Jan 22, 2015

172 - Ὄχι στὸν κοινοβουλευτισμό, ναὶ στὴν λαοκρατία

172 -  Ὄχι στὸν κοινοβουλευτισμό, ναὶ στὴν λαοκρατία

Στὶς 26 Ἰουνίου 2011, οἱ Ἀγανακτησμένοι (μὲ τὸ σωστὸ ἦτα, ὄχι τὸ ἰῶτα) τῆς πλατείας Συντάγματος, ἐνώπιον τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς, οἱ ὁποῖοι ἦσαν δικαιωματικὰ ὁ λαός, ἡ ῥωμαϊκὴ plebs (ὁ δῆμος), ἀπήτησαν τὴν διενέργεια δημοψηφίσματος, δηλαδὴ plebiscite (plebis= λαός καὶ scitum =  διάταγμα).

Νά ὅμως ποὺ ἡ πολιτικὴ ἐπιστήμη ἀποφαίνεται πὼς οἱ δημοκρατίες ὅπως καὶ οἱ δικτατορίες χρησιμοποιοῦν δημοψηφίσματα καὶ δὲν ἀποκαλεῖ τὸ δημοψήφισμα πρὸς χάριν τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος (κοινῶς δικτατορία) «ψευδοδημοψήφισμα». Μόνον μέσα ἀπὸ τὴν γνώση τῆς ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ θεσμοῦ καὶ τὸν τρόπο ποὺ ἐχρησιμοποιήθη στὶς δυτικὲς κοινωνίες, ὑπάρχει τρόπος νὰ ἐννοήσουμε ἐπακριβῶς τί ἐννοοῦμε.

Ὁ  Γιῶργος Ἀ. Παπανδρέου (ΓΑΠ) ἀπὸ τότε ποὺ πρωτοενεφανίσθη στὴν πολιτικὴ ζωή, ἐξέφρασε τὴν προτίμησή του γιὰ τὰ δημοψηφίσματα σὲ σχέση μὲ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογές. Ἀνερριχήθη στὴν ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ μὲ δημοψήφισμα, ὅταν τὸ 2004, ὡς μοναδικὸς ὑποψήφιος ἐξελέγη πρόεδρος τοῦ κόμματος, «κατόπιν ἀμέσου συμμετοχῆς ἑνὸς ἑκατομμυρίου πολιτῶν, μελῶν καὶ φίλων», διότι τὸ δημοψήφισμα εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὴν ἔννοια τῆς «ἀμέσου δημοκρατίας», δηλαδὴ τῆς λαοκρατίας. Στὶς 16 Ἰουλίου 2011, γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὁ ἑλληνικὸς τύπος, ὑπενθύμισε τὴν σταθερὴ πρόθεση τοῦ ΓΑΠ νὰ διεξάξῃ δημοψήφισμα. Ἔτσι ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ἡ Ἐλευθεροτυπία μὲ πηχαῖο πρωτοσέλιδο τίτλο, ἔγραφε τὰ ἑξῆς: «Ἡ κυβέρνηση σχεδιάζει τὸ δημοψήφισμα ποὺ ἔχει ἀνακοινώσει ὁ πρωθυπουργὸς ὅτι θὰ γίνῃ τὸ φθινόπωρο γιὰ θέματα πολιτικοῦ συστήματος καὶ ὀργάνωσης τοῦ κράτους».

Ὅταν ἐλέγετο τὸν Ἰούλιο τοῦ 2011 ὅτι ἦταν «πρόθεση τῆς κυβερνήσεως» νὰ κάνῃ δημοψήφισμα αὐτὸ ἐσήμαινε στὴν πραγματικότητα «πρόθεση τοῦ ΓΑΠ στὴν κυβέρνηση τοῦ ὁποίου εἶχε παγιδεύσει τὸ ΠΑΣΟΚ», διότι, ἤδη ἀπὸ τὸ 2004, ὑπῆρχε σαφῇ διάκριση ΓΑΠ καὶ ΠΑΣΟΚ. Οἱ ἀπαράτσικοι τοῦ κόμματος, μὲ κύριο ἐκπρόσωπο τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο, πάντοτε ἐπέμεναν καὶ συνέχιζαν νὰ ἐπιμένουν γιὰ ἐκλογές, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ τὶς ἔχαναν καὶ ὅπως τὸ 2007, νὰ κατηγορήσουν τὸν ΓΑΠ ὡς ὑπεύθυνο τῆς ἥττας ὥστε νὰ ἀναλάβη τὴν ἡγεσία ὁ Βενιζέλος. Ἡ ἀντεπίθεση τοῦ ΓΑΠ, ὅταν στὰ πρόθυρα τῆς ψήφου στὴν Βουλὴ τοῦ «Μεσοπροθέσμου», ἠπειλήθη μὲ ἀνταρσία «σὰν τὰ Ἰουλιανὰ τοῦ 1965», μὲ πρωτεργάτη τὴν Βάσω Παπανδρέου καὶ κρυφὸ «Βροῦτο» τὸν Βενιζέλο, συνίστατο στὸ νὰ ἐγκλωβίσῃ στὴν ἡγεσία τῆς κυβερνήσεως τὸν Βενιζέλο, ἀναβιβάζοντάς τον στὴν ἀντιπροεδρία καὶ δίδοντας του τὸ φοβερὰ φθοροποιὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ἐνῷ ὡς εἰδικὸς τοῦ συνταγματικοῦ δικαίου ὁ τελευταῖος εἶχε ἀνεπαρκεῖς γνώσεις οἰκονομικῆς ἐπιστήμης. Ὁ πάντοτε ἀνυπόμονος νὰ ἀρπάξῃ τὴν ἐξουσία Βενιζέλος εἶχε πέσει στὴν παγίδα καὶ εἶχε ἀποδεχθῆ τὴν ἀναβάθμισή του κάνοντάς τον συνένοχο τοῦ ἀδιεξόδου.

Τὸ ΠΑΣΟΚ ἦταν ἡ δημιουργία τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ ὁ ΓΑΠ ποτὲ δὲν ἠσθάνθη ἄνετα μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κόμμα. Χαρακτηριστικὴ ὑπῆρξε μία ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε, στὶς 20 Ἰουνίου 2011, ἕνας παλαιός του φίλος, ὁ καθηγητὴς Γιάννης Βαρουφάκης, ποὺ τοῦ ἔλεγε: «Ἀγαπητὲ Γιῶργο, λίγο μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009 δήλωνες ὅτι «εἴμαστε ἀντιεξουσιαστὲς στὴν ἐξουσία». Ἡ πλειοψηφία τῶν ὑπουργῶν σου σὲ στραβοκοιτοῦσε καὶ οἱ ἀντίπαλοί σου σὲ ἐχλεύαζαν. Ἦσουν μόνος ἐκείνη τὴν στιγμή. Ὅμως, στὸν βαθμὸ ποὺ σὲ γνωρίζω, ἦσουν αὐθεντικός. Άπὸ τότε ἐκύλησε πολὺ μολυσμένο νερὸ στὸ αὐλάκι... Ἔτσι ἤρθαμε στὸν Μάϊο τοῦ 2010 ὅπου σὲ ἐπερίμενε ἡ μεγαλύτερη ἀπόφαση ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ πάρει ἕλληνας πρωθυπουργὸς σὲ καιρὸ εἰρήνης...Θὰ σοῦ πῶ κάτι ποὺ θὰ ἀκουστεῖ ἴσως οὐτοπικό...Πάρε ἀπόψε τὸ βράδυ τὸ ποδήλατό σου, μόνος σου, καὶ κατέβα στὴν Πλατεῖα Συντάγματος. Ἐκεῖ, μπορεῖ νὰ σὲ γιουχάρουν στὴν ἀρχή, ἀλλὰ βλέποντάς σε μόνο καὶ ἀποφασισμένο, θὰ παραμερίσουν νὰ περάσεις. Ζῆτα τὸν λόγο καὶ μίλησε στὸν συγκεντρωμένο κόσμο... Ἀμέσως μετά, χαιρέτησε τὸν κόσμο καὶ κινήσου πρὸς τὸ ποδήλατό σου. Καὶ τότε, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ καιρό, δὲν θὰ νοιώθεις μόνος σου. Ἴσως γιὰ πρώτη φορὰ θὰ ἔχεις συμμετάσχει σὲ μία συγκλονιστικὴ στιγμὴ τῆς συμμετοχικῆς δημοκρατίας γιὰ τὴν ὁποία ἔχουμε πασχίσει μαζί, ξοδεύοντας μελάνι καὶ πολλὲς ὧρες συνεδριάσεων. Στὸ Σύνταγμα αὐτὲς τὶς ἡμέρες μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουμε ἄμεση δημοκρατία –κάτι ποὺ ἀπαιτεῖ ὄχι μόνον συμμετοχικοὺς θεσμοὺς ἀλλὰ καὶ ἄσκηση ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας-ὅμως ἔχουμε μία ἀναβίωση τὴς ἀρχαίας ἀγορᾶς στὴν ὁποία ὁ ἀντιεξουσιαστὴς Γιῶργος θὰ ἔνιωθε σὰν στὸ σπίτι του».

Ὅταν στὶς 3 Ἰανουαρίου 2015, ὁ ΓΑΠ ἐπιτέλους ἀπεφάσισε νὰ κατέβῃ στὸ Σύνταγμα μὲ τὸ ποδήλατό του, ἱδρύοντας τὸ Κίνημα Δημοκρατῶν Σοσιαλιστῶν, μὲ τριάμισυ χρόνια ἀργοπορία, ἐν μέσῳ γιουχαϊσμάτων τοῦ ὄχλου, ἔγινε πλέον καθαρὸ ὅτι ἡ λαοκρατία, δηλαδὴ ἡ ἄμεση δημοκρατία, ἔστω καὶ μακροπροθέσμως, ἐπρόκειτο νὰ εἶναι παροῦσα στὶς μελλοντικὲς  τύχες τοῦ ἑλληνισμοῦ.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 22 Ἰανουαρίου 2015
29 comments:

 1. Ὑπάρχουν κάποιες δημοσιογραφικὲς πατσαβοῦρες πού πολὺ θὰ ἤθελαν νὰ γίνουν Πρετεντέρης στὴν θέση τοῦ Πρετεντέρη. Μέχρι τότε τὸ παίζουν ἀντιπρετεντέρηδες…Σὲ αὐτὸ τὸ σικὲ σκηνικὸ Πρετεντέρηδες καὶ ἀντιπρετεντέρηδες λοιδωροῦν τὸν ΓΑΠ. ( πρόκειται γιά μιά ἄλλη μορφή τοῦ διπόλου εὐρωλιγουρισμοῦ καί ἐθνικισμοῦ πού ἐνῷ στό προσκήνιο τρώγονται κατ' οὐσίαν κλείνει ὁ ἕνας τό μάτι στόν ἄλλο). Ἡ μόνη διαφορὰ ὅλου αὐτοῦ τοῦ συνοθυλεύματος εἶναι στὴν γραβάτα καὶ τὸν κόμπο της. Τοῦ Πρετεντέρη εἶναι ἁπλὰ πιὸ καλοσιδερωμένη…

  Δεῖγμα δημοσιογραφικοῦ ἐμετοῦ στὸ παρακάτω βίντεο. Γύρω στὸ 46ο λεπτὸ ἀφοῦ ἀκοῦμε διάφορες παπαριὲς περὶ τῆς βαφτίσεως ἢ μὴ τοῦ ΓΑΠ, ἀνακύπτει τὸ κεφαλαιῶδες ἐρώτημα. Τί περιεῖχε ἡ κολυμβήθρα στὴν ὁποία ἐβαπτίσθη; Γιατί ὁ παπάρας στὸ βίντεο μᾶς λέει ὅτι νερὸ δὲν εἶχε… Τί περιεῖχε λοιπὸν ; Αἷμα μήπως; Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπάντηση κρέμεται ἡ σωτηρία τῆς πατρίδος….

  ΤΙ ΠΕΡΙΕΙΧΕ Η ΚΟΛΜΒΗΘΡΑ;

  ReplyDelete
 2. Ἀποχή σὲ βουλευτικές ἐκλογές σημαίνει ψῆφο ὑπέρ ἄλλου κράτους (π.χ. βουλευτικές τοῦ 1946). Ἀποχή σὲ δημοψήφισμα σημαίνει κατάλυση τῆς ἀρχῆς ποὺ τὸ διοργανώνει. Ἀν γινόταν δημοψήφισμα ΝΑΙ/OΧΙ στὸ εὐρώ ἀποχή θὰ σήμαινε διάλυση τῆς εὐρωζώνης kαὶ μάλλον καὶ τῆς Ε.Ε.

  ReplyDelete
 3. Aύτό συμβαίνει μάλλον ἐπειδή τὸ κοινοβούλιο εἶναι μοναρχικός θεσμός (ἀνακτοβούλιο). Ἡ πρώτη γαλλική ἐθνοσυνέλευση εἶναι αὐτονόμηση τῶν Γενικῶν Τάξεων τοῦ Βασιλείου (États Généraux) καὶ ὴ αὐτονόμησή της ἀκολούθησε ἐν μέρει τὸ ἀγγλικό προηγούμενο, στὸ ὁποίο εἶχε προϋπάξει καὶ καρατόμηση τοῦ ἄνακτος μέ σπαθί ἤ τσεκούρι ἀντί γκιγιοτίνας (λαιμητόμου). Ἡ ἔλέῳ Θεοῦ μοναρχία ὑπάρχει συνεχίζει άνεξαρτήτως προσώπων, π.χ. ἡ Ῥωμαϊκή (καὶ βυζαντινή, κακός ὅρος) καὶ ἡ Κινεζική Αὐτορατορία συνεχίζουν παρά τὶς ἀλληλοδολοφονίες καὶ ἀλληλοτυφλώσεις τῶν ἠγεμόνων καὶ τὶς άλλαγές δυναστειῶν. Καὶ οἱ δύο αὐτορατορίες εἶναι ὑπεράνω φυλῶν, οἱ αὐτορατορικές δυναστείες εἶνα Ἀρμένηδες, Ἰλλυριοί, Μακεδόνες, Μογγόλοι, Μαντσού.

  Ἀντίθετα τὸ δημοψήφισμα εἶναι πάντοτε ταυτόχρονα ἰδρυτική καὶ ἐπανιδρυτική πράξη τῆς πολιτικῆς κοινότητας ποὺ τὸ διεξάγει. Τὸ πιὸ διάσημο παράδειγμα δημοψηφίσματος στὴν ἀρχαία Ἀθῆνα ἤταν ὁ ἐξοστρακισμός. Ὁ δίκαιος Ἀριστείδης μὲ τὸν ὁποίο συνεκρίθη ὁ ΓΑΠ στὴν προηγούμενη ανάρτηση ἐξοστρακίστηκε ἀγόγγυστα σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, νομίζω τοῦ Πλουτάρχου. Ἐάν οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν ἀρνηθεῖ νὰ συμμετάσχουν στὸν θεσμό τοῦ ἐξοστρακισμοῦ καὶ εἶχαν ἀρνηθεῖ νὰ γράψουν πάνω σὲ ὄστρακο (θραῦσμα ἀγγείου) τὸ ὄνομα ἐνός προσώπου ποὺ θὰ ἐξοριζόταν γιὰ δέκα χρόνια, ὀλόκληρο τὸ θεσμικό σύστημα τῆς Ἀθήνας θὰ ἀπειλεῖτο αὐτομάτως μὲ κατάρρευση. Παρόμοια ἐπιχειρήματα ἔφερε καὶ ὁ Σωκράτης ὑπέρ τοῦ κώνειου ποὺ θὰ ἔπινε. Ἔλεγε, ἄν δὲν τὸ πιῷ, θὰ καταρρεύσει τὸ πολίτευμα. Δὲν μπορῶ νὰ πάρω τέτοια εὐθύνη !Συμπέρασμα. Οἱ βουλευτικές έκλογές δὲν θέτουν ἐν ἀμφιβόλῳ τὸ πολίτευμα διότι αὐτό εἶναι θεοκρατικό. Τὸ δημοψήφισμα θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν πολιτική κοινότητα, ποὺ εἶναι συνήθως ἕνας συνασπισμός κωμῶν, δηλαδή χωριῶν, δωριστί (ἀρχαῖα Ἀθῆνα, Ἑλβετία).

  ReplyDelete
 4. Ἄντε πάλι… Ἀκινησία, μὴ σκέψη, μὴ ἐργασία, μὴ ἰδεολογία, ἀποχὴ κ.λπ, κ.λπ
  Ἡ ἀποχὴ - σὰν γενικευμένη ἀτομική στάση - εἶναι ἡ χειρότερη μορφὴ μαζοποίησης, κολακεύει τὸ ἐγὼ καὶ δίνει μία ψευδαίσθηση ἀνεξαρτησίας.
  Ἕνας βαθμὸς κοινωνικῆς ἀλλοτρίωσης εἶναι δεδομένος καὶ ἀναπόφευκτος. Ὅμως ἡ ἀποχὴ – σὰν γενικευμένη ἀτομική στάση - ὁδηγεῖ στὴν πιὸ βαθιὰ ἀλλοτρίωση γιατί ἰσοπεδώνει καί ὑποβιβάζει τὴν προσωπικότητα στὴν στεῖρα ἄρνηση.
  Ἡ ἀποχὴ – σὰν γενικευμένη ἀτομική στάση - ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀδυναμία κοινωνικῆς ἔνταξης. Οὐσιαστικὰ συμβάλλει στὴν περιθωριοποίηση, διευκολύνοντας ἔτσι τὴν ὅποια ἐξουσία.

  Ἡ ἀποχή ἔχει νόημα ὅταν ὑπάρχει συνειδητοποιημένο πολιτικό κίνημα. Μόνον τότε…

  ReplyDelete
 5. Νομίζω κε Ζαρατοῦστρα ὅτι θεωρεῖτε δεδομένο τὸ πλαίσιο ἐντός τοῦ ὁποίου τίθεται ἡ ἀποχή, ἐνῷ παραπάνω προσπαθῶ νὰ κάνω τὸ τελείως ἀνάποδο, λέω τὶ πολιτειακό πλαίσιο βάζει ἡ ΙΔΙΑ ἡ ἀποχή ἀναλόγως δημοψηφίσματος η βουλευτικῶν ἐκλογών. Ἐγώ λέω ὅτι τὸ δημοψίφισμα ἤ οἱ ἐκλογές ΟΡΙΖΟΥΝπλαίσιο, ὄχι ὅτι ΕΙΝΑΙ τὸ πλαίσιο.Σὲ σχέση δὲ μὲ το πολιτειακό, ἠ κολυμπῆθρα τοῦ Παπανδρέου ποὺ λέτε παραπάνω εἶναι βέβαια ἡ κολυμπῆθρα τοῦ αὐτοράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Πέμπτου ποὺ οἱ εἰκονολάτρισσες ἠ οἱ ὀρθόδοξες γλώσσες, ὅπωςνομίζει ὅτ πρέπει κανείς νὰ εἰπωθεῖ τὸν εἴχανε βγάλει Κοπρώνυμο, γιατί ἦτανε λέει αἰρετικός ἀπό τὰ γεννοφάσκια του ἀφοῦ εἶχε ἀφόδεύσει μέσα στὴν κολυμπῆθρα, Εἶναι αὐτό ποὺ λένε, κάλλιο νὰ σοῦ βγεῖ τὸ μάτι παρά τὸ ὄνομα, ἀν κι ὁ ἴδιος εἶχε ἐξορύξει μπόλια μάτια.

  Άλλά ἄν καὶ αἰρετικός, Ὸ ΓΑΠ, ἔχει τὸ χρίσμα, αὐτό ὅλοι τοῦ τὸ ἀναγνωρίζουνε. Ἀνεξαιρέτως.Ἐσείς πιστεύετε ὅτι αὐτοί ποὺ μιλάνε γιὰ τὸν ΓΑΠ σὰν ν.α ἔχει τὸ χρίσμα, περιλαμβανομένου του κου Βαρουφάκη ποὺ θεωρεῖ καὶ αὐτός στὸ κείμενο ποὺ παραθέτει ἡ ἀνάρτηση παραπάνω τὸν ΓΑΠ ἠγεμόνα, ἀπροκάλυπτα μάλιστα, σχεδόν τοῦ ζητᾷ ῥομαντικά δήθεν μελαγχολικά νὰ κάνει Ῥωμαϊκή δικτατορία... Αύτοί οἱ ἄνθρωποι λοιπόν, τὶς βουλευτικές ἐκλογές, γιὰ τὶς ὁποίες ζητᾶτε μὴ άποχή, νομίζετε ὄτι τίς θεωροῦν κάτι ἄλλο ἀπό αὐτοκρατορική ῥουτίνα ;

  ReplyDelete
 6. Υ.Γ. Ἐγώ δὲν μίλησα ὑπέρ τῆς άποχῆς, τὴ χρησιμοποίησα γιὰ νὰ φωτίσω μιὰ πλευρά τῶν θεμάτων ποὺ ἔθεσε ἡ ἀνάτηση,

  ReplyDelete
 7. Υ.Γ..2 Ἔστω ὅτι ἐπηρεασμένος ἀπό αὐτήν καὶ προηγούμενες ἀναρτήσεις κάποιος διαμορφώνει τὴν παράξενη ἐντύπωση πὼς ὁ ΓΑΠ εἶναι ὸ τελευταίος νόμιμα ἐκλεγμένος ἡγέτης τῆς χώρας καὶ ὅτι οἱ αὐριανές ἐκλογές εἶναι κατοχικές. Σὲ αὐτήν τὴν παράξενη περίπτωση πώς γίνεται νὰ ὸ ΓΑΠ νὰ συμμετέχει σὲ αὐτές ; Ὑπάρχει μιὰ ἐξήγηση ἀκόμα πιὸ παράξενη. Οὶ αὐριανές βουλευτικές ἐκλογές εἶναι δημοψήφισμα. Ποιό εἶναι τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται στοὺς ψηφοφόρους ; Μα, προφανῶς...αὐτό τὸ ὁποίο ἤθελε νὰ θέσει ὁ ΓΑΠ. Παραθέτω http://www.kathimerini.gr/771730/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-to-dhmoyhfisma-poy-den-egine.

  [...] Το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Οκτωβρίου, ο κ. Παπανδρέου, με μια μικρή ομάδα συμβούλων του, αποφασίζει να ζητήσει δημοψήφισμα για το νέο πρόγραμμα στήριξης των 172 δισ. ευρώ. Εχει τεράστια σημασία ποιο θα είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος, γι’ αυτό και παραθέτω τις δηλώσεις του τότε υπουργού κ. Καστανίδη: «Το ερώτημα που θα τεθεί είναι αν η δανειακή σύμβαση, συνοδευόμενη από τα παραρτήματα, γίνεται αποδεκτή από τον ελληνικό λαό» . [...] Συντάκτης: κ. Ανδρέας Δρυμιώτης, σύμβουλος επιχειρήσεων.

  ReplyDelete
 8. Στὸ ἴδιο ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας Καθημερινή ὁ κος κ. Ανδρέας Δρυμιώτης, σύμβουλος επιχειρήσεων, λέει ἀφελῶς ἤ ὄχι καὶ τόσο ἀφελῶς ὅτι καλῶς δὲν ἔγινε τὸ δημοψήφισμα διότι ἡ ἀπάντηση θὰ ἦταν ΟΧΙ. Ἐάν οἱ σημερινές ἐκλογές εἶναι τὸ δημοψήφισμα, ποιὸ εἶναι τὸ ψηφοδέλτιο τοῦ ΟΧΙ ; Ἐάν στὰ έκλογιά τμήματα τοῦς παρουσιάζεται μόνον ἡ ψήφος τοῦ ΝΑΙ, τὸ ΟΧΙ θὰ ψηφιστεῖ μὲ ΑΛΛΟ τρόπο, ἐκτός καὶ ἄν οἱ διαθέσεις τῶν ψηφοφόρων ἔχουν ἀλλάξει. Ἐάν δὲν ἔχουν ἀλλάξει, τὸ ΟΧΙ θὰ ψηφιστεῖ μὲ ΑΛΛΟΝ τρόπο. Αὐτό εἶναι ὁ κίνδυνος.

  ReplyDelete
 9. Ο ΓΑΠ ειχε ολο τον καιρο να καμει οσα δημοψηφισματα ηθελε και δεν εκανε κανενα και για τιποτε.
  Οταν επρεπε να ρωτησει τον λαο αν ηθελε το μνημονιο, αυτος το περασε χωρις να ψηφιστει ουτε απο την βουλη σε πρωτη φαση.
  Οταν ηθελε να κανει την τελευταια κονομα απο την πωληση της Ελλαδας θυμηθηκε να πεταξει εντελως ξεκαρφωτα και χωρις να συνεννοηθει με κανεναν, μια κουβεντα για δημοψηφισμα αιφνιδιαζοντας τα χρηματηστηρια απο τα οποια ο "θειος" Σορος θα εβγαλε προφανως αρκετα.
  Οταν τελικα τον ξεφορτωθηκαμε, δεν διατυπωσε την πικρια του για το οτι η Μερκελ με τον Σαρκοζι του ξηλωσανε τ αυτια για τις σαχλαμαρες που ειπε, αλλα δηλωσε ευθαρσως οπαδος της παγκοσμιας διακυβερνησης.
  Αυτο σημαινει οτι συμφωνουσε απολυτα με τους Ευρωπαιους που του δεν ηθελαν ν ακουσουν οχι για δημοψηφισματα αλλα ουτε καν για εκλογες.
  Δεν μπορω να καταλαβω τι θετικο μπορει να δει κανεις σ αυτον τον ανθρωπο. Ειναι ενα κινουμενο ψεμα.
  Τωρα, επειδη εγινε και καποιο σχολιο για την ποιοτητα των δημοσιογραφων και την κολυμπηθρα του ΓΑΠ, θα πρεπει να εχουμε υπ οψιν μας οτι το προβλημα δεν ειναι ο Πρετεντερης η ο Χιος, αλλα το οτι ο Πρετεντερης υποστηριζει οτι του λενε τ αφεντικα του και ζει μεσα στην χλιδα αποβλακωνωντας καθημερινα εκατομμυρια ανθρωπους, ενω ο Χιος λεει οτι του κοβει η γκλαβα του και αγωνιζεται να επιβιωσει, αποκλεισμενος απο παντου.
  Αυτο που χρειαζεται ειναι μια ενημερωση στην οποια θα ακούγονται ολες οι αποψεις και ο κοσμος θα βγαζει τα συμπερασματα του.
  Το οτι αποψεις οπως αυτη για το περιεχομενο της κολυμπηθρας του ΓΑΠ φαινονται γελειες, δεν σημαινει απαραιτητα οτι ειναι. Εγω θα ελεγα οτι ο νονος αντι για λαδι του εβαλε βαλβολινες. Ο Πανας ειπε οτι η κολυμπηθρα ειχε "μονο λαδι" αν και δεν καταλαβα αν σοβαρολογουσε.
  Ειναι αρκετα διαδεδομενη η αποψη οτι η οικογενεια Τσαντ, εχει σχεσεις με περιεργες αιρεσεις, ενω κυκλοφορουν και φωτογραφιες του ΓΑΠ με περιεργες αμφιεσεις και χαιμαλια που παραπεμπουν σε μυστικες οργανωσεις.
  Επομενως το να ασχολεισαι με το τι ειχε μεσα η κολυμπηθρα του πρωην πρωθυπουργου της χωρας δεν δειχνει απαραιτητα την γελειοτητα του δημοσιογραφου . Μπορει να δειχνει και την γελειοτητα αυτων που μας κυβερνουν.

  ReplyDelete
 10. Τα αποτελεσματα των χθεσινων εκλογων αν και η Χ.Α καταφερε να επιβιωσει για να συνεχισει, θυμιζουν εντονα το δημωδες ασμα "μπηκαν τα γιδια στο μαντρι".
  Απο ολη αυτη την καταστροφη την ρεμουλα και το ξεκληρισμα των Ελληνων, η συνεπειες για το καθεστως ηταν η μετονομασια του ΠΑΣΟΚ σε ΣΥΡΙΖΑ.
  Πανε οι αγανακτισμενοι (και με γιωτα και με ητα), πανε οι κρεμαλες, πανε τα φερτε πισω τα κλεμενα, πανε οι δικες για εσχατη προδοσια για την απεμποληση της εθνικης κυριαρχιας και την καταπατηση του συνταγματος.
  Τωρα θα δουμε την τιτανομαχια των αριστερων που θελουν να δωσουν την χωρα στους λαθρομεταναστες και την εξουσια στους ευρωπαιους επιτροπους, εναντιον των δεξιων που θελουν να δωσουν την εξουσια στους Ευρωπαιους επιτροπους και την χωρα στους λαθρομεταναστες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βαριά ασθένεια και σκληρό ναρκωτικό ο ναζισμός.

   Delete
  2. Για μια ακομη φορα με αφηνεις αφωνο με τα ακαταρριπτα επιχειρηματα που παραθετεις.
   Να μην σου περασει στιγμη απο το μυαλο οτι σε ειρωνευομαι. Τα επιχειρηματα σου ειναι αδυνατον να απαντηθουν, αφου δεν υπαρχουν.
   Αυτη ειναι και η αιτια για το λεγομενο οτι η βλακεια ειναι αδυνατον να νικηθει.
   Σε περιπτωση που εισαι οντως τοσο χαζος, θα ειναι παρηγορια να ξερεις την δυναμη που κατεχεις.
   Σε περιπτωση που κανεις τον χαζο, συγχαρητηρια για την υποκριτικη σου δυνοτητα.

   Delete
  3. Μιλάει κάποιος που τοποθετεί στο λόγο του σαν "επιχείρημα" το εξής

   "Τωρα θα δουμε την τιτανομαχια των αριστερων που θελουν να δωσουν την χωρα στους λαθρομεταναστες και την εξουσια στους ευρωπαιους επιτροπους, εναντιον των δεξιων που θελουν να δωσουν την εξουσια στους Ευρωπαιους επιτροπους και την χωρα στους λαθρομεταναστες."

   Δηλαδή το επιχείρημά σου ήταν ότι ο Σαμαράς και ο Τσίπρας παρέδωσαν τη χώρα στους λαθρομετανάστες.Άρα διοικούν οι λαθρομετανάστες.Αυτό λες.

   Σκληρό και εθιστικό ναρηωτικό ο ναζισμός.Καλή ανάρωση μακριά από τα γραφεία.Περαστικά.

   Delete
  4. Ευτυχώς ο λαός έχει αρχίσει και καταλαβαίνει πλήρως το ναζιστικό προφίλ της χρυσής αυγής και την καταψήφισε σε σχέση με τις ευρωεκλογές.Μείον τρεις μονάδες.Και όσο θα περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο θα δείχνει το ναζιστικό της προφίλ και θα καταδικάζεται από το λαό.

   Delete
  5. Αλλιώς ψηφίζει ο λαός στις ευρωεκλογές και αλλιώς στις εθνικές εκλογές. Η σύγκριση πρέπει να γίνει μεταξύ των ποσοστών του 2012 και του 2015. Έπεσε 0.64 μονάδες.

   Delete
  6. Αν ειχες αρκετο μυαλο να καταλαβεις τι λεω θα ειχες και επιχειρηματα να αντιπαραθεσεις..
   Απο τα δυο σχολια μου μονο σ αυτην την αναρτηση νομιζω οτι ειναι φανερη η θεση μου. Δεν χρειαζεται επιχειρηματα για να την αποδειξω γιατι οι θεσεις των δυο κομματων ειναι ξεκαθαρες. Δεν εχεις παρα να ακουσεις τι λενε.
   "Ευρωπαικη ενοποιηση". Αρα δεχονται οτι η εθνικη κυβερνηση ειναι απλως ο εντολοδοχος της Ευρωπαικης.
   Εκεινο που δεν θα ακουσεις γιατι δεν το λενε, ειναι με τι τροπο διασφαλιζεται οτι η Ευρωπαικη κυβερνηση ελεγχεται κατ ελαχιστον απο τον Ευρωπαικο λαο. Πολυ περισσοτερο πως διασφαλιζονται τα συμφεροντα ενος μικρου πληθυσμου, εναντι των μεγαλων, εστω κι αν υπηρχε αυτος ο ελεγχος.
   Απο την Ευρωπαικη κυβερνηση προερχεται και η μεταναστευτικη πολιτικη που προωθει τις "πολυπολιτισμικες κοινωνιες" που δεχονται επισης τα Ελληνικα κομματα.
   Αφου οι αποφασεις παίρνονται στην Ευρωπη με την συμφωνη γνωμη των Ελληνικων κομματων, ειναι αυταποδεικτο οτι δεν εχει και μεγαλη σημασια ποιος κυβερναει στην Ελλαδα.
   Το αν η Χ.Α ανεβαινει η πεφτει, ειναι ασχετο και δεν δειχνει τιποτε γι αυτην, αλλιως το ΠΑΣΟΚ που κυβερναγε τοσα χρονια θα ηταν το καλυτερο κομμα που φανηκε ποτε στην Ελλαδα.
   Το οτι με ολο το καθεστως να την πολεμαει με τετοιον τροπο, εμεινε ορθια δειχνει πιο πολλα.
   Πολιτικο κατεστημενο, δικαστες, δημοσιογραφοι, θεσμοι και κομματα εδωσαν ρεσιταλ φασιμου για να την εξαφανισουν και απετυχαν.
   Αν νομιζεις οτι ολοι αυτοι ειναι τα καλα παιδια που ενδιαφερονται για το καλο των Ελληνων, συνεχισε να παραμυθιαζεσαι.
   Εγω προτιμω να πιστευω οτι βλεπω, παρα να πιστευω οτι μου λενε.

   Delete
  7. Ναι ενώ η χρυσή αυγή που τσακίζει στο ξύλο και σκοτώνει Έλληνες θέλει το καλό των Ελλήνων.....Ρε φίλε ποιος παραμυθιάζει ποιον;

   Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές-συνεχιστές του Χίτλερ είναι η χρυσή αυγή.Τέλος πάντων και πολύ ασχολήθηκα.

   Για 5-6 τοις εκατό καλά είστε.Να δίνετε και καμιά φάπα στη Βουλή.Μέχρι εκεί.

   Delete
 11. Ζητω να τοποθετηθούν οι Δημητρης Κιτσίκης και Ζαρατούστρα επί της εξής προτάσεως.

  Ο άθλιος ΣΥΡΙΖΑ αυτό το αισχρo πράγμα που ονομάζεται ελληνική αριστερά ζητάει το εξής με ύπουλο άθλιο τρόπο όπως πάντα. Να πληρώσουνε την κρίση οι φτωχοί. Απαιτώ συγκεκριμένη τοποθέτηση. Εγώ κάνω τη δικη μου. Δεν θέλω να έχω σέχέsη με αυτό το γλοιώδες συνονθύλευμα που ονομάζεται Ελλάδα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κόψε κάτι ρέ μεγάλε, πού ἀπαιτεῖς κιόλας...

   Delete
  2. Γιἁ ἀπάντησε λοιόν Ζαρατοῦστρα ! Δὲν ἀπαιτῶ, λοιπόν, ῥωτῶ! Μόκο τὴν ἔκανε ὁ δικός σου γιὰ τὰ σλαβοπάζαρα ! Φτού τους ῥε ! Ῥοχάλα τοῦς πρέπει !

   Delete
  3. Ποιός εἶναι ὁ δικός μου γιά νά μάθω κι ἐγώ ὁ άδαής;

   Delete
  4. Συμπληρώνω τό παραπάνω ἐρώτημα. Ἐσένα ποιός εἶναι ὁ δικός σου;

   ΥΓ Γιά νά γίνει σοβαρή συζήτηση α) εἶναι ἀπαραίτητο νά μιλᾶς συγκεκριμένα καί πιό χαλαρά. Ὄχι νά μᾶς βάζεις μιά " πρόταση" ἐν εἴδει θέματος ἐκθέσεως στόν μαυροπίνακα καί νά ζητᾶς νά πάρουμε θέση β) νά ἔχει τό θέμα σου ένδιαφέρον

   Delete
  5. Πότε δήλωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι φτωχοί πρέπει να πληρώσουν την κρίση;

   Delete
  6. Xίλια συγγνώμη - ἔχετε δίκιο, φυσικά. Δὲν τὸ δήλωσε ποτέ - ξαφνικά μοῦ φάνηκε σὰν ἔκλαμψη σχεδόν ὅτι περί αὐτοῦ πρόκειται, καὶ στό μυαλό μου συνδέεται ἡ νίη τοῦ Σύριζα μὲ τὶς δημόσιες διαδηλώσεις ἐδῷ στὸ Παρίσι ὑπέρ τῶν θυμάτων τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ. Ἴσως μπορέσω νὰ έπανέλθω.

   Αύτό ποὺ μοῦ φάνηε εἶναι ὅτι τὸ νόημα εἶναι νὰ πληρώσουν τὴν ρίση οἱ φτωχοί καὶ ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ αὐτό θέλει νὰ άνε ι ἀς μὴν τὸ δηλώνει ξεάθαρα.

   Delete
 12. Τα πραγματα ειναι απλα, αν μπορεις να τους βγαζεις τις ασχετες παραμετρους με τα οποια γεμιζουν ειτε τυχαια ειτε επιτηδες.
  Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα παρει και απο ποιους και πως ειναι αδιαφορο.
  Εκεινο που ειναι σιγουρο ειναι οτι ποτε δεν διαφωνησε για το "συνταγμα" της Ευρωπης που παρεδωσε την εξουσια σε ανθρωπους σαν τον Γιουγκερ και τον Ντραγκι των οποιων την υπαρξη αγνοουν οι περισσοτεροι Ευρωπαιοι που ομως υποτιθεται οτι τους επελεξαν δημοκρατικα.
  Για τον αφανισμο των Ελληνων απο τα εκατομμυρια των λαθρομεταναστων που η εξουσια της Ευρωπης επιβαλλει, οχι μονο δεν διαφωνησε αλλα και πιεζει για να γινει μια ωρα γρηγοροτερα.
  Τι διαφορετικο ηθελε ο Σαμαρας η ο Βενιζελος η ο ΓΑΠ;
  Πριν απο αρκετα χρονια η Μπενακη τα ειπε ξεκαθαρα στον Παπουλια για την μειωση της εθνικης κυριαρχιας, των συνορων και της δημοκρατιας και κανενας πλην του Καρατζαφερη τοτε δεν μιλησε. Κανενας δεν ζητησε διευκρινησεις απο την προεδρο της βουλης και τον προεδρο της δημοκρατιας.
  Προφανως τα ηξεραν πολυ καλα και συμφωνουσαν.
  Οταν καποιος σου λεει οτι συμφωνει να υπακουει στον Γιουγκερ τον οποιο θεωρει εκλεγμενο προεδρο της Ευρωπης, τι καταλαβαινεις;
  Εγω παντως καταλαβαινω οτι οποιος και να βγει πρωθυπουργος στην Ελλαδα απο αυτους, θα κανει οτι του πει ο Γιουγκερ και επομενως οι εκλογες δεν γινονται για να εκλεξουμε τον ηγετη της χωρας μας, αλλα τον τοποτηρητη της Ευρωπαικης ηγεσιας.
  Επειδη η Ευρωπαικη ηγεσια βγαινει με ακομη πιο αδιαφανεις διαδικασιες απο την Ελληνικη και ειναι 100% υπαλληλοι των τραπεζιτων, το αποτελεσμα ειναι προδιαγεγραμμενο.
  Η πρωτη κινηση του ΣΥΡΙΖΑ, η συνεργασια του με τους ΑΝΕΛ, θα μπορουσε να ηταν ενα ελπιδοφορο μηνυμα, αλλα νομιζω οτι τα πραγματα ειναι τοσο ξεκαθαρα που δεν αφηνουν περιθωρια για να ελπιζουμε.
  Το πιθανοτερο ειναι οτι ο Καμενος θα την κανει γυριστη, η θα αναγκαστει να ακολουθησει την πορεια της ΔΗΜΑΡ η του ΛΑΟΣ.
  Θα ειναι μεγαλη και ευχαριστη εκπληξη για μενα να δω τον ΣΥΡΙΖΑ να σκιζει μνημονια και να ερχεται σε συγκρουση με την ΕΕ, υπερασπιζοντας την Ελλαδα.

  ReplyDelete
 13. Θα ειναι μεγαλη και ευχαριστη εκπληξη για μενα να δω τον ΣΥΡΙΖΑ να σκιζει μνημονια και να ερχεται σε συγκρουση με την ΕΕ, υπερασπιζοντας την Ελλαδα.

  Καὶ τότε γιατί δὲν τὸ λέει ; Εἶναι τρόπος νὰ τὸ πετύχει, ἐνῷ ἄν τὸ ἔλεγε, θὰ μείωνε τὶς πιθανότητες νὰ συμβεῖ ;

  ReplyDelete
 14. (Xίλια συγγνώμη καὶ πάλι κε Ζαρατοῦστρα γιὰ τὸ ἀπότομον τοῦ ὕφους. Ἡ ἔκφραση ὁ δικός σου ἀναφέρεται σὲ κάτι ποὺ εἴχατε πεῖ παλαιότερα, ὅτι ὅποιος θέλει νὰ ψηφίσει κατά τοῦ Μνημονίου πρέπει νὰ ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ὅμως ὁ ΣΥΡΙΖΑ μιλάει μὲν γιὰ ἐπαναφορά τοῦ βασικοῦ μισθοῦ ἀλλά γιὰ τὶς ἐργασιακές σχέσεις... ὑπάρχει κάποια σύγχυση. Καὶ πάλι συγγνώμη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἔχεις μιά τάση γιά συσχετισμούς καί ἀφαιρέσεις...Ὄχι καί πολύ ἐπιτυχῆ θά ἔλεγα

   Τέλος πάντων...

   Delete
  2. Ἀπολογοῦμαι καὶ μετανοῶ.

   Delete