Mar 4, 2015

181 – Χρῆμα καὶ πνεῦμα: Τὸ μοντέλο τοῦ Ἰσραήλ.

181 – Χρῆμα καὶ πνεῦμα: Τὸ μοντέλο τοῦ Ἰσραήλ.

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες συνέβη κάτι τὸ καταπληκτικό. Ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ, Βενιαμὶν Νετανιάχου, ὡς ἀπόλυτος κατακτητής, μετέβη στὶς ΗΠΑ, χωρὶς τὴν συγκατάθεση τοῦ προέδρου Ὀμπάμα καὶ ὡμίλησε στὸ κατάμεστο ἀμερικανικὸ Κογκρέσο κατὰ τῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀμπάμα στὸ θέμα τοῦ Ἰράν, καταχειροκροτούμενος ἀπὸ τοὺς Ῥεπουμπλικανοὺς ἀντιπροσώπους, ἐν ἀπουσία τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου ποὺ ἐκρύβετο στὸν Λευκὸ Οἶκο! Ἐθύμιζε Μεγαλέξανδρο καταποντίζοντας τὸν Πέρση βασιλέα Δαρεῖο στὴν ἴδια του τὴν χώρα.

Πῶς ἕνα ἐθνοκρατίδιο, τὸ Ἰσραήλ, μικρότερο καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπέτυχε νὰ δέσῃ χειροπόδαρα τὴν ὑπερδύναμη τοῦ κόσμου, τὴν Ἀμερική; Οἱ συνήθεις ἀντισημιτικὲς ἐξηγήσεις, ὅτι τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Σατανᾶς καὶ ὅτι μὲ ὅπλο τὸν φοβερὸ δρᾶκο τοὺ σιωνισμοῦ ποὺ ἔχει κυκλώσει τὸν πλανήτη Γῆ μὲ τὴν οὐρά του καὶ τὸν ἔχει στοιχειώσει, ἁπλῶς προδίδουν τὸν φθόνο ὅλων αὐτῶν ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ εὑρίσκονται στὴν θέση τοῦ Ἰσραήλ καὶ νὰ διαφεντεύουν τὴν Γῆ ὡς ἰσραηλινοὶ σούπερμεν.

Καὶ ὅμως ἡ Ἑλλὰς θὰ ἠδύνατο κάλλιστα νὰ ἦταν Ἰσραήλ. Ὁ Ἀριστοτέλης εἶχε διδάξει στὸν Ἀλέξανδρο, βασιλέα τοῦ Μακεδονικοῦ κρατιδίου, μὲ ποῖον τρόπο θὰ μετέτρεπε τὴν ἐλαχίστων γεωγραφικῶν διαστάσεων Ἑλλάδα σὲ κέντρο τοῦ κόσμου, δεικνύοντας τὴν μοναδικὴ γεωπολιτικὴ θέση τῆς  χώρας γιὰ τὴν Οἰκουμένη: «Τὰ ἔθνη ποὺ κατοικοῦν σὲ κρύα κλίματα καὶ στὴν Εὐρώπη εἶναι γεμάτα ἀπὸ γενναιότητα ἀλλὰ τοὺς λείπει ἡ εὐφυΐα καὶ ἡ δεξιοτεχνία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμένουν σχετικὰ ἐλεύθερα ἀλλὰ νὰ τοὺς λείπῃ ἡ πολιτικὴ ὀργάνωση καὶ ἡ ἱκανότητα νὰ διοικοῦν τοὺς γείτονές τους. Ἀντιθέτως, τὰ ἔθνη τῆς Ἀσίας, εἶναι ἔξυπνα καὶ ἱκανὰ ἀλλὰ τοὺς λείπει ἡ γενναιότητα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εὑρίσκονται μονίμως στὴν θέση ὑποτακτικῶν καὶ δούλων. Ἀλλὰ τὸ ἑλληνικὸ γένος συμμετέχει καὶ στοὺς δύο χαρακτῆρες ἀκριβῶς ἐπειδὴ κατέχει τὴν ἐνδιάμεση γεωγραφικὴ θέση, καὶ ἔτσι εἶναι συνάμα γενναῖο καὶ ἔξυπνο. Χάρη σὲ αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικὰ παραμένει ἐλεύθερο καὶ καλοδιοικούμενο καὶ δύναται νὰ κυβερνήσῃ τὴν Οἰκουμένη, ἐφ’ὅσον ὅμως συγκροτηθῇ σὲ ἑνιαῖο πολιτικὸ σύνολο» (Ἀριστοτέλης,  Πολιτικά,  Ζ’-7, 1327β).

Σαφῶς λοιπὸν ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρεται στὴν «Ἐνδιάμεση Περιοχή» πολιτισμοῦ  μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἄλλωστε ἐνεπνεύσθην τὶς ἔρευνές μου ὅταν ὡς ἀστρονόμος-πολιτολόγος ἀνεκάλυψα τὸν μέχρι σήμερα κρυμμένο πολιτισμικὸ πλανήτη στὸ κέντρο τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε πάντα ἡ Ἑλλὰς καὶ τὸν ὁποῖο ὠνόμασα  ἀριστοτελικά, Ἐνδιάμεση Περιοχή.

Καὶ τίθεται τὸ ἐρώτημα: Γιατί τὸ γειτονικὸ Ἰσραὴλ καὶ ὄχι ἡ Ἑλλὰς ἐξεμεταλλεύθη τὴν μοναδικὴ αὐτὴ γεωπολιτικὴ θέση γιὰ νὰ μεγαλουργήσῃ στὴν ἐποχή μας; Μήπως χρειαζόμεθα πέραν ἀπὸ φανατισμούς, θρησκευτικούς, φυλετικούς, ἐθνικιστικούς, ἰδεολογικούς, προσωπικούς, τὸ χρῆμα καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Διασπορᾶς, ἐπάνω στὰ ὁποῖα ἐβασίσθη τὸ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ μεγαλουργήση;

Ὁ Ἕλλην στὴν Διασπορὰ παρέμεινε, ἐν μέσῳ τῶν κοινοτήτων του, Ἕλλην ἐπὶ ἑκατοντάδες χρόνια, ἀκριβῶς ὅπως ὁ Ἑβραῖος τῆς Διασπορᾶς. Καὶ ἔρχονται τώρα Γραικύλοι τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου καὶ μέμφονται τοὺς Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, ἀμφισβητῶντας τὴν ἑλληνικότητά τους, ἐπειδὴ ἐγεννήθησαν στὸ ἐξωτερικό!

Ἀκόμη καὶ σήμερα, μέσα στὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, διαβιοῦν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πνευματικὲς μετριότητες, ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὸ σημερινὸ κράτος τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ σχεδὸν ὅλα τὰ ἑβραϊκὰ μυαλά, ἐπιχειρηματιῶν καὶ διανοουμένων, ποὺ διοικοῦν τὸ ἰσραηλινὸ σκάφος εὑρίσκονται στὴν Διασπορά, αὐτοὶ ποὺ ἐμεῖς φθονερὰ ἀποκαλοῦμε σιωνιστικὸ δάκτυλο. Στὴν ἑλληνικὴ Διασπορὰ διαβιοῦν σχεδὸν ὅλα τὰ μεγάλα ἑλληνικὰ ἐπιχειρηματικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ μυαλὰ ποὺ συγκροτοῦν τὸν ἑλληνικὸ σιωνισμό, καὶ ὅμως οἱ ἐσωτερικὲς μας μετριότητες πανταχοῦ παροῦσες στὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ ΜΜΕ τοῦ κρατιδίου, ἀποφεύγουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νὰ τὰ προσκαλοῦν στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια καὶ στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ καταφέρονται κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν τοῦ Λονδίνου ὡς στυγεροὺς καπιταλιστὲς ποὺ ὑπεστηρίζοντο χθὲς ἀπὸ τὴν 21η Ἀπριλίου καὶ σήμερα  ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

Πότε λοιπόν, ἕνας Ἕλλην πρωθυπουργὸς θὰ εἰσβάλῃ ὡς κατακτητὴς στὴν Οὐασιγκτῶνα, χέρι χέρι μὲ τὸν Νετανιάχου, ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ σιωνισμὸ τῆς Διασπορᾶς;

Δημήτρης Κιτσίκης                                 4 Μαρτίου 2015

211 comments:

 1. Μήν βιάζεστε...Πρῶτα θά πάρουμε τήν Βόρειο Ἤπειρο, τήν Πόλη καί τήν Μικρασία...Ἡ Οὐασιγκτῶνα ἕπεται...

  ΥΓ. Κανένα συστημικό ΜΜΕ δέν καταφέρεται κατά τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν τοῦ Λονδίνου Ἐφοπλιστικό κεφάλαιο σημαίνει διεθνής ἀλητεία ( άνεξαρτήτως ἄν χρηματοδοτεῖ ἤ ὄχι τήν Χ.Α.) πού ἀσχολεῖται κυρίως μέ λαθρεμπόριο καί ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

  ReplyDelete
 2. «Πῶς ἕνα ἐθνοκρατίδιο, τὸ Ἰσραήλ, μικρότερο καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἐπέτυχε νὰ δέσῃ χειροπόδαρα τὴν ὑπερδύναμη τοῦ κόσμου, τὴν Ἀμερική;»

  Ἔ, ὄχι καὶ χειροπόδαρα. Οἱ ΗΠΑ ὅποια στιγμὴ θέλουν μποροῦν νὰ κάνουν τὸ Ἰσραὴλ σκόνη. Δὲν θέλουν, ὄχι γιατὶ δὲν μποροῦν, διότι τὸ Ἰσραὴλ τοὺς ἐξυπηρετεῖ καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἐξυπηρετεῖ τὶς ΗΠΑ στὴν λογικὴ τῆς ἀμοιβαίας συνεργασίας.

  «Οἱ συνήθεις ἀντισημιτικὲς ἐξηγήσεις, … προδίδουν τὸν φθόνο ὅλων αὐτῶν ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ εὑρίσκονται στὴν θέση τοῦ Ἰσραήλ καὶ νὰ διαφεντεύουν τὴν Γῆ ὡς ἰσραηλινοὶ σούπερμεν.»

  Δὲν θὰ διαφωνοῦσα. Φαντάζομαι τί θὰ γινόταν ἂν ἀντὶ γιὰ τὴν ἰσραηλητικὴ «ἐλὶτ» ἦταν στὰ πράγματα ἡ ἀραβικὴ ἢ ἡ κινεζική. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι προτιμῶ τοὺς μὲ ἀπὸ τοὺς δέ. Ἡ ἀσιατικὴ δεισιδαιμονία εἶναι ἀποκρουστική, ἀλλὰ τὸ Ἰσλὰμ δὲν ἔχει ταίρι, γιὰ νὰ εἴμαστε καὶ εἰλικρινεῖς.

  «Καὶ ὅμως ἡ Ἑλλὰς θὰ ἠδύνατο κάλλιστα νὰ ἦταν Ἰσραήλ.»

  Εὐτυχῶς ποὺ δὲν ἔγινε καὶ δὲν θὰ γίνει. Τὸ Ἰσραήλ, ὡς χώρα, εἶναι ἕνα χιτλερίζον κρατίδιο στὸ ὁποῖο οἱ Παλαιστίνιοι ὑφίστανται βάναυσες διακρίσεις καὶ διωγμούς. Δὲν ἔχουν κἂν διαβατήρια καὶ πολιτικὰ δικαιώματα. Τὸ αὐτὸ σὲ πιὸ ἠπίους τόνους ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ γιὰ κάθε νόμιμο (ὄχι λαθραῖο- τέτοιοι δὲν παίζουν ἐκεῖ) μετανάστη ἐκεῖ. Ἂν σὲ αὐτὴν τὴν λωρίδα γῆς ἀντὶ γιὰ 6 ἑκατομμύρια Ἰσραηλινῶν κατοικοῦσαν καμιὰ 30αριὰ καὶ ἡ χώρα διέθετε πυρηνικὸν ὁπλοστάσιο θὰ εἶχε μετατρέψει τὴν Μ. Ἀνατολὴ σὲ χιτλερικὴν Εὐρώπη.

  Ἐπιπλέον, μιὰ καὶ μιλοῦμε γιὰ Ἰσραηλίτες ποὺ διαφεντεύουν τὸν πλανήτη, ἡ κυριαρχία αὐτὴ εἶναι καθαρὰ οἰκονομικὴ καὶ μάλιστα μὲ ἀνήθικους ὅρους. Οἱ Ἰσραηλίτες ἀπὸ τότε ποὺ μᾶς τέλεψαν τὰ ἰδανικὰ τοῦ Παλαιοῦ Κόσμου καὶ νομιμοποιήθηκε τὸ ἔγκλημα τοῦ τοκισμοῦ, εὑρέθησαν ἀπὸ κλητῆρες Δημαρχαῖοι χάριν τῆς χριστιανικῆς ἀνοχῆς. Ἡ τοκογλυφία ποὺ ἄλλοτε ἐτιμωρεῖτο μὲ παλούκωμα, εἶναι πλέον «μαγκιὰ» καὶ ἀξία ζωῆς.

  Οἱ ἀνύπαρκτοι πολιτιστικῶς Ἰσραηλίτες δὲν ἐπέβαλλαν οὔτε τὴν γλώσσα των, οὔτε τὴν μουσικήν των, οὔτε τὴν φιλοσοφίαν των (τὴν ποιάν;), οὔτε τὴν μαγειρικήν των (πῶς εἴπατε;), οὔτε κἂν τὴν ἀπάνθρωπον θρησκείαν των. Βεβαίως καὶ διαφεντεύουν τὸν πλανήτη οἰκονομικῶς, ἀλλὰ πολιτισμικῶς αὐτὸ ποὺ λέμε «ἰουδαϊκὸς πολιτισμὸς» εἶναι μικρὴ ὀντότης. Ἀντιθέτως, μικροσκοπικὰ ἔθνη ὅπως ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Σκοτία, ἡ Χώρα τῶν Βάσκων, ἡ Πορτογαλία ἔχουν πολιτισμὸν (εἰδικῶς ἡ τελευταία) μὲ ἔντονη προσωπικότητα, βάθος καὶ ἀναγνωρισιμότητα. Οἱ ταλαίπωροι Ἰσραηλίτες δὲν ἔχουν κἂν μία ταυτότητα στὴν Ἀρχιτεκτονικὴ τῶν Συναγωγῶν των, στὰ τραγούδια των. Νὰ πῇ κάποιος «νά, αὐτὸ εἶναι ἰσραηλίτικο ρὲ παιδιά».

  «Γιατί τὸ γειτονικὸ Ἰσραὴλ καὶ ὄχι ἡ Ἑλλὰς ἐξεμεταλλεύθη τὴν μοναδικὴ αὐτὴ γεωπολιτικὴ θέση γιὰ νὰ μεγαλουργήσῃ στὴν ἐποχή μας;»

  Τὸ Ἰσραὴλ δὲν ἐξεμεταλλεύθη τόσο τὴν γεωγραφικὴν θέσιν του, ἀλλὰ τὴν διασποράν του. Ἀπὸ πότε ὅμως ἡ οἰκονομικὴ ἰσχὺς ταυτίζεται μὲ τὴν ὑψηλὴν πολιτιστικὴν στάθμη; Ἡ πάμφτωχος Ἑλλάδα τοῦ '50 καὶ τοῦ '60 ἔβγαζε Λαμπέτη καὶ Χόρν, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο καὶ οἱ πλούσιες ΗΠΑ τοῦ 2000 Μαντόνα καὶ Lady Gaga.

  «Ὁ Ἕλλην στὴν Διασπορὰ παρέμεινε, ἐν μέσῳ τῶν κοινοτήτων του, Ἕλλην ἐπὶ ἑκατοντάδες χρόνια, ἀκριβῶς ὅπως ὁ Ἑβραῖος τῆς Διασπορᾶς. Καὶ ἔρχονται τώρα Γραικύλοι τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου καὶ μέμφονται τοὺς Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς, ἀμφισβητῶντας τὴν ἑλληνικότητά τους, ἐπειδὴ ἐγεννήθησαν στὸ ἐξωτερικό! »

  «…ἀποφεύγουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νὰ τὰ προσκαλοῦν στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια καὶ στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ καταφέρονται κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν τοῦ Λονδίνου ὡς στυγεροὺς καπιταλιστὲς ποὺ ὑπεστηρίζοντο χθὲς ἀπὸ τὴν 21η Ἀπριλίου καὶ σήμερα ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.»

  Ἂν ἀναφέρεστε στὸν Τζέφφρυ, αὐτὸς δὲν μεγαλούργησε ποτὲ οὔτε στὴν ἀλλοδαπὴ οὔτε καὶ στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸς εἶναι Ἀμερικανὸς τῆς διασπορᾶς, ἔτσι κι ἀλλιῶς. Γιὰ τοὺς ἐφοπλιστὲς ἀσφαλῶς, αὐτὸ ποὺ λέτε ἰσχύει.

  ReplyDelete
 3. Ὅσοι εἶχαν τὴν τύχη νὰ δουλέψουν σὲ κάποια ἀπὸ τὶς 100 περίπου σοβαρὲς ναυτιλιακὲς ἑταιρεῖες Ἑλλήνων πλοιοκτητῶν διεπίστωσαν ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶναι γκάνγκστερς καὶ ἀλητεία. Δὲν λέω ὅτι ὁ ἑλληνικὸς ἐφοπλισμὸς εἶναι οἱ Ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ σίγουρα δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς καταμαρτυροῦν πολλοί.

  Οἱ ἑταιρεῖες τοῦ Ἀγγελικούση, τοῦ Διαμαντίδη, τοῦ Μαρτίνου καὶ τόσες ἄλλες δὲν εἶναι φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, ἀλλὰ σὲ καμιὰ περίπτωσι ἀληταριά. Σαφῶς, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀλῆτες στὸν χῶρον. Στὶς παραδοσιακὲς ἐφοπλιστικὲς οἰκογένειες καὶ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων τῆς θαλάσσης ἰσχύει τὸ περίφημο «my word is my bond» (ὁ λόγος μου εἶναι συμβόλαιον) τὸ ὁποῖον εἶναι ἕνα κάποιο δεῖγμα ἐπαγγελματικῆς τιμῆς. Ὅπως εἶπα, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις.

  ReplyDelete
 4. Αγαπητε Δημητρη,
  Τι εννοεις οταν αναφερεις τον ορο ελληνικο"πνευμα"; Ποιον ορισμο του αποδιδεις; Το χρημα μπορει μεν να αποτελει μια απ τις παραιτητητες προυποθεσεις για αναπτυξη, εννοεις ομως πως αυτο θα πρεπει να χρησιμοποιηθει με τον ιδιο τροπο οπως αυτον των ευφυων ισραηλινων; Που εγκειται αραγε η διαφορα χρηματος-πνευματος και σε ποιο σημειο εμπλεκεται ενεργα ο ορος δημοκρατια;
  Μ.Κ.

  ReplyDelete
 5. Ἀπαντῶ στὸν Μ.Κ. - Μὲ πνεῦμα φυσικὰ ἐννοῶ τὴν διανόηση. Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἐπέτυχαν νὰ εἶναι πρῶτοι στὸ χρῆμα καὶ στὰ Νομπέλ. Μὲ τὰ ἐφόδια αὐτὰ ἀπέκτησαν τὴν ἀπαραίτητη ἰσχὺ γιὰ νὰ γίνουν ἀνεξάρτητοι. Χρῆμα καὶ διανόηση ἔχουμε καὶ ἐμεῖς παντοῦ στὸν κόσμο καὶ ἐπιπλέον τὴν παγκόσμια ἀποδοχὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν περίφημη ἀναφώνηση τοῦ Shelley, We are all Greeks! Ὁ ὅρος δημοκρατία ἔχει καταντήσει σήμερα δημαγωγικὸ σύνθημα. Προσωπικὰ προτιμῶ ὡς ἑλληνικώτερη τὴν λέξη λαοκρατία ἤ ἄμεση δημοκρατία.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Τάδε ἔφη Δημήτρης Κιτσίκης:

  «Μὲ πνεῦμα φυσικὰ ἐννοῶ τὴν διανόηση. Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἐπέτυχαν νὰ εἶναι πρῶτοι στὸ χρῆμα καὶ στὰ Νομπέλ.»

  Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν πολλοὶ καλοὶ γιατροί, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει σοβαρὸ σύστημα Ὑγείας. Οἱ Ἰσραηλίτες εἶναι πολιτιστικῶς πολὺ μικροὶ ὑπὸ τὴν ἔννοιαν ὅτι δὲν ἔχουν ἐθνικὸ ἀναγνωρίσιμον πολιτισμόν ὁλκῆς.

  Τὰ ὅποια νόμπελ ποὺ παίρνουν δὲν τὰ κερδίζουν εἰληφότες ἐθνικὴν παιδεία Ἰσραηλίτου, ἀλλὰ παιδείαν τῆς ἑκάστοτε χώρας ποὺ ζοῦν. Σὺν τοῖς ἄλλοις, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς των ἐπιρροῆς πολλὰ νόμπελ -εἰδικῶς αὐτὰ τῆς Οἰκονομίας- δωρίζονται σὲ Ἰσραηλίτες «γιὰ νὰ βγοῦν οἱ ὑποχρεώσεις».

  Ἐθνικὸς πολιτισμὸς εἶναι νὰ παράγῃς πολιτισμικὴν συγκομιδὴν μὲ ἴδια μέσα. Ἂν πάῳ σὲ μία ξένη χώρα, μεγαλώσῳ ἐκεῖ, διακόψῳ πολλοὺς ἢ ὅλους τοὺς πολιτισμικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ διαπρέψῳ ὡς ἐπαγγελματίας, καλλιτέχνης, κλπ σὲ ἐκείνην τὴν χώρα, οὐσιαστικῶς χρησιμοποιῶ τὴν περιρρέουσα πολιτισμικὴν ἀτμόσφαιραν, τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἐργαλεῖα της χώρας αὐτῆς καὶ οὐσιαστικῶς θὰ εἶμαι ἕνας Ἕλλην ποὺ θὰ παράγει ἀμερικανικόν, γαλλικόν, ρωσικόν κοκ. πολιτισμόν.

  Οἱ Ἰσραηλίτες τὰ τελευταῖα χρόνια χάρη στὴν ἀπόλυτον οἰκονομικήν των ἰσχὺ ἔχουν ἀναδείξει ἀρκετοὺς ἐπιστήμονες, ἀλλὰ ἀξιόλογον ἐθνικὸν πολιτισμὸν ὄχι ἀκόμα.

  Τὸ ζητούμενο γιὰ τοὺς Ἕλληνες εἶναι νὰ παράγουν ἐθνικὸν πολιτισμόν, μία δουλειὰ ποὺ γνωρίζουν νὰ κάνουν ἄριστα ἐδῶ καὶ χιλιάδες ἔτη. Καλὸς ὁ Κώστας Γαβρᾶς, ἀλλὰ «Γάλλος». Ἀντιθέτως, οἱ Ἀλέκος Σακελλάριος, Γιῶργος Τζαβέλλας, Μιχάλης Κακογιάννης δημιούργησαν ἑλληνικὴ Σχολὴ κινηματογράφου. Χρησιμοποιῶ ἕνα τυχαῖο παράδειγμα ἀπὸ τὸν κινηματογράφον γιὰ νὰ μὴν δημιουργοῦμε τὴν ψευδαίαθησιν ὅτι ἐπειδὴ οἱ Ἰσραηλίτες ἔχουν τὸ πάνω χέρι στὰ φράγκα, ἔχουν καὶ τὴν πολιτιστικὴ ὑπεροπλία.

  ReplyDelete
 7. Φλερτάρω με την ιδέα ότι οι Έλληνες είναι κατά βάθος άναρχοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εξαρτάται πως εννοείς την αναρχία. Αν την εννοείς πολιτικά με τους μπαχαλάκηδες που καίνε κάδους και αμάξια , τότε όχι. Αν πάλι εννοείς ότι δεν υπάρχει κάποια σίγουρη αρχή στους Έλληνες με την έννοια της αναζήτησης του συμπαντικού αρχικού αξιώματος ή της φιλοσοφικής αρχής , τότε ναι οι Έλληνες ήταν και είναι άναρχοι. Όμως η άναρχη σκέψη τους , τους οδηγεί συνεχώς σε σύγχυση κι εσφαλμένα συμπεράσματα με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και περισσότερο αναρχικοί ή σχολαστικοί(στο άλλο άκρο). Όταν συμβαίνει αυτό , τότε γεννιούνται οι ιδεολογίες-ιδεοληψίες και οι διαιρέσεις. Όταν γεννιούνται διαιρέσεις , έρχονται τα κόμματα(κομμάτιασμα , κομματιάζω - τεμαχίζω , διαχωρίζω). Όποτε και όποιο κόμμα και να διοικεί την Ελλάδα , αριστερό ή δεξιό , φιλελευθερο ή σοσιαλιστικό , αναγκαστικά από τη δομή της φύσης του και λόγω διαφορετικής αρχής , θα αδικήσει ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος του πληθυσμού αναλόγως. Διότι σε κάθε κόμμα δεν υπάρχει ίδια αρχή που να είναι ταυτοχρόνως ενυπόστατη φύση στο πραγματικό κόσμο. Δηλαδή να μην είναι θεωρητικό δημιούργημα-κατασκεύασμα όπως όλες οι ιδεολογίες αλλά να συμβαίνει πρακτικά στη ζωή.
   Και έτσι υπάρχει η καπηλεία στη πολιτική μέσω της αγοράς και πώλησης της ελπίδας και της εσχατολογίας στους διαιρεμένους και συγχυσμένους από τις ιδεολογίες ανθρώπους.

   Η αρχή είναι ο Λόγος του Θεού.

   Delete
  2. Προκειμένου νά εἴμαστε κάτι, πρέπει πρῶτα νά ἀναγνωρίσουμε καί νά σεβαστοῦμε αὐτό ποῦ εἶναι ὁ Ἄλλος. Τήν διαφορά του, τήν διαφορετικότητά του, τίς ἐρωτήσεις του καί τήν ἀμφισβήτησή του καί γενικῶς τίς διαθέσεις καί τίς ἰδιότητες ποῦ διευκολύνουν τήν ἀνθρώπινη ἄνθησι. Οἱ Ἕλληνες ἐάν δέν ἐπιτύχουμε αὐτά, οὔτε ἄναρχοι, οὔτε χριστιανοί θά καταφέρουμε ποτέ νά γίνουμε. Θά παραμείνουμε στό ἐπίπεδο τῆς γραφικῆς λεονταρίζουσας καρικατοῦρας.

   Delete
  3. Ἡ παρατήρηση τοῦ Ἱπταμένου Δαίμωνος εἶναι εὔστοχη. Παραθέτω ἀπάντηση σὲ χθεσινὸ σχόλιό μου γιὰ τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, τυπικοῦ Ἕλληνος ἀγνώστου πολίτου (ὡς ἀγνώστου στρατιώτου):

   Δημήτρης Κιτσίκης
   Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015
   16:19
   Επαναλαμβανω το σχολιο μου επειδη δεν περασε πολυτονικα:Η Ζωη Κωνσταντοπουλου αποδεικνυεται οτι ειναι και αριστη νομικος και αριστη πολιτικος. Προβλέπω πως θα εχη αρχηγικο μέλλον, ισως και ως διάδοχος του Τσιπρα. ΔΚ

   Ανώνυμος:

   Εγώ σκούπισα τα χύσια από το αιδοίο σου, εσύ σκούπισες τα χύσια από το πέος μου, που βγήκαν από τον πρωκτό σου?

   Delete
  4. Τὸ παραπάνω σχόλιο τοῦ ἀγνώστου στρατιώτου τοῦ Ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου ποὺ ἀπηυθύνετο στὴν πρόεδρο τῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, δυστυχῶς συμπεριλαμβάνεται στὴν συνήθη συμπεριφορὰ τῶν μέσων Ἑλλήνων "πολιτῶν" ποὺ κόπτωνται γιὰ δημοκρατία καὶ ὄχι ἡ ἐξαίρεση. Γι αὐτὸ καὶ ἡ χώρα χρειάζεται Πολιτεία Ἀρίστων ποὺ θὰ δύναται νὰ ἐκπαιδεύσῃ τὸ πνευματικὸ γραικυλικὸ λούμπεν προλεταριάτο τῶν καφενείων.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. ...τῶν καφενείων ἀλλὰ καὶ τῶν γηπέδων. ΔΚ

   Delete
  6. Ἀκριβῶς. Συμπληρώνω ὅμως πώς αὐτοί οἱ μέσοι Ἕλληνες δέν κόπτονται μόνο γιά δημοκρατία, ἀλλά - καί κυρίως - γιά πατρίδα καί θρησκεία.

   https://www.youtube.com/watch?v=JDzptwor6ps

   Delete
  7. Αυτό που απαντάει ο Ζαρατούστρα έρχεται σε αντίθεση με το σχόλιο του Ιπτάμενου Δαίμονα. Και οι ναζί στα πλαίσια της διαφορετικότητας ορίζονται. Ή μήπως όχι; Εγώ όταν λέω διαφορετικότητα , εννοώ όλους τους διαφορετικούς μεταξύ τους , όχι όλους τους διαφορετικούς εκτός από τους εθνικοσοσιαλιστές.

   Οι ναζί έχουν τις δικές τους αμφισβητήσεις και ερωτήσεις και διαθέσεις. Άρα όταν κάποιος δε σέβεται τους ναζί , πράττει το ίδιο με αυτούς. Στην ουσία δηλαδή δε σέβεται τη διαφορετικότητα ενός άλλου , παρότι που αυτός ο άλλος δε σέβεται όντως τη διαφορετικότητα ενός άλλου.

   Άρα . αυτοαναιρείται το επιχείρημα του Ιπτάμενου Δαίμονα με ευκολία και δεν αποτελεί λύση η στοχοποίη ή εμπάθεια προς καμιά κοινωνική πολιτική ομάδα.

   Delete
  8. Δε μπορεί να λέμε ότι δεχόμαστε το διαφορετικό και να μη δεχόμαστε τους ναζί. Αυτό το κάνουν κυρίως αριστεροί ή αναρχικοί.

   Λέμε ότι σεβόμαστε και τη διαφορετικότητα. Ωραία; Μα και οι ναζί ανήκουν σε αυτή τη "διαφορετικότητα". Έχουν τις δικιές τους αντιλήψεις. Δε μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος το διαφορετικό χωρίς σεβασμό προς τη διαφορετικότητα , όταν αυτό το πράγμα το κάνει έτσι ακριβώς προς άλλους αυτός που δε σέβεσαι. Αυτοαναιρείσαι μόνος σου τότε. Οι ναζί δε σέβονται τη διαφορετικότητα. Ναι , όμως κάποιος που δε σέβεται τους ναζί , την ιδεολογία τους , πράττει το ίδιο με αυτούς.

   Άρα δεν είναι λύση η στοχοποίηση καμιάς πολιτικής ομάδας.

   Delete
  9. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναφτάνουμε στο ερώτημα περί αρχής. Όταν δεν έχεις την αληθινή αρχή για να κρίνεις τον κόσμο , πάντα θα αδικείς κάποιες άλλες ομάδες. Αυτό που έγραψα και παραπάνω.

   Delete
  10. Ἐγώ στό σχόλιο τοῦ Κιτσίκη ἔκανα μιά συμπλήρωση...τίποτε ἄλλο.

   Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἰδεολογίες βάζω τό μυαλό μου νά δουλέψει καί ἄλλες ἰδεολογίες τίς δέχομαι, ἄλλες τίς ἀπορρίπτω. Καμιά τους δέν σέβομαι...

   Ὁ σεβασμός ἤ τό φτύσιμο εἶναι γιά τούς ἀνθρώπους...ὄχι γιά τίς ἰδεολογίες.

   Delete
  11. Θά κάνω πιό κατανοητό μέ ἕνα παράδειγμα τί ἐννοῶ γιά σεβασμό ἤ φτύσιμο στούς ἀνθρώπους…ἡ διαφορετικότητα τοῦ Βαγγέλη τοῦ παιδιοῦ πού ἐξαφανίστηκε στὰ Γιάννενα εἶναι ὄχι μόνον σεβαστὴ ἀλλὰ χρειάζεται ἔμπρακτη ὑποστήριξη. Στὸν ἀντίποδα τὰ τσογλάνια πού τοῦ ἔκαναν τὴν ζωὴ μαύρη, ὁ περίγυρος τῆς σχολῆς πού ἂν καὶ γνώριζε ἀδιαφόρησε, ἢ τὸ συγγενικὸ περιβάλλον τοῦ παιδιοῦ πού τὸ ἄφησε ὄχι μόνον ἀβοήθητο ἀλλὰ τὸ ἔσπρωχνε ὅλο καὶ πιὸ πολὺ στὸ ἔλεος τῶν ἀνεγκέφαλων προτρέποντας το νὰ φερθεῖ λεβέντικα σὰν κρητικὸς, ὅλοι αὐτοὶ πού βρέθηκαν ἀντίπαλοι τοῦ παιδιοῦ δὲν εἶναι γιὰ σεβασμὸ ἀλλὰ γιὰ φτύσιμο. Κρητικὴ λεβεντιὰ μὴ χέσω, μία παραλλαγὴ τῆς ἑλλαδικῆς ψευτολεβεντιᾶς …Βρὲ οὔστ ἀπὸ δῶ μὲ τὰ συμπλέγματα πού μᾶς φορτώσανε καὶ μᾶς φορτώνουν οἱ ἄχρηστοι γιὰ νὰ κρύψουν τὴν ἀσχήμια τους….

   ΥΓ Ὁ σχολιαστής πού ἀνέφερε ὁ Κιτσίκης, ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος πρωταγωνιστής στό βίντεο πού παρέθεσα, ὅλοι οἱ βασανιστές τοῦ Βαγγέλη ἤ ὅσοι ἀνέχτηκαν τόν βασανισμό του, οἱ συγγενεῖς πού τόν ἄφησαν στό στόμα τοῦ λύκου γιά νά ...σκληραγωγηθεῖ...ὅλοι αὐτοί στήν ἴδια κατηγορία σκουπιδιῶν ἀνήκουν...

   Delete
  12. Δεν θέλουν φτύσιμο. Επιμόρφωση κι αναμόρφωση θέλουν.

   "Ὁ σχολιαστής πού ἀνέφερε ὁ Κιτσίκης, ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος πρωταγωνιστής στό βίντεο πού παρέθεσα, ὅλοι οἱ βασανιστές τοῦ Βαγγέλη ἤ ὅσοι ἀνέχτηκαν τόν βασανισμό του, οἱ συγγενεῖς πού τόν ἄφησαν στό στόμα τοῦ λύκου γιά νά ...σκληραγωγηθεῖ...ὅλοι αὐτοί στήν ἴδια κατηγορία σκουπιδιῶν ἀνήκουν..."

   Τα "σκουπίδια" έφτασαν κάπως για να γίνουν έτσι. Υπήρχε μια πορεία. Άρα και πάλι δεν είναι λύση το φτύσιμο. Είδες λοιπόν που όποιον δε συμφωνεί με τις "ιδέες"(ιδέες στην ουσία εννοώ αυτά τα πεδία σκέψης που δημιουργούνται με διαφορετικές προσεγγίσεις στα εκάστοτε προσωπικά βιώματα του καθενός) σου δεν τον ανέχεσαι; Δε θέλω να σε θίξω προσωπικά. Απλώς αυτό το πράγμα κάνουν όλες οι ιδεολογίες. Δημιουργούν αναγκαστικά προκαταλήψεις προς τους συνανθρώπους για να λειτουργήσουν στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι μόνο υπάρχουν. Αλλιώς δεν υπάρχουν. Γιατί θα έρθει ο εθνικοσοσιαλιστής και θα σου πει ότι υπάρχουν κι άλλα "σκουπίδια" στα οποία δεν αναφέρεσαι συχνά. Όπως αυτοί που βάφουν τους τοίχους με αναρχικά συνθήματα , κλείνουν συνέχεια τους δρόμους με πορείες μην αφήνοντας τον κόσμο να πάει στη δουλειά του , καίνε κάδους κι αμάξια , κάνουν ντου σε αστυνομικά τμήματα με καλάσνικοφ κλπ κλπ. Εσύ πάλι θα του πεις τα εξ αυτών "κατορθώματά" τους. Και κάπως έτσι δημιουργείται ο φαύλος κύκλος των ιδεολογιών , που υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο για να διχάζουν τους ανθρώπους διαχρονικά.

   Delete
  13. Μήν φοβᾶσαι δέν μέ θίγεις...

   ὁ χαρακτηρισμός "σκουπίδια" δέν ἔχει σχέση μέ τήν ὅποια ἰδεολογία, στό ἐξήγησα παραπάνω ποιά εἶναι ἡ στάση μου γιά αὐτές. Ἀλλά ἔχει νά κάνει μέ τήν συμπεριφορά, τό ῇθος τήν προσωπικότητα. Ὅτι χρειάζονται ἐπιμόρφωση καί ἀναμόρφωση πού λές συμφωνῶ. Σκέψου ὅμως ὅτι οἱ ὅροι " ἀναμόρφωση" καί " ἐπιμόρφωση" δέν διαφέρουν καί πολύ ἀπό τό " σκουπίδια " πού λέω ἐγώ. Εἶναι μιά καμουφλαρισμένη ἀπόρριψη.

   Ὅτι οἱ ἰδεολογίες διχάζουν μπορεῖ σέ κάποιο ἐπίπεδο νά ἔχεις δίκιο. Ἄπό τήν ἄλλη μέσα σέ ὅλες τίς κοινωνίες ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις καί οἱ ἰδεολογίες εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν κοινωνική συγκρότηση καί συνοχή, τήν ἀνθρώπινη εὐτυχία κ.λπ. ( π.χ. ἡ ἑλλαδική ἰδεολογία εἶναι τό καλύτερο ἀντιπαράδειγμα). Ἐκεῖ κρίνεται μιά ἰδεολογία, ὅπως καί στήν διάρκειά της... Τίς καταστροφικές καί ἀναποτελεσματικές δέν τίς βάζω ἐγώ στά σκουπίδια ἀλλά ἀναλαμβάνει νά τό κάνει ἡ ἱστορία...

   Παραθέτω ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον κείμενο τοῦ Εὐαγγέλου Λεμπέση σχετικό μέ τήν οὐσία τῶν ἰδεολογιῶν...

   'Ἰδεολογίαι καί οὐτοπίαι

   Delete
  14. Μεγάλο το κείμενο. Δε το διάβασα όλο.

   " Ο Francis Bacon ἐδίδασκεν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη πρόοδος δύναται νὰ ἐπιτευχθῆ διὰ τῆς καλῆς χρήσεως τοῦ ὀρθολογισμοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ κατηργοῦντο καὶ αἱ προκαταλήψεις. "

   Ναι. Αλλά δε θα καταργηθούν έτσι οι προκαταλήψεις. Γιατί κανένας άνθρωπος πάνω στη γη δε μπορεί να γνωρίζει την αλήθεια για όλα τα πράγματα και όλους τους τομέις ταυτοχρόνως. Δεν είναι θέμα τόσο ορθολογισμού αλλά ήθους και προαιρέσεως. Αυτά θα διώξουν τις προκαταλήψεις. Τον πιο ορθολογικό άνθρωπο μπορείς να συναντήσεις και να σου λέει ένα κάρο ψέματα και κουτοπονηριές.

   "Διότι οἱ ἐσφαλμέναι πηγαί, ὅταν προέρχονται ἐκ τῆς διανοίας, δυσκόλως ἐξουδετεροῦνται καὶ ἡ γνῶσις δὲν δύναται νὰ καθαρθῆ διὰ τῆς κριτικῆς καὶ νὰ φθάση εἰς τὴν καθαρὰν ἀλήθειαν. "

   Τώρα ναι. Συμφωνούμε με τον Bacon.

   Εγώ δίνω περισσότερη βαρύτητα στη "μορφή της σκέψης"

   "Ἀπὸ τῶν πρώτων, συνεπῶς, προσπαθειῶν πρὸς ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος «Ἰδεολογία καὶ ἀλήθεια» προκὺπτει: α) διαχωρισμὸς μεταξὺ τῶν δύο τούτων ἐννοιῶν· β) ὁμοφωνία ὅτι πρόκειται περὶ δύο ἀνταγωνιζομένων παραγόντων· γ) δυσχέρεια περὶ τὴν ἐπικράτησιν τῆς ἀληθείας ἐπὶ τῆς ἰδεολογίας· δ) μόνιμος κίνδυνος ἐπικρατήσεως τῆς ἰδεολογίας ἐπὶ τῆς ἀληθείας."

   Σωστά.


   Στα παρακάτω , διαφωνώ και με τον Πλάτωνα και με τον Αριστοτέλη. Στη δικιά μου "ουτοπική" πολιτεία ο πλούσιος αναγνωριζει τον πλούτο του ναι μεν ως μια επιβράβεσυη για τον κόπο του , βοηθώντας δε παράλληλα τους φτωχούς και πληρώνοντας κανονικά τους φόρους του στο κράτος. Ο πλούτος , από μόνος τους δε δύναται να αλλοιώσει την ανθρώπινη φύση και προαίρεση. Η διαχείριση του πλούτου παίζει ρόλο αποκελιστικά από το ήθος και τη διάθεση του κατόχου του. Η ευημερία από τον πλούτο σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με απώλεια πνευματικότητας και δεσποτισμό ή κυριαρχικές τάσεις. Ή τουλάχιστον δε θα έπρεπε φυσιολογικά να σημαίνει αυτό. Η πενία αντιθέτως , πολύ πιο εύκολα μπορεί να αλλοιώσει τον άνθρωπο γιατί δε του δίνει πολλές δυνατότητες συμβίωσης ή επιβίωσης. Άρα ας πάψουμε να θεωροούμε αυτονότητο ότι ο πλούτος διαφθείρει και οδηγεί σε δεσποτισμό. Αυτές οι απόψεις , οι οποίες επικρατούν μέχρι και σήμερα , είναι ιδανική στάχτη στα μάτια για να μην χτυπηθεί η ρίζα του προβλήματος που είναι η προαίρεση. Έχεις πολλά χρήματα; τι τα κάνεις όμως; Πως τα χρησιμοποιείς; Αυτό είναι το μείζον θέμα και όχι το να έχει κάποιος χρήματα. Η αρνξτική κατά τη γνώμη μου τεχνολογική επιστημονική πρόοδος βοήθησε στο να καλυφθούν κάτω από το χαλί αυτά τα προβλήματα. Έτσι σήμερα θεωρείται "αυτονόητο" , το ότι εάν έχει κάποιος πολλά χρήματα θα έχει πολλά αμάξια , πολλές βίλλες , ή ipad ή iphone , ή ρούχα , ή αρώματα. Δε θα νοιαστεί όμως κανείς για τον φτωχό σε μια γωνία ή σε ένα παγκάκι.

   "Ποία ὅμως ἡ ἔννοια τῆς «πραγματικότητος»; Τὴν «πραγματικότητα» ἀντιλαμβάνεται ὁ ἄνθρωπος α) Διὰ τῶν αἰσθήσεων· β) διὰ τῆς διανοίας· γ) διὰ τῆς φαντασίας. Ἐκ τῶν τριῶν παραγόντων πρὸς διάγνωσιν τῆς «πραγματικότητος» εἷς καὶ μόνος εἶναι ὀρθολογικός: ἡ διάνοια. Ἀλλὰ καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ παράγοντες ὑπόκεινται εἰς σφάλματα καὶ οἱ τρεῖς στεροῦνται βεβαίων καὶ σταθερῶν κριτηρίων. "

   Ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.

   "Οἱ φυσικοὶ νόμοι ἀρνοῦνται, πράγματι, πᾶσαν ἐλευθερίαν, πᾶσαν ἀδελφότητα καὶ πᾶσαν ἰσότητα εἰς τὸν φυσικὸν κόσμον: ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ ἀστοὶ ἀρνοῦνται ἐν τῇ πράξει τὰ τρία αὐτὰ ἰδικὰ των δόγματα, — ἀσχέτως ἂν τὰ παρουσιάζουν ὡς ἰδεολογίαν εἰς τὸν ἀνθρώπινον κόσμον."

   Όχι. Οι φυσικοί νόμοι αρνούνται μόνο την πάσαν ελευθερία. Την ισότητα και την αδελφότητα την έχουμε αφού είμαστε όλοι άνθρωποι , με λογικό μέσα μας. Η ελευθερία μας είναι σχετική διότι στην ανθρώπινη φύση η βούληση ποτέ δεν ταυτίζεται με την ικανότητα. Θέλεις κάτι αλλά δε μπορείς. Θέλω να πετάξω αλλά δε μπορώ. Απλώ σκέψου μια μέρα πόσα θέλεις αλλά δε μπορείς. Ψευδαίσθηση είναι η ελευθερία.

   "Τὰ ἔνστικτα καὶ τὰ ὁρμέμφυτα (ἡ βούλησις) παρωθοῦν τὸν ἄνθρωπον καὶ ὄχι ὁ λόγος. «Ἡ Ἀλήθεια εἶναι εἶδος σφάλματος χωρὶς τὸ ὁποῖον ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ ζήση» (Nietzsche)"

   Τρέχα γύρευε...

   Delete
  15. Εἶναι ὄντως μεγάλο τό κείμενο καί πολύ πυκνογραμμένο. Ἄν σταθεῖ κάποιος μόνον στίς ἐπί μέρους παραγράφους - πού καί ἀπό μόνες τους ἔχουν ἕνα ξεχωριστό νόημα - χάνει τήν οὐσία...

   Delete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. Ἐάν ὁ ἑλληνισμός ταυτίζεται μὲ τὸ πνεῦμα, τότε δὲν εἶναι οὔτε χρῆμα οὔτε καὶ ἰσχύς. Τὸ πνεῦμα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ νὰ ταυτισθῇ μὲ ὁ,τιδήποτε, καὶ λιγότερο ἀπό ὅλα μὲ τὴ διανόηση. Ὴ ἀποκαλούμενη διανόηση εἶναι μιὰ νεκρή μορφή τοῦ πνεύματος ἤ μάλλον ἕνας φαῦλος κῦκλος. Κατά κάποιον τρόπο ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ χρῆμα καὶ τὴν ἰσχύ.

  ReplyDelete
 10. Τὸ νὰ ταυτίσουμε τὸ πνεῦμα ποὺ εἶναι μὴ καθορισμένο μὲ μιὰ ποιητική μεταφορά γιὰ τὸ ἐλέυθερο πνεῦμα ποὺ εἶναι σὰν καράβι ποὺ ταξιδεύει στὴ θάλασσα καὶ κατόπιν νὰ πάρουμε τὸν ἐμπορικό μας στόλο σάν ζωντανή μεταφορά τῆς μεταφορᾶς θὰ ἔδειχνε , ἴσως, κάποιαν ἀφέλεια σὲ σχέση μὲ τὴν ἴδια τὴ φύση τοῦ πνεύματος. Ἴσα ἴσα, ἡ παγίδα γιὰ τὸ πνεῦμα εἶναι ἡ παγίωση σὲ μιὰν εἰκόνα. Ὴ παγίωση, ἡ ὁλοκλήρωση, ὴ τέλεια μορφή, εἶναι στην πραγματικότητα μιὰ φρίκη.

  ReplyDelete
 11. Καὶ τόσον δὲν τοὺς μέλει διὰ τὴν πατρίδα μας, ὥστε ὁποὺ οἱ περισσότεροι προσπαθοῦσι μὲ κάθε κόπον νὰ μιμηθῶσι τὴν κακοήθειαν τῶν ἀλλογενῶν, διὰ νὰ μὴν γνωρίζωνται ὅτι εἶναι Ἕλληνες. Καὶ ἂν ἦτον τρόπος νὰ ἀλλάξουν πατρίδα, ἤθελον ἀγοράσει μίαν ξένην μ᾿ ἕνα ὀφθαλμόν τους. Ὦ ἀληθεῖς ἐχθροὶ καὶ χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἰδίους ὀθωμανοὺς τύραννοι τῆς Ἑλλάδος! Ὦ ἐντροπὴ τοῦ γένους μας καὶ θανατηφόρος πληγὴ τῆς πατρίδος!.........

  ..........Ὦ θανατηφόρος ἔλλειψις τῆς πατρίδος! Πόσους καὶ πόσους διαυθεντευτάς της καὶ ὑπερασπιστάς της ἡ ἀσωτεία καὶ κακοήθεια τῶν ἀλλογενῶν τῆς κλέπτει! Πόσων ποτίζει τὸ βρωμερὸν ὕδωρ τῆς λήθης!
  Ανωνυμος "Ελληνικη Νομαρχια" (1804)

  Αυτη ειναι η διαφορα της Ελληνικης διασπορας απο την Εβραικη και εχει σαν καταληξη οι Ελληνες οπου πηγαν να εξαφανιστουν και να ανακατευθουν με τους ντοπιους λαους ενω οι Εβραιοι να παραμεινουν Εβραιοι.
  Αν με ρωτησετε ποιο ειναι το σωστο, θα σας πω οτι το σωστο ειναι να αφομειωνεσαι στην χωρα που επελεξες να κατοικησεις και οχι να παραμενεις ξενο σωμα.
  Η Εβραικη θρησκεια ομως με την οποια διδασκονται τα Εβραιοπουλα επι χιλιετιες στην διασπορα, δινει το δικαιωμα στους "εκλεκτους" να παρασιτουν στις ξενες κοινωνιες.
  Μεχρι καποια εποχη αυτο δεν ηταν ευκολο, αφου και οι υπολοιποι λαοι ειχαν εθνικα ανακλαστικα.
  Στην σημερινη εποχη καταντησαμε θυματα των Εβραιων στην ιδια μας την χωρα.
  Η δυναμη του Νετανιαχου βασιζεται στις ψηφους των Εβραιων.
  Οι Ελληνες ποτε δεν θα αποκτησουν τετοια δυναμη. Θυμαμαι οταν εβαλε υποψηφιοτητα ο Δουκακης για προεδρος των ΗΠΑ, οι Ελληνες ψηφισαν τον Κλιντον.
  Θεωρησαν οτι δεν ειχε τοση σημασια η εθνικοτητα οσο το κομμα.
  Οι Ελληνες ψηφιζουν σαν Αμερικανοι ενω οι Εβραιοι σαν Εβραιοι.
  Σε συναρτηση με τις παρατηρησεις του Συρμακεζη για την μονοδιαστατη επικρατηση
  των Εβραιων που αφορα μονο την οικονομια, θα επαναλαβω μια ερωτηση που ειχα ξανακανει και δεν απαντηθηκε.
  Ειναι το τσιμπουρι ανωτερο απο τον σκυλο;
  Ειναι ο βακιλος της χολερας ανωτερος απο τα θυματα του;
  Το μονο που προσεφεραν ποτε οι Εβραιοι στην ανθρωποτητα ειναι οικονομικη εκμεταλλευση.
  Την ωρα που αλλα εθνη εγραφαν την ιστορια τους, αυτοι επελεγαν την ζωη του παρασιτου και επομενο ηταν οτι με τα χρονια την τελειοποιησαν.
  Ηθελα να δω τους Ελληνες να συμπεριφερονται ετσι;
  Σαφως και οχι.
  Δεν μπορεις κατα την γνωμη μου να εισαι εθνικιστης και να θελεις τους δικους σου να δημιουργουν προβληματα σε ξενες χωρες τα οποια δεν θελεις στην δικη σου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ξεκόλλα λίγο με τους Εβραίους. Κούρασες...

   Στη τελική πάνε ζήσε στο Ισραήλ , να βγάζεις κι εσύ λεφτά όπως αυτοί. Το να λες ότι δεν ενδιαφέρεσαι για αυτούς και κάθε μα κάθε σχόλιό σου να να αναφέρεται σε αυτούς , μόνο εμμονή δείχνει.

   Delete
 12. Τὸ τελευταῖο σχόλιο τοῦ Γιώργου Γιάγκου γιὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ γιὰ τὴν διαφορά τους μὲ τοὺς Ἕλληνες εἶναι καταπληκτικὸ καὶ δυστυχῶς ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἀντισημιτισμὸς σαλεύει καὶ τὰ καλύτερα μυαλά. Κρῖμα!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ανθεβραίος ήταν και ο Ιησούς.

   «ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται— ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.»

   (Αποκάλ. γ΄, 9)

   Delete
  2. Μάλλον πιουρίστας Ἑβραῖος
   τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται.

   Delete
  3. Συμφωνώ, Κωσταντή. Αλλά με τη λογική του καθηγητού, είναι αντισημίτης/ανθεβραίος.

   Delete
  4. Τὸ μύνημα τοῦ Ὶησοῦ ὅπως τὸ θέλω ἴσως εἶναι τι κάτι γίνεται σὰν θαῦμα. Ποὺ καταργεῖ τὸ μετά, τὸν κόσμο τῶν άθανάτων. Τί σχέση ἔχουν τὰ ἔθνη μὲ τὸν παράδεισο ;` Ὴ ἀποκάλυψη, βλ. π.χ, βιβλίο τοῦ Δ. Κυρτάτα, ειναι μάλλον έργο προφήτου ἀπό τοὺς πολλούς ποὺ εἶχαν οὶ πρῶτες έκκλησίες.

   Delete
 13. Ὁ ἀντισημιτισμός δὲν εἶναι μιὰ μεσαιωνική πρόληψη ἀλλὰ μιὰ ψυχρή ἐρμηνεία. Κρίνει δηλαδή τὸ ἑβραϊκό φαινόμενο ἀπόξω. Πιὸ κοντά στὴν ἀλήθεια εἶναι ἴσως οἱ ἑξῆς παρατηρήσεις τοῦ Βιλαμόβιτς γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ποὺ ἀναφερετει στὴν άνάρτηση.

  " Το πόσο λίγο πραγματικά σκεφτόταν [ὁ Ἀριστοτέλης] σύμφωνα με τον αρ­χαίο ελληνικό τρόπο φαίνεται πάρα πολύ έντονα από το γεγο­νός ότι από τον ορισμό του [τῆς τραγῷδίας] παραλείπεται εκείνο ακριβώς το στοιχείο που είναι το σημαντικότερο: ο μύθος. [...] Στην Ποιητική, όπως και στα Πολιτικά, δεν ξέρει να αντιμετωπίζει ορθά ούτε το μεγάλο παρελθόν, την αττική παντοδυναμία, ούτε το μεγάλο μέλλον της κοσμοκρατορίας του Αλεξάνδρου - παραμένει μάλλον στη μιζέρια της μικρής πόλης και της κοινωνι­κής οργάνωσης που της ταιριάζει, η οποία στην πραγματικότη­τα είχε ξεπεραστεί εδώ και καιρό από την ιστορία και τη θεωρία".http://www.ekivolos.gr/H%20attiki%20tragodia.htm. Mὲ ἄλλα λόγια εἶναι μάλλον ἀφελές νὰ πιστεύουμε ὅτι οἱ Ἑβραίοι στηρίζουν τοὺς ἄλλους Ἑβραίους ἐπειδή εἶναι Ἑβραίοι. Πιὸ πολύ θὰ ἔπρεπε νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι δὲν καταλαβαίνουμε. Μήπως ἐπειδή μᾶς λείπει τὸ ἀνήκειν σὲ ἕναν λαό ποὺ ἔχει πραγματικό μῦθο, πραγματική παράδοση καὶ πραγματική πίστη ; Ὄχι. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν ξεκινάμε από αύτή τὴν ἔλλειψη κατανόησης, ποὺ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια, γιὰ να δοῦμε τί κρύβει.

  ReplyDelete
 14. Y.Γ. Δηλαδή, ὁ Ἀριστοτέλης, ὅπως ἔχει ἀποδείξει ἡ ἱστορία, μπορεῖ νὰ διαβαστεῖ σὰν ἕνας κατάλογος στερεοτύπων. Τὸ ἄν ὁ ἴδιος πίστευε σὲ στερεότυπα εἶναι δευτερεῦον. Ἓνας λαός μπορεῖ νὰ πιστεύει σέ στερεότυπα καὶ νὰ μεγαλουργεῖ ταυτόχρονα, ἀλλά ἀπό τὴ στιγμή ποὺ ξέρουμε ὅτι κάτι εἶναι λάθος, καὶ παρόλα αὐτά συνεχίζουμε νὰ τὸ ὑπερασπιζόμαστε σὰν νὰ ἤταν σωστό, μὰς καταδικάζει στὴν ἴδια τὴ συνείδησή μας. Ἕνας λαός πάει πίσω ὅταν δὲν έχει τὴ δύναμη νὰ πάψει νὰ εἶναι λαός. Τὸ ὄτι οἱ Ἑβραῖοι δὲν εἶναι λαός μὰς ξενίζει, διότι στὸ μυαλό μας ὁ λαός εἶναι ἕνα κοπάδι πρόβατα. Γι`αὐτό καθόμαστε καὶ μὰς σφάζουνε.

  ReplyDelete
 15. Καλὸ θὰ ἦταν ἡ κριτικὴ ἐπὶ τῶν λεγομένων τοῦ κου Γιάγκου νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐπιχειρήματα καὶ ὄχι ἀπὸ Ντογιάκειες καταδίκες.

  ReplyDelete
 16. Παραθετω ενα κομματι απο ενα αρθρο στο "Χωνι" που οντας αριστερη εφημεριδα αποφευγει να αναφερει καθαρα αυτα που ειναι πασιφανη, σχετικα με αυτους που ελεγχουν τις τραπεζες, τους οικους αξιολογησης και τον τζογο στο χρηματηστηριο, παγκοσμιως αλλα και στην Ελληνικη κριση απο το 2009

  Και φτάνω στο σημείο απ όπου ξεκινήσαμε!

  Για να αντιληφθείτε, γιατί ουδείς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν έκανε το παραμικρό όταν στις 3 Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε, τους Τζορτζ Σόρος, Τζον Πόλσον, Στίβεν Κοέν και Ν.Αϊχορν για την επίθεση στο Ευρώ.

  Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι που εδώ στην Ελλάδα, όταν έρχεται η στιγμή να πουμε το όνομά τους, κάποιοι δαγκώνουν την γλώσα τους;

  Τζόρτζ Σόρος

  Διεθνής επενδυτής και μέγας κερδοσκόπος που είχε πρωτοστατήσει στην επίθεση κατά της Στερλίνας.

  ● Στενότατος συνεργάτης των Ρόθτσάιλντ σε πλήθος επενδυτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πάνω από πέντε εταιρίες, στις οποίες μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών του Σόρος ήταν μέλη των Δ.Σ. εταιρειών των Ρόθτσάιλντ , αλλά και αντίστροφα.
  ● Στο Δ.Σ. της κύριας επενδυτικής εταιρείας του Σόρος που ονομάζεται Quantum Fund, συμμετέχει ο Ρίτσαρντ Κατζ, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της Rothschild Italia S.p.A. και μέλος της Επιτροπής Εμπορικών Τραπεζών της!
  ● Ο Τζορτζ Σόρος, και ο τραπεζίτης Τζέϊκομπ Ρόθτσάιλντ είναι συνεταίροι σε εταιρεία επενδύσεων στην Αφρική και ποιον λέτε να έχουν συνέταιρο; Την γνωστή «ανθέλληνα» που όλοι μας την βρίζαμε για όσα έκανε κατά της χώρας μας, τέως υπουργό των ΗΠΑ,Μαντλίν Ολμπράϊτ.

  Τζον Πόλσον

  Ο 50ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Διεθνής κερδοσκόπος και διαχειριστής του μεγάλου hedge funds «Paulson & Co». Ο Πόλσον και ο Ναθάνιελ Ρόθτσάιλντ είναι βασικοί μέτοχοι της Rusal, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής αλουμίνιου στον κόσμο.

  Στίβεν Κοέν
  O 27ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Κοέν μαζί με την Atticus Capital της οικογένειας Ρόθτσάιλντ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s (που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης).

  Ντέιβιντ Αϊνχορν

  Διεθνής κερδοσκόπος, διαχειριστής του μεγάλου hedge funds Greenlight Capital, ο οποίος «έβγαλε» 1,7 δισ. δολάρια σορτάροντας τη μετοχή της Lehman Βrothers,

  ReplyDelete
 17. Τωρα θα πρεπει τελικα να μου διευκρινησετε τι λετε.
  Κανω λαθος να πιστευω οτι ολοι αυτοι οι Εβραιοι που ελεγχουν την οικονομια των ΗΠΑ και της Ευρωπης τουλαχιστον, πρεπει να σταματησουν το εργο τους;
  Ειναι κακο να μην θελω να βλεπω καποιους να εκμεταλλευονται ολοκληρους λαους;
  Εχω αδικο να ειμαι επιφυλακτικος και για τον ρολο των Εβραικων κοινοτητων που ζουν στον κοσμο;
  Κανενας σας δεν απαντησε ποτε.
  Ο Ενοχος προσπαθει να κανει πνευμα ενω δεν διαθετει κι ενω του λεω οτι οι Εβραιοι πλουτιζουν παρασιτοντας σε ξενα κρατη, αυτος με προτρεπει να παω στο Ισραηλ για να πλουτισω. Ουτε με το κρατος του Ισραηλ εχω προβλημα, ουτε εκει βρισκονται αυτοι για τους οποιους μιλαω.
  Ο κ. Κιτσικης αποφευγει επιμελως να μου πει που κανω λαθος. Μαλλον αποφευγει να μου πει οτι κανω λαθος. Δεν καταλαβα ακομη αν θεωρει οτι θα πρεπει να δεχομαστε την εκμεταλλευση χωρις αντιδραση, η οτι δεν υπαρχει εκμεταλλευση.
  Ο Κωνσταντης οπως παντα δεν φροντιζει να γινεται κατανοητος.
  Καλο θα ηταν να διαβαζει τον Αριστοτελη και να αφησει τον Βιλαμοβιτς. Για τον Αριστοτελη εχουν γραψει χιλιαδες μη Αριστοτεληδες και επειδη οι αξιολογες παρατηρησεις για το θεμα εχουν τελειωσει προ αιωνων, ο καθε καθηγητης λεει οτι σαχλαμαρα του κατεβει για να δικαιολογησει την εδρα του.
  Καλη η παρατηρηση για τα "στερεοτυπα". Συμφωνα με τον Σωκρατη στον Πλατωνικο "Φαιδωνα" μετα τον φιλοσοφο που κανει τα σωστα και ξερει γιατι, βρισκονται αυτοι που κανουν το σωστο απο εκπαιδευση χωρις να ξερουν τον λογο. Οι λαοι δεν αποτελουνται απο φιλοσοφους επομενως το καλυτερο γι αυτους ειναι να υπακουουν σε στερεοτυπα. Η αμφισβητηση των παντων απο τους παντες που προωθειται στην εποχη μας χωρις να θεωρειται προυποθεση η αναλογη μορφωση και ενασχοληση, εχει αυτον τον σκοπο και αυτα τα αποτελεσματα.
  Ολες οι αξιες που επετρεπαν σε ενα λαο να επιβιωνει, αμφισβητουνται και βεβαια οι ανοητοι δεν προκειται να σκεφτουν μονοι τους ποτε, απλως πειθονται στον καθε εναν χωρις να βλεπουν καν αν αυτος φροντιζει για το συμφερον τους, οπως οι εφηβοι που στην φαση της επαναστασης, πειθονται στους παντες εκτος απο τους γονεις τους.
  Ετσι και οι λαοι αντι να πειθονται απο οσους του λενε να αγαπαει την πατριδα που τον προστατευει γιατι ειναι η οργανωμενη δυναμη του λαου της, πειθονται στον καθε ενα που του ζηταει να αφησει την ασφαλεια που του παρεχει και να γινει δουλος του.
  Ακομη ενα αποσπασμα του Ανωνυμου της "Ελληνικης Νομαρχιας" που δειχνει την σχεση του ελευθερου με την πατριδα η οποια του ανηκει και ειναι αιτια της ελευθεριας και του πλουτου του και του δουλου με την χωρα που κατοικει και δεν του ανηκει.

  Πατρὶς εἶναι μία λέξις, διὰ τῆς ὁποίας ὅλοι κοινῶς ἐννοοῦσι τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐγεννήθησαν, οἱ μόνον ἐλεύθεροι ὅμως δύνανται νὰ καταλάβωσι τὴν μεγάλην αὐτῆς σημασίαν, καὶ διὰ τοῦτο οἱ δοῦλοι ἀδιαφόρως προφέρουσι τοιοῦτον ὄνομα.
  Ὤ! πόσον διαφέρομεν ἀπὸ τοὺς προγόνους μας οἱ ταλαίπωροι! Ἐκεῖνοι, ὅταν ὤμνυον εἰς τὴν πατρίδα των, ἔτρεμον, καὶ ἐφύλαττον τοιοῦτον ὅρκον μέχρι θανάτου, ἡμεῖς δὲ οὔτε κἂν διὰ ὅρκον νομίζομεν τοιαύτην λέξιν, καὶ αὐτό, ἀδελφοί μου, προέρχεται ἀπὸ τὴν δουλείαν, ἡ ὁποία οὖσα ἀντικειμένη καθ᾿ ὅλα εἰς τὴν ἐλευθερίαν, ὅσα ἔργα εἰς τὴν μίαν δοξάζονται, εἰς τὴν ἄλλην καταφρονῶνται, καὶ ὅσα εἰς ἐκείνην πολλὰ εὐλαβοῦνται, εἰς ἐτούτην ὡς οὐδὲν λογίζονται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ο Ενοχος προσπαθει να κανει πνευμα ενω δεν διαθετει"

   Δε ξέρω τι σημαίνει η φράση "προσπαθεί να κάνει πνεύμα". Εσύ ξέρεις τι εννοείς.
   Ρε φίλε δεν ασχολούμαι με τους Εβραίους. Δικαίωμά σου να ασχολείσαι με αυτούς. Εγώ δε θέλω. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό; Αφού θέλεις να ασχολείσαι τόσο πολύ με τους Εβραίους ασχολήσου. Τι να κάνω εγώ τώρα;

   Δε μου καίγεται καρφί τι κάνουν οι Εβραίοι με τα λεφτά τους και τα βρώμικα σχέδιά τους(αν υπάρχουν γιατί πραγματικά όσα λες είναι αναπόδεικτα και απορρέουν από συγκεκριμένη ουτοπική ιδεολογία). Εκεί κάνεις λάθος. Αυτά τα θέματα τα μπορείς κάλλιστα να πας να τα συζητήσεις με Εβραίους αφού σε ενδιαφέρουν τόσο. Εμείς δε τα γνωρίζουμε αυτά.

   "Ετσι και οι λαοι αντι να πειθονται απο οσους του λενε να αγαπαει την πατριδα που τον προστατευει γιατι ειναι η οργανωμενη δυναμη του λαου της,"

   Καμιά πατρίδα δε με προστατεύει από τίποτα. Όλα σχεδόν όσα λες είναι ανυπόστατα και καταγράφονται στη συζήτηση που κάνω παραπάνω με τον Ζαρατούστρα. Η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία με προστατεύουν. Αν εννοείς αυτά πατρίδα τότε ναι συμφωνούμε.

   "πειθονται στον καθε ενα που του ζηταει να αφησει την ασφαλεια που του παρεχει και να γινει δουλος του."

   Καμιά ασφάλεια δε μου παρέχει η πατρίδα. Η ελληνική αστυνομία ίσως.

   Delete
  2. "Εχω αδικο να ειμαι επιφυλακτικος και για τον ρολο των Εβραικων κοινοτητων που ζουν στον κοσμο;
   Κανενας σας δεν απαντησε ποτε."

   Σιγά το δύσκολο. Ναι έχεις άδικο. Γιατί είσαι ήδη προκατειλημμένος πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι το ο,τιδήποτε με μία συγκεκριμένη φυλή ανθρώπων , την οποία προκατάληψη έχεις αποκτήσει από μία συγκεκριμένη , άρρωστη και ουτοπική ιδεολογία που σε εγκλωβίζει σε πολύ στενές μορφές σκέψεις. Για αυτό έχεις άδικο. Αυτές οι μορφές σκέψεις μπορούν εύκολα να παρομοιαστούν και να συγκριθούν με την κλειστότητα της φυλής και του έθνους σε συγκεκριμένα γεωγραφικά πλαίσια που προστάζει αυτή η ιδεολογία.

   Επίσης μιλάς για τραπεζίτες αλλά για τα δάνεια που έπαιρνε η Ελλάδα 40 χρόνια δε λες τίποτα. Πως να μην χρωστά με τόσα δάνεια; Μόνο οι τοκογλύφοι σου φταίνει;

   Delete
  3. "Ολες οι αξιες που επετρεπαν σε ενα λαο να επιβιωνει, αμφισβητουνται και βεβαια οι ανοητοι δεν προκειται να σκεφτουν μονοι τους ποτε, απλως πειθονται στον καθε εναν χωρις να βλεπουν καν αν αυτος φροντιζει για το συμφερον τους, οπως οι εφηβοι που στην φαση της επαναστασης, πειθονται στους παντες εκτος απο τους γονεις τους."

   Τι καμπάνα ήχησες πάλι; Πες μου μια αξία που επέτρεπε στον ελληνικό λαό να επιβιώνει και τώρα δεν υπάρχει ή αμφισβητείται. Μόνο γενικόλογα και αόριστα παχιά λόγια είσαι , χωρίς ουσία και νόημα. Καταπολέμησέ το αυτό και θα ήταν καλό να είσαι συγκεκριμένος. Ποια αξία λοιπόν δεν υπάρχει πια αμφισβητείται;

   Επίσης ποιο είναι οι ανόητοι και αυτοί που δεν σκέφτονται μόνοι τους; Άλλη μια αοριστολογία που παραπέμπει ευθέως σε συνομωσιολογία. Σχεδόν όλα σου τα σχόλια έτσι είναι όμως.

   Επίσης ποιος είναι αυτός ο "κάθε ένας" στον οποίο πείθονται; Αοριστολογίες και πάλι...

   "οπως οι εφηβοι που στην φαση της επαναστασης, πειθονται στους παντες εκτος απο τους γονεις τους."

   Σωστό.

   Delete
 18. Τάδε ἔφη Δημήτρης Κιτσίκης:

  «Τὸ παραπάνω σχόλιο τοῦ ἀγνώστου στρατιώτου τοῦ Ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου… δυστυχῶς συμπεριλαμβάνεται στὴν συνήθη συμπεριφορὰ τῶν μέσων Ἑλλήνων "πολιτῶν" ποὺ κόπτωνται γιὰ δημοκρατία καὶ ὄχι ἡ ἐξαίρεση. Γι αὐτὸ καὶ ἡ χώρα χρειάζεται Πολιτεία Ἀρίστων ποὺ θὰ δύναται νὰ ἐκπαιδεύσῃ τὸ πνευματικὸ γραικυλικὸ λούμπεν προλεταριάτο τῶν καφενείων.»

  «τῶν καφενείων ἀλλὰ καὶ τῶν γηπέδων. ΔΚ»

  Δὲν διαφωνῶ μὲ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω λεχθέντα. Ὅμως, τὰ περὶ «ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου» θυμίζουν γλαφυρῶς τὴν γραφικότητα ὁρισμένων Θεσσαλονικέων περὶ… Ἀθηνῶν. Λὲς καὶ ἡ κοπριτεία ποὺ μᾶς ἔχει καθίσει στὸν σβέρκον καὶ στὴν Πλατεία Συντάγματος εἶναι ἀθηναϊκῆς παραγωγῆς καὶ ἰδιοσυγκρασίας. Ἢ, ἀκόμη χειρότερα, λὲς καὶ τὸ ἑλληνικὸν κράτος εἶναι ἀθηνοκεντρικόν, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ Ἀθήνα καὶ ὁ Πειραιὰς εἶναι ἡ περιοχὴ ποὺ ἔχει πληρώσει (καὶ σὲ ἀπολύτους ἀριθμοὺς καὶ κατ' ἀναλογίαν) τὸ μάρμαρον τῆς κρίσεως στὴν Ἑλλάδα.

  Διαπιστώνει κανεὶς ἐπίσης ἀπὸ τὰ λεγόμενα του κου Κιτσίκη ὅτι «τὸ λοῦμπεν προλεταριάτο» (ἀναρωτῶμαι πότε ἐπιτέλους θὰ ἀποτοξινωθοῦμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄκυρον καὶ παλαιολιθικὴν ὁρολογίαν τοῦ χρεωκοπημένου μαρξισμοῦ), αὐτὸ ποὺ χυδαιολογεῖ βρὲ ἀδερφέ, ἀνήκει στὰ καφενεῖα καὶ στὰ γήπεδα.

  Ἀναρωτῶμαι ἐπίσης, ἂν ἡ ὑψηλὴ διανόησις, ὅταν σβήνουν τὰ φῶτα, κλείνουν οἱ κάμερες, τὰ μικρόφωνα καὶ οἱ κουρτίνες, εἶναι ἐξίσου χυδαία μὲ τὸν τύπο στὸν ὁποῖον ἀναφέρεστε κε Κιτσίκη καθὼς καὶ μὲ ἄλλα «λοῦμπεν» πλεμπέκια. Προχείρως στὸ μυαλὸ μου ἔρχονται τρεῖς εὐπατρίδες νὰ ἀσχημονοῦν χειρότερα κι ἀπὸ «λαχαναγορίτη»: τὸν Σαμαρᾶ, τὸν Θάνο Χειμωνᾶ καὶ τὸν Πρετεντέρη μὲ τὶς ἱπτάμενες φιάλες (κι εἶναι καὶ βάζελος).

  Ἡ εὐγένεια εἶναι πρωτίστως ὑπόθεσις χαρακτῆρος καὶ οἰκογενειακῆς ἀγωγῆς καὶ ὄχι ταξικῆς καταγωγῆς. Ὁ δὲ γραικυλισμὸς εἶναι γνώρισμα ἐκπαιδευμένων ποὺ μισοῦν τὴν ἑλληνικὴν πατρίδα των καὶ ὄχι τῶν ἀγραμμάτων Ἑλλήνων. Τὸ '40 ὅλοι οἱ ἀγράμματοι Ἕλληνες ἔδωσαν τὸ παρόν στὸ καθῆκον. Οἱ πατρίκιοι τὸ ἔπραξαν; Στὴν Αἴγυπτον ἴσως, μὲ τσάϊ καὶ μπιρίμπα.

  Ἐπίσης, ἂν καὶ δὲν εἶμαι οὔτε θαμὼν οὔτε καὶ λάτρης τῶν καφενείων, δὲν βρίσκω τίποτε κακὸ οὔτε στὰ γήπεδα, οὔτε στὰ καφενεῖα, οὔτε στοῦ Ρέντη τὴν Λαχαναγορά. Βεβαίως, σὰν Πειραιολάτρης, γιὰ τὴν Λαχαναγορὰ τοῦ Ρέντη εἶμαι περήφανος, διότι ἐκεῖ ἀπασχολοῦνται πολλοὶ ἄνθρωποι τοῦ καθημερινοῦ μόχθου (ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὰ ἔφαγαν μὲ τὸν Πάγκαλο).

  Οἱ ἄνθρωποι τῶν ὁποίων τὸ μερίδιον εὐθύνης ἦταν τὸ μεγαλύτερο γιὰ τὸ λογιστικόν, πολιτικὸν καὶ ἠθικὸν τέλμα τῆς μετὰ τὸ '74 Ἑλλάδος, ἦταν στὴν πλειοψηφίαν των πτυχιοῦχοι, μὲ καλοὺς τρόπους καὶ σὲ καμιὰ περίπτωσιν θαμῶνες γηπέδων καὶ καφενείων ἢ κάτοικοι ὑποβαθμισμένων συνοικιῶν.

  Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

  «Ἀκριβῶς. Συμπληρώνω ὅμως πώς αὐτοί οἱ μέσοι Ἕλληνες δέν κόπτονται μόνο γιά δημοκρατία, ἀλλά - καί κυρίως - γιά πατρίδα καί θρησκεία.»

  Σημειώσατε τὸ «κυρίως». Θὰ ἔλειπε ὁ Μάρτης ἀπὸ τὴν Σαρακοστή; Τώρα ποὺ βρήκαμε παπὰ νὰ θάψουμε πεντἕξι! Βρέθηκε ἕνας χυδαῖος τύπος στὸ διαδίκτυον νὰ βρίζῃ; Ἕτοιμη ἡ διάγνωσις καὶ γιὰ τοὺς ὑπολοίπους τοῦ εἴδους!

  Νὰ μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἁριστερὰ διανόησις εἶναι καὶ ἁγία καὶ ἀνθρωπιστικὴ καὶ βαθυστόχαστος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συνεχίζεις νά παρουσιάζεις ἀδυναμία κατανόησης τῶν σχολίων. Τό ἔχεις ἐκ γενετῆς ἤ σέ πείραξε τό ποτό;

   Ἔχω ἀπό καιρό πεῖ ὅτι ἐπιλέγω μέ ποιούς συζητῶ. Δέν πρόκειται νά ξανασχολιάσω τά γραφόμενά σου, κάνε καί ἐσύ τό ἴδιο. Μέ μειωμένης ἀντίληψης ἄτομα, πού καμώνονται τούς φιλολαϊκούς, τούς πατριῶτες, τούς θρήσκους, (ἐνῷ εἶναι ἀπατεῶνες), δέν ἀσχολοῦμαι...

   Delete
  2. Δὲν σᾶς ὑβρίζω κύριε. Βγάλατε συμπληρωματικὴν διάγνωσιν στὴν διάγνωσιν τοῦ κου Κιτσίκη γιὰ τὰ «λοῦμπεν» πλεμπέκια. Τόσο πολὺ σᾶς πειράζει ἡ ἀναδημοσίευσις; Πᾶμε ἄλλη μία:

   «Ἀκριβῶς. Συμπληρώνω ὅμως πώς αὐτοί οἱ μέσοι Ἕλληνες δέν κόπτονται μόνο γιά δημοκρατία, ἀλλά - καί κυρίως - γιά πατρίδα καί θρησκεία»

   Μακάρι οἱ περισσότεροι Ἕλληνες νὰ ἐκόπτοντο γιὰ Ἑλλάδα καὶ Χριστόν. Αὐτὲς οἱ ἀξίες εἶναι ὑπὸ διωγμόν. Τὴν σήμερον δηλώνεις Ἕλληνας καὶ σὲ λένε φασίστα. Φιλολαϊκὸς ἀγαπητὲ δὲν εἶμαι. Διότι ἁπλούστατα εἶμαι λαϊκὸς τύπος. Οἱ ἄνθρωποι μὲ τοὺς ὁποίους συναναστρέφομαι εἶναι βαθύτατα λαϊκοί, ἐγγράμματοι ἢ ἀγράμματοι, κι ἐγὼ ἁπλῶς εἶμαι ἕνα μὲ αὐτούς. Ἡ ζωὴ μου εἶναι στὰ Ταμπούρια καὶ στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, τὰ γοῦστα μου τὸ λαϊκὸ ταβερνάκι, τὸ γήπεδο. Φίλοι μου εἶναι ἀπὸ φορτηγατζῆδες μέχρι ψάλτες στὸν Ἅγιο Δημήτρη. Ἀλίμονόν μου ἂν ἤμουν φιλολαϊκός. Φιλολαϊκὴ εἶναι ἡ ἀριστερά. Ἐμεῖς ἀγαπητὲ εἴμαστε λαϊκοί. Ὅσο γιὰ τὰ «μειωμένης ἀντιλήψεως» καὶ τὰ περὶ «ἀπατεώνων» τὰ βλέπει ὁ κόσμος ἐδῶ μέσα καὶ βλέπει τὴν ἀριστεράν σας παιδεία καὶ τὸ ἀριστερόν σᾶς ἦθος.

   Ἡ δική σας παιδεία, τὸ εἴπαμε, δὲν εἶναι σὰν τοῦ τυπᾶ ποὺ ἔκανε τὰ σχόλια τὰ ὁποῖα μᾶς παρουσίασε ὁ Κιτσίκης. Ἐσεῖς μπινελικώνετε ἀφ' ὑψηλοῦ καὶ μὲ περικοκλάδες. Ἄλλη μία ἀήθης ἐπίθεσιν ἀπὸ τὸν κον Ζάρα.

   Delete
 19. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «Σιγά το δύσκολο. Ναι έχεις άδικο. Γιατί είσαι ήδη προκατειλημμένος πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι το ο,τιδήποτε με μία συγκεκριμένη φυλή ανθρώπων…»

  Δὲν ξέρω ἂν ὁ κος Γιάγκος εἶναι προκατειλημμένος μὲ μιὰ συγκεκριμένη φυλὴ ἀνθρώπων. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω εἶναι ὅτι ὅπου πάει αὐτὴ ἡ φυλὴ καταφέρνει καὶ γίνεται ἀχώνευτος. Ἀκόμη καὶ στὰ μέρη ποὺ ὁποιαδήποτε ἐκδήλωσις ἀντιπάθειας σὲ αὐτὴν ποινικοποιεῖται μὲ τὸν χείριστον τρόπο, κι ἐκεῖ ἀκόμη ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν τοὺς πηγαίνουν κάστανο.

  Βασικῶς ὅμως πρέπει νὰ μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ τοῦ οἴκου μας. Οἱ ἄλλοι ἂς κάμνουν ὅ,τι γουστάρουν. Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα σημαντικότατον μερίδιον στὴν κατάντια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔχει αὐτὴ ἡ κοινότητα. Δὲν τὴν ἀποκαλῶ φυλή, διότι μὲ τὶς τόσες ἐπιμειξίες δὲν ἔχουν κάποιο εὐδιάκριτο βιολογικὸ στίγμα. Τὸ σίγουρον εἶναι ὅτι ἔχουν μία θρησκεία μίσους γιὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους-γκόϊμ καὶ Θεὸν τὸ χρῆμα, βασικὰ στοιχεῖα ποὺ τοὺς ἑνώνουν.

  Οἱ κύριοι αὐτοὶ ἐλέγχουν τῆν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος (ΤτΕ), ἕνα ἵδρυμα τὸ ὁποῖον θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὑπὸ ἀπόλυτον ἐθνικὸν ἔλεγχον. Βεβαίως, μὲ τὴν εἴσοδον τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΕ ἡ ΤτΕ ἔχει περιορισμένες ἁρμοδιότητες καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς οἰκονομίας τὸν ἔχει πλέον ἡ ΕΚΤ. Ἐκεῖ ὅμως ἡ τεκτονικὴ μαφία κάνει ἀκόμη μεγαλύτερο πάρτυ.

  Βασικὴ πηγὴ τῆς δυστυχίας μας, τῆς ἑλληνικῆς δυστυχίας, ἂν καὶ παραδέχομαι ὅτι δὲν εἶναι ἡ κυρία, προέρχεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνομοταξία ἀνθρώπων (μὲ τὸ ἄκουσμα τῆς λέξεως «συνομοταξία» θὰ ἐπεμβεῖ ἡ γνωστὴ ἀστυνομία σκέψεως καὶ οἱ μαχητὲς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων γιὰ νὰ καταγγείλουν ρητορικὴν μίσους, μισαλλοδοξία, φανατισμὸ καὶ ἄλλα ὡραῖα). Οἱ κύριοι αὐτοί, ὅπως πολὺ ἀναλυτικῶς ἐξέθεσε ὁ κος Γιάγκος μὲ τὶς πηγές του ἐπανειλημμένως (καὶ ὄχι μόνον στὴν παροῦσαν ἀνάρτησιν), ὄχι μόνον μᾶς ἔχουν καταληστεύσει, ἀλλὰ ἔχουν καταφέρει νὰ μετατρέψουν τὸν ἑλληνικὸν λαὸ σὲ ἔνοχο ποὺ «ἀπειλεῖ τὴν ΕΕ» καὶ ρεντίκολο/ἀποδιοπομπαῖον τράγον τῆς Εὐρώπης.

  Τὸ χειρότερον ὅμως ὅλων δὲν εἶναι ἡ ληστεία τοῦ εἰσοδήματός μας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν καταφέρει νὰ πιάσουν τὰ πόστα σὲ κανάλια, ἐφημερίδες, ὑπουργεῖα, ὀργανισμούς, θώκους καὶ νὰ μετασχηματίσουν μία κοινωνία παραδοσιακῶς χριστιανική, φιλομαθῆ καὶ ἑλληνικὴ σὲ χώρα «πολιτῶν τοῦ κόσμου», «ἀνεκτικῶν», ἀθέων, ἀνελληνίστων καὶ ἀσφαλῶς μισελλήνων. Μία κοινωνία ποὺ στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων του σχεδὸν ὁ καθένας ἔχει γιὰ Θεόν του τὸ χρῆμα, μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι ὅσοι εἶναι ἐντὸς «ἀδελφοτήτων» ἀπολαμβάνουν ἐπιδαψιλεύσεις καὶ ἄλλου τύπου ποὺ τὰ πλεμπέκια οὔτε κἄν φαντάζονται ὅτι δύνανται νὰ ὑπάρχουν γι' αὐτούς.

  ReplyDelete
 20. Συρμακέζη, ὡς Ζάρα ποτέ δέν ἀσχολήθηκα μαζύ σου, μήν ἀσχολεῖσαι καί ἐσύ μαζύ μου...Ποτέ δέν σέ χαρακτήρισα ἄν προηγουμένως δέν εἶχα εἰσπράξει χαρακτηρισμούς...

  Προσωπικά ποτέ δέν ἰσχυρίσθηκα ὅτι εἶμαι ἀριστερός ἤ διανοούμενος ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο. Τέλος πάντως ἐσύ, μιά καί τό καυχιέσαι νά σέ προσγειώσω,...οὔτε λαϊκός εἶσαι, ούτε πατριώτης, οὔτε χριστιανός ὀρθόδοξος. Ἡ αἰτιολόγηση εἶναι πολύ ἁπλῆ. Ὅσοι εἶναι γνήσιοι λαϊκοί ἄνθιρωποι, γνήσιοι πατριῶτες ἤ γνήσιοι χριστιανοί, δέν τό διατυμπανίζουν σάν νά διαλαλοῦν τήν πραμάτεια τους στό πανηγύρι... Καί σέ αὐτό διαπρέπεις...

  Ἐκτός ἄν ἐκεῖ στίς ταβέρνες πού ξημεροβραδιάζεσαι σοῦ ἔχει βάλει ὁ Σαμαρᾶς τσάμπα wi fi . Γιά νά πίνεις καί νά τρολάρεις δωρεάν;

  Ξεφορτώσου με τώρα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐσεῖς ἀσχολεῖστε μαζύ μου κι ἐσεῖς βρίζετε. Ἐγὼ ἁπλῶς σᾶς κάνω τὰ ἀποκαλυπτήρια. Καὶ σᾶς τὸ ἔχω ξεκαθαρίσει ὅτι τοὺς πατριδοκάπηλους ψοφοδεξιούληδες τῆς νουδούλας νὰ τοὺς ξεχάσετε. Ἐμεῖς δὲν τρῶμε καρπαζὲς οὔτε καὶ προσβολές.

   «Προσωπικά ποτέ δέν ἰσχυρίσθηκα ὅτι εἶμαι ἀριστερός ἤ διανοούμενος ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο.»

   Ὅσο γι' αὐτό, θέλει ἡ πουτάνα νὰ κρυφτῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὴν ἀφήνει, ποὺ λέει καὶ ἡ σοφὴ παροιμία. Παραδεχτεῖτε το ἀγαπητὲ ὅτι εἶστε ἀριστερός, δὲν εἶναι κακό, κανεὶς δὲν θὰ σᾶς στείλει στὴν Γυάρο… Τὰ θολὰ νερὰ εἶναι χειρότερα. Εἰδικῶς τὰ θολὰ νερὰ τῆς ὑψηλῆς κουλτούρας. Ζέχνουν περισσότερο κι ἀπὸ τὴν λυματολάσπη ποὺ ἐνίοτε μᾶς φέρνει ὁ Γαρμπῆς ἀπὸ τὴν Ψυττάλεια.

   Delete
  2. Ὑπέροχο παράδειγμα τὸ «Ξύπνα Βασίλη» προφητικῆς ταινίας ποὺ ξεβράκωνε τὴν ἀριστερὰν ὑποκρισία ἐδῶ καὶ 50 ἔτη! Μιὰ χαρὰ τὰ βρῆκανε οἱ ἀριστεροὶ ἰδεολόγοι (Ἀλεξανδράκης-Ναθαναὴλ) μὲ τὸ καστεστημένο τῆς «Φαρλάκενας» (Καββαδία) καὶ τὸ προϊὸν τοῦ «γάμου» αὐτοῦ ἦταν ἡ θολὴ κουλτούρα (Γιῶργος Μιχαλακόπουλος) ἐκπρόσωπος τῆς ὁποίας πασχίζετε ἐναγωνίως νὰ γίνετε κι ἐσεῖς!

   Τὸ θύμα τῆς ἱστορίας ἦταν ἕνας λαϊκὸς δεξιὸς τύπος ποὺ ἔφαγε τὸν παπὰ τῆς ἀριστερᾶς… Βαθύτατα συμβολικὴ καὶ διαχρονικὴ ταινία. Εὖγε σας ποὺ τὴν ἀνασύρατε στὸ προσκήνιον.

   Delete
 21. Τάδε ἔφη Ἔνοχος πρὸς Γιάγκον:

  «Τι καμπάνα ήχησες πάλι; Πες μου μια αξία που επέτρεπε στον ελληνικό λαό να επιβιώνει και τώρα δεν υπάρχει ή αμφισβητείται … Ποια αξία λοιπόν δεν υπάρχει πια αμφισβητείται;»

  Ἂν οἱ Ἕλληνες δὲν ἀφανίστηκαν ἐπὶ Τουρκοκρατίας καὶ ὄχι μόνον ἐπὶ αὐτῆς, τὸ ὀφείλουν στὴν προσήλωσιν στὶς παραδοσιακές των ἀξίες: πατρίδα, ἔθνος, Χριστός, οἰκογένεια, ἐλευθερία, ἀξιοπρέπεια, τιμή, παιδεία.

  Τί δὲν ἀμφισβητεῖται θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ ἐρώτημα… Ἡ ἐπιρροὴ τῶν θείων φθίνει στὴν ζωὴν τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ἱερεῖς ποὺ κάποτε τοὺς σεβόμασταν σχεδὸν καθολικῶς σήμερα χλευάζονται καὶ καθυβρίζονται. Πολλοὶ τοὺς θεωροῦν «μαυρόγατες», ἐνῶ ἄλλοι ἁπλῶς τοὺς μισοῦν. Ἡ βλασφημία κάποτε τιμωρεῖτο μὲ πρόστιμο. Τώρα ἁπλῶς δὲν εἶναι ἀδίκημα.

  Ἡ παραδοσιακὴ συνεκτικὴ ἑλληνικὴ οἰκογένεια διαλύεται. Οἱ στατιστικὲς διαζυγίων εἶναι τραγικές καὶ οἱ νέες οἰκογένειες υἱοθετοῦν «μοντέρνον» τρόπον ζωῆς. Ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς τείνει νὰ γίνῃ κατάρα. Κάποτε ἡ γέννησις ἑνὸς παιδιοῦ σήμανε χαρὲς γιὰ ὅλους. Τώρα οἱ ἐκτρώσεις εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὶς γεννήσεις καὶ μάλιστα μὲ τὴν εὐλογία (νομικὴ καὶ οἰκονομικὴν κάλυψιν) τοῦ κράτους. Τὸ δὲ ἐνδεχόμενον τεκνοποιΐας εἶναι σκοτούρα γιὰ τοὺς νέους ἀκόμη κι ἂν αὐτοὶ ἔχουν ἄφθονο χρῆμα. Τὸ κράτος γενικῶς στηρίζει τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἔθνους καὶ ἡ φωνὴ τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐκτρώσεων θεωρεῖται τὸ λιγότερον ὀπισθοδρομική.

  Πᾶμε παρακάτω, ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος. Παιδιὰ μεγαλωμένα σὲ σχολεῖα ἀριστερῶν δασκάλων στὸ πῶς θὰ ὑποβαθμίζουν μὲ πάθος τὴν κληρονομιὰ ποὺ ἔλαβον ἀπὸ τοὺς παπποῦδες τους (γλώσσα, ἱστορία, ἀρχὲς) καὶ πῶς θὰ καυχῶνται ὅτι εἶναι μπάσταρδοι Τουρκόσποροι ἢ ὅ,τιδήποτε ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἕλληνες (χωρὶς νὰ εἶναι αὐτὸ πραγματικότης) γιὰ νὰ δείχνουν ὅτι εἶναι λὰρτζ προοδευτικὰ τυπάκια τοῦ παγκοσμίου χωριοῦ καὶ ὄχι καθυστερημένοι χωριάτες. Λαοὶ μὲ τὸ 1/10 τῆς δικῆς μας ἐθνικῆς κληρονομιᾶς καὶ φυλετικῆς ὁμοιογένειας δὲν δύνανται νὰ ψελλίσουν τέτοια πράγματα γιὰ τοὺς ἰδίους. Ἐμεῖς ἐδῶ αὐτὸ τὸ ἀνάγουμε σὲ μαγκειά.

  Μία κοινωνία ποὺ ἔχει καὶ γαμῶ τὶς εὐαισθησίες γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων, ἀλλὰ ἀδιαφορεῖ, ἂν οἱ λαθρομετανάστες κτηνοβατοῦν, βιάζουν καὶ σκοτώνουν
  ἀνθρώπους.

  https://www.youtube.com/watch?v=S4wNA83mft4

  Τὴν παραπάνω εἴδησιν δὲν τὴν «ἔπαιξαν» τὰ μεγάλα κανάλια. Καὶ ὅμως, συνέβη μόλις πρὶν λίγες μέρες. Αὐτὰ συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2015.

  Μία κοινωνία ποὺ παντρεύεται μὲ πολιτικοὺς γάμους (στὴν Τῆλο ὁ Δήμαρχος παντρεύει καὶ τοὺς κεκινημένους) καὶ στέλνει ἐκπροσώπους στὸ κυνοβούλιον ποὺ ὀρκίζονται, λέει, στὸν λόγον τῆς τιμῆς των (πάει καὶ ὁ θρησκευτικὸς ὄρκος). Μία κοινωνία ποὺ ἔχει νομιμοποιήσει τὸ κιναιδαριό.

  Μία κοινωνία ποὺ βίασε τὴν γλώσσαν της τὸ 1976 μὲ τὸν Γάλλη (αὐτὸν ποὺ ἔλεγε «δὲν θέλω οὔ, ὄχι οὔ») καὶ μετὰ μὲ τὸν Βερυβάκη τὸ 1982 στὶς 12:30 τὰ μεσάνυχτα.

  Μία κοινωνία ποὺ θεωρεῖ πολιτιστικὸν δικαίωμα νὰ ἀνεβάζῃ παραστάσεις-χυδαιολογήματα κατὰ τοῦ Κυρίου μας (τύπου Corpus Cristi) σὰν μὴν συμβαίνῃ τίποτε (καὶ χωρὶς νὰ διώκεται βεβαίως) καὶ νὰ θεωρῇ πολιτικὴ ἐλευθεριότητα καὶ πνευματικὸν ἔργον τὴν ἔκδοσιν καὶ κυκλοφορίαν -χωρὶς ἀντίδρασιν- «μακεδονικοῦ λεξικοῦ». Μία κοινωνία ποὺ τὸν βλάσφημον κάφρο ποὺ ἀσχημονοῦσε ἐπὶ τῆς μνήμης τοῦ πατρὸς-Παϊσίου, πηγαίνει στὰ δικαστήρια, στὰ φόρα, στὰ ἰντερνέτια καὶ στὶς «διαβουλεύσεις» νὰ τὸν ὑπερασπιστῇ μὲ θέρμη.
  Κάποτε οἱ Ἕλληνες δάνειζαν χωρὶς τόκο. Τώρα ἡ τοκογλυφία θεωρεῖται αὐτονόητος.

  Κάποτε οἱ Ἕλληνες πήγαιναν στὸ στρατὸ μὲ χαρὲς καὶ γλέντια. Θεωροῦσαν τιμὴν νὰ φορέσουν τὴν στολὴ μὲ τὸ ἐθνόσημο. Τώρα ὅλοι σχεδὸν πᾶνε βρίζοντας μὲ ὑπέρτατον σκοπὸν νὰ λουφάρουν ἢ νὰ μὴν ὑπηρετήσουν οὔτε μιὰ μέρα.

  Ὅσο γιὰ τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο… μᾶς λιγοστεύει καὶ δαὔτο. Θυμᾶμαι τὸν παπούλη μου τὸν ἱερέα ποὺ συχνὰ ἔλεγε μὲ παράπονο… «Ἑβραῖοι καταντήσαμε».

  Ἤθελα νἄξερα ποιὰ παραδοσιακὴ ἀξία ἔχει μείνει ὄρθια…

  ReplyDelete
 22. "Ἂν οἱ Ἕλληνες δὲν ἀφανίστηκαν ἐπὶ Τουρκοκρατίας καὶ ὄχι μόνον ἐπὶ αὐτῆς, τὸ ὀφείλουν στὴν προσήλωσιν στὶς παραδοσιακές των ἀξίες: πατρίδα, ἔθνος, Χριστός, οἰκογένεια, ἐλευθερία, ἀξιοπρέπεια, τιμή, παιδεία.

  Τί δὲν ἀμφισβητεῖται θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ ἐρώτημα… Ἡ ἐπιρροὴ τῶν θείων φθίνει στὴν ζωὴν τῶν Ἑλλήνων. Οἱ ἱερεῖς ποὺ κάποτε τοὺς σεβόμασταν σχεδὸν καθολικῶς σήμερα χλευάζονται καὶ καθυβρίζονται. Πολλοὶ τοὺς θεωροῦν «μαυρόγατες», ἐνῶ ἄλλοι ἁπλῶς τοὺς μισοῦν. Ἡ βλασφημία κάποτε τιμωρεῖτο μὲ πρόστιμο. Τώρα ἁπλῶς δὲν εἶναι ἀδίκημα."

  Συμφωνώ στο πρώτο σκέλος. Στο δεύτερο πάλι συμφωνώ αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Θα σε βρίζουν και θα το δέχεσαι και με ευγνωμοσύνη , εάν πράγματι υπηρετείς το αγαθό και την αλήθεια.

  "Ἡ παραδοσιακὴ συνεκτικὴ ἑλληνικὴ οἰκογένεια διαλύεται. Οἱ στατιστικὲς διαζυγίων εἶναι τραγικές καὶ οἱ νέες οἰκογένειες υἱοθετοῦν «μοντέρνον» τρόπον ζωῆς. Ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς.... Τὸ κράτος γενικῶς στηρίζει τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἔθνους καὶ ἡ φωνὴ τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐκτρώσεων θεωρεῖται τὸ λιγότερον ὀπισθοδρομική."

  Δείχνετε υπερβολή στα λεγόμενά σας. Το κράτος δεν επιθυμεί τον αφανισμό του έθνους σε καμία των περιπτώσεων.

  "Πᾶμε παρακάτω,.....Λαοὶ μὲ τὸ 1/10 τῆς δικῆς μας ἐθνικῆς κληρονομιᾶς καὶ φυλετικῆς ὁμοιογένειας δὲν δύνανται νὰ ψελλίσουν τέτοια πράγματα γιὰ τοὺς ἰδίους. Ἐμεῖς ἐδῶ αὐτὸ τὸ ἀνάγουμε σὲ μαγκειά."

  Νομίζω ότι υπάρχουν ελάχιστοι Έλληνες που δεν αγαπούν την πατρίδα. Βρίσκω τα λεγόμενά σας υπερβολικά. Οι αριστεροί που αναφέρεστε είναι ελάχιστοι και δεν είναι αριστεροί αλλά αναρχικοί. Μην τα συγχέετε αδιάκριτα και όπως βολεύει.

  "Μία κοινωνία ποὺ ἔχει καὶ γαμῶ τὶς εὐαισθησίες γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων, ἀλλὰ ἀδιαφορεῖ, ἂν οἱ λαθρομετανάστες κτηνοβατοῦν, βιάζουν καὶ σκοτώνουν
  ἀνθρώπους. "

  Εφόσον ξεκινάτε από τη θέση ότι οι Έλληνες είναι ανώτεροι πολιτισμικά , τότε αυτό δε θα έπρεπε να σας κάνει εντύπωση. Επίσης η ξενοφοβία δεν θα έπρεπε να υπάρχει στους Έλληνες , γιατί εφόσον πιστεύουμε πως έχουμε ανώτατο πολιτισμό , αυτό συνεπάγεται ότι δεν φοβόμαστε αφομοίωση ή αλλοίωση από ξένους πολιτισμούς. Ή μήπως όχι;

  "Μία κοινωνία ποὺ παντρεύεται μὲ πολιτικοὺς γάμους (στὴν Τῆλο ὁ Δήμαρχος παντρεύει καὶ τοὺς κεκινημένους) καὶ στέλνει ἐκπροσώπους στὸ κυνοβούλιον ποὺ ὀρκίζονται, λέει, στὸν λόγον τῆς τιμῆς των (πάει καὶ ὁ θρησκευτικὸς ὄρκος). Μία κοινωνία ποὺ ἔχει νομιμοποιήσει τὸ κιναιδαριό."

  Οι πατέρες της Εκκλησίας και η Αγία Γραφή απαγορεύουν κάθε είδους όρκο. Καλώς δεν ορκίστηκαν. Βέβαια ο λόγος που δεν ορκίστηκαν ήταν η αθεία και όχι η Αγία Γραφή.

  "Μία κοινωνία ποὺ βίασε τὴν γλώσσαν της τὸ 1976 μὲ τὸν Γάλλη (αὐτὸν ποὺ ἔλεγε «δὲν θέλω οὔ, ὄχι οὔ») καὶ μετὰ μὲ τὸν Βερυβάκη τὸ 1982 στὶς 12:30 τὰ μεσάνυχτα."

  Η ελληνική γλώσσα είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που αλλάζει στη παροδο του χρόνου. Δε βιάζεται. Τα ελληνικά που μιλάμε σήμερα είναι τα ίδια με αυτά των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων , απλώς εξελιγμένα ανάλογα στα πλαίσια των κοινοτήτων που ομιλούνται.

  "Μία κοινωνία ποὺ θεωρεῖ πολιτιστικὸν δικαίωμα νὰ ἀνεβάζῃ παραστάσεις-χυδαιολογήματα κατὰ τοῦ Κυρίου μας (τύπου Corpus Cristi) σὰν μὴν συμβαίνῃ τίποτε (καὶ χωρὶς νὰ διώκεται βεβαίως) καὶ νὰ θεωρῇ πολιτικὴ ἐλευθεριότητα καὶ πνευματικὸν ἔργον τὴν ἔκδοσιν καὶ κυκλοφορίαν -χωρὶς ἀντίδρασιν- «μακεδονικοῦ λεξικοῦ»."

  Γιατί φοβάσαι μη χάσεις την πίστη σου; Μήπως πιστεύεις μόνο στα λόγια και όχι στα έργα; Πιθανόν...καρφίτσα δε μου καίγεται τι έργα βγάζουν οι διάφοροι κατά καιρούς. Το θέμα μάλλον είναι ότι επηρεάζουν τη συντριπτική κοινή γνώμη. Είναι θέμα παιδείας και καλλιέργειας το φιλτράρισμα τέτοιων συμβάντων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Όρκω μη χρω"

   Και η αρχαιοελληνική σοφία απαφορεύει τους όρκους.

   Delete
 23. "Μία κοινωνία ποὺ τὸν βλάσφημον κάφρο ποὺ ἀσχημονοῦσε ἐπὶ τῆς μνήμης τοῦ πατρὸς-Παϊσίου, πηγαίνει στὰ δικαστήρια, στὰ φόρα, στὰ ἰντερνέτια καὶ στὶς «διαβουλεύσεις» νὰ τὸν ὑπερασπιστῇ μὲ θέρμη."

  Τι να κάνουμε τώρα; Υπάρχει και ο διάβολος. Εκτίει κανονικά την ποινή του. Αυτό ξέρω εγώ. Εάν υπηρετείς την αλήθεια να είσαι έτοιμος να χλευαστείς με προθυμία και σύνεση. Αυτά είναι απλά φαινόμενα κύριε Συρμακέζη. Σιγά τα αυγά δηλαδή...

  "Κάποτε οἱ Ἕλληνες πήγαιναν στὸ στρατὸ μὲ χαρὲς καὶ γλέντια. Θεωροῦσαν τιμὴν νὰ φορέσουν τὴν στολὴ μὲ τὸ ἐθνόσημο. Τώρα ὅλοι σχεδὸν πᾶνε βρίζοντας μὲ ὑπέρτατον σκοπὸν νὰ λουφάρουν ἢ νὰ μὴν ὑπηρετήσουν οὔτε μιὰ μέρα."

  Δεν αγαπάς τίποτα στη ζωή με το ζόρι. Σε όποιν δεν αρέσει ο στρατός ή η πειθαρχία , απλώς δεν αρέσει.

  "Ὅσο γιὰ τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο… μᾶς λιγοστεύει καὶ δαὔτο. Θυμᾶμαι τὸν παπούλη μου τὸν ἱερέα ποὺ συχνὰ ἔλεγε μὲ παράπονο… «Ἑβραῖοι καταντήσαμε»."

  Άκυρο , επιλεκτικό και ρατσιστικό. Γιατί για παραδειγμα δεν είπε "Βραζιλιάνοι" , "Αφγανοί" , "Πακιστανοί" , "Τούρκοι" ,"Κουβανοί" ή "Ρουμάνοι καταντήσαμε";

  ReplyDelete
 24. Μετά τήν πατρίδα καί τήν θρησκεία βγάζει καί τόν παπούλη του στό σφυρί ὁ ἑλλαδέμπορας...

  Μήν τά ἀνακατώνεις τά κρασιά..καί σταμάτα νά παπαγαλίζεις ὅτι σοῦ λέει ἡ μποτίλια...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλῶς το ραπανάκι. Καλῶς το! Κι ἔλεγα, θὰ πεταχτεῖ, δὲν θὰ πεταχτεῖ…

   Γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν θρησκεία ἂς μιλοῦν αὐτοὶ ποὺ τὶς ἀγαποῦν. Ὄχι αὐτοὶ ποὺ τὶς μισοῦν ἢ ἔχουν χαλαρὰν σχέσιν μὲ αὐτὲς τὶς ἐννοιες.

   Delete
  2. Φαρμάκι ἔχω στὴν Ψυχὴ Φέρνει μαυρίλα θολερὴ
   Στὰ στήθια μου
   Νύχτα ἀξημέρωτη ξανά, μὲ τὸ πιοτό της μὲ κερνᾶ, ἐβίβα μου.

   Σκοτάδι πίνω γιὰ πιοτό, Πώ πώ πώ πώ πώ πώ πώ πώ.
   Ντέφι τῆς λύσσας μου κρατῶ, πώ πώ πώ πώ, πώ πώ πώ πώ
   καὶ τὸ μυαλό μου εἶναι θολό, πώ πώ πώ πώ, πώ πώ πώ πώ.

   Ποιητὴς Φανφάρας –Συρμακέζης

   Delete
  3. Ἐξαίρετο τὸ παράδειγμα ποὺ φέρατε. Προφητικὸ ξεβράκωμα τῆς ἀριστερᾶς ὑποκρισίας πρὶν ἀπὸ 50 ἔτη! Ὁ ποιητὴς Φανφάρας (Γιῶργος Μιχαλακόπουλος) ἀγαπητὲ ράπανε μιὰ χαρὰ τὰ βρῆκε μὲ τὸν ἀριστερὸν «ἀγωνιστὴ» (Ἀλεξανδράκη) καὶ τὴν ἐπίσης ἀριστερὰ σύζυγόν του (Ναθαναήλ). Τὸ προϊὸν αὐτῆς τῆς ἑνώσεως ἦταν ἡ θολὴ κουλτούρα ποὺ ὑφιστάμεθα δυστυχῶς ἀπὸ τότε τῆς ὁποίας ἐκπρόσωπος προσπαθεῖτε νὰ γίνετε μανιωδῶς καὶ ἐσεῖς. Μὰ γιατί;

   Delete
  4. Ἀφοῦ εἶσαι λαϊκός τύπος - ἕνα ἀπό τά φούμαρα πού πουλᾶς ἐδῶ μέσα - καί παιδί τῆς πιάτσας, μπορεῖ νά γίνεσαι τύφλα μέ οὐζάκι

   Στοῦ Μπελαμῆ τὸ οὐζερὶ
   Τὰ οὖζα ἔπινε σερὶ
   Τὸ παλληκάρι τὸ χλωμὸ τὸ πικραμένο
   Ὅπως κι ἐγὼ κάποια φορά
   Ὅταν μὲ πρόδωσαν σκληρὰ
   Καὶ ἀπὸ τότε μὲ πιοτὸ ἀργοπεθαίνω

   Στοῦ Μπελαμῆ τὸ οὐζερὶ
   Λόγια πικρά, κορμιὰ νεκρὰ
   Βλέμμα σβησμένο
   Ζήση μου ψεύτρα καὶ σκληρὴ
   Μοῦ `δειξες δρόμο σκοτεινὸ
   Καὶ λαθεμένο

   Γειά σου ἑλλαδέμπορα !!!


   Delete
  5. Σὲ κάθε σας ὕβριν καὶ εἰρωνεία ἀπέναντί μου σᾶς ἀπαντῶ μὲ ἐπιχειρήματα. Ἀκόμη καὶ στὴν γκάφα σας νὰ ἀναφέρετε τὴν «ἀπαγγελία» τοῦ Γιώργου Μιχαλακόπουλου, σᾶς ἀνέλυσα τὶ πρεσβεύει ὁ κάθε ἥρως τῆς ταινίας, κάτι ποὺ φαίνεται ὅτι δὲν ἀντιλαμβάνεστε.

   Delete
  6. Τί τσαμπουνᾶς πάλι βρέ καψερέ πού ἀνέλυσες κιόλας. 'Ἀλλά σέ ἀφήνει τό θολωμένο σου μυαλό; Ἐσύ εἶσαι ὁ Φανφάρας - ὡς ἐπιχειρηματολόγος παρλαπίπας - , ἐσύ καί ὁ "Ἀλεξανδράκης" μέ τίς ἀριστερές καταβολές - πόσες φορές δέν μᾶς τά ἔχεις κάνει τσουρέκια γιά τούς προγόνους σου πρωτοπαλήκαρα τοῦ Ἄρη - πού σήμερα ἐξυμνεἰς τήν μπέσα τοῦ ἐφοπλιστικοῦ κεφαλαίου ( my word is my bond ἔγραψες παραπάνω...). Γιατί νομίζεις στό ἔβαλα τό ποιηματάκι;

   ΤΟ ΘΟΛΩΜΕΝΟ ΜΟΥ ΜΥΑΛΟ ( ΑΚΗΣ ΠΑΝΟΥ - Σ.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ)

   ΥΓ. Εἶδα ὅτι παρεμβαίνεις νά μέ χαρακτηρίσεις, καί σέ σχόλια πρός ἄλλους... σταμάτα βρέ νά κωλοτρίβεσαι, δέν πρόκειται νά σοῦ δώσω ἀξία συζητῶντας μαζύ σου...μόνο τραγουδάκια νά συνοδεύεις τό ποτό σου θά σοῦ βάζω

   Delete
  7. «Τί τσαμπουνᾶς πάλι βρέ καψερέ πού ἀνέλυσες κιόλας. »

   Ὅταν τὴν ταινία αὐτὴν τὴν εἶχα δεῖ δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς οἱ γονεῖς σας δὲν σᾶς εἶχαν κἂν φανταστεῖ.

   «Ἐσύ εἶσαι ὁ Φανφάρας - ὡς ἐπιχειρηματολόγος παρλαπίπας - , ἐσύ καί ὁ "Ἀλεξανδράκης" μέ τίς ἀριστερές καταβολές - πόσες φορές δέν μᾶς τά ἔχεις κάνει τσουρέκια γιά τούς προγόνους σου πρωτοπαλήκαρα τοῦ Ἄρη»

   Τελικῶς τί εἶμαι ὁ Φανφάρας, ὁ Ἀλεξανδράκης, δύο σὲ ἕνα; Ὑβριστὴ καὶ τιμητὴ τῶν πάντων, τσουρέκια δὲ σᾶς τὰ ἔχω κάνει, διότι δὲν τὰ ἔχετε. Δεύτερον, γιὰ τὶς ἀριστερές μου καταβολὲς ἔχω ἀναφερθεῖ δυὸ-τρεῖς τὸ πολὺ φορές, ὄχι γιὰ νὰ περιαυτολογήσῳ, ἀλλὰ γιὰ νὰ διαμαρτυρηθῷ γιὰ τὸ παπὰ τῆς ἀριστερᾶς. Τὰ ψέμματα καὶ ἡ παραχάραξις τῆς ἱστορίας δὲν περνοῦν πλέον. Τρίτον, ἀπὸ τὴν ταινία δὲν φαίνεται νὰ ἔχετε καταλάβει καὶ πολλά. Ὁ Ἀλεξανδράκης καὶ ἡ Ναθαναὴλ ποὺ ὑποδύονται τοὺς φλογεροὺς ἀριστεροὺς ἀπὸ τὰ ἁλώνια βρίσκονται ξαφνικῶς στὰ σαλόνια. Ἐκεῖ γίνονται κῶλος καὶ βρακὶ μὲ τὴν ἐργοδοσία στὴν αἰσχρή της μορφὴν (τί ἔκπληξις) καὶ συνταυτίζονται μὲ τὴν Φαρλάκενα, τὸ κατεστημένο καὶ τὴν θολὴ κουλτούρα. Φτάνουν δὲ στὸ σημεῖο νὰ κάνουν τὸν «κινέζο» ἀρνούμενοι τὸ αἷμα των καὶ ἐπινοώντας ἀπίθανες ἱστορίες γιὰ τὸν Κωνσταντίνου (τὸ αἷμα των, τὸν ἀδερφόν των) γιὰ νὰ γίνουν κοινωνικῶς ἀρεστοί. Ἂν ἥμουν ὅλα αὐτὰ ποὺ λέτε, οὔτε ἀνεργία καὶ οἰκονομικὴν δυσπραγία θὰ εἶχα ζήσει (καὶ ζῶ) καὶ ἀσφαλῶς ἡ ζωή μου καὶ ἡ καθημερινότης μου θὰ κυλοῦσε σὲ κάποιο ἥρεμον καὶ κλασάτον προάστειον τῆς Ἀττικῆς μακρυὰ ἀπὸ τὸ λαθραληταριό, τὴν κίνησι καὶ τὴν βαβούρα. Ἐπιπλέον, δὲν θὰ εἶχα τὸ ἄγχος τῆς ἐπιβιώσεως. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ποιητὴς ἢ ἀφηγητής. Γιὰ κάθε τί ποὺ γράφω ὑπάρχει παραπομπὴ σὲ γραφές, πηγές, τεκμήρια. Ἐσεῖς δὲν ἔχετε νὰ προτείνετε ἢ νὰ ἀντιπροτείνετε κάτι. Στέκεστε σὰν τὸν Βούδα μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ὑβρίζετε, προσβάλλετε καὶ διαστρεβλώνετε.

   «πού σήμερα ἐξυμνεἰς τήν μπέσα τοῦ ἐφοπλιστικοῦ κεφαλαίου ( my word is my bond ἔγραψες παραπάνω...)»

   Ἂν ἔχετε ἐργαστεῖ στὸν χῶρο τῆς ναυτιλίας ἢ ἔχετε μία κάποια ἐπαφὴ μὲ αὐτὴν θὰ εἴχατε διαφορετικὴν ἄποψιν ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔχετε τώρα. Ἐγὼ ποτὲ δὲν ἐξύμνησα τὴν μπέσα τοῦ ἐφοπλιστικοῦ κεφαλαίου. Εἶπα κατὰ λέξιν

   «Σαφῶς, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀλῆτες στὸν χῶρον. Στὶς παραδοσιακὲς ἐφοπλιστικὲς οἰκογένειες καὶ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων τῆς θαλάσσης ἰσχύει τὸ περίφημο «my word is my bond» (ὁ λόγος μου εἶναι συμβόλαιον) τὸ ὁποῖον εἶναι ἕνα ΚΑΠΟΙΟ δεῖγμα ἐπαγγελματικῆς τιμῆς. Ὅπως εἶπα, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις.»

   Δὲν εἶπα ὅτι οἱ ἕλληνες ἐφοπλιστὲς εἶναι ἅγιοι. Σὲ σχέσιν ὅμως μὲ τοὺς ξένους συναδέλφους των προέκοψαν χάριν ΚΑΙ τῶν ἱκανοτήτων των καὶ τῆς ἑλληνικῆς ναυτοσύνης. Σᾶς παραπέμπω στὶς ἐτήσιες ἔκθεσεις τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ναυτιλίαν (UNCTAD Review of Maritime Transport). Παρεπιπτόντως, ἐπειδὴ μὲ λασπολογεῖτε συνεχῶς γιὰ κακὴν ἢ ἐλλιπῆ ἐπιχειρηματολογία, σᾶς ἀναφέρω τὰ ἑξῆς ἀπὸ τὴν UNCTAD τοῦ 2012 ποὺ ἔχω προχείρως στὸν ὑπολογιστήν μου. Οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς ἀποδεικνύονται πιὸ πατριῶτες ἀπὸ τοὺς περισσότερους ξένους ἀνταγωνιστές των, ἀφοῦ νηολογοῦν τὰ πλοῖα των κατὰ μεγαλύτερο ποσοστὸν σὲ σχέσι μὲ τοὺς τελευταίους στὸ ἐγχώριον νηολόγιο (σελ. 41, Πίναξ 2.4).
   Ἡ ἐλευθέρα ναυτιλία (tramp γιὰ τοὺς εἰδικοὺς) θεωρεῖται ὁ μόνος χῶρος ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ὅπου ἰσχύει ὁ ἐλεύθερος ἀνταγωνισμός. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο δὲν πᾶς μπροστὰ μόνο μὲ γνωριμίες καὶ ἀλητεῖες (κι αὐτὰ ἀσφαλῶς παίζουν), ἀλλὰ καὶ μὲ ἱκανότητες. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρῳ ὅτι ἂν θέλετε νὰ μεταφέρετε ξυλεία ἀπὸ τὸν Καναδᾶ στὴν Ἰσπανία ἔχετε ὡς ἐμπλεκόμενος τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέξετε ἀνάμεσα σὲ ἑκατοντάδες παρεμφερεῖς προσφορές. Ἂς μὴν τὰ μηδενίζουμε ὅλα, ἰδίως ὅταν δὲν κρίνουμε ἐκ τῶν ἔσω. Στὴν δὲ ναυτιλίαν τακτικῶν γραμμῶν (liner) τὰ πράγματα εἶναι κάπως πιὸ προβλέψιμα, ἀλλὰ καὶ τὰ περιθώρια κέρδους πιὸ στενά. Ὅπως μπορεῖ κάποιος νὰ πλουτίσῃ γρήγορα διὰ τῆς θαλάσσῃς, ἄλλο τόσο γρήγορα καὶ εὔκολα μπορεῖ νὰ χρεωκοπήσῃ. Γιὰ ὅσους γνωρίζουν τὸ ἄθλημα οἱ ἱστορίες χρεωκοπίας καὶ ἀποζημιώσεων στὶς μεταφορὲς καὶ εἰδικῶς στὴν ποντοπόρον ναυτιλίαν (ποὺ καταλαμβάνει τὴν μερίδα τοῦ λέοντος στὴν ναυτιλίαν) εἶναι καθημερινές.

   Delete
  8. Τἀδε ἔφη Ζάρας:

   «σταμάτα βρέ νά κωλοτρίβεσαι, δέν πρόκειται νά σοῦ δώσω ἀξία συζητῶντας μαζύ σου»

   Τὸ κωλοτρίψιμο καὶ ἡ ὀπισθία «θύρα τῆς χαρᾶς» εἶναι γνώρισμα μᾶλλον τοῦ δικοῦ σας ἰδεολογικοῦ χώρου, τῆς «ἀνοχῆς» καὶ τοῦ τρικολόρε. Ὅσο γιὰ τὸ «θολωμένο μου μυαλὸ» τοῦ ἀειμνήστου Ἄκη Πάνου (ὁ μέγιστος συνθέτης τῶν 9/8 στὴν ἐκδοχὴ τοῦ «καμηλιέρικου», ἕνα τέτοιο ἇσμα εἶναι αὐτό), αὐτὰ εἶναι πολὺ ἀντρικὰ τραγούδια ἀγαπητὲ καὶ μάλιστα γραμμένα ἀπὸ ἕναν αὐθεντικὸν λαϊκὸν δεξιὸ τύπο.

   Delete
  9. Λαϊκοὶ δεξιοί, λαϊκὰ ἄσματα, λαϊκὲς ταινίες, λαϊκὲς γειτονιὲς καπηλεία κάθε τι λαϊκοῦ καὶ στὸ βάθος ἀχνοφέγγει ὁ λαϊκὸς σύνδεσμος … α ρὲ ἀπὸ τὴν μία φούμαρα για τον λαό καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλοι ὕμνοι γιὰ τοὺς ἀεριτζῆδες ἐφοπλιστὲς τῶν λίμπερτυ , ὁ Λαγός μίλαγε γιά τούς «ἐφοπλιστές μας» ( παιδιά τοῦ λαοῦ και αὐτοί χαχαχα) καί μέλωνε ἡ γλῶσσα του. Γράφε σεντόνια μὲ ἀνούσιες λεπτομέρειες ντεμέκ ἐπιχειρήματα γιά νά θολώνεις τά νερά καὶ my word is my bond…κρύβε λόγια γιὰ τὸ ἀλισιβερίσι –τριγωνική συναλλαγή ἑλληνικοῦ δημοσίου, ἀμερικανῶν ( σχέδιο Μάρσαλ), καὶ «πατριωτῶν» ἐφοπλιστῶν πού θησαύρισαν, μή βγάζεις ἄχνα γιά τά σαπιοκάραβα μιᾶς χρήσης πού πῆρε κοψοχρονιὰ ἡ ἑλληνκὴ ναυτοσύνη…βρέ οὔστ ἀπό δῶ λαμόγια

   Ἄσε μας πιά καημένε πού φλομώνεις τὸν κόσμο στὸ παραμύθι… ὅταν σὲ λέω ἀπατεώνα λίγα σοῦ λέω

   Delete
 25. Ο κ. Συρμακέζης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου βασισμένου στις διάφορες ιδεολογίες. Αυτό εννοούσα στα σχόλιά μου περί διχασμού και διαίρεσης των ανθρώπων από ιδεολογίες και προκαταλήψεις.

  ReplyDelete
 26. Στο παραπονο μου οτι κανενας δεν απανταει ποτε επι της ουσιας, αλλα με κατηγορητε σαν αντισημιτη, ο Ενοχος επιτελους απαντησε εμπεριστατωμενα οτι:

  "Σιγά το δύσκολο. Ναι έχεις άδικο. Γιατί είσαι ήδη προκατειλημμένος πριν αρχίσεις να σκέφτεσαι το ο,τιδήποτε με μία συγκεκριμένη φυλή ανθρώπων , την οποία προκατάληψη έχεις αποκτήσει από μία συγκεκριμένη , άρρωστη και ουτοπική ιδεολογία που σε εγκλωβίζει σε πολύ στενές μορφές σκέψεις. Για αυτό έχεις άδικο."

  Μετα απο τα ατρανταχτα αυτα επιχειρηματα, τους αδαμαντες της λογικης, το μαννα εξ ουρανου στην ερημον σκεψιν μου, δεν μπορω παρα να πεισθω στην ακαταβλητη δυναμη της ευθυκρισιας του, δειγμα της οποιας ειναι και το παρακατω.

  "Επίσης μιλάς για τραπεζίτες αλλά για τα δάνεια που έπαιρνε η Ελλάδα 40 χρόνια δε λες τίποτα. Πως να μην χρωστά με τόσα δάνεια; Μόνο οι τοκογλύφοι σου φταίνει;"

  Οχι φιλε μου. Μου φταινε και οι πολιτικοι που τα επαιρναν για να δουλευουν τους χαζους που τους ψηφιζαν.
  Εκεινο που χρηζει απαντησης ειναι γιατι μονο ο ανιδεος λαος πληρωνει ενω οι πολιτικοι και οι τραπεζιτες που ηταν και οι ειδικοι εξακολουθουν να κυβερνανε οι μεν και να κονομανε και οι μεν και οι δε.
  Εγω με το φτωχο μου το μυαλο λεω οτι αυτο συμβαινει γιατι ο λαος τοτε επαιρνε (οποιος επαιρνε), τωρα δινει, αλλα και τοτε και τωρα βλακας ηταν και βλακας ειναι.
  Εκτος ομως απο βλακες, ειναι και παλιανθρωποι, γιατι αυτοι τα εφαγαν (οσα και οσοι εφαγαν) και τωρα τα φορτωνουν να τα πληρωσουν τα δισεγγονα τους. Για πες μου φωστηρα μου, γιατι το αγεννητο εγγονι μου να χρωσταει αυτα που εφαγες εσυ; Λεω οτι τα εφαγες εσυ γιατι εγω δεν εφαγα τιποτε. Εσυ προφανως για να αναγνωριζεις τα χρεη σημαινει οτι κατι εβαλες στην τσεπη απο τα δανεικα. Αυτοι που τα δανειζαν δεν εβλεπαν οτι θα εξοφληθουν απο τις κατοπινες γενιες; Πως εχουν το θρασσος να ζητανε απο τα παιδια να πληρωσουν τα δανεικα που υποτιθεται οτι πηραν οι γονεις τους; Δεν πρεπει να πληρωσουν για τις αστοχες επενδυσεις τους; Αυτες οι επενδυσεις που τους απεφεραν δισεκατομμυρια μεχρι τωρα με σιγουρη ομως καταληξη την χρεοκοπεια των τραπεζων, θα την πληρωσουν οι λαοι;
  Αυτοι που δεν εφαγαν μαζι με τον Παγκαλο γιατι να πληρωσουν;
  Αυτα και αλλα πολλα ερωτηματα που δεν εχουν απαντηση δημιουργουνται απο μια και μονη αιτια. Απο το οτι ο λαος εξακολουθει να ειναι βλακας.
  Αντι να κρεμασει τους υπευθυνους που χρυσοπληρωνε για ειδικους και να αρνηθει να δωσει δεκαρα στους τραπεζιτες που ηξεραν πολυ καλα οτι δανειζαν τους πεθαμενους, συνεχιζει να διαλυει την χωρα του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Για πες μου φωστηρα μου, γιατι το αγεννητο εγγονι μου να χρωσταει αυτα που εφαγες εσυ;Λεω οτι τα εφαγες εσυ γιατι εγω δεν εφαγα τιποτε. Εσυ προφανως για να αναγνωριζεις τα χρεη σημαινει οτι κατι εβαλες στην τσεπη απο τα δανεικα."

   Ώπα αυτό είναι σοβαρό. Όχι βεβαίως γιατί πας να συκοφαντήσεις το πρόσωπό μου αλλά γιατί στην ουσία αρνείσαι την ίδια την ιδεολογία σου με το να λες ότι δεν αναγνωρίζεις το χρέος και με το ότι εσείς δε φάγατε τίποτε. Και που είναι η φυλή και το έθνος; Εσύ και ο Μιχαλολιάκος Γιάγκο μπορεί να μην έφαγες τίποτα , το υπόλοιπο έθνος όμως καλοέτρωγε με χρυσά κουτάλια σε πληροφορώ. Αυτά έπραττε η φυλή και το έθνος το οποίο πιστεύετε. Αρα τώρα δε μπορείτε να λέτε ότι δε σας ενεδιαφέρει τι έκαναν οι άλλοι και γιατί τα πληρώνεις εσύ και το εγγόνι σου. Γιατί αυτοί "οι άλλοι" αποτελούν το έθνος και τη φυλή , άρα και το χρέος.

   Το σχόλιό σου δείχνει ακόμα περισσότερο ότι και πάλι πιστεύεις εντελώς λανθασμένα στο έθνος.

   Delete
  2. Ἡ πίστη εἶναι ἡ ἔλλειψη τοῦ Θεοῦ. Τὸ νὰ πιστεύεις στὸ Θεό εἶναι σὰν νὰ πιστεύεις στὸ ποδάρι σου. Ἡ πίστη εἶναι τρόμος.

   Delete
  3. Δε σε κατάλαβα. Δικαίωμά σου να πιστεύεις όπου θέλεις.

   Delete
 27. Μια και φθασαμε στο σημειο οτι ο λαος διαλυει την χωρα του πειθομενος σε αυτους που τον κατεστρεψαν, ευκαιρια να απαντησω και σ αυτο:

  "Τι καμπάνα ήχησες πάλι; Πες μου μια αξία που επέτρεπε στον ελληνικό λαό να επιβιώνει και τώρα δεν υπάρχει ή αμφισβητείται. Μόνο γενικόλογα και αόριστα παχιά λόγια είσαι , χωρίς ουσία και νόημα. Καταπολέμησέ το αυτό και θα ήταν καλό να είσαι συγκεκριμένος. Ποια αξία λοιπόν δεν υπάρχει πια αμφισβητείται;

  Επίσης ποιο είναι οι ανόητοι και αυτοί που δεν σκέφτονται μόνοι τους; Άλλη μια αοριστολογία που παραπέμπει ευθέως σε συνομωσιολογία. Σχεδόν όλα σου τα σχόλια έτσι είναι όμως.

  Επίσης ποιος είναι αυτός ο "κάθε ένας" στον οποίο πείθονται; Αοριστολογίες και πάλι..."

  Δεν μπορω ουτε να μαντεψω τι καταλαβαινεις απ αυτα που λεω. Εχει μαλλιασει η γλωσσα μου να λεω για τους Ελληνες που πειθονται να παραδωσουν την εθνικη τους κυριαρχια, να δεχτουν στην χωρα τους εκατομμυρια Ασιατων και Αφρικανων και τελικα να εξαφανιστουν. Εχει μαλλιασει η γλωσσα μου να σου λεω οτι πρεπει να υπαρχει δικαιοσυνη χωρις Σαμαραδες, ισηγορια χωρις νταβατζηδες, και διαλογος χωρις αποκλεισμους. Η φιλοπατρια, η τιμη, η γενναιοτητα, αντικατασταθηκαν απο τον κοσμοπολυτισμο, την "διαφορετικοτητα" και την πολιτικη ορθοτητα.
  Οχι μονο εσυ αλλα και οι περισσοτεροι Ελληνες πειθονται ομως οτι κινδυνος ειναι αυτος που ονομαζουν αυτοι ναζισμος και οχι η ελλειψη δικαιοσυνης, οτι δεν πρεπει να ακουγονται παρα οι αρεστες στο συστημα αποψεις και (σαν τον απεριγραπτο Ζαρα που ειδα οτι εκοψε τον διαλογο και με τον Συρμακεζη) οτι δεν χρειαζεται να συζηταμε, αφου εμεις εχουμε δικιο και οι αλλοι αδικο ακομη κι αν μας λειπουν τα επιχειρηματα.
  Θα ηταν πολυ καλυτερο αφου ετσι κι αλλιως δεν εχετε δικο σας μυαλο να σκεφτητε, να σας δουλευουν αυτοι που θελουν το καλο σας. Που θα σας επειθαν να εισαστε δικαιοι, φιλοπατρεις, δημοκρατικοι, ηθικοι, τιμιοι, ανδρειοι και σωφρονες οσο το επιτρεπει το μυαλο σας.
  Ελπιζω να μην ειμαι παλι πολυ αοριστος.
  Το οτι οι περισσοτεροι ειναι ανοητοι ειναι γεγονος γνωστο απο πολυ παλια και οχι αοριστια

  ΤΩΝ ΓΑΡ ΗΛΙΘΙΩΝ ΑΠΕΙΡΩΝ ΓΕΝΕΘΛΑ, ΩΣΤ ΕΙ ΤΙΣ ΧΑΙΡΕΙ ΨΕΓΩΝ, ΕΜΠΛΗΣΘΕΙΗ ΑΝ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΜΕΜΦΟΜΕΝΟΣ
  Διότι οι γεννήσεις των ηλιθιων είναι απειρες, κι αν κάποιος ευχαριστιεται να ψεγει, θα χορτασει κατηγορωντας τους.
  (ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ)

  και το οτι οι ξυπνιοι πλουτιζουν κοροιδευοντας τους χαζους ειναι ο φυσικος νομος και οχι συνομωσιολογια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα συζητάμε καλύτερα αν υπάρχει κατανόηση. Οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί εφόσον έχουν κατώτερο πολιτισμό , δεν οφείλεις να τους φοβάσαι.

   Το να εξαφανιστεί ένα έθνος οπως το λες δεν γίνεται έτσι απλά με τη λαθρομετανάστευση.

   "και το οτι οι ξυπνιοι πλουτιζουν κοροιδευοντας τους χαζους ειναι ο φυσικος νομος και οχι συνομωσιολογια."

   Δε με ενδιαφέρει. Από όλα σου τα σχόλια φαίνεται η τάση σου να αγαπάς το χρήμα και να θέλεις να κυνηγήσεις όσους το κατέχουν. Όποιος το κατέχει δε σημαίνει ότι το απέκτησε παράνομα.

   "Εχει μαλλιασει η γλωσσα μου να σου λεω οτι πρεπει να υπαρχει δικαιοσυνη χωρις Σαμαραδες, ισηγορια χωρις νταβατζηδες, και διαλογος χωρις αποκλεισμους."

   Χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς μπουνίδια , κλωτσίδια και φτυσίδια. Ξέρεις εσύ. Αν είναι να κάνω διάλογο με κάποιον για να με σκοτώσει τότε επέτρεψέ μου να μην προτιμώ να κάνω διάλογο. Εύκολο κι αντιληπτό αυτό που λέω.


   Από εκεί και περα σε γενικές γραμμές συνεχίζεις την αοριστολογία και τα γενικόλογα χωρίς να γίνεσαι αντιληπτός.

   Delete
  2. Όσο για το λόγο του Συμωνίδη , καταρρίπτεται πανηγυρικά από το δελφικό παράγγελμα "Ψέγε μηδένα"(Να μην κατηγορείς κανένα). Δεν ακολουθούσε και τόσο τα 147 δελφικά παραγγέλματα ο Συμωνίδης...

   Delete
 28. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «Δεν αγαπάς τίποτα στη ζωή με το ζόρι. Σε όποιν δεν αρέσει ο στρατός ή η πειθαρχία , απλώς δεν αρέσει.»

  Μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι. Οἱ παλαιοὶ δὲν πήγαιναν στὸν στρατὸ ὄντες στρατόκαυλοι ἢ διψῶντες γιὰ πειθαρχίαν. Πήγαιναν μὲ χαρὰ νὰ φορέσουν τὴν στολὴν μὲ τὸ ἐθνόσημο, διότι εἶχαν ἀγαπήσει τὸ ἰδανικὸ τοῦ ὑπηρετεῖν τὸ ἔθνος καὶ φυλάττειν Θερμοπύλας. Μάλιστα, ἡ θητεία των τότε διαρκοῦσε τὸ τριπλάσιον ἀπὸ τὴν σημερινή. Αὐτὸ τὸ ἐγνώριζαν, ἐντοῦτοις ἔφευγαν οἱ νέοι μὲ χαρὲς καὶ γλέντια ἀπὸ τὰ χωριὰ καὶ τὰ σπίτια των γιὰ νὰ παρουσιαστοῦν στὰ στρατόπεδα, ἐνῶ τώρα βρίζουν ἀκόμη κι ἂν κάνουν θητεία 45 ἡμερῶν. Γεμίσαμε ἀπὸ φυγόστρατους καὶ ριψάσπιδες.

  Στὰ σχολειὰ μὲ ἀριστεροὺς δασκάλους μεγάλωσαν γενεὲς καὶ γενεὲς μὲ τὴν «παραδοχήν», μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ὁ στρατὸς εἶναι κάτι «κακό». Ὅτι «στὸν στρατὸ ἔχει χουντικούς», «ὁ στρατὸς δὲν ἀπευθύνεται σὲ ἐλευθέρους ἀνθρώπους ἀλλὰ σὲ σκλαβάκια ποὺ βαροῦν προσοχὴ σὲ ἀφεντικὰ» καὶ ἄλλα τέτοια. Ὁ στρατὸς ἐμισήθη και κατεπολεμήθη μαζὺ μὲ τὸν κλῆρο καὶ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν ἀπὸ συγκεκριμένα πολιτικὰ κόμματα καὶ συγκεκριμένους κύκλους. Ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα οἱ νέοι ὄχι μόνον νὰ μισοῦν τὸν ἑλληνικὸν στρατόν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκκλησία καὶ τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐθνικὲς ἑορτὲς ἦταν περίστασις γιὰ λούφα καὶ ρέκλα. Στὰ ἴδια δὲ τὰ σχολεῖα ὑπάρχουν ἀκόμη δάσκαλοι ποὺ λυσσομανοῦν κατὰ τῶν μαθητικῶν παρελάσεων. Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν κατόπιν σχεδίου, κατόπιν στοχευμένων ἐνεργειῶν καὶ σὲ βάθος χρόνου. Καθόλου τυχαίως, ἐπειδὴ λέτε ὅτι στὴν ζωὴ δὲν ἀγαπᾶ κανεὶς τίποτε μὲ τὸ ζόρι, οἱ νέοι ἔμαθαν νὰ μισοῦν τὸν στρατὸν πρὶν κἄν κληθοῦν νὰ τὸν ὑπηρετήσουν, πρὶν κἂν τὸν ζήσουν. Ἡ κατάργησις τῆς θητείας μὲ βεβαιότητα ἐξυπηρετεῖ ἐκείνους ποὺ δὲν νιώθουν/εἶναι Ἕλληνες, διότι ἕνας μὴ Ἕλλην στὸ στρατὸ (εἰδικῶς ἐκεῖ) ξεχωρίζει σὰν τὴν μυΐγα μὲς τὸ γάλα. Τουτ' ἔστιν ἐξ ὁρισμοῦ τὸν στρατὸν τὸ μισοῦν αὐτοὶ ποὺ νιώθουν ξένο σῶμα στὴν Ἑλλάδα: τουρκογενεῖς μουσουλμάνοι, ἰσραηλίτες καὶ ἐπαγγελματίες ἀριστεροί.

  «Τι να κάνουμε τώρα; Υπάρχει και ο διάβολος. Εκτίει κανονικά την ποινή του. Αυτό ξέρω εγώ. Εάν υπηρετείς την αλήθεια να είσαι έτοιμος να χλευαστείς με προθυμία και σύνεση. Αυτά είναι απλά φαινόμενα κύριε Συρμακέζη. Σιγά τα αυγά δηλαδή...»

  Ἐδῶ δὲν μιλοῦμε γιὰ μία σάτιρα ἢ ἔστω χλευασμὸν ἀπέναντι σὲ ἕνα τυχαῖον πρόσωπο ἐν ζωῇ, μιλοῦμε γιὰ ὕβρι σὲ ἕναν ἅγιον ἄνθρωπο ποὺ ἔχει πεθάνει ἐδῶ καὶ εἴκοσι περίπου χρόνια. Καὶ ἂς δεχθοῦμε ὅτι αὐτὸς ὁ ἀήθης ἦταν ἄθεος… Θα μποροῦσε νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν ἁγιότητά του, ὄχι νὰ χλευάσῃ τὴν μνήμην του. Ὅλο τὸ ἄλλο τὸ κογκλάβιον ποὺ βγῆκε νὰ τὸν ὑπερασπιστῇ, κόμματα, ὑπουργικὰ στελέχη, ΜΚΟ, ἀδελφάτα, ἕνας τεράστιος μηχανισμὸς δηλαδὴ… τί ἦταν, ὁ διάβολος; Ὄχι, νὰ μὴν τὰ φορτώνουμε ὅλα στὸν διάβολο, εἶναι πολὺ ἁπλοποιητικόν. Ὅλοι αὐτοὶ μεθοδευμένα μέσα ἀπὸ σχολεῖα, πόστα, ἔντυπα, ἐκπομπὲς στὰ κανάλια τὴν παίζουν καλῶς τὴν βιόλα ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Καθόλου σιγὰ τὰ αὐγά. Ἡ βλασφημία κάποτε ἐτιμωρεῖτο μὲ βαρὺ πρόστιμο. Τώρα ὄχι, διότι ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ προῆλθε μεθοδευμένα. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀλητάμπουρες κατέφεραν μὲ τὴν ἀνοχὴν τῆς ψοφοδεξιᾶς νὰ περάσουν τὴν ἀντιχριστιανικὴν ἰδεολογίαν των γιὰ νόμους τοῦ κράτους.
  «Άκυρο , επιλεκτικό και ρατσιστικό. Γιατί για παραδειγμα δεν είπε "Βραζιλιάνοι" , "Αφγανοί" , "Πακιστανοί" , "Τούρκοι" ,"Κουβανοί" ή "Ρουμάνοι καταντήσαμε";»

  Ναί, μόνον ραστιστὴς δὲν ἦταν ὁ παππούλης, ὁ ὁποῖος στὸ χωριό του καλωσόριζε ὅλους τοὺς τουρίστες ἀνεξαρτήτου καταγωγῆς ποὺ τὸ ἐπεσκέπτοντο, ἀκόμη καὶ τοὺς Ἰσραηλινούς.

  Ἑβραῖοι καταντήσαμε, ἔλεγε, γιατὶ στὴν ἱστορικὴν μνήμην τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὁ λαὸς ποὺ δὲν ἔχει φιλότιμο εἶναι ὁ ἰσραηλητικός:

  «Δέκα χιλιάδες Χριστιανοὶ μὲ ἀγαπῶσιν καὶ ἕνας μὲ μισεῖ. Χίλιοι Τοῦρκοι μὲ ἀγαπῶσιν καὶ ἕνας ὄχι τόσο. Χιλιάδες ἑβραῖοι θέλουσιν τὸν θάνατόν μου καὶ ἕνας ὄχι».

  ReplyDelete
 29. (σαν τον απεριγραπτο Ζαρα που ειδα οτι εκοψε τον διαλογο και με τον Συρμακεζη)

  τό ὅτι ἡ λογική σου καί ἡ ἐπιχειρηματολογία σου σέ σχέση μέ τοῦ Συρμακέζη εἶναι ἡ μέρα μέ τήν νύχτα, δέν σοῦ δίνει τό δικαίωμα νά μέ χαρακτηρίζεις. Σχεδόν μέ ὅλους ἐδῶ μέσα ἔχω διαφωνήσει, κριτήριο συζήτησης δέν εἶναι ἡ συμφωνία ἤ ἡ διαφωνία. Ξέρεις πολύ καλά ὅτι δέν συζητῶ μαζί σου ἐπειδή μέ ἀπεκάλεσες ἀνθέλληνα. Δικαίωμά σου νά τό πιστεύεις καί νά ἐπιχειρηματολογεῖς γιά τό συγκεκριμένο, δικαίωμά μου νά σέ ἐξαιρέσω ἀπό τά ἄτομα μέ τά ὁποῖα συζητῶ...Αὐτά τά λίγα καί ἐλπίζω νά μῆν ἐπανέλθεις...

  ReplyDelete
 30. " «ὁ στρατὸς δὲν ἀπευθύνεται σὲ ἐλευθέρους ἀνθρώπους ἀλλὰ σὲ σκλαβάκια ποὺ βαροῦν προσοχὴ σὲ ἀφεντικὰ»"

  Έχουν τόσο άδικο σε αυτό; Αφού διαταγές εκτελείς. Που είναι το λάθος τους;

  "Τουτ' ἔστιν ἐξ ὁρισμοῦ τὸν στρατὸν τὸ μισοῦν αὐτοὶ ποὺ νιώθουν ξένο σῶμα στὴν Ἑλλάδα: τουρκογενεῖς μουσουλμάνοι, ἰσραηλίτες καὶ ἐπαγγελματίες ἀριστεροί."

  Γενικευμένο συμπέρασμα. Έχετε μία τάση , να θεωρείτε πως ό,τι θεωρείτε εσείς σωστό είναι και εθνικά ορθό , χωρίς όμως να αιτιολογείτε επαρκώς τη θέση σας. Ούτε εγώ τρελαίνομαι για τον ελληνικό στρατό , άρα δεν είμαι Έλληνας; Αυτό είπατε μόλις. Όποιος δεν αγαπά και δεν πίνει σαμπάνιες στο όνομα του στρατού δεν είναι Έλληνας. Εγώ που ούτε τον μισώ , ούτε τον αγαπώ τι είμαι; Μισός Έλληνας; Ίσως...

  Απλώς το θέμα είναι ότι δε μπορεί να αγαπάς έναν οργανισμό όπως ο στρατός μέσω του οποίου διεξάγονται οι σφαγές και οι πόλεμοι μεταξύ των λαών. Σκεφτείτε το και αυτό κάποτε...

  "Ἐδῶ δὲν μιλοῦμε γιὰ μία σάτιρα ἢ ἔστω χλευασμὸν ἀπέναντι σὲ ἕνα τυχαῖον πρόσωπο ἐν ζωῇ, μιλοῦμε γιὰ ὕβρι σὲ ἕναν ἅγιον ἄνθρωπο ποὺ ἔχει πεθάνει ἐδῶ καὶ εἴκοσι περίπου χρόνια. Καὶ ἂς δεχθοῦμε ὅτι αὐτὸς ὁ ἀήθης ἦταν ἄθεος… Θα μποροῦσε νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν ἁγιότητά του, ὄχι νὰ χλευάσῃ τὴν μνήμην του. Ὅλο τὸ ἄλλο τὸ κογκλάβιον ποὺ βγῆκε νὰ τὸν ὑπερασπιστῇ, κόμματα, ὑπουργικὰ στελέχη, ΜΚΟ, ἀδελφάτα, ἕνας τεράστιος μηχανισμὸς δηλαδὴ… τί ἦταν, ὁ διάβολος; "

  Σωστά.

  "Ὄχι, νὰ μὴν τὰ φορτώνουμε ὅλα στὸν διάβολο, εἶναι πολὺ ἁπλοποιητικόν. Ὅλοι αὐτοὶ μεθοδευμένα μέσα ἀπὸ σχολεῖα, πόστα, ἔντυπα, ἐκπομπὲς στὰ κανάλια τὴν παίζουν καλῶς τὴν βιόλα ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Καθόλου σιγὰ τὰ αὐγά. Ἡ βλασφημία κάποτε ἐτιμωρεῖτο μὲ βαρὺ πρόστιμο. Τώρα ὄχι, διότι ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ προῆλθε μεθοδευμένα. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀλητάμπουρες κατέφεραν μὲ τὴν ἀνοχὴν τῆς ψοφοδεξιᾶς νὰ περάσουν τὴν ἀντιχριστιανικὴν ἰδεολογίαν των γιὰ νόμους τοῦ κράτους."

  Δε μπορείτε να κατανοήσετε ένα απλό πράγμα. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ό,τι και να κάνει κάποιος δε θα χαθεί. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Όταν λέω ο διάβολος , εννοώ το κακό , τη διαβολή. Την τάση για επανάσταση στο τίποτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ναί, μόνον ραστιστὴς δὲν ἦταν ὁ παππούλης, ὁ ὁποῖος στὸ χωριό του καλωσόριζε ὅλους τοὺς τουρίστες ἀνεξαρτήτου καταγωγῆς ποὺ τὸ ἐπεσκέπτοντο, ἀκόμη καὶ τοὺς Ἰσραηλινούς. "

   Μπράβο του.

   Delete
  2. "«Δέκα χιλιάδες Χριστιανοὶ μὲ ἀγαπῶσιν καὶ ἕνας μὲ μισεῖ. Χίλιοι Τοῦρκοι μὲ ἀγαπῶσιν καὶ ἕνας ὄχι τόσο. Χιλιάδες ἑβραῖοι θέλουσιν τὸν θάνατόν μου καὶ ἕνας ὄχι»."

   Θέλετε τη γνώμη μου; Γραφική κοτσάνα του Κοσμά του Αιτωλού. Τι να κάνουμε τώρα; Οι άγιοι κάνουν και λάθη , άνθρωποι είναι.

   Delete
  3. Και σίγουρα δεν τον έκανε αυτή η φράση άγιο.

   Delete
  4. Πρώτη φορὰ βλέπω κοτσάνα ποὺ νὰ ἐπαληθεύεται μὲ τὴν σφαγὴ τοῦ ἀτόμου ποὺ τὴν προφητεύει.

   Κοτσάνες λοιπὸν ἂς ποῦμε ὅτι ἔλεγε ὁ Ἅγιος, ἀλλὰ γιὰ τοὺς Ἰσραηλίτες ποὺ τὸν ἔφαγαν θὰ ποῦμε τίποτε; Μήπως εἶναι οἱ ἴδιοι ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια; Προφανῶς καὶ εἶναι. Δὲν ἀναφέρομαι σὲ ὅλους, ἀλλὰ σὲ πάρα πάρα πολλούς.

   Delete
  5. Οι Εβραίοι ξέρω ότι είναι δουλευταράδες , τέλειοι στα οικονομικά άρα και φραγκοφονιάδες , και γενικώς πετυχαίνουν με ό,τι καταπιάνονται. Εγώ αυτά τα χαρακτητιστικά έχω καταγράψει από τους Εβραίους.

   Τώρα δε μπορούμε να στοχοποιούμε αποκλειστικά ένα γεγονός όπου Εβραίοι σκότωσαν έναν άγιο και έτσι να καταδικάζονται οι Εβραίοι. Και αυτό δεν είναι και σίγουρο.

   Delete
  6. Κι όμως, έτσι καταδικάζετε τους Χρυσαυγίτες.

   Delete
  7. Οι χρυσαυγίτες(ή τουλάχιστον έκαναν) κάνουν μαζικά πονγκρόμ σε λαθρομετανάστες. Δε γνωρίζω αν οι Εβραίοι κάνουν κάτι αντίστοιχο. Αν κάνουν να καταδικαστούν και αυτοί.

   Delete
  8. Ὑπεύθυνοι γιά τόν θάνατο τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ᾖταν οἱ Βενετοί....

   Delete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

   «Έχουν τόσο άδικο σε αυτό; Αφού διαταγές εκτελείς. Που είναι το λάθος τους;»

   σὲ ἀναφορά μου:

   «Στὰ σχολειὰ μὲ ἀριστεροὺς δασκάλους μεγάλωσαν γενεὲς καὶ γενεὲς μὲ τὴν «παραδοχήν», μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ὁ στρατὸς εἶναι κάτι «κακό». Ὅτι «στὸν στρατὸ ἔχει χουντικούς», «ὁ στρατὸς δὲν ἀπευθύνεται σὲ ἐλευθέρους ἀνθρώπους ἀλλὰ σὲ σκλαβάκια ποὺ βαροῦν προσοχὴ σὲ ἀφεντικὰ» καὶ ἄλλα τέτοια. Ὁ στρατὸς ἐμισήθη και κατεπολεμήθη μαζὺ μὲ τὸν κλῆρο καὶ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν ἀπὸ συγκεκριμένα πολιτικὰ κόμματα καὶ συγκεκριμένους κύκλους. »

   Μάλιστα. Ἀπὸ πότε οἱ διαταγὲς τοῦ στρατοῦ ὁ ὁποῖος ἀποσκοπεῖ στὴν ἐθνικὴν ἀσφάλειαν ἔγιναν παράλογες; Ἀπὸ πότε ἔγινε σωστὸ νὰ ἀμφισβητοῦμε καὶ τὴν λογικὴ τοῦ στρατοῦ;

   Ἀπάντησις: ἔχει δοθεῖ. Ἀπὸ τότε ποὺ τὰ σχολεῖα καὶ τὰ μέσα τὰ ἄλωσε ἡ ἀριστερὰ πανώλη. Τὴν αὐτονόητον ὑποχρέωσιν καὶ δικαίωμα κἀθε Ἕλληνος πολίτου νὰ ὑπερασπίζεται μέσῳ στρατιωτικῶν διαδικασιῶν τὴν ἄμυνα τῆς χώρας του (καὶ ἀσφαλῶς μέσῳ στρατιωτικῶν διαταγῶν) φτάσαμε στὸ σημεῖον νὰ τὴν ἀμφισβητοῦμε, κατάντια μας. Τώρα, ἂν μᾶς κάνουν καὶ κἅνα ντοῦ οἱ Τουρκαλάδες, «θὰ τὸ ρισκάρουμε» ὅπως ἔλεγε ὁ ἀνεπανάληπτος συριζαῖος.

   Προσοχή, δὲν τίθεται ἀπὸ τὸν Ἔνοχο ζήτημα καταδίκης τῆς στρεβλώσεως τῶν ἀμιγῶς στρατιωτικῶν διαταγῶν καὶ ἐκφυλισμοῦ αὐτῶν σὲ «καψόνια» ἢ σὲ ἀνήθικες πράξεις στρατιωτικῶν. Δυστυχῶς, πάντα ὑπῆρχαν καὶ πάντα θὰ ὑπάρχουν στρατιωτικοὶ λειτουργοὶ ποὺ ἀντὶ νὰ ἑνώνουν τὸ στράτευμα ὑπὸ τὸ δόγμα «ἕνας γιὰ ὅλους καὶ ὅλοι γιὰ ἕναν» βγάζουν συμπλέγματα καὶ σπασμένα πάνω στοὺς ἱεραρχικῶς κατωτέρους καὶ δὲν τιμοῦν τὴν στολή. Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλους τοὺς ἐπαγγελματίες καὶ τοὺς λειτουργούς, καλοὶ καὶ κακοὶ ἐπαγγελματίες ὑπάρχουν παντοῦ. Αὐτοὶ ὅμως οἱ ἄθλιοι στρατιωτικοὶ εἶναι ἡ ἐξαίρεσις τοῦ κανόνος. Κάθε βελτίωσις τοῦ στρατοῦ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα εἶναι θεμιτή. Προφανῶς σὲ σώματα ἢ μονάδες ὅπου τὸ ἐπίπεδον τῶν ἀξιωματικῶν εἶναι ὑψηλόν, ὁμοίως καὶ τὸ φρόνημα εἶναι ὑψηλὸν καὶ τέτοιου εἴδους καψόνια καὶ δείγματα ἀλητείας σπανίζουν. Στοὺς ἀρίστους τοῦ Στρατοῦ κατατάσσω τοῦ Ἰκάρους, τὰ πληρώματα τῶν φρεγατῶν καὶ τοὺς ΟΥΚάδες.

   Ὅμως τὸ πρόβλημα μὲ τὸν στρατὸ κατὰ τὸν Ἔνοχο δὲν εἶναι οἱ ὅποιες στρεβλώσεις τοῦ στρατοῦ/στρατιωτικοῦ πνεύματος, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἔννοια τοῦ στρατοῦ. Λέει παρακάτω,

   «Απλώς το θέμα είναι ότι δε μπορεί να αγαπάς έναν οργανισμό όπως ο στρατός μέσω του οποίου διεξάγονται οι σφαγές και οι πόλεμοι μεταξύ των λαών. Σκεφτείτε το και αυτό κάποτε...»

   Αὐτόματος ἐξομοίωσις ὅλων τῶν στρατῶν εἶναι τὰ παραπάνω. Θὰ συγκρίνουμε λχ τὸν ἑλληνικὸν στρατὸν ποὺ ἔκανε ἀπελευθερωτικὸν/ἀμυντικὸν πόλεμο, μὲ τὸν Τουρκικὸν ποὺ κατέσφαξε Ποντίους, Μικρασιάτες, Σύριους καὶ Ἁρμεναίους…; Ἂν δὲν εἴχαμε στρατόν, στὴν ἀρχὴ ἄτακτον καὶ μετὰ τακτικόν, θὰ ἤμασταν ἀκόμη σκλαβάκια ἀγαπητέ.

   Στὸ στυγνὸ χῶρο τῆς καθημερινότητος ὅπου ὁ ὑφιστάμενος λαμβάνει ἐντολὲς ἀπὸ τὸν προϊστάμενο καὶ ἡ ἀνυπακοὴ συνεπάγεται ἀπόλυσιν (οἰκονομικὸς ἀφανισμὸς) δὲν βλέπω νὰ αντιδράτε. Στὰ ὁμαδικὰ ἀθλήματα, στὸ ἐπιχειρεῖν, ἀκόμη καὶ στὰ κόμματα ὑπάρχει πάντα ἕνας ὀργανωτὴς/ἡγέτης/κυβερνήτης ποὺ δίνει ἐντολές. Μήπως νὰ καταργήσουμε τοὺς καπεταναίους ἀπὸ τὰ πλοῖα, γιατί δίνουν ἐντολές;

   Ὅσο λογικὲς εἶναι οἱ ἐντολὲς ἑνὸς ἐπιχειρηματίου ἢ καπετάνιου, ἄλλο τόσο καὶ παραπάνω εἶναι καὶ αὐτὲς ἑνὸς λοχαγοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Διότι ὁ στρατιωτικὸς καλεῖται νὰ μᾶς προστατέψῃ ἀπὸ ἐξωτερικὸν κίνδυνον. Ὅταν ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς γίνει τὸ μέσο καταπιέσεως καὶ ὑποδουλώσεως τῶν Τούρκων καὶ γενικῶς τῶν γειτόνων μας, τότε τὸ ξανασυζητοῦμε.

   Delete
  2. Παντοῦ καὶ πάντοτε ὁ στρατός ὑπάρχει ΜΟΝΟ γιὰ τὸν καλούμενο ἐσωτερικό κίνδυνο. Ὁ ἐξωτερικός κίνδυνος εἶναι παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς.

   Delete
  3. Δηλαδὴ φίλτατε Κωνσταντὴ ὁ Μουσολίνι ἦταν ἐσωτερικὸς κίνδυνος τὸ '40; Οἱ Τοῦρκοι ποὺ μᾶς εἶχαν δούλους 4 αἰῶνες; Οἱ Ἄβαροι, οἱ Σαρακηνοὶ πειρατὲς καὶ οἱ ὀρδὲς Βουλγάρων παλαιότερα; Τί ἦταν ὅλοι αὐτοί;

   Delete
  4. Στὸν ὕπνο σας καὶ ὑπὸ προϋποθέσεις.

   Delete
  5. Πράγματι,πρέπει νὰ βελτιώσω τὸν ὕπνο μου.

   Delete
  6. Μπράβο κε Συρμακέζη μὲ βάλατε στὸν σωστό δρόμο. Ὁ ἐξωτερικός ἐχθρός εἶναι ὁ κακός ὕπνος.

   Delete
 32. "Πᾶμε παρακάτω, ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος. Παιδιὰ μεγαλωμένα σὲ σχολεῖα ἀριστερῶν δασκάλων στὸ πῶς θὰ ὑποβαθμίζουν μὲ πάθος τὴν κληρονομιὰ ποὺ ἔλαβον ἀπὸ τοὺς παπποῦδες τους (γλώσσα, ἱστορία, ἀρχὲς) καὶ πῶς θὰ καυχῶνται ὅτι εἶναι μπάσταρδοι Τουρκόσποροι ἢ ὅ,τιδήποτε ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἕλληνες (χωρὶς νὰ εἶναι αὐτὸ πραγματικότης) γιὰ νὰ δείχνουν ὅτι εἶναι λὰρτζ προοδευτικὰ τυπάκια τοῦ παγκοσμίου χωριοῦ καὶ ὄχι καθυστερημένοι χωριάτες."

  "Λαγέ , τουρκόσπορος ο προπάππους σου!

  Λαγός : "Εμείς οι χρυσαυγίτες δεν αισθανόμαστε τουρκόσποροι.Άιντε σοβαρέψου!"

  https://www.youtube.com/watch?v=4IKzQmrkZ2Q

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδὴ αὐτὸ τώρα εἶναι ἐπιχείρημα ἢ τρολλιά;

   Delete
 33. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

  «Ο κ. Συρμακέζης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου βασισμένου στις διάφορες ιδεολογίες. Αυτό εννοούσα στα σχόλιά μου περί διχασμού και διαίρεσης των ανθρώπων από ιδεολογίες και προκαταλήψεις.»

  Μμμμμ… αὐτὸ κι ἂν εἶναι ἐπιχειρηματολογία. Ὁ Συρμακέζης εἶναι αὐτό, ἐκεῖνο καὶ τ' ἄλλο. Ἀλλὰ ἐμεῖς, οἱ ὡραῖοι, δὲν διχάζουμε καὶ δὲν ἔχουμε προκαταλήψεις.

  «Γενικευμένο συμπέρασμα. Έχετε μία τάση , να θεωρείτε πως ό,τι θεωρείτε εσείς σωστό είναι και εθνικά ορθό , χωρίς όμως να αιτιολογείτε επαρκώς τη θέση σας. Ούτε εγώ τρελαίνομαι για τον ελληνικό στρατό , άρα δεν είμαι Έλληνας; Αυτό είπατε μόλις. Όποιος δεν αγαπά και δεν πίνει σαμπάνιες στο όνομα του στρατού δεν είναι Έλληνας. Εγώ που ούτε τον μισώ , ούτε τον αγαπώ τι είμαι; Μισός Έλληνας; Ίσως...»

  Μία συνήθης ἐπίθεσιν κατὰ τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ τοὺς συνήθεις ὑπόποτους, ἐσᾶς καὶ τὸν Ζάρα, περιλαμβάνει στὸ μενοῦ τὸ ἀήθες τοῦ ὅτι δὲν ἐπιχειρηματολογῶ ἢ τὴν διαστρέβλωσιν τῶν λεγομένων μου. Πάντα ἐπιχειρηματολογῶ. Εἶναι θέμα τιμῆς. Σᾶς ἔχω μηνύσει πολλὲς φορὲς ὅτι σεῖς κι ἐγὼ καταγόμαστε ἀπὸ ἄλλες σχολὲς σκέψεως. Σὲ σᾶς ἡ μπαρούφα δύναται νὰ ἀνταμειφθῇ, μπορεῖ νὰ σᾶς κάνει καὶ πρωθυπουργό, σὲ 'μένα ἡ χαλάρωσις λογισμοῦ μὲ στέλνει στὴν μπουζοὺ ἢ στὴν ἀπόλυσιν ἢ καὶ στὰ δύο. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἔχω μάθει νὰ αἰτιολογῷ ὅ,τι λέω καὶ γράφω μὲ κουραστικὴ ἀκρίβεια. Δὲν κοπιάσαμε τὸ ἴδιο οὔτε πρὶν τὸ πανεπιστήμιο, οὔτε κατὰ τὶς σπουδὲς καὶ πολὺ περισσότερο μετὰ ἀπὸ αὐτό. Φαίνεται ὅτι ὑπάρχει ἀδυναμία στοιχειώδους κατανοήσεως. Πᾶμε πάλι λοιπὸ τὴν κασσέτα ἀπὸ τὴν ἀρχή.

  Τὰδε ἔφη ἡ πάρτη μου:

  «Μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι. Οἱ παλαιοὶ δὲν πήγαιναν στὸν στρατὸ ὄντες στρατόκαυλοι ἢ διψῶντες γιὰ πειθαρχίαν…

  Ὁ στρατὸς ἐμισήθη και κατεπολεμήθη μαζὺ μὲ τὸν κλῆρο καὶ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν ἀπὸ συγκεκριμένα πολιτικὰ κόμματα καὶ συγκεκριμένους κύκλους.

  Τουτ' ἔστιν ἐξ ὁρισμοῦ τὸν στρατὸν τὸ μισοῦν αὐτοὶ ποὺ νιώθουν ξένο σῶμα στὴν Ἑλλάδα: τουρκογενεῖς μουσουλμάνοι, ἰσραηλίτες καὶ ἐπαγγελματίες ἀριστεροί.»


  Δὲν εἶπα ὅτι ὅλοι οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀγαποῦν τὸν στρατό. Εἶπα ὅτι κάποτε ὅλοι (οἱ παλαιοὶ) Ἕλληνες ἀγαποῦσαν τὸν στρατό. Καὶ ΤΟΤΕ καὶ ΤΩΡΑ συμφέρον νὰ μὴν τὸν ἀγαποῦν ποιοὶ εἶχαν; Ὅσοι ἔνιωθαν καὶ νιώθουν ξένο σῶμα μὲ τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος, τουτ' ἔστιν τουρκογενεῖς μουσουλμάνοι, ἰσραηλίτες καὶ ἐπαγγελματίες ἀριστεροί. Προϊόντος τοῦ χρόνου καὶ ἐπικρατούσης τῆς ἀριστερᾶς νοοτροπίας (κατ' ἐμὲ σαπίλας) ὡς περιρρεούσης ἀτμοσφαίρας, οἱ Ἕλληνες ἀπὸ πατριῶτες μετεμορφώθησαν σὲ φυγόστρατοι καὶ γραικύλοι. Ταυτίστηκαν μὲ τὰ συμφέροντα τῶν μειονοτήτων καὶ μάλιστα μὲ μειονοτήτων παραδοσιακῶς, γεωπολιτικῶς καὶ πολιτισμικῶς ἐχθρικῶν ἔναντι τῆς Ἑλλάδος στὸ ὄνομα ἑνὸς προοδευτισμοῦ. Νὰ δῷ ποιανοῦ τὸ μέρος θὰ πάρῃ ὁ κάθε τουρκογενὴς μουσουλμάνος τῆς Θράκης καὶ Ἰσραηλίτης, ὅταν μπουκάρουν στὴν Ἑλλάδα οἱ Τοῦρκοι καὶ ἀσφαλῶς οἱ Ἕλληνες φυγόστρατοι καὶ ἀντιμιλιταριστές.

  Παρόμοιο πρᾶγμα συνέβη σὲ κάθε ἄλλη πτυχὴ ἑλληνικότητος. Ἡ ἀριστερὰ ταυτίστηκε μὲ τοὺς βασικοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδοξίας (ἰουδαϊκὴ θρησκεία, Ἰσλάμ). Πολέμησε καὶ πολεμᾶ λυσσαλέως τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ὑπερασπίζεται μὲχρι τελευταίας ρανίδος τὰ θρησκευτικὰ δικαιώματα τῶν πιὸ φανατικὼν μουσουλμάνων καὶ ἐννοεῖται τῶν Ἰσραηλιτῶν.

  ReplyDelete
 34. Τάδε ἔφη Γιῶργος Γιάγκος:

  «σαν τον απεριγραπτο Ζαρα που ειδα οτι εκοψε τον διαλογο και με τον Συρμακεζη»

  Λυποῦμαι πολὺ κε Γιάγκο, ἀλλὰ ὁ κος Ζάρας οὐδέποτε ἔκοψε διάλογο μὲ τὴν ἀφεντιά μου, διότι ἁπλῶς ποτὲ δὲν τὸν ξεκίνησε. Στὶς δεκάδες φορὲς ποὺ ἔχω γράψει ἐδῶ μέσα γιὰ διάφορα θέματα (ἀπὸ τὸν Τζέφφρυ μέχρι τοὺς Ἰσραηλίτες καὶ ἀπὸ τὴν κρίσι χρέους μέχρι τὸν ἑλληνικὸν ἐθνικισμὸ - κατ' οἰκονομία ethnicismus) ὁ κύριος αὐτὸς μὲ ὑβρίζει συστηματικῶς. Τὸ μόνο ποὺ προσπαθεῖ νὰ μοῦ κάνῃ εἶναι νὰ μὲ ὑποβιβάζῃ μὲ περικοκλάδες λὲς καὶ εἴμαστε τὰ χαμίνια τῆς ψοφοδεξιᾶς ποὺ κάποιοι τὰ ἔχουν γιὰ τὰ «πουτανάκια» τους. Προσπαθεῖ, ἀλλὰ στὸ τέλος γίνεται ρόμπα ὁ φουκαρᾶς.

  Τάδε ἔφη Ζάρας:

  «τό ὅτι ἡ λογική σου καί ἡ ἐπιχειρηματολογία σου σέ σχέση μέ τοῦ Συρμακέζη εἶναι ἡ μέρα μέ τήν νύχτα, δέν σοῦ δίνει τό δικαίωμα νά μέ χαρακτηρίζεις.»

  Ὁ κος Γιάγκος ἔχει μία τάσιν νὰ ἐπιχειρηματολογεῖ μὲ ἀρχαῖες ἑλληνικὲς γραφές, διότι εἶναι γνώστης πολλῶν ἀρχαίων κειμένων καὶ αὐτὸ τὸν τιμᾶ ἰδιαιτέρως. Ἡ δική μου ἐπιχειρηματολογία στηρίζεται λιγότερο σὲ ἀρχαῖες ἑλληνικὲς γραφές, ἂν καὶ ἔχω ἀναφερθεῖ πολλὲς φορὲς καὶ σὲ τέτοιες καὶ σὲ ἱστορικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ρωμανία. Ἐπίσης, ἔχω ἀναφερθεῖ σὲ οἰκονομικὲς πηγὲς καὶ σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, κάτι ποὺ κανεὶς σας δὲν βλέπω νὰ κάνει ἐδῶ μέσα πλὴν ἐλαχίστων.

  Τὶς προάλλες εἶχα γράψει τὰ παρακάτω γιὰ τὴν πολιτιστικὴ συνεισφορὰ τῶν Ἰσραηλιτῶν στὸν «ψυχαγωγικὸν» χῶρο τῆς πορνοβιομηχανίας, ἀλλὰ δὲν εἶδα ἀντίλογον. Τότε, ὅπως καὶ τώρα, ἄκουσα μόνον ὕβρεις καὶ ἀφορισμούς.

  Ἕνας τομεὺς στὸν ὁποῖο ἀναμφιβόλως διαπρέπουν οἱ Ἰσραηλίτες τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ πορνoγραφία, εἴτε ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ πορνοβιομηχάνου εἴτε ἀπὸ αὐτὴν τοῦ «ἑρμηνευτοῦ». Στὸ ἐπιστημονικὸ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Jewish Quarterly (ἰσραηλιτικὸν περιοδικό, ὄχι κἅνα ἔντυπον τοῦ ΛΣ) ὑπάρχει ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρον (χειμώνας τοῦ 2004) τοῦ λέκτωρος τοῦ Πανεπιστημίου του Aberdeen τῆς Σκωτίας, Nathan Abrams. Παραθέτω τὴν πηγούλα

  http://www.jewishquarterly.org/issuearchive/articled325.html?articleid=38

  Στὸ ἄρθρο σημειώνεται μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ εἰσβολὴ τοῦ πορνὸ στὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία εἶχε στόχο πέρα ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸν κέρδος καὶ τὴν παρακμὴν τῶν χριστιανικῶν καὶ δὴ τῶν προτεσταντικῶν ἀγγλοσαξωνικῶν πληθυσμῶν (WASP- white anglo-saxon protestants) ποὺ ἀποτελοῦσαν καὶ τὴν πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῶν ΗΠΑ. Σημειώνεται στὸ ἴδιο ἄρθρο ὅτι ἡ γιγάντωσις τοῦ πορνὸ στὶς ΗΠΑ (καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο) ἦταν μία συνειδητὴ συμβολικὴ κίνησις γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς ὑπάρχουσας καταστάσεων καὶ ἕνα εἶδος ραπίσματος στὴν χριστιανικὴ θρησκεία:

  «the leading male performers through the 1980s came from secular Jewish upbringings and the females from Roman Catholic day schools»

  Τὸ πιὸ νόστιμο ὅμως ὁ λέκτωρ τὸ γράφει παρακάτω:

  « Jews were also at the vanguard of the sexual revolution of the 1960s. Wilhelm Reich, Herbert Marcuse and Paul Goodman replaced Marx, Trotsky and Lenin as required revolutionary reading. Reich’s central preoccupations were work, love and sex, while Marcuse prophesied that a socialist utopia would free individuals to achieve sexual satisfaction.»

  Τὰ πάσης φύσεως φιλοσοφικὰ τερατουργήματα τοῦ πολιτικοῦ μαρξισμοῦ καὶ τοῦ πολιτισμικοῦ μαρξισμοῦ (πολιτικῆς ὀρθότητος) συνενώθηκαν μέσῳ τῆς σεξουαλικῆς «ἀπελευθερώσεως». Μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἀρχιερεὺς τοῦ Μαΐου τοῦ '68 ἦταν ὁ παιδόφιλος Ἰσραηλίτης τῆς διασπορᾶς Κὸν-Μπεντίτ, τὸ καμάρι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀριστερᾶς.

  Ὅταν ἀναφέρω λοιπὸν ὅτι πέραν ἀπὸ τὴν ληστείαν τῶν ἐθνῶν (καὶ δὴ τοῦ ἑλληνικοῦ) ἀπὸ τὴν γνωστὴ τραπεζιτικὴ μαφία, ὑπάρχει καὶ μία προσχεδιασμένη διαδικασία ἠθικῆς ἐξαχρειώσεώς των ἀπὸ τοὺς ἰδιους κύκλους ἐγὼ -σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν κο Γιάγκο- δὲν ἐπωμίζομαι μόνον τὴν ρετσινιὰ τοῦ φασίστα, ἀλλὰ στολίζομαι καὶ μὲ μιὰ ἁμαξοστοιχία ἄλλων χαρακτηρισμῶν. Κι ὅμως, σὲ κάθε μου λόγο ἔχω ἐπιχειρήματα γιὰ τὰ ὁποῖα πέφτει τουμπεκὶ ψιλοκομμένο.

  ReplyDelete
 35. "Μμμμμ… αὐτὸ κι ἂν εἶναι ἐπιχειρηματολογία. Ὁ Συρμακέζης εἶναι αὐτό, ἐκεῖνο καὶ τ' ἄλλο. Ἀλλὰ ἐμεῖς, οἱ ὡραῖοι, δὲν διχάζουμε καὶ δὲν ἔχουμε προκαταλήψεις. "

  Αυτό δεν είναι επιχειρηματολογία. Είναι διαπίστωση , το ότι είστε θύμα ιδεολογικών προκαταλήψεων φαίνεται από τα σχόλιά σας.

  "Νὰ δῷ ποιανοῦ τὸ μέρος θὰ πάρῃ ὁ κάθε τουρκογενὴς μουσουλμάνος τῆς Θράκης καὶ Ἰσραηλίτης, ὅταν μπουκάρουν στὴν Ἑλλάδα οἱ Τοῦρκοι καὶ ἀσφαλῶς οἱ Ἕλληνες φυγόστρατοι καὶ ἀντιμιλιταριστές."

  Δεν έχουμε πόλεμο. Αν έχουμε θα δούμε.

  Όλες μα όλες σας οι θέσεις είναι αναπόδεικτες. Δώστε μου στοιχεία όπου παλιά οι Έλληνες αγαπούσαν περισσότερο το στρατό από ότι τώρα. Όλα σας τα λεγόμενα είναι ανυπόστατα και υποθετικά. Δε μπορεί να γίνει διάλογος έτσι. Ξεκινάτε από μία θέση αναπόδεικτη και οδηγείστε αυτομάτως σε αναπόδεικτα συμπεράσματα , θεωρώντας τα λογικά. Είπατε ότι οι Έλληνες αγαπούσαν το στρατό. Εγώ που δεν τον αγαπώ και δεν τον μισώ , είμαι Έλληνας ή μισός Έλληνας; Ή καθόλου; Δε μου απαντήσατε. Προφανώς για εσάς το ιδανικό μοντέλο θα ήταν ένα κοπάδι τυποποιημένων ανθρώπων που θα έχουν τις ίδιες απόψεις για το έθνος και το στρατό. Σε ουτοπίες πιστεύετε μάλλον.

  "Σᾶς ἔχω μηνύσει πολλὲς φορὲς ὅτι σεῖς κι ἐγὼ καταγόμαστε ἀπὸ ἄλλες σχολὲς σκέψεως. "

  Από ποια σχολή σκέψεως κατάγεστε;

  " Ἡ ἀριστερὰ ταυτίστηκε μὲ τοὺς βασικοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδοξίας (ἰουδαϊκὴ θρησκεία, Ἰσλάμ). "

  Δεν έχω παρατηρήσει κάτι τέτοιο. Απλώς έχει μία περίσσια ανεκτικότητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τάδε ἔφη Ἔνοχος:

   «Όλες μα όλες σας οι θέσεις είναι αναπόδεικτες.»

   Δὲν νομίζω. Πάλι ματώσανε τὰ δάκτυλά μου στὸ πληκτρολόγιο. Μὲ πηγές, μὲ παραπομπές, μὲ στοιχεῖα. Τὰ πάντα ὅλα.

   «Δώστε μου στοιχεία όπου παλιά οι Έλληνες αγαπούσαν περισσότερο το στρατό από ότι τώρα. Όλα σας τα λεγόμενα είναι ανυπόστατα και υποθετικά. Δε μπορεί να γίνει διάλογος έτσι. Ξεκινάτε από μία θέση αναπόδεικτη και οδηγείστε αυτομάτως σε αναπόδεικτα συμπεράσματα , θεωρώντας τα λογικά.»

   Ὅλοι μου οἱ γνωστοὶ (καὶ οἱ συγγενεῖς) κάποιας ἡλικίας (ἄνω τῶν 80) μοῦ ἔλεγαν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα: ὅτι πρὶν νὰ παρουσιαστοῦν στὸν στρατὸ γλεντοῦσαν στὸ χωριό των μὲ χορὸ καὶ τραγούδια ποὺ θὰ ἔφευγαν ἀπὸ τὸ σπίτι γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὴν πατρίδα. Γιὰ τοὺς δικούς σας δὲν ξέρω. Μπορεῖ νὰ ἦταν καὶ μειονοτικοί.

   Πρὶν ἀπὸ καμιὰ 20αριὰ χρόνια βρέθηκα στὸ Ἡράκλειον Κρήτης. Κατὰ τὴν ἀναχώρησίν μου ἀπὸ τὸ λιμάνι καὶ εὑρισκόμενος στὸ πλοῖο (Κάντια), ἔβλεπα στὴν προκυμαία πλῆθος κόσμου νὰ ἀποχαιρετᾶ μὲ τραγούδια, ἐπευφημίες, μὲ χορούς, μὲ φωτοβολίδες καὶ πυρσοὺς τὰ παληκάρια ποὺ πηγαίνανε νὰ παρουσιαστοῦν στὸν στρατό. Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν ἑορταστική. Πῶς σπᾶ ὁ διάολος τὸ ποδάρι του καὶ μετὰ ἀπὸ ἕναν χρόνον ξαναβρέθηκα νὰ ἀναχωρῷ ἀπὸ τὴν Κρήτη μὲ Κρητικόπουλα ποὺ παρουσιάζονταν στὸν στρατό. Ἡ ἀτμόσφαιρα μοῦ ἦταν γνώριμη.

   Ὅλα αὐτὰ γιὰ τὰ παραπάνω δὲν εἶναι αὐθαιρεσίες. Εἶναι γραμμένα σὲ δεκάδες βιβλία συγγραφέων, εἶναι ἀναμνήσεις παλαιοτέρων, εἶναι πράγματα ποὺ μέχρι πρότινος τὰ ἔβλεπα κι ἐγὼ ὁ ἴδιος στὸ Ἡράκλειο ἢ σὲ σιδηροδρομικοὺς σταθμούς. Ἂν ὑπάρχῃ κανεὶς Ἡρακλειώτης ἀναγνώστης, αὐτὰ ποὺ γράφῳ μπορεῖ νὰ τὰ ἐπαληθεύσῃ. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν στρατὸ ἦταν κάποτε δεδομένη. Ὑπῆρχαν τραγούδια ποὺ ἀνεφέρονταν στὴν τιμὴ τοῦ νέου νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν πατρίδα του. Τώρα, τὰ σημερινὰ τραγούδια εἶναι καρὰ-ἀντιμιλιταριστικά, προχείρως ἔρχεται στὸ μυαλό μου τὸ «hit» ἀπὸ τὴν ταινία τοῦ Περάκη «Γοργόνες στὸ Αἰγαῖο (Λούφα καὶ παραλλαγὴ 2)» «Πάνω στὴν τρέλα μου». Ὁμοίως καὶ οἱ ταινίες, ὅπως τοῦ Περάκη, μὲ τὸν μανδύα τοῦ «ἀντιπολεμικοῦ» χτυποῦν τὴν ἔννοια τοῦ στρατοῦ. Τὸ μίσος γιὰ τὸν ἑλληνικὸν στρατὸν τὸ ἔφερε ἡ ἀριστερὰ ἡ ὁποία ἔχει δεσμοὺς αἴματος μὲ τὰ γνωστὰ παράσιτα τῆς οἰκουμένης.

   «Είπατε ότι οι Έλληνες αγαπούσαν το στρατό. Εγώ που δεν τον αγαπώ και δεν τον μισώ , είμαι Έλληνας ή μισός Έλληνας; Ή καθόλου; Δε μου απαντήσατε. Προφανώς για εσάς το ιδανικό μοντέλο θα ήταν ένα κοπάδι τυποποιημένων ανθρώπων που θα έχουν τις ίδιες απόψεις για το έθνος και το στρατό. Σε ουτοπίες πιστεύετε μάλλον.»

   Μιὰ καὶ ρωτᾶτε, ἀπαντῶ. Ἐσεῖς ἔχετε ἀριστερὲς ἰδέες. Σᾶς τὸ ἔχω πεῖ χιλιάδες φορές, ἀδίκως πασχίζετε νὰ τὶς κρύψετε. Μὲ ἄτομα σὰν κι ἐσᾶς σήμερα θὰ ἤμασταν σκλαβωμένα γιουσουφάκια. Τί νὰ τὸ κάνῳ τὸ ἑλληνικὸν σας DNA ὅταν τὸ τσιπάκι σας εἶναι ἀριστερό; Γιὰ 'μένα οἱ ἀριστεροὶ νέας κοπῆς δὲν εἶναι Ἕλληνες, εἶναι συνειδητοὶ γραικύλοι. Μισοῦν τὴν ἰδέα τοῦ ἔθνους κι ἐκεῖ τελειώνει ἡ μπουγάδα.

   Γιὰ 'μένα τὸ ἰδανικὸ εἶναι οἱ ἄνθρωποι νὰ σκέφτονται ἐλευθέρως καὶ μὲ ἀρετήν. Ἡ τυποποίησις εἶναι ἀρρώστεια βορείων κοινωνιῶν ἡ ὁποία εἶναι ξένη στὸν ψυχισμὸν τοῦ Ἕλληνος. Δυστυχῶς εἰσάγεται στὴν Ἑλλάδα ἐντατικῶς τὰ τελευταῖα χρόνια. Τὸ νὰ ἀγαπᾷ κάποιος τὴν φυλήν του, τὴν οἰκογένειάν του, τὴν πατρώα γῆ, τὸν Θεόν του, τὸν πολιτισμόν του, σᾶς ἔχω πεῖ ὅτι δὲν εἶναι ἰδεολογία, οὔτε ἄποψις, εἶναι στάσις ζωῆς καὶ ὑγιὲς ἀντανακλαστικὸν συμβατότητος τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν περίγυρο, ἀνθρωπογενῆ καὶ μή. Τὸ ἔθνος δὲν εἶναι οὐτοπία, εἶναι χειροπιαστό. Ἡ ἀριστερὰ ὡς σκέψις εἴτε μέσῳ τοῦ φιλελευθερισμοῦ εἴτε μέσῳ τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τοῦ πολιτισμικοῦ μαρξισμοῦ («νέος κόσμος») ἰσοπεδώνει τὰ παραπάνω καὶ μέχρι πτώσεως θὰ μὲ βρίσκει ἀπέναντί της.

   Ἡ οἰκογένεια εἶναι φυλακὴ στὶς σχέσεις
   Οὔτε Θεὸς οὔτε ἀφέντης (λὲς καὶ ὁ Θεὸς εἶναι «ἀφέντης»)
   Νὰ φᾶμε τοὺς πλούσιους (οἰ φτωχοὶ de facto εἶναι οἱ καλοὶ)
   Κρεμάλα στοὺς παπάδες (ὄχι ὅμως στοὺς ραββίνους ἢ τοὺς μουφτήδες)
   Ἄνθρωπος ἀγράμματος ξύλο στοὺς ναζί.
   Οὔτε μία μέρα στὸ στρατό.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Κύριε Συρμακέζη στρατός πάει νὰ πεῖ καψόνι καὶ εἴδατε τί ἔγινε στὰ Γιάννενα. Πῶς διάολο ἐσεῖς ποὺ εἶστε χριστιανός δηλώνετε ὀπαδός τοῦ γιὰ νὰ ζήσω ἐγώ πρέπει νὰ βγεῖ τὸ μάτι κάποιου ἄλλου...μά τί σόι αὐτοκτονική φιλοσοφία εἶναι αὐτή, ἀφοῦ ἄμα βγεῖ τὸ μάτι τοπυ ἄλλου θὰ εἶναι βέβαια τὸ δικό μας... ἀπλῶς παίρνουμε παράταση.

   Delete
  4. Τάδε ἔφη Κωνσταντής:

   «Κύριε Συρμακέζη στρατός πάει νὰ πεῖ καψόνι καὶ εἴδατε τί ἔγινε στὰ Γιάννενα»

   Ἂν ἐννοεῖτε τὸ παληκάρι ἀπὸ τὴν Κρήτη ποὺ ἐξαφανίστηκε, ὀφείλω νὰ σᾶς πῷ ἦταν φοιτητὴς γεωργικῆς σχολῆς καὶ ὄχι στρατιώτης. Ἔστω ὅμως ὅτι ἐννοεῖτε κάποιον ἄλλον. Δὲν ἀρνήθηκα ὅτι στὸν στρατὸν γίνονται καψόνια. Τὰ καψόνια εἶναι ΑΝΤΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ συμπεριφορὰ καὶ ξένη τελείως πρὸς τὸ βασικὸν πνεῦμα τοῦ στρατοῦ «ἕνας γιὰ ὅλους κι ὅλοι γιὰ ἕναν». Ὡστόσο, νὰ γνωρίζετε ὅτι ὁ στρατὸς εἶναι ὑπόλογος γιὰ κάθε πολίτη ποὺ παρουσιάζεται ἐκεῖ γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν θητείαν του καὶ ὅτι ἂν γίνῃ καμιὰ στραβὴ (φόνος, τραυματισμός, κλπ) πέφτει βαρὺς ὁ πέλεκυς. Εἶναι πολὺ ἀκραῖες οἱ περιπτώσεις καψονιῶν ποὺ καταστρέφουν ἀνθρώπους. Τὰ περισσότερα καψόνια ποὺ ἔχουμε ζήσει ὅσοι ὑπηρετήσαμε τὰ ξεχάσαμε πρὶν κἂν πάρουμε τὴν ροζαλία. Ἐντούτοις, δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν λογικήν των γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἐξήγησα. Θεωρῶ τὸν στρατὸ ἐπαγγελματικὴ μονάδα ποὺ ὑπηρετεῖ ὑπέρτατον ἀγαθὸν (ἐθνικὴν ἄμυνα) καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ πρέπει νὰ λειτουργῇ μὲ ἀκρίβεια ὅπως μία ἑλβετικὴ ὡρολογοποιΐα καὶ ἀλληλοϋποστήριξι τῶν μελῶν της ὅπως μία οἰκογένεια. Ρωτῆστε ἐπίσης ὅποιον θέλετε νὰ σᾶς ἐπιβεβαιώσῃ ὅτι στὶς μάχιμες μονάδες (Ἴκαροι, φρεγάτες, ΟΥΚ, ΛΟΚ) ὑπάρχει πνεῦμα ἄμιλλας καὶ συναδελφικότητος μεταξὺ τῶν στρατευσίμων. Μπορεῖ σὲ τέτοιες μονάδες οἱ ἀπαιτήσεις νὰ εἶναι ὑψηλότερες καὶ ἡ ἐκπαίδευσις πιὸ σκληρή, ἀλλὰ ὑπάρχει σὲ ὑπερθετικὸν βαθμὸν στὴν συνείδησιν τῶν στρατευσίμων τὸ «ἕνας γιὰ ὅλους κι ὅλοι γιὰ ἕναν». Σὲ αὐτὲς τὶς μονάδες, τὰ «βύσματα», οἱ λουφαδόροι, οἱ γλείφτες παίρνουν τὸ μποῦλο καὶ τὰ καψόνια καὶ ὁ παραλογισμὸς εἶναι ἡ ἐξαίρεσις. Μακάρι ἡ τύχη νὰ σᾶς φέρῃ σὲ τέτοιες μονάδες στὴν θητείαν σας. Ἡ σκληραγωγία δὲν εἶναι κακὸ πρᾶγμα, ὅταν συνοδεύεται μὲ κτίσιμο ἀληθινῶν σχέσεων. Οἱ φιλίες ἀπὸ τὸν στρατὸν εἶναι ἀνεκτίμητες. Ἐπιπλέον, τὸ μεγαλεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ σὲ σχέσιν μὲ ἄλλους, ἀποτυπώνεται καὶ στὸ ὅτι δὲν εἶναι μισθοφορικός. Ὁ μισθοφορικὸς εἶναι ἀπείρως πιὸ χειραγωγήσιμος καὶ καθόλου ὑπόλογος στὶς οἰκογένειες τῶν μισθοφόρων στρατιωτικῶν.

   «Πῶς διάολο ἐσεῖς ποὺ εἶστε χριστιανός δηλώνετε ὀπδός τοῦ γιὰ νὰ ζήσω ἐγώ πρέπει νὰ βγεῖ τὸ μάτι κάποιου ἄλλου...»

   Ἐγὼ ποτὲ δὲν δήλωσα στρατόκαυλος καὶ ποτὲ δὲν εἶπα αὐτὰ ποὺ λέτε. Δήλωσα καὶ δηλώνω μὲ τιμὴ καὶ περηφάνεια «πολίτης-ὁπλίτης». Ποὺ σημαίνει ὅτι γιὰ νὰ ἔχῳ λόγον γιὰ τὰ κοινὰ τῆς πατρίδος μου πρέπει μαζὺ μὲ ἄλλες ὑποχρεώσεις νὰ ἔχῳ ἐκπληρώσει καὶ τὸ ἱερὸ καθῆκον τῆς φυλάξεως τῆς Ἑλλάδος ὡς στρατεύσιμος. Βεβαίως καὶ ἀγαπῶ τὸν ἑλληνικὸν στρατόν, διότι δίχως αὐτὸν θὰ ἤμασταν γιουσουφάκια.

   Ὅσο γιὰ τὸ ἄλλο… Ὁ χριστιανισμὸς δὲν ἀναιρεῖ τὸν στρατόν. Ὁ στρατὸς στὸν ὁποῖον πιστεύω ἐγώ, ὁ ἑλληνικὸς στρατός, εἶναι ἀμυντικὸς/ἀπελευθερωτικὸς. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ προσάψῃ γενοκτονίες καὶ θηριωδίες μεγάλου βεληνεκοῦς. Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς ἔχει λόγον ὑπάρξεως γιὰ νὰ μᾶς προστατεύῃ ἀπὸ ἐξωτερικοὺς κινδύνους ἤ/καὶ νὰ ἀπελευθερώνει σκλαβωμένες πατρίδες. Μὲ τὴν δικήν σας λογική, τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο δὲν ἔπρεπε νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα «γιὰ νὰ μὴν βγῇ τὸ μάτι» τοῦ Τουρκαλᾶ. Τὸ ὅτι ὁ Τουρκαλὰς ἔσφαζε, λήστευε, καταπατοῦσε κάθε ἔννοια ἀξιοπρεπείας στὴν σκλαβωμένη ἑλληνικὴ πατρίδα νὰ περάσῃ στὸ ντούκου; Ἔλεος.

   «μά τί σόι αὐτοκτονική φιλοσοφία εἶναι αὐτή, ἀφοῦ ἄμα βγεῖ τὸ μάτι τοπυ ἄλλου θὰ εἶναι βέβαια τὸ δικό μας... ἀπλῶς παίρνουμε παράταση.»

   Αὐτοκτονικὴ φιλοσοφία εἶναι ἡ δική σας. Σᾶς τὸ ἔγραψα καὶ παρακάτω, ὅτι ἂν δὲν εἴχαμε στρατὸ νὰ πολεμήσῃ τὸν Μουσολίνι, ὁ τελευταῖος θὰ ἔμπαινε μὲ τὰ μαγιὼ στὴν Ἀθήνα.

   Ἂν δὲν εἴχαμε στρατό, ἀτάκτων ἀρχικῶς καὶ τακτικὸν ἀργότερα, θὰ ἤμασταν ἀκόμη ὑπόδουλοι στοὺς Τούρκους. Μὲ τὰ δικά σας πιστεύω, προτρέπετε τὸ ἐν δυνάμει θύμα νὰ τουρλοκωλιαστῇ στὸν ὑποψήφιον βιαστήν του.

   Τώρα, τὸ ἂν ὑπάρχουν θύματα καὶ βιαστὲς (εἰσβολεῖς, κατακτητὲς) εἶναι κάτι ποὺ μόνον ἡ ἀριστερὰ λογικὴ τὸ ἀπορρίπτει, ἀφοῦ σύμφωνα μὲ αὐτὴν «ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδέρφια» (εἰδικῶς οἱ ἐργάτες). Ἔλα ποὺ δὲν εἶναι, ἀλλὰ ἂν τὸ πῇς αὐτὸ θεωρεῖσαι «μισαλλόδοξος». Ἡ ἱστορία τῶν ἐθνῶν εἶναι δρόμος νοτισμένος μὲ αἷμα. Ἀλίμονόν μας, ἂν δὲν εἴμαστε σὲ θέσιν νὰ ὑπερασπιστοῦμε βωμοὺς καὶ οἰκογενειακὲς ἑστίες.

   Delete
  5. Σύμφωνοι, κύριε Συρμακέζη μου, ἀλλά ὁ δικός μου ὁ βωμός δὲν ἔχει σφάγια κι ἡ δική μου ἐστία εἶναι ὴ ἀγάπη μου.

   Delete
  6. Κανείς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νά διατάζει τὸν ἄλλο. Τελεία. Αὐτά ποὺ λέτε εἶναι ἡ ἀλεπού τὰ κάνει κρεμαστάρια, συγγνώμη.

   Delete
  7. Μπά; Ὁ δικαστὴς ποὺ δικάζει δὲν διατάζει; Ὁ χειρουργὸς ποὺ διατάζει τὶς νοσοκόμες τὴν ὥρα τῆς ἐγχειρήσεως; Ὁ μηχανικὸς ποὺ κατευθύνει τοὺς τεχνίτες στὸ ἐργοτάξιον; Ὁ κυβερνήτης πλοίου ποὺ διατάσσει τοὺς ναῦτες; Ὁ τροχονόμος ποὺ ρυθμίζει τὴν κυκλοφορίαν;

   Ἀντὶ νὰ ἔχετε πρόβλημα μὲ τὶς διαταγές, κυττάξατε τὸ περιεχόμενο αὐτῶν.

   Delete
  8. Ὄχι, ΔΕΝ διατάζουνε. Διαβάστε τὰ τελευταῖα κεφάλαια τοῦ Πόλεμος αὶ Εἰρήνη τοῦ Τολστόη.

   Delete
 36. "Σὲ σᾶς ἡ μπαρούφα δύναται νὰ ἀνταμειφθῇ, μπορεῖ νὰ σᾶς κάνει καὶ πρωθυπουργό, σὲ 'μένα ἡ χαλάρωσις λογισμοῦ μὲ στέλνει στὴν μπουζοὺ ἢ στὴν ἀπόλυσιν ἢ καὶ στὰ δύο. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἔχω μάθει νὰ αἰτιολογῷ ὅ,τι λέω καὶ γράφω μὲ κουραστικὴ ἀκρίβεια."

  Δε θα τό΄λεγα αυτό. Θά ΄λεγα ότι επιχειρηματολογείτε με χαρακτηριστική ανακρίβεια. Ακρίβεια δε βλέπω σε εσάς. Όλες σας οι θέσεις είναι υποθέσεις , αοριστολογίες και ουτοπικές φανφάρες. Επομένως για εσάς δε προτείνω χαλάρωση λογισμού αλλά συγκέντρωση-επανεκκίνηση λογισμού.

  ReplyDelete
 37. Ἕνα πολὺ ὡραῖον ἐπιστημονικὸν ἄρθρον σχετικῶς μὲ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ (τραπεζικοῦ) πολυεθνικοῦ κεφαλαίου παγκοσμίως συνεγράφη ἀπὸ καθηγητὲς τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Ζυρίχης ETH. Μεταφράζω τὸ ζουμί:

  The structure of the control network of transnational corporations affects global market competition and financial stability. So far, only small national samples were studied and there was no appropriate methodology to assess control globally. We present the first investigation of the architecture of the international ownership network, along with the computation of the control held by each global player. We find that transnational corporations form a giant bow-tie structure and that a large portion of control flows to a small tightly-knit core of financial institutions. This core can be seen as an economic “super-entity” that raises new important issues both for researchers and policy makers.


  Ἡ δομὴ τοῦ δικτύου ἐλέγχου τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν ἐπηρεάζει τὸν ἀνταγωνισμὸν στὴν παγκόσμιον ἀγορὰ καὶ τὴν χρηματοπιστωτικὴ σταθερότητα. Ὥς τώρα, μόνο μικρὰ ἐθνικὰ δείγματα (προφανῶς ἐθνικὲς ἑταιρεῖες) μελετήθηκαν καὶ δὲν ὑπῆρξε κατάλληλος μεθοδολογία γιὰ τὴν ἀποτίμησιν τοῦ ἐλέγχου σὲ παγκόσμιον κλίμακα. Παρουσιάζουμε τὴν πρώτη ἔρευνα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ δικτύου τῆς διεθνοῦς (πολυεθνικῆς) ἰδιοκτησίας μαζὺ μὲ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ ἐλέγχου ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ κάθε παγκόσμιον παίκτη. Βρίσκουμε ὅτι οἱ πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες σχηματίζουν μία γιγαντιαία δομὴ σὰν κόμπο (παπγιὸν) καὶ ὅτι μεγάλο μέρος τοῦ ἐλέγχου «ρέει» πρὸς σὲ ἕναν μικρὸν πυρήνα θεσμῶν (οἰκονομικῶν ἱδρυμάτων-ὀργανισμῶν) μὲ «πυκνὴ ὕφανσι». Αὐτὸς ὁ πυρὴν μπορεῖ νὰ εἰδωθῇ ὡς μία οἰκονομικὴ ὑπὲρ-ὀντότητα ποὺ φέρνει στὸ προσκήνιο νὲα ζητήματα τὰ ὁποῖα εἶναι σημαντικὰ γιὰ ἀμφότερους τοὺς ἐρευνητὲς καὶ τοὺς διαμορφωτὲς πολιτικῆς.

  Τὸ ἄρθρο μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε ἐδῶ:

  http://arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf

  Οἱ σελίδες 32 καὶ 33 εἶναι ὅλα τὰ λεφτά.

  Ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ νήματα τὰ κινοῦν ἄτομα συγκεκριμένης ἐθνικότητος μέσῳ παρασιτικῶν ὀργανισμῶν (τράπεζες) δὲν εἶναι οὔτε συνωμοσιολόγοι οὔτε ψυχάκηδες. Οἱ περισσότερες ἑταιρεῖες τῆς σελίδος 33 εἶναι γνωστὸν σὲ ποιοὺς ἀνήκουν καὶ τί «ὑπηρεσίες» παρέχουν.

  Αὐτὰ ἀγαπητὲ Ἔνοχε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, εἶναι ἐπιχειρήματα, παράθεσις πηγῶν καὶ λογικὴ τεκμηρίωσις. Καθένας καταθέτει καὶ καθένας κρίνεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ωραία. Αφού λοιπόν εσείς οι ψαγμένοι , Γιάγκος και Στρμακέζης , γνωρίζετε τους παγκόσμιους ενόχους γιατί δε κάνετε κάτι σε αυτούς; Εμείς είμαστε άσχετοι και δεν τους γνωρίζουμε και δικαιολογούμαστε. Είστε οι σωτήρες του κόσμου. Από εσάς κρέμεται η σωτηρία. Κάντε κάτι. Σώστε μας , λοιπόν. Τι να σας πω άλλο; Συγχαρητήρια , βρήκατε αυτούς που φταίνε. Τώρα προσπαθείστε να τους κυνηγήσετε νομικά και μέσω άλλων κρατών. Καλή επιτυχία.

   Delete
  2. Πάρτε τηλέφωνο σε υπουργεία και ενημερώστε , αφού γνωρίζετε τι συμβαίνει παγκοσμίως και δηλώνετε και ύπερ-πατριώτες. Πάρτε το Υπουργείο Οικονομικών και ενημερώστε. Ορίστε το σάιτ και το τηλέφωνο.

   http://www.minfin.gr

   Κ. Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα
   Τηλ. κέντρο: 210 3375000
   Φαξ: 210 3332608
   Email: minister@minfin.gr

   Delete
 38. Οι Εβραίοι δεν ημπορούν να αποδοκιμαστούν για την πανουργία τους. Ας ξεστραβωθούν λίγο τα έθνη υποδοχής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποια είναι τα έθνη υποδοχής;

   Delete
  2. Όσα έθνη υπεδέχοντο τους Εβραίους (και άλλους αλλοφύλους), χωρίς έλεγχο.

   Delete
 39. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 40. Δὲν καταλαβαίνω τὸ ἑξῆς. Σὲ μιὰ συζήτηση, ὑπάρχουν δύο κριτήρια, το ὀρθὸν καὶ τὸ ἀρμόττον. Γιατί νὰ διακρίνεται τὸ ὀρθόν ἀπό τὸ ἀρμόττον ; Ὑπάρχει ὀρθότερόν τι τοῦ ἀρμόττοντος ; Λέει ἡ ἀνάρτηση - Πότε λοιπόν, ἕνας Ἕλλην πρωθυπουργὸς θὰ εἰσβάλῃ ὡς κατακτητὴς στὴν Οὐασιγκτῶνα, χέρι χέρι μὲ τὸν Νετανιάχου, ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ σιωνισμὸ τῆς Διασπορᾶς; Ἐ, τί ἀπαντάμε ; Τὸ μενού εἶναι γραμμένο ἀπό τὸν ἑστιάτορα.

  Ἀπάντηση. Ὁ Νετανιάχου εἶναι Ἕλληνας. Ὁ πρωθυπουργός εἶναι Ἑβραῖος.
  Ἡ Ούάσιγτων εἶναι ἡ Παλαιστίνη. Ἡ κατάκτηση ἔχει ὁλοληρωθεῖ καὶ μένουν τὰ ἐπινίκια.
  Ὁ στέφανος εἶναι πλεγμένος ἀπό χάρτινα λόγια. Γιὰ νὰ βρέξει ό Θεὸς λεφτὰ, πρέπει οί Ὲβραῖοι νὰ τὰ μαζέψουνε καὶ μεὶς νὰ κάνουμε μιὰ κίνηση ἀνάτασης πρὸς τὸν οὐρανό. Ποῦ εἶναι τὸ πρόβλημα;

  ReplyDelete
 41. Y. Γ. Γράφω καὶ κάτι σὲ πιὸ στρωτή γλώσσα γιά τὸν κο Γιάγκο, ἀφοῦ ἐκφράσω μιὰ ὄχι δυσφορία, βέβαια, οὔτε ὑπεράνω στάση. Ἀλλά μιὰ διαπίστωση. Εἶναι δύσκολο σὲ μιὰ δεδομένη συζήτηση νὰ τίθεται ὠς θέμα συζήτησης ἡ ἴδια ἡ ἀφετηρία τῆς συζήτησης, ὁ διαιτητής ποὺ σφυρίζει τήν ἔναρξη - καὶ δὲν ἐννοῶ σὲ καμία περίπτωση τὸν συγγραφέα τῶν ἀναρτήσεων.

  Κύριε Γιάγκο οἱ Ἑβραῖοι εἶναι τὸ χρῆμα. Τὸ χρῆμα εἶναι ἐπίσης τὸ πράγμα, δηλαδή κάτι πρόσκαιρο, μιὰ ἀξία ποὺ προβάλλεται ὡς ἄφθαρτη ἐνῷ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Ὁ Ἀριστοτέλης ἔχει κατηγορηθεῖ, τρόπον τινά, ὅτι δίνει αἰώνια ὕπαρξη σὲ πρόσκαιρες σκέψεις καὶ κατά συνέπεια ψεύδεται.

  ReplyDelete
 42. Replies
  1. (συγγνώμη γιὰ τὶς ἀθέλητες διαγραφές).

   Delete
 43. Κωνσταντη για να σε καταλαβω θα πρεπει να στρωσεις λιγο ακομη την γλωσσα σου.
  Για τον Ενοχο θα υπερασπιστω πρωτα τον Σιμωνιδη ο οποιος δεν παρεβει το Δελφικο παραγγελμα, αφου κανεναν δεν εψεξε. Απλως ειπε την αληθεια που ειναι πασιφανης σε καθε ανθρωπο, ακομη κι αν κρινει απο τα αποτελεσματα. Δειτε τα χαλια του κοσμου και θα καταλαβετε οτι η πλειοψηφια του κοσμου αποκλειεται να εχει μυαλο.
  Οσο για το σοφισμα οτι εφοσον τα χρηματα τα τρωει το εθνος, ειναι υποχρεωμενος ενας εθνικιστης να μην αμφισβητει το χρεος, μαλλον δεν καταλαβες το θεμα.
  Ενα εθνος δεν πρεπει να αναγνωριζει τετοια χρεη. Αν ας πουμε, ο Τσιπρας αποφασισει να δωσει τα Δωδεκανησα στους Τουρκους εμεις τι πρεπει να κανουμε; Να δεχτουμε την υπογραφη του και να σεβαστουμε τις συμφωνιες;
  Οχι βεβαια. Πρεπει να τον κρεμασουμε αμεσως μολις μπορεσουμε και να ακυρωσουμε καθε τετοια συνθηκη.
  Με ποια λογικη καποιος τραπεζιτης δανειζει αγεννητους;
  Με ποια λογικη ενα κρατος δανειζεται; Γιατι; Απο ποιους;
  Ενα κρατος μπορει ειτε να παρει οτι χρειαζεται απο τους πολιτες, ειτε να κοψει οσο χρημα χρειαζεται. Ο μονος λογος που δανειζεται ειναι για να κονομησει η ολιγαρχια και να περασει το χρεος στο λαο. Το χρεος ειναι επαχθες και απεχθες απο την γεννηση του.
  Ισως σε εξαιρετικες περιπτωσεις, πολεμου και καταστροφων να χρειαστει ενα δανειο το οποιο θα εξοφληθει μετα την κριση, αλλα ουτε οι πολιτικοι μπορουν να δανειζονται για τρεις γενιες ουτε οι τραπεζιτες να δανειζουν.
  Επειδη εχω ηλικια που μου επιτρεπει να θυμαμαι, με προσχημα την καταχρηση της κοπης χρηματος που καταντουσε πληθωριστικο, στην αρχη παραχωρηθηκε το εκδοτικο δικαιωμα στις Βρυξελλες απ οπου επρεπε να παρουμε αδεια για να κοψουμε, και στο τελος καταργηθηκε τελειως και αντικατασταθηκε με δανεισμο. Θυμαμαι τον Μητσοτακη να αντικαθιστα το τεραστιο "εσωτερικο" χρεος που ειχε δημιουργησει ο Παπανδρεου κοβοντας χρημα για να φτιαξει πρασινοφρουρους, με ομολογα δελεαστικοτατου επιτοκιου, εξοφλωντας το "χρεος" προς την Τραπεζα Ελλαδος με λεφτα που δανειστηκε απο ιδιωτες. Αργοτερα με την εισοδο στην ΟΝΕ μετατραπηκε ολο το χρεος σε "εξωτερικο".
  Μας επεισαν λοιπον οτι η λυση για να μην κοβουμε πληθωριστικο χρημα ηταν να το δανειζομαστε.
  Οταν ομως ενας κακος πολιτικος εκοβε χρημα χωρις να αυξανει το παραγωμενο προιον, δημιουργουσε προβληματα που φανερωναν την ανικανοτητα του αλλα και κανενας δεν μας κτυπαγε την πορτα να μας ζηταει τοκους και χρεολυσια.
  Παιρνωντας ομως δανεικα, το ΑΕΠ ανεβαινε απο την αυξηση της κυκλοφοριας χρηματος και ολα ηταν μελι γαλα μεχρι που ηρθαν οι δανειστες να ζητανε τα λεφτα τους. Εκτος απο την "ποιοτητα" του χρεους ομως εχουμε και την απιστευτη "ποσοτητα". Ποιος και γιατι εξακολουθουσε να δανειζει χωρες που χρωστανε πανω απο το 100% του ΑΕΠ τους;
  Ακου το μυστικο. Τα λεφτα των τραπεζιτων δεν ειναι δικα τους. Ειναι καταθετων και επενδυτων κατα ενα ποσοστο και το υπολοιπο σκετος αερας.
  Οι τραπεζιτες πλουτιζουν απο την μεσιτεια, αλλα και αποκτουν εξουσια πανω σε κρατη με ξενα λεφτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οταν θα επρεπε να τους πουμε "ΟΥΣΤ" και να τους στειλουμε να δωσουν λογο στους επενδυτες των οποιων τα λεφτα εχασαν, εμεις γιναμε δουλοι τους αναγνωριζοντας οτι πρεπει να πληρωσουμε μεχρι δεκαρας τα χρεη μας.
   Σου θυμιζω οτι ποτε δεν εγινε λογιστικος ελεγχος για να δουμε που χρωσταμε και τι εγιναν τα δανεικα που πηραμε.
   Ξοδευτηκαν για τον λαο, η τα εφαγαν οι επιτηδειοι;
   Αν αυτο δεν ενδιεφερε τους τραπεζιτες, γιατι να ενδιαφερει εμενα;
   Καθε φορα που οι τραπεζιτες βρουν καποιους απατεωνες πολιτικους προθυμους, θα πρεπει να τους χρηματοδοτουν με δανεια που κανουν πιο ευκολη την παραπλανηση του λαου που καποτε θα πρεπει να πληρωσει;
   Αν πχ ο Σημιτης πηρε ενα δις και το πηγε σπιτι του, θα πρεπει να το πληρωσω εγω;
   Για να μην νομιζεις οτι καινοτομω και λεω πραγματα πρωτακουστα παρε και λιγο Αριστοτελη

   ΑΠΟΡΟΥΣΙ ΓΑΡ ΤΙΝΕΣ ΠΟΘ Η ΠΟΛΙΣ ΕΠΡΑΞΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΥΧ Η ΠΟΛΙΣ, ΟΙΟΝ ΟΤΑΝ ΕΞ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ Η ΤΥΡΑΝΝΙΔΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΤΟΤΕ ΓΑΡ ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΝΙΟΙ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑΛΥΕΙΝ, ΩΣ ΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ ΛΑΒΟΝΤΟΣ, ΟΥΤ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ, ΩΣ ΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΩ ΚΡΑΤΕΙΝ ΟΥΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΥ ΔΙΑ ΤΩ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝ).
   Διότι αναρωτιουνται κάποιοι ποτέ η πόλη έκανε κάτι και ποτέ όχι, όπως όταν από ολιγαρχία η τυραννιδα γίνεται δημοκρατία. Τότε ούτε τα συμβόλαια θέλουν κάποιοι να εκπληρωσουν, με την δικαιολογία ότι δεν τα πηρε η πόλη άλλα οι άρχοντες, ούτε πολλά άλλα τέτοια, λέγοντας ότι μερικά πολιτεύματα βρίσκονται στην εξουσία, άλλα όχι για το κοινό συμφέρον.

   Delete
 44. Κύριε Γιάγκο τὴ στρώνω άκόμη περισσότερο. Οἱ Ἑβραῖοι εἶναι τὸ χρῆμα. Τὸ χρῆμα εἶναι ἐπίσης τὸ πράγμα, δηλαδή κάτι πρόσκαιρο, μιὰ ἀξία ποὺ προβάλλεται ὡς ἄφθαρτη ἐνῷ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Ὁ Ἀριστοτέλης ἔχει κατηγορηθεῖ, τρόπον τινά, ὅτι δίνει αἰώνια ὕπαρξη σὲ πρόσκαιρες σκέψεις καὶ κατά συνέπεια ψεύδεται. Μὲ ἄλλα λόγια δίνει στὸ κυρίαρχο σενάριο, στο καθεστώς, στὴ βασανιστική σκέψη ποὺ ἀναπαράγεται ἀπό τὴν κοινωνία ἕνα ἀκόμα ἀλλοθι. Τὸ κοινό συμφέρον τῶν κοινωνιῶν εἶναι νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπό τὴ βασανιστική αὐτή σκέψη ποὺ τὶς ἀλυσοδένει. Τὸ ἄν εἶναι οἱ Ἑβραίοι αύτοί ποὺ ἀπειλοῦν τίς κοινωνίες εἶναι δευτερεῦον,διότι τὸ πρωτεῦον εἶναι αὐτό ποὺ τὶς κάνει εὐεπίφορες στὸν έκβιασμό.

  Ὁ ἐκβιασμός εἶναι τὸ ΠΡΑΓΜΑ, δηλαδή ὅτι ὑπάρχει ΥΛΗ. Καὶ ὅτι ὴ ὕλη εἶναι ΦΘΑΡΤΗ. Οἱ Ἑβραῖοι εἶναι τὸ σύμβολο τῆς λατρείας τῆς ὕλης. Ὁ ἀνθεβραίος ἤ ἀντισημίτης μισεῖ τὴν ὕλη, διότι τὸν κρατᾷ μακριά ἀπό τὸ πνεῦμα. Ἐ, σοῦ λέει, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΛΗ. Κανείς δὲν μπορεῖ νὰ σὲ ἐκβιάσει.

  ReplyDelete
 45. Δηλαδή οἱ Ἑβραίοι γιὰ τὸν ἀντισημίτη εἶναι τὸ σύμβολο τῆς ὕλης. Ἀλλά δὲν ὑπάρχει ὕλη. Τότε, σοῦ λέει, ὁ ΘΕΟΣ τῶν Εβραίων εἶναι ΕΙΔΩΛΟ.

  Μὰ - ἄν δὲν ὑπάρχει ΥΛΗ, δέν ΔΥΝΑΤΑΙ νὰ ὑπάρξει εἴδωλο. Καταλάβατε ;

  ReplyDelete
 46. Θὰ πῷ τὸ ἴδιο πράγμα μὲ ἄλλα λόγια. Ὁ ἀντισημίτης δὲν μισεῖ τοὺς Ἑβραίους γιὰ τὰ λεφτά τους (ποὺ εἶναι παρεπόμενο) ἀλλά γιά τὴ θρησκεία τους. Ἡ θρησκεία τῶν Ἑβραίων εἶναι νὰ φτιάξουν στό πνευματικό ἐπίπεδο αὐτό ποὺ κάναν στο ὑλικό οἱ Αἰγύπτιοι. Μιὰν ἀσάλευτη πυραμίδα στὴν κορυφή τῆς ὁποίας βρίσκεται ὁ Θεός.

  Οἱ κοινωνίες, ὅπως τὶς λέτε, μισοῦν τὴν πνευματική αὐτὴ πυραμίδα διότι τὶς καθηλώνει.Ὅμως δὲν ἔχει νόημα νὰ μισεῖς μιὰν εἰκόνα. Γιατί οἱ κοινωνίες συνεχίζουν νὰ μισοῦν τοῦς Ἑβραίους ; Διότι δὲν καταλαβαίνουν ότι τό πρόβλημα δὲν εἶναι αὐτό. Βασικά δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι δέν ὑπάρχει πρόβλημα.

  ReplyDelete
 47. Ἀσφαλῶς ὅπως λέτε Ενα εθνος δεν πρεπει να αναγνωριζει τετοια χρεη. Ἀλλά τὸ πρόβλημα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ. Ἡ σύγκρουση εἶναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΕΟΣ - καὶ ἡ παγίδα εἶναι ὴ ΣΥΖΗΤΗΣΗ γύρω άπό αὐτό, ποὺ τὸ ἀναγνωρίζει. Τὸ κάνει νὰ φαίνεται σὰν ΥΠΑΡΚΤΟ, σὰν ΧΡΗΜΑ, σὰν ΠΡΑΓΜΑ. Κοιτάξτε π.χ. ποὺ ΟΛΟΙ ντὲ φάκτο ἀναγνωρίσανε τὴ δανειακή σύμβαση! Εἶναι τὸ ἴδιο κόλπο !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άρα καλώς κάνει ο Σύριζα και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον Τρόικα. Έτσι εκλαμβάνω αυτή του τη προσπάθεια.

   Delete
  2. Μακάρι...ἀλλά ὁ,τιδήποτε ἔχει στρατηγική μοῦ βρωμάει.

   Delete
 48. Δὲν λέγαμε γιὰ τίς ἰδεολογίες ; Ὁ κομμουνιστής θέλει νὰ φορτώσει τὸ χρέος στοὺς πλουσίους. Ὁ ὀλιγαρχικός νὰ τὸ φορτώσει στούς φτωχούς. Ὁ δημοκράτης στούς πιό πλούσιους καί στοὺς πιό φτωχούς. Ὁ φασίστας, στούς μετανάστες, στούς κομμουνιστές, σὲ ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς μειονότητες... Ὁ φιλελεύθερος, στούς... φίλους του. Μὰ, ῥε παιδιά, δέν ὑπάρχει χρέος. ΠΟΥ τό εἴδατε, νὰ πάρει ; Μήπως εἶναι εἰδωλολάτρες - οχι, εἴπαμε, ἀφού δέν ὑπάρχει ὕλη. Τί ἀκριβώς κάνουνε καὶ λένε ὅλοι αὐτοί ; Δὲν εἶναι εἰδωλολάτρες. Εἶναι φαντάσματα.Ἔρχεται τέλος ὁ ἀντισημίτης καὶ λέει, ὁ Ἑβραῖος κρατάει τὸ χρέος μου και μούχει πιεῖ τὸ αἶμα. Μὲ ἔχει κάνει φάντασμα. Μὰ - ΜΟΝΟΣ του ἔχει γίνει φάντασμα, ΑΥΤΟΣ εἶναι τὸ χρέος, εἶναι φάντασμα, πράγματι - νομίζει ὅτι χρειάζεται κάτι γιὰ νὰ ζήσει - σὰν τοὺς νεκρούς τοῦ Κάτω Κόσμου τῆς Ὀδύσσειας, ποὺ πρέπει νὰ πιοῦνε αἶμα γιὰ νὰ μιλήσουνε καὶ νὰ πάρουνε μορφή.

  ReplyDelete
 49. Φυσικά και είναι ειδωλολάτρες ρε Κωνσταντή. Τώρα το κατάλαβες;

  ReplyDelete
 50. Δὲν εἶναι εἰδωλολάτρες. Εἶναι φαντάσματα. Ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν εἴδωλα. Αὐτό εἶναι τὸ κόλπο γιὰ νὰ προσεγγίσουμε τὴν ἀρχαιότητα ἀλλά καὶ τὸν Χριστιανισμό.

  ReplyDelete
 51. Τι σημαίνει είναι φαντάσματα; Ποιοι; Φαντάσματα δε ξέρω αν υπάρχουν. Αλλά αν υπάρχουν δε τα βλέπουμε. Τα είδωλα σήμερα δεν είναι τα αγάλματα. Οι επενδύσεις είναι , οι τράπεζες και το χρήμα.


  Και τι κουτό είναι πάλι αυτό ότι δεν υπάρχει ύλη;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν ὑπάρχει ὕλη σημαίνει ὅτι τὴν ὕλη τὴν ἀντιμετωπίζουμε σὰν κάτι ποὺ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε σὰν ἐργαλεῖο πρόσκαιρης ἐπιβίωσης. Ἄμα δὲν χρησιμοποιήσεις τὸ πηροῦνι, τὴν ἔβαψες.

   Φαντάσματα εἶναι αὐτοί (καί ἐμείς) ποὺ περνάνε τὴ ζωή τους νὰ σὲ πείσουνε ὅτι θὰ πεθάνεις.

   Delete
  2. Άμα θέλεις να μιλήσεις φιλοσοφικά να μιλήσεις. Αλλά μην το κάνεις ποιητικά. Φυσικά και θα πεθάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα;

   Το πιρούνι είναι ύλη. Εσύ φάε με τα χέρια. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Απλώς σε διευκολύνει.

   Delete
  3. Αύτό τὸ κάνουνε μέ τὸ νὰ σοῦ λένε ὅτι κάποιος τοὺς ὑποχρεώνει.

   Delete
  4. (Συγγνώμη). Τὸ θέμα δ.ὲν εἶναι νὰ φάω μὲ τὰ χέρια, τὸ θέμα εἶναι νὰ μὴ φάω ἐπειδή μὲ διατάζουνε.

   Delete
  5. Πρῶτα ἐγώ διατάζω τὸν ἐαυτό μου καὶ μετά βρίσκουν χῶρο οἱ κόπανοι νὰ μὲ διατάξουνε. Αύτό λέω παραπάνω στὸν κο Συρμακέζη λέγοντάς του ὅτι ὁ στρατός ΠΑΝΤΑ εἶναι γιὰ τὸν ἐσωτερικό κίνδυνο. Ἐμείς τόν φτιάχνουμε τὸν κίνδυνο ΠΑΝΤΑ.

   Delete
  6. Τέλος πάντων. Δε σε καταλαβαίνω καθόλου. Για φαντάσματα μίλησες , για πιρούνια , για το ότι δεν υπάρχει ύλη και δεν πεθαίνουμε. Δεν έβγαλα άκρη.

   Delete
  7. Δὲν θεωροῦμε τὴν κατάστασή μας μόνιμη ἀλλά πρόσκαιρη. Τὸ πρόσκαιρο τὸ ὀνομάζουμε ὕλη καὶ τὸ ἀντίθετό του πνεῦμα.

   Delete
  8. Ο Πλάτωνας τα έλεγε αυτά. Εγώ δε διαχωρίζω ύλη και πνεύμα. Μόνο μαζί υπάρχουν αυτά.

   Delete
  9. Αλλά μπορεί να έχει δίκαιο ο Πλάτωνας. Αυτά μετά θάνατον άμα μιλάμε θα τα δούμε.

   Delete
  10. Ὁ Πλάτωνας μᾶς τάχει κάνει τσουρέκια.

   Delete
  11. ΕΔΩ εἶναι ὴ ὕλη, ΕΔΩ καὶ τὸ πνεῦμα. Δέν εἶναι μετά, ἐδῷ εἶναι.

   Delete
  12. Ο Πλάτων υποστήριζε ότι η ψυχή μπορεί να υπάρξει και μόνη της χωρίς την ύλη. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Ότι εδώ είναι και τα δύο.

   Delete
  13. Ἐγώ ὑποψιάζομαι ὅτι ἡ αἰσθηση ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν ὑλη προέρχεται άπό φόβο καὶ πόνο. Δὲν ἔχεις προσέξει ὅτι τὰ παιδιά καὶ τὰ ζῶα βρίσκονται πάντα ἐν κινήσει, τα μέλη τοῦ σώματος εἶναι σὰν ἀέρινα, τὰ κατσίκια δὲν βλέπουνε ποῦ πατάνε καὶ πατάνε σωστά.

   Delete
  14. Άρα όσο λιγότερο φοβάται κάποιος , τόσο δεν υπάρχει η ύλη; Τότε οι αισθήσεις προκαλούν την ύλη. Έχουμε αισθήσεις όμως. Μπορείς να τις απενεργοποιήσεις;

   Delete
  15. Σὲ` καμία περίπτωση. Ἐξάλλου ἡ σκέψη εἶναι ὴ ἔκτη αἴσθηση. Αύτή προκαλεῖ τὴν ὕλη ἐπειδή φοβάται.

   Delete
  16. Δεν μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τις αισθήσεις διότι μόνο με το θάνατο απενεργοποιούνται πλήρως. Μπορούμε όμως να τις αλλοιώσουμε. Να τις κάνουμε να λειτουργούν με άλλο τρόπο.

   Delete
  17. Κατά βάθος ὄχι. Διότι ἀπλῶς ἀλλάζουμε ἀναλογία, ἄν καὶ ἡ σκέψη εἶναι αἴσθηση. Θάνατος δὲν >υπάρχει γιὰ τ`ησυνείδηση - βλ. τὸ ἐπικούρειο ἐπιχείρημα π.χ.

   Delete
  18. "Ο Πλάτωνας τα έλεγε αυτά. Εγώ δε διαχωρίζω ύλη και πνεύμα. Μόνο μαζί υπάρχουν αυτά."

   Πως είσαι Χριστιανός λοιπόν; Ο Χριστιανισμός διαχωρίζει ύλη και πνεύμα.

   Επίσης, Κωσταντή, αγγίζεις τα όρια του σολιψισμού.

   Delete
  19. Ἱχώρ, μπράβο ! Δέν τόχα σκεφτεῖ αὐτό. Ἔχει νὰ κάνει μέ τὰ ὅντα ἄν εἶναι ἕνα ἤ πολλά.

   Delete
  20. Λάθος κάνεις Ιχώρ. Δε διαχωρίζει ο Χριστιανισμός ύλη και πνεύμα. Ο Χριστιανισμός βλέπει τον άνθρωπο σαν ενιαίο ψυχοσωματικό ον. Η μία κατάσταση δεν υπάρχει χωρίς την άλλη. Ψυχή χωρίς σώμα δεν υπάρχει. Ψυχή σημαίνει αυτό που δίνει στον άνθρωπο ζωή. Δεν είναι μαι ξεχωριστή κατάσταση.

   Ο Πλάτων διχοτομούσε τον άνθρωπο σε ψυχή και σώμα , όπου το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, Ο Χριστιανισμός σε καμία περίπτωση δε διδάσκει κάτι τέτοιο.

   Delete
  21. Κατά τον Χριστιανισμό, ο άνθρωπος δεν είναι απλώς διχοτομημένος, αλλά τριχοτομημένος (σώμα, ψυχή, πνεύμα). Η Βίβλος αποδεικνύει ότι υπάρχει διαχωρισμός ύλης και πνεύματος: «Και τότε θα επιστρέψη πλέον το χώμα, το σώμα δηλαδή, εις την γην, όπου και όπως ήτο πριν πλασθή. Η ψυχή όμως θα επανέλθη στον Θεόν, ο οποίος την έπλασε και την έδωκε» (Εκκλ. 12,7).

   Delete
  22. Πατήρ (ψυχή), Ὑιός (σῶμα), Ἄγιο Πνεῦμα ;

   Delete
  23. Ο άνθρωπος κατά τη βιβλική ανθρωπολογία είναι εξ΄ολοκλήρου κατασκευασμένος από ύλη. Επιμένω ότι οι διάφορες δυιστικές-διαρχικές τάσεις , η αθανασία της ψυχής όπως και η ικανότητα της ψυχής να υπάρχει χωρίς σώμα είναι πλατωνικές επιρροές στο Χριστιανισμό και πουθενά δεν αναφέρονται στη Βίβλο. Δε λέω ότι δεν υπάρχει διάκριση των μερών του ανθρώπου. Λέω όμως ότι αυτά στο Χριστιανισμό δεν αυτονομούνται ούτε δρουν μόνα τους. Ο όρος "ψυχή" στη Βίβλο δεν έχει την αρχαιοελληνική σημασία των ελλήνων φιλοσόφων. "Ψυχή" στη Γραφή σημαίνει όλο τον άνθρωπο , τη ζωή την ίδια. Ο άνθρωπος πάντα θεωρείται στην ολότητά του. Η ενότητα της ανθρώπινης φύσης δεν εκφράζεται μέσω των αντιθετικών εννοιών του σώματος και της ψυχής όπως έκανε ο Πλάτων , ο Πυθαγόρας και οι Ορφικοί.

   Όταν ο πλατωνισμός επηρέασε (κατ΄ανάγκη λόγω της γέννησης του ελληνισμού κατά τους ελληνιστικούς χρόνους) ελληνιστές Ιουδαίους, όπως τον Φίλωνα τον Αλεξανδρινό, μόνο τότε άρχισε να θεωρείται ότι στις εβραϊκές Γραφές υπάρχει δυιστική ανθρωπολογία , κάτι όμως που δεν ισχύει.

   "Αδάμ" στα εβραικά σημαίνει ο "χωματένιος" , ο "γήινος" άνθρωπος.

   Γεν. 2,7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.

   Έγινε ο άνθρωπος ψηχή ζώσα , δηλαδή απέκτησε ζωή.

   Delete
  24. Πολύ ἐνδιαφέρον αὐτό ποὺ λές. Θεωρεῖς, κατά κάποιον τρόπο ὅτι ὸ πλατωνισμός ἤ ὁ νεοπλατωνισμός ἀλλοίωσε τὸν χριστιανικό πυρῆνα ; Ἔχει σχέση αὐτό μὲ τὴν κανονιοποίησή του καὶ τὴν ἔνταξή του στὸ κοινωνικό καθεστώς τῆς αὐτοκρατορίας ;

   Θεωρεῖς ἰουδαῖκή τὴ ῥίζα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἤ πανανθρώπινη, ἄρα καὶ ἑλληνική, ποὺ δέν εἶχε ἐνδεχομένως ἐκφραστεῖ έσημα στούς κλασσικούς χρόνους ;

   Delete
  25. Γράφεις λόγω της γέννησης του ελληνισμού κατά τους ελληνιστικούς χρόνους.Μπράβο ! Καὶ λιγάκι πρίν, νομίζω. Ἄντε νὰ τὸ ἐξηγήσεις στοὺς ἄλλους ὅτι ὁ ἑλληνισμός εἶναι μετα-κλασσικός.

   Delete
  26. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα , ναι. Φυσικά μέχρι και σήμερα το κάνει. Είναι λογικό από μία άποψη καθώς και μόνο η ιδέα της αθανασίας της ψυχής εξιτάρει.

   "Ἔχει σχέση αὐτό μὲ τὴν κανονιοποίησή του καὶ τὴν ἔνταξή του στὸ κοινωνικό καθεστώς τῆς αὐτοκρατορίας ;"

   Όχι. Απλώς οι πατέρες της Εκκλησίας ήξεραν απ΄έξω τους έλληνες φιλοσόφους και για αυτό κάποιοι επηρεάστηκαν από τον πλατωνισμό.

   "Θεωρεῖς ἰουδαῖκή τὴ ῥίζα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἤ πανανθρώπινη, ἄρα καὶ ἑλληνική, ποὺ δέν εἶχε ἐνδεχομένως ἐκφραστεῖ έσημα στούς κλασσικούς χρόνους ;"

   Και τα δύο. Ο Χριστιανισμός αποτελεί την ένωση Ιουδαισμού και Ελληνισμού.

   Delete
  27. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα , ναι. Φυσικά μέχρι και σήμερα το κάνει. Είναι λογικό από μία άποψη καθώς και μόνο η ιδέα της αθανασίας της ψυχής εξιτάρει. Δὲν κατάλαβα σὲ ποιά ἐρώτηση ἀπαντᾶς.

   Delete
  28. "Θεωρεῖς, κατά κάποιον τρόπο ὅτι ὸ πλατωνισμός ἤ ὁ νεοπλατωνισμός ἀλλοίωσε τὸν χριστιανικό πυρῆνα ; "

   Delete
  29. Δηλαδή στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα ξεκαθάρισε κάπως τό ζήτημα ; Ὁ Χριστιανισμός δὲν μιλάει γιὰ ἀθανασία τῆς ψυχῆς ;

   Delete
  30. Εγώ θα έλεγα ότι στο Χριστιανισμό η έννοια της ψυχής θυμίζει περισσότερο την αριστοτελική έννοια της ψυχής. Ότι η ψυχή δηλαδή είναι η εντελέχεια ενός φυσικού σώματος.

   οὐσίαι δὲ μάλιστ' εἶναι δοκοῦσι τὰ σώματα, καὶ τούτων τὰ φυσικά· ταῦτα γὰρ τῶν ἄλλων ἀρχαί. τῶν δὲ φυσικῶν τὰ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ δ' οὐκ ἔχει· ζωὴν δὲ λέγομεν τὴν δι' αὑτοῦ τροφήν τε καὶ αὔξησιν καὶ φθίσιν. ὥστε πᾶν σῶμα φυσικὸν μετέχον ζωῆς οὐσία ἂν εἴη, οὐσία δ' οὕτως ὡς συνθέτη. ἐπεὶ δ' ἐστὶ καὶ σῶμα καὶ τοιόνδε, ζωὴν γὰρ ἔχον, οὐκ ἂν εἴη σῶμα ἡ ψυχή· οὐ γάρ ἐστι τῶν καθ' ὑποκειμένου τὸ σῶμα, μᾶλλον δ' ὡς ὑποκείμενον καὶ ὕλη. ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι ὡς εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. ἡ δ' οὐσία ἐντελέχεια· τοιούτου ἄρα σώματος ἐντελέχεια.

   (Μετά τα φυσικά , 412α)

   Τέλος πάντων. Είμαστε εκτός θέματος.

   Delete
  31. Κατά τὴ γνώμη μου ὄχι, ἀλλά αὐτό εἶναι δική μου γνώμη.

   Delete
  32. Ένοχε, είσαι αιρετικός Χριστιανός. Όσα είπες μόλις τώρα δεν διαφέρουν και πολύ απ' ό,τι πίστευαν οι Σαδδουκαίοι. Υπάρχουν αρκετές αναφορές στη Βίβλο για την ύπαρξη της ψυχής χωρίς το σώμα.

   Delete
  33. Καλά ό,τι πεις.

   Γεν. 3,19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου, ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης, ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ·

   Delete
  34. Επίσης το χωρίο του Εκκλησιαστή (12,7) που έβαλες , αν το ξαναδιαβάσεις κι άλλες φορές , θα καταλάβεις ότι μάλλον υποστηρίζει αυτά που λέω εγώ. Λέει δηλαδή σαφώς ότι το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο από την ύλη και ότι ο Θεός δίνει την ζωή , δηλαδή την ψυχή στον άνθρωπο. Δηλαδή εννοεί ότι ο Θεός δίνει τη ζωή στα όντα.

   Delete
  35. Ἑμένα ποὺ δὲν εἶμαι Χριστιανός μοῦ ἀρέσει μιὰ χροιά σέ αὐτά ποὺ λέει ὁ Ἔ. Μ., κε Ἰχώρ, πού θυμίζει Παρμενιδη. Εἰμί ὁ ΩΝ λέει στὸ Μωϋσή ἡ φωνή. Σάν λα μαζί ὕλη πνεῦμα περιβάλλον νά ξεπερνάνε τὸ ζήτημα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς.

   Delete
  36. ΕΜ. Λές, ο Θεός δίνει τη ζωή στα όντα. ΔΙΝΕΙ ζωή ἤ ΕΙΝΑΙ ἡ ζωή, ΕΙΝΑΙ τὰ ὄντα ;

   Delete
  37. Λάθος διατύπωση. Είναι η ζωή.

   Delete
  38. Ἐ, ἐδῶ εἶναι τό κόλλημα..... ἀν ὁ Θεός δὲν ΔΙΝΕΙ ζωή, ἀλλά ΕΙΝΑΙ ἡ ζωή - πῶς εἶναι δυνατόν νὰ εἶναι ΕΝΑΣ ;

   Delete
  39. Το ότι είναι ζωή σημαίνει ότι δεν είναι ένας;

   Delete
  40. Ὄχι βέβαια. Ἀλλά ἄν ὁ Θεός εἶναι τὰ ὄντα, ἤ ὁ Θεός εἶναι ἕνας καί πολλά, μυστήριον, ἤ δέν ὑπάρχουν πολλά ὄντα. Τό κόλλημα ποὺ φάγανε ὅλοι μὲ τούς Ἐλεάτες εἶναι αὐτό ἀκριβῶς, καὶ ὁ Πλάτωνας εἶχε πάθει ζημιά μεγάλη. Ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ἔχω διαβάσει ἀλλά τὸ στύλ του στὴν Ποιητική δείχνει ὅτι μπορεῖ νὰ ξεπερνᾷ τετοια ζήτηματα κάπως ἀπρόσεκτα, ἀδιάφορα.

   Delete
  41. Ανέλυσέ μου αν θέλεις τι ζημιά έπαθε ο Πλάτων και σε ποιο θέμα. Αν τα όντα είναι πολλά ή όχι;

   Αλλά και πάλι δεν κατανιώ τη συλλογιστική σου. Πως σχετίζεται αν ο Θεός είναι έναw με το αν τα όντα είναι πολλά; Ας είναι όσα θέλουνε. Και τι έγινε;

   Delete
  42. Ούτε εγώ είμαι Χριστιανός. Απλώς διαπιστώνω τον διαχωρισμό ύλης και πνεύματος στον Χριστιανισμό, ιδίως στην Ορθοδοξία.

   "εις εκείνους μεν, οι οποίοι με υπομονήν και επιμονήν πράττουν τα αγαθά και ενάρετα έργα, ζητούν δε από τον Θεόν την δόξαν του ουρανού και την αφθαρσίαν και την αθανασίαν, θα δώση ο Θεός ζωήν αιωνίαν πλησίον του" (Ρωμ. 2,7).

   "Και μη φοβηθήτε από τους διώκτας, οι οποίοι θανατώνουν το σώμα, δεν έχουν όμως την δύναμιν να θανατώσουν την ψυχήν. Αλλά να φοβηθήτε περισσότερον τον Θεόν, ο οποίος δύναται την ψυχήν και το σώμα να καταδικάση εις την απώλειαν της κολάσεως" (Ματθ. 10,28).

   Delete
  43. 1) Ἀν ὁ Θεός εἶναι ζωή, καὶ ζωή εἶναι ὁ Θεός, ὑπάρχει θάνατος ;
   2) Ἀν τά ἔμβια ἔχουν ψυχές καὶ τίς ψυχές τίς δίνει ὁ Θεός, ὑπάρχει μιά ἄλλη διάσταση ποὺ οὶ ψυχές πηγαινοέρχονται.
   3) Ἄν ὁ Θεός δὲν δίνει ψυχή ἄλλά ΕΙΝΑΙ ἡ ψυχή - ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΨΥΧΕΣ ; Aν ὁ Θεός εἶναι ἕνας ;

   Ὁ Παρμενίδης λοιπόν πέταξε τὸ ἐξῆς. Ὑπάρχει τό ὅν, καὶ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΗ ΟΝ. Ὁ Πλάτωνας τὸν βάζει, ἄν εἶναι αὐθεντικός ὁ ὁμώνυμος διάλογος, νὰ ξεσκίζει τὸν νεαρό Σωκράτη μὲ ἐπιχειρήματα ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νὰ ὑπάρχουνε πολλοί κόσμοι οὔτε πολλά ὄντα. Ὅλοι οἱ διάλογοι τοῦ Πλάτωνα εἶναι κατά κάποιον τρόπο προσπάθεια νὰ ξεπεράσει τὸν Παρμενίδη.

   Delete
  44. Βασικά τὸ ῥῆμα ὑπάρχω εἶναι λάθος. Ἔχει ἤδη δυϊσμό καὶ ὑπαγωγή. Ὁ Παρμενίδης λέει Ούκ ἔστι μὴ εἶναι.

   Delete
  45. 1) Ο θάνατος είναι αλλαγή από μία κατάσταση σε μία άλλη. Ο θάνατος είναι αναγκαίος για να αντιμετωπιστεί το κακό.

   2)Μπορεί. Ο Χριστιανισμός δε πιστεύει στην μετενσάρκωση. Αυτό και πάλι είναι πλατωνική ιδέα και του Πυθαγόρα που την πρωτοσκέφτηκε επίσης.

   3)Γιατί όχι;

   Το "μη ον" του Παρμενίδη μάλλον είναι η κόλαση. Ο Ωριγένης πάντως πίστευε ότι η δημιουργική ενέργεια του Θεού είναι συνεχής κι έτσι υπάρχουν ταυτόχρονα πολλοί κόσμοι , γιατί η ροή ενέργειας του Θεού είναι ασταμάτητη. Είναι εσωτερική ανάγκη του Θεού να δημιουργεί. Τι να σου πω τώρα; Δε γνωρίζω.

   Delete
 52. Φάντασμα δὲν εἶναι αὐτός ποὺ πιστεύει στὰ εἴδωλα. Φάντασμα εἶναι αὐτός ποὺ πιστεύει.

  ReplyDelete
 53. "Ἡ σκέψη δὲν ἐπιλέγει."

  Ποιος επιλέγει;

  ReplyDelete
 54. Μάλλον κανείς. Αὐτό εἶναι τὸ παράξενο θέμα.

  ReplyDelete
 55. Ὁ Θεός κατά πάσα πιθανότητα δὲν ἔχει βούληση (βρέχει ἐπί δικαίους καὶ ἀδίκους. Ἡ ἀναπαράσταση τοῦ θεῖου ὠς ἔχοντας μία (μονοθεϊσμός) ἤ πολλές βουλήσεις (πολυθεϊσμός) εἶναι κατά βάθος ἀνιμιστική. Συνήθως οἱ ἀντισημίτες στρέφονται οὐσιαστικά ἐνάντια στὴ βούληση τοῦ Πατέρα Θεοῦ. Δέν ἔχεις προσέξει ὅτι οἱ περισσότεροι ἀντισημίτες έχουν τρελλό κόλλημα μὲ τὴν πατρική έξουσία ;

  ReplyDelete
 56. Ε, λοιπόν, οἱ ἀντισημίτες, ὅπως καί ὅλοι μας ἐνδεχομένως, οὐσιαστικά στρέφονται ἐνάντια στὸ Θεό ποὺ τους ἔπλασε, καὶ τοῦ λένε, γιατί βρὲ μ... μὰς πέταξες ἐδῷ κάτω νὰ παιδευόμαστε ; Ἄμα τοῦς τό πεῖς, στὴν καλύτερη περίπτωση θὰ σοῦ ποῦνε ὅτι λές πράγματα προφανῆ, κοινοτοπίες...

  Μὲ ἀλλα λόγια σοῦ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ την εὐτυχία, τὴ χαρά, τὴν αἰώνια ζωή. Γιὰ αὐτούς οἱ ψαλμοί εἶναι μαστοῦρα.

  ReplyDelete
 57. Δὲς τὶς συζητήσεις παραπάνω. Τὸ κεντρικό θέμα εἶναι ὀ δυισμός ἐπιθυμίας-σκληρῆς πραγματικότητας. Κανείς δέν ξέρει νὰ λύσει τὸ πρόβλημα. Ἄλλος τὰ κάνει κρεμαστάρια, ἄλλος κατηγορεῖ τοὺς κακούς. Ὴ ἐπῶδός εἶναι, φάτα στὴ μάπα.

  ReplyDelete
 58. Αυτά είναι αυταπάτες. Οι συνειδήσεις διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν επιθυμίες. Καληνύχτα!

  ReplyDelete
 59. Ἡ πραγματικότητα δὲν διαμορφώνεται ἀπό κάποιον. Συνείδηση καὶ πραγματικότητα εἶναι τὸ ἕνα καὶ τὸ αὐτό. Ἐπίσης !

  ReplyDelete
 60. Τάδε ἔφη Ζάρας:

  «Λαϊκοὶ δεξιοί, λαϊκὰ ἄσματα, λαϊκὲς ταινίες, λαϊκὲς γειτονιὲς καπηλεία κάθε τι λαϊκοῦ καὶ στὸ βάθος ἀχνοφέγγει ὁ λαϊκὸς σύνδεσμος…»

  Φαίνεται ὅτι ἔχετε μία σχέσις πάθους μὲ τὸν ΛΣ. Νὰ εἶστε σίγουρος ὅτι θὰ κρατήσει γιὰ πολὺ καιρό.

  « α ρὲ ἀπὸ τὴν μία φούμαρα για τον λαό καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλοι ὕμνοι γιὰ τοὺς ἀεριτζῆδες ἐφοπλιστὲς τῶν λίμπερτυ»

  Τοὺς ὕμνους τοὺς βλέπετε ἐσεῖς. Ἐγὼ δὲν ἐξύμνησα κανέναν.
  Γιὰ νὰ μιλήσῃ κάποιος γιὰ τὴν ναυτιλίαν, μέρος τῆς ὁποίας εἶναι καὶ ὁ ἐφοπλισμός, θὰ πρέπει νὰ τὴν ἔχει σπουδάσει στὴν θεωρία (προφανῶς ἐσεῖς δὲν ἔχετε σχέσι μὲ τὸ ἄθλημα) καὶ κυρίως στὴν πράξιν ὡς ἐπαγγελματίας ἢ παρατρεχάμενος: ναυτικός, ναυπηγός, μηχανικός, ναυτιλιακὸς οἰκονομολόγος, ναυτιλιακὸς διαχειριστής, λογιστής, ναυτιλιακὸς δικηγόρος, πράκτωρ, ναυλομεσίτης, στέλεχος παραναυτιλιακῶν ἑταιρειῶν, κλπ.

  Ἡ κριτικὴ γιὰ τὴν ναυτιλία, ἑλληνικὴ ἢ ξένη, ἔχει βάσιν ὅταν στηρίζεται στὴν γνώσιν. Τέτοιου εἴδους γνώσιν δὲν ἔχετε. Λογικόν, διότι δὲν εἶστε τοῦ χώρου. Ἂν εἴχατε θὰ τὸ δείχνατε καὶ θὰ τὸ ἀπεδεικνύατε.

  « ὁ Λαγός μίλαγε γιά τούς «ἐφοπλιστές μας» ( παιδιά τοῦ λαοῦ και αὐτοί χαχαχα) καί μέλωνε ἡ γλῶσσα του.»

  Προφανῶς τὸ «μᾶς» ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἐθνικότητα. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ποὺ πανταλονιάζουν πακέτα εἶναι καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειράν των «οἱ πολιτικοί μας». Δὲν εἶναι οἱ πολιτικοὶ τῶν Γάλλων ἢ τῶν Ὁλλανδῶν. Παρόλα αὐτά, ἐγὼ οὐδέποτε ἀνέφερα τὸν Λαγό. Ἐγὼ μίλησα γιὰ ἄλλα πράγματα.

  «Γράφε σεντόνια μὲ ἀνούσιες λεπτομέρειες ντεμέκ ἐπιχειρήματα γιά νά θολώνεις τά νερά καὶ my word is my bond…

  Ἐγὼ μιλῶ μὲ στοιχεῖα ἀπὸ διεθνεῖς διακρατικοὺς ὀργανισμούς. Σὲ ποιὰ βάσιν τὰ κρίνετε ἀνούσια; Ἐσεῖς ποιὰ στοιχεῖα φέρνετε; Φαίνεται ἐπίσης ὅτι ἔχετε πρόβλημα μὲ τὴν ἑλληνική. Ἀνέφερα σὲ ἀρχικὸ μήνυμα:

  «Δὲν λέω ὅτι ὁ ἑλληνικὸς ἐφοπλισμὸς εἶναι οἱ Ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ σίγουρα δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς καταμαρτυροῦν πολλοί. »

  Καὶ μόλις παραπάνω:

  «Σαφῶς, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀλῆτες στὸν χῶρον. Στὶς παραδοσιακὲς ἐφοπλιστικὲς οἰκογένειες καὶ μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων τῆς θαλάσσης ἰσχύει τὸ περίφημο «my word is my bond» (ὁ λόγος μου εἶναι συμβόλαιον) τὸ ὁποῖον εἶναι ἕνα ΚΑΠΟΙΟ δεῖγμα ἐπαγγελματικῆς τιμῆς. Ὅπως εἶπα, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐξαιρέσεις.»

  Ἐγὼ δὲν γλείφω τοὺς Ἕλληνες ἐφοπλιστές. Ἀναγνωρίζω ὅτι στὸ εἶδος τους εἶναι οἱ καλλίτεροι στὸν κόσμο ἢ ἐκ τῶν κορυφαίων τοῦ κόσμου, γιατὶ αὐτὸ τὸ ἀναγνωρίζουν αὐτοὶ ποὺ κρατοῦν βάσεις δεδομένων καὶ ἐπίσημα στοιχεῖα. Τώρα ἂν ὁ παγκόσμιος ἐφοπλισμὸς γενικῶς εἶναι κάτι σάπιο, αὐτὸ νὰ τὸ συζητήσουμε. Σὲ σχέσιν πάντως μὲ τὸν τραπεζιτικὸν τομέα, οἱ ἐφοπλιστὲς εἶναι πολὺ καλλίτεροι. Διότι ὁ ἐφοπλιστὴς δεσμεύεται νὰ μεταφέρῃ κάτι ἀπὸ ἕνα σημεῖο τῆς γῆς σὲ ἕνα ἄλλο (παρέχει ἐμπράγματον ὑπηρεσία), ἐνῶ οἱ τραπεζίτες πωλοῦν κοπανιστὸν ἀέρα. Καθόλου τυχαίως, ἀνάμεσα στὶς 50 ἑταιρεῖες τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἄρθρου ποὺ ἀναδημοσίευσα ἐδῶ

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2015/03/181.html?showComment=1425860920859#c2611622401780477308

  ἡ μόνη ἑταιρεία ποὺ «φαίνεται» λόγῳ ὀνόματος νὰ ἔχῃ σχέσῃ μὲ τὴν ναυτιλίαν εἶναι ἡ Lloyds TSB Group PLC. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ ἀνωτέρω ἑταιρεία εἶναι τράπεζα καὶ ὄχι τὸ γνωστὸ Lloyd's Register of Shipping, ὁ ἀγγλικὸς δηλαδὴ νηογνώμων.

  ReplyDelete
 61. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐσεῖς ἔχετε ὑπολογιστὴ αὐτὴν τὴν στιγμὴν τὸ ὀφείλετε καὶ στοὺς ἐφοπλιστάς. Τὸ ἂν αὐτοὶ δὲν εἶναι ἀγγελούδια, αὐτὸ δὲν τοὺς κατατάσσει στοὺς ἀποδιοπομπαίους τράγους τοῦ πλανήτου. Ἂν θεωρῆται προϊὸν ἐγκλήματος ἡ μεταφορὰ πρώτων ὑλῶν ἢ ἑτοίμων ἐμπορευμάτων, τότε ἡ ἐπεξεργασία/παρασκευὴ/κατασκευή των ἀντιστοίχως εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερο ἔγκλημα (ἐκεῖ νὰ δῆτε ἐκμετάλλευσιν) καὶ ἡ δὲ κατανάλωσις τέτοιων ἀγαθῶν συνειδητὴ ἀποδοχὴ προϊόντων ἐγκλήματος.

  Ἂν θέλετε νὰ τὸ παίξετε τιμητὴς τῶν πάντων, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχετε κινητὸν τηλέφωνον, τηλεόρασιν, ἠ/ὑ, ροῦχα καὶ ὅ,τι βάνη ὁ νοῦς σας, ἀφοῦ στὴν πλειονότητά των αὐτὰ τὰ ἀγαθὰ ἔχουν δημιουργηθεῖ σὲ συνθῆκες ἐργασιακῆς ὑπερεκμεταλλεύσεως σὲ χῶρες ὅπως ἡ Κίνα καὶ ἄλλες ἀσιατικές. Οἱ ἐφοπλιστὲς ἁπλῶς τὰ μεταφέρουν ἀπὸ λιμένα σὲ λιμένα γιὰ σᾶς, γιὰ μᾶς, γιὰ ὅλους.

  «κρύβε λόγια γιὰ τὸ ἀλισιβερίσι –τριγωνική συναλλαγή ἑλληνικοῦ δημοσίου, ἀμερικανῶν ( σχέδιο Μάρσαλ), καὶ «πατριωτῶν» ἐφοπλιστῶν πού θησαύρισαν, μή βγάζεις ἄχνα γιά τά σαπιοκάραβα μιᾶς χρήσης πού πῆρε κοψοχρονιὰ ἡ ἑλληνκὴ ναυτοσύνη…βρέ οὔστ ἀπό δῶ λαμόγια»

  Σᾶς προκαλῶ νὰ μοῦ μιλήσετε ἐσεῖς γιὰ σαπιοκάραβα, ἀλλὰ τεκμηριωμένα. Ἂν στὰ 3321 καράβια τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν (στοιχεῖα UNCTAD 2012) ναυαγοῦσαν ἢ ὑφίσταντο σοβαρὸν ἀτύχημα σὲ ἕνα ἔτος 3 ἐξ αὐτῶν, αὐτὸ θὰ ἰσοῦτο μὲ ἕνα ποσοστὸ 1‰ ἐπὶ τοῦ συνόλου τῶν ἑλληνόκτητων πλοίων. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι
  τὸ 1% ὡς περιθώριον ἀστοχίας («ἀνοχῆς» ποὺ λὲνε οἱ μηχανικοὶ) εἶναι ἀποδεκτὸ γιὰ πολλὲς ἐπαγγελματικὲς κατηγορίες (λχ χειρουργοί), ἀλλὰ γιὰ τὴν ναυτιλίαν (καὶ τὶς ἀερομεταφορὲς) τὸ 1‰ δὲν εἶναι κἂν στόχος. Εἶναι ἀποτυχία ποὺ τιμωρεῖται μὲ λουκέτο. Ἐγὼ μπορῶ νὰ σᾶς ἀναφέρῳ ἀναλυτικῶς ποιὰ ἐπιβατηγὰ πλοῖα ἔχουν ναυαγήσει ἢ ἔχουν προκαλέσει ἀπώλεια ἀνθρώπινης ζωῆς (καὶ ὑπὸ ποιὲς συνθῆκες) τὰ τελευταῖα 70 χρόνια στὴν Ἑλλάδα. Ἂν τὸ κάνῳ τώρα, θὰ μακρύνει τὸ σεντόνι.

  Ἡ «τριγωνικὴ συναλλαγὴ» καὶ τὸ σχέδιο Μάρσαλ εἶναι ἡ μισὴ ἀλήθεια. Τὴν ἄλλη μισὴ τὴν ἀγνοεῖτε. Δὲν εἶναι ψέμα ὅτι οἱ ἐφοπλιστὲς εὐνοήθηκαν ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις. Γιατὶ ἄραγε; Διότι μὲ τὸ πέρας τοῦ Β´ΠΠ ὁ ἑλληνικὸς στόλος εἶχε ὑποστεῖ σχεδὸν ὁλοκληρωτικὴν καταστροφήν. Ἡ Ἑλλὰς μὲ τὰ ἑκατοντάδες νησιὰ δὲν εἶχε πλοῖα. Ἡ Ἀμερικὴ πρωτευόντως χορήγησε μὲ προνομιακοὺς ὅρους στὴν Ἑλλάδα κάποια πρώην πολεμικά της πλοῖα (κορβέττες, ναρκαλιευτικά, ἐφοδιασμοῦ, κλπ) τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκεύασει γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Β´ΠΠ (ἄρα νεαρὰ καὶ ὄχι σαπάκια). Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ πλοῖα χαρίστηκαν στὴν Ἑλλάδα, κάποια ἄλλα ἐπωλήθησαν σὲ χαμηλὴ τιμὴ σὲ Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς ἢ στὸ ἑλληνικὸν Δημόσιον (τὸ ὁποῖο τὰ ἐπώλησε σὲ ἐφοπλιστὲς μὲ εὐνοϊκοὺς ὅρους) καὶ τὰ περισσότερα παρεχωρήθησαν σὲ αὐτοὺς ὡς δανεικά.

  Τὰ πλοῖα παρότι νεαρὰ καὶ ἀξιόμαχα (ὡς πολεμικὰ) ἦταν ἀκατάλληλα γιὰ ἐμπορευματικὴν ἢ ἐπιβατηγὸν ναυτιλία. Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ ὑποστοῦν κάποια μετασκευήν. Στὴν περίπτωσιν τῶν πλοίων τύπου Λίμπερτυ αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις ἦταν σχετικῶς ἁπλή. Στὴν περίπτωσιν τῶν ἀκτοπλοϊκῶν, τὰ πράγματα ἦταν πιὸ δύσκολα. Σὲ κάθε περίπτωσιν ἡ λύσις ποὺ δόθηκε στὸ πρόβλημα δὲν ἦταν ἡ ἰδεατή, γιατὶ σὲ μία κατεστραμμένη χώρα ποὺ ἀναζητοῦσε ἐναγωνίως λύσεις σὲ τρέχοντα προβλήματα, οἱ πιὸ ὀρθολογικὲς προτάσεις ἀπαιτοῦσαν ἐξωπραγματικοὺς πόρους, χρόνον ποὺ δὲν ὑπῆρχε καὶ τεχνογνωσία/ὑποδομὲς ποὺ ἐπίσης δὲν ὑπῆρχαν.

  ReplyDelete
 62. Παρόλα αὐτά, πολλὲς οἰκογένειες καπεταναίων κατάφεραν μὲ ἕνα Λίμπερτυ, μὲ πολὺ θράσσος, ναυτικὴν ἱκανότητα, τόλμη καὶ ρίσκο νὰ φτάσουν ἐκεῖ ποὺ ἔφτασαν. Τιμῆς ἔνεκεν στὰ Λίμπερτυ, ὑπάρχει ἐλλιμενισμένον τὸ «Ἑλλὰς Λίμπερτυ» στὴν Ἀκτὴ Βασιλειάδου στὸν Πειραιᾶ ὡς μουσεῖον τῆς συγχρόνου ἑλληνικῆς ποντοπόρου ναυτιλίας. Οἱ Ἀμερικανοὶ τιμοῦν τὸ δικό των Λίμπερτυ (SS John W Brown) μὲ ἀνάλογο τρόπον (Τὸ Brown δὲν ὑπέστη μετασκευή, παρέμεινε πολεμικόν).

  Στὶς 200-250 μεγάλες ναυτιλιακὲς ἑταιρεῖες τῆς Ἑλλάδος, οἱ συντριπτικῶς περισσότερες ἔχουν διεθνὲς πελατολόγιο, εἶναι δημιουργήματα ἀνθρώπων ποὺ ἔφαγαν τὴν ζωήν των στὴν θάλασσα καὶ ὄχι σὲ γραφεῖα, δὲν στηρίζονται στὴν ἀγορὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ κατ' ἐπέκτασιν στὴν ἐγχώριον πολιτικὴν σκηνὴν γιὰ ἐκδουλεύσεις. Οἱ ἀκτοπλόοι ἐφοπλιστὲς εἶναι ἄλλη ἱστορία, κατὰ βάσιν πιὸ ἀεριτζῆδες, ἀλλὰ κι ἐκεῖ πάλι ὁ ἐξισωτισμὸς εἶναι ἀντιεπιστημονικὸς καὶ ἐκτὸς πραγματικότητος. Ὅπως σὲ κάθε ἐπαγγελματικὸν χῶρο, ἔτσι καὶ στὴν ναυτιλία ὑπάρχουν οἱ καλοί, οἱ λιγότερο καλοί, οἱ μέτριοι, οἱ κακοί, οἱ χείριστοι, οἱ γκάνγκστερς. Ἐφοπλιστὴς εἶναι ὁ Ἀγγελικούσης, ἐφοπλιστὴς ἔγινε καὶ ὁ Μελισσανίδης. Ἡ διαφορὰ ἐπιχειρηματικοῦ ἤθους καὶ νοοτροπίας μεταξὺ τῶν δύο εἶναι χαώδης. Ἐπίσης, οἱ ἔχοντες ἐπιχειρηματικὸν ἦθος δὲν εἶναι κατ' ἀνάγκη ἠθικοὶ ἄνθρωποι στὴν προσωπικήν των ζωή (γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῷ). Ἐπιχειρηματικὸν ἦθος σημαίνει ὅτι ἀκολουθῶ μία κάποια ἐπαγγελματικὴν δεοντολογία. Αὐτὸ σημαίνει τὸ «my word is my bond» τὸ ὁποῖον βεβαίως δὲν εἶναι ἑλληνικὴ πατέντα στὸν χῶρο τοῦ διεθνοῦς ἐφοπλισμοῦ.

  Γιὰ τὴν ἱστορία, τὰ περίπου 100 Λίμπερτυ ποὺ βρέθηκαν σὲ ἑλληνικὰ χέρια ἔκαναν τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ τραβοῦν τὶς κωλότριχές τους, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δὲν εἶδαν σὲ αὐτὰ τὴν ἐπιχειρηματικὴν εὐκαιρία ποὺ ἐνετόπισαν οἱ Ἕλληνες ναυτικοί. Ὅταν τὰ πῆραν πίσω οἱ Ἀμερικανοί, οἱ Ἕλληνες, ὡς ἐφοπλιστὲς πλέον, ἄρχισαν νὰ ἑδραιώνουν τὸν στόλον των μὲ πιὸ κατάλληλα πλοῖα ἀπὸ τὰ Λίμπερτυ καὶ ἀσφαλῶς πιὸ νέα καὶ πιὸ προηγμένα. Γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς ὅμως ἦταν πλέον ἀργὰ καὶ τὰ περισσότερα Λίμπερτυ ἔγιναν μπετόβεργες.

  «βρέ οὔστ ἀπό δῶ λαμόγια

  Ἄσε μας πιά καημένε πού φλομώνεις τὸν κόσμο στὸ παραμύθι… ὅταν σὲ λέω ἀπατεώνα λίγα σοῦ λέω»

  Τὸ οὒστ ἀγαπητὲ στὸν σκύλο σας.

  Μὲ ἀποκαλεῖτε λαμόγιο καὶ ἀπατεώνα. Σᾶς ἀπαντῶ μὲ ἐπιχειρήματα καὶ σᾶς παραδίδω στὴν χλεύη τοῦ κοινοῦ.

  Παραπομπές:
  1. Α. Τζαμτζῆς: «Ἡ ἑλληνικὴ ἐπιβατηγὸς ναυτιλία», ἐκδόσεις Μίλητος, Ἀθήνα 2002
  2 Κ. Φιλίππου: «Διαδρομὴ ἑνὸς αἰώνα» J&J Hellas, Πειραιεὺς 2007.
  http://www.ssjohnwbrown.org/

  ReplyDelete
 63. Κύριε Συρμακέζη μου, τὸ θέμα δὲν εἶναι ἡ ἰσχύς τῶν ἐπί μέρους ἐπιχειρημάτων ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ λόγος, γιὰ νὰ μὴν πῷ ὁ Λόγος. Ἄν θέλετε, κάντε τὸν κόπο νὰ διαβάσετε αὐτά ποὺ γράφω παραπάνω ὁ ἀδιάβαστος, ὁ ἄσχετος, γιὰ τὴν συνήθη πρόσληψη τοῦ Ἀριστοτέλη ὠς ἄπταιστα ἐπιχειρηματολογοῦντος φιλοσόφου. Ὁ Μπρεχτ ποὺ ἤθελε ἕνα μη-άριστοτελικό θέατρο καὶ ὸ Νῖτσε ποὺ διέκρινε (ἄν καὶ ὄχι μόνος) τὸ μάταιον τῆς διαλεκτικῆς ὤς θεατρικῆς ἤ μὴ μονομαχίας, ποὺ δὲν στοχεύει στὴν ἀλήθεια ἀλλά στὸ χειροκρότημα καὶ στὴ μάταια δόξα, ἄν καὶ θνητοί, δὲν ἦσαν φαντάζομαι τελείως κρετίνοι.

  Ἡ διαλεκτική εἶναι μιὰ διαδικασία συλλογική ἤ μοναχική ; Παραπάνω μὲ τὸν Ἰχώρ ἀναρωτιόμαστε ἤ ἐν πάσει περιπτώσει ἀναρωτιέμαι τί σημαίνει ἕνα καί πολλά. Εἶστε Χριστιανός καὶ Ἕλληνας καὶ ὐγιῶς ἐθνικιστής, γιατί ἀγαπάτε τὴν συλλογική σας οὐσία, τὸ εἶναι σας. Δὲν θέλετε ὅμως τὸ εἶναι νὰ εἶναι χωρίς ἀπειλή, νὰ τὴν περιλαμβάνει, νὰ μὴν τρέμει κάθε φορά ποὺ πλησιάζουνε οἱ βάρβαροι (θὰ προσέθετα, ἣ ἐφορία, ἡ στρατονομία...)

  Εἶναι δυνατόν τὸ σωστό τὸ δικό μας νὰ ἐξαρτᾶται ἀπό τὸ λάθος τοῦ ἄλλου ;

  ReplyDelete
 64. (Ποῦ πῆγε ἕνα πολύ ὠραῖο σχόλιο τοῦ κου Γιάγκου ; Φάνηκε πρίν γιὰ μιὰ στιγμή καὶ ἐξαφανίστηε. Σὲ αὐτό ἤθελα νὰ τοῦ πῷ ὅτι τοὺς άρχαίους πρέπει νὰ τοὺς διαβάζουμε οἱ ἴδιοι ἀσφαλῶς, ἀλλά καὶ ὅτι τὰ κενά μας εἶναι στὸ παρόν. Τὸ θέμα ποὺ προσπαθῶ νὰ περικυκλώσω εἶναι - ἄν εἶναι δυνατόν ἕνα ἔθνος, μιὰ πατρίδα, ὅπως τὴ λέει, ἡ ζωή ὄπως τὴ λέω, νὰ μή βασίζεται στὴν ἀντίθεση. Εἶναι κατανοητό ἐλπίζω αὐτό.

  ReplyDelete
 65. Το καθετί εξαρτάται από την αντίθεση, Κωσταντή. Αλλιώς δεν ημπορεί να υπάρχει διάκριση. Χωρίς το μέτριο δεν δυνάμεθα να διακρίνουμε το άριστο.

  ReplyDelete
 66. 'Aγαπητὲ Κωνσταντὴ ἡ ἀνάρτησις του κου Κιτσίκη ἀφοροῦσε τοὺς Ἰσραηλίτες πρωτευόντως καὶ δευτερευόντως τὸν ἑλληνισμὸν τῆς Διασπορᾶς καὶ τὸν ἑλληνικὸν ἐφοπλισμό.

  «Κύριε Συρμακέζη μου, τὸ θέμα δὲν εἶναι ἡ ἰσχύς τῶν ἐπί μέρους ἐπιχειρημάτων ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ λόγος, γιὰ νὰ μὴν πῷ ὁ Λόγος.»

  Ὁμολογῶ ὅτι ἀδυνατῶ νὰ σᾶς παρακολουθήσῳ. Δὲν τὰ πάω καλῶς μὲ τὰ νεφελώματα Κωνσταντῆ.

  Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι δὲν εἶμαι ἐκτὸς θέματος. Καὶ τὸ ζητούμενον εἶναι ὅ,τι γράφουμε νὰ τὸ ὑποστηρίζουμε μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐντάξει, τό θέτω ἀλλιῶς. Τί θέλετε νὰμαθαίνουν τὰ παιδιά στὸ σχολεῖο ;

   Delete
  2. (δηλαδή, ἤθελα νὰ πῷ, δέν εἶναι μόνο τὸ κάθε θέμα ποὺ μετράει, ἀλλά τό σύνολο τοῦ οἰκοδομήματος).

   Delete
  3. Νὰ μαθαίνουν νὰ ἀγαποῦν τὸν Χριστόν, τὴν πατρίδα, τὴν οἰκογένειά των. Τὴν ἐλευθερίαν, τὸ Ὡραῖον, τὸ Λογικόν, τὸ Ἀγαθόν, τὸ Ἀληθές. Τὶς ἀξίες τοῦ ἀρχαίου καὶ τοῦ παλαιοῦ κόσμου.

   Εἰλικρινῶς φίλτατε Κωνσταντή, μπορεῖτε νὰ μοῦ πῆτε τί σχέσιν ἔχει αὐτὸ ποὺ ρωτᾶτε μὲ αὐτὰ ποὺ συζητοῦμε ἐδῶ;

   Delete
  4. Γιὰ μένα ἔχουν, ἄν δὲν ἔχουν γιὰ σάς συγγνώμη.

   Delete
 67. Στό παραπάνω - διότι κε Συρμακέζη, ἐγώ καὶ τὰ παιδιά μου δὲν ἔχουμε θέση οὔτε στό σχολεῖο σας, οὔτε στά καράβια σας.

  ReplyDelete
 68. Κανένα πρόβλημα. Μπορεῖτε νὰ ζήσετε εὐτυχισμένος στὸ Παρίσι ἢ κάπου ἀλλοῦ ὅπου ὁ κόσμος μοιράζεται τὰ ἴδια ἰδεώδη μὲ 'σᾶς. Οἱ πιὸ πολλοὶ ἰθαγενεῖς στὸ Ἑλλάντα γνωρίζουν, ἀκόμη, ὅτι οἱ περισσότεροι πρόγονοί των ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα των γιὰ νὰ εἴμαστε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι (τὸ '21, τὸ '13, τὸ '40, κοκ) τὸ ἔκαναν υἱοθετώντας τὶς ἀξίες ποὺ περιγράφω παραπάνω καὶ ὄχι τὶς διδαχὲς τῶν Σμίθ, Μὰρξ καὶ ἄλλων προσώπων.

  Πάντως, γιὰ νὰ μὴν ἀνησυχῆτε ἀδίκως, τὰ σημερινὰ ἐκτροφεῖα γραικύλων ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται ἑλληνικὰ σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια προβάλλουν ἰδεώδη τελείως ξένα πρὸς τὰ ἀνωτέρω καὶ θἄλεγα πολὺ πιὸ συγγενῆ πρὸς τὰ δικά σας. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ριψάσπιδος/φυγοστράτου σὲ δικαιούχου γνώμης γιὰ τὰ κοινά.

  Ὅσο γιὰ τὰ «καράβια μου», ποὺ δὲν ἔχω, μπορῶ νὰ σᾶς πῷ μὲ βεβαιότητα τὰ ἑξῆς: ἡ μόνη ἐπαγγελματικὴ κατηγορία Ἑλλήνων γιὰ τὴν ὁποία, ὅταν μιλεῖ τὸ χοιροστάσιον τῆς Βορείου Εὐρώπης, πλένει ἐπιμελῶς τὸ στόμα του, εἶναι αὐτὴ τῶν ναυτικῶν/ἐφοπλιστῶν.

  Ὁ IMO, ἡ Intertanco, ὁ ESPO καὶ ἄλλοι εἶναι ὀργανισμοὶ στοὺς ὁποίους ἡ ἄποψις τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἐξόχως βαρύνουσα. Βρεῖτε μου ἐσεῖς ἕνα ἀνάλογον ἐπαγγελματικὸν πεδίον ὅπου οἱ Ἕλληνες πρωταγωνιστοῦν καὶ ἀπολαμβάνουν καθολικῆς ἀναγνωρίσεως γιὰ νὰ σᾶς δώσῳ καὶ νὰ τοὺς δώσῳ τὰ συχαρήκια.

  ReplyDelete
 69. Δὲν τὸ εἶπα προσωπικά. Ὁ κόσμος, ὄχι ἐπειδή εἶμαι κομμουνιστής, ἀριστερούλης, ῥίψασπις ἀλλά ἐπειδή εἶμαι ὅπως εἶμαι ἔχει ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἕνα στοιχεῖο καταστροφῆς. Αύτό δὲν θέλω. Αὐτό τὸ στοιχεῖο ὑπάρχει στίς ἐργασιακές σχέσεις, μεταξύ ἄλλων, καὶ δίχως τὸν Μάρξ. Δὲν ἀνακάλυψε ὁ Μάρξ τίς κοινωνικές τάξεις, λέει στὸ κείμενό του ὁ κ. Κιτσίκης.

  ReplyDelete