Oct 6, 2015

246 - Ἡ Κρήτη ὡς μελλοντικὸ ἀνεξάρτητο κράτος

246 - Ἡ Κρήτη ὡς μελλοντικὸ ἀνεξάρτητο κράτος

Μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου καὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως τὸ 1991, οἱ Δυτικὲς Μεγάλες Δυνάμεις ἐπανῆλθαν στὴν πολιτικὴ διαμελισμοῦ καὶ διαμερισμοῦ τῶν ἐδαφῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ποὺ εἶχαν ξεκινήσει στὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄αίῶνος μὲ τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα κατατεμαχισμοῦ τῆς Ὀθωμανικῆς, πρώην Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, πολιτικὴ ποὺ εἶχε ἀνασταλλῆ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου.

Οἱ Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου, ὡς συνήθως ἀστοιχείωτοι, παρηκολούθουν ὡς θεατὲς τὸν διαμελισμὸ αὐτὸ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς χωρὶς νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα μέρος εὐρυτέρου σχεδίου διαμελισμοῦ καὶ τῶν Βαλκανίων, δηλαδὴ μία ὁλοκλήρωση τοῦ γενικοῦ διαμελισμοῦ ἀπὸ Ἀδριατικῆς μέχρι Περσίας τῶν ὑπολειμμάτων τῆς πάλαι ποτὲ Αὐτοκρατορίας τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.

Ἡ θαλασσία Ἀγγλοσαξωνικὴ Δύναμις (Ἀγγλία-ΗΠΑ) ἐχρησιμοποίησε καὶ συνεχίζει νὰ χρησιμοποιῇ ὡς ὅπλο διαμελισμοῦ τὴν δυτικόφερτη ἰδεολογία τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ ποὺ ἐξ ὁρισμοῦ διχάζει ἐφ’ὅσον ἡ ἐπέκταση ἑνὸς ἔθνους ὑποχρεωτικὰ πραγματοποιεῖται εἰς βάρος ἄλλου ἔθνους. Ἔτσι ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς ποὺ στὸν χῶρο τῆς πολυεθνικῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου-Ὀθωμανίας εἶχε ἐξαπλώσει τὸν ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὸν Δούναβη μέχρι τὸν Περσικὸ Κόλπο καὶ ἀπὸ τὴν Κριμαία μέχρι τὴν Αἴγυπτο, ἀντεκατεστάθη τὸ 1910-1922 μὲ τὸν βενιζελικὸ ἐθνικισμὸ τῆς Μεγάλης Ἰδέας, ὑπὸ τὴν ἐνθάρρυνση τοῦ Λονδίνου, ἐγκαθιστῶντας τὸ κράτος τῶν Άθηνῶν στὴν Μικρὰ Ἀσία ὡς πρῶτο Ἰσραήλ. Ἡ ἀποτυχία τοῦ πρώτου τούτου Ἰσραὴλ ἔφερε μετὰ τὸ 1922 τὴν θεαματικὴ καὶ συνεχῆ συρρίκνωση τοῦ ἑλληνισμοῦ ἡ ὁποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ θαλασσία δύναμη, μετὰ τὸ 1948, προώθησε μὲ τὸν ἴδιο διαμελιστικὸ στόχο τῆς Περιοχῆς, ἕνα δεύτερο Ἰσραήλ, αὐτὸ τῆς Ἱερουσαλήμ, μέχρι στιγμῆς ἀπόλυτα ἐπιτυχὲς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀποτυχία τοῦ πρώτου Ἰσραὴλ τῶν Ἀθηνῶν.

Ὁ στόχος τῆς θαλασσίας ἀγγλοσαξωνικῆς Δυνάμεως, ἐκτὸς ἀπὸ γεωπολιτικός, κατὰ τῆς ῥωσικῆς καθόδου, ὑπῆρξε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν πηγῶν ὑδρογονανθράκων, τὸ 1919 τῆς Περσίας, τὸ 1946 τῶν ἀραβικῶν χωρῶν καὶ σήμερα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, δηλαδὴ τοῦ χώρου Κρήτης-Αἰγύπτου-Κύπρου-Ἰσραήλ.

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΗ’αἰῶνος, ἡ Ἀγγλία εἶχε ἐκδηλώσει τὴν προτίμησή της, ὅπως πρὸ αὐτῆς, ἡ Βενετία, ὄχι γιὰ ἐπεκταμένα ἠπειρωτικὰ ἐδάφη, ἀλλὰ γιὰ ἐμπορικὲς καὶ στρατηγικὲς σκάλες, ὅπως τὸν βράχο τοῦ Γιβραλτάρ, τὴν Μάλτα, τὴν Κρήτη καὶ τὴν Κύπρο ἁλυσίδα ἐλέγχου τῆς Μεσογείου στὴν ὁποία προσετέθη, μετὰ τὸ 1948 καὶ τὴν ἀμερικανικὴ διαδοχή, καὶ τὸ Ἰσραήλ.

Συνεπῶς ἡ αὐτόνομη Κρήτη ἦταν πάντα στὸ στόχαστρο τῆς θαλασσίας ἀγγλοσαξωνικῆς δυνάμεως, πόσο μᾶλλον ποὺ σήμερα ἀνεγνωρίσθη ἡ θάλασσα πέριξ τῆς Κρήτης πλουσιωτάτη σὲ κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων.

Ἡ πλήρης κατάρρευση τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου μετὰ τὸ 2009 μὲ καμμία ἀπολύτως προοπτικὴ ἀνακάμψεως ἔχει πείσει τὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπιβίωση τοῦ σημερινοῦ κρατικοῦ σχήματος. Ὁ διαμελισμὸς ὁλοκλήρου τῆς χώρας ἔχει ἤδη δρομολογηθῆ καὶ εἶναι ζήτημα χρόνου. Τὸ πρῶτο τεμάχιο τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας ποὺ θὰ ἀποσχισθῇ καὶ θὰ ἀνεξαρτητοποιηθῆ δύναται νὰ εἶναι ἡ Κρήτη.

Οἱ Ἀγγλοσάξωνες ἔχουν παρατηρήσει ὅτι οἱ μόνοι ζωντανοί, δραστήριοι καὶ δημιουργικοὶ Ἕλληνες ποὺ ἔχουν ἀπομείνει ἀνήκουν κατὰ τὸ πλεῖστον σὲ δύο κατηγορίες: τοὺς ἐκ Μικρασίας καὶ τοὺς ἐκ Κρήτης. Ὅταν συναντᾷς στὸν δρόμο ἕναν δημιουργικὸ Ἕλληνα, τὶς περισσότερες φορὲς πρόκειται γιὰ Μικρασιάτη ἤ Κρητικό.

Τὸ ὅπλο ὁλοκληρώσεως τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουν οἱ Ἀγγλοσάξωνες θὰ εἶναι καὶ πάλι ὁ ἐθνικισμός. Γι αὐτὸ καὶ δὲν ἀποκλείεται  νὰ προωθήσουν τὶς ἐγχώριες ἑλληνικὲς ἐθνικιστικὲς δυνάμεις, ὅπως φερ’εἰπεῖν τὴν Χρυσῆ Αὐγή, γιὰ νὰ προκαλέσουν πόλεμο μὲ τοὺς γείτονες τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι, μετὰ τὴν προβλεπομένη ἧττα της, ἡ Ἑλλὰς θὰ συρρικνωθῇ περαιτέρω ὅπως τὸ 1922.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 6 Ὀκτωβρίου 2015

32 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Για άλλη μία φορά, συγχαρητήρια για το άκρως διαφωτιστικό άρθρο σας κύριε Καθηγητά. Ό,τι είπατε περί Αγγλοσαξωνικού παράγοντος, ισχύει. Μόνον που κατ'εμέ υπάρχουν μερικά σημεία κάπως ελπιδοφόρα. Καταρχήν η Χ.Α. είναι καθαρώς Ρωσικό κόμμα και συνεπώς ολικώς Ρωσοκίνητο. Μέχρι στιγμής οι Ρώσοι δεν έχουν δηλώσει πρόθεση διαμελισμού της Ελλάδος, παρά τον Πανσλαυικό κίνδυνο. Δεύτερον, μετά την ισχυροτάτην δράση του Πούτιν στα διαμελιστικά εν Μέση Ανατολή στοιχεία(FSA, Al-Nusra, ISIS) η δύναμις των Αγγλοσαξώνων βρίσκεται σαφώς εν πτώση. Το γεγονός επίσης ότι λόγω ακραίου Φιλελευθερισμού εισήγαγαν τον πολυφυλετισμό και συνεπώς το ακραίο Ισλάμ στα εδάφη τους, βλέπε Βρετανία/Η.Π.Α/Γαλλία/Σουηδία, αυτό συνεπάγεται αμέσως ή εμμέσως τη διάσπαση της συνοχής τους καθώς και της ικανότητας τους να καινοτομούν διότι οι εισαγόμενες φυλές κυρίως για εργατικά χέρια και κατανάλωση κάνουν μη έχοντας το πνευματικό και τεχνικό ποιόν των Ευρωπαίων, ενώ τα Εθνικιστικά κινήματα που όλο και φουντώνουν, εναντιώνονται ολικώς είς οιαδήποτε διεθνιστική ιδεολογία, Φιλελεύθερη είτε Μαρξιστική. Συνεπώς βλέπουν τη Ρωσία, ως δύναμη Εθνικιστική/Πατριωτική και άκρως Παραδοσιακή και Εκκλησιάζουσα ως πρότυπο και σύμμαχο.

  Ο Ελληνικός Εθνικισμός ναι μεν δύναται και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αλλά
  όπως προείπα για τη διάδοση της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού και ως περικυκλωτικό μέσον κατά της Τουρκίας. Βάσει της καινούργιας Τάξης Πραγμάτων στη Μέση Ανατολή, η Τουρκία, όπως και το Ισραήλ είναι περικυκλωμένοι. Από Νότο η Συρία και οι Ρώσοι που ήδη δείξανε σημάδια επιθετισμού κατά της(επεισόδιο με Su-30), Ανατολικώς οι Κούρδοι, Βόρεια πάλι οι Ρώσοι και τώρα με την Χ.Α. από Δυσμάς δύναται να είναι η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία(Το κόμμα Attaka είναι Εθνικιστικό Βουλγαρικό). Το Ισραήλ αναλόγως πλέον γίνεται μάρτυς μίας περικυκλώσεως, Νοτίως και Δυτικώς η Αίγυπτος η οποία προτίθεται να συνεργασθεί με τη Ρωσία, Ανατολικώς και Βορείως η Εθνικιστική Συρία του Μπααθισμού, ενώ στην Υεμένη το Ιράν με τους Χούτις αντάρτες ήδη έχει εισχωρήσει στο πιο αστικό και πλούσιο μέρος της χώρας.

  Ποία η άποψή σας περί των σκέψεών μου?

  ReplyDelete
 4. Κατὰ τὴν γνώμη μου πρὸς τὸ παρὸν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δ[εν εἶναι οὔτε ῥωσοκίνητη οὔτε ἀμερικανοκίνητη. Ψάχνεται. Ἀλλὰ οἱ Ἀγγλοσάξωνες κάνουν συστηματικὲς προσπάθειες γιὰ νὰ τὴν προσεταιρισθοῦν ἐν καιρῷ καὶ νὰ χρησιμοποιήσουν τὸν ἐθνικισμό της καὶ συνεπῶς τὸν ἐπιθετισμό της εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς ἐδαφικῆς ὀντότητος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ψάχνεται διότι ὑστερεῖ τραγικὰ σὲ γεωπολιτικούς. Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι αὔριο σχηματίσῃ κυβέρνηση, ποῖος θὰ εἶναι ὁ ὑπουργός της τῶν Ἐξωτερικῶν; Ποῖος τὸ ἀντίστοιχο τοῦ φὸν Ῥίμπεντροπ; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Αν είναι όπως τα λες, γιατί έδωσαν οι Αμερικανοί εντολή στον Σαμαρά να τους καταδιώξει;

  ReplyDelete
 7. Ἐντολὴ δὲν τοῦ τὴν ἔδωσε ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση. Τὴν ἐντολὴ τοῦ τὴν ἔδωσε τὸ ἑβραϊκὸ λόμπυ τῆς Ἀμερικῆς, AIPAC. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Τοῦ διαμελισμοῦ δὲν θὰ προηγηθεῑ μιὰ ὑποτιθέμενη ἐθνική συστράτευση ποὺ θὰ ὁδηγήσει σὲ στρατιωτική κρίση ; Οὐσιαστικά, ὁ ἀποκαθαρμός τῆς Χ.Α. ἀπὸ τὰ ἀντισημιτικά στοιχεῖα δὲν ἱσοδυναμεῖ μὲ πλήρη ἔλεγχο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ τῶν κατασταλτικῶν μηχανισμῶν ;Ἕχει ἄδικο κανείς νὰ φοβᾶται ὄτι ἡ περιβόητη κρίση ποὺ ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, έδῶ καὶ κάμποσα χρόνια εἶναι ἡ ταχεῖα στρατιωτικοποίηση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους ;

  Πολλές φορές, γιὰ νὰ καταλάβει κανείς τί συμβαίνει, δὲν πρέπει νὰ προσέξει τί λέγεται, ἀλλά τὶ δέν λέγεται, - διότι αϋτό ποὔ δἔν λέγεται δίνει νόημα στὴν πορεῖα τῶν γεγονότων. Σὲ μένα προσωπικά εἶναι δυστυχῶς σαφές, άλλά δὲν θέλω νὰ τὸ βλέπω καὶ προσπαθῶ νὰ τὸ ἀποτρέψω. Ὁλα τὰ στοιχεῖα όδηγοῦν στὴν ἐμπλοκή τῆς Ἑλλάδας σὲ πόλεμο. Μακάρι νὰ κάνω λάθος.

  Ἅν ἤθελα ἑγώ νὰ διαμελίσω τὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔκανα σταδιακή έπιστράτευση, θὰ άπασχολοῦσα τὸν στρατό σἔ ἔνα μέτωπο, προσοχή μἔ μιἄ ΞΑΦΝΙΚΗ κρίση - καὶ στὸ μεταξὐ ὑπό τῦπον βοήθειας θὰ κατελάμβανα -θὰ ΕΙΧΑ καταλάβει - διάφορες περιοχές -φιλέτα. Ὁ Ἑλληνικός στρατός θὰ ἔτρωγε τὰ μοῦτρα του σὲ κάποιο μέτωπο, π.χ. Συρία ἤ δἔν ξέρω ποῦ, δἔν θελω νἄ ξερω, ἐγώ θὰ βοηθοῦσα στὴν διατἠρηση τῆς τάξεως, θὰ ἔφτιαχνα ἔνα έναλλακτικό σχέδιο διοίκησης, συμμαχικό, έ - μἔ σκοπό ὄταν τα φανταράκια γυρίζανε άπὸ τὸ μἐτωπο τμηματικά, τὰ μισά, μὲ τους μισοῦς τῶν μισῶν νὰ ἔχουν μείνει μισοι, θὰ τοὺς ὔποδεχόμουνα σπίτι τους, μὲ ἀνοιχτές ἀγκάλες.

  ¨Εγώ δἔν φοβάμαι τἤν ¨εμπλοκή τῶν ξένων. Φοβάμαι τἤν -μἤ πῶ τἤ λέξη -καλύτερα νἄ πῶ -τἠν ληστρική παρακαταθήκη τῆς Τουρκοκρατίας στοὔς Ἕλληνες. ¨Αφοῦ μᾶς πεινάσανε, ξαφνικά θἄ μᾶς δείξουνε μιἄ λιχουδιά καἴ θἄ τρέξοιυνε ὄλοιθ σᾶν τοὔς άτάακτους τῆς Τροπολιτσᾶς νἄ φᾶνε.

  ReplyDelete
 9. Υ.Γ. Ἑπίσημος ἀντι-ἀντισημιτισμός +ἐθνικισμός +ἐκκλησία +ΚΚΕ + παραμονή στὸ εὐρώ +μνημόνιο + Ῥωσσία = ??

  Ἵσον ἀντι-ἰσλαμισμός. Ἅν ἔλειπε τὸ ΚΚΕ, θὰ μποροῦσε νὰ ἦταν καὶ κομμουνοστοειδές καθεστώς, π.χ., Βόρειος Κορέα.

  Πιθανός στόχος - ἑλληνική ἐπέμβαση μετὰ ἀπὸ πραξικόπημα κατά τοῦ Ἑρντογάν καὶ τοῦ κόμματός του.

  ReplyDelete
 10. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας για κύριε Καθηγητά. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμμένλς ως προς τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Χ.Α.? Εγώ τους βλέπω ολοκληρωτικώς πρός Ρωσία μεριά, μάλιστα το παραδέχονται και οι ίδιοι. Έπειτα οι Αγγλοσάξωνες ήδη έχουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, οι οποίοι μια χαρά μέρα με τη μέρα καταστρέφουν το αποτυχημένο κράτος. Επειδή την άποψη περί μη Ρωσοκίνητης υποστηρίξεως την έχει εκφράσει και ένας μεγάλος διανοούμενος του Εθνικισμού εν Ελλάδι, μπορείτε σας παρακαλώ να αναφέρετε μερικά στοιχεία? Πραγματικά το έχω μεγάλη απορία κ. Κιτσίκη. Εγώ πιστεύω ότι Ρώσοι και Έλληνες επιχειρηματίες τους τροφοδοτούν όλο αυτό το διάστημα. Οι της Χ.Α. ψηφοφόροι πάντως επί το πλείστον ψήφισαν ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν τους στηρίζει μόνον η φτωχολογιά. Εάν μπορείτε αναφέρετε μερικά στοιχεία κύριε Καθηγητά...Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 11. Παρακαλῶ νὰ ἀνατρέξετε στὴν σημερινή μου συνέντευξη στὸν Σαχίνη, στὸ 9.84 Ῥάδιο Κρήτη Ἡρακλείου, στὸ You Tube.Βλέπε: https://youtu.be/8pbcuVgpnkA

  Τώρα γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή: Ἡ Ῥωσία δὲν ἀνταποκρίθηκε μὲ θέρμη στὶς προτάσεις ῥωσοφιλίας τῆς Χ.Α. μέσῳ Ντούγκιν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκπαραθυρωθῇ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο ὁ Ντούγκιν. Ἡ τακτικὴ τῆς Ἀμερικῆς εἶναι νὰ προετοιμάζῃ πάντα τὸν ἑπόμενο ὅταν ἐξαντληθῇ ὁ νῦν καὶ δὲν τὸν χρειάζονται πλέον. Αὐτὸ ἔγινε τὸ 1967 ὅταν οἱ ΗΠΑ ἐνόμισαν λανθασμένα ὅτι εἶχαν δικό τους ἄνθρωπο στὴν ἐξουσία τὸν Παπαδόπουλο. Εἶπαν στὸν Ἀνδρέα: μὴ δεχθῇς νὰ συνεργασθῇς μὲ τὸν Παττακό. Θὰ σὲ χρειασθοῦμε μετὰ τὴν πτώση τῆς Χούντας. Ὅπερ καὶ ἐγένετο. Ὅταν φθαρῇ ὁ Τσίπρας θὰ χρειασθῇ διάδοχος καὶ δύο ἀπὸ τοὺς διαδόχους ποὺ προσπαθοῦν νὰ προετοιμάσουν οἱ ΗΠΑ εἶν αι ἡ Χ.Α. μαζὶ καὶ ὁ Βασιλεύς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Δἐν ξέρω, ἄν βοηθάει τὸ σχῆμα ποὺ σκέφτομαι... Ὅτι, ἄν τὸ κέντρο τῶν έξελίξεων εἶναι τὀ Αἰγαῖο, δὲν εἶναι μόνον οἱ ξένες Δυνάμεις ποὺ κομματιάζουνε τὴν Ἑλλάδα άλλά έξίσου ἄν ὄχι πολύ περισσότερο οἱ Ἕλληνες ποὺ μετακινοῦν τὶς ξένες Δυνάμεις. Τὸ ἑλληνικὀ κράτος φτιάχτηκε, λένε, ἐπειδὴ ὁ Σουλτάνος δὲν μποροῦσε να καταπνίξει τὴν ἑπανάσταση τοῡ 1821 - μὲ ἁποτέλεσμα τὸ Αἱγαῖο νὰ ἔχει γίνει κόλαση, γιὰ χρόνια καὶ χρόνια. Εἶναι ἡ θεωρία τῆς πεταλούδας τοῦ Είρηνικοῦ ποὺ προκαλεῖ τὸν κατακλυσμό.

  Η γάγγραινα τῆς ἑλληνικῆς χερσοννησου θὰ μποροῦσε νὰ ἱδωθεῖ ἁπὄ ψηλά σὰν ἡφαίστειο, ποὺ ξεπροβάλλει άπὸ τὴ γήινη σφαῖρα καὶ εἶναι ἔτοιμο νὰ έκραγεῖ. Τὸ δὲ ἑλληνικό κράτος νὰ ἱδωθεῖ άπὸ τότε σὰν μιὰ λαμαρίνα, ἕνα καπάκι ἁπὸ ἁλουμίνιο ποὺ τὸ σκεπάζει. Οἱ ξένες Δυνάμεις κάθονται πάνω του καὶ άλλάζουνε θέσεις ἀνάλογα μὲ τὸ ποιά καίγεται περισσότερο.

  Οἱ θέσεις τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων άποκτοῦν λοιπόν παγκόσμια σημασία, διότι ἀνάλογα με αύτές, ποὺ εἶναι ῥεύματα τῆς λάβας, οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἀλλάζουνε θέση ἑπάνω στὸ καπάκι. Ἡ παροῦσα διάταξη εἶναι μάλλον Μεγαλοιδεατική. Δηλαδή - ἕνα σύνολο ἑλληνικῶν δυνάμεων ἔχουνε πυρακτωθεῖ, καὶ οἱ ἀντίστοιχες Μεγάλες Δυνάμεις στέκονται ὄρθιες, άπάνω στὸ καπάκι, καί περιμένουνε νὰ ἀπογειωθοῦν ! Αύτή εῑναι ἡ Μεγάλη Ἱδέα.

  Τὶς συγκρατοῦν δὲ ἀκὀμα αὐτές ποὺ κάθονται ἀκόμη άπάνω του χωρίς νὰ φεύγουν καὶ χωρίς νὰ ἀνεβαίνουν ἑπάνω - εἶναι ἴσως αὐτές ποὺ συνδέονται μὲ τὸ ΚΚΕ καὶ τἤν ὕπό διωγμόν ἥγεσία τῆς Χ.Α ἁπὸ κάτω. Ἥ στάση τους ἑπηρεάζει καθοριστικά τὸ μέλλον τοῦ ήφαιστείου. Ἡ ὑπόθεσή μου θεωρεῖ ΚΚΕ καἴ ΧΑ συντηρητικές δυνάμεις, και τὸ κοινοβούλιο τὸ θεωρεῖ στἤν πλειοψηφία του τυχοδιωκτικό. Ἡ ὑπόθεσή μου θεωρεῖ ὅτι ἡ ἑλληνική ἡγετικὴ πλειοψηφία αύτοβούλως τινάζει τὸ ἑλληνικό κράτος στὸν άέρα. Καἴ ὄτι ἔχουμε άπὄ καιρό σχεδιασμένη άντικοινοβουλευτική έξόρμηση τοῦ ἕλληνικοῦ κεφαλαίου.

  ReplyDelete
 13. Κύριε Κιτσίκη, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά καθότι εμπλουτίζετε ουσιώδως το νοητικό μου υπόβαθρο.
  Η υπόθεση της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. με τα πολλαπλά και τεράστια οφέλη της, εαν και εφόσον αυτή υλοποιηθεί και αξιοποιηθεί εγκαίρως, δεν θεωρείτε οτι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς τον σχεδιαζόμενο διαμελισμό της Ελλάδος;

  ReplyDelete
 14. Δυστυχῶς, τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο, Ἀλέξανδρε.Ἡ φοβερὴ κρίση ποὺ ἔπληξε τὴν Ἑλλάδα τὸ 2009 προῆλθε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἀπεφάσισαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν τεράστιο ἐνεργειακὸ πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος ὁ ὁποῖος εἶχε ἤδη ἐπισημανθῆ λεπτομερῶς τὸ 1947 στὸ βιβλίο, "Ἡ βαρειὰ βιομηχανία στὴν Ἑλλάδα" ἀπὸ τὸν Μπάτση καὶ τὸν πατέρα μου Νῖκο Κιτσίκη, ἀλλὰ ποὺ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δὲν ἐνδιέφερε τοὺς Μεγάλους. Οἱ ἐπιθέσεις Δυτικῶν κατὰ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς τὴν ὁποίαν καὶ διεμέλισαν ἤρχισαν ἀκριβῶς ὅταν οἱ Δυτικοὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὰ πετρέλαια τῆς Περιοχῆς. Τὸ Κουβέϊτ ἀπεσχίσθη ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ καὶ ἡ Ἀραβικὴ Χερσόνησος διεμελίσθη σὲ Ἐμιράτα καὶ ἄλλα κρατίδια. Τὰ πετρέλαια τῆς Ῥωσίας, στόχος τῶν Δυτικῶν, ἦσαν ὁ λόγος τῆς προσπαθείας διαμελισμοῦ τῆς Ῥωσίας ποὺ ὅμως ἀπετεύχθη χάρι στὸν Πούτιν καὶ στὴν ἰσχὺ τῆς Ῥωσικῆς Δυνάμεως. Οἱ ἑλληνικοὶ ὑδρογονάνθρακοι θὰ δημιουργήσουν ἐλαχίστους Ἕλληνες σεΐχηδες συνεργάτες τῶν Δυτικῶν καὶ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια θὰ διαμελίσουν τὴν Ἑλλάδα, ἰδίως τὴν Κρήτη, μελλοντικὸ Κουβέϊτ τῆς περιοχῆς. Γι αὐτὸ καὶ ἀπὸ χρόνια χρησιμοποιῶ τὴν ἔκφραση "Κουβεϊτοποίηση" χωρῶν πρὸς δυτικὴν ἐκμετάλλευσιν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Ἅν δὲν κάνω λάθος, πολλές χῶρες τῆς Μέσης ¨Ανατολῆς εἶχαν ἁντιτάξει (Λιβύη, Ἀλγερία, Ἰράκ) σχέδια ἐθνικοποίησης τῶν δικῶν τους πετρελαίων ποὺ πνίγηκαν έν τελει τὰ περισσότερα στὸ αἶμα. Γιἀ νὰ καταλαβουμε τὴν ἱδιαιτερότητα τῆς Ἑλληνικῆς περίπτωσης θὰ μπορούσαμε νὰ ῥωτησουμε έάν Ἕλληνες καὶ Κύπριοι θὰ μποροῦσαν ποτέ νὰ άναπτύξουν ἔνα τέτοιο σχέδιο δικό τους.

  Ἅν ψάξει κανείς στὸ διαδίκτυο, μπορεῖ νὰ βρεῖ σχετικές συζητήσεις μεταξύ τῶν κυρίων Σταύρου Λυγεροῦ καὶ Δημήτρη Κωνσταντακοπουλου. Ὁ μὲν εἶναι ὑπέρ τῆς ἄμεσης άνακήρυξης ΑΟΖ γιὰ νὰ γίνει γρήγορα ἡ έκμετάλλευση τῶν ὑδρογονανθράκων, ὁ δὲ Δ. Κωνσταντακόπουλος λέει -μὰ καλά, έδῶ χάνουμε τὸ κράτος - ΠΟΙΟΣ θὰ τοὺς έκμεταλλευτεῖ τοὺς ὑδρογονάνθρακες ;

  Ἡ διαφωνία μεταξύ τῶν δύο εῑναι μιὰ ἀφετηρία ἴσως γιὰ νὰ καταλάβει κανείς τί εἶναι τὸ ἑλληνικό κράτος. Σέ καμία περίπτωση δὲν φαίνεται νὰ εἶναι μιὰ περιφραγμένη γεωγραφική ἔκταση.Ἕχω τὴν αἴσθηση δὲ ὄτι ἡ Κουβεϊτοποίηση δὲν εἶναι άπλῶς σχέδιο τῶν Δυτικῶν, ἀλλὰ συνάμα στρατηγική ἐπιλογή τοῦ Ἑλληνικου κράτους. Τὸ ὁποῖο καλεῖται νὰ ὀριστεῖ. Ἵσως θὰ μποροῦσε νὰ τὸ πεῖ κανείς "κράτος ποὺ χρησιμοποεῖ γιὰ προκάλυμμα ἄλλα κράτη".

  ReplyDelete
 16. Ἕχω τὴν αἴσθηση ὅτι τὸ κράτος αύτό μοιάζει πάρα πολύ μὲ τὴ Σικελική Μαφία, ὄχι στοὺς φόνους, ἁλλά στὰ ἑξῆς. 1) ὅπως ἡ Σικελική Μαφία, χρησιμοποιεῖ γιὰ προκάλυμμα τὸ ἱταλικό κράτος, ἕτσι καὶ τὸ ἑλληνικό κρἀτος χρησιμοποιεῑ γιὰ προκάλυμμα ἄλλα κρατη, μεταξυ τῶν ὄποίων τὸ ἑλληνικό. 2) ὅπως καὶ μὲ τὴ Σικελική Μαφία, δὲν μπορεῖς νὰ τὸ δεῑς νὰ δρᾱ ὡς σύνολο, παρὰ μόνον ἁπέξω. Ἁπέξω ὄμως μπορεῖς νὰ τοῦ βρεῖς μιὰν ἑνιαῖα στρατηγική. 3) ὅπως καὶ στὴ Σικελική Μαφία, τὄ κοινό χαρακτηριστικό ὅλων του τῶν πολιτῶν εἶναι ἠ κλεψιά. Γιὰ νὰ εἶσαι πολίτης τοῦ κράτους αὐτοῦ πρέπει νὰ εἶσαι κλέφτης.

  Ἅν τῶρα οἱ Ξένες Δυνάμεις ἔρθουνε νὰ μᾶς κλέψουνε τὴ γῆ καὶ τἄ πετρέλαια, τί θὰ γίνει δηλαδή, ὁ κλέψας τοῦ κλεψαντος ; Ἁμφιβάλλω τὰ μάλα - ἕχω, δὲ, τὴν έντύπωση πὼς οἱ ξένες δυνάμεις προσεκλήθησαν σὰν οὐραγοί τῆς ἑθνικῆς προσπάθειας.Οἱ Ξενες Δυνάμεις ἔχουνε σχέδια κατακερματισμού, ἁλλά τὸ Ἑλληνικό κράτος ἔχει τὰ δικά του σχέδια. Καὶ ἡ ἐντύπωσή μου εἶναι ὅτι τὸ ἕλληνικό κράτος εἶναι ὄχι κατακερματισμένο άλλά τὸ άντίθετο-- συσπειρώνεται ὅλο καὶ περισσότερο. Ἑάν ἱσχὐουν λοιπόν αύτά ποὺ ὑπέθεσα παραπάνω, ἡ ανεξαρτητοποίηση τῆς Κρήτης, τῶν Δωδεκαννήσων, κ.τ.λ κ.τ.λ εἶναι τὸ δευτερεῦον καὶ τὸ πρωτεῦον εἶναι ἄλλο - τὸ ποιὸ παραδάκι ἔχει βάλει στὸ μάτι τὸ ἑλληνικό κράτος, ίδωμένο σὰν σύνολο.

  ReplyDelete
 17. Σας ευχαριστώ για το σχόλιό σας κύριε καθηγητά. Θα επιμείνω όμως διακινδυνεύοντας να χαρακτηρισθώ αφελής, εάν όχι ρομαντικός.
  Αν και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. (βαδίζοντας στην νοόσφαιρα αναφέρω για παράδειγμα την στήριξη της Ε.Ε. στο Ελληνικό εγχείρημα προκειμένου να αποκτήσει σαν οντότητα ενεργειακή ασφάλεια, επίλυση του Κυπριακού και ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, συμμαχία μετά το Ισραήλ, και με την Αίγυπτο μέσω της συνεκμετάλευσης του κοιτάσματος Zohr κτλ) δεν καταφέρει να αποτρέψει την σχεδιαζόμενη "Κουβεϊτοποίση" του Ελλαδικού χώρου τότε θα υπήρχε στρατήγημα να το κάνει ή πρέπει μοιρολατρικά να αναμένουμε τα γεγονότα;

  ReplyDelete
 18. Ὁ μόνος τρόπος Ἀλέξανδρε νὰ ἀποφευχθῇ ἡ Κουβεϊτοποίηση τῆς Ἑλλάδος εἶναι νὰ ξαναγίνουμε γιὰ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες, μετὰ τὴν ἀποτυχία μας τοῦ 1922, αὐτὴν τὴν φορὰ ἕνα ἐπιτυχημένο Ἰσραήλ. Δηλαδή, νὰ τοὺς προσφέρουμε τὸ πολυπόθητο φρᾶγμα κατὰ τῆς ῥωσικῆς καθόδου στὸ Αἰγαῖο μέσῳ συγκροτήσεως τῆς ἑλληνοτουρκικῆς(ἀλεβιδικῆς) συνομοσπονδίας. Ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἐμφάνιση Ἕλληνος ἥρωος πῶς θὰ γίνῃ αὐτό; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. Μὲ κίνδυνο νὰ κατηγορηθῶ ὅτι εὐλογῶ τὰ γένια μου (τὰ ὁποῖα ποτὲ δὲν ἄφησα νὰ μεγαλώσουν), εἶμαι πεπεισμένος ὅτι παρὰ τὸ προχωρημένο τῆς ἡλικίας μου εἶμαι ὁ μόνος ποὺ θὰ ἠδύνατο νὰ πραγματοποιήσῃ, ἐδῶ καὶ τώρα, ὡς Ἕλλην Χέρτζλ, αὐτὸ τὸ ἐπιτυχημένο νέο Ἰσραήλ, μέσῳ τῆς ἑλληνοαλεβιδικῆς συνομοσπονδίας. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Ευελπιστώ ο πολυπόθητος ηγέτης να εκπορευθεί στα χρόνια σας.
  Σας ευχαριστώ ξανά.

  ReplyDelete
 21. Μα κύριε Καθηγητά συμφέρει τους Ρώσους κ Κουβεϊτοποίησις μας? Μάλλον όχι? Τί πιστεύετε επί αυτού?

  ReplyDelete
 22. Κωνσταντινουπολίτη, ἄλλο Οὐάσιγκτων καὶ ἄλλο Μόσχα. Οἱ Ἀγγλοσάξωνες ὡς θαλασσία Δύναμις θέλουν σκάλες στὴν Μεσόγειο ὅπως ἄλλοτε ἡ Βενετία, ἡ ὁποία στὸν ΙΓ΄αίῶνα κουβετοποίησε τῆν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ Μόσχα ὡς ἠπειρωτικὴ δύναμη θέλει ἐδαφικὴ (ἠπειρωτική) ἐπέκταση ὅπως ἡ Γερμανία. Σήμερα ἡ Ἑλλὰς εἶναι μέρος τῆς Γερμανικῆς ἐδαφικῆς ἐπεκτάσεως μέσῳ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὸ ῥωσικὸ ἀντίστοιχο τῆς ΕΕ εὶναι ἡ ΕΟΕ, ἡ Εὐρασιατικὴ Οἰκονομικὴ Ἕνωση ποὺ συνεκροτήθη τὸ 2014 καὶ προχωρᾶ ἐδαφικὰ πρὸς Νότον γιὰ νὰ συμπεριλάβῃ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὸν φίλο μου τὸν Ντούγκιν ἐμπνευστὴ τῆς Εὐρασίας συγκρίναμε Εὐρασία καὶ τὴν ἰδική μου Ἐνδιάμεση Περιοχὴ καὶ διαπιστώσαμε ἀντιπαλότητα τῶν δύο ὀντοτήτων. Ἡ ῥωσικὴ ἀρκούδα προχωρᾶ καταβροχθίζοντας ἐνῶ ἡ ἀγγλοσαξωνικὴ φάλαινα πλέει στὴν Μεσόγειο κουβετοποιῶντας. Συνεπτῶς, Ἡ Ῥωσία δὲν κουβετοποιεῖ ἀλλὰ ἑνώνει καὶ συνάμα ἀποικιοποιεῖ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ κύριε Καθηγητά. Σας ρώτησα καθώς ήλπιζα η Μόσχα να μπει εμπόδιο στην Αγγλοσαξωνική μας Κουβεϊτοποίηση. Ξέω ότι αυτοί που θέλουν την Κουβεϊτοποίησή μας είναι οι Αγγλοσάξωνες. Πάντως έχετε δίκιο, μοναδική λύσις η Συνομοσπονδία.

   Delete
 23. Oἱ Ἕλληνες λοιπόν ξεκινᾶνε τὴν ἐπανάσταση τοῡ 1821 καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας στιγμή παρουσιάζονται ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ μπροστά στοὺς ἄλλους σὰν πράκτορες ξένων Δυνάμεων. Ὁ λόγος εἶναι θρησκευτικός.

  ReplyDelete
 24. Στὴν Καλύβα τοῦ Μπαρμπα-Θωμᾶ τὸ μαῦρο κοριτσάκι πιάνεται νἄ ἔχει κλέψει κάτι φουρκέττες νομίζω. Γίνεται περίπου τὸ ἑξῆς. - Γιατί ἔκλεψες ; - Δὲν ἔκλεψα. -Μά νάτες πάνω σου ! -Πω, πω ! Ὁ Διάβολος μὲ ἔβαλε ! Ἡ Ἕλλάδα εἶναι τὸ μικρό μαῦρο κοριτσάκι καὶ οἱ Μεγαλες Δυνάμεις εἶναι ὁ Διάβολος.

  ReplyDelete
 25. Αποδείξεις; Ενδείξεις;

  ReplyDelete
 26. Ὅλα τὰ πολιτικά γεγονοτα ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο μέχρι τῶρα σὲ συνδυασμό μὲ τὸ χτεσινό μεκελειό στὴν Τουρκία.

  ReplyDelete
 27. Κύριε καθηγητά, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
  Ευχαριστούμε για τις διαφωτιστικές τοποθετήσεις κι επεξηγήσεις. Μια ομάδα ανθρώπων που θα στήριζε το "δικό σας" σχέδιο θέλω να πιστεύω πως αναδύεται το τελευταίο διάστημα. Κατά τη γνώμη μου προβλέπονται όσα προλαλήσατε και συνυπογράφω, αν λάβουμε ως αφετηρία όσα έως εδώ έλαβαν χώρα.
  Πιστεύω πως το μόνο ασφαλές πολίτευμα για το Ελλαδιστάν θα ήταν η βασιλεία, κι αυτό γιατί η διατήρηση των συνόρων ως έχει δε με βρίσκει σύμφωνη. Αντιθέτως μια Κουβετοποίηση όπως την παρουσιάζετε και για το επόμενο διάστημα θα ήταν θεμιτή, αφού θα λειτουργούσε ως καταλύτης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή που χαρακτηρίζετε ως Ενδιάμεση. Η μόνη διοίκηση δηλ. που θα υπεστήριζε κάτι τέτοιο, πλην του πολύ λίγου Τσίπρα, θα ήταν μια ηγεμονική(αυτή που κατονόμαζετε ως αγγλοσαξωνική).
  Γι αυτό μας ενδιαφέρει να μείνει στην εξουσία ο Τσίπρας τόσο, όσος θα είναι ο χρόνος προετοιμασίας μιας αναδυόμενης πολιτικής με ενωτικό χαρακτήρα δύναμης ... όπως... αυτό θα διαφανεί το επόμενο μεσοδιάστημα.
  Επιστρέφω στην αναφορά μου για τον καταλυτικό χαρακτήρα μιας κουβετοποίησης: ο μόνος τρόπος να ενωθούν οι Έλληνες είναι αυτός, καθότι θα ελεοχεύει ο κίνδυνος πολυδιάσπασης στο ευρύτερο ελλαδικό κρατίδιο και βεβαίως βάσει του νόμου δράσης - αντίδρασης, όστις συμπαντικός, επομένως κι αδιαμφισβήτητος.
  Ο μόνος τρόπος να αναδειχθεί πέραν για πέραν μια νέα ηγετική φυσιογνωμία, είναι εξαιτίας αυτού, αφού αν υποθέσουμε ότι είτε δεν ενισχύεται από το παρόν πολιτικό σύστημα δια της φίμωσης, είτε δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη το βασικό ένστικτο της του λαού επιβίωσης, επομένως και της ιδικής της (της ηγετικής φυσιογνωμίας), είτε γιατί ακόμη προετοιμάζεται ή και προετοιμάζει το έδαφος δια την έλευσήν της, γιατί τότε θα είναι (φαίνεται) ανεπιστρεπτί η διάλυση του κρατιδίου, τουλάχιστον αυτό θέλουμε και έτσι θα γίνει, διότι οι καιροσκοπικές δυνάμεις -εγχώριες και μη- προς αυτή υπέρ των, την αρχικά φαινομενική εύνοια σχεδίων απηργάζοντο τις τελευταίες δεκαετίες....
  Πιστεύω λοιπόν, πως αν όχι η ιδική σας παρουσία (λόγω ηλικίας, μα ζωή να έχετε και χρήσιμος για μας είστε πάντοτε), μια κάποια άλλη παρουσία, που σίγουρα θα διακηρύξει όμοια, παρομοίως και εις την ουσία τους με εκείνα που εσείς υπερμάχεστε και υπογράφετε, συγκροτείται, προετοιμάζεται, σχεδιάζει, οργανώνει αυτό το μεγαλόπνοο Όνειρο=Κβαντική Μηχανική (λεξαριθμικώς) ... και πού ξέρετε; Ημπορεί να διατελέσετε το ελάχιστο καθήκοντα συμβούλου.
  Ίσως φανούν ευχολόγια όλα τα παραπάνω, όμως αγαπητοί μου, όπως γράφω Όνειρο= Κβαντική Μηχανική που αποδεικνύεται από την Πυθαγόρειο Αριθμοσοφία, πολλοί συνέλληνες, σίγουρα θα ονειρεύονται το ίδιο όνειρο, ακόμη και στην παρούσα.
  Έρρωσθε κι ονειρεύεσθε.
  Αναστασία Κόνη

  ReplyDelete
 28. Ἐνδιαφέροντα τὰ ὅσα γράφεις παραπάνω, Ἀναστασία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete