Mar 29, 2013

36 - Ἡ μαφιοκρατία, ἀνώτατο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ


36 - Ἡ μαφιοκρατία, ἀνώτατο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ

Ὁ Λένιν ποὺ τὸν ἐθαύμαζαν ἀκόμη καὶ ὁ Γκαῖμπελς, ἀκόμη καὶ ὁ Σορέλ -καλὸ θὰ ἦταν δὲ νὰ τὸν ἐδιάβαζε καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή- στὸ περίφημο πόνημά του, ποὺ ἔγραψε στὴν Ζυρίχη, τὸ 1916,  "Ὁ ἰμπεριαλισμός, ἀνώτατο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ" (Σύγχρονη Ἐποχή), ἀφιέρωνε τὸ δεύτερο κεφάλαιο, στὶς "Τράπεζες καὶ ὁ νέος τους ῥόλος". Οἱ τράπεζες, ἔγραφε, "ἀγκαλιάζουν ὅλην τὴν χώρα, συγκεντροποιοῦν ὅλα τα κεφάλαια καὶ τὰ χρηματικὰ ἔσοδα, μετατρέπουν χιλιάδες καὶ χιλιάδες σκόρπια νοικοκυριὰ σὲ μία ἑνιαία, πανεθνικὴ καπιταλιστικὴ καὶ ὕστερα σὲ παγκόσμια καπιταλιστικὴ οἰκονομία... Ἀπὸ τοὺς σκόρπιους καπιταλιστὲς διαμορφώνεται ἕνας συλλογικός καπιταλιστής. Ἡ τράπεζα, ὅταν κρατᾷ τὸν τρέχοντα λογαριασμὸ μερικῶν καπιταλιστῶν, φαίνεται σὰν νὰ ἐκπληρώνῃ μία καθαρὰ τεχνική, ἀποκλειστικὰ βοηθητικὴ πράξη. Ὅταν ὅμως ἡ πράξη αὐτὴ ἀναπτύσσεται σὲ γιγαντιαῖες διαστάσεις, τότε ἀποδεικνύεται ὅτι μία χούφτα μονοπωλητὲς ὑποτάσσουν τὶς ἐμπορικὲς καὶ βιομηχανικὲς πράξεις ὅλης τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας, ἀποκτῶντας τὴν δυνατότητα – μὲ τὶς τραπεζικὲς συνδέσεις, μὲ τοὺς τρέχοντες λογαριασμοὺς καὶ τὶς ἄλλες χρηματικὲς πράξεις – στὴν ἀρχὴ νὰ γνωρίζουν μὲ ἀκρίβεια τὴν κατάσταση τῶν διαφόρων καπιταλιστῶν, ὕστερα νὰ τοὺς ἐλέγχουν, νὰ τοὺς ἐπηρεάζουν μὲ τὴν ἐπέκταση ἤ τὸν περιορισμό, τὴν διευκόλυνση ἤ τὴν  δυσκόλευση τῆς παροχῆς πιστώσεως, καὶ τέλος νὰ καθορίζουν ἀπολύτως τὴν τύχη τους, νὰ καθορίζουν τὰ εἰσοδήματά τους, νὰ τοὺς στεροῦν τὸ κεφάλαιο ἤ νὰ τοὺς δίδουν τὴν δυνατότητα ν' αὐξάνουν τὸ κεφάλαιό τους γρήγορα καὶ σὲ τεράστιες διαστάσεις". Ἐὰν τώρα, οἱ τραπεζῖτες αὐτοὶ εἶναι ἑβραῖοι τοκογλύφοι ἤ ὄχι ὅπως τὸ ὑπονοεῖ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν ἀλλάζει σὲ τίποτα τὴν κατάσταση.

Στὸν ΙΗ΄ αἰῶνα, ἡ ἀστικὴ τάξη ἐφημίζετο γιὰ τὴν "ἀστικὴ ἠθική" της, μέσα στὴν "ἀστικὴ οἰκογένεια". Μὲ τὴν αὔξηση ὅμως τῆς ἀνταγωνιστικότητος καὶ τὴν θηριωδία τῆς ἐπιβιώσεως μὲ ἀποκλειστικὸ ἐλατήριο τὸ χρῆμα, ἐβγῆκαν οἱ μάχαιρες παγκοσμίως καὶ ὁ ἰμπεριαλισμὸς τῆς ἐποχῆς τοῦ Λένιν ἐξεπεράσθη μὲ τὸ κοινὸ ἔγκλημα τῶν μαφιόζων τοῦ καπιταλισμοῦ ἐπὶ τῶν ὁποίων χορεύει ὁ Σατανᾶς. Αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς διδάσκει ἡ κυπριακὴ κρίση. Τὸ ΑΚΕΛ ὡς κομμουνιστικὸ κόμμα αὐτοαναιρέθηκε καὶ ἔκαμε μία τρύπα στὸ νερό, ὅταν ἔλαβε δημοκρατικά  -δηλαδὴ ἀστικά-  τὴν ἀρχὴ καὶ ἐκυβέρνησε δημοκρατικά. Τὸ ΚΚΕ θὰ αὐτοαναιρεθῇ ἐὰν δεχθῇ ποτὲ νὰ κυβερνήσῃ τὴν χώρα δημοκρατικά, δηλαδὴ χωρὶς νὰ ἀνατρέψη βίαια, μὲ "προλεταριακὴ δικτατορία", τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ στὴν μαφιοκρατία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν παραβίαση καὶ ἀκόμη τῆς ἀστικῆς ἱερότητος τῆς ἰδιοκτησίας ὅταν οἱ μεγαλύτεροι καπιταλιστὲς δημεύουν "σὰν κομμουνιστὲς" τὴν ἰδιοκτησία τῶν μικροτέρων καπιταλιστῶν, ἐνῷ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Κίνας ἐπιτρέπει τὴν συσσώρευση τεραστίων καπιταλιστικῶν περιουσιῶν. Τὸ σύνορο μεταξὺ καπιταλιστικοῦ κομμουνισμοῦ καὶ κομμουνιστικοῦ καπιταλισμοῦ ἐξαφανίζεται, στὸ ὄνομα πάντοτε τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς παγκοσμίας ἰσχύος.

Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς πρεσβεύει τὴν συμμαχία τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ μὲ τὸν μαρξισμό-λενινισμὸ γιὰ τὴν βίαιη ἀνατροπὴ τῆς κυριαρχίας τῆς παγκοσμίας καπιταλιστικῆς μαφιοκρατίας τῶν τραπεζῶν, εἴτε αὐτὲς εἶναι ἤ ὄχι ἑβραϊκές, εἴτε εἶναι ἤ ὄχι μασονικές, καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση δικτατορίας τῶν μαζῶν, τὴν ἀποκαλουμένη λαοκρατία. Νὰ ξεχασθοῦν οἱ ἑκατέρωθεν  ὕβρεις (κομμουνισμὸς ὡς ψώρα γιὰ τοὺς μέν, φασισμὸς ὡς δεκανίκι τοῦ καπιταλισμοῦ γιὰ τοὺς δέ, καὶ οἱ ἑκατέρωθεν σφαγὲς τοῦ Ἐμφυλίου). Ὅταν μὲ τὸ καλὸ καταρρεύσῃ τὸ παγκόσμιο μαφιοκαπιταλιστικὸ θηρίο, τότε μόνον ἄς διαλυθῇ ἡ ἐθνικομπολσεβικικὴ συμμαχία καὶ ἄς ὑπερισχύσῃ -ἐφ'ὅσον τότε δὲν τὰ εὕρουν- ἡ μία ἀπὸ τὶς δύο σοσιαλιστικὲς παρατάξεις, ὁ φασισμὸς ἤ ὁ κομμουνισμός.

            Δημήτρης Κιτσίκης                                 29 Μαρτίου 2013 

4 comments:

 1. Ἄν κατάλαβα καλά, ἡ θέση τοῦ Κιτσίκη ὡς ἐκφραστὴ στὴν Ἑλλάδα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, διαφέρει ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Ἀλεξάνδρου Ντούγκιν στὸ σημεῖο ποὺ πιστεύει ὅτι μία σύνθεση τῆς δεύτερης ἰδεολογίας (κομμουνισμός) μὲ τὴν τρίτη ἰδεολογία (φασισμός) εἶναι δυνατή, τοὐλάχιστον στὸ ἐπίπεδο τοῦ Τσάβεζ, μίας συμμαχίας γιὰ τὴν ἐξουδετέρωση τῆς πρώτης ἰδεολογίας τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν συμμερίζεται καὶ τὶς θέσεις τῆς τετάρτης πολιτικῆς θεωρίας ποὺ προωθεῖ ὁ Ντούγκιν. Ἄλλωστε αὐτὸ τὸ συμπέρασμα συνάγεται ἀπὸ τὶς συνομιλίες Ντούγκιν-Κιτσίκη στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μόσχας τοῦ Δεκεμβρίου 2011. Ἐκεῖ ποὺ οἱ δύο φαίνεται νὰ συμφωνοῦν εἶναι στὸ ξεπέρασμα τοῦ μίσους τῆς κάθε ἰδεολογίας κατὰ τῆς ἄλλης καὶ εἰδικὰ τοῦ μύθου ὅτι ὁ φασισμὸς ὑπῆρξε δεκανίκι τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ ὁ κομμουνισμὸς ψώρα τοῦ διαβόλου.

  ReplyDelete
 2. Ναί, τὸ μῖσος καὶ ὁ φθόνος τοῦ Ἕλληνος γιὰ τὸν πνευματικὰ ἀνώτερό του ὡς καὶ ὁ ἐγωκεντρισμός του καὶ ἡ πονηριά του, μαζὶ μὲ τὴν δουλοπρέπειά του ἔναντι τοῦ "κυρίου γενικοῦ" καὶ τοῦ "κυρίου ὑπουργοῦ",ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου πρὸς τὸν συνάνθρωπό του στὸν ὁποῖο ψεύδεται συνεχῶς καὶ ἀπαντᾷ στὰ γράμματά του μόνον ὅταν ζητᾷ τὴν ψῆφο του, ἡ ἔλλειψη θαυμασμοῦ πρὸς τὸν ἀνεξάρτητο διανοούμενο σχηματίζουν μία ἄκρως ἀρνητικὴ εἰκόνα τοῦ Ῥωμηοῦ ποὺ καυχιέται ὅτι ἀγωνίζεται γιὰ ἐλευθερία καὶ δημοκρατία, ἐνῷ κρύβει τὸν ἐγωϊσμό του πίσω ἀπὸ τὸ "φιλότιμο". Γι'αὐτὸ καὶ ὁ Μακρυγιάννης ἐδολοφόνησε τὸν Καραϊσκάκη. Ὁ Ντούγκιν γνωρίζει ὅτι ὁ Ἠλίθιος τοῦ Ντοστοϊέβσκι εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ ἐλευθέρου ἀνθρώπου καὶ γιὰ ἐμένα τοῦ ἀντιρωμηοῦ. Πρότυπο καὶ ὁ Χοσὲ Μουχίκα, ὁ νῦν πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐρουγουάης, ποὺ ἐμφανίζεται ἐπισήμως μὲ τὰ φθαρμένα ῥοῦχα τοῦ ἀγρότη καὶ κυκλοφορεῖ ὁδηγῶντας μόνος του τὸ κατσαριδάκι Βολκσβάγκεν, δίδοντας σὲ κοινωφελῆ ἱδρύματα τὸ 90% τοῦ μηνιαίου προεδρικοῦ του μισθοῦ τῶν 12.000 δολλαρίων, ὡς πρώην ἀντάρτης τῶν Τουπαμάρος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Ἄν δεχθοῦμε ὅτι ἔχουμε σύγχρονα δείγματα ἐθνικομπολσεβικικῶν καθεστώτων σὲ χῶρες ὅπως Βενεζουέλα, Κούβα, Βόρειο Κορέα, αὐτά ἔχουν σαφεῖς κομμουνιστικές ἐπιρροές. Δέν νομίζω ὅτι αὐτά τά καθεστῶτα προῆλθαν ἀπό κάποια προσχεδιασμένη συνεργασία κομμουνιστῶν καί φασιστῶν. Ἡ δέ στάση τῶν ἑλληνικῶν πολιτικῶν δυνάμεων, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ σημαίνει κάτι ὡς πρὸς τὶς προοπτικὲς ἀνάπτυξης τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὴν Ἑλλάδα. Μόνον τὸ ΚΚΕ στέκεται δίπλα σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες ( στὶς δύο πρῶτες τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ συστημικός ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας ταυτοχρόνως καιροσκοπικές ἀποστάσεις ἀσφαλείας…). Ἥ ΧΑ προτιμᾶ νὰ κακαρίζει ἀντισυστημικά καί ἐθνικοπατριωτικά, ἀλλά νά ψηφίζει τροπολογίες εὐνοϊκὲς γιὰ τὸν Λάτση καὶ τοὺς ἐφοπλιστές, ὅταν δὲν παλινωδεῖ μὲ τὴν στάση της στὸ θέμα τῆς πώλησης βραχονησίδων. Δέν εἶναι δεκανίκι;

  Πιθανόν ἡ ἰδεολογία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ μελλοντικά νά ἐπηρεάζει καί σιγά σιγά νά κυριαρχεῖ σέ διεθνές ἐπίπεδο. Στὴν ἱστορικά, πολιτικά καί κοινωνικά παραμορφωμένη Ἑλλάδα ὅμως, ὅπου οἱ ἰδέες διώκονται νομοτύπως καί ἐθνικοφρόνως; Ὅπου ἀντί γιά μᾶζα, πού ὑπό κατάλληλες συνθῆκες μπορεῖ νά κινηθῇ ἐπαναστατικά, ὑπάρχει μόνον ὄχλος ; Καί οἱ ἰδεολογικές συγκρούσεις σήμερα ἐπικεντρώνονται στήν ὑποτιθέμενη προδοσία – αὐτή ἡ χώρα ἔχει μιά φοβερή ἄνεση και εὐκολία νά ἀνακαλύπτει προδότες καί ἀντιστασιακούς ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχουν - πού συντελεῖται μέ τήν προβολή τουρκικῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν; Ἔτσι ἐκφράζει τόν πατριωτισμό ἕνας λαός λωβοτομημένος….

  Τὸ βαθύ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου μῖσος μπορεῖ νὰ ἐκδηλώθηκε ἐπιφανειακά ὡς ἰδεολογικὸς πόλεμος, κατὰ βάθος ὅμως ἦταν μιά μορφή τοῦ διαχρονικοῦ κοινωνικοῦ ἐμφυλίου, καί ἔχει καταβολὲς ἱστορικές. Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ συγκλίνουν ἐθνικιστὲς καὶ κομμουνιστὲς , ἂν δὲν ἀποκαλυφθοῦν οἱ ἱστορικὲς δυσμορφίες αὐτοῦ τοῦ τόπου τὶς ὁποῖες, σημειωτέον, μὲ τόση θέρμη ὑπερασπίζονται οἱ ἐθνικιστές.

  Ἐν τέλει ἔχουμε:

  Ἕναν φιλελευθερισμὸ μαφιόζικο καὶ ἀεριτζίδικο.
  Ἕναν κομμουνισμὸ αὐτοκαταστροφικὸ καὶ ἐπαίτη.
  Ὁ δὲ ἑλλαδικός φασισμὸς δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ ψευτοτσαμπουκάς. Κότες λειράτες, πού ἐσχάτως ἐκφράζουν τὴν ἐπαναστατικότητά τους διὰ τῆς οὐρήσεως…

  Ἐδῶ ὅλες οἱ ἰδεολογίες παίρνουν ἕναν ἰδιαίτερο χρωματισμὸ πού σὲ κάνει νὰ τραβᾶς τὰ μαλλιά σου ἀπό τήν ἀπελπισία. Τό ἴδιο θά γίνῃ καί μέ τόν ἐθνικομπολσεβικισμό.

  ReplyDelete
 4. Σωστά.Τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα τοῦ Τρίτου Κόσμου δὲν προῆλθαν ἀπὸ συνεργασία φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν. Ἡ σύνθεση προῆλθε μέσα ἀπὸ τὴν πράξη τοῦ χαρισματικοῦ ἡγέτου. Δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα τέτοιος χαρισματικὸς ἡγέτης δὲν ὑπάρχει οὔτε στὴν κομμουνιστική, οὔτε στὴν φασιστικὴ πλευρά. Τελικὰ ἀναφωνοῦμε: Ξύπνα Ῥωμηέ! Ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς κακομοιριᾶς σου ἄς ξεπηδήσῃ τὸ θαῦμα τοῦ χαρισματικοῦ ἡγέτου ποὺ νὰ εἶναι ἔτοιμος νὰ προσφέρῃ τὴν ζωή του στὴν ἰδέα! Καὶ πάλι, τί κάνει ὁ στρατός; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete