Feb 1, 2015

175 – Ζήτω ὁ Βασιλεύς, ζήτω ὁ Ὀμπάμα, ζήτω ὁ Τσίπρας

175 – Ζήτω ὁ Βασιλεύς, ζήτω ὁ Ὀμπάμα, ζήτω ὁ Τσίπρας

Ἐνώπιον ἑνὸς παθητικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,  πάντα χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐνημέρωση, ποὺ ἔχει συνηθίσει νὰ φέρεται ἀπὸ φθηνὲς προπαγάνδες τῶν ΜΜΕ καὶ ὁ ὁποῖος δίδει τὸν καλύτερο ἑαυτό του μόνον ὅταν κατευθύνεται ἀπὸ ἀνωτέρους ἡγέτες, ὅπως αὐτὸ συνέβη στὴν Κατοχὴ μὲ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη, δύο σημερινὲς βαρυσήμαντες δηλώσεις, ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως Τσίπρα, ἡ μία προερχομένη ἀπὸ τὸν πρόεδρο Ὀμπάμα καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Βασιλέα Κωνσταντῖνο, προκαθορίζουν ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον γιὰ τὴν χώρα μας.

Ἕνας βασιλεὺς ἐν ζωῇ, ὅπως ἕνας στρατηγὸς ἤ ἕνας πατριάρχης ἐν ζωῇ, δύναται νὰ καθαιρεθῇ ἀλλὰ δὲν νοεῖται ὡς πρώην. Ἐπίσης ποτὲ δὲν ἀποκαλεῖται μὲ τὸ ἐπώνυμο τῆς δυναστείας του. Ἔτσι ὁ ἀποκεφαλισθὴς γάλλος βασιλεὺς Λουδοβῖκος ΙΣΤ’ ἀπεκαλέσθη μόνον ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του Louis Capet. Συνεπῶς ὁ ἰδικός μας Κωνσταντῖνος, καθηρέθη μὲν ἀλλὰ δὲν δύναται νὰ ἀποκαλεῖται Γλύκσμπουργκ οὔτε πρώην, παρὰ μόνον ἀπὸ τὸν ἐξευτελισμένο πρώην ἀντιπρόεδρο τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, Βαγγέλη, ποὺ φέρει τὸ ψευδώνυμο Βενιζέλος, μικροπρεπῆ ἀκραῖο ἐχθρὸ τοῦ Ἕλληνος ἄνακτος.

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἐν γνώσῃ του, συνεκρότησε κυβέρνηση μὲ τὸν Πᾶνο Καμμένο, βασιλικῶν πεποιθήσεων καὶ ὀρθοδόξου παλαιοημερολογιτικῆς οἰκογενείας. Συνεπῶς δὲν ἐξεπλάγη ἀπὸ τὴν ὑποστήριξη ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Ἄνακτα. Ἐπιπλέον γνωρίζει κάλλιστα καὶ μέσῳ τοῦ Βαρουφάκη, προερχομένου ἀπὸ τοὺς κύκλους τοῦ ΓΑΠ, ὅτι δὲν συμφέρει νὰ ἐναντιωθῇ ἡ χώρα μας συνάμα καὶ στὴν Μέρκελ καὶ στὸν Ὀμπάμα.

Ὅστις γνωρίζει, ὅπως ὁ Βαρουφάκης, ὅτι γιὰ καλὸ σκάκι πρέπει νὰ ἔχῃ κανεὶς ὑπ’ ὄψιν  του τὰ σημερινὰ τρία ἐπίπεδα ἰσχύος στὴν διεθνῆ πολιτικὴ ποὺ ἀφοροῦν τὴν χώρα μας, ἤτοι, ἀπὸ τὸν πάνω ὄροφο στὸν κάτω ὄροφο, τὶς ΗΠΑ, τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα, κινεῖται μὲ τὸν παρακάτω τρόπο:

1 –Οἱ ΗΠΑ τυπώνουν τὸ δολλάριο καὶ μὲ αὐτὸ διαφεντεύουν μὲ χίλιες στρατιωτικὲς βάσεις τὸν πλανήτη. Μέσῳ τοῦ ἐμπνευστοῦ τῆς Εὐρώπης, τοῦ Γάλλου Jean Monet, ποὺ τὸ 1945 ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ γιὰ νὰ ἱδρύσῃ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἕνωση, κατόπιν ὑποστηρίξεως τῶν ΗΠΑ κατὰ τοῦ σοβιετικοῦ ἐπεκτατισμοῦ, ἡ Ἀμερικὴ οἰκοδόμησε μὲ ἀθρόα εἴσοδο ἀμερικανικοῦ δολλαρίου τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ σήμερα ἀκόμα ὑποστηρίζει τὴν ΕΕ ἐφ’ὅσον ὅμως ἀποδυναμώσῃ τὸ εὐρὼ ὡς γερμανικὸ μᾶρκο, καὶ τὸ Βερολῖνο ὡς Δ΄ Ῥάϊχ.

2 - Ἡ Εὐρώπη ποὺ μετὰ τὸ 1989 ἐπεκτείνεται συνεχῶς στὰ ἀνατολικά, εἰς βάρος τῆς Ῥωσίας, δύναται νὰ κινεῖται μόνον ὑπὸ τὴν σκέπη τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ ψυχοπαιδίου των, τὴν Ἀγγλία. Ἡ τρελλὴ καὶ γιὰ τρίτη φορὰ μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια, προσπάθεια τοῦ Βερολίνου, ὡς ἠπειρωτικῆς δυνάμεως, νὰ ἐξωστρακίσῃ ἀπὸ τὴν Εὐρασία τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ ἀμερικανοαγγλικὴ θαλασσινὴ δύναμη μὲ ὅπλο τὸ μᾶρκο-εὐρὼ, δὲν δύναται νὰ ἀποδώσῃ. Ἡ Ἀμερικὴ πατᾶ γερὰ τὴν μπότα  της ἐπὶ τῆς Γερμανίας καὶ δὲν θὰ τῆς ἐπιτρέψῃ νὰ προβῆ σὲ ἡγεμονικὲς τρέλλες.

3 - Ἡ Ἑλλάς, κλωτσοσκούφι τῆς Γερμανίας, ἀγκομαχᾶ ὐπὸ τὴν μπότα τῆς Γερμανίας καὶ οἱ τραπεζῖτες της ἀξιώνουν τὰ χρήματά τους εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ὁ μόνος τρόπος γιὰ τὴν κυβέρνηση Τσίπρα εἶναι νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ νὰ ἐντείνῃ τὴν πίεση της ἐπὶ τῆς Εὐρώπης ὥστε νὰ ὑποχρεωθῆ ἡ Γερμανία νὰ σηκώσῃ τὴν μπότα της ἀπὸ τὸ κεφάλι τῆς Ἑλλάδος. Κατόπιν αὐτοῦ, μέσῳ ἑνὸς νέου σχεδίου Μάρσαλ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, οἱ ΗΠΑ νὰ πληρώσουν στὴν Εὐρώπη τὰ χρέη τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἀντάλλαγμα φυσικὰ τὴν μεγαλύτερη παρουσία τῶν ἀμερικανικῶν ἑταιρειῶν στὴν ἐκμετάλλευση τῶν παραγωγικῶν πόρων τῆς χώρας μας, καὶ τὴν ἀπομάκρυνση τῆς ῥωσικῆς καθόδου στὸ Αἰγαῖο μὲ μία ἀμερικανορωσικὴ διευθέτηση νέας Γιάλτας.

Ἡ μαξιμαλιστικὴ θέση τοῦ ΚΚΕ ὅσο καὶ θεωρητικὰ σωστὴ νὰ εἶναι, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδώσῃ χωρὶς βίαιη ἔνοπλη ἀνατροπή, κάτι ποὺ ἀπεδείχθη ἀδύνατον τὸ 1946-1949, στὰ πλαίσια ἀμερικανορωσικοῦ συμβιβασμοῦ τύπου Γιάλτας. Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Βασιλέως στὸν ἑλληνικὸ θρόνο εἶναι ἄκρως ἐπιθυμητὴ ὡς ἐγγύηση τῆς ἀγγλοσαξωνικῆς παρουσίας στὴν Ἀθήνα, τὴν ἀπομάκρυνση τῆς γερμανικῆς ἐπιτηρήσεως τύπου τρόϊκας, καὶ ἑνὸς μόντους βιβέντι μὲ τὴν βοναπαρτικὴ πουτινικὴ Ῥωσία μοναρχικῶν διαθέσεων ποὺ δύναται νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν παλινόρθωση ὀρθοδόξου βασιλείας στὴν Ἀθήνα. Κάτι τέτοιο εἴναι δυνατὸν γιὰ τὰ ἑπόμενα δύο χρόνια ποὺ ὁ μετριοπαθὴς σοσιαλδημοκράτης Ὀμπάμα θὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία ἐνῷ κινδυνεύει νὰ ἐκτροχιασθῇ τὸ 2017, ἐὰν ἀνέλθῃ πρόεδρος στὴν Ἀμερικὴ ἕνα γεράκι.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 1η Φεβρουαρίου 2015, ἀρχὴ Τριωδίου


12 comments:

 1. Eρὠτηση 1η. Εχει επιλυθει οριστικα το ζητημα του αρχικως ετεροδοξου του παροντος ελληνικου βασιλικου οικου, που τοσο ειχε δυσκολεψει μεταξυ αλλων την Οθωνικη περιοδο ;

  ReplyDelete
 2. Eρώτηση 2η συνυφασμενη με την πρωτη. Εχοντας δεχτει μετα βαιων και κλαδων το τριμερες των ιδεολογιων (φιλελευθερισμος, φασισμος, κομμουνισμος), μπορουμε να θεωρησουμε οτι ο φιλελευθερισμος εχει ειδικη σχεση με τη μοναρχια ; Αν ναι, ποια σχεση με ποιου τυπου μοναρχια ; Εχουμε καποιαν ενδειξη στην αναρτηση αλλα δεν ξερω αν η απαντηση μπορει να γενικευτει. Θα μπορουσε να ειναι π.χ. ο φιλελευθερισμος αρεσκεται υπο Χ προυποθεσεις στην ταδε βασιλικη δυναστεια η ανεχεται προσωρινως το ταδε μοναρχικο πολιτευμα.

  ReplyDelete
 3. Κωσταντῆ, ἐφ' ὅσον ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι ἡ ἰδεολογία τοῦ καπιταλισμοῦ, αὐτὸς εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀπολύτως ἀντίθετος μὲ τὴν ἰδέα τῆς μοναρχίας καὶ ὅταν ἀποδέχεται βασιλέα τὸν μετατρέπει σὲ ἔπιπλο χωρὶς ἐξουσία ποὺ ὀνομάζει συνταγματικὴ βασιλεία. Ἡ μοναρχία (μόνη ἀρχὴ) ταιριάζει στὸν προκαπιταλισμό (δυτικὴ ἀπόλυτη μοναρχία, βυζαντινὴ βασιλεία) καὶ δύναται σήμερα νὰ προσαρμοσθῇ στὸν ὁλοκληρωτισμό (φασισμό, κομμουνισμό). Ἐκτὸς τῆν ὀθωνικῆς περιόδου, στὴν Ἑλλάδα εἴχαμε στὸν ΙΘ΄ καὶ Κ΄αἰῶνα συνταγματικὴ βασιλεία (roi bourgeois) δηλαδὴ ἐστεμμένο Παπούλια. Ὅσο γιὰ τὴν πρώτη σου ἐρώτηση, αὐτὴ στερεῖται νοήματος γιὰ ἐμένα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Σας ευχαριστω. Εξειδικευω παντως την πρωτη μου ερωτηση σε περιπτωση που εχει νοημα η αναπτυξη της.

  Γνωριζουμε πλεον ανευ της παραμικρης αμφιβολιας οτι η Βυζαντινη Αυτοκρατορια, απο τα εδαφη της οποιας προερχεται η ορθοδοξη Εκκλησια, ηταν ελληνικη αν οχι κατ ονομα για τους ιδιους της τους ελληνοφωνους κατοικους, παντως ελληνικη στα παντα. Οι γυρω λαοι τους Βυζαντινους δεν τους λεγανε μονο Ρωμαιους αλλα Γιουναν, Γραικους και αλλα τετοια ονοματα που δεν αναφερονταν στην θρησκεια αλλα στην εθνοτητα.

  Καταλυεται η Βυζαντινη Αυτοκρατορια και ο ελληνισμος που ακομα δεν ονομαζει ετσι τον εαυτο του ο ιδιος εχει πολιτικο ηγετη τον Σουλτανο σε οσα εδαφη δεν ειναι Φραγκοκρατουμενα. Μεχρι να ερθει η Ελληνικη Επανασταση, που πριν ακομα τελειωσει, ξερει οτι αν φτιαξει κρατος, θα το φτιαξει με Βασιλια απο ξενο δυναστικο οικο, Ορθοδοξο βασιλεα η οχι.

  Αποκτα λοιπον βασιλεα, πραγματι. Ισως λοιπον απαντησατε στην ερωτηση μου τελεσιδικα, αλλα εγω την ξαναδιατυπωνω μηπως εχω αφησει καποιο κενο.

  Εχει ο ελληνικος λαος μιαν αναμνηση μεχρι σημερα, θολη, του καιρου που ο βασιλιας ηταν δικος του, οχι ξενος, απο δικες του,ελληνικες δυναστειες, και αυτο μηπως τον εμποδιζει, σε περιπτωση που νιωθει τη μοναρχικη ιδεα, να ενστερνισθει πληρως εναν ξενο δυναστικο οικο ; Εχει νοημα αυτο το ερωτημα σημερα ;

  Γιατι αν εχει νοημα αυτο το ερωτημα, θα μπορουσε να μας βοηθησει να αρχισουμε να ξεκαθαριζουμε σε τι οφειλεται το δυσεπιλυτον του πολιτειακου μας ζητηματος. Αλλο να εισαι αντιμοναρχικος επειδη δεν θελεις τη μοναρχια, οπως οι Ρωσοι αντιτσαρικοι και οι Γαλλοι αντιμοναρχικοι, και αλλο να μπλεκεται ο αντιμοναρχισμος με την αισθηση οτι η μοναρχια δεν ειναι ελληνικη.

  Δεν εννοω, Θεος φυλαξοι, οτι ο βασιλιας που κατα πλειοψηφια η δικη μου γενια δεν εχει γνωρισει καθολου και τον θεωρει κατι εξωτικο δεν ειναι Ελληνας η δεν ειναι Ορθοδοξος. Σε καμια περιπτωση. Ρωτω απο αγνοια αν ειχε προβλημα η μοναρχια στην Ελλαδα απο τον καιρο του Οθωνα επειδη ο λαος, με μια θολη αναμνηση της Βυζαντινης Αυτοκρατοριας, την θεωρουσε μοναρχια οχι ελληνικη. Κατα βαθος. Κιας ηταν μοναρχικος και ελεγε Ελια, Ελια και Κωτσο βασιλια.

  Φυσικα, καποιος μπορει να ισχυριστει οτι καμια μοναρχια δεν μπορει να ειναι ελληνικη, αλλα η Βυζαντινη Αυτοκρατορια υποδεικνυει οτι αυτο δεν ειναι σιγουρο, κι ας ειναι απιθανο. Δεν περιμενω οπωσδηποτε απαντηση σε αυτο το δυναστικο θεμα αν δεν ενδιαφερει η αν ειναι τελειως ασχετο με τις βαθειες σκεψεις των Ελληνων.

  ReplyDelete
 5. Ἀφοῦ ὁ Κωνσταντῖνος ( ὡς συνταγματικός βασιλεύς) δέν ὑπῆρξε τίποτε ἄλλο ἀπό ἕνα ὁμιλοῦν ἔπιπλο, δηλαδή ἕνας ἐστεμμἐνος Παπούλιας, γιατί τότε νά μήν ἀποκαλεῖται πρώην καί αὐτός ὅπως καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι - πλήν τοῦ ἐν ζωῇ καθαιρεθέντος Ὄθωνος - βασιλεῖς; Διότι ἄν γιά τόν Κων/νο - ὡς συνταγματικό βασιλέα - δέν ἰσχύει τό πρώην, τότε κατ' ἀναλογίαν δέν ἰσχύει γιά ὁποιονδήποτε ἀποχωρήσαντα πρόεδρο τῆς δημοκρατίας...

  ReplyDelete
 6. Ἀπαντῶ: 1 - Στὸν Κωσταντῆ: Στὸ Βυζαντίο, ἡ λέξη Ἕλλην ἐσήμαινε εἰδωλολάτρης. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ὠνομάζοντο Ῥωμαῖοι, ἀσχέτως ποία ἦτο ἡ μητρική τους γλῶσσα. Ἡ ἐθνικότητα δὲν ἔπαιζε κανένα ῥόλο. Οἱ βυζαντινοὶ βασιλεῖς ἠδύναντο νὰ εἶναι Ἀρμένιοι,Ἀλβανοί, Σέρβοι, Βούλγαροι , Τοῦρκοι κλπ. ἁπλῶς ἔπρεπε νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὰ Ὀρθόδοξοι. Ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ κράτους, ἀπὸ λατινικὴ κατέληξε νὰ εἶναι ἡ ἑλληνική.
  2 -Στὸν Ζαρατούστρα: Ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη μοναρχία στὴν συνταγματικὴ βασιλεία παρέμεινε μόνο τὸ χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Βασιλεὺς δὲν ἐξελέγετο καὶ ὅτι ἦταν κληρονομικός (ὅπως ἡ σημερινὴ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας ποὺ δὲν τὴν ὀνομάζει κανεὶς Ἐλισάβετ Οὐίντσορ) παρ'ὅτι εἶχε χάσει τὴν ἐξουσία του. Ἀντιθέτως, ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατία εἶναι ἐκλεγμένος καὶ δὲν εἶναι κληρονομικός.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ χρήση ἤ μή ἐπωνύμου , μπορεῖ πράγματι νά συσχετισθεῖ μέ τήν κληρονομική διαδοχή ἤ ἐκλογή προέδρου καί βασιλιᾶ ἀντιστοίχως... Ἐγώ ὅμως ἀναφέρθηκα στόν χαρακτηρισμό " πρώην" ...Ἰσχυρίζομαι δηλαδή ὅτι ἕνας συνταγματικός βασιλιάς ὅπως ὁ Κων/νος ἤ ἕνας ἐκλεγμένος πρόεδρος ὅπως ὁ Παπούλιας, ὄταν καθαιροῦνται ἤ ἀποχωροῦν εἶναι καί οἱ δύο "πρώην"...

   Delete
  2. Διορθώνω τό προηγούμενο συντακτικό μου λάθος...

   Ἡ χρήση ἤ μή ἐπωνύμου , μπορεῖ πράγματι νά συσχετισθεῖ μέ τήν ἐκλογή ἤ κληρονομική διαδοχή προέδρου καί βασιλιᾶ ἀντιστοίχως... Ἐγώ ὅμως ἀναφέρθηκα στόν χαρακτηρισμό " πρώην" ...Ἰσχυρίζομαι δηλαδή ὅτι ἕνας συνταγματικός βασιλιάς ὅπως ὁ Κων/νος ἤ ἕνας ἐκλεγμένος πρόεδρος ὅπως ὁ Παπούλιας, ὄταν καθαιροῦνται ἤ ἀποχωροῦν εἶναι καί οἱ δύο "πρώην"...

   Delete
 7. Επομενη ερωτηση που κανει πως προσπερναει τα αμεσως προηγουμενα για να παει στην αναρτηση. Σε αφισα στους δρομους της πρωτευουσας ο Αλεξης Τσιπρας ποζαρει με το δεξι χερι υψωμενο σε σφιγμενη γροθια Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ.

  Ομως ο Τσιπρας δεν ειναι κομμουνιστης. Μπορει να φανταστει κανεις το αριστερο χερι υψωμενο στη θεση του δεξιου σε φασιστικο χαιρετισμο. Ομως ο Τσιπρας δεν ειναι φασιστης. Εχει την εγκριση των Ηνωμενων Πολιτειων που ειναι φιλελευθερες. Ομως δεν λεει ανοιχτα οτι ειναι υπερ του φιλελευθερισμου. Και τελος εχει καποια υποστηριξη απο τον ανακτα, ομως δεν ειναι μοναρχικος.

  Εντασσεται η συγκεκριμενη αφισα σε μιαν εξορθολογισμενη πολιτικη τακτικη ; Τι θελει να πει αυτη η αφισα, και τι λεει ;;

  ReplyDelete
 8. Ὁ Τσίπρας δηλώνει κομμουνιστής. Πολὺ ἁπλά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Kανω μια ακομα πιο ξεκαρφωτη ερωτηση (το επιθετο ξεκαρφωτος ας μου συγχωρεθει να διαβαστει χωρις την φθορα της καθημερινης διαλεκτου που ο μακαριτης Ηλιας Πετροπουλος ονομασε φλορικα).

  Παρατηρουμε στην επιφανεια των εντυπων δηλωσεων και εμφανισεων μια παραξενη συσπειρωση των πιο εχθρικων μεταξυ τους συμβολων και κοσμοθεωριων, της μοναρχιας και του κομμουνισμου.

  Δυο κοινοι εχθροι εχουν συσπειρωσει στο παρελθον το συνολο σχεδον των ελληνικων παραταξεων. Η Γερμανια και η Τουρκια. Η πρωτη κατονομαζεται οχι ως εχθρος αλλα ως προβλημα. Υπαρχει στον οριζοντα ζητημα αντιπαραθεσης Ελλαδας-Τουρκιας ;

  Συγγνωμη αν η ερωτηση ειναι ανοητη.

  ReplyDelete
 10. Υ.Γ. Διορθωση - για να το εναρμονισω με τα παραπανω την φραση

  των πιο εχθρικων μεταξυ τους συμβολων και κοσμοθεωριων

  καλυτερα να την αντικαταστησω με τη φραση

  διαφορετικων κοσμοθεωριων.

  ReplyDelete