Jan 8, 2015

169 - Ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ οἱ θρησκεῖες συνέβαλαν στὴν παγκοσμιοποίηση τοῦ ἑλληνισμοῦ

169 - Ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ οἱ θρησκεῖες συνέβαλαν στὴν παγκοσμιοποίηση τοῦ ἑλληνισμοῦ

 Μὲ ἀφορμὴ τὴν σημερινὴ πολιτισμικὴ ἀσθένεια τοῦ ἀραβικοῦ σουννιτικοῦ τζιχαδισμοῦ ποὺ στοχεύει νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν δυτικὸ πολιτισμό, κατόπιν τῆς παραμορφώσεως τῆς θεωρίας μου περὶ Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς σὲ σύγκρουση πολιτισμῶν, ἀπὸ τὸν μακαρίτη διανοούμενο τοῦ ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, Σαμουὴλ Χάντινκτον, ἐπιθυμῶ  μὲ τοῦτο τὸ ἄρθρο μου νὰ τοποθετήσω τὸ πρόβλημα στὴν σωστὴ ἐπιστημονική του βάση: 

Ἡ δυτικὴ ἱστοριογραφία μᾶς εἶχε συνηθίσει, τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες στὴν ἰδέα ὅτι ἡ ἀραβικὴ παρουσία στὴν παγκόσμια ἱστορία, ἀπὸ τὸν Ζ΄ μέχρι τὸν ΙΕ΄ αἰῶνα, ὑπῆρξε θετικὴ ἐπειδὴ μετέφερε στὴν Εὐρασία καὶ τὴν Ἀφρική, καὶ εἰδικὰ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη τὸν ἑλληνισμό. Ἡ παγκοσμιοποίηση τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶχε ὁλοκληρωθῆ μὲ ἕναν ἄριστο ἀγγελλιαφόρο: τὸν Ἄραβα.

Ἐὰν θεωρήσουμε ὅτι ἡ παγκόσμια ἱστορία, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς προοϊστορίας μέχρι σήμερα εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ μορφοποίησή του στὴν σημερινὴ ἐπικράτησή του σὲ ὅλην τὴν ἔκταση τοῦ πλανήτου, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας συνέβαλαν ὅλοι οἱ λαοὶ γιὰ νὰ κτίσουν καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν αὐτὸ τὸ λαμπρὸ πλανητικὸ οἰκοδόμημα ποὺ ὀνομάζομε ἑλληνισμός, τὰ 900 χρόνια τῆς ἀραβικῆς παρουσίας στὴν ἀνόρθωση αὐτοῦ τοῦ ναοῦ τοῦ πολιτισμοῦ ὑπῆρξε καθοριστική.

Νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ἀραβικὴ ἐξάπλωση δὲν πραγματοποίηθηκε μόνον στὴν Μέση Ἀνατολή, τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἱσπανία, ἀλλὰ ἔφθασε καὶ μέχρι τὴν δυτικὴ Κίνα ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ ἀπὸ θαλάσσης, μέχρι τὴν νότιο Κίνα. Παντοῦ ὅπου ἐπάτησαν τὸ πόδι τους οἱ Ἄραβες μετέφεραν τὴν  ἑλληνικὴ σκέψη. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ συνεπληρώθη ὁ ἐξελληνισμὸς, ὄχι μόνον τῶν πολιτισμῶν ἀλλὰ καὶ τῶν θρησκειῶν, οἱ ὁποῖες, οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένες μὲ τοὺς πολιτισμούς, ὅπως τὸ εἶχε παρατηρήσει ὁ Ἴων Δραγούμης, ὅταν ἔγραφε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς «τύλιξε ἀκόμα καὶ τὴν χριστιανικὴ θρησκεία στὰ δίχτυα του» (Ἴ. Δραγούμης, Ὁ Ἑλληνισμὸς μου καὶ οἱ Ἕλληνες, σ. 160). Προσέθετε δέ:  «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Ἄν ἔπαιρνα ἀπὸ μερικοὺς Ἕλληνες τὴν θρησκεία τους, θὰ γίνονταν ἤ ἄθεοι, ἤ μασόνοι, ἤ δῆθεν φιλόσοφοι ἤ θὰ ἔπαιρναν ἄλλες ἀνόητες πόζες καὶ ἰδέες» (σ. 74).

Ὁ ἐξελληνισμὸς τοῦ Ἰσλὰμ χάρη στοὺς Ἄραβες ἠκολούθησε τὸν ἑξελληνισμὸ τοῦ ζωροαστρισμοῦ, τοῦ βουδδισμοῦ καὶ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Ὁ ἐξελληνισμένος χριστιανισμὸς ἐπεξετάθη καὶ σὲ ὅλες τὶς χριστιανικὲς αἱρέσεις, ὄχι μόνον τοῦ ῥωμαιοκαθολικισμοῦ. Ὁ ἐξελληνισμένος γερμανοαγγλοσαξωνικὸς  προτεσταντισμὸς διέσχισε τὸν Ἀτλαντικὸ καὶ ἐξελλένησε τὴν  Ἀμερική. Ὅσο γιὰ τοὺς πολιτισμούς, ὅλοι ὡς πέτρες ἑνὸς οἰκοδομήματος, οἰκοδόμησαν μία πυραμίδα, στὴν κορυφὴ τῆς ὁποίας διεμορφώθη ὁ ἑλληνισμός, ὡς σύνθεση ὅλων τῶν προηγουμένων. Ἔτσι, οἱ Σουμέριοι, οἱ Βαβυλώνιοι, οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ ἄλλοι μεγάλοι πολιτισμοὶ τῆς Ἀρχαιότητος συνέβαλαν στὴν ὁλοκλήρωση τῆς πυραμίδος ποὺ κατέληξε ἑλληνική καὶ πλανητική. Κατόπιν δὲ αὐτοῦ ἐξἐπνευσαν. Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς συνέβαλαν στὸν ἐξελληνισμὸ τῆς οἰκουμένης, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ φυλετισμός, ἡ ξενοφοβία, τὸ ἐθνοκράτος, ἡ μοναδικὴ θρησκεία, εἶναι ἀνθελληνικὰ ἑλληνοκτόνα στοιχεῖα. Ἐν συντομίᾳ, τὸ ἐθνοκράτος τῶν
 Ἀθηνῶν ἀνεδείχθη ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Μετὰ τὴν ἧττα τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου τὸ 1989, οἱ ΗΠΑ ἔμειναν χωρὶς ἀνταγωνιστὴ στὴν διεθνῆ πολιτική,  γεγονὸς πολὺ ἐπικίνδυνο γιὰ τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα  ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ, συνεχῆ ἀνταγωνισμό, στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἐθνῶν, ὅπως καὶ παγκοσμίως. Τὸ «τέλος τῆς Ἱστορίας» θὰ ἐσήμανε καὶ τὸ τέλος τοῦ καπιταλισμοῦ.

Τὸ Ἰσλὰμ τὸ ἐγνώριζε κάλλιστα ἡ Δύση, μέσα ἀπὸ τὰ προηγμένα ἐρευνητικὰ της κέντρα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο ποὺ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα, ὅπως καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, εἶχε μεσάνυχτα, παρὰ τὴν χιλιομετρικὴ γειτνίαση μὲ τὴν βασικὴ αὐτὴ θρησκεία. Ἤδη, στὸ δεύτερο ἥμιση τοῦ ΙΘ αἰῶνος, μὲ τὴν ἀποικιακή της ἐξάπλωση στὰ μουσουλμανικὰ ἐδάφη, ἡ Δύση ἀνέπτυξε μία μεγάλη ἕλξη γιὰ τὸ Ἰσλάμ (ὁ Thomas Carlyle, τὸ 1840, ἡρωποίησε τὸν προφήτη Μωάμεθ), ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐπέβαλε ὅπως καὶ στὸν χριστιανισμό, τὴν ἰδεολογικοποίηση τοῦ κοσμικοῦ της πνεύματος. Πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος, ἡ Δύση διεμόρφωσε τὴν ἰδεολογία τοῦ ἰσλαμισμοῦ, τὴν ὁποία, μετὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ, ἔστρεψε μὲ ἐπιτυχία κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ. Καὶ ἔτσι ἡ Ἀμερικὴ ἐγέννησε στὸ Ἀφγανιστὰν τὸ ἰδεολογικὸ τέρας τῆς ἀλ Κάϊντα, ποὺ ἀπὸ ἀμερικανικὸ σύμμαχο, ἔστρεψε, μετὰ τὸ 1989, κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ της, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν ἡττηθέντα ἀντίπαλο τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ.

Αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη εἶχε δυσάρεστες συνέπειες ὄχι μόνον στὴν ἀλλαγὴ ἀντιμετωπήσεως τῶν μουσουλμάνων ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀράβων. Οἱ δυτικοὶ ἀποικιστὲς εἶχαν ἐξοικειωθῆ ἰδίως μὲ τὸν σουννισμό, ἐπειδὴ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν κτήσεών τους εὑρίσκετο στὰ σουννιτικὰ ἐδάφη (Ἰνδονησία, Ἰνδία-Πακιστάν, Ὀθωμανία-Τουρκία) ἀλλὰ καὶ σὲ ἀραβικά (Βόρειος Ἀφρικὴ καὶ Μέση Ἀνατολή), σὲ σημεῖο μάλιστα νὰ συγχέουν συστηματικὰ τὸ Ἰσλὰμ μὲ τοὺς Ἄραβες. Τοὺς Ἰρανοὺς καὶ τοὺς σιΐτες τοὺς ἐγνωριζαν ὀλιγώτερο. Ὅσο οἱ Δυτικοὶ ἐχρειάζοντο τοὺς σουννῖτες καὶ τοὺς Ἄραβες, ἔπλεκαν τὸ ἐγκώμιό τους. Στὴν ἐποχὴ τοῦ ψυχροῦ πολέμου δὲν ὑπῆρχε εὐρωπαῖος, πλὴν τοῦ Ἕλληνος, ποὺ νὰ ἀντετίθετο στὴν εἴσοδο τῆς σουννιτικῆς Τουρκίας στὴν Εὐρώπη. Ἡ ἐυρωπαϊκὴ τουρκοφιλία ἦταν γενικευμένη. Ὅταν ὅμως ἔπεσε ἡ ΕΣΣΔ καὶ ἡ Ἀμερικὴ ἔστρεψε τὴν ἀλ Κάϊντα ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ της, ἡ Εὐρώπη ἔγινε ἀντιτουρκικὴ καὶ ἔκλεισε τὴν θύρα της στὴν Τουρκία, ἐνῷ ἡ Ἀμερικὴ ἔσπρωχνε στὸν ἀντιαραβισμό, ἰδιαίτερα δὲ μὲ τὴν κατάκτηση τοῦ Ἰράκ.

Σήμερα τὸ παιχνίδι ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν αὐτοκαταστροφὴ τῆς Δύσεως μέσῳ τῆς καταβροχθήσεώς της ἀπὸ τὸν ἰσλαμιστικὸ Φρανκενστάϊν ποὺ ἡ ἴδια κατεσκεύασε  γιὰ νὰ πλουτίσουν, μέσῳ τοῦ πολέμου, ἀκόμη περισσότερο οἱ τράπεζές της. Καὶ διερωτᾶται κανείς, ποῖος εἶναι ὁ πλέον ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ πολιτισμοῦ: Ὁ ισλαμιστικὸς Φράνκενστάϊν ἤ ὁ δημιουργός του, ὁ καπιταλισμός; Ὅσο γιὰ τὴν πλέμπα τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου, πέρα βρέχει!

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 8 Ἰανουαρίου 2015

241 comments:

 1. Ἕνας ἀπό τοὺς λόγους, ἴσως ὁ βασικότερος, ποὺ ἡ Δύση φθείρει τὸν ὲαυτό της καὶ τοὺς ἄλλους λαούς εἶναι ἡ μανία τῆς ὸ λοκληρώσεως. Ὁ καθένας (ἀλλά καὶ ἡ κοινωνία ὠς σύνολο)πρέπει κάτι νὰ καταφέρει. Οὶ πραγματικοί ἤ ψευτοτζιχαδισταί ποὺ διέπραξαν τὸ προχθεσινό προμελετημένο ἔγκλημα στὸ Παρίσι ἔξετέλεσαν τὴν ἀποστολήν των, ἐκτελώντας τοὺς ἀμάχους, κατά πλειοψηφίαν, άνθρώπους ποὺ δὲν τοὺς περίμεναν.

  Θύτες καὶ θύματα βρίσκονταν στὴν κοινωνία τῆς ὸλοκληρώσεως ποὺ σὲ ἄγονους καιρούς ἐκεί ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ὁλοκληρώσει ἀριστουργήματα, ὁλοκληρώνει φονικά, προκειμένου νὰ ὁλοκληρώσει κάτι βιάζοντας τὸν χῶρο καὶ τὸ χρόνο. Γιὰ νὰ ὁλοκληρώσεις, πρέπει νὰ ἐγκληματίσεις ἐπί τοῦ χωροχρόνου. Διότι ἡ μανία τῆς ὁλοκλήρωσης εἶναι ὴ ἀπόπειρα νὰ ξεγελάσουμε τὸν χρόνο, νὰ βροῦμε ἕναν σκοπό ποὺ θὰ ξεφύγει ἀπό τὸν χρόνο. Ἡ νοοτροπία αὐτή εἶναι ολοφάνερα λάθος καὶ ἔχει δημιουργήσει ψυχολογικά φονικούς θεσμούς. Ὁ ψυχολογικός φόνος δὲν εἶναι δύσκολο νὰ μετατραπεῖ σὲ πραγματικό.

  Ὁ ὲλληνισμός ἀν θέλει νὰ εἶναι παγκόσμια θρησκεὶα πρὲπει νὰ ΕΙΝΑΙ ὁ χρόνος.

  ReplyDelete
 2. Η μαυρη αληθεια ειναι οτι στα 900 χρονια που το Ισλαμ επικρατησε απο την Κινα μεχρι την Ισπανια, ο πολιτισμος (Ελληνικος και μη) δεχτηκε το τελειωτικο πληγμα.
  Καλα θα ηταν να γινει μια προσπαθεια να μαζευτει ολη η παραγωγη αυτου του "καταπληκτικου" ισλαμικου πολιτισμου για να δουμε αν γεμιζει ενα ραφι απο την βιβλιοθηκη της Αλεξανδρειας που εκαψαν. Για την ποιοτητα ας μην συζητησουμε.
  Καλο θα ηταν να δουμε τελικα τι στοιχεια του Ελληνικου πολιτισμου κρατησε το Ισλαμ, γιατι εμενα μου φαινεται οτι τα "μεταβιβασε" ολα και δεν κρατησε τιποτε.
  Οσες φορες εχω ακουσει να μιλουν με θαυμασμο για καποιον "σοφο" Μωαμεθανο, νομιζω οτι μου περιγραφουν σκηνες απο το "Κυρου Παιδεια" του Ξενοφωντα.
  Ουτε οι Περσες ουτε οι αλλοι λαοι της περιοχης ηταν απολιτιστοι και αξεστοι. Μερικες φορες μαλιστα εδειξαν πιο πολιτισμενοι απο τους Ελληνες.
  Ουτε το να μαθουν καποιοι μαθηματικα η φιλοσοφια ειναι προαγωγη του Ελληνικου πολιτισμου. Σημερα μιλαμε για εξαπλωση του "Αμερικανικου πολιτισμου" οχι γιατι καποιοι παγκοσμιως εμαθαν τεχνικες και επιστημες που εκει πρωτοανακαλυφθηκαν, αλλα μαλλον γιατι ολοι τρωνε χαρμπουγκερ και ευφραινονται με πολιτιστικα σκουπιδια. Αυτο συνηθως κρυβει την πραγματικη συνεισφορα της Αμερικης στον πολιτισμο, που ειναι (τουλαχιστον ηταν) η πρσηλωση της στο αγαθο της ελευθεριας.
  Ειχα γραψει παλιοτερα οτι απο τους Ελληνες εκεινης της εποχης πηραμε τα φωτα, αλλα οχι και τις γεννητριες. Τις Ελληνικες πολεις.
  Ο Ελληνικος πολιτισμος ανθιζει εκει που υπαρχει ελευθερια. Ολοι οι λαοι θα δημιουργησουν παρομοιο πολιτισμο αν αφεθουν ελευθεροι, οπως εγινε και στην Ευρωπη.
  Αρα για μενα ο Ελληνικος πολιτισμος ειναι η τεχνη του να ειναι ενας λαος ελευθερος.
  Οι θεοκρατιες και οι ελεω θεου μοναρχιες το μονο που εκαναν ειναι να ενσωματωσουν και να μεταδωσουν οσα στοιχεια δεν μπορεσαν να καταστρεψουν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς το αντίθετο συνέβη κύριε Γιάγκο.Οι απολυταρχίες και οι μοναρχίες ανέδειξαν τον ελληνικό πολιτισμό.Μόλις ήρθε η δημοκρατάι στην Αθήνα καταστράφηκε σε σύντομο διάστημα.

   Στη Ρώμη αυτό γινόταν και αργότερα στο Βυζάντιο.Ρωμαική διοίκηση(Αυτοκράτορας , Σύγκλητος κλπ) και ελληνικός(ελληνορωμαικός για την ακρίβεια) πολιτισμός.Μην ξεχνάμε ότι τα μεγάλα πνεύματα ήταν αριστορκάτες όπως ο Πλάτωνας , ο Σωκράτης , ο Αριστοτέλης κλπ.

   Ότα έχεις έναν σοβαρό ηγέτη , και νιώθεις σιγουριά για αυτόν και βασίζεσαι πάνω του , τότε είσαι ελεύθερος.

   Ο άνθρωπος από τη φύση του δεν είναι ελεύθερος.Μη ψάχνετε ελευθερία.Ο θάαντος είναι η πιο μεγάλη απόδειξη των ορίων της ελευθερίας του.Επίσης στον άνθρωπο η βούληση δεν ταυτίζεται με την δυνατότητα.Ελπίζω να γίνομαι αντιληπτός.Είναι εντελώς σχετικό και αφύσικο το να μιλάμε για ανθρώπινη ελευθερία.

   Delete
  2. Ἡ λέξη πολιτισμός εἶναι μετάφραση τοῦ ὄρου civilisation ποὺ προέρχεται ἀπό τὴ λατινική λέξη civitas καὶ σημαίνει πόλη. Ὁ ἰστορικός κοινωνιολόγος Νόρμπερτ Ἐλίας ποὺ εἶναι ἡ αὐθεντία στὸ θέμα ἀπόσο ξέρω ὁρίζει τὴν ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ ὠς "ὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Δύσεως".

   Ἡ ἔννοια αὐτή στὴν ἀρχή διέκρινε ὄχι τὰ ἔθνη μεταξύ τους ἄλλά τοὺς ἀριστοκράτες ἀπό τοὺς ὑπόλοιπους, μετὰ τοὺς ἀστούς άπό τοὺς ὑπολοιπους καὶ τέλος τοὺς Εὐρωπαίους ἀπό τοὺς ὑπόλοιπους. Ἄν δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε τσιράκια τῶν Εύρωπαίων, πρέπει νὰ δώσουμε ἄλλο περιεχόμενο στὴ λέξη αὐτή.

   Ἡ λέξη αὐτή σημαίνει τῆς πόλης καὶ ὄχι τοῦ χωριοῦ. Ὁ ἀστός τρέφεται ἀπό τὰ προἰόντα τῆς ὑπαίθρου καὶ θέλει νὰ βγεί κι ἀπό πάνω. Ἑμείς πρέπει νὰ ἀνατρέψουμε τὴν ἔπαρση τοῦ ἀστοῦ δείχνοντάς του ἔμπρακτα ὅτι ἡκαλλιέργεια βρίσκεται στὰ πάντα, ὄχι στὸ παπιγιόν.

   Delete
  3. Διόρθωση ἀπό τὴ λατινική λέξη civitas ΠΟΥ σημαίνει πόλη.

   Delete
 3. Γιὰ τὴν συνεισφορὰν τῶν Ἀράβων στὸν πολιτισμὸν τῆς οἰκουμένης δὲν ἔχω νὰ πῷ πολλά, διότι ἁπλούστατα αὐτοὶ δὲν ἔχουν προσφέρει πολλά, ἰδιαιτέρως οἱ μωαμεθανοὶ Ἄραβες. Οἱ Ἄραβες εἶναι γνωστοὶ λογοκλόποι (copycats) καὶ ἐπίσης εἶναι γνωστὲς τοῖς πάσιν οἱ δεκάδες προσπάθειες νὰ οἰκειοποιηθοῦν πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς Νοήσεως ὄχι μόνον τοῦ ἀρχαίου ἀλλὰ καὶ τοῦ ρωμανικοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀκόμη καὶ ἡ «Ἄλγεβρα» ποὺ παρουσιάζεται ὡς ἀραβικὴ ἐπιστήμη ἀπὸ ὁρισμένους ἀγεωμετρήτους, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν/εὐρωπαϊκὴν Θεωρία ἀριθμῶν καὶ συναρτήσεων (Ἀριθμητικὴν) μὲ ἀραβικὸ ὄνομα.

  Τὸ Ἰσλὰμ ὅπου πῆγε ἔφερε πνευματικὴν καθυστέρησιν, πόνον καὶ δυστυχίαν. Ἡ Ἰβηρικὴ Χερσόνησος ποὺ ἦταν τὸ ἀνάχωμα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης πρὸς τὴν βαρβαρικὴν ὑπερχείλισιν τοῦ Ἰσλὰμ δεινοπάθησε ἀπὸ τὸ ἀραβικὸν σαρίκι γιὰ 4 αἰῶνες καὶ ἔχασε προσωρινῶς τὴν ἁμαξοστοιχίαν τοῦ πολιτισμοῦ. Ἔπαθαν ἐκεῖ κάτι παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ ὑπέστημεν ἀπὸ τοὺς Μογγόλους, μὲ διαφορὰν φάσεως ἑπτὰ αἰῶνων. Ἐμεῖς ὡς πιὸ ἄτυχοι, ὑποδουλωθήκαμε ἀπὸ τὸ πιὸ βάρβαρον ἔθνος τῆς οἰκουμένης μὲ τὶς γνωστὲς συνέπειες. Λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν της ἡ Πορτογαλία ἱδρύει ἕνα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα πανεπιστήμια τοῦ κόσμου, αὐτὸ τῆς Κουΐμπρα (Coimbra). Ἀναρωτῶμαι γιατὶ οἱ Πορτογάλοι ἐπὶ 4 αἰῶνες «ἀραβικῆς ἀνοίξεως» δὲν εἶχαν πανεπιστήμιον καὶ ἀπέκτησαν μόλις ἀπηλευθερώθησαν. Δύο αἰῶνες ἀργότερα, Ἰσπανία καὶ Πορτογαλία ἔχουν γίνει τὰ ἀφεντικὰ τῆς ὑδρογείου ἐξερευνῶντας τὸν πλανήτην ἀπὸ τὴν Νότιον καὶ Βόρειον Ἀμερικὴ ἕως τὴν Ἀσία καὶ τὴν Πολυνησίαν. Τὸ πλεόνασμα ναυτοσύνης ποὺ εἶχον δὲν ἦταν ἀρκετὸ ἀπ' ὅ,τι φάνηκε γιὰ νὰ ἀντιπαραβληθῇ μὲ τὴν φραγκοσαξωνικὴν πανουργίαν καὶ τελικῶς κύριοι τοῦ πλανήτου ἔγιναν οἱ Ἀγγλόγαλλοι.

  Κάποιοι ἄλλοι, πολυπολιτισμικοί, ἐξυμνώντας τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὴν Ἀραβία θὰ ποῦνε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ μουσικὴ εἶναι τουρκοαραβική, ὅτι ἡ ἐλληνικὴ κουζίνα εἶναι τουρκικὴ καὶ πάει λέγοντας. Δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα παρατηρεῖται τὸ θλιβερὸν φαινόμενο στὴν μουσικήν, στὴν μαγειρική, στὴν ναυτιλίαν καὶ ἀλλοῦ νὰ χρησιμοποιοῦνται εὑρέως ξενικὲς λέξεις. Ἔτσι, κάποιοι λαϊκοὶ μουσικοὶ καὶ ὀργανοπαῖχες λένε «πᾶμε ἕνα χιτζάζ», οἱ καπεταναῖοι «βίρα τὶς ἄγκυρες» καὶ κάποιοι ἀρκουδόμαγκες «καταΐφι μέση καὶ μπακλαβὰ γωνία». Δὲν περιμέναμε ἀσφαλῶς ἀπὸ τοὺς Ἄραβες νὰ μᾶς μάθουν τί εἶναι τὸ χιτζάζ οὔτε καὶ τοὺς Βενετοὺς νὰ μᾶς διδάξουν ναυτοσύνη. Ὁ δὲ μπακλαβὰς (κυπριακὸν ἔδεσμα) καὶ τὸ καταΐφι εἶναι ἐδέσματα ἀπὸ τὴν ρωμανικὴν ἐποχήν. Ἴσως εἶναι διαπιστευτήριο μαγκιᾶς τὸ νὰ λὲς «χιτζὰζ» ἀντὶ γιὰ «πλάγιος ἦχος τοῦ β´». Σημασία ἔχει πὼς ὅτι καὶ νὰ λένε τόσο ἡ ἑλληνικὴ γῆ ποὺ δὲν σταματᾶ νὰ ξερνᾶ εὑρήματα, ὅσο καὶ οἱ γραφὲς κατατάσσουν τὸν ἀραβομουσουλμανικὸν κόσμον στοὺς βαρβάρους. Οἱ λαμπρὲς ἐξαιρέσεις τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου ἦταν ἄνθρωποι ποὺ ἀσπάστηκαν τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ γενικῶς τὸ μὴ μουσουλμανικὸν πνεῦμα. Δεῖτε πῶς ἦταν ὁ Λίβανος πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἐπικράτησιν τοῦ Ἰσλὰμ…

  Γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε, οἱ Ἄραβες ποὺ στὴν συντριπτικήν των πλειοψηφία εἶναι μουσουλμάνοι ἐδῶ καὶ τόσους αἰῶνες εἶναι οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι μαζὺ μὲ τοὺς Τούρκους γιὰ τὸν ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ ὁλόκληρων πανάρχαιων ἐθνῶν, ὅπως οἱ Χετταῖοι, οἱ Χαλδαῖοι, οἱ Αἰγύπτιοι καὶ πάει λέγοντας. Οὔτε κι αὐτὸ τὸ λέει ἡ πολιτικὴ ὀρθότης ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ φορτώσει μὲ τύψεις μόνον τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς γιὰ τὴν περίοδον τῆς ἀποικιοκρατίας. Γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ προεκάλεσαν στὴν ἀνθρωπότητα οἱ Ἄραβες καὶ οἱ Τοῦρκοι (τὰ πλέον φανατικὰ μουσουλμανικὰ ἔθνη) θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπολογοῦνται καὶ νὰ πληρώνουν σπασμένα γιὰ δύο χιλιετίες. Ἐγὼ στὴν «ἀποκατάστασιν» τοῦ Ἰσλὰμ δὲν πρόκειται νὰ γίνῳ μέτοχος. Περαστικά μας.

  ReplyDelete
 4. Tὸ ἀντιαραβικόν μένος ἔρχεται νὰ ἀκολουθήσει σὰν σκυλάκι τὸν δυτικό ἀφέντη του γαβγίζοντας δουλικά καὶ ὀνομάζοντας τὸ γάβγισμά του ἑλληνικό. Συγγνώμη ποὺ τὸ διατυπώνω ἔτσι ἀλλά οἰαδήποτε ἐγκύκλιος μόρφωσις δείχνει ὄτι ὁ ἀραβικός πολιτισμός εἶναι μεγαλειώδης. Εἶναι τοῦ νηπιαγωγείου. Ἤ μάλλον τοῦ παιδικοῦ σταθμοῦ.

  Συγγνώμη γιὰ τὴ γλώσσα, άλλά ἔχουμε παιδευτεῖ τόσον καιρό νὰ δείξουμε ὄτι ἡ ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι προβληματική ἡ ἴδια. Ἐξηγῶ τὸ γιατί νομίζω ἀρκετά καθαρά στὰ παραπάνω σχόλια. Ἡ ἕννοια τῆς διακρίσεως εἶναι προβληματική γνωσιολογικά, φιλοσοφικά καὶ ἐμπειρικά καὶ ἄν ὄχι πρῶτοι τουλάχιστον ἀπό τοὺς πρώτους οὶ Ἕλληνες εἶχαν τὴ διαύγεια νὰ τὸ διατυπώσουν. Ἡ περηφάνεια γιὰ τὴν καταγωγή εἶναι συνήθως δεῖγμα ντροπῆς. Πόσο μάλλον ὄταν ἄλλος ὀρίζει τὰ κριτήρια γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ἀνώτερος καὶ κατώτερος - καὶ κανένας θνητός δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνει.

  ReplyDelete
 5. Υ. Γ. Ὅσο γιὰ τὴ γλώσσα κε Συρμακέζη νόμιζα πὼς εἴχαμε ξεπεράσει τὴν ἐποχή τῶν Κορακιστικῶν τοῦ Ῥίζου-Νερουλοῦ καὶ ὄτι μπορούσαμε νὰ λέμε καὶ νά γράφουμε κεφτές, ντολμαδάκια, ἀμανές, χιτζάζ, καὶ ὁ,τιδήποτε φανερώνει τὴν πραγματική ἱστορία τῆς γλώσσας μας ποὺ δόξα τῶ Θεῷ ἔχει ἀφομοιωτική δύναμη χωρίς νὰ βάζουμε ἕνα ψευτοῤχαῖον ἐπικάλυμμα, φερετζέ γιὰ τὴν ἀκρίβεια, προκειμένου νὰ δείξουμε στὰ πολιτισμένα ἀφεντικά μας ὅτι εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ τὰ ὑπηρετήσουμε πιστά.

  ReplyDelete
 6. Ἄραβας φιλόσοφος = τοῦρκος ἀστρονόμος (ἰδὲ «ὁ Μικρὸς Πρίγκηψ»)

  Ὁ κος Γιάγκος ἀπέδωσε τὸ στίγμα τοῦ ἀραβικοῦ πολιτισμοῦ σὲ 2 γραμμές:

  «Καλα θα ηταν να γινει μια προσπαθεια να μαζευτει ολη η παραγωγη αυτου του "καταπληκτικου" ισλαμικου πολιτισμου για να δουμε αν γεμιζει ενα ραφι απο την βιβλιοθηκη της Αλεξανδρειας που εκαψαν.»

  Ποῦ εἶναι ἡ συνεισφορὰ τῶν Ἀράβων στὶς ἐπιστῆμες; Στὸ θέατρο; Τὴν μουσικήν; Στὴν ζωγραφικήν; Στὸν κινηματογράφον;

  Τί ἦταν οἱ Ἄραβες; Πλιατσικολόγοι. Ποτὲ ἡ σκέψις των δὲν ἐστηρίχθη στὸ ἐλεύθερον πνεῦμα παρὰ μόνον στὴν δεισιδαιμονία καὶ στὸ μαστίγιον. Ὁ Ἕλλην ὑπῆρξε ἐπιστήμων, φιλόσοφος, δημιουργός, ναυτικός, ἀνήσυχος νοῦς. Ὁ Ἄραβας ἀλχημιστής (δηλαδὴ τσαρλατάνος), δοῦλος τοῦ Μουχαμέτη (βλέπε ντεμενάδες), καταστροφεὺς καὶ πειρατής.

  Ὁ Ἄραβας (μουσουλμάνος) ὄχι μόνον δὲν μετέφερε τὸν ἑλληνισμὸν σὲ ἄλλες περιοχές, ἀλλὰ δὲν φρόντισε νὰ κρατήσῃ κάτι ἀπὸ αὐτόν οὔτε γιὰ τὸν ἑαυτόν του μπὰς καὶ ἐξανθρωπιστῇ. Ἡ ΓΥΦΤΙΑ τῆς Ἀνατολῆς ὀφείλεται στὸν μεγαλύτερον βαθμὸ στοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς Τούρκους καὶ ἔχει διαβρώσει λαοὺς μὲ ἱστορία ὅπως οἱ Πέρσες. Βασικῶς γιὰ τὴν Ἀνατολὴν ἔχω τὴν χειρότερην ἄποψιν καὶ στὴν λέξιν «Ἀνατολὴν» περιλαμβάνω καὶ τὴν γυφτιὰ τῆς εὐρυτέρας Ἰνδίας καὶ Ἰνδονησίας.

  Ὅσο γιὰ τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ ἑλληνισμοῦ μέσῳ τοῦ Ἰσλὰμ/Ἀράβων σὲ Ἰνδία καὶ Κίνα αὐτὰ εἶναι ἀστεῖα πράγματα. Ἐδῶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀλεξάνδρου δὲν μπόρεσαν νὰ τοὺς ἐκπολιτίσουν, ὅταν τοὺς διοικοῦσαν, ἐπὶ αἰῶνες τί λέμε τώρα; Αὐτὰ εἶναι αὐθαιρεσίες. Τὸ μόνο ποὺ διέδωσαν οἱ Ἄραβες διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου ἦταν τὸ Ἰσλάμ ἀφανίζοντας πανάρχαια ἐθνη. Μία ἀνήθικη καὶ βάρβαρη θρησκεία εἶναι ἀδύνατο νὰ λατρεύεται ἀπὸ πολιτισμένους ἀνθρώπους.

  Ἡ γνώμη μου γιὰ τὸ Ἰσλὰμ (ὄχι μόνο γιὰ τοὺς φονταμενταλιστὲς) σαφῶς καὶ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ προχθεσινὰ γεγονότα. Ἐξάλλου εἶναι ἡ νιοστὴ φορὰ ποὺ δολοφονεῖ τὸ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη. Εἶστε ὁ μόνος κε Κωνσταντῆ ποὺ γνωρίζω νὰ λέῃ ὅτι οἱ μωαμεθανοὶ τῆς Γαλλίας (κατὰ φαντασίαν Γάλλοι) προσπαθοῦν νὰ προσαρμοστοῦν στὸν γαλλικὸν τρόπον ζωῆς. Μιλῶ μὲτόσους Γάλλους, Ὁλλανδούς, Γερμανούς, Βρετανοὺς καὶ Βέλγους, ἔζησα σὲ χώρα ποὺ οἱ μουσουλμάνοι ἦταν πανίσχυρος μειοψηφία καὶ βλέπω μίαν ἀλήθειαν: οἱ μουσουλμάνοι τῆς Εὐρώπης εἶναι ἀπειλὴ γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ ζοῦν σὲ ἄλλον κόσμον.

  Ἐπειδὴ στὶς χῶρες τῆς ΕΕ ἐκυβέρνησε ὁ πολιτισμικὸς μαρξισμὸς ἐδόθησαν μὲ διαδικασίες express διαβατήρια σὲ ἑκατομμύρια τριτοκοσμικούς. Τώρα, ἦρθε ἡ ὥρα γι' αὐτὲς τὶς χῶρες νὰ περάσουν στὸ γκισὲ γιὰ νὰ πληρώσουν τὰ καλούδια τοῦ πολυπολιτισμοῦ.
  Μὰ εἶντα διάολο, σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς χῶρες ὅλα αὐτὰ τὰ κόμματα, ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος ποὺ ἀντιτίθενται στὴν ἀντικατάστασιν τῶν γηγενῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τριτοκοσμικοὺς καὶ δὴ μουσουλμάνους εἶναι παρανοϊκοί;
  http://redskywarning.blogspot.gr/2015/01/blog-post_7.html

  Δὲν τοὺς ἄρεσε κάποτε ὁ Ντὲ-Γκὼλ… Καλὰ νὰ πάθουνε. Τὸ ἀληταριὸ ποὺ τὸν ἔριξε τὸ '68 μὲ πρωτεργάτες ἀνώμαλα καὶ παρακμιακὰ στοιχεῖα, ὅπως Μπεντίτ (παιδόφιλος), ἔφερε σοσιαλιστὲς καὶ φιλελευθέρους στὴν ἐξουσίαν καὶ τώρα τὸ Ἰσλὰμ βρίσκεται σὲ κάθε γειτονιὰ τῆς Γαλλίας.

  Ἡ πολιτισμικὴ προσφορὰ τῶν Ἀράβων εἶναι ἡ μπούρκα, ἡ κλειτοριδεκτομή, οἱ ντεμενάδες, οἱ μιναρέδες, τὰ χασισοποτεῖα, τὸ ἀραλίκι, τὰ χαρέμια καὶ τὰ καφασωτὰ παράθυρα στὰ σπίτια γιὰ νὰ μὴν μπαίνῃ φῶς. Χαρακτηριστικὸν δὲ τῆς Ἀνατολῆς ἀπὸ τὸ Μαγρὲμπ ἕως τὴν Ἰνδία εἶναι τὸ φαινόμενον ἄνθρωποι νὰ κοπρίζουν καταμεσῆς τοῦ δρόμου μέρα μεσημέρι…

  ReplyDelete
 7. Τὰ θέματα ποὺ περιέχονται στὴν ἀνάρτηση καὶ τὰ σχόλια εἶναι πάρα πολλά. Κε Συρμακέζη δὲν ξέρουμε ἀραβικά φαντάζομαι οὔτε ἐγώ οὔτε ἐσείς, καὶ ὴ πραγματικότητα σὰς διαψεύδει, ἐλάτε στὸ Παρίσι καὶ θὰ δεῖτε τί νά σᾶς πῶ; ταν διαβάζουμε τὴν πραγματικότητα καὶ τὶς πηγές μονομερῶς μποροῦμε νὰ βγάλουμε ὄποιο συμπέρασμα μᾶς βολεύει.

  Λόγῷ ἐπικαιρότητος ὄμως τὸ καίριο εἶναι ὅτι ἐξαπολύεται ΑΝΤΙΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ καὶ οἱ Ῥωμηοί τρέχουνε νὰ γαβγίσουνε οἱ πρῶτοι συντασσόμενοι σὲ ἀγέλη γιὰ νὰ τοῦς πετάξει ἕνα ξεροκόμματο ὸ διαμορφώνων τὴν προπαγάνδα. Νὰ τοὺς βράσω ποὺ ἔχουν τὸ θράσος νὰ μιλάνε γιὰ 21 καὶ γιὰ Λεωνίδες καὶ γιὰ Θερμοπῦλες. Ἔχουνε ΜΗΔΙΣΕΙ.

  ReplyDelete
 8. Τάδε ἔφη Κωνσταντῆς:

  «Υ. Γ. Ὅσο γιὰ τὴ γλώσσα κε Συρμακέζη νόμιζα πὼς εἴχαμε ξεπεράσει τὴν ἐποχή τῶν Κορακιστικῶν τοῦ Ῥίζου-Νερουλοῦ καὶ ὄτι μπορούσαμε νὰ λέμε καὶ νά γράφουμε κεφτές, ντολμαδάκια, ἀμανές, χιτζάζ, καὶ ὁ,τιδήποτε φανερώνει τὴν πραγματική ἱστορία τῆς γλώσσας μας ποὺ δόξα τῶ Θεῷ ἔχει ἀφομοιωτική δύναμη.»

  Περὶ κεφτὲ -καὶ ὄχι μόνον- ἐδῶ. Τὸ παρακάτω ἄρθρο δὲν προέρχεται ἀπὸ κάποια «φασιστικὴν» ἱστοσελίδα διὰ χειρὸς Πλεύρη, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ναυαρχίδα τοῦ διεθνιστικοῦ τύπου στὴν Ἑλλάδα.
  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=429757

  «Ας μην κοροϊδευόμαστε: η λέξη "κεφτές" δεν είναι τούρκικη. Είναι η βυζαντινή λέξη "κοπτόν κρέας..."»

  Γιὰ κύττα ποὺ ἦρθαν οἱ γιοῦφτοι (ποὺ ἔβαζαν κάτω ἀπὸ τὶς σέλλες τῶν ἀλόγων των τὸ κρέας γκαμήλας γιὰ νὰ μαλακώσῃ) γιὰ νὰ μᾶς μάθουν τὸν οἶνον, τὸ λάδι, τὴν μαγειρικὴν…

  Τὸ νὰ πῇ κάποιος τὸ ascenseur «ἀσανσὲρ» δὲν νομίζω ὅτι συνιστᾶ μνημεῖον ἀφομοιωτικῆς δυνάμεως τῆς γλώσσας. Ἐπιπλέον δέ, ὅταν ὑπάρχει ἡ λέξις «ἀνελκυστὴρ» δὲν βρίσκω τὸν λόγο νὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν λέξιν ἀσανσέρ. Σαφῶς καὶ δὲν σᾶς ἀφαιρεῖ κανεὶς τὸ δικαίωμα νὰ λέτε κεφτὲς καὶ χιτζάζ. Οἱ λέξεις αὐτὲς ἐπεβλήθησαν, ὅταν τὸ ἔθνος μας ἦταν ὑπόδουλον ἐπὶ 4 αἰῶνες. Ὅταν δὲν ἦταν, οἱ πρόγονοί μας ἔλεγον «κοπτὸν κρέας» καὶ «πλάγιος ἦχος τοῦ β´», λυποῦμαι πολύ. Σαφῶς καὶ μπορεῖτε νὰ λέτε Σαντορίνη. Ἐγὼ κρατῶ τὸ ἑλληνικὸν ὄνομα Θήρα καὶ ὄχι αὐτὸ ποὺ ἐπέβαλαν οἱ Βενετσιάνοι κατακτητὲς στὰ ἅγια χώματά μας.

  Ἂν ἐσεῖς θέλετε νὰ ἀναπαράγετε λέξεις καὶ συνήθειες τῶν πολιτισμικῶν σας ἐπιβητόρων καὶ νὰ νοσταλγῆτε περιόδους ὑποδουλώσεως τοῦ γένους κι αὐτὸ εἶναι δικαίωμά σας. Ἡ ἱστορία τῆς γλώσσας μας δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ παρουσιάζετε. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀμόρφωτοι ἀγωνιστὲς τοῦ ᾽21 σέβονταν τὴν γλώσσα περισσότερο ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς περισπούδαστους γραικύλους. Ὅσοι δὲ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ζήσουν μακρυὰ ἀπὸ τὸν Τουρκοκρατούμενον ἑλληνικὸν κόσμον (καὶ ὅπου ἀσφαλῶς δὲν ὑπῆρχε Ἰσλάμ), μιλοῦσαν αὐτὸ ποὺ κάποιοι ἀστοιχείωτοι ἀποκαλοῦν «καθαρεύουσα» χωρὶς νὰ ἔχουν βγάλει πανεπιστήμια.

  «χωρίς νὰ βάζουμε ἕνα ψευτοῤχαῖον ἐπικάλυμμα, φερετζέ γιὰ τὴν ἀκρίβεια, προκειμένου νὰ δείξουμε στὰ πολιτισμένα ἀφεντικά μας ὅτι εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ τὰ ὑπηρετήσουμε πιστά.»

  Τὰ πολιτισμικά σας ἀφεντικὰ εἶναι οἱ Γάλλοι. Ἐκεῖ σπουδάζετε κι ἀπὸ αὐτοὺς γαλουχεῖστε πολιτισμικῶς. Ἐγὼ δὲν διατυμπάνισα ὅτι εἶμαι Εὐρωπαῖος. Καὶ στὴν τελικὴν ἂς πάει στὸν διάολον καὶ ἡ Εὐρώπη σας καὶ ἡ Ἀραβία σας. Ἐμένα ἡ πνευματική μου δεξαμενὴ εἶναι ἡ Ἀρχαία Ἑλλάς, οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀγαπητοὶ στὰ πανεπιστήμια τῆς χώρας ποὺ σπουδάζετε), ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος, ὁ Δημήτρης Νικολακάκος, ὁ Ἰωάννης Καπποδίστριας, ὁ Καραϊσκάκης (αὐτοὶ κι ἂν εἶναι ἄγνωστοι). Γοητευτεῖτε ὅσο θέλετε ἀπὸ Βοναπάρτηδες, Μάρξ, Σμὶθ καὶ ἰσμοὺς τῆς Δύσεως καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν γυφτιὰ τῆς Ἀνατολῆς. Ὅλη δική σας πακέτο. Νὰ σᾶς δῶ ὅμως τότε ποὺ ὁ κόμπος θὰ φτάσει στὸ χτένι καὶ ὁ μελαμψούλης θὰ γίνει ἀπειλητικὸς καὶ γιὰ τὴν δικήν σας γειτονιὰ (ἂν καὶ πολὺ ἀμφιβάλλω, διότι οἱ κουλτουριαραῖοι μένουν σὲ chic προάστεια), νὰ δῷ ποιὸ πολιτισμικὸ στρατόπεδο θὰ ἐπιλέξετε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα, ἐνδεικτικά σᾶς λέω ὄτι μόνο σὲ σὶκ γειτονιά δὲν μένω κι ότι παιδεύτηκα πολύ νὰ ἀναπτύξω καλές σχέσεις μὲ τὰ μουσουλμανόπαιδα ποὺ στέκονται ἄεργα ἀπειλητικά κάθε ἀπόγευμα κάτω ἀπό τὸ σπίτι μου. Δὲν ἄφησα καθόλου τὴν γαλλική κουλτοῦρα νὰ μὲ ἀφομοιώσει ἀπό τὴν ἄποψη ὄτι πέντε χρόνια τῶρα ποὺ παραδίδω κείμενα ποτέ δὲν ἔγραψα κάτι ποὺ νὰ προδίδει τὴ σκέψη μου. Τέλος νὰ σᾶς πῶ ὄτι δικαίωμά σας εἶναι νὰ γράφετε καὶ νὰμιλᾶτε ὄπωςθέλετε, ἀλλά ἐπιμένω -καὶ γι`αὐτό οὶ κάπως ὑψηοί τόνοι, ὄτι τὸ γαλλικό κράτος πρῶτο καὶ καλύτερο μὲ τὸ ὁποῖο δὲν συντάσσομαι ἔχει ξεκινήσει ΑΝΤΙΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ἄν ὄχι κάτι ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ.

   Γιὰ τὸ γλωσσικό ζήτημα καὶ γιὰ τὶς τουρκογενεῖς λέξεις μποροῦμε νὰ μιλήσουμε σὲ άλλο πλαίσιο ὄποτε θέλετε ἀλλά τὸ ἐπίκαιρον εἶναι νομίζω αὐτό ποὺ σᾶς λέω.

   Delete
 9. Τὰδε ἔφη Κωνσταντῆς:

  «Τὰ θέματα ποὺ περιέχονται στὴν ἀνάρτηση καὶ τὰ σχόλια εἶναι πάρα πολλά. Κε Συρμακέζη δὲν ξέρουμε ἀραβικά φαντάζομαι οὔτε ἐγώ οὔτε ἐσείς, καὶ ὴ πραγματικότητα σὰς διαψεύδει, ἐλάτε στὸ Παρίσι καὶ θὰ δεῖτε τί νά σᾶς πῶ; ταν διαβάζουμε τὴν πραγματικότητα καὶ τὶς πηγές μονομερῶς μποροῦμε νὰ βγάλουμε ὄποιο συμπέρασμα μᾶς βολεύει.»

  Ἐδῶ θὰ χρειαζόμουν 10 ζωὲς γιὰ νὰ μελετήσῳ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας… θὰ πετοῦσα χρόνον ἀπὸ τὴν ζωὴν μου στὰ σκουπίδια γιὰ νὰ μελετήσῳ ἀραβικά; Καὶ ἐξάλλου, ποιὸ πόνημα ἔχει γραφτεῖ στὰ ἀραβικὰ ποὺ νὰ ἀξίζῃ τὸν κόπο νὰ διαβαστῇ καὶ νὰ ἀποτελῇ παγκόσμιον πρωτοτυπίαν;

  Ἡ πηγὴ ἐνημερώσεώς μου δὲν εἶναι τὰ κανάλια. Ἀνήκω στοὺς ἐλαχίστους ἀνθρώπους ἀνὰ τὸν πλανήτη ποὺ δὲν ἔχει τηλεόρασιν στὸ σπίτι του. Ἡ ἐνημέρωσίς μου προέρχεται ἀπὸ γνωστοὺς καὶ φίλους, τὸ διαδίκτυον καὶ τὴν προσωπικὴν ἐμπειρίαν.

  Ἂν περνοῦσε ἀπὸ τὸ χέρι μου θὰ ἀπήλαυνον ὅλους τοὺς λαθραίους σὲ ἕναν μήνα καὶ θὰ στεροῦσα τὴν ἑλληνικὴν ὑπηκοότητα σὲ μὴ Ἕλληνες τὸ γένος ποὺ τὴν ἔχουν πάρει χαριστικῶς (Εὐρωπαῖοι, Καυκάσιοι, Ἰσραηλίτες, κλπ). Σὲ αὐτοὺς θὰ παραχωροῦσα ἀστικὰ δικαιώματα καὶ πολύ των εἶναι.

  Ἡ Ἑλλὰς δεινοπάθησε καὶ ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀσιάτες (Τούρκους, Ἄραβες, Σαρακηνούς, Ἰσραηλίτες, Τσέτες, κἄ). Κανεὶς ξένος δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορήσῃ τὴν Ἑλλάδα γιὰ κάτι κακό. Ὁ Ἕλλην ἔχει βλάψει μόνον τὸν Ἕλληνα, ὄχι τὸν ἀλλοεθνῆ. Ἀκόμη καὶ κάτι λαοὶ τῆς Ἀσίας μὲ μεγάλη περηφάνεια βγαίνουν καὶ λένε «ἀπὸ ἐδῶ πέρασε ὁ Ἰσκεντὲρ». Κανεὶς στὴν οἰκουμένη δὲν βγαίνει περιχαρὴς νὰ δηλώσῃ ὅτι στὴν πόλιν του ἢ τὴν περιοχήν του ἐπάτησε τὸ ποδάρι του ὁ Τσώρτσιλ, ὁ Στάλιν, ὁ Χίτλερ, ὁ Τζέγγις-Χάν καὶ ὁ Κεμὰλ παρὰ μόνον οἱ ὁμοεθνεῖς των.

  Ὁ κος Κιτσίκης ἔχει τὶς δικές του ἀπόψεις πάνω στὶς ὁποῖες ἔχει στηρίξει καὶ τὴν θεωρία του περὶ ἐνδιαμέσου περιοχῆς, μὲ τὶς ὁποῖες προφανῶς καὶ διαφωνῶ. Γιὰ 'μένα καὶ τοὺς περισσότερους δὲν ὑφίσταται αὐτὴ ἡ περιοχή, τουλάχιστον ὅπως τὴν ὁρίζει ὁ κος Κιτσίκης, ὁ ὁποῖος ἀσφαλῶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ὁραματίζεται συνομόσπονδον κράτος μὲ τοὺς «ἀδέρφια Τούρκους» καὶ συνεργασίες μὲ τὸ γυφταριὸν τῆς Ἀνατολῆς.

  Σαφῶς ἡ χάραξις ἐθνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς λαμβάνει ΚΑΙ τοὺς οἰκονομικοὺς συσχετισμοὺς ὑπόψιν της καὶ πολλὲς φορὲς ἡ ἐθνικὴ ἐπιβίωσις μπορεῖ νὰ ἐπιβάλῃ συνεργασίες μὲ τριτοκοσμικοὺς ἀλητάμπουρες. Σαφῶς, ὅμως, ἡ χάραξις πολιτικῆς πρέπει νὰ καθορίζεται ἀπὸ τὸ πολιτισμικὸν ὑπόβαθρον τοῦ ἑταίρου σου, διαφορετικῶς θὰ καταλήξουμε γιουσουφάκια στὴν ἴδια μας την χώρα. Μὲ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς μουσουλμάνους Ἄραβες καθὼς καὶ μὲ ἄλλους πνευματικῶς ὑποαναπτύκτους τῆς Ἀνατολῆς (Οὐζμπέκους, Κούρδους, Ἀζέρους, Πακιστανούς, Ἀφγανούς, κλπ) ποὺ σκοτώνουν γιὰ ἕνα δίφραγκο ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ εἶναι ἐξόχως ἐπιφυλακτικὴ καὶ δυσπρόσιτος. Εἶναι λαοὶ μὲ τοὺς ὁποίους μᾶς χωρίζει πολιτισμικὸν βάραθρον.

  Ὅσο ταχύτερα συνειδητοποιήσουμε αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Σαρτζετάκης «Εἴμεθα ἔθνος ἀνάδελφον» τόσο καλλίτερα θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς καταστροφικές μας ἐμμονὲς ποὺ μᾶς θέλουν προσδεδεμένους στὸ ἅρμα τῆς πολιτισμικῆς καφρίλας τῆς Δύσεως καὶ τῆς πολιτισμικῆς γυφτιᾶς/μοιρολατρείας τῆς Ἀνατολῆς.

  Τὸ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ζεῖ τὴν παρακμήν της δὲν σημαίνει ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ εἰσάγῃ περισσότερην παρακμὴν ἀπὸ τὴν Δύσιν ὑπὸ τὴν μορφὴν ἑνὸς παρακμιακοῦ τρόπου ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴν ὑπὸ τὴν μορφὴν καραβιῶν ἀπὸ λαθρομετανάστες.

  ReplyDelete
 10. Ἡ ἀκμή τῆς Ἑλλάδας ποὺ τὴν ξεχωρίζει ἀπό τοὺς ἄλλους πολιτισμούς εἶναι ὅτι δὲν εἶναι πολιτισμός (βλ. παραπάνω). Ἡ Ἑλλάδα πως ὀρίστηκε στὴν ἀρχαιότητα εἶναι ἡ ἀπροκατάληπτη θέαση τῶν πραγμάτων.

  ReplyDelete
 11. Ἐγὼ δὲν εἶπα νὰ τοὺς σκοτώσουμε τοὺς Μουσουλμάνους. Εἶπα ὅτι πρέπει νὰ ἀπελαθοῦν πάραυτα, μὲ πρώτους καὶ καλλιτέρους τοὺς λαθραίους. Εἶναι πολιτισμικῶς ἀσύμβατοι. Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ἀρρώστεια, ἀπευθύνεται σὲ ὑποανάπτυκτους. Θρησκεία ποὺ εὐλογεῖ τὸν ἄνευ ὅρων φόνο κατὰ ἀλλοπίστου εἶναι μία καὶ ἔχει ὄνομα: ἰσλάμ. Ἡ πιὸ προβληματικὴ περιοχὴ τῆς Εὐρώπης εἶναι ἡ Χερσόνησος τοῦ Αἷμου, ἐκεῖ ποὺ τὰ πολιτισμικὰ κατάλοιπα «σκέψεως» τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ἐμφανῆ. Κομμουνιστικὲς χῶρες ὑπῆρξαν πολλές. Συγκρίνεται ἡ χριστιανικὴ Τσεχία μὲ τὴν μουσουλμανικὴ Ἀλβανία; Ἀκόμη κι ἐπὶ κομμουνισμοῦ ἀνέπνεες ἕναν κάποιον πολιτισμὸν στὴν Πράγα. Στὰ Τίρρανα τί; Βαλκανικὴ γυφτιά καὶ μαφία; Στὶς χῶρες τῆς χερσονήσου τοῦ Αἷμου ὅπου ὑπάρχει Ἰσλὰμ ὑπάρχει: α) πνευματικὴ καχεξία β) τριτοκοσμικὴ νοοτροπία γ) φτώχεια δ) ἔγκλημα. Ἀλβανία, Κοσσυφοπέδιον, ἀλβανόφωνο τμῆμα τῶν Σκοπίων, μουσουλμανικὲς/γύφτικες/τουρκικὲς μειονότητες σὲ Βουλγαρία, Ρουμανία, Βοσνία/Ἐρζεγοβίνη… Ἐκεῖ δὲν πάω γιὰ τουρισμὸν ἀκόμη κι ἂν μὲ ἐπλήρωναν ἀδρῶς. Ὅπου κι ἂν πῆγε τὸ Ἰσλὰμ ἔφερε παραλυσία. Αὐτὰ δὲν εἶναι προπαγάνδα τῶν καναλιῶν. Εἶναι θλιβερὴ πραγματικότης. Φτωχότατη χώρα εἶναι ἡ Μολδαβία, ἀλλὰ γιὰ πολλοὺς καλλίτερη περίπτωσιν τόπου γιὰ ζῆν ἀπὸ τὴν πάμπλουτον Σαουδικὴν Ἀραβίαν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σύμφωνοι. Αύτή εἶναι ἡ δική σας ἄποψη καί καλά κάνετε καὶ τὴν ἔχετε. Ἄν ὅμως ἀκούγατε ξαφνικά τή´αποψή σας νὰ τὴν διατυμπανίζουν τὰ ἑλληνικά, γαλλικά, ἀμερικανικά καὶ δὲν ξέρω τί ΜΜΕ μὲ ἀφορμή ἕνα πάρα πολύ ὕποπτο περιστατικό, δὲν θὰ σᾶς ἔμπαιναν ψύλλοι στ`αὐτιά διὰ τὰ κίνητρά των ;

   Delete
  2. Σαφέστατα. Αὐτοὶ ποὺ πληρώνουν αὐτὰ τὰ ἀποβράσματα εἶναι οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία, τὸ ἩΒ καὶ ἡ Γερμανία. Οἱ τζιχαντιστὲς στὴν Συρία καὶ τὴν Λιβύη σφάζουν μὲ τὴν χρηματοδότησιν καὶ τὴν δωρεὰν παροχὴν ὁπλισμοὺ ἀπὸ τὸν φραγκοσαξωνικὸν πυρήνα τῆς Δύσεως. Σαφῶς κι ὅλη αὐτὴ ἡ βιόλα καὶ τὰ πολυσέλιδα ἀφιερώματα τῶν ἡμερῶν εἶναι φτιαχτά. Τόσον καιρὸν ποὺ ἦταν ὅλοι αὐτοί;

   Ἀλλὰ ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα μεγάλο ΑΛΛΑ: τὰ ἰσλαμιστικὰ ρεμάλια στὸ παρελθὸν ἔχουν μακελέψει εἴτε ἐν καιρῷ εἰρήνης εἴτε ἐν καιρῷ πολέμου ἀθώους ἀνθρώπους σὲ χῶρες ποὺ δὲν τοὺς ἔβλαψαν. Αὐτὸς ὁ στρατὸς ποὺ ἔσφαζε προχτὲς 12 Γάλλους, σκότωσε στὴν Μαδρίτη, στὴν Μόσχα, στὴν Βρετανία, στὴν Νιγηρία, στὴν Αἵγυπτον, στὴν Ἰνδία, κοκ. Μὲ τὴν ἴδια εὐκολία ποὺ χτυποῦν τοὺς Ρώσους καὶ τοὺς Κινέζους ποὺ εἶναι de facto οἱ ἐχθροί των (στὴν Συρία τὸν Ἄσσαντ δὲν τὸν ὑποστηρίζουν ἡ ΕΕ καὶ οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ ὁ Πούτιν) χτυποῦν καὶ τοὺς συμμάχους καὶ ἐργοδότες των, διότι οἱ τελευταῖοι ἔκαναν τὸ σφάλμα νὰ παράξουν σκίτσα τοῦ Μοχαμέτη των.
   Τὰ ἑλληνικὰ τὰ κανάλια ἔχουν σπεύσει νὰ μᾶς πείσουν ὅτι ἦταν ἕνα μονῆρες ἀτυχὲς περιστατικὸ καὶ ὅτι οἱ μετανάστες εἶναι χρήσιμοι γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καθὼς ἡ Δύσις πάσχει ἀπὸ πιὸ βαρειὰ μορφὴ πολιτικῆς ὀρθότητος, βλέπω ὅτι καὶ ἐκεῖ τὰ κανάλια ὑψώνουν δίχτυ προστασίας στοὺς ισλαμιστὲς μετανάστες μὲ τὴν φθηνὴ δικαιολογία ὅτι δὲν εἶναι ὅλοι φονιάδες. Σύμφωνοι, δὲν εἶναι ὅλοι φονιάδες, ἀλλὰ κι αὐτοὶ ποὺ δὲν εἶναι δὲν «χαλῶνται» ἀπὸ τὸ σενάριο σὲ 30 χρόνια ἡ Εὐρώπη νὰ εἶναι μουσουλμανική.

   Delete
 12. Τώρα συγκρίνετε τον αραβικό με τον ελληνικό πολιτισμό;

  Δεν έχουν πολιτισμό οι άραβες.Χωνέψτε το.Από τότε που κατέλαβαν όλες τις ελληνιστικές περιοχές της Αντιόχειας και της Αλεξάνδρειας και τα πέριξ αυτών , τα κατέστρεψαν όλα.

  Ο πρώτος διδάξας , για να μην ξεχνιόμαστε , ήταν ο Χριστιανισμός με τα ντου των ιουδαιοχριστανών στους ελληνιστές Χριστιανούς στην Αντιόχεια και σε άλλες περιοχές και με την καταδίκη τους ως αιρετρικών.Αλλά ο χριστιανικός φανατισμός δε συγκρίνεται και ποτέ δεν έφτασε σε τέτοια επίπεδε όπως ο ισλαμικός φονταμενταλισμός.


  Και κρατήστε αυτό για να το έχετε οδηγό για τον πολιτισμικό πόλεμο που θα ακολουθήσει.Τα κρούσματα αυτά είναι οι φυσικές συνέπειες της κατάκτησης των ελληνιστικών περιοχών της Ασίας και της Αιγύπτου του Βυζαντίου από τους απολίτιστους άραβες και το ισλάμ.Είναι τα αποτελέσματα προς κάθε μορφή πίστης μέσω τυφλής δογματικής πίστης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Ο πρώτος διδάξας , για να μην ξεχνιόμαστε , ήταν ο Χριστιανισμός με τα ντου των ιουδαιοχριστανών στους ελληνιστές Χριστιανούς στην Αντιόχεια και σε άλλες περιοχές και με την καταδίκη τους ως αιρετρικών.»

   Ὁ νεολογισμὸς Ἰουδαιοχριστιανὸς εἶναι πράγματι ἐνδιαφέρων καὶ ἰσοδύναμος τοῦ «Τούρκου ἀστρονόμου» καὶ «Ἀλβανοῦ ἐφοπλιστοῦ».

   Delete
  2. Ε όχι και νεολογισμός αυτή η λέξη.Οι πρώτοι Χριστιανοί ιουδαιχριστιανοί ήσαν.

   Από τα σπλάχνα του Ιουδαισμού ξεπήδησε ο Χριστιανισμός.Αν εσείς έχετε αντισημητικές τάσεις , αυτό δεν αναιρεί την αλήθεια.

   Delete
  3. Ἐκτὸς ἂν οἱ 12 ἀπόστολοι καὶ καμιὰ 50αριὰ πιστοὶ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, (οἱ ὁποῖοι δὲν ἦταν ὅλοι Ἰουδαῖοι), θεωρηθοῦν «Ἰουδαῖοι». Ἄρα καὶ ὁ Ἰησοὺς Χριστός ἦταν «Ἰουδαῖος», ἄλλον ἂν ἔκανε λίμπα καὶ ἐν ζωῇ καὶ μετὰ θάνατον τὸν Ναὸν τοῦ Σολομώντος (δὲν ἀπέμεινε κολυμπηθρόξυλον). Τὸ πρῶτο ἔθνος ποὺ ἠσπάσθη τὸν χριστιανισμὸν ἦταν οἱ Ἕλληνες. Στὴν Ἀντιόχειαν Ἕλληνες ζοῦσαν. Στὴν Κύπρον Ἕλληνες ζοῦσαν. Οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀφοροῦσαν στὴν πλειοψηφίαν των Ἕλληνες πολίτες. Δὲν βλέπω διαφορὲς θρησκευτικὲς σὲ αὐτὸ ποὺ ἐπίστευαν οἱ «ἰουδαιοχριστιανοὶ» καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ ἐπίστευαν οἱ «ἑλληνιστὲς Χριστιανοί». Καὶ πῶς νὰ ὑπάρχουν ἀφοῦ οἱ τελευταῖοι ἐπίστεψαν ὅτι εἶπαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι; Οἱ λίγες δεκάδες τῶν πρώτων χριστιανῶν τῆς Ἰουδαίας ἐπέρασαν στὴν ἱστορίαν ὡς μαθητὲς καὶ ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου, ὄχι ὡς «Ἰουδαιοχριστιανοί». Οἱ δὲ ἀπειροελάχιστοι Ἰσραηλίτες ποὺ ἀσπάζονται τὸν Χριστιανισμὸ ἀποκαλοῦνται Ἰσραηλίτες Χριστιανοί. Μὴν ἀσελγοῦμε κατὰ τῆς ἱστορίας!

   Ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν δὲν σφάζει σὰν τὰ γαλιὰ τοὺς κακοὺς Αἰγυπτίους. Ἀσφαλέστατα ὑπάρχει σύνδεσις μεταξὺ Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ Νέας μὲ τὶς προτυπώσεις καὶ τὶς προεικονίσεις, ἀλλὰ οἱ θρησκεῖες εἶναι τελείως διαφορετικές. Καὶ οἱ 3 Πέρσες εἶδαν πρῶτοι τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ καὶ κατενόησαν τὸ μήνυμα ποὺ ἐξέπεμπε, ἄρα ὁ χριστιανισμὸς εἶναι περσικὴ ὑπόθεσις; Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ξεπήδησε ἀπὸ τὸν Ἰουδαϊσμόν. Μιὰ χαρὰν ἀνθρωποθυσίες ἔκαναν οἱ Ἑβραῖοι πρὶν τὴν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου. Ἡ δὲ τελετουργικὴ/λατρευτικὴ ὄψις τῆς θρησκείας της δὲν ἔχει καμιὰ σχέσι μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν.

   Ἀντισημιτικὲς τάσεις δὲν ἔχω. Εἶμαι τῆς λογικῆς μακρυὰ καὶ ἀγαπημένοι μὲ ὅλους. Ποτὲ οἱ Ἕλληνες δὲν ἠσχολοῦντο μὲ τοὺς Ἑβραίους/Ἰσραηλίτες. Τὸ ἀντίθετο συνἐβαινε. Οἱ ἐλάχιστοι καλόγεροι, ἱερεῖς καὶ γενικῶς Ἕλληνες ποὺ ζοῦν ὑπὸ τὸν φόβον τῆς ρουκέτας/μπουλντόζας τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα δὲν συγκρίνονται μὲ τὶς χιλιάδες Ἑβραίων ποὺ μᾶς κατσικώθηκαν ἐδῶ καὶ αἰῶνες καὶ ποὺ ζοῦν κατὰ γενικὴν ὁμολογίαν στὴν χλίδα. Κανένα ἑλληνικὸ καθεστὼς δὲν πείραξε τοὺς Ἑβραίους. Ἀντιθέτως, τὸ ἑβραϊκὸν παρακράτος σκότωσε τὸν Πατρὸ-Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλόν. Μιὰ χαρὰ στὴν ὑγεία τοῦ Ἕλληνος ἔφαγαν ψωμάκι οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδος. Καὶ μόνο ποὺ μᾶς ἀποκαλοῦν ἀντισημίτες εἶναι ὕβρις. Κανεὶς λαὸς δὲν προέταξε τὰ στήθη του μὲ αὐτοθυσία γιὰ νὰ τοὺς κρύψῃ ἀπὸ τοὺς Χιτλερικούς, ἀλλὰ τί νὰ περιμένη κανεὶς ἀπὸ ἀχάριστους Ἀνατολίτες.

   Delete
  4. Ό,τι θέλετε.Από τα σπλάχνα του Ιουδαισμού ξεπήδησε ο Χριστιανισμός.Ο Χριστός ναι , ήταν Ιουδαίος.

   Καμία σχέση η ορθοδοξία με τη λατρεία των συναγωγών;Σχεδόν όλα από εκεί τα πήρε ο Χριστιανισμός.Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα.Δεν είναι όπως θέλετε εσείς ή εγώ αν είναι.

   Delete
  5. "Καὶ οἱ 3 Πέρσες εἶδαν πρῶτοι τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ καὶ κατενόησαν τὸ μήνυμα ποὺ ἐξέπεμπε, ἄρα ὁ χριστιανισμὸς εἶναι περσικὴ ὑπόθεσις;"

   Τώρα αυτό είναι επιχείρημα;

   χαχαχαχα

   Για αυτό σας λέω , αν δεν υπάρχει μια στοιχειώδης λογική , κουβέντα δε γίνεται.


   Ιουδαιοχριστιανοί λέγονταν οι πρώτοι Χριστιανοί και ακολουθούσαν την περιτομή σε αντιθεση με τοςυ ελληνιστές που δεν την ακολουθούσαν.Τι να κάνουμε;

   Έτσι τους λέγανε , γιατί ακριβώς ήταν πιστοί του Ιουδαισμού που πίστεψαν στο Χριστό.Εξ ου και το ιουδαιοχριστιανοί.

   Και αυτήν ακριβώς τη παράδοση ακολουθεί η ορθδοξία.Την ιουδαιοχριστιανική παράδοση.

   Delete
  6. Ἡ Ὀρθόδοξος λατρεία ἔχει ἔνα βαθύτατα ἀρχαιοελληνικὸν θεατρικὸν τελετουργικόν. Ὑπάρχουν ψάλτες, ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν τοῦ ἱερέως (χορός-χορωδία-χορικά). Ὑπάρχει ἀναπαράστασις τῆς μεταμορφώσεως οἴνου καὶ ἄρτου σὲ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ. Ὑπάρχει συμμετοχὴ τῶν πιστῶν.Ὑπάρχει ἀναπαράστασις τοῦ Θείου Δράματος τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα.

   Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανικῶν ναῶν ὑπηρετεῖ τὸ Ὀρθόδοξον τελετουργικόν καὶ ἔχει πανίσχυρον ταυτότητα, παρὰ τὸ ὅτι ὑπάρχουν διαφορετικὲς τεχνοτροπίες ναοδομίας. Τώρα, ἂν ἐσεῖς βρῆτε τί σχέσιν ἔχει μία συναγωγὴ καὶ μία ἑβραϊκὴ ἀκολουθία μὲ ἕναν ὀρθόδοξον ναὸν καὶ τὴν Θεία Λειτουργίαν νὰ μᾶς τὴν παρουσιάσετε.

   Πολλοὶ Χριστιανοί, κυρίως οἱ προτεστάντες, κάνουν περιτομή. Τί νὰ κάνουμε;

   Δυστυχῶς, διάφοροι ἀνελλήνιστοι ἐθνικιστὲς (ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῆς ΧΑ) καὶ κάτι ὄψιμοι «Δωδεκαθεϊστὲς» συμπράττουν ἄθελά των μὲ τοὺς ἐπαγγελματίες Ἀντιχρίστους ὡς πρὸς τὴν υἱοθέτησιν τοῦ ὁρου «ἰουδαιοχριστιανὸς» ποὺ τὴν χρησιμοποιοῦν ὑποτιμητικῶς γιὰ τοὺς χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους. Οἱ «ἰουδαιοχριστιανοί» στοὺς ὁποίους ἐσεῖς ἀναφέρεστε ἦταν τόσοι λίγοι ποὺ τοὺς ἐξάτμισε τάχιστα ἡ Ἱστορία, γιὰ τὸν ἁπλὸν λόγον ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀσύμβατος μὲ τὸν Ἰουδαϊσμόν. Ἀργὰ ἢ γρήγορα δηλαδὴ θὰ ἐγίνοντο ξένο σῶμα ἀπὸ τὸν κορμὸν τῶν πιστῶν, ὅπερ καὶ ἐγένετο.

   Delete
  7. Δε με ενδιαφέρει τι κάνουν οι δωδεκαθειστές.Απλώς σε αυτό έχουν δίκαιο.Η Ορθοδοξία είναι ιουδαική χριστιανική παράδοση.Είναι από τις ισχυρότερςε ιουδαικές σέκτες του Χριστιανισμού.Όχι ελληνική ή ελληνιστική.Εγώ δε σας το είπα υποτιμητικά.Εγώ πάντα λέω τα πράγματα ως έχουν και μόνο την αλήθεια.Είτε με συμφέρουν προσωπικά είτε όχι , πάντα λέω τα πράγματα όπως είναι.Επίσης έχουν δίκαιο να διαμαρτύρονται όταν λένε ότι ο Χριστιανισμός έθαψε τον ελληνισμό.Γκρεμίστηκαν ναοί , κάηκαν συγγράματα κλπ.

   Είναι ο πρώτος διδάξας της τυφλής θρησκευτικής βίας ο ανατολικός Χριστιανισμός.Υποκρισίες και σεκταρισμούς όχι σε εμένα σας παρακαλώ πολύ.

   Δεν ήταν λίγοι οι Ιουδαιοχριστιανοί.Ήταν ο βασικός πυρήνας Χριστιανών μέχρι τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. Έπειτα διασπάστηκαν γιατί οι εθνικοχριστιανοί(οι πρώην ειδωλολάτρες) δεν ακολουθούσαν την περιτομή και τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης.Και έτσι χωρίστηκαν.

   Όπως καταδικάζω τώρα το Ισλάμ , έτσι καταδικάζω και τον Χρισταινισμό εκείνων των αιώνων.

   Delete
  8. «"Καὶ οἱ 3 Πέρσες εἶδαν πρῶτοι τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ καὶ κατενόησαν τὸ μήνυμα ποὺ ἐξέπεμπε, ἄρα ὁ χριστιανισμὸς εἶναι περσικὴ ὑπόθεσις;"

   Τώρα αυτό είναι επιχείρημα;»

   Ὅταν οἱ τρεῖς Πέρσες μάγοι ἔβλεπαν τὰ σημάδια στὸν οὐρανὸ καὶ ἀργότερα προσεκύνουν τὸ Θεῖον Βρέφος, τότε οἱ Ἰουδαῖοι, πλὴν ἐλαχίστων, ἐκοιμῶντο τὸν ὕπνον τοῦ δικαίου.

   Ὅσο ἰουδαϊκὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ χριστιανισμός, ἄλλο τόσο μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ περσικός. Μάλιστα, κανένα ἄλλο ἔθνος δὲν ἐπέδειξε τέτοιο μίσος ἀπέναντι στὸν Χριστιανισμὸν πλὴν τοῦ ἰουδαϊκοῦ. Οἱ ἰσλαμιστὲς παρότι σφάζουν γιὰ κολατσὸ μὲ τὴν ἴδιαν εὐχαρίστησιν Χριστιανούς, Ἑβραίους, Βουδιστές, Κομφουκιστές, δὲν δείχνουν ἑστιασμένον μίσος μόνον στοὺς Χριστιανούς. Γκιαούρης νὰ εἶναι καὶ ὅτι νἆναι. Ἀντιθέτως, οἱ ἑβραῖοι, παρότι ἐθησαύρισαν μὲ παρασιτισμὸν εἰς τὴν Δύσιν (Λομβάρδα), παρότι ὑπεκίνησαν δύο παγκοσμίους πολέμους ποὺ αἱματοκύλισαν σχεδὸν ἀποκλειστικῶς χριστιανικοὺς πληθυσμούς, ἔχουν θανάσιμον μίσος ἀπέναντι στοὺς χριστιανοὺς Γκοΐμ.

   Delete
  9. Σχετικὰ μὲ τὴν περιτομὴ ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Μουσουλμᾶνοι καὶ οἱ Προτεστάντες (ὡς Νεοεβραῖοι) καὶ σήμερα πλῆθος ἀμερικανοποιηθέντες Ὀρθόδοξοι καὶ Καθολικοί, μοῦ συνέβη πέρυσι τὸ ἑξῆς: Ὁ οὐρολόγος μου στὴν 'Οττάβα, εἶχε κάποια δυσκολία νὰ μὲ ἐξετάσῃ ἄνετα καὶ μοῦ λέει: νὰ σοῦ κάνω περιτομή. Δὲν θὰ ἔχῃς πρόβλημα διότι ἡ περιτομὴ καλύπτεται ἀπὸ τὴν καναδικὴ ἰατρικὴ ἀσφάλεια καὶ εἶναι δωρεάν. Τοῦ λέγω: "δἐν γίνεται διότι εἶμαι ὀρθόδοξος χριστιανός". Ἀπαντᾷ. Μὰ καὶ ἐγὼ χριστιανὸς εἶμαι καὶ ὅμως ἔχω κάνει περιτομή!
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  10. Ιουδαιοχριστιανός ήταν αυτός.

   Delete
  11. Αργότερα , μετά τον 2ο αιώνα μ.Χ. υπήρξε πλήρης ρήξη Ιουδαισμού - Χριστιανισμού , πράγμα που μαρτυρούν έργα πατέρων "Κατά Ιουδαίων" ή "Adversus Judaeos" στη Δύση.

   " Μάλιστα, κανένα ἄλλο ἔθνος δὲν ἐπέδειξε τέτοιο μίσος ἀπέναντι στὸν Χριστιανισμὸν πλὴν τοῦ ἰουδαϊκοῦ."

   Προφανώς.Γιατί ο Χριστός είπε αλήθειες από αυτές που δεν αρέσουν , όπως αυτά που λέω εγώ σε εσάς.Οι αλήθειες προκαλούν πάταγο και διαλύουν στερεότυπα και ιεραρχίες.Ε δε τους κάθισε καλά στο λαιμό αυτό των Ιουδαίων.

   Delete
 13. Ὁ Σαμουήλ Χάντιγκτον ἀναφέρεται σὲ ἕνα ἀπό τὰ λίγα γαλλικά σάιτ ποὺ διατηρεῖ ἔντονο σκεπτικισμό γιὰ τὸ κατά πόσον τὰ πρόσφατα αίματηρά γεγονότα δὲν εἶναι σχεδιασμένα μὲ στόχο νὰ προκαλέσουν πολιτισμική άντιπαράθεση - θὰ λέγαμε, θρησκευτική. Ἐρώτηση. Ἀφοῦ άπότι φαίνεται ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν (αὐτῶν ποὺ ἔχουν δικαίωμα ψήφου δηλ.) εἶναι τόσο ἔντονα ὄχι μόνο κατά` τῶν τζιχαδιστῶν ἀλλά καὶ τῶν μουσουλμάνων τὸ θρήσκευμα, ἀν ὺποθέσουμε τότε ὄτι γίνεται γενικευμένη θρησκευτική σύρραξη, σὲ ποιὸ θρησκευτικό στρατόπεδο θὰ καταταγοῦν ; Σὰς εἶπα παραπάνω πῶς ὀρίζει τὴ λέξη πολιτισμός ό Ν.Ἐλίας, λέξη ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὴν Άναγέννηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπάρχει μεταφυσικό κενό στο Ισλάμ.Δεν είναι θρησκεία αυτό το πράγμα.Ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα είναι για να βγαίνει το χρήμα με φόνους χωρίς καμία μεταφυσική αναζήτηση.Δεν γίνεται αν υπάρξει αντιπαράθεση θεολογική ανάμεσα σε Χριστιανισμό και Ισλά.Είναι το φως έναντι στο σκότος.

   Αυτό το κενό αναπληρώνεται με φόνους και βιασμούς και δήθεν υλιστικε΄ς υποσχέσεις για πολλές γυναίκες μετά θάνατον.Είναι για γέλια και για κλάματα οι άνθρωποι , τι να λέμε τώρα...

   Delete
  2. Ἡ πολιτισμικὴ ἢ καλλίτερα ἡ θρησκευτικὴ ἀντιπαράθεσις ἔχει κατ' ἐξακολούθησιν χρησιμοποιηθεῖ -ὡς πρόφασις ἀσφαλῶς- γιὰ τὴν αἰτιολόγησιν καὶ δικαιολόγησιν τῶν νατοϊκῶν βομβαρδισμῶν κυρίως ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. Ποτὲ ὅμως δὲν χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν ἐθνικοποίησιν ἢ μᾶλλον τὴν ἀποϊσλαμοποίησιν τῆς Εὐρώπης. Ὅσο βομβάρδιζαν οἱ Ἀμερικανοὶ συνεπικουρούμενοι ἀπὸ τὶς τηλεκατευθυνόμενες πόρνες τους, τοὺς Εὐρωπαίους, ἡ ἀναδιανομὴ τῶν πετρελαϊκῶν κοιτασμάτων σὲ Κουβέϊτ, Ἰρὰκ καὶ Λιβύην κρατοῦσε καλῶς καὶ ἡ Εὐρώπη μετετρέπετο ταυτοχρόνως σὲ χῶρον ὑποδοχῆς δεκάδων ἑκατομμυρίων Ἀσιατῶν καὶ Ἀφρικανῶν μουσουλμάνων.

   http://redskywarning.blogspot.gr/2013/01/2008-video.html

   Ποτὲ μὰ ποτὲ τὰ κανάλια καὶ οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ δὲν κατεπολέμησαν τὴν λαθρομετανάστευσιν καὶ τὴν ἰσλαμοποίησιν τῆς Εὐρώπης. Μόνη ἐξαίρεσις, ὁ μέγας τσάρος Πούτιν ποὺ διεμήνυσε πρὸς ὅλους ὅτι ἡ Ρωσία δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ σὰν τὴν Δύσιν.

   Ὅποιος ἀντιδρᾶ σὲ αὐτὰ τὰ σχέδια στιγματίζεται· στὴν δὲ Γαλλία ὡς ἀκροδεξιὸς ἐπειδὴ μόνο ἡ Λεπὲν εἶναι αὐτὴν τὴν στιγμὴ μία σχετικῶς σοβαρὴ καὶ συγκροτημένη προσπάθεια ἀποϊσλαμοποιήσεως τῆς χώρας στὴν δὲ Ἑλλάδα ὡς ναζιστὴς ἢ φασίστας, ἀφοῦ πρωτίστως ἡ ΧΑ καὶ δευτερευόντως οἱ ΑΝΕΛ ὑποστηρίζουν τὴν ἄμεσον ἀπέλασιν τῶν λαθραίων.

   Πρὶν ἀπὸ κάποια χρόνια ποὺ σπούδαζα γνώρισα κάποιους ὀρθοδόξους φοιτητὲς ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη καὶ τὴν Συρίαν ποὺ ἔτυχε νὰ σπουδάσουν στὴν Ἑλλάδα χάριν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ Ἀντιοχείας. Ὅλοι των μιλοῦσαν μὲ τὰ χειρότερα λόγια γιὰ τοὺς μωαμεθανοὺς συμπατριῶτες των καθὼς καὶ γιὰ τοὺς Ἰσραηλινούς (οἱ Παλαιστίνιοι).

   Delete
  3. Περί θρησκευτικῆς ἀντιπαραθέσεως παρακάτω- πρὸς τὸ παρόν λέτε καὶ ἐσείς Ἰσλάμ vs ὄλων.

   Delete
  4. Ὄχι. Σαφῶς καὶ τὸ ἰσλὰμ εἶναι ἀσυγκρίτως πιὸ ἀπεχθὲς καὶ ἀπάνθρωπον ἀπὸ τὶς λοιπὲς ἀνατολικὲς θρησκεῖες, ἀλλὰ γενικῶς μὲ τὴν Ἀνατολὴν δὲν βρίσκω ὅτι ὑπάρχουν γέφυρες ἐπικοινωνίας. Ὁ μυστικισμός, ἡ δεισιδαιμονία, ἡ γυφτιὰ καὶ ἡ μοιρολατρεία τῆς Ἀνατολῆς δὲν ἔχουν καμιὰ σχέσιν μὲ τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα. Εἶμαι τῆς ἀπόψεως «μακρυὰ ἀπ' ὅλους κι ἀγαπημένοι». Οὔτε ἀγάπες καὶ λέλουδα, οὔτε αἱματοχυσίες. Ποτὲ ἕνας ἀητὸς δὲν νοιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ ρίξη τὸ ἐπίπεδόν του σὲ αὐτὸ τῆς κότας. Ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὑπερουράνιες ἔννοιες· ἡ σύναψις «πολιτισμικῶν συμμαχιῶν» μὲ Βαρβάρους εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ καὶ τρέφονται ἀπὸ τὸν ἀφελληνισμὸν καὶ γραικυλισμὸν (βλέπε ψευτοεθνάρχη «Ἀνήκωμεν εἰς τὴν Δύσιν») ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος. Ὑπάρχουν ἀρχαῖοι, ὑπάρχουν Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὑπάρχουν σύγχρονοι γιγάντιοι Ἕλληνες (Ὁ Ξαρχάκος εὐτυχῶς ζεῖ ἀκόμη), ὑπάρχει πλούσια κληρονομιὰ καὶ δημιουργία παρὰ τὴν παρακμὴν τοῦ γένους. Ὅσοι θέλουν μποροῦν νὰ (ἐπαν)ελληνιστοῦν. Τὸ διαδίκτυο καὶ ἡ τεχνολογία λύνουν πολλὰ τεχνικὰ προβλήματα. Γιατὶ νὰ τρέχουμε γονυπετεῖς σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀσἐλγησαν στὸν λαόν μας καὶ στὸν πολιτισμόν μας; Ἂν ὑπάρχῃ μία συγγένεια πολιτιστικὴ μὲ κάποιους ἴσως αὐτοὶ νὰ εἶναι οἱ Ἰσπανοί, Ἰταλοὶ καὶ Πορτογάλοι πρὶν τὴν Ἀραβικὴν κατοχὴν τῆς Ἰβηρικῆς, πρὶν τὸν Καισαροπαπισμὸν… καὶ αὐτὴ ὀφείλεται στὰ κοινὰ πολιτιστικὰ στοιχεῖα ποὺ κάποτε εἴχαμε μὲ αὐτούς. Ἡ διαβρωτικὴ ἐπίδρασις τῆς Φραγκιᾶς καὶ τοῦ Πανγερμανισμοῦ εἶχε ὡς τρομερὰν συνέπειαν λαοὶ μὲ τοὺς ὁποίους εἴχαμε βιολογικὴν συγγένεια (Ἴβηρες, Νότιοι Γαλάτες, Ἕλληνες τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος) νὰ μετατραποῦν σὲ καθολικοὺς γενιτσάρους μετὰ τὸ πρῶτο σχίσμα. Σκοπίμως οἱ ρουφιάνοι τῆς Ἱστορίας μιλοῦν γιὰ τὶς Σταυροφορίες καὶ τὰ ἐγκλήματα τῶν Δυτικῶν στοὺς Ἁγίους Τόπους, ὅταν ξεκάθαρος στόχος των ἦταν ἡ λεηλασία τῆς Ρωμανίας.

   Κάτι παρόμοιο ἦταν ὁ γενιτσαρισμὸς πολλῶν Ἑλλήνων ποὺ σήμερα εἶναι οἱ πιὸ φανατικοὶ Τουρκαλάδες (Ἐρντογὰν) παρότι δὲν ἔχουν καμιὰ σχέσιν βιολογικὴν μὲ τοὺς γνήσιους Μογγόλους.

   Delete
 14. Ἐπαναλαμβάνω τὴν ἐρώτηση, ἀν ὺποθέσουμε ὄτι γίνεται αὔριο-μεθαύριο γενικευμένη θρησκευτική σύρραξη, σὲ ποιὸ θρησκευτικό στρατόπεδο θὰ καταταγοῦν οὶ Ἔλληνες πολίτες = οἱ ἔχοντες δικαίωμα ψήφου ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άδικα στου λέω προσπαθείς να δημιουργήσεις κλίμα θρησκευτικής αντιπαράθεσης.Γιατί μπλέκεις άλλες θρησκείες στη μέση;Αφού ξεκάθαρα τα κορύσματα προέρχονται από το ισλάμ.Αυτό το έκτρωμα να κοιτάξεις και το πως κατευθύνει τους ανθρώπους.

   Delete
  2. 1ο Στρατόπεδο : Ἱσλάμ ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων.

   Delete
  3. Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα στρατόπεδα ; Οὶ Ἕλληνες πολίτες εἶναι μὲ ὅλους πλὴν τῶν μουσουλμάνων ;

   Delete
  4. Εγώ δεν είμαι με κανέναν.Τώρα από κάτι τέτοιες ερωτήσεις , μόνο εσύ ξέρεις τι συμπεράσματα θέλεις να βγάλεις.

   Delete
  5. Ἐγὼ θέλω τὴν Ἑλλάδα ἀμέτοχον σὲ τέτοιου εἴδους «συμμαχίες». Μακρυὰ ἀπ' ὅλες τὶς γουρουνοκεφαλὲς καὶ ἀγαπημένοι. Ἀντὶ νὰ κυττάξωμε νὰ γίνωμεν Ἑλβετία πᾶμε καὶ φιλοῦμε κώλους καὶ κατουρημένες ποδιές ἄλλοτε Ἀμερικανῶν, ἄλλοτε Εὐρωπαίων καὶ ἀπὸ τὴν δεκαετίαν τοῦ '80 καὶ Ἀράβων Ἐμίρηδων (Βαλιτσογιανναῖοι). Ἀπέλασιν ἀπὸ τὴν χώρα κάθε λαθραίου μαζὺ μὲ τοὺς σπουδαγμένους εἰς τὴν Δύσιν ὀλετῆρες τύπου Σαμαρᾶ, Τζέφφρυ καὶ πάει λέγοντας. Ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ μάθῃ νὰ κυττάζῃ τὴν πάρτη της.

   Τὰ παρακάτω εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς ψοφοδοεῖς δεξιούληδες ψηφοφόρους τοῦ ΛΑ.ΟΣ καὶ τῆς ΝΔ.

   https://www.youtube.com/watch?v=c4to9gGUWBU
   https://www.youtube.com/watch?v=05u6g4LkdJc

   Delete
 15. Μάλιστα....ἡ ἐπίσημη προπαγάνδα ἐμφανίζει τοὺς μουσουλμάνους ὠς τὸν μόνο λαό ποὺ ἕχει θρησκεία. Οὶ ἰσλαμιστές εἶναι ὴ ἀφόκρεμα τῶν μουσουλμάνων καὶ οἱ μόνοι ποὺ ἔχουνε Θεό τῆς προκοπῆς, γιατί εἶναι ἔτοιμοι νὰ πεθάνουνε γιὰ αὐτόν. Σήμερα μόλις πεθάνανε τρείς, τοὺς ἐξετέλεσαν οἱ γαλλικές ἀστυνομικές δυνάμεις ἀφοῦ πήραν μαζί τους καμιά δεκαπενταριά γκιαούρηδες. Οὶ μὴ μουσουλμάνοι εἶναι ἐν τέλει μιὰ ἄμορφη πλαδαρή μάζα ποὺ περιμένει νὰ τὴ σφάξουνε μὲ τὸ γιαταγάνι ἤ τὸ καλάσνικοφ. Θεό δὲν ἔχει ποὺ νὰ νοιάζεται γι`αὐτήν, τυχαία τὴ γλιτώνει- πρὸς τὸ παρόν. Ἐτσι μᾶς παρουσιάζεται ἡ κατάσταση τῆς ἀνθρωπότητος. Οὶ μόνοι ποὺ ἔχουνε Θεό εἶναι οὶ μουσουλμάνοι καὶ δὴ οἱ τζιχαδισταί. Οὶ ὑπόλοιποι εἶναι κρέας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι ψέματα αυτό.Ο μόνος λαός που έχει θρησκεία είναι οι μουσουλμάνοι.Η Ευρώπη είναι πλήρως εκκοσμικευμένη.

   Delete
 16. Κωσταντῆ γράφεις:«Ἡ λέξη πολιτισμός εἶναι μετάφραση τοῦ ὅρου civilisation ποὺ προέρχεται ἀπό τὴ λατινική λέξη civitas καὶ σημαίνει πόλη».

  Πρόκειται περὶ πρωτοφανοῦς ὕβρεως εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ποὺ ἀποδεικνύει πόσο ἄθελά σου ἔχεις, μὲ τόσους ἄλλους, ἀφελληνισθῆ. Ἤδη εἶχες ὑποπέσει σὲ ὕβρι ὅταν εἶχες γράψει Οὐικιπίντια στὰ ἑλληνικά, ἀντί τοῦ ὀρθοῦ Βικιπαίδεια ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ παιδεία ( βλ. τὴν λέξη ἐγκυκλοπαίδεια) στὸ ὁποῖο ὁ Αμερικανὸς προσέθεσε τὸ πρόθεμα Βίκι, ἰδικῆς του ἐπινοήσεως (ὅπως στὴν ἰατρικὴ χρησιμοποιοῦν ἑλληνικὲς λέξεις γιὰ νὰ ὁρίσουν ἰατρικὲς ἔννοιες). Τοὐλάχιστον ὡς γαλλομαθὴς θὰ ἔπρεπε νὰ προτιμήσῃς τὸ καθιερωμένο γαλλικὸ Wikipédia (μἐ ὀξεῖα). Ὁμοίως κλιματισμός (σὲ γαλλικὴ μετάφραση ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ climatisation καὶ ὄχι τὸ ἀγγλικὸ air condition).

  Λοιπόν, «πολιτισμός» ὑπάρχει στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ σημαίνει «κυβέρνηση τῆς πόλεως». Ἕπεται ἡ λατινικὴ μετάφραση. Μετὰ δὲ ἀπὸ τὰ λατινικὰ στὰ γαλλικὰ τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος ἀπ’ὅπου τὸ ἐδανείσθη ὁ Κοραῆς. Ἀντιθέτως ἡ γαλλικὴ λέξη culture, ἀργότερα στὰ γερμανικὰ Kultur, ποὺ σημαίνει καλλιέργεια, ὡς πολιτιστικὴ ἔννοια δὲν ὑπάρχει στὰ ἑλληνικὰ γι αὐτὸ καὶ χρησιμοποιεῖται κουλτούρα, ἀπὸ τὰ γαλλικά, καὶ σημαίνει καλλιέργεια τοῦ κάθε λαοῦ, ἀγροτικῆς προελεύσεως, ὅσο πρωτόγονος καὶ ἄν εἶναι αὐτὸς ὁ λαός. (Οἱ πρωτόγονοι λαοὶ ἔχουν κουλτούρα ἀλλὰ ὄχι πολιτισμό). Δηλαδὴ κάθε λαὸς καὶ κουλτούρα, ἑνῷ ὁ πολιτισμός (τῆς πόλεως καὶ ὄχι τοῦ χωριοῦ ἤ ὁ νομαδικός) εἶναι ὑψηλοτέρου βαθμοῦ, μίας ὀργανωμένης ἀστικῆς κοινωνίας καὶ ξεπερνᾷ τὰ ἔθνη. Ἑκατοντάδες εἶναι οἱ κουλτοῦρες ἀλλὰ μόνον δύο εἶναι οἱ πολιτισμοί: ὁ κινεζικὸς καὶ ὁ ἑλληνικὸς. Στὸν ἑλληνικὸ ἐντάσσονται ὅλοι οἱ ὑπολιτισμοὶ τῆς γῆς, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ.

  Συμβουλεύω τὸν Κωσταντῆ νὰ ξεχάσῃ τὰ ἀμερικανικὰ του ἀναγνώσματα, τὰ περισσότερα τῶν ὁποίων ἁπλῶς εἶναι παραφθορὲς τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐγχειριδίων καὶ νὰ βασισθῇ στὶς γαλλικὲς καὶ τὶς γερμανικὲς μελέτες (νὰ μάθῃ γερμανικά) καὶ νὰ θυμᾶται ὅτι ἡ πρωτογενῆς γλωσσικὴ πηγὴ εἶναι πάντα ἡ ἑλληνική, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνεπνεύσθη ἡ λατινικὴ γλῶσσα καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο . Ὡς τουρκολόγος σὲ συμβουλεύω νὰ ἀφήσῃς κατὰ μέρος τὰ ἰμὰμ μπαϊλντὶ καὶ τὶς γελοιότητες τῶν δημοτικιστῶν γλωσσολόγων μας ποὺ ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ μᾶς διδάσκουν τὰ παραδοσιακὰ ἑλληνικά (ποὺ ἀποκαλοῦν λανθασμένα ἀρχαῖα) ὡς νὰ εἴμεθα Γάλλοι ποὺ διδάσκονται μία ξένη γλῶσσα.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὴ λέξη πολιτισμός ὴ χρήση τῆς λέξης στὰ σημερινά ἑλληνικά προέρχεται ὅπως καὶ ὁ ἴδιος εἴπατε ἀπό τὴν γαλλική. Δὲν εἶπα ὄτι ὴ λέξη δὲν ὑπήρχε στὴν άρχαιότητα - γιατί θέλετε ντὲ καὶ καλά νὰ με βγάλετε άρνητή τῆς συνέχειας τῆς γλώσσας ; Ὁ τρόπος ποὺ χρησιμοποιήσατε ὁ ἴδιος τὴ λέξη στὴν άνάρτηση εἶναι ἀκριβῶς αὐτός ποὺ ὁρίζει ὸ Νόρμπερτ Ἐλίας ποὺ μόνο Ἀμερικανός δὲν εἶναι.

   Δεύτερον. Κακῶς μὲ κατηγορείτε γιὰ τὸ ὄτι θεωρῶ ἑλληνικότερη τὴ χρήση τοῦ ὅρου Γουικιπήντια ἀπό τὸν ὄρο Βικιπαίδεια, διότι εἶναι συνειδητή μου ἐπιλογή μὲ συγκεκριμένο σκεπτικό ποὺ στοχεύει στὴν ἐνδυνάμωση τῆς γλώσσας τῆς ἑλληνικῆς καί τίποτα ἄλλο. Τὸ ὄτι σέβομαι τὶς ἀπόψεις σας γιὰ τὸ γλωσσικό τό βλέπετε άφοῦ προσπαθῶ νὰ γράψω πολυτονικά. Ἔχω ὅμως καὶ δικές μου ἀπόψεις τὶς ὁποίες ὑπερασπίζομαι μέχρι νὰ πεισθῶ ὅτι δὲν στέκουν. Τὸ Γουικιπήντια σημαίνει ὄτι θεωροῦμε τὴν Ἑλλάδα ἀνεξάρτητη καὶ ὄχι ἀφομοιωμένη στὸ ἀμερικανικό melting pot - κρατάμε τὶς ἀποστάσεις μας. Δὲν ἐμπιστεύομαι οὔτε δημοτικιστές οὔτε καθαρευουσιάνους οὔτε ὁποιονδήποτε φανατικό.

   Delete
  2. Η λέξη πολιτισμός αν δε κάνω λάθος , αναφέρεται σε μονοψήφιο αριθμό στην αρχαία ελληνική γραμματεία.Το ίδιο και στην χριστιανική γραμματεία.Φαίνεται δεν υπήρξε συνηθισμένη αυτή η λέξη στην αρχαιότητα.

   Delete
  3. "Τὸ Γουικιπήντια σημαίνει ὄτι θεωροῦμε τὴν Ἑλλάδα ἀνεξάρτητη"! Κωσταντῆ, συνειδητοποιεῖς τί λές; Ἡ ἐπίμονή σου μόνον κακὸ σοῦ κάνει. ΔΚ

   Delete
  4. Bεβαίως καὶ συνειδητοποιῶ.

   Delete
  5. Ἡ λέξις πολιτισμὸς προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξιν «πολιτεία» καὶ ὄχι τὴν πόλιν. Ἡ πόλις ὡς ὀντότης εἶναι ἕνα οἰκιστικόν, ρυμοτομικόν, χωροτακτικὸν σύνολον κάποιου εὐυπολήπτου μεγέθους. Εἶναι ὁδοί, πλατεῖες, δημόσια κτήρια, κατοικίες, ὑποδομές. Ἡ πολιτεία εἶναι ἡ ὀργάνωσις τῆς πόλεως, ὁ τρόπος τοῦ διοικεῖν τὴν πόλιν, ὅπως πολὺ σωστὰ ἀνέφερε ὁ κος Κιτσίκης. Ἄντε τώρα νὰ μεταφράσῃ κανεὶς αὐτὰ τὰ ὑψηλὰ νοήματα βαρβαριστὶ…

   Delete
 17. Σχετικὰ μὲ τὴν περιτομὴ ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Μουσουλμᾶνοι καὶ οἱ Προτεστάντες (ὡς Νεοεβραῖοι) καὶ σήμερα πλῆθος ἀμερικανοποιηθέντες Ὀρθόδοξοι καὶ Καθολικοί, μοῦ συνέβη πέρυσι τὸ ἑξῆς: Ὁ οὐρολόγος μου στὴν 'Οττάβα, εἶχε κάποια δυσκολία νὰ μὲ ἐξετάσῃ ἄνετα καὶ μοῦ λέει: νὰ σοῦ κάνω περιτομή. Δὲν θὰ ἔχῃς πρόβλημα διότι ἡ περιτομὴ καλύπτεται ἀπὸ τὴν καναδικὴ ἰατρικὴ ἀσφάλεια καὶ εἶναι δωρεάν. Τοῦ λέγω: "δἐν γίνεται διότι εἶμαι ὀρθόδοξος χριστιανός". Ἀπαντᾷ. Μὰ καὶ ἐγὼ χριστιανὸς εἶμαι καὶ ὅμως ἔχω κάνει περιτομή!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ" (Α Κορ. 7:19).

   Τίποτε δεν είναι η περιτομή, και τίποτε δεν είναι η ακροβυστία. Αλλ' εκείνο που έχει την αξίαν είναι η τήρησις των εντολών του Θεού.

   Delete
 18. Ἑν πάσει περιπτώσει, οὶ Ἕλληνες ἤταν οὶ πρῶτοι ποὺ σὲ εὐρωπαϊκό ἔδαφος τουλάχιστον εἶχαν ἐπεξεργαστεῖ φιλοσοφικῶς καὶ γραπτῶς τὸ ζήτημα τοῦ πῶς μπορεῖ νὰ ζεῖ κανείς σὲ μιὰ πόλη.Ἴσωςὅμως θυμάται ὸ κος Κιτσίκης ἕναν Γάλλο διανοούμενο, τὸν André Glucksmann, μακαρίτη τώρα ὸ ὁποίος εἶχε ὑπερασπιστεῖ δημοσίως τοὺς ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς στὴ Γιουγκοσλαυΐα παρουσιάζοντας τοὺς Βόσνιους μουσουλμάνους ὠς πολιτισμένους, καὶ τοὺς ὀρθοδοξους Σερβοβόσνιους ὠς κτήνη αἰμοδιψή προερχόμενα ἀπό τὴν ὔπαιθρο ποὺ θέλουνε νὰ πιοῦνε τὸ αἴμα τῶν φιλήσυχων κατοίκων.

  Παρατηρῶ λοιπόν ὀτι ἐπειδή οὶ πόλεις δὲν ἐλέγχονται παρά μόνον ἀπό τὸ κράτος, οὶ κάτοικοί τους καὶ οὶ διανοούμενοί τους ἔχουν τὴν τάση νὰ ἀναπαράγουν τὴν κρατική προπαγάνδα προκειμένου νὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν κεντρική διοίκηση.

  ReplyDelete
 19. Υ.Γ. Οὐπς- ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τὸν ἔθαψα - συγγνώμη. Φτου-φτου.

  ReplyDelete
 20. Υ.Γ. 2. Πάντως προτείνω μιὰ κάποια ἐπιφυλακτικότητα σὲ σχέση μὲ τα`περιστατικά τῶν τελευταίων ἡμερῶν καὶ μὲ άνησυχεῖ λιγάκι τὸ ὅτι Ἕλληνες καὶ Γάλλοι συντάσσονται ἄκριτα μὲ τὶς θέσεις ποὺ ἐκφράζει σημοσίως ἡ ἡγεσία τῶν Η.Π.Α.

  ReplyDelete
 21. Σωστη τοποθετηση νομιζω του Κωνσταντη για το οτι μονο οι Ελληνες επεξεργαστηκαν τον τροπο κατοικησης πολεων, αλλα με μια προσθηκη.
  Βασικη προυποθεση οτι οι πολιτες εχουν τον ελεγχο μεσω του πολιτευματος.
  Κατ αυτο διαφερει νομιζω η "πολις" απο το "κρατος". (Εννοειται οτι "χειριζομαι" καπως ελευθερα τους ορισμους.)
  Ακομη και στην Σπαρτη κανενας δεν διανοηθηκε οτι οι πολιτες μπορουσαν να υπακουν σε καποιον. Οι πολιτες υπακουν στους νομους και οχι σε ανθρωπους.
  Οταν οι πολιτες υπακουν σε ανθρωπους αυτο που παραγουν ειναι η διαιωνιση της εξουσιας των αρχοντων, γιατι σ αυτο συντεινουν οι εντολες που δεχονται.
  Οι πολλη σκεψη και οι νεωτερισμοι δεν ειναι αυτο που θελει η εξουσια.
  Γι αυτο και πολιτισμος γεννιεται στις πολεις που ειναι τροπος συμβιωσης των πολιτων και οχι στα κρατη που οπως φαινεται απο το ονομα τους βασιζονται στην εξουσια της αρχης επι των πολιτων.
  Η μεγαλη ανθιση του πολιτισμου υπηρξε οπου υπηρχε και μεγαλυτερη ελευθερια. Δυστυχως μαζι με τις καλες ιδεες που ελευθερα οι ανθρωποι βρηκαν και εβαλαν σε εφαρμογη, υπαρχουν και οι κακες ιδεες που διακινουνται εξισου ελευθερα και πολυ αποτελεσματικοτερα μια και συνηθως ειναι κερδοφορες για τους επινοητες τους.
  Αυτο ειναι προβλημα που πρεπει να λυνεται σ ενα σωστο πολιτευμα.
  Τα σημερινα Ευρωπαικα κρατη, υπηρξαν στο παρελθον περισσοτερο "πολεις" παρεχοντας στους πολιτες τους τον ελεγχο τους. Εξ ου και η ανθιση του Ευρωπαικου πολιτισμου.
  Σημερα πολυ φοβαμαι οτι ελεγχονται πληρως απο μια εξουσια που δεν προερχεται απο τον λαο. Ετσι εχουμε κρατη στα οποια το μελημα της εξουσιας ειναι να διαιωνισει την παραμονη της παρέχοντας παραλληλα την "ελευθερια" να καταστραφουμε με τις κακες ιδεες που κυκλοφορουν ελευθερα.
  Οι πολιτες επιτρεπεται να λενε και να ζουν οπως θελουν, υποκαθιστωντας την πραγματικη ελευθερια με την ασυδωσια.
  Σε μια κοινωνια πολιτων υπαρχει ισηγορια. Σημερα υπαρχει η ελευθερια αυτου που κατεχει τα μεσα για να αποφασιζει ποιος θα μιλαει, να λεει οτι γουσταρει. Ακομη και αν αυτο ειναι προτροπη σε προδοσια και αυτοκτονια.

  ΩΣΤΕ ΖΗ ΕΝ ΤΑΙΣ ΤΟΙΑΥΤΑΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΩΣ ΒΟΥΛΕΤΑΙ, ΚΑΙ ΕΙΣ Ο ΧΡΗΖΩΝ,ΩΣ ΦΗΣΙΝ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. ΤΟΥΤΟ Δ ΕΣΤΙ ΦΑΥΛΟΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΔΕΙ ΟΙΕΣΘΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ, ΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑΝ. Γ228
  Ωστε ζει σε τέτοιες δημοκρατίες ο καθένας όπως θέλει και όπως χρειάζεται, όπως λέει ο Ευριπιδης. Αυτό όμως είναι κακό. Διότι δεν πρέπει να νομιζεται δουλειά το να ζεις σύμφωνα με το πολίτευμα αλλά σωτηρια

  Δεν νομιζω οτι ο Αριστοτελης θα ειχε φανταστει ενα πολιτευμα πλην της δημοκρατιας που θα εδινε δικαιωμα στους πολιτες να ζουν οπως θελουν αδιαφορωντας για το κρατος. Ο μονος λογος που σημερα γινεται αυτο ειναι γιατι η εξουσια δεν ενδιαφερεται για τα κρατη. Ελεγχοντας πληρως την παγκοσμια οικονομια, τα κρατη ειναι οι μονοι της ανταγωνιστες. Πρεπει να τα κραταει αδυναμα.
  Ετσι ο καθενας μπορει να ζει οπως θελει και οπως χρειαζεται, ακομη και αν ειναι ισλαμοταλιμπαν, αρκει να μην ειναι εθνικιστης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διορθωνω στο κειμενο του Αριστοτελη "δουλεία αντι δουλειά"
   Και συγγνωμη για οποιον εχασε το ματι του απο το "Οι πολλη σκεψη.."

   Delete
 22. Μπράβο κε Γιάγκο αὐτό εἶναι. Ἐδῷ εἶναι ποὺ ὸ Ἔνοχα Μυστικά μᾶς ἔβαλε τὰ γυαλιά. Μπράβο του.

  Γράφετε Βασικη προυποθεση οτι οι πολιτες εχουν τον ελεγχο μεσω του πολιτευματος.

  Ὅμως οὶ Ἕλληνες ἄρχισαν νὰ συνειδητοποιοῦν ταυτόχρονα κάτι ἄλλο.

  Ὄτι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ἔλεγχος. Ὅτι εἶναι μιὰ ψευδαίσθηση.

  ReplyDelete
 23. Αν ο ελεγχος ειναι ψευδαισθηση τοτε να θυμηθω να παρω πανες για την ακρατεια.
  Σου εχω ξαναπει οτι μπερδευεις τα επιπεδα.
  Ισως σε συμπαντικο επιπεδο οντως δεν υπαρχει τελικα κανενας ελεγχος και απλως καποιος θεος μας κανει πλακα.
  Αυτο δεν σημαινει οτι μπορουμε να ζουμε και να φροντιζουμε για το μελλον με αυτην την παραδοχη. Αν δεν υπαρχει ελεγχος ας κανουμε οτι ναναι. Βεβαια ουτε κι αν θα κανουμε οτι ναναι η οτι "πρεπει" το ελεγχουμε σ αυτην την περιπτωση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβῶς ! Ἡ διαφορά εἶναι ἄν προσέχουμε ἤ ὄχι.

   Delete
  2. Τὸ μέτρο εἶναι ὴ προσοχή.

   Τὸ κράτος εἶναι ὁ φόβος.

   Delete
  3. Π.χ. οἱ μουσουλμάνοι εἶναι ἀπρόσεκτοι ὅταν θεωροῦν τὴν παράδοση, τὴν περιτομή, π.χ. -ἀλλά τέτοιες πρακτικές ὑπάρχουν παντοῦ- πιὸ σημαντική ἀπό τὴν ἰδιαιτερότητα τοὺ συγκεκριμένου. Τὸ ἰδανικό εἶναι νὰ προσέχει ανείς ταυτόχρονα καὶ τὴ σκέψη του καὶ τὴν διαρκῆ ἀλλάγή τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου ὤστε νὰ κρατιέται σὲ ἰσορροπία ἀνάμεσα στὴν παράδοση καὶ στὸ καινούργιο. Ὄταν ἔχει αὐτή τὴν ἰσορροπία δὲν τοῦ χρειάζεται ὁ φόβος τοῦ κράτους.

   Delete
 24. Δηλαδή ὅτι τὸ πολίτευμα ἐνυπάρχει στὴν ἴδια τὴ φύση. Καὶ ότι τὸ κράτος εἶναι περιττό, διότι δὲν ἔχει μιὰ ξέχωρη ὑπόσταση ἀπό τὴ φύση. Οὶ Ἕλληνες συνειδητοποίησαν ὅτι ἡ φυσική νομοτέλεια εἶναι πιὸ φυσική σὲ μιὰ πόλη ὄπου ζεῖς μὲ τὴ φύση, δηλαδή μὲ τὸ ΜΕΤΡΟ, παρά σε μιὰν ὕπαιθρο ὅπου νομίζεις ὅτι ζεῖς σύμφωνα μὲ τὸ θεῖο.

  ReplyDelete
 25. Φυσικά και δεν υπάρχει έλεγχος.Ο καθένας πρέπει πρωτίστως αν υπακούει στον φυσικό νόμο που υπάρχει μέσα του.Αν υπακούει σε αυτόν , τότε θα υπακούει και στους νόμους του κράτους.

  Ούτε στην αρχαιότητα υπήρχε έλεγχος.Τα δικαστήρια γεμάτα ήταν.

  Οι νόμοι υπάρχουν για να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και κανονική.Δε μπορούν να επιβάλλουν τίποτα.

  Αυτό τι σημαίνει; Ότι αν κάποιος δε καταλαβαίνει ότι ο νόμος τον βοηθά στην ουσία στη πορεία της ζωής του , δεν θα τον υπακούσει ποτέ.Και έτσι αυτό που έχει να κάνει ο νομοθέτης είναι να κάνει σκληρότερους νόμους.Σαν τη Λεπέν που ζήτησε επαναφορά της θανατικής ποινής.Αφού δεν υπάρχει κατανόηση , θα υπάρξει εκφοβισμός.

  Σας είπα είναι πνευματικό το θέμα , όχι φυλετικό.

  ReplyDelete
 26. Φύση σημαίνει μέτρο. Δηλαδή δὲν ξέρουμε τὶ σημαίνει αὐτό ποὺ εἶπε νἡ Λεπέν. Τὸ εἶχε πεῖ ὸ Ζαρατοῦστρα. Τὸ μέτρο εἶναι καὶ στὴ γνώση. Ἐγώ προσθέτω ὄτι τὸ μέτρο εἶναι φύση.

  ReplyDelete
 27. https://www.youtube.com/watch?v=qsZAkGyiAyQ

  Άδωνις Γεωργιάδης για Χρέος & Αύξηση


  Να ακουστεί επιτέλους η αλήθεια για το χρέος , πέρα από τους λαικισμούς των αιρστεριστών δημαγωγών.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτά που λέει στο βίντεο ο Άδωνις , σας τα έλεγα από τον Αύγουστο.Στη Ν.Δ. είναι 5 μήνες πίσω στο πολιτικό timing.Καλύτερα με άλλα κόμματα που είναι χρόνια πίσω.

   Delete
  2. Χρωστάει κανεις σὲ κανέναν ;

   Delete
  3. Θὰ τὸ πῷ ἀπαλά καὶ εύγενικά. Δὲν κάνω πολεμική, ε; Δὲν ἀναφέρομαι σὲ πρόσωπα ἀλλά σὲ τάσεις. Ὄποιος μιλάει γιὰ ἑλληνικό χρέος εἶναι πράκτορας τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ Ἀμερική εἶναι τὸ χρῆμα.

   Delete
  4. Το μέλλον έχει όνομα

   https://www.youtube.com/watch?v=CjGc0joDBIU

   Delete
  5. Άνεμος αλλαγής για την Ελλάδα με Παπανδρέου

   Πάλι τα ίδια λέει αυτός.

   χαχαχαχα

   "Μας ρωτάνε ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε"


   https://www.youtube.com/watch?v=6hTt_EwUBIU

   Delete
  6. Τὸ μέλλον δὲν ἔχει ὄνομα. Τὸ μελλον εἶναι ἄγνωστο. Τὸ χρῆμα εἶναι ὴ ἀντικειμενοποίηση τοῦ μέλλοντος. Ἔτσι ἔγινε ἴσως τὸ φονικό. Κάποιος εἶχε προβλέψει τὸ ἀποτέλεσμά του. Καὶ μᾶς βάζει στὸν φαῦλο κύκλο τοῦ να θεωροῦμε τὸ μέλλον γνωστό ἐκ τῶν προτέρων.

   Delete
  7. "Οι Αμερικάνοι βάλανε τον Παπανδρέου να βοηθήσει το Σύριζα"

   https://www.youtube.com/watch?v=IECNA0JfSlY

   Delete
 28. https://www.youtube.com/watch?v=9SUqtWiYp3o&feature=youtu.be&list=UU48LurMF4KESYfJxllJZqAQ

  Μιχαλολιάκος δικαιώνει Άδωνι

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅλοι αὐτοί δυσκολεύονται νὰ ἀποτινάξουν τὸ χρέος. Ὁ κος Γιάγκος θὰ θυμάται ὅτι ὴ ἀθηναϊκή δημοκρατίαἄρχισε οὐσιαστκά μὲ τὴ σεισάχθεια τοῦ Σόλωνα. Ὅμως τότε ὴ πολιτεία ὄπου ἔγινε ἡ σεισάχθεια ἤταν ὴ Ἀθῆνα-Ἀττική. Τῶρα εἶναι ὁ κόσμος ὁλόκληρος. Σὲ αὐτόν πρέπει νὰ γίνει ἡ σεισάχθεια.

   Delete
 29. https://www.youtube.com/watch?v=aA9RWhO0at8

  Αυτό είναι αριστερά

  ReplyDelete
 30. Η δημοκρατια οπως και καθε μεταρυθμιση δεν εχει σχεση με χρηματα.
  Η δημοκρατια αρχισε απο την εξουσια που εδωσε ο Σολωνας στον καθε πολιτη να καταφευγει στα δικαστηρια. Εκει δεν αντιμετωπιζαν πουλημενους δικαστες, αλλα πολιτες που οι περισσοτεροι ηταν φτωχοι.

  ΔΟΚΕΙ ΔΕ ΤΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΡΙΑ ΤΑΥΤ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΑΤΑ. ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΤΟ ΜΗ ΔΑΝΕΙΖΕΙΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΣΩΜΑΣΙΝ, ΕΠΕΙΤΑ ΤΩ ΕΞΕΙΝΑΙ ΤΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΩ ΤΙΜΩΡΕΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΤΡΙΤΟΝ Δ Ω ΜΑΛΙΣΤΑ ΦΑΣΙΝ ΙΣΧΥΚΕΝΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ, Η ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΦΕΣΙΣ. ΚΥΡΙΟΣ ΓΑΡ ΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ, ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΓΝΕΤΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
  Θεωρειται ότι στο πολίτευμα του Σόλωνα τρία ήταν τα δημοκρατικοτερα. Πρωτον μεν και μεγαλύτερο το να μην δανειζεται κανείς με ενέχυρο το σώμα του, μετά το να επιτρέπεται σ οποίον πολιτη θέλει να τιμωρεί υπέρ των αδικουμενων, τριτον με το οποίο λένε ότι περισσσοτερο έγινε ισχυρος ο λαός, η εφεση στο δικαστήριο. Διότι αφού ο λαός ήταν κύριος της ψήφου έγινε και κύριος της πολιτειας.
  Αριστοτελης " Αθηναιων Πολιτεια

  Αυτο ειναι και το δουλεμα που κανει ο Αδωνης στον κοσμο. Το θεμα δεν ειναι οι μετρρυθμισεις που επρεπε να γινουν, αλλα οτι η χωρα παραιτηθηκε απο την ασυλια της λογω εθνικης κυριαρχιας. Συμφωνησε να αλλαξει το χρεος της προς ιδιωτες το οποιο μπορουσε να χειριστει, με χρεος προς τα κρατη με υποθηκη την κρατικη περιουσια, μαζι με την ιδιωτικη που θα κατασχει απο τα χρεη προς το δημοσιο που δημιουργουνται απο τους ανελεητους φορους στους πτωχευμενους Ελληνες. Συμφωνησε ακομη να ισχυει σαν δικαιο το Αγγλικο που προστατευει περισσοτερο απ ολα τους δανειστες και να δικαζονται οι διαφορες απο ξενα δικαστηρια.
  Και ολα αυτα χωρις καν να γινει ελεγχος του χρεους.
  Και εχει το θρασσος να λεει οτι αυτο που δεν θελουν να κανουν οι Ελληνες πολιτικοι για το καλο της χωρας θα το κανουν οι ξενοι που ουτε καν την ψηφο μας δεν περιμενουν. Γιατι να θελουν το καλο μας οι ξενοι οταν δεν το θελουν οι Ελληνες; Ποτε εδειξαν τετοια αισθηματα οι συγκεκριμενοι;
  Αυτοι εχουν την ευκαιρια και τα λεφτα τους να παρουν και την Ελλαδα να υποδουλωσουν. Γιατι να κανουν κατι αλλο;
  Γυρισαμε δηλαδη στην εποχη που δανειζοντουσαν με ενεχυρο το σωμα τους και μαλιστα οχι ατομικα αλλα σε εθνικο επιπεδο. Σε εποχες που γινοντουσαν κατι τετοια.


  καὶ ἐκτησατο Ἰωσὴφ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν αἰγυπτιων τῷ φαραω· ἀπεδοντο γὰρ οἱ αἰγυπτιοι τὴν γῆν αὐτῶν τῷ φαραω, ἐπεκρατησε γὰρ αὐτῶν ὁ λιμος· καὶ ἐγενετο ἡ γῇ τῷ φαραω, καὶ τὸν λαὸν κατεδουλωσατο αὐτῷ εἰς παῖδας ἀπ᾿ ἄκρων ὁριων αἰγυπτου ἕως τῶν ἄκρων,
  (Έτσι δε ο Ιωσήφ ηγόρασε δια τον Φαραώ όλην την χώραν των Αιγυπτίων. Διότι οι Αιγύπτιοι επώλησαν την χώραν των στον Φαραώ, επειδή ο μεγάλος λιμός διήρκεσε πολύ. Η Αίγυπτος έγινεν ιδιοκτησία του Φαραώ και τον ίδιον τον λαόν τον υποδούλωσε σαν σκλάβους στον Φαραώ από το ένα άκρον της Αιγύπτου μέχρι το άλλο)

  Κατα διαβολικη συμπτωση με "τραπεζιτη"απο την ιδια φυλη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η χρυσή αυγή έχει καταπατήσει σχεδόν όλο το νομικό κώδικα.Δίκαιη θα είναι η φυλάκισή της , άδικη η ατιμωρησία της.

   Όσες μπιχτές και αν πετάξετε ο κώδικας δεν αλλάζει.

   Ας μην τα κάνατε όλα αυτά(ντου σε λαικές αγορές , ξύλο σε αριστερούς κλπ) τα οποία ούτε καν τα παραδέχεστε , είστε τόσο άνανδροι δηλαδή , για να μην φυλακιζόσαστε.

   Επίσης αν έχετε στοιχεία ότι ένας Εβραίος τραπεζίτης ξεπουλά ή καταστρέφει την Ελλάδα , να τα κατεθέσετε οσονούπω στον εισαγγελέα , σύμφωνα με το δικαίωμα που σας έδωσε ο Σόλωνας.

   Delete
 31. Ο Μιχαλολιακος βεβαια δεν δικαιωνει τον σαχλαμαρα. Αυτο που λεει εχει δυο αναγνωσεις. Πρωτη οτι ειναι απαραδεκτες τετοιες συμφωνιες με οποιοδηποτε ρισκο.
  Δευτερον οτι αφου ο λαος θα ψηφισει το κομμα για να σκισει τα μνημονια, αυτο ακριβως και θα κανει. Αν θελει μνημονια ψηφιζει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
  Κανενας δεν ειπε οτι ειναι ευκολα πραγματα αυτα.
  Ουτε ομως και προκειται να γινει τιποτα με τις μεταρρυθμισεις, οπως και δεν εγινε επι τοσα χρονια. Το οτι μεταθεσαμε τα χρεη να τα πληρωσουν τα δισεγγονα μας δεν ειναι επιτυχια. Οπως δεν ηταν επιτυχια και το κουρεμα των ελληνικων τραπεζων τις οποιες ανακεφαλαιοποιησαμε και των ταμειων μαζι με τους ιδιωτες που καταστραφηκαν.
  Οι τραπεζιτες επενδυουν ξενα χρηματα σε δανεια και παιρνουν την αμοιβη τους.
  Οταν δανειζουν "πεθαμενους" χανουν τα λεφτα των επενδυτων τους και πρεπει να δωσουν λογο σ αυτους. Δεν εχω εγω να δωσω λογο σε κανεναν γιατι οι τραπεζιτες μαζι με τους πολιτικους εφαγαν τα λεφτα του κοσμου. Πολυ περισσοτερο δεν θα ξεπουληθω ουτε θα γινω δουλος των τραπεζιτων που επρεπε να αποζημιωσουν οσο μπορουν απο την προσωπικη τους περιουσια τους επενδυτες τους και να πανε και φυλακη για τις παρανομιες που εχουν κανει.
  Οποιος λοιπον ηταν επενδυτης και κερδιζε απο τα υψηλα επιτοκια αναλαμβανε και το ρισκο. Ας παει να ζητησει τα λεφτα του εκει που τα εδωσε να του τα επενδυσουν.
  Οι τραπεζιτες να δωσουν λογο γι αυτη την καταστροφη και οι πολιτικοι να πανε φυλακη μαζι τους ως συνυπευθυνοι. Εγω δεν το επαιζα ουτε ειδικος ουτε ξυπνιος. Με μεγαλη επιτυχια το επαιζα μαλακας. Αν τωρα ολοι αυτοι οι πονηροι καταφερουν να πληρωσει μονο ο μαλακας, θα αποδειξουν ακριβως οτι δεν το επαιζα μονο.
  Τα επιχειρηματα περι καταστροφων και καταποντισμων δεν ειναι ρεαλιστικα οχι γιατι αποκλειεται να συμβουν αλλα γιατι ακολουθωντας την γραμμη των μνημονιων θα καταστραφουμε σιγουρα.
  Αν αντιθετα κανουμε τις σωστες μεταρρυθμισεις θα μπορεσουμε ερχομενοι σε μια συμφωνια με τους δανειστες να κανουμε οτι κανουν εκατομμυρια επιχειρησεις. Περνουνε οτι μπορουμε να δωσουμε αλλιως θα παρουνε τα κακαλα.
  Το οτι μπορει να περασουμε δυσκολα δεν νομιζω να τους αποζημιωσει για αυτα που θα χασουν.
  Η πρωτη μεταρρυθμιση που χωρις αυτη ειναι αδυνατη οποιαδηποτε αλλη ειναι να πανε φυλακη αυτοι που ευθυνονται γι αυτην την κατασταση.

  ReplyDelete
 32. Kύριε Γιάγκο θαυμάζω τὴ σοβαρότητά σας. Θὰ μπορούσατε νὰ μοῦ πεῖτε 1. Τὴν πηγή τοῦ δευτέρου άποσπάσματος 2. Τὸ ὲξῆς.

  Ἡ αἴσθησή μου εἶναι ὅτι πράγματι .έθνική κυριαρχία ἔχει παραδοθεῖ καὶ ένδεχομενως αύτό ἔχει γίνει ἐν μέρει καὶ στὴ Γαλλία χωρίς ἡ Μαρίν Λεπέν π.χ. νὰ θέλει πραγματικά να τὴν έπαναφέρει. Τὸ πολίτευμα ποὺ άναπτύσσεται θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ όνομάσουμε παγκόσμια τιμοκρατία.

  Ἐρώτηση 2 λοιπόν. Εἶναι δυνατόν στὴν Ὲλλάδα νὰ δοῦμε μιὰν άπότομη ´εκρηξη δὲν ξέρω ποιάς μορφῆς ΠΡιΝ τὶς έκλογές ;

  ReplyDelete
 33. Εάν είχατε διαβάσει τον ποινικό κώδικα δε θα μιλούσατε κ.Γιάγκο.Η άγνοιά σας είναι εμφανέστατη.

  Διατάραξη συνεδριάσεων

  1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή συνεδρίασης της βουλής ή κάποιας επιτροπής της ή τη διαταράσσει προκαλώντας θόρυβο ή αταξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

  Θρασύτητα κατά της αρχής

  1. Όποιος μετέχει σε δημόσια συνάθροιση στο ύπαιθρο που απαγορεύτηκε νόμιμα από την αρμόδια αρχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

  2. Όταν πλήθος συγκεντρωμένο στο ύπαιθρο κληθεί νόμιμα από τον αρμόδιο πολιτικό ή στρατιωτικό υπάλληλο να διαλυθεί καθένας από τους συγκεντρωμένους που δεν απομακρύνεται από την συνάθροιση μετά την τρίτη πρόκληση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.


  ΑΡΘΡΟ 185
  Όποιος εγκωμιάζει δημόσια και με οποιονδήποτε τρόπο έγκλημα που διαπράχθηκε και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι
  τριών ετών.

  Άρθρο 186

  Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος

  1. Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο κακούργημα, καθώς και όποιος προσφέρεται ή αποδέχεται τέτοια πρόκληση ή προσφορά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

  2. Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο πλημμέλημα, καθώς και όποιος προσφέρεται γι` αυτό και όποιος αποδέχεται τέτοια πρόκληση ή προσφορά, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το σχεδιαζόμενο πλημμέλημα ελαττωμένη κατά το άρθρο 83.Για την ποινική δίωξη του αδικήματος αυτού, απαιτείται έγκληση του προσώπου κατά του οποίου σχεδιαζόταν η τέλεση του πλημμελήματος, αν το υπό εκτέλεση πλημμέλημα διώκεται κατ` έγκληση.


  Διατάραξη της κοινής ειρήνης

  1. Όποιος συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διαπράττει βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων ή πραγμάτων ή εισβάλει παράνομα σε ξένα σπίτια, κατοικίες ή άλλα ακίνητα κτήματα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

  2. Οι υποκινητές και εκείνοι που εκτέλεσαν βιαιοπραγίες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

  3. Ο υπαίτιος της πράξεως της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 2 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν τέλεσαν την πράξη τους με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

  4 (3). Οι ποινές αυτές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντάξει , δε θα τα βάλω όλα τα άρθρα γιατί κανονικά πρέπει να αναρτήσω όλον τον ποινικό κώδικα της χώρας.

   Delete
  2. Άρθρο 190

   Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών

   Όποιος με απειλές ότι θα διαπραχθούν κακουργήματα ή πλημμελήματα διεγείρει σε ανησυχία ή τρόμο τους πολίτες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

   Delete
 34. Άρθρο 14
  Έννοια της αξιόποινης πράξης


  1. Έγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το νόμο.

  2. Στις διατάξεις των ποινικών νόμων ο όρος "πράξη" περιλαμβάνει και τις παραλείψεις.

  ReplyDelete
  Replies

  1. Άρθρο 148

   Κατασκοπεία

   1. Όποιος με πρόθεση και παράνομα πετυχαίνει να περιέλθουν στην κατοχή του ή στην γνώση του αντικείμενα ή ειδήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 146 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

   2. Αν όμως ο υπαίτιος ενέργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω αντικείμενα ή ειδήσεις για να τα διαβιβάσει σε άλλον ή να τα ανακοινώσει έτσι ώστε να μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο το συμφέρον του κράτους και ιδίως την ασφάλειά του ή κάποιου από τους συμμάχους του τιμωρείται με ποινή κάθειρξης και σε καιρό πολέμου, με ισόβια κάθειρξη ή θάνατο.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 35. Δὲ μοῦ λές Ἑ.Μ πῶς γίνεται-συγγνώμη- καί πάντοτε γίνεται μὲ σένα μιὰ κάποια διαταραχή τοῦ θέματος τῆς συζήτησης ;

  ReplyDelete
 36. Ἐγώ ἔχω νὰ ῥωτήσω κάτι καίριο διότι ἐδῷ στὸ Παρίσι κάνουν ὄλοι τὸν κινέζο. Εἴδατε τίἔγινε. Ξαναρωτῶ 1. Τὸν κύριο Γιάγκο γιὰ τὸ δεύτερο ἀπόσπασμα ποὺ παρέθεσε ποιά εἶναι ὴ πηγή του. 2. Τὸν κύριο Γιάγκο καὶ ὅλους (καὶ τὰ Ε.Μ. ἐντός θέματος μόνον).

  Μιὰ αἴσθηση ποὺ ἔχω ὅτι μπορεῖ νὰ γίνει κάτι κακό ΠΡΙΝ τὶς βουλευτικές ἐκλογές εἶναι ἀδικαιολόγητη ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δύσκολο.Τα κεφάλια της χρυσής αυγής είναι μέσα και δε παίρνουν εντολές οι "εργάτες".

   Άλλωστε το είπε ο πρόεδρος των μουσουλμάνων στην Ελλάδα , ότι εδώ εσάς δε σας κάνουμε επίθεση . ηρεμήστε. Είναι μια κοινή συνήθεια να σκοτώνουν κόσμο. Εμάς ακόμα δε μας πήρε η μπάλα.

   Delete
  2. http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=38786

   Ανατριχιαστικό μνημείο σταλινικής παραφροσύνης αποτελούν οι δηλώσεις του προέδρου της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας Ναΐμ Ελγαντούρ που, στην ουσία, δικαιώνουν τη σφαγή στο Παρίσι.

   Όμως ο εκπρόσωπος των Μουσουλμάνων δεν σταματάει εδώ. Προχωρεί ένα βήμα ακόμα δικαιώνοντας, στην ουσία, τις αποκρουστικές δολοφονίες. Αυτό το κάνει προσπαθώντας να καθησυχάσει τους Έλληνες διαβεβαιώνοντάς τους ότι στην Ελλάδα δεν πρόκειται να συμβεί ένα ανάλογο γεγονός.

   «Η Ελλάδα», λέει, «δεν ήταν ποτέ και ούτε θα αποτελέσει στόχο για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν μπορούμε να συγχέουμε την Ελλάδα με τη Γαλλία, γιατί οι Έλληνες διατηρούν ένα επίπεδο λόγω της ιστορίας που έχουν στον ισλαμικό και αραβικό κόσμο, ενώ οι Γάλλοι είναι αποικιοκράτες».

   Delete
  3. Xoντρό έννοῶ κάτι ποὺ θὰ προκαλοῦσε πολιτειακή άνωμαλία. Τελευταία παραδείματα

   1. Ὴ 21η ἀπριλίου 1967.
   2. Οί ἐκλογές τοῦ 1946.

   θὰ μποροῦσε νὰ βάλει μέσα κανείς τὴ 17η Νοέμβρη 1973 καὶ τὸν Ἀττίλα` ώς παραδείγματα βίαιης άλλαῆς καθεστῶτος.

   ἠ κάτι ἄλλο.

   Delete
  4. Δε νομίζω Κωνσταντή.Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.Όλοι γνωρίζουν ότι ο Σύριζα θα είναι η επόμενη κυβέρνηση κι απλώς περιμένουμε τις εκλογές.Σαν να είναι στημμένο ένα πράγμα.

   Delete
 37. Στὴν Ἑλλάδα δέν ἔγινε ποτέ άριστερή κυβέρνηση κατά τὴν αἴσθησή μου διότι άριστερά καὶ κυβέρνηση άλληλοαποκλείονται. Τῶρα ´ολος ό κόσμος ´Ελληνες Γερμανοί Άμερικάνοι λένε γιὰ κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς. Μήπως άντί κυβέρνηση ἀριστερᾶς γίνει τίποτα τρελλό ;

  ReplyDelete
 38. Η μεγάλη στροφή του Δ.Ο.Λ και του Mega προς τον ΣΥΡΙΖΑ

  http://www.iefimerida.gr/news/186262/i-megali-strofi-toy-dol-kai-toy-mega-pros-ton-syriza


  Στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ και από το «Βήμα»

  Εντυπωσιακή στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ παρατηρείται επίσης για πρώτη φορά και από το «Βήμα της Κυριακής», τη ναυαρχίδα του ΔΟΛ, το οποίο κυκλοφορεί με τίτλο «Η ιστορική ευκαιρία της Αριστεράς».
  Το κύριο άρθρο υπογράφει ο Αντώνης Καρακούσης, είναι ιδιαίτερα θετικό για τον ΣΥΡΙΖΑ και προβλέπει νίκη του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου με διαφορά τουλάχιστον 5 μονάδες έναντι της ΝΔ.

  ReplyDelete
 39. Eἶναι τόσο φτιαχτά ὅλα αὐτά ποὺ μοῦ μοιάζουνε μὲ τὶς ἐκδηλώσεις Je suis Charlie ἐδωνά. Εἶναι ὅμως ἡ Ἑλλάδα ἀτλαντική χώρα ; Ἡ Γαλλία εἶναι κάπως διότι βρέχεται ἀπό τὸν...Ἀτλαντικό.

  Ἀναρωτιέμαι δηλαδή ἄν τὸ spiritus loci, τὸ πνεῦμα τοῦ τόπου, δέν τὰ σηκώνει καὶ πὼς ὅλα αὐτά εἶναι μιὰ παραίσθηση τοῦ χρήματος, ποὺ βρίσκεται αύτή τὴ στιγμή τὸν ἀέρα, σὰν ἕνα καπάκι κατσαρόλας ποὺ σπρώχνεται ἀπό τὸν ἀτμό.

  ReplyDelete
 40. Y.Γ. Τί λέει ἡ ἀνάρτηση ; Ὁ ἑλληνισμός εἶναι τὸ παγκόσμιο πνεῦμα, δηλαδή ἡ ζωή. Εἶναι δυνατόν τὸ παγκόσμιο πνεῦμα νὰ μείνει καπελωμένο ἀπό τὸ ἀμερικανικό ὑποπροἰόν ; Ἡ Δύση συπεριφέρεται σὰν... μυξοπαρθένα (συγγνώμη γιὰ τὴν ἔκφραση). Αὐτοί ποὺ ποντάρουν στὴν ἀναγκαιότητα τοῦ καπελώματος ἴσως βρεθοῦν γελασμένοι διότι ὴ άναγκαιότητα ἤταν τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπό αὐτό ποὺ νομίζανε. Ἀκόμα καὶ ἡ χοῦντα τοῦ Παπαδόπουλου ἥταν ἑλληνικίνητη ἄν πιστέψουμε τὸν κο Κιτσίκη καὶ ἄλλους, ὄχι ἀμερικανοκίνητη. Ἄθελά της ἡ Δύση συνεισφέρει στὴν ἀναπόφευκτη γονιμοποίησή της ἀπό τὴν άνατολή.

  ReplyDelete
 41. Ὑπάρχει ἐμφανὲς πρόβλημα ἐπικοινωνίας καὶ συνεπῶς συνεννοήσεως. Στὴν προηγουμένην ἀνάρτησιν τοῦ κου Κιτσίκη ποὺ ἤτονε ἀφιερωμένη στὸν Jeffrey Papandreou ἡ πλειονότης τῶν σχολίων ἀφοροῦσε τὴν δολοφονικὴν ἐπίθεσιν τῶν ἰσλαμικῶν ἀποβρασμάτων στὸ Παρίσι. Στὴν παροῦσαν ἀνάρτησιν ποὺ ἀφορᾶ μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ ἰσλὰμ φτάνουμε πάλι στὴν γνωστὴν κατάληξιν: τὸν κον Ἔνοχον νὰ ξεσπαθώνῃ κατὰ τῆς ΧΑ καὶ τὸν Κωνσταντῆ νὰ πετᾶ τὴν μπάλλα στὴν κερκίδα ἐκτρέποντας τὴν συζήτησιν στὰ γκρεμνά. Σὲ κάθε περίπτωσιν χάνεται ἡ μπάλλα. Δὲν ξέρω ποιοὶ καὶ πόσοι μποροῦν νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορίαν. Διαπιστώνω ὅμως μὲ θλίψιν κάποια πράγματα.

  1) οἱ συμμετέχοντες στὸ ἱστολόγιον τοῦ Κου Κιτσίκη εἶναι δυστυχῶς ἄτομα προερχόμενα ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν θεωρητικῶν ἐπιστημῶν καὶ δὴ τῶν πολιτικῶν/κοινωνικῶν καὶ τῆς Ἱστορίας. Ἀποδεικνύεται τελικῶς ἀδύνατο νὰ ἐξηγῇς σὲ τέτοιου εἴδους θεωρητικοὺς τὰ προφανῆ. Κι αὐτὸ ἀσφαλῶς δὲν ὀφείλεται σὲ ἐγγενῆ ἠλιθιότητα, ἀλλὰ στὴν ἐγγενῆ ἀδυναμία τῶν σχολῶν ποὺ παράγουν τέτοιους ἐπιστήμονες νὰ ἐμφυσήσουν ἕναν γεωμετρικὸν (ἢ «γεωμετρικὸν») μηχανισμὸν σκέψεως. Ἀπὸ τὶς σχολὲς ποὺ ἀπεφοίτησα ἐδιδάχθην δύο βασικὲς ἀρχές: α) ὅτι ἀριθμητικὸν ἢ λογικὸν σφάλμα τοῦ προϊόντος τοῦ ἐργασιακοῦ μου κόπου στέλνει στὸν τάφο σὲ χρόνον dt δεκάδες ἀθώους ἀνθρώπους β) ὅτι ἀριθμητικόν, λογικόν, ὀργανωτικὸν καὶ ἐκτελεστικὸν σφάλμα τῆς ἐργασίας μου ὁδηγεῖ τὴν οἰκονομικὴν ὀντότητα ποὺ διευθύνω ἢ ἐπηρεάζω μέσῳ τῆς ἐργασίας μου στὸ λουκέτο. Συνεπῶς, γιὰ κάθε τί ποὺ κάνω ὡς ἐπαγγελματίας ἔχω μάθει νὰ δίνῳ λόγον μέχρι ἐκεῖ ποὺ δὲν πάει ἄλλο, νὰ δίνῳ συγκεκριμένες ἀπαντήσεις σὲ συγκεκριμένα ἐρωτήματα καὶ νὰ ἐπωμίζομαι στὸ ἔπακρον τὸ βάρος τῶν κακῶν μου ἐπιλογῶν μὲ τὴν Δαμόκλειον σπάθη τῆς φυλακίσεως, τῆς ἀπολύσεως ἢ τῆς χρεωκοπίας ἄνωθεν τῆς κούτρας μου. Τὰ περιθώρια γιὰ χαλάρωσιν σκέψεως καὶ πράξεων εἶναι ἀδυσωπήτως στενά. Ἀντιθέτως, ἂν ἤμουν καθηγητὴς Γαλλικῆς Φιλολογίας θὰ μποροῦσα νὰ γράψῳ «καινοτόμα» βιβλία Ἱστορίας γιὰ μαθητὲς καὶ νὰ εἰσάξῳ νεολογισμοὺς ἢ «μίαν ἄλλην ἐμπειρίαν προσεγγίσεως» τῆς Ἱστορίας καὶ ἀφοῦ γράψω ὅ,τι γράψω νὰ εἶναι ὅλα μέλι-γάλα. Αὐτὸ συμβαίνει σὲ ἕναν βαθμὸ ἐδῶ. Λείπει ἡ χαλύβδινη πειθαρχία, ὁ ὁρισμὸς ἐννοιῶν, ἡ ἑστίασις, ἡ κατανόησις χωροχρόνου καὶ ποσοτήτων. Λείπει ἡ συνοχὴ καὶ ἡ ἀλληλουχία. Λείπει ἡ «γεωμέτρησις». Ἐξισώνεται ἡ ἀνατροπὴ 5 πάγκων μὲ τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα. Συγκρίνονται τὰ ἀνόμοια. Χάνεται τὸ τόπι.

  2) ὑπάρχει ἀπίστευτος ἐμμονή. Λχ, ἡ ἐμμονὴ τοῦ κου Κωνσταντῆ νὰ καταστρέφῃ τὸ «ἄθλημα». Ὁ κος Κωνσταντῆς μπορεῖ νὰ ἐκτρέψῃ ἀνέτως τὴν συζήτησιν σὲ μονοπάτια φαυλότητος. Τὸ ξέρω ὅτι δὲν τὸ κάνει μὲ κακὴν πρόθεσιν, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅμως αὐτὸ ποὺ μετρᾶ. Ὁ ἕτερος Καππαδόκης ἔχει ἀπίστευτο μένος κατὰ τῆς ΧΑ. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ὁ κος Ἔνοχος δὲν εἶναι δεξιός. Γιὰ τὴν ἀκρίβειαν, ὅσο δεξιὸς εἶναι ὁ κος Ἔνοχος ἄλλο τόσο παρθένα εἶναι ἡ Τσιτσιολίνα. Εἶναι πραγματικῶς λυπηρὸν νὰ παρατηρῆται ὅτι τὴν μία ὁμιλῇ κάποιος γιὰ κάτι ἄσχετον μὲ τὴν ΧΑ καὶ τὴν ἄλλην ὁ κος Ἔνοχος μετατρέπῃ τὸν διάλογον σὲ κατηγορητήριον κατὰ τῆς ΧΑ.

  Στὶς τελευταῖες ἀναρτήσεις τοῦ κου Κιτσίκη, εἰδικῶς αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν τὸν Jeffrey, ἔχω προσωπικῶς καταθέσει στοιχεῖα καὶ τεκμήρια τὰ ὁποῖα δὲν προέρχονται ἀπὸ τὸ σεντοῦκι τῆς ΧΑ ἢ κανενὸς «φασίστα». Εἶναι οἱ ἴδιες οἱ δανειακὲς συμβάσεις, εἶναι στοιχεῖα ἀπὸ πρακτορεῖα χρηματοοικονομικῶν εἰδήσεων (Bloomberg, BBC, Trading Economics) ὀργανισμούς (WTO, Eurostat, κλπ), εἶναι βίντεο-τεκμήρια ποὺ ἀπαιτοῦν ψάξιμο. Γιὰ τὰ περισσότερα μηνύματα ποὺ ἔχω ἀναρτήσει μοῦ βγαίνει ὁ ἀδόξαστος, μπορεῖ νὰ μοῦ πάρῃ καὶ μία ὥρα ἡ προετοιμασία κάποιου. Δὲν ἀπαιτῶ οὔτε χειροκροτητάς, οὔτε ἀβανταδόρους. Ὅταν ὅμως ἡ συζήτησις ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν οὐσίαν της νοιώθω προσβεβλημένος. Εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ τεκμηριώνῃς ἄποψιν μὲ κόπον καὶ χρόνον καὶ ἡ ροὴ τοῦ διαλόγου νὰ ὁδεύῃ στὸν χάβαλο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σὲ ὅ,τι μὲ ἀφορᾷ, τὰ σχόλιά μου ἀφοροῦν τὸν πολιτισμό, τὸν μουσουλμανισμό (ποὺ φαντάζομαι δὲν εἶναι ἄσχετος μὲ τὴν ἐπικαιρότητα) καὶ τὸν ἑλληνισμό τοῦ Κυρίου Κιτσίκη. Ἡ συζήτηση ὅταν παίρνει ἄλλες κατευθύνσεις ἀναγκαστικά διαμορφώνει ἕνα κείμενο καὶ ὄταν γράφεις κάτι καινούργιο ἀπαντᾶς θὲς δὲ θὲς στὰ ἀμέσως προηγούμενα. Τὸ διλημμα άνάμεσα σὲ μπλὸγκ συζήτησης και μπλὸγκ πειθαρχημένου σχολιασμοῦ τῶν ἀναρτήσεων τοῦ κου Κιτσίκη ὀφείλεται,λιγάκι μόνον, καὶ στὸν ἴδιον. Δὲν καταλαβαίνω-ἡ ἀνάρτηση συνδέει τὸν μουσουλμανισμό μὲ τὸ ἑλληνικό πνεῦμα ἐκτός κι ἄν ἔχω τρελλαθεῖ. Ὄταν ἡ συζήτηση ἐκτρέπεται ἀλλοῦ κύριε Συρμακέζη, τί μπορεῖ νά κάνεις κανείς ; Νὰ τὸ βουλώσεις. Ἄλλά ὄταν σχολιάζεις στὸ Ἴντερνετ δὲν ξέρεις τὶ θὰ σοῦ βγεῖ λόγῶ ἀπόστασης.

   Delete
  2. Δὲν φαντάζομαι ὅτι ὁ Κος Κιτσίκης ἔτσι τοῦρθε νὰ γράψει γιὰ τὴ σύνθεση τῶν πολιτισμῶν. Ἐγώ παρατήρησα ὅτι ὴ ἀντιισλαμική προπαγάνδα μοιάζει πάρα πολύμὲ τὴν καμπάνια ὺπέρ τοῦ Σύριζα στὴν Ἑλλάδα. Ἄν ὴ ἐρώτηση αὐτή εἶναι ἐκτός θέματος, προσπεράστε την παρακαλῶ, ἐγώ ἀποσύρομαι.

   Delete
  3. Ξεσπαθώνω επειδή έβαλα τρία άρθα του ποινικού κώδικα για να καταδείξω τα εγκλήματα της χρυσής αυγής;Ξεσπαθώνω επειδή είμαι νομοταγής πολίτης;

   Ξεσπαθώνω επειδή με ενδιαφέρει το πολιτικό μέλλον του τόπου;Ξεσπαθώνω επειδή λέω αλήθειες και καταδεικνύω τα εγκλήματα των θρησκειών;

   Είναι εκτός θέματος το γεγονός ότι ο Σύριζα θα προσελκύσει διπλάσιους λαθρομετανάστες μουσουλμάνους στη χώρα;

   Εσείς μάλλον δεν έχετε την οξύνοια να τα δείτε όλα αυτά.H μόνη εμμονή που υπάρχει είναι η δική σας που ψάχνετε να βάλετε ταμπέλες , αν είμαι ή όχι δεξιός και δε ξέρω τι άλλο.

   Κανένα μένος προς τη ΧΑ.Όταν όμως παραβιάζχεις το μισό ποινικό κώδικα , μπαίνεις φυλακή.Αυτό είπα.

   Επίσης με εσάς αποδεικνύεται περίτρανα ( αν είστε θετικός ) , ότι δε σκαμπάζετε από λογική και επιχειρηματολογία.Έχετε την εντύπωση ότι αν με αποκαλέσετε εμένα αναρχικό ή αριστερό , τότε αυτό είναι επιχείρημα.

   Delete
  4. Και δε κατάλαβα , τι είναι η χρυσή αυγή;Το ιερό τέρας της Ελλάδος;

   Κριτική μέρχρι αηδίας θα φάνε για τα κακουργήματα που κάνανε υπό τον μανδύα του "νομίμου πολιτικού κόμματος".

   Delete
 42. Ἔχω νὰ προτείνω κάτι ἐπί τοῦ διαδικαστικοῦ.

  Νὰ μὴν ἀπαντάει ὁ ἔνας στὸν ἄλλο. Δηλαδή νὰ μὴ χρησιμοποιοῦμε τὰ ἄσπρα πλαίσια καθόλου.

  Ἔτσι θὰ φτιάχνεται ἕνα ἐνιαῖο κείμενο.

  ReplyDelete
 43. Σωστὴ ἡ παρατήρηση τοῦ Κωσταντῆ: γιὰ ἑνιαῖο κείμενο νὰ μὴν χρησιμοποιοῦνται τὰ λευκὰ πλαίσια. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 44. Προσωρινὲς παρατηρήσεις στὶς ὁποῖες θὰ ἐπεκταθῶ σὲ προσεχῆ ἄρθρα:

  1 - Εἴμεθα χρονικὰ στὴν μέση τοῦ ποταμοῦ Ῥουβίκονα τοῦ πλανητικοῦ-συμπαντικοῦ πολέμου (ποὺ ξεπερνᾷ τὶς ἐπιπτώσεις ἑνὸς παγκοσμίου πολέμου), ποὺ ξεκίνησε στὶς 24 Μαρτίου 1999 καὶ θὰ τελειώσῃ περὶ τὸ 2030 μὲ ἀπώλειες δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων καὶ πυρηνικὴ καταστροφή.

  2 –Τὸ ΚΚΕ γνωρίζει τί θὰ συμβῇ καὶ ἀπεφάσισε νὰ μείνῃ ἀκίνητο, ἀπομονωμένο, γιὰ νὰ κρατήσῃ τὶς δυνάμεις του ἐν ὄψει τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος (λέει ἁπλῶς: «ἰσχυρὸ ΚΚΕ»)

  3 – Μόνον μὲ βίαιη μαζικὴ ἐπανάσταση δύναται νὰ ὑπάρξη κοινωνικὴ ἀνατροπὴ καὶ ὁ Σύριζα εἶναι ἤδη ἐντεταγμένο στὸ Κατεστημένο

  4 - Ὁ χριστιανισμὸς στὴν Εὐρώπη εἶναι ἤδη καταδικασμένος σὲ ἐξαφάνιση ἀπὸ τὴν ἀναπόφευκτη ἰσλαμικὴ προέλαση. Ἀπὸ τὸν ἑβραϊσμὸ καὶ τὸ Ἰσραήλ δὲν ὑπάρχει κίνδυνος.

  5 - Ὁ ΚΑ’αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 45. Ὀρθογραφικὴ διόρθωση: τὸν Ῥουβίκωνα. ΔΚ

  ReplyDelete
 46. Το 3 και το 4 πολύ σωστές παρατηρήσεις και συμφωνώ.

  Αφού φανταστείτε ότι λόγω του ισλαμικού κινδύνου αποφάσισαν ο Πάπας και ο Κωνσταντινούπολης να ενωθούν.Θα υπάρξουν κοσμογονικές αλλαγές που ίσως εμείς δε θα προλάβουμε να τις ζήσουμε όμως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το 3β βαστικά.Το πρώτο περί βίαιας επανάστασης δεν το υιοθετώ.

   Delete
 47. [Παρεμβάλλω μιὰ ἐρώτηση ποὺ μὲ ἔχει φάει καὶ ὅποιος θέλει τὴν ἀπαντάει ἀλλιῶς τὴν προσπερνάει. Σέ κάμποσες μέρες ἔχουμε ἐκλογές - ὑπάρχει περίπτωση ὁ πλανητικός πόλεμος νὰ ἐκδηλωθεῖ μέ κάποιον τρόπο τις προσεχείς αὐτές μέρες στὴν Ἑλλάδα ; Προσπεράστε τὴν ἐρώτηση ἐάν δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει καὶ πηγαῖντε πρὶν τὰ πλαίσια.]

  ReplyDelete
 48. Οταν παραβιαζεις τον μισο ποινικο κωδικα, θα πρεπει να σε δικασουν για την παραβιαση του μισου ποινικου κωδικα και οχι για συμμετοχη σε εγκληματικη οργανωση και για κατοχη οπλων με αδεια..
  Δεν θα κανω τον κοπο να σου δειξω ποσες φορες εγιναν αναλογες ενεργειες σαν αυτες που περιγραφονται, απο αλλα κομματα και κανενας δεν διανοηθηκε ουτε στην φαντασια του να αρει βουλευτικη ασυλια βουλευτου γιατι μιλησε εντονα στην βουλη η γιατι καποιος λογος του ηταν "εμπρηστικος".
  Καταπινεις την καμηλο και διυλιζεις τον κωνωπα. Εχουν παραχωρησει την εθνικη κυριαρχια, εχουν γεμισει την χωρα αλλοφυλους, εχουν υποθηκευσει την δημοσια και μεσω αυτης και την ιδιωτικη περιουσια των Ελληνων, εχουν επιτροπους στα υπουργεια μας, επεμβαινουν αποδεδειγμενα στην δικαιοσυνη, δεν παρεχουν εθνικη παιδεια οπως επιτασσει το συνταγμα, δεν ψηφιζουν καν ολοι οπως παλι (εστω και ανευ ποινης) επιτασσει το συνταγμα και θεωρουν νομιμη κυβερνηση αυτη που βγαινει με 50% αποχη, εχουν καταργησει καθε εννοια ισηγοριας, εχουν καταργησει το τεκμηριο της αθωωτητος, εχουν τελικα με τις ενεργειες τους εναντιον της Χ.Α καταργησει καθε εννοια ισοτητας, αφου εφαρμοζουν επιλεκτικα τους υπαρχοντες νομους και φτιαχνουν οπου χρειαζεται και φωτογραφικους, οπως για την διακοπη της χρηματοδοτησης του κομματος και το αντιρατσιστικο.
  Ολα αυτα δεν ειναι απλως παρανομα, ειναι αντισυνταγματικα. Και δεν παραβιαζουν απλως το "πνευμα" και το "γραμμα" του συνταγματος αλλα και τον ιδιο τον λογο της υπαρξης του.
  Ακομη και με καλασνικωφ να βαραγαμε παλι νομιμοι θα ειμαστε. Το συνταγμα εχει καταπατηθει και συμφωνα με το 120 αρθρο του συνταγματος καθε Ελληνας εχει δικαιωμα και υποχρεωση να προστατευει το συνταγμα με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ.
  Αν θελεις να το παιξεις λοιπον δικηγορος δειξε μου που λεει το συνταγμα οτι επιτρεπονται ολα αυτα που κανουν, και μετα συζηταμε τις σαχλαμαρες περι του νομου για κακοποιηση παγκων στις λαικες και εμπρηστικων λογων.

  Το δευτερο αποσπασμα που ο Κωνσταντης ζητησε την πηγη του ειναι απο την "Γενεση" της Παλαιας Διαθηκης.
  Η ιστορια του Ιωσηφ που εξηγησε το ονειρο του Φαραω για τις 7 παχιες και τις 7 ισχνες αγελαδες. Ο Φαραω περιεργως δεν περιμενε να επαληθευτει αλλα εκανε αμεσως τον Ιωσηφ πρωθυπουργο και αυτος μαζευοντας το σταρι των 7 χρονων πλουσιας συγκομιδης, ανεδειχθει σε μεγα μαυραγοριτη γδυνωντας τους Αιγυπτιους τις 7 επομενες κακες χρονιες. Στην ουσια την τεταρτη κιολας χρονια οι Αιγυπτιοι εχοντας δωσει τα παντα του ειπαν "παρε τα χωραφια μας και εμας σαν δουλους". Ετσι απο ελευθεροι καλλιεργητες εγιναν δουλοπαροικοι εχουντας χασει την ιδιοκτησια της γης τους.
  Κατα "συμπτωση" η κατασταση μοιαζει με τα δικα μας οπου μετα απο μια εποχη ευμαριας, βαλαμε υποθηκη την κρατικη περιουσια και μεσω αυτης και την ιδιωτικη που θα περιελθει στο κρατος απο τις κατασχεσεις οσων αδυνατουν να πληρωσουν τους φορους.
  Αφου παραδωσουμε την χωρα και τις ιδιοκτησιες μας θα γινουμε δουλοπαροικοι, εργαζομενοι σε ξενες εταιρειες.
  Οι πολιτες δεν κρινονται απο τους φορους που πληρωνουν. Στους πολιτες ανηκει η πατριδα τους και η Γη της, γιατι την διεκδικουν με το αιμα τους.
  Αυτην την Γη που κερδηθηκε με αιμα μονο ενας προδοτης την παραχωρει για λεφτα.

  Για καποιο συνταρακτικο γεγονος δεν ΕΛΠΙΖΩ. Η παγκοσμιοποιηση προς το παρον οδηγει τα πραγματα εκει που θελει. Οι Ευρωπαικοι λαοι ξυπνανε σιγα σιγα απο τον ληθαργο και οι εθνικιστες ξεφυτρωνουν παντου, αλλα νομιζω οτι ακομη δεν ηρθε η ωρα που θα μπορεσουν να κανουν κατι συνταρακτικο.
  Η υποψια μου ειναι οτι αυτες οι επιδειξεις δυναμεως των ισλαμιστων, ειτε δεν μπορουν να ελεγχθουν ανωθεν, ειτε ειναι το τελευταιο επιχειρημα που περιμενω εικοσι χρονια να ακουσω. Αφου τους φερανε και τους δικτυωσανε στην Ευρωπη τωρα το μονο που μπορουμε να κανουμε για να μην εχουμε φασαριες ειναι να "καθησουμε καλα" και να μην τους προκαλουμε. Για την τελικη συγκρουση "υπευθυνοι" θα ειναι οι εθνικιστες που τους προκαλεσαν.
  Μπορω να φανταστω απο τωρα την ιστορια που θα γραφτει απο τους παγκοσμιοποιητες αν οι εθνικιστες χασουν κι αυτη την μαχη.

  ReplyDelete
 49. Οι παρατηρησεις του Syrmakezis σχετικα με την διαφορα των θεωρητικων με τους θετικους επιστημονες, πρεπει να προβληματισει πολυ τον κοσμο.
  Ολη αυτη η θολοκουλτουρα και υποκουλτουρα προερχεται απο πανεπιστημιακους κυκλους κοινωνιολογιας και ιστοριας που μπορουν αβασανιστα να λενε οτι τους κατεβει στο κεφαλι και η αναγνωριση τους εξαρταται απο το ποσο εξυπηρετουν το συστημα, οποτε τυγχανουν και της αναλογης προβολης.
  Δυστυχως εχουν καταφερει ακομη και στην οικονομικη επιστημη να μπερδεψουν τα πραγματα.
  Οι μεγαλυτεροι οικονομολογοι ειναι αυτοι που προβαλονται απο τις τραπεζες.
  Δεν εχετε παρα να κοιταξετε το βιογραφικο του Παπαδημου του Στουρναρα και του Χαρδουβελη. Σαν συμβουλοι του Σημιτη κατεστρεψαν την Ελλαδα, αλλα εχουν ολοι θητευσει σε Εβραικες (υπαρχουν αλλες;) τραπεζες και σε διεθνεις οργανισμους, οποτε ποιος μπορει να αμφισβητησει την αυθεντια τους;
  Βεβαια κανενας δεν θα σου πει οτι στις τραπεζες τους ειχαν να κουβαλανε καφεδες και στους διεθνεις οργανισμους τους διορισε το κομμα.
  Σ ολη την Ευρωπη θα δειτε την ιδια ταση. "Τεχνοκρατες" υπαλληλοι τραπεζων να γινονται υπουργοι και πρωθυπουργοι με βαση τα "διαπιστευτηρια" που εχουν απο τους τραπεζιτες τους οποιους υποτιθεται οτι σαν κρατικοι εκπροσωποι θα αντιμετωπισουν.

  ReplyDelete
 50. Φαντάζομαι ὁ κύριος Συρμακέζης θὰ προετοιμάζει μεθοδικά τὴν τοποθέτησή του όπως κάνει ὁ κύριος Γιάγκος. Βλέπω ὅμως ὅτι Ἓλληνες κρατικοί, δικαστικοί, πανεπιστημιακοί στὴν Ἑλλάδα γίνονται εὔολα καὶ ἀπροκάλυπτα ὑπηρέτες τῆς παγκοσμιοποίησης. Το ἴδιο βλέπω συμβαίνει καὶ στὴ Γαλλία κάπως πιό ὀμαλά. Μόνο κάπως. ε;ͺἈρκεῖ ὄμως ὁ ὑγιής ἐθνικισμός τοῦ κάθε κράτους γιὰ νὰ γλιτώσουμε, ἤ χρειάζεται κάτι εὐρύτερο ; Κρατῶ στὸ πειθώριο τὸ φὸβο μου γιὰ κάτι βίαιο στὴν Ὲλλάδα τὸ ἀμέσως προσεχές διάστημα.

  ReplyDelete
 51. Το σωστο ειναι οτι οι απροκαλυπτα υπηρετες της παγκοσμιοποιησης γινονται ευκολα κρατικοι, δικαστικοι και πανεπιστιμιακοι υπαλληλοι.
  Αν εισαι εθνικιστης δεν εχεις καμια ελπιδα.
  Προσφατως μαλιστα βιωσαμε και το εξωφρενικο να μιλανε για "καταληψη" του κρατικου μηχανισμου απο την Χ.Α τοποθετωντας στην σφαιρα των παρανομων, τους εθνικιστες υπαλληλους και να ξεβρακωνουν αστυφυλακες και λιμενικους μηπως βρουν καμια ελληνικη σημαια επανω τους.
  Μερικοι "δημοκρατες" δημοσιογραφοι μαλιστα προτειναν οπως και ο χαζοχαρουμενος Μητσοτακης ο νεωτερος να απολυθουν οσοι "αδιορθωτοι" εξακολουθουν να ψηφιζουν την Χ.Α.
  Και ακομη μας καλυπτει το τεκμηριο της αθωωτητας.
  Σκεψου να βγει και καμια καταδικαστικη αποφαση. Θα κρεμασουν οχι μονο τους εθνικιστες αλλα και οποιον το ονομα του αρχιζει απο Εθ.
  Ευτυχως τωρα που το σκεπτωμαι δεν θαναι πολλοι. Παντως αν υπαρχουν ονοματα απο Εθ , οποιος τα εχει , να προσεχει.
  Κατα τα αλλα μερικοι μιλανε για νομιμοτητα και ακομη ροχαλιζουν, αλλα και σ αυτο λαθος κανουν. Αντι για χρου χρου κανουνε ρχου ρχου.
  Μια ζωη αναποδοι.

  ReplyDelete
 52. Ὠστόσο ὑπάρχει καὶ τὸ άντίθετο νομίζω κύριε Γιάγκο. Θυμάμαι π.χ. ὅτι οὶ ἴδιοι δικαστές ποὺ δίκαζαν ἐπί γερμανικῆς κατοχῆς δικάζαν ἐπί έμφυλίου καὶ πιθανῶς νὰ δίκαζαν ἐξίσου - ´αν τοὺς άφήνανε, βέβαια - σὲ περίπτωση κομμουνιστικῆς έπικρατήσεως. Οὶ πολιτικοί ποὺ τῶρα εἶναι ὑπέρ τῆς Παγκοσμιοποίησης, ἄν δὲν κάνω λάθος, ἔβγαζαν λόγους στὶς τελετές ὑπέρ τοῦ ἔθνους καὶ ὁ κος Παπανδρέου ἤταν ὑπουργός ἐθνικῆς ἀμύνης κάποτε. Ὃλα αὐτά δὲν μᾶς λένε κάτι γιὰ τὴ φύση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἄν ὄχι τοῦ κράτους ἐν γένει ; Ἤ εἶναι μόνο ὴ περίπτωση μιᾶς ὀμάδας άνθρώπων ποὺ ἔτυχε νὰ ἀποκολληθούν ἀπό τὸ ἔθνος-κράτος ὄταν τὰ βρῆκαν σκοῦρα;

  ReplyDelete
 53. (Δηλαδή, γιὰ νὰ τὸ θέσω ἀλλιῶς- τὰ ἀνώτερα στελέχη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ποὺ ξαφνικά τὸ γυρνάνε σὲ διαπρύσιους κήρυκες τῆς Παγκοσμιοποίησης, προδίδουν ; Ἥ κάνουν τὴ δουλειά ποὺ κάνανε πάντοτε ;)

  ReplyDelete
 54. Κανουνε την δουλεια που κανανε παντα. Βολευονται στο υπαρχον καθεστως.
  Ειπα παλιοτερα οτι υπαρχουν πρακτορες, βολεμενοι και ηλιθιοι σε καθε καθεστως.
  Τα τελευταια ομως σαραντα χρονια στην Ελλαδα, τα πραγματα ειναι οπως στα περιγραφω.
  Οποιος θελει να παει μπροστα κατα την ρηση του μεγαλου Μανου Χατζηδακη, πρεπει να ειναι η αριστερος η συκια, διευκρινιζοντας οτι ο ιδιος δεν ειναι αριστερος.
  Αυτο περιεργως γινεται ολα τα χρονια κατα τα οποια η οικονομια κινειται προς εναν ακρατο κερδοσκοπικο καπιταλισμο.
  Αυτοι που εβλεπαν και βλεπουν την αριστερη στροφη λογω ΠΑΣΟΚ αρνουνται να δουν οτι επι αυτης της εποχης το χρεος εκτοξευτηκε δενοντας την χωρα στο αρμα των αγορων.
  Το 1980 επι κυβερνησης Ραλλη ψηφιστικε ο νομος για απελευθερωση του τραπεζικου συστηματος που ανοιξε τον δρομο στην καταστροφη της βιομηχανιας κατ αρχας και την καταχρεωση των νοικοκυριων στην συνεχεια.
  Η συνεργασια των διεθνιστων αριστερων που προωθηκαν παντου στα πανεπιστημια και στα καναλια και οπου αλλου μπορουσαν να καταστρεψουν το εθνικο φρονημα του λαου, με τους φιλελευθερους δεξιους που παρεδωσαν την χωρα στην παγκοσμια τραπεζοκρατια, εφερε τα σημερινα αποτελεσματα.
  Οι Ελληνες οικιοθελως παραχωρουν την χωρα που με αιμα γενεων κερδισαν.
  Απο γεωκτημονες γινονται κολλιγοι.
  Παραχωρουν το χωμα , το νερο, το υπεδαφος και τις θαλασσες που τοσα χρονια τους συντηρουν, με ανταλλαγμα λογια.
  Λογια για παγκοσμια ειρηνη, συνεργασια των λαων, ανεκτικοτητα, διαφορετικοτητα και αλλες τετοιες ανοησιες που δεν βλεπω ποιος μπορει να εγγυηθει εστω κατ ελαχιστον οτι δεν θα μεινουν λογια. Για την ακριβεια δεν βλεπω ουτε κανεναν συγκεκριμενο, που να αναλαμβανει αυτο το εργο.
  Λογια που διασπειρωνται δεξια ζερβα απο τηλεορασεις και πολιτικους χωρις να μας λενε ποιος θα τα κανει πραγματικοτητα. Ποιος ειναι αυτος που τα υποσχεται στον κοσμο;
  Ο Ομπαμα; Ο Μερκελ: Ο Γιουνγκερ; Καποια διεθνης ομαδα; Ποιος;
  Απο ποιο κεντρο εκπορευεται η παγκοσμιοποιηση; Γιατι δεν το βλεπουμε;
  Οποιος απανταει σ αυτην την ερωτηση, βλεπει την αληθεια.

  ReplyDelete
 55. Πάλι αρχίσατε τους ναζιστικούς μίζερους οχετούς;

  Αφού το είπαν οι άνθρωποι , εσάς σας σεβόμαστε και δε σας κανουμε επίθεση.Τι άλλο θέλετε κύριε Γιάγκο;

  Επίσης τα παράπονά σας πλέον (εφόσον υποστηρίζετε ότι υπάρχει παρέμβαση των κυβερνήσεων στους δικαστικούς) στον κ.Τσίπρα.Αυτοί σύνοτμα θα σας μεταχειριστούν όπως θέλουν. Μπορεί να σας αθωώσουν κιόλας. Θα έχουμε όργια μετά.

  ReplyDelete
 56. Ὁ Τάκης Φωτόπουλος ἔχει ἀποπειραθεῖ νὰ ἀναλύσει τὸ φαινόμενο τῆς παγοσμιοποίησης οἰονομικοκοινωνικά, καὶ τὸ θεωρεῖ ἕνα ἀναπότρεπτο μοντέλο ἄπαξ καὶ συμμετάσχεις σὲ αὐτό. Συγκεριμένα θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐθνική ἐπιχείρηση ἀντιστοιχεῖ στὸ έθνικό κράτος καὶ ἡ πολυεθνική ἐπιχείρηση στὴν παγκοσμιοποίηση, πηγαίνετε στὸ σάιτ μέ τὰ κείμενά του καὶ θὰ δεῖτε πολλά.

  Ὑπάρχει ὅμως ὁ ἀτομικός καὶ ὁ ἐθνικός παράγοντας. Ὁ πατέρας μου μοῦ ἔλεγε πάντα ὄτι οἱ καλοί ἱστορικοί δὲν κοιτάζουνε μόνο τὰ γεγονότα ἤ μόνο τὴν οἰκονομία, ἀλλά καὶ τὸ τί πιστεύουνε οἱ ἄνθρωποι γιὰ αὐτά.

  Ὁ κύριος Γιάγκος λέει μέ τὰ πολλά ἄν κατάλαβα καλά ὅτι ὴ Ἑλλάδα ἀπό τὸ 80 μπαίνει μὲ τὰ μοῦτρα μπρος καὶ τὰ πόδια δὲν ξέρω πού στὴ Νέα Διεθνή Τάξη τοῦ Τάκη τοῦ Φωτόπουλου, ἀλλά ἀντί νὰ τό λένε, οἱ ἡγέτες της μιλάνε στὸν κόσμο γιὰ Ἑλλάδα (ΠΑΣΟΚ) καὶ γιὰ οὐτοπικό διεθνισμό (ἀριστερή διανόηση). Καλά τὸ κατάλαβα ; Στὸ μεταξύ, ὴ πραγματικότητα ἤταν ὅτι ἡ ὅποια παραγωγική βάση ἔχανε ὄλο καὶ περισσότερο τὴν ἰσχύ της. Κατάλαβα καλά ;

  ReplyDelete
 57. Νομιζω οτι ειμαι πολυ σαφης.
  Αριστεροι και δεξιοι στην Ελλαδα οτι και να υποτιθεται οτι ελεγαν, με τις πραξεις τους προωθουσαν την παγκοσμιοποιηση. Στην αρχη καλυμμενα, με το ΠΑΣΟΚ να φωναζει εξω απο ΕΟΚ και ΝΑΤΟ αλλα να καθεται μεσα και την ΝΔ του Αβερωφ να διατρανωνει την εθνικοφροσυνη της, αλλα να παραδιδει αμεσως και χωρις κλυδωνισμους την σκυταλη στην "φιλελευθερη ΝΔ" του Μητσοτακη οπου ο ορος πατριωτισμος ειναι βρισια.
  Εν τω μεταξυ οι βασεις ειχαν μπει. Το τραπεζικο συστημα "απελευθερωθηκε" και οι τραπεζες βρεθηκαν με τα κουφαρια χιλιαδων "προβληματικων" που δεν καταφεραν να επιβιωσουν στο καινουργιο συστημα.
  Ο δημοσιος τομεας εγινε κομματικος στρατος κυριως του ΠΑΣΟΚ, η παραγωγη διαλυθηκε και τα χρεη ξεπερασαν το 100% του ΑΕΠ.
  Ο ιδωτικος τομεας πεθανε στην ουσια πλην των κρατικοδιαιτων "ημετερων".
  Μετα το 1990 μπαινουμε σε αλλη φαση.
  Λαθρομεταναστες, απο την μια και Ευρωπαικη ολοκληρωση απο την αλλη, με οποιον τολμησει να μιλησει για οτιδηποτε απο τα δυο να χαρακτηριζεται φασιστας, ρατσιστης και αντιδημοκρατης.
  Το ΠΑΣΟΚ στα χερια του Αβουρι (κατα κοσμον Σημιτη) και η ΝΔ πληρως φιλελευθεροποιημενη μας οδηγουν σε μονοδρομο συμφωνωντας σε καθε στροφη του και καυγαδιζοντας για να κοροιδευουν τον κοσμο οτι υπαρχουν πολλα κομματα ενω υπηρχε οπως και σημερα μονο ενα.
  Ολα αυτα τα χρονια οι αριστεροι μετεχουν στην βουλη και στην τοπικη αυτοδιοικηση, ενω πρωτοστατουν στην μορφωση των νεων στον διεθνισμο.
  Η δουλεια τους συνισταται σε μερικες ακινδυνες σοσιαλιστικες μπουρδες που δεν πιστευουν ουτε η ιδιοι και οι λυσσασμενες επιθεσεις σε οτιδηποτε θυμιζει εθνος και Ελλαδα.
  Ολοι αυτοι ειτε ενσυνειδητα ειτε επειδη βολευτηκαν ειτε γιατι δεν ειχαν μυαλο παιζουν το παιχνιδι οπως τους το υπαγορευουν απο την ΕΕ.
  Μετα την στροφη του μονοδρομου προς το Ευρω που με λαχταρα το επιθυμουσαν ολοι, αρχιζει η αντιστροφη μετρηση μεχρι την επομενη στροφη του μονοδρομου προς το μνημονιο στο οποιο παλι απαντες συμφωνησαν.
  Απο εδω και περα αρχιζουν τα δυσκολα, γιατι οι δυο μονομαχοι που εξεφραζαν υποτιθεται το 90% του λαου αναγκαζονται να συγκυβερνησουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαινει και η Χ.Α μπαινει στο παιχνιδι.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ πηρε ολα τα λαμογια του ΠΑΣΟΚ και φαινεται οτι συμφωνησε να παρει την θεση του και για να μην μεινει και ορφανο το αριστερο ποστο προωθειται ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
  Τα πραγματα φαινονται παλι εκει που ηταν και ο μονοδρομος που αρχισε το 1990 θα συνεχιστει μεχρι τελους, με εξαιρεση την Χ.Α η οποια ειναι η μονη δυναμη που θελει να προτεινει εναν αλλο δρομο απο της παγκοσμιοποιησης.
  Απο αυτην την αποψη μπορω να πω οτι η Χ.Α ειναι το δευτερο κομμα που υπηρξε μετα την μεταπολιτευση και το κομμα της παγκοσμιοποιησης που τοτε δημιουργηθηκε.
  Δεν εχετε παρα να δειτε την πορεια της χωρας και το οτι οι πολιτικοι μας που κατηγορουνται κιολας (τετοια βλακεια μας δερνει) οτι δεν συμφωνουν σε τιποτε, συμφωνησαν πληρως σε ολες τις κρισιμες καμπες. ΕΕ, συνθηκες Νταβος, Λισσαβωνας, Σεγκεν, λαθρομεταναστευση, Ευρω Ουτε καν σε συζητηση δεν μπηκαν.
  Πρωτη φορα που υπηρξε καποια διασταση αποψεων εστω και σικε μετα το 1990, ηταν για το μνημονιο.
  Αντιμετωπιστηκε με τον "αντιμνημονιακο" Σαμαρα να μαζευει τα γιδια στο μαντρι και μετα να τα οδηγει στο μνημονιο, ενω ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμαζεται να επαναλαβει το ιδιο γιατι ως γνωστον "η επαναληψη ειναι μητερα της μαθησης".
  Εν τω μεταξυ οι μηχανισμοι προπαγανδας δουλευουν στο φουλ, τοσο για να πεισουν τον κοσμο οτι το μνημονιο ειναι σωτηρια, οσο και για να κλεισει (φυλακη αν ειναι δυνατον) την μοναδικη εναλλακτικη που του προσφερεται.
  Σημερα νομιζω ειναι φανερο οτι ολα τα κομματα ειναι πιονια του ιδιου καθεστωτος που εχει αναγκαστει να βγει μπροστα δινοντας τον αγωνα να μετατρεψει τους Ελληνες σε δουλους.

  ReplyDelete
 58. (Στὸ μεταξύ, διάβασα ξανά τὶς παρατηρήσεις τοῦ κου Συρμακέζη ἐπί τοῦ διαδικαστικοῦ καὶ πιστεύω πὼς ἔχει δίκιο. Ἄν γράφουμε ἔτσι ὄπως τὸ πᾶμε τῶρα, χωρίς νὰ πηγαίνουμε πιὸ πάνω νὰ ἀπαντάμε στὸν καθένα, τὸ πρόβλημα λύνεται σε μεγάλο βαθμό. Κάποιος τρίτος μπορεῖ νὰ ἔλθει καὶ νὰ διαβάσει τὰ σχόλια σὲ ἐνιαῖα σειρά.

  Γιὰ νὰ συνδέσω μέ τὰ προηγούμενα, ἀλλά καί μὲ τὴν ἀνάρτηση, καὶ μέ τον κο Γιάγκο - προσθέτω τὰ ἑξής. Μόλις κοίταξα μιά συνέντευξη τοῦ Α. Παπανδρέου τοῦ 1989 ποὺ μοῦ ὑπενθύμισε ὄτι ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἐπετεύχθη ὴ περιβόητη Ἐθνική συμφιλίωση. Ἀναδρομικά τουλάχιστον φαντάζομαι πολλοί τὴν βρίσκουν ἐθνική καταστροφή. Ἐγώ προσωπικά δὲν αίσθάνομαι δεμένος μὲ τὸ Ἑλληνικό κράτος ἀλλά δὲν ζητῶ ἀπό τὸ κράτος αὐτό σχεδόν τίποτα - ἀμφότερα ὄχι ἀπό ἐπιλογή, ἀλλά ἐπειδή ἔτσι ἔγινε. Ἐδῷ ὄμως ἔχω ἕναν φίλο μου, τὸν Χ, ὅ ὁποῖος Χ εἶναι μικρός ἀλλά ξέρει ἤδη ὅτι θὰ μετατεθεῖ μὲ καλή θέση στὸ στρατό σὲ´ενα γραφεῖο γιὰ νὰ βγάλει τὴ θητεία του μὲ καλούς ὄρους. Στο μεταξύ εἶναι τροτσκιστής-διεθνιστής.

  Πῶς μπορεῖ νά εἶναι καὶ διεθνιστής καὶ ἐθνικιστής ; Θὲς δὲ θὲς, στὸ στρατό εἶσαι εἶτε ἐθνικιστής, εἶτε τρελλός.Ἀλλά καὶ´ ὅταν ψηφίζεις σὲ ἐθνικές ἐλογές εἶσαι ἐθνικιστής Ἡ ἴδια ἐρωτηση μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ γιὰ τὴ δεκαετία τοῦ 80.
  Καὶ ἀφορᾶ καὶ τὰ ζητήματα τῆς άναρτήσεως.

  ReplyDelete
 59. (Γιὰ νὰ τὸ ἐξηγήσω, μόνο. Διαπίστωσα ὄτι ἄν δὲν πιστεύω στὸ ἑλληνικό κράτος δὲν μπορῶ νὰ ψηφίσω. Ἄν πιστεύω στὴν εἰρήνη δὲν μπορῶ νὰ πολεμήσω. Καὶ ἄν δὲν ἀγαπῶ μιὰ γυναῖκα δέν μπορῶ να.... (μὴ βάλετε ὀμοιοαταληξία)... τῆς πῶ σ`άγαπῶ. Ὅλοι αύτοί ποὺ λέει ὸ κύριος Γιάγκος πῶς τὰ καταφέρνουνε νὰ λένε καὶ νά κάνουνε πράγματα ποὺ δὲν πιστεύουνε ; Δὲν τούς κατηγορῶ, ῥωτάω ἀπλῶς πῶς τὸ καταφέρνουνε.

  ReplyDelete
 60. Νομίζω ὅτι ἔχει δίκαιο νὰ ἀνησυχῇ ὁ Κωσταντῆς γιὰ ἐκδήλωση ἀνωμαλίας στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ἔχω ἐπισημάνει ἀπὸ καιρὸ καὶ πρὸς τὰ ἐκεῖ πορευόμεθα μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια. Τὸ λέγω αὐτὸ ὡς ἱστορικὸς ἀναλυτής. Ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν γίνεται νὰ εἶμαι προφήτης δὲν δύναμαι νὰ καθορίσω ἡμερομηνία.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 61. Τάδε ἔφη Δημήτρης Κιτσίκης:

  «Νομίζω ὅτι ἔχει δίκαιο νὰ ἀνησυχῇ ὁ Κωσταντῆς γιὰ ἐκδήλωση ἀνωμαλίας στὴν Ἑλλάδα.»

  Ἀνωμαλία σὰν τὴν πρόσφατον τῶν Παρισίων ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἀπίθανον νὰ ζήσῃ γιὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες τουλάχιστον. Οἱ λόγοι εἶναι οἱ ἑξῆς:

  α) στὶς χῶρες ποὺ ἔχουν ἐκδηλωθεῖ τέτοια φαινόμενα ἡ ἐπίσημος πολιτεία ἔδωσε ἄλλοτε πρόφασιν καὶ ἄλλοτε αἰτίαν στοὺς ἰσλαμιστές. Οἱ ἰσλαμιστικὲς σφαγὲς στὴν Ρωσίαν εἶναι παράδειγμα ἀντιποίνων πρὸς ὑπαρκτὸν ἐχθρόν, ὅπως ὁ Πούτιν. Οἱ ἰσλαμιστικὲς σφαγὲς στὶς Δυτικὲς χῶρες μέχρι καὶ τὸ 2005 εἶναι σφαγὲς ὡς (δῆθεν) ἀπάντησιν στὴν νατοϊκὴν ἐπιβολὴν στὴν Μέσην Ἀνατολήν. Ἀναφέρομαι κυρίως στὰ μακελειὰ τῆς Νέας Ὑόρκης (2001), τῆς Μαδρίτης (2004) καὶ τοῦ Λονδίνου (2005) ποὺ ἦταν κατὰ τὴν γνώμη μου χειρουργικῆς ἀκριβείας ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀπαιτοῦν τεχνογνωσίαν, κατασκοπείαν καὶ στρατὸν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ποὺ δὲν διαθέτουν οἱ ἰσλαμικὲς χῶρες καὶ οἱ στρατοὶ αὐτῶν τῶν ἀλητῶν. Ὀργανώθηκαν αὐτὰ τὰ τσουνάμι δολοφονιῶν γιὰ νὰ νομιμοποιηθῇ στὸ μυαλὸ τῶν δυτικῶν ἐθνῶν ἡ ἀπροκάλυπτος ἐπέμβασις τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Ἐνδιάμεσον Περιοχὴν ἐπὶ μακρῷ. Οἱ Ἰσπανοὶ ὡς πιὸ εὐφυὴς λαὸς ἀπὸ τὰ γίδια τοὺς Ἀγγλόγαλλους, δὲν ἐμάσησαν ταραμά. Μάζεψαν κακὴν κακῶς τὸν στρατόν των ἀπὸ τὴν Μ. Ἀνατολὴ καὶ δὲν ξαναέδωσαν λαβὲς καὶ προφάσεις. Ὅμως, ἀπὸ τὸ 2005 ποὺ ἄρχισαν νὰ δημοσιεύονται τὰ γνωστὰ σκίτσα τοῦ Μουχαμέτη, ἄρχισαν νὰ ἐξαπλώνονται σὰν πανώλη στὴν Εὐρώπη τὰ ἔνοπλα χτυπήματα ἀπὸ μεμονωμένους ἰσλαμιστὲς ἢ μικρὲς ὁμάδες ἰσλαμιστῶν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν. Αὐτὰ τὰ χτυπήματα σὲ μεγάλον βαθμὸν εἶναι ἀνεξέλεγκτα, διότι οἱ θύτες εἶναι πλέον ἕτοιμοι γιὰ ὅλα. Αὐτὰ ἐκτιμῶ ὅτι εἶναι ἀποτέλεσμα ἰσλαμικῆς «συνειδητότητος» καὶ ἀραβοαμερικανικῆς/σιωνιστικῆς εὐλογίας. Μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν αὐτὰ τὰ κτυπήματα ἀνοίγουν διάπλατα τὶς θύρες πρὸς ἀθρώαν λαθρομετανάστευσιν τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπην. Τὸ ἀποδεικνύει καὶ ἡ λαθρομετανάστευσις τῆς περιόδου 2005-2014. Ἡ λυσσαλέα ἀντίδρασις τοῦ συστήματος ἐκδηλοῦται ὡς ἑξῆς: α) πρέπει νὰ προστατέψουμε τοὺς μουσουλμάνους τῆς ΕΕ πάσῃ θυσία β) ἂν ἀντιδράσουν οἱ γηγενεῖς στὸ κύμα λαθροεισβολῆς θὰ ἔλθουν νέα ἀντίποινα. Μολονότι αὐτὰ τὰ χιλιάδες καταγεγραμμένα ἢ μὴ χτυπήματα ἰσλαμικῆς βίας στὴν Εὐρώπη εἶναι μὴ κατευθυνόμενα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ρίχνουν νερὸ στὸ αὐλάκι τῆς διαλύσεως τῶν ἐθνῶν τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου, κάτι ποὺ ἐπιθυμοῦν διακαῶς οἱ ΗΠΑ καὶ ὁ Σιωνισμός.
  Ἡ Ἑλλὰς παραδοσιακῶς δὲν εἶχε βρωμερὸν ρόλο ὅπως οἱ ΗΠΑ, ΗΒ, Γαλλία καὶ Ὁλλανδία στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Ἐνδιάμεσον Περιοχὴν καὶ αὐτὸ τὴν καθιστᾶ στὰ μάτια τῶν ἰσλαμιστῶν πιὸ συμπαθῆ ἀπὸ τὶς περισσότερες εὐρωπαϊκὲς αὐτομάτως.

  ReplyDelete
 62. β) στὴν Ἑλλάδα τὸ δίκτυον προστασίας τῶν λαθραίων καὶ κατ' ἐπέκτασιν τῶν ἰσλαμιστῶν ποὺ εἶναι τὸ 90% αὐτῶν, εἶναι πανίσχυρον. Ὑπάρχει ὁ καρκίνος τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ποὺ φροντίζει γι' αὐτό: ἀριστεροὶ ποὺ πλακώνονται γιὰ πλάκα μὲ τὰ ΜΑΤ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἰσλαμιστῶν (ἀλλὰ ποτὲ γιὰ τὴν τουρκικὴν κατοχὴν τῆς Κύπρου) καὶ δεξιοὶ φιλελέδες ποὺ δίνουν διαλέξεις σὲ πανεπιστήμια γιὰ τὶς «προκλήσεις τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων». Ὑπάρχουν δεξιοὶ «πατριῶτες» ἐργολάβοι/κτηματίες ἐργοδότες λαθραίας ἐργασίας ποὺ πανταλονιάζουν καλὸ καὶ μαῦρο κομπόδεμα χωρὶς πολλὰ πάρε-δῶσε μὲ Ἐφορίες, ΙΚΑ, ΟΓΑ (κι αὐτὰ στὸ κόλπο εἶναι).Ὑπάρχουν χασοδίκες δικηγόροι ποὺ βγάζουν καλὸ μεροκάματο ἀπὸ τὰ «κεφάλια» (μιλούνια) ποὺ ἀναλαμβάνουν νὰ ὑπερασπιστοῦν στὰ δικαστήρια γιὰ νὰ παραμείνουν αὐτὰ στὴν χώρα. Ὑπάρχουν ΜΚΟ ποὺ «ἀγωνίζονται γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα» καὶ τὰ παίρνουν δαψιλῶς ἀπὸ τὸ κράτος. Ὑπάρχουν πολιτικάντηδες ποὺ παίρνουν χοντρὰ πακέτα τῆς ΕΕ γιὰ νὰ μένουν τὰ κεφάλια ἐντός. Ὑπάρχουν λιμενομπασκίνες καὶ ἄλλα φυντάνια τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας ποὺ «δίνουν» τὶς βάρδιες στοὺς δουλεμπόρους καὶ «τσιμποῦνε» τὸ κομμίσιο. Αὐτὰ ὑπάρχουν καὶ στὸ ἐξωτερικὸ σὲ ἀπείρως/πολὺ μικρότερον βαθμόν, διότι τὰ κράτη ἐκεῖ εἶναι πιὸ σοβαρὰ ἀπὸ τὸ Ξευτελιστάν. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν οἱ ἰσλαμιστές.

  Τέλος, ὑπάρχει καὶ ἡ ΧΑ. Θὰ πεῖ κανεὶς -καὶ δικαιολογημένα- πῶς ἂν δὲν ὑπῆρχε τὸ ζήτημα τῶν λαθραίων, ἡ ΧΑ θὰ εἶχε μικρότερο ποσοστόν ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔχει. Ἴσως. Εἶναι ὅμως προφανὲς ὅτι, ἂν δὲν ὑπῆρχαν λαθραῖοι ἐδῶ, ἡ χώρα δὲν θὰ πήγαινε σὲ τροχιὰ μνημονίων. Διότι εἶναι ἀδύνατον ὡς κράτος νὰ εἶσαι ἕνα καλοκουρντισμένο ρημάδι καὶ νὰ περιμένῃς ὅτι στὸν τομέα α ἢ β τῆς κρατικῆς σου ὑποστάσεως νὰ λειτουργῇς ἄψογα ἢ ἔστω καλῶς. Ἡ ΧΑ, ποὺ εἶναι πράγματι ἐχθρὸς τῶν ἰσλάμ, καταστέλλεται ἄνετα μὲ φυλακίσεις, φιμώσεις καὶ δολοφονίες. Ἀνεξαρτήτως ἂν τὰ παραπάνω «μέσα» εἶναι δίκαια ἢ ἄδικα, ὁ ἰσλαμιστὴς δὲν ἔχει λόγο νὰ ὀπλίσῃ τὸ χέρι του στὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι τὸν ὑποστηρίζουν «κατὰ ριπὰς» καὶ οἱ ἐπικίνδυνοι ἀντίπαλοί του ἐκδιώκονται ἀπὸ τὸ σύστημα.

  Συνεπῶς, δὲν ἔχουν λόγον οἱ λαθραῖοι νὰ θυσιάσουν αὐτὰ ποὺ ἔχουν κατακτήσει μὲ μία ἀνούσια δολοφονία ἢ μακελειό. Ἂν τὸ πράξουν, ἡ ΧΑ θὰ ἐκτιναχθεῖ ἀπὸ τὸ 12% στὸ 42% κι αὐτὸ δὲν τὸ θέλει κανείς των. Εἶναι ἐξάλλου «ἐλεύθεροι» νὰ σφάζουν στὴν Ἑλλάδα, ἀρκεῖ, ὅταν σκοτώνουν, νὰ ἐπικαλοῦνται μὴ θρησκευτικὰ κίνητρα. Ὁ βιασμὸς μίας ἄπιστης, ὁ φόνος μετὰ ληστείας (ἢ ἡ ληστεία μετὰ φόνου) ἑνὸς ὑπέργηρου ζεύγους, τὸ σφάξιμο Καντάρηδων καὶ Λαζανάδων «δικαιολογοῦνται» ἀπὸ τὴν «καταραμένην» φτώχειαν καὶ τὴν «ἄτιμη κενωνία». Ἐκεῖ ὁ Ἀλλὰχ ἀπουσιάζει καὶ πρέπει νὰ ἀπουσιάζῃ. Ἔτσι, σὲ 5-10 χρόνια (στὴν χειρότερην) οἱ ἐπίδοξοι φονεῖς θὰ εἶναι πάλι ἔξω στὸν καθαρὸν ἀέρα τῆς Ἀττικῆς χάρη στὰ τάγματα ἐφόδου Κούρτοβικ.

  Ποῦ ἀλλοῦ θὰ βροῦν καλλίτερα;

  https://www.youtube.com/watch?v=ct5vSuCZtPQ

  ReplyDelete
 63. Προσοχή! Εἶπα ἀνωμαλία χωρὶς νὰ προσδιορίσω οὔτε τὸ εἶδος τῆς ἀνωμαλίας οὔτε τὰ αἴτια τῆς ἀνωμαλίας καὶ σίγουρα προτεραιότητα στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχει ἡ ἀνωμαλία τύπου Παρισίων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 64. Σὲ σχέση με τὴν ἀνωμαλία. Ἡ ἠθική ἀνωμαλία γίνεται σωματική ἀνωμαλία καὶ ἄρα πολιτιή άνωμαλία. Ὄταν τὸ καθεστώς χρησιμοποιεῖ ἐπαναστατιά συνθήματα (Ναπολέων στὴν Ἱσπανία) ὁ μὴ θέλων νὰ συνεργαστεῖ ἀντιδρά μὲ τὸ σύνθημα "Zήτω οἱ ἀλυσίδες !" ὅπως στὴν ταινία τοῦ Μπουνιουέλ Τό Φάντασμα τῆς Ἐλευθερίας.

  Σὲ σχέση μὲ τοὺς ἰσλαμιστές. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, καὶ ὅπως εἴπαμε στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση, οἱ δολοφονίες στὸ Γαλλικό περιοδικό μοιάζουν ὀργανωμένες ἀπό κάποιου εἴδους ἀρχές μὴ ἰσλαμιστικές. Γιατί ; Διότι ἡ ταυτοποίηση τῶν ἐτελεσθέντων δολοφόνων (μαζί μέ ὁμήρους, ε !) στηρίχθηκε στὸ εὔρημα μιᾶς ταυτότητας μέσα σὲ ἓνα ἀμάξι ποὺ χρησιμοποίησαν οἱ κατά τὰ ἄλλα ψυχραιμότατοι δολοφόνοι ουουλοφόροι. Συμπέρασμα - ένδέχεται ἄλλοι νὰ ἤταν οἱ δολοφόνοι καὶ άλλοι οἱ ἐκτελεσθέντες. Ὁ κόσμος ξέρει πὼς άτι βρωμάει ἀλλά δὲν τὸ παραδέχεται αὶ κατεβαίνει σὲ διαδηλώσεις ποὺ ὀργανώνονται ἀπό το... κράτος ! Ἐγώ φοβάμαι ὄτι θὰ μὲ συλλάβουν ποὺ τὰ γράφω αὐτά.

  Ἄρα καὶ πολλοί ἄλλοι. Καὶ γι αυτό κατεβαίνουν στὶς διαδηλώσεις. Ἔτσι χτίζεται ὴ οινωνική συνενοχή. Ὄπως αὶ έπί Χίτλερ μὲ τοὺς φόνους Ἑβραίων ΜΗ τραπεζιτῶν καὶ κομμουνιστῶν. Ἀλλά τῶρα οὶ ῥόλοι ´εχουν ἀντιστραφεῖ παραμένοντας ῥόλοι.

  Γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ὅ,τι γίνεται τώρα μὲ τὸ γαλλικό περιοδικό ἔγινε μὲ τὴ δολοφονά Φύσσα καὶ τὶς δύο ἐπόμενες, γιὰ νὰ μὴν πάμε πίσω στὴ Μαρφίν. Γιατί ἡ ὑποτιθέμενη νομοταγής άριστερά δὲν ζήτησε πλήρη διαλεύκανση τῆς δολοφονίας ; Διότι ὁ κόσμος δὲν έμπιστεύεται τὴν άνθρώπινη δικαιοσύνη αὶ ατά βάθος ἡ ἀνθρωπινη ἡθική ἐφαρμοζόμενη σὲ γενική λίμακα εἶναι ὁ ἀναμάρτητος τὸν πρῶτον λίθον βαλέτω. Αύτό εἶναι τὸ πρόσχημα γιὰ τὴν ἐξουσία νὰ καταπατᾷ τά ἴδια της τὰ δικαστήρια.

  ReplyDelete
 65. (Σημ. Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμαστε, καὶ ἐγώ ἔχω βαρεθεῖ τοὺς Χίτλερ-Στάλιν καὶ σὲ ὀποιαδήποτε κοινωνία ἤ βίαιη κοινωνική μεταβολή ἡ γενιή συνενοχή χτίζεται μὲ αἶμα).

  ReplyDelete
 66. (Σημ.2. Στὴν Ἑλλάδα ἀπό καιρό τὸ καθεστώς - δηλαδή, ὴ κοινή συνισταμένη τῶν κατασταλτιῶν μηχανισμῶν, δικαιοσύνης περιλαμβανομένης, ἔχει φύγει ἀπό τὰ ὄρια τοῦ ἑθνικοῦ κράτους καὶ συνδέετει μὲ κάτι ἀπόξω. Κάτι τέτοιο συμβαίνει κάπως καὶ στὴ Γαλλία. Τὸ νέο καθεστώς ἐπιχειρεῖ νὰ νομιμοποιηθεῖ. Ἡ ἠθική ἀνωμαλία ὀφείλεται κατά κάποιον τρόπο στὸ θνησιγενές τοῦ καθεστώτος αὐτοῦ, ἀλλά ἐπειδή τὸ θνησιγενές αὐτό καθεστώς στηρίζεται σὲ μεγάλες μάζες καταναλωτῶν, καὶ ὴ ἐδραίωσή του καὶ ἡ κατάρρευσή του μοιάζουν ἀμφότερες νὰ εἶναι τρομακτικές. Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται μέσα στὴ δίνη διότι ὁ παραγωγικός της πληθυσμός ἀργά ἤ γρήγορα θὰ συσπειρωθεῖ καὶ ὸ μὴ παραγωγικός βρίσκεται ἐντός συνόρων. Αὐτή ἡ σύνθεση εἶναι πυριτιδαποθήκη. Δὲν εἶναι τόσο οἱ μετανάστες τὸ πρόβλημα ὄσο οἱ πλούσιοι, καὶ αύτό τὸ ξέρουν κατά βάθος καὶ ἡ Χ.Α. καὶ οἱ πλούσιοι. Ὁ Θεός νὰ βάλει τὸ χέρι του καὶ νὰ μὴν γίνει τίποτα. Ἀλλά ὅταν ὴ παραδοσιακή ἀριστερά συμμαχεῖ μὲ τὶς ΗΠΑ καί θέλει νὰ κυβερνήσει, αὐτό κι ἄν εἶναι ήθική άνωμαλία. μαάρι νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Θεός καὶ πρῶτα ἐμάς).

  ReplyDelete
 67. Y.Γ. Συγγνώμη, άλλά μοῦπε κάποιος ὄτι δὲν κατάλαβε τίποτα. Ὀπότε συνοψίζω. Εἶπα ὄτι ἠ ἠθική ἀναντιστοιχία ἀριστερᾶς καὶ έξουσίας κινδυνεύει νὰ τινάξει στὸν άέρα τὴν Ἐλλάδα. Ἡ ὴθική άνωμαλία θὰ γίνει ὑλική. Αύτό φοβάμαι. Εἶναι σὰν νὰ λέει κάποιος ὅτι 1 καὶ 1 κάνουν...8. Αύτό μὲ φοβίζει.

  ReplyDelete
 68. Ἄν καὶ ἐγὼ δὲν εἶμαι ὁ κάποιος ποὺ σοῦ εἶπε ὅτι δὲν ἐκατάλαβε τίποτα, ἡ σύνοψή σου στὸ παραπάνω ὑστερόγραφο μὲ ἀφήνει ἄφωνο καὶ ἄκρως προβληματισμένο. Ἡ ἠθικὴ ἀνωμαλία, λές, θὰ γίνη ὑλική! Mystère et boule de gomme! ὅπως λένε οἱ Γάλλοι. Τί νὰ καταλάβω ὁ δύστυχος ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γράφεις.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 69. Ἔχετε δίκιο, σύγγνώμη. Ἐξηγοῦμαι.

  Ἀς ποῦμε ὅτι ἕνα ζευγάρι μισιοῦντσι μεταξύ τους, ἀλλά προσπαθοῦνε νὰ τό κρύψουνε. Ἀργά ἤ γρήγορα, κάτι θὰ γίνει καὶ ὴ ἀλήθεια θὰ βγεῖ στὴ φόρα.Ὅσο δὲ περισσότερο προσπαθοῦνε νὰ τὸ κρύψουνε, τόσο περισσότερο θὰ γίνονται παράξενα πράγματα. Θά καίγεται τό φαἶ, θα συμβαίνουν διάφορα ἀτυχήματα...

  Παρόμοια, ἄν ἕνας ὁλόκληρος λαός προσπαθεῖ νὰ πείσει τὸν ἑαυτό του γιὰ κάτι ποὺ δὲν στέκει, τόσο περισσότερο ὴ ἀλήθεια θὰ ἐκδηλώνεται μὲ άπότομο τρόπο. Ἰστορικά λοιπόν στὴν Ἑλλάδα ἡ ἀριστερά- δὲν μοῦ άρέσει ἡ λέξη - ἀντιστοιχεῖ κατά τὴν αἴσθησή μου σὲ μιὰν ὐγιή τάση, διάχυτη στὴν Ἑλλάδα, καλωσύνης καὶ κοινωνικῆς διαιοσύνης. Ταυτόχρονα οἱ Ἕλληνες κατά βάθος μισοῦν τὴν Ἀμερική. Τέλος, ἡ Ἑλλαδα εἶναι σὲ τεράστιο βαθμό στὸν πυρῆνα της εἶναι ὀρθόδοξη χώρα.

  Ὅταν λοιπόν ὅλος ὁ κόσμος λέει ὅτι θὰ βγεῖ ὸ Συριζα ἐπειδή τὸν στηρίζει ἡ Ἀμερική καὶ ὅλα αύτά τὰ παραβλέπει, ἀναρωτιέμαι μήπως προσπαθεῖ νὰ κρύψει τὴν ἀλήθεια κάτω άπό τό χαλί. Καὶ ὅτι ταυτόχρονα ξὲρει, ἀλλά δὲν τό λέει, ὅτι ὴ ἀλήθεια θὰ τὸν ἐκδικηθεῖ.Ὅλοι λένε ὅτι ὁ Σύριζα εἶναι τὸ νέο ΠΑΣΟΚ, ἀλλά δὲν νομίζω. Φοβάμαι μηπως ὴ Ἀμερική παίζει τὸ ῥόλο τῆς Ἀγγλίας τὸ 46 καὶ δὲν μπορεῖ νὰ βαστήξει κυβέρνηση. Καὶ ὅτι ὸ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπως τότε καὶ ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ, χρησιμεύει σὰν ἀνάχωμα - καθῆστε ὄπως εἶστε, μὴν ἀντιδρᾶτε, θὲ ἔρθει ὸ θείος καὶ θὰ μὰς σώσει.

  ReplyDelete
 70. Y.Γ. Ἀπό τὰ θέματα ποὺ μᾶς εἰπατε, κύριε Κιτσίκη, ὄτι θὰ ἀναπτύξετε σὲ προσεχῆ ἄρθρα, τὸ πιὸ σημαντιό εἶναι τὸ τελευταῖο. Ὁ ΚΑ. αἰῶνας ἤ θὰ εἶναι ἑλληνικός ἤ δὲν θὰ ὑπάρξει. Ἡ μάχη εἶναι πνευματική καὶ μᾶς άφορᾷ διότι ὁ κόσμος καὶ ὸ νοῦς εἶναι ἕνα.

  Ὁ ἀντίπαλος τῆς Ἀμερικῆς, το~υ χρήματος τοῦ θανάτου εἶναι οἱ Ἔλληνες, ὄχι ἀπό ἐθνικιστιή σοπιά, ἀλλά ἐπειδή εἴμαστε ἑμείς. Θὰ μπορούσανε νὰ μὰς λένε ἐσιμώους. Ἀλλά δὲν θὰ νικήσουμε μὲ συμβατικά ὅπλα.

  ReplyDelete
 71. Υ.Γ.2 Τέλος, θὰ ἤθελα νὰπροτείνω στοὺς κ.κ. Συρμακέζη, Γιάγο καὶ Ε.Μ. ὅτι τὸ μεταναστευτικό εἶναι δευτερεῦον ἄν καὶ καίριο. Γίνεται ἀντικείμενο καπηλείας. Ἡ μάχη εἶναι μεταξύ χρήματος καὶ πνεύματος. Τὸ πνεῦμα νικάει ὄταν δέν πολεμάει.

  ReplyDelete
 72. Το πνευμα νικαει οταν δεν πολεμαει σημαινει οτι αφου δεν εχεις να φας το ριχνεις στην πνευματικοτητα.
  Το σιγουρο ειναι οτι αν δεν πολεμας δεν νικας και η πνευματικοτητα του δουλου ειναι ο εξευτελισμος της ανθρωποτητας.
  Ποιον πνευματικο ανθρωπο ειδες που να αξιζει να μνημονευθει και δεν πολεμησε;
  Ακομη και ο Γκαντι που υποθετω οτι θεωρεις πνευματικο ανθρωπο, πολεμησε με τον τροπο που μπορουσε.
  Ο Σωκρατης και ο Χριστος επισης, δεχτηκαν να πεθανουν για τις ιδεες τους, αφου καθε αποπειρα αλλης μαχης θα ηταν ματαιη.
  Ο ελευθερος ανθρωπος ειναι πρωτα ελευθερος στο πνευμα. Ο δουλος στο πνευμα δεν μπορει να ειναι ποτε πνευματικος ανθρωπος και ο δουλος στο σωμα ελαχιστες πιθανοτητες εχει να ελευθερωσει το πνευμα του.
  Γι αυτο αν και δεν θα διαφωνησω για το οτι η μαχη ειναι μεταξυ χρηματος και πνευματος, μην περιμενεις νικες απο τον (πνευματικο) καναπε.
  Το να ειναι αληθεια οτι μας βολευει για να μην χασουμε την ησυχια μας ειναι πνευματικος καναπες.
  Οι ανθρωποι ξεστρατιζουν απο την λογικη για πολλους λογους. Κυριως γιατι νικιωνται απο ντροπιαστικα παθη. Πολλες φορες ομως και οι καλυτεροι ανθρωποι νικιωνται απο την αδυναμια τους να αντικρυσουν την ασκημια του κοσμου.
  Η αληθεια ειναι οτι το φιδι που βρηκες μισοπεθαμενο και εβαλες στον κορφο σου για να το ζεστανεις, μολις ζεσταθει θα σε τσιπμησει. Οχι γιατι ειναι κακο, αλλα γιατι ειναι φιδι και τα φιδια ετσι κανουν.
  Αν εχεις μυαλο και εισαι και ζωοφιλος θα βρεις αλλον τροπο να το βοηθησεις.

  ReplyDelete
 73. Nαι κύριε Γιάγκο ἀλλά ξέρω καὶ ξέρετα τόσους καὶ τόσους ποὺ πολεμάνε ἀπό τὸν καναπέ τους λέγοντας πὼς χρειάζεται νὰ δοθεί μάχη...δεῖτε τοὺς πολιτικούς.

  Πόσοι καὶ πόσοι λυώνουν στὰ ἐργοστάσια, στὰ διαμερίσματα, στὰ γραφεία, γιὰ ἕνα κομμάτι ψωμί ;

  Ἀξίζει αὐτή ὴ ζωή νὰ τὴ ζεῖς ; ´Οταν λέω νὰ μὴν πολεμᾷς ἐννοῷ ἕνα καί μόνο πράγμα, νὰ μὴν πολεμᾷς τὸν ἑαυτό σου.

  Ὅταν πολεμᾷς πνευματιά σφίγγεσαι. Καὶ κάνεις μιὰ ἀηδία. Πολεμήσανε ἀπό τὴ διή τους πλευρά, γιὰ παράδειγμα τὸ λέω, οἱ ἀντάρτες στὸ ΕΑΜ καὶ τὸν ΔΣΕ. Ὀρισμένοι ἀπό αὐτούς τὸ καταφέρανε πραγματικά. Καί τί καταφέρανε ; Κάτι καταφέρανε, λέγεται, ἀλλά τότε εἴχανε πόλεμο καὶ τῶρα ἀπό πολεμιή εἰρήνη κοντεύει νὰ γίνει πόλεμος.

  Νὰ μὴν πολεμᾷς εναι νὰμὴν κάνεις κανέναν ἀπολύτως συμβιβασμό μὲ τὸ πνεῦμα σου. Ὄχι νὰ παραδίδεσαι. Ὄταν παραδίδεσαι πολεμᾷς.

  ReplyDelete
 74. Υ.Γ. Σᾶς δίνω ἕνα αὶ μόνο παράδειγμα. Πέστε πὼς κάνω παιδιά - σὲ τὶ σχολεῖο νὰ τὰ στείλω, νὰ μάθουνε τι ; Γι αὐτό σᾶς λέω εἶναι πνευματιή ὑπόθεση ὴ ζωή. Ἡ ἄποή μου εναι ὄτι πρέπει νὰ ἀφήνουμε τὸ πνεῦμα νὰ κάνει τὴ δουλειά του.

  ReplyDelete
 75. Υ.Γ. 2 Γιὰ νὰ συνδέσω τὸ προσωπικό μέ τὸ γενικό, ἀς ποῦμε πὼς οἱ Βυζαντινοί, ποὺ τοὺς βρίζουνε ὄλοι, εἴχανε μὲν στρατό καὶ κράτος, ἀλλά εἶχαν καὶ μιά πνευματιή διάσταση ἀνώτερη ἐνδεχομένως ἤ μάλλον ποὺ ὑπῆρχε ἤδη στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες. Παρεμπιπτόντως, αὐτό ἴσως θὰ ἤθελα νὰ εἶναι ἡ διατριβή μου.

  Καὶ ἀς ποῦ με ὄτι οἱ Βυζαντινοί εἶχαν αταλάβει ὄτι άρχαῖοι έληνες καὶ Ῥωμαίοι ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ ἐπέκεινα ξοδεύανε τὴ ζωή τους σὲ πολέμους.

  Εἴπανε λοιπόν. Θὰ φτιάξουμε μιὰ κοινωνία ποὺ νὰ εἶναι αἰώνια, ὅπου το πνεῦμα θὰ εἶναι ἐλεύθερο νὰ σκέφτεται τὰ πάντα, περιλαμβανομένου τοῦ θανάτου. Οἱ θεσμοί θὰ εἶναι σέ άρμονία μὲ τὸ πνεῦμα. Ἄλλο ἄν τὸ καταφέρανε. Γιατί στὴ ζωή δὲν μπορεῖς νὰ προβλέψεις. Εἴχανε δίκιο ὄμως ὄτι δὲν ἀρκεῖ ὁ πόλεμος καὶ οἱ φευγαλέες αἰσθήσεις.

  ReplyDelete
 76. Χάος στη Βενεζουέλα – Στρατιώτες φρουρούν σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία

  http://www.protothema.gr/world/article/441425/haos-sti-venezouela-o-stratos-prostateuei-souper-market-kai-padopoleia/


  Προσεχώς και στην sosιαλιστική Ελλάδα;

  ReplyDelete
 77. Ποιὰ σοσιαλιστική Ἑλλάδα ; Μόνη ἐλπίδα ἡ Παγκόσμια Ἀκέφαλος Βυζαντινή Αὐτορατορία (βλ. παραπάνω). Ξαναρωτῶ, μὰ εἶναι δυνατόν νὰ γίνει σοσιαλισμός σὲ μιὰ ὀρθόδοξη χῶρα ; Καὶ πρῶτα άπόλα ΠΟΤΕ θὰ γίνει ; Μᾶς δουλεύουνε ψιλό γαζί.

  ReplyDelete
 78. (Στό μεταξύ ὁ κος Γιάγος ἔθεσε δικαίως τὸ θέμα, τί νὰ τὸ κάνω τὸ πνεῦμα, ´αν εἶναι "Φάτε μάτια ψάρια".

  ReplyDelete
 79. Κωσταντή, θα μπορούσατε να μου δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας; Έχω μια ερώτηση εκτός θέματος.

  ReplyDelete
 80. Ζητῶ συγνώμη προκαταβολικῶς γιὰ τὴν προσωρινὴν ἐκτροπὴν τῆς συζητήσεως ἀπὸ τὸ κύριο θέμα… Πρόκειται γιὰ ἕνα μήνυμα ποὺ λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου, δὲν μπόρεσα νὰ δημοσιοποιήσῳ ἐγκαίρως ὡς συνέχεια τοῦ ἀρχικοῦ μου καὶ ἀφορᾶ τὰ λευκὰ πλαίσια, τὶς ἄμεσες ἀπαντήσεις, τὴν συνοχὴν τῆς συζητήσεως καὶ τὸ διαδικαστικὸν…

  Δὲν πιστεύω ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα ποὺ ἀνέφερα στὸ ἀρχικό μου μήνυμα (οἱ ἀπαντήσεις στὰ λευκὰ πλαίσια δηλαδή), ἀλλὰ τὸ ὅτι λείπει ἡ χαλύβδινη πειθαρχία, ὁ ὁρισμὸς ἐννοιῶν, ἡ ἑστίασις, ἡ κατανόησις χωροχρόνου καὶ ποσοτήτων. Λείπει ἡ συνοχὴ καὶ ἡ ἀλληλουχία. Λείπει ἡ «γεωμέτρησις».

  Ὁ κος Κωνσταντὴς ἔχει ἔμφυτον ροπὴν πρὸς τὸ χάος, δὲν τὸ κάνει ἐπίτηδες. Θὰ μποροῦσε, ἂν ἔπιανε τὸ χέρι του, νὰ γίνῃ ἀκάματος ἐργάτης τῆς ἀφηρημένης τέχνης, ἕνας πολὺ καλὸς ζωγράφος καὶ μάλιστα μὲ τὸ φιλότιμον ἑνὸς καλοῦ Ρωμηοῦ. Ὅμως ὁ κος Ἔνοχος τρολλάρει.

  Θὰ δώσω ἕνα παράδειγμα ἐπ' αὐτοῦ (τοῦ τρολλαρίσματος). Στὴν προηγούμενη ἀνάρτησιν (168) ποὺ ἦταν ἀφιερωμένη στὸν Jeffrey θέτω κάπου νωρὶς τὸ ἑξῆς ἐρώτημα:

  «Πῶς θὰ χαρακτηρίζατε ἐσεῖς τὸν διαχειριστὴν τῆς ἐπιχειρήσεώς σας ποὺ μέσα σὲ 2 ἔτη (Ὀκτώβριος 2009-Δεκέμβριος 2011) βουλιάζει τὸν τζίρον της κατὰ 10% καὶ ταυτοχρόνως ἐκτινάζει τὰ χρέη της κατὰ 32%; Εὐφυή; Ἐπιτυχημένον; Ἀδικημένον;»

  Ἡ παραπάνω ρητορικὴ ἐρώτησις εἶναι κατ' οὐσίαν ἡ ἀρχὴ μιᾶς σειρᾶς προσωπικῶν μου μηνυμάτων περὶ τῆς φιλοπατρίας/ἱκανότητος τοῦ Jeffrey μὲ τὶς ὁποῖες χειρίστηκε τὸ οἰκονομικὸν πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος ὅσο τὴν κυβέρνησε ὡς ἀπάντησιν στὸν κον Ἔνοχον ποὺ ξεκίνησε τὸν χορὸ τῶν ἀπαντήσεων στὴν ἀνάρτησιν τοῦ κου Κιτσίκη. Ὁ κος Ἔνοχος ἀθωώνει ἐξ ἀρχῆς τὸν Jeff λέγοντας ὅτι:

  «Ήταν ευφυής η κίνηση του ΓΑΠ να μας βάλει στο ΔΝΤ το 2009 και το μνημόνιο , ασχέτως αν η καταστροφή προερχόταν από τη δεκαετία του 80΄ και το κόμμα που εκπροσωπούσε.»

  Ἂν εἶχε διαβάσει τὸ μήνυμά μου ἐκεῖνο,
  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/01/168.html?showComment=1420555309622#c9043718317546723016

  καθὼς καὶ μιὰ σειρὰ ἀπὸ 4-5 μηνύματά μου ποὺ ἀκολούθησαν ἢ θὰ εἶχε πειστεῖ ὅτι αὐτὰ ποὺ ὑποστηρίζω εἶναι σωστὰ ἢ θὰ προέβαλλε ἐνστάσεις στὰ σημεῖα διαφωνίας. Κάτι τέτοιο δὲν ἔγινε. Ὅταν μοῦ βγαίνουν τὰ μάτια γιὰ νὰ βρῷ τὰ ἀπαιτούμενα στοιχεῖα καὶ χρειάζομαι καὶ ½-1 ὥρα προετοιμασίας γιὰ τὸ κάθε μου μήνυμα, νοιώθω κάπου βλάξ, ὅταν λχ. ὁ Ἔνοχος ἀνεβάζει μήνυμα σὰν αὐτὸ στὴν ἀνάρτησιν 169 διότι:
  https://www.youtube.com/watch?v=qsZAkGyiAyQ

  α) αὐτὸ ἔπρεπε νὰ εἶχε γίνει στὴν ἀνάρτησιν 168
  β) ἂν εἶχε διαβάσει αὐτὰ ποὺ εἶχα γράψει τότε στὴν 168 δὲν θὰ ἐρχόταν στὴν 169 νὰ δικαιολογήσῃ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη («να ακουστεί επιτέλους η αλήθεια για το χρέος , πέρα από τους λαικισμούς των αιρστεριστών δημαγωγών). Ὁ κος Ἔνοχος ἐκθειάζει τὸν τρουβέρον (τροβαδοῦρον) τῆς τρόϊκας Ἄδωνι, ὅταν ἡ κυβέρνησίς του ἔκανε αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα κατηγορῶ τὸν Jeffrey (δόλο ἢ/καὶ κρεττινισμόν): παράλληλον συρρίκνωσιν τοῦ ΑΕΠ μὲ ἐκτίναξιν τοῦ χρέους!

  Ἂν δὲν ἐγνώριζε τὰ ψέματα τοῦ Γεωργιάδου, εἶναι βαθέως νυκτωμένος. Θὰ μποροῦσε ὅμως στὴν 168 νὰ ἀνεβάσῃ τὰ σχετικὰ μηνύματά του περὶ χρέους (τὴν ἐκδοχὴν τοῦ Ἀδώνιδος) γιὰ νὰ ἔχη ἡ συζήτησις στρωτὴ ροή. Ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα οἰ ἄντρες ἀσχολοῦνται πιὰ περισσότερο μὲ τὸ χρέος καὶ τὸν πληθωρισμὸν παρὰ μὲ τὸ ποδόσφαιρο (ὅπως κάποτε μὲ τὰ χρηματιστήρια, μόνο τώρα δὲν «βγάζουν γοῦστα», ἀλλὰ βομβαρδίζονται ἀνηλεῶς ἀπὸ τὰ κανάλια, ἀφοῦ αὐτὸ πλέον εἶναι τὸ κύριο ἀντικείμενον δημοσίας συζητήσεως) κάτι μοῦ λέει ὅτι ὁ κος Ἔνοχος ἐγνώριζε τὰ ψεύδη τοῦ Γεωργιάδου. Κι ἐπειδὴ εἶναι καὶ ἀριστερούλης πέταξε τὴν τρολλιά του μαζὺ μὲ μπόλικες ἄλλες τρολλιὲς (λχ, ὁ μισὸς ποινικὸς κώδιξ περὶ ΧΑ) καὶ ἔγινε καὶ ἡ 169 «δρόμος ποὺ τοῦ περάσανε καλώδια». Πρόθεσις; Ἡ ἀοριστία καὶ ἡ σύγχυσις ποὺ βαρὰει τὰ κεφάλια συγκεκριμένης κατηγορίας θεωρητικῶν;

  ReplyDelete
 81. Σημασία ἔχει ὅτι τὰ νεῦρα μου γίνονται τσατάλια, ἀφοῦ πρέπει νὰ ἀνασύρῳ μηνύματα ἀπὸ ἐδῶ κι ἀπὸ 'κεῖ γιὰ νὰ ἀπαντήσῳ. Αὐτὸ μὲ στεναχωρεῖ, τὸ χάος, ποὺ ἀποπροσανατολίζει τὴν κουβέντα καὶ ὄχι ἡ διαφορετικὴ γνώμη. Στὴν ἀνάρτησιν 168 εἰλικρινῶς κατέθεσα ὅ,τι καλλίτερον ἔχω γράψει ἐδῶ. Μετὰ λύπης μου διεπίστωσα ὅτι τὸ βίντεο τῶν ὁμολογιούχων δὲν τὸ εἶδε σχεδὸν κανείς, ἀλλὰ βεβαίως κανεὶς δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ πράξῃ. Ἀμφιβάλλω ἂν εἶδε κάποιος καὶ τὸν ὑπερσύνδεσμο τοῦ BBC γιὰ τὸ (ἀστεῖον) χρέος τῆς Ἑλλάδος ἐν ἔτει 2011 πρὸς τὶς γερμανικὲς καὶ ἄλλες ξένες τράπεζες. Τέλος πάντων. Ἀπογοητεύομαι, ὅταν ὁ ἀντίλογος δὲν ἐμφανίζεται καθόλου σὲ σημεῖα ποὺ «καῖνε» ἢ κατόπιν ἑορτῆς. Ἴσως νὰ εἶμαι ὑπερβολικός; Μυγιάγγιχτος; Δὲν ξέρω. Δὲν λέω, διαδίκτυον εἶναι ἐδῶ καὶ ὄχι στρατώνας, ἀλλὰ εἶναι καλὸν νὰ κλείνουμε τὰ μέτωπα πρὶν νὰ ἀνοίγουμε ἄλλα.

  Γιὰ νὰ κλείσουμε καὶ τὸ θέμα μὲ τὸν ἀπατεώνα Ἄδωνι…

  Τὸ ΑΕΠ ἐπὶ Σαμαρᾶ συνερικνώθη περαιτέρω γιὰ τὰ ἔτη 2012 καὶ 2013 (γιὰ τὸ 2014 τὰ στοιχεῖα δὲν εἶναι ἕτοιμα, ἀλλὰ τὰ προκαταρκτικὰ εἶναι κι αὐτὰ χάλια) καὶ τὸ χρέος διογκώθη παρὰ τὸ PSI. Ἔγινε τὸ ἀντίθετο δηλαδὴ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζει τὸ ἀγόρι μὲ τὴν τσιριχτὴν φωνή. Λέει σὲ κάποια δόσιν, «δίνουμε τὰ μισὰ (τοκοχρεωλύσια) σὲ σχέσιν μὲ τὸ 2009». Αὐτὸ ποὺ ἀποκρύπτει (;) εἶναι ὅτι ἡ χώρα αὐτὰ τὰ χρήματα θὰ τὰ δίνει σὲ μεγαλύτερο χρονικὸν ὁρίζοντα, μὲ ἐμπράγματες ἐγγυήσεις (τὸ ξεπούλημα μέσῳ ΤΑΙΠΕΔ) καὶ ὅτι τὰ χρήματα ποὺ δίνει ὡς τοκοχρεωλύσια τὰ βρίσκει πλέον μὲ πολὺ μεγαλύτερη δυσκολία, ἀφοῦ α) τὸ ΑΕΠ μὲ τὴν ἱστορία τῶν μνημονίων ἔχει συρρικνωθεῖ κατὰ 30% ἀπὸ τὸ
  2009.
  β) ἡ ἀνεργία ἔχει ἐκτοξευθεῖ σὲ στρατοσφαιρικὰ ὕψη.

  Τέλος, ἄλλο ἕνα ψέμα ποὺ λέει ὁ δασκαλεμένος λακὲς εἶναι ὅτι ξεπουλώντας (κοψοχρονιὰ) ὑποδομὲς ὅπως λιμάνια, αὐτοκινητοδρόμους, κλπ θὰ λάβεις ὡς χώρα ἕνα ἀστεῖον ἔσοδον ποὺ θὰ μειώσει τὸ χρέος γιὰ 1 ἢ δύο ἔτη γιὰ 2-5%, ἀλλὰ θὰ στερήσει ἀπὸ τὸ κράτος τὴν δυνατότητα νὰ εἰσπράττῃ ἔσοδα ἐπὶ μακρῷ, ἀφοῦ πλέον ἡ ὑπεραξία θὰ ἀποθησαυρίζεται στὸ ἐξωτερικόν. Ἂν λχ. ἰδιωτικοποιηθῇ ἡ Ἐγνατία Ὁδὸς (μέσῳ ΤΑΙΠΕΔ) ποὺ εἶναι ἕνα ἕτοιμον ἔργον, ἡ νέα ἑταιρεία προφανῶς θὰ τὴν ἐκμεταλλεύεται γιὰ 20 ἢ 30 χρόνια μὲ ἕνα ἐξευτελιστικὸν ἀντίτιμον, θὰ κρατήσει τοὺς ἴδιους ὑπαλλήλους (ἴσως κάνει ἀπολύσεις) καὶ θὰ προσανατολιστεῖ στὸ πῶς θὰ μεγιστοποιήσει τὴν κερδοφορίαν της. Αὐτὰ τὰ λεφτάκια, τὰ μακροπρόθεσμα, τὸ κράτος τὰ ξεχνᾶ.

  Ἂν μεταβῆτε στὸν παρακάτω σύνδεσμον τοῦ ΤΑΙΠΕΔ
  http://www.hradf.com/el/portfolio/egnatia-motorway

  θὰ δεῖτε -τὸ γράφω κατὰ λέξιν-

  «Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναθέσει στις The Barclays Capital, Rothschild και Ernst & Young το έργο του οικονομικού συμβούλου, στις Tsimbanoulis Law firm και SNR Denton το έργο του νομικού συμβούλου και στην Steer Davies το έργο του τεχνικού συμβούλου για την αποκρατικοποίηση.»

  Βάλε δηλαδὴ ἐκτιμητὴ τῶν περιουσιακῶν σου στοιχεῖων πρὸς πώλησιν (σκότωμα) τοὺς ἀδελφοὺς Ρότσιλντ! Αὐτὲς εἶναι ἐπενδύσεις Ἄδωνι! Ἐσὺ νὰ πουλᾶς καὶ σύμβουλός σου (ποὺ τὸν πληρώνεις κι ἀπὸ πάνω!) νὰ εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος τῶν ἀγοραστῶν σου! Ὄχι, δὲν παραβιάζεται τὸ σύνταγμα. Ἐδῶ βιάζεται ὁ λαὸς τῶν ραγιάδων. Καλὰ μᾶς κάνουν, θὰ πᾶμε νὰ τοὺς ψηφίσουμε στὶς 25.

  Ὅσο δὲ γιὰ τὴν Ἰαπωνία ποὺ ἀναφέρει, ἀποκρύπτει (;) τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ χρέος της εἶναι ἐσωτερικό. Ἡ δὲ ἀνάπτυξίς της μᾶλλον σταθερὴ τὰ τελευταῖα 20 ἔτη (!) καὶ πέριξ τῶν $ 5-5 τρισ. Ἑπομένως, ἡ σταθερότης τῆς Ἰαπωνίας δὲν ὀφείλεται τόσο στὴν ἀνάπτυξίν της (τοὺς ρυθμοὺς μεταβολῆς τοῦ ΑΕΠ της τὸ ὁποῖο αὐξομειώνεται περιοδικῶς), ὅσο στὴν σύνθεσιν τοῦ χρέους της καὶ κυρίως στὴν ἀξιοπιστίαν, νοοτροπίαν καὶ φερεγγυότητα ποὺ ἔχει οἰκοδομήσει ὁ ἰαπωνικὸς λαός.

  Γιὰ νὰ γυρίσῳ στὸ θέμα τῆς ἀναρτήσεώς μας, ποὺ ἔχει μπόλικο Ἰσλάμ, μοῦ προκαλεῖ ἐντύπωσιν ὅτι αὐτὴ ἡ θρησκεία στὴν Ἰαπωνία εἶναι ὑπὸ καθεστὼς καραντίνας. Αὐτὸ μὲ κάνει νὰ ἐκτιμῶ τοὺς Ἰάπωνες ἀκόμη περισσότερο.

  ReplyDelete
 82. Κε Συρμακέζη, σὰς εὐχαριστῶ ποὺ διακρίνατε τὴν καλλιτεχνική μου φλέβα ! Μὲ τὶς χαοτικές μου πινελιές προσπάθησα νὰ συνδέσω τὸ ζήτημα τῆς ἀναρτήσεως μὲ ἔνα ἠθικό θέμα. Ἴσως τὰ ἠθικά θέματα νὰ σχετίζονται από μακριά μόνο μὲ τὰ πολιτικά καὶ τὰ ἠθικά, ώστόσο καὶ ὸ ἰσλαμισμός καὶ ὁ ἑλληνισμός τῆς ἀναρτήσεως εἶναι ἠθικά ζητήματα. Ἡ ἀνάρτηση δὲν ἀφορᾶ μόνο τὴν ἀφηρημένη εὐχή ὴ Ἑλλάς νὰ τοὺς σκίσει ὅλους, οὔτε καὶ ἐσείς φαντάζομαι δὲν σᾶς ἔχει πιάσει ἄχτι μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἐπειδῆ μυρίζουν δυσάρεστα.

  Αὐτή τὴ στιγμή ποὺ μιλάμε, ἐκεί κάτω δὲν ξέρω τί γίνεται, λόγῳ ἐκλογῶν, ἀλλά ἐδῷ σίγουρα, ὑπάρχει ὀργανωμένη ἀντιτρομοκρατική ὑστερία ποὺ στρέφεται κατά τῶν ἰσλαμιστῶν, ἀπό κεί κατά τῶν μουσουλμάνων (ὑπάρχουν στὴ Γαλλία άραβικής καταγωγής ὄλων τῶν τάξεων καὶ τὼν ἀποχρώσεων) καὶ έν τέλει νέτα σκέτα κατά τῶν φτωχῶν καί κατά τῶν ἀντιφρονούντων. Μὴν ξεχνάμε ὄτι οἱ μουσουλμάνοι στὴ Γαλλία εἶναι ἀπό ἄθεοι, ζάπλουτοι καὶ μορφωμένοι ὅπως καὶ ὲμείς μέχρι ὄ,τι θέτε.

  Γιὰ νὰ τὸ πῷ μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἀστική κοινωνία συσπειρώνεται κατά τῶν ὑπολοίπων μὲ δῆθεν σταυροφορικά χαρατηριστικά White American. Πάει ὴ Γαλλία. Ὁ φόβος μου γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶς ἐπικείμενες ἐλογες εἶναι ὅτι οἱ Ῥωμηοί καὶ νὰ θέλουνε δὲν μποροῦνε, λόγῷ προδιαθέσεως, νὰ μὴν σιχαίνονται τὶς Σταυροφορίες.Ἐπειδή ὴ εὐρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία καὶ οἱ μετροπαθεῖς Ἀμερικάνοι δὲν ἀντιδροῦν στὸ ἀμερικανικό παρακράτος, ἀλλά συμμετέχουν στὴ χορωδία, ἔστω καὶ κρατώντας τὸ ἴσο, φοβάμαι μήπως τὸ πραγματικό ἔνστικτο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ξεσπάσει μὲ ἔναν τρόπο ἀπροσδιόριστο καὶ δημιουργήσει πολιτειακή ἀνωμαλία.

  Ἐκτός καὶ ἄν θέλουμε ὅλοι νὰ ζήσουμε στὴν πολυφυλετική Ἀμερικανική Αὐτοκρατορία, νὰ ἔχουμε καὶ ἐμείς τὸ μιλαέτι τῆς Ῥούμελης, νὰ ἰσχύει τὁ προτεσταντικό δίκαιο Ἐλέῷ Θεοῦ, νὰ στέλνει ὸ αὐτοκράτωρ τοὺς γενιτσάρους του νὰ σκοτώνουν καὶ νὰ φυλακίζουν ὄποιον γουστάρουν καὶ μείς νὰ κάνουμε τὶς μπίζνες ποὺ μᾶς ἀναλογοῦν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ ἀστικὴ κοινωνία (ἂν καὶ σιχαίνομαι αὐτοὺς τοὺς ὅρους) τῆς Δύσεως προκάλεσε τὶς Σταυροφορίες γιὰ νὰ λεηλατήσῃ τὴν Ρωμηοσύνη. Γιὰ νὰ αἰτιολογηθῇ ἕνα ταξείδι πρὸς Ἀνατολᾶς καὶ νὰ δικαιολογηθῇ ἡ λαφυραγωγία ἔπρεπε νὰ βρεθῇ ἡ κατάλληλος πρόφασις. Ἐπειδὴ τὸ βασίλειον ἀπὸ τὴν δυτικὴ πλευρὰ εἶχε κατακερματιστεῖ καὶ ὁ Πάπας εἶχε φραγκέψει τὸ κίνητρον μποροῦσε νὰ εἶναι μόνον θρησκευτικόν. Ἡ Γαλλία χάθηκε, ὅπως κι ἡ Εὐρώπη, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἀπεφάσισε περηφανῶς νὰ εἰσάγῃ λαθραίους ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἀσία καὶ δὴ Ἰσλαμιστές. Τώρα ζοῦμε τὴν ἐποχὴ τῆς ἀπωλείας τοῦ ἐλέγχου.

   Ὅσο γιὰ τοὺς χαλβάδες Ἕλληνες ποὺ νομίζουν ὅτι θὰ ρίξουν τὸ σύστημα μὲ ἐπαναστατικὴν προπόνησιν καταστρέφοντας τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν μὲ Ρωμανούς, ἂν εἶχαν πολιτικοὺς ἡγέτες μὲ δίδυμους γεννητικοὺς ἀδένες καὶ ἂν οἱ ἴδιοι ἦταν διατεθημένοι νὰ μὴν τρῶνε καρπαζὲς ἀπὸ προδότες, τότε μὲ μπροστάρη τὸν Ἀλέκο, τὴν Ἀλέκα καὶ ἄλλους θὰ εἶχαν κάνει μαζικὴν ἀνάληψιν μετρητῶν ἀπὸ τὶς τράπεζες καὶ τὰ ἑλικόπτερα (ποὺ τόσο ἐπικάλουν οἱ ἐπαναστατημένοι) γιὰ νὰ φυγαδεύσουν τραπεζίτες καὶ πολιτικοὺς θὰ εἶχαν σκιστεῖ στὸ μεροκάματο.
   Ἡ πραγματικὴ ἀνωμαλία δὲν θὰ εἶναι μία ἔκρυθμος κατάστασις, ἕνα φτιαχτὸ ἢ ἀνεξέλεγκτον γεγονός. Ἀνωμαλία εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ ζοῦμε, ἡ ληστεία ποὺ ὑφιστάμεθα, τὸ ξεπούλημα τοῦ τόπου, ὁ φόβος, ἡ ἐξαχρείωσις τῶν πάντων, ἡ Ἰσλαμαμπαντοποίησις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

   Οἱ Ρωμηοὶ ἔχουν καταντήσει ὁ πιὸ ἠλίθιος λαὸς τῆς ὑφηλίου. Αὐτὸ εἶναι ἡ ἀνωμαλία: ὁ πρωτοπόρος νὰ εἶναι οὐραγός.

   Delete
 83. Υ.Γ. Διόρθωσις Ἴσως τὰ ἠθικά θέματα νὰ σχετίζονται από μακριά μόνο μὲ τὰ πολιτικά καὶ τὰ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΑ.

  ReplyDelete
 84. Έλα όμως που εγώ δεν κατηγορώ τον ΓΑΠ.Τη δεκαετία του 80΄ διέλυσαν τα πάντα στην Ελλάδα , όταν εσύ κι οι περισσότεροι τα τρώγατε σε βιλλάρες και πισινάρες και αμαξάρες.Και τότε ούτε οι Εβραίοι δεν υπήρχαν ούτε οι τραπεζίτες.

  Αλλού τους σοσιαλιστικούς σας λαικισμούς.Όχι σε εμένα.Αν και τώρα έρχεται ο σοσιαλισμός που επιθυμείτε , επομένως ελπίζω να γίνεται πλούσιος με πιο πολλά λεφτά.


  Οι πραγματικοί δεξιοί θα ψγφίσουμε αυτό που πρέπει για να μην οδηγηθεί η χώρα στον αγαπημένο σας σοσιαλισμό με στρατό στα σούπερ μάρκετ και έλλειψη προιόντων.

  Μια εθνική ηγεσία θα αναλάβει επιτέλους τον τόπο.Η Ελλα΄δα θα γίνει κράτος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επομένως , είστε ακόμα ένας νεο-"έλληνας" που μόλις του κόψανε τα λεφτά(τα δανεικά από έξω) "θυμήθηκε" ξαφνικά την Ελλάδα και τους λαθρομετανάστες και την πατρίδα.Λοιπόν μη μου απευθύνεται εμένα τον λαικιστικό λόγο σας.Αυτά στους χαζούς.Στα γραφεία.Ξέρετε εσείς.

   Delete
  2. Ἀσφαλῶς καὶ δὲν κατηγορεῖτε τὸν Jeffrey (μὲ αὐτὸν θὰ κυβερνήσετε αὔριο). Αὐτὸ λέω κι ἐγώ. Τὰ ἀριθμητικὰ δεδομένα ποὺ ξεβρακώνουν τὸν τρουβέρο Ἄδωνι ἐξευτελίζουν μὲ τὸν ἴδιον τρόπον τοὺς γραφικοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Jeff! Δεῖτε τα κι ἂν διαφωνῆτε προσκομίσατε δικά σας πιὸ ἔγκυρα.

   Τὸ «νεοέλλην» ἢ «νέο"ἕλλην"» εἶναι ἄλλο ἕνα δεῖγμα πνευματικοῦ γραυκυλισμοῦ. Δὲν ὑπάρχει πουθενῶς βιολογικῶς, λαογραφικῶς, ἱστορικῶς φυλὴ ποὺ νὰ λέγεται «νεοέλληνες». Ὅ ὅρος αὐτὸς εἰσήχθη γιὰ τὸ νέο ἑλληνικὸν κράτος τῶν Ἑλλήνων (βλέπε Grecs καὶ Roms) καὶ δυστυχῶς ἡ ἀμορφωσιὰ τῆς ἐποχῆς φρόντισε νὰ τὸν διαχέῃ παντοῦ: στὴν γλώσσα (δὲν ὑπάρχει καθαρεύουσα καὶ δημοτική, ἡ γλώσσα εἶναι ἀδιαίρετος), στὴν πολιτική.

   Ἐγὼ προσωπικῶς ἀνήκω στοὺς ἐλαχίστους Ἕλληνες ποὺ δὲν ἔχουν τηλεόρασιν, ΙΧ καὶ χρέη/δάνεια/πιστωτικὲς κάρτες στὶς τράπεζες, ἂν καὶ οἰκονομικῶς ἀνήκω στοὺς πάμφτωχους. Μετακινοῦμαι ἐδῶ καὶ 18 ἔτη μὲ μηχανὴ μικροῦ κυβισμοῦ καὶ μὲ τὰ μμμ. Ζῶ λακωνικῶς καὶ εἶμαι περήφανος γι' αὐτό, γιατὶ ἔχω μάθει νὰ ζῷ καὶ μὲ τὰ λίγα. Ἐπιπλέον δέ, δὲν ὑπῆρξα ποτὲ δημόσιος ὑπάλληλος. Μιὰ ζωὴ στὸν ἰδιωτικὸν τομέα ἐργαζόμουν, ἄλλοτε ὡς ὑπάλληλος/συνεργάτης, ἄλλοτε ὡς ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας. Ἀνῆκα ἀπὸ τότε ποὺ εἶχον δικαίωμα ψήφου στὴν ἐθνικιστικὴ ἀριστερὰ καὶ τὸν εὐρύτερο ἐθνικοχριστιανικὸν χῶρο. Ἐτίμησα πολλάκις τὸ ψηφοδέλτιο τοῦ ΑΣΚΕ τοῦ προσφάτως ἀδικοχαμένου συντρόφου Νίκου Καργοπούλου, τὴν Κοινωνία. Μὲ τοὺς λαθραίους καὶ εἰδικῶς τοὺς Ἀνατολίτες ἄρχιζα νὰ βλέπω τὰ ἐπεισόδια ἀλλιῶς, ὅταν ἔζησα γιὰ πολὺν καιρὸν στὴν Εὐρώπη (δεκαετία '90), πολὺ πρὶν γεμίσουμε μὲ δαύτους ἐδῶ. Δὲν τοὺς θυμήθηκα τώρα. Πάντοτε ἔλεγα πὼς πρὶν φύγῳ γιὰ τὴν Εὐρώπη ἤμουν ἀριστερὸς καὶ ἐπέστρεψα ἐθνίκι.

   Σὲ βιλλάρες δὲν ἔζησα ποτέ. Τοὺς Ἑβραίους τοὺς ἀντιπαθῶ γιὰ δεκάδες καλοὺς λόγους, μὲ πρῶτον καὶ καλλίτερον τὴν σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν σφαγὴν τοῦ πατρο-Κοσμᾶ. Πάντοτε μὲ ἐνοχλοῦσε ἡ ὑποκρισία καὶ φιλαργυρία αὐτοῦ τοῦ γυρολόγου λαοῦ. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἀλλάζουν τὸ ὄνομά των τεχνηέντως γιὰ νὰ περνοῦν ἀπαρατήρητοι τὸ θεωρῶ εὐθεία προσβολή, τουλάχιστον στὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ Ἕλληνες προέταζαν τὰ στήθη των καὶ τοὺς φυγάδευαν μὲ κίνδυνον τῆς ζωῆς των γιὰ νὰ μὴν τοὺς συλλαμβάνουν οἱ ναζί. Τί φοβοῦνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ Σαμουήληδες, μήπως τοὺς κάνει ντα-ντὰ κάποιος Ἕλληνας; Ποιὸς Ἕλλην τοὺς πείραξε; Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδος ἦταν οἱ μόνοι ποὺ δὲν πολέμησαν κατὰ τῶν Γερμανῶν (μὴν ἀκούσω γελοῖες ἐξαιρέσεις 1-2 ἀτόμων) καὶ παλαιότερα κατὰ τῶν Τούρκων τὸ '17, τὸ '13, τὸ '21. Οἱ Ἑβραῖοι τῆς Ἑλλάδος κυττοῦσαν μόνον τὴν πάρτην των καὶ τὸ πῶς θὰ τὰ ἔβρισκαν μὲ τοὺς κατακτητὲς γιὰ νὰ σκίσουν τοὺς Ἕλληνες. Καθόλου τυχαίως, ἡ μόνη συνοικία ποὺ ἔμεινε ἀνέπαφος σὲ κάποιαν ἄλωσιν τῆς Πόλεως (τὸ ἀφήνω γιὰ quizz αὐτὸ) ἦταν ἡ γειτονιὰ τῶν «αἰωνίως κατετρεγμένων» βιζολαβίζων (ἂ ρὲ Καραγκιόζη ἀθάνατε).
   Ἐγὼ δὲν ὁραματίζομαι οὔτε σοσιαλισμοὺς οὔτε τέτοια πράγματα. Μὴν βάζετε στὸ στόμα μου λόγια ποὺ δὲν ἔχω πεῖ. Καὶ ἡ λέξις «λαϊκισμὸς» ποὺ μοῦ προσάπτετε εἶναι κι αὐτὴ γραικυλισμὸς φραγκικῶν καταβολῶν (laïcité-laique) ποὺ ἐξισώνει χυδαίως τὸν λαὸ μὲ τὴν ἐπικίνδυνον δημαγωγίαν, ἀφοῦ ἀρχικῶς ταύτισε τὸν λαὸν μὲ τὸ κοσμικὸν κράτος καὶ τὸν ἀπεμάκρυνε ἀπὸ τὰ θεῖα. (Ὁμοίως καὶ τὸ ἀπαίσιον «langue du bois»/ξύλινη γλώσσα. Ἂν εἶναι δυνατὸν στὸ εὐγενέστερο τῶν ὑλικῶν νὰ ἀποδίδουμε τέτοιες ἰδιότητες. Τέλος πάντων.)

   Οἱ πραγματικοὶ δεξιοὶ (παραδοσιακῶς πλούσιοι + τοὺς αὐλικούς τους) θὰ ψηφίσουν μὲ κριτήριον τὴν τσέπη των, ἄρα ΝΔ. Οἱ πραγματικοὶ ἀριστεροὶ νὰ δῆτε τί ψηφίζουν καὶ τί θὰ ψηφίσουν. Στὶς γειτονιὲς τοῦ Πειραιῶς ποὺ ζῶ καὶ ἀναπνέω (αὐτὲς μὲ τὶς βιλάρες) εἶναι οἱ νέοι ἀριστεροί της ψηφοφόροι ποὺ κάνουν τὴν ΧΑ μπετὸν-ἀρμέ. Καὶ μολονότι ἐγὼ προσωπικῶς δὲν εἶμαι οὔτε μέλος της, οὔτε σὲ γραφεῖα της πηγαίνω, τὴν ὑποστηρίζω ὅπως μπορῶ: στὸ διαδίκτυο, στὰ συσίτια, στὶς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στὸν προεκλογικὸν ἀγώνα. Αὐτὰ ποὺ βλέπω ἐκεῖ εἶναι ἡ μεταστροφὴ τοῦ ἀριστεροῦ κόσμου πρὸς τὸν ἐθνικισμόν.

   Delete
 85. Εν τω μεταξύ το IQ σας πρέπει αν είναι τόσο χαμηλό(είπαμε οι θετικοί δεν έχετε ιδέα από λογική επιχειρηματολογία , εσείς η τρανή απόδειξη) , ώστε να μην ανατιλαμβάνεστε ότι είμαι δεξιός από τη φύση μου.Αριστερός και να ανεβάζει τον ποινικό κώδικα;Που το είδατε αυτό;

  Λοιπόν , πείτε ό,τι θέλετε.Δε με ενδιαφέρε.Σας αφήνω στη ναζιστική μιζέρια σας.Οι Έλληνες πατριώτες , η ελληνική δεξιά θα προσπαθήσει και πάλι να σώσει την Ελλάδα από τον κίνδυνο.Από την πλάνη.Από τη καταστροφή που θα έρθει με μαθηματική ακρίβεια.Όσοι κατανοούν και γνωρίζουν ακολουθούν.Σας κατανοώ ότι δεν κατανοεείτε , επομένως , ναι , αφήστε τα αυτά και πάτε στα γραφεία για κανένα ψέμα παραπάνω που θα καταπραύνει το πνεύμα σας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐμεῖς οἱ θετικοὶ «τρῶμε στὴν μάπα» καὶ θεωρία καὶ πράξιν. Ἡ δὲ θεωρία ποὺ καλούμαστε νὰ κατανοήσουμε εἶναι πολὺ δυσκολοτέρα ἀπὸ τὶς δικές σας ἀμπελοφιλοσοφίες.
   Ἐσεῖς τῶν πολιτικο-οἰκονομικῶν-«ἀνθρωπιστικῶν» σπουδῶν δὲν μπορεῖτε νὰ μοιράσετε δυὸ γαϊδουριῶν ἄχυρα, γι' αὐτὸ στὸν χῶρο σας ζοῦνε καὶ εὐδοκιμοῦν κάθε λογῆς παράσιτα σὲ τόσο μεγάλες ποσότητες. Κάθε φορὰ ποὺ τελειώνουν τὰ ἐπιχειρήματα ἀρχίζουν οἱ ὕβρεις. Ἐγὼ δὲν σᾶς εἶπα ναζιστή, οὔτε φασίστα. Σᾶς εἶπα μουσαντένιο δεξιό. Δὲν πείθετε.
   Εἶστε παρὰ φύσει δεξιός.

   Delete
  2. Μα συμφωνώ ότι δεν με είπατε εσείς έτσι.Εγώ σας αποκάλεσα έτσι.Μη λέμε τα αυτονόητα.Εσείς απλώς οδηγείστε εκεί που οδηγείστε επειδή δεν εκλαμβάνετε σωστά το πολιτικό παιχνίδι.Αυτός είναι ο λόγος.Και δεν έχει νόημα να σας τον αναπτύξω κιόλας.

   Delete
  3. Ἐσεῖς ἀσχολεῖστε μαζύ μας. Ἐσεῖς μᾶς βρίζετε. Τὶς προάλλες βρίζατε τὸν Παναγιώτη τὸν Ἠλιόπουλο χωρὶς νὰ τὸν γνωρίζετε. Ἐμεῖς δὲν ἀσχολούμαστε οὔτε μὲ τὴν τελειωμένην ἰδεολογίαν σας, οὔτε μὲ τοὺς ἐπαγγελματίες πολιτικούς σας. Τὸ μόνο καλὸν εἶναι ὅτι μετὰ ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς ἀριστεροὺς τὴν χώρα θὰ τὴν ἀναλάβουμε ἐμεῖς. Νὰ τὸ θυμᾶστε.

   Delete
  4. Αν και δε ζήτησα να εξομολογηθείτε για κάτι , ούτε ζήτησα βιογραφικό.Εντάξει.Είμαι αριστερός.Αφού θέλτε να το ακούτε θα σας το λέω να χαίρεστε.Είμαι αριστερός.Ντάξει , ησυχάσατε τώρα; Είπαμε η μάζα θέλει το παραμύθι της.Έτσι και εσείς.Σας κατανοώ.

   Για να χαρακτηριστεί κάποιος ναζί δε χρειάζεται να τον γνωρίζεις.Αρκεί να δεις το sieg heil στο μπράτσο του. Όπως για να χαρακτηριστεί κάποιος μάυρος , δε χρειάζεται να τον γνωρίζεις. Βλέπεις με τα δύο μάτια σου το χρώμα του δέρματός του και αναγνωρίζεις. Το παρόμοιο συμβαίνει με τους ακραίους ναζί της χρυσής αυγής και τα χιτλερικά ταττουάζ μίσους.

   Delete
  5. Και στη τελική ο ίδιος ο Φύρερ το έχει πει , ότι ναι είμαστε οι φασίστες.Δε τα λέω εγώ κύριε αυτά.Εάν εσείς έχετε αυταπάτες και αρνείστε να τα αποδεχτείτε , πρόβλημά σας.

   https://www.youtube.com/watch?v=nS7SXA8nui8

   Delete
  6. Τὸ 1945 ἡ πλευρὰ τῶν χαμένων περιελάμβανε τὴν Γερμανία, τὴν Ἰταλία, τὴν Ἰαπωνία, τὴν Βουλγαρία, τὴν Ρουμανία, τὴν Οὐγγαρία καὶ ἄλλες χῶρες. Οἱ χῶρες αὐτὲς στὴν πλειονότητά των δὲν ἦταν ναζιστικές/φασιστικές. Στὴν ἀντίπερα ὄχθη, στὴν ὄχθη ποὺ δυστυχῶς εὑρέθη ἡ (βομβαρδισμένη καὶ κατεστραμμένη καὶ ὑπὸ τῶν «συμμάχων» τὸ 1944) Ἑλλὰς ἀντὶ νὰ μείνη οὐδετέρα, εὑρίσκεται ἕνας ἄλλος συνασπισμὸς κρατῶν-συμφερόντων. Τὸ διακύβευμα ἦταν τὰ πετρέλαια τοῦ Μωάμεθ καὶ ἡ ἐπέκτασις τῶν οἰκονομικῶν ἀγορῶν. Ὁ Β´ΠΠ ἦταν ἄλλος ἕνας πόλεμος συμφερόντων, μεγάλης ὅμως κλίμακος. Τί ἰδεολογικὴν σχέσιν εἶχε ὁ Χιροχίτο (αὐτοκράτωρ) μὲ τὸν Χίτλερ καὶ ὁ Μεταξᾶς («χιτλερίζων» δικτάτωρ) μὲ τὸν Τσώρτσιλ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ οἱ ἀμπελοφιλόσοφοι τῆς Ἱστορίας δὲν μᾶς ἔχουν ἐξηγήσει.

   Οἱ νικητὲς τὸνε βάπτισαν ὡς πόλεμον ἰδεολογιῶν/πολιτευμάτων. Τοὺς βόλευε. Γι' αὐτὸ ἀκούγαμε καὶ ἀκοῦμε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὶς σχολικὲς ἑορτές, στὶς παρελάσεις, στὰ κανάλια ὅλες αὐτὲς τὶς φανφάρες «γιὰ τὴν ἧττα τοῦ φασισμοῦ/ναζισμοῦ/ἐθνικισμοῦ τὸ '45». Δὲν ἀκούσαμε ποτὲ ὅμως ἀπὸ τοὺς ἴδιους νὰ λένε γιὰ τὸ 1821 ὅτι ἐνίκησε ἡ Δημοκρατία (ἔστω καὶ ἡ Βασιλευομένη) τὴν μοναρχίαν τοῦ Σουλτάνου. Δὲν ἄκουσα νὰ λένε τὰ βρωμόσκυλα ὅτι τὸ '22 ἡ Ἑλλὰς ἔχασε ἀπὸ τὸν Κεμαλισμόν, τὸν μεγαλύτερον χασάπη τῆς οἰκουμένης. Ὅπου βολεύει ὁ πόλεμος εἶναι ταξικός/ἰδεολογικός, ὅπου δὲν βολεύει… τουμπέκα.

   Ἀπὸ τὸ 1945 δαιμονοποιεῖται συστηματικῶς ὁ ἐθνικισμός. Μπορεῖ ὁ Χίτλερ νὰ ἔχασε, ἀλλὰ μαζὺ μὲ τὸν Χίτλερ φρόντισαν κάποιοι νὰ θάψουν καὶ τὸν Μεταξᾶ καὶ τὴν ἔννοια τοῦ ἐθνικοῦ κράτους (οἱ κλασικὲς ἀηδίες ὅτι τὸ ΟΧΙ δὲν τὸ εἶπε ὁ «κακὸς» Μεταξᾶς) . Ἀπὸ τὸ δὲ 1974, ἀρχίζει τὸ ξεσάλωμα. Πᾶς ἀντικομμουνιστὴς καὶ ἀργότερα ἀντινεοταξίτης = φασίστας.

   Αὐτὸ ὑπεραπασπίζεται ὁ Νίκος Μιχαλολιάκος στὸ βίντεο (ἀπὸ τὸ πορνοκάναλο «μέγκα») ποὺ ἀνεβάσατε (ὅλως τυχαίως πολὺ βαθὺ κόκκινο βλέπετε). Τὸ 1945 ἔχασε ὁ ἐθνικισμὸς ὄχι στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλὰ σὲ αὐτὸ τῆς προπαγάνδας. Στὸ ἴδιο βίντεο ἔχει γίνει ἐπιλεκτικὴ συρραφὴ τῶν λεγομένων τοῦ Μιχαλολιάκου. Οἱ ξιφολόγχες στὶς ὁποῖες ἀναφέρεται ἀφοροῦν μαχαιρώματα εἰς βάρος μελῶν τῆς ΧΑ ἀπὸ λαθρομετανάστες, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ πορνοκάναλο σκοπίμως τὸ κρύβει. Σὲ κάθε περιστατικὸ μὲ θύμα λαθραῖον ἡ βολικὴ λύσις τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖ δράστη μὲ μαῦρο μπλουζάκι. Βεβαίως, ἔχετε μπερδέψει τὸν Ἕλληνα μὲ τοὺς καρπαζοεισπράκτορες βλασφήμους ποὺ διαβάζουν τὸ Σαρλὶ-ἑμπτό. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε σὰν κι ἐσᾶς νὰ καθίσουμε νὰ μᾶς σφάξουν τὰ μουσουλμάνια σὰν τὰ γαλιά. Θὰ ἤθελα κι ἐσᾶς νὰ δῷ στὴν κρίσιμον στιγμὴν ἂν θὰ πᾶτε μὲ τὸ Ἰσλὰμ ἢ μὲ τὴν Ἑλλάδα.

   Μάζα εἶστε ἐσεῖς καὶ τὰ κόμματα ποὺ ὑποστηρίζετε. Ἡ ΧΑ καὶ ἐμεῖς ποὺ τὴν ὑποστηρίζουμε δὲν εἴμαστε μαζάνθρωποι. Ὁ Μιχαλολιάκος ὑπόσχεται μιὰ Ἑλλάδα ἀπὸ Ἕλληνες καὶ τοὺς προδότες/κλέφτες στὴν φυλακή. Οὔτε φράγκα, οὔτε χαϊλίκια. Οἱ δικοί σας σᾶς ὑπόσχονται μιὰ Ἑλλάδα γεμάτη λαθραίους στοὺς ὁποίους κιόλας δίνουν πρὸ πολλοῦ ὑπηκοότητα. Ἴσως νὰ σᾶς βολεύει, μπορεῖ νὰ ἔχετε ἀρκετοὺς λαθραίους στὴν δούλεψίν σας. Ὁ Μιχαλολιάκος δὲν ὑπόσχεται κανένα ρουσφέτι γιὰ πρόσληψιν στὸ δημόσιο στοὺς ψηφοφόρους του, οὔτε λαγοὺς μὲ πετραχείλια. Ὑπόσχεται ΔΟΥΛΕΙΑ γιὰ Ἕλληνες.

   Γιὰ τὸν Ἠλιόπουλο… Αὐτὸ ἔλειπε νὰ ἀπολογῆται ὁ Ἠλιόπουλος στὸν κάθε ἀριστερούλη ἢ δεξιούλη γιὰ τὴν δερματοστιξία του («ταττουάζ μίσους» ὅπως λέμε «ρητορικὴ μίσους». Θέλει ἡ πουτάνα νὰ κρυφτῇ, ἀλλὰ ἡ χαρὰ δὲν τὴν ἀφήνει). Ἐγὼ θεωρῶ γενικῶς τὴν δερματοστιξία συνήθεια ὑποανάπτυκτων, φυλακοβίων, παρακμιακῶν μούτσων, ἀραπάδων κι ἔχω ἐπικρίνει κατ' ἰδίαν τὸν Παναγιώτη γιὰ τὴν δερματοστιξίαν στὸ σῶμα του. Δὲν πρέπει στὸ σῶμα ἑνὸς Ἕλληνος μία βαρβαρικὴ συνήθεια καὶ δὴ τριτοκοσμικῶν στοιχείων. Ἀπὸ 'κεῖ καὶ πέρα, στὸ παρακάτω βίντεο φαίνεται τὸ ἦθος τῆς οἰκογενείας Ἠλιοπούλου ὁ ἀδερφός τοῦ ὁποίου εἶναι ἱερεύς (ναζὶ-ἱερεύς!).

   https://www.youtube.com/watch?v=5jo_LNCqm-M

   Στὴν συγκεκριμένη ἐκπομπὴ ἡ κυρία Δάφνη Ἠλιοπούλου λάμπει ἀνάμεσα στοὺς κλασικοὺς παρλαπίπες, πᾶσας ἀποχρώσεως. Ξεχωρίζει γιὰ τὴν μόρφωσίν της, τὴν ἀξιοπρέπειάν της καὶ γιὰ μᾶς ποὺ γνωρίζουμε καὶ τὸν Παναγιώτη, γιὰ τὶς χριστιανικὲς ἀρχὲς τῆς οἰκογένειάς της καὶ τὸ καλὸ ὄνομα ποὺ ἔχει στὴν κοινωνία.

   Delete
  7. Εγώ δεν είμαι επαναστάτης.Είμαι νομοταγής πολίτης.Πιστεύω στους νόμους και στους φόρους.

   Εσείς οι ένθερμοι επαναστάτες να βγείτε αν θέλετε να σφαχτείτε οι αριστεροί και οι σοσιαλιστές , είτε διεθνιστές σοσιαλιστές είτε εθνικιστές σοσιαλιστές

   Ο Μιχαλολιάκος σαφώς και εννοούσε νικημένη τη Γερμανία και το Χίλτερ.Θέλετε κι άλλο να κοροιδεύετε ο ίδιος τον εαυτό σας;Κάντε το...

   Από εκεί και πέρα σας εξηγώ για πολλοστή φορά ότι δεν υφίσταται ο εθνικισμός μαζί με το Χριστιανισμό.Εδώ κάνετε λάθος και αντιφάσκετε.Πρέπει να επιλέξετε ένα από τα δύο.Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί χρυσαυγίτες είναι άθεοι ή παγανιστές.Γιατί πολύ απλά αυτό ταιριάζει περισσότερο με τον ναζισμό-εθνικισμό.Με την κοσμοθεωρία του.

   Τώρα για τα υπόλοιπα δε καταλαβαίνω που θέλετε να καταλήξετε και τι νόημα θέλετε να δώσετε.Θέλετε να σας πω μπράβο που είστε εθνικιστής;Ε μπράβο σας.Θέλετε να σας πω ότι έχετε την καλύτερη και πιο αθώα ιδεολογία στο κόσμο;Έχετε την καλύτερη και την πιο αθώα ιδεολογία στο κόσμο.Θέλετε να σας πω ότι στη χρυσή αυγή είναι τα καλύτερα παιδιά;Ναι είναι τα καλύτερα παιδιά του κόσμου.Παπαδοπαίδια καλέ.Μη φαντάζεστε τίποτα φοβερό.Τα κακά ΜΜΕ τα λένε όλα.

   Αυτή είναι η διαφορά μας.Εγώ δεν έχω σκοπό να ξεχωρίσω.Εσείς σε κάθε ποστ βγάζετε ένα αίσθημα κατωτερότητας που θέλει να βγει στη κορυφή , στην επιφάνεια και να φωνάξει "είμαστε οι καλύτεροι".Ε ωραία είστε σας λέω.Δεν είμαστε όλοι σαν κι εσάς τους τέλειους εθνικιστές που έχουν βρει τη λύση για τα πάντα και βρίζουν συλλήβδην όλους τους άλλους.Τι να κάνουμε τώρα;

   Όποιον και να αφορούν οι ξιφολόγχες είναι άνθρωποι , κάτι το οποίο εσείς οι απάνθρωποι δε καταλαβαίνετε.Και φυσικά δε καταλαβαίνετε και το μίσος που βγάζει και δυναμιτίζει το κλίμα.Όλοι αυτοί οι δυναμίτες οδήγησαν στη δολοφονία Φύσσα.Είναι αναμφίβολα οι ηθικοί αυτουργοί.

   Σας λέω ότι ο Ηλιόπουλος έχει ταττού το ναζιστικό σύνθημα της νίκης και μου απάνταντε άλλα αντί άλλων , μου ανεβάζετε μια συνέντευξη της μητέρας του(που δε με ενδιαφέρει κιόλας) και θέλετε και σοβαρό διάλογο;Τι να τη κάνω τη συνέντευξη της μητέρας του;Δε το έχει η μητέρα του το τατουάζ.Ο γιος το έχει.Μα είστε και λιγάκι μπερδεμένος μάλλον.Δε μπορώ να το εξηγήσω.

   Εσείς νομίζετε ότι μειώνοντας το IQ και τη νοημοσύνη όλων των υπολοίπων θα περάσετε πράγματα ανυπόστατα και γελοία και χωρίς επιχειρήματα.Ο άνθρωπος έχει ένα ναζιστικό σύνθημα στο μπράτσο.Μιλάει η αλήθεια από μόνη της.Είναι απλό το πράγμα.Τι δε καταλαβαίνειτε κύριε;Είναι άλλος ένας ναζί και δοσίλογος στις τάξεις της χρυσής αυγής.Χωνέψτε το πια.Δεν είναι και κανένα φοβερό νέο αυτό.

   ΤΕΛΟΣ.

   Delete
 86. Και επειδή είμαι πάντα δίκαιος και λέω μόνο αλήθειες , θα πω ότι έκανα μια υπερβολική τελικά εκτίμηση του θέματος των ισλαμιστών.Το συγκεκριμένο άθλιο και βλάσφημο περιοδικό έχει κάνει πάρα μα πάρα πολλά εξώφυλλά ντροπής , αίσχους και για τον Χριστιανισμό.Εμένα προσωπικά δε με ενοχλούν , απλώς θέλω να καταδείξω το ψέμα και την υποκρισία της θολοκουλτούρας και της σύγχρονης ψευτοδημοκρατίας που επικρατεί.Τα εξώφυλλά του σε καμία περίπτωση δεν είναι κωμικά ή σατυρικά , αλλά βλάσφημα και προκλητικά.Σε μια δημοκρατία κανονικά ο ένας σέβεται τα πιστεύω του άλλου , όμως σε καμία περίπτωση δε τα χλευάζει με τέτοιο τρόπο.

  Είχανε , για παράδειγμα , παρόμοιο εξώφυλλο που δείχνει την Παναγία να την πηδάνε οι τρεις μάγοι.Θέλω να πω ότι ας είμαστε και λίγο σοβαροί επιτέλους.Κι ας καταλάβουν οι ακραίοι ναζί σοσιαλιστές αλλά και οι ακραίοι κομμουνοσοσιαλιστές ότι με τα ιερά πράγματα δεν παίζουμε με αυτόν τον άθλιο και αντιασιθητικό τρόπο.Γιατί έτσι διεγείρονται τα πάθη και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που είδατε.Επομένως τα χρειαζόταν κι ο κώλος τους και των υπευθύνων του περιοδικού.Ακόμα και μετά το μακελειό , έχουν εξώφυλλο προκλητικό με τον Μωάμεθ να κλαίει.Οι τύπου προκαλούν , είναι απολίτιστοι και διχάζουν τον κόσμο εσκεμμένα με το κάλλυμα της "δημοκρατίας" και της "ελευθερίας του λόγου".Όμως δημοκρατία και ελευθερία του λόγου , δε σημαίνει ασυδοσία ή αναρχία.Θα το ξαναπώ , πως έχουν χάσει το νόημα πλέον και οι λέξεις στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε.Δεν συννενοούαμστε δηλαδή οι άνθρωποι μεταξύ μας.Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.Γιατί πάνω σε αυτό δομούνται οι πολιτισμοί.

  ReplyDelete
 87. Και συνεχίζεται η υποκρισία και σε αυτή τη χώρα.Πάλι ο λαός θα ψηφίσει τα "λεφτά υπάρχουν".Ότα έρχεται κάποιος και προσπαθεί να φτιάξει τα πράγματα δεν τον θέλουν.Τέλος.Ο κόσμος , η μάζα στην οχλοκρατία που έχουμε , στην οποία φυσικά και δεν ανήκω , θέλει το παραμύθι της , θέλει να ακούσει τον καλό παραμυθητικό λόγο που θα τον καθησυχάσει.Που θα τον αναγκάσει να πει "ναι , αυτόν θα ψηφίσω που θα μου δώσει λεφτά για να αγοράσω την Πόρσε".Που δε θα σκεφτεί και δεν θα ενδιαφερθεί καθόλου αν αυτά που του υπόσχεται ο άλλος είναι εφτικά και πιθανά να συμβούν και αν αυτά θα έχουν συνέπεις για το κοινό σύνολο.Αυτός είμαι ο άμυαλος και άμπαλος ελληνικός.Μη χαιδεύουμε άλλο αυτιά.Το 2009 στις εκλογές ο χόντρός ο Καραμανλής έλεγε ότι έχουμε προβλημα στην οικονομία και ότι πρέπει να πάμε σε μεταρρυθμίσεις.Ο λιγνός ο Παπανδρεόυ έλεγε λεφτά υπάρχουν αν τα διαχειριστείς σωστά.Ε και τον ψηφίσανε(ο ελληνικός λαός) με 44%.Ε και χρεωκοπήσαμε.Ε και το ίδιο θα γίνει και τώρα σε 10 μέρες.Ε και τι να κάνουμε τώρα;

  Σας λέω ότι όποτε και όποιος λέει την αλήθεια σε αυτόν τον τόπο τον τρώει η μαρμάγκα

  ReplyDelete
 88. Απάντηση κόλαφος στον συστημικό λαικιστή Λαζόπουλο.

  https://www.youtube.com/watch?v=z9Kkt5lsNZw

  ReplyDelete
 89. Ψυχραιμία. Ἔχει δίκιο ὁ κος Συρμακέζης, τὸ πράγμα εἶναι χάος. Ἐν πάσει περιπτώσει, άπό μεριᾶς μου, καὶ συγγνώμη, ´ηθελα νὰ προτείνω ὅτι ὁ ῤατσισμός στὴν Ὲλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό - χωρίς νὰ ὑποβιβάσω τὴν κατάρα ποὺ εἶναι γιὰ τὸ πολιτισμικό ἐπίπεδο μιᾶς χῶρας ἡ λαθρομετανάστευση-πατάει σὲ κάτι βαθύτερο.

  Στὴν περίπτωση τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους ἀύτό ὀφείλεται μεταξύ ἄλλων σὲ μιὰ ἔλλειψη νομιμοποίησης τοῦ κράτους αὐτοῦ. Ἀλλά τό κοινωνικό συμβόλαιο ὑπῆρχε, καὶ ταυτόψρονα δὲν ετηρεῖτο. Αύτό ἤταν μέρος τοῦ παιχνιδιοῦ. Θὰ μὲ ἐνδιέφερε νὰ τὸ ἐξερευνήσουμε αὐτό.

  ReplyDelete
 90. Λαζοπουλος VS Αδωνης (Αλ Τσαντιρι 13/1/2015)

  "Τα χουντοφτύσματα δημιουργούν ακροδεξιά κατρακύλα"

  https://www.youtube.com/watch?v=wOkDCa5wPpo&t=1m20s

  ReplyDelete
 91. https://www.youtube.com/watch?v=pOCjBFz7uWw

  Πολύ σωστή νομίζω αυτή η πολιτική ανάλυση του Λαζόπουλου εδώ.

  ReplyDelete
 92. Bλέπετε ποὺ εἶχα δίκιο γιὰ τὰ πλαίσια ;

  Πάμε λοιπόν.
  Ὄλα αύτά ποὺ λέμε ἐμείς έδωνά, γιὰ τὴν κεντρική πολιτική σκηνή, γιὰ τὸ τί λέει ὀ ενας καὶ τί λέει ό ´αλλος, άντιστοιχοῦν πράγματι στ.ον έσωτερικό καὶ τὸν εξωτερικό μας κόσμο ~ γιὰ εἶναι μιὰ ψευδής συναίνεση ; Γιατί ναὶ μὲν ὀ ΕΜ τρολλάρει κι ο κος Συρμακέζης τὸν λέει κρυφοαριστερό, ´ομως δὲν ὐπάρχει δεξιά κι άριστερά σὲ ἔνα κράτος. Τὸ κράτος γιὰ ὐπάρχει γιὰ δὲν ὐπάρχει. Δὲν νομίζω νὰ εἶναι άπειθάρχητο αύτό ποὺ λέω κε Συρμακέζη, μαθηματικῶς ἐφράζεται κρ=1 ἤ κρ=κρ.

  Τὸ έρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι τί γίνεται σὲ περίπτωση κρίσεως - ἠ ὤρα ἡ καλή. Τότε ξαφνικά θυμόμαστε ὄτι κάτι δὲν πήγαινε καλά. Τί εναι αύτό ποὺ δὲν πήγαινε καλά ;

  Τὸ κράτος εἶναι ἔνα συμβόλαιο ποὺ δίνει ἰσχύ στὰ ´αλλα συμβόλαια. Κάθε συμβόλαιο εἶναι θανατηφόρο διότι δεσμεύει τὴν ψυχή. Γι αὐτό ὄταν οί τραπεζίτες ποὺ λέτε μὲ ὄργανο τὸν ΓΑΠ, δὲν ξέρω, σκίζουν τὸ κοινωνικό συμβόλαιο ὀ κόσμος δὲν τοὺς κρεμᾷ, κατά κάποιον τρόπο τὸν άπελευθερώνουν άπό τὰ προηγούμενα συμβόλαια. Γιἀὐτό εἶναι μάταιος κόπος νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἀνασυστήσουμε τὸ κάπως σφιχτότερο κράτος τῶν προηγουμένων ἐποχῶν.

  ReplyDelete
 93. Τὰ πλαίσια δὲν δημιουργοῦν τὸ πρόβλημα. Ἂν κάποιος θέλει νὰ δώσῃ ἐπὶ μέρους ἀπαντήσεις σὲ κάποιον εἶναι καλλίτερο νὰ τὸ κάνει στὸ σχετικὸν ἄρθρον παρὰ μετὰ ἀπο 30 μηνύματα. Ἡ ἐκτροπὴ σὲ ἄσχετα μονοπάτια εἶναι πρόβλημα.

  Στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπῆρξε σοβαρὸν κράτος μετὰ τὸν Β´ΠΠ ἐξαιρῶντας μία 6ετή περίοδον ἀπὸ τὸ 1967 ἕως τὸ 1973. Τίποτε δὲν πῆγε καλά, διότι τίποτε δὲν ἐθεμελιώθη σὲ στέρεα θεμέλια. Σοβαρὸν κράτος σημαίνει ὅτι α) ὑπάρχουν ἐπίσημα ἐθνικὰ συμφέροντα β) κανόνες βάσει τῶν ὁποίων αὐτὰ πρέπει νὰ ἐξυπηρετοῦνται στὸ διηνεκές. Τὸ κράτος ὑποτίθεται ὅτι ἐξυπηρετεῖ ποικιλοτρόπως τὸ συμφέρον τῶν πολιτῶν του. Συμφέρον μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ εὐμάρεια τοῦ πολίτου-ἐπιχειρηματίου, τοῦ πολίτου-ἀνέργου, τοῦ παιδιοῦ ποὺ δὲν ἔχει γεννηθεῖ καὶ θὰ γίνει πολίτης. Συμφέρον εἶναι ἡ μόρφωσις ἡ περίθαλψις τῶν πολιτῶν. Συμφέρον εἶναι ἡ ἐθνικὴ ὁμοψυχία. Συμφέρον εἶναι ἡ ἐλαχιστοποίησις καὶ ἡ ἐξισορρόπησις τῶν ἐσωτερικῶν ἐπί μέρους ἐσωτερικῶν συμφερόντων. Ἡ Ἑλλὰς πάσχει κυρίως στὸ α´. Ἔχει πρόβλημα καθορισμοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ συμφέροντός της. Τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδος ἑτεροκαθορίζεται. Εἶναι ἡ μοναδικὴ περίπτωσις χώρας τῆς ΕΕ (τῆς ΕΕ τῶν 15 τουλάχιστον) ποὺ ἡ συζήτησις περὶ ἐθνικοῦ συμφέροντος ἐξαντλεῖται στὴν ἐπιλογὴ στρατοπέδου στὴν ἐξωτερικὴν πολιτικήν. Οἰ Ἕλληνες δὲν πιστεύουν στὸ κράτος των, αὐτὸ ποὺ ἔκτισαν στὸ πόδι, γι' αὐτὸ ἐκεῖνο καταρρέει. Ἐπειδὴ ὁ Ἕλλην εἶναι μαθημένος σὲ καταστάσεις μὴ ὀργανωμένες, δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς σὲ στιγμὲς πραγματικῆς ἀνωμαλίας θὰ ἐπιδείξει χαρακτήρα. Τὸ ζητούμενον ὅμως δὲν εἶναι τὸ τρεχάτε ποδαράκια μου, ἀλλὰ τὸ νὰ ἔχῃς κράτος.

  ReplyDelete
 94. Κύριε Συρμακέζη λέτε
  Στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπῆρξε σοβαρὸν κράτος μετὰ τὸν Β´ΠΠ ἐξαιρῶντας μία 6ετή περίοδον ἀπὸ τὸ 1967 ἕως τὸ 1973.

  Αύτή εἶναι ὴ ἄποψη τῶν μισῶν τό πολύ ἀπό τοὺς τότε ψηφοφόρους ποὺ δὲν ψήφιζαν, καὶ τῶρα ἀναδρομικά αὐξάνονται, ὄμως τὸ κατος αὐτό ἤταν αὐταρχικό, κακά τὰ ψέματα, καὶ βίαιο. Σύμφωνοι ἤτανε κράτοςἑλληνικό. Εἶναι βιώσιμο ἕνα κράτος ἐκτάτου ἀνάγκης ;

  ReplyDelete
 95. Βλέποντας αὐτὸ
  http://redskywarning.blogspot.gr/2015/01/6.html?m=0

  συνειδητοποιῶ ὅτι γίνεται πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ ἄκουσα πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια, ὅτι δηλαδὴ «ὁ πρωκτὸς εἶναι τὸ αἰδοῖον τοῦ μέλλοντος».

  Ὁ Εὐρωπαῖος μὲ αὐτὰ τὰ μυαλὰ δὲν ἔχει παραπάνω ἀπὸ μισὸν αἰώνα ζωῆς. Οὔτε σὰν κράτος οὔτε φυλή οὔτε σὰν πολιτισμός.

  ReplyDelete
 96. Εἶναι ἀνακριβή αύτά ποὺ λέγονται στὸ σύνδεσμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτὰ ποὺ λέει τὸ βιβλίο νὰ κρίνετε. Οἱ ἱστότοποι ποὺ ἐνετόπισαν αὐτὸ τὸ βιβλίο δὲν εἶπαν ὅτι τὸ βιβλίον εἶναι ἐπίσημον τοῦ κράτους.

   Delete
 97. ΠΡΟΤΑΣΗ Ἐγώ λέω νὰ ἀφήσουμε τί λένε οἱ ξένοι καὶ νὰ πεῖ ὄσο γίνεται συντομότερα ὁ καθένας ποιὸ εἶναι κατά τὴ γνώμη του τὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας.

  ReplyDelete
 98. Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὰ βιβλία τὰ ἴδια εἶναι ἀνακριβεῖς; Βιβλία γιὰ παιδιὰ 6-8 ἐτῶν εἶναι αὐτά. Γαλλικὰ γνωρίζουμε καὶ κατανοοῦμε τί λένε οἱ λεζάντες.

  ReplyDelete
 99. Nαὶ ἀλλά ἔψαξα καὶ δὲν εἶδα νὰ διδάσεται τὸ βιβλίο στὰ σχολεία. Δὲν μοῦ φαίνεται ἀξιόπιστο τὸ σάιτ. Μοῦ φαίνεται ὄτι κρυβει πουριτανιή ὑστερία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συχνό φαινόμενο στο διαδίκτυο.Για να μην πω μόνιμο.

   Delete
 100. E, λοιπόν κατ`ἐμέ μέχρι πρόσφατα τουλάχιστο τὸ πρόβληματῆς Ἑλλάδας εἶναι ὁ ἐνοχιός χαρακτήρας τῶν Ἑλλήνων.

  ReplyDelete
 101. Ὁ κόκκινος οὐρανὸς δὲν εἶπε ὅτι τὸ βιβλίο διδάσκεται στὰ σχολεῖα. Ἔκανε λόγο γιὰ τὸν «διδακτικόν» χαρακτήρα τοῦ βιβλίου στὸ πλαίσιο τῆς Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς. Ὁ κόκκινος οὐρανὸς παρέθεσε καὶ τὶς πηγές του ποὺ εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἔγκυρες. Τὸ δὲ βιβλίο πωλεῖται κανονικῶς στὰ βιβλιοπωλεῖα. Εἶναι κατάντια νὰ χαρακτηρίζουμε τὸ σάϊτ πουριτανικό, ὅταν τὸ βιβλίο ἀπευθύνεται σὲ γονεῖς καὶ πωλεῖται στὰ βιβλιοπωλεῖα μὲ τὸν νόμο. Δὲν σᾶς ἐνοχλεῖ ποὺ αὐτὸ τὸ βιβλίο πωλεῖται σὰν νὰ μὴν τρέχει κάστανο;

  http://www.haricot-asticot.com/livres-des-6-ans/602-mes-p-tites-questions-l-amour-et-les-bebes.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Α καλά εσύ είσαι προχωρημένο φασιστόμουτρο.Σόρρυ κιόλας.Είχες απότομη προσγείωση.Από τα σκαλιά της αριστεράς στην κορυφή με τον εθνικισμό.

   Delete
  2. Τώρα μας λές να μην πουλάνε και βιβλία που δε σου αρέσουν.....


   Για συνέχισε τις ωραίες σκέψεις σου.....

   Delete
  3. Ὁ χαρακτηρισμὸς «φασιστόμουτρο» ἀπὸ τραβελὲ φιλελέδες, τρανσέξουαλ ἀριστερούληδες καὶ λοιποὺς συγγενεῖς τοῦ εὐρυπρώκτου κιναιδαριοῦ τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος εἶναι τίτλος τιμῆς γιὰ κάθε παραδοσιακὸν Ἕλληνα Ὀρθόδοξον τὸν 21ο αιώνα. Τὸν ἀποδέχομαι μὲ χαρά.

   Στὸ γαλλικὸ διαδικτυακὸν amazon.
   http://www.amazon.fr/product-reviews/2745942131?pageNumber=2

   Μία μητέρα ποὺ βαθμολόγησε καταλλήλως αὐτὴν τὸ πορνὸ γιὰ μικρὰ παιδιά, ἀναφέρει:

   Je trouve que c'est un livre qui n'est pas du tout adapté au 5-7 ans, j'ai été scandalisée quand ma fille A PRIS ÇA Á LA BIBLIOTHÉQUE.
   En plus, c'est plus que politiquement correct: d'abord on présente aux enfants ce qui est plutôt rare(l'amour homosexuel) et après vient celui hétérosexuel.

   Προφανῶς τὸ παιδάκι της τὸ ἔφερε στὸ σπίτι ἀπὸ τὸ σχολεῖο. (Ναί, βγεῖτε νὰ πῆτε ὅτι ἄλλο ἐννοεῖ ἡ μάνα τοῦ παιδιοῦ.)

   Ὁ «δεξιούλης» κος Ἔνοχος μπορεῖ νὰ γαλουχῇ μὲ τὰ «ἰδεώδη» αὐτοῦ τοῦ βιβλίου καὶ ἄλλων ποὺ ἐκπέμπουν στὸ ἴδιον μῆκος κύματος τὸ δικό του παιδί. Ἀπὸ τὴν μία «σκίζει» τὰ ἱμάτιά του, ἐπειδὴ τὸ Σαρλὶ-Ἑβδὸ ἦταν βλάσφημο, ἀλλὰ κατὰ τ' ἄλλα ὅλα μέλι-γάλα μὲ αὐτὸ τὸ εἰκονογραφημένο πορνογράφημα. Ὅταν ἐσεῖς πηγαίνατε ἀγαπητὲ ἐμεῖς γυρνούσαμε.

   Τὸ βιβλίο αὐτὸ προσβάλλει βάναυσα τὸν ψυχικοσωματικὸν κόσμο τῶν παιδιῶν. Προσβάλλει κάθε νοήμονα καὶ ἀξιοπρεπὴ ἄνθρωπο καὶ γονέα. Εἶναι ἀνάλογον τῆς ἠθικῆς παρακμή τῆς ἰδεολογίας σας.

   Δὲν ἔχω κανένα πρόβλημα μὲ τοὺς συγγραφεῖς τῆς δικῆς σας ἰδεολογίας νὰ πουλοῦν ὅ,τι βιβλίο θέλουν σὲ ἐνήλικες. Κομμένες ὅμως οἱ ἀηδίες καὶ τὰ βρωμερά σας πειράματα στὰ παιδιά.

   Χίλιες φορὲς νὰ μὲ λένε φασίστα παρὰ ἀνώμαλο.

   Delete
  4. Μία μικρὴ διόρθωσις στὸν ὑπερσύνδεσμο ὁ ὁποῖος βγάζει τὴν σελίδα 2 τῶν σχολίων. Τὸ σχόλιο ποὺ παρέθεσα εἶναι κάποιας Hélène (9 Ἀπριλίου 2014, κάτω-κάτω) στὴν σελίδα 1, μπορεῖτε νὰ τὸ δῆτε καὶ ἐδῶ:

   

http://www.amazon.fr/product-reviews/2745942131/ref=cm_cr_pr_top_link_1?ie=UTF8&showViewpoints=0&sortBy=byRankDescending

   

Ἡ παρακμὴ τῶν Γάλλων ἔχει φτάσει σὲ τέτοιο σημεῖον ποὺ ἀποδέχονται πλέον μὲ θετικὰ σχόλια τέτοιου εἴδους «πονήματα» γιὰ τὴν διαπαιδαγώγησιν τῶν παιδιῶν των. Ἡ Γαλλία τοῦ Μαΐου τοῦ '68, τοῦ παιδοφίλου Μπεντίτ, διαπλάθει ἤθη καὶ συνειδήσεις παιδιῶν ἀπὸ πολὺ μικρὰν ἠλικίαν, νηπιακήν. 

Νὰ χαίρεστε τὴν Δύσιν σας, τὸ «κοσμικὸν κράτος» καὶ τὸν «πολιτισμόν» σας. Γκιαούρης Γραικὸς χίλιες φορὲς παρὰ ξευτιλισμένος καὶ τρυπητὸς Εὐρωπαῖος… Κατάντια.

   Delete
  5. Ε είπαμε εμείς εδώ είμαστε οι τέλειοι βεβαίως βεβαίως.

   Τι να σας πω;Τους φασίστες τους νικήσαμε εδώ και 70 χρόνια.Είστε ανιστόρητος φαίνεται.

   Delete
  6. Και εγώ δε σας είπα ότι συμφωνώ με το βιβλίο.Αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορώ να επιβάλλω να μην πωλείται.Ξέρω ότι σας είναι δύσκολο αλλά προσπαθήσετε να πιάνετε το νόημα.Και όχι να βγάζετε ό,τι νόημα θέλετε εσείς.

   Delete
  7. Σοβαρῶς ἔ; Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ γράφῃ καὶ νὰ πουλᾶ ὅ,τι τοῦ γουστάρη; Ἂν εἶναι ἔτσι, ἂς πάω κι ἐγὼ ἔξω ἀπὸ ἕνα σχολεῖο νὰ πουλῷ χαπάκια μὲ ναρκωτικὰ ἢ νὰ χαρίζῳ τσιγάρα. Νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ἐπίσης τὰ 12 χρονα παιδιὰ τοῦ σχολειοῦ νὰ τὰ πηγαίνω ἐκπαιδευτικὴν ἐκδρομὴ σὲ μπὰρ γιὰ κιναίδους, ἔτσι «γιὰ νὰ σπάσουν τὰ κλισέ». Ἔχει χαθεῖ τὸ μέτρο τελείως. Ἐπικράτησις τῆς ἀριστερᾶς «ἠθικῆς».

   Delete
  8. Το να πουλάς ναρκωτικά είναι παράνομο.Μην γίνεστε υπερβολικός.Επίσης που είδατε στην Ελλάδα 12χρονα να πηγαίνουν εκδρομή σε γκέυ μπαρ;

   Είναι υπερβολικά αυτά που λέτε και ψεύδη.

   Delete
 102. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 103. Ask Tsipras

  https://www.youtube.com/watch?v=kDGArbQ4Q-Q#t=1279

  Καλούτσικα τα λέει ο Τσίπρας.Αν γίνουν πράξη αυτά που λέει θα πάει μπορστά η χώρα.

  ReplyDelete
 104. Ἡ παρακμή καὶ ἀστοφασιστοποίηση τῳν Γάλλων εἶναι προφανής. Οὶ παλαιοί Γάλλο ὠστόσο εἶχαν κάνει κάτι ποὺ εἶναι ἀκόμα ὁρατο στὸ Παρίσι. Ἡ κοινωνία τους δὲν εἶναι βασισμένη στὴν αὐτοκαταστολή. Αύτό πάει νὰ πεῖ Πόλη=κράτος.

  ReplyDelete
 105. Πρέπει δὲ νὰ σᾶς ἐπισημάνω ὄτι οἱ Ἕλληνες μικροαστοί στὸ Παρισι εἶναι οἰ πλέον ταυτόχρονα παγκοσμιοποιημένοι καὶ Ῥωμηοί. Ἀντίθετα οἱ ἐπαρχιακῆς αταγωγῆς Ἕλληνες εἶναι ἀνθρώπινοι, συνεννοήσιμοι καὶ καθόλου πουριτανοί.

  ReplyDelete
 106. Tέλος νὰ κάνω μιὰ γενική παρατήρηση κε Συρμακέζη. Τὴν Ἑλλάδα τὴν ἔχει καταστρέψει τὸ χοντροκομμένο ἀνελέητο πνεῦμα τοῦ βούρδουλα ποὺ καταστρέφει τὴν καθημερινή εὐαισθησία. Ἐκδηλώνεται σὲ ὄλες τὶς μορφές του στὴν Ἐλλάδα. Δὲν σώζεται ἡ Ὲλλάδα διότι χτίστηε πάνω στὴν καταστολή τῆς λεπτῆς σκέψης καὶ τῶν λεπτῶν αίσθήσεων. Ὄλοι οί ´Ελληνες εἶναι χουντικοί ´η γίνονται ἀναγκαστικά. Εἶναι βαλκάνιοι.

  ReplyDelete
 107. Οἱ Ἕλληνες εἶναι χουντικοί καί βαλκάνιοι εἶναι μιά γενικόλογη καί πάρα πολύ ἐπιφανειακή προσέγγισις. Θά περίμενε κανείς ἀπό ἐσᾶς πιό διορατικές και βαθεῖς ἀναλύσεις ἀπό αὐτές τῶν ἄλλων σχολιατῶν ἁγαπητέ κύριε Κωσταντῆ. Συγγνώμη γιά τήν προσωπική ἀναφορά.

  ReplyDelete
 108. Ἐχετε ἀπόλυτο δίκιο. Ἀπολογοῦμαι.Ἤταν λάθος ἔκφραση κινούμενη ἀπό κάποια ἔνταση.Προσπαθοῦσα νὰ τονίσω πόσο λάθος εἶναι νὰ διοχετεύουμε τὴν ἐνέργειά μας σὲ αὐταρχικά ὄνειρα. Τὸ βαλκάνιοι ἤταν λάθος, ἀλλά δὲν τό σκεφτόμουνα πολιτισμένοι Παριζιάνοι καὶ ἀπολίτιστοι Βαλκάνιοι. Προσπαθοῦσα νὰ ἀντιστρέψω τὰ ἐπιχειρήματα ὑπέρ ἑνός αὐταρχικοῦ καθεστῶτος.

  Ἤθελα ν`α δείξω ὄτι πολλοίἙλληνόφρονες -χωρίς νὰ τούς θεωρῶ χειρότερους ἀπό μένα - στὴν οὐσία ἔχουν ὑποφέρει ἀπό τὴν ἀσύλληπτη ἀγαρμποσύνη ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ἀθῆνα τουλάχιστον, καὶ στὴν οὐσία προσπαθοῦν νὰ ἐκφράσουν μὲ τὰ ὄνειρα αὐταρχισμοῦ αὸ ὀργάνωσηε τὴν πληγωμένη τους εὐαισθησία,.

  ReplyDelete
 109. YΓ. Τὸ κράτος δηλαδή ποὺ θὰ θέλαμε νὰ εἶναι καλύτερο εἶναι μιὰ μεταφορά γιὰ τὸ πῶς θὰ θέλαμε νὰ ζοῦμε.Τὸ βαλκάνιοι τὸ ἄγαρμπο ἤθελε νὰ πεῖ - τί κρίμα ποὺ δὲν τό λέμε, τί μᾶς ἀνησυχεῖ, ἀντί νὰ βρίσκουμε διέξοδο μέσω μιὰ ὑποτιθέμενης πολιτικῆς στράτευσης. Καὶ πάλι συγγνώμη γιὰ τὴν ἔφραση. Ἀπλῶς δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ ὄνειρα ἐπιστροφῆς σὲ αὐταρχιά καθεστῶτα.

  ReplyDelete
 110. Αὐτὰ πληρώνουν οἱ Γάλλοι καὶ οἱ περισσότεροι εὐρωπαϊκοὶ λαοί. Τὴν ἄνευ ὅρων παράδοσίν των στὴν παρακμὴν τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος. Ὅ,τι δὲν κατάφερε ὁ μαρξισμὸς μὲ τὸ σφυρὶ καὶ τὸ δρεπάνι τὸ καταφέρνει ὁ πολιτισμικὸς μαρξισμὸς ὡς «φωνὴ συνειδήσεως τοῦ φιλελευθερισμοῦ/σοσιαλισμοῦ» μέσῳ τῆς τηλεοράσεως, θολῆς ὑποκουλτούρας καὶ τῆς λαθρομεταναστεύσεως: ἔκλυσιν ἠθῶν, φυλετικὴν ἀλλοίωσιν, ἰσλαμοποίησιν. Καμιὰ εὐρωπαϊκὴ χώρα τὸ 2015 δὲν ἀντεμετώπισε τόση κοινωνικὴ παρακμὴ στὴν ἱστορία της. Οἱ ἀραπάδες ποὺ ἐγάζωναν προχτὲς ἀθώους δὲν ἐσκότωσαν μὲ κίνητρον τὴν φτώχεια (ἡ κλασικὴ δικαιολογία τῶν διεθνιστῶν), ἀλλὰ τὸ μίσος ἀπέναντι στοὺς «ἀπίστους». Ἡ δὲ «πορεία» τοῦ κόσμου (γίδια) ἦταν τὸ μεγαλύτερο δίχτυ προστασίας ἀπέναντι στὴν παρακμὴν τῆς Γαλλίας. Ἂν ἡ Λεπὲν δὲν ἔρθῃ στὰ πράγματα, οἱ Γάλλοι θὰ ἔχουν τεράστιον πρόβλημα ἐπιβιώσεως τὰ ἑπόμενα 50 ἔτη.

  Βλέπω ὅτι μὲ μεγάλη ἄνεσιν χρησιμοποιεῖτε τοὺς ὅρους «φασίστας» καὶ «ἀστὸς» καὶ τὰ παράγωγά των κε Κωνσταντή. Ἂς μὴν ἐξάγωμε αὐθαίρετα συμπεράσματα.

  «Ἡ κοινωνία τους δὲν εἶναι βασισμένη στὴν αὐτοκαταστολή. Αύτό πάει νὰ πεῖ Πόλη=κράτος.»

  Ὧρες-ὧρες ἀναρωτῶμαι τί πίνετε κε Κωνσταντή. Τί πίνετε καὶ δὲν μᾶς δίνετε. Κράτος σημαίνει ὀργάνωσις πολιτείας. Ἡ ὀργάνωσις προϋποθέτει μηχανισμοὺς ἐλέγχου καὶ καταστολῆς, ὅπως ἡ Δικαιοσύνη καὶ τὰ Σώματα Ἀσφαλείας. Ἡ Δικαιοσύνη δὲν ἐμπεδώνει μόνον τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα στὴν κοινωνία, ἀλλὰ καταστέλλει σὲ πρῶτον βαθμὸν τὶς ἔκνομες διαλυτικὲς τάσεις τοῦ κράτους, κάτι ποὺ σὲ δεύτερον ἀναλαμβάνει ἡ ἀστυνομία. Εἶναι ἀπολύτως λογικὸν νὰ τραβιοῦνται τὰ χαλινὰ σὲ μιὰ κοινωνία, διαφορετικῶς ὁ καθένας θὰ ἔκανε ὅ,τι ἤθελε καὶ μάλιστα ὅ,τι τοῦ ὑπαγορεύουν οἱ ὁρμὲς καὶ τὰ ἔνστικά του.

  Δὲν γνωρίζω τὰ τεκταινόμενα τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος τῆς Φραγκιᾶς καὶ δὴ τῶν Παρισίων στὸ παρόν, ἀλλὰ μόνον βλέποντας τοὺς κενοὺς ὅρους «ἀστὸς» καὶ τὰ παράγωγά της μὲ πιάνει μελαγχολία. Παραδοσιακῶς τὸ Παρίσι συνεκέντρωνε ἄλλη κατηγορία Ρωμηῶν. Ἐνῶ ὅλη ἡ μεταναστεύσασα Ἑλλάδα τοῦ '60 κατέληγε στὴν Ἀμερική, Αὐστραλία, Δυτικὴν Γερμανία καὶ στὸ Βέλγιο γιὰ σκληρὴ ἐργασία, στὸ Παρίσι κατέληγε συνήθως ἡ κοπριτεία γιὰ χαβιάρι καὶ γοῦστα. Στὴν πλειοψηφία των ἦταν πολιτικοὶ καὶ «διανοούμενοι» γιὰ τὸ μόνο τὸ ὁποῖον δύνανται νὰ καυχηθοῦν εἶναι ὅτι συμμετεῖχαν σὲ «ἀγῶνες κατὰ τοῦ φασισμοῦ» (βλ. παρακμιακὰ συλλατήρια τὸ '68, «ἀγών» κατὰ τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου) καὶ ὅτι παρῆγαν δυτικότροπο πολιτισμόν (γιατὶ ἑλληνικὸν δὲν τὸν ἔλεγες οὔτε μὲ σφαῖρες). Ὅταν δὲν ἔκαναν τὰ παραπάνω, «ἐσπούδαζαν» (φιλοσοφία καὶ «κοινωνικὲς ἐπιστῆμες» ἀσφαλῶς). Δὲν εἶχε καμία σχέσιν ἡ Παριζιανικὴ κοινότης μὲ τὴν δυστυχῶς φθίνουσα παροικία τῆς Μασσαλίας ποὺ ἔσφυζε ἀπὸ δημιουργικοὺς ἀνθρώπους μὲ ἑλληνικὴν συνείδησιν καὶ πολιτισμόν. Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ὁ πρῶτος βιομήχανος τοῦ Πειραιῶς (καὶ τῆς Ἑλλάδος) ὑπῆρξε ὁ Ράλλης ἀπὸ τὴν κοινότητα τῆς Μασσαλίας. Ὁ τελευταῖος δὲ σπουδαῖος Ἕλλην αὐτῆς τῆς παροικίας ἦταν ὁ μεγάλος ἠθοποιὸς Ντῖνος Ἠλιόπουλος.

  «Τὴν Ἑλλάδα τὴν ἔχει καταστρέψει τὸ χοντροκομμένο ἀνελέητο πνεῦμα τοῦ βούρδουλα ποὺ καταστρέφει τὴν καθημερινή εὐαισθησία. Ἐκδηλώνεται σὲ ὄλες τὶς μορφές του στὴν Ἐλλάδα.»

  Μακάρι ἡ Ἑλλὰς νὰ εἶχε πειθαρχία, εἴτε αὐτοπειθαρχία, εἴτε ἐπιβαλλομένη. Στὴν Ἑλλάδα κάνει ὁ καθένας ὅ,τι τοῦ γουστάρη καταλύοντας τοὺς νόμους. Ὅταν ἡ χώρα εἶχε πειθαρχία γιὰ 6 ἔτη μεγαλούργησε οἰκονομικῶς. Κατ' ἀρχάς, ἔπαψε νὰ εἶναι μία φτωχή χώρα, αὐτὸ ποὺ τὴν ἔκαναν οἱ «εὐρωπαῖοι» εὐγενεῖς καὶ δυτικοτραφεῖς πολιτικοὶ κοπρίτες (βασιλεῖς, Καραμαναλῆδες καὶ ὑπόλοιπον σκυλολόϊ). Κατὰ δεύτερον, παρῆγε πολιτισμόν. Ἡ ἑξαετία ἐσεβάσθη τὸ Πνεῦμα. Κυνήγησε, ἐσφαλμένως κατὰ τὴν γνώμην μου διότι τοὺς ἡρωοποίησε, τοὺς ἀριστερούς. Ὄχι ὅμως τὸ πνεῦμα. Ἡ μουσική, ὁ κινηματογράφος, τὸ θέατρο, τὰ ἤθη γενικῶς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς δὲν συγκρίνονται οὔτε μὲ τὰ μεταπολιτευτικὰ ἤθη τῆς ἐποχῆς τοῦ ψευτοεθνάρχου, τοῦ παπατζῆ οὔτε ἀσφαλῶς μὲ τὰ σημερινά, τὰ εὐρωπαϊκά.

  ReplyDelete
 111. Τὸν αὐταρχισμὸν δὲν τὸ γλιτώνετε κε Κωνσταντή. Μπορεῖτε ὅμως νὰ ἐπιλέξετε ποιὰ μορφὴν αὐταρχισμοῦ ἐπιθυμεῖτε μεταξὺ ἄλλων. Ἂν δὲν σᾶς ἀρέσῃ ὁ ντεγκωλικὸς αὐταρχισμός, μπορεῖτε νὰ διαλέξετε κοινοβουλευτικὸν αὐταρχισμὸν «Δυτικοῦ τύπου» ποὺ στὴν πιὸ εἰδεχθῆ μορφήν του περιλαμβάνει τραπεζικὸν ἄσυλον, ἰσλαμοποίησιν/λαθρομετανάστευσιν, μπόλικα «μήντια» καὶ ἄφθονον κοινωνικὴν σήψην καὶ διάλυσιν (πολιτικὴ ὀρθότητα δηλαδή).

  Ἐπειδὴ θεωρῶ μεγαλύτερον ἀγαθὸν τὸ ζῆν σὲ μία καλὴ κοινωνία ἀπὸ τὸ ζῆν σὲ μία πλούσια κοινωνίαν, θὰ προετίμουν ἕναν Ντὲ-Γκῶλ ἀπὸ τὰ σημερινὰ χουντόμουτρα τῆς ΕΕ ἢ ἔστω ἕναν Γεώργιον Παπαδόπουλο. Μεταξύ μας, οὔτε πιὰ τὸ «ιδανικὸν» τῆς εὐμάρειας μπορεῖ νὰ παρασχεθῇ στοὺς ἀποχαυνωμένους πολίτες τῆς ΕΕ, ὁπότε τὸ ἰδεῶδες ἔχει μετατραπεῖ στὸ «ἐμπρὸς νὰ σώσουμε τὶς τράπεζες».

  ReplyDelete
 112. Οἱ ἀραπάδες ποὺ ἐγάζωναν προχτὲς ἀθώους δὲν ἐσκότωσαν μὲ κίνητρον τὴν φτώχεια (ἡ κλασικὴ δικαιολογία τῶν διεθνιστῶν), ἀλλὰ τὸ μίσος ἀπέναντι στοὺς «ἀπίστους». Mά τί σᾶς λέμε διάολε τόσον καιρό ! Δὲν ξέρουμε ποιός τόκανε. Πράγματι σὲ αὐτήν τὴν φάση δὲν εἶμαι πολύ ἤρεμος. Ἀλλά ε Συρμαέζη, ἔλεος, στὰ... παλιά μας παπούτσια οἱ Γάλλοι. Ποσπαθῶ νὰ σᾶς πῶ ὄτι τὰ ὄνειρα αὐταρχιῶν λύσεων στὰ ὁποία μεγάλη μερίς τοῦ ἑλληνιοῦ λαοῦ (καὶ τῶν Γάλλων ἀστῶν ἐν μέρει) ἔχει δοθεῖ ἐσχάτως εἶναι ΛΑΘΟΣ. Διότι καταστρέφουνε αὐτό ἀριβῶς τὸ ὁποίο εἶναι ὴ αἰτία τοῦ παραπόνου. Ἄλλο ποὺ δὲν θέλουνε, ξέρετε, οὶ ξένοι ἀπό ναν ἑλληνιό πληθυσμό ὁ μισός νὰ εἶναι ὑπέρ αὐταρχιῆς λύσεως αὶ ὁ ἄλλος μισός ἀριστερούλης. Τὸ ονειρό τους εἶναι !

  ReplyDelete
 113. Φονική επίθεση της άκρας αριστεράς με γκαζάκια

  https://www.youtube.com/watch?v=EEwnwBOXGYE

  ReplyDelete
 114. Οἱ Δυτικοὶ θέλουν νὰ γίνουμε ὅλοι ἀριστερούληδες. Στὶς χῶρες των τὸ ἔχουν καταφέρει. Μπορεῖ κομματικῶς νὰ μὴν τὸ ἔχουν πετύχει ἀπολύτως (αὐτὸ δὲν ἔχει καμιὰ σημασία), ἀλλὰ δυστυχῶς τὸ ἔχουν πετύχει κοινωνικῶς-πολιτισμικῶς. Στὴν συνείδησιν τοῦ κόσμου ἔχει παγειωθεῖ ἡ ἀριστερὰ ἠθική. Οἱ δυσαρεστημένοι ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἱστορίαν (οἱ «φασίστες») ἀναγκάζονται νὰ βγάλουν τὸν σκασμόν, διότι ἀντιμετωπίζουν πλέον ποινικὰ δικαστήρια. Παλαιότερα τοὺς περίμενε ἡ διαπόμπευσις καὶ ἡ ρετσινιὰ τοῦ γραφικοῦ φασίστα. Τώρα ὑπάρχει ὁ πέλεκυς τῆς «Δικαιοσύνης» ὁ ὁποῖος μόνο «νοητὸς» δὲν εἶναι. Ἂν λχ, ἀποκαλέσῃς μία κουνάμενη-σινάμενη συκιά, «τικιτάγκα», «κεκινημένον» κλπ κι αὐτὸς ὁ τύπος σὲ πάῃ στὸ δικαστήριον, σὲ περιμένει φυλακὴ ἤ/καὶ βαρύτατον πρόστιμον. Ἂν πῇς ὅτι οἱ περισσότεροι βαρυποινίτες ἐγκληματίες τῶν φυλακῶν εἶναι μετανάστες καὶ δὴ λαθραῖοι μουσουλμάνοι σὲ περιμένει ὁ ἀντιρατσιστικός. Ὁμοίως ἂν ὑποστηρίξῃς ὅτι οἱ φονευθέντες Ἑβραῖοι κατὰ τὸν Β´ΠΠ ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς ἦταν τὸ πολὺ 200 000 καὶ ὄχι 6 000 000, τότε σὲ περιμένει κάθειρξις καὶ ἐπαγγελματικὴ καταστροφή γιὰ 'σένα καὶ ὅλη τὴν οἰκογένειά σου. Ἐκεῖ δὲν βλέπω κάποιος νὰ ὑποστηρίζῃ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, οὔτε κἂν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ.
  Ἂν βγῇ ὁ Διονύσης Σαββόπουλος στὰ πλήθη καὶ τραγουδήσῃ «Κωλοέλληνες» τότε παίρνει καὶ τὰ συχαρήκια τῆς κοινωνίας. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Σημίτης ποὺ εἰσήξε τὸν ταπεινωτικὸν ὅρον στὶς μάζες «Ἑλληνάρες». Βεβαίως, ὁ Ἄγγλος τὸν κακὸν Ἄγγλο δὲν τὸν ἀποκαλεῖ «Ἀγγλάρα», ὁ Γάλλος «Γάλλαρο», ὁ Γερμανὸς «Γερμαναρὰ», ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα εἶναι «cool» νὰ προσδίδῃς στὴν λέξιν «Ἕλλην» καὶ τὰ παράγωγά της ἀρνητικὴν χροιά. Ἂν ὅμως ὁ Ζαμπέτας ψέλλιζε τὴν σήμερον τὴν λέξιν «σκυλάραπας» στὸ περίφημό του ἇσμα, θὰ περνοῦσε μπόλικα χρόνια στὸν Κορυδαλλόν.

  Ἀντιθέτως, βλέπω δεξιούληδες καὶ ἀριστερούληδες νὰ μιλοῦν γιὰ τὴν «ἐλευθερία τοῦ λόγου», ὅταν πρόκειται γιὰ τὰ κάθε εἴδους«Χυτήρια». Γιὰ «βιβλία» καὶ μάλιστα ἐξωσχολικὰ (μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τὸ ἐπίσημο ἐγχειρίδιον τοῦ γαλλικοῦ κράτους, ἀλλὰ εἶναι βιβλίο γραμμένο γιὰ μαθητούδια) σὰν τὸ εἰκονογραφημένο πορνογράφημα γιὰ μικρὰ παιδιὰ ποὺ εἴδαμε παραπάνω. Τὰ σχόλια τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ Amazon ποὺ παρέθεσα ἀποδεικνύουν περίτρανα ὅτι στὴν συνείδησιν τῆς κοινωνίας ἡ παρακμή, ὁ κιναιδισμός, τὰ ἰδεώδη τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ἔχουν ἐπικρατήσει κατὰ κράτος. Δυστυχῶς ἀγαπητέ Κωνσταντῆ, οἱ δυτικὲς κοινωνίες εἶναι τουλάχιστον κατὰ 70% ἀριστερᾶς ἠθικῆς, ἀκόμη κι ἂν ψηφίζουν Σαρκοζὺ ἢ Κάμερον ἢ Σαμαρᾶ.

  «Εἶμαι κι ἐγὼ Σαρλί» χτές. «Εἶμαι κι ἐγὼ Ἕλληνας» τὸ 2012. Ὄχι. Μπορεῖ τὰ μουσουλμάνια νὰ εἶναι φονιάδες, ἀλλὰ ἐγὼ μὲ τὰ δημοσιογραφικὰ κόπρανα τῆς Σαρλὶ δὲν ἔχω καμιὰ σχέσιν. Καὶ ἐπιπλέον ἐξανίσταμαι, ὅταν ὁ κάθε λελέκος Φράγκος ἐν ἔτει 2012 λέγει «Je suis grec aussi». Θἄθελες φιρφιρίκο Φράγκε νὰ εἶσαι Ἕλληνας; Ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ Ἕλλην; Ὅταν ἐμεῖς πιστεύαμε σὲ Θεὸ, ἐσεῖς κάνατε σχίσματα. Ὅταν ἐμεῖς φτιάχναμε αὐτοκρατορίες, ἐσεῖς τὶς πλιατσικολογούσατε μὲ Σταυροφορίες καὶ ὄχι μόνον. Ὅταν ἐμεῖς ζητούσαμε τὴν βοήθειάν σας τὸ '21 (μὲ τὸ ἀζημίωτον βεβαίως-βεβαίως) ἐσεῖς σὰν τὰ κοράκια πέσατε πάνω νὰ μᾶς κατασπαράξετε. Στὴν δὲ Σμύρνην τσακίζατε κατὰ ριπὰς τοὺς «συνωστισμένους» τῆς Ρεπούση (νὰ γράφῃ κι αὐτὴ ὅ,τι γουστάρη). Στὸ '40 καταστράφηκε μία χώρα ὁλάκερη, ἡ παμμέγιστη Ἑλλάς, γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ «αὐτοκρατορίες» σας. Τὸ 2015 τὸ 35% τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἄνεργοι καὶ φτωχοί. Τὸ σημαντικότερο μερίδιο εὐθύνης αὐτῆς τῆς ἐξαθλιώσεως εἶναι αὐτὸ τῆς ΕΕ.

  Ἄκου εἴμαστε ὅλοι Σαρλί. Ποτὲ καὶ πουθενά.

  ReplyDelete
 115. Ἐγωκεντρισμός καί κομπορρημοσύνη δυσχεραίνουν τή συζήτησι.

  ReplyDelete
 116. Ὄχι, κάπου ἔχει δίκιο ὁ κύριος Συρμακέζης πιστεύω διότι ὴ σημερινή ἐπίσημη ἀριστερά εἶναι ἀστική δεξιά μὲ φασίζουσες τάσεις καὶ ἐν μέρει ἡ ἐθνικιστιή δεξιά στὴν Ἑλλάδα -ὄχι στὴ Γαλλία νομίζω - ἀριστερά μέ μπολσεβίκικες τάσεις.

  Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἐ´αν ἡ ἐθνικιστική δεξιά, ποὺ εἶναι ἐνμέρει ἐριστερά, ἔκανε δικτατορία τοῦ ἑλληνικοῦ προλετεριάτου στὴν Ἑλλάδα θὰ ἀποτύγχανε ἀργά ἤ γρήγορα γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον, ἐπειδή τὸ προλεταριάτο προκαλεῖται ἀπό τὸν αὐταρχισμό, δὲν ὑπάρχει ἐκ φύσεως. Ἀρα δὲν μπορεῖ ὁ αὐταρχισμός ν`α τὸ ἀνακουφίσει.
  Δεύτερον ἐπειδή τὸ κίνημα θὰ ἔπρεπε νὰ στηριχθεῖ στὶς ΗΠΑ, ὄπου στηρίζονται καὶ οἱ ἀριστεροαστούληδες. Γιάννης καρνάει Γιάννης πίνει.

  ReplyDelete