Dec 25, 2014

166- Jacques Doriot: Μία ἱστορικὴ ἀπόδειξη ταυτότητος φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ

166- Jacques Doriot:  Μία ἱστορικὴ ἀπόδειξη ταυτότητος φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ

Ὁ ἰδεολογικὰ φιλελεύθερος δὲν δύναται ποτὲ νὰ γίνῃ ἰδεολογικὰ κομμουνιστὴς ἤ φασιστής. Ἡ Ἱστορία ἔχει ἀποδείξει ὅτι τὰ συγκοινωνοῦντα ἀγγεῖα εἶναι τὰ φασιστικὰ καὶ τὰ κομμουνιστικά, καὶ τὰ δύο τους σοσιαλιστικὰ κινήματα (καὶ ὄχι σοσιαλδημοκρατικά, σὰν τὸν ΓΑΠ καὶ τὸν Σύριζα, ποὺ ἀνήκουν στὸ φιλελεύθερο ἰδεολογικὸ ῥεῦμα). Ἐν ὄψει τῆς πιθανῆς καθεστωτικῆς ἐπικρατήσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὴν Ἑλλάδα καὶ γενικὰ τοῦ φασισμοῦ-ἐθνικοσοσιαλισμοῦ στὴν Εὐρώπη, παραθέτω ἐδῶ τὴν χαρακτηριστικὴ περίπτωση τοῦ Jacques Doriot (Ἰακώβου Ντοριό) στὴν Γαλλία.

Στὴν μαρξιστικὴ ὁρολογία,  ὁ φασισμὸς εἶναι ἕνα μικροαστικὸ παραστράτημα. Ὁ μικροαστισμὸς εἶναι μεγαλύτερος ἐχθρὸς ἀπὸ τὸν μεγαλοαστισμό, ἀκριβῶς ἐπειδὴ συγκοινωνεῖ μὲ τὸ προλεταριάτο καὶ τοῦ παίρνει κόσμο χάρι στὴν συγγενική του ἰδεολογία. Καὶ ὅμως ὁ Jacques Doriot (1898-1945) δὲν ἦταν μικροαστός. Ἦταν μεταλλεργάτης, δηλαδὴ ἀνῆκε στὴν ἐργατικὴ ἀριστοκρατία μὲ τὰ ὑψηλότερα ἰδανικά, στὸ πλέον συνειδητὸ τμῆμα τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἐπάνω στὸ ὁποῖο ὁ μαρξισμὸς οἰκοδόμησε τὴν θεωρία του τοῦ προλεταριάτου καὶ τὸν ἐπιστημονικὸ σοσιαλισμό.

Ἀπὸ τὸ 1920, δηλαδὴ στὰ 22 του χρόνια, (διότι ὅπως ἔχουμε ἐξηγήσει ἐπανειλημμένως οἱ νέοι ἀλλάζουν τὸν κόσμο), σὰν τὸ ἴνδαλμά του τὸν Λένιν, ἦταν ἐπαγγελματίας ἐπαναστάτης, μέλος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Γαλλίας, γενικὸς γραμματεὺς τὸ 1922 τῆς γαλλικῆς Κομμουνιστικῆς Νεολαίας καὶ τὸ 1924, στὰ 26 του, μέλος τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου (Politburo) τοῦ Κόμματος. Ἀντεπροσώπευσε τὴν Κομμουνιστικὴ Διεθνῆ τὸ 1921, στὴν ἵδρυση τοῦ κινεζικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος στὴν Σαγκάη. Ὅπως καὶ στὴν σημερινὴ περίπτωση τοῦ Κασιδιάρη, ὡς μέλος ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως (ἐξ ὁρισμοῦ, ἐφ’ ὅσον ἔτσι ἀντεμετωπίζετο τότε τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, ὡς βιαίως ἐπαναστατικό) ἐφυλακίσθη τὸ 1923 ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ «Δημοκρατία» ἐπειδὴ εἶχε γράψει ἀντιϊμπεριαλιστικὰ ἄρθρα κατὰ τοῦ ἀποικιακοῦ πόλεμου ποὺ ἐμαίνετο στὸ Rif τοῦ Μαρόκου. Ἡ φυλακὴ τὸν ἔκαμε ἀκόμη πιὸ δημοφιλῆ καὶ ἔτσι ἕνα χρόνο ἀργότερα ἐξελέγη βουλευτὴς καὶ ἡ κυβέρνηση ὑπεχρεώθη νὰ τὸν βγάλει ἀπὸ τὴν φυλακή. Τὸ δὲ 1930 ἐξελέγη δήμαρχος τῆς μεγάλης ἐργατικῆς πόλεως  Saint-Denis, βορείως τῶν Παρισίων.

Τὴν περίοδο 1932-1934 ἐταξίδευε μεταξὺ Γαλλίας καὶ Γερμανίας καὶ ἐντυπωσιάζετο ἀπὸ τὴν καταπληκτικὴ ἄνοδο τοῦ ἑτέρου ἐπαναστατικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ σοσιαλιστικοῦ κινήματος τῶν Ναζίδων ποὺ ἐτρέφετο ἀπὸ τὶς ἀποχωροῦσες δυνάμεις τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ εὑρέθη ἐμπλεκόμενος στὴν ἀδελφοκτόνο διαμάχη μεταξὺ τῶν δύο ἐπαναστατικῶν σοσιαλιστικῶν κινημάτων τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἀντιλαμβανόμενος ὅτι τὸ διεθνὲς κομμουνιστικὸ κίνημα εἶχε πάθει ἀγκύλωση ὅπως σήμερα τὸ ΚΚΕ, καὶ ἀποτυχῶντας νὰ ἐκλεγῇ στὴν ἡγεσία τοῦ γαλλικοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος γιὰ νὰ τὸ ἐπαναφέρῃ στὸν ἐπαναστατισμό, ἐγλίστρησε σταδιακὰ πρὸς τὸν φασισμό. Ἡ κατάσταση τότε δύναται νὰ συγκριθῇ μὲ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ σοφὴ κουκουβάγια τοῦ ΚΚΕ. Τὸν ῥόλο τοῦ Κουτσούμπα τὸν ἔπαιζε στὸ γαλλικὸ κομμουνιστικὸ κόμμα ὁ Maurice Thorez, ὁ ὁποῖος καὶ  ἐξεδίωξε τὸν Ντοριὸ ἀπὸ τὸ κόμμα μὲ ἀπόφαση τοῦ ἐτησίου συνεδρίου τοῦ ΓΚΚ, τὸν Ἰούνιο 1934.

Τότε ὁ Ντοριὸ ἀπεφάσισε νὰ βάλῃ σὲ πράξη τὴν θεωρία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ συνθέτοντας τὸν γαλλικὸ κομμουνισμὸ μὲ τὸν γερμανικὸ φασισμό-ἐθνικοσοσιαλισμό,  ἱδρύοντας τὸ Γαλλικὸ Λαϊκὸ Κόμμα, PPF, ποὺ ἐγνώρισε μεγάλη ἐκλογικὴ ἐπιτυχία ἀλλὰ κάνοντας τὸ λάθος νὰ μὴν ὀργανώσῃ  κομματικὲς  παραστρατιωτικὲς δυνάμεις ὅπως κάθε ἐπαναστατικὸ κόμμα (μπολσεβικικὸ ἤ τὸ κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς) κανονικὰ ἱδρύει. Τὸ πρῶτο συνέδριο τοῦ PPF, τοῦ Νοεμβρίου 1936, ἐξέλεξε κεντρικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ συνεκροτεῖτο  κατὰ μεγάλο μέρος ἀπὸ ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα καὶ ἀπὸ φασιστικὰ στοιχεῖα, καὶ μὲ πλῆθος ἐπιφανῶν διανοουμένων, κάτι ποὺ πρὸς τὸ παρὸν στερεῖται ἡ Χρυσῆ Αὐγή. Τὸν Μάρτιο τοῦ 1937 εἶχε 130.000 μέλη ἀπὸ τὰ ὁποῖα οἱ 35.000 προήρχοντο ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα.

Ὅταν στὶς 22 Ἰουνίου 1941 ἡ Γερμανία ἐπετέθη κατὰ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ὁ Ντοριὸ ὑπεχρεώθη νὰ ἐπιλέξη μεταξὺ τῶν δύο σοσιαλιστικῶν Δυνάμεων καὶ ἐπέλεξε τὴν Γερμανία ὅπως τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα ἐπέλεξε τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση. Ἐὰν εἶχε κερδίσει τὸν πόλεμο ἡ Γερμανία, οἱ κομμουνιστὲς θὰ εἶχαν χαρακτηρισθῆ ὡς δωσίλογοι ἀλλὰ ἐφ’ ὅσον ἔχασε ἡ Γερμανία ὁ Ντοριὸ ἐχαρακτηρίσθη ὡς δωσίλογος. Ὁ πραγματικὸς ὅμως δωσίλογος εἶναι ὁ μαυραγορίτης, ὁ ἐπιχειρηματίας ἤ ὁ πολιτικὸς ποὺ συμμαχεῖ γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς μὲ μία ξένη δύναμη ἡ ὁποία κατέχει τὴν χώρα του, ὅπως σήμερα ἕνας Σαμαρᾶς ἤ ἕνας Βενιζέλος καὶ ὅπως τὸ 1945 ὁ Γεώργιος Παπανδρέου ὁ Πρεσβύτερος, δωσίλογος τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς. Ὁ ἰδεολόγος δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ δωσίλογος, καὶ ὅπως ὁ Ζαχαριάδης δὲν ὑπῆρξε δωσίλογος τῶν Σοβιετικῶν, ὁ Ντοριὸ δὲν ὑπῆρξε δωσίλογος τοῦ Γ΄Ῥάϊχ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 25 Δεκεμβ ρίου 2014

237 comments:

 1. Τὸ ἀστικό καθεστώς, ὠς νικηφόρο, ἐμφανίζεται ὄχι ὠς ἠθική δύναμη ἀλλά ὠς φυσική τάξη πραγμάτων. Ἡ ἀπόβαση στὴ Νορμανδία ἐμφανίζεται ὠς λογική πράξη μαζί μὲ τοὺς νεκρούς. Οὶ ἐπαναστάτες εἶναι δειλοί, εἶτε φασίστες, εἶτε κομμουνιστές, εἶτε ἀναρχικοί, διότι πάνε κόντρα στὴ φύση. Οὶ δικαστές συμπαθοῦν τοὺς ποινικούς μὲ τὴν παροιμιώδη μοιρολατρεία τους καὶ ἀντιπαθοῦν τοὺς πολιτικούς κρατούμενους. Στὸ βαθμό ποὺ τὰ έπαναστατικά κινήματα γίνονται καθεστώς, ἀποκτοῦν τὴν ἴδια τάση καὶ δανείζονται πολλά ἀπό τὴν ἀταραξία τοῦ ἀστικοῦ καθεστώτος μπροστά στὸ ἔγκλημα τῆς ἐξουσίας. Ὁ κυνισμός τῆς ἐξουσίας εἶναι γενναιότητα, ὸ Ντὲ Γκὼλ, γιὰ τὸν γνωστό χαρακτηρισθέντα ώς μεγάλο Γάλλο δωσίλογο, τὸν Πιὲρ Λαβάλ, μὴ κομμουνιστή, ποὺ ἐκτελέστηκε μετά άπὸ στημένη δίκη, εἶπε πὼς πέθανε γενναῖα - εἶναι χαρακτηριστική ὴ ἐπιείκια ποὺ ἔδειξαν τὰ ὲλληνικά δικαστήρια στοὺς Ἕλληνες δωσιλόγους. Ἴσως πρόκειται γιὰ συναδελφική ἀλληλεγγύη.

  Ὁ ἐπαναστάτης εἶναι δειλός διότι ἐμφανίζεται ὠς ἀθάνατος ἐνῷ εἶναι θνητός, ὁ ἐπικεφαλής τοῦ καθεστῶτος ἔχει ἀποδεχτεῖ τὸ θάνατό του καὶ μπορεῖ νὰ σκοτώνει. Ἤ μήπως δὲν εἶναι ἔτσι ;

  ReplyDelete
 2. μὲ πλῆθος ἐπιφανῶν διανοουμένων, κάτι ποὺ πρὸς τὸ παρὸν στερεῖται ἡ Χρυσῆ Αὐγή

  Γιατι δεν πατε εσεις εκει κυριε Κιτσικη και να παρετε και αλλους διανοουμενους μαζι σας να αναλαβετε την ΧΑ και να τους φτιαξετε?
  Μονο ο Γουδης πηγε εκει και ειχα ακουσει και παλιοτερα για τον αειμνηστο Ραφαηλιδη οτι τους ειχε απο κοντα και τους εφτιαξε καπως, καθως και μερικοι Τροτσκιστες του Παμπλο. Δεν ξερω αν αληθευουν αυτα.

  ReplyDelete
 3. Νομιζω οτι οταν μιλαμε για αστικο καθεστως θα πρεπει να εχουμε μια εστω και γενικη εικονα στο μυαλο μας.
  Ο κ. Κιτσικης βεβαια ως ειδικοτερος ολων, εχει πληρη επιγνωση και στο παρελθον εχει επισημανει σε ποιους απευθυνεται ο κουμουνισμος και σε ποιους ο εθνικοσοσιαλισμος.
  Εγω παλι δεν ειμαι σιγουρος οτι μπορω να διακρινω καθαρα.
  Απο απλη παρατηρηση, θα πω οτι δεν ειδα ουτε στην Ιταλια του Μουσολινι ουτε στην Γερμανια του Χιτλερ ουτε αν θελετε και στην Ελλαδα του Μεταξα, καμια προσπαθεια να αλλαξει το αστικο καθεστως, με την εννοια οτι η ιδιωτικη περιουσια εξακολουθησε να ειναι σεβαστη και οι ευποροι μπορουσαν οι περισσοτεροι να βελτιωσουν την θεση τους παρα να βγουν χαμενοι.
  Επομενως οπως εχω ξαναπει, δεν δινω πολυ σημασια στις ιδεολογιες που αλλωστε αλλαζουν την επομενη της αναληψης της εξουσιας κατα πως βολευει τους καινουργιους ηγετες.
  Κατα την γνωμη μου τοσο ο κουμουνισμος οσο και ο φασισμος πασχουν απο ελλειψη τροπου επιλογης ηγετων και οχι μονο αφηνουν περιθωρια για ουσιαστικα δικτατορικες ηγεσιες, αλλα και γινονται απο αυτην την αιτια, δικαιως αντιπαθεις στον λαο.
  Το καταντημα της Σοβιετικης Ενωσης και των Βαλκανικων κρατων ειναι ενδεικτικο για το που οδηγησε ο κουμουνισμος. Φταιει ομως πραγματικα η μειωμενη δυνατοτητα παραγωγης εναντι του καπιταλισμου η το οτι μετατραπηκε σε μια δικτατορια ενος κομματος προνομιουχων;
  Στην περιπτωση του φασισμου (εντος η εκτος εισαγωγικων) τα πραγματα δεν τραβηξαν ποτε τοσο ωστε να φανει αυτο το προβλημα αφου απο οσο ξερω, ποτε τα καθεστωτα δεν επιβιωσαν περισσοτερο απο τον ιδρυτη τους.
  Αν και η καταστροφη τοσο της Ιταλιας οσο και της Γερμανιας μπορει να αποδοθει στη ηγεσια των φασιτικων τους κομματων, τα πραγματα δεν ειναι τοσο ξεκαθαρα. Παντως με δεδομενο οτι η εξουσια μαζευει τους απατεωνες οπως την μυγα το σκατο, δεν εχω καμια αμφιβολια οτι αν ειχαν χρονο θα κατεληγαν στα χαλια των κουμουνιστων.
  Πρωτο μελημα οποιουδηποτε πολιτευματος ειναι η εξασφαλιση καταλληλων ηγετων.
  Εκει κερδιζει ο κοινοβουλευτισμος, στην ουσια κοροιδευοντας τον λαο οτι εχει επιλογες και επηρεαζει καπως τις καταστασεις, αναγορευομενος σε τιμητη και παροχο δημοκρατικων περγαμηνων.

  ReplyDelete
 4. Αυτο το "νικηφορο" κατα τον Κωνσταντη αστικο καθεστως δεν ειναι το ιδιο με το σημερινο η αυτο που ετοιμαζεται για αυριο. Ο φιλελευθερισμος που αναστηθηκε μετα την καταστροφη του 1929 και τις επακολουθες συνεπειες που εφτασαν μεχρι τον παγκοσμιο πολεμο, δεν εχει σχεση με τον καπιταλισμο που εφαρμοστηκε μετα τον πολεμο και καταφερε να δωσει ενα πολυ καλο επιπεδο ζωης για τους πολιτες.
  Σημερα η αστικη ταξη στην πλειονοτητα της δεν κερδιζει τιποτε απο την δυνατοτητα των ελαχιστων που ελεγχουν το παιχνιδι να πλουτιζουν χωρις κανενα οριο, αγοραζοντας και πουλωντας ολοκληρα κρατη.
  Το κρατος (εκτος του κουμουνιστικου) εχει καθε συμφερον να εχει πλουσιους πολιτες, βιομηχανους, εφοπλιστες και επιχειρηματιες.
  Οι πολυεθνικες και οι διεθνεις τραπεζιτες που ελεγχουν το παιχνιδι ομως, κανενα κερδος δεν εχουν απο αυτους αφου ειναι ειτε ανταγωνιστες ειτε προμηθευτες η καταναλωτες προιοντων τους και το κερδος των μεν ειναι η χασουρα των δε.
  Επομενως μου φαινεται οτι το σημερινο "αστικο καθεστως" ειναι ο μεγαλυτερος εχθρος των αστων.
  Οι σοσιαλιστες και οι φασιστες πραγματικα δεν εχουν μεγαλες διαφορες και γι αυτο παρατηρειται και κινητικοτητα οπαδων μεταξυ των δυο θεωρητικα ακρων αντιθετων ιδεολογιων.
  Το παιχνιδι ομως παιζεται σε αλλο επιπεδο. Υπο το προσχημα του σοσιαλισμου, αυτο που στην ουσια προωθειται ειναι ενας στρεβλος διεθνισμος.
  Ετσι σε επιπεδο ηγεσιας η κινητικοτητα παρατηρειται μεταξυ καπιταλιστων/φιλελευθερων και σοσιαλιστων, γιατι αυτο βολευει την παγκοσμια διακυβερνηση.
  Το εθνικο κρατος ειναι σιγουρα εχθρος των διεθνων τραπεζων και των πολυεθνικων. Ακομη χειροτερος εχθρος της παγκοσμιας διακυβερνησης.
  Δεν βλεπω για πιο λογο πρεπει να ειναι και εχθρος των σοσιαλιστων. Ο διεθνισμος στην ουσια προυποθετει κρατη.
  Οταν ομως η χρηματοδοτηση των "αριστερων" γινεται απο ΜΚΟ του Σορος, τοτε τα πραγματα αλλαζουν.
  Κατα την τοποθετηση του αρθρου οι "αριστεροι" ηγετες εκτος ελαχιστων εξαιρεσεων εγιναν δοσιλογοι και νομιζω οτι καταλαβαινουν οτι οι οπαδοι τους δεν θα ανεχτουν για πολυ αυτην την κατασταση.
  Εξ ου και το απυθμενο μισος τους εναντιον των εθνικιστων. Δεν ειναι η πρωτη φορα που θα χασουν την υποστηριξη του λαου για τον ιδιο λογο.
  Νομιζω οτι μπροστα μας εχουμε μια θαυμασια ευκαιρια για μια εθνικοσοσιαλιστικη διακυβερνηση, με δημοκρατικοτερες μεθοδους, που θα μπορεσει επιτελους να μακροημερευσει και να παγιωθει δειχνοντας οτι στην πραγματικοτητα η δημοκρατια ειναι το πιο εθνικιστικο πολιτευμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σημ. Μὲ τὸν κακὸ ὁρο νικηφόρο ἀστικό καθεστώς ἐννοῦσα τὴν ταὐτολογία νίκης, ἐπικράτησης, κράτους καὶ καθεστώτος, ποὺ εἶναι ἡ κεντρική ἰδεολογία τῆς ἐξουσίας καὶ δὲν άνατρέπεται εὔκολα. Ἡ ἐξουσία παρουσιάζεται σὰν φυσική δύναμη καὶ ἀλλάζει ἀπὸ κεϋνσιανισμό σὲ νεοφιλελευθερισμὸ καὶ ἀπὸ νεοφιλελευθερισμό σὲ ἐθνικοσοσιαλισμό καὶ σὲ ὄ,τι μπορέσει, σὰν τὸν καιρό, ποὺ ἀπὸ γαλήνη γίνεται τυφώνας. Ἡ βασική ἰδεολογία τῆς ἐξουσίας εἶναι ἀνύπαρκτη, ὴ ἰδεολογία εἶναι ἐκείνου ποὺ ἐπιμένει ὅτι δὲν εἶναι ἔτσι, ὑπάρχει κάτι ἄλλο.

   Delete
  2. Μιλωντας γενικα για εξουσια εχεις μαλλον δικιο. Αυτο εννοω κι εγω οταν λεω οτι οι ιδεολογιες ποτε δεν απετελεσαν τιποτε αλλο απο προσχημα για οποιον καταφερει να αναριχηθει στην εξουσια. Στην ουσια κανει οτι χρειαζεται για να την κρατησει.
   Οι σημερινες ομως συνθηκες οπου γινεται προσπαθεια για μια παγκοσμια διακυβερνηση απο τις "αγορες", που φανερα στις ΗΠΑ και κρυφα (υποτιθεται) στην Ευρωπη αγοραζουν τις κυβερνησεις, ειναι ιδιαζουσες.
   Ο Εθνικισμος σε οποιαδηποτε μορφη δεν γινεται ανεκτος γιατι δεν μπορει να χειραγωγηθει. Οχι οτι δεν θα υπαρξουν προθυμοι "εθνικιστες", αλλα ακομη και τα συνθηματα για εθνικο κρατος ειναι καταστροφικα για τις επιδιωξεις της παγκοσμιοποιησης. Δεν βλεπω λοιπον πως ενα κομμα θα μπορεσει να χαρακτηριζεται εθνικιστικο χωρις να μιλαει για Εθνος ουτε στα συνθηματα του.

   Delete
  3. Τὸ ἔθνος εἶναι κόμμα. Ἀπόδειξη ἱστορικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἴσως αὐτά ποὺ λέω παρακάτω. Κόμμα πάει νὰ πεὶ κομμάτι. Τὸ ἔθνος εἶναι κομμάτι, δὲν εἶναι τὸ ὅλον, σὲ καμία περίπτωση. Πάντως τὸ 19ο αιῶνα τὸ ἑλληνικό κράτος ἦταν πιὸ ὐγιές καὶ ἡ τότε παγκοσμιοποίηση τὸ ὠφελοῦσε. Ὁ συγκεκριμένος ἐθνικισμός ποὺ ξεκίνησε στὴν Εὐρώπη τὸ 1870 δημιούργησε κατάσταση χειρότερη τῆς προηγουμένης, γενικά ὄ,τι καλό ἔχουμε σήμερα εἶναι μάλλον τοῦ 19ου αἰῶνα καὶ ὄχι τοῦ 20οῦ. Αύτά ποὺ λέει ὸ κος Κιτσίκης στὴν ἀνάρτηση χρήζουν προσοχῆς, πράγματι ὑπάρχει ἀναδυόμενος ἐθνικισμός, ἡ κατάσταση βρωμάει μπαροῦτι καὶ μὴν ξεχνάμε

   πόλεμος οἰοσδήποτε γιὰ τὴν Ἑλλάδα σημαίνει ΕΜΦΥΛΙΟ, ἔθνικιστής στὴν Ἑλλάδα σημαίνει ἀπό τὸ 45 στὴν τρέχουσα γλώσσα ΠΑΡΑ πολύ συγκεκριμένα αντικομμουνιστής τῆς ὑπαίθρου κυρίως, σχετλιαστικά "μοναρχοφασίστας". Σὲ μὰς τὰ παγκόσμια συνθήματα εἶναι ἐμφυλιοπολεμικά, ὄχι ἐθνικά.

   Delete
 5. Για την παρατηρηση ως προς την στελεχωση της Χ.Α με επιφανεις διανοουμενους, θα ελεγα οτι στην σημερινη εποχη ειναι μαλλον αντιφατικα τα δυο αιτηματα. Οι επιφανεις διανοουμενοι σ αυτο το καθεστως ειναι σχεδον αποκλειστικα τενεκεδες. Ελαχιστοι αξιολογοι ανθρωποι καταφερνουν να επιπλεουν σ αυτον τον βουρκο που δημιουργουν τα ΜΜΕ και το εκπαιδευτικο κατεστημενο και αυτοι ειναι σχεδον αποκλειστικα αριστερης ιδεολογιας. Εθνικιστες εστω και καθ υποψιαν απαγορευονται δια ροπαλου (στα ΜΜΕ μεταφορικως, ενω στα Πανεπιστημια και κυριολεκτικως).
  Στις τελευταιες εκλογες το ευρωψηφοδελτιο ειδικα ειχε πολλους αξιολογους ανθρωπους, ονοματα στον τομεα τους αλλα σχετικα αγνωστους στον κοσμο.
  Ακουσα τον Κασιδιαρη να υποσχεται εκπληξεις απο το καινουργιο ψηφοδελτιο. Θα δουμε.
  Παντως ετσι κι αλλιως διανοουμενοι και χρησιμοι ανθρωποι υπαρχουν και θα βρεθουν οταν το επιτρεψουν οι συνθηκες. Προς το παρον εγω οποιον και να κατεβασουν στην περιοχη μου, τον Λαγο θα ψηφισω κι ας μην ειναι διανοουμενος.
  Ειχα γραψει στον Ζαρατουστρα πριν λιγες μερες οτι πρωτα πανε ο Μιλτιαδης και ο Λεωνιδας και μετα ο Σωκρατης και ο Αισχυλος.
  Επειδη η δοξα των ονοματων φαινεται οτι εκρυψε το νοημα των λεγομενων, θα το πω και πιο πεζα.
  Για να μορφωθει ενα παιδι, δεν ξεκιναμε απο το δημοτικο αλλα απο την μανα που κοιλοποναει. Κανενας δασκαλος δεν μπορει να μορφωσει καποιον που δεν γεννηθηκε.
  Για να μπορεσουν οι διανοουμενοι και οι δασκαλοι να επιτελεσουν το υψηλο τους εργο, πρεπει οι στρατιωτες και η μανα να κανουν την "βρωμικη δουλεια" για την οποια χρειαζεται μονο αγαπη προς το γεννημα.

  ReplyDelete
 6. Προσθέτοντας μονάχα σὲ όσα ξέρω, ἔχω νὰ πῷ ὄτι οἱ καλοί δάσκαλοι μάλλον δὲν καθοδηγοῦν, άλλά προσέχουν νὰ κάνουν τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς, νὰ μαθαίνουν. Σὲ σχέση μὲ τὸν ἀναδυόμενο ἐθνικισμό, αὐτό ποὺ σήμερα βρίσκεται ἐν ὑπνώσει μπορεῖ σύντομα νὰ ἔλθει στὸ προσκήνιο καὶ ἀπό δίκαιο αἴτημα αὐτοκαθορισμοῦ ὁ ἐθνικισμός νὰ ξαναγίνει ἐργαλείο τοῦ παγκόσμιου συστήματος έξουσίας. Καὶ μετά τὴν ῥωσική ἐπανάσταση ἀπότι λένε ὄλοι ἠ τσαρική γραφειοκρατία συνέχισε μὲ νέο μανδύα. Γενικά, ὸ κονφορμισμός μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ μὲ ὄλα τὰ δυνατά μέσα. Ὁ κονφορμισμός συμπυνώνεται στὸ ῥῆμα "πρέπει".

  ReplyDelete
 7. https://www.youtube.com/watch?v=Z5N20nu-n70

  Λαγός : "Τι λαμόγια είναι αυτά;Έχω αρρωστήσει.Δε μπορώ ρε."

  ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ-Τα άπλυτα της Χρυσής Αυγής: Λαμόγια και βιαστές

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λαγός 9.40 : "Χίλιες φορές στο γήπεδο που πήγαινα με την Ορίτζιναλ , καλύτερα ήταν"

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_346575773&feature=iv&src_vid=Z5N20nu-n70&v=MKUBGXRDJBo

   "Φάγανε πολύ ξύλο στο Πέραμα , τους λιώσαμε"

   Delete
  3. https://www.youtube.com/watch?v=wh0HXveEdc8


   "Τα λαμόγια και τα καλά παιδιά της χρυσής αυγής"

   Delete
  4. Λαγός: «Δεν τον είδες, δεν τον ξέρεις τον Ρουπακιά»

   https://www.youtube.com/watch?v=FU4K6oB4laA

   Delete
  5. https://www.youtube.com/watch?v=PyKkY_hiLJg


   ........(no comment(

   Delete
  6. Εἶναι σχεδόν ἀδύνατον γιὰ Ἕλληνες καὶ ξένους νὰ μὴν εἶναι κομματισμένοι, γιατί σὲ κάθε δυσκολία φαντάζονται μιὰ μάχη ποὺ νικάνε τὸν κακό ἀντίπαλο. Οὶ ἰδεολογίες εῖναι ἀπλά ὀργανωτικά σχήματα χωρίς ἐσωτερική, μόνον ἐξωτερική ὀργανωτική ἀξία. Μιὰ λόγχη στὴν κοιλιά ἤ μιὰ σφαίρα στὸν ἐγκέφαλο δὲν ἔχουν ἰδεολογία. Ἡ κατάσταση τῆς άνθρωπότητας εἶναι θλιβερή. Ἀκόμα καὶ ἡ μὴ ἰδεολογία θὰ χαρακτηριστεῖ συμμαχία μὲ τὸν έχθρό.

   Ἀπόσα διαβάζω παντοῦ οἱ Ἕλληνες ὄχι μονάχα δὲν ἔχουν ἀποκυρήξει τὸν έμφύλιο πόλεμο, ἀλλά οὖτε κὰν τὴ γερμανική - ἰταλική - βουλγαρική κατοχή δὲν ἔχουν ἀποκυρήξει. Ἀριστεροί τε καὶ δεξιοί. Ὅσο ἤμασταν στὴ μεταπολίτευση, ὁ καθένας ἤταν κομματάρχης στὴ φαντασία του καὶ καθάριζε ἀντιπάλους ἐνῷ καθάριζε φασολάκια. Κοίτα ὅμως νὰ δεὶς ποὺ ἡ φαντασία παίζει το ῥόλο της...

   Delete
  7. Στο 8.15 για τον Παππά "Άμα φύγουμε από τη Βουλή θα είσαι πάλι επιπλάς"

   https://www.youtube.com/watch?v=Z5N20nu-n70

   χααχαχα

   Delete
  8. Kωνσταντή δε με νοιάζει αν είναι κάποιος αριστερός και δεξιός.

   Τα χαρακτηριστικά του ναζισμού τα γνωρίζεις;Γνωρίζεις πως λειτουργεί;

   Αν είναι ναζί κάποιος και διαλύει την κοινωνική συνοχή με τραμπουκισμούς , απειλές , εκβιασμούς και μαχαιριές με νοιάζει και με παρανοιάζει όμως και έχω και εγώ και εσύ υποχρέωση και ευθύνη και ο καθένας , να εξαλείψει τέτοια φαινόμενα.

   Delete
  9. Ψάξε στὸ διαδίκτυο τὶ λέει ὁ Τάκης Φωτόπουλος γιὰ τὴ Χ.Α.

   Delete
 8. Ἕχω καὶ μιὰν ἐρώτηση γιὰ τὸν κύριο Κιτσίκη ποὺ θὰ ἀπαντιέται ἴσως στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν φασισμό. Ἐφόσον δὲν ἔχω ἀκόμη τὴ δυνατότητα νὰ τὸ διαβάσω, θὰ μποροῦσε άπλῶς νὰ μὲ παραπέμψει σὲ αὐτό.

  Ἔχει βάση νὰ πεῖ κανεῖς ὄτι ὴ ῥίζα τοῦ κομμουνισμοῦ εἶναι ὀρθολογική, ἐπιστημονική, καὶ τοῦ φασισμοῦ ῥομαντική ; Ὁ ἰστορικός Τζέφφρυ Χερφ προσπάθησε νὰ ἐξηγήσει τὴ δυνατότητα τοῦ ναζισμοῦ νὰ κινητοποιήσει τεχνικά μέσα. Ἡ ἐπιστήμη εἶναι ψυχρά.

  Ἐρώτηση - πῶς κατάφερνε ὁ κομμουνισμός νὰ φανατίζει τούς ὀπαδούς του, ἐάν ὴ βάση του εἶναι ἐπιστημονική ; Ὁ Ντοριό μποροῦμε νὰ καταλάβουμε πῶς γίνεται ἀπό κομμουνιστής φασίστας, τό ἀνάποδο, ὄμως, δὲν εἶναι σπάνιο ; Μπορεῖτε νὰ μᾶς φωτίσετε γιὰ τὴν ῥομαντική πλευρά τοῦ κομμουνισμοῦ, ποὺ ἐγώ τουλάχιστον δὲν τὴ διακρίνω, οὖτε στὶς τέχνες, οὖτε πουθενά ;

  ReplyDelete
 9. https://www.youtube.com/watch?v=yusVcV32CQI#t=77

  Η Βουλή πληρώνει την υπεράσπιση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης ΧΑ

  Ξεφτιλισμένοι.Φέρατε το ναζισμό που πολεμήσαμε το 40' πίσω στην Ελλάδα 60 χρόνια μετά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αύτοί φέρνουνε πίσω τὸν ναζισμό, ἀλλά βρέ Ἔ.Μ. ποιός πολέμησε ἐν τέλει τὸν ναζισμό, μετά τὸ 41... Στὴν Ἑλλάδα ἔγινε ἐμφύλιος, καὶ χωρίς νὰ εἶναι ναζῆδες, οὶ μὲν συνεργάστηκαν μὲ τοὺς Γερμανούς (ἡ ἔνοπλη λαϊκή δεξιά), οἱ κομμουνιστές κατηγοροῦνται γιὰ ἀθρόες συστηματικές ἐπιλεγμένες δολοφονίες σὲ ὄλα τὰ ἐπίπεδα, οἱ ἀστοί γυρίσανε καὶ προκαλέσανε μὲ τοὺς ´Αγγλους καὶ τοὺς μαυραγορίτες τὸν ἐμφύλιο, καὶ ὅλοι ἀνεξεραίτως παραμένουν ἀμετανόητοι. Στὸ τέλος τείνει νὰ γίνει κανείς ναζιστής, ξεχνώντας τὰ ἐγκλήματα τοῦ ναζισμοῦ, διότι οἱ ναζήδες συμμετείχαν λιγότερο ἀπό ὅλους στὸν ἐμφύλιο.

   Ὲδῷ ἔχουμε οἰκονομική πληθυσμιακή καὶ μεταφυσική κρίση καὶ ὁ Κιτσίκης λέει ὂτι ἔχουμε μπεῖ στὸν Γ` παγκόσμιο ἀπό καιρό. Ἄμα δὲν λύσουμε τὸ παγκόσμιο πρόβλημα ἐμείς, καὶ καθόμαστε νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὰ δικά μας, θὰ μὰς πάρει ὁ διάολος.

   Λένε τὶ μὰς νοιάζει ἑμάς. Πῶς δὲν μάς νοιάζει ; Ἄμα κάνω παιδιά ἐγώ, σὲ ποιὸ σχολεῖο νὰ τὰ στείλω, νὰ μαθαίνουνε τί, νὰ κάνουνε τι ; Θὰ πρέπει νὰ εἶμαι αἰώνιος ἡλίθιος ἔφηβος ; Σὲ τὶ κόσμο θὰ τὰ βάλω ; Νὰ τοῦς λένε ἀρλούμπες, ὄπως ἔκαναν σὲ μας ;

   Delete
 10. https://www.youtube.com/watch?v=Q8qAG_2OHpo

  Καλά κι αυτός αποστάτησε;

  Αυτός ήταν γνωστός ρε.Α ρε καραγκιόζηδες , μόνο κάτι χαζοί δε σας έχουν πάρει χαμπάρι ακόμη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.youtube.com/watch?v=nS7SXA8nui8

   Ομολογία Μιχαλολιάκου : "Εμείς είμαστε οι συνεχιστές φασίστες του Χίτλερ"

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=4sOheb8wIA8

   "Θα σε σκοτώσουμε , αν δε κάνεις αυτά που σου λέμε"

   Delete
  3. https://www.youtube.com/watch?v=MKSUfCjzagM

   "Με μαχαίρωσαν άγρια"

   Delete
  4. https://www.youtube.com/watch?v=6cIDSGjHM2k

   ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ

   ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ

   Delete
  5. https://www.youtube.com/watch?v=vLXBADaFhsg


   Ύμνος χρυσής αυγής υπέρ ναζισμού και φασισμού.


   Θα σας ξεφτιλίσω ρε δοσίλογοι.Όλα στη φόρα ρε λαμόγια.

   Delete
  6. Κασιδιάρης : Ναζιστικός βίος και πολιτεία.

   https://www.youtube.com/watch?v=EtwhJzVCTr0

   Delete
  7. Ομολογία Παππά : "Πιστεύουμε στο Χίτλερ και το ναζισμό"


   https://www.youtube.com/watch?v=5Br48Jr2dhk

   Delete
  8. https://www.youtube.com/watch?v=Q8qAG_2OHpo

   "Συμμορία ναζί δολοφόνων"

   Delete
 11. Το εθνος Κωνσταντη δεν ειναι κομμα. Τα κομματα εχουν εφευρεθει για να διασπαται το εθνος και να γινονται υποχειριο οι πολιτες στην ολιγαρχια.
  Για τα σοφισματα οτι το εθνος ειναι κομματι (υποθετω της ανθρωποτητας) θα απαντησω οτι και η ανθρωποτητα ειναι κομματι της πανιδας η οποια ειναι κομματι της ζωης εν γενει που ειναι κομματι της υλης της γης που ειναι κομματι της υλης του ηλιακου συστηματος που......
  Αν θελουμε να λεμε τετοια δεν τελειωνουμε ποτε.
  Το θεμα ειναι οτι το εθνος ειναι η μεγαλυτερη ομαδα με κοινες ριζες ηθη εθιμα και παραδοσεις τα οποια της επιτρεπουν να ζει αρμονικα και κατα φυσιν.
  Οι εθνικιστες ειναι οι τελευταιοι που θα επιδιωξουν εμφυλιο, γιατι εχουν επιγνωση και σεβασμο στην συγγενεια των ομοεθνων τους.
  Βεβαια μετα το 45 εθνικιστης σημαινει αντικουμουνιστης, αλλα στην ουσια οι περισσοτεροι που πολεμησαν στις ταξεις του ΕΛΑΣ ηταν εθνικιστες.
  Η ηγεσια ομως του ΚΚΕ δεν ηταν, αλλα ηθελε την Ελλαδα επαρχια της ΕΣΣΔ, και για τον σκοπο αυτο κατεσφαξε ανηλεως οποιον Ελληνα ειχε αλλη γνωμη.
  Το οτι η αριστερη προπαγανδα αφεθηκε ελευθερη απο τους υπηρετες της παγκοσμιοποιησης, χωρις αντιλογο να μετατρεψει το εθνος σε βρωμικη λεξη, δεν σημαινει οτι οποιος δεν συμφωνει σ αυτην την ελλειψη αντιλογου ειναι ετοιμος να ξεκινησει εμφυλιο. Τον εμφυλιο δεν ξερω που διαβασες το αντιθετο αλλα τον αποκυρησσουν ολοι. Απλως ο καθενας εχει την γνωμη του για το τι τον προκαλεσε.
  "Ακομη και η ελλειψη ιδεολογιας θα χαρακτηρισθει συμμαχια με τον εχθρο " λες.
  Αυτο ακριβως ειναι και το μυστικο του εμφυλιου πολεμου. Μια ομαδα υιοθετει αυτο το συνθημα και δεν αφηνει κανενα περιθωριο στις υπολοιπες.
  Σημερα, ποτε ακουσες τους εθνικιστες να ζητανε φυλακιση των αριστερων; Ποτε ακουσες να αρνουνται τον διαλογο και να ζητανε την φιμωση των αντιπαλων; Ποτε θεωρησαν την δολοφονια θεμιτο πολιτικο μεσον; Ποτε ανατιναξαν τα γραφεια αντιπαλων τους;
  Αυτα που ακομη και οι σοσιαλοδημοκρατες θεωρουν "δημοκρατικα" οταν στρεφονται εναντιον εθνικιστων, δεν θα βρεις ευκολα εθνικιστες που να τα θεωρουν σωστη συμπεριφορα εναντιον οποιουδηποτε.
  Ποιος επιζητει τον εμφυλιο;
  Οι Ελληνες δεν εμπλεξαν στον εμφυλιο τοσο ευκολα οσο νομιζεις.
  Χρειαστηκε να χυθει πολυ αιμα, και να μην υπαρχει καμια δυνατοτητα συνεννοησης για την οποια δεν ευθυνονται οι εθνικιστες για να φτασουμε εκει.
  Δεν ξερω για ποια παγκοσμιοποιηση του 19 αιωνα μιλας που ωφελησε την Ελλαδα.
  Χρειαζομαι διευκρινησεις.
  Οι δασκαλοι δεν "μαθαινουν" οτι τους κατεβει αλλα οτι ειναι χρησιμο για τον αυριανο πολιτη. Ισως να υπαρχουν βουδιστικες, ας πουμε, πρακτικες που ειναι εξ ισου σωστες με τις Ελληνικες. Αν ομως το παιδι δεν μαθει τις Ελληνικες δεν μπορει να συμβαδισει με το συνολο και να δημιουργησει μια κοινωνια.
  Αν κατι ξενο ειναι καλυτερο μπορει να ενσωματωθει και να γινει χρησιμο. Το να αφηνεις ομως το παιδι ερμαιο στον καθε πονηρο που θελει να τον κανει οπαδο του και θυμα του δεν ειναι ελευθερια, οπως δεν ειναι ελευθερια μια μανα να αφηνει το παιδι απο το χερι της να τρεχει ελευθερα στην μεση της εθνικης οδου.

  ReplyDelete
 12. Θὰ ἀπαντήσω στὰ σημεία, καὶ χαίρομαι ποὺ τάχετε σκεφτεῖ διότι καὶ γὼ τάχω σκεφτεῖ αύτά ποὺ λέω. Ἀπαντῶ μόνο στὸν Ἔ. Μυστικά, ὺπέρ τῶν θέσεῶν σας πιστεύω. καὶ προχωρῶ.

  Μὰ βρὲ Ἐ.Μ. αὐτοί μπορεῖ νὰ εἶναι ναζί - ἀλλά ποιος συνεργάζεται μὲ τὴ Μέρκελ ; Ἡ κατοχική κυβέρνηση.

  Ποιὸς συνεργάζεται μὲ τοὺς Ἀγγλοσάξονες, χωρίς νὰ πηγαίνει κόντρα στὴ Μέρκελ ; Ὁ ἀστικός κόσμος.

  Ποιός λέει στὰ λόγια ὅτι θὰ σώσει τὸ λαό καὶ κλείνει ταυτόχρονα συμφωνίες μὲ Μέρκελ καὶ ΗΠΑ ποὺ τὸν τυλίγουνε σὲ μιὰ κόλλα χαρτί ; Ἡ ἡγεσία τοῦ τότε ΚΚΕ.

  Ποιός πολιτικός ἠγέτης εἶναι ὅμηρος τῶν Ἀγγλοσαξόνων ; Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου.

  Ποιὸς εἶναι ἔτοιμος νὰ ὑπηρετήσει σὰν ὀμάδα κρούσης εἶτε Μέρκελ εἶτε Ἀγγλοσάξονες - ὴ ἀστυνομία, συνεπικουρούμενη άπό παραστρατιωτικές όργανώσεις.

  Δὲν κατηγορῶ κανέναν, άλλά βλέπω ἐπιφανειακές άναλογίες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπερδεύεις τα αυγά και τα πασχάλια.Το ότι είναι ναζιστική εγκληματική συμμορία η χ.α. δε σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι.

   Επίσης , δεν είναι δυνατόν να συνδέεις κατ΄αναλογίαν την πολιτική δράση με την παρακρατική ναζιστική δράση μιας οργάνωσης.Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το καθένα.

   Είναι σαν να μου λες ότι , ναι η 17 Νοέμβρη είναι εγκληματική οργάνωση αλλά ο Σαμαράς ή ο Παπανδρέου φταίνε για το κατάντημα του τόπου.

   Μα είνα όμως , τελείως άσχετο το ένα με το άλλο και δε μπορείς να τα συγκρίνεις μεταξύ τους.Αν τα συγκρίνει τότε προκαλείς σύγχυση και αποδέχεσαι τη βία.Εσύ μπορεί να την αποδέχεσαι και να γουστάρεις να τρως ξύλο για τις ιδέες σου από ναζί, εγώ πάλι όχι.

   Delete
  2. Ἐγώ λέω ὅτι ἀναπαράγεται ὁ ἐμφύλιος.

   Delete
  3. Μόνο αυτό;

   Έτσι και δικαιωθούν αυτοί οι δολοφόνοι , τους οποίους ευθέως χαρακτηρίζουν και ως ναζί δολοφόνους πρόσφατα πρώην μέλη , όπως ακριβώς φαίνεται στα βίντεο που ανέβασα , θα γίνει χαμός στην Ελλάδα.Θα σκοτωθούμε μεταξύ μας , δεν υπάρχει περίπτωση.

   Delete
  4. Ἡ φάση εἶναι στημένη, Ἔ.Μ.

   Delete
  5. Τι εννοείς;Εξήγησέ το αυτό.Καλά τα πάρε δώσε της Ν.Δ. με τη χρυσή αυγή είναι γνωστά.

   Delete
  6. Εἶναι στημένος ὁ ἀποκεφαλισμός τῆς Χ.Α., ὴ ἀπεργία πεῖνας τοῦ πολιτικοῦ κρατούμενου ὑποθέτω ἐπίσης, καὶ πάρα πολλά ἄλλα. Ἄν θέλουν καὶ ἄλλοι θὰ κάνω ἀνάλυση.

   Delete
  7. Συμφωνώ αν το ενοείς έτσι.η χρυσή αυγή δρα παρακρατικά εδώ και 30 χρόνια.Καλά κάνουν και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ με αργοπορία 30 ετών την καταδικάζουν.Όπως έτσι έκαναν με τη 17 Νοέμβρη και άλλες εγκληματικές οργανώσεις.Επομένως δε καταλαβαίνω τι εννοείς όταν λες είναι στημμένο.

   Delete
  8. Εἶναιστιμμένο σὰν λεμονόκουπα. Μὰ καλά, λές Καλά κάνουν και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ με αργοπορία 30 ετών την καταδικάζουν.

   Δηλαδή άλλάξανε χαβά μεσούσης τῆς κρίσεωςκαὶ γίνανε ἐργατικοί, μοντέρνοι, κανουνε τὴ δουλειά τους ; Μας δουλεύεις ;

   Delete
  9. Το σύστημα είχε αφήσει τη χρυσή αυγή να αλλονίζει εδώ και 30 χρόνια γιατί δεν είχε "δέσει" νομικά πολλές υποθέσεις που εκκρεμούσαν.Αν θες να ψάξεις για αυτήν μπορείς να το κάνεις.Αυτό που κάνεις εσύ τώρα είναι μια επιφανειακή προσέγγιση του θέματος.

   Delete
  10. Το σύστημα είχε αφήσει τη χρυσή αυγή να αλλονίζει εδώ και 30 χρόνια διότι ἔκανε παρακρατική δουλειά. Τότε ὅμως ἤταν τοῦ 0,01 τοῖς ἑκατό.

   Delete
 13. Ἀπαντῶ καὶ στὸν κο Γιάγκο. Ἡ λεπτή διαφορά μεταξύ ἔθνους καὶ κόσμου, καθῶς καὶ δασκάλου που μαθαίνει καὶ δασκάλου ποὺ μορφώνει πολίτες εἶναι ὴ ὅλη διαφωνία μας. Αὐτό ποὺ ἑννοοῦσα γιὰ τὸν 19ο αἰώνα εναι ὅτι ἥταν λιγότερο φανατισμένος καὶ πιὸ προσεκτικός ἀπὸ τὸν εἰκοστό.

  Ὅσο αὐτή ὴ διαφορά εἶναι θεωρητική καὶ ψευτοβουδιστική, θὰ ἔχετε δίκιο νὰ λέτε ὄτι χρησιμεύει ὠς διαλυτική του κόσμου καὶ ὄχι ὠς ὑπέρβαση τοῦ ἔθνους, ὄπως ίσχυρίζεται, δηλαδή τὸ μικρό θὰ εἶναι ποὺ πάει νὰ φάει τὸ μεγάλο λέγοντας στὸ μεγάλο πὼς εἶναι μικρό.

  Δὲν ἔχω νὰ άπαντήσω πρὸς τὸ παρόν κάτι συγκεκριμένο.

  ReplyDelete
 14. Θὰ πῷ ὅμως κάτι ἀφηρημένο. Ἀν γίνει ἀνάφλεξη, καὶ κινδυνεύουμε πάρα πολύ, φοβάμαι, θὰ γίνει σὲ μὰς ἐμφύλιος σὰν ἀρχή καὶ ὄχι σὰν τέλος τοῦ Γ. Παγκοσμίου, φτοὺ φτοὺ τζιζ κακό, Ιἠσοῦς Χριστός Νικᾷ κι ὅλα τὰ κακά σκορπᾷ. Πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἐμεὶς ἀπό τὸ παγκόσμιο πρόβλημα καὶ νὰ τὸ λύσουμε, ἀλλιῶς θὰ μὰς λύσει αὐτό.

  ReplyDelete
 15. Ἀπαντῶ στὸν Κωσταντῆ ἀλλὰ καὶ στὸν προβοκατορικὸ καταιγισμὸ ἀνάρθρων ἀντιχρυσαυγητικῶν φωνασκιῶν τοῦ Ἐνόχων Μυστικῶν:

  Ὁ ἐπιστημονικὸς σοσιαλισμὸς τοῦ μαρξισμοῦ εἶναι «ψυχρὴ ἰδεολογία» (ἔκφραση τοῦ φιλοσόφου Κώστα Παπαϊωάνου, 1925-1981, τοῦ βιβλίου του L’idéologie froide), ἡ ὁποία μὲ τὴν λενινιστικὴ ἐξέλιξη ἐπῆρε χρῶμα ῥομαντικὸ καὶ οὐτοπικό, ῥομαντισμὸ ποὺ ἐξέφρασαν ἐκτὸς τοῦ Μαϊακόβσκι καὶ πλῆθος ποιητῶν ὅπως ὁ Γάλλος Louis Aragon ἤ οἱ Ἕλληνες Ῥῖτσος καὶ Βάρναλης καὶ τόσοι καὶ τόσοι ἄλλοι ἀνὰ τὸν κόσμο.

  Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός, τὸν ὁποῖο προσπαθῶ νὰ μετατρέψω σὲ ἐπιστημονικὸ φασισμό, μέσῳ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, εἷναι ἡ κατ’ἐξοχὴν ῥομαντικὴ ἰδεολογία προερχομένη ἀπὸ τὴν τραγικὴ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Γράφω στὴν σελίδα 126 τοῦ βιβλίου μου, «Ἡ τρίτη ἰδεολογία»: Ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκώλ [τέτοιον ἥρωα οὔτε στὸ ὄνειρό μας δὲν ἔχουμε στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα τῶν πυγμαίων] ποὺ ὑπῆρξε ὁ σκληρότατος ἀλλὰ καὶ ἱπποτικὸς ἀντίπαλος τοῦ Φύρερ, ἔγραψε στὰ Ἀπομνημονεύματά του γιὰ τὸ τέλος τοῦ Χίτλερ: «Ἡ αὐτοκτονία καὶ ὄχι ἡ προδοσία ἔθεσε τέλος στὴν προσπάθεια τοῦ Χίτλερ. Μόνος του τὴν εἶχε ἐνσαρκώσει καὶ μόνος του τὴν ἐτελείωσε. Γιὰ νὰ μὴν ἁλυσοδεθῇ, ὁ Προμηθεὺς ἔπεσε στὸν βάραθρο. Ἡ Γερμανία γοητευμένη ὡς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς της, ἠκολούθησε τὸν Φύρερ της μέ μία πνοή. Ἔως τὸ τέλος ὑπήκουσε σ’ αὐτὸν, ὑπηρετῶντας τον μὲ θυσίες ποὺ κανεὶς ἄλλος λαὸς, ποτέ, δὲ εἶχε προσφέρει σὲ κανέναν ἡγέτη... Ἡ προσπάθεια τοῦ Χίτλερ ὑπῆρξε ὑπεράνθρωπη καὶ ἀπάνθρωπη... Πρὸς χάριν τοῦ σκοτεινοῦ μεγαλείου τοῦ ἀγῶνος του [βλέπε τὸ βιβλίο τοῦ Χίτλερ, Ὁ Ἀγών μου] καὶ τῆς μνήμης του, εἶχε διαλέξει ποτὲ νὰ μὴ διστάζῃ, νὰ μὴ συμβιβάζεται ἤ νὰ ὁπισθοχωρῇ. Στὸν Τιτὰνα ποὺ προσπαθεῖ νὰ σηκώσῃ τὸν Κόσμο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λυγίσῃ, οὔτε νὰ μαλακώσῃ. Ὅταν ὅμως ἡττηθῇ καὶ συντριβῇ, ἴσως ξαναγίνεται ἄνθρωπος γιὰ ἕνα λεπτό, γιὰ ἕνα δάκρυ κρυφό, τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλα πλέον χάνονται».
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "προβοκατορικὸ καταιγισμὸ ἀνάρθρων ἀντιχρυσαυγητικῶν φωνασκιῶν τοῦ Ἐνόχων Μυστικῶν"

   Ναι καλά.Τελειώνουν τα παραμύθια που λέτε εσείς για να αισθάνεστε καλά και ο κ.Γιάγκος.Η χρυσή αυγή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ αυτό που νομίζετε.Ούτε ρομαντική είναι ούτε ευαίσθητη.Είναι μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση που απειλεί και τραμπουκίζει ανθρώπους , ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ Η ΔΕΞΙΟΙ , και ξένους.Είναι ανθέλληνες , δοσίλογοι και υποστηρικτές της ιδεολογίας που πολέμησηε η Ελλάδα το 40΄.Είναι δηλαδή το άκρως αντίθετο του πατριωτισμού.Αν πολεμούσαμε το 40΄αυτοί θα ήταν σοτ πλευρό του Χίτλερ.

   Delete
  2. Και όλα αυτά φυσικά τα στοιχειοθετώ με ντοκουμέντα , ομιλίες και έγγραφα των ίδιων των μελών της χρυσής αυγής.Επομένως δεν υπάρχει τίποτα το προβοκατόρικο στα στοιχεία μου.

   Delete
 16. Σὰς εύχαριστῶ πολύ, εἶναι πολὺ εὔστοχη ἡ ἀπάντησή σας καὶ δένει πάρα πολύ καλά μὲ τὶς πληροφορίες.

  ReplyDelete
 17. Ἐδῷ έχουμε κάτι λεπτό καὶ ἐκρηκτικό, μιὰν ἀναζοπύρωση τῶν προβλημάτων τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα. Προσπαθῶ νὰ ἐξηγήσω στὰ Ἔνοχα Μυστικά ὅτι τὸ νούμερο ἔνα πρόβλημά μας εῖναι ὁ κίνδυνος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ἀν δὲν λυθεῖ τὸ παγκόσμιο πρόβλημα.

  Ἡ ὑποψία μου εἶναι ὅτι τόσο ὸ ἑλληνικός τόπος ὅσο καὶ ἡ οὐσία τῆς λεγομένης ἀριστερᾶς, ἡ ὀποία εἶναι ἡ ἀθωότητα, ἀπαγορεύουν τὸν σχηματισμό ἀριστερῆς κυβέρνησης. Ὁ Τσίπρας δὲν μπορεῖ νὰ κυβερνήσει. Τὸ ἀστικό καθεστώς τῆς μεταπολίτευσης καταρρέει. Ἐπειδή δὲν μποροῦν νὰ νεκραναστήσουν τὴν κυβέρνηση Σαμαρᾶ-Βαγγέλη, ἔχουν δύο έπιλογές. 1) Σχέδιο Μπαλτάκου. Ὅμως τὶ θὰ γίνει μὲ τὸν μὴ δεξιῶν φρονημάτων πληθυσμό, καὶ δὴ τὸν εὔπορο ; 2) Παρατεταμένη κατάσταση ἀνωμαλίας, μὲ σποραδικά ἐγκλήματα, προσομοιάζουσα καὶ μὲ τὰ Ἰουλιανά ἀλλά φοβάμαι σιγά σιγά καὶ μὲ τὰ μετά τὴ Βάρκιζα, ὑπερβάλλω βέβαια, άλλά δέν ξέρω...

  ReplyDelete
 18. Νομίζω - συγγνώμη γιὰ τὸ σπαστόν ὄτι ὴ φράση ἀπό τὴν προηγούμενη ἀνάρτηση - Τὸ 2014, τὸ σύνθημα στὴν Ἑλλάδα εἶναι: ποῦ εἶσαι Παπαδόπουλε; εἶναι πάρα πολύ σωστή καὶ ὅτι ἐκεί θὰ πάμε, καὶ σὲ πολύ χειρότερα, τὸ πνεῦμα τοῦ τόπου ἀπό τὸν εἰρηνικό πατριωτισμό θὰ διολισθήσει ὄχι μόνο στὸν χρυσαυγιτισμό άλλά καὶ σὲ πολύ χειρότερα, καὶ ὅτι ἄν οἱ περι τὸν Τσίπρα δὲν καταλάβουν ὄτι τὸ πρόβλημα βρίσκεται στὴν Ε.Κ.Τ. καὶ τὴ Φέντεραλ Μπανκ καὶ ὄχι στὸ Σύνταγμα, θὰ τὴν ξαναπατήσουμε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἀσυγχώρητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Παπαδόπουλος όμως δεν ήταν ναζί.Ήταν χουντικός ακροδεξιός.

   Οι χρυτσαυγίτες ΔΕΝ είναι κατά βάση χουντικοί.ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ είναι.Είναι κακό να συγχέονται άκριτα ιδεολογίες και πολιτεύματα.

   Delete
  2. :E.M. Ἐπαναλαμβάνεις τὸ δὸγμα Ψαρρά, ποὺ ταυτίζει τὴ βάση τῆς Χ.Α. μὲ τὴν ὴγεσία της, καὶ παίζεις τὸ παιχνίδι τῶν Ἄγγλων καὶ τῶν ἀστῶν τοῦ 44, ποὺ πρῶτα ἀποκύρηξαν τὰ Τάγματα Ἀσφαλείας καὶ μετά τὰ ξαμολήσανε κατά τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

   Delete
  3. Ὁ Παπαδόπουλος εἶχε ὑπηρετήσει στὰ τάγματα ἀσφαλείας στὴν Πελοπόννησο. Δὲς τὶ λέει παραπάνω ὸ κος Γιάγκος - αύτοί θεωρούσαν ὅτι πιὸ μεγάλη άπειλή εἶναι οὶ κομμουνιστές ἀπό τοὺς Γερμανούς, ὅπως καὶ ὸ Βελουχιώτης θεωροῦσε ὄτι πιὸ μεγάλη ἀπειλή ἀπὸ τοὺς Γερμανούς εἶναι οὶ Ἄγγλοι. Ἡ Χρυσή Αύγή προέρχεται κατευθείαν ἀπό τὴν ἀντικομμουνιστικη λαϊκή Δεξιά, ὴ ὀποῖα εἶναι ὴ ῥαχοκοκκαλιά τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους, ξέρει τί λέει ὸ Κιτσίκης.

   Delete
 19. «Ὁ πραγματικὸς ὅμως δωσίλογος εἶναι ὁ μαυραγορίτης, ὁ ἐπιχειρηματίας ἤ ὁ πολιτικὸς ποὺ συμμαχεῖ γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς μὲ μία ξένη δύναμη ἡ ὁποία κατέχει τὴν χώρα του... Ὁ ἰδεολόγος δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ δωσίλογος.»

  Ο ιδεολόγος δεν δύναται να θεωρηθεί δωσίλογος; Ακόμη κι αν η ιδιοτέλεια προβλέπεται από την ιδεολογία του;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φιλοσοφικῶς, ὁ,τιδήποτε ἔχει σκοπό εἶναι ἰδιοτελές καὶ λάθος.

   Delete
  2. Γιὰ παράδειγμα, ἄν εἶμαι γενναῖος ἐπειδή φοβάμαι νὰ μὲ ποῦνε δειλό εμαι δειλός. ´Αν σέβομαι τὸν πατέρα μου ἀπό καθῆκον, εἶμαι ἀσεβής. Ἄν κάνω ὀτιδήποτε γιὰ νὰ ἔχω ἀντάλλαγμα ὑλικό ἤ ψυχικό, εἶμαι καὶ ἰδιοτελής καὶ λάθος.

   Delete
 20. Ο ενοχος εξακολουθει το ιδιο βιολι, παρουσιαζοντας "αντικειμενικα" ρεπορταζ τα οποια ομως θα επρεπε να ακουει με μεγαλυτερη προσοχη.
  Εκανα τον κοπο ακομη μια φορα να ξαναδω πραγματα τα οποια ειχα ηδη δει και δεν καταλαβα τι ακριβως του φανηκε τοσο τρομερο.
  Ο Λαγος του οποιου το τηλεφωνο παρακολουθειται εβδομαδες τουλαχιστον πριν την δολοφονια Φυσσα λεει σε μελος της Χ.Α να αποκρυψει οτι γνωριζει "αυτον τον ΜΑΛΑΚΑ".
  Μονο απο την εκφραση θα εφτανε να βγαλουμε τα συμπερασματα μας για το αν ο Ρουπακιας ειχε εντολη να κανει αυτο που εκανε.
  Αλλωστε υπαρχει και η συνομιλια του Ρουπακια με τον Πατελη τον πυρηναρχη της Νικαιας που αμεσως μετα την δολοφονια, του ζηταει καποιον δικηγορο και η απαντηση ειναι "με την μαλακια που εκανες βγαλτα περα μονος σου".
  Οποιος δεν ειναι τελειως βλακας καταλαβαινει οτι δεν μπορει να παρακολουθουσαν μονο το τηλεφωνο του Λαγου. Επομενως για να βγαζουν μονο δικες του συνομιλιες ακομη και απο την συμπλοκη στο Περαμα με το ΠΑΜΕ μια βδομαδα πριν, σημαινει οτι δεν εχουν τιποτε "αξιοποιησιμο" απο τους αλλους.
  Οταν ελεγα οτι εγω θα ξαναψηφισω τον Λαγο που δεν ειναι διανοουμενος, αυτο ακριβως εννοουσα. Οτι παρολο που δεν μ αρεσει η γκρινια, μ αρεσει να τον ακουω να γκρινιαζει για το οτι καποιοι το παιζουν "κομφερανσιε". Αν τ ακουγες ολα θα ακουγες και το εγκωμιο που πλεκει στον Μιχαλολιακο. Το οτι μετεφερε καποιες συνηθειες της "οριτζιναλ" ειναι πταισμα εν μερει χρησιμο.
  Τετοιους θελω. Εσυ μπορει να προτιμας αυτους που δεν δεχονται τις ψηφους της Χ.Α, παρα μονο του Μπουκουρα και του Αλεξοπουλου που τους εκβιασαν βαζοντας τους φυλακη και "εσπασαν", ενω ηδονιζονται να τρωνε χαστουκια απο την γυναικα του Προεδρου το κομματος. Γουστα ειναι αυτα.
  Κατα τ αλλα αν σου παρακολουθουσαν το τηλεφωνο, το πιθανοτερο θα ηταν να σε ακουν να γκρινιαζεις με την μανα και τον πατερα σου, την γυναικα σου η να λες "κακιες" για τους φιλους σου, οπως ολος ο κοσμος.
  Αυτα προκυπτουν απο τις συνομιλιες του Λαγου, παρολο που το ρεπορταζ το συγχεει με ματρτυριες και "πληροφοριες"για να δημιουργησει εντυπωσεις.
  Στο Περαμα μετα το ξυλο, μιλαει για "ισοπεδωση" των κουμουνιστων μετα απο 40 χρονια τρομοκρατιας. Πριν, λεει οτι τα κουμουνια που "βαφουνε" σβηνωντας τα δικα μας, θα φανε "γερο πεσιμο" γιατι μαζευτηκαν οι χρυσαυγιτες και πανε απο κει. Δεν λεει ουτε οτι θα τους δειρουν ουτε οτι εδωσε τετοια εντολη. Πολυ περισσοτερο οτι ειχαν εντολη να τους σκοτωσουν οπως λεει το κατηγορητηριο με το οποιο κλεισανε τον κοσμο στην φυλακη.
  Με τον Μιχαλολιακο συμφωνω απολυτως, οταν λεει οτι ειμαστε η σπορα των νικημενων του 1945, εθνικιστων εθνικοσοσιαλιστων και φασιστων.
  Ο πολεμος ηταν οπως και ο καινουργιος που ετοιμαζεται, μεταξυ του εθνικισμου και των Εβραιων τραπεζιτων που προωθουν την παγκοσμιοποιηση.
  Σημερα την θεση του Χιτλερ πηρε ο Πουτιν, ενω μικροτερης εμβελειας ηγετες οπως ο Μιλοσεβιτς, ο Σανταμ, ο Κανταφι και ο Ασσαντ εχουν ηδη δεχτει επιθεση. Παρολο που οι περισσοτεροι απο αυτους ηταν χαιδεμενα παιδια των σοσιαλιστων και βεβαια τα καθεστωτα τους δεν ηταν οτι καλυτερο, μονο οι εθνικιστες τους στηριξαν και οχι γιατι μας αρεσει το καθεστως του Ιραν, αλλα γιατι ξερουμε οτι αυτοι που τους πολεμανε ειναι πιο επικινδυνοι.
  Τα οποια στραβα στο στρατοπεδο των εθνικιστων, μπορει και πρεπει να διορθωθουν, με βασικωτερο πιστευω, τον εκδημοκρατισμο αυτων των κινηματων. Αυτο ομως δεν αναιρει την βασικη αληθεια.
  Σιγουρα ειμαι ετοιμος να ακονισω ξιφολογχες στο πεζοδρομιο προκειμενου να ελευθερωσω την πατριδα μου, "αν με υποχρεωσουν" οπως λεει ο ΜΙχαλολιακος και πρεπει να ντρεπεται οποιος δεν ειναι.
  Και με υποχρεωνουν οταν μου αφαιρουν οπως σημερα τα δημοκρατικα μου δικαιωματα. Εσυ ισως μεσα στην παρανοια σου θεωρεις οτι ειμαι υποχρεωμενος να καθισω να σε βλεπω να μου απαγορευεις να εχω λογο στην χωρα μου. Εγω δεν ειμαι υποχρεωμενος να περιμενω ποτε θα αποφασισεις να μου επιτρεψεις να μιλησω.

  ReplyDelete
 21. Για τον Παπα μονο δεν θα σου πω τιποτε. Το βιντεο που αναρτησες θα μπορουσε εστω και οριακα να διακαιολογηθει, η φωτογραφια του ομως (σχετικα προσφατη) στο μνημειο του Μουσολινι, να χαιρεταει φασιστικα, δεν δικαιολογειται με τιποτε.
  Οταν καποιος εθνικιστης αποδιδει τιμες στον καταστροφεα της πατριδας του, δεν εχει καμια δικαιολογια. Ακομη και για θαυμαστες του Χιτλερ θα μπορουσε να υπαρξει καποια δικαιολογια μια και θεωρουν οτι εκ των πραγματων αναγκαστηκε να επεμβει στην Ελλαδα.
  Για τον Μουσολινι δεν υπαρχει καμια δικαιολογια.
  Δειχνει ομως και το οτι οι ιδεολογικοι πολεμοι ειναι εν πολλοις "μπαρμπουτσαλα". Οι Ιταλοι ηταν ανεκαθεν οι χειροτεροι εχθροι της Ελλαδας και το οτι στην Ελλαδα υπηρχε τοτε ενα αδελφο καθεστως δεν τους εμποδισε να τηρησουν την παραδοση που επεβαλλαν τα συμφεροντα τους.
  Δυστυχως ειτε λογω της παλιας φιλιας με τον Μιχαλολιακο ειτε λογω της ελλειψης στελεχων τον φορτωθηκαμε κι αυτον.
  Παντως εχω σκοπο οταν βγει και τον πετυχω πουθενα να του ζητησω να μου εξηγησει την σταση του. Αυτες οι συζητησεις θα ειχαν ηδη γινει αν δεν ειχε προκυψει η πολιτικη διωξη του κομματος που αφησε αυτες τις "γκρινιες" για αργοτερα.
  Νομιζω οτι αυτο που επεσημανε ο Μεταξας στο "τετραδιο σκεψεων" του λιγο πριν πεθανει, ειναι το σωστο συμπερασμα.

  «Μια φορά είναι όχι μόνον μωρός αλλά και κακόπιστος
  ο Ελληνας που πιστεύει ακόμα τώρα πλέον, με αυτά που
  βλέπουμε γύρω μας, σε ιδεολογίες του Χίτλερ και πολύ
  περισσότερο του Μουσολίνι. Είναι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά χαμηλοί,
  πολύ χαμηλοί.

  Πραγματικα παρολες τις μεγαλες κουβεντες και τα ωραια προγραμματα, αποδειχτηκε για μια ακομη φορα οτι ο εθνικισμος δεν ειναι δυνατον να διεθνοποιηθει και οτι οι ιδεολογιες ειναι φουμαρα. Τα εθνη πρεπει να συνεργαζονται οσο το δυνατον αρμονικα και η μοναδικη ιδεολογια που υπαρχει ειναι οτι ο ανθρωπος πρεπει να ζει κατα φυσιν και με σκοπο την αρετη.
  Ετσι Ενοχε θα πρεπει καποτε να κατανοησεις σωστα οσα σου λεω.
  Η Χ.Α ηρθε και θα φυγει κανοντας καλο η κακο η τιποτα. Το θεμα ειναι τι κανεις εσυ κι εγω.
  Αν δεχεσαι παραγκες στην δικαιοσυνη και συναλλαγες για την ψηφιση προεδρου της δημοκρατιας, αν δεχεσαι φιμωση οποιων διαφωνουν με το καθεστως, αν δεχεσαι να φυλακιζονται ανθρωποι για αδικηματα ανυπαρκτα, αν δεχεσαι να ειναι εξω ολοι οι κλεφτες οχι μονο ατιμωρητοι αλλα και σε θεσεις εξουσιας, τοτε οχι η Χ.Α αλλα ουτε ο Θεος δεν μπορει να σε σωσει. Το μονο που μπορει να σου κανει ειναι να σε στειλει στην κολαση, γιατι ετσι κι αλλιως θα πας μονος σου.
  Το να εχεις καποια αποψη για την Χ.Α ειναι δικαιωμα σου εφοσον δεν ψευδεσαι για να την στηριξεις και εφοσον την συζητας.
  Εσυ υποστηριζεις ομως απατεωνες, κλεφτες και φανερους υπηρετες ξενων συμφεροντων που και ψευδονται και δεν συζητανε, περιμενοντας ο σκοπος να αγιασει τα μεσα. Υπαρχουν καποιοι αρκετα ανηθικοι που πιστευουν σ αυτην την τακτικη. Ακομη ομως κι ετσι εφοσον ο σκοπος ειναι να παραμεινουν στην εξουσια οι κλεφτες και οι απατεωνες, δεν ειναι αγιος και δεν μπορει ν αγιασει τιποτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ κύριε Γιάγκο δε κάνω κάτι κακό στην πατρίδα μου , ούτε εκπαιδεύω τραμπούκους για να ρίχνουν ξύλο σε ξένους και έλληνες.

   "αν δεχεσαι να φυλακιζονται ανθρωποι για αδικηματα ανυπαρκτα"

   Είστε και θρασείς και θρασύδειλοι.Εξακολουθείτε λοιπόν να μην δέχεστε τις εγκληματικές πράξεις σας , παρά την αποχώρηση στελεχών σας που αποδεικνύουν τις εγκληματικές σας πράξεις και τον ξεκάθαρο ναζισμό σας , όπως ακριβώς στο βίντεο που ανέρτησα.

   "ουτε ο Θεος δεν μπορει να σε σωσει. Το μονο που μπορει να σου κανει ειναι να σε στειλει στην κολαση, γιατι ετσι κι αλλιως θα πας μονος σου."

   Ναι , τώρα με φοβήσετε.Εσείς θα πάτε στο πυρ το εξώτερο μαζί με τους δολοφόνους που υποστηρίζετε.Πακέτο στη κόλαση.

   "Εσυ υποστηριζεις ομως απατεωνες, κλεφτες και φανερους υπηρετες ξενων συμφεροντων που και ψευδονται και δεν συζητανε, περιμενοντας ο σκοπος να αγιασει τα μεσα. "

   Ποιους υποστηρίζω δηλαδή;

   Πάντως είναι σίγουρο και δεδομένο , ότι την παρανομία δε μπορεί να την εξαφανίσει ένας εκ φύσεως δολοφόνος λόγω ιδεολογίας ή ένα λαμόγιο.

   "Σιγουρα ειμαι ετοιμος να ακονισω ξιφολογχες στο πεζοδρομιο"

   .....για να σφάξετε αριστερούς και δεξιούς και ξένους(συμπληρώνω εγώ).


   "Και με υποχρεωνουν οταν μου αφαιρουν οπως σημερα τα δημοκρατικα μου δικαιωματα. Εσυ ισως μεσα στην παρανοια σου θεωρεις οτι ειμαι υποχρεωμενος να καθισω να σε βλεπω να μου απαγορευεις να εχω λογο στην χωρα μου. Εγω δεν ειμαι υποχρεωμενος να περιμενω ποτε θα αποφασισεις να μου επιτρεψεις να μιλησω."

   Εγώ δε σου υποχρεώνω τίποτα.Εσείς υποχρεώνετε τα πρόβατά σας να σκοτώνουν και να ρίχνουν ξύλο σε όποιον βρίσεκται εκτός στάνης και ναζιστικής γραμμής.Ιδέα δεν έχετε από χρυσή αυγή κ.Γιάγκο.Απλώς τους ακολουθήσατε τυφλά όπως και οι περισσότεροι έλληνες.Αυτό είναι το πιο πιθανόν.

   Επίσης εσείς νομίζετε ότι όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να σας αφήνουν να εκπαιδεύεστε παράνομα σε όπλα και σε μαχαίρια , ώστε να σκοτώνετε άνετα όποιον γουστάρετε.

   Είστε και αναιδείς και παράνομοι και θρασύδειλοι.Και ανθέλληνες.Και ναζιστική τρομοκρατική οργάνωση όπως ακριβώς αποδεικνύον με πάσα ακρίβεια τα βίντεο που ανέρτησα και λοιπά στοιχεία.Πλέον και οι τυφλοί βλέπουν.Δε χωράει καμία δικαιολογία σε όποιον ψηφίσει τους ναζί(κάτι που είχα πράξει κι εγώ παλαιότερα λόγω αμάθειας).

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=Q8qAG_2OHpo

   "Να μην τολμώ να κάνω ούτε βήμα λόγω μιας συμμορίας δολοφόνων" αποκαλύπτει γνωστό ανώτερο στέλεχος της χρυσής αυγής(τον γνωρίζω).

   Τα βλέπετε;Δε τα λέω εγώ αυτά.

   Delete
  3. Ἡ ὴγεσία τους μπορεῖ νὰ εἶναι ὅ,τι θές, ἀλλά κόσμος καὶ κοσμάκης πάει στὴ Χρυσή Αύγή διότι τοῦ φάγανε τὸ μισθό, τὰ πάντα, τοῦ τρῶνε τὰ σπίτια, τὰ νοσοκομεῖα,τὸ κράτος, τὴ σύνταξη, τὴν περηφάνεια, τὸν σκοτώνουνε σὰν τὸ σκυλί, καὶ κανείς δὲν κάνει τίποτα, ὸ Τσίπρας π.χ. ποὺ νομίζει ὅτι εἶναι ὸ Ζαχαριάδης δὲν κάνει τίποτα ἀπολύτως. Δηλαδή θὲς ὅλοι αὐτοί 2-3 ἐκατομμύρια νὰ πεθάνουν σιωπηλά ;

   Delete
  4. Δεν ξερω ποσες φορες πρεπει να πουμε τα ιδια.
   Αυτα που παρουσιαζεις ειναι σαχλαμαρες.
   Οι υποθεσεις εναντιον της Χ.Α που βρηκε ο Δενδιας ειναι 32 και μπορεις αν θελεις να τις βρεις για να καταλαβεις γιατι οι ανακριτες περιελαβαν μονο τις 10 περιπου. Απο την απελπισια του να βρει πολλες εχει βαλει μεσα μηνυση που εχει γινει απο χρυσαυγιτη που τον κτυπησαν αναρχικοι, καυγα του ΠΑΜΕ με την αστυνομια σε εκδηλωση της Χ.Α , δυο ανωνυμα τηλεφωνηματα σε παιδικους σταθμους, τηλεφωνημα του Μπαρμπαρουση υποτιθεται απειλητικο σε Δημαρχο, τις βιαιοπραγιες κατα παγκων στις λαικες και αλλα τετοια γελοια. Αν ειχε αλλα θα εβαζε. Αλλα δεν ειχε.
   Απο τις δεκα που κριθηκαν σοβαρες οι περισσοτερες ειναι για γελοια να προσπαθει καποιος να τις συνδεσει με την Χ.Α., ενω αλλες τις εχουν τραβηξει απο τα μαλλια για να τις κανουν εγκληματα.
   Μερικες συνδεουν και τα δυο οπως μια που μ αρεσει πολυ.

   Πέντε (5) άτομα, τα οποία επέβαιναν σε τρεις μοτ/τες, και φορούσαν μαύρες μπλούζες με τα διακριτικά της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», χτύπησαν με ένα ρόπαλο στην πλάτη τον ΕΠ) FAIZAN (Ον) ASHRAF του MUHAMAAD ASHRAF και της RUKHSANA KOUSAR γεν. 05-05-1993 στο Πακιστάν, κάτοικος Αιγάλεω οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 42, υπήκοο Πακιστάν , και εν συνεχεία αφού τον έριξαν στο έδαφος άπαντες τον χτυπούσαν με γροθιές στο πρόσωπο και στον σβέρκο του, και ένας εξ αυτών συνέχισε να τον χτυπάει με το ρόπαλο στον αριστερό του αγκώνα με αποτέλεσμα να του προκαλέσει εκδορές. Αυτεπάγγελτη προανάκριση κατόπιν καταγγελίας του ανωτέρω. Δράστες άγνωστοι.

   Πεντε ατομα τον βαραγαν με γροθιες και κλωτσιες και με ροπαλο και του εκαναν "εκδορες". Αφου ομως φοραγαν κατα την μαρτυρια του Πακιστανου μπλουζες της Χ.Α τι αλλο θελουμε για να συμπαιρανουμε οτι τους εβαλε ο Μιχαλολιακος; Καλα ελεγε παντως ο αλλος οτι πρεπει να φτιαξουμε σχολες πολεμικων τεχνων για τα μελη μας. Βαρανε σαν κοριτσακια.

   Delete
  5. Δινεις και ενα βιντεο απο την καταδικη σε 13 χρονια δυο "χρυσαυγιτων". Η αληθεια ειναι οτι δεν μπορω να βρω στοιχεια της δικης αυτης ουτε καμμιας αλλης απο καποια αντικειμενικη πηγη και κανενας δεν ασχολειται με την υπερασπιση τους.
   Απο το βιντεο παντως προκυπτει οτι οι κατηγοριες ηταν αρχικα για πλημελλημα και φορτωνοντας και την ενταξη σε εγκληματικη οργανωση εγινε κακουργημα. Μ αλλα λογια για μια ενεργεια που θα πηγαιναν μερικους μηνες φυλακη πηγαν 13 χρονια γιατι καποιος ισχυριζεται οτι πηραν εντολη απο την εγκληματικη οργανωση. Δεν καταλαβα ομως απο τι στοιχεια προεκυψε αυτο. Βρηκαν κανενα τηλεφωνημα και δεν μας το λενε; Κανενα γραμμα; Οταν αυτο το τσιρκο τελειωσει υποθετω οτι θα τελειωσει και η ταλαιπωρια τους.
   Απο το βιντεο παλι συναγεται οτι καταδικαστηκαν με μαρτυριες αναρχοαπλυτων στις οποιες δεν εχω καμια εμπιστοσυνη.
   Οι περιγραφες τους χωρις να ξερω απο νομικα, δεν μου φαινεται να συναδουν με διωξη για πλημελλημα. Ουτε και το αντικειμενικο σου βιντεο βεβαια εκανε τον κοπο να μας πληροφορησει τι ισχυριστηκαν οι κατηγορουμενοι εγκληματιες που εκαναν ενα πλημελλημα και πηγαν 13 χρονια φυλακη αυτοι και πρεπει να πανε και αλλοι δεκα μαζι τους.
   Κατα τ αλλα πολλα ειπαν οι μαρτυρες Α, Β και ΣΤ, αλλα ουτε οπλοστασιο βρεθηκε, ουτε μαυρο χρημα, ουτε υποπτες δουλειες, ουε νταβατζηλικια, ουτε μερη σφαγης αμνοεριφιων.
   Εκεινο που βρεθηκε ηταν ο Μιχελακης να τα πιανει απο τον Παλλη ο οποιος υποτιθεται οτι ειχε το οπλοστασιο της Χ.Α. , ο Μπαλτακος να λεει οτι δεν υπηρχαν στοιχεια και η διωξεις εγιναν με εντολη του Σαμαρα καθως και ο Σαμαρας ο ιδιος να δινει εντολες στον παναθηναικακια.
   Τελος σου εχω πει δεκαδες φορες, οτι θα μπορουσα να δωσω βαση σ αυτα που λες αν δεν ειχα μυαλο σαν κι εσενα.
   Με τοσα συντριπτικα στοιχεια, τι τον θελουν τον παναθηναικακια;
   Γιατι δεν βγαζουν τους χρυσαυγιτες στα καναλια να τους ξευτιλησουν με τα τοσα ακλονητα ντοκουμεντα, παρα τους βριζουν με φανερη εμπαθεια χωρις να τους επιτρεπουν αντιλογο, πραγμα που ειναι και παρανομο;
   Δεν σου φαινεται παραξενο οτι ανακαλυψαν την εγκληματικη οργανωση οταν δεν μπορεσαν να βρουν φορμουλα που επι ενα χρονο φανερα και με συζητησεις στα καναλια εψαχναν για να την βγαλουν εκτος νομου;
   Δεν σου φαινεται οτι ξαφνικα η ΝΔ υιοθετησε τις αποψεις του ΣΥΡΙΖΑ;
   Ο Τσιπρας μιλαει για εγκληματιες που σκοτωνουν κοσμο καθημερινα.
   https://www.youtube.com/watch?v=J2OeW8m7z-0#t=15
   Αυτες τις σαχλαμαρες αναπαραγεις κι εσυ.

   Delete
  6. Ό,τι και να λέτε και να λέω , επιτέλους θα υπάρξει έπειτα από 30 χρόνια βίας , τρομοκρατίας και ρατσιστικού μίσους , νομικό δέσιμο των υποθέσεων της χρυσής αυγής.Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για όλη την κοινωννία , μία μία οι εγκληματικές οργανώσεις να μειώνονται.Βέβαια σίγουρα πάντα θα υπάρχουν νέες και σε όλες τις κοινωνίες οργανώσεις από ναζιστικούς ιδεολογικούς νταβατζήδες.

   Τη χρυσή αυγή και τους ναζί τους βοήθησε και το παγκόσμιο μεταναστευτικό ρεύμα.Κυρίως αυτό.

   Delete
  7. Ποιὰ κοινωνία, βρὲ Ἔ.Μ`; Σόρρυ στάχουμε πρήξει.

   Delete
 22. Ὁ Χίτλερ μπορεῖ νὰ ἦταν ῥομαντική προμηθεϊκή προσωπικότης, οἱ ὀπαδοί του ὄμως σύμφωνα μὲ ὄλες τὶς μαρτυρίες ἐπέδειξαν μεσαιωνικό ἀντισημιτισμό, σκότωναν ἀθρόα ἀμάχους κ.τ.λ. κ.τ.λ. Οἱ πάμπτωχοι Ἑβραίοι τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Ούκρανίας δὲν εἶχαν βέβαια σχέση μὲ τὸν διεθνή ἑβραϊσμό τῆς πολιτικῆς διαθήκης τοῦ Χίτλερ, πολύ ἀπλά τὰ Ἐς Ἐς ἦταν φανατισμένα ἀπὸ τοὺς Χίμλερ καὶ Σία.

  Ἐάν τὸ πρόβλημα εἶναι οἱ τράπεζες, δύο μὰς ἐνδιαφέρουν. Ὴ Ε.Κ.Τ. τυπώνει αύτά ποὺ ἔχουμε στὶς τσέπες μας, ὄλο καὶ λιγότερα. Ὴ Φέντεραλ Μπανκ τυπώνει τὰ δολλάρια, σὺν τὰ παράγωγα, ποὺ προηγήθηκαν, καὶ ἰσοδυναμούσαν μὲ δανειακό πληθωρισμό. Ὁ πληθωρισμός τῶρα ἔγινε κανονικός, κινδυνεύει νὰ καταπιεῖ τὸ εὐρῶ, καὶ ὴ Γερμανία ἀμύνεται γιὰ νὰ μὴν παραδώσει τὴ νομισματική κυριαρχία στοὺς Ἀμερικανούς.

  Τὸ ἄν εἶναι Ἑβραῖοι ἤ Ἐσκιμώοι αὐτοί ποὺ ἔχουν τὶς τραπεζες εἶναι δευτερεῦον. Ἄν εἶναι πρωτεύον, τότε αὐτός ποὺ ἔχει κόλλημα μὲ τὸν θυρωρό καὶ ὄχι μὲ τὸ κατάστημα κινεῖται ἀπό ψυχοθρησκευτικά κίνητρα σεβαστά μεν, ἀλλά ἄσχετα μὲ τὴν οἰκονομία. Κοπή χρήματος ἴσον ἐξουσία. Να κλείσουνε τὰ δυὸ μαγαζιά, καὶ κανείς νὰ μὴν ἔχει δικαίωμα νὰ κόβει χρῆμα.

  ReplyDelete
 23. Ἰδιοτέλεια ποὺ λέει ὸ Ἰχώρ εἶναι ὴ ἐπιθυμία νὰ βλάψεις τὸν ἄλλον. Ἴδιον τέλος, ἔχεις ἕναν σκοπό δικό σου, δηλαδή ἕναν σκοπό ἀντίθετο ἀπό τῶν ἄλλων. Μὲ ἄλλα λόγια, ἰδιοτέλεια εἶναι ὴ ἀδικία.

  ReplyDelete
 24. Κωνσταντη δεν πρεπει να παραγνωριζεις οτι μεσα σε ολα τα κρατη υπαρχουν ανθρωποι ορισμενης φυλης που μαθαινουν απο μικροι οτι αποτελουν τον εκλεκτο λαο του Θεου και την εννοια του "πλησιον" την θεωρουν πολυ συγγεκριμενη ως αποδιδομενη μονο στους ομοθρησκους/ομοφυλλους.
  Ειναι κατανοητο και ευλογο οτι ολοι οι ανθρωποι δεν ειναι ιδιοι.
  Το ιδιο θα μπορουσες να πεις και για τους Μουσουλμανους που κατακλυζουν την Ευρωπη και επισης διδασκονται οτι οι πιστοι ειναι ανωτεροι απο τους απιστους τους οποιους αναλογα με την αιρεση, ειναι μεχρι και ευλογημενοι αν σφαζουν.. Δεν ειναι βεβαια ολοι τζιχαντιστες και πιθανον οι περισσοτεροι να θελουν την ησυχια τους και μια καλη ζωη. Ποσοι ομως χρειαζονται για να καταστρεψουν μια χωρα; Τι θα κανουν οι υπολοιποι οταν ερθει η ωρα να διαλεξουν;
  Τι πρεπει να κανουμε εμεις; Αν προτεινα να αρχισουμε κι εμεις να διδασκουμε τα παιδια μας οτι ειναι εκλεκτος λαος του Θεου πανω απο τους αλλους, θα θεωρουμουν και δικαιως, ρατσιστης. Τωρα που ανησυχω που ζουν στην χωρα μου ανθρωποι με τετοια εκπαιδευση, παλι ειμαι ρατσιστης. Τελικα οι αλλοι ποτε ειναι ρατσιστες;
  Αυτοι που φερνουν το θεμα σε φυλετικη βαση ειναι αυτοι που διαμαρτυρωνται για ρατσισμο οταν μιλας για αθεμιτες και επικινδυνες πρακτικες καποιων απο την ομαδα τους.
  Θα περιμενα να δω Εβραιους η Μουσουλμανους να καταφερονται εναντιον των "δικων" τους, αφου στο τελος αυτοι πληρωνουν τα σπασμενα της αγανακτησης των ντοπιων πληθυσμων. Δεν το εχω δει ποτε.
  Αυτο ειναι στην πραγματικοτητα ρατσισμος. Το να διεκδικεις το δικαιωμα της φυλης σου να εκμεταλλευεται τους αλλους. Οταν δεν διαχωριζεις την θεση σου απο τα αντικοινωνικα στοιχεια, δεν πρεπει να διαμαρτυρεσαι οταν τελικα οι αλλοι παυουν να ψαχνουν ποιος φταιει και σε αντιμετωπιζουν σαν φυλη.Την ωρα που οι Εβραικες κοινοτητες πρωτοστατουν στην απεθνικοποιηση των λαων, υποστηριζουν το μεχρι βαρβαροτητας εθνικιστικο Ισραηλ και δεν βγαζουν κουβεντα για την αναγκη μιας αλλαγης στην ρατσιστικη θρησκεια τους την ωρα που παρουσιαζονται τιμητες και θεματοφυλακες του αντιρατσισμου.
  Θα σου πω και μια ιστορια που μου εκανε εντυπωση και την ειδα απο μια αμερικανικη σειρα πραγματικων αστυνομικων υποθεσεων.
  Μια γυναικα συνελληφθει γιατι δηλητηριαζε τον αντρα της σιγα σιγα μεχρι και μεσα στο νοσοκομειο οπου και πεθανε.
  Ψάχνοντας ανακαλυψαν οτι τον ειχε προηγουμενως ασφαλισει και οτι δεν ηταν ο πρωτος. Τελικα ψάχνοντας βαθυτερα ανακαλυψαν οτι ανηκε σε φυλη Τσιγγανων και ηταν παντρεμενη με εναν απο αυτους. Ολη η φυλη ζουσε με αυτον τον τροπο.
  Οι γυναικες παντρευοντουσαν και σκοτωναν τους αντρες τους αφου τους ασφαλιζαν και περνωντας την περιουσια τους ενω οι πραγματικοι αντρες τους βοηθαγαν απο το παρασκηνιο μαζι με αλλα μελη της φυλης οταν χρειαζοταν.
  Πιασανε δυο ζευγαρια, που ειχαν εμπλοκη στην υποθεση, αλλα δεν σταθηκε δυνατον ουτε να μαθουν ποσοι αλλοι υπαρχουν στην "φυλη" ουτε καν να κρατησουν τους ενοχους που το εσκασαν κι εξαφανιστηκαν αφου ετσι κι αλλιως με αυτο τον τροπο ζουν. Με ψευτικα στοιχεια και ζωες. Ενας θεος ξερει ποσοι ανθρωποι πεθαινουν δηλητηριαμενοι απο τα μελη της φυλης πιθανον εδω και αιωνες. Ενδεικτικο ομως της μαλθακοτητας στην οποια εχουν περιελθει οι κοινωνιες ειναι το οτι η υποθεση μπηκε στα αζητητα και ξεχαστηκε.
  Δεν πρεπει να σου φαινεται παραξενο οτι κλειστες ομαδες ανθρωπων φτανουν μεχρι τετοιου σημειου εκμεταλλευσης των συνανθρωπων τους. Το μονο που χρειαζεται ειναι μια ειδικευση απο γενια σε γενια και η πεποιθηση οτι τα θυματα τους δεν ανηκουν στους εκλεκτους. Απο κει και περα ο δρομος για μια ευκολη ζωη εις βαρος των αλλων ειναι ανοιχτος.
  Ειδικα αν εχεις ειδικευτει να πειθεις τους λαους να σου παραδιδουν τις κεντρικες τους τραπεζες.

  ReplyDelete
 25. Καθεστε και συζητατε με εναν φανατικο ανθελληνα αναρχοαριστεριστη και προσπαθειτε να τον πεισετε να γινει πατριωτης και Ελληνας,και για τον κινδυνο του εμφυλιου και ολα αυτα....
  Σκεφτειτε και λιγο μηπως ο κυριως αυτος θελει ακριβως αυτο-
  να γινει εμφυλιος ουτως ωστε η διεθνιστικη μισελληνικη αριστερα μαζι με τους λαθρομεταναστες τους να σφαξουν εκατομμυρια ελληνες και να παρουν την εξουσια κανοντας μας εναν κουβανικο παραδεισο?
  Μηπως δεν θελουν την ενοτητα μεταξυ ελληνων και καλλιεργουν το ταξικο (εθνικο)μισος και χρησιμοποιουν τους λαθροεποικους τους για να μην υπαρξει ποτε ενοτητα?
  Λεει ο αναρχοαροστεριστης εχθρος του λαου μας οτι οι Χρυσαυγιτες ειναι ναζι και χιτρερικοι. Μα και ο Καρατζαφερης που δεν ηταν Ναζι και οι βασιλοχουντικοι ολους Φασιστες και Ναζι του λενε
  Πας ΜΗ διεθνιστης μισελλην αριστερος ισον Μοναρχοφασιστας!
  Οποιος εχει εθνικη συνηδειση και οχι διεθνιστικη, ναζι τον λενε και τον σκοτωνουν, ακομα και τους βλακες δεξιουληδες και τους φιλελε.....
  Εχουν σκοτωσει εκατονταδες Ελληνες απο το 74 μεχρι σημερα που εχουν την απολυτη εξουσια, μεταξυ των οποιων τον Μανο και τον Γιωργο περσυ που καθενας αξιζε για ενα εκατομμυριο δικα τους αναρχοαριστερα αποβρασματα( και η ΧΑ δεν εκανε ακομα αντιποινα!!!!!! αυτη ειναι η μεγαλυτερη ξεφτιλα του κοσμου!!!!)
  Ταχα μου νοιαζετε ο αναρχοαριστεριστης μισελλην για το οτι θη ΧΑ θα δερνει χαζοδεξιους////ενω νοιαζεται στην πραγματικοτητα για το αν αμυνεται στις επιθεσεις που δεχεται ο ελληνικος λαος απο αριστερους φονιαδες και τους λαθρο τους!
  Γιαυτο εχει λυσαξει στην τελικη. Για το οτι η ΧΑ ειναι δυναμη αντιστασης και αμυνας του ελληνισμου εναντι της παγκοσμιοποιησης , του πολιτισμικου μαρξισμου, της αριστεριστικης ιδελογικης ηγεμονιας, της Νεας Αμερικανικης Αριστερας της σχολης Φρανκφουρτης-Σικαγου,και Νεας ταξης πραγματων τους και η τελευταια γραμμη αμυνας του ελληνισμου.Γιαυτο ολο το αριστεριστικο παραλληρημα του!!!!!!!
  Ναζι -ξεναζι, Φασιστες- ξεφασιστες δεν εχει καμια απολυτως σημασια πλεον. Σημασια εχει οτι ειναι πατριωτες εθνικιστες και πολεμανε για την Ελλαδα.
  Οσο για τον αστειο παραλληλισμο οτι το 40 θα πολεμουσαν με τους Γερμανους εναντιον της Ελλαδας, η ιστορια δειχνει καριβως το αντιθετο
  Ολος ο ηρωικος ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ελληνικος λαος ειπε το ΟΧΙ οταν οι κομουνιστες εδω και σε ολο τον κοσμο κατεντολην του αρχηγου τους ΣΤΑΛΙΝ ουρλιαζανν- οι Γερμανοι ειναι φιλοι μας! μην πολεματε τους Ιταλους προελταριους εργατες τι εχουμε να χωρισουμε μεταξυ μας! Η Μακεδονια ειναι Βουλγαρικη!!!!!!!!!!!!! Οι Ελληνες ιμπεριαλστες την κατεκτησαν το 12 στερωντας απο τον φιλο και συμμαχο βουλγαρικο λαο την εξοδο του στη θαλασσα!!!!! και χιλιαδες αλλες προδοσιες που εκαναν οι αριστεροι σε ολους τους εθνικους αγωνες
  Αρα κυριε Κιτσικη δεν βλεπω εγω απο την δικη μου πλευρα πως εμεις οι Ελληνες πατριωτες( που μαλλον θα παμε στην ΧΑ, εκτος και αν φτιαχτει κατι καλυτερο εθνικιστικο, και ας μας πουν χιτλερικους τα διεθνιστικα μισελληνικα αναρχικα αποβρασματα, οι σχιζοφρενεις δολοφονοι εγκυων γυναικων της Μαρφιν, πως μπορουμε να συνεργαστουμε μαζι τους στην δημιουργια ενος εθνικομπολσεβικικου κινηματος (που θα ηταν μεγαλη ελπιδα αν το κατορθωναμε) αφου αυτοι ειναι μισελληνες και διεθνιστες μη πιστευοντας στην εννοια του Εθνους

  Υ.Γ. δεν απαντησατε στο ερωτημα μου γιατι δεν πατε εσεις στην ΧΑ να αναλαβετε εκει και να τους φτιαξετε....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όταν δείχνετε το ναζιστικό επίπεδό σας χαίρομαι ιδιαιτέρως.Έτσι μπράβο.Από αποβράσματα σαν εσένα θα σωθεί το έθνος.Καραγκιόζη ναζί.

   Στη φυλακή θα σαπίσετε ναζιστόπαιδια.Καρκίνοι της Ελλάδος.

   Μάθε και λίγο ελληνική ορθογραφία ναζισόμουτρο.

   "ο κυριως" - γράφεται με όμικρον(ο).

   "κυρίως" -γράφεται με ωμέγα(ω) και είναι επίρρημα.

   Delete
  2. "Ταχα μου νοιαζετε ο αναρχοαριστεριστης μισελλην για το οτι θη ΧΑ θα δερνει χαζοδεξιους"

   Ανθέλληνες είναι οι ναζί σαν εσένα.Νοιάζομαι , γιατί αν έρθετε εσείς οι ναζί στην εξουσία θα σφάξετε και εμένα τον δεξιό.Άρα ας σαπίσετε καλύτερα στα κελιά με τους πακιστανούς και τους αφγανούς.Είναι ωραία εκεί μέσα.Έχει καλή παρέα.

   Delete
  3. https://www.youtube.com/watch?v=Q8qAG_2OHpo

   Και χριστουγεννιάτικο δωράκι από πρώην συναγωνιστή , που ξεβρακώνει τη γνωστή ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Ελλάδος.

   Delete
 26. Mέχρι νὰ ἀπαντήσει ὸ κος Κιτσίκης, νὰ πῷ ὄτι μάλλον μπερδεύετε έμάς τοὺς δύο, τὸν Κωσταντή ἑμένα καὶ τὰ Ἔνοχα Μυστικά. Ἐγώ λέω συγκεκριμένα, ἔχοντας διαφορετιή ὀπτική ἀπό τὰ ´Ε.Μ., ὄτι κινδυνεύουμε μὲ έμφύλια σύρραξη, ἔτσι ποὺ πάμε, διότι ὁ καθένας ἰσχυρίζεται ´οτι αὐτός εἶναι ὸ αὐθεντικός ἐκπρόσωπος τοῦ ἔθνους. Ἀπόσα διαβάζω καὶ τὸ ΕΑΜ καὶ τὰ Τάγματα Ἀσφαλείας αύτό κάνανε καὶ τὰ ἀποτελέσματα τὰ ξέρουμε. Ἐγώ δὲν ἔχω θέση, γι`αὐτό εἶπα γιὰ δάσκαλο ποὺ μαθαίνει, ἕν Οἶδα ὄτι οὐδέν οἶδα εἶπε ἔνα ἀπὸ τὰ πνευματικά σύμβολα τοῦ ἔθνους.

  Γι`αὐτό καὶ έκτιμῶ πάρα πολύ τὶς ῥεαλιστικές παρεμβάσεις τοῦ κου Γιάγκου ποὺ μὲ προσειώνουν στὴν κάπως λελέδικη, λαϊκιστή, παιδεῖα μου. Πράγματι π.χ. ἐδῷ στὸ Παρίσι -ὅπου ζῶ μὲ στερήσεις, γιὰ νὰ μὴ μὲ νομίσετε τελείως ἀνφαν γκατέ - βλέπω πὼς πολλοί μουσουλμάνοι εἶναι ἀληταριά καὶ τούςμαθαίνουνε ὅτι ἔχουν δικαίωμα νὰ εἶναι, καὶ ἀπό τσιγγάνους δόξα τῷ Θεῷ ἔχω τὴ φίλη μου τὴν Ἰνδή ὅπου τάχω δεῖ ὄλα, μιλάμε γιὰ ἐπιίνδυνες καταστάσεις.

  Αύτά ὄμως μοῦ ἐπιβεβαιώνουν τὴ μεσαιωνική - δὲν τὸ λέω καθόλου ὑποτιμητικά - καταγωγή τοῦ λαϊκοῦ ἀντισημιτισμοῦ, ποὺ τὸν ἔχει έκμεταλλευτεῖ καὶ ὴ καθολική καὶ ὴ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, καὶ τὸ ναζιστικό κόμμα, καὶ τῶρα οὶ προπαγανδιστές τῆς παγκοσμιοποίησης.

  Δὲν εἶμαι οὔτε κομμουνιστής οὖτε Ἀναρχοκομμουνιστής. Τουλάχιστον συνειδητα. Ὅμως τὸ πρόβλημα δὲν λύνεται μὲ τὸν περιβόητο ἐθνικισμό, διότι ἀπλούστατα εἶναι οἰκονομικό καὶ τὸ νόμισμά μας εἶναι ἔνα διεθνές νόμισμα, τὸ εὐρώ. Νομίζω ὄτι εἶμαι πολύ πιὸ έθνικιστής ἐπισημαίνοντας αυτήν τὴν πρακτική ἀλήθεια ἀπό αὐτόν ποὺ τὴν ἀποκρύπτει. Ὄλοι παραδέχονται ὄτι τὸ πρόβλημα εἶναι νομισματικό - ἄν κάνω λάθος, τὸ συζητάμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι θα σκοτωθούμε.Ε και τι έγινε;

   Πρώτη φορά θα είναι;

   100% υπεύθυνες για αυτό θα είναι οι ναζιστικές τακτικές της χ.α. που όξυναν τις πολιτικές αντιπαλότητες , το ρατσισμό και τον φασισμό.

   Αλλά δε θα γίνει.Θα σαπίσουν στη φυλακή.Αν δε γίνει αυτό , τότε ια σκοτωθούμε , γιατί θα αντιδράσει όλη η Ελλάδα.

   Delete
 27. Άντε ρε μεγάλε Περίανδρε κλείσ΄τους μέσα.

  Περίανδρος : "Στέλνω φυλακή Παναγιώταρο και Μιχαλολιάκο"

  https://www.youtube.com/watch?v=vuiMrwG2xK4

  ReplyDelete
  Replies
  1. ε.μ. πράγματι ψιλοτρολλάρεις...δὲν ἐπιδιώκεις τὴν διαλεκτικήν σύνθεσιν τῶν ἀπόψεων...

   Delete
  2. Εάν δεν συμφωνώ με μία άποψη , γιατί να επιδιώκω τη διαλεκτική σύνθεση μαζί της;

   Delete
  3. Διότι ὄποιος ἔχει ἀπόψεις, πρῶτα ἐγώ, γιὰ μένα τὸ λέω, εἶναι ἠλίθιος.

   Delete
 28. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὴ δεκαετία τοῦ 40, γιὰ μερικοῦς, άπό τὸ 1821, γιὰ ἄλλους, ἀπὸ τὸν καιρό τοῦ Ἀδάμ, δυό γάιδαροι μαλώνανε σὲ ξένον ἀχυρῶνα. Τὸ ΕΑΜ ἔκανε ἐθνικοαπελευθερωτικό άγῶνα μὲ ῥωσικά ἐμβατήρια, τρόϊκα κ.λπ. καὶ τὰ Τάγματα Ἀσφαλείας μὲ γερμανικές στολές. Φυσικά οὶ καταστάσεις τὰ προκαλέσανε ὄλα αὐτά. Ἐδώ ῥε παιδιά δὲν ἔχουμε νομισμα, δὲν ἔχουμε λεφτά. Τί ἐθνικισμός χωρίς κράτος ; Τὸ ἐθνικιστικό κόμμα, αὐτό πάει νὰ πεῖ ἐθνικιστικό κόμμα ζητάει ἐθνική κυριαρχία. Ὁ κος Ζαρατοῦστρα ἔχει δίκιο μερικές φοές νὰ λέει ὄτι τὰ ξένα συνθήματα ἀλλάζουνε σὲ ῥωμέηκα χείλη. Ὴ λέξη ἐθνικισμός εἶναι μετάφραση τοῦ νασιοναλισμός, σημαίνει ὄτι ὴ ἀνώτατη ἀρχή σὲ μιὰ καθορισμένη γεωγραφική ἐπικράτεια εἶναι τὸ ἔθνος - τῶρα, τί εἶναι τοῦτο, τρέχα γύρευε - ὑπέρ τοῦ ὁποίου άσκεῖται ἡ ἀρχή. Τί σόι άρχή εἶναι αὐτή μὲ τὸ χρῆμα νὰ τὸ κόβει ὴ Μέρκελ ὸ Ὸμπάμα αὶ τί σόι ἐθνικισμός εἶναι αὐτός ποὺ δὲν θέλει ἐθνική κυριαρχία; Ἀπάντηση - ἐμφυλιοπολεμικός ἐθικισμος, θέλει νὰ παίζει τὸν πατριώτη σὲ βάρος τοῦ ἀδυνάμου. Τὸ πραγματικά ἐθνικιστικό κόμμα τὰ βάζει μὲ τὴ Μέρκελ καὶ τὶς ΗΠΑ, ὄχι μὲ τὸν γείτονα.

  ReplyDelete
 29. ΟΥΚ ΕΚ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΕΤΗ ΓΙΓΝΕΤΑΙ, ΑΛΛ ΕΞ ΑΡΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ.
  Δεν γίνεται από τα χρήματα η αρετή άλλα από την αρετή τα χρήματα και όλα τα άλλα αγαθά στους ανθρώπους και ίδιωτικα και δημοσια

  Κανενα θεμα δεν ειναι πρωτιστως οικονομικο. Αν λυσουμε τα αλλα αυτο θα λυθει μονο του.
  Ο Ενοχος μου φαινεται οτι "εκοψε αλυσιδα". Αντε τωρα ανθρωπος να διαβασει αυτα που γραφει και να σχηματισει την εντυπωση οτι φταιει η Χ.Α για τον διχασμο.
  Παντως οταν σπερνεις ανεμους θεριζεις θυελλες, και οταν συμπεριφερεσαι με τετοιο τροπο στους πολιτκους σου αντιπαλους να περιμενεις τα ιδια. Το κακο ειναι οτι οσο περισσοτερο το τραβανε, τοσο λιγωτεροι θα βρεθουν να σταματησουν την εκτροπη προς την αλλη μερια, αν τα πραγματα πανε κατα εκει.
  Αυτες οι αναρθρες κραυγες που απαιτουν να δικαζονται και να καταδικαζονται ανευ απολογιας οι αντιπαλοι, ειναι που τελικα κανουν δυνατη την αλληλοσφαγη.
  Ο Ενοχος αποφασισε οτι ειμαι ναζι η τελειως βλακας και αρα καλα μου κανουν και μου αφαιρουν στην ουσια τα πολιτκα μου δικαιωματα. Φυλακιζουν με τον παναθηναικακια τους βουλευτες που στελνω να με εκπροσωπησουν, φιμωνουν την φωνη μου απο τα ΜΜΕ που υποτιθεται οτι εξασφαλιζουν ισηγορια, με καταγγελουν σαν εγκληματια με αποτελεσμα να σκοτωθουν δυο παλληκαρια, οι θεσμοι που τοσα χρονια πληρωνω και σεβομαι για να διαφυλασσουν την δημοκρατια, στρεφονται εναντιον μου, ο προεδρος ολων των Ελληνων δηλωνει οτι δεν με αναγνωριζει σαν Ελληνα πολιτη.
  Αυτη ειναι η αρχη του διχασμου και καλα θα κανετε να το καταλαβετε, γιατι δεν υπαρχει περιπτωση καποτε να μην αντιδρασω.
  Το παραμυθι των εγκληματιων ειναι για χαζους. Αν πιασανε καποιους να εγκληματουν υπαρχει δικαιοσυνη και νομοι.
  Η προσπαθεια ομως να εξαφανισουν ενα κομμα που υποστηριζεται απο μισο εκατομμυριο Ελληνων και αποτελει την τριτη πολιτικη δυναμη της χωρας, παρολες τις διωξεις, δεν εχει καμια δικαιολογηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι σε πολιτική αποστολή η χρυσή αυγή αυτή τη στιγμή.Του χεριού του συστήματος είναι αλλά και το ίδιο το σύστημα που λειτουργεί κάτω από ορισμένες σταθερές.Μία σταθερά αυτή τη στιγμή είναι η χρυσή αυγή.Δρα μαζί με το σύστημα.

   "Το παραμυθι των εγκληματιων ειναι για χαζους. Αν πιασανε καποιους να εγκληματουν υπαρχει δικαιοσυνη και νομοι. "

   Εδώ , μέσα σε δύο προτάσεις αντιφάσκετε.Δεν είναι παραμύθι ότι υπάρχουν εγκληματίες στη χρυσή αυγή , για αυτό θα τηρηθούν και στην περίπτωσή της οι νόμοι που δεν τηρούνταν ρπί 30 χρόνια στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς.

   "Η προσπαθεια ομως να εξαφανισουν ενα κομμα που υποστηριζεται απο μισο εκατομμυριο Ελληνων και αποτελει την τριτη πολιτικη δυναμη της χωρας, παρολες τις διωξεις, δεν εχει καμια δικαιολογηση. "

   Συνεργάζεται με τη Ν.Δ. η χρυσή αυγή.Μη σου κάνουν εντύπωση αυτά.Παραμάγαζο της Ν.Δ. είναι η χρυσή.

   Ήξερες ότι ο Μπαλτάκος είναι ξάδερφος του Κασιδιάρη;

   Ο Μιχαλόλιας είναι αδερφός του Μιχαλολιάκου.

   Επομένως να ξέρεις ότι κάποια είναι και πολιτικά παιχνίδια και τρικ και είναι συνεννοημένα για πολιτικούς λόγους.

   Delete
 30. Οι χαρακτηρισμοι επιστρεφονται στα μουτρα σου και στα μουτρα της βρωμοοικογενειας σου παρακρατικε αναρχοαριστεριστη ασφαλιτη του Ιντιμιντια που επιασες δουλεια εδω μεσα παριστανωντας τον δεξιο λες και ειμαστε χαζοδεξιοι να σε πιστεψουμε.... και φυσικα το κυριος γραφεται με ο λες να μην το ξερουμε?αυτο ειχες μονο να απαντησεις μισελληνα αναρχικε?
  Και φυσικα ηρθες να καλλιεργησεις τον εμφυλιο αλλα μανετεψε τι
  ΝΑΙ τον δεχομαστε με χαρα αρκει να εξοντωσουμε μια για παντα ολους εσας τους ανθελληνες αναρχοαριστερους φονιαδες εγκυων γυναικων της Μαρφιν και δολοφονους εακτονταδων Ελληνων απο το 74 μεχρι σημερα
  Ολος ο ελληνικος λαος ενωμενος μαζι με τον ελληνικο στρατο, με επικεφαλις τους εθνικιστες της ΧΑ θα σας τσακισουν ανελεητα αναρχιαριστεριστικα αποβρασματα του Σορος. Κι μαντεψε και κατι ακομα. Το ΚΚΕ θα ερθει μαζι μας και με χαρα θα πελεκησει εσας της ροζ καπιταλιστικης μισελληνικης γκαμπριελικης αριστερας και υπερπροοδου......
  Και φυσικα απο αριστερα ειμαι πρωην συντροφος αν δεν το καταλαβες, γιαυτο και ειμαι καθετος εναντιον σας και θα κανω τα παντα για να σας εξοντωσω
  Πρεπει να ψοφησουν ολο οι αναρχοαριστεροι εγκληματιες ανθελληνες πλουτοκρατες στη φυλακη αλλιως θα σφαχτουμε. Τωρα ερχονται με τον αμνερικανοκομουνιστη δισεκατομυριουχο μισελληνα CIΡRA να αιματοκυλησουν τον ελληνικο λαο, και αν δεν εξοντωθουν και αυτοι και ποι λαθρομεταναστες τους δεν υπαρχει μπεριπτωση να τους αφησουμε εμεις οι Ελληνες αυτους τους αναρχοαριστεριστες οπως αυτο το αναρχικο αποβρασμα ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ζωντανους, δεν υπαρχει περιπτωση ουτε μια στο δισεκατομμυριο να αφησουμε τους μισητους εχθρους της πατριδας μας και του λαου μας τους αναρχοαριστεριστες του πολιτισμικου μαρξισμου να αναπενουν τον ιερο αερα της πατριδας μας αλλιως θα ειμαστε κατεξεφτελισμενοι αστουληδες-φιλελε--δεξιουληδες

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
  Μην μπερδευεσαι φιλε και μην πεφτεις στην παγιδα του παρακρατικου ασφαλιτη του ΙΝΤΙΜΙΝΤΙΑ που το παιζει ταχα μου δεξιος. Σε διατεταγμενη υπηρεσια βρισκεται δημουργιας συγχησης και αποπροσανατολισμου με φτηνιαρικη αριστεριστικη προπαγανδα
  Δεν αναφερθηκα σε αντισημιτισμους δεν μενδιαφερουν
  Τα ηρωικα Ταγματα Ασφαλειας ηταν πατριωτες και εθνικοφρονες και κατασυκοφαντηθηκαν μετα το 74 απο το σοβιετικο ρεπουσιο μισελληνικο καθεστως και την κυριαρχη αριστεριστικη ιστοριογραφια
  Πηραν οπλα απο τον Γερμανο κατακτητη για να χτυπησουν τον υπερτερο κατακτητη τον μεγαλυτερο εχθρο που ηταν οι Εαμοβουλγαροι αυτονομιστες γενοκτονοι του λαου μας
  Και φυσικα μετα θα εστρεφαν τα οπλα εναντιον Γερμανων Ιταλων Αλβανων Βουλγαρων Αγγλων Γαλλων Ποτυογαλων και οποιουδηποτε κατακτητη εισβολεα σαν γνησιοι εθνικοφρονες και εθνικιστες, οπως παραδεχεται και ο αριστεριστης ιστορικος Hagen Fleischer
  Απομονωνουμε και τσακιζουμε τους αναρχοαριστερους μισελληνες προπαγανδιστες και θανασιμους εχθρους του λαου μας με καθε μεσον και καθε τροπο και δεν συνδιαλλαγομαστε μαζι τους. Ειναι οι μεγαλυτεροι εχθροι της πατριδας μας και του λαους μας, Μετα οι λαθρομεταναστες τους, Μετα το σοβιετικο καθεστως του 74
  Μετα ολοι οι αλλοι.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. χαχαχαχαχαχαχ


   Έτσι ναζιστάκο μου.Βγάλε το μίσος σου.

   Εν τω μεταξύ ούτε καν αριστερός δεν είμαι.


   ΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

   Delete
  2. Ε.Μ. κατηγορήθηκες γιὰ χαφιές ! Γουστάρω, ὄ,τι ἐχω διαβάσει για τὴ δεκαετία τοῦ 40 γίνεται πραγματικότητα, μπρρρρρ...

   Delete
  3. Ε οι πραγματικοί χαφιέδες πάντα κατηγορούν τους άλλους για χαφιέδες.

   Δε τό ΄ξερες;

   χαχα

   Delete
  4. "Και φυσικα απο αριστερα ειμαι πρωην συντροφος αν δεν το καταλαβες"

   Όπα τώρα το πρόσεξα αυτό.Ρε σεις χαζός είναι αυτός.

   Εσύ είσαι αριστερός και κατηγορείς εμένα;

   χαχαχαχαχαχα

   Τι άλλο θα διαβάσουμε;

   "Πρεπει να ψοφησουν ολο οι αναρχοαριστεροι εγκληματιες ανθελληνες πλουτοκρατες στη φυλακη αλλιως θα σφαχτουμε."

   Συμφωνώ.Όλοι αυτοί μαζί με εσάς τους ναζί είστε για φυλακή.Για δέσιμο.

   Αλλά έτσι κι αλλιώς ο Σύριζα θα κυβερνήσει μάλλον.

   Delete
  5. "αν δεν εξοντωθουν και αυτοι και ποι λαθρομεταναστες τους δεν υπαρχει μπεριπτωση να τους αφησουμε εμεις οι Ελληνες αυτους τους αναρχοαριστεριστες οπως αυτο το αναρχικο αποβρασμα ΕΝΟΧΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ζωντανους"

   Εδώ υπάρχει σαφής αναφορά περί εξοντόσεώς μου.Θα με βρείτε αύριο νεκρό στις ειδήσεις.Χρυσαυγίτες θά΄ναι.

   Θα κινηθώ νομικά.

   Delete

 31. Ὠραῖα ἀπάντηση κε Γιάγκο.Ὅμως βλέπουμε καὶ ἀπό τὴν ἀνάρτηση καὶ ἀπό τὴ συζήτηση ὄτι ὸ φασισμός στὴν κεντρική Εὐρώπη ζητοῦσε, ὅπως καὶ ὁ ῥομαντισμός, μιὰ ἐπιστροφή στὸ μεσαίωνα, στὸ θρησκευτικό πνεῦμα τοῦ μεσαίωνα. Ὅμως ὁ Ὲλληνικός μεσαίωνας δὲν εἶναι ἀκριβῶς σὰν τὸν δυτικό, βασικά εΐναι τελείως διαφορετικός.Ἐάν ὸ φασισμός καὶ ὁ ναζισμός εἶναι μιὰ προσπάθεια νὰ ἀποκτήσει ἀνθρώπινο νόημα τὸ ἐθνικό κράτος, ποὺ γεννήθηκε μὲ τὴ γαλλική ἐπανάσταση καὶ τὴν καρατόμηση τοῦ ἐλέῶ Θεοῦ μονάρχη, ὴ ἑλληνική ἀπάντηση δὲν πρέπει νὰ εἶναι διαφορετική ἀπό τὴν γερμανική, τὴν ἰταλική καὶ τὴ γαλλική ; Μιὰ λύση εἶναι νὰ περιμένουμε νὰ ξεμαρμαρωθεῖ ὸ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. Νὰ τὸ παίζουμε τζάμπα μάγκες τὴ στιγμή ποὺ ὄλα έλεγχονται ἀπό ξένες δυνάμεις, φαίνεται θλιβερό.Μήπως ὅμως ὁ ἑλληνικός ἐθνικισμός εἶναι ἐκ φύσεως μὴ ὀριοθετημένος γεωγραφικά ; Εναι μιὰ ´ἄποψη. Ἀκούγεται λίγο σὰν Ὀρθόδοξο αὐτό ποὺ λέω.Κοιτάξτε ὄμως τὶ γίνεται. Ἄν ὸ ἑλληνικός έθνικισμός δὲν ἔχει γεωγραφικά ὅρια, τότε οὶ ἐξωτερικοί πόλεμοι τῶν ἄλλων σὲ μὰς εἶναι ἐμφύλιοι.Αύτό ἴσως έξηγεῖ κάποια πράγματα ἀπό τὴν ἑλληνική ἰστορία, τὴν πρόσφατη ἔως πολὺ πρόσφατη.

  ReplyDelete
 32. Καὶ κύριε Πέτρο, εἶμαι μαζί σας ὄτι τὸ ἀς ποῦμε δεξιό κομμάτι τῆς Ἑλλάδας ἔχει κατασυκοφαντηθεῖ. Κατά τὰ φαινόμενα, στὸ πρόσωπο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς χτυπιέται τὸ ἑλληνικό προλεταριάτο, άπλά καὶ ξεκάθαρα, ποὺ ἤταν ἤδη ῤημαγμένο ἀπὸ αύτό τὸ ἄθλιο κράτος τὸ νεοελληνικό καὶ τὸ ἄθλιο καπιταλιστικο σύστημα καὶ ἀκόμα περισσότερο τὴ δήθεν ἀριστερή διανόηση.

  Οὶ ἐξής λογογράφοι ἀπόσο ξέρω εἶχαν τὸ θάρρος νὰ ποῦνε δημόσια μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τροπο ὅτι τὸ χτύπημα κατά τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ τὴ δολοφονία Φύσσα εἶναι ἐμμέσως τουλάχιστον χτύπημα κατά τοῦ προλεταριάτου ἀπό τὴ συμπαιγνία ἀριστερῶν τάχα καὶ δεξιῶν καὶ κεντρώων (ὄλο μαζί μᾶς κάνει ἕνα θέατρο) ξενοκίνητων καθεστωτικῶν δυνάμεων. Τάκης Φωτόπουλος, Γιῶργος Δελαστίκ, Σταῦρος Λυγερός, Δημήτρης Κιτσίκης καὶ ἐν μέρει ὸ Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος.

  ReplyDelete
 33. Οὶ ὑποψίες μου εἶναι ὅτι τὸ Δόγμα Ψαρρά ποὺ ταυτίζει τοὺς ψηφοφόρους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ τὴν ἠγεσία Μιχαλολιάκου εἶναι τὸ συμπλήρωμα τῆς δολοφονίας Φύσσα, ὴ ὸποία, καὶ μπράβο του, πέσανε νὰ τὸν φάνε ὸ Γιῶργος Δελαστίκ εἶπε δημόσια δὲν μοιάζει καθόλου νὰ διατάχτηκε ἀπό τὸν Μιχαλολιάκο. Καὶ εἶναι λογικό -ἠλίθιος ἤταν μὲ τέτοια ἐκλογική ἄνοδο νὰ διατάξει δολοφονία, γιατί δολοφονία ἤταν προμελετημένη, ἀπό τὴν περιγραφή ποὺ ἔκανε ὸ Δελαστίκ. Μὲ τὴν ὑπόθεση αὐτή προσπαθοῦνε νὰ δέσουνε τὸν κόσμο σὲ συνενοχή, σὲ συμβόλαιο αἴματος, ὤστε νὰ ἀποδεχτεῖ βουβός τὸ οἰκονομικό μακέλλεμα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Εἶναι τελείως διεστραμμένοι.

  Ἐπιπλέον ΣΠΡΩΧΝΟΥΝΕ τὸν κόσμο νὰ πεῖ ζήτω ὸ Χίτλερ, ζήτω ὸ Παπαδόπουλος, εἶτε γιὰ νὰ τὸν μπουζουριάσουνε, εἶτε γιὰ νὰ τὸν χρησιμοποιήσουνε άργότερα, ὄπως κάνουνε στὴν Ούκρανία μὲ τοὺς νεοναζί καὶ στὴ Μέση Ἀνατολή μὲ τὸ ISIS.

  ReplyDelete
 34. Ενοχα μυστικα(ποιανου της καροτικης γκαμπριελικης αριστερας?????)
  Το ναζιστακος δεν μου λεει τιποτα. Δεν ειμαι βρωμογερμανος και δεν με αφορα. Αυτοπροσδιοριζομαι ως εθνικιστης απο αριστερα
  Και φυσικα βγαζω μισος σε σας τους αναρχοαριστερους φονιαδες του λαου μου και εχθρους της πατριδας μου και ξερετε τι σας περιμενει ετσι και πεσετε στα χερια μου.....
  Και φυσικα εισαι αναρχοαριστεριστης νιχιλιστης μηδενιστης μισελλην μαρξιστης τελοσπαντων απο την ιδια καρκινιασμενη μητρα προηλθατε ολοι σας , του παρακρατους της αριστερας του ΙΝΤΙΜΥΝΤΙΑ του Σορος σε διατεταγμενη υπηρεσια. Και φυικα επεσες στην περιπτωση με μενα αποβρασμα....Τσαμπα τα λεφτα που σου δινουν ταφεντικα σου σε ξεφτιλησα....

  Κωνσταντης
  Τα πραγματα ειναι πιο απλα. Μην χανομαστε σε ατερμονες ιδεολογικες αναζητησεις και επιμερους διαφοροποιησεις στις ανθυπολεπτομερειες
  Πρεπει στην πατριδα μας να φτιαχτει επειγοντως ενα εθνικιστικο κινημα ελληνοκεντρικο εστω και εθνικομπολσεβικικο.Αν δεν τα καταφερουμε μας μενει η ΧΑ. Δεν ειναι οτι καλυτρερο μιας και εχει γελοιες γερμανικες επιδρασεις,αλλα δεν εχουμε προς το παρον αλλο. Μεχρι να φτιαξουμε το αλλο υποστηριζουμε αυτο.Τοσο απλα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντάξει τότε.Είσαι αριστερός εθνικιστής.

   "Και φυσικα βγαζω μισος σε σας τους αναρχοαριστερους φονιαδες του λαου μου και εχθρους της πατριδας μου και ξερετε τι σας περιμενει ετσι και πεσετε στα χερια μου....."

   Ε να πας να βγάλεις το μίσος σου.Εμένα τι μου τα λες;Όταν καίνε τους κάδους , πάνε με τη ναζιστική συμμορία με τα ρόπαλα του μπέηζμπολ , να σκοτωθείτε στο ξύλο.

   Εγώ τι να κάνω;

   Μουχαχαχα

   Delete
  2. "Και φυικα επεσες στην περιπτωση με μενα αποβρασμα....Τσαμπα τα λεφτα που σου δινουν ταφεντικα σου σε ξεφτιλησα...."

   Ρε συ , μη με ξεφτιλίζεις τόσο;

   Έχεις για πρότυπό σου τον ρήτορα Κούζηλο;

   Delete
 35. Ὠ ῥε τὸ κίνημα νὰ τὸ κάνετε ἀλλά γιὰ νὰ μὴ σάς χρησιμοποιήσουνε, πρέπει νὰ πεῖτε ξεκάθαρα ποιὸς εἶναι ὁ στόχος σας σὲ σχέση μὲ τὴν οἰκονομία καὶ τὸ νόμισμα. Ἀλλιῶς δὲν γλιτώνετε τὸ νταβατζηλίκι.

  ReplyDelete
 36. βλέπω ὅτι ὅλο καί περισσότεροι ἀνελλήνιστοι ἑλληναράδες μαζεύονται νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα ἐπιστημονικοῦ φασισμοῦ τοῦ Κιτσίκη... ε μέ τέτοια πλειοδοσία πατριωτισμοῦ πῶς νά μήν πάει κατά διαβόλου η Ἑλλάδα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι , γίνανε ξαφνικά όλοι "πατριώτες".Όταν τρώγανε τα μαύρα από το Πασόκ καλά ήταν όμως.

   Delete
 37. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὄτι μέχρι πρόσφατα ὁ πατριωτισμός ἦταν ντεμοντέ. Πάντως ὸ στομφώδης λόγος ἐμφανίζεται συχνό ὄταν προσπαθεῖ κανεῖς νὰ μιλήσει ὠς μὴ ὑπήκοος.

  ReplyDelete
 38. Κύριε Γιάγκο, ειλικρινά δεν ξέρω γιατί εξακολουθείτε να χάνετε το χρόνο σας υπερασπίζοντας τη ΧΑ εναντίον του καραμανλικού E.Μ. Δεν έχετε καταλάβει ότι ακόμη κι αν είχε καθαρό μητρώο η ΧΑ, θα την ήθελε φυλακισμένη; Έγραψε σε άλλο σχόλιο ότι ο εθνικοσοσιαλισμός πρέπει να ποινικοποιηθεί παγκοσμίως. Ο τύπος είναι υπέρ της διώξεως του φρονήματος. Και φυσικά έχει το δικαίωμα να θέλει κάτι τέτοιο, ως ακολουθητής μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας, καθώς όλες οι ιδεολογίες επιβάλλονται βιαίως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν η χρυσή αυγή είχε αυτήν την ιδεολογία και δεν είχε βίαιες τακτικές δε θα είχα πρόβλημα.Όμως η βία είναι αναπόσπαστο κομμάτι επιβολής του εθνικοσοσιαλισμού.Για αυτό δε μπορεί να την αποφύγει η χρυσή αυγή.

   "Έγραψε σε άλλο σχόλιο ότι ο εθνικοσοσιαλισμός πρέπει να ποινικοποιηθεί παγκοσμίως."

   Σαφέστατα.Υπό την οπτική του τραμπουκισμού και της βίας πρέπει να ποινικοποιηθεί.

   " Ο τύπος είναι υπέρ της διώξεως του φρονήματος."

   Υπέρ της διώξεως της βίας και των τραμπουκισμών από παράνομα εκπαιδευμένους δολοφόνους σε όπλα και μαχαίρια.

   "Και φυσικά έχει το δικαίωμα να θέλει κάτι τέτοιο, ως ακολουθητής μιας συγκεκριμένης ιδεολογίας,"

   Δεν ακολουθώ απαραίτητα συγκεκριμένη ιδεολογία.Όλες οι ιδεολογίες έχουν κάτι καλό και πολλά κακά.Εγώ είμαι φιλελεύθερος δεξιός και πιστεύω στην ελευθερία του ατόμου , αρχή άγνωστη για τους ναζί δολοφόνους της χρυσής αυγής.

   "καθώς όλες οι ιδεολογίες επιβάλλονται βιαίως."

   Ποιος επιβάλλει και τί;
   Έλα πάρε κι εσύ το χριστουγεννιάτικο δώρο σου.Ναζιστική διακύρηξη ιδεών της χρυσής αυγής και φυσικά κατά της δημοκρατίας όπως ήταν πάντα η χρυσή αυγή.

   Κράτα το στο αρχείο σου.Είναι παμπάλαιο.

   http://www.scribd.com/doc/125863251/%CE%A7%CE%A1%CE%A5%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%9E%CE%97-%CE%99%CE%94%CE%95%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%A9%CE%9D#scribd

   Delete
  2. Λέει και λίγα σωστά πέρα από τις φυλετικές και ρατσιστικές μπούρδες , όπως στη σελίδα 52(11.2) που μιλάει για την στρατευμένη επιστήμη.

   Delete
  3. Μάλιστα, ο εθνικοσοσιαλισμός είναι η μόνη ιδεολογία που επιβάλλεται βιαίως... Ο φιλελευθερισμός επιβλήθηκε με λουλούδια και αγάπη. Αυτή είναι η καραμέλα των φιλελευθέρων επί των ημερών μας.

   Delete
  4. Ακριβώς , η μόνη που επιβάλλεται με προπαγάνδα και με βία , ναι , είναι ο ναζισμός.Ακόμα και ο κομμουνισμός δεν επιβάλλεται βιαίως , αλλά έρχεται φυσικά μετά τον σοσιαλοσμό.Έτσι υποστηρίζουν οι κομμουνιστές.

   Αλλά εγώ δεν έχω δει κομμουνιστές να πράττουν βίαια για να επιβάλλουν κομμουνισμό ,σε αντίθεση με τους ναζί που μόνο αυτό κάνουν.

   Delete
  5. Ας σε διορθώσει ο κ. Κιτσίκης. Εγώ δεν μπορώ, με έπιασαν τα γέλια.

   Delete
  6. Κάνει καλό το γέλιο.

   Delete
 39. Σὲ σχέση μὲ τὶς ἰδεολογίες, ὺπάρχει ἕνα ἐθνικό θέμα. Δὲν ξέρω ἄν πιάνω τὴ σκέψη τοῦ κου Ζαρατοῦστρα ὑποθέτοντας ὅτι λέει ὄτι μιὰς καὶ τὸ ἑλληνικό κράτος εἶναι ἔνα προβληματικό μόρφωμα, οἱ ἰδεολογίες τῶν Ἑλλήνων εἶναι καὶ αὐτές ἄλλ`ἀντ`ἄλλων. Ἡ φασιστική περίοδος τοῦ Ντοριό ἀνήκει, καὶ ἄν κάνω λάθος, ἄς μὲ διορθώσει ὁ κος Κιτσίκης, στὴν ἱστορία τῆς γαλλικῆς λαϊκῆς δεξιάς, ποὺ ξεκινάει ἀπό τὴν ἔνωση βοναπαρτικοῦ καὶ μοναρχικοῦ κόμματος τὸν 19ο αἰῶνα, ἐκπροσωπεῖ κυρίως τοὺς μικροαστούς τῆς ἐπαρχίας καὶ δευτερευόντως τοὺς ἀγρότες, ἀπό τὸν στρατάρχη Πεταίν περνάει ἀπό τὸν πολιτικό Πουζάντ μεταπολεμικά καὶ φτάνει στὴν Μαρίν Λεπέν.

  Ὄμως στὴ Γαλλία ἡ λαἰκή δεξιά ἔχει μέχρι καὶ σήμερα σχεδόν ἀναφορά στὸ γαλλικό κράτος, τὸ ὁποίο εἶναι ὴ ἐξέλιξη τοῦ κράτους τῶν Λουδοβίκων, τοῦ Παλαιοῦ Καθεστώτος, ποὺ ἦταν ἔνα πάρα πού ἰσχυρό σῶμα κοινωνικό, οἰκονομικό, στρατιωτικό σύμπεγμα, ἕνα τεράστιο πράγμα. Ὁ γαλλικός φασισμός τοῦ Μεσοπολέμου ἀκουμπάει στὶς ἀλλοιωμένες ἔστω, θολές ἀλλά ὑπαρκτές ἀναμνήσεις τῆς πάλαι ποτέ κραταιᾶς γαλλικῆς μοναρχίας.

  Ὁ ἑλληνικός φασισμός ποῦ διάολο πατάει ; Καὶ οὶ ἄλλες ἰδεολογίες, βεβαίως, ὄταν ἐκφράζονται στὰ ἑλληνικά.

  ReplyDelete
 40. Πολύ χαίρομαι Κωνσταντῆ πού ἀρχίζεις καί πιάνεις τήν σκέψη μου... Μόνο μήν ἀρχίσεις πάλι αὐτά περί ἀκινησίας, ὅποιος ἔχει ἄποψη εἶναι ἠλίθιος ἐκτός ἄν εἶναι ἐρωτευμένος καί τά συναφῆ χεχεχε...

  ὅσο γιά τό ποῦ πατάει ὁ ἑλληνικός φασισμός; Θά σοῦ τό πῶ ἀμέσως..Ὅλες οἱ ἑλλαδικές ἰδεολογίες εἶναι παρακλάδια τῆς ἐκ τῶν ἄνω στημένης καί ἐθνοκτόνου ἐθνικῆς ἰδεολογίας καί γι' αὐτό προβληματικές..Ἐξ αὐτῶν ὁ ἑλλαδικός φιλελευθερισμός βρίσκεται στόν ἀέρα καί πουλάει ἀέρα ὡς παπατζῆς, ὁ ἑλλαδικός σοσιαλισμός - κομμουνισμός ροχαλίζει κοιμώμενος καί ὁ ἑλλαδικός φασισμός εὑρισκόμενος πιό κοντά στόν πυρῆνα τῆς ἐθνοκτόνου ἐθνικῆς ἰδεολογίας πατάει στά ...σκατά... Δέν ἔχεις ἀκούσει γιά σκατά πατημένα; Περί αὐτοῦ πρόκειται...

  ReplyDelete
 41. ...ὴ ἐπιθετική μετοχή "πατημένα" νὰ ὑποθέσω πῶς σημαίνει ὄτι ἔχουν ξαναπατηθεῖ ; Νὰ ὑποθέσω πὼς αὐτός ποὺ τὰ πάτησε καὶ γλίστρησε ἐν τέλει βγῆκε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο ἀποφασισμένος νὰ τὰ ξαναπατήσει ;

  ReplyDelete
 42. ὄχι , δέν ἔχουν ἀπαραίτητα ξαναπατηθεῖ, οὔτε καί ἡ γλίστρα ἐξυπακούεται...τό σίγουρο εἶναι ὅτι τά σκατά εἶναι τό ἐφαλτήριό του...

  ReplyDelete
 43. Εὶς τοιαύτην περίπτωσιν ποῖα μέθοδος ἐνδείκνυται ἐάν ὅ μὴ γένοιτο εὐρεθοῦμε πρὸ τοιαύτης ἰκανότητος κοπρανο-ἄλτην ;

  α. Ἀδιαφορία.
  β. Ἐκτέλεσις ἄμεσος ἄνευ δίκης.
  γ. Ἐγκλεισμός εἰς ἀρμόδιον κατάστημα.
  δ. Ἐπιστημονική ἀνάλυσις.

  ReplyDelete
 44. Μάϊστα....... γιὰ νὰ μὴν παίρνω ἀπάντηση, ὑποθέτω ὄτι εἶναι τὸ 1.Ὁ ἐπιδημιολόγος δρ. Ζαρατοῦστρα λέγει ὄτι ὴ ἐπιδημία ὁνομάζεται ἐθνική ἰδεολογία, ὴ δὲ ἑλλαδική μορφή αὐτῆς εἶναι ἐκ τῶν ἄνω στημένη καὶ ἐθνοκτόνος.Προσθέτει δὲ ὄτι ὄσο πλησιέστερα εὐρίσκεται ὸ ἀσθενής εἴς τὸν πυρήνα τῆς άσθενεῖας, τὸσον περισσότερο ἀποκτᾷ κοπρώδεις ἔξεις...ἐλπίζω νὰ μεταφέρω ὀρθῶς τὴ διάγνωση τοῦ συναδέλφου.

  Ὠστόσο ἐγώ ὄντας εἶτε ἀδαής εἶτε καὶ άσυνείδητος ἀσθενής, μὴ θέλων νὰ ἀντιληφθεῖ τὴν ἀσθένειάν του, ἐπιλέγω τὸ 4 καὶ ἐρωτῶ.Πέρα ἀπό ἰδεολογία, ἤ καὶ ἀκριβῶς γιὰ αὐτό τὸ λόγο, ἡ έθνική ἰδεολογία ἔχει καὶ μίαν ὐλική μορφή. Ἡ ὐλική μορφή τῆς ἰδεολογίας λέγεται οἰκονομία.

  Ἡ πρώτη ἐρώτηση λοιπόν ποὺ πρέπει νὰ κάνει κανείς στὸν ἀσθενή θὰ πρέπει νὰ εἶναι οὶ οἰκονομικές του ἀπόψεις. Ἐφόσον ὄμως ὅλοι ἐν τέλει ἔχουν τὴν ἴδια ἀσθένεια, δὲν μπορῶ παρά νὰ ὐποθέσω ότι ὅλοι ἔχουν τὴν ἴδια πάνω-κάτω άποψη γιὰ τὴν οἰκονομία, καὶ προσθέτω, λαϊκιστί, γι`αύτό καὶ ὄλοι τὰ μασάνε.Δηλαδή δὲν παίρνουν οἰκονομική θέση. Έγώ λοιπόν ὄντας ἄρρωστος λέγω.

  Δὲν παίρνουν οἰκονομική θέση διότι ἄν παίρνανε θὰ ἤταν κατά τῆς οἰκονομίας. Ἠ ἑλληνική σκέψη ἤ ἠ σκέψη νέτα-σκέτα εἶναι μη-οἰκονομική. Ἀλλά ἐπειδή δὲν θέλουν ἤ δὲν μποροῦν νὰ τὸ παραδεχτοῦν, άναγκάζονται νὰ καταφύγουν στὴν ἐθνική ἰδεολογία, γιὰ νὰ τὰ μπαλώσουνε. Προσωρινά. Αύτό εἶναι τὸ ντελίριο τῆς δικῆς μου ἀσθενείας.

  ReplyDelete
 45. Ετσι ειναι. Οποιος θελει να μαθει κατι για τον Ελληνισμο δεν καθεται να διαβαζει Πλατωνα και Θουκιδιδη γιατι γινεται "ανελληνιστος Ελληναρας".
  Παει και μορφωνεται απο τους μπολσεβικους καθηγηταδες και γινεται "ελληνισμενος ανθελληνας".
  Παντως απο οτι εχω καταλαβει δεν ειναι δυσκολο να μαθεις τι σημαινει Ελληνισμος γι αυτους. Απλως οταν σε οτιδηποτε βαζεις μπροστα την λεξη "Ελλαδικος" η "Ελληνικος" βαζεις στο τελος και το ΜΠΛΙΑΧ. Ευκολο δεν ειναι;

  ReplyDelete
 46. Νομίζω ὅτι ἔχουμε ὄλοι μιὰ κάποια σύγχυση. Ἐγώ εἶπα, ὑπέθεσα γιὰ τὴν άκρίβεια, ὅτι τὰ διλήμματα Ἕλλην, Ἀνθέλλην καὶ ἑλλαδικός,ἑλληναράς - πεπαιδευμένος Ἕλλην ὑποκρύπτουν κάτι τὸ ὀποῖο δὲν κατονομάζεται διότι τρομάζει.

  ReplyDelete
 47. Νομιζω οτι στο οικονομικο επιπεδο πρεπει να ξεκιναμε απο τον Αριστοτελη.

  ΩΣΤΕ ΔΟΚΕΙ ΤΙΣΙ ΤΟΥΤ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝ, ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΛΟΥΣΙΝ Η ΣΩΖΕΙΝ ΟΙΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΝ Η ΑΥΞΕΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΟΥΣΙΑ ΕΙΣ ΑΠΕΙΡΟΝ. ΑΙΤΙΟΝ ΔΕ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟ ΖΕΙΝ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΤΟ ΕΥ ΖΕΙΝ.
  Ωστε νομιζουν μερικοι ότι αυτό είναι το έργο της οικονομικης επιστημης και προσπαθούν η να σωζουν η να αυξανουν την νομισματικη περιουσία επ απειρον. Αιτία γι αυτήν την συμπεριφορα είναι το ενδιαφέρον για το ζειν και όχι για το ευ ζειν.

  Σημερα βασιζουμε την οικονομια μας στο χρεος και τον τοκο. Δινουμε ομολογα (χρεος) και τυπωνονται νομισματα. Το χρημα λοιπον δημιουργηται απο το χρεος. Ακριβως αυτο που ο φιλοσοφος οριζει ως παρα φυση πλουτισμο.

  ΕΥΛΟΓΟΤΑΤΑ ΜΙΣΕΙΤΑΙ Η ΟΒΟΛΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΟ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΣΙΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΦ ΟΠΕΡ ΕΠΟΡΙΣΘΕΙ. ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΑΡ ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΑΡΙΝ, Ο ΔΕ ΤΟΚΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΙΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΣΤΙΝ.
  Δικαιολογημενα μισειται η οβολοστατικη (τοκογλυφια) γιατί έχει αυτοσκοπο την κτηση του νομισματος και όχι για την αιτία που φτιάχτηκε. Φτιαχτηκε δε ως μεσο ανταλλαγης, ο δε τοκος αυτό το κάνει περισσότερο ώστε να είναι παρά φύση αυτός ο τρόπος πλουτισμου.

  Και για το δημοσιοο χρεος ομως υπαρχει παλια συνταγη

  ΑΠΟΡΟΥΣΙ ΓΑΡ ΤΙΝΕΣ ΠΟΘ Η ΠΟΛΙΣ ΕΠΡΑΞΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΥΧ Η ΠΟΛΙΣ, ΟΙΟΝ ΟΤΑΝ ΕΞ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ Η ΤΥΡΑΝΝΙΔΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΤΟΤΕ ΓΑΡ ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΙΟΙ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙΝ, ΩΣ ΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ ΛΑΒΟΝΤΟΣ, ΟΥΤ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ, ΩΣ ΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΩ ΚΡΑΤΕΙΝ ΟΥΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΥ ΔΙΑ ΤΩ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝ).
  Διότι αναρωτιουνται κάποιοι ποτέ η πόλη έκανε κάτι και ποτέ όχι, όπως όταν από ολιγαρχία η τυραννιδα γίνεται δημοκρατία. Τότε ούτε τα συμβόλαια θέλουν κάποιοι να εκπληρωσουν, με την δικαιολογία ότι δεν τα πηρε η πόλη άλλα οι άρχοντες, ούτε πολλά άλλα τέτοια, λέγοντας ότι μερικά πολιτεύματα βρίσκονται στην εξουσία, άλλα όχι για το κοινό συμφέρον.

  Αυτος ειναι ο ορισμος του επαχθους χρεους.
  Δεν εχω καταλαβει Κωνσταντη τις θεσεις σου τις οποιες απο την επιμονη σου φαινεται οτι θεωρεις σημαντικες και να σου πω την αληθεια φοβαμαι να ρωτησω, μην μου αρχισεις παλι τα περι θρησκειας και ερωτος και στεναχωριεμαι που δεν καταλαβαινω.
  Παντως αν μπορεις να μου τα πεις πεζα να τα καταλαβω θα ηθελα πολυ να τ ακουσω γιατι μου φαινεται απο το λιγο που ειχα παλιοτερα καταλαβει οτι εχει ενδιαφερον.

  ReplyDelete
 48. Ναὶ.

  Συμφωνῶ μὲ τὸν Ζαρατοῦστρα ἀπό προσωπική μου αἴσθηση, ὄχι ἀπὸ τεκμηριωμένη ἀνάλυση, και λέω ὄτι εἶμαστε ὄλοι ξεβράκωτοι.

  Καὶ ἤμασταν πάντα, δὲν ὐπάρχει στὴν Ἐλλάδα οὖτε ἐθνικό οὖτε βέβαια οἰκονομικό κέντρο. Ἡ μονάδα ἀναφορᾶς εἶναι τὸ σόι τοῦ καθενός.Έν τῇͺἀπουσίᾷ ἐθνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ κέντρου ὁ κοσμάκης ἀπό αἰώνες τὰ μπαλώνει μὲ τὶς πελατειακές σχέσεις. Οὶ συζητήσεις οὶ πλέον ἰδιωτικές καὶ οἱ πλέον διανοουμενίστικες ὺποκρύπτουν μιὰν οἰκονομική συναλλαγή ποὺ μόνον τὸ έξασκημένο αὐτί καταλαβαίνει.

  Γιὰ παράδειγμα ὸ ´Ε.Μ. (τὸ ἔχουμε πρήξει τὸ παλληκάρι) ἔχει ἐκπαιδευτεῖ μάλλον ἀπό τὸ οἰκογενειακό του περιβάλλον νὰ προβάλλει τὰ συμφέροντα τοῦ σογιοῦ του τὸ ὀποίο ἀνήκει στὴν τάδε ἤ στὴ δεῖνα πολιτική παράταξη. Δὲν φταίει αὐτός ὄμως - εἴμαστε ὄλοι ἔτσι. Δὲν ὑπάρχει κοινό συμφέρον καὶ διάφορα τέτοια.

  ReplyDelete
 49. Πως έβγαλες αυτό το συμπέρασμα;

  Δηλαδή εγώ εδώ μέσα προβάλλω τα συμέφροντα του σογιού μου;

  Πως προκύπτει αυτό;

  Ίσα ίσα το κοινό συμφέρον κοιτάω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κοινό μεταξύ ποίου καὶ ποίου ;

   Delete
  2. Του ανθρώπου και του ανθρώπου.

   Delete
  3. Τότε ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνας.

   Delete
  4. Σαν είδος ένας είναι.Οι υποστάσεις είναι πολλές.

   Delete
  5. Αλλά δε μου λες πως έβγαλες το συμπέρασμα ότι προβάλλω τα συμφέροντα του σογιού μου.

   Delete
  6. Καὶ ποίων ὑποστάσεων κοιτάς τὸ συμφέρον ; Σόρρυ στὰ λέω αλλά καὶ ἐγώ δὲν ξέρω ἔτυχε νὰ σὲ πάρω σὰν παράδειγμα γιατί εἶσαι καλό παιδί.

   Delete
  7. ....Διότι παίρνεις μιὰ συνεκτική θέση κατά τῆς Χ.Α. ἐκκινώντας ἀπό μιὰ στάση πολιτική καὶ στὴν Ἑλλάδα ὄλες ἀνεξεραίτως οἱ πολιτικές στάσεις εἶναι προεκτάσεις τῆς οἰογενειακῆς στρατηγικῆς ἐπιβίωσης.

   Delete
  8. Η οικογένειά μου ψήγιζε Πασόκ.Εγώ ήμουν δεξιός.

   Η συνέχιση των πολιτικών πεποιθήσεων από γονείς σε παιδιά έχει να κάνει περισσότερο με ανίδεους από πολιτικές ιδεολογίες.

   Αν το παιδί δε ψάχνει , θα ακολουθήσει ό,τι και οι γονείς.

   Delete
  9. Μὰ πῶς μπορεῖς ὄχι μόνο ἐσύ ἀλλά ὸ ὁποιοσδήποτε Ἕλληνας νὰ ἔχει "πολιτικές πεποιθήσεις"; Γιὰ τὶ πράγμα μιλάμε ;

   Γιὰ τὴν Ἀτλαντίδα ;

   Delete
  10. "Καὶ ποίων ὑποστάσεων κοιτάς τὸ συμφέρον ;"

   Η εξάλειψη της ρατσιστικής βίας είναι κοινό συμφέρον.Τι να σε κάνω αν δε το καταλαβαίνεις;Και σε γκέυ την πέφτουν και σε ξένους και σε έλληνες.

   Κι εμένα δε μου αρέσουν οι γκέυ , αλλά δε θα τους πλακώσω στο ξύλο.

   Δε ξέρω αν συνεννοούμαστε και καταλαβαίνεις τι λέω.

   Delete
  11. Ὄχι δὲν καταλαβαίνω ἀλλά μπορεῖ καὶ νὰ συνεννοηθοῦμε. Λές Η εξάλειψη της ρατσιστικής βίας είναι κοινό συμφέρον ΠΟΙΑΝΟΥ συμφέρον ;

   Delete
  12. Της κοινωνίας στην Ελλάδα.Όλων των ανθρώπων όλων των τάξεων.

   Δεν φταίει ο τάδε πακιστανός για το χάλι της Ελλάδας.Δε φταίει αυτός που ήρθε εδώ.Φταίνει παγκόσμιες περιβαλλοντικές συνθήκες και οι πόλεμοι.

   Στην Αφρική δεν έχουν νερό να πιον.Καταλαβαίνεις;Οι άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν.

   Delete
  13. Μὰ ἀγόρι μου καλό λές τὸ συμφέρον τῆς κοινωνίας στην Ελλάδα....Ποιας κοινωνίας ; Μέσα στὴν κοινωνία αὐτή θεωρητικῶς εἶναι καὶ οἱ ῥατσιστές καί οὶ μετανάστες ἐν μέρει τουλάχιστον καὶ οἱ χρυσαυγίτες. Ποιους βάζεις μέσα στὴν κοινωνία σου καὶ ποιοὺς άφήνεις ἀπέξω ;

   Delete
  14. Όλοι αυτοί που λες είναι μέσα στη κοινωνία.

   Τι δε καταλαβαίνεις ακριβώς;

   Delete
  15. Μὰ ἄν τμῆμα τῆς κοινωνίας εἶναι ῥατσιστές εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τους νὰ ποινικοποιηθεῖ ὁ ῥατσισμός τους ;

   Delete
  16. Ναι.Γιατί αυτό το τμήμα είναι μειοψηφία.Αλλά και αν δεν ήταν μειοψηφία , και ήταν πλειοψηφία , και πάλι το κράτος θα όφειλε να εξαλείψει τη ρατσιστική βία.

   Ακόμα και των ρατσιστών είναι προς το προσωπικό συμφέρον τους να μην πράττουν ρατσιστικά εγκλήματα για να μην πάνε φυλακή.

   Delete
  17. Εἶδες ποὺ στάλεγα ; Δὲν σὲ νοιάζουν ὄλοι οἰ ἄνθρωποι, ἀλλά θέλεις νὰ τάχεις καλά μὲ τὴν ἐξουσία.... Αύτό δὲν εἶναι στρατηγική ἐπιβίωσης τοῦ σογιοῦ ;

   Delete
  18. Όλοι οι άνθρωποι με νοιάζουν.Μάλλον δε γνωρίζεις τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

   Εσύ , ως Κωνσταντής , δε έχεις δικαίωμα να με σφάξεις εμένα , επειδή είμαι Αιγύπτιος κι εσύ είσαι Έλληνας.

   Δεν είμαι σίγουρος αν συνεννοούμαστε...

   Delete
  19. Ἐγώ δὲν θέλω νὰ σφάξω κανένα. Ἀλλά ὄταν λὲς ὄτι τὸ κράτος πρέπει νὰ τιμωρήσει τοὺς ῥατσιστές κι ἄς εἶναι οἱ ῥατσιστές πλειοψηφία, τὸ κράτος σου ἐσένα ποιὸ εἶναι ; Ποιὸς ἀποφασίζει ; Ποιὸς έκτελεῖ ; Ποιὸς βγάζει τοὺς νόμους ; Ποιὰ εἶναι ἡ ἀνώτατη ἀρχή ;

   Delete
  20. Οι εξουσίες αποφασίζουν.

   Νομοθετική , δικαστική και εκτελεστική εξουσία.Αυτές έιναι οι ανώτατες αρχές.

   Delete
  21. Καὶ ποιὸς τὶς ὁρίζει; Ὸ Θεός ;

   Delete
  22. Ο λαός τις ορίζει μέσω των εκλογών.Ο Πρωθυπουργός που θα βγει από τις εκλογές ρυθμίζει τις εξουσίες.

   Delete
  23. Ζήτω ποὺ καήκαμε...ἔτσι καὶ ὁ Σαμαράς ἤθελε νὰ βάλει χέρι στὴ δικαστική ἐξουσία ἡ ὁποία βέβαια δὲν σοκαρίστηκε ἀπό τὸν ἐφαψία....

   Delete
  24. Αν δε σας αρέσουν οι αρχές κι εξουσίες , να πάτε να μείνετε στα βουνά και τις σπηλιές.Κανείες δεν αναγκάζει κανέναν.Είστε ελεύθεροι , μέχρι το σημείο που δεν παραβιάζετε την ελευθερία του άλλου.

   Delete
  25. Καλά μὴν τσαντίζεσαι. Πλάκα ἔκανα γιὰ νὰ σοῦ δείξω ὄτι παραβιασες τὴ βασικη ἀρχή τῆς διάκρισης τῶν ἐξουσιῶν.

   Delete
  26. Δεν τσαντίζομαι.Τι παραβίασα πάλι;

   Delete
  27. Εἶπες ὄτι ὁ πρωθυπουργός που θα βγει από τις εκλογές

   ρυθμίζει τις εξουσίες. Αύτό σημαίνει 1) ἀρχαιοελληνική τυραννία 2) ῥωμαἰκή δικτατορία Οὖτε κὰν 3) οὖτε στὸ Βυζάντιο δὲν ὑπῆρχε τέτοιο πράγμα νομίζω εἶχαν τόνους καὶ τόνους λατινική καὶ ἑλληνική νομοθεσία 4) ...... μένω ἄναυδος βασικά ΕΝΑ ἄτομο νὰ ῥυθμίζει τὶς ἐξουσίες δὲν ὑπάρχει οὖτε ἐπί Χαμουραμπί. Μιλάμε γιὰ Θεοκρατορία εἶναι ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ αὐτό ποὺ εἶπες ξαναπέστο σὲ παρακαλῶ !

   Delete
  28. Η Βουλή και τα δικαστήρια είναι το βασικά όργανα των εξουσιών.

   Οι εκάστοτε κυβερνήσεις (άρα και ο Πρωθυπουργός) φέρουν την ευθύνη για την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία..Από μένα το ακούτε κι αυτό;

   Ίσως να ήταν άστοχη η χρήση του ρήματος "ρυθμίζει" αλλά στην ουσία έτσι είναι.

   Delete
 50. Αύτός εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὰ πολιτικά κόμματα στὴν Ἑλλάδα - ΟΛΑ - δὲν ἔχουν οἰονομικό πρόγραμμα. Δὲν ΜΠΟΡΟΥΝ νὰ ἔχουν.

  ReplyDelete
 51. Ἐπειδὴ γίνεται λόγος στὰ παραπάνω σχόλια γιὰ τοὺς Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου, προσωπικὰ μεγάλη ἐντύπωση μοῦ προκαλεῖ, περιδιαβάζοντας μέσα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ μπλόγκ, τὸ ἀπίθανο χαμερπὲς λεξιλόγιο ποὺ χρησιμοποιεῖται. Καὶ σὲ τοῦτο τὸ μπλὸγκ εἶχαν παρεισφρήσει ἀρχικά διάφοροι τέτοιοι τύποι ποὺ εὐτυχῶς κατορθώσαμε νὰ ἀποπέμψωμε καὶ τώρα τὸ ἐπίπεδο τοῦ παρόντος μπλὸγκ ἔχει σαφῶς βελτιωθῆ.

  Γιὰ νὰ καταλάβετε ὅμως τί ἐννοῶ, παραθέτω ἐδῶ, ἀπὸ ἄλλο μπλόγκ, τὸ ἐξῆς σχόλιο: "Τὸ μόνο ποὺ περνᾷ ἀπὸ χέρι σου εἶναι τὸ καυλί σου τὸ ὁποῖο βασανίζεις ἀσύστολα ὥστε νὰ σοῦ κατέβουν ἐγκωμιαστικὰ γιὰ τὸν Γιωργιάκη λόγια. Ὅσο γιὰ τὸν χοντρό, πουλάει μαγκιὰ ὅσο νομίζει ὅτι τὸν παίρνει, ἀλλιῶς μετὰ κοκοκὸ καὶ σάλια".

  Εἶναι δυνατὸν νὰ γίνεται λόγος γιὰ ἑλληνικὸ πολιτισμὸ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ, ὅταν αὐτὸ κατοικεῖται ἀπὸ τέτοια ἄτομα; Καὶ μιλᾶμε γιὰ πλειοψηφία.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι δε καταλάβατε.

   Δεν είναι απλώς η πλειοψηφία κ.Κιτσίκη αυτό.Είναι ο κανόνας.Είναι το σίγουρο.

   Όποιος μιλήσει λογικά κι ωραία , κρίνετε ύποπτος.

   Delete
  2. Συγγνώμη τὰ μεταφέρω ἐδῷ.
   Διάβασε τί ἔγραψες μόλις. Ὺποθέτω τὸ λὲς ἀπό ἄγνοια ε ;

   Η Βουλή και τα δικαστήρια είναι το βασικά όργανα των εξουσιών.

   Οι εκάστοτε κυβερνήσεις (άρα και ο Πρωθυπουργός) φέρουν την ευθύνη για την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία..Από μένα το ακούτε κι αυτό;

   Ίσως να ήταν άστοχη η χρήση του ρήματος "ρυθμίζει" αλλά στην ουσία έτσι είναι.

   Delete
  3. Ἔχεις συνειδητοποιήσει ΤΙ ΕΓΡΑΨΕΣ ; Εΐναι ὴ ὺπόθεση ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ.

   Delete
  4. Μάλλον εσύ έχεις άγνοια αγαπητέ μου και δε γνωρίζεις ούτε τα βασικά.

   Όπως άλλωστε και πάρα πολλοί.

   Delete
  5. Παιδάκι μου καλό μπροστά σὲ αὐτό ποὺ ἔγραψες ἐλπίζω ἐν ἀγνοία σου ὄχι ἡ Χρυσή Αὐγή ἀλλά ὁ Στάλιν ὁ Χίτλερ ὸ Πὸλ Πὸτ καὶ νὰ μὴν τοὺς κακολογήσω ὁ Εώσφόρος σοῦ βγάζουνε τὸ καπέλο.

   Delete
  6. Δυστυχώς αυτή είναι η τραγική κατάντια των νεοελλήνων.Δε γνωρίζουν καν πως λειτουργεί το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευμα , για αυτό το λόγο δεν έχουν και επίγνωση του τι ακριβώς ψηφίζουν την κάθε φορά.Είναι και απολιτίκ και απολίτιστοι οι ενοέλληνες.

   Delete
  7. Ξεκινήστε λοιπόν από τα βασικά και τις διαφορές των πολιτευμάτων.

   Delete
  8. Λοιπὸν γιὰ νὰ συνεννοηθοῦμε. Στὸ ἀντιπροσωπευτικό δημοκρατικό πολίτευμα ὴ δικαστική ἐξουσία εἶναι ἀνεξάρτητη. Ὄχι ὸ πρωθυπουργός ἀλλά κανείς ἀπολύτως δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ παρεμβαίνει στὸ ἔργο της. Τὸ ἔχεις ὑπόψη σου ;

   Delete
  9. Πές μου ΕΜ μὲ ἐνδιαφέρει πάρα πολύ τὸ θέμα.

   Delete
  10. Πές ΕΜ θέλω νὰ ξέρω ἄν τὰ λὲς ἀπό ἄγνοια ἤ ἄν στάχουνε μάθει ἔτσι - ὅτι ὸ Πρωθυπουργος ῥυθμίζει τὴν δικαστική ἐξουσία.

   Delete
  11. Συμφωνώ με αυτά που λέτε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη.

   "Οι εκάστοτε κυβερνήσεις (άρα και ο Πρωθυπουργός) φέρουν την ευθύνη για την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία."

   Εγώ όμως έγραψα αυτό.Η Βουλή είναι υπεύθυνη για τη νομοθετική και η κυβέρνηση για την εκτελεστική εξουσία.Τα διακστήρια για την δικαστική.

   Delete
 52. Συγγνώμη δὲν ἀντέχω ἴσως κομίζω κουκουβάγια.Λέει ὸ Ε.Μ. -συγγνώμη ΕΜ-

  Η Βουλή και τα δικαστήρια είναι το βασικά όργανα των εξουσιών.Οι εκάστοτε κυβερνήσεις (άρα και ο Πρωθυπουργός) φέρουν την ευθύνη για την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία.

  Τὰ λέει ἀπό ΑΓΝΟΙΑ ἤ ἔτσι πιστεύουνε μιλιούνια ἐκεί κάτω ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει καμία άγνοια , έτσι είναι.Η Βουλή νομοθετεί και ο κυβερνητικό σχήμα μαζί με τον Πρωθυπουργό οφείλει να συντονίζει έτσι ώστε να τηρούνται όσα νομοθετούνται.Η αστυνομία είναι κατώτερο όργανο της εκτελεστική εξουσίας.

   Αυτό κάνει η αστυνομία που τόσο τη βρίζετε.

   Delete
 53. Μισό λεφτό. Ἐγώ γιὰ χάρη τῆς σκέψης καὶ μόνον θὰ θεωρήσω ὅτι αὐτό ποὺ εἶπες πρωτύτερα κάπως σοῦρθε καὶ τόπες. Καὶ θὰ ἐξηγήσω ἀμέσως τὶ ἐννοῶ.

  Ἡ ἀνάρτηση μιλάει γιὰ κάποιον Ντοριό Γάλλο κομμουνιστή ὁ ὁποίος μεταπήδησε στὸν φασισμό ὄπως πολλοί διανοούμενοι τοῦ καιροῦ του καὶ συνεργάστηκε μὲ τὸ γερμανικό ναζιστικό καθεστώς προτοῦ σκοτωθεῖ ὑπό ἀδιευκρίνιστες κάπως συνθήκες λίγο πρὶν τὴ λήξη τοῦ πολέμου. Ἑμάς τὶ μὰς νοιάζει ; Μὰς νοιάζει καὶ θὰ ἐξηγήσω γιατί.

  ReplyDelete
 54. Πλακα εχει το τελευταιο κατεβατο περι διακρισης των εξουσιων.
  Προφανως ο ενοχος το ξερει οτι η δικαιοσυνη ειναι ανεξαρτητη και ακομη και μια παρεξηγησιμη δηλωση του πρωθυπουργου μπορει να τον φερει κατηγορουμενο.
  Απλως βλεπει τι γινεται και το εχει ξεχασει.
  Του φαινεται δηλαδη φυσιολογικο να λεει ο Προεδρος της δημοκρατιας και ο πρωθυπουργος και οι υπουργοι εγκληματιες ανθρωπους που δεν εχουν ακομη δικαστει.
  Και στην Ουγκαντα ομως αυτο ειναι επιληψιμο γιατι επηρεαζει την δικαιοσυνη κξαι καταπαταει τα δικαιωματα του κατηγορουμενου για μια αντικειμενικη κριση.
  Στην Ελλαδα βεβαια αυτα ειναι ψιλα γραμματα.
  Ενα αλλο εντυπωσιακο ειναι οτι πρεπει ακομη και αν ειναι πλειοψηφια οι ρατσιστες το κρατος να κτυπαει την ρατσιστικη βια.
  Μα αν οι ρατσιστες ειναι πλειοψηφια υποτιθεται οτι θα ειναι στην κυβερνηση.
  Τελικα αυτο που ισως εννοει ειναι οτι εκτος απο την αρχη της ανεξαρτησιας της δικαιοσυνης πρεπει να καταργησουμε και την αρχη της πλειοψηφιας.
  Αν οι ρατσιστες γινουν το 80% οφειλουν να πανε στο 20% να τους τιμωρησει.
  Σε καμια ομως περιπτωση δεν πρεπει να αποφασισουν να απελασουν τους λαθρομεταναστες.
  Η θεση οτι αυτοι ερχονται νομοτελειακα λογω της φτωχειας και των πολεμων ειναι τουλαχιστον ηλιθια. Πολεμοι και φτωχια ειναι η μονιμη κατασταση της ανθρωποτητας. Αυτο που δεν ειχε ξαναγινει ειναι να βρεθουν λαοι τοσο παθολογικα πανηλιθιοι που να ανοιξουν της πορτες των κρατων τους σε ολους τους αναξιοπαθουντες, αμοιβομενες προσκαιρα μεν, με σποραδικες σφαγες του λαου τους απο λαθρομεταναστες εγκληματιες και στο μελλον σε γενικευμενη γενοκτονια.

  ReplyDelete
 55. Κατά τὴ διάρκεια τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου πολέμησαν μεταξύ τους ὄχι μόνο ἐθνικά κράτη ἀλλά καὶ τρείς ἰδεολογίες, ὁ ἀστικός φιλελευθερισμός, ὁ κομμουνισμός καὶ ὁ φασισμός, παρακλάδι γερμανικό τοῦ ὁποίου ἤταν ὁ γερμανικός ναζισμός. Ὁ κομμουνισμός καὶ ὸ φασισμός κατηγοροῦνταν ἤδη καὶ ἀπό πρὶν γιά δύο πράγματα. 1) Ὄτι σκόπευαν στὴν ἐγκαθίδρυση καθεστώτων ὁλοκληρωτικῶν ὄπου ὅλοι ὑπακοῦν τυφλά σὲ ἕναν ἀρχηγό εἶτε αὐτός λέγεται κόμμα εἶτε λέγεται Φύρερ ἤ Ντοῦτσε ἤ Χιροχίτο. 2) Ὄτι ὁ τρόπος νὰ ἐδραιωσουν τὴν κυριαρχία τους ἤταν νὰ ἐξοντώσουν μὲ ὄλα τὰ μέσα ὅποιον δὲν ὑπάκουε στὸν άρχηγό.

  Ὁ φιλελευθερισμός ἔλεγε ὄτι ἐγώ δὲν κάνω τέτοια σὲ καιρό εἰρήνης. Τὰ κάνω μόνο ἐν καιρῷ πολέμου. Ἐν καιρῷ πολέμου βεβαίως καὶ ἐκτελῶ κατευθειαςν ὄποιον φαντάρο δὲν ὐπακούει στὶς ἐντολές τοῦ δεκανέα ἀλλά τὸν φαντάρω τὸν ἐκτελῶ γιὰ ἔναν ἰερό σκοπό νὰ ἐξαφανίσω πρῶτα τὸν φασιστικό καὶ μακάρι στὸ μέλλον τὸν κομμουνιστικό κίνδυνο. Ὸπότε τὴν τυφλή ὑπακοή ἐγώ τὴ θεωρῶ προσωρινό κακό.

  Στὴν Ἑλλαδίτσα μας λοιπόν ἑμάς δὲν μὰς νοιάζαν ὄλα αὐτά ὄμως ξαφνικά ὅχι μόνο πλακώσανε ὄλοι αὐτοί ξαφνικά καὶ τὴ διαλύσανε ἀλλά ὁ πόλεμος ἐνῷ ἄρχισε τὸ 40 στοὺς ἄλλους σταμάτησε τὸ 45 καὶ σὲ μὰς τὸ 49 κατ` ἄλλους τὸ 51 52 74 81.

  Ἐσύ λοιπόν σοῦ ξεφεύγει ξαφνικά κάτι φοβερό. Λές ὄτι ὀ πρωθυπουργός ἄν ἔχει βγεὶ ἀπό ἐκλογές ῥυθμίζει τὴ δικαστική έξουσία. Ῥυθμίζω τὴ δικαστική ἐξουσία σημαίνει κάνω ὅ τι γουστάρω. Σημαίνει ἀκριβῶς ἀκριβῶς αὐτό γιὰ τὸ ὁποίο ὁ φιλελευθερισμός κατηγοροῦσε τὸν κομμουνισμό καὶ τὸν φασισμό. Μπορεῖ νὰ μὴν ἐκτελεῖ άλλά μπορεῖ ἄν αὐτό ποὺ σοὺ ξέφυγε εἶναι ἀπό μικρό καὶ άπὸ τρελλό ὁ πρωθυπουργός νὰ διατάζει τὰ πάντα.

  Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει καὶ ἔτσι τὴν ἔχω γνωρίζει μιὰ δάχυτη αἴσθηση ὄτι ὄλα εἶναι ἀνοργάνωτα χάος καὶ δὲν συμμαζεύεται. Καὶ ότι οὶ κυβερνήσεις εἶναι κατ`ουσίας ἀνίσχυρες.

  Μήπως ὄμως αύτό εἶναι μιὰ ψευδαίσθηση ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ἐσύ λοιπόν σοῦ ξεφεύγει ξαφνικά κάτι φοβερό. Λές ὄτι ὀ πρωθυπουργός ἄν ἔχει βγεὶ ἀπό ἐκλογές ῥυθμίζει τὴ δικαστική έξουσία. Ῥυθμίζω τὴ δικαστική ἐξουσία σημαίνει κάνω ὅ τι γουστάρω. Σημαίνει ἀκριβῶς ἀκριβῶς αὐτό γιὰ τὸ ὁποίο ὁ φιλελευθερισμός κατηγοροῦσε τὸν κομμουνισμό καὶ τὸν φασισμό. Μπορεῖ νὰ μὴν ἐκτελεῖ άλλά μπορεῖ ἄν αὐτό ποὺ σοὺ ξέφυγε εἶναι ἀπό μικρό καὶ άπὸ τρελλό ὁ πρωθυπουργός νὰ διατάζει τὰ πάντα."

   Είπα ότι ήταν άστοχη η φράση μου.Να διαβάζετε τις απαντήσεις ολόκληρες.

   Και μετά έγραψα.

   "Οι εκάστοτε κυβερνήσεις (άρα και ο Πρωθυπουργός) φέρουν την ευθύνη για την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία."

   Εγώ όμως έγραψα αυτό.Η Βουλή είναι υπεύθυνη για τη νομοθετική και η κυβέρνηση για την εκτελεστική εξουσία.Τα διακστήρια για την δικαστική.

   Delete
 56. Μὴν τὸ παίρνεις προσωπικά, ἀπομονώνω τὰ λόγια σου σὰν νὰ μὴν ἤταν δικά σου. Μπορεῖς ἄν θὲς νὰκάνεις τὸ ἴδιο μὲ τα δικά μου. Ἄθελά σου ὄμως ἴσως μᾶς ἔδωσες να ΚΛΕΙΔΙ γιὰ νὰ καταλάβουμε τὶ συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα. Διότι ἀπὸ τὴ μιὰ φαιδρά πορτοκαλέα οὖζο καὶ συρτάκι (ποὺ εἶναι τουριστικό κατασκέύασμα του Θεοδωράκη καὶ τοῦ Κακογιάννη) καὶ άπό τὴν ἄλλη διαβάζεις διάφορα καὶ σοῦ σηκώνεται ἡ τρίχα.

  ReplyDelete
 57. Καλά εδώ εγώ ανεβάζω ντοκουμέντα κι εσύ πιάνεσαι από μία λέξη;

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.youtube.com/watch?v=6cIDSGjHM2k

   https://www.youtube.com/watch?v=Q8qAG_2OHpo

   για αυτά εδώ θέλω τη γνώμη σου.Όχι για μια λάθος λέξη που χρησιμοποίησα.

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=yknPRglFjj8#t=88
   Βαλε κι αυτα μαζι

   Delete
 58. Δὲν ὑπάρχει κανένα λάθος. ΑΥΤΗ εῖναι ἡ ἀόρατη έξουσία στὴν Ἑλλάδα ἡ ἔνοια τοῦ λάθους σόρρυ λέει δὲν τόκανα ἐπίτηδες. ΑΥΤΗ εἶναι ὴ έξουσία στὴν Ἑλλάδα εἶναι μη-λεκτική, ἀόρατη σχεδόν καὶ ἐμφανίζεται ξαφνικά ἐκεί ποὺ δὲν τὸ περίμενες καὶ λές μὰ τὶ ἔγινε ;

  ReplyDelete
 59. ΕΜ ἐνδεχομένως εἶσαι λανθάνουσα πολιτική μεγαλοφυῗα. Ἴσως μᾶςάποκάλυψες πῶς λειτουργεῖ στὴν Ἑλλάδα τὸ σύστημα ἐξουσίας.

  Ὁ πρωθυπουργός ἄπαξ καὶ βγεῖ μπορεῖ νὰ ἔχει ἀπόλυτο ἔλεγχο σὲ ὄλες τὶς ἐξουσίες. Τὸ φιλελεύθερο -σόρρυ δημοκρατικό πολίτευμα εἶναι γιὰ διάφορα κορόιδα σὰν καὶ μάς. Ἡ θεωρία σου ἐπιβεβαιώνεται τὸσο στὸν ΓΑΠ ποὺ ἔχει βγει μὲ σύνθημα λεφτά ὑπάρχουν καὶ μὲ ἔνα τηλεφωνηματάκι μὰς πουλάει ὄλους τζάμπα στὶς τράπεζες καὶ στὴ Γερμανία. Καὶ ὸ Σαμαρᾶς μὲ ἔνα τηλεφωνηματάκι ἀκυρώνει προσωρινά ὄλες τὶς προσπάθειες Μπαλτάκου γιὰ ἐμφυλιοπολεμική Ἐλλάδα καὶ μπουζουριάζει ἔνα ὀλόκληρο κόμμα. Ἡ δικαστική ἐξουσία καὶ στὶς δύο περιπτώσεις κάνει ἀκριβῶς ὄ,τι λέει ό πρωθυπουργός.

  ReplyDelete
 60. Μεταφέρω ἀπό τὴ Οὑικιπῆδια

  Το όνομα Βεκίλης είναι αραβοτουρκικό. Ως θεσμός φέρεται ν΄ αναδείχθηκε επί τουρκοκρατίας στην Πελοπόννησο, τον αποκαλούμενο τότε Μοριά, μετά το 1717, αρχικά με τον χαρακτήρα «όμηρος πίστεως» και εγγυητής δημογερόντων, έναντι της Υψηλής Πύλης, ο οποίος και στέλνονταν στη Κωνσταντινούπολη.Με τον καιρό οι Βεκίληδες λάμβαναν μεγάλη μόρφωση και εκ της ιδιότητάς τους συναναστρέφονταν υψηλόβαθμους υπαλλήλους της Αυτοκρατορίας ασκώντας και σημαντική επιρροή σε θέματα που αφορούσαν κυρίως τον Μοριά [...]Έτσι με δεδομένη την δύναμη και την ισχύ που είχαν οι Βεκίληδες οι διάφορες φατρίες και τα κόμματα της Πελοποννήσου προσπαθούσαν ν΄ αποσπάσουν τον τίτλο αυτό σε πρόσωπο της δική τους φατρίας. Σε πολλές όμως των περιπτώσεων που δεν συνέβαινε αυτό στέλνονταν ανεπίσημα στην Κωνσταντινούπολη πρόσωπα με γενναία χρηματοδότηση προκειμένου να υπονομεύουν το έργο των επίσημων βεκίληδων και στη συνέχεια ν΄ αναλάβουν αυτά.
  Σαμαρᾶς Τσίπρας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παρακαλῶ Κωσταντῆ, ὄχι βαρβαρισμούς. Δὲν λέμε Οὐικιπῆδια ἀλλὰ Βικιπαίδεια, τῆς Βικιπαιδείας.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Γιατί λέμε "Ουάσινγκτον" λοιπόν;

   Delete
  3. Ἡ Βικιπαίδεια εἶναι πασίγνωστη ἠλεκτρονικὴ ἐγκυκλοπαίδεια ποὺ ὀνομάζεται ἐπισήμως στὰ ἑλληνικὰ Βικιπαίδεια, τῆς Βικιπαιδείας, μὲ δεκάδες χιλιάδες ἄρθρα στὰ ἑλληνικὰ στὸ διαδίκτυο, καὶ ποὺ ὀνομάζεται στὰ ἀγγλικὰ Wikipedia. Ἡ Washington λέγεται στὰ ἑλληνικὰ Οὐάσιγκτων, τῆς Οὐασιγκτῶνος, ἤ Οὐασιγκτὼν ἤ Βασιγκτὼν ἤ ἄκλιτο Οὐάσιγκτον. Ἡ Βικιπαίδεια εἶναι ἑλληνικὴ ἐγκυκλοπαίδεια ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν Wikipedia γραμμένη στὰ ἀγγλικὰ ἤ τὴν Vikipedi γραμμένη στὰ τουρκικὰ καὶ κ.ο.κ. Βλέπε γιὰ παράδειγμα στὸ διαδίκτυο τὸ λῆμμα "Δημήτρης Κιτσίκης" στὰ ἑλληνικὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες γλῶσσες.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Ἑξηγοῦμαι γιὰ τὸν βαρβαρισμό (μπαρ-μπαρ) ὄχι γιὰ νὰ πιάσω χῶρο ἀλλά μήπως ξανασυζητήσουμε κάποια στιγμή τὰ θέματα γλώσσας καὶ γραφῆς. Στὴν ἀρχή δοκίμασα τὸ Ουἱκιπῆδια μὲ δασεῖα διότι ἀναρωτιόμουνα μήπως μποροῦμε νὰ ξαναχρησιμοποιήσουμε δημιουργικά τὰ πολυτονικά σημεῖα. Μετά ὄμως θυμήθηκα ὄτι στὸ W θὰ ἀντιστοιχούσε μάλλον τὸ ἀρχαῖο δίγαμμα (F) καὶ ἐγκατέλειψα τὴ λέξη στὶς ἀγκάλες τοῦ βαρβαρισμοῦ.

   Σὲ σχέση μὲ τὰ ξένα κύρια ὀνόματα ὑπάρχουν ἐξ ὄσων γνωρίζω οἱ ἐξής ἀς ποῦμε πολιτικές α) τῆς καθαρεύουσας ἤ δημοτικῆς ποὺ τὰ ἐξελληνίζει καὶ τὰ κλίνει ἤ βρίσκει τὸ ἀρχαῖο ἤ ἀρχαῗζον ἀντίστοιχό τους (ὁ Γαέτιος τοῦ Γαετίου) β) τῆς δημοτικῆς ποὺ κρατάει τοὺς καθιερωμένους ἀπό τὴν καθαρεύουσα τύπους καὶ τοὺς νέους τοὺς μεταγράφει ἄκλιτους κρατῶντας τὴ δυνατότητα χρήσης τῶν διπλῶν φωνηέντων η,υ,ω καὶ τῶν διφθόγγων γιὰ νὰ ἀποδώσει γραπτά καὶ ὄχι προφορικά τοὺς ξένους διφθόγγους (ὸ Γκαῖτε τοῦ Γκαῖτε ἡ Γουϊκιπήντια τῆς Γουϊκιπήντια) γ) τῆς ἀπλοποιητικῆς ἐτυμολογικῆς δημοτικῆς τοῦ Μπαμπινιώτη ποὺ διορθώνει τούς τύπους τῆς καθαρεύουσας ὠς μὴ ἐτυμολογικά τεκμηριωμένους (ὁ Γκέτε ὀ Σέξπιρ ὴ Γουικιπίντια) δ) ὴ χρήση ἀποκλειστικά λατινικῶν χαρακτήρων (ὁ Shakespeare ὁ Goethe ἡ Wikipedia).

   Προσωπικά προτιμῶ το 2. Δηλαδή τὸ Βικιπαίδεια μοὺ φαίνεται -ἐμένα προσωπικά - ντροπαλή ἀπόπειρα ἐξελληνισμοῦ τῆς λέξης Wikipedia. Γιατί ντροπαλή ; Διότι ὴ ἀρχική λέξη Wikipedia φαίνεται πάντοτε πίσω ἀπό τὴ λέξη Βικιπαίδεια, ἡ λέξη Βικιπαίδεια προέρχεται κατευθείαν ἀπό τὴν ἀγγλική καὶ ὄχι ἀπό τὴν ἑλληνική ἀπό τὴ χρήση της στὸν καθημερινό γραπτό καὶ προφορικό λόγο. Προσωπική μου ἄποψη εἶναι ὅτι οὶ λέξεις ποὺ καθιερώνονται προφορικά - ὄλος ο κόσμος λέει Γουϊκιπήντια καὶ προφέρει κάτι σὰν Fουικιπίντια - εἶναι αὐτές ποὺ ἔχουνε πάρει ἐλληνικό διαβατήριο κι ἀς εἶναι ξένες. Ἐνῷ αὐτές στὶς ὁποίες ὴ ἀπόπειρα ἐξελληνισμοῦ εἶναι προφανής πάνω στὶς ´ιδιες στὴν οὐσία δὲν ἔχουν πάρει. Ἐάν δὲν φοβόμαστε τὶς ξένες λέξεις θὰ τὶς ἐξελληνίσουμε, ἄν τὶς φοβόμαστε θὰ μὰς βαρβαρίσουν αὐτές. Ἄν ἐνδιαφέρει τὸ θέμα θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ τὸ ξανασυζητήσουμε κάποια στιγμή.

   Delete
 61. Χοντρικά λοιπόν καὶ σὲ συμφωνία ἴσως μὲ τὸν κο Ζαρατοῦστρα ἡ ἑλληνική κοινωνία εἶναι ἡ κοινωνία τῆς Τουρκοκρατίας. Τὸ διάτρητο τῶν ἐξουσιῶν ὀφείλεται στὶς οἰκογενειακές καὶ πελατειακές διασυνδέσεις τῶν ἀξιωματούχων. Ἡ πηγή τῆς ἐξουσίας δὲν εἶναι βέβαια ὁ λαός διότι ὀ λαός ὀλόκληρος εἶναι προσανατολισμένος πρός τὸν ξένο ἠγεμονα ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι πλέον ὁ Σουλτάνος ἀλλά οὶ Δυτικές κυβερνήσεις. Ὁ πρωθυπουργός εἶναι μεσολαβητής ἀνάμεσα στὸν ξένο παράγοντα καὶ τὶς μεγάλες οἰκογένειες καὶ γι`αὐτό ἔχει τὸ ἀκαταλόγιστο ἐντός καὶ τρέμει ἐκτός. Ἀλλά καὶ οἱ Ἔλληνες ἔτσι άκριβῶς ἀντιλαμβάνονται τὸν πρωθυπουργό τους. Φασιστικό κίνημα δὲν μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἐντός τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους οὔτε κομμουνιστικό οὔτε φιλελεύθερο διότι ὅλα αὐτά προὐποθέτουν μιὰν ἀρχή ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ καταληφθεῖ π.χ. τὰ χειμερινά ἀνάκτορα. Τὸ κέντρο τῆς ἐξουσίας ὄμως βρίσκεται ΕΚΤΟΣ Ὲλλάδος.Τὸ παράδειγμα τοῦ ΚΚΕ εἶναι ἐνδεικτικό. Στὰ Δεκεμβριανά ἔχει ὐπεροχή ἀλλά σταματάει πρὸ τῶν Ἀνακτόρων. Στὸν ἐμφύλιο φεύγει τελικά ἐκτός Ἑλλάδος.

  ReplyDelete
 62. Η Ελληνικη κοινωνια βασισμενη παντα σε πιο δημοκρατικες μεθοδους, εφτασε στην τουρκοκρατια στον θεσμο των δημογεροντων ο οποιος ειναι εξελιξη παλιοτερων αναλογων θεσμων.
  Αυτο που παρακολουθουμε στην Ελλαδα απο το 1821 και μετα ειναι εν πολλοις η προσπαθεια να χωρεσει η οργανωση της Ελληνικης κοινωνιας που ετσι κι αλλιως ειχε υποστει φθορα λειτουργωντας ως διαμεσος κατακτητων, στο δυτικο κουστουμι, οπου η λεξη δημοκρατια συζητιωταν πολυ, αλλα στις κοινωνιες η εφαρμογη της ηταν ανυπαρκτη.
  Πρωτη συνεπεια νομιζω ηταν η δολοφονια του Καποδιστρια απο μια οικογενεια που ειχε δωσει πολλους νεκρους και μαχητες στην επανασταση.
  Μια οικογενεια που η συμβολη της στον αγωνα ηταν καθοριστικη.
  Οταν μιλαμε για πελατιακο κρατος και το αφοριζουμε, δεν πρεπει να μας διαφευγει οτι δουλεια των βουλευτων ειναι ακριβως να μεταφερουν την φωνη των συντοπιτων τους στην κυβερνηση. Ο βουλευτης ειναι ο "δικος μας". Αυτος που θα προσφερει λυση στα προβληματα της περιοχης μας.
  Δεν ειναι καθολου περιεργο λοιπον οτι οι Ελληνες βλεπουν στο βουλευτη μια συνεχεια του θεσμου των φυλαγετων και των φρατορων,
  Ειναι απολυτως κατανοητο και πολυ σωστοτερο απο την δυτικη θεαση.
  Εκεινο που πρεπει να προσεξουμε ειναι τα στοιχεια που απεκτησαν οι θεσμοι αυτοι μετα απο αιωνες δουλειας.
  Αντι γι αυτο μιμουμενοι το δυτικο προτυπο, καταληγουμε σε βουλευτες που η εκλογη τους εξαρταται απο την εξυπηρετηση των συμφεροντων της ντοπιας ολιγαρχιας και οχι απο την εξυπηρετηση των συμφεροντων του λαου που εκπροσωπουν.
  Αυτη δεν ειναι επιθυμητη κατευθυνση, και το σταματημα του ρουσφετιου στους ημετερους δεν μπορει να θεωρειται προοδος οταν αυτο που το διαδεχεται ειναι το σταματημα "ρουσφετιων" σε ολο τον λαο και σκανδαλωδης υποστηριξη των ολιγαρχων που στηριζουν την εξουσια.

  ReplyDelete
 63. Επειδη το θεμα γυρναει συνεχεια και γυρω απο τα παλια θα πω και μερικα πραγματα παρολο που συνηθως αποφευγω, εχοντας παρατηρησει οτι ενω ο διαλογος θα επρεπε να γινεται για να μην φτασουμε παλι σε τετοιες καταστασεις, τελικα συνηθως εκτρεπεται. Ελπιζω ομως, οτι σ αυτο το μπλοκ μπορουμε να πουμε δυο αποψεις μας χωρις να μαλλωσουμε.
  Η θεση που εκφραζει ο Κωνσταντης για την καταληψη της εξουσιας εχει βαση, αλλα το ΚΚΕ σταματησε στου Μακρυγιαννη απο την αντισταση των χωροφυλακων και οχι απο μονο του. Το τελικο βεβαια σταματημα ηρθε με εντολη Σταλιν.
  Απο μονο του το ΚΚΕ ελαχιστα πραγματα εκανε και τιποτε καλο.
  Στην κατοχη επιτεθηκε στις υπολοιπες αντιστασιακες οργανωσεις και οχι μονο τις διαλυσε ολες πλην του ΕΔΕΣ που καταφερε να αντισταθει, αλλα κυνηγησε τα μελη τους και οποιον αλλο δεν συνταχθηκε μαζι του. Ολα αυτα περιεργως με Εγγλεζικα οπλα και μισθωδοτουμενο μια λιρα τον μηνα για καθε ανταρτη.
  Και ενω κατασφαξε τους Ελληνες ξεκινωντας εμφυλιο μεσα στην κατοχη, για να μπορεσει να παρει την εξουσια μετα την αποχωρηση των Γερμανων, τελικα υπεγραψε την συνθηκη του Λιβανου και συνεργαστηκε με τον Παπανδρεου και τους Αγγλους ενω μπορουσε να μην επιτρεψει την επιστροφη της εξοριστης κυβερνησης και την αποβαση στρατου στην Ελλαδα οπως αλλωστε ηταν και ο σκοπος του.
  Ο λογος που το ΚΚΕ μεσω του ΕΑΜ κανοντας του κεφαλιου του συμπεριφερθηκε ετσι στην κατοχη δινεται απο τον Ιωαννιδη τον ηγετη μαζι με τον Σιαντο του κατοχικου ΚΚΕ.

  Ο Γιάννης Ιωαννίδης, στο σημείο αυτό τουλάχιστον, είναι απολύτως σαφής. Στην πρώτη συνάντησή του με τον Σιάντο μετά την απόδρασή του από το νοσοκομείο της Πέτρας τον Ιούλιο του 1942, αυτό ακριβώς το ζήτημα θέτει. Λέει στις «Αναμνήσεις» του (σελ. 126):
  «Μόλις έφτασα στην Αθήνα ρώτησα τον Σιάντο αν έχουμε επαφή με την ΚΔ. Μου είπε ότι δεν έχουμε. Κάναμε τίποτα, ρωτάω, για ν” αποκτήσουμε επαφή; Δεν κάναμε τίποτα, μου λέει. Χωρίς επαφή με την Κ.Δ., δουλειά σωστή δεν θα κάνουμε…».

  Ο λογος αυτης της μεταστροφης απο τον ιδιο

  Αναφερόμενος στην άφιξη της αποστολής αυτής ο Ιωαννίδης, στις «Αναμνήσεις»του, σελ. 248, λέει:
  «Ώσπου αποφάσισαν να μας στείλουν τη Στρατιωτική Αποστολή. Η στροφή των πραγμάτων ήταν πια καθαρή. Μας τη στείλαν στα τέλη του Ιούλη 1944.
  Η συμφωνία του Λιβάνου, όπως ήταν επόμενο, αποτέλεσε το κύριο θέμα των συζητήσεων. Λέει ο Ιωαννίδης:
  …Πριν ακόμα βάλω εγώ το ζήτημα για τον Ζαχαριάδη, μας θέσαν αυτοί το ζήτημα γιατί ανακαλέσαμε τους αντιπροσώπους μας από τον Λίβανο.
  … Τότε ο Τσερνίτσεφ, όχι ο Ποπώφ που ήταν στρατιωτικός αλλά ο Τσερνίτσεφ, που είχε το ψευδώνυμο Νικολάου και παλιότερα δούλευε στη Σοβιετική πρεσβεία της Αθήνας, μου λέει: «Και τι έχετε υπόψη σας, να πολεμήσετε ενάντια στους Εγγλέζους;»
  Του λέω ότι αν παρουσιαστεί ανάγκη φυσικά θα πολεμήσουμε και με τους Εγγλέζους.
  Μου κάνει ένα μορφασμό πολύ χαρακτηριστικό. Τι εσήμαινε αυτό; Αποδοκιμασία της απάντησής μου. Εγώ εκείνη τη στιγμή τα έχασα. Είδα ότι αποδοκιμάζομαι. Ο Τσερνίτσεφ δεν μπορεί να σου πει κάνε αυτό ή εκείνο. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά ο μορφασμός του έλεγε καθαρά: Τι μου λες τώρα εσύ; Στραπάτσο. Και ήταν παραμονές της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Άντε τώρα να βρεις άκρη…
  … Αυτός ο μορφασμός εμένα με έκανε άνω-κάτω. Και αυτό κατά κύριο λόγο μας εξανάγκασε να αποφασίσουμε να δεχτούμε τη συμφωνία του Λιβάνου και να στείλουμε τους υπουργούς μας στην Κυβέρνηση… (Σελ. 250-251).

  Ετσι λοιπον οσο δεν ειχαν επαφη με την Μοσχα που ειχε αλλα στο κεφαλι της, το ΕΑΜ προσπαθουσε να εξοντωσει οποιον μπορουσε να του κοψει τον δρομο για την εξουσια. Μολις η Μοσχα μπηκε παλι στο παιχνιδι την μεταπολεμικης επικρατησης, και αφου ειχε κανει τις συμφωνιες της με τους Αγγλους, εστειλε εναν εβδομης κλασεως πρακτορα και εκανε εναν μορφασμο στον ηρωα της αντιστασης αρχηγο του ΚΚΕ.
  Ετσι πουλιωνται οι αγωνες για την ελευθερια, απο τετοια ανθρωπακια.
  Κριμα στα παλληκαρια που αφησαν τα κοκκαλα τους στα βουνα πολεμωντας ειτε τον κατακτητη ειτε για μια σοσιαλιστικη Ελλαδα.
  Δυο φορες κριμα γι αυτους που ενω ηθελαν να πολεμησουν για την πατριδα, κατεληξαν να σκοτωνουν τα αδελφια τους.

  ReplyDelete
 64. Ἁπό ὄσα ἔχω διαβάσει καὶ συζητήσει γιὰ τὸν ἐμφύλιο ἕνα πράγμα διαπιστώνω-δὲν βγάζεις ἄκρη, ὄχι μόνο διότι ὁ καθένας τὰ λέει ἀπό δική του σκοπιά καὶ οἱ πιὸ φανατισμένοι ἀπό τίς δύο παρατάξεις ἀποκρύπτουν τὰ βασικά, ἀλλά καὶ ἐδῷ ἐρχόμαστε στὴν γραμμή Ζαρατοῦστρα, ποὺ νὰ μὲ συγχωρέσει ἐάν τὸν ἐπικαλοῦμαι λανθασμένα : άπουσίᾳ ἐθνικοῦ κέντρου ἀπό τὴν ἴδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους δὲν ὑπάρχει καλῶς ἤ κακῶς μιὰ αἴσθηση συνέχειας ὄπως ὑπῆρχε πρόσφατα στὴ Γαλλία. Γιὰ παράδειγμα οἱ ὁπαδοί τοῦ Ντοριό σαφῶς καὶ θὰ ἔχουν διαφορετική ἄποψη γιὰ τὴν πορεία του ἀπό τὴν ἐθνική, τὴ γκωλική ἀς ποῦμε ἱστοριογραφία ποὺ θὰ τὸν κάνει γενναῖο μὲν ἀλλά δωσίλογο. Ὄμως θὰ ἀντιπαραθέσουνε τὴ διαφορετική τους ἄποψη σὲ ΚΑΤΙ. Ἡ τουρκοκρατία εἶχε ἀναπτύξει κοινοτικούς θεσμούς ἀλλά ὴ μετάβαση ἀπό τὴν τουρκοκρατούμενη ἤ καλύτερα κοινότητα νέτα σκέτα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στὸ ἀνεξάρτητο κράτος γιὰ νὰ πετύχει ὄφειλε νὰ ἀναπτύξει αὐτό τὸ ΚΑΤΙ τὸ ὁποίο καὶ δέν ἀνέπτυξε, καὶ ψάχνω τοὺς λόγους χωρίς νὰ τοὺς βρίσκω. Καὶ πάλι τὸ δικό μου ´η τὸ δικό σας τὸ ΚΑΤΙ μπορεῖ νὰ διαφέρει άπό τὸ ἐπίσημο ΚΑΤΙ ἀλλά τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐπίσημο ΚΑΤΙ κάνει τὴνπροσωπική πορεία ἀκόμη δυσκολότερη.

  ReplyDelete
 65. http://www.iefimerida.gr/news/184629/proores-ekloges-stis-25-ianoyarioy

  «Τελειώσατε , θα σας δούμε στη φυλακή»

  https://www.youtube.com/watch?v=l7sG3FL2j50

  ΠΑΠΠΑΣ: Άδωνι Τελειωσατε....

  https://www.youtube.com/watch?v=aTKfunqB8rc

  "Στο 22% και βλέπουμε"

  ReplyDelete
 66. Ναζιστικό show στη Βολή των Ελλήνων

  Αθλιότητες χρυσαυγιτών: Ο Λαγός κινήθηκε κατά του Δένδια και ο Μίχος κατά του Κικίλια [εικόνες]

  http://www.iefimerida.gr/news/184651/athliotites-hrysaygiton-o-lagos-kinithike-kata-toy-dendia-kai-o-mihos-kata-toy-kikilia#ixzz3NI7V0dDi

  ReplyDelete
 67. Όλη η ευθύνη για τα μέτρα 2,5 δισσεκατομμυρίων που θα έρθουν ανήκει αποκλειστικά σε όσους δε ψήφισαν πρόεδρο , δηλαδή Σύριζα και Χρυσή Αυγή.


  "Λίγο μετά το τέλος της τρίτης ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το ελληνικό Χρηματιστήριο κατακρημνίζεται, λόγω των πρόωρων εκλογών που σηματοδοτεί η μη εκλογή του Σταύρου Δήμα."

  Πηγή: Βουτιά στο ελληνικό Χρηματιστήριο -Στο -7% ο Γενικός Δείκτης | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/184630/voytia-sto-elliniko-hrimatistirio-sto-7-o-genikos-deiktis#ixzz3NI8KBDl3

  ReplyDelete
 68. Nαὶ βρὲ ΕΜ παραθέτεις ντοκουμέντα άλλά οἱ ὶστορικοί λένε οἱ πηγές άπαντοῦν σὲ αὐτό ποὺ τὶς ῥωτᾶς. Ἐσύ τί ῥωτᾷς;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δε ρωτάω , απλώς προμηνύω τα ερχόμενα.

   Μην κλαίγονται οι Έλληνες.Οι αγορές είχαν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση εκλογών θα ισχύσουν μέτρα 2,5 δις.Αυτά θα πληρώσει ο ελληνικός λαός.

   Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται.

   Delete
  2. "σε περίπτωση εκλογών θα ισχύσουν μέτρα 2,5 δις.Αυτά θα πληρώσει ο ελληνικός λαός."

   Delete
  3. Ἑρώτηση - γιατί ὁ ὲλληνικός λαός νὰ μὴν στείλει τους άνθρώπους ποὺ τὸν ἀπειλούν νὰ πᾷ νὰ κουρευτοῦν ;

   Delete
  4. Για να μην πλήρωνε τα νέα μέτρα.Οι επιλογές έχουν το τίμημά τους.Εδώ θα είμαστε και θα δεις πως θα κλαίγονται σε 2-3 μήνες πάλι για την κακιά κυβέρνηση,

   Delete
  5. Δὲν ἀπάντησες στὴνάρώτησή μου τὴ σκαπούλαρες.

   Delete
  6. Μα σου απαντώ.Για να μην πλήρωνε τα νέα μέτρα.Τώρα που θα τα πληρώσει αυτά τα 2,5 , θα δεις πως σε 2-3 μήνες πάλι όλοι θα κλαίγονται.

   Εκτός αν ο Σύριζα μας βγάλει εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ.Τότε θα επιστρέψουμε στη δραχμή και θα πέσει πείνα , όχι αστεία.

   Delete
  7. Πάλι ὴ σκαπούλαρες. Σοῦ λέω ´εχεις βάλει μπρὸς τὸ κομματικό-φυλετικό μηχανάκι. Άπάντησε-γιατί ὸ λαός δὲν τοὺς λέει νὰ πᾶ νὰ κουρευτύν.

   Delete
  8. Δε συνεννοούματε μοτ φαίνεται.

   Η Ευρώπη λειτουργεί με τις αγορές υπό ορισμένες συνθήκες και κώδικες.Οι αγορές παγκοσμίως είχαν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση πτώσης της κυβέρνησης (δηλαδή εκλογών) , ο ελληνικός λαός θα πληρώσει νέα μέτρα.Το είχαν γράψει πολλές φορές.

   Αν λοιπόν ο ελληνικός λαός (και οι βουλευτές μαζί) , δεν ήθελε νεά μέτρα , τότε όφειλε να ψηφίσει πρόεδρο της δημοκρατίας.Δεν το έκανε και έτσι αναπόφευκτα θα υπάρξουν νέα μέτρα αν επιθυμεί ο Σύριζα να μείνει στην Ευρώπη.Αν επιθυμεί να βγούμε από αυτήν , τότε ακολουθούμε το δικό μας δρόμο μαζί με τις όποιες συνέπειες.

   Τι δε καταλαβαίνεις πάλι , τόσο δύσκολα είναι αυτά που λεώ;

   Delete
  9. Δὲν ἀπαντᾷς στὴν ἐρώτηση.

   Delete
  10. Οκ. Ἡ ἀπάντηση μπορεῖ νὰ εἶναι π.χ. - δὲν ξέρω. Ἀλλά νομίζω πρέπει ´οσο μποροῦμε νὰ ἀντιδροῦμε στὸ νέο ἐρέθισμα ὄχι στὸ παλαιό.

   Delete
  11. Ὁπότε ξαναθέτω τὴν έρώτηση. Άς ποῦμε ὄτι τοὺς ψηφοφόρους τοὺς ἀπειλεῖ ἡ Γερμανία καὶ οὶ τράπεζες. Τί θάπρεπε νά κάνουνε ;

   Delete
 69. Από την μεριά του ο Νικόλας Οικονομίδης, καθηγητής του Stern Business School του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης σημειώνει: «Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει ένα είδος εκβιασμού προς την ΕΕ με το να λέει πως δεν θα αποπληρώσει το χρέος της χώρας προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και πρόσληψη δημόσιων υπαλλήλων. Κανένα από όλα αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με την Ελλάδα εντός Ευρωζώνης».

  http://www.iefimerida.gr/news/184659/bloomberg-oi-ekloges-tha-einai-mia-mahi-anamesa-sto-grexit-kai-thymo-tis-litotitas#ixzz3NIHf1eq2

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ξαναθέτω τὴν έρώτηση. Άς ποῦμε ὄτι τοὺς ψηφοφόρους τοὺς ἀπειλεῖ ἡ Γερμανία καὶ οὶ τράπεζες. Τί θάπρεπε νά κάνουνε ;

   Delete