Jun 23, 2012

9 - Ἔκκληση στὸ ΚΚΕ
(Τὸ παρακάτω κείμενο ἐγράφη στὶς ἀρχὲς τοῦ 2009. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν εἶχε εἰσέλθη ἀκόμα στὴν Βουλὴ τὸ κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Συνεπῶς δὲν ἀναφέρομαι σ’ αὐτὸ καὶ ἡ εἴσοδός του στὸ Κοινοβούλιο εἶναι πολὺ πρόσφατο φαινόμενο γιὰ νὰ δυνηθῶ νὰ κρίνω τὴν στάση του. Σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο κρίνω κυρίως τὴν ἐντιμότητα, ὄχι τὴν ὀρθότητα τῶν κομμάτων. Πάντως, νομίζω ὅτι οἱ πρόσφατες δύο τελευταῖες ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου-Ἰουνίου 2012 δικαιώνουν μέχρι κεραίας τὸ περιεχόμενο ἑνὸς ἄρθρου ποὺ ἐγράφει πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια)

9 - Ἔκκληση στὸ ΚΚΕ 
Δὲν ὑπῆρξα καὶ δὲν εἶμαι μέλος τοῦ ΚΚΕ, ὅπως δὲν εἶμαι ῥωμαιοκαθολικός, διότι εἶμαι μέλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ γνωρίζω ὅτι ὁ μαρξισμὸς λενινισμὸς εἶναι ἄθεος. Δὲν πρόκειται δὲ ποτὲ νὰ δώσω μαθήματα συμπεριφορᾶς στὸ ΚΚΕ διότι δὲν εἶμαι Πάγκαλος καὶ δὲν εἶχα τὶς σχέσεις ποὺ εἶχε μὲ τὴν ὑπόθεση Ὀτσαλάν. Ἀλλὰ ἔζησα τὸ ΚΚΕ μέσα στὴν οἰκογένειά μου καὶ τὸ ἐγνώρισα ἀπὸ κοντὰ καὶ ἔμαθα νὰ τὸ σέβομαι ἀφάνταστα, ἀκόμα καὶ μὲ τὰ πολλὰ λάθη του. Τὸ ΚΚΕ δὲν εἶναι μόνον ἡρωϊκό, εἶναι τὸ μόνο ἔντιμο κόμμα τοῦ κοινοβουλίου. Τὸ νὰ ψηφίζης ΚΚΕ εἶναι αὐτονόητο. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι καιροσκοπικά, χωρὶς ἐξαίρεση. Τὸ Σύριζα, αἰφνιδίως ἐπῆρε 10% παραπάνω στὶς δημοσκοπήσεις, ἐπειδὴ ἔκαμε μία "ἔξυπνη" κίνηση, ἐπιλέγοντας ἕναν ἡγέτη νεαρᾶς ἡλικίας, ἀλλά ἔχασε μὲ τὴν ἴδια εὐκολία τὸ ἴδιο 10%, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ καιροσκοπικὴ κίνηση. Τὸν Μάρτιο, ὁ πολιτευτὴς τοῦ ΛΑΟΣ, ὁ ἐκδότης Ἰωάννης Γιαννάκενας, ἐπαρουσίασε στὸ ξενοδοχεῖο Πρέζιντεντ, ὀγκῶδες βιβλίο ποὺ εἶχε ἐκδόσει, γιὰ τὴν Ἰδεολογία τῆς 21ης Ἀπριλίου, καὶ ὁ Καρατζαφέρης, ποὺ ὑπῆρξε πάντα ὑποστηρικτὴς τοῦ μέχρι θανάτου ἐγκλείστου πρωτεργάτου τῆς ἐν λόγῳ ἰδεολογίας, ἠρνήθη, αὐτὸς καὶ οἱ βουλευτές του, νὰ παραστῆ στὴν παρουσίαση, προφανῶς διότι ἐπιδιώκει νὰ συγκυβερνήση μὲ τὴν ΝΔ, ἐπιδεικνύοντας ἔτσι καιροσκοπισμό. Τὸ ΠΑΣΟΚ ἐξεδίωξε, καὶ σωστὰ, τὸν ἀρνητή του, τὸν Σημίτη, ἀλλὰ γιὰ καιροσκοπικοὺς λόγους, τὸν ἐπανέφερε ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα καὶ οἱ Μητσοτακικοὶ τῆς ΝΔ ποὺ εἶχαν ὀρκισθῆ ποτὲ νὰ μὴν ἐπαναφέρουν τὸν "προδότη" Σαμαρᾶ, ἀπεδέχθησαν ἀπὸ καιροσκοπισμὸ νὰ τὸν ἀναβαπτίσουν φερέλπιδα ὑπουργό τους. Ὅλα τὰ κόμματα ἐπιδιώκουν τὴν καρέκλα. Τὸ ΚΚΕ, ἐπὶ 90 χρόνια ἀγώνων ὑπὲρ τῆς ἐργατιᾶς, ποτὲ δὲν ξεπέρασε τὸ 10% τῆς ἐκλογικῆς δυνάμεως διότι δὲν ὑπῆρξε ποτὲ καιροσκοπικό. Τὸν Ῥιζοσπάστη, οὔτε ἐγὼ τὸν διαβάζω, διότι δὲν εἶμαι ἐργάτης, οὔτε μετανάστης, τὸν βαριέμαι, δὲν τραβᾶ τὰ ἐνδιαφέροντά μου, ἐνῷ θὰ ἠδύνατο νὰ γίνῃ πρῶτο σὲ κυκλοφορία, ἐφ'ὅσον ἀνεδείχθησαν ἀπὸ τὰ σπλάχνα του οἱ μεγαλύτεροι ἕλληνες δημοσιογράφοι. Ἀρνεῖται ὅμως νὰ γίνῃ καιροσκοπικὸ γιὰ νὰ πουλήσῃ ἁπλῶς φύλλα. Κάνω ὅμως ἔκκληση στὸ ΚΚΕ νὰ κινηθῆ πιὸ ἀποτελεσματικὰ πρὸς τὸν στόχο ποὺ δικαιολογεῖ τὴν ὕπαρξή του: ὄχι ἁπλῶς νὰ ὑπερασπίζεται μὲ τὰ δόντια καὶ τὰ νύχια τὰ συμφέροντα τῆς ἐργατιᾶς σὲ ἕνα καπιταλιστικὸ καθεστώς, ὄχι ἁπλῶς νὰ παίζῃ τὸ παιχνίδι τῆς ἀστικῆς νομιμότητος, ὄχι μόνον νὰ διακηρύσῃ "ἀνυπακοή, ῥήξη καὶ ἀνατροπή". Πῶς θὰ πραγματωθῇ ἡ ἀνυπακοὴ ἐὰν ὑπακούωμε στοὺς ἄδικους νόμους τοῦ άστικοῦ κράτους; Στὴν Κατοχή, τὸ ΕΑΜ εἶχε ὀργανώσει στρατιωτικὸ βραχίονα, τὸ ΕΛΑΣ, στὴν Ἰρλανδία οἱ ἐθνικιστὲς ὠργάνωσαν συνάμα νόμιμο κόμμα στὴν Βουλὴ καὶ ἐκτὸς νόμου στρατιωτικὸ βραχίονα, στὴν βασκικὴ χώρα ἐπίσης. Γιατὶ κατηγορεῖ τὸ ΚΚΕ τοὺς ἀντάρτες πόλεων γιὰ προβοκάτορες ὅταν τὸ ἴδιο δὲν κινεῖται γιὰ τὴν βίαιη και δίκαιη ἀνατροπὴ τοῦ ἀστικοῦ συστήματος; Ἐὰν, ἀπὸ θαῦμα γίνῃ πρῶτο κόμμα καὶ σχηματίσῃ κυβέρνηση θὰ σεβασθῇ τὸ ἀστικὸ καθεστὼς καὶ δὲν θὰ τὸ ἀνατρέψῃ; Τὴν ἀνατροπὴ αὐτὴ ποὺ ἐπιθυμῶ καὶ ἐγὼ, μὲ ὅλην μου τὴν ψυχή; Διαφορετικά, σὲ ποία ἀνατροπὴ ἀναφέρεται; Τὸ ΚΚΕ  θὰ παραμείνῃ ἁπλῶς συντονιστὴς συνδικάτων; Γνωρίζει ὅτι ἡ καπιταλιστικὴ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ζοῦμε, θὰ ὁδηγήσῃ σὲ βίαιες ἀστικὲς δικτατορίες καὶ σὲ πολέμους, χωρὶς ὅμως τούτην τὴ φορὰ νὰ ὑπάρξῃ ΕΣΣΔ,  μόνη χώρα στὸν κόσμο ποὺ δὲν εἶχε γνωρίσει τὴν κρίση τοῦ 1929. Τὸ ΚΚΕ καὶ πάλι θὰ κηρυχθῇ ἐκτὸς νόμου καὶ πάλι θὰ χύσῃ τὸ ἡρωϊκό του αἷμα στὰ ἀστικὰ κάτεργα. Βέβαια, καὶ ὁ χριστιανισμὸς ἐχρειάσθη νὰ χύσῃ τόνους αἵματος τῶν μαρτύρων του ἕως πού, μετὰ ἀπὸ 300 χρόνια, θριαμβεύσῃ. Ὄχι, δὲν θέλω ἡ μητέρα μου, ἀπὸ τὸν τάφο της, νὰ ξαναδῇ τὰ ἴδια ποὺ ἐτράβηξε αὐτὴ καὶ οἱ συντρόφισσές της!

Δημήτρης Κιτσίκης

 ΙΓ΄ (51) σελ. 2                    ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ   ΠΕΡΙΟΧΗ                  ΑΝΟΙΞΗ   2009                                      

4 comments:

 1. Καλησπέρα

  Καλορίζικο τό ἱστολόγιό σας...

  Μιά καί ἀσχολεῖσθε μέ τό ἔργο τοῦ Κιτσίκη μπορεῖτε νά ρίξετε μιά ματιά στίς παρακάτω ἀναρτήσεις πού ἔχω δημοσιεύσει μέχρι σήμερα στό ἱστολόγιο ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ( http://katotokerdos.blogspot.gr/search/label/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82 ) ὅπου βρίσκονται μερικά κείμενά του.

  ReplyDelete
 2. Ευχαριστώ πολύ
  Θα μπορούσα να βάλω ένα link με το σύνδεσμο αν θέλετε δεξιά στο μπλογκ ή να τα αναδημοσιεύω και εδώ;

  ReplyDelete
 3. Στόν σύνδεσμο πού σᾶς ἔδωσα ὑπάρχουν ἀναρτήσεις ἀποκλειστικά μέ κείμενα τοῦ Κιτσίκη, καί ἀναρτήσεις πού μαζί μέ αὐτά περιλαμβάνονται καί κάποιες δικές μου ἀπόψεις καί σχόλια. Φυσικά καί μπορεῖτε νά βάλετε σύνδεσμο , ὅπως καί νά ἀναδημοσιεύετε ὅτι θέλετε...

  ReplyDelete