Jul 19, 2014

123 – Τὸ ἐποικοδομητικὸ χάος τῆς τρομοκρατίας

123 – Τὸ ἐποικοδομητικὸ χάος τῆς τρομοκρατίας

Ἐνώπιον τοῦ παγκοσμίου χάους, ὁ κόσμος τὰ ἔχει χαμένα. Οἱ νόμοι καταστρατηγοῦνται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς νομοθέτες καὶ ἀντικαθιστοῦνται μὲ τρύπια παραπετάσματα ἀνθρωπίνων δῆθεν δικαιωμάτων. Ὁλόκληρα κράτη κατεδαφίζονται καὶ ἑκατομμύρια ἄνθρωποι θυσιάζονται στὸν βωμὸ τοῦ συμφέροντος. Μήπως τὸ τέλος τοῦ κόσμου ἔρχεται;  Φυσικὰ ὄχι.

Ὅταν τὸ κτίριο ἐρειπώνεται, κατεδαφίζεται, διότι ἄλλος τρόπος δὲν ὑπάρχει. Δὲν ἐπισκευάζεται. Οἱ συνταγὲς εἶναι ἀναποτελεσματικές. Μεγάλα σύνολα, μικρὰ ἐθνοκράτη καὶ μὴ κράτη δύνανται νὰ συνυπάρχουν μὲ ἐπιτυχία. Φθάνει νὰ προέρχονται ἀπὸ δημιουργικὰ μυαλά. Καὶ τὰ δημιουργικὰ μυαλὰ δὲν καταναλώνουν τὴν ἐνέργειά τους ἐκφράζοντας μῖσος γιὰ τὸν ἄλλο, ἀναγείροντας τὰ διάφορα «ἀντί» (ἀντικομμουντής, ἀντιφασιστής, ἀνθεβραῖος, ἀνθέλλην, ἀντιχριστιανὸς, προδότης, ξένος πράκτωρ, ἀντιτρομοκράτης, ἐχθρὸς τῆς βίας, κλπ.). Συγκεντρώνονται στὸ  ἔργο τους καὶ δημιουργοῦν καὶ γράφουν στὰ παλιά τους τὰ παπούτσια τοὺς δημοσιογράφους, τοὺς νομοθέτες καὶ τοὺς βουλευτές.

1 – Terreur:  Εἶναι τὸ γαλλικὸ ἐγκώμιο τῆς τρομοκρατίας. – Τὸ 1793 οἱ Γάλλοι ἐπαναστάτες ἀνέδειξαν, ὄχι μὲ τὸν νόμο ἀλλὰ  μὲ τὴν λαιμητόμο τὴν ἁγία τρομοκρατία μὲ ἐπάνω ἀπὸ 4.000 ἀποκεφαλισμένους πρὸς χάριν τῆς ἀλλαγῆς. Κατόπιν αὐτοῦ οἰκοδομήθη μὲ ἐπιτυχία ἡ σημερινὴ Εὐρώπη.

2 – Καμμία  βασικὴ κοινωνικὴ ἀλλαγὴ δὲν ἐπετεύχθη ποτὲ χωρὶς βία καὶ ἡ Ἱστορία δὲν ἐχρειάσθη νὰ περιμένη τὸν Μὰρξ καὶ τὸν Σορὲλ γιὰ νὰ τὸ διαπιστώσῃ. Μόνον  γέλια προκαλεῖ ἡ σωρεία τῶν δημοσιογράφων ποὺ δηλώνει τὴν ἄγνοιά του μὲ τὸ νὰ ἐξαγγέλλῃ μὲ στόμφο ὅλα καλὰ ἀλλὰ νομιμοφρόνως καὶ ποτὲ μὲ τὴν βία!

3 - Ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ διεπίστωσε ὅτι ζοῦμε σήμερα στὴν ἐποχὴ τῶν «Μεγάλων Συνόλων» (Grands Ensembles), δηλαδὴ ὅτι ἐπανερχόμεθα ὑπὸ δημιουργικὴ μορφὴ στὶς οἰκουμενικὲς αὐτοκρατορίες (Κίνας, Βυζαντινῆς, Δυτικῆς). Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχουν ἡ Ἀμερικανικὴ Αὐτοκρατορία, ἡ Ἑνωμἐνη Εὐρώπη, ἡ Κίνα καὶ ἡ Ῥωσία.  Αὐτὰ τὰ μεγάλα σύνολα δημιουργοῦνται μὲ τὴν συστηματικὴ κατεδάφιση τῶν ἐθνοκρατῶν, φυσικὰ μὲ τὴν βία καὶ ἑκατομμύρια θύματα. Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης ἀναδιατάσσεται σὲ ἕναν τεράστιο γρῖφο.

4 - Ὅταν ἡ ἀπαραίτητη βία χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ὑπαρχούσης τάξεως, ὅπως αὐτὸ ἔγινε μὲ τὸν Πινοσέτ, τὸν Φράνκο ἤ τὸν Γιαρουζέλσκι, τὸ ὀνομάζουμε δικτατορία. Ὅταν χρησιμοποιεῖται γιὰ ῥιζικὴ ἀλλαγὴ τὸ ὀνομάζουμε ὁλοκληρωτισμό. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὑπάρχουν ἀνυπολόγιστα θύματα, ἀλλὰ ἡ πρώτη εἶναι παρασιτικὴ ἐνῷ ἡ δεύτερη εἶναι δημιουργική.

5 - Ἡ Ἐπανάσταση-Βία δημιουργεῖ δίκαιο. Συνεπῶς, ὑποχρεωτικά,  καταπατεῖ τὸν ὑπάρχοντα νόμο καὶ τὸν ὑπερβαίνει.

6 – Τὰ ἐπιτυχημένα κράτη δὲν ἐπαναλαμβάνονται οὔτε ἀντιγράφονται ὅπως ἡ Ἀθηναϊκὴ Πολιτεία, οἱ ΗΠΑ, ἡ Βρεταννικὴ Αὐτοκρατορία. Τὸ Ἰσραὴλ, παρὰ τὴν ἔμπνευση ποὺ ἐπῆρε ἀπὸ τὴν Σπάρτη, εἶναι μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο. Αὐτὸ ἰσχύει μὲ ὅλους τοὺς δημιουργοὺς σὲ οἱονδήποτε τομέα. Δημιουργεῖν σημαίνει πρωτοτυπεῖν.

7 –Στὴν Ἑλλάδα, τὸ ΚΚΕ ἀπέτυχε διότι δὲν πρωτοτύπησε. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ ἐπιτύχῃ νὰ δημιουργήσῃ κράτος μόνον ἐὰν δὲν ἀντιγράψῃ τὸ Γ΄ Ῥάϊχ καὶ κανένα ἄλλο μοντέλο ἀλλὰ  φαντασθῇ ἕνα τελείως νέο πρότυπο ποὺ κατόπιν τῆς ἐπιτυχίας του θὰ θελήσουν  τὰ ἄλλα κράτη νὰ ἀντιγράψουν. Μέχρι στιγμῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα πρότυπα, δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ άκραιφνῶς ἑλληνικὸ κρατικὸ κατασκεύασμα. Τὸ Καποδιστριακὸ κατερρίφθη ἐν τῇ γενέσει του.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                             19 Ἰουλίου 2014

42 comments:

 1. Υπάρχει ένα ζητούμενο. Συμφωνούμε όλοι ανεξαιρέτως φαντάζομει ότι οι θεωρίες των δύο άκρων, η καθεστωτική Παξ Ρομάνα, αλλά και αυτή η απλή συνταγματική νομοθεσία είναι μια ειρήνη της συμφοράς. Τι ειρήνη όταν ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να πληρώσεις το νοίκι σου και θα σε πετάξουνε έξω; Και μιλάμε για το μισό της ανθρωπότητας. Επίσης φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε ότι κράτος και βία είναι ταυτόσημα, και ο παππούς μας ο Αισχύλος το έδειξε με τον πιο εύγλωττο τρόπο δείχνοντας τον Προμηθέα να καρφώνεται στο βράχο με το Κράτος να δίνει τις εντολές και τη Βία να στέκει δίπλα βουβή.

  Όμως καμία επανάσταση δεν έλυσε το πρόβλημα. Επειδή λοιπόν μέχρι τις μέρες μας καμία επανάσταση δεν έλυσε το πρόβλημα, μήπως αυτό μας συγχωρεί στο να πούμε κι εμείς, ε, δεν πα να κουρέυεται ! Αυτό έχει κάνει όλη η υποτιθέμενη αριστερά παγκοσμίως. Δεν θα το φτιάξω εγώ το ρωμέικο !

  ReplyDelete
 2. Δεύτερη παρατήρηση. Η κατεδάφιση που παρατηρούμε δεν μοιάζει με την κατεδάφιση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τις βαρβαρικές επιδρομές - δηλαδή αντίθετα από αυτό που είπε ο ντε Γκωλ, ότι ζούμε σε εποχή αναδυόμενων αυτοκρατοριών, ότι σπάει η οικουμενικότητα σε ομάδες πλιατσικολόγων και κάθε εργαζόμενος αναφέρεται μονάχα στον προϊστάμενό του ; Αυτό το πράγμα λέγεται φεουδαρχία, όχι από την άποψη του φέουδου, που είναι ένα κομμάτι γης, αλλά από την άποψη ότι δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή στην οποία όλοι ανεξαιρέτως να αναφέρονται. Χάος δηλαδή, αλλά και το χάος έχει νόμους.

  ReplyDelete
 3. Τριτη παρατήρηση.Ο κος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος (βλεπε ομώνυμη ιστοσελίδα) περιγράφει την αναδυόμενη Αυτοκρα.τορία της Παγκοσμιοποίησης ως Αυτοκρατορία του Χάους. Εγώ αμφιβάλλω ότι πρόκειται για αυτοκρατορία, διότι όλες οι αυτοκρατορίες ήταν θεοκρατικά καθεστώτα. Το προσωρινό σχήμα που έχω βρει είναι ότι η φεουδαρχία προερχεται από τις πολεμικές ορδές και ο καπιταλισμός από τη φεουδαρχία. Είναι ουσιαστικά συστήματα απομύησης, πλιάτσικου, ασυστηματικά, μονίμως εν πολέμω. Ή θα βρεθεί λοιπόν ο βασιλιάς ήρωας που θα τους βάλει όλους κάτω από το σκήπτρο του και θα τους βάλει στην Οδό του Θεού, τους κερατάδες, ή αυτός ο βασιλιάς είμαστε ο καθένας από εμάς. Σου έρχεται ο άλλος και σού λέει, μπες στην υπηρεσία μου και εγώ θα σού δώσω ένα ξεροκόμματο. Αλλιώς θα σε σφάξω.

  Τι κάνεις ;

  ReplyDelete
 4. Ὦδε ἡ σοφία ἐστἰ....

  Γόρδιος

  ReplyDelete
 5. Το οτι η βια κινει τον κοσμο ειναι αυταποδεικτο. Σε αλλη περιπτωση ο πρωτος που φιλοδοξησε να γινει αυτοκρατορας θα υποδουλωνε ολο τον κοσμο.
  Πρεπει ομως να ξεχωρισουμε τον νομο της ζουγκλας απο το επιθυμητο αποτελεσμα για μια ανθρωπινη κοινωνια.
  Αν στην αρχαια Αθηνα αντι να αναθεσουν στο Σολωνα να διευθετησει τις διαφορες του εξαγριωμενου λαου με την απληστη ολιγαρχεια ακολουθουσαν το νομο της φυσης, αν μεν οι πλουσιοι κερδιζαν, θα ειχαμε αλλο ενα κρατος στο οποιο οι κατοικοι θα ηταν δουλοπαροικοι μιας ολιγαρχειας. Αν ο λαος κερδιζε τοτε το μελλον μετα απο σφαγες αναλογες της Γαλλικης επαναστασης, δεν θα ειχε λογω συνθηκων και ελλειψει παραδειγματος την ευτυχη;; καταληξη της.
  Το ιδιο και μετα την τυραννια των τριακοντα, αν ο Θρασυβουλος και οι αλλοι δημοκρατικοι δεν αμνηστευαν ολα τα αδικηματα που ειχαν γινει στο διαστημα της τυραννιας το μελλον της Αθηνας θα ηταν εξαιρετικα αβεβαιο μετα τις σφαγες και τις αντεκδικησεις εναντιον των πλουσιων που θα ακολουθουσαν.
  Και στις δυο περιπτωσεις υπηρχε μια ισορροπια τρομου που επετρεψε την συνδιαλλαγη.
  Για μενα η δημιουργικη βια ειναι αυτη που επιτρεπει να αποφευχθει η τελικη συγκρουση.
  Ειναι η βια που επιτρεπει στον φοβο να φερει συνδιαλλαγη.
  Στην σημερινη κατασταση η αποχαυνωση των λαων οδηγει στην υποδουλωση τους απο μια ολιγαρχια που δεν τους φοβαται. Αποτελεσμα τα εκατομμυρια νεκροι απο την κατασταση σ ολο τον κοσμο και το τελικο σταδιο φαινεται να ειναι μια μαζικοτερη εξοντωση.
  Στο επιπεδο της παγκοσμιοποιησης, οσο αυτη προχωραει, με τα κρατη αποδυναμωμενα δημιουργουνται οι συνθηκες για εκτροπες.
  Το να εχει περιελθει ολη η ισχυς απο την μια μερια, χωρις αντιπαλο δεος που θα επετρεπε καποια διαπραγματευση, δημιουργει συνθηκες για σφαγες καθολου δημιουργικες.
  Επιπροσθετως η δυναμη που παραχωρειται στους ηγετες της παγκοσμιοποιησης κανει αγνωστο το ποτε και σε ποιο σημειο πρεπει να φτασει ο λαος ωστε να γινει αρκετα ισχυρος, αφου η συνειδητοποιηση της καταστασης του αυξανει αλλα η δυνατοτητα του ν αντιδρασει μειωνεται οσο η ολιγαρχεια αποκτα ολο και περισσοτερα προνομια.
  Το να γινει η δημοκρατικη Ευρωπη μια Ηπειρος οπου Εβραιοι τραπεζιτες και τοπικες ολιγαρχιες θα εκμεταλλευονται Ασιατες και Ευρωπαιους τους οποιους θα βαζουν να σκοτωνονται οποτε κινδυνευει η εξουσια τους δεν ειναι δημιουργεια, εκτος κι αν καθε καινουργια κατασταση την θεωρουμε σαν τετοια.
  Δημιουργικη βια θα ηταν η αντισταση λαων και κρατων μεχρι να βρεθει μια κοινα αποδεκτη λυση.
  Το οτι οι ανθρωποτητα πορευεται μεσα απο το χαος σε δημιουργεια νεων μορφων δεν σημαινει οτι ειναι επιθυμητες ολες, ουτε οτι δεν πρεπει να προσπαθησουμε να επηρεασουμε τις εξελιξεις. Η κοινωνια θα καταληξει εκει που την σπρωχνει η συνισταμενη των δυναμεων και οχι εκει που θελει ο καθενας μας, αλλα αυτος δεν ειναι λογος για να μην εχουμε στοχους.
  Το οτι οι βαρβαροι ειναι μια λυση κατα τον ποιητη δεν σημαινει οτι ειναι η ενδεδειγμενη.

  ReplyDelete
 6. Από φιλοσοφική άποψη, το θέμα της βίας αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τους μονιστές, δηλαδή αυτούς που λένε ότι υπάρχει ένα ον, Ον, και από τους ανιμιστές που λένε ότι υπάρχουν πολλά. Οι ανιμιστές λένε ότι η σύγκρουση έρχεται από τη σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών όντων (Δίας-Κρόνος,, άνθρωπος-περιβάλλον, σώμα-πνεύμα, επιθυμία- αντικειμενικές συνθήκες). Οι μονιστές λένε ότι η μόνη βία που υπάρχει είναι η αχώνευτη πολλαπλότητα, η σύγχυση.

  ReplyDelete
 7. Θέλω να πω ότι η Ιστορία δεν προχωράει με βάση το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλα και η επιθυμία είναι μέρος της Ιστορίας. Νομίζω πως η τάση των αυτοκρατοριών είναι να σταματήσουνε την Ιστορία.

  ReplyDelete
 8. Εμενα παντως Κωνσταντη, μια και το ανεφερες, αυτο που παει να δημιουργηθει σημερα μου θυμιζει την επικρατηση του Χριστιανισμου και τον Μεσαιωνα.
  Οι λαοι μετατρεπονται σε κοπαδι προς αρμεγμα ακολουθωντας θρησκευτικες παλαβομαρες και θολα δογματα, που τους βαζουν σε θεση δουλων.
  Το πιο εξωφρενικο ειναι που θεωρειται και δημοκρατικο το να παραχωρεις την εθνικη σου κυριαρχεια σε οργανισμους και αρχες τις οποιες κανεις δεν συζηταει καν να ελεγχονται απο τον λαο. Αλλα και ποιον λαο. Τους Γερμανους; Τους Μουσουλμανους; Τους Αμερικανους; Εχουμε εμεις τα ιδια συμφεροντα μ αυτους;
  Αντιθετα αν θελεις να ζεις σε ενα κρατος οπου η κυριαρχεια του ανηκει στο Εθνος που το κατοικει θεωρείσαι φασιστας και αντιδημοκρατης.
  Ειναι μαλιστα και της μοδας να θεωρειται ως αναποφευχτη προοδος η παγκοσμιοποιηση λες και ειναι κατι πρωτοφανες, κρατη που ενωνονται σε τετοιες συμμαχιες, η δεν ειχαν ολες οι παρομοιες προσπαθειες κοινα και καθολου καλα αποτελεσματα.
  Την εποχη που αν κοιταξεις γυρω σου θα δεις τους παγκοσμιοποιουμενους λαους να καταστρεφονται και λαους που παρεμειναν εκτος για πρωτη φορα στην ιστορια τους να γινονται ισχυροι.
  Στην γειτονια μας βλεπουμε την Τουρκια να ειναι η μοναδικη χωρα εκτος ΕΕ και η μονη που γινεται ολο και ισχυροτερη.
  Η Κυπρος σε τεσσερα χρονια καταστραφηκε.
  Η Ελλαδα μετα απο τοσες χιλιαδες χρονια παει για εξαφανιση.
  Τα γουρουνακια του νοτου προσπαθουν να επιβιωσουν, οι πρωην ανατολικοι πεινανε και οι βορειοι περιμενουν καταχρεωμενοι την σειρα τους.
  Πιο μακρυα Ρωσσια, Κινα, Ινδια, Βραζιλια με αρκετα μικροτερα κρατη που θα γινουν ακομη περισσοτερα υποθετω, πανε μια χαρα, παρολο τον αθεμιτο πολεμο απο τους Αμερικανοσιωνιστες και τους Ευρωπαιους κολαουζους, που εχουν καταστρεψει ολες σχεδον τις Αραβικες χωρες που δεν ηταν διατεθιμενες να τους υπακουν.
  Οποιος εχει ματια και λιγο μυαλο βλεπει οτι ξεκινωντας απο την Γιουγκοσλαβια και φτανωντας σημερα μεχρι την Ουκρανια η παγκοσμιοποιηση καταστρεφει κρατη που οι ηγετες τους δεν εξαγοραζονται και δεν πειθουν τους λαους τους να προσχωρησουν με αλλαλαγμους χαρας στο παγκοσμιο τοκογλυφικο κρατος.
  Εκτος κι αν εχουμε φτασει σε τετοιο σημειο ανοησιας να πιστευουμε οτι το ΝΑΤΟ επεμβαινει για το καλο των λαων.
  Ουτε λοιπον υποχρεωτικη ειναι η παγκοσμιοποιηση, ουτε αναποφευχτη, ουτε αυτοβουλως απο τους λαους γινεται δεκτη. Οποιο κρατος δεν ειναι δυνατον να προσχωρησει δια του δολου και της εξαγορας των ηγεσιων καταστρεφεται εφ οσον ειναι δυνατον, εκ των εσω και την ηγεσια παιρνουν πιο προθυμοι.
  Σ αυτα τα πλαισια τα τρια και πλεον εκατομμυρια λαθρομεταναστες στην Ελλαδα αλλα και γενικοτερα στην Ευρωπη ειναι σιγουρο 100% οτι θα χρησιμοποιηθουν σε περιπτωση που βρεθουν εθνικες ηγεσιες να ζητησουν την αυτονομηση των κρατων τους.
  Ειναι επισης 100% σιγουρο οτι εφ οσον δεν δισταζουν να δημιουργουν τετοιες αλληλοσφαγες στα ανυπακουα κρατη, θα χρησιμοποιησουν καθε μεσο για να αποτρεψουν καθε κινηση για χειραφετηση μεσα στα κρατη που ελεγχουν και θα κτυπησουν χωρις αναστολες οποιοδηποτε κομμα τους φανει επικινδυνο.

  ReplyDelete
 9. Γι αυτό λέω ότι αντί να γυρίσουμε πίσω στα εθνικά κράτη πρέπει να πάρουμε εμείς την παγκοσμιοποίηση στα χέρια μας, ή, αν θέλετε, να τής αλλάξουμε πορεία με το πνεύμα μας.

  ReplyDelete
 10. Τὰ δύο τελευταῖα σχόλια, τοῦ Γιάγκου καὶ τοῦ Κωσταντῆ ἀλληλοσυμπληρώνονται. Καὶ ἐδῶ μοῦ ἔρχεται στὸν νοῦ ἡ σπουδαία προσπάθεια τοῦ Ῥαδαμάνθεως Ἀναστασάκη μὲ τὸ Ἰδεοθέατρόν του. Ὁ Ῥαδάμανθυς, ὅπως καὶ ἐγὠ, ξεπερνᾷ τὸν ἐθνικισμὸ, τὸν ὁποῖον τὸν ἀφήνουμε στοὺς ὑπολοίπους λαοὺς τῆς γῆς καὶ ἐπιμένουμε στὸν ἑλληνοκεντρισμό. Συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κατοίκων τοῦ κρατιδίου, ὅλοι πρέπει νὰ μάθουν ἑλληνικἀ, ὅλοι πρέπει νὰ παιδευθοῦν στὸν θεῖο λόγο τοῦ Πλάτωνος. Ναὶ στὸν παγκοσμισμὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ὄχι στὸν παγκοσμισμὸ τῶν Βαρβάρων τοῦ καπιταλισμοῦ. Μία Νέα Τάξη Πραγμάτων καθαρῶς ἑλληνικὴ καὶ ἑλληνοκρατούμενη. Ὁ Θεὸς ἔδωσε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα στὸ Σύμπαν γιὰ νὰ γεμίσῃ τὸ Σύμπαν μὲ ἑλληνισμό. Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ποὺ θὰ ἀναδυθῇ ἀπὸ τὰ σημερινὰ σκουπίδια του, πρέπει νὰ δώσῃ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία στὸν ἀναγεννημένο ἑλληνικὸ λαό, αὐτὴν ποὺ ἀπὸ χρόνια προσπαθεῖ νὰ ἑδραιώσῃ τὸ Ἰδεοθέατρον τοῦ Ῥαδαμάνθεως.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Καλα ειναι αυτα κυριε καθηγητα, αλλα εγω τον Μπαροζο και τον Γιουγκερ βλεπω (και αλλους μισοβλεπω η υποψιαζομαι ) να κανουν κουμαντο στην Ευρωπη.
  Ουτε τον Ραδαμανθυ ειδα σε κανενα ποστο, ουτε εσας.
  Οι Φαναριωτες περιμεναν 400 χρονια για να καταφερουν να "αλωσουν" την οθωμανικη αυτοκρατορια,αλλα το μονο που κερδισαν ηταν η τιμη να μπορουν να φιλανε απο κοντα το ποδαρι του σουλτανου.
  Πιο παλια ακομη οι Ελληνες "κατακτητες" των Ρωμαιων απο συμμαχοι γιναν δουλοι και δουλοι παρεμειναν οσο κι αν ο Ελληνισμος επικρατησε στην Αυτοκρατορια.
  Το να εισαι βεβαια δουλος σε μια αυτοκρατορια με Ελληνικο πολιτισμο, αν και δεν το βλεπω σαν αξιοζηλευτο στοχο, ειναι σαφως καλυτερο απο την σημερινη τραπεζοκρατια.
  Εκτος ομως του οτι αυτη δεν εχει σχεση με τον Ελληνικο πολιτισμο, να προσεξετε και οτι σημερα δεν εχουμε να κανουμε με αφελεις βαρβαρους που μπορουν να επηρεαστουν απο το μεγαλειο του Ελληνικου πολιτισμου, αλλα απο πληρως συνειδοποιημενους απατεωνες που ξερουν πολυ καλα (οπως και οι ομοφυλοι τους χριστιανοι καποτε) πως ειναι θανασιμος εχθρος τους.

  Υ.Γ
  Θα στερηθειτε για μερικες μερες την χαρα της παρεας μου.
  Λεω να παω για κανενα μπανακι οσο προλαβαινω γιατι ακουσα οτι πουλανε και τις παραλιες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αποκαλείς και απατεώνες τους χριστιανούς , μάλιστα. Παγανιστής μας βγήκες? Αλλα θα μου πεις , όλοι οι ναζί παγανιστές ήταν και είναι. Άρα λογικό να είσαι κι εσύ παγανιστής. Κάνετε και (ανθρωπο)θυσίες εκεί στη χρυσή αυγή ή μπα?

   Delete
 12. Γι`αυτό και πρέπεινα βρούμε ποιο είναι το αδύναμο σημείο του, ας πούμε, εχθρού, ώστε να μην την ξανπατήσουμε. Η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει το συνώνυμο .του θανάτου που είναι ζωή για τους άλλους, όπως παλαιότερα ο καπιταλισμός. Οι Αζτέκοι όσο ισχυροποιούντο, άλλο τόσο σφάζανε ανθρώπους θυσία στους βωμούς. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το καμία θυσία. Κι αν σας πεί κανείς κύριε γιάγκο ότι η παραλία είναι ιδιωτική και έχει πέντε ευρώ είσοδο, και βλέπετε ήδη άλλους να έχουνε πληρώσει και να φλερταρουνε ξανθές Σουηδέζες πάνω στις απλώστρες, με κοκτέηλ στο χέρι, τι θα κάνετε ;

  ReplyDelete
 13. Υ.Γ. Συγγνώμη, όχι απλώστρες, ξαπλώστρες.

  ReplyDelete
 14. re malaka kitsiki na se rotikso katitis
  otan thes na klaseis xezese pano sou re pousti mou??????

  den tha perasei o fasismoos!!!!!
  fasistes kufales erxonte kremales!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  gamo tin elada sas Kai to etnos sas germanotsoliades!!!!!!!!!!!!!!!!
  imaste oloi metanastes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  antikratiki pali gia tin anarxia Kai tin aftorythmisi

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχαχα. Εύγε. Μια ενδεικτική δήλωση από έναν τυπικό αναρχικό της κατάληψης.

   Delete
  2. Εχεις δικαιο φιλε. Οι ιδεες τους ειναι ακρως φασιστικες και υπερεθνικες και καμια σχεση δεν εχουν με οικουμενικοτητα. Αλλα μη βριζεις την Ελλαδα σε παρακαλω. Η Ελλαδα δεν ευθυνεται για αυτους.

   Delete
  3. Βεβαια κι εσεις οι αναρχικοι δε πατε πισω. Τα θελει ο πισινος σας. Και εσεις στη βια πρωτοι ειστε. Επισης οι καταληψεις ειναι ανθυγιεινες και παρανομες , ενω βεβηλωνετε και καποια μνημεια πολιτισμου. Αρα κανε πρωτα την αυτοκριτικη σου ωστε να βλτιωθει ο χωρος σου ποιοτικα. Και μετα φωναζε και για τους φασιστες και τους ναζι.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 15. Και επιπλέον κύριε Γιάγκο θα έχετε δίπλα σας και έναν τύπο σαν αυτόν εδώ.

  ReplyDelete
 16. "Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ θὰ ἐπιτύχῃ νὰ δημιουργήσῃ κράτος μόνον ἐὰν δὲν ἀντιγράψῃ τὸ Γ΄ Ῥάϊχ καὶ κανένα ἄλλο μοντέλο ἀλλὰ φαντασθῇ ἕνα τελείως νέο πρότυπο ποὺ κατόπιν τῆς ἐπιτυχίας του θὰ θελήσουν τὰ ἄλλα κράτη νὰ ἀντιγράψουν. Μέχρι στιγμῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα πρότυπα, δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ άκραιφνῶς ἑλληνικὸ κρατικὸ κατασκεύασμα. "

  Aυτο κραταω μονο.Ειμαι ο ανωνυμος που με βριζατε και με λοιδορουσατε αλλα μαλλον συμφωνειτε μαζι μου φαινεται. Πολυ δικαιο εχει ο ανωνυμος φιλος απο επανω. Δικαιολογημενο το ξεσπασμα του ενατνι στις φασιστικες σας ιδεες.

  ReplyDelete
 17. Παρά το καλοκαιρινόν της περιόδου αποπειρώμαι να απαντήσω με σοβαρό φιλολογικό και συμπληρωματικό τρόπο. Ο Κιτσίκης κατά τη δικη μου ανάγνωση δεν συμπάθησε ξαφνικά τον Χίτλερ με εφηβικό έρωτα. Μυρίστηκε ότι πίσω από την ελληνική και παγκόσμια κρίση υπάρχει μια θρησκευτική ανησυχία. Θρησκευτική ανησυχία είναι η ανησυχά για τη φθορά και για το θάνατο. Τα ωραία μας αστικά καθεστώτα, η ωραία μας σχολική εκπαίδευση, τα υπέροχά μας νοσοκομεία, το ΙΚΑ, το Ταμείον Απομάχων Στρατού δεν βοηθούν κατανάγκην στη λύση αυτής της ανησυχίας. Όταν βλέπει λοιπόν κινήματα, ακόμα και όχι τόσο εκλεπτυσμένα στην εξωτερική έκφραση των εσωτερικών τους πόθων, αντί να κάτσει σαν ψώνιο διανοούμενος της συμφοράς να τους ψέξει για την έλλειψη σωστής διατυπώσεως, διακρίνει ότι τουλάχιστον κάτι βράζει από κάτω το οποίο ενδεχομένως και οι ίδιοι να μηνμπορούν να διατυπώσουνε.

  ReplyDelete
 18. Ο ιστορικός δεν κρίνει. Ούτε ερμηνεύει. Είναι και αυτός τμήμα της ιστορίας, αν υπάρχει ιστορία, διότι και αυτό έχει αμφισβητηθεί, και όχι μόνον από τον Φουκουγιάμα.

  ReplyDelete
 19. Και ο κος Γιάγκος και ο κος Κιτσίκης και όλοι εν τέλει παραδέχονται ότιη βία είναι το ψωμοτύρι της ιστορίας. Όταν είμαστε νέοι νομίζουμε ότι η εξυπνάδα μας θα τα λύσει όλα. Καμία σχέση. Η εξυπνάδα δεν βοηθά σε τίποτα απολύτως. Επιστρέφω στους Ελεάτες, τον Παρμενίδη και τον Ζήνωνα. Το πρόβλημα είναι η κίνηση. Η ιστορία είναι κίνηση. Η κίνηση είναι βία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ε σκοτωθείτε μεταξύ σας να βρείτε λύση. Εμείς πάνω από το λόφο θα σας βλέπουμε και θα γελάμε.

   Delete
 20. δεν είναι τυαίο ότι τα βασίλεια που κρατάνε αιώνες, οι Αιγύπτιοι, οι Βυζαντινοί, αναπτύσσουνε τέχνες ακίνητες. Δενλέω ότι αυτό είναι καλό ή κακό. Παρατηρώ ότι με αυτόν τον τρόπο τείνουνε προς το σταμάτημα του χρόνου.

  ReplyDelete
 21. Α) Ἡ προβολή τοῦ ὄρου " τρομοκρατία" πλέον δέν ἔχει σχέση μέ τήν πράξη αὐτή καθ’ ἑαυτή καί τό περιεχόμενό της, ἀλλά περισσότερο μέ τά ἐπιδιωκόμενα πολιτικά ὀφέλη μέσῳ αὐτοῦ τοῦ χαρακτηρισμοῦ. Σέ αὐτό ἔβαλαν τό χεράκι τους καί διάφοροι «εἰδικοί», πού ἐνέσκηψαν στήν καθημερινότητά μας. Στόχος ὅλης τῆς περί τήν σύγχρονη τρομοκρατία παραφιλολογίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐν πολλοῖς ἐπιτευχθῇ, εἶναι νά γίνῃ το φαινόμενο ἀποδεκτό ὄχι ὡς πρός τίς βαθύτατες πολιτικές, κοινωνικές καί ἱστορικές του διαστάσεις, οὔτε νά διεξαχθῇ ὁ ὅποιος διάλογος. Ἀλλά νά μετατραπῇ σέ «πρόβλημα τῆς ἐποχῆς» προσεγγιζόμενο ἀπό περιοδικά καί τηλεοράσεις ποικίλης ὕλης, νά γίνῃ ἀνάγνωσμα λαϊκό, νά ἐνστερνιστοῦμε ὅλοι μας τήν ἰδεολογία ὑπαρκτοῦ ἐσωτερικοῦ πολέμου μέ ἀνώνυμα θύματα πού λαμβάνει χώρα ἀνάμεσα στά σπίτια μας, και τοῦ φόβου πού αὐτός προκαλεῖ. Ἡ « τρομοκρατία» αὐτή νά περιχαρακωθῇ ὡς ἁπλή ἐγκληματική δραστηριότητα, ἕνα γεγονός ἀστυνομικῆς ἤ μυστικῆς ὑφῆς, ὅπου ὡς ἀπό μηχανῆς θεοί κάποιοι «καλοί» προσπαθοῦν να σώσουν τήν κοινωνία ἀπό τούς « κακούς» ἤ « ψυχανώμαλους» πού καραδοκοῦν νά τήν βλάψουν. Οὐδέν ψευδέστερον.

  Μέχρι σήμερα εἴχαμε τήν τρομοκρατία τοῦ κράτους καί τήν βίαιη τρομοκρατική ἀντίδραση συγκεκριμένων ὁμάδων ἔναντι πολιτικῶν στόχων λίγο πολύ γνωστῶν, οἱ ὁποῖοι κάλλιστα ἐλάμβαναν μέτρα προστασίας ἱκανά να ἐξουδετερώσουν τίς ἐναντίον τους ἀπειλές. Γιατί στήν Ἑλλάδα τά πράγματα ἐξελίχθηκαν διαφορετικά καί ἡ 17 Νοέμβρη « ἄργησε» τόσο να ἐξαρθρωθῇ, θά τό δοῦμε στήν συνέχεια. Σέ κάθε περίπτωση αὐτό τό εἶδος τρομοκρατίας, ὡς ἀντίδραση στήν κρατική πολιτική, ἐλάχιστα ἀπασχολοῦσε ἤ ἐπηρέαζε τό κοινωνικό σῶμα, σέ ἀντίθεση μέ τήν ὑπαρκτή πλέον τρομοκρατία ἐντός τῶν μεγαλουπόλεων πού ὑποχρεωτικά ἀγκαλιάζει τούς πάντες. Ἄνευ σαφοῦς πολιτικοῦ στόχου πλέον, ἀπό τό πουθενά, ἡ τρομοκρατία ἐξελίχθηκε σέ συστατικό τῶν φιλελεύθερων κοινωνιῶν τῆς πολεμόχαρης ἀνάπτυξης, καί βρίσκοντας τό κατάλληλο ὑπέδαφος, διαχύθηκε ἐντός τους.

  Συνέχεια ἐδῶ, ὅπου ὁ Γεράσιμος Κακλαμάνης ἐξηγεῖ τόν ρόλο τῆς Ἑλλάδος ὡς γρανάζι τῆς μεσογειακῆς τρομοκρατίας

  Β) Ἡ νεοαιωνία Ἑλλάς ὑπῆρξε ( εὐτυχῶς μᾶς τελειώνει) τό πιό πρωτότυπο κράτος τοῦ κόσμου. Ἔχει καταφέρει νά μετατρέψει ἕναν λαό γιά αἰῶνες σκεπτόμενο σέ " ἐθνικό" πολτό. Πουθενά ἀλλοῦ δέν ὑπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ὡς διάδοχος καί γραμμική συνέχεια τῶν προηγουμένων παρασίτων, εὐρισκόμενη στό στοιχεῖο της, μόνο νά τσαλαβουτᾶ στό ἑλλαδικόν ἑλῶδες παραλλήρημα μπορεῖ...

  ReplyDelete
 22. Κύριε Ζαρατούστρα, πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του κου Κακλαμάνη, αλλά και αυτό όπως και οι δικές σας παρεμβάσεις κατατείνουν στην καταγγελία που θα μπορούσα να εκφρασω ως εξής - ότι το νεοελληνικό κράτος δεν έχει ηθική νομιμοποίηση.

  Το θέμα είναι, πέρα από αυτή την καταγγελία, την οποία δεν έχουν πολλοί το θάρρος και την ειλικρίνεια να κάνουν, να απαντηθεί το εξής 1) πώς άντεξε μέχρι στιγμής ένα κράτος ηθικά ανομιμοποίητο για δύο αιώνες 2) ποιο κράτος επιθυμεί ο ελληνικός λαός αν δεν είναι αυτό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιά ἠθική νομιμοποίηση δέν ξέρω, σίγουρα ὅμως δέν ἔχει ἱστορικά θεμέλια

   α) Δέν ἄντεξε, τό ἔκαναν καί ἀντέχει....τά ἀνδρείκελα δέν ἔχουν ἀντοχή, μόνον χρηστική ἀξία ( πεπερασμένη ) γιά κάποιους β) δέν ὑπάρχει λαός ...ὑπάρχει πολτός...

   Delete
 23. Ωστόσο και εγώ και εσείς υποθέτω σε αυτό το κράτος γεννηθήκαμε και μέσα σε αυτόν τον πολτό. Βλέπετε άλλη λύση εκτός από τη μετανάστευση, την αυτοκτονία ή την ιδιώτευση ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τό νά λέω τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους δέν ξέρω ἄν εἶναι κατηγορηματικότητα, μέ βοηθάει ὅμως ἰδιαίτερα στό νά μήν ἀυτοπαγιδεύομαι...

   Προσωπικά οὔτε σκέπτομαι νά μεταναστεύσω ἤ νά αὐτοκτονήσω, οὔτε ἰδιωτεύω ( ὑποθέτω ἐννοεῖτε τήν κοινωνική ἀδιαφορία, τήν πνευματική μόνωση καί τόν ἑρμητισμό). Ἄν μπορῶ νά προτείνω κάτι θά τό κάνω μέ δυσκολία ... ἀνοιχτό μυαλό καί ἄνοιχτά μάτια καί πάλη κατά τῆς ἐπίσημης " ἰδεολογίας" αὐτοῦ τοῦ κρατιδίου. Τό πρῶτο καί οὐσιαστικώτερο βῆμα...Φυσικά αὐτό εἶναι καθαρά προσωπική ἐπιλογή, πού προκύπτει ἀπό τήν δική μου ὀπτική...σέ ὅσους ἔχουν διαφορετική ὀπτική μπορεῖ νά φαίνεται μέχρι καί προδοτική.

   Delete
 24. Τὸ κείμενο τοῦ Κακλαμάνη ποὺ παραθέτει ὁ Ζαρατοῦστρα εἶναι ὄχι μόνον πολὺ πυκνὸ ἀλλὰ πολὺ συγκεχυμένο. Ἡ ἐπὶ δεκαετίες μελέτη μου τοῦ λεγομένου Ἀνατολικοῦ Ζητήματος δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ χρησιμοποιήσω πολὺ ὑλικὸ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παραθέτει ὁ Κακλαμάνης.Ὁ ὁρισμὸς τῆς τρομοκρατίας ποὺ προσπαθεῖ νὰ παρουσιάσῃ δὲν ὁδηγεῖ σὲ σαφῆ συμπεράσματα, τοὐλάχιστον ὅσον μὲ ἀφορᾷ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. τό κείμενο εἶναι ἀπό τό βιβλίο Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ. Δέν ἀσχολεῖται μέ τήν τρομοκρατία, καταπιάνεται μόνον ἀκροθιγῶς γιά νά ἀναφερθεῖ σέ κάποια χαρακτηριστικά τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους καί ὄχι γιά νά ἀναλύση τό φαινόμενο τῆς τρομοκρατίς. Αὐτά μέσα σέ ὡρισμένες σελίδες, μέρος τῶν ὁποίων παρέθεσα...

  ReplyDelete