Jul 16, 2014

122 - Γιατί τὸ πρόβλημα τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ἀδύνατον νὰ λυθῇ

122 - Γιατί τὸ πρόβλημα τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι ἀδύνατον νὰ λυθῇ

1 – Οἱ σχέσεις Ἰσραηλινῶν καὶ Παλαιστινίων εἶναι ἀκριβῶς οἱ σχέσεις Σπαρτιατῶν καὶ Εἱλώτων. Οἱ Σπαρτιᾶτες κατέκτησαν τὴν Λακωνία καὶ ὑπεδούλωσαν τοὺς Εἵλωτες. Οἱ Ἰσραηλινοὶ θὰ ἠδύναντο νὰ  ἐξαφανίσουν τοὺς Παλαιστινίους, εἴτε ἐκδιώκοντάς τους ὁλοσχερῶς ἀπὸ τὰ ἐδάφη τους, εἴτε σφάζοντάς τους μέχρι καὶ τὸν  τελευταῖο, ἀλλὰ  δὲν τὸ ἔκαμαν διότι τοὺς ἐχρειάζοντο γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἐργασία τους καὶ σήμερα ἀκόμη τοὺς χρειάζονται ὡς δούλους χειρονάκτες. Ὁμοίως καὶ οἱ Σπαρτιᾶτες οἱ ὁποῖοι ἐπροτίμησαν νὰ μὴν σφάξουν τὸ σύνολο τῶν Εἱλώτων διότι τοὺς ἐχρειάζοντο ὡς δούλους γιὰ νὰ καλλιεργοῦν τὴν γῆ.

2 – Ἀπορεῖ κανεὶς γιατὶ οὐδεὶς διεμαρτυρήθη ποτὲ γιὰ τὴν ἐπὶ 500 χρόνια σκληρὴ ἐκμετάλλευση τῶν Εἱλώτων ἀπὸ τοὺς Σπαρτιᾶτες. Ἀντιθέτως, ἐπὶ 2.500 χρόνια καὶ μέχρι σήμερα, οἰ Σπαρτιᾶτες ὑπῆρξαν πρότυπο ἀρετῆς γιὰ τὸ σύνολο τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Ἁπλῶς ὑπῆρχαν αὐτοὶ ποὺ προτιμοῦσαν τὴν Ἀθηναϊκὴ Πολιτεία, ἡ ὁποία ὅμως ὑπῆρξε ἐξ ἴσου καταπιεστικὴ ἔναντι τῶν πολυπληθῶν δούλων της.

3 - Γνωρίζουμε ὅτι οἱ Σπαρτιᾶτες δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ συνεχίζουν νὰ χαρίζουν στὴν Ἱστορία τὸ πρότυπο ἀρετῆς ποὺ προσέφεραν χωρὶς τὴν καταπίεση τῶν Εἱλώτων. Τὸ Ἰσραὴλ εἶναι τὸ μόνο ἀκραιφνῶς κοινοβουλευτικὸ κράτος τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἱδρύσεώς του τὸ 1948, ἔχοντας οἰκοδομήσει μία ὑπερσύγχρονη πολιτεία σὲ μία κουτσουλιὰ γῆς, ἀντίστοιχης μὲ τὴν Λακωνία, ἐνῷ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ γύρω ἀραβικὰ κράτη εἶναι μονίμως βυθισμένα στὴν διαφθορά, τὸν ἰσλαμικὸ φανατισμὸ καὶ τὴν ἀνήκουστη ἐκμετάλλευση τῶν πληθυσμῶν τους.

4 –Εἶναι ἀνέντιμο νὰ συγκρίνῃ κανεὶς τὴν ἰσραηλινὴ κατοχὴ τῆς Παλαιστίνης, ὅπως καὶ τὴν σπαρτιατικὴ κατοχὴ τῆς Λακωνίας, μὲ τὴν γερμανικὴ κατοχὴ τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1941 ἤ τοῦ 2014. Οἱ Γερμανοὶ κατέκτησαν τὴν  Ἑλλάδα γιὰ νὰ τὴν ἐκμεταλλευθοῦν ὡς ἀποικία ἀλλὰ δὲν ἀπεφάσισαν ποτὲ νὰ μετακινήσουν τὰ σπίτια τους ἀπὸ τὴν Γερμανία στὴν Ἑλλάδα. Οἱ Ἰσραηλινοί, ὅπως οἱ νομαδικοὶ πληθυσμοὶ τῆς Ἀρχαιότητος, μετεκινήθησαν ὁμαδικῶς γιὰ νὰ ἱδρύσουν κράτος σὲ κατακτημένη γῆ, ὅπως ἔκαμαν οἱ Σπαρτιᾶτες στὴν Λακωνία. Ἐγνώριζαν κάλλιστα οἱ Σπαρτιᾶτες, ὅπως γνωρίζουν κάλλιστα οἱ Ἰσραηλινοί, ὅτι οἱ γηγενεῖς πληθυσμοὶ δὲν ἐπιθυμοῦσαν νὰ συζήσουν μὲ τοὺς κατακτητές τους σὲ μία ἴσων δικαιωμάτων συνομοσπονδία. Ἔμμονὴ ἰδέα τῶν Εἱλώτων καὶ τῶν Παλαιστινίων ἦταν καὶ εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῶν Σπαρτιατῶν καὶ τῶν Ἰσραηλινῶν.

5 - Ἡ ὑποκρισία τῶν Δυτικῶν μὲ τὸν νὰ προτείνουν συνεχῶς τὴν ἵδρυση δύο κρατῶν στὴν Παλαιστίνη συνεργαζομένων σὲ μία συνομοσπονδία, εὐτυχῶς δὲν πρόκειται νὰ εἰσακουσθῇ ποτὲ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, διότι μία τέτοια λύση θὰ ἀντιστοιχοῦσε σὲ αὐτοκτονία γι’ αὐτούς. Οἱ Ἰσραηλινοί, ὅπως καὶ οἱ Σπαρτιᾶτες, ὅταν εἰσέβαλαν στὰ ἐδάφη ποὺ κατέκτησαν, ἀνετίναξαν ὅλες τὶς  γέφυρες ὀπίσω τους γιὰ νὰ καταστῇ ἀδύνατη ἡ ὑποχώρησή τους. Γιὰ νὰ κρατηθοῦν σὲ ἐτοιμότητα ὡς διὰ βίου πολεμιστές, εἶναι ὑποχρεωμένοι περιοδικὰ νὰ τρέχουν στὴν ὕπαιθρο (Ταΰγετο ἤ Γάζα) καὶ νὰ προκαλοῦν ἐξεγέρσεις τῶν Εἱλώτων-Παλαιστινίων ὥστε νὰ μὴν παρακμάσουν καὶ ξεχάσουν τὴν τέχνη τῆς σφαγῆς. («Ἐξασκοῦνν τὸ χέρι τους», τὸ ὀνομάζουν αὐτὸ οἱ Γάλλοι).

6 - Ὅταν ἀναποφεύκτως, κάποια στιγμή, ἡ Δύση ἐγκαταλείψῃ τὸ Ἰσραήλ, διότι θὰ παύσῃ νὰ τὸ χρειάζεται, οἱ Ἰσραηλινοί, χάρις στὰ ὑπερσύγχρονα ὅπλα καὶ τὴν πυρηνικὴ δύναμη ποὺ ἔχουν στὴν κατοχή τους, θὰ προτιμήσουν, παρὰ νὰ παραδοθοῦν, νὰ ἐπαναλάβουν τὴν ὁμαδική τους θυσία ποὺ προκάλεσαν στὴν Μασάντα τὸ 74 μ.Χ., αὐτοκτονῶντας. Καὶ τότε ὅλος ὁ πλανήτης θὰ θρηνήσῃ μαζί τους, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀργά: Οἱ σύγχρονοι Εἵλωτες, μὲ ὅπλο τὸ πλέον φανατικὸ ἀραβικὸ χαλιφᾶτο, θὰ ἔχῃ ἐγκατασταθῇ στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης καὶ θὰ μᾶς περιπαίζουν γιὰ τὴν ἄφθαστη ὑποκρισία μας περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ Ἱστορία ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι βασισμένη στὸ ἔγκλημα. Αὐτὴ εἶναι ἡ φοβερὴ ἀλήθεια. Ἐμεῖς μὲ τὰ παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς, δὲν θὰ ἀποφύγουμε τὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς Σεχραζάτ ἀπὸ τὸν σουλτᾶνο Σαχριάρ!


Δημήτρης Κιτσίκης                                 16 Ἰουλίου 2014 

120 comments:

 1. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Κιτσίκη, πρόκειται για το καταπληκτικότερο άρθρο που έχετε αναρτήσει το τελευταίο δίμηνο που σάς διαβάζω.
  Είμαι Εβραίος της Ελλάδος και θα ήθελα να συμπληρώσω τα εξής στα όσα εξαίρετα γράφετε:
  1) Εβραίοι και Σπαρτιάτες είναι πρώτα εξαδέλφια, όπως βεβαιώνει η Παλαιά Διαθήκη.
  2) Οι Έλληνες συμπατριώτες μας θα έπρεπε να ξέρουν από χρόνια αυτό που γράφετε στο τέλος του άρθρου σας: Αν δεν βοηθήσουν σήμερα το Ισραήλ να αντιμετωπίσει την λαίλαπα των ψευτο-Παλαιστινίων, αύριο θα τους βρούν μπροστά στην πόρτα τους, παρέα με τους προελαύνοντες τζιχαντιστές που θα κραδαίνουν τις χατζάρες...
  3) Εσείς οι Χριστιανοί ειρωνεύεστε τα πρωτεξάδερφά μας τους Σπαρτιάτες γιατί εκμεταλλευόντουσαν τους είλωτες. ΕΡΩΤΩ: Το αγαπημένο σας Βυζάντιο δεν εκμεταλλευόταν τους δούλους; Πώς φτιάχτηκε η Αγία Σοφία; Με αιχμαλώτους πολέμου που έφερνε ο Βελισάριος και με αλλόθρησκους δούλους. Ακόμα και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε δεκάδες δούλους στενογράφους που κατέγραφαν στενογραφικώς τα κηρύγματά του, γι' αυτό και τα κείμενα του Χρυσοστόμου στο TLG ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια λέξεις.
  4) Τελειώνω παραφράζοντας μία φράση του αγαπημένου σας Ίωνα Δραγούμη: «Έλληνες, σώστε σήμερα το Ισραήλ από την μουσουλμανική λαίλαπα και αύριο οι Εβραίοι θα σάς σώσουν»
  ΥΓ: Δυστυχώς, οι κ.κ. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος κλπ. αγνοούν αυτή την απλή αλήθεια: Ότι, δηλαδή, ως Μανιάτες είναι και οι ίδιοι συγγενείς φυλετικά με εμάς τους Εβραίους. Τρανή απόδειξη τα ονόματά τους που είναι όλα εβραϊκά: Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος και πάει λέγοντας... Ας αφήσουν, λοιπόν, τον Αντισημιτισμό και ας έλθουν να συνεργαστούμε, για να σταματήσουμε την επέλαση των στρατιωτών του Μωάμεθ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://mavroskrinos.blogspot.gr/2014/07/to.html Mην μας δουλευεις Εβραιε(που πιθανως επεζησες και εσυ του...ολοκαυτωματος).

   Delete
 2. Εὐχαριστῶ τὸν Ἀνώνυμο γιὰ τὸ σχόλιό του. Ἐγὼ εἶχα δημοσιεύσει στὸ μηνιαῖο περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, ἄρθρο γιὰ τὸν βασιλέα τῆς Σπάρτης Ἄγιδα Δ΄, τεῦχος 165, Ὀκτωβρίου 2008, ἕνα κεφάλαιο ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, "Ἡ αἰνιγματικὴ συγγένεια Σπάρτης Ἱερουσαλήμ" στὸ ὁποῖο ἀπεδείκνυα τὴν συγγένεια Σπαρτιατῶν καὶ Ἑβραίων, καὶ τὸ ὁποῖο ξεκινοῦσε μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: "Ὁ ἰσχυρότερος κόλαφος ποὺ δύναται νὰ καταφερθῇ κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ στὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ ἀκανθῶδες ζήτημα τῆς σωρείας στοιχείων στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία, περὶ τῆς κοινῆς προελεύσεως Σπαρτιατῶν καὶ Ἑβραίων". Ὅσο δὲν συνειδητοποιοῦμε στὴν χώρα μας ὅτι ὁ ἀντισημιτισμὸς εἶναι δυτικὴ ἀσθένεια ποὺ καταφέρεται εὐθέως κατὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ, θὰ παραμείνῃ ὁ ἑλληνισμὸς ἀνυπεράσπιστος, ἀποκομμένος ἀπὸ τὸν πλέον πιστὸ ἀδελφό του. Κατηγορεῖται ὁ ἑβραϊσμὸς γιὰ κοσμοπολιτισμὸ καὶ τὴν ἵδρυση τῆς τοκογλυφίας, τῶν τραπεζῶν καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ ὅταν ἐπιτέλους ὁ σοσιαλιστὴς Θεόδωρος Χὲρτζλ συλλαμβάνει τὴν ἰδέα ἱδρύσεως Ἰσραηλινοῦ κράτους ἀκριβῶς γιὰ νὰ ὑπερβῇ τὸν κοσμοπολιτισμὸ καὶ νὰ ἑδραιώσῃ τὸν σιονισμό, δηλαδὴ τὸ ἐθνικὸ ἰσραηλινὸ κράτος, μέσα στὸ ὁποῖο θὰ ἠδύνατο ὁ Ἑβραῖος στὰ κιμποὺτζ νὰ γίνῃ ἀγρότης, ἐργάτης καὶ ὁπλίτης καὶ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν λέπρα τοῦ τοκογλύφου ποὺ τοῦ εἶχε κολλήσει ἡ Δύση, τότε ὁ ἀπληροφόρητος ἑλληνικὸς λαὸς ὑπὸ τὸν καταιγισμὸ τῆς δυτικῆς προπαγάνδας, ἀπομονώνεται ἀπὸ τὸν ἑβραῖο, τὸν καλύτερο σύμμαχό του, καὶ καταφέρεται κατὰ τοῦ σιονισμοῦ, δηλαδὴ τοῦ ἐθνικισμοῦ ποὺ ὁ ἴδιος πρεσβεύει! Ὁ φασισμὸς τοῦ Μουσσολίνι δὲν ἦτο ἀντισημιτικὸς καὶ τὸ 1938 ὑπεχρεώθη νὰ ψηφίσῃ τὸν ἰταλικὸ ἀντισημιτικὸ νόμο ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ μεγάλου ἀνδρὸς τῆς ἐποχῆς ποὺ ἄν καὶ ἦτο ἐν μέρει ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἐνεφορεῖτο ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ ἀσθένεια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ. Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ πρέπει νὰ καταλάβῃ ὅτι ὁ ἀντισημιτισμὸς ποὺ ἐπρέσβευε ὁ Ἑβραῖος Κὰρλ Μὰρξ στὸ βιβλίο του "Τὸ ἑβραϊκὸ ζήτημα", δὲν συμφέρει τὸν ἑλληνισμό, οὔτε ὁ ἀντισημιτισμὸς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Ἀντιθέτως, ὁ Μεταξᾶς ἐθεωρεῖτο καὶ ὀρθῶς φίλος τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σιωνισμος με ωμεγα,οχι με ομικρον.

   Delete
 3. Γενικά καιρός να ξεπεράσουμε τα κόμπλεξ μας προς όλες τις κατευθύνσεις.

  Πώς όμως κύριε Κιτσίκη ζητάτε αφενός να ψηφίσουν οι Έλληνες τους θαυμαστές των ναζί, τη Χρυσή Αυγή- και μην πείτε δεν είναι, γιατί είναι-, και από την άλλη λέτε να είμαστε υποστηρικτές των Εβραίων; Και αυτά πάνε μαζί θα μας πείτε;

  Κ πώς μου λέτε ότι δε σας αρέσουν τα νεοφιλελεύθερα που γράφω, όταν οι Εβραίοι έχουν ορίσει τον νεοφιλελευθερισμό, και εσείς εμφανίζεστε αντίπαλός του;

  Το μόνο που είναι συνεπές σε ότι λέτε στο συγκεκριμένο, είναι ότι ο χριστιανισμός είναι παρακλάδι του ιουδαϊσμού και για αυτό αξίζει να τον στηρίξουμε, που είναι λογικό με όσα λέτε.

  ReplyDelete
 4. Ανοιξατε μεγαλο ζητημα κ. Κιτσικη.
  Κατ αρχας τα περι συγγενειας Σπαρτιατων-Εβραιων δεν μπορω ουτε να φανταστω που τα βρισκετε.
  Ταχω ξανακουσει αλλα δεν μου ειπε κανενας που τα βρηκε.
  Στην ΠΔ που αναφερει ο ανωνυμος δεν θυμαμαι ναχω διαβασει κατι τετοιο.
  Αντιθετα εχω διαβασει το "ουε οι κατοικουντες το σκηνωμα της θαλασσης, παροικοι Κρητων" που δειχνει οτι οι Φιλισταιοι (Παλαιστινιοι) καταγωνται απο την Κρητη.
  Πολυ θα ηθελα να ξερω που υπαρχουν αυτα τα πραγματα γιατι τοσα χρονια διαβαζω την αρχαιοελληνικη γραμματεια (και οχι μονο) και πουθενα δεν ειδα ουτε νυξη.
  Προφανως οι Σπαρτιατες δεν ειχαν την δικη σας πληροφορηση περι της καταγωγης τους, και θεωρουσαν οτι ηταν Δωριεις με αρχηγους απογονους του Ηρακλη.
  Ποιοι ηταν πρωτοξαδελφα των Εβραιων οι Δωριεις η οι Ηρακλείδεις;
  Για το θεμα της δουλειας των Ειλωτων ο Ισοκρατης εχει πει αρκετα κατηγορωντας τους και προβαλωντας για την Αθηνα αξιωσεις αρχηγου της Ελλαδας.
  Αν σας ειχε ακουσει θα ελεγε οτι δεν μπορει οι Εβραιοι να θελουν να αρχουν των Ελληνων, αλλα προφανως ουτε κι αυτος ειχε την πληροφορηση σας.
  Στην αρχαιοτητα οι δουλοι ηταν απαραιτητοι. Το θεμα δεν ηταν τοσο να ξεκουραζουν τα αφεντικα απο τις βαριες δουλειες αλλα να επιτρεπουν στους πολιτες να ασχολουνται με την κυρια εργασια των πολιτων. Την υπερασπιση και την διοικηση του κρατους.
  Εδω θα συμφωνησω και με τον Εβραιο φιλο που επισημαινει οτι και στο Βυζαντιο υπηρχαν δουλοι και θα υπερθεματισω λεγοντας οτι ολοι ηταν δουλοι.
  Την διοικηση και την υπερασπιση του κρατους την ειχε αναλαβει μια ολιγαρχεια με την βοηθεια μισθοφορων.
  Το θαυμα του Ελληνικου πολιτισμου καταφερε να ισοροπηση αναμεσα στον πρωτογονισμο και την ανυπαρξια οργανωμενου κρατους και νομων και στην υποδουλωση που φερνει ο κρατικος ελεγχος.
  Η σημερινη τεχνολογια επιτρεπει να μην υπαρχει αναγκη δουλων, αλλα η ολιγαρχια δεν φαινεται διατεθιμενη να επιτρεψει την υπαρξη πολιτων. Οι πολεμοι του περασμενου αιωνα ειχαν ενα θετικο αποτελεσμα. Ο λαος που χρησιμοποιηθηκε για την αλληλοσφαγη απεκτησε την δυναμη να επιβαλει την παρουσια του σαν πολιτης.
  Σημερα αν ρωτησεις ποια ειναι η υποχρεωση του πολιτη οι 99 στου 100 θα σου πουν "να πληρωνει τους φορους του". Τα δικαιωματα ομως του πολιτη δεν αποκτωνται με χρημα αλλα με αιμα. Το οτι το ξεχναμε συντομα θα μας ξανακανει δουλους.

  ReplyDelete
 5. Για το θεμα του Ισραηλ, οι μοναδικοι που καταλαβαινουν τον αγωνα τους να μην εξολοθρευτουν απο τους Αραβες οπως και οτι ο κοινος εχθρος ειναι το Ισλαμ ειναι νομιζω οι χρυσαυγιτες.
  Αλλα τι ρολο παιζουν οι Εβραικες οργανωσεις που περιδιαβαινουν τον πλανητη επιβαλοντας σ ολους τους υπολοιπους να ανοιγουν την αγκαλια τους στο Ισλαμ;
  Τι εκανε ο Χαρις και ο Λοντερ στην Ελλαδα να κυνηγουν τους Ελληνες εθνικιστες;
  Τι ρολο βαραει ο Νετανιαχου οταν συγχαιρει τον Σαμαρα για την δραση του εναντιον του Ελληνικου εθνικισμου;
  Μηπως οι Εβραιοι πρεπει να επιβιωσουν και οι Ελληνες να εξαφανιστουν;
  Ο φιλος που γραφει οτι ειναι εβραικης καταγωγης εχει καποια απαντηση γιατι οι δικοι του απο οτι ποστο εχουν κτυπουν τον εθνικισμο ολων των αλλων και δεν λενε κουβεντα για τον ξεκαθαρο ρατσισμο του Ισραηλ;
  Προσωπικα με μεγαλη ευχαριστηση θα εβλεπα τους Εβραιους να φευγουν απο την Ελλαδα, γιατι οπως και παντου ειναι ξενο σωμα και θελουν ετσι να παραμεινουν. Κατα την εκφραση του Χιτλερ θελουν να τρεχουν με τον λαγο και να κυνηγουν με τα σκυλια. Να ειναι πολιτες του κρατους αλλα και ξενο σωμα.
  Τις αποψεις μου για τις οργανωμενες μειοψηφιες μεσα σ ενα κρατος τις εχω αναπτυξει παλιοτερα,
  Δεν εχω προβλημα με την προσπαθεια τους να κρατησουν το κρατος που "τους εδωσε ο Θεος" αφου πρωτα εξολοθρευσαν τοτε ολο τον πληθυσμο και προσπαθουν να το κανουν παλι. Ειναι αλλων προβλημα (που κι αυτων τις χωρες τις δινει ο Αλλαχ) που θα το δω αν λυσω τα δικα μου.
  Εχω ομως πολυ μεγαλο προβλημα με τον Εβραισμο της διασπορας.
  Οπως δεν εχω προβλημα με κανεναν μουσουλμανο οσο καθεται στον τοπο του, εχω μεγαλο προβλημα ομως οταν μπαινει με το ζορι στην χωρα μου και μου ζηταει και τζαμια.
  Τα ξαδελφια που εχω σε ξενα κρατη μου εχουν δωσει καμμια δεκαρια ανηψια μιγαδες.
  Οσοι αποφασισαν να μεινουν στην Γερμανια π.χ αποφασισαν οτι τα παιδια τα εγγονια και τα δισεγγονα τους, μπορει να θυμόνται τον Ελληνα παππου τους αλλα θα ειναι Γερμανοι.
  Δεν θα φτιαξουν μια σφηγγοφωλια που θα μισει την Γερμανια που τους ταιζει.
  Να ειστε σιγουρος οτι αν οι Εβραιοι μετακομίσουν στο κρατος τους θα εξαφανιστει ακομη και η λεξη "αντισημίτης."
  Οπως και πριν πλακωσουν ολες οι φυλες της Ασιας στην Ελλαδα η λεξη ρατσισμος ηταν αγνωστη.

  ReplyDelete
 6. Θεμιστοκλῆ, ἀκόμα νὰ ἐννοήσῃς ὅτι οἱ μοναδικὲς σκέψεις, ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν εἶναι κοινές, καὶ μὲ ντοκτορἀ ἀκόμη δυσκολεύεται νὰ τὶς καταλαβαίνῃ κανείς. Νεοφιλελευθερισμὸς δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνον φιλελευθερισμός, δηλαδὴ τὸ πλέον ἀνθρωποκτόνο σύστημα τοῦ πλανήτου. Ὅταν θέλῃ ὁ Μανωλιὸς νὰ βάλῃ τὰ ῥοῦχα του ἀλλοιῶς γιὰ νὰ κρύψῃ τὶς τρύπες ἀπὸ τὴν φθορά, τὰ μαντάρει μὲ τὴν λέξη "νέο".
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν ήθελα να μάθω για το νεο-φιλελευθερισμό θα διάβαζα Φρίντμαν. Εσείς πάντως δεν απαντήσατε πουθενά σε ότι ρώτησα.

   Delete
  2. Μεχρι να σου απαντησει ο κ ΚΙτσικης να σου πω εγω την ταπεινη μου αποψη,
   Ο Χιτλερ ηθελε την Γερμανια για τους Γερμανους και οι Χρυσαυγιτες την Ελλαδα για τους Ελληνες.
   Επομενως ειμαστε οι μονοι που δεν θα κατηγορησουμε κανεναν γιατι θελει να κρατησει την χωρα του.
   Επισης η Χ.Α ειναι η μονη πολιτικη δυναμη που καταλαβαινει και επισημαινει τι θα πει Ισλαμ. Εγω ο ιδιος εχω βαρεθει να προτρεπω τους καθευδωντες συμπατριωτες μας να βλεπουν και κανενα απο τα φρικιαστικα βιντεο με τα εγκληματα των Ισλαμιστων στην Συρια, το Ιρακ και οπου αλλου βρεθηκαν.
   Κανενας εθνικιστης δεν προκειται να κατηγορηση τους Ισραηλινους που κανουν οτι μπορουν για να μην πεσουν στα χερια τους.
   Μια συμμαχια εναντι του Ισλαμ θα ηταν η λογικη καταληξη για δυο κρατη που βρισκονται στα συνορα του.
   Το προβλημα ομως ειναι οτι το Ισραηλ παιζει σε δυο ταμπλο.
   Το οτι η χριστιανικη θρησκεια ειναι παρακλαδι του Ιουδαισμου δεν εχει καμια σημασια γιατι και η θρησκεια του Ισλαμ επισης παρακλαδι της ειναι.
   Εκεινο που ενδιαφερει ειναι οτι οι Εβραιοι τοκογλυφοι καταφεραν να ελεγχουν το μεγαλυτερο μερος των ΜΜΕ και ενα μεγαλο μερος της οικονομιας, προωθωντας μεσω της απατης του φιλελευθερισμου τα συμφεροντα τους.
   Οι κατα τοπους κοινοτητες τους επαιξαν και παιζουν τον ρολο της πεμπτης φαλλαγας μεσα στα κρατη των οποιων υποτιθεται οτι ειναι πολιτες.
   Στον αντιποδα λοιπον του Ισλαμικου επεκτατισμου εχουμε τον οικονομικο επεκτατισμο των Εβραιων και την εθνοαποδομητικη δραση των κοινοτητων τους σε ολα τα κρατη που βρισκονται.
   Αυτο ειναι μονο το φανερο και σιγουρο, γιατι αν παμε λιγο πιο βαθια υπαρχουν κι αλλα που σχετιζονται με την πιστη των Εβραιων για την σχεση τους με τον Θεο που ειναι μονο δικος τους και τους εχει δωσει δικαιωματα εναντι των αλλων.
   Το ερωτημα ειναι αν εχεις να κανεις "απλως" με απληστους τοκογλυφους η με ψυχοπαθεις.
   Δυστυχως το κρατος του Ισραηλ δεν ειναι δυνατον να λειτουργησει αυτονομα κι ετσι απο λογικος συμμαχος μετατρεπεται σε εχθρο χειροτερο απο το Ισλαμ.
   Την ωρα που το Ισλαμ ερχεται φανερα και απειλητικο εναντιον μας ολες οι Εβραικες φωνες που ακουγονται στην Ελλαδα ζητουν να καταθεσουμε τα οπλα και να δεχτουμε τον αφανισμο μας.
   Και φαινεται οτι αυτες οι φωνες ειναι ιδιαιτερα πειστικες.

   Delete
  3. Κύριε Γιάγκο, η Γερμανία για τους Γερμανούς κ η Ελλάδα για τους Έλληνες μου ακούγονται πάρα πολύ - επιτρέψτε μου- αστεία.
   Μου αρέσει που χαρακτηρίζετε και άλλους ως ψυχοπαθείς. Αναρωτιέμαι αν δεν είναι στη χα οι ψυχοπαθείς τότε που είναι. Ζούμε στον 21ο αιώνα τα έθνη μας τέλειωσαν. Η γλώσσα μας έμεινε και πάντα αυτό μας προσδι-όριζε.
   Επίσης δεν είναι καλύτερο από το να γράφουμε κατεβατά με επίδειξη γνώσεων, στυλ ποιος την έχει μεγαλύτερη να λέμε κάτι εποικοδομητικό;

   Delete
  4. Ισως σου φανει λιγοτερο αστειο οταν η Ελλαδα θα παψει να ανηκει στους Ελληνες.
   Δηλαδη που σκοπευεις να ζησεις; Σαν πολιτης της Γης;
   Τους Μουσουλμανους τους ρωτησες αν συμφωνουν;
   Τους Εβραιους;
   Επειδη το αποφασισες εσυ νομιζεις οτι η φυση θα σε προσκυνησει και θα υπακουσει;
   Ακομη και η παρατηρηση σου για τους ψυχοπαθεις συμφωνει μαζι μου.
   Ειτε ειναι οι "πιστοι" του Ισλαμ, ειτε ο "εκλεκτος λαος του Θεου" ειτε οι χρυσαυγιτες, ειτε οι Ναζι, ειτε οποιοσδηποτε αλλος ψυχοπαθης η απλως απληστος, νομιζεις οτι θα σε προστατεψει ποιος;
   Η παγκοσμια κοινοτητα;
   Μα το θεμα ειναι ακριβως οτι καποιοι απ αυτους θα ειναι οι ηγετες της παγκοσμιας κοινοτητας.
   Αν δεν μπορεις να τα βρεις με τους συμπατριωτες σου που εχετε πανω κατω τους ιδιους στοχους πως θα τα βρεις με τους παραπανω;
   Αν δεν μπορεις να ελεγχεις το κρατος σου απο κοινου με τους ομαιμους ομογλωσσους και ομοτροπους, θα ελεγχεις τη Γη μαζι με τους Μασαι και τους Εσκιμωους;
   Τα σχολια σου για το ποιος την εχει μεγαλυτερη ειναι τουλαχιστον ατυχη οσο και ματαια. Εγω την εχω.
   Οσο για την επιδειξη γνωσεων δεν το καταλαβα αλλα ουτε και ντρεπομαι αν εκανα. Το εχω κερδισει το δικαιωμα με 35 χρονια μελετης.
   Κοιτα αν εσυ εχεις κερδισει το δικαιωμα να τα απαξιωνεις.

   Delete
  5. Όταν πάψει η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες; Βρε, πασόκος είσαι;
   Όταν λέω ότι ο Αντρέας κ το πασοκ ήταν καθαρό εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, με κοροϊδεύουν. Τώρα βέβαια λουζόμαστε πια εσάς, τα γνήσια τέκνα του.

   Delete
  6. Αυτο που λουζεσαι και δυστυχως εβαλες και μενα κατω απ την ντουζιερα,ειναι τ αποτελεσματα της πολιτικης των υπολοιπων δεξιων-ζερβων που αποφασισαν (χωρις να ρωτησουν) οτι η χωρα μας ανηκει σ ολους και χρειαζεται παγκοσμια διακυβερνηση.
   Περιμενε γιατι μετα το λουσιμο εχει και ξυρισμα. (χωρις σαπουναδα)

   Delete
  7. Τα νταηλίκια σου τα έχεις κερδίσει και αυτά 35 χρόνια μελέτης;

   Delete
  8. Δεν θυμαμαι να σου εχω δωσει δικαιωμα για τετοιες παρατηρησεις.
   Το ξυρισμα αναφερεται στο αποτελεσμα των επιλογων σου, και δεν αποτελει απειλη.
   Αλλωστε των ανοητων ο χειροτερος εχθρος ειναι ο εαυτος τους.

   Delete
 7. Θεμιστοκλῆ, καὶ βεβαίως ἀπήντησα ἀλλὰ δὲν τὸ ἔπιασες. Ὅσο γιὰ τὸν Φρῆντμαν εἶναι μπαλωματὴς γι'αὐτὸ και χρησιμοποιεῖ σὲ φθαρμένο ῥοῦχο τὸ "νέο". Νἆσαι καλά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Με βάση το ερμηνευτικό σχήμα που είχα αναπτύξει κάτω από τις προηγούμενες αναρτήσεις, το πρόβλημα του σύγχρονου Ισραήλ έχει να κάνει λιγότερο με τον εβραϊκό λαό ο οποίος είχε μετακινηθεί βίαια από τα εδάφη του από τους Ρωμαίους, και πολύ περισσότερο με τους Σταυροφόρους. Στο θέμα των Σταυροφόρων βρίσκουμε όλες τις αντιφάσεις που διέπουν τον πολιτισμό μας. Η θρησκεία της Αγάπης, της οποίας ο ιδρυτής είπε ότι αν σε χαστουκίσει κανείς, γύρνα το άλλο μάγουλο, γιατί ΔΕΝ ΦΟΒΑΣΑΙ, γίνεται σύμβολο πάνω στην ασπίδα του κονκισταδόρα. Εξίσου όμως, θα μπορούσε να πει ο κύριος που καλά ομίλησε παραπάνω, ο σταυρός είχε μπει πάνω στις ασπίδες των στρατιωτών ττου Αγίου Κωνσταντίνου, που έγινε άγιος αφότου μακέλεψε τους αντιπάλους του και την οικογένειά του, πρακτική που συνεχίστηκε στο Βυζάντιο που αυτός ίδρυσε ως συνέχεια αδιατάρακτο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

  Τόσο στη δύση λοιπόν όσο και σε μας υπάρχει η σύγκρουση χριστιανσμού ως θρησκεία της ειρήνης και της απόλυτης μη βίας και του απόλυτου μη φόβου και του Πνευματος του Πολέμου. Η σύγκρουση αυτή προκαλεί υποκρισία και ακόμη μεγαλύτερη βία. Αυτή η υποκρισία μας κάνει από τον καιρό της Αναγεννήσεως να λέμε ζήτω η Αθηναϊκη δημοκρατία, κλείνοντας τα μάτια στο θέμα των δούλων, σφάλμα στο οποίο υπέπεσε δεν ξέρω γιατί ο Καστοριάδης και το οποίο είναι σίγουρα ένα από τα σημεία αφετηρίας της σκέψης του δασκάλου του, του Μαρξ. Οι Γάλλοι διανοούμενοι έχουν πάντοτε μια τάση προς τα Δεξιά.

  Το κράτος του Ιστραήλ δεν έχει καμία σχέση με την εβραϊκή θρηκεία. Εξ´αλλου ιδρύθηκε από σοσιαλιστές. Δεν κάνει αφομοιωτική πολιτική πολιτική διότι ένα φρούριο, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο, ένα οχυρό δεν μπορεί να κάνει αφομοιωτική πολιτική. Είναι σαν να έχεις μια κατσαρόλα του ενός λίτρου και να θες να βάλεις μέσα να ββράσεις πατατεες για ένα λόχο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολλά πράγματα μας συνδέουνε με τον εβραϊκό λαό προτού ο λαός αυτός διωχθεί από τα εδάφη του. Δεν είναι τελείως απίθανο ο Πλάτων να είχαι γνωρίσει Ιουδαίους. Οι δυτικοί θαυμάζανε τους αρχαίους για την καλλιτεχνική τους παραγωγή και αμέσως αρχίσανε να τους κοπιάρουνε σε τρισεκατομμύρια αντίτυπα μέχρι και σήμερα, και σήμερα ακόμα όλοι οι γόνοι καλών και μη οικογενειών ονειρεύονται να γίνουνε καλλιτέχνες. Όμως καλώς οι εικονομάχοι λέγανε ότι τα είδωλα είναι του διαβόλου, από ποια άποψη ; Ότι η παραγωγή ενός ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ότα είναι αποκομμένη από το πνεύμα είναι η δουλεία των ειλώτων και η δουλεία των Σπαρτιατών, η δουλεία των Αθηναίων και η δουλεία των Σκυθών, η δουλεία των Ισραηλινών και η δουλεία των Παλαιστινίων. Οι εβραίοι δεν είχανε σπουδαία καλλιτεχνική παραγωγή και καλά κάνανε, αφού ήσαν μονοθειστές. Από την άποψη αυτή, το Ισταήλ είναι ένα από τα μέτωπα όπου κρίνεται ο αγώνας υπέρ ή ενάντια στη δουλεία. Όμως η ελυθερία δεν έχει σύνορα.

   Delete
  2. και οι Σπαρτιάτες μετά τη μεταρρύθμιση του Λυκούργου δεν είχανε σπουδαία καλλιτεχνική παραγωγή, και οι Σπαρτιάτες εμφανίζονται ως οι πνευματικότεροι Έλληνες και θαυμάζονται από τον Πλάτωνα ίσως, τον Ξενοφώντα και δεν ξέρω ποιους άλλους, ολιγαρχικούς πάντα, ως πρότυπο αρετής. Προτιμούν τη λιτότητα από τη χλιδή της Ανατολής και καταδικάζουν σε θάνατο τον ηγέτη τους Παυσανία όταν αυτός υποκύπτει στο αμάρτημα της χλιδής. Όμως εγώ επιμένω ότι το θέμα της δουλείας και του πολέμου είναι αγκάθι στο πνεύμα, και ότι παρά τη λιτότητα αυτή οι Σπαρτιάτες υπέκυψαν στη χλιδή της αναπαραγωγής της έννοιας του αντικειμένου. Το ίδιο κάνουνε σήμερα όσοι υποστηρίζουνε το βάρβαρο κράτος του Ισραήλ.

   Delete
 9. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ -ΚΡΗΤΕΣ ( βιβλίο τοῦ Μανώλη Ρασούλη 2002 ἐκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ)

  ReplyDelete
 10. Παλαιστίνιοι ἀδέλφια μας, Ἑβραῖοι γονείς μας

  ReplyDelete
 11. Δεν έχουμε γονείς ούτε αδέλφια. Ο έρωτας βρίσκεται εκτός των οικογενειακών σχέσεων.

  ReplyDelete
 12. Τέλος δύο παρατηήσεις. Το νεανικό κείμενο του Μαρξ, το Εβραϊκό ζήτημα, πέρα από το ότι είναι νεανικό, και στο οποίο σαφώς υπάρχει μια αιχμή κατά της τσιγγουνιάς και της σκληρότητας των εβραϊκών κοινοτήτων της διασποράς, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη, χωρίς αυτή των ελληνικών κοινοτήτων να είναι καλύτερη - διαβάστε Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα από το Άμστερνταμ, εκδόσεις Ερμής - στην ουσία δεν είναι ούτε εβραϊκό ούτε αντισημιτικό. Είναι αντικαπιταλιστικό και πολύ εβραϊκό από την άποψη ότι η σκέψη του Μαρκ είναι τελείως μονοθεϊστική, και οι Εβραίοι είναι οι πιο διάσημοι μονοθεϊστές μετά τον φαραώ Ακενατόν.

  Η σκέψη του Μαρξ είναι μονοθεϊστική διότι με βάση τη θεωρία του στο τέλος υπάρχει το ένα, η άρση των αντιφάσεων, ο Παράδεισος ή ο Θεός.

  Η Δύση δεν είναι μονοθεΊστική, και αυτό φαίνεται στο Φιλιόκβε. Υπάρχει ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ μεταξύ θεού και ανθρώπου - τσουπ ο Χριστός που παρεμβάλλεται μεταξύ Πνεύματος Αγίου και Πατρός.

  Το Βυζάντιο είχε σχιστεί ανάμεσα στους αρειανούς και τους μονοφυσίτες, που θέλανε έναν Θεό, τερμα, συνεχίζοντας τη μονοθεϊστική πααράδοση των Εβραίων. Και από την άλλη, τους δυτικούς, που θέλανε μια παράξενη αλυσίδα μεσολάβησης. Δεν είναι τυαίο που οι προτεστάντες, που αποσχίστηκαν από τονΠαπισμό, αγαπούν πάρα πολύ την Παλαιά Διαθήκη, την εβραϊκή.

  Το Βυζάντιο προσπαθεί να ενώσει την πολλαπλότητα με τη μονάδα.

  ReplyDelete
 13. Ἡ Χρυσῆ Αὐγῆ λέγει ὅτι δὲν εἶναι ἀντισημιτικὴ ἀλλὰ μόνον ἀντισιωνιστική. Ὁ σιωνισμὸς εἶναι ὁ ἑβραϊκὸς ἐθνικισμός ποὺ ὑποστηρίζει τὸ ἐθνοκράτος τοῦ Ἰσραήλ. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας ἐθνικισμὸς (τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἤ οἱοδήποτε ἄλλου ἐθνικιστικοῦ κόμματος) νὰ καταδικάζῃ ἕναν ἄλλο ἐθνικισμό, ἄν θέλῃ νὰ εἶναι συνεπὴς μὲ τὴν ἰδεολογία του. Μόνον οἱ Παλαιστίνιοι ἔχει νόημα νὰ εἶναι ἀντισιωνιστὲς διότι ὁ ἐθνικισμός τους πλήττεται εὐθέως ἀπὸ τὸν ἀντίπαλο ἐθνικισμό. Ὁ Κωνσταντῆς ἀποκαλλεῖ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ βάρβαρο. Ἐννοεῖ σκληρό, δηλαδὴ ἐγκληματικό, ὅπως εἶναι ὅλα τὰ κράτη καὶ εἰδικὰ ὅπως ἦταν τὸ Σπαρτιατικό. Ἡ λέξη "βάρβαρος" ἔχει διαφορετικὴ ἔννοια. Γιὰ ἕναν ἐθνικιστὴ εἶναι πιὸ φυσικὸ νὰ εἶναι ἀνθεβραῖος-ἀντισημίτης παρὰ ἀντισιωνιστής. Συνεπῶς οἱ Ἰσραηλινοὶ ἔχουν ἀπόλυτα δίκαιο ὅταν ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ἀντισημῖτες ἀνὰ τὸν κόσμο δὲν τολμοῦν νὰ δηλώνουν ἀντισημῖτες καὶ γι'αὐτὸ δηλώνουν ἀντισιωνιστές. Παρακαλῶ τὸν Κωνσταντῆ νὰ μὴν ἐπιμένῃ σχετικὰ μὲ τὸ βιβλίο τοῦ Μὰρξ γιὰ τὸ Ἑβραϊκὸ Ζήτημα. Μόνον οἱ μαρξιστὲς φυσικὰ δὲν θέλουν νὰ άναγνωρίσουν ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι 100% ἀνθεβραϊκό. Τὰ περὶ νεότητος τοῦ Μὰρξ δὲν στέκουν διότι ποτὲ ὁ Μὰρξ ἀργότερα στὴν ζωή του δὲν ἀπεκήρυξε τὸ περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ ἔργου. Ἐπειδὴ δὲν εἶναι εἰδικὸς τοῦ θέματος παρακαλῶ τὸν Κωνσταντῆ νὰ μὴν ὑποπίπτῃ στὴν συνήθη ἑλληνικὴ προχειρότητα τοῦ ξερόλα ποὺ διακηρύττει γνώμη γιὰ κάτι ποὺ ἀνεκάλυψε μόλις χθὲς ἔναντι τοῦ εἰδικοῦ ποὺ ἐμελέτησε τὸ θέμα μιὰ ζωή. Πρῶτα νὰ διαβάσῃ τὴν σχετικὴ μελέτη μου γιὰ τὸν ἀνθεβραϊσμὸ τοῦ Μὰρξ καὶ μετὰ τὰ ξαναλέμε.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. Την εποχη περιπου που οι Εβραιοι αποικησαν την παλαιστινη οι Ελληνες πολεμουσαν στην Τροια εχοντας χιλια χρονια ιστορια σαν Αχαιοι και με τις ριζες τους σαν Πελασγοι να χανονται στο χρονο.
  Ακομη και αν δεν υπηρχε η ανθρωπολογια και η γενετικη να στο πουνε οι Εβραιοι δεν ειναι ουτε αδελφια μας και φυσικα ουτε γονεις μας.
  Το οτι οι Παλαιστινιοι σαν Φιλισταιοι ηταν αποικοι απο την Κρητη ειναι γνωστο, οπως γνωστο ειναι απο την ΠΔ (οσο μπορει να χαρακτηρηστει ιστορικη πηγη) και οτι ηταν αρκετα ισχυροι ωστε οχι μονο να σταματησουν τους Εβραιους που εξολοθρευαν τους υπολοιπους λαους στην "γη της επαγγελιας" αλλα να τους υποδουλωσουν και να τους παρουν και την κιβωτο της διαθηκης.
  Αναφερονται και τα πανηγηρια που εκαναν οταν μετα απο 70 ,χρονια την βρηκαν πεταμενη σ ενα χωραφι.
  Παρολα αυτα δεν καταλαβαινω πως και γιατι οτι βρισκεται εκει κι εδω προσπαθουν καποιοι να του δωσουν την αντιθετη πορεια.
  Το πολιτευμα της Σπαρτης ειναι επισης γνωστο οτι υπηρχε απο παλιοτερα στην Κρητη.
  Δεν καταλαβαινω γιατι μερικοι το περνανε μεσω Ισραηλ.
  Τα γραμματα του αλφαβητου βρισκονται ολα στην Γραμμικη Β και αποτελουν αδιασπαστη συνεχεια χιλιαδων χρονων με ολα τα προηγουμενα σταδια γραφης.
  Γιατι τα πηραμε απο τους Φοινικες;
  Φτασαμε μεχρι τις σαχλαμαρες περι "μαυρης Αθηνας" για να αντιδρασει καποιος σ αυτο το κατεστημενο που θελει οπωσδηποτε να φερει το φως εξ ανατολων.
  Οποιος διαβασει την Ιστορια του Παπαρηγοπουλου θα μπερδευτει οπως κι εγω διαβαζοντας οτι η Ελλαδα πριν την καθοδο των Δωριαιων ηταν ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΗ .
  Αυτες τις σαχλαμαρες ελεγαν την εποχη του, οι τεραστιοι καθηγηταδες μεχρι που τους ξευτιλησε ο τσαγιεμπορος Σλημαν.
  Και αγνοωντας τον Ομηρο και ολη την Ελληνικη παραδοση συνεχισαν τις σαχλαμαρες περι μη ελληνικοτητας των Μυκηναιων, μεχρι που τους ξαναξευτιλησε ο αρχιτεκτονας Βεντρις.
  Σημερα μιλανε για Προελληνες και Ινδοευρωπαιους. Εχουν αποδειξει οτι αντεχουν την ξευτιλα.
  Αφηστε λοιπον ησυχη την Ελληνικη ιστορια.
  Οποιος δεν εχει να επιδειξει προγονικα κατορθωματα ας προσπαθησει να εχουν να επιδειξουν οι απογονοι του.
  Αν οι νεοελληνες ειναι μια φορα ελεεινοι καυχομενοι για προγονους των οποιων δεν ειναι ανταξιοι, αυτοι που κατασκευαζουν ενδοξους προγονους για να φανουν αναξιοι τους ειναι τρισχειροτεροι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιωργο Γιαγκο, συμφωνουμε.
   Ειναι θλεβερο να συγκρινουμε τους εβραιο-ισραηλινους με τους Λακεδαιμονιους.
   Ενα κρατος-μορφωμα που απο την ιδρυση του μεχρι σημερα επιβιωνει απο την Αμερικανικη και Γερμανικη αφαιμαξη δεν δικαιουται να διεκδικει καμια απολυτως αρετη.
   Λυπαμαι που γινονται αποπειρες συγκρισης-ταυτοποιησης μεταξυ των δυο αυτων φυλών. Κινουμαστε στα πεδια της μεταφυσικης δυστυχως...

   Delete
 15. Δέχομαι απολύτως την κριτική του κυρίου Κιτσίκη. Επιφυλλάσσομαι για μια πιο εμπεριστατωμένη απάντηση στο μέλλον. Επίσης του δίνω συγχαρητήρια διότι προσεξε τη λέξη βάρβαρος που ήταν η μόνη που μου ξέφυγε νομίζω και που γλίστρησε στα λεγόμενά μου από το συνηθισμένο κουβεντολόι. Παρόλα αυτά, διατηρώ βαθιές επιφυλάξεις, δεδομένου ότι ξέρω ότι οι μαρξ και Έγκελς είχαν δημοσιεύσει ένα έργο που έχει ονομαστεί Αντι-Ντύρινγκ, και που αφορούσε έναν διάσημο αντισημίτη της εποχής τον οποίο αναφέρει αρνητικά και ο Νίτσε, νομίζω στη Γενεαλογία της Ηθικής.

  Δέχομαι απολύτως ότι όποιος δεν έχει διαβάσει δεν δικαιούται να ομιλεί για πράγματα που δεν ξέρει.

  ReplyDelete
 16. Επίσης δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Κιτσίκη για το ότι διακρίνει αντισημιτισμό πίσω από δήθεν αντισιωνισμό. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα γύρω από τον αντισημιτισμό, εννοώ τον παραδοσιακό αντισημιτισμό. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε λιγο πολύ επηρεστεί από τον αντισημιτισμό.

  ReplyDelete
 17. Δεν ξέρω αν ο κυριος Κιτσίκης εννοεί ότι πίσω από τον επιφανειακό φιλοαραβισμό και αντισιωνισμό κρύβεται ένας αντισημιτισμός που και αυτός κάτι άλλο υποκρύπτει. Το κράτος του Ισαήλ έχει και προοδευτικά στοιχεία. Μήως εννοείτε ότι σε όλα αυτά υπάρχει μια ψεύτικη αιδώς ;

  ReplyDelete
 18. Περιμένοντας την απάντηση του κυρίου Κιτσίκη, να επισημάνω στον κο Γιάγκο ότι α- πράγματι έχει θεωρηθεί ότι οι Φιλισταίοι μπορεί να έχουν κάποια συγγένεια είτε με τους Κρητικούς είτε με τους Αχαιούς, Δαναούς κ.λπ., και η επικρατούσα θεωρία είναι ότι ανή κουν στους "λαούς της θάλασσας" οι οποίοι απείλησαν την αρχαία Αίγυπτο. 2- Αν δεν κάνω λάθος τόσο οι Εβραίοι όσο και οι πρόγονοι των σημερινών Παλαιστινίων είναι σημιτικοί λαοί και μιλούν σημιτικές γλώσσες, ενώ οι Φιλισταίοι δεν φαίνεται να ήταν σημιτικός λαός, αν όντως σχετίζονταν με τους Προέλληνες. 3-Το αλφάβητο ήταν φοινικικό ή έστω σημιτικό από τα όνοματα των γραμμάτων. Αλεφ νομίζω πάει να πει βόδι και Βήτα Σπίτι ή κάτι τέτοιο. Στην αρχή τα γράμματα αυτά ήταν εικονογράμματα, και μετά χρησιμοποιήθηκαν για να δηλώσουν το φθόγγο από τον οποίο ξεκινούσε η λέξη 4- Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία της Συνέχειας του Ιταλού γλωσσολόγου Μάριο Αλινέι που ισχυρίζεται ότι όλες οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες είναι πολύ παλαιές, ότι η πρώτη ινδοευρωπαϊκή ήταν η πρώτη που μιλήθηκε από σημερινούς ανθρώπους στην Ευρώπη, και ότι κατά συνέπεια τα ελληνικά είναι πολύ παλαιά και πολύ παλαιότερα από τηνεποχή της γραμμικής Β.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα συμβολα που οι Φοινικες ονομαζαν αλεφ (Α ανεστραμενο) και μπεθ (Β) που οντως σημαινουν βοδι και σπιτι υπαρχουν στην γραμμικη γραφη πριν κανενας ακουσει εστω και το ονομα των Φοινικων. Το οτι τους δωσανε ονοματα της γλωσσας τους δεν ειναι παραξενο.
   Το παραξενο ειναι να τους χαριζουν απλοχερα την επινοηση του αλφαβητου ενω ουτε αλφαβητο ειχαν, ενω η συντετμημενη συλλαβογραφια που χρησιμοποιουσαν γραφοντας μονο τα συμφωνα με τα φωνηεντα να εννοουνται το πιθανωτερο ειναι οτι μαζι με τα γραμματα την εμαθαν απο τους απογονους των Κρητων που ειχαν αυτη την γραφη και κατοικουσαν στην περιοχη.
   Το τι γλωσσα μιλανε σημερα δεν εχει και πολυ σημασια, και το να χωριζεις τις ανθρωπινες φυλες με τα παιδια του Νωε δεν ξερω ποσο επιστημονικο ειναι.
   Ενδεικτικο του μπερδεματος ειναι μια ειδηση που ειχα διαβασει παλιοτερα για την ανακαλυψη μιας πολης με το ονομα γρτ (με το "φοινικικο αλφανητο").
   Οι αρχαιολογοι εσπευσαν να την ονομασουν Ουγγαριτ (αγνωστο γιατι οχι πχ Εγιρατ η οπως αλλιως με τα ιδια συμφωνα). Καποιοι Ελληνες ερευνητες προτειναν την ονομασια Ευαγοριτις, απο τον βασιλια της Κυπρου Ευαγορα.
   Ψαξε βρες
   Οι γραφη εχει βρεθει στην Ελλαδα σ ολα τα σταδια της απο τα ιδεογραμματα μεχρι το αλφαβητο χωρις να φαινεται καμμια εισαγωγη απο πουθενα.
   Για πεντε η παραπανω χιλιαδες χρονια οι Ελληνες ειχαν γραφη και ξαφνικα το 1100 με την καθοδο των Δωριαιων εξαφανιστηκε και χρειαστηκε να παρουμε το συλλαβαριο των Φοινικων για να φτιαξουμε σε καμια πενηνταρια χρονια το φθογγογραφικο αλφαβητο, δηλαδη το τελειωτερο δημιουργημα γραφης που εκτοτε δεν ξεπεραστηκε.
   Και μετα αφου ο τσομπανης πατερας του Ομηρου εκανε αυτην την τρομερη ανακαλυψη ο Ομηρος εγραψε στην τελειωτερη γλωσσα του κοσμου τα τελειωτερα επη σε 14.500 στιχους. Οχι και ασκημα για βουκολο.
   Αυτοι που μιλανε για ινδοευρωπαικη γλωσσα απο τις κουταμαρες ενος αγγλου δικαστη στην Καλκουτα που ανακαλυψε ινδοευρωπαικη φυλη, ειναι οι αντεχοντες οπως ειπα προηγουμενως στην ξευτιλα. Δεν τους πτοει οτι ολες οι θεωριες του δικαστη αποδειχθηκαν γελειες. Δεν υπαρχει ινδοευρωπαικη φυλη; Κανενα προβλημα. Μιλαμε για ινδοευρωπαικη ομογλωσσια. Τι σκατα σημαινει αυτο;
   Οτι ολες οι γλωσσες της περιοχης εχουν κοινα στοιχεια.
   Απο που τα πηραν; Απο τους Ινδοευρωπαιους που ολοι συμφωνουν οτι δεν υπαρχουν σαν φυλη, δεν βρεθκε η κοιτιδα τους, δεν ξερουμε για τον πολιτισμο τους, αλλα ξερουμε οτι εδωσαν στοιχεια της γλωσσας και στην Ελλαδα.
   Ειναι τυχεροι γιατι για τοσο παλιες εποχες οσες αρλουμπες και να πουνε ειναι δυσκολο να αποδειχτουν τελειωτικα ηλιθιοι. Αυτο ομως που φαινεται ειναι οτι με τα στοιχεια που εχουν μπορουν να λενε οτι σαχλαμαρα θελουν ακομη κι αν αντικειται στην λογικη.

   Delete
 19. Ο σιωνισμος οπως τον περιγραφει ο κ Κιτσικης ειναι η απολυτα θεμιτη (ακομη κι αν διαφωνεις) θεληση ενος λαου να εχει πατριδα.
  Ευχης εργον θα ηταν και ολοι θα συνεργαζοντουσαν (ο Χιτλερ τοκανε) με τους Σιωνιστες για να πανε οι Εβραιοι στην πατριδα τους.
  Τα πραγματα ομως μπερδευονται γιατι φαινεται οτι ο σκοπος ειναι να υπαρχει το κρατος που ενωνει ολους τους Εβραιους αλλα οι υπολοιποι να παρασιτουν σε ξενα κρατη.
  Τα πρωτοκολλα των σοφων της Σιων περιγραφουν με τρομακτικη ακριβεια τον κοσμο στο οποιο οι Εβραιοι θα ειναι ακριβως οπως οι Σπαρτιατες.
  Η αρχουσα ταξη που θα διοικει απο την εδρα του "μεσσια" ολο το ανθρωπινο κοπαδι.
  Αυτο επιτυγχανεται με μετρα που περιγραφονται στο βιβλιο πριν 120 χρονια και σημερα τα βλεπουμε να συμβαινουν.
  Οικονομικο συστημα με βαση οχι την παραγωγη αλλα την κερδοσκοπια που αφαιρει τον πλουτο απο τους λαους και τον μεταφερει σε τραπεζες και "επενδυτες" (δηλαδη παλι τραπεζες).
  Ελεγχος των ΜΜΕ.
  Κομματα τα οποια χρειαζονται χρημα για να εκλεγουν, αρα ελεγχονται απο τους κερδοσκοπους.
  Δανεια που κανενας λογικος ανθρωπος δεν καταλαβαινει τι χρησιμευουν περα απο την υποδουλωση του κρατους και την πληρωμη φορου υποτελειας μεσω των τοκων στους τραπεζιτες.
  Παγκοσμια φτωχεια και αναστατωση μεχρι οι λαοι να πειστουν οτι για να επιβιωσουν πρεπει να παραχωρησουν την κυριαρχια τους.
  Αυτα ειναι μερικα απο αυτα που αναφερονται και βλεπουμε να γινονται, με ολες τις διεθνεις τραπεζες και πολυεθνικες να ανοικουν σε Εβραιους.
  Ο Χιτλερ υποστηριζε οτι οι εβραιοδουλοι ηγετες Ευρωπης και Αμερικης δεν του συγχωρησαν το οτι ξηλώνοντας την εβραιοκρατια στην Γερμανια ανοιξε τα ματια του κοσμου και σε αλλες χωρες οι οποιες θα ακολουθουσαν το παραδειγμα του.
  Αυτο εξηγει γιατι περαστηκαν νομοι σε δημοκρατικα κρατη που απαγορευουν να μιλας για αυτα τα θεματα καθως επισης και το που βρεθηκε τοση δυναμη για να επιβληθουν.
  Εξηγει και το σημερινο μπαραζ των αμερικανοευρωπαιων εναντιον του Πουτιν.
  Εξηγει και γιατι το προβλημα του Ισραηλ ειναι αλυτο.
  Το Ισραηλ θα επιβιωσει μονο σαν πρωτευουσα του κοσμου.
  Αυτος ηταν ο λογος που φτιαχτηκε.
  Αυτα ειναι πανω κατω αυτα για τα οποια κατηγορουνται οι Εβραιοι, οχι προσωπικα ο καθενας μια και υποθετω οτι θα υπαρχουν οπως παντου καθε λογης ανθρωποι, αλλα σαν φυλη η αν θελετε σαν θρησκεια.
  Κρεμαστε οτι ταμπελα θελετε, αλλα το πραγμα δεν αλλαζει αν το ονομαζεις αντισιωνισμο η αντισημιτισμο που συνηθως χρησιμοποιειται για να εκφρασει το γεγονος οτι κανεις δεν εχει προβλημα με τους Εβραιους αρκει να πανε στον τοπο τους η τουλαχιστον να μην αποτελουν στοιχειο υπονομευσης του δικου μου στον οποιο κατοικουν..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβης και ορθολογιστης κε Γιαγκο.

   Delete
 20. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 21. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 23. Ἀναμφιβόλως Κωσταντῆ ὁ φιλοαραβισμὸς ποὺ ἐκφράζεται στὴν Ἑλλάδα μὲ τὶς ἀντισιωνιστικὲς θέσεις εἶναι τελείως πλαστός. Κατ'αρχὰς, ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς μέχρι τοὺς ἐθνικοσοσιαλιστὲς, ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἀντισημιτική. Κατὰ δεύτερον, εἶναι ἀντιμουσουλμανική. Μόνον οἱ χριστιανωρθόδοξοι Ἄραβες τοὺς εἶναι συμπαθεῖς. Αὐτὸ συνδυάζεται μὲ τὸν ἀντιτουρκισμὸ διότι οἱ Ἕλληνες συνδέουν τοὺς Τούρκους μὲ τὸ Ἰσλάμ, ἐνῷ τὸ ἕν τρίτον τῶν σημερινῶν Τούρκων δὲν εἶναι κἄν μουσουλμᾶνοι (οὔτε σιΐτες οὔτε σουννῖτες), εἶναι Ἀλεβῆδες (ποὺ δὲν εἶναι καθόλου μουσουλμᾶνοι παρὰ τὶς φαιδρὲς "μελέτες" τῶν Ἑλλήνων συγγραφέων, ποὺ συνεχίζουν νὰ ἔχουν μεσάνυχτα ὥς πρὸς τοὺς Τούρκους ἈλεβῆΔες, οἱ ὁποῖοι τοὺς συγχέουν μὲ τοὺς ἈλεβῆΤες, δηλαδὴ τοὺς Ἀλαουὶ τῆς Συρίας: Βλέπε τὸ βιβλίο μου, "Ἡ σημασία τοῦ μπεκτασισμοῦ-ἀλεβισμοῦ γιὰ τὸν ἑλληνισμό", ἐκδόσεις Ἑκάτη). Παρὰ ταῦτα ἐγὼ συνεργάζομαι ἀπὸ εἰκοσαετίας μὲ τὴν μετριοπαθῆ τουρκικὴ σουννιτικὴ μουσουλμανικὴ ἀδελφὀτητα Χιζμέτ, τοῦ ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκυλέν. Ὁ ἄθλιος ὑπηρετικὸς φιλοδυτικισμὸς τοῦ Ἕλληνος τὸν ἔχει πλήρως ἀπομονώσει ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ τὸν ἔχει κάνει ἐχθρὸ τῶν πάντων: τῶν Ἀλβανῶν, τῶν Σλαύων, τῶν Τούρκων, τῶν Ἀράβων καὶ τῶν Ἰσραηλινῶν. Αὐτὸ εἶναι τρανὴ ἔνδειξη ὅτι μόνον Γραικύλοι καφενόβιοι ἐπιβιώνουν ἀκόμη, μαζὶ μὲ τοὺς ἐναπομείναντες γαϊδάρους, στὴν σκιὰ τῆς Ἀκροπόλεως (κατὰ τὴν γνώμη τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου καὶ πολλῶν ἄλλων ἀκραιφνῶν Ἑλλήνων διανοουμένων). Γιὰ τοὺς παρηκμασμένους αὐτοὺς Ἕλληνες οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες σκεπτομένοι Ἕλληνες εἶναι πράκτορες τῶν συγγενικῶν λαῶν. Οἱ Ἕλληνες ἥρωες ἔχουν ἀπὸ καιρὸ λακίσει. Ποῖος θὰ τοὺς ἐπαναφέρῃ; Ὁ Μαζιώτης ἤ ὁ Κασιδιάρης ἆραγε; Πάντως ὄχι ἡ ἑλληνικὴ ἀβασίλευτη Δημοκρατία, ἡ πλέον ἐξευτελισμένη Δημοκρατία τοῦ πλανήτου. Κάποιος ἐδῶ ἀνεφέρθη στὸν νεοφιλελευθερισμὸ τοῦ Φρῆντμαν, πνευματικὸ πατέρα τοῦ χιλιανοῦ οὐρακοτάνγκου Πινοσέτ, ὡς λύση!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Καταρχήν κύριε Κιτσίκη ως γιος ιστορικού και λοχι ιστορικός σου δίνω τα ταπεινά και όχι τα πεινά αλλά όσο μπορώ περισσότερα συγχαρητήρια. Τώρα κατάλαβα τι θες να πεις όταν λες ότι ο Μαρξ μπορεί να είναι αντισημίτης μια χαρά, και θα διαβάσω περισσότερο για να το τεστάρω. Πραγματικά, μόνο τον καθηγητή μου εδώ στη Γαλλία έχω συναντήσει να είναι σαν και σένα, και με το συμοάθειο, έχω μείινει μαλάκας ! Στην αρχή νομίζεις ότι σου έχουνε κάνει κακό ή ότι έουνε πει κάτι ολοφάνερα λάθος, και μετά καταλαβαίεις τι εννοούσανε. Χίλιες φορές μπράβο και φαντάζομαι πόσες φορές έχουνε παρεξηγήσει τα λεγόμενά σου !

  ReplyDelete
 25. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάγκο. Κύριε Γιάγκο αυτά που λέτε ανταποκρίνονται στη θεωρία της ιθαγένειας του ελληνισμού, που αντιστοιχεί σε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Αθηναίοι, ότι δηλαδή ήταν γηγενείς. Παρόμοια οι Θηβαίοι ότι ήτανε σπαρτοί, από τα δόντια του Δράκου που είχε σκοτώει ο Ιάσων, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεύτερον, αυτά που λέτε είναι κλασσικά επιχειρήματα αντισημιτικά. Αυτό που βλέπω είναι ότι ο αντισημιτισμός είναι πάρα πολύ παλαιά υπόθεση και συγκεκριμένα είτε μεσαιωνική είτε της μέσης προς ύστερης αρχαιότητας. Και οι ορθόδοξοι, και οι καθολικοί, και οι μουσουλμάνοι είναι κάργα αντισημίτες, οι προτεστάντες κάπως λιγότερο, και το Άμστερνταμ που ήτανε προτεσταντικό ήταν εβραϊκό καταφύγιο, το οποίο απελευθέε
  ρωσε διανοητικά και σωματικά τον νεαρό Κοραή που είχε πάει εκεί ως αντιπρόσωπος της εμπορικής εταιρείας του πατέρα του.

  Παρατηρώ ότι ο αντισημιτισμός είναι οξυμένος στις κοινωνίες που ο κος Ντούγκιν σε μια συνέντευξή του λέει αν δεν κάνω λάθος τελλουρικές, δηλαδή της γης, και λιγότερο σε κοινωνίες της θάλασσας. Πλήθος τα παραδείγματα λαϊκού αντισημιτισμού στη λαϊκή παράδοση, στα παραμύθια, στα ήθη και τα έθιμα, στον Καραγκιόζη, παντού. Και άλλες εμπορικές μειονότητες υπήρχανε, οι Έλληνες, οι Αρμένηδες, γιατί τέτοιο μίσος τέλος πάντων κατά των Εβραίων ; Οι Κινέζοι δεν είναι εξίσου αν όχι περισσότερο τσιγκούνηδες ; Εγώ δεν θα συμμεριστώ ποτέ ότι ο κάθε λαός έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ανεξάρτητα από τους άλλους, διότι όταν μου φορέσανε γυαλιά με το ζόρι, ήξερα αμέσως ότι οι άλλοι συμμαθητές μου θα με αντιμετωπίζανε σαν γυαλάκια, όπως και έγινε.

  Γιατί Χριστιανοι και μουσουλμάνοι μισούνε τους Εβραίους ; Διότι έχουνε θεωρητικά την ίδια θρησκεία με τους Χριστιανούς χωρίς να έχουνε την ίδια ράτσα (σημίτες-ινδοευρωπαίοι) ή έχουνε την ίδια ράτσα (φοίνικες, άραβες, εβραίοι) χωρίς να έχουνε την ίδια θρησκεία.

  ReplyDelete
 26. Επομένως ο χριστιανός, που δεν ξέρουμε τι πα να πει χριστιανός, προσοχή, προσοχή, ροσοχή, προσοχή - μπορεί να είναι παγανιστής και να λέει ότι είναι χριστιανός- μισεί τον Εβραίο ως προδότη μουσουλμάνο και ο μουσουλμάνος τον Εβραίο ως προδότη χριστιανό.

  ReplyDelete
 27. Φαντάζομαι λοιπόν κύριε Κιτσίκη ότι θα συμφωνείτε ότι υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στο κράτος του Ισραήλ, και τον Εβραίο όπως τον φανταζόμαστε εμείς οι αντισημίτες.

  ReplyDelete
 28. Εαν λοιπόν ο αντισιωνισμός είναι πρόσχημα, ο αντιεβραισμός ως αντιτοκογλυφισμός (συγγνώμη για τον νεολογισμό) ή ως αντικαπιταλισμός είναι πρόσχημα, ακόμα και για τον Μαρξ, υπάεχει μια εγήξηση για τον αντισημιτισμό των χριστιανών και των μουσουλμάνων. Μισούμε τους Εβραίους γιατί τους ζηλεύουμε. Όχι για τα λεφτά τους αλλά για τη θρησκεία τους. Τους μισούμε γιατί δεν έχουμε βρει το θεό μας. Ενω αυτοί κάνουνε ό,τι τους είπε ο Μωυσής, δεν θα λατρέψεις κανέναν άλλο εκτός απο Μένα. Ο Κιτσικης έχει δίκιο και πράγματι το κείμενο του Μαρξ είναι αντισημιτικό και ύπουλα ο Μαρξ βάζει τους Εβραίους να λατρεύουνε τον Μαμμωνά, ενώ αυτόί λατρεύουνε το θεό. Απλώς λατρεύοντας το Θεό δεν υπακούνε σε άλλο αφεντικό και έτσι δεν σκορπάνε τα λεφτά τους και τις πνευματικές τους δυνάμεις.

  ReplyDelete
 29. Κωσταντῆ δὲν γράφουμε ἀντιεβραῖος ἀλλὰ ἀνθεβραῖος ὅπως λέμε ἀνθέλλην ἐπειδὴ ὑπάρχει δασεῖα στὸ ἔψιλον. Τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ ὑπῆρξε καταστροφικὴ γιὰ τὴν γλῶσσα. Ἐπειδὴ τώρα ἡ μόδα τοῦ πολυτονικοῦ ἐπανέρχεται (βλέπε σχετικὸ ἄρθρο στὸ Βῆμα τῆς περασμένης Κυριακῆς) καὶ ἐπέιδὴ εἶναι πανεύκολο νὰ μάθῃ κανεὶς μόνος του τὸ πολυτονικό, ὅπως ἐγὼ ὡς Γάλλος τὸ ἔμαθα μόνος μετὰ τὴν κατάργησή του τὸ 1982, σὲ προτρέπω νὰ κάτσῃς νὰ τὸ μάθῃς μόνος σου. Στὸν ὑπολογιστὴ νὰ πᾶς στὶς ἑκατοντάδες γλῶσσες ποὺ προσφέρονται καὶ νὰ κατεβάσῃς τὸ Greek polytonic, ποὺ θὰ ἐμφανισθῇ στὸ κάτω μέρος τῆς ἐπιφανείας ἐργασίας τοῦ ὑπολογιστοῦ σου. Μάθε πολυτονικά, γίνου Ἕλλην! Καὶ μὴν ἀκοῦς τὶς πολλαπλὲς ψευδοθεωρίες ὑπὲρ τοῦ μονοτονικοῦ. Πάντως καλύτερα νὰ γράφῃς ἀτονικὰ σὰν τὸν Γιάγκο παρὰ μονοτονικά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 31. Κύριε Κιτσίκη μου πηγα να γράψω ανθεβραίος, βασικά έγραψα ανθεβραίος και το διορθωσα μετά γιατί μούλειπε η δασεία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αλλά δεν είναι μόνον η δασεία, είναι και το αντιεβραϊσμός αντι του ανθεβραϊσμος.

   Delete
 32. Αναμένοντας λοιπον την επιστροφή στο πολυτονικό, ερωτώ - τι θα κάνουμε ; Εκεί κάτω απ`ό,τι βλέπω, στην Ελλαδα, Hellas, υπάρχει ένα κοκτέηλ, ελληνιστί κυκεών, πληξης, αυτοκτονίας, αντισημιτισμού, με τις δύο εννοιες του Σημίτη με τη μεγάλη μύτη και αυτουνού με την ελιά στη μύτη, δυτικομανίας, και τελευταίων ημερών της Πομπηίας. Ποίος είναι ο εχθρός, αν αυτός δεν είναι οι Εβραίοι ;

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 34. Ω ρε μάνα μου έπεσε βροχή από κοτρώνες. Αφού σου λέμε χριστιανέ μου ότι όλοι είναι Έλληνες. εκτος και αν νομίζεις ότι είσαι ο μόνος Έλλην.

  ReplyDelete
 35. Ρε τι κακο μ αυτους τους δημοκρατες, αμα δουν διαλογο αφιονιζονται.

  ReplyDelete
 36. Εγω ξεβρακωνω τη ναζιστικη εγκληματικη οργανωση και μου σβηνετε τα σχολια.Αισχος ανθελληνες. Αρα εσιτε συνεργοι τους στο εγκλημα.

  ReplyDelete
 37. Βοηθεια ο Παπας με σβαστικες στην πανα βρακακι του.
  Ρε φιλε σοβαρεψου.
  Κατ αρχας ο κ Κιτσικης ειναι ξεκαθαρος οτι τη Χ.Α την θεωρει φασιστικο κομμα.
  Εσυ τι θελεις παραπανω να πεις;
  Ωραια αν θελεις να σου κανω κι εγω τον ναζι.
  Για να δεις ποσο ασχετος εισαι και να μαθεις να συζητας πεισε με οτι ειναι κακο που ειμαι ναζι.
  Το να πας μεχρι την σελιδα αυτων των ανθελληνων που δεν υπαρχει ουτε μια θεση τους που να μη καταδικαζει την Ελλαδα για να βρεις "στοιχεια" ειναι ευκολο.
  Το να στηριξεις αποψεις ειναι δυσκολο.
  Δεν πιστευω οτι σ αυτη τη σελιδα σου σβησανε σχολια γιατι διαφωνησες, αλλα μαλλον προσπαθεις να μας πεισεις σαν ουρακοταγκος βριζοντας.
  Προσπαθησε λοιπον καλυτερα.

  ReplyDelete
 38. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 39. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 40. Το εγραψα και παραπανω το γραφω κι εδω για να μη μπερδευομαστε.

  Καταπληκτικη επιχειρηματολογια. Συνεχισε εισαι σε καλο δρομο.
  Για πες μας γιατι δεν ειμαστε Ελληνες. Εννοεις φυλετικα;
  Η καπου δεν σ αρεσει κατι απο αυτα που λεμε για την Ελλαδα.
  Δεν θυμαμαι να την εβρισε κανενας, το αντιθετο.
  Ναζι ειμαστε ολοι οι οι μισοι ας πουμε;
  Γιατι ειναι κακο να εισαι ναζι;
  Τι λεει ο ναζισμος και δεν σ αρεσει;

  ReplyDelete
 41. Ο ναζισμος-εθνικοσοσιαλισμος ειναι το καθεστως που επεβαλε ο Α.Χιτλερ στη Γερμανια και αποτελει (ΔΙΑ)ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ.

  Αποτελει κοσμοαντιληψη(κοσμοθεωρια) και οχι τοσο ιδεολογια , που βασιζεται στο εθνικο-φυλετικο ιδεωδες και στο εθνικο κρατος που το υπηρετουν οι πολιτες.
  Ο Χιτλερ απεκλειε σε ολους τους τομεις καθε μη εθνικο στοιχειο και ιδιαιτερα τους Εβραιους που εξολοθρευσε.

  Χαρακτηριστικα του ναζισμου ειναι η ωμη βια , ο ρατισμος , ο σωβινισμος , ο σεκταρισμος , ο ιμπεριαλισμος , ο αρχηγισμος(Fuhrer κλπ) , ο επεκτατισμος και ο μιλιταρισμος. Αν δεν ξες τι σημαινουν αυτες οι εννοιες να ψαξεις να τις μαθεις. Παντως μονο καλα δε τα λες τα χαρακτηριστικα του ναζισμου. Επισης αυτα ακριβως ειναι και τα χαρακτηριστικα της συμμοριας της χρυσης αυγης.

  Κλεινοντας.Ο ναζισμος αποτελει την μεγαλυτερη και τη μελανοτερη στρεβλωση του εθνικισμου απο την εμφανιση του στο πολιτικο χαρτη.

  Με λιγα λογια η χρυση αυγη φορεσε τον μανδυα του εθνικισμου , ετσι ωστε να κρυψει το πραγματικο ναζισιτκο της προσωπο. Βλακες δεν ειναι. Ξερουν τι κανουν. Μονο που και πολλοι πολιτες επισης δεν ειναι βλακες και δε ζουμε στη δεκαετια του 30΄.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και ενα τεραστιο και σημαντικο χαρακτηριστικο του ναζισμου που ξεχασα.Το Υπουργειο Προπαγανδας.

   Delete
 42. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 43. Μονάχα που ο τρόπος εμφάνισης των ιδεών είναι εξίσου σημαντικός με τις ιδέες, και εδώ οι ιδέες του ανωνύμου εμφανίζονται σαν σμάρι από σφήκες. Να τον θεωρήσουμε απλώς σαιξπηρικό πειραχτήρι ;

  ReplyDelete
 44. Εν πάσει περιπτώσει η διαδικτυακή συμπεριφορά του ανωνύμου είναι η ίδια και απαράλλακτη με αυτή των Χρυσαυγιτών προ της εκλογικής ανοδου της Χρτσής Αυγής , η οποία οφείλεται σε ανθρώπους σαν τον κο Γιάγκο, ο οποίος είναι εμφανώς σοβαρός άνθρωπος. Αφομοιωνοντας το παράδειγμα των συναδέλφων τους σπό τα δυο μεγάλα κόμματα εμφανίζονταν στα τηλεοπτικά πάνελ σαν αφιονισμένοι και τρομοκρατούσαν τον κοσμάκη λέγοντας αυτές τις αηδίες και με αυτά τα τσαμπουκαλήκια της δεκάρας τα τόσο γνωστά στην τριτοκοσμικη Ελλάδα. Ελπιζω ο ανώνυμος να είναι πειραχτήρι και όχι φασίστας, όπως αυτοί. Κρατώ τη διάκριση του Κιτσίκη ανάμεσα σε φασίστα και φασιστή.

  ReplyDelete
 45. Περιμενοντας λοιπόν να τελειωσει το ευχαριστο διάλειμμα που οφείλεται στην βροχή κομητών του ανωνύμου, προτείνω την σταδιακη και ήπια επαναφορά του θεματος της συζήτησης από κει πού είχε καταλήξει. Είδαμε ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ή εν πάσει περιπτώσει Ελλαδιτών ή εν πάσει περιπτωσει κατοίκων της απόληξης ανατολικωτέρας ευρωπαϊκής χερσοννήσου είναι αντισημίτες. Ο κος Κιτσίκης προσθέτει ότι είναι και αντιμουσουλμάνοι. Ερώτηση- γιατί ; Εννοείται ότι θα επιθυμούσα εγώ προσωπικά μιαν απαντηση διαφορετική από το οτι οι Εβραίοι φταίνε για όλα, διότι προφανώς άμα είσαι αντισημίτης θωρείς ότι οι Εβραίοι για κάτι φταίνε.

  ReplyDelete
 46. Κατσε λιγο Κωνσταντη γιατι ψαχνω το λεξικο να βρω τι θα πει ρατσιστης σωβινιστης, σεχταριστης και αισιχτιριστης.
  Ρε φιλε σου ειπα εγω οτι εχω ελλειψη απο ταμπελες;
  Τουλαχιστον την αλλη φορα φτιαξε καμια μοντερνα ετσι με νεον και λαμπακια γυρω γυρω.
  Παντως οπως το περιμενα το μονο που δεν ενοχλησε τον ανωνυμο στο ναζισμο ειναι η ελλειψη δημοκρατιας.
  Για να ολοκληρωσω και τον ενδιαφεροντα διαλογο θα σου πω οτι εισαι φασιστας, διακορευτης, ληστης, παραχαρακτης, μαουνιερης και δοσατζης. Οταν θα μου φερεις δε και επιχειρηματα γι αυτα που κατηγορεις θα σου φερω και εγω τα δικα μου.

  Για το ερωτημα του Κωσταντη το να περιμενει μια απαντηση διαφορετικη απο το οτι οι Εβραιοι φταινε για ολα, αν ειναι αληθεια, αποτελει προτροπη σε ψεμα.
  Γενικοτερα η αναμιξη πληθυσμων δεν ειναι καλη ιδεα ιδιως οταν ειναι μη αφομειωσιμοι.
  Ειτε ειναι Γυφτοι ειτε ειναι Μουσουλμανοι ειτε ειναι Εβραιοι θα δημιουργησουν προβληματα. Διαφορετικα αναλογα με την νοοτροπια και την θεση του καθε λαου, αλλα παντως προβληματα.

  ReplyDelete
 47. Όχι δεν είναι προτροπή σε ψέμα κύριε Γιάγκο, καθόλου, είναι ειλικρινής ερώτηση που με αφορά και μην τσαντίζεστε άδικα από το πειραχτήρι τον ανώνυμο. Ήδη μου δώσατε ένα μέρος της απάντησης εξάλλου και περιμένω τη συνέχεια.

  ReplyDelete
 48. Είπατε ήδη ότι η ανάμιξη πληθυσμων είναι προβλημα. Όμως τι συνθέτει έναν πληθυσμο ; Δεν είναι η δυνατότητα αναπαραγωγής του ; Δύο ζώα δεν ανήκουν στο ίδιο είδος όταν κάνουνε γόνιμους απογόνους ;

  ReplyDelete
 49. Δηλαδή, ενας πληθυσμός, για να το πω διαφορετικά, ορίζεται από τους προγόνους του ήαπό τους απογόνους του ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απογονους φυσικα.Και στο μελλον εξελισσεται ο πλυθησμος και υπηρχαν και υπαρχουν φυλετικες προσμιξεις.Ο Χιτλερ ονειρευοταν μια Γερμανια ΜΟΝΟ απο Γερμανους.Μα φυσικα και δε προκειται ποτε να γινοταν αυτο.Για αυτο και ειπα οτι ο ναζισμος ειναι μια ουτοπικη κοσμοαντιληψη και οχι τοσο ιδεολογια. Ενας εξυπνος ανθρωπος δεν ειναι δυναοτν να ειναι ναζι στη συγχρονη εποχη εκοτς αν ειναι ψυχολογικα αρρωστος.

   Delete
 50. Το θέμα αυτό σχετίζεται άμεσα με τη δουλεία. Οι δούλοι ανήκουν γενικά σε ομάδες πληθυσμού που οι αφεντες τους θεωρούν ανανεώσιμες, και γι αυτό δεν χρειάζεται να προστατευτεί η αναπαραγωγή τους. Γι αυτό και φερνονται καλυτερα στα άλογα παρά στους δούλους. Ξεκληρίζουνε τιυς Ινδιάνους και τους αντικαθιστούν με Νέγρους. Οι Αθηναίοι αντικαθιστούν τους δούλους που πεθαίνουν στα μεταλλεία του Λαυρίου με καινούργιους αγορασμένους. Οι είλωτες είναι πλουπληθέστεροι και γονιμότεροι από τους Σπαρτιάτες. Οι σημερινοί Έλληνες κινδυνεύουνε ίσως με εξαφάνιση αν δεν αναοαραχθούν. Ποιοι Έλληνες ομως, αν οι Έλληνες δεν ορίζονται με βάση τους προγόνους τους, αλλά τους απογόνους τους ;

  ReplyDelete
 51. Γι αυτο εντοπισα το προβλημα στην μη αφομοιωση των ξενων πληθυσμων.
  Να μην ξεχνατε οτι τοσο οι Εβραιοι οσο και οι Μουσουλμανοι ειναι αυτοι που βασει της θρησκειας τους ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να ερθουν σε επιμειξια με τους πληθυσμους μεσα στους οποιους κατοικουν.
  Επομενως καποια στιγμη ερχεται η ωρα να αποφασιστει ποιανου ειναι η χωρα, γιατι δεν υπαρχει ενας αλλα δυο τουλαχιστον λαοι.
  Οι μεν Μουσουλμανοι δουλοι και οι ιδιοι οντες διεκδικουν την χωρα για το Ισλαμ ενω οι Εβραιοι πονηροτερα σκεπτομενοι την ελεγχουν και την απομυζουν.
  Σου ξαναπα οτι οι οργανωμενες μειοψηφιες σε μια χωρα εξ ορισμου ειναι εκμεταλλευτες της πλειοψηφιας.
  Σου εδωσα παραδειγμα τους συμπατριωτες μου Μανιατες των περασμενων δεκαετιων, οπως και ολους τους επαρχιωτες που πριν αφομοιωθουν και ανακατευθουν υποστηριζονταν μεταξυ τους εις βαρος των υπολοιπων. Αυτο μεχρι σημερα εστω και εξασθενισμενο ισχυει.
  Μπορω να μιλησω και για τις οργανωμενες συντεχνιες που εχουν τα ιδια αποτελεσματα λειτουργωντας ως μεσο πιεσης.
  Τι μπορει να πετυχει ενας λαος η μια ομαδα που δεν αφομοιώνεται για αιωνες και προωθει τα συμφεροντα της μεσα στις ανοργανωτες πλειοψηφιες;
  Επομενως το θεμα δεν ειναι αν εγω θελω η δεν θελω τους ξενους, αλλα και αν οι ξενοι θελουν να ζησουν μαζι μου η θελουν να εκμεταλλευτουν την γη μου με εμενα η και χωρις εμενα.
  Ουτε ΑΝ οι Εβραιοι μας εκμεταλλευονται. Η λογικη και μονο ακομη και χωρις να λαβουμε υπ οψιν μας τις ενδειξεις, λεει οτι ειναι οχι πιθανον αλλα σχεδον σιγουρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θαυμάσια. Ας υποθέσουμε ωστόσο παράλληλα ότι το είδος ορίζεται από τους απογόνους του και όχι από τους προγόνους του. Άρα ο γιος μου και η κόρη μου φτιάχνουνε το είδος και όχι ο πατέρας και η μάνα μου. Συγκεκριμένα όχι ο γιος μου και η κόρη μου αλλά τα εγγόνια μου. Διότι οι απόγονοι για να φτιάξουν είδος πρέπει να είναι γόνιμοι.

   Επομενως οι Εβραίοι τρομάζουνε διότι αναπαράγονται μεταξύ τους αρνούμενοι την επιμειξία.

   Delete
 52. Βρήκαμε λοιπόν τη ρίζα του αντισημιτισμού. Ο παραδοσιακός εβραϊσμός φέρει σε οξυμένη μορφή το πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Συγκεκριμένα, το ότι όταν ο έρωτας προσπαθεί να καλουπωθεί, χάνεται και η γονιμότητα. Για να λυσουνε το πρόβλημα της συνέχειας του σογιού τα αρχαία σόγια αναπαράγονται με διαφορετικούς βαθμούς αιμομειξίας.

  ReplyDelete
 53. Ο αντισημιτης λοιπόν τρομάζει με τον κλειστό χαρακτήρα της εβραϊκης κοινωνίας διότι αυτός αποτελεί απειλή για τη γονιμότητά του. Όλως τυχαίως και η αριστοκρατία έχει την ταση να αναπαράγεται με διάφορους βαθμούς αιμομειξιας. Αλλα και στα παραδοσιακά σόγια υπάρχει αυτό το πράγμα.

  ReplyDelete
 54. Άρα ο ελληνικος λαός αισθάνεται προδομένος διότι εγκατέλειψε το σόι του νομίζοντας ότι οι Δυτικοί θα τον δεχτουν σαν ισότιμο. Αυτοί όμως τον θεωρούν δούλο διότι δεν θέλουν να έρθουνε σε επιμειξία μαζί του. Αναδιπλωνεται λοιπόν και δεν θελει να έρθει σε επιμειξία ούτε αυτός με τους μετανάστες, για να μη γίνει ακόμα χειρότερος δούλος.

  ReplyDelete
 55. Συμφωνώ με τον ανώνυμο οτι η Χρυσή αυγή δεν θα γίνει σοβαρό κομμα αν δεν έχει ευρωπαϊκή πολιτική. Το μόνο κόμμα που υποτίθεται έχει ευρωπαϊκή πολιτική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτός μπασκουλάρει επικίνδυνα προς τον θείο Σαμ. Εννοώ κλίνει. Θα αφήσει δηκαδλη τον ελληνικό λαό να καταστραεί αν συνεχίσει έτσι. Ο ελληνικός λαός πιο εύκολα θα γίνει σύμμαχος με τους Εβραίους παρά με τους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι είναι καθάρματα. Ο ελληνικός λαός τους μισεί αποδεδειγμένα, όσο και τους Εβραίους, αν όχι περισσότερο. Δεν έχει ξεχάσει τι έχει τραβήξει από δαύτους σε Ελλάδα και Κύπρο και τι τραβάει τώρα. Τη Λεπέν στη γαλλία τη μυρίζομαι για φιλοατλαντικό κόμμα.

  ReplyDelete
 56. Κατ αρχας να πω στον φιλο που παραμενει ανωνυμος να παρει εστω ενα ψευδωνυμο να ξερουμε με ποιον μιλαμε.
  Αν νομιζεις οτι αυτα που εφερες ειναι αποδειξεις οτι ο ναζισμος ειναι κακο πραγμα ξανακοιτα τα. Αν δεν μπορεις να βρεις κατι καλυτερο να βγαλω την φορμα του ναζι και να σε βοηθησω.
  Το θεμα δεν ειναι ουτε αν ειμαι εγω ναζι ουτε αν εισαι εσυ. Το θεμα ειναι να καταλαβαινεις οτι οταν καποιος εχει καποιες αποψεις που δεχεται να τις συζητησει δεν μπορει να ζητας τιποτε περισσοτερο. Ειναι αξιοκατακριτος οποιος αμελει να αποκτησει οσο το δυνατον σωστες αποψεις. Κανενας δεν μπορει να κανει περισσοτερα απο τις ικανοτητες του.
  Επομενως για το μονο που θα με κατηγορησει καποιος και θα ντραπω ειναι οτι δεν προσπαθησα να εχω σωστες αποψεις. Τα περι ναζι φασιστων, εγκληματιων κλπ δεν μου λενε τιποτα αν δεν μπορεις να αποδειξεις οτι κανω κατι λαθος.
  Παντως το σιγουρο ειναι οτι δεν μπορεις να κατηγορεις καποιον οταν δεν ξερεις τι λεει.
  Θα σου συστησω να βρεις στο διαδικτυο την Πολιτικη Διαθηκη του Χιτλερ.
  Ριξε μια ματια και θα καταλαβεις τι ειναι αυτο που κανει καποιους να εχουν θετικη γνωμη για τον Χιτλερ, ασχετα με το τι συμπερασμα θα βγαλεις εσυ.
  Οπωσδηποτε κανενας δεν εχει γι αυτον την αποψη που εχεις εσυ τωρα, και παρολα αυτα τον συμπαθει.
  Σχετικα με την επιμειξια οι Εβραιοι ειναι χειροτεροι απο τον Χιτλερ.
  Οσο και να το θελει μια πολιτικη ιδεολογια δεν μπορει να την αποφυγει. Οι πολιτες του κρατους παντα θα τυχει να ερωτευτουν μελη αλλης φυλης και η με μετρο μεταναστευση παντα θα υπαρχει.
  Η θρησκεια παλι απαγορευει τους μικτους γαμους και ειδικα η Εβραικη δεν τους επιτρεπει ουτε με αλλαγη θρησκευματος. Η ιστορια των γιων τους Ιακωβ που σκοτωσαν με δολο ολη την οικογενεια του αντρα που ηθελε να παρει την αδελφη τους την Λεια αφου πρωτα δεχτηκε να κανει περιτομη ειναι ενδεικτικη.
  Το συμπερασμα οτι δεν μπορει να υπαρξει κρατος εθνος διαψευδεται απο την ιστορια.
  Το εθνος δεν ειναι απαραιτητα μια φυλη. Αν αφησεις τις ΗΠΑ καποιους αιωνες, καποτε εφ οσον ανακατευονται θα καταληξουν καποτε να ειναι συγγενεις μεταξυ τους, να εχουν την ιδια γλωσσα και τις ιδιες συνηθειες. Θα γινουν δηλαδη Εθνος.
  Το θεμα ειναι τι γινεται μεχρι τοτε.
  Αυτο που δεν μπορει να υπαρξει στην πραγματικοτητα ειναι κρατος πολιτων σε πολυφυλετικη κοινωνια.
  Η Χ.Α εχει και Ευρωπαικη και Ελληνικη πολιτικη.
  Πιστευει οπως ολοι οι εθνικιστες σε Ευρωπη ενωση ανεξαρτητων κρατων και οχι στην παραχωρηση ολων των εξουσιων τους σε Ευρωπαιους επιτροπους. Ειδικα οταν αυτοι οπως σημερα ειναι υπαλληλοι των τραπεζιτων που φροντιζουν για την επιλογη τους.

  ReplyDelete
 57. Όπως θα δείτε έσβησα πάλι ότι προσβλητικό. Προς ανώνυμους, είναι πολύ εύκολο ένα κλικ στις ρυθμίσεις να μην ποστάρουν ανώνυμοι, άρα αν έχουν να πουν κάτι καλύτερα να μην προσβάλλουν. Κρατάω το χαρακτηρισμό του Μπέρια από την άλλη φορά, δυστυχώς αποδεικνύομαι κομμουνιστής.
  Για το οι "ανθέλληνες του Κιτσίκη" τι να πω, ποιοι ανθέλληνες ποιανού Κιτσίκη εδώ πλακωνόμαστε μεταξύ μας και γουστάρουμε :)

  ReplyDelete
 58. Τωρα σοβαρα με ρωτας γιατι ειναι κακο να εισαι ναζι??Πλακα κανουμε ετσι??

  Μηπως επειδη κατεσφαξαν εκατονταδες χιλιαδες κοσμου ασχετως εθνικοτητας???Μηπως γιατι ειναι ρατσιστες??Μηπως γιατι χρησιμοποιυν ωμη βια???Μηπως γιατι ηθελαν να κατακτησουν ολη την Ευρωπη υπο την κατοχη τους?Μηπως γιατι ηταν ολοι ψυχανωμαλοι και ψυχακηδες???

  Ο ναζισμος ειναι στρεβλωση του εθνικισμου.Καταλαβαινεις τι σου λεω???Αν εγω ειμαι εθνικιστης , εσυ που εισαι ναζιστης μου καταστρεφεις την ιδεολογια με τη συμπεριφορα σου στα ματια των αλλων και του λαου.Αντιλαμβανεσαι τι σου λεω??

  Τα πογκρομ τα ξεχασες στις λαικες αγορες και στα σοκακια τα βραδυα τα ξεχνας???Η δε τα ξερεις??? Ειστε σωβινιστες και ναζι.Οχι εθνικιστες. Το κομμα σας και τον αρχηγο πονατε οχι την πατριδα την Ελλαδα.Σε απλα ελληνικα στο λεω.Δε μπορω να στο εξηγησω αλλιως.Και φυσικα αγνοειτε οι χρυσαυγιτες επιδεικτικα το ναζιστικο παρελθον της ομαδας σας.Ναι.Αλλα δεν ειναι ο λαος πλεον σε καταστασεις δεκαετιας 30΄.Για αυτο και θα σβησει η χρυση αυγη.

  Στα ειπα ολα τα επιχειρηματα και αποδεικνυεται οτι δεν τα θεωρεις κακα αυτα τα χαρακτηριστικα ή απλα τα αγνοεις ενδεικτικα. Τι να συζητησουμε ακριβως???Στα ειπα για τον Χιτλερ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αλλα σε τελικη αναλυση αν καποιος ειναι ναζι και δεν προβαινει σε ρατσιστικα προγκρομ , εντονο αντισημιτισμο ή αντισιωνισμο , ρατσιστικα παραληρηματα , προπαγανδα κλπ , δε χρησιμοποιει ιχνος βιας και ταυτοχρονα τον κανει καλυτερο ανθρωπο το να ειναι ναζι , τοτε δεν υπαρχει κανενα απολυτως προβλημα. Βεβαια μη με ρωτησετε πως γινεται να συμβαινει αυτο γιατι ομολογω πως δεν μπορω ουτε ο ιδιος να φανταστω το πως.

   Delete
 59. Ἄντε, ἡ φουρτούνα κοπάζει. Σιγὰ σιγὰ ἐπισκευάζουμε τὸ ὑαλοπωλεῖο ἀπὸ τὴν ἔφοδο τοῦ ἐλέφαντος. Γινόμεθα Ἕλληνες. Μάλιστα σὲ μερικὰ σημεῖα προσεγγίζουμε τὸν σωκρατικὸ διάλογο. Συχνά, τὶς ἄναρθρες φωνὲς ποὺ ἐκτοξεύουμε κατὰ τοῦ ἄλλου προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀδυναμία μας νὰ εὕρουμε σωστὲς λέξεις γιὰ νὰ ἐκφρασθοῦμε. Οὔτως ἤ ἄλλως οὐδεὶς κατέχει τὸ ἀλάθητο, οὔτε κἄν ὁ Πάπας. Θὰ ἔχετε παρατηρήσει ὅτι βασικὴ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ "ἀλόγου" ζώου εἶναι ὅτι τὸ τελευταῖο ἀδυνατεῖ νὰ ἀρθρώσῃ λόγο καὶ ὑποχρεωτικὰ ἐκφράζεται μὲ ἄναρθρες φωνές. Ὁ λόγος κάνει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸ ζῶο. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης δηλώνει ὅτι ἐν ἀρχῇ ἦτο ὁ Λόγος καὶ Θεὸς ἦτο ὁ Λόγος (ὁ πλατωνικὸς Λόγος).
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 60. Θα σας πω κάτι το οποίο αφορά και το πεδίο ερευνών μου (θέατρο-θεατρολογία- αισθητική). Ένα κείμενο μπορείς να το αναγνώσεις ως απρόσωπο, ως λόγο (και ο λόγος εκτός από το περιεχόμενο έχει και τη μορφή του), και ως προσωπική έκφραση. Όταν υπάρχει πάθος, έχουμε την τάση να θεωρούμε τον λόγο ως έκφραση θυμωμένη ή μηθυμωμένη, αλλά πάντως άναρθρη, προσομοιάζουσα προς την κραυγή του ζώου. Και όταν είναι ψύχραιμο, σαν αντικειμενικό λόγο, όπως τα λήμματα της Εγκυκλοπαίδειας. Υπάρχει μια άποψη ότι μακάριος είναι εκείνος ο οοίος και τις κραυγές των βαρβάρων τις βλέπει - όχι ακούει απρόσωπα, ως μουσική.

  ReplyDelete
 61. Σε σχέση τώρα με το αν το τάδε κόμμα έχει καύτερη πολιτική από το άλλο, νομίζω πως η γενική αίσθηση είναι ότι εδώ απειλείται και το ελληνικό κράτος και ίσως το ελληνικόν γένος στο σύνολό του, ενώ κόμμα πάει να πει κομμάτι, μέρος. Θα την πάθουμε πάλι όπως τόσες φορές κύριε Γιάγκο και κύριε Ανώνυμε, με τον πελοποννησιακό πόλεμο πλακώσανε οι Πέρσες, με τον θηβαϊκό οι Μακεδόνες - καλά αυτό ορισμένοι το θεωρούν καλό, με τους πόλεμους των Διαδόχων οι ρωμαίοι, με τους ενωτικούς ανθενωτικούς οι Τούρκοι, με τον Εθνικό Διχασμο ξεριζώθηκε ο πληθυσμός της Μικράς Ασίας που πριν λίγα χρόνια τραγουδούσε Βενιζέλε μεγάλε μας δεν θυμαμαι τι, με τον Εμφύλιο μας διαλύθηκε ο εσωτερικός μαςκόσμος για πάρα πολλές γενιές και ακομα εδώ ειμαστε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απο μενα παντως δεν προκειται να ξεκινησει κανενας διχασμος.
   Οι πραγματικοι εθνικιστες αγαπανε ολο το Εθνος και οχι μονο τους κομματικους φιλους.
   Επομενως με εξαιρεση ελαχιστων που ο Πρωταγορας ως ανεπιδεκτους μαθησεως της Αιδους και της Δικης προτρεπει να αναιρουνται ως αρρωστεια για την κοινωνια οι υπολοιποι Ελληνες μπορουμε να τα βρουμε,γιατι τα χωρισματα αυτα ειναι φτιαχτα. Οι ανθρωποι χωριζονται σε καλους και κακους, δικαιους και αδικους, εξυπνους και κουτους γενναιους και δειλους και οχι σε χρυσαυγιτες και συριζαιους, ουτε αριστερους και δεξιους.

   Delete
 62. Τέλος με βάση όσα ειπαμε παραπανω, ένας πληθυσμός, ένα γένος, ένας πολιτισμός, είτε ορίζεται με βάση τη δυνατότητα αναπαραγωγής του και αν δεν αναπαραχθεί χάνεται - οπότε πρέπει να συζητήσουμε γιατί απειλείται η δυνατότητα αναπαραγωγης του γένους - είτε είναι αθάνατος και αυτάρκης, οπότε το πρόβλημα είναι ότι είμαστε αθάνατοι και δεν το βλέπουμε. Ο κος κιτσίκης έχει εκφραστεί συχνά υπερ της δευτέρας απόψεως. Πρωτύτερα προσπάθησα να συνδυάσω τον αντισημητισμό με την αίσθηση απειλής προς τη γονιμότητα.

  ReplyDelete
 63. Μια και δεν εχεις σκοπο απ οτι φαινεται να διαβασεις πρωτου κατηγορησεις ακου και τι λεει ο ιδιος ο Χιτλερ γι αυτα που του προσαπτεις.

   
  Οι θιασώτες της παγκοσμιοποιήσεως, οι ιδεαλιστές, οι ουτοπιστές, όλοι σκοπεύουν πολύ υψηλά. Μοιράζουν απλόχερα υποσχέσεις για έναν υπερβατικό παράδεισο και ενεργώντας έτσι απογοητεύουν εμπράκτως τους ανθρώπους. Ό,τι ετικέτα και εάν φορούν, είτε ονομάζονται Χριστιανοί, είτε Κομμουνιστές, είτε Ανθρωπιστές, είτε είναι ειλικρινείς, πλην όμως ανόητοι, είτε τυγχάνουν μηχανορράφοι και κυνικοί, ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΣΚΛΑΒΩΝ. . .........Εκ του γεγονότος αυτού προέρχεται και το απύθμενο παγκόσμιο μίσος που προκάλεσε η πολιτική μου. Αρνούμενος να καταφύγω στην επίκληση αορίστων και αδυνάτων υποσχέσεων, όπως πράττουν οι εχθροί μας, δεν διαδραμάτισα το παιχνίδι τους.
  Στάθηκα μακριά από τη συντεχνία των ηγετών του κόσμου, των οποίων ανομολόγητος σκοπός είναι η χυδαία και βάναυση εκμετάλλευση της ανθρώπινης ευπιστίας.
  Η Εθνικοσοσιαλιστική κοσμοαντίληψη, όπως δήλωνα ανέκαθεν, δεν προορίζεται για εξαγωγή. Συνελήφθη επί τούτου για τον γερμανικό λαό.,,,,,,,,,,,. Στις παραμονές του Μονάχου, το 1938, διεπίστωσα πέρα από κάθε αμφιβολία πως οι εχθροί του Τρίτου Ράϊχ ήταν αποφασισμένοι με κάθε μέσο να ζητήσουν την κεφαλή μας επί πινάκι και πως δεν υπήρχαν δυνατότητες να έλθουμε σε συμφωνία μαζί τους.

  Οπως σου ειπα κανεις δεν αγαπαει τον παρανοικο δικτατορα που επιτεθηκε και κατεσφαξε ολη την Ευρωπη και για διασκεδαση εψηνε Εβραιους.
  Απλως καποιοι δεν τρωνε τα παραμυθια που σερβιρουν οι Αμερικανοσιωνιστες που αλλωστε τα βλεπεις και σημερα εναντιον του Μιλοσεβιτς, του Σανταμ, του Κανταφι και κυριως (γιατι αυτος ειναι το κυριως πιατο) κατα του Πουτιν.
  Τους συκοφαντουν με τα ΜΜΕ τους επιτιθενται και μετα τους δικαζουν κιολας.
  Το οτι καποιοι φθανουν να δεχτουν με φανατισμο ολο το πακετο του ναζισμου, ειναι ανθρωπινο χαρακτηριστικο που σε νεαρες ηλικιες ιδιως μπορει να συγχωρειται.

  ReplyDelete
 64. Για την δραση της Χ.Α δες στις ειδησεις αυτους που πηγαν να συμπαρασταθουν στον Μαζιωτη και σκεψου οτι τετοιοι ειναι οσοι καθε φορα που κανουμε δημοσια συγκεντρωση ερχονται σαν "αντιφα" εναντιον μας.
  Πως νομιζεις οτι μπορεις να επιβιωσεις απο αυτους; Με διαλογο;
  Αντι να πιστευετε τα καναλια να πιστευετε τα ματια σας που εχουν δει απειρες φορες αυτα τα ρεμαλια σε δραση. Κι ομως πιστευεις σαν θεσφατο οτι σου πουνε για το τι εγινε στα "σοκακια" και δεν σε προβληματιζει οτι μαζι τους προσπαθουν να σε πεισουν και οι υπαλληλοι του Μπομπολα και του Αλαφουζου, και οι πολιτικοι.
  Ολοι μαζι λοιπον αυτοι που αφου εισαι εθνικιστης θα ξερεις οτι ειναι προδοτες και πουλημενοι κατηγορουνε την Χ.Α.
  Αν μη τι αλλο αξιζει τον κοπο να το ψαξεις λιγο παραπανω.
  Αν μου πεις ποτε επιτεθηκε η Χ.Α σε κομματικες συγκεντρωσεις η γραφεια αντιπαλων, ποτε εριξε μολοτωφ η εδειρε περαστικους που φαινοντουσαν αριστεροι θα συμφωνησω οτι ειναι τραμπουκοι.
  Αν μου λες για κλωτσιες δυο πιθηκων σε χαρτοκουτα σε καποια λαικη, θα σου πω να τους συλλαβουν παραυτα αν και το κατηγορητηριο οτι κλωτσησανε μπανανοκουτες αδειες δεν ξερω αν θα τους παει στο δικαστηριο.
  Το οτι συνελαβαν τους βουλευτες που απλως πηγαν και ρωτησαν ανακυρησσοντας το σε εγκλημα, δειχνει οτι δεν ειναι σκοπος κανενος να ξεμπερδευουμε με ασκημες συμπεριφορες αλλα με ενοχλητικους για το συστημα βουλευτες.
  Αλλωστε το δικαστηριο εγινε, και επειδη οι αυτοπτες μαρτυρες δεν κατηγγειλαν καμμια παρανομη πραξη για τον Μπαρμπαρουση ο δικαστης το ανεβαλε και θε φωναξει λεει μαρτυρες που ειδαν το βιντεο!!!!!. Δεν καταλαβαινω γιατι δεν το βλεπει μονος του.
  Προφανως θα φερει στο δικαστηριο καποιους αριστερους να πουνε τερατα και σημεια (εκτος υποθεσης) μπας και μπορεσουν να περασουν καμια ποινη.
  Προς το παρον εχουμε δυο νεκρους και εναν βαρια τραυματια, καμια πενηνταρια στελεχη προφυλακισμενα με αστειες κατηγοριες, σχεδον ολους τους βουλευτες φυλακη η υπο περιορισμο,αποκλεισμο και κατασυκοφαντηση του τριτου κομματος απο ολα τα ΜΜΕ, κοψιμο της επιχορηγησης του κομματος και πολεμο χωρις ηθικες αναστολες απο ολα τα κομματα. Παρολα αυτα εσυ βρισκεις εμας φασιστες.
  Μου θυμιζει μια παροιμια που ελεγε η γιαγια μου "ο Εβραιος σε βαραει και φωναζει βοηθεια".
  Αυτα ειναι επιχειρηματα και οχι οι αοριστολογιες και οι ατεκμηριωτες κατηγοριες.
  Λογω χωρου περιοριζομαι μονο σ αυτα. Αν θελεις υπαρχουν τομοι ολοκληροι και αν μεινεις στην παρεα σιγα σιγα θα τα ακουσεις ολα.

  ReplyDelete
 65. Εδώ λοιπόν, και τελειώνω, δεν σας τα πρήζω άλλο, υπάρχει το ερώτημα- όταν αισθανόμαστε ότι απειλείται η γονιμότητα, ο έρωτας, δηλαδή, τα πάντα, τι κάνουμε. δεχόμστε την απειλή - η απειλή υπάρχει - και προσπαθούμε να εξουδετερώσουμε τον κίνδυνο ; Η δεχόμαστε την απειλή, αλλά δεν κουνιόμαστε, την ακούμε ; Είναι σαν τον λόγο που λέγαμε παραπάνω. Και οι άναρθρες κραυγές αποκτούν νόημα όταν τις ακούς.

  Αυτή είναι νομίζω η διαφορά του οικουμενικού πνεύματος, που τα ακούει όλα, από τον κομματισμό. Ο κομματισμός είναι η φεουδαρχία. υπάρχει η περίφημη επιστολή του Λιουτπράνδου της Κρεμόνας, που είναι ένας άνθρωπος μεγαλωμένος στο φεουδαρχικό πνευμα, και περιγράφει το παλάτι της κωνσταντινούπολης και την υποδοχή που του κάνουνε στο αφεντικό του τον Γερμανό βασιλιά Όθωνα. Τα βλέπει όλα σαν προσωποπαγή, δεν μπορεί - και είναι φυσικό - να διακρίνει απρόσωπους, εδραιωμένους θεσμούς πίσω από τις πράξεις των Βυζαντινών. Όταν δεν τον αφήνουνε να πάρει μαζί του πέντε πορφύρινα παλτά, δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει νομοθεσία που δεν του το επιτρέπει. Ο μόνος Νόμος για αυτόν είναι η βούληση - αυτό που θα λέγαμε ανιμιστικό πνεύμα. Αυτό που ζούμε είναι μια επιστροφή στην εποχή του Λιουτπράνδου. Εδώ στη Δύδη ακόμα και στα πανεπιστήμια η απρόσωπη σκέψη, ο λόγος, που λεει ο κιτσίκης, πάει να εκλείψει και να αντικατασταθεί από τον νεποτισμό και ό,τι του καπνίσει γενικώς του καθενός.

  ReplyDelete
 66. Υ.Γ. σε σχέση με τον εθνικοσοσιαλισμό και τη Χρυσή Αυγή προτείνω ότι πιο σημαντικό είναι να τα εξετάουμε όλα ήρεμα, χωρίς προκατάληψη, σαν Λόγο, χωρίς να τσακιόμαστε να αρδεύσουμε επιχειρήματα, παρά ναπούμε αν ο Χίτλερ ήτανε ή δεν ήτανε εγκληματίας. Οι αγνές προθέσεις δυναμιτίζονται από την πρόκληση εκεινου που πάει να σε παγιδεύσει και αν ταραχθείς κινδυνεύεις να πέσεις στη φάκα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στην ουσια κανεναν δεν ενδιαφερει παρα μονο ως ιστορια το τι ηταν ο Χιτλερ.
   Ποιο πολυ εχει σημασια οταν δηλωνεις ας πουμε ναζι τι εννοεις.
   Αν για σενα οι Ναζι ηταν αγιοι ανθρωποι που τους αδικησαν ενω προσπαθουσαν να κανουν την ανθρωποτητα ευτυχισμενη εχει διαφορα απο τον αλλο που ειναι ναζι πιστευοντας οτι ηταν αιμοσταγεις δολοφονοι και τερατα και ζηλευει την δυναμη τους.
   Το να κανεις λαθος για τα ιστορικα γεγονοτα δεν ειναι το ιδιο με το να εισαι εγκληματιας και αρπαγας.
   Υπαρχει ακομη και το θεμα του τι επιλεγεις απο μια ιδεολογια.
   Συνηθως ολες εχουν κατι που αρεσει σε καποιους και αλλα που δεν συμφωνουν.
   Το πραγματικο προβλημα με τον εθνικοσοσιαλισμο ειναι γιατι σημερα, μετα τοσα χρονια, δεν επιτρεπεται ουτε διαλογος για το θεμα, παρα απαιτειται η ανευ ορων καταδικη του απο ανθρωπους που στην ουσια τους απαγορευεται και να προσπαθησουν να σχηματισουν αποψη.
   Οχι μονο ειναι ακατανοητο (οχι για μενα) το να απαγορευεται μια ιστορικη και πολιτικη συζητηση αλλα, κυριως, ποιος εχει την δυναμη να την απαγορευει.
   Οποιος θελει λοιπον ας προσπαθησει να μου λυσει αυτην την απορια.
   Ποιος πιστευετε οτι εχει τοση δυναμη ωστε μετα τοσα χρονια να επιβαλλει την σιωπη για ενα κοσμοιστορικο θεμα, επιβαλλοντας μετα απο πανω απο μισο αιωνα ποινικοποιηση της συζητησης με αντιρατσιστικους νομους.
   Νομους κομμενους και ραμμενους εναντιον των ναζι σαν ναταν οι μοναδικοι που εκαναν εγκληματα πολεμου σε ολη την ιστορια και υπερ των Εβραιων σαν να ηταν τα μοναδικα θυματα διωξεων στην ιστορια του κοσμου.

   Delete
  2. Η λογοκρισία για οποιοδήποτε θέμα είναικαταστροφή. Το πρόβημα νομίζω είναι η βία, είτε εξωτερική είτε εσωτερική.

   Delete
 67. Κύριε Κιτσίκη, τι γνώμη έχετε για την πεποίθηση των γλωσσολόγων ότι η προφορά της γλώσσας μας ήταν πολύ διαφορετική στην αρχαιότητα; Το βήτα, για παράδειγμα, λένε ότι προφερόταν σαν το γράμμα "B" του Λατινικού αλφαβήτου. Πως τα γνωρίζουν αυτά, θέλω να ξέρω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://www.scribd.com/doc/65405565/%CE%95%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%85.

   To B στα ισπανικά προφέρεται σαν κάτι ανάμεσα σε Β και ΜΠ.

   Delete
  2. Δυο παραδειγματα που εχω υπ οψιν μου ειναι ενα απο τον Αριστοφανη ο οποιος την φωνη των προβατων την γραφει ΒΒΗΗΗ και αν θυμαμαι απο τον Ησυχιο ο οποιος αναφερει το Υ σαν Ι που προφερεται με σουφρωμενα χειλια δηλαδη προς το ΟΥ. Επειδη ομως εχουν βρεθει και πινακιδες ανορθογραφες φαινεται οτι τα πραγματα ειναι πιο μπερδεμενα.

   Delete
  3. Τα πράγματα δείχνουν ότι ήταν κοντύτερα στην προφορά μας απόσο νομίζαμε. Υπάρχει ένα βιβλίο που ονομάζεται Vox greaca.

   Delete
  4. Από τον W. Sidney Allen; Μπορείτε να μου δώσετε μια σύνοψη σχετικά με το τι λέει για τη διαφορά της αρχαίας και νέας προφοράς; Σκοπεύω να το αγοράσω.

   Delete
  5. Δεν χρειάζεται. http://athemita.files.wordpress.com/2012/08/vox-graeca-the-pronunciation-of-classical-greek.pdf

   Delete
 68. Επιστρέφω τώρα στο θέμα του ΙΣΡΑΗΛ, που είναι και το θέμα της ανάρτησης. Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι ανεξάρτητα από το ζήτημα του εβραϊσμού, του σιωνισμού και του αντισημιτισμού, το κράτος του Ισραήλ είναι ένα είδος αγγλοαμερικανικού προγεφυρώματος στη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε εξάλλου ότι οι μυστικές υπηρεσίες αυτών των τριών κρατών, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο - προσοχή στο φεουδαρχικό όνομα - Ισραήλ συνεργάζονται στενότατα, έτσι δεν είναι ; Τι θέλουνε να κάνουνε με αυτό το προγεφύρωμα ; Το ιστοτρικό προηγούμενο που έχουμε είναι οι σταυροφορίες που ξεκινάνε από τον 11ο αιώνα και φτιάχνουν τέτοια προγεφυρωματα στην Ιερουσαλήμ και αλλου. Τι τους πιάνει τους Δυτικούς και έρχονται και θέλουνε να κατσικωθούνε πάνω στην παλαιστίνη ;

  Αν οι αιτίες είναι οι ίδιες και στις δύοπεριόδους, ανοιγονται δύο ερμηνευτικά σχηματα. !) Θέλουνε να πάρουνε στον έλεγχο τους το εμποριο βασικων αγαθων. Στο μεν μεσαιωνα είναι τα μπαχαρικα, τα μεταξια, όλο τον πλουτο της Ανατολης που τον διένειμε μέχρι τότε αποκλειστικα το Βυζάντιο, και να φτιξουνε έναν αγωγό μεταφοράς πλούτο υπερσκελίζοντάς το. Σήμερα το ιδιο γίνεται με το πετρέλαιο.

  Εγώ όμως σκεφτομαι ένα άλλο σενάριο. Δεν έχουμε σήμερα μια μεγάλη μετακίνηση λαών από Ανατολάς προς Δυσμάς ; Και τότε που ξεκινάει η Σταυροφορία, δεν είναι ακριβώς επειδή έχουνε έρθει τα Τουρκικά φύλα, Πρώτα οι Σελτζούκοι, και έχουνε καταλάβει τους Άγιους Τόπους ; Μήπως λοιπον, μακροσκοπικά, τα δυτικά προγεφυρώματα στην περιοχή αυτή είναι μια προσπάθεια ανακοπής του ρεύματος της μεταναστευσης από Ανατολάς προς Δυσμάς ;

  ReplyDelete
 69. ( Συγγνώμη Ιχώρ αποστείλαμε σχόλια σχεδόν ταυτόχρονα).

  ReplyDelete
 70. O Toλστόη περιγράφει από πρώτο χέρι έχοντας ζήσει πόλεμο τον πόλεμο ως μετακίνηση πληθυσμών. Αν προσέξετε όλες οι πετυχημένες μετακινήσεις πληθυσμών είναι από Ανατολάς προς Δυσμάς. Η μονη εξαίρεση είναι προϊστορική, δηλαδή ο εποικισμός της Αμερικής από Σιβηριανούς πληθυσμούς που διασχίσανε τον Βερίγγειο πορθμό και γίνανε οι πρώτοι κάτοικοι βορείου και νοτίου Αμερικής, οι Αμερινδιάνοι.Οι Τεύτονες ιππότες, οι Γάλλοι του Ναπολέοντα και οι Γερμανοί του Χίτλερ τρώνε τα μούτρα τους πάνω στη Ρωσία.

  Μας εμφανίζεται λοιπόν μια εξαίρεση, οι Δυτικοί, οι οποίοι ουσιαστικά είναι δύο κλάδοι γερμανικών φυλών. O πρώτος κλάδος καταλύει την Δυτική Ρωμαϊκή Aυτοκρατορία εξ ανατολών και πάλι, και ο Μέγας Κωνσταντίνος εγκαταλείπει τους Τρεβήρους, στο σημερινό σύνορο Λουξεμβούργου-Γερμανίας, για να ιδρύσει την Κωνσταντινούπολη.

  Ο δεύτερος κλάδος έχει μείνει στη Σκανδιναβία και αρχίζει να εκχριστιανίζεται πάρα πολύ αργά. Σκανδιναβοί πολεμιστές υπηρετούν στην Κωνσταντινούπολη ως μισθοφόροι στην περιβόητη Φρουρά των Βαράγγων. Ο κινητήριος μοχλός των Σταυροφοριών, σε ό,τι αφορά την πολεμική δύναμη, είναι οι Νορμανδοί, δηλαδή Σκανδιναβοί που εκχριστιανίστηκαν, και κατέκτησαν την σαξωνική Αγγλία σαν ηγεμονική πολεμική αριστοκρατία.

  Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Σταυροφόρων το 1204, έχοντας αντέξει πρωτύτερα τόσες και τόσες πολιορκίες. Οι Σταυροφόροι όμως δεν εγκαθίστανται στα εδάφη ως πληθυσμοί, μονο σαν αριστοκρατίες. Έρχονται, πλιατσικολογούν, αφήνουνε πράκτορες και φέυγουνε. Όταν οι Τούρκοι, ιπρώτα οι Σελτζούκοι και μετά οι Οθωμανοί έρχονται όλοι μαζί, ηγεσία και λαοί, τα κάνουνε γης μαδιάμ και φτάνουνε μέχρι τη Βιέννη. Οι Άραβες πρωτύτερα τα κάνανε γης Μαδιάμ και φτάσανε μέχρι τη Νότιο Γαλλια. Πάντα από ανατολάς προς δυσμάς. Οι Δυτικοί τέλος διασχίζουνε τον Ατλαντικό, πάνε στην Αμερική και εκεί κι αν τα κάνουνε γης μαδιάμ.

  ReplyDelete
 71. Όταν η κωνσταντινούπολη πέφτει για δεύτερη φορά στα χέρια των Τούρκων, ο λαός και η ηγεσία είναι χωρισμένοι σε ενωτικούς και ανθενωτικούς. Οι μεν λένε κάλλιο Καθολικοί αρά Τούρκοι, οι δε κάλλιο Τούρκοι παρά Καθολικοί. Όταν γίνεται η επανάσταση του 21, οι ενωτικοί και ανθενωτικοί προσπαθούν να επανενωθούν. Η ένωση πετυχαίνει εν μέρει διότι γίνεται από Ανατολας προς δυσμάς - το νοτιο δυτικό κομματι του πληθυμού του ελληνικου ανώνεται με τους δυναστικούς οίκους της Δύσεως. αντίθετα, η ένωση επιχειρείται ξανά με τη Μικρασιατική εκστρατεία, τρώμε τα μούτρ μας και οι ορθόδοξοι πληθυσμοί έρχονται στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες, και πάλι από ανατολάς προς δυσμάς. έρχονται ακόμα και οι Πόντιοι οι οποίοι είναι οι απόγονοι της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Η Μεγάλη ιδέα αποτυγχάνει οικτρά. ίσως διότι η κίνηση από δυσμάς προς ανατολάς δεν πετυχαίνει. Ο ήλιος πάει από ανατολάς προς δυσμάς.

  ReplyDelete
 72. Ξεχνας τις ευρωπαικες αποικιες στην ανατολη, οπως και την εκστρατεια του Μ Αλεξανδρου αν και νομιζω οτι δεν τις θεωρεις μετακινησεις πληθυσμων, παρολο που εστω και περιορισμενα ηταν.
  Επειδη για καποιο λογο που η αληθεια ειναι οτι δεν καταλαβαινω η αρνηση να δεχτουμε αδιαμαρτυρητα την σημερινη μετακινηση θεωρειται ρατσιστικη και συνδεετει με τον ναζισμο θα εκμεταλλευτω την ευκαιρια να δωσω ενα αποσπασμα του Χιτλερ για την αναποδη κινηση των Ευρωπαικων αποικιων

  Φυσικά οι λευκές φυλές προσέφεραν ορισμένα στοιχεία στους ιθαγενείς πληθυσμούς, κι αυτά ωστόσο ήταν τα χειρότερα δώρα που θα μπορούσαν να γίνουν, καθώς αντιπροσώπευαν τις πληγές του σημερινού κόσμου, αφού αυτά τα δώρα ήταν ο υλισμός, ο φανατισμός, ο αλκοολισμός και η σύφιλη. Ως προς τα υπόλοιπα, δεδομένου ότι αυτοί οι λαοί είχαν δικά τους προτερήματα ανώτερα από εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε, παρέμειναν ουσιαστικά αδιαφοροποίητοι. Σε όσες περιπτώσεις επιχειρήθηκε η επιβολή δια της βίας, τα αποτελέσματα υπήρξαν ακόμη περισσότερο καταστρεπτικά και ο κοινός νους, αποκτώντας επίγνωση της ματαιότητος τέτοιων μέτρων, όφειλε να εμποδίζει κάθε απόπειρα εφαρμογής τους.
   
  Μία και μόνη επιτυχία αξίζει να αναγνωριστεί στους αποικιστές: Όπου και εάν πήγαν, κατάφεραν να εγείρουν το μίσος, ένα μίσος που ωθεί τους λαούς αυτούς σε αφύπνιση από την νάρκη τους, να εγερθούν και να μας εκδιώξουν  Σημερα που γινεται το αντιθετο καποιοι "δημοκρατες" δεν επιδεικνυουν την κατανοηση που δειχνει ο Χιτλερ για τους Μωαμεθανους και αλλοφυλους, ουτε για τους συμπατριωτες τους που αντιδρουν. Την φυσιολογικη αντιδραση στην εισβολη την βαφτιζουν ρατσισμο και την τιμωρουν οσο βαρυτερα μπορουν.
  Παρολο που οι Ευρωπαιοι ειχαν "ανωτερο" πολιτισμο να προσφερουν ενω αυτοι που μπαινουν σημερα στην Ελλαδα εκτος απο τις αρρωστιες το μονο που προσφερουν ειναι βρωμα, αγραμματοσυνη εθελοντικη λογω θρησκειας, και μισος για τους απιστους.
  Αν οι Ευρωπαιοι τελικα απο αυτα που ειχαν εδωσαν μονο αυτα που περιγραφονται στο αποσπασμα φανταστειται τι θα παρουμε εμεις απο τους Μουσουλμανους εισβολεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παρόλο που ως ειρηνιστής δεν συμπαθώ τον Χίτλερ, δηλαδή τις ιδέες του και την πρακτική του, ωστόσο είπα πως όλα πρέπει να τα βλέουμε χωρίς προκατάληψη. Για το μεταναστευτικό θα προσπαθήσω να γράψω ακόμα κάτι στη σειρά των συλλογισμών που έχω ξεκινήσει. Προσοχή τοο αδιαμαρτύρητα δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Διότι η διαμαρτυρία σημαίνει μιαν ανωτάτη αρχή προς την οποία πάει το παράπονο. Εκεί που θα καταλήξω είναι ότι το πρόβλημα είναι η εγκόσμια εξουσία.

   Delete
  2. Σε σχέση με Τον Μέγα αλέξανδρο, έχουμε κάτι παρόμοιο με τους Άγγλους. Ο εξεληνισμός πολιτιστικά γίνεται σε επίπεδο κορυφής, τα βασίλεια τα ελληνιστικά που αντέχουν είναι αυτά που βρίσκονται στις ακτές της μεσογείου, η Περσική Αυτοκρατορία ανασυστάται και ταλαιπωρεί εξ ανατολών το Βυζάντιο, σε βαθμό που ο Ιουστινιανός δεν μπορεί να ανακαταλάβει τη δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε βάθος χρόνου,διότι βομβαρδίζεται από τους Πέρσες. Το Βυζάντιο ηττάται κατά βάσιν εξ ανατολών.

   Delete
 73. Ανοίγονται λοιπόν μπροστά μας δύο ερωτήματα.

  Πρώτον, γιατί το Βυζάντιο, εμείς δηλαδή, κάπου σκοντάφτει στο να χειριστεί την κίνηση προς Δυσμάς, όσον αφορά τον ίδιο του τον εαυτό. Και δεύτερον, γιατί οι Δυτικοί, που με βάση την ανάλυσή μου είναι οι Δυτικοί της Βορείου Θάλασσας, και όχι οι ηπειρωτικοί (Γάλλοι, Γερμανοί), καταφέρνουνε να πάνε κόντρα στο ρεύμα και πώς το καταφέρνουνε.

  Νομιζω πως αυτό σχετίζεται άμεσα με την υπόθεση κράτος του ισραήλ.

  ReplyDelete
 74. Μέχρι στιγμής η ανάλυσή μου έχει αναδείξει τα εξής. Πρώτον, εμείς οι Έλληνες δυσκολευόμαστε να σταθουμε σε κράτος δυτικού τύπου,αστικό, διότι είμαστε η βυζαντινή αυτοκρατορία. Το αστικό κράτος είναι στην πραγματικότητα ένα φέουδο. Το βυζάντιο δεν έχει φεουδαρχία μέχρι την εποχή των Παλαιολόγων, που είναι οι πρώτοι που αποκτούν εραλδικό σύμβολο, τον δικέφαλο αετό, και γι αυτό δε ονομάει τον εαυτό του.Είναι θεοκρατκό και το μόνο του σύμβολο είναι ο Σταυρός.

  Δευτερον, οι Δυτικοί, που σύμφωνα με τη θεωρία του Κιτσίκη κάποια στιγμή αποκολλήθηκαν από την Ενδιάμεση περιοχή, είναι τα φύλα που κατέκτησαν τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα φύλα αυτά χωρίζονται σε δύο αομάδες. Την ηπειρωτική, που φιλοφοξεί να αντικαταστήσει νόμιμα την Ρωμαϊκη αυτοκρατορία, δηλαδή ως συνέχειά της. Η προσπάθει γίνεται πρώτη φορά με τν Καρλομάγνο τον 9ο αιώνα, συνεχίζεται τον 10 με τον Όθωνα, και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας με τη ζώνη του Ευρώ. Η ηπειρωτική ομάδα έρχεται σε συνδιαλλαγές με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

  Η τρίτη ομάδα εκκινά από τη Σκανδιναβία κυρίως, και είναι θαλάσσια. Έχει από τον καιρό του Γουλιέλμου του κατακτητή στον έλεγχό της την Αγγλία. Είναι πολεμική, με τον κάθε πολέμαρχο να έχει την αυτονομία του και να συνδέονται όλοι χαλαρά με ένα βασιλιά που είναι απλώς ο ισχυρότερος φεουδάρχης. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κεντρικό κράτος (λιμπεραλισμός).

  ReplyDelete
 75. Η δεύτερη αυτή ομάδα, ´οχι τρίτη, συγγνώμη, είναι ακριβώς αυτοί πυ δεν ήρθαν σε επαφή με τη Ρωμαίκή αυτοκρατορία. Δεν ξέρουνε από κράτος. Δηλαδή δεν ξέρουνε από αφηρημένη σκέψη. Εμείς τους λέμε Αγγλοσάξωνες. Οι Σάξωνες ήταν ο τελευταίος γερμανικός ηπειρωτικός λαός που εκχριστιανίστηκε βίαια από τον Καρλομάγνο. Έχουνε άλλη ηθική από μας. με σημερινούς όρους θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε μαφιόζικη. Αλλά τους είναι τόσο οικεία που δεν την ασκούν με κακεντρέχεια. Για μας είναι εγκληματική. Όταν ο Σκόμπυ με άψογο τακτ θερίζει τους αθηναίους από την Ακρόπολη με τα οπλοπολυβόλα, ή όταν οι Αμερικάνοι ρίχνουνε τη βόμβα στη Χιροσίμα, το κάνουνε με γελαστή καρδιά. Ο Βελουχιώτης έλεγε ότι οι Άγγλοι θα έίνι χειρότεροι από τους Γερμανούς (άλλος αυτός).

  ReplyDelete
 76. Το σχήμα αυτό προσπαθεί να εξηγήσει την κρίση ως εξής. η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν έχει τελειώσει. Η ιστορική αποστολή της βυζαντινής αυτοκρατορίας είναι η επανένωση της ρωμαίκής αυτοκρατορίας και η αποκατάσταση της Pax Romana. Αλλά η επανένωση αυτή δεν πρέπει να γίνει με πολεμικά μέσα, όπως το επεχείρησε ο Ιουστινιανός και απέτυχε. Πρέπει να γίνει πνευματικά.

  ReplyDelete
 77. Εὐχαριστῶ τὸν Κωσταντῆ καὶ τὸν Γιᾶγκο γιὰ τὴν θετικὴ τους συμβολἠ στὸν διάλογο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 78. Κοροϊδία τα περί συγγενειας Δωριέων Σπαρτιατών και Εβραίων. Οι Δωριείς Σπαρτιάτες ανήκαν στην απλοομάδα R1b. Στους Εβραίους, αυτή η απλοομάδα φτάνει το δέκα τοις εκατό. Η πλειοψηφία των Εβραίων ανήκει στις απλοομάδες J και E1b1b. Άρα, είτε η γενετική σύσταση των Εβραίων άλλαξε ριζικά, ή τα Βιβλία των Μακκαβαίων ψεύδονται.

  ReplyDelete
 79. Η προταθείσα συγγένεια αφορά περισσότερο φαντάζομαι χαρακτηριστικά του κοινωνικού βίου, όπως για παράδειγμα η αυστηρότητα των ηθών, η μικρή αξία που δίναν στις εικαστικές τέχνες και τη μη διδακτική ποίηση, και ο κλειστός χαρακτήρας. Παντως και οι αρχαίοι είχαν τη μανία να βρίσκουν κοινους ήρωες - συγγενείς για όλους τους λαούς της Μεσογείου. ας πούμε ο γενάρχης των Θηβαίων Κάδμος καταγότανε από τη Φοινίκη.

  ReplyDelete
 80. Η Σπάρτη δεν ήταν δα και κανένα τεράστιο κράτος. Νομιζω ο Θουκυδίδης λέει κάπου ότι αν κάποιος έβλεπε στο μέλλον τα σπίτια της Σπάρτης, θα δυσκολευότανε να πιστέψει ότι είχε ποτέ μεγάλη δύναμη. Κάτι ανάλογο γινότανε με το Σούλι.

  Το άλλο που δεν λέγεται συνά και ήταν ένας από τους λόγους που οδηγήσανε στην αυτοκτονία του Συκουτρή, είναι ότι οι Σπαρτιάτες και οι Δωριείς ειδικά, οι Κρήτες επίσης, ήταν οι Έλληνες στους οποίους ήταν περισσότερο διαδεδομένος ο θεσμός της παιδεραστίας. Φαίνεται ότι αυτό είναι συνηθέστατο στις πολεμικές κοινωνίες. Στους Εβραίου αντίθετα φαίνεται περισσότερο το ανατολικό έθιμο της επίσημης αντρικής πολυγαμίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα ήταν ένα είδος τελετουργίας ενηλικίωσης. Βεβαίως και υπήρξαν αποκλίσεις από τον κανόνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ίσχυε σε κάθε σχέση. Οι καθολικοί παπάδες ενδέχονται να θεωρηθούν ως παιδόφιλοι στο μακρινό μέλλον.

   Delete
 81. Ο ΔΕ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΓΝΟΥΣ, ΕΙ ΜΕΝ ΤΙΣ ΑΥΤΟΣ ΩΝ ΟΙΟΝ ΔΕΙ, ΑΓΑΣΘΕΙΣ ΨΥΧΗΝ ΠΑΙΔΟΣ ΠΕΙΡΩΤΟ ΑΜΕΜΤΟΝ ΦΙΛΟΝ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΝΑΙ, ΕΠΗΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΝΟΜΙΖΕΝ. ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΕΓΟΜΕΝΟΣ ΦΑΝΕΙΗ, ΑΙΣΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΘΕΙΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙ ΜΗΔΕΝ ΗΤΤΟΝ ΕΡΑΣΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ Η ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΑΠΕΧΟΝΤΑΙ
  Ο δε Λυκουργος αντιθετα απο ολους αυτους, αν μεν καποιος καθως πρεπει, αγαπωντας την ψυχη καποιου παιδιου προσπαθουσε να τον κανει αμεπμπτον φιλο και να συναναστρεφεται, το επαινουσε και την καλλυτερη παιδεια την θεωρουσε. Εαν ομως καποιος φανει να ορεγετε το σωμα παιδιου, τουτο νομοθετοντας το ως αισχροτατο εκανε στην Λακεδαιμονα να απεχουν οι εραστες απο τα παιδια οχι λιγωτερο απο οτι οι γονεις απο τα παιδια η οι αδελφοι απο τις αδελφες.

  ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΔΕ ΟΙ ΝΟΜΙΖΟΝΤΕΣ, ΕΑΝ ΚΑΙ ΟΡΕΧΘΗ ΤΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΜΗΔΕΝΟΣ ΑΝ ΕΤΙ ΚΑΛΟΥ ΚΑΓΑΘΟΥ ΤΟΥΤΟΝ ΤΥΧΕΙΝ, ΟΥΤΩ ΤΕΛΕΩΣ ΤΟΥΣ ΕΡΩΜΕΝΟΥΣ ΑΓΑΘΟΥΣ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΑΝ ΜΗ ΕΝ ΤΗ ΑΥΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΧΘΩΣΙ ΤΩ ΕΡΑΣΤΗ, ΟΜΟΙΩΣ ΑΙΔΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ. ΘΕΑΝ ΓΑΡ ΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΙΔΕΙΑΝ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΑΙΔΩ ΝΟΜΙΖΟΥΣΙ.106
  Οι Λακεδαιμονιοι δε που νομιζουν οτι και μονο να ορεχθει καποιος το σωμα, τιποτε καλο δεν προκειται να του τυχει, τοσο τελεια κανουν καλους τους ερωμενους, που ακομη και αν με ξενους και οχι στην ιδια πολη με τον εραστη ταχθουνε για μαχη, το ιδιο ντρεπονται να εγκαταλειψουν τους παροντες. Διοτι θεωρουν σαν Θεα την Αιδω και οχι την Αναιδεια.

  Απο τον Ξενοφωντα που εζησε με τους Σπαρτιατες μαθαινουμε αυτα. Το δευτερο ειναι απαντηση στον Φαιδρο του Συμποσιου του Πλατωνος που υποστηριξε οτι ζευγαρια ομοφυλλοφιλων θα μπορουσαν να χρησιμοποιηθουν στην μαχη και θα ντρεποταν ο καθενας το ταιρι του πολεμωντας ετσι πιο γενναια. Ο Ξενοφων του απανταει οτι αυτοι που δεν ντρεπονται να κανουν τετοια πραγματα, ουτε την κατακραυγη του κοσμου, δεν θα ντραπουν τιποτε. Επειδη δε υποστηριζει οτι οι Σπαρτιατες κανουν τετοια πραγματα ο Ξενοφων απανταει τα παραπανω.

  Απο τον Αριστοτελη μαλιστα μαθαινουμε οτι ηταν και γυναικοκρατουμενοι, ενω αλλα πολεμικα γενη ειχαν αλλες συνηθειες (που τις εχουν μεχρι και σημερα)

  ΑΛΛΩΣ ΤΕ ΚΑΝ ΤΥΧΩΣΙ ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕ ΝΟΙ, ΚΑΘΑΠΕΡ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΝΩΝ, ΕΞΩ ΚΕΛΤΩΝ Η ΚΑΝ ΕΙ ΤΙΝΕΣ ΕΤΕΡΟΙ ΦΑΝΕΡΩΣ ΤΕΤΙΜΗΚΑΣΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΑΣ ΣΥΝΟΥΣΙΑΝ, ΕΟΙΚΕ ΓΑΡ Ο ΜΥΘΟΛΟΓΗΣΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΟΥΚ ΑΛΟΓΩΣ ΣΥΖΕΥΞΑΙ ΤΟΝ ΑΡΗΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ. Η ΓΑΡ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΑΝ Η ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΚΩΧΙΜΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ. ΔΙΟ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΛΑΚΩΣΙ ΤΟΥΘ ΥΠΗΡΧΕΝ, ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΩΚΕΙΤΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.
  Αλλωστε κι αν ειναι γυναικοκρατουμε νοι (οι Σπαρτιατες) οπως οι περισσοτεροι απο τα στρατιωτικα και πολεμικα γενη, εκτος των Κελτων η και οποιους αλλους εχουν τιμησει φανερα την προς αρρενες συνουσια. Διοτι φαινεται οχι παραλογα ο πρωτος μυθολογησας ενωσε τον Αρη με την Αφροδιτη. Διοτι ειτε προς την συντροφια αντρων ειτε γυναικων φαινονται υποταγμενοι οι τετοιοι. Γι αυτο στους Λακωνες υπηρχε η γυναικοκρατια και πολλα διοικουντο απο τις γυναικες κατα την εποχη της εξουσιας τους.

  Ο Πλατωνας στους Νομους πραγματι φαινεται να λεει αλλα, αλλα ο Πλατωνας δεν εζησε με τους Σπαρτιατες και απ οτι ξερω ποτε δεν πηγε στην Κρητη.
  Επομενως μαλλον τσαμπα αυτοκτονησε ο Συκουτρης.

  ReplyDelete
 82. Ο Καδμος καταγόταν απο την Φοινικη και ηταν αδελφος του Φοινικα του Κιλικα και της Ευρωπης.
  Ο πατερας του Αγηνορας ηταν αδελφος του Βηλου βασιλια της Αιγυπτου και θειος του Αιγυπτου και του Δαναου που επισης επεστρεψε στην Ελλαδα.
  Λεω επεστρεψε γιατι ηταν εγγονια του Επαφου (Θεος Απις των Αιγυπτιων) του γιου του Δια και της Ιους, της κορης του Ιναχου του βασιλια ( και ποταμου) του Αργους.
  Επομενως η Μεσογειος συμφωνα τουλαχιστον με την παραδοση ηταν τοπος οπου οι μετακινησεις ηταν συχνες.
  Κατα την γνωμη μου (χωρις να την στηριζω πουθενα περαν της λογικης) τα μερη αυτα ηταν Ελληνκες αποικιες.
  Στην Φοινικη υπηρχαν οι Φιλισταιοι και ισως και αλλοι ενω στην Αιγυπτο και αλλου πιθανον υπηρχαν παρακτιες πολεις, αποικιες η παροικιες Ελληνικες.
  Ειναι και ενδιαφερον νομιζω να αναφερω και κατι το οποιο δεν εχω βρει αν υπαρχει καποια αλλη εξηγηση απο παρουσια Ελληνων στις περιοχες αυτες.
  Μιλαω για τις ονομασιες αρκετων περιοχων της Αιγυπτου οπως ΣΟΥΕΖ, ΑΣΣΟΥΑΝ, πορτ ΣΑΙΝΤ κ.α που αν τις διαβασουμε αναποδα (οπως οι κατοικοι της περιοχης) δινουν ΖΕΥΣ (ΤΟ ΟΥ καποτε ηταν σκετο Υ), ΝΑΟΥΣΣΑ και ΝΤΙΑΣ-ΔΙΑΣ.
  Ισως βεβαια να ειναι και απο τον καιρο των Πτολεμαιων. Παντως ειναι ενδιαφερον και δεν εχω ακουσει καποια επισημη εξηγηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μήπως έχει να κάνει με το γεγονός ότι αρχικά οι Έλληνες έγραφαν βουστροφηδόν;

   Delete
 83. Κύριε Γιάγκο συμφωνώ απλώς ο Συκουτρής δεν αυτοκτόνησε τζάμπα, από την άποψη ότι το πανεπιστημιακό ιερατείο τον κυνήγησε με ταρτουφισμό επειδή προλόγισε όπως έπρεπε το Συμπόσιο του Πλάτωνος. Η ομοφυλοφιλία στηναρχαία Ελλάδα είναι γεγονός και φαίνεται από όλες ανεξαιρέτως τις μαρτυρίες, ανεξάρτητα από τις επιταγές ηγια αιδώ και σωφροσύνη που υπάρουν για όες τις σχέσεις τις ερωτικές. Τέλος διαφωνώ μετην ιδέα ότι από τους Έλληνες ξεκίνησαν όλα. Δεν μας χρειάζεται να έχουνε ξεκινήσει όλα από εμάς.

  ReplyDelete
 84. Η ομοφυλοφιλια ειναι γεγονος σε καθε κοινωνια, αλλα το οτι ηταν ανεκτη δειχνει τον πολιτισμο ενω το οτι δεν ηταν επιθυμητη (πραγμα αναμφισβητητο) δειχνει την λογικη.
  Δεν χρειαζεται πραγματι ολα να ξεκινουν απο δω αλλα επισης δεν χρειαζεται να μην ξεκινουν.

  ReplyDelete