Dec 18, 2015

267 – Πούτιν καὶ Τοῦρκοι στρατηγοί

267 – Πούτιν καὶ Τοῦρκοι στρατηγοί


Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος, μὲ τὸν Μεγάλο Πέτρο, ἔμμονη ἰδέα τῆς Ῥωσίας ἦταν ἡ κάθοδος στὸ Αἰγαῖο. Ἡ ῥωσικὴ Ὀρθοδοξία μετετράπη σὲ ὀρθοδοξισμό, στὴν ὑπηρεσία τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς τῆς ἀχανοῦς ῥωσικῆς γῆς. Μὲ συνεχεῖς πολέμους κατὰ τῆς  παρακμάζουσας Ὀθωμανίας, ἠθέλησαν νὰ προσεταιρισθοῦν τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ποὺ ὡς ἀριστοκράτες φαναριῶτες συγκυβερνοῦσαν μὲ τὸν Σουλτᾶνο στὴν Κωνσταντινούπολη. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος ἡ Γερμανίδα Μεγάλη Αἰκατερίνη ἐτοίμαζε ῥωμαίϊκο θρόνο στὴν Πόλη γιὰ τὴν φαναριώτικη τάξη.

Ὀλίγον ἀργότερα ὅμως, ἡ παρέμβαση τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς θαλασσοκρατίας ἀνέκοψε τὴν ῥωσικὴ κάθοδο μὲ ἀπόσχιση ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἑνὸς Κοσσυφοπεδίου ἤ Κουβέϊτ ποὺ τὸ ὠνόμασε Ἑλλάς, ἐνδύοντας τοὺς κλέφτες τῆς Πελοποννήσου μὲ χιτῶνες καὶ περικεφαλαῖες. Οἱ φαναριῶτες παρέμειναν στὴν Πόλη μετατρέποντας σταδιακὰ τὴν Ὀθωμανία σὲ ἑλληνορωμαϊκή αὐτοκρατορία ἀλλὰ ἀντιμετωπίζοντας τὸν αὐξάνοντα ἐθνικισμὸ τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν Φραγκιά, ποὺ κατέληξε στὸ βενιζελικὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος καὶ τὸν ξεριζωμὸ τοῦ μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ.

Ἤδη ὅμως, μετὰ τὸ 1856 καὶ τὴν ἧττα της στὸν Κριμαϊκὸ πόλεμο, ἡ Ῥωσία ἐγύρισε τὴν πλάτη της στὴν Ἀθήνα καὶ ἐστράφη στοὺς ὁμογλώσσους καὶ ὁμοθρήσκους της Βουλγάρους καὶ μετὰ τὴν πτώση τῆς Ὀθωμανίας στὸ νεοσύστατο τουρκικὸ κράτος καὶ τὸν τριτοκοσμικὸ φασιστὴ Μουσταφᾶ Κεμάλ.

Παρὰ ταῦτα, ἡ Δύση, μετὰ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καὶ τὴν ἧττα τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ποὺ ἦταν ἰδεολογικὰ συνδεδεμένος μὲ τὴν Ἄγκυρα, ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἐπέρασε ὑπὸ τὴν κηδεμονία τῶν Ἀμερικανῶν, μαζὶ μὲ τὰ ὑπολείμματα τοῦ πατριαρχικοῦ Φαναρίου, ὑπερασπίζοντας τὸ ἀντικομμουνιστικὸ φράγμα τοῦ δόγματος Τροῦμαν ποὺ ἔφραζε καὶ πάλι τὸν δρόμο πρὸς τὸ Αἰγαῖο τῶν Ῥώσων.
                                                                                                                                              
Μετὰ ὅμως τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ καὶ τὴν ἄνοδο τὸ 2000, στὴν Μόσχα τοῦ Πούτιν, τοῦ νέου Μεγάλου Πέτρου τοῦ Ὀρθοδοξισμοῦ, τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ ποὺ τὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο κατεποντίζετο, μὲ τὸν Σημίτη, σὲ ἀποικία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ Τοῦρκοι στρατηγοὶ ἀπὸ Ἀμερικανόφιλοι ἐστράφησαν καὶ πάλι στοὺς Ῥώσους, ἐνθυμούμενοι τὸν εὐεργέτη τους Ἀτατούρκ, πόσο μᾶλλον ποὺ ἀπὸ τὸ 2003, τὴν ἐξουσία εἶχε καταλάβει ὁ ἰσλαμιστὴς ὀπαδὸς τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων, Ἔρντογὰν ποὺ ἐξαπέλυσε φοβερὲς διώξεις κατὰ τοῦ κεμαλικοῦ στρατοῦ.

Ὡς συνήθως ἡ γραικυλικὴ Ἑλλὰς δὲν ἠννόησε τὴν οὐσία τοῦ γεωπολιτικοῦ παιγνίου. Ἐπειδὴ ἐφοβεῖτο, καὶ μὲ τὸ δίκαιό της, τὸν ἐπεκτατικὸ ἐθνικισμὸ τῶν στρατηγῶν, ἔστρεψε, μὲ ὑποκίνηση τοῦ Πατριαρχείου, τὶς ἐλπίδες της στὸν διπλοπρόσωπο ἀντικεμαλικὸ καὶ θρησκευτικὰ φαινομενικὰ μετριοπαθῆ Ἔρντογαν καὶ ἐχειροκρότει τὴν καταστολὴ τῶν κεμαλικῶν στρατηγῶν. Ἐγὼ δέ, ὑποστηρίζοντας σταθερὰ τὸν σούφη Φετουλλὰχ Γκυλέν, ποὺ συνειργάσθη ἐπὶ δέκα χρόνια μὲ τὸν Ἔρντογαν μὲ σκοπό, ὡς πέμπτη φάλαγγα νὰ τὸν ἀνατρέψῃ μακροπροθέσμως, προωθοῦσα στὸ πλευρὸ τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, τὸν πρώην φοιτητή μου, τὸν Νταβούτογλου ποὺ ἐφαίνετο νὰ ἠκολούθη τὴν γεωπολιτκή μου θεωρία.

Ὅταν, μετὰ τὸ 2013, ὁ Ἔρντογὰν ἀπεκάλυψε τὸ πραγματικό του πρόσωπο φανατικοῦ ἰσλαμιστοῦ, ἡ γεωπολιτικὴ σκακιέρα διεμορφώθη ὡς ἑξῆς: Ἡ θαλασσία ἀγγλοσαξωνικὴ δύναμις ἀπέφασισε τὴν πτώση τοῦ Ἔρντογὰν καὶ τὴν πιθανὴ ἐπάνοδο ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ στὴν Τουρκία τοῦ ἰμάμη Γκυλέν, ὁ δὲ Πούτιν ἐβασίσθη στὸν τουρκικὸ στρατὸ γιὰ νὰ ἀποκαθηλώσῃ τὸν Ἔρντογαν καὶ κατόπιν ἐπανόδου τοῦ στρατοῦ στὴν ἐξουσία νὰ ἐπανακινήσῃ τὴν κάθοδό του στὸ Αἰγαῖο.

Οἱ φροῦδες ἐλπίδες τῶν Ἑλλήνων γιὰ στενὴ συμμαχία μὲ τὴν Μόσχα κατὰ τῆς Ἀγκύρας, ὡς συνήθως προέρχονται ἀπὸ τὴν γεωπολιτική τους ἀνωριμότητα καὶ τὸν ἀρρωστημένο ἀντιτουρκισμό τους. Γιὰ νὰ εἰσέλθῃ ὁ Πούτιν στὸ Αἰγαῖο πρέπει νὰ ἐξουδετερώσῃ τὸ ἀγγλοσαξωνικὸ σχέδιο ἑλληνοτουρκικοῦ φράγματος στρεφομένου ἐναντίον του καὶ νὰ προσπαθήσῃ νὰ τὸν ἀντιστρέψῃ κατὰ τῶν Ἀγγλοσαξώνων. Αὐτὸ ποὺ μετρᾷ πρωτίστως δὲν εἶναι ἡ ἀλαζὼν Ἑλλαδίτσα μὲ τὶς ὑπερφίαλες φιλοδοξίες της, ἀλλὰ ἡ μεγάλη Τουρκία, ἐπισήμως μία ἀπὸ τὶς 20 πιὸ ἀνεπτυγμένες χῶρες τοῦ πλανήτου.

Ἡ μελλοντικὴ παρουσία τῆς Ῥωσίας στὴν Κωνσταντινούπολη ὡς στενῆς συμμάχου τῆς Τουρκίας, ἐὰν ἐπιτύχῃ τὸ σχέδιο κατατρομοκρατήσεως τοῦ Ἔρντογαν κατόπιν τοῦ φοβεροῦ του σφάλματος κατεδαφίσεως τοῦ ῥωσικοῦ πολεμικοῦ ἀεροσκάφους, καὶ ἐπανόδου στὴν ἐξουσία τοῦ φιλορωσικοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, θὰ συνδυασθῇ μὲ τὴν ἐγκατάσταση τῆς ῥωσικῆς Ὀρθοδοξίας στὸ Φανάρι καὶ τὴν ἐπάνοδο στὸ ὀρθόδοξο θρήσκευμα τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς ποὺ θὰ ἱκανοποιήσῃ καὶ τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ τίποτα παραπάνω γι’ αὐτούς. Τότε ὁ Πούτιν θὰ προσπαθήσῃ νὰ πραγματοποιήσῃ τὴς ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση ὑπὸ ῥωσικὴ προστασία, μὲ τὴν Κύπρο ὡς ἀστέρι τῆς συνομοσπονδίας.

Φυσικά, οἱ Ἀμερικανοὶ θὰ ἀντιδράσουν στὴν ἀντιστροφὴ τοῦ σχεδίου τους ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, μὲ στόχο τὴν κάθοδο τῆς Ῥωσίας στὸ Αἰγαῖο, καὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ ματαιώσουν τὸ ῥωσικὸ σχεδίο. Συνεπῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προβλέψουμε ποία ἀπὸ τὴν Ῥωσία ἤ τὴν Ἀμερικὴ θὰ ἀναδειχθῆ νικήτρια, πόσῳ μᾶλλον ποὺ ὁ συνεχὴς συμβιβασμὸς τύπου Νέας Γιάλτας εἶναι ἐπιβεβλημένος γιὰ νὰ ἑδραιωθῆ ἡ ἀμεριανικορωσικὴ συμμαχία κατὰ τῆς Κίνας, στὴν τελευταία φάση τοῦ πλανητικοῦ πολέμου, γύρω στὸ 2030, τῆς τελικῆς πυρηνικῆς μάχης, μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Ἰρὰν καὶ τοῦ Ἰσραἠλ, κατὰ τῆς Κίνας. Συνεπῶς, ἡ ἀνάσταση τοῦ μαρμαρωμένου βασιλιᾶ, τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννη Βατάτζη δύναται νὰ πάρῃ ῥωσικὴ μορφή. Ἐκτὸς καὶ ἕνα θαῦμα ἀνυψώσῃ στὴν Ἀθήνα ἥρωα πουτινικοῦ διαμετρήματος.

Δημήτρης Κιτσίκης                18 Δεκεμβρίου 2015                                                       109 comments:

 1. "Τότε ὁ Πούτιν θὰ προσπαθήσῃ νὰ πραγματοποιήσῃ τὴς ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση..." - (την ελληνοτουρκική ένωση)

  Πιστεύτε ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει κυριολεκτικά και όχι φαινομενικά οικονομικός - φορολογικός συνασπισμός, με κοινή πολιτική πορεία, ώστε αντιμετωπιστεί η λαθρομετανάστευση και η υπογεννητικότητα;

  Με λίγα λόγια, να γυρίσει στο διοικητικό μοντέλο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (που σήμερα υποστηρίζεται μόνο από τις Η.Π.Α) ή να προωθηθεί ακόμη περισσότερο το μοντέλο του έθνους κράτους;

  ReplyDelete
 2. Τὰ γεωπολιτικὰ σχέδια τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Ῥώσων ἀφοροῦν τὴν πολιτική τους. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες πρωτεύει ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἡ πνευματική μας παρουσία στὸν πλανήτη καὶ τὸ ἐθνοκράτος εἶναι τροχοπέδη γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ. Π.χ. τὸ 1923, πρὸ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν, εἴχαμε 500.000 Τούρκους χριστιανοὺς ὀρθοδόξους στὴν Καππαδοκία (Καραμανλῆδες) καὶ τοὺς ἐχάσαμε φαίρνοντάς τους στὴν Ἑλλάδα. Ἐὰν εἶχαν παραμείνει στὴν Τουρκία, ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ἦταν ἀκόμη ζωντανὴν στὴν Μικρὰ Ἀσία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Οι Έλληνες όμως θεσμικά ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Άρα συμφωνούμε ότι ευρωπαϊκά πρέπει να επιστρέψουμε στο μοντέλο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και όχι του έθνους κράτους;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ασχέτως αν αυτό αναπόφευκτα οδηγούσε σε ένα πιο απολυταρχικό καθεστώς. Δεν κρίνω αξιολογικα. Κρίνω ρεαλιστικά, προκειμένης της σύγκρουσης του Ισλάμ και του Χριστιανισμού που στο μέλλον θα είναι όπως φαίνεται αναπόφευκτη.

   Delete
  2. Ἁναπόφευκτη θὰ εἶναι βέβαια ἄν φανατισθοῦν ὄλοι οἱ βλάκες ποὺ πασχίζουν νὰ μείνουν μέσα στὸ ἐπιδοτούμενο κοπάδι.

   Delete
  3. Ποιοι βλάκες και ποιο κοπάδι;

   Delete
  4. Αὺτοί ποὺ ἀναπαράγουν τὴν ἀντιισλαμική προπαγάνδα ὄπως παλαιότερα ἀναπαρῆγαν τὴν ἀντισημιτική.Τὸ κοπάδι εἶναι ἡ ἄρχουσα τάξη ποὺ βγάζει τᾶ λεφτά της άναπαράγοντας τὴν προπαγάνδα καὶ οἱ πελάτες της.

   Delete
 4. Συμφωνῶ καὶ μὲ τὶς δύο παρατηρήσεις σου Ἰωάννη.Ἐμεῖς εἴμεθα ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ τώρα χρειαζόμεθα ἀπολυταρχικὸ καθεστὼς γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο, νὰ ὑπερασπίσουμε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν ἐπέκταση τοῦ Ἰσλάμ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Ἁπλῶς ἡ Γερμανικὴ ΕΕ δὲν εἶναι ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο δικέφαλος αετός όμως σήμαινε το αριστερό κεφάλι στραμμένο προς τη Δύση τη Ρώμη και το δυτικό κομμάτι της Αυτοκρατορίας και το δεξιό κεφάλι, τη Νέα Ρώμη.

   Delete
  2. Η ΕΕ είναι Reich.
   Οι ναζιστικές καταβολές τους δεν μπορούν να κρυφτούν.
   http://www.relay-of-life.org/gr/chapter.html

   Delete
 6. Νομίζω ὅτι Ὀρθοδοξία καί Ἰσλάμ ποτέ δέν ἦσαν ἐχθροί. Στό ἴδιο ἔδαφος καί χῶρο ἄνθισαν, τά ἴδια κοινωνικά δεδομένα ἐξέφραζαν, στήν δέ εὐρύτερη περιοχή τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου συμβιοῦσαν σέ ἕνα ἀμεσοδημοκρατικό καθεστώς ἀμοιβαίας ἀνοχῆς, ὅπου κατά κάποιο τρόπο ἐναλάσσοντο σέ ρόλους συμπολίτευσης -ἀντιπολίτευσης.

  Ἄλλο πρᾶγμα ὁ ὀρθοδοξισμός τῆς Ρωσίας ἤ ἡ καρικατούρα ὀρθοδοξισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ( παλαιοημερολογίτες, νεοημερολογίτες, Ἑλλάς Ἐλλήνων Χριστιανῶν καί λοιπά φαιδρά), πού ὅπως καί ὁ σύγχρονος ἰσλαμισμός ἀποτελοῦν ἐκπεσοῦσες ἰδεολογίες τῶν ἀντιστοίχων θρησκειῶν. Τραγικές καταστάσεις ( ἐκτός τοῦ ἑλλαδικοῦ ὀρθοδοξισμοῦ πού βγάζει ἐπί πλέον τῆς τραγικότητος καί ἄφθονο γέλιο...). Ὅλοι αὐτοί ναί ἐχθρεύονται καί - στερημένοι πνευματικότητος - πολεμοῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλον ( γιά ἀλλότρια συμφέροντα...)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aὐτὸ ποὺ προσπαθῶ νὰ πῶ τόσον καιρό εἶναι ὅτι ὅλα αὐτά μυρίζουν περισσότερο volkisch ἐθνικισμό, ἄρα Δύση καραμπινάτη, παρά ὀρθοδοξία.

   Delete
  2. τι γράφεις ζαρα... ο αραβικός πολιτισμός βάλτωσε από τότε που εμφανίστηκε το ισλάμ με τον μωάμεθ στην περιοχή της Αραβίας...μα είναι δυνατόν πότε η Ορθοδοξία της γνώσης να ταιριάξει με το οπισθοδρόμηση του ισλάμ για τον έλεγχο της πλέμπας ...έλεος!!! άθεος είσαι ή κάτι άλλο...???

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Ιδανικές καταστάσεις στην ιστορία ποτέ δεν υπήρξαν.

   Delete
 7. Κύριε Καθηγητά, βλέπετε μία Αμερικανορωσική συμμαχία κατά της Κίνας. Συμπεριελαμβανομένων και του Ισραήλ και του Ιράν, μολονότι αυτά τα δύο κράτη είναι αντίπαλα? Σας είχα ρωτήσει και στο προηγούμενο άρθρο αλλά απάντηση ουδέποτε έλαβα. Όλοι οι άλλοι γεωπολιτικοί αναλυτές, π.χ. Ιωάννης Μάζης, ομιλούν περί συνεχούς ανταγωνισμού Ρωσίας-ΗΠΑ όχι συμμαχίας. Παρακαλώ αυτή τη φορά να λάβω απάντηση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ελληνόπουλο τι να κάνει ο μάζης μπροστά στον όνομα Κιτσίκη...ενδέχεται να υπάρχει συμμαχία της ρωσίας με την αμερική αν εφαρμοστεί η νέα γιάλτα και μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2016...θα υπάχρει ρωσικό Ιραν και αμερικάνικο Ιράν στα νότια...

   Delete
  2. βρε αγαπητό ελληνόπουλο, οι λεπτομέρειες δε μπορούν να γραφούν σε ένα μπλοκ, πρέπει να δεις τον κ. Δημήτρη όταν θα έρθει Ελλάδα...

   Delete
 8. Κωνσταντινουπολίτη, μὴ γίνεσαι κουραστικός.Τὶς ἀπαντήσεις ποὺ ζητᾷς τὶς ἔχω δώσει.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΓΗΤΑ! Κάθε φορά αυτό λέτε μαζί με πρώτα θα σου απαντήσω αυτό, μετά το άλλο, αλλά ποτέ δεν δίνεται ξεκάθαρη απάντηση. Είναι συγκεκριμένο αυτό που σας ρωτώ. Εάν δεν ξέρετε πείτε δεν ξέρω, όχι ότι μου έχετε απαντήσει ενώ δεν έχετε...

  Αιγαιακέ Αετέ, κανεις δεν είναι αυθεντία. Προφανώς ένας Κιτσίκης είναι υψηλοτέρου αναστήματος ενός Μάζη, αλλά ουδείς αλάνθαστος και τα πάντα βλέπων.

  ReplyDelete
 10. "...τι γράφεις ζαρα... ο αραβικός πολιτισμός βάλτωσε από τότε που εμφανίστηκε το ισλάμ με τον μωάμεθ στην περιοχή της Αραβίας...μα είναι δυνατόν πότε η Ορθοδοξία της γνώσης να ταιριάξει με το οπισθοδρόμηση του ισλάμ για τον έλεγχο της πλέμπας ...έλεος!!! άθεος είσαι ή κάτι άλλο...???..."

  Κάτι ἄλλο...Εἶμαι ἄθεος, αἱρετικός, σχισματικός ἀκόμα καί πράκτορας...ὅλα αὐτά μαζί καί ταυτοχρόνως...


  Εἶναι μέγα λάθος νὰ χαρακτηρισθεῖ τὸ Κοράνι, τὸ Ἰσλάμ σκοταδιστικό βάρβαρο, ἀπολίτιστο καί ὀπισθοδρομικό. Γιὰ πράγματα ποὺ ἔχουν ἱστορία αἰώνων θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε πιὸ προσεκτικοὶ στὴν προσπάθειά μας νὰ τὰ κατανοήσουμε. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση μὲ ἢ χωρὶς τὴν θέλησή μας ( κυρίως τὸ δεύτερο) ἐξυπηρετοῦμε ἀντικειμενικά, ἰδεολογικὲς καὶ πολιτικὲς σκοπιμότητες τοῦ παρόντος καιροῦ.

  Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο πώς ὁ χριστιανισμὸς καὶ ὁ μωαμεθανισμὸς ἔχουν κοινὴ ἱστορικὴ καταγωγή. Ὁ Χριστὸς ἀναφέρεται στὸ Κοράνι σὰν ἕνας ἀπὸ τοὺς προφῆτες. Ὁ ἀνατολικός χριστιανισμός και ὁ μωαμεθανισμός ἔχουν πολύ περισσότερα κοινά ἀπό ὅτι καθολικισμός και ὀρθοδοξία. Το κοινό του προφήτη Μωάμεθ εὑρίσκεται κυρίως στίς αἱρέσεις τοῦ μικρασιατικοῦ χώρου. Ἡ ἀντιπαράθεση Ὀρθοδοξίας και Ίσλάμ ( ὀρθοδοξισμός καί ἰσλαμισμός εἶναι μεταγενέστερες στρεβλώσεις...), σε στυλ ἐναλασσόμενης συμπολίτευσης, ἀντιπολίτευσης στον ἐδῶ χὠρο συνέτεινε στήν ἐλευθερία και την ἀνεκτικότητα τοῦ ὀρθόδοξου και τοῦ ἰσλαμικοῦ δόγματος. Αὐτό δείχνει ἡ πανσπερμία αἰρἐσεων καί δογμάτων πού πάντα ὑφίσταντο και ὑφίστανται στα Βαλκάνια και στην Μέση Ἀνατολή. Ἀπουσία Ἱερᾶς Ἐξέτασης, ἡ ὁποία ὀφείλεται στην ἀπόλυτη κυριαρχία τοῦ καθολικισμοῦ στην Δύση. Ἀκόμα περισσότερο, ἐνῷ στην Ἀνατολή ὑπάρχουν πάμπολλοι καθολικοί, στήν Δύση ἀπουσιάζουν οἱ γηγενεῖς ὀρθόδοξοι ( τι σόι σχέση θρησκειῶν εἶναι αὐτή). Οὔτε γηγενεῖς μουσουλμάνοι ( ἐννοεῖται ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ και τοῦ Μωάμεθ). Ὅπως καὶ οἱ αἱρέσεις ἀπουσιάζουν στήν Δύση. Στὶς τελευταῖες εἶναι λάθος νά συμπεριληφθοῦν σωματεῖα καὶ ἑνώσεις - ἑταιρεῖες, μὲ πνευματικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἀνησυχίες.

  Ὀρθοδοξία καί Ἰσλάμ εἶναι παιδιά τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Ἡ ὀρθοδοξία εἶναι περισσότερο πλατωνική , το Ἰσλάμ περισσότερο ἀριστοτελικό. Ἔτσι, μέσῳ καί τοῦ Ἰσλάμ, μεταφέρθηκε ὁ τρόπος μελέτης τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γραμματείας στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ἡ ὁποία κατὰ τὴν συνήθειά της τῆς ἄλλαξε τὰ φῶτα, ὅπως καὶ στὸν Χριστιανισμό. Παράλληλα ἡ Δύση ἀπαξίωσε τοὺς λαοὺς καὶ τὶς περιοχὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες προῆλθαν ὅλες αὐτὲς οἱ θεωρίες. Οἱ ἀναφορές στό Βυζάντιο ὡς σκοταδιστικῆς περιόδου εἶναι τό ἴδιο ἀνιστόρητες μέ τίς θεωρίες περί ὀπισθοδρομικοῦ Ἰσλάμ. Καὶ αὐτὸ φαίνεται στὴν πολιτικὴ τῆς δύσης αἰῶνες τώρα, φουντώνοντας ὀρθοδοξισμούς και ἰσλαμισμούς. Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι πῶς αὐτή θὰ χάσει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ευχαριστώ ζάρα που με επιβεβαίωσες..η μισή αλήθεια πολλές φορές οδηγεί σε παρανοήσεις...

   Delete
  2. ΜΠΡΑΒΟ ΖΑΡΑΥΟΥΣΤΡΑ! ΜΠΡΑΒΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΙ! ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ CAPITAL.GR ΜΕ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΒΕΒΑΙΑ! ΟΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ,ΜΕΙΔΙΚΑ ΣΙΙΤΙΚΟ ΙΣΛΑΜ ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ, ΚΑΛΑ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ...ΕΚΕΙ ΕΙΒΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. Η ΜΑΜΗΜΕΝΗ ΔΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑ ΦΟΡΕΣ ΤΥΧΕΡΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΕΥΣΕΩΣ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΤΟΤΕ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΔΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ. Η ΔΥΣΗ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΚ ΔΙΧΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ, ΣΤΑΘΗΚΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Είναι και βάρβαρο και σκοταδιστικό και απολίτιστο και οπισθοδρομικό και πολλά άλλα. Το φως θα λάμψει και πάλι.

   Το ότι δέχονται το Χριστό ως προφήτη, δείχνει ακριβώς και τη σατανική μανία της αιρέσεώς τους και τον σαφή διαχωρισμό από το Χριστιανισμό. Καμία σχέση μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ.

   Delete
 11. ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΑΝΤΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ....

  ReplyDelete
 12. Βγήκαν πάλι οι τουρκοπροσκυνημένοι ραγιάδες νας μας επαινέσουν τους δολοφόνους του Ισλάμ και να βρίσουν με μανία τον Πάπα Ρώμης και τη Δύση και γενικότερα τον δυτικό πολιτισμό στον οποίο ζουν χωρίς να το γνωρίζουν(παρενέργεια των ιδεολογιώω τους). Ε λοιπόν προτιμώ τον Πάπα, που είναι αδερφός αλλά αιρετικός παρά τους δολοφόνους του κόσμου. Είμαι με τους σταυροφόρους, όχι με τους τζιχαντιστές όπως εσείς. Η σύγκρουση θα έρθει και θα δούμε και ποιος θα χάσει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι ίδιοι στενόμυαλοι ραγιάδες είστε που το 1453 απεχθάνονταν τη Δύση και χάσαμε τη Κωνστναντινούπολη. Αδιόρθωτοι, κοπλεξικοί και λίγοι προς οτιδήποτε το ανώτερο από εσάς.

   Delete
  2. Οι αριστεροί τουρκοπροσκυνημένοι ραγιάδες. Για να είμαστε και ακριβείς και σαφείς.

   Delete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. Οι λογικοί άνθρωποι (δεξιοί) είμαστε με τον Άσαντ και τη Δύση και τους Ρώσους. Όχι με τους Τούρκους και τους τζιχαντιστές όπως οι (μανιακοί) αριστεροί (κάθε τύπου ψευτοσοσιαλιστές δηλαδή, ναζί, κομμουνιστές κλπ).


  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΠΡΟΒΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
  Σπάνια επίσκεψη του Άσαντ σε εκκλησία στη Δαμασκό -Με την εντυπωσιακή σύζυγό του


  http://www.iefimerida.gr/news/241728/spania-episkepsi-toy-asant-se-ekklisia-sti-damasko-me-tin-entyposiaki-syzygo-toy-eikones#ixzz3urWidyMt

  ReplyDelete
 15. Δύση καὶ Ἁνατολή θὰ βρίσκονται σὲ φονικό ἀνταγωνισμό, ἡ μὲν λόγῳ ἀρπακτικῆς νοοτροπίας, ποὺ λέγεται πολιτισμός, ἡ δὲ λόγῳ ἀγροτικῆς νοοτροπίας, ποὺ λέγεται θεοκρατία, ὅσο ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι τρέφεται χάρη στὶς δικές του προσπάθειες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άσε ρε Κωνσταντή με τις παπάτζες σου. Στηρίζετε τους τζιχανιστές και τη θεοκρατία τους που σκοτώνει αναίτια κόσμο και κοσμάκη και μας το παίζετε και ανθρωποιστές αριστεροί. Απατεώνες.

   Delete
  2. Ξαναδιάβασε τὶ ἔγραψα καὶ ἄσε τὴν δικαιολογημένη ἀντιφιλανθρωπία. Ἡ θυσία τῆς μακροπρόθεσμης ὀπτικῆς χἀριν τοῦ προσωρινοῦ κινδύνου εἶναι κλασσικό κολπάκι.


   Delete
  3. Γράψε πρώτα με τρόπο που να σε καταλαβαίνουν οι αναγνώστες και μετά ίσως μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Προς το παρόν παραμένετε πολιτικοί απατεώνες, στηρίζοντας θεοκρατικά καθεστώτα που σκορώνουν αναίτια τον κόσμο με βάρβαρο τρόπο και που εκθρέφουν τρομοκράτες αμολώντας τους στην Ευρώπη για να την μετατρέψουν σε μπάχαλο. Ντροπή σας ψευτοδημοκράτες.

   Delete
  4. Δὲν ἐννοῦσα τὰ θεοκρατικά συνθήματα τῶν τζιχαδιστῶν παιδάκι μου καλό, ἀλλά τὸ κοινωνικό σύστημα τῆς ἀνατολῆς, ποὺ παράγει πλεόνασμα τὸ ὁποῖο ἡ Δύση θέλει νὰ καρπωθεῖ. Οἱ τζιχαδιστές εἶναι πρόσχημα γιὰ νὰ συνεχίζει νὰ τὸ κάνει, εἶναι ἡλίου φαεινότερον.

   Delete
  5. Άρα ποιος ευθύνεται; Μήπως το Ισλάμ που τους εξέθρεψε; Μήπωβς τα ολοκληρωτικά καθεστώτα όλων των χωρών της Μ.Ανατολής; Αλλά εσείς βέβαια οι ευαίσθητοι ψευτοανθρωποιστές και ψευτοδημοκράτες θέλετε να πιστεύετε ότι τα όλα τα είδη πίστεων είναι το ίδιο και παράγουν τα ίδια αποτελέσμτα. Ασε από όπου κι αν θέλεις να το πιάσουμε, ούτε ένα επιχείρημά σας δε στέκει λογικά.

   Και η Ελλάδα έχει μπόλικο εθνικό πλούτο. Εμείς γιατί δεν έχουμε τζιχανιστές;

   Τέτοιου είδους επιχειρήματα σε άλλους Κωνσταντή...

   Delete
  6. Δὲν ὑπερασπίζομαι τοὺς τζιχαντιστές, άλλά τὴν ἀπλή λογική. Δὲν ξέρω ποιὸς κινεῖ τοὺς τζιχαδιστές. Ὅταν ὄμως ἔχεις μιλιούνια δυτικούς καταναλωτές ποὺ τὰ ξύνουν καὶ ἔχουν τὴν άπαίτηση νὰ συνεχίζουν νὰ τὰ ξύνουν, περιμένεις έσύ νὰ ἔχεις σταθερό παγκόσμιο σύστημα, ὄπου οἱ ἀσιάτες μὲ γλυκό χαμόγελο θὰ δουλεύουνε σὰν σκλάβοι γιὰ τὸν Δυτικό Οὐρακοτάγκο ;

   Delete
  7. Μόνο οι θεωρίες συνομωσίας πλέον σας σώζουν από την έλλειψη επιχειρημάτων. Μάλλον εσάς τους ανθρωπιστές, όσοι άνθρωποι κι αν σκοτωθούν, δε σας καίγεται καρφί. Μόλις πριν ένα μήνα ζήσαμε την ισλαμική λαίλαπα εντός της Ευρώπης και εσείς ακόμη αναρωτιέστε ποιος φταίει και γιατί παρεμβαίνει η Δύση... Και επιπλέον, ως απατεώνες, στηρίζετε και τα εκτρώματα της Μ.Ανατολής, βρίζοντας παράλληλα με μανία τη Δύση, στα πανεπιστήμια και στο πολιτισμό της οποίας και σπουδάζετε. Αν αυτό δεν είναι παράνοια τότε τι είναι;

   Οι πόρτες είναι ανοιχτές Κωνσταντή. Μπορεις και εσύ να πας να ζήσεις και αν σπουδάσεις στους θεοκρατικούς παραδείσους της Μ.Ανατολής βρίζοντας από εκεί τη Δύση με την ησυχία σου...

   Delete
  8. Θεοκρατία δὲν εὶναι ὁ ἱσλαμισμός, διάβασε παρακάτω τὸν Ζαρατοῦστρα, ἀλλά ὁ κόσμος τῆς προγιαγιᾶς σου.

   Delete
  9. This comment has been removed by the author.

   Delete
  10. This comment has been removed by the author.

   Delete
  11. Δηλαδή πρέπει νάμαστε ντὲ καὶ καλά ὑπέρ κάποιου ; Τί μᾶς λές !

   Delete
  12. Η ιδεολογία κρίνει και την υπεράσπιση. Οι αριστεροί είναι με τους τζιχαντιστές. Για αυτό και ο Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα για να μεττρέψει την Ευρώπη σε γκέτο τζιχαντιστών λαθορμεταναστών.

   Delete
  13. Καὶ ποιός σοῦπε ἑσένα ὄτι πρέπει νάχουμε ἰδεολογία ;; Σύμφωνοι, οἱ τζιχαδιστές εὶναι φανατικοί, ἐπικίνδυνοι, μεγάλο πρόβλημα, ἀλλά έγώ δὲν θὰ κάτσω νὰ προπαγανδίσω τὸ κράτος καὶ τὰ ἐργαλεῖα του.

   Delete
  14. Καλά που το κατάλαβες και τοπαραδέχτηκες. Καιρός τώρα να κάτσεις 5 λεπτά και να επεξεργαστείς στο μυαλουδάκι σου, ότι η πλειοψηφία των χωρών της Μ.Ανατολής έχουν επίσημα θεοκρατικά καθεστώτα και απεχθάνονται την έννοια της δημοκρατίας...

   (τι είπα τώρα έ; πολύ ψαγμένο; θέλει πολύ σκέψη;)

   Delete
  15. Καὶ ἐγώ σου ξαναλέω ὅτι μὲ τὸν ὅρο θεοκρατία - παρεμπιπτόντως εἶχαν ΚΟΣΜΙΚΑ καθεστῶτα μέχρι νὰ τοῦς τὴν πέσουνε καὶ τοῦς διαλύσουνε μὲ τὴν συνενοχή τῆς εύρωπαῖκῆς ἀριστερᾶς οἱ χῶρες αὑτές -

   ἐννοῶ κάτι πολύ βαθύτερο, τὸν ἀγροτικό τρόπο παραγωγῆς καὶ τὴν ἰδεολογία ποὺ τὸν συνοδεύει.

   Delete
  16. Πάρε ἕνα ὁποιοδήποτε τρόφιμο ἤ ῥοῦχο καὶ δὲς τὶ γράφει ἡ ἑτικέτα γιὰ τὴν προέλευση τῶν ὑλικῶν ποὺ τὸ συνθέτουν.

   Delete
  17. Και γιατί τότε ο Τσίπρας ανοίγει τα σύνορα; Θέλει να ματαφέρει τον αγροτικό τρόπο παραγωγής στην καπιταλιστική Ευρώπη; Γιατί λοιπόν θέλει να μεταφέρει εντός Ευρώπης ανθρώπους που απεχθάνονται τη δημοκρατία και γενικότερα το δυτικό πολιτισμό;

   Για να δημιουργηθεί μανούρα; Για να τους κάνει να κοπιμούνται στα παγκάκια και να λιάζονται στον ήλιο; Και πες μου κάτι ακόμη. Όλοι αυτοί γιατί δε μεταναστεύουν στο Ιράν ή στη Σαουδική Αραβία ή στην Αίγυπτο ή στη Τουρκία που είναι ισλαμικές χώρες και πιο κοντινές στη Συρία και στο Ιράκ;

   Βρε δε ξυπάντε λέω εγώ και δεν αφήνετε τα ουτοπικά αριστερίστικα παραμύθια. Τον ύπνο του δικαίου κοιμάστε για τα καλά...

   Delete
  18. "Πάρε ἕνα ὁποιοδήποτε τρόφιμο ἤ ῥοῦχο καὶ δὲς τὶ γράφει ἡ ἑτικέτα γιὰ τὴν προέλευση τῶν ὑλικῶν ποὺ τὸ συνθέτουν."

   Ταϊβάν, Κίνα, Ιαπωνία κλπ. Καμία σχέση δηλαδή με τις χώρες των προσφύγων, των μεταναστών και των λαθρομεταναστών.

   Delete
  19. Γιατί λοιπόν θέλει να μεταφέρει εντός Ευρώπης ανθρώπους που απεχθάνονται τη δημοκρατία και γενικότερα το δυτικό πολιτισμό;-Γιὰ νὰ φανατἰσει τοὺς ὑπόλοιπους ἐναντίον τους καὶ νὰ ἐπαναστρατιωτικοποιήσει μέρος τῆς Εύρώπης, ποὺ δὲν ἔχει πλέον νὰ τὸ παχαίνει μὲ σοσιαλδημοκρατία, καὶ νὰ τὸ στείλει νὰ σφάξει καὶ νὰ σφαχτεῖ.

   Delete
  20. Ε που διαφωνούμε λοιπόν; Είναι πολιτικός απατεώνας ή δεν είναι;

   Delete
  21. Μὰ εἶναι δυνατόν νὰ εἶσαι πολιτικὸς καὶ νὰ μὴν εἶσαι ἀπατεώνας ;;

   Delete
  22. Φυσικά και γίνεται. Απλώς 9 στις 10 φορές συμβαίνει οι πολιτικοί να είναι απατεώνες. Και έτσι πλέον ο κόσμος δε μπορεί να διακρίνει ορθά ποιος είναι απατεώνας και ποιος δεν είναι. Και έτσι τους τσουβαλιάζει όλους ή τους διαχωρίζει σύμφωνα με τις ιδεοληψίες του. π.χ. Εγώ είμαι αριστερός, άρα οι δεξιοί είναι απατεώνες. Δε κρίνει δηλαδή με αμιγώς ρεαλιστικά πολιτικά κριτήρια που να αναταποκρίνονται στην πολιτική-πολιτιστική πραγματικότητα ο κόσμος, αλλά με ψευδή εικονικά ιδεολογικά κριτήρια. Και επομένως, όλοι οι συλλογισμοί εν συνεχεία είναι ψευδείς, αφού η αρχική διαπίστωση είναι ψευδής.

   Είδες λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα ήθους και αρχών;

   Delete
  23. Ἁπατεώνας εἶναι αὐτός ποὺ λέει ψέματα.

   Delete
  24. Δε καάλαβες πάλι τι σου είπα. Σωστό είναι αυτό που λες. Ο κόσμος όμως επηρεασμένος από την εκάστοτε ιδεολογία του, την οποία και υποστηρίζει, δε πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί το λάθος των επιλογών αυτού του ιδεολόγου που ψήφισε(π.χ. Τσίπρας), διότι αυτός υπόκειται στην υποστηριζόμενη ιδεολογία του.

   Εν συνεχεία, μη αποδεχόμενος τα λάθη των επιλογών του συνιδεολόγου που ψήφισε, θα προσπαθήσει να δικαιολογήσει με κάθε τρόπο τις επιλογές του ως φυσιολογικές και ως αναταποκρινόμκενες στην πολιτική-πολιτιστική πραγματικότητα, με σκοπό να δικαιολογήσει τα λάθη της ιδεολογίας του. Διότι αν παραδεχτείτα λάθη του συνιδεολόγου που ψήφισε, τότε καταρρέει το ιδεολογικό του σύστημα που έχει δημιουργήσει διανοητικά στο νου του. Αν παραδεχτεί τα λάθη του ιδεολόγου που ψήφισε, τότε θα έπρεπε πρώτα από όλους να μέμφεται τον εαυτό του που τον ψήφισε και να παραδεχτεί ότι η ιδεολογία του δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις ανάγκες της πραγματικότητας.

   Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται; Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα εδώ και σαράντα χρόνια.

   Delete
  25. "Πάρε ἕνα ὁποιοδήποτε τρόφιμο ἤ ῥοῦχο καὶ δὲς τὶ γράφει ἡ ἑτικέτα γιὰ τὴν προέλευση τῶν ὑλικῶν ποὺ τὸ συνθέτουν.""
   Ταϊβάν, Κίνα, Ιαπωνία κλπ. Καμία σχέση δηλαδή με τις χώρες των προσφύγων, των μεταναστών και των λαθρομεταναστών..."¨Ἀκριβῶς. Μὲ τὶς χῶρες αύτές θὰ γίνει τὸ βάπτισμα τοῦ πυρός γιὰ νὰ πὰμε παρακάτω. Ὁ Ἕλληνας δὲν παραδέχεται ὅτι έμπλέκεται σὲ παγκόσμια σύρραξη. "...δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί το λάθος των επιλογών αυτού του ιδεολόγου που ψήφισε"... διότι τὸ νὰ ἀποφύγει τὴν παγκόσμια σύρραξη τοῦ φαίνεται φυσικῶς ἀδύνατον.

   Delete
  26. Δυστυχώς Κωνσταντή μου η πολιτική είναι 100% εφαρμοσμένη τέχνη. Δεν είναι θεολογία ή μεταφυσική η πολιτική, όπως νόμιζε ο Μαρξ.

   Αυτό είναι ξεξάθαρο. Άλλο θεολογία άλλο πολιτική.

   Delete
  27. Τὰ πάντα εἶναι θεολογία. Ὁλόκληρο τὸ σύστημα τῆς Δύσης εἶναι σωτηριολογικό.

   Delete
  28. Φσυικά σε εσάς το λέω και στους ουτοπιστές αριστερούς. Διότι πολύ απλά, δεν καταλαβαίνετε ότι το Ισλάμ δεν είναι απλώς μια θεολογία όπως ο Χριστιανισμός, αλλά έχει και πολιτική υπόσταση. Το Ισλάμ δε πρόκειται ποτέ να εκδημοκρατιστεί. Απλά τα πράγματα.

   Delete
  29. "Τὰ πάντα εἶναι θεολογία. Ὁλόκληρο τὸ σύστημα τῆς Δύσης εἶναι σωτηριολογικό."

   Ναι, πολύ σωτηριολογικό. Ειδωλολατρία του χρήματος.

   Delete
  30. Ἡ Δύση εἶναι οὐτοπιστική καὶ σωτηριολογική, γυρεύει τὸν Ἁρμαγεδδώνα, ἀριστερή καὶ Δεξιά μαζί.

   Delete
 16. Κάποιοι -σκοπίμως ἤ ὄχι δέν ἔχει μεγάλη διαφορά - συγχέουν ὀρθοδοξία καί ἰσλάμ μέ ὀρθοδοξισμίο καί ἰσλαμισμό. Οἱ τελευταῖοι - ὅπως καί ὁ ἐθνικισμός ἐξ ἄλλου - εἶναι κατ' οὐσίαν δυτικά ἐργαλεῖα ἄσκησης πολιτικῆς. Τό ἴδιο εἶναι καί τά " ἀνθρώπινα δικαιώματα". Παραλλαγές ἑνός ἀέναου πολέμου...

  Οἱ τζιχαδιστές εἶναι δυτικό προϊόν... μιά στάλα νιονιό εἶναι ἀρκετό γιά νά τό ἀντιληφθεῖ κανείς...ὁ ὀρθοδοξισμός καί ὁ ἰσλαμισμός δυτικές ἀσθένειες εἶναι ...προϊόντα τῆς δυτικῆς παρακμῆς...ὅταν ἡ δύση ἀποκόπτεται ἀπό τίς ρίζες της αὐτά παθαίνει

  ReplyDelete
 17. Κωνσταντινουπολίτη, τὶς ἀπαντήσεις ποὺ ζητᾶς τὶς εἶχα δώσει λεπτομερῶς σὲ ἀπάντηση σχολίου τοῦ Aegean Eagle.Τὸν παρακαλῶ νὰ τὶς ἀναδημοσιεύσῃ γιὰ σένα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. "Κύριε Καθηγητά, βλέπετε μία Αμερικανορωσική συμμαχία κατά της Κίνας. Συμπεριελαμβανομένων και του Ισραήλ και του Ιράν, μολονότι αυτά τα δύο κράτη είναι αντίπαλα?".

  NAI, αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος τῶν ΗΠΑ. Τὸ ἔχω ἐξηγήσει χίλιες φορὲς καὶ ἀπὸ χρόνια. Εἶμαι ὁ πρῶτος ποὺ ὡμίλησε γιὰ νέα Γιάλτα στὰ γραπτά μου.Εἶναι "in the making". Ἄλλο ἐὰν θὰ ἐπιτευχθῇ τελικά.Μάλιστα ὁ Σαχίνης γιὰ μία παλαιά μου συνέντευξη πρὶν ἀπὸ 3 χρόνια (νὰ τὴν παρακολουθήσῃς) εἶπε ὅτι τότε ἐφαίνετο σὰν Οὔφο ἀλλὰ ὅτι τώρα τὸ βλέπει καὶ αὐτός.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Μα ακριβώς , το ΞΕΡΩ ΗΔΗ ότι είναι υπό κατασκευή! Η ερώτησις μου είναι εάν ξέρετε αν ΤΕΛΙΚΩΣ θα επιτευχθεί ή όχι. Λέτε δεν γνωρίζετε, λογικό και σας ευχαριστώ για την απάντησή σας.

  ReplyDelete
 20. Οπότε ξαναρωτώ, πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί ή όχι? Ποίο πρόσωπο της Ρωσίας θα επικρατήσει όπως λέγει και ο Ντούγκιν. Το φιλελεύθερο Δυτικό ή το Ορθόδοξο Παραδοσιακό Ανατολικό? Μέχρι στιγμής το δεύτερο επικρατεί...εσείς ποίο πιστεύετε ότι θα επικρατήσει??

  ReplyDelete
 21. Οι καημένοι οι τζιχαντιστές και η κακιά Δύση.


  Το ISIS έκλεψε χιλιάδες συριακά διαβατήρια -Φόβοι ότι περνούν με αυτά στην Ευρώπη ως πρόσφυγες
  http://www.iefimerida.gr/news/241828/isis-eklepse-hiliades-syriaka-diavatiria-fovoi-oti-pernoyn-me-ayta-stin-eyropi-os#ixzz3usuRo14h

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλά θά μᾶς τρελλάνεις τελείως; Ποιός τοῦ δίνει χρήματα καί ὅπλα τοῦ ISIS...ἡ Δύση δέν τοῦ δίνει;

   Delete
  2. Ναι.

   Να ορίσει όμως ο καθένας τι εννοεί Δύση.

   Delete
  3. Επίσης μεταναστεύουν πολλοί Αλγερινοί και Μαροκινοί. Αυτοί δεν είναι πρόσφυγες. Στις χώρες τους δεν έχουν πόλεμο. Είναι λαθρομετανάστες. Αυτή είναι η αλήθεια.

   Delete
  4. Ἡ Δύση εἶναι (;) ἕνα τεράστιο σύστημα ἀνταλλαγῆς προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν ΜΕ χρήματα ποὺ τυπώνονται κατἀ βάσιν ἀπὸ τρία κέντρα - τὴν ὁμοσπονδιακή τράπεζα τῶν ΗΠΑ,τῆν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τέλος ἀπὸ διάφορες ἰδιωτικές τράπεζες ὑπὸ μορφὴν παροχῶν καὶ δανείων ποὺ ὑπερβαίνουν τὰ ἀποθεματικά τους.

   Delete
  5. ...Eἶναι ἐνδιαφέρον δὲ, καὶ ἴσως ὄχι τυχαῖο, ὅτι τὸ σύστημα αὐτό πρωτοάναπτύχθηκε στὴν αύτοκρατορική Κίνα, ποὺ ἦταν τὸ πρῶτο κράτος ποὺ τύπωσε χαρτονόμισμα, δηλαδή άνταλλακτικό μέσον χωρίς ἀξία χρήσης.

   Delete
  6. ...καὶ ὅτι ἄν βάλεις τὴν Ἁνατολή δίπλα στὴ Δὐση άνακαλύπτεις ὄτι ὁ φιλελευθερισμός, δηλαδή ἡ ἀφορολόγητη κυκλοφορία τοῦ χαρτονομίσματος, συμπληρώνεται ἀπὸ τὴν ἀνατολική Δεσποτεία. Ἡ ἐσωτερική κρατική ἱσχύς τῆς Ἁνατολῆς δίνει άξία στὸ χρῆμα τῆς Δύσης. Αν λοιπόν, ξαφνικά, ἡ Κίνα πάρει ἐκείνη στὰ χἐρια της τἠν κοπή τῶν νομισμάτων, ἔχει καὶ τὰ γένια (παραγωγή) καὶ τὰ χτένια (άνταλλακτικό μέσον) καὶ εἶναι Κοσμοκράτειρα.

   Delete
 22. Το Γουαχαβιστικό, σαλαφιστικό Ισλάμ ήταν νεκρό προ του 1980! ΝΕΚΡΟ! Η Δύση το υπέθαλπτε κατά της ΕΣΣΔ και πέτυχε.

  Κύριε Καθηγητά έχω δει όλες σας τις συνεντεύξεις και τους σχολιασμούς. Αύριο δε, περνώ από το Ίδρυμά σας. Ελπίζω να σας βρω...

  ReplyDelete
 23. Κωνσταντινουπολίτη, δὲν εἶμαι ὁ προφήτης Ἅγιος Παΐσιος!

  ReplyDelete
  Replies
  1. σωστό, αλλά στον Βαγγέλα επέσατε διάνα...

   Delete
  2. Πολύ δύσκολο ρε Αετέ τί να σου πω...και ο Κας το ήξέρε!

   Delete
  3. ελληνόπουλο, η πληροφορία συνδιάζεται πάντα με το χρόνο...και επειδή είσαι ένας μικροξερόλας την επόμενη φορά να μιλάς βουτώντας τη σκέψη σου στο μυαλό...αλλιώς θα το κάψεις μέχρι τα 25@@ ΥΓ. Συμβουλή από ένα μεγαλύτερο σε χρόνια και εμπειρία...

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 24. Το ξέρω...είχα απλά μία μικράν ελπίδαν....!

  ReplyDelete
  Replies
  1. after strong request of Dr Kitsikis, I am revealing the following unclassified info:

   Aegean EagleDecember 17, 2015 at 3:13 PM

   από ότι φαίνεται ο Ντολάντ Τραμπ, έχει σχεδιάσει σχέσεις καλής γειτονίας με τον Πούτιν, υπάρχει κάποιος που έχει αντίθετη άποψη στο μπλοκ?
   ReplyDelete
   Endiamese PeriocheDecember 17, 2015 at 3:29 PM

   Οἱ σχέσεις τῶν κομμουνιστικῶν χωρῶν Μαοϊκῆς Κίνας καὶ ΕΣΣΔ καὶ τῆς μετακομμουνιστικῆς περιόδου των δύο χωρῶν, πάντα ἦσαν καλύτερες μὲ τοὺς συντηρητικοὺς Ῥεπουμπλικανοὺς παρὰ μὲ τοὺς φιλελευθέρους-σοσιαλδημοκράτες Δημοκρατικούς, διότι θεωροῦν τοὺς δευτέρους καὶ σωστά,τοὺς καθ' αὐτὸ ἰμπεριαλιστές, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γούντροου Οὐΐλσον, τὸ 1918. Ἔτσι ὁ Νίξον ἦταν ἀρεστὸς στὸ Πεκῖνο, τὴν Μόσχα ἀλλὰ καὶ στὸ Παρίσι τοῦ ντὲ Γκώλ. Φυσικὰ καὶ ὁ Τρὰμπ εἶναι ἀρεστὸς στὴν Μόσχα ὅπως καὶ ἡ Ῥωσία προτιμᾷ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη Τσίπρα.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Τα γνωρίζω ήδη! Αχαχαχαχαχχαχαχαχαχα!!!!!!!!!!!!!

   Delete
 25. Note that the Sunnis have their own alliance in Syria. The US - in withdrawal after Iraq and with the Obama administration - have created a vacuum in the Middle East. Syria and Iraq were creations of the French and British carved out of the Ottoman Empire. Syria is a myriad of ethnic groups, of which the Sunnis are the largest numbers. They see Assad as a Alawite usurper. The Gulf States have formed an alliance with Turkey as the key military force to gain control of large parts of Syria and Iraq. They want to control the oil and reduce the Iranian involvement. The Obama effort to settle with Iran is accelerating their alliance with their invitation to Turkey for a military base in the Gulf. Isis is not a US creation. It is the main thrust of the Sunnis presently to gain control over Iran and in direct conflict with Russia now unless they make a deal. The US is becoming more and more an irrelevant bystander after years of aimless policy. This may well push them towards a reconciliation with the Russians in Syria just as a few years ago with the chemical weapons because they are so weakened. http://journal-neo.org/2015/12/08/what-stinks-in-saudi-aint-the-camel-dung/

  ReplyDelete
 26. The Russians started with a limited action in Syria to shore up Assad and protect their military base. They had no intention of getting involved seriously with ISIS. That is simply a propaganda effort. Assad himself originally encouraged ISIS to turn Western opinion to his favor. Like the Americans in Iraq, the Russians are now getting embroiled in the conflict more than they wanted. Particularly the conflict with Turkey over the jet has created them substantial problems with an important ally, where they have substantial economic interests. The Turks shot the Russian jet with support of a Saudi Awaks plane. They had the backs of the Sunni alliance. They did this as a warning to the Russians not to expand their front more than their original intention to create a buffer for Assad to survive in what is now a permanently fragmented Syria. Ultimately Syria - a French colonial creation - will be partitioned. Likewise Iraq - a British colonial creation....

  ReplyDelete
 27. Χαίρομαι γιὰ τὴν ἐπέμβαση τοῦ Greek Patriot ποὺ φαίνεται νὰ γνωρίζῃ πολὺ καλὰ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική. Ἐπικροτῶ ἀπολύτως τὴν ἀνάλυσή του μὲ μία μικρὴ διαφορά: Ὁ Μπαγκνταντί, ὅπως ἐνωρίτερα ὁ Ὀσάμα μπὶν Λάντεν ὑπῆρξε πράκτωρ τῆς CIA. Ἄλλωστε ήμπορεῖτε νὰ εἰδῆτε τὴν ταυτότητα τοῦ Μπαγκνταντὶ ὡς πράκτωρ τῆς CIA στὰ Google Images.Ἁπλῶς καὶ οἱ δύο ὡς Φρανκεστάϊν τῶν Ἀμερικανῶν, ξέφυγαν ἀπὸ τὸν δημιουργό τους καὶ ἐστράφησαν ἐναντίον του.

  Κατὰ τὰ ἄλλα, ἡ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ ἦταν τόσο βλακώδης ὥστε εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιβάλη στὸ Ἰρὰκ καὶ σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τὸ Ἰράν. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ, σὲ σημερινή του συνέντευξη στὸ ABC λέγει καταπληκτικὰ πράγματα στὸν Γεώργιο Στεφανόπουλο. Τρὰμπ καὶ Πούτιν ἀλληλοϋποστηρίζονται καὶ ἐὰν, ὅπως ἐλπίζω ἐκλεγῇ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, ἡ Νέα Γιάλτα μὲ τὴν Ῥωσία καὶ συμμάχους τὸ Ἰρὰν καὶ τὸ Ἰσραήλ, καὶ ἀργότερα μὲ τὴν Τουρκία, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ἰσλαμιστοῦ Ἔρντογαν, θὰ πραγματοποιηθῇ, κατὰ τῆς Κίνας, στὴν τελικὴ πλανητικὴ ἀναμέτρηση.

  Ἡ Ἑλλὰς ἔχει κάθε συμφέρον νὰ πραγματοποιηθῇ αὐτὴ ἡ μεγάλη συμμαχία κατὰ τῆς Κίνας, διότι ἐὰν τελικὰ ἡ Κίνα κερδίσῃ τὸν πόλεμο καὶ γίνη κοσμοκράτειρα, θὰ ἐπιβάλῃ ἑναν καταπιεστικὸ ἰμπεριαλισμὸ πολὺ χειρότερο, ὄχι μόνον ἀπὸ αὐτὸν τῶν ΗΠΑ, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ τῆς γερμανικῆς Εὐρώπης.

  Ἑλληνόπουλο Κωνσταντινουπολίτη, ἔχει δίκαι ὁ Aegean Eagle ποὺ σοῦ τὰ λέγει ὠμά. Ἔχεις μέλλον ἀλλὰ δὲν πρέπει στὴν ἡλικία σου νὰ κάνῃς τὸν ξερόλα. Ὀλιγώτερα λόγια καὶ περισσότερο διάβασμα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. Η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κ. Κιτσίκη, εδώ:

  http://www.cretetv.gr/%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%95%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A3%CE%95%CE%9D%CE%91/

  ReplyDelete
 29. καλό είναι να δει κάποιος και τη συνέντευξη του 2013,

  https://www.youtube.com/watch?v=CYwTZ_HYV7Y

  ReplyDelete
 30. Κύριε Καθηγητά ευχαριστώ για τα λεγόμενά σας. Ειδικά ενός ανθρώπου δικού σας αναστήματος. Δεν κάνω τον ξερόλα...ίσως έτσι να φαίνεται. Απλά λέγω γεγονότα. Και η Κουτσή Μαρία ήξερε για τον Βαγγέλα...

  Οι δικές σας αναλύσεις είναι επιπέδου πολύ υψηλοτέρου από την εκλογή του Βαγγέλα...είναι κατ'εμέ είναι κάπως προσβλητικό να λέει κάποιος ότι επιβεβαιωθήκατε για το...μουστάκι του Βαγγέλα, τη στιγμή που όπως είπα, είσθε ένας γεωπολιτικός, πολιτικός και φιλοσοφικός Γίγας. Αυτά!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάντες άνθρωποι φύσει ορέγονται του ειδέναι...η κουτσή μαρία δεν ήξερε τον Βαγγέλα τον Σεπτέμβριο...για αυτό σου είπα ότι η πληροφορία είναι δεμένη με πάντα με το χρόνο...Ανέγνων, έγνων, κατέγνων.-

   Delete
  2. Θέτοντάς το έτσι έχεις απολυτο δίκιο. Αποσύρομαι καθώς ηττήθηκα. Άλλο επίστευα, άλλο ανέφερες... Ζητώ συγγνώμη, νόμιζα ομιλούσες περί εκλογής του Βαγγέλα...

   Delete
  3. δεν ηττήθηκες, έχασες μία μάχη...τον πόλεμο της ΖΩΗΣ πρέπει και μπορείς να τον κερδίσεις με σύνεση και υπομονή..Βιοί γαρ ουδείς ον προαιρείται βίον...

   Delete
  4. Ναι ρε Αετέ, χαλαρά...απλώς είμαι οπαδός του Bushido...;)

   Delete
 31. Και περιμένω να το πούμε από κοντά όταν έρθετε Ελλάδα! Ελπίζω να σας προλάβω στις γιορτές...

  ReplyDelete
 32. Συρία: Επίθεση τζιχαντιστών με ρουκέτες σε σχολείο -Νεκρές 9 μαθήτριες

  http://www.iefimerida.gr/news/242133/syria-epithesi-tzihantiston-me-royketes-se-sholeio-nekres-9-mathitries#ixzz3v33kljts

  Η Δύση φταίει, όχι η σατανική αίρεση του Ισλάμ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΤΟ 14% ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ
   Ο χάρτης που δείχνει πόσα και ποια εδάφη έχασε το 2015 το ΙSIS

   http://www.iefimerida.gr/news/242165/o-hartis-poy-deihnei-posa-kai-poia-edafi-ehase-2015-isis-eikona#ixzz3v3XuwrXe

   Delete
  2. Φυσικά φταίει ἡ Δύση ἀφοῦ αὐτή χρηματοδοτεῖ καί προμηθεύει μέ ὅπλα τόν ISIS...καί ἐπί πλέον σαμποτάρει συστηματικά τόν Ἄσσαντ...

   Delete
  3. +5 εις το Ζαραθουστρικό σχόλιο!

   Delete
  4. Έχεις κανένα στοιχείο που να στηρίζεις τα λεγόμενά σου; Διότι με θεωρίες συνομωσίας δε γίνεται δουλειά.

   Εγώ πάντως έχω χωρία από το Κοράνι, τα οποία και τηρούν πιστά οι τζιχαντιστές. Σαν μουσουλμάνοι, κάνουν ακριβώς ό,τι προστάζει το ιερό τους βιβλίο και ό,τι έπραττε και ο Μωάμεθ. Δε μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλοί μουσουλμάνοι. Σε αυτό είναι πιστοί ακόλουθοι του Κορανίου και του Μωάμεθ.

   Delete
 33. Απόψε, μαθαίνω, ότι οι ξεφτιλισμένοι και οι ηθικά έκπτωτοι (άγγελοι) του ελληνκού κράτους ψηφίζουν την νομιμοποίηση των ομοφυλοφίλων. Την νομιμοποίηση του αφύσικου και του στρεβλού. Και θα απορρούν και πάλι οι ξεφτιλισμένοι για την εκτόξευση της χρυσής αυγής.

  Από όλα τα κόμματα σήμερα, μόνο η χρυσή αυγή είπε τα αυτονόητα και τα σωστά. Δυστυχώς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε και με το καλό και υιοθεσία.

   Delete
  2. Επιτέλους, να χωριστεί και να κόψει κάθε σχέση η Εκκλησία με το κράτος των νταβατζήδων Ελλήνων, μετά από αυτό το έκτρωμα.

   Delete
  3. Νομιμοποιήστε τα όλα ρε και τα ναρκωτικά και την κτηνοβασία και όλα. Άϊ σιχτίρ πια με την αριστερία σας 40 χρόνια.

   Delete
  4. Τη παιδεραστία μη ξεχάσετε να νομιμοποιήσετε, μ@@ανα.

   Delete
 34. Εἶναι τελείως σαφές ὅτι ἀνεξαρτήτως χειρισμῶν τὸ σχῆμα Δύση-Ἱσλάμ εἶναι προέκταση τοῦ σχήματος Ἱσραήλ-Παλαιστίνη καὶ ὅχι τὸ ἀνάποδο.

  ReplyDelete