Aug 15, 2014

131- Νὰ ἀκολουθήσωμε τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰσραήλ

131- Νὰ ἀκολουθήσωμε τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰσραήλ

Ἡ παραμονή μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μᾶς ὑποχρεώνει νὰ βοηθᾶμε τὴν ἐξάπλωση τοῦ καρκίνου τῶν παρανόμων μεταναστῶν καὶ τῶν Ῥῶμα (Ῥωμαῖοι, Ῥομά) καὶ νὰ περάσουμε εὐρωπαϊκὸ ἀντιρατσιστικὸ νόμο ποὺ θὰ ἀπαγορεύῃ ἀκόμη καὶ τὴν ἔκφραση κατακριτέας γνώμης (καὶ ὄχι μόνον πράξεως) εἰς βάρος τῶν ἄνω κατηγοριῶν. Οἱ κατηγορίες αὐτὲς, προστατευομένες καὶ ἀνεξέλεγκτες ὅπως εἶναι, πλήττουν εὐθέως τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Ὅταν ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τοὺς μὲν παρανόμους μετανάστες πρέπει ἀμέσως καὶ στὸ σύνολό τους, νὰ τοὺς ἀπομονώσουμε, ὅπως κάνει καὶ τὸ Ἰσραήλ, σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ σὲ γκέττα τύπου Γάζα καὶ νὰ τοὺς ἐκμεταλλευθοῦμε ὡς εἵλωτες, ἐφ’ὅσον δὲν θελήσουν νὰ ἀποχωρήσουν ἀμέσως ἀπὸ τὴν χώρα. Τοὺς δὲ βυζαντινογενεῖς Ῥῶμα, περιμένοντας νὰ τοὺς βοηθήσουμε ἐνδεχομένως νὰ ἱδρύσουν τὸ ἰδικό τους κράτος, νὰ τοὺς τιμωροῦμε παραδειγματικὰ γιὰ τὸν ἄσωτο βίο τους. Καὶ αὐτὸ μὲ πολὺ ἁπλὸ τρόπο: Ὅποιος Ῥῶμα συλλαμβάνεται νὰ ζητιανεύῃ σὲ δημόσιο χῶρο, νὰ τοῦ ἀφαιρεῖται ἀμέσως οἱαδήποτε κοινωνικὴ κρατικὴ ἀρωγή, νὰ κλείεται σὲ στρατόπεδο συγκεντρώσεως καὶ νὰ τιμωρεῖται μὲ ἐξοντωτικὸ πρόστιμο.

Στὶς 14 Αὐγούστου 2014, 10.000 λαοῦ συνεκεντρώθησαν στὸ Τὲλ Ἀβίβ, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὸν στρατό του ποὺ καταφέρεται κατὰ τῶν Παλαιστινίων εἱλώτων οἱ ὁποῖοι ξεκίνησαν τὶς ἐχθροπραξίες ἐξαπολύοντας 3.500 πυραύλους κατὰ τοῦ ἰσραηλινοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ διαδηλωτὲς ἐκραύγαζαν: «Ἀποτελειώσατε τὴν δουλειὰ τώρα!» καὶ «Κατακτήσατε τὴν Γάζα τώρα!» καὶ «Ὅταν πρέπει νὰ πυροβολήσετε, πυροβολῆτε τώρα. Μὴν συζητᾶτε!».

Ἀντιθέτως ἡ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀπελπιστική. Ἡ ἀστυνομία ἔχει τὰ χέρια δεμένα καὶ προειδοποιεῖ ὅτι ἐὰν ὁ Ἕλλην ἀποκαλέσῃ τὸν Ῥῶμα γύφτο, τιμωρεῖται! Ὅταν τὸ κρατίδιο ἀναθέσῃ τὴν ἐξουσία σὲ ἐθνικὴ κυβέρνηση, ἡ τελευταία θὰ ἀναλάβῃ μὲ τὸ μαστίγιο νὰ ἀναμορφώσῃ τοὺς ἀδελφοὺς μας τσιγγάνους ποὺ ζοῦνε μὲ παρασιτικὸ τρόπο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου εἰς βάρος τοῦ ὑπολοίπου πληθυσμοῦ. Ἡ κατατρομοκράτηση τῶν παρανόμων μεταναστῶν καὶ τῶν ἀθιγγάνων ἀπὸ ὀπαδοὺς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἦταν ἁπλῶς ὁ προάγγελος τῆς νομίμου πλέον πατάξεως τῶν δραστηριοτήτων τους ἀπὸ τὴν αὐριανὴ κυβέρνηση.

Ὅσο γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἑβραίους, ὄχι μόνον οἱαδήποτε πράξη ἐναντίον τους θὰ ἦταν ἐπιζημία γιὰ τὸ ἔθνικὸ συμφέρον, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἡ προώθησή τους στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν πάλαι ποτὲ Ἱερουσαλὴμ τῶν Βαλκανίων, θὰ βοηθήσῃ στὴν εὐημερία καὶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἑλληνισμοῦ στὰ Βαλκάνια καὶ ἡ ὑποστήριξη διεθνῶς τῆς Ἀθήνας  στὸ Ἰσραὴλ θὰ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ξαναεύρῃ τὸ κρατίδιο κάποια θέση στὸν διεθνῆ γεωπολιτικὸ ἥλιο.

Ἐπαναλαμβάνω μετὰ φορτικότητος ὅτι ἡ ἑλληνικὴ υἱοθέτηση τῆς διεθνοῦς ἀντισημιτικῆς ἐκστρατείας εἶναι σκέτη τρέλλα ποὺ βάλλει εὐθέως κατὰ τῶν ζωτικῶν συμφερόντων  τοῦ ἑλληνισμοῦ, διότι καὶ ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ διεθνὴς ἀντισημιτισμός (ἀποκαλούμενος λανθασμένα ἀντισιωνισμός) ἐπιτύχῃ νὰ ἐξολοθρεύσῃ τοὺς ἑβραίους - κάτι ποὺ ἀπέτυχε παταγωδῶς νὰ κάνη τὸ Γ΄ Ῥάϊχ - αὐτὸ θὰ ἦταν καταστροφικὸ γιὰ τὴν ἀνόρθωση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Οἱ προσωπικὲς ἀπόψεις τῶν ἀντισημιτῶν δύναται μὲν νὰ εἶναι σεβαστὲς ἀλλὰ πρέπει νὰ παραμερισθοῦν πρὸς χάριν τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος.

Ἀπὸ γεωπολιτικῆς ἀπόψεως,  τὸ συμμαχικὸ τρίγωνο Ἑλλάδος- Τουρκίας- Ἰσραήλ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ μία μεγαλόπνοη ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτική. Τὰ ἐμπόδια στὴν πραγμάτωση μία τέτοιας πολιτικῆς πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ὑπερπηδηθοῦν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Αὐγούστου 2014





267 comments:

 1. Εἰλικρινά ἔχω μπερδευτεῖ. Ἄν δέν εἶμαι λάθος πληροφορημένος τό λεγόμενο ἀντιρατσιστικό προωθεῖται ἐκτός ἀπό τήν Ε.Ε. καί ἀπό φιλοϊσραηλινούς κύκλους, βασικό δέ συστατικό του θά εἶναι ἡ ποινικοποίηση τῆς ἄρνησης τοῦ ὁλοκαυτώματος. Γίνεται νά εὐδοκιμήσουν οἱ ἑλληνοιραηλινές σχέσεις, τίς ὁποῖες καί ένθαρρύνετε, καταφερόμενος κατά ἑνός τέτοιου νομοσχεδίου έξαμβλώματος;

  Ἐπίσης δέν ἀντιλαμβάνομαι πού διακρίνετε τήν διεθνῆ ἀντισημιτική ἐκστρατεία, ἔστω καί μέ άφορμή μόνον τά τελευταῖα γεγονότα στήν Γάζα. Ἡ παρουσίασή τους σέ μελό ἀντιπολεμική διάσταση ἀπό τά ΜΜΕ, ἀποτελεῖ χάϊδεμα ἰσραηλινῶν αὐτιῶν καί κατ' οὐσίαν ἀπαλλαγή τοῦ Ἰσραήλ. Γιά νά μήν μιλήσουμε γιά ἐπίσημους φορεῖς ὅπως ὀ ΟΗΕ. Τό δέ indymedia καί ὁ Ἰός τηροῦν μιά εὔγλωττη σιωπή.

  Καί γιά νά μήν κατηγορηθῶ γιά ἀντισημιτισμό, εἶμαι ἀπό τούς ὑποστηρικτές τοῦ συνθήματος ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ.

  Ὅσον ἀφορᾷ τό λεγόμενο ἀντιρατσιστικό, πρό ἑνός χρόνου εἶχα γράψει τίς ἀπόψεις μου, τότε πού ἐπίκειτο πάλι ἡ κατάθεση και ψήφισή του. Τίς παραθέτω συμβάλλοντας ἐλπίζω στόν διάλογο

  Τό "ἀντιρατσιστικό" νομοσχέδιο ὡς συνεργός τῆς ἐθνικοφροσύνης στήν δολοφονία τῆς σκέψης καί τῆς ἔκφρασης

  Πέραν τῶν ἄλλων ἔγραφα " Πέραν τῆς προφανοῦς ἀναποτελεσματικότητος, ἐν τέλει ἀποτελεῖ ἔσχατο ταρτουφισμό τοῦ συστήματος πού ζοῦμε νά « ἀπαγορεύει» διά νόμου φαινόμενα τά ὁποῖα τό ἴδιο γεννᾷ. Αὐτοὶ οἱ λεγόμενοι ὑπερασπιστὲς τῆς « δημοκρατίας», οἱ στυλοβάτες ἑνός ξεπερασμένου καί διεφθαρμένου κοινοβουλευτισμοῦ, οἱ τάχα μου τάχα μου διῶκτες τοῦ ρατσισμοῦ μὲ τὶς ἀρλουμπολογίες περὶ συνταγματικοῦ τόξου φουσκώνουν συνειδητὰ τὰ πανιὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, τήν ἀναγορεύουν σέ σκιάχτρο πού συνεταιρικά πλέον συμβάλλει μαζί τους στόν σκοταδισμό καί στὴν λαϊκή ἐξαπάτηση.Τὸ νομοσχέδιο πού βρίσκεται ἐπὶ θύραις στὴν πράξη ἀπονέμει πιστοποιητικὰ ἀντιρατσισμοῦ ἰσοδύναμα μὲ τὰ παληότερα πιστοποιητικὰ ἐθνικοφροσύνης καὶ κοινωνικῶν φρονημάτων, τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ τὴν ἐξέλιξη."

  Συμπεριλαμβάνεται καί ἕνα κείμενο ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γ. Κακλαμάνη "" ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΚΟ ΖΗΤΗΜΑ" ΣΗΜΕΡΑ μέ τίτλο Ἡ Εὐρώπη ὡς ἀόριστη ἔννοια, ὅπου ἐξετάζεται ἡ σχέση της μέ τόν ρατσισμό.

  ΥΓ Δέν ζητιανεύουν μόνον οἱ Ρωμά. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, πού δέν ἔχουν χώσει τό δάχτυλο στό βάζο μέ τό μέλι, ζητιανεύουν. Εἴτε φωνάζοντας μέσῳ ἀπεργιῶν, εἴτε στραβώνοντας τήν παλάμη στόν τοπικό ἄρχοντα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eίχα προτείνει τις προάλλες ότι όπως και στον Μεσαίωνα ο κόσμος σπρώχνεται στον αντισημιτισμό, αλλά δια της απαγορεύσεως του τελευταίου, όπως έκανε ο Καποδίστριας με τις πατάτες.

   Delete
  2. Δημιουργείται ένα ΜεγαλοΙδεατικό σχήμα. Ο λαός ονειρεύεται να κατακτήσει την παγκόσμια εξουσία, που βρίσκεται κάπου εκεί στην Αμερική, εκεί, περικυκλωμένη από τους Εβραίους. Όπως πάντα, η ανωτέρα τάξις είναι η μεσάζουσα ανάμεσα στο λαό και τον μισητό ηγεμόνα. Έτσι έχεις με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια. Ο λαός έχει κράτος, διότι δουλεύει για να φάει κάποτε τους Εβραίους,οι μεσάζοντες τρώνε τα προιόντα της εργασίας του λαού. ο λαός τους μισεί αλλά είναι αναγκασμένος να σκύβει το κεφάλι στις συναλλαγες του και έτσι ντρέπεται να εξεγερθεί ανοικτά.

   Delete
 2. Ίσως αυτό το οποίο εμπόδιζε μέχρι τώρα το νεοελληνικό κράτος να λάβει γενναία μετρα κατά του φαινομενου τωνῬῶμα, ακολουθώντας το παράδειγμα του Γάλλου πολιτικού Νικολα Σαρκοζύ (Οuγγρικής καταγωγής, δηλαδή από χώρα με μεγάλο πληθυσμο Ῥῶμα) ήταν η ινδοευρωπαϊκή, ινδική καταγωγή του λαού αυτού. Η προσκύνηση της Μεγαλόχαρης ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο ήταν σε μεγάλο βαθμό υπόθεση των Ῥῶμα. Προ εικοσαετίας, ο Έλλην ο οποιος ήθελε να επιστρέψει Δεκαπενταύγουστο από τη Σύρο στον Πειραιά έβρισκε τα καραβια φορτωμένα από υπερβολικά πολυμελείς οικογένειεςῬῶμα, που είχανε πιάσει τα καταστρώματα από την Τήνο και δεν αφήνανε τον κόσμο να κάτσει. Εκτός απ`το ότι είναι φορέας επικίνδυνων μικροβίων, ο λαός αυτός είναι και ανάγωγος.

  Το προσκύνημα της Μεγαλόχαρης, με τα φυλαχτά και διαφορα τέτοια παγανιστικά στοιχεια, που είναι παραφθορά της ουσίας της Ορθοδοξίας, έχει συγκριθεί με τη λατρεία του Δηλίου Απόλλωνος, για χάρη του οποιου η Δήλος ήταν ιερό νησί, αποκλειστικά αφιερωμένο στη λατρεία του θεού. Μπορεί οι παγανιστικές πρακτικές των Ῥῶμα να είναι ανάλογες του Ινδουϊσμού, που είναι η πλησιέστερη θρησκεία σε αυτή των προγόνων μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ανώτερο ελληνικό πνεύμα από τον Ξενοφάνη και εντεύθεν κατόρθωσε να συλλάβει μιαν άλλη μορφή του θείου, η οποια κατέκτησε τον κόσμο μέσω του πλατωνισμού, του νεοπλατωνισμού και του Χριστιανισμού. Επί πρωθυπουργίας Σημίτη, που ορισμένοι κατηγορούν για Εβραίο, μπήκαν καινούργια πλοία, κομψά, τα ναύλα αυξήθηκαν και αυξάνονται σε εκθετικό βαθμό, τριπλασιάστηκαν, εξαπλασιάστηκαν, εικοσιεπταπλασιάστηκαν, αλλά ο κόσμος μπορεί πλέον να ταξιδεύει ανενόχλητος. Επιπλέον, ο πάλαι ποτε ευρωπαϊκός και τώρα πλέον παγκόσμιος προσανατολισμός του δεν πλήττεται από την αθέλητη επαφή με το Ῥῶμα στοιχειο, το οποιο τον συγχύζει. Η λαϊκή μούσα από καιρό είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο, τονίζοντας την μυστηριώδη και επικίνδυνη έλξη που ασκούνε στους Έλληνες άντρες οι γυναίκες Ῥῶμα. Άπειρα λαϊκά ελληνικά τραγούδια έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο λαός αυτός στη γυναικεία του υπόσταση για τον ελληνικό, όπως το τραγούδι του Τσιτσάνη

  Τι τη θέλεις να την πάρεις τη τσιγγάνα

  τι κι αν ειναι όμορφη πολύ

  μπορεί να κλαίει να χτυπιέται

  σε λίγο μ' άλλον θα τραβιέται

  άστηνε να φύγει την τρελλή. |

  Δυστυχώς, ορισμένοι Έλληνες δε λένε να βάλουνε μυαλό. Δεν καταλαβαίνουν ότι η ισραηλινή προοπτική της χώρας μας είναι πιο σημαντική από τους μικροσυναισθηματισμούς.

  ReplyDelete
 3. Γιὰ τοὺς Ῥῶμα, παρακαλῶ τὸν Κωνσταντῆ νὰ ἀνατρέξῃ στὴν λεπτομερῆ μελέτη μου ποὺ ἔχει τίτλο, "Τὸ χιλιόχρονο πλανητικὸ μυστήριο τοῦ ἀθιγγανισμοῦ", ποὺ ἐδημοσιεύθη στὸ μηνιαῖο περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, ἀριθ. 141, Μαΐου 2006.
  Στὸν Ζαρατούστρα ἀπαντῶ ὅτι οἱ Ἑβραῖοι μετὰ τὸ τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ἠθέλησαν νὰ συμπεριλάβουν τὸν ἀγῶνα τους κατὰ τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ ὁλοκαυτώματος σὲ ἕνα γενικὸ ἀντιρατσιστικὸ πλαίσιο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν οἱ Μαῦροι τῆς Ἀμερικῆς ποὺ οἱ Ἑβραῖοι ἐθεώρουν συναγωνιστὲς στὸν ἀντιρατσιστικὸ ἀγῶνα, νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ ἀντισημῖτες. Τὸ ἴδιο λάθος κάνουν τώρα μὲ τὸ ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο στὸ ὁποῖο συμπεριλαμβάνουν τοὺς Ῥῶμα καὶ τοὺς λαθρομετανάστες. Πάντως ὁ ἀντισημιτισμὸς δὲν πολεμᾶται μὲ κατασταλτικοὺς νόμους. Στὴν Ἑλλάδα ὁ ἀντισημιτισμὸς ὑπῆρξε πάντα, στὸν λαὸ καὶ στὸν ὀρθόδοξο κλῆρο, φρικιαστικός. Παράδειγμα: Ὅλα μου τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος μπλὸγκ ἀναδημοσιεύονται τακτικὰ στὴν καθημερικὴ ἐφημερίδα Ἐλεύθερη Ὥρα, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος, διαβάζεται τακτικὰ ἀπὸ τὴν ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.Ντρέπομαι βλέποντας τὰ ἄρθρα μου νὰ ἐμφανίζονται δίπλα σὲ καταιγισμὸ ἀντισημιτικῶν ἄρθρων ἀνεγκεφάλων τῆς ἐφημερίδος ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν ἀδόκιμο ὅρο ἀντισιωνισμὸς. Ἐπαναλαμβάνω: τὸ ἑβραϊκὸ τραπεζικὸ κεφάλαιο κατεδικάσθη μὲ σφοδρότητα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κάρολο Μὰρξ ποὺ ἦταν ἑβραῖος. Ἀλλὰ ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς δὲν εὐθύνεται γιὰ τὰ παραστρατήματα τοῦ ἑβραϊκοῦ κεφαλαίου οὔτε γιὰ τὴν αἰσχρὴ καταδίκη σὲ θάνατο τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς Φαρισαίους καὶ τὸν ἑβραϊκὸ ὄχλο τῆς ἐποχῆς. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν εὐθύνεται γιὰ τὸν ἄγριο βασανισμὸ τῆς ἡρωΐδας καὶ καταδικασμένης σὲ θάνατο κομμουνιστρίας μητέρας μου Μπεάτας. Ὅσο δὲν σοβαρευθοῦμε δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ μεγαλουργήσουμε.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Για τους τσιγγάνους προς το παρόν κατόρθωσα να βρω μόνον αποσπάσματα του άρθρου σας εδώ http://www.tar.gr/content/content/print.php?id=713. Σίγουρα από εσάς προέρχεται η πληροφορία ότι η [...] ονομασία “Αθίγγανος”, που έδωσε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου τη λέξη “τσιγγάνος”, είναι κι αυτή ελληνική και προέρχεται από το στερητικό α- και από το ρήμα θιγγάνω, που σημαίνει αγγίζω[...]. Συγχαρητήρια, διότι αυτό ταιριάζει απολύτως με την ινδουιστική κοινωνία των Ταμούλ της Κεϋλάνης και της Νοτίου Ινδίας εις την οποία η κατώτερη κάστα ονομάζεται, με τα ίδια τους τα λόγια, "αθίγγανοι", δηλαδή άνθρωποι που δεν πρέπει να τους αγγίζεις για να μη μολυνθείς. Για την συγκρότηση της ανωτέρας τάξεως μιας κοινωνίας με όρους κοινωνικής συμπεριφοράς, καθαριότητας, διαλέκτου κ.λπ. κλασσικό είναι για την Ευρώπη το σύγγραμμα του Νόρμπερτ Ελίας, Η εξέλιξη του πολιτισμού, ελλ. μετάφραση από τις εκδ.Νεφέλη.

  Για την αρχαία ελληνική θρησκεία και ενδεχόμενες ομοιότητές της με τις πρακτικές των Ρωμά και των ινδουιστών, λείπει ανεξήγητα από την ελληνική, αγγλική και γαλλική βιβλιογραφία μετάφραση του τελευταίου έργου του Βιλαμόβιτς, Η πίστη των Ελλήνων. Ή μάλλον εξηγήσιμα, για λόγους αντιγερμανισμού και τρομακτικής έλλειψης καταρτίσεως των Ελλήνων φιλολόγων, η οποία παρεμπιπτόντως εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αμηχανία μας σε σχέση με το πολυτονικό και το μονοτονικό. Μόνον αυτός που διαβάζει τα αρχαία ελληνικά σαν ζωντανή γλώσσα μπορεί να μας δώσει λύση στο πρόβλημα κατά την ταπεινή μου γνώμη, και δεν υπάρχουνπολλοί.

  Για την ινδοευρωπαϊκή διάρθρωση της κοινωνίας σε κάστες, η οποία προωθείται βάναυσα από τη σημερινή παγκοσμιοποίηση - αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το περιεχόμενο του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, κύριε Ζαρατούστρα - υπάρχει η διάσημη θεωρία της τριμερούς κοινωνικής διάρθρωσης των ινδοευρωπαίκών κοινωνιών του Ζωρζ Ντυμεζίλ, που δεν την έχω μελετήσει. Οι Αμερικάνοι, κυρίως οι προτεστάντες, για κοιο μυστήριο λόγο, είναι ακραία ρατσιστές, σύμφωνα με τις φήμες (Κου Κλουξ Κλαν).Ο φυλετικός διαχωρισμός ανάμεσα σε αντιμαχόμενες φυλές και ο κοινωνικός διαχωρισμός με φυλετικούς όρους εντός της ίδιας φυλής δεν είναι μονάχα θεόθεν επιβεβλημένος, βασικά δεν είναι καθόλου, αλλά είναι ένα προτσές. Υπάρχει όμως και το αντίρροπο προτσές, που είναι η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ της ιεραρχίας και του φυλετικού συστήματοςΤο προτσές αυτό είναι που παρήγαγε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της κλασσικής εποχής, ο οποίος είναι μια αμφισβήτηση του φυλετικού συστηματος, που ξεκινάει από τον Όμηρο και φτάνει στον Χριστινισμό, και ταυτόχρονα η αντίσταση του φυλετικού συστήματος στον ισοπεδωτικό μονισμό.

  ReplyDelete
 5. Τοπροτσές του διαχωρισμού είναι λοιπόν δυναμικό. Βλέπουμε τον διαχωρισμό να επιβάλλετται σήμερα σχεδόν εκ των άνω, εις βάρος των μουσουλμάνων, για παράδειγμα, σχεδόν όλων, δηλαδή την κατακρήμνισή τους σε ρόλο αθιγγάνων, σε κατώτερη κάστα,εξ ου και το τσουβάλιασμα στο φαντασιακό του κόσμου Παλαιστινίων, Μπααθιστών,Κανταφικών,τρομοκρατών, Πακιστανών, λαθρομεταναστών και φτωχών ευρωπαίων πολιτών μουσουλμανικής καταγωγής τετάρτης γενεάς. Αν όμως έχουνε χρήματα,όπως οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί, είναι υπέροχοι, πολιτισμένοι,αξιοπρεπείς άνθρωποι, Σουλτάνοι. Όλα κι όλα.

  Η φυλετική νοοτροπία έχει την τάση να δυναμώνει σε καιρούς οικονομικής κρίσης, διότι είναι ένας τρόπος κοινωνικής επανασυσπείρωσης που απαλύνει προσωρινά τις οικονομικές διαφορές και να επαναφέρει την κοινωνική οργάνωση του σογιού (κλαν). Στο κλαν υπάρχουνε πλούσιοι και φτωχοί, αλλά και ο τελευταίος φτωχός συγγενής έχει ένα ξεροκόμματο. Γι`αυτό έχουμε έξαρση του ρατσισμού κάθε φορά που έχουμε οικονομική κρίση. Στον πόλεμο, που δυστυχώς ακολουθεί συχνά την κρίση, χτύπα ξύλο, ο κάθε στρατός φέρει παρόμοια στολή, πράγμα που τυποποιήθηκε τελείως από πους δημοκράτες μας Ευρωπαίους, ωστε ο κοσμάκης να χωρίζεται σε φυλές και κάστες με τρόπο ακαριαίο, απόλυτο, γεωμετρικό, πρετ α πορτέ, όχι μόνον εν καιρώ πολέμου αλλά και ΕΝ ΟΨΕΙ πολέμου - αχ, βαχ. Οι παλαιότεροι στρατοί ήταν πιο πολύχρωμοι, βλ. Ινδιάνους της Αμερικής, Οθωμανούς, Έλληνες του 21.

  Ο πόλεμος είναι άνωθεν βίαιη επαναφορά του φυλετικού συστήματος, τόσο μέσα στον κάθε στρατό, όσο καισε σχέση με τον αντίπαλο στρατό. Σε πολλούς φτωχούς αρέσει ο στρατός, άρα και ο πόλεμος, ή έστω τον παρηγορεί, διότι το φυλετικό σύστημα σού πρσφέρει τζάμπα φαϊ και κάποια στοιχειώδη κοινωνική αναγνώριση. Το αντίτιμο βέβαια είναι η αποδοχή του ιεραρχικού συστήματος. Έτσι εξηγείται ο λαϊκός εθνικισμός και υποτιθέμενος πατριωτισμός - με όρους καραβάνας. Έτσι επίσης στήθηκε και στήνεται το ελληνικό παρακράτος, που έλεγε πάλι ο κος Ζαρατουστρα τις προάλλες, δηλαδή πάρα, μα πάρα πολύ έυκολα, με τον ίδιο τρόπο που στηνότανε ο τουρκικός στρατός, τα αλβανικά μπουλούκια, τα σώματα των οπλαρχηγών της ελληνικής επανάστασης, τα τάγματα ασφαλείας και ο εθνικός στρατός και οι ΜΑΥ και ίσως ακόμα, εν μέρει τουλάχιστον και ο ΕΛΑΣ και ο ΔΣΕ πάνω στο βουνό - αλλά δεν ξέρω, δεν θέλω να πω αυθαιρεσίες.

  ReplyDelete
 6. Υ.Γ. Σε σχέση με τον λαϊκό ορθόδοξο ελληνικό αντισημιτισμό, που είναι ακραίος και προηγείται κατά πολύ του ανθεβραϊσμού, υπάρχουν πλήθος, χιλιάδες μαρτυρίες αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ανάλυση. Η γενιά του τριάντα σύμφωνα με τον Γεράσιμο Κακλαμάνη είδε τον λαϊκό πολιτισμό με όρους εστέτ.

  ReplyDelete
 7. Το αρθρο περιγραφει με αρκετο κυνισμο, τα απαραιτητα που πρεπει να γινουν αν θελουμε να επιβιωσουμε.
  Για την αντιμετωπιση ομως του Ισραηλ και της Τουρκιας εχω τις επιφυλαξεις μου, οχι γιατι δεν εχει λογικη η θεση οτι μια συμμαχια μεταξυ των τριων χωρων (με την Ελλαδα εννοειται οχι στα χαλια τα σημερινα) θα μπορουσε να τους δωσει μια κυριαρχη θεση στην περιοχη, αλλα γιατι δεν πιστευω οτι θα παιξουν τιμια, οπως αλλωστε κανενας δεν παιζει ποτε.
  Ετσι δεν γινεται καμμια συνεργασια με την μιση Ελλαδα στον ελεγχο των Εβραιων, μεσω τραπεζων και ΜΜΕ κυριως, αλλα και με πληθος εν δυναμει η και εν ενεργεια πρακτορων στον κρατικο οργανισμο.
  Το ιδιο δεν γινεται συνεργασια με την Τουρκια σταθερα προσανατολισμενη προς το Αιγαιο και την Θρακη.
  Ο μονος τροπος να γινει μια τετοια συνεργασια ειναι να ξεκουβαλησουν Τουρκοι και Εβραιοι πρακτορες απο την Ελλαδα και τοτε ισοτιμα και οχι σαν υποτελεις να ερθουμε σε συνενοηση, αφου πρωτα αναγνωρισθουν τα κυριαρχικα δικαιωματα μας.
  Δεν γινεται συμμαχια, ακομη κι αν λυθει με καποιο τροπο το Κυπριακο, με τους Τουρκους να αμφισβητουν την Ελληνικη κυριαρχεια στο Αιγαιο και την Θρακη, ουτε με τους Εβραιους (μασκαρεμενους σε Ελληνες) να υποσκαπτουν την οποια εθνικη προσπαθεια.
  Καμμια εθνικη κυβερνηση δεν θα γινει ανεκτη απο τους Εβραιους, οπως δειχνει και η σημερινη αντιμετωπιση τους προς την Χ.Α.
  Ετσι και το 1933, με την ανοδο του εθνικοσοσιαλισμου στην Γερμανια οι Εβραιοι του κυρηξαν πολεμο.
  Ολοι λενε π.χ για την νυκτα των κρυσταλλων, αλλα κανενας οτι εγινε σε αντιποινα της δολοφονιας του Γερμανου πρεσβη στο Παρισι απο Εβραιους.
  Απλως οι Εβραιοι ηθελαν και θελουν και κρατος ναχουνε και στα αλλα κρατη να παρασιτουν καταστρεφοντας τα.
  Οσο για τα γραφομενα του Μαρξ δεν ταχω υπ οψιν μου αλλα δεν μπορω να μην επισημανω την "συμπτωση" απο τοσους θεωρητικους του Σοσιαλισμου πως "ετυχε" να μπουν σε εφαρμογη μονο οι δικες του ιδεες.
  Ειναι αρκετα γνωστο οτι τα 2/3 του ανωτατου σοβιετ μετα την Ρωσσικη επανασταση ηταν Εβραιοι και ο διαδοχος του Εβραιου Λενιν θα ηταν ο Εβραιος Τροσκι, αν δεν παρενεβαινε δυναμικα ο Σταλιν.
  Ο Χιτλερ στην πολιτικη διαθηκη αναφερει σχετικα

  Φαντάστηκα πως μετά παρελεύσεως δεκαπέντε ετών εξουσίας, ο Στάλιν θα είχε επιτέλους αποβάλει τη νεφελώδη μαρξιστική ιδεολογία, θεωρώντας πως την χρησιμοποιεί μόνο και μόνο ως δηλητήριο το οποίο εκμεταλλεύεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Ο δυναμικός τρόπος με τον οποίο αποκεφάλισε το εβραϊκό κατεστημένο το οποίο του είχε προσφέρει ανεκτίμητη υπηρεσία ως προς την καταστροφή της τσαρικής Ρωσίας, υπήρξε γεγονός το οποίο με ενεθάρρυνε, ενισχύοντας αυτή μου την πεποίθηση.
   Υπέθετα ότι ο Στάλιν δεν επιθυμούσε να παραχωρήσει σε αυτούς τους ίδιους τους εβραίους διανοούμενους την ευκαιρία να προκαλέσουν την πτώση της ολοκληρωτικής εκείνης αυτοκρατορίας που είχε οικοδομήσει, μίας σταλινικής αυτοκρατορίας η οποία σε όλα της τα κυρίαρχα γνωρίσματα δεν είναι παρά ο πνευματικός διάδοχος της αυτοκρατορίας του Πέτρου του Μεγάλου.

  Επομενως ο Μαρξ εγραψε καποιες ιδεες οπως πολλοι αλλοι, αλλα οι δικες του μονο προωθηθηκαν προς εφαρμογη και εδωσαν μετα την ανατροπη των Τσαρων, μια Ρωσσια υποταγμενη στους Εβραιους.
  Φαινεται ομως τελικα αποφασισαν οτι ειναι πιο ασφαλες να μην φτιαχνεις δικτατοριες που καποτε ξεφευγουν απο τα χερια σου, αλλα να ακολουθεις τον πιο αργο αλλα σιγουρο "δημοκρατικο" τροπο προς την παγκοσμια κυριαρχεια.

  ReplyDelete
 8. Αυτά που λέει το άθρο είναι ήδη δρομολογημένα με τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Πλήθος άρθρων στην τύχη http://tsak-giorgis.blogspot.fr/2013/06/blog-post_5167.ht.

  Όλα αυτά είναι ουσιαστικά η σταλινική πρακτική των γκουλάγκ και των κολχόζ. Οι ΕΟΖ και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως είναι γκουλάγκ, και όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις του υποτιθέμενου ιδιωτικού τομέα είναι κολχόζ. Ζούμε σε αναπτυσσόμενο και νικηφόρο σταλινικό σύστημα. Γι αυτό και το ΚΚΕ δεν αντιδρά. Το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ, μερικὲς φορὲς tu perds les pédales. Αὐτὸ ποὺ λὲς ὅτι τὸ ΚΚΕ δὲν ἀντιδρᾶ ἐπειδὴ τὸ ὄνειρό του γίνεται πραγματικότητα, εἶναι σουρρεαλιστικό. Ὅσο γιὰ τὰ γκούλαγκ, οἱ πρῶτοι ποὺ ἄνοιξαν στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ ἐργασίας ὑπῆρξαν οἱ Ἄγγλοι στὴν Νότιο Αφρικὴ τὸ 1901 καὶ μετὰ ἀκολούθησαν οἱ πάντες, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ἑλλήνων. Ἀντί νὰ μᾶς φοβίζουν συνεχῶς μὲ τὰ φαντάσματα τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Στάλιν ἄς κοιτάξουν τοὺς Ἀγγλοσάξωνες μὲ τὸ Γκουαντανάμο καὶ σημερινὰ ἀτελείωτα μαζικὰ ἐγκλήματα τῶν Ἀμερικανῶν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη. Σὲ σχέση μὲ τὸν ἑκάστοτε πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ὁ Χίτλερ φαντάζει παπαδοπαίδι. Καὶ τί σχέση ἔχουν τὰ κολχόζ, μία ἀξιέπαινη προσπάθεια τοῦ Στάλιν γιὰ τὴν σοσιαλιστικοποίηση τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας, ὅπως καὶ τὰ κιμποὺτζ στὸ Ἰσραήλ.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ε ναι, δεν είμαι πάντοτε σοβαρός ! Συμφωνώ ότι τόχουμε παρακάνει με τον Χίτλερ και τον Στάλιν ενώ είμαστε και αγράμματοι. Αυτό που ήθελα να πω δια της υπερβολής είναι ότι ο υποτιθέμενος ελεύθερος κόσμος που φαντάζει ανοιχτός ορίζοντας εμπεριέχει ενδεχομένως στη διάρθρωσή του τόσον κρατικισμό όσο και οι σοσιαλιστικού τύπου οικονομίες που φαντάζουν κλειστοφοβικός μπαμπούλας.

   Delete
  3. Δυστυχώς η λεγόμενη αναθεωρητική σχολή που παρουσιάζει όλα ανεξαιρέτως τα σοσιαλιστικά καθεστώτα ως δικτατορίες έχει επικρατήσει απολύτως στο φαντασιακό μας και δεν υπάρχουνε ταυτόχρονα πειστικές και δυνατές φωνές που να αγγίζουν τους ανθρώπους μέσης παιδείας όπως εμένα. Η προπαγάνδα είναι ασύλληπτη, αλλά ταιριάζει και με τα ένστικτά μας.

   Delete
  4. Πλέον από τη γενιά τη δική μου και εξής όταν σκρφτόμαστε όλοι μας Ανατολικό μπλοκ σκεφτόμαστε μονάχα εκτελέσεις με μια σφαίρα στο κρανίο.

   Delete
 9. https://www.youtube.com/watch?v=SnC6mIGCFdM, Εδώ είναι και τα παληκάρια μας που θα φυλάνε τα γκουλάγκ. Προετοιμάζονται από καιρό, εδώ και δύο χρονια. Κύριε Γιάγκο, το κόμμα σας προορίζεται για δεξαμενή πρόσληψης ανθρωποφυλάκων της νέας Γκεπεού. Κύριε Ζαρατούστρα, η επιχείρηση λέγεται Με αρετή και Τόλμη !

  ReplyDelete
 10. Καταλάβατε τώρα γιατί βομβαρδίζουνε με τόσο αρμονικό τρόπο ή τα κάνουνε γης Μαδιάμ καθ`όλη την περίμετρο της Αν.Μεσογείου ; Δημιουργεί αυτό κύμα προσφύγων μουσουλμάνων κυρίως ; Από πού θα περάσουνε αυτοί θέλοντας να πάνε στην Ευρώπη ; Μάντεψε, μάντεψε... Από την Ισλανδία ;

  ReplyDelete
 11. «Ἀλλὰ ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς δὲν εὐθύνεται γιὰ τὰ παραστρατήματα τοῦ ἑβραϊκοῦ κεφαλαίου οὔτε γιὰ τὴν αἰσχρὴ καταδίκη σὲ θάνατο τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς Φαρισαίους καὶ τὸν ἑβραϊκὸ ὄχλο τῆς ἐποχῆς. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν εὐθύνεται γιὰ τὸν ἄγριο βασανισμὸ τῆς ἡρωΐδας καὶ καταδικασμένης σὲ θάνατο κομμουνιστρίας μητέρας μου Μπεάτας».

  Κατ' εμε, δεν συγκρίνονται. Η οικονομική ισχύς των Εβραίων είναι ενδεικτική τού πώς ο εβραϊκός λαός αναθρέφει τα παιδιά του.

  ReplyDelete
 12. Έλα ρε παιδιά, οι κονκισταδόρες αρχίζοντας από τον Κολόμβο ξεκλήρισαν ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο στίβοντας τους Ινδιάνους στη δουλειά. Δεν πιστεύω να ήταν κατευθυνόμενοι και αυτοί από τους Εβραίους, μια και τους είχαν απελάσει οι ίδιοι μαζικά από την Ισπανία ! Η εξομοίωσις καπιταλισμού και κομμουνισμού μέσω των Εβραίων και μόνο είναι σαν να εξομοιώνεις το γιαούρτι με τον γάιδαρο επειδή το γιαούρτι γίνεται με γάλα ενώ ο γάιδαρος έχει αυτιά μεγάλα. Όσο για τον εβραϊκό λαό, τι σχέση έχει ο Ρότσιλντ με τους πάμπτωχους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, ή τους εβραϊκούς πληθυσμούς της Ρωσίας που ξεκλήρισε ο Χίτλερ ; Όση σχέση έχει ο Απόστολος Παύλος με τον Χίτλερ επειδή και οι δύο ήταν βαπτισμένοι χριστιανοί.Όσο για το ποιος παίρνει τις αποφάσεις, μα, κανείς δεν παίρνει τις αποφάσεις ! Η ιστορία είναι συλλογική κίνηση. Διαβάστε τον επίλογο του Πόλεμος και Ειρήνη. Ο αποφασίζων ανήκει σε μια γενική κίνηση πού τού επιτρέπει να νομίζει ότι αποφασίζει. Ποιος αποφάσισε τα ρλασα των παπάδων να είναι μαύρα και όχι μπλε μενεξεδί ; Οι Εβραίοι ;

  ReplyDelete
 13. Replies
  1. Ο σύγχρονος ανθεβραϊσμός προέρχεται από την απορία του εργαζομενου - μα ; πού παει η αξία που παράγω ; Απάντηση εύκολη - στους Εβραίους ! Ο σύγχρονος ανθεβραϊσμός πατάει πάνω στον παραδοσιακό αντισημιτισμό που είναι ΠΡΟΚαπιΤαλΙστΙΚΟΣ.Η αντιρατσιστική νομοθεσία δεν είναι για να κάνει τους εργαζόμενους λιγότερο αντισημίτες αλλά ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ αντισημίτες, όπως και γίνεται. Ο εργαζόμενος αντισημίτης που χάνει τη δουλειά του ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και το μίσος του απέναντι στους Εβραίους και τον εαυτό του θα διοχετευτεί πάνω στους μετανάστες. Ο αντιρατσιστής που είναι υπέρ του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου είναι και αυτός στο κόλπο, διότι το κόλπο είναι να φασιστικοποιήσει και τους μεν, και τους δε. Η μεν ανωτέρα τάξις θα είναι αντι-αντι-σημιτική, η δε μεσαία αντισημιτική, η κατωτέρα θα είναι οι μετανάστες, και στην κορυφή υποτίθεται είναι ο Ρότσιλντ. Κανένας Ρότσιλντ δεν είναι στην κορυφή. Δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι στην κορυφή, δεν πα νάναι ο Ομπάμα, ή ο σκύλος του Ομπαμα, ή ο Κωνσταντος Παλαιολόγος. Το πράγμα πάει ΟΛΟ ΜΑΖΙ. Και πάει όλο μαζί δια μέσου του ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Όσο είσαι στο πλαίσιο του χρήματος, ο εγκέφαλός σου θα γίνεται κιμάς. Γι αυτό και οι διανοούμενοι και οι δημοσιογράφοι που είναι επαγγελματίες ΘΕΝΕ ΔΕ ΘΕΝΕ είναι προπαγανδιστές του χρήματος. Γι αυτό βλέπει ο Κιτσίκης (βλ.παραπάνω) οι δημοσιογράφοι των χριστιανικών εντύπων να αναπαράγουνε τα άρθρα του σαν αντισημιτικά - διότι είναι εξίσου δούλοι του χρήματος με τους φιλοσημίτες του Βήματος. Και οι μεν και οι δε παράγουνε μόνοι τους την υποτιθέμενη εξουσία που βίσκεται στην κορυφή των Ιμαλαίων, και καμία απολύτως εντολή δεν έρχεται από τα πάνω. Μόνο από κάτω προς τα πάνω πάει η εξουσία, ποτέ από τα πάνω προς τα κάτω και πείτε μου να έχετε δει εσείς ποτέ μία φορά στη ζωή σας ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο ον να μπορεί να ελέγξει το άλλο με τρόπο άμεσο. Αν μου βρείτε έστω και ένα παράδειγμα στην παγκόσμια ιστορία, θα σας δώσω το Νόμπελ.

   Delete
  2. Μόνο σαν ερμηνευτικό σχήμα έχει αξία η ιστορία σαν ιστορία προσωπικοτήτων που παίρνουνε τις τάδε ή δείνα αποφάσεις. Υπάρχουνε αποφάσεις, αλλά ποιος αποφάσισε να αποφασίσει ; Κανένας.

   Delete
 14. Οι Ελληνες πασχουν απο διεφθαρμενες ψυχες εχοντας πειστει να ειναι δουλοι.

  Μπράβο. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε, και όχι από το αν είναι δούλοι στους Εβραίους ή στους Αθίγγγανους. Μόνο, παρεμπιπτόντως, οι αθίγγανοι ζουν με αυτό τον τρόπο εδώ και χίλια χρόνια και βάλε, μέχρι πρόσφατα κάνανε όλες τις δουλειές που χρειάζονται μετακίνηση στην υπαιθρο, σιδεράδες, γανωτές, μουσικοί, και είναι παρανοϊκό τώρα ξαφνικά να έχουμε γίνει όλοι μοντέρνοι και να μας φταίνε και οι γύφτοι, οι οποίοι το μόνο τους ελάττωμα είναι η κλεψιά, που είναι μικροκλοπή και δεν συγκρίνεται βέβαια με τις ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες εν μία νυκτί πουλήσανε όλο το δημόσιο στους τραπεζίτες καιτις κομπίνες μεγάλες και μικρές σε όλα τα κλιμάκια του ελληνικού ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

  Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι μια και καλή. Η μας νοιάζει η ελευθερία, κι ας είμαστε γύφτοι ή Εβραίοι, ή μας νοιάζει το όνομα Έλληνες κι ας είμαστε δούλοι. Αν δεν συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό δεν μπορουμε να συνεννοηθούμε. Τα υπόλοιπα έπονται.

  ReplyDelete
 15. Από κει και πέρα συζητάμε. Ο Καστοριάδης αναφέρει τον Αριστοτέλη και λέει ότι ελεύθερος είναι αυτός που ξέρει να άρχει και να άρχεται. Αυτός όμως είναι ένας νομικός, εξωγενής ορισμός της ελευθερίας που μοιάζει με το ότι είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος επειδή το γράφει η ταυτότητα. Η άλλη άποψη είναι ότι ελεύθερος είναι αυτός που ούτε άρχει, ούτε άρχεται. Εγώ αυτό θεωρώ ελευθερία και μου εξηγεί πάρα πολλές από τις αντιφάσεις. Με άλλα λόγια, δεν γίνεται σε σύγχρονο κράτος να υπάρξει ελευθερία με νομική έννοια. Στο μπλογκ του κου Ζαρατούστρα έγραψα ότι το ελληνικό κράτος ήταν εξαρχής Μεγαλοιδεατικό, και τέτοιο θα παραμείνει γιατί όλα ανεξαιρέτως τα κράτη είναι πολεμικοί οργανισμοί με τάση προς φαντασιωσική, εδαφική ή οικονομική επέκταση. Παράδειγμα οι πυραμίδες. Αυτό όμως είναι δευτερεύον σε σχέση με το ζήτημα της ελευθερίας.

  ReplyDelete
 16. O φιλελευθερισμός νικάει παγκοσμίως διότι πλασάρεται ως υπαρξιακή ελευθερία.

  ReplyDelete
 17. Ο φιλελευθερισμός νικά παγκοσμίως επειδή δίδει την ψευδαίσθηση της ελευθερίας ορίζοντάς την ως μη παρέμβαση στις ιδιωτικές υποθέσεις του καθενός (περιορίζοντας τις ιδιωτικές υποθέσεις στις επιλογές ειδών αγοράς) και αγνοώντας τον βασικό παράγοντα της ελευθερίας που είναι μή κυριαρχία. Έτσι υποκαθιστά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με το βάθος της τσέπης του καθενός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι φιλελεύθεροι νικούν μέχρι στιγμής διότι απαλλοτρίωσαν και μονοπώλησαν εδώ και καιρό τον όρο "ελευθερία" μέσω προπαγάνδας, πράγμα που κάνει τον άνθρωπο να ταυτίζει τα συστήματα των φιλελευθέρων με την ελευθερία.

   Delete
 18. Μπράβο Δαίμονα, ωραίος ! Μήπως εννοείτε ότι δίνει την εντύπωση ότι καταργεί την εργασία, και τη συνακόλουθη δουλεία, ενώ στην πραγματικότητα ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ τα όρια της εργασίας και της σχόλης, χώνοντας την εργασία μέσα στη σχόλη και τούμπαλιν ;

  ReplyDelete
 19. ἀρκεῖ μοι χλαίνης λιτὸν σκέπας, οὐδὲ τραπέζαις
  δουλεύσω, Μουσέων ἄνθεα βοσκόμενος.
  μισῶ πλοῦτον ἄνουν, κολάκων τροφόν, οὐδὲ παρ᾽ ὀφρὺν
  στήσομαι οἶδ᾽ ὀλίγης δαιτὸς ἐλευθερίην. ( ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ )

  Μοῦ ἀρκεῖ ἡ χλαίνη, λιτό σκέπασμα
  δοῦλος δέν γίνομαι νά καθήσω σέ τραπέζια
  ἐγώ πού τρέφομαι μέ τά ἄνθη τῶν μουσῶν
  τόν πλοῦτο τόν ἀνόητο σιχαίνομαι
  τούς κόλακες πού τρέφει
  τήν μέση δέν λυγίζω
  τῆς μετρημένης ζωῆς γνωρίζω τήν ἐλευθερία

  ( μέτρο σέ ὅλα ὅμως ἔτσι; ὄχι πονηριές καί κατεργαριές... μέτρο κάί στά ὑλικά ἀλλά καί στά πνευματικά ἀγαθά, μέτρο στό χρῆμα , μέτρο στήν γνῶση, μέτρο στήν κριτική καί στήν ἀναζήτηση τῆς λεγομένης " ἀλήθειας" ... καί ἀφῆστε τά λογύδρια περί ἐλευθερίας )

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα λογύδρια δεν είναι λογύδρια. Είναι απόπειρα εξακρίβωσης των ορίων ώστε αυτά να μην είναι αυθαίρετα. Είναι άλλο πράγμα η τζάμποα ρητορεία και άλλο πράγμα η δθιεύρυνση του επιστητού. Τα όρια είναι αυτά πιο είναι, όχι αυτά που πρέπει να είναι.

   Delete
  2. Το μόνο μέτρο που υπάρχει είναι η γνώση, Και αυτή ακόμα έχει αμφισβητηθεί. Άλλο η γνώση όμως και άλλο ο λόγος. Το να θεωρείται ο λόγος γνώση, είναι φρίκη.

   Delete
  3. Διορθώνω λοιπόν...μέτρο στήν ἐπιθυμία γιά γνῶση

   Delete
 20. Ειτε βλακεια ειπες ειτε εξυπναδα εγω Κωνσταντη δεν καταλαβα τιποτα.
  Σουχω ξαναπει οτι ειμαι πεζος ανθρωπος. Λεω ξεκαθαρα πραγματα και καταλαβαινω ξεκαθαρα πραγματα. Ο σωματικος κλονισμος των οριων του επιστητου μου ειναι ακατανοητος. Αισθητικη φρικη για ποιο πραγμα; Τι λεμε ηθικη αλωση; Γιατι ειναι μεταφυσικος ο μη ερχομος της; Η εμπιστοσυνη που κολλαει;
  Υποθετω κατι θελεις να μου πεις αλλα δεν καταλαβαινω τι.

  ReplyDelete
 21. Εννοώ ότι στην Ελλάδα έγινε μια βίαιη αλλαγή η οποία δείχνει καταστροφική και μόνο καταστροφική και ότι είναι μια δοκιμασία αλλά όχι καταστροφή. Εξαρτάται από την ερμηνεία που της δίνουμε.

  ReplyDelete
 22. Ἐλευθερία στόν ἑνικό ἀριθμό οὔτε ὑπῆρξε οὔτε θά ὑπάρξη ποτέ. Δέν ὑφίσταται δηλαδή πραγματικότης ( νοητή, αἰσθητή, εἴτε πατῶντας στήν γῆ...) πού νά άντιστοιχεῖ σέ αὐτή ΄την λέξη.

  Ὑπάρχουν μόνον " ἐλευθερίαι" πού συγκρούονται, περιορίζονται μεταξύ τους ἤ καταργεῖ ἡ μία τήν ἄλλη.

  Ἡ ἐλευθερία σάν λέξη εἶναι ἁπλό σύνθημα γιά ἀφελεῖς, εὐφάνταστους, ὀνειροπόλους, ἤ δημαγωγούς. Κενό γράμμα... Ἡ ἀπελευθέρωση προϋποθέτει ἀπαλλαγή ἀπό τήν λέξη αὐτή...

  Ζαρατούστρα ( ὁ ψείρας...) Χεχεχε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο ψείρας συνήθως είναι αυτός που επειδή θέλει κάτι πάρα πολύ δεν θέλει ούτε να παραιτηθεί ούτε να τού δώσουνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

   Delete
 23. Αυτά που λέτε και οι δύο σας - και οι τρεις σας, με το καταπληκτικό σχόλιο του Ιπτάμενου Δαίμονα - με έχουν κάνει να ξυπνήσω με αισιοδοξία, εκεί που χτες είχα τα χάλια μου ! Σας λέω τα αποτελέσματα - δεν υπάρχουν βέβαια αποτελέσματα στη σκέψη - των παρατηρήσεών σας.

  Κύριε Γιάγκο,το βασικό ζητούμενο σε αυτά που λέτε είναι η λογοκρισία. Εγώ στη Γαλλία παρά την ταλαιπωρία έχω βρει εν μέρει μόνο την υγειά μου διότι όχι το κράτος μόνον αλλά η κοινωνία ολόκληρη δεν σε άφηνε να μιλήσεις. Εγώ δεν το καταλάβαινα, αλλά μια φίλη μου που μου τηλεφώνησε από Ελλάδα μού είπε, κάτσε εκεί που βρίσκεσαι, διότι στην Αθήνα όσους συναντώ μιλάνε με έναν τρόπο βαρύ, ασήκωτο ή ψεύτικο - σαν να μή λένε αυτό που είναι η ΟΥΣΙΑ.

  Αυτη η ΟΥΣΙΑ είναι σαν την ελευθερία, σαν κούφιο σύνθημα. Βγαίνει κάποιος και λέει, ΑΥΤΟ είναι που πρέπει να κάνουμε - νάμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ. Πολύ λογικά, σοβαροί άνθρωποι σαν τον κο Ζαρατούστρα θα τού πετάξουνε ζαρζαβατικά ή θα κουνήσουνε το κεφάλι και θα σκεφτούνε, άλλος ένας ηλίθιος. Γιατί μια λέξη, πολύ απλά, δεν είναι παρά μια στιγμή στο χρόνο.

  Μετά τι γίνεται ; Όταν ο Μιχαλολιάκος βγήκε στη βουλή και είπε δυο κουβέντες, όλοι σκεφτήκανε, και εγώ στο βίντεο που τον είδα, αυτός είναι ένας χουντικός, δεν ξέρει να μιλάει, είναι παρακράτος, ναζί, πολιτικάντης παλαιάς σχολής του 19ου αιώνα, και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι αλήθεια. αλλά μήπως δεν είναι ;

  Αυτό που έχω κολλήσει να λέω γενιά του τριάντα - και το λέω σαν ψυχολογική και όχι σαν φιλολογική κατηγορία - είναι μια νοοτροπία ανθρώπων στην Ελλάδα που όταν ακουνε κράτος, ο,τιδήποτε συλλογικό, χαμογελάνε και σκέφτονται, α, τον αφελή. Οι ίδιοι όμως όπως διαπίστωσα εγώ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝΕ στο κράτος. Παράξενο, ε ; Κι όμως αληθινό.

  Το κόλπο έχει να κάνει με τη μετακίνηση, Όταν τού λένε του κόσμου, όπως λέτε, μπουρδες και παρόλο που το ξερει οτι ειναι μπουρδες τις επαναλαμβανει με ενθουσιασμό, τις επαναλαμβάνει όχι με ενθουσιασμό αλλά διότι δεν θέλει να κάνει το ατόπημα να βγει έξω από το πλήθος και να αρχίσει να λέει ό,τι του βγαίνει από το κεφάλι, σαν ψυχασθενής. Έχει μια λογική και μια συνέπεια αυτό το πράγμα. Όπως επίσης δεν λέγεται ότι οι Έλληνες, στην πλειοψηφία τους, αυτό που τους μαγκώνει είναι ότι θέλουνε να είναι ΣΥΝΕΠΕΙΣ και στις οικονομικές τους και στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Και τώρα τούς κατηγορούνε όλοι για κλέφτες ! Γιατί η νοοτροπία που λέω εγώ αυθαίρετα γενια του τριάντα είναι να μην έχεις καμία απολύτως υποχρέωση, να είσαι ελεύθερος, λέει,Ούτε οικογενειακή υποχρέωση (σεξουαλική ελευθεριότητα), ούτε οικονομική υποχρέωση (να είσαι ζάμπλουτος), ούτε αισθητική ή διανοητική υποχρέωση (άσε μας τώρα με τα κουλτουριάρικα).

  Δεν είναι εύκολος αντίπαλος αυτή η νοοτροπία διότι δεν έχεις από πού να την πιάσεις. όμως είναι και ένα ζητούμενο.

  ReplyDelete
 24. Σημείωση. Kαι από τη Γαλλία έχει σχεδόν εξαφανιστεί το λεγόμενο εθνικόν κέντρον. Δηλαδή ένας κοινός τόπος αναφοράς, που όταν είχα έρθει εδώ μικρός ήταν πάρα πολύ έντονος. Στην Ελλάδα το πρόβλημά μου ήταν ότι ένιωθα ότι το εθνικόν κέντρον το δικό μου ήταν ο ευρωπαίκός πολιτισμός, και κανείς δεν το καταλάβαινε. Δεν ξέρω αν έχει σχέση αυτό με αυτά που συζητάμε. Για μένα έχει.

  ReplyDelete
 25. [...] ο σύγχρονος άνθρω­πος αρνείται κατηγορηματικά μια δύναμη, που φαντάζει βέ­βαια εντελώς παράταιρη στον αιώνα της τυπογραφίας, τη δύναμη του μύθου.[...] Το πόσο λίγο [ο Αριστοτέλης] πραγματικά σκεφτόταν σύμφωνα με τον αρ­χαίο ελληνικό τρόπο φαίνεται πάρα πολύ έντονα από το γεγο­νός ότι από τον ορισμό του [της τραγωδίας] παραλείπεται εκείνο ακριβώς το στοιχείο που είναι το σημαντικότερο: ο μύθος. [...] Τον Αριστοτέλη μπορούμε να τον συγχωρήσουμε, αφού δεν συμ­μεριζόταν τη θρησκευτική αφοσίωση, και αφού αυτός ο άπατρις δεν θα είχε γνωρίσει μάλλον τον πατριωτισμό. Ωστόσο οι αρ­χαίοι Αθηναίοι ένιωθαν και τα δύο αυτά συναισθήματα.

  Βιλαμόβιτς, Εισαγωγή στον Ηρακλή Μαινόμενο του Ευριπίδη. http://www.ekivolos.gr/H%20attiki%20tragodia.htm

  ReplyDelete
 26. Ο "αριστερος" Μισελ Γκαροντι εφαγε δυο χρονια φυλακη για το βιβλιο του "οι βασικοι μυθοι της Ισραηλιτικης πολιτικης" (αν τον θυμαμαι σωστα) μια και το αντιρατσιστικο που τωρα περναει στην Ελλαδα υπαρχει απο χρονια στην Γαλλια.
  Πολυ σωστη η παρατηρηση οτι τις μπουρδες που δεν πιστευει ο κοσμος τις αποδεχεται για να μην βγει απο το κοπαδι. Υπαρχουν και σχετικα βιντεο στον ιστο που δειχνουν τετοια πειραματα.
  Δεν ξερω ποσοι συνειδητοποιουν οτι οι κατεχοντες την εξουσια χρησιμοποιουν τις τελευταιες εξελιξεις στον τομεα της ψυχολογιας.
  Την νοοτροπια που αναφερεις την θυμαμαι να προβαλεται και να εδραιώνεται με βασικο οπλο την ατομικοτητα.
  Τι πειραζει αν δεν κανω οικογενεια; Ενοχλω κανεναν;
  Τι σε νοιαζει πως ζω εγω εφοσον δε σ ενοχλω;
  Ωχ καημενε, ποιος ασχολειται τωρα; Κουλαρε.
  Ολα αυτα βεβαια εχουν ενα βασικο λαθος. Θεωρουν οτι καθε μελος μιας κοινωνιας μπορει να κανει οτι θελει αρκει να μην ενοχλει.
  Ξεχνουν οτι η βασικωτερη λειτουργεια μιας κοινωνιας ειναι η σωτηρια της ιδιας και των μελων της. Δεν φτανει λοιπον να μην με ενοχλεις αλλα πρεπει και να με βοηθας στην υπερασπιση της.
  Πρεπει οταν χρειαστει να συμπαραταχθουμε σε πολεμο η σε ειρηνη για να διατηρησουμε τα προνομια μας.
  Γι αυτο το πρωτο που κτυπηθηκε απο την παγκοσμιοποιηση ειναι ο "εξαναγκασμος" που επεβαλλε το καθε κρατος στους πολιτες του να ειναι με καθε τροπο ικανοι να το υπερασπιστουν. Απο την τεκνοποιία που διατηρει τον πληθυσμο μεχρι την ασκηση στα οπλα.
  Αυτα ειναι τα εθνικα κεντρα που αναφερεις και καταστραφηκαν απο την ΕΕ και την παγκοσμιοποιηση.
  Ο καλυτερος τροπος για να φτιαξεις δουλους ειναι να διαλυσεις μια κοινωνια σε ατομα, αποδυναμονωντας την αντισταση της.
  Γνωστη ειναι η ιστορια του πατερα που για να πεισει τα παιδια του να ειναι αγαπημενα πηρε κλαδια και τα εσπασε ενα ενα ευκολα, ενω οταν τα εβαλε ολα μαζι δεν μπορεσε κανενας να τα σπασει.
  Το ιδιο ισχυει για τις κοινωνιες. Οταν οι πολιτες ειναι ολοι μαζι ειναι ανικητοι. Οταν τους διαιρεσεις μπορεις ευκολα να τους υποδουλωσεις.

  ReplyDelete
 27. Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ Ροζέ Γκαρωντύ εἶναι ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιμένω τήν ψήφιση τοῦ λεγομένου ἀντιρατσιστικοῦ γιά νά δημοσιεύσω ἐκτενῆ ἀποσπάσματα σχετικά α) μέ τόν μῦθο τῆς δικαιοσύνης τῆς Νυρεμβέργης.β) τόν μῦθο τῶν 6 ἑκατομμυρίων ( ὁλοκαύτωμα) γ) τόν μῦθο τοῦ ἀντιφασιστικοῦ σιωνισμοῦ ( ντοκουμέντα γιά τήν συνεργασία ἑβραίων μέ τόν Χίτλερ μέ στόχο τήν μελλοντική δημιουργία ἰσραηλινοῦ κράτους). Νά σημειωθῆ ὅτι ὁ Γκαρωντύ ἔμεινε γιά 3 χρόνια ἔγκλειστος σέ ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ἐπίσης νά ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν ὅτι τό βιβλίο εἶναι ἀντιεθνικιστικό.

  Ὁ Ροζὲ Γκαρωντὺ λοιπόν, στὴν εἰσαγωγὴ αὐτοῦ τοῦ ἀπαγορευμένου βιβλίου γιά τό ὁποῖο καταδικάστηκε σέ φυλάκιση μέ ἀναστολή ὡς ἀρνητής τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ἔγραψε

  "...Οἱ φονταμενταλισμοί, πηγὴ βίας καὶ πολέμων, ἀποτελοῦν θανάσιμη ἀσθένεια τοῦ καιροῦ μας. Αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι μέρος μίας τριλογίας τὴν ὁποία ἀφιέρωσα στὴν καταπολέμησή τους:
  Μεγαλεῖο καὶ παρακμὴ τοῦ Ἰσλάμ, ὅπου καταγγέλλω τὸ ἐπίκεντρο τοῦ μουσουλμανικοῦ φονταμενταλισμοῦ: τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία. Περιέγραφα τὸν Βασιλιὰ Φάχντ, συνεργὸ τῆς ἀμερικανικῆς εἰσβολῆς στὴν Μέση Ἀνατολή, ὡς «πολιτικὴ πόρνη» πού κάνει τὸν Ἰσλαμισμὸ ἀσθένεια τοῦ Ἰσλάμ.

  Δύο ἔργα ἀφιερωμένα στὸν ρωμαιοκαθολικὸ φονταμενταλισμὸ ὁ ὁποῖος, ἰσχυριζόμενος ὅτι «ὑπερασπίζεται τὴν ζωή», κάνει διατριβὲς πάνω στὸ ἔμβρυο. Σωπαίνει, ὅμως, ὅταν 13,5 ἑκατομμύρια παιδιὰ πεθαίνουν κάθε χρονιὰ ἀπὸ τὸν ὑποσιτισμὸ καὶ τὴν πείνα, θύματα τοῦ «μονοθεϊσμοῦ τῆς ἀγορᾶς» πού ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυριαρχία. Αὐτὰ τὰ ἔργα τιτλοφοροῦνται: "Ἔχουμε ἀνάγκη τὸν Θεό; καὶ Πρὸς ἕνα θρησκευτικὸ πόλεμο; (κατὰ τοῦ μονοθεϊσμοῦ τῆς ἀγορᾶς).

  Τὸ τρίτο μέρος τοῦ τριπτύχου: Οἱ Θεμελιώδεις Μῦθοι τῆς ἰσραηλινῆς πολιτικῆς, καταγγέλλει τὴν αἵρεση τοῦ πολιτικοῦ σιωνισμοῦ πού συνίσταται στὴν ὑποκατάσταση τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὸ Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, πυρηνικὸ καὶ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο τῶν προσωρινῶν κυριάρχων τοῦ κόσμου: τῶν Η.Π.Α πού θέλουν νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὰ πετρέλαια τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἀρτηρία ἀναπτύξεως δυτικοῦ τύπου ( Πρότυπο « ἀναπτύξεως» πού μέσω τοῦ Δ.Ν.Τ. στοιχίζει στὸν Τρίτο Κόσμο τὸ ἰσοδύναμο σὲ θανάτους μιᾶς Χιροσίμα κάθε δύο ἡμέρες)….

  Ἔχοντας ἐκδώσει, γιὰ περισσότερο ἀπὸ μισὸν αἰώνα, τὰ ἔργα μου στοὺς μεγαλύτερους ἐκδοτικοὺς οἴκους, ἀναγκάζομαι σήμερα νὰ ἐκδώσω μόνος μου, ἐξόδοις τοῦ συγγραφέως, αὐτὴ τὴν ἀνθολογία τῆς σιωνιστικῆς αἱρέσεως διότι, ἀπὸ τὸ 1982, ἔθιξα ἕνα ταμπού: τὴν κριτικὴ τῆς ἰσραηλινῆς πολιτικῆς πού προστατεύεται πλέον ἀπὸ τὸν ἀνόσιο νόμο Γκαιϋσσώ-Φαμπιοὺς τῆς 13ης Ἰουλίου 1990, ὁ ὁποῖος ἐπαναφέρει στὴν Γαλλία τὸ ἀδίκημα τῆς γνώμης τῆς Δευτέρας Αὐτοκρατορίας, καλύπτοντας μὲ ἕνα καταπιεστικὸ νόμο τὴν ἔλλειψη ἐπιχειρημάτων..."

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του. Τί λέει σχετικά με το ολοκαύτωμα; Ότι ο αριθμός των εκτελέσεων είναι υπερβολικός;

   Delete
  2. Ναί. Ὁ ἀριθμός τῶν 6 ἑκατομμυρίων προκύπτει κυρίως λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν τήν ἀπόφαση τῆς Νυρεμβέργης γιά 4 ἑκατομμύρια θύματα στό Ἄουσβιτς. Ἤδη ὅμως αὐτός ἔχει ἀναθεωρηθεῖ πρός τά κάτω καί ἐπισήμως στό 1 ἑκατομμύριο. Ἀλλά γιά κάποιους 6-3 = 6.

   Δέν πρόκειται ἐδῶ περί μακάβριας λογιστικῆς, ἡ ὁποία δέν εἶναι τοῦ γούστου μου. Τό διαπραχθέν ἔγκλημα κατά τῶν ἑβραίων ἀπό τόν Χίτλερ εἶναι δεδομένο. Οἱ νικητές τοῦ πολέμου τό ἐκμεταλλεύθηκαν ὡς ἐργαλεῖο προπαγάνδας γιά νά κρύψουν δικές τους βρωμιές. Ὅπως ἀκόμη δεδομένο εἶναι ὅτι σιωνιστές συνεργάσθηκαν μέ τόν Χίτλερ μέ ἀπώτερο στόχο τήν δημιουργία ἐθνικοῦ ἰσραηλινοῦ κράτους...

   Αὐτά πρός τό παρόν...

   Delete
  3. Περί του ανίσχυρου ηγέτη Χιτλερ An Interview With Prof. Hans Mommsen http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203850.pdf

   Delete
  4. Προσοχή και στις εύκολες κατηγορίες - μήπως αυτό περί συμφωνίας Χίτλερ Σιωνιστών είναι αυτό εδώ τραβηγμένο από τα μαλλιά ; Οι ιστορίες του Β Παγκοσμίου είναι όλες πολύ ύποπτες. Δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε.

   Anyhow, one has to be aware that even Hitler until 1938 and possibly 1939 still relied on enforced emigration to get rid of German Jewry; and there did not yet exist any clear-cut concept of killing .
   them

   Delete
  5. Τί θά πεί προσοχή στίς εὔκολες κατηγορίες; Τίς ἀπαγορεύουν τά χρηστά ἤθη; Στό κάτω κάτω γιατί νά ληφθεῖ σάν κατηγορία ἡ ὅποια θέση μου;

   Ὁ Γκαρωντύ ἀφιερώνει ὁλόκληρο κεφάλαιο στό ζήτημα πού ἀνέφερα, δίνοντας πολύ συγκεκριμένες πηγές μέχρι καί ἀριθμό σελίδας...

   Ἐπ' αὐτῶν δέν ἐπανέρχομαι μέχρι νά κάνω ξεχωριστή ἀνάρτηση γιά τό βιβλίο στό ἱστολόγιο μου

   Delete
  6. Δεν είπα ότι εσείς κατηγορείτε, ω Ζαρατούστρα ! Εννούσα να προσέχουμε γενικώς, διότι για την περίοδο εκείνη κυκλοφοράνε λογιώ λογιώ φήμες ! Μία από τις κυριότερες αφορά τον ρόλο των αρχηγικών προσωπικοτήτων, και αυτό είναι το θέμα της συνέντευξης που παρέθεσα ανωτέρω.

   Θέλω να πω, πίσω από τον υπερτονισμό της παντοδυναμίας του Χίτλερ, ότι όλα τάκανε αυτός, υπάρχει και ένα πράγμα - αχ ! Να είχα κι εγώ τέτοια δύναμη σαν τον Χίτλερ ! Και πίσω από το μίσος π.χ. για τους Εβραίους και τον υπερτονισμό της παντοδυναμίας τους υπάρχει ένα πράγμα - " Ax ! Να είχα κι εγώ τόσο λεφτά όσο οι Εβραίοι !

   Δεν έχετε προσέξει ότι τα τλευταία χρόνια με το καλημέρα μιλάμε για Χίτλερ και Εβραίους ;



   Delete
  7. (όσο για τα χρηστά ηθη, τς τς τς τς.... δεν είναι πράγματα αυτά....)

   Delete
  8. Έχετε δίκιο, συγγνώμη, εγώ τα μπέρδεψα. http://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement. Αυτό ταιριάζει με τα παραπάνω.

   Delete
 28. τις μπουρδες που δεν πιστευει ο κοσμος τις αποδεχεται για να μην βγει απο το κοπαδι.

  Σχόλιο - αυτό πώς συνδυάζεται όμως, με το ότι καθένας μόνος του, χάνεται ; Ο κόσμος αναγκάζεται να πιστεύει τις μπούρδες ή εν πάσει περιπτώσει να μη λέει φωναχτά ότι είναι μπούρδες, διότι αλλιώς πάπαλα. Αυτό δεν μοιάζει με αυτό που λέτε, ότι πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά ; Κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου.

  Δεύτερο θέμα, που συνδέεται, το θέμα Γκαρωντύ. Αυτό το θέμα αφορά τους διανοούμενους της Δύσεως, Οι διανοούμενοι της Δύσεως πληρώνονται. Αυτό τι σημαίνει 1) ότι αναγκάζονται να μιλάνε και να γράφουν όπως θέλει αυτός που τους πληρώνει, 2) Όχι μόνο αναγκάζονται να μιλάνε και να γράφουνε, αλλά επειδή είναι και οι ίδιοι θνητοί, στη δραστηριότητά τους να υπηρετούν με έμμεσο έστω τρόπο το καθεστώς, γίνονται παπάδες. Πείθουνε τον εαυτό τους και το ποίμνιό τους ότι αυτή είναι η οδός του Κυρίου, και ότι η οδός αυτή οδηγεί σε μιαν απελπισμένη αθανασία.

  Όμως κύριε Γιάγκο αυτό το πρόβλημα υπήρχε και με το εθνικό κράτος. Ο πατέρας μου π.χ. που είναι ιστορικός θέλοντας και μη, ήταν εν μέρει θεσμικός υπηρέτης του νεοελληνικού κράτους, εφόσον συμμετείχε στους θεσμούς αυτού. Και αυτοί γίνονταν μια γροθιά.

  ReplyDelete
 29. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα, αν η επιβεβλημένη εκ των άνω συντοφικότητα δεν είναι παρά μια ατομικότητα.

  Οπότε έρχεται ο λιμπεραλσμός καιλέει το εξής. Αφού ούτως ή άλλως η ατομικότητα είναι εδώ, αντί να τη μεταμφιέσουμε σε συλλογικότητα, όπως κάνουνε οι παραδοσιακές κοινωνίες,όπως κάνει το εθνικό κράτος, και όπως κάνουνε τα μαζικά κινήματα, θα πούμε ξετσίπωτα ότι η ατομικότητα είναι η γροθιά μας. Κι από κει και πέρα όποιον πάρει ο χάρος, αφού θα μας πάρει που θα μας πάρει.

  ReplyDelete
 30. Τοχαμε ξανασυζητησει το θεμα καποτε μιλωντας για την θρησκεια που ετσι κι αλλιως κοροιδευει τον κοσμο. Αλλες ομως τον κοροιδευουν για να τον πεισουν να κανει οτι χρειαζεται ο ιδιος αλλα δεν το καταλαβαινει οταν του το εξηγουν λογικα, ενω αλλες τον κοροιδευουν για να κανει οτι χρειαζονται οι ταγοι της θρησκειας και η εξουσια που την επιβαλλει.
  Το ιδιο κανει και ο καθε νομοθετης φτιάχνοντας νομους που μπορει να εξυπηρετουν τους πολιτες η να τους κανουν δουλους των λιγων η του ενος.
  Το ιδιο κανουν και οι διαμορφωτες της κοινης γνωμης οι οποιοι ειναι και αυτοι μαζι με την θρησκεια, καποιο ειδος νομοθετων αγραφων νομων.
  Οι ανθρωποι συμφωνα με τον μυθο του Πρωταγορα, χρειαζονται για να μπορουν να ζουν μαζι, την Αιδω και την Δικη.
  Τους αγραφους δηλαδη νομους που επισυρουν ηθικη καταδικη και τους γραπτους που εχουν ποινες.
  Αυτοι βεβαιως δεν εξηγουνται λογικα αλλα επιβαλλονται.
  Αρα το προβλημα δεν ειναι ο τροπος, που ειναι μαλλον μονοδρομος εφοσον οι περισσοτερροι ανθρωποι δεν εχουν ειτε την υπομονη ειτε την ευφυια να καταλαβουν δια της λογικης.
  Το προβλημα ειναι να βρεις τις δομες που επιβαλλουν νομοθετες γραπτων και αγραφων νομων με γνωμονα την ευημερια του λαου.
  Το εθνος κρατος με ελεγχο του λαου στην διοικηση νομιζω οτι ειναι η καλυτερη δομη και βεβαια θα προκρινει οτι βοηθαει στον σκοπο του και στην επιβιωση του. Την αυξηση του πληθυσμου, την ομονοια, την φιλοπατρια και τετοια.
  Ο φιλελευθερισμος προκρινει την ατομικοτητα που διαλυει τα κρατη, αλλα επειδη δεν ειναι δυνατον να μην υπαρχει μια διαδοχη κατασταση κυβερνητικη, τους εντασσει σε ενα αλλο κρατος τεραστιο σχεδον η κυριολεκτικα παγκοσμιο.
  Ενα τετοιο κρατος βασιζεται παντα οπως λεει και η λογικη αλλα και η ιστορια σε μισθοφορικα στρατευματα και δεν χρειαζεται πολιτες ενωμενους, ευχαριστημενους η μορφωμενους για να επιβιωσει.
  Τα μισθοφορικα στρατευματα δεν κανουν διακριση εχθρων και φιλων οταν παρουν διαταγη και τελικα οι διασπαρτοι πολιτες βρισκονται δουλοι απο την πολυ ελευθερια. Αλλωστε το μονο που απομενει σημερα για την ολοκληρωση της παγκοσμιοποιησης ειναι ακριβως η αφαιρεση των οπλων απο τους πολιτες.
  Με την καταλληλη προπαγανδα και με δεδομενη την απροθυμια των νεων να στρατευθουν ειναι κι αυτο κοντα. Αυτο θα ειναι και το τελος της εποχης που οι πολιτες ειναι σεβαστοι γιατι ελεγχουν τον στρατο και σε τελικη αναλυση μπορει να δρασουν δυναμικα.
  Η παγκοσμιοποιηση που προωθειται με τον φιλελευθερισμο δεν διαφερει σε τιποτε απο τις αλλες αυτοκρατοριες, παρα μονο στα μεσα που χρησιμοποιει για την εδραιωση της.
  Θα εχει και τα ιδια αποτελεσματα. Εξαθλιωση για τους πολλους και αμυθητα πλουτη για τους λιγους.
  Οσο για την "ελευθερια" σημερα ειναι φανερο οτι πρεπει να εισαι "πολιτικα ορθος" αν θελεις να επιβιωσεις και να ακολουθας κατα γραμμα τις διαταγες της κατα τα αλλα "φιλελευθερης" παγκοσμιοποιησης.
  Μπορεις να φανταστεις τι εχει να γινει μολις εδραιωθει πληρως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χμμμμ,,, μισθοφορικά στρατεύματα. Οι μισθοφόροι από ψυχολογική σκοπιά ξενίζουν κάπως. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να νικάει το δίκιο.Αυτό το θέμα έχει ψωμί. Διότιυπάρχει κάτι που συνδέει τα εξής φαινόμενα.Τις διάφορες μαφίες - τις μικροσυμμορίες στους δρόμους της παγκοσμιοποίησης,, tουςδιεφθαρμένους πολιτικούς - τους διεφθαρμένους διανοούμενους..
   Νομίζω πως δεν το κάνουν για το χρήμα,, ότι αυτό είναι υπαρκτό αλλά δευτερεύον. Νομίζω ότι υπάρχει μια δύναμη που παράγει το έγκλημα. Αυτή πρέπει να ανακαλύψουμε.Στο έγκλημα υπάρχει ένας παράξενος συνδυασμός υποταγής και ελευθερίας. Ούτε και μένα μού αρέσει η τελευταία αυτή λέξη, κε Ζαρατούστρα και κοιτάξτε τι βρήκα στού Βιλαμόβιτς σε μια υποσημείωση - " Το έψιλον του έλέγη [ελεγεία] είναι μάλλον ένα προθηματικό φωνήεν χωρίς σημασία, ακριβώς όπως και στις λέξεις ελεύθερος, ελαφρός. "

   Άρα οι διάλεκτοι είναι πιο κοντά στους αρχαίους όταν λένε κάτι σαν λαφρός λέυτερος κ.λπ. Αυτό μάλλον σημαίνει ότι οι αρχαίοι δεν αντιλαμβάνονταν τη γλώσσα σαν λέξεις ή φράσεις αλλά σαν μια συνεχή ροή.Εδώ έχουμε μια ένδειξη λοιπόν. Η υποτιθέμενη ελευθερία του φιλελευθερισμού θα την τσακώσουμε ότι ειναι σκλαβιά αν ξετρυπώσουμε ένα πράγμα ΣΤΑΤΙΚΟ - όχι αιώνιο, ΣΤΑΤΙΚΟ. Αν το ξετρυπώσουμε αυτό, θα αποδείξουμε ότι ο φιλελευθερισμός είναι ανελευθερία, ότι είναι ένα είδος θρησκείας με την κακιά έννοια,ενός άκαμπτου δόγματος.

   Delete
  2. Νομίζω ότι το κεντρικό δόγμα του νεοφιλελευθερισμού είναι το "έτσι είναι τα πράγματα".

   Oπότε, ας πούμε, ο εχθρός μας είναι αυτός που λέει "έτσι είναι".

   Delete
 31. ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ,ΑΛΛΑ ΘΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

  Αυτο το αποσπασμα απο τα "πρωτοκολλα" ισως σου λυσει την απορια.
  Προσεξε πως συνδυαζονται και οι δυο οψεις του φιλελευθερισμου.
  Η χρηση της "ελευθεριας" και η τοποθετηση στην καρδια της οικονομικης ζωης των κρατων, του τραπεζικου συστηματος.
  Ο καθενας ειναι ελευθερος υποτιθεται να μιλαει και να λεει οτι θελει αλλα εφ οσον τα ΜΜΕ προβαλουν μονο τις αποψεις των αφεντικων τους, αυτο σημαινει οτι τα αφεντικα εχουν δικαιωμα να λενε οτι θελουν για να κοροιδευουν ατιμωρητα τον κοσμο ο οποιος δεν μιλαει καθολου αφου κανεις δεν τον ακουει

  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΣΚΥΒΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΧΘΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΛΥΑΡΟΥΣ ΝΑ ΦΛΥΑΡΟΥΝ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΓΡΑΦΟΥΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ;

  Απλα λοιπον κοιτας ποιοι ελεγχουν την ενημερωση και την κερδοσκοπια.
  Αν βρεις να τα ελεγχει ο Φουφουτος τοτε να εισαι σιγουρος οτι το ΣΤΑΤΙΚΟ σημειο ειναι ο Φουφουτος.
  Τιποτε αλλο στατικο δεν προκειται να βρεις γιατι δεν υπαρχει. Ολα αλλαζουν και εξαρτωνται απο το αν κονομαει ο Φουφουτος, αφου θα ηταν ηλιθιος εχοντας τα ΜΜΕ και το χρημα που αγοραζουν κυβερνησεις να κολλαει σε νομους και θεωριες.

  Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΠΑΛΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΟΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

  Εννοειται οτι οποιος δε μας κανει τον εξαφανιζουμε απο τα ΜΜΕ και τον κτυπαμε οπως μπορουμε με ολους τους πουλημενους πολιτικους που και απο μονοι τους ξερουν οτι θα την πληρωσουν ασχημα αν πεσουν απο την κυβερνηση πραγματικα και οχι αλλαζοντας οι πουλημενοι με πουλημενους στο ιδιο αφεντικο.
  Το παραδειγμα της Χ.Α στην Ελλαδα ειναι πεντακαθαρο και ο Φουφουτος ηρθε και αυτοπροσωπως και ζητησε την διωξη ενος πολιτικου κομματος δειχνοντας οτι ειναι τοσο ισχυρος που δεν ανησυχει αν τον καταλαβουν.
  Το πως θα μεταχειριζονται στην παγκοσμιοποιηση τους πολιτικους αντιπαλους που αφου δεν θαχουν βημα να απευθυνθουν στο λαο πρεπει να ειναι σε καποιο βαθμο εξτρεμιστες για να γινει καποιος θορυβος που θα τους κανει γνωστους, το λενε επισης τα πρωτοκολλα.

  ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΓΟΗΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΔΩΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΡΠΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ.

  Το οτι δεν βρηκαν ουτε πολιτικο ουτε αλλο εγκλημα δεν τους σταματησε σε τιποτα, αλλα ισως ειναι και η καταστροφη τους, αν υπαρχουν ακομη καποιοι μη ελεγχομενοι στην δικαιοσυνη.

  ReplyDelete
 32. Θα προσπαθησω του λοιπού κάπως να αυτοπειθαρχηθώ. Πάμε λοιπόν.

  Αν βρεις να τα ελεγχει ο Φουφουτος τοτε να εισαι σιγουρος οτι το ΣΤΑΤΙΚΟ σημειο ειναι ο Φουφουτος.

  Πράγματι, το λεγομενο στατικό σημείο είναι το σημείο ελέγχου. Η εννοια του ελέγχου ταυτίζεται με την ιδέα του στατικού σημείου. Διότι αν δεν υπάρχει στατικό σημείο, δεν μπορείς να ελέγξεις. Υπάρχει μια λεπτή διάκριση ανάμεσα σε σταθερό σημείο και στατικό σημείο. Το στατικό σημείο σημαίνει μια κάποια εύθραυστη ισορροπία ενώ το σταθερό σημείο σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισορροπία, δεν τίθεται καν θέμα ισορροπίας.

  Για να αφαιρέσουμε το κίνητρο της ανδρείας κ.λπ.

  Η ανδρεία ορίζεται όπως και στον Όμηρο από τη θρησκεία. Ο Αχιλλέας είναι ανδρείος μπροστά στο κοινό του, θεούς και ανθρώπους. Ο ίδιος λέει κάπου οτι αφού είμαι θνητός
  ας πεθάνω ένδοξα, μια απελπισμένη εκδοχή της ζωής. Στον Άδη όμως, στην Οδύσσεια, λεει ότι θα προτιμούσε να είναι ζωντανός και "θήτης" `μια λέξη που προσομοιάζει με τη λέξη δουλοπάροικος - όχι ακριβώς όμως - παρά νεκρός και διάσημος. Με την περίπτωση Μαζιώτη είχαμε πει - σαν σύμβολο, το τι τραβάει ο άνθρωπος είναι άλλο θέμα- ότι υπάρχει ένα παρόμοιο ζήτημα ηρωισμού.

  Το ότι το σύστημα αποκτάει "εβραϊκά" χαρακτηριστικά δηλαδή δεν δείχνει λεβεντιά είναι κάτι που το βλέπουμε στον Όμηρο. Μόνο σε αυτούς που θέλει να αναγνωρίσει ως ισότιμης κοινωνικής τάξης το σύστημα είτε χαρίζει τη ζωή, είτε ζητάει λύτρα, είτε εκτελεί με μη ατιμωτικό τρόπο, Στους υπόλοιπους επιφυλάσσεται ατιμωτική και επώδυνη εκτέλεση είτε με αργό θάνατο, είτε με μαζικό θάνατο. Παράδειγμα η Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εάν είναι αλήθεια που είναι, φανταζομαι, απλώς μπροστά στον υπολογιστή δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, όταν οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί που μακάρι να τούς μοιάσουμε και να κάνουμε μαζί τους μεγαλόπνοη πολιτική βομβαρδίζουνε σε κλειστό περιφραγμένο χώρο για το γούστο τους και σκοτώνουνε τους Παλαιστινίους σαν τα κοτόπουλα, κάνουνε κάτι πανάρχαιο που και ημείς οι Έλληνες το εκάμαμε μόλις μπορέσαμεκαι απότι βλέπω και σήμερα θέλουμε πάρα πολύ να το κάμωμεν τσουβαλιάζοντας αθρόως όλους τους μη Αρείους Υπανθρώπους, διότι εμείς, όπως είχε πει ο ιστορικός Βελουδής, πιστεύουμε εις τον Νιτσεϊκόν Υπερπίθηκον.

  Παραδείγματα άπειρα, από την έναρξη της Επανάστασης του 21, μέχρι σήμερα. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά της Ελλάδας με ένα τηλεφωνηματάκι του Γ.Α. Παπανδρέου στον Στρως καν ισοδυναμούν με γενοκτονία του εν τρίτου του ελληνικού πληθυσμού.

  Φυσικά κανείς δεν θα βγει να το πει στις τηλεοράσεις όπως είναι. Και να βγει να το πει ο κόσμος θέλει να σωθεί ο ίδιος και δεν θέλει να ΞΕΡΕΙ τι συμβαίνει δυο μέτρα παραπέρα. Αλλά έτσι κάνουμε εμείς κάθε μέρα από τότε που γεννηθήκαμε.Προσπερνούσαμε τους ζητιάνους, και ο μπαμπάς μας τράβαγε το χέρι όταν θέλαμε να δώσουμε και μας έλεγε - "Αυτοί έχουν περισσότερα από μας" ή "να τους φροντίσει το κράτος". Και έτσι θα συνεχίσει να γίνεται. Διότι όλοι προσπαθούμε εκ φύσεως να απαλλαγούμε από οπoιαδήποτε υποχρέωση. Και επειδή θέλουμε να απαλλαγούμε εμείς αλλά θέλουμε και να μας υπηρετούνε οι άλλοι, μιλάμε υπέρ των υποχρεώσεων και πράττουμε εναντίον τους.

  ReplyDelete
 33. Το να κρατήσεις το ΠΡΕΠΕΙ και ταυτόχρονα να μην είσαι δούλος είναι η μαφία.

  ReplyDelete
 34. Και τέλος, η μαφία τα πάει μια χαρά με την εκκλησία, μαζί με τους διανοούμενους και τους δημοσιογράφους, που στη Δύση αποτελούν το ένα πέμπτο περίπου του πληθυσμού, λίγα λέω, και είναι η παγκόσμια ιερατική τάξη. Η ιερατική τάξη έχει παγερή αδιαφορία για την Πράξη. Μπορείς να παραβείς και τις δέκα εντολές του Προπάτορά της Μωυσέως ταυτόχρονα, και αυτή θα σε σκουντήσει στην πλατη λέγοντάς σου, άιντε παιδί μου, ρίξε ένα κέρμα στο παγκάρι, και τράβα στο καλό.

  Όταν όμως της κλονίσεις τα ΗΘΙΚΑ θεμέλια από τα οποία γεμίζει το παγκάρι, εκεί δεν σού λέει καθόλου να πας στο καλό, σού λέει μάλλον εσύ παιδί μου πρέπει να εξαγνιστείς δια του πυρός για να σωθεί η ψυχή σου. Γι` αυτό και σταύρωσε τον Ιησού και άφησε το Βαρραβά. Τι να τής κάνει ο καημένος ο Βαρραβάς ; Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πιστεύανε στη βασιλεία των Ουρανών. Ο Άλλος όμως έλεγε ότι ΤΩΡΑ είναι η βασιλεία των Ουρανών, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν, που λέει και το τραγούδι.

  ReplyDelete
 35. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 36. Εε... σύμφωνοι αλλά στον Όμηρο οι πολεμιστές πλιατσικολογούν μια χαρούλα ! Με το πού κάποιος Τρώας ή Αχαιός πέφτει κάτω και "δαγκώνει το χώμα" τρέχουνε όλοι να τόνε γδύσουνε. Γενικά τα παλληκάρια μας στην Τροία είναι άπληστα και παιδαριώδη. Οι Έλληνες κάνανε αμάν να ξεφορτωθούνε την αριστοκρατική νοοτροπία των ολιγαρχών που τους είχανε κάτσει στο σβέρκο, και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός οφείλεται αποκλειστικά στους εμπόρους, διότι πολεμιστές ήταν όλοι ανεξαιρέτως οι λαοί που τους περιτριγύριζαν. Στο εμπόριο και την πειρατεία οφείλεται ο ελληνικός πολιτισμός.

  Για να απαλλαγούμε από την τυραννία του Χρήματος δεν έχει νόημα να λέμε, α, ο γενναίος τάδε που τον φάγανε οι έμποροι. Ο έμπορας είναι πολεμιστής στον τομέα του και ο Αχιλλέας στον δικό του, σε διαφορετικά κοινωνικά σύνολα. Το θέμα είναι αλλού. Είναι σε αυτό που λέγεται "ηθικός κόσμος"

  Για αυτό το πράγμα γράφω στην αμέσως παραπάνω παράγραφο, και πιάνω ένα άλλο ζήτημα, που είναι ακριβώς και το ομηρικό ζήτημα - το ρόλο του ιερατείου.

  ReplyDelete
 37. Το κόμμα σας ας πούμε δεν τους πειράζει άμα δέρνει μετανάστες, κάνει κομπίνες με εφοπλιστές- δεν λέω ότι το κάνετε αυτό, λέω τι κυκλοφοράει ή κυκλοφοράνε αυτοί στην αγορά. Όταν όμως το κόμμα σας αποκτά ΗΘΙΚΗ υπόσταση, και τους κλονίζει τα ΗΘΙΚΑ θεμέλια πάνω τα οποία χτίζουνε το γδύσιμο του λαού, τότε παν να σας κλείσουνε μέσα προτού γίνετε επικίνδυνοι ΗΘΙΚΑ.

  Γι αυτό σας λέω δεν είναι το θέμα Εβραίοι, Χρήμα και τα λοιπά που τους νοιάζει - γι αυτούς δεν πα να λατρεύετε και τον Χίτλερ, δεν πα να λατρεύετε και τον Άδωνη (Γεωργιάδη). Αυτό που τους νοιάζει είναι να μην κλονίσετε τα ΗΘΙΚΑ θεμέλια της ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ κυριαρχίας τους, Αυτό υπήρχε και πίσω από το ζήτημα Γκαρωντύ που λέει ο κος Ζαρατούστρα.

  ReplyDelete
 38. Δεν νομιζω οτι το βλεπεις σωστα. Εκεινο που επεσημανα ειναι η απουσια οποιασδηποτε ηθικης απο τους "εμπορους" οι οποιοι μαλιστα στην αρχαια εποχη αντιμετωπιζοντουσαν και σαν ανεντιμοι ανθρωποι.
  Ο πολεμιστης ειναι πολεμιστης μονο στον πολεμο και παρολο που η ηθικη του μπορει να ειναι πραγματι σε πολλα οπως την αναφερεις, υπαρχει.
  Γι αυτο αλλωστε, ξεκινωντας απο αυτην την ηθικη των ηρωων, των ιπποτων, η των σαμουραι που βεβαια ηταν αρκουντως βαρβαροι στην σφαγη των αντιπαλων, θεμελιωθηκαν πολιτισμοι αξιολογοι.
  Η κακομοιρια το υπουλο χαμογελο, η εξαπατηση και η φιλοχρηματια των εμπορων καθ ολο το διαστημα της ζωης τους και οχι μονο στον πολεμο οπου κι αυτοι διαπρεπουν ως μαυραγοριτες, δεν μπορει να δημιουργησει κανεναν αξιολογο πολιτισμο.
  Πολλοι, ισως κι εσυ θα θεωρησουν υπερβολικη την κατηγορια εναντιον των εμπορων και θα εχουν δικιο, αλλα εγω αναφερομαι οχι στο ελεγχομενο εμποριο που αφηνει μια νομιμη αμοιβη σ αυτους που ασχολουνται μ αυτο, αλλα στο ασυδοτο και μη ελεγχομενο που κατανταει ληστεια και απατη, ενω οι πιο πετυχημενοι σ αυτο ειναι οι πιο ασυνειδητοι.
  Θα μπορουσε να γινει το ιδιο και με τους πολεμιστες. Να κρατησουμε τα ομορφα απο την ηθικη τους και να απορριψουμε οσο το δυνατον την βαρβαροτητα.
  Βεβαιως στην τελευταια παρατηρηση εχεις δικιο γιατι οι ανθρωποι ξερουν να ξεχωριζουν το καλο απο το κακο και αν κλονιστουν τα ηθικα θεμελια μιας καταστασης τοτε αυτη καταρρεει.
  Το θεμα ειναι οτι ο κοσμος κοροιδευεται αν υπαρχουν τα καταλληλα μεσα και ειδικα οταν τον βολευει να τον κοροιδευουν.
  Αυτο αλλαξε τον τελευταιο καιρο. Λιγοι πια βολευονται και εχει γινει δυσκολο να κοροιδευτουν.

  ReplyDelete
 39. Και ο έμπορας και ο στρατιώτης είναι και οι δύο εξαρτημένα άτομα. Και οι δύο πάνε σε άλλους τόπους για να ΠΑΡΟΥΝΕ κάτι και να το φέρουνε πίσω. Μόνον ο καλλιτέχνης και ο φιλόσοφος είναι ανεξάρτητοι, και αυτό όχι ως επααγγελματικές κατηγορίες, αλλά ως συνείδηση. Δηλαδή δεν δέχονται άλλο κράτος από τη φύση και τη συνείδηση μαζί. Αυτό εν μέρει το είχαν καταλάβει οι γερμανοί διανοούμενοι πρώτης γενιάς, τον καιρο του Γκαίτε. Σε μας το είχαν καταλάβει μόνο ο Κάλβος και ο Σωλομός και κάποιοι τέτοιοι. Οι υπόλοιποι ήταν διανοούμενοι και καλλιτέχνες γαλλικού τύου, δηλαδή άνθρωποι που είχαν υπόψη τους ένα συγκεκριμένο κοινό προς το οποίο απευθύνονταν. Εκείνος ο οποίος θέλει να είναι Έλλην εθνικιστής πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Το να τσιρίζει είμαι Έλλην ! δεν ωφελεί σε τίποτα, όπως και εμένα δεν με ωφελούσε να λέω, αφήστε με, μη με βαράτε, είμαι μορφωμένος ! Η προστασία κατέρρευσε. Το να αναπαράγουμε στον εγκέφαλό μας ένα τεχνητό κράτος το οποίο κάποτε θα μας δώσει προστασία δεν οδηγεί πουθενά. Δεν πρόκειται να επανέλθει το πατερναλιστικό κράτος, πάπαλα, δυστυχώς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. errata ; οπου Σωλομός διάβαζε Σολωμός.

   Delete
 40. Αντίθετα ο ελληνικός λαός συνεχίζει να αναλώνεται στην προσπάθεια να δημιουργήσει ένα φανταστικό κράτος μέσα στο κεφάλι του. Εμάς οι γονείς μας μας τρέλλαναν, γιατί εμείς τους λέγαμε 0 Πούντο το κράτος ; - και εκείνοι μας παίρνανε για τρελλούς. Ε, νάτα μας τώρα ! Και οι επαγγελματίες πολιτικάντηδες ακόμα το ίδιο βιολί βαράνε, να πείσουν τον κόσμο ότι δεν είναι γυμνός και ξυπόλητος, αλλά ότι ένα λαμπρό μέλλον τον περιμένει !

  ReplyDelete
 41. Νομίζω ότι το κεντρικό δόγμα του νεοφιλελευθερισμού είναι το "έτσι είναι τα πράγματα".
  Oπότε, ας πούμε, ο εχθρός μας είναι αυτός που λέει "έτσι είναι".

  Αυτα ελεγες και πολυ σωστα παραπανω, αλλα φαινεται οτι δεν τα εννοουσες η δεν τα καταλαβα εγω.
  Τιποτα δεν ειναι ετσι, επειδη η παγκοσμιοποιηση προκαλει τετελεσμενα γεγονοτα μεταβαλωντας τα ευρωπαικα κρατη σε αποτυχημενα χωνευτηρια λαων.
  Οσο ομως αφηνουμε τα πραγματα να εξελισσονται τοσο πιο επωδυνα θα επιστρεψουμε στα εθνικα κρατη. Μπορει να παρει αιωνες αν πετυχουν τον σκοπο τους αλλα θα γινει γιατι ειναι η φυσικη ταξη των πραγματων.
  Ο μισος πλανητης αποτελειται απο τετοια κρατη και παει πολυ καλυτερα απο τους παγκοσμιοποιημενους.
  Ολες οι ανθρωπινες δημιουργιες πριν παρουν υπαρξη, εχουν υπαρξει στην φαντασια καποιων.
  Στην προκειμενη περιπτωση η φαντασια βρισκει βοηθεια και στην ιστορια.
  Το οτι η τεχνολογια λυνει πολλα προβληματα των ανθρωπων και η συννενοηση ειναι πολυ ευκολοτερη θα επρεπε να ειναι παραγοντας που βοηθα τον κοσμο να γινει καλυτερος, πραγμα που δεν βλεπουμε και πρεπει να αναρωτηθουμε γιατι.

  ReplyDelete
 42. αα τώρα κατάλαβα... εννοείτε αυτό που έγραψα Αντίθετα ο ελληνικός λαός συνεχίζει να αναλώνεται στην προσπάθεια να δημιουργήσει ένα φανταστικό κράτος μέσα στο κεφάλι του.

  Τότε λάθος το διατύπωσα, ευχαριστώ.

  Έπρεπε να πω ο ελληνικός λαός αναλώνεται στο να καταστρέφει το φανταστικό κράτος που έχει στο κεφάλι του. Αυτό μας μάθανε.

  ReplyDelete
 43. Αν είναι αυτό, τότε μπράβο, συνεννοούμαστε ! Δεν έχουμε μάθει να εμπιστευόμαστε την ίδια μας τη σκέψη, τη φοβόμαστε.

  ReplyDelete
 44. Κοιτάξτε πού έπεσα, στο καπάκι, που λένε... "H λογική [...] βασίζεται στην πλασματική φράση το S είναι P. [...] H μυθική σκέψη προσαρμόζει μάλλον την πραγματικότητα στη δράση παρά τη δράση στην προαγματικότητα. "

  Walter Burkert (o πιο γνωστός εν ζωή μελετητής της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, νομίζω), Ελληνική Μυθολογία και Τελετουργία ψάξτε http://fr.scribd.com

  ReplyDelete
 45. Προπαγάνδα για τον παγανισμό και τον Χίτλερ κάνετε ρε;

  Δε μας ενδιαφέρουν αυτά.Σε κάθε άρθρο εσύ και ο Γιάγκος για την παγανιστική θρησκεία και τον Χίτλερ μιλάτε και διαλύετε τα άρθρα του Κιτσίκη με τους άστοχους αποπροσανατολισμούς σας.Μπουρδέλο το κάνατε το μπλόγκ.

  Aν θέλετε να διαφημίσετε τον Χίτλερ , τη Χρυσή αυγή και τον παγανισμό να πάτε αλλού.

  Ο ένας είναι αναρχοκομμουνιστής αντιεξουσιαστής αφ΄υψηλού από τη Γαλλία και ο άλλος εθνικοσοσιαλιστής χρυσαυγίτης.Εσείς με τον σοσιαλισμό σας και τις αρλούμπες σας διαλύσατε τη χώρα 40 χρόνια και συνεχίζετε να υποστηρίζετε τις πιο φασιστικές ιδέες.

  Ας βάλουν επιτέλους οι διαχειριστές μια τάξη στα σχόλια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με συγχωρείς ΕΜ, έχεις δίκιο.

   Delete
 46. Εσείς δεν θέλετε αύξηση τις επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα , για αυτό και είστε αριστεροί στη χρυσή αυγή και σοσιαλιστές.

  Εμείς οι δεξιοί , υποστηρίζουμε την ελευθερία του ατόμου με συνέπεια και την ελεύθερη οικονομία κύριοι , αυτό που ονομάζετε φιλελευθερισμό που τόσο πολύ πολεμάτε.

  Εσείς ονειρεύεστε την κεντρική διαχείριση της οικονομίας αποκλειστικά από το κράτος με άρση των ιδιωτικοποιήσεων , κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την βίαιη υποβολή της ισότητας όλων των ατόμων.Για αυτό και είστε αριστεροί.Γιατί θέλετε να κάνετε τον νοικοκύρη ζητιάνο.

  Και ενώ αυτό το σύστημα βύθισε τη χώρα στη χρεωκοπία , εσείς συνεχίζετε να υποστηρίζετε τα ίδια τα πράγματα που μας έφεραν εδώ.Τον σοσιαλισμό και την οχλοκρατία.

  Η Ελλάδα θα γίνει επιτέλους κράτος , όπως της αρμόζει κι ας γκρινιάζετε όσο θέλετε.

  Όποιος δε πληρώνει φόρους φυλακή.Καταλάβατε;

  Όποιος παρανομεί , στη φυλακή.Ξεχάστε την παλιά Ελλάδα.Πεθαίνει σιγά σιγά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kι η φυλακή σε ποιον θα πληρώνει φόρους ;

   Delete
  2. Οι φυλακές από όσο γνωρίζω υπάγονται στο δημόσιο και δεν πληρώνουν φόρους.Είναι δημόσιες.

   Delete
 47. Εγώ δε θέλω τη χώρα μου αριστερή.

  Οι αριστεροί δεν πιστεύουν στη θρησκεία.Δεν πιστεύουν στην παραδοσιακή αριστορκρατική δομή της κοινωνίας και στην ελεύθερη οικονομία.Πιστεύουν στην αθεία και στο γενικευμένο μπάχαλο.

  Οι δεξιοί πιστεύουν στην αξιοκρατία και στο ότι όποιος είναι ικανός σαν άνθρωπος μπορεί να προοδεύει , οι αριστεροί πιστεύουν στην ισότητα όλων - δικτατορία του προλαιταριάτου.Επίσης πιστεύουμε στις παραδόσεις και αγαπάμε τη πατρίδα μας.

  Η μάχη στη πατρίδα έρχεται σύντομα και δε το βλέπετε.Η εποχή του μνημονίου τελειώνει και μπαίνουμε πλέον στη νέα μεταμνημονιακή εποχή , στη μάχη των ιδεών. Η εκλογική μάχη θα δοθεί ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά και θα κάνω τα πάντα για να μην βγει στη κυβέρνηση ο αναρχοαριστερος άθεος υποκριτής Τσίπρας και η συμμορία του , που υποθάλπτει το παλαιό Πασόκ.

  Η δεξιά και η αριστερά υπήρχε και θα υπάρχει για πάντα και είναι η μόνη πολιτική διαφορά που δεν αίρεται με τίποτα λόγω των τεράστιων κοινωνικών και ιδεολογικών. διαφορών.

  Πιστεύω ότι και πάλι εμείς οι δεξιοί , θα κρατήσουμε την Ελλάδα στο ύψος της παρά τις ύβρεις και τις λασπολογίες.

  Τα διάφορα τερατουργήματα τύπου χρυσής αυγής - ποτάμι κλπ θα εκλείψουν σύντομα.Η μάχη ιδεών θα είναι ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά.Στο σοσιαλοσμό και στην αξιοκρατία.

  Η μάχη αυτή θα είναι ιστορικής σημασίας και θα νοηματοδοτήσει την πορεία που θα ακολουθήσει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες.

  ReplyDelete
 48. Eγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες. Αυτό που προσπαθώ να μεταφέρω άκομψα ίσως είναι ότι η αριστερά οδηγεί μόνο στο άγνωστο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχω καταλάβει το ύφος διανοούμενου που έχεις στο λόγο σου. Όμως ίσως για αυτό το λόγο , δε γίνεσαι πάντα άμεσα αντιληπτός.

   Delete
  2. Τόχω, αλλα έτσι σκέφτομαι, που να με πάρει η ευχή ! Λέω διαφορα που σίγουρα φαίνονται τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Πάντως έτσι σκέφτομαι, δεν είναι ότι το παίζω διανοούμενος η ότι κρύβω κάτι. Aποσο ξέρω, τουλάχιστον.

   Αυτό πριν το παραθεμα το αρχαίο δεν είναι σατανιστικό. Είναι η ιδέα ότι με την πολλή επιστήμη μπλοκάρεται η σκέψη και οι αυθόρμητες αντιδράσεις.
   Εγώ αν δεν τάχα σκεφτεί αυτά παλιότερα δεν θα μίλαγα ούτε σε Χρυσαυγίτη ούτε σε δεξιό.

   Delete
  3. Διανοούμενος να είσαι.Τέτοιους χρειάζεται η Ελλάδα.Αλλά μην τα μπλέκεις όλα μαζί με σκοπό να βγάζεις αμφιλεγόμενα συμπεράσματα.Επίσης πολλές φορές δεν αντιλαμβάνομαι καν αν θέλεις να βγάλεις συμπέρασμα μέσω των συλλογισμών σου.Αλλά δεν είναι κακό αυτό.Κουβέντα να γίνεται.

   Οι αυθόρμητες αντιδράσεις είναι εν θερμώ.Άρα δεν είναι λογικές.Άρα καλό είναι να αποφεύγονται.

   Delete
  4. Για το τελευταίο είναι ένα ολόκληρο ζήτημα, ποια είναι η σωστή αντίδραση. Αλλά δεν θέλω να ξεφύγω τελείως.

   Πάντως θεωρητικά υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στα εξής 2
   1) ό,τι μπορεί να αποφευχθεί είναι κακό και τα υπόλοιπα καλό

   2) όλα είναι καλά.

   Ελπίζω να μην είναι τόσο δυσνόητα αυτά ή τόσο άσχετα, μια και σχετίζονται και με το ποιος γράφει πώς και γιατί.

   Delete
  5. Οι αυθόρμητες αντιδράσεις δηλαδή οι εν θερμώ ενέργειες είναι κακές και έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία και την ιδιοσυγκρασάι του ατόμου.

   Ο χούλιγκαν που πετάει εν θερμώ τη φωτοβολίδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο γιατί θεωρεί ότι αδικήθηκε η ομάδα του , είναι χειρότερος άνθρωπος ποιοτικά από εμένα που θα κάτσω σπίτι μου να κάνω μια μελέτη.

   Αυτός που θα πιει 1 μπουκάλι ουίσκι και μετά θα οδηγήσει είναι πολύ πιο ανόητος από εμένα που δεν θα πιω.

   Παραδείγματα δίνω εν θερμώ ενεργειών ή αλλίως αυθόρμητων αντιδράσεων.

   Καταλαβαίνετε τη διαφορά;
   Απλά πράγματα. Ο τρόπος που ενεργείς δείχνει και την ποιότητά σου σαν άνθρωπος.Οι αυθόρμητες ενέργεις ταιριάζουν στους ακαλλιέργητους σαν τους χρυσαυγίτες για παράδειγμα όπως ο Κασιδιάρης που φτύνει τις κάμερες και κλοτσάει όποιον βρει μπροστά του.

   Καταλάβατε;

   Delete
  6. Μωρέ εμείς καταλάβαμε, αλλά από προσωπική εμπειρία έχω δει ότι υπάρχουνε δυο λογιων αυθόρμητες αντιδράσεις.

   Οι πραγματικά αυθόρμητες αντιδράσεις, που είναι σαν το ανειγοκλείσιμο του ματιού,

   και οι ΔΗΘΕΝ αυθόρμητες αντιδράσεις. Ο Κασιδιάρης για παράδειγμα έχει συζητηθεί πολύ αν η αυθορμησία του είναι ή όχι σκηνοθετημένη.

   Αλλά υπάρχει τέλος και η αντίδραση του θεατή, του παρατηρητή.

   Delete
  7. Δηλαδή ας πούμε, για να το φέρω στην ανάρτηση

   1_ Οι ισραηλινοί λένε, έχουμε δίκιο να στήσουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης,
   2. Αντίδραση αυθόρμητη, ας πούμε - τους κερατάδες τους ισραηλινούς
   3. Αντίδραση εξίσου αυθόρμητη - γιατί το λέω αυτό ;

   Delete
  8. Δεν είμαι τόσο εξειδικευμένος σε ψυχολογικά θέματα.

   Σκηνοθετημένη;

   O συγκεκριμένος είναι ο μέγιστος ναζιστής χαφιές , κοψιάς της δεκαετίας του 40 απευθείας από το Βερολίνο και τα SS.
   Βιντεοσκοπούσε τον Μπαλτάκο κρυφά.Αυτό ξέρεις αποτελεί ποινικό αδίκημα.Oι τύποι είναι τόσο άθλιοι και θεόχαζοι που πάνω στην απελπισία τους για το αμαρτωλό τους παρελθόν , αποφάσισαν να ξαναπαρανομήσουν για να δικαιολογήσουν την παρανομία τους.Ο ναζισμός και η παράνοια στο μεγαλείο τους,

   Και αντί να το καταδικάζουμε όλοι αυτό απερίφραστα , φτάσανε όλοι οι φορείς της χώρας και τα ΜΜΕ να σχολιάζουν το γεγονός ότι ο γραμματέας της κυβέρνησης συνομίλησε με τον Κασιδιάρη.Ε και τι έγινε δηλαδή;


   Αντί να καταδικαστεί το προφανές και το ανήθικο , προβάλλεται η "μαγκιά" του Κασιδιάρη.

   Δυστυχώς όμως αυτή είναι η κατάπτωση των ηθικών αξιών στην Ελλάδα που δημιουργεί τέτοια απαίσια φαινόμενα.

   Delete
  9. Στην περίπτωση του Ισραήλ , την ευθύνη αποκλειστικά την έχει η Χαμάς.
   Δηλώνουν ανακωχές , τις σπάνε και μετά δηλώνουν ότι την ανακωχή την δήλωσε άλλη οργάνωση. Άλλη παράνοι και εκεί.

   Που πάτε βρε καημένοι μια χούφτα τρομοκρατών να τα βάλετε με το Ισραήλ;
   Ξέρετε τι πολεμικά μέσα διαθέτει το Ισραήλ;

   Delete
  10. Ε, κανονικά μια ψύχραιμη αντίδραση θα ήτανε σε όλα αυτά, εφόσον δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να πω. αλλά έχουμε όλοι και εγώ πρώτος και καλύτερος να λέμε ότι μας κατεβαίνει στο κεφάλι και ό,τι φανταζόμαστε.

   ΕΔω λοιπόν είναι αυτό που λέω από το βιβλίο του αρχαιογνώστη.

   Τι είναι καλό ; Να προσέχεις να λες μόνο ό,τι ξέρεις - και έτσι βρίσκεις την αλήθεια ή -

   να λες ό,,τι σούρχεται, και έτσι να βρεις την αλήθεια ;

   Κατάλβες πού το πάω ;

   Delete
  11. Όταν ξέρεις κάποια πράγματα , μπορείς εύκολα με σωστές προυποθέσεις και συλλογισμούς να φτάσεις την αλήθεια που δεν γνωρίζεις.

   Θα πρέπει να λες ό,τι ξέρεις και μετά με σωστές υποθέσεις να φτάνεις σε αυτό που δεν ξέρεις.

   Αλλιώς δημιουργούνται εντυπώσεις.

   Delete
 49. Eπίσης μην ακούτε την προπαγάνδα για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.

  Το νέο διορθωμένο νομοσχέδιο δε διαθέτει το έγκλημα γνώμης παρά μόνο εάν αυτή ακολουθείται και από κακουργηματική πράξη.Πολύ λογικό.Επίσης περιλαμβάνει και την γενοκτονία των Ποντίων.Επομένως και πάλι τζάμπα θόρυβο κάνετε για να δημιουργείτε εντυπώσεις.

  Τώρα επειδή υπάρχουν και κάποιοι ναζί που δε τους κάθετε καλά το ολοκαύτωμα , προβλημά τους.Δε θα ασχοληθούμε με αυτούς.

  ReplyDelete
 50. Ναι αλλά το αντιρατσιστικό ας πούμε, θα σού πούνε, έχε ιμπαγλαρώσει και φιμώσει από τότε, που λέει ο κος Ζαρατούστρα με την περίπτωση Γκαρωντύ, όλη τη Γαλλία, προτού έρθει στην Ελλάδα πολύ αργότερα. Ποια - τη Γαλλία, που ήτανε τίγκα στους αριστερούς διανοούμενους και τώρα σχεδόν κανείς δε βγάζει ΚΙΧ.

  Εσύ θεωρείς ότι και να βγάζανε κιχ θα λέγανε μπούρδες ; Μπορεί νάχες δίκιο αντ όλεγες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής.Επομένως δεν έχω και το πρόβλημα.

   Κατά τη γνώμη μου είναι σωστό το αντιρατσιστικό , ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα βίας και ναζισμού όπως η χρυσή αυγή.

   Τι περιμένετε να ζήσουμε σε μια χώρα μόνο με Έλληνες;

   Delete
  2. Που είναι η χρυσή αυγή να μας πει για το έγκλημα Ελλήνων κατά Ελλήνω στη Μάνη; Δικοί τους ήτανε κιόλας , νταωατζήδες της νύχτας με σβάστικες και αναβολικά.

   Ας σοβαρευτούμε.

   Delete
 51. Είναι πολύ απλό. Αν απαγορεύεται να πεις κάτι, αμέσως θέλεις να πεις αυτό το κάτι. Αν απαγορεύεται να πεις τη λέξη ΓΥΦΤΟΣ, τότε θέλεις να πεις τη λέξη γύφτος. Το ίδιο ισχύει ας πούμε και με τις λέξεις που σχετίζονται με τη γενετήσια πράξη.

  Με το πού κάτι απαγορεύεται, υπάρχει μια τάση να το κάνεις. Στα παραμύθια απαγορεύεουνε στον ήρωα μόνο ένα δωμάτιο να ανοίξει από τα σαράντα. Αυτός πάει κατευθείαν στο σαρακοστό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καταλαβαίνω τη σκέψη σου , η οποία όμως στερείται ορθολογισμού και είναι αυτό που σου έχω ξαναπεί , η οχλοκρατία. Ότι κάνει ο ένας θα κάνω και εγώ.

   Δεν με απασχολεί αυτή η τάση γιατί είναι καθαρά αριστερή και αντάρτικη.

   Εγώ ως Έλληνας , οι πρόγονοί μου , μου είπαν να ακολουθώ ό,τι λέει ο νόμος και να είμαι νομοταγής.

   Επίσης δε θα ισχύει αυτό που λες με τη λέξη ¨γύφτος¨ αλλά και αν ισχύσει , ας ισχύσει.

   dura lex, sed lex λέγανε και οι Ρωμαίοι.

   Σκληρός νόμος , αλλά ΝΟΜΟΣ.

   Delete
 52. Επίσης με το να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή όλοι μάλλον θα θέλουν να γίνουν Χρυσαυγίτες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η χρυσή αυγή θα φυλακιστεί με νόμιμο τρόπο και με στοιχεία που την βαραίνουν εδώ και δεκαετίες.

   Delete
 53. Ναι, ναι αλλά αυτό δεν αφορά μόνο αριστερά δεξιά, αυτό λέμε, γι αυτό και η αριστερά στην Ελλάδα είναι υπέρ στην πλειοψηφία της να τεθεί εκτός νόμου η Χ.Α.

  Αν η Χ.Α. τεθεί εκτός νόμου, αλλά παράλληλα φουσκώνει, μεγαλώνει, τότε οι υπόλοιποι που είναι καθεστωτικοί, αριστεροί και δεξιοί παρέα, αντί να είναι καθεστωτικοί και να είναι "φλώροι" γίνονται πιο "μάγκες".

  Έτσι το καθεστώς δεν στελεχώνεται από βαρετούς υπαλλήλους που βαριούνται, αλλά από τύπους πιο τσογλαναράδες. Ο δικαστής, ο εισαγγελέας, πρόσωπα απεχθή παραδοσιακά λόγω της βαρεμάρας τους, γίνονται πιο "in".

  Δηλαδή το κράτος ολόκληρο γίνεται κομματικό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι κομματικό ρε φίλε;

   Οι τύποι είναι επιίνδυνοι για την Ελλάδα σου λέω.Αυτό που έγινε στη Μάνη είναι πολύ πιθανόν να έγινε από χρυσαυγίτες σε χρυσαυγίτες.Σκοτώθηκαν μεταξύ τους σαν τα ζώα.Οι μεν είπαν ψέμματα στους δε.

   Είναι εντελώς ακραίοι.Ψάξε για το παρελθόν τους.Πραγματικά στο προτείνω να το κάνεις.Μην βλέπεις τα τωρινά γεγονότα που κάνουν τις παναγίτσες.Ναζί είναι , αυτή είναι η τακτική τους.Μόλις νιώθουν ότι απειλούνται , αμέσως μαζεύονται.
   Δεν παρατήρησες ότι μόλις μπήκαν φυλακή κάπως ηρέμησαν. Πρέπει να μάθεις να αντιλαμβάνεσαι την ψυχολογία των ναζί. Πιο φλώροι και υποκριτές από αυτούς δεν υπάρχουν. Ακόμα και οι αριστεροί δεν είναι έτσι.

   Delete
  2. Εσύ μπορείς να έχεις όποια γνώμη θέλεις αλλά ΘΕΩΡητικΑ η νομοθεσία πρέπει να είναι ΟΥΔΕΤΕΡΗ.

   Delete
  3. Και φυσικά διψάνε για εξουσία και θέλουν να την πάρουν με κάθε τίμημα.Αν τους πεις σκοτώστε τις οικογένειές σας για να γίνετε Πρωθυπουργοί , θα το έπρατταν.

   Delete
  4. Δηλαδήαν εσύ ήσουνα κρατικός αξιωματούχος και τάλεγες αυτά θα σήμαινε ότι είσαι ναζί.

   Delete
  5. Τι να έλεγα ρε φίλε;

   Μου υποστηρίζεις τους αγράμματους μαφιόζους και μπράβους της νύχτας τώρα;

   Δε μπορώ να σε "ακουμπήσω" από πουθενά για να οδηγηθούμε σε λογικά συμπεράσματα.

   Delete
  6. Ρε παιδάκι μου σού λέω άλλο τι λέμε εμμείς που δεν είμαστε κρατικοί λειτουργοί, και άλλο τι κάνει ένας νομοθέτης ή δικαστής. κανονικά το κράτος είναι ουδέτερο. Μπορείς να ανήκεις σε ό,τι κόμμα θες και να λατρελυεις τον Χίτλερ, τον Μουσολίνι και τον Σατανά. Κανονικά το κράτος δεν ενδιαφέρεται για τον εσωτερικό σου κόσμο.

   Delete
  7. Σε τιμωρεί επειδή κλέβεις, όχι επειδή θες να κλέψεις.

   Delete
  8. Ναι όταν όμως προβαίνεις σε εγκληματικά πογκρόμ και δολοφονίες τότε τι να κάνει; να μην σε κλείσει φυλακή επειδή δηλώνεις "εθνικιστής";

   ή έχεις την εντύπωση ότι η χρυσή αυγή είναι τα καλά παιδάκια που σπίτι τους διαβάζουν Παρμενίδη , Πλάτωνα και το Ευαγγέλιο.

   Ξύπνα φίλε....

   Delete
  9. Μα δε μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή, αλλά για το αντιρατσιστικό !

   Σού λέμε, με ΑφΟΡΜΗ τη Χ.Α. ποινικοποιούν τη ΣΚΕΨΗ και την ΕΚΦΡΑΣΗ και με ΑΦΟΡΜΗ τη 17 Ν ποινικοποίησαν την ΠΡΟΘΕΣΗ.

   Delete
  10. Ε τότε θα πρέπει να κατηγορήσεις την χα και την 17ν και όχι τους νόμους που προσπαθούν να εξαλείψουν τέτοια φαινόμενα.

   Και οι 2 οργανωσεις αυτές είναι παραδείγματα προς αποφυγή.

   Delete
  11. Όχι, ,όχι, όχι, όχι, όχι ΟΧΙ !. Από τον καιρό των Ρωμαίων το κράτος είναι ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ και ηνομοθεσία επίσης. Η νομοθεσία δεν γίνεται με βάση τη συγκυρία. Αυτή είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ αρχή της νομοθετικής λειτουργίας - να είναι σαν να είναι αιώνια.

   Delete
  12. Όχι των Ρωμαίων, του Χαμουραμπί.

   Delete
  13. Λοιπόν η χα δρα υπογείως και μακριά από τα μάτια του κόσμου εδώ και 30 χρόνια.Εσύ βλέπεις τα τελευταία 2 χρόνια που είναι στο προσκύνιο.

   Δε θα σου μάθω εγώ την βρωμερή ιστορία τους.Δε γουστάρω κιόλας να ομιλώ για αθλίους.

   Αν θες κάτσε ψάξε και μάθε τημ.Οι νόμοι και το κράτος μια χαρά ουδέτεροι είναι και στην περίπτωση μάλιστα της χα ήταν και πολύ ελαστικοί εδώ και 30 χρόνια.

   Επιπλέον οι νόμοι έρχονται να διορθώσουν κάποιο ελάττωμα που υπάρχει στην κοξνωνίνα.Και το ελάττωμα της χα είναι ο άκρατος ρατσιμός που προβάλλει εδώ και 30 χρόνια με τις δολοφονίες και τα πογκρόμ.Μάλλον δε γνωρίζεις το παρελθόν τους , ούτε τί έχουν δηλώσει πρώην μέλη τους όπως ο Περίανδρος.

   Δεν έχω καμία διάθεση αν σου εξηγήσω.Πίστευε ότι το κράτος είναι κακό και η χα αθώα περιστερά.Έτσι κι αλλιώς είναι της μόδας και του όχλου και φοριέται πολύ γιατί βολεύει.

   Delete
  14. Ο τρομονόμος και το αντιρατσιστικό διαλάνε ολόκληρο το οικοδόμημα της γραπτής νομοθεσίας από τον καιρό των Ασσυρίων. Αυτό που μετράει δεν είναι η Χρυσή Αυγή ή η 17 Ν, αλλά οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ που υπάρχουν από πίσω.

   Δηλαδή εκει που υπήρχε η αρχή ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΣ αρκεί να μην κάνεις τώρα λέει ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΣ κάτι διότι αν το πεις είσαι ποινικά κολάσιμος.

   Delete
  15. Να στο πω διαφορετικά.

   Μπαίνεις σε ένα χωριό, σαν το φαρ Ουέστ, ας πούμε, και βλέπεις μια ταμπέλα να γράφει ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΑΛΙΟΕΒΡΑΙΕ.

   Μα, ήδη το είπε η ταμπέλα ! Και εφόσον το διάβασα το σκέφτηκα ! Και αφού το σκέφτηκα, θέλω να το πω !

   Delete
  16. Εννοείται πως η Χ.Α. ήταν παρακρατική εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον πριν έρθω Γαλλία, πριν από 5 χρόνια.

   Delete
 54. Το αντιρατσιστικό είναι συμπλήρωμα του τρομονόμου. Και τα δύο εισάγουν την έννοια του ιδεολογικού αδικήματος, που κανονικά ήταν εξορισμένο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία λόγω της αρχής της υποτιθέμενης ελευθερίας της έκφρασης.

  ReplyDelete
 55. Βλεπω επεστρεψες φορτσατος κ. Ενοχε και με το καλημερα ζητησες απο το μπλογκ να μας λογοκρινει, υπερασπιστηκες την φιμωση των Ελληνων μεσω του αντιρατσιστικου, θεωρησες παρανομο τον Κασιδιαρη που παρουσιασε τον Μπαλτακο να μιλαει για καθαρο παραδικαστικο κυκλωμα και εκθειαζες την Κουτζαμανη που με εγκυκλιο της απειλησε οτι οποιος ξαναβγαλει υλικο για το οτι ειναι στημενη θα τον βαλει φυλακη, παλι δεν μου εφερες ΟΥΤΕ ΕΝΑ στοιχειο που να αποδυκνυει οτι η Χ.Α ειναι σωστα διωκομενη απο τον νομο και γενικα υποστηριξες παση δυναμει οτιδηποτε μπορει να κλεισει τα στοματα και να μην μιλανε.
  Επειδη ομως το να μιλαμε (ευτυχως) δεν εξαρταται απο εσενα θα πρεπει να μου πεις.
  Η Χ.Α αφησε τους αριστερους να αλωσουν το κρατος;
  Η Χ.Α συνεργαζεται με το ΠΑΣΟΚ;
  Η Χ.Α συνεργαζεται με τους αριστερους για να βαλει τους δεξιους φυλακη;
  Η Χ.Α θεωρει τους μπαχαλακηδες αξιοτιμους πολιτες και τους Εθνικιστες μιασματα;
  Η Χ.Α παρεδωσε την χωρα με το ενα ποδι στον ταφο στον ΓΑΠ που της εβαλε και το αλλο;
  Η Χ.Α προστατευει τον Μπομπολα και την παρεα του;
  Η Χ.Α παρεδωσε την εθνικη κυριαρχεια στους ξενους;
  Η Χ.Α αφηνει τον υποπτο Γεωργιου της ΕΛΣΤΑΤ στη θεση του παρολο που κατηγορηται επισημως οτι αλλοιωσε μαζι με τον Παπακωνσταντινου τα στοιχεια του ελλειματος για να μας βαλουν στο ΔΝΤ;
  Η Χ.Α προστατευει τον Βενιζελο για τα υποβρυχια;
  Η Χ.Α τα βρηκε με την ΣΗΜΕΝΣ χωρις να τιμωρηθει κανεις;
  Η Χ.Α γεμισε την χωρα λαθρομεταναστες;
  Η Χ.Α δεν ανοιξε την λιστα Λαγκαρντ και ολες τις υπολοιπες;
  Η Χ.Α εχει για συμβουλο του αρχηγου της τον Παπασταυρου που ειναι εκπροσωπος του μεγαλυτερου ποσου της λιστας Λαγκαρντ, υψους μισου δις;
  Θα γραφω μεχρι δευτερας παρουσιας αν πρεπει να τα γραψω ολα.
  Οσο για τις διωξεις ο αντιπροεδρος της κυβερνησης που το ομολογησε στην καμερα δεν διωχθηκε για συκοφαντια, ουτε ο πρωην υπουργος δικαιοσυνης ο Ρουπακιωτης που στην τηλεοραση ειπε οτι "κατι επρεπε να πει ο Σαμαρας στους Ευρωπαιους και τους Εβραιους που τον πιεζαν", ομολογωντας οτι πηγαιναν και στο υπουργειο και απαιτουσαν να διωχθει η Χ.Α.
  Σε ξαναπροκαλω φερε μου ενα στοιχειο που εστω να ειναι ενδειξη οτι υπαρχει καποια εγκληματικη οργανωση που διεταξε να γινουν δολοφονιες και επιθεσεις.
  Εγω μπορω να σου φερω αρεκετα βιντεο (αν και προχθες οι ομοιδεατες σου λογοκριτες τα καταβασαν απο το YOU TUBE) που δειχνουν τον αρχηγο αλλα και βουλευτες να λενε δημοσια στην τηλεοραση και στις τοπικες οργανωσεις οτι οποιος θελει τετοια να αλλαξει κομμα.
  Δεν θα βρεις καμια τετοια ενδειξη. Κι ομως οχι μονο διερευναται η ανυπαρκτη υποθεση (που θαταν παλι χοντρο, αλλα οχι επιζημιο) αλλα βαλανε και ολους τους βουλευτες του τριτου κομματος φυλακη η σε περιορισμο. Τον αρχηγο μαλιστα χωρις ουτε αρση ασυλιας, σαν να τον επιασαν επ αυτωφορω να εγκληματει.
  Μπορεις να μου εξηγησεις γιατι μονο τους βουλευτες;
  Οσο για το οτι μολις μπηκαμε φυλακη σταματησαν τα "εγκληματα" εισαι μακρυα νυχτωμενος γιατι οι φιλες αριστερες ΜΚΟ παρατηρησαν και εξαρση των ρατσιστικων εγκληματων. Απλως τωρα δεν χρειαζεται να χρησιμοποιουνται πια αυτες οι παπαριες μια και η δουλεια σας εχει γινει.
  Ασχετα απο αυτο για πες μου γιατι κοπηκε η χρηματοδοτηση στο κομμα με φωτογραφικο νομο; Δεν υπαρχει τεκμηριο αθωοτητας πια; Αλλα κι αν ειχαν καταδικαστει καποιοι, το κομμα τι δουλεια εχει να μην μπορει να λειτουργησει; Ειναι εκτος νομου; Ο Α.Π ειπε οχι στις τελευταιες εκλογες, το ιδιο και ο λαος.
  Για φαντασου τι ειχε να γινει αν καποιος εισαγγελεας κατηγορουσε σαν εγκληματικες οραγανωσεις το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ γιατι καποιοι (και υψηλα ισταμενοι) δικοι τους ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ και οχι απλως κατηγορηθηκαν για ολων των λογιων τα εγκληματα.

  ReplyDelete
 56. Αφου σ αρεσει η νομιμοτητα γιατι δεν ζητας να εφαρμοστει στο θεμα της δημοσιοτητας που δικαιουνται τα κομματα βασει νομου που δεν εφαρμοζεται;
  Αφου εχουν τοσα στοιχεια οτι ειμαστε εγκληματιες, οτι ειμαστε ναζι, οτι θα καταλυσουμε το πολιτευμα, γιατι δεν μας ξευτιλιζουν σε δημοσιους διαλογους;
  Γιατι ψαχνουν εναγωνιως αλλους τροπους να κτυπησουν τον Φασισμο; Η δημοκρατια αλλα και η λογικη λεει οτι οταν καποιος πρεπει να επιλεξει πρεπει να ακουσει ολες τις αποψεις.
  Η φιμωση ενος κομματος (ακομη και αν ηταν φασιστικο) απαγορευει απο τον λαο να επιλεξει. Αρα και η δημοκρατια καταλυθηκε ηδη και στο λαο απαγορευτηκε το δικαιωμα να επιλεξει ελευθερα. Αν ο λαος θελει φασισμο ποιοι ειστε εσεις να το απαγορεψετε; Αυτο σημαινει οτι κι αν ηθελε κουμουνισμο παλι θα του το απαγορευατε. Δηλαδη στην δημοκρατια σας ο λαος εχει να διαλεξει μεταξυ των διαφορετικων κομματων των ιδιων αφεντικων.
  Μονο ετσι ο Αλαφουζος και το παρεακι θα αποφασισει να σου δωσει βημα στο τσιφλικι του πατερα του. Να την χαιρεστε την κλεπτοκρατια σας (το αξιοκρατια που χρησιμοποιησες ειναι μαλλον για γελια).
  Γιατι δεν ζητας να εφαρμοστουν οι νομοι περι συκοφαντιας και δυσφημισης εναντιον των δημοσιογραφων που ολη μερα βριζουν ανευ αντιλογου την Χ.Α και οι εισαγγελεις βαζουν τις μηνυσεις στο αρχειο;
  Γιατι δεν ζητας να πληρωσουν τα κομματα αυτα που χρωστανε αντι να σβηνουν δια νομου τα χρεη τους και να αθωωνουν τα λαμογια τραπεζιτες που τους τα εδωσαν;
  Γιατι δεν ζητησες την συλληψη του Στουρναρα και του πιο σαχλαμαρα του καινουργιου οταν εγραψαν στα παλια τους τα παπουτσια τις αποφασεις του ΣΤΕ και του Αρειου Παγου;
  Παλι θα επτεπε να γραφω μεχρι αυριο.
  Φαινεται οτι η μονοι παρανομοι στην Ελλαδα ειναι οι Χρυσαυγιτες επειδη σας κοβουν τους ψηφους. Μεγιαστο εγκλημα.

  ReplyDelete
 57. Ενοχα Μυστικα, είσαι πολιτικά άσχετος αν νομίζεις ότι ο σοσιαλισμός δεν δύναται να είναι αξιοκρατικός. Και θέλεις να σχετίζεσαι με τους αρχαίους Λάκωνες και φιλολάκωνες... Τι ειρωνεία!

  ReplyDelete
 58. Στη συνέντευξή του στον Σαχίνη ο Κιτσίκης λέει ότι η κυβέρνηση ΝΔ και υπολείμμάτων ΠΑΣΟΚ είναι συνεδεμένη με το γερμανικό κεφάλαιο, ο ΣΥΡΙΖΑ με το αμερικανικό και η Χρυσή Αυγή συρρικνώνει τον ελληνισμό στα όρια των γεωγραφικών του συνόρων. Αντίστροφα, στη Βουλή των Ελλήνων μόνο η Χρυσή Αυγή σχεδόν δεν εκπροσωπείται, παρόλο που σύμφωνα με την ανάλυσή του θα ήταν και η μόνη, κατά κάποιον τρόπο, που θα τής αρμόζε η Βουλή. Αναρωτιέται κανείς αν δεν είναι το κτίριο της Βουλής η εκκλησία του Δήμου του ελληνικού λαού, αλλά κάποια άλλη βουλή.Υπήρχε λέει μια γερμανική παροιμία που έλεγε, εκεί που είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδια σου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Αναρωτιέται κανείς αν δεν είναι το κτίριο της Βουλής η εκκλησία του Δήμου του ελληνικού λαού, αλλά κάποια άλλη βουλή».

   Προφανώς.

   Delete
 59. Καλά σας κάνανε Γιάγκο.Σιγά μη φερθώ στους ναζί με δημοκρατικό τρόπο.Ναζί είστε και βασικά είστε πιο ναζί από τους Ναζί του Χίτλερ κατά τη γνώμη μου.Η μισαλλαδοξία σας δεν έχει όρια.Τις προάλλες κάποιοι δικοί σας σφάξανε κάποιους άλλους δικούς σας.'Οπως φέρεστε θα σας φέρονται.Μη κλαίγεστε μόνο και μην παριστάνετε τις αθώες περιστερές γιατί ξέρεις υπάρχουν και άτομα που δεν είναι 20-25 χρονών και γνωρίζουν πολύ καλύτερα το ναζιστικό και αμαρτωλό παρελθόν αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.Επομένως το να μου φέρνεις "στοιχεία" για αθωότητα είναι εντελώς άστοχο , από τη στιγμή που διαγράφεις 28 χρόνια ναζιστικής δράσης και στέκεστε στα τελευταία 2 ημιναζιστικής θεωρητικά δράσης.Επομένως όχι μαθήματα σε εμένα για τους εγκληματίες δολοφόνους και ρατσιστές χρυσαυγίτες.

  Για κορόιδα μας περνάς.Στη φυλακή είναι η φυσική σας θέση για τα εγκλήματα που έχετε διαπράξει εδώ και δεκαετίες σφάζοντας αθώο κόσμο.Τα πακιστανάκια και τα αφγανάκια που δεν έχουν ψωμί να φάνε και δε φταίνε και σε τίποτα στη τελική.

  Ούτε εγώ τους γουστάρω αυτούς , αλλά δε φταίει σε τίποτα ο πακιστανός αν δε με πειράζει προσωπικά.Ούτε βγαίνω έξω στους δρόμους με μαχαίρια και λωστούς όπως κάνετε κι εσείς.Ας κατανοήσετε πρώτα αυτά τα έυκολα , στοιχειώδη και βασικά και μετά αν θέλετε πηγαίνουμε σε περαιτέρω συζητήσεις.

  Επίσης καλά σας κάνανε και σας κόψανε τη χρηματοδότηση.Έχετε πολλούς εφοπλιστές εσείς να σας τα δίνουν.Δε χρειάζεστε χρηματοδόητηση.Και μη μου πεις για ελέγχους του ΣΔΟΕ που παπαγαλίζει ο χαφιές.Υπάρχουν και τα μαύρα πείτε του του χαφιές σας και ότι δεν έχουμε όλοι το επίπεδο διανόησης των χρυσαυγιτών.Σκεφτόμαστε , λειτουργεί το μυαλό μας πείτε του.
  Ο καημένος , ο φτωχούλης ο Μιχαλολιάκος είχε μόλις 40.000 ευρώ όταν τον συλλάβανε στο σπίτι του.Στη μάσα είστε άρχοντες.

  Οι παράνομοι στην Ελλάδα είναι οι αναρχοκαταληψέις , οι χρυσαυγίτες , οι αντιεξουσιαστές και οι λαθρομετανάστες.Όλοι παράνομοι είστε.Δεν εξαιρτείται κανείς.

  Εννοείτε ότι ο φασισμός και ο κομμουνισμός θα απαγορευτούν.Εμείς οι δεξιοί κρατήσαμε τη χώρα μακριά από τον κομμουνισμό στον εμφύλιο και πάλι εμείς οι δεξιοί θα διώξουμε τους ναζί και τους φασίστες.Εσάς δηλαδή.Εμείς είμαστε ιστορικά ο εθνικός πυλώνας που στηρίζει το έθνος και το κράτος.

  Ιχώρ , ο σοσιαλισμός δεν δύναται να είναι αξιοκρατικός.Είναι ευνόητο να το αντιληφθείς αυτό.Ο πλούσιος δε θα βοηθήσει κανέναν και ο φτωχός θα νοιαστεί μόνο για τον φτωχό.Αξίες δεν υπάρχουν.Υπάρχει η λεγόμενη "ισότητα" και "αλληλεγγύη" στον σοσιαλισμό.Ας είμαι πολιτικά άσχετος.Περιμένω εσένα να με φωτίσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απλούστατα δεν ξέρεις τι σημαίνει σοσιαλισμός. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να απαλλαχθεί από κομμουνισμούς και φασισμούς, διότι ο Έλλην είναι κυρίως κοινοτιστής, και όχι ιδιώτης.

   Delete
  2. Εγώ πάντως σοσιαλιστής δεν είμαι και ούτε πετάω μπούρδες δεξιά και αριστερά για "αλληλεγγύες" και "ισότητες".

   Η Ελλάδα απαλλάχθηκε από τον κομμουνισμό στον εμφύλιο και τώρα θα απαλλαχθεί και από τον ναζισμο μόλις τελείωσει το μνημόνιο στις 31 Δεκεμβρίου το 2014.


   Τότε θέλω να δω ποιοα θα είναι η νέα καραμέλα.Τέλος το μνημόνιο , τέλος οι "βάρβαροι".

   Delete
 60. ΠΑΣΟΚ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και ΔΗΜΑΡ και οποιος αλλος ζηταει απο τους Ελληνες να εξαφανιστουν προς χαριν της ΕΕ η των λαθρομεταναστων η και των δυο δεν εχουν καμια θεση στο Ελληνικο κρατος και δεν εκπροσωπουν τους Ελληνες αλλα τα αφεντικα τους τα οποια και αφειδως τους παρεχουν τα μεσα να εκλεγονται.
  Το κρατος εχει προ πολλου παψει να ειναι Ελληνικο γι αυτο και διωκονται σ αυτο μονο οι εθνικιστες.
  Μπορεις να εχεις οποιαδηποτε ανθελληνικη θεση και ειναι σιγουρο οτι θα βρεις και βημα να την προβαλεις, αλλα αν μιλησεις για το δικαιωμα των Ελληνων να υπαρχουν, τοτε πας φυλακη απο την κατοχικη κυβερνηση.
  Το θεμα δεν ειναι η Χ.Α αλλα η απαγορευση στους Ελληνες να υπαρχουν.
  Προσωπικα με μεγαλη ευχαριστιση θα εβλεπα κομματα σοσιαλιστικα και καπιταλιστικα και κουμουνιστικα να διαγωνιζονται στην Ελληνικη βουλη με Ελληνικες θεσεις, γιατι σαν φασιστας δεν δικδικω ουτε το αλαθητο ουτε θελω να εξαφανισω τις αλλες αποψεις, ουτε να κυβερναει ενα κομμα σαραντα χρονια και να θελω να κυβερνησει αλλα σαραντα για να διωρθωση τα σκατα που εκανε. Αυτα τα κανουν οι δημοκρατες και οι αξιοκρατικοι.
  Θελω να εχω επιλογες και αυτο ακριβως μου στερουνε. Υποχρεωτικα πρεπει να διαλεξω καποιον απο αυτους που θελουν να εξαφανιστω. Τι σοι επιλογη ειναι αυτη;
  Καποτε οποιον ηθελε την εξαφανιση της Ελλαδας τον ελεγαν προδοτη και τον κρεμαγαν, σημερα οι προδοτες κρεμανε τους Ελληνες.
  Οποιος δεν θελει να υπαρχει η Ελλαδα να παει να ζησει στο υπολοιπο 99,99% του πλανητη που δεν ειναι Ελλαδα και να μας αφησει και μας το 0,01% να εχουμε το κρατος μας. Ας ξεχασει οτι υπαρχουμε και ειναι σαν να μας εξαφανισε.
  Φτασαμε στο σημειο να συζηταμε αν ενας λαος εχει δικαιωμα υπαρξης και να λεμε παλιανθρωπο ναζι και εγκληματια οποιον θελει να ζησει η ρατσα του και να αφησει την χωρα του στα παιδια του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μια χαρά ζει η ράτσα μας κι αν θες να μάθεις , ιστορικά οι Έλληνες ποτέ δεν ήταν ενωμένοι.Πόλεις κράτη είχαμε.ΠΟΛΕΙΣ ΚΡΑΤΗ.όχι κράτος ελληνικό.Επομένως ας τραβήξει ο καθένας το δρόμο του.Μετά το 21΄ γίναμε κράτος.

   Ναζιστική και φασιστική δεν θα γίνει ποτέ η Ελλάδα όσο και να το θέλετε όσο και να το ονειρεύεστε.

   Delete
  2. Ιδού πως θα λυθούν τα προβλήματα της χώρας.

   "Άρματα μάχης για πορτοκάλια"

   https://www.youtube.com/watch?v=UXYN_TYpO6g&list=UUVrFiYLrzMtZAEBNeKXG3qw

   Delete
 61. Έχει κάποιο δίκιο ο Κιτσίκης με την ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα είναι ασυνείδητο σύστημα, λεξικογραφείται μεν, αλλά η πηγή της δεν είναι ο Μπαμπινιώτης ούτε το Λίντελ-Σκοτ.Οι ελληνικοί τσακωμοί εντός εισαγωγικών "" όταν τους βλέπεις γραμμένους έχουν κάτι το συμπαθητικό. Εάν, όπως πρότεινα παραπάνω, η Βουλή των Ελλήνων εν τέλει δεν είναι η Εκκλησία του Δήμου του ελληνικού λαού, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει το εξής.

  Κύριοι της κυβερνήσεως, ποια χώρα διοικείτε ;

  Κύριοι της αντιπολιτεύσεως, ποια χώρα ισχυρίζεστε ότι θέλετε να διοικήσετε ;

  Και. τέλος : εσάς,που σας αποκλείσανε παρανόμως από τη Βουλή των Ελλήνων, σας φυλακίσανε, σας κατηγορούν, σας καταδιώκουν. σας λοιδωρούν,γιατί σας κλείσανε έξω Μήπως ούτε και σεις δεν θέλετε να κυβερνήσετε την Ελλάδα ; Ή μήπως θέλετε απλώς να ζήσετε σαν άνθρωποι, εσείς και τα παιδιά σας ; Αλλά τότε, ΠΟΥ είναι το κράτος σας ;Αφού κατηγορείτε όλους τους άλλους για υπηρέτες ξένων, εσείς, γιατί είστε έξω από τη Βουλή και δεν την έχετε γεμίσει ; Εσείς, που είστε οι πιο πατριώτες, πού είναι η βουλή σας ; Πού βρίσκεται ; Για να είστε οι πιο πατριώτες, εσείς θα το ξέρετε, ενώ εμείς όχι. Εμείς την ψάχνουμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πατριώτες οι χρυσαυγίτες;

   Πχαχαχαχαχαχαχαχα

   Mη τα λες έτσι ρε Κωνσταντή αυτά.Αυτοί οι χαφιέδες ήταν που στον πόλεμο φορούσαν τις κουκούλες και κατέδιδαν τους Έλληνες.Από τότε υπήρχαν και σιγοέβραζαν στο ζουμί τους για 60 χρόνια στο παρασκήνιο.

   Delete
  2. Η ερώτηση απευθύνεται όπως βλέπεις και στους κυβερνώντες. Όσο για αυτό που λέτε, κε Ένοχα Μυστικά, εδώ έχουμε συζητήσει πάμπολλες φορές για το εξής. Ότι η θεωρία ότι το κίνημα και το κόμμα Χρυσή Αυγή είναι απλός πολλαπλασιασμός της οργάνωσης Χ.Α. είναι το δόγμα Ψαρρά, το οποίο αγνοεί την γνώμη τριών επιφανών δημοσιογράφων

   του Γιώργου δελαστίκ, του Τάκη Φωτόπουλου (αρθρογράφος αυτός, όχι δημοσιογράφος) και του Σταύρου Λυγερού. Και οι τρεις έχουν υπογραμμίσει ως άτομα και όχι ως φερέφωνα ηγεσιών ότι η Χρυσή Αυγή είναι το όχημα διαμαρτυρίας, ανησυχίας, τρόμου και αγωνίας πολύ μεγάλων τμημάτων του ελληνικού πληθυσμού που έχουν πληγεί καίρια ααπό το Μνημόνιο και ανησυχούν για την ΕΠΙΒΙΩΣΗ των ίδιων και ΚΥΡΙΩΣ των παιδιών τους, δηλαδή για το γένος τους, για τη ζωή και το θάνατό τους. Ε δεν μπορείτε να βασίζετε τη δική σας συνέχεια στην καταστροφή τους, το νιώθετε και ο ίδιος !

   Delete
  3. Το πρόγραμμα τελειώνει 31 Δεκεμβρίου.Πείτε στη Χ.αυγή και στο Σύριζα να βρούνε άλλη καραμέλα.

   Δε νομίζω η κυβέρνηση να υπογράψει νέο πρόγραμμα.Θα είμαστε απλά μόνο υπό την επίβλεψη της Ευρώπης όπως άλλωστε όλα τα ευρωπαικά κράτη.Μετά "περπατάμε" μόνοι μας.Τέλος οι ξένοι.
   Σίγουρα σε αυτή την καταστροφική 4ετία υπήρχαν και οικογένεις που υπέστησαν πλήγαμτα.Αλλά είναι λογικό.Ξέρετε ότι χρεωκοπήσαμ στις 6 Μαίου του 2010 ή δε το γνωρίζετε;
   Περάσαμε αυτή τη δύσκολη περίοδο.Το μνημόνι τελείωσε.Τέρμα.Περνάμε στην μεταμνημνιακή εποχή.

   Για αυτό και είπα παραπάνω που η μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε αριστερά και δεξιά.

   Αναμένω τι θα σκαρφιστούνε για αντιπολίτευση.Ήδη ο Τσίπρας(άθεος και με αβάπτιστα παιδιά) πήγε στο Άγιο Όρος για μια κίνηση εντυπωσιασμού.Η ατζέντα τους τελειώνει.Κατάλαβες τώρα τί γίνεται;

   Delete
 62. Μαλιστα. Μιλησε και ο αξιοκρατης δεξιος.
  Αλλα παλι καμια ενδειξη εστω δεν εφερες. Αρκεστηκες να παπαγαλιζεις τα τσιτατα των αναρχοαπλυτων.
  Τα 40.000 που βρεθηκαν στο σπιτι του Μιχαλολιακου και προερχονταν απο το μερος των μσθων που δινουν οι βουλευτες για κοινωνικη δραση του κομματος οπως ειχαν υποσχεθει, τα επεστρεψε ο ιδιος ο Ντογιακος αφου εξακριβωθηκε περαν πασης αμφιβολιας η προελευση τους.
  Επειδη δεν ειμαι 25 χρονων αλλα τα διπλασια και βαλε, ξερω πολυ καλα την δραση της Χ.Α οπως ξερω και ξερεις κι εσυ, οτι καθε φορα που ηθελε να κανει καποια συγκεντρωση η να καταθεσει εστω ενα στεφανι σε καποιο μνημιο, επρεπε να να δινει μαχη με τους "αντιφασιστες", τον καιρο που εσεις οι "δεξιοι" φοβοσαστε να πατε στου Μακρυγιαννη και στον Γραμμο μη σας κανουν ντα οι αριστεροι δημοσιογραφοι των αριστερων νταβατζηδων που σας στηριζουν ακομη με το αζημιωτο. Τωρα παλι φοβαστε να πατε γιατι σας παιρνουν με τα γιαουρτια οι πραγματικοι δεξιοι.
  Οπως παντα δεν απαντησες σε τιποτε αλλα επαναλμβανεις τις ιδιες ανοησιες σαν γραμμοφωνο.
  Εσυ που εισαι κατα δηλωση σου αντιδημοκρατης και "αξιοκρατης" (αριστοκρατικος δηλαδη) εξω. Εγω που λεω οτι ειμαι δημοκρατης μεσα επειδη εσυ ετσι γουσταρεις.
  Το οτι με βαφτιζεις ναζι δεν μετριαζει το εγκλημα που κανεις απλως το κανει χειροτερο προσθετωντας και την συκοφαντια κατα την παγια κουκουεδικη τακτικη.
  Ακομη ομως κι ετσι ο ναζισμος δεν ειναι αιτια φυλακισης, γι αυτο αλλωστε κατηγορουμαστε για ποινικα αδικηματα.
  Αποδειξεις δεν φερνεις αλλα το χειροτερο ουτε και φαινεται να σ ενδιαφερει αν υπαρχουν.
  Το να βρισκονται ανθρωποι στην φυλακη χωρις να εχουν κανει τιποτε αξιοποινο δεν φαινεται να σ ενδιαφερει. Δηλαδη τι χειροτερο θα εκαναν οι ναζι;
  Επισης δεν απαντας για ποιο λογο δεν εχουμε βημα απο πουθενα. Οπως δεν μου απαντησες και για το τεκμηριο αθωοτητας. Δηλαδη μολις σε κατηγορησει καποιος πεφτουν ολοι και αρχιζουν και σε βριζουν ελευθερα ενω σου στερουν και τα δικαιωματα σου χωρις δικη;
  Θα σου ελεγα οτι εισαι ναζι καραμπινατος αλλα θα πρσεβαλλα και τους ναζι, που μπορει να μην ταχανε καλα με την δημοκρατια αλλα ειχαν τουλαχιστον ιδανικα και δεν ηταν κακομοιρηδες να κρυβονται στα φουστανια του Μπομπολα και να κανουν κολεγιες με τους αναρχοαπλυτους. Οτι εκαναν τουλαχιστον ειχαν κουραγιο να το κανουν μονοι τους.
  Απο ολους τους παρανομους που ανεφερες μονο τους Εθνικιστες βλεπω να κυνηγατε. Για τα λαμογια δεν ανεφερες καν. Τι να πεις.
  Οσο για το τι κανατε εσεις οι δεξιοι με τους κουμουνιστες σιγα μη σκισεις κανα καλσον. Αυτο που κανατε ειναι να βγαλετε κατ απαιτηση του ΚΚΕ και των Αγγλων δοσιλογους τους Ταγματασφαλιτες που με την θυσια τους στην Καλαματα και στον Μελιγαλα και με την αντισταση τους σε Πατρα και Τριπολη κι αλλου απετρεψαν την κατακτηση της Ελλαδας απο τους κουμουνιστες. Ο Κανελλοπουλος μαλιστα σαν απεσταλμενος της κυβερνησης του Καιρου απαιτησε απο τα ταγματα της Τριπολης να παραδωθουν ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ που βεβαια θα τους επεφυλλασσαν την ιδια τυχη με του Μελιγαλα.
  Αφοπλιζοντας το μονο ενοπλο σωμα που θα μπορουσε να τους σταματησει δωσατε την ευκαιρια για τα Δεκεμβριανα και τον τριτο γυρω που κατεστρεψαν την Ελλαδα.
  Αυτα κανατε εσεις οι "δεξιοι" σε συνεργασια με το "κεντρο" (ρε τι μου θυμιζει).
  Τωρα αν ηταν μαλακια η προδοσια αυτο ο καθενας μπορει να το κρινει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Από τη στιγμή που είστε αποδεδειγμένα ναζί θα τρώτε χλεύη σε όλη την Ελλάδα.

   Διάβασε λίγο ελληνική ιστορία.Είχαμε πόλεμο το 40-44 με τους Γερμανούς ναζί και έρχεσαι τώρα εσύ να μου κολακεύεις τους ναζί και αν μου πε ις πόσο καλά και αγαθά έπρατταν
   .Α ρε παραπλανημένος που είσαι , ¨πατριώτη¨ της δεκάρας.Είσαι ακριβώς η περίπτωση του κλασσικού θύματος της προπαγάνδας και της κρίσης.

   Η αριστερά κυβερνούσε για 40 χρόνια και τα τελευταία χρόνια 2 η δεξιά.Το Πασόκ του 81 ήταν καραμπινάτα σοσιαλιστικό και αριστερό.

   Δεν είμαι εγώ εισαγγελέας για να σου φέρω στοιχεία.Υπάρχουν εκατοντάδες πογκρόμ και δολοφονίες αθώων στη διάκεια αυτών των 30 χρόνων.Σιγά μη κάτσω να στις φέρω μία μία΄.

   Delete
  2. Αυτα το ιεροδουλιστικα να προσπαθεις να μου μπερδεψεις αυτα που ειπα με το οτι ειχαμε πολεμο με τους Γερμανους δειχνουν και τον τροπο που αντιλαμβανεσαι τα πραγματα. Δεν συζητας για να μαθεις και να μεταδωσεις γνωσεις αλλα για να διαβαλεις και να περασεις τις αποψεις σου χωρις στοιχεια.
   Εδω ομως δεν μπορει να σε βοηθησει ο Μπομπολας και πρεπει να πιεις το πικρο ποτηρι του διαλογου μεχρι τελους.
   Αφου δεν εισαι εισαγγελεας να μην μιλας και να λες δεν ξερω ειμαι χαζος και δεν μπορω να κρινω και οχι να βγαινεις και να υποστηριζεις ανοησιες αφου δεν ξερεις τιποτε.
   Επι σαραντα χρονια που κυβερνουσε η αριστερα ακουω οτι ΤΩΡΑ θα κυβερνησει και η δεξια. Εγω εκεινο που βλεπω ειναι οτι κυβερνατε με ΠΑΣΟΚ και παλια ΔΗΜΑΡ ενω με την βοηθεια ολων των αρισετρων κλεισατε φυλακη το μοναδικο κομμα που αυτα τα σαραντα χρονια ελεγε οτι κυβερναει η αριστερα. Ποιος λες οτι εκφραζει καλυτερα τους δεξιους;
   Προσωπικα εχω χεσμενους και δεξιους και ζερβους αν δεν ενδιαφερονται για την πατριδα.

   Delete
  3. Ποιος τρόπος ρε φίλε που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα και μπούρδες.Οι ναζί ήταν κατακτητές της Ελλάδας.Ιστορία ξέρεις ή την καθορίζεις όπως σε βολεύει αναλόγως τις περιστάσεις;Mάλλον το δεύτερο...

   Το Πασόκ κυβερνάει στην ουσία ακόμη και ο Βενιζέλος.Ο μηχανισμός , αυτό που ονομάζεις εσύ κράτος είναι το Πασόκ.Είναι βαθιά χωμένο στο σύστημα.Είναι το σύστημα που πρέπει να αλλάξει.

   Ούτε αυτό το κατάλαβες;

   Αυτή θα είναι η μάχη στις επόμενες εκλογές λέω.Δεξιά ή αριστερά.Στόχος η ένωση όλων όσων έχουν ροπή προς τα δεξιά για να έχουμε την πλειοψηφία.

   Delete
  4. Και ποιος σας εμποδισε να το αλλαξετε; Ποιος σας υποχρεωσε να συνεργαστειτε; Γιατι χρησιμοποιειται τους μηχανισμους του;
   Γιατι δεν ψαξατε το χρεος να δουμε ποιοι τα φαγανε; Γιατι καλυψατε τον Γεωργιου; Γιατι εχετε τον Παπασταυρου πρωτη μουρη; Γιατι κανει ο ΓΑΠ διακοπες με τα λεφτα μας;
   Το μονο που ακουσα που βγαζει καποιο νοημα απο σενα ειναι οτι θεωρεις τον Σαμαρα διαφορετικο απο τις υπολοιπες κυβερνησεις της ΝΔ, αλλα τα παραπανω μενουν αναπαντητα.
   Οπως αναπαντητο νομιζω οτι θα μεινει και το ερωτημα που στηριζεις την αισιοδοξια σου και τι θα γινει αν τελικα δεν κανει τιποτε πραγμα που ειναι σιγουρο.
   Το πολυ που εχει να ελπιζει ειναι να συγκυβερνησει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλοιως το ΠΑΣΟΚΟΣΥΡΙΖΟΠΟΤΑΜΙ θα συνεχισει απο κει που το ειχε αφησει ο ΓΑΠ.
   Με ποιες ελπιδες μπηκε στην περιπετεια να καλυψη ολες τις βρωμιες των προηγουμενων; Οτι κυβερνωντας με το πιστολι του ΠΑΣΟΚ στον κροταφο θα καταφερνε τι;
   Αυτα ειναι σαχλαμαρες ακομη κι αν δεχτω περα απο καθε λογικη οτι ο Σαμαρας δεν ειναι ο μεγαλυτερος προδοτης που φανηκε στην ετσι κι αλλιως καταπροδομενη χωρα μας.

   Delete
 63. Ο Τάκης Φωτόπουλος που προανέφερα μίλησε για ιδεολογικά φαντάσματα, και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά οι Έλληνες βλέπω είναι έτοιμοι να κάνουν εμφύλιο επειδή βαριούνται να σκεφτούν !

  Κύριοι Γιάγκο και Ένοχα Μυστικά, σας επαναλαμβάνω την ερώτησή μου. Εγώ δηλώνω ότι ΔΕΝ ΞΕΡΩ πού είναι η πατρίδα μου και ΔΕΝ ΞΕΡΩ ποια είναι η εκκλησία του Δήμου του λαού μου. ΔΕΝ ΞΕΡΩ.

  Εσείς, ΞΕΡΕΤΕ ;

  ReplyDelete
 64. Την τελευταια φορα μου ελεγες για την καταστροφη της Αργεντινης και σου προεβλεψα οτι θα καταπιεις την γλωσσα σου σε μερικες μερες που δεν θα γινει τιποτα.
  Σημερα εβαλες την ληξη της κρισης το Δεκεμβρη. Αν μεχρι τοτε εχεις το κουραγιο να γραφεις εδω αυτες τις σοφιες θα γελασουμε πολυ.
  Αν δεν στο ειπαν απο του χρονου ο προυπολογισμος των κρατων της ΕΕ πρεπει να εκγρινεται απο τα οργανα της ΕΕ και επομενως καμια αναγκη δεν υπαρχει για μνημονια αφου τον προυπολογισμο θα τον φτιαχνει απευθειας η τροικα.
  Επισης τα χρεη τα εχουν ελαφρυνει τα προσεχη δυο τρια χρονια και μετα θα πρεπει να πληρωνουμε ενα σκασμο σε τοκους. Βεβαια μεχρι τοτε θα εχουμε ανακαμψει..χαχαχαχαχχα.
  Αλλα αντε και ανακαμψαμε. Εχεις σκεφτει τι σημαινει αυτο; Μαλλον οχι γι αυτο και εξακολουθεις να λες τετοια.
  Θα μου πεις για να λυσσαει ο Μπομπολας και ο Αλαφουζος και ο Κοντομηνας και ολοι αυτοι οι επιτυχημενοι κρατικοδιαιτοι απατεωνες θα πει οτι παμε καλα. Τι ψεματα θα μας ελεγαν; Ποτε το ξανακαναν;
  Αλλωστε και "οι Γερμανοι ειναι φιλοι μας" που ελεγε κι ο Σταρενιος. Μ αυτον βεβαια σημερα γελαμε γιατι το ελεγε στην ταινια, με εσας πρεπει να κλαιμε γιατι το λετε και το πιστευεται.
  Ο Τσιπρας σε χαλαει, η Χ.Α δεν σ αρεσει το ΚΚΕ θα το εξαφανισεις και πρεπει να κυβερνανε για διακοσια χρονια τα λαμογια που μας πτωχευσαν (γιατι το ξεχνας συνεχεια αυτο;).
  Και μετα λες αλλους ναζι. Τρικυμια εν κρανιω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το μνημόνιο τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου.Έτσι είναι υπογεγραμμένο το πρόγραμμα ξέρετε.Δε τα "βγάζω" από το μυαλό μου όπως νομίζετε.

   Απλά αυτά μην περιμένετε να σας τα πουν οι προπαγανδιστές ομοιδεάτες σας που σας έχουν φλομώσει στο ψέμα.Εσάς σας συμφέρει να είμαστε αιώνια στο μνημόνιο για να έχετε να κάνετε αντιπολίτευση.Εμάς μας ενδιαφέρει η ανάκαμψη της χώρας και το μέλλον της.


   Να βγει ο Παπάς , ο Μιχαλολιάκος και όλες οι παλιές ναζιστικές καραβάνες της εγκληματικής οργάνωσης στη μέση μιας πλατείας και να κάψουν ότι μπλουζάκι ή αφίσα ή κρασί ή πιστόλι ή φωτογραφία ή άρθρο ή έντυπο ή κειμήλιο ή βιβλίο σχετίζεται με τους ναζί και μετά το συζητάμε.

   Μετά ίσως μπορούμε να τα βρούμε.Μέχρι τότε στη μπουζού με τη ζουζού.

   Delete
  2. Εγω δεν σου ειπα οτι δεν τελειωνει. Σου ειπα οτι απο δω και περα θα ειναι αχρηστο γιατι τον προυπολογισμο θα τον φτιαχνει απευθειας η τροικα.
   Μηπως θα αλλαξει το οτι χρωσταμε σε κρατη με εγγυηση την περιουσια του δημοσιου και αγγλικο δικαιο;
   Μηπως θα κλεισει το ΤΑΙΠΕΔ;
   Μηπως θα παρουμε πισω την παραιτηση μας απο τα κυριαρχικα δικαιωματα μας;
   Για ενα γραμματιο ενος δις περιπου σε Αμερικανικο δικαιο εγινε ολοκληρη φασαρια στην Αργεντινη. Για τα κοντα πεντακοσια δις που εχουμε σε Αγγλικο δικαιο που ειναι χειροτερο τι θα γινει αν δεν καταφερουμε (που δεν θα καταφερουμε) να το αποπληρωσουμε;
   Θα μας κουρευουν λιγο για να μπορουν να μας κοροιδευουν οτι μπορουμε και οταν αυξανει πολυ θα ξανακουρευουν αλλο λιγο και η Ελλαδα θα μεινει αιωνιως χρεωμενη και θα δωσει τα παντα στους δανειστες.
   ΠΟΙΟΙ ΕΦΑΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΘΑ ΨΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
   Προσεξε αυτα που λες γιατι δειχνεις οτι δεν ενδιαφερεσαι καθολου για το αν φυλακιζονται ανθρωποι για τις (οποιες) ιδεες τους.
   Το αν θα καψει ο Παπας τα μπλουζακια και τις αφισσες δεν ειναι δικη σου δουλεια.
   Αυτα τα αποφασιζει ο λαος, τα συζηταμε σε δημοσιο διαλογο αλλα δεν φυλακιζουμε ανθρωπους, αλλιως δεν εχουμε δημοκρατια και ισως να γυρισει κι ο τροχος και η μαγκια σου θα τελειωσει.
   Η πλακα θα ειναι να τρως ξυλο σε κανα μπουντρουμι επειδη υποστηριζες τον Σαμαρα που σε πουλαγε και παραλληλα εβαζε τις βασεις για την καταργηση της οποιας "δημοκρατιας" υπαρχει ακομα.
   Αν παντως γινει κατι τετοιο να ξερεις απο τωρα οτι εγω προσπαθω με ολες τις δυναμεις μου να το αποφυγω αλλα εσυ επιμενεις να το προκαλεις.
   Κανεις οτι μπορεις να καταργηθουν οι νομοι που προστατευουν τα δικαιωματα των πολιτων απο την αυθαιρεσια της κυβερνησης αλλα εκτος κι αν εκανες συμβολαιο με τον Θεο κανενας δεν σου εξασφαλιζει οτι αυτη θα ειναι παντα η κυβερνηση η οτι εσυ παντα θα την υποστηριζεις.
   Ειναι δε και μαλλον σκουληκοειδες το να καυχιεσαι γιατι η κυβερνηση ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ εκλεισε Ελληνες στην φυλακη σαν εγκληματιες και ναζι ενω στο Ισραηλ κατασφαζουνε ανενοχλητοι τους Παλαιστινιους.
   Γι αυτο και δεν υπαρχει περιπτωση να βρουμε τιποτε μαζι σας. Για μενα τουλαχιστον ειναι το μονο σιγουρο πως αν γινει οποιαδηποτε συνεργασια με τους προδοτες της χωρας θα αλλαξω κομμα την αλλη ωρα.

   Delete
  3. Α δεν είναι δικιά μου δουλειά οι ναζί χρυσαυγίτες ε;

   Ε στη φυλακή τότε ισόβια.Εδώ στη Γερμανία έχουν απαγορεύσει το Σιγκ Χάιλ και εσείς κυκλοφορείτε με ταττού σιγκ χάιλ και με σβάστιγκες.

   Ρε σαν δε ντρέπεστε λίγο...δοσίλογοι.

   Φτάνει πολύ ασχολήθηκα με εσάς.Να πάτε στα φιλαράκια σας τους ναζί NPD να τα πείτε μεταξύ σας.

   Delete
  4. Καλα θα ειναι αφου αποφασισες να μην ασχοληθεις αλλο μαζι μου να ασχοληθεις λιγο με τον εαυτο σου που εχει μεγαλη αναγκη.
   Δεν μπορεις να παραμεινεις για παντα αστοιχειωτος.

   Delete
 65. Εάν η Ελλάς δεν έχει αυτοδυναμία, είναι δηλαδή χώρα υποτελής, τότε ισχύει η λαϊκή ρήση - το λέω αφηρημένα, όχι προσωπικά - δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα. Το μνημόνιο ενέτεινε μια κρίση προυπάρχουσα. Ποια είναι η κρίση - είναι η κρίση της ελληνικής ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

  Επειδή δεν μορούμε να χειραφετηθούμε από τους γονείς μας, να ξεφύγουμε από το σόι,
  βρίσκουμε ένα βάλσαμο στη λεγόμενη πολιτική ζωή. Όμως η πατρίδα δεν είναι το σόι. Ο Θεμιστοκλής είχε πει, πατρίδα μας δεν είναι η πόλη της Αθήνας, είναι και η Σικελία. Η πατρίδα είναι τα ιερά και τα όσια, δηλαδή είναι πράγματα άυλα, εσωτερικά, ψυχικά, συναισθηματικά και ερωτικά. Δεν είναι η οικογένεια. Με ποιο δικαίωμα λες, κε Ένοχα μυστικά, στη μπουζού με τη ζουζού ; Ο Θεούλης στόδωσε, για ο Άγιος Φανούριος ; Και σεις, κύριε Γιάγκο, δεν μπορεί να υπάρξει μια πιο ψύχραιμη ανάλυση του κεντρικού προβλήματος πού μας τρώει ;

  Το θέμα είναι πού βρίσκονται τα ιερά και τα όσια του καθενός. Εάν αυτά δεν βρίσκονται στη Βουλή των Ελλήνων, τότε πού βρίσκονται ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό το λέω , με το δικαίωμα ότι οι παπούδες μας πολέμησαν πριν 60-70 χρόνια ενάντια στους ναζί και έχουμε τώρα στην εποχή μας φαινόμενα υποστήριξης της ιδεολογίας του εχθρού της πατρίδας.

   Δηλαδή την απόλυτη εξωφρενική παράνοια.

   Delete
 66. Μα είπα πριν. δεν διαβάζετε τι γράφω. Είπα ότι πατρίδα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΟΪ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πατρίδα είναι η χώρα και γενικά ο τόπος γέννησης που ο καθένας θεωρεί ¨δικό¨του , οικείο του.

   Ο Θεμιστοκλής μπορεί να έλεγε ό,τι ήθελε , μόνο που οι Έλληνες σε όλη την ιστορία τους πολεμούσαν μεταξύ τους παρά ελάχιστες φορές που "ενώθηκαν".

   Τέλος πάντων , ο κ.Γιάγκος κι εσείς μπορεί να πιστεύετε ότι πατρίδα σας είναι η Γερμανια και ο Χίτλερ ο βασιλιάς σας.Δε θα σας αλλάξω εγώ τα πιστεύω.

   Εμένα η πατρίδα μου είναι οι αγωνιστές του 1821 , του 1940 και όλοι όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία του τόπου.

   Δικαίωμά σας να θεωρείτε ότι ο Χίλτερ πολέμησε για την ελευθερία της χώρας.

   Delete
  2. Εγώ όπως καλά με περιγράψατε είμαι αναρχοαυτόμομος αφυψηλού. Δεν είμαι Χιτλερικός.

   Λέω, και μάλλον αρχίζετε να συμφωνείτε, ότι η πατρίδα είναι ξκάτι άυλο, είναι αυτό που λέμε, τα ιερά και τα όσια.

   Delete
  3. Σαν ιδέα είναι άυλο , ναι , αλλά είναι και οι τόποι , τα αρχαία μνημεία , οι εκκλησίες , τα βουνά , οι πεδιάδες κλπ.

   Άρα είναι και άυλο και υλικό πράγμα η πατρίδα.Εγώ δε νιώθω το ίδιο στην Αμερική και στην Ελλάδα.Νιώθω ξένος εκεί.

   Εδώ δε νιώθω το ίδο στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο.Αλλά έτσι αισθάνομαι εγώ.

   Delete
  4. E, αυτό που αισθάνεσαι εσύ, αυτό δεν είναι η πατρίδα σου ;

   Delete
 67. Κωνσταντη δεν μπορεις να βγαλεις ακρη γιατι ο Ενοχος λεει πραγματα σαν παπαγαλος.
  Θα ηθελα να ηξερα πως θα του φαινοτανε να τον βαφτισουν καπως και να του φερθουν αναλογα χωρις να του δινουν το δικαιωμα του αυτοπροσδιορισμου και της υπερασπισης των θεσεων του.
  Πολυ περισσοτερο αν επειδη οι υποτιθεμενες θεσεις δεν τιμωρουνται απο τον νομο εβρισκαν ανυπαρκτα εγκληματα και τον εκλειναν φυλακη ενω ολα τα μεσα προπαγανδας καταπατωντας καθε δικαιωμα του νομιμο τον εβριζαν απο το πρωι ως το βραδυ.
  Εδω δε μιλαμε ουτε για την πατριδα ουτε για το κομμα αλλα για το δικαιο και το αδικο και για βασικη ηθικη.
  Για αλλη μια φορα βαζει και τους Γερμανους στο καδρο που επειδη ηταν εχθροι μας δεν πρεπει να ασπαζομαστε τις ιδεες τους.
  Εκτος του οτι κανενας δεν σου ειπε οτι τις ασπαζομαστε (εσυ το λες και μαλιστα σε μονολογο), γιατι αν ειχαν καλες ιδεες να μην τις ασπαστουμε;
  Και οι Εγγλεζοι κρεμαγαν τους αγωνιστες της ΕΟΚΑ γιατι εχουμε κοινοβουλευτισμο;
  Μπορει οι Γερμανοι να ειχαν καλες ιδεες και παρολα αυτα να ηταν εχθροι μας.
  Αυτα τα κολπα τα κουκουεδικα τα εμαθαν δυστυχως και οι δεξιοι. Αντι να μιλανε με επιχειρηματα και ιδεες μιλανε στον ακροατη και οχι στον συνομιλητη, γιατι μονο τον ακροατη βεβαια μπορουν να πεισουν με αυτον τον τροπο που επηρεαζεται απο ασχετα πραγματα.
  ΔΙΑΒΟΛΗ ΓΑΡ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΝ
  "Γιατι η διαβολη και το ελεος και η οργη και τα τοιαυτα παθη της ψυχης δεν ειναι σχετικα με το θεμα αλλα για να επηρεασουν τον δικαστη".

  Αυτα λεει ο Αριστοτελης στο ξεκινημα της Ρητορικης Τεχνης αλλα καποιοι προτιμουν να κοροιδευουν και τους εαυτους τους και να μιλανε σαν να εχουν κανα τεραστιο ακροατηριο που θα τους μοιρασει επαινους και ποινες και δεν συν+ζητουν αλλα προσπαθουν να επιβαλλουν τις αποψεις τους επαναλαμβανοντας τις χωρις στοιχεια και επιχειρηματα.
  Φυσικο ειναι οτι ο Ενοχος υποστηριζει τις διωξεις των χρυσαυγιτων χωρις να κανει τον κοπο να ελεγξει το κατηγορητηριο. Απο τον τροπο που συζηταει (η μαλλον που δεν συν+ζηταει) δειχνει οτι αν ειχε την δυναμη θα επεβαλε την αποψη του δια της βιας.
  Τωρα βεβαια που ειναι κακομοιρης και κανεναν δεν μπορει να υποχρεωσει για τιποτε, χαιρεται να γινεται της προσκολλησεως σ αλλους που εκτος απο την κακοηθεια εχουν και την δυναμη.
  Πατριδα σου ειναι εκει που βρισκεται ο λαος σου. Το ποιος ελεγχει την πατριδα μου στο εχω πει και εκκλησια του Δημου δεν υπαρχει. Σε λιγο δεν θα υπαρχει ουτε δημος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι, όχι, κατάλαβε και μαζί καταλαβαίνουμε γιατί δεν υπάρχει κατανόηση του άλλου,, μόνο δική μας. Όσο για το λαό σου,που είναι η πατρίδα σου, εδώ υπάρχει ένα λεπτό ζητηματάκι, που δεν έχω καταλάβει εγώ, που είμαι όχι ηλικιακά αλλά συναισθηματικά μικρότερος.

   Για να φτάσεις να έχεις λαό , πρέπει να ενηλικιωθείς. Μέχρι να ενηλικιωθείς είσαι ένα μωρό, Όμως η ενηλικίωση δεν είναι όπως μας έχουνε μάθει, να σκύβουμε το κεφάλι πρώτα στο μπαμπά και έπειτα στο αφεντικό, έτσι δεν είναι ; Γίνονται λοιπόν παρεξηγήσεις ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουνε διαφορετικούς βαθμούς κατανόησης.

   Η ερώτηση που έκανα εσάς προηγουμένως, μπορεί να φαίνεται ζχαζή, αλλά είναι η εξής. Ας πούμε πως υπάρχει λαός. Γιατί ο λαός αυτός δεν έχει φτιάξει ήδη τη δική του εκκλησία του Δήμου ; Τις ξέρω όλες τις απαντήσεις, τα πάντα έχω διαβάσει από τα βιβλία. Όμως εδω πρώτη φορά εμφανίζεται μια ομάδα ανθρώπων που λέει είμαστε λαός, δεν είμαστε κόμμα. εσείς είστε παιδαρέλλια, και όταν εμφανίζεστε να εκτελείτε εντολές άλλων είστε χαζά τσογλανάκια.

   Ας πού,ε, τους αρχηγούς των κομμάτων τους λένε Γιωργάκη, Κωστάκη Αντωνάκη.

   Εσείς λοιπόν που είστε πραγματικά λαός, τι σας εμποδίζει να έχετε την εκκλησία του Δήμου ; Υπάρχουνε ξένοι, υπάρχουνε βλαμμένα παιδαρέλλια, σύφωνοι, που δεν ξέρουμε από κοινωνία Όλος ο νεοφιλελευθερισμοός είναι η κυριαρχία του τσογλαναρά πλουσιόπαιδου, του Γκόλντεν Μπόυ.

   Αναρωτιέται λοιπόν κανείς τελείως αφελώς - εσείς που έχετε πλήρη επίγνωση της συνέχειας του λαού, επειδή τον έχετε ζήσει, ποια είναι η εκκλησία του Δήμου, ο τρόποσ δηλαδή εκείνος που θα δώσει διέξοδο στο δίκιο ;

   Delete
 68. Xαίρομαι πολύ που με χαρακτηρίζετε κακομοίρη.Μόνο που όλα αυτά που γράφετε , χαρακτηρίζουν στην εντέλεια εσάς τους ίδιους τους χρυσαυγίτες και όχι τους δεξιούς.

  Δε νομίζω ότι προσπάθησα να επιβάλλω τις απόψεις μου.Έτσι το βλέπετε εσείς από τη φασιστική νοοτροπία σας.

  Μην μου λέτε ότι γνωρίζετε το παρελθόν της χ.α. και μετά υποστηρίζετε ότι εγώ αυθαίρετα υιοθετώ τον όρο ναζί.

  Φαίνεται ότι είστε ανενημέρωτος περί χ.α. και ότι είστε ψηφοφόρος της 2ετίας και της προπαγάνδας τους.
  Έστω ένα έντυπό τους να έιχατε διαβάσει στη ζωή της δεκαετίς του 80 ή του 90 αρκεί για να χαρακτηρίσει κάποιος τη χ.α. ναζιστική.

  Ακόμα και ο τρόπος που με λασπολογείτε είναι ναζιστικής κοπής.

  Ναι , υποστηρίζω τις διώξεις των χρυσαυγιτών όπως υποστηρίζω και του Μαζιώτη και της 17Ν και κάθε άλλης εγκληματικής συμμορίας.

  Όταν λέμε είμαστε κατά της βίας , εννοούμε κάθε είδους βίας.Όχι αριστερή ή δεξιά βία.

  Αλλά βλέπω εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι ναζί είχαν καλές ιδέες.Αλλά σας πειράζει που σας χαρακτηρίζω ναζί.Διχασμένη προσωπικότητα είστε μάλλον.

  Κααταδικάζω τους ναζί και τ χ.α. ως προδότες και κακουργηματικά στοιχεία.Απλά πράγματα και ιδέες , γραμμένες στα ελληνικά.

  ReplyDelete
 69. Τελικά οι Έλληνες είναι τόσο συναισθηματικός λαός, που δεν ξέρω τι πολίτευμα τους ταιριάζει !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή εσύ γιατί είσαι αναρχικός;

   O Πυθαγόρας έλεγε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό από την αναρχία.

   Αν δεν πιστεύεις σε κάποια αρχή πως θα σωθείς σαν άνθρωπος;

   Βέβαια μπορεί να μην σωθούμε και ποτέ.Εσένα τι σε οδήγησε στην αναρχία;

   Delete
  2. Δεν είμαι καθόλου αναρχικός. Ψάχνω να βρω τη νομοτέλεια. Σιχαίνομαι την αναρχία και είχα πρόβλημα με τους αναρχικούς διότι με κάνανε και αισθανόμουνα φλώρος.

   Delete
  3. Μού αρέσει η ομορφιά, η αλήθεια, η νεότητα, η αγάπη, ο έρωτας, η μουσική, τα πάντα. Δεν μου αρέσει να νιώθω άσχημα. Υπάρχουν και άλλα πραγματα αλλά αυτή είναι η βάση μου, που δεν είναι εύκολη, νομίζω.

   Delete
  4. Αυτό που όλοι θέλουμε πάνω απόλα είναι να μη νιώθουμε άσχημα.

   Delete
  5. Ναι αλλά εγώ δε το έχω καταφέρει ακόμη.Μάλλον είναι πολύ δύσκολο για εμένα αυτό.

   Delete
  6. Είναι δύσκολο για όλους, γιατί δεν υπάρχει συνταγή, και επίσης διότι έχουμε διάφορες ταχύτητες, και δεν καταλαβαίνουμε πώς π.χ. κάνουμε κακό στον εαυτό μας ή στους άλλους ή μας συμβαίνουν διάφορα. Αλλά ένα είναι σίγουρο, δεν υπάρχει συνταγή,

   Αυτό που εμένα με βοηθάει είναι να εμπιστεύομαι εμένα, τη σκέψη μου, σαν να μην μου ανήκει.

   Delete
  7. Σε ποιον ανήκει η σκέψη σου;

   Στο Θεό;

   Delete
  8. Είναι σαν κι αυτό πούλεγε o Σωκράτης, το δαιμόνιο είναι μέσα σου, εσύ ξέρεις τι είναι σωστό και κάθος, ποτέ οι άλλοι. Αλλά δεν υπάρχει συνταγή.

   Delete
  9. Ναι αλλά εγώ βλέπω ότι στο σύγχρονο κόσμο περνάει η συνταγή του να έχεις πολλά λεφτά και αμάξια και χρυσαφικά για να είσαι καλά.

   Delete
  10. δεν ξέρω σε ποιον ανήκει η σκέψη μου. Αν ήξερα, πάλι σκέψη θα ήτανε, ή θάμουνα σε άλλο στάδιο. Αν είμαι όντως ερωτευμένος, όπως νομίζω συχνά, ανήκει σε μεγάλο βαθμό στο άλλο πρόσωπο, που είναι σαν πνεύμα. μη φανταστείς τίποτα σατανιστικό. απλώς νιώθεις ότι υπάρχει κάποιος που σκέφτεται σαν και σένα. αυτό, όταν πιάνει, γιατί δεν πιάνει πάντα είναι καταπληκτικό. διότι δεν σε νοιάζει νάσαι μόνος.

   Delete
  11. Κι αν δεν νιώθεις ότι υπάρχει κάποιος που αν σκέφτεται σαν κι εσένα;

   Τότε αναγκαστικά θα είσαι μόνος , μάλλον.

   Delete
  12. Τα λεφτά είναι μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο, αλλά το πρώτο είναι να μην πάμε κόντρα στον εαυτό μας, στο σώμα μας, το μυαλό μας και την καρδιά μας. να μην είμαστε σε αντίφαση. ΟΛΑ τα υπόλοιπα έπονται. Ακόμα και τα λεφτά.

   Delete
  13. Όταν δεν είσαι σε αντίφαση, δεν είσαι μόνος. Είσαι μόνος όταν πιέζεσαι να είσαι με άλλους που δεν θες.

   Delete
  14. Αυτοί οι "άλλοι" μπορεί να είναι μια ολόκληρη κοινωνία όμως δομημένη με ένα συγκεκριμένο τρόπο , και μοντέλο ζωής.

   Delete
  15. Ο φόβος που θα νιώσεις θα είναι αναγαστικός και συνεχής , αφού δε θα σκέφτεσαι το ίδιο με το σύνολο και ίσως να μην μπορείς αν συνεννοηθείς και με κανέναν ή έστω θα συννενηθείς με δυσκολία ή εσφαλμένα.

   Σκέτη καταδίκη δηλαδή.

   Delete
  16. Τον φόβο πρέπει να τον σεβόμαστε. δεν πρέπει να τον ξεπερνάμε. Όταν τον σέβεσαι, σου δίνει λύσεις. δεν πρέπει ποτέ να είσαι θαραλλέος. Πρέπει να έχεις το θάρρος της δειλίας.

   Delete
 70. Εξακολουθεις να εισαι η κακοηθης η ανοητος.
  Εγω ειπα οτι αν καποιοι εχθροι εχουν καλες ιδεες η υιοθετηση τους δεν ειναι συμπραξη με τον εχθρο και ετσι ακομα κι ΑΝ (Α+Ν) ειμουνα ναζι θα επρεπε να μου αποδειξεις οτι οι ιδεες τους ηταν κακες και οχι να με κατηγορεις για συνεργατη τους.
  Για να ειμαι συνεργατης τους πρεπει να συνεργαστω μαζι τους πραγμα δυσκολο αφου εφυγαν απο την Ελλαδα (οι ναζι) πριν 70 χρονια. Αντιθετα συνεργατης εισαι εσυ σημερα που περιμενεις ποτε θα κλασει η Μερκελ να γεμισεις τα πνευμονια σου αρωμα.
  Αν ηθελα να σε κατηγορησω για τις ιδεες σου θα εφερνα επιχειρηματα κατα των ιδεων και αν ηθελα να σε πω συνεργατη θα εφερνα επιχειρηματα για την συνεργασια.
  Εγω εν πασει περιπτωσει ειμαι πιο δημοκρατης απο σενα οπως και οι περισσοτεροι χρυσαυγιτες.
  Οι σοσιαλοδημοκρατες εχουν δικο τους κομμα (μερικοι ανθρωποι) και εφυγαν απο την Χ.Α οταν αποφασισε να μπει στην εκλογικη διαδικασια.
  Εχω διαβασει αρκετα βιβλια της δεκαετιας του 90 απο τον Μιχαλολιακο και πουθενα δεν αναφερει κατι που να ειναι επιληψιμο για εναν δημοκρατη. Το χειροτερο που διαβασα ειναι αυτο που ειπες κι εσυ προηγουμενως οτι πιστευει στην αξιοκρατια και οχι στον ισοπεδοτισμο.
  Το οτι εξακολουθεις παρολο που παραδεχτηκες οτι δεν κατεχεις τιποτε για το θεμα να συγκρινεις τον καταδικασμενο για εγκληματα που εχει παραδεχτει Μαζιωτη και την 17 Νοεμβρη με 45 περιπου εξακριβωμενες δολοφονιες με ανθρωπους που δεν εχουν ακομη δικαστει και δεν εχεις κανενα στοιχειο εναντιον τους, δειχνει αυτο που ειπα προηγουμενως.
  Δεν σε νοιαζει αρκει να γινεται η δουλεια σου (τωρα γιατι το θεωρεις αυτο δουλεια σου δεν ξερω). Αλλιως θα μου ζηταγες η θα ευρισκες (οπως τα βρηκα κι εγω) τα στοιχεια που αποδυκνειουν την αληθεια και το ψεμα.
  Την αλλη φορα μου εφερες κατι απο τους δικηγορους των αντιφασιστων. Αυτα τα ρεμαλια εχουν και το πορισμα της Κλαπα. Το διαβασες; Εγω ναι οπως και του Βουρλιωτη και ειναι για γελια. Για να εντυπωσιασει βαζει και μερικα εγκληματα στο τελος, απο τα 32 του Δενδια, αλλα πουθενα δεν υπαρχει κανενα στοιχειο συνδεσης με την Χ.Α και πολυ περισσοτερο με τους βουλευτες και τον αρχηγο της.
  Τους αφησα κι ενα σχολιο το οποιο δεν απαντησαν κι εσβησαν. Ουτε αυτοι μπορεσαν να μου πουν ΕΝΑ στοιχειο εναντιον τους οπως και ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ.
  Θα συζητουσες και με στοιχεια για την ιδεολογια της Χ.Α και δεν θα μου ελεγες γενικως και αοριστως για καποια αρθρα πριν εικοσιπεντε χρονια στο περιοδικο της.
  Η αληθεια ειναι οτι δεν ασχοληθηκα ποτε με το τι εκανε πριν απο 25 χρονια ο καθενας γιατι εγω τοτε ειμουν φιλελευθερος και περιμενα τον Μητσοτακη να με σωσει.
  Ηταν και η τελευταια φορα που ψηφισα καποιον απο τα κομματα των τραπεζιτων.
  Παρολ αυτα θα μπορουσες να μου παραθεσεις καποιο αποσπασμα να το συζητησουμε.
  Θα μπορουσαμε να συζητησουμε και για την συνθεση των κομματων για να δουμε αν η ΝΔ πχ ειχε ολους ιδιους η αν ειχε βασιλοφρονες και φιλοχουντικους παρεα με φιλελευθερους και κεντροδεξιους οπως και ολα τα αλλα κομματα.
  Γιατι μονο στην Χ.Α πρεπει να υπαρχουν μονο ενα ειδος;
  Αλλα το κακο ειναι οτι αντι για επιχειρηματα παπαγαλιζεις κατηγοριες και ειλικρινα με ενοχλει οταν προσπαθεις με κολπα πολιτικαντικα να δημιουργησεις εντυπωσεις. Σε ποιον; Οτι εχω σιχαθει περισσοτερο στην ζωη μου ειναι αυτη η συμπεριφορα. Στο δικο μας επιπεδο που συζηταμε μεταξυ μας ειναι ηλιθιο αλλα σε πολιτικο επιπεδο ειναι ο λογος της καταστροφης μας.
  Εχω σιχαθει σαραντα χρονια να ακουω ανθρωπους να μιλανε χωρις να λενε τιποτε προσπαθωντας να παρασυρουν τους χαζους. Εδω ομως δεν υπαρχουν χαζοι οποτε γιατι το κανεις;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εντάξει τότε.Δεν είστε ναζί.Είστε δημοκράτες και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου.Δεν έχετε κανέναν αλήτη στο κόμμα , ούτε φυσικά μπρατσαράδες με ταττουάζ και με ύφος "αν με κοιτάξεις θα σε γαμήσω" που δεν ξέρουν να μιλάνε ούτε τα ελληνικά. Είστε όλοι μορφωμένοι και υψηλού επιπέδου άτομα που νοιάζονται για το καλό της κοινωνίας.Αγαπάτε πολύ τους συνανθρώπους σας και αυτό φαίνεται και από τις πράξεις σας.

   Αν είστε αθώοι θα δικαιωθείτε.Σταματήστε να κλαίγεστε μόνο.


   Ικανοποιήθηκες;


   θέλεις το παραμύθι σου , για να νιώσεις καλά....σε καταλαβαίνω απόλυτα.

   Delete
  2. Δεν ξερω γιατι εχεις τοση εμπιστοσυνη στην Ελληνικη δικαιοσυνη και δηλωνεις οτι αν ειμαστε καθαροι θα δικαιωθουμε. Τι ακριβως ειδες απ αυτην και την εμπιστευτηκες;
   Βεβαια οσο τρωτε τα παραμυθια και δεχοσαστε να φιμωνεται το τριτο κομμα της χωρας, το θεμα ειναι μονο αν θα μπορεσουν να στησουν το δικαστηριο.
   Αν τα καταφερουν οι περισσοτεροι δεν θα μαθουν ουτε καν οτι γινεται δικη, πολυ περισσοτερο να ελεγξουν αν δικαστηκαν τιμια.Οσο συζητηθηκαν τα στοιχεια της ανακρισης θα συζητηθουν και τα στοιχεια της δικης, με τους δημοσιογραφους να δουλευουν με "στοιχεια φωτια" τον κοσμο.
   Το θεμα ομως δεν ειναι να δικαιωθουμε αλλα να προλαβουμε.
   Θεμα επισης ειναι αν η δικαιοσυνη ειναι οπως την περιεγραψε ο Μπαλτακος και ο Ρουπακιωτης που ακομη δεν μου σχολιασες τις δηλωσεις τους.
   Θεμα ειναι γιατι ο Σαμαρας παιρνει εντολες απο τους Εβραιους.
   Θεμα ειναι γιατι αφου τα πραγματα θα τα κρινει η δικαιοσυνη τα κρινουν απο πριν οι δημοσιογραφοι, οι πολιτικοι αντιπαλοι, ο Πρωθυπουργος, ο Υπουργος και ο Προεδρος της δημοκρατιας. Καποτε μια και μονη λεξη του Πρωθυπουργου η του Προεδρου θα ειχε ριξει την κυβερνηση για επηρεεασμο της δικαιοσυνης. Φανταζεσαι τον δικαστη που θα κρινει μετα τις δηλωσεις απο ολους αυτους; Θελει πολλα κιλα αρχιδια για να τολμησει να παει κοντρα στην δηλωμενη απο τωρα θεληση τους.
   Θεματα υπαρχουν πολλα και και δεν μου απαντησες σε κανενα απο οσα σου εθεσα.
   Μονο παπαγαλοι σαν κι εσενα νομιζουν οτι το θεμα ειναι η φυλακιση μερικων ανθρωπων την στιγμη που παιζεται η επιβιωση των Ελληνων.
   Σου επεσημανα οτι οπως σ ολα τα κομματα ετσι και στην Χ.Α δεν ειναι ολοι ιδιοι.
   Η απαντηση σου δειχνει οτι δεν το ελαβες υπ οψιν σου.
   Μπορεις να ερθεις σε μια τοπικη η σε μια εκδηλωση να δεις ποσοι τετοιοι που περιεγραψες υπαρχουν. Εννοειται οτι οι περισσοτεροι απο τους "μπρατσαραδες" ειναι και πολυ καλα παιδια. Υπαρχουν οπως παντου και οι αλλοι. Αγαπαμε οντως τους συνανθρωπους μας και αυτο φαινεται απο το οτι σαν εθνικιστες θελουμε ολοι οι λαοι να ειναι αφεντικα στον τοπο τους και οχι δουλοι στην Μανωλαδα και νταβατζηδες και εμποροι ναρκωτικων στην Αθηνα.

   Delete
  3. Μιλάς εσύ για εμπόριο ναρκωτικών που είσαι στη χρυσή αυγή;

   Ρε φίλε άστω που σου λέω , είσαι βαθιά νυχτωμένος.Πιονάκι τους είσαι.

   Χαρακτήρισέ με όπως εσύ θες , αλλά εγώ σου προτείνω να ψάξεις βαθύτερα την οργάνωση που ανήκεις από ανθρώπους που είτε είναι πρώην μέλη είτε γνωρίζουν τι παίζεται εκεί μέσα.

   Εγώ απλά ήθελα να μην είσαι παραπλανημένος σαν προσωπικότητα....αλλά φυσικά έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι στην πλάνη...

   Delete
 71. Ελάτε κύριε Γιάγκο, εδώ έχουμε διαφορετικές ταχύτητες λόγω ίντερνετ και λόγω απόστασης και λόγω ίσως διαφοράς ηλικίας, Αυτό που προκύπτει για αυτά που λέτε, βλέπω ότι οι έλληνες κατά κάοιον τρόπο επιφανειακά έχουμε κοινοβούλιο, όχι επειδή είμαστε φασίστες ναζιστές και χουντικοί, αλλά επειδή η ιδιοσυστασία μας δεν μας επιτρέπει να βρούμε υλικό πάτημα για το ένστικτό μας.

  Όλος ο κόσμος ξέρει ότι η Χρυσή Αυγή άδικα βρίσκεται στη φυλακή. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο Έλληνας δεν θέλει την αδικία. Όλος ο κόσμος ξέρει πως τούρθε ένα κακό στο κεφάλι που δεν ξέρει από πού τούρθε. Και προσπαθεί να βγάλει άκρη με τα πολιτικά κόμματα. Δεν πρόκειται να βγάλει άκρη διότι ποτέ δεν έβγαλε και ούτε και θα βγάλει.

  Αν η Χρυσή αυγή δεν είναι πια κόμμα, αλλά είναι το ώριμο κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι λαός, πρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία να δείξει ωριμότητα και να αντέξει όχι της δοκιμασίες, αλλά να σκεφτεί σοβαρά πώς θα σωθεί ο λαός και τα παιδιά του. Εφόσον όλοι οι υπόλοιοι σκέφτονται μόνο πώς θα επιβιώσουνε ο καθένας το δικό του σόι, η Χρυσή Αυγή ή μάλλον καλύτερα το τμήμα του ελληνικού λαού που δεν θέλει ούτε εκκλησία, ούτε καταπίεση, να βρει έναν τρόπο να εκπροσωπηθεί πέρα από τη φαγωμάρα. Είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλος τροπος, Εδώ κρίνεται το μέλλον των νεώτερων γενιών. Δεν πρέπει να γίνουνε τα ίδια λάθη.

  ReplyDelete
 72. Τα λάθη είναι η βιασύνη,η φαγωμάρα, η τσαπατσουλιά και πάνω απόλα η ενοχή.

  ReplyDelete
 73. Εχεις δικιο, και αυτος ειναι κι ενας ακομη λογος να αγανακτω με αυτες τις διωξεις.
  Κανονικα εγω θα επρεπε τωρα να δινω μαχες μεσα στην Χ.Α για να πλασαριστουν ακριβως αυτες οι ιδεες καλυτερα. Ξερω γιατι ταχω ακουσει μεσα σε τοπικες απο βουλευτες και ταχω διαβασει στην ιστοσελιδα της Χ.Α ,δηλαδη οχι σε μερη που προσφερονται για προσελκυση ψηφων οτι αυτο ειναι το ιδανικο της Χ.Α. Να ειναι ολοι οι Ελληνες ενωμενοι.
  Αυτο βεβαια λενε ολοι οτι το θελουν, αλλα συνηθως εννοουν κατω απο την ηγεσια τους και εκει χρειαζεται δουλεια.
  Οι Ελληνες πρεπει να ειναι ενωμενοι και Ηγετες στον τοπο τους
  Αντι γι αυτο ασχολουμε να πεισω τον καθε απιθανο οτι δεν ειναι δυνατον να παει μπροστα το κρατος οταν συντηρουμε κυκλωματα που βαζουν φυλακη οποιον διαφωνει με την εξουσια, ουτε οταν φιμωνουμε και απαγορευουμε να ακουστουν αποψεις επειδη σε καποιους δεν αρεσουν και ειδικα αν αυτοι που δεν τους αρεσουν ειναι αυτοι που θα πανε φυλακη αν επικρατησουν οι αποψεις αυτες.
  Σαν να προσπαθεις να διδαξεις σε ενα παιδι ολοκληρωματα και πρεπει να ξεκινησεις μαθαινοντας του την προπαιδεια γιατι δεν την εμαθε ποτε του.

  ReplyDelete
 74. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, εδώ υπάρχουνε θέματα ζωής και θανάτου, και πάμε να τα κουκουλώσουμε κάτω από το αρχηγηλίκι.

  Αυτός είναι και ο κίνδυνος, να ξεχαστούμε στο ποιος θα γίνει αρχηγός, και έτσι να ξεχνάμε τα χάλια μας. Αυτό σας πληροφορώ είναι η παγκοσμιοποίηση, τη βλέπω εδώ, στη Γαλλία, που έχει προχωρήσει. Ο καθένας ξεχνιέται στο ντελίριό του και νομίζει ότι είναι ο Ναπολέων.

  Τώρα, για να έρθουμε στα χωράφια του κου Ζαρατούστρα. εδώ προέκυψε ότι υπάρχει συνολικό πρόβλημα στην Ελλάδα σαν κράτος. Ήδη υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, αλλά η μεταπολίτευση έδωσε την ψευδαίσθηση στους γονείς ότι τα προβλήματα είχαν λυθεί και ότι τα παιδιά τους μορούσανε να ζήσουνε στην Ελλάδα.

  Μέγα λάθος.

  Πλέον, για να είναι Οι Ελληνες ενωμενοι και Ηγετες στον τοπο τους όπως λέτε, δεν αρκούνε οι καλές προθέσεις, αλλά όπως λέει ο Γκοντάρ, ο σκηνοθέτης, δεν αρκούνε οι καλές προθέσεις, το σινεμά θέλει και μυαλό.

  Εδώ λοιπόν το παιχνίδι παίζεται δυστυχώς σε δυο ταμπλό ταυτόχρονα, και μέσα και έξω. έτσι γινότανε πάντα στην ιστορία, και γι αυτό υπάρχουνε ταυτόχρονα τα υπουργεία εσωτερικών και εξωτερικών.

  Για να αποδείξει η Χρυσή Αυγή ότι είναι κόμμα του ελληνικού λαού, πρέπει να δει το πρόβλημα με εσωτερική ειλικρίνεια και όχι με κομματισμό. πρέπει να δει χωρίς καμία απολύτως προκατάληψη δεξιά ή αριστερή ποιο είναι το καλύτερο για την επιβίωση και την προκοπή του λαού. Αν το κατορθώσει αυτό, τον Μιχαλολιάκο και τους άλλους θα τους βγάλει από τη φυλακή ο ελληνικός λαός σηκώνοντάς τους στα χέρια.

  ReplyDelete
 75. Εσείς λοιπόν θα μού λύσετε ίσως μιαν απορία. εγώ με τοπούρθα εδώ πριν από πέντε έξι χρόνια, νομίζω, αμέσως δυο μήνες μετά ξέσπασε η κρίση.

  Η κρίση εκδηλώθηκε μέσω ενός προσώπου, του Γεωργίου Παπανδρέου, και του υπουργού του κου πωστονλένε - Παπακωνσταντίνου.

  Μέχρι να γίνει αυτό ο ελληνικός λαός υπέφερε τα πάνδεινα. Αλλά με το που άρχισε αυτό άρχισε και το αλαλούμ.

  ΤΙ έγινε εκεί ; Κάτι δεν έγινε ; Από κει δεν ξεκίνησε το κακό ; Ο Κιτσίκης κάτι ξέρει ίσως που αντίθετα με όλους τους ιστορικούς δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα του Ηγέτη. Οι επιστήμονες ιστορικοί την απορρίπτουν. εδώ όμως έχουμε ζωντανή ιστορία.

  Εκεί, σε αυτό το διάστημα, το φθινόπωρο - εκεί έγινε το μπαμ. Τι συνέβη στην ψυχολογία του λαού εκεί ακριβώς ;

  ReplyDelete
 76. (Υ.Γ. Δεν εννοώ πως ο κ. Κιτσίκης δεν είναι επιστήμων ! Λέω όπως ο Σωκράτης στον ίωνα - τι προτιμάς να είσαι Ίων, τεχνικός ή ένθεος του Ομήρου ερμηνευτής ; - Ένθεος, βέβαια, ω Σώκρατες !)

  ReplyDelete