Feb 23, 2016

283 – Οἱ βάσεις μίας ἐθνικῆς πολιτικῆς: Γιὰ μία πνευματικὴ Ἄνοιξη

283 – Οἱ βάσεις μίας ἐθνικῆς πολιτικῆς: Γιὰ μία πνευματικὴ Ἄνοιξη

Στὸν Δ΄ αἰῶνα μ.Χ. ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Ῥώμης ἀπεφάσισε νὰ μετακομίσῃ στὶς ἀκτὲς τοῦ Βοσπόρου καὶ ἔκανε τὴν πόλη τοῦ Βυζαντίου νέα του πρωτεύουσα, ὡς νέα Ῥώμη. Γιατί: Γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον, γιὰ νὰ εὑρίσκεται πιὸ κοντὰ στὸν κεντρικὸ ἐμπορικὸ δρόμο ἀπὸ Ἀνατολάς, τὴν Ὁδὸ τῆς Μετάξης. Δεύτερον γιὰ νὰ σταματήσῃ τὶς ὁρδὲς τῶν προσφύγων-μεταναστῶν ἀπὸ Βορρᾶ, ποὺ τὰ ἐγχειρίδια τῆς Σορβόννης, τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐσπούδαζα στὸ Παρίσι, ἀπεκάλουν les Barbares (οἱ Βάρβαροι). Παρὰ ταῦτα, δὲν ἠδυνήθη νὰ σταματήσῃ τὴν εἰσβολὴ τῶν Βαρβάρων στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Βυζαντίου, παρὰ μόνον μὲ τὸ νὰ τοὺς ἐγκαταστήσῃ στὰ σύνορα, δίδοντάς τους προνόμια καὶ γῆ ὥστε νὰ ἀποτρέπουν τὰ ἑπόμενα κύματα τῶν Βαρβάρων νὰ εἰσχωρήσουν, ἐφ’ὅσον οἱ πρῶτοι ἐκινδύνευαν νὰ χάσουν τὰ προνόμιά τους ἀπὸ τὶς ἑπόμενες εἰσβολές.

Στὴν Δύση, ἡ Ἰταλία ἐσυνέχισε τὴν παρακμή της καὶ ἕναν αἰῶνα ἀργότερα ἐβασίλευσε στὴν Ῥώμη βάρβαρος βασιλεὺς καὶ ἔκτοτε, ἐπὶ χίλια χρόνια ἡ Εὐρώπη, δυτικὰ τῆς Ἀδριατικῆς, ἐξεβαρβαρίσθη καὶ ἐβυθίσθη στὴν νύκτα τῆς ἀμαθείας ἐνῷ ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχή, ὑπὸ τὴν πολιτικὴ πυγμὴ τοῦ Βυζαντίου, ἐσυνέχισε τὸ λαμπρὸ πολιτισμικὸ ἔργο τῆς Ῥώμης. Γιατί αὐτὴ ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο τμημάτων τῆς Εὐρώπης; Τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας εἶναι διαχρονικὸ καὶ ἔχει ὡς ἑξῆς:

1 – Πρέπει νὰ ἀποτρέπονται οἱ πρόσφυγες-μετανάστες ποὺ ἄν καὶ ἀνήκουν πολιτισμικὰ στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, διαφέρουν αἰσθητὰ ἀπὸ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ καρδιὰ τῆς αὐτοκρατορίας. Ἔτσι σήμερα, ναὶ μὲν 40% τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Λιβάνου καὶ 40% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἰορδανίας εἶναι πρόσφυγες, μὲ τὴν διαφορὰ ὅμως ὅτι εἶναι στὴν ὁλοκληρώτητά τους Παλαιστίνιοι καὶ στὴν μεγάλη τους πλειονότητα μουσουλμᾶνοι, δηλαδὴ ἀδέλφια τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ τῶν δύο αὐτῶν χωρῶν καὶ δύνανται νὰ ἀφομοιωθοῦν, ὅπως ἦσαν ἀδέλφια καὶ τὰ δύο ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων καὶ Τούρκων προσφύγων τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς ποὺ ἀντηλλάγησαν, ὅπως ἦσαν καὶ τὰ τριάντα ἑκατομμύρια προσφύγων (ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 60% ἦσαν Γερμανοί) ποὺ μετεκινήθησαν τὸ 1945 πρὸς τὴν δυτικὴ Εὐρώπη κατόπιν τῆς πτώσεως τοῦ Γ’ Ῥάϊχ.

Παράδειγμα: Ἐὰν σήμερα ἡ Γαλλία μεταλλαχθῇ σὲ ἰσλαμικὸ κράτος λόγῳ προσφύγων, οἱ  χριστιανικοὶ γοτθικοὶ καθεδρικοὶ ναοὶ θὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τζαμιὰ καὶ ὁ οἶνος, τὸ αἷμα τῆς γαλλικῆς κουλτούρας, θὰ ἐξαφανισθῇ. Παρ’ ὀλίγον αὐτὸ νὰ πραγματοποιηθῇ μὲ τὴν μάχη τοῦ Poitiers, τὸ 732, ποὺ εὐτυχῶς γιὰ τὸν χριστιανισμὸ ἐκερδίθη ἀπὸ τὶς ἡνωμένες δυνάμεις τῶν βαρβάρων Φράγκων, ποὺ στὸ μεταξὺ εἶχαν γίνει χριστιανοί, εἰς βάρος τῶν μουσουλμάνων.

Σήμερα ἡ κατάσταση ἔχει ἀντιστραφῆ. Ἡ βορειοδυτικὴ Εὐρώπη εἶναι εὔρωστη καὶ σὲ θέση νὰ ἀντισταθῇ μὲ τὸ οἰκονομικὸ καὶ πολιτικὸ ὅπλο τοῦ φασιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἀντιθέτως ἡ Ἑλλὰς στὴν Εὐρώπη εὑρίσκεται σὲ πλήρη παρακμὴ καὶ στὰ πρόθυρα ἐκβαρβαρισμοῦ. Τὸ ἀντίστοιχο πολίτευμα τοῦ σημερινοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ (κομμουνιστικοῦ ἤ φασιστικοῦ) ἦταν ἡ βυζαντινὴ μοναρχικὴ λαοκρατία. Οὔτε τὸ ΚΚΕ, οὔτε ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶναι προσαρμοσμένα στὶς ἔκτακτες περιστάσεις εἰσβολῆς ἀπὸ Ἀνατολάς.

2 – Πρέπει νὰ ἐγκατασταθῇ ὁλοκληρωτικὸ καθεστώς, κομμουνιστικὸ ἤ φασιστικὸ ποὺ νὰ δίδῃ τὴν ἐξουσία στὴν πολιτικὴ  ἐπὶ τῆς οἰκονομίας, ἀντί τοῦ σημερινοῦ ἀντιθέτου. Τὸ σημερινὸ φιλελεύθερο καπιταλιστικὸ σύστημα δίδει παρασιτικὴ προτεραιότητα στὸν τριτογενὴ τομέα τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν τραπεζῶν ποὺ παράγουν χρῆμα ἀπὸ τὰ δάνεια καὶ ποὺ ἐπιτρέπουν στὸν Λάκωνα πτωχὸ ἀγρότη νὰ μεταναστεύῃ μὲ ἕνα δολλάριο στὴν τσέπη στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ καὶ ἀντί νὰ πηγαίνῃ νὰ συνεχίσῃ τὴν παραγωγική του ἐργασία στὰ χωράφια τῆς Ἀμερικῆς, νὰ ἐγκαθίσταται στὶς πόλεις στὸν τριτογενῆ τομέα, καὶ νὰ γίνεται πάμπλουτος ἔχοντας καταλάβη τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα συσσωρεύσεως περιουσίας ἀπὸ ἀέρα κοπανιστό. Μὲ τὸ χρῆμα-δάνειο ὑποτάσσει τὸν πολιτικὸ καὶ τὸν μετατρέπει σὲ μαριονέτα.

3 - Ἐπιστροφὴ στὴν παράδοση. Ὁ Ἴων Δραγούμης ἔλεγε: Θέλω παράδοση, ὄχι πρόληψη. Αὐτὸ σημαίνει σήμερα τρεῖς ἀπόλυτες προτεραιότητες ἑνὸς ἑλληνικοῦ λαοκρατικοῦ καθεστῶτος, ἀμέσου δημοψηφισματικοῦ καὶ  δημοκρατικοῦ: α) Ἐγκαθίδρυση κληρονομικῆς μοναρχίας. β) Ἀνασυγκρότηση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μέσῳ ἐπιστροφῆς στὴν πολυτονικὴ γραφή. γ)Ἐπάνοδος στὴν παράδοση τοῦ θρησκευτικοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου ποὺ θὰ μᾶς ξεχωρίζῃ ἀπὸ τὴν Δύση. δ) Ἄμεση ἀπελευθέρωση ὅλων τῶν πολιτικῶν κρατουμένων, ἀνεξαρτήτως ἰδεολογικῆς τοποθετήσεως, χωρὶς νὰ ἐξαιροῦνται αὐτοὶ ποὺ διέπραξαν δολοφονίες εφ’ὅσον, ἐξ ὁρισμοῦ ἡ ἐπαναστατικὴ δράση εἶναι αἱματηρή. ε) Ἐπαναφορὰ τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου.

4 - Ἀρχαιοελληνικὴ καὶ χριστιανικὴ παιδεία μὲ πλήρη σεβασμὸ γιὰ τὶς ἄλλες θρησκεῖες τοῦ πλανήτου. Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία πρέπει νὰ βασίζεται στὴν ἀποτροπὴ τοῦ καταναλωτισμοῦ, στὶς ἔννοιες τῆς ἀρετῆς, τῆς κοινωνικῆς ἁρμονίας καὶ στὴν προσήλωση, ὄχι στὸ ἀτομισμό, ἀλλὰ στὸ κοινὸ συμφέρον, στὸ  πνευματικὸ θάρρος καὶ τὴν θυσία γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν συμφερόντων τοῦ συνόλου.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 23 Φεβρουαρίου 2016 

193 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Αχ, ἀχ, ἀχ, ἀχ. Όπως τὰ λέτε Καθηγητά! Όπως τὰ λέτε. Πἰστεύετε θα καταφέρουμε να ἐπιβιώσουμε ἀπό τὶς ὀρδές τῶν βαρβάρων ἐξ ἀνατολάς ή όχι;

  ReplyDelete
 3. Οι προτάσεις είναι πολύ ανοιχτές και ο καθηγητής εκπληκτικός ως συνήθως, όμως δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι εφικτές και αναφέρω τα εξής.

  1.Με τίποτα φυλακόβιοι αναρχικής, κομμουνιστικής ή Εθνικιστικής ιδεολογίας δεν θα δεχθούν όχι απλά να συνεργαστούν, αλλά να συνυπάρξουν ελεύθεροι.Δεν έχει να κάνει απλώς με διαφορά ιδεολογίας, αλλά ότι το μίσος για την απέναντι πλευρά συντηρεί την ύπαρξη της ιδεολογίας τους.
  2.Όσον αφορά τους παράνομους λαθρομετανάστες που εισρέουν στην Ελλάδα διαφωνούν απόλυτα και εδώ, οι αναρχικοί τους θέλουν εδώ, η Χ.Α. εκτός κτλ.
  3.Σε περίπτωση αλλαγή του πολιτεύματος σε μοναρχία-με λαϊκή αποδοχή φυσικά- δίνεται η ευκαιρία στα αποτυχημένα κράτη που συνορεύουν με την Ελλάδα, να συνεργαστούν με μεγάλες δυνάμεις για να το ρίξουν, στο όνομα της Δημοκρατίας και της ελευθερίας και να πάρουν τα λάφυρά τους. Άρα ένας προσεκτικός πολιτικός πρέπει να το ονομάσει πάλι Δημοκρατία το πολίτευμα.
  4.Η επιστροφή στο πολυτονικό είναι ορθότατη πρόταση, αυτό όμως δεν θα καθοριστεί μόνο από το τι γράφουν και μαθαίνουν στο σχολείο, αλλά και από το τι γράφουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, την ταμπλέτα, το κινητό και ότι άλλο τέλος πάντων βγαίνει στις μέρες μας.Δυστηχώς, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος νεανικού πλυθησμού που δεν γράφει καν Ελληνικά, γράφει στο λατινικό αλφάβητο.Αυτό επιβάλεται αρχικά να σταματήσει.

  Πρέπει να επισημάνω πάλι, πως ο κύριος καθηγητής επιβάλεται να χρησιμοποιηθεί σαν σύμβουλος από το Ελληνικό κράτος.Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι με τέτοιες γνώσεις και το κράτος να τους φτύνει.Είναι αυτονόητο, ότι υπάρχουν αρκετοί καλύτεροι για την θέση που κατέχει ο Κοτζιάς.

  ReplyDelete
 4. Το κακό ξέρετε είναι, και είναι κάτι που δεν επιτρέπεται για έναν επιστήμονα, ότι κρίνετε τα πάντα εθνοκεντρικά. Εθνοκεντρισμός σημαίνει ότι κρίνεται από τους ανθρώπους κάθε τι το διαφορετικό με τις δικές τους αποκλειστικά πολιτισμικές και κοινωνικές προϋποθέσεις. Αυτό πάντα οδηγεί στην πλάνη, στη διαίρεση και στην ανακρίβεια. Πόσο μάλλον τέτοιος κίνδυνος μπορεί να συμβε΄ισε μια ιστορική καταγραφή γεγονότων. Ούτε βάρβαροι είναι αυτοί που έρχονται ούτε Γότθοι ούτε Φράγκοι. Δεν έρχονται να μας πολεμήσουν ούτε εμείς τους πολεμούμε. Συνεπώς ατυχής η σύγκριση με τον 4ο αιώνα μ.Χ. Όπως επίσης και δεν υπάρχει σήμερα πολιτικός ηγέτης του βεληνεκούς του αγίου Κωνσταντίνου, του εκ Θεού νικητού και μεγίστου.

  Μην αφήνετε το φαντασιακό να υποκαθιστά τη πραγματικότητα και μην κυνηγάτε φαντάσματα, διότι αυτά δεν υπάρχουν.

  ReplyDelete
 5. Οἱ Βάρβαροι τῶν πρώτων μεταχριστιανικῶν αἰώνων δὲν εἰσέβαλαν στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ κατακτήσουν. Ἔψαχναν πλούσια ἐδάφη γιὰ νὰ ἐγκατασταθοῦν. Τὸ κίνητρό τους ἦταν οἰκονομικό. Μία προσεκτικὴ μελέτη τῆς ῥωμαϊκῆς ἱστορίας ἐκείνης τῆς περιόδου, Ἰωάννη, νομίζω πὼς θὰ σᾶς πείσῃ.Τὸ "βάρβαρος" ποὺ χρησιμοποιοῦν καὶ οἱ δυτικοὶ ἱστορικοί, ὅπως καὶ τὸ βάρβαρος τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων δὲν ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ ἀγρίου (sauvage) ἀλλὰ τοῦ ξένου πρὸς τὸν πολιτισμό μας. Ὅσο γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο, λάθος νὰ τὸν θεωροῦμε ἀνυπέρβλητο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΗΓΕΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Ο ΗΓΕΤΗΣ ΑΥΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ, ΝΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΟΛΑ ΩΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ!.

  ReplyDelete
 7. Οἱ Βάρβαροι αὐτοὶ τῶν πρώτων χρόνων μετεκινοῦντο, ὅπως σήμερα οἱ πρόσφυγες-μετανάστες, μὲ τὶς οἰκογενειακές τους άποσκευές,τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Είναι ο Κωνσταντίνος ανυπέρβλητος, διότι στο πρόσωπό του η Εκκλησία και οι πιστοί αναγνώρισαν το αγιολογικό πρότυπο του πολιτικού ηγέτη, του αυτοκράτορα αγίου. Δεν είναι όλοι οι άγιοι ξέρετε επίσκοποι, μοναχοί και ερημίτες. Υπάρχουν κατηγορίες αγίων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, σε αυτόν τον τομέα, μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι αξεπέραστος και παραμένει ανυπέρβλητος. Υπήρχε αλλαγή πλεύσης μιας ολόκληρης Αυτοκρατορίας, του Ρωμαϊκού κράτους έναντι της νέας και ευρύτατα διαδεδομένης τον 3ο αιώνα θρησκείας των χριστιανών. Στο πρόσωπο του Μ.Κωνσταντίνου, ενσαρκώνονται και συγκεντρώνονται όλες εκείνες οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά μιας κοσμοϊστορικής στη κυριολεξία επιλογής, της ένταξης του Χριστιανισμού στην ιδεολογία και τη μεσσιανική αντίληψη του Imperium Romanum. Αυτό για εσάς σήμερα μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά σας λέω, για σκεφτείτε τους χριστιανούς εκείνης της εποχής πως αισθάνθηκαν μετά τους τόσους διωγμούς. Η ιστορία απαιτεί αντικειμενικότητα σε κάθε περίπτωση.

  Και πάλι λοιπόν κρίνετε εθνοκεντρικά τον Μ.Κωνσταντίνο και οδηγείστε στον λεγόμενο ιστορικό αναχρονισμό. Εσάς σήμερα μπορεί να μη σας φαίνεται άγιος, διότι κρίνετε εκ των υστέρων, αλλά για τους χριστιανούς των αρχών του 4ου αιώνα ήταν όχι απλά άγιος, αλλά πραγματικά θεόσταλτος, εκδίδοντας το διάταγμα περί ανεξιθρησκίας, που έδιδε νομιμοποίηση στο Χριστιανισμό και συγκαλώντας την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο και άλλα πολλά που δεν είναι της παρούσης.

  ΟΙ Βάρβαροι όπως λέτε εισέβαλλαν. Δεν είναι ίδιες όμως οι συνθήκες. Αντί να εστιάσετε στην ηθική παρακμή της Δύσης εκείνη την περίοδο, εσείς εστιάζετε εθνοκεντρικά και πάλι στους λεγόμενους «βαρβάρους». Είναι λάθος αυτό. Επίσης και πάλι ξεχνάτε ότι η σημερινή Δύση δεν είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά των αντιπάλων του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Μεγάλου Θεοδοσίου, δηλαδή Γότθοι και Φράγκοι. Είμαστε με αυτούς εμείς; Δε ξέρω. Ιστορικώς πάντως αν κρίνουμε, μάλλον δεν είμαστε.

  ReplyDelete
 9. Άμα γίνουν αυτά να μου τρυπήσετε την μύτη. Γιατί μόνο το παλιό ημερολογίο μας χωρίζει από την Δύση; Την μοναρχία τι την θέλουμε έμπλεκε τα πράγματα περισσότερο, μέχρι που καταντούσε βιτρίνα των ισχυρών. Αυτά δεν είναι η κινητήριος δύναμη να αλλάξει το πεπρωμένο.

  ReplyDelete
 10. Κἀθηγητά όχι και δεν έχει τἠν έννοια τοῦ ἀγρίου. Φὑσικά και την έχει! Ο ίδιος ο Ρουσώ άλλωστε το είπς, κάτι ρο οποίο αναφέρεται και εσεις στο βιβλίο σας "Η Τρίτη Ιδεολογία και η Ορθοδοξία". Μάλκστα τους περιγράφει ως "τσούρμο", ο Ζάκ.

  ReplyDelete
 11. Τελικά με εμάς τί θα γίνει δεν μου είπατε Καθηγητά...Νιώθω ότι με αποφεύγετε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι θες να γίνει δηλαδή; Τίποτα απολύτως δε θα γίνει. Ο Θεός, ο οποίος δε παίζει με την ιστορία, θα περιμένει μέχρι οι Έλληνες να μετανοήσουν και να δείξουν την νέα πλεύση που θα πάρει η ιστορία εντός ενός νέου πανανθρώπινου οικουμενικού τρόπου υπάρξεως για την ανθρωπότητα. Αυτό περιμένουν και οι ξένοι προσφυγικοί λαοί, για αυτό και δε θα πειράξουν κανέναν ούτε θα συμβούν παρόμοια περιστατικά στην Ελλάδα όπως συμβαίνουν στο εξωτερικό. Έτσι λειτουργεί ο πνευματικός νόμος, που λίγοι μόνο αντιλαμβάνονται μέσα στην ιστορία και θέλει πολύ λεπτότητα για να κατανοηθεί.

   Delete
 12. Εμένα πάντως δε μου βγαίνει από το μυαλά να τους στείλουμε πακέτο Γερμανία και Αγγλία, Γαλλία. Να ηρεμήσουμε μιά και καλή...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θὰ τὸ ἑπιστρέψει ὁ παραλήπτης. Μετὰ δὲν θὰ μᾶς μένει παρὰ ἡ Τελικἠ Λύση.

   Delete
  2. Ναι πολύ θα το επιστρέψει. Το πακέτο έχει και αυτό νου, και φωνάζει "Πάπας, Βατικανό, Ρώμη, Σταυροφόροι".

   Delete
 13. Τοὐλάχιστον οἱ σημερινοί Σύριοι πρόσφυγες διαφέρουν ὡς πρὸς τοὺς βαρβάρους ποὺ κατέλυσαν τὴ δυτική ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία ὡς πρὸς τὸ ὅτι τοὺς σημερινούς πρόσφυγες τοῦς ἔκανε πρόσφυγες ἡ ἵδια ἡ αὐτοκρατορία. Δὲν ἕχουμε δηλαδή μετακινήσεις πληθυσμῶν ποὺ ὁφείλονται σὲ πιέσεις ἅλλων, ἑξωτερικῶν, μακρινότερων πληθυσμῶν, π.χ. τῶν Οὔνων, ἁλλά πόλεμο τῆς αὑτοκρατορίας πρὀς Νότον καὶ Ἁνατολἀς μὲ ἁναπόφευκτο συνακόλουθο μπάχαλο στὶς μεθορίους.

  ReplyDelete
 14. Σωστὸ Κωσταντῆ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Καταρχήν οι σημερινοί λαθρομετανάστες δεν είναι Σύριοι.Οι Σύριοι είναι εύκολο να τους αναγνωρίσει κάποιος διότι είναι κυρίως λευκοί.Όπως έχουμε δει όλοι στις ειδήσεις υπάρχουν πακιστανοί αφγανοί και Ινδοί που το δηλώνουν αυτοπροσώπως.Περιοχές δηλαδή άσχετες τελείως με τον Συριακό πόλεμο.Απλά, εκμεταλεύονται την κρίση στην Συρία και εισβάλουν μαζικός στην υπνωτισμένη Ευρώπη.
  Ούτως ή άλλως, ο πόλεμος κρατάει περίπου 4 έτη, όσοι Σύριοι ήταν να φύγουν έφυγαν.Δεν έχουν και κανέναν τεράστιο πλυθησμό ούτως ή΄αλλως

  Υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές με τα βαρβαρικά φύλλα της Δύσεως
  1.Οι Δυτικοί δεν είχαν θρησκευτικό φανατισμό τύπου μουσουλμανισμού μέχρι να μετατραπούν σε Χριστιανούς.
  2.Οι Δυτικοί επηρεάστηκαν από τον Ελληνικό και Λατινικό πολιτισμό, όντας λευκοί υπήρχε κάποια βιολογική σχέση που είναι αδύνατον να αγνοηθεί.

  Όσον αφορά την άποψη του Ιωάννη ότι οι λαθρομετανάστες δεν θα πειράξουν την Ελλάδα είναι απόλυτα λανθασμένη.Ένα αποτυχημένο κράτος με μηδενική στρατιωτική παρουσία, όταν η Ευρώπη κλείσει επίσημα τα σύνορά της είναι στην διάθεσή τους να το διαλύσουν μέχρι τελικής πτώσεως.Εάν κλείσουν τα σύνορα, τότε κυριολεκτικά εκατομμύρια θα αποκλειστούν στην Ελλάδα.
  Πιστεύω ότι ο Συριακός πόλεμος είναι αδύνατον να έχει μεγαλύτερη έκταση διότι το ένδοξο κράτος του Ισραήλ, δεν θα επιτρέψει ποτέ στις Η.Π.Α. μέσω του δραστήριου και ευφυέστατου Λόμπυ του να προκληθεί μαζικός πόλεμος στην περιοχή.
  Για τα αποτυχημένα "Βαλκάνια" όμως, ισχύει ακριβώς το αντίθετο και θα είναι υπερβολικά δύσκολο στην Ρωσία να επέμβει στρατιωτικά σε έδαφος υποτίθεται Ευρωπαϊκό.
  Λογικά θα αρχίσει από τα "Βαλκάνια", με την Ελλάδα και τα γειτονικά αποτυχημένα κράτη πρωταγωνιστές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστή σκέψη, πολύ σωστή. Η μειοψηφία είναι Σύριοι. Λοιποί είναι Μαροκινοί, Αφγανοί και χίλιοι δύο άλλοι...Αχ, τελευταία με έχει πιάσει μεγάλη κατάθλιψη με όλα αυτά...φως πουθενά σχεδόν. Η γραικυλική τηλεοραση δεν είναι καν όραση. Τύφλωση μεγάλη είναι. Σήμερα είδα το χθεσινό Ράδιο Αρβύλα με στιγμιότυπα από την ελλαδική τιβί, ούτε καν τηλεόραση, και με έπιασε τρομερή κατάθλιψη με την βλακεία που επικρατεί. Όλη η Ευρώπη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έτσι είναι...Τελικά ρε παιδιά, μήπως οι βάρβαροι είναι όντως μία κάποια λύσις?

   Delete
  2. Και Φασισμοί να έρθουν, που μακάρι, πώς είναι δυνατόν να ξεπληθεί τέτοιος οχετός? Χρειάζονται συνταρακτικές αλλαγές είς βάθος, μεγάλο βάθος...μιλάμε για άβυσσο...

   Delete
 16. Ιωάννη και εγώ αυτό πιστεύω αλλά από τα γραπτά του Καθηγητού, άλλα βγαίνουν νοήματα...

  ReplyDelete
 17. α. Τὸ ἑλληνικό κράτος δὲν ἔχει διαλυθεῖ ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες, ἁλλὰ ἀπὸ τὶς δανειακὲς συμβάσεις, ποὺ τὸ θεωροῦν οἰκόπεδο πρὸς σταδιακή πώληση μὲ τὶς ὑπογραφές τοῦ ΔΝΤ, τῆς ΕΕ, τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων καὶ τὴν ψῆφο τῶν ἑλλήνων βουλευτῶν.

  β. Τὸ κλείσιμο τῶν βορείων συνόρων, μαζὶ μὲ τὴ διάλυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, προκαλεῖ μετανάστευση τῶν Ἑλλήνων.
  Ἡ μετανάστευση αὑτὴ μπορεῖ νὰ πάρει τὴ μορφή φασιστικοῦ κινήματος. Τὸ κίνημα αὐτὸ θὰ εἶναι πατροναρισμένο. Τὸ σχέδιο εἶναι ἡ δημιουργία μιᾶς τριμεροῦς κοινωνίας ( κοσμοπολίτες πλούσιοι- φασίστες ὑπάλληλοι - ξένοι δοῦλοι). Ἥ κοινωνία αὐτὴ θὰ εἶναι κοσμοπολἰτικη στὴν κορυφἠ καὶ ἐθνοφανατικὴ κατὰ τόπους.

  γ. Ἁπὸ νομικῆς ἅποψης αὐτὸ προϋποθέτει ἑγκατάλειψη τῆς διανοητικῆς σκευῆς τοῦ Διαφωτισμοῡ (κοιν.συμβόλαιο) καὶ τὴν υϊοθέτηση παλαιῶν μορφῶν διακυβέρνησης, βασικά θεοκρατικῶν. Γι αὐτὸ καὶ θὰ ζητηθεῖ συνεργασία τῶν διαφόρων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν προκειμένου νὰ συμμετάσχουν αὑτὲς σὰν πολιτικά σώματα στὴ διαμόρφωση τοῦ εὑρωπαϊκοῦ στἀτους κβο, μὲ προβολή τοῦ οἱκουμενισμοῦ, ποὺ κατάγεται ἁπὸ τὴ Ῥώμη (Ἰουλιανός). Θὰ ψάξουν νὰ βροῦν ἕναν τρόπο νὰ διαλύσουν τὴν νομικὴ κληρονομιὰ τῆς Γαλλ.Ἑπανάστασης, βασικὰ τὴν ἱσονομία.

  δ. Ἅγνωστο ἁκόμα παραμένει ἅν 1) ἡ διάλυση τῆς Τουρκίας εἶναι στὶς ἅμεσες προτεραιότητες τὴς αὑτοκρατορίας 2) ἅν ὁ μωαμεθανισμός θὰ τεθεῖ σταδιακὰ ὑπὸ διωγμὸν μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι εἶναι μισαλλόδοξος, ὅπως παλαιότερα ὁ κομμουνισμὸς καὶ ἀκόμα παλαιότερα ὁ χριστιανισμὸς καὶ ὁ ἰουδαϊσμός.

  ReplyDelete
 18. Κωσταντή απορώ πολλές φορές πώς αν και κατοικείς στην Γαλλία δεν βλέπεις τί γίνεται γύρω σου. Ποιό μαζικό φασιστικό κίνημα άνθρωπέ μου? Ο πατήρ μου λόγω του φιλελευθερισμού και της γκλάβας του(ψήφιζε πάντα ΠΑΣΟΚ) μετανάστευσε στην Ελβετία. Παρότι έχουν γίνει τα χίλια μύρια, αυτός εκεί! Κάθε φορά που μιλώ για την Χ.Α., ή το Εθνικό Μέτωπο στην Γαλλία, ξεροβήχει, κάνει δεν ακούει, ενώ στα σχόλιά του στο capital, όλο τον Δυτικό πολιτισμό υπερασπίζεται. Εκείνους που του καταστρέψαν την χώρα. Και εσύ μου λες φασιστικό κίνημα...Τέτοια ζώα που είναι όλοο των καλά τα παθαίνουν. Και τέτοιοι μάγκες που είναι οι Μεσανατολίτες, καλά τα κάνουν και μπράβο τους.

  Ακόμη να καταλάβεις ότι λόγω της ανοσίας που είχαν στην Δυτικοποίηση που θέρισε την Ορθοδοξία και τις Χριστιανικές και Εθνικές Αξίες, το Ισλάμ σώθηκε! Όλο το Ισλάμ, από Σουνισμό μέχρι Σιισμό! Και τους αξίζουν χίλια συγχαρητήρια για αυτό. Μπήκαν στο τραίν του μέλλοντος, ειδικά οι Σιίτες αλλά και οι Σουνίτες. Εμείς ως αποχαυνωμένοι ηλιοκαμμένοι Μεσογειακοί, με σύνδρομο κατωτερότητος για τα ξανθά γαλανομάτικα Βόρεια φύλα, εν ολίγοις "τον ήπιαμε"...Και δεν μπορώ να ακούω άλλο ασυναρτησίες τύπου "Οι ΗΠΑ είναι το τέρας του φιλελευθερισμού. Από το 1775 προσπαθούμε να το σκοτώσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε..."(που ισχυεί) και συνάμα να ακούω "Οι ΗΠΑ παρά τον βάρβαρο φιλελευθερισμό τους, είναι οι αξιώτεροι και καλλίτεροι προμαχώνες του Ελληνικού πνεύματος"!!!! Ήμαρτον κύριε! Εάν ήσαν, θα είχαν κοινωνία, ΤΕΛΕΙΩΣ αντίθετη από αυτήν με βάση τον Ελληνισμό ή την Ορθοδοξία? Δεν αντέχω άλλο να ακούω προπαγάνδα!!!!

  Έπειτα λες για τον Μωαμεθανισμό. Το έχω ξαναπεί. Εγώ εάν είχα να επιλέξω μεταξύ των δύο, το Σιιτικό Ισλάμ θα επέλεγα. Τουλάχισον θα είχα μία οικογένεια, παιδιά και σπίτι, όχι μί γυναίκα με 200 πληγές από τους παλαιούς της εραστές, ψυχικά θέματα με αποτέλεσμα το διαζύγιο και μία κουλτούρα εντελώς αφύσικη και αντιοικογενειακή, με αλλαγές φύλων σε μικρά ανήλικα παιδιά στην προεφηβεία, με lgbtq και χιλιες δύο άλλες ανωμαλίες. Και μάλιστα να ακούω τέλος ότι αυτοί οι άνθρωποι, πρεσβεύουν και μάχονται για την σωτηρία του Ελληνισμού! Ε όχι! Έλεος!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατά τα άλλα μας φταίει η Κίνα. Χίλιες φορές να είμαι σωματικός είλωτας χάριν ενός τεραστίου πολιτισμού με ιστορία χιλιετιών και όχι 241 ετών, παρά να είμαι σκλάβος του πνεύματος σε μία εντελώς ανώμαλη δύναμη που μου παρουσιάζει το ροδάκινο ως καρπούζι και μου λέει φάε το!

   Delete
  2. Ξέχασα να προσθέσω την διατροφή για το διαζύγιο...

   Delete
  3. Μην υπερβάλλεις Έλληνα Κωνσταντινουπολίτη και μη δραματοποιείς πέρα από το όριο τις καταστάσεις. Αν βλέπεις τηλεόραση τέτοια θα παθαίνεις. Επαναλαμβάνω, ότι πνευματικος είναι ο πόλεμος. Θέλουν συγκεκριμένες δομημένες πνευματικότητες που να ταιριάζουν στην οικονομία που επιθυμούν να δημιουργούν. Αλλά σιγά σιγά βλέπουν ότι αυτό δεν επιτυγχάνεται πλέον.

   «μηδὲν ἄγαν»

   Delete
  4. Ποιά τηλεόραση άνθρωπέ μου? Βγες λίγο έξω από το ελλαδιστάν να μυρίσεις λίγο τί γίνεται στον έξω κοσμο και μετά έλα να τα πούμε...

   Delete
 19. Αχ...πού οι παλιες καλές εποχές. Που όταν βρισκόταν η Ελλάς σε παρακμή, με δάφνες μας υπεδέχοντο στην Περσία με αξιώματα και αγαθά παντός τύπου...Ήταν και αυτό ένας είδους καταφύγιο...

  ReplyDelete
 20. Τώρα δυστυχώς, για την ώρα τουλάχιστον, καταφύγιο δεν υπάρχει...

  ReplyDelete
 21. 1. Ὑποθέσεις κάνω.

  2. Ὅταν λέω φασισμὸ, δὲν ἑννοῶ τὸν κινηματικό φασισμὸ τοῦ Μεσοπολέμου, ἁλλὰ μιὰν ἁναδιάρθρωση τῶν διοικητικῶν ὕπηρεσιῶν τοῦ κράτους πρὀς ἑθνοφυλετικὴ κατεύθυνση. Αὐτὸ τὸ πράγμα κυοφορεῖται καὶ στὴ Γαλλία καὶ στὴν Ἕλλάδα, καὶ δἔν ξέρω πῶς ἁλλιῶς νὰ τὸ πῶ. Ἅς τὸ πῶ ἑθνοφυλετισμό.

  3. Δεῖγμα τοῦ ἑθνοφυλετισμοῦ αὑτοῦ εὶναι ὅλη αὐτὴ ἡ κουβέντα γιὰ τὶς δολοφονικὲς ἱδιότητες τοῦ μωαμεθανισμοῦ, ποὺ ὑπηρετεῖ τὸ σχῆμα κοσμοπολίτες ἁστοἰ - ἑθνοφανατικοί ἑργάτες - ξένοι δοῦλοι. Ἁν δὲν ῆταν καλλιεργημένος ὁ ἑθνοφυλετισμός, γιατὶ τότε οἱ φίλοι μας οἱ Δυτικοί κάνανε λίμπα ὅλα τὰ κοσμικὰ κράτη στὴ Μ. Ἁνατολή (καὶ μένει ἡ Τουρκία, ε;;;). Διὰ νὰ προαγάγουν τὴν ἁμοιβαῖαν συνεργασίαν τῶν λαῶν ὑπὸ τὴν σκέπην τοῦ Ὁρθοῦ Λόγου ;

  4. Ἑφόσον σὰν ἕθνος δὲν ἁνήκουμε στὴ Δύση - παρεμπιπτόντως αὑτό μᾶς λέει κι ἥ Δύση ὅλο καὶ πιὸ συχνά, ἅειντε, ξουτ !!! θέλω νὰ ῥωτήσω ποιὸ εἶναι τότε τὸ πολιτικό μας κἐντρο, ἡ κυβέρνησή μας, τὸ νόμισμά μας, ἡ ἑθνική μας παιδεία, καὶ πάνω ἀπόλα ποῦ βρίσκεται τὸ κοινό μας ταμεῖο.

  ReplyDelete
 22. Συμφωνώ με εσέ. Κέντρο μας η Πόλη, υπό κατοχή, συνεπώς εάν δεν ελευθερωθεί η Πόλη, ελπίς δεν υπάρχει!

  ReplyDelete
 23. Αὐτὸ λέω καὶ γὼ τόσον καιρό....σοῦ λένε, στὰ παίρνω ἑγώ, τράβα ἁπέναντι νὰ τὰ βγἀλεις ἀπὸ τὸν ἅπιστο. Ἁφοῦ ΔΝΤ καὶ ΕΕ εἶναι σύμφωνοι - θὰ σᾶς γδύσουμε. Τί ἅλλο μᾶς μένει ; Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

  ReplyDelete
 24. Δεν είναι ετσι Κωσταντή. Εάν είχαμε την Πόλη δεν θα υπήρχε καθόλου ΔΝΤ και ΕΕ, γιατί θα ανήκαμε στην Ρωμανία. Δεν θα ήμασταν έρημα πουλιά στην καταιγίδα...

  ReplyDelete
 25. Ἑ, ἦρθε ἐπιτέλους τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου. ΗΠΑ καὶ Ῥωσία τὰ βρίσκουνε, ἡ δημοκρατία ἔχει ξεφτιλιστεῖ, βρακί δὲν ἔχουμε νὰ βάλουμε, μᾶς παίρνουν καὶ τἄ σπίτια, μᾶς κλείνουν ΚΑΙ ΕΜΑΣ τὰ βόρεια σύνορα (νομίζετε ὅτι εἶναι μόνο γιὰ τοὔς πρόσφυγες ;) καὶ ὅπου νᾶναι, πάει καὶ τὸ Σέγκεν. Μᾶς τιγκάρουν στοὺς πρόσφυγες μέχρι νὰ σκάσουμε σὰν τὸν Χότζα στὴν καλύβα. Ἑγὼ ἄν ἦμουν ὁ Πορφυρογέννητος καὶ ἤθελα νὰ στρἐψω σταδιακά τοὺς Ἕλληνες πρὀς τἠν Μικρὰ Ἁσία αὐτό θάκανα.

  ReplyDelete
 26. Ο Ελληνισμός δεν ανήκει ούτε στην δύση ούτε στην ανατολή, απλά χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο αποβαρβαροποιήσεως σε αυτούς τους λαούς, μέχρι και σε ένα μέρος του Αραβικού πλυθησμού.
  Και η Δύση και η Ανατολή ανήκουν στον Ελληνισμό.
  Ο Ελλαδισμός αντίθετα, το κράτος αυτό, ανήκει αποκλειστικά στις Η.Π.Α. και τα συμφέροντά μας είναι ταυτόσημα με της Αμερικής, η Αμερική και η κάθε Αμερική όμως πρέπει να δει ότι μπορείς να κάνει και τίποτα σημαντικό, το σημερινό κράτος είναι παντελώς ανίκανο και δεν τα πάει καλά ούτε σε έναν τομέα.
  Τα κόμματα αγγίζουν πλέον την ψυχοπάθεια όπως και ο λαός, όταν π.χ. ψηφίζει Βαρουφάκη και Τσίπρα επειδή δεν φοράνε γραββάτα..
  Οι Η.Π.Α. εφαρμόζουν μάλλον το ρητό του Σουντζου, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι πιο αδύναμες απότι είναι πραγματικά.Με 560Δις στρατιωτικές δαπάνες(η Ρωσία δίνει 60 Δις άρα σχεδόν δεκαπλάσιο) οι Η.Π.Α. παραμένει υπερδύναμη.
  Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τις φέρουμε με το μέρος μας, διότι εάν τυχόν βγει κάποια κυβέρνηση αντισιωνιστική και αντιαμερικανική όπως δηλώνει η Χ.Α., πιστεύω θα γίνουμε Γιουγκοσλαβία..
  Επίσης ενώ αναμφισβήτητα τα εδάφη της Μικράς Ασίας και της ανατολικής Θράκης είναι καθεαυτά Ελληνικά, είναι αστείο σήμερα να νομίζουμε ότι θα τα ανακτήσουμε(είναι πολύ της μόδας η άποψη ότι θα διαλυθεί η Τουρκία και θα πάρει εδάφη και η Ελλάς)
  Ο Ε.Σ. που τον πληρώνουμε για να μην κάνει τίποτα, δεν μπορεί να σταματήσει έναν πακιστανό ή αφγανό, που να πάρει εδάφη που συνορεύουν με Συρία κ.τ.λ.
  Χρειαζόμαστε έναν διπλωμάτη ρεαλιστή χωρίς ταμπού και φανατισμούς και πάνω απ'όλα τακτική ελλιγμού για να μην είμαστε καρπαζοεισπράκτορες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για τα εδάφη και την ΧΑ διαφωνώ. Μυαλό να είχαμε θα τα πέρναμε άνετα. Δεν θα βομβραρδίσουν ολόκληρη χώρα για ένα κόμμα...Μην τρελαθούμε...Αυτό θα στείλει άσχημο μήνυμα στην υπολοιπη μελλοντική Φασιστική Δυτική Ευρώπη...

   Delete
 27. Σὲ πιάνω, ἄμα πῶ ὅτι λὲς ὅτι ἄλλο τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους, καὶ ἄλλα αὑτὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ ;; Ἑγὼ τὸν ἑλληνισμὸ σὰν πολιτική δύναμη τὸν ἁντιλαμβάνομαι ἀφελῶς σὰν λὀμπυ, ἐφοπλιστές, κ.λπ. κ.λπ. Ὅμως πολλοὶ στὴν Ἑλλάδα λένε ὅτι κακῶς θυσιάζεται, κακῶς ἀποδυναμώνεται τὸ ἑλληνικό κράτος χάριν τῶν... ἑτεροχθόνων (μεταχειρίζομαι μιὰ παλιὰ ἕκφραση). Καὶ ὅτι πρέπει νὰ κρατήσουμε τὸ κράτος (ἑλληνικὸ καὶ κυπριακὸ) μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια.

  Ἑγὼ προσωπικὰ ἕχω τελείως διαφορετική ἅποψη καὶ λέω ὅτι ὁ ἑλληνισμός δὲν ἕχει συμφέροντα, ἁλλά αὑτὸ ποὺ λέω εἶναι ῥομαντικό καὶ μὴ-οἰκονομικό.

  ReplyDelete
 28. Δόκτωρ συμφωνώ απολύτως. Έτσι είναι για την ΗΠΑ και το ελλαδιστάν. Ο Ελληνισμός κατ'εμέ χρησιμοποιείται ως πρόφαση από τις ΗΠΑ, με τον ίδιο τρόπο που χαρακτηρίζεται "φιλάνθρωπος" ο Σόρος...Προσωπείο σκέτο...

  ReplyDelete
 29. Για εμένα, μία δύναμη σαν τις ΗΠΑ δεν χρειάζεται και δεν θελει καν να προσκυνά την πνευματική δύναμη του Ελληνισμού π.χ. Όλα είναι συμφέροντα και πάλι συμφέροντα. Και ο Αυτοκράτωρ για αυτό προσκυνούσε τον στυλιτή...Για να δείχνει ευσέβεια στον λαό του και να μην γίνει καμία στάση, σαν αυτή του Νίκα...Η διαφορά όμως είναι ότι εδώ υπάρχει λαός. Στην περίπτωση ΗΠΑ-Ελλάδος/Ελληνισμού, ποιός ακριβώς είναι ο λαος αυτός? Οι υπέρβαροι Αμερικανοί των μπέργκερ και της κόκα-κόλα???

  ReplyDelete
 30. Κωνσταντή, δυστηχώς ο Ελληνισμός δεν έχει σχέση με τον Ελλαδισμό, αν και κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
  1)Δεν γνωρίζουμε τι είπαν οι Αρχαίοι Έλληνες.
  2)Δεν τιμούμε τους Έλληνες Στρατηγούς-Αλέξανδρο, Λεωνίδα, Θεμιστοκλή, Μυλτιάδη.
  3)Δεν έχουμε καμία σχέση με το Βυζάντιο.
  4)Είναι της μόδας να μ η ν έχουμε σχέση με όλα τα παραπάνω.

  Θεωρώ πως Ελληνισμός και Ελλαδισμός έχουν κοινά συμφέροντα, γιαυτό θέλουμε μία οργάνωση Σιωνιστικού τύπου στο εξωτερικό έτσι ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ελληνισμού/Ελλαδισμού και των συμμάχων.
  Για παράδειγμα, πρέπει να προωθήσουμε την Ελληνική γλώσσα στις ξένες χώρες διότι αναμφισβήτητα είναι η καλύτερη του κόσμου, κατά πολύ ανώτερη από τις Λατινογενείς.
  Για να κρατήσουμε το κράτος με νύχια και με δόντια, όπως λες και έχεις δίκιο, πρέπει πολύ απλά να ελέγχεται ο τύπος.Όλα είναι αποτέλεσμα -αυτό που λέγανε παλιά και ειλικρινά-Προπαγάνδας.
  Αν δούμε τον Ελληνισμό αφηρημένα, τότε σίγουρα έχεις δίκιο πως δεν έχει συμφέροντα.Ας τον αξιοποιήσουμε και ας τον διαδώσουμε όμως συλλογικά, συμφέρει και μόνο οφελεί.

  ReplyDelete
 31. Τὶ ἑννοεῖτε ῥε παιδιά ὅταν λέτε πνευματική δύναμη τοῦ ἑλληνισμοῦ ;; Εἶναι σὰν τὸν Ἁγιο Δημήτριο, ἕνας ἁγιος, ἕνας ἡμίθεός, σὰν τὸν Ἥρακλῆ ;;

  Ἥ μήπως πνευματική δύναμη εἶναι ἡ ἀ-λήθεια (νὰ μὴν ξεχνᾶς), ποὺ δὲν πέφτει στὴν παγίδα τοῦ Συμφέροντος, ἁλλά μένει στὰ φυσικά της ὅρια ;;

  ReplyDelete
 32. Κωνσταντινοπουλίτη, έχεις δίκιο στο ότι ο λαός τον Η.Π.Α. είναι καθαρά μικτός αφού δημιουργήθηκε από μετανάστες και πρώην δούλους.
  Όμως είναι αποτελεσματικός επειδή είναι η ηγεσία του αποτελεσματική.Το γεγονός επίσης ότι στον προηγούμενο αιώνα, κατά τα Ευρωπαϊκά δεδομένα δεν ήταν Έθνος-με την έννοια που ήταν η Γαλλία ή η Γερμανία- βοήθησε τους Αμερικανούς να εκμεταλευτούν όλα τα Ευρωπαϊκά ταλέντα που μετανάστευσαν εκεί.
  Επίσης το Καπιταλιστικό τους σύστημα-λογικά εδώ θα διαφωνήσουν αρκετοί της σελίδας-ήταν εκπληκτικό.Γιαυτό κατάφεραν ότι κατάφεραν.
  Μην ξεχνάς όμως ότι εκτός από τους υπέρβαρους που τρώνε mcdonald's όλη την ημέρα, υπάρχει και ο σοβαρός στρατός των Η.Π.Α. που διοικεί τον κόσμο, σε αντίθεση με τον Ελληνικό που είναι καθαρά θεατρινισμός-όποιος πήγε το γνωρίζει.
  Άρα πάνω απ'όλα ο ηγέτης και η ηγεσία, μετά ο λαός, λέω εγώ.

  ReplyDelete
 33. Ἑγώ λέω τὸ ἀνάποδο. Ὅτι δηλαδή ἡγέτης εἶναι αὑτὸς ποὺ δὲν θέλει νὰ εἶναι ἡγέτης ἁλλά καταλαβαίνει αὐτὸ ποὺ κατάλαβαν πολλοί ἀρχαῖοι, ὅτι τὰ ὅρια εἶναι ἀνυπέρβλητα. Ἅν σεβαστεῖ τὰ δικά του φυσικά ὅρια, ὑπάρχει περίπτωση νὰ γίνει ἡγέτης χωρίς καλά-καλά νὰ τὸ καταλάβει.

  Ἑάν τὸ κράτος ἤ ὁ καπιταλισμός σὲ ὡθοῦν νὰ ξεπεράσεις τὰ φυσικά σου ὅρια, λειτουργοῦν σὰν Μακντόναλντς. Ἁπὸ κεὶ καὶ πέρα τὸ ὅτι ἐντυπωσιάζουν οἱ Ἁμερικάνοι μὲ τὴ στρατηγική τους δὲν εἶναι γιὰ μᾶς παρὰ μιὰ διαρκῆς ἐνόχληση. Νομίζω πὼς ὁ θεατρινισμός τῶν Ἑλλήνων στὰ στρατιωτικὰ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ὅτι δὲν θέλουν νὰ πολεμήσουν, βαριοῦνται, δὲν βλέπουν νόημα σὲ αὐτὸ τὸ πράγμα.

  Αὑτὸ ποὺ προέχει κατὰ τὴ γνώμη μου δὲν εἶναι νὰ ἐμφανιστεῖ ἕνας ἡγέτης-Σβαρτσενέγκερ. Ἁλλά νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ φυσιολογικὴ πνευματικὴ λειτουργία τοῦ Ἕλληνος, ποὺ ἕχει τρελλαθεῖ στὸ νὰ θέλει νὰ μοιάσει πρῶτα στοὺς Γάλλους, μετὰ στοὺς Ἅγγλους, μετὰ στοὺς Γερμανούς, μετὰ στοὺς Αμερικανούς. Τότε μόνο ὑπάρχει ἑλπίδα νὰ φτιαχτεῖ ἕνα ἑλληνικό κράτος, ἑπὶ τῆι βάσει τοῦ πολιτισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Αὑτὸ ποὺ προέχει κατὰ τὴ γνώμη μου δὲν εἶναι νὰ ἐμφανιστεῖ ἕνας ἡγέτης-Σβαρτσενέγκερ. Ἁλλά νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ φυσιολογικὴ πνευματικὴ λειτουργία τοῦ Ἕλληνος, ποὺ ἕχει τρελλαθεῖ στὸ νὰ θέλει νὰ μοιάσει πρῶτα στοὺς Γάλλους, μετὰ στοὺς Ἅγγλους, μετὰ στοὺς Γερμανούς, μετὰ στοὺς Αμερικανούς. Τότε μόνο ὑπάρχει ἑλπίδα νὰ φτιαχτεῖ ἕνα ἑλληνικό κράτος, ἑπὶ τῆι βάσει τοῦ πολιτισμοῦ».

   Ωραία το είπες. Όμως όπως βλέπεις από τους σχολιαστές, με την παραμικρή ευκαιρία μειώνουν είτε το ελληνικό κράτος είτε ό,τι έχει σχέση με την σημερινή Ελλάδα. Αυτό δείχνει μειονεξία και μιζέρια. Εγώ δε λέω ότι είμαστε οι καλύτεροι. Λέω να γίνουμε οι καλύτεροι. Έχει διαφορά το να διαπιστώνεις μια κατάσταση από το να θες να διορθώσεις μια κατάσταση. Το πρώτο είναι θεωρία το δεύτερο πράξη.

   Για παράδειγμα ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης. Εντάξει, δε σημαίνει ότι θα γίνουμε όλοι γκέι, ούτε ήρθε η καταστροφή. Ή έρχονται μετανάστες. Ούτε αυτό σημαίνει καταστροφή και αφανισμό του έθνους. Βλέπεις δηλαδή ότι πανικοβάλλονται με το παραμικρό και χάνουν τη ψυχραιμία τους με το παραμικρό. Λες και έχουξμε αφανιστεί ήδη ρε παιδάκι μου. Τι πράγμα είναι αυτό; Δεν είναι διαβολή; Αυτά κακά τα ψέματα δείχνουν απύθμενη πνευματική ανωριμότητα του σημερινού νεο-Έλληνα, το λιγότερο. Ας κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και ας σκεφτόμαστε καθαρά. Έτσι θα αρχίσει να αποκαθίσταται η φυσιολογική πνευματική λειτουργία.

   Delete
  2. Κωνσταντή, προσωπικά είμαι υπέρ του Καπιταλιστικού συστήματος-αν και αυτό είναι άλλη συζήτηση- και δεν πιστεύω ότι αυτό ωθεί να ξεπεραστούν τα φυσικά όρια.
   Ακόμα και να ήθελε να πολεμήσει ο Ε.Σ.-που δεν θέλει, αυτό το γνωρίζει όποιος πήγε πιστεύω-το τελικό αποτέλεσμα θα καθοριστεί από την διπλωματία.Για παράδειγμα, στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο διαλύσαμε Ιταλία/Αλβανία/Βουλγαρία και πήραμε εδάφη του Αλβανικού κράτους-αρχαιοελληνικά εδάφη.Όμως, χάσαμε τα εδάφη στην διπλωματία με το να εκενώσουμε την περιοχή και να διώξουμε τον Στρατό αν και νικητές με τα όπλα ηττηθήκαμε στον διάλογο.Αυτό είχε ως συνέπεια τα τραγικά εγκλήματα κατά του Ηπειρωτικού Ελληνισμού αργότερα από τους Κομμουνιστές.
   Συμφωνώ ότι πρέπει να αποκατασταθεί μία φυσιολογική πνευματική λειτουργία του Έλληνα, αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται να προωθηθεί από τον τύπο και ως τρόπος ζωής.Άρα πρέπει να αναλάβει το κράτος τον τύπο για να προωθεί τον Ελληνισμό.

   Delete
 34. Κωσταντή πολύ σωστός. Δόκτωρ, ο λαός, η μάζα η Αμερικάνικη είναι χοιρίδια προς σφαγή για την ηγεσία των ΗΠΑ. Και επειδή ως βάρβαρες κοινωνίες, χρειάζονται διαρκώς καινούρια χοιρίδια, αφού τα δικά των μέσα στον καταναλωτισμό δεν γεννούν και πολύ, έρχονται οι Λατίνοι, στους οποίους ο Τραμπ θα φτιάξει τείχος, για να εισέρχονται νομιμα και όχι παράνομα όπως τώρα. Η ηγεσία είναι κάτι σαν ιός, χρειάζεται συνεχώς καινούριο ξενιστή. Πρώτα ήταν η Βρεταννική Αυτοκρατορία, μετά το Διεθνες Κεφάλαιο μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Όπως κάθε υπερδύναμη, ανέρχεται και πέφτει. Εγώ πιστεύω ήρθε το τέλος των ΗΠΑ με τον πολεμο που έρχεται το 2030. Και ήταν για πόσο υπερδύναμη? 1991-2015=34 χρόνια! Να μου ζήσει!34 χρόνια κοσμοκράτορες. Και λιγότερα από 100 υπερδύναμη. Παιδιά, μέχρι πριν από 100 χρόνια, δηλαδή από ιστορικής σκοπιάς προχθές ουσιαστικά, είχαμε Γερμανικό Δύετερο Ράιχ και Αυστρουγγρική Αυτοκρατορία και Οθωμανική και Ρωσσική! Πόσο σχετικά είναι όλα!!! Εγώ Κίνα και πάλι Κίνα. Ανατολή, Ρωσία, Κίνα. Εκεί θα πάω και για αυτούς θα εργαστώ σε λίγα χρόνια...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα κοσμοκρατορικά Ελληνιστικά βασίλεια περισσότερο διήρκησαν...μαζί με την Αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου...

   Delete
  2. πολύ περισσότερο και μεταδίδωσαν Φως! Οι ΗΠΑ είναι αστείο να προβάλονται ως προμαχώνες του Ελληνισμού! Δηλαδή το Διεθνές Κεφάλαιο προμαχών του Ελληνισμού???

   Delete
  3. Κωνσταντινοπουλίτη.Όντως η Αμερική είναι πρόσφατη δύναμη στην Ιστορία παρ'όλα αυτά είναι σε ασύγκριτο επίπεδο δυνάμεως και επιροής σε σχέση με όλες τις προηγούμενες μαζί.
   Δεν υπήρχαν πυρηνικά για χιλιετίες, η ιδέα ότι η Αμερική μπορεί να αφανίσει την μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Ρωσία και την Κίνα μέσα σε μία ημέρα κυριολεκτικά, δεν υπήρξε ποτέ στην Ιστορία.
   Όλες οι προηγούμενες δυνάμης πολεμούσαν με κάποιες απώλειες λίγο η πολύ στο επίπεδο που μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη.Για παράδειγμα η ηττημένη Γερμανία του 1918 έγινε η στρατιωτική υπερδύναμη του Χίτλερ και έχασε μόνο όταν όλοι στράφηκαν εναντίον του.Εάν υποθέσουμε πως έτρωγε πυρηνικά το 1918, ούτε σήμερα θα υπήρχε Γερμανία.
   Ο Χίτλερ όμως ήταν παντελώς άσχετως από εξωτερική πολιτική, γιαυτό και έχασε και αυτό κάνει η Γερμανία σήμερα που δεν έχει φυσικά στρατό-δεν ξέρει από εξωτερική πολιτική.
   Όσον αφορά την Κίνα, είναι νέα δύναμη και κυρίως οικονομική.Εάν επιβληθεί η Κίνα στην Ελλάδα τότε οι Είλωτες της Σπάρτης θα μας φαίνονται ως Αριστοκρατικού τύπου ζωής.Είναι ακραία καταπιεστικοί και υπεροπτικοί με τον πολιτισμό τους.
   Η Αμερική, παρ'όλα τα αρνητικά της, είναι πιο κοντά στην αρχαία Ελλάδα και στην σύγχρονη.

   Delete
 35. (χωρίς νὰ περιμένουμε τὸν Ἕλληνα Γκάντι)

  ReplyDelete
 36. Πρέπει ὁ Ἕλληνας νὰ ξαναγίνει ἔνα αὐθόρμητο, φυσικό ὅν, ποὺ δἐν κινεῖται ἁπὸ τὴν προσαρμογή, τὴ δουλικότητα, ἀλλὰ ἀπὸ μόνος του. Πρέπει νὰ πάρει διαζύγιο μιὰ γιὰ πάντα ἀπὸ τὸν καπιταλισμό. Πρέπει νὰ ἀφεθεῖ στὴ μοῖρα του. Οἱ Ἀμερικάνοι ἅς κάνουνε ὅ,τι θένε.

  Γιὰ μᾶς, προέχει νὰ πετάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὴν κληρονομιὰ τῆς Τουρκοκρατίας, τῆς Βαυαροκρατίας, τοῦ ἐμφυλίου, τῆς Ἁμερικανοκρατίας, μὲ τὸ νὰ πάψουμε νὰ ὑπακοῦμε, σὲ ὁ,τιδήποτε. Ἁλλιῶς τὸ Γένος μας θὰ σβηστεῖ ἀπὸ τοὺς καταλόγους τῶν ἑθνῶν. Διότι οἱ δοῦλοι κι ἅς κάνουνε παιδιά, τὰ παιδιά τους παίρνουν τὸ ὄνομα τοῦ ἀφεντικοῦ.

  Εἶναι ἀλήθεια πὼς οἱ ΗΠΑ ἦταν τὸ πρῶτο ἔθνος κράτος καὶ ὅτι ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση ἐμπνεόταν ἀπὸ τὸν φιλελευθερισμό. Ὅμως ὁ φιλελευθερισμὸς καταντᾶ συμπλήρωμα τῆς τυραννίας ὄταν φτιάχνει τὶς δικές του τελετές. Ἓμεὶς πρέπει νὰ πᾶμε ἔνα βῆμα παραπέρα, καὶ νὰ ἀκυρώσουμε τὴν τυραννία τοῦ φιλελευθερισμοῦ, μὲ τὴν πλήρη ἀνυπακοή.

  Ἥ ἁνυπακοή εὶναι εὐσέβεια. Καὶ ἀντιστρόφως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κάνεις μεγάλο σφάλμα εδώ. Η υπακοή ίσως είναι η σημαντικότερη αρετή.

   Delete
  2. Τὸ ἴδιο λέμε. Ὑπακοή σὲ ποιόν ;;

   Delete
  3. " [...]Δύο δρόμους ἔχει ὁ νοῦς, καὶ κανέναν ἄλλο. Ὅ ἕνας, ὅ σωστός, εἶναι ὅτι εἶναι (ὁ Θεός) καὶ δὲν εἶναι δὲν εἶναι. Ὅ ἅλλος, ὁ στραβός, εἶναι ὅτι δὲν εἶναι δὲν εἶναι, ἀλλὰ δὲν θάπρεπε καὶ νᾶναι [...]". Μὲ ἄλλα λόγια, σοῦ λέει ὁ Παρμενίδης, ὄταν ὑπακοῦς ἀρνεῖσαι τὸν Θεό. Γιατί κάτι πᾶς νὰ κρύψεις.

   Delete
  4. Πάλι κάνεις το λάθος, όπως το ί διο κάνουν και όλοι οι άνθρωποι, να θεωρείς τηνεξουσία ως κάτι κακό από τη φύση της. Δεν είναι από τη φύση της κακή η εξουσία, όπως και κάθε τι δεν είναι από τη φύση του κακό πάνω στο κόσμο. Οι άνθρωποι που υπηρετούν την εξουσία είναι διεφθαρμένοι. Η εξουσία από μόνη της δεν είναι διεφθαρμένη.

   Delete
  5. Η φυσιολογική κατάσταση διοικήσεως για τον άνθρωπο και την οικοδόμησή του, είναι η υπακοή σε μια υγιή εξουσία.

   Delete
  6. Ὄταν ὑπακοῦς ἑξωτερικά, π.χ. σοῦ λέει ὁ γέρων, φέρε μου τὸ ποτῆρι μὲ τὸ νερό, καὶ τοῦ τὸ πᾶς, αὐτὸ εἶναι εὐσέβεια. Ἀσέβεια εἶναι νὰ τοῦ τὸ πᾶς γιὰ νὰ τὸν σκοτὠσεις.

   Delete
  7. Ἁσέβεια εἶναι νὰ μὴν ἁκοῦς τὴ συνείδησή σου. Νὰ τὴ σκοτώνεις.

   Delete
  8. Τη συνείδησή σου δεν την ακούς και δεν την υπακούς όταν την περιτριγυρίζουν ενοχές και τύψεις.

   Delete
  9. Δὲν πρέπει νὰ τὶς ἁκούσεις καὶ αὑτές ;;

   Delete
  10. Όχι. Αυτές οδηγούν στην ανυπακοή και στην ανούσια επανάληψη και στην απλή διαπίστωση, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

   Delete
  11. Όταν κάνεις συνεχώς το ίδιο, σκοτώνεις τη συνείδησή σου.

   Delete
  12. Δηλαδή πρέπει κατά κάποιον τρόπο νὰ ἀπελευθερωθεῖ τὸ θετικό μήνυμα ἁπὸ τὴ συνήθεια ;;

   Delete
  13. Όχι απλά το θετικό μύηνημα. Ο «θετικός ευατός», ο φιλάδελφος όχι ο φίλαυτος, αν μπορώ να το πω έτσι. Από αυτόν προκύπτει το «θετικό μήνυμα» που κατόπιν δίνει και νόημα στη συνήθεια.

   Delete
  14. Δηλαδή τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ μῖσος, καὶ τὰ ἑπιχειρήματα ποὺ φέρνει ὑπέρ του ;;;

   Delete
  15. Ναι. Τα επιχειρήματα που φέρνει κάποιος υπέρ του μίσους και κατά των άλλων. Guess what? Ideology...

   Delete
  16. Κοίτα όμως ποιο είναι το θέμα εδώ, Αυτός που το κάνει αυτό το πράγμα, δε το καταλαβαίνει ο ίδιος, αλλά νομίζει ότι μετέχει του αγαθού με αυτόν τον τρόπο. Θεωρεί ότι κάνει κάτι καλό για όλους. Οι ενοχές σε αυτήν την περίπτωση δρούνε υποσυνείδητα. Έχει μεκρωθεί τελείως πνευματικά δηλαδή.

   Delete
  17. Ἅμα ἐγώ σκέφτομαι, ἑφόσον δὲν εἶμαι ὁ Μπετόβεν, σᾶς μισῶ ὅλους, αὐτὸ εἶναι ἱδεολογία ;

   Delete
  18. Ιδεολογία ειναι ο αποκλεισμός των άλλων προς χάριν κάποιων φανταστικών υπέρτατων ιδεών που από μόνες τους διχάζουν τους ανθρώπους. Η καθαρότητα της φυλής, η εργατική τάξη, η αστική τάξη, το πρωτείο του Πάπα και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κλπ κλπ.

   Αλλά σου ξαναλέω, ότι το άτομο που δρα μέσω ιδεολογίας, θεωρεί ότι προσεγγίζει το αγαθό αποκλείοντας τους άλλους και δικαιώνοντας τις φανταστικές του ιδέες. Θεωρεί δηλαδή ότι πράττει το καλό και το υπερασπίζεται κιόλας με δήθεν επιχειρήματα.

   Delete
  19. Ἥ ἅμα θέλω τὴν τάδε γυναῖκα ἤ νάμαι ο,τιδήποτε. Θέλω νὰ πῶ, τὴν πνευματική νέκρωση ποῦ τὴ βάζεις ; Τἤ θεωρεῖς κάτι σὰν ἁσθένεια, ἤ σὰν φυσιολογική ἀπονέκρωση - ἥ τὴν θεωρεῖς ἕναν φαῦλο κῦκλο τῆς σκέψης ;;

   Delete
  20. Δηλαδή νὰ τὸ πῶ ἀλλιῶς -ὁ τῦπος κολλάει ἐπειδή κάτι τοῦ λείπει ἤ ἐπειδή ΝΟΜΙΖΕΙ ὅτι κάτι τοῦ λείπει, καὶ λέει, - παρατῆστε με ὅλοι, πρέπει νὰ τὸ βρῶ, ἐσὺ δὲν μοῦ κάνεις, οὔτε σύ, κ.λπ κ.λπ.

   Delete
  21. Δεν έρχεται σαν φυσιολογική απονέκρωση ούτε είναι φαύλος κύκλος σε καμία περίπτωση. Είναι πτώση, ασθένεια, αστοχία, αμαρτία που έρχεται σταδιακά με την απώθηση των ενοχών(εννοώ με την τοποθέτησή στους στο υποσεινήδητο και όχι με την φυσιολογική ομαλή απομάκρυνσή τους) και του αυτοελέγχου της συνειδήσεως. Αναλόγως με το που θα στρέψεις την προαίρεσή σου, η οποία γεννά και τις αποφάσεις, θα έχεις και τις ανάλογες επιθυμίες.

   Ο ιδεολόγος όμως πάντα προβάλλει το κακό στον αντίπαλο, στην αντίπαλη όχθη. Έχει νεκρωθεί πνευματικά και κατηγορεί τον άλλον για να δικαιωθεί. Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνεις ελπίζω γιατί η πολιτική είναι μια σκέτη απάτη, ειδικά όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα. Στρέφομαι εναντίον του άλλου, μετά ο άλλος στρέφεται εναντίον μου και αναπαράγεται το κακό και δε βρίσκεις ποτέ άκρη. Ιδεολογίες, κόμματα κλπ κλπ.

   Delete
  22. «Δηλαδή νὰ τὸ πῶ ἀλλιῶς -ὁ τῦπος κολλάει ἐπειδή κάτι τοῦ λείπει ἤ ἐπειδή ΝΟΜΙΖΕΙ ὅτι κάτι τοῦ λείπει, καὶ λέει, - παρατῆστε με ὅλοι, πρέπει νὰ τὸ βρῶ, ἐσὺ δὲν μοῦ κάνεις, οὔτε σύ, κ.λπ κ.λπ».

   Όντως του λείπει κάτι, όμως πάντα αυτό που αυτός νομίζει ότι του λείπει είναι το λάθος πράγμα. Και συνεχίζεται αυτή η συνεχής ατέρμονη επανάληψη του τίποτα μέχρι να μετα-νοήσει και να αλλάξει νου.

   Delete
  23. ΑΑΑΑΑΑ....Δηλαδή π.χ. τοῦ λείπει ἡ Πηνελόπη καὶ αὑτός σὲ πρήζει μὲ τὴν Κίρκη. Αὐτό λές ; Ἑγὠ λέω κάτι ἄλλο. Ὅτι ὑποφέρει ἀπὸ ἐνοχή, ἑπειδὴ ξεκινᾶ ἁπὸ λάθος προϋπόθεση.

   Delete
  24. Μπράβο. Του λείπει λοιπόν η Πηνελόπη, αυτός ζητάει επίμονα την Κίρκη. Του λέει ο πρώτος την Πηνελόπη πάρε, του λέει δεύτερος με την Πηνελόπη να πας, του το λέει και τρίτος κλπ. Αυτός δεν ακούει όμως κανέναν και θεωρεί ότι αυτός κατέχει το σωστό και μετέχει στο αγαθό διότι θεωρεί ότι είναι ελεύθερος να επιλέγει ό,τι αυτός θέλει και νομίζοντας ότι οι επιλογές δεν έχουν και ακόλουθες συνέπειες. Να η ανυπακοή, να η φιλαυτία να ο ναρκισσισμός ο οποίος πλήττει αυτή τη στιγμή το δυτικό υποκείμενο. Και μάλιστα ανυπακοή όχι μόνο ως προς τον άλλον, είτε αυτός είναι πατέρας, είτε φίλος είτε ο Θεός ο ίδιος, αλλά και στην ίδια τη δική σου τη συνείδηση. Έτσι κάπως καταλήγει ο άνθρωπος σχιζοφρενής. Εδώ Κωνσταντή μου τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και επικίνδυνα. Εδώ ο άνθρωπος ή θα γίνει Χίτλερ, ιδεολόγος δηλαδή αποδίδοντας το κακό πάντα στον άλλον και στο πρόσωπο του άλλου (για αυτό και έπρεπε να εξοντωθούν οι Εβραίοι οι οποίοι κατά τον Χίτλερ υποστασιάζουν το κακό), είτε θα αποφασίσει να μετανοήσει ειλικρινά. Και αν επιλέξει ο άνθρωπος το πρώτο, τότε πρέπει συνεχώς η ιδεολογία του να αυτοεπιβεβαιώνεται, εξοντώνοντας όλους τους δήθεν αντιπάλους μιας φανταστικής ιδέας. Πως θα τραφεί αλλιώς ο ναρκισσισμός που έχει δομηθεί εντός του ανθρώπου όλη αυτή την περίοδο και που έχει απωθήσει τις ενοχές στο υποσυνείδητο; Πως θα επιβεβαιωθεί η ισχύς και το θέλημα, η θέληση για δύναμη που έχει οικοδομηθεί στη συνείδηση; Δεν υπάρχουν πλέον όρια σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν υπάρχει εδώ ενδιάμεση περιοχή, ενδιάμεση κατάσταση. Είναι πνευματικά νεκρός.

   Αυτό αναλογίσου το και μετέφερέ το σχηματικά σε όλες τις καταστάσεις της καθημερινότητας. Ο Χίτλερ είναι απλώς το τέλειο παράδειγμα αυτού του φαινομένου της ιδεολογίας.

   Delete
 37. ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΛΕΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, ΩΣ ΓΕΝΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ!. Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!, ΑΥΤΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ,ΑΡΚΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  ReplyDelete
 38. "[...] Ἡ εἴδηση πάντως στὴν ὁποῖα ἐλάχιστοι ἔδωσαν σημασία τὸ τελευταῖο διάστημα ἦταν ὁ ἀπολογισμὸς τῶν ἑχθροπραξιῶν γιὰ τὸ συριακὸ λαό. Ἕνας στοὺς δέκα Σύρους εἶναι πλέον νεκρὸς καὶ περίπου 11 ἑκατομμύρια ζοῦν σὰν πρόσφυγες ἤ ἐσωτερικὰ ἐκτοπισμένοι. Ἡ φτώχεια ἔφτασε πλέον τὸ 85% τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἡ ἀνεργία κινεῖται κοντὰ στὸ 60%. Ἑάν ὁ Τζὸρτζ Μποῦς ἔμεινε στὴν ἱστορία ὡς ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἱσοπέδωσε τὸ Ἱράκ, ὁ Μπαράκ Ομπάμα καὶ οἱ εὐρωπαῖοι σύμμαχοί του θὰ μποροῦν νὰ ὑπερηφανεύονται ὅτι ἑξαφάνισαν τὴ Συρία ".

  Ἅρης Χατζηστεφάνου, ἑφ. ΠΡΙΝ.

  Ἅν καταλαβαίνω σωστὰ τοὺς Πανιώτη καὶ Ἕνοχο, ὁ μεγαλύτερος ἐγκληματίας εἶναι ὁ Χατζηστεφάνου. Μιὰ καθηγήτρια ποὺ εἶχα στὸ Παρίσι ὄπου μᾶς ἔδειξε τὸ ντοκυμανταῖρ του τοῦ τὸ ἐπισήμανε διακριτικά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν καταλαβα γιατι ανεφερθηκες στο προσωπο μου κωσταντη.

   Delete
  2. ...ἀλλά γιατί ὄχι, μὲ τὸ ποῦ σᾶς μπἐρδεψα ἔγραψες ἑσύ.

   Delete
  3. τι εννοεις με το γιατι οχι;με το που μας μπερδεψες εγραψα διοτι μολις διαβασα ολα τα σχολια ,εγραψα το δικο μου και μετα την δημοσιευση μου ανανεωθηκε η σελιδα και ειδα την αναφορα σου στο προσωπο μου χωρις να ειχα γραψει κατι και γιαυτο σε ρωτησα

   Delete
  4. Ναὶ κατά λάθος ἔγραψα Πανιώτης ἁντὶ γιὰ Πανῖκας καὶ ἔνα δευτερόλεπτο μετά τυπώθηκε τὸ σχόλιό σου.

   Delete
 39. κυριε Δημητρη ποια πιστευετε οτι ειναι τα χαρακτηριστικα του ηγετη που θα μπορεσει να εφαρμοσει και να φερει εις περας την πολιτικη αναγεννηση?Πιστευετε οτι θα εμφανιστει απο το πουθενα η θα πρεπει μεσο μερικων συμβουλων να βρεθει και να γαλουχηθει με τις απαραιτητες αξιες,ιδανικα,αρετες οξυδερκεια,πνευματικη διαυγεια και ποσα ακομα..εχετε στο νου σας πιθανους ηγετες ή ακομα δεν υπαρχει φως στο τουνελ?

  Υ.Γ. Πολυ ωραιο αρθρο που διδει ελπιδα αλλα γενικα αν σας εχω καταλαβει καλα ,ειστε απαισιοδοξος και δε βλεπετε φως στο τουνελ για να σωθουν και να αναγεννηθουν οι συγχονοι απογονοι και κατοικοι της πιο μεγαλης(οχι μονο σα δυναμης αλλα και της δημιουργιας της ιδεας του ελευθερου ανθρωπου) αυτοκρατοριας που εχει γνωρισει ο πλανητης μας.

  ReplyDelete
 40. Περίεργο άρθρο !

  Πρώτον οι Ιδεολογίες του συμβιβασμού όπως σε αυτήν την περίπτωση
  με τους τούρκους είναι απλά εμετικές !
  "επειδή υπάρχουν οι τουρκοι θα πρέπει να δημιουργίσουμε μια ιδεολογία ώστε να τους συμπεριλάβουμε! "..άθλιο..

  Ένα άλλο μεγάλο "λάθος" ας το πω στο άρθρο είναι η
  "Ἐγκαθίδρυση κληρονομικῆς μοναρχίας."

  Δηλαδή ο κληρονόμος όσο και άσχετος και αν είναι πρέπει να έχει εξουσία?

  Αντιθέτως θα έπρεπε να πει ο Δημήτρης για μια Πολιτεία των Αρίστων
  όπου η Η αξιοκρατία θα είναι το βασικό στοιχείο της δημοσίας διοικήσεως.Και τα ικανότερα μέλη αναδεικνύονται με φυσική επιλογή....

  ReplyDelete
 41. Ῥε παιδιά φυσική ἐπιλογή ὑπάρχει οὔτως ἥ ἄλλως. Ἑμείς τὴν ἐμποδίζουμε.

  ReplyDelete
 42. Θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα τεράστιο προσφυγικό Νταχάου

  https://www.youtube.com/watch?v=89EhCcevNto

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλά εσύ είσαι αλλού..η Ελλάδα έχει σαπίσει αιώνες τώρα...

   Delete
 43. Παιδιά, πρῶτα τὰ λένε νὰ δοῦν ἅν τὰ σηκώνει τὸ μουλάρι καὶ μετὰ τοῦ τὰ φορτώνουνε. Ἕτσι κάνουν χρόνια τῶρα μὲ τὰ μνημόνια.

  ReplyDelete
 44. Δαίμωνα, το Βυζάντιο, ναι το Βυζάντιο με τους Αρμενοειδείς και τους Ανατολίτες του είχε άριστο σύστημα φυσικής επιλογής. Ήσουν μάγκας και άξιος, έπαιρνες τον θρόνο..τόσο απλά...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντιθετως, όλοι οι Δυτικοευρωπαίοι είναι κατά της φυσικήςνεπιλογής. Όπου βλέπεις ψηφοφορίες και εκλεγμενες μοναρχίες, τρέχα μακρυά στο Ιμαμάτο...

   Delete
  2. Για το άρθρο μίλησα ..ούτεν καν για Ρώμη ! αλλά οκ...
   "φυσική ἐπιλογή γίνεται οὔτως ἤ ἄλλως"....οκ και άλλος καλός

   Delete
  3. και όχι για την Ρώμη*

   Delete
  4. Ρώμη? Βυζάντιο λέμε! Και στην Ρώμη με τους Αυτοκράτορες το ίδιο ήταν...εάν δεν γινόταν η φυσικη επιλογή δεν θα ήταν φυσική...

   Delete
  5. Το Ίδιο λέμε

   Delete
  6. Ρε βάλε κανα σύμβολο της προκοπής...

   Delete
  7. "ρε"? Εσύ βάλε κανα δικέφαλο της προκοπής , και όχι αυτό το tribal

   Delete
  8. αχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα. Εμένα συμβολίζει και κάτι, εσένα τί συμβολίζει???? Έναν Ε/Σ Εωσφορισμό?

   Delete
  9. Ρε συ σου είπα ξέρω τι συμβολίζει ..απλώς ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ σχέδιο δεν είναι ωραίο !
   Δες τον δικέφαλο των Ρώσων !

   Delete
  10. Ρε το δικο σου εννοώ τί συμβολίζει! Το δικο σου εσφορικό σύμβολο...

   Delete
 45. Θέλουνε νὰ μᾶς σπάσουνε τὸ ἠθικό. Τὸ ξέρουνε ὅτι ἡ μόνη λύση στὸ ἑλληνικό πρόβλημα εἶναι ἡ διαγραφή τοῦ χρέους, πράγμα ποὺ θὰ φέρει ἁνακατατάξεις παντοῦ. Πᾶνε νὰ τὸ κουκουλώσουνε μὲ χίλια δυὸ σκαρφίσματα.

  ReplyDelete
 46. Κωσταντή φυσικά και υπάρχει. Και φυσικά οι μάζες μέσω της Δημοκεατίας την εμποδίζουν να ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ. Αναδεικνύεται φανερά ή μη ούτως ή άλλως, ειδάλλως δεν θα ήταν φυσική επιλογή...

  Τέτοια συζήτηση είχα τον Δεκέμβρη με τον διαχειριστή του ιστολογίου "Φυλετικά". Μου έλεγε για το πρόγραμμα Lebensborn. Αποτέλεσμα: δύο Νορδοκρομανοειδείς. Ο ένας απλός δάσκαλος, η άλλη οικογενειακή θεραπεύτρια...Πολλή msster race, έπεσε...Αντιθέτως, Ερντογάν, Ναβούτογλου, Πουτιναράς, Χομεϊνί, Νάσερ/Αλ-Σίσσι, Άσαντ, Λεπέν ακόμη και ο Μιχαλολιάκος είναι παραδείγματα φυσικής επιλογής. Και ο Καντάφι το ίδιο και οι Συνταγματάρχαι της 21ης Απριλίου...

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Νταβούτογλου

   Delete
  2. Σημειωτέον δε, ο διαχειριστής τάσσεται υπέρ του Λέμπενσμπορν...κρίμα...

   Delete
 47. Παιδιά φυσική ἐπιλογή γίνεται οὔτως ἤ ἄλλως. Τὸ νὰ ζητᾶς φυσική ἑπιλογή εἶναι λογική ἀντίφαση. Ἑπίσης ἡ ἔννοια τῆς ἐπιλογῆς ἔχει ἀμφισβητηθεῖ πολύ, μὲ τὸ ἑπιχείρημα ὄτι ἡ σκέψη ἐπιλέγει, ἀλλά δὲν έπιλέγει ὁ ἅνθρωπος τί σκέφτεται, ἄρα ὁ ἅνθρωπος ἕχει μιὰ ψευδαίσθηση ὅτι ἑπιλέγει ποὺ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ.

  ReplyDelete
 48. Σᾶς λέω θένε νἄ μᾶς σπάσουν τὸ ἡθικό. Νὰ ἑμποδίσουν τὶς φυσιολογικές μας ἁντιδράσεις. Ὁλονῶν τῶν Ἕλλήνων ἡ ἑνστικτώδης ἁντίδραση στὰ μνημόνια ἦταν - μᾶς δουλεύετε. Κάτι παίζει ἑδῶ. Τῶρα καὶ πάλι ἥ ἑνστικτώδης ἁντίδραση εἶναι ξεκουμπιστεῖτε ΟΛΟΙ ἁπὸ τὴ Συρία Ἁμερικάνοι, βασιβουζοῦκοι ἰσλαμιστές, Σαουδάραβες, Τοῦρκοι, Ῥῶσοι, Ἱσραηλίτες, κατὰ σειρά προτεραιότητας.

  ReplyDelete
 49. Κωσταντή συμβαίνει αλλά δεν κυβερνά. Εκεί είναι το θέμα, σκοπός μας να κυβερνήσει.

  ReplyDelete
 50. Σωστά για την Συρία...όταν είσαι προσγειωμένος και δεν αμπελοφιλοσοφείς στα σύννεφα, σκέπτεσαι ορθά.

  ReplyDelete
 51. Μὰ δὲν κυβερνᾶ ἡ φυσική ἑπιλογή. Ἥ κυβέρνηση ἔχει νὰ κανει μὲ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία, ποὺ εἶναι ἀλλουνοῦ παπᾶ εὐαγγέλιο, καὶ ὑπάρχει μιὰ διαφορὰ μεταξύ φύσεως καὶ κοινωνίας, ἄν θεωρήσεις ὄτι ἡ κοινωνία τῶν άνθρώπων ἀντιστοιχεῖ σὲ μιὰ κοινωνία τοῦ Θεοῦ.

  Ἀλλά δὲν μπορεῖς νὰ μετατρέψεις τὴν κοινωνία μὲ τὰ τσιμέντα καὶ τὰ μπάζα σὲ κοινωνία τοῦ Θεοῦ μὲ μπουλντόζες καὶ βομβαρδιστικά. Εἶναι πνευματικῆς τάξεως ζήτημα. Εἶναι βλακῶδες νὰ καταστρέφεις τὸν ὑλικὸ κόσμο γιὰ νὰ φτάσεις τὸν ἰδεατό.

  ReplyDelete
 52. Είπες "φυσική ἐπιλογή γίνεται οὔτως ἤ ἄλλως" άλλο αυτό το τελευταίο που είπες !
  κοινωνία τοῦ Θεοῦ. ? τι είναι πάλι αυτό?


  ReplyDelete
  Replies
  1. Άστο Δαίμονα, είναι πολύ προχω...

   Delete
  2. (όντως είναι)

   Delete
  3. Βεβαία ξέρω από προχώ .....παπαρολογίες...μόνο αυτά ακούω στο Ελλαδιστάν

   Delete
  4. Ναι. Αλλά η παραπάνω δεν είναι. Ξες γιατί? Γιατί δεν είναι του ελλαδιστάν! Από Γαλλία τα γράφει ο Κωσταντής! Και εγώ από Ελβετία! Αχαχαχαχαχαχαχαχαχα

   Delete
 53. Ἡ ἕννοια τῆς φυσικῆς ἐπιλογής εἶναι μιὰ χοντροκομμένη ἑξήγηση αὐτοῦ ποὺ συμβαίνει. Ὅταν ὁ ἁνίκανος γλείφτης παίρνει τὴ θέση σου στὸ Δημόσιο μὲ μέσον, ἐνῶι ἑσὺ μὲ τὰ προσόντα σου μένεις ἔξω ἁπὸ τὸ ὑπουργεῖο, εἶναι φυσική ἑπιλογή, διότι ὁ γλείφτης εἶναι καλύτερα προσαρμοσμένος στὸ περιβάλλον του ἀπότι ἐσύ.

  Κοινωνἰα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἁντιθέτως μιὰ αἴσθηση μεταφυσική, ποὺ σοῦ δείχνει ὅτι ἡ ἁνθρωπότητα εἶναι εὐλογημένη ἀπὸ τὸν Θεό. Πολλοί παλιοί λαοί, καὶ οἱ ἁρχαῖοι Ἕλληνες, θεωροῦσαν ὅτι ὁ βασιλικός θεσμός εἶναι ἑγγύηση γιὰ τὸ ὅτι ἡ εὐλογία αὐτὴ ἀνανεώνεται.

  Ἥ κληρονομική βασιλεία εἶχε νἄ κάνει σὺν τοῖς ἁλλοις καὶ μὲ τὸ ὅτι ὁ βασιλιάς συνέχιζε νὰ δίνει αὐτὴν τὴν ἐγγύηση καὶ νεκρός ἁκόμα, ἑξ οῦ καὶ οἱ μεγαλοπρεπεῖς τάφοι (πυραμίδες, θησαυρός τοῦ Ἁτρέως, Μαὐσωλεῖο...) Ὀ γιὸς του φρόντιζε τὸν τάφο τοῦ μπαμπᾶ, ὁ ἐγγονός τοῦ γιοῦ, κ.λπ. κ.λπ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καμία σχέση Κωσταντή. Καλά σε είπε παπαρολογία ο Δαίμων. Καμία σχέση η φυσική επιλογή με αυτό που είπες...

   Delete
  2. Βρε πουλάκια μου καλά, λέω ὅτι ἡ φυσική ἑπιλογή - δηλαδή, τὸ ὄτι

   στὴ φύση ἑπικρατεῖ τὸ πιὸ δυνατὸ ἤ τὸ πιὸ προσαρμόσιμο εἶδος,

   εἶναι κάτι ποὺ στὴν κοινωνία εἴτε ἱσχύει, εἴτε δὲν ἱσχύει. Δὲν ἔχει νόημα νὰ λὲς ὅτι πρέπει νὰ ἐπικρατήσει ὁ νόμος τῆς ζούγκλας, διότι εἶτε ἡ κοινωνία εἶναι ζοῦγκλα, εἴτε δὲν εἶναι. Γκέγκε ;; Τὸ πρέπει δὲν κολλάει πουθενά.

   Τῶρα, μὲ τὴν ἔκφραση κοινωνία τοῦ Θεοῦ ἐννοῶ μιὰν ἁποκάλυψη ὅτι ἡ κοινωνία ΔΕΝ εὶναι ζοῦγκλα, διότι μᾶς κινεῖ μιὰ ἀνώτερη δύναμη. Δηλαδή ξαφνικά ἁνακαλύπτεις ὄτι ὅλα τελικά ὕπακοῦν σὲ ἔνα σχέδιο, καὶ δὲν ἱσχύει τὸ ὄτι ἡ κοινωνία εἶναι ἡ ζοῦγκλα τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ τὸ ψάχνουμε ὅλοι οἱ παπαρολόγοι καὶ δὲν θὰ παραιτηθοῦμε ἀπὀ τὴν παπαριά μας μέχρι νὰ τὸ βροῦμε. Καταλήγουμε ὄτι γιὰ νὰ μποῦνε τὰ πράγματα στὴ θέση τους, πρέπει νἄ βροῦμε ἔναν τρόπο ζωῆς ποὺ νὰ συμφιλιώνει τὸ μέσα μας μὲ τὸ ἕξω μας. Μέχρι νὰ τὸ βροῦμε, θὰ παπαρολογοῦμε. Ἑκτός κι ἅν δὲν ἔπιασα τὸ νόημα τῆς φυσικῆς ἑπιλογῆς καὶ εἶναι κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἕγραψα.

   Delete
 54. Δεν το πιάνω αυτό το "Κοινωνία του Θεού" ..θα ψάξω τον όρο και θα δω!

  ReplyDelete
 55. Και εγώ πιστεύω στην φυσική επιλογή του Δαρβίνου.Παρ'όλα αυτά όπως λέει ο ΛεΜπον, η φυσική επιλογή λειτουργεί έτσι ώστε η ανωτερότητα-νοητική, σωματική κτλ- να μην εμφανίζεται αποκλειστικά στους ίδιους γόνους, αλλά και σε γόνους άσχετων με αυτά τα χαρακτηριστικά που απλά κουβαλούσαν τα γονίδια από προγονικά κατάλυπα και με βάση την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
  Γιατί τα παιδιά του Σωκράτη δεν βγήκανε Σωκράτηδες, αλλά το αντίθετο όπως λέει ο Αριστοτέλης;Γιατί ο γιός του Αριστοτέλη Νικόμαχος και η κόρη του δεν βγήκανε Αριστοτέληδες;
  Η συμπεριφορά των γονιδίων επίσης έχει να κάνει με τον λεγόμενο επιχιασμό στην Γενετική, που δεν επηρεάζεται-από όσο ξέρω- από την φυσική επιλογή.
  Δυστηχώς, άμεσα ενάρετα κληρονομικά χαρακτηριστικά είναι πολύ δύσκολο να πάνε απευθείας στον απόγονο.Από τα ελάχιστα παραδείγματα επιτυχίας είναι Φίλιππος Β'-Μέγας Αλέξανδρος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί? Γιατί πήραν γυναίκες σκάρτες. Για αυτό. Χρειάζονται δύο για τανγκό...δυστυχώς κατά μία έννοια...καθώς χρειάζεται να βρεις γυναίκα ιδίας αξίας με εσένα...Όταν Άξιοι επί γενιές μέσω επιγαμιών ενώνονται, τότε έχεις ευγόνους. Ο Σωκράτης ήταν η εξαίρεση στο γενετικο του δένδρο, ο Πλεύρης το ίδιο, ο Μεταξάς, ο Βενιζέλος, ήταν και αυτοί εξαίρεση καθώς δεν είχαν επιφανείς προγόνους. Εγώ ο ίδιος είμαι εξαίρεση σε έναν σημαντικό βαθμό, αν και από Πόλη μεριά έχω καλό γενετικο κράμα όπως και από την Πελοπόννησο στον πατέρα μου, θείοι του βγήκαν χειρούργοι καρκινικών ογκωμάτων με βομβαρδισμό νετρονίων στις ΗΠΑ το 1965! Αντιθέτως, όσοι έχουν Αίμα αριστοκρατικό, όχι νεόπλουτο, αλλά κανονικό Αριστοκρατικό, βγήκαν μεγάλοι. Ο Πλάτων, ο Μιλτιάδης, ο Πύρρος, ο Αλέξανδρος, ο Κάσσανδρος, Σπαρτιάτες βασιλείς, Ρωμαίοι στρατηγοί όπως ο Σκιπίων, ο Αννίβας επίσης από στρατιωτικής πλευράς, και φυσικά ο ίδιος ο Καθηγητής Δημήτρης Κιτσίκης βάσει της βιογραφίας του.

   Delete
  2. Στο Βυζάντιο δε, αχ στο Άγιο Βυζάντιο μάλλον σωστότερα στην Αγία Ρωμανία, έβλεπες κατά δυναστεία πήγαινε η επιτθχία ή η αποτυχία. Αμοριανή δυναστεία πάπαλα...Ισαυρική θετική μεν στρατιωτικώς βλαβερή δε πολιτικο-θρησκευτικώς. Μακεδονική απόλυτη ακμή και δόξα, ολη η δυναστεία! Δυναστεια Αγγέλων παρακμή. Δυναστεία Λασκαρηδών ακμή και πάει λέγοντας...Συνεπώς η κληρονομική μοναρχία δύναται να είναι Άριστη, εφοσον έχεις καλό γενετικο υλικό...

   Delete
 56. Δύο λύσεις και μία συνέπεια αν δεν εφαρμοστούν.
  1)Μία ορθή ηγεσία τύπου Καποδίστρια, Βενιζέλου ακόμα και Μεταξά(αν και οι επίσημες δικτατορίες δεν διαρκούν στην Ελλάδα) θα αναλάβει το κράτος, θα ασκήσει σοβαρή εξωτερική πολιτική, θα αναβαθμίση την παιδεία και θα αυξήσει την παραγωγή, και θα κάνει καθαρά επαγγελματικό και σοβαρό τον Στρατό.Διορατική και όχι τόσο χαζή ώστε να αρχίσει να κυνηγάει φανερά αντιφρονούντες

  2.Μπαίνουμε υπό την προστασία της Αμερικής με την χρήση ενός εξαιρετικού διπλωμάτη και βοηθάμε όσο μπορούμε με αντάλλαγμα να μην καταστραφούμε όπως οι υπόλοιποι

  3.Εάν δεν γίνει τίποτε από τα δύο, τότε θα αφανιστούμε εντελώς.

  ReplyDelete
 57. Τὸ (2) κάνουμε μιὰ ζωή (πολλές ζωές, γιὰ τὴν ἀκρίβεια )καὶ ἁλλάζουμε συνέχεια διπλωμάτες ἀπὸ τὸν Μαυροκορδάτο μέχρι τὸν Τσίπρα, μέχρι νὰ βρεθεῖ ὁ σοῦπερ-διπλωμάτης. Αὐτὸ τὸ κάνουμε διότι δὲν μποροῦμε νὰ νοήσουμε ἕναν τρόπο ζωῆς χωρίς ἐξάρτηση.

  Μέχρι τῶρα, τὴν κουτσοβγάζαμε μὲ τὴ διπλωματία. Ἁλλά τῶρα τὸ πρᾶγμα ἕχει χοντρύνει. Δηλαδή δὲν θὰ ἐπιβιώσει ὁ δυνατὸς στὰ ὅπλα, ἅν θέλετε νὰ τὸ πάρουμε Δαρβινιστικά, ἀλλά αὐτὸς ποὺ θὰ ἕχει τὸ Θεό μαζί του, ὅπως πιστεύανε λ.χ. οἱ Ἀθηναῖοι κόντρα στοὺς Πέρσες καὶ οἱ ἐπαναστάτες τοῦ 21 σὲ σχἐση μὲ τοὺς Τούρκους. Ἅν οἱ μὲν ἥ οἱ δὲ εἴχανε μηδίσει ἥ προσκυνήσει, δὲν θὰ μιλάγαμε σήμερα γιὰ Greece. Θὰ μιλάγαμε γιὰ Περσία καὶ γιὰ Τουρκία.

  Ἁλλά γιὰ νάχεις σήμερα τὸ Θεό μαζί σου, τὶ πρέπει νὰ κάνεις ; Κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη, νὰ ἀποσυνδεθεῖς ἁπὸ τὴν παραγωγή. Τότε ἕπαιξε ῥόλο τὸ πεζικό τῶν Σπαρτιατῶν καὶ τὸ ναὑτικό τῶν Ἁθηναίων. Καὶ τὸ 21 κερδήθηκε στὸ τέλος μὲ τὸ ναὐτικό τῶν Τριῶν Δυνάμεων καὶ τὸ στράτευμα τοῦ Μαιζόν, ποὺ παρἐλαβε τὰ τουρκικά φρούρια. Σήμερα ὅμως τὸ ζήτημα εἶναι τελείως πνευματικό. Οὔτε ὑπό κατοχή εἴμαστε ἑπίσημα, οὔτε μᾶς ἕχουν κηρύξει τὸν πόλεμο. Τὰ στρατόπεδα εἶναι, ἀπὸ τὴ μία, ἡ ἠθικὴ τῆς δύναμης, ἁπὸ τὴν ἅλλη, αὐτὴ τῆς ἀκεραιότητας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατά την ταπεινή μου γνώμη έχεις λανθασμένα επιχειρήματα. Πρώτον, ο Θεός δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Δευτερον, η αποσύνδεση από την παραγωγή είναι καταστροφική δίοτι ο άνθρωπος χρειάζεται βιοτικό επίπεδο. Το ζήτημα είναι πνευματικό αλλά δεν είναι ΜΟΝΟ το να ξέρεις ιστορία και θρησκειολογία και γεωπολιτική! Είναι η βαθύτερη κατανόηση του Σύμπαντος και η θέση του ανθρώπου σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο που στα πανεπιστήμια του εξωτερικού στις λεγόμενες κλασικές σπουδές (εδώ τις λέμε θεωρητικές) έχουν εισαχθεί μαθήματα αστρονομίας και αστροφυσικής! Οπως επίσης ο Επιτάφιος του Περικλέους διδάσκεται και σε σχολές της λεγόμενης θετικής κατέυθυνσης και στο πολυτεχνείο.

   Delete
  2. Νά΄τα.

   Βλέπεις Κωνσταντή την καθαρά δυτική μεσαιωνική αντίληψη του φίλου μας του Θανάση; Στο τονίζει ξεκάθαρα, Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι εδώ ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς τιμωρία. Η Τρόικα και το ΔΝΤ να βιάζουν οικονομικά τους λαούς, ο Χίτλερ να σκοτώνει εκατμμύρια κλπ.

   Είναι αυτό που σου έλεγα το απόλυτα αυτονομημένο σύγχρονο είναι του δυτικού υποκειμένου της εξατομίκευσης που γεννά τους ολοκληρωτισμούς και τις ιδεολογίες και το οποί προκύτπει από την αντίληψη ότι άλλο Θεός, άλλο κόσμος. Υπάρχει δηλαδή ένας Θεός ξεκομμένος από τη γη. Συνέδεσέ τα λίγο αυτά και θα καταλάβεις απόλυτα πιστεύω τι συμβαίνει.

   Delete
  3. Και δυστυχώς ο ολοκληρωτισμός και η ιδεολογία ξεκινά δυστυχώς από τον Πλάτωνα. Δεν τον κατηγορούν τυχαία τον Πλάτωνα ως ολοκληρωτικό, ούτε τον έχουν τυχαία ως πρότυπο οι εθνικοσοσιαλιστές. Δεν είναι τυχαία αυτά. Με πολύ διάβασμα τα κατανοείς.

   Delete
  4. Απλώς η μεγάλη ποιτική και σημαντική διαφορά του Πλάτωνα με τους σύγχρονους ιδεολόγους, είναι ότι ο Πλάτων καθόρισε κάποιες καθολικές ιδέες που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, μαύρους, άσπρους κλπ. Στο σύστημα του Πλάτωνα δηλαδή δε διαλέγεις εσύ όποια ιδέα θες (π.χ. καθαρότητα της φυλής ή το δίκαιο της εργατικής τάξης ή την ελεύθερη αγορά), αλλά οι ιδέες υπάρχουν από μόνες τους(Θεός, δίκαιο, αγαθό) και αναλόγως τις προσεγγίζει ο κάθε άνθρωπος με τον τρόπο του.

   Delete
  5. Ἥ μεγάλη διαφορὰ μεταξύ τοῦ Πλάτωνα καὶ τῶν Ἑλεατῶν εἶναι, ἀπόσο ἕχω καταλάβει, ὅτι ὁ μὲν Πλάτων λέει ὅτι ὑπάρχουν δύο κόσμοι, ἐνῶι οἱ Ἑλεάτες λένε ὅτι ὑπάρχει μόνον ἕνας. Ὅ Χριστιανισμός δὲν ξέρω τί λέει ἐπ'αὐτοῦ.

   Δηλαδή οἱ Ἑλεάτες λένε ὡμά ὅτι σημασία δὲν ἔχει τί πιστεύει ὁ καθένας, ἁλλά τὸ γεγονός ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ ἀποφύγεις τιποτε. Τὸ λάθος λοιπόν ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἰδἐα τοῦ λάθους. Διότι δὲν μπορεῖς νὰ διώξεις τὸ λάθος καὶ νὰ κρατήσεις τὸ σωστό.

   Delete
  6. ...ἐπειδή λοιπὸν ἡ παραγωγὴ εἶναι δομημένη πάνω στὴν ἕννοια τοῦ λάθους (Πάλι ἀργήσατε σήμερα !) λέω νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ λάθος τὸ συντομότερο.

   Delete
  7. Πως να ξεφύγεις?

   Delete
  8. Mὲ τὸ νὰ βρεῖς τὸ σωστό μόνος σου, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τοὺς ἅλλους, πάσει θυσίᾳ, χωρίς νὰ πτοεῖσαι,χωρίς νὰ περιμένεις βοήθεια, καὶ πάνω ἀπόλα, χωρίς νὰ περιμένεις ἁντάλλαγμα.

   Delete
  9. διόρθ. ἄλλους, ἀντάλλαγμα.

   Delete
 58. Παραφράζω δήλωση Βέλγου ἀξιωματούχου ποὺ ψάρεψα στὸν ἱστότοπο tvxs τοῦ κου Στέλιου Κούλογλου.

  «Δὲν θέλουν νὰ φάνε (οἱ πρόσφυγες) τὰ τρόφιμα ποὺ τοῦς δίνουν.... ἐ, λοιπόν, ἅς μὴ φάνε. Δὲν θέλουν νὰ τοῦς ἐξετάζουν γυναῖκες γιατροί ; Ἑ, λοιπόν, κακὸ γι'αὐτούς. Θέλουν φιλοξενία, μὲ εἰδικές τουαλέτες... Μά - γιά τ'ὄνομα τοῦ Θεοῦ... Ὑπάρχει ἕνα 20 τοῖς ἑκατὸ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ ποὺ δὲν ἔχει πρόσβαση σ’ αὐτὸ τὸ δικαίωμα».

  ReplyDelete
 59. Δηλαδή - προσοχή προσοχή -ὑπάρχει φόβος νὰ προετοιμάζονται οἱ σφαγές τοῦ Σεπτεμβρίου.

  ReplyDelete
 60. Θυμίζω... τὸ 1792, οἱ μισοὶ τρόφιμοι τῶν παρισινῶν φυλακῶν ἑκτελέστηκαν ἀπὸ "ἑξαγριωμένο πλῆθος" ποὺ θεώρησε ὅτι ἁνάμεσά τους κρύβονταν ἁντεπαναστατικά στοιχεῖα ἕτοιμα νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὔς ἑχθρούς τῆς ἑπανάστασης. Ἡ συνακόλουθη ἀτιμωρησία τῶν αὐτουργῶν σήμανε τὴ ῥιζοσπαστικοποίηση τοῦ γαλλικοῦ κράτους. https://en.wikipedia.org/wiki/September_Massacres

  ReplyDelete
 61. Το παρακάτω τολμηρό βίντεο, δείχνει τα πράγματα οπως είναι σχετικά με τις "ελαφρες" ""κυρίες"" τις Δύσεως. Επιτελους κάποιος μίλησε! Και φυσικά Εθνικιστικά μπλοκ, δεν αντέχουν την ελλειψη Αριανοσύνης στις γυναικες των Δυτικοευρωπαίων και φυσικά υβρίζουν τους Εβραίους! Η γυναίκα στον Ορθοδοξο Εβραϊσμό όπως και στην Ορθοδοξία είναι ηρωίδα καθώς σκοπός της είναι να γίνει Αγία Μητέρα, ενώ στην Δύση Χριστιανική ή μη, φιλελεύθερη ή προ-φιλελεύθερη, ήταν πάντα μία εταίρα. Και φυσικά το βίντεο καταλήγει ότι θα πεθάνει όλη η Δύση λόγω υπογεννητικότητος και λοιπών εάν δεν γυρίσει σε πατριαρχική κοινωνία. Πάντως εμείς παρότι πλημμυρίζουμε δεν έχουμε ακόμη νιώσει κάτι Ισλαμικό, αντιθέτως οι Γερμανοί και λοιποί Σκανδιναβοί, νιώθουν...Καθηγητά ελπίζω να καταλάβαίνετε ότι αυτή η μετανάστευση στην Δύση είναι και μία αντεπίθεση της Ενδιαμέσου Περιοχής μέσω του Ισλάμ...

  Το βίντεο:https://www.youtube.com/watch?v=UxpVwBzFAkw

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μία αντεπίθεση της Ενδιαμεσου Περιοχής κατά της Δύσεως.

   Delete
 62. Τὸ λιοντάρι βαρυστομαχιάζει ἀπὸ τὸ κρέας τοῦ ζαρκαδιοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀντεπίθεση τοῦ ζαρκαδιοῦ.

  ReplyDelete
 63. Ἀνησυχῶ σφόδρα μὲ τὴν ἐπιβίωση, ἔστω καὶ περιθωριακά,ἰδίως μετὰ τὸ φαινόμενο τῆς ἐφημερίδος Ἀκρόπολη, τοῦ δηλητηριώδους ἐμφυλιακοῦ ἀντικομμουνιστικοῦ μίσους τῆς ἐφημερίδος Μακελειό.Ποῖος ἔχει συμφέρον νὰ αἱματοκυλήσῃ καὶ πάλι τὴν χώρα μὲ τέτοιες ἀκρότητες, ἄν καὶ μόνον ἀντικομμουνιστικὰ γεροντάκια στοὺς καφενέδες ἠμποροῦν νὰ διαβάζουν μὲ ἱκανοποίηση μία τέτοια ἐφημερίδα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά Καθηγητά. Εχθρός κοινός είναι ο φιλελευθερισμός, όχι ο κομμουνισμός, ο οποίος τελευταία μου ίνεται ολο και πιο συμπαθής, ίδιως ο Εθνοκομμουνισμός της πρώην Γιουκοσλαυίας. Δεν είχαμε ούτε διαζύγια, ούτε σεξουαλικές ανωμαλίες και διαστροφές. Καλλίτερα να είχαμε δίπολο Φασισμού-Κομμουνισμού παρά Φιλελευθερισμού-Κομμουνισμού, και να έχει νικήσει ο πρώτος. Εγώ δεν έχω θέμα και να είναι Κομμουνιστής ο άλλος αρκεί να μην είναι προδότης, να είναι δηλαδή Πατριώτης θέλω και ας είναι Κομμουνιστής. Δεν τάσσομαι κατά του δικού σας Εθνικομπολσεβικισμού, παρότι με έχετε κατηγορήσει ως αντικομμουνιστή. Τρελαίνομαι οταν κάποιος χάρην της εργατικής αδελφοσύνης Σλαυομακεδόνων-Βουλγάρων και Ελλήνων προωθεί τα Εθνικά-γεωστρατηγικά συμφέροντα των πρώτων εις βάρος της Ελλάδος. Εάν η Ελλάςμπροωθήσει τα Εθνικά της συμφέροντα με ένα Κομμουνιστικό ή Εθνικομπολσεβικικό καθεστώς, το εύχομαι, δεν έχω κανέναν θέμα. Μάλιστα έχω προπάππου που πολέμησε στον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ από τον πατέρα μου...

   Delete
 64. Εσείς μήπως εχετε κανέναν τρόπο να ενώσετε τους δύο επαναστατικούς πόλους στην Ελλαδα? Νομίζω θα σας άκουγε το ΚΚΕ τουλάχιστον...

  ReplyDelete
 65. Τὸ ἀντικομμουνιστικό μῖσος εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς κοινωνίας μας. Δὲν χρειάζεται πάντα νὰ εἶναι ὁρατό. Μόνον ὄταν γκρεμίζεται τὸ ἑποικοδόμημα φαίνονται τὰ θεμέλια.

  ReplyDelete
 66. Τὸ ἀντικομμουνιστικό μῖσος εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς κοινωνίας μας. Δὲν χρειάζεται πάντα νὰ εἶναι ὀρατό. Μόνον ὄταν γκρεμίζεται τὸ ἐποικοδόμημα φαίνονται τὰ θεμέλια. Στὸν κομμουνισμό ὁ καθένας νομίζει πὼς βλέπει κάποιον ποὺ θα τοῦ βάλει τὰ δυὸ πόδια σὲ ἔνα παποῦτσι, ἐνῶι τὸ παποῦτσι εἶναι ὁ καπιταλισμός. Ὅ καπιταλισμός εἶναι ποὺ ἐξαφανίζει ὄ,τιδήποτε δὲν ἀγοράζεται καὶ δὲν πουλιέται. Ὁ ἀντικομμουνισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμός σὰν ἀντἰπαλός του εἶναι προσχήματα γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ καπιταλισμοῦ.

  ReplyDelete
 67. Γράφει, π.χ. ὁ Κωνσταντινουπολίτης - Εγώ δεν έχω θέμα και να είναι Κομμουνιστής ο άλλος - αρκεί να μην είναι προδότης, να είναι δηλαδή Πατριώτης θέλω και ας είναι Κομμουνιστής. Τί πάει νὰ πεῖ πατριώτης ;;

  Θεωρητικά, ὁ κομμουνισμός εἶναι διεθνιστικός, διότι δὲν ἀναγνωρίζει ἁτομικὴ ἰδιοκτησία οὔτε στὴ γή, οὔτε στὰ χρήματα (= τὰ ἀπαραίτητα). Ὅ Ἕλληνας πατριώτης, ὅμως, τί θέλει ὁ Ἕλληνας πατριώτης ;; Ἑγώ προσωπικά ἔχω μιὰν ἱδέα ἐπ' αὑτοῦ, καὶ συγκεκριμένα νομίζω ὅτι...

  ...ὁ Ἔλληνας πατριώτης θέλει τὸ ἕξῆς - νὰ κατακτήσει ἐδάφη ποὺ ἁνήκουν σἔ Τούρκους Μουσουλμάνους, καὶ τὰ ἑδάφη αὑτὰ νὰ τοῦ δοθοῦν ἀπὸ ἕναν βασιληᾶ-πολεμιστή, ποὺ θὰ τὸν ἔχει καθοδηγήσει στὸν ἀγῶνα του.

  Κομμουνιστής Ἕλληνας πατριώτης θὰ ἦταν λοιπὸν κατόπιν τούτου ἴσως αὑτὸς ποὺ θὰ ἤθελε κομμουνισμό ( δηλαδή συλλογικὴ χρήση καὶ συλλογικὴ ἱδιοκτησία γῆς καὶ χρημάτων) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ μόνον, καὶ ἱδιωτική χρήση καὶ κατοχή ἁπὸ τοὺς ὑπόλοιπους. Δηλαδή οἱ Ἕλληνες νὰ μὴν ἕχουν τίποτα ὁ καθένας χωριστά, ἀλλὰ μόνον συλλογικά - ἑνῶι οἱ ὑπόλοιποι, οἵ μἠ-Ἔλληνες νὰ ἔχουνε καὶ τοῦ πουλιοῦ τὸ γάλα.

  Ἁρα ὅ Ἕλλην πατριώτης κομμουνιστἠς θέλει συλλογικὴ κατοχὴ καὶ συλλογικὴν ἱδιοκτησία τῶν πρώην μουσουλμανικῶν γαιῶν ἑνῶ ὁ σκέτος πατριώτης θέλει μὴ συλλογικὴ κατοχὴ καὶ μὴ συλλογικὴ ἰδιοκτησία τῶν πρώην μουσουλμανικῶν γαιῶν. Ὁ ἔλληνας πατριώτης θέλει μᾶλλον ἁναγκαστικὰ πολεμική μοναρχία, ποὺ θὰ τοῦ μοιράσει τὰ κατεκτημένα ἑδάφη,

  ἑνῶ ὁ Ἔλληνας πατριώτης κομμουνιστὴς θέλει νὰ τὰ μοιράζει τὸ ΚΚΕ. Πῶς θὰ συνεργαστεῖ τώρα τὸ ΚΚΕ μὲ τὸν βασιληά -πολέμαρχο ;;

  ReplyDelete
 68. Ο Στάλιν ήτο Βασιλιάς-Πολέμαρχος. Είπα ακριβώς ότι όπως η Γιουκοσλαυία του Τίτο, ή η Ρωσία η Σοβιετική του Στάλιν, όλες προώθησαν τα Εθνικά των συμφέροντα μέσω του Κομμουνισμού. Ακόμη και ο Διεθνισμος του Κομμουνισμού, πορώθησε τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Ρωσσίας. Μην ξεχνάς ότι η Σταλινική Ρωσία εδαφικώς ομοίαζε πολύ την Αυτοκρατορική Ρωσία(https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Soviet_Federative_Socialist_Republic#/media/File:Soviet_Union_-_Russia.svg). Συνεπώς δεν έχω θέμα και Κομμουνισμός να υπάρξει, εάν προωθηθούν τα Ελληνικά γεωστρατηγικά συμφέροντα..

  ReplyDelete
 69. 1) Ἡ συμπόρευση ἑθνικισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ δὲν φαίνεται νὰ ὠφέλησε τὸν δεὐτερο.

  2) Ὁ λόγος ποὺ ὑπάρχουμε εἶναι ὅτι μᾶς γέννησε ἡ μανοῦλα μας. Ἑάν ἑσύ γίνεις βασιληᾶς-πολέμαρχος καὶ προωθήσεις τἂ γεωστρατηγικά συμφέροντα τοῦ ἑλληνισμοῡ (ποιά εἶναι αὑτα ;;;)
  δὲν θὰ βοηθήσεις κατανάγκην στὸ νὰ γίνουνε μανοῦλες οἱ γυναῖκες μας, μπορεῖ μάλιστα νὰ βοηθήσεις στὸ νὰ γίνουνε χῆρες.

  ReplyDelete
 70. Ο Κομμουνισμός κατέρευσε διότι το οικονομικό του σύστημα ήταν μία ολοκληρωτική αποτυχία.Το Αμερικανικό καπιταλιστικό ήταν είναι και θα είναι(αν και σήμερα δεν υπάρχει καθαρός καπιταλισμός) υπερβολικά ανώτερο.
  Σύμφωνα με τον πατέρα της Ψυχανάλυσης, Φρόυντ ο κομμουνισμός είναι μία αβάσιμη αυταπάτη.
  [(2005). "Ο Πολιτισμός ως πηγή δυστηχίας". σ.78.Επίκουρος].
  Το μόνο θετικό στους κομμουνιστές είναι ότι επιθυμούν μία αλλαγή του συστήματος.
  Δεν κερδίζουμε όμως τίποτα με διαφωνίες περί Εθνικισμού/Κομμουνισμού κ.α. διότι και τα 2 μοντέλα χρεοκώπησαν.
  Θέλουμε οργάνωση, παιδεία, στρατό, παραγωγή, και διπλωματία.
  Αυτά δεν μπορεί να τα δώσει καμία πολιτική ιδεολογία από τις παλιές-εξυπηρετούν μόνο στο διαίρει και βασίλευε.
  Μόνο με μία αξιοκρατική κυβέρνηση(άσχετη από εκλογές ή έστω με στημμένες) μπορεί να σωθεί το κράτος.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί π.χ. ένας δικηγόρος ή δημοσιογράφος να είναι Υπουργός Άμυνας.
  Ούτε γιατί ο κύριος Γιανναράς(και πάρα πολλοί άλλοι) να μην μετέχουν στο υπουργείο παιδείας.
  Με βάση την αξία πάνε μπροστά τα κράτη.Το Ισραήλ έχει εκπληκτικό Πρωθυπουργό που αγγίζει κυριολεκτικά την διάνοια.

  ReplyDelete
 71. "Δεν κερδίζουμε όμως τίποτα με διαφωνίες περί Εθνικισμού/Κομμουνισμού κ.α. διότι και τα 2 μοντέλα χρεοκώπησαν.Θέλουμε οργάνωση, παιδεία, στρατό, παραγωγή, και διπλωματία".
  Σωστὲς οὶ παρατηρήσεις τοῦ dr.Pap Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 72. Λέει ο dr. Pap «Ο Κομμουνισμός κατέρευσε διότι το οικονομικό του σύστημα ήταν μία ολοκληρωτική αποτυχία.Το Αμερικανικό καπιταλιστικό ήταν είναι και θα είναι(αν και σήμερα δεν υπάρχει καθαρός καπιταλισμός) υπερβολικά ανώτερο».
  Μπράβο που το λες αυτό γιατί καθαρός καπιταλισμός της ελεύθερης αγοράς δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι κρατικός καπιταλισμός που συναλλάσσεται με άλλες μορφές κρατισμού όπως ο κομμουνισμός . Το αφεντικό είναι ένα ¨το Κράτος¨ και ρίχνει ψευτοδιλήμματα του τύπου φιλελευθερισμός ή κομμουνισμός ή εθνικισμός και τα πρόβατα μαλώνουμε μεταξύ μας σαν hooligans την ώρα που τα αφεντικά γελάνε με την κατάντια μας. Σκατά σε κράτος και αφεντικά. Αναρχία και καπιταλισμός ή βαρβαρότητα.
  Υ.Γ. : Και για τον Γιανναρά έχεις δίκιο. Ασχέτως των αποτυχημένων του πολλές φορές απόψεων περί πολιτικής έχει φάει πολλή λάσπη για τα θεολογικά του σχόλια. Τα περί νεονικολαϊτισμού είναι (το λιγότερο) αστεία πόσο μάλλον όταν προέρχονται από ευσεβείς ανθρώπους.

  ReplyDelete
 73. Επίσης το δίλημμα δεν είναι αν θα είναι κάποιος συντηρητικός ή επαναστατικός αλλά εξουσιαστικός η ελευθεριακός γιατί και η επανάσταση ζητάει απλώς αλλαγή του αφεντικού και όχι του καθεστώτος.

  ReplyDelete
 74. Ἀκριβῶς. Τὸ αἴτημα γιὰ ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος μὲ τεχνοκράτες, πατριῶτες, ἑπαναστάτες, εἶναι κινητήριος μοχλός τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος. Ὁ καπιταλισμός εἶναι ἐπαναστατικό σύστημα, ἀπαιτεῖ διαρκῆ ἀνανέωση. Ὅ ἐθνικισμὀς καἰ ὁ κομμουνισμός εἶναι παιδιά του. Ἥ μόνη δυνατή διέξοδος ἁπὸ τὴν ἑξουσιομανία τοῦ καπιταλισμοῦ εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς ἀλλαγῆς.

  ReplyDelete
 75. Καταλαβαίνω τι λες. Τον καπιταλισμό όπως τον εννοείς εσύ αλλά και όλος ο κόσμος δε τον δέχομαι ούτε κι εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι. Συμμερίζομαι την άποψή σου περί άρνησης και ανυπακοής σαν τα κυριότερα όπλα ενός ελεύθερου ανθρώπου.

  ReplyDelete
 76. ...Ἡ δὲ primauté de la politique sur l'économie (προτεραιότης τῆς πολιτικῆς ἔναντι τῆς οἰκονομίας)
  ποῦ ζητᾶ ὁ κος Κιτσίκης στὸ πρόγραμμά του ἦταν βασικό χαρακτηριστικό τῆς ἁρχαῖας οἰκονομίας, σύμφωνα μὲ τὴ θέση τοῦ σημαντικοῦ ἱστορικοῦ τῆς ἀρχαιότητας Μ.Ι. Finlay. βλ. http://www.scribd.com/doc/221362614/M-I-Finley-the-Ancient-Economy-1974#scribd.

  Ὅμως τὸ ἀντιστροφο, δηλαδή ἡ σημερινή ὑποτιθέμενη προτεραιότητα τῆς οἰκονομίας ἔναντι τῆς πολιτικῆς, μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ πολὺ ἀπλά καὶ μὴ-μεταφυσικά, μὴ-φετιχιστικά, μὲ τὸ νὰ δοῦμε τὸν ὑποτιθέμενο φιλελευθερισμὸ σὰν μιὰ τεράστια φοροσυλλεκτική ἐπιχείρηση, στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀπολυταρχίας.
  Ἅν θεωρεῖ κανεἰς ὄτι ἡ ἀποτελεσματική φοροσυλλογή εἶναι τὸ ζητούμενό μας, ὄπως ἱσχυρίζεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, λ.χ., πρέπει νὰ τὸν ῥωτήσουμε ποιὸς μαζεύει τοὺς φόρους καὶ κυρίως γιὰ ποιόν.

  ReplyDelete
 77. dr.Pap. Ο Φασισμός μόνον στρατιωτικώς ηττήθηκε. Το οικονομικό του σύστημα σε Ε/Σ Γερμανία και Φασιστική Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα του Μεταξά ήταν άριστο. Για εμένα δεν χρεοκόπησε καθόλου ο Φασισμός, επαναντίας θα αναγεννηθεί και είμαι τυχερός που η Γενιά μου θα βιώσει κάτι τέτοιο. Τα άλλα συστήματα του φιλελευθερισμού και του κομμουνισμού όντως ήταν υποδυέστερα. Ο Κομμουνισμός δεν ήταν αποτυχημένος. Ξέρεις γιατί? Διότι Γεννούσε. Ο φιλελευθερισμός αναγκάζει τον ξενιστή του σε θάνατο λόγω καταστροφής της Οικογενείας, και της μεγάλης υπογεννητικότητος. Οι εκτρώσεις επίσης. Σταματήστε επειδή δεν θέλετε να υπάρξει αλλαγή να υπερασπίζεσθε ένα τελειωμένο σύστημα. Και απορώ πώς ο Καθηγητής, μολονότι Εθνικομπολσεβίκος, δέχεται ότι τα δύο συστήματά του έχουν χρεοκοπήσει. Ε τότε τί βαλθήκατε Καθηγητά να κάνετε ιδεολογικό remix, αφού αμφότεροι δίσκοι χρεοκόπησαν???????????????

  ReplyDelete
 78. Δόκτωρ, η γενιά σας οφείλει επιτέλους να καταλάβει ότι ένα σύστημα ή μία ράτσα κρίνεται πόσο επιτυχημένη είναι, εάν επιβιώσει τελικά ή όχι. Το οτι εγώ μπορώ να βρω σεξ στα νάιτ κλαμπ, ότι μπορώ να πληρώσω για να βιώσω τις σεξουαλικές μου φαντασιώσεις δίχως όριο, ότι μπορώ να φάω κάθε μέρα σούσι γιαπωνέζικο, ότι μπορώ να έχω 50 παιχνίδια στο playstation, ή ότι έχω να επιλέξω ανάμεσα σε 4 είδη φιλενάδας(Λευκή, Μαύρη, Κίτρινη, μικτή) δεν προσφέρουν αυτά ΤΙΠΟΤΕ φίλε στην επιβίωση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μηδέν. Μηδέν απόλυτο. Εάν ζούσα όμως στην ΕΣΣΔ και η ζωή μου ήταν, Κράτος, Οικογένεια, Παιδιά ή ακόμη καλλίτερα εάν ζούσα στον Φασισμό, με Έθνος, Θρησκεία, Οικογένεια, τότε το αποτέλεσμα το τελικό θα ήταν πολλά θετικά φίλε. Θα επιβίωνα και δεν θα πέθαινα, βιολογικώς ή πνευματικώς. Η επιβίωση είναι ο απώτερος στόχος. Είναι μπροστά σας και δεν τα βλέπετε. Τόσες φορές έχω μιλήσει και εδώ και αλλού στο capital.gr, υπέρ του Ισλάμ για να ξυπνήσει ο κόσμος, όμως δυστυχώς ελάχιστοι νοούν να ανοίξουν τους οφθαλμούς τους. Θέλεις Ισλάμ ή επιβίωση Δόκτωρα? Πως να σου το πω αλλιώς? Μόνον στην Αμερική στέκει ο φιλελευθερισμός, καθώς όπως έγραψα συνεχώς έρχεται καινούριο Αίμα. Τώρα είναι οι Μεξικανοί...

  ReplyDelete
 79. Παραθέτω το καινούριο άρθρο του Χωμενίδη από το κάπιταλ, που μιλά πολύ ορθά σχετικά με τα όλα.

  http://www.capital.gr/xristos-xomenidis/3107351/oi-anthropoi-einai-poulia-kai-fterougizoun

  ReplyDelete
 80. Πολὺ σωστὲς καὶ οἱ παρατηρήσεις τοῦ Ἕλληνος.Τίποτα δὲν εἶναι μαῦρο ἤ ἄσπρο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 81. Καθηγητά ευχαριστώ. Εάν θέλετε, εάν, απαντήστε μου και στο μέιλ που σας έστειλα...εάν θέλετε...

  ReplyDelete
 82. Οἱοδήποτε καθεστὼς εἶναι ἄχρηστο χωρὶς ὀργάνωση. Άκόμα καὶ τὸ σύμβολο τῆς ἀναρχίας εἶναι ἕνα κεφαλαῖο Α (Άναρχία) περικυκλωμένο μὲ ἕνα Ο (ὀργάνωση). Ἀναρχία (καπιταλιστικὴ ἤ φασιστική) ὡς πολιτικὸ σύστημα, χωρὶς ὀργάνωση δὲν νοεῖται.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 83. Σωστό. Το σύμβολο λέγει Anarchy is Order.

  ReplyDelete
 84. Τὸ σύμβολο αὐτὸ τῆς ἀναρχίας εἰσήχθη ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ γαλλικοῦ ἀναρχισμοῦ τὸν Proudhon.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 85. Επίσης το δίχρωμο, Μαύρο-Μπλε, που είναι από τα αγαπημενα μου και υποδηλώνει Αναρχο-Εθνικισμό εν Ελλάδι. Επίσης Μαύρο-Κοκκινο με ξίφος και σφυρί, δηλώνει Στρασσεριστικές ομάδες.

  ReplyDelete
 86. Καθηγητά, πριν από 4 χρόνια, όταν ήμουν 1η Λυκείου και πριν την εκλογή της ΧΑ , πριν με συνεπάρει ο Φασισμός και Ε/Σ, έβλεπα ένα Ρωσσικό καρτούν ονόματι Mr. Freeman, το όνομα δεν είναι τυχαίο. Σήμερα καθώς ξύπνησα εντελώς τυχαία, μου ήρθε στο μυαλό ένα βιντεάκι από το 2012, όπου λέγει ό,τι και εσείς σχετικά με την μεγάλη διαφορά τεχνολογίας-επιστήμης. Δηλαδή στείρας τεχνολογίας και ουσιαστικής γνώσης/φιλοσοφίας. Δείτε το εάν θέλετε, αξίζει, είναι μόνον 2 λεπτά και έχει Ελληνικούς υπότιτλους:

  https://www.youtube.com/watch?v=_PBZT2k_s-k&feature=iv&src_vid=EJswB33P3Us&annotation_id=annotation_670718

  ReplyDelete
 87. Καθηγητά επίσης, μπορεί να ακουσθεί χαζό, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα την ώρα στο μπλοκ σας. Δίπλα από το ονομα χρήστη και την ημερομηνία δείχνει ώρα Σιάτλ, γιατί συμβαίνε αυτό?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα περίμενα λόγω της Ε.Π. να δείχνει ώρα Πόλεως.

   Delete
 88. 1. Ἀπὸ προσωπικὴ πεῑρα καὶ ἀπὸ φιλοσοφική σκοπιὰ ξέρουμε ὅτι ἡ ἀρχὴ συνορεύει μὲ τὸ Χάος, διότι ἡ άναζήτηση τῆς ἀρχῆς δημιουργεῖ μιὰ κίνηση πρὸς τὰ πίσω, ἑνῶι ὀ χρόνος πάει πρὸς τὰ μπρός.

  2. Ἑάν ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀρχῆς σημαίνει αὑτοκαταστολή (βαρέστε με, ἐγὼ ψάχνω νὰ βρῶ τοὺς προγόνους μου), τότε ἡ ἀρχή εἶναι τυραννία.

  Πότε ἠ ἀρχή ΔΕΝ εἶναι τυραννία ; Ὄταν ἡ κίνηση πρὸς τὰ πίσω (δηλ. ἡ ἀναζήτηση τῶν προγόνων) καὶ ἠ κίνηση πρὸς τὰ μπρός (δηλ. πρὸς τοὺς ἀπογόνους ) δὲν ἑμποδίζουν ἡ μία τὴν ἄλλη.

  3. Δὲν εἶναι τυχαῖα ἡ ἄποψη κάποιων ἱστορικῶν, ὅτι ἠ πόλη-κράτος τῆς ἁρχαιότητας βασιζόταν στὴν λατρεία τῶν τοπικῶν ἡρώων. Ἀπὸ τὴν ὁποῖα καὶ προῆλθε ὁ δραματικός πυρῆνας τῆς τραγῳδίας. Τὸ πνεῦμα τοῦ κοινοῦ προγόνου δίνει δύναμη στοὺς ἀπογόνους, καὶ ἠ εμφάνιση τοῦ κοινοῦ προγόνου γίνεται μέσῳ τῆς μάσκας, τοῦ προσωπείου.

  Ὁ λεγόμενος τάφος τοῦ Ἀγαμέμνονα στὶς Μυκῆνες ἀπευθύνεται, ὄπως καὶ οἱ Πυραμίδες τῆς Αἰγύπτου, μαζί στοὺς θεούς καὶ στοὺς ἀπογόνους. Οἰ μάσκες τοῦ Ἀγαμέμνονα καὶ τῶν Φαραῶ χρησιμεύανε ἀρχικά, ὄπως γινόταν στοὺς Ἴνκας, ὄχι γιὰ νὰ μένουνε θαμμένες μαζί μὲ τὸ πτῶμα μέσα στὴν πυραμίδα, ἤ μέσα στὸν θολωτό τάφο, ἁλλά γιὰ νὰ περιφέρονται ἔξω, μαζί του, σὲ τακτική ἤ ἔκτακτη λιτανεία.

  Μὲ σκοπό τὴν ἀνανέωση τῆς κοινότητας φύσης καὶ ἀνθρώπων. Οἱ ἱστορικοί αὐτοὶ λοιπόν ἑμφανίζουν τὴν τυραννία σὰν ἔξωθεν ἀπόπειρα βίαιης ἁντικατάστασης τῆς λατρείας τῶν νεκρῶν προγόνων ἀπὸ μιὰν ἄλλη λατρεία,

  ποὺ ὑπερβαίνει τὰ τοπικά ὄρια τῆς πόλης-κράτους. Παραδείγματα, οἱ πράξεις τῶν τυράννων στὴν ὕστερη ἁρχαϊκή ἐποχή.

  4. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὄτι τὸ καμάρι τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας ῆταν ἡ τυραννοκτονία, ὁ φόνος καὶ ἡ ἔξωση τῶν Πεισιστρατιδῶν, καὶ καθόλου ἡ βασιλοκτονία. Ὁ Μαραθωνομάχος Αἰσχύλος ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν Άριστοφάνη νὰ πνέει μένεα ἑναντίον τοῦ Εὐριπίδη ποὺ τόλμησε νὰ βγάλει σὲ κοινὴ θέα τρανούς βασιλιάδες ντυμένους μὲ κουρέλια. Ἤταν σὰν νὰ φτώχαινε τὴν ἴδια τὴ Δημοκρατία. Ὁ τύραννος Ἱππίας εἶχε συμμαχήσει μὲ τὸν Δαρεῖο. Ὕπάρχει μιὰ παράξενη σχέση Δημοκρατίας καὶ βασιλείας.

  ReplyDelete
 89. Τι γνώμη έχετε γι' αυτή την ιστοσελίδα;

  http://omasolympos.webnode.gr/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀπὸ τὸ σύμβολό τους ЭIЄ λείπει ἡ δασεία.
   [...] Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἕλληνες καὶ Ἀχαιοί,
   τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς. Ὁμ. Ἱλ. Β. 2.684.

   Delete
 90. Πρώτη φορὰ τὴν ἀκούω. Λέγει ὅτι εἶναι ἑλληνοκεντρική καὶ ὅπως γνωρίζῃς ἡ βάση τῶν πάντων γιὰ ἐμένα δὲν εἶναι ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισμός, εἶναι ὁ ἑλληνοκεντρισμός. Αὐτὸ σημαίνει στὴν πράξη καὶ ὄχι στὴν θεωρία ὅτι πέραν ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν ἰδεολογιῶν πρωτεύει ὁ πλανητικὸς καὶ συμπαντικὸς ἑλληνισμός, πέραν ἀπὸ κάθε ῥατσιστικό, θρησκευτικὸ ἤ ἰδεολογικὸ ἀποκλεισμό. Δηλαδή:ἑλληνισμὸς σὺν ὅτι'δήποτε: ἀρχαιολατρεία, ὀρθοδοξία, κομμουνισμός, φασισμός, φιλελευθερισμός, κλπ. ἀλλὰ πρῶτα ἑλληνισμός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 91. Έλλην Κωνσταντινοπουλίτη.
  Τα φασιστικά καθεστώτα της Ιταλίας και της Γερμανίας ήταν ουσιαστικά καπιταλιστικά και συνεργάστηκαν με τεράστιες καπιταλιστικές εταιρείες.Γιαυτό υπήρχε κάποια ευημερία.Δεν είχαν μεγάλη διαφορά από τις Η.Π.Α. Ο χίτλερ και ο μουσολίνι πίστευαν στην ατομική ιδιοκησία.Μην ξεχνάς, ότι και τα δύο κράτη είχαν πόρους, οπότε δεν ήταν δύσκολο να δημιουργηθεί μία καλή οικονομία.Ούτως ή άλλως, δεν μιλάμε για μία εποχή που μπορείς να έχεις πτυχίο πανεπιστημίου και να δουλεύεις σε γυράδικο ή στα KFC.
  Όσον αφορά την γενιά, δεν νομίζω να έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας.Συμφωνώ πως στόχος είναι η επιβίωση, όπου παρ’όλα αυτά ακολουθείται με μία ποιότητα.Η υπερβολική κατανάλωση που αναφέρεις, είναι αγγλοσαξωνικό φαινόμενο όχι Ελληνικό.Εγώ σαν λάτρης του Ελληνισμού προωθώ την μέση κατανάλωση, σε όλους τους τομείς που ανέφερες, διότι όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης στο πρώτο βιβλίο των Ηθικών Νικομαχείων, η καλή ζωή ακολουθείται και από αγαθά υλικά.
  Παν μέτρον Άριστον.
  Εάν ζούσες στην Ε.Σ.Σ.Δ. τότε ουσιαστικά δεν θα είχες ζωή-τουλάχιστον έτσι όπως την εννοείς-20.000.000 πέθαναν στον παγκόσμιο και περίπου 10.000.000-15.000.000 στις εκαθαρίσεις του Στάλιν.
  Όσον αφορά την ζωή στον φασισμό, θέλει να δώσει μία οργάνωση όμως το κάνει μέσω της πλύσεως εγκεφάλου για να χρησιμοποιήσει αργότερα τον υπνωτισμένο πολίτη σε αποτυχημένες και επιπόλαιες εκστρατείεες(όπως αυτή του Μουσολίνι κατά του Μεταξά).
  Για να ξυπνήσει ο κόσμος, δεν θέλει να νιώσει απλά κίνδυνο από το Ισλάμ-που ήδη νιώθει-αλλά αλλαγή προπαγάνδας από τα Μ.Μ.Ε. Μόνο η Προπαγάνδα κατευθύνει την μάζα.Η μάζα μόνη της ποτέ δεν κινητοποιήθηκε όπως λέει ο ΛεΜπον, Φρόϋντ, Γιούνγκ, Άντλερ κ.α.
  Εάν τα Μ.Μ.Ε. Από αύριο αλλάξουν στάση 100% απέναντι σε αυτά, τότε θα υπάρχει η ακριβώς αντίθετη αντίδραση.
  Οι Μεξικανοί δεν έχουν κοράνιο που να τους λέει πως να ντύνονται, πως πότε και πόσες φορές να προσεύχονται, πως να θεωρούν τις γυναίκες και όσους δεν ασπάζονται το κοράνι, και να τους καλεί σε τζιχάντ.
  Η σύγκριση δεν είναι ταιριαστή και η Αμερική αργά η γρήγορα θα τους Αμερικανοποιήση-γιαυτό πάνε ούτως ή άλλως-μιας και οι Η.Π.Α. δημιουργήθηκαν από μετανάστες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γράφει παραπἀνω ὁ Δρ. Πᾶπ. "[...] Όσον αφορά την ζωή στον φασισμό, θέλει να δώσει μία οργάνωση όμως το κάνει μέσω της πλύσεως εγκεφάλου για να χρησιμοποιήσει αργότερα τον υπνωτισμένο πολίτη σε αποτυχημένες και επιπόλαιες εκστρατείες(όπως αυτή του Μουσολίνι κατά του Μεταξά)[...]."

   Ἑγώ θὰ προσέθετα ὄτι κατὰ βάσιν τὸ κυριότερο ἐπιχείρημα τῶν καθεστώτων εἶναι τὸ ἐξῆς. - Ἕχεις κάνει τόσες καὶ τόσες θυσίες γιὰ μένα, πῆρες τέσσερα πτυχία, ξὀδεψες μιὰ περιουσία σὲ τοστάκια στὸ κυλικεῖο....

   ...δὲν πρέπει οἱ θυσίες σου νὰ πιάσουνε τόπο ;; Τζάμπα τίς ἔκανες ;; Ἥ δὲ στρατικοποίηση εἶναι ἕνας τρόπος ἀπορρόφησης τῆς ἄνεργης νεολαίας, βλ. τὴν περίπτωση τοῦ ἁριστεροῦ συγγραφέα Γκῦντερ Γκρας, ποὺ ἔγινε χαμός στὴ Γερμανία ὄταν ἀποκαλύφθηκε ὄτι στὰ νιάτα του εἶχε ὐπηρετήσει στὰ Ἔς-Ἔς. Δήλωσε - "ἤθελα νὰ ξεφύγω ἀπὸ τοὺς γονείς μου".

   Συμπέρασμα - τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἠ νεολαῖα θέλει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν καταπίεση τοῦ σπιτιοῦ χωρίς νὰ πέσει σὲ μιὰν ἄλλη (ἀφεντικό) καὶ τὰ μαζικά κινήματα, μὲ πρῶτον καὶ καλύτερο τὸν ἄγριο φιλελευθερισμό (ὁ ὁποῖος παρουσιάζει σήμερα τοὐλάχιστον χαρακτηριστικά κινήματος) προσφέρουν μιὰν ἁπατηλὴ διέξοδο στὸν ἐκβιασμό ποὺ δέχονται οἱ νέοι, μἐσῳ τοῦ φανατισμοῦ.

   Delete
  2. Κωνσταντή, η πίεση των γονέων προς τα παιδειά έχει μειωθεί κατά πολύ σε σύγκριση με 50/60 έτη πριν.Και αυτό είναι θετικό διότι είναι ευκολότερο να δημιουργηθούν προσωπικότητες και να μην εξελίσσονται καθαρά από αντίδραση, όπως ορθώς αναφέρεις.Πάντως ναι, οι νέοι σήμερα έχουν κληρονομήσει ερήπεια από παντού.
   Όσον αφορά τον Στρατό, τουλάχιστον στις ημέρες μας μόνο όποιος πάει μπορεί να καταλάβει τον τραγικό-δυστηχώς- θεατρινισμό που υπάρχει.Όταν η Χ.Α. χρησιμοποιεί ρητορική ότι πήγε ειδικές δυνάμεις, Έβρο, κ.α. μόνο καμία κοπελίτσα ή κανένα πιτσιρίκι 17 χρονών μπορεί να επηρεάσει.
   Ο Στρατός μας έπρεπε να είναι πανίσχυρος-τύπου Ισραήλ- με καθαρά επαγγελματικό προσωπικό.
   Όταν ακούω "Ε.Σ." μου έρχετα στο μυαλό ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, ο Πλαστήρας, ο Καραϊσκάκης, ο Τσόρτς κ.α.
   Οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε το ισλάμ, θα παθαίναν έμφραγμα με την σημερινή δράση του στρατού-να τους χτίζει σπίτια.Άρα δεν υπάρχει καμία συνέχεια.
   Η σημερινή του κατάσταση είναι όπως την περιέγραψε ο Κομφούκιος

   "Είπε ο Διδάσκαλος:Αν στείλεις απαίδευτους στον πόλεμο, είναι σαν να τους στέλνεις στον χαμό".(13.30)

   Η νεολαία σε σχέση με παλαιότερα, είναι-ακαδημαϊκά τουλάχιστον- πιο μορφωμένη και δεν έχει πολύ διάθεση να σπαταλήσει το ταλέντο της με ανταμοιβή κουπόνια τροφίμων.Γιαυτό φεύγει.
   Ο Ηγέτης πρέπει να επενδύσει στην νεολαία και μόνο στην νεολαία.Σε όσα είπες έχεις δίκιο.Υπάρχει τεράστια πλύση εγκεφάλου όσον αφορά τον φιλελευθερισμό που οδηγεί σε σχεδόν θρησκευτικο φανατισμό.

   Delete
  3. Noμίζω πὼς φανατισμός καὶ πόλεμος πάνε χέρι-χέρι. Ἀκόμα καὶ στὸν ἑπαγγελματικό στρατό χρειάζεται κάποιος φανατισμός. Βασικά τὸ κάθε ἑπάγγελμα χρειάζεται τὸν φανατισμό του, δηλ. καὶ καθηγητὴς ἱστορίας νὰ γίνεις, κάπου χρειάζεται φανατισμός ὑπέρ ἄν ὄχι τοῦ ἔθνους ἤ τῆς Ἀμερικῆς (πολύ συνηθισμένο), τότε, ὑπέρ τῆς ἐπιστήμης.

   Γιὰ μένα τὸ στοίχημα εἶναι νὰ ἀρνηθεῖς σὰν ἄτομο τὸν φανατισμό διότι εἶναι θεατριλίκι. Ἁκόμα καὶ θέατρο γίνεται χωρίς φανατισμό (αὐτὸ θέλω νὰ κάνω) ἀρκεῖ νὰ μὴν τὸ ἑπιδιώξεις, νὰ ἔρθει ἁπὸ μόνο του. Δὲν ξέρω ὄμως ἅν ἔρχεται ποτὲ ἀπὸ μόνος του ὁ στρατός.

   Πολλοί πιστεύουν ὄτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι βίαιο ὄν ἀπὸ τὴ φύση του. Ἁκόμα καὶ ὀ φόνος τῶν ζώων ἴσως δὲν εἶναι ἁπαραίτητος. Μή-βία ὄμως δὲν σημαίνει νὰ κάθεσαι νὰ τὶς τρῶς, τὸ ἀντίθετο σημαίνει, νὰ μὴν ὑποτάσσεσαι. Σὲ αὐτὸ ὑπάρχει μεγάλη παρεξήγηση.

   Βασικά, μοῦ λέει ἕνας φίλος μου, ὅτι ἀποστολή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ καταλάβει. Ὁ,τιδήποτε ἄλλο εἶναι φανατισμός. Γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ ἴδιος εἶναι ὑπεύθυνος.

   Delete
 92. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 93. Κύριε Καθηγητά,όπως πάντα καλά τα λέτε,αλλά, μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να λέμε τον κήπο μπαξέ?Γιατί με τα όσα βλέπω το πράμα φαίνεται να γέρνει από την μεριά των Τούρκων.

  ReplyDelete
 94. Δόκτωρα, έλεος. Ξέρεις τί σημαίνει καπιταλιστικό καθεστώς. Η οικονομική εξουσία υπέρ πάντων. Φασιστικό, η πολιτική υπέρ πάντων με στόχο την Εθνική ευημερεία και δόξα, οχι το προσωπικό κέρδος! Το κεφάλαιο δεν μπορούσαν να το κατεστρέψουν οι Ε/Σ γιατί ήταν όλη η δύναμη της Γερμανίας. Τους συνέλαβαν όμως και τους είπαν ή δουλεύετε για εμάς ή σας τα παίρνουμε και πάτε φυλακή. Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Συνεπώς δεν σε βλάπτει ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΙΣ. Η Ελλάς όμως είναι τελείως διαφορετική περίπτωση με ψευτο-μεγαλοαστική και αστική τάξη. Συνεπώς στην Ελλάδα πρέπει να εφαρμοσθεί αρχικώς ο Στρασσερισμός για εμένα! Ο Καπιταλισμός είναι μία σήψη και τίποτε παραπάνω. Κεφάλαιο έχει, ελεγχόμενο και το Ριάντ και τουλάχιστον, όπως και το Ιράν, έχει το μυαλό να καταλάβει, ότι "το χρήμα δεν δύναται να γεννά περισσοτερο χρήμα" αλλά να μεταδίδει μία Ιδέα(Σουνισμός, Σιισμός). Αυτοί καλλίτερα καταλάβαν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη από ότι οι ΕυρωπΕοι.

  ReplyDelete
 95. Α και Δόκτωρα. Κοίτα πόσοι πεθάναν στις ΗΠΑ από ασιτία, στην Βάιμάρη εποσης, πόσοι πεθαίνουν από παχυσαρκία, από τους πολέμους του Κεφαλαίου και από την υπογεννητικότητα. Όσα και να χάσανε οι Σοβιετικοί από το Μεγάλο Άλμα Εμπρός, λόγω των Αγίων Γεννήσεων, υπερ-αναπληρώθηκαν, ενώ οι Φιλελέδες πεθαίνουν μέσω στην ηδονή και τον εκφυλισμό! Χίλιες φορές Στάλιν και ΕΣΣΔ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. *μέσα στην ηδονή και τον εκφυλισμό

   Delete
 96. Όσο για την πίεση των γονέων, είναι καταστροφική, επειδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ. Όταν ολοι τρώγανε 2 φάπες και βάζανε μυαλό βγαίνανε στην κοινωνία και δομημένοι ορθώς και σεβαστικοί. Τώρα έχουμε γεμίσει κάτι ρεμάλια ψευτόμαγκες που όταν τρώνε φάπες πάνε και κλαίγονται. Τραγική η κατάσταση...

  ReplyDelete
 97. Ἄντε, Κωνσταντινουπολίτη, τὰ λὲς πολὺ σωστὰ στὸν Δόκτωρα μὲ τὶς τελευταῖες σου ἐπεμβάσεις!Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 98. Κωνσταντινοπουλίτη.Συγχέεις το να χρησιμοποιείται ο καπιταλισμός ως μέσο και ως σκοπό.Ως μέσο ανάπτυξης ευημερίας είναι θετικό για ένα κράτος, διότι είναι στην υπηρεσία της παιδείας, της ασφάλειας, κτλ.Ως σκοπός είναι καταστροφικό όπως κάθε σύγχηση μέσου με σκοπού.
  Ο Μεταξάς για παράδειγμα, έβγαζε πολλά έσοδα πουλώντας καπνά στην ναζιστική Γερμανία, το αναφέρει ο Κ.Καθηγητής στο βιβλίο του
  "Η Ελλάς της 4ης Αυγούστου και οι μεγάλες δυνάμεις: Τα αρχεία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών 1936-1941".
  Ένας άστεγος και πάμφτωχος ζει πολύ καλύτερα στην Καπιταλιστική Γερμανία παρά στην Κομμουνιστική Κίνα, πόσο μάλλον από την Ε.Σ.Σ.Δ.
  Ο Αριστοτέλης αναλύει στα πολιτικά πως η ιδιοκτησία πρέπει να είναι κυρίως ατομική.Δεν είχε αυταπάτες όπως ο Μαρξ.Άρα ένα σύστημα χωρίς ατομική ιδιοκτησία όπως ο κομμουνισμός ήταν καταδικασμένο να αποτύχει, όπως και έτσι έγινε, γιαυτό και η Κίνα δεν είναι καθαρά κομμουνιστική, αλλά χρησιμοποιεί τον κομμουνισμό ως μία δικαιολογία για τους εργάτες/δούλους της.
  Όταν κατέρευσε η Ε.Σ.Σ.Δ. οι άνθρωποι που ζούσαν υπό αυτό το καθεστώς ξεχύθηκαν στην Ευρώπη(Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, κτλ).Γιατί;Διότι πολύ απλά ήθελαν να ζήσουν.Το να λέμε χίλιες φορές Στάλιν και ΕΣΣΔ εκ του ασφαλούς, είναι εύκολο.Σήμερα εξάλλου, όσοι Έλληνες μεταναστεύουν το κάνουν για να απολαύσουν ότι έχει απομείνει από τον καπιταλισμό-γιαυτό και δεν πάνε σε κομμουνιστικές χώρες όπως η βόρεια κορέα.Όποιος είναι όντως αντικαπιταλιστής, ας πάει εκεί.
  Τα φασιστικά καθεστώτα που ήταν ουσιαστικά καπιταλιστικά, συμφωνώ πως είχαν εσωτερική οργάνωση.Ήταν όμως παντελώς άσχετα από εξωτερική πολιτική.Πάρε την Χ.Α. για παράδειγμα.Θέλει να φτιάξει το κράτος;Ωραία, πες΄οτι το κάνει.Από συνεργάτες στο εξωτερικό τι κάνει;Το μόνο που αναφέρει είναι να πάμε με την Ρωσία διότι δηλώνουν αντισιωνιστές.Αυτό σημαίνει πως θα γίνουμε Γιουγκοσλαβία όμως και θα διαλυθεί εντελώς το κράτος.Πιστεύω κατάλαβες τι εννοώ.

  Η πίεση των γονέων στην Ψυχολογία, είναι ότι πιο καταστροφικό.Οι σπουδαίοι άνδρες δεν έγιναν σπουδαίοι επειδή τους πίεσαν οι γονείς, αλλά επειδή τους άφησαν να εξελίξουν τον χαρακτήρα τους.Το να τους καθοδηγήσουν για όσο πρέπει, μέχρι εκεί που πρέπει, για τον λόγο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει είναι άλλο θέμα.
  Οι Σοβιετικοί δεν έχουν υπογεννετικότητα με την έννοια που το αναφέρεις, διότι είναι στην φύση της Ρωσίας να επεκτείνεται.

  ReplyDelete
 99. κ. καθηγητά,

  Καλησπέρα. Ελπίζω να είσθε καλά. Μελέτησα πολύ προσεκτικά το άρθρο σας και θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις (που μερικές από αυτές εμπεριέχουν και στοιχεία τοποθέτησης):

  1.Πώς είσθε σίγουρος ότι με την εγκατάσταση φασιστικού ή κομμουνιστικού καθεστώτος, δεν θα καταπατηθεί το σύνολο των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων; Δεν εμπεριέχεται τρόπον τινά, η αυθαιρεσία της εξουσίας; Ποιος θα προστατεύσει τους δυστυχείς κατοίκους της περιοχής από τον εκάστοτε τύραννο;

  2.Ποιος εγγυάται ότι με την εγκαθίδρυση της κληρονομικής μοναρχίας, θα εξασφαλισθεί η πνευματική ανωτερότητα του κληρονόμου; Ο Πλάτων, μίλησε για αριστοκρατία του πνεύματος και στην Πολιτεία του, υπήρχε δυνατότητα μετακινήσεως μεταξύ των εκάστοτε κοινωνικών τάξεων αναλόγως του μέρους της ψυχής που επικρατούσε στο κάθε μέλος της.Η κληρονομική μοναρχία, δεν αποτελεί γεννήτορα μηχανορραφιών, εφόσον οι στενοί συγγενείς δύνανται να δολοφονήσουν ο ένας τον άλλο διά την ανάληψη του θρόνου; Η Βυζαντινή ιστορία βρίθει από τέτοια παραδείγματα.

  3.Η απελευθέρωση των κρατουμένων, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια; Πώς γνωρίζουμε ότι δεν θα εγκληματήσουν εκ νέου;

  4.Στην περίπτωση της επαναφοράς της ποινής του θανάτου, πώς εξασφαλίζεται η δικαστική πλάνη; Φαντάζομαι ότι σκοπός του κράτους δεν είναι η τιμωρία, αλλά ο σωφρονισμός. Σε τι διαφέρει από το δολοφόνο, όταν το ίδιο δολοφονεί με την κάλυψη του νόμου;

  Περιμένω εναγωνίως τις απαντήσεις σας.

  Με τιμή,

  Αλεξάνδρα Τράγκα

  ReplyDelete