Sep 4, 2015

234 - Ὁ ἀντισημιτισμὸς τῶν Ἑλλήνων

234 - Ὁ ἀντισημιτισμὸς τῶν Ἑλλήνων

(Παρακαλῶ τὴν Ἐλεύθερη Ὥρα ποὺ ἀναδημοσιεύει τὰ ἄρθρα τοῦ μπλόγκ μου, νὰ τιμωρῇ τὸν διορθωτή της ὁ ὁποῖος τολμᾷ νὰ ἀλλοιώνῃ τὴν ὀρθογραφία μου, συνεπῶς καὶ τὴν σκέψη μου -γράφοντας π.χ.φασίστας ἀντὶ γιὰ φασιστής, δύο διαφορετικὲς ἔννοιες ἤ ἀλεβίτες ἀντὶ γιἀ ἀλεβῆδες, δύο διαφορετικὲς θρησκευτικὲς κοινότητες- βασισμένος στὸν αὐτόματο διορθωτὴ τοῦ ὑπολογιστοῦ του, μὲ ἀφαίρεση τοῦ 1% τοῦ μισθοῦ του γιὰ κάθε κομπιουτερικῶς διορθωμένη λέξη ὥστε νὰ μειώνεται ὁ μισθός του κατὰ 10% γιὰ κάθε 10 "διορθωμένες" λέξεις. Εὐχαριστῶ. Δ.Κ.)

Τὰ ἀρβανίτικα (μία άλβανικὴ διάλεκτος) ἦταν ἡ βασικὴ γλῶσσα τοῦ 1821 μαζὶ μὲ τὰ ἑλληνικά, τὰ βλάχικα καὶ τὰ τουρκικά. Ἡ ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι φράγκικη. Τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸ σήμερα ὁρίζεται μὲ τρία τινά: α) Τὴν γεωγραφία: τὴν θάλασσα καὶ τὰ βουνὰ τοῦ χώρου τοῦ Αἰγαίου. β) Τὴν θρησκεία μὲ δύο κλάδους: τὴν ἑλληνικὴ (ἀρχαία) καὶ τὴν Ὀρθοδοξία (νεοεβραϊκή). γ) τὸν πολιτισμό: τὸν συμπαντικὸ ἑλληνισμὸ βασισμένο στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ἡ παντογλωσσία ἦταν ἡ γλωσσικὴ ἔκφραση τῶν Ἑβραίων. Ἡ ἐθνικιστικὴ ἰδεολογία τῶν σιωνιστῶν τοῦ Χέρτζλ εἶναι φράγκικη. Τὸ γένος τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὸν Σολομῶντα στὸ σήμερα ὁρίζεται μὲ τρία τινά:  α) Τὴν γεωγραφία: τὴν ἔρημο τῆς Παλαιστίνης. β) Τὴν θρησκεία: τὴν ἑβραϊκή. γ) Τὸν πολιτισμό: τὸν συμπαντικὸ ἑβραϊσμὸ βασισμένο στὴν ἑβραϊκὴ γλῶσσα.

Στὸν ΙΣΤ΄αἰῶνα ὁ Γάλλος ἀναγεννησιακὸς σοφὸς Guillaume Budé (Γουλιέλμος Βουδαῖος, 1467-1540), ἵδρυσε στὸ Παρίσι τὸ «Κολλέγιο τῆς Γαλλίας» (Collège de France) μὲ στόχο γιὰ πρώτη φορὰ νὰ διδάσκονται οἱ δύο γλῶσσες τοῦ πολιτισμοῦ (ἐκτὸς τῶν λατινικῶν ποὺ εἶχαν ἱδρύσει τὴν Φραγκιά) τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ ἑβραϊκά. Ἔκτοτε στὴν Δύση, οἱ δύο αὐτὲς γλῶσσες, πεμπτουσία τοῦ πολιτισμοῦ, ἐπορεύθησαν χέρι μὲ χέρι.

Στὰ γραπτά μου ἔχω ἀποδείξει τὴν κοινὴ προέλευση  Σπαρτιατῶν καὶ Ἑβραίων. Παρὰ ταῦτα ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἑθνικιστικὸ σωβινιστικὸ κίνημα, στὸν ἐπίσημο ὕμνο της λέγει: «Οἱ νέοι εἴμαστε Σπαρτιᾶτες» καὶ ἡ Ἑλλάς «θὰ σκεπάσῃ ὅλη τὴν γῆ», ὄχι μὲ πολιτισμὸ ἀλλὰ μὲ κατάκτηση. Σὲ ἄλλο της τραγούδι φορτωμένο μὲ ὕβρεις πεζοδρομίου ποὺ δὲν ἁρμόζουν στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, καὶ ποὺ φέρει τὸν τίτλο, «Γαμῶ τὴν Ἀλβανία», λέγει ὅτι οἱ  Ἀλβανοὶ  «εἶναι ξυπόλυτοι χωρὶς γραμματική», τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ προσπαθοῦν νὰ μοιάσουν μὲ τὸν ἀγράμματο Ἀρβανίτη Καραϊσκάκη, τὸν ἀλβανόφωνο.

Ὁ λαϊκισμός ἔχει δύο ἔννοιες: α) Ἐπιστημονικός. Εἶναι συνώνυμος μὲ φασισμὸ ὡς ἰδεολογία τοῦ Volk, τοῦ λαοῦ, ἰδεολογία συνεργασίας τῶν λαϊκῶν τάξεων πρὸς ὄφελος ὁλοκλήρου τοῦ λαοῦ.  β) Ὀππορτουνιστικός: Εἶναι συνώνυμος μὲ κολακεία τοῦ λαοῦ.

Ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ὅπως καὶ τὸ ΚΚΕ, εἶναι ἀκραιφνῶς ἐπαναστατατική. Εἶναι ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ποὺ ἀντιγράφει, ὅπως ἔκαμε στὸν μεσοπόλεμο ὁ φασισμός, τὶς μεθόδους προπαγάνδας καὶ ὀργανώσεως agit-prop τῶν μπολσεβίκων. Τὸ ΚΚΕ χρησιμοποιεῖ μία ἀθλία δημοτικιὰ ὡς δῆθεν γλῶσσα τοῦ λαοῦ καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ  χρησιμοποιεῖ γλῶσσα γηπέδου γιὰ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὸν λαό.

Ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι γενικὸ χαρακτηριστικὸ ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀντισημίτης εἶναι καὶ ὁ κομμουνιστής, καὶ ὁ Χρυσαυγίτης καὶ ὁ φιλελεύθερος. Συχνὰ ὁ ἀντισημιτισμὸς καλύπτεται μὲ τὴν ἀδιευκρίνιστη ἔννοια τοῦ σιωνισμοῦ. Ἐπειδὴ ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι φραγκικὴ ἀσθένεια εἰσαγωμένη ἀπὸ τὴν Φραγκιὰ καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὸν δυτικὸ καπιταλισμό, στὴν διαμάχη τῶν καπιταλιστῶν γιὰ κέρδη καὶ ἐξουσία, ὁ ἀντισημιτισμὸς θὰ λήξῃ στὴν Ἑλλάδα μόνον μὲ τὴν γενίκευση τῆς ἀντιφραγκικῆς παιδείας.

Ἡ ἀντισημιτικὴ ἰδεολογία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι ὁ θανάσιμος κίνδυνος  ποὺ πλανᾶται ἐπάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι της, πρόσκαιρης ἐπιτυχίας ἀλλὰ μακροχρονίας ἀποτυχίας, ὅπως αὐτὸ συνέβη μὲ τὸν Χίτλερ. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες κατηγοροῦν τοὺς ἐπιτυχημένους συνανθρώπους τους ὅτι εἶναι Ἑβραῖοι μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ὁ κάθε ἀνώτερος Ἕλλην πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ εἶναι Ἑβραῖος ἐνῷ ὁ κάθε ἀποτυχημένος Γραικῦλος πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ ἔχῃ μόνον ἑλληνικὸ αἷμα. Ἔτσι, στὸ μπλόγκ μου, ἀνώνυμος σχολιαστὴς μοῦ γράφει: «Διατί ἀποκρύπτετε ὅτι ὁ Νῖκος ὁ Μιχαλόλιας εἶναι Ἑβραῖος ὅπως ὅλοι οἱ Μανιᾶται τοῦ χωρίου Λάγια;
Διατί δὲν λέτε λέξιν διὰ τὸ ὅτι ὁ Μιχαλόλιας φυλετικῶς δὲν ἔχει τὴν παραμικρὰν σχέσιν μὲ τὴν Ἑλληνικήν Φυλὴν καὶ ἡ θυγάτηρ του Οὐρανία (ἕνα δέκα μὲ ἀνάτασιν) δὲν δύναται νὰ εὕρῃ σύζυγον εἰς τὰ 28 της;...Ἕνας θαυμαστής σας προκεχωρημένης ἡλικίας
». Σημαντικοὶ ἑβραιογενεῖς τῆς παγκοσμίας Ἱστορίας ὑπῆρξαν σφόδρα ἀντισημῖτες καὶ συγκεκριμένα  οἱ Μάρξ, Βάγνερ καὶ Χίτλερ.

Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ ἑβραϊκὸ γένος εἶναι ἀποδεδειγμένα ὁ ἀνώτερος λαός, ὅποιος πιστεύει, ὅπως ἐγώ, ὅτι τὸ ἑλληνικὸ γένος εἶναι περιούσιος, πιστεύει ἐπίσης ὅτι  Ἐβραῖοι καὶ Ἕλληνες  πρέπει νὰ εἶναι ἀδέλφια. Καὶ ἀνησυχῶ γιὰ τὴν ἀξία μου διότι ἔχω φθάσει νὰ εἶμαι 80 ἐτῶν καὶ μέχρι στιγμῆς οὐδεὶς μὲ ἔχει ἀποκαλέση ἑβραῖο!

Λέω στὴν Χρυσῆ Αὐγή: Προσοχή, τὸ μῖσος ποὺ ἐξαπολύει κατὰ ὅλων τῶν γειτόνων τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου: τοὺς Ἑβραίους, τοὺ Ἀλβανούς, τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ τοὺς Τούρκους, θὰ χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις γιὰ νὰ τὴν σπρώξῃ, ὅπως ἔσπρωξε τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο τὸ 1919, σὲ ἐξωτερικοὺς πολέμους ποὺ θὰ δώσουν τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἐξαφανισθῇ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 4 Σεπτεμβρίου 2015


21 comments:

 1. Καμία σχέση δεν έχουν οι σημερινοί Έλληνες με τους ειδωλολάτρες έλληνες. Μόνο ένας ανιστόρητος θα έλεγε τέτοιες βλακείες, Μου γίνατε ξαφνικά και Έλληνες. Από πότε; Από τότε που ο Ναπολέοντας σας πάσαρε αυτό το όνομα για να πετύχει τα σχέδιά του. Ρωμαίοι είμαστε και απόγονοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η διαφορά του Ρωμαίου από του χωριάτη Έλληνα. Και φαίνεται. Ο πρώτος έχει αυτοκρατορική συνείδηση, ενώ ο δεύτερος εθνική. Και ούτε καν. Αθηναϊκή συνείδηση αποκλειστικά και μόνο.

  Ήρθε η ώρα να γίνει επιτέλους ο διαχωρισμός αυτών που νιώθουν και στη πραγματικότητα είναι Ρωμαίοι και είναι φυσικά και χριστιανοί, από τους τρισάθλιους ειδωλολάτρες Έλληνες, αυτό το γυφταριό ων απατεώνων που πολεμάει με μανία το Χριστό. Όσο και αν το επιθυμείτε δε δένει το γλυκό με τίποτα. Καμία σχέση η ιδεολογική ναζιστική εθνικιστική ιδεολογία των Ελλήνων με την οικουμενικότητα της Ορθοδόξου πίστεως και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Για αυτό ο Παρθενώνας πρέπει να καταστραφεί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπαρχουν ειδικα ιδρυματα για ανθρωπους σαν και σενα. Κλινικες ονομαζονται, σου προτεινω να μπεις και να μην ξαναβγεις. Εστω καποιος να σε χωσει μεσα γιατι εισαι κυριολεκτικα επικινδυνος. Δεν θα μας λειψεις. Και για να μην αρχισεις το παραληρημα, ΟΧΙ δεν ειμαι ουτε φασιστας, ουτε αθεος, απλα νοημων. Και εκφραζεσαι εναντιον του ναζισμου, ενω εχεις ξεκαθαρα ακραιες αποψεις για τα παντα. Σκεψου το, ιδιος με αυτους εισαι!
   Αν στο ονομα της Ορθοδοξιας θες να καταστρεψεις τον Παρθενωνα, τοτε εισαι και εσυ σαν κατι ψευτοχριστιανους που εσφαζαν στο ονομα του "μοναδικου θεου". Δε μου αρεσει να γραφω στο ιντερνετ, γιατι υπαρχουν πολλες λαλακιες. Αλλα η δικια σου παιρνει χρυσο βατομουρο. Συνεχισε ετσι!

   Delete
  2. Και για ψυχασθενείς σαν εσένα υπάρχουν τα ανάλογα ιδρύματα. Όπως υπάρχει και η ειδωλολατρία των Ελλήνων.

   Στους ναζί Έλληνες ειδωλολάτρες που αρνούνται το Χριστό θα απαντάω αναλόγως. Άντε γιατί ξεφύγατε τελείως τελευταία με τις μωρίες σας. Δε θα μας τρελάνετε εσείς οι ναζί Έλληνες με τις ανοησίες σας, επειδή αποφασίσατε μια μέρα πως τελικά δεν υπάρχει ο Χριστός.

   Δε θα τρελάνετε εσείς εμάς. Εμείς θα τρελάνουμε εσάς. Άιντε τζιτζιφιόγκο, θίχτηκες κιόλας για το ειδωλολατρικό σου μίασμα.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Εσύ τι μας παριστάνεις τώρα, τον Έλληνα; Ασφάλιε από την ασφάλεια...

   Delete
  5. Αλλά θα σεβαστώ την επιθυμία σου να συζητήσεις και θα αποχωρήσω ειρηνικά από το Blog.

   Delete
  6. «ο Ιουδαιος ομως γιατι δεν παραδεχεται (!!) τον θριαμβο του»

   Θεϊκή κουταμάρα πάντως αυτό που είπες. Ποιο θρίαμβο βρε αστείε να παραδεχτεί; Θρίαμβος είναι να σκοτώσεις το Χριστό;

   Τέλος πάντων. Αποχωρώ λόγω ελληνικής βλακείας...

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. O Βιλχεμ Ραιχ ηταν αντισημιτης;

  ReplyDelete
 6. Ὅ περίφημος ἑβραῖος ψυχαναλυτὴς Βίλχελμ Ράϊχ ἐμεγάλωσε μὲ ἀπαγόρευση ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους γονεῖς του νὰ ὁμιλῇ γερμανοεβραϊκὰ καὶ νὰ θεωρῇ τὸν ἑαυτό του Ἑβραῖο, κάτι ποὺ τοῦ ἔφερε σοβαρὰ ψυχολογικὰ τραύματα καὶ τὸν ἔκαμε νὰ μισῇ τὸν χριστιανισμό. Ἐπέθανε τρελός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Όλοι οι Εβραίοι ως Θεοκτόνοι, μισούν το Χριστιανισμό. Το ίδιο και οι ανόητοι Έλληνες που έχουν άχυρα στο μυαλό τους.

  ReplyDelete
 8. Ἀσφάλιε, αὐτὰ ποὺ λές ἔχουν ἐνδιαφέρον. Γιὰ ἐμένα τὸν ἱστορικό, παραμένει ἕνα ἀναπάντητο ἐρώτημα. Ὁ ἀνθεβραϊσμὸς ἐπὶ θρησκευτικοῦ ἐπιπέδου καὶ ὁ ἀντισημιτισμὸς ποὺ ἀκολούθησε ἐπὶ κοινωνικοῦ ἐπιπέδου, διαρκεῖ τώρα καὶ 2000 χρόνια σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς ποὺ ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἑβραίους καὶ δὲν φαίνεται νὰ κοπάζῃ. Πέραν ὅμως αὐτοῦ, τὸ συμφέρον τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ στενὴ συνεργασία μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ συμφέρον τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν, ὅπως τῶν πλοιοκτητῶν μας, εἶναι ἡ συνεργασία μὲ τὰ ἑβραϊκὰ συμφέροντα καὶ τὸ ἀμερικανικὸ ἑβραϊκὸ λόμπυ AIPAC.Δημήτρης Κιτσίκης

  ΥΓ-Δὲν χρειάζεται νὰ λαβαίνουμε ὑπ' ὄψιν μας τὸν Ἰωάννη τὸν Ἔνοχο ποὺ μοῦ μοιάζει νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ἄνθρωπος μὲ τὸν Ἔνοχα Μυστικά. Εἶναι φανερὸ πὼς πρόκειται περὶ προβοκάτορος. Στὴν αὐλὴ τοῦ βασιλέως χρειάζεται καὶ ὁ παλιάτσος. Τὸ πολὺ πολὺ ἐὰν τὸ ρίξῃ στὶς ὑβρεις νὰ τὸν διαγράψουμε. ΔΚ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ααααχχχ Κύριε Κιτσικη μας....νααα πιστέψω ότι δεν έχετε διαβάσει τον Bernard LAZARE και το εργο του ο Αντισημιτισμός η Ιστορια και οι Ρίζες του; να το πιστεψω !! αλλα το Εβραϊκό ζήτημα του Μάρξ ; αποκλείετε νά μην τοχετε διαβάσει αποκλείεται ...βεβαια σας καταλαβαινω ειναι τοσο μεγαλος ο πόθος σας να δειτε το γένος να ανασταινεται και ειστε ετοιμος να δεχθειτε οποια δηποτε ελπιδα σας στελνει η Ιστορία ...τι νά πω σε κάποια πραγματα ευχωμαι ναχετε δικιο ....αλλά οι ευχές πιανουν πάντα ;
   με εχτιμηση κατά τ άλλα
   Γερασιμος
   απο Γαλλια

   Delete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Kevin MacDonald.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. Δεν ξέρω γιατί είσαι τόσο βέβαιος για την κοινή προέλευση Σπαρτιατών και Ιουδαίων. Το βιβλικό χωρίο Α Μακ. 12,20-23 δεν αποδεικνύει τίποτε από μόνο του. Κι αν πάμε στο μύθο πάνω στο οποίο βασίστηκε, μαθαίνουμε πως ο Ηρακλής (δήθεν γενάρχης των Σπαρτιατών) παντρεύτηκε στην Βόρεια Αφρική μια εγγονή του Αβραάμ και είχε έναν υιό μαζί της, τον Διόδωρο. Τώρα αν αυτός ο Διόδωρος ήταν ένας από τους προγόνους των Σπαρτιατών, δεν γνωρίζουμε. Σχετικά με την εβραϊκότητά των Βάγνερ και Χίτλερ, απλές φήμες είναι για τα ταμπλόιντ.

  ReplyDelete