Mar 8, 2016

285 –Τρὰμπ καὶ Ῥωσία

285 –Τρὰμπ καὶ Ῥωσία

Πανικὸς ἐκδηλώνεται στὸ κατεστημένο τῶν ΗΠΑ μὲ τὴν ἀκάθεκτη ἐκλογικὴ ἄνοδο τοῦ Donald Trump στὴν πορεία του πρὸς τὸ προεδρικὸ ἀξίωμα τῆς χώρας. Εἶναι κανεὶς νὰ ἀπορῇ γιατὶ τέτοιος πανικός. Ὁ ἀμερικανικὸς οἰκονομικὸς παγκόσμιος κολοσσὸς τῶν τραπεζῶν φοβᾶται ποῖον; Ἕναν αὐτοδημιούργητο κτηματομεσίτη, κατασκευαστὴ μεγάλου μεγέθους κτιρίων ποὺ ἡ περιουσία του ἔφθασε τὸ 2015 στὰ 4 δισεκατομμύρια δολλάρια καὶ ποὺ χρηματοδοτεῖ μόνος του τὴν ἐκλογική του ἐκστρατεία, κάτι σκανδαλῶδες γιὰ τὸν καπιταλισμὸ ποὺ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ χρηματοδοτῇ τοὺς πολιτικοὺς γιὰ νὰ τοὺς ἔχῃ στὸ χέρι του

Στὴν ἀρχαιότητα ὁ Σωκράτης ὠνόμαζε τὸ φαινόμενο Τράμπ, μὲ τὴν καλὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, τυραννία καὶ τὴν ἀπεκάλει: «αὐτὸ τὸ εὐγενὲς πρᾶγμα». Σὲ μία καθαυτὸ δημοκρατικὴ κοινωνία λέγει ὁ Σωκράτης ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίες πολιτῶν. Ἡ πρώτη κατηγορία εἶναι οἱ ζητιάνοι ποὺ εἶχαν παραμερισθῆ στὴν πλουτοκρατία. Αὐτοὶ οἱ ζητιάνοι καὶ ἄχρηστοι γίνονται στὴν δημοκρατία πολιτικοί. Τοὺς βλέπουμε σήμερα, στὸ ὄνομα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων,νὰ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τοὺς σοσιαλδημοκράτες καὶ τοὺς κουλτουριάρηδες.

Ἡ δεύτερη κατηγορία κατὰ Σωκράτη, εἶναι οἱ ἔμποροι ποὺ συντηροῦν τοὺς ζητιάνους-πολιτικούς, «διότι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κάμνουν χρήματα οἱ κηφῆνες παίρνουν τὸ μέλι τους». Καλὴ ὥρα ὁ Σημίτης ἤ ὁ Καραμανλῆς. Ποῖος εἶπε ὅτι ἠμποροῦμε νὰ δίνωμε τὸ χέρι μας στοὺς πολιτικούς, χωρὶς νὰ κρατᾶμε μαζί μας ἕνα μαντήλι γιὰ νὰ τὸ σκουπίζουμε ὥστε νὰ μὴν κολλᾷ καὶ μολυνθοῦμε; Καὶ πῶς ἐτόλμησε ὁ υἱὸς τοῦ κατοχικοῦ πρωθυπουργοῦ τοῦ 1943-1944, τοῦ Ἰωάννου Ῥάλλη, ὁ ὑπουργὸς Ἀσφαλείας Γεώργιος Ῥάλλης, ποὺ τὸν ἀνέτρεψε τὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 –αὐτὸς ὁ νέος Μανιαδάκης ποὺ ἐφυλακίσθη ἀπὸ τοὺς στρατιωτικοὺς μὲ βάση τοὺς νόμους ποὺ εἶχε ὁ ἴδιος συντάξει κατὰ τῶν κομμουνιστῶν-  νὰ ἀναβαπτισθῇ ὡς πρότυπο μετριοπαθοῦς δημοκράτου καὶ τὸ 1971 νὰ γράψῃ τὸ βιβλίο Ἡ ἀλήθεια γιὰ τοὺς Ἕλληνες πολιτικούς, ἐπειδή, ὅπως ἔγραφε, «ἔγινε συνήθεια τὰ τελευταῖα χρόνια νὰ κατηγοροῦνται ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὡς φαῦλοι καὶ ἀνίκανοι».

Μετὰ τὸ 1974, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι πολιτικοὶ ἐκυβέρνησαν μέχρι σήμερα τὴν δύστυχη πατρίδα καὶ ἀπέδειξαν γιὰ πολλοστὴ φορὰ πὼς ὁ Σωκράτης εἶχε δίκαιο. Ἤ μήπως ὁ Σωκράτης εἶχε ἄδικο καὶ ὁ Ῥάλλης «ὁμιλῶν ἐκ τοῦ τάφου»(τίτλος τῆς ἀπολογίας τοῦ δωσιλόγου πατέρα του) δίκαιο;

Ἡ τρίτη κατηγορία, μετὰ τοὺς κηφῆνες-πολιτικοὺς καὶ τοὺς ἐπιχειρηματίες ποὺ τοὺς χρηματίζουν, μᾶς λέγει ὁ Σωκράτης στὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνος, εἶναι «αὐτοὶ ποὺ ἐργάζονται μὲ τὰ χέρια τους   ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ εἶναι κυρίως πτωχοί. Καὶ αὐτὴ ἡ τάξη σὲ μία δημοκρατία εἶναι ἡ πολυπληθέστερη καὶ ἡ σημαντικώτερη ὅταν εἶναι ἡνωμένη». Γι’ αὐτὸν τὸν λαό, ἡ δημοκρατία εἶναι ξένο παιχνίδι ποὺ δὲν τὸν ἀφορᾷ διότι δὲν ἀντιπροσωπεύει τὰ συμφέροντά του. Τὸ σύστημα ποὺ ὁ λαὸς ὑποστηρίζει, τὸ ὀνομάζει ὁ Σωκράτης, τυραννία.

Τὴν τυραννία ἠμποροῦμε σήμερα νὰ ὀνομάσουμε λαοκρατία ἤ λαϊκισμός, ὑποχρεωτικὰ συνδεδεμένη μὲ τὴν δημαγωγία. Ὁ τύραννος ἐξηγεῖ ὁ Πλάτων μέσῳ τοῦ Σωκράτους, εἶναι «ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ λαοῦ» καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν λαό. Ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι ὁ Τράμπ.

Τὸν ἀντιπρόσωπο αὐτὸ ποὺ ἀκυρώνει τὰ δάνεια καὶ διανέμει τὴν γῆ στὸν λαό (δηλαδὴ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο τοῦ σοσιαλδημοκράτου Τσίπρα), ὁ λαὸς τὸν μετατρέπει «σὲ μεγάλο ἄνδρα» (σὰν τὸν Στάλιν, τὸν Μάο ἤ τὸν Πούτιν). Ἀλλὰ αὐτὸς ἐκτρέπεται ἀπὸ τὴν ἀποστολή του καὶ καταπιέζει τὸν λαό. Μὲ τὸ ὅπλο στὸ χέρι ἐπιδίδεται σὲ συνεχεῖς πολέμους.

Τρὰμπ καὶ Πούτιν εἶναι ἔτοιμοι νὰ βάλουν σὲ πράξη στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, τὴν Νέα Γιάλτα στὴν Μεσόγειο, βασισμένοι στὴν ἄνοδο τῶν φασιστικῶν κινημάτων σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη. Ἐὰν λοιπὸν ὁ Τρὰμπ τελικὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος, μία τέτοια ἀμερικανορωσικὴ συμμαχία θὰ στραφῇ ὑποχρεωτικὰ κατὰ τῆς Κίνας καὶ τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Κίνα καὶ ἰσλαμισμὸς θὰ συμμαχήσουν κατὰ τῆς φασιστικῆς Εὐρώπης βασισμένης στὸν ἀμερικανορωσικὸ ἄξονα καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μεγάλες εἶναι οἱ πιθανότητες νὰ κερδίσουν οἱ Ἀμερικανορῶσοι (δηλαδὴ ἡ Δύση καὶ ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχή) τὸν πλανητικὸ πόλεμο κατὰ τῆς Ἀνατολῆς, τὴν Κίνα.

Ἡ συνεχὴς ἀναφορὰ τοῦ συμβόλου τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου, τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, στὸν «χιτλερικό» Τράμπ, οὐσιαστικὰ ἀπευθύνεται στὸν «πουτινικό» Τράμπ.

Ἡ ἀντικομμουνίστρα Ῥωσίδα Νίνα Χρούστσεβα, καθηγήτρια Διεθνῶν Σχέσεων στὸ Πανεπιστήμιο The New School τῆς Νέας Ὑόρκης, ἔγραψε τὴν 1η Ἰανουαρίου 2016, τὰ ἑξῆς: «Ὁ Πούτιν σχεδιάζει νὰ παραμείνῃ στὴν  ἐξουσία γιὰ τοὐλάχιστον ἄλλη μία δεκαετία. Ἐὰν οἱ ΗΠΑ ἐκλέξουν πρόεδρο τὸν Τράμπ, θὰ ἔχουν ἕναν φίλο στὴν Ῥωσία, ἄν καὶ σχεδὸν πουθενὰ ἀλλοῦ». Ἐὰν πάλι δὲν ἐκλεγῇ ὁ Τράμπ, ἡ Ἀθήνα θὰ χάσῃ τὴν ὑψίστη εὐκαιρία νὰ ἐπιπλεύσῃ στὶς πλάτες μίας ῥωσοαμερικανικῆς συμμαχίας, ὑποχρεωτικὰ ὅμως στὰ πλαίσια μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας μὲ κέντρο τὴν Κύπρο καὶ ἀνάδοχο τὸ Ἰσραήλ. Ἀντιθέτως, μὲ τὴν Χίλλαρυ Κλίντον θὰ ξαναζήσουμε τὸν ἐφιάλτη τοῦ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 8 Μαρτίου 2016241 comments:

 1. Μπράβο Καθηγητά! Ήξερα ότι σήμερα θα ανεβάζατε καινούριο άρθρο! Θα το διαβάσω και θα το σχολιάσω, προσεχώς!

  ReplyDelete
 2. Στην 4η παράγραφο σας έφυγε ένα "είχαι" Καθηγητά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εὐχαριστῶ. Ἔγινε ἡ διόρθωση. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Τίποτε Καθηγητά!

   Delete
 3. Με την Χίλλαρυ, εάν βγει και τον ενδεχόμενο θρίαμβο, των Νεοσυντηρητικών(Neocons), θα στραφεί η Οικουμένη ολη ενάντια στις ΗΠΑ και θα την διαλύσει. Θα τα βάλουν ταυτοχρόνως με την Ρωσσία, την Κίνα, το Ιράν, ενώ συνεχώς θα ανεβαίνουν τα Φασιστικά κινήματα εν Ευρώπη, που είναι γενικώς αντι-αμερικανικά, λόγω αντι-φιλελευθερισμού και αντι-αγγλοσαξωνισμού. Εγώ προσωπικά αν και φανατικός οπαδός του Τραμπ, επιθυμώ βαθυά μέσα μυ, την Χίλαρυ, για να καταστραφούν οι ΗΠΑ μία ώρα νωρίτερα...Ανενγκέφαλο εάν θέλετε, αλλά τουλάχιστον μία φορά πρέπει να αποδοθεί Δικαιοσύνη στον καταραμένο αυτό κόσμο...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα φασιστικά κινήματα στην Ευρώπη μόνο αντι-αμερικανικά δεν είναι, τουναντίον είναι καθαρά αμερικανοκίνητα. Τώρα θα μου πεις από ποιούς Αμερικανούς συγκεκριμένα προωθούνται, λες και υπάρχει μόνο ένα δόγμα εκεί, αλλά συνήθως από τους Δημοκρατικούς.

   Delete
  2. Εγώ δεν ξέρω ούτε ένα φιλοΑμερικανικό, εκτός από το UKIP, το οποίο όμως δεν είναι Φασιστικό.

   Delete
 4. Πολύ συμφωνώ με το άρθρο αν και θα ονόμαζα τον Τράμπ πραγματικό καπιταλιστή και μπράβο του. Και φασιστή επίσης τον αποκαλούν στην Αμερική και πάλι μπράβο του. Τύραννος ενδέχεται να γίνει, αν και μόνος του δεν γίνεται κανείς τύραννος, ο λαός τον κάνει (βλέπε Ετιέν ντε λα Μποεσί ‘’Πραγματεία περί Εθελοδουλείας’’). Εγώ πάντως θα έλεγα πως ο λαός θα υποστήριζε καλύτερα την συναλληλία και τον εθελοντισμό μιας ελεύθερης αγοράς ‘’ανταλλαγής’’ προϊόντων και υπηρεσιών συνδυασμένης με μια ισότητα τύπου Ρουσσώ παρά την τυραννία. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που προέχει είναι η επιβίωσή μας με κάθε κόστος. Οπότε και ο Τράμπ είναι επιθυμητός για εμάς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επιβίωση, με ποιά προοπτική ρε Δασείν? Επιβίωση ενός σάπιου σώματος όταν το Πνεύμα έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό?

   Delete
 5. Ωραίο το Δασείν!
  Σωστός ο προβληματισμός σου αλλά χρειάζεται επιβίωση για να μη χαθούμε στην ανυπαρξία γιατί εκεί πηγαίνουμε. Βέβαια εγώ πιστεύω πια στην άμεση δράση του κόσμου και όχι στη σωτηρία ενός από μηχανής Θεού.
  Το φασιστικό κίνημα στην Ουκρανία δεν είναι αμερικανικό; Ακόμα και η Λεπέν στη Γαλλία μόνο εκ πρώτης όψεως είναι γκωλική. Ο φασισμός για να είναι Ρουσσωικός πρέπει να είναι από τα κάτω γιατί αλλιώς είναι τυραννία.

  ReplyDelete
 6. Ἡ κυριότερη διαφορά μεταξύ ἀρχαῖας δημοκρατίας καὶ σημερινῆς δημοκρατίας εἶναι ὄτι ἡ μὲν ἀρχαῖα ἀθηναïκὴ δημοκρατία, λόγου χάριν, εἶναι παραλλαγή καὶ ἑξέλιξη τοῦ ἀθηναϊκοῦ φυλετικοῦ συστήματος, ἡ δὲ σύγχρονη δημοκρατία παραλλαγὴ καὶ ἑξέλιξη τοῦ ἀπολυταρχικοῦ συστήματος. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν τυραννία, ἀρχαῖα καὶ σύγχρονη. Ἥ ἁρχαῖα τυραννία παραμένει φυλετική, ἀσκεῖται ἐντός τῆς πόλεως. Ἥ σύγχρονη εἶναι μιὰ μέθοδος φανατισμοῦ καῖ ἑπιστραυτεύσεως τῶν ὑπηκόων ποὺ δὲν μεταβάλλει τὸ πολιτικό τους status ἀλλά τὸ ἑργασιακό τους status, μὲ μᾶλλον βίαιες μεθόδους. Δὲν προσφέρει κληρονομικά δικαιώματα στοὺς ὀπαδούς της. Μόνον ἔκτακτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. " Ἥ σύγχρονη εἶναι μιὰ μέθοδος φανατισμοῦ καῖ ἑπιστραυτεύσεως τῶν ὑπηκόων ποὺ δὲν μεταβάλλει τὸ πολιτικό τους status ἀλλά τὸ ἑργασιακό τους status, μὲ μᾶλλον βίαιες μεθόδους."
   Σ'αυτό το σημείο έχεις απόλυτο δίκιο.

   Delete
  2. Ἵσως, μὲ τὴ διαφορά στοὺς τόνους - - Ἡ, καὶ, ἐπιστρατεύσεως, ἐργασιακό.

   Delete
  3. Κωσταντή ναι στην Φυλετική Αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, όμως στο κΥνβούλιο το χάλασες. Απολυταρχία και κΥνοβουλευτική δικτατορία είναι διαφορετικές έννοιες.

   Delete
  4. Θεωρητικά, ναί. Ὅμως ὑπαρχουν θεωρίες πού... θεωροῦν τὴν république μετεξέλιξη τοῦ Ancien Régime, μὲ ἕμφαση στὸν συγκεντρωτικό χαρακτῆρα τῶν κρατῶν ποὺ ἑσὺ ὁνομάζεις κΥνοβουλευτικά. Γιὰ νὰ τὸ πῶ χοντρικά, μὲ βάση αὑτὲς τὶς θεωρίες, τὸ κΥνοβούλιο ἑξυπηρετεῖ τὴν ὁμογενοποίηση τῶν πληθυσμῶν ἑκεί ποὔ δὲν τὴν ἑξυπηρετεῖ ὁ κληρονομικός μονάρχης.

   Delete
  5. Ούτε καν! Το κΥνοβούλιο διχάζει τον λαό χάριν του Κεφαλαίου! Η απολυταρχία και το Ancien Régíme ενώνει. Το "Αρχαίο Καθεστώς" ήτο κάτι σαν μία ύστερη Ρωμανία. Δηλαδή με φεουδαρχικό χαρακτήρα. Σε αυτό μάλλον συνέβαλαν και οι Σταυροφόροι που την κατέλαβαν και εισήγαγαν την φεουδαρχία στον Ελλαδικό χώρο. Στην Μικρά Ασία υπήρχε η Νίκαια και το Σουλτανάτο του Ρούμ, ευτυχώς. Κράτησαν τον χαρακτήρα οργανώσεως της Ενδιαμέσο Περιοχής καθαρό.

   Delete
  6. Τὸ Παλαιὸ Καθεστὼς μπορεῖς νὰ τὸ φανταστεῖς σὰν ἕνα ἰταλικό θέατρο. Δεξιά -νομίζω - κάθονται οἱ κληρικοί καὶ οἱ κυρίες, ἁριστερά οἱ ἀριστοκράτες, ἑνῶι ὁ πολύς λαός, πλούσιοι καὶ φτωχοί, στέκονται στὴν μέση, ὄρθιοι.

   Ἠ ἀστική ἑπανάσταση ἔγκειται στὸ ἑξῆς. Οἱ θεατἐς στὴν πλατεῖα ἑξεγείρονται, ἀπαιτοῦν νὰ φύγει ὁ ἡθοποιός ποὺ κάθεται στὸν θρόνο, γιὰ μὲ τὸ καλό, γιὰ μὲ τὸ κακό. Ὁ θρόνος μένει κενός. Ἁπὸ ἀριστερά, ἑμφανίζεται στὴ σκηνή ἔνας τῦπος μὲ παντελόνια καὶ ἡμίψηλο ποὺ ἁρχίζει νὰ τσακώνεται μὲ ἔναν ἅλλον τῦπο, ἀπό δεξιά, μὲ καλσόν καὶ περροῦκα, γιὰ τὸ ποιὸς ἀπὸ τούς δύο θὰ κάτσει πάνω στὸν θρόνο καὶ ποιὸς θὰ φορέσει τὸ στέμμα.

   Ὁ θρόνος μένει πάντα κενός. Στὸ μεταξύ, ἀναρρυθμιζεται ὁ χῶρος τῶν θεατῶν ἔτσι ὤστε νὰ θυμίζει, μᾶλλον κακόγουστα, ἀρχαῖο θέατρο. Ἑνώνουν μὲ διαδρόμους πλατεία καὶ θεωρεία. Βάζουν καὶ ἡμικυκλικούς πάγκους στὶς μπροστινές σειρἐς τῆς πλατείας. Ἡ σκηνή ὄμως παραμένει ἁκριβῶς ἡ ἴδια, μὲ τὸν θρόνο στὴ μέση καὶ τὀ στέμμα στὰ πόδια του.

   Tὸ κοινοβουλευτικό θέαμα ἀρχίζει καὶ κουράζει. Καὶ τότε, γιὰ ποικιλία, πότε ὁ ἀριστερός μὲ τὸ παντελόνι, πότε ὁ δεξιός μὲ τὸ καλσόν, καλοῦν τοὺς θεατές νὰ τοῦς συνδράμουν, ἀνεβαίνοντας ἑπὶ σκηνῆς.
   Ὅ ἕνας κραδαίνει ἔνα σφυροδρέπανο, ὀ ἄλλος ἁρπάζει ἔναν δαυλό. Ὅ δεύτερος πετάει πάνω στὸν πρῶτο ἔναν Ἑβραῖο. Ὅ πρῶτος τοῦ ἑξακοντίζει τοῦ πρώτου ἔναν μετανάστη. Καὶ τό παιχνίδι εὶναι νὰ φέρνουνε πάντοτε ἰσοπαλία μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία. Τὸ παράδοξο εὶναι ὄτι τὸ ὅλο σύστημα εἶναι ἐν τέλει δυτική ἀπόλυτη μοναρχία μὲ τὸν θρόνο κενό.

   Τὸ θέμα ὅμως εἶναι ὅτι ἐμείς στὸ Ἕλλάντα δὲν εἴχαμε ποτέ τέτοιο θέατρο. Μᾶς ἦρθε τρόπον τινά ἑξ ἑσπερίας. Τώρα, τί εἴχαμε στὴ θέση του, εἶναι ἔνα θέμα. Πρὸς διερεύνησιν. Ἴσως.

   Delete
  7. διόρθ. ὁ πρῶτος τοῦ δευτέρου.

   Delete
 7. Κύριε Καθηγητά, χαίρομαι κατ΄ αρχήν ώς Έλληνας που έχουμε έναν επιστήμονα Παγκόσμιας αποδοχής και αναγνωρισημότητας. Ελπίζω να βοηθήσετε, όσο μπορείτε, την Χώρα μας.
  Έχω διαβάσει πολλά άρθρα για εσάς και είδα όλες τις συνεντεύξεις σας στο You Tube, όπου μεταξύ άλλων, δηλώνετε και Αρχαιοελληνιστής και Ορθόδοξος (και τα δύο σημειώνω είμαι κι εγώ) και θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό και γραφικό ίσως: 1) Αν πραγματικά πιστεύετε στον Τριαδικό Θεό, δηλαδή άν υπάρχει Θεός και αν αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός (καταλαβαίνω ότι είναι πολύ προσωπική ερώτηση κι αν θέλετε απαντάτε) και 2) Έχετε επισκευθεί πολλές φορές το Άγιο Όρος και σίγουρα έχετε ακούσει-διαβάσει για τις Προφητείες του Κοσμά του Αιτωλού, του Γέροντος Παϊσίου αλλά και του Ιωφήφ Βατοπαιδινού που ουσιαστικά αποκαλύπτουν επ΄ ακριβώς, βήμα-βήμα, πως θα γίνει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και τι θα προκύψει μετά απ΄ αυτόν. Ρωτώ γιατί έχω την αίσθηση ότι τα ίδια λέτε κι εσείς. Μπάμπης Τριανταφυλλίδης

  ReplyDelete
 8. Δασείν, επί της ουσίας, είναι αντι-φιλελεύθεροι και αντισημίτες. Θέλουν την Neuordnung(https://en.wikipedia.org/wiki/New_Order_(Nazism), που απέτυχε να εγκαθιδρύσει ο Χίτλερ το 1941. Πλέον όλα τα πρώην βάρβαρα και νομαδικά έθνη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης βρίσκουν αποκούμπι στον Εθνικοσοσιαλισμό, για να μην φαγωθούν, σωματικώς και ψυχικώς. Για αυτό και σε όλες τις Ε/Σ ή Φασιστικές σελίδες στο φέισμπουκ όλο προωθούν Ρουμανίες, Σουηδίες, Βέλγια, Ουγγαρίες και Τσεχίες. Την Ελλάδα σπανίως. Ακόμη μία απόδειξη ότι η Ελλάς όχι μόνον ανήκει στην Ενδιάμεση Περιοχή, μα είναι και στο κέντρο της, μαζί με την Τουρκία και την Περσία. Αντιθέτως, οι χώρες που προανέφερα, αποτελούν δορυφόρους μαζί με την Ουκρανία του κέντρου της Δύσεως. Της Βιέννης πολιτικώς και του Βατικανού θρησκευτικώς, αν και το Βατικανό είναι ετοιμοθάνατο και μελλοθάνατο. Δεν είναι τυχαίο ότι πλήθος Ευρωπαίων Ε/Σ(δηλαδή Εθνικοσοσιαλιστών) τάσσονται καθαρά υπέρ της φυλετικής θρησκείας, της ηρωλατρείας και του μυστικισμού με παραδοσιακά παγανιστικά στοιχεία(Γερμανικοί και Σλαυικοί Ρούνοι). Η Ελλάς ανήκει στον χρο των Θεοκρατικών Θρησκειών όμως, εκεί που οι θρησκείες είναι και πολιτικές ιδεολογίες. Όπως συνέβαινε στο Βυζάντιο, την Αραβία και την Περσία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και φυσικά μετέπειτα, στην Τσαρική Ρωσσία.

   Delete
 9. Ἡ Ἑλλάδα ἱστορικά ἀνήκει ἀκριβῶς στὸ σύνορο μεταξύ θεοκρατικῶν καὶ φυλετικῶν καθεστώτων.

  ReplyDelete
 10. Ἡ Ἑλλάδα - σάν κράτος - δέν ἀνἠκει πουθενά ἱστορικά. Εἶναι ἕνα ἱστορικό κακόπλασμα, καί ὁ λαός της ἑνας πολτός πού καταπίνει τίς λεγόμενες οἰκονομικές τάξεις. Τό τελευταῖο εἶναι λίγο δύσκολο νά τό ἀντιληφθεῖ τό ΚΚΕ, ξεχνῶντας ὅτι ὀ Μάρξ ἀποκαλοῦσε τά Βαλκάνια ἐθνικά σκύβαλα. Ἄν ζοῦσε ὅ Σωκράτης δέν θά ἔβλεπε στήν Ἑλλάδα κανένα ἀπό τά πολιτεύματα του - ἀριστοκρατία, τιμοκρατία, ὀλιγαρχία, δημοκρατία -, ἀλλά στήν ἀρχή θά σήκωνε τά χέρια ψηλά, καί στό τέλος θά τήν κατέτασσε στά ... κοτέτσια.

  Ἕνα κοτέτσι πού ὁ καθένας μέσα του θέλει νά γίνει κόκκορας ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστός φίλε Ζορώαστρη.

   Delete
 11. Δὲν ἐννοοῦσα τὴν Ἑλλάδα σὰν κράτος ἁλλά σὰν χῶρο, γεωγραφικό καὶ νοητό. Συμφωνῶ μὲ τὴν διαπίστωση τῆς κοκκορικῆς μας τάσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σαν κράτος έχει δίκιο ο Ζαραθούστρα. Σαν χώρος και κουλτούρα όμως, ισχυεί η Θεοκρατική Αυτοκρατορική Ρωμανία, της Ενδιαμέσου Περιοχής.

   Λέω Ενδιαμέσου Περιοχής αντί για Ανατολή καθώς υπάρχει χάριν στον Καθηγητή κόνσεπτ γεω-πολιτισμικό που διαφοροποιεί ορθώς τον Χώρο μας από την Άπω Ανατολή και την Ινδία.

   Delete
  2. Ὅμως δὲν ἕχουμε Θεοκρατία, στὴν πραγματικότητα, ἅλλο ἅν ὑπάρχουν πάρα πολύ ἔντονες σὲ μᾶς οἱ ἀναμνήσεις ἑνός θρησκευτικοῦ, ταπεινοῦ σχεδόν τρόπου ζωῆς, ποὺ προέρχεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, καὶ ἀπὸ τὸ Βυζἀντιο, καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία. Αὐτὸ τὸ πράγμα συνυπάρχει μὲ τὸ φυλετικὀ σύστημα, ποὺ εἶναι, ἀπὸ τὴν ἄσχημή του πλευρά, ποιὸς θὰ βγἀλει τὸ μάτι τοῦ ἁλλουνοῦ, ἅτομο, οἰκογένεια, χωριό ἥ κόμμα πολιτικό.

   Delete
  3. Μὲ βάση αὐτὰ ποὔ ἕχω καταλάβει...ὁ κος Ζαρατοῦστρα μᾶλλον ἔχει δίκιο νὰ τραβάει τὰ μαλλιά του γιὰ τὴν ταξική ἀνάλυση ἐφαρμοζομένη στὰ τῆς Ἑλλάδος, τὴ στιγμή ποὐ τὸ ὕψιστο σημεῖο ταξικῆς συνειδησητοποιήσεως στὸ ὁποῖο ἔχει φτάσει ποτέ ἡ Ἕλλάδα (καλῶς,ἑνδεχομένως )εἶναι ὄτι ὄλοι τὸ ἴδιο εἴμαστε, σε τοῦτον τὸν κοσμάκη, καὶ ὄλοι ἔχουμε καρδιά, λαός καὶ Κολωνάκι. Πολύ ἀπλά, ἡ διάρθρωση σὲ κοινωνικές τάξεις ἀντανακλᾶ τὸ Παλαιό Καθεστὼς, μἐ πρότυπο τὴ Γαλλία τῶν Λουδοβίκων. Ἁπαιτεῑ, δὲ, ἕνα ἑθνικό κέντρο. Τὸ ἑκάστοτε ἑθνικό κέντρο τῆς Ἕλλάδας εἶναι μιὰ ἁλλοπρόσαλλη προβολή τοῦ φυλετικοῦ συστήματος.

   Delete
 12. Για την Ουκρανία που ομιλώ παραπάνω, αναφέρομαι φυσικά στην "Δυτική" Ουκρανία. Δηλαδή την μη-Ρωσοφιλη και μη-Ρωσόφωνη.

  ReplyDelete
 13. Μόλις παρηκολούθησα την ταινία "The Riot Club"(2014). Η ταινία αυτή παρουσιάζει επακριβώς την Αγγλοσαξωνική κολτούρα, της απολύτου βλακείας, του ψευτο-ανδρισμού και της απολύτου υποταγής των νεαρών Κεμπριτσόπουλων στις σαρκικές τους "ανάγκες" και τους πόθους. Μία παρωδία ων οποίων υπήρξαν οι παλιοί μου συμμαθηταί επί 3 χρόνια στο Ψυχικό(όλα χάριν της Δύσεως και ων χαρτιών της!).

  Αμέσως θυμήθηκα την ταινία "The Physician"(2013), ως αντιδιαστολή στον Αγγλοσαξωνισμό. Ομολογώ ότι βλέποντάς την, μου ήρθε στον νου η Ρωμανία. Ένιωσα σπίτι. Κάνετε και εσείς το παραπάνω πείραμα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. όχι Ρωμανία..
   Πες το σωστά και ωραία ...Ρώμη.
   Πως μπορείς να προτιμάς αυτόν τον όρο (δεν με νοιάζει ιστορικά αν είναι σωστός ή λάθος..)
   Αλλά και μόνο που ακούω το Ρωμανία αηδιάζω !

   Delete
  2. Ρωμανία/Βυζάντιο # Ρώμη

   Delete
 14. Οἱ ἐρωτήσεις:"1) Αν πραγματικά πιστεύετε στον Τριαδικό Θεό, δηλαδή άν υπάρχει Θεός και αν αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός (καταλαβαίνω ότι είναι πολύ προσωπική ερώτηση κι αν θέλετε απαντάτε) και 2) Έχετε επισκευθεί πολλές φορές το Άγιο Όρος και σίγουρα έχετε ακούσει-διαβάσει για τις Προφητείες του Κοσμά του Αιτωλού, του Γέροντος Παϊσίου αλλά και του Ιωσήφ Βατοπαιδινού που ουσιαστικά αποκαλύπτουν επ΄ ακριβώς, βήμα-βήμα, πως θα γίνει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και τι θα προκύψει μετά απ΄ αυτόν. Ρωτώ γιατί έχω την αίσθηση ότι τα ίδια λέτε κι εσείς. Μπάμπης Τριανταφυλλίδης"

  Οἱ ἀπαντήσεις μου:1 -Κατ'ἀρχάς, μόνον οἱ Ἀγγλοσάξωνες διακρίνουν τὶς προσωπικὲς ἐρωτήσεις ἀπὸ τὶς δημόσιες. Ἐγώ, ὡς Ῥουσσωϊστὴς τὰ ἐν οἴκῳ καὶ τὰ ἐν δήμῳ εἶναι πάντα δημόσια.Ἐὰν εἶμαι ὑπάλληλος μυστικῶν ὑπηρεσιῶν θὰ σᾶς τὸ δηλώσω, ἀλλὰ δέν εἶμαι. Ἄν εἶμαι ὁμοφιλόφυλος θὰ σᾶς τὸ δηλώσω ἀλλὰ δὲν εἶμαι. Πάντως,ἡ θρησκευτικὴ πίστη εἶναι πάντα δημόσια. Ἀπαντῶ λοιπόν: ναί, πιστεύω στὸν Τριαδικὸ Θεό, πόσῳ μᾶλλον ποὺ βασίζεται στὴν ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ 1=3. 2 - Ὡς Ὀρθόδοξος πιστεύω στὴν ὀρθότητα τῶν προφητειῶν ὅταν βγαίνουν ἀπὸ τὸ στόμα τῶν ἁγίων, δηλαδὴ τῶν πιστῶν, καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Διαβόλου. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει πὼς ὁ πιστὸς προσεύχεται ΚΑΙ προφητεύει. Τὸ "μετὰ Χριστὸν πᾶς προφήτης γάϊδαρος" δὲν στέκει. Εἶναι παρμένο ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ, μὲ τό "μετὰ Μωάμεθ πᾶς προφήτης γάϊδαρος".Ἐγὼ προφητεύω σωστὰ μόνον ἐὰν ἔχω βαθιά, εἰλικρινῆ καὶ ἀγνὴ πίστη, σὰν μικρὸ παιδί. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν υπονόησα ότι είστε μυστικός πράκτωρ ή ανθέλλην (Δεν θα έμπαινα στον κόπο να προβληματιστώ). Αντίθετα πιστεύω ότι είστε μεγάλος υποστηρικτής του Ελληνισμού αλλά και του Ελλαδισμού.
   Ως προς τις ερωτήσεις μου καλύπτομαι αρκετά στο 1ο ερώτημα
   κι όχι στο 2ο, που ρωτάω απλώς, αν γνωρίζετε τι είπαν οι ανωτέρω γέροντες, καθώς συμπίπτουν αρκετά με τις δικές σας απόψεις και πως τις σχολιάζετε. Δεν υπονοώ σε καμμία περίπτωση ότι κάποιος αντιγράφει κάποιον, καμμία σχέση, διότι εσείς υποστηρίξατε συνομοσπονδία Ελλάδος-Τουρκίας πολύ νωρίτερα. Μπάμπης Τριανταφυλλίδης-

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 15. Καθηγητά θα κάνετε καμία καινούρια συνένετυξή σας στο 98,4 Ράδιο στην Κρήτη? Εχουμε καιρο να σας ακούσουμε..

  ReplyDelete
 16. Δὲν ἀποφασίζω γιὰ τὶς συνεντεύξεις ποὺ δίνω. Γιὰ τὸ Ῥάδιο-Κρήτη ὁ δημοσιογράφος Γιῶργος Σαχίνης ἀποφασίζει νὰ μὲ φωνάξη ἤ ὄχι. Οὔτως ἤ ἄλλως εἶμαι στὴν Ὀττάβα καὶ εἶναι κάπως δύσκολη ἡ ἐπικοινωνία.Δημήτρης Κιτυσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κρίμα...Καθηγητά.

   Delete
 17. Καθηγητά μόλις είδα την συνέντευξή σας από το 2009, στο "Canadian Intercultural Heritage". Συμφωνώ με ό,τι είπατε. Αλλά τα Σκόπια γιατί "Μακεδονία" Καθηγητά???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και εγώ τώρα έψαξα συνεντεύξεις του και γενικά μλογκς που γράφουν για τον Δημήτρη αλλά δεν βλέπω πολλούς στα σχόλια και στα άρθρα να συμφωνούν μαζί του !
   Τώρα αν και οι Αλεβήδες είναι όπως και οι εδώ..να δούμε πως θα γίνει αυτή η συνομοσπονδία/αυτοκρατορία .......

   Delete
 18. O Καθηγητής είναι Ένας Αγγελιοφόρος του Φωτός. Κανονικά, σε άλλες εποχές θα τον θεωρούσαν προφήτη. Εγώ οταν διάβασα τις ορώτες 49 σελίδες στο βιβλίο του "Η Τρίτη Ιδεολογία και η Ορθοδοξία" έπαθα σοκ. Η ψυχή μου βρήκε επιτέλους το Φως. Το ϊδιο και ο πατήρ μου, ο οποίος διαβάζει τώρα το βιβλιο αυτό. Θα το συνεχίσω και εγώ καθώς τώρα διαβάζω τους Οσμάνιδες και την ιστορία της Οθωμανίας. Φυσικά και διαφωνούμε σε μερικά θέματα μα η διαφωνία είναι άκρως θεμιτή. Εγώ ας πούμε, μολονότι λέω στον Καθηγητή ότι η φυλολογία δείχνει πλήρη φυλετική συνέχεια των Ελλήνων,όπως το δείχνει και η γενετική, δεν με πιστεύει. Το να με πειράζει που αποκαλεί τα Σκόπια, Μακεδονία, είναι επίσης φυσιολογικό..Το ότι μου'ρχεται για τον παραπάνω λόγο να φωνάξω "Τί λες ρε μ****α!!", που φυσικά από σεβασμό στο πρόσωπό του δεν το κάνω, δεν αλλάζει το γεγονός το ότι είναι Προφήτης και Αγγελιοφόρος του Φωτός. Τα μάτια μας ήσαν κλεισθά εδώ και καιρό, και ο Δημήτρης Κιτσίκης μας τα άνοιξε, η Ιστορία θα γράψει με θεία πένα. Πολλοί αποκαλούν, οπως κάνω και εγώ, τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, Δάσκαλο. Ο Δημήτριος Κιτσίκης είναι συνεπώς, ο θεός Απόλλων, ο Ιωάννης ο Βαφτιστής!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εύχομαι να είχα την ευκαίρια να τον επισκεφθώ αύριο στην Οττάβα αλλά δυστυχώς δεν δύναμαι να το κάνω...Ελπίζω απλά να καταλάβει, ότι παρά το νέο της ηλικίας μου(20 ετών), τα λόγια μου είναι άκρως ειλικρινή όπως και τα αισθήματά μου, διαβάζοντάς τον. Δεν θεωρώ τυχαίο ότι βρέθηκε στην ζωή μου. Πιστεύω ότι για να επιτελέσω τον ρόλο μου στον κόσμο αυτόν, απαραιτήτως θα διασχίσω ολόκληρη την Κιτσίκια σκέψη, παρά τις θυσίες και τις ύβρεις που θα δεχθώ, ως Φασιστής, με την κατηγορία του "γενίτσαρου", του "ανθέλληνος" και του "τουρκόσπορου".

   Delete
  2. Δεν εννοώ αυτού του είδους διαφωνία αλλά..τα γνωστά..τουρκόσπορος πράκτορας και πολλά αλλά που διάβασα !

   Μιας και είπες για τα βιβλία ..πες μου κάποιο σαιτ που να πωλεί όλα του βιβλία αν γνωρίζεις!

   Delete
  3. Πάντα έψαχνα στην ζωή μου κάποιον να πιστέψω που να εκπέμπει έστω και λίγη αίγλη από την Ρωμανία και τον Ελληνσιμό. Δια τον λόγον τούτον εστράφη στον Φασιστικό Εθνικισμό και τον Εθνικοσοσιαλισμό. Τώρα όμως που βρήκα τον Καθηγητή, βρήκα αυτο το κάτι, στο οποίο είχα την ανάγκη να πιστέψω. Εάν έκανε αύριο ένα κίνημα όπως εκείνο του Γκϋλεν, εγώ θα ήμουν σίγουρα ο πιστός του Γκϋλενικός ακόλουθος, σαν εκείνους που έχει στις ΗΠΑ ο Φετουλλάχ.

   Delete
  4. Δες πολιτεία, το βιβλιοπωλείο.

   Delete
  5. Ας γίνει ένα Ορθόδοξο κίνημα καλύτερα δεν πολυγνωρίζω από κομμουνισμό φασισμό κτλ !
   Από Ορθοδοξία γνωρίζω καλύτερα..συνέχεια σε μοναστήρια είμαι και όλα μου τα σόγια είναι γεμάτα παπάδες !

   -Εννοώ για εξουσία ..Θεοκρατική αν μπορώ να το πω έτσι και είναι σωστός ο όρος !να φύγουν τα διάφορα καρκινώματα πχ καζίνο πχ απατεώνες πολυεθνικών κτλ κτλ.
   και μετά πάμε και στην Κωνσταντινούπολη μας απέναντι!

   Ευχαριστώ για το βιβλιοπωλείο που μου είπες πάντως !

   Delete
  6. Σωστος φίλε!

   Delete
 19. Καθηγητά, τί νομίζετε για το παρακάτο άρθρο;

  http://skinious.blogspot.ch/2014/09/blog-post.html

  Δείτε το εάν θελετε. Είναι πιθανό να συμβεί;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε αυτό το άρθρο..αυτοί που είναι στην δυτική Μ Ασία είναι οι Σουνίτες?
   Και στο εσωτερικό οι Αλεβήδες?

   Delete
 20. ΚΑΤΙ ΑΣΧΕΤΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΑΒΑΖΑ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΩΣ ΠΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΥΤΗ;

  ReplyDelete
 21. Βελισσάριε,τὰ περισσότερα βιβλία μου ὑπάρχουν στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, Θεμιστοκλέους 37, στὴν Ἀθήνα, ὅπου καὶ πωλεῖται έπίσης τὸ τριμηνιαῖο περιοδικό μου "Ἐνδιάμεση Περιοχή"(διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ μπλόγκ).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. Κωνσταντινουπολίτη καὶ Βελισσάριε, τὸ ἄρθρο τοῦ Χειλαδάκη τοῦ 2014, ἁπλῶς διαπιστώνει αὐτὸ ποὺ πάντα ὑπεστήριζα ὅτι ὑπάρχουν δύο Τουρκίες. Ἡ δυτικὴ κοσμική, ἀλεβιδικὴ καὶ κεμαλικὴ Τουρκία μὲ πρωτεύουσα τὴν Σμύρνη, ἑλληνικῆς προελεύσεως, αὐτὴν ποὺ ἐχάσαμε τὸ 1922, καὶ ἡ ἀνατολικὴ σουννιτικὴ θρησκευτικὴ Τουρκία ποὺ ὑπακούει σήμερα στὸν Ἔρντογαν. Ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ποὺ θὰ ἑνώσῃ τὸ Αἰγαῖο θὰ εἶναι μὲ τὸ δυτικὸ αὐτὸ κομμάτι τῆς Τουρκίας.

  Κάτι παρόμοιο γίνεται μὲ τὴν Μακεδονία τῶν Σκοπίων, ἡ ὁποία, παρὰ τὸν σλαυϊκὸ πληθυσμό της αἰσθάνεται βαθιὰ ἑλληνική. Ὁ παρηκμασμένος ὅμως ἑλλαδικὸς πληθυσμὸς ἀντὶ νὰ ἐπωφεληθῇ ἀπὸ τὴν διπλὴ αὐτὴ πραγματικότητα, φανατισμένος ἀπὸ ἕναν κοντόφθαλμο ἐθνικισμό, άποτρέπει ἀπὸ τὴν μιὰ τὴν ἕνωση τοῦ Αἰγαίου καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐνῷ ὅλος ὁ πλανήτης ἀποκαλεῖ τὰ Σκόπια Μακεδονία, ἐμεῖς κολλᾶμε στὴν γελοία ὀνομασία ΦΥΡΟΜ ποὺ συμπεριλαμβάνει τὴν λέξη Μακεδονία, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποτρέπουμε τὴν ἕνωση τῶν δύο Μακεδονιῶν πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε Καθηγητά
   1)Οι Σκοπιανοί προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ψευτομακεδονική ταυτότητα καθαρώς μη Ελληνική.Στόχος της κυβερνήσεως είναι να κατακτήσει την Μακεδονία με την Θεσσαλονίκη, όχι να ενσωματωθούν στον Ελληνισμό.
   2)Πιστεύουν φανατικά ότι ο Μ.Αλέξανδρος και ο Φίλιππος δεν ήταν Έλληνες.
   3)Το άγαλμα του Αριστοτέλη(που θεωρούν πως δεν ήταν Έλληνας) κρατάει κείμενο στο κυριλικό αλφάβητο.
   4)Είναι το ίδιο κόμμα που αιματοκύλησε την Μακεδονία στους παγκοσμίους πολέμους επί Βουλγαρίας.
   5)Το ότι όλος ο Πλανήτης τους αποκαλεί "Μακεδονία" ούτε σημαίνει πως έχουν σχέση με την Μακεδονία(διότι κατοικούν στην Παιονία όπως ξέρετε) ούτε ότι πρέπει να το δεχθούμε.
   Δηλαδή αν αύριο όλος ο Πλανήτης αποκαλεί Τουρκία την Συρία, οι Σύριοι πρέπει να το δεχθούν αλλιώς θα είναι οπισθωδρομικοί;
   6)Το κ.κ.ε. όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι το μόνο κόμμα που πρόδωσε την Μακεδονία όσο κανένα άλλο(ο Ριζοσπάστης μιλούσε για "Μακεδονικό" λαό).
   Συνεπώς η άποψη σας θεωρώ πως είναι λανθασμένη.


   Delete
 23. Πανίκα, ἡ Ἀρβελερ (βλέπε τὴν Βικιπαίδεια) εἶναι σπουδαία ἐπιστήμων ποὺ ἐτίμησε στὴν Γαλλία τὸν ἑλληνισμό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Γιὰ τοὺς περισσότερους ἡ ἔννοια τοῦ ἑλληνισμοῦ δὲν ἔχει κανένα ἁπολύτως ψυχικό περιεχόμενο. Ὁ λόγος εἶναι ἀπλός, δὲν μπορεῖς νὰ ἀγαπήσεις μιὰ ψυχρή ἔννοια (εἱδικά ὄταν εἶναι λανθασμένη) καὶ δὲν μπορεῖς νὰ ἁγαπήσεις τὴ βία καὶ τὴν ἐξουσία, ἀκόμα καὶ ἄν εἶσαι φορέας τους.

  Τὀσο τὸ θρησκευτικό συναίσθημα, ὅσο καὶ ἠ μητρική ἀγάπη προέρχονται ἁπὸ μιὰ μη-λεκτική πηγή. Ὅ Ντοστογιέβσκη διὰ στὸματος Ἐφήβου βάζει μιὰ μάνα νὰ ἐκφράζει τὸ πραγματικό θρησκευτικό συναίσθημα, κατἀ τὴ γνώμη του ὁμώνυμου ἥρωα, μὲ τὸ νὰ λέει ἡ μάνα πόσο χαίρεται ὁ Θεός ποὺ ἔνα παιδί γλίτωσε τὸν κίνδυνο. Μὲ τὸ ποὺ γίνεται ἡ πιστη θεωρία, ἀκόμα καὶ αὐτὴ ἠ στιγμιαῖα ἐκδήλωση τῆς ψυχῆς διαστρέφεται καὶ αὐτή. Ἀκόμα καὶ ὁ Τολστόη, ποὺ τὸ μελέτησε καλά τὸ ζήτημα, ὄταν ἀνάγει τὴν εἰλικρίνεια σὲ ὔψιστο καλλιτεχνικό κριτήριο, δὲν πείθει πάντοτε. Γιὰ τὸν ἀπλούστατο λόγο ὄτι ὄταν πᾶς νὰ νομοθετήσεις τὴν ψυχή καὶ τὶς ἐκδηλώσεις της τὴν κόβεις μὲ μαχαῖρι. Γιατί ;; Μὰ, φυσικά, ἑπειδή ἡ νομοθέτηση εἶναι ΚΑΙ ΑΥΤΗ ψυχική διεργασία.

  Ὁ κάτοικος τοῦ πρώην ἤ νῦν σλαβομακεδονικοῦ χωριοῦ ἀγαπάει τὸ χωριό του. Δἐν ἀγαπάει ὄμως τὸν ἐξελληνισμό τοῦ ὁνόματος τοῦ χωριοῦ του ἀπὸ Ἁρτσίστα, π.χ., σὲ Ἁρίστη. Ὅπως σχολίασα στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση, ὐπάρχει ἔνας θεῖος νόμος. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ. Τῶρα νομοθετῶ.

  Βέβαια ὁ κάτοικος τοῦ Σλαβομακεδονικοῦ χωριοῦ μπορεῖ νὰ θαυμάζει τὸν Μεγαλέξαντρο καὶ νὰ τοῦ ἁρέσει νὰ θεωρεὶ ἑαὑτόν ἀπόγονό του, εἴτε βρίσκεται ἀπὸ τὴ μιά, εἴτε ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά τῶν συνόρων. Ἑἄν ὅμως ἔχει μιὰν ἀξία τὸ ἑλληνικό πνεῦμα - ἑννοῶ τὸ πνεῦμα αὐτὸ στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ἱστορικά καὶ ἐτυμολογικά ἡ ἔννοια ἑλληνισμός - ποὺ νὰ συμβαδίζει μὲ τὶς χριστιανικές ἀξίες, ἠ ἀξία αὑτὴ εἶναι ἡ ἀμετακίνητη προσήλωση στὴν ἀλήθεια (μὴ-λήθη, μὴ-παράβλεψη τῶν δεδομένων, τῶν ΟΠΟΙΩΝ δεδομένων, ἀκόμα καὶ τῶν μη-λεκτικῶν δεδομένων).

  Δηλαδή τὸ ἑπιστημονικό πνεῦμα, ἑνωμένο μὲ τὴν ἁκέραια ψυχή. Τὴν ἕνωση αὑτὴ τὴν εἶχε ζητήσει ὁ Νῖτσε, χωρίς νὰ εἶναι τελείως πειστικός κι αὐτός. Ἑπίσης τοῦ Νῖτσε τοῦ τὴν ἔδινε ὀ γερμανικός ἑθνικισμός, χωρίς πάντοτε νὰ τὸν γλιτώνει, εἰδικά στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου του, ὅταν ἦταν καθηγητής ἀρχαῖων ἑλληνικῶν. Πῶς νὰ τὸν γλιτώσει, ὄταν ὀ ἐθνικισμός εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ νὰ ἐπιβιώσει κανείς στὸ ἀκαδημαϊκό του περιβάλλον ;

  ReplyDelete
 25. Καθηγητά ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκαιο για όλα. Η λοιπή Τουρκία πλην Κουρδιστάν δεν θα γίνει μέρος της Συνομοσπονδίας;

  ReplyDelete
 26. Ωραία ..ευχαριστώ Δημήτρη για τις απαντήσεις !
  Αν και στον χάρτη του ο Χειλαδάκης δεν έχει την Πόλη,που λογικά θα πρέπει να είναι το κέντρο την συνομοσπονδίας!

  Κωνσταντή τι εννοείς με το "ποτέ μην πηγαίνεις με τον δυνατό" ?
  μπορεί να το έχω ξανα ακούσει αυτό..ή να νομίζω πως το έχω ακούσει......

  ReplyDelete
 27. Λέω ὅτι ὑπάρχει μέσα μας ἕνα ἠθικό κριτήριο ποὺ μᾶς λέει ὅτι ποτέ δὲν πρέπει νὰ παίρνουμε τὸ μέρος τοῦ ἱσχυροῦ. Βασικά δὲν τὸ λέω μόνο ἑγώ. Αὐτὸ τὸ ἠθικό κριτἠριο μπορεῖς νὰ τὸ ἑπεκτείνεις καὶ νὰ δεῖς ἄν ἑφαρμόζεται ἑν τἐλει στὰ πᾶντα.

  ReplyDelete
 28. ...γιὰ παράδειγμα, ὀ ἐθνικισμός ξεκίνησε σὰν ἕνα κίνημα διαμαρτυρίας. Καὶ οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Σλάϋοι ἐθνικιστές τὸν Τοῦρκο θέλανε νὰ πετάξουνε πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τους. Ὅταν τσακώνονται μεταξύ τους, κατηγοροῦν οὐσιαστικά ὁ ἕνας τὸν ἅλλο σὰν προδότη τοῦ κοινοῦ ἁγῶνα. Ποιοῦ ἁγῶνα ;; Ὅπως μπορεῖ νὰ δειχτεῖ, τοῦ ἀγῶνα τῶν ἑργαζομένων κατά τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἀπολύτου Μοναρχίας.

  Στὴν περίπτωση τῶν Βαλκανίων, οἱ ὑπάλληλοι αὐτοί ἦταν οἱ ὑπάλληλοι του Ὀθωμανικοῦ κράτους. Στὴν περίπτωση τοῦ λαϊκισμοῦ, ὁ ἁγῶνας γίνεται κατά τῶν ὑποτιθεμένων ἡγετῶν τῆς παλαιᾶς ἑξέγερσης κατά τοῦ βασιλιᾶ καὶ τῆς καμαρίλας του, ποὺ ἅρχισαν νὰ ἁποκτοῦν χαρακτηριστικά ἀριστοκρατίας. Καὶ πρόδωσαν τὸν κοινόν ἁγῶνα. Γιὰ τὶς ΗΠΑ, ὁ βασιλιάς εἶναι, φυσικά, ὁ Ἅγγλος βασιλιᾶς.

  Γι αὐτὸ λέω παραπάνω ὅτι ὁ τύραννος τῆς ἁρχαιότητας διαφέρει αἱσθητά ἀπὸ τὸν σημερινό. Ὅ τύραννος τῆς ἁρχαιότητας ἀναφέρεται στὸ φυλετικό σύστημα, ποὺ δὲν ἕχει συμπηχθεῖ σὲ κράτος. Οἰ Σταλινικοί ἡγέτες μοιάζουν πιὸ πολύ τῶν ἀρχαίων τυράννων, παρά οἱ Χίτλερ, Μουσολίνι, Περόν, Νάσερ, καὶ ἅλλοι.

  Γιατί ; Διότι ὁ λαϊκιστής ἡγέτης μὲ δικτατορικές τάσεις ἑμφανίζεται σὰν κληρονόμος τῆς ἁστικῆς ἑπανάστασης. Παρόμοια μὲ τοὺς ἑθνικιστές, ὁ λαϊκιστής ἡγέτης θέλει νὰ ἀπαλλάξει τὸν λαό του ἀπὀ τοὐς κηφῆνες, ποὺ τοῦ τρῶνε τὀ μέλι, καὶ τὶς βδἐλλες, ποὺ τοῦ ῥουφᾶνε τὸ αἵμα. Οἱ κηφῆνες καὶ οἱ βδέλλες εἶναι οἱ ἀριστοκράτες, οἱ διεφθαρμένοι δεσποτάδες καὶ ἡ γραφειοκρατία. Ἁλλά καὶ οἵ ψευδεπίγραφοι ἑπαναστάτες, δηλαδή οἱ προδότες.

  Καὶ στίς δύο περιπτώσεις, λοιπόν, καὶ τοῦ ἑθνικισμοῦ, ἁλλά καὶ τοῦ λαϊκοῦ ἡγέτη, ὁ ἁρχικός τύραννος (μὲ τὴν κακή ἕννοια) ἦταν - καὶ εἶναι, ἔστω καὶ ἅν αὑτὸ δὲν δηλώνεται - ἡ κληρονομική μοναρχία. Στὴν περἰπτωση τῆς Ἕλλάδας, ὁ ἐθνικισμός χρησιμοποιεῖται τριπλά. Ὅταν εἶναι μὴ-κομμουνιστικός, εἶναι ἁντιοθωμανικός. Ὅταν εἶναι μεγαλοαστικός, εἶναι τοὐλάχιστον κρυφομοναρχικός. Καὶ ὅταν εἶναι κομμουνιστικός, εὶναι τυραννικός.

  Καὶ στὶς τρείς περιπτώσεις τὰ ρεύματα αὑτά ἰσχυρίζονται, νομίζω, τὸ καθένα μὲ τὸν τρόπο του, ὅτι εἶναι μὲ τὸ μέρος τοῦ ἀδυνάτου. Ἁκόμα καὶ ὁ μεγαλοαστικός ἐθνικισμός.

  ReplyDelete
 29. Υ.Γ. Τὸ σχῆμα τοῦ Κωνσταντινουπολίτη γιὰ τἠν διαμάχη Δύσης-Ἁνατολῆς μπορεῖ νὰ ἁποδειχτεῖ γόνιμο σὰν ἐργαλεῖο κατανόησης. Δίνω ἕνα παράδειγμα ποὺ ἀφορᾶ τὸ Μακεδονικό.

  ... Κακῶς θεωρεῖται ἡ Ἀνατολή ἁμυνόμενη καὶ ἡ Δύση ἑπιτιθέμενη. Ἥ Δύση ἀντιστέκεται πεισματικὰ στὴν ἑνσωμάτωσή της στὸ ἁπολυταρχικό σύστημα, ἀπὸ τὸν καιρό τῶν μηδικῶν πολέμων. Γι αὐτό καὶ ποτἐ ἡ Δύση ὅταν πολεμᾶ τὴν Ἀνατολὴ δὲν τὸ κάνει στὸ ὅνομα ἑνός βασιληᾶ, ἀλλά πάντα στὸ ὅνομα τῆς ἐλευθερίας. Ἁκόμη καὶ οἱ Σταυροφορίες γίνονται γιὰ νὰ ἑλευθερωθοῦν οἱ Ἄγιοι Τόποι ἀπὸ τοὺς Σαρακηνούς.

  Ὁ Μεγαλέξαντρος ἅρχισε τὰ σατραπιλίκια μόνο μετά τὸν θάνατο τοῦ Δαρείου. Ἑάν εἶχε ἀρχίσει τὴν ἑκστρατεία του στὸ ὅνομα τοῦ Μακεδονικοῦ Βασιλικοῦ Οἵκου, δὲν θὰ τὸν εἶχε ἀκολουθήσει κανείς. Οἱ Ἕλληνες καὶ Σκοπιανοὶ Μακεδονολάτρες φυσικά βλέπουν στὸν Μἐγα Ἁλέξανδρο τὸν ἤρωα ποὺ θὰ τοῦς γλιτὠσει ἀπὸ τοὺς... Τούρκους. Γι αὐτὸ ὁ Κανάρης διάβαζε τὴ Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξαντρου πάνω στὸ πλοῖο καὶ δάκρυζε. Ὅ Μεγαλέξαντρος παρουσιαζόταν σὰν ἐλευθερωτής.

  Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀπὸ τὴ σκοπιά τους ὁρθότατα διεῖδαν (ἤ διέβλεψαν ;;) τὴν κωλοτοῦμπα ποὺ θὰ ἕκανε ἁναπόφευκτα ὁ Ἁλέξανδρος καὶ δὲν τὸν ἀκολούθησαν. Ἡ ἱστορία τοῦς δικαίωσε πλήρως.

  ReplyDelete
 30. Διαφωνώ. Κάνω μπάνιο και ερχομαι..

  ReplyDelete
 31. Κωσταντή συγγνώμη σε ξέχασα, έπρεπε κάπου να πάω να αγοράσω εφόδια.

  Δεν είναι Δύση-Ανατολή. Είναι εντός της Ενδιαμέσου Περιοχής. Είναι Αριστοκρατία εναντίον απολύτου μοναρχίας. Η Αθήνα και η Σπάρτη ως φυλετικές πολεις-κράτη είχαν δυαρχία Μοναρχίας Εκλεγμένης και Αριστοκρατίας όπως η Σπάρτη ή Αριστοκρατία σκέτη όπως η Αθήνα. Ως Αυτοκρατορία όμως, ο Πέρσαι αναγκαστικά είχαν απόλυτη μοναρχία, όπως και η Ρώμη και το Βυζάντιο ως Αυτοκρατορίες, ειδάλλως δίχως μία απόλυτη μοναρχία-εξουσία, θα είχαν διαλυθεί και διασπασθεί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Σκοπιανοί, για να μην τρελαθούν πρέπει να ανήκουν κάπου. Την θέση του Κιτσίκη περί Επανελληνίσεως των Σκοπιανών την έχει εκφράσει και ο Δημόπουλος στο φυλετικό σύγγραμά του.

   Delete
  2. Συνεπώς για να μην τρελαθούν, οι Σκοπιανοί έχουν τον Αλέξανδρο τον Μέγα,

   Delete
 32. Ἑξ ὄσων γνωριζω οἱ Ἁθηναῖοι δὲν εἶχαν ἀριστοκρατικό πολίτευμα ἀπὸ τὸν καιρό τοῦ Σόλωνα καὶ μέχρι...σήμερα. Ἄλλο ἄν οἰ καλές οἰκογένειες εἶχαν πάντοτε πρωτεύοντα ῥόλο στὴν λατρεία καὶ τὴν πολιτική, λόγῳ πλούτου, ἐπιρροῶν, διασυνδέσεων μὲ σόγια ἀπὸ ἄλλες πόλεις-κράτη, κ.λπ. κ.λπ. Τὸ ἀριστοκρατικό πολίτευμα στὴν Ἁθῆνα ἦταν εὐσεβῆς πόθος διαφόρων διανοητῶν καὶ συνωμωτῶν, ποὺ δὲν κατόρθωσαν ὠστόσο ποτέ νὰ ἐπιβληθοῦν παρά σὲ κάποια διαλείμματα, συγκεκριμένα, τὴν περίοδο τῆς Βουλῆς τῶν Τετρακοσίων καὶ αὐτὴ τῶν Τριάκοντα Τυράννων (ποὺ δώσανε καὶ κακό ὅνομα στὴ λέξη τὐραννος).

  Κατά τἄλλα, ἡ Ἁθῆνα τῆς ἀκμῆς της ἦταν σαφέστατα δημοκρατία, ἄλλο ἄν λέει ὀ Θουκυδίδης ὄτι ῆταν ἑνός ἀνδρός ἀρχὴ ἐπὶ Περικλέους. Ὅ Περικλῆς ἐκλεγόταν κανονικότατα καὶ ἠ θητεία του ἁνανεωνόταν ἤ ὄχι κατά τὴν ψῆφο τῶν συμπολιτῶν του.

  Συμφωνῶ ἀπολύτως ὄτι οἰ Σκοπιανοί βουτήξανε τὀν Μ.Άλέξανδρο γιὰ νὰ βροῦνε κάποιον ἱστορικό γενάρχη προκειμένου νὰ ἀποκτήσουν ῥίζες. Καὶ οἱ Ῥωμαῖοι προσπαθήσανε νὰ ἀρπαχτοῦν ἀπὸ τὸν Αἰνεῖα γιὰ νὰ βγάλουνε ῥίζες στὴν ἑλληνική ἱστορία, μάλιστα ἡ Αἰνειάδα τοῦ Βιργιλίου τέτοιο σκοπό εἶχε, νὰ ἐμφανίσει τὸν Αὔγουστο σὰν ἀπόγονο τοῦ.. Ἁγχίση (καὶ ἄρα, ὑποθέτω, νὰ μπορεῖ νὰ ἐγείρει ὁ Αὔγουστος ἀξιώσεις ἐπὶ τῆς Ἁσίας).

  Ἡ ἀναζήτηση μυθικοῦ γενάρχη μὲ βιασμό τῆς πραγματικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὰ ἱσχυρά σόγια εἶναι πανάρχαια ὑπόθεση, οἱ περισσότεροι ἔρωτες τοῦ Διός μὲ διάφορες ἁνύποπτες κόρες εἶχαν συχνά σκοπό νὰ ἀποδειχτεῖ ὅτι τὸ τάδε γένος καταγόταν ἀπὸ τὸν βασιληᾶ τῶν Θεῶν.

  ReplyDelete
 33. ...Τῶρα, κατὰ τἄλλα, ἄν αὐτὸ ποὺ ἐσὺ λές ἀριστοκρατία τὸ ποῦμε φυλετικό σύστημα, δηλαδή μιὰ σχετικά χαλαρή συμμαχία οἱκογενειῶν καὶ οἰκογενειακοῦ τύπου ὁργανώσεων. τότε συμφωνοῦμε. Κατά κάποιον τρόπο ὁ ἑλλαδικός χῶρος εὑνοεῖ μιὰ τέτοιου τύπου κοινωνική διάρθρωση μὲ τὸν κατακερματισμό τοῦ κατοικήσιμου ἐδάφους καὶ, πάνω ἀπόλα, τὴν ἁπουσία ἑκτεταμένων καλλιεργήσιμων ἑκτάσεων. Γενικἀ, ἡ ἀπόλυτη Μοναρχία βρίσκει συνήθως πρόσφορο ἕδαφος στὸ....καλλιεργημένο ἔδαφος.

  ReplyDelete
 34. 1)Υπεύθυνοι για την ιστορική διαστρέβλωση και τις σφαγές Ελληνικού πλυθησμού που συσχετίζεται με το “Μακεδονικό”(ουσιαστικά σκοπιανικό γιατί περί Μακεδονίας δεν χρειάζεαι να συζητήσουμε τα αυτονόητα) ευθύνεται καθαρά ο Κομμουνισμός του Τίτο και οι εγχώριοι κομμουνιστές προδότες.Τα σλαβικά αρχικά του κυβερνητικού κόμματος του Γκρουέφσκι είναι BMPO-DPMNE.Σημαίνει
  “Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση.Δημοκρατικό Κόμμα για την Εθνική Ένωση της Μακεδονίας”.

  Άρα σκοπεύει καθαρά στην κατάκτηση και υποδούλωση των Ελλήνων και όχι σε μορφή συνεργασίας.Ο Γκεορκίεφσκι πάντως, ο προηγούμενος πρόεδρος έπραξε και μίλησε πολύ σωστά όταν πήρε Βουλγαρικό διαβατήριο και δήλωσε “Το λεγόμενο Μακεδονικό Έθνος είναι τεχνητό δημιούργημα της κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας”.Ένα ανύπαρκτο φαντασιοκόπημα δηλαδή.Οι Σκοπιανοί αποτελούν ούτε το 60% του πλυθησμού, οι αλβανοί περίπου το 30% και υπάρχουν 5% Τούρκοι.
  Από το 2002 μέχρι σήμερα 100.000 Σκοπιανοί(ψευτομακεδόνες) έχουν πάρει Βουλγαρικά διαβατήρια.Σε δημοσκόπηση που έγινε σε ένα ποσοστό αυτού του πληθυσμού, αναφέρθηκε πως αυτοπροσδιορίζονται ως Βούλγαροι.
  Η Βουλγαρία κατηγορεί τα Σκόπια πως πλαστογραφούν την ιστορία, πως δνε υπάρχει “Μακεδονική” γλώσσα ούτε “Μακεδονικός” ξεχωριστός λαός.
  Φυσικά οι Βουλγαροί μπορούν να λένε ότι θέλουν, αλλά αν τα πει Έλληνας αυτά αυτομάτως είναι
  "Φασίστας, ρατσιστής, Ιμπεριαλιστής, οπισθοδρομικός, ξενοφοβικός" κτλ
  Το Κ.Κ.Ε. έχει διαπράξει τα μεγαλύτερα εγκλήματα προδοσίας όσον αφορά το θέμα της Μακεδονίας και θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεται.
  Ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων σήμερα είναι το Σκοπιανικό κράτος και το Βουλγαρικό.Με την Τουρκία και την αλβανία πρέπει να τα έχουμε καλά.Οι Κομμουνιστές υπερασπίζονται τα συμφέροντα όλων των άλλων λαών εκτός του Ελληνικού.
  Εάν τολμούσε ένα κρατίδιο να ονομαστεί "Ιερουσαλήμ" με στόχο την κατάκτηση της από μη Εβραίους, τι θα έκανε το ένδοξο κράτος του Ισραήλ;Θα τους διέλυε την επομένη ολοκληρωτικά.
  Και αφού οι Σκοπιανοί αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους και να δημιουργήσουν προβλήματα, η Ελλάς έτσι πρέπει να πράξει
  1)Άμεσο κλείσιμο του πετρελαίου που παίρνουν τα σκόπια από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
  2)Άμεσο εμπάρκο προϊόντων
  3)Συνεργασία της Ε.Υ.Π. με τους λαθρομετανάστες ώστε να μπουν στα Σκόπια μαζικά.
  Αυτό θέλει ηγέτη δυστηχώς και όχι ανθέλληνες προδότες Συριζαίους κ.τ.λ.

  ReplyDelete
 35. Δόκτωρ συμφωνούμε απολύτως στα δύο τελευταία ((2),(3)).

  ReplyDelete
 36. Ἔχω ἀκούσει ὅτι τὸ κράτος τῶν Σκοπίων στηρίζεται καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ τὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικής ὄπως καὶ ἡ Ἑλλάδα, σὲ ἕνα ἄγνωστο σὲ μένα ποσοστό, ποὺ τὸ ἐκτιμῶ γύρω στὸ 99,72%. Συμπεραίνω λοιπόν ὄτι ἡ νομιμοποίηση τοῦ ΚΚΕ ἔγινε μὲ τὴ συγκατάθεση τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ... ΚΚΕ, ἄρα καὶ τῆς Μόσχας, μπορεῖ νὰ ὑποθέσει κανείς...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ενδιαφέροντα τα όσα λες, Κωσταντή. Και έχουν βάση, καθώς η Μόσχα μπορούσε κάλλιστα να είχε δώσει το "πράσινο φως" λόγω της Γιάλτας μα και του ρήγματος Τίτο-Στάλιν. Υπενθυμίζω το ΕΑΜ ακολουθούσε την γραμμή Τίτο...

   Delete
 37. Ἐάν ὁρίσουμε ὡς ἐθνικῶς ἐπωφελὴ τὴν πολιτική δράση ποὺ στοχεύει α)στὴν διατήρηση β) στὴν προσαύξηση τοῦ ὅλου τῆς ἑλληνικῆς ἑπικρατείας, τότε, ἡ δράση τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν Σλαβομακεδονικῶν ὀργανώσεων στὴ Μακεδονία εἶναι ἐθνικῶς ἑπωφελέστατη καθ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς κατοχῆς, διότι ἄν σήμερα ἡ Βουλγαρία προσπαθεῖ νὰ προσεταιρισθεῖ τοὺς Σλαβομακεδόνες τῶν Σκοπίων (καὶ ὄσους ἔχουν ἀπομείνει ἤ ἐπιστρέψει στἠν ἑλληνική Μακεδονία) μὲ ἐπιχείρημα τὴν διαλεκτική συγγένεια, φανταστεῖτε τί θὰ ἔκανε ὁ στρατός κατοχῆς τῆς φασιστικῆς Βουλγαρίας....

  Ἐπίσης ἄν δὲν κάνω λάθος τὸ ΚΚΕ ὑποστηρίζει τἰς ἑδαφικές διεκδικήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σὲ Δωδεκάννησα καὶ Β. Ἤπειρο μὲ τὸ ποὺ ἔρχεται στὴν Ἁθῆνα ἡ κυβέρνηση τοῦ Καϊρου καὶ διευρύνεται μὲ μέλη τοῦ ΕΑΜ.

  ReplyDelete
 38. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 39. Οὐσιαστικά, ἄν δὲν κάνω λάθος, τὸ ΚΚΕ δὲν εἶναι καθόλου μὴ- ἐθνικιστικό ἀπὸ τὸν καιρό τῆς ἐπικράτησης τοῦ Στάλιν καὶ τῆς γραμμῆς τοῦ "σοσιαλισμοῦ σὲ μιὰ χῶρα" στὸ ΚΚΣΕ καὶ τὴν Κομιντέρν. Ὅ Ζαχαριάδης εἶναι ἐνσάρκωση αύτῆς τῆς γραμμῆς στὴν Ἕλλάδα, συγκρούεται μάλιστα, λέγεται, καὶ ὁ ἴδιος προσωπικά μὲ τοὐς διεθνιστές κομμουνιστές τοῦ ἐλληνικοῦ ἐργατικοῦ κινήματος (περίοδος... φαλτσέττας). Γράφει τὸ περιβόητο γράμμα ἀπὸ τὴ φυλακὴ γιὰ τὴν συμμετοχή στὸν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο στὸ πλευρό τῆς κυβέρνησης Μεταξᾶ. Ὕπάρχει μόνο ἔνα διεθνιστικό... διάλειμμα γιὰ ὄσο κρατᾶ τὸ σύμφωνο Ῥἰμπεντροπ-Μολότωφ.

  Καὶ, άκριβῶς, ὀ Ἅξονας (μοῦ εἶναι πάντα λίγο δύσκολο νὰ καταλάβω τὴν συμπόρευση ἐθνικισμοῦ καὶ Ἄξονος) στὰ ἐδάφη ποῦ προσαρτᾶ εἶναι ἀσύλληπτα... φεντερελαστικός καὶ σχεδόν διεθνιστικός. Ὁ Χίτλερ θέλει μιὰν ἐνωμένη Εὐρώπη ἀπὸ τὸν Άτλαντικό μέχρι τὰ Οὐράλια, τὸ λέει ξεκάθαρα, ἔτσι δὲν εἶναι ;; Ἡ συμπόρευση ἑλληνικοῦ ἑθνικισμοῦ καὶ δοσιλογισμοῦ εἶναι ἔνα μὴ καλά ἑρμηνευμένο φαινόμενο.

  ReplyDelete
 40. (δὲν εἶχα δεῖ τὴν παρέμβαση τοῦ FrGr πρίν ἀναρτήσω τὸ σχόλιο).

  ReplyDelete
 41. Ἡ δική μου ἄποψη πάντως - τἀ ὄσα γράφει ὀ Ἀντιφωνητής εἶναι τόσο δημαγωγικά καὶ χυδαῖα ὅσο εἶναι ὑποκριτικές, ἀπὸ τἤν ἄλλη, οἱ ἑπίσημες, ἁνεπίσημες καὶ κυβερνητικές ἐκκλήσεις γιὰ φιλανθρωπία, ποὐ ὑποκρύπτουν εἰλημμένες πολιτικές ἀποφάσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 42. Συμφωνῶ γιὰ τὶς μεσοβέζικες λύσεις. Δύο εἶναι κατὰ τὴ γνώμη μου τὰ λάθη - μεταφέρω τὴ συζήτηση ἐδῶ. 1) Λέει ὁ συντάκτης "νά τούς δώσουμε τό εἰσιτήριο γιά τή χώρα τοῦ προορισμοῦ τους, ἐφόσον φυσικά αὐτή τούς δέχεται – κι ἄν ὄχι, τότε τό εἰσιτήριο γιά τή χώρα προέλευσής τους". Καμία ἀπὸ τὶς δύο δὲν τοῦς δέχεται, νομίζω. Καὶ νομίζω ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου τὸ γνωρίζει. Ἄρα δημαγωγεῖ.

  2) " Νὰ τοῦς δώσουμε εἰσιτήρια..." ΠΟΙΟΣ νὰ τοῦς τὰ δώσει ;; Kανείς δὲν ὑποχρεώνει τοὐς Ἕλληνες πολῖτες, ὑπαλλήλους καὶ στρατιῶτες νὰ συδράμουν τοὐς μετανάστες, εἴ μὴ μόνον τὸ ἑλληνικό κράτος, ἤ τὰ κράτη ποὺ.. κατέχουν τὸ ἑλληνικό κράτος. Ὁ συντἀκτης θεωρεῖ τοὺς Ἕλληνες ἀπλὰ ἐνεργούμενα τους, ποὺ γκρινιάζουν. Αὐτὸ τείνω νὰ τὸ θεωρήσω λάθος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 43. Δεν υπάρχουν Σλαβομακεδόνες, αυτό είναι προπαγανδιστική εφεύρεση του Τίτο και των βουλγάρων.Οι Σλάβοι έκαναν κάθοδο στην Μακεδονία 1000 έτη αργότερα από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκτός αυτού, δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με τον Ελληνικό πολιτισμό.
  Οι Βούλγαροι είναι είτε Τουρκικό φύλλο είτε απόγονοι των Ούννων(όπως αναφέρει ο Καργάκος και ο Βακαλόπουλος για παράδειγμα) και έπεσαν θύμα του Πανσλαβισμού από την Ρωσία, έτσι δημιούργησαν ένα φανταστικό Βουλγαρικό Κράτος με δήθεν Σλαβική καταγωγή.
  Στόχος τους ήταν ανέκαθεν η κατάκτηση της Μακεδονίας με πόλεμο και προπαγάνδα.Χρωστάμε πολλά στον Βασιλέα Κωνσταντίνο και Ελευθέριο Βενιζέλο που τους διέλυσαν στον πόλεμο.
  Ο προδοτικός ριζοσπάστης(που θα έπρεπε να είχε απαγορευτεί με μακιαβελλικό έμμεσο τρόπο) έγραφε “ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΛΑΟ”, και αναφερόταν ότι καταπιέζεται από τον "Ελληνικό Ιμπεριαλισμό", κλάσσικη κομμουνιστική προπαγάνδα για αμόρφωτους.Είναι πολύ προτιμότερο να πάρει η Αλβανία τα Σκόπια παρά να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το ανθελληνικό κατασκεύασμα.
  Όντως, οι Αμερικανοί έχουν μία από τις μεγαλύτερες κατασκοπευτικές τους βάσεις στα Σκόπια.Χρειαζόμαστε έναν Διπλωμάτη να φέρει την Αμερική με το μέρος μας και να μην διαμεληστούμε διότι
  1)Είναι και Ναυτική δύναμη όπως και η Ελλάδα έχει πεπρωμένο να είναι Ναυτική δύναμη(παρ'όλη τν παρακμή του στρατού οι ανάγκες δεν αλλάζουν)
  2)Είναι αποτελεσματικοί:Μισή χιλιετία περιμένουμε βοήθεια από την Ρωσία
  3)Υπάρχει Ελληνικό Λόμπυ που αν ποτέ οργανωθεί μπορεί να επηρεάσει έστω και λίγο την κατάσταση.
  4)Όσο υπάρχουν τα τριτοκοσμικά κόμματα της Ελληνικής βουλής, τόσο η Αμερική θα αγνοεί τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας-Η.Π.Α.

  Όσον αφορά την μετοχή του Ε.Σ. στο λαθρομεταναστευτικό, δεν είμαι ειδικός στο δίκαιο, αλλά μου φαίνεται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε νομικό επίπεδο.Άλλο οι καταναγκαστικές(παρακμιακές και απαίσιες όντως) δουλείες των στρατιωτών για την συντήρηση των στρατοπέδων, και άλλο με το έτσι θέλω να εφαρμόζεται καταναγκαστική εργασία για την υποδοχή λαθρομεταναστών.

  ReplyDelete
 44. 1) Σὲ σχέση μὲ τὴν ἑθνολογική σύνθεση τῶν Βαλκανίων. Ἡ πιὸ ἀξιόπιστη κατά τὴν αἴσθησή μου θεωρία εἶναι αὐτὴ τοῦ γλωσσολόγου Μάριο Ἁλινέι (βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Paleolithic_Continuity_Theory) ποὺ ἀνάγει τὴν διαφοροποίηση τῶν ἱνδοευρωπαϊκῶν γλωσσῶν πολύ παλιά, πολύ παλαιότερα ἁπόσο νομίζαμε, άκόμα καὶ στὴν ἁνώτερη Παλαιολιθική περίοδο. Σλαβικές γλώσσες ἑνδεχομένως μιλοῦσαν στὰ βαλκάνια ἁπό πάρα πολύ παλιά καὶ ἴσως τὰ θρακικά νὰ ἦταν σλαβικὴ γλώσσα. Οἱ Βούλγαροι εἶναι μᾶλλον μίξη σλαβόφωνων πληθυσμῶν μὲ τουρκικές ἑλίτ (τὰ τουρκικά φῦλα διατρέχουν τὴν εὑρασιατική στέππα ἀπὄ πάρα πολύ παλιά, σύμφωνα μὲ τὸν ὥς ἄνω Ἁλινέι). Εὔκολα ταυτίζουμε φυλὴ καὶ γλῶσσα, ἁλλά ἡ γλῶσσα διαδίδεται προφορικὰ καὶ τὰ φῦλα ἀναπαράγονται (μέχρι πρόσφατα) σεξουαλικά, μὲ ἀποτέλεσμα φυλή καὶ γλώσσα νὰ μὴν ταὐτίζονται.

  2) Ὅ ἑλληνικός στρατός ὅπως καὶ κάθε στρατός εἶναι ἕνα σύστημα ἑκτέλεσης διαταγῶν. Εἶναι νομίζω προφανές ὅτι ἡ ἁρχική προέλευση τῶν διαταγῶν δὲν εῖναι πάντοτε τὸ ἑλληνικό Πεντάγωνο. Τὸ ἴδιο ἱσχύει καὶ μὲ ἄλλα φαινόμενα σὲ σχέση μὲ τοὺς πρόσφυγες, ἔτσι προτιμῶ νὰ τοῦς λέω ἀπὸ τὰ λίγα ποὔ ξέρω γιατί προτιμῶ νὰ σώσω τὰ ξερά παρὰ νὰ κάψω τὰ χλωρά.

  Ἀκοῦστε, ἠ συμμετοχή μας στὸ ΝΑΤΟ ἑπιφέρει κάποιες ὑποχρεώσεις. Μᾶς εἶπαν, ἄν δὲν θέλετε νὰ βομβαρδίσετε (ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε... ἄστο καλύτερα) ἤ νὰ στείλετε στρατό, κάντε καὶ καμιά δουλειά. Τουρισμό ἔχετε, ξενοδοχεῖα ἔχετε, ἐδῶ ῥε κοπρἰτες, 1 στοὔς δέκα Σύριους εῖναι νεκρός, ἐσείς τὴν ἔχετε σκαπουλάρει, καὶ ἔχετε καὶ τὸ θράσος νὰ γκρινιάζετε !!!!!

  ReplyDelete
 45. 3) Πᾶμε τῶρα στὸ Μακεδονικό. Τὸ Μακεδονικό ἔχει δύο παραμέτρους. 1) τἠν ἑλληνοοθωμανική 2) τὴν βαλκανική. Τὸ ΚΚΕ κατηγορεῖται γιὰ ἀποσχιστικό (καὶ βγαίνει τὸ περιβόητο Γ῎ Ψήφισμα μὲ τὸ ὁποῖο γίνονται οἱ περισσότερες ἐπίσημες ἐκτελέσεις ἐκ μέρους τοῦ ἐθνικοῦ κράτους) ἀφότου ὁ Μιλτιάδης Πορφυρογέννης σὲ συνἐδριο τοῦ Γαλλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος στὸ Στρασβοῦργο, νομίζω, δηλώνει ὄτι τὸ ΚΚΕ θὰ ἐπιδιώξει τὴ δημιουργία δικῆς του κυβέρνησης μὲ δικὴ της ἐπικράτεια. Ταὐτόχρονα, σχεδόν, ξέρουμε τῶρα, ἀποστέλλεται στὸν Μάρκο Βαφειάδη τὸ σχέδιο Λίμνες, ποὺ προβλέπει τὴν δημιουργία χωριστοῦ ἑλληνικοῦ κράτους μὲ πρωτεύουσα τἠν Θεσσαλονίκη.

  Ἡ ἐμπλοκή τῶν Σλαϋομακεδόνων ἤ Σλαὑόφωνων Ἕλληνων, ἤ ἔν πάσει περιπτώσει, τῶν ἑπωνύμων ὀργανώσεών τους, στὄ Μακεδονικό γίνεται στὸ πλαίσιο τῆς πολιτικῆς τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς δραστηριότητας τοῦ ΔΣΕ. Τὀ ΚΚΕ ἐμπλέκεται άναντίρρητα (πέρα ἀπὄ ἄλλες ἑνδεχόμενες μεμονωμένες ἐνέργειες) στὸ Μακεδονικό ΜΟΝΟΝ ὄταν ξεκινᾶ τὸν ἔνοπλο άγῶνα, νομίζω στὰ τέλη τοῦ 46.

  ReplyDelete
 46. Υ.Γ. Γιὰ νὰ καταλήξω... ἀπὸ τὸν καιρό αὐτοῦ τοῦ ἁγῶνα, εἴμαστε ὅχι μόνο στὴ σφαῖρα ἑπιρροῆς ἁλλά καὶ λαμβάνουμε ἅμεσα ἑντολές ἀπὸ τοὺς Ἁγγλοαμερικανούς. Μοῦ φαίνεται ἀπίθανο τὸ προσφυγικό νὰ μὴν τὸ διαχειρίζονται αὑτοί....

  ReplyDelete
 47. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 48. Κωνσταντή
  1)Οι Βούλγαροι δεν είναι σλάβοι.Αυτοπροσδιορίστηκαν ως Σλάβοι λόγω της Ρωσικής Προπαγάνδας του Πανσλαβισμού στον 19ό αιώνα.
  2)Ο Ε.Σ. έχει αποστολή την διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας της χώρας όπως δηλώνει ο ίδιος και όπως γράφει σε κάθε θάλαμο την αποστολή του.Αυτή την στιγμή κάνει ακριβώς το αντίθετο.
  3)Σε ολόκληρη την ιστορία της Οθωμανίας δεν υπάρχει καμία αναφορά σε “Μακεδονικό” λαό.Δηλαδή τόσο ανόητοι ήταν οι Τούρκοι, δεν ήξεραν ποιούς κυβερνούσαν;
  4)Σλαβομακεδόνες δεν υπήρξαν ποτέ στην ιστορία ούτε θα υπάρξουν.
  5)Όσον αφορά το λαθρομεταναστευτικό εμπλέκονται και οι Δυτικές δυνάμεις, αλλά οι φανατικοί υποστηριχτές και υποκηνιτές είναι φυσικά η Σαουδική Αραβία.Μόνο αυτοί επωφελούνται όσο κανένας άλλος.
  Η Ελλάς θέλει έναν Ελευθέριο Βενιζέλο.Το Κ.Κ.Ε. ήδη έχει βλάψει τον Ελληνισμό υπερβολικά, η Χ.Α. είναι παντελώς άσχετη από εξωτερική πολιτική και όλα τα άλλα κόμματα είναι νεκρά.
  Ίσως ο Βασιλέας τελικά βοηθήσει με μία μίξη Βυζαντινού πρωτύπου όπως έχει αναλύση ο καθηγητής στο σχετικό βιβλίο του.Εάν πάντως ακολουθούμε την πολιτική της Χ.Α. να κάνουμε εχθρούς και όχι φίλους, τότε είναι που καταστραφήκαμε ολοσχερώς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν νομίζω ποτές η ΧΑ να σκεφτεί καν για Ελληνο-Αλεβήδικη συνομοσπονδία .
   τους άκουσα να λένε ότι θα μπουν στην Πόλη κτλ ...σε μια ομιλία στο yt αλλά μάλλον θα θέλουν να γίνουν Ρωσόδουλοι

   Delete
  2. Βελισάριε, έχω ασχοληθεί με ην αναφορά που έκανες και σε παραπέμπω εδώ για να μην επαναλαμβάνομαι.
   http://doctorpap.blogspot.gr/2016/02/blog-post_2.html

   Delete
 49. Ἅν κάνω λάθος στὸν παρακάτω συλλογισμό, διορθῶστε με, ἄν θέλετε βέβαια. Ἅν (τρίτο ἄν) πάρουμε τὴν πολιτικὴ σταδιοδρομία τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος, βλέπουμε πρἀγματι ὄτι αὐτὴ συμβαδίζει μὲ τὶς ἑξῆς πολιτικές καὶ ἑθνοτικές ἁνακατατάξεις 1. μὲ τὸν πλήρη - μὰ πλήρη, ἐ - ἐθνοτικὸ διαχωρισμὸ μεταξύ Ἑλλήνων, Βουλγἀρων καὶ Τούρκων σὲ Κρήτη, Ἤπειρο, Μακεδονία καὶ Μικρὰ Ἀσία. Ἑξαίρεση ἡ Δυτική Θράκη. 2. μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς τότε Ἀντάντ (δηλαδή, τῆς συμμαχίας μεταξύ Γαλλίας - Ἀγγλίας - καὶ Τσαρικῆς Ῥωσίας). Ἕλλην, στὀ παραπάνω άπόσπασμα, θεωρεῖται, πάλι ἄν δὲν κάνω λάθος, ὀ ἑλληνόφωνος ἤ μὴ ἑλληνόφωνος χριστιανός ὀρθόδοξος ποὺ δὲν ὑπάγεται στὴ βουλγαρική Ἐξαρχία.

  Ἑγώ ῥωτῶ, διαφέρει ἠ πολιτική τῶν προσφάτων ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, ἁλλά καὶ τῶν κομμάτων τοῦ ἕλληνικοῦ κοινοβουλίου, ΚΚΕ περιλαμβανομένου, ἀπὸ τὴν πορεία ποὺ πῆρε τὸ ἑθνοτικό μας ζήτημα ὄπως τὸ περιέγραψα - καὶ ἄν τό περέγραψα καλά - ἐπὶ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ; Εῖναι, δηλαδή, μέχρι στιγμῆς, ἡ ἕλευση τῶν μεταναστῶν καὶ προσφύγων ἁπειλή γιὰ τὸν ἑθνοτικό διαχωρισμό μεταξύ Ἑλλήνων, Τούρκων καὶ Βουλγάρων ;;

  ReplyDelete
 50. Σημ. 1. ἑγώ ταὐτίζω τὸ ἑλληνικό κράτος μὲ τὸν παραπάνω διαχωρισμό. Δηλαδή θεωρῶ ὅτι εῖναι ἕνα φυλετικό κράτος, ποὺ ἁπειλεῖται ἑφόσον ἁπειληθεῖ ὁ διαχωρισμός Ἑλλήνων, Τούρκων καὶ Βουλγάρων. Ἡ ἱστορία ἕχει δείξει ὅτι τὸ ἑλληνικό κρἀτος ἕτσι ξεκίνησε, μὲ ἑθνοκάθαρση, καὶ τὸ Κυπριακό ζήτημα δείχνει μέχρι στιγμῆς καὶ αὐτὸ ὅτι ἑλληνικό κράτος μὲ συμμετοχὴ στὴν ἑξουσία τουρκικῆς ἤ ἁλλης μειονότητας δὲν δύναται νὰ ὑπάρξει, ὑπὀ κοινοβουλευτικό τοὐλάχιστον πολίτευμα. Ἡ μόνη ἑξαίρεση, δηλαδή, ἡ δυτική Θράκη, εἶναι ἀκριβῶς τὸ σύνορο, ἔχω τὴν ἑντύπωση, μεταξύ Ἕλλάδας, Τουρκίας καὶ Βουλγαρίας - καὶ ἐκεὶ δραστηριοποιεῖται, ἅν δὲν κάνω λάθος, τὸ περιοδικό Ἀντιφωνητής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 51. Κωνσταντή.
  Πιστεύω συμφωνούμε πως τα κόμματα πέθαναν και θέλουμε νέα προσέγγιση.
  Χρειαζόμαστε ακριβώς αυτό που έγινε στου με την στρατιωτική επανάσταση του 1909-Έλαβε την εξουσία ο Βενιζέλος και την ονόμασε Δημοκρατία-φυσικά δεν εκλέχθηκε από τον λαό και πάλι καλά.
  Μία τέτοια επανάληψη της ιστορίας μας χρειάζεται για να σωθεί το Κράτος.Το πρόβλημα είναι η πλήρης παρακμή του Ε.Σ. και η υποδούλωσή του στις αυτοκτονικές εντολές της κυβερνήσεως.
  Πάντως, ελπίζω κάποιος εν αποστρατία Στρατηγός ή κάποιος κατώτερος όπως η 21ή Απριλίου να κάνουν κάτι.
  Οι λαθρομετανάστες που έχουν κολλήσει στον Ελλαδικό χώρο, σύντομα θα ξεσπάσουν σε βίαια επεισόδια όντας μουσουλμάνοι και χιλιάδες σε ένα ανεξέλεκτο κράτος.Η Αυστρία-το πλουσιότερο κράτος στην περιοχή του Αίμου(κακώς ονομάζεται "βαλκάνια") πράττει απόλυτα σωστά κλείνοντας τα σύνορα στους βαρβάρους.
  Η Ελλάς μόνο με δυνατό ναυτικό μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση μιάς και όλοι αυτοί μπαίνουν με την χορηγία της Τουρκίας.

  ReplyDelete
 52. Κοιτάξτε νὰ δεῖτε. Έάν ὄπως γράφω παραπάνω τὸ ἑλληνικό κράτος εἶναι ἕνα φυλετικό κράτος ποὺ ἁπειλεῖται ὄταν ἀπειληθεῖ ὁ διαχωρισμός Τούρκων, Ἑλλήνων καὶ Βουλγάρων, τότε ὄχι, δὲν χρειάζεται κατανάγκην κίνημα γιὰ νὰ σωθεῖ. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοί εἶναι... ἀθάνατοι !! Ἐπὶ Κατοχῆς, οἱ περισσότεροι εἶχαν ἐξαφανιστεῖ καὶ ἐπέστρεψαν δριμύτεροι - καὶ, σημειωτέον, μέγα μέρος αὐτῶν ἦταν Βενιζελικοί ἤ Βενιζελογανεῖς. Δὲν πρέπει κατὰ τὴ γνώμη μου ποτέ νὰ ὑποτιμῶνται οἱ καταπληκτικές ἱκανότητες τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν ἀρχηγῶν.

  Ἑπίσης τὸ ἑλληνικό κράτος δὲν ἀπειλεῖται κατανάγκην ἁπὸ ἑμφύλιες συρράξεις καὶ στρατιωτικές ἤττες. Αὐτὸ ποὺ τὸ ἀπειλεῖ εἶναι ἡ ἁλλοίωση τοῦ φυλετικοῦ του χαρακτῆρα. Ἥ παρουσία προσφύγων καὶ μεταναστῶν μπορεῖ ὄχι μόνο νὰ ΜΗΝ ἀπειλεῖ τὄν φυλετικό χαρακτῆρα τοῦ ἑλληνικοῦ κρἀτους ἀλλα νὰ τὸν ΕΝΙΣΧΥΕΙ. Τὸν ΣΥΡΙΖΑ (κρίνοντας καὶ ἀπὸ τὴν καθημερινή συμπεριφορά τοῦ άνθρωπολογικοῦ τύπου HOMO SYRIZAEUS) μπορεῖ νὰ τὸν φοβηθεῖ κανείς σὰν προπομπὸ φυλετιστικῆς ἔξαρσης. Δἒν ἔχω καταλάβει ποῦ πάει τὸ πράγμα.

  ReplyDelete
 53. Κωσνταντή, το πράγμα πάει προς την εφαρμογή του σχέδιου Καλέργη.Όπως έγραφε ο ίδιος στον πρακτικό ιδεαλισμό η Ευρώπη θα μετατραπεί σε μία μάζα "υπάνθρωπων" μικτών νεγροειδών και ασιατών.
  Άρα-οι λαθρομετανάστες εξυπηρετούν απόλυτα αυτό το σχέδιο για την αλοίωση του λευκού πλυθησμού της Ελλάδας.Μόνο τα θύματα της κομμουνιστικής προπαγάνδας αρνούνται αυτοί την ωμή πραγματικότητα
  (Ο Λένιν βέβαια ήταν περήφανος για την Εβραϊκή καταγωγή του όπως και ο φανατικός σιωνιστή-(δηλαδή εβραίος Εθνικιστής-Τρότσκυ)

  Από την άλλη, δεν χρειάζονται ναζιστικές θηριωδίες τύπου εξόντωση συγκεκριμένων πλυθησμών.Χρειάζεται απλά να μην μπαίνουν στην Ελλάδα.
  Εκτός αυτού δεν είναι μόνο η καταγωγή, τεράστιο ρόλο παίζει του ότι είναι μουσουλμάνοι δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ενσωματωθούν στην κοινωνία από οποιαδήποτε άποψη σε οποιονδήποτε τομέα.
  Ενσωμάτωση θα πει εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας, μετατροπή σε χριστιανούς ορθόδοξους, και συμμετοχή σ τον Ελληνικό τρόπο ζωής του σήμερα(είτε μας αρέσει αυτός είτε όχι).Δεν θα εξξεληνιστούν στον αιώνα τον άπαντα.
  Εάν ενδιαφέρονταν για το δημογραφικό θα έπρεπε να ενισχύσουν την αναπαραγωγή του εγχώριου πλυθησμού.

  Ο μεγαλύτερος ηγέτης στην πολιτική μετά τον Πούτιν, μπέντζαμιν Νιετανιάχου που πραγματικά αξίζει τον θαυμασμό μας, δήλωσε πρόσφατα

  "Στο τέλος θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα περιτριγυρίζεται από συρματόπλεγμα. Με ρώτησαν κάποιοι, είναι αυτό απαραίτητο για την προστασία της χώρας; Η απάντηση είναι καταφατική. Θα απλώσουμε τείχη και συρματοπλέγματα σε όλο το μήκος των συνόρων του Ισραήλ; Η απάντηση είναι καταφατική. Στην περιοχή που ζούμε πρέπει να προστατευτούμε από τα κτήνη που μας περιτριγυρίζουν”.

  Πράξεις και λόγια από ηγέτη τεραστίων διαστάσεων, και όχι θεατρίνων συριζαίων.

  ReplyDelete
 54. Συμφωνῶ μαζί σας ὅτι τὸ ἑλληνικό κράτος δὲν ἔχει πολλές ἀφομοιωτικές ἱκανότητες, παραπάνω τὸ περιέγραψα ὡς φυλετικό, καὶ αὑτὸ ποὺ φοβᾶμαι ἑγώ προσωπικά δὲν εἶναι ἡ ἀποδυνάμωσή του, ἀλλὰ ἡ ἑνδυνάμωσή του. Πάντως σᾶς ἑπαναλαμβάνω ὅτι δὲν ἔχω πειστεῖ ὅτι οἱ πρόσφυγες-μετανάστες ἦρθαν γιὰ νὰ μείνουν. Αὐτὸ ποὺ δὲν θέλω νὰ γίνει εἶναι σφαγές μεταναστῶν μέσα στὰ στρατόπεδα ποὺ θὰ ῥιζοσπαστικοποιήσουν τὸν εὐρωπαϊκό πληθυσμός καὶ, ὄ μὴ γένοιτο, τὸν ἑλληνικό.

  ReplyDelete
 55. Στην Ελλάδα δεν θέλουν να μείνουν διότι δεν έχουν χρήματα, όμως όταν κλείσουν απόλυτα τα σύνορα των άλλων κρατών θα διαλύσουν τελείως το κράτος και θα κάνουν σφαγές ασύλληπτων διαστάσεων.
  Μήπως είναι τυχαίο που σταμάτησαν τα βίντεο αποκεφαλισμών στην τηλεόραση..;

  ReplyDelete
 56. Ἁκοῦστε, ἔτσι γίναν οἱ σφαγές τοῦ Σεπτεμβρίου στὸ Παρίσι τὸ 1792. Φοβόταν ὁ κόσμος ὅτι κρύβονται συνωμότες καὶ δολοφόνοι μέσα στὶς φυλακές, καὶ ἄρχισαν ὁχλαγωγικές ἑκτελέσεις μὲ τἤν ἀνοχή τῆς ἐπαναστατικῆς κυβέρνησης. Τὸ ζήτημα θέλει μεγάλη προσοχή καὶ ὐπευθυνότητα, έκτός κι ἄν θέλει κανείς τὸ χάος !!

  Ὕπάρχει ἔνα δεδομένο. Ἡ Ἑλλάδα συμμετέχει πολύ-πολύ-πολύ παθητικά, σχεδὸν καθόλου, στοὺς πολέμους τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἑλίτ (ὄρος τοῦ Τάκη Φωτόπουλου) καὶ οἱ πόλεμοι αὐτοὶ προκαλοῦν πρόσφυγες καὶ συμβαδίζουν μὲ μεταναστευτικά ῥεύματα. Τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδας εὶναι νὰ γίνει ἡμιπερατή μεμβράνη. Οἰ χειρισμοῖ τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν δὲν εἶναι κατανάγκην κακοὶ μέχρι στιγμῆς.

  Οἱ τζιχαδιστές δὲν τάχουν μαζί μας.

  ReplyDelete
 57. Κωσνταντή, στην διεθνή ορολογία και στα λεξικά πρόσφυγας(προσφυγήν) είναι ο ομοεθνείς κάτοικος άλλης χώρας που λόγω πολέμου έρχεται στην πατρίδα του.
  Μετανάστης είναι ο νόμιμα αποδεκτός μη εγχώριος άνθρωπος που παίρνει μία άδεια για να κατοικήσει ή να δουλέψει σε μία άλλη χώρα.
  Εάν γίνει πόλεμος στην Σικελία τα Ελληνόφωνα Καθολικά χωριά έρθουν στην Ελλάδα θα είναι πρόσφυγες.Οι Μικρασιάτες ήταν πρόσφυγες.Οι σημερινοί είναι λαθρομετανάστες.
  Φυσικά και μας βλέπουν εχθρικά διότι το βυζάντιο 1000 χρόνια σχεδόν πάλευε κατά του Ισλάμ.Ούτως ή άλλως αφού ο διαμελισμός της Ελλάδας είναι στο σχέδιο, αυοτί θα παίξουν βασικό ρόλο.
  Πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά από την Προπαγάνδα διότι εάν μας βομβαρδίζουν 1000 φορές την ημέρα με την λέξη "πρόσφυγες" και στο τέλος το πιστέψουμε, το ίδιο θα γίνει και με άλλες όπως "πολυπολιτισμικότητα" "Μακεδονία" τα σκόπια κ.τ.λ.

  ReplyDelete
 58. Ἀπὀ τὰ λίγα ποὺ ἔχω καταλάβει, εἶναι πράγματι πρόσφυγες στὴν πλειοψηφία τους, ἀλλά καὶ νὰ μὴν ἦταν, προτεραιότητα ἔχει νὰ ἀποφασίσουμε ἄν θἀ σταματήσει ὁ ἑμφύλιος στὴ Συρία ποὺ τοῦς γεννᾶ καὶ αὐτούς καὶ ἄλλους. Δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τὄ μεταναστευτικό καὶ τὸ προσφυγικό χωρίς νὰ ξεκαθαρίσουμε τὴ στάση μας σὲ σχέση μὲ τὸ Μεσανατολικό. Εἶναι δυνατόν νὰ λές (ὄχι ἑσείς, ἄλλος, π.χ. ὁ Ἁντιφωνητής), συνέχισε νὰ βομβαρδίζεις, ΝΑΤΟ, ἀλλά τοὺς πρόσφυγες ποὺ κάνεις έσύ κι οἱ ἄλλοι, ἐγώ δὲν τοῦς θέλω !!!

  Θέλετε νὰ μὴν ποῦμε πρόσφυγες καὶ νὰ ποῦμε λαθρομετανάστες ;; Εὶναι σὰν τὴ διαφορά μεταξύ ἀνταρτόπληκτων καὶ θυμάτων τοῦ μοναρχοφασισμοῦ. Ἑπίσης σᾶς θυμίζω τὸ πιὸ σημαντικό ἴσως. Λιβύη καὶ Συρία ἦταν ΚΟΣΜΙΚΑ κράτη.

  ReplyDelete
 59. Κωνσταντή.
  Το Ισραήλ όμως που υποστηρίζει τον βομβαρδισμό δεν δέχεται ούτε έναν με τεράστια επιτυχία προσαρμόζεται στην πραγματικότητα, διότι ο Νιετανιάχου είναι εκπληκτικός ηγέτης-Μόνο η Χ.Α. μιλάει κατά του Νιετανιάχου χωρίς να βλέπει τις ικανότητές του.
  Οι λέξεις επίσης έχουν περιεχόμενο και το χρησιμοποιούμε για να συνενοούμαστε.Γιαυτό επιμένω πάντα Αριστοτελικά-πρώτος ανέλυσε την σημασιολογία των λέξεων- στο περιεχόμενο των λέξεων.
  Στην τελική, πρόκειται για μία τεράστια υποκρισία απέναντι στον Ουκρανικό λαό και θα έπρεπε να ντρέπεται η Ελλάδα που το παίζει δήθεν ορθόδοξη βυζαντινή (αναφέρθηκα εδώ http://doctorpap.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html και δεν θα πω τα ίδια) που πρόδωσε όχι απλά τους ουκρανούς, αλλά και την Ελληνική δραστήρια μειονότητα της Ουκρανίας.
  Στην τελική ο πόλεμος τελειώνει στην Συρία και υπογράφτηκε ανακωχή βομβαρδισμών μιας και το ΙΣΙΣ έχει ταπεινωθεί από τους Ρώσους.Σωστά;Άρα ας γυρίσουν όλοι πίσω να φτιάξουν την χώρα τους.
  Αυτή είναι η θέση μου.

  ReplyDelete
 60. Καὶ ἑγὠ δὲν πιστεύω ὄτι ἡ Ἕλλάδα ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἁπορροφήσει μετανάστες, τοὑλάχιστον αὐτὴ τὴ στιγμή. Εἶναι ὄμως πρὸς τὸ συμφέρον της - αὑτὴ εἶναι ἡ δική μου θέση - νὰ μἤν γίνει Ἱσραήλ, δηλαδή νὰ μὴν ἐπαναστρατιωτικοποιηθεῖ. Θεωρῶ πὼς τὸ καλύτερο θὰ ἦταν οἱ Ἕλληνες νὰ κλείσουν τὰ αὐτιά τους καὶ στἠ φιλανθρωπία καὶ στὴ μισανθρωπία.

  ReplyDelete
 61. Το Ισραήλ όμως-ορθώς- έχει κλείσει τα αυτιά του στην φιλανθρωπία και κοιτάει τα συμφέροντα του Εβραϊκού λαού κατά των λεγόμενων Γκοϊμ.
  Η Ελλάδα δεν έχει στόχο, προχωράμε αφηρημένα.Το Ισραήλ έχει αντικειμενικό σκοπό την επιβίωση και την ευημερία του.Γιαυτό πρέπει να γίνουμε δραστήριο Ισραήλ.Η Χ.Α. που όλο και μεγαλώνει δεν έχει αντιληφθεί ακόμα πως το Ισραήλ είναι κράτος πρώτυπο για την επιβίωση μικρών κρατιδίων, και όποιος τα βάλει με το Ισραήλ καταστρέφεται

  ReplyDelete
 62. ΥΠΟΘΕΣΗ. Τὸ νὰ μὴν ἕχουμε στόχο εἶναι χρυσὴ εὑκαιρία. Γιὰ διέξοδο ἀπὸ τὸν ἀδιέξοδο Μεγαλοϊδεατισμό. Δὲν καταστρέφεται μόνον ὅποιος τὰ βάζει μὲ τὴν κὀμπρα. Καταστρέφεται καὶ ὅποιος τὰ βάζει μὲ τὸν ἀέρα. Ὑπενθυμίζω ὄτι δὲν εἶναι ἡ κακιά Μέρκελ καὶ ὁ φανατικός δόκτωρ Σόιμπλε ποὺ ξεκινήσανε τὴν κρίση. Ἡ κρίση ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἀπόπειρα τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἑλίτ (copyright-Takis Fotopoulos) νὰ ἁποφύγει τὴν αὑτοκατάρρευση.

  ReplyDelete
 63. Διαφωνώ ως προς το εξής
  Εάν δεν υπάρχει αντικειμενικός σκοπός τότε το κράτος θα μετατραπεί σε επίπεδο αφρικανικού επιπέδου, δηλαδή τρίτου κόσμου.Σκοπός μπορεί να είναι η ανάπτυξη της παιδείας, η προώθηση της επιστήμης ή η ανάπτυξη θρησευτικού συναισθήματος.Αυτό όμως προϋποθέτει την επιβίωση.
  Η χρηματοπιστωτική κρίση ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. ως μέτρο αποδυναμώσεως των άλλων οικονομιών, οι Γερμανοί εφαρμόζουν την ανέκαθεν ξεροκέφαλη εξωτερική πολιτική τους-βασιζόμενοι σε ένα υπερβολικά οργανωμένο κράτος, δεν δημιουργούν ούτε έναν φίλο στο εξωτερικό(Ούτε Η.Π.Α. ούτε Ρωσία ούτε υπόλοιπη Ευρώπη τους βλέπει φιλικά).Και στους 2 παγκοσμίους πολέμους απέτυχε, και ειδικά μπροστά στον Αμερικανικό γίγαντα, η αποτυχία της Γερμανίας είναι βέβαιη.

  ReplyDelete
 64. Δὲν εἶμαι καθόλου σίγουρος, εἰδικά ἄν δὲν ταὑτιστοῦμε ἑμείς μὲ τἰς ΗΠΑ. Στόχο ἔχουμε αὑτὰ τὰ τρία ποὺ εἴπατε ἁκριβῶς, γειά στὸ στόμα σας !

  ReplyDelete
 65. Συμφωνούμε τότε στο ότι πρέπει να ταυτιστούμε με τις Η.Π.Α. Αυτό απαιτεί σοβαρό ηγέτη και όχι υποτακτικό όπως σήμερα.Μάλιστα οι σημερινοί υποτάσονται σε όλους όσους διεκδικούν κάτι από εμάς.Μοναδική λύση η αποτελεσματικότητα των Η.Π.Α. πιστεύω.

  ReplyDelete
 66. Νομίζω πὼς εἴμαστε ἤδη λίγο-πολύ ταὐτισμένοι μἐ τὶς ΗΠΑ, ἄν ἀληθεὐει ὄτι μέσῳ ἡμῶν ἐπιχειρήθηκε καὶ ἐπιχειρεῖται ἡ ἀπορρόφηση τοῦ εὐρὼ ἀπὀ τὸ δολλάριο.

  ReplyDelete
 67. ...καὶ ποιός θὰ περίμενε, ἄν ἀληθεύει αὑτὸ, ὅτι θὰ ἔβλεπε τὸν σοσιαλιστικὸ ἐθελοντισμὸ στὴν ὑπηρεσία τῶν συμφερόντων τῶν ΗΠΑ...

  ReplyDelete
 68. Κοιτάξτε, στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει ἔνα παράξενο πράγμα ποὺ λέγεται κομματικό σύστημα (ἤ πελατειακό σύστημα). Τὸ σύστημα αὐτὸ ὑπάρχει ἁπὸ τὄν καιρό τῆς Τουρκοκρατίαας τοὐλάχιστον καὶ ἔγκειται στὸ ἑξῆς. Ὁ καθένας πρέπει νὰ ἔχει ἔναν προστάτη, καὶ διαρκῶς συνάπτει σχέσεις ποὺ στοχεύουν στὴν ἑξεύρεση προστασίας. Ὁ ἱστορικός Πετρόπουλος σημειώνει ὄτι οἵ Ἕλληνες τῆς Τουρκοκρατίας τὸ θεωροῦσαν τόσο αὑτονόητο, ποὺ δὲν μιλοῦσαν γιὰ αὐτὀ, καὶ μόνον ὄποιος τοῦς εἶχε συγχρωτιστεῖ γιὰ καιρό μποροῦσε νὰ τὸ ἀντιληφθεῖ. Τὸ σύστημα αὐτὸ ἰσχύει φαίνεται καὶ σήμερα στὸ ἀκέραιο. Γι αὐτὸ κανεὶς στὴν οὐσία δὲν διαμαρτύρεται ποὐ τοῦ κόβουνε τὸ μισθό, τὴ σύνταξη, τοῦ διαλύουν τὸ Σύνταγμα, τοῦ λένε θὰ κάνω αὐτὸ καὶ κάνουνε τὸ ἀνάποδο, κ.λπ κ.λπ. Τὸ πελατειακὸ σύστημα εἶναι ἔνα εἶδος ἀνατολικῆς φεουδαρχίας.

  Γιὰ νὰ μπεῖς στὸ σύστημα αὐτό πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖς ὅτι οἱ λέξεις δὲν ἔχουν ποτέ... ἀριστοτελική σημασία, δὲν ἀναφέρονται σὲ ἔνα σῦμπαν καθαρῶν ίδεῶν, ἀλλὰ εἶναι σὰν κωδικοποιημένες ἐκκλήσεις γιὰ προστασία μὲ προσφορά ἀνταλλάγματος. Μιὰ εὐαίσθητη ψυχή ὑποφέρει ἀπὸ τὴ χυδαιότητα αὐτοῦ τοῦ συστήματος, ἀλλά ὄπως λέει ὁ ἴδιος ἱστορικός, πολιτικὴ στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι τὰ politics, ἡ δραστηριότητα δηλαδὰ ἑνός ἑξειδικευμένου σώματος ποὺ ἀναλαμβάνει τὴ διαχείριση τῶν κοινῶν γιὰ τὸ ὄφελος τοῦ συνόλου, ἀλλά ἡ προσπάθεια τοῦ καθενός νὰ διατηρήσει αὐτὸ ποὺ ἔχει, ὄσο μικρό καὶ ἄν εἶναι.

  Ἔτσι, ὄταν ἔνα περιοδικό π.χ. γράφει - πρέπει νὰ δώσουμε εἰσιτήριο στοὺς μετανάστες γιὰ νὰ γυρίσουν στὴν πατρίδα τους ἤ νὰ πᾶνε στὸν Καναδά, δὲν μπορεῖς ποτὲ νὰ εἶσαι σίγουρος ὅτι πράγματι, αὐτὸ πιστεύει ό συντάκτης. Μπορεῖ πράγματι νὰ τὸ πιστεύει, δὲν θέλω νὰ ἀδικήσω κανέναν. Ἀλλὰ μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἐννοεῖ ὄτι, ἐπειδὴ τὸ περιοδικό του ἔχει τὴν γραμμή - λελογισμένος ἐθνικισμός - θὰ ἔπρεπε τὸ ἑλληνικό κράτος νὰ τὸ ἐπιδοτήσει. Μπορεῖ νὰ ἐννοεῖ ὄτι οἱ δἀσκαλοι τῆς Θράκης ποὺ τὸ διαβάζουν πρέπει νὰ λένε στὰ παιδιά γιὰ τὸν χορό τοῦ Ζαλόγγου καὶ τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ καὶ νὰ μὴ λένε γιὰ τὴν ἀρμονική συνύπαρξη τῶν λαῶν ἐπἴ Τουρκοκρατίας, ἄρα οἱ δάσκαλοι ποὔ ἔχουν αὐτή τὴν ἄποψη πρέπει νὰ παίρνουνε κονδύλια καὶ ὄχι οἱ ἄλλοι ποὺ λένε γιὰ πολυπολιτισμό. Τὂ ἴδιο άκριβῶς συμβαίνει καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά. Ὄταν διαβάζεις γιὰ ἄνεργους ήθοποιούς ποὔ τρέχουν νὰ προσφέρουν λίγο γέλιο καὶ χαρά στὰ προσφυγόπουλα τῆς Εἰδομένης, πάλι κατάθλιψη σὲ πιάνει, διότι συμφωνῶ μαζί σας ὄτι τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα εἶναι νὰ μὴν ἀφήνεις ποτέ αὐτὸ ποὺ εἶναι νὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, ἀλλά ἀντιθέτως ὅ,τι ὑποπίπτει στὴν ἁντίληψή σου νὰ προσπαθεῖς διαρκῶς νὰ τὸ μετατρέπεις σὲ κάτι πρὸς ὄφελός σου. Ἵσως ἡ διέξοδος εἶναι νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ πράγμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Εὐτυχῶς ποὺ κάνατε τἰς ἑπισημάνσεις σας, κε Fr Gr. Ἑγώ ἔμαθα γιὰ τὸν Ἀντιφωνητή ἀπὸ τὸν ἱστότοπο τοῦ κου Καραμπελιᾶ καὶ ὁ ὁμιλητής ποὺ ἐμφανιζόταν στὸ σχετικό βίντεο φαινόταν γλυκομίλητος καὶ μορφωμένος. Ἅς μοῦ συγχωρεθεῖ λοιπόν ποὺ χρησιμοποίησα τὸ όνομα τοῦ ἐντύπου σὰν παράδειγμα κομματικῆς νοοτροπίας.

   Ὅμως τὸ θέμα, πρίν ἀπὸ χρόνια, ποὺ ὑπῆρχε καὶ στὸ βίντεο, ἀφοροῦσε μιὰ διασκάλα ποὺ εἶχε σηκώσει γῆ καὶ οὐρανό γιὰ τὸν ἀφελληνισμὸ τῶν τσιγγάνων τῆς Θράκης. Μετά ὄπως συνήθως ὐπῆρχε ἠ άντίρρηση τῶν λεγομένων ἀριστερῶν, ποὺ τὴν κατηγοροῦσαν γιὰ ἐθνικόφρονα κ.λπ. κ.λπ. χωρίς νὰ θίγεται ποτέ ἐν τέλει ἡ οὑσία, ποὺ συμπυκνώνεται κατὰ τὴ γνώμη μου στὰ λεγόμενα τοῦ dr PaP παρακάτω.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. Εὐχαριστῶ γιὰ τὶς διορθώσεις, καὶ ζητῶ ξανά συγγνώμη γιὰ τῖς ἀνακρίβειες.

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
 69. Κωνσταντή συμφωνώ σε αρκετά απλά θα αναφέρω μερικά από την δική μου οπτική.
  Πάρε την παράδοξη ιστορία της Ρωσίας για παράδειγμα.Δημιουργήθηε ως χριστιανική ορθόδοξη αυτοκρατορία, μετά την οκτωβριανή επανάσταση δήλωναν επίσημα άθεοι και διέλυαν ορθόδοξες εκκλησίες όπως και τζαμιά.Όμως το θρησκευτικό συναίσθημα δεν έπαψε διόλου ναυπάρχει και μεταφυτεύτηκε στην κομμούνα.Η ακολουθία του Λένιν και του Στάλιν είναι ένα κλασσικό παράδειγμα.Ούτως ή άλλως προσκύνησαν τα πτώματά των(δεν υπάρχει άθεος που να προσκυνάει).Με την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως(η μοναδική προσφορά των Η.Π.Α. στην ιστορία) ξανα έγιναν επίσημα χριστιανοί ορθόδοξοι και αρκετοί στρατιώτες οραματίζονται πως είναι σταυροφόροι κατά του ισλάμ σήμερα.
  Οι λέξεις έχουν Αριστοτελική σημασιολογία στην επιστήμη(μέρος της και η πολιτική).Το ότι ο κόσμος επηρεάεται από παράλογες λέξεις που αγγίζουν την σφαίρα της φαντασίας του είναι δεδομένο για τον ηγέτη που θα χειραγωγήση έναν όχλο.Εμάς μας αφορά το σοβαρό όμως, πιστεύω.
  Λέξεις όπως δημοκρατία ελευθερία ισότητα θέλουν τόμους ολόκληρους για να πάρουν ένα αντικειμενικό νόημα.Παρ'όλα αυτά και μόνο η χρήση τους είναι αξεπέραστη σε δύναμη όταν έχει να κάνει με έναν όχλο.
  Το ίδιο και για σύγχρονα σοφίσματα τύπου πολυπολιτισμικότητα, πρόσφυγες, ρατσιστές κ.α.Όλοι οι αρθρογράφοι υπόκεινται στην προπαγανδιστική(χωρίς αρνητική χροιά) γραμμή της εφημερίδος.
  Προσωπικά είχα γράψει 5 άρθρα για μία εφημερίδα(δεν θα την κατονομάσω) και όταν έγραψα αυτό http://doctorpap.blogspot.gr/2016/02/blog-post_1.html
  δεν το δημοσίευσαν.

  Μόνο η παιδεία θα μας σώσει διότι μόνο αυτή μαζί με την ανάγκη φέρνει οργάνωση.

  ReplyDelete
 70. Βεβαίως καὶ δὲν σᾶς τὸ δημοσίευσαν διότι αὐτὸ ποὺ περνάει σὰν πολιτισμικό πρότυπο εἶναι νὰ κάνει ἄλλος τὴν βρώμικη ἤ κοπιαστική δουλειά κι ἐμεὶς νὰ κάνουμε πὼς δὲν μᾶς ἀφοροῦν ὅλα αὐτὰ.

  ReplyDelete
 71. ...ἡ πλάκα, δὲ, εἶναι ὅτι αὑτὴ ἡ ὑποτιθέμενη ἀδιαφορία εἶναι... δουλειά !! Πιὸ πολύ κοπίασαν στὸ νὰ μὴν σᾶς τὸ δημοσιεύσουν, παρά στὸ νὰ σᾶς τὸ τυπώσουν. Διότι ἔπρεπε νὰ βάλουνε στὴν μπάντα μιὰ σειρά ἁπό σκέψεις. π.χ. ζῶ σὲ ἕνα κράτος - ἔχει στρατό - τί δουλειά κάνει ὁ στρατός κ.λπ. κ.λπ. ἑγώ τί θὰ κάνω μὲ ὅλα αὑτά ;; Μὴν νομίζετε λοιπόν ὅτι τὸ ἅρθρο σας πῆγε χαμένο....

  ReplyDelete
 72. Ο Ε.Σ. είναι το μεγαλύτερο θέατρο όλου του κόσμου-χωρίς δόση υπερβολής.
  Υπάρχει περίπτωση ο Στρατός του Ισραήλ να έκανε ότι κάνει ο Ε.Σ. σήμερα;Όχι, διότι είναι ένα εκπληκτικό κράτος με αντικειμενικό σκοπό.
  Όποιος πήγε και δεν πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα κατωτερότητας και/ή ναρκισσισμού αναγνωρίζει την παρακμή του Ε.Σ.
  Προσωπικά υποστηρίζω έναν πανίσχυρο Ε.Σ. με πυρηνικά.Αυτό όμως απαιτεί καθαρούς επαγγελματίες και όχι όχλους γραικύλων.
  Πιστεύω, στην Ελλάδα χρειαζόμαστε αντικειμενικό σκοπό.Μία κατεύθυνση που θέλουμε να πάρει το κράτος.Πραγματικά δεν έχουμε κανέναν.Εάν ρωτηθεί οποισδήποτε πολιτικός "Πως δικαιολογείται την ύπαρξη του Ελληνικού Κράτους;" δεν θα ξέρει να απαντήσει.

  ReplyDelete
 73. Ἐγὼ θὰ σᾶς πῶ συμπυκνωμένα (μὲ προσπάθεια στὸ νὰ διαλέξω καλά τὶς λέξεις) τὴν δική μου, ὑποκειμενικὴ ἄποψη. Τὸ ἑλληνικό κράτος ὑπάρχει γιὰ νὰ παρεμποδίζει τὴν ἀναπαραγωγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

  ReplyDelete
 74. Σωστότατη παρατήρηση.Συμφωνώ διότι είναι απόλυτα ανθελληνικό και αποδεικνύεται με τον υπεροφορολόγηση πολύτεκνων κ.α. πολλά.

  ReplyDelete
 75. Τὸ παράδειγμα τῶν πολυτέκνων οἱκογενειῶν εἶναι ἑνδεικτικό καὶ σημαντικό. Περισσότερο ὄμως τὸ βλέπω σὰν ἐκμετάλλευση τῶν φτωχῶν καὶ παραδοσιακῶν, θρησκευομένων οἰκογενειῶν παρά σὰν τὸ κατεξοχῆν ἀντιαναπαραγωγικό παράδειγμα. Κατ ἐμέ, τὸ ἑλληνικό κράτος εἶναι ἔνα φυλετικό κράτος, καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι λειτουργεῖ σὰν μιὰ φυλὴ μὲ τοῦς ὄρους μιᾶς φυλῆς, ἀνεξάρτητα -προσοχή- ἀπὸ τὸ ἄν τὰ μέλη τῆς φυλῆς ἱσχυρίζονται ὄτι εἶναι πολῖτες τοῦ κόσμου, ἀπελευθερωμένοι στὰ ἤθη, εὑρωπαϊσταί, ἀριστεροί, φοράνε βουβαλοτόμαρα, φτερά καὶ πούπουλα κ.λπ. κ.λπ.

  Γιὰ τὴ φυλή, ἠ διατήρηση τῆς ταὐτότητάς της εἶναι πιὸ σημαντική ἀπὸ τὴν ἀναπαραγωγή της. Προτιμᾶ νὰ πεθάνουν ὄλοι οἱ ΜακΓκρῆκ στὴν ὑφἠλιο ἀπὸ τὸ νὰ περάσει ἠ περιουσία τῆς οἰκογενείας σὲ κάποιον ποὺ δὲν εἶναι ΜακΓκρῆκ.

  ReplyDelete
 76. Ὅ στρατός, γιὰ παράδειγμα - πόσοι θέλουν νὰ πολεμήσουν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κάνουν τὴ θητεία τους ;; Νομίζω, λίγοι. Πῶς βιώνουν τὸν στρατό ;;; Κυρίως, σὰν ἔναν διαρκῆ ἔλεγχο. Εἴτε πᾶνε φαντάροι, εἴτε τὸν ἀποφύγουν. Αὐτὸς ὁ διαρκῆς ἔλεγχος μοιάζει μὲ αὑτὸν ἑνός πατέρα ποὺ κλειδώνει τὴν κόρη του γιὰ νὰ μὴν ξεπορτίσει καὶ ἔχουμε... παρατράγουδα. Ἐ, τὰ παρατράγουδα εἶναι ποὺ κάνουν ἕνα ἔθνος γόνιμο.

  Ἡ φορολογία - τὸ ἴδιο. Περισσότερο νοιάζεται τὸ κράτος νὰ εἶναι οἰ πολῖτες του μὲ τὴν ψυχή στὄ στόμα, παρά νὰ τοῦς πάρει τὰ λεφτά. Ἥ ἐν πάσει περιπτώσει νὰ βρεῖ λεφτά.

  ReplyDelete
 77. Είναι περα για πέρα αληθές ότι το ελλαδικό λέω εγώ, κρατίδιο δεν έχει λογο υπάρξεως. Συζητώντας την Συνομοσπονδία του Καθηγητού με τον φιλελεύθερο-Ευρωπαϊστή πατέρα μου, κατάλαβα ότι ουδείς ευρωπαϊστής, φιλελεύθερος ή κομμουνιστής έχει καθαρή απάντηση. Οι πρώτοι θέλουν να είμεθα, εξ ανάγκης, μία επαρχια των Βρυξελλών, οι δεύτεροι κατήντησαν γραφικοι και ευνουχισμένοι δίχως όραμα, καθώς έπεσε πλέον η ΕΣΣΔ. Απάντηση καθαρή δίδουν μόνον οι Φασίσται(Μεγάλη Ελλάς) και η Ανατολική Παράταξις(Βυζαντινωθομανία/Ελληνοαλεβηδική Συνομοσπονδία). Για αυτό και εγώ διαλέγω τους τελευταίους...ένας σημαντικός λόγος...

  ReplyDelete
 78. Η Ορθοδοξία ως πολιτική ιδεολογία, συναλληλία, επιτυγχάνεται ευθέως μέσω της Ανατολικής Παρατάξεως. Οι Φασίσται, προσηλώνονται στο Έθνος, ή εάν είναι Εθνικοσοσιαλισταί, στην ράτσα, μάλιστα οι Εθνικοσοσιαλισταί είναι Ευρωπαϊστες απλώς επιθυμούν μίαν Λευκή Χιτλερική Ηνωμένη Ευρώπη. Συνεπώς η Ορθοδοξία στις παραπάνω περιπτώσεις έχει δευτερεύων και όχι πρωτεύων ρόλο, όπως έχει στην Ανατολική Παράταξη.

  ReplyDelete
 79. Κωσταντή η εκρίζωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού ήτο τεραστία πατατιά(μην πω κάτι βαρύτερο...), καθώς από τότε, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ ο Ελληνισμος μεταναστεύει, λόγω ελλείψεως ζωτικού χώρου. Εάν δεν είχαμε κάνει την πατατιά το 1922, θα είχαμε μίαν ακόμη Ελλάδα εν Μικρά Ασία, με τον Πόντο, την Βιθυνία, την Καππαδοκία και την Δυτική Μικρά Ασία, συν Ανατολική Θράκη, να είναι δίγλωσσες, με Ελληνικά και Τουρκικά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με λίγα λόγια, τώρα θα σας έγραφα από το Ικόνιο, την Σμύρνη, την Νίκαια ή την Πόλη και όχι από την Ζυρίχη.

   Delete
 80. Ἐγὼ νομίζω πὼς ὁ Δρ. Πᾶπ ἔπεσε τελείως μέσα λέγοντας πὼς στόχος μας εἶναι ἡ ἐπιστήμη, ἡ παιδεία καὶ ἡ θρησκεία. Τὸ θέμα εἶναι πῶς ἑπιτυγχάνονται αὐτὰ.

  Κατά τὴ γνώμη μου, τὸ κράτος τὰ ἐμποδίζει ἀλλά τί εἶναι τὸ κράτος ;; Ἑγὼ τὸ ἀναλύω σὰν ἔνα μή-habeas corpus, τὸ κράτος δὲν σοῦ ἀναγνωρίζει τὴ διάθεση τοῦ κορμιοῦ σου.

  Τὰ κινήματα, ὅποια καὶ ἅν εὶναι, νομίζω ὅτι καλλιεργοῦν ἕναν ψεύτικο ψυχοσωματικὸ ἐνθουσιασμό ποὺ ἱσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἁγωνιώδη προσπάθεια ἑνός στρειδιοῦ νὰ ἀφομοιώσει ἕναν κόκκο ἄμμου, ποὺ τοῦ σχίζει τὶς σάρκες.

  Μιλᾶνε γιὰ τὸ μαργαριτάρι. Ἀλλά τὀ στρεῖδι τὸ ἑνοχλεῖ ὁ κόκκος ἄμμου. Αὐτὸς ὁ κόκκος εἶναι τὸ κράτος.

  ReplyDelete
 81. "Ελλην"
  Nai αλλά αν είχατε πετύχει στην Μ Ασία..τώρα θα μίλαγες από την Πόλη ...μια ας το πούμε "Ελληνική" ,αλλά δίχως τους διάφορους Αλεβήδες και ιστορίες !
  Αυτή η Συνομοσπονδία γίνεται από ανάγκη και όχι διότι είναι κάτι το οποίο σας αρέσει !

  ReplyDelete
 82. Ἥ Μικρασιατική καταστροφή εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ στάδια μιᾶς μεγάλης διαδικασίας ἐθνοκαθάρσεως ποὺ λαμβάνει χῶρα (καθαρευουσιάνικη ἔκφραση) στὴν Ἑγγύς καὶ Μέση Άνατολή καὶ ὄχι μόνον ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες τοὐλἀχιστον. Οἰ λαοί της χάσανε τὸ μπούσουλα μὲ τὴν εἰσβολή τῶν Δυτικῶν προτύπων καὶ δὲν ξέρουν τί νὰ κάνουνε γιὰ νὰ τὰ βροῦν. Τοῦς μπαίνει ἡ ἰδέα νὰ ξεφορτωθοῦν τους γείτονές τους ἐπειδή τάχα μου εἶναι πιὸ καθυστερημένοι ἤ ἑπειδή μονοπωλοῦν τὴν πρόσβαση στὰ δυτικά ἀγαθά. Διότι νομίζουν πὼς τὰ κράτη τους εἶναι ἐκπολιτιστικοί ὀργανισμοί ποὺ θὰ τοῦς ὁδηγήσουν στὶς Βερσαλλίες. Καὶ παρόλο ποὺ τὰ κράτη τους τοῦς ὑπενθυμίζουν διαρκῶς ὄτι εἶναι φορομπηχτικοί ὀργανισμοί τσαντίζονται χωρίς νὰ χάνουν τὴν πίστη τους. Σοῦ λένε, τζάμπα κάναμε κοτζάμ Ἑπανάσταση ;; Καὶ συνεχίζουν ἀκάθεκτοι νὰ φαντάζονται πὼς ἠ Κωνσταντινούπολη εἶναι οἱ Βερσαλλίες καὶ πὤς σκοπός τῶν κρατῶν τους εἶναι νὰ τοῦς πᾶνε ταξίδι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Ρωμαίοι στην Κωνσταντινούπολη φερόντουσαν όπως άξιζε στους διάφορους εισβολείς από την Ασία ...σαν σκυλιά...
   Τώρα απλώς επειδή είστε αδύναμοι συμβιβάζεστε με μια συνομοσπονδία !
   Και η άλλη καταστροφή το 1922 ήταν η "εισβολή" των Ανατολικών Αρμενικών με τα ρεμπέτικα και τα διάφορα άλλα γύφτικα στην Αθήνα!

   Delete
  2. ...ἑνῶι ἡ ποιότης τῆς Ἁθηναϊκῆς καντάδας ἦτο τὸ κάτι ἅλλο, φίλτατε... περασμένα μεγαλεῖα !

   Delete
  3. Ποια καντάδα..
   Εννοώ πως αντί η Αθήνα μετά τον Διωγμό των Βρομιάρηδων Τούρκων να έχει ως πρότυπα τις Δωρικές Αρμονίες σε όλα τα επίπεδα ....έγινε με την εισβολή μια αηδία έφεραν την Τουρκιά από την Ανατολή πίσω ..
   άσε και τα κτήρια..η ποιο βρομερή πρωτεύουσα στην Ευρώπη ..στο ίδιο επίπεδο με τα Τίρανα ....

   Delete
  4. Ἔχεις διαβάσει τὶς περιγραφές τοῦ Ῥοϊδη γιὰ τὴν κατάσταση στοῦ Ψυρρῆ νομίζω πολύ πρίν τὸ 1922 ;; Ἑπίσης οἱ Τοῦρκοι ἦταν χίλιες φορές καθαρότεροι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες λόγῳ θρησκείας. Πολλοί Παλιολλαδἰτες πλένονταν μιὰ φορὰ τὸν χρόνο καὶ ἄν.

   Delete
  5. Ο Νομιάδης Δαίμων, επέστρεψε με τρίτο εν σειρά προφίλ. "Καλοδεχούμενη" η άποψή σου, μα τελευταία οφείλω να πω δημοσίως μεγάλη ανάπτυξη των Σατανιστών, είς ό,τι αφορά τον Εθνικοσοσιαλισμό. Ειδικά το προφίλ ονόματι "Ιφι Νόη" στο φέισμπουκ, άρχισε ως Εθνικοσοσιαλιστικό και πλέον αποτελεί τελείως σατανιστικό προφίλ. "...πλακώσανε και οι γύφτοι".

   Delete
  6. Oi Σατανιστές είναι πιο γελοίοι από τους Χριστιανούς.......

   Delete
  7. kostandi δεν σου είπα τι ήταν..αλλά τι έπρεπε να γίνει Τόσοι Μορφωμένοι Ελληνες που ήταν αλλού μπορούσαν να τα πράξουν αυτά !

   Delete
  8. Και αφού θα είχαν δημιουργήσει ένα δυνατό Αθηναϊκό η Κρητικό κράτος..τότε ας πήγαιναν να σφάξουν βόρεια και στην άλλη πλευρά !

   Delete
  9. Κοίτα τὸ θέμα τῆς ἑλληνικής μουσικῆς εἶναι τεράστιο ζήτημα. Ἀλλά τὸ φταίξιμο τῶν περισσοτέρων μουσουργῶν ἦταν ὅτι ἀντέγραψαν ἄσχημα τὰ ξένα πρότυπα ἀντί νὰ κάνουν μιὰν ἑλληνική κλασσική μουσική.

   Πιὸ κοντά πάντως εἶναι τὰ ῥεμπέτικα στὴν ἁρχαιοελληνική μουσική παρὰ ἡ ὀπερέττα.

   Delete
  10. ...Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ κράτος. Ὁ Πλάτωνας νομίζω ἔλεγε ὅτι ὅταν χαλάει ἡ μουσική χαλάει καὶ τὸ κράτος.

   Delete
  11. Βέβαια το μπουζούκι μας έρχεται από την Μινωική Κρήτη και όχι από την Ασία όπως ο Μπαγλαμάς..που είναι και Ιερός στους Αλεβήδες φίλους σας!
   Άρα αντί για δυτικά πρότυπα πήραμε τα Τούρκογύφτικα
   θα προτιμούσα μια όπερα και μια άρπα παρά μπουζούκι και αμάν αμάν ..........
   Αυτή η "Ελληνο"-Τούρκικη συνομοσπονδία πάλι καταστροφή θα φέρει στον πολιτισμό του περίεργου αυτού κρατιδίου τώρα που και ο Χριστιανισμός την κάνει σιγά σιγά...

   Delete
  12. Ἥ μαγκιά εἶναι νὰ κάνεις ὄπερα μὲ μπουζοῦκι ἀμάν ἀμάν διότι αὐτὸ ἦταν ἡ ἀρχαῖα τραγῳδία ἰοὺ ἰοὺ (Aἱσχ. Ἁγ. 25) εὐάν εὐοί εὑάν.

   Delete
  13. Σε κάθε γλώσσα υπάρχουν τέτοιες λέξεις αναστεναγμού κτλ...οπότε άκυρο αυτό ..

   Delete
  14. This comment has been removed by the author.

   Delete
  15. Ναὶ ἀλλά ἡ συγκεκριμένη γλῶσσα, τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, ὅπως καὶ ἡ μουσικὴ τῶν ἀρχαίων, ἔχει φαίνεται κάτι τὸ... σχετικῶς ἀνατολίτικο.

   Delete
 83. Είμαι Ζυρίχη με την οικογένειά μου. Σήμερα είχαν 3 Γεμανικά κρατίδια τοπικες εκλογές. Στο ένα ανέβηκε πολύ, στην Σαξονία, το Εθνικιστικό AfD(Alternative für Deutschland). Η Χ.Α. μπορεί να πάρει παράδειφμα και καθαρώς για λόγους προπαγάνδας να γίνει πιο..."απαλή". Επαναλαμβάνω καθαρά για λόγους προπαγάνδας. Όλα τα Εθνικιστικά κινήματα εν Ευρώπη, απώλεσαν, τουλάχιστον επισήμως, τον αντικομμουνισμό και τον ανθεβραϊσμό και επελαύνουν συνεχώς, σε Αυστρία, Ολλανδία, Γαλλία, Σουηδία και τώρα στην Γερμανία, μα και στο Βένετο στην Ιταλία-Λίγκα του Βορά). Η Χρυσή Αυγή θα χασει την ευκαιρία που έχει να σώσει την Πατρίδα, εμμένοντας σε έναν απαρχαιωμένο ανθεβραϊσμό και φανατικό αντικομμουνισμό. Καθηγητά συμφωνείτε?

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Η Χρυσή Αυγή, όπως και το ΚΚΕ, έχουν "κολλήσει" στο 1933, όπου είς την Γερμανία υπήρχε το KPD εναντίον του NSDAP.

   Delete
  3. Στο Baden-Würrtemberg και στο κρατίδιο Rheinhalt, το Εθνικιστικό κόμμα είναι τρίτο. Στην Σαξονία-Άντχαλτ είναι δεύτερο.

   Delete
 84. "Ελλην" (λέμε τώρα) ..ακούγεσαι σαν ένας μικρό Κικίτσης !

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Κιτσίκης πρώτον
   **Είναι άκρως βλακώδες η ΧΑ να χάσει μία κοσμοϊστορική ευκαιρία που έχει να κυβερνήσει την χώρα και να την σώσει. Αντιθέτως, ενώ ολα τα Εθνικιστικά κινήματα γύρω της ενισχύονται, ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ, Η ΧΑ. Εντάξει είναι γραικύλοι οι ελλαδίτες. Αλλά χρειαζόμασθε Θεοδόσιους και όχι Ιουλιανούς!

   Delete
  2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ BLGGER(!!!!!!), μόλις έχασα 2 φορές το κείμενο 30 σειρών μου!!!!!!

   Εν συντομία:

   Εζησαν τον επαρχιώτικο ελλαδισμό και τον Ψυχικιώτικο-Κολανικώτικο γραικυλισμό. Στο μεδούλι μου, στους οίκους ανοχής, που ονομάζονται "Σχολή Μωραΐτη" και "Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Ψυχικού". Αμφοτερα φυτώρια πολιτικάντηδων. Έψαχνα απαντήσεις και Αξίες ως 16χρονο παιδί. Εστράφη στον Λευκό Φυλετισμό για να πολεμησω για το Έθνος και την Φυλή μου. Εκεί που Έλλην , Αλβανος και Γάλλος είναι ενα, καθώς ειναι ολοι Λευκοί. Απαντήσεις δεν βρήκα, βρηκα ομως Εθνικά Ιδεώδη. Από Πλεύρη πήγα σε Δημοπουλο και ύστερα στον Γεωργαλά για απαντήσεις. Τον Δημτριο Κιτσικη τυχαίως τον είδα πέρυσι στο γιούτουμπ και εκεί βρήκα τις απαντήσεις που εψαχνα, διαβάζοντας τον, σε πλείστα θέματα. Είναι Φωτισμένος για ε,ένα και Αγγελιοφορος τοθ Φωτος. Ειμαι διατεθειμενος να τον ακολουθήσω μέχρι το μέγιστο. Εκεί βρήκα απαντήσεις...

   Delete
  3. Και διατεθειμένος να γκρεμίσω και να κάψω τους οίκους ανοχής του Κολανακίου και του Ψυχικού όπου εζησα 3 χρόνια. Και θα το κάνω ειτε με τον Χότζα είτε με τον Φύρερ! Και μετά ας πεθάνω! Αλαλ πρώτα θα ξεπλύνω την ελλαδιτικη επαρχιώτικη Βολιώτικη και την γραικυλική Ψυχικιώτικη βρώμα! Και ύστερα ας πεθάνω...

   Delete
  4. Μη βιάζεσαι να κρίνεις "μεγάλε"!

   Delete
  5. *Έζησα οχι εζησαν

   Delete
  6. Επίσης, ο Καθηγητής είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, των παραπάνω διανοουμένων που τιθεται υπέρ της κατεδαφίσεως του Κολανακίου και του Ψυχικού. Καλός ο Δημόπουλος, ο Πλεύρης και ο Γεωργαλάς, αλλά από κοινωνικές επαναστατικες προτάσεις ολίγον λίγοι. Ο λόγος που τίθεται υπέρ ο Καθηγητής είναι ότι τους έζησε όπως και εγώ. Εμμέσως αυτός, ευθέως εγώ.

   Delete
  7. Είναι δεν τόσο γραικύλοι, οι των ιδιωτικών, που στο περσινό Δημοψήφισμα έβαλαν τα 8χρονα και 6χρονα νήπια να τραγουδούν "Give Greece a chance!", απευθυνόμενα αφελώς, στους Ευρωπαίους των Βρυξελλών.

   Delete
  8. Χατζάρα, γιαταγάνι, κάθαρση και πάλι από την αρχή...

   Delete
  9. Μην είσαι τόσο απόλυτος. Απαντήσεις μπορείς να βρεις παντού αν έχεις την ώρα για διάβασμα. Είμαστε πολύ ευεπηρέαστοι στα νιάτα μας.

   Delete
 85. Ο Βενιζέλος έκανε απόλυτα σωστή κίνηση όταν επιτέθηκε στην Τουρκία.Έχασε απλά σε διπλωματικό επίπεδο και οι συνέπειες ήταν τραγικές.Φυσικά οι μπολτσεβίκοι βοήθησαν τον Κεμάλ ατατούρκ στην σφαγή και τους διωγμούς που ακολούθησαν.Επίσης έκανε πάλι πολύ καλά όταν πήγε να τα βρει με τον Κεμάλ μετά το πούλημα των Δυτικών στην Ελλάδα.Αυτό είναι ο ηγέτης, πότε με τον έναν πότε με τον άλλον.
  Ο NώχrÅ Åmαλḛκ έχει απόλυτο δίκιο όταν λέει πως η συνομοσπονδία επηρεάζεται από την γεωπολιτική ανάγκη και όχι από την προτίμηση, όπως επίσης πως η πολιτιστική πτώση οφείλεται και σε βαρβαρικά έθιμα ανατολής (δεν συγκρίνεται ο Μπαχ με το γυφτοκλαρίνο..)
  Διακρίνω τις εξής εναλλακτικές όπου κάθε μία-εννοείται- εμπεριέχει
  Παιδεία(έμφαση στην αρχαιοελληνική γραμματεία) Επιστήμη και θρησκεία
  1)Τόνωση του αρχαίου Ελληνισμού ως ανώτατου πολιτισμού του πλανήτη και δημιουργό του Δυτικού και του Ρωσικού πολιτισμού, όπως επίσης αρκετά υπεύθυνος για την επιροή του στα βάθη της ανατολής(Σελευκίδες και Ελληνικό βασίλειο στα Βάκτρα, μέχρι και επιροή σε κινεζική αρχιτεκτονική έχουν παραδεχθεί οι ιστορικοί τέχνης)
  2)Τόνωση του Βυζαντινού Ελληνισμού ως αποτροπή της ισλαμοποιήσεως και ως μέσω προσέγγισης στην Ρωσία(αν και έχω δηλώσει πως προσωπικά μόνο οι Η.Π.Α. είναι πρακτικοί και μας συμφέρουν).
  3)Μία μίξη και των δύο με τον κίνδυνο όμως σύγχησης ταυτότητας.Το πλεονέκτημα είναι όμως πως μπορούμε έτσ να κινούμαστε όπου μας συμφέρει ανάλογα με την ισοροππία δυνάμεων.

  Όπως και να έχει
  Α)Στην παιδεία έχουμε διακεκριμένους να την αναστήσουν, όπως ο Γιανναράς(Καργάκος, Λυγερός κ.α.)
  Β)Στον Στρατό το μοναδικό όνομα-πιστεύω-που έχει κάποιο κύρος και κάποια δραστηριότητα είναι του Φραγκούλη.Είναι τραγικό να έχουμε υπουργούς Εθνικής Αμύνης Δημοσιογράφους και Δικηγοράκους.Θέλουμε Στρατηγούς.
  Γ)Η Οικονομία για να ανορθώσει χρειάζεται επιστημονική ανάπτυξη, αγροτική και φυσικά εμπορική.Όλους τους προαναφερόμενους κλάδους τους έχουμε σε Έλληνες του εξωτερικού με το παραπάνω θα έλεγα(για την Επιστήμη και το εμπόριο). Αυτό σημαίνει τεράστια μείωση εσαγωγών αγροτικών προϊόντων.

  ReplyDelete

 86. Επίσης και στα τρία ο Βασιλέας είναι ευπρόσδεκτος εάν έχει πατριωτικά συναισθήματα.Ο Τίτλος του και μόνο τον κάνει να έχει φιλική-και όχι υποτακτική- προσέγγιση εξωτερικής πολιτικής.Εάν οι παραπάνω-ή έστω άλλο στην θέση τους μιάς και αναφέρθηκαν παραδειγματικά- δεν επιθυμούν να κυβερνήσουν, τότε ακόμα καλύτερα όπως απέδειξε ο Πλάτων στην Πολιτεία του.
  Επίσης, όποιος κολλάει σε πολιτικές επιταγές του παρελθόντος-ναζιστής, κομμουνιστής κτλ- θα καταστρέψει το πολίτευμα.Πάνω απ'όλα ο Ελληνισμός, καθεαυτός απόμακρος από Σοσιαλιστικά ή οποιαδήποτε μορφής πολιτικής διαφωνίας.
  Εγώ είμαι κατά της ιδεολογίας του Κομμουνισμού, τον Κ.Καθηγητά όμως τον θαυμάζω.Πρέπει να ενωνόμαστε και όχι να διαιρούμαστε.
  Το πολίτευμα πρέπει να είναι ολοκληρωτικό στην φύση του, αλλά στην εικόνα του δήθεν δημοκρατικό-όπως καταφέρνει ο Πρόεδρος Πούτιν και ο τρομερός ηγέτης Νιετανιάχου(για εμένα μετά τον Πούτιν ο καλύτερος).

  Όσον αφορά την Χ.Α. που αναφέρει ο φίλος Κωνσταντινουπολίτης όπως έχω ξανα αναφέρει οραματίζεται την ναζιστική πολιτική που θαυμάζει(και δικαίωμά της)-Ισχυρότατο οργανωμένο κράτος αλλά πάτος στην εξωτερική πολιτική.Ο Χίτλερ έχασε απόλυτα στο διπλωματικό επίπεδο(αν και η συμφωνία με τον Στάλιν ήταν μεγάλη επιτυχία κακά τα ψέμματα) γιαυτό και διαλύθηκε η Γερμανία.Οι Ε.Σ.Σ.Δ. επίσης καταστράφηκε από τις Η.Π.Α. όχι μόνο χάριν στο ανώτερο καπιταλιστικό σύστημά της και της ανώτερες αρχές(της εποχής της), αλλά χάρη στην Διπλωματία του ευφυέστατου Χένρι Κίσσιντζερ και Νίξον με το άνοιγμα στην Κίνα.
  Φανατικοί ναζιστές και κομμουνιστές μετατρέπονται σε ξεροκέφαλους και η ξεροκεφαλιά αφανίζεται γρήγορα.
  Εάν αποκτήσει παραπάνω μορφωμένους Έλληνες και αποκυρήξει το ναζιστικό παρελθόν, θα γίνει γίγαντας.Ο Πλεύρης που αναφέρεις, είναι μακράν πολύ εξυπνότερος από όλους της Χ.Α. μαζί, εάν τον είχαν τα ποσοστά θα ήταν τουλάχιστον διπλάσια.Ο Πλεύρης "δέρνει με το γάντι".Οι άλλοι είναι φωνακλάδες και χαστουκίζουν γυναικούλες.Μου θυμίζουν τους στρατιωτικούς που όταν νευριάζουν το απολαμβάνουν κιόλας.Ο Πράος όμως είναι ενάρετος, όχι ο οργίλος.
  Δεν είμαι καθόλου εναντίον της Χ.Α., απλά θεωρώ επικίνδυνη την εξωτερική πολιτική της.Μέχρι στιγμής, όλοι οι αντιαμερικανοί αφανίστηκαν πλην του Άσσαντ όπου αν και σώθηκε λόγω Πούτιν, δεν θα το ξεχάσουν οι Η.Π.Α. και θα ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς όταν έρθει η ώρα.
  Επίσης ο αντικομμουνισμός της διαιρεί την Ελλάδα, στόχος όμως είναι η ένωση.Οποιαδήποτε μυστική υπηρεσία θα ήθελε να ρίξει μία κυβέρνηση Χ.Α. θα το έκανε χρησιμοποιώντας τον εχθρό της.
  Πολιτική πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που οφελούν τον Πολιτισμό, όχι όσοι θέλουν να εκφράσουν ψυχολογικά θέματα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δόκτωρα, ναι, συμφωνώ απολύτως ως προς την ΧΑ. Έχουμε δε, ως ομάς "Παρατηρητήριο Ελληνοφώνων Γραικύλων" προτείνει πλείστες φορές την ενσωμάτωση του Δασκάλου Κωνσταντίνου Πλεύρη στην Χ.Α. Ο Κασιδιάρης, ως νεαρός και φιλικός προς τον Πλεύρη από παλιά, τον θέλει στο κόμμα. Ο Μιχαλολιάκος και ο Παππάς το χαλούν. Έχουν ορισμένους ενδοιασμούς περί συνεργασίας Πλεύρη και ΝΔ. Ο Πλεύρης συχνότατα στις εκπομπές του κατακρίνει την ΝΔ ότι δεν είναι κανονική Δεξιά. Μοιάζει ορισμένες φορές σαν να θέλει να Δεξιοποιήσει(όπως το αντιλαμβάνεται αυτός, μάλλον δηλαδή να Φασιστοποιήσει) την ΝΔ παρά να στηρίξει την Χ.Α. Τέλος πάντων, εμείς πάντως συμβάλλαμε στο να εμφανισθεί ο Κασιδιάρης στην εκπομπή "Επανελλήνισις", παρά την απουσία του Δασκάλου.

   Delete
 87. Έχω δει την συνέντευξη στην ομάδα σας με τις ερωτήσεις του κοινού στον Πλεύρη.Ο Μιχαλολιάκος, πιστεύω φοβάται ότι ο Πλεύρης θα τον επισκιάσει διότι είναι πολύ ανώτερος σε ρητορική αντιπαράθεση, επίσης έχει αρκετούς ακολούθους λόγω του συγγραφικού του έργου, ενώ ο Μιχαλολιάκος δεν είναι γνωστός ως συγγραφέας.Η Κόρη του Μιχαλολιάκου πάντως όταν προσέβαλε τον Πλεύρη, ταπεινώθηκε απολύτως όχι απλά από τα επιχειρήματά του, αλλά και από τον ήρεμο τρόπο του
  https://www.youtube.com/watch?v=lj65g4IR1ME
  Αυτή την τεχνική η Χ.Α. δεν την αντιλαμβάνεται με τίποτα.Πρώτο μάθημα στις πολεμικές τέχνες είναι η ψυχραιμία και ο αυτοέλεγχος.Ο Σουντζου αναφέρει ξεκάθαρα πως αν νευριάσεις τον εχθρό, είναι σαν να τον έχεις ήδη νικήσει.Όλοι μας νευριάζουμε είναι στην Ψυχολογία του ανθρώπου.Το θέμα είναι εάν επισκιάζει τις απόψεις και τις επιλογές μας, τότε είναι επικίνδυνο.
  Η Χ.Α. θέλει συμβούλους όπως τον κύριο Καθηγητή.Ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραμερούσε τις προσωπικές του συμπάθειες/αντιπάθειες και αναγνώριζε τα καθαρά ταλέντα.Παράδειγμα-Ιωάννης Μεταξάς.Αν και τον αντιπαθούσε και ερχόντουσαν συχνότατα σε διαφωνίες, τον χρησιμοποίησε ως σύμβουλο πολέμου.Ηγέτης

  ReplyDelete
 88. Μὲ βάση τὶς παραπάνω συζητήσεις παραθέτω τὶς ἑξῆς σκέψεις.

  1) Ὁ Μεγαλοϊδεατισμός - δηλαδὴ, ἡ ἀντικατάσταση τοῦ Ὀθωμανικοῦ (προσοχή) κράτους ἀπὸ τὸ ἐλληνικό - εἶναι ὑπεράσπιση τοῦ ἐλληνικοῦ ΚΡΑΤΟΥΣ καὶ ὄχι τοῦ ἐλληνικοῦ ΕΘΝΟΥΣ.

  2) Τὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τοῦ ἐθνικοῦ κράτους εἶναι συνήθως παλιμπαιδιστικά. Π.χ. ἡ είκόνα - νὰ πᾶμε νὰ πάρουμε τὴν Πόλη - ἀντιστοιχεῖ στὰ ἀγόρια ἕνός χωριοῦ, ποὺ εἶναι ὁπλισμένα μὲ σφεντόνες.

  3) Τὰ κράτη τῆς Ἁπολύτου μοναρχίας καὶ τὰ φυλετικά κράτη εἶναι λιγότερο παλιμπαιδιστικά. Ὅ μὲν γενάρχης μιᾶς φυλῆς κατάγεται ἀπὸ κάποιον θεό ἤ κάποιο πνεῦμα (π.χ. τὸν λῦκο) , ένῶι ὁ Ἁπόλυτος Μονάρχης παραλαμβάνει τὴν έξουσία του ἀπὸ τὸν ἰσχυρότερο Θεό (π.χ. ὁ Χαμουραμπί ἀπὸ τὸν θεὸ Μαρδούκ). Θεωρεῖται ὅμως ὅτι τὰ πνεύματα καὶ οἱ θεοί ὑπάρχουν, ἀναγνωρίζεται ἐπίσημα ἡ ὕπαρξή τους, ἑνῶι ἀντίθετα τὸ ἑθνικὸ κράτος ἐπιστρατεύει διαρκῶς ψευτοεπιστημονικά ἐπιχειρήματα.

  ReplyDelete
 89. ΥΓ Τόσφαξα τὸ πολυτονικό. Ἕλληνικό, ἑλληνικὸ τὸ κράτος, ἑλληνικός στρατός, ἑλληνικό ἱππικό, βλ. Ἡ στρατιωτικὴ ζωὴ ἐν Ἑλλάδι, κεφ. 1ο.

  ReplyDelete
 90. ...Καὶ μιὰ παρατήρηση κυρίως σὲ ὄσα λέει ὁ Δρ. Πᾶπ. Δὲν θυμᾶμαι ἄν τὸ γράφει ὁ Σοῦν Τζοῦ ἤ ὀ Κλαούζεβιτς, ἀλλά ὅ ἄξιος στρατηλάτης δὲν εἶναι αὐτὸς ποὔ κατακτᾶ μιὰ περιοχή ἀλλά ποὺ ΒΑΣΤΑ τὴν περιοχή. Ὁ ἑλληνισμός δὲν ἀπέκτησε ποτέ κρατική ὀντότητα δική του, διότι δημιουργήθηκε καὶ ἀφέθηκε στὴν κοσμοπολίτικη μοῖρα του ἀπὸ τὶς κατακτήσεις τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. Ὅ Ἀλέξανδρος ἔκανε ὄ,τι μπόρεσε, ἐπιστράτευσε τὸν Ἄμμωνα Δία, τὸν Διόνυσο, ἔβαλε νὰ τὸν προσκυνήσουνε, μὲ τὸ ποὺ πέθανε ὅμως εἶχε τὴν μοιρα τοῦ Ἀχιλλέα - κάλλιο δοῦλος στὴ ζωή, παρά ἀρχηγός στὸν Ἄδη, λέει ὀ Ἀχιλλέας στὸν Ὁδυσσέα, στὸν Κάτω Κόσμο πλέον.

  Οἰ διάδοχοι ούσιαστικά κυβερνοῦν στὰ παλαιότερα βασίλεια, τὸ Περσικό, τὸ Αἰγυπτιακό, τὸ Μακεδονικό. Ὅ Μ. Ἀλέξανδρος, ὀ Τζέγκις Χάν, ὀ Ναπολέων, ὀ Χίτλερ, εἶναι διάττοντες ἀστέρες. Ἑξυπηρετοῦν οὐσιαστικά ἀποθέματα μεταναστευτικοῦ δυναμικοῦ ποὺ ψάχνουν κάποια διέξοδο. Γιὰ νὰ φτιάξεις κράτος ὄμως πρέπει νὰ δημιουργήσεις ἔναν κῦκλο άναδιανομῆς τοῦ ἀγροτικοῦ πλεονάσματος, ποὺ νὰ εἶναι βιώσιμος. Ἑδῶ εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ ἐγγυηθοῦμε μιὰ συνταξοῦλα τῆς πλάκας στὰ γεροντάκια, καί νομίζουμε ὄτι θὰ μᾶς λυθεῖ τὸ πρόβλημα ἄν μπουκάρουμε στὴ Μ. Ἁσία γιὰ νὰ καλύψουμε τὸ κενό ποὺ θὰ ἀφήσει ἡ πτώση τοῦ Ἑρντογάν. Μωρὲ νὰ πᾶμε στὴ Μ. Ἁσία, ἔχουμε ὄμως τὴ δυνατότητα νὰ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ τρία τετραγωνικά μέτρα, ἤ θὰ τὴν ξαναπατήσουμε καὶ θὰ ξαναρχίσουμε τὰ ῥεμπέτικα ;;

  - Εἶμαι ἔνα προσφυγάκι ἄχ, τὸ λέω
  πούρχομαι ἀπὸ τὴ Σμύρνη κι ὅλο κλαίω...

  ReplyDelete
 91. "Η Χρυσή Αυγή θα χασει την ευκαιρία που έχει να σώσει την Πατρίδα, εμμένοντας σε έναν απαρχαιωμένο ανθεβραϊσμό και φανατικό αντικομμουνισμό. Καθηγητά συμφωνείτε?"

  Ἀπολύτως συμφωνῶ: Ἡ γερμανικὴ φασιστικὴ PEGIDA διαδηλώνει μὲ τὴν σημαία τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἔχει λογότυπο ἕνα κουβὰ ποὺ ῥίχνει στὰ σκουπίδια τὸν ἀγκυλωτὸ σταυρό. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν ἔχει ἐνηλικιωθῆ.Μοιάζει μὲ ἄγουρο ἀγόρι γεμάτο τσίμπλες νεότητος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 92. Καλύτερα η PEGIDA να ρίξει τον κανονικό Χριστιανικό σταυρό στα σκουπίδια και όχι τον ἀγκυλωτὸ ....
  Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ είναι απλά γελοία ...να βλέπεις τώρα τον Μιχαλολιάκο τον Αρμενοειδή να το παίζει Άρυος δίπλα στον αγκυλωτό σταυρό ...έλεος ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μιχαλολιάκος: Αλπικός-Μεσογειακός

   Delete
  2. Τι σπουδάζεις στην Ελβετία εσύ !

   Delete
  3. Σεξολογία!

   Delete
  4. ......είπα

   Delete
  5. Λέγε ρε τι σπουδάζεις..

   Delete
  6. This comment has been removed by the author.

   Delete
  7. This comment has been removed by the author.

   Delete
 93. Την Πόλη δεν μπορούμε να την πάρουμε με τίποτα στην σημερινή εποχή.Εδώ την Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη δεν μπορούμε να κρατήσουμε καλά καλά.Ο Ε.Σ. δεν μπορεί να σταματήσει έναν πακιστανό που περνάει το Αιγαίο, ποιά Πόλη..
  Κωσνταντή ναι το λέει πως η διατήρηση είναι δυσκολότερη από την κατάκτηση και πως η κατάκτηση γίνεται για την διατήριση.
  Ο Μέγας Αλέξανδρος δυστηχώς πέθανε νεότατος στην κατακτητική του φάση, αν και η μέχρι τότε διατηρήση του καθεστώς ήταν απόλυτα επιτυχής.
  Φυσικά η προπαγάνδα θέλει να μας πείσει πως οι λαθρομετανάστες είναι "πρόσφυγες" όπως και οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι.
  Θέλουμε ολοκληρωτικό λοιπόν καθεστώς με δημοκρατικό μανδύα-όπως σήμερα-που θα αναδιοργανώσει το κράτος και θα αυξήσει παιδεία και εμπόριο.Επίσης πλέον τα πυρηνικά είναι απαραίτητα μαζί με τον καθαρά επαγγελματικό Στρατό.

  Όσον αφορά την άποψη του Κύριου Καθηγητή, είναι απόλυτα σωστή.
  Γιαυτό θεωρώ πως η Χ.Α. δεν έχει πολιτικούς σχεδιαστές.Είναι δυνατόν να πιστεύουν πως κερδίζουν κάτι με τον ανθεβραϊσμό;Στο τέλος θα μας πουν πως το Ισραήλ είναι ο εχθρός.Θα μας πουν βέβαια, οι Έλληνες και οι Εβραίοι δεν είχαν σχεδόν ποτέ καλές σχέσεις.Ε και τι έγινε;Πρέπει να τις κάνουμε χειρότερες;
  Η πιο αστεία κατηγορία τους είναι κατά διάφορων Εβραίων ως Σιωνιστών-όπως για παράδειγμα έχουν γράψει για τον Κίσσιντζερ.
  Εάν είχαν πολιτικό αναλυτή ή έστω έναν Ψυχολόγο, θα τους έλεγε πως είναι φυσιολογική ανθρώπινη συμπεριφορά να φροντίζουν για τα κοινά συμφέροντα τους, και καλά κάνουν.Ο Ελληνισμός χρειάζεται οργάνωση Σιωνιστικού τύπου απελπισμένα.Οι Εβραίοι την έχουν και τα θερμά μου συγχαρητήρια.
  Ίσως τελικά η επιστροφή του Βασιλέα που έχει αναφέρει ο Κύριος Καθηγητής να είναι η λύση, ή έστω κάτι κοντά σε αυτήν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι ..την Πόλη θα την Πάρει η Ρωσία και θα την δώσει στους "Ελληνες"..όπως λένε κάποιοι γελοίοι και περίεργοι ..σαν τον Βελόπουλο κτλ κτλ
   Γιατί να μην χαρίσεις μια από τις σημαντικοτερες περιοχές της Γης ...πολύ λογικό
   Κάπως έτσι είναι οι περισσότεροι ελλαδίτες περιμένουν να τους τα δώσουν όλα έτοιμα !

   Delete
  2. Ακριβώς! Σαν κάποιον να μου θυμίζουν αυτοί οι ελλαδίτες....

   Delete
  3. όλους εκτός από εμένα ..σου θυμίζουν

   Delete
  4. Ίσα-ίσα. Ακριβώς εσένα!

   Delete
  5. Βέβαια καθώς είμαι τόσο "ελλαδίτης"//

   Delete
 94. Στὸ σχολεῖο μου ὑπῆρχαν 1 Βασιλικός καὶ 1 Χρυσαυγίτης. Κατὰ τ ἄλλα, σὲ βιβλία καὶ καθηγητές (περίοδος ΠΑΣΟΚ-οἰκουμενικῶν-Μητσοτάκη-Σημίτη) ὑπῆρχε διακριτικά καὶ οὐσιαστικά ἡ ἄποψη ὄτι καλά τὰ κατάφερε ὁ Βενιζέλος ἀλλὰ τὰ κατέστρεψαν ὄλα οἰ τότε βασιλικοί. Καὶ ὁ μοναδικός βασιλικός νομίζω πιὸ πολὺ τῶν Παύλου, Φρειδερίκης καὶ Κωνσταντίνου Β ἦταν βασιλικός, παρὰ τοῦ Ἐληά, Ἐληά καὶ Κῶτσο βασιλιά.

  Ἁκρότητα θεωρεῖτο τὀ τί Πλαστῆρας, τί Παπάγος. Ἁποσιωπούσαν σχεδὸν τὸ ἰδιώνυμο τοῦ Βενιζέλου, τἠν ἐκστρατεία τοῦ Πλαστῆρα κατά τῶν Μπολσεβίκων καὶ τὀν πόλεμο τῆς Κορέας.

  ReplyDelete
 95. Ο μύθος πως η Ρωσία θα πάρει την Πόλη και θα μας την δώσει υπάρχει μισή χιλιετία, μόνο τυφλωμένοι θρησκευόμενοι τον πιστεύουν.Εάν η Ρωσία πάρει ποτέ την Κωσνταντινούπολη(αρκετά δύσκολο λόγω ΝΑΤΟ) τότε θα την κρατήσει για τον εαυτό της και πολύ καλά θα κάνει.
  Ταιριάζουμε με τους Αμερικανούς και γενικά τους Αγγλοσάξωνες λόγω γεωπολιτικών αναγκών αλλά-πλέον- και αρκετών ομοιότητων στην ζωή και στις προτιμήσεις(και στα θετικά και στα αρνητικά)-γιαυτό όλοι μεταναστεύουν στην Δύση.
  Ο Βενιζέλος έκανε πολύ καλά που πολέμησε τους μπολτσεβίκους όπως επίσης και ο πόλεμος της Κορέας είναι ένδοξη στιγμή στην νεοελληνική ιστορία πλάϊ με τις Η.Π.Α.
  Θέλουμε σιωνιστικό τύπου οργάνωση υπέρ του Ελληνισμού.Σήμερα π.χ. ανακοινώθηκε πως ο Πούτιν θα επισκεφθεί την Ελλάδα και ότι τέθηκε ζήτημα Ρωσικής γλώσσας στα Ελληνικά σχολεία.Ο Ελληνισμός πρέπει να συμφωνήσει με αντάλλαγμα την εκμάθηση των Ελληνικών στα Ρωσικά σχολεία και να τος εξελληνίσει όσο γίνεται.Αφού είναι ορθόδοξοι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα του ευαγγελίου.
  Το ίδιο και στην Δύση-αφού νομίζουν ότι είναι συνεχιστές της αρχαίας Ελλάδας επιβάλεται η γνώση των Ελληνικών, έστω και στην πιο απλουστευμένη τους μορφή.
  Έχουμε την ιστορία με το μέρος μας αρκεί να την χρησιμοποιήσουμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Και εγώ συμφωνώ και ο παππούς μου, βασιλικός και φιλοΡώσσος.

   Delete
 96. Το θέμα είναι πως θα οργανωθεί αυτή η οργάνωση.Ούτως ή άλλως με την σημερινή τεχνολογία δεν χρειάζεται κάποιο κέντρο, εννοώ π.χ. στην Αθήνα ή στην Νέα Υόρκη κ.τλ.
  Αυτό είναι το δυσκολότερο απ'όλα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρε συ Δόκτωρ....γιατί να γίνει αυτή η οργάνωση...να σώσει τι?
   Να πεις καλύτερα να γίνει μια οργάνωσε η οποία θα "Εξελληνίσει" "Εξευγενίσει" την Ευρώπη ..τότε οκ...
   Αλλά γιατί οργάνωση η οποία θα σώσει την και καλά Ελλάδα....

   Delete
 97. Xε χε... ἔχει μᾶλλον δίκιο ἀπὸ τὴ μεριά του ὁ δόκτωρ Πᾶπ καὶ μᾶλλον πρέπει νὰ ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὸ Δοκίμιον περί Φιλικῆς ἐταιρίας (ποὺ δέν ἔχω διαβάσει) τοῦ Ίωάννου Φιλήμονος...https://books.google.gr/books?id=lC1CAAAAcAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

  Ναὶ ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἕνα θέμα. Μᾶς λένε οἱ ἱστορικοὶ πὼς σχηματικὰ οἱ βασικοί πολιτικοί διαχωρισμοί τῶν κομμάτων καὶ τῶν ἀνεπίσημων σχηματισμῶν τὴν περίοδο τοῦ Ὄθωνα εἶναι τὸ ἀγγλικό, τὸ ῥωσσικό καὶ τὸ γαλλικό κόμμα. Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 20ού αἱῶνα, δέ, ἔχουμε μᾶλλον... πέντε κόμματα, καθῶς διευρύνθηκε στὸ μεταξύ ἡ ἐπικράτεια.

  Ἔχουμε - ἀγγλοσαξωνικό, γερμανικό, κομμουνιστικό, ῥωσσικὸ καὶ ;;; κάτι λείπει. Τί εἶναι αὐτό ;; Αὐτὸ τὸ κατιτίς, λοιπόν, εἶναι μᾶλλον τὸ λεγόμενο ἑλληνικό "παρακράτος", ὅπως λέγεται ὑποτιμητικά. Ἁντιστοιχεῖ δέ, μοῦ φαίνεται, πάνω ἁπόλα, στὴν μᾶζα ἐκείνη τῶν ἁνθρώπων ποὺ ἀπετέλεσε τὸν ἔνοπλο βραχίονα τῶν κατοχικῶν κυβερνήσεων καὶ τῶν στρατευμάτων κατοχῆς καὶ ποὺ ἀνέλαβε τὸν πόλεμο κατά τῶν κομμουνιστῶν μέχρι...δὲν ξέρω πότε.

  Αὐτὸ τὸ λεγόμενο "παρακράτος" εἶναι ἀποφασιστικός παράγοντας. Διότι σὲ αὐτὸ τὸ καημένο "παρακράτος" ἔχει ἀνατεθεῖ ὁ,τιδήποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἀναληφθεῖ ἐπισήμως ἀπὸ τὶς πολιτικές ἡγεσίες. Ἕτσι τοὐλάχιστον συμπεραίνει κανείς ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀκούει καὶ διαβάζει γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνική μεταπολεμική ἱστορία.

  Ἑάν ἑσείς, δρ. Πᾶπ, δέχεστε τὸν πόλεμο κατά τῆς Κορέας (καὶ ἀποκλείετε λοιπὸν τὸ ΚΚΕ) ἔχω τὴν ἑντύπωση ὅτι δὲν ἁποκλείετε τελείως αὑτὸ τὸ λεγόμενο παρακράτος. Αὐτὸ τὸ καημένο παρακράτος φαίνεται ὄτι κατάγεται ἀπευθείας ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ ἔθνους ποὺ κάνανε τὴν ἐπανάσταση τοῦ 21. Ἕπειδή τὰ ξέρω μερικῶς καὶ ἀτελῶς ἀπὸ βιβλία καὶ ἀπὸ προσωπικές ὑποθέσεις κρατῶ καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις μου γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔγραψα.

  ReplyDelete