Nov 22, 2014

158 – Μεταξὺ Πινοσετισμοῦ καὶ Ἀνδρεϊσμοῦ: Ἡ ἐλλιπὴς ἰδεολογικὴ κατάρτιση τοῦ Ἕλληνος

158 – Μεταξὺ Πινοσετισμοῦ καὶ Ἀνδρεϊσμοῦ: Ἡ ἐλλιπὴς ἰδεολογικὴ κατάρτιση τοῦ Ἕλληνος

Τελευταῖα στὸν ἑλληνικὸ τύπο ἐπανεμφανίσθη μῦθος ὅτι μετὰ τὸ 1974 καραμανλισμὸς καὶ ἰδίως ἀνδρεϊσμὸς εἶχαν μετατρέψει σὲ Σοβιετία τὴν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα ἐδημοσιεύθη καὶ ἑλληνικὴ σημαία μὲ τὸ σφυροδρέπανο στὴν θέση τοῦ σταυροῦ! Πλήρης ἡ ἰδεολογικὴ σύγχυση προερχομένης ἀπὸ τὴν ἀποκαλουμένη λαϊκὴ δεξιά. Εἶναι συνεπῶς σημαντικὸ νὰ βάλουμε τὰ πράγματα στὴν θέση τους πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ μέσου Ἕλληνος:

1  - Ὁ ἑλληνικὸς  χαρακτήρας εἶναι πράγματι νησιωτικός, θαλασσινός, μικροαστικός, καὶ ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὸν ἀτομισμὸ τοῦ δημιουργικοῦ ἐφοπλιστικοῦ δαιμονίου σὲ σχέση μὲ τὸν συγκεντρωτικὸ ἠπειρωτισμὸ τῶν Σλαύων καὶ τῶν Κινέζων ποὺ ἐνισχύει τὴν δημοσιοϋπαλληλικὴ νοοτροπία. Ἀλλά, συνάμα, στὸν Ἕλληνα ἐλλοχεύει ὁ ἀλληλεγγυισμός, ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῆς ἀρχαίας πόλεως μέχρι τὸ σημερινὸ Ὀρθόδοξο κοινόβιο.

2 - Ὁ μαρξισμός-λενινισμός ποὺ ἐδημιούργησε τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση δὲν ἔχει καμμία οὐσιατικὴ σχέση μὲ τὸν γραφειοκρατισμό-δημοσιοϋπαλληλισμὸ ποὺ πράγματι ἀνεπτύχθη ἐπὶ Στάλιν λόγῳ τῆς ἀδυναμίας νὰ κυβερνηθῇ συγκεντρωτικὰ μία τεραστία σὲ ἔκταση χώρα. Δηλαδή, ἡ γραφειοκρατία εἶναι μία παλαιὰ ἀσθένεια στὴν καπιταλιστικὴ Ἀγγλία τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος, ὅπως καὶ στὴν σοσιαλιστικὴ Σοβιετία τοῦ Κ΄αἰῶνος, ἀσθένεια ποὺ ἐνεφανίσθη καὶ στὰ φασιστικὰ συγκεντρωτικὰ καθεστῶτα τῆς Ῥώμης καὶ τοῦ Βερολίνου, ἀσχέτως ἐὰν οἱ Ἰταλοὶ ὅπως καὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι θαλάσσιος λαὸς καὶ οἱ Γερμανοὶ ἠπειρωτικὸς λαός.

3 - Ἐπὶ ἀνδρεϊσμοῦ ἡ τεραστία αὔξηση τοῦ δημοσιοϋπαλληλισμοῦ ἡρμηνεύθη ὡς σοσιαλισμὸς στὸν τίτλο τοῦ κόμματος Πανελλήνιο Σοσιαλιστικὸ Κίνημα. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ οἱαδήποτε κριτικὴ κατὰ τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, προερχομένη ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη υἱὸ Γιῶργο, ἐθεωρεῖτο ἄρνηση τοῦ σοσιαλιστικοῦ χαρακτῆρος τοῦ ΠΑΣΟΚ. Διεδόθη ὁ μῦθος περὶ ἑλληνικῆς Σοβιετίας, συνάμα ὅμως καὶ ἀντικομμουνιστικῆς, ἐφ’ὅσον σταθερὸς στόχος τοῦ ἀμερικανοκινήτου ἀνδρεϊσμοῦ ἦταν ἡ συγκρότηση δικομματικοῦ πολιτικοῦ συστήματος ποὺ θὰ συνέτριβε τὸ ΚΚΕ.

4 – Τὸ πνεῦμα τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, ποὺ πράγματι εἶναι χαρακτηριστικὸ ἑνὸς μικροαστικοῦ καὶ δὴ νησιωτικοῦ λαοῦ, ὅπως εἶναι ὁ ἑλληνικός, τείνει νὰ κάνη τὸν Ἕλληνα τὸν ἰδανικὸ φασιστή, ἐφ’ ὅσον ὁ ἐπιστημονικὸς φασισμὸς βασίζεται στὴν νοοτροπία τοῦ μικροϊδιοκτήτου ἀγρότου καὶ μικρομεσαίου ἐμπόρου. Εἶναι ὅμως τελείως ξένος πρὸς τὴν ἀτομιστικὴ νοοτροπία τοῦ μεγαλοαστικοῦ φιλελευθερισμοῦ τοῦ διδύμου Μίλτον Φρῆντμαν - στρατηγοῦ Πινοσέτ. Προειδοποίησα μὲ ἄρθρο μου στὸ τεῦχος 70, χειμῶνος 2013-2014, ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, «Πείραμα Πινοσὲτ προετοιμάζεται νὰ ἐφαρμοσθῇ στὴν Ἑλλάδα», ὅτι οἱ ὑποστηρικτὲς  τοῦ μύθου περὶ ἑλληνικῆς Σοβιετίας οἰκοδομοῦν συστηματικὰ τὶς βάσεις μελλοντικῆς πινοσετικῆς δικτατορίας στὴν Ἑλλάδα.

5 - Ἡ ἐπάνοδος τοῦ μοναρχικοῦ θεσμοῦ στὴν Ἑλλάδα θὰ εἶχε νόημα μόνον ἐὰν ὁ Βασιλεὺς ἐνεφανίζετο ὡς συναθροιστὴς ὁλοκλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὑπὸ τὸ φασιστικὸ πνεῦμα συνεργασίας τῶν λαϊκῶν τάξεων καὶ ὄχι ὡς ὐπερασπιστὴς τοῦ ἐμφυλιακοῦ πνεύματος τοῦ 1944-1949, τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ, τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καὶ τῶν συμφερόντων τοῦ μεγάλου κεφαλαίου. Ἄν καὶ ἡ ἀντιγραφὴ δὲν εἶναι ποτὲ καλὸς ὁδηγός, τὸ καθεστὼς τῆς 4ης Αὐγούστου τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, παράδειγμα ἰδιοτύπου ἑλληνικοῦ φασισμοῦ, φιλοεβραϊκοῦ, ἀντικαπιταλιστικοῦ, κοινωνικοῦ ἀλληλεγγυϊσμοῦ, μακριὰ ἀπὸ τὸν ἀκραῖο ἀγγλοσαξωνικὸ φιλελευθερισμὸ ἀτομικῆς πρωτοβουλίας, θὰ ἦτο τὸ καλύτερο παράδειγμα πρὸς μίμησιν. Τὸ πρόβλημα, ὅπως καὶ τὸ 1936, εἶναι ἡ θέση τοῦ Βασιλέως, ποὺ παραμένει ἐγκλωβισμένος στὰ ἀγγλοσαξωνικὰ συμφέροντα καὶ ποὺ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑπῆρξε τροχοπέδη στὴν κοινωνικὴ πολιτικὴ τοῦ Μεταξᾶ. Ἡ καλύτερη λύση θὰ ἦτο ἡ ἐπάνοδος τοῦ Βασιλέως νὰ συνεδυάζετο μὲ τὴν συνεργασία του μὲ τὸ ῥωσικὸ φιλοβασιλικὸ πουτινικὸ καθεστώς, σὲ σχέση μὲ τὴν ἐνδεχομένη ἐπάνοδο τῆς βασιλείας στὴν Μόσχα καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη.

6 –Προειδοποιῶ ὅτι οἱοσδήποτε ποὺ κατατρύχεται ἀπὸ τὴν συνήθη ἀσθένεια τοῦ Ἕλληνος νὰ ἄρχῃ ἀσχέτως ἰδεολογίας, ναὶ μὲν δύναται νὰ αἱματοκυλήσῃ τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ στὸ τέλος θὰ τὸν περιμένῃ ἡ λαϊκὴ ἀγχόνη.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 22 Νοεμβρίου 2014

24 comments:

 1. Ἄντε πάλι μέ τόν Βασιλέα! Καί μάλιστα ὅταν ὁ συγκεκριμένος εἶναι -ἀσχέτως ἡλικίας - πιό μπεμπέκος καί ἀπό τόν Μπεμπέκο πρό ἐτῶν πρωθυπουργό μας...

  Ἀπό τήν μιά ἐκφράζετε τήν ἀποστροφή στόν ἀντικομμουνισμό, ἀπό τήν ἄλλη θεωρεῖτε ὡς καλύτερο πρότυπο αὐτό τῆς 4ης Αὐγούστου. Ἐξ ὅσων ὅμως γνωρίζω, τό καθεστώς τό ὁποῖο προτείνετε ἀπεδείχθη ὁ πιό ἀνηλεής διώκτης τοῦ ΚΚΕ.

  Ὑπῆρξε ἤ δέν ὑπῆρξε ὁ Μεταξᾶς μιά προσπάθεια ἀνασύνταξης τῆς ἐγχώριας ἀστικῆς τάξεως; Πού μόλις αὐτή θά ἀνασυντασσόταν ἄν ὁ ἴδιος δέν τήν ἀκολουθοῦσε θά τόν πέταγαν στήν ἄκρη;

  Ὁ δέ Ελευθέριος Βενιζέλος ( Κολωνάκι) - ὁ ὁποῖος πρῶτος ἐψήφισε τό ἀντικομμουνιστικό ἰδιώνυμο - ἐνεθουσιάσθη ὅταν ἐπληροφορήθη τήν ἀνάληψη τοῦ ὑπουργείου Στρατιωτικῶν ἀπό τόν Μεταξᾶ στίς ἀρχές τοῦ 1936, ἀναφωνῶντας " Ζήτω ὁ Βασιλεύς !"

  Ἄν δέν κάνω λοιπόν λάθος, Μεταξᾶς χωρίς ἀντικομμουνισμό δέν εἶναι Μεταξᾶς... εἶναι κάτι διαφορετικό...μπορεῖ νά ἔχει παρεξηγηθεῖ ἱστορικά, μπορεῖ νά ἐδολοφονήθη ἀπό τούς μέχρι τότε ὑποστηρικτές του Ἄγγλους ἀλλά ὄχι καί νά ἀποτελεῖ πρότυπο...βρεῖτε ἄλλο πρότυπο

  ReplyDelete
 2. Σὲ πολλὰ ἔχεις δίκαιο Ζαρατούστρα. Ναί, ὁ Μεταξᾶς ὡς φασιστὴς ὑπῆρξε ἀντικομμουνιστής. Εἶναι ἡ λογικὴ τῆς πάλης τῶν τάξεων γι αὐτὸ καὶ οἱ ἀναρχικοὶ Προυντὸν καὶ Μπακούνιν ὑπῆρξαν ἀντικομμουνιστές. Ὁ μικροαστὸς εἶναι οὐσιαστικὰ ἀντικομμουνιστὴς ἔστω καὶ ἄν σὲ περιόδους βαθιᾶς κοινωνικῆς κρίσεως συμμαχεῖ μὲ τὸν κομμουνισμό. Τὸ εἴδαμε μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ. Οἱ Πασοκτζῆδες ἀπὸ τὴν μιὰ ἐδήλωναν συνεχιστὲς τοῦ ΕΑΜ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐξεφράζοντο μὲ ἔντονο ἀντικομμουνισμό. Ἐγὼ προσπαθῶ νὰ βασισθῶ στὸ φασιστικὸ δόγμα τῆς συνεργασίας τῶν λαϊκῶν τάξεων γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσω σὲ συνεργασία μὲ τὸ ΚΚΕ κατὰ τοῦ ἀστικοῦ φιλελευθερισμοῦ. Καὶ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὰ παιδιὰ τῆς ΕΟΝ τοῦ Μεταξᾶ, ὅπως ὁ Μίκης Θεοδωράκης, ἐνετάχθησαν στὴν κατοχὴ στὶς γραμμὲς τῆς ΕΠΟΝ. Μόνος, ὡς ἐθνικομπολσεβῖκος, συνεχίζω τὴν ἑνωτικὴ προσπάθειά μου τῶν ἄκρων καὶ γνωρίζω ὅτι κάποτε στὴν Ἑλλάδα (ὅπως καὶ στὸν Τρίτο Κόσμο) θὰ δικαιωθῶ: Βλέπε στὸν Τρίτο Κόσμο, Περόν, Τσάβεζ, Νάσσερ καὶ ὁ Κάστρο ὡς τὸ πλέον έπιτυχημένο παράδειγμα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Παρά τὴν ἀσχετοσύνη μου ποὺ τὴ βλέπω καὶ φρίττω ἐρωτῶ. Μήπως στὴν περίπτωση τῆς Ὲλλάδος, καὶ σὲ κάποια ἀρμονία μὲ τὴ θωρία τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ὀ τοπικός. ἰδιαίτερος` χαρακτήρας πρέπει νὰ έπαναφερθεῖ ὠς ταξινομητικός κανών ὄχι μόνο γιὰ τὴ σύγκριση μὲ ἄλλες χῶρες, άλλά καὶ γιὰ τοὺς´ὄρους μὲ τοὺς ὀποίους γίνεται ὴ σύγκριση ;

  Ἐξηγοῦμαι. Αὐτό ποὺ λέτε, Περόν, Τσάβεζ, Νάσσερ καὶ Κάστρο, μοὺ θυμίζει κάπου αὐτό ποὺ λέει σὲ ´ενα ντοκυμανταίρ ὸ άκροδεξιός πολιτικός Ν. Φαρμάκης. Τὸν ρωτάνε πρὶν τὴ δικτατορία κάπου ´εξω - εἶναι δυνατόν νὰ γίνει πραξικόπημα στὴν Ὲλλάδα ; Καὶ ἀπαντᾷ = στὶς βαλκανικές χῶρες, πάντα δύνανται νὰ γίνουν πραξικοπήματα.

  Τὰ λίγα ποὺ ξέρω ἐπί Ὄθωνος δίνουν τὴν ἴδια ἐντύπωση, ἀς ποῦμε ὴ Γ.Σεπτεμβρίου φαίνεται σὰν πραξικόπημα μὲ στατιωτικούς ἀρχηγούς (Καλλέργης, Μακρυγιάννης) ἀλλά καὶ ὴ προσπάθεια ἐκδυτικισμοῦ τῆς χῶρας ξεκινώντας άπό τὴ ἐπανάσταση διὰ μέσου τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς χωροφυλακῆς κατατάσσει τὴν Ὲλλλάδα στὸν τρίτο κόσμο.

  Ἐρχόμενος στὴ Γαλλία τουλάχιστον δὲν βλέπω κανάν τόσο σπουδαῖο πρῶτο κόσμο, ἀλλά συνοψίζω - ἀν ἡ Ἑλλάδα δὲν ἦταν οὔτε περιφερειακή χώρα, οὔτε ἀνύπαρκτη, οὖτε διαλυμένη, ἀλλά τὸ κέντρο τῆς οἰκουμένης, τί πολίτευμα θὰ εἶχε ; Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ξεκινήσουμε ἔτσι ;

  ReplyDelete
 4. (Θέλω νὰπῷ - μήπως ἡ πολιτική ἰδιοτυπία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος χρησιμοποιεῖται ταυτόχρονα ὠς πολιτικό ἄλλοθι ; Σήμερα ἔμαθα ἀπό πολὺ προσεκτική ἱστορικό ὄτι στὴ δυτική ίστοριογραφία ὴ ἐλληνιστική περίοδος καὶ ὀτιδήποτε μετά τὴ μάχη τῆς Χαιρώνειας ἔχει ἀπαξιωθεῖ ὠς μὴ πλέον δημοκρατικό. Ὄμως πόλεις ὑπήρχαν, ἀποφάσιζαν καὶ λειτουργούσαν, τραγωδίες γράφονταν κα`παίζονταν. Γιατί ο,τιδήποτε μετά τὴν ἀθηναἰκή δημοκρατία θεωρεῖται παρακμή, ἐρωτᾶται δίκαια ἡ ἱστορικός).

  ReplyDelete
 5. Συνοψίζω (καὶ συγγνώμη γιὰ τὴν ἔκταση τῶν σχολίων).Μεταξύ Χαιρώνειας καὶ 1821 ὸ ἑλληνισμός ὠς σύνολο, εἶιτε κατονομάζεται ὠς τέτοιος, εἶτε ὄχι, ζεῖ ἐκτός πλαισίου πόλεως-κράτους. Ἡ πόλη- κράτος ἤταν συχνά ἀπὸ τὸν καιρό τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης τὸ ἰδεολογικό πρότυπο τῶν ἀστικῶν κρατῶν, Αθῆνα, Σπάρτη ἤ Ῥώμη, μεταμορφωμένες βέβαια κατά τὶς ἐκάστοτε ἀνάγκες. Μήπως τὸ ἄγχος νὰ συμμετάσχουμε ντὲ καὶ καλά στὸ ἀστικό πανηγύρι, αὐτό εἶναι ποὺ φέρνει τὰ προβλήματα, καὶ ὄχι τὸ ὄτι δὲν κατορθώνουμε νὰ τὸ κάνουμε ; Μήπως πάντοτε ξεκινᾶμε ἀπό μιὰν ἔλλειψη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὴ βρίσκουμε συνεχῶς μπροστά μας, σὲ κάθε γωνία ; Γιατί νὰ μὴν ξεκινήσουμε ἀπό τὴν πληρότητα, καὶ ὄχι ἀπό τὴν ἔλλειψη ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τελευταία διερεύνηση. Ὁ λαός εἶναι ἀναγκαστικά μοναρχικός, διότι λαός εἶναι ἡ κοινή βούληση τῆς ἀνθρωπότητας, στὸ βαθμό ποὺ ὁ κάθε λαός θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του άνθρωπότητα περισσότερο ἀπό τοὺς ἄλλους λαούς. Ο Ὄθων ἤταν ἐξαιρετικά λαοφιλής, καὶ ἀς ἤταν Βαυαρός καθολικός, ὄπως καὶ οἱ Βυζαντινοί αὐτοκράτορες ἤταν Ἀρμένηδες ἤ Ἰλλυριοί. Ὁ τρόπος ποὺ ὁ κάθε λαός βγάζει τὸ ψωμί του ἀφορά στὸ εἶδος τῆς μοναρχίας καὶ ὄχι στὸ ἀν θὰ εἴναι ὄχι μοναρχία. Διότι μιὰ ἐνιαία βούληση θὰ ἔχει μιὰν ἐνσάρκωση, ἄν ἔχει τρεὶς δὲν εἶναι ἐνιαῖα.

   Ὁ λαοφιλής δικτάτωρ τύπου Πεισιστράτου, Μεταξᾶ, Κάστρο, ὐποκαθιστᾷ τὴ λειτουργία τοῦ μονάρχη. Πότε ; Ὄταν ὀ μονάρχης ἔχει τεθεῖ ὄμηρος μιᾶς καμαρίλας ἤ ὀποία ἀπομακρύνει τὸν μονάρχη ἀπό τὸν λαό του καὶ στρέφει τοὺς θεσμούς ἀπὸ ἐξυπηρετικούς εἰς ὄφελους τοῦ συνόλου σὲ καταπιεστικούς πρὸς τὸ ὄφελος μιᾶς παρασιτικῆς ὀλιγαρχίας. Ἠ ὀλιγαρχία αὐτή παρεμβάλλεται μεταξύ λαοῦ καὶ μονάρχη και ὀ λαοφιλής δικτάτωρ δουλειά του εἶναι νὰ τὴν ἀφοπλίσει προετοιμάζοντας τὴν ἐπιστροφή τοῦ μονάρχη.

   Ἡ καμαρίλα ἀντιστέκεται μὲ ἰδεολογικό πόλεμο. Ἐρώτηση. Δὲν εἶναι προτεραιότητα τῆς παρασιτικῆς καμαρίλας νὰ ἀπομακρύνει τὸν λαό ἀπό τον μονάρχη πείθοντάς τον ὄτι δὲν εἶναι λαός (Θάτσερ) καὶ ἄρα δὲν δύναται νὰ ἔχει κοινή βούληση, ἤ, ἀκόμα καλύτερα, νὰ τὸν πείσει, ὄπως στὴν περίπτωση τῆς Νεωτέρας Ὲλλάδος,ὄτι δὲν ὐπῆρξε ποτέ λαός καὶ ἄρα δὲν πρόκειται νὰ γίνει ;

   Γιὰ νὰ γλυτώσει λοιπόνὁ λαός ἀπό τὴν παρασιτική καμαρίλα, εἶτε θὰ πρέπει νὰ ξαναβεῖ τὸν μονάρχη του, εἶτε- ἐδῶ εἶναι τὸ παράξενο ποὺ ἀναρωτιέμαι - θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσει ὄτι πάντοτε τὸν εἶχε,καὶ δουλειά τῆς καμαρίλας ἤταν νὰ τοῦ τὸν κρύβει. Δηλαδή ὁ λαός εἶχε πάντοτε ἐνιαία βούληση, ἤταν πλήρης, ὄχι ἐξαρτημένος, καὶ ἡ καμαρίλα ἡ δουλειά της εἶναι πάνω ἀπόλα νὰ τὸν πείσει ὄτι εἶναι άκέφαλος καὶ ἄρα ὑποκείμενος σὲ χειραγώγηση. Συνδέοντάς τὸ αύτό μὲ τὰ προηγούμενα περί ἔρωτος, ὴ καμαρίλα τὸ κάνει αὐτό ἀπειλώντας τὴν άναπαραγωγή τοῦ λαοῦ. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ οἱ παραγωγικές τάξεις τεκνοποιοῦν παά τὶς δυσκολίες ἐνῷ οἱ παρασιτικές τάξεις δυσκολεύονται παρὰ τὸν πλοῦτο.

   Ὑπάρχει τρόπος νὰ θεωρήσουμε ὄτι στὴν περίπτωσή μας ὑπάρχει παρά τὰ φαινόμενα κάποιος μονάρχης, καὶ ὄτι ἡ ὕπαρξή του ἔχει ἀποκρυφθεῖ ἀπό τὸ λαό; Στὴν περίπτωση αύτή, ὁ λαοφιλής δικτάτωρ δὲν θὰ ἤταν ἀπαραίτητος.

   Delete
 6. Ὁ ἀόρατος μονάρχης εἶναι κατά τὴν ταπεινή μου ύποθεση ὁ Θεός. Τὰ ἰδεολογικά καὶ πολιτικά προβλήματα εἶναι κατά βάσιν θρησκευτικά. Ὁ λαοφιλῆς δικτάτωρ θέλοντας νὰ ἐπανασυνδέσει τὸν λαό μὲ τὸν μονάρχη του κινδυνεύει νὰ παίξει ἄθελά του τὸ παιχνίδι τῆς καμαρίλας, ποὺ θέλει νὰ ἀπομακρύνει τὸν λαό ἀπό τὸν μονάρχη αὐτόν. Ἡ καμαρίλα διδάσκει στὸ λαό τὰ ἐξής ψεύδη.

  -ὄτι τὴ γλώσσα του (στὴν περίπτωσή μας τὰ ἑλληνικά) δὲν τὴν μιλοῦν οὶ ἄλλοι λαοί (Πῦργος τῆς βαβέλ).
  - ὄτι ἄλλο ἄτομο καὶ ἄλλο λαός (Θάτσερ, Πινοσέτ, Μίλτον Φρῆντμαν)
  - ὄτι ἄλλο Θεός καὶ ἄλλο ἔρωτας, ἄλλο ἀγάπη καὶ ἄλλο ἐπιθυμία, ἄλλο σκέψη καὶ ἄλλο αἴσθηση.
  -Ὅτι Θεός εἶναι δεσποτεία, φόβος και θάνατος ἀντί αἰώνια ζωή.

  ReplyDelete
 7. Εχοντας εξασφαλισει το λαδι της χρονιας μου με τον παραδοσιακο για τα κοροιδα τροπο, δουλευοντας στο χωραφι, επανερχομαι ανανεωμενος.
  Ευτυχως ειχαμε καλη χρονια και οχι μονο βγαλαμε τις βενζινες αλλα εμεινε και κατι για να πληρωσω τον ΕΝΦΙΑ.
  Στην γη που ελευθερωσε ο προ-προπαπους μου, ξεχερσωσε και μαντρογυρισε ο προπαπους μου και καλλιεργησε ο παπους μου, πολεμωντας παραλληλα πανω απο δεκα χρονια για να την υπερασπισει, εγω πληρωνω ενοικιο στους σημερινους αφεντες της.
  Τελικα φαινεται οτι τα σπιτια θα μας τα παρουν οι δεξιοι και οχι οι κουμουνιστες, για να ερθουμε και κοντα στο θεμα.
  Νομιζω οτι ειναι λαθος να αντιδιαστελλουμε τον φιλελευθερισμο απο τον κουμουνισμο.
  Στην ουσια ειναι το ιδιο πραγμα. Γι αυτο αλλωστε εχουν και πολυ δικιο αυτοι που μιλανε για ελληνικη σοβιετια, παρολο που ο φιλελευθερισμος σαρωνε στο οικονομικο πεδιο οσο η σοβιετια εδραιωνόταν στο κοινωνικο.

  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΛΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ .
  ΓΙ' ΑΥΤΑ ΤΟ ΨΕΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΖΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ,ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΤΑ ΤΟ ΝΑ ΠΙΑΝΕΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ.
  Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΕΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΩΡΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΦΕΝΤΕΣ ΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ !
  ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ “Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ”

  Προτιμησα να αφησω τον Αδολφο να τα πει μονο γιατι τα ειπε απο το 1929, αλλα ο καθενας μπορει να δει οτι αυτο ακριβως εγινε και στην Ελλαδα της μεταπολιτευσης.
  Ο διεθνισμος της αριστερας εστρωσε το χαλι στην τραπεζοκρατουμενη παγκοσμιοποιηση.
  Φασισμος, κουμουνισμος, φιλελευθερισμος, αναρχισμος και αλλα τετοια ειναι κατα την ταπεινη μου αποψη, σαχλαμαρες. Το θεμα ειναι ποιος εχει την εξουσια.
  Αν ηθελε ο Χιτλερ να γινει Σταλιν ποιος θα τον εμποδιζε; Αν ο Μαο ηθελε να γινει Μουσολινι θα χρειαζοταν να σφαξει περισσσοτερα εκατομμυρια Κινεζους;
  Αν η ΕΕ θελησει να περασει σε ακομη πιο απολυταρχικες μορφες διακυβερνησης, σε μερικα χρονια θα ειναι αδυνατον να την σταματησουν οι ηδη απογυμνωμενοι απο εξουσια λαοι.
  Γι αυτο και προτιμω τον Αριστοτελη που οριζει τα πολιτευματα με βαση ποιος διοικει και οχι με το πως διοικει. Ειναι σιγουρο οτι αυτος που διοικει, διοικει οπως γουσταρει και οχι οπως του λεει ο Μαρξ, ο Φρηντμαν η ο Μπακουνιν.

  ReplyDelete
 8. Επειδη το διαβασα σε δυο τρεις αναρτησεις θα σχολιασω και σχετικα με τον αντικομουνισμο και τον αντισημιτισμο της Χ.Α.
  Για τον αντικομουνισμο αν και συμφωνω απολυτως με τον κ. Κιτσικη στις παρατηρησεις του για αναγκη υτπερβασης αυτων των ιδεοληψιων, νομιζω οτι ειναι πολυ δυσκολο να κανει κατι η Χ.Α με δεδομενο τον πολεμο που δεχεται απο τον αριστερο χωρο και δεν αφηνει πολλα περιθωρια. Προσφατως ειχα μια συζητηση με τον κ. Καζακη του ΕΠΑΜ για την δραση του ΕΑΜ και τους ταγματασφαλητες.
  Παρεθεσα τις αποψεις μου, τονιζοντας οτι δεν ειναι ο σκοπος μου να πεισω κανεναν αφου και εγω δεν ειμαι σιγουρος για πολλα, αλλα να δειξω οτι υπαρχουν στοιχεια και απο την αλλη πλευρα και δεν πρεπει να καταδικαζουμε κανεναν επειδη τα εκτιμα αλλιως, αλλα καλοπροαιρετα να συζηταμε για να ερχομαστε πιο κοντα.
  Τελικη καταληξη ηταν να κατηγορηθω οικογενειακως για δοσιλογισμο.
  Αυτα απο εναν ανθρωπο που πραγματικα εκτιμω και που ο ιδιος διατεινεται οτι προσπαθει να λειτουργησει περα απο διαχωρισμους.
  Με τους υπολοιπους ουτε καν σκεψη συνεννοησης δεν υπαρχει.
  Παρολο που οπως παντου, υπαρχουν και στην Χ.Α διαφοροι ακραιοι ανοητοι, η ηγεσια νομιζω οτι ειναι αρκετα μετριοπαθης

  ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΟ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ.
  ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΗΣ ΜΙΑΣ ΙΔΕΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΟΣ.
  Ο ΜΩΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, Ο ΚΕΝΟΔΟΞΟΣ, Ο ΑΤΟΜΙΣΤΗΣ, Ο ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΣ, Ο ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΥΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΜΙΑ ΜΑΤΑΙΗ ΔΟΞΑ.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
  (ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ)

  Για τον αντισημιτισμο, θα πρεπει επιτελους να αφησετε τους αφορισμους και να μιλησετε συγκεκριμενα. Νομιζετε οτι δεν υπαρχει καθολου το θεμα της Εβραικης "συνομωσιας" και ολα ειναι φαντασιωσεις; Η οτι υπαρχει μεν το θεμα αλλα δεν πρεπει να αντιδρουμε;

  ReplyDelete
 9. Γιῶργο Γιᾶγκο, τὸ ἑβαϊκὸ ζήτημα τὸ ὥρισε ὁ Καρλ Μὰρξ στὸ βιβλίο του, ὁ δὲ ἀντισημιτισμὸς δὲν συμφέρει τὸν ἑλληνισμό.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πρώτον, οφείλουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο «ανθεβραϊσμός», διότι οι Εβραίοι δεν είναι οι μόνοι Σημίτες. Δεύτερον, τι εστί «ανθεβραϊσμός» για εσάς;

   Delete
 10. Τὸ ἀπόσπασμα ποὺ παραθέτεις τοῦ Μιχαλολιάκου ὑποχρεωτικὰ τὸ χειροκροτεῖ κανείς.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Ελλείψη ιδεολογικής κατάρτισης:
  Αμφότερες ιδεολογίες (εκ των θνητών και μόνον επενοημένες) αποτελούν εργαλεία χειραγώγηςης του παντός καιρού συςτήματος δια τον λαό. Ο λαός και δη ο ελληνικός βεβαίως εθελοτυφλεί.
  Είτε με τον επιςτημονικό φαςιςμό τύπου Πινοςέτ, είτε με εκείνον του Ανδρέα (κρατικοδίαιτο των ολίγων κι ημετέρων) κι εφόςον κι αν ένας εκτων δυο τύπων γενομένης πολιτειακής αλλαγής επέλθη, για τον σύγχρονο Έλληνα δε θα αλλάξει απολύτως τίποτε.
  Ως γυναίκα θα φρίξετε με αυτό που σας γράφω παρακάτω, αλλά προτιμώ να γίνουν όλα στάχτη και σκόνη, ακόμη κι εμείς και να απομείνουν μόνον όσοι έχουν την παιδεία να ανοικοδομήσουν τη νέα κοινωνία,τη νέα πολιτεία, ποτέ όμως ένα νέο κράτος!
  Εάν δε αυτό αποφευχθεί τότε ουαί κι αλίμονο στις επόμενες γεννεές, γιατί δεν πετύχουννα αποφύγουν άλλη μια επταετία, άλλο ένα κηνυγητό, άλλη μια φαυλοκρατία, κι άλλον, κι άλλον, κι άλλον έναν πόλεμο που σίγουρα δε σταμάτησε ποτέ εδώ και χιλιετίες παρά μόνον φαινομενικά!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μια χώρα δίχως κράτος θα προσαρτηθεί από χώρα με κράτος.

   Delete
 12. Ο αντισημιτισμος δεν συμφερει κανεναν και κυριως τους Εβραιους.
  Το καλο θα ηταν ολοι οι λαοι να συνεργαζονται ειρηνικα και με καλη θεληση για την κοινη προκοπη της ανθρωποτητας.
  Περα ομως απο τις ευχες υπαρχει και η πραγματικοτητα που απαιτει αν θελεις να επιβιωσεις να μην την αγνοεις. Γι αυτο και ξαναρωταω μια και δεν πηρα απαντηση.
  Υπαρχει θεμα αλλα δεν πρεπει να μιλαμε;
  Η πιστευετε οτι οι αντισημιτες (ανθεβραιοι, αντισιωνιστες η οτι αλλο) βλεπουν κινδυνους εκει που δεν υπαρχουν και φαντασιωνονται ανυπαρκτους εκμεταλλευτες;
  Για να μιλησουμε και με πραγματικα γεγονοτα, οι Ελληνες εθνικιστες ποτε δεν διανοηθηκαν να ζητησουν την αφαιρεση των πολιτικων δικαιωματων των Ελληνων;; Εβραιων.
  Οι Ελληνες;;; Εβραιοι ομως δεν ειχαν κανενα ενδοιασμό να ζητησουν να τεθει εκτος νομου με καθε μεσον το εθνικιστικο κινημα αφηνοντας χωρις πολιτικη εκπροσωπηση μισο εκατομμυριο "συμπατριωτες" τους.
  Θα επρεπε λοιπον να κατηγορουνται για ανθελληνισμο οι Εβραιοι και οχι το αντιθετο.
  Οποιος μαλιστα θελει να κανει και συγκριση της επιρροης των Εβραιων και των 500.000 Ελληνων που ψηφισαν την Χ.Α θα διαπιστωσει οτι το Ελληνικο κρατος τσακιζεται να ικανοποιησει τα αιτηματα των μεν αδιαφορωντας παντελως για τα δικαιωματα των δε.
  Κατα το λεγομενον "και γαμει και σκουζει".
  Οσο για την συνεχη επικληση του ολοκαυτωματος προκειμενου να πεισουν για την αναγκη αποφυγης τετοιων καταστασεων, εχει διπλη αναγνωση.
  Αν μεν οι αντισημιτες βγαζουν απο το μυαλο τους τις αιτιες του αντισημιτισμου τους, τοτε καλα κανουν και τους δειχνουν που οδηγει η τρελλα τους..
  Αν ομως δεν τις βγαζουν απο το μυαλο τους, τοτε τα διδαγματα του ολοκαυτωματος καλο ειναι να τα εμπεδωσουν οι ιδιοι και να δουν που οδηγει η δικη τους τρελλα.

  ReplyDelete
 13. Ἀναστασία, ὁ Πινοσὲτ δἐν εἶχε καμμία σχέση μὲ τὸν φασισμό. Ἀντιθέτως ἦταν ἐκφραστὴς τοῦ ἀκραίου φιλελευθερισμοῦ τῆς μεγαλοαστικῆς τάξεως ποὺ ἐπεβλήθη διὰ τῆς δικτατορίας. Ὁ ἀρχηγὸς φασιστικοῦ κράτους δὲν εἶναι δικτάτωρ, εἶναι ὁλοκληρωτικὸς ἡγέτης (βλέπε Μάο, Μουσσολίνι, Χίτλερ, Περόν, κλπ) ποὺ ἄρχουν μὲ λαοκρατία, ὄχι δημοκρατία. Ἡ ἔκφραση "ἐπιστημονικὸς φασισμός" εἶναι ἰδική μου ἔκφραση παραλληλίζοντάς την μὲ τὸν "'επιστημονικὸ σοσιαλισμό" καὶ ὁ ὑποφαινόμενος εἶναι διαμορφωτὴς τοῦ ἐπιστημονικοῦ φασισμοῦ καὶ ὄχι τοῦ "οὐτοπικοῦ φασισμοῦ".
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Γιῶργο Γιᾶγκο, πρέπει νὰ διαβάσῃς τὸ βιβλίο τοῦ Καρόλου Μάρξ, ποὺ ὑπάρχει στὸ διαδίκτυο καὶ στὰ ἑλληνικά, νομίζω, μὲ τίτλο "Τὸ Ἑβραϊκὸ ζήτημα", καὶ θὰ ἔχῃς τὴν ἀπάντηση. Γιὰ τὰ συμφέροντα ἐπιβιώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὡς γεωπολιτικὸς ποὺ εἶμαι, σοῦ λέω πὼς δὲν συμφέρει ὁ ἀντισημιτισμός. Ὅσο γιὰ τὸ ἄν ἀγαπᾶς ἤ ὄχι τὸν Ἑβραῖο εἶναι προσωπικὴ ἐκτίμηση, σὰν νὰ μοῦ λὲς ὅτι δὲν χωνεύεις τὸν γείτονά σου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Ως προς την πρόταση λύση λοιπόν που διαφαίνεται στο 5. συμφωνώ.
  Θεωρώ ότι είναι και η σωστή για την μετέπειτα πορεία.

  ReplyDelete
 16. Tὸ ὄραμα μιᾶς καλύτερης κοινωνίας, μιᾶς καλύτερης ζωῆς, δὲν εἶναι πάντοτε κατανάγκην συστατικό τῆς παρούσης κοινωνίας, τῆς παρούσης ζωῆς ; Νομίζω πὼς ὄ,τι ἔχει γραφεῖ ἐδῷ, ξεκινώντας ἀπό τὴν ἀνάρτηση, αὐτό φανερώνει.

  Συνήθως τὸ δίλημμα παρουσιάζεται ὠς ἐξής. Τί πρέπει νὰ κάνω - νὰ ἀκολουθήσω τὸ ὄραμα, ἤ νὰ προσαρμοστῷ στὸ παρόν ;

  Ἀναρωτιέμαι λοιπόν ἀν περισσότερο ἀπό τὸ ἐκάστοτε κοινωνικό σύστημα ἤ τὴν έκάστοτε συγκυρία, ἡ ἀγωνία προκαλεῖται κυρίως ἀπό αὐτό τὸ δίλημμα- πῶς νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ἔνταση ἀνάμεσα στὸ παρόν καὶ στὸ ὄραμα.

  ReplyDelete
 17. Ἡ μοναδική ἀπάντηση ποὺ ἐγώ τουλάχιστον ἔχω άκούσει γιὰ αύτό το θέμα, εἶναι ἡ έξής. Νὰ συνειδητοποιήσει κανείς ὄτι καὶ τὸ ὄραμα καὶ ὴ πικρή πραγματικότητα δὲν εἶναι δυνάμεις ἐλέγξιμες.

  Ἀπό τὴν ἄποψη αὐτή, ὸ καταπιεστικός μηχανισμός ἑνός συστήματος ποὺ θέλουμε νὰ άλλάξει ταυτίζεται μὲ τὴν ἐμμονή μας νὰ κάνουμε κάτι γιὰ νὰ άλλάξει.

  Ἀν προσέξετε, ὴ μανία τῆς ἀλλαγῆς εἶναι ὸ κινητήριος μοχλός καὶ τοῦ καπιταλιστικοῦ καὶ ὀποιουδήποτε καταστρεπτικοῦ συστήματος.

  ReplyDelete
 18. Ὥραῖα, Κωσταντῆ, ἀλλὰ νὰ μὴ ξεπερνᾷς τὰ δύο σχόλια τὴν φορά. Χρειάζεσαι αὐτοσυγράτηση καὶ λακωνικὸ λόγο, διαφορετικὰ ζαλίζεις ἕναν ἐνδεχόμενο πρόσθετο σχολιαστὴ καὶ τὸν ἀποθαρρύνῃς νὰ ἐπέμβῃ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Πετάω μονάχα τὴν ἐξής λακωνική μπαλιά. Ἀς ποῦμε ὄτι ὸ κος Κιτσίκης εἶναι αύτό ποὺ λέγεται λαϊκά, ἰδεολόγος. Διότι μιλάει γιά τὸ μέλλον. Γιατί ἔχουμε μιὰν ἐγγενή καχυποψία πρὸς τέτοιους ἀνθρώπους ; Δέν εἶναι διότι νιώθουμε ὄτι εἶναι σὰν νὰ μᾶς λένε, εἶστε ἀθάνατοι, αφού ἔχετε μέλλον - καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ πιστέψουμε ;

  ReplyDelete
 20. Τελικα πανω που ειχα απελπιστει, τελικα καταφερα να βρω το "Εβραικο ζητημα".
  Ομολογω πως αν και ειχε μερικες ενδιαφερουσες αποψεις σχετικα με την σχεση των ιδιωτων με το κρατος, οσο αφορα το ζητημα των Εβραιων δεν βρηκα κατι ενδιαφερον.
  Υποθετω οτι η απαντηση που μου υποσχεθηκατε ειναι οτι οι Εβραιοι μαζι με ολους τους αλλους "Εβραιοποιημενους" θα χασουν την οποια δυναμη τους και θα συνυπαρξουν αρμονικα σε μια κοινωνια με αλλο προσανατολισμο.
  Το πρωτο ομως δεν χρειαζετε μακροσκελεις αναλυσεις αφου ειναι μαλλον αυτονοητο και αλλωστε και η αντιθεση μου σε μια τετοια παγκοσμιοποιηση, εχει το νοημα οτι αν εχω ελπιδες να αλλαξουμε τον προσανατολισμο στην περιορισμενη Ελληνικη κοινωνια, αποκλειεται να το πετυχουμε στα παγκοσμια πλαισια.
  Οσο για την αρμονικη συνυπαρξη, αυτη δεν εξασφαλιζεται, απλως αποδυναμωνοντας τους οικονομικα ισχυρους, αφου δεν πιστευω οτι ολη η υπαρξη των Εβραιων η οποιουδηποτε αλλου ειναι τοσο μονολιθικη.
  Η εξισωση Εβραιος=χρημα ειναι μαλλον απλουστευση. Οι Εβραιοι ειχαν παρομοια συμπεριφορα και οταν δεν διεθεταν πλουτο.
  Ειδικα απο τον Μαρξ οι θεσεις αυτες μου φαινονται και υποπτες, αφου στις παρατηρησεις για την δυσαναλογη επιρροη των Εβραιων, απανταει με μεταθεση του προβληματος σε αλλη μορφη κοινωνιας της οποιας ειναι διαμορφωτης.
  Κατα διαβολικη συμπτωση ομως στα πρωτοκολλα των σοφων της Σιων περιγραφεται σαν σχεδιο αυτη ακριβως η κατασταση.

  ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΙ ΑΤΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ. ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΙ ΦΛΥΑΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΕΣ...ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ....
  ΟΤΑΝ ΔΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΘΑ ΕΞΑΠΟΛΥΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΠΛΗΘΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

  Συμφωνα μ αυτα η εξουσια της Ευρωπης θα περασει στα χερια του "εκλεκτου λαου" ο οποιος πραγματι θα αλλαξει τελειως το οικονομικο και κοινωνικο συστημα.
  Δεν πρεπει ακομη να μας διαφευγει, οτι κατα την ιδρυση της Σοβιετικης Ενωσης τα 2/3 του ανωτατου σοβιετ ηταν Εβραιοι τους οποιους "ξεφορτωθηκε" ο Σταλιν μαζι με τον ομοφυλο τους Τροσκι.
  Συμφωνα με τον Πλατωνα ο καλυτερος και γρηγοροτερος τροπος για να αλλαξει πολιτευμα ενα κρατος ειναι να το αλλαξουν οι ηγετες του.
  Ετσι η αλλαγη πολιτευματος ειναι πιθανωτερο να γινει απο τους σημερινους ισχυρους προς το συμφερον τους , παρα απο καποια τυχαια επανασταση.
  Για ολους αυτους τους λογους δεν θεωρω οτι πηρα απαντηση στον προβληματισμο μου, αφου το ζητουμενο ακριβως ειναι πως μπορει ενα κρατος η ολοκληρη η Ευρωπη να χαραξει μια τετοια πορεια, με τα τοκογλυφικα κεφαλαια να εξαγοραζουν τους παντες, και της Εβραικες κοινοτητες να λειτουργουν ως πεμπτη φαλαγγα στο εσωτερικο τους.
  Ειναι αντισημιτισμος να προσπαθεις να μην εισαι θυμα των αρπακτικων;
  Για μενα αυτες οι λεξεις στερουνται νοηματος.
  Η εχω δικιο οποτε εχω δικαιωμα να προστατευσω τον εαυτο μου και την χωρα μου, η εχω αδικο, οποτε απλως κανω λαθος και πρεπει καποιος να μου το δειξει.
  Τελος, δεν τιθεται θεμα γεωπολιτικης, αφου δεν μπορεις να εχεις κοινα συμφεροντα για κανεναν λογο με αυτον που προσπαθει να σε αφανισει, ουτε θεμα συμπαθειας η αντιπαθειας αφου αν μεν αποδειχτει οτι κακως υποψιαζομαι συνομωσιες δεν εχω κανεναν λογο να αντιπαθω τον οποιονδηποτε ενω αν εχω δικιο, θα ειμουν ηλιθιος να συμπαθω αυτους που απεργαζονται την καταστροφη μου.

  ReplyDelete