Oct 21, 2014

147 - Τὸ δῶρο τῆς βασιλίσσης Ἐλισάβετ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἕλληνος βασιλέως

147 -  Τὸ δῶρο τῆς βασιλίσσης Ἐλισάβετ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἕλληνος βασιλέως

Τὸ 1864 ἡ βρεταννικὴ μοναρχία, ἱκανοποιημένη ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Δανοῦ Γεωργίου Α΄ ὡς νέου βασιλέως τῆς Ἑλλάδος τοῦ προσέφερε ὡς δῶρο τὰ Ἑπτάνησα. Μὲ τὴν ἴδια γενναιοδωρία, ἡ βασίλισσα Ἐλισάβετ Β΄, σήμερα 88 ἐτῶν, ὡς μάμμη τῶν βασιλικῶν οἰκογενειῶν τῆς Εὐρώπης, ἡγέτις τῶν 53 κρατῶν τῆς Βρεταννικῆς Κοινοπολιτείας, μονάρχης 16 κρατῶν καὶ κυβερνῆτις τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, προτίθεται νὰ δωρήσῃ στὴν Ἑλλάδα τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνος ποὺ εὐρίσκονται στὸ Βρεταννικὸ Μουσεῖο καὶ εἶναι νόμιμη ἰδιοκτησία τοῦ βρεταννικοῦ κράτους, στὴν περίπτωση ποὺ τὸ ἀγγλοσαξωνικό (βρεταννικὸ καὶ ἀμερικανικό) σχέδιο ἐπανόδου τῆς ἑλληνικῆς βασιλικῆς οἰκογενείας  στὸν θρόνο τῆς Ἑλλάδος πραγματοποιηθῇ.

Ὁ χαρακτηρισμός «κλεμμένα μάρμαρα» δὲν συγκινεῖ τοὺς εἰδήμονες διότι ἐξ ὁρισμοῦ μία αὐτοκρατορία ὅπως ὑπῆρξε ἡ Ἀγγλία στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα, οἰκοδομήθη ἀποκλειστικὰ μὲ κατακτήσεις, ἤτοι μὲ κλοπιμέϊκα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ γνωρίζοντες συμβουλεύουν στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ ἐπιδείξῃ ψυχραιμία καὶ ὑπομονὴ καὶ νὰ μὴν ἐπαναλάβῃ τὸ μοιραῖο λάθος τοῦ στρατάρχου Παπάγου ποὺ ὡς πρωθυπουργός, ἀπὸ τὸ 1952 ἕως τὸ 1954 ἐπίεσε ἀφόρητα τὸ Λονδῖνο νὰ παραχωρήσῃ στὴν Ἑλλάδα τὴν Κύπρο. Μόνον ὁ ἀγγλόφιλος Ἐλευθέριος Βενιζέλος εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν τότε ἔμπιστο φίλο του πρωθυπουργὸ τῆς Ἀγγλίας Λόϋδ Τζώρτζ, σχεδὸν μὲ ἐπιτυχία, τὴν παραχώρηση τῆς Κύπρου, αἴτημα ποὺ ἐπανελήφθη, χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα, τὸ 1941, ἀπὸ τὸν βασιλέα Γεώργιο Β΄. Ἀλλὰ τὸ 1954, τὰ πράγματα εἶχαν τελείως ἀλλάξει, ἐφ’ ὅσον τὸ 1947, ἡ Βρεταννικὴ Αὐτοκρατορία εἶχε κηρύξει πτώχευση καὶ εἶχε παραχωρήσει στὸν ἕτερο Ἀγγλοσάξωνα, τὶς ΗΠΑ, τὴν τύχη τῆς αύτοκρατορίας της.

Ὁ Παπάγος ἐπαγιδεύθη μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι τὸ τεράστιο κῦρος ποὺ εἶχε ἀποκτήσει στοὺς ἀγγλοσαξωνικοὺς κύκλους, ἔφθανε γιὰ νὰ δυνηθῇ νὰ τοὺς πιέσῃ ἀφόρητα ὥστε νὰ τοῦ δώσουν τὴν Κύπρο. Ἐὰν εἶχε ἐπιδείξει μετριοπάθεια καὶ ὑπομονή, ἀντί νὰ σπρώξῃ τοὺ Κυπρίους νὰ ξεκινήσουν τὸ 1955 πόλεμο ἀνεξαρτησίας, σήμερα τὰ πράγματα θὰ ἦσαν διαφορετικά. Εἶχε φέρει μάλιστα τὸ Κυπριακὸ στὸν ΟΗΕ, στὶς 16 Σεπτεμβρίου 1954, κάτι ποὺ ἡ Ἀγγλία ἐθεώρησε κόλαφο καὶ ἔτσι ἦλθε σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς Βρεταννοὺς ἀλλὰ κὰ μὲ τοὺς Ἀμερικανούς.

Ἡ Ἀγγλία, ἀπό μόνη της, ἐνώπιον τῆς προϊούσας καταρρεύσεως τοῦ ἀποικιακοῦ της συστήματος, θὰ ἔδιδε τὴν Κύπρο ὁλόκληρη στὴν Ἑλλάδα χωρὶς νὰ ἐμπλέξῃ ὅπως τὸ ἔκαμε, τοὺς Τούρκους. Ἴσως αὐτὸ νὰ ἔπαιρνε μία γενεὰ ἀλλὰ τελικὰ θὰ ἐπετυγχάνετο.

Γιὰ μία μικρὴ καὶ ἐξαρτημένη χώρα σὰν τὸ ἑλλαδικὸ κράτος δὲν συμφέρει  νὰ παίζῃ τοὺς νταῆδες. Ἡ ἐδαφικὴ ἐντυπωσιακὴ αὔξηση τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του μέχρι τὸ 1947 ἐπετεύχθη μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ἐὰν αὔριο ἡ Ῥωσία μᾶς παραχωρήσῃ τὸν ἔλεγχο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, φυσικὰ ὑπὸ τὴν προστασία της, αὐτὸ θὰ προέλθῃ ἀπὸ μία ἰδική μας μετριοπαθῆ φιλορωσικὴ πολιτική. Τὸ 1944, τὸ ΚΚΕ εἶχε κάνει τὴν ἐκλογὴ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ἐνῷ οἱ ἀντίπαλοί του εἶχαν ἐπιλέξει τοὺς Ἀγγλοσάξωνες. Τελικὰ ἐκέρδισαν οἱ δεύτεροι. Πάντως, καμμία παράταξη δὲν εἶχε ἐπιλέξει τὸν ἑαυτό της καὶ μόνον. Σήμερα ἡ συγκρότηση τοῦ Μεγάλου Κουρδιστὰν καὶ τῆς Μεγάλης Ἀλβανίας ἐπιτυγχάνεται ὡς πελατειακὰ κράτη τῶν ΗΠΑ.

Ὑπομονή λοιπόν. Τὰ Μάρμαρα θὰ ἐπιστρέψουν, ἀλλὰ μὲ τὸν Βασιλέα.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Ὀκτωβρίου 2014

4 comments:

 1. Καλησπέρα καὶ πάλι. Τὰ γλυπτά τοῦ Παρθενῶνα, φθαρμένα άπὸ τὸν χρόνο καὶ ἀπό τὴν ἀνατίναξη ποὺ προκάλεσαν οὶ βόμβες τοῦ Μοροζίνι, εἰκονίζουν τὴν πομπή τῶν Παναθηναίων, τὴ μεγαλύτερη πομπή καὶ κρατική ἐορτή στὸ ὅνομα τῆς Ἀθηνᾶς. Δεύτερη σὲ σημασία ἤταν αὐτή τῶν Διονυσίων γιὰ τὴν ὀποία ἔγραψα ἔνα σχόλιο στὸ προηγούμενο άρθρο. Καὶ οὶ δύο πομπές ἤταν άπὸ τὸν καιρό τοῦ Πεισιστράτου, τοῦ προσωρινοῦ ἡγεμόνος τῆς ἐποχῆς, ἀπόπειρες πολιτικῆς ἐνοποίησης διὰ μέσου τῆς συμμετοχῆς ὅλων άνεξαιρέτως τῶν κατοίκων, ένδεχομένως, γυναικῶν ξένων καὶ σκλάβων συμπεριλαμβανομένων, στὰ Διονύσια τουλάχιστον,μὲ τὸ σῶμα τους τὸ ἴδιο, στὴ σύσταση τῆς πόλεως, ένῷ μπροστά πάει τὸ ξόανο τοῦ Διονύσου ἤ τὸ πέπλο τῆς Ἀθηνᾶς.

  Ἡ κατοχή λοιπόν τῶν μαρμάρων ποὺ εἰκονίζουν τὴν πομπή τῶν Παναθηναίων θα μπορούσε νὰ ἰδωθεῖ ὡς ἔχουσα συμβολική σημασία. Ὅμως ὴ γενιά τοῦ Πεισιστράτου δεν κράτησε καὶ οἰ Ἕλληνες δὲν ἀνέπτυξαν ποτέ ἐπίσημη ἀριστοκρατία, μόνο ἀνεπίσημη, ὅπως σήμερα.

  ReplyDelete
 2. Υ.Γ. Ἴσως τὸ όνομα Ἀθηνᾶ νὰ ἔρχεται ἀπό τὸ Ἀθάνα - Ἀθήνα στὴν ἰωνική διάλεκτο, δηλαδή τὸ ὄνομα νὰ προῆλθε ἀπὸ τὴν ἐπικληση ἀθάνατη ! Τὸ ἄλλο ὅνομα, Παρθένα,τὸ βρίσκουμε ἔνα μήνα μετά τὰ Παναθήναια, στὸν Δεκαπενταύγουστο τῆς Θεοτόκου. Ἴσως λοιπόν δὲν φτουράει ὁ βασιλικός θεσμός στὴν Ὲλλάδα διότι οἰ Ἔλληνες κανέναν θνητό δεν ἀναγνωρίζουμε πάνω ἀπό τὸ κεφάλι μας !

  ReplyDelete
 3. ΥΓ2 Μόλις ἔστειλα τὸ παρακάτω στὸν διευθυντή Τοῦ τρίτου Ματιοῦ
  to: boudourispau@ath.forthnet.gr
  date: Wed, Oct 22, 2014 at 12:11 AM
  subject: ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ

  Κύριε διευθυντά,

  πρὸ ὀλίγου ἔμαθα ἀπό τὴν ἱστοσελίδα Ἐνδιάμεση Περιοχή τοῦ καθηγητῆ κυρίου Δημήτρη Κιτσίκη ὅτι διεκόπη ἡ συνεργασία μεταξύ ὑμῶν καὶ τοῦ κυρίου καθηγητή. Δὲν ἔτυχε ποτέ νὰ ἔχω πάρει τὸ περιοδικό σας, καὶ μόνον ἄρθρα τοῦ κυρίου Κιτσίκη ἔχω διαβάσει προερχόμενα ἀπό αὑτό, ποὺ τὰ βρῆκα στὸ ἴντερνετ. Δὲν γνωρίζω τοὺς λόγους τῆς διακοπῆς αὑτῆς τῆς συνεργασίας, ἀλλά τὰ ἄρθρα αὐτὰ ποὺ ἔτυχε νὰ διαβάσω, ἀν καὶ εκλαϊκευτικά, ἐπεξηγηματικά καὶ ἰδιότυπα, διακρίνονται ἀπό τὴν τήρηση τῆς ἐπιστημονικῆς δεοντολογίας καὶ τήν άκρίβεια τῶν πληροφοριῶν καὶ τῶν παραπομπῶν. Ἐπιπλέον μὲ τὴν πρωτοτυπία τους ὀδηγούν μὲ μαθηματική ἀκρίβεια σὲ πρωτότυπη, ὑπεύθυνη σκέψη, λειτουργώντας σὰν καταλύτης. Ἡ ἐπαφή μου μὲ τὸν κο Κιτσίκη διαμέσου τῆς ἰστοσελίδας του Ἐνδιάμεση Περιοχή μὲ βοήθησε πάρα πολύ στὴν άνάπτυξη θαρραλέας σκέψης καὶ ἔκφρασης, ἀκριβῶς ἐπειδή διαφωνῶ ἤ παραξενεύομαι μὲ αὐτά ποὺ γράφει, λες καὶ γράφει άποκλειστικά γιὰ παιδαγωγικούς λόγους.

  Ἐπειδὴ μόνον ὄποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται συλλογᾶται καλά, σᾶς προτείνω νὰ ἀναβαθμίσετε τὸ κῦρος τοῦ περιοδικοῦ σας ἀναθέτοντας στὸν κύριο Κιτσίκη τὴ συγγραφὴ ἄρθρων ἀκόμα πιὸ ἐπιστημονικῶν, ἀκόμα πιὸ θαρραλέων καὶ άκόμα πιό σημαντικῶν, άναβαθμίζοντάς το, καὶ νὰ αὐξήσετε ἔτσι τὸ κῦρος τοῦ περιοδικοῦ σας, ἀντί νὰ άναγκάζετε τὸν κο Κιτσίκη νὰ μειώνει τὸ δικό του γιὰ νὰ προσαρμοστεῖ στὸ ὔψος τῶν ὑπολοίπων.Ὁ κος Κιτσίκης αὐτὰ ποὺ γράφει εἶναι ἐπιστημονικότερα τῶν περισσοτέρων ἐπιστημόνων, διότι πίσω ἀπό τίς λέξεις αὐτό ποὺ μετράει εἶναι ἡ ζωτική ἑνέργεια ποὺ τίς κινεῖ καὶ τὸ ἀποτέλεσμά τους. Ἡ έπιστήμη δὲν εἶναι ή ἀγωνιώδης σκέψη τῆς συναρμογῆς άλλά ἠ ἀπρόσκοπτη ἔκφραση, ἄρα ἡ ζωή ἠ ἴδια. Χωρίς νὰ ξέρω τὸ περιοδικό σας, προβλέπω ὄτι χωρίς τὸν κύριο Κιτσίκη, ποὺ λειτουργεῖ σὰν ἀλογόμυγα στὴ σκέψη, πρῶτα θὰ καταντήσει νὰ τὸ διαβάζουν μόνον οἱ οὐφολόγοι καὶ μετὰ θὰ κλείσει.

  Μετὰ τιμῆς,
  Κωσταντὴς Λοῦκος
  Ἀπόφοιτος Θεατρικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Paris 8 - St. Denis (Παρίσι 8 - ´Άγιος Διονύσιος).

  ReplyDelete
 4. Ο Ε. Βενιζελος αντι να ζηταει απο τον Λοιντ Τζωρτζ την Κυπρο θα επρεπε να φροντισει ωστε οι Γονατας και Πλαστηρας που εκτελεσαν για λογαριασμο του στο Γουδι τους βασιλικους, να κρατησουν την ανατολικη Θρακη απο την οποια εφυγαν για να ικανοποιησουν τους Αγγλους οι οποιοι την εταζαν στον Κεμαλ σαν ανταλλαγμα για την κατοχη των στενων. Βεβαια σε αντιθεση με οτι λετε ο Κεμαλ τους εγραψε στα.... παλια του τα παπουστια και τους πεταξε στην θαλασσα μαζι με τους Γαλλους και του Ιταλους.
  Θυμαμαι σε καποια εγκυκλοπαιδεια (Ιστορια του Ελ. Εθνους) την παρατηρηση ενος Αγγλου διπλωματη οτι "η προθυμια των Ελληνων να μας ικανοποιησουν ηταν αξιολυπητη". Πως αλλιως να χαρακτηρισει καποιος την προθυμια να εγκαταλειφθει η ανατολικη Θρακη απο τους Ελληνες μηπως και πεισθει ο Κεμαλ να αφησει τους Αγγλους να ελεγχουν τα στενα; Ενας στρατος ανικητος που εφτασε μεχρι την Αγκυρα μετα απο 15 χρονια νικηφορων πολεμων, παρατησε αμαχητι ενα κομματι της γης του.
  Τελος παντων η προθυμια μας να ευχαριστησουμε τους συμμαχους, μας στοιχισε και την Ιωνια αλλα και την Θρακη, ενω η αδιαλλαξια του Κεμαλ του εξασφαλισε την νικη εναντιον ολων και τον τιτλο του Ατατουρκ.
  Υπαρχει ενας μυθος του Αισωπου που λεει οτι οι λαγοι πολεμουσαν με τους αετους και ζητησαν την βοηθεια των αλεπουδων. Αυτες τους απαντησαν οτι ξεροντας ποιοι ειναι οι λαγοι και ποιοι οι αετοι προτιμουν να κανουν συμμαχους τους αετους και να τρωνε τους λαγους με την ανεση τους.
  Αν οι Ελληνες δεν πολεμουσαν το 1821 κανενας δεν θα τους ελευθερωνε, οπως και σημερα κανενας δεν ελευθερωνει το Κουρδισταν παρα μονο τα οπλα του λαου του.
  Το οτι οι ισχυροι παιζοντας τα παιχνιδια τους ψαχνουν αλλους τοπικα ισχυρους για συμμαχους σημαινει οτι αν θελεις συμμαχους θα εισαι αετος και οχι λαγος.
  Με αυτες τις συνθηκες τα γλυπτα καλυτερα να μεινουν εκει που ειναι γιατι δεν ειμαστε αξιοι να τα φυλαξουμε. Θα μας τα ξαναπαρουν.
  Πρεπει πρωτα να μας δωσουν πισω την θεληση να λεμε "Μολων λαβε" και "το την Πολιν σοι δουναι ουκ εμον εστι" και "Οχι" και τοτε και αυτα θα φυλαξουμε και αλλα θα φτιαξουμε.
  Οσο για την Κυπρο που με τα οπλα και με το αιμα των αγωνιστων της ΕΟΚΑ και οχι απο κανεναν Παπαγο ελευθερωθηκε απο τους Αγγλους, ξεπουληθηκε με τον ιδιο τροπο απο την "αξιολυπητη" δουλικοτητα των πολιτικων.
  Την Κυπρο κατ αυτους θα μας την εδιναν οι συμμαχοι. Οπως και αργοτερα η ΕΟΚ θα μας προστατευε απο την Τουρκικη επεκτατικοτητα. Οπως και σημερα οι συμμαχοι θα κανονισουν τα πετρελαιο "της Ευρωπης" κατα τον Σαμαρα και θα μας δωσουν τα φωτα τους με τους Γερμανους επιτροπους στα υπουργεια μας και την βοηθεια τους για να βγουμε απο την κριση.
  Εμεις λοιπον ας ξαπλωσουμε μπρουμητα η ανασκελα αναλογα αν εχουμε ανατολιτικο οθωμανικο η δυτικο ιεραποστολικο, να το απολαυσουμε.
  Οι ισχυροι του κοσμου θα ερθουν να μας ταισουν και να μας στηριξουν γιατι ειμαστε καλα παιδια.
  Αυτοι που λενε οτι οι ισχυροι ειναι ισχυροι γιατι τρωνε τους αδυνατους ειναι υστεροβουλοι.

  ReplyDelete