Jan 2, 2016

271 - Ὁ ῥόλος τῆς Κρήτης στὴν οἰκοδόμηση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους

271 - Ὁ ῥόλος τῆς Κρήτης στὴν οἰκοδόμηση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους

Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἀδράνεια τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας ποὺ ναὶ μὲν ἔχει ἀποδεκατισθῆ ἀπὸ τὴν πολύχρονη οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὴν μαζική της φυγὴ στὸ ἐξωτερικὸ ἀλλὰ φαίνεται συνάμα νὰ ἔχῃ χάσει ὅλα τὰ δημιουργικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ γένους μας. Εἶναι φυσικὸ ἡ πλειοψηφία τοῦ γηρασμένου ἑλληνικοὺ πληθυσμοῦ νὰ ἀσχολεῖται ἀποκλειστικὰ μὲ τὶς συντάξεις καὶ στὶς ἐσωτερικὲς ἐκλογὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας τὰ περήφανα γηρατειὰ νὰ παίρνουν μέρος σὲ παλαιοκομματικὰ παιχνίδια, ἀλλὰ δὲν εἶναι φυσικὸ ἡ ἐναπομείνουσα ἐσωτερικὴ νεολαία νὰ ἐπιμένῃ νὰ ἐπιβιώνῃ μὲ τὴν ἰσχνὴ σύνταξη τοῦ παπποῦ καὶ νὰ σπαταλᾷ τὴν ἐφηβική της δυναμικότητα στὰ Ἐξάρχεια καίγοντας κάδους σκουπιδίων σὲ μία στεῖρα ἀντιπαράθεση μὲ τὰ ἀδέλφια της τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ποὺ καὶ αὐτὰ πονᾶνε ἐνώπιον τῆς ἑλληνικῆς παρακμῆς ἀλλὰ ἀρέσκονται ἀπὸ ἡττοπάθια νὰ παίζουν τὸν ῥόλο μπουλντὸγκ τοῦ κολωνακιώτικου  καθεστῶτος τύπου κουβανοῦ Μπατίστα.

Ἡ μητρῶα γῆ, ἡ λεβεντομάνα Κρήτη, ἡ πατρίδα τῆς μητέρας μου Μπεάτας Πετυχάκη, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μήνωος ἔπαιξε καθοριστικὸ ῥόλο στὴν ἑδραίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ κρητικὸς λαὸς ἀκόμη σήμερα παραμένει ἀτίθασος, καλὰ ἐξοπλισμένος περιφρουρημένος ὡς μεγαλόνησος ἀπὸ θαλάσσια σύνορα, πλέοντας ὡς ναυαρχίδα τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Μεσόγειο, περιστοιχισμένος μὲ τεράστιο πλοῦτο  ὑδρογονανθράκων. Τὸ πνεῦμα ἀνεξαρτησίας τῶν Κρητικῶν δὲν εἶναι ἀποσχιστικὸ εἶναι ἡγετικό. Ἡ μακραίωνη Ἱστορία ἔδωσε στοὺς Κρητικοὺς καθοδηγητικὸ ῥόλο, συνθέτοντας τὴν Φραγκιὰ μὲ τὴν Τουρκιά, τὴν Δύση μὲ τὴν Ἀνατολή, πρὸς ἀποκλειστικὸ ὄφελος τοῦ θεοπνεύστου ἑλληνισμοῦ. Στὸν ΙΘ΄αἰῶνα ἡ Κρήτη ἐκέρδισε τὴν ἀνεξαρτησία της ὄχι γιὰ νὰ πορευθῇ ἀποσχιστικὰ ἀλλὰ ἀντιθέτως γιὰ νὰ βοηθήσῃ στὴν συγκρότηση  ἐκσυγχρονισμένου ἰσχυροῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Κατὰ τὴν γερμανικὴ κατοχὴ τοῦ 1941-1944 ἀπέδειξε γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅτι ἦταν Ἕλληνες μὲ καρδιὰ λεόντων παρ’ὅλο ποὺ ἡ ἕνωσή της μὲ τὴν Ἑλλάδα τοῦ Βενιζέλου τὴν μετέτρεψε σὲ ἁπλὴ ἐπαρχία τῶν Ἀθηνῶν, κάτι ποὺ τελικὰ ἀπέφυγε ἡ Κύπρος, ἔστω καὶ κουτσουρεμένη.

Παρουσιάζω λοιπὸν στοὺς νέους ποὺ ζητοῦν τὴν συμβουλή μου γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ γένους νὰ ξεχάσουν τὰ ἀναρχικὰ παιχνίδια τῶν Ἐξαρχείων καὶ τῶν καλῶς ἐννοουμένων μὲ πνεῦμα Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, τρομοκρατικὴ δράση τῆς Μεταπολιτεύσεως ἀπὸ τὴν 17Ν μέχρι καὶ τῶν Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς. Ὁ Λένιν στὸν ΙΘ΄αἰῶνα καὶ ὁ Κάστρο στὸν Κ΄αἰῶνα ἐκατάλαβαν ὅτι ὁ ῥομαντισμὸς τῆς ἀναρχικῆς δράσεως δὲν ὁδηγεῖ πουθενά.

1 - Τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι τελείως σάπιο. Δὲν ἐπισκευάζεται μὲ τίποτα. Συνεπῶς πρέπει νὰ ἀπομακρυνθῇ κανεὶς ἀπὸ τὸ ἔκτρωμα αὐτὸ καὶ νὰ διακόψῃ κάθε σχέση μαζί του.

2 -Πρέπει νὰ εὑρευθῇ ἕνας ἄλλος χῶρος γιὰ νὰ οἰκοδομηθῇ μία νέα Ἑλλάς. Προτείνω ὁ χῶρος αὐτὸς νὰ εἶναι ἡ νῆσος Κρήτη. Νὰ γίνη ἀνάλειψη ἐξουσίας στὴν  Κρήτη δημιουργῶντας ἀνεξάρτητο ἐπαναστατικὸ κράτος.

3 - Ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ἡ συγκρότηση μία παρέας πολὺ νέων ἀνθρώπων ποὺ ὅπως ἡ παρέα τοῦ Κάστρο στὴν δεκαετία τοῦ 1950 στὴν Κούβα νὰ ἀποβιβασθῇ στὴν Κρήτη καὶ νὰ πάρῃ τὰ βουνά. Πολὺ γρήγορα ὁ ἀγέρωχος καὶ φιλοπόλεμος λαὸς τῆς Κρήτης θὰ περιβάλῃ τοὺς ἀντάρτες μὲ συμπάθεια καὶ ὑλικὴ ὑποστήριξη.

4 -Οἱ ἐπαναστάσεις γίνονται ἀπὸ μεσαῖα εὔπορα καὶ μορφωμένα στρώματα πολὺ νέων ἀνθρώπων, συνήθως φοιτητῶν καὶ ἀνέργων ποὺ ῥισκάρουν. Δύνανται νὰ πάρουν ὡς σύμβολο ἕναν γηραιὸ διανοούμενο ποὺ νὰ ἐμπνέῃ τὴν δράση τους μὲ συνθετικὴ συσπειρωτικὴ ἰδεολογία ποὺ νὰ καλύπτῃ ὅλες τὶς πολιτικὲς ἐκφάνσεις, ἀπὸ τὴν ἄκρα ἄριστερὰ στὴν ἄκρα δεξιὰ μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν οἰκοδόμηση ἰσχυροῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

5 - Χρειάζεται κάποια χρηματικὴ ὑποστήριξη ποὺ δύναται νὰ τὴν φέρῃ στὴν παρέα κάποιος νέος ποὺ νὰ ἀνήκῃ σὲ εὔπορο ἀστικὸ περιβάλλον. Χωρὶς τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ βιομηχάνου Ἔνγκελς ὁ Μὰρξ δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ συγγράψῃ τὸ ἔργο του καὶ νὰ κινηθῇ ἐπαναστατικά.

6 -Χρειάζονται ὅπλα. Ἡ Κρήτη εἶναι γεμάτη ἀπὸ ὅπλα. Ἐπιπλέον ἀγορὰ ὅπλων δύναται σήμερα νὰ γίνῃ σὲ πολὺ χαμηλὴ τιμή. Ὁ ἑλληνικὸς ἐφοπλιστικὸς κόσμος ποὺ φημίζεται γιὰ τὸν πατριωτισμό του ἔχει γερὲς βάσεις στὴν Κρήτη. Στὸ παρελθὸν ἀπὸ τὴν Κρήτη ξεκίνησαν πολλὲς ἔνοπλες ἐξορμήσεις, ὅπως αὐτὲς τοῦ  Ἐλ.Βενιζέλου.

7 – Δὲν ὑπάρχει καιρὸς γιὰ χάσιμο. Ἡ ΕΕ εἶναι καταδικασμένη νὰ διαλυθῇ καὶ μόνον οἱ θλιβεροὶ παπποῦδες συνταξιοῦχοι γαντζώνονται ἀκόμη στὴν σανίδα σωτηρίας τοῦ καταδικασμένου εὐροῦ. Δυστυχῶς καὶ τὸ ΚΚΕ ἔχει ἐνταχθῆ στὸ κοινοβουλευτικὸ παιχνίδι καὶ στὶς συνεχεῖς ἀπεργειακὲς κινητοποιήσεις τοῦ ΠΑΜΕ ποὺ δὲν ἔχουν κανένα ἀποτέλεσμα. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ χώρα βουλιάζει ὑπὸ τὸ βάρος προσφύγων καὶ μεταναστῶν μὲ καμμία ἀπολύτως δυνατότητα ἀπορροφήσεώς τους καὶ ἀποφυγῆς μεταξύ των ἀνδρώσεως τοῦ ἰσλαμιστικοῦ ὀλέθρου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 2 Ἰανουαρίου 20168 comments:

 1. A Call to War!

  ENA ΗΧΗΡΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ!

  Ευχαριστούμε πολύ Καθηγητά για τον πλήρη Επαναστατικό Οδηγό σας. Το θέμα είναι ότιμέχομεν έλλειψη σε ΟΜΑΔΕΣ και Σύνολα. Είμεθα νεανίες ναι, συνάμα όμως ανήκομεν είς μία μικρά μειοψηφία Επαναστατίζουσας Νεολαίας. Η πλειοψηφία είναι ταβερνοβιοι, μπαρόβιοι και καφενόβιοι. Όμως, Ιστορία γράφουν οι Μειοψηφίες, οι μάζες απλώς ακολουθούν.

  Στην σελίδα μας στο facebook, την αντιδημοκρατική, Εθνικιστική, είμεθα μόνον 2 19χρονοι σε κύκλο 40/30άρηδων. Δεν έχομεν σύνολα δυστυχώς Καθηγητά. Θέλουμε και χρειαζόμαστε Ομάδες και Οργανώσεις. Μέχρι στιγμής είμεθα μόνον άτομα. Το Ίδρυμά σας δύναται να παίξει ρόλο μείζονα, στην Οργάνωση της Ελληνική μειοψηφικής, Επαναστατίζουσας Νεολαίας. Πέρυσι, είχα μία ελπίδα στην Αγγλία που ήμουνα, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης να οργανώσει με τη βοήθεια γνωριμιών τυ στο Στρατό, ένα Επαναστατικό Κίνημα, με Εθνική και Αταξική χροιά. Την επομένη θα έπερνα το αεροπλάνο και δίχως δραχμή στην τσέπη, θα ορκιζόμουν να υπηρετήσω μέχρις εσχάτων των Αγώνα. Μέχρι την Νίκην ή την Ήττα. Όμως...φρούδες ελπίδες...

  Κύριε Καθηγητά σας ξαναλέω, το Ίδρυμά σας δύναται να επιτελέσει μεγάλο συντονιστικό και οργανωτικό ρόλο, εν συνεργασία με τον Πλεύρη, στο εγχείρημά αυτό. Νεανίες υπάρχουν...Σύνολα όμως όχι.

  Τέλος, η αμορφωσιά και η διαφοροποίηση των Άκρων δημιουργούν ψευδείς έχθρες και ανικανότητα σύμπνοιας της Νεολαίας, μεταξύ Φασιστικού και Κομμουνιστικού χώρου.

  Τέλος, το λάβαρο πρέπει να είναι η Σημαία της Ρωμανίας με τον Δικέφαλο και τα 4 Βήτα. Μόνον έτσι θα εναρμονισθεί το Κίνημα πλήρως με την Ρωμέηκη Ψυχή, μακρυά από ΕΣΣΔ, Εθνικοσοσιαλισμούς, και λοιπές ξένες οντότητες.

  ReplyDelete
 2. Καθηγητά εάν μας βοηθήσετε στον Ρόλο αυτό, θα σας είμαι για πάντα Υπόχρεος. Κάθε μέρα ξυπνώ βλέποντας την Πατρίδα μου να βουλιάζει όλο και περισσότερο στον βούρκο του Φιλελευθερισμού και της Ακολασίας. Νιώθω άχρηστος, βλαξ και ανίκανος για Αγώνα, μολονότι δεν είμαι. Όμως έτσι νιώθω. Μία εβδομάδα να κάτσω εδώ, στο κρατίδιο και νιώθω σαν 70άρης καφενόβιος συνταξιούχος. Μία εβδομάδα στο εξωτερικό και...είμαι διψασμένος για Αλλαγή σαν ζαρκάδι. Σας λέω λοιπόν, δύνασθε να παίξετε μαζί με τον Πλεύρη, λόγω των βιβλίων και των Ιδρυμάτων σας, Ι.Δ.Κ. εσείς, Ήλεκτρον-Επανελλήνισις-Πρώτη Γραμμή ο Πλεύρης, ρόλο οργανωτικό μα συνάμα και Ενωτικό! Εσείς είσθε Μαοϊκός, ο Πλεύρης Φασιστής/Μεταξικός, ενώνετε τον Χώρο, ενώ προβάλεται η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Ακούσθε με, μην χάσετε την ευκαιρία...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι Φιλελευθερισμός το σημερινό καθστώς που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι μία ανθελληνική δικτατορία πολύ κακιάς μορφής, που ως σκοπό έχει την εξόντωση του ελληνισμού και την αντικατάσταση μας από λαθρομετανάστες και τζιχαντιστές.

   Delete
 3. ενδιαφέρον το άρθρο...κάπως έτσι ξεκίνησε και ο ΕΛΑ...τελικά η Ζωή είναι ένας κύκλος...

  ReplyDelete
 4. https://www.youtube.com/watch?v=IaRPIHLraYg
  Μουσουλμάνα της Αλεξανδρούπολης: ''Γκιαούριδες θα σας σφάξουμε''!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=1X776bbA444
  Άγριο περιστατικό που έθαψαν τα ΜME "ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΦΑΞΟΥΜΕ"

  Είναι που το Ισλάμ είναι άλλη μία θρησκεία σαν όλες τις άλλες.


  Καμία σχέση το Ισλάμ με το Χριστιανισμό. Έλληνες ισλαμιστές για μένα απλά δεν υπάρχουν. Είναι τουρκόσποροι και ανήκουν στο Τουρκικό κράτος. Πράκτορες του τουρκικού κράτους.

  ReplyDelete
 5. O Ισλαμισμός-τζιχαντισμός-φονταμενταλισμός θα κατορθώσει να συσπειρώσει ακόμα και τους αντιεθνικιστές σε εθνικιστικά κόμματα στην Ευρώπη και αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά στην ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών.

  ReplyDelete
 6. Κύριε Δημήτρη (επιτρέψτε μου να σάς προσφωνώ με το μικρό σας δεν είναι θέμα αρχής απλώς θέμα παράδοσης) διαβάστε σας παρακαλώ τά σχόλια που έπονται του άρθρου σας. Δεν μπορεί δυστυχώς ο σημερινός ελλην αναγνωστης πολίτης η καταναλωτής να καταλάβει τά οράματα σας .....εσείς μιλάτε σε βάθος αιώνων κι αυτός γλεπει μόνο μέχρι την μύτη του...και άν...Αχχχχ δυστυχία μας....άς μας λυπηθεί ο Θεός ..
  Πάντα με χτίμηση
  Γερασιμος

  ReplyDelete
 7. Γεράσιμε, σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὶς παρατηρήσεις σου. Γιὰ νὰ διευκολύνω λοιπὸν τὴν κατανόηση τῆς σκέψης μου ἀπὸ τοὺς σχολιαστές μου, ἀναρτῶ τὸ ἑπόμενο ἐπεξηγηματικὸ ἄρθρο μου ἀρ.272. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete