Nov 11, 2014

154 - Ἡ πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου τὸν Νοέμβριο τοῦ 1989 ἐσηματοδότησε τὸ τέλος ἑνὸς πολιτισμοῦ

154 - Ἡ πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου τὸν Νοέμβριο τοῦ 1989 ἐσηματοδότησε τὸ τέλος ἑνὸς πολιτισμοῦ

Τώρα καὶ μερικὲς ἑβδομάδες ἀκούγονται οἱ ἀλαλαγμοὶ τῶν Βαρβάρων τῆς Δύσεως συνεπικουρουμένων τῶν βελασμάτων τῶν προβάτων τῆς παγκοσμίας στάνης, ἐνθουσιασμένων γιὰ τὴν τροφὴ ποὺ οἰκειοθελῶς προσέφεραν τοῦ ἑαυτοῦ των στὸν ἰμπεριαλιστικὸ λύκο, εἰκόνα τοῦ ὁποίου θὰ παραμείνη γιὰ πάντα τὸ φοβερὸ σκιάχτρο τοῦ διδύμου Λὲχ Βαλέσα-Μιχαὴλ Γκορμπατσόβ. Ἀκόμη καὶ ὁ πρόεδρος Πούτιν ἐδήλωσε ὅτι τείχη δὲν πρέπει νὰ άναγείρονται κατὰ τοῦ ἐχθροῦ διότι ὑποχρεωτικὰ θὰ κατεδαφισθοῦν μὲ ἐξαίρεση τὸ Σινικὸ τεῖχος.

Καὶ ὅμως, στὸν Ε΄αίῶνα μ.Χ. τὸ λίμες, δηλαδὴ τὸ ῥωμαϊκὸ τεῖχος ποὺ διέσχιζε στὴν μέση τῆς Εὐρώπης ἀπὸ Δυσμὰς πρὸς Ἀνατολάς, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὸν ῥωμαϊκό (δηλαδὴ ἑλληνικό) πολιτισμὸ ἀπὸ τὴν γερμανικὴ βαρβαρότητα, κατέρρευσε στὸ δυτικό του τμῆμα, λόγῳ τῆς ῥωμαϊκῆς παρακμῆς (ὅπως καὶ τὸ τεῖχος τοῦ Βερολίνου κατέρρευσε λόγῳ Σοβιετικῆς παρακμῆς) ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς ὑπεροχῆς τῶν Βαρβάρων. Καὶ ἔκτοτε γιὰ χίλια χρόνια τὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς Εὐρώπης ἐβυθίσθη σὲ ἀκατανόμαστη βαρβαρότητα, ὅπως σήμερα, μετὰ τὸ 1989, ὁ κόσμος βυθίζεται στὴν ἀκατανόμιστη ἀμερικανικὴ βαρβαρότητα.

Πράγματι, ἡ πτώση τοῦ Τείχους τὸ 1989, ἤνοιξε τὴν θύρα στὸν πλανητικὸ πόλεμο, τὸν πλέον αἱμοσταγῆ ὅλων τῶν προηγουμένων πολέμων παγκοσμίων ἀναμετρήσεων, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε ἐπισήμως, στὴν καρδιὰ τὴς Εὐρώπης, στὶς 24 Μαρτίου 1999, μὲ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ποὺ θὰ λήξη γύρω στὸ 2030 μὲ ἕναν γενικευμένο πυρηνικὸ πόλεμο ποὺ θὰ ἐξαλείψη ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Ἐπειδὴ ἡ Οὐάσιγκτον ἐχρειάζετο ἕναν συμπαντικὸ ἐχθρό κατεσκεύασε ἐκ τοῦ μηδενὸς ἕναν ἐχθρὸ χωρὶς σύνορα, τὴν τζιχαδιστικὴ ἀπειλή, πρῶτα μὲ τὸν Μπὶν Λάντεν καὶ μετὰ μὲ τὸ χαλιφάτο τοῦ ISIS. Κάτι τέτοιο δὲν ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῇ πρὸ τῆς πτώσεως τοῦ Τείχους ὅταν ὅλος ὁ πλανήτης εὐρίσκετο ἀκινητοποιημένος στὴν ἰσορροπία τοῦ τρόμου. Τὸ 1999 ἡ τότε Ἀμερικανίδα ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Μαγδαληνὴ Ὤλμπραϊτ εἶχε παρατηρήσει, ἐνῷ ἐβομβάρδιζε τὴν Γουγκοσλαυΐα: «Εἴχαμε τὸ ΝΑΤΟ καὶ μέχρι στιγμῆς ἀδυνατούσαμε νὰ δοκιμάσουμε τὴν ἀποτελεσματικότητα του [λόγῳ Ψυχροῦ Πολέμου] Τώρα ἠμποροῦμε», μὲ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας.

Ἡ πτώση τοῦ Τείχους ἐπέτρεψε ἐπίσης τὴν ἐπανένωση τῆς Γερμανίας, τὴν μετάβαση τῆς Μέρκελ ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία στὴν δυτικὴ πρωθυπουργία στὸ Βερολῖνο, τὴν ἐπανασύσταση τοῦ γερμανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ Τετάρτου Ῥάϊχ, γιὰ πολλοστὴ φορὰ μετὰ τὸν Μπίσμαρκ τὸ 1871 καὶ τὸν Χίτλερ τὸ 1933. Αὐτὸ ἐπανέφερε τὴν ἔντονη ἀντιδικία μεταξὺ τοῦ ἀγγλοαμερικανικοῦ μπλὸκ καὶ τοῦ γερμανικοῦ ἠπειρωτικοῦ μπλόκ.

Ἐπίσης ἡ πτώση τοῦ Τείχους ἀπελευθέρωσε τὸν καπιταλισμὸ ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ σοσιαλισμοῦ ποὺ ἀντεπροσωπεύετο ἀπὸ τὴν ΕΣΣΔ καὶ εἶχε συνέπεια τὴν ἐπιδείνωση τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἀλλὰ καὶ τῆς μικροαστικῆς τάξεως. Τὸ πλέον ἁπτὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἡ ἐπάνοδος τοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη τὸ 1989 ποὺ μετὰ τὴν ἧττα του τὸ 1945 εἶχε καταφύγει στὸν Τρίτο Κόσμο καὶ ποὺ ἔκτοτε ἀναπτύσσεται ῥαγδαία σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη ὡς  κυρία διαμαρτυρία κατὰ τῆς ἀνεξέλεγκτης καπιταλιστικῆς ἐκμεταλλεύσεως. Πρὶν ἀπὸ τὸ 1989, σύσσωμη ἡ ἀντικομμουνιστικὴ κοινὴ γνώμη στὴν Εὐρώπη ὑπεστήριζε τὸ ΝΑΤΟ. Σήμερα, ἡ μεγαλὴ πλειοψηφία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πληθυσμοῦ εἶναι κατὰ τοῦ ΝΑΤΟ.

Ἡ πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη συμφορὰ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα τοῦ Κ΄ αἰῶνος. Πρόκειται γιὰ ὁλικὴ ἐπιστροφὴ στὸν Μεσαίωνα. Συμβολικά, ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς πτώσεως, ὁ Γκορμπατσόβ, ἔφερε στὸ μέτωπό του τὸ σημάδι τοῦ Θηρίου. Ποῖος τολμᾷ σήμερα νὰ ἀναφέρεται στὴν ἀναμφισβήτητη σταλινικὴ ἐγκληματικότητα ἐνώπιον τῆς ἀσύλληπτης θηριωδίας τοῦ Χαλιφάτου Ἰρὰκ καὶ Συρίας ποὺ ἐξαφανίζει τὸν χριστιανικὸ πληθυσμὸ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὑποδουλώνει τὸ σύνολο τοῦ γυναικείου στοιχείου ἐνώπιον τῆς ἀπαθοῦς στάσεως τοῦ δυτικοῦ φεμινισμοῦ. Οὐδεὶς γνωρίζει πλέον ἐὰν θὰ ἀποφύγουμε τὸν Ἀρμαγεδδῶνα καὶ ἐὰν θὰ  ἐπανέλθουμε, μετὰ ἀπὸ χίλια χρόνια στὸν πολιτισμό, τὸν πολιτισμὸ τῆς πατρίδος τοῦ σοσιαλισμοῦ, τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση. Ὀπίσω ἀπὸ τοὺς ἀλαλαγμοὺς τῶν Βαρβάρων γιὰ τὴν πτώση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου κρύβεται ἡ φοβερὴ αὐτὴ ἀλήθεια.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Νοεμβρίου 201422 comments:

 1. Οἱ εὐρωπαϊστές προπαγανδιστές τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀποκρύβοντας μεθοδικά τά ἱστορικά γεγονότα, τό ἀπεκάλεσαν ὡς τό τεῖχος τοῦ αἴσχους. Μέ ἀφορμή τά μυθεύματα γιά έλευθερία καί δημοκρατία πού τεχνηέντως ἐκαλλιεργήθηκαν καί ἐταυτίσθηκαν μέ τήν πτῶση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου, καί ἔκτοτε ἑορτάζονται ἐν εἴδει ἐπαρχιώτικου πανηγυριοῦ, εἶχα γράψει πρίν ἀπό 5 χρόνια τό παρακάτω δίνοντας κάποια στοιχεῖα καί μαρτυρίες γιά τό ποιοί ἐξώθησαν τούς σοβιετικούς στήν ἀνέγερση τοῦ τείχους...

  Τό τεῖχος τοῦ Βερολίνου καί τό Ντόμινο τοῦ αἴσχους

  Ἡ εὐρωπαϊκή ἰδεολογία καί ἡ νεοελληνική ἐθνική ἀντίστοιχη συντελοῦν ἐξ ἴσου στήν ἀποβλάκωση...

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ἡ ἡμερομηνία θανάτου τοῦ Ροῦσβελτ -12 Ἀπριλίου 1945- καί ἡ ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῶν ΗΠΑ ἀπό τόν Χάρυ Τρούμαν σηματοδοτεῖ μία ἀλλαγή τῆς στάσης τῶν ΗΠΑ ἀπέναντι στήν «σύμμαχο» ΕΣΣΔ. Τά πρῶτα σημάδια τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς ἐμφανίζονται στις 23 Ἀπριλίου 1945, 2 ἡμέρες πρίν ἀπό τήν διάσκεψη τοῦ Ο.Η.Ε. στο Σαν Φραντσίσκο, στήν πρώτη συνάντηση Τρούμαν –Μολότωφ, στόν Λευκό Οἶκο.

   Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού δημιουργοῦντο ἐντάσεις μεταξύ τῶν συμμάχων ".

   Προσθέτω Στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας ἀπό τὸ 43 ὁ Ζέρβας ἔχει ἐξωθηθεῖ σὲ ἀντάρτικο ώς ἀντιστάθμισμα στὸν ΕΛΑΣ καὶ ὁ Κρις Γούντχαουζ τὸ ἀναφέρει ῥητά στὸ βιβλίο του Τὸ μῆλον τῆς Ἐριδος. Ὁ Γούντχαουζ εἶχε ἀντικαταστήσει τὸν Ἔντμουντ Μάγερς στὸν συντονισμό τῆς SOE : ἐγγλέζικες κατασκοπευτικές δύναμεις ἐν Ἑλλάδι - ὠς συνειδητότερα ἀντικομμουνιστής.

   Τὸ θέμα τοὺς εἶχε ἀπασχολει ἐνδεχομένως καὶ πρὶν τὴν νίκη τῶν Ῥώσων στὸ Στάλινγκραντ. Ἡ άγάπη μας στὴ Ῥωσσία καὶ τὸν κομμουνισμό, ποὺ προηγεῖται βέβαια τοπυ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ἔχει τὶς ρίζες τς στὸ ὄτι φάγαμε στὸ πετσί μας τὸν Ψυχρό πόλεμο πρίν κὰν ἀρχίσει καὶ τὸν τρῶμε. Παρακάτω προσπαθῶ νὰ φωτίσω τὸ θέμα ἀπό μιὰ κάπως ῥιζοσπαστική σκοπιά.

   Delete
  2. Θεωρῶ δηλαδή ὄτι ὁ πόλεμος εἶναι προέκταση μιᾶς ἐμπράγματης θέασης τοῦ κόσμου ὄπου ὁ κόσμος καὶ μέρη αὐτοῦ θεωροῦνται ὠς "πράγματα".

   Delete
 2. Ζαρατούστρα, τὸ παραπάνω κείμενο ποὺ ἔγραψες πρὶν ἀπὸ 5 χρόνια εἶναι πολὺ καλὸ καὶ πρέπει νὰ διαβαστῇ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. (Συγγνώμη γιὰ τὶς διαγραφές, εἶχε γίνει κάποιο λάθος).Ὑπαρχει, τὸ λέω εἰσαγωγικά, καὶ στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα μιὰ σύγκρουση κάπως παρόμοια μὲ αύτή ποὺ χωρίζει τὸ ἀνατολικό ἀπό τὸ δυτικό στρατόπεδο, τοὺς Ἕλληνες άπό τοὺς βαρβάρους. Αύτή ἡ σύγκρουση δὲν εἶναι μονάχα γεωπολιτική, ἀλλά καὶ πνευματική, δηλαδή μὰς ἀφορά ἄμεσα. Καὶ ὄπως ἔγραφα στην προηγούμενη ἀνάρτηση, ἀφορά τὴν ἐπιβίωση τοῦ Γένους, δηλαδή τὴ ζωή μας. Το παρόν,, τὸ παρελθόν κα`τὸ μέλλον, δὲν εἰναι θεωρητικοῦρα οὔτε ψυχολογικοῦρα. Εἶναι ἔνα ῥιζικά σημαντικό ζήτημα.

  Τὸ ἀνατολικό καὶ τὸ δυτικό στρατόπεδο διαμορφώθηκαν, ὑποτίθεται τουλάχιστον, ὠς οἰκονομικά στρατόπεδα. Από τὴ μιά ἡ Οίκονομία τοῦ κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ, ἀπό τὴν ἄλλη ἡ Ἑλεύθερη (Ὸ Θεός νὰ τὴν Κάνει) οἰκονομία.

  Καὶ οἱ δύο Οίκονομίες μως ἤταν ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΜΑ στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά πάει νὰ πεῖ ΠΡΑΓΜΑ.

  Στα γαλλικά argent πάει νὰ πεῖ ἀσῆμι. Ἀλλά ὴ ἀρχαιοελληνική λέξη μὰς βοηθάει νὰ καταλάβουμε τὶ συμβαίνει.

  Ὑπάρχουν δύο τρόποι ζωῆς, ἀνεξαρτήτως περιουσίας, ἀπό ΜΗΔΕΝ λεφτά - τὸ τονίζω, ΜΗΔΕΝ - μέχρι τὴν περιουσία τοῦ Ῥότσιλντ.

  Ὁ ἕνας τρόπος ζωης εἶναι νὰ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ τὰ χρήματα (πράγματα) ὁ ἄλλος νὰ μὴν τὰ σκέφτεσαι.

  Ὁ ἔρωτας, ἄρα ἡ ζωή, ἡ αναπαραγωγή, τὰ πάντα, εἶναι στὸ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ. ὄΤαν τὰ σκέφτεσαι, ἀναπαράγονται τὰ ΧΡΗΜΑΤΑ (πράγματα).


  ΑΥΤΟ ἔχουμε πάθει, αὐτό ἤταν τὸ λάθος τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, αὐτός ἤταν ὁ μηχανισμός αὐτοκαταστροφῆς, αὐτή ἥταν ἡ Δύση κι ἀς εἴχαμε και ἑμείς τὴ σκέψη τῶν χρημάτων πρὶν τὴ Δύση μὲ τὸ συνοικέσιο ποὺ γίνεται γιὰ χρηματικούς σκοπούς.

  ReplyDelete
 4. Τὁ τείχος τοῦ Βερολίνου χωρίζει ἔνα ΠΡΑΓΜΑ ἀπὸ ἕνα ἄλλο ΠΡΑΓΜΑ. Δημιουργεῖ μάλιστα τὸ πράγμα διότι τὸ μῆλο χωρίζεται ἀπό τὸ φόντο τοῦ πίνακα μὲ μιὰ γραμμή στρογγυλοειδή. Αὐτός ποὺ δὲν βλέπει ὄτι ὴ γραμμή εἶναι ὅσο πράγμα καὶ τὸ μήλο, τὴν πατάει.

  ReplyDelete
 5. Κατά συνέπεια ὁ Ποῦτι νἔχει δίκιο νὰ μὴ θέλει νέο Τεῖχος, ἐφόσον δὲν τὸ λέει γιὰ νὰ ἐξευμενίσει τοῦς Ῥώσους ΓκορμπατσοΦικο-Γιελτσενικούς. Οὶ πόλεμοι γίνονται μόνο και μόνο ἀπό εἰδωλολατρική πίστη στο ΠΡΑΓΜΑ, στὴν ἀξία τοῦ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. Ὁ Μαρξ αὐτό προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσει κάπως δυσνόητΑ στὴν εἰσαγωγή του στὸ Κεφάλαιο. Ὁ Παρμενίδης τὸ λέι πιὸ ἀπλά - δὲν ὑπάρχει πράγμα, διότι τὸ ὄν συνορεύει μετά τοῦ ὄντος.

  ReplyDelete
 6. Ὁ καλύτερος τρόπος, λοιπόν νὰ ἐξουδετερωθεῖ ὸ Ὀξαπωδῶ, τὸ Θηρίο, δὲν εἶναι νὰ φτιαχτεῖ στὴ θέση τοῦ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ποὺ τὸ Θηρίο λατρεύει ἔνα αντι-πράγμα, μιὰ ἀντι-ὕλη. Ἔτσι τὴν πατήσανε καὶ οἱ εἰκονομάχοι καὶ οἱ ἰσλαμιστές καὶ οἱ κομμουνιστές. Ἀρνηθήκανε τὴν ἀναπαράσταση τοῦ πράγματος (ποὺ εἶναι αὐτῆ τοῦ Θηρίου, ὄχι τοϋ Θεοῦ) ἀλλά βαλανε στὴ θέση της μιὰν ἀφηρημένη στατική ὀντότητα ποὺ ἐπιιπλέον εἶναι ἐξίσου ἄπληστη μὲ τὸ Θηρίο. Ἀντίθετα ἡ ἐξυδετέρωση τοῦ Θηρίου περνάει μέσα ἀπό τὴ συνειδητοποίηση ὄτι πράγμα δὲν ὑπάρχει.

  ReplyDelete
 7. Τὶ εἶναι τώρα αὐτὸ τό....πράγμα ἤ Θηρίο ἤ ἐξαποδῶ ;

  Ἀς ποῦμε ὄτι εἶμαι στὴ Μόσχα καὶ θέλω νὰ πάω νὰ έπιβλέψω τὴν ἀνέγερση τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου ἤ τῃς Ούκρανίας.

  Ἤ ὄτι βρίσκομαι δύο λεπτά πρὶν γράψω αύτά ποὺ γράφω.

  Τὸ Θηρίο, τὸ Πράγμα,εἶνα αὐτό ποὺ θὰ μὲ κάνει νὰ διασχίσω τὸ χρόνο καὶ τὸ χῶρο μέχρι τὸν ὑπολογιστή ἤ τὸ ερολίνο ἤ τὴν Ούκρανία ξεσκίζοντας ὄ,τι βρίσκεται στὸ ἐνδιάμεσο, σκέψεις ἐντυπώσεις συναισθήματα σωματικά ἐρεθίσματα. Αύτό εἶναι τὸ Θηρίο ποὺ ῥημάζει τὴν ἀνθρωπότητα. Τὸ Θηρίο εἶναι τὸ ἄλλοθι τῆς καταστροφικῆς κίνησης, καὶ ὄπως εἶχε πεῖ ὁ Κιτσίκης, δίχως πόλεμο δὲν μπορεῖς νὰ κινηθεῖς.

  ReplyDelete
 8. Θα πρεπει να επισημανθει οτι ενω στο ανατολικο μπλοκ επικρατουσε εν πολλοις το μοντελο της αυτοκρατοριας, με αποτελεσμα οι λαοι να δυστυχουν, στο δυτικο δεν επικρατουσε ακομη το μοντελο της παγκοσμιοποιημενης ελευθερης αγορας, αλλα το μοντελο των δημοκρατικων εθνικων κρατων.
  Αυτο ηταν που κερδισε την μαχη των δυο κοσμων.
  Ειναι πολυ αμφιβολο αν το σημερινο μοντελο θα ειχε να προσφερει τιποτε καλυτερο απο το Σοβιετικο. Ηδη τριαντα περιπου χρονια μετα την πτωση της ΕΣΣΔ και την επακολουθη επιθεση του φιλελευθερισμου, τα πραγματα ελαχιστα μοιαζουν με τοτε.
  Οσο και να φαινεται παραξενο ο φιλελευθερισμος και ο κουμουνισμος ειναι αδελφια απο την ιδια μητρα και εχουν τα ιδια αποτελεσματα.
  Στην "ελεγχομενη" σοσιαλιστικη αγορα, μια κομματικη ολιγαρχια κατευθυνει την οικονομια μιας διεθνιστικης κοινωνιας.
  Στην "ελευθερη" αγορα του φιλελευθερισμου πεντε-δεκα τραπεζιτες κατευθυνουν την αγορα ενος παγκοσιοποιημενου οχλου.
  Και στις δυο περιπτωσεις η οικονομια δεν ελεγχεται απο τους πολιτες των κρατων, ουτε δουλευει για οφελος τους.
  Τελικα η ελευθερη αγορα ειναι ισως πιο ελεγχομενη ακομη κι απο την κουμουνιστικη οικονομια.
  Ο λογος που οι δυο κοσμοι ηρθαν σε συγκρουση θα πρεπει νομιζω να αναζητηθουν σε ενα γεγονος που αναφερεται εκτος των αλλων και απο τον Χιτλερ στην "πολιτικη διαθηκη"

  Φαντάστηκα πως μετά παρελεύσεως δεκαπέντε ετών εξουσίας, ο Στάλιν θα είχε επιτέλους αποβάλει τη νεφελώδη μαρξιστική ιδεολογία, θεωρώντας πως την χρησιμοποιεί μόνο και μόνο ως δηλητήριο το οποίο εκμεταλλεύεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Ο δυναμικός τρόπος με τον οποίο αποκεφάλισε το εβραϊκό κατεστημένο το οποίο του είχε προσφέρει ανεκτίμητη υπηρεσία ως προς την καταστροφή της τσαρικής Ρωσίας, υπήρξε γεγονός το οποίο με ενεθάρρυνε, ενισχύοντας αυτή μου την πεποίθηση.
   
  Αυτος ο αποκεφαλισμος των Εβραιων που αποτελουσαν τα 2/3 του ανωτατου σοβιετ μαζι με τον ομοεθνη τους Τροσκι ειναι και ο λογος νομιζω που το κουμουνιστικο μπλοκ ηρθε σε συγκρουση με τους τραπεζιτες που ελεγχαν το δυτικο.

  ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΙ ΑΤΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΕΩΚΟΠΙΕΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ. ΟΙ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΙ ΦΛΥΑΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕ ΡΗΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΕΣ...ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ....
  ΟΤΑΝ ΔΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΘΑ ΕΞΑΠΟΛΥΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΠΛΗΘΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

  Το παραπανω αποσπασμα απο τα πρωτοκολλα φαινεται οτι περιγραφει με αρκετη ακριβεια αυτο που επεδιωξαν στην Ευρωπη αλλα τελικα πετυχαν μονο στην Ρωσσια.
  Πραγματι, ποιος ηγετης ειχε μεγαλυτερη δυναμη απο τον Σταλιν;
  Αν ειχαν καταφερει να κρατησουν αυτη την απολυτη δυναμη στα χερια τους, το επομενο βημα θα ηταν ισως η πτωση του τειχους απο το αλλο μερος.
  Σημερα φαινεται οτι τα σχεδια αλλαξαν μετα απο το μαθημα που πηραν. Ειναι πολυ πιο ευκολο να ελεγχεις αχυρανθρωπους πολιτικους στις "δημοκρατιες" παρα να προσπαθεις να ελεγξεις απευθειας ολοκληρωτικα καθεστωτα.
  Επειδη ομως μπορει να κοροιδευεις το μυαλο των ανθρωπων αλλα οχι και την κοιλια τους, το πιθανωτερο ειναι οτι λιαν συντομως η παγκοσμιοποιηση θα περασει σε πιο συγκεντρωτικα και απολυταρχικα πολιτευματα, που τελικα μπορει να εχουν μεγαλη ομοιοτητα με τα κουμουνιστικα, για να μπορεσει να ελεγξει τους λαους που πια δεν θα μπορει να κοροιδευει.

  Υ.Γ
  Τις επομενες μερες θα κανω τον αγροτη ελαιοπαραγωγο.
  Οι συνθηκες ισως δεν επιτρεπουν την επικοινωνια, οποτε ισως με χασετε για λιγο.

  ReplyDelete
 9. Με αφορμή αὐτά ποὺ εἶπε ὀ κύριος Γιάγκος θὰ έπιχειρήσω μιὰ σύνθεση ἴσως παράλογη.

  Στὴν πραγματικότητα δὲν ὺπάρχει παραγωγή, ὄπως καὶ δὲν ὐπάρχει πολίτευμα. Καὶ τὰ δύο εἶναι ἠ εικόνα ἐνός μηχανισμοῦ που ἐμπεριἐχει ἀνθρώπους.

  Όμως ἄνθρωπος εἶναι τὸ μέτρο τῶν πάντων -πάντων χρημάτων μέτρον ἐστιν ἄνθρωπος.

  Ό ἄνθρωπος δηλαδή ὐπερβαίνει καὶ τὰ πολιτεύματα καὶ τὴν παραγωγή διότι δὲν εἶναι χρῆμα, δὲν εἶναι πράγμα. ό ´ἄνθρωπος εἶιναι μεγαλύτερος καὶ άπὸ τοὺς τρείς παγκοσμίους πολέμους.

  ReplyDelete
 10. Τὸ μεγάλο πρόβλημα λοιπόν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἠ σχέση του μὲ τὰ πράγματα, διὀτι πότε νιώθει ὺπέρτερός τους, πότε νιώθει ὄτι τὸν συντρίβουν. Προσπαθεῖ νὰ ἔρθει σὰ ἀρμονία μὲ ὄλα τὰ πράγματα. Καὶ συνήθως δὲμν τὰ καταφέρνει διότι τὰ πράγματα εἶναι ἤ φαίνονται ΠΟΛΛΑ.

  ReplyDelete
 11. τὸ τεράστιο πρόβλημα λοιπόν τοῦ άνθρώπου εἶναι ἠ πολλαπλότητα τῶν πραγμάτων. Τρεὶς λύσεις ἔχουν προταθεῖ.
  1)Ὸ ´ανθρωπος ἀσχολεῖται με τὰ παγματα ὄσο μπορεῖ, μὲχρι νὰ μὴν μπορεῖ ἄλλο.
  2) Δὲν ὑπάρχουν πράγματα, εἶναι ψευδαίσθηση.
  3) Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἄνθρωπος οὔτε πράγματα ἀλλά μόνο τὸ ὄν, ἤ ἀλλιῶς ὁ Θεός. Αὐτὴ εἶναι ἡ λύση τοῦ Παρμενίδη ἀλλά καὶ τῆς Παλαιάς Διαθήκης καὶ ἄλλων. Καὶ γιὰ άὐτούς ὁ χωρισμός ἀνθρώπου καὶ πραγμάτων ἀλλά καὶ πραγμάτων μεταξύ τους εἶναι....

  Θεός !

  ReplyDelete
 12. Κατ`ὰὐτή τὴν ἔννοια, ποὺ μπορεῖ νὰ φανεῖ κάπως χριστιανική, τὸ πρόβλημα τοῦ άνθρώπου δὲν εἶναι οὔτε ἠ φτώχεια, οὔτε ό πόλεμος, οὔτε ἠ πεῖνα, οὔτε τίποτα τὸ ἐπί μέρους. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἠ πολλαπλότητα ὄλων αὐτῶν, ποὺ ὀδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ παροξυσμό. Ἀντιμέτωπος μὲ τὴν πολλαπλότητα, χάνει τὸ Θεό. Καἰ προσπαθεῖ νὰ τὸν βρεῖ σὲ ἔναν χῶρο ἐκτός τῆς πολλαπλότητας. Γιὰ παράδειγμα, στὸ Βερολίνο.

  Μὴν ξεχνάμε ὄτι τὸ τεῖχος άνεγέρθη πάνω στοὺς τάφους τῶν Βερολινέζων ποὺ εἶχαν ἀποδεκατιστεῖ άπό τοὺς βομβαρδισμούς. Καὶ ἀπό τὶς δυὸ, τὶς τρείς, τὶς τέτταρες πλευρές τὸ κακό εἶχε ξεκινήσει καὶ θέριευε ἀπό τὸν πανικό. Ἑκ τῶν ὑστέρων πάντοτε παρουσιάζονται τὰ ἐπιτελικά σχέδια. Δὲν γίνεται ποτέ ἔτσι στὴν πραγματικότητα, διότι άκόμα καὶ τὰ έπιτελικά σχέδια συντάσσονται ἀπό ἀνθρώπους σὲ πανικό. Ὁ πανικός δημιουργεῖ μιὰν εἰκόνα τοῦ κόσμου ὄπου ὑπάρχει τὸ μέσα καὶ τὸ ἔξω, τὸ πάνω καὶ τό κάτω. Ὁ πανικός τῶν Ἀμερικανῶν μπροστά στὴν πολλαπλότητα τῶν καταναλωτικῶν τους προϊόντων τοὺς ὀδηγεῖ στὸ νὰ χύνουνε μυαλά.Ὁ πανικός τῶν Σταυροφόρων μπροστά στὸν πλοῦτο τῆς Κωνσταντινούπολης ἤ τῶν Κονκισταδόρων μπροστά στὸν πλοῦτο τῶν Ἀζτεκων τοὺς ὀδήγησε σὲ παροξυσμό φονικό. Μέ ἄλλα λόγια τὰ πολλά δημιουργούν τὸ ´αγχος τοῦ νὰ βρεθεῖ τὸ ἔν.

  Ἡ άπόπειρα γεφύρωσης τοῶν πολλῶν καὶ τοῦ ἑνός εἶναι ἠ μάστιγα τῆς άνθρωπότητας. Διότι ἠ γεφύρωση παίρνει χρόνο. Ἴσαμε νὰ φτάσεις τὸ ἕν, ἔχουν παρεμβληθεῖ ἄλλα πολλά καὶ τὸ ἔν ἔχει πάει παραπέρα. Αύτό εἶναι τὸ νόημα τοῦ παραδόξου τοῦ Ζήνωνα μὲ τὴ χελῶνα ποὺ ἀφελῶς ἴσως καταρρίπτει ὁ Ἀριστοτέλης.

  Γιὰ νὰ ἀποφύγουμε λοιπόν τὸν πανικό μπροστά στὴν πολλαπλότητα, ὁ μόνος τρόπος εἶναι νὰ μὴν τὴν ὑπερβοῦμε. Τότε βλέπουμε κάτι ποὺ εἴχαμε ξεχάσει - τὸ χρόνο. Τί εἶναι ὁ πόλεμος, τὶ εἶναι ἡ παραγωγή - μιὰ άπόπειρα ἰσοπέδωσης τοῦ χρόνου ἀπό μιὰν ἄχρονη τρισδιάστατη κατασκευή.

  Τὸ ἄγχος τῆς πολλαπλότητας εἶναι μιὰ χρονική ἐπιτάχυνση. Ἀλλά ἡ ἐπιτάχυνση ἔχει ξεχαστεῖ ἔχει αὐτοματοποιηθεῖ καὶ παράγει λάθος νοήματα.  ReplyDelete
 13. Μπορεῖ ὄλα αὐτά νὰ φαίνονται ἄχετα μὲ τὴν άνάρτηση, ὄμως δὲν εἶναι. Στὸ πρόσωπο τῆς Ῥωσίας, εἶτε όρθοδόξου εἰτε κομμουνιστικῆς, πολύς κόσμος βλέπει μιὰ δύναμη μὴ χρηματική, δικαία, ποὺ ὄλα τὰ ἀγκαλιάζει. Στὸ πρόσωπο τῆς Δύσεως βλέπει τὴν ἀρπαγή, τὴν ὑπερβολικά ἄναρχη πολλαπλότητα, τὰ ψυχρά χρώματα, τὸν καταναλωτισμό καὶ τὴν ἔλλειψη μεταφυσικοῦ βάθους. Εἶναι βέβαιο κατ`εμέ ὄτι τὸ προχριστιανικό ὑπόστρωμα τῆς Δύσεως ποὺ εἶναι ἐμφανές στὰ πάντα δὲν ἔχει διερευνηθεῖ ἐπαρκῶς, ἔχει καλυφθεῖ ἀπό τὴ νεφελώδη ἰνδοευρωπαϊκή θεωρία τὴν ὀποῖα έπικαλεῖται ὀ κάθε πικραμένος. Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι ἡ Δύση ἀποδέχεται τὴν πολλαπλότητα, τὴν ὁποία ἡ ἀνατολή σιχαίνεται.

  Εἶναι ἀπορίας`ἄξιο γιατί ἠ ἀνατολή δὲν ἔχει φάει τὴ Δύση. Ένδεχομένως αὐτό συμβαίνει αὐτή τὴ στιγμή, καὶ ὀ πλανητικός πόλεμος νὰ εἶναι οὶ νεκρικοί σπασμοί τῆς πολλαπλῆς Δύσης.

  ReplyDelete
 14. Παρεμπιπτόντως, μόλις ἔλαβα μιὰπρόσκληση ἀπό τὸ ΣΥΡΙΖΑ Παρισιοῦ γιὰ συμμετοχή σὲ διαδήλωση κατά τῆς λιτότητας. Τὸ ὔφος τῆς πρόσκλησης θυμίζει ἔντονα ῥοζ ἐπαναστάσεις. Λιτότητα - ὄχι φτώχεια, ὄχι ἀνισότητα, ὄχι ἀδικία.
  Τὸ μύνημα εναι σαφές. Ὁ μαῦρος Ὀμπάμα κόβει μονέδα, ἡ Μέρκελ δὲν κόβει, πρέπει νὰ πάμε μὲ τὸν Ὀμπάμα.

  Ποιός θὰ πάει καὶ πότε ; Συμπέρασμα, ὁ Σύριζα κατά πάσα πιθανότητα χρηματίζεται ἀπό τὶς ΗΠΑ.

  Τὸ πρόβλημα εἶναι ὄτι δὲν νομίζω ὄτι ἡ Ἑλλάδα σηκώνει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αύτό εἶναι πάρα πολύ ἐπικίνδυνο ἄν ὁ στόχος τῶν Ἀμερικανῶν, ἔτσι ἄγαρμποι ποὺ εἶναι , ἐἶναι νὰ κάνουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ντὲ καὶ καλά. Τὸ 44 ὁ Τσῶρτσιλ ἤθελε ντὲ καὶ καλά βασιλιά κα;ὶ ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα.

  ReplyDelete
 15. Γιατί τὰ πράγματα εἶναι ἐπικίνδυνα ; Διότι τὸ πιὸ ταιριαστό γιὰ τὴν Ἑλλάδα σενάριο εἶναι ἡ ἀκροδεξιά γραμμή Μπαλτάκου. Ὅμως τὸ σχέδιο Μπαλτάκου εἶχε ἕνα σκέλος ποὺ δὲν ἔχει καθόλου τονιστεῖ. Δὲν ἔπρεπε μόνο ἡ ΝΔ νὰ ἀνοίξει πῦλες συνεργασίας μὲ τὴ Χ.Α., ἔπρεπε καὶ ἡ Χ.Α. νὰ βάλει νερό στό κρασί της σχετικά μὲ τοὺς Ἐβραίους καὶ τὸν Χίτλερ ὤστε νὰ γίνει άρεστὴ στὸ θεῖο Σὰμ, καθώς καὶ στὴν ἀμερικάνικη ὀρθόδοξη ἀρχιεπισκοπή ἀπὸ τὴν ὀποία εἶχε φάει πόρτα, μοῦ ἔχουν πεῖ.´Ἔτσι θὰ εἶχαμε ξανά τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή.

  Ποιός διάολος ἔβαλε τὸ ποδάρι του ;

  ReplyDelete
 16. Καὶ έπίσης-ἀν Ὸ ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται άπό τοὺς Ἀμερικανούς, καὶ ἡ Δεξιά έπίσης εὔκολα ερνάει ἀπό τοὺς Γερμανούς στοὺς Ἀμερικανούς, ὄπως ἐπί Κατοχῆς, ποῦ εἶναι τότε τὸ ῥώσικο κόμμα ;

  ReplyDelete
 17. Λοιπόν, ἐπειδή δὲν γίνομαι κατανοητός θὰ τοποθετηθῶ συγκεκριμένα ἀλλά σχηματικὰ ἐπὶ τῆς ἀναρτήσεως.

  Δὲν ὑπάρχει ῥωσικό κόμμα διότι μὰς τελείωσε τὸ ξανθόν γένος. Σχηματικά, οἱ δυτικοί γερμανόφωνοι βάρβαροι τσακώνονται μὲ τοὺς ἀνατολικούς σλαυο-τουρκο-Οὐραλικούς πληθυσμούς.

  Ἑμάς ἡ διορία ποὺ μᾶς ἔχει δώσει ὸ Θεός τελειώνει. Ἄν δὲν ἐπιτελέσουμε τὴν ἀποστολή μας θὰ μὰς σβήσει ἀπό τὸ χάρτη.

  ReplyDelete
 18. Ἡ ἀποστολή μας εἶναι μία- νὰ σωθοῦμε. Γιὰ να σωθοῦμε πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸν μῦθο τοῦ κράτους, τὸν ὀποίο οἱ ἀντίπαλες δυνάμεις δύσης καὶ ἀνατολῆς κατασκευάζουν με δύο μεθόδους - τὴν οἰκονομία, δηλαδή τὸν κοινωνικό πόλεμο, καὶ τὸν πόλεμο.

  Πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουμε ὄχι μόνο τὸ νεοελληνικό κράτος εἰδικῶς ἀλλά τὸ κράτος γενικῶς. Κράτος ἴσον ἐξουσία, Προμηθέας Δεσμώτης τοῦ Αἰσχύλου, Πρόλογος. Βρίσκεται μέσα στὸ κεφάλι μας, ὄπως καὶ τὸ θέατρο.

  ReplyDelete