Mar 27, 2016

289 – Ἡ ἀνάσταση τοῦ Γένους θὰ γίνῃ μόνον διὰ τῆς Ὀρθοδοξίας

289 – Ἡ ἀνάσταση τοῦ Γένους θὰ γίνῃ μόνον διὰ τῆς Ὀρθοδοξίας

Στὶς 14/27 Μαρτίου 2016, ἔν μέσῳ  τοῦ πλανητικοῦ Γκουαντανάμο στὸ ὁποῖο μᾶς ἐνέκλεισε, ὅπως ἄλλοτε τοὺς Ἑβραίους, στὴν σατανικὴ Βαβυλῶνα, ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, στὴν νέα Βαβυλῶνα τῆς Βορείου Ἀμερικῆς ἑωρτάσαμε τὸν στῦλο τῆς Ἀνατολῆς τῶν Ἀνατολῶν Χριστό, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὡς Β΄ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, μελλοντικῆς ἐπανόδου τοῦ θρησκευτικοῦ ἡμερολογίου, ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς Ἁγίας Ῥωσίας καὶ τῆς καταδίκης τῆς αἱρέσεως τοῦ Νέου Ἡμερολογίου τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 1923. Ὅσο δὲν ἐπανέλθῃ ἡ πρὸ τοῦ 1923 ἐκκλησιαστική μας παράδοση, ἡ χώρα μας θὰ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τοὺς Φράγκους ὅπως αὐτὸ εἶχε γίνει στὰ πρόθυρα τοῦ 1453. «Ἐγὼ οὔκ ἀρνήσομαί σε, φίλη Ὀρθοδοξία» εἶχε ἀναφωνήσει τότε ὁ Γεννάδιος. Σήμερα περιμένουμε τὸν νέο Γεννάδιο γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Γένους.

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ! Τὸ 1998, στὸ 7ο τεῦχος τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου Ἐνδιάμεση Περιοχή (σήμερα ἔχει φθάσει νὰ κυκλοφορῇ τὸ τεῦχος 79),ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ μπλόγκ μου, εἶχα δημοσιεύσει σχετικὸ ἄρθρο γιὰ τὸν Γρηγόριο Παλαμᾶ, μὲ τίτλο, «Ἕνα θαῦμα στὴν Ὀττάβα». Τὸ ἀναδημοσιεύω παρακάτω:

Γιὰ τὸν ὀρθόδοξο χριστιανὸ καθε ἡμέρα ποὺ χαράζει εἶναι ἕνα θαῦμα. Τὰ θαύματα μᾶς περιστοιχίζουν στὴν καθημερινή μας ζωὴ ἀλλὰ συχνὰ δὲν τὰ προσέχουμε. Ἔγινε καὶ θαῦμα στὴν Ὀττάβα.

Τὴν Β΄Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, ὅταν μνημονεύωμε τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ἀπὸ τὸν Χριστὸ τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ, μόλις εἰσῆλθαν οἱ πιστοὶ στὸν Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ὀττάβας, ἐπρόσεξαν πὼς, ὡς συνήθως ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἔλειπε γιὰ προσκύνηση, ἡ εἰκόνα τοῦ ἀντιπάλου τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν οἰκουμενιστῶν, Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἐνῷ ἡ Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωμένη σὲ αὐτόν.

Ἕνας πιστὸς ἀπήτησε νὰ προστεθῇ στὸν νάρθηκα ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καὶ ἔτσι τὸν προσεκύνησαν ὅλοι. Σημειωτέον ὅτι ἐνῷ τὸ ἡμερολόγιο τῆς Μητροπόλεως Τορόντου ἀναγράφει ὀρθῶς τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου, στὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἐφημερίου τῆς Ὀττάβας τὸ ἀγνοεῖ συστηματικά.

Ἐπίσης, ἐνῷ τὸ ἐπίσημο μηνιαῖο ὄργανο τῆς Μητροπόλεως Τορόντου, Ὀρθόδοξη Πορεία, συντάσσεται ὀρθῶς σὲ παραδοσιακὴ γλῶσσα καὶ πολυτονικά, ἐφ’ὅσον ἡ Ὀρθοδοξία μας θεωρεῖται ἀπανταχοῦ τῆς γῆς θεματοφύλαξ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, συνεπῶς καὶ τοῦ πολυτονικοῦ, τὰ τυπωμένα κείμενα τοῦ ἱερέως τῆς Ὀττάβας ἀκολουθοῦν τὸ μονοτονικὸ καὶ Παπίζουν ἀφόρητα.

Ἔτσι, στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ὀττάβας, τῆς 16ης Φεβρουαρίου 1998, ποὺ ἀναγγέλλει τὴν ἔλευση, γιὰ ἐφέτος τὸν Μάϊο στὸν Καναδᾶ, τοῦ Παναγιωτάτου Βαρθολομαίου Α΄, ὁ ἱερεὺς τῆς Ὀττάβας γράφει στὴν μονοτονικὴ γραφὴ, καὶ σίγουρα χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τὰ παρακάτω ἐκπληκτικά, μὲ σκοπὸ προφανῶς νὰ τὸν ἀνακηρύξῃ Πάπα:

«Γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ὅλου τοῦ κόσμου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀντιπροσωπεύει τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ ἐπάνω στὴν γῆ. Μία συνάντηση ἑπομένως μαζί Του θεωρεῖται γεγονὸς σημαντικὸ καὶ ἴσως μοναδικὸ γιὰ ἕναν χριστιανό». Ὀρθόδοξα ὅμως δὲν ὑπάρχει ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ κάθε ἐπίσκοπος καθιστᾷ ἁπλῶς ὁρατὸ τὸν ἀόρατο παρόντα Χριστό.

Ὁ ἐπίσκοπος, ὡς δοῦλος τοῦ Χριστοῦ, εὑρίσκει τὴν ἐξουσία του στὴν ὑπακοὴ στὴν ὀντολογικὴ οὐσία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐκφράζεται ἐμπειρικῶς στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν συνοδικὴ ἀποστολὴ τῆς ἱστορικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ καθαρῶς παπικὴ φράση τοῦ ἐφημερίου τῆς Ὀττάβας, συγχέει τὴν ἐσωτερικὴ διοικητικὴ ταυτότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν πνευματική της ταυτότητα.

Ἀλλὰ ἰδοὺ τὸ θαῦμα: Οἱ πιστοὶ ἐκείνη τὴν Κυριακή, εἶδαν μὲ ἔκπληξη νὰ λειτουργῇ ἀντὶ τοῦ ἱερέως τους, ὁ ὁποῖος ἔλειπε ἐκτάκτως, ἕναν ἀντικαταστάτη ἄγνωστο σὲ αὐτοὺς παπά, ὁ ὁποῖος ὡς ἀρχάγγελλος ἐν μέσῳ πρωτοφανοῦς πίστεως, ποὺ ἐγέμιζε τὴν ἀτμόσφαιρα, παρέδωσε συγκηνιτικὸ κήρυγμα, ἐκθέτοντας λεπτομερῶς τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ τὸν ἀγῶνα του κατὰ τῶν Παπιστῶν! Ἠνοίχθησαν λοιπόν «κατὰ λάθος» οἱ οὐρανοὶ καὶ τὰ μάτια τῶν πιστῶν, καὶ ἡ θαυματουργὴ αὐτὴ Κυριακὴ θὰ παραμείνῃ ἀξέχαστη στοὺς ἐδῶ Ῥωμηούς.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 14/27 Μαρτίου 2016

154 comments:

 1. Έχετε υγιή δογματική συνείδηση. Δεν υπάρχει για εμάς εκπρόσωπος του Χριστού πάνω στη γη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ένας κοινός επίσκοπος σαν όλους τους άλλους, απλώς ξεχωρίζει για τα αρχαία πρεσβεία τιμής.

  Το χάρισμα του επισκόπου εμπεριέχει όλα τα άλλα. Ο επίσκοπος είναι κανονικά διαχειριστής της χάρης. Έχει όμως και τα διοικητικά ζητήματα να μεριμνά για αυτά.

  Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν διδαχθεί θεολογικά πολλά από τους ορθοδόξους τον τελευταίο αιώνα. Εκεί που παραμένουν αμετακίνητοι είναι στο θέμα του πρωτείου του Πάπα.

  Ο Πάπας Ρώμης κατέχει την πληρότητα της πνευματικής και πολιτικής εξουσίας πάνω στη γη και παρέχει μέρος αυτής σε όλες τις άλλες εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής.

  Αυτά τα ζητήματα πρέπει πάντα να τα συνδυάζουμε με την ιστορία.

  ReplyDelete
 2. Η παπική εξουσία έφτασε στο αποκορύφωμά της τον 12ο και τον 13ο αιώνα.

  Ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄(1198-1216) είχε κοσμοκρατορικές βλέψεις. Διακήρυττε ότι:

  1) ο Πάπας είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη με απόλυτη εξουσία στην Εκκλησία και το κράτος

  2) Χορηγεί ένα μέρος της εξουσίας του στον ηγεμόνα και μπορεί να επεμβαίνει στα ζητήματα του κράτους. Αντιθέτως οι ηγεμόνες είναι υποταγμένοι στην πνευματική εξουσία.

  ReplyDelete
 3. Ο Παπισμός ήταν όντως ισχυρότατη πολιτική δύναμη.Στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία το κράτος ήταν πάνω από την εκκλησία, ενώσ την Δύση το αντίθετο.Ο Παπισμός όμως πέθανε διότι πλένει πόδια μουσουλμάνων όπως είδαμε όλοι πρόσφατα.
  Παρ'όλα αυτά η Ορθοδοξία είναι εχθρός του Ισλάμ σαν δόγμα.Άλλο τα γεωπολιτικά συμφέροντα.
  Το πρόβλημα της Ορθοδοξίας ήταν πως οι λαοί που την ασπάστηκαν είναι παρακμιακοί σε σχέση με τα άλλα δόγματα
  Δυστηχώς δεν συγκρίνεται η Αρμενία, Γεωργία, Βουλγαρία, Σκόπια, κ.α. με δάφορα Καθολικά ή προτεσταντικά κράτη όπως Ιταλία, Γερμανία Αγγλία, Γαλλία, Η.Π.Α. Δεν συγκρίνονται ούτε σε ιστορία ούτε σε επιστήμη ούτε σε φιλοσοφία ούτε σε πρόοδο ούτε σε στρατιωτική δύναμη.Μόνο η Ρωσία είναι χρήσιμη για την Ορθοδοξία λόγω της στρατιωτικής δυνάμεώς της και την ταυτόχρονη υιοθέτηση θετικών Δυτικών χαρακτηριστικών(όπως τα παραπάνω, μην ξεχνάτε πως η Ρωσική αυλή μέχρι τους Μπολτσεβίκους ομιλούσε Γαλλικά) και την άρνηση των νέων Δυτικών καταστροφικών χαρακτηριστικών, όπως την εισροή λαθρομεταναστών(οι λεγόμενοι "πρόσφυγες"), την κατάργηση της οικογένειας κ.α.
  Ο Κ.Καθηγητής έχει δίκιο πως η Ορθοδοξία είναι ελπίδα για τον Ελληνισμό, το θέμα είναι η εκμετάλευσή της.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φίλε μου ωραία παρατήρηση έκανες για τον συγχρονο ελληνορωμαικο κόσμο, αλλά πιστεύω ότι όλα είναι θέμα εξουσίας εάν η διπλωματία καταφέρει να μας φέρει κοντά και έστω μια μικρή μερίδα της αστικής τάξης πιστέψει στον πλυθησμο μας τότε έχουμε τις βάσεις όλες να υπερκερασουμε την δυτική πρόοδο, παρόλο που δεν γίνεται σωστή διαχείριση και επικρατεί η πλήρης αναρχία και η καταστροφή!Εάν στην Ελλάδα μπει το νερό στ αυλάκι σε μια δεκαετια θα χτυπούν καμπανάκια κινδύνου σε ανατολή και δύση!Έχε μόνο κατά νου ότι η δόλια μάνα από παλιά έλεγε "μάθε παιδί μου γράμματα" άρα όπως και να χει από ένα λαό που έχει στα γενοφάσκια του την κλίση για μόρφωση τα πράγματα διορθώνονται εύκολα!Απλα εμείς οι Έλληνες συζητάμε αιώνες εάν θα ανεβούμε τα σκαλιά της προόδου την ώρα που άλλοι κάνουν κόντρα ποιος θα φτάσει πρώτος στην κορυφή, ετούτο όμως δεν σημαίνει ότι επειδή πιάσαμε την κουβέντα δεν μπορούμε να πάρουμε φόρα...

   Delete
 4. Σἐ μένα τὸν ξερριζωμένο τὸ πιὸ σημαντικὸ μοῦ φαίνεται τὸ ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου συμπίπτει μὲ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή. Γιὰ μᾶς τοὺς δυτικοσπουδαγμένους φαίνεται ἀπίστευτο καὶ ἐθνικιστικὸ νὰ ὑπάρχει ἑλληνικὸ ἔθνος, ἤ ἔστῳ Γένος, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ τόσα ἑκατομμύρια νὰ εἶναι βλάκες. Προφανῶς τὸ ζήτημα σχετίζεται μὲ τὴ Μικρὰ Ἀσία.

  ReplyDelete
 5. YΓ Διαφωνῶ κάθετα μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐκμετάλλευσης, πόσῳ μᾶλλον δὲ τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος !!!

  ReplyDelete
 6. Ένοχε, σε ευχαριστώ για τα "καλά" σου λόγια στο προηγούμενο σχόλιό μου. Ευχαριστώ και τον Καθηγητή που παρενέβη. Το Ελληνικό κράτος, από την στιγμή που θέλει γραικυλικώς ή μη, να ονομάζεται "Ελλάδα", ΟΦΕΙΛΕΙ να υπερασπίζεται εάν δεν μπορεί να προάγει, τον Ελληνισμό ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Ειδάλλως, καλώς ήρθατε Πασάδες...Ή όλα ή Τίποτα!

  ReplyDelete
 7. Ἄν τὸ ἑλληνικό κράτος εἶναι τουριστικὸ πρακτορεῖο δὲν παύει νὰ εἶναι κράτος.

  ReplyDelete
 8. ...ὁ δὲ Ἔνοχος γράφει

  Δεν υπάρχει για εμάς εκπρόσωπος του Χριστού πάνω στη γη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ένας κοινός επίσκοπος σαν όλους τους άλλους, απλώς ξεχωρίζει για τα αρχαία πρεσβεία τιμής.

  Ἁσφαλῶς καὶ δὲν ἔχουμε πατριαρχοκαισαρισμό καὶ καισαροπατριαρχισμὸ ἀλλὰ κάποια δουλειὰ κάνουν ὁ παπὰς καὶ ὁ ἑπίσκοπος ἐκτὸς ἀπὸ βαφτίσια, γάμους καὶ ταφές. Ἡ δουλειά ποὺ κάνουν εἶναι νὰ ὑπενθυμίζουν ὄτι οἱ θεσμοί δὲν ἔχουν νόημα ἀφεαὐτῶν. Γι αὐτὸ καὶ θεωρητικὰ ὀ ῥόλος τῶν ἱερέων τελειώνει τὴν Δευτέρα Παρουσία. Ἄν δὲν κάνω λάθος, ὀ ῥόλος τῆς Ἑκκλησίας εἶναι νὰ προετοιμάζει τὸν πιστὸ γιὰ τὴν μέλλουσα ζωή. Συνεπῶς ποτὲ δὲν μπορεῖ ἠ ἑκκλησία νὰ ταὐτιστεῖ μὲ κανένα κράτος (ἑλληνικό, ῥωσσικό ἤ ῥωμαïκό) οὔτε νὰ γίνει κράτος ἠ ἴδια, ἄν θεωρήσουμε ὄτι τὸ κράτος εἶναι ἐγκόσμιο. Ἡ ταύτιση τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας μὲ τὸ Βυζάντιο εἶναι ἄρνηση τῆς ὀρθοδοξίας. Tὴν ἀντιμετωπίζει σὰν ἱστορικό κατάλοιπο. Ἑκείνη θὰ πεῖ στὸν ἀρνητή της... περίμενε λιγάκι, καὶ θὰ δεῖς ποιὸς θάναι κατάλοιπο... Θεωρητικὰ, τὸ ὅτι τὸ Βυζάντιο ἤ μᾶλλον ἡ Ἀνατολικὴ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία παρῆλθε ἐνῶι ἡ ὁρθοδοξία ἔμεινε εἶναι ἔνδειξη ὄτι ἠ ἐκκλησία ἔχει τὸν Θεό μὲ τὸ μέρος της ἐνῶι τὸ κράτος ὄχι. Κακῶς ψἀχνουμε νὰ βροῦμε τὸ Βυζάντιο στὴν ἐκκλησία. Χἰλιες φορές καλύτερα εἶναι ἠ Ἀγιά Σοφιά τζαμί παρὰ μουσεῖο. Νομίζουμε πὼς εἴμαστε ἔξυπνοι καὶ ἀθάνατοι ἐνῶι ὀ μεσαίωνας βοᾶ, τὸ ἴδιο τὸ κράτος ἀναγνώριζε τὴν ἀνωτερότητα τῆς πίστης. Ἑμείς τόχουμε γιὰ σίγουρο τὸ ἀνάποδο, ὄτι ἀπλῶς ἠ ὁρθοδοξία ἦταν ὄργανο τοῦ ἀνατολικοῦ ῤωμαϊκοῦ κράτους. Σιγὰ μὴν ἤτανε. Θὰ εἶχε καταρρεύσει μαζί του. Ἅν κάνω λάθος, διορθῶστε με.

  ReplyDelete
 9. Καθηγητά καλησπέρα σας. Εάν σας πίεσα με τα μηνύματά μου, σας ζητώ συγγνώμην. Στο τεύχος σας "Ενδιάμεση Περιοχή" Φθινόπωρο 2001, καλείτε για μία Ελληνοσινική(Ελληνοκινεζική) συμμαχία ενάντια στο 4ο Ράιχ της Γερμανίας(Ε.Ε.) και τον Αμερικανικό(Αγγλοσαξωνικό) παγκοσμισμό. Είχατε δε ορθότατα και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτο, προβλέψει τον κατακλυσμό της Δυτικής Ευρώπης μα και της Ελλάδος(ως "χριστιανοδυτικής" χώρας) από τις Ισλαμικές δυνάμεις εξ Ανατολάς. Η ομοιότης σας δε, με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη στο ζήτημα της υπογεννητικότητος είναι εκπληκτική, μα και σε πλήθος άλλων ζητημάτων(Αξίες, Ορθοδοξία, κΥνβούλιο). Η ερώτησίς μου είναι, τί άλλαξε και πλέον τάσσεσθε υπέρ του Αγγλοσαξωνικού παράγοντος και οχι της Ελληνοσινικής συμμαχίας, όπως γράφατε 15 χρονια πριν?

  ReplyDelete
 10. Ἕλλην, πολὺ σωστὴ ἐρώτηση.Ἀπαντῶ:

  1 - Ὕπῆρξα, εἶμαι καὶ θὰ ὑπάρξω πάντα μαοϊκός. Ἡ καρδιά μου παραμένει στὴν Κίνα.
  2 - Οἱ δύο παγκόσμιοι πολιτισμοὶ εἶναι ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κίνα.
  3 - Ἀλλὰ ἡ Κίνα παραμένει ἀκόμα μακριά. Ἐπιπλέον, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, ἡ Κίνα πορεύεται ὅλο καὶ πιὸ ἀνοικτὰ πρὸς μία παγκόσμια ἰμπεριαλιστικὴ ἐπικράτεια γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τῆς ἰμπεριαλιστικῆς ἐπικρατείας τῶν ΗΠΑ.
  4 - Μία μοναχικὴ ἀναμέτρηση τῶν δύο πολιτισμικῶν γιγάντων (Ἑλλὰδος-Κίνας) στὴν παροῦσα μειωτικὴ θέση τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους τὰ τελευταῖα 6 χρόνια (2010-2016), θὰ δώση τὴν ἀπόλυτη ὑπεροχὴ στὴν Κίνα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.
  5 - Γιὰ λόγους τακτικῆς, καὶ ὄχι συναισθηματικούς, ὁ μόνος τρόπος νἀ ἀποφευχθῇ ἡ πλήρης ἐξαφάνιση τῆς Ἑλλάδος εἶναι σήμερα νὰ καλυφθῇ ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα τῶν ΗΠΑ στὴν διαμάχη τους μὲ τὴν Ῥωσία γιὰ ἔλεγχο τοῦ Αἰγαίου μέσῳ Νέας Γιάλτας, λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν ὅτι ἡ Κίνα εἶναι ἀκόμα μακριά.
  6 -Στὴν τελικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Ῥωσίας ἀπὸ τὴν μιὰ καὶ Κίνας ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ Κίνα θὰ ἡττηθῇ, συνεπῶς θὰ μικρίνῃ καὶ ἡ ὑπεροψία της, ἐνῷ ἡ Ἀμερικὴ, ἄν καὶ νικήτρια, θὰ χάσῃ πολλὰ φτερὰ καὶ θὰ μειωθῇ σημαντικὰ ἡ ἰσχύς της. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ δυνάμεις τοῦ ἑλληνισμοῦ θὰ ἔχουν ἀνασυνταχθῆ μὲ τὴν βοήθεια τῆς συμμάχου τῶν Ἀμερικανῶν Ῥωσίας καὶ αὐτὴ ἡ ἐνδυναμομένη Ἑλλὰς θὰ δυνηθῇ νὰ συνεννοηθῆ μὲ ἴσον πρὸς ἴσον μὲ μία ἡττημένη Κίνα ποὺ θὰ ψάχνῃ γιὰ ἔξοδο στὸ Αἰγαῖο καὶ πρόσβαση στὴν Δύση μέσῳ τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. αν είχαν έρθει η σαυρομάτες στην χερσόνησο του Αίμου, τότε εμείς θα είμασταν λασποσκλάβοι...

   Delete
 11. Ἡ πρόβλεψή σας δὲν ἐμπεριέχει τὴν ὑπόθεση, κοινὴ στοὺς νεοέλληνες, ὄτι ναὶ μὲν θὰ λάβουν μέρος στὸν παγκόσμιο (πλανητικό) πόλεμο, ἀλλὰ ὄχι καὶ τόσο πολύ ;; Δὲν θὰ τιμωρηθεῖ ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὴν ὀππορτουνιστικὴ της στάση ; Δὲν εἶναι σὰν τὴ νυχτερίδα τοῦ Αἰσώπου, ποὺ δὲν πάει οὔτε μὲ τὰ πουλιά, οὔτε μὲ τὰ ποντίκια ;

  ReplyDelete
 12. Μάλιστα! Ευχαριστώ! Μένω έκπληκτος για ακόμη μία φορά από την σκέψη σας. Θα υπάρχει όμως η Ελλάδα? Το ρωτώ γιατί είχατε πει ότι υπάρχει εδώ και καιρό σχέδιο ερημώσεως και εποικισμού της χώρας μας. Είναι Αγγλοσαξωνικό, δηλαδή Αμερικανικό σχέδιο αυτό? Και εάν είναι, τότε δεν συμβάλει η Αμερική στην καταστροφή μας? Δηλαδή φαίνεται γενικώς να μην υπάρχει μία τόσο ξεκάθαρη εικόνα για την σχέση ΗΠΑ-Ελλάδος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έκπληκτος με την καλή την έννοια. Δεν πίστευα όταν διάβαζα πόσα είχατε προβλέψει το 2001 μόλις.

   Delete
 13. Έβγαλε ο Γιανναράς νέο βιβλίο, «Finis Graeciae». Πάντως πολλοί λόγιοι κάνουν λόγο για τέλος εποχής του ελληνισμού. Δεν το λες και απίθανο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Σωστό Ιωάννη, μα ο Καθηγητής τα έλεγε και ονΠλεύρης ο Δάσκαλος τα έλεγε εδώ και 15 χρόνια! Δες το ββλίο "Αποχαιρέτα την Ελλάδα που χάνεται!". Φωνές βοώντων εν τη ερήμω...ΔΥΣΤΥΧΩΣ! Σε 6 από τώρα έρχεται ο Αρμαγγεδών...δύσκολα γλιτώνεις δίχως απώλεια εδαφών και Εθνική τραγωδία, πολύ δύσκολα! Θα είμασθε μάλλον η Ελλάδα του 1913, δίχως Λήμνο, Μυολήνη, Χίο, Νησιά Ανατολικού Αιγαίο και Δωδεκάνησα...

   Delete
  3. 6 μήνες*

   Delete
  4. Μάλλον πρέπει να εκλάβουμε αυτές τις κραυγές ως φωνές απόγνωσης.

   Delete
  5. ΠΑΪΣΙΟΣ: ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!


   https://www.youtube.com/watch?v=x93Lb7XJbD0

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
 14. Να σημειώσω πως δε μπορεί να είναι τυχαίο που όλοι οι λόγιοι κάνουν λόγο για τέλος εποχής, όπως να σημειώσω επίσης ότι πολλοί κοινωνιολόγοι παρατηρούν ότι όταν σε μια κοινωνία έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται το στρεβλό ως ορθό σε όλους τους τομείς της ζωής, τότε αυτό δηλώνει την κατάρρευση αυτής της κοινωνίας.

  ReplyDelete
 15. Όλοι οι νέοι επιστήμονες εγκαταλείπουν την Ελλάδα, φτιάχνουν το μέλλον τους στη Δύση, υπάρχει υπογεννητικότητα, υπάρχει γκρίνια. Νομίζω ότι ρεαλιστικά μιλκώντας και μακριά από συναισθηματισμούς, όλα αυτά τα σημάδια συγκλίνουν ότι επέρχεται τέλος εποχής.

  ReplyDelete
 16. δυο είναι οι "ηγέτες" για τον ραγιά
  https://www.youtube.com/watch?v=9osBt1gszZ4
  ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΛΕΥΣΙΣ kfot.blogspot.gr

  ReplyDelete
 17. Εσείς πάλι ομιλείτε περί αναστάσεως. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, διότι ο κόσμος σήμερα δεν ενδιαφέρεται για τόσο για γνωστικές ικανότητες ή για την πνευματικότητα ή για θρησκευτικότητα. Ο κόσμος σήμερα θέλει να γεμίζουν τα μηδενικά στην τράπεζα, ώστε να βγάζει χρήματα και να αγοράζει αγαθά. Δεν υπάρχει, ούτε για δείγμα, το απαραίτητο ασκητικό ήθος που απαιτείται για την ανάσταση που επιθυμείτε.

  Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Οι κονωνίες συχνά έχουν τη δυνατότητα να εκπλήσσουν.

  ReplyDelete
 18. I believe the approval status is very helpful and put us on the map...avoiding emotional post without offering any true knowledge...

  ReplyDelete
 19. Αιγαιακέ Αετέ, σου ζητώ συγγνώμην μα εγώ ουδέποτε είπα κάτι τέτοιο. Ο Νώχρα Άμαλεκ, το είπε. Και θα μιλήσω στον Καθηγητή για αυτό.

  ReplyDelete
 20. Ὁ Ἕλλην Κωνσταντινουπολίτης μοῦ γράφει: "Όπως θα δείτε στο ψεύτικο προφίλ, υπάρχει μόνον η επιλογή "Reply" και όχι η "Delete". Συνεπώς, το προφίλ δεν είναι δικό μου, Καθηγητά".

  Παρακαλῶ τοὺς σχολιαστὲς νὰ ἐπισημαίνετε τυχὸν σχόλια τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι ἰδικά σας παρὰ τοῦ ὅτι φέρουν τὸ ὄνομά σας, ὥστε νὰ τὰ σβήνω. Εὐχαριστῶ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Παρακάτω εἶναι ὁ σύνδεσμος τῆς συνεντεύξεως ποὺ μόλις τώρα ἔδωσα στὰ κεντρικὰ νέα τῆς ῥωσικῆς τηλεοράσεως. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://youtu.be/p-u2zlIZy4s

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 23. Πάρα πολὺ σωστὴ ἡ παρέμβαση τοῦ κυρίου Κιτσίκη στὸ ῥωσσικὸ κανάλι, εἰδικὰ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν ῥόλο τοῦ ΚΚΕ σὰν ἐκφραστοῦ τῆς θέλησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση. Ἡ μόνη μου ἐπιφύλαξη ἀφορᾶ τὸ κατὰ πόσον ἠ ἔξοδος αὐτὴ εἶναι ἐφικτὴ χωρίς βίαιη πολιτική, συνταγματικὴ ἤ καὶ συνοριακή ἀλλαγή. Ἅν δὲν κάνω λάθος, ἡ σύμπτωση τῆς πολιτικῆς Ἀγγλοσαξώνων καὶ Ῥώσσων στὰ Βαλκάνια γίνεται ἱστορικὰ, ὅποτε γίνεται, εἰς βάρος τῆς Τουρκίας (1821, Α. Παγκόσμιος πόλεμος). Γι' αὐτὸ καὶ εἶχα σκεφτεῖ ὅτι τὸ καλύτερο καὶ τὸ πιὸ εἰρηνικὸ θὰ ἦταν ἡ Ἑλλάδα νὰ παραμείνει μὲν μὲ τὸ εὐρώ, νὰ ζητἠσει δὲ νὰ κλείσει ἠ Κεντρικὴ Εὐρωπαϊκὴ τράπεζα καὶ νὰ μείνει ἠ κυκλοφορία τοῦ εὐρὼ χωρὶς ἀνανέωση. Διότι τῶρα δὲν μᾶς φαίνεται, μιᾶς καὶ ὁ Ὁμπάμα κάνει πληθωριστικὴ πολιτική, δηλαδή κόβει πολλὰ δολλάρια. Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα ποὐ ἔχουμε τῶρα μὲ τὴν ΕΚΤ-Γερμανία κάποια στιγμὴ θὰ τόχουμε δυνητικὰ μὲ τὴ Φέντεραλ Μπάνκ. Ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ οἱ Ἁμερικανοὶ μποροῦν νὰ φτιάξουν ἔνα ἱσοδύναμο κλειστοῦ ἱσχυροῦ νομίσματος γιὰ δικὴ τους ἐσωτερικῆ κατανάλωση καὶ τὰ ὑποδολλάρια-δραχμὲς νὰ γίνουν κατοχικά. Δὲν ξέρω δηλαδὴ ἄν ἠ σεισάχθεια μπορεῖ νὰ συζητηθεῖ χωρὶς νὰ τεθεῖ ἐπὶ τάπητος τὸ νομισματοκοπεῖο.

  ReplyDelete
 24. Σὴμ. Ἡ αἴσθησή μου πρὸς τὸ παρὸν εἶναι ὄτι μὲ τὸ νέο σύστημα τὸ ἐπίπεδο τοῦ μπλόγκ ἔχει ἀνέβει. Τὸ ὄτι παρεμβάλλεται χρόνος ἀνάμεσα στὸ γράψιμο καὶ τὴν ἐμφάνιση τοῦ σχολίου ἐμποδίζει τὸ περιττό. Ἕχουμε δηλαδὴ παρὀμοια ὀφέλη μἐ τὴν χρήση τοῦ πολυτονικοῦ, ἀποσύρεται ἡ ψευδαίσθηση ὄτι ὀ γραπτός λόγος εἶναι προφορικός.

  ReplyDelete
 25. Κύριε Καθηγητά χαίρομαι πάρα πολύ για την συνέντευξή σας.Ελπίζω να σας βλέπουμε πολύ συχνότερα σε συνεντεύξεις.Συμφωνώ στα περισσότερα απλά έχω θέλω κάποιες διευκρινήσεις.
  1)Εάν βγούμε από την Ε.Ε. σε ποιανού την σφαίρα επιροής θα περάσουμε όμως;Λογικά των Η.Π.Α. σωστά;Και με πιο τρόπο θα περάσουμε, επίσημα ή ανεπίσημα;
  2)Δεύτερον, τα βόρεια εχθρικά κράτη(Αλβανία, Σκόπια-και συγχαρητήρια που τους ονομάσατε με το πραγματικό τους όνομα στην τηλεόραση-Βουλγαρία) λογικά θα πάνε με την Ε.Ε. ως αντίδραση και έχθρα.Εδώ τι γίνεται;Βγαίνουμε χαμένοι ή όχι;

  ReplyDelete
 26. dr.Pap: Στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ δὲν χωροῦν συναισθηματισμοί.
  1 -Ἡ ΕΕ στὴν σημερινή της μορφὴ εἶναι τελειωμένη γιὰ ὅλες τὶς χῶρες τῆς ΕΕ καὶ συνεπῶς καὶ γιὰ τοὺς βορείους γείτονές μας.
  2 - Τὸ θρησκευτικὸ καὶ πολιτισμικὸ αἴσθημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πάντα ἐστρέφετο πρὸς τὴν Ῥωσία, ἐξ οὗ καὶ ἡ προσήλωσή του στὸν Καποδίστρια
  3 - Ἡ Ἑλλὰς ὡς ἀπόλυτος πλανητικὸς πολιτισμὸς ἀναγνωρίζει ὡς τὸν μόνον ἕτερο παγκόσμιο πολιτισμὸ τὴν Κίνα καὶ ὑποκλίνεται σὲ αὐτὴν μὲ θαυμασμό.
  4 - Τὸ Ἰσραὴλ ὡς ὁ καλύτερος μαθητὴς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ ὡς τὸ ἄλτερ ἔγκο τοῦ ἑλληνισμοῦ, μᾶς ἔδωσε τὸ παράδειγμα πὼς μία μικρὴ χώρα δύναται νὰ ἐπιτύχῃ στὴν παγκόσμικα πολιτικὴ σκηνή.
  5 - Ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἡ μόνη ἐναπομήνουσα λύση, ὅπως καὶ γιὰ τὸ Ἰσραήλ, τὴν Τουρκία καὶ τὴν Κύπρο γιὰ τὴν προστασία μας στὸ κέντρο τῆς πλανητικῆς λιμνοθάλασσας, ὀνόματι Αἰγαῖο. Οἱ περιφεριακὲς χῶρες(Ἀλβανία,Σκόπια,Βουλγαρία,Συρία,Κουρδιστάν, θὰ συσπειρωθοῦν ὡς
  αὐτόνομα κράτη, ὡς περιφέρεια, στὴν νέα αὐτοκρατορία μὲ κέντρο τὸ Αἰγαῖο ποὺ θὰ ὀνομασθῇ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς δυνάμεως(ΗΠΑ-'Αγγλία) ποὺ θὰ τὴν ἀποδεχθῇ ἡ Ῥω σία μέσῳ ἀνταλλαγμάτων (θρησκευτικὴ καὶ πολιτισμικὴ παρουσίαση στὸ Φανάρι, τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ καὶ ὡς προστάτιδα τῶν ἀνατολικῶν χριστιανῶν, τῶν σουφήδων, τῶν Ἀλαουὶ καὶ τῶν Ἀλεβήδων.
  Ἡ διπλωματία συνδυασμένη μὲ τὴν οὐτοπία δύνανται νὰ ἐπαναφέρουν τὸ θαῦμα τῆς λεξανδρινῆς αὐτοκρατορίας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προστασία από τι; Δεν έχουμε ακόμη σιχαθεί τους προστάτες; Είναι η μοίρα της Ελλάδος να αποτελεί αιώνιο προτεκτοράτο; Κατανοώ την ανάγκη για στρατηγικά ανταλλάγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο προσανατολισμό. Ένα σοβαρό κράτος με υψηλή στρατηγική χειραγωγεί τους πάντες.

   Delete
 27. Μακάρι Καθηγητά. Σήμερα τελευταία ημέρα μου στην Ελλάδα καθώς ήρθα 24/3 για την Επέτειο, πήρα το βιβλίο σας περί Μπεκτασισμού-Λαβησμού. Είμαι στην σελίδα 20 και έχω εντυπωσιασθεί. Τελικά, πάλι έχετε δίκαιο για το πόσο στενή και Δυτική είναι η αντίληψη που μας μρτεμφυτεύουν στα σχολεία όταν ήμαστε μικρά παιδιά. Και πόσο μακρυά είναι οι σημερινοί ελλαδίτες και καλά το κρατίδιο το γραικυλικό, αυτό και αν είναι, από την γηγενή κουλτούρα της Μικράς Ασίας μα και την Ανατολή(Ενδιάμεση Περιοχή ανατολικά της Ελλάδος) γενικότερα. Εκ μέρους της μειοψηφικής σκεπτόμενης Νεολαίας, σας ευχαριστούμε που μας ανοίγετε τα μάτια μας!

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Μπεκτασισμού-Αλεβησμού

   Delete
 28. (ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ) Ἑπεκτείνω χωρίς φιλοδοξίες ἀνταπόκρισης ἀπὸ τὴν πραγματικότητα. Ὁ κος Κιτσίκης εἶπε στὸ ῥωσσικὸ κανάλι ὄτι ἡ σημερινὴ κυβἐρνηση τὰ πάει μᾶλλον καλὰ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική. Τὶ γίνεται μὲ τὴν ἐσωτερικὴ πολιτική ;;; Μιὰ δυτικὴ δημοκρατία εἶναι στὴ βάση της ἕνα μοναρχικὸ σύστημα τῆς νεώτερης ἐποχῆς.

  Ὁ μονάρχης τῆς νεώτερης ἐποχῆς (βλ. τὸν δεύτερο τόμο τοῦ Νόρμπερτ Ἑλίας, Ἡ ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ, ἑκδ. Νεφέλη - ὁ Ν.Ε. εἶναι εἱδικευμένος στὸ λεγόμενο Παλαιὸ Καθεστώς) συμμαχεῖ μὲ τοὺς ἐμπόρους. Ἕμπόριο καὶ σύγχρονο κράτος εἶναι τάτσι μῆτσι κῶτσι.

  Κατὰ τὸν μεσαίωνα (τὸν Δυτικὸ Μεσαίωνα) ὀ βασιλιὰς εἶναι primus inter pares ὄπου ὄμοιοι, ἴσοι μὲ τὸν βασιλιά, εἶναι οἱ ἄλλοι φεουδαρχικοί ἄρχοντες, ἄρχοντες τῆς γῆς. Φεουδαρχία ἴσον γαιοπρόσοδος. Ἀπὸ τὴ στιγμῆ ὄμως ποὺ ὁ βασιλιάς ταὐτίζεται μὲ τὴν ἔκδοση χρήματος, πληρώνει μὲ αὐτὰ τοὺς μισθοφόρους του καὶ πατάσσει διὰ τῶν μισθοφόρων αὐτῶν τοὺς ὑπόλοιπους γαιοκτήμονες. Ἡ δύναμη τοῦ βασιλιᾶ εἶναι τὸ χρῆμα ποὺ γεμίζει τὰ ταμεῖα του 1) ἀπὸ τοὺς φόρους ἐπὶ τῶν συναλλαγῶν σὲ χρῆμα 2)ἀπὸ τὶς ἐκστρατεῖες του καὶ τίς ἐπιχειρήσεις του, π.χ. τὴν κατάκτηση τῆς Ἀμερικῆς 3) ἀπὸ κληρονομιές, δημεύσεις καὶ ὑπεξαιρέσεις ποὺ περιέρχονται στὸ κράτος.

  Διότι τὸ κράτος εἶναι Αὐτὸς - L état, c'est lui. Οἰ συναλλαγές ὅμως γίνονται ἀπὸ τοὺς ἐμπόρους. Σὲ ἀντάλλαγμα γιὰ τοὺς φόρους ποὺ βάζει στὶς συναλλαγές τῶν ἐμπόρων, ὁ βασιλιάς προσφέρει ἀσφάλεια βίου, μετακινήσεων καὶ πάνω ἀπόλα τὴν ἀσφάλεια τῶν ἰδίων τῶν συναλλαγῶν. Ἡ μαφία εἶναι ἔνα σύστημα ἐναλλακτικῆς προστασίας ἐπὶ τῶν συναλλαγῶν ὄταν ἡ ἱσχὺς τοῦ βασιλέως δὲν εἶναι ἀρκετά μεγάλη (βλ. Ντιέγκο Γκαμπέττα https://books.google.gr/books?id=y3bv3tqWftYC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

  Ἡ ἐσωτερική πολιτικὴ εἶναι περίπου τὸ ἑξῆς. Ἕχεις ἐθνικὸ νόμισμα ποὺ προέχει ἔναντι τῶν ἄλλων νομισμάτων. Εἶσαι ὁ βασιλιάς καὶ διατάζεις κάθε χρόνο τὸν νομισματοκόπο σου νὰ χτυπήσει τόσα καὶ τόσα χρήματα. Τὰ χρήματα αὐτὰ τὰ μοιράζεις ἐκεὶ ποὺ θεωρεῖς σωστό, καὶ πρῶτα ἀπόλα σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ φορολογήσουν, θὰ ἀποσπάσουν δηλαδή ἔνα μερίδιο ἀπὸ τὶς συναλλαγές. Αὐτοὶ εἶναι οἱ intendants des finances. Οὐσιαστικά εἶναι τὸ ἀνάλογο τῶν μπράβων τοῦ φεουδαρχικοῦ ἄρχοντα ποὺ παίρνανε βόλτα τὰ χωριά καὶ μαζεύανε τοὺς φόρους σὲ εἴδος, δηλαδή σὲ ὁκάδες καὶ σἐ κεφάλια.

  Ὁ Κολοκοτρώνης καὶ ἄλλοι κλέφτες τῆς Πελοποννήσου ἔχει μᾶλλον ἀποδειχτεῖ λέει ὁ Τζὼν Πετρόπουλος, Πολιτικὴ καὶ Συγκρότηση κράτους κ.λπ., Ἁθῆνα, ἐκδ. ΜΙΕΤ) ὄτι εἶχαν χρηματίσει κἀποι, προεπαναστατικά - δηλαδὴ μπράβοι στὴν ὑπηρεσία τῶν προεστῶν, τῶν Δεληγιανναίων, ἐπὶ τῶι προκειμένωι. Οἱ προεστοὶ συνέλεγαν τὸν φόρο ἀπὸ τοὺς χωρικοὺς ἔχοντας τον προκαταβάλει στὶς Σουλτανικές ἀρχές (σ.43 καὶ 93). Ὁ χημικός Λαβουαζιέ καρατομήθηκε στὴν Γαλλική Ἐπανάσταση ἐπειδὴ εἶχε χρηματίσει fermier général, ὑπενοικιαστὴς φόρων.

  Θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον ἐνδεχομένως νὰ περιγραφεῖ ἠ ἐσωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ σχέση μὲ τὸ προηγούμενο μοντέλο, ἄν θεωρηθεὶ ὅτι ἡ κατανόηση ἔρχεται πολλὲς φορὲς διὰ τῆς συγκρίσεως.

  ReplyDelete
 29. Ἀπαντήσεις: 1 -Στὸν Κωσταντῆ:στὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ εἴμεθα στὸ πλῆρες χάος.Καλὲς προτάσεις στὸ παρελθὸν ἔγιναν πολλές. Ἀλλὰ ὅλες παρέμειναν στὸ "θά". Διότι ὁ Ἕλλην ὑπῆρξε πάντα τοῦ "θά". Ἀνίκανος, νᾶ πραγματοπολιήση, ἀσχέτως τοποθετήσεων.

  Ἀντιθέτως, στὴν ἐξωτρικὴ πολιτική, ἀπὸ δεκάδες χρόνια, ὅλες οἱ κυβερνήσεις τοποθετοῦνται σωστὰ ἀλλὰ δὲν τολμοῦν νὰ πράξουν διότι βάλλονται ἀπὸ τὴν βουλευτικὴ ἀντιπολίτευση καὶτὰ ΜΜΕ μὲ ἀνέξοδες κατηγορίες προδοσίας.

  2 -Στὸν Ἰχώρ: Προστασία, δηλαδὴ ὀμπρέλλα, χρειάζεται ἐξ ὁρισμοῦ οἱαδήποτε μικρὴ χώρα, ἰδίως ὅταν ἔχει ἀνεξάρτητη τολμηρὴ πολιτική. Τὸ Ἰσραὴλ ἔχει τὶς ΗΠΑ. Ἡ Κούβα εἶχε τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. Ὁ Ἕλλην λέει, ἄν δὲν ἀπατῶμαι
  - 1. θὰ ὀργώσω τὸ χωράφι μου,
  - 2. θὰ γίνω ὁ Ὁρφέας,
  - 3. θὰ ἐνωθῶ μὲ τὴν Ἀφροδίτη ἀλλὰ πρῶτα
  - 4. θὰ τελειώσω τὸν ἀργιλέ μου. Παφ-πουφ. Βαγγέλη, ξαναγέμισέ τονα μὲ προυσιανό μαυράκι...
  Ποῦ ἀπατᾶται ὁ Ἕλλην ; Καὶ ποῦ ψεύδεται ;;

  ReplyDelete
 31. Κωσταντῆ, ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ '90 ὁ ὑπερήφανος Ἕλλην ἀντεκατέστησε τὸν ναργιλὲ μὲ τὸ κινητό, στὸ ὁποῖο ὁμιλεῖ συνεχῶς, πληρώνοντας ἀδρᾶ τὴν Vodaphone, λέγοντας ὅτι εἶναι πνιγμένος... στὸν ναργιλὲ τῶν "θά", πάφ-πούφ. Οἱ πάντες γύρω του εἶναι προδότες καὶ ὁ κόσμος "θά" ἐκπλαγῇ ὅταν αὐτὸς "θά" ἀναλάβῃ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 32. Ἴσως ὁ Ἕλλην προσπαθεῖ νὰ πιστέψει ὅτι τὸ κινητὸ τηλέφωνο τοῦ ἀνήκει - τὸ ΘΑ, ΘΑ, ΘΑ στὶς συχνότητες ἀναφέρεται στὸ τελικὸ συμβόλαιο μὲ τὸν Δημιουργὸ τοῦ Σύμπαντος - ἐνῶι προς τὸ παρόν, ὁ,τιδήποτε φορολογεῖται ἀνήκει εἴτε στὸν Βασιλέα εἴτε στὴ Μαφία, μὲ βάση τὴν προτέρα ἀνάλυση.

  Σὲ ἕναν δρόμο τοῦ Παρισιοῦ ἕνας λεβέντης μετανάστης, ἡ μαυριδερὴ γυναῖκα του, δύο παιδιά. Ὅ καταστηματάρχης τοῦ περνάει ἔνα τὸστ μέσα ἀπὸ τὸ παράθυρο. Τὸ κρατάει καὶ λέει - μοῦ τόδωσαν τζάμπα διότι δὲν ἔχουμε τίποτα.

  ReplyDelete
 33. ...Δὲν καταλαβαίνω λοιπὸν τὸν Ἱχώρ ὅταν λέει ὅτι ἕνα σοβαρό κράτος χειραγωγεῖ τοὺς πάντες. Νομίζω πὼς εἶναι μιὰ καλλιεργημένη ψευδαίσθηση. Ἁπλῶς οἱ ἡγετικἔς φυσιογνωμίες τυχαίνει νὰ βρίσκονται πάνω στὰ σταυροδρόμια ἀντικρουόμενων ἀπαιτήσεων. Καὶ αὐτὸ ποὺ καλεῖται ἔννομη, φυσιολογική ζωή εἶναι στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ἀκριβῶς. Μιὰ ἀκροβασία ἀνάμεσα σὲ διάφορες μαφίες.

  Ταὐτίζουμε τὴν ἰδέα τοῦ ἰσχυροῦ κράτους μὲ αύτὴ τοῦ πανίσχυρου βασιλιᾶ ποὺ ἀπονέμει δικαιοσύνη. Ὅμως τὶς περισσότερες φορές εἶναι ὁ μεγαλύτερος μαφιόζος. Πῶς εἶναι δυνατόν νὰ ζητάμε κράτος χωρίς μαφία; Εἶναι πιὸ λογικό νὰ ζητάμε ἀποτελεσματικότερη μαφία ἀπότι νὰ ζητάμε ἀνεξαρτησία, δηλαδή νὰ μὴν ἔχουμε προστάτες.

  Καλήτερα, καλήτερα
  διασκορπισμένοι οἱ Ἕλληνες
  ῾νὰ τρέχωσι τὸν κόσμον,
  μὲ ἐξαπλωμένην χεῖρα
  ψωμοζητοῦντες·
  Παρὰ προστάτας ῾νἄχωμεν. (Ἀ. Κάλβου, ᾨδὴ Ἕκτη. Αἱ Εὐχαί.)
  Ἁντέχουμε νὰ ζήσουμε χωρίς μαφία ;;

  ReplyDelete
 34. Ὑπάρχουν πληροφορίες περὶ ἐπικειμένου στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος στὴν Τουρκία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 35. Άρα ανοδο των κοσμικών μεν, επεκτατικών δε, Κεμαλιστών. Μάλλον στις ΗΠΑ θα παραμείνει ο Γκϋλλέν...Ή θα επιστρέψει τελικώς?

  ReplyDelete
 36. Δημοσιεύματα ἀγνώστου ἀξιοπιστίας ἐμφανίζουν τὴν σημερινὴ γαλλικὴ κυβέρνηση ἀνακατεμένη στὸ φαινόμενο Ἐρντογὰν σὰν τὸ ἀγγοῦρι στὸ τζατζίκι. Τὸ τζατζίκι γίνεται καὶ μὲ καρότο, λένε τὰ δημοσιεύματα αὐτά.

  ReplyDelete
 37. Σαν χθές πέθανε ο μεγάλος Ήρωας του Εθνικοσοσιαλισμού ή σωστότερα του Φασισμού, καθότι Καθολικός, Λέον Ντεγκρέλλ! ΑΘΑΝΑΤΟΣ! Η ομιλία του δε, άκρως σωστή και συνταρακτική!

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=Bn7qry9wCAk

  ReplyDelete
 38. Σχόλιό μου στις 24 Μαρτίου:

  «Είμαι βέβαιος ότι η Τουρκία είναι σε στενή συνεννόηση με το ISIS. Αγορά πετρελαίου κάνει η Τουρκία από το ISIS.

  Πέρα από τους πραγματικούς πρόσφυγες και μετανάστες, υπάρχει σχέδιο αποσταθεροποίησης της Ευρώπης από Τουρκία και ISIS. Αυτοί απλώς εκμεταλλεύονται και κατευθύνουν το μεταναστευτικό. Έχει πολλά σκέλη το πρόβλημα.

  Πάντως ρεαλιστικά μιλώντας, δε νομίζω ότι εύκολα θα αποφευχθεί πόλεμος. Βασικά και αυτό που γίνεται τώρα πόλεμος είναι. Τώρα οι πόλεμοι δε διεξάγονται στα πεδία των μαχών. Αυτός είναι ο παλιός τρόπος. Από την άλλη παρατηρώ τη Δύση εφησυχασμένη και θα τολμήσω να πω αποσυντονισμένη. Ίσως τελικά να είναι μύθος η δυνατή θεσμική συγκρότηση της Δύσης. Ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών είναι επίσης το λιγότερο ύποπτος.

  Θεωρώ τέλος ότι και οι τράπεζες και οι οικονομικοί κολοσσοί, οι αγορές, επιθυμούν την μετανάστευση μουσουλμάνων στην Ευρώπη διότι τους συμφέρει. Αυτοί ζουν φτωχικά χωρίς πολλές απαιτήσεις. Αυτοί και με δύο κατοστάρικα το μήνα ζουν. Αυτό συμφέρει την οικονομία λιτότητας που διέπει την ΕΕ. Ο εχθρός είναι ήδη μέσα στην Ευρώπη και είναι η οικονομική πολιτική. Η Ευρώπη ενδιαφέρεται μόνο για τα οικονομικά. Δε την νοιάζει αν ο χριστιανικός πληθυσμός αντικατασταθεί σε 20-30 χρόνια από μουσουλμανικό. Ίσα ίσα αυτό την συμφέρει να γίνει. Και η Τουρκία βέβαια βλέποντας όλα αυτά στέλνει ορδές ασταμάτητα. Και την Τουρκία την συμφέρει αυτό για την επανίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάπως έτσι νομίζω ότι έχουν τα πράγματα».  Σημερινή είδηση:

  ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΞΙΑΣ 1,9 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ
  «Βόμβα» Μόσχας: Η Τουρκία στέλνει όπλα στο ISIS-Κατέθεσε στοιχεία στον ΟΗΕ


  Στοιχεία πως η Τουρκία είναι ο βασικός προμηθευτής όπλων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία υπέβαλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Ρώσος απεσταλμένος του Οργανισμού Vitaly Churkin.

  Την είδηση δημοσιεύει το RT, το οποίο επικαλείται ρωσικά ΜΜΕ. Ο Churkin στην επιστολή του, γράφει, σύμφωνα με το RT: «Κύριος προμηθευτής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού του ISIS είναι η Τουρκία, η οποία χρησιμοποιεί τις ΜΚΟ για το σκοπό αυτό. Ο Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών της Τουρκίας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις αυτές. Οι μεταφορές που γίνονται μέσω αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας».

  Σύμφωνα με την επιστολή, οι τρομοκρατικές ομάδες, που δρουν στη Συρία έλαβαν εκρηκτικές ύλες αξίας 1,9 εκατ. δολαρίων μέσω της Τουρκίας το περασμένο έτος.

  Συνολικά, οι τρομοκράτες έλαβαν 2.500 τόνους νιτρικού αμμωνίου (αξίας περίπου 788.700 δολαρίων), 456 τόνους νιτρικού καλίου ($ 468,700), 75 τόνους σκόνης αλουμινίου ($ 496,500), νιτρικό νάτριο ($ 19.400), γλυκερίνη ($ 102.500) και νιτρικό οξύ (34.000 χιλιάδες $) μέσω της Τουρκίας το 2015, προσέθεσε ο Vitaly Churkin.


  http://www.iefimerida.gr/news/259853/vomva-moshas-i-toyrkia-stelnei-opla-sto-isis-katethese-stoiheia-ston-oie#ixzz44asYh5vM  Πραγματικά δεν καταλαβαίνω το πνεύμα συνεργασίας που προτείνει ο κ. Καθηγητής με την Τουρκία μετά τις πολλαπλές αποκαλύψεις και μετά από τόσες προφητείες γερόντων ότι η Τουρκία θα καταστραφεί.

  ReplyDelete
 39. Με τους Αλεβήδες ρε Ιωάννη! Ρε παιδιά όλοι μιλάτε για τον Καθηγητή και περί των προτάσεών του και των έργων του, όμως εγώ παίζει να είμαι ο μοναδικός στο μπλοκ αυτό που διαβάζει ΟΛΑ του τα έργα στα Ελληνικά. Ο Καθηγητής έχει καταδικάσει και τον Ερντογάν μετά το 2013 και την Σουννιτική του στροφή όσο και των ίδιο τον σουννισμό, εχθρό φανατικό των Αλεβηδών, εν Τουρκία.

  ReplyDelete
 40. Ο Αλεβησμός είναι μίξη, Σαμανισμού(κοινή προγονική θρησκεία της ανθρωπότητος), Σιισμού και Ελληνορθοδοξίας. Καμία σχέση με σουνιτικό αραβικό ισλάμ.

  ReplyDelete
 41. Δε με νοιάζει Έλληνα περί Αλεβήδων, Σουνητών, Σιιτών και λοιπών. Αυτά είναι ενδοϊσλαμικά θέματα. Όπως και η διάσταση ρωμαιοκαθολικών, προτεσταντών και ορθοδόξων είναι επίσης ενδοχριστιανικό θέμα. Εγώ ως γνήσιος Ρωμαίος επιθυμώ να φύγει η Τουρκία από τη μέση και από τη Μέση Ανατολή γενικότερα.

  ReplyDelete
 42. Να φύγει διοικητικά από τη μέση. Ο κόσμος ας παραμείνει.

  ReplyDelete
 43. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε ὁ ἥρωας τῆς βελγικῆς κουλτούρας εἶναι ὁ Τιντίν τῶν καταπληκτικῶν βιβλίων σχεδίων τοῦ Hergé. Γενεὲς εὐρωπαϊκῶν παιδιῶν ἐμεγάλωσαν, ὅπως ἐγώ, στὴν σκιὰ τοῦ ἥρωός τους, τοῦ Τιντίν. Στὶς Βρυξέλλες ὑπάρχει μουσεῖο Τιντίν. Ὀλίγοι ὅμως γνωρίζουν ὅτι ὁ Hergé στὸν μεσοπόλεμο ἦτο θαυμαστὴς τοῦ Degrelle καὶ ὅτι ἐνεπνεύσθη τὸν ἥρωά του, τὸν Τιντίν, ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Degrelle ποὺ τὸν ἐσχεδίασε βάσει τοῦ πολιτικοῦ του ἥρωος. Δηλαδὴ ὁ Τιντὶν εἶναι ὁ Ντεγκρέλ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 44. Ευχαριστώ Καθηγητά! Δεν το ήξερα! Τελικά τί λέτε συνεχώς ότι είσθε Μαρξιστής-Λενινιστής αφού έχετε αποδεχθεί πολλές φορές την υπεροχή του Φασισμού? Γιατί δεν λέτε ότι είστε και Φασιστής σε μία σας συνέντευξη και συνεχώς λέτε "ΚΚΕ, Μαρξιστής"?

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Ναι αλλά στον Σαχίνη όλο "Μαρξιστής-Λενινιστής" και "ΚΚΕ" λέει. Δεν λέει είμαι και Φασιστής και Μαρξιστής. Εκεί η ένστασίς μου.

   Delete
 45. Ὡς ἐθνομπολσεβῖκος ἔχω γράψει ὁλόκλητο βιβλίο γιὰ τὸν ἐθνομπολσεβικισμό. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς εἶναι ἡ σύνθεση κομμουνισμοῦ καὶ φασισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 46. Φανταστείτε δε να ζούσε σήμερα ο Ντεγκρέλ, τί θα έλεγε! Αυτά τα λέει βάσει της κοινωνίας της Δυτικής του 70'! Πού να ζούσε σήμερα...βομβιστής θα γινόταν!

  ReplyDelete
 47. Προσοχή! Ἡ ἐπίσημη ὀνομασία τῆς παραπάνω ἰδεολογίας εἶναι ἐθνικομπολσεβικισμός (national-bolchevisme) Βλέπε Wikipédia. Ἀλλὰ δύναται κανεὶς νὰ χρησιμοποιῇ καὶ τὸν ὅρο ἐθνομπολσεβικισμός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 48. Διάβασα τὸ μισό βιβλίο τοῦ Ντεγκρέλ γιὰ τὸ Ῥωσσικό Μέτωπο. Μὲ βάση αὐτὸ ποὺ εἶχε πεῖ στὸν νεαρὸ Γκαῖτε ἔνας φίλος του, γράφει σὰν ἀμετανόητος κρετίνος. Γι αὐτὸ δὲν ξέρω ἄν θὰ διαβάσω τὸ ὑπόλοιπο. Ὁ φἰλος εἶχε πεῖ στὸν Γκαῖτε

  -Ἐσύ, Γκαῑτε, θὰ πᾶς μπροστά, διότι ἔχεις τὴ δύναμη νὰ πηγαίνεις ἀπὸ τὰ πράγματα στὶς ἱδέες καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς ἰδέες στὰ πράγματα, ποὺ εἶναι ἀνοησία.

  ReplyDelete
 49. ΥΓ Μέχρι ἐκεὶ ποὺ διάβασα ὁ Ντεγκρέλ εἶναι ὁ miles gloriosus, ὀ καυχησιάρης στρατιωτικός τῆς ῥωμαϊκῆς κωμῳδίας. Τὸ ὅτι ἦταν ἐθελοντής δὲν ἀλλάζει τίποτα στὸ φανταρηλίκι του. Κι ὀ Μυριβήλης ἦταν ἐθελοντής κι ὄμως ἔγραψε τὴν Ζωή ἔν Τἀφωι.

  ReplyDelete
 50. ΥΓ2 Συγγνώμη ἐὰν φλυαρῶ ἀλλὰ τὸ θέμα ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον, νομίζω. Οἱ Γερμανοὶ ὑπὸ τὸ ναζιστικὸ κόμμα μοιάζει ἐκ πρώτης ὅψεως νὰ μὴν πολεμοῦν γιὰ νὰ κερδίσουν ἀλλὰ γιὰ τὴν... ἐμπειρία τοῦ πράγματος, σὰν τὸν Ντεγκρέλ. Παρόμοια... ἱπποτικὴ συμπεριφορὰ ἔχουν μεμονωμένοι Ἄγγλοι τζέντλμεν (βλ. τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Ἄγγλου πράκτορα τῆς SOE στὴν Κρήτη, Πάτρικ Λῆ Φέρμορ). Οἰ Ῥώσσοι, βιομηχανικοί λενινιστικῶς, ἐπιστημονικώτεροι σοσιαλιστικῶς καὶ τσαρικώτεροι Κουτουζωβικῶς ἔχουν σὰν ἀρχὴ τὴν ἐπανάκτηση ἐδαφῶν καὶ τὴν πρόσκτηση ἐδαφῶν. Οἰ Ἀγγλοσάξωνες ἔχουν σὰν ἀρχὴ τὴν πλήρη συντριβὴ τοῦ ἀντιπάλου χωρὶς νὰ λογαριάζουν κι αὐτοὶ ἀμάχους, γυναῖκες, μωρά παιδιά, δηλαδὴ θέλουν τὴν νίκη μὲ κάθε κόστος. Περιμένουν νὰ ἀποκτήσουν τὴν ὑπεροπλία (στὶς ΗΠΑ, ὄπως ἀντίστοιχα οἱ Ῥώσσοι ἀπὸ τὴ μεριά τους πίσω ἀπὸ τὰ Οὐράλια) καὶ μόλις τὴν ἀποκτήσουν (ὑποχωρώντας, μέχρι τότε) συντρίβουν τὸν ἀντίπαλο μὲ ὄλο τὸ βάρος τῆς παραγωγῆς τους. Τοῦς ἐνδιαφέρει ἡ νίκη καὶ μόνον αὐτὴ. Δὲν ἔχουν καμία ἄλλη ἱδεολογία. Ποιοὺς ἄλλους νικοῦν ΠΡΙΝ τὸν Χίτλερ ; Τὸ ΕΑΜ, τὸ ΚΚΕ καὶ ἀργότερα τὸν ΔΣΕ. Τὸ ΚΚΕ καὶ ὀ λαός του ἐμφανίζονται ἀπὸ μιἄν ἄποψη νὰ πολεμοῦν γιὰ παρόμοιο σκοπὸ μὲ αὐτὸν τῶν Γερμανῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν.

  Ἕχει κανεὶς τὴν ἐντύπωση ὄτι πολεμοῦν γιὰ νὰ χάσουν (ἤ ἔτσι τὰ παρουσιάζουν οἱ ἱστορικοί. Μιὰ παράξενη ὁμοιότητα ἐμφανίζεται μεταξύ τοῦ ΕΑΜ, τοῦ ΚΚΕ, τοῦ ΔΣΕ καὶ τοῦ φονικοῦ ῥομαντισμοῦ τῶν Γερμανῶν. Ἅν τὸ καλοσκεφτεῖ κανείς, τὸ ΚΚΕ καὶ ὁ λαός ποὺ τὸ ἀκολουθεῖ (τό πόσος καὶ ποιὸς καὶ ἄν ἦταν λαὸς παραμένει ἀντικείμενο ἱστορικῆς διαμάχης) δείχνει ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ μόνον νὰ μοιράζεται μὲ τοὺς Γερμανοὺς ἐθνικοσοσιαλιστὲς μιὰ σχετικὴ ἀδιαφορία γιὰ τὴν τελικὴ νίκη. Ἑκ τῶν ὑστέρων καὶ ἐκ πρώτης ὅψεως.

  Καὶ ὑπάρχει καὶ τὸ θέμα τῶν Γάλλων.


  ReplyDelete
 51. Εγώ εάν πω ότι προτιμώ τον Στρασσερισμό, καθώς γενικά από τα 16 μου εκεί στρέφομαι εντός Αναγεννησιακού πλαισίου, στο ίδιο επίπεδο δεν βαδίζω? Δηλαδή ο Στρασσερισμός δεν είναι ο Εθνικομπολσεβικισμός ή μία έκδοχή του? Έχουν διαφορές οι δύο ιδεολογίες Καθηγητά ο Στρασσερισμός και ο Εθνικομπολσεβικισμός ή είναι ο πρώτος πρόδρομος του δευτέρου?

  ReplyDelete
 52. Ἕλλην, ἀφοῦ εἶπες ὅτι διαβάζεις ὅλα μου τὰ βιβλία, νὰ διαβάσῃς τὸ βιβλίο μου "Ἐθνικομπολσεβικισμός",κεφάλαιο ΙΙ: Χίτλερ-Στράσσερ.Τὸ βιβλίο αὐτὸ δίδει ἀπαντήσεις σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματά σου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 53. Θα το κάνω. Δεν τα έχω πάρει όλα Καθηγητά, όχι ακόμη. Χθες μόλις τελείωσα τον Αλεβησμό-Μπεκτασισμό, διαβάζω την Τρίτη Ιδεολογία και την Ορθοδοξία, και τις Ελληνοτουρκικες σχέσεις τον δεύτερο τόμο. Πάντως επειδή έψαξα για το βιβλίο σας, σχετικά με τον Εθνικομπολσεβικισμό, σας πληροφορώ ότι σε πολλά βιβλιοπωλεία έχει εξαντληθεί.

  ReplyDelete
 54. Έχω διαβάσει όμως αγγλιστί, το βιβλίο του ίδιου του Στράσσερ όπου μιλά για την σχέση του με τον Χίτλερ και για το χάσμα τους. Έλεγε ότι ο Χίτλερ δεν ήθελε Χριστιανική Ευρώπη και ότι δεν ήθελε να εξαφανίσει τ Γερμανικό κεφάλαιο. Βέβαια για το τελευταίο υπήρχε λόγος: Όλη η δύναμη της Γερμανίας ήταν πάντα το Κεφάλαιό της, δηλαδή η βιομηχανία της και ο στρατός της(όχι πια).

  ReplyDelete
 55. Ἕλλην, ὁ Μπολσεβικισμός, ἐκδόσεις Ἑλληνικὴ Ἄνοδος, στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, Θεμιστοκλέους 37, ἤ ἀπ'εύθείας στὸν ἐκδότη τὸν Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη (τῆς Ἐλεύθερης Ὥρας) γράφοντάς του στὸ
  ikonstantinidis@hotmail.com

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 56. Ευχαριστώ και θα το κάνω. Πρώτα όμως πρέπει να κοινοποιήαω το παρακάτω, παρότι αποτελεί Δυτικό προϊόν. Τέχνη στην Παράδοση και τον Φασισμό ή την Μοναρχία ενάντια στην Φιλελεύθερη "τέχνη":

  https://www.youtube.com/watch?v=iWnzT-jVYRU&feature=youtu.be

  ReplyDelete
 57. Και για να μην με πούν και "Δυτικό", κοινοποιώ την μουσική πυ ακούω καθημερινώς:

  https://www.youtube.com/watch?v=t7Cq_SWvzGM

  ReplyDelete
 58. (Βλέπε τὰ σχόλια τοῦ προηγουμένου ἄρθρου)

  Ὡς συνήθως ὁ Fr Gr κάνει ἀνέντιμα σχόλια. Ἡ ἐπιστημονικὴ δεοντολογία δὲν ἐπιτάσσει νὰ δημοσιεύονται ὁλόκληρα τὰ κείμενα τῶν πολλαπλῶν ἐγγράφων ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὸν ἱστορικό.Δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἀνατρέξῃ στὸ παραπάνω κείμενο τῆς Μιλλιγιὲτ.Ἄν δὲν γνωρίζει τουρκικὰ ἐγὼ δὲν εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ τοῦ κάνω τὴ μετάφραση.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 59. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ εἰσῆλθε σὲ αὐτὸ τὸ μπλὸγκ, ὁ παραπάνω κύριος ἠνοχλήθη γιὰ μία περισπωμένη ἐνῷ ὁ ἴδιος γράφει μονοτονικά. Ἔκτοτε δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ ἀποδείξῃ τὴν κακοπιστία του, προσπαθῶντας ἐπιπλέον νὰ προκαλέσῃ τὴν διχόνοια μεταξὺ τῶν σχολιαστῶν καὶ μὲ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, μὲ διάφορες προτάσεις του.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 60. Γιατί το λέτε αυτό κ.Κιτσίκη; Δε το έχω παρατηρήσει.

  ReplyDelete
 61. Εγώ πάντως ομολογώ Καθηγητά δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο από τον Fr Gr. Επίσης, πώς ξέρετε ότι η μιλλιέτ δεν το έγραφε επίτηδες? Βέβαια από την άλλη εάν ήτο όνρως ψευδές, δεν θα υπήρχε αντίδραση από την 21η Απριλίου? Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο...Συνεπώς η συνέντευξη της μιλλιέτ πλανάται κάπως και τείνει στο να είναι αληθής...τείνει...

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 62. Ἕλλην, τὸ βίντεο ποὺ ἀνέρτησες εἶναι κατατοπιστικὸ μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἔχει ὑπότιτλο, "παράδοση σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν πολιτιστικὸ μαρξισμό". Ἐὰν μὲ μαρξισμὸ ἐννοεῖ σοσιαλδημοκρατία, ἔχει ἀπόλυτα δίκαιο. Ἐὰν ὅμως ἐννοεῖ μαρξισμό-λενινισμό, ὁ κομμουνιστικὸς ὁλοκληρωτισμὸς τῆς ΕΣΣΔ καὶ ὁ ἐθνικοσοσιαλιστικὸς ὁλοκληρωτισμὸς τοῦ Γ΄ Ῥάϊχ εἶχαν τὴν ἴδια προσήλωση στὴν παραδοσιακὴ τέχνη καὶ τὸν ἀγροτικὸ παραδοσιακὸ πολιτισμό. Νὰ ἀνατρέξῃς στὶς βιβλιοθῆκες καὶ θὰ τὸ διαποστώσῃς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 63. Όχι Καθηγητά! Προσοχή! Μιλούμε για την φιλελεύθερη μορφή του μαρξισμού! Ή και για τον ίδιο τον φιλελευθερισμό! Προφανώς εννοείται η σοσιαλδημοκρατία. Η Σταλινική τέχνη μόνον εκφυλιστική δεν είναι. Σαν την Εθνικοσοσιαλιστική είναι. Δείτε το ζευγάρι με το σφυροδρέπανο στην Μόσχα όπου δεσπόζει και θα το καταλάβετε...

  ReplyDelete
 64. Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη στὴν Μιλλιγιὲτ εἶχε δημοσιευθῆ τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ στὸν ἑλληνικὸ τύπο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 65. Και δεν υπήρξαν αντιδράσεις?? Πώς πέρασε έτσι δίχως να ακουσθεί...?

  ReplyDelete
 66. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 67. Λέω αντιδράσιες, γιατί εάν πεις κάτι τέτοιο σήμερα, περί ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας, θα σε πάρουν με τις πέτρες. Φανταστείτε δηλαδή τί θα γινόταν στην Εθνικιστική 21η Απριλίου, με Πλεύρη και Δημόπουλο, ο οποίοι είναι αντιτουρκιστές...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολὺ σωστά.Γι'αὐτὸ καὶ ἀργότερα καταχωνιάσθηκε᾿ Ἐπίσης ἰσχυρίσθηκαν καὶ ἔγραψαν ὅτι ἐγὼ εἶχα ἐπηρεάσει τὸν Παπαδόπουλο ὑπὲρ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, ὡς δῆθεν σύμβουλός του, κάτι ἀναληθές. Ἐὰν ὁ φίλος μου ὁ Παττακὸς καὶ τόσοι ἄλλοι σήμερα τὸ διαψεύδουν, σὲ ἐμένα πάντως δὲν δύνανται νὰ τὸ διαψεύσουν. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὴν δυστοκία μεταξὺ Ἑλλήνων ἡγετῶν καὶ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐπὶ 200 χρόνια τὰ ἐγχειρίδια τοῦ δημοτικοῦ ἐγαλούχισαν τὴν ἑλληνικὴ νεολαία μέ μύθους καὶ πλέον οἱ ἡγέτες εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κρύβουν τὶς προθέσεις τους.Στὸ θέμα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἡγέτες, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Βενιζέλου, μέχρι σήμερα,ἀριστεροὶ καὶ δεξιοὶ ὑπεστήριξαν τὴν ἰδέα χωρὶς νὰ τὸ δηλώνουν ξεκάθαρα.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 68. Η εικόνα που θα παραθέσω είναι τόσο κατατοπιστική. Ο Φιλελευθερισμός στο κέντρο εκπροσωπούμενος από τον ατσαλένιο πλήρως μοντέρνο, Πύργο του Άιφελ, περικυκλωμένος από τον Εθνικοσοσιαλισμό(Επαναστατική Δεξιά) στα Δεξιά του και τον Κομμουνισμό(Επαναστατική Αριστερά) στα Αριστερά του. Ο Αετός αποτελεί σύμβολο του Ε/Σ και το ανδρόγυνο με το σφυροδρέπανο σύμβολο του Κομμουνισμού. Και όμως σφάχθηκαν μεταξύ των...τραγωδία...και τώρα βλέπουμε τις μεραρχίες al-Qassam, ως την μοναδική τωρινή "εναλλακτική", με υπαρκτή κρατική δομή. Αχχχ....ευτυχώς έρχεται η "Ressurectión" του Ντεγκρέλλ και η Ορθοδοξία μπαίνει δυναμικώτατα μετά από πάρα πολλά χρόνια, στην Μέση Ανατολή. Από την εποχή της Ρωμανίας έχει να επέμβει στρατιωτικώς Ορθόδοξη χώρα στην Μ.Ανατολή.

  ReplyDelete
 69. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/La_Tour_Eiffel_en_1937_contrast.png

  ReplyDelete
 70. Πολὺ σωστά.Γι'αὐτὸ καὶ ἀργότερα καταχωνιάσθηκε᾿ Ἐπίσης ἰσχυρίσθηκαν καὶ ἔγραψαν ὅτι ἐγὼ εἶχα ἐπηρεάσει τὸν Παπαδόπουλο ὑπὲρ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, ὡς δῆθεν σύμβουλός του, κάτι ἀναληθές. Ἐὰν ὁ φίλος μου ὁ Παττακὸς καὶ τόσοι ἄλλοι σήμερα τὸ διαψεύδουν, σὲ ἐμένα πάντως δὲν δύνανται νὰ τὸ διαψεύσουν. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὴν δυστοκία μεταξὺ Ἑλλήνων ἡγετῶν καὶ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐπὶ 200 χρόνια τὰ ἐγχειρίδια τοῦ δημοτικοῦ ἐγαλούχισαν τὴν ἑλληνικὴ νεολαία μέ μύθους καὶ πλέον οἱ ἡγέτες εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κρύβουν τὶς προθέσεις τους.Στὸ θέμα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἡγέτες, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Βενιζέλου, μέχρι σήμερα,ἀριστεροὶ καὶ δεξιοὶ ὑπεστήριξαν τὴν ἰδέα χωρὶς νὰ τὸ δηλώνουν ξεκάθαρα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 71. Οι εικόνες που συνοδεύουν το Ε/Σ οικοδόμημα:

  Συντροφικότης:
  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/4b/45/22/4b45227eb4272f60fdabb928a29010e5.jpg

  Οικογένεια:
  http://www.germanartgallery.eu/upload/josef%20thorak%20deutsche%20pavillion%20allemagne%202.jpg

  ReplyDelete
 72. Νομίζω πὼς τόγραψα σὰν σχόλιο παραπάνω. Ἵσως δὲν πρέπει νὰ ταὐτίζεται ἡ ὀρθοδοξία μὲ τὸ Βυζάντιο, δεδομένου ὅτι ἐπιβίωσε τῆς ἀν. ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἅν τὴν βλέπουμε μόνο σὰν ἕναν ἑλληνορωμαϊκὸ πολιτικὸ ὀργανισμὸ ποὺ συγκεντρώνει ΙΚΑ, ταμεῖο ἀπόρων, δημοτολόγιο, κτηματολόγιο, συμβολαιογραφεῖο, θέατρο καὶ γραφεῖο τελετῶν μᾶλλον τῆς ἀρνούμεθα τὸν θρησκευτικό της ῥόλο. Ἤ ἔστω τότε θεωροῦμε λοιπὸν τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ τὸ σημερινὸ ἑλληνικὸ κράτος σὰν θεσμικὴ συνέχεια τῆς Ῥώμης διὰ μέσου τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας.

  ReplyDelete
 73. Καθηγητά όταν ήσασταν νεαρός, τί γνώμη είχατε για τον Εθνικοσοσιαλισμό? Δηλαδή θέλω να πω, πότε κάνατε μεταστροφή προς τον Φασισμό και αναγνωρίσατε την Αξία του?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἕλλην, ποτὲ δὲν ἔκανα μεταστροφή.Ἐγώ, παιδὶ τοῦ Μάη 68,πάντα ἔψαχνα γιὰ τὸν ἀπόλυτο ἡγέτη γι αὐτὸ καὶ εἶχα ἀπεριόριστο θαυμασμὸ γιὰ τὸν στρατηγὸ ντὲ Γκώλ.Μάλιστα ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν Γαλλία γιὰ τὸν Καναδᾶ στὶς 13 Μαΐου 1970, ἐπετειακὴ ἡμέρα τοῦ γκωλλικοῦ πραξικοπήματος τοῦ 1958, διότι μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ἡγέτου τὸ 1969, ἀδυνατοῦσα ψυχολογικὰ νὰ παραμείνω στὴν Γαλλία.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Τώρα είδα την απάντησή σας. Άρα ήσασταν από πάντα Φασιστής...Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πήρατε μέρος σε μία εξέγερση που είχε σκοπό να τον ανατρέψει? Δηλαδή να ψάχνεις για Führerprinzip και να εξεγείρεσαι με τους Αναρχικούς δεν είναι και τόσο ταιριαστό...

   Delete
  3. Θέλει πολὺ μελέτη τοῦ φαινομένου Μάη 68 γιὰ νὰ καταλάβῃς. Κάποτε ὅταν θὰ συναντηθοῦμε θὰ σοῦ ἐξηγήσω.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Το καλοκαίρι που θα έρθετε...θα μου πείτε.

   Delete
 74. Επίσης, μου προξένησε θαυμασμό για η καταγωγή του Οζάλ που γράφετε στο βιβλίο σας "Μπεκτασισμός-Αλεβησμός". Δεν το ήξερα. Ούτε βέβαια για τους Αλεβήδες τους Αλεβήδες εγνώριζα πολλά. Μπράβο σας που μάθατε τόσα πράγματα ή μάλλον τα ανακαλύψατε, παρότι η αρχική σας κατεύθυνση ήτο τελείως διαφορετική(ψυχιατρική αν δεν απατώμαι..)

  ReplyDelete
 75. Ο Εθνοκομμουνισμός(Εθνικομπολσεβικισμός) ήτο κανονικά η ιδεολογία της Γιουκοσλαυίας(FR Yugoslavia) μέχρι και την διάλυσή της, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ ακριβώς εκεί έχω ένσταση. Δηλαδή δέχομαι ό,τι είναι Έθνο-, εκτός φυσικά του φιλελευθερισμού(δεν ξέρω παράδειγμα εθνοφιλελευθερισμού, καθώς ο φιλελευθερισμός εναντιώνεται στην έννοια Έθνος, Φυλή, Φύλο,κλπ λόγω ατομισμού). Το θέμα μου στον Κομμουνισμό ήταν πάντα η εναντίωσή του στο Έθνος και ειδικά στην Θρησκεία. Όμως ξέρετε τί σκέφτηκα Καθηγητά. Καλά έκανε και εναντιωνόταν στην έννοια θρησκεία. Καθώς ο Μαρξισμός-Κομμουνισμός δεν είχε ραφτεί στα μέτρα της Ρωσσίας, μίας μη-καπιταλιστικής και μη-βιομηχανοποιημένης κοινωνίας, παρά στα μέτρα των Προτεσταντικών χωρών. Και πράγματι, ο Προτεσταντισμός είναι μία κοροϊδία. Ένα όποιο και τίποτε παραπάνω. Καθαρώς εμπορικός με πλήθη αιρέσεων, που προσηλυτίζουν άτομα με σκοπό καθαρά το κέρδος. Συνεπώς είχε δίκιο ο Μάρξ είς ό,τι αφορά τον Προτεσταντισμό. Με την Ορθοδοξία βέβαια, δεν ίσχυε και δεν ισχυεί κάτι τέτοιο...

  ReplyDelete
 76. ... Τὸ δὲ θέμα στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ κος Κιτσίκης βρίσκει ἀπήχηση, ἄν ὄχι ἀπώτερη καταγωγὴ, στὸ ἐπεισόδιο Ζωγράφου τὸ 1840. Ὁ γραμματέας ἐξωτερικῶν ἐπὶ Ὄθωνος Κωνσταντῖνος Ζωγράφος ἐπέστρεψε στὶς 20 Μαρτίου ἀπὸ τὴν Πόλη θριαμβευτικὰ μὲ τὴν πρώτη ἑλληνοτουρκικὴ ἐμπορικὴ συνθήκη. Τὸ θέμα ἔγινε πρωτοσέλιδο στὶς ἐφημερίδες, κύριο θέμα τῶν συζητήσεων σὲ ὅλα τὰ καφενεῖα καὶ σήκωσε γενικὴ κατακραυγὴ ὄχι τόσο, φαίνεται, ἐπειδὴ οἵ ὄροι τῆς συνθήκης ῆταν δυσμενεῖς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅσο ἐπειδὴ ΥΠΕΓΡΑΦΗ μιὰ συνθήκη, ποὺ κατά τἄλλα ἐκκρεμοῦσε γιὰ τὴν ὀμαλή διεξαγωγὴ τοῦ ἐμπορίου μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Ὁ Ζωγράφος ἀναθεματίστηκε μὲ σωρὸ ἀπὸ πέτρες ὄπως ὀ Βενιζέλος πολὺ ἀργότερα.
  Βλ. Τζὼν Πετρόπουλος, Πολιτικὴ καὶ συγκρότηση κράτους κ.λπ., ἐκδ. ΜΙΕΤ., σ. 498 κ.ἑξ.

  ReplyDelete
 77. ΥΓ. Κωνσταντινουπολίτη, ἀπόσα ξέρω (λἰγα) ὀ Μὰξ Βἐμπερ εἶναι ποὺ συνέδεσε τὸν καπιταλισμὸ μὲ τὸν Προτεσταντισμό. Ὃ Μὰρξ ἔδινε λιγότερη ἔμφαση στὶς ἰδέες καὶ περισσότερο στὸ οἰκονομικὸ προτσές (διαδικασία) διότι εἶχε προσήλωση στὴν ἔννοια τῆς ἱστορίας. Γι αὐτὸ καὶ γενικᾶ οἱ ἱστορικοὶ ἀσχολοῦνται περισσότερο μὲ τὸν Μὰρξ καὶ οἱ κοινωνιολόγοι περισσότερο μὲ τὸν Βέμπερ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν γνωρίζω για τον Βέμπερ Κωσταντή, αλλά σε ευχαριστώ που μου το είπες...

   Delete
 78. Βλέπε τὴν παραπάνω πρόσθετη φωτοτυπία τῆς Μιλλιγιέτ, συνέχεια τῆς συνεντεύξεως τοῦ Παπαδόπουλου (στὸ ἄρθρο 288)

  Ἐπιπλέον, σᾶς παραπέμπω στὸ βιβλίο τοῦ Γεωργαλᾶ, "Ἑλληνικὸ Μανιφέστο", πρώην ὑπουργοῦ τοῦ Παπαδόπουλου, ποὺ στὸ προτεινόμενο πρόγραμμα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς,συμπεριλαμβάνει τὴν ἀναγκαιότητα ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 79. Βλέπε καὶ τὸν ἱστότοπο τοῦ Μαύρου Κρίνου γιὰ τὴν παπαδοπουλικὴ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία:

  http://mavroskrinos.blogspot.ca/2011/04/21.html

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 80. Γνωστός ο ιστότοπος Μαύρος Κρίνος. Πρόκειται περί Στρασσεριστών του καναπέ, μα παρόλα αυτά Στρασσεριστών. Επιτίθονται δίχως λόγο στην Χ.Α. Τέλος πάντων, δεν ήξερα ότι είχαν κάνει ανάλογη ανάρτηση. Θα το δώ.

  ReplyDelete
 81. Μάλιστα...Έχετε δίκαιο Καθηγητά τελικά, για ακόμη μία φορά. Η δημοσίευση στον Μαύρο Κρίνο, ήτο κατατοπιστικότατη. Και το Κυπριακό γιατί οδηγήθηκε στον Αττίλα το 1974? Αυτό έφερε βαρύ πλήγμα μια για πάντα στις Ελληνο-τουρκικές σχέσεις...Είχε να κάνει με τα "Όχι" του Παπαδόπουλου στον πόλεμο Yom Kippur προς το Ισραήλ ή/και ίσως δεν επιθυμούσαν, τουλάχιστον την χρονική εκείνη στιγμή, την Ομοσπονδιοποίηση Ελλάδος-Τουρκίας?

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Η Δύση δηλαδή δεν επιθυμούσε να ομοσπονδιοποιηθεί η Ελλάδα με την Τουρκία. Μήπως; φοβόταν αυτονόμησή των και συνεργασία της Ομοσπονδίας αυτής με την ΕΣΣΔ, έστω και αμιγώς οικονομική?

   Delete
 82. Επίσης, δυστυχώς τον Γεωργαλά τον βγάλανε από Υπουργό και τον βάλανε Κυβερνήτη της Κρήτης το 1971, εάν δεν κάνω λάθος, καθώς λένε ότι ο Παπαδόπουλος τον φοβόταν μην πράξει κάτι...Μήπως είχε να κάνει με την Ομοσπονδία? Γενικά από το 1971, κάτι αλλάζει στην 21η Απριλίου και όλα αρχίζουν και γίνονται περίπλοκα σιγά-σιγά. Ίσως να άρχισε να φαίνεται η αποτυχία της Επαναστάσεως, λόγω ελλείψεως κεντρικής Ιδεολογικής Κατευθύνσεως, καθότι υπήρχαν 2 παρατάξεις εντός της. Η Μεταξική-Εθνικοσοσιαλιστική(Πλεύρης, Δημόπουλος) και η Φιλελεύθερη η οποία και κέρδισε. Και τότε, η αποτυχία της ήτο πλέον οφθαλμοφανής...

  ReplyDelete
 83. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σιγά μην ήθελαν οι ακροδεξιοί ένωση με την Τουρκία. Δεν εγώ τα πιστεύω αυτά. Κάποιος ενδιάμεσος δάκτυλος μπορεί να ήταν αλλά με τίποτα η δική τους πολιτική. Αυτοί είναι πατριώτες με την έννοια του αγνού μονοδιάστατου εθνικισμού.

   Delete
 84. Στὸ ἐπεισόδιο τοῦ 1840 ποὺ προανέφερα καὶ πάντοτε σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο ἱστορικὸ διαφαίνονται δύο τάσεις σὲ σχέση μὲ τὴ Μεγάλη Ἱδέα ποὺ τὶς έκπροσωποῦσαν τότε οἱ Ἀλέξανδρος Μαὐροκορδάτος καὶ Ἱωάννης Κωλέττης, ἄτυποι άρχηγοὶ τοῦ λεγομένου ἀγγλικοῦ καὶ τοὺ λεγομένου γαλλικοῦ κόμματος.

  Ἡ μία (Κωλέττης) ὑποστηρίζει ὄτι ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀναπνεύσει πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἐπεκταθεῖ περαιτέρω εἰς βάρος τῆς τότε Τουρκίας, τὰ ἐπεισόδια ποὺ γίνονται στὰ σύνορα ἀπὄ ἄτακτους ὅπλαρχηγοὺς νὰ ὑποστηρίζονται μυστικῶς καὶ ὄλα ἐν τέλει δικαιοῦνται νὰ εἶναι ἀσταθῆ μέχρι τὸ πάρσιμο τῆς Πόλης.

  Ἡ ἄλλη τάση θέλει νὰ νομιμοποιηθεῖ προσωρινὰ, ἀλλὰ στιβαρά τὸ status quo μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας, νὰ ἀναπτυχθεῖ μονομερῶς ἡ Ἑλλάδα μἔ ἔμφαση στὸ ἐμπόριο, τὶς συγκοινωνίες καὶ τὴ βιομηχανία καὶ οἱ ἄτακτες καὶ ἀνοργάνωτες ἑλληνικές ἐκδηλώσεις κατὰ τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας νὰ πατάσσονται.

  Τὴ σύγκρουση μεταξύ αὐτῶν τῶν δύο τάσεων μποροῦμε ἴσως νὰ τὴν διακρίνουμε καὶ τὸν 20ὄ αἰῶνα στὸ Κυπριακό, στὴν ὑπόθεση Ὀτσαλάν καὶ ἴσως καὶ σήμερα νὰ παίζει κάποιο ῥόλο.

  ReplyDelete
 85. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Δυτικοποίηση

   Delete
  2. Εσύ δε ξέρεις τι λες. Μία λες πάμε να τους σφάξουμε, τώρα λες όχι άλλο πόλεμο. Ό,τι νά΄ναι.

   Delete
  3. Δεν είπα ποτέ να σφάξουμε Αλεβήδες. Θα σφάξουμε γραικύλους, φραγκύλους(φραγκευμένους γραικύλους) και τζιχάντια όταν εξεγερθούν. Τέλος.

   Delete
  4. " Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρῃ ἀπολοῦνται " Ματθ. 26,52

   Delete
  5. Ποιά μάχαιρα? Εγώ "αγάπη" θα σπείρω....

   Delete
 86. Τελικά Καθηγητά είχε καμία σχέση ο Αττίλας με τα Όχι του Παπαδόπολου στους Ισραηλινούς και τον πιθανό φόβο των ΗΠΑ από μία Ομοσπονδία αυτόνομη Ελλάδος-Τουρκίας, που μπορούσε να συνεργαστεί, έστω οικονομικώς, με την ΕΣΣΔ?

  ReplyDelete
 87. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι Τοῦρκοι καὶ Ἕλληνες (καὶ Ἑβραῖοι) ζοῦσαν μαζὶ ὑπὸ αὐτοκρατορικὸ καθεστώς, ποὺ ἀνεγνώριζε τὴν μουσουλμανική, τὴν χριστιανικὴ καὶ τὴν ἑβραϊκὴ θρησκεία ὄχι μόνο σὰν πρακτικὲς τῶν ὑπηκόων του ἀλλὰ καὶ σὰν διοικητικές ἐνότητες. Τὸ ἀστικὸ δίκαιο βρισκόταν στὰ χέρια τῶν... παπάδων.

  Ἅς ποῦμε λοιπὸν ὅτι ξανασυγκατοικοῦμε, μά... ἐδῶ ἔρχονται πρόσυγες-λαθρομετανάστες, μουσουλμάνοι οἱ περισσότεροι, ἀπὸ πολέμους στοὺς ὁποίους ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει ἀντιταχτεῖ, ποὺ δὲν ἔχουν καμία ὄρεξη νὰ μείνουν μαζί μας, θέλουν νὰ φύγουν, καὶ διάφοροι κῦκλοι οὐρλιάζουν γιὰ τὸν κίνδυνο τῆς ἰσλαμοποίησης. Οἱ κῦκλοι αὐτοὶ δὲν ξέρω ἄν σχετίζονται μὲ τὴν ἑλλαδικὴ ἐκκλησία.

  Πρέπει ὅμως κατὰ τὴ γνώμη μου νὰ ἑρμηνευτοῦν καθαρὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρατέθηκαν ἀνωτέρω μπὰς καὶ καταλάβουμε ὅσοι εἴμαστε δυτικοτραφεῖς τὶ εἶναι ἡ νεώτερη Ἑλλάδα καὶ ποιἐς οἱ προοπτικές της. Πρῶτα καταλαβαίνουμε τί συμβαίνει καὶ μετὰ προτείνουμε λύσεις, ὄχι τὸ ἀνάποδο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπερβάλλεις. Κανένα αστικό δίκαιο δεν βρισκόταν στα χέρια των παπάδων. Μόνο υποθέσεις διαζυγίων και διαθηκών χριστιανών υπηκόων. Και σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αυθαιρεσίες από την Υψηλή Πύλη σε βάρος των προνομίων που η ίδια έδινε στο Πατριαρχείο.

   Delete
  2. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απλώς συνέχισε την πολιτική του Κωνσταντίνου που σου είχα αναφέρει πριν καιρό. Οι επίσκοποι ήταν χρήσιμοι για να ελέγχεται από την κεντρική εξουσία ο απομακρυσμένος πληθυσμός και οι καταβολή των φόρων.

   Delete
  3. Είπαμε ποιες είναι οι προοπτικές της. Βασιζόμενοι στην παράδοση όπως αυτή εξελίχθηκε, και όχι ερμηνεύοντάς την όπως εμείς θέλουμε και σύμφωνα με τις ιδεοληψέις μας, είναι να δημιουργήσει εκείνες της συνθήκες που θα διαμορφώσουν έναν νέο τρόπο ύπαρξης για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα νέο τρόπο ζωής που θα είναι μία απάντηση στον δυτικό καπιταλισμό. Εγώ νομίζω ότι η Εκκλησία θα παίξει πρωτεύοντα και μεγάλο ρόλο σε αυτό. Αρχικά θα μετατραπεί ο καπιταλισμός σε διανεμητικό καπιταλισμό, διακινώντας μεγάλα κεφάλαια ελεύθερα σε φτωχούς.

   Delete
  4. " [...] Σὲ δικαστικὲς ὑποθέσεις ὁ ἐπίσκοπος ἦταν τὸ ἀντίστοιχο τοῦ μουσουλμάνου δικαστῆ, τοῦ καδῆ. Ὅπως ὁ καδὴς ἔκρινε ὑποθέσεις μεταξὺ μουσουλμάνων καὶ μουσουλμάνων, ἤ μουσουλμάνων καὶ μὴ μουσουλμάνων, σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ νόμο, ἔτσι καὶ ὁ ἐπίσκοπος ἔκρινε ὑποθέσεις μεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων σύμφωνα μὲ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας ἤ μὲ τὸν βυζαντινό Ἀστικὸ Κώδικα [Ἀρμενόπουλος]". Τζ. Πετρόπουλος, ὄ.π., σ. 33.

   Delete
  5. Ἡ βασικὴ μου ὑπόθεση εἶναι, τὸ ἔχω ξαναγράψει, ὅτι ἡ νεώτερη Ἑλλάδα εἶναι τὸ ὀρθόδοξο ὀθωμανικὸ μιλλιέτ, ὅπου οἱ ἑλληνόφωνοι κυριαρχοῦν. Ἅπαξ καὶ δεχτοῦμε αὐτὴ τὴν ὑπόθεση τὰ περισσότερα φαινόμενα ποὺ συναντοῦμε ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι σήμερα μοιάζουν νὰ ἐναρμονίζονται.

   Delete
  6. Δεν είναι το ορθόδοξο μιλλιέτ, διότι δεν υπάρχει η οθωμανική εξουσία. Η παραπομπή που βάζεις είναι ό,τι κανονικά αναφερόταν σύμφωνα με τα προνόμια τα οποία δηλώνονταν στα βεράτια. Δεν υπολογίζει όμως τις αυθαιρεσίες της Υψηλής Πύλης η οποία συχνά αυθαιρετούσε.

   Τα προνόμια, μέσα σε αυτά και τα δικαστικά, εξασφάλιζαν τον φόρο.

   Μην νομίζετε ότι ήταν καλή η κατάσταση επειδή η Εκκλησία είχε προνόμια. Είναι τραγελαφικά μόνο και μόνο που υποστηρίζονται από μερικούς σύγχρονους αυτά. Η Εκκλησία είχε προνόμια επειδή την χρησιμοποιούσε η οθωμανική εξουσία.

   Delete
  7. Δὲν εἶπα ὅτι ἦταν καλὴ ἡ κατάσταση. Ἁμὰν μὲ τὴν ἰδεολογικὴ χρήση τῆς ἱστορίας. Ἁναφέρω πληροφορίες ποὺ κοιτάζω νὰ εἶναι τεκμηριωμένες καὶ σχήματα ποὺ μπορεῑ νὰ τὶς συνδέουν χωρίς νὰ ἀφήνουν ἀπέξω τσιμεντόλιθους.

   Φυσικὰ γίνονταν αὐθαιρεσίες. Ἑμένα μὲ ἐνδιαφέρει ποιὸ ἦταν τὸ θεσμικὸ καθεστώς.

   Delete
  8. Πολὺ σωστὴ ἡ ἀντίδρασἠ σου, Κωσταντῆ. Ἀλλὰ οἱ Ἑλλαδῖτες εἶναι φανατισμένοι ἀπὸ τὴν πρώτη Δημοτικοῦ. Τοὺς εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατο νὰ σκεφθοῦν λογικά. Ζοῦνε στὸν μῦθο. Γι αὐτὸ οὐδεὶς ἐκτὸς Ἑλλάδος τοὺς παίρνει στὰ σοβαρά.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  9. Μα τσιμεντόλιθο αφήνεις Κωνσταντή μου. Τι αφήνεις; Τι τσιμεντόλιθο, ογκόλιθο. Για να πιάσεις έναν σοφιστή πρέπει να είσαι γάτα.

   Γράφεις λοιπόν: «Τὸ θέμα εἶναι ὅτι Τοῦρκοι καὶ Ἕλληνες (καὶ Ἑβραῖοι) ζοῦσαν μαζὶ ὑπὸ αὐτοκρατορικὸ καθεστώς, ποὺ ἀνεγνώριζε τὴν μουσουλμανική, τὴν χριστιανικὴ καὶ τὴν ἑβραϊκὴ θρησκεία ὄχι μόνο σὰν πρακτικὲς τῶν ὑπηκόων του ἀλλὰ καὶ σὰν διοικητικές ἐνότητες. Τὸ ἀστικὸ δίκαιο βρισκόταν στὰ χέρια τῶν... παπάδων».

   Πέρα από τις αυθαιρεσίες της Υψηλής Πύλης (δηλαδή άλλα έγραφαν τα προνόμια αλλιώς φέρονταν οι Οθωμανοί αξιωματούχοι) που σου ανέφερα, και χαίρομαι που συμφωνείς, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δεν ζούσαν το ίδιο. Δεν ήταν ίδιο το επίπεδο βίου, ούτε είχαψν ίσες ευκαιρίες. Το να ήσουν Έλληνας και χριστιανός σήμαινε ότι είσαι άπιστος και ήσουν εξ αρχής φόρου υποτελής. Το Ισλάμ έχει συγκεκριμένες διατάξεις. Οι άπιστοι πληρώνουν φόρο.

   Μάλλον εσύ λοιπόν και ο κ.Κιτσίκης κάνετε ιδεολογική χρήση της ιστορία, απλουστεύοντας τα πάντα.

   Delete
  10. Σωστή η σκέψη σου Κωσταντή. Έτσι είναι. Εμείς είμαστε ένα μιλλιέτι δίχως βιαλέτι...

   Delete
  11. *βιλλαέτι

   Delete
  12. Κύριε Κιτσίκη καταλαβαίνουμε όλοι ότι επιθυμείτε διακαώς να «ανεβάσετε» τους Τούρκους στα μάτια μας, προς χάριν της ελληνοτουρκικής σας συνομοσπονδίας, αλλά μην ανησυχείτε ο κόσμος πολλά τα καταλαβαίνει ξέρετε και χωρίς να τα γνωρίζει... Τα διαισθάνετε ας πούμε.

   Delete
  13. Εκτός αν εσύ Κωνσταντή θεωρείς ότι το να υπάρχεις χωρίς τα βασικά, χωρίς εκπαίδευση και παραπεταμένος και να σε χλευάζουν οι αρχές, αυτό συνεπάγεται και ότι ζούσες. Δε ζούσες. Φυτοζωούσες. Ίσα ίσα που κρατιόσουν στη ζωή. Έχει μεγάλη διαφορά.

   Delete
  14. Διαχώρισα τὶς πληροφορίες ἀπὸ τὰ σχήματα. Τὸ σχῆμα ὅτι εἴμαστε τὸ ἑλληνόφωνο ὁρθὀδοξο ὀθωμανικὸ μιλλιέτ εἶναι ἕνα σχῆμα ποὺ μοῦ ἐξηγεῖ τὶς ἀντιφάσεις τῆς ἐσωτερικῆς ἐξωτερικῆς καὶ πολιτιστικῆς μας πολιτικῆς σὲ ἀρκετὰ ἰκανοποιητικὸ βαθμό, μὲ πρώτη τὴν ἀνατολικὴ ξενοφοβία καὶ τὴν παράλληλη τεράστια δυσλειτουργία τῶν κοινωνικῶν δομῶν μετὰ ἀπὸ 200 χρόνια ἑλληνικοῦ κράτους.

   Delete
  15. Μάλλον σκεπτόμενοι εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς, φτάνετε εύκολα στο σημείο να υποτιμάτε την επανάσταση του 1821.

   Εγώ όμως επαναλαμβάνω, ότι στην παγκόσμια ιστορία ίσως δεν ξαναϋπήρξε λαός που άντεξε για 500 χρόνια φυτοζωώντας και κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις και στο τέλος επαναστάτησε κιόλας και νίκησε. Δεν μπορώ να υποτιμήσω αυτό το φαινόμενο.

   Delete
  16. "Οι άπιστοι πληρώνουν φόρο".
   Ἀπάντηση: Βλέπε τὸ βιβλίο μου "Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας".
   :Οἱ φόροι ποὺ ἐπλήρωνε τὸ σουννιτικὸ μιλλέτι ἦσαν διαφορετικοὶ ἀλλὰ ἀναλόγου βάρους μὲ τοὺς φόρους ποὺ ἐπλήρωναν οἱ Ὀρθόδοξοι.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  17. Τώρα όμως που μπορείς ελεύθερα να υπάρχεις και να έχεις και να δημιουργείς τους δικούς σου θεσμούς, τώρα ναι, μπορώ να δεχτώ αυτό που λες. Τώρα όντως ζούμε. Το πως εμείς φτιάχνουμε αυτή τη ζωή είναι δικό μας θέμα. Πριν όμως, για καθαρά διοικητικούς λόγους, δεν είχες καν τη δυνατότητα να φτιάξεις αυτή τη ζωή. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά.

   Delete
  18. Δὲν ταὐτίζεται ὁ ἱστορικός μετὰ τὸν 19ο αἱῶνα μὲ ἔναν εὑπατρίδη ποὺ κρίνει τὸ Βυζάντιο καὶ ἄλλες κοινωνίες σὰν καθυστερημένες. Δὲν παίρνει θέση. Δέχεται καὶ ἄλλες πιθανές κοσμοθεωρήσεις πέραν τῆς δυτικῆς-ὀρθολογιστικῆς καὶ πάνω ἀπόλα δὲν κάνει διαχωρισμό ἀνάμεσα στὸν Σουλτάνο καὶ τὸν τελευταῖο λεπρό τῆς Ἁνατολῆς. Δὲν ἔχει νόημα ἠ φράση τότε ἦταν καλύτερα, ἤ χειρότερα, γιὰ ἔναν ἱστορικό, ἔναν ἐπιστήμονα καὶ ἕναν καλλιτέχνη.

   Delete
  19. ΥΓ Πῶς ἐξηγεῖται τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πλέον φανατικοὶ Ἑλληνες ἀντιτοῦρκοι ἔχουν ταὐτόχρονα τὰ πιὸ ἐμφανῆ γνωρίσματα τῆς Τουρκοκρατίας ;;

   Delete
  20. Πρώτον εγώ δεν είμαι Έλληνας. Μη ξαναλέω τα ίδια.
   Αλλά σε αυτό το σημείο νομίζω ότι ταυτίζομαι με την πλειονότητα των Ελλήνων, διότι αυτοί και οι Ρωμαίοι τα έζησαν και τα γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι ας διαβάσουν ιστορία ή ας προσπαθήσουν να ενταχθούν στην παράδοση.

   Προφανώς αυτό που λες Κωνσταντή το κάνουν ιστορικοί της πλάκας, όπως οι μαρξιστές για παράδειγμα που προσπαθούν με μανία να διαστρεβλώσουν όλη τη παγκόσμια ιστορία.

   Α τώρα δεν έχει νόημα το καλύτερα και το χειρότερα; Αλλά ας μη ξεχνάμε ότι στην αρχαία Ελλάδα όλα ήταν «καλύτερα»...

   Delete
  21. Ίσα ίσα οι Έλληνες θέλουν ελληνοτουρκικές συνομοσπονδίες όχι οι Ρωμαίοι. Είναι μικροί οι Έλληνες.

   Delete
 88. Ζητῶ δὲ ἀπὸ τοὺς κ. Κιτσίκη καὶ Φρ. Γκρ. νὰ μοῦ ἀπαντήσουν ἄν θέλουν, βέβαια, ἐάν ἱσχύουν τὰ κάτωθι.

  1- Ὅτι ἕξαρχῆς ἡ δικτατορία τῶν συνταγματαρχῶν νοεῖτο ὠς προσωρινὸ μεταβατικὸ καθεστώς ποὺ θὰ ἐπέστρεφε σχετικὰ σύντομα σὲ κάποιου τύπου συνταγματικὸ πολίτευμα μὲ ἐκλογές, ἐκτὸς ἀπὸ κάποιους ἀκραίους στρατιωτικοὐς κύκλους ποὺ θέλαν τὴν ἐπ ἄπειρον παράτασή της.

  2 - Ὅτι πρὶν τὴ Χοῦντα, τὴ δεκαετία τοῦ 60, οἱ Παπαδόπουλος καὶ Ἱωαννίδης ἦταν ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ἄμεσα σχετιζόμενοι μὲ τὸν κρυφὸ ἐξοπλισμὸ τῆς ΕΟΚΑ Β ποὺ στόχευε σὲ δολιοφθορές κατὰ τοῦ τουρκοκυπριακοῦ πληθυσμοῦ...

  3... μὲ συγκατάθεση τοῦ Μακαρίου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1- Σωστό
   2 - Τῆς ΕΟΚ φυσικά, ὄχι τῆς ΕΟΚΑ Β.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 89. ΥΓ. Βασικὴ διόρθωση στὸ τερατῶδες λάθος - ὄχι τὴν ΕΟΚΑ Β. ποὺ ἰδρύθηκε πολὺ μετά, τὸ 1971 (Βικιπαίδεια) ἀλλά ἄλλες ἑλληνοκυπριακές ὀργανώσεις. Πηγὴ μου τὰ γραφόμενα ὑπὸ τοῦ Κυπρίου δημοσιογράφου Μακαρίου Δρουσιώτη, π.χ. ἐδῶ http://www.makarios.eu/cgibin/hweb?-A=4387&-V=history

  ReplyDelete
 90. πήγα σήμερα στον Αγ. Διονύσιο στο Κολωνάκι καλούμενος στην δοξολογία για την Κυπριακή Δημοκρατία, και σκέφτηκα ένα πράγμα, ότι όσο υπάρχουν Έλληνες που λειτουργούν σαν χρήσιμοι ηλίθιοι δε βλέπει μέλλον η χώρα...
  https://www.youtube.com/watch?v=zykafTuIMKo
  https://www.youtube.com/watch?v=qInVtmOKrvY

  ReplyDelete
 91. Καθηγητά στο δικό μου ερώτημα θα απαντήσετε περί του Αττίλα το 1974? Το έκανα παραπάνω...

  ReplyDelete
 92. Ἕνα κράτος τῆς προκοπῆς δὲν ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν ὑπηκόων του (ποὺ φορολογεῖ κιόλας)῎ ἕνας καλός στρατηγὸς δὲν ζητᾶ πολὺ θάρρος ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες του (Μπρεχτ, Μάνα Κουράγιο).

  ReplyDelete
 93. Θαυμάζω την Εθνικιστική/Φασιστική προπαγάνδα στην Δύση, ειδικά δε στην Γαλλία, η οποία έχει κατά πολύ προχωρήσει της ελλαδίτικης/χρυσαυγίτικης που μοιάζει να είναι κολλημένη στο 1933. Ο καλλιτέχνης Goldofaf, Γάλλος, δημιουργεί καθαρώς Γαλλικόφρονα τραγούδια, δίχως ίχνος Ε/Σ Γερμανικού, παρά μόνον Γαλλικού πατριωτισμού επί της ουσίας. Η τακτική αυτή προπαγάνδας, έχει άριστα αποτελέσματα. Δεν μπορούν να τον κατηγορήσουν για τίποτα...

  https://www.youtube.com/watch?v=5ZUwheaMMsU

  (έχει βγάλει και τραγούδι για τον Ντεγκρέλλ)

  Η Χρυσή Αυγή δυστυχώς έχει συγκροτήματα Black N/S Metal, ονόματι "Der Stürmer" ή "Πογκρόμ". Έτσι δυστυχώς, δεν φτάνει πολύ ψηλά...

  ReplyDelete
 94. Το Black/Satanic National-Socialist Metal, αποτελεί κανονικά ύβρη στην Εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Εάν τα άκουγε αυτά ο Δημόπουλος ή ο Δενδρινός θα είχε φρίξει!

  ReplyDelete
 95. Εν τω μεταξύ, συμπλοκές σημειώθησαν στα σύνορα Αρμενίας(Ναγκόρνο-Καραμπάκχ)-Αζερμπαϊτζάν. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο...και οι Τούρκοι κατέστρεψαν και μία υπό κατασκευή γέφυρα των Ρώσσων, στην Κριμαία-Άζοφ. Πολύ γυρεύοντας το πάει ο "σουλτάνος"...Δεν θα μείνςι τίποτε όρθιο...

  http://www.pronews.gr/portal/20160402/defencenet/%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1

  ReplyDelete
 96. Συγγνώμη Κωνσταντινουπολίτη ἀλλὰ μιὰ καὶ μιλᾶς γιὰ Σουλτάνο συγκεντρώνω τὶ ξέρω γιὰ τὸ ὀθωμανικὸ καθεστὼς.

  1. Ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία δὲν ἐλέγχεται. Ὁ Αὐτοκράτωρ (Σουλτάνος) ἔχει τὸ ἀκαταλόγιστο, δὲν δικάζεται, μόνο ἀνατρέπεται καὶ ἄν. Ἑπιβάλλει τὴν θανατικὴ ποινὴ ὅπως καὶ ὅποτε κρίνει ἀπαραίτητο. Κηρύττει πόλεμο, ὑπογράφει συνθῆκες καὶ κάνει εἱρήνη ὄποτε κρίνει αὐτὸς ὅτι πρέπει.

  2. Ἡ νομοθετικὴ ἐξουσία πηγάζει ἀπὸ τοὺς ἱεροῦς κανόνες τῆς κάθε ἀναγνωρισμένης θρησκευτικῆς κοινότητας καὶ στὰ ποινικὰ ἀδικήματα ἀπὸ τοὺς κανόνες τῆς θρησκείας τοῦ Αὐτοκράτορα.

  3. Δἒν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ κράτος ἐθνικὴ ταὐτότητα ἀλλά μόνο τοπική, θρησκευτική, ἐπαγγελματική.

  4. Ἑπιτρέπεται ἡ ὑπενοικίαση φόρων.

  Τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ τὰ ἔχουν ἤ τὰ διεκδικοῦν καὶ ἄλλα καθεστῶτα, π.χ. τῶν ΗΠΑ σἠμερα τοὐλάχιστον τὰ 1, 4. Ἥ παροιμιώδης διαφθορά τῆς ἀνατολῆς (σιμωνία, ἐξαγορά ἀξιωμάτων, διαρκῆς δωροδοκία) εἶναι ὄ,τι στὴ Δύση μποροῦμε νὰ συγκεφαλαιώσουμε ὔπὸ τὸν ἀνακριβὴ ὅρο μαφία.

  ReplyDelete
 97. Έλληνες, έτσι χτίζονται οι αυτοκρατορίες που επιθυμείτε (και ονειρεύεστε και ποτέ δε θα πετύχeτε). Με την πάροδο των αιώνων και πειθαρχαία και πίστη και αξίες. Όχι με αλλαξοκωλιές και γλειψίματα της πλάκας και εύκολες λύσεις. Magic Methods.


  The History of the Romans: Every Year

  https://www.youtube.com/watch?v=w5zYpWcz1-E

  ReplyDelete
 98. Διάβασα ξανά και πάλι το βιογραφικό του κ.Κιτσίκη. Ήθελα να δω κάτι. Τώρα κατάλαβα πολλά και πως εξηγούνται επίσης πολλά.

  Αυτή πάντως νομίζω ότι είναι η βασική διαφορά Ρωμαίου και Έλληνος. Ο Ρωμαίος θέλει να είναι αυτοδιοίκητος για να δημιουργήσει ελεύθερα, ενώ ο Έλληνας δούλος και υποτακτικός και πονηρός, ώστε πάντα οι άλλοι να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, χωρίς ο ίδιος να σηκώνει κάποιο βάρος.

  Έτσι μόνο μπορώ να εξηγήσω το πως υπάρχουν σήμερα μυαλά που να επιθυμούν την υποταγή της Ελλάδας στην Τουρκία. Διότι δεν πρόκειται για συνεργασία. Την υποταγή στην ουσία στο Σατανά τον ίδιο, στον εωσφόρο.

  Ας διαβάσουν οι Έλληνες τον απόστολο Παύλο να τους λέει:


  «τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ;»

  ReplyDelete
 99. Τουλάχιστον το λέει ξεκάθαρα «Από την παιδική του ηλικία, ο Δημήτρης Κιτσίκης είχε μία έμμονη ιδέα. Ήθελε να συμφιλιώσει όχι μόνον τους Έλληνες με τους Τούρκους αλλά και να τους ενώσει σε μία ελληνοτουρκική συνομοσπονδία και να επανιδρύσει με τον τρόπο αυτό, υπό σύγχρονη μορφή, την Οθωμανική Αυτοκρατορία».


  Εμείς θέλουμε την Αυτοκρατορία των Ρωμαίων όχι των Οθωμανών. Για να ξεδιαλύνει τουλάχιστον η εικόνα.

  ReplyDelete