , ούτε εμπόριο ναρκωτικών λαθρομετανατστών και ντόπιων , ούτε φορολογικές απατεωνιές , ούτε χουλιγκανικές οπαδικές γηπεδικές αναρχικές συμπεριφορές.

   Ο καθένας να γνωρίζει το ρόλο του και τη σχετική πάντα ελευθερία του.

   Ζητάω πολλά;

   Delete
  4. Όχι ακραίαες συμπεριφορές δηλαδή με λίγα λόγια.Απλά.

   Delete
  5. Και ούτε πορείες από ψευτοεπαναστάτες αριστερούς ώστε να δημιουργείται συνεχώς κυκλοφοριακό κομφούζιο και να κλείνουν οι δρόμοι , χάνωντας πολύς κόσμος τις δουλειές του.

   Delete
 6. Γιῶργο Γιᾶγκο γράφεις: "Για να δηλωνεις ομως πατριωτης θα πρεπει κατ αρχην να πας φανταρος και αν χρειαστει να πολεμησεις για την πατριδα. Πρεπει να δινεις την περιουσια σου στην πατριδα και οχι να πλουτιζεις εσυ ενω αυτη φτωχαινει".

  Σοῦ δίδω δύο παραδείγματα: 1 - Τὸ 1914-1918: στὸ ὄνομα τοῦ πατριωτισμοῦ, σφαγιάζεται στὰ χαρακώματα ἡ πεμπτουσία τῆς εὐρωπαϊκῆς νεολαίας γιὰ νὰ πλουτίσουν οἱ τραπεζῖτες. 2 - 1941-1945: Ο μεγάλος πατριωτικὸς πόλεμος τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τοῦ Στάλιν σφαγιάζει τὸ ἄνθος τῆς σοβιετικῆς νεολαίας ἀλλὰ σώζεται ἡ σοβιετικὴ πατρίδα ἀπὸ τὰ νύχια τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν.

  Σήμερα οἱ διεθνεῖς τραπεζῖτες ποὺ κατευθύνουν τὶς ΗΠΑ ἐτοιμάζονται πυρετωδῶς νὰ προκαλέσουν πυρηνικὸ πλανητικὸ πόλεμο γιὰ νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὴν κρίση ὅλο καὶ πιὸ πλούσιοι. Συμπέρασμα: Ἡ εὐρωπαϊκὴ νεολαία ἔχει πλέον τὴν ἀτράνταχτη ἀπόδειξη ὅτι χρησιμοποιεῖται, κατὰ τὴν γαλλικὴ ἔκφραση, ὡς "σάρκα κανονιοῦ" γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ καπιταλισμοῦ. Προσοχὴ λοιπὸν γιὰ ποῖον θὰ θυσιάσῃς τὴν σάρκα σου: Apollinaire, Péguy,Psichari, τὸ ἄνθος τῶν ποιητῶν καὶ διανοουμένων Γάλλων ποὺ ἐχάθησαν τὸ 1914-18 στὰ χαρακώματα τοῦ ἐθνικισμοῦ, βοοῦν ἀπὸ τὸν τάφο: Φθάνει πιὰ ἡ κοροϊδία τοῦ πατριωτισμοῦ. Θάνατος στὰ κοράκια τοῦ καπιταλισμοῦ!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Ἐάν μοῦ ἐπιτρέπετε νά προσθέσω, καθώς τό κεφάλαιο στερεῖται ἐθνικότητος τό ἀντικαπιταλιστικό κίνημα δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐθνικιστικό. Δέν ὑπάρχει τίποτα νά ἐλπίζουμε ἀπό στρατευμένους δεξιούς ἤ ἀριστερούς "ὑπηρέτες" τοῦ φιλελευθέρου ἤ τοῦ σοβιετικοῦ τύπου καπιταλισμοῦ ἔτοιμους νά ὑποστηρίξουν τόν Genghis Khan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και πως θα πέσει το κεφάλιαο φίλε μου;Με τις πορείες ή με το κάψιμο κάδων και τις ληστείες τραπεζών με καλάσνικοφ;

   (εδώ θά΄χει γέλιο τώρα)

   Delete
  2. Είναι ρητορικό το ερώτημά μου βεβαίως.Γιατί η απάντηση είναιθ πολύ απλή.

   Το κεφάλαιο θα πέσει μόνο όταν απαρνηθεί η ίδια η αθρωπότητα το χρήμα ή αλλιώς το νόμισμα(το νομιζόμενο ότι έχει αξία δηλαδή) ως μέσο ανταλλαγής και προσφοράς προιόντων και αξιωμάτων.

   Μπορεί αυτό να γίνει κατανοητό στους κομμουνιστές;ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.

   Γιατί η ίδια η ιδεολογία σας ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ.

   Δηλαδή εσείς με λίγα λόγια δε θέλετε να λύσετε το πρόβλημα στη ρίζα του , αλλά να αλλάξετε τις συνθήκες παραγωγής και προσφοράς , ώστε να κάνετε μια "προσωρινή εγχείριση".Το πρόβλημα όμως έτσι θα εμφανίζεται και θα ξαναεμφανίζεται διαρκώς μπροστά στην ανθρωπότητα.

   Delete
 8. Παλι κανενας δεν μου απαντησε. Αν δεν θελουμε ενα εθνικο κρατος, τι θελουμε;
  Η μονη απαντηση που μπορω να σκεφτω ειναι οτι θελουμε μια πολυεθνικη αυτοκατορια.
  Αλλα κ. Κιτσικη για την δημιουργια τετοιων αυτοκρατοριων χαθηκε το ανθος της Γαλλικης και οχι μονο νεολαιας. Οσο ο καθενας θελει να εχει ενα κρατος οπου ζει αυτος και οι ομοφυλοι του δεν θελει να κατακτησει κανεναν.
  Εγω θα εβαζα στο ιδιο καζανι και την περιπτωση της Σοβιετικης αντιστασης μια και ο Σταλιν και οι Ρωσσοι ειχαν καταπιει ολοκληρα εθνη τα οποια πιο πολυ μισουσαν τους Ρωσσους παρα τους Γερμανους. Εκτος απο τους Ρωσσους επομενως οι υπολοιποι σκοτωνοντουσαν για να εχουν το δικαιωμα να ειναι δουλοι των Ρωσσων, αν και σε τετοια κρατη το ιδιο δουλοι με τους κατεκτημενους ειναι και οι κατακτητες. Οι μονοι κερδισμενοι ειναι οι ολιγαρχιες που τα διοικουν.
  Εθνικος πολεμος ηταν αυτος που αναγκαστηκε να δωσει ο Ελληνικος λαος το 1940 για να κρατησει την ελευθερια του. Ο Εθνικιστης Μεταξας ουτε εστειλε με ευκολια τροφη κανονιων στο μετωπο, καταπινωντας ακομη και τον τροπιλλισμο της Ελλης για να αποφυγει την συγκρουση, ουτε ομως δεχτηκε να παραδωσει την Ελλαδα αμαχητι.
  Στο θανατος στα κορακια του καπιταλισμου θα συμφωνησω μαζι σας , αλλα τι σχεση εχουν αυτα με τον πατριωτισμο;
  Οι παγκοσμιοι τραπεζιτες και οι παγκοσμιοι οργανισμοι που ελεγχονται απο αυτους δεν ωφελούνται απο τον πατριωτισμο, εστω και τον ψευτικο. Ωφελούνται απο το διεθνισμο που μεταφερει την εξουσια σε κεντρα ελεγχου μακρυα απο τους λαους, κανοντας την ετσι κι αλλιως δυσκολη υποθεση του ελεγχου της, κυριολεκτικα αδυνατη. Γι αυτο και η "σοφη κουκουβαγια" παραμενει ανενοχλητη και σεβαστη απ ολους, οσο δεν διεκδικει την εξουσια, ενω οι εθνικιστες θεωρουνται μιασματα.
  Αυτη ειναι και η απαντηση μου στον Δαιμονα που αν καταλαβα καλα υποστηριζει οτι το διεθνες κεφαλαιο μπορει να κυπηθει μονο απο καποιο ανικαπιταλιστικο κινημα.
  Η αληθεια μαλλον ειναι οτι το διεθνες αντικαπιταλιστικο κινημα υπαρχει και δρα με χρηματα απο τους καπιταλιστες.
  Ειναι αδυνατον για τους λαους να οργανωθουν σε τετοιο επιπεδο. Αντιθετα ειναι πολυ ευκολωτερο ο καθενας στον τοπο του να γινει παραδειγμα για τους υπολοιπους, οπως η Ισλανδια, η Αργεντινη η ο Ισημερινος, αλλα και τα εθνικα κρατη που εμειναν εκτος παγκοσμιοποιησης.

  ReplyDelete
 9. Εκτος φασεως παλι ο Ενοχος. Ρωταω αν θελουμε εθνικο κρατος και αν οχι τι κρατος θελουμε και μου περιγραφει πως πρεπει να λειτουργει ενα κρατος. Η περιγραφη μου θυμισε τα νιατα μου. Τετοιο κρατος ειχαμε στην χουντα. Πως απανταει ομως στο ερωτημα μου;
  Λεω οτι οσοι λενε οτι ειναι πατριωτες πρεπει να κανουν θυσιες για την πατριδα στην αναγκη της και οχι να πλουτιζουν εις βαρος της και μου λεει να δωσω την περιουσια μου. Εγω εχω αποφασισει οτι θα δωσω και την ζωη μου αν χρειαστει αλλα το θεμα που εβαλα δεν ηταν αυτο. Ηταν οτι αν θελεις να δειχνεις εστω και στα ψεματα πατριωτης ειναι μερικα πραγματα που δεν μπορεις να αποφυγεις, ενω για να δειχνεις αριστερος διεθνιστης δεν χρειαζεται τιποτε δυσκολο και επομενως οποιος θελει να κοροιδευει τον κοσμο θα διαλεξει μαλλον να το κανει σαν αριστερος παρα σαν εθνικιστης.
  Κατα τα αλλα εχω δηλωσει ασρκετες φορες οτι ακολουθω τον Πλατωνα και τον Αριστοτελη που πιστευουν οτι τα πολιτευματα που ενδιαφερονται για τα συμφεροντα του ενος, των λιγων, η και των πολλων δεν ειναι καν πολιτευματα αλλα στασιασμοι. Τα πολιτευματα ενδιαφερονται για τα συμφεροντα ολων και για αποδιδεται στον καθενα κατα την αξια του αλλα και για να αποφευγονται οι ταραχες.
  Τελος αν θελεις τοσο να εφαρμοζονται οι νομοι να σταματησεις να συκοφαντεις τους χρυσαυγιτες για πογκρομ στις λαικες, γιατι το δικαστηριο τους αθωωσε.
  Για τα υπολοιπα δεν εχουν γινει ακομα δικες και υπαρχει το τεκμηριο της αθωωτητας που πρεπει ενας νομοταγης ανθρωπος να σεβεται και για τον κατα ποσο ειναι ναζι εφ οσον δεν ξερεις τι ειναι ο ναζισμος δεν εισαι και ο καταλληλος να κρινει ουτε αν ειναι ναζι ουτε αν κανουν καλα να ειναι η να μην ειναι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτά που κάνετε στους πακιστανούς και στις λαικές αγορές είναι ο ναζισμός.Εγώ ξέρω μην ανησυχείς , εσύ κοίτα να μάθεις.

   Delete
  2. Όπως και οι ρουφιανιές με τα τηλέφωνα και τους κοριούς.Αυτά είναι ο ναζισμός.

   Delete
  3. Και έχει εδώ και 2 χρόνια που ξαναζωντανέψατε το ναζισμό στην Ελλάδα.Είστε οι ηθικοί αυτουργοί για τον θάνατο του κομμουνιστή και των δύο ναζί.Και φυσικά τόσων λαθρομεταναστών.

   Delete
  4. 1. Κατηγορεις την Χ.Α για πραγματα που το δικαστηριο την αθωωσε.
   2. Οι διωξεις εναντιον της Χ.Α βασιζονται σε ρουφιανιες και υποκλοπες τηλεφωνων των βουλευτων και συ τους κατηγορεις για ρουφιανους επειδη εδειξαν τις πραγματικες επιδιωξεις της κυβερνησης. Τι να πω; Αν σου τυχει εσενα να καθησεις να πας φυλακη για να μην ρουφιανεψεις αυτους που στην στησανε.
   3. Αυτο ακριβως ειναι το θεμα. Εμεις ειμαστε εδω μονο δυο χρονια. Την Ελλαδα την καταντησαν σε τετοια χαλια αυτοι που κυβερναν εδω και 40 χρονια και οχι εμεις.

   Delete
 10. Εἶναι ἀπόλαυσις νὰ ἐπισκέφτομαι τὸν συγκεκριμένον ἱστότοπον μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ διαβάζῳ τὰ ὅσα γράφει ὁ κύριος Γιάγκος. Κύριε Γιάγκο εἰλικρινῶς θὰ ἤθελα νὰ σᾶς γνωρίσῳ κάποτε ἀπὸ κοντά.

  Ἂς φανταστοῦμε τὸν Λεωνίδα, τοὺς τριακοσίους Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς χιλίους (λησμονημένους) Θεσπιεῖς πρὶν τὴν μάχη τῶν Θερμοπυλῶν καὶ κάποιον νὰ τοὺς τάζῃ τὰ ἑξῆς: «ἂν πολεμήσετε γενναίως καὶ καταφέρετε νὰ νικήσετε τὸν ἐχθρόν, θὰ σᾶς δοθῇ πλοῦτος καὶ μεγαλεῖα ἀπὸ τὴν Πολιτείαν ὡς ἐπιβράβευσιν τῆς γενναιότητός σας. Ἂν χάσετε τὴν ζωήν σας πολεμώντας τὸν Πέρσην κατακτητήν, τὸ παράδειγμά σας θὰ καταγραφεῖ στὴν ἱστορία ὡς ἔνδοξος Θερμοπυλισμός».

  Ἐκτιμῶ πὼς κανεὶς δὲν διαφωνεῖ ὅτι αὐτὸς ποὺ θὰ προέτεινε κάτι τέτοιο σὲ ἐκείνους τοὺς 1301 θὰ εἰσέπρατε 1301 φάσκελα (γιὰ νὰ μὴν πῷ μπουκέτα). Διότι οἱ 1301 ἦσαν ἥρωες καὶ οἱ ἥρωες ἀκολουθοῦν τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς δίχως νὰ περιμένουν οὔτε ὑλικὰ ἀνταλλάγματα οὔτε καβατζωτὴν ὑστεροφημίαν.

  Κανεὶς μεγιστάνας τοῦ πνεύματος, κανεὶς ἥρως, κανεὶς σπουδαῖος ἄνδρας δὲν ἔχει ἀνάγκη τὴν ἐγκαθίδρυσιν «καταστήματος», τὴν συρροὴν σὲ αὐτὸ «πιστῶν» καὶ τὴν μετὰ θάνατον ὑστεροφημίαν ἀπὸ τὴν ἐξαργύρωσιν τῆς διαθήκης μεριδιοῦχοι τῆς ὁποίας εἶναι οἱ φέροντες τῶν -ισμόν ποὺ ὁ μακαρίτης κληροδότησε. Ἔχετε ἀκούσει τίποτε σχετικὸ διὰ «Πυθαγορισμόν», «Ἀριστοτελισμόν», «Πλατωνισμόν», «Ντα Βιντσισμόν»;

  Οἱ μεγάλοι ἄντρες ἀφήνουν πίσω ἀνδραγαθήματα, σπουδαῖα ἔργα, θεωρήματα, τὸ καλὸ παράδειγμα, τὰ κόκκαλά των τὰ ἴδια στὰ πεδία τῶν μαχῶν. Δὲν ἔχουν τὴν ἀνασφάλεια νὰ κληροδοτήσουν τὴν ἀξία των στὴν ἀνθρωπότητα μὲ -ισμούς. Καθόλου τυχαίως, ἡ χριστιανικὴ θρησκεία γιὰ αἰῶνες δὲν ἀπεκαλεῖτο «χριστιανισμός», ἀλλὰ Πίστις (μὲ πὶ κεφαλαῖον) καὶ ἡ προσθήκη τοῦ ἐπιθέματος -ισμὸς ἔγινε προφανῶς ἀπὸ ἀγεωμέτρητους Δυτικούς. Γιὰ 'μᾶς τοὺς Ἕλληνες τὴν μετὰ Χριστὸν ἐποχὴν ὑπῆρχε Χριστός, Πίστη καὶ Ρωμηοσύνη καὶ φτάσαμε σήμερα στὸ σημεῖον νὰ αὐτοπροσδιοριζόμαστε μὲ ὅρους γότθων καὶ φράγκων ὅπως «χριστιανισμός» καὶ «Βυζάντιο».

  Ἡ μόνη περίπτωσις ποὺ δικαιολογεῖ σταθερὰν προσήλωσιν (καὶ ὄχι τυφλὴ ὑπακοὴ) σὲ πρόσωπο εἶναι αὐτὴ ὅπου τὸ πρόσωπο εἶναι θεῖον. Προφανῶς ἡ ἀφοσίωσις στὰ θεῖα προϋποθέτει πίστην. Ὁ Χριστὸς ἐδίδαξε μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὸ παράδειγμά του ὅτι γιὰ νὰ Τὸν ἀκολουθήσῃς πρέπει νὰ τὸ ἐπιθυμῇς ἐσὺ ὁ ἴδιος. Τὸ ἂν κάποιος δὲν πιστεύῃ στὸν Χριστὸ ἢ σὲ ὁποιονδήποτε θεϊκὸ ὄν, τουλάχιστον γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς, εἶναι ἀπολύτως σεβαστόν. Τὸ νὰ θεοποιοῦνται ὅμως ἄτομα καὶ ἰδεολογίες ἀτόμων εἶναι γελοῖον, παράλογον, μάταιον καὶ ἐπικίνδυνον, διότι δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ διεκδικεῖ τὸ ἀλάνθαστον παρὰ μόνον οἱ παράφρονες. Ἑπομένως, ἡ προσήλωσις σὲ -ισμούς εἶναι πνευματικὴ ψωρίασις καὶ ὁ κομμουνισμὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἐξαίρεσις.

  Ἀπὸ 'κεῖ καὶ πέρα ἂν ἀξίζῃ νὰ θυσιάσῃ κάποιος τὴν ζωή του γιὰ κάτι, τότε αὐτὸ τὸ κάτι εἶναι -μετὰ τὸν Θεόν-, ἡ πατρίδα, ἡ οἰκογένειά του καὶ ἡ τιμή του. Γι' αὐτὸν τὸν λόγον αὐτὸ ποὺ κακῶς ἀποκαλεῖται ἐθνικισμὸς (καὶ ποὺ τόσο ἔχει χρωματιστεῖ ἀρνητικῶς ἀπὸ τὸ καρκίνωμα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος) δὲν ἔχει καμιὰ «ἰδεολογικὴ» χροιά, ἀλλὰ εἶναι στάσις ζωῆς. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος μέχρι τὴν ἐμφάνιση ἰδεολογιῶν ποὺ ἐστηρίχθησαν καὶ ἐξαπλώθησαν ἀπὸ τραπεζίτες γνωστῆς ἐθνικότητος/θρησκεύματος ἦταν δεδομένη γιὰ ὅλες τὶς κοινωνίες στὸν τάδε ἢ δεῖνα βαθμόν. Εἰδικῶς γιὰ τὸν ἀρχαῖον ἑλληνικὸν κόσμον ἡ φιλοπατρία ἦταν ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες ἀρετὲς μαζὺ μὲ τὸν σεβασμὸν στὰ θεῖα, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ἐλευθερία, τὸ Ὡραῖο καὶ τὸ Ἀληθές. Ἀναζητήσατε παρακαλῶ σας τὴν μετάφρασιν τῆς λέξεως «φιλοπατρία» στὴν ἀγγλικὴν καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες καὶ θὰ μὲ θυμηθεῖτε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τό πρόβλημα στήν τρέχουσα ἱστορική φάση δέν εἶναι ἡ ἀποευαισθητοποίησις στήν ἔννοια τῆς πατρἰδος. Τό πρόβλημα εἶναι τό πλαίσιο ποῦ θά μποροῦσε νά παράσχει κάποιο εἶδος προστασίας στούς ἄστεγους ἀπάτριδες (παραπροϊόντα τοῦ καλπάζοντος φιλελεύθερου καπιταλισμοῦ).

   Delete
 11. Θεωρῶ ὅτι τό σημερινό χάος δέν ὀφείλεται στήν ἔλλειψη ἐθνικιστικοῦ κράτους, οὔτε ὅτι τό χρῆμα ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ἰδεολογίας τῆς ἰδικῆς μου καί τῶν ὁμοίων μου (τούς ὁποίους φαίνεται πῶς ἔχετε προσδιορίσει ἐν ἀγνοία μου). Τό χάος ὀφείλεται στήν κατάρρευση αὐτῶν στά ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι ἐπίστευαν καί ἦσαν ἀφοσοιωμένοι. Στήν κατάρρευση τῆς ἐπαναστατικῆς πεποιθήσεως στήν ὁποῖα ἐστηρίζετο ἡ ὑπόθεσις τῆς ὑπάρξεως κάποιου εἴδους κοινοῦ καλοῦ γιά ὅλους μας. Ὅλα αὐτά ἔχουν ἀντικατασταθεῖ ἀπό προκαταλήψεις, δεισιδαιμονίες καί ψιθύρους γιά ἀπόκρυφες δυνάμεις ποῦ μᾶς ἐπιβουλεύονται. Ὁ καθένας γιά τόν ἑαυτό του στό βασίλειο τῆς καχυποψίας. Ἡ βίαιη ἀπόρριψις τοῦ ὁτιδήποτε ἀμφισβητεῖ τήν ἔννοια τοῦ ὑπερατομισμοῦ, τοῦ ὑπερανθρώπου. Τό μῖσος κατά τῆς πολιτικῆς, τό μῖσος ἐναντίον ὅλων καί ἐναντίον τοῦ ἴδιου μας τοῦ ἑαυτοῦ, ἡ περιφρόνηση τῶν πάντων, τό αἰσθημα πῶς εἴμαστε τελειωμένοι, ἕνας κλειστός ὁρίζων...

  ReplyDelete
 12. Πολὺ ἐνδιαφέρουσες οἱ παραπάνω παρατηρήσεις τοῦ Syrmakezis. Ὅσον μὲ ἀφορᾷ θὰ ἤθελα, ἐὰν ἐχρειάζετο, νὰ δώσω τὴν ζωή μου γιὰ τὸν Χριστό. Λέγω, "θὰ ἤθελα", διότι δὲν γνωρίζω πόσο πιστὸς εἶμαι γιὰ νὰ εὕρω τὸ κουράγιο νὰ προσφέρω τὴν κεφαλή μου στὸν φανατισμὸ τῶν τζιχαδιστῶν. Συμφωνῶ ἀπολύτως ὅτι ὁ πιστὸς δὲν χρειάζεται ἰσμούς, ἐκτὸς -ἐσεῖς τὸ λέτε- τῆς "πατρίδος, οἰκογενείας καὶ τιμῆς". Καὶ ὅμως ἐγὼ θὰ ἤθελα νὰ δώσω τὴν ζωή μου γιὰ ἕνα ὑπέρτατο ὄνειρο ποὺ δὲν συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν ἰσμῶν: γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, πρῶτα ὡς κοινὴ εὐρωπαϊκὴ γλῶσσα καὶ μετὰ ὡς παγκοσμία πλανητικὴ κοινὴ γλῶσσα τῆς Ἀνθρωπότητος.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διδάξαμε τοὺς Εὐρωπαίους τὸ Ἀρχαῖον Πνεῦμα καὶ δεῖτε τί ἐποίουν… Συγκρίνονται τὰ ἀγάλματα τοῦ Φειδίου μὲ αὐτὰ τῶν Λατίνων; Ὄχι. Τὰ δράματα, οἱ τραγωδίες, ἡ ποίησις καὶ τὰ ἔπη τῶν Ἑλλήνων μὲ αὐτὰ τῶν Ρωμαίων; Ὄχι. Διδάξαμε τοὺς Εὐρωπαίους τὸν Χριστόν. Καὶ τί ἐποίουν; Ἔγιναν παπικοὶ καὶ προτεστάντες. Ἐχρησιμοποίουν τὶς Σταυροφορίες πρὸς τοὺς Ἁγίους Τόπους γιὰ νὰ ὑποτάξουν καὶ νὰ ρημάξουν τὴν Πόλιν τῶν πόλεων. Ἔκαναν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἐξισλαμισθῇ καὶ νὰ ἀφανισθῇ τὸ γένος ποὺ τοὺς ἔκανε ἀνθρώπους. Ντροπὴ καὶ αἶσχος στὴν Εὐρώπη των.

   Διαφωνῶ μαζύ σας κύριε Κιτσίκη. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι προνόμιον μόνον τῶν Ἑλλήνων, ἂν καὶ ὄχι ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Φανταστεῖτε ἕναν Γάλλον ἢ Quebecois νὰ προφέρῃ στὴν ἑλληνικήν τὴν φράσιν «θέλω νὰ ὑπογραμμίσῳ». Τὸ ἠχητικὸν ἀποτέλεσμα θὰ ἤτονε ὁ βιασμὸς τῆς λέξεως καὶ ἡ ἀκουστικὴ ἀσχήμια. Φανταστεῖτε ἕναν χορευτὴ ἑνὸς φραγκικοῦ μπαλέτου νὰ χορεύῃ ἕναν ἀνδροπρεπῆ χορὸ σὲ 9/8. Θὰ πέσει ἡ στέγη νὰ μᾶς πλακώσῃ! Φαντασθεῖτε ἕναν ψάλτη τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων νὰ ψάλλῃ ὕμνους σὲ πλάγιον ἦχον τοῦ Δ´. Τέλος, τὸν χυδαῖον Ἔρασμον νὰ κακοποιῇ τὴν λέξιν μαίνομαι προφέροντάς την «μάϊνομάϊ» καὶ ἰσοπεδώνοντας τὸν ἱερὸν κανόνα τῆς τρισυλλαβίας. Ἕλλην κανεὶς δὲν γίνεται. Καὶ σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὴν ΧΑ ποὺ πιστεύει ὅτι Ἕλλην γεννιέσαι, ἐγὼ ὑποστηρίζω ὅτι Ἕλλην γιὰ ὁριστῇς πρέπει πρῶτα νὰ γεννηθῇς καὶ ἔπειτα μὲ πολὺ αἷμα καὶ κόπον νὰ γίνης. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἔχει σφυρηλατηθεῖ ἀπὸ τὴν σφύρα τοῦ Ἡφαίστου καὶ ἔχει ὑποστεῖ βαφὴ καὶ ἀνόπτησιν ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Ἀπόλλωνος. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς παρήγετο καὶ παράγεται στὸ ὡραιότερον οἰκόπεδον τοῦ πλανήτου, αὐτὸ μὲ τὰ ὡραιότερα δέντρα κι αὐτὸ μὲ τὴν ὡραιοτέραν θέαν, αὐτὸ ποὺ ἐπιβουλεύτηκαν ὅλοι. Αὐτὸ ποὺ ζεσταίνει ὁ ἥλιος τοῦ Χριστοῦ μας καὶ τὸ χάδι τῆς μάνας Παναγιᾶς μας. Ἡ μπίχλα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ, ὁ μυστικισμὸς καὶ ἡ δεισιδαιμονία τῆς Ἀνατολῆς, ἡ βαρβαρότητα τῆς Ἀφρικανικῆς καὶ Λατινοαμερικανικῆς ζούγκλας εἶναι ἀποτρεπτικοὶ παράγοντες τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀσφαλῶς κι ἐγὼ θὰ κατέθετα τὴν ψυχή μου καὶ ἀγωνίζομαι νὰ φτάσῃ ἡ ἑλλάνεια γλώσσα εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης. Ἀναγνωρίζω ὅμως τὴν σημαντικότητα τῶν ἑξῆς:
   α) τὴν ἑλληνικὴν πρέπει πρωτίστως νὰ τὴν ὁμιλοῦν καὶ νὰ τὴν γράφουν ὀρθῶς οἱ στρατιὲς ἀπαιδεύτων καὶ ἀγεωμετρήτων συμπατριωτῶν μας. Ἡ διαβρωτικὴ ἐπίδρασις τῆς νέας ἀριστερᾶς (τῆς λεγομένης καὶ «παρδαλῆς») ἔχει μετατρέψει τὰ σχολεῖα σὲ οἴκους θεώσεως τῆς ἥσσωνος προσπαθείας καὶ ἡμιμαθείας. Σὲ προθαλάμους κοινοβουλίου.
   β) ἡ χωρικὴ ἐξάπλωσις τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, ἄρα καὶ τῆς γλώσσης, δὲν ἐγγυᾶται τὴν ποιοτικὴν ἀφομοίωσιν ἀπὸ τοὺς βαρβάρους. Πιστεύω ἀκράδαντα στὸ «Πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος», ἂν καὶ κακῶς ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους ἡ λέξις «βάρβαρος» ἀποδόθηκε ὡς ρατσιστικὴ μομφὴ στοὺς προγόνους μας. Γιὰ τοὺς γνῶστες, ἡ διαφοροποίησις τοῦ Ἕλληνος μὲ τὸν Βάρβαρο δὲν ἤτονε γλωσσική. Στὶς πολιτεῖες τῶν Ἑλλήνων, ἀνεξαρτήτως πολιτεύματος, ὁ Νόμος ἤτονε ἡ ὑπερτάτην ἀρχήν, σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὶς βαρβαρικὲς ὅπου ὁ ἄρχων ἢ οἱ ἄρχοντες συνιστοῦσαν τὴν ὑπερτάτην ἀρχήν. Κανεὶς δὲν ἐγγυᾶται ὅτι ὁ ἑλληνικὸς Νόμος, ὅπως ἀπορρέει ἀπὸ τὴν χριστιανικὴν ἠθικήν, ἀλλὰ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἑλληνικόν, δὲν θὰ ὑποστεῖ παραφθορὰ καὶ «προσαρμογήν», ὅταν ἐξαπλωθῇ.

   Σαφῶς ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς δὲν εἶναι ἑλλαδικός, ἀλλὰ οἰκουμενικός. Ἡ οὐσία τῶν λόγων μου εἶναι ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ «χαραμιστῇ» γιὰ κάθε βάρβαρο. Ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατός του ποὺ εἶναι ἡ γλώσσα, εἶναι ὑπερβατικός, χωροχρονικός καὶ στὴν παρούσα φάσιν ἐκτιμῶ πὼς πρέπει νὰ δοθῇ ἰδιαιτέρα προσοχὴν στὴν συνιστώσα τοῦ χρόνου.

   Delete
 13. "καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, πρῶτα ὡς κοινὴ εὐρωπαϊκὴ γλῶσσα καὶ μετὰ ὡς παγκοσμία πλανητικὴ κοινὴ γλῶσσα τῆς Ἀνθρωπότητος."

  Πάντως πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα έχει άνετα τους περισσότερους τρόπους , λεκτικά σχήματα και συνδυασμούς για να περιγράψεις ένα οποιοδήποτε θέμα.

  Είναι δύσκολη όμως η γλώσσα μας.Για αυτό πλέον δε καθιερώνεται εύκολα.Ενώ απεναντίας τα αγγλικά είναι εύκολη γλώσσα και την μαθαίνουν όλοι.Τα ελληνικά χρειάζονται και κάποιο επίπεδο από το άτομο για να τα μάθει καλά.

  ReplyDelete
 14. Ἡ μεγαλυτέρα ἐπανάστασις τῶν τελευταίων 500 ἐτῶν, γιὰ νὰ μὴν πῷ ὅλης τῆς παγκοσμίου ἱστορίας, δὲν ἦταν ἡ φραγκική. Βοναπάρτηδες, Χίτλερ καὶ Λενινίσκους ἔβγαλε πολλοὺς ἡ ἱστορία. Ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821 εἶναι μοναδικὸν φαινόμενον στὸν κόσμο, διότι μιὰ δρὰξ ἀγραμμάτων, βασανισμένων, ἐξαθλιωμένων ἐπαρχιωτοπαίδων κατάφερε νὰ ταπεινώσῃ 3 αὐτοκρατορίες: τὴν ὀθωμανικήν, τὴν φραγκικὴν καὶ τὴν ἀγγλικήν. Ὁ Καραϊσκάκης καὶ ὁ Κολοκοτρώνης ἔδωσαν τὸ ἔναυσμα νὰ ἐπαναστατήσουν καὶ νὰ ἀπελευθερωθοῦν οἱ μισὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ φύγῃ μιὰ καὶ καλὴν ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴν ἤπειρον ἡ ἀσιατικὴ κτηνωδία. Ἂν ὁ ρυπαρὸς φραγκικὸς δάκτυλος καὶ ἡ τετραπέρατη βρετανικὴ ραδιουργία δὲν εἶχαν δολοφονήσει τὸν Καραϊσκάκην καὶ τὸν Καπποδίστριαν καὶ δὲν εἶχε φυλακίσει τὸν Γέροντα τοῦ Μωρηᾶ, τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος σήμερα θὰ χωροθετοῦντο κάπου στὴν Ἄγκυραν.

  Ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821 εἶχε ὡς ἐπίκεντρον «τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν» καὶ ὄχι ἀσφαλῶς τὴν (ἐπαναδια) νομὴ τῆς πίτας τοῦ πλούτου ὅπως ἡ φραγκικὴ ἐπανάστασις καὶ ἡ ὀκτωβριανή. Σήμερα τὰ ἀγάλματα τῶν Μάρξ, Λένιν, Στάλιν καὶ ἄλλων κομμουνιστῶν ἔχουν γίνει χαλίκια ὁδοστρωσίας ἢ ὀρειχάλκινοι σωλῆνες, λαμβάνοντας τὴν θέσιν ποὺ τοὺς ἅρμοζε. Ὁ δὲ Ludwig Van Bethoven διαπιστώνοντας ὅτι ὁ Ναπολέων ἔγινε «χαλίφης στὴν θέσιν τοῦ χαλίφου» ἀφιέρωσε τὴν 3η του συμφωνίαν «στὸν θάνατον ἑνὸς ἥρωος». Λογικὴ συνέπεια γιὰ ἐπαναστάσεις ὅπου ἡ ταμπακιέρα εἶναι τὸ… μπαϊόκο. Ἀντιθέτως, τὰ ἀγάλματα τῶν δικῶν μας ἡρώων στέκουν μιὰ χαρὰ στὴν θέσιν των παρὰ τὸ μισελληνικὸ πνεῦμα τῆς «παιδείας» ποὺ ἔλαβαν τὰ τελευταῖα χρόνια μέσα ἀπὸ τὰ δραγώνεια σχολεῖα οἱ Ἕλληνες γενεῶν καὶ γενεῶν καὶ δυστυχῶς οἱ Ἕλληνες τῆς δικῆς μου γενεᾶς. Τὸ ρεπούσειον ἄγος εἶναι πολὺ λίγο γιὰ νὰ ἀποκαθηλώσῃ ἕναν Καραϊσκάκην κι ἕναν Κολοκοτρώνην καὶ ἀσφαλῶς τὸν ἀδριάντα τοῦ τιτᾶνος Καπποδιστρίου ἀπὸ τὴν κεντρικὴν πλατείαν τῆς Βέρνης.

  Ὡς πρώην ἀριστερὸς (ἀλλὰ ποτὲ κομμουνιστής) ποὺ δὲν ἀνῆκα σὲ κανένα κόμμα, ὡς παιδὶ κομμουνιστοῦ καὶ ἐγγονὸς πρωτοπαλήκαρου τοῦ Βελουχιώτη, μὲ πᾶσαν εἰλικρίνεια ἔχω νὰ πῷ ὅτι ὁ κομμουνισμὸς/μαρξισμὸς ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη τῆς ἱστορίας καὶ ἐξίσου ἐπικίνδυνος μὲ τὴν κοινωνικὴν γάγγραινα τοῦ φιλελευθερισμοῦ· ἡ ἑτέρα ὄψις τοῦ ἰδίου νομίσματος.

  Ἡ μόνη ἀντισυστηματικὴ (ἡ λέξις «συστημικὴ» εἶναι γλωσσικὸς γραικυλισμὸς) ὑπολογίσιμος δύναμις εἶναι πλέον ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ ἐγγυηθῇ ἢ τουλάχιστον νὰ ἀγωνιστῇ γιὰ τὰ ἑξῆς:
  1) ἄμεσον ἀπέλασιν ὅλων τῶν παρανόμων μεταναστῶν
  2) παραδειγματικὴν τιμωρίαν τῶν κλεφτῶν ποὺ ἔφεραν τὴν Ἑλλάδα ὡς ἐδῶ
  3) ἐπαναθεώρησιν τῶν διπλωματικῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσίαν
  4) ἐθνικὴν παιδείαν, ἐθνικὴν αὐτάρκειαν, ἐθνικὴν ἀξιοπρέπειαν.

  Τὸ ἂν ἐπιτύχῃ τοὺς παραπάνω στόχους εἶναι τὸ μεγάλο διακύβευμα. Τὸ ΚΚΕ εἶναι ἀδύνατον νὰ κάνῃ ὁ,τιδήποτε πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ἀφοῦ γιὰ τὸ 1ον καὶ 4ον αἴτημα προσκρούει σὲ ἰδεολογικὸ δόγμα (ὁ διεθνισμὸς ἐπιβάλλει κατάργησιν ἐθνικῶν κρατῶν, συνόρων καὶ πολιτισμῶν) καὶ γιὰ τὸ 2ον καὶ 3ον σὲ σχέσιν ἐξαρτήσεως μὲ τοὺς χρηματοδότες του. Καθόλου τυχαίως, τὸ ΚΚΕ (ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἀριστερὰ κόμματα τῆς Βουλῆς) κατηγοροῦν γενικῶς τὸ κεφάλαιο καὶ τὴν διαφθορὰν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, δίχως νὰ τὴν κατονομάζουν. Στὴν πραγματικότητα, μετὰ τὴν πτώσιν τῆς Σ. Ἑνώσεως, οἱ μόνες πηγὲς χρηματοδοτήσεως γιὰ τὸ ΚΚΕ ἦταν ἡ κρατικὴ ἐπιχορήγησις καὶ ἡ εὐρωπαϊκή. Τὸ ΚΚΕ δὲν εἶναι μία σοφὴ κουκουβάγια, ἀλλὰ ἕνας ξεδοντιασμένος μποῦφος τοῦ ὁποίου τὰ δόντια ἔφυγαν ἀπὸ τὴν τερηδόνα τῆς ἐπιχορηγήσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τους ναζί τύπου χρυσής αυγής ο παππούς σας τους πολεμούσε το 40΄.

   Delete
 15. Ἀγαπητὲ συνέλληνα Ἔνοχε, ὁ παππούς μου (ἐνδεχομένως νὰ γνώριζε τὸν πατέρα τοῦ κυρίου Κιτσίκη ἀπὸ τὴν ἀντίστασιν στὰ βουνὰ) ἤτονε ἕνας μετριοπαθὴς δεξιὸς ἀπὸ τὸ χωριὸ τοῦ ὁποίου ἔτυχε ἡ ἐθνικὴ ἀντίστασις τοῦ ΕΑΜ νὰ ξεκινήσῃ. Πιστεύοντας ὅτι τὸ ΕΑΜ θὰ πολεμήσει τοὺς κατακτητὲς τὸ ἀκολούθησε κάνοντας πέρα τὶς ὅποιες κομματικές του προτιμήσεις. Βεβαίως, τὸ ΕΑΜ πολέμησε τοὺς Γερμανούς. Κανεὶς ὅμως δὲν εἶπε στὸν παππού μου γιὰ ποιὸν λόγο τοὺς ἐπολέμησε. Κανεὶς δὲν τοῦ εἶπε ὅτι τὸ ΚΚΕ ξεκίνησε τὴν ἀντίστασιν ἀφοῦ ἡ Γερμανία ἐκήρυξε τὸν πόλεμο στὴν Σοβιετικὴν Ἕνωσιν, ἐνῶ τὸ '40 κατήγγελε τὸν Μεταξᾶ ποὺ ἔλεγε τὸ περήφανο ΟΧΙ στοὺς Ἰταλούς. Κανεὶς δὲν εἶπε στὸν παππού μου γιὰ τὰ προδοτικὴν στάσιν τοῦ ΚΚΕ στὴν μικρασιατικὴν καταστροφήν. Ὁ παππούς μου δὲν εἶχε ἰδέα ἀπὸ τὰ σημεῖα καὶ τέρατα τοῦ κομμουνιστικοῦ μανιφέστου, διότι δὲν ἦταν ἀπόφοιτους πανεπιστημίου. Ὁ συχωρεμένος ὁ παππούλης μὅλες τὶς φυλακὲς κατονόμαζε, μὲ τὸ συμπάθειον, ὡς πούστηδες τοὺς Ἄγγλους καὶ τὸν Φλωράκη καθὼς καὶ τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ. Καθὼς εἶδε πολλὰ στὰ βουνὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς, τοῦ ἐμφυλίου καὶ τῆς ἑξαετοῦς φυλακίσεώς του δὲν ἐξεστόμισε ποτὲ κακὸν λόγο γιὰ τοὺς δεξιούς. Μὲ συγχωρεῖτε, ὁ παππούς μου ἐπολεμοῦσε τοὺς ναζί. Ἕλληνες ναζὶ δὲν ὑπῆρχαν. Κι ἂν ὑπῆρξαν τέτοιοι, αὐτοὶ ἦταν ἐλάχιστοι. Πόσοι «κουκουλοφόροι» ὑπήρχαν θεωρητικῶς σὲ ἕνα χωριό τῶν 1000 ἀτόμων; Ἕνας; Δύο; Δὲν χρειάζονταν οἱ Γερμανοὶ περισσότερους ἀπὸ ἕναν-δυὸ ρουφιάνους γιὰ νὰ στείλουν στὸ ἀπόσπασμα δεκάδες πατριῶτες. Στὸν Μελιγαλᾶ καὶ σὲ δεκάδες χωριὰ τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας ἔχασαν τὴν ζωήν των ἄνθρωποι ποὺ ἀποδεδειγμένα δὲν ἦταν προδότες, μόνον καὶ μόνον ἐπειδὴ δὲν ἦταν κομμουνιστές. Ἐξάλλου, ἀκόμη κι ἂν ἦταν ἕνας ἀπὸ τὰ θύματα τοῦ Μελιγαλᾶ (καὶ τοῦ ὁποιουδήποτε Μελιγαλᾶ) προδότης, ἡ ἀπόδοσις εὐθυνῶν γιὰ ἐσχάτη προδοσίαν ἔπρεπε νὰ γίνῃ ἀπὸ τὸ ἁρμόδιον Δικαστήριον καὶ ὄχι ἀπὸ λαϊκὸν δικαστήριον ἢ αἱματοχυσίαν. Ἡ ὑπόθεσις τῆς δολοφονίας τῆς ἠθοποιοῦ Παπαδάκη καὶ ἄλλων Ἑλλήνων στὰ Δεκεμβριανὰ εἶναι ἡ πλέον χαρακτηριστική. Ἀπὸ τὰ 1500 θύματα τοῦ Μελιγαλᾶ θὰ μποροῦσα νὰ δεχτῷ ὅτι οἱ προδότες ἦταν 5-10 ἄντε 20. Ὄχι οἱ 1480. Ὅταν θανατώνονται δεκάδες παιδιὰ καὶ βρέφη κατανοεῖ κανεὶς ὅτι κάποιον λάκον ἔχει ἡ φάβα. Σὲ αὐτὸν τὸν λάκον ἔπεσαν μαζὺ μὲ τὸν παππού μου χιλιάδες ἀγνοὶ ἐξαπατημένοι πατριῶτες ποὺ πολέμησαν μὲ τὸ ΕΑΜ. Ἀσφαλῶς, ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἔχει σοβαρὰ μειονεκτήματα μὲ κύριο τὴν ἀξιοπιστία καὶ τὴν φερεγγυότητα ὁρισμένων στελεχῶν της καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θεωρεῖ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον. Παρόλα αὐτὰ κι ἐπειδὴ οὔτε παγανιστὴς εἶμαι, οὔτε μέλος σκοτεινῶν στοῶν καὶ ἀδελφοτήτων εἶμαι, σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἡ ΧΑ ἀποτελεῖται κατὰ τὸ ἥμισυ ἀπὸ λαϊκοὺς δεξιοῦς καὶ κατὰ τὸ ἄλλον ἥμισυ ἀπὸ (πρώην) πατριῶτες ἀριστερούς. Ἂν τὸ ἀμφισβητῆτε μπορῶ νὰ σᾶς τὸ ἀποδείξῳ. Ὅπως καὶ νὰ ἔχῃ, ἐμεῖς ποὺ στηρίζουμε τὴν ΧΑ εἴμαστε Ἕλληνες Ὀρθόδξοι πατριῶτες ποὺ ὄχι μόνον δὲν ντρεπόμαστε, ἀλλὰ εἴμαστε περήφανοι καὶ γιὰ τὴν καταγωγήν μας καὶ γιὰ τὴν γλώσσα μας καὶ γιὰ τὸν Πολιτισμόν μας καὶ γιὰ τὴν Πίστιν μας. Ἀπὸ 'κεῖ καὶ πέρα ὑπάρχουν στοιχεῖα ἐντὸς τῆς ΧΑ ποὺ γνωρίζουμε ὅτι εἶναι παγανιστὲς καὶ δὲν ξέρω 'γὼ τί ἄλλο, ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι ἂν, γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε λόγο, ἡ ἡγεσία τῆς ΧΑ ξεστρατίσῃ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς οἱ 600 000 ψηφοφόροι της ἔχουμε θέσει ὡς συμπεφωνημένα, τότε θὰ ξαναγυρίσει στὸ 0.29%. Ἐπίσης, σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι ἀκόμη κι ἂν χώσουν 1000 μέλη της εἰς τὴν ψειροῦ, τότε ἐμεῖς οἱ 600 000 θὰ φτιάξουμε ἄλλο κόμμα ποὺ θὰ ἐπιδιώκει τὰ ἴδια πράγματα καὶ τότε οὐαὶ καὶ ἀλίμονο, διότι αὐτὸ τὸ κόμμα δὲν θὰ ἔχει τὴν ρετσινιὰ οὔτε τοῦ «ναζιστοῦ», οὔτε τοῦ «φασίστα», οὔτε τοῦ «ἀκροδεξιοῦ» ποὺ αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἔχει ἡ ΧΑ. Ἡ ΧΑ εἶναι ὑπὸ διωγμὸν γιὰ τοὺς 4 σκοποὺς ποὺ ὑπηρετεῖ μὲ πάθος: τὴν ἀπέλασιν ὅλων τῶν παρανόμων μεταναστῶν, τὴν παραδειγματικὴν τιμωρίαν τῶν προδοτῶν, τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ τέλος τὴν ἀλλαγὴν πλεύσεως σὲ ζητήματα διπλωματίας καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.

  ReplyDelete
 16. Ἀγαπητέ Ἔνοχε, ἀκόμη κι ἂν δεχτῷ τοὺς ἰσχυρισμούς σας περὶ ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, δὲν ἔχω δεῖ ποτὲ μὰ ποτὲ στὴν σύγχρονον ἱστορίαν τὸν ἀμερικανικόν, φραγκοσαξωνικὸν καὶ σιωνιστικὸν παράγοντα συντεταγμένα καὶ ἐνορχηστρωμένα νὰ ἐκφράζουν τέτοιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν καταστολὴν μίας ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως ποὺ κινεῖται αὐστηρῶς στὰ ὅρια μίας μικρᾶς σὲ ἔκτασιν καὶ πληθυσμὸν χώρας ὅπως ἡ Ἑλλάς. Τὸ ζητούμενον στὸ συγκεκριμένον ἄρθρον τοῦ κυρίου Κιτσίκη δὲν εἶναι ἡ ΧΑ, ἀλλὰ τὸ ΚΚΕ. Τὸ ΚΚΕ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ξεκινᾷ ἀπὸ τὸ 35% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία τὴν ἀπενεπόλησε πολλὲς φορὲς μὲ τελευταίαν τὸ 2012. Σὲ μιὰ χώρα ποὺ ἔβραζε τὸν Μάϊο-Ἰούνιο τοῦ 2011 γιὰ τὸ διαφαινόμενο ἐθνικὸ ξεπούλημα, γιὰ τὴν εὐρω-ἀμερικανικὴ κατοχὴν τῆς χώρας μας, γιὰ τὴν ἀπάτη τοῦ € καὶ τῆς σπείρας τῆς διεθνοῦς τοκογλυφίας, ὁ Περισσὸς ἔκανε τὴν… πάπια. Ἡ Ἑλλάδα ἔχασε τὸ 2011 μαγικὴ εὐκαιρία νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ €υρωζώνη χρησιμοποιώντας ὡς πανίσχυρον ἀτοῦ τὴν δραχμή γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν κρίσιν. Ἐνδεχόμενη ὑποτίμησις τῆς δραχμῆς σὲ περίπτωσιν ἐξόδου τῆς Ἑλάδος ἀπὸ τὸ € ὑπελογίσθη τότε σὲ 28% ἀπὸ ἐρευνητὰς τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας. Ἡ χώρα θὰ εἶχε ἀποφύγει τὸν χλευασμόν, τὴν ἐξαθλίωσιν συγκεκριμένης μερίδος τοῦ πληθυσμοῦ της, τὶς χιλιάδες αὐτοκτονίες, τὴν ἀπώλεια κυριαρχίας, τὴν ἀνεργία σὲ ποσοστὰ σταθερῶς ἄνω τοῦ 26%… Τότε ποῦ τὸ ΚΚΕ ἔπρεπε νὰ «βάλῃ μπουρλότο», προετίμησε νὰ βάλῃ τὸ ξίφος στὸ ζωνάρι, νὰ πῇ διὰ στόματος Παπαρήγα «δὲν εἶναι ἡ κατάλληλος στιγμὴ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ € καὶ νὰ στείλῃ τὰ ΚΝΑΤ στὴν βουλή. Τώρα, ἔπειτα ἀπὸ 4 χρόνια ἐπῆλθε 42% καρατσεκαρισμένη ἐσωτερικὴ ὑποτίμησις στὴν Ἑλλάδα (ἀπὸ μειώσεις μισθῶν, πληθωρισμὸ καὶ συρρίκνωσιν τοῦ ΑΕΠ) καὶ τὸ χρυσάφι ποὺ ἀφαίμαξαν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὰ ἐνεχυροδανειστήρια ποὺ ξεφύτρωσαν ὡς μανιτάρια (τόσα πολλὰ εἴχαμε νὰ δοῦμε ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς) ὁδεύει πρὸς Βερολίνον, ἀφοῦ ἡ Γερμανία στὸ σενάριο «στραβῆς» εἶναι πιὰ σὲ θέσιν νὰ ὑποστηρίξῃ τὸ € ἢ τὸ μάρκο, ἂν διαλυθῇ τὸ €, μὲ «τρελὰ» ἀποθέματα χρυσοῦ. Ὁ ρόλος τοῦ ΚΚΕ στὴν νομισματικὴν πολιτικὴν τῆς χώρας ἦταν ἐξίσου προδοτικὸς μὲ αὐτὸν τοῦ Βενιζέλου καὶ Σαμαρᾶ κι αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ δὲν θὰ τοῦ τὸ συγχωρήσω ποτέ, διότι ὑπῆρξε καταστροφικὸν γιὰ τὴν γενεά μου καὶ τὴν πατρίδαν μου. Φτάσαμε στὸ σημεῖο τὸ 2012 ποὺ ὁ Geoffrey Papandreou νὰ κάνῃ λόγο γιὰ δημοψήφισμα καὶ νὰ πέφτουν ἀριστεροί, δεξιοὶ καὶ κομμουνιστὲς πάνω του γιὰ νὰ τὸ ἀποτρέψουν. Βεβαίως ὁ Geoffrey δὲν τὸ εἶπε, διότι τὸ ἐπίστευε, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ τζογάρῃ μὲ τοὺς χρηματιστηριακοὺς δεῖκτες γιὰ ἕνα σαββατοκύριακο. Στὴν τελικήν, ἂν πραγματικῶς ἤθελε τὸ δημοψήφισμα, θὰ τὸ εἶχε διεξάξει (ἐκ τοῦ ἦξα, ἀόριστος α´ τοῦ ἄγω). Δὲν θὰ ξεχάσῳ ποτὲ ἐκείνην τὴν προδοσία… Ὅταν ὁλάκερη ἡ διεθνὴς τραπεζικὴ συμμορία ἔτρεμε τὸ ἐνδεχόμενο δημοψηφίσματος, τὸ ΚΚΕ γιὰ μία φορὰ ἀκόμη ἐσφύριζε ἀδιάφορα καταγγέλοντας γενικῶς τὸ «κακὸ» κεφάλαιον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁμολογῶ ὅτι εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ παραπάνω κείμενο τοῦ Syrmakezis ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ "Ἀγαπητέ Ἔνοχε, ἀκόμη κι ἂν δεχτῷ τοὺς ἰσχυρισμούς σας". Ἔχει πολὺ ζουμὶ καὶ θέλει πολὺ συζήτηση.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. "Βεβαίως ὁ Geoffrey δὲν τὸ εἶπε, διότι τὸ ἐπίστευε, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ τζογάρη μὲ τοὺς χρηματιστηριακοὺς δεῖκτες γιὰ ἕνα σαββατοκύριακο." ἔγραψε στὸ πιὸ μικροπρεπές μέρος τοῦ ἐντυπωσιακοῦ (;;;) του σχολίου ὁ σχολιαστὴς syrmakezis

   Δύο ἐρωτήσεις μόνον

   α) γνωρίζετε κύριε κάτι συγκεκριμένο γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΓΑΠ μὲ τὸν τζόγον, ἢ ἀπὸ κεκτημένη ταχύτητα βλέπετε παντοῦ προδότες καὶ δωσιλόγους ( παντοῦ ἐκτὸς ΧΑ); Κάτι σὰν τὸν πρώην ἀντιμνημονιακό Τράγκα πού τὸ γύρισε σὲ φοὺλ μνημονιακός;

   β) ἐσεῖς προλάβατε νὰ τζογάρετε ἐκείνη τὴν περίοδο;

   Τέλος πάντων...ἡ ἀγάπη πρὸ τὴν πατρίδα βλάπτει σοβαρὰ τὴν πατρίδα. Ἡ πατρίδα δὲν εἶναι γιὰ νὰ τὴν ἀγαπᾶμε ἀλλὰ νὰ τὴν γνωρίζουμε καὶ νὰ τὴν φροντίζουμε μὲ τὸ μυαλό μας. Τὸ μέλλον τῆς πατρίδος ἐξασφαλίζεται μὲ τὸ πνεῦμα καὶ ὄχι μὲ πατριωτικοὺς ἔρωτες – ἐλλείψει ἄλλων - . Ὁ φλογερὸς πατριωτικὸς ἔρωτας ἐπιφέρει ἐγκαύματα τρίτου βαθμοῦ στὴν πατρίδα…

   Delete
  3. Αν και υποπτευομαι οτι θα παρεις και απαντηση απο τον ιδιο, δεν μπορω να μην απαντησω κι εγω.
   Πρωτον υπαρχουν τα γνωστα στοιχεια που κατεθεσε ο Καμμενος για τα CDS που κατεληξαν απο τα ΕΛΤΑ στα χερια του Αντρικου και κανα δυο αλλων ΠΑΣΟΚων.
   Δευτερον οι επισκεψεις του "θειου" Σορος που συμβουλευε το "ανηψουδι" του για την Ελληνικη οικονομια.
   Τριτον το οτι προτου μιλησει για δημοψηφισμα φροντισε να μην ενημερωσει ουτε τους πιο στενους του συνεργατες που επεσαν απο τα συννεφα οταν τον ακουσαν στην βουλη.
   Καλα δεν ηξερε οτι μιλωντας για τιτανικο και διογκωνοντας το ελλειμα δεν θα μπορει να δανεισθει απο τις αγορες στην αρχη της κρισης, αλλα ουτε μεχρι το τελος δεν εμαθε οτι οταν ο πρωθυπουργος κανει τετοιες δηλωσεις τα χρηματηστηρια τρελλαινονται;
   Δεν του το ειπε ουτε ο θειος του;
   Ειπαμε οτι ειναι χαζο το παιδι αλλα οχι και τοσο. Αλλωστε τον πηραν και στο Χαρβαρντ για καθηγητη. Αυτοι κατι θα ξερουν.
   Οσο για το μελλον της πατριδας πρωτα πηγαινει ο Μιλτιαδης και ο Λεωνιδας και μετα ερχεται ο Σωκρατης, ο Αισχυλος και ο Φειδιας.
   Το οτι χρειαζεται και μυαλο ειναι σιγουρο γι αυτο κοιτα να βαλεις.

   Delete
  4. Πολύ φυσική ἀντίδραση!!! Τί ἄλλο μπορεῖ νά κάνει ἕνας θερμόαιμος πατριώτης ἀπό τό νά ποζάρει κρυπτόμενος, πίσω ἀπό τόν Μιλτιάδη καί τόν Λεωνίδα;

   Ἔχω ἀπό παλιά ξεκόψει κάθε κουβέντα μαζύ σου, μέ εἶχες χαρακτηρίσει ἀνθέλληνα σοῦ ἀνταπάντησα ἄμεσα ἀποκαλύπτοντας τήν λαθραία ἑλληνικότητά σου, καί ἀπό τότε δέν σοῦ ἔχω ξανααπευθύνει τόν λόγο, οὔτε ἔχω τσιμπήσει σέ σχολιασμούς σου τῶν κειμένων μου. Μήν μοῦ ξανααπευθύνεις καί ἐσύ τόν "ἐξυπνακίστικό" σου λόγο, γιατί δέν ἐγγυῶμαι γιά τήν συνέχεια. Καί δέν σέ σώζει οὔτε ὁ Κιτσίκης οὔτε ὁ Θεός ὁ ἴδιος...

   Delete
  5. Δεν ειχα καταλαβει οτι μου εχεις κανει "εμπαργκο".
   Θα σεβαστω την επιθυμια σου, αλλα εννοειται οτι οι απειλες σου ειναι μαλλον γελοιες.

   Delete
  6. Ἂς πρόσεχες. Λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τό μεταξὺ μας διαδικτυακό παρελθόν, τὸ εἰρωνικὸ καὶ μειωτικὸ ὕφος « κοίταξε νὰ βάλεις μυαλό…» , ἰδίως ὅταν εἶναι ἀπρόκλητο, δὲν πρόκειται νὰ τὸ ἀφήσω ἀναπάντητο.

   Σὲ κάποιο βαθμὸ κατανοῶ τὶς ἐνστάσεις σου γιὰ τὸ γελοῖον της ἀπειλῆς. Θὰ προτιμοῦσες τὴν οἰκεία σὲ σένα καὶ σαφῶς γελοιωδέστερη «…θὰ δεῖς τί σημαίνει νὰ ἀκονίζονται οἱ ξιφολόγχες στὰ πεζοδρόμια…»;

   Ἐκτός ἄν ἀνακαλέσεις τήν εἰρωνική ἀποστροφή σου, ὁπότε μένουμε στό ἐμπάργκο καί τό θέμα κλείνει ἐδῶ...

   Delete
  7. Προφανως καταλαβαινουμε διαφορετικα τον διαλογο.
   Δεν καταλαβα οτι εχουμε καποιο "παρελθον" πλην της διαφωνιας μας για το αν οποιος ζηταει την καταστροφη του Ελληνικου κρατους και τον βιολογικο αφανισμο των Ελληνων πρεπει να χαρακτηρισθει ανθελληνας η λατρης του Ελληνισμου.
   Κατα τα αλλα, αν ειχα μια δεκαρα για καθε φορα που με λενε ναζι, εγκληματια, αμυαλο, χουντικο, πατριδοκαπηλο, προγονολατρη, αντισημιτη η οτι αλλο, θα ημουν πλουσιος.
   Εννοειται οτι δεν θιγομαι, θεωρωντας οτι οποιος εχει δικιο και καπου ειμαι λαθος θα μου το αποδειξει ευεργετωντας με, η λεει κουταμερες οποτε δεν εχω εγω κανεναν λογο να θιγω επειδη ο αλλος ειναι βλακας.
   Δεν υπαρχει κανενα ειρωνικο ουτε μειωτικο σχολιο, αλλα μια απλη συμβουλη δοσμενη με αναλαφρο υφος. Αν θελεις στην επαναλαμβανω και πιο σοβαρα και οχι ειρωνικα. Βαλε μυαλο.
   Αφου αυτο πιστευω οτι πρεπει να κανεις, τι να σου πω;
   Δεν βριζω ουτε κανω προσωπικες επιθεσεις, αλλα οταν πιστευω οτι οι θεσεις σου ειναι ανθελληνικες δεν μπορω να το πω αλλιως και το οτι πιστευω οτι πρεπει να το σκεφτεις καλλιτερα σημαινει στην ουσια οτι δεν σε κατηγορω για κατι χειροτερο απο το "ανθρωπινως σφαλλειν".
   Οταν συζηταω προσπαθω να θυμαμαι οτι "ενδεχεται και αλλως εχειν", αλλα πρεπει να υπολογισεις οτι πιστευω πως ιδεες σαν αυτες που εκφραζεις υποστηριζουν την εξαφανιση του εθνος μας και με εχουν υποχρεωσει να παρακολουθω μια κατασταση που πιστευω οτι θα τελειωσει με την σφαγη την δικη μου και της οικογενειας, των φιλων και των πατριωτων μου απο τα στιφη των μουσουλμανων που γι αυτο τον σκοπο φερνουν οι επιδοξοι ηγετες της Ευρωπης.
   Μπορει να θεωρεις υπερβολικους και παραλογους τους φοβους μου, αλλα ειναι δεδομενο οτι αυτα πιστευω και αντι να προσβαλλεσαι με τετοια ευκολια καλλιτερα θα ηταν να μου δειξεις οτι ανησυχω χωρις λογο, η οτι δεν ευθυνονται οι ιδεες σου για αυτην την καταστροφη που βλεπω να ερχεται. Το οτι μιλαω τοσο ηρεμα σε ανθρωπους που θεωρω οτι βαζουν στον εσχατο κινδυνο εμενα, την οικογενεια και την πατριδα μου, θα πρεπει να το εκτιμησεις στην πραγματικη του διασταση.
   Αν παρολα αυτα θελεις να μην αφησεις αναπαντητη την "προσβολη" που θεωρεις οτι σου εκανα, θα πρεπει να μου την ανταποδωσεις με επιχειρηματα και οχι κανοντας "μουτρα".
   Οπως ελεγε και ο Λαζοπουλος/κοκοβιος στους μικρους Μητσους εμενα "μ αρεσουν οι παρατηρησεις γιατι βελτιωνομαι"

   Delete
  8. Ἀπαντῶ στὸν ἀγαπητὸν κύριον Ζαρατούστρα ὁ ὁποῖος στὸ σχόλιον μου

   «…Βεβαίως ὁ Geoffrey δὲν τὸ εἶπε, διότι τὸ ἐπίστευε, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ τζογάρη μὲ τοὺς χρηματιστηριακοὺς δεῖκτες γιὰ ἕνα σαββατοκύριακο.»

   λέει ὅτι

   «… ἔγραψε στὸ πιὸ μικροπρεπές μέρος τοῦ ἐντυπωσιακοῦ (;;;) του σχολίου ὁ σχολιαστὴς syrmakezis.


   α) Κατ' ἀρχὰς δὲν βλέπω δωσιλόγους καὶ προδότες. Βλέπω ἔργα καὶ ἡμέρας. Τὰ μηνύματά μου ἀφοροῦσαν τὸ θέμα ποὺ ἔθεσε ὁ κος Κιτσίκης, δηλαδὴ τὸν κομμουνισμὸν/μαρξισμόν, τοὺς διαφόρους -ισμούς, τὶς ψευδοεπαναστάσεις τῆς Φραγκιᾶς, τοῦ Ὀκτωβρίου (ἡ ὄψιμος τῶν παρακμιακῶν τοῦ Μαΐου τοῦ '68 διέφυγε προσωρινῶς ἀπὸ τὸ στόχαστρόν μου) καὶ βεβαίως τὸ ΚΚΕ. Δὲν εἶπα τὸ ὁ,τιδήποτε γιὰ δωσιλόγους. Μιὰ ποὺ τοὺς ἀναφέρατε ὅμως, ἂς δοῦμε τὴν εἰδικὴν περίπτωσιν τοῦ Jeffrey Papandreou. Δὲν θὰ τὸ ἤθελα, διότι ξεστρατίζουμε ἀπὸ τὸ θέμα, ἀλλὰ κάποια πράγματα, ὅπως καταλαβαίνετε, τὰ προκαλεῖτε ἐσεῖς.

   Γιὰ τὸ πραγματικὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Jeffrey Papandreou ἐδόθη ὁ ὑπερσύνδεσμος ἀπὸ τὴν σχετικὴν ληξιαρχικὴν πράξιν σὲ ἄλλο μου μήνυμα. Ἂν θεωρῆται μικροπρέπεια νὰ ἀποκαλοῦμε τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν ὅπως ἐδηλώθη (καὶ ὄχι ἐβαπτίσθη) στὸ ληξιαρχεῖον τῆς γενέτειρός του ἀπὸ τὴν μὴ Ἑλληνίδα μητέρα του καὶ ἀπὸ τὸν κατὰ 50% Ἕλληνα πατέρα του, τότε ἀποδέχομαι μὲ χαρὰν τὸν ὅρον μικροπρεπής.

   Πᾶμε τώρα στὸ ζωμὸν τῆς ὑποθέσεως, διότι μακάρι τὸ μεῖζον πρόβλημα μὲ τὸν κύριον Jeffrey νὰ ἤτονε τὸ πρόβλημα τῆς καταγωγῆς του καὶ τῆς πίστεώς του. Κάποιοι λίγοι λαμπροὶ ἄνδρες μὴ Ἕλληνες καὶ μὴ Ὀρθόδοξοι προσέφεραν τὴν ψυχήν των, τὸ πνεῦμα των, τὴν ἰδικήν των περιουσίαν στὸ παρελθὸν γιὰ τὴν ἐξύψωσιν τῆς Ρωμηοσύνης. Τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος τοὺς ἐτίμησε γιὰ τὴν προσφοράν των ἀποκαλώντας τους Φιλέλληνας. Ὁ κύριος Papandreou δὲν ἀνήκει κἂν σὲ τούτην τὴν κατηγορία ἀλλοδαπῶν/μιγάδων.

   Ἔργα καὶ ἡμέραι Jeffrey Papandreou

   1) Μολονότι ὁ ἀγαπητὸς κύριος Γιάγκος ἔδωσε πολλὲς τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις θὰ δώσω τὶς δικές μου. Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς συμπίπτουν μὲ αὐτὲς τοῦ κου Γιάγκου, ἁπλῶς ὑποβάλω τὴν δικήν μου τεκμηρίωσιν.

   http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=24&aid=56924#.VJlt5AGcKA

   Ἡ Ἐλευθερία δὲν εἶναι ἐφημερὶς τῆς ΧΑ ἢ κάποιον «ἀντιμνημονιακὸν» ἔντυπον. Στὸ παραπάνω ἄρθρον γίνεται ἁπλὼς μία ἀναπαραγωγὴ τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως. Τὸ Πρωτοδικεῖον ἀπέρριψε τὸ αἴτημα τῆς κας Ξαφᾶ καὶ τοῦ κου Μάκκα (ὄνομα καὶ πρᾶγμα) οἱ ὁποῖοι εἶχον πράγματι «ἐσωτερικὴν πληροφόρησην» γιὰ τὴν κατάστασιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀπὸ τὸ πρωθυπουργικὸν περιβάλλον. Μὲ λίγα λόγια κάποιοι θησαύρισαν ἀπὸ τὸ τζογάρισμα τῶν CDS, δηλαδὴ στοιχημάτισαν στὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὸ δίδυμον Ξαφᾶ-Μάκκας ἦταν προφανῶς οἱ μεταπράτες στὴν ἱστορίαν αὐτήν. Ἡ γνωστὴ παρέα ἔμεινε ἀτιμώρητος ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν δικαιοσύνην. Γιὰ ὅσους ἔχουν ἔστω καὶ ξώφαλτσον ἐπαφὴν μὲ τὸν χρηματοπιστωτικὸν τομέαν τέτοιες πληροφορίες δὲν δίνονται μὲ τὸ ἀζημίωτον. Δεύτερον, εἶναι δυνατὸν νὰ πλουτίζῃ ἡ τελευταία ὀπὴ τοῦ ζουρνᾶ (τὸ ἀνωτέρω γκανιὰν) καὶ τὸ «πρωθυπουργικὸν περιβάλλον» ποὺ ἔχει τὴν κουτάλα ἀνὰ χείρας νὰ μένῃ ἀμέτοχον; Ὁ κύριος Σάμπυ Μυωνής, καλή του ὥρα τοῦ ἀνθρώπου, ἐπιβεβαίωσε ὅτι ὑπῆρξε ὄντως μεταπράτης ἄλλου ἐμβάσματος (ἀμοιβαίων κεφαλαίων) πρὸς ἑλβετικὴν τράπεζαν συμφερόντων Papandreou. Σχετικὸ κουκούλωμα ἔπεσε ἐνορχηστρωμένα ἀπὸ τὸν Βαγγέλη Βενιζέλο, τοὺς Διώτηδες καὶ τὴν λοιπὴ συντεχνία, διότι τὸ ὅλον θέμα εἶχε προεκτάσεις… καταλόγου Λαγκάρντ. Ἐμφανιζόμενη στὰ τσουρουφλίζοντα ἐμβάσματα ἤτονε ἡ ὑπέργηρος Mrs Margaret Papandreou Chant. Σοφὴ κίνησις ἀπὸ τὴν γνωστὴν οἰκογένεια ἐπαγγελματιῶν τῆς πολιτικῆς ὀφείλουμε νὰ παραδεχτοῦμε· ἂν κάτι ἐστράβωνε (μία στὸ ἑκατομμύριον) νὰ πήγαινε φυλακὴ ἡ γερόντισσα (ποὺ δὲν θὰ ἐπάενε) καὶ νὰ προστατευτοῦν τὰ τέκνα.

   Delete
  9. Δὲν γνωρίζω ἂν τὸ τζογάρισμα ὑπὲρ τῆς χρεωκοπίας τῆς πατρίδος σου (μὲ ἀγοραπωλησία CDS) συνιστᾶ ἀδίκημα σύμφωνα μὲ τὸν γραπτὸν νόμον, διότι δὲν εἶμαι νομικός. Ἐξάλλου, ὅ,τι εἶναι νόμιμον εἶναι καὶ ἠθικὸν κατὰ τὸν ὀγκόλιθον νομιμοφροσύνης Βαγγέλη Βουλγαράκη καὶ ἡ ἀγοραπωλησία ὁποιωνδήποτε «χρηματιστηριακῶν προϊόντων» (ἔτσι ἀποκαλεῖται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς… ἐργασίας τῶν τραπεζιτῶν στὸν Δυτικὸν κόσμον), ἀκόμη καὶ τῶν CDS, ἐνδεχομένως νὰ μὴν διώκεται ποινικῶς. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι ὅτι ἡ παραπάνω πράξις ἡ ὁποία εἶναι γεγονός (τὰ CDS ἠγοράσθησαν ἀπὸ τὸ ΤΤ) καὶ σύμφωνα μὲ τὸν ἄγραφον νόμον ὀνομάζεται ξευτίλα καὶ προδοσία. Εἰκάζω ὅτι στὴν νομικὴν διάλεκτον ἀποκαλεῖται κατὰ τὸ ἐπιεικὲς ἀπιστία ἔναντι τοῦ Δημοσίου. Ἐπειδὴ ἐγὼ εἶμαι μικροπρεπὴς ἀφήνω νὰ δώσετε ἐσεῖς τὸν ὁρισμὸ τοῦ ἀτόμου ποὺ πλουτίζει ἢ ἐνθαρρύνει πλουτισμὸν τρίτων μέσῳ τῆς χρεωκοπίας τῆς πατρίδος του.

   Στὴν γνωστὴν ὑπόθεσιν τῶν CDS τοῦ ΤΤ ἐνεπλάκη ἡ γνωστὴ λούγκρα (λούγκρα ἐστὶ τσακάλι, μὴν πάῃ τὸ μυαλό σας σὲ κάτι ἄλλο) πρώην πρόεδρος τῆς ΠΑΕ Παναθηναϊκὸς Ἄγγελος Φιλιππίδης καὶ ἐξέχον στέλεχος τῆς ψοφοδεοῦς καὶ ἁμαρτωλῆς δεξιᾶς παρατάξεως ὁ ὁποῖος γιὰ ἀρκετὲς μέρες ἦταν φυγόδικος στὴν Τουρκιά. Πολλὰ τὰ ἐμπλεκόμενα πρόσωπα, πολλὰ τὰ σκάνδαλα, ἔχουμε χάσει πλέον τὸν λογισμόν… Τὸ μόνον σίγουρον εἶναι ὅτι οἱ ἀπάτες ἔχουν διαπιστωθεῖ καὶ οἱ εὐθύνες δὲν ἔχουν κἂν ἀποδοθεῖ. Ὁ Τσίπρας σὲ ἕνα ρεσιτὰλ ὑποκρισίας (ἐδῶ θὰ παρακαλοῦσα κάποιον νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ τὴν στάσιν τοῦ ΚΚΕ στὴν σχετικὴν ὑπόθεσιν παραπομπῆς), κάλυψε τὸν Jeoffrey ψηφίζοντας τὴν μὴ παραπομπήν του στὸ εἰδικὸ δικαστήριο.

   Delete
  10. Γιὰ τὴν ἱστορίαν ἀναφέρω ὅτι οἱ ὑπηρεσίες τῆς κυρίας Ξαφᾶ καὶ τοῦ προστάτου της (Σάλλας) ἀσφαλῶς καὶ δὲν πῆγαν χαμένες. Ἐν ἔτει 2013 ἡ κα Ξαφᾶ προσκαλεῖται στὴν Σχολὴ Δημοσίας Διοικήσεως (νῦν ΕΚΔΔΑ, ἐκεῖ ποὺ ἡ Δημοσία Διοίκησις «παράγει» τὰ μελλοντικά της ὑψηλόβαθμα στελέχη) καὶ μὲ ὕφος χιλίων ἐπιτρόπων «διαμορφώνει» ἄποψιν προσπαθώντας νὰ πείσῃ τοὺς φοιτητὰς τῆς Σχολῆς ὅτι τὰ χρέη ἐδημιουργήθησαν ἐπειδὴ οἱ κακοὶ Ἕλληνες ἐφέσωσαν τὶς πιστωτικές των κάρτες. Ἀσφαλῶς τί θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ μιὰ σχολὴ ποὺ ἁλωνίζουν τὰ ρημαδοειδῆ καὶ τὰ λιμπερὰλ τραβέλια τῆς πολιτικῆς. Λχ, ἡ κα Λυμπεράκη, ἀνεψιὰ τοῦ Γκαργκαμέλ, «διδάσκει» ἐκεῖ -ἀκοῦστε εἰδικότης- Οἰκονομικὴν τοῦ Φύλου. Ἀνεπανάληπτο γνωστικὸν ἀντικείμενον ποὺ μόνον μία διπλοθεσίτρια «καθηγήτρια» (διδάσκει καὶ στὴν Πάντειον) ποὺ εἶναι χωμένη γιὰ τὰ καλὰ καὶ σὲ ΜΚΟ καὶ δικτυωμένη μὲ ὅλο τὸ φόλα λιμπερὰλ νεοπασόκ (βλέπε Πελαγίδης) θὰ μποροῦσε νὰ «διδάσκῃ». Ἀναρωτῶμαι, ὅταν πιὰ ἡ «καθυστερημένη» ἑλληνικὴ κοινωνία «ἐμπεδώσῃ» τὴν ἔννοιαν τοῦ 3ου φύλου καὶ ἐνδεχομένως τοῦ 4ου καὶ τοῦ 5ου, οἱ ἐξελίξεις σὲ αὐτὸ τὸ «ἐπιστημονικὸν πεδίον» θὰ τρέχουν σφεντόνα; (ὡς γνωστὸν ἀκόμα οἱ γκιαούρηδοι Ρωμηοὶ ἀναγνωρίζουν 2 φύλα…) Στὴν ἴδια σχολὴ «δίδασκε» καὶ ὁ Γασπαρινάτος (αὐτὸς μὲ τὸ μαϊμοῦ δίπλωμα) τῆς κας Γιαννακάκη τῆς ρημάδ, ἡ ὁποία ἤτονε ἀπόφοιτος αὐτῆς τῆς σχολῆς.

   Ἂς γυρίσουμε στὴν Ξαφὰ καὶ τὴν «διάλεξίν» της. Καμιὰ λέξι ἀπὸ τὴν κα Ξαφᾶ γιὰ τὰ CDS. Καμιὰ λέξι γιὰ τὴν διασπάθισιν καὶ κλοπὴν τοῦ δημοσίου χρήματος. Καμιὰ λέξις γιὰ τὰ δεκάδες δυσώδη σκάνδαλα ποὺ καταχρέωσαν τὴν ἑλληνικὴν οἰκονομίαν. Καμία λέξις γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλὰς πάσχει ἀπὸ δημόσιον χρέος καὶ ὄχι ἀπὸ ἰδιωτικὸν σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὶς χῶρες τοῦ βορρᾶ ποὺ τὰ νοικοκυριὰ στὴν συντριπτικήν των πλειοψηφία εἶναι καταχρεωμένα στὶς κάρτες. Ὅσο δὲ γιὰ τὸ κύριο Σάλλα ἀγόρασε (μὲ δανεικὰ) τὸ καλλίτερο κομμάτι τῶν τραπεζικῶν ὁμίλων Κύπρου καὶ Ἀγροτικῆς σὲ τιμὴ σκοτωμένη. Σὰν νὰ λέμε ὅτι ὁ Πανιώνιος κάνει θυγατρικήν του τὸν Ὀλυμπιακὸν Πειραιῶς ἕνα πρᾶγμα.

   Ἡ δικαιοσύνη στὸ Γραικυλιστὰν σπανίως προσάγει σὲ δίκην τοὺς συνήθεις ὑπόπτους. Ἂν τὸ κάνῃ, τὸ κάνει διότι πρόκειται γιὰ περιπτώσεις πολιτικῶς ξοφλημένων, ὅπως ὁ Ἄκης, καὶ ἴσα-ἰσα διὰ νὰ γίνῃ λίγος «ντόρος». Συνήθως τοὺς ἀπαλλάσει ἀπὸ τὴν «ταλαιπωρία» τῆς δίκης. Ἔπειτα, τὴν «δουλειὰ» συνεχίζουν οἱ ἐργολάβοι τῆς ἐνημερώσεως. Τὸ καθῆκον τους εἶναι νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τὸ ἄσπρο εἶναι μαῦρο ἢ νὰ τὸ κουκουλώσουν τὸ θέμα. Στὸ τέλος ἀναλαμβάνουν «φιλόσοφοι», «ἱστορικοί», «οἰκονομολόγοι» καὶ διάφοροι «ἡμέτεροι» πολυθεσίτες ψευτοδιανοούμενοι νὰ δικαιολογήσουν τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ νὰ νομιμοποιήσουν καὶ νὰ ἐπικυρώσουν πλέον σὲ «ἀκαδημαϊκὸν» ἐπίπεδον τὶς ἀπάτες τῶν ἐργοδοτῶν τους. Ἐδῶ ὁ Σημίτης γράφει βιβλία…τί νὰ ποῦμε ἐμεῖς οἱ βλάχοι;

   Ἀκολουθεῖ συνέχεια, ἀλλὰ εἰλικρινῶς ἀπαιτοῦνται σελίδες ὁλάκερες γιὰ νὰ περιγραφῇ σὲ ἀδρὲς γραμμὲς ἡ ξευτίλα τοῦ ἀνδρός.

   Delete
  11. Δέν τό προκάλεσα ἐγώ τό θέμα, ἡ ἀρχική ἀναφορά σέ Geoffrey- Jeffrey Papandreou καί προδοσίες, δική σας εἶναι. Παραλείψατε ὄντως τὴν λέξη « δωσίλογοι», τὴν ἀποσύρω λοιπόν ἀπὸ τὸ στόμα σας.. Γιὰ ἐμένα πάντως προδότης καί δωσίλογος εἶναι σχεδὸν ταυτόσημες ἔννοιες. Ἀναφερθήκατε πλειστάκις σὲ προδότες καὶ προδοσίαν, τὴν ὁποίαν - σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κρύο καί τήν ἀνεργία - δέν ἀντέχετε... Προσωπικά σὲ κανέναν σύγχρονον νεοέλληνα δὲν τὶς ἀπονέμω. Συνθήματα καὶ ἄλλες λέξεις ψυχικῆς ἀναπλήρωσης καὶ τζάμπα μαγκιᾶς τὶς ἀπεχθάνομαι…

   Ἀπὸ τὸν τρόπο τῆς γραφῆς σας φαίνεσθε ἄνθρωπος εὐφυὴς. Λιγάκι ἐπιτηδευμένο τὸ ὕφος σας – δηλαδὴ πιθανὸν παραπλανητικὸ – κατανοητὸ ὅμως ἀπολύτως ἂν εἶστε λογοτέχνης. Δὲν συνέδεσα τὴν μικροπρέπεια μὲ τὴν ἄσχετη καί ἐντυπωσιολάγνα ἀναφορὰ σας τοῦ ξενικοῦ ὀνόματος τοῦ ΓΑΠ, οὔτε μὲ τὰ ἀνατανόητα καὶ παντελῶς ἀδιάφορα ποσοστὰ ἑλληνικότητός του πού ἀρνητικὰ διατυμπανίζετε. Νομίζω εἶναι περισσότερον ἀπὸ σαφὲς καὶ περίμενα – λόγῳ εὐφυίας – νὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε. Ὅταν ἔγραψα γιὰ μικροπρέπεια ἀναφερόμουν στὸ ὅτι, ἐνῷ ἀπὸ τὴν μία ὑποστηρίζατε τὴν κίνηση τοῦ ΓΑΠ νὰ κάνει δημοψήφισμα, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὄχι μόνον ἀμφισβητήσατε εὐθέως τὰ κίνητρά του ἀλλὰ ταυτόχρονα τοῦ χρεώσατε ἰδιοτέλεια καὶ καιροσκοπισμόν. Μικροπρέπεια ἀποτελεῖ ὁ διαχωρισμὸς στόχου ( τοῦ δημοψηφίσματος) ἀπὸ τὰ κίνητρα τοῦ ΓΑΠ, ὥστε νὰ οἰκειοποιηθεῖτε τὸν στόχο, πού πρὸ τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ ΓΑΠ – τοῦ λοιδωρούμενους ὡς προδότη, τζογαδόρου καὶ ξεφτίλα - πιθανὸν ὁ δεδομένος πλέον στόχος νὰ μὴν εἶχε περάσει κάν ἀπὸ τὸ μυαλό σας.

   Ὅλη αὐτή ἡ λάσπη καί ὅσα καταμαρτυροῦνται κατά καιρούς στόν ΓΑΠ ἀπό παράγοντες τοῦ δημοσίου λόγου ( μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί, ΜΜΕ ὅλοι παρέα λοιδώρησαν τό δημοψήφισμα) δέν εἶναι μόνον φαιδρά - ὅπως λέει ὁ Κιτσίκης - ἀλλά ἐνδείξεις μικροπρέπειας και αναξιοπρέπειας, δεῖγμα συμπεριφορᾶς ὄχλου. Ὅταν δέ ἐκφράζονται ἀπό κόμματα εἶναι ἀψευδής ἀπόδειξη τῆς πολιτικῆς ἀδυναμίας και παθητικότητος τους. Μπορεῖτε νά δεῖτε πῶς καταδίκασα ἐδῶ τήν στάση τῆς ἀριστερᾶς στό θέμα τοῦ δημοψηφίσματος. Ἔχετε ἐσεῖς ὑπ’ ὄψιν σας, να ἐξεδόθη τότε κάποια δήλωση ὑποστήριξης του ἀπό τήν ΧΑ; Φυσικά ὄχι σάν τήν δικιά σας «ὑποστήριξη» μιά στό καρφί καί μιά στό πέταλο…

   Delete

  12. Γιὰ τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα πού παραθέτετε γιά τά CDS

   α) δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐκδηλωθεῖσα πρόθεση διεξαγωγῆς δημοψηφίσματος κατὰ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011.

   β) δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸν ΓΑΠ. Κατὰ 99% οἱ ὑποθέσεις αὐτὲς ἅπτονται τῆς φύσης τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος. Ἡ ἐσωτερικὴ πληροφόρηση εἶναι βασικὸ συστατικό της λειτουργίας του. Ἡ ὁποιαδήποτε πολιτικὴ ἀπόφαση καὶ πρωτοβουλία τζογάρεται, ἀκόμα δὲν τὸ μάθατε; Καὶ ὁ βομβαρδισμὸς τουρκικῶν πλοιαρίων ἢ τοῦ Μπαρμπαρὸς θὰ τύχει οἰκονομικῆς ἐκμετάλλευσης. Θὰ θεωρηθεῖ ὁ ἐμπνευστὴς μιᾶς τέτοια ἐνέργειας τζογαδόρος, ξεφτίλας καὶ προδότης ἂν αὐτὴ ἡ ἐνέργεια τύχει χρηματιστηριακῆς ἐκμετάλλευσης; Αὐτό πού ἐνδιαφέρει πρωτίστως εἶναι οἱ ἀναγκαιότητες ἤ μή τῶν ὅποιων πολιτικῶν ἀποφάσεων, ὄχι ἄν κάποιοι – νομίμως ἤ παρανόμως - ἐπωφελοῦνται ἀπό αὐτές παραπλεύρως…Γιά την δεύτερη κατηγορία ἄλλοι εἶναι ἁρμόδιοι, ὄχι ἡ καθαυτό πολιτική ἐξουσία.

   Μπορεῖ ἡ σκανδαλολογία νὰ δημιουργεῖ ἐντυπώσεις, νὰ φτιάχνει ἀτμόσφαιρα ἀλλὰ ἀπομακρύνοντας ἀπὸ τὴν οὐσία ἀναπαράγει τὴν αἰτία τῶν σκανδάλων. Προσωπικὰ δὲν διαβάζω ἀναλύσεις ἀντάξιες τῶν ἐντύπων « Espresso», « Λοιπόν», « Ciao»

   Ἂν λοιπόν κάποιος ἐπωφελήθηκε τῆς χρεωκοπίας σίγουρα δὲν χαίρει ἐκτιμήσεως, ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ βλέπουμε μόνο τὸν ὅποιο τζογαδόρο ( ἐπαναλαμβάνω ὄχι τὸν ἴδιο τὸν ΓΑΠ) ὡς « ξεφτίλα καὶ προδότη», ἐ τότε ἀφήνετε στὴν ἄκρη - κοινῶς τὴν βγάζουν καθαρή – τούς πραγματικοὺς ὑπαίτιους τῆς καταστροφῆς τῆς χώρας. Σαφῶς καὶ αἰτία τῆς χρεωκοπίας δὲν εἶναι τὸ φέσωμα τῶν πιστωτικῶν καρτῶν ἀπὸ τοὺς ζητιάνους καὶ ἐθνοπρεπεῖς νεοέλληνες. Ἡ κάθε Ξαφᾶ, ἡ κάθε Λυμπεράκη προπαγανδίζοντας τὸ ἀποτέλεσμα ὡς αἰτία κάνουν ὅτι καὶ ἐσεῖς πού ὠρύεστε κατά τῶν τραπεζικῶν οἴκων …ὅλοι μαζὶ ἀποκρύβετε τὸ πραγματικὸ αἴτιο τῆς χρεωκοπίας. Συμβάλλετε ὅλοι σας στὴν πνευματικὴ χρεωκοπία καὶ καθυστέρηση ταΐζοντας μὲ μισές ἀλήθειες καί ψέμματα τὸν κόσμο… Κυνηγᾶτε τὸν ἕναν « προδότη» ἀνοίγοντας δρόμο γιὰ τὸν ἑπόμενο… Τό ἐθνοκτόνο δίπολο εἶναι « Πατρίς, θρησκεία, οἰκογένεια καὶ μουχλιασμένος ἑλληνισμὸς» ἀπὸ τὴν μιά, « εὐρωπαϊκὴ ἰδέα, ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ψευτοπροοδευτισμὸς» ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἄν ὑπάρχει προδοσία ὑπάρχει σέ αὐτό τό δίπολο. Ἔχω γράψει παλιότερα ὁλόκληρα κατεβατά, δὲν ἔχω καμιὰ ὄρεξη νὰ τὰ ἐπαναλάβω. Ξεκινῆστε νὰ ἀναλύετε σὲ βάθος τὶς 2 ἐθνοκτόνες μπαροῦφες πού ναρκοθέτησαν ἐκ γενετῆς αὐτὸ τὰ σαθρὸ κράτος, πολὺ ἀποτελεσματικώτερες στὴν καταστροφὴ τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ἀγοραπωλησία CDS, α) τὴν μπαρούφα τοῦ συντάγματος τῆς Ἐπιδαύρου , ὅτι «… Ἕλληνες εἶναι ὅσοι αὐτόχθονες πιστεύουσιν εἰς Χριστόν…» β) τὴν μπαρούφα τοῦ συντάγματος τοῦ Ἄστρους «…«Ἡ Διοίκησις πολιτογραφεῖ ἀλλοεθνεῖς ὑπὸ τὸν ὄρον νὰ ἀποκτήσωσιν ἐντὸς πενταετοῦς διαστήματος ἀκίνητα κτήματα ἐν τῇ Ἐπικρατείᾳ..»

   Delete
  13. Τὸ ὅτι θὰ ὑπῆρχαν ὑπερασπιστὲς τοῦ ξευτελισμένου ἀνδρὸς καὶ μάλιστα ἀριστεροὶ ἐν ἔτει 2014 εἶναι κάτι ποὺ δὲν θὰ τὸ φανταζόμουν τὸ 2011.

   «…Ἀναφερθήκατε πλειστάκις σὲ προδότες καὶ προδοσίαν, τὴν ὁποίαν - σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κρύο καί τήν ἀνεργία - δέν ἀντέχετε... Προσωπικά σὲ κανέναν σύγχρονον νεοέλληνα δὲν τὶς ἀπονέμω. Συνθήματα καὶ ἄλλες λέξεις ψυχικῆς ἀναπλήρωσης καὶ τζάμπα μαγκιᾶς τὶς ἀπεχθάνομαι…»

   Εἶναι δικαίωμά σας καὶ μάλιστα σεβαστόν. Μὲ αὐτήν σας τὴν στάσιν δὲν διαφέρετε σὲ τίποτε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν δικαιοσύνην καὶ τὸν καθεστωτικὸν τύπον. Τὸ γιατὶ τὸ ἀναλύω εὐθύς. Κατ' ἀρχὰς οἱ ἀπάτες διαπιστώνονται. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει εἰσαγγελικὴ παραδοχὴ ὅτι κάποια χρήματα ἔκαναν φτερά. Μετὰ ἀκολουθεῖ τὸ κουκούλωμα ἢ -στὴν χειρότερη- ἡ ἐπιβολὴ ποινῶν-χαδιῶν, συνήθως σὲ τελειωμένους ἢ ἀνίσχυρους πολιτικούς. Κλασικὴ περίπτωσις τὸ πορνίδιο Τσέκου στὸ σκάνδαλο Ζαχόπουλου. Μετὰ βγαίνουν τὰ κανάλια καὶ λένε «ὅλα ἐντάξει». Ἐνῶ λοιπὸν τὸ μετρητὸ ἔχει πετάξει, βγαίνουν στὸ τέλος λάδι ὅλοι. Ἀθῶοι γιὰ τὰ ἐξοπλιστικά, τὰ Χρηματιστήρια, τὶς μεῖζες, τὶς ντίζες, τὴν ἡμετεροκρατία. Ἂν βγῇ καὶ πῇ κάποιος τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, δηλαδὴ τὸν κλέφτη κλέφτη, τὸν ψεύτη ψεύτη, τὸν προδότη προδότη καὶ τὸν μπινὲ μπινὲ καταλήγει νὰ θεωρῆται ἐχθρὸς τῆς ἡμετεροκρατίας, χουλιγκάνος, μέλος ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως (εἰδικῶςἂν πρόσκειται στὴν ΧΑ) ἢ γραφικὸς τζάμπα μάγκας.

   Προφανῶς κανεὶς δὲν εἶναι ἀναμάρτητος καὶ 'γὼ προσωπικῶς δὲν εἶμαι τιμητὴς τῶν πάντων. Ὁ Jeffrey εἶναι προδότης τοῦ κερατᾶ κι αὐτὸ ποὺ λέω τὸ ὑποστηρίζω πάντοτε τεκμηριωμένα.

   «…Δὲν συνέδεσα τὴν μικροπρέπεια μὲ τὴν ἄσχετη καί ἐντυπωσιολάγνα ἀναφορὰ σας τοῦ ξενικοῦ ὀνόματος τοῦ ΓΑΠ, οὔτε μὲ τὰ ἀνατανόητα καὶ παντελῶς ἀδιάφορα ποσοστὰ ἑλληνικότητός του πού ἀρνητικὰ διατυμπανίζετε.»

   Τὰ ποσοστὰ ἑλληνικότητος τοῦ κυρίου γιὰ σᾶς εἶναι ἀδιάφορα. Γιὰ 'μένα εἶναι σημαντικά. Ἐγὼ θέλω νὰ κυβερνοῦν τὸν τόπον Ἕλληνες καὶ ὄχι ἀμερικανάκια. Τὸ ὅτι ὑπάρχουν χιλιάδες γραικύλοι μὲ ἀμερικανικὸν λογισμικὸν στὸν ἐγκέφαλόν των, δὲν νομιμοποιεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι πρέπει νὰ μᾶς κυβερνοῦν ἀλλοδαποὶ καὶ μὲ τὴν βούλα. Ἐσᾶς ἀπ' ὅ,τι φαίνεται δὲν σᾶς πειράζει νὰ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα ἀλλοδαποί, ἀφοῦ τὸ ἐπιβάλλει ἡ διεθνιστικὴ ἰδεολογία σας. Ὅπως εἶπα προηγουμένως, τὸ μεῖζον πρόβλημα μὲ τὸν τύπο μακάρι νὰ ἦταν ἡ ἑλληνικότητά του. Ἡ ἀμερικανική του συνείδησις, πολὺ περισσότερο κι ἀπὸ τὴν μὴ ἑλληνικὴν καταγωγήν του, εἶναι κάτι ποὺ δὲν καταπίνεται καὶ οἱ λόγοι γι' αὐτὸ τὸ πρᾶγμα δὲν εἶναι μόνον συναισθηματικοί, εἶναι καὶ βαθύτατα οὐσίας. Ὅταν αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀμερικανικὴν ὑπηκοότητα πῶς εἶναι δυνατὸν ὡς πρωθυπουργὸς χώρας καὶ παλαιότερα ὡς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν (ἔλεος!) στὶς συναντήσεις του μὲ Ἀμερικανοὺς καὶ ἄλλους ἀξιωματούχους νὰ μᾶς ἐγγυηθῇ τὴν προάσπισιν τῶν ἑλληνικῶν καὶ ὄχι τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων; Ἔχουμε τρελαθεῖ τελείως; Ὁ τύπος γεννιέται στὶς ΗΠΑ ἀπὸ μὴ Ἑλληνίδα μάνα, ὁμιλεῖ τὴν ἀγγλικὴ ὡς μητρικήν του, ζεῖ τὰ παιδικά του χρόνια ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν παιδείαν, ξαναπηγαίνει στὶς ΗΠΑ γιὰ σπουδές στὸ πιὸ καρασυστηματικὸ ἵδρυμα τῶν ΗΠΑ, εἶναι ἀβάπτιστος, ἔχει ἀπέχθεια πρὸς κάθε τι ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἀκόμη καὶ μὲ τὴν λατρευτικὴν ἀκολουθία ποὺ πραγματοποιεῖται στὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου ποὺ -ὑποτίθεται πὼς- ἔχει τὸ ὄνομά του καὶ συζητοῦμε ἂν αὐτὸ τὸ ἄτομο εἶναι Ἕλληνας; Κανονικῶς θὰ ἔπρεπε αὐτὸς ὁ ἔπηλυς ὑπερπολυτελείας νὰ ἐπιστρέψῃ τὸ ἀμερικανικό του διαβατήριον καὶ νὰ ἔχῃ μία μόνο ὑπηκοότητα. Στὸ σύγχρονο Ξευτελιστὰν δύναται κάποιος νὰ ἀναρριχηθῇ στὰ ὕπατα πολιτικὰ ἀξιώματα τοῦ τόπου μὲ διπλὴ ὑπηκοότητα. Ἀκολουθεῖ συνέχεια.

   Delete
  14. Τό καθεστώς ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἐλλειψοειδής, ἐγώ ὀφείλω νά πῶ ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἐπίπεδη γιά νά μήν θεωρηθῶ καθεστωτικός;

   Μάλιστα, μάλιστα... τί πιό εὔκολο νά μέ βγάλετε καθεστωτικό γιά νά νοιώσετε ἐσεῖς ἀντικαθεστωτικός καί ἀντισυστημικός. Δύσκολα μπορῶ νά φαντασθῶ καλύτερους ὑπερασπιστές τοῦ καθεστῶτος ἀπό ἐσᾶς.

   Ἡ ἀπολιτικότητα τῶν ἐντυπώσεων θριαμβεύει εἰς βάρος τῆς πολιτικῆς...Λαμπρά!!! Τά ποσοστά ἑλληνικότητος ὅμως εἶναι ἀδιάφορα γιατί ἡ ἑλληνικότητς δέν μετρεῖται μέ ποσοστά. Ἀντιληπτόν; Χωρίς νά ἔχω γνωρίσει οὔτε τόν ΓΑΠ οὔτε ἐσᾶς , τόν ΓΑΠ περισσότερο Ἕλληνα τόν κόβω!!!

   Delete
  15. Γιατὶ λοιπόν ὁ Jeffrey εἶναι προδότης καὶ ξευτίλας; Καταρχήν, ἡ πρώτη δανειακὴ σύμβασις πέρασε στὸ ντούκου χωρὶς ψηφοφορία μέσα στὴν Βουλή συνιστώντας νομικὸ παράδοξο, ἀφοῦ τὸ σχετικὸ μνημόνιο ψηφίστηκε ἀπὸ τὴν βουλή. Τὸ μνημόνιο εἶναι χαρτὶ τουαλέττας, ἀλλὰ ἡ δανειακὴ σύμβασις χαρτὶ μὲ νομικὴν ἰσχὺν καὶ κυρώσεις. Λέει ξεκάθαρα ἡ σύμβασις (σελὶς 25, §5 σχετικοῦ ἀρχείου pdf)

   «Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος.»

   Ὅταν διάβαζα αὐτὲς τὶς τερατολογίες, δὲν πίστευα στὰ μάτια μου. Ἡ κρυολουσία ἔγινε ἀκόμη μεγαλύτερη, ὅταν βρῆκα μέσῳ… Ἰρλανδίας τὴν ἐξαφανισμένην δανειακὴν σύμβασιν στὰ ἀγγλικά.

   «Τhe Borrower hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgement or other order, from attachment, arrest or injunction prior to judgement, and from execution and enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.»

   Συμπέρασμα ἀπὸ τὸν παραπάνω ὅρο τῆς συμβάσεως: ἄρσις ἀσυλίας ἐθνικῶν περιουσιακῶν στοιχείων. Πᾶμε τώρα στὴν σελίδα 31, §11 .

   «Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής - ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση.»

   «Neither the Borrower nor any of its property are immune on the grounds of sovereignty or otherwise from jurisdiction, attach- ment – whether before or after judgement – or execution in respect of any action or proceeding relating to the Agreement.»

   Πόσο πιὸ ξεκάθαρο νὰ τὸ κάνῃ ὁ τοκογλύφος; Οὔτε ὁ δανειολήπτης (Hellenic Republic) οὔτε τὰ περιουσιακά του στοιχεῖα ἔχουν ἀσυλία λόγῳ ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ἂν αὐτὰ δὲν συνιστοῦν κατάφωρον παραβίασιν τοῦ Συντάγματος, κατάλυσιν κράτους μὲ ἐθνικὴν κυριαρχίαν, τότε τί στὸ καλὸ εἶναι;
   Πᾶμε παρακάτω, στὸ ἐφαρμοστέον Δίκαιον.

   «Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.» (σελ.21, §14.1.)

   Ἀγγλικὸν Δίκαιον. Τὸ δίκαιον ποὺ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς πλέον εἰδικοὺς ὅτι εὐνοεῖ τὰ μάλα τὸν δανειοδότη. Γιατὶ ὄχι ἑλληνικὸν ἢ γαλλικὸν ἢ ἰσπανικὸν ἢ τσεχικὸν δίκαιον δεδομένου ὅτι τὸ Ἡνωμένον Βασίλειον δὲν εἶναι μεταξὺ τῶν δανειοδοτριῶν κρατῶν;

   «Ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή δικαίου, που δεσμεύει το Δανειολήπτη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.» (σελ. 31, §9)
   Ρήτρα ποὺ δεσμεύει τὸν δανειολήπτην σύμφωνα μὲ τὸ ἑλληνικὸν Δίκαιο νὰ δεχθῇ τὸ ἀγγλικὸν Δίκαιον.

   «Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διένεξη προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την ισχύ, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» (σελ. 11, §14.2)

   «Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως δεσμευτικές και εκτελεστές από τα συμβαλλόμενα μέρη.» (σελ. 11, §14.3)

   Ἐφόσον ἡ σύμβασις διέπεται ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸν Δίκαιον, γιατὶ δὲν ὁρίζεται ὡς δικαστήριον δικαιοδοσίας κάποιο ἀγγλικὸν ἀλλὰ αὐτὸ τῆς ΕΕ; Πιστεύει κανεὶς λογικὸς ἄνθρωπος ὅτι ὅταν ἡ Ἑλλὰς ὁδηγηθῇ στὸ δικαστήριο τῆς ΕΕ στὸ Λουξεμβοῦργον ἀπέναντι σὲ 14 δανειοδότριες χῶρες θὰ βρεῖ τὸ δίκιο της στὴν ἕδρα τῶν ἀντισυμβαλλομένων;

   Delete
  16. Ἐγὼ καταθέτω τεκμήρια ὄχι εἰκασίες. Δὲν εἶπα ὅτι εἶστε καθεστωτικός. Οἱ καθεστωτικοὶ κατηγοροῦν ὅλους ἐμᾶς ποὺ χρεώνουμε στὸν Jeffrey προδοσίαν γιὰ φθηνὸν λαϊκισμό, τζάμπα μαγκειά, ὅπως ἐσεῖς. Μακάρι οἱ καθεστωτικὲς φυλλάδες νὰ ἔλεγαν ὅτι ἡ γῆ εἶναι ἐλλειψοειδὴς καὶ 'μεῖς οἱ ὑπόλοιποι νὰ λέγαμε ὅτι εἶναι ἐπίπεδος. Ἐσεῖς καὶ καθεστωτικὸς νὰ μὴν εἶστε, ποὺ δὲν εἶστε διότι προφανῶς εἶστε ἀριστερός, κάνετε αὐτὸ ποὺ κάνει τὸ ΚΚΕ καὶ ὁ Σύριζα στὸ θέμα τοῦ Jeffrey: τὴν πάπια. Θὰ σᾶς παρακαλοῦσα ὅμως νὰ μὲ ἀφήσετε νὰ ὁλοκληρώσῳ τὸν συλλογισμόν μου, διότι ἔτσι δὲν μὲ ἀφήνετε νὰ βάλῳ σὲ σειρὰν τὴν τεκμηρίωσίν μου περὶ τῆς ξευτίλας τοῦ ἀνδρός. Ὅπως βλέπετε βγάζω τὰ μάτια μου νὰ βρῷ στοιχεῖα καὶ τεκμήρια καὶ νὰ τὰ παραθέσῳ μὲ τὸ νὶ καὶ μὲ τὸ σίγμα καὶ τὸ τελευταῖον δεκαδικὸν ψηφίο γιὰ νὰ ὑποστηρίξῳ τὸ «μεγαλεῖον» τοῦ ἀνδρός. Ἀφῆστε μὲ νὰ ὁλοκληρώσῳ καὶ μετὰ ἂς πῆτε ὅ,τι θέλετε.

   Delete
  17. This comment has been removed by the author.

   Delete
  18. Ἔργα καὶ ἡμέραι Jeffrey (2)

   Ὁ κος Ζαρατούστρας ἀναφερόμενος σὲ σχόλιόν μου εἶπε:

   «…Ὅταν ἔγραψα γιὰ μικροπρέπεια ἀναφερόμουν στὸ ὅτι, ἐνῷ ἀπὸ τὴν μία ὑποστηρίζατε τὴν κίνηση τοῦ ΓΑΠ νὰ κάνει δημοψήφισμα, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὄχι μόνον ἀμφισβητήσατε εὐθέως τὰ κίνητρά του ἀλλὰ ταυτόχρονα τοῦ χρεώσατε ἰδιοτέλεια καὶ καιροσκοπισμόν. Μικροπρέπεια ἀποτελεῖ ὁ διαχωρισμὸς στόχου ( τοῦ δημοψηφίσματος) ἀπὸ τὰ κίνητρα τοῦ ΓΑΠ, ὥστε νὰ οἰκειοποιηθεῖτε τὸν στόχο, πού πρὸ τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ ΓΑΠ – τοῦ λοιδωρούμενους ὡς προδότη, τζογαδόρου καὶ ξεφτίλα - πιθανὸν ὁ δεδομένος πλέον στόχος νὰ μὴν εἶχε περάσει κάν ἀπὸ τὸ μυαλό σας.»

   Ἀπαντῶ. Σαφῶς καὶ ὑπεστήριζα τὴν κίνησιν τοῦ Jefrrey γιὰ δημοψήφισμα. Εἶναι τὸ μόνον πρᾶγμα μὲ τὸ ὁποῖο συνεφώνησα μαζύ του. Τὸ μόνον.Ὑποστηρίζω ὅτι ἡ ἀναφορά του σὲ δημοψήφισμα εἶχε ταπεινὰ κίνητρα καὶ τὸ τεκμηριώνω ποικιλοτρόπως, ἀρχικῶς μὲ μία ἱστορικὴν παραβολήν. Τὸ 1940 ὁ ἄξων ἐπετέθη ἀρχικῶς μέσῳ τοῦ τορπιλλισμοῦ τοῦ «Ἕλλη» καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ στρατὸν κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ΚΚΕ τότε ὑπεστήριζε μὲ πάθος ὅτι ὁ ἀμυντικὸς πόλεμος κατὰ τῆς Ἰταλίας ἦταν ἰμπεριαλιστικός (!) καὶ χρέος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἦταν νὰ μὴν συμμετέχουν σὲ ἕναν τέτοιον πόλεμον. Βεβαίως, ἐκείνην τὴν περίοδον ἡ μαμὰ-Σοβιετία εἶχε ὑπογράψει τὸ σύμφωνο Μολότωφ-Ρίμπεντροπ. Ὅταν ἡ Γερμανία ἐπετέθη, ὄχι στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ στὴν μαμὰ-Σοβιετία τότε τὸ ΚΚΕ ξεκίνησε μέσῳ τοῦ ΕΑΜ τὴν ἀντίστασιν στὴν Δομνίστα Εὐρυτανίας. Σαφῶς καὶ τὸ ΕΑΜ πολέμησε κατὰ τῶν Γερμανῶν, ἀλλὰ ὄχι μὲ πατριωτικὰ κίνητρα.
   Ἔτσι καὶ ὁ Jeffrey. Ἡ γνώμη ἡ δική σας γιὰ τὴν ἀγνότητα τῶν προθέσεων τοῦ Jefrrey στηρίζεται στὴν τραβηγμένη ἀπὸ τὰ μαλλιὰ παραδοχὴ εἰκασιῶν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν κον Κιτσίκη ποὺ ἀναφέρει παραπάνω «Ἐγὼ ἐγνώριζα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2011 ὅτι ὁ ὑπουργὸς Καστανίδης ἐτοίμαζε τὸ σχέδιο δημοψηφίσματος γι αὐτὸ καὶ ἔγραψα τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο.»

   Ἀντιθέτως, ἐγὼ παρουσιάζω γεγονότα, ὄχι ὑποθετικὸν λόγον. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ὁ Jeffrey ἦταν πρωθυπουργὸς καὶ εἶχε τὴν ἀπόλυτον δύναμιν νὰ διεξάξῃ ἕνα δημοψήφισμα.Ἐξάλλου, δημοψήφισμα ἡ Ἑλλὰς εἶχε νὰ δῇ δεκαετίες καὶ δεκαετίες. Τὸ γεγονὸς ἐπίσης εἶναι ὅτι δημοψήφισμα δὲν ὑπῆρξε ποτέ. Γιατὶ ἄραγε; Ἐφόσον ὁ Jeffrey ἦταν ψυχὴ τὲ καὶ σώματι προσδεδεμένος στὸ ἅρμα τοῦ μνημονίου καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου» εἶναι φόλα φιλοευρωπαϊκὰ κόμματα τί εἶχε νὰ φοβηθῇ; Ἐπιπλέον, ἂν διεξήγετο τὸ δημοψήφισμα καὶ ἡ ἐτυμηγορία τοῦ λαοῦ θὰ ἤτονε «ναὶ στὸ €, ναὶ στὸ μνημόνιο» θὰ ἔρχονταν μετὰ οἱ τοκογλύφοι καὶ θὰ ἔλεγαν «τί διαμαρτύρεστε ρὲ γελοῖοι Ἕλληνες; Ἐσεῖς δὲν ἤσασταν αὐτοὶ ποὺ τὸ ἐπικυρώσατε μὲ τὸ δημοψήφισμα;» καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἔπαιρνε καὶ τὸ κύριον βάρος τῆς εὐθύνης ἀπὸ πάνω του. Καὶ ὅμως δὲν τὸ ἔκανε, διότι πάσῃ θυσία ἔπρεπε νὰ ψηφιστοῦν τὰ μνημόνια.

   Προφανῶς, ἐκείνην τὴν περίοδον οἱ τοκογλύφοι ἔτρεμαν τὸ δημοψήφισμα. Δὲν ἤθελαν νὰ ρισκάρουν τὴν μάσα ἀπὸ τὸ πτῶμα τῆς Ἑλλάδος. Ἐδῶ διακυβεύοντο κρατικὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα πρὸς σκότωμα, ὀρυκτός πλοῦτος, ὑποδομές… Δὲν ὑπῆρχε κἂν ἡ σκέψις ἀπὸ αὐτοὺς ὅτι τὸ σχέδιο θὰ τινασσόταν στὸν ἀέρα ἀπὸ ἕνα δημοψήφισμα. Ὁ Jeffrey ἁπλὰ ἐξετέλεσε τὶς ὁδηγίες.


   Ἀκολουθεῖ συνέχεια

   Delete
  19. Ἐντάξει τό ἐμπεδώσαμε , ὁ Τζέφρυ εἶναι προδότης καί ξεφτίλας ... Φτάνει...δέν χρειάζονται σεντόνια πεισθήκαμε. Ὄλα τά ἔκανε γιά νά τζογάρει...

   ( οἱ ἐμμονές ὅμως πρέπει νά ἔχουν - ὅπως καί ὅλα στήν ζωή - κάποιο ὅριο )

   Delete
  20. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἐπίκλησις δικαιολογιῶν γιὰ τὴν μὴ διεξαγωγὴν δημοψηφίσματος ἦταν ἀστεῖες. Κάποιοι ἔφεραν σὰν δικαιολογία τὸ κόστος…

   Στὶς ἐσωκομματικὲς ἐκλογὲς-παρωδία γιὰ τὴν διεκδίκησιν τῆς προεδρίας τοῦ πασόκ ὁ Jeffrey κατέβηκε ὡς μοναδικὸς ὑποψήφιος (!!), ἔχοντας ἐξασφαλίσει ἀπὸ τὸν Σημίτη τὸ χρίσμα (τὸ «δακτυλίδι») καὶ ἀφήνοντας τὸν Ντοῦτσε-Μπένυ στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ. Κινητοποίησε ὑποκριτικῶς ὁλάκερον
   (χρεωκοπημένον) κομματικὸν μηχανισμὸν ὁ ὁποῖος γιὰ νὰ διεξάξῃ αὐτὲς τὶς ἐκλογὲς παρωδία ἔστησε κάλπες σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα (μὲ κρατικὸν χρῆμα ὅμως) προκειμένου νὰ ἔχῃ τὸ ἄλλοθι ὅτι ἐξελέχθη μὲ παστρικιὲς διαδικασίες ἀπὸ τὴν βάσιν -καὶ καλά- τοῦ πασόκ, λὲς καὶ ὑπῆρχε περίπτωσις νὰ ἐκλεχθῇ κάποιος ἄλλος. Ὁ Jeffrey τότε δὲν διεννοήθη ποτὲ ὅτι οἱ ἐσωκομματικὲς ἐκλογὲς ἦταν μεγάλη δαπάνη γιὰ τὸ κόμμα του ποὺ ἤτονε σὲ δεινὴν οἰκονομικὴν θέσιν καὶ ξαφνικὰ τὸν ἔπιασε ὁ πόνος τὸ 2011 νὰ μὴν ξοδέψῃ τὸ κράτος χρήματα γιὰ ἕνα δημοψήφισμα τὸ ὁποῖον θὰ τελείωνε στὸ πὰτ-κιούτ; Ἔλεος.

   Πᾶμε τώρα στὰ ἀριθμητικά. Ἡ γλώσσα τῶν ἀριθμῶν εἶναι ψυχρὴ καὶ ἀμείλικτος. Ἐπειδὴ μιλῶ μὲ στοιχεῖα κύριε Ζαρατούστρα θὰ σᾶς παρακαλοῦσα νὰ παρακολουθήσετε τὴν πορεία τῶν 10ετῶν ὁμολόγων τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου μέσῳ τῶν σχετικῶν ἱστοτόπων, ὅπως τὸ Bloomberg. Ἐπειδὴ ἡ συνδρομὴ σὲ πρακτορεῖα χρηματοπιστωτικῶν πληροφοριῶν ὅπως τὸ Bloomberg εἶναι δαπανηρὰ σᾶς παραπέμπτω στὴν ἱστοσελίδα τῆς Trading Economics.com

   http://www.tradingeconomics.com/greece/government-bond-yield

   στὴν ὁποίαν μπορεῖτε μὲ ἱκανοποιητικὴν ἀκρίβειαν νὰ δῆτε τὴν ἐξέλιξιν τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ἀπὸ τὸ 1998 καὶ ἐντεῦθεν. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ ἐπιλέξετε ἀπὸ τὰ σχετικὰ μενοῦ τῆς ἱστοσελίδος τὸ χρονικὸν ὁρίζοντα τοῦ γραφήματος. Δυστυχῶς καὶ αὐτὸς ὁ ἱστότοπος ἀπαιτεῖ γιὰ τὴν λήψιν ὅλων τῶν στοιχείων (σὲ φορμὰ λογιστικοῦ φύλλου) συνδρομήν, ἀλλὰ οἱ πληροφορίες ποὺ μπορεῖτε νὰ λάβετε ἀπὸ τὰ γραφήματα εἶναι πλῆρως διαφωτιστικές. Γιὰ νὰ δῆτε τὸ γράφημα ἑνὸς ἔτους ἐπιλέξατε τὸ αὐτὸ ἔτος δις (λχ, 2009 στὰ δύο καταβιβαζόμενα μενοῦ). Γιὰ καλλιτέραν ἐποπτείαν ἐπιλέξατε ὡς μορφὴν ἀπεικονίσεως τὴν γραμμικήν (line). Ἂν ἐπιλέξετε ὡς ἔτος προβολῆς τὸ 2009 θὰ δεῖτε τὴν πορεία τῶν ὁμολόγων ἐπὶ Μπούλη καὶ Jeffrey. Ὁ μὲν πρῶτος ἄφησε τὴν Ἑλλάδα μὲ δυνατότητα δανεισμοῦ ἀπὸ τὶς ἀγορὲς μὲ ἐπιτόκιο 4.5%. Ὁ δεύτερος μέσα σὲ 3 μῆνες μόνο ἀνέβασε τὰ ἐπιτόκια στὸ 5.9%.

   Ἂν θυμᾶστε καλῶς τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2009 ὁ Jeffrey ἐδήλη ὅτι «Λεφτὰ ὑπάρχουν. Ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια». Τί νὰ ἐννοοῦσε ἄραγε ὁ ποιητὴς ἐν ἔτει 2009; Δραχμὰς ἢ €πουλα; Διότι τρισεκατομμύρια € περίσσευμα δὲν τὰ ἔχουν οὔτε ἡ ΗΠΑ, ἡ πατρίς του. Ἂν θυμᾶστε καλῶς ὁ ἴδιος ὁ Jeffrey ὡς ὑποψήφιος ὑπουργὸς εἶχε πρὸς ἐφαρμογὴν τὸ σχέδιον τῶν 100 ἡμερῶν» ὅπως τὸ ἀπεκαλοῦσε καὶ τὸ διετυμπάνιζε. Γιὰ νὰ τὸ θυμηθοῦμε:

   http://www.makthes.gr/news/politics/28821/
   http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=82037

   Μετὰ τὶς ἐκλογὲς τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2009 ἄρχισε ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν καὶ κυρίως διὰ στόματος πρωθυπουργοῦ Jeffrey Papandreou μία μεθοδικὴ καὶ κλιμακουμένη καταστροφολογία ἡ ὁποία συνεχίστηκε καὶ συνεχίζεται ἀπὸ τὸν προδότη Σαμαρᾶ. Πηγαίνοντας στὸ γράφημα τοῦ Trading Economics ἐπιλέξατε ὡς περίοδον ἀναφορᾶς τὴν διετία 2009-2010 καὶ τὴν τριετία 2009-2011.

   Ἀκολουθεῖ συνέχεια.

   Delete
  21. Τὰ μεγάλα ἅλματα στὸ γράφημα προῆλθαν ἀπὸ δηλώσεις καταστροφολογίας ποὺ ἀνηπαρῆγε τεχνηέντως τὸ πρωθυπουργικὸν περιβάλλον στὸ ὁποῖο ἀσφαλῶς ἀνήκει ὁ ἕτερος Καππαδόκης Παπακωνσταντίνου. Τί νὰ πρωτοθυμηθῇ κανείς ἀπὸ τὴν μετάβασιν στὰ «λεφτὰ ὑπάρχουν!» στοὺς χαλεποὺς καιρούς; Τὰ κόλτ; Τοὺς Τιτανικούς; Πᾶμε τώρα στὸ ἐπίμαχον δημοψήφισμα ποὺ ὁλημερὶς τὸ ἔφτιαχνε ὁ «ταλαίπωρος» ὁ Καστανίδης (τὸ καμάρι τοῦ πασὸκ ποὺ ἔχει βγάλει μὲ νομοσχέδια τοὺς μισοὺς μεγαλεμπόρους ναρκωτικῶν ἔξω) καὶ ὁλονυχτὶς τὸ ξήλωνε ὁ Jeffrey. Ὕστερα ἀπὸ μία διετία μὲ δοκιμασμένη τὴν συνταγὴ τῆς καταστροφολογίας ὅπου ἡ κάθε στοχευμένη δήλωσις τοῦ Jeffrey, τοῦ Παπακωνσταντίνου, τοῦ Παγκάλου καὶ συγκεκριμένων στελεχῶν τοῦ πασὸκ ἐξετίναζε τὰ ἐπιτόκια στὰ ὕψη, ἦλθε ἡ ὥρα τοῦ τιμημένου τοῦ δημοψηφίσματος. Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ Ὀκτωβρίου 2011 ποὺ ἄρχισε νὰ μᾶς «ἀπειλῇ» ὁ Jeffrey μὲ δημοψήφισμα μέχρι καὶ τὴν ἀπόφασιν νὰ ὁριστῇ ἡ κυβέρνησις Παπαδήμου, τὰ ἐπιτόκια ἔφτασαν τὸ 40%. High score ὁ μεγάλος. Ὁ στόχος εἶχε ἐπιτευχθεῖ. Ἐπαναλαμβανομένη σύμπτωσις παύει νὰ εἶναι σύμπτωσις.

   Ἂς δοῦμε τὸ γράφημα τῶν ὁμολόγων ἀπὸ τὸ 1998 ἕως σήμερα. Ποτὲ ἐπὶ δραχμῆς ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶχε γίνει κλωτσοσκούφι τῶν ἀγορῶν. Ποτέ. Ἀλλὰ τὸ κονγκλάβιο τῆς τραπεζικῆς ἀλητεῖας, ἐκλεκτὸς τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ὁ πρώην πρωθυπουργός, ἀπεφάσισαν € ἀντὶ γιὰ δραχμὴ καὶ νὰ ἐπιβληθοῦν μνημόνια καὶ κατοχικὲς συμβάσεις. Θλίψην προκαλεῖ ἐπίσης ἡ σύγκρισις τῶν ἑλληνικῶν ἐπιτοκίων μὲ τὰ ἀντίστοιχα χωρῶν ὅπως ἡ Νιγηρία καὶ τὸ Πακιστάν (ἀπὸ τὸ καταβιβαζόμενο μενοῦ «compare» μπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε τὴν χώρα τῆς ἀρεσκείας σας καὶ τὸ «Government Bond 10y» γιὰ νὰ κάνετε ἄμεσε συγκρίσεις).

   Ἐπειδὴ εἶμαι «προκατειλημμένος» σᾶς κάνω τὴν χάριν νὰ δεκτῷ ὅτι ὅσα εἶπα εἶναι λάθος καὶ νὰ δεχτῷ τὴν δικήν σας ἐκδοχὴ ὅτι ὁ Jefrrey ὑπῆρξε ἄσπιλος καὶ ἀμόλυντος. Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ταπεινώσει τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν σὲ ἐπίπεδο ὑπὸ τῆς νιγηριανῆς νὰ ἔχῃ τὴν ἀπαίτησιν νὰ κυβερνήσῃ ξανὰ τὸν τόπο καὶ τὸ θράσσος νὰ περιοδεύῃ ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ νὰ δίνῃ διαλέξεις; Τὸ τελευταῖο τὸ πραγματοποιεῖ μὲ προκλητικὴν παράβασιν καθηκόντων, ἀφοῦ ἐνῶ εἶναι ἐκλεγμένος βουλευτὴς δὲν πατᾶ ποτὲ στὸ κοινοβούλιο (στὴν ὑγειὰ τοῦ κοροΐδου ποὺ πληρώνει). Μία στὴν Σέριφον, μία στὴν Ζάκυνθον, μία στὸ Χάρβαρντ, μία ἐδῶ, μία ἐκεῖ, ὁ τύπος αὐτὸς νομίζει ὅτι εἶναι ὁ σωτὴρ τοῦ τόπου, ὅταν ἐπὶ πρωθυουργίας του ἡ χώρα περιέπεσε στὴν μεγίστην δυνατὴν ἀνυποληψία καὶ τρωτότητα ἀπὸ τὸ διεθνὲς καὶ ἐγχώριον τοκογλυφικὸν κονγκλάβιον.
   Ἕνας ὁποιοσδήποτε ἄλλος θὰ ἔλεγε: μάγκα τὰ ἔκανες σκατά, κάν'την τουλάχιστον μὲ τὴν οὐρὰ στὰ σκέλια καὶ μὲ ἐλαφρὰ πηδηματάκια.

   Τὰ CDS δὲν ἔχουν σχέσιν μὲ τὸ κατὰ φαντασίαν δημοψήφισμα, ἔχουν σχέσιν μὲ τὴν κερδοσκοπία εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

   Λέτε κάπου «…Ἡ ὁποιαδήποτε πολιτικὴ ἀπόφαση καὶ πρωτοβουλία τζογάρεται, ἀκόμα δὲν τὸ μάθατε;»

   Προφανῶς καὶ τὰ πάντα τζογάρονται. Τὸ νόημα τῆς σκέψεώς μου εἶναι ἄλλο. Σᾶς δίνω ἕνα παράδειγμα γιὰ γίνῳ πιὸ κατανοητός. Ἂς ὑποτεθῇ ὅτι κάποιος σκοπεύη νὰ πουλήσῃ μία μεγάλην ἔκτασιν σὲ μία μᾶλλον ὑποβαθμισμένη περιοχήν. Πρὶν νὰ τὴν πουλήσῃ λαμβάνῃ τηλεφώνημα ἀπὸ τὸν ὑπουργὸν ποὺ εἶναι κολλητός του καὶ τοῦ λέει: «ἡ ἔκτασίς σου θὰ ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὴν γραμμὴ 3 τοῦ μετρὸ τὸ ἀργότερον σὲ μία τριετία ἀπὸ τώρα. Μόλις ψηφίστηκε ἡ τροπολογία.»

   Αὐτομάτως ἡ ἀξία τῆς γῆς τοῦ οἰκοπεδούχου πολλαπλασιάζεται. Στὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν τὴν γνώσιν τὴν εἶχαν τὸ πρωθυπουργικὸν περιβάλλον καὶ ἡ συναλλαγὴ δὲν ἦταν δέκα καραβιὲς τσιμέντα ἢ 1000 βαγόνια ξυλεία: ἡ συναλλαγὴ ἦταν ὁ στοιχηματισμὸς στὴν χρεωκοπία τῆς πατρίδος σου.

   Τὴν χοντρὴ τὴν μπάζα ὁ Jeffrey δὲν τὴν ἔβγαλε ἀπὸ τὰ CDS, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ «δωράκι» ποὺ πῆρε γιὰ νὰ μπῇ ἡ χώρα στὸ μνημόνιο.

   Delete
  22. Τὸ ὅτι ὁ Jeffrey εἶναι ἕνας λωποδύτης τῆς πολιτικῆς δὲν ἀποτελεῖ κάποια ἰδιαιτέραν εἴδησιν. Ὁ Στρὸς-Κὰν παραδέχτηκε ὅτι ὁ Jeffrey ἐγνώριζε τὰ πάντα πολὺ πρὶν ἡ χώρα συρθῇ σιδεροδέσμια στὰ μνημόνια καὶ τὶς δανειακὲς συμβάσεις καὶ ὅτι προετοίμαζε τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ ΔΝΤ στὴν Ἑλλάδα. Ὁ Στρὸς-Κάν, ἕνας ἀναλώσιμος καλοπληρωμένος ὑπάλληλος τοῦ ΔΝΤ, τί λόγο εἶχε νὰ «κάψῃ» τὸν Jeffrey σὲ μιὰ συνέντευξίν του σὲ φραγκικὸ κανάλι; Εἶχε προηγούμενα μαζύ του; Ἀσφαλῶς ὄχι.

   https://www.youtube.com/watch?v=GATAQg---D8

   Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2009 ἡ εἰκόνα ποὺ εἶχε δώσει ἡ κυβέρνησις γιὰ τὸ ἔλλειμα στὸν ἑλληνικὸν λαὸν ἦταν περὶ τὰ 6-7%. Λίγους μῆνες ἀργότερα, ὁ Jeffrey «ἔπεφτε ἀπὸ τὰ σύννεφα» γιατὶ τὸ ἔλλειμα, ὅπως ἔλεγε, κάλπαζε γιὰ 15%. Ἂν ἦταν τίμιος θὰ εἶχε σκίσει τὸν Προβόπουλο γιὰ τὴν κατὰ συρροὴν παροχὴν ψευδοῦς εἰκόνας γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ τῆς χώρας καθὼς καὶ κάθε ἁρμόδιο ἀξιωματοῦχον τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.

   Στὴν πραγματικότητα ἔκανε τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα. Ἡ Ζωὴ Γεωργαντὰ (πρώην ἀνώτατον στέλεχος τῆς ΕΛΣΤΑΤ) ἡ ὁποία κατήγγελε μαγείρεμα τοῦ ἐλλείματος τῆς χώρας κατὰ 2.5% ἐπὶ Jeffrey-Παπακωνσταντίνου-Βενιζέλου κατέδειξε ὡς ἀρχιμάγειρο τῆς διογκώσεως τοῦ ἐλλείματος τὸν δεύτερο ἐν γνώσει τοῦ πρώτου καὶ τοῦ τρίτου. Ἂν νοιώθῃς ὡς πρωθυπουργὸς ὅτι σὲ ἐξαπάτησε ὁ προκάτοχος, βγαίνεις καὶ κάνεις μία τίμια ἐξήγησιν στὸν λαὸν ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα ὅτι, ξέρετε κύριοι, ἐγὼ διεξεδίκησα τὴν πρωθυπουργία τῆς χώρας μὲ τὴν παραδοχὴν ὅτι τὸ ἔλλειμμα εἶναι 6.5% ὄχι 15% καὶ πάω σὲ νέες ἐκλογές, ἢ δημοψήφισμα.

   Οἱ ὑπόγειες διεργασίες μὲ τὸν Στρὸς-Κὰν ξεκίνησαν σχεδὸν μὲ τὸ ποὺ ἀνέλαβε ὁ Jeffrey τὴν πρωθυπουργίαν (Νοέμβριος 2009) καὶ τὸ παραμύθι τοῦ δημοψηφίσματος ἔσκασε τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011, ἀφοῦ οἱ πρασινοφρουροὶ
   εἶχαν ψηφίσει στὶς 29/06/2011 τὰ «συμπεφωνημένα». Ἂν ἤθελε ὁ Jeffrey δημοψήφισμα θὰ τὸ εἶχε πράξει τὸ 2010 πρὶν τὸ Καστελόριζο, θὰ τὸ εἶχε πράξει στὶς 29/6/2011. Τὸ «δημοκρατικὸ» καὶ «συνταγματικὸ» ξύλο, τὰ ληγμένα χημικὰ ποὺ γευθήκαμε ὅσοι βρεθήκαμε στὸ Σύνταγμα νὰ διαδηλώνουμε ἐκεῖνες τὶς μέρες, τὸ κλείσιμο τοῦ Ἐθνικοῦ κήπου καὶ οἱ ἀκροβολισμένοι ἀστυνομικοὶ/σκοπευτὲς καὶ στρατιῶτες μὲ ὅπλα σὲ αὐτόν (τοὺς εἶδα μὲ τὰ μάτια μου), τὰ γεγονότα ἐκεῖνα ἀπέδειξαν ὅτι ὁ τύπος μισεῖ τὸν ἑλληνικὸν λαὸ καὶ φυσικὰ τὰ δημοψηφίσματα.

   Θὰ κλείσω μὲ ἕνα περιστατικὸ ποὺ τὸ θυμᾶμαι σὰν νὰ ἔγινε χτές. Ὅσοι ἔχετε ὄρεξιν, μπορεῖτε νὰ ἀνατρέξετε στὰ ἀρχεῖα τῶν ἐφημερίδων. Στὶς 22 Σεπτεμβρίου 1996 εἶχαν προκηρυχθεῖ ἐθνικὲς ἐκλογές. Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας τῆς τότε κυβερνήσεως τοῦ Πασὸκ ἦταν ὁ Jeffrey. Τέλη Αὐγούστου τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας ἀνήρτησε τὶς βάσεις εἰσαγωγῆς γιὰ τὰ ΑΕΙ καὶ ΤΕΙ τῆς χώρας. Ἐκείνην τὴν ἐποχὴ ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰσακτέων σὲ ΑΕΙ καὶ ΤΕΙ ἀνερχόταν στὶς 45 000. Λίγες μέρες πρὶν τὶς ἐξετάσεις ὁ ἀνεκδιήγητος Jeffrey ἀποφασίζει μὲ τὸ ἔτσι θέλω, χωρὶς νὰ ρωτήσῃ κἂν τοὺς πρυτάνεις τῶν σχολῶν, νὰ αὐξηθῇ χαριστικῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰσακτέων κατὰ 1 500 ἄτομα. Μετὰ τὰ μπάνια τοῦ λαοῦ ἔπρεπε νὰ «βολευτοῦν» κάποια παιδάκια στὰ πανεπιστήμια καὶ νὰ τσιμπήσῃ τὸ Πασὸκ μερικὰ ψηφαλάκια ἀκόμη. Εἰσαγωγὴ στὰ πανεπιστήμια μὲ (προ)εκλογικὰ διαπιστευτήρια, διὰ χειρὸς Jeffrey. Καὶ ξευτίλας καὶ προδότης καὶ πολιτικάντης.


   « β) ἐσεῖς προλάβατε νὰ τζογάρετε ἐκείνη τὴν περίοδο;»

   Ἀπαντῶ καὶ τὴν δεύτερην ἐρώτησίν σας. Ὄχι ἀγαπητέ, δὲν πρόλαβα νὰ τζογάρῳ διότι ἁπλούστατα δὲν τζογάρω. Πιστεύω στὴν οἰκονομία τῶν βιομηχανιῶν, τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἐργασίας καὶ ὄχι στὴν οἰκονομία τῶν χρηματιστηρίων καὶ τῶν λομβάρδων. Στὴν δὲ προσωπικήν μου ζωὴn δὲν ἀγοράζω οὔτε λαχεῖα, γιατὶ ἀπεχθάνομαι τὴν ἰδέα ὅτι θὰ ξυπνήσω κάποτε μὲ λεφτὰ ποὺ δὲν ἐκέρδισα μὲ τὸν ἱδρώτα μου.

   Delete
 17. Ὁ μαρξισμός-λενινισμός εἶναι θρησκεία χωρὶς θεό. Τὸ πρόβλημα τῆς καταπολεμήσεως τῶν αἱρέσεων πρὸς χάριν τῆς συντηρήσεως τῆς καθαρότητος τοῦ δόγματος, ποὺ ὀνομάζομε ὀρθόδοξο δόγμα, εἶναι πρωταρχικὸ γιὰ τὸν μαρξισμό-λενινισμό. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ δυσπιστία τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων ἔναντι τῶν ἐξεγέρσεων τύπου Μάη 68 ἤ τοῦ ἑλληνικοῦ κινήματος τῶν Ἀγανακτησμένων τοῦ 2011, ἐπειδὴ οἱ ἐξεγέρσεις αὐτὲς ἐκινοῦντο ἀπὸ ἀναρχικὰ στοιχεῖα. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἐπίσης ἡ δυσπιστία τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων ἔναντι τῶν αὐτοαποκαλουμένων μαρξιστικῶν-λενινιστικῶν ἐπαναστάσεων τοῦ Τρίτου Κόσμου, ὅπως τῶν Κάστρο-Γκουεβάρα στὴν Κούβα ἤ τοῦ Μενγκίστου Χαϊλὲ Μαριὰμ στὴν Αἰθιοπία. Ἐχρειάσθη ἡ μεγαλοφυΐα τοῦ Κάστρο γιὰ νὰ ὑπερβῇ τὴν ἀρχικὴ δυσπιστία τοῦ διεθνοῦς κομμουνιστικοῦ κίνηματος καὶ τελικῶς νὰ ἐπιβληθῇ, καὶ ἀντιθέτως ἐχρειάσθη ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ Μενγκίστου γιὰ νὰ ἡττηθῇ ἡ αἰθιοπικὴ ἐπανάσταση.

  Ἐδῶ λοιπὸν εἰσέρχεται ὁ ῥόλος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ ὡς σύνθεση κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ. Ἐὰν ἕνας μεγαλοφυὴς ἡγέτης ἐφαρμόσῃ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ χωρὶς νὰ πτοηθῇ ἀπὸ τὸν καταιγισμὸ ἀφορισμῶν προερχομένων καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές, ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, σίγουρα ἡ Ἑλλὰς θὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἐπιβεβλημένη ἀντιφιλελεύθερη ἐπανάστασή της. Ἄς ἀναλογισθοῦμε πῶς μία μικρότερη καὶ περισσότερο τριτοκοσμικὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα χώρα, ἡ Κούβα, ἐπέτυχε νὰ ἐπιβιώσῃ κυριολεκτικὰ μέσα στὸ στόμα τοῦ τεραστίου ἰμπεριαλιστικοῦ λύκου 55 χρόνια! Χωρὶς πολιτικὸ ἥρωα σὰν τὸν φοιτητὴ Φιντέλ, μία τέτοιου μεγέθους σύνθεση κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιτύχῃ στὴν χώρα μας. Ὁ δημιουργὸς καὶ μόνον (ποιητής, ζωγράφος, πολιτικός) δημιουργεῖ τὴν Ἱστορία κινητοποιῶντας τὸν λαό. Ὁ λαὸς ἀπὸ μόνος του ἀδυνατεῖ νὰ κάνῃ Ἱστορία.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ κανείς να ὑπερβεῖ τούς περιορισμούς ποῦ ἐπιβάλλει στή σκέψη του τό τοπικιστικό πνεῦμα καί τήν ἐξαναγκάζει νά κινεῖται ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ὁμάδος ἐντός τῆς ὁποίας συμβαίνει νά ἔχει κάποιος γεννηθεῖ, εἶναι νά δεῖ τά πράγματα μέ τήν ματιά ἑνός ξένου. Νά φανταστεῖ ἕνα ἐπιθυμητό μελλοντικό κόσμο ὡς κοινό στόχο τῆς ἀνθρωπότητος, ἕνα κοινό στόχο ποῦ ὑπαγορεύεται ἀπό τήν ἀνθρώπινη φύσι καί ὄχι ἀποκλειστικά ἀπό τόν Ἑλληνικό πολιτισμό. Διανοούμενος εἶναι ἐκεῖνος ποῦ εἶναι σέ ἐπαφή μέ τή φύση τῶν πραγμάτων μέ πιό ἄμεσο τρόπο ἀπό ἐκεῖνον ποῦ τοῦ ἐπιτρἐπουν οἱ γνῶμες τῆς κοινότητος ἐντός τῆς ὁποίας ζεῖ.

  ReplyDelete
 19. Εχτες πληροφορηθηκα απο το defencenet οτι αλλη μια απο τις 9 υποθεσεις που περιλαμβανονται στο κατηγορητηριο της Χ.Α μπηκε στο αρχειο.
  Προκειται για την επιθεση στο "Συνεργειο" οπου μεταξυ αλλων υποτιθεται οτι συμμετειχε και ο Λαγος με το βουλευτικο μαλιστα αμαξι του.
  Γενικοτερα σ οσα δικαστηρια εχουν γινει η Χ.Α εχει κερδισει σε ολα.
  Το πραγματικο βαθος του προβληματος θα το καταλαβει οποιος διαβασει τα κατηγορητηρια σε ολες αυτες τις περιπτωσεις, που τελικα καμια σχεση δεν εχουν με την πραγματικοτητα οπως αποδεικνυεται στο δικαστηριο.
  Οποιος εχει περασει απο την Χ.Α εχει πληρη επιγνωση των πραγματικων διαστασεων της "εγκληματικης" δρασης της.
  Για τα εγκληματα εναντιον των παγκων και των χαρτοκουτων στις λαικες πχ που παλι αφου δεν εχει και τιποτε αλλο αναφερεται ο Ενοχος και για τα οποια το δικαστηριο του Μπαρμπαρουση εγινε και αθωωθηκε, θα μπορουσε καποιος να πει οτι δεν χρειαζονταν. Θα ειχε δικιο βεβαια, αλλα εκτος του οτι δεν ειναι κατι ασυνηθιστο καποιο οπαδοι κομματων να ξεφευγουν, θα πρεπει να σκεφτειτε οτι η Χ.Α δεν μπορει να επιβιωσει χωρις βιαιους οπαδους. Οταν σε καθε συγκεντρωση σου μαζευονται "αντιφασιστες" με απειλητικες διαθεσεις, η θα εισαι βιαιος η δεν θα υπαρχεις. Αν σε εξαφανισουν απο τα καναλια και απο τα πεζοδρομια τοτε εχεις τελειωσει.
  Ειναι αληθεια λοιπον οτι υπαρχουν αρκετοι θερμοκεφαλοι στην Χ.Α.
  Οι υποθεσεις ομως στην πλειονοτητα τους βασιζονται σε τερατολογιες των αριστερων.
  Ολοι ειδαμε πριν τα χαστουκια στην Κανελη, την Δουρου να κατηγορει τον Κασιδιαρη για ληστη (αθωωθηκε τελικα) χωρις να διευκρινιζει οτι τον κατηγορουσαν οτι ειχε "ληστεψει" μια ταυτοτητα και η μονη εμπλοκη του ηταν οτι καποια Συριζαια ελεγε οτι ειχε δει ενα αμαξι με τις πινακιδες του Κασιδιαρη.
  Κανοντας λοιπον και μια συνδεση με τα πολυ ενδιαφεροντα ιστορικα που αναφερει ο Syrmakezis θα δωσω μια εικονα της διαχρονικης συμπεριφορας του ΚΚΕ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ότι κατηγορείστε εσείς δε σημαίνει ότι η άλλη πλευρά είναι η σωστή.Μη μπερδεύεστε και μην χρησιμοποιείτε σαν άλλοθι τις συμπεριφορές των άλλων.

   Αυτά και τα μικρά παιδάκαι από νωρίς τα μαθαίνουν , εσάς ακόμα στα γραφεία δε σας τά ΄πανε;Μόνο για το Χίτλερ και το μουσολίνι σας λένε;

   Delete
  2. Ωραια. Τοτε να εχουμε εμεις τον Ντογιακο και την Κλαπα και τη Κουτζαμανη και να βαζουμε εμεις φυλακη τους αλλους. Να κλεβουμε εμεις απο τα δημοσια ταμεια για σαραντα χρονια και να διοριζομαστε εμεις στις θεσεις με λουφε.
   Γιατι σου κακοφαινεται να φαει και κανενας αλλος; Δεν βαρεθηκες να σε κλεβουνε συνεχεια οι ιδιοι;

   Delete
  3. Ε άρα κι εσείς μια τρύπα στο νερό θέλετε να κάνετε και τίποτα παραπάνω.Θέλετε να γίνετε χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη.Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την άκαρπη οικογνειοκρατία που επικρατεί στις τάξεις της χρυσής αυγής όπου ο καθένας διορίζει σε αξιώματα τον "δικό του".

   Delete
 20. Από την ομιλια του Γ. Καρταλη αντιπροσωπου ΕΚΚΑ (του δολοφονημενου Ψαρρου) στο συμβούλιο του Λιβανου.

  ......Ο κ. Σιάντος εξεμάνη και είπεν: «Πας τις αρνούμενος να συνεργασθή με το Κ.Κ. θα θεωρηθή Γκεσταπίτης».
  Αυτή η άρνησις μας, η οποία εστηρίζετο εις λογικά επιχειρήματα, εθεωρήθη θανάσιμον έγκλημα και απεφάσισε πλέον την διάλυσίν μας.
  Από κει και πέρα αρχίζει η πρωσσική σκηνοθεσία. Η σκηνοθεσία είναι μάλλον πιστή αντιγραφή Γερμανικών μεθόδων. Γνωρίζομεν ότι, όταν επρόκειτο να αρχίση η επίθεσις ήνοιγε το μπαράζ του πυροβολικού του Γκαίμπελς, οι συκοφαντίες, το συνοριακόν επεισόδιον, το οποίον δίδει την αφορμήν της κατακτήσεως και κατά μαθηματικόν τρόπον εξελίσσεται το δράμα.
  Διατείνομαι αυτήν την σrιγμήν, ότι το ΕΑΜ βαδίζει προς κατάληψιν της εξουσίας και ως εκ τούτου αι συμπτωματικαί δηλώσεις πρέπει να είναι σαφείς.
  Εις το πρώτον στάδιον το κύριον μέσον είναι η πειθώ. Αρχίζει μίαν προπαγάνδαν απελευθερωτικήν......
  Μετά την περίοδον του Στάλιγκραντ βλέπομεν μίαν άλλην εικόνα. Εξεφύτρωσεν ένας στρατός. Ο στρατός αυτός είναι ταξικός. Διατί είναι ταξικός; Η ηγεσία του είναι ταξική. Βλέπομεν επί κεφαλής να είναι άνθρωποι συνειδητοί. Άνθρωποι, οι οποίοι εις το παρελθόν έδειξαν με θυσίας την αφοσίωσίν των εις μίαν πίστιν. Ερμής, Αγραφιώτης, Ζούλας, Κόζακας και άλλοι.
  Αρχίζει λοιπόν η συστηματική αντίστασις των ληστών.
  Οι τρομοκράται, η μεγάλη δηλ. ειδική ασφάλεια απετελείτο από τους ληστάς Καραβαγγέλην, Μπάφον, Λενήν, Μπέην και άλλους πολλούς, καταδικασμένους διά πράξεις φόνου, τουλάχιστον 2 - 3 φορές.
  Αλλά πρέπει να έχωμεν και τον Γκαϊμπελς, τον Νικολούδη, και αρχίζει πλέον συστηματική η οργάνωσις της προπαγάνδας εναντίον όλων. Και, έτσι, μεταβάλλεται εις οργάνωσιν συκοφαντίας και αρχίζει η συκοφαντία εναντίον των αντιδραστικών, των μη μελών του ΕΑΜ. Όλοι είναι συνεργαζόμενοι, είναι προδότες. Όλοι ανεξαρτήτως οι μη Εαμiτες εiναι Γκεσταπiτες. Είναι προδότες. Ο υπάρχων Γραμματεύς του Κομμουνιστικού Κόμματος έφθασεν εις το σημείον να με πη και μένα γκεσταπίτη.
  Αρχίζει λοιπόν η οργάνωσις βίας, αρχίζουν οι επιθέσεις εις το εσωτερικόν, αρχίζει τον Απρίλιον του 1943 και ο αφοπλισμός της Ομάδος Σαράφη - Κωστοπούλου. Έρχεται ο πρώτος αφοπλισμός της Ομάδος ΕΚΚΑ, την ιδίαν εποχήν και ο αφοπλισμός της Ομάδος Παπαϊωάννου.
  Τον Ιούνιον δευτέρα επίθεσις κατά της ΕΚΚΑ. Τον Ιούνιον δευτέρα επίθεσις εναντίον των δυναμεων...

  Ετσι γραφεται η ιστορια των εχθρων του ΚΚΕ τοτε και της αριστερας σημερα. Με ψεμματα και προπαγανδα.
  Οπως δε και τοτε στο τελος επηλθε η συνεργασια του ΚΚΕ με τους Αγγλοδουλους πολιτικους και εκλεισαν φυλακη οσους τυχερους γλυτωσαν απο σφαγες σαν του Μελλιγαλα, που εκαναν το αμαρτημα να ζητησουν οπλα απο τους Γερμανους για να προστατευθουν απο αυτην την συμπεριφορα των κουμουνιστων. Στο επομενο σταδιο ανενοχλητοι αφου τους ειχαν αφοπλισει και φυλακισει αιματοκυλισαν την Ελλαδα, παιζοντας τα παιχνιδια των Αγγλων και των Ρωσσων.
  Ετσι αν και συμφωνω με την αναγκη να ενωθουν οιι Ελληνες και πιστευω οτι στα "ακρα" βρισκονται οι πιο αγνοι ανθρωποι, εντουτοις αυτο δεν μπορει να γινει σε επιπεδο πουλημενων κομματων, ουτε με το να μην απαντανε οι "δεξιοι" στους "αριστερους", αλλα υποστηριζοντας ΜΟΝΟ οποιον προωθει την ομονοια των Ελληνων σε βασικες αρχες οπως της φιλοπατριας και της δικαιοσυνης και δεν δεχεται κατα κανεναν τροπο τους Ελληνες να μισιουνται μεταξυ τους.

  ReplyDelete
 21. "Ἀσφαλῶς, ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἔχει σοβαρὰ μειονεκτήματα μὲ κύριο τὴν ἀξιοπιστία καὶ τὴν φερεγγυότητα ὁρισμένων στελεχῶν της καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θεωρεῖ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον. Παρόλα αὐτὰ κι ἐπειδὴ οὔτε παγανιστὴς εἶμαι, οὔτε μέλος σκοτεινῶν στοῶν καὶ ἀδελφοτήτων εἶμαι, σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἡ ΧΑ ἀποτελεῖται κατὰ τὸ ἥμισυ ἀπὸ λαϊκοὺς δεξιοῦς καὶ κατὰ τὸ ἄλλον ἥμισυ ἀπὸ (πρώην) πατριῶτες ἀριστερούς. Ἂν τὸ ἀμφισβητῆτε μπορῶ νὰ σᾶς τὸ ἀποδείξῳ."

  Μακάρι να είναι έτσι , που δεν είναι.Η ΧΑ διώκεται για το ναζιστικό της παρελθόν της κι όχι για τα 4 σημεία που αναφέρετε.

  Επίσης , ναι , καλό θα ήταν εσείς οι 600.000(που αμφιβάλλω αν είστε τόσοι) να δημιουργήσετε επιτέλους νέο κόμμα που δε θα έχει τη ρετσινιά του ναζισμού.Και τότε δε θα είστε 600.000 αλλά 1.600.000 και θα κυβερνηθεί από εσάς η χώρα.Δε το κάνετε όμως.Και δε θα το κάνουν και τα στελέχη της χ.αυγής γιατι πάρα πολύ απλά είναι ταγμένοι ναζί δολοφόνοι της ιδεολογίς του Χίτλερ και καμία σχέση δεν έχουν με τον αγνό πατριωτισμό - εθνικισμό.Οι τακτικές τους είναι χιτλερικές , ρατσιστικές και παγανιστικές.

  Νομίζω ότι έγινα κατανοητός.

  Δε γουστάρουμε τις ναζιστοφατσες τις χρυσής αυγής οι Έλληνες.Τελεία και παύλα.

  Ή θα μείνεστε στο 6% και σητ συνέχεια πέφτωντας ολοένα και περισσότερο ή θα δώσετε μπούλους στους ναζί τερατοδολοφόνους του κόμματος και θα προχωρήσετε κυβερνώντας την Ελλάδα.Η επιλογή είναι δική σας.(δική τους είναι δηλαδή , των ιεραρχών της χ.α. , οι οποίοι θα μείνουν αμετρανόητοι στο εκτρωματικό ναζιστικό μίασμα)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀγαπητὲ κύριε Ἔνοχε, σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα ἀποτελέσματα τῶν πιὸ προσφάτων εὐροεκλογῶν τὴν ΧΑ ψηφίσαμε 536 910 Ἕλληνες πολίτες, δηλαδὴ τὸ 9.39% τοῦ ἐγκύρως ψηφίσαντος ἐκλογικοῦ σώματος.

   Delete
 22. Ὁ Syrmakezis γράφει: Τὸ δημοψήφισμα "βεβαίως ὁ Geoffrey δὲν τὸ εἶπε, διότι τὸ ἐπίστευε, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ τζογάρῃ μὲ τοὺς χρηματιστηριακοὺς δεῖκτες γιὰ ἕνα σαββατοκύριακο".

  Παρακαλῶ τοὺς σχολιαστὲς νὰ διαβάσουν τὸ σχετικὸ ἄρθρο μου ποὺ ἐδημοσιεύθη στὸ Τρίτο Μάτι τεῦχος 193, Σεπτεμβρίου 2011 καὶ ἀνεδημοσιεύθη ἀπὸ τὸν Zaratoustra στὴν ἱστοσελίδα του "Ἀρετὴ καὶ Τόλμη" στὶς 2 Ἰουνίου 2014, "Τὸ δημοψήφισμα στὴν Ἱστορία καὶ οἱ παρερμηνεῖες του".

  Τὸ ἄρθρο μου αὐτὸ ποὺ ἔγραψα καὶ ἐδημοσίευσα πολὺ πρὶν τὴν ἀναγγελία ἀπὸ τὸν ΓΑΠ τοῦ δημοψηφίσματος, ἐγνώριζα ὅτι τὸ προετοίμαζε ἀπὸ καιρὸ ὡς βασικὸ συστατικὸ τῆς πολιτικῆς του φιλοσοφίας. Εἶναι θλιβερὸ ἡ ἄγνοια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὡς πρὸς τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τοῦ ΓΑΠ καὶ τελείως φαιδρὰ τὰ περὶ Geoffrey καὶ ἠλιθίου ἀνδρός.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεδομένου ὅτι ἡ μόνη ἀναφορὰ περὶ Geoffrey Papandreou στὸ παρὸν ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη ἔγινε ἀπὸ 'μένα, προφανῶς τὸ σχόλιον «…τελείως φαιδρὰ τὰ περὶ Geoffrey καὶ ἠλιθίου ἀνδρός.» ἀναφέρονται στὸ πρόσωπό μου. Εἶχα τὴν ἐντύπωσιν ὅτι δὲν ἐπιτρέπονται οἱ ὑβριστικὲς βολὲς ἐδῶ, εἰδικῶς ὅταν δὲν ἔχω προσβάλει κάποιον ἀναγνώστη/συνομιλητήν.

   Πράγματι ἄστοχος ἐκ μέρους μου ἡ ἀναφορὰ περὶ Geoffrey. Ἐπηρεασμένος βαθύτατα ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴν ὅπως αὐτὴ γράφεται στὴν Βρετανία ἠγνόησα ὅτι στὶς ΗΠΑ τὸ ὄνομα Geoffrey γράφεται Jeffrey (πάντα ἁπλοποιητικοὶ οἱ Ἀμερικανοί). Ἀπὸ τὴν ληξιαρχικὴν πράξιν γεννήσεως τοῦ Jeffrey Papandreou στὴν γενέτειράν του (St Paul τῆς Μινεσότα) προκύπτει ἡ περὶ τοῦ Jeffrey «φαιδρότης» καθὼς καὶ τὰ τοῦ ἠλιθίου ἀνδρός. Ἡ ἀπόδειξις τούτου στὸν παρακάτω σύνδεσμον:

   http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=MNBirth&rank=1&new=1&so=3&MSAV=0&msT=1&gss=ms_db&gsfn=George+&gsln=Papandreou&uidh=000

   Θὰ πεῖ κάποιος, καὶ μὲ τὸ δίκιο του, ὅτι μὲ κακὴν προαίρεσιν δίνω ἔμφασιν στὸ «Jeffrey», ὅταν τὸ πλῆρες ὄνομα τοῦ κυρίου εἶναι George Jeffrey Panapandreou.
   Τὸ ὄνομα «Γεώργιος» εἶναι χριστιανικόν. Γιὰ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους δὲν νοεῖται νὰ φέρῃ κάποιος χριστιανικὸν ὄνομα καὶ νὰ εἶναι… ἀβάπτιστος. Ἂν πάλι δὲν εἶναι (καθόλα ἀμφισβητήσιμο, ἀφοῦ ἡμερομηνία βαπτίσεως καὶ καταχώρισίς της στὸ βιβλίο βαπτίσεων κάποιας ἐνορίας δὲν ὑπάρχει) ὁ κύριος αὐτὸς εἶναι στὴν καλλιτέραν τῶν περιπτώσεων κατὰ 25% Ἕλλην. Ἀπὸ τὸ γένος τῆς μητέρας τοῦ δὲν εἶναι καθόλου Ἕλλην, ἀπὸ τὸ δὲ γένος τοῦ πατρός του εἶναι κατὰ 50%, ἀφοῦ ὡς γνωστὸν ἡ Sofia Mineyko δὲν ἦταν Ἑλληνίς. Εἰλικρινῶς δὲν μὲ ἐνοχλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Jefrrey εἶναι κατὰ τὸ 75% ἀλλοδαπός. Μὲ ἐνοχλεῖ ποὺ τὸ παίζει Ἕλλην καὶ μάλιστα σωτὴρ τῶν Ἑλλήνων κατὰ συρροήν.
   Ἐπανερχόμενος στὸ κατὰ πόσον ὁ κύριος αὐτὸς εἶναι ὀρθόδοξος, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἔστελνε (δὶς) τὴν ἀστυνομία νὰ χαμηλώσουν τὰ μεγάφωνα κατὰ τὸν ἑσπερινό, διότι τὸν ἐνοχλοῦσαν οἱ ψαλμωδίες.
   https://www.youtube.com/watch?v=3SeDu-d3hiU

   Ξεκαθαρίζω ὅτι διαφωνῶ μὲ τὴν χαμηλοῦ ἐπιπέδου «δημοσιογραφικὴν» προσέγγισιν. Δικαίωμα τοῦ κυρίου Jeffrey εἶναι ἐπίσης νὰ μὴν εἶναι ὀρθόδοξος. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἄτομο μὲ τὸ νὰ εἶναι ἐπὶ ἔτη καὶ ἔτη «Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων» προκαλεῖ τὴν νοημοσύνη μας. Ὁ κύριος αὐτὸς κάνει ἀπίστευτα λάθη, ὅταν ὁμιλεῖ τὴν ἑλληνικήν, λάθη ποὺ παραπέμπουν εὐθέως σὲ τέτοια ἀλλοδαποῦ, ἐνῶ ἀντιθέτως ὁμιλεῖ ἀπταίστως τὴν ἀγγλικὴν μὲ χαρακτηριστικὴν ἀμερικανικὴν προφοράν.

   Προσωρινὸν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος (1822 ἐν Ἐπιδαύρῳ)
   Τμῆμα Β´
   § β´ Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν, εἰσὶν Ἕλληνες καὶ ἀπολαμβάνουσιν ἄνευ τινὸς διαφορᾶς ὅλων.

   Μὲ ἕνα τέτοιο «Κολοκοτρωνέϊκο», ἔστω καὶ προσωρινόν, Σύνταγμα, αὐτὸ τὸ ὑποκείμενον ποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὶς ΗΠΑ, δὲν εἶναι ὀρθόδοξος, ἔκανε μαϊμοὺ θητεία, ἔχει μητρικὴν τὴν ἀγγλικὴν θὰ εἶχε κηρυχθεῖ ἀνιθαγενής. Θὰ ἀπαντήσω μὲ ἔτερον μήνυμα περὶ Jeffrey στὸν κύριον Ζαρατούστρα.

   Delete
  2. Φυσικὰ καὶ δὲν ἐπρόκειτο Syrmakezis περὶ ὕβρεως κατὰ τοῦ προσώπου σου. Εἶναι πολὺ καθαρὸ αὐτὸ ποὺ γράφω. Δηλαδή,τὰ γράφω ἐπειδὴ μεγάλο τμῆμα τῆς κοινῆς γνώμης ἔχει ἐπηρεασθῇ ἀπὸ τοὺς ὑβριστικοὺς χαρακτηρισμοὺς κατὰ τοῦ δῆθεν βλακὸς καὶ ξένου Τζέφρυ (ἀκόμη καὶ στὸ παρὸν μπλὸγκ ἔχω γράψει ὅτι ὁ Γιῶργος δὲν εἶναι Γιωργάκης) καὶ ὅτι δῆθεν εἶχε ἀποκρύψει ἀπὸ τοὺς πάντες τὴν πρόθεσή του νὰ προκηρύξῃ δημοψήφισμα χωρὶς νὰ πιστεύῃ σὲ αὐτό. Ἐγὼ ἐγνώριζα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 2011 ὅτι ὁ ὑπουργὸς Καστανίδης ἐτοίμαζε τὸ σχέδιο δημοψηφίσματος γι αὐτὸ καὶ ἔγραψα τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο (ποὺ ἐλπίζω νὰ ἐδιάβασες), πολὺ πρὶν ἀνακοινωθῇ τὸ δημοψήφισμα. Τὸν ΓΑΠ τὸν παρακολουθῶ ἀπὸ κοντὰ στὴν πολιτική του σταδιοδρομία ἀπὸ τὸ 1981, μὲ ἐπιστημονικὴ ἀντικειμενικότητα καὶ ἔχω γράψει πλῆθος ὑποστηρικτικῶν ἄρθρων γιὰ τὴν δράση του. Τὸν θεωρῶ ἀδιάφθορο καὶ τὸν ἔχω συγκρίνει μὲ τὸν Ῥοβεσπιέρρο. Θεωρῶ τελείως φαιδρὰ αὐτὰ ποὺ λέγει ὁ κόσμος γι αὐτόν.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 23. Φαινεται πως ο ενοχος ειναι αποφασισμενος να μας πεισει οτι ειμαστε ναζι, αλλα δεν το ξερουμε.
  Προσωπικα δεν εχω καμια αντιρρηση. Αν θελεις να ειμαι ναζι, πολυ ευχαριστως, αλλα πρεπει να με διευκολυνεις λιγο γιατι δεν ξερω τι απο αυτα που λεω ειναι ναζιστικο.
  Δεν εχω κανενος ειδους προβλημα με τις ονομασιες που αυτοι που μου τις δινουν δεν ξερουν τι σημαινουν, θα ηθελα ομως να ξερω τι απο αυτα που λεω ειναι κακο, αδικο η ντροπιαστικο για να μπορουμε να συννενοηθουμε.
  Προφανως αν δεν λεω τιποτε μεμπτο, αλλα παρολα αυτα ειμαι ναζι, ο ναζισμος δεν εχει τιποτε μεμπτο.
  Το πιο αστειο στο σχολιο του ειναι πως κυνηγανε την Χ.Α γιατι ειναι ναζιστικη.
  Δηλαδη ο Μπομπολας και η παρεα του, μαζι με τα λαμογια τους πολιτικους, ενδιαφερθηκαν μηπως κακοπερασει ο λαος απο τους φασιστες και οχι οτι θα πανε φυλακη για τις ρεμουλες που εκαναν επι σαραντα χρονια και εξακολουθουν να κανουν.
  Τις ναζιστοφατσες της Χ.Α οι Ελληνες τις γουσταρανε επικινδυνα πολυ, γι αυτο και το καθεστως αντεδρασε με τετοιο τροπο. Δεν μπορει απο την μια μερια να λες οτι οι Ελληνες δεν την γουσταρουν και απο την αλλη να δεχεσαι τις διωξεις και την φιμωση της που δεν αφηνουν να φανει αυτο το γεγονος. Αρα εκεινοι που δεν την γουσταρουν ειναι τα λαμογια που κρατανε αυτο τα σαπιο καθεστως. Αν οι εκλογες γινοντουσαν τιμια και "δημοκρατικα" η Χ.Α θα ηταν ισως πανω και απο τον ΣΥΡΙΖΑ. Τωρα με την μιση κοινοβουλευτικη ομαδα φυλακισμενη με τον τροπο που περιεγραψε ο Μπαλτακος και με την αλλη μιση σε κατ οικον περιορισμο η με απαγορευση να μετεχουν σε πολιτικες δρασης, με αποκλεισμο και κατασυκοφαντηση απο ολα τα μεσα, με οικονομικο στραγγαλισμο, με εκφοβισμο των μελων απο κρατος και παρακρατος και με συντονισμενη επιθεση απο ολα τα κομματα κραταει στο 10% και μεχρι στιγμης ανεβαινει.
  Ο μονος λογος που καταφερε να σπασει το φραγμα των ΜΜΕ που εξαφανιζουν καθε αντιθετη φωνη και το φραγμα των αναρχοαπλυτων που εξαφανιζουν δια της βιας καθε διεκδικηση στο πεζοδρομιο ειναι γιατι ειναι "τραμπουκοι" και "ναζι".
  Το αιτημα σου για "νομιμοτητα"ειναι στην ουσια αιτημα για να μην ακουστει ποτε καμια φωνη που το καθεστως δεν θελει.
  Περιεργως εσυ ο υπερασπιστης της νομιμοτητας δεν τηρεις ουτε τα βασικα της δημοκρατιας και της δικαιοσυνης οταν δεν σε συμφερει.
  Αυτα που εφαρμοζουν εναντιον ενος κομματος δεν ταχουν εφαρμοσει ποτε εναντιον των απατεωνων που λυμαινονται την Ελλαδα.
  Ακομη και αν ειχαν χρησιμοποιησει νομιμα μεσα και οχι τηλεδικες και στημενους δικαστες, το συνταγμα που επιτασσει την ιση μεταχειρηση των πολιτων θα ειχε καταπατηθει και οι μετεχοντες σ αυτες τις διωξεις ειναι επιορκοι και ενοχοι γιατι δεν εφαρμοζουν τον νομο με τον ιδιο τροπο για ολους. Αν αυτα που κανουν εναντιον της Χ.Α ειναι σωστα και νομιμα τοτε θα πρεπει να δωσουν λογο γιατι δεν τα εκαναν ουτε τα κανουν στους υπολοιπους.
  Σ αυτα δεν σε πειραζει που καταπατουνε τους νομους;
  Νομιζεις οτι αυτα ειναι λιγωτερο επικινδυνα απο το να κλωτσας χαρτοκουτα και να τσακωνεσαι με αναρχοαπλυτους;
  Αν ποτε ακουσω τον Μιχαλολιακο να ζηταει απο δικαστες να "γαμησουνε" τους πολιτικους του αντιπαλους και τον Κασιδιαρη σε βιντεο να λεει οτι η Χ.Α κυνηγαει με ψεμματα αθωους ανθρωπους και τους κλεινει φυλακη, να εισαι σιγουρος οτι θα τους φτυσω καταμουτρα, γιατι μπορει να ειμαι ναζι και να μην το ξερω, αλλα ουτε παλιανθρωπος ειμαι ουτε ηλιθιος να περιμενω να σωθω απο παλιανθρωπους.

  ReplyDelete
 24. "Προφανως αν δεν λεω τιποτε μεμπτο, αλλα παρολα αυτα ειμαι ναζι, ο ναζισμος δεν εχει τιποτε μεμπτο."

  Ρε φίλε πάνε μίλα σε κανένα πεντάχρονο.Εσύ όταν μιλάς πάντα νομίζεις ότι απευθύνεσαι σε 5χρονα και μιλάς με σοφιστείες και δημαγωγείς.Αυτά όμως πιάνουν στα πεντάχρονα.

  "Δηλαδη ο Μπομπολας και η παρεα του, μαζι με τα λαμογια τους πολιτικους, ενδιαφερθηκαν μηπως κακοπερασει ο λαος απο τους φασιστες και οχι οτι θα πανε φυλακη για τις ρεμουλες που εκαναν επι σαραντα χρονια και εξακολουθουν να κανουν."

  Δε με ενδιαφέρει ο Μπόμπολας.Άλλο ένα δικό σου κλισέ είναι να μουν τον αναφέρεις συνέχεια.

  "Τις ναζιστοφατσες της Χ.Α οι Ελληνες τις γουσταρανε επικινδυνα πολυ, γι αυτο και το καθεστως αντεδρασε με τετοιο τροπο."

  Αν τις γουστάρουνε ας τις ψηφίσουνε.

  "Αν οι εκλογες γινοντουσαν τιμια και "δημοκρατικα" η Χ.Α θα ηταν ισως πανω και απο τον ΣΥΡΙΖΑ"

  Και τίμια και δημοκρατικά γίνονται.Το ότι εσείς καταγγείλατε νοθεία επειδή πήρατε μικρό ποσοστό δε μου λέει κάτι.Επίσης ναζιστικές εκλογές δεν υπάρχουν , έτσι ώστε αν γίνονται όπως εσείς επιθυμείτε.

  "Το αιτημα σου για "νομιμοτητα"ειναι στην ουσια αιτημα για να μην ακουστει ποτε καμια φωνη που το καθεστως δεν θελει."

  Ναι ακριβώς.Αν αυτή η φωνή το κάνει αυτό παράνομα , όπως οι τραμπούκοι ναζί της χρυσή αυγής να φυλακίζονται.Κανείς δεν έχει δικαίωμα να σφαγιάζει κόσμο.Εσείς όμως οι ναζί το θεωρείτε δικαίωμά σας.Και περιμένετε να βγάλουμε άκρη;

  Ό,τι κι αν έχετε κάνει το αρνείστε.Και περιμένετε να βγάλουμε άκρη.Εδώ ο δικός σας
  σκότωσε τον αριστερό και λέγατε ότι δεν είναι δικός σας.Είστε παρανοικοί και ναζί.Όχι επειδή το λέω εγώ.Αλλά επειδή έτσι είναι.

  Όλοι οι βουλευτές έχουν τατουάζ σβάστιγκες και ναζιστικά σύμβολα και μας λένε ότι είναι αρχαιοελληνικά κι άλλες τέτοιες πίπες.Και περιμένετε να συνεννοηθούμε;

  Ναζί για γέλια και για κλάμματα είστε.Κια ανθέλληνες βέβαια , καθώς είστε κάτι ξενόφερτο το οποίο οι Έλληνες πολέμησαν πριν 60 χρόνια.

  "Περιεργως εσυ ο υπερασπιστης της νομιμοτητας δεν τηρεις ουτε τα βασικα της δημοκρατιας και της δικαιοσυνης οταν δεν σε συμφερει."

  Όλα τα τηρώ.Δεν παρανομώ ποτέ.Ακόμα και το κινητό μου δε χρησιμοποιώ στο λεωφορείο.Γιατί σέβομαι τον οδηγό.

  "Αυτα που εφαρμοζουν εναντιον ενος κομματος δεν ταχουν εφαρμοσει ποτε εναντιον των απατεωνων που λυμαινονται την Ελλαδα."

  Δεν είναι όλοι απατεώνες.Αν έχετε στοιχεάι στον εισαγγελέα.

  Α και που είσα τι έγινε με το βίντεο Σαμαρά το στείαλτε στον εισαγγελέα ή ακόμη;

  Α ρε στημμένοι γελοίοι ναζί , για γέλια είστε.Είστε το βαθύ σύστημα του συστήματος.

  "Αν αυτα που κανουν εναντιον της Χ.Α ειναι σωστα και νομιμα τοτε θα πρεπει να δωσουν λογο γιατι δεν τα εκαναν ουτε τα κανουν στους υπολοιπους. "

  Σε όλους τα κάνουν.Όλες οι εκληματικές οργανώσεις με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται.

  "Αν ποτε ακουσω τον Μιχαλολιακο να ζηταει απο δικαστες να "γαμησουνε" τους πολιτικους του αντιπαλους και τον Κασιδιαρη σε βιντεο να λεει οτι η Χ.Α κυνηγαει με ψεμματα αθωους ανθρωπους και τους κλεινει φυλακη, να εισαι σιγουρος οτι θα τους φτυσω καταμουτρα, γιατι μπορει να ειμαι ναζι και να μην το ξερω, αλλα ουτε παλιανθρωπος ειμαι ουτε ηλιθιος να περιμενω να σωθω απο παλιανθρωπους."

  Στον εισαγγελέα το πηγατε το βίντεο βρε στημμένα ζώα;

  Αφού είστε στημμένοι σου λέω , μην επιμένεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο άλλος , ο κοκορίκος ο καραγκιοζάκος σας έχει τατουάζ το sieg heil και σαν δικαιολογία είπε ότι το έκανε μικρός και δεν ήξερε τι σήμαινε και ότι του άρεσε η γραμματοσειρά για αυτό το έκανε.

   Χαχαχαχαχα.Πραγματικά βλέπω βιντεάκια με τα καρτούν σας και πεθαίνω από τα γέλια.Χαχαχαχαχα

   https://www.youtube.com/watch?v=pI8lJvKZZ3k


   Δείτε πως παγώνει όταν του μιλάει για το ναζισιτκό ταττού.

   Χαχαχαχα

   Delete
  2. Ψεεεύύύύύτεεεςςςςςς χιτλερικοί.

   Delete
 25. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένοχα Μυστικά, το να αποκαλείς ναζιστές/ναζιστής την ΧΑ και όποιον έχει εθνοφυλετικές απόψεις δεν αποτελεί επιχειρηματολογία. Επιπλέον, κάθε φορά που διαβάζω τα σχόλια των άρθρων, καταφέρνεις να εισάγεις την ιδεοληψία σου με τους ναζί.

   Delete
  2. "Ένοχα Μυστικά, το να αποκαλείς ναζιστές/ναζιστής την ΧΑ και όποιον έχει εθνοφυλετικές απόψεις δεν αποτελεί επιχειρηματολογία."

   Είμαι πολύ συγκεκριμένος.Ναζιστές είναι οι χρυσαυγίτες , δηλαδή οι χιτλερικοί.Αν εσύ είσαι εθνοφυλετιστής και σου αρέσει να είναι η χώρα γεμάτη πακιστανούς και αφγανούς και δε τους δέρνεις στο ξύλο με πονγκρόμ και μαχαιριές , τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.Επίσης μιλάω με ντοκουμέντα όπως το βίντεο που ανέρτησα πιο πάνω , το οποίο βγάζει μάτια στη κυριολεξία για τη ναζιστική φύση των αυγιτών.Ένα πρωτοκλασσάτο στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης έχει για ταττού στο μπράτσο το σύνθημα των ναζί SS.Βέβαια ας το δικαιολογήσουμε το παιδί.Βρέφος ήταν όταν το έκανε.Του άρεσε η γραμματοσειρά.

   " Επιπλέον, κάθε φορά που διαβάζω τα σχόλια των άρθρων, καταφέρνεις να εισάγεις την ιδεοληψία σου με τους ναζί."

   Μ΄αρέσει αυτό.Θεωρώ γενικά καλό το να πολεμάει κανείς τέτοιου είδους μιάσματα με ακράδαντα επιχειρήαμτα και ντοκουμέντα.

   Delete
  3. Το εθνικοσοσιαλιστικό προφίλ της Χρυσής Αυγής είναι γνωστό σε όσους την έχουν παρακολουθήσει από παλιά. Δεν μας λες τίποτα καινούργιο. Είναι σαν να αποκαλείς κομμουνιστές τους ΚΚΕδες. Αν όμως το μοναδικό σου επιχείρημα εναντίον της ΧΑ είναι ότι είναι εθνικοσοσιαλιστική, τότε λυπάμαι αλλά δεν ξέρεις να επιχειρηματολογείς. Επίσης, έχω μπερδευτεί με αυτά που είπες περί εθνοφυλετισμού. Ο εθνοφυλετιστής δεν του αρέσει η χώρα του να είναι γεμάτη από Αφγανούς και Πακιστανούς.

   Delete
  4. Όχι μάλλον δεν έχετε καταλάβει ποιο είναι εδώ το θέμα.Εδώ ο κύριος Γιάγκος μονίμως απαρνείται και κρύβει το εθνικοσοσιαλιστικό-ναζιστικό(εκ του national sozialism=εθνικός σοσιαλισμός=nazi) προφίλ της χρυσής αυγής , όπως και αυτό κάνουν εδώ και δύο χρόνια όλατα στελέχη για ψηφοθηρικολυς σκοπούς , λέγοντας μπούρδες ότι δήθεν είναι απλά "εθνικιστικό κόμμα" και χαρακτηρίζοντας συκοφάντες όσους τους λένε ναζί.

   Να προσεγγίζετε τα προβλήματα από τη σωστή μεριά , γιατί αλλιώς ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε.

   Delete
  5. Νομίζω ὅτι ὁ φίλος Ἔνοχος στὸ παραπάνω μήνυμά του

   «…Αν εσύ είσαι εθνοφυλετιστής και σου αρέσει να είναι η χώρα γεμάτη πακιστανούς και αφγανούς και δε τους δέρνεις στο ξύλο με πονγκρόμ και μαχαιριές , τότε δεν υπάρχει πρόβλημα»

   παρέλειψε ἀπὸ κεκτημένη ταχύτητα τὸ «δὲν» στὸ «ἀρέσει». Κάπου ἐκεῖ νομίζω προεκλήθη ἕνα μπερδεματάκι.

   Κύριε Ἔνοχε, ἐκτιμῶ ὅτι ἔχετε σὲ ἀρκετὰ ζητήματα δίκιο ποὺ τὸ χάνετε -κατὰ τὴν δική μου γνώμη- διότι ἀφενὸς δὲν τὸ ὑποστηρίζετε μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἀφετέρου κρίνετε συχνὰ συναισθηματικῶς ὁρμώμενος.

   Ἡ ἰδεολογία τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ἔχει δαιμονοποιηθεῖ, διότι ἐταυτίσθη μὲ τὸν Χίτλερ. Ὡστόσο, δὲν εἶχε ὡς μόνον φορέα τὸν Χίτλερ. Ἐθνικοσοσιαλιστὲς ὑπῆρξαν λχ. καὶ οἱ Στρασσερικοὶ τοὺς ὁποίους ὁ Χίτλερ ἐκκαθάρισε ὡς ἐνδοκομματικοὺς ἀντιπάλους. Ἐθνικοσοσιαλισμὸν ἐφήρμοσε καὶ ἡ Φορμόζα (Ἐθνικιστικὴ Κίνα). Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς ὡς πολιτικὴ φιλοσοφία κρατᾶ ἀτόφια πολλὰ στοιχεῖα (ἀλλὰ ὄχι ὅλα) τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ ἀλλάζει τὴν «βάσιν ἐφαρμογῆς» ποὺ ἀποτελεῖ τὸ σημεῖο «θανασίμου» συγκρούσεως καὶ μὲ τὸν κομμουνισμὸν καὶ μὲ τὸν φιλελευθερισμόν. Ἡ βάσις εἶναι τὸ ἔθνος καὶ ὄχι ἡ κατάργησίς του στὸ ὄνομα μίας διεθνοῦς κοινότητος ποὺ ὁ μὲν κομμουνισμὸς τὴν θεμελιώνει στὴν πάλη τῶν τάξεων, στὴν ἐπαναδιανομὴν τοῦ πλούτου καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν ἐπικράτησιν τῆς δικτατορίας (ἐπιβολῆς) τῆς μίας καὶ μόνης τάξεως (τῆς ἐργατικῆς) καὶ ὁ δὲ φιλελευθερισμὸς στὴν κατάργησιν τῶν συνόρων, ἐθνικῶν «ἐμποδίων» καὶ τὴν ἀνάδειξιν τῆς ἐλευθερίας κινήσεως κεφαλαίου, ἀνθρώπων καὶ ἰδεῶν.

   Στὴν πραγματικότητα ὁ χιτλερισμὸς εἶναι μία ἀπεχθὴς πρακτικὴ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, δεδομένου ὅτι ὑπῆρξαν χιλιάδες ἐθνικοσοσιαλιστὲς ποὺ ἐξοντώθηκαν ἀπὸ τὸν Χίτλερ καὶ δὲν μοιράστηκαν ποτὲ μαζύ τὰ «ἰδανικά» του περὶ αἱματοκυλίσματος τῆς Εὐρώπης.

   Ἡ ΧΑ δὲν εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστικὸν κόμμα γιὰ τὸν ἁπλούστατον λόγον ὅτι δὲν εἶναι σοσιαλιστικὴ μὲ τὴν οἰκονομικὴν ἔννοια τοῦ ὅρου. Ἡ ΧΑ δὲν ἐπιδιώκει κρατισμὸν καὶ ἔντονον κρατικὴν παρέμβασιν σὲ ζητήματα οἰκονομίας, στόχους δηλαδὴ στοὺς ὁποίους προσανατολίζεται μία κατ' ἐξοχὴν σοσιαλιστικὴ πολιτική. Σοσιαλιστὲς -τουλάχιστον στὰ λόγια- εἶναι οἱ συρριζαῖοι καὶ αἰτιολογημένα, ἀφοῦ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς διευρυμένης πλέον κομματικῆς των βάσεως εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι νοσταλγοῦντες τὰ «περασμένα μεγαλεῖα» τῆς ἁμαρτωλῆς ἐποχῆς τοῦ Πασόκ. Ἡ ΧΑ εἶναι ἀρκετὰ μετριοπαθὴς σὲ θέματα οἰκονομίας καὶ θέτει -καὶ γιὰ 'μένα ὀρθῶς- μόνον τὸ «ἐθνικὸν κριτήριον», δηλαδὴ ἡ τάδε ἢ δεῖνα ἐπιχείρησις εἴτε κρατικὴ εἴτε ἰδιωτικὴ νὰ ἔχῃ εἰ δυνατὸν ἑλληνικὴν «καταγωγήν» καὶ τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν λειτουργίαν των νὰ εἶναι ἐθνικόν. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ ἄλλα θέματα κοινωνικά, ὅπως ἡ λαθρομετανάστευσις, ὅπου μία ἐθνικὴ πολιτικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος θὰ ἀπήλαυνεν ἐπιτέλους ὅλους τοὺς παρανόμους μετανάστες (προφανῶς ὄχι πύξ-λάξ) καὶ ἐπήλυδες. Προφανῶς, ἡ ΧΑ δὲν εἶναι ἀκροδεξιὸ κόμμα. Οἱ γνήσιοι ἀκροδεξιοὶ τῆς οἰκονομίας εἶναι ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὸ τωρινὸ πασόκ, τὴν νέα δημοκρατία (καὶ δὴ τὴν ντορικήν), τὸν Τζήμερο, δηλαδὴ οἱ φιλελεύθεροι.

   Delete
  6. Προφανῶς, θὰ συμφωνοῦσα μαζύ σας, στὸ ὅτι ἡ ΧΑ ἔχει ὁρισμένα στελέχη τὰ ὁποῖα φέρονται ὡς χιτλερικοί. Δὲν εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστὲς ὡστόσο καὶ θὰ ἦταν ἄστοχον νὰ χαρακτηριστοῦν ἔτσι. Εἶναι ὅμως πράγματι χιτλερικοί; Καὶ πόσοι εἶναι αὐτοί; Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι σὲ ἐπίπεδον κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος ὁ Κουκούτσης, ὁ Μπαρμπαρούσης, ὁ Ἀρβανίτης, ὁ Παναγιώταρος, ὁ Ζησιμόπουλος καὶ ὁ Κούζηλος δὲν εἶναι. Οὔτε οἱ πρώην βουλευτὲς Μπούκουρας καὶ Ἀλεξόπουλος. Οὔτε λόγος γιὰ τοὺς συντριπτικῶς περισσότερους ὑποψηφίους τοῦ εὐρωψηφοδελτίου καὶ τοὺς 3 ἐκλεγμένους εὐρωβουλευτές. Μπορῶ νὰ σᾶς πῷ ὅτι οὔτε καὶ ὁ κος Ἠλιόπουλος εἶναι. Ὁ κος Ἠλιόπουλος κατάγεται ἀπὸ οἰκογένεια πρώην ὑποστηρικτῶν τοῦ Πασόκ, ἔχει νυμφευθεῖ μίαν κοπέλα ἀπὸ τὴν Ἄνδρο (οἱ αὐθεντικοὶ ναζιστὲς ἔχουν ἀλλεργία μὲ τὰ θεῖα καὶ τοὺς ναοὺς) ἡ ὁποία οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ ναζισμούς καὶ τὰ ρέστα. Ἡ ζωή, τὰ βιώματα καὶ τὸ περιβάλλον τοῦ κου Ἠλιοπούλου δὲν τὸν ἔχουν κάνει ναζιστήν. Καὶ σὲ τελικὴν ἀνάλυσιν λάθη στὴν ἐφηβείαν ἔχουν κάνει ὅλοι. Ποιὸς βουλευτὴς τῆς ἀριστερᾶς θὰ ἀπελογεῖτο, ἂν εἶχε δερματόστικτον παράστασιν μὲ τὸ σφυροδρέπανον ἢ ὑψωμένην καὶ σφιγμένην τὴν ἀριστερὰν γροθιάν; Ποιὸς βουλευτὴς τῆς δεξιᾶς θὰ ἀπελογεῖτο ἂν εἶχε δερματόστικτην παράστασιν στοιχείου ποὺ νὰ θυμίζῃ τὴν σφαγὴ τοῦ Ναγκασάκι, τῆς Σερβίας ἢ τοῦ Βιετνάμ; Οὐδείς. Μολονότι δὲν μοῦ ἀρέσουν καθόλου κάποια πρόσωπα στὴν ΧΑ οὔτε καὶ ἡ ὑποανάπτυκτος μόδα τῆς δερματοστιξίας (μοῦ προκαλεῖ αὐθορμήτως ἀναγούλα) πρέπει νὰ γίνῃ κατανοητὸν ὅτι ἡ ΧΑ σήμερα εἶναι ὁ σύνδεσμος τῶν λαϊκῶν δεξιῶν καὶ τῶν πατριωτῶν ἀριστερῶν. Ἡ μειοψηφία τῶν χιτλερικῶν καὶ περιθωριακῶν στοιχείων εἶναι οἰκτρά, φθίνουσα, μὲ ἀσήμαντον ἐπιρροήν. Ἐξάλλου, περιθωριακὰ καὶ ἐγληματικὰ στοιχεῖα δυνητικῶς ὑπάρχουν σὲ ὅλα τὰ κόμματα. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ΧΑ νὰ εἶναι τὸ ἀπόλυτον καθαρτήριον;

   Ἡ ΧΑ ἔχει ἕνα ἐκλογικὸν σῶμα ἀποτελούμενον ἀπὸ μέλη καὶ ψηφοφόρους μὲ διαφορετικὴν προϊστορίαν ποὺ συμφωνεῖ σὲ 4 ζητήματα· τὰ ἔχω ἀναφέρει, ἂς μὴν γίνομαι κουραστικός. Στὴν ἐπαρχίαν καὶ εἰδικότερα στὴν Μεσσηνίαν, Λακωνίαν, Φωκίδαν, Εὔβοιαν, Φθιώτιδαν, Καστοριάν, Φλώρινα, Πέλλα, Ἠμαθία καὶ νήσους Ἀργοσαρωνικοῦ, ἡ πλειονότης τῶν ψηφοφόρων της εἶναι ἄτομα παραδοσιακῶς «δεξιοί». Στὰ ἀστικὰ/βιομηχανικὰ κέντρα ἡ πλειονότης εἶναι πρώην ἀριστεροί. Γιὰ τὸν Πειραιᾶ γιὰ τὸν ὁποῖον ἔχω σαφῆ εἰκόνα μπορῶ νὰ σᾶς πῷ ὅτι μὲ ἐξαίρεσιν τὴν συνοικία τῶν Μανιάτικων-Ἁγια-Σοφιᾶς, ὅπου λόγῳ «παραδόσεως» οἱ ψηφοφόροι τῆς ΧΑ εἶναι δεξιοί, στὶς ὑπόλοιπες συνοικίες τὸ μεγάλο ποσοστὸ αὐτῶν εἶναι πρώην ἀριστεροὶ καὶ πρώην κομμουνιστές. Τὸ προπύργιο τῆς ΧΑ στὸν Πειραιᾶ εἶναι τὰ Ταμπούρια (Πειραϊκὰ καὶ Κερατσινιώτικα), ἡ Ἀμφιάλη, ἡ Νέα Κοκκινιά, τὸ Πέραμα, ὁ Ρέντης, ἡ Δραπετσώνα, περιοχὲς δηλαδὴ ὅπου ἡ ἀριστερὰ καὶ τὸ Πασὸκ τὶς εἶχαν ἄλλοτε γιὰ προπύργια.

   Delete
  7. "Νομίζω ὅτι ὁ φίλος Ἔνοχος στὸ παραπάνω μήνυμά του..."

   Μὲ τὴν φράση αὐτὴ ὁ Syrmarkezis ἀναλύει σωστὰ τὶ ἐστὶ ἐθνικοσοσιαλισμὸς καὶ ὅτι ὑπάρχει μεγάλη ποικιλία ἐθνικοσοσιαλισμῶν στὸ γενικὸ πλαίσιο τοῦ φασισμοῦ, ἀπὸ τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ μέχρι τὴν Κίνα. Ἐκεῖ ποὺ διαφωνῶ εἶναι ὅταν ἰσχυρίζεται ὅτι λείπει ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἡ σοσιαλιστικὴ παράμετρος. Ἡ βασικὴ διαφορὰ μεταξὺ φιλελευθερισμοῦ ἀπὸ τὴν μία καὶ φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι ὅτι στὸν φιλελευθερισμὸ ἡ οίκονομία ἐλέγχει τὴν πολιτικὴ ἐνῷ στὸν φασισμὸ καὶ κομμουνισμὸ ἡ πολιτικὴ ἐλέγχει τὴν οἰκονομία. Γι αὐτὸ καὶ τὰ καθεστῶτα τοῦ Φράνκο στὴν Ἱσπανία καὶ τοῦ Πινοσὲτ στὴν Χιλὴ δὲν ἦσαν φασιστικὰ ἤ ἐθνικοσοσιαλιστικά. Ἦσαν ἀκραίως φιλελεύθερα (καπιταλιστικά) διότι σὲ αὐτὰ ἡ οἰκονομία ἤλεγχε τὴν πολιτική. Φασιστικὸς σοσιαλισμὸς δὲν σημαίνει ἀπουσία ἰδιωτικῆς ἰδιοκτησίας. Σήμαινει ἔλεγχος τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία πρὸς ὄφελος τοῦ Volk, τοῦ λαοῦ.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  8. Αληθέστατα λέγεις, κύριε Κιτσική. Κύριε Συρμακέζη, θέλω να μάθω πως κατελήξατε στο συμπέρασμα ότι η ΧΑ δεν επιδιώκει έντονη κρατική παρέμβαση σε ζητήματα οικονομίας. Θυμάμαι τον Κασιδιάρη (ή κάποιον άλλο, δεν είμαι σίγουρος) σε μια συνέντευξη να υποστηρίζει την πρακτική της εθνικοποιήσεως. Κι όταν ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι συμμερίζεται θέσεις του ΚΚΕ, εκείνος ανταποκρίθηκε με «που έγκειται το πρόβλημα;».

   Delete
  9. Κατ'ἀρχάς, Ἰχὼρ καὶ λοιποὶ Συνέλληνες καὶ Πανέλληνες, καλὰ Χριστούγεννα. Ἐγὼ εἶπα τὸ ἀντίθετο. Δηλαδὴ ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ὡς καλῶς ἐννοουμένη φασιστική, θέλει τὴν πολιτικὴ νὰ ἐλέγχῃ τὴν οἰκονομία, ὅπως καὶ τὸ ΚΚΕ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Φιλελευθεριμὸ καὶ συνεπῶς εἶναι σοσιαλιστική. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς συγκρίνεται μὲ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ τοῦ Γ΄Ῥάϊχ.Στὰ γραπτά μου καὶ στὴν διδασκαλία μου θὰ εὕρητε ὅτι ἐδῶ καὶ πενῆντα χρόνια ἐξάρω τὸ κοινωνικὸ καὶ ὄχι μόνον οἰκομικὸ θαῦμα τοῦ Γ΄Ῥάϊχ ποὺ ὑπῆρξε τὸ πρῶτο, πρὶν ἀπὸ τὸ Λαϊκὸ Μἐτωπο τοῦ 1936, στὴν Γαλλία, τὸ ὁποῖο καθιέρωσε τὶς πληρωμένες διακοπὲς γιὰ τοὺς ἐργαζομένους καὶ τὸν λαϊκὸ τουρισμό. Πρέπει νὰ σταματήσῃ ἐπιτέλους ἀπὸ τοὺς ἀδιαβάστους καὶ τοὺς κακοθελητὲς τὸ ὑβρεολόγιο κατὰ τοῦ κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ ἔργου τοῦ ναζισμοῦ. Μόνον ἡ καταδίκη τοῦ Χίτλερ γιὰ τὴν ἑβραϊκὴ γενοκτονία εἶναι καταδικαστέα.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  10. Υ.Γ. Διόρθωση τῆς τελευταίας παραγράφου: Μόνον ἡ καταδίκη τοῦ Χίτλερ γιὰ τὴν ἀναμφισβήτητη ἑβραϊκὴ γενοκτονία εἶναι ἱστορικὰ ἀποδεκτή. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  11. Δεν σε παρεξήγησα καθόλου, κύριε Κιτσίκη. Απλώς ρωτούσα τον κύριο Συρμακέζη για το πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην ιδεολογία της ΧΑ λείπει η σοσιαλιστική παράμετρος.

   Delete
  12. Λείπει η σοσιαλιστική παράμετρος για τους ξένους και τους αριστερούς και τοςυ δεξιούς.Μόνο σε φασίστες ισχύεο ο σοσιαλισμός της χρυσής αυγής για αυτό και θα μείνει στο 6%.Εννοείται ότι λείπει.Από άλλο πλανήτη είστε , δεν εξηγείται αλλιώς.

   Delete
  13. Έχεις δίκιο μόνο για τους ξένους. Αλλά λέγεται εθνικοσοσιαλισμός για λόγο. Στις διανομές τροφίμων, δεν ρωτούν αν είσαι αριστερός ή δεξιός.

   Delete
  14. Εὐστοχότατες οἱ παρατηρήσεις σας κύριοι. Πράγματι, σὲ πολιτεύματα στὰ ὁποῖα τὸ ἔθνος ἐπιβάλλεται στὴν οἰκονομία (καὶ δὴ στὸ τραπεζικὸν σύστημα) θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ λόγος γιὰ ἐθνικοσοσιαλισμόν.

   Δεδομένου ὅμως ὅτι στὴν σύγχρονον ἐποχὴν ὁ σοσιαλισμὸς θεωρεῖται πιὰ ὡς ἐνδιάμεσος κατάστασις μεταξὺ τοῦ ἀπολύτου κρατισμοῦ καὶ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ (ποὺ χωροθετεῖται πολὺ πιὸ κοντὰ στὸν δεύτερον ἀπ' ὅ,τι στὸν πρῶτον), ὁ σοσιαλισμὸς ὡς ἔννοια ἔχει σχεδὸν ἀποκλειστικῶς οἰκονομικὴν χροιάν. Ἡ κοινωνικὴ ἀπόχρωσις τοῦ ὅρου ἀναφέρεται -δυστυχῶς- σὲ θέματα σεξουαλικῆς προτιμήσεως, θρησκευτικῶν ἐλευθεριοτήτων καὶ τρέχα-γύρευε. Καλλίτερα νὰ μὴν τὴν ἐμπλέξωμε, διότι ἡ συζήτησις θὰ γίνει μύλος.

   Θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρίσῃ κάποιος τὴν ΧΑ ὡς ἐθνικιστικὸν κόμμα καὶ μόνον, διότι ἡ ἀπουσία προσδιοριστικοῦ ἐπιθέματος στὴν λέξιν «ἐθνικιστικὸς» δηλώνει ἀπόλυτον ὑποταγὴν τῆς οἰκονομίας στὸ ἔθνος οὔτως ἢ ἄλλως. Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ ἕνα σύστημα εἶναι ἐθνικιστικὸν ἢ ἐθνικο-κάτι, αὐτομάτως τὸ κάτι ὑποτάσσεται στὴν ἀρχὴν τοῦ ἔθνους. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν λογικὴν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ:

   α) ἐθνικοσοσιαλισμός: σύστημα ὑποτασσομένης μεικτῆς (ὡς πρὸς τὸν κρατισμὸν) οἰκονομίας στὸ ἔθνος
   β) ἐθνικοκαπιταλισμός: σύστημα οἰκονομίας βασισμένης στὴν ἄκρατον ἰδιωτικὴν ἐθνικὴν πρωτοβουλίαν ὑποτασσομένης στὸ ἔθνος. Χαρακτηριστικὴν περίπτωσιν στὶς μεταφορὲς εἶναι τὸ cabotage καὶ ἡ μὴ ἄρσις του.
   γ) ἐθνικοκοινοτισμός: σύστημα ἀπολύτου κρατικῆς οἰκονομίας ὑποτασσομένης στὸ ἔθνος.

   Προφανῶς ἔννοιες ἐθνικο-μαρξισμὸς (ἐθνικοκομμουνισμὸς) καὶ ἐθνικο-φιλελευθερισμὸς εἶναι σχήματα ὀξύμωρα.

   Ἡ ΧΑ δείχνει βάσει κομματικοῦ προγράμματος/ἐξαγγελιῶν νὰ κινῇται ἄλλοτε πρὸς τὸν ἐθνικοσοσιαλισμόν, ἄλλοτε στὸν ἐθνικοκαπιταλισμόν καὶ ἑνίοτε στὸν ἐθνικοκοινοτισμόν.
   Στὴν περίπτωσι ποὺ πολὺ ὀρθῶς ἀνέφερε ὁ Ἰχὼρ (ὁ κος Κασιδιάρης ἀνεφέρετο σὲ περιπτώσεις ὁρισμένων τραπεζῶν καὶ ΔΕΚΟ ὅπως οἱ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΛΠΕ, λιμάνια, αὐτοκινητόδρομοι καὶ διάφορες ἑταιρεῖες τοῦ Δημοσίου στρατηγικῆς σημασίας στὶς ὁποῖες ὑπάρχει συμμετοχὴ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως) ἡ ΧΑ κινεῖται σὲ προσανατολισμόν ἐθνικοκοινοτικόν.
   Στὴν περίπτωσι ἐκκαθαρίσεως ἑταιρειῶν/ὀργανισμῶν τοῦ Δημοσίου καὶ ΝΠΔΔ ἀπὸ τὴν κόπρον τοῦ Αὐγείου (κομματικοὶ στρατοὶ) ὅπως ἡ ΕΡΤ, ὁ ΟΠΑΠ καὶ πλῆθος ὑπουργείων ποὺ δὲν παρέχουν δημόσια ἀγαθὰ ἡ ΧΑ ρέπει πρὸς τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸν ἀφοῦ δὲν σκοπεύει νὰ ἰδιωτικοποιήσῃ αὐτὲς τὶς ὀντότητες, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ «βολέψῃ» λαόν σὲ καρέγλες.
   Τέλος, ἡ ΧΑ προτίθεται ξεκάθαρα νὰ στηρίξῃ τὴν μικρομεσαίαν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν. Μολονότι ἡ στήριξις τῶν πολλῶν μικρότερων ψαριῶν (ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, μικρὲς καὶ μεσαῖες ἐπιχειρήσεις) εἶναι κοινωνικῶς δικαία, ἀφοῦ τὰ λίγα μεγάλα ψάρια (πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, ἀλλὰ καὶ ἐθνικὲς μεγάλου βεληνεκοῦς ὅπως οἱ ἁλυσίδες τῶν ὑπεραγορῶν) ἀπειλοῦν μὲ ἀφανισμὸν τὰ πολλὰ μικρά, ἡ δράσις τῶν μικρομεσαίων (τὸ ἐπιχειρεῖν δηλαδὴ) ἐντάσσεται ἐξ ὁρισμοῦ στὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν.
   Τὸ ὅτι ἡ ΧΑ προτίθεται ξεκάθαρα νὰ στηρίξῃ τὴν μικρομεσαίαν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλίαν δὲν μοῦ κατέβηκε ἀπὸ τὴν κούτρα, ἀλλὰ εἶναι λογικὴ δέσμευσις τῆς ΧΑ πρὸς τὴν ἐκλογικήν της βάσιν. Ἡ ΧΑ ἀποτελεῖται στὴν συντριπτικήν της πλειονότητα ἀπὸ κατεστραμμένους/βασανισμένους/ἀγκομαχοῦντες ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες/ἐπιτηδευματίες μικροεπιχειρηματίες, ὑπαλλήλους τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως καὶ ἀσφαλῶς τοὺς ἀποκλήρους τῆς κοινωνίας (μακροχρονίως ἀνέργους, ἐπαγγελματίες φτωχούς, τὸν «λαουτζίκον» ποὺ λέει καὶ ὁ τηλεχούλιγκαν βαρῶνος Jean De Pretendère).

   Delete
  15. Ὁ τωρινὸς Σύριζα εἶναι τὸ κόμμα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων πρώην πασόκων, ἡ ΝΔ τῶν παραδοσιακῶς πλουσίων (βιομηχάνων, ἐφοπλιστῶν, τραπεζιτῶν καὶ τῶν στελεχῶν τους ποὺ ἀποτελοῦν τὴν αὐλὴν τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου) καθὼς καὶ τῶν ἡλικιωμένων εὐπόρων τῆς ἐπαρχίας (καὶ γενικῶς τῶν γερόντων). Τὰ κατάλοιπα ἀπὸ Πασὸκ (residuals) εἶναι τὸ διασπασμένο κίνημα τῶν νεοπλούτων τῆς περιόδου 1981-2014 ποὺ τὸ γύρισαν στὸ νεοφιλελευθερέ, ἀλλὰ καθὼς εἶχαν παπποῦδες στὸν ΕΛΑΣ ἢ τὴν ΕΔΑ ντρέπονται νὰ παραδεχτοῦν ὅτι εἶχαν παπποὺ ἀριστερὸ καὶ ὅτι εἶναι φιλελεύθεροι. Δὲν διαφέρουν σὲ τίποτε ἀπὸ τοὺς ντορικούς, τοὺς σαμαρικοὺς καὶ τὰ τζήμερα, παρὰ μόνον στὴν ἱστορικὴν διαδρομὴν τῶν προγόνων των. Τὰ κατάλοιπα ἐκφράζονται σὲ πολλὰ μεγέθη καὶ γοῦστα μέσῳ τῆς πασοκοελιᾶς, τοῦ ποταμιοῦ καὶ ἀπ' ὅ,τι φαίνεται τοῦ κόμματος ποὺ ἔχει στὰ σκαριὰ ὁ Jeffrey. Καὶ στὰ τρία ὑπάρχουν τύποι, κυρίως τῆς ὑπαίθρου, ποὺ ἐνῶ ἔχουν ξενερώσει ἀσυστόλως μὲ τὸ νέον πασόκ τὸ ψηφίζουν μὲ πάθος καὶ μαζοχισμόν, διότι ἔστω καὶ στὰ δύσκολα «τιμοῦν» τὸ χέρι ποὺ τοὺς καβάτζωσε, ἐνῶ κάποιοι ἐξ αὐτῶν ματαιοπονοῦν νοσταλγώντας τὴν νεκρανάστασιν τοῦ Ἀντρέα. Ἡ ΡΗΜΑΔ ὅπως καὶ ὅλος ὁ ἐνιαῖος «παληὸς καλὸς» Σύριζα τοῦ 5% (καθὼς καὶ ὁ σκληρὸς πυρὴν τοῦ τωρινοῦ Σύριζα) εἶναι τὸ κόμμα τῶν καβατζωτῶν ἀριστερῶν μὲ ὑπολογίσιμον παρουσίαν μόνον στὰ βόρεια προάστεια τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ ΚΚΕ εἶναι μία ἀντίφασις: ἀφενὸς στεγάζει πολυμελὴν συνδικαλιστικὴν κοπριτείαν, ἀφετέρου δὲ ἔχει κατὰ τὸ μεγαλύτερον ποσοστόν του, μαζὺ μὲ τὴν ΧΑ, ἀνθρώπους τοῦ καθημερινοῦ μόχθου. Ἂν παραδέχομαι κάτι στὸ ΚΚΕ αὐτὸ προφανῶς δὲν εἶναι ἡ διαχρονικῶς ξευτελισμένη ἡγεσία του, ἡ ἀρρωστημένη προσήλωσίς του σὲ -ισμούς, ἀλλὰ ἡ ποιότης χαρακτῆρος τοῦ μεγαλυτέρου τμήματός του. Σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὴν παρδαλὴν ἀριστεράν, οἱ θρησκευόμενοι κκέδες δὲν εἶναι οὔτε χασικλῆδες, οὔτε κίναιδοι/κιναιδόφιλοι, οὔτε κοπρίτες, οὔτε παρακμιακὰ ὑποκείμενα, οὔτε καβατζολαμόγια, ἀλλὰ ἔνθερμοι -πλὴν ὅμως- πλανεμένοι Ἕλληνες πατριῶτες. Δυστυχῶς, λόγῳ συναισθηματικῆς πακτώσεως ἐξακολουθοῦν νὰ ψηφίζουν κκε ὄχι ἐπειδὴ ἔχουν διαβάσει τὴν ἰδεολογίαν του, ἀλλὰ διότι τὸ ἐψήφιζε ὁ πρόσφυξ παπποὺς Χαράλαμπος. Τὸ ΚΚΕ εἶναι τὸ μόνο κόμμα στὴν Ἑλλάδα ὅπου ἡ ἱστορικὴ πορεία τῆς ἡγεσίας του καὶ αὐτὴ τοῦ πλήθους τῶν ὑποστηρικτῶν του εἶναι βιβλία ποὺ ἀλληλοαναιροῦνται.

   Καθὼς κάθε κόμμα φροντίζει τὴν ἐκλογικήν της βάσιν, ἡ ΧΑ προφανῶς δὲν πρόκειται νὰ μοιράσῃ χρήματα στοὺς ψηφοφόρους της, ἀλλὰ θὰ ἀνακατώσῃ γερὰ καὶ πάσῃ θυσίᾳ τὴν τράπουλα πρὸς ὄφελος τοῦ ἀφανοῦς ἥρωος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, δηλαδὴ τοῦ τιτάνα ἰδιωτικοῦ ὑπαλλήλου καὶ τοῦ χειμαζομένου ἐλευθέρου ἐπαγγελματίου ποὺ τραβοῦν τὸ κουπὶ στὴν γαλέρα τῆς Ἑλλάδος καὶ ταΐζουν τσὶ ὑπόλοιποι. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸν ἡ ΧΑ θὰ εἶναι φόλα ἐθνικοκαπιταλιστική.

   Ἐκτιμῶ ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ψηφοφόρους τῆς ΧΑ ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι αὐτὴ θὰ δώσει πρωτίστως ἔμφασιν στὴν ὑποταγὴν τοῦ συστήματος οἰκονομίας στὸ ἔθνος, κατὰ τὸ δοκοῦν. Κατὰ τὴν γνώμην μου ἡ ἐννοιολογικὴ ταύτισις τοῦ σοσιαλιστικοῦ μὲ τὸ κοινωνικῶς δίκαιον εἶναι λανθασμένη. Ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη εἶναι θέμα χαρακτῆρος ἡγεσίας καὶ ἠθικῆς, ὄχι ἰδεολογίας. Οἱ μόνες ἀνήθικες ἰδεολογίες κατ' ἐμὲ εἶναι οἱ διεθνιστικές, διότι ἀποκόπτουν τὸ ἄτομο ἀπὸ τὶς ρίζες του (πατρίδα, οἰκογένεια, παράδοσιν) καὶ οἱ ἀντιθεϊστικές, διότι χωρὶς Θεὸ τὰ πάντα… ἐπιτρέπονται. Πολιτικοοικονομικὲς ἰδεολογίες ὅπου ἐπιτρέπονται τὰ πάντα ὅλα εἶναι δύο: ὁ μαρξισμὸς καὶ ὁ φιλελευθερισμός. Ὁ χιτλερισμὸς εἶναι ἀνήθικος, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἰδεολογία. Εἶναι ἐγκληματικὴ πρακτικὴ διαστρεβλωμένου ἐθνικισμοῦ.

   (Σημείωσις: διαχωρίζω σκοπίμως καὶ προφανῶς τὸν κοινοτισμὸν ἀπὸ τὸν κομμουνισμόν. Δὲν γνωρίζω πῶς ὁ κοινοτισμὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθῇ βαρβαριστὶ καὶ οὔτε μὲ ἐνδιαφέρει. Ὁ κοινοτισμὸς εἶναι στάσις ζωῆς ποὺ στηρίζεται στὴν χριστιανικὴν κοινοκτημοσύνην καὶ ἀγάπη καὶ ὄχι στὸ ἐξαναγκασμένον κοινόβιον τοῦ ἀταξικοῦ ἰδεώδους τοῦ Μάρξ καὶ ἄλλων ἀθέων ἀναρχικῶν ἢ κομμουνιστῶν).

   Delete
  16. Θα έλεγα ότι η έννοια του κοινοτισμού προηγείται χρονικώς του χριστιανισμού.

   Delete
 26. Ειλικρινα Ενοχε, δε καταλαβαινω τις απαντησεις σου. Στο οτι οταν καποιος δεν λεει τιποτε κακο δεν μπορει η ιδεολογια του να ειναι κακη απαντας οτι δεν εισαι πενταχρονο. Αυτη ομως η ηλικια θα ηταν μια δικαιολογια και για τον τροπο που απαντας και για τα υπολοιπα που γραφεις.
  Δηλαδη θεωρεις οτι γινονται τιμιες εκλογες;
  Δεν σου φαινεται περιεργη συμπτωση η επιλογη μονο των βουλευτων απο ολο το κομμα να ειναι διευθυντες της εγκληματικης οργανωσης; Οποιος δηλαδη εκλεχτηκε απο τον λαο ειναι ενοχος, οποιον δεν ψηφισε ο λαος, αθωος. Περιεργο κριτηριο για δικαστες.
  Νομιζεις οτι μπορει να γινουν τιμιες εκλογες με το ενα κομμα αποκλεισμενο απο τα ΜΜΕ και την κρατικη χρηματοδοτηση;
  Δεν ξερεις οτι υπαρχουν νομοι και συνταγμα που επιβαλλουν την ιση μεταχειρηση των κομματων στην προβολη;
  Θεωρεις οτι θα πρεπει παντα να προβαλονται οποιες ιδεες θελουν οι καναλαρχες οι οποιοι επισης παρανομως και κατα παραβαση του συνταγματος ειναι και εργολαβοι δημοσιων εργων;
  Πως υποτιθεται οτι θα γινουν γνωστες οι θεσεις ενος κομματος αν οχι μονο δεν προβαλλονται αλλα και συκοφαντουνται;
  Δηλαδη οι καναλαρχες επιλεγουν ποιος θα μιλαει στον λαο και ποιος οχι;
  Αυτα τα υποκριτικα "αν τους γουσταρανε, ας τους ψηφιζανε" δεν ταιριαζουν ουτε σε πενταχρονο που σεβεται τον εαυτο του.
  Δωσε τα καναλια να τα διοικει η Χ.Α και παμε σε εκλογες, να δουμε αν θα παρει κατω απο 40%. Αν μαλιστα εχει και την κυβερνηση θα μεινει χωρις αντιπαλο αφου θα τους βαλει ολους φυλακη χωρις να εχει αναγκη απο κανενα "παναθηναικακια". Ειναι ολοι για μεσα αν βρεθει ενας τιμιος εισαγγελεας. Δεν θα χρειαστει καθολου να ασχοληθει να τους κοψει την χρηματοδοτηση γιατι με τοσα που χρωστανε οχι φραγκο δεν θα μεινει αν πληρωσουν, αλλα θα τους κατασχουν μεχρι και τα χρυσα δοντια.
  Επειδη δεν νομιζω οτι δεν τα ξερεις αυτα θα σου πω μια ακομη απο τις ατακες μου "η βλακεια με την παλιανθρωπια εχουν δυσδιακριτα ορια".
  Ρωτας για το ηχητικο οπου ο Σαμαρας δινει εντολες σε δικαστικους να "γαμησουν" τους χρυσαυγιτες που θα πηγαιναν για ανακριση.
  Στον εισαγγελεα θα το παμε τωρα αφου εγινε η πραγματογνωμοσυνη απο εργαστηριο του Βελγιου το οποιο επιβεβαιωσε οτι δεν ειναι μονταζ και οτι η φωνη ειναι του Σαμαρα.
  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/sumbainei-twra-authentiko-to-hchhtiko-samara-ta-apotelesmata-ths-pragmatogn
  Βεβαια και ο Χαικαλης που το πηγε δεν ειδε προκοπη και κινδυνευει να παει και φυλακη ο ιδιος.
  Ετσι και εμεις θα το παμε στον "παναθηναικακια" για να κανει μηνυση στον εαυτο του.
  Οπως ελεγε και ο Μπαλτακος. Σε ποιον να τα καταγγειλω; Να καταγγειλω την Γκουτζαμανη στον εαυτο της;
  Ολα αυτα βεβαια εσενα σου φαινονται λογικα και ωραια..
  Εγω ομως οταν βλεπω οτι κρεμομαστε απο το ευρωπαικο δικαστηριο στο οποιο εχουμε καταφυγει για γλυτωσουμε απο την παραγκα του Αθανασιου, ντρεπομαι για το καταντημα της πατριδας μας. Σαν να ειμαστε μπανανια, περιμενουμε απο τους Ευρωπαιους δικαστες να μας γλυτωσουν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και τι να κάνουμε που δε σας γουστάρουν τα ΜΜΕ;Το έχετε κάνει καραμέλα αυτό το σλόγκαν και το πιπιλάτε εδώ και μαι τριετία.Αχ καλέ τα καημένα τα παιδιά που δεν τα γουστάρουν τα ΜΜΕ.Όταν όμως ρίχνετε κλωτσομπούνια και βρισίδια on air είναι ωραία ε;

   Α ρε φαρισαίοι υποκριτές.

   Αφού είστε αντισυστημικοί.Έτσι δε λέτε;Άρα , λοιπόν , εύλογα δε σας γουστάρουν και δε σας παίζουν τα ΜΜΕ.

   Αποφασίστε.Ή είστε συστημικοί και τα όντως κακά ΜΜΕ δε σας παίζουν ή είστε αντισυστημικοί και τα συστημικά ΜΜΕ ευλόγως δε σας παίζουν.

   "Θεωρεις οτι θα πρεπει παντα να προβαλονται οποιες ιδεες θελουν οι καναλαρχες οι οποιοι επισης παρανομως και κατα παραβαση του συνταγματος ειναι και εργολαβοι δημοσιων εργων;"

   Ειλικρινά δε καταλαβαίνς αυτή την εμμονή σου με τους καναλάρχες και το Μπόμπολα.Με "σκουπίδια" και σκουπιδοκάναλα δεν ασχολούμαι.Εσύ κάν΄το αφού σου αρέσει.

   "Πως υποτιθεται οτι θα γινουν γνωστες οι θεσεις ενος κομματος αν οχι μονο δεν προβαλλονται αλλα και συκοφαντουνται;"

   Έλα τώρα που δε γνωρίζει ο κόσμος τις θέσεις σας.Μες την προπαγάνδα είστε.

   "Δηλαδη οι καναλαρχες επιλεγουν ποιος θα μιλαει στον λαο και ποιος οχι;"

   Όχι.Αυτοί απλώς επιλέγουν αν το πρόγραμμα του καναλιού τους θα έχει μέσα σκουπίδια ή εποικοδομητικά πράγματα.

   "Αυτα τα υποκριτικα "αν τους γουσταρανε, ας τους ψηφιζανε" δεν ταιριαζουν ουτε σε πενταχρονο που σεβεται τον εαυτο του."

   Μα γιατί;Δημοκρατία έχουμε , αν τους γουστάρουνε ας τους ψηφίσουνε.Που είναι το μεμπτό;

   "Δωσε τα καναλια να τα διοικει η Χ.Α και παμε σε εκλογες, να δουμε αν θα παρει κατω απο 40%. Αν μαλιστα εχει και την κυβερνηση θα μεινει χωρις αντιπαλο αφου θα τους βαλει ολους φυλακη χωρις να εχει αναγκη απο κανενα "παναθηναικακια". Ειναι ολοι για μεσα αν βρεθει ενας τιμιος εισαγγελεας. Δεν θα χρειαστει καθολου να ασχοληθει να τους κοψει την χρηματοδοτηση γιατι με τοσα που χρωστανε οχι φραγκο δεν θα μεινει αν πληρωσουν, αλλα θα τους κατασχουν μεχρι και τα χρυσα δοντια."

   Τα ίδια σκουπίδια θα προσφέρετε κι εσείς αν κυβερνήσετε και αυτό φαίνεται από την νοοτροπία σας.Χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη θέλετε να γίνετε για να κονομάτε κι εσείς και να έχετε βιλλάρες και πισινάρες.Όπως με τα βουλευτικά αυτοκίνητα που λέγατε ότι δεν θα τα πάρετε και πήρατε αμαξάρες BMW και Mercedes.Επομένως , η φθηνή δημαγωγία σας φανερώνεται σε όλους.

   "Στον εισαγγελεα θα το παμε τωρα αφου εγινε η πραγματογνωμοσυνη απο εργαστηριο του Βελγιου το οποιο επιβεβαιωσε οτι δεν ειναι μονταζ και οτι η φωνη ειναι του Σαμαρα."

   Άντε να δούμε.Στο ευρωπαικό δικαστήριο πήγατε;Έτσι λέγατε ότι θα κάνετε για τη σκευωρία...

   "Οπως ελεγε και ο Μπαλτακος. Σε ποιον να τα καταγγειλω; Να καταγγειλω την Γκουτζαμανη στον εαυτο της;
   Ολα αυτα βεβαια εσενα σου φαινονται λογικα και ωραια."

   Το ότι είναι κάποιοι απατεώνες το γνωρίζουμε.Αυτό όμως το γεγονός σου ξαναλέω ότι δεν αθωώνει αυτόματα τα δικά σας τα εγκλήματα.Πρέπει να το καταλάβεις αυτό κάποτε.

   Δε κάνω σύγκριση εγκλημάτων εγώ , ποιος κάνει τα μεγαλύτερτα και ποιος τα μικρότερα.Και πολύ απλά αν κάποιος θέλει να εξαλείψει τα εγκλήματα , δεν μπορεί να είανι ο ίδιος εγκληματίας από τη φύση του.Δε ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός.

   "Εγω ομως οταν βλεπω οτι κρεμομαστε απο το ευρωπαικο δικαστηριο στο οποιο εχουμε καταφυγει για γλυτωσουμε απο την παραγκα του Αθανασιου, ντρεπομαι για το καταντημα της πατριδας μας."

   Σιγά καλέ μη κλάψεις κιόλας.5-10 ναζί μπήκανε φυλακή , πως κάνεις έτσι;
   Οι οποίοι αυτοί ναζί , αν κυβερνήσουν οι ίδιοι θα βάλουν φυλακή δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές και δεξιούς.Χαλάρωσε και δες λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα γιατί τα βλέπεις μονόπλευρα.

   "Σαν να ειμαστε μπανανια, περιμενουμε απο τους Ευρωπαιους δικαστες να μας γλυτωσουν."

   Ο ναζισμός πρέπει να απαγορευτεί παγκοσμίως.Θα είναι σφάλμα τους αν σας δικαιώσουν , κατά τη γνώμη μου.

   Delete
  2. Και να μην ανησυχείς γιατί η δικαιοσύνη δεν απομένεται με ανθρώπινο τρόπο αλλά με θεία δικαιοσύνη.

   Εσείς πιστεύετε στην αυτοδικία.Οι άνθρωποι δεν είμαστε δίκαιοι ούτε ελεύθεροι.Η ανθρώπινη δικαιοσύνη και ελευθερία είναι έννοιες σχεικές και έχουν σαφή περιορισμένα όρια.Δε θα μου κάνει εντύπωση αν κάποιος κριθεί παράνομος άδικα , κάτι που όμως δεν νομίζω να ισχύει στη δική σας την υπόθεση.

   Το ελάττωμα του σημερινού πολιτεύματος στην Ελλάδα πίστεύω ότι συνοψίζεται σε αυτό το απόφθεγμα του Ισοκράτη :

   «Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.Η εξουσία, που όλοι την κυνηγάνε, είναι δυσκολομεταχείριστη και κάνει όσους την αγαπούν να παραφρονούν. Μοιάζει με τις ερωμένες, που προκαλούν την αγάπη, όμως καταστρέφουν τους εραστές τους.»

   Δώσε βάση.Όπως και σε αυτό.

   «Κακολογούμε κάποιον όταν του αποδίδουμε κάποια μομφή με σκοπό να τον βλάψουμε. Όταν αυτό όμως το κάνουμε με σκοπό να τον ωφελήσουμε, τότε απλώς τον συμβουλεύουμε.»
   =

   Delete
  3. Σε τρολλάρει, κύριε Γιάγκο. Μην τσιμπάς. Υποδεικνύεται από την ασυνέπεια των απόψεων του.

   Delete
  4. Ποια είναι η ασυνέπεια;

   Δε γνωρίζω ελληνικό ρήμα "τρολλάρω".Αν έχετε την καλοσύνη εξηγήστε μου τι σημαίνει.

   Delete
  5. Ἀπὸ ὅτι ἔχω καταλάβει τὸ «τρολλάρω» σημαίνει νὰ πετῷ μία λεκτικὴ διαδικτυακὴ ρουκέτα μὲ στόχο νὰ προκληθῇ μιὰ κάποια ἀνακατωσούρα καὶ σύγχυσιν στοὺς ὑπολοίπους. Κάτι σὰν τὸν «κουφαίνω» τοῦ '80 (κατὰ τὸ «δικέ μου μὲ κούφανες»), ἀλλὰ στὸ προμελετημένο καὶ ὄχι στὸ αὐθόρμητο καὶ ὄχι πάντοτε κακοβούλως.

   Delete
 27. Κατ αρχας τα καναλια οπως σου ειπα εχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ απο το συνταγμα να ενημερωνουν σωστα. Οι συχνοτητες που (δωρεαν) τους παραχωρηθηκαν ειναι ιδιοκτησια του δημοσιου και γι αυτο υπαρχει το ΕΣΡ το οποιο κανονικα θα επρεπε να επιβαλλει τεραστια προστιμα, αλλα αρκειται σε επιπληξεις.
  Η συκοφαντιες δια του τυπου διωκονται με αυτοφορη διαδικασια την οποια ομως αρνουνται να εφαρμοσουν οι εισαγγελεις. Σε αλλη περιπτωση θα ειχαν παει πολλοι στην φυλακη και μονο για το γεγονος οτι ονομαζουν εγκληματιες (οπως κι εσυ) ανθρωπους που ποτε δεν καταδικαστηκαν.
  Θα σου θυμισω οτι το πρωτο σχετικο δικαστηριο που εγινε εκανε τον Γρεγο κατα 30 χιλιαρικα πλουσιωτερο που ο Μπομπολας ακομη τα κλαιει. Οχι γιατι του λειπουνε αλλα γιατι σκεπτεται τα υπολοιπα που ερχονται.
  Δεν ειναι στην καλη διαθεση του καναλαρχη αν θα παραχωρησει χρονο στα κομματα, αλλα οριζεται με σχετικο νομο.
  Ειναι υποχρεωμενοι εκ του νομου τον οποιο με τις πλατες της κυβερνησης και τις δικαιοσυνης καταπατανε. Δεν ζηταμε χαρη.
  Το τι θα κανει η Χ.Α αν κυβερνησει θα το δουμε. Προς το παρον ομως κανενας δεν εχει δικαιωμα να αφαιρει τα πολιτικα δικαιωματα μισου εκατομμυριου Ελληνων.
  Κανενας εξ αλλου δεν σου ειπε να κανεις συγκριση εγκληματων. Εκεινο που σου λεω ειναι οτι η Χ.Α δεν εχει κανει εγκληματα και ειναι με στημενους δικαστες προφυλακισμενοι οι μισοι βουλευτες, ενω αυτοι που θα επρεπε να ειναι φυλακη οχι μονο για τα υπολοιπα αλλα και για την παρεμβαση τους στην δικαιοσυνη ειναι εξω και κυβερνουν την χωρα.
  Η διαδικασια στο ευρωπαικο δικαστηριο ηδη τρεχει και στο φακελλο υπαρχει και το βιντεο μπαλτακου και θα μπει και το καινουργιο. Το πιθανοτερο ειναι οτι οι βουλευτες θα πλουτισουν απο τις αγωγες που θα κανουν και θα πληρωθουν πλουσιπαροχα για την φυλακιση τους.
  Αυτα πρεπει εσυ να τα δεις πιο σφαιρικα γιατι ο στοχος δεν ειναι πεντε δεκα ναζι βουλευτες, αλλα εσυ. Εσενα εχουν στο μυαλο τους οι πολιτικοι με τους νταβατζηδες οταν σκεφτονται "πως θα κοροιδεψω παλι τον μα..κα;" Αν ο μα..κας δεν πιαστει κοροιδο ο Ντογιακος και η Κλαπα δεν τολμανε να παρανομησουν.
  Το πρωτο αποσπασμα απο τον Ισοκρατη καλα θα κανεις να το διαβασεις με προσοχη. Εγω δεν μιλησα για ανομια, αλλα για την εφαρμογη των νομων που εσυ θελεις να καταπατουνται μεν απο οποιον γουσταρεις και να εφαρμοζονται με αυστηροτητα σε οποιον αντιπαθεις.
  Οσο για το δευτερο ακριβως ο σκοπος της ολης συκοφαντησης ειναι να βλαψουν και οχι να ωφελησουν. Αν ηθελαν να ωφελησουν υπαρχει ο νομιμος τροπος της αντιπαραθεσης ιδεων. Ετσι ακομη κι αν δεν ωφελουντο οι αμετανοητοι ναζι, τουλαχιστον θα βγαιναμε εμεις οι ανοητοι απο την πλανη μας.
  Αφου πιασαμε και τον Ισοκρατη ακου και ενα που σε αφορα

  ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙΝ ΜΕΝ ΑΟΙΚΗΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΕΝ ΑΙΣ ΑΚΡΙΤΟΙ ΤΙΝΕΣ ΑΠΟΛΛΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΓΝΟΕΙΝ Δ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΟΥΣΙΝ ΟΙ ΜΗ ΚΟΙΝΗΝ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑΝ ΤΟΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ.
  Και νομιζουμε ότι δεν αντεχεται να κατοικεις σε πόλεις στις οποίες κάποιοι πολίτες χανονται χωρίς δίκη, αγνοουμε δε ότι αυτό ακριβώς κάνουν αυτοί που δεν είναι αντικειμενικοι απέναντι σ αυτούς που δικαζονται.

  Κανονισε λοιπον με την συμπεριφορα σου να καταντησεις την Ελλαδα "αοικητη πολη" οπου οι πολιτες δεν θα καταδικαζονται συμφωνα με τους νομους αλλα συμφωνα με τα κεφια των κυβερνωντων.
  Αυτα που μου λεει ο Ιχωρ περι τρολαρισματος μπορει να ειναι αληθεια, αλλα δεν αλλαζουν τιποτε. Αν δεν τρολλαρεις χρειαζεσαι, καποιον να σε νουθετει οπως λεει και ο Ισοκρατης. Αν τρολλαρεις σε τετοια θεματα χρειαζεσαι νουθεσια ακομη περισσοτερο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι να σας πω;

   Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ούτε ναζί ούτε κομμουνιστής.Ας δικαιωθείτε και μετά να βγείτε έξω να μαχαιρώνεστε με τους κομμουνιστές και τους αναρχικούς.

   Αφού θέλετε να κοροιδευόμαστε μεταξύ μας και δε νιώθετε ότι έχουν ήδη χαθεί τρεις ζωές από τις μαλακίες σας , τότε νίπτω τας χείρας μου.Εσείς δεν είστε άνθρωποι πάντως.Το μόνο σίγουρο.Γιατί δε νιώθετε στο πετσί σας.Δεν αισθάνεστε.Χάθηκαν τρεις ανθρώπινες ζωές από τα καφριλίκια σας και εσείς μου λέτε για το αν εγώ τρολλάρω και για τον Μπόμπολα και τον Πρετεντέρη.Ε δε σέβεστε τίποτα.

   Να θυμίσω ότι ο Ισοκράτης , ο πατέρας του ελληνικού εθνικισμού , κι όχι του γερμανικού όπως το είδωλό σας ο ακατανόμαστος ναζί , μόλις πολέμησαν οι αθηνάι με τους μακεδόνες αυτοκτόνησε , γιατί δεν άντεχε άλλη μία μάχη μεταξύ ελλήνων.

   Και τώρα έχουμε εσάς τα ζωάκια να μαχαιρώνεστε για γερμανικές και ρωσσικές ιδεολογίες.Α ρε βόμβα που σας χρειάζεται.Βγείτε να σκοτωθείτε μεταξύ σας ζώα ε ζώα.

   Delete
  2. Κι έτσι κι αλλιώς για εκλογές πάμε , ο Σύριζα θα βγει στη κυβέρνηση.Επομένως ξεκινήστε ήδη να ρίχνετε την ευθύνη στην επόμενη κυβέρνηση.Θέλω να δω πόσες μαχαιριές θα πέσουν με τον Σύριζα στη κυβέρνηση.

   Delete
  3. Περὶ μαχαιρωμάτων ὁ λόγος…
   Ἀγαπητὲ φίλε καὶ συνέλληνα ἔνοχε, θὰ μοῦ ἐπιτρέψεις νὰ διαφωνήσῳ μαζύ σου. Οἱ ψηφοφόροι τῆς ΧΑ καὶ ἡ ἡγεσία της δὲν θέλει νὰ χυθῇ αἷμα. Ὁ κος Μιχαλολιάκος καὶ σύσσωμος ἡ κοινοβουλευτικὴ ὁμὰς τῆς ΧΑ κατεδίκασαν ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τὴν δολοφονίαν τοῦ συγχωρεμένου Παύλου Φύσσα. Ὁ Ἀλέξανδρος Γέροντας ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ 4 θύματα τῆς δολοφονικῆς ἐπιχειρήσεως τῶν παρακρατικῶν ἐγκληματιῶν, τὸ ὁποῖον διέφυγε ἐκ θαύματος τὸν θάνατον ὤν σὲ κωματώδη κατάστασιν ἐπὶ πολλὲς μέρες. Δεῖτε τὶς δηλώσεις τῆς μητρός του, ὅταν τὸ παληκάρι (ἐνδεχομένως γιὰ σᾶς καὶ πολλοὺς ἄλλους ναζιστόμουτρο) χαροπάλευε:

   https://www.youtube.com/watch?v=0B89JRSA7KA

   Ἡ κυρία Γέροντα συμμετεῖχε στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς ὡς ὑποψηφία μὲ τὴν Ἑλληνικὴν Αὐγήν, ἂν δὲν κάνῳ λάθος, στὸν Δῆμον Κηφισίας. Ἑπομένως εἶναι ἐνεργὸν μέλος τῆς ΧΑ. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἦθος, ἡ ποιότης καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν συνέλληνα ἑνὸς τυπικοῦ μέλους τῆς ΧΑ (καὶ μητρὸς θύματος), ὅπως ἡ κα Γέροντα: νὰ μὴν χυθῇ ἄλλο αἷμα. Ὁ Ρουπακιᾶς εἶναι στὴν φυλακὴ γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ διέπραξε καὶ ὅλοι οἱ Χρυσαυγίτες συμφωνοῦν νὰ σαπίσῃ ἐκεῖ γιὰ αὐτὸ ποὺ ἔκανε.

   Μὲ συγχωρεῖτε, ἀλλὰ ἡ βουλευτὴς Κανέλλη, μεταξὺ τόσων καὶ τόσων ἀριστερῶν (καὶ δεξιούληδων), ἡ ὁποία δὲν εἶχε σχέσεις συγγενείας μὲ τὸν συγχωρεμένο Φύσσα, εἶχε ἄλλην ἄποψιν περὶ τοῦ θέματος:

   https://www.youtube.com/watch?v=w2bdOze0OzQ

   Καὶ γιὰ νὰ μὴν νομίσετε ὅτι κάνω ἐπιλεκτικὴν ραφὴν δηλώσεων, στὸ ἑπόμενον βίντεο ὑπάρχει μία γελοία ἀνασκευὴ δηλώσεων, ὅπου ἡ ἐν λόγῳ κυρία ὑποστηρίζει ὅτι «ἐγὼ δὲν εἶπα ἀπὸ τὸ Πέραμα ὡς τὸ Κερατσίνι χρυσαυγίτης δὲν θὰ μὴν μείνῃ, εἶπα φασίστας». Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰῶνος ὅλοι ξέρουμε ὅτι φασίστας, ναζιστής, χουντικός, χουντόμουτρο, ἀκροδεξιὸς καὶ πολὺ προσφάτως «μέλος ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» σημαίνουν… χρυσαυγίτης.

   https://www.youtube.com/watch?v=iWIGHfwxGM0

   Αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ ἤθους τῶν χρυσαυγιτῶν καὶ τῶν ἐκφυλισμένων πλέον ἀριστερῶν τῆς νέας ἀριστερᾶς ἐκπρόσωπος τῆς ὁποίας (σὲ μιὰ παθιάρικη μπουρζουὰ ἐκδοχὴν της) εἶναι ἡ ἀναμφιβόλως εὐφυεστάτη κα Κανέλλη. Τὴν κα Κανέλλη ποὺ «βαπτίζει» κατ' οἶκον στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου γατιὰ καὶ σκυλιά, ποὺ συναγελάζεται μὲ ὅ,τι πιὸ τυχοδιωκτικὸν στοιχεῖον διαθέτει ἡ Φιλοθέη, τὸ Παλαιὸν Ψυχικόν, ἡ Ἐκάλη καὶ ἡ Νέα Ἐρυθραία (Μπαλτάκους, Γιαννοῦλες, Πρετεντέρηδες καὶ ἄλλα «καλὰ παιδιὰ»), ἂν τυχὸν τὴν ρωτήσουν τί εἶναι ἡ «Κοπὴ» καὶ ἡ «Εὐγένεια» ἴσως ἀπαντήσει ὅτι εἶναι ἀρχαῖες θεότητες ἢ ἁγίες τῆς Ὀρθοδόξου Βιθυνίας.

   Καὶ μία προσωπικὴ «ἐξομολόγησις». Ἡ ἀφορμὴ (καὶ ὄχι ὁ λόγος) ποὺ ἀπεφάσισα νὰ στηρίξῳ μέχρι τελευταίας ρανίδος τὴν ΧΑ καὶ νὰ διαγράψῳ διὰ παντὸς κάθε ἐπαφὴν μὲ τὴν ἀριστερὰν ἐδόθη σὲ 'μένα ἀπὸ τὴν κα Κανέλλη ἐμμέσως στὸ γνωστὸν ἐπεισόδιον μὲ τὸν κον Κασιδιάρη, τότε ποὺ τὸν ἀπεκαλοῦσε φασίστα. Ἐν συνεχείᾳ ἡ κα Κανέλλη ἀποκαλοῦσε τὰ μέλη τῆς ΧΑ οff the record «φασισταριὰ» καὶ «πουσταριά». «Ἄ, 'ντάξει.»

   https://www.youtube.com/watch?v=YWmWDyj5Q08
   https://www.youtube.com/watch?v=9LrtXJDWKqg

   Ἡ «μαγκειὰ» κατὰ τὴν κα Κανέλλη τελικῶς εἶναι νὰ προσβάλλῃς, νὰ ὑβρίζῃς, νὰ ἀπειλῇς χωρὶς νὰ εἰκονοσκοπῇσαι. Ἡ μαγκειὰ τοῦ ΚΚΕ τοῦ 21ου αἰῶνος.

   Delete
  4. Τὸ αἷμα ἀνέβηκε στὸ κεφάλι μου, ὅταν, μετὰ τὴν ὕπουλον, πρόστυχον καὶ ἐνορχηστρωμένην ἐπίθεσιν τῆς κας Δούρου (πρώην ἀπασχολουμένης τοῦ Ἄκη στὸ ὑπουργεῖον Ἀμύνης), ὁ κος Δελατόλλας καλοῦσε στὰ μουλωχτὰ τὴν εἰσαγγελέα Ἑλένην Ράϊκου νὰ ἐπεμβῇ ἄμεσα γιὰ τὸ «περιστατικό».

   https://www.youtube.com/watch?v=jZg31mE2OUE

   Δεκαετίες ἔκλεβαν οἱ κομματικοὶ στρατοὶ τῶν λοχαγῶν Ἄκηδων, Τσουκάτων, Μαντέληδων, Λιάπηδων… Δεκαετίες ὁλάκερες ἐξαχροίωναν τοὺς πάντες οἱ πρασινοφρουροὶ τῆς Τρικούπη, οἱ ἐγκάθετοι τῆς Ρηγίλλης, οἱ καβατζωτοὶ βολεμένοι ἀριστεροὶ τῶν βορείων προαστείων μὲ τὶς εὐλογίες τῆς δικαιοσύνης… Ἡ ἐγκληματικὴ συμμορία τῆς ΝΔ ἔστειλε στὸν τάφο τὸν Τεμπονέρα μὲ Σπίνους καὶ Καλαμπόκες, πρωτοκλασάτα στελέχη της στὸν νομὸν Ἀχαΐας (ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἀπεφυλακίσθη τάχιστα καὶ ἀκολουθεῖ στὸν Βόλον καρριέρα τραπεζικοῦ στελέχους-στρωμένη δουλειά…) Μπράβος τοῦ πολιτευτοῦ Κεφαλογιάννου ἔστειλε στὸν τάφον ὀπαδὸν τοῦ ΠΑΣΟΚ στὴν Κρήτην τὸ 1989… Οὔτε ἐκεῖ δὲν εὑρέθη εἰσαγγελεὺς νὰ τοὺς κλείσῃ τὸ κομματικὸν κατάστημα διὰ παντὸς γιὰ σύστασιν ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως. Ἡ δικαιοσύνη καὶ οἱ εἰσαγγελεῖς ἐκώφευαν στὰ σκάνδαλα τῶν σημιτανθρώπων μὲ τὰ χρηματιστήρια, τὶς μεῖζες τῆς MIESENS, τὰ σκάνδαλα μὲ Ζαχόπουλους, Καραμανλῆδες, Λιάπηδες, κουμπάρους, Παυλίδηδες, ἐξοπλιστικά, Λαλιωταίους, Ρουσσόπουλους, Βαρθολομαίους (τοῦ ΙΚΑ), Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, Βατοπέδια, Βενιζέλους, ἐγρόμενα ὑποβρύχια…

   Ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή. Ἡ εἰσαγγελεὺς Ράϊκου λειτουργοῦσα ὡς call girl τοῦ Δελατόλλα, διέταξε τὰ «δέοντα». Γιὰ τὴν περίπτωσιν τοῦ κου Κασιδιάρη ἡ κινητοποίησις τῆς δικαιοσύνης τῆς ἀστυνομίας καὶ ὅλου τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἦταν ταχίστη! Γιὰ τὰ δύο χαστούκια ἔγινε ὁ κακὸς χουλιαμᾶς καὶ σύσσωμος ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς ἀνεζήτει τὸν μέγιστον τῶν ἐγκληματιῶν!
   Ἡ εἰσαγγελία ἔπραξε τὰ «δέοντα» στὸ παράγγελμα ἑνὸς δημοσιογράφου ἐμπλεκομένου σὲ σκάνδαλο € 500 000 μὲ τὴν φωλεὰν του «φόλα λερωμένη». Κάποτε ἡ ἐφημερὶς «τὸ Ποντίκι» εἶχε εἰλικρίνεια καὶ ἀξιοπρέπεια. Τί νὰ πρωτοθυμηθῇ κανείς… Στῆλες ὅπως οἱ «στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντρέ», «στὴν ἐποχὴ τοῦ Ζολό», «στὴν ἐποχὴ τοῦ Μητσό» ἔβγαζαν τὸ παρασκήνιο φόρα-παρτίδα μὲ πνεῦμα σκωπτικὸν καὶ συνάμα εἰλικρινές. Τώρα τὸ De Latol Sarayi εἶναι ἁπλῶς ἄλλη μιὰ ξευτελισμένη φυλλὰς κουμπάρων.

   http://www.koutipandoras.gr/article/36459/o-delatolas-epestrepse-ta-500000-eyro-toy-kyriakidi

   Ὡς ἐδῶ Δελατόλλα. Ὡς ἐδῶ Λιάννα. Ὡς ἐδῶ ἀριστερά. Ἐγὼ διόρθωσα τὴν ψῆφον μου. Καὶ νὰ εἶστε σίγουροι ὅταν τὸ σύνθημα «Αἷμα-Τιμὴ-Χρυσῆ Αὐγὴ» ἀντικατασταθῇ πλήρως ἀπὸ τὸ «Ἑλλὰς-Τιμὴ-Χρυσῆ Αὐγὴ», αὐτὸ θὰ εἶναι «δουλειὰ» κάποιου πρώην ἀριστεροῦ ποὺ διόρθωσε τὴν ψῆφον του.

   Delete
  5. Να ρίξει τους τόνους η χρυσή αυγή και να στις 29 του μηνός να ψηφίσουν οι βουλευτές της πρόεδρο της δημοκρατίας για να έχουν ένα δυνατό άλλοθι στο δικαστήριο και για να μην πτωχεύσουν τη χώρα με τη στάση τους.Όποιος δε ψηφίζει στις 29 πρόεδρο αναλαμβάνει τα ηνία και την ευθύνη για το χάος που θα ακολουθήσει στην Ελλάδα με συν 2 εκατομμύρια νέα μέτρα.Οι μαχαιριές , εννοείται ότι θα αυξηθούν με αριστερή κυβέρνηση.

   Εγώ πάντως , αν γίνουν σε ένα μήνα εκλογές , είμαι βέβαιος για τα ποσοστά και τα αποτελέσματα της χρυσής αυγής που θα είναι κόλαφος για τους συστημικούς.Θα έρθει πρώτη.Στο 22% και βλέπουμε.

   https://www.youtube.com/watch?v=aTKfunqB8rc

   Delete
  6. https://www.youtube.com/watch?v=-oZcfhI9ry8

   Πιο υποκριτές δε γίνεται.

   Delete
  7. Φίλε Ἔνοχε, στὴν ΧΑ δὲν εἶναι τόσο ἀνόητοι. Αὐτὰ ποὺ σοῦ φάνηκαν ὡς ψυχολογικὴν ντόπα ἀπὸ τοὺς κους Κασιδιάρη καὶ Παναγιώταρο ἦταν ἀποτελέσματα δημοσκοπήσεων ποὺ δὲν ἔδειξαν οἱ προστάτες τοῦ Τύπου. Δές ἐδῶ:

   https://www.youtube.com/watch?v=m8YCaFJWnPA

   Delete
  8. Σχετικῶς μὲ τὸ τελευταῖον ὑπερσύνδεσμο ποὺ ἀναρτήσατε: δὲν εἶδα ποτὲ τὴν ΝΔ νὰ φυλακίζεται ὡς ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις (ξεχνοῦμε τοὺς rangers; τοὺς κενταύρους) μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Τεμπονέρα τὸ 91, μετὰ τὴν δολοφονία του Πασόκου ὀπαδοῦ ἀπὸ μπράβο τοῦ Κεφαλογιάννη τὸ '89. Συμπέρασμα: ἔγκλημα ὀπαδοῦ/μέλους κόμματος = ἔγκλημα τοῦ ἰδίου τοῦ κόμματος. Ἀτομικὴ εὐθύνη = συλλογικὴ εὐθύνη. Ὁ ὁρισμὸς τοῦ παραλογισμοῦ, τοῦ σταλινισμοῦ καὶ τοῦ χιτλερισμοῦ μαζύ.

   Γιατὶ ἡ δικαιοσύνη δὲν ἦρε τὸ ἀπόρρητον τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων τῶν στελεχῶν τῆς ΧΑ πρὶν καὶ μετὰ τὴν δολοφονίαν Φύσσα; Διότι ἁπλούστατα τὸ εἶχε κάνει ἤδη στὰ κρυφὰ (τεχνικῶς εἶναι πιὰ πανεύκολο) καὶ δὲν εὑρέθη μισὸς διάλογος ποὺ νὰ ἀποδεικνύῃ ὅτι ἐδόθη ἐντολὴ ἀπὸ κάποιο στέλεχος τῆς ΧΑ σὲ κάποιο ἄλλο γιὰ νὰ δολοφονηθῇ ὁ Φύσσας.

   Πᾶμε τώρα στὰ περὶ προέδρου τῆς δημοκρατίας…
   Ὅποιος ἔχει διαβάσει ἔστω καὶ μία δανειακὴν σύμβασιν (ὄχι σὰν τὸν Χρυσοχοΐδην) κατανοεῖ ὅτι τὸ νὰ ψηφίσῃ ΝΔ, πασὸκ καὶ ρημὰδ ψηφίζει τὴν παράδοσιν τῆς χώρας στὰ κοράκια τῆς τρόϊκα ὑπὸ καθεστὼς ἀγγλικοῦ δικαίου. Κύριε ἔνοχε, εἶναι ἀπολύτως σεβαστὸν νὰ μὴν πηγαίνετε κάστανο τὴν ΧΑ. Δὲν σᾶς ὑπεχρέωσε κανεὶς νὰ μᾶς γουστάρετε. Δικαίωμά σας. Τὸ νὰ μᾶς παροτρύνεται νὰ ψηφίσουμε τὸν ἀνεπανάληπτον τύπον Σταῦρον Δήμα ποὺ ἡ σύζυγος τοῦ Δρακουμὲλ ἀπεκάλεσε «τσογλάνι» (καὶ τοῦ ἄστραψε καὶ ἕνα μεγαλοπρεπὲς χαστούκι στὸ μάγουλο) μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ ἐπιμηκυνθῇ ἡ θητεία τοῦ Τσολάκογλου Δ' εἶναι παρότρυνσις σὲ χαρακίρι. Ἐδῶ καὶ 4 χρόνια τὸ σπίτι μου δὲν ἔχει θέρμανσιν τὸν χειμώνα. Τὸ κρύο τὸ ἀντέχω. Τὴν προδοσία δὲν ἀντέχω. Ἑλληνικὰ πολεμικὰ καράβια ὁ Σαμαρᾶς τὸ '93 ἤξερε νὰ στέλνῃ στὸν Περσικὸν Κόλπον. Κανεὶς προδότης τῆς ΝΔ δὲν βούλιαξε τὶς τουρκικὲς κορβέττες ποὺ ἔφτασαν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Σούνιο μόλις πρὶν λίγες ἑβδομάδες, κανεὶς προδότης Βενιζέλος δὲν ἔστειλε μία τιμημένη φρεγάτα στὴν Κύπρο τώρα ποὺ τὴν ζητοῦν οἱ Κύπριοι ἀδερφοί μας γιὰ νὰ ἀναχαιτίσουν τὸν «τσαμπουκὰ» τοῦ Μπαρμπαρός. Τὴν φτώχεια καὶ τὴν ἀνεργία τὴν ζῶ ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ αὐτὴν τὴν ἀντέχω. Τὴν προδοσία καὶ τὴν ὑποτίμησιν τῆς νοημοσύνης μου ὄχι. Ἡ πόρνη ΝΔ τοῦ βρωμεροῦ Πασὸκ ἔχει κάνει τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας σερβιέττα. Ψῆφο σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔφτασαν τὴν Ἑλλάδα ἴσαμε ἐδῶ μὲ Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας ἕναν ἀχυράνθρωπο δὲν δίνω.

   Κατηγορεῖτε τὴν ΧΑ γιὰ ναζισμό, ὅταν τὸ πιὸ ξενόδουλο κόμμα, οἱ πραγματικοὶ ναζί (βλέπε Βαγγέλη Βενιζέλο νὰ χαιρετᾶ τὸν ἀρχιναζὶ τῆς Οὐκρανιας), μαυραγορίτες (Μπόμπολες), λαδέμπορες (Σαμαράδες-Jeffryδες), κατσίκωσαν τὴν φραγκοσαξωνικὴ μπότα στὴν πατρίδα μας. Φοῦχτελ, Ράϊχενμπάχερ, Ἀγγλικὸ Δίκαιον, ἐπιτροπεία καὶ €υρώ δὲν θὰ εἶχαν λόγον ὑπάρξεως στὴν Ἑλλάδα, ἂν δὲν τοὺς προσκαλοῦσαν οἱ σημερινοὶ Νενέκοι.

   Delete
  9. Πείτε ό,τι θέλετε.Ο Έλληνας γνωρίζει τι εστί ναζισμός και έχει καταδικάσει ήδη στη συνείδησή του τη χρυσή αυγή.Παίξατε και χάσατε λόγω βλακείας και απερισκεψίας.Στις εκλογές θα δούμε αν θα πάρετε 22%.

   https://www.youtube.com/watch?v=-YGqplDBtiI

   Αν αυτό δε θυμίζει ομιλία Φύρερ προς τα SS το 40΄ , τότε τι θυμίζει;
   Αλλά η πλάκα σας είναι , ότι υποτιμώντας τη δική σας νοημοσύνη , υποτιμάτε και όλων των άλλων και θεωρείτε ότι ο κόσμος δεν παρακολουθεί τις ναζιστικές συμπεριφορές της χρυσής αυγής.

   Κι ο ψυχοπαθής Χίτλερ με τέτοια τσιριχτή φωνή γκάριζε και χτυπιόταν.

   "Τὸ κρύο τὸ ἀντέχω. Τὴν προδοσία δὲν ἀντέχω."
   Τότε μάλλον ζείτε σε άλλο κόσμο.Οι ναζί της χρ.αυγής να δείτε πόσους πρώην συναγωνιστές τους έχουν προδόσει και τους έχουν πετάξει στο δρόμο σαν τα σκυλιά.

   Delete
  10. https://www.youtube.com/watch?v=QPi62111zfc

   Ούτε να μιλάνε δε ξέρουν οι γελοίοι και γίναν και βουλευτές.

   Delete
  11. Και έχουν και βιλάρες και αμαξάρες και ρολογάρες τα λαμόγια της χρυσής αυγής.

   Delete
  12. Ο γνωστός αρχαίος έλληνας και ρήτορας Κούζηλος.

   https://www.youtube.com/watch?v=y2cNMmC9tfo

   Delete
  13. Αλλά τον συμπαθώ τιν Κούζηλο.Δε φαίνεται για ναζί , για πατριωτάκι φαίνεται.

   Delete
  14. Ο Κουζηλος ειναι απο τους παλιοτερους χρυσαυγιτες.
   Αντιθετα αλλοι οπως ο Κουκουτσης ηταν στην ΝΔ. Ο Αρβανιτης μαλιστα ειχε και ρολο συνηγορου στην δικη του Καλαμποκα.
   Τις ναζιστικες συμπεριφορες καλα ειναι να μας τις πεις και οχι απλως να τις αναφερεις.
   Την καινουγια σου σαχλαμαρα για το οτι ευθυνεται η Χ.Α ακομη και για την δολοφονια των δικων της παιδιων στην απαντησαν παραπανω.
   Σου εχω ξαναπει οτι αυτο που στην ουσια λες ειναι οτι οταν οι αριστεροι "αντιφασιστες" μας προκαλουν επρεπε να διαλυομαστε ησυχως και οταν ο Σαμαρας μας ελεγε οτι δεν μας θελει στην βουλη επρεπε να διαλυσουμε και το κομμα.

   Delete
  15. Καλά , μάθετε πρώτα τους βουλευτές σας να αρθρώνουν ένα σωστά δομημένο λόγο(εκτός του Κασιδιάρη) ώστε να μην αυτοξεφτιλίζονται σε όλο το πανελλήνιο , να ομιλούν σωστά τα ελληνικά και μετά αν θέλετε αυτο-ονομαστείτε και εθνικιστές , πέρα από ναζί.

   Ένα - ένα τα βήματα.

   Delete
  16. Ὁ κος Κούζηλος δὲν εἶναι ρήτωρ. Δὲν εἶναι ὅμως ἀναλφάβητος. Αὐτὸ τὸ κόμπιασμα δικαιολογεῖται ἐν μέρει ἀπὸ τὴν ἀπειρίαν του ὡς βουλευτὴς καὶ τὴν ἀμηχανίαν ποὺ ἐνδεχομένως νοιώθει σὲ ἕνα ἀκροατήριο ὡς ἕνας μὴ ἐπαγγελματίας βουλευτής. Ὁ κος Κούζηλος εἶναι πλοίαρχος τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ καὶ ἀσφαλῶς ξέρει κάτι παραπάνω ἀπὸ φωτομοντέλα, ποδοσφαιριστάς (Ἀνατολάκης, Ζαγοράκης, κἄ), σκυλάδες (Ψωμιάδης, Χριστοδουλόπουλος, κἄ) καὶ λοιπὲς ἀναγνωρίσιμες ρηχὲς φιγοῦρες ποὺ ἐξαργύρωσαν τὴν προσωρινήν δόξαν μὲ τὴν μόνιμον καβάτζαν ποὺ ὑπόσχεται ἡ βουλευτικὴ θητεία καὶ σύνταξις. Σαφῶς καὶ ἡ ἐκπαίδευσις, ἡ εὐφράδεια λόγου, ἡ εὐφυΐα, ἡ διορατικότης, ἡ ὀξύνοια, ἡ διπλωματία εἶναι ἀπαραίτητα προσόντα γιὰ ἕναν ποὺ κυβερνᾶ ἕνα κράτος. Τὸ σημαντικότερο προσὸν ὅλων γιὰ ἕναν ἐκλεγμένον πολιτικὸν ὑποτίθεται πὼς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀκεραιότης χαρακτῆρος, ἡ ἐντιμότης ἔναντι τοῦ λαοῦ ποὺ ἐκπροσωπεῖ. Ὁ κος Κούζηλος δὲν εἶναι ρήτωρ, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀποδείξει ἕως τώρα ὅτι εἶναι ἄτιμος, κλέφτης, καταχραστής ἢ κρεττίνος. Τέλος, ὁ κος Κούζηλος εἶναι σὲ θέσιν νὰ κυβερνήσῃ καὶ νὰ διοικήσῃ ἕνα πλοῖο, ἔστω καὶ μικρό. Στοὺς ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς κανεὶς νοήμων ἄνθρωπος δὲν θὰ ἀνέθετε οὔτε τὸ θυρωρεῖον τοῦ κτηρίου στὸ ὁποῖον μένει. Ἐγὼ προσωπικῶς στοὺς τελευταίους δὲν θὰ ἐμπιστευόμην οὔτε κουμπιὰ ἀπὸ σώβρακα.

   Delete
  17. Μ΄αρέσει ο Κούζηλος.Αγνό πατριωτάκι φαίνεται.Το παρελθόν του δε το γνωρίζω αλλά φαίνεται άκακος και αγνός.

   Delete
  18. Σχετικῶς μὲ τὶς βιλάρες καὶ τὰ ἀκριβὰ ρολόγια τῶν βουλευτῶν τῆς ΧΑ ποὺ ἀνέφερε ὁ κύριος ἔνοχος… Τὸ πόθεν ἔσχες τῶν βουλευτῶν καὶ ὁ πλοῦτος των (ὁ φανερὸς) παρατίθεται στὸν σύνδεσμον παρακάτω. Θὰ διαπιστώσετε ὅτι σὲ σχέσιν μὲ τοὺς συναδέλφους των τῶν ἄλλων κομμάτων οἱ βουλευτὲς τῆς ΧΑ εἶναι κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν οἱ πιὸ ὀλιγαρκεῖς.

   http://www.accountability.gr/

   Delete
 28. Xωρίς να θέλω νὰ ἐπέμβω στὴ συζήτηση - ἔχω ἀποσυρθεῖ γιὰ μελέτη σὲ συμφωνά μὲ τὴν ὀρθή έπισήμανση ὅτι πρέπει νὰ μιλᾷς γιὰ αὐτά ποὺ ξέρεις καὶ ὅταν χρειάζεται, μονάχα - θὰ ἤθελα νὰ ἐπισημάνω ὅτι τὸ ΚΚΕ ἐμφανίζεται στὴν ἑλληνική ἰστορία ὠς ἐπιτελῳν δύο λειτουργίες. Ἀφενός, σὰν ἕνα θρησκευτικό τάγμα ποὺ ἐπαγγέλεται μιὰν ἀποκαλυπτική ίδεολογία- τὴν παγκόσμια έπανάσταση καὶ τὴν ἀταξική κοινωνία - καὶ, ἀφετέρου, ὠς σύλλογος ἀνθρώπων ποὺ ἀλληλοϋποστηρίζονται. Οἱ δύο αὐτές λειτουργίες δὲν εἶναι ἀντιφατικές γιὰ ὅλους - ἡ τραγουδίστρια τῶν σπιρίτιουαλ Μαχάλια Τζακσον ἤταν ταυτόχρονα θρησκευτικό πρόσωπο καὶ σκληρή ἐπαγγελματίας, καὶ οἱ μυστικές πολιτικές ἐταιρίες τοῦ 19ου αἰώνα, π.χ. ἡ Φιλορθόδοξος ἐταιρεία, κατά τὸν ἱστορικο Πετρόπουλο, ἤταν καὶ πολιτικοί σύλλογοι ποὺ ἀκολουθούσαν πολιτικούς σκοπούς στὴν ἐδῷ ζωή.

  Τὸ γεγονός ὅτι τὸ κομμουνιστικό κόμμα Ἑλλάδος εἶναι ἀπό τὰ λίγα ποὺ ἔχουν κρατηθεῖ κομμουνιστικά, διατηρώντας τὸν πυρήνα τῆς άποκαλυπτικῆς κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας, σχετίζεται καὶ μέ τίς δύο λειτουργίες. Καὶ μὲ τὴ θρησκευτική (ὑπάρχει μιὰ πραγματικότητα ἄλλη άπό αὐτή ποὺ ζοῦμε, ἡ ὁποία ὅμως ἐμπεριέχεται στὴν παροῦσα, καὶ ὴ ὁποία παίρενει τὴ θολή ἀλλά σίγουρη μορφή τῆς άταξικῆς κοινωνίας).Καὶ ταυτόχρονα, ὴ ἄλλη αὐτή πραγματικότητα ὀργανώνει ψυχοσωματικά τὰ μέλη τοῦ κόμματος σὲ μιὰ κίνηση ποὺ ἀφορά τὴ ζωή τοῦ ἄμεσου μέλλοντος, ὄχι τοῦ πολὺ μακρινοῦ.

  Τρίτο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Ὄπως καὶ ἡ ὀρθοδοξία, θεωρητικά τουλάχιστον, τὸ ΚΚΕ εἶναι ὸ μόνος ἑλληνικός πολιτικός ὀργανισμός ποὺ δὲν ὑπακούει στὸ μῦθο τῆς Ψωροκώσταινας καὶ ἔχει στὰ χαρτιά τουλάχιστον παγκόσμιο πρόγραμμα.

  Αύτά τὰ στοιχεία ἤθελα νὰ ἐπισημάνω μήπως καὶ μποροῦν νὰ βοηθήσουν σὲ περαιτέρω συζήτηση, ἄσχετα ἀπό τὴ μερικότητα τῆς παρέμβασῆς μου.

  ReplyDelete
 29. Y.Γ. Ὁ ὅρος ἀποκαλυπτική ἰδεολογία δὲν εἶναι μειωτικός. Πολύ σωστά μοῦ φαίνεται, μὲ τὶς λίγες γνώσεις μου, διαισθητικά τὸ λέω, ὄχι ἐμπεριστατωμένα, ὴ ἀνάρτηση συνδέει μαρξιστική καὶ πλατωνική διαλεκτική, μὲ τὴν ἔννοια μιᾶς μιὰ σταδιακῆς ἀποκάλυψης.

  ReplyDelete
 30. Κωνσταντη, για μια στιγμη ειπα μηπως σε χασαμε.
  Εχεις δικιο να συγκρινεις το κουμουνιστικο κομμα με θρησκεια γιατι και τα δυο ειναι δογματα. Τα παιρνεις η τ αφηνεις, αλλα αν προσπαθησεις να αλλαξεις κατι εισαι αιρετικος. Για την αλληλουποστηριξη νομιζω οτι τα εχουμε ξανασυζητησει. Θα την βρεις σε ολες τις ομαδες και ειδικα σε οργανωμενες μειοψηφιες στο εσωτερικο μιας πλειοψηφιας.
  Για τον ενοχο νομιζω οτι αν ξανακουγωντας αυτα που του εχω πει κι εγω στο παρελθον σε πολυ καλυτερη γλωσσα τωρα, απο τον Syrmakezis επιμενει στα δικα του, δεν εχει σωτηρια.
  Αφου λοιπον δεν θα μπορουσα να τα πω καλυτερα, ευκαιρια να πω κατι "καινουργιο", γιατι οι παρανομιες ειναι τοσες πολλες που τις περισσοτερες δεν τις εχω καν αναφερει..
  Ο παναθηναικακιας αφου τελειωσε την αποστολη του και εστειλε την καταδικαστικη του προταση στο συμβουλιο εφετων, κατα διαβολικη συμπτωση διοριστηκε προισταμενος της εισαγγελιας εφετων, προφανως για να παραλαβει ο ιδιος την προταση του, αφου ο προηγουμενος προηχθει μετα απο μολις εναν μηνα θητεια στην εν λογω θεση.
  Το πρωτο κατορθωμα του καινουργιου προεδρου ηταν το αισχος με την υποθεση του Χαικαλη που κινδυνευει ηδη με φυλακιση γιατι τολμησε να καταγγηλει δωροδοκια.
  Ενοειται οτι αποριφθηκε η προταση για αρση τηλεφωνικου απορρητου που θα καταδεικνυε την εμπλοκη του Σαμαρα.
  Μετα απο αυτο το ευχαριστο διαλειμμα θα ασχοληθει με το κυριως εργο του που ειναι το στησιμο δικης για τους χρυσαυγιτες.
  Το προβλημα ειναι οτι σε μια δημοσια δικη θα ξευτιλιστουν αλλα απο την αλλη πρεπει να συντηρησουν και αυτο το κλιμα υποθετω μεχρι η αναθεωρηση του συνταγματος να τους δωσει την δυνατοτητα να βγαζουν εκτος νομου κατευθειαν οποιο κομμα κρινουν ναζιστικο η οτι αλλο γουσταρουν.
  Παρατηρω ενα μισος εναντιον της κατωτερης εισοδηματικης ταξης. Οποιος ειναι φτωχος και δεν εχει γεννηθει απο πολιτικα κακαλα πρεπει η να καθησει στην μπαντα, η να αρχισει να γλυφει καποιο απο τα κομματα μπας και τον κατεβασει υποψηφιο, η να παει στην φυλακη για ταραξιας αν διαπιστωσει οτι το συστημα ειναι τελειως στεγανο και δεν μπορει κανεις να μπει ακαλεστος.
  Αυτα τα στεγανα του συστηματος που παρανομως υπαρχουν πρεπει να σπασουν και οχι να φυλακιζονται οσοι προσπαθουν νομιμως να τα γκρεμισουν.
  Η υποκρισια των "νομιμοφρονων" σαν τον Ενοχο γινεται φανερη τοσο απο το οτι καταπινουν την γκαμηλα και διυλιζουν το κουνουπι, οσο και απο το γεγονος οτι παραγνωριζουν οτι κανεις δεν εμποδισε ουτε εψεξε την δικαιοσυνη γιατι φυλακισε φονιαδες και εγκληματιες. Απο το να καταδικασεις ομως τον Ρουπακια μεχρι το να υποστηριζεις οτι ολο το κομμα συνεδριαζε και εβγαζε τετοιες αποφασεις εχει διαφορα.
  Ακομη κι αν καποιος εισαγγελεας ηθελε να το ψαξει, κανεις δεν θ αγανακτουσε. Αλλα χωρις στοιχεια να προφυλακιζεις τον αρχηγο και τους μισους βουλευτες ενος κομματος ειναι πολιτικη διωξη. Οταν αγνοοντας το τεκμηριο της αθωοτητας τους κατασυκοφαντεις σαν εγκληματικη οργανωση δια στοματος πρωθυπουργου , προεδρου και υπουργων ειναι πιεση προς την δικαιοσυνη. Οταν στερεις απο το κομμα τα οικονομικα μεσα για να παρει μερος στις εκλογες ενω παραλληλα του αφαιρεις παρανομα και το δικαιωμα να προβαλλεται στα ΜΜΕ δεν μενει καμμια αμφιβολια για το τι συμβαινει. Οι πολιτικοι, ελεγχοντας την βουλη και την δικαιοσυνη εξαφανιζουν τα ελαχιστα ψηγματα δημοκρατιας που υπηρχαν σ αυτο το συστημα.
  Μια και αρχισαμε με Ισοκρατη να τελειωσω με τον Αισχινη που προσπαθει να δειξει στους Αθηναιους πολιτες/δικαστες με ποιο τροπο προστατευεται η δημοκρατια

  ΟΥΧ ΥΦ ΥΜΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ; ΟΥ ΤΑΠΕΙΝΩΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΠΕΜΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΝΥΝ ΕΠΗΡΜΕΝΟΥΣ; ΟΥ ΜΕΜΝΗΣΕΣΘ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΠΩΠΟΤΕ ΕΠΕΘΕΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ, ΠΡΙΝ ΑΝ ΜΕΙΖΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΧΥΣΗ;
  Δεν θα βάλετε υπό την εξουσία σας τους πολιτικούς; Δεν θα αποπεμψετε ταπεινωμένους αυτούς που τώρα επαίρονται, Δεν ξέρετε ότι κανείς ποτέ δεν επιχείρησε να καταλύσει την δημοκρατία πριν γίνει ισχυρότερος από τα δικαστήρια;


  Απο αυτα καταλυεται η δημοκρατια και οχι απο φανταστικους ναζι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Εχεις δικιο να συγκρινεις το κουμουνιστικο κομμα με θρησκεια γιατι και τα δυο ειναι δογματα.Τα παιρνεις η τ αφηνεις, αλλα αν προσπαθησεις να αλλαξεις κατι εισαι αιρετικος"

   Ναι , ενώ αν πας σε γραφεία της χ.αυγής και πεις κάτω ο Χίτλερ(βέβαια με πιο άκομψο τρόπο) και ο εθνικοσοσιαλισμός και η σβάστιγγα , θα σε χειροκροτούσαν και θα σε κεράρσουν παγωτό.

   Πάντα μου αρέσουν τα αστήρικτα επιχειρήματά σας.

   Delete
  2. "Κωνσταντη, για μια στιγμη ειπα μηπως σε χασαμε."

   Κι εγώ.

   Delete
  3. Συνεχιζεις τις κουταμαρες.
   Αν θελεις ελα να σε παω εγω σε γραφεια και πες ανοικτα οτι θελεις και για τον Χιτλερ και για την σβαστικα και για τον εθνικοσοσιαλισμο.
   Το σιγουρο ειναι οτι οι περισσοτεροι θα συμφωνησουν μαζι σου.
   Μπορει να υπαρχουν και ναζιστες αλλα εγω δεν τους συναντησα.
   Γι αυτο αλλωστε και λεω οτι δεν υπαρχει δογμα στην Χ.Α.
   Οι θεσεις της τις οποιες μπορεις να διαβασεις στην ιστοσελιδα της ειναι αρκετα γενικες για να χωρανε ολους οσους πιστευουν στην πατριδα.
   Εγω εχω παει σε δεκαδες ομιλιες σε διαφορες τοπικες και σε δεκαδες εκδηλωσεις και δεν ακουσα τιποτε ουτε για Χιτλερ ουτε για εθνικοσοσιαλισμο. Απο ποιον αραγε περιμενουν να κανει την μεγαλη επανασταση για ανατροπη του πολιτευματος αν οι οπαδοι τους δεν εχουν την σχετικη κατηχηση;
   Αν μερικοι φορεσανε το μαυρο μπλουζακι και κανανε τα δικα τους δεν ευθυνεται το κομμα. Οι περισσοτεροι υποθετω το ειδαν πιο διασκεδαστικο απο το να βαρας κοσμο στα γηπεδα.
   Αυτα τα περιστατικα βεβαια δεν εχουν σχεση με τις τερατολογιες των καναλιων η τις δικες σου.
   Μπορεις να διαβασεις τις υποθεσεις που εστειλε ο Δενδιας στον εισαγγελεα. Απο τις 32 μονο 10 περιπου θεωρηθηκαν καπως σοβαρες και υπαρχουν στην δικογραφια. Αυτες ειναι ολες. Ακομη και ο Δενδιας δεν μπορεσε να βρει αλλες. Εσυ ομως οπως και τα καναλια ακουτε τον Τσιπρα που μιλαει για καθημερινες δολοφονιες. Γιατι οχι; Φορο πληρωνετε;
   Αν απο αυτες αφαιρεσεις την δολοφονια Φυσσα που ειναι ειδικη περιπτωση, μιλαμε για δυο ατομα που σκοτωσαν εναν Πακιστανο ποδηλατη, εναν μαθητη που μαχαιρωσε τον αριστεριστη αντιζηλο του, καποια ληστεια στο Βολο νομιζω, καποιον νεαρο που τραυματισε με μαχαιρι εναν αλλοδαπο κουρεα, επιθεσεις σε κοινωνικους χωρους εκ των οποιων η μια μπηκε ηδη στο αρχειο, ξυλοδαρμο των ΠΑΜιτων στο Περαμα και των Αιγυπτιων ψαραδων στην ψαροσκαλα και κανα δυο ακομη. Σε ολες αυτες τις υποθεσεις η δεν φαινεται πουθενα καποια συνδεση με το κομμα, η απλοι διαπληκτισμοι παρουσιαζονται με την βοηθεια αριστερων μαρτυρων σαν απιστευτης αγριοτητας εγκληματα.
   Δεν ειναι παραξενο. Σε δραση της Χ.Α στο Περαμα οπου συμμετειχε η γυναικα μου μοιρασαν εφημεριδες και φυλλαδια και εκαναν το εγκλημα να περασουν εξω απο κατι ιατρεια των γιατρων του κοσμου. Δεν προλαβε να ερθει σπιτι και η τηλεοραση ειχε βγαλει καποιον τενεκε γιατρο που παρουσιαζε εικονες αποκαλυψης, με παιδακια να κλαινε εντρομα και λυσσασμενους χρυσαυγιτες να βαρανε τις πορτες.
   Σε αλλη περιπτωση περνωντας στο Κερατσινι κατω απο την γιαφκα του "ρασαλτο" οπου πριν μερικα χρονια ειχαν βρει γυρω στα 2000 μπουκαλια και βενζινες ετοιμες, μαζι με αλλα τετοια ωραια, τους επιτεθηκαν απο τις ταρατσες οπου ειχαν ετοιμασει κυβολιθους πλακοστρωσης και αλλα βαρια αντικειμενα. Οι τηλεορασεις παρουσιασανε μεχρι και τον δημαρχο του Κερατσινιου να διαμαρτυρεται για τους "φασιστες' που επιτεθηκαν στον "κοινωνικο χωρο".
   Ετσι δημιουργουνται τα περισσοτερα απο τα εγκληματα των χρυσαυγιτων, γι αυτο και αθωωνονται συνεχεια στα δικαστηρια.

   Delete
  4. Είδες τι ωραία που είναι;Συνέχεια αθωώνεστε;Τι άλλο θέλετε;

   Μια χαρά δημοκρατικό κόμμα είστε , δε κυνηγάτε κανέναν.Αγαπάτε τους λαθρομετανάστες και πάνω από όλα τον συνάνθρωπο.Όλα τέλεια σε αυτό το ιδανικό κόμμα ρε παιδάκι μου.

   Αν είστε αθώοι λοπόν θα δικαιωθείτε.Άντε φτάνει όμως η γκρίνια.

   Delete
  5. Και έχει και καλή φήμη.Τα καλύτερα παιδιά με το καλύτερο παρελθόν.Πιστεύω ότι μόνο έργα θα δούμε αν αναλάβει την εξουσία.

   Στο 22% και βλέπουμε.:D

   Delete
  6. Ἀγαπητὲ Ἔνοχε, τὰ στελέχη τῆς ΧΑ δικαιώνονται σωρηδὸν σὲ ἀστεῖες ὑποθέσεις, σὲ τέτοιες ποὺ ἀφοροῦν πλημμελήματα τοῦ πρωκτοῦ. Ἀρκεῖ μία μόνο ὑπόθεσις, αὐτὴ τοῦ Φύσσα, γιὰ νὰ χειραγωγηθῇ ἡ δικαιοσύνη καὶ νὰ τοὺς καρφώσῃ τὴν ρετσινιὰ μέχρι θανάτου. Ἂν εἶχα δικαίωμα ἐπιλογῆς, θὰ προτιμοῦσα ὁ Παναθηναϊκάκιας νὰ χειραγωγοῦσε τὶς ἀστεῖες ὑποθέσεις καὶ νὰ ἄφηνε τοὺς ἀνακριτὰς νὰ ἀνακρίνουν χωρὶς παρεμβάσεις στὴν ὑπόθεσιν Φύσσα. Δυστυχῶς ὅμως, ἔπεσε τηλεφώνημα…

   Delete
 31. Θὰ ὲπιχειρήσω μιὰ δύσκολη πρόταση ὡς ἀπάντηση στὸν κο Γιάγκο. Το ΚΚΕ εἶναι θρησκεία ὄχι τόσο ἐπειδή ἔχει δόγμα ἀλλά στὸ βαθμό ποὺ ἰσχυρίζεται ὄτι ύπάρχει μιὰ πραγματικότητα διαφορετική άπό αὐτή ποὺ ζοῦμε.

  Θρησκεία δηλαδή εναι ή έντύπωση ´οτι ύπάρχουνε δύο κόσμοι, αὒτός ἐδῷ καὶ ἔνας ´αλλος.

  ReplyDelete
 32. Χρόνια Πολλὰ καὶ καλὰ Χριστούγεννα σὲ ὅλους τοὺς Συνέλληνας. Παραδοσιακά, ἑλληνικὰ καὶ οἰκογενειακὰ μὲ ὑγεία καὶ χαρά.

  ReplyDelete
 33. Χρόνια Πολλά και καλά Χριστούγεννα.

  Και δίνω για δώρο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας , χιλίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων σελίδων.Μπορείτε να το καταβάσετε και να ζουμάρετε όσο θέλετε.

  http://www.mediafire.com/download/t6znjl3t43m72xw/71704344-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82-http-www-projethomere-com.pdf

  ReplyDelete
 34. Kαλὴν ἐσπέρα ἀπὸ τὸ κρῦο Παρίσι καὶ χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους- άλλά ὅχι γιὰ πόλεμο. " Βουλγάροι, κι' Ἀρβανίτες, Ἀρμένοι καὶ Ῥωμηοί, Ἀράπηδες και ἄσπροι, με μιὰν κοινὴν ὀρμή"....νὰ δοῦμε τὶ μᾶς ἔχει ἀπομείνει.Ἡ ἀλήθεια δὲν βρίσκεται κλεισμένη σὲ ἕνα χρηματοκιβώτιο στὸν Περισσό. Σᾶς στέλνω γιὰ χριστουγεννιάτικο δῶρο ἕξη κεντρικούς στίχους ἀπό τὸ ποίημα τοῦ Παρμενίδη σὲ δική μου πρόχειρη προφορική ἀπόδοση καὶ ἐρμηνεία. Δὲν ξέρω ἄν ἄλλος τοὺς ἔχει καταλάβει ἔτσι. Μὲ τὸ λεξικό τῶν Ἕ.Μ. καὶ τὸ πρωτότυπο, ποὺ μπορεῖ κανεῖς εὔκολα νὰ τὸ βρεῖ στὸ διαδίκτυο, μπορεῖ ἀν τὸν ένδιαφέρει νὰ βρεῖ καὶ τὴ δική του ἐρμηνεία.Καλά Χριστούγεννα, ὑγεία, εὐτυχία καὶ πολὺ παραπάνω ἀπό χρόνια πολλά.


  Μοῦπε ὴ θεά, ἄκου κι αὐτά ποὺ θὰ άκούσεις πές τα.

  Δυὸ δρόμους ἔχει ὁ νοὺς κι ἄλλον δὲν ἔχει.Ὁ ἕνας

  εἶναι πὼς εἶναι καὶ πὼς δὲν εἶναι δὲν εἶναι. Αὐτός

  εἶναι ὁ δρόμος τῆς σιγουριᾶς κι ἔχει τὴν ἀλήθεια μπροστά.

  Ὁ ἀλλος εἶναι πὼς εἶναι ἀλλά πὼς δὲν πρέπει νὰ εἶναι.

  Καὶ πὼς δὲν εἶναι δὲν εἶναι ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι. Αὐτός

  εἶναι ὁ δρόμος ποὺ σὲ φυλάω, ποτέ, μὰ ποτέ μὴν τὸν πάρεις.

  ReplyDelete
 35. Y.Γ. Ἔστω ὅτι τὸ ΚΚΕ κὰνει τὴν τάδε ἤ δεῖνα ἀναλυση τῆς πραγματικότητας. Ποιὸ εἶναι τὸ κριτήριο - δικαστήριο, πάει νὰ πεῖ ἡ λέξη - ποὺ θὰ ἀποφασίσει,τῶρα,ἤ σὲ χίλια χρόνια, γιὰ τὴν ὀρθότητα τῆς ἀνάλυσης ; Μὴν κρίνεις, ἴνα μὴν κριθεῖς, εἶχε πεῖ ὸ ἐορτάζων σήμερα. Τὶ γίνεται ὄμως ἄν ἡ σκέψη εἶναι πάντα σωστή - ὄπως φαίνεται νὰ ὑποδεικνύει τὸ ἀπόσπασπασμα τοῦ ποίηματος ποὺ προσπάθησα νὰ ἀποδώσω παραπάνω ; Τότε ὅλοι ἔχουν δίκιο, παραδόξως, ἀλλά οὐσιαστικῶς. Ἔχουν δίκιο ὄλοι ἀνεξαιρέτως διότι δὲν μετράει τὸ ἐπιχείρημα, ἀλλά ἡ οὐσία, ἡ ἐνιαῖα οὐσία τοῦ κόσμου.

  ReplyDelete