Oct 23, 2014

148 - Ἡ ἠθελημένη καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν στρατιὰ τῶν φιλολόγων

148 - Ἡ ἠθελημένη καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν στρατιὰ τῶν φιλολόγων

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐγράφη μὲ ἀφορμὴ τὴν δημοσίευση στὸν ἡμερήσιο τύπο τοῦ ὀνόματος τῆς πρωτεύουσας τοῦ Καναδᾶ, Ὀττάβα (τῆς Ὀττάβας), μὲ ἕνα ταῦ καὶ ἄκλητο (Ὀτάβα, τῆς Ὀτάβα), ἐπειδὴ ἡμιμαθὴς δημοσιογράφος ἐνεργοποίησε τὸν αὐτόματο διορθωτὴ τοῦ ὑπολογιστοῦ του, χωρὶς νὰ γνωρίζῃ ὅτι μεγάλη πλειοψηφία «τοῦ λαοῦ», κλείνει τὴν λέξη καὶ τὴν γράφει μὲ δύο ταῦ.

Ἐπὶ χρόνια ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία βομβαρδίζεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατηγοροῦνται γιὰ συνωμοσιολόγους, σχετικὰ μὲ τὸ 666, τὸ μπὰρ κὸντ ἤ τὸν ἀποκαλούμενο ἀριθμὸ τοῦ θηρίου. Ὑπάρχει σχέδιο, λένε, ὑποδουλώσεως τοῦ κόσμου διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ χάρη σὲ μία προωθημένη τεχνολογία ποὺ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν γνώση τῶν περισσοτέρων. Ἐπ αὐτοῦ ὅμως, σεβόμενος τὰ ὅρια τῶν γνώσεών μου ὡς καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ Ἀκαδημαϊκὸς προτιμῶ νὰ μὴν ἐκφράσω γνώμη.

Ἀλλὰ ὑπάρχει ἕνα ἄλλο πολὺ σοβαρὸ φαινόμενο ποὺ οἱοσδήποτε δύναται εὐκόλως νὰ ἐλέγξῃ, φθάνει νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν μεγαλύτερο θησαυρὸ ποὺ ἔχει προσφερθῆ σὲ κάθε Ἕλληνα, πέραν ἀπὸ τὴν ἀναπνοή του, τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Καὶ γνωρίζουμε φυσικὰ ὅτι ἐλάχιστοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν γλῶσσα καὶ γιὰ τὸ ἀποδεδειγμένο καὶ πασιφανὲς σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ λαοῦ μας μέσῳ τῆς δηλητηριάσεως τῆς γλώσσας του μὲ παραπλήσιο τρόπο μὲ αὐτὸν ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τοὺς μεταλλαγμένους σπόρους.

Τί εἶναι ἡ Τ.Τ. (Terminator Technology, Τεχνολογία Ἐξολοθρεύσεως); Ἡ τεχνολογία αὐτὴ ἀφορᾷ φυτὰ ποὺ τροποποιοῦνται γενετικὰ ὥστε νὰ παρέχουν στείρους σπόρους. Ὅταν εἰσαχθῇ στὸ ἐμπόριο ἀφαιρεῖ τὴν δυνατότητα στοὺς ἀγρότες νὰ συλλέγουν σπόρους ἀπὸ τὴν σοδειά τους καὶ νὰ τοὺς σπέρνουν τὴν ἑπομένη χρονιά. Αὐτοὶ οἱ σπόροι αὐτοκτονίας (suicide seeds) ἐξαναγκάζουν τοὺς παραγωγοὺς νὰ προστρέχουν κάθε χρόνο στὶς ἑταιρίες σπόρων ποὺ θὰ ἐξαφανίσουν μία παράδοση 12.000 ἐτῶν συλλογῆς καὶ ἀνταλλαγῆς σπόρων ἡ ὁποία ἐνισχύει τὴν βιοποικιλότητα καὶ αὐξάνει τὴν διατροφικὴ ἀσφάλεια.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει σήμερα μὲ τοὺς σπόρους τῆς γλώσσας. Εἰσάγονται σὲ ὅλους τοὺς ὑπολογιστὲς προγράμματα ἀπὸ τὶς στρατιὲς τῶν γενιτσάρων φιλολόγων,  οἱ ἴδιοι ποὺ στὰ σχολεῖα διδάσκουν στὰ παιδιά μας παραμορφωμένα ἑλληνικά. Οἱ ἐκδότες προσλαμβάνουν τοὺς συνήθεις ἡμιμαθεῖς ὑπαλλήλους οἱ ὁποῖοι μὴ γνωρίζοντας τὴν γλῶσσα, ἐνεργοποιοῦν τὸν αὐτόματο διορθωτῆ τοῦ κομπιούτερου, ὅπως ἀποκαλοῦν τὸν ὑπολογιστή, καὶ περνοῦν βαθμιαίως στὸν κόσμο τὸ γλωσσικὸ δηλητήριο.

Ὅταν τὸ 1982, μὲ πραξικόπημα στὴν Βουλή,  ὁ Ἀμερικανὸς Ἀνδρέας Παπανδρέου ἐπέβαλε τὸ μονοτονικό, μέσα σὲ ἕξι μῆνες, μὲ ἀσύνηθη ταχύτητα γιὰ μιὰ γραφειοκρατικὴ Ἑλλάδα, εἶχαν ἐξαφανισθῆ ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ὅλες οἱ πολυτονικὲς γραφομηχανὲς καὶ ὅλα τὰ πολυτονικὰ λεξικὰ γιὰ νὰ ἐπανεκδοθοῦν σὲ μονοτονικὴ μορφή. Ἐπιπλέον, ἐνῷ ἐπεχαίρετο γιὰ τὸ κατόρθωμά του, ὁ Δράκουλας Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶς (καλὸ ξεφόρτωμα στὰ 108 του χρόνια), μὲ τὴν καθιέρωση τοῦ μοναδικοῦ τόνου, ἐδίδετο στὸν γενίτσαρο φιλόγο τῶν σχολείων τὸ ἀπαραίτητο μαστίγιο γιὰ νὰ ὑποχρεώνῃ τὰ παιδιὰ νὰ μὴν κατεβάζουν τὸν τόνο στὴν γενική, μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ κακοῦ βαθμοῦ, ἐξαφανίζοντας ἔτσι τὸν ῥυθμὸ τῆς γλώσσας. Ἀντιθέτως, ἐὰν εἶχε καθιερωθῆ τοὐλάχιστον ἡ πλήρως ἀτονικὴ γραφὴ, δὲν θὰ ἠδύνατο στὸν  δάσκαλο καὶ τὸν φιλόλογο νὰ τιμωρῇ τὸν  παραβάτη ποὺ προφορικὰ τοὐλάχιστον θὰ κατέβαζε στὰ ἐπίθετα τὸν τόνο στὴν γενική.

Προβλέπεται ὅτι στὸ μέλλον θὰ ἀπαγορευθῆ, ὄχι μόνον στὰ σχολεῖα καὶ ὄχι μόνον στὴν Δημοσία Διοίκηση ἡ πολυτονικὴ γραφή, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ κάθε ἄτομο, μέσῳ τῆς μὴ ἐνσωματώσεως στὸν ὑπολογιστὴ πολυτονικοῦ ἀλφαβήτου (ἤδη αὐτὸ ἐπετεύχθη μὲ τὸ Windows 8). Ἐπιπλέον οἱ ὑπολογιστὲς θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ μπλοκάρουν οἱαδήποτε προσπάθεια πολυτονικῆς γραφῆς μὲ τὴν ταύτιση τῆς ἁμαρτωλῆς αὐτῆς γραφῆς μὲ ἰὸ ἤ spam (σκουπίδι).

Προτεραιότητα στὸ πρόγραμμα μελλούσης ἐπαναστατικῆς κυβερνήσεως θὰ εἶναι συνεπῶς ἡ ὁλικὴ ἐξαφάνιση τῆς στρατιᾶς τῶν γενιτσάρων φιλολόγων καὶ ἡ κατασκευὴ ἑλληνικῶν ὑπολογιστῶν ποὺ δὲν θὰ δύνανται «νὰ τροποποιοῦν γενετικά» καὶ νὰ μεταλλάσσουν σὲ κατεψυγμένους καὶ ἄκλιτους τοὺς σπόρους τῶν ἑλληνικῶν λέξεων.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 23 Ὀκτωβρίου 2014

4 comments:

 1. Τό ὅτι τό λεγόμενο γλωσσικό ζήτημα ἐδημιουργήθη , πῆρε τίς διαστάσεις πού πῆρε, δημιούργησε καί ταυτοχρόνως ἐκάλυψε τήν ἰδεολογική ἀνεπάρκεια συνολικά τῶν νεοελλήνων, ὀφείλεται καθαρά στήν προβληματική φύση τῆς Ἑλλάδας σάν κράτους.

  Μέσα στό ἡδονιστικό μπάχαλο αὐτοϊκανοποίησης πού βιώνει ὁ νεοέλληνας , ἡ ἐπιστροφή τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνα ἀποτελεῖ ὕβρη ....

  ReplyDelete
 2. Νὰ ποὺ μιὰ φορὰ συμφωνῶ μὲ τὸν Ζαρατοῦστρα. Στὴν Ἑλλάδα τὸ γλωσσικό ζήτημα πάει παρέα μὲ τὸ πολιτικό καὶ τὸ θρησκευτικό. Ὁ Ῥάνσιμαν ὸ ἱστορικός λέει ὅτι ἡ Ἄννα Κομνηνή γράφει σὲ πομπώδη άττική διάλεκτο, ένῷ δειλά δειλά ἔχουμε τὰ πρῶτα σπέρματα δημώδους λογοτεχνίας. Ἡ γλώσσα εἶναι μέρος τοῦ ένστίκτου καὶ καμιά φορά κατοχυρώνει αὐτό ποὺ λέει τὸ ´ένστικτο. Ἀμέσως σχεδόν πέφτει ἡ αὑτοκρατορία, μετά το 1204 ἔχουμε ἕνα κουρέλι, καὶ δὲν γίνεται ποτέ αὐτό ποὺ ἔγινε στὴν άρχαιότητα μὲ τὸν Ὅμηρο, στὴν Ἰταλία μὲ τὸν Ντάντε, καὶ ποὺ ἔθεσε ὡς στόχοκάπως αντιφατικά ὸ Σολωμός στὸν Διάλογό του, .νά άνέβει ὴ γλώσσα άπό κάτω πρὸς τὰ πάνω.

  Ὁ δημοτικισμός και ἡ μονοτονική μεταρρύθμιση ἤτανε φαίνεται ώς ἕνα βαθμό ἀπό πάνω πρὸς τὰ κάτω μὲ πρόσχημα τὸ κάτω.

  ReplyDelete
 3. Ἑδῷ ἔχουμε κάτι ένδιαφέρον. Ἀς ὺποθέσουμε ὸτι ὴ βυζαντινή αὑτοκρατορία ποτέ δὲν κατελύθη, άλλά μόνον άποκεφαλίστηκε. Μιὰ καθηγήτρια μᾶς εἴχε πεὶ γιὰ παράδειγμα άν θυμάμαι καλά ὃτι ἴσαμε νὰ κυριευθεῖ άπὸ τοὺς Βενετσιάνους ἡ Κρήτη συνέχιζε νὰ στέλνει τὸ φόρο στὴν Κωνσταντινούπολη ἤ στὴ Νίκαια. Ἀς ὑποθέσουμε λοιπόν ὄτι οἰ γενίτσαροι καθηγητές ποὺ κάνουν ὄτι τοὺς λέει τὸ έγχειρίδιο εἶναι ὑπάλληλοι σχολαστικοί τῆς βυζαντινῆς αύτοκρατορίας, σχολαστικοὶ ὡς πρός τό γράμμα, βέβαια,καὶ κάνουν ὄ,τι τοὺς λέει τὸ έγχειρίδιο καὶ ἡ έγκύλιος. Πῶς μποροῦνε, έσείς θὰ μοῦ πεῖτε, έμένα μοῦ φαίνεται τρομακτικό. Ἀλλά τὸ κάνουνε !

  Ποιό εΐναι το πρόβλημά μας ; Ὅτι τὴν ἐγκύκλιο δὲν τὴ στέλνει ὁ βασιλέας Ῥωμαίων, ἀλλά ὸ Φράγκος - ἤ ὄτι οὶ βυζαντινοί μας καθηγητές γενίτσαροι τὴν ἐφαρμόζουν ;

  ReplyDelete
 4. Ἑδῶ ἔχουμε μιὰ ´ἔνδειξη ποὺ μᾶς ἐρμηνεύει ἴσως μὲ διαφορετικό τρόπο τὴ θεωρία Ζαρατούστρα-Κακλαμάνη γιὰ τὸ θνησιγενές - αλλά συνάμα άνθεκτικό μέχρι τῶρα θὰ προσέθετα ἐγώ- νεοελληνικό κράτος. Ἐγώ προτείνω ἔνα ἄλλο σχῆμα, ὑπάρχει ΗΔΗ ἕνα κράτος, σχεδόν ἀόρατο, πίσω ἀπό τὸ νεοελληνικό κράτος πάνω στὸ ὀποίο βασίζεται τὸ νεοελληνικό. Οὶ καθηγηές-γενίτσαροι αὐτό ὸ ἀόραο κράτος ὑπηρετούν, καὶ μέρος αὐτοῦ τοῦ άοράτου κράτους εἶναι καὶ τὸ κομματικό σύστημα καὶ ἡ παράξενη πειθαρχία στὰ παρανοἰκά κελεύσματα τοῦ νεοεληνικοῦ κράτους, ὄαν αύτό εἶναι κυβέρνηση, δημόσιο, σχολεῖο καὶ λοιποὶ ἄλλοι θεσμοί.

  ReplyDelete