Dec 1, 2015

262 -Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς Ὀρθοδοξίας

262 -Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὸν τίτλο τοῦ ἄρθρου μου αὐτοῦ τὸν δανείζομαι στὴν βιντεοσκοπημένη συνέντευξή μου, στὴν ἐκπομπὴ «Λόγος ῥωμαίϊκος» ποὺ ἀνέβηκε στὶς 6 Σεπτεμβρίο 2014, στὸ You Tube. Ἡ δήλωσή μου αὐτὴ εἶχε φυσικὰ βασισθῆ στὴν μακροχρόνια ἐπιστημονική μου εἰδικότητα, τὴν γεωπολιτική, ποὺ εἶχε ἐπιτρέψει στὸν Χ. Ῥάπτη, νὰ γράψῃ ὅτι οἱ τρεῖς μεγάλοι τῆς παγκοσμίας πολιτικῆς σκέψεως ἦσαν οἱ «Κὰρλ Χαουσχόφερ, Χάλφορντ Μακίντερ καὶ Δημήτρης Κιτσίκης» (σελίδα 25, τοῦ ἄρθρου του, «Ἡ »Η  γεωγραφία ὡς  σύγχρονο  ἐργαλεῖο πολιτικῆς ἐπιβολῆς», Τρίτο Μάτι, τ.223, 10 Σεπτεμβρίου 2014).

Ἡ τραγικὴ ἔλλειψη εἰδικῶν ἐπιστημόνων στὴν χώρα μας ἔχει μετατρέψει τοὺς περισσοτέρους αὐτόχθονες ἐπιστήμονες σὲ γενικολόγους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνατρέχουμε στοὺς προφῆτες γιὰ νὰ μελετήσουμε καὶ νὰ προβλέψουμε τὸ μέλλον. Μόνον στὸ ἐξωτερικὸ δύναται ὁ Ἕλλην νὰ γίνῃ σοβαρὸς ἐπιστήμων.

Στὶς 18 Νοεμβρίου 2014, ὁ δημοσιογράφος Λεωνίδας Ἀποσκίτης, σὲ ἄρθρο του στὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 225, στὴν σελίδα 16, ἐδημοσίευσε  ἕνα πολὺ γνωστὸ στὸ κοινὸ ἀπὸ καιρό, χάρτη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μὲ τίτλο, «Ὁ μυστικὸς χάρτης τῆς CIA γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολή», μὲ τὴν ἑξῆς ἐπεξήγηση: «Σὲ ἐκδήλωση ποὺ ἔγινε στὴν Λευκωσία μὲ τίτλο, Ἡ τουρκικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ ὁμιλητὲς τὸν καθηγητὴ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Μάριο Εὐριβιάδη καὶ τὸν διευθυντὴ τοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου Μελετῶν Χρῆστο Ἰακώβου, ὁ καθηγητὴς Εὐρυβιάδης παρουσίασε αὐτὸν τὸν μυστικὸ χάρτη τῆς CIA».

Κατ’ἀρχάς, ἐφ’ὅσον εἶναι μυστικὸς πῶς τὸν ἐπρομηθεύθη;  Στὴν πραγματικότητα, ἡ ἱστορία ποὺ ἀποσιωπᾶται λόγω ἀγνοίας ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ἐπιστήμονες καὶ ποὺ εἶναι γνωστὴ στοὺς ἐπιστημονικοὺ κύκλους τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἔχει ὡς ἑξῆς, ἔτσι ὅπως τὴν ἔχω δημοσιοποιήσει, ἀπὸ καιρὸ στὰ γραπτά μου: Τὸν Φεβρουάριο 2007, τὸ γαλλικὸ περιοδικὸ, Diplomatie, ἐδημοσίευσε ἄρθρο μου ποὺ ἄρχιζε ὡς ἑξῆς: «Μοῦ παρεδόθη ἄρθρο τοῦ Ralph Peters [πρώην ἀξιωματικοῦ ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὐπηρεσιῶν], μὲ τίτλο  Blood Borders, ποὺ δημοσιεύει δύο χάρτες ποὺ συγκρίνουν τὴν σημερινὴ Μέση Ἀνατολὴ μὲ μία μελλοντικὴ ὅπως τὴν προβλέπει αὐτός, ἄρθρο ποὺ ἐδημοσίευσε τὸν Ἰούνιο 2006 στὸ περιοδικὸ τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ Armed Forces Journal». Τὸ γαλλικὸ περιοδικὸ μοῦ ἐζήτει τὴν γνώμη μου ὡς γεωπολιτικό. Τότε ἐγὼ ἔδωσα ἄρθρο στὸ ἐν λόγῳ περιοδικό, μὲ τίτλο, Géopolitique  dun Proche-Orient à venir, στὸ ὁποῖο ἐδημοσίευα ἰδικό μου χάρτη, ὄχι μόνον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀλλὰ καὶ τῶν Βαλκανίων ἐπαυξάνοντας τὶς προτάσεις πλήρους ἀλλαγῆς τῶν συνόρων τοῦ Peters. Ἔκτοτε, ἀπὸ τὸ 2007, οἱ χάρτες τοῦ Peters  καὶ οἱ ἰδικοί μου, ἔκαμαν τὸν  γύρο τοῦ κόσμου καὶ τοὺς ἐπαναδημοσίευσα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα. Οἱοσδήποτε δύναται νὰ τὶς εἰδῇ σὲ μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες μου τηλεοπτικὲς συνεντεύξεις, δύο ὡρῶν ποὺ ἔδωσα στὴν ἐκπομπὴ Ἀντιθέσεις τοῦ Γιώργου Σαχίνη στὸ Ἡράκλειο (You Tube, μὲ τίτλο, Στρατηγικὰ σχέδια καὶ ἐφιαλτικὰ σενάρια). Τίποτα τὸ μυστικό, οὔτε ἐξ ἀρχῆς.

Στὶς 28 Μαΐου 2014, σὲ ἄρθρο μου στὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 220, ἔγραφα στὴν σελίδα 56: «Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ῥωσικοῦ στόχου δὲν χρειάζεται ἡ Ῥωσία νὰ καταλάβῃ στρατιωτικὰ τὴν Κωνσταντινούπολη οὔτε νὰ τὴν προσαρτήσῃ. Φθάνει γι αὐτὸ ὁ ῥωσικὸς ἔλεγχος τοῦ Φαναρίου. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ῥωμηοὺς εἶναι ἡ καλύτερη λύση. Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Βυζαντίου στὴν Πόλη θὰ γίνῃ μὲ θρησκευτικό τρόπο χάρι στὸν Ὀρθόδοξο ἡγέτη Βλαδίμηρο Πούτιν. Ἐνῷ τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο παραμένει σκανδαλωδῶς ἀσυγκίνητο ἐνώπιον τῶν φοβερῶν διωγμῶν τῶν χριστιανῶν στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἡ Ῥωσία ὑψώνει τὸ ἀνάστημα της γιὰ νὰ τοὺς προστατεύσῃ. Ὁ Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων ἐδήλωσε τὴν 1η Μαΐου 2014: «Ὁ χριστιανισμὸς παραμένει ἡ πλέον δεδιωγμένη θρησκεία ἀνὰ τὸν κόσμο... Ἀπὸ τὶς πλέον προβληματικὲς περιοχὲς εἶναι ἡ Μέση Ἀνατολή, κοιτίδα τοῦ χριστιανισμοῦ... Ἦταν πάρα πολὺ μεγάλης σημασίας εἰδικώτερα τὸ μήνυμα τῶν ἀρχηγῶν τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατὰ τὴν Σύναξη τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸν περασμένο Μάρτιο... Ἡ χώρα μας ἔμεινε ἡ μόνη προστάτιδα τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς καὶ σὲ αὐτὴν προσδοκοῦν πολλοὶ χριστιανοί», ἐνῷ ἡ Δύση τοὺς ἔχει ἐγκαταλείψει. Ἡ κραυγὴ ποὺ ἀκούγεται σήμερα, στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ εἶναι: Ἔλα Πούτιν, σῶσε τὴν Ὀρθοδοξία».

Τὸ ἐπίσημο κάλεσμα πρὸς τὴν Τουρκία, τῆς 25ης Νοεμβρίου 2015 τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Ῥωσίας καὶ τοῦ Ῥωσικοῦ Κοινοβουλίου νὰ ἐπιστρέψῃ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ φόντο τὴν σημερινὴ ῥωσοτουρκικὴ διένεξη, ἐπιβεβαιώνει ἀπολύτως τὰ παραπάνω. Οὐδεὶς λόγος νὰ ἐπιστρατευθοῦν οἱ προφητεῖες. Οὔτε τοῦ Νοστράδαμου, οὔτε τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οὔτε κἄν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Φθάνει νὰ ἐφαρμόζεται ἡ ἐπιστήμη τῆς γεωπολιτκῆς ὅπως στὸ Ἐξωτερικό, ἐνῷ στὴν Ἑλλάδα, ὅπου ἀκόμη καὶ ἡ κουτσὴ Μαρία δηλώνει γεωπολιτικός, ἡ συνωμοσιολογία καὶ οἱ ἅγιοι δίνουν καὶ παίρνουν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 1η Δεκεμβρίου 2015123 comments:

 1. Οι άγιος Παϊσιος δεν ήταν όμως γεωπολιτικός. Είχε χάρισμα. Αυτό που εσείς μελετάτε για να συμπαιρένεται, στους αγίους δίνεται από το Θεό.

  Και δε κατάλαβα πως θα γίνει όλο αυτό το σκηνικό; Οι 17 εκατομμύρια μουσουλμάνοι της Κωνσταντινούπολης τι θα γίνουν;

  Όπως κι αν έχει, η περιοχή της Μ.Ανατολής χρειάζεται ανανέωση πληθυσμού. Πρέπει να μεταναστεύσουν νέοι πληθυσμοί εκεί.

  ReplyDelete
 2. Η Καρδιά μας είναι με την Ρωσία ναι, αλλά η ελληνοαλεβηδική συνομοσπονδία θα σταθεί ως φράγμα προς αυτή. Μήπως δύναται μετά να αλλάξουμε προσανατολισμό της συνομοσπονδίας και να συμμαχήσουμε με τους αδερφούς μας Ρωσσόφωνους Ρωμηούς, Καθηγητά?

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 4. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας βασίζεται στὸν ὁρισμὸ τοῦ Ῥωμηοῦ ποὺ ἔδωσε ὁ πατὴρ Ῥωμανίδης στὸ περίφημο βιβλίο του, τοῦ 1974, Ῥωμηοσύνη (Ἐκδόσεις Πουρνάρα). Ῥωμηὸς μὲ ἦτα ὄχι μὲ ἰῶτα. Βασικὰ ὁ Ῥωμηὸς εἶναι τὸ μέλος τοῦ ὀρθοδόξου μιλλετίου μέσα στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ἀσχέτως γλώσσας ἤ ἐθνότητος. Συνεπῶς οἱ σλαυόφωνοι καὶ οἱ ῥωσόφωνοι εἶναι Ῥωμηοὶ στὸ μέτρο ποὺ εἶναι, ἤ ποὺ ἦσαν, ὑπήκοοι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ Ὀρθόδοξοι. Οἱ ῥωσόφωνοι ἐκτὸς Ὀθωμανίας, τῆς Ῥωσίας, δὲν θεωροῦνται Ῥωμηοί. Ὁ Ῥωμανίδης χρησιμοποιεῖ κατὰ κόρον τὸν ὁρισμὸ Γραικύλο, γιὰ νὰ ἀποκαλέσῃ τὸν φραγκευμένο Ἕλληνα, τὸν παρηκμασμένο Ἕλληνα, τὸν προδότη τῆς Ῥωμηοσύνης. Γράφει: «Ὁ Γραικύλος κάμνει τὸ λεοντάρι εἰς τοὺς Ῥωμηούς, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ξένων, ἀλλὰ εἶναι φρόνιμον ποντικάκι εἰς τοὺς ξένους» (σ.11). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Κυριε Κιτσικη, ψαχνω το αρθρο σας για τη βυζαντινη συναλληλια. Μεχρι να το βρω, εκθετω τις προσωρινες μου υποθεσεις. 1) Ο Ρωμηος - Ρωμιο τον γραφουνε και τον γαφανε πολλοι αλλοι, υποθετω το η προσπαθει να δωσει μιαν ετυμολογικη αναδρομικη αξια στο αι του Ρωμαιος - ειναι ακριβως οπως τα λετε ο ορθοδοξος της Βυζαντινης αυτοκρατοριας, με μια ταση αυτος να ειναι Ελληνας με τη σημερινη εννοια, διοτι η ελληνικη γλωσσα λεγοτανε ρωμεηκα. Ο ορος Ελληνας διεδοθη στα τελη του 18ου αιωνα και εξεφραζε την επιθυμια δημιουργιας εθνικου, δηλαδη κοσμικου κρατους κατα τα προτυπα της Γαλλικης επαναστασης. Μια καποια προηγουμενη χρηση του ορου αυτου στα τελη του βυζαντιου ειναι και αυτη μαλλον δυτικοφερτη, κατα το οτι προσπαθει να δειξει οτι οι ελληνοφωνοι Ρωμηοι πιο πολυ απο τους Φραγκους ειχαν επαφη με την αρχαιοτητα. Οι ελληνοφωνοι αυτοι Ρωμηοι ομως μαλλον φανταζονται μια αρχαιοτητα που μοιαζει με τα ιπποτικα μυθιστορηματα της Δυσης- βλεπε για παραδειγμα τα προσωπα στον Ερωτοκριτο του Κορναρου - και δεν υιοθετησαν τον ορο αυτο απο μονοι τους.

  Η επαναξιολογηση της αρχαιοτητας, που οδηγει στον ουμανισμο, παει χερι-χερι με την αναδυση του αυλικου πολιτισμου, ο οποιος μεσω Αναγεννησης ιταλικης και απολυταρχιας Γαλλικης μας φερνει στον σημερινο αστικο πολιτισμο. Η διαφορα του αστικου αυτου πολιτισμου με τον μεσαιωνικο ειναι οτι ο μεσαιωνικος ειναι θεωρητικα βαθυτερος και ειλικρινεστερος, απο την αποψη οτι νοιαζεται πρωτιστως για την μετα θανατον πορεια της ανθρωποτητας, ενω ο ουμανιστικος νοιαζεται για τις χαρες της ζωης και την κοινωνικη επιδειξη. Ο πολιτισμος προσπαθει να ισχυριστει οτι καταγεται απο την αρχαιοτητα, η οποια πιστευε στην πολιτικη αρετη, ταυτιζοντας λανθασμενα την πολιτικη αρετη των αρχαιων με την επιθυμια για οικονομικη και κοινωνικη ανοδο. Αντιθετα ο μεσαιωνικος πολιτισμος εν μερει καταγεται απο τον νεοπλατωνισμο της υστερης αρχαιοτητας, και απο την αλλη μερια στο ανατολικο του κομματι εχει επηρεαστει κατα πασα πιθανοτητα παρα πολυ απο τις ολιστικες φιλοσοφιες της ανατολης. Το μελημα του ειναι η εναρμονιση της ζωης με τον θανατο, της πολλαπλοτητας στην κοινωνια με την γραμμικοτητα στην ιστορια, και πανω απο ολα με την εξης συλληψη - ο Θεος ειναι παντοδυναμος και παναγαθος, αρα τιποτε απο οσα γινονται δεν ειναι μη θεαρεστο. Απο κει και περα οι περισσοτερες θεολογικες διαμαχες στο Βυζαντιο περιστρεφονται γυρω απο αυτην την αρχη. Αυτες ειναι οι εντυπωσεις μου απο τα ελαχιστα που ξερω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 6. υ.γ. με τα παραπανω πρεπει να διορθωσω κατι. Ασφαλως και ενας Βυζαντινος θα μπορουσε να φτασει σε μια θεωρηση του Ελληνισμου τελειως ανεξαρτητα απο φραγκικες επιρροες. Ομως ο τιτλος Ελληνας ως πολιτικη εννοια, και οχι ως ατομικη προτιμηση, φερει μια αντιπαραθεση Δυση-Ανατολη, διοτι γενικευτηκε ο ορος του στην αρχαιοτητα με τους Περσικους πολεμους - οπως αφηνει να διαφανει η εισαγωγη του Θουκυδιδη στην Ιστορια του. Ενω ο Ρωμηος η Ρωμαιος ειναι, με αποφασιστικη επικυρωση το διαταγμα του Καρακαλλα, οποιοσδηποτε κατοικος της Ρωμαικης Αυτοκρατοριας - δηλαδη αυτος που αναγνωριζει την εξουσια του αυτοκρατορα και ειναι πολιτογραφημενος - για παραδειγμα, οι γονεις του Ιησου που τον γεννησανε καθως ο πατερας του Ιωσηφ πηγαινε στον τοπο γεννησης του να απογραφει. Αυτη ειναι εν τελει η κυριολεκτικη σημασια της λεξης Ρωμηος, ειναι ο Ρωμαιος υπηκοος, οπως Αμερικανος ειναι στην καθημερινη μας γλωσσα ο πολιτογραφημενος κατοικος των ΗΠΑ.

  Δεν νομιζω οτι η Τουρκοκρατια εσβησε τελειως την αναμνηση της Ρωμης, μια και η ορθοδοξη εκκλησια ηταν πανταχου παρουσα να τη θυμιζει και να τη διατηρει στην ελληνικη εκδοχη της.Κατα καποιον τροπο το ορθοδοξο μιλλιετ, αντιθετα απο το εβραικο, καπου θυμοτανε οτι ειχε καποτε χριστιανο αυτοκρατορα και οχι Τουρκο Σουλτανο. Αλλιως δεν θαχε ξεσηκωθει. Αυτο που δυσκολευομαστε να συλλαβουμε ειναι οτι η ανατολικη ρωμαικη αυτοκρατορια ηταν ρωμαικη, διοτι τον τιτλο εχει καταφερει να τον μονοπωλησει ο Παπας με το επιχειρημα οτι κατοικει στη Ρωμη. Δυσκολευομαστε να καταλαβουμε οτι η Ρωμη εφτανε βαθεια μεσα στην Ανατολη. Απο πολιτικη αποψη.οχι απο εσωτερικη προτιμηση, ο ορος Ελληνας δημιουργει μια τεχνητη καθετη γραμμη που χωριζει ελληνικη χερσοννησο και Μικρα Ασια Δεν εννοω οτι πρεπει η γραμμη να σβηστε ντε και καλα, αλλα οτι η δυσανεξια του Ελληνα με το κρατος του οφειλεται στο οτι ειναι Ρωμηος, επιθυμει δηλαδη μια χριστιανικη αυτοκρατορια, Το πως το ζηταει και αν εχει δικιο να την επιθυμει ειναι αλλο θεμα.

  ReplyDelete
 7. Καλησπέρα και από εμένα. Ο όρος "Ρωμηός" δεν εχρησιμοποιήθη Εθνικώς αλλά Πολιτισμικώς. Εννοούσα τους Ρώσσους ως Βυζαντινογεννή λαό.

  ReplyDelete
 8. Ἔχεις δίκαιο.Κωνσταντινουπολίτη. Ἄλλωστε, σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἐπεκτείνει τὸν ὅρο Ῥωμηός (δηλαδὴ ἀρχικῶς ὀρθόδοξος Ῥωμαῖος) σὲ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ ὄχι μόνον σὲ αὐτοὺς τῆς Βυζαντινῆς καὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ Ῥωμιὸς μὲ ἰῶτα, ὅπως καὶ τὸ Ῥωμιοσύνη χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς ἀποχριστιανοποιημένους καὶ φραγκευμένους Ἕλληνες. Γι'αὐτό, τὸ παρασύνθημα ὅταν κάποιος σοῦ λέγει, εἶμαι Ῥωμηός, εἶναι ἡ ἐρώτηση:μὲ ἦτα ἤ μὲ ἰῶτα; Μὲ ἰῶτα εἶναι ἐχθρός, μὲ ἦτα εἶναι φίλος! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. Σωστὸς ὁ προβληματισμὸς τοῦ FrGr. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ταυτισθῇ ὁ Ῥωμηὸς ἁπλῶς μὲ τὸν Ὀρθόδοξο, π.χ. μὲ τὸν Φιλιππινέζο ὀρθόδοξο. Ὁ πατὴρ Ῥωμανίδης στὸ προαναφερθὲν βιβλίο του Ῥωμηοσύνη, ποὺ ἔχει ὑπότιτλο "Ῥωμαιοσύνη,Ῥωμανία, Ῥούμελη", γράφει: "Τὸ πόνημα τοῦτο εἶναι προσκλητήριον εἰς τοὺς Ῥωμηοὺς καὶ τὶς Ῥωμαίγισσες, ὡς τὶς ὀνομάζει ὁ Μακρυγιάννης, νὰ ἀναλάβουν τὸν ἐπιστημονικὸ ἀγῶνα, νὰ ἀναστήσουν τὴν Ῥωμηοσύνην...Κάποτε οἱ Ῥωμαίϊσσες ἔβαφαν τὰ μαλλιά των κόκκινα καὶ ἐφοροῦσαν φουστάνια μὲ τὰ ἐθνικὰ αὐτὰ χρώματα". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Κύριε Καθηγητά η εμπειρία η λιγοστή ως 19χρονος που έχω, λέγει οτι πράγματι το Ρωμιός αποτελεί φραγκευμένη και γραικυλική αποδοση του Ρωμηός. Συνδέει την Ρωμηοσύνη με την αρχική Ρώμη όταν γράφεται με ιώτα και όχι με το Βυζάντιο και την Πόλη οπως όταν γράφεται ήτα. Συνεπώς, ακόμη μία προσπάθεια αποκοπής και δυτικοποιήσεως των Ελλήνων, η οποία δυστυχώς έχει φέρει πολλούς σάπιους "καρπούς"...

  ReplyDelete
 12. Ρωμηοσύνη σημαίνει Βυζαντινή Κληρονομιά, Παράδοση και Γένος! Συνεπώς ένας Φιλλιπινέζος δεν διαθέτει τίποτα εκ των παραπάνω, αφού έχει διαφορετική παράδοση, κληρονομιά και ανήκει στο ΝοτιοΑνατολικό Γένος.

  ReplyDelete
 13. Μόνον κάποιος του οποίου ο πρόγονοι αφήσαν τα κόκκαλά των για την Πίστη αξίζει να φέρει το όνομα Ρωμηός. Εγώ αυτό πιστεύω.

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. Για τη χρηση του ορου Ελληνες η Ρωμιοι - ετσι το γραφει ο Ν.Πολιτης, δεν καταλαβαινω εγω αλλη διαφορα αναμεσα στο Ρωμηοι και το Ρωμιοι, περα απο αυτη που μου υπαρχει αναμεσα στο ελια και το εληα - το βαζανε η διοτι θεωρουσανε οτι πρεπει να θεωρηθει α συνηρημενο, αφου το αρχαιο ειναι ελαια... Εν πασει περιπτωσει στο αρθρο αυτο ο πατερας της ελληνικης λαογραφιας Ν.Πολιτης φερνει αντεπιχειρηματα στην προταση του Παλαμα να θεωρηθει το Ρωμηοι εθνικο μας ονομα. http://www.openarchives.gr/view/214759

  Το τι σημαινει Ρωμηος ειναι προφανες. Σημαινει Ρωμαιος, υπηκοος της ρωμαικης αυτοκρατοριας. Τι αλλο να σημαινει ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβώς. Μιλάνε για δυτικοποίηση οι Έλληνες σχολιαστές εδώ, όταν συνεχίζουν σκανδαλωδώς να παραποιούν οι ίδιοι την ιστορία τους, ονομάζοντας την αυτοκρατορία με τον νεωτερικό όρο του 16ου αιώνα Βυζαντινή. Δεν είναι Βυζαντινή, είναι Ρωμαϊκή.

   Φυσικά και είμαστε Ρωμαίοι από τη Ρώμη και στη συνέχεια(από το 330μ.Χ.), από τη Νέα Ρώμη, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 16. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτο ακριβως προσπαθησα να περιγραψω με το κατεβατο στα δυο σχολια μου παραπανω.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. «Οπότε, όταν εν έτει 2015, ο π. Γεώργιος Μεταλληνός διατείνεται ότι δεν είναι Έλλην αλλά Ρωμηός, τι εννοεί»;

   Εννοεί ότι γνωρίζει ότι προέρχεται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και νιώθει χριστιανός ορθόδοξος- Ρωμαίος πολίτης. Παράλληλα δε δέχεται το ξενόφερτο όρο έλλην για να δηλώσει καταγωγή. Ο όρος έλλην μέχρι τον 19ο αιώνα σήμαινε τον ειδωλολάτρη. Κατασκευάστηκε ένα φάντασμα μετά το 1821, αυτό εννοεί...

   Delete
  4. Θα σας απαντησω παρακατω.

   Delete
  5. Παιδιά πιστεύω ότι ένα μεγάλο λάθος να λέμε ότι είμαστε Έλληνες μόνο εμείς, οι Έλληνες δεν είναι απλά ένα έθνος είναι μια φυλετικη ομάδα που εμφανίζεται χιλιάδες χρόνια ανά την Μεσόγειο!Επίσης δεν μπορούμε να στερήσουμε το δικαίωμα ενός Έλληνα να αλλάξει θρησκεία και δυστυχώς να αφομοιωθεί στο ξένο στοιχείο, δεν παύει να είναι Έλλην απλά έχει ασπαστεί ξένη κουλτούρα!Όσον αφορά το σημερινό κράτος ο κλήρος του είναι δημιούργημα της πολιτικής σωτηρίας της ρωμαικής αυτοκρατορίας!Εάν η πολιτική της Ρώμης ητο ανθελληνική τότε σήμερα ίσως να μιλούσαμε γλώσσα αντίστοιχη των ιταλικών, ισπανικών κτλ!Άρα σαν πολιτική οντότητα δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μονοπωλούμε τον συγκεκριμένο όρο, το δικό μας κράτος είναι το ρωμαϊκό είτε αρέσει είτε όχι και κακώς οι Έλληνες αποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες την μόδα της δύσεως περί Ελλάδος!Οι βυζαντινοί εγνώριζαν πολύ καλά και σίγουρα πολύ καλύτερα από τους σύγχρονους την Ελλάδα την αρχαία για τους δυτικούς, αλλά δεν τους έπιασε παραλήρημα λες και ζούσαν τόσα χρόνια στο σκότος και ξάφνου είδαν φως...

   Delete
 17. Επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση ακόμη και στον Εθνικιστικό/Εθνικοσοσιαλιστικό χώρο, Φυλή=Ράτσα, δηλαδή Μεσογειακός, Νορδικός, Αλπικός, Διναρικός, Βαλτικός, Κρομανοειδής, Αρμενοειδής κλπ. Η Ελληνική "Φυλή" πάντοτε εμπεριείχε 3 βασικές ράτσες, την Αλπική, τη Διναρική και τέλος την κύρια έκφρασις, την Μεσογειακή ράτσα. ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ αποτελούν την Ελληνική φυλή. Με τον καιρό εισήχθησαν και λοιποί ανθρωπολογικοί τύποι ή ράτσες όπως ο Νοτιομεσογειακός(Σαχάριος) και ο λεγόμενος Αρμενοειδής, ο οποίος έχει κοιτίδα την Ανατολική Μικρά Ασία. Αμφότεροι οι εισαγόμενοι τύποι/ράτσες αποτελούν Ανατολίτικες ράτσες, οι οποίες ελαχίστως υπήρχαν στην Αρχαιότητα. Όμως έτσι αποκτεί ο Ελληνισμός και ένα υπάρχον Μεσογειακό-Ανατολίτικο πάτημα και σε θέμα φυλής στην Ανατολή. Οι Έλληνες των παραπάνω τύπων είναι Έλληνες μέχρι το κόκκαλο ενώ αποτελούν αρκετοί και παραδείγματα επιτυχίας λόγω Μικρασιατικής καταγωγής. Η μητέρα μου π.χ. με Πολίτικη καταγωγή από την γιαγιά μου, ανήκει κατά το ήμισυ στον Αρμενοειδή τύπο- η γιαγιά μου βέβαια είναι Μεσογειακή εξ'ολοκλήρου-. Έγινε ανώτατος Αξιωματούχος στον Νομικό κλάδο. Περιττό να πω ότι αποτελεί παράδειγμα αξιωτάτης και τιμιωτάτης γυναικός η οποία κράτησε την οικογένεια μαζί παρότι από το 2007 ο πατήρ λόγω της επικείμενης οικονομικής κρίσης του 2008 μετανάστευσε στην Ελβετία. Η Ελλάς μαζί με την Κύπρο, την Ισπανία και την Νότιο Ιταλία διαφέρουν πάρα πολύ σε πλείστα θέματα από τα δήθεν Ευρωπαϊκά αδέρφια μας της Γαλλίας, Αγγλίας, Γερμανίας,κλπ. Η διαφοροποίηση αυτή σε θέματα οικογένειας, κουλτούρας, θρησκείας, ιστορίας, πολιτισμού θέμα είναι και φυλετική κατά έναν σημαντικό βαθμό.

  Για να τα συνοψίσουμε:

  Ελληνική Φυλή= Μεσογειακή, Διναρική, Αλπική ράτσα.
  Εισηγμένες Ελληνικές Ανατολίτικες ράτσες: Σαχάρια(Νοτιομεσογειακή) και Αρμενοειδή.

  Υ.Γ. Οι περισσότεροι Έλληνες πλέον δεν ανήκουν στον Μεσογειακό τύπο όπως παλιά, αλλά είναι Αλπικοδιναρικοί, όπως ο κύριος Καθηγητής.

  ReplyDelete
 18. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 19. Παραταύτα, εδώ μπάλα παίζουν και τα γονίδια. Φαίνεται πολλοί Έλληνες μολονότι μη-ανήκοντες στο Μεσογειακό φύλο, να έχουν ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΣ και όχι ανθρωπολογικώς, κληρονομήσει πνευματικά και ψυχικά, κυρίως, γνωρίσματα του Μεσογειακού φύλου, ήδη από την Αρχαιότητα. Παραδείγματα, Πλάτων(Αλπικός με πιθανή Μεσογειακότητα), Αισχύλος(Αλπικομεσογειακός), Αριστοτέλης(Διναρικός επί το πλείστον με πιθανή Μεσογειακότητα). Ευριπίδης(Διναρικός), Μιλτιάδης(Αλπικός κυρίως με πιθανή Μεσογειακότητα), Σωκράτης(Αλπικός), Ζήνων ο Κιτιεύς(Ανατολίτικος, Μεσογειακός-Αρμενοειδής) και τέλος ο Αίσωπος(Αρμενοειδής).

  ReplyDelete
 20. Η κοιτίς της Μεσογειακής ράτσας είναι η Αιγηίς, δηλαδή η Ελλάς, το Αιγαίο και η Δυτική Μικρά Ασία. Στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο, και σήμερα ακομη, κυρίως υπήρχαν στις παραπάνω περιοχές συν την Ανατολική Ρωμυλία και τη Νοτιο Ιταλία με Σικελία. Γονιδιακώς κοιτώντας σε ιστότοπο που ασχολείται με μελέτες γονιδίων, έδειχνε ως περιοχή με Μεσογειακά γονίδια("Aegean Genes"), τη Χεσρονησο του Αίμου ολόκληρη και οχι μόνον την Ελλάδα, τη Δυτική Μικρά Ασία και Νότιο Ιταλία με Σικελία. Συνεπώς ισχυεί κοινή Μεσογειακή συνιστώσα σε θέματα γονιδίων.

  ReplyDelete
 21. Κύριε Καθηγητά, έχετε ασχοληθεί άραγε ποτέ με την ανθρωπολογία. Το έχω μεγάκη απορία.

  ReplyDelete
 22. Γένος εννούμε τοθς Βυζαντινογεννείς λαούς:Σέρβους, Ρώσους, Έλληνες και τέλος Ανατολικοορθοδοξους.

  ReplyDelete
 23. Γένος των Ρημηών εν έτει 1821: Ο Ελληνοφωνος Ορθόδοξος Χριστιανός.

  ReplyDelete
 24. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 25. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ξέρω αναλύει το ζήτημα ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΣ και βρίσκει απολυτη συνοχή. Συνεπώς έχει βάσεις η κοινή Μεσογειακή συνιστώσα.

   Delete
 26. Η ράτσα ή Φυλή μπορεί να μην σου αρέσει φίλτατε καθηγητά Fr Gr, άραγε το Fr σημαίνει φροντιστήρια(?), η Φυλή και η ράτσα ναι όπως και σε ολα τα άλλα ζώα είναι μία ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ. Και ναι υπάρχουν Ανώτερες και Κατώτερες Φυλετικές Οικογένειες.

  ReplyDelete
 27. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 28. Με βαση το σημαντικο ζητημα που εθεσε ο FrGr - ποιες ΑΞΙΕΣ συνδεονται με τη λεξη Ρωμηος, καταθετω αυτα που ξερω η που νομιζω οτι ξερω. Η Ρωμαικη αυτοκρατορια εκχριστιανιστηκε, πραγμα που σημαινει, μετα την πρωτη οικουμενικη συνοδο που συγκαλεσε ο Κωνσταντινος και κυριως μετα την απαγορευση της ειδωλολατριας απο τον Θεοδοσιο οτι η ρωμαικη αυτοκρατορια μετεβληθη σε ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ κρατος. Τωρα, τι παει να πει αυτο.

  Παει να πει οτι το κρατος νομιμοποιειται στο βαθμο που βοηθαει τη σωτηρια των χριστιανων. Γιατι ; Διοτι ο χριστιανισμος ειναι σωτηριολογικη θρησκεια. Θεωρει δηλαδη οτι η ψυχη του ανθρωπου, δηλαδη ο ανθρωπος νετα-σκετα, βρισκεται σε κινδυνο και οτι πρεπει να σωθει μεσω του Χριστου, Ο ανθρωπος πρεπει να σωθει αφενος με το να γινει η με το να παραμεινει Χριστιανος αφετερου με το να σωθει οντας χριστιανος.

  Ο Ρωμηος λοιπον σε μια αυτοκρατορια που ειναι χριστιανικη, τη Ρωμαικη, ειναι Ρωμηος διοτι θελει η πιστευει οτι πρεπει να σωθει μεσω του ανηκειν στην αυτοκρατορια αυτη, τη ρωμαικη. Αυτο ειναι το αξιακο περιεχομενο, αν υπαρχει, του επιθετου η ονοματος Ρωμηος.

  ReplyDelete
 29. Βέβαια αναπόδεικτα. Βέβαια...βλέπουμε το αναπόδεικτο Ντιτρόιτ, όλη την υποσαχάρια Αφρική και πώς οι γηγενείς τα κάνανε Μαντελο-μαντάρα με το που φύγαν οι Λευκοί από την Ροδεσία και τη Νότιο Αφρική, ενώ η αρχιτεκτονική των εν έτει 2015 αποτελεί την χλιδηάζουσα τρώγλη του 5000 π.Χ.

  ReplyDelete
 30. Βλέπουμε τις Κάστες στην Ινδία, τους Νοτιοασιάτες εν αντιθέσει με τους Βόρειους Σινικούς και τους Γιαπωνέζους ενώ μεγάλο πολιτισμό είχαν και ο Κορεάτες. Βλέπουμε της ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ Αραβικές χώρες εν σχέσει με τους Ιρανικούς Πέρσες του Ιράν. Βλέπουμε την σταδιακή παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς έχανε Μεσογειακούς/Βαλκάνιους(Αλπικούς, Διναρικούς) πληθυσμούς και γινόταν όλο και πιο Αρμενοειδής σε βαθμό που οι εθγενείς φυσιογνωμίες των Μεχμέτ ΙΙ, του Οσμάν και του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς(ο οποίος είχε σημαντική Ελληνική καταγωγή), είχαν αντικατασταθεί το 1912 από τον Αρμενοειδή Αμντούλ Χαμίτ τον Δεύτερο.

  ReplyDelete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 32. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Βέβαια υπάρχουν χιλιάδε; φυλές, δισεκαττομύρια σε Μπαγκλαντέσ, Πακιστάν,κλπ, που είναι και ζουν ως ιοί, όλο καταναλώνουν και δεν δημιουργούν ΤΙΠΟΤΑ! Συνεπώς ουδένα δάκρυ θα έσταζα αύριο εάν αφανίζοντο. Δεύτερον, το πρόβλημα με τους Εβραίους, οι οποίοι είναι φυλετικώς ανάμεικτοι, ενώ οι αρχικοί ήσαν Αρμενοειδείς, είναι πολιτιστικό όχι φυλετικό! Είναι η τοκογλυφία και τα βιβλία των φανατικών Ορθοδόξων Εβραίων που στάζουν μένος κατά των Χριστιανών. Βιβλία όπως Τόρα, Δευτερονόμιον.

  ReplyDelete
 33. Σημ. Τα γονιδια, οι αμοιβαδες, τα πρωτοζωα κ.λπ. μας πανε στην προχριστιανικη εποχη. Αφορουν το παρελθον - π.χ. αυτος ειναι Αθηναιος πολιτης διοτι και οι δυο του γονεις ειναι Αθηναιοι. Στη χριστιανικη συλληψη αυτο που μετραει ειναι η τελικη σωτηρια και οχι η αφετηρια - με εξαιρεση την καλβινιστικη, νομιζω, θεωρια του Προκαθορισμου, που ομως και παλι ο Θεος τον οριζει.

  ReplyDelete
 34. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 35. Συγγνωμη αλλα νομιζω τα γονιδια μας πανε αλλου, τη στιγμη που μιλαμε για προ Παστερ εποχη. Το θεμα μας ηταν η λεξη Ρωμηος και αν εχει αξιακο περιεχομενο.

  Εγω υπεθεσα τα εξης δυο πραγματα. 1- Ρωμηος σημαινει Ρωμαιος, τελεια, απο περιγραφικη αποψη. Το οτι μπορει η εννοια να επεκταθει και να σημανει τον ορθοδοξο χριστιανο ειναι το ιδιο με την εννοια Τουρκος που φτανει να σημανει γενικα τον μουσουλμανο, και Φραγκος τον καθολικο. Οπως λεμε εμεις σημερα μιλαω ελληνικα και το θεωρουμε φυσικο επι Τουρκοκρατιας και Βυζαντιου λεγαμε μιλαω ρωμεηκα και το θεωρουσαμε εξισου φυσικο. Αυτο που δεν μπορουμε να καταλαβουμε αλλα φαινεται το πιο πιθανο ειναι οτι ημασταν υπηκοοι της ρωμαικης αυτοκρατοριας η οποια για μας δεν ηταν η Φραγκια αλλα αυτο που ο κος Κιτσικης λεει Ενδιαμεση Περιοχη. Καντε μια βολτα στην εξοχη καπου στο Αιγαιο η οπουδηποτε, ε, αυτο που βλεπετε με τις εκκλησιες τις ορθοδοξες ειναι η Ανατολικη Ρωμαικη Αυτοκρατορια που ηταν τοσο ρωμαικη οσο ρωμαικο ειναι το Βατικανο, αν οχι περισσοτερο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 36. 2. Το αξιακο περιεχομενο, τωρα, ειναι συνεπεια του περιγραφικου. Ο κατοικος ενος ρωμαικου χριστιανικου βασιλειου υπακουει στις αρχες επειδη αυτες υπακουν στον Χριστο.

  ReplyDelete
 37. προσθετω 3. υποθεση. το μεγα θεολογικο ζητημα που ταλανισε και το Βυζαντιο και την εκκλησια μετα την οθωμανικη κατακτηση και ισως και τωρα μας ταλανιζει ειναι αν αλλοι υπακουν στον Χριστο και αλλοι οχι, η αν ολοι υπακουν θενε δε θενε.

  ReplyDelete
 38. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 39. Η λέξις Σημίτης εμπεριέχει έννοια ΓΛΩΣΣΙΚΗ και όχι ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ όπως το Αρμενοειδής.

  ReplyDelete
 40. "...Βέβαια υπάρχουν χιλιάδε; φυλές, δισεκαττομύρια σε Μπαγκλαντέσ, Πακιστάν,κλπ, που είναι και ζουν ως ιοί, όλο καταναλώνουν και δεν δημιουργούν ΤΙΠΟΤΑ! Συνεπώς ουδένα δάκρυ θα έσταζα αύριο εάν αφανίζοντο. ..."

  Ἀπό τό παραπάνω ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπάρχουν σχόλια μπροστά στά ὁποῖα οἱ κλασσικές βρισιές, πού ἐρεθίζουν μέχρι διαγραφῆς τήν ἐπιλεκτική ἀνοχή τοῦ κ. Κιτσίκη, ὠχριοῦν...


  Τί μπούρδα Θεέ μου!!! Δέν ξέρεις ὅτι παράγουν ὅλα τά προϊόντα πού ἐσύ καταναλώνεις βρέ ἄσχετε, καί μάλιστα ἔχοντας οὔτε τό 1/1000 τῆς δικῆς σου καταναλωτικῆς δυνατότητος; Ἀλήθεια ἐσύ τί παράγεις μή ἔχοντας μυαλό μεγαλύτερο ἀπό ἕνα φασόλι;

  ReplyDelete
 41. Πριν παμε στα γονιδια, που ειναι και αυτα με τον τροπο τους θεολογικα, προτεινω να μεινουμε στα Βυζαντινα. Ας πουμε οτι ρωταει λοιπον ο γιος τον πατερα-
  -Πατερα πες μου, ητανε θελημα Θεου η Πολη να τουρκεψει ;
  -Βεβαιως παιδι μου, λεει ο πατερας, διοτι ολα ειναι θελημα Θεου. Και μεις που μιλαμε τωρα και λεμε αυτα που λεμε θελημα Θεου ειναι. Αμα δεν θελει ο Θεος, τιποτα δεν γινεται. Ο Θεος σηκωνει τον ηλιο καθε μερα και μας φωτιζει.
  -Καλα βρε μπαμπα, και δε μου λες, οταν ο Βασιλειος ο Αλφα ο Μακεδων δολοφονησε τον Μιχαηλ τον προστατη του και εγινε βασιλιας στη θεση του, αυτο ηταν θελημα Θεου ;
  -Ακουσε να δεις παιδι μου. Εμεις οι ανθρωποι ειμαστε αμαρτωλοι. Αλλα ο Θεος κολαζει τους αμαρτωλους απο τις αμαρτιες τους. Μαχαιραν εδωκας μαχαιραν θα λαβης...καταλαβες ; Γι αυτο μερικοι λενε καλυτερα πουγινε Τουρκος ο βασιλιας για να μην κολαζονται οι Χριστιανοι.
  -Μα δε μου λες πατερα, τοτε θελημα Θεου ητανε που οπως διαβασα στα Απομνημονευματα του Κανελλου Δεληγιαννη που νεκραναστηθηκε το ονομα Ελλην, που ειχε σβηστει απο τους καταλογους των εθνων, απο τοτε που ο Ρωμαιος υπατος Μουμιος κατελαβε την Πελοποννησο ;
  -Εδω παιδι μου ειναι που τα χαλαμε....Διοτι οι Ελληνες παιδι μου ητανε ειδωλολατρες. Πιστευανε στο Δια, τον Απολλωνα...Ειναι δυνατον να ειναι θελημα Θεου να νεκραναστηθουν ο Διας ο Απολλων η Αθηνα ; Ειναι δυνατον ο Θεος των Χριστιανων να πει, αντε, παιδια, βαρεθηκα ναμαι μονος με τον Χριστουλη, το Αγιο Πνευμα και τους αγιους, θα φερω απανω στον ουρανο και τους αρχαιους θεους να κανουμε κανα γλεντι....Σε ρωταω. Γιατι αυτο ειναι το προβλημα. Ο μακαριτης ο Καστοριαδης ελεγε οτι πρεπει η Ελλαδα να αποφασισει αναμεσα στον Επιταφιο του Περικλεα και στους Βυζαντινους αυτοκρατορες. Με συχωρεις αλλα κολοκυθια με τη ριγανη. Οι αρχαιοι ηταν ευσεβεις, πιστευανε, αλλα πιστευανε στους δικους τους θεους. Εμεις πιστευουμε στο Χριστο. Μα ειναι δυνατον να αρχισουμε να λεμε ω Δια, ω Αθηνα, ω Διονυσε ; Αστεια πραγματα.
  - Δηλαδη να γυρισουμε στον Τουρκο ;
  - Οχι παιδι μου. Να κατσουμε στα αυγα μας και να αφησουμε το Θεο να αποφασισει για να μην κολαστουμε εμεις και να χασουμε την ψυχη μας.
  -Δηλαδη χανεται η ψυχη μπαμπα ; Που παει ;
  -Παει στον παραδεισο παιδι μου, αλλα αμα κανει αμαρτια, δηλαδη, αμα θες το κακο του διπλανου σου, ο Θεος σε τιμωρει και σε βαζει να βασανιζεσαι αιωνιως, εκτος κι αν προλαβεις να ζητησεις συχωρεση. Τοτε σου τη δινει, αν του τη ζητησεις ταπεινα.απο την ψυχη σου. Δεν σου τη δινει ομως αν θελεις να συνεχισεις τα ιδια. Τοτε σε τιμωρει διπλα.
  -Μα αν μου επιτεθουνε οι Τουρκοι, οι μουσουλμανοι, οι Σαρακηνοι, να μην τους εμποδισω ; Να κατσω να με σφαξουνε ;
  - Γιατι, σου επιτεθηκανε ποτε ; Σε πειραξε κανεις ;
  -Δεν ακουσες πατερα τι εγινε στο Παρισι ;
  -Ακουσα. Ακου να δεις, παιδι μου, οι Φραγκοι ειναι ανθρωποι του Διαβολου, θελουνε το κακο του διπλανου τους και ο Θεος τους τιμωρει. Εσυ να κοιτας τη δουλεια σου κι ο Θεος θα σε ανταμειψει.

  Προσπαθησα με αυτον τον φανταστικο διαλογο να αποδωσω πανω-κατω τη νοοτροπια μας. Δεν ξερω αν το καταφερα.

  ReplyDelete
 42. "...Βέβαια υπάρχουν χιλιάδε; φυλές, δισεκατομμύρια σε Μπαγκλαντές, Πακιστάν,κλπ, που είναι και ζουν ως ιοί, όλο καταναλώνουν και δεν δημιουργούν ΤΙΠΟΤΑ! Συνεπώς ουδένα δάκρυ θα έσταζα αύριο εάν αφανίζοντο. ..."

  Ζαρατοῦστρα, μοῦ εἶχε ξεφύγει τὸ παραπάνω ἐξοργηστικὸ καὶ βλακῶδες σχόλιο τοῦ Κωνσταντινουπολίτη. Εἶναι κρῖμα ἡ πανοῦκλα τοῦ ῥατσισμοῦ ποὺ ἔχει καταστρέψει τοὺς κατοίκους τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου νὰ ἐξαπλώνεται καὶ σὲ νέους δεκαενιάχρονους.

  Κωνσταντινουπολίτη, ἐὰν δὲν συνέλθῃς ἀπὸ τὴν φοβερὴ ἀρρώστια τοῦ ῥατσισμοῦ, ποτὲ δὲν θὰ δυνηθῆς νὰ βοηθήσῃς τὸν ἄμοιρο τοῦτο τόπο γεμάτο ἀπὸ ἀντισημίτες καὶ ῥατσιστὲς ἀπὸ τὴν μιὰ καὶ ἐργατομητέρες κυρὰ Τασίες ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπὸ τὴν ἄλλη.

  Ὅμως δὲν θὰ σβήσω τὸ σχόλιό σου γιὰ νὰ μείνη παράδειγμα ἀποφυγῆς σὲ ἄλλους νέους. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. διόρθωση: ἐξοργιστικό

  ReplyDelete
 44. Απορώ πώς πράγματα οφθαλμοφανή σας θίγουν κύριε Καθηγητά. Προσέφεραν τίποτε πολιτισμικό στον κόσμο και την Οικουμένη οι Μπαγκλαντεσιανοί, οο Πακιστανοί, οι Μαύροι? Συνεπώς ναι το λέω και πάλι. Εάν αφανίζοντο αύριο, ουδένα δάκρυ δεν θα έσταζα. Η πραγματικότητα αποτελεί πραγματικότητα, είτε την δεχόμεθα και σπουδάζουμε την φυλολογία είτε την απορρίπτουμε και χρησιμοποιούμε Τροτσκιστικούς politically-correct όρους, όπως "ρατσισμός", και "ρατσιστικό μίσος". Ουδένα μίσος έχω προς αυτούς. Πραγματικά. Το αντίθετο ακριβώς! Δεν τρέφω κανένα συναίσθημα. Ούτε αγάπη ούτε μίσος. Συνεπώς εάν αύριο αφανίζοντο, δεν θα έσταζα ούτε ένα δάκρυ.

  Εάν μπορείτε να με πείσετε για το αντίθετο κύριε Καθηγητά και Ζαρατούστρα για την μεγάλη πολιτισμική προσφορά των Μπαγκλαντεσιανών, των Πακιστανών και των υποσαχάριων Μαύρων, παρακαλώ! Είμα όλος αυτιά! Ζητώ διάλογο εάν έχετε επί του αντιθέτου επιχειρήματα και όχι όπως προείπα, politically-correct όρους της πρώιμης ΕΣΣΔ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κυριε Κωνσταντινουπολιτη εχω ξεσκιστει να γραφω, το λεω και παραπανω, οτι η εννοια πολιτισμος οπως τη χρησιμοποιειτε εσεις και η Δυση ειναι ελληνικη μεταφραση της δυτικης εννοιας civilisation, η οποια αναλυεται ιστορικα απο τον μακαριτη τον κοινωνιολογο Νορμπερτ Ελιας στο πασιγνωστο εργο του Η εξελιξη του πολιτισμου. Πολιτισμος ειναι η αυτοσυνειδησια των ανωτερων ταξεων της Δυσεως, δηλαδη η επιθυμια τους να κυριαρχουν επι των κατωτερων ταξεων και των μη Δυτικων φυλων. Και την επιθυμια τους για κυριαρχια την θεοποιουν.

   Αναρωτιεστε Προσέφεραν τίποτε πολιτισμικό στον κόσμο και την Οικουμένη οι Μπαγκλαντεσιανοί, οο Πακιστανοί, οι Μαύροι? Ειναι σαν να ρωτατε - θυσιασαν ποτε οι Μπαγκλαντεσιανοί, οι Πακιστανοί, οι Μαύροι βοδια, αρνια και κριαρια στον Διονυσο ;

   Delete
 45. Ἡ ἄγνοια, Κωνσταντινουπολίτη, ὅταν εἶσαι 19 ἐτῶν, θεραπεύεται. Ὑπάρχει μία εἰδικότης ποὺ ὀνομάζεται Παγκόσμια Ἱστορία καὶ ποὺ εἶναι ἑλληνογενῆ. Ὁ Arnold Toynbee, ἑλληνιστής, μὲ τὸ μνημειῶδες 11άτομο ἔργο του A Study of History καὶ ὁ συνεχιστής του ὁ Ἑλληνοκαναδοαμερικανὸς Λευτέρης Σταυριανὸς, ἀπὸ τὴν Ἄνδρο, μὲ τὸ ἐξίσου μνημειῶδες ἔργο του, τὸ δίτομο The World to 1500 & The World since 1500. A Global History, ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχεις ἄδικο. Συνεπῶς πρέπει νὰ κάτσῃς νὰ τοὺς διαβάσῃς γιὰ νὰ σὲ πείσουν. Διάλογος χωρὶς διάβασμα δὲν ἔχει νόημα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 46. Ευχαριστώ για το βιβλίο σας κύριε Καθηγητά, μολονότι αναλύει ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΣ ένα καθαρώς ΦΥΛΕΤΙΚΟ/ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ φαινόμενο.

  Να προτείνω και εγώ μερικά:

  1. On the origon of Species,,Darwin. "Είναι φυσικο επόμενο οι ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΦΥΛΕΣ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ".
  2. L'Aryen: son Rôle Social (1899, "The Aryan: His Social Role"), Georges Vacjer de Lapouge.
  3.Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit (1934), Egon von Eickstedt.
  4.Nature and nurture, the problem of future, Karl Pearson.
  5. The rising tide of color,Lothrop Stoddard
  6.(1901). The Mediterranean Race: a Study of the Origins of European Peoples, Giuseppe Sergi.

  Τα παραπάνω συγγράματα αναλύουν ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ φαινόμενο.

  ReplyDelete
 47. Η Φυλή είναι μία αρχέγονη πραγματικότης, ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΕΦΕΥΡΕΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ, "Ρατσισμός" και λοιποί ανάλογοι.

  ReplyDelete
 48. Οι ισχυρότεροι δε φυλετιστές ήσαν οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι.

  ReplyDelete
 49. Τέλος Ζαρατούστρα η δουλεία μερικών λαών είναι και φυλετικό γνώρισμα. Συνεπώς είτε ο αφέντης είναι Δυτικός είτε Μαχαραγιάς, δούλοι θα είναι! Αυτό γιατί σου θίξαμε τους μεγάλους Μπαγκλαντεσιανούς και Πακιστανούς. Σα δε ντρέπεστε λέω εγώ....να προσβάλλεστε επειδή είπαμε Πακιστανούς τους Πακιστανούς και Μαύρους τους Μαύρους.

  ReplyDelete
 50. Πως το εννοειτε ακριβως το αφεντης και δουλος κε Κωνσταντινουπολιτη ; Ας πουμε οι Ελληνες που ζουσανε στην Οθωμανικη αυτοκρατορια ητανε ρατσα δουλων ενω οι Τουρκοι ητανε κυριαρχη φυλη ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι διότι Έλλην/Ρωμηός και Τούρκος είναι Εθνικές/Θρησκευτικές/Πολιτισμικές έννοιες και όχι φυλετικές κατά πρώτον. Την Οθωμανική Αυτοκρατορία την έφτιαξαν Ελληνικά/Αρμενιακά εξισλαμισμένα και εκτουρκισμένα φύλα. Δεύτερον, η Οθωμαννία εμπεριείχε πλήθος Ελλήνων ηγεμόνων σε Παραδουνάβιες περιοχές, Ελλήνων Μουσουλμάνων σαν τον Μπαρμπαρόσα και γενικά είχαν πολύ καλή θέση οι άξιοι Έλληνες. Τώρα οι δούλοι ήσαν πάντοτε δούλοι, λόγω Φυσικής Επιλογής.

   Delete
  2. Κατά την ακμή της όμως η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν Τουρανική αρχικώς, έπειτα Μεσογειακή κατά το απόγειό της, μετά Αλπικοδιναρική/Βαλκάνια και τέλος Αρμενοειδής όπου και κατέρρευσε.

   Delete
 51. Έπειτα κύριε Καθηγητά. Παρακαλώ μην αποκαλείτε αρρώστια τον δήθεν ρατσισμό, δηλαδή την φυλετική πραγματικότητα! Το όλο θέμα κρίθηκε από ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΑΧΗ. Αυτή του Στάλιγκραντ και όχι από την Επιστήμη.

  ReplyDelete
 52. Δούλο και αφέντη εννοούμε π,χ., τις Ινδικές κάστες. Οι Βόρειες οι οποίες περιέχουν ακόμη αρκετό Μεσογειακό αίμα, απομεινάρι χλωμό των εκστρατειών του Διονύσου, είναι οι ανώτατες, ο λεγόμενες Βορειοινδικές(Nordindid). Ακολουθούν οι Ινδικές(Indid), Ινδοβραχύδες(Indobrachid), και ύστερα οι Μελάνιδες και ο Δραβίδες. Από Βορά προς Νότο υπάρχει αντίστροφη φυλετική κατάτμηση.

  ReplyDelete
 53. Δηλαδη οπου υπαρχει ινδοευρωπαικο αιμα, υπαρχει και αφεντης, και η αναλογια αφεντη-δουλου ακολουθει αυτη των χωμοσωματων...

  Συγγνωμη - μια ερωτηση. Δεν σας εχει ποτε κανει αισθηση το γεγονος οτι οι λεγομενοι επιστημονες που υπερασπιζονται την ανωτεροτητα μιας φυλης εναντι μιας αλλης συνηθως ανηκουν στη φυλη που θελουνε να βγαλουνε ανωτερη ; Πιστευετε οτι ενας Πακιστανος η ενας μαυρος θα εγραφε ποτε οτι η Αφρικη και το Πακισταν ειναι για να βγαζουνε κατωτερους εργατες, και οχι επιστημονες ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή δεν εχεις ιδέα για τί πράγμα μιλάς. Ομιλείες με γλωσσικούς ορους "Ινδοευρωπαίοι" για ανθρώπινες ράτσες.

   Delete
  2. *ομιλείς

   Delete
  3. ε τωρα το παλιο ινδοευρωπαικο αρειο βορειο υπερβορειο το καναμε μεσογειακο...αλλαξε ο Μανωλιος και εβαλε τα ρουχα του αλλιως.

   Delete
  4. Όχι η φυλετική αλήθεια να λεγεται! Οι Μεσογειακοί Έλληνες πήγαν στην Ινδία το 2000π.Χ. Όχι οι Νορδικοί, αίμα των οποίων δεν υπάρχει καθόλου στην Ινδία.

   Delete
  5. το 2000π.Χ... και που τα βρηκες τα τεκμηρια ; Υπαρχει βιντεο;

   Delete
 54. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Για πες μας Φρ Γκρ, για τον μεγάλο Πακιστανικό-Μπαγκλαντεσιανό πολιτισμό? Είμαι όλος αυτιά. Πες μας, διαφώτισέ μας για την μεγάλη προσφορά τους στην ανθρωπότητα.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 55. Τα πραγματα κε Κων.πολιτη δυστυχως για μας ειναι απλα. Ειμαστε θνητοι. Σε αυτο ολοι οι ανθρωποι ειμαστε ισοι....και μαλιστα οχι ισοι μοναχα με τους Μπαγκλαντεσιανους και τους Πακιστανους αλλα και με τις αμοιβαδες και τα πρωτοζωα. Μονο τα ορυκτα ειναι αθανατα.

  ReplyDelete
 56. ....Εκτος κι αν ειμαστε αθανατοι και δεν το ξερουμε....αλλα στην περιπτωση αυτη πιστευετε οτι καποιες ρατσες ειναι πιο αθανατες απο αλλες ;

  ReplyDelete
 57. Ό,τι αθλιότερο ιδεολογικά έχει ποτέ εφευρεθεί στην ανθρώπινη ιστορία ο ρατσισμός/φυλετισμός/ναζισμός.

  ReplyDelete
 58. Ναι Κωνσταντή! Κάποιες ράτσες μένουν πνεύματι αθάνατες...

  ReplyDelete
 59. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 60. Μισο λεφτο γιατι νομιζω κατι ξερω, που το παω συνεχεια στο μεταφυσικο...Δεν μου λετε κε Κων.πολιτη τι εννοειτε πνευματι αθανατες ; Οτι οι ψυχες τους πανε καπου μετα θανατον και μενουν αλωβητες, ενω των αλλων εξαφανιζονται ;

  ReplyDelete
 61. Ότι το πνεύμα των μένει αθάνατο. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι το αθάνατο πνεύμα τους ναι!. Και φυσικά μην είμεθα ρατσιστές!!!! Μην ξεχνούμε το μεγάλο αθάνατο πνεύμα του Αμντούλ και του Γιόκι από το Πακιστάν!

  Το να εξισώνετε τους Πρώτους με τους τελευταίους, αποτελεί ύβρι στην Φύση. Βλασφημία στο Θεό. Εκείνος κύριε Καθηγητά, χώρισε και ιεράρχισε τις ράτσες, όχι οι θνητοί.

  ReplyDelete
 62. Ότι το πνεύμα των μένει αθάνατο. Δηλαδη των ορθοδοξων και των Ελληνων οι ψυχες δεν πεθαινουν, ενω των αλλωνων γινονται τι ;

  ReplyDelete
 63. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 64. Ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι ισχύει. Είμαστε ίσοι ως δημιουργήματα κατ΄εικόνα του Θεού και ως προς το φυσικό τέλος μας. Όχι όμως ως προς τις δυνατότητές μας. Ο ναζισμός/φυλετισμός όμως κάνει ένα βήμα παραπέρα. Καταδικάζει τους κατώτερους από υπεροψία και αλαζονεία και κακία. Δεν είναι αυτό απάνθρωπη ιδεολογία; Δηλαδή πρέπει σόνι και καλά ο ανώτερος να φάει τον κατώτερο;

  Την απάντηση την έδωσε ο Χριστός. Ο ανώτερος σταυρώνεται κατά βούληση κι επειδή το ήθελε ο ίδιος, από τους κατώτερους. Σπάει η σιγουριά του ανθρώπου μετά από αυτό. Και ταπεινώνεται ο άνθρωπος και τα βλέπει όλα αλλιώς.

  ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ

  ReplyDelete
 65. Τα Έθνη του Ιαπέτου, του Χάμ και των λοιπών σου θυμίζουν τίποτε Φρ Γκρ?

  ReplyDelete
 66. Εγω επιμενω στην ερωτηση μου γιατι ισως φωτιζει και ορισμενα ζητηματα χριστιανικα. Αλλα και γενικοτερα. Που πανε οι ψυχες των αθανατων Ελληνων και Ορθοδοξων ; Πανε αλλου απο των υπολοιπων ; Γιατι προσοχη - πολλοι κλαδοι του Χριστιανισμου, που δεν ειναι ενα πραγμα αλλα ενα μπαχαλο, αν δεν ξερεις να προσανατολιστεις, για αυτο το θεμα μιλανε και με αυτο ασχολουνται.

  ReplyDelete
 67. Δεν είναι θέμα ψυχών αλλά στην κληρονομιά που αφήνουν πίσω τους οι ψυχές αυτές, δείχνοντας με αυτή το δρόμο για τον Παράδεισο/Ολυμπο. Ε αυτό το εδείξανε οι Έλληνες και οι Ρωμηοί, όχι οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Μαύροι!Πώς να το κάνουμε!

  ReplyDelete
 68. Και ποιος θα τον δει αυτον τον δρομο ;

  ReplyDelete
 69. Όσοι Άξιοι και Ικανοί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και ο Μπαγκλαντεσιανός μπορεί να είναι ικανός.

   Delete
  2. Ναι σωστά. Μόνον που είναι ένας στα 2 εκατομμύρια.

   Delete
 70. Δηλαδη αυτοι βρισκονται τωρα που μιλαμε στον Παραδεισο/Ολυμπο, αν καταλαβα καλα, και οσοι αξιοι και ικανοι θα αξιωθουν να ανεβουν εκει πανω. Οι υπολοιποι φανταζομαι σε καθε περιπτωση δεν θα ανεβουν - Παραδεισος και Ολυμπος γιοκ.

  ReplyDelete
 71. Ωραια... εγω καταλαβαινω το εξης. Διαφοροι κλαδοι του Χριστιανισμου λενε οτι μονον οι αληθινοι πιστοι θα σωθουν, δηλαδη μετα θανατον η μετα τη Συντελεια θα βρεθουν διπλα στον Κυριο.

  Εχω ακουσει παλι οτι τοσο οι Βικινγκς με τη Βαλχαλα οσο και καποιοι κλαδοι του Ισλαμ λενε οτι αμα εισαι αρκουντως φανατικος και τρεξεις να σφαχτεις παιρνοντας και αλλους μαζι σου, τοτε θα πας γραμμη στον Παραδεισο, να τρως πιλαφι με τα ουρι να σου χορευουν τσιφτετελι - η θα πας να συνεχισεις τη δουλεια σου στο παλατι του Οντιν μεχρι την καταστροφη των Θεων.

  Αυτο που δεν λενε ομως αυτες οι θρησκειες, αν τα λενε ετσι, οντως, ειναι τι γινεται με τις υπολοιπες ψυχες, ε και εδω ειναι ισως η συνεισφορα, μεταξυ αλλων, καποιων Ελληνων φιλοσοφων, στους οποιους εχω αναφερθει αρκετες φορες.

  ReplyDelete
 72. Αυτοι λενε το εξης απλο. Οτι οταν λες απο δω ειναι οι Ορθοδοξοι, απο κει οι αλλοι, απο δω οι μεν και απο κει οι δε, βαζεις στη μεση ΚΑΤΙ. Τι ειναι αυτο ; Αυτο ειναι η αγωνια για τη ΔΙΚΗ ΣΟΥ ψυχη.

  ReplyDelete
 73. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 74. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 75. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 76. Η αναρτηση μιλαει για τον κατακερματισμο της μεσης Ανατολης. Ο κατακερματισμος αυτος ακουγεται στον ασχετο σαν επιδειξη μαθηματικης κυριαρχιας. Στην πραξη ομως θυμιζει κατι αλλο - τη Δευτερα Παρουσια. Πρωτα, οι νεκροι θα αναστηθουν. Επειτα ο Χριστος θα τους χωρισει σε ομαδες, αναλογα με διαφορα κριτηρια δικα του, και τους μεν θα τους παρει κοντα του στην Ουρανια Ιερουσαλημ, τους δε θα τους παει αλλου. Παντως, ο Χριστος, οντας αθανατος, αυτος θα κανονισει ποιος θα παει που...Εδω αναφαινεται λοιπον η μεταφυσικη του διαιρει και βασιλευε. Τι μας λεει ο Χριστιανισμος αυτου του ειδους, πρωτα και κυρια ; Οτι ο Χριστος ειναι αθανατος, και οι αλλοι, αναλογως τα κεφια του. Τωρα λοιπον βλεπουμε ποιες ειναι οι, ας πουμε, καταχρηστικα, χριστιανικες βασεις του ρατσισμου.

  Ο ανθρωπος δεν εχει πειστει οτι ειναι αθανατος. Στο μυαλο του λοιπον κανει ενα θεατρο. Υποδυεται τον αθανατο, δηλαδη τον Χριστο. Και προσπαθει να κανει αυτο που κανει ο Χριστος - δηλαδη να χωρισει τους αξιους απο τους αναξιους. Οσο πιο ασχημα παιζει το ρολο του, τοσο περισσοτερο επιμενει....Δεν πειθεται ομως. Διοτι οσο το ερωτημα αυτο παραμενει αναπαντητο, η σκεψη του κανει κυκλο γυρω απο το ιδιο αναπαντητο ερωτημα. Αυτο λοιπον που κανει την Ελλαδα αποικια που λεει παραπανω ο FrGr - αυτο ειναι νομιζω το σχημα του Λευτερη Σταυριανου, οτι η Ελλαδα ειναι Τριτος Κοσμος - δεν ειναι τοσο οτι ειναι ανισχυρη και οτι δεν εχει αναπτυξει ενα μαζικο κινημα για να ξεφυγει απο τη μιζερια, Ειναι η αρνηση της να παιξει θεατρο. Αν αυτο ειναι ο Τριτος Κοσμος, τοτε ειναι μαλλον προς το συμφερον της να ανηκει σε αυτον.

  ReplyDelete
 77. Πρώτον Φρ Γκρ, επειδή ομιλείς περί Φυλής. Οι Ρωμαίοι φυλετικώς ήσαν Μεσογειακοί όπως ακριβώς και οι Αρχαίοι Έλληνες. Αμφότεροι κατάγοντο από Μεσογειακά φύλα της Αιγηίδος, πολλά εκ των οποίων μετά την καταστροφή της Τροίας, ξεχυθήκανε στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργώντας τους περίφημους "λαούς της θαλάσσης". Δεύτερον, ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ. Έλληνες που ήσαν σύμμαχοι Ρωμαίων πολέμησαν εναντίον Ελλήνων που δεν ήσαν σύμμαχοί των.

  Τρίτον, παλιά τους βάζανε σε κλουβιά. Τώρα τους έχουνε στους δρόμους και βιάζουν, ληστεύουν, σφάζουν. Τουλάχιστον επί Λίνκολν είχε γίνει μία σωστότατη προσπάθεια να επαναπατριστούν πολλοί μαύροι.

  Τέταρτον ρε φίλε Φρ Γκρ, γιατί οίκος ανοχής ρε μεγάλε? Εμείς δηλαδή απαγορεύεται να ομιλούμε περί φυλετισμού, ειδικά όταν έχουμε διαβάσει πλείστα βιβλία και συγγράματα περί Φυλολογίας.

  ReplyDelete
 78. δεν ήσαν σύμμαχοί των.
  συγγνωμη ασχετο - το των γενικη κτητικη αντι τους ειναι αρχαισμος που σου αρεσει ; Γιατι 19 ετων δεν μπορει να τοχεις μαθει παρα απο τα βιβλια.

  ReplyDelete
 79. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 80. Μηπως δεν ειστε ακριβως 19 ετων ;

  ReplyDelete
 81. περίεργο...τόσο πολλά και άσχετα στο μπλοκ είχα καιρό να δω...

  ReplyDelete
 82. σταματήστε τις ανοησίες από το παρελθόν κάνοντας επιδείξεις στείρας γνώσης...έχουμε εξελίξεις στην Ελλάδα σε δύο μήνες...

  ReplyDelete
 83. Εάν ο φυλετισμός αποτελεί ψυχική ασθένεια, τότε θα πρέπει να γίνει κάποια αναμόρφωση στον εκπαιδευτικό τομέα, καθότι αρκετοί διανοητές που διδάσκονται ήταν ψυχασθενείς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 84. Οὐδεὶς πρόσεξε ὅτι ἐχρησιμοποίησα τὸν ὅρο ῥατσισμὸς καὶ ὄχι φυλετισμός. Ὁ πρῶτος ὅρος εἶναι φράγκικος. Ὁ δεύτεδρος ὅρος εἶναι ἑλληννικὸς καὶ διαφέρει ἀπὸ τὸν πρῶτο.

  Στὸ παρὸν τεῦχος 235 τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ Τρίτο Μάτι, δημοσιεύεται ἄρθρο μου μὲ τίτλο, "ἑλληνοκεντρισμὸς vs ἐθνικισμός". Στὴν σελίδα 24, γράφω γιὰ φυλὴ καὶ ἔθνος: "Ἡ διαφορὰ μεταξὺ φυλῆς καὶ ἔθνους ἀποσαφηνίζεται στὴν περίφημη φράση τοῦ Ἡροδότου".Προτρέπω τὸν Κωνσταντινουπολίτη νὰ τὸ διαβάσῃ. Τὸ περιοδικὸ πωλεῖται σὲ ὅλα τὰ περίπτερα ἔναντι 4,90 €. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 85. ο Δημήτρης έχει πάντα δίκιο.-

  ReplyDelete
 86. Νὰ κατηγορηθῶ ὅτι εἶμαι βουβὴ κουκουβάγια, ἐγὼ ποὺ γράφω ἀκατάπαυστα δεκάδες βιβλία καὶ χιλιάδες ἄρθρα, αὐτὸ ξεπερνᾷ κάθε ὅριο κακοβουλίας. Λοιπόν, παρακαλῶ νὰ μεταφερθῆτε στὸ νέο μου ἄρθρο ποὺ ἀνέβασα μόλις τώρα στὸ μπλόγκ, ἀρ.263. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 87. Ακούστε: http://www.real.gr/audiofiles/467508.mp3 και
  http://www.real.gr/audiofiles/467510.mp3

  Αυτά είναι τα σχέδια τους.... ο διαμελισμός της χώρας μας


  ReplyDelete