Oct 21, 2015

249 - Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑβραίων καὶ οἱ Παλαιστίνιοι

249 -  Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑβραίων καὶ οἱ Παλαιστίνιοι

Ἡ Ἱστορία πάντα θριαμβεύει. Ἁπλῶς χρειάζεται χρόνος ἕως ποὺ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν ἀλήθεια. Ὅλα τὰ ἐγχειρίδια τοῦ κόσμου βρίθουν ἀπὸ μύθους ποὺ μεταδίδονται στοὺς πολῖτες ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ καὶ τοὺς φανατίζουν. Κάτι ξέρουμε στὴν Ἑλλάδα μὲ τοὺς τεραστίους μύθους περὶ τῆς Ἱστορίας μας ποὺ εὑρίσκονται στὰ ἀναγνώσματα τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου μὲ τοὺς ὁποίους ἐνηλικιώνονται οἱ Ἕλληνες καὶ ὅταν γίνουν πολῖτες κουβαλοῦν μαζί τους βουνὰ ἀπὸ ψευδεῖς ἀντιλήψεις.

Ἡ ἀσθένεια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ προέρχεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τοὺς Φράγκους καὶ δὴ ἀπὸ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες. Ὁ χριστιανικὸς ὀρθόδοξος ἀνθεβραϊσμὸς ποὺ κατηγορεῖ τοὺς Ἑβραίους τῆς ἐποχῆς τῆς Ῥώμης καὶ τὸν Ἰούδα γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἀντισημιτισμός. Ἀντιθέτεως, στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΘ΄αίῶνος ἡ Δύση, στὴν Γαλλία, τὴν Ἀγγλία καὶ παντοῦ στὴν Φραγκιά, ὁ ἀντισημιτισμὸς ἐπῆρε τεράστιες διαστάσεις καὶ μετεδόθη καὶ στὴν Γερμανία ὅπου ἐκατοίκουν καὶ οἱ περισσότεροι Ἑβραῖοι.

Συγκεκριμένα, ὁ σύζυγος τῆς κόρης τοῦ Βάγνερ, ὁ Βρεταννὸς Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), περισσότερο καὶ ἀπὸ τὸν Γάλλο Γκομπινώ, λάτρης τῆς γερμανικῆς ῥομαντικῆς κουλτούρας, ποὺ εἶχε πάρει τὴν γερμανικὴ ὑπηκοότητα καὶ ἐξεθείαζε τὴν ἀνωτερότητα τῆς «τευτονικῆς φυλῆς», ὑπῆρξε κύριος ἐμπνευστὴς τοῦ θεωρητικοῦ τοῦ ναζισμοῦ, Ἀλφρέδου Ῥόζενμπεργκ. Οἱ Βρεταννοὶ ἐδίδαξαν στοὺς Γερμανοὺς τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ  τὴν μαζικὴ καύση τῶν ἀνθρώπων σὲ φούρνους.

Ὅταν, μετὰ τὸ 1917, οἱ Ἑβραῖοι ἀπεφάσισαν νὰ ἐπανέλθουν στὴν χώρα τῶν προγόνων τους, τὴν Παλαιστίνη, οἱ πολιτιστικὰ καθυστερημένοι Ἄραβες σουννῖτες τῆς περιοχῆς, ποὺ ἀπὸ αἰῶνες τοὺς περιφρονοῦσαν οἱ Ὀθωμανοὶ καὶ οἱ Πέρσες γιὰ τὸν θρησκευτικό τους φανατισμό, ἐδέχθησαν νὰ πουλήσουν τὴν ἀκτὴ τῆς Παλαιστίνης στοὺς Ἑβραίους ἀποίκους ποὺ ἦταν ἐκτάσεις ἐρημικές, τὶς ὁποῖες οἱ Ἄραβες δὲν εἶχαν ποτὲ ἀξιοποιήσει καὶ δὲν ἦσαν σὲ θέση νὰ ἀξιοποιήσουν, νομίζοντας ὅτι πουλῶντας ἄμμο ἐκορόϊδευαν τοὺς κουτόφραγκους Ἑβραίους.

Ὅταν στὸν Μεσοπόλεμο οἱ Ἑβραῖοι ἐπεξέτειναν τὸν ἀποικισμό τους στὴν ἀκτὴ τῆς Παλαιστίνης μετατρέποντας τὴν ἄμμο σὲ ὀπωροφόρα δένδρα, οἱ Ἄραβες ἐξύπνησαν καὶ ἔγιναν ὅλο καὶ πιὸ ἐπιθετικοί.

Ἐν τῶ μεταξὺ ὁ Χίτλερ, παίρνοντας τὴν ἀρχὴ στὴν Γερμανία, καὶ πάσχοντας ἀπὸ τὴν φραγκικὴ ἀσθένεια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, ἦταν ἀποφασισμένος νὰ ξεφορτωθῆ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας του ποὺ ἦσαν Ἑβραῖοι, ἀλλὰ  βαθειὰ Γερμανοὶ στὸ πνεῦμα. Ἤθελε νὰ τοὺς ὑποχρεώσῃ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν χώρα καὶ νὰ πᾶνε νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Παλαιστίνη, κάτι ποὺ συνέφερε καὶ τοὺς σιωνιστὲς ἀλλὰ ποὺ ἐπανικόβαλε τοὺς Ἄραβες. Ἀπὸ ἐκεῖ προέρχεται καὶ ἡ πολὺ διαδεδομένη φήμη ὅτι ἡγέτες τῆς ἑβραϊκῆς γερμανικῆς κοινότητος συνηργάσθησαν μὲ τὸ Γ΄Ῥάϊχ, στὴν πρώτη φάση του, ἐλπίζοντας ὅτι ὁ Χίτλερ θὰ τὴν βοηθοῦσε νὰ μεταναστεύσῃ στὴν Παλαιστίνη.

Καὶ τότε, πανικόβλητοι οἱ Ἄραβες ἐθνικιστές, ἔστειλαν τὸν μουφτῆ τῆς Ἱερουσαλήμ,  τὸν Mohammed Amin al-Husseini (1895-1974) στὸ Βερολῖνο, στὶς 28 Νοεμβρίου τοῦ 1941, νὰ θερμοπαρακαλέσῃ  τὸν Χίτλερ νὰ κάψῃ τοὺς Ἑβραίους παρὰ νὰ τοὺς ἐκδιώξῃ ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ νὰ πᾶνε νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν Παλαιστίνη. Αὐτὸ ἐδήλωσε ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ Βενιαμὶν Νετανιάχου, ἐπαναφέροντας τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ οἱ Φράγκοι, ἀκόμα καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Γερμανοὶ τοῦ ἔπεσαν ἐπάνω δηλώνοντας, λάθος, ἐμεῖς οἱ Γερμανοὶ εἴμεθα ὑπεύθυνοι τῆς ἀναμφισβητήτου κατὰ τὰ ἄλλα γενοκτονίας. Γιατί; Διότι στὴν σημερινὴ ἐποχὴ ἀθρόας μεταναστεύσεως μουσουλμάνων σουννιτῶν στὴν Εὐρώπη, συμφέρει τοὺς Φράγκους ἡ διαιώνιση τοῦ μύθου τῶν καλῶν σουννιτῶν ποὺ βάζει σὲ κίνδυνο τὸ σπαρτιατικὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ.

Σήμερα ὁ κύριος κίνδυνος γιὰ ὅλους τοὺς γείτονες τῆς Μεσογείου καὶ τοῦ Ἰρὰν καὶ γενικὰ τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, σιϊτῶν, Ἀλεβιτῶν (Ἀλαουί) καὶ Ἀλεβήδων, εἶναι οἱ φανατικοὶ μουσουλμᾶνοι  σουννῖτες, ἐνῷ τὸ Ἰσραὴλ παραμένει ὁ φυσικὸς σύμμαχος τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων. Οἱ εἵλωτες τῆς Γάζας σφυροκοποῦνται συστηματικὰ κάθε χρόνο ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλινοὺς  Σπαρτιᾶτες, ἀπαραίτητη πολεμικὴ ἄσκηση διαρκείας γιὰ τὴν ἐτοιμότητα τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ παραμερίσουμε τὶς δακρύβρεχτες αἰσθηματικὲς ἐξάρσεις τοῦ τύπου τῆς κυρᾶς Τασίας καὶ νὰ ὁπλισθοῦμε κατὰ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ κινδύνου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Ὀκτωβρίου 2015


20 comments:

 1. Πολύ σχηματικά, ἡ "αὐτοσυνειδησία" τῆς Δύσης περνᾶ τὰ ἑξῆς στάδια. 1) Γερμανικός καὶ κελτικός πολυθεϊσμός 2) Ἁρειανισμὸς καὶ Ῥωμαιοκαθολικισμός 3) "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" (μετάφραση τοῦ Civilisation), στὴν ἄκρη τοῦ ὁποίου βρίσκεται ὁ προτεσταντισμός καὶ ἄκρη-ἄκρη οἱ έξευρωπαϊσμένοι Ἑβραίοι. Ἡ τελευταῖα ἄκρη δοκιμάζεται στὰ τέλη τοῦ 19ου αίώνα ἀπὸ τὴν ὑπόθεση Ντρέυφους. 4) Φυλετισμός.

  Ὁ ἐθνικισμός εἶναι μιὰ παρένθεση, διότι διαιρεῖ τὴ Δύση. Αύτό ποὺ λέει ὅ κος Κιτσίκης

  Ἡ ἀσθένεια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ προέρχεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τοὺς Φράγκους καὶ δὴ ἀπὸ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες

  τὸ καταλαβαίνω ὡς ἑξῆς. Ὅτι ὁ γερμανικός (καὶ ὁ γαλλικός) ἐθνικισμός ἄρχισαν νὰ ἀλλοιώνονται ἀπὸ τὸν φυλετισμό, ποὺ προσιδιάζει πολύ περισσότερο στὴν ἀποικιακή νοοτροπία τῶν Ἁγγλοσαξώνων.

  ReplyDelete
 2. Ἑπειδή τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα ἦταν οἱ θεματοφύλακες τοῦ μὴ φυλετικοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ (μὲ σποραδικές ἑκρήξεις ἁντισημιτισμοῦ) ἡ κατάρρευσή τους ἐπέφερε ταυτοχρονη κατάρρευση τοῦ παραδοσιακοῦ διανοητικοῦ ὁπλοστασίου τῆς Δύσεως, ποὺ τὴ στήριζε. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ΕΣΣΔ προῆγε, γιὰ παράδειγμα, τὴν κλασσική μουσική, τὴν ὥρα ποὺ αὑτή στὴ Δύση παραμεριζόταν εἵς ὅφελος τῆς λαϊκῆς μουσικῆς καὶ τῆς Ἁβάν-Γκάρντ. Μὲ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ, ἡ ἡθική ὑπεροχή τῆς Δύσης, ποὺ βασιζόταν στὶς ἑπιστημονικές καὶ καλλιτεχνικές κατακτήσεις τῆς Ἁναγέννησης, βρέθηκε σὲ κίνδυνο. Ἁναγκαστικά λοιπόν θὰ βρεθεῖ στὸν πειρασμό νὰ ἑπιστρατεύσει τὸν πιὸ χυδαῖο φυλετισμό γιὰ νὰ διατηρήσει τὴν ἡγεμονία της.

  ReplyDelete
 3. σωστά ολά αυτά κ. Κιτσίκη, αλλά μήπως γνωρίζεται να μας ενημερώσεται και το γιατί τώρα ??? δλδ γτ επέλεξε ο Ν να κάνει αυτή τη δήλωση αυτή τη χρονική στιγμή...φυσικά δεν ήταν τυχαίος ο χρόνος.

  ReplyDelete
 4. α)Πρὸς Eagle: Ὁ Νετανυάχου ἦταν πάντα καὶ εἶναι φασιστικῆς ἰδεολογίας. Ἡ διαφορὰ του δὲν εἶναι μὲ τὸν γερμανικὸ ἐθνικοσοσιαλισμό. Εἶναι ἡ προσωπικὴ διαφορὰ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Χίτλερ ὡς δολοφόνος τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ. Δὲν ἔχει ἀλλάξει γνώμη.Τὸ πρόσωπο Χίτλερ, ὄχι ὁ ναζισμός, εἶναι τὸ στόχαστρό του. β)Πρὸς Ἰχώρ: στὴν πράξη ἀπὸ πεῖρα γνωρίζω ὅτι οἱ σιΐτες καὶ οἱ σούφηδες εἶναι πολὺ πιὸ μετριοπαθεῖς ἀπὸ τοὺς σουννῖτες.γ) Ἐπέλεξε τούτη τὴν στιγμὴ γιὰ νὰ πλήξῃ τοὺς εἵλωτές του Παλαιστινίους καὶ ἐπειδὴ μὲ καθυστέρηση ἀκολουθεῖ τὴν στροφὴ τοῦ Ὀμπάμα, σταδιακῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὸ σουννιτικὸ στρατόπεδο τῶν σουννιτῶν τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ σταδιακῆς προσεγγίσεως στὸ στρατόπεδο τῶν Ἰρανῶν σιϊτῶν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ευχαριστώ για την απάντηση των σκέψεων μου

   Delete
 5. Το Ισραήλ είναι είναι "οι τζιχαντιστές του πολιτισμένου κόσμου".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἁκριβῶς. Καὶ οἱ τζιχαδιστές, τάγματα θανάτου.

   Delete
 6. Οι Εβραιοι οι σύγχρονοι όπως προείπα είναι φύλα Ευρωπαϊκά , κυρίως δε Βόρεια Ευρωπαϊκά, ενώ ελάχιστα Αρμενοειδή(Ανατολίτικα) και Μεσογειακά φύλα υπάρχουν στο Ισραήλ. Πράγματι, οι Εβραίοι του Ισραήλ έχουν μία άκρως Φασίζουσα και Εθνικιστική, Σιωνιστική συνείδηση. Είναι δε φυλετιστές μεγαλύτεροι των Εθνικοσοσιαλιστών. Τους Αιθίοπες που είχαν έρθει προ 20 ετών στο Ισραήλ, ενώ ήσαν και αυτοί Εβραίοι, τους είχαν δολοφονήσει με μικροκύματα, τα παιδιά, όχι τους ενήλικες. Δεν θέλαν να αναπαραχθούν. Η επιτυχία του συγχρόνου κρατιδίου του Ισραήλ σε ένα σημαντικό μέρος οφείλεται στον φυλετικό του κορμό, που αποτελείται επί το πλείστον από εξεβραϊσμένους Ευρωπαίους.

  Κύριε Καθηγητά, με την μεγάλη γεωπολιτική αλλαγή που έφερε ο Πούτιν στην Μέση Ανατολή, ελέγχοντας πλέον μετά την πτώση του Ι.Κ., τον καινούριο Ευρασιατικό ηπειρωτικό "δρόμο του μεταξιού", που αρχίζει από την Κίνα και τελειώνει σε Αν.Μεσόγειο και Ευρώπη, πώς βλέπετε ότι θα επηρεάσει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων το Ισραήλ και τις αντισιωνιστικές δυνάμεις της περιοχής, π.χ. Λίβανος, Χεζμπολλάχ, Ιράν? Και πάλι συγχαρητήρια για το άρθρο σας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν λέω παραπανω γιὰ φυλετισμό ;;

   Delete
 7. Εξαιρετικά διαφωτιστικό άρθρο κύριε καθηγητά. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να παρακολουθήσω, μελλοντικά, την προσέγγιση σας σχετικά με την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
  Σας ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 8. Θὰ προσπαθήσω νὰ ἀπαντήσω σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐρωτήματά σας μὲ νέο ἄρθρο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εύχομαι η παράκληση μου να συμπεριλαμβάνεται στα επιμέρους ερωτήματα που θα απαντηθούν. Σας ευχαριστώ, ξανά, εκ των προτέρων.

   Delete
 9. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΟΥΔΑΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Ὁ Ἑβραῖος στρατηγός Ἱώσηπος Βενιαμίν Νεντανιάχου προσπαθεῖ νὰ βγάλει ἀπὸ πάνω του τη ρετσινιά τοῡ Ἑβραῖου, καὶ νὰ τὴ ῥίξει στοὺς Ἅραβες. Τοῦς κατηγορεῖ γιὰ τὴ σφαγή τῶν Ἑβραίων τῆς αυτοκρατορίας, ποὺ εἶχε γίνει πρίν ἀπὸ καιρό, ἐπι αύτοκράτορος Τσάμπερλεην, ἀπὸ τὰ ἄτακτα στρατεύματα τοῦ στασιαστή Γότθου λοχία Χίτλερ. Φυσικά, δὲν ὑπῆρξε ποτέ κεντρική ἀποφαση γιὰ τἠν τότε γενοκτονία τῶν Ἑβραῖων, στὸ στρατόπεδο τῶν στασιαστῶν - σύμφωνα μὲ έγκυρους βάρβαρους ἱστορικούς (βλ. συνέντευξη τοῦ Χὰνς Μόμμσεν http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203850.pdf). Ἥταν ἔργο κατώτερων άξιωματικῶν. Ὅμως, ὁ Ἑβραῖος στρατηλατης δὲν εἶναι ἑπιστήμων. Πολιτικός εἶναι. Τὸ έπιχείρημά του, δὲ, άκαταμάχητο.- Δὲν εἴμαστε ἐμείς Ἑβραῖοι, φωνάζει στοὺς στρατιῶτες τοῦ στρατοπέδου. Καταλάβετε το, επιτέλους. Αύτοί εἶναι μουσουλμάνοι. Ἑμείς εἴμαστε Ῥωμαίοι. Αύτοί εῑναι βάρβαροι. Αύτοί φταίνε γιὰ τὴ σφαγή. Φυσικά, οἱ λεγεωνάριοι καὶ οἱ άξιωματικοί γελάνε κάτω ἀπὸ τὰ κράνη τους. Διαβλέπουν προσεχή άντικατάσταση τοῦ Ἑβραίου στρατηγοῦ τους καὶ τῆς συνοδείας του...

  ReplyDelete
 10. Ἀλέξανδρε, οἱ γενοκτονίες εἶναι γεγονὸς καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἐχρησιμοποίησε κατὰ κόρον τὴν γενοκτονία τῶν Ἑβραίων στὴν ἐξωτερική του πολιτική. Ἀλλὰ ἄς γίνουμε πρῶτα κράτος τῆς ἐμβελείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ μετὰ ἄς χρησιμοποιήσουμε τὶς γενοκτονίες εἰς βάρος μας. Ἀντ'αὐτοῦ, στὸ ἀπέραντο μηδὲν τῆς παρουσίας μας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, προσπαθοῦμε νὰ συγκινήσουμε τοὺς Εὐρωπαίους μὲ Τσάμηδες, Σκοπιανοὺς καὶ γενοκτονίες, ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ ἀδρανοῦμε στὰ σχέδια αὐτονομήσεως τῆς Θράκης καὶ τῆς Κρήτης, ἀργότερα δὲ καὶ τῶν Ἰονίων Νήσων! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Yad Vashem’s Chief Historian on Hitler and the Mufti: Netanyahu Had It All Wrong
  ---------------------
  Prof. Dina Porat, chief historian of Yad Vashem, called Prime Minister Benjamin Netanyahu’s claim that Hitler did not seek to exterminate the Jews until his meeting with the Grand Mufti of Jerusalem at the time, Haj Amin al-Husseini “completely erroneous, on all counts.”

  Porat, a senior historian at Tel Aviv University who specializes in Holocaust studies, told Haaretz on Wednesday: “Hitler did not need anyone to encourage the final solution. In terms of the facts, there’s no debate ... all these actions, Hitler’s obsessions, have no link to the mufti.”

  In his speech to the 37th Zionist Congress in Jerusalem on Tuesday, Netanyahu ostensibly quoted from the conversation between Hitler and the mufti at their meeting in Berlin in November 1941: “And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, ‘If you expel them, they’ll all come here.’” According to Netanyahu, Hitler asked Husseini, “So what should I do with them?,” to which the mufti replied, “Burn them.”

  When asked whether Netanyahu fabricated the dialogue that he quoted, Porat said that Netanyahu is very knowledgeable about Jewish history. “He grew up in a home full of Jewish history. But what he said is not in the minutes of the meeting. That should be clear.”

  The meeting between Hitler and Husseini was documented only with general statements and topic headings, and was not transcribed word for word. There is no record of Hitler asking Husseini what to do with Europe’s Jews.

  “The mufti did not speak to Hitler in terms of ‘you should do this,’ or ‘what do you think of a final solution?’ Nor is it recorded that the mufti told Hitler to ‘burn them.’ Hitler never asked anyone what to do with the Jews,” Porat said. She did say, however, that Hitler told the mufti that he would “’continue his plans,’ meaning that he had already begun, and certainly not because the mufti asked him to.”

  According to Porat, “all of the facts show that during Hitler and the mufti’s meeting, the ‘final solution’ was already under way.”

  Porat explained that Hitler’s plan to exterminate European Jewry dated back to years before his meeting with Husseini, noting references to it in “Mein Kampf,” which was published in 1925, as well as the 1933 Nazi party charter and remarks in the Reichstag in 1939, when Hitler threatened to “exterminate the Jewish people.”

  “And there’s no debating later on, with the invasion of Poland, the orders from Berlin to build ghettos, which were documented as a stage of the ‘final solution,’” Porat said. Later, mass killings of Jews began with the invasion of the Soviet Union in June 1941. “The order to kill wasn’t signed by Hitler, but the first death camp, Chelmno, began operating in December 1941, a few weeks after the meeting with the mufti — and it’s something that had been worked on long before,” added Porat.

  Husseini asked Hitler to advance the final solution in the Middle East, but he certainly didn’t come up with the plan himself, Porat said. “Had Netanyahu added the words ‘in the Middle East’ to his speech, he wouldn’t be in this mess. But he didn’t add them,” Porat said: “That’s what the mufti wanted, and that’s why he went to Berlin.”
  read more: http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.681718

  ReplyDelete
 12. The mufti was undoubtedly a radical anti-Semite and became an enthusiastic supporter of Nazism. ... But he had no influence on German policy. ... The use Israeli politicians make of the Holocaust for topical purposes reduces Nazism and Hitler’s responsibility specifically and cheapens the Holocaust’s memory. It seems that if the real historical background doesn’t serve the political incitement, they invent “facts” and associations.
  read more on: http://www.haaretz.com/opinion/1.681772

  ReplyDelete
 13. Many thanks Anon for your intervention in the discussion and for your very adequate quotes. I think you have given us the real answer to this mystery of Netanyahu's declarations by giving us Mrs Porat's remarks: Porat said. “Had Netanyahu added the words ‘in the Middle East’ to his speech, he wouldn’t be in this mess. But he didn’t add them,” Porat said: “That’s what the mufti wanted, and that’s why he went to Berlin.” Yes, this should be the real meaning. Dimitri Kitsikis

  ReplyDelete