Oct 16, 2015

248 – Οἱ ἀπὸ Νότον Βάρβαροι Ἄραβες Σουννῖτες

248 – Οἱ ἀπὸ Νότον Βάρβαροι Ἄραβες Σουννῖτες

δυτικὴ ἱστοριογραφία μᾶς εἶχε συνηθίσει, τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες στὴν ἰδέα ὅτι ἀραβικὴ παρουσία στὴν παγκόσμια ἱστορία, ἀπὸ τὸν Ζ΄ μέχρι τὸν ΙΕ΄ αἰῶνα, ὑπῆρξε θετικὴ ἐπειδὴ μετέφερε στὴν Εὐρασία καὶ τὴν Ἀφρική, καὶ εἰδικὰ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη τὸν ἑλληνισμό. παγκοσμιοποίηση τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶχε ὁλοκληρωθῆ μὲ ἕναν ἄριστο ἀγγελλιαφόρο: τὸν Ἄραβα.
           
Ἐὰν θεωρήσουμε ὅτι παγκόσμια ἱστορία, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς προοϊστορίας μέχρι σήμερα εἶναι οὐσιαστικὰ πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ μορφοποίησή του στὴν σημερινὴ ἐπικράτησή του σὲ ὅλην τὴν ἔκταση τοῦ πλανήτου, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας συνέλαβαν ὅλοι οἱ λαοὶ γιὰ νὰ κτίσουν καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν αὐτὸ τὸ λαμπρὸ πλανητικὸ οἰκοδόμημα ποὺ ὀνομάζομε ἑλληνισμός, τὰ 900 χρόνια τῆς ἀραβικῆς παρουσίας στὴν ἀνόρθωση αὐτοῦ τοῦ ναοῦ τοῦ πολιτισμοῦ ὑπῆρξε καθοριστική.

Νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἀραβικὴ ἐξάπλωση δὲν πραγματοποίηθηκε μόνον στὴν Μέση Ἀνατολή, τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἱσπανία, ἀλλὰ ἔφθασε καὶ μέχρι τὴν δυτικὴ Κίνα ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν καὶ ἀπὸ θαλάσσης, μέχρι τὴν νότιο Κίνα. Παντοῦ ὅπου ἐπάτησαν τὸ πόδι τους οἱ Ἄραβες μετέφεραν τὴν  ἑλληνικὴ σκέψη. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ συνεπληρώθη ὁ ἐξελληνισμὸς, ὄχι μόνον τῶν πολιτισμῶν ἀλλὰ καὶ τῶν θρησκειῶν, οἱ ὁποῖες, οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένες μὲ τοὺς πολιτισμούς, ὅπως τὸ εἶχε παρατηρήσει ὁ Ἴων Δραγούμης, ὅταν ἔγραφε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς «τύλιξε ἀκόμα καὶ τὴν χριστιανικὴ θρησκεία στὰ δίχτυα του»(Ἴ. Δραγούμης, Ὁ Ἑλληνισμὸς μου καὶ οἱ Ἕλληνες).

Ὁ ἐξελληνισμὸς τοῦ Ἰσλὰμ χάρη στοὺς Ἄραβες ἠκολούθησε τὸν ἑξελληνισμὸ τοῦ ζωροαστρισμοῦ, τοῦ βουδδισμοῦ καὶ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Ὁ ἐξελληνισμένος χριστιανισμὸς ἐπεξετάθη καὶ σὲ ὅλες τὶς χριστιανικὲς αἱρέσεις, ὄχι μόνον τοῦ ῥωμαιοκαθολικισμοῦ. Ὁ ἐξελληνισμένος γερμανοαγγλοσαξωνικὸς  προτεσταντισμὸς διέσχισε τὸν Ἀτλαντικὸ καὶ ἐξελλένισε τὴν  Ἀμερική. Ὅσο γιὰ τοὺς πολιτισμούς, ὅλοι ὡς πέτρες ἑνὸς οἰκοδομήματος, οἰκοδόμησαν μία πυραμίδα, στὴν κορυφὴ τῆς ὁποίας διεμορφώθη ὁ ἑλληνισμός, ὡς σύνθεση ὅλων τῶν προηγουμένων. Ἔτσι, οἱ Σουμέριοι, οἱ Βαβυλώνιοι, οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ ἄλλοι μεγάλοι πολιτισμοὶ τῆς Ἀρχαιότητος συνέβαλαν στὴν ὁλοκλήρωση τῆς πυραμίδος ποὺ κατέληξε ἑλληνική καὶ πλανητική. Ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς συνέβαλαν στὸν ἐξελληνισμὸ τῆς οἰκουμένης, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ φυλετισμός, ἡ ξενοφοβία, τὸ ἐθνοκράτος, ἡ μοναδικὴ θρησκεία, εἶναι ἀνθελληνικὰ ἑλληνοκτόνα στοιχεῖα. Ἐν συντομίᾳ, τὸ ἐθνοκράτος τῶν Ἀθηνῶν ἀνεδείχθη ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ.

  Γερμανὸς φιλόσοφος Χάϊντεγκερ (1889-1976) εἶχε δηλώσει ὅτι « φιλοσοφία εἶναι ἑλληνικὴ ἐξ ὁρισμοῦ» καὶ Χίτλερ εἶχε προσθέσει ὅτι «μία εἶναι τέχνη: ἑλληνική». Τὸ πρόβλημα εἶναι ἀλλοῦ: ποῖος μετέφερε στὴν Δύση  τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ τέχνη;
           
Στὴν Γαλλία, πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ ἀντιαραβισμοῦ καὶ τοῦ ἀντιμουσουλμανισμοῦ, καθηγητὴς Μεσαιωνικῆς Ἱστορίας Sylvain Gouguenheim (Γκούγκενεμ Γκούγκενχαϊμ) εἶχε δημοσιεύση ἕνα πολύκροτο βιβλίο μὲ τίτλο, Aristote au Mont-Saint Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne (« Ἀριστοτέλης στὸ Μὸν-Σαὶν-Μισέλ. Οἱ ἑλληνικὲς ῥίζες τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης»). Ἀπεδείκνυε ὅτι ἑλληνικὴ σκέψη εἶχε μεταφερθῆ ἀπεὐθείας ἀπὸ τὸ Βυζαντιο στὴν Δύση χωρὶς τὴν μεσολάβηση τῶν Ἀράβων.

Ὁ Γκούγκενχαϊμ ἐπεσήμαινε ὅτι οἱ δύο πλέον γνωστοὶ «Ἄραβες» φιλόσοφοι ποὺ φημίζονται ὅτι μετέφεραν στὴν Δύση τὴν ἑλληνικὴ σκέψη, ὁ Ἀβικέννας (980-1037) καὶ ὁ Ἀβερρόης (1126-1198) δὲν ἐγνώριζαν κἄν τὴν ἑλληνική. Νὰ προσθέσουμε δὲ ὅτι ὁ Ἀβικέννας (δηλαδὴ ὁ Ἀβιτσιανὸς), δὲν ἦταν Ἄραβας ἀλλὰ Πέρσης, κάτι ἐντελῶς διαφορετικό. Ἀνῆκε ὁλόκληρος στὴν περσικὴ ἱστορία καὶ ὄχι στὴν ἀραβική. Βεβαίως ἦταν μουσουλμᾶνος, ὅπως ἕνας  Βούλγαρος ὀρθόδοξος χριστιανός ἀπεκαλεῖτο Ῥωμηός, ἐφ’ὅσον ἐπρώτευε τότε ἡ θρησκεία καὶ ὄχι ἡ ἐθνότητα. Ἀλλὰ ἕνας Βούλγαρος ἤ ἕνας Ἄραβας ἦσαν ἐκπολιτισμένοι βάρβαροι, ἐνῷ ὁ Ἕλλην ἤ ὁ Πέρσης προήρχοντο ἀπὸ χιλιετεῖς πολιτισμούς. Ὁ Ἀβιτσιανὸς εἶχε τὴν εὐχέρεια νὰ χρησιμοποιῇ τὶς μεγάλες περσικὲς βιβλιοθῆκες τῆς ἐποχῆς. Εἶχε γεννηθῆ κοντὰ στὴν περίφημη περσικὴ πόλη τῆς Μπουχάρας, πολιτισμοῦ πέντε χιλιάδων έτῶν, στὸν Δρόμο τῆς Μετάξης τοῦ Οὐζμπεκιστὰν, ποὺ ἀπεκαλεῖτο τὸ κέντρο τοῦ διαφωτισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς.
           
Ὁ Ἀβερρόης, στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ μεσαιωνικοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου, ἦταν Ἱσπανός, γεννημένος στὴν Καρδούη (Κόρδοβα) τῆς Ἀνδαλουσίας τοῦ ΙΒ΄αἰῶνος. Ἄν καὶ δὲν ἦταν Φράγκος διότι μὴ ῥωμαιοκαθολικός, πολιτισμικὰ ἀνῆκε στὴν Δύση, ποὺ εἶχε πλέον ἐκπολιτισθῆ μὲ τὶς περίφημες ἐκκλησίες γοτθικοῦ ῥυθμοῦ, σὲ μία Ἱσπανία τριῶν βασικῶν θρησκειῶν, τῆς ἰσλαμικῆς, τῆς ἑβραϊκῆς καὶ τοῦ ῥωμαιοκαθολικισμοῦ. Ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς ποὺ ἔφερε τὴν Reconquista (τὴν ἐπανακατάκτηση) τῆς Ἱσπανίας ἀπὸ τοὺς ῥωμαιοκαθολικοὺς καὶ τὴν ἐκδίωξη τῶν ἑβραίων καὶ τῶν μουσουλμάνων, ἐμπεριεῖχε τὴν ἴδια νοοτροπία μὲ αὐτὴν τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος ποὺ δὲν δύναται νὰ ἐννοήσῃ ὅτι ἡ  ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἐσυνέχισε τὴν ῥωμαϊκὴ (βυζαντινὴ) αὐτοκρατορία, ἁπλῶς μὲ ἀλλαγὴ θρησκείας τῆς νέας δυναστείας, χωρὶς βασικὰ τὸ πολιτισμικὸ πλαίσιο νὰ ἀλλάξῃ. Γι’ αὐτὸ καὶ μετὰ τὸν Ἰουστινιανὸ ποὺ εἶχε συμπεριλάβει τὴν Ἀνδαλουσία, ἡ βυζαντινωθωμανικὴ αὐτοκρατορία ποτὲ δὲν συμπεριέλαβε τὴν Ἱσπανία καὶ τὸ Μαρόκο, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε στὸ πόλη Μαρακὲς ὁ Ἀβερρόης τὸ 1198.
           
Ὁ Ἀβερρόης δὲν μετέφρασε τὸν Ἀριστοτέλη, ἐφόσον δὲν ἐγνώριζε ἑλληνικά. Ἁπλῶς τὸν ἡρμήνευσε βάσει προηγουμένων ἑρμηνειῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι δὲν εἶδε ποτὲ, οὔτε κὰν σὲ μετάφραση, τὰ Πολιτικὰ τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τὰ ἡρμήνευσε μέσῳ αὐτῶν ποὺ εἶχε ἀκούσει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σκέψη, καὶ συγκεκριμένα τῆς Πολιτείας  τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ ἐθεώρει τὸν ἑαυτό του ἀριστοτελικό. Ἁπλῶς διαπιστώνουμε στὴν περίπτωση τοῦ Ἀβερρόη τὴν πλανητικὴ ἐπιρροὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη καὶ σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς, συχνὰ ὄχι βάσει πηγῶν, ἀλλὰ φημῶν (βλέπε τὸν θρῦλο τοῦ Μεγαλέξανδρου), ἀκόμη, μέσῳ τῶν Ἄγγλων, καὶ στὴν Παπουασία!

Βάσει αὐτῶν τῶν διαπιστώσεων, ὁ Γκούγκενχάϊμ συνεπέραινε ὅτι ἡ Δύση δὲν ἐχρειάσθη τοὺς Ἄραβες, οὔτε καὶ τοὺς μουσουλμάνους γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὴν ἑλληνικὴ σκέψη, διότι ὅ,τι ἔμαθαν οἱ Φράγκοι τὸ ἔμαθαν ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Συρίας καὶ τῆς Αἰγύπτου ποὺ ἐξισλαμίσθησαν ἤ καὶ παρέμειναν χριστιανοὶ μετὰ τὴν ἀραβικὴ κατάκτηση στὸν ἕβδομο αἰῶνα καὶ ὠνομάσθησαν ἔκτοτε «Ἄραβες», διότι ἐδέχθησαν μερικῶς τὴν ἀραβικὴ γλῶσσα. Συγκεκριμένα, λέγει ὅτι εἶναι οἱ «χριστιανοὶ Ἄραβες» ποὺ εἰσήγαγαν τὸν ἑλληνισμὸ στὸν ἀραβοϊσλαμικὸ κόσμο καὶ ἔκαμαν τὶς μεταφράσεις. Ἀκόμη σήμερα, εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ἄγνοια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο. Γνώμη μου εἶναι ὅτι τὸ σημερινὸ ἑλληνικὸ κράτος θὰ ἔπρεπε νὰ κάνη μεγαλύτερη προσπάθεια ἐξαπλώσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὸν μουσουλμανικὸ κόσμο τῆς Ἀνατολῆς, παρὰ στὸν χριστιανικὸ  κόσμο τῆς Δύσεως ποὺ, οὕτως ἤ ἄλλως, ἔχει μακρὰ ἑλληνικὴ παράδοση. Ὁ Γκούγκενχαϊμ τέλος, ἐδήλωνε, πὼς  «οἱ πολιτιστικὲς ἀνταλλαγὲς μεταξὺ τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῆς Χριστιανοσύνης ὑπῆρξαν ἐλάχιστες. Ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς δὲν ἐδανείσθη  ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ, ὡς θρησκεία, οὔτε γραπτὰ κείμενα, οὔτε θεολογικὰ ἐπιχειρήματα».

Καιρὸς λοιπὸν ὁ Γραικύλος τοῦ σημερινοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου, ἀντὶ τῶν Ἀράβων, νὰ ἐπιστρέψῃ στὸ σπαρτιατικὸ ἦθος κοινῆς προελεύσεως ἐκ Γενέσεως Ἑλλήνων καὶ Ἑβραίων, νὰ παραμερίσῃ τὴν ἀνθεβραϊκὴ προπαγάνδα τῶν Φράγκων καὶ νὰ ἐννοήσῃ ἐπιτέλους ὅτι μία συμμαχία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο μεταξὺ τῶν δύο περιουσίων λαῶν, τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Ἑλλήνων, δύναται μὲ κοινὴ ἐκμετάλλευση τῶν ἐνεργειακῶν θαλασσίων πόρων νὰ οἰκοδομήσῃ μία σύγχρονη ὑπερδύναμη. Ἀλλὰ χρειάζεται νὰ ἀναφωνήσουμε ἕνα γερὸ ναὶ στὸν ἑλληνικὸ καὶ τὸν ἰσραηλινὸ σιωνισμό.

Δημήτρης Κιτσίκης                                   17 Ὀκτωβρίου 2015
89 comments:

 1. Σκεφτόμουν αὑτὲς τὶς ἡμέρες τὸ ἑξῆς. Ὅτι ἡ μετάβαση ἁπὸ τὴν ἀρχαιότητα στοὺς Νεὠτερους χρόνους δὲν ἔγκειται τόσο στὸν Χριστιανισμό. Ὁ Χριστιανισμός εἶναι τρόπον τινά προέκταση τῆς ἀρχαιότητας, μιὰ καὶ ἡ Ῥώμη τὸν εἶχε ἐγκολπωθεῖ καὶ άλλοιώσει προκειμένου νὰ τὸν ταυτίσει μὲ τὸ αὐτοκρατορικό της ὅραμα.

  Στὸ βαθμο λοιπόν ποὺ οἱ Ἅραβες κατορθώνουν νὰ καταλάβουν ὄλο τὸ νότιο τμῆμα τῆς Ῥωμαϊκῆς Αύτοκρατορίας, καὶ αύτοί εἶναι διάδοχοί της. Ὁ μονοθεϊστικός ίσλαμισμός ποὺ διέδωσαν καὶ διαδίδουν εἶναι διάδοχος τοῦ Αύτοκρατορικοῦ Χριστιανισμοῦ τοῦ Μέγα Κωνσταντίνου.Ἅλλο πράγμα εἶναι αὐτὸ ποὺ φέρνει τοὺς Νεώτερους χρόνους στὴ Μεσόγειο - εἶναι ἡ ἐπικοινωνία τῆς μεσογειακῆς λεκάνης μὲ τὴν Ἄπω ¨Ἀνατολή, δηλαδή τὴν Κίνα.

  Ὅλοι ξέρουμε τἤν ἵστορία τῶν μοναχῶν ποὺ φέρανε τοὔς μεταξοσκώληκες στἤν ἐπικράτεια τοῦ Ἱουστινιανοῦ τὸν 6ο αίώνα. Μέχρι τὴν κατάλυσή του, τὸ Βυζάντιο ἐλέγχει κάτι ποὺ ἔχουμε ξεχάσει, ἀλλά ἴσως εἶναι κάτι τὸ ἐξαιρετικά έπίκαιρο καὶ ἐξηγεῖ τὴν στενή σχεση Μικρᾶς Ἁσίας, Ἑλλάδας καὶ Νότιας Ῥωσίας. Αυτή ἡ περιοχή εἶναι ἡ ἀπόληξη τῆς ὁδοῦ τῆς Μετάξης.

  Οἴ Ἅραβες, έξεγειρόμενοι, φτιάξανε μιὰν ἄλλη ὁδό, νοτιότερα, λίγο κοντύτερη ἴσως, γιατὶ ἔφτανε μέχρι τὶς Ἱνδίες -τὴν ὁδό τῶν Μπαχαρικῶν. Μἐχρι τὸν 20ὸ αίώνα, ποὺ ἀνακαλύφτηκαν τὰ κοιτάσματα τοῦ πετρελείου καὶ ὁ τρόπος ἀξιοποίησῆς τους, ὁ δυτικός ἰμπεριαλισμός, ἀπὸ τὸν καιρό τοῦ Μάρκο Πόλο, περνώντας ἀπὸ τὸν Κολόμβο, στόχο του εἶχε κατά βάσιν τὸν ἔλεγχο ἤ τὴν παράκαμψη αύτῶν τῶν δύο ὅδῶν ποὺ φτάνανε στὴν Ἁνατολή.

  ReplyDelete
 2. Κύριε Κιτσίκη, γεια σας και πάλι.
  Στο προηγούμενο άρθρο σας με τίτλο " Ἡ Κρήτη ὡς μελλοντικὸ ἀνεξάρτητο κράτος", με σχετική μου ερώτηση, σας εξέφρασα αυτήν ακριβώς την προοπτική που ανοίγεται δια μέσου της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. (και όχι μόνο), ως μέσο αποτροπής του σχεδιαζόμενου διαμελισμού του Ελληνικού κράτους. Η τότε απάντηση σας δεν άφηνε περιθώρια. Με χαρά σήμερα διαβάζω το άρθρο σας, στο οποίο συμπετρασματικά εκφράζεται αυτό που τότε ανέφερα. Τι μετέστρεψε την άποψη σας?

  ReplyDelete
 3. Δὲν ἄλλαξα ἄποψη. Δεκάδες χρόνια ἐπαναλαμβάνω τὰ ἴδια: Χρειαζόμεθα "μηδὲν προβλήματα μὲ τοὺς γείτονες". Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ὡς καθηγητὴς τοῦ Μεχμὲτ Νταβούτογλου στὴν Πόλη, ἐγὼ τοῦ ἔμαθα τὴν γεωπολιτικὴ συνεργασίας μὲ τοὺς γείτονες ποὺ ἐφήρμοσε ὡς πολιτικὸς στὴν χώρα του γιὰ ἕνα διάστημα μέχρι νὰ παραστρατήσῃ. Πάντοτε ὑπεστήριζα τὸ τρίγωνο συνεργασίας Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰσραήλ, ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία καὶ στενὴ συμμαχία μὲ τὸ Ἰσραήλ. Δυστυχῶς ὁ ἀντιτουρκισμὸς καὶ ἰδίως ὁ ἀντισημιτισμὸς τῶν κατοίκων τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν εἶναι κάτι ἀσύλληπτο. Ἀπὸ τὸ ΚΚΕ μέχρι τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ οἱ πάντες παραληροῦν φοβούμενοι τὸν τουρκικὸ δράκουλα καὶ βλέπουν τὸ χἐρι τοῦ σιωνισμοῦ παντοῦ. Ἐνῶ τὰ ἄρθρα μου ἀναδημοσιεύονται τακτικὰ στὴν "Ἐλεύθερη Ὥρα", ἡ ἐφημερίδα αὐτὴ καὶ ὄχι μόνον ἀναπαράγει καθημερινῶς παραμύθια περὶ σιωνιστικοῦ κινδύνου. Βλέπουν σιωνισμό παντοῦ. Πρὸς Θεοῦ, οἱ τράπεζες δὲν ἀνήκουν μόνον στοὺς Ἑβραίους! Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ γνωρίζω ὅτι φωνάζω στὴν ἔρημο,ἐν μέσῳ γραικυλισμοῦ καὶ θὰ δικαιωθῶ μόνον μετὰ θάνατον, ὅταν πλέον τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν θὰ ἔχῃ καταστραφῆ μὲ ὀργὴ Θεοῦ ὅπως κατεστράφη τὸ Βυζάντιο τὸ 1453.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 4. Τελικῶς, οὐδεὶς φαίνεται νὰ καταλαβαίνῃ τὴν σκέψη μου, τοὐλάχιστον στὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν. Λὲς καὶ ἐκφράζομαι ὡς Πυθία. Στὴν προηγούμενη ἀνάρτησή μου ὁ Χρῆστος Ἀντωνιάδης, σχολιάζει μία βασική μου θέση: Αὐτὴν ὑπὲρ τῆς ἀπολύτου μοναρχίας, λέγοντας ὅτι σήμερα πλέον τὸ πολίτευμα αὐτὸ εἶναι ἀπραγματοποίητο, διότι προφανῶς ἔχει στὸν νοῦ συγκεκριμένες βασιλικὲς οἰκογένειες τῆς Δύσεως. Γνωρίζω κάλλιστα ὅτι ἡ ἐπάνοδος τῆς οἰκογενείας τοῦ Κωνσταντίνου στὸν ἑλληνικὸ θρόνο δὲν θὰ πληρώσῃ τὸ ἰδανικό μου ἀπολύτου μοναρχίας, ἄν καὶ μία τέτοια ἐπάνοδος θὰ ἐπαναφέρη στὶς συνήθειες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸν θεσμὸ τῆς μοναρχίας. Ἀλλὰ στὴν Ῥώμη καὶ τὸ Βυζάντιο, οἱοσδήποτε στρατηγὸς ἠδύνατο μὲ πραξικόπημα καὶ χωρὶς κληρονομικὸ δίκαιο, νὰ ἀνακηρυχθῆ ἀπόλυτος μονάρχης. Ἀκόμα καὶ στὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα ἡ τάση εἶναι ὑπὲρ τῆς ἀπολύτου μοναρχίας, μὲ κληρονομικὸ ἤ μή τρόπο. Παράδειγμα, ἡ Βόρειος Κορέα. Θεωρητικά, ἕνας Ἄρης Βελουχιώτης τὸ 1945 θὰ ἠδύνατο νὰ ἀνακηρυχθῆ ἀπόλυτος μονάρχης. Ὅσο τὰ περὶ ἐγκληματικότητος στὴν πολιτική, τίποτα τὸ νέο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε Καθηγητά καλησπερα και πάλι συγχαρητήρια για το άρθρο σας. Αντιλαμβάνομαι πλήρως το σκεπτικό σας, αλλά κάπου εάν μου επιτρέπετε χάνετε την ολική σας αξιοπιστία. Λέτε ότι Εβραίοι και Έλληνες είναι το ίδιο Γένος, ενώ κάτι τέτοιο ανθρωπολογικώς και γενετικώς δεν στέκει, καθώς ειδικά οι σημερινοί Εβραιοι είναι κυρίως Βόρεια Ευρωπαϊκά φύλα. Δεύτερον αυτοχαρακτηρίζεσθε ως φιλοσημίτης, ενώ ο Εβραίοι ήδη από την Αρχαιότητα με τις σφαγές 250,000 Ελλήνων στην Κύπρο, έπειτα με τον βρώμικο ρόλο τους μερικές φορές στο Βυζάντιο, με το μίσος ύστερα των Ταλμού και τη Τόρα ενάντια στους Χριστιανούς καθώς και με το μίσος που δείχνουν ο ίδιοι απέναντι σε Ρωμαίους και Έλληνες, πώς δύναται να είσθε φιλοσημίτης? Ειδικά με το κράτος του Ισραήλ που θα μας επιβάλει τη θέλησή του σε περίπτωση συνεργασίας λόγω του ότι είναι γατζωμένο στην Ουάσιγκτον. Αυτά πώς στέκουν με τις άκρως αληθείς γνώσεις σας περί γεωπολιτικής, ιστορίας και ιδεολογιών, αδυνατώ τα μέγιστα να το αντιληφθώ.

   Delete
  2. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι νεαρά παιδιά να είναι Εθνικιστές με ευαγγέλια τα γραπτά του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη και ορθώτατα κατά τη γνώμη μου.

   Delete
  3. *νεαρά παιδιά σαν εμένα.

   Delete
  4. Εγώ θα ήθελα ο βασιλιάς να είναι απλώς Μόνο ένα σύμβολο {ένας πραγματικός Ανώτατος Άρχοντας}, είτε το καθεστώς είναι φιλελεύθερο, είτε κομμουνιστικό είτε αμιγώς εθνικιστικό και να προεδρεύει του ΚΥΣΕΑ ή του Υπουργικού Συμβουλίου σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως η σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση ή σε περίπτωσης πολεμικής εμπλοκής.
   Αυτό που είναι απεχθές, είναι όταν με περίσσια ευκολία αποφασίζουμε στην θέση του ανωτάτου άρχοντος να τοποθετήσουμε ένα άσχετο πρόσωπο πολιτικό {τον ΠτΔ} και όχι έναν άνθρωπο, που εξ' ορισμού είναι ουδέτερος και σύμβολο, δηλαδή τον βασιλιά. Λες και δεν υπάρχουν πολιτικοί στην θέση της πολιτικής ηγεσίας και της κοινοβουλευτικής τάξης. Έλεος!

   Delete
 5. Ἅν δὲν κάνω λάθος, ἡ Ἁπόλυτη μοναρχία, μὲ ἤ χωρίς βασιλική δυναστεία, θεωρεῖ ἑαυτόν μοναδική νόμιμη μοναρχία. Τὶς ὑπόλοιπες τὶς θεωρεῖ παράνομες (δηλαδή, μὴ έγκεκριμένες ἀπὸ τὸν ἁληθινό Θεό), ἤ ὑποτελεῖς.

  Ἕτσι,γιὰ παράδειγμα, ὁ παπάς ποὺ κουβαλοῦσε μαζί του στὸ Περοῦ ὀ Ἱσπανός ἀξιωματικός τοῦ βασιλιᾶ Φρανσέσκο Πισσάρο πῆγε καὶ ζήτησε ἀπὸ τὀν ἐκεί ὑποψήφιο Ἵνκα (άπόλυτο μονάρχη) Ἁταχουάλπα νὰ ἀναγνωρίσει τἠ Βίβλο, καὶ νὰ ἀλλάξει θρησκεία.

  Ὁ Ἁταχουάλπα εἶπε, εύχαριστως, παιδιά, νὰ άναγνωρίσω τὸ Βασιλιά σας, ἀφοῦ ἔχει μάλιστα τὴ δύναμη νὰ σᾶς φέρνει ὥς ἐδῶ, ποὺ δὲν φτάνει πουλί πετάμενο !! Ἁλλά δὲν μπορῶ νὰ ἀλλάξω τὴ θρησκεία τῶν πατέρων μου. ¨Εξάλλου δὲν ξέρω νὰ διαβάζω τὴ Βίβλο γιὰ νὰ κρίνω !

  Ὁ παπάς γύρισε στὸ ἱσπανικό στρατόπεδο καὶ κάλεσε σὲ γενική σφαγή τῶν Ἀμερινδιάνων. Μὴ ἁναγνωρίζοντας τὸν Θεό τοῦ Ἱσπανοῦ βασιλιά, δὲν τὸν άναγνώριζε σὰν Ἁπόλυτο Μονάρχη άλλά σχετικό. Τὰ ἵδια κάνανε καἴ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί - δὲν άναγνωρίζαν τὴ θεϊκή φύση τοῦ Αύτοκράτορα. Ἑ, νὰ μὴν τοῦς σταυρώσει ; Καὶ νὰ μὴν έκτελέσει τοὺς κομμουνιστές ποὺ δὲν κάνανε δηλωση ;
  (αύτὸ ἦταν τὸ ἀγκάθι τοῦ τραγικοῦ Βελουχιώτη).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μια άσχετη ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αναρχίας και μοναρχίας;

   Delete
  2. Κατά τὴ διαίσθησή μου (ὁ κος Κιτσίκης τὰ ξἐρει καλύτερα) ἡ μοναρχία στὴν καθαρὴ της μορφή εἶναι ἡ ἐπαφή ἑνός καὶ μόνο ἁνθρώπου μὲ ἔνα θεϊκό πνεῦμα διὰ μέσου τοῦ βασιλικοῦ ἁξιώματός καὶ μέσὼ αὐτοῦ διἄ μέσου ὅλων τῶν ἀξιωμάτων. Ἡ ἀναρχία εἶναι ἥ ἄρνηση τῆς παραδοχῆς τῆς δυνατότητας αύτῆς τῆς ἐπαφῆς.

   Delete
  3. Ἁπόλυτη Μοναρχία, χωρίς βασιλική δυναστεία, δεν είναι μοναρχία. Δεν μπορούμε να πούμε π.χ. για την Βόρεια Κορέα ότι είναι Ἁπόλυτη μοναρχία. Είναι πολιτική δικτατορία, υπό την έννοια ότι την κυβερνούν διάφορα πολιτικά πρόσωπα-και το εκεί βορειοκορεατικό κοινοβούλιο είναι "βοηθητικό εργαλείο" της διακυβέρνησης-, και όχι βασιλιάδες και ακόμα η εκεί πολιτική τάξη (στην Βόρεια Κορέα) δεν είναι "μονοθεϊστική", παρά το γεγονός ότι κυβερναει η δυναστεία Κίμ.

   Delete
  4. Ἅν θεωρήσουμε τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Κίνα σὰν ἀπόλυτες Μοναρχίες, οἱ Δυναστεἶες τους εἶναι συγκυριακές ἑνῶ ὁ θρόνος μόνιμος. Μάλιστα ἕχουν καὶ ξένες Δυναστεῖες - ἡ Ῥωμαῑκή Αύτοκρατορία, π.χ., ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν Σουλτάνο ἔχει διεκδικηθεῖ, ένῶ ἡ Κινεζική αύτοκρατορία ἔχει καταληφθεῑ στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ἀπὸ Μογγολικές καὶ Μαντζουριανές δυναστεῖες. Ἡ Αἴγυπτος πάλι ἀπὸ τοὺς Ὑξώς καὶ τοὺς Πτολεμαίους, ἡ Περσία ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, κ.λπ. κ.λπ.

   Αὐτὸ μᾶς κάνει νὰ ὐποθεσουμε ὅτι στὴν Ἁπόλυτη Μοναρχία, μάλλον ἡ Δυναστεῖα τῶν Θεῶν ἤ ὁ Θεός μετράει περισσότερο ἀπὸ αὐτή τῶν ἀνθρώπων.

   Delete
 6. Κύριε καθηγητά..
  Είσθε ο κατέχων τη γνώση και είμεθα εκείνοι που την αναζητούν προκειμένου να αντιληφθούμε το πλαίσιο βρίσκοντας τρόπους να αντισταθούμε.
  Όλες οι ερωτήσεις μου εκείνες στο 246/6-10-2015 άρθρο σας, όσο και η τελευταία στο 248/16-10-2015 κινούνται σε αυτό το πλαίσιο.
  Η Α.Ο.Ζ. είναι για εμένα αλλά και για πολλούς άλλους ένα απαραίτητο όπλο, μαζί με άλλα φυσικά, που δύναται λόγο της δυναμικής της να βοηθήσει στην αντεπίθεση του Ελληνισμού ο οποίος για μία ακόμη φορά καλείτε να αντισταθεί στην βαρβαρότητα.
  Εξηγήστε μου σας παρακαλώ γιατί να εμπιστευθούμε την Τουρκία, ένα κράτος που διέπραξε γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και του Ελληνισμού? Γιατί να στηριχτούμε στην τριπλή συμμαχία Ελλάδας-Τουρκίας-Ισραήλ και όχι στην τριάδα γενοκτονιών που έπραξαν οι Τούρκοι? Γιατί να στηριχθούμε στην δύναμη των άλλων, που με βεβαιότητα θα μας επιβληθούν όπως ανέφερε παραπάνω ο Έλλην Κωνσταντινουπολίτης, και να μην βασιστούμε στην δυναμική που μας προσφέρει απλόχερα το απέραντο γαλάζιο?
  Στο 248 άρθρο σας αναφέρατε αυτολεξεί "...νὰ ἐννοήσῃ ἐπιτέλους ὅτι μία συμμαχία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο μεταξὺ τῶν δύο περιουσίων λαῶν, τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Ἑλλήνων, δύναται μὲ κοινὴ ἐκμετάλλευση τῶν ἐνεργειακῶν θαλασσίων πόρων νὰ οἰκοδομήσῃ μία σύγχρονη ὑπερδύναμη. Ἀλλὰ χρειάζεται νὰ ἀναφωνήσουμε ἕνα γερὸ ναὶ στὸν ἑλληνικὸ καὶ τὸν ἰσραηλινὸ σιωνισμό.". Ερωτώ λοιπόν κύριε καθηγητά, πως δύναται συνεκμετάλλευση των ενεργειακών θαλάσσιων πόρων δίχως Ελληνική Α.Ο.Ζ?
  Αν θυμάστε η απάντηση που μου δώσατε σε σχετική ερώτηση μου στο 246, ήταν ότι ο υποθαλάσσιος πλούτος της Ελλάδας είναι ο λόγος της σχεδιαζόμενης Κουβεϊτοποίησης της Χώρας και σήμερα υποστηρίζετε ότι είναι το μέσο για την τριπλή ένωση.
  Βάση των παραπάνω συμπεραίνεται, τουλάχιστον, η αναγκαιότητα της ύπαρξης Ελληνικής Α.Ο.Ζ.

  ReplyDelete
 7. Κωνσταντινουπολίτη, αὐτὸ ἀκριβῶς ἐννοοῦσα ὅτι ὄχι μόνον τὰ νεαρὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες πάσχουν ἀπὸ ἀντισημιτισμό, ἀκόμη καὶ ὁ φίλος μου ὁ Κώστας Πλεύρης ποὺ ὅμως ὑπῆρξε πάντα Μεταξικὸς, ἐνῷ ὁ Μεταξᾶς ἦταν φιλοεβραῖος. Διάβασε τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ, Ἐνδιάμεση Περιοχή, σσ.18-23. Σοῦ δίνω ἐδῶ τὸν σύνδεσμο γιὰ τὸ διαβάσῃς. Δημήτρης Κιτσίκης
  http://www.intermediateregion.com/files/intermediateregion_issue_77.pdf

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κύριε Καθηγητά θέλω επιχειρήματα γιατί να παραβλέψω τί μου κάνανε οι Εβραίοι και να γίνω φίλος τους? Δεν ήταν πάντα απεναντί μου? Παρακαλώ δώσθε μου πληροφορίες. Τέλος, δεν ήξερα ότι ο,Πλεύρης είναι φίλος σας χαίρομαι για αυτό. Θα ήθελα να σας έβλεπα μαζί του σε ένα debate εάν είναι δυνατόν...

   Delete
 8. Καὶ ὄχι μόνον ἀπὸ ἀντισημιτισμὸ ἀλλὰ πάσχουμε καὶ ἀπὸ ἀκατάσχετο ἀντιτουρκισμό, Ἀλέξανδρε. Ἐξωτερικὴ πολιτικὴ δὲν γίνεται μὲ καλὰ αἰσθήματα. Ἐξ ὁρισμοῦ ὅλα τὰ ἐθνοκράτη, χωρὶς ἐξαίρεση, μαζὶ καὶ ἡ Ἑλλάς, ἔχουν ἐπανειλημμένως προβῆ σὲ φοβερὲς σφαγές.Τὸ ἀποδεικνύει ἡ Ἱστορία καὶ ὄχι τὰ παραμύθια τῶν ἐγχειριδίων τοῦ Δημοτικοῦ τῆς κάθε χώρας. Ὁ ἀναμάρτητος ἄς ῥίξῃ τὴν πρώτη πέτρα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και τί με αυτό κύριε Καθηγητά? Προφανώς η βία όπως είπατε και εσεις είναι η μητερα της ιστορίας και της ανατροπής και κάθε δράσεως. Καλά κάναμε για εμένα γιατί επανακτήσαμε τα πάτριά μας εδάφη.

   Delete
  2. Άμα δεν πάσχαμε από "αντιτουρκισμό" θα ήμασταν εξαιρετικά αναίσθητοι.
   Διαχρονικά οι Τούρκοι μας έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλα κακά.
   Είναι απάνθρωπη ράτσα, είναι απολίτιστοι....

   Delete
  3. Κατά το ήμισυ είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, αίμα μας.

   Delete
  4. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι κύριε καθηγητά, με μια τεράστια διαφορά όμως. Άλλο σφαγές κι άλλο γενοκτονίες, το ειδεχθέστερο των εγκλημάτων.
   Γενοκτόνησαν τους Αρμένιους, τους Ασσύριους και τους Έλληνες του Πόντου.
   Έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το γνωρίζεται καλά.
   Όσον αφορά το μεγαλειώδες σχέδιό σας της Ενδιάμεσης Περιοχής, θα γίνει πραγματικότητα κύριε Κιτσίκη. Θα γίνει πραγματικότητα χωρίς όμως να μετατραπούμε σε κολυμπήθρα του Σιλωάμ για τους "γείτονες".

   Delete
 9. Ευχαριστώ τέλος για τον περιοδικο σας!

  ReplyDelete
 10. Με χάνεις πότε πότε, κύριε Κιτσίκη. Τη μια μας λες πως πρέπει να συνεργαστούμε με τους γείτονες μας (δλδ. Τουρκία και Ισραήλ), την άλλη μας λες πως θα είμασταν πολιτικώς μαλάκες αν δεν είχαμε εδαφικές διεκδικήσεις. Οραματίζεσαι έναν παγκόσμιο ελληνισμό αλλά παραβλέπεις το γεγονός ότι οι γείτονες αγωνίζονται για τους ιδικούς τους "-ισμούς". Ε, λοιπόν, δεν ημπορεί να υπάρξει συνεργασία αν δεν ευρισκόμαστε στην ίδια σελίδα.

  ReplyDelete
 11. Ἰχώρ, ἐδαφικὲς διεκδικήσεις δὲν πραγματοποιοῦνται μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, δηλαδὴ μὲ ἐπέκταση ἐθνοκράτους. Δύνανται νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ μέσῳ συνομοσπονδίας καὶ μέσῳ αὐτοκρατορίας καὶ μέσῳ ἑλληνοκεντρισμοῦ. Ἴσως, μόνον ἡ Ζωή-Ἀθηνᾶ (Κωνσταντοπούλου), ὅπω ς καὶ παλαιότερρα ὁ Μεγαλέξανδρος, δύναται νὰ τὸ ἐννοήσῃ. Ὁ Γραικύλος ἔχει φθάσει στὸ ἐσχατο σημεῖο μαλανκύσεως τῆς ὀντότητός του γιὰ νὰ δυνηθῇ νὰ διανοηθῇ κάτι τέτοιο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. "Δύνανται νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ μέσῳ συνομοσπονδίας καὶ μέσῳ αὐτοκρατορίας καὶ μέσῳ ἑλληνοκεντρισμοῦ."

  Πως ακριβώς; Με αποικισμό; Με πολιτισμική διείσδυση;

  ReplyDelete
 13. Δημιουργικὴ ἀσάφεια, Ἰχώρ. Ὁ φίλος μου, ὁ ἀκραῖος Ἀνδρέας Δενδρινὸς ἐσυνήθιζε νὰ μοῦ λέγῃ: Σοῦ ἔχω ἐμπιστοσύνη. Εἶσαι ἡ πέμπτη φάλαγγἀ μας. Βλέπε τὸ ἔργο μου ἀπὸ τὸ 1958. Καὶ μὴ ξεχνᾶς ὅτι περιμένουμε τὸν ἥρωα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. Εγώ προτιμώ την τακτική του αίματος και σιδήρου. Είναι πιο αποτελεσματική, θεωρώ.

  ReplyDelete
 16. Θὰ ἤθελα νὰ ὑπενθυμίσω στοὺς πολεμοχαρεῖς ὅτι ὁ Ἁλέξανδρος ὅ Μακεδών ἔκανε δύο πράγματα. 1) Διέλυσε τῆν Ἑλλάδα μὲ τὰ φουσάτα του καὶ 2) ἐκθρόνισε τὸν Πέρση βασιλιά γιἄ να κάτσει στὸν θρόνο του, πράγμα ποὔ διέλυσε πολύ σύντομα τὴν αύτοκρατορία.

  Ὁ ¨Αλέξανδρος εἶχε τὸν Δαρεῖο νἄ έκθρονίσει, καὶ ὅταν κάνανε τὴν ἀπόβαση στη Σμύρνη οἱ ἡρωικοί του άπόγονοι, ὑπῆρχε άκόμη Σουλτάνος, αἰχμάλωτος βέβαια τῆς ¨Αντάντ. Σήμερα ποὺ μιλάμε ὁ ἥρωας μας ποῦ θὰ τὸν κατσει τὸν πισινό του;;

  ReplyDelete
 17. Ἑγώ πιστεύω κάτι ἄλλο. Ὅτι ὁ Μεγαλοϊδεατισμός τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου εἶναι τὸ ἄλλοθι γιὰ τὴν ἐπίταση τῶν οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν διαφορῶν ἀνάμεσα στοὺς Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου, καἰ γι αὐτό καὶ πρέπει νὰ παραμένει ἁπραγματοποίητη ἑσαεί ἡ Μεγάλη Ἱδέα. Παρόμοια, τὸ ΚΚΕ τὴ δεκαετία τοῦ 40 περισσότερο ἐνδιαφερόταν νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἑσωκομματική πειθαρχία -βλ. ἁνισότητα - παρά νὰ πάρει τὴν ἐξουσία.
  Καμιά φορά ὄμως ἐμφανίζονται στὴν ἱστορία κάτι μουρλοί - συνηθέστατα, ἄν ὅχι πάντοτε ἐγκληματίες - ποὺ λένε - Νὰ τὸ κάνουμε !!Γιατί εἶναι μουρλοί;

  Ἁπὸ τὴν ἀρχαιότητα τὸ δίλημμα ἀνάμεσα στὴν πράξη καὶ τὴ θεωρία εἶχε προβληματίσει. Λέω, παρεμπιπτόντως, ὄτι εἶμαι ὑπέρ τῆς θεωρίας καὶ κατὰ τῆς πράξης. Στὸ διάλογο μεταξύ Πύρρου καὶ Κινέα, ὁ Κιννέας ῥωτᾶ συνεχῶς τὸ Κίνέα τί θἀ κάνει κάθε φορά μετά τὴν επόμενη κατάκτηση ποὺ σχεδιάζει. Ἁφοῦ ἔχει έξαντλήσει τὸν τότε γήινο χαρτη, άπαντᾶ ὁ Πύρρος - ἑ, στὸ τέλος, θὰ κατσω νὰ ξεκουραστῶ. - Καἰ λοιπόν, γιατί δὲν τὸ κάνεις ἀπὸ τῶρα ;; ῥωτᾶ ὁ Κιννέας. Ἡ Σιμόν ντὲ Μπωβουάρ (άριστοκράτις) ἔχει γράψει, μοῦ φαίνεται, ἔνα βιβλίο γιὰ τὸν διάλογο αύτό.

  Ὁ περισσότερος κόσμος ξέρει ὅτι ὁ Κιννέας ἔχει δίκιο. Ἁλλά ἡ κοινωνία θέλει νὰ ἔχουνε ἄδικο καὶ οἱ δύο, Πύρρος καὶ Κιννέας, διότι πάντοτε θέλει νὰ φαντάζεται ὅτι ἔχει ἁκόμη μέλλον ὥστε νὰ μπορέσει νὰ φάει τὸ μάτι τοῦ πλησίον του, μετά τὸ συκῶτι, τὰ μυαλά κ.λπ κ.λπ. Ὅταν σφίγγουνε τὰ πράγματα, έμφανίζεται καμιά φορά ἔνας μουρλός, π.χ. ἤ Ζαν ντ Αρκ, ποὺ εῖναι πεπεισμένος ὄτι ὁ Πύρρος ἔχει δίκαιο - ὅτι δὲν εἶναι ὄλα ματαιότης ματαιοτήτων. Ὅτι ἡ Ἱδέα μπορεῖ νὰ γίνει πράξη.

  Συχνότατα οἰ ἤρωες αύτοί εἶναι άπλοί θεατρίνοι, ποὺ ἡ κοινωνία τοῦς παρουσιάζει σὰν ὑπερήρωες τῶν κομιξ. Γιατὶ ὁ ἤρωας εἶναι τὸ σύμβολο τῆς θεοτητας ποὺ λέγεται ΠΡΑΞΗ. Ἵσως μάλιστα μερικοί άπό αύτούς,π.χ. ἡ Ζὰν ντ'Ἁρκ, νὰ ἦταν ήρωες τῆς σκέψης μόνον, δηλαδή νὰ μὴν ἦταν καθόλου ἤρωες. Αὐτούς ἥ κοινωνία τοῦς λατρεύει πρῶτα καὶ μετά τοὔς καίει καὶ τοὺς σταυρώνει, σὰν τὸν Χριστό. Δὲν μπορεῖ νὰ άνεχθεῖ ἡ κοινωνία κάποιος νὰ μὴν πιστεύει στὴν ΠΡΑΞΗ.

  ReplyDelete
 18. Ὑ.Γ. Κινέας εἶναι ἡ σωστή γραφή καὶ ὁ διάλογος βρίσκεται στὸν Πλούταρχο, στὀν βίο τοῦ Πυρρου. Τὀ ἕργο τῆς Μπωβουάρ λέγεται Πύρρος καὶ Κινέας. Ἕχει κυκλοφορήσει μετάφρασή του στὶς ἑκδόσεις Γλάρος.

  ReplyDelete
 19. Y.Γ.2 Γιὰ τὴν παραπάνω συζήτηση μεταξύ κου Κιτσίκη καὶ Ἱχώρ.

  Ὁ μόνος δυνατός ἤρωας εἶναι αὐτός ποὺ βρίσκεται σὲ ἑπαφή μὲ ὑπερκόσμιες δυναμεις. Αὐτός εἶναι καὶ ὁ μόνος άκριβής ὁρισμός τοῦ ἤρωα. Οἱ ἀρχαίοι ἥρωες δὲν μποροῦσαν νὰ κουνήσουν τὸ δαχτυλάκι τους χωρίς τὴ συμπαράσταση κάποιας Ἁθηνᾶς. Ἑκεῖνοι ὅμως ποὺ περιμένουνε ΠΡΑΞΕΙΣ ἀπὸ τὸν ἡρωά μας εἶναι ἁπιστοι. Ὅσα θαύματα κι ἄν κάνει, θὰ περιμένουν τὸ ἐπόμενο. Δηλαδή μπερδεύουνε τὸν ἥρωα μὲ τὴ θεά. Μιλάνε γιὰ τὸν Ἡρακλή έπειδή δἐν πιστεύουνε, δὲν μποροῦνε νὰ δοῦνε τὴ δική τους Ἁθηνά.

  ReplyDelete
 20. ΟΙ Εβραίοι είναι στυγνοί εγκληματίες και εξ' ορισμού ανθέλληνες! Αυτά είναι πολύ γνωστά... Στο Ισραήλ, ασφαλώς και υπάρχουν "περιούσιοι άνθρωποι", σε γενικές γραμμές, όμως, οΙ Εβραίοι δεν είναι "περιούσιος λαός", περιούσιοι εγκληματίες είναι.
  Ο φιλειρηνιστής Γιτζάκ Ράμπιν δολοφονήθηκε από την καθεστωτική τάξη του ισραήλ-αυτό λέει πολλά!
  Ο Σιμόν Πέρεζ έλεγε "πιστέψτε με, αδερφοί μου, το παλαιστινιακό ζήτημα, μπορεί να λυθεί, χωρίς να ριφθεί ούτε μία σφαίρα". Τον άνθρωπο αυτόν η "καθεστωτική τάξη του Ισραήλ, τόν "έριξε" πολιτικά και αργότερα για να του βουλώσει εντελώς το στόμα, τον έκανε ΠτΔ. Οπότε και Πέρεζ, ανεχότανε πλήρως τα εγκλήματα του Ισραήλ.
  Ακόμα και τον σκληροπυρηνικό ισραηλίτη, Αριέλ Σαρόν, ο οποίος ίδρυσε το "Καντίμα" και κάποια στιγμή είπε "χάριν της ειρήνης, θα απαρνηθούμε κάποια εδάφη, προς όφελος των Παλαιστινίων", ακόμα και αυτόν, φρόντισαν οι καθεστωτικοί Εβραίοι να τον εξαφανίσουν....
  Αυτόι είναι οι Εβραίοι....Αυτό είναι το Ισραήλ.

  ReplyDelete
 21. Ἑφόσον τὀ κράτος τοῦ Ἱσραήλ ἔχει σχεδόν διαχρονικά τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, ὑποπτεύεται κανείς ὅτι έπίτηδες τοὺς ἔχουνε Ἑβραίους ἑκεί κἀτω στὴν Ἁνατολική ὄχθη, ὥστε τὰ ἑγκλήματα τοῦ καλοῦ Σουλτάνου νὰ ἁποδίδονται πάντοτε στὸν κακό βεζύρη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι πασιφανές; Η Δύση εκμεταλλεύεται τους Εβραίους όπως εκμεταλλεύεται τους Έλληνες. Τους έδωσε ιδικό τους κράτος για τον ίδιο λόγο που έδωσε στους Έλληνες ιδικό τους κράτος.

   Delete
  2. Ναι, αλλά και οι Εβραίοι εκμεταλλεύονται την Αμερική...Και πλουτίζουν.
   Ας ασχοληθεί το Ισραήλ με τον εαυτό του....μόνοι τους θα τα καταφέρουν μία χαρά και ενδεχομένως να αποκτήσουν και φίλους πραγματικούς.
   Τι τους χρειάζεται ο ιμπεριαλισμός?

   Delete
  3. Ας κάνουν και οι Εβραίοι ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και να τα έχουν καλά με όλους...θα κερδίσουν περισσότερα.

   Delete
  4. Πολύ καθαρή σκέψη. Καὶ ὁ λόγος, ποιὸς εἶναι ; Νὰ συγκρατοῦν,π.χ., οἰ μὲν τοὺς Τούρκους, οἱ δὲ τοὺς Ἅραβες, καὶ ὅλοι μαζί τοὺς μουσουλμάνους ;

   Delete
  5. Δεν ξέρω ποιος είναι ο μεγάλος τους στόχος, αλλά θεωρώ ότι τα δύο αυτά κράτη λειτουργούν πρωτίστως ως αναχώματα.

   Delete
  6. Στὴν περἰπτωση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, αὐτὸ ἀναγνωρίστηκε, λένε, ὡς ἁνεξάρτητο, ἑν τἐλει, διότι τὸ Αίγαῖο εἶχε γίνει τέτοιο χάρβαλο, ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ περάσει καράβι. Καὶ ἔπρεπε νἄ φτιαχτεῖ μιὰ κεντρική ἀρχή, ἀφοῦ ἠ Πύλη δὲν κατόρθωνε νὰ καταστείλει τὴν ἀνταρσία καὶ τὴν πειρατεία.

   Παρόμοια, κάπως, ἡ Μέση ¨Ανατολή ἔγινε μπουρλότο στὄν Ἅ Παγκόσμιο πόλεμο, ὄταν οἱ Ἅγγλοι ξεσηκώσανε τοὺς Ἅραβες φυλάρχους κατἀ τῶν Τούρκων (βλ. Λῶρενς τῆς Ἁραβιας). Αύτές οἱ περιοχές ῆταν έδἀφη τῆς Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

   Μήπως κάπου έννοεῖτε Ἰχώρ - ὅτι ἡ ἁρχή τῶν έθνοτήτων τἰς ἔκανε ὄλες, Ἕβραίων περιλαμβανομένων, κράτη-ὑπηκὀους τῆς Δύσης, ἐκεί ποὺ πρὶν ἦταν πληθυσμοί τῆς Ἁνατολῆς ;


   Delete
  7. "Μήπως κάπου έννοεῖτε Ἰχώρ - ὅτι ἡ ἁρχή τῶν έθνοτήτων τἰς ἔκανε ὄλες, Ἕβραίων περιλαμβανομένων, κράτη-ὑπηκὀους τῆς Δύσης, ἐκεί ποὺ πρὶν ἦταν πληθυσμοί τῆς Ἁνατολῆς;"

   Όχι, η Δύση απλώς εκμεταλλεύτηκε την αρχή των εθνοτήτων.

   Delete
  8. Ὑπάρχει ἕνα ἀκομα πιὸ περίπλοκο σχῆμα. Θυμάστε αύτά ποὺ λέγαμε παραπάνω γιὰ τὴ Μοναρχία ; Ἑ, ἄς ὕποθέσουμε ὅτι τὸ κέντρο τῆς Μοναρχίας, δηλαδή τὸ πλοὐσιο, ὁργανωμένο κράτος διαρκείας, εἶναι ἡ Ἁνατολή ἱδωμένη σἀν σύνολο. Καὶ ὅτι Βυζάντιο, Ὁθωμανική αύτοκρατορία, Περσική παλαιότερα καὶ Ἱσλάμ τῆς άκμῆς εἶναι πολύ, πολύ μακρινές προεκτάσεις τῆς.. Κίνας.

   Τὰ κράτη-ἀναχώματα ποὺ λέτε μποροῦν ἴσως νὰ ἱδωθοῦν σὰν ταμποῦρια. Οἱ Δυτικοί κάνουν ληστρικές ἑπιδρομές στὴν Ἁνατολή, καὶ μετά προφυλάσσονται πίσω ἀπὸ αύτά.

   Delete
  9. ...Ἥ μπορῶ νὰ τὸ θέσω ἀλλιῶς. Ἅς ποῦμε, ὄπως λέτε παραπάνω, ὄτι άλλο ἡ άρχή τῶν έθνοτήτων καὶ ἄλλο ἡ Δύση.

   Σύμφωνοι. Ἅς ποῦμε ὅτι οἵ Ἕλληνες πρὶν τὸ 1821 λαμβάνουν συνείδηση ὅλο καἴ περισσότερο τῆς ἐνότητάς τους ὡς λαοῦ, άνεξαρτήτως τῶν Δυτικῶν πρακτόρων, καὶ άποφασίζουν οἵ ἴδιοι νὰ μὴν ἔχουνε πιὰ κανέναν πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τους. Αὑτό δὲν εἶναι ἡ ἀρχὴ τῶν έθνοτήτων ; Γι αὐτὸ δὲν ξεσηκωθήκανε;

   Ἅν τῶρα δεν εἶχε παρεμβληθεῖ ἡ Δύση νὰ τοῦς κηδεμονεύσει τοὺς Ἕλληνες μὲ τὸ κράτος στὸ ὁποῖο τοὺς ἔχωσε μέσα, τί θὰ κάνανε, ἁπὸ μόνοι τους, χωρίς τὴ Δύση ;

   Delete
  10. Μήπως δὲν θὰ κάνανε τίποτα τὸ προδεδιαγραμμένο ; Μήπως ἡ Δύση καὶ ἥ Άνατολή ἀλληλοσυμπληρώνονται στὸ ζήτημα τοῦ κράτους; Εἴπατε πρίν ὅτι τὰ κράτη Ἑλλάδα καὶ Ἱσραήλ εἶναι άναχώματα. Ἁναχώματα σὲ τί;;

   Delete
  11. Δεν γνωρίζουμε τι θα έκαναν χωρίς την υποστήριξη και αναγνώριση της Δύσεως. Μάλλον θα επέστρεφε η τουρκική κυριαρχία και να υπήρχαν κάποιες αυτόνομες ζώνες.

   Ρωτάς αναχώματα σε τι. Έχεις ήδη απαντήσει στην ερώτηση σου. "Τὰ κράτη-ἀναχώματα ποὺ λέτε μποροῦν ἴσως νὰ ἱδωθοῦν σὰν ταμποῦρια. Οἱ Δυτικοί κάνουν ληστρικές ἑπιδρομές στὴν Ἁνατολή, καὶ μετά προφυλάσσονται πίσω ἀπὸ αύτά."

   Delete
 22. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ
  ΥΠΟΘΕΣΗ Ἡ νεοελληνική ἰδεολογία, ὅπως καὶ τὸ ἱσραηλινό κράτος, βασίζονται σὲ μιὰ φυλετιστική νοοτροπία. Αυτή συνοψίζεται στὸ ἑξῆς - ἑσείς, παιδιά, εἶστε μιὰ φυλή, καἰ οἱ γείτονές σας, μιὰ ἄλλη. Ὁ Φρόυντ, ὁ μεγαλύτερος ἀστός ψυχολόγος, αύτός δὲν ἔβαλε τὸ οἱδιπόδειο σύμπλεγμα (ἁρχαιοελληνικῆς ἕμπνευσης) σὰν παγκόσμια, άναπόδραστη άρχή; Δὲν εἶπε ὅ Φρόυντ - - δὲν μπορεῖτε, βρὲ κακομοίρηδες, νὰ ξεφύγετε άπὸ τὴν αἱμομειξία... ἀπὸ τὴ φυλή. Διότι ἡ αἱμομειξία εἶναι ὁ μόνος δυνατός τρόπος ἀναπαραγωγῆς μιᾶς φυλῆς.

  Μήπως λοιπόν λοιπὸν καὶ στοὺς δύο λαούς, Ἕλληνες καὶ Ἑβραίους, τὸ κράτος τους εἶναι μιὰ διαιώνιση τῆς φυλετικῆς αἰμομειξίας, ποὺ, χωρίς νὰ τὸ περιμενουμε, εἶναι ἵσως ἡ δυτική ἱδεολογία; Ἡ Δὐση, στὸ σύνολό της, διὰ στόματος τοῦ μεγαλύτερου Ἑβραίου ψυχολόγου της ;

  Ἑπειδή ἡ αἰμομειξία εἶναι τερατώδης, χρειάζεται γιὰ ἄλλοθι μιὰ καταναγκαστική ἀναπαραγωγή τοῦ εἴδους μεταξύ έξ αἴματος συγγενῶν. Αὑτό εἴχανε κάνει χαμένες στὴν ἕρημο οἱ θυγατέρες τοῦ Λώτ μὲ τὸν πατέρα τους.Ἵσως τὰ δύο κράτη, Ἑλλάδα καὶ Ἱσραήλ, νὰ εἶναι ἡ σκηνή τοῦ Λώτ. Καὶ, τρόπον τινά, ἡ Δύση στὸ σύνολό της.

  ReplyDelete
 23. Κύριε Καθηγητά θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο περί της μεγάλης εκλογικής νίκεως του Εθνικιστικού/Εθνικοφιλελεύθερου κόμματος SVP στην Ελβετία?

  ReplyDelete
 24. Αὐτονόητο. Σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ὅπως τὸ ἐπεσήμανα στὸ βιβλίο μου, "Ἡ τρίτη ἰδεολογία", ἤδη τὸ 1990 (σ.307-308), ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου, θὰ ἐπικρατήσῃ ΣΙΓΟΥΡΑ ἡ ἰδεολογία τοῦ φασισμοῦ καὶ φυσικὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα. Ἀσχέτως προσωπικῆς προτιμήσεως, ἡ τρίτη ἰδεολογία (φασισμός) εἶναι ἡ ἰδεολογία τοῦ μέλλοντος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΔΗΛΩΝΩ ΦΑΣΙΣΤΗΣ!

  ReplyDelete
 26. Ο φιλελευθερισμός πιστεύετε πώς έχει έστω και κάποιο μέλλον κ. Καθηγητά? Εγώ πιστεύω ότι βιώνουμε την πτώση του παγκοσμίως...ποιά η γνώμη σας?

  ReplyDelete
 27. Ἡ ἱστορική κοινωνιολογία ἔχει βρεῖ ἔναν ὅρο ποὺ περιγράφει τἠν νοοτροπία τῶν αὐλικῶν, πρῶτα, δηλαδή, τὸν Ἅναγεννησιακό πολιτισμό, αὑτὸν ποὺ λέμε Δυτικό, καὶ τῶν ἁστῶν, μετά ἀπὸ αὑτούς. Ὁ ὄρος εἶναι ὁ ἑξῆς - κοινωνικές τάξεις κυριαρχικές καὶ ἑξαρτημένες (classes dominantes et dépendantes).

  Ὅπως γράφετε στὸ παραπάνω σας βιβλίο, σελ. 140, Μὰρξ καὶ Χίτλερ συμφωνοῦν στὸ ὅτι ἡ ἀστική τάξη (θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ἡ ἀστική τάξη, μὲ τὴν ἔννοια τῆς ὁργάνωσης, ordre) ὑπέταξε τὴν ὕπαιθρο στὴν πολη. Ὅμως καὶ οἱ τρείς ίδεολογίες εὶναι ἀστικές - ὁ φιλελευθερισμός τῆς μεγαλοαστικῆς, ὁ κομμουνισμός τῆς ἐργατικῆς καὶ ὁ φασισμός τῆς μικροαστικῆς, ὄπως μᾶς ἔχετε πεῖ έπανειλημμένα.

  Συνεπῶς ἑγώ βλέπω πρὸς τὸ παρόν καὶ τὸν κομμουνισμό καὶ τὸν φασισμό σὰν προέκταση τῆς πάλης τῆς πόλης ἐνάντια στὴν ὕπαιθρο καὶ συμμάχους στὸ ἴδιο στρατόπεδο, παρέα μὲ τὸν φιλελευθερισμό. Τοὺς βλέπω σὰν πολεμιστές, μὲ ὅπλα άπὸ σἰδερο ἤ άπὸ πνεῦμα, άδιάφορο, όργανωμένους κατά φυλές, νὰ κάνουνε γιουροῦσι στὰ χωράφια. Καὶ νὰ τσακώνονται βέβαια γιὰ τὴ λεία.

  Προφανῶς, ὄσο θὰ συνεχίζονται οἱ ληστρικές έπιδρομές, ὀ ἕνας ληστής θὰ εἶναι πιὸ ἁποτελεσματικός ἁπὸ τὸν ἅλλο. Καὶ ἔτσι κινεῖται ἡ παγκόσμια ἱστορία. Ὅμως τὸ γεγονός ὄτι αὑτή ἡ διαδικασία παραμένει ἡ ἵδια ἀνἀ τοὶς αἱῶνες σημαίνει ταυτόχρονα ὄτι ἡ ἱστορία ἔχει πάθει καθήλωση.

  Τὸ παιδί εἶναι ταυτόχρονα ἐξαρτημένο καὶ κυριαρχικό ὅταν μεγαλίζει, καὶ οἱ τρεἰς ἱδεολογίες ἕχουν μιὰ πλευρά ἱνφαντιλιστική, ὅπως καὶ ὁ μιλιταρισμός στὸ σύνολό του. Ἅμα σφἀξεις πάνω άπὸ τρείς έχθρούς, ὁ μπαμπάς θὰ σοῦ χαρίσει ἔνα τουτού.
  Ὑπό αὑτὸ τὸ πρίσμα, ὁ φασισμός εἶναι ἀντικειμενικά ὄχι τὸ μέλλον άλλά ἡ ἀποβλάκωση ποὺ προκαλεῖ τὸ ΔΙΛΗΜΜΑ μεταξύ παρελθόντος καὶ μέλλοντος.

  ReplyDelete
 28. Κατεμέ ο Εθνικισμός ή Φασισμός είναι αταξική Ιδεολογία. Δεν δύναται άτομα όπως οι μεγάλοι εκφραστές τέτοιων κινημάτων, όπως η Ισπανική Φάλαγγα και ο Ραμίρο Λεντέσμα, οι Λεγεωνάριοι του Κοντρεάνου, ο Ντεγκρέλ και οι Ρεξιστές και τέλος ο ίδιος ο Χίτλερ, δεν δύναται αυτοί οι γίγαντες να θεωρούνται και να χαρακτηρίζονται μιρκοαστοί εντός ενός φιλελύθερου κατάπτυστου πλαισίου! Κωνσταντή σταμάτα να ερμηνεύεις τα πάντα με τον υλισμό του Μαρξισμού και του Φιλελευθερισμού! Τον Φασισμό τον τρέφει το "κάλεσμα" της Ράτσας.

  ReplyDelete
 29. Αγαπάμε την ίδια την Φύση, την Φυλή και δεχόμεθα να ζούμε φυσικώς 100%. Με φυσικώς δεν εννοώ να είμαστε σαν τους μπαχαλάκηδες ακτιβιστές και καλά, στυλ greenpeace, εννοώ ότι υιοθετούμε κάθε μία πτυχή της ανθρώπινης φύσεως, ακόμη και τον πόλεμο και την εξουδετέρωση των ηττημένων.

  ReplyDelete
 30. Ο μοναδικός πράγματικός μικροαστός στο πνεύμα ήταν ο ΗΛΙΘΙΟΣ Μουσσολίνι, εξ'αιτίας του οποίου και της πλεοναιξίας του, εχάθη η επιχείρησις "Μπαρμπαρόσα" και δυστυχώς ηττήθη ο κάθε είδους Εθνικισμός.

  ReplyDelete
 31. Δηλαδή ἡ άνθρώπινη φύση εἶναι διαφορετική άπὸ τὴ φύση, κε Κωνσταντινουπολίτη ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι ρε καθόλου! Είναι μέρος της!

   Delete
  2. Σοβαρολογώ.

   Delete
  3. Ο πόλεμος και η εξουδετέρωση κάθε απειλητικού αλλόφυλου στοιχείου είναι μία φυσική άμυνα.

   Delete
 32. Με το σκεπτικό σου Κωνσταντή, εγώ θα έπρεπε να φωνάζω καθημερινώς "Ζήτω ο Φιλελευθερισμός και η Ε.Ε.". Οι "τάξεις" όμως οι οικονομικές είναι πλαστές...αντιθέτως οι φυσικές ισχύουν.

  ReplyDelete
 33. Θυμάμαι ἔναν βλάκα Γερμανό νὰ μὲ ἐμποδίζει νὰ εμποδίσω ἔνα ζῶο νὰ σκοτώσει ἔνα ἄλλο. Μοῦ εἶπε, σταμάτα ! Εἷναι ἡ φύση ! Τοῦ άπάντησα, εῑσαι βλάκας. Κι ἑγώ φύση εἶμαι !!!

  ReplyDelete
 34. Με την μόνη διαφορά Κψνσταντή που εσύ ή εγώ έτσι, δεν θα μπορούσαμε ούτε μία μέρα να ζήσουμε στην...φύση, στην οποία παρενέβεις.

  ReplyDelete
 35. Δὲν παρενέβην στὴ φυση. Ὁ Γερμανός παρενέβη.

  ReplyDelete
 36. Ο Γερμανός παρενέβη σε εσένα που παρενέβης στην φύση...

  ReplyDelete
 37. Ὅχι. Ὁ Γερμανός παρενέβη στὴ φύση καὶ ἐγώ στὸν Γερμανό. Ἑγώ βλέπω τὰ ζῶα σὰν άνθρώπους καὶ ὁ Γερμανός τοὺς άνθρώπους σὰν ζῶα.

  ReplyDelete
 38. Ὅσο γιὰ τοὺς γίγαντες τῆς σκέψης καὶ τῆς πράξης, συγγνώμη, ἁλλά τὸ μέγεθος εἶναι... σχετικό. Ὁ μπόμπιρας βλέπει τὸν μπαμπά του σὰν Σούπερμαν. Ἡ άνωριμότητα εῑναι τὸ ἄγχος άνάμεσα στὸ μεγάλο καὶ στὸ μικρό. Καθόλου δὲν διαφερουν οἱ τρείς ἱδεολογίες στὴ μανία τους γιὰ τό.. μέγεθος.

  ReplyDelete
 39. Syberberg, Hans-Jürgen, Hitler: Ein Film aus Deutschland , Hamburg, 1977.- (Hitler: A Film From Germany; Our Hitler). Ταινία μήκους 400 λεπτῶν, δηλαδὴ 6,66 ὡρῶν! Τὸ εἶχα παρουσιάσει τὸ 1978 στοὺς φοιτητές μου τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβας, στὸ μάθημα περὶ φασισμοῦ, ζητῶντας τους νὰ τὸ μελετήσουν ἐπισταμένως καὶ νὰ πάρουν σημειώσεις. Πρόκειται γιὰ μία καταπληκτικὴ ταινία ποὺ δείχνει τὴν ῥουσσωϊκὴ προέλευση τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ μὲ τὸ ἔντονο αἴσθημα νοσταλγίας τοῦ χαμένου Παραδείσου, τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς, τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν. Ὁ Χίτλερ μὲ τὴν Εὔα ἐντύνοντο Γερμανοὶ χωρικοὶ καὶ διέμενον ὥρες μέσα στὴν φύση ὡς γνήσιοι ῥομαντικοί. Οἱ γονεῖς μου ὅταν ἐπέστρεψαν τὸ 1939, ἀπὸ ἐπίσημη ἐπίσκεψη ποὺ εἶχαν κάνει στὸ Γ΄ Ῥάϊχ, καλεσμένοι ἀπὸ τὸν Albert Speer, μοῦ ἔφεραν παιδικὴ ἀγροτικὴ τυρολέζικη ἐνδυμασία, μὲ τὴν ὁποία μὲ ἀπεθανάτισε Ἕλλην ζωγράφος. Τὸν πίνακα αὐτὸ τὸν διατηρῶ ἐντὸς τοῦ Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη, στοῦ Ζωγράφου. Συνάμα ὅμως μοῦ ἔφεραν ἠλεκτρικὸ τραῖνο, σύμβολο τοῦ τεχνολογικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ τότε Γ΄ Ῥάϊχ ποὺ ἦταν συνδυασμὸς παραδόσεως (ἀγροτικὴ ζωή) καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ (ἐκβιομηχάνιση).Θὰ παρακαλέσω τὸν Κωνσταντῆ καὶ τοὺς νεωτέρους Ἕλληνες νὰ ξεπεράσουν τὶς ἐπιφανειακὲς ἐκτιμήσεις περὶ ἰδεολογιῶν καὶ νὰ κάτσουν νὰ διαβάσουν περισσότερο. Ἐνδεικτικά, βλέπε τὸ ἄρθρο μου στὸ τρέχον τεῦχος τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ Τρίτο Μάτι, Ὀκτωβρίου 2015, στὸ ὁποῖο γράφω τακτικὰ ἀπὸ τὸ 1999. Δημήτρης Κιτσίκης


  ReplyDelete
 40. Ἕχουμε πλήρη ἄγνοια καὶ θολές είκόνες γιὰ τὸ κομμουνιστικό καὶ τὸ φασιστικό κίνημα. Ἕχει δίκιο. Τὸ μόνο ποὺ θὰ ἤθελα νὰ ἐπισημάνω εἶναι ὅτι ὁ βουκολισμός εἶναι ὁλιγαρχικό, βασιλικό καὶ "πολιτισμένο" κίνημα. Πιθανόν δηλαδή ὁ Χίτλερ καὶ ἡ Εῦα Μπράουν νὰ μὴν έμπνέονταν τόσο ἀπὸ τὸ χωριὸ τῶν πατεράδων τους, άλλά ἀπὸ τὴ Μαρία Ἁντουανέττα, ποὺ ἔπαιζε μὲ τὶς φιλενάδες της τὴ βοσκοποῦλα.

  ReplyDelete
 41. Πάντως ἡ έντύπωσἠ μου -εντύπωση, καὶ ὅχι τεκμηριωμένη γνώμη -παραμένει. Οἱ δυτικές ἰδεολογίες μοῦ φαίνονται νὰ φυτρώνουν πάνω σὲ ἕνα θρησκευτικό ὑπόστρωμα μοναρχικό, ποὺ παρουσιάζει τὴν κοινωνία σὰν μιὰ ἁρμονία ἱεραρχική. Ἡ Ελλάδα μοῦ φαίνεται ἀντίθετα νὰ πατάει σὲ ἕνα τελείως μὰ τελείως ἐξισωτικό ὑπόστρωμα.

  Αὐτό ποὺ λέει ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης παραπάνω - Οι "τάξεις" .. οι οικονομικές είναι πλαστές...αντιθέτως οι φυσικές ισχύουν

  μοῦ φαίνεται ξένο. Στὴν Ἑλλάδα κατα βάσιν δὲν ὑπάρχουνε κοινωνικές τάξεις, διὸτι τὸ ὐπόστρωμα δὲν εἶναι μοναρχικό.

  ReplyDelete
 42. Κωνσταντή φυσικες τάξεις, εννοώ την πνευματική Αριστοκρατία που υπάρχει σε κάθε Έθνος. Είναι οι Άριστοι και μόνον όταν αναλάβουν αυτοί τα ηνία προχωρά και ευημερεί το κάθε Έθνος. Είναι οι ανάλογοι Ήρωες του κ.Καθηγητά.

  ReplyDelete
 43. Και επειδή ανά τους αιώνας οι περισσότεροι, θα έλεγα συντριπτική π,ειοψηφία ήταν απλά άτομα που μόνον βάσει των γονιδίων και των ικανότητών τους έγιναν Ήρωες, πιστεύω και δέχομαι την φυσική επιλογή σε κάθε τομέα. Είθε ό ικανότερος να νικά!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδή πῶς θὰ νικήσει ὁ πιὸ ζαβός ;; Μὰ εἶναι ταὑτολογία !! Καὶ ἁφοῦ δηλαδή τὰ γονίδια εἶναι ἐπιστημονικοφανῆς παρενδυσία τοῦ Βιβλίου τοῦ Πεπρωμένου...τί μᾶς χρειαζεται λοιπόν ἡ Δαρβινιστική Φυσική έπιλογή ;;Μήπως θέλετε νὰ άντικαταστήσετε τὰ Δικαστήρια μὲ μονομαχίες καὶ δοκιμασίες τῆς φωτιᾶς ;

   Ὅσο γιὰ τοὺς ἥρωες καὶ τοὺς ἀριστοκράτες, στὴν άρχαιότητα ἀριστοκράτης ἤ μάλλον εὐγενῆς ἦταν αύτός ποὺ καταγόταν ἀπὸ ἥρωες καὶ ἥρωας αὐτός ποὺ καταγόταν ἁπὸ θεούς, ἡμίθεος. Διαβάστε Ὅμηρο καὶ θἀ τὸ δεῖτε. Ἅν πιστεύετε καὶ σεὶς λοιπόν στὴν ἔννοια τοῦ θεῐκοῦ σπέρματος, ἑ τότε μάλιστα, δὲν μπορῶ νὰ πῶ τίποτα. Νὰ σᾶς πῶ μόνο ὅτι σήμερα ὁ ἱσχυρότερος ὁργανισμός πιστοποίησης τῆς ποιότητος τοῦ σπερματος εἶναι ἡ έταιρεία ΜΟΣΣΑΝΤΟ.

   Ὅσο γιὰ τὸν άριστοκρατικό πολιτισμό, τέλος, εἶναι ὁ ἁρχαῖκός πολιτισμός, διαβάστε ἐδῶ ἕναν Γερμανό έθνικιστή ποὺ τὰ λέει ναὶ μὲν άπαρχαιωμένα λίγο ἀλλά πάρα πολύ καλά. http://www.ekivolos.gr/H%20attiki%20tragodia.htm.Ὅσο λιγότερο έξελιγμένος πνευματικά εῑνα ἔνας πολιτισμός, τόσο περισότερο πιστεύει στὰ σόγια.

   Delete
 44. Κύριε Καθηγητά μπορείτε εάν δυνατό να δώσετε μία απάντηση περί τέλους του φιλελευθερισμού. Εγώ βλέπω ότι ειδικά στην Δυτική Ευρώπη είτε από το Ισλάμ είτε από τον Εθνικισμό θα ηττηθούνε. Πιστεύω από το δεύτερο..

  ReplyDelete
 45. Κωνσταντινουπολίτη, ὁ ἀπόλυτος ἐχθρός εἶναι ὁ φιλελευθερισμός καὶ συνεπῶς ὑποχρέωσή μας εἶναι νὰ ἀγωνιζόμεθα ἀκατάπαυστα γιὰ νὰ τὸν ἐξαφανίσουμε ἀπὸ προσώπου γῆς. Δὲν ἔχει νόημα ὅμως νὰ προβλέψουμε μὲ ἡμερομηνία τὸ τέλος του διότι αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἀγῶνα ποὺ κάνουμε ἐναντίον του. Διακόσια χρόνια τώρα προσπαθοῦμε ἀλλὰ τὸ τέρας εἶναι πάντα ζωντανό. Τώρα καὶ 25 χρόνια ἐπαναλαμβάνω στὶς δημόσιες ἐκδηλώσεις μου ὅτι ἡ εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Εὐρώπη, ἰδίως τῶν σουννιτῶν μουσουλμάνων, θὰ θανατώσῃ τὸν φιλελευθερισμό. Εἶμαι σίγουρος γι' αὐτό. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 46. [Σημερινός τῦπος]. "[...]..Στην [πρόσφατη] ομιλία του ο Νετανιάχου αναφέρθηκε σε μια σειρά επιθέσεων μουσουλμάνων εναντίον Εβραίων της Παλαιστίνης τη δεκαετία του 1920 και υποστήριξε ότι τις υποκινούσε ο τότε μουφτής της Ιερουσαλήμ Χατζ Αμίν αλ Χουσέινι.

  Ο μουφτής επισκέφθηκε τον Χίτλερ στο Βερολίνο το 1941 και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι η συνάντηση αυτή έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην απόφαση του Ναζιστή ηγέτη να εξαπολύσει το Ολοκαύτωμα για την εξόντωση των Εβραίων".

  ReplyDelete
 47. Κύριε Καθηγητά ευχαριστώ για την απάντησή σας. Γιατί όμως 200 χρόνια λέτε, αφού μόνον από το 1945 και μετά είναι παντοδύναμος με τον κύριο εκφραστή τους, τις ΗΠΑ?

  ReplyDelete
 48. Όχι παντοδύναμος καθώς μέχρι το 1991 είχε ως αντίπαλο την ΕΣΣΔ.

  ReplyDelete
 49. Γιατί όμως λέτε 200 χρόνια? Ναι εγεννήθη τότε, αλλά δεν ήτανντότε ισχυρός, προ 200 ετών.

  ReplyDelete
 50. Ὁ φιλελευθερισμός, θεωρητικά, ταυτίζεται μὲ τὴν ἀνόθευτη Θεία Πρόνοια. Θεωρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ έπεμβαίνει σὲ αὐτή μέσῳ τῆς Μοναρχίας, τῆς Ἁριστοκρατίας καὶ τῶν τοπικῶν έθίμων. Ἕχει κάποια συγγένεια μὲ τὸν προτεσταντισμό. Τὸ Κακό εἶναι ἡ ἐπέμβαση, τὸ Καλό, ὁ Προκαθορισμός ποὺ εῑναι γνωστός μόνο στὸν Θεό. Αυῦτά τἄ λίγα ξέρω.

  Στὴν πράξη, ὅμως, ὁ φιλελευθερισμός άναγκάζεται ταχύτατα νὰ μετατραπεῖ σὲ φυλετισμό, γιατί παρόλο ποὺ λέει ὄτι δὲν ἐπεμβαίνει, ἐπεμβαἰνει διαρκῶς. Οἱ Ἑβραῖοι εὐνοήθηκαν κάπως καὶ στἰς προτεσταντικές χῶρες καὶ στὶς μουσουλμανικές, ἁλλά ὡς μειονότητα. Ἑφόσον ἡ θρησκεία τους εἶναι φυλετική, άναγκαστικά θὰ παραμείνουν μειονότητα καὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ παρασύρουν τοὺς ἅλλους στὸν δικό τους φυλετισμό, προκειμένου νὰ έπεκταθοῦν. Μεταξύ τῶν ἅλλων εἶναι οἱ Ῥωμηοί...

  ReplyDelete
 51. Ἐννοοῦμε μὲ φιλελευθερισμὸ τὴν ἰδεολογία τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος ποὺ ἐθριάμβευσε μὲ τὴν ἀμερικανικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1776 καὶ τὸν θεωρητικὸ τοῦ καπιταλισμοῦ τὸν Adam Smith (1776).Σὲ ὅλον τὸν ΙΘ΄αἰῶνα ὁ φιλελευθερισμὸς ἦταν πανίσχυρος. Ἤρχισε νὰ ἀμφισβητεῖται στὸν Κ΄αἰῶνα μὲ τὶς δύο ἀντίθετες στὸν φιλελευθερισμὸ ἰδεολογίες, τὸν ὑπαρκτὸ φασισμό (Μουσσολίνι-Χίτλερ) καὶ τὸν ὑπαρκτὸ κομμουνισμό (Λένιν-Στάλιν-Μάο). Ὅμως καὶ ὁ φασισμὸς τὸ 1945 καὶ ὁ κομμουνισμὸς τὸ 1989 ἡττήθησαν,ὁπότε καὶ πάλι ὁ φιλελευθερισμὸς ἐθριάμβευσε πανίσχυρος. Κωνσταντινουπολίτη, χρειάζεται πολὺ διάβασμα γιὰ νὰ εἰσχωρήσουμε στὴν κατανόηση τῶν ίδεολογιῶν καὶ εἰδικὰ τοῦ φιλελευθερισμοῦ-καπιταλισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 52. Τί υλικό προτείνετε κύριε Καθηγητά? Με ενδιαφέρει πολύ...

  ReplyDelete
 53. Πάντως μία έκφραση της φυσικής επιλογής, από μίαν έννοιαν είναι και ο Καπιταλισμός. Απλώς η "Αριστοκρατία" είναι χρηματική και όχι Πνευματική όπως στον Φασισμό.

  ReplyDelete
 54. Τὸ ὅλο φιλοσοφικό ζήτημα άπὸ τὴν άρχαιότητα ἔως τῶρα εἶναι ἄν ὑπάρχει ἤ ὄχι έπιλογή, οὔτε φυσική οὔτε άφύσικη, άλλά ἐπιλογή νέτα-σκέτα. Γιὰ παράδειγμα, ἄν ὁ Θεός μπορεῖ νὰ ἐπιλεξει.

  Παρεμπιπτόντως, τὸ βιβλίο τοῦ κυρίου Κιτσίκη εἶναι πάρα πολύ ένδιαφέρον. Καὶ ἀφορᾶ καὶ τὸ ζήτημα αύτό.

  ReplyDelete
 55. Γιὰ Κωνσταντινουπολίτη, τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο μου ἔχει τίτλο, Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 1998, ποὺ πωλεῖται ἀκόμα. Βλέπε καὶ τὸ ἄρθρο μου στὸ τρέχον τεῦχος (στὰ περίπτερα) τοῦ Τρίτου Ματιοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete