Dec 22, 2015

268 - Πολιτικὴ καὶ Ὁμοφυλοφιλία

                                 268 -   Πολιτικὴ καὶ Ὁμοφυλοφιλία

Ἡ παρακμὴ τῶν ἠθῶν ὑπεστηρίχθη στὸν διάβα τῶν αἰώνων ἀπὸ τοὺς λεγομένους στὸ σημερινὸ λεξιλόγιο φιλελευθέρους, προοδευτικοὺς καὶ  μεταρρυθμιστὲς ἀριστερούς (δηλαδὴ τοὺς σοσιαλδημοκράτες, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἐπαναστατικοὺς ἀριστερούς), ὡς πράξη ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις καὶ τὴν πίστη στὸν Θεό.

Χαρακτηριστικὸ τῆς νοοτροπίας αὐτῆς εἶναι ὁ πατέρας τοῦ σαδισμοῦ νὰ θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς παραπάνω κύκλους, μεταξὺ τῶν ὁποίων συγκαταλέγεται καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἐγκυκλοπαίδεια Ὑδρία, "ἄθεος, ἐχθρὸς τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν καὶ ἀποφασιστικὰ δημοκρατικὸς καὶ προοδευτικός". Μετὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1789, οἱ λιμπερτίνοι αὐτοὶ προχωροῦν στὸν δρόμο τῶν ντεσπεράντος τοῦ ῥομαντισμοῦ καὶ στὶς ἀκραῖες ἐκφάνσεις τοῦ κολασμένου ποιητοῦ, πρότυπο τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ὁ λόρδος Βύρων τοῦ ὁποίου ἡ ἐρωτικὴ ζωὴ ἐγνώρισε τὴν αἱμομιξία καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἐνῷ ἡ πολιτικὴ ζωὴ συνεδέθη μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ἐξιστορεῖ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του ὡς Δὸν Χουάν, στὸ ὁμόνυμο ποιητικό του ἔργο. Ὁ Βύρων-Δὸν Χουὰν διατρέχει τὴν Εὐρώπη ὅπου ἔχει πολλὲς κατακτήσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν κόρη τοῦ πειρατῆ Λάμπρου σὲ ἑλληνικὸ νησί.

Ὁ Ῥουσσὼ ὑπῆρξε ὁ πρῶτος διανοούμενος τῶν νέων καιρῶν ποὺ ἔθεσε τὸ σὲξ ἐπὶ κοινωνικῶν καὶ ψυχολογικῶν καὶ ὄχι ἠθικῶν βάσεων. Ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία ὑπάρχει ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ὅτι ἀμέτρητοι ἐπιφανεῖς ἄνδρες καὶ γυναῖκες ὑπῆρξαν ὁμοφυλόφιλοι, δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σημασία, πέραν τοῦ ὅτι πρόκειται γιὰ μία βιολογικὴ προτίμηση στὶς βασικὲς ἀνάγκες μιᾶς ὑπάρξεως, ἀνθρώπου ἤ ζώου. Ἕτσι γνωρίζουμε ὅτι ἡ πρωκτικὴ συνουσία ὑπάρχει καὶ ὡς βιολογικὴ προτίμηση στοὺς πιθήκους. Τὸ ἐνδιαφέρον ὑπάρχει ὅταν αὐτὴ ἡ πράξη ἐντάσσεται σὲ ἕνα κοινωνικὸ πλαίσιο. Ἕνας ἀσκήτης ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄσκησή του μὲ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ σέξ, ὅπως καὶ ἀπὸ τὸ φαγητό. Βιολογικά, οὔτε νὰ τρῶς εἶναι κακὸ οὔτε νὰ συνουσιάζεσαι μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο εἶναι κακό.
           
Ἀντλῶ ἐδῶ ἕνα ἐνδιαφέρον παράδειγμα ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ καθηγητὴς τῆς Κοινωνιολογίας Δημήτρης Τσάκωνας, γνώστης ὅσο κανεὶς τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν κύκλων, ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου του, εἶπε τὰ ἑξῆς σὲ συνέντευξη ποὺ ἔδωσε σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα : "Ὁ Μάξιμος ἦταν ἕνας δυστυχισμένος  πατριάρχης  [Μάξιμος Ε΄, οἰκουμενικὸς πατριάρχης 1946-1948] ὁ ὁποῖος εἶχε χάσει τὸ μυαλό του, λόγῳ τοῦ ὅτι ἦταν σεξουαλικὰ πιστός. Ὁ Μάξιμος εἶχε τρελλαθῆ, διότι δὲν εἶχε σεξουαλικὲς ἐπαφές. Αὐτὸ τὸν ἐπείραξε στὸ μυαλό, ἄλλοι ἄνθρωποι ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν σεξουαλικὴ ἀποχή καὶ ἄλλοι ὄχι" (Ἄλφα Ἕνα, Ἀθήνα, 8-9 Μαΐου 2004). Δηλαδή, ἄλλοι ἐπιτυγχάνουν μέσῳ ἀσκήσεως νὰ ἀπόσχουν ἀπὸ τὸ φαγητὸ καὶ ἄλλοι ὄχι.
           
Ἡ ζωὴ τοῦ Ῥουσσὼ ἦταν ἐπικεντρωμένη στὸ σέξ. Ἠθέλησε νὰ παρουσιάσῃ στὸ κοινό, μέσῳ τοῦ ἔργου του τῶν Ἐξομολογήσεων, μὲ ἀπόλυτη εἰλικρίνεια, τὴν προσωπική του ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος καὶ οἰκοδόμησε ἐπ' αὐτοῦ μία ὁλοκληρωμμένη κοινωνιολογικὴ σεξολογία. Καταγράφει τὶς μαζοχιστικές του ὁρμές, τὴν ἐπιδειξιομανία τῶν γεννητικῶν του ὀργάνων, τὸν αὐνανισμό στὸν ὁποῖο καταφεύγει συστηματικὰ καὶ τὶς ὁμοφυλοφιλικές του τάσεις. Ἐπειδὴ ἔχει μία παθητικὴ θηλυκὴ σεξουαλικότητα, εἰσεχώρησε ὅσο κανεὶς στὴν γυναικεία ψυχολογία καὶ τὸ ἔργο του ἠξιοποιήθη ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὶς γυναῖκες μὲ τὶς ὁποῖες εἶχε τόση συγγένεια, ἀλλὰ συνάμα καὶ τόση ὁμοφυλοφιλικὴ ἀπέχθεια. Διότι ὁ Ρουσσὼ ἦταν βασικὰ ἑρμαφρόδιτος, ἀνδρόγυνος (ἡ τρίτη κατηγορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μετὰ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα, κατὰ τὸν Ἀριστοφάνη στὸ Συμπόσιο τοῦ Πλάτωνος). Ὁ Ἀμερικανὸς ποιητὴς Walt Whitman (1819-1892) παρετήρησε ὅτι ἐφαίνετο τόσο ἀντιφατικὸς ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἦταν ἑρμαφρόδιτος καὶ ἀγκάλιαζε μέσα του τὰ πάντα. Τὸ σύστημα τοῦ βασιλέως-φιλοσόφου ποὺ ἐπρέσβευε ἦταν ἡ πολιτικὴ ἔκφραση τῆς ἑρμαφρόδιτης ὑποστάσεώς του
           
Ἡ βασικὴ ἰδέα τοῦ Ῥουσσὼ εἶναι ὅτι ὅσο τὸ σὲξ ὡς σὲξ παραμένει μία βιολογικὴ ἀνάγκη, δὲν παρουσιάζει κανένα ἐνδιαφέρον καὶ δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ ἠθικὴ προέκταση. Ἀλλὰ ἡ παρουσία τοῦ σὲξ σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς μετατρέπει τὴν ὁρμή του στὸν ἰσχυρότερο ἀρχιτέκτονα τῆς κοινωνικῆς μας ἐξελίξεως. Ὡς κοινωνιολόγος, ὁ Ῥουσσὼ ἐστοχάσθη στὸν καλύτερο τρόπο νὰ χρησιμοποιηθῇ ἐποικοδομητικὰ αὐτὴ ἡ ὁρμή ὥστε νὰ ὀργανωθῇ μία ἐπιτυχημένη κοινωνία μὲ τοὺς σεξουαλικοὺς ἀπαγορευτικούς της νόμους.

Ἄν καὶ ὁ Ῥουσσὼ δὲν συνέλεξε ποτὲ σὲ ἕνα μόνο βιβλίο τὸ σεξουαλικὸ ἀντίστοιχο τοῦ Κοινωνικοῦ Συμβολαίου, ἀπὸ τὴν μελέτη τῶν γραπτῶν του ἀναδύεται μὲ μεγάλη σαφήνεια ἕνα ὁλοκληρωμένο Σεξουαλικὸ Συμβόλαιο ποὺ συνοψίζεται στὸ ἑξῆς : Ἡ  βάση μίας ὀργανωμένης κοινωνίας, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἡ ὁποία πρέπει νὰ παραμείνῃ τὸ βασικὸ κοινωνικὸ κύτταρο εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ κοινωνικοῦ αὐτοῦ κυττάρου εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία.
           
 Ὅμως στὴν διαλεκτικὴ οἰκογενειακὴ σχέση  ἀνδρὸς-γυναικός, ἡ ἰσχὺς τῆς γυναικὸς εἶναι σαφῶς ἀνώτερη τῆς ἰσχύος τοῦ ἀνδρός, γι' αὐτὸ καὶ ἡ ῥουσσωϊκὴ οἰκογένεια ἔχει μητριαρχικὰ στοιχεῖα ποὺ ἐξηγοῦνται ἀπ' αὐτὸν μὲ τὸ παρακάτω σκεπτικὸ : Οἱ γυναῖκες πρέπει νὰ διοικοῦν οὐσιαστικά (ἄν καὶ ὄχι τυπικά) τοὺς ἄνδρες μέσα στὴν οἰκογένεια. Στὴν φυσικὴ πρωτόγονη κατάσταση, ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναῖκα ἦσαν ἴσοι, ἀλλὰ αὐτὸ ἔπαψε νὰ ὑπάρχη ὅταν ὠργανώθη ἡ κοινωνία. Καὶ οἱ δύο ἔχασαν τὴν ἀνεξαρτησία τους μὲ τὴν συγκρότηση τῆς οἰκογενείας, ἡ ὁποία ἐδημιούργησε ἕναν ὑποχρεωτικὸ δεσμὸ ἀλληλοεξαρτήσεως. Ἡ σεξουαλικὴ ὁρμὴ ἡ ὁποία ἦταν ἀδύναμη στὴν φυσικὴ πρωτόγονη κατάσταση, ἐπικρατεῖ τῶν πάντων καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς τσιμέντο τῆς ἀνδρογυναικείας ἀλληλοεξαρτήσεως. Ἡ σεξουαλικὴ σχέση μετουσιώνεται σὲ πολιτικὴ σχέση. Ἡ γυναῖκα χρησιμοποιεῖ τὸν ἔρωτα ὡς ἐργαλεῖο γιὰ νὰ ἰσοζυγίσῃ ἔναντι τοῦ ἀνδρὸς τὴν θέση ἀδυναμίας στὴν ὁποία ἡ ἵδρυση τῆς οἰκογενείας τὴν ἐτοποθέτησε. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαλεκτικὴ σχέση ἀνδρός-γυναικὸς μέσα στὸν γάμο.

Ναὶ μὲν ἡ οἰκογένεια πρέπει στὴν οὐσία νὰ διοικεῖται ἀπὸ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ ὁ ἄνδρας πρέπει νὰ διοικῇ στὴν κοινωνία ἐκτὸς οἰκογενείας στὴν πολιτικὴ καὶ τὴν οἰκονομία. Ἄν καὶ μητριαρχικὴ στὴν οὐσία, ἡ οἰκογένεια εἶναι πατριαρχικὴ στὴν ἔκφραση  γιὰ πρακτικοὺς λόγους. Ἐπειδὴ, ὅπως καὶ στὸ ἰδανικὸ ῥουσσωϊκὸ πολίτευμα τοῦ βασιλέως-φιλοσόφου, ἡ ἀπόφαση δὲν δύναται ποτὲ νὰ κατατμηθῇ μεταξὺ πολλῶν προσώπων καὶ νὰ εἶναι συλλογική, ἔτσι καὶ μέσα στὴν οἰκογένεια, ὁ πατέρας πρέπει τυπικὰ νὰ ἀποφασίζη, κατόπιν τῶν συμβουλῶν τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας, πόσο μᾶλλον ἐφ' ὅσον ἡ γυναῖκα λόγῳ τῆς περιόδου της καὶ τῆς ἐγκυμοσύνης της, δυσκολεύεται συχνὰ νὰ εἶναι ἐνεργῶς παροῦσα. Ἐπιπλέον πρέπει ὁ ἄνδρας νὰ ἐλέγχῃ τὴν σεξουαλικὴ ζωὴ τῆς γυναίκας του γιὰ νὰ μὴ μείνῃ ἔγκυος ἀπὸ ἄλλον ἄνδρα καὶ εἰσχωρήσουν στὴν οἰκογένεια παιδιὰ ἀπὸ ἄλλη σχέση, ἐνῷ ὁ ἄνδρας δύναται νὰ κάνῃ ἐξωγαμιαῖα παιδιὰ χωρὶς νὰ διαταραχθῇ ἡ κοινωνικὴ λειτουργία τῆς οἰκογενείας.

Τὸ φυσικὸ περιβάλλον τῆς οἰκογενείας εἶναι ἡ ὕπαιθρος καὶ ὄχι ἡ πόλη, διότι, ὅπως γράφει, "οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι φτιαγμένοι γιὰ νὰ στοιβάζονται σὲ μυρμηκοφωλιές, ἀλλὰ νὰ εἶναι διεσπαρμένοι ἐπάνω στὴν γῆ τὴν ὁποία ὑποχρεώνονται νὰ καλλιεργοῦν. Ὅσο περισσότερο συγκεντρώνονται τόσο περισσότερο διαφθείρονται... Οἱ πόλεις εἶναι ὁ βάραθρος τῆς ἀνθρωπότητος. Μέσα σὲ μερικὲς γενέες στὴν πόλη, οἱ φυλὲς ἀποβιώνουν καὶ ἐκφυλίζονται" (J.-J. Rousseau, Emile ou de l'Education, Garnier-Flammarion, Παρίσι, 1966, σ. 66).
           
Οἱαδήποτε κίνηση ποὺ τείνει νὰ ἀποδυναμώσῃ τὸν κοινωνικὸ θεσμὸ τῆς οἰκογενείας πρέπει νὰ καταδικάζεται, ἀλλὰ ὄχι γιὰ ἠθικοὺς λόγους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς οἰκογενείας εἶναι ὁ γυναικισμός (φεμινισμός). Ἕνας νόμος τῆς φύσεως κάνει τὸν ἄνδρα νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες τῆς γυναικός καὶ τὸν ὑποχρεώνει νὰ τῆς εἶναι ἀρεστός, ὥστε αὐτὴ νὰ τοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ εἶναι ὁ δυνατώτερος. Ὅταν μιὰ γυναῖκα βλέπει τὸν κόσμο νὰ πέφτῃ στὰ πόδια της δὲν ἐπιβάλλεται μόνον στοὺς ἄλλους ἀλλὰ καὶ στὸν ἑαυτό της. Τὸ ὅπλο της εἶναι νὰ γίνεται ἐπιθυμητή, παραμένοντας ταπεινὴ καὶ παρθένος, χωρὶς νὰ ὑποκύπτῃ στὶς προτάσεις τῶν ἀνδρῶν Αὐτὴ ἡ παρθενία προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία της νὰ ἐξουσιάζῃ τὸν ἄνδρα καὶ μέσῳ τοῦ ἀνδρὸς ὁλόκληρη τὴν ὑφήλιο. Τὸ σεξουαλικὸ συμβόλαιο  ἐπιβάλλει συνεπῶς, "ὁ πλέον δυνατὸς νὰ εἶναι τυπικὰ ὁ δεσπότης καὶ νὰ ἐξαρτᾶται στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὸν πλέον ἀδύναμο" ( σ.468). Δυστυχῶς, προσθέτει ὁ Ρουσσὼ, στὸν ΙΗ΄ αἰῶνα, οἱ γυναῖκες τείνουν νὰ πέσουν στὴν παγίδα τῆς ἰσότητος.

(Ἀπόσπασμα ἄρθρου μου στὸ τεῦχος 128, τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ Τρίτο Μάτι, Δεκέμβριος 2004, σσ.56-62)


Δημήτρης Κιτσίκης                                             22 Δεκεμβρίου 2015  

91 comments:

 1. Ίσως το καλλίτερο άρθρο σας εδώ και μήνες Καθηγητά. Παρακαλώ περισσότερα μη-γεωπολιτικά, Κοινωνιολογικής σημασίας άρθρα. Ο εμπλουτισμός που προκύπτει από αυτά, είναι μεγίστης σημασίας.

  Ο Ερμαφροδριτισμός αποτελεί Σεξουαλική Εκδοχή, όταν στο σώμα του ιδίου ατόμου, συνυπάρχουν γυναικεία και ανδρικά σεξουαλικά όργανα, ανεξαρτήτως σεξουαλικού/βιολογικού Φύλου του ατόμου. Συνεπώς είναι κάπως απίθανο ο Ρουσσώ να ήτο Φύσιν Ερμαφρόδιτος, ιδιοκτήτης αμφότερων σεξουαλικών οργάνων, Ανδρικών και Γυναικείων. Συνεπώς μάλλον υπαινίσεσθε ήτο αγγλιστί transexual, "διεμφυλικός" Ελληνιστί. Η διεμφυλικότης αποτελεί Πάθηση και όχι Σεξουυαλικό Φύλο, δηλαδή Εκδοχή. Ένα άτομο, κυρίως Ανδρικής Φύσεως, αδυνατεί να ταυτισθεί με τον Σεξουαλικό του ρόλο, μερικές φορές δε και με τον κοινωνικό του Αρσενικό ρόλο. Συνεπώς αποπειράται το άτομο αυτό, να ανακαλύψει μία "εναλλακτική" σεξουαλική και ίσως δε και ψυχική, τυατότητα. Αυτή την βρίσκει, ειδικώς δε λόγω Παθητικότητος-Υποτακτικότητος, στην γυναικεία σεξουαλική Φύση. Τελικώς όμως, αποτυγχάνει πλήρως να ταυτισθεί με έναν κύριο σεξουαλικό και βιολογικό ρόλο, μαλλον Φύση σωστότερα. Συνεπώς πρόκειται για ψυχο-σεξουαλικώς ανισόρρροπο(μη-ισορροπημένο) άτομο. Σύνεπώς η διεμφυλικότης αποτελεί Πάθηση και όχι Εκδοχή. Ο ερμαφρόδιτος είναι εν πλήρη συμφωνία με το Σώμα του. Υπάρχει αρμονία και συμφωνία Σώματος και Πνεύματος, δηλαδή Ψυχισμού. Το αντίθετο ισχυεί στους διεμφυλικούς. Τώρα κλέινοντας το θέμα τούτο, πράγματι θα συμφωνήσω ότι σε άτομα 'ανεπτυγμένα', Ψυχικώς, Συναισθηματικώς και Πνευματικώς, αληθεύει η ύπαρξις ενός ευρυτέρου σεξουαλικού πλαισίου, πιθανώς δε και σαδο-μαζοχιστικού περιεχομένου, καθώς ουσιαστικά και το σεξ αποτελεί μία "πάλη", ή μάλλον ένα παιχνίδι κυνηγού-θηράματος, με στόχο την πλήρη υποταγή και "σφράγιση" του τελευταιου απο τον πρώτο.

  Τώρα ας έρθουμε στα δικά μας. Θα μου επιτρέψετε να ειπω ότι στα Μεσογειακά, Μεσανατολίτικα και Ιρανικά φύλα, στις περιοχές των οποίων δε ανεπτύχθη πριν απο 7000 χρόνια η Γεωργία και συνεπώς ανεκαλύφθη η δομή μίας Κοινωνίας, προς επιβίωσην του Έθνους, της ΦΥλής ή της Ομάδος, τα δύο Φύλα διαφοροποιήθησαν ΠΛΉΡΩΣ. Συνεπώς δεν απέκτησαν εντελώς διαφορετικούς, Κοινωνικούς Ρόλους αλλά και Οικογενειακούς. Η διαφοροποίησις αυτή είναι δείγμα Ανεπτυγμένων Κοινωνιών, καθώς προς όφελος της επιβιώσεως της Ομάδος, επιτυγχάνεται ολική "εξειδίκευση" σε τελείως διαφορετικούς, συνάμα όμως άκρως αναγκαίους, ρόλους. Όλες οι Ανεπτυγμένες Κονωνίες υπήρξαν Ανδροκεντρικές, με το Αρσενικό να αποτελεί τον κύριο μοχλό αναπτύξεως και προόδου της Κοινωνίας. Ας, αφήσουμε στην άκρη τα Βόρεια φύλα, τα οποία λόγω των δυσχερεστάτων περιβαλλοντολογικών των συνθηκών, αναγκαστικώς επιτεύχθει μέσω της Φύσεως και όχι της Κοινωνίας, ουσιαστική ισότης Αρσενικού και Θυληκού. Όμως στις δικές μας Κοινωνίες απο τα Μυκηναϊκά έτη μέχρι και την 21η Απριλίου πρακτικώς, η θέση της Γυναικός στην κοινωνία ήτο υπό του Ανδρός. Η σεξουαλικώς αναγκαστική παθητικότης της, την καταστά μέλος ψυχικώς αλλά και σωματικώς αδύναμο εν αντιθέσει με τον Άνδρα. Όπως προείπα, Κοινωνίες όπου η ιεραρχία γέρνει προς την Ανδρικήν πλευρά, επιβιώνουν ταχύστως και αναπτύσσουν αξιοζήλευτους Πολιτισμούς. Αντιθέτως σε κοινωνίες όπου ισχυεί το αντίθετο ή η ισότητα και καλά, η πρόοδος και η ανάπτυξη είναι βραχυτέρα, ενώ πιθανώς δε να πεθαίνουν από έλλειψη γεννήσεων. Συνεπώς ναι, η Φύσις, τουλάχιστον για τα φύλα μας όρισε, η Γυναίκα να υποτάσσεται του Ανδρός όλα χάρη επιβιώσεως του Γένους. Συνεπώς έτσι πρέπει να πορευόμεθα.

  ReplyDelete
 2. Η Φιλελεύθερη Ευρώπη όπου ισοπέδωσε όλες τις Φυσικές επιταγές, πεθαίνει ενώ το Ισλάμ όπου η θέση της Γυναικός είναι υπό του Ανδρός, επελαύνει. Εάν η Φυλετική των σύνθεσις ήτο ανωτέρα, το Ισλάμ θα είχε επικρατήσει όπως όταν έφτασε μέχρι την Βιέννη με τους Οσμάνιδες. Πρόκειται, ακόμη και η πολυγαμία, περί ενός ευφυεστάτου και μεγαλοφυούς μηχανισμού αναπαραγωγής μίας Ομάδος, ενώ ο Ανδροκεντρισμός προτρέπει και χρίζει δυνατή την προβολή Ηρωικών, Πολεμικών και επιθετικών Προτύπων, εν αντιθέσει με τα μαλθακά, υποτακτικά, νωθρά γυναικεία πρότυπα μίας Μητριαρχικής Κοινωνίας. Η Πατριαρχία δεν αποτελεί απλώς επιλογή αλλά Φυσική Επιταγή! Και όπως προείπα σε προηγόυμενο άρθρο σας, αυτό δεν φαίνεται να το αντιλαμβάνεται ούτε η Λεπέν, ούτε ο Πούτιν. Η Γυναίκα του Ισλάμ μαζί με εκείνη της Ορθοδοξίας, αποτελούν παραδείγματα προς λάξευσιν γλυπτών, εν αντιθέσει με την τσούλα της Δύσεως και τα φεμινιστικά και μοντέρνα σημαιάκια της. Πώς να συναγωνίζεται τις φίλες της κάθε βράδυ σε σπέρμα και αλκοόλ δηλαδή.

  Ευτυχώς η Φύσις πάλι, όπως πάντοτε άλλωστε θα νικήσει, συνεπώς οι Σεξουαλική Ρόλοι θα επανέλθουν χάριν της Πατριαρχίας, όπως ορίζει η Φύσις.

  ReplyDelete
 3. *εάν η φυλετική σύνθεσις των Μουσουλμάνων ήτο ανωτέρα=Δηλαδή εάν αποτελούντο από Ευρωπαϊκά/Μεσογειακά, όπως οι Οσμάνιδες, και όχι από Αραβικά φύλα, όπως το ΙΣΙΣ.

  ReplyDelete
 4. Ξέχασα να αναφέρω δε ότι μόνον μέσω της Ιερής Μητρότητος αποκτά Άγιο Ρόλο η Γυναίκα και ξεφεύγει από την σαρκική φυλακή της. Η Παναγία λόγω Παρθενίας αποτελεί Πρότυπο. Η Παρθενία συνεπάγεται Αγνότης, η οποία συνεπάγεται αντιστοίχως, Μητρότης. Και μετά απορούν κάποιοι φιλελέ και μη για την σημερινή έλλειψη Μητρότητος και την αναπόφευκτη συνεπή υπογεννητικότητα. Η υπογεννητικότητα αποτελεί εν τοίς πράγμασοι έλλειψη Μητρότητος. Δηλαδή τελικώς, Παρθενίας! Οι παραπάνω έννοιες είναι αλληλοσυνδεόμενες. Άντε τώρα να εξηγήσεις στους..."φίλους της ελευθερίας" ότι το παραπάνω Αξίωμα γίνεται σεβαστό όχι μόνον στην Ορθοδοξία και γενικώς τον Χριστιανισμό, αλλά κυρίως δε στο Ισλάμ!

  ReplyDelete
 5. Τελείως ξένο το σημερινό έκτρωμα με την Ελλάδα και το ήθος της σαν χώρα, τουλάχιστον όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι. Καραμπινάτη περίπτωση ξένης επιρροής, με την κακή έννοια.

  Τι είναι αυτές οι ανοησίες. Μαζεύτηκαν το πρωί και 30-40 γκέι έξω από τη Μητρόπολη Πειραιώς και παρίσταναν δύο παπάδες να φιλιούνται. Τι είδους περίεργα αθεϊστικά ρεύματα είναι αυτά που ξαφνικά εκδηλώνονται; Πραγματικά κενόδοξα και περίεργα. Για ποιο λόγο να το κάνει κανείς αυτό;

  Έρχεται σύντομα και η υιοθεσία και ο γονείς Α και Β. Διότι στην ουσία εκεί στοχεύουν οι αριστεροί της νέας τάξης πραγμάτων. Στη διάλυση ολόκληρης της κοινωνίας και κάθε παραδοσιακού θεσμού. Αυτό άλλωστε γνωρίζει να το κάνει καλά η αριστερά. Η παράταξη του μπάχαλου, της αταξίας και της μόνιμης παράνοιας και αστάθειας. Ό,τι πρέπει για την ολοκληρωτική καταστροφή της Ελλάδας.

  Επέβαλαν τους λαθρομετανάστες, λέγοντας πως υπάρχει πόλεμος στη Συρία. Λες και με Σαμαρά δεν είχαμε πόλεμο ας πούμε. Νομιμοποιούν και τους ομοφυλοφίλους, την ώρα που η χώρα μαστίζεται από υπογεννητικότητα και έχει εν πάση περιπτώσει άλλα πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Ε όλα τυχαία είναι;

  ReplyDelete
 6. Οι αναλύσεις βασίζονται στην παραδοχή ότι η Εγκληματική φύση του ανθρώπου υπερέχει της Ηθικής του. Η Ιστορία γράφεται από εγκληματίες, άρα δεν έχουν νόημα οι ηθικές μας αντιστάσεις. Μα σε αυτή την περίπτωση δεν καταστρατηγείται η Οικουμενική υπόσταση του Ελληνισμού; Ο Ορθός Λόγος και η Μνήμη είναι οι λέξεις που μας χαρακτηρίζουν. Και στη Μνήμη μας ήμασταν πάντα με την Ηθική και τον Ανθρωπισμό. Μήπως καταστρατηγούμε την Οικουμενικότητά μας αποδεχόμενοι δίχως αντιστάσεις την ως άνω παραδοχή;

  ReplyDelete
 7. Η καλύτερη ανάλυση στην Βουλή έγινε πάλι από την Αλέκα Παπαρήγα και το ΚΚΕ.
  https://www.youtube.com/watch?v=diqhbWkXGEA

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στα πρώτα 7 λεπτά δε κατανοώ την αριστερή ρητορική της σύγχυσης που συνηθίζουν οι κομμουνιστές. Είναι εκτός θέματος. Μετά το 9ο λεπτό άρχισα να καταλαβαίνω κάπως τι λέει.

   Βασικά θεωρώ ότι έβαλε πολλές σάλτσες, και αμφιταλατευόταν, χωρίς εν τέλει να πει τι πιστεύει καθαρά. Αδιάφορη, ανάλατη και ανούσια, κατά τη γνώμη μου η ομιλία της. Εγώ αυτό που κατάλαβα τελικώς είναι ότι είναι υπέρ.

   Η ομοφυλοφιλία είναι ανωμαλία και τελειώσαμε. Πάντως δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι με Σύριζα για πολλά χρόνια στην εξουσία και την αναγνώριση όλων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, θα διελυθεί η κοινωνική συνοχή.

   Delete
 8. Στο κανάλι της Βουλής https://www.youtube.com/user/hellenicparliamenttv/videos

  ReplyDelete
 9. Μητροπολίτης Μαντινείας για ομοφυλόφιλους: Τους λυπάμαι, προσεύχομαι να τους συγχωρήσει ο Θεός .

  https://www.youtube.com/watch?v=ezR2iO74EIM

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με φιλιά στα θεωρεία της Βουλής πανηγύρισαν οι ομοφυλόφιλοι την υπερψήφιση του συμφώνου συμβίωσης [εικόνες]

   http://www.iefimerida.gr/news/242265/me-filia-sta-theoreia-tis-voylis-panigyrisan-oi-omofylofiloi-tin-yperpsifisi-toy#ixzz3v900Y7sa

   Τώρα αυτό το τσίρκο είναι η Βουλή των Ελλήνων;

   χαχα

   Delete
  2. http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/simfono12.jpg

   Ο Αύγουστος Κορτώ με τον σύζυγό του Τάσο. Το ζευγάρι που είναι χρόνια μαζί παντρεύτηκε πέρυσι στη Νέα Υόρκη

   http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/simfono10.jpg

   Το πανηγυρικό φιλί του Γρηγόρη Βαλλιανάτου

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
 10. Σχόλια αναγνωστών: "Καθαριστριες στο Βημα,ομοφυλοφιλοι φιλιουνται μεσα στη Βουλη,κακοντυμενοι,αγραμματοι...τι αλλο εχει πια αυτος ο θιασος..."

  "Η συνουσία μέσω της κοπροσακούλας είναι πλέον ''φυσιολογική'' και με την βούλα της κυβερνήσεως. Παλί καλά που δεν πηδήχταν και μέσα στην βουλή για να μας δείξουν την χαρά τους."


  Η Δύση φταίει παιδιά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "ΕΜΕΤΟΣ !

   Εκτος απο προδοτες η Βουλη γεμισε και με ανωμαλους ....βλεπετε 'επρεπε' να περασει ο πουστονομος....

   Α ρε Ελλαδα μου που σε καταντησε η ΑΡΙΣΤΕΡΑ οι ΚΙΝΑΙΔΟΙ και οι ΨΕΥΤΟΔΕΞΙΟΙ..."

   Η Δύση φταίει, όχι οι κυβέρνήσεις.

   Delete
 11. Τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς παραμένει ὅτι τόσο στὰ φασιστικὰ κράτη ὅσο καὶ στὰ κομμουνιστικὰ καὶ τις λαϊκὲς δημοκρατίες τῆς Εὐρώπης μετὰ τὸ 1945, ἡ ὁμοφυλοφιλία ἐδιώκετο σκληρἀ. Παρὰ ταῦτα, ἄν καὶ ὄχι πολὺ κατανοητή, πιὸ ἐνδιαφέρουσα ἦταν ἡ ἀνάλυση τῆς Παπαρήγα ἀπὸ ἄλλες ἀναλύσεις, κάτι που προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μόνον τὸ ΚΚΕ βασίζεται ὡς κόμμα σὲ ἐπιστημονικὲς ἀναλύσεις ἐνῷ ὅλα τὰ ἀλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, εἶναι γιὰ κλάμματα καὶ πνευματικὰ ἀνάπηρα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τώρα σοβαρά βγάλατε νόημα από την ομιλία της Παπαρήγα; Ούτε η ίδια κατάλαβε τι είπε και τι εννοούσε.

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=jZE7jIYeqRg

   Πολύ πιο ώριμη και κατανοητή η ομιλία του Μιχαλολιάκου. Βασικά είναι η βασική διαφορά της αριστερής και της δεξιάς ρητορείας.

   Η πρώτη είναι πάντα αοριστολογική, ενώ η δεύτερη βασική και συγκεκριμένη. Η πρώτη αναφέρεται στην ουτοπία, η δεύτερη στη γήινη πραγματικότητα.

   Delete
 12. 1) Ώς γνωστόν, ἡ λέξη ὀμοφυλόφιλος εὶναι λόγια, συγκρατημένη καὶ ἀντανακλᾶ τὴν άπαίτηση τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ γιὰ καλοὺς τρόπους καὶ ἐπιστημονικές κατατάξεις. Ἡ σωστή λέξη εἶναι τούρκικης καταγωγῆς -ξέρετε ποιά - καὶ ὕπάρχουν διάφορες ἄλλες, μειωτικοῦ χαρακτήρα. Παρόμοια ποράγματα ἱσχύουν γιὰ τὴ λέξη - -σέξ-.

  2) Ἡ έκκλησία δὲν ένδιαφέρεται δημοσίως γιὰ τὴν ίδιωτική ζωή τῶν χριστιανῶν άλλά γιὰ τὸ γεγονός ὅτι μιᾶς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ εὐλογήσῃ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων -δὲν ὑπάρχει τέτοιο πράγμα στὴν παράδοση -τῆς φεύγει ἀπὸ τὰ χέρια ἡ τέλεση τῶν μυστηρίων. Ἑδῶι άναδεικνύεται ἴσως ἡ οὺσία τῆς ἀνάρτησης, ποὺ εἶναι πιθανότατα ἡ προσπάθεια τοῦ ἀστικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸν καιρό τῆς Μεταρρύθμισης νὰ ἀναπτύξει τὶς δικές του τελετές, χωρίς τὴν ἐκκλησία.

  Σὲ αῦτό ἀντιδρᾶ ἡ έκκλησία, καὶ πολὺ καλὰ κάνει. Ἡ σοσιαλδημοκρατική ἀριστερά, πάλι, μοιράζεται μὲ τὴν κομμουνιστικὴ ἀριστερά καὶ τὴν ἀστική δεξιά άλλά καὶ τὴν φασίζουσα δεξιὰ τὸ ἀνήκειν στὸν δυτικὸ ἀστικό πολιτισμό. ΚΚΕ καὶ Χρυσὴ Αὺγὴ δὲν μποροῦν νὰ ἐπικαλεστοῦν τὴν ἐκκλησιαστική παράδοση γιὰ ἔνα τέτοιο θέμα διότι εἶναι ὀπαδοί, θεωρητικά, τουλάχιστον, δυτικῶν άξιῶν καὶ δὲν ἀναγνωρίζουν στὴν ἐκκλησία τὸ δικαίωμα νὰ ἔχει λόγο στὶς κρατικές ὑποθέσεις.

  ReplyDelete
 13. Παιδιά δεν έχετε καταλάβει τίποτα μου φαίνεται. Η Εκκλησία δεν αντιδρά επειδή δεν ευλογεί γάμο ομοφυλοφίλων. Εξάλλου μιλάμε για σύμφωνο συμβίωσης κα ιόχι γάμο.

  Η Εκκλησία αντιδρά επειδή η ομοφυλοφιλία είναι σφορδρό πάθος και δεν υπόκειται στη φυσική οντολογία του ανθρώπου. Για αυτό αντιδρά η Εκκλησία. Επειδή το κράτος, νομιμοποιεί αυτή τη στρεβλή οντολογία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και φυσικά η νομιμοποίηση της ομοφυλοφιλίας δεν είναι κρατική υπόθεση. Τα έχουμε μπερδέψει τλείως μου φαίνεται. Το κράτος μπορεί να νομιμοποιήσει και την κοκαϊνη. Αυτό δε σημαίνει ότι η κοκαϊνη κάνει καλό στον άνθρωπο.

   Delete
 14. Η Εκκλησία δεν αντιδρά επειδή δεν ευλογεί γάμο ομοφυλοφίλων άλλά
  Επειδή το κράτος, νομιμοποιεί αυτή τη στρεβλή οντολογία. Ἁντιφάσκεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί;

   Σου ξαναλέω. Δεν μιλάμε για γάμο. Η Εκκλησία δεν αντιδρά επειδή δεν ευλογεί το γάμο ομοφυλοφίλων. Αντιδρά επειδή η ομοφυλοφιλία είναι παρά φύσιν κατάσταση. Κατάλαβες;

   Delete
  2. Καμία σχέση, πρόκειται πολύ άπλά γιὰ σύγκρουση προ-άστικοῦ καὶ ἀστικοῦ δικαίου.

   Delete
  3. Πάμε πάλι.

   Ο νόμος μιλάει για σύμφωνο συμβίωσης, όχι για γάμο. Αν η Εκκλησία αντιδρούσε όπως λες εσύ, επειδή δεν ευλογεί γάμο ομοφυλοφίλων, τότε θα έπρεπε ο νόμος να μιλάει για γάμο ομοφυλοφίλων. Ο νόμος όμως δε λέει αυτό. Ο νόμος νομιμοποιεί μία στρεβλή οντολογικά κατάσταση, θεωρώντας ο νομοθέτης που τον θέσπισε καθώς και οι ομοφυλόφιλοι, ότι με τον τρόπο αυτό θα εξαγανιστούν τα ενοχικά τους βιώματα. Δηλαδή θεωρούν ότι με τη νομική κατοχύρωση θα δικαιολγήσουν το σφοδρό πάθος τους.

   Δεν θα γίνει όμως αυτό. Διότι η ομοφυλοφιλία, έρχεται η Εκκλησία κα ιυ ποστηρίζει ότι είναι παρά φύσιν κατάσταση οντολογικά, από μόνη της. Δηλαδή αυτός που είναι ομοφυλόφιλος, ήδη πάσχει από αυτό το πάθος χωρίς πιθανώς να το γνωρίζει και φυσικά χωρίς να γνωρίζει ότι χρειάζεται σκληρό αγώνα και κάθαρση από αυτό το πάθος, ώστε να επιστρέψε ιστην κατά φύσιν κατάσταση.

   Και μάλιστα νομοθετεί αυτό το πράγμα το κράτος, τη στιγμή που υπάρχουν πολλά σοαβαρότερα προνλήματα στην ελληνική κοινωνία, και το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας δείνα ιδυτερεύον και ίσως πιο χαμηλά στη λίστα.

   Για αυτό και αντιδρά η Εκκλησία. Το κράτος δε σημαίνει ότι νομοθετεί πάντα το σωστό και το πρέπον.

   Delete
  4. Όπως σου ξαναείπα, δυστυχώς η θεολογία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να σχετίζεται με την πολιτική.

   Delete
  5. Μεσα στο χαος της ομιλιας Παπαρηγα το πιο σωστο.

   Οικογένεια σημαίνει αμοιβαία αγάπη, απαλλαγή από κάθε μορφής καταναγκασμό.

   Delete
  6. (συγγνωμη για την προσωρινη αλλαγη σε ατονικο) η εντυπωση μου ειναι οτι τοσο με τα Μνημονια οσο και με το συμφωνο συμβιωσης που προωθειται σε μια εξαιρετικα συντηρητικη κοινωνια, την ελληνικη, ο μεσοβραχυπροθεσμος στοχος ειναι η αναδυση φασιστικου κινηματος με ορθοδοξα χαρακτηριστικα. Εκτος και αν τα ξενα κεντρα ειναι φανατικα υπερ των ομοφυλοφιλων αστων, διοτι εχουν αναπτυξει μη-χριστιανικη κρατικη θρησκεια.

   Delete
  7. Πωπωπωπω, αμάν ρε Ιωάννη! Θεολογία και Πολιτική δεν σχετίζονται?????? ΠΩΣ??????

   Έχεις ακουστά την Θεοκρατία?????Έλεγες και ότι ήξερες από την Ρωμανία! Εξέχασες τους Ισαύρους που κοντέψανε μία παράδοση 700 ετών να διαγράψουν λόγω της Θεολογικής, Εικονοκλαστικής παρεμβολής του!!!!

   Delete
  8. Βλέπεις επιφανειακά πολύ τα πράγματα. Τα βαθιά μηνύματα του Χριστιανισμού (αγαπάτε αλλήλους, να αγαπάτε τους εχθρούς σας κλπ.) δεν έχουν και πολύ δύσκολα μπορούν να έχουν σχέση με πολιτική.

   Επίσης ποιος σου είπε ότι είχαμε θεοκρατία στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία; Θεοκρατία έχουμε όταν οι θρησκευτικοί θεσμοί ή το ιερατείο μιας θρησκείας, αναλαμβάνουν χρέη κρατικού πολιτικού θεσμού και επιβάλλουν την τάξη όπως αυτοί νομίζουν, εκτελώντας και πολιτικά καθήκοντα. Κάτι που δεν συνέβη ποτέ στην ιστορία του Βυζαντίου. Η Εκκλησία πάντα βρισκόταν υπό του Αυτοκράτορος και της βουλής του. Για αυ΄το άλλωστε και πολλές φορές οι Αυτοκράτορες επέβαλλαν τους Πατριάρχες της αρεσκείας τους.

   Καθαρή μοναρχία είχαμε στη Ρώμη στο Βυζάντιο.

   Delete
  9. Στη Δύση για παράδειγμα, όπου ο Πάπας Ρώμης μέχρι και το 18ο αιώνα ήταν φεουδάρχης και τελούσε πολιτικά καθήκοντα και είχε ισχυρή επιρροή στους βασιλείς των κρατών, ναι, είχαμε Θεοκρατίας. Στο Ισλάμ το ίδιο μέχρι και σήμερα.

   Delete
  10. Λάθος, καθώς Θεοκρατία με τον Αρχαίο όρο είχαμε. Ο πρώτον σταλμένος εκ Θεού εν τή Γη, ασκούσε πολιτική εξουσία! Όχι ο εκ Δουκών εκλεχθής ασκούσε πολιτική εξουσία! Μεγάλη διαφορά!

   Delete
  11. Σου εξήγησα τι σημαίνει Θεοκρατία. Ποτέ δεν είχε ο Βυζάντιο Θεοκρατία.

   Delete
  12. Για να καταλάβεις τι σου λέω, φαντάσου τον Άσαντ να έκανε αυτός κουμάντο το ISIS (εδώ γελάμε βέβαια...)

   Delete
  13. Μάλλον εννοείς Θεοκρατία με μία Φραγκική έννοια. Το ιερατείο είναι το ΜΕΣΟΝ το ΟΡΓΑΝΟ εξουσίας όχι το πέπλο. Το πέπλο, η Θεία Σκεπή είναι η Θεοκρατία, το μέσον ο Πάπας, το Ιερατείο ή ο Αυτοκράτωρ.

   Delete
 15. Ἡ ἐκκλησία ἀντιδρᾶ στὸ γεγονός ὄτι στὸν γάμο ὁμοφύλων οἱ κρατικές τελετές δὲν διασταυρώνονται μὲ τὶς δικές της. Ὅλα τὰ κράτη ἀλλὰ τὸ ἑλληνικό άκόμα περισσότερο εὶναι μιὰ διαλεκτική σύγκρουση ἀρμοδιοτήτων, καὶ ἡ έκκλησία δὲν θέλει νὰ θεωρεῖται νόμιμο αύτὸ ποὺ ἐκείνη θεωρεἶ παράνομο, δηλαδή τὸ μυστήριο τοὺ γάμου γιὸ ὁμόφυλους. Ὁ γάμος ὅψιμα ἄν δὲν κάνω λάθος ἔγινε μυστήριο έκκλησιαστικό, καὶ οἱ προ-ἐκκλησιαστικοί γάμοι καὶ αὑτοί πάντα μεταξύ ἑτεροφύλων, διότι γίνονταν συνήθως μὲ σκοπό τὴν ἀναπαραγωγή καὶ τὰ συμβαλλόμενα μέρη ῆταν τὰ σόγια τοῦ γαμπροῦ καὶ τῆς νύφης.

  Ἑφόσον ἡ έκκλησία δὲν ἐξαναγκάζεται ἀπὸ τὸ κράτος νὰ τελέσει τὸν γάμο ὁμοφύλων, θεωρητικά -μόνο θεωρητικά -δὲν ἔχει λόγο ἑπί τοῦ ζητήματος. Μόνο τὰ κόμματα τοῦ κοινοβουλίου εὶναι θεωρητικῶς ἀρμόδια νὰ άποφανθοῦν ἐπὶ τοῦ ζητήματος.

  ReplyDelete
 16. Καθηγητά και λοιποί φίλτατοι σχολιασταί, δείτε την σημερινή Επανελλήνισις, όπου ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, εξηγεί πολύ ευστόχως την ομοφυλοφιλία, δηλαδή τους κιναίδους.

  https://www.youtube.com/watch?v=OECUW-9QOLM

  ReplyDelete
 17. Οἱ Καθολικοί ἐπέβαλαν στοὺς κληρικούς τους τὴν ὑποχρεωτικὴ αγαμία. Ἐνῷ, σύμφωνα μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ ὁλόκληρη τὴν Ἱερὰ ἐκκλησιαστική παράδοση, ὁ κληρικὸς (ὄχι ὁ μοναχός) εἶναι ἐλεύθερος νὰ διαλέξῃ μεταξύ γάμου και αγαμίας. Ἀρχικὰ οἱ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ἐνυμφεύοντο. Δυστυχῶς, ἀργότερα, λόγῳ ὅτι ἦσαν μοναχοὶ παρέμεναν ἄγαμοι γι αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἐπισκόπους εἶναι ὁμοφυλόφιλοι. Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐμπίπτουν σὲ δύο κατηγορίες: τοὺς ἐκ γενετῆς (ὅπως εἶσαι κουτσὸς ἐκ γενετῆς καὶ συνεπῶς δὲ εὐθύνεσαι) καὶ τοὺς ἐκ παιδείας (οἱ περισσότεροι σήμερα).Γιὰ νὰ ἰσχυροποιήσουν τὸ συντροφικὸ αἴσθημα στοὺς ὁπλῖτες, διὰ μέσου τῆς Ἱστορίας οἱ στρατοὶ ἐνεθάρρυναν τὴν συντροφικότητα μέσῳ τῆς ὁμοφυλοφιλίας (βλέπε τοὺς SA τοῦ Roem μέχρι τὸ 1934). Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ λύση θὰ ἦταν νὰ ἐπαναφέρῃ τὸν θεσμὸ τοῦ γάμου μεταξὺ τῶν ἐπισκόπων. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως εἶναι ἀστικὴ ὑπόθεση καὶ ὄχι ἐκκλησιαστικὴ πρέπει σὲ ἕνα μελλοντικὸ ἐπαναστατικὸ καθεστὼς νὰ παταχθῇ ἡ δημόσια ὁμοφυλία (ὄχι ἡ ἰδιωτική) καὶ μὲ τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου, ὅπως καὶ στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, γιὰ λόγους κοινωνικῆς ἀποτελεσματικότητος.Ἡ ἠθικὴ δὲν ἔχει καμμία θέση ἐδῶ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Να σας υπενθυμίσω βέβαια ότι ο Ρöμ μαζί με άλλους ομοφυλοφίλους διοικητές των Sturmabteilung, καθαρίσθησαν στην Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών...

  ReplyDelete
 19. Χοντρικά, ἔχουμε τὰ ἑξῆς στάδια. 1) ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. Ὁ γάμος εἶναι ὑπόθεση μεταξύ δύο σογιῶν. Ἕνας μεσολαβητής άναλαμβάνει συχνά τὰ ἱερατικά καθήκοντα γιὰ τὴν τέλεση τοὺ γάμου, καὶ αύτός έπιβιώνει σήμερα στὸν θεσμό τῆς κουμπαριᾶς. 2) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΡΩΜΗ. Ἡ χριστιανική ἐκκλησία άποκτᾶ τὸ μονοπώλιο ἐπὶ τῶν ἱερῶν τελετῶν καὶ εὶναι ἀστικό παράρτημα του κράτους σὲ ὄ,τι ᾶφορὰ διάφορες ὕποθέσεις, μεταξύ τῶν ὁποίων τοὺς γάμους. Διάφοροι αύτοκράτορες καὶ ἡγεμόνες τῆς Ἁνατολῆς καὶ τῆς Δύσης εἶχαν συγκρούσεις μὲ τὴν Έκκλησία γιὰ θέματα γάμου δικοῦ τους, μὲ διάσημο παράδειγμα τὸν Ἑρρίκο τὸν ὅγδοο τῆς ¨Αγγλίας. 3) ΑΣΤΙΚΟ (ΛΑΙΚΟ) ΚΡΑΤΟΣ. Τὸ κράτος άφαιρεῑ ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τὸ μονοπώλιο τῆς τέλεσης τῶν γάμων καἰ ἄλλων πράξεων ἀστικοῦ δικαίου, μεσολαβητικοῦ χαρακτήρα, χωρίς νὰ τῆς άφαιρεῖ τὸ δικαίωμα νὰ τὶς τελεῖ 4) ΑΣΤΙΚΟ (ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΚΡΑΤΟΣ -τὸ κράτος ἀποκτᾶ ἱερατικό χαρακτήρα, μη-χριστιανικό.

  ReplyDelete
 20. Εὐχαριστῶ τὸν Κωνσταντινουπολίτη γιὰ τὴν ἀνάρτηση τοῦ συνδέσμου τῆς Ἐπανελληνίσεως. Μόλις τώρα παρηκολούθησα τὸν φίλο καὶ ἐξαίρετο ἐπιστήμονα Κώστα Πλεύρη, μὲ τὸν ὁποῖο διαφωνῶ μόνον σὲ δύο σημεῖα:τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ τὸν τονισμὸ τῆς γλώσσης (Ὁ Πλεύρης ἄν και γράφῃ πολυτονικά, δὲν ὑποστηρίζει ἰδιαιτέρως τὸ πολυτονικὸ ἐπειδὴ οἱ Ἀρχαῖοι ἦσαν ἀτονικοί). Παροτρύνω νὰ τὸν ἀκούσετε.Σὲ ἕνα μελλοντικὸ ἐπαναστατικὸ καθεστὼς ἡ παρουσίαση τοῦ Κώστα Πλεύρη θὰ εἶναι ἀπαραίτητη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Σας θέλουμε σε διάλογο με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, Καθηγητά. Θα είναι Διάλογος Τιτάνιας Κλίμακος. Σας θερμοπαρακαλώ!

  ReplyDelete
 22. Μάλλον τό κάνετε ξεπίτηδες για να μας τσαντίσετε κύριε Κιτσίκη, δέν μπορεί κάποιος του πνεύματος σας να πέφτει σαφτη την χοντροκομμένη παγίδα του συστήματος, και τον γυιό μου πουναι 20 μηνών αν ρωτήσετε θα σας πει οτι ολα αυτά ειναι απλώς κολπα για να αποπροσανατολιστούμε από τα ουσιώδη.
  Και τά ουσιώδη τα γνωρίζετε, εσείς είσαστε μάλιστα που τά τα θέσατε. Άπ' τους πρώτους μάλιστα.

  Να σας τα ξαναθυμίσω ; ποιοι ειμάστενε απο που ερχωμάστενε που πάμε;
  Αφήστε τό άλλο, που ετσι και πατε στην επαρχία ή εκει οπού υπάρχουν ακόμα καποιοα ιχνη ελληνικης ταυτότητας, αυτα τα ξώφαλτσα και άσχετα υπαρξιακά προβλήματα της παρηκμασμενης Ρώμης...απλά δεν υπαρχουν ..κι αν υπήρξαν λύθηκαν με την θυμοσοφία του λοξία λαού,εννοώ μεσα στα πλαισια της κοινης χαρμολύπης που θάλεγε και ο μεγας "τρελός" Ζουράρις.

  να με σχωράτε παντως για το μονοτονικο
  το παλευω ο ερμος αλλά το πληχτρολογια μου ειναι κολασμενο.

  με εχτιμηση οπως παντα
  απο την εσπερια

  ο απωλολος αδερφος σας
  Γεράσιμος
  ReplyDelete
 23. Makis, ἄν καὶ δὲν φαίνεται νὰ σὲ γνωρίζω μὲ τιμᾷ ἀφάνταστα ὅτι μὲ ἀποκαλεῖς ἀδελφό σου. Τώρα, δὲν ἐννόησα τὴν οὐσία τοῦ σχολίου σου.Ἄν θέλῃς ἐξήγησέ μου τί ἀκριβῶς ἐννοεῖς.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχ! κύριε Δημήτρη μας τι τιμή να δώσω ΄γώ ο ταπεινός, σας ευχαριστώ πάντως για τά καλά σας λόγια. Θά συνεχίσω να σας απευθύνομαι στον Πληθυντικό είναι θέμα αρχής, εσείς σάν παλαιότερος και πιθανότατα σοφότερος εκφρασθειτε κατά πως αγαπάτε. Τώρα αφού επιμένετε νά σάς πώ τί σκέφτωμαι.
   Σύμφωνα με τον Γκυ Ντεμπώρ οτι έχει να κάνει με την ναρκισικη και ναρκισευωμενη κοινωνια του θεαματος πρεπει να το βλεπουμε οχι μονο με υποψια αλλα και να το ερμηνευουμε απο την αναποδη. κάπως έτσι το κατάλαβα...
   Παρατηρησα κατι το απλο τα τελευταια χρονια σε καθε κοινωνια που αποδομησαν οι Ευρωατλαντιστες μετα απο την συγκεκριμενη φαση της οικονομικης πολιτικης κοινωνικης και πολιτιστικης διαλυσης παντα σαν κερασακι ....ο νομος περι συμβιωσης ατομων του ιδιου φυλου . με διαφορες διαβαθμισεις και παραλαγες αλλα ο ιδιος νομος. Αλλοιως βεβαια πλασαριστηκε στην ξεσαλωμενη Ισπανία αλλοιως στην συνετη αλλα και αισθησιακη Γαλλια της οποιας εχω την τιμη ναμαι πολιτης, αλλοιως στην συντηρητικη και σεμνη ελλάδα της οποιας εχω την τιμη νάμαι τέκνο, αλλοιως στην Εξωτική Κυπρο νομίζω;
   Καί λέω αφού ΄ναι φανερό πώς προκειται για χοντροκομενη απάτη μεσα στα πλαίσια τής συγκεκριμένης καπιταλιστικής ολοκλήρωσης...οπως ακριβως ταχε δει και τα χε πει ο Γερο καρολος..αναδιαρθρωση απαναδιαρθρωση αποδομηση ..στρατιωτικη πολιτικη μετα νομικη μετά οικονομικη μετα πολιτιστικη και μετα ηθικη ισοπεδωση των συχρονων κοινωνιων δηλαδη των συχρονων προλεταριων πελατων και καταναλωτων, πΩς ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΨΥΛΙΑΣΤΉΚΑΤΕ ΚΆΝ βρε ουτε απο μακριά.

   Λεω πάλε και το αλλο εσείς βλέπετε τα πράγματα σε βάθος χρόνου ίσως και αιώνων, είσαστε μάγος λάγνο ξωτικό νεραϊδοπαρμένο αλαφροΐσκιωτος μιλάτε με τα στερια, ξερω γώ μπορει και ναχετε σεις δικιο και γω το αδικο.
   - Ρε κάτσε στ΄άυγά σου γερασιμε θα μαθεις εσυ ωρε γραμματα τσου σπουδαγμενους;
   Αλλά Ειναι βλεπεις ο διαολος που μας τσιγκλαει εμας τους κεφαλωνίτες κι ειμάστενε ουλο σε μπελιάδες.

   Αυτα ειχα να σας πω
   χαρηκα που εποικοινωνησαμε

   με εχτιμηση

   Γερασιμος

   Delete
 24. Ἡ ἑλλαδική ἑκκλησία ἔχει χάσει τήν μπάλλα...ἀντί γιά τίς γραφικότητες τοῦ Ἀμβροσίου πού χτυπάει τίς καμπάνες πένθιμα..., πρέπει ἄμεσα νά ἀπεμπλακεῖ ἀπό τό κράτος καί τίς διαδικασίες του..

  Ἐπί τοῦ προκειμένου ὀφείλει νά κάνει τό ἑξῆς ἁπλό. Νά μήν ἀσχολεῖται μέ ὁτιδήποτε καί ἄν ψηφίσθηκε ..ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἀπαιτήσει τήν κατάργηση τοῦ ὅρου " πολιτικός γάμος". Οὔτε βῆμα πίσω ἀπό αὐτό... κόκκινη γραμμή. Καί οἱ ὁμόφυλοι ἀλλά καί οἱ ἑτερόφυλοι πού δέν μπαίνουν στήν ἐκκλησία, γιά ὅλους αὐτούς ἀνεξαιρέτως σύμφωνο συμβίωσης. Τότε νά δῶ τούς ντεμέκ προοδευτικούς τῶν " ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων" τί θά κάνουν; Θά κάνουν κανονικό γάμο στήν ἐκκλησία ἤ θά δεχτοῦν τά " προοδευτικά" ἀνδρόγυνα νά τσουβαλιαστοῦν μέ τά ὁμόφυλα ζευγάρια κάνοντας καί οἱ μέν καί οϊ δέ σὐμφωνο συμβίωσης... Ἐκεῖ θά ἀποκαλυφθεῖ ἡ ὑποκρισία, ὁ ρατσισμός καί ἡ λεγόμενη ὁμοφοβία πού μᾶς ἔχουν πάρει τά άυτιά θά τούς γυρίσει μπούμερανγκ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχει κάποιες τρύπες η υπόθεση. Και πως θα απαγορεύσει η Εκκλησία κάποιον από το να τελέσει παραδοσιακό γάμο; Με ποια κριτήρια θα κατανοήσει ότι κάποιος είναι πιστός ή όχι;

   Δε μπορεί να αρνηθεί η Εκκλησία την επιλογή του ανθρώπου. Η Εκκλησία αρνείται όμως την νομιμοποίηση των παθών του ανθρώπου, όπως η ομοφυλοφιλία. Και επιπλέον δε μπορεί να μείνει αμέτοχη. Η δικαιολογία που προβάλλουν μερικοί ότι οι νόμοι αφορούν μόνο το κράτος είναι λανθασμένη και παραπλανητική. Και η Εκκλησία εντός της κοινωνία δρα και υπάρχει και έχει κάθε λόγο να ενημερώνει τον κόσμο.

   Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι η Εκκλησία δεν αντιδρά επειδή δε δέχεται γάμους ομοφυλοφίλων. Αντιδρά σε ένα σφοδρό πάθος, το οποίο νομιμοποιείται. Αντιδρά δηλαδή στην ασυνείδητη χειροτέρευση της μεταπτωτικής φύσης του ανθρώπου εκ μέρους του κράτους. Στη περίπτωση αυτή παρατηρούμε, ότι όχι απλά δεν μπορεί να υπάρχει αναλογία και συμπόρευση μεταξύ ενός σύγχρονου κράτους και της Εκκλησίας, αλλά ούτε υποτυπώδης επικοινωνία. Δεν υπάρχει γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της θεολογίας και της πολιτικής. Το κράτος όταν λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, τότε υποστασιάζει το κακό και το σατανά και έτσι έρχεται σε φυσιολογική σύγκρουση με την Εκκλησία, που αντιλαμβάνεται την ομοφυλοφιλία ως αμάρτημα και στρεβλή οντολογία και δε μπορεί να ανεχθεί τη νομιμοποίησή της. Το κράτος το ίδιο, για παράδειγμα, έχει νομιμοποιήσει το κάπνισμα. Πουλάει στην ουσία, πάντα νόμιμα, το θάνατο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κάπνισμα δεν βλάπτει την υγεία και δεν καταστρέφει τον άνθρωπο. Αύριο μπορεί το κράτος να νομιμοποιήσει την κτηνοβασία ή την παιδεραστία ή την κοκαϊνη κλπ. Στην ουσία στις περιπτώσεις αυτές το κράτος είναι ο ίδιος ο διάβολος. Αναφέρω αυτά τα ακραία ίσως παραδείγματα, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι ένα κράτος συνήθως, αν όχι πάντα, δεν εξετάζει την οντολογία του ανθρώπου όταν επρόκειτο να νομοθετήσει. Νομοθετεί όπως κρίνει αυτό ότι είναι το ορθό.

   Επομένως πολύ καλώς και ορθώς αντιδρά η Εκκλησία κι ας την χαρακτηρίζουν οπισθοδρομική, σκοταδιστική και ότι ζει στον Μεσαίωνα. Αντιδρά στο ίδιο το κακό. Η Εκκλησία ασχολείται με τον όλο άνθρωπο και την πνευματική του οικοδόμηση. Η ομοφυλοφιλία αποτελεί τροχοπέδη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κρατική υπόθεση, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι “politically correct” σύγχρονοι άνθρωποι.

   Delete
 25. Κωνσταντή καθόλου χάος η ομιλία. Λέει η Παπαρήγα "Δεν μπορεί η κάθε μορφή συμβίωσης να βασίζεται πάνω στη σεξουαλική επιλογή ή πάνω στον σεξουαλικό προσανατολισμό -πείτε το όπως θέλετε-, στη σεξουαλική σχέση ή στην ικανοποίηση της σεξουαλικότητας. Ούτε καν μπορεί να βασίζεται πάνω στην αμοιβαιότητα της αγάπης ή του έρωτα, είτε είναι ετερόφυλα είτε είναι ομόφυλα ζευγάρια.
  Δεν είναι αυτό το μέτρο για την κοινωνική σχέση, με νομική μάλιστα κατοχύρωση. Δεν παίρνεται υπ’ όψιν η ποιότητα των σχέσεων. Παίρνεται υπ’ όψιν η δήλωση: «Εμείς είμαστε οικογένεια»."
  Εκεί είναι η θέση της και είναι η πιο σωστή από όλους όσους μίλησαν στη Βουλή.
  Το παραπάνω σχόλιο του zaratustra είναι πολύ σωστό, δείχνει μια ευστροφία που χρειάζεται σε τέτοιες περιστάσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ναι, συγγνωμη για την εκφραση χαος (και για το προσωρινο ατονικο) - προηλθε απο το οτι τη διαβασα σε γραπτη μορφη και ο προφορικος λογος μοιαζει ανοργανωτος οταν καταγραφει κατα λεξη.

   Συμφωνω απολυτως με τον Ζαρατουστρα με τη διαφορα ισως οτι υποψιαζομαι οτι η εκκλησια ειναι μεσα στο κολπο. Και οτι η Παπαρηγα το ξερει αλλα δεν μπορει να εκφραστει μεσα στο κοινοβουλιο εξωκοινοβουλευτικα.

   Delete
  2. Ισως η Παπαρηγα σωστα διαισθανεται οτι ολα αυτα τεινουν προς την θεση του ΚΚΕ εκτος νομου.

   Delete
 26. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 27. Ἐπειδὴ ὁ Κωνσταντινουπολίτης ἐπανέφερε τὸ θέμα τῆς παρουσίας τοῦ Κώστα Πλεύρη στὸν πνευματικὸ χῶρο τοῦ συγχρόνου ἑλληνισμοῦ, ἔχω νὰ παρατηρήσω τὰ ἀκόλουθα: 1) Τὰ πλέον ἀξιόλογα βιβλία, ὅπως αὐτὰ τοῦ Γεωργίου Γεωργαλᾶ, ἤ τοῦ Κωνσταντίνου Πλεύρη, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων, ὅπως τοῦ Δημήτρη Μιχαλόπουλου, ἐκδίδονται ἀπὸ μικροὺς ἐκδοτικοὺς οἴκους καὶ ἀγνοοῦνται ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κατεστημένο τοῦ πλέον ἄχρηστου στὸν κόσμο ἀκαδημαϊκοῦ προσωπικοῦ τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων. Ὅπως εἶχα ἐπισημάνει ἤδη τὸ 1990, στὸ βιβλίο μου, Ἡ Τρίτη Ἰδεολογία (Ἐκδ.Ἀκρίτας,Ἐκδ.Ἑστία), "Ἡ εὐγενικὴ σιωπὴ ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Ἑλλάδα γιὰ ὁποιαδήποτε ἰδέα ποὺ δὲν ἐντάσσεται στὸ κύκλωμα τοῦ ἑλληνικοῦ παρασιτικοῦ πνεύματος, ἔχει ἀναπτύξει μία σημαντικὴ ὑπόγεια λογοτεχνία ποὺ ποτὲ δὲν βλέπει τὸ φῶς ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως"(σ.46-47). 2) Προσωπικὰ δὲν αἰσθάνομαι ἄνετα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐγὼ ἔχω ἐπωφεληθῆ ἀπὸ τοὺς ὑψηλοτέρους ἀκαδημαϊκοὺς τίτλους καὶ τοὺς γνωστότερους ἐκδοτικοὺς οἴκους καὶ ἔχω μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ εἰσέλθη στὸν κύκλο συναναστροφῆς τῶν μετριοτήτων τοῦ πανεπιστημιακοῦ κατεστημένου. 3) Ἐὰν ἐγὼ εἶμαι ὁ Ῥουσσώ, σίγουρα ὁ Κώστας Πλεύρης εἶναι ὁ Βολταῖρος (καυστικὸ χιοῦμορ, ἀντισημιτισμός,ῥασιοναλισμός:χαρακτηριστικὰ τοῦ Βολταίρου). 4) Τὰ νειάτα καὶ ἡ Ἱστορία πάντα ὑπερισχύουν τῶν θλιβερῶν καφενόβιων συνταξιούχων καὶ τῶν πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν.
  Δημήτρης Κιτσίκης (καθηγητὴς Πανεπιστημίου, τακτικὸ μέλος τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας, πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος ΔΚ!!)

  ReplyDelete
 28. Όταν ξεκίνησα πέρυσι τον Οκτώβριο να παρακολουθώ συστηματικώς την εκπομπή του Δασκάλου Κωνσταντίνου Πλεύρη αλλά και κάθε ομιλία του, αναζητούσα ως Φασίζων Εθνικιστής μία όχι απλώς βαθυτέρα, αλλά εκτενεστάτη μελέτη της Ιδεολογίας. Τα βιβλία του Πλεύρη έθεσαν στο μυαλό του τότε, τους αρχικούς πυλώνες της Ελληνικής Εθνικιστικής, Μεταξικής ουσιαστικώς Ιδεολογίας. Κάτι το οποίο η Χρυσή Αυγή έχει ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ να κάνει! Ουδέποτε επρόβαλαν ή προώθησαν ένα βιβλίο, όπως του Γεωργίου Γεωργαλά(Οι ρίζες, Κοσμοεξουσιαστές, Προπαγάνδα) ή έστω του Εθνικοσοσιαλιστή Δημητρίου Δημόπουλου. Τον Κωνσταντίνο Πλεύρη τον έχουν τελείως αποκλεισμένο από το κόμμα, τις ομιλίες των, ενώ σε διαδικτυακές τους εκπομπές η κόρη του Μιχαλολιάκου, Ουρανία με παντελή ιδεολογική και πνευματική απουσία από παντού, εξύβριζε το πρόσωπό του!

  Μετά απορούν γιατί άραγε έχουν κολλήσει στο 7%, τη στιγμή που τείνουν να μην εμπνέουν όπως και οι "σύντροφοι" των ρολεξ, κομοδίνο. ΝΑΙ είναι Πατριώτες, ΝΑΙ είναι Εθνικιστές, συνάμα όμως, δυστυχώς, ΟΧΙ δεν είναι διανοούμενοι! Επανάσταση δίχως διανοουμένους είναι ΑΔΥΝΑΤΗ!

  ReplyDelete
 29. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 30. Μολονότι συμπαθεστάτοι ως γνήσιοι Έλληνες Πατριώτες και τριτοπολικοί Φασιστές με Εθνικοσοσιαλιστική συνιστώσα, η συμπεριφορά τους απέναντι στον πνευματικό τους Πατέρα είναι άκρως εξοργιστική!!!

  Θυμίζει τον Σιωνιστή Μορδαχάι Φριζή ο οποίος υβρίζει την Χρυσή Αυγή που δηλώνει Εθνικιστική, ενώ ο ίδιος είναι 100% Εβραίος Εθνικιστής, δηλαδή Σιωνιστής.

  ReplyDelete
 31. Σημ. Ἁκούγεται ἀπίστευτο, ἀλλά τὸ σενάριο ποὺ δένει μεταξύ τους ὅλες τὶς πληροφορίες εἶναι τὸ ἑξῆς. Ζοὺμε τὴ δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης. Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ποὺ θὰ ἐκτεθοῦν τώρα κάνοντας σύμφωνο συμβίωσης ὑπὸ τὸν Τσίπρα θὰ συλληφθοῦν ἁπὸ τὸ ἑπόμενο ἑξωκοινοβουλευτικό καθεστώς.

  Δὲν ξέρω ἄν αὑτὸ τὸ σενάριο εἶχε ὑπόψιν του ὁ Ζαρατοῦστρα.

  ReplyDelete
 32. Βαϊμάρη ή εν μέρη Οσμανία αν και απίθανο. Πιθανή όμως Βαγκτάντια εξέγερση. Α, Καθηγητά! Άφαντος ο κλεφτοκοτάς, Ρωμανός!!!

  ReplyDelete
 33. Το αντίστοιχο του ελληνικού συμφώνου συμβιώσεως στις ΗΠΑ είναι, αν δεν κάνω λάθος, το "civil union" (το οποίο είναι πλέον άχρηστο αφού νομιμοποιήθηκε ο γάμος ομοφυλοφίλων από το ανώτατο δικαστήριο). Οι Ελλαδίτες εξοργίζονται για αυτό; Πρόκειται για το πρώτο βήμα, θα δείτε άλλα.

  ReplyDelete
 34. Κύριε Κιτσίκη, καλησπέρα σας.

  Σας ανακάλυψα τυχαία προ του δημοψηφίσματος του Ιουλίου και έκτοτε σας παρακολουθώ συχνά πυκνά.
  Θα ήθελα να σας πω την άποψη μου σχετικά με την επέκταση του συμφώνου σύμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια.

  Αρχικά, ως ελεύθερος άνθρωπος, αναγνωρίζω το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να κάνει ό,τι θέλει , επομένως δεν θα μπορούσα να τους αρνηθώ ερωτηθείς, να τους επιτρέπει το κράτος να ρυθμίζουν τα «εν τω οίκω» τους μέσα από κάποιο νομικό πλαίσιο. Σε αυτό το σημείο όμως, αρχίζει και τελειώνει η ανοχή που μπορώ να δείξω.

  Παρόλαυτά αναγνωρίζω πως μία τέτοια νομιμοποίηση ξεφεύγει από τα θρησκευτικά καθιερωμένα της Ελλάδος. Ο Θεός δεν κατοικεί πλέον στις ψυχές των ανθρώπων, ούτε ακολουθείται ο Χριστιανισμός ως ιδεολογία (λέω ιδεολογία και όχι θρησκεία, για να διαχωρίσω την αληθινή πίστη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, δεν γνωρίζω αν ήταν αληθινός στην πίστη του, όμως χρησιμοποίησε τον Χριστιανισμό και δημιούργησε μία αυτοκρατορία που θα έπρεπε να είναι ζηλευτή από όλους και να μην λοιδωρείται από τους αρχαιολάτρες ως κάτι κατώτερο ή μεσαιωνικό γιατί τότε πλανώνται πλάνην οικτρά).

  Με πρόταγμα το σπάσιμο των δεσμών, ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να παλέψει ενάντια στο τέρας της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, της Δύσης, χωρίς Θεό, χωρίς ιδεολογία, σε μία κοινωνία κατακερματισμένη.

  Συμφωνώ, ως επί το πλείστον, με τις απόψεις που εκφράζετε στο άρθρο. Η ηθική πλευρά του θέματος θα πρέπει να μας απασχολεί λιγότερο και περισσότερο η κοινωνική του προέκταση, την οποία αναδεικνύετε. Ας μην γίνουμε κριτές των πράξεων αυτών αλλά των συνεπειών τους στην κοινωνία μας. Το λέω αυτό για να αναδείξω την αδυναμία της Χρυσής Αυγής, λόγω της υβριστικής της ρητορικής, να συσπειρώσει ένα διανοούμενο κοινό ενάντια στις επιταγές της «Νέας εποχής». Θέλει άλλους ανθρώπους και αλλαγή πλεύσης. Οι υπάρχοντες, πλην καποιων εξαιρέσεων, κάνουν μόνο για κομματάρχες και συνδικαλιστές ούτως ώστε να συσπειρώσουν το απλό λαό που φανατίζεται εύκολα.

  Το κύριο πρόβλημα είναι η υπογεννητικότητα, η χειραγώγηση και οι οικονομικές προεκτάσεις που προκύπτουν από αυτό το νέο πρότυπο «οικογενείας». Είδαμε όλοι πως επιτέθηκαν όλοι στον καθηγητή κ. Πατέλη, όταν είπε τα αυτονόητα στο Ε.Μ.Π. Είναι περισσότεροι πλέον πρέπει να το αποδεχτούμε. Δεν καταλαβαίνουν όμως πως κατευθυνόμαστε σε ένα δυστοπικό μέλλον σαν αυτό που περιγράφεται γλαφυρά στο «Θαυμαστό καινούριο κόσμο» του Χάξλεϋ. (Αλήθεια ποια η γνώμη σας περί της συγκεκριμένης δυστοπίας , αν θέλετε πρόβλεψης, του συγγραφέως; ). Ένα μέλλον όπου η αρετή αντικαθίσταται από την φιληδονία και η κριτική σκέψη από τον καταναλωτισμό.
  Στο εξωτερικό ήδη δημιουργούν παιδιά στο εργαστήριο, όπως ήδη έγγραφε ο Χάξλεϋ προ Β' Π.Π. (ως τον μόνο τρόπο τεκνοποίησης έξω από τον θεσμό της οικογενεία χωρίς μαμά και μπαμπά), για ζευγάρια ομοφύλων. Δηλαδή πέραν της διάλυσης του πυρήνα της κοινωνίας, της χειραγώγησης και της απομάκρυνσης του προτύπου του ήρωα από την σύγχρονη κοσμοθεώρηση, υπάρχει και οικονομικό όφελος για τα κοράκια του καπιταλισμού. Και αν το δούμε και πιο βαθιά, κρατώντας βέβαια τις επιφυλάξεις μας, είναι ένας τρόπος ελέγχου του πληθυσμού της γης;

  Ανησυχώ πολύ κύριε Καθηγητά. Είμαι ούτε τριάντα χρόνων και άνω των εικοσιπέντε και βλέπω πως δεν έχω μέλλον, ενώ δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα αξιόλογο.
  Εύχομαι μόνο να ξυπνήσουμε όσον το δυνατόν περισσότεροι.

  Σας ευχαριστώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Όχι μόνο αληθινός στη πίστη του ήταν, αλλά και πολύ ευσεβής και πιστός ήταν. Μετά το όραμα με το χριστόγραμμα στη Μουλβία γέφυρα το 312μ.Χ. και τη νίκη του κατά του Μαξεντίου, βοήθησε σημαντικά το Χριστιανισμό. Αυτό αποδεικνύει ότι ήταν αληθινή η πίστη του, καθώς και το όραμα και εκτίμησε τη βοήθεια του Θεού.

   Και επίσης άρχισε να δείχνει φιλάνθρωπο πρόσωπο. Θέσπισε την Κυριακή ως ημέρα αργίας και έβγαλε νόμο το 325 για τη διακοπή των μονομαχιών στις αρένες (Βέβαια το μέτρο, άρχισε να εφαρμόζεται μετά το 403 μ.Χ.)

   «Το λέω αυτό για να αναδείξω την αδυναμία της Χρυσής Αυγής, λόγω της υβριστικής της ρητορικής, να συσπειρώσει ένα διανοούμενο κοινό ενάντια στις επιταγές της «Νέας εποχής». Θέλει άλλους ανθρώπους και αλλαγή πλεύσης. Οι υπάρχοντες, πλην καποιων εξαιρέσεων, κάνουν μόνο για κομματάρχες και συνδικαλιστές ούτως ώστε να συσπειρώσουν το απλό λαό που φανατίζεται εύκολα».

   Σωστό, αλλά πλέον είναι καταδικασμένη στον περισσότερο κόσμο ως ναζιστική οργάνωση. Αυτό όσους διανοούμενους λογίους και να φέρει η χρυσή αυγή, δύσκολα ξεπερνιέται.

   «Και αν το δούμε και πιο βαθιά, κρατώντας βέβαια τις επιφυλάξεις μας, είναι ένας τρόπος ελέγχου του πληθυσμού της γης»;

   Ναι.


   Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

   Delete
  3. Να διορθώσω.
   Στο σημείο που λέω «απλό λαό», δεν θέλω να θεωρηθώ ελιτιστής. Αναφέρομαι έτσι στους συμπολίτες μας που δεν είχαν την τύχη ή τις επιρροές να «ψηθεί» το μυαλό τους στην «συνήθεια της αμφισβήτησης» και στην εις βάθος κριτική σκέψη ως αποτέλεσμα της κακής «παιδείας». Συνεχίζω να πιστεύω πως ο μέσος άνθρωπος μπορεί να γίνει εξυπνότερος.
   Προφανώς το κατεστημένο επιδιώκει το αντίθετο.

   Delete
  4. Σε ευχαριστώ Ιωάννη. Δεν τα θυμόμουν όλα αυτά για τον Μέγα Κωνσταντίνο, αν και νομίζω τα είχα διδαχτεί κάποτε, αλλά ποιος θυμάται τι μάθαινε στο σχολείο..
   Το ότι τουλάχιστον ξεκίνησε ως ναζιστική οργάνωση είναι αληθές. Επίσης είναι φανατικοί και συνήθιζαν τις βιαιοπραγίες και πρωτύτερα του θανάτου του Φύσσα. Ο κόσμος τους έχει καταδικάσει γιατί θέλει ανθρώπους που θα είναι μεν μαχητές, σώφρονες δε.

   Καλά Χριστούγεννα και σε σένα.

   Delete
  5. Δε τα λένε στα σχολεία αυτά. Αυτά βασικά δε τα λέει κανείς. Ο καθένας δυστυχώς διαβάζει την ιστορία ιδεοληπτικά. Τεράστιο σφάλμα. Εγώ κάνω μια προσπάθεια να τα πω σε όσους μπορώ, διότι οι ειδωλολάτρες-αρχαιολάτρες έχουν ξεκινήσει μαζική προπαγάνδα, η οποία κινείται στην ίδια γραμμή του τύπου «η ομοφυλοφιλία είναι κάτι φυσικό».

   Θέλουν συν τοις άλλους, να ξαναγράψουν την ιστορία, διαστρεβλώνοντάς την.

   Delete
 35. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπράβο ρε ινδουιστή. Σε παραδέχομαι. Καλά τα είπες. Εσύ είσαι πιο «ακραίος» από εμάς.

   Καλά Χριστούγεννα όμως.

   Delete
  2. Καλα χριστουγεννα και σε σενα και σε ολους!
   Καλα χριστουγεννα ομως σημαινει να γεννηθει η Αρχη-Χριστος μεσα μας, και οχι να φαμε παϊδακια και να παμε στα κεντρα διασκεδασης.
   Ινδουιστης δεν ειμαι, ουτε χριστιανος, ουτε μουσουλμανος, ουτε βουδιστης ουτε τιποτα. Αυτοι οι χαρακτηρισμοι ειναι χωρις νοημα και ουσια. Μονοι οι αμαθεις και οι φανατικοι κρυβονται πισω απο ταμπελες και οργανωσεις για να νοιωσουν ασφαλεις και αποδεκτοι απο τους ομοιους τους.

   Η αληθεια δεν χρειαζεται ουτε ταμπελες ουτε δογματα. Αυτος που διψαει για την αληθεια θα την βρει και θα ζει με την αληθεια που είναι αιωνια, αφθαρτη και μακαρια, και αυτος που διψαει για χωμα θα φαει χωμα και ότι αυτό συνεπαγεται.

   Τελος δεν ειμαι εναντια σε κανενα και σε τιποτα ουτε βεβαια και στους ομοφυλοφιλους. Τους ευχομαι να είναι καλα όπως ολοι. Αλλα αυτό δεν σημαινει ότι θα πρεπει να επιβαλουν την αποψη τους στην κοινωνια και ιδιαιτερα στους νεους οι οποιοι είναι ανοχυρωτοι σε κάθε λογης επιρροες.
   Το συμφωνο συμβιωσης είναι ένα πραγμα και το τι είναι ανθρωπο ς και ποιος ο σκοπος οτυ στη γη είναι άλλο πραγμα.

   Νασαι καλα

   Delete
  3. Υστερογραφο

   Η οικογενεια δεν κινδυνευει ουτε απο την ομοφυλοφιλια ουτε από το συμφωνο συμβιωσης ομοφυλων αλλα από την πορνεια (δεν εννοω μονο τις πορνες και τα πορνεια αλλα την ακρατη σεξουαλικη ζωη) και την σεξουαλικη αποχαυνωση των ετεροφυλων η οποια είναι αποτελεσμα της απομακρυνσης τους από τις πνευματικες αξιες και την αληθεια.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 37. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ, ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ ΣΤΟΝ NYTIANANDA ATMAN ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ!. ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ!. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ!. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΗΘΩ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΕΣ ΜΑΣ!

  ReplyDelete
 38. Jaya Sri Krsna!
  Nityananda Atman, σωστὰ τὰ λές, δηλαδὴ καλύτερα ἀπὸ τὴν ἄλλη φορὰ ποὺ μὲ ὕβριζες. Σεβασμὸ στὸν ἄνθρωπο, σὲ ὅλους ἐμᾶς ποὺ εἴμεθα ἡ ἀντάκλαση τοῦ Χριστοῦ (Κρίσνα).Ναί, εἴμεθα μέσα στὸ κάλι γιούγκα, στὸ σιδερένιο γένος καὶ οἱ τῆς Βουλῆς χωρεύουν ξένοιαστα στοὺς ἤχους τῶν τραλαλαλὰ τοῦ Τσακαλώτου.Μᾶλλον, τὸ ἑπόμενο ἄρθρο θὰ τὸ ἀφιερώσω στὸν βαϊσναβισμό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Αιώνια ψυχή κλπ. δεν υπάρχει. Ο καθένας έχει την ψυχή του και ο καθένας είναι ξεχωριστό πρόσωπο.

   Η ανάσταση των νεκρών είναι αφέλεια, ενώ η αιώνια ψυχή δεν είναι δηλαδή; Επίσης αν πιστεύεις στο Χριστό, τότε πιστεύεις και στην ανάστασή του και στην ανάσταση του Λαζάρου. Ή κάνω λάθος;

   Προφανώς δεν ανήκεις πουθενά. Έχεις μαζέψει διδασκαλίες και δόγματα από όλες τις θρησκείες και έχεις φτιάξει τη δική σου αίρεση, χωρίς να το έχεις καταλάβει κιόλας.

   Delete
  3. Αγαπητε Δημητρη,

   Δεν θυμαμαι να σε εχω βρισει, διοτι δεν συνηθιζω να κρινω τα προσωπα αλλα μονο τις ιδεες ή τις πραξεις τους, ποσο μαλλον να τα βριζω.

   Ομολογω οτι αρκετες φορες ειμαι πολυ καυστικος στα σχολια αλλα ποτε δεν βαλομαι εναντια στο προσωπο ουτε εχω κακη διαθεση για κανενα, διοτι δεν βλεπω κανενα ξεχωριστο απο την υπαρξη μου και την συνειδηση μου.

   Αν θεωρεις βρισια την αποψη μου οτι η ορθοδοξια ειναι μια αιρεση οπως οι υπολοιπες χριστιανικες θρησκειες δεν το συμμεριζομαι ουτε συμφωνω. Πιστευω πολυ περισσοτερο στον Χριστο απο οτι οι υποτιθεμενοι γνησιοι ορθοδοξοι χριστιανοι οι οποιοι εχουν δημιουργησει μια ψευτικη εικονα για το Χριστο συμφωνα με την φαντασια τους (δεν τους κακολογω για αυτο, απλα δεν θα μπορουσαν να κανουν και αλλιως καθως ειναι βαθια ασυνειδητοι).. Ας μην αναφερθω στις αφελειες περι αναστασης των νεκρων που ειναι και ο λογος που δεν δεχονται την καυση των νεκρων.
   Το οτι διαφωνω επισης για τους περιουσιους λαους του Ισραηλ και των ελληνων δεν θεωρω επισης οτι ειναι βρισια. Θεωρω οτι αυτες οι ιδεες ειναι αφελεις και εγωκεντρικες. Και συνηθως εκφραζονται απ αυτους που εχουν χαμηλη αυτοεκτιμηση και υπερηφανεια.
   Ο Σωκρατης θεωρουσε τον εαυτο του κοσμοπολιτη και το ιδιο ισχυει για μενα. Δεν με ενδιαφερουν ουτε με εκφραζουν οι ιδεες που διαχωριζουν τους ανθρωπους αναλογα με τη χωρα και τον πολιτισμο που γεννηθηκαν.

   Το μονο που εχει αξια στον ανθρωπο ειναι συνειδησιακη του κατασταση και η καθαροτητα του νου και της καρδιας του. Τιποτα αλλο κατα την αποψη μου.

   Σ ευχαριστω που μοιραζεσαι την εμπειρια και την γνωση σου μεσα απο τα αρθρα σου χωρις αυτο βεβαια να σημαινει οτι συμφωνω σε ολα οσα λεγεις.

   Εκτιμω πολυ τις γνωσεις σου στα γεωπολιτικα θεματα και στην ιστορια, αλλα στα πνευματικα θεματα θεωρω οτι γνωριζεις λιγα πραγματα και εχεις φτιαξει την δικη σου ιστορια η οποια ομως λιγο εχει να κανει με την αληθεια.

   Ελπιζω να μην λαμβανεις αυτη την αποψη μου ως βρισια.
   Να θυμασαι οτι ο καλυτερος φιλος ειναι αυτος που σου λεει την αληθεια και οχι αυτος που σε κολακευει.
   Δεν ειμαι οπαδος του ινδουισμου, του βουδισμου, του ισλαμισμου, του χριστινισμου κλ.π. Ειμαι ελευθερο πνευμα και δεν χωραω σε καμμια θρησκεια δογμα ή δοξασια. Ειμαι σαν την μελισσα που ψαχνει το νεκταρ οπου μπορει.
   Οσο για το ονομα που χρησιμοποιω στα αρθρα και τα σχολια που κανω το εχω επιλεξει προσωπικα για διαφορους λογους και όχι επειδη ειμαι ινδουιστης. Ενας από αυτους είναι διοτι μου θυμιζει την αθανατη ευδαιμωνα φυση που είναι η ψυχη του ανθρωπου.
   Επειδη δεν ανηκω πουθενα αλλα και επειδη η ενοτητα του πνευματος είναι πανω από όλα και πισω από όλα επελεξα και ένα ονομα από τις κυριες θρησκειες: Ειρηναιος είναι το χριστιανικο, Καρμα Λεκσε το βουδιστικο, Κεριμ Χαλιμ το ισλαμικο και Μιλτιαδης το ελληνικο το βαφτιστικο μου. Δεν ειμαι κανενα από αυτά τα ονοματα ουτε με προδιοριζουν με καποιο τροπο. Ειμαι μια αθανατη ελευθερη ψυχη (όπως και εσεις βεβαια και ολος ο κοσμος, μονο που δεν το συνειδητοποιουν) που ηρθα να παιξω το ρολο μου σε αυτό το θεατρο της ζωης.
   Δυστυχως η ασυνειδησια στην οποια βρισκεται η πλειοψηφια της ανθρωποτητας είναι η αιτια θρησκευτικων φανατισμων και αντιμαχιων και όλα τα συνεπακολουθα με κορυφωση τους πολεμους.
   Τελος,
   συμφωνουμε σε καποια πραγματα και διαφωνουμε σε αλλα, αυτο ομως δεν σημαινει οτι σε απαξιωνω ως προσωπο και για αυτο δεν εχω κανενα λογο να σε υβριζω. Σεβασμος λοιπον στον ανθρωπο ακομη και στον Τσακαλωτο που κανει τρααλαλα και τον Τσιπρα που κανει κολοτουμπες και λεει ψεμματακια, στους Σαμαρα, Γιωργακη, Κωστακη και Σημιτη που φτωχευσαν την Ελλαδα.

   Καλα Χριστουγεννα καρδιας

   Ατμαν

   Delete
  4. "Το μονο που εχει αξια στον ανθρωπο ειναι συνειδησιακη του κατασταση και η καθαροτητα του νου και της καρδιας του. Τιποτα αλλο κατα την αποψη μου".

   Και πως θα φτάσεις σε αυτές τις καταστάσεις; Αντιλαμβάνεσαι(;) ότι για να φτάσεις σε αυτήυν την κατάσταση, πρέπει να περάσεις από την κατάλληλη διαδικασία της πίστης, ώστε να φτάσεις και στο επιθυμητό απότέλεσμα. Ε αυτό το κάνει μόνο η ορθοδοξία. Τι να κάνουμε τώρα;

   Delete
  5. Ενοχε η αγνοια ειναι ο μεγαλυτερος εχθρος του ανθρωπου.
   Η ορθοδοξια παραδεχεται το αιωνιο της ψυχης επισης.
   Η ορθοδοξια εγινε για να καλυψει τις αναγκες καποιων ανθρωπων. Τωρα οι ορθοδοξοι πιστευουν οτι ειναι οι μονοι φορεις της αληθειας. Ειναι σε βαθια συγχυση και ειναι φυσικο αφου ειναι ασυνειδητοι.
   Αν εσενα σε βοηθαει η πιστη στην ορθοδοξια καλως. Εγω παντως δεν το βλεπω.
   Μην κρινεις πραγματα που δεν γνωριζεις.
   Η αιρεση που εχω κανει ειναι μια φαντασια του μυαλου σου.
   Πρωτα βγες απ την αγνοια και μετα θα δεις καλυτερα.
   Η ιδεα οτι γνωριζεις ειναι αυτο που σε τυφλωνει και δεν βλεπεις καθαρα.

   Οταν διαλυσεις το θυμο σου, το φοβο, την υπερηφανεια, την ξερολιαση και την επιθυμια για απολαυση τοτε θα μπορεις να δεις καθαρα.
   Μεχρι τοτε ειναι καλυτερα να ακους να μελετας και να ασκεισαι παρα να κανεις επιφανειακη κριτικη πραγματων που αγνοεις.
   Μην αντιδρας σε οτι διαβαζεις, ακους και βλεπεις. Μαθε να δρας. Γινε συνειδητος του εαυτου σου και τοτε θα φνωριαεις την αληθεια. Η αληθεια ειναι μεσα σου δεν ειναι ουτε στις θρησκειες οθτε ακομη στα ιερα βιβλια. Αυτα ειναι δεικτες για να βρεις την αληθεια μεσα σου.
   Μην μπερδευεις τους δεικτες με την αληθεια. Το δακτυλο που δειχνει το φεγγαρι δεν ειναι το φεγγαρι.
   Ο βουδας δεν ηταν βουδιστης, Ο Κρισνα δεν ηταν Ινδουιστης, Ο Χριστος δεν ηταν χριστιανος ουτε ο Μωαμεθ Ισλαμιστης.
   Ο Θεος ειναι ολα μεσα σε ολα και ζει μεσα απο ολα. Αν δεν τον βρεις μεσα σου δεν θα τον βρεις πουθενα.

   Delete
  6. Ενοχε η αγνοια ειναι ο μεγαλυτερος εχθρος του ανθρωπου.
   Η ορθοδοξια παραδεχεται το αιωνιο της ψυχης επισης.
   Η ορθοδοξια εγινε για να καλυψει τις αναγκες καποιων ανθρωπων. Τωρα οι ορθοδοξοι πιστευουν οτι ειναι οι μονοι φορεις της αληθειας. Ειναι σε βαθια συγχυση και ειναι φυσικο αφου ειναι ασυνειδητοι.
   Αν εσενα σε βοηθαει η πιστη στην ορθοδοξια καλως. Εγω παντως δεν το βλεπω.
   Μην κρινεις πραγματα που δεν γνωριζεις.
   Η αιρεση που εχω κανει ειναι μια φαντασια του μυαλου σου.
   Πρωτα βγες απ την αγνοια και μετα θα δεις καλυτερα.
   Η ιδεα οτι γνωριζεις ειναι αυτο που σε τυφλωνει και δεν βλεπεις καθαρα.

   Οταν διαλυσεις το θυμο σου, το φοβο, την υπερηφανεια, την ξερολιαση και την επιθυμια για απολαυση τοτε θα μπορεις να δεις καθαρα.
   Μεχρι τοτε ειναι καλυτερα να ακους να μελετας και να ασκεισαι παρα να κανεις επιφανειακη κριτικη πραγματων που αγνοεις.
   Μην αντιδρας σε οτι διαβαζεις, ακους και βλεπεις. Μαθε να δρας. Γινε συνειδητος του εαυτου σου και τοτε θα φνωριαεις την αληθεια. Η αληθεια ειναι μεσα σου δεν ειναι ουτε στις θρησκειες οθτε ακομη στα ιερα βιβλια. Αυτα ειναι δεικτες για να βρεις την αληθεια μεσα σου.
   Μην μπερδευεις τους δεικτες με την αληθεια. Το δακτυλο που δειχνει το φεγγαρι δεν ειναι το φεγγαρι.
   Ο βουδας δεν ηταν βουδιστης, Ο Κρισνα δεν ηταν Ινδουιστης, Ο Χριστος δεν ηταν χριστιανος ουτε ο Μωαμεθ Ισλαμιστης.
   Ο Θεος ειναι ολα μεσα σε ολα και ζει μεσα απο ολα. Αν δεν τον βρεις μεσα σου δεν θα τον βρεις πουθενα.

   Delete
  7. Η αλήθεια και ο Θεός είναι ο εσταυρωμένος και αναστάντας Χριστός. Όσο και αν ψάξεις δε θα βρεις καμιά αλήθεια. Διότι είσαι κτιστός άνθρωπος με όρια και περιορισμένες δυνατότητες. Για αυτό και μας την αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός την αλήθεια, γινόμενος ο ίδιος άνθρωπος. Όλα τα άλλα είναι αιρέσεις, σχετικοποιήσεις και προωθητικές ενέργεις της νέας τάξης πραγμάτων που θεωρεί πως θα δημιουργήσει η ίδια μία αλήθεια από το μηδέν.

   Καλό βράδυ.

   Delete
  8. Η ορθοδοξία απραδέχεται το αιώνιο της ψυχής. Όχι ότι υπάρχει μια αιώνια ψυχή ως αρχή, όπως υποστηρίζεις εσύ. Δε θα με ξεγελάσεις παίζοντας με τις λέξεις και τα νοήματα. Είμαι πάντα συγκεκριμένος σε αυτά που γράφω.

   Delete
  9. Από εκεί και πέρα, φυσικά και ο Χριστός δεν ήταν χριστιανός. Είναι δυνατόν ο Θεός να έχει θρήσκευμα ή ομάδα ή κόμμα; Μήπως ήταν και Πάοκ; Μα τι παραλογισμούς λέτε;

   Delete
  10. Ο Θεος ειναι αγαπη και ειρηνη. Αν δεν βρεις την αγαπη και την ειρηνη στο νου και την καρδια σου ουδεποτε θα γνωρισεις τον Χριστο ποσο μαλλον τον Θεο.

   Δεν παιζω με τις λεξεις. Απλα εσυ δινεις στις λεξεις που χρησιμοποιω ενα δικο σου νοημα και το χρεωνεις σε μενα.

   Οι παραλογισμοι που βλεπεις ειναι αποτελεσμα της δικης σου σκεψης . Αυτα που λεω ειναι τοσο απλα που θα ηταν κατανοητα και απο παιδια.

   Αλλα εισαι τοσο χαμενος σε λεξεις και δογματικες ιδεες που δεν μπορεις να δεις το προφανες.

   Πιστευεις και οτι η νεα ταξη κυνηγαει τους ορθοδοξους? Τι τρελλα κι αυτη. Τι νομιζετε οτι ειστε? Ο περιουσιος λαος με την καλυτερη θρησκεια?

   Χαλαρωσε ενοχε, ο μεγαλυτερος εχθρος σου ειναι η αγνοια σου και οι λεγεωνες εγω (δαιμονιων οπωςτα λενε οι καλογεροι) που κουβαλας στον ψυχισμο σου.

   Αυτα σου τρωνε την ψυχη οχι η νεα ταξη.


   Delete
  11. Παίζεις με τις λέγεις, αλλά τέλος πάντων. Αυτά που λες όχι απλά είναι αόρισα και γενικόλογα αλλά δε βγάζουν και κανένα νόημα.

   1)Βασικά η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Όταν λέμε θρησκεία εννοούμε ένα ανθρώπινο κατασκέυασμα. Η Ορθοδοξία δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Είναι η σχέση του δημιουργήματος(ανθρώπου) με τον Δημιουργό(Θεό). Τα δόγματα δεν είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα διανοητικής επεξεργασίας κατόπιν φιλοσοφικής σκέψης, αλλά η αποτύπωση της ζωής και της αποκάλυψης του Θεού με λέξεις. Συνεπώς οι λέξεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα αναλόγως με το τι εκφέρουν.

   Σαφώς και υπάρχει η νεά τάξη πραγμάτων η οποία υποστηρίζει πάνω κάτω ό,τι υποστηρίζεις και εσύ. Πολύ πιθανόν να είσαι ήδη θύμα αυτής της τάξης και να μην το γνωρίζεις. Ειδάλλως το κάνεις συνειδητά και στοχεύεις στη σχετικοποίηση των πάντων.

   Τι μας λέει η νέα τάξη πραγμάτων; Προσπαθεί μέσω της σχετικοποίησης των πάντων να πείσει την ανθρωπότητα (π.χ. έλα μωρέ όλες οι θρησκείες το ίδιο είναι, ο Θεός δεν αποδεικνύεται επιστημονικά κλπ) και της ισοπέδωσης, εώς και εξαφάνισης θα έλεγα, της πνευματικής διάστασης του ανθρώπου, ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες και όλοι στον ίδιο Θεό πιστεύουν κλπ (σαν να λέμε δηλαδή, τι ετερόφυλος τι ομοφυλόφιλος, μιας και είναι το θέμα των ημερών). Ανοησίες. Ο Θεός είναι ο τριαδικός, ο οποίος εμφανίστηκε υλικώ τω τρόπω στην ιστορία και μας έγινε γνωστός μέσω της ενανθρωπήσεως του Υιού και της δράσης του στην ανθρώπινη ιστορία και στο ιστορικό γίγνεσθε. Ο Χριστός είναι ο Θεός.

   Η νέα τάξη πραγμάτων εξισώνει όλες τις θρησκείες και όλα τα είδη πίστεων. Αυτό κάνεις και εσύ.

   Χαλαρός είμαι αγαπητέ. Όταν ομολογείς την αλήθεια, είσαι πάντα χαλαρός.

   Delete
 39. Καλὰ Χριστούγεννα σὲ ὅλους, παιδιά!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 40. Αγαπητε Δημητρη

  Μελετω την σεξουαλικοτητα και την ανθρωπινη ψυχολογια 40 χρονια.
  Ολα αυτα τα θεματα ειναι λεπτομερως αναλυμενα απο μεγαλους πνευματικους δασκαλους και τις γραφες οπως οι Βεδες.

  Οι δυτικοι εχουν πει χιλια δυο πραγματα για αυτα τα θεματα αλλα τιποτα επι της ουσιας.

  Απο που προκυπτει οτι η σεξουαλικη ομοφυλικη ενωση ειναι φυσιολογικη; Απο πουθενα.
  Η λαγνεια και το παθος των εκφυλισμενων διποδων διανοητικων θηλαστικων λανθασμενα ονομαζομενων ανθρωπων βλεπει φυσιολογικο οτι ικανοποιει το παθος του.
  Το να βαζεις το ανδρικο μοριο στο εντερο ή αντικειμενα στο αιδοιο δεν εξυπηρετουν τιποτα αλλο παρα την διαστροφη του κυριευμενου απο το παθος νου, τιποτα αλλο.
  Αυτοι οι οποιοι λογω ορμονικων διαταραχων εχουν μια φυση που δεν ειναι ουτε θηλυκη ουτε αρσενικη είναι ιδιαζουσα περιπτωση και χρειαζεται ειδικης αναλυσης αλλα εδώ δεν αναφερομαι σε αυτους. Αλλα ακομη και αυτοι δεν μπορουν να βαζουν τα μορια τους στο εντερο ή δεν ξερω τι άλλο αφυσικο μπορει να κανουν απλα και μονο για την φαυλη ηδονη.

  Το ανδρικο και το γυναικειο σεξουαλικο οργανο ειναι τελειοι αγωγοι και πολοι της συμπαντικης ενεργειας η οποια εχει πολωθει σε αυτη την συμπαντικη διασταση σε θηλυκη και αρσενικη.
  Η ενωση αυτων των δυο ενεργειων παραγει την τριτη δυναμη η οποια υπερβαινει τις δυο μισες και ειναι η ιδια η δυναμη που εχει δημιουργησει ολο το συμπαν.
  Κατα αναλογο τροπο οταν ενωνονται οι δυο πολοι στις ηλεκτρικες και μαγνητικες δυναμεις του συμπαντος εχουμε παραγωγη φαινομενων. Εχεις πουθενα δει στην φυση να παραγουν τιποτα σε ολα τα επιπεδα δυο θηλυκα ή δυο αρσενικα΄; Οχι βεβαια.

  Οταν ενωνονται οι θηλυκες και οι αρσενικες ενεργειες τοτε τα δυο χωριστα οντα γινοται ανδρογυνο καιοι δυο ενεργειες ΜΙΑ και ηοποιοα ειναι η ιδια η θεικη δημιουργικη δυναμη του συμπαντος σε δραση γνωστη στο χριστιανισμο ως ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.
  Μονο στη φαντασια των αποβλακωμενων απ το παθος φανταζει η ομοφυλοφυλικη σεξουαλικη ενωση ως φυσιολογικη και δικαιωμα τους.

  Η σεξουαλικη ενωση ανδρος και γυναικος δεν ειναι δημιουργικη μονο στο φυσικο επιπεδο ( αναπαραγωγη του ειδους) οπως νομιζουν οι περισσοτεροι αλλα είναι δημιουργικη σε ολα τα επιπεδα συναισθηματικο, νοητικο, διανοητικο με κορυφωση στο πνευματικο πεδιο.

  Χωρις την δυναμη της σεξουαλικης ενεργειας και της σωστης της χρησης δεν μπορει να γεννηθει κανενας αγιος, κανενας αληθινος φιλοσοφος, κανενας αληθινος πνευματικος δασκαλος, ουτε καν ενας φυσιολογικος ανθρωπος.

  Η καταντια στη δυση αλλα και στην ανατολη πλεον εχει φτασει στο απροχωρητο και συντομα θα καταστραφουμε απο τα πυρηνικα οπως και συ προβλεπεις αλλα και από σεισμους, λοιμους, ανιατες αθενειες, πλημμυρες και βυθισεις χωρων στους ωκεανους.
  Ολη η γη εχει καταντησει ενα απεραντο τρελλοκομειο με ανισσορροπους ΄ανθρωπους οι οποιοι ειναι πηγη δυστυχιας, μιζεριας και καταστροφης, και για αυτο συντομα θα αφανιστουν απο τη γη. Η πλειοψηφια εννοω. Λιγοι θα μεινουν για να δημιουργησουν την νεα φυλη. Εναν υγιη πολιτισμο προσανατολισμενο στις αληθινες αξιες της ζωης και την πνευματικη τελειωση.

  ReplyDelete
 41. Υστερογραφο.

  Η οικογενεια δεν κινδυνευει ουτε απο την ομοφυλοφιλια ουτε από το συμφωνο συμβιωσης ομοφυλων αλλα από την πορνεια (δεν εννοω μονο τις πορνες και τα πορνεια αλλα την ακρατη σεξουαλικη ζωη) και την σεξουαλικη αποχαυνωση των ετεροφυλων η οποια είναι αποτελεσμα της απομακρυνσης τους από τις πνευματικες αξιες και την αληθεια.

  ReplyDelete
 42. Χρόνια Πολλά και καλά Χριστούφεννα Καθηγητά! Ευχαριστούμε για τις ευχές σας! Είθε το Φως του Θεανθρώπου αν σας δίδει Υγεία, Χαρά, Ευτυχία και να σας έχει κοντά μας στους δύσκολους καιρούς που διαβαίνουμε...Σας έχομεν ανάγκη!

  ReplyDelete
 43. ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΩΣ ΕΝΑ ΚΕΝΤΗΜΑ, ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΑΥΤΟ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΟΨΗ, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΜΑΝΤΕΨΟΥΜΕ ΤΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ. Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΤΡΕΒΛΗ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ!. ΗΘΕΛΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΕΙΞΩ ΤΗΝ ΣΙΣΥΦΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!. ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΗ ΑΝ ΑΥΤΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΔΟΥΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΤΑΜΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ!. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!!!!!

  ReplyDelete
 44. http://www.armahellas.com/?p=13758

  ReplyDelete