Jan 20, 2015

171 - Ἡ διαφορετικότητα τοῦ ΓΑΠ

171 - Ἡ διαφορετικότητα τοῦ ΓΑΠ

Σὲ μία πολύωρη συνέντευξη ποὺ ἔδωσε ὁ Γιῶργος Παπανδρέου στὸν δημοσιογράφο Νῖκο Χατζηνικολάου, στὶς 19 Ἰανουαρίου 2015, ἀνεδύθη πλήρως ἡ προσωπικότητα τοῦ ΓΑΠ. Οἱ λέξεις ποὺ ἐπανήρχοντο συνεχῶς στὸ στόμα του ἦταν «ἀξίες» καὶ «ἀρχές». Ὡς δίκαιος Ἀριστείδης, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ὁ Νεώτερος, παραμένει σὲ ἐπίπεδο πολὺ ἀνώτερο ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κοινό, αὐτὸ τὸ κοινὸ ποὺ ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα στὴν Ἀθήνα ἀδυνατοῦσε νὰ παρακολουθήσῃ τοὺς φιλοσόφους τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ μέτρου καὶ ἐξωστράκιζε τοὺς δίκαιους.

Τὸ ἐρώτημα βεβαίως παραμένει: Πῶς μὲ τέτοιο ἦθος, ὁ ΓΑΠ ἔγινε πολιτικός καὶ μάλιστα πρωθυπουργός; Ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής. Ἔφερε τὸ ὄνομα δύο ἐπιφανῶν πολιτικάντηδων, τοῦ παπποῦ του Γεωργίου Παπανδρέου, γνωστοῦ ὡς παπαντζῆ καὶ τοῦ πατέρα του Ἀνδρέα Παπανδρέου, φοβεροῦ λαοπλάνου. Ὁ ὄχλος παρασύρεται ἀπὸ τὰ ἠχηρὰ ὀνόματα καὶ παραβλέπει τὴν οὐσία τῆς προσωπικότητός τους. Σύρεται ἀπὸ ἁπλοϊκὰ συνθήματα, μὴ κατανοῶντας καὶ διαστρεβλώνοντας φράσεις ὅπως «λεφτὰ ὑπάρχουν» ἤ «τὰ ἐφάγαμε ὅλοι μαζί», χωρὶς νὰ ψάχνῃ  νὰ καταλάβῃ τὴν πραγματική τους ἔννοια. Ὁ κόσμος εἶναι ἔτοιμος πάντα νὰ σταυρώσῃ τὸν δίκαιο καὶ κατόπιν, μετὰ θάνατον, νὰ τὸν θεοποιῇ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ δημοκρατία εἶχε ἀναγνωρισθῆ ἀπὸ τοὺς κορυφαίους φιλοσόφους τῆς Ἀρχαιότητος ὡς τὸ χειρότερο πολίτευμα.

Ὁ ΓΑΠ ὅμως, στὴν πλήρη ἀγνότητά του, ἐπιμένει νὰ πιστεύῃ στὴν ἰδική του δημοκρατία καὶ νὰ θέλη νὰ ὑπηρετῇ τὸν ἀνάξιο λαὸ, δηλώνοντας ὅτι εἶναι «ἀντιεξουσιαστὴς στὴν ἐξουσία». Καὶ ἔχει δίκαιο νὰ προτιμᾷ τὸν παραπλανημένο λαὸ ἀπὸ τὸ λησταρχεῖο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴν ἔλλειψη κρίσεώς του καὶ τὸν προτρέπει νὰ ψηφίζῃ βολευτές  (εἶναι δὲ ἀνάξιο νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ ἀρχαία λέξη «βουλευτής» γιὰ νὰ ὀνομάζονται οἱ σημερινοὶ «βολευτές»). Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν οὐσία ὁ ΓΑΠ προτιμᾷ τὸ πολιτικὸ σύστημα, ὄχι τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ τῆς λαοκρατίας, ὅπου ὁ λαὸς ἐκφράζεται ἀπ’εὐθείας μὲ δημοψήφισμα καὶ ὄχι μέσῳ τῶν διεφθαρμένων βολευτῶν.

Ἕνα πρόσθετο χαρακτηριστικὸ τοῦ Γιώργου εἶναι ἡ εὐγένειά του. Ὄχι μόνον ποτὲ δὲν ὑβρίζει ἀλλὰ ἀποφεύγει νὰ κατηγορήσῃ τοὺ ἐχθρούς του ποὺ μετὰ μανίας καταφέρονται ἐναντίον του. Ἔτσι χρησιμοποιεῖ ἐλαχίστη καὶ κεκαλυμμένη κριτικὴ κατὰ τῶν ἀντιπάλων του Σημίτη καὶ Βαγγέλη Βενιζέλο. Προτιμᾷ νὰ μὴ συγκρούεται μετωπικὰ μὲ τοὺς θανασίμους ἐχθρούς του καὶ ἁπλῶς ἀναστενάζει ἀναφωνῶντας ὅτι ἡ τόσο καθυστερημένη ἀποχώρησή του ἀπὸ τὸ σάπιο σημιτοβενιζελικὸ ΠΑΣΟΚ ὑπῆρξε λύτρωση!

Μόνος στὴν μέση τῶν ληστάρχων τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς, βέρος τζέντελμαν ἐπιπέδου πανεπιστημίου Ὀξφόρδης, ἀρνεῖται νὰ προχωρήσῃ μαζὶ μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων Πᾶνο Καμμένο, στὴν πολὺ σωστὴ πρόταση τοῦ τελευταίου νὰ περάσουν ἀπὸ λαϊκὸ δικαστήριο καὶ νὰ φυλακισθοῦν οἱ ἐγκληματίες τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς Σαμαρᾶς καὶ Βαγγέλης (τὸ ψευδώνυμο «Βενιζέλος» τοῦ τελευταίου εἶναι ὕβρις πρὸς τὸν μεγάλο πολιτικὸ τοῦ παρελθόντος Ἐλευθέριο Βενιζέλο).

Δέχεται σχεδὸν ἀδιαμαρτύρητα τὶς συκοφαντίες ποὺ ἐκτοξεύονται κατὰ τῆς μητέρας του καὶ τῶν ἀδελφῶν του καὶ ἀρνεῖται νὰ ἐκφρασθῇ ἐπικριτικὰ γιὰ τὴν ἀπίθανη μετριότητα τῆς Δήμητρας Λιάνη ποὺ κατερράκωσε τὴν ὑπόληψη τοῦ πατέρα του καὶ τῆς μητέρας του.

Ἐὰν τελικὰ ὁ ΓΑΠ ἐπιβιώσῃ εἰς τὸ μέσον τῆς γενικῆς μετριότητος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, αὐτὸ θὰ τὸ χρωστᾷ στὰ ἑλληνικὰ νειάτα καὶ μόνον στὰ νειάτα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν προφθάσει ἀκόμα νὰ ἐκμαυλισθοῦν. Ἕνα εἶναι σίγουρο: Δίκαιε Ἀριστείδη, ἡ Ἱστορία θὰ σὲ δικαιώσῃ!


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 20 Ἰανουαρίου 2015

3 comments:

 1. Tό κυριότερο πράγμα γιὰ τὸ ὁποίο κατηγορεῖ ὁ ἑλληνικός λαός τὸν ΓΑΠ εἶναι ὅτι προέβη μαζί μὲ τὸ έπιτελεῖο του στὴ σύναψη συμβολαίων ποὺ δένουν σύσσωμη τὴν ἑλληνική κοινωνία μέ μιὰν ἀδιαμόρφωτη ἀκόμα Δυτική οἰκονομία καὶ κοινωνία. Εΐναι ἴσως κάτι ἀνάλογο, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μὲ τὴν ἔνταξη στὴν Ε.Ο.Κ. ὑπό τὸν Κωνσταντίνο Καραμανλῆ. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, οἱ δημοσιογράφοι καὶ ὁ καθημερινός λόγος διατυπώνουν τὸ πράγμα ὠς ἑξῆς - ὸ Καραμανλῆς ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ στὴν ΕΟΚ καὶ ὁ ΓΑΠ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ τὸ μνημόνιο. Ὄχι μόνον ὁ καθημερινός λόγος ἀναγνωρίζει λοιπόν τὰ πρόσωπα αὐτά ὠς ἰστορικούς ἡγέτες, ἀλλά καὶ θεωρεῖ τὶς καθοδηγητικές τους πράξεις ὠς τελεσἰδικες. Τὰ πολιτικά κόμματα πλὴν ΚΚΕ καὶ ὀλιγαρίθμων αἰρέσεων ἀποδέχονται καὶ τὶς δύο αὐτές κινήσεις καὶ άκολουθοῦν κατά πόδας τὴν πολιτική τότε Καραμανλῆ τώρα Παπανδρέου μὲ γκρίνια. Ἀλλά καὶ κρυφή χαρά.Ἔδῷ τῶρα ἔρχεται ἕνα ζήτημα.

  Ἄν ὁ ΓΑΠ δρᾶ ὠς πατέρας ποὺ θυσιάζει τὰ φτωχά παιδιά του εἰς ὄφελος τῶν πλουσίων καί λέει ψέματα στοὺς φτωχούς προελογικά γιὰ νὰ τοὺς στείλει στὴν καρμανιόλα ἄμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του εἶναι ὀλιγαρχικός. ´Αν ἀντιθέτως ὁ ΓΑΠ δὲν δρᾷ ὠς πατέρας ποὺ δὲν ῥωτᾷ τὰ παιδιά του πρίν τὰ βάλει στὸν τορβά ἀλλά ὡς ψυχή μοναχική ποὺ ὑπακούει στόν θείο νόμο, δηλαδή στὴ συνείδησή του, ὴ ἰστορία θὰ τὸν δικαιώσει καὶ θὰ καταποντίσει αὐτούς ποὺ θέλησαν ἐκ τῶν προτέρων νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν πρώτη θέση στὴ σωσίβια λέμβο. Καὶ εἶναι ὁ λαός ποὺ παρεξηγεῖ τὸν ΓΑΠ ὠς ἀνάξιο πατέρα, ἐπειδή δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει ὅτι εἶναι ὸ ἴδιος ποὺ θέλει ἕναν πατέρα νὰ ἀποφασίζει γιὰ αὐτόν καὶ νὰ ἐκτελεῖ κατόπιν τίς πατρικές ἐντολές με γκρίνια - "ὁ πατέρας μου φταίει ποὺ εἶμαι σὲ αὐτήν τὴν κατάσταση".Γιατί ὁ λαός νὰ κάνει αύτό ποὺ τοῦ λέει ὁ πατέρας ; Μήπως ὁ ΓΑΠ ἔκανε κάτι ποὺ ὅλοι θέλανε, ἀλλά δὲν τὸ λέγανε ;

  ReplyDelete
 2. Y.Γ. (Μιὰ καὶ βλέπω ὅτι γιὰ χ,ψ λόγους δὲν ὑπάρχουν ἄλλα σχόλια). Μήπως ἀνεξάρτητα ἀπό τὸ ποιόν του, ὁ ΓΑΠ ἐνσαρκώνει θέλει-δε-θέλει ἕνα ὄνειρο ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Ἑλλήνων νὰ μὴν ὑπακοῦν σὲ ἕνα κεντρικό κράτος, άλλά νὰ ἀνήκουν σέ μιάν αὐτοκρατορία ἴσων ; Έπιμένω στὸ ἴσων.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete