Oct 23, 2015

250 –Τὸ ἰσραηλινὸ πρότυπο στὰ πλαίσια τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς

250 –Τὸ ἰσραηλινὸ πρότυπο στὰ πλαίσια τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς

Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ εἶναι πολιτισμὸς ποὺ περιλαμβάνει λαούς, ὁ καθεὶς μὲ τὴν κουλτούρα του. Ἔτσι καὶ οἱ Ἑβραῖοι εἶναι λαὸς τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς μὲ τὴν ἰδική του κουλτούρα. Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ὡς ἑνιαῖος πολιτισμός, περιλαμβάνει στὸ μέσον της τοὺς πανάρχαιους λαοὺς μὲ τὴν πλέον ὑψηλὴ κουλτούρα ἡ καθεμιά. Αὐτοὶ εἶναι ἀπὸ Δυσμὰς πρὸς Ἀνατολάς, οἱ Βυζαντινωθωμανοί, οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Ἰρανοί, πηγὴ τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ θρησκείας, τῆς ἑβραιοχριστιανικῆς θρησκείας καὶ τῆς ἰρανικῆς ζωροαστρικῆς θρησκείας.

Στὸν Βορρᾶ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς εἶναι οἱ πρώην Βάρβαροι Σλαῦοι ποὺ προσεπάθησαν νὰ εἰσέλθουν στὸ κέντρο καὶ ἐκπολιτίσθησαν ὡς ἕναν βαθμό, ὅπως οἱ Ῥῶσοι. Στὸν Νότο τῆς Ἐνδιάμεση Περιοχῆς εἶναι οἱ πρώην Βάρβαροι Ἄραβες ποὺ προσεπάθησαν καὶ αὐτοί, τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ μὲ τοὺς Σλαύους, νὰ εἰσέλθουν στὸ κέντρο καὶ ἐκπολιτίσθησαν  στοιχειωδῶς.

Ὅταν στὸν ΙΕ΄αίῶνα ὁ Πλήθων μετέφερε στὴν Ἰταλία τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, μία σύνθεση, ὅπως ἔγραψε ὁ ἴδιος, πλατωνισμοῦ καὶ ζωροαστρισμοῦ, δηλαδὴ ἑλληνισμοῦ καὶ ἰρανισμοῦ, ἱδρύοντας τὸν Δυτικὸ Πολιτισμό, μέχρι καὶ τὸν Νίτσε, ἤδη στὴν Δύση, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἑβραίου Χριστοῦ καὶ τὸν ἀνηλεό τους διωγμό, οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν ἐκδιωχθῆ ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ καταφύγει στὴν Δύση, ὅπου στὴν ἴδια τὴν Ἰταλία τοῦ Πλήθωνος ποὺ εἶχε μεταφέρει τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, οἱ Ἑβραῖο ἵδρυσαν τὸν καπιταλισμὸ μέσῳ τῶν τραπεζῶν.

Ἀλλὰ οἱ Ἑβραῖοι, ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀρχαιοτάτους λαοὺς τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ἦσαν αὐτοὶ ποὺ εἶχαν ὑποστῆ τοὺς περισσοτέρους διωγμοὺς καὶ τὰ περισσότερα δεινά. Οἱ λαοὶ ὅπως καὶ οἱ ἄνθρωποι ἀναδεικνύονται στὸν κολοφῶνα, ὅπως τὸ ἐξήγησε καὶ ὁ Βρεταννὸς ἱστορικὸς Τόϋνμπη, ὅταν ἔχουν εὕρη ἐνώπιον τους  μεγάλα ἐμπόδια καὶ ἔχουν κατορθώσει νὰ τὰ ὑπερπηδήσουν.

Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη μὲ τοὺς Ἑβραίους ποὺ κατέφυγαν στὴν Δύση. Γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἔγιναν χαμαιλέοντες, πιὸ Δυτικοὶ καὶ ἀπὸ τοὺς Δυτικούς, συμβάλλοντας ἀποφασιστικὰ στὴν ἵδρυση τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ, ἀλλὰ μέσῳ τῆς θρησκείας τους ποτὲ δὲν ἐξέχασαν τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνόδου τοῦ ἐθνικισμοῦ στὴν Δύση, στὸν ΙΘ΄αίῶνα ἀπεφάσισαν νὰ ἐπιστρέψουν στὸν προαιώνιο χῶρο τους τὴν Παλαιστίνη. Προϋπόθεση βεβαίως ἦταν νὰ ἐμφανισθῇ ὁ ἥρωας καὶ ὁ ἥρωας αὐτὸς ἐνεφανίσθη στὸ πρόσωπο τοῦ Αὐστριακοῦ Θεοδώρου Χέρτσλ.

Καὶ τὸ 1948 ἐπραγματοποίηθη τὸ θαῦμα: Ἱδρύθη τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Τὸ ἐγχείρημα ἦταν πρωτάκουστο σὲ ὅλην τὴν μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος. Τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας ἦταν ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν κατωρθώσει στὴν Εὐρώπη νὰ ἀφομοιώσουν τελείως τὴν Δύση, κάτι ποὺ στὴν ζωή μου ἔκαμα καὶ ἐγώ, γινώμενος 100% Γάλλος καὶ Καναδός, ἔχοντας τρία διαβατήρια καὶ ὡς διανοούμενος ἔχοντας ἀπορροφήση τὴν τουρκικὴ κουλτούρα, τὴν ἰνδικὴ θρησκεία καὶ τὸν κινεζικὸ πολιτισμό, ἔχοντας ὅμως ἀποφύγει τὸν ἐξευτελισμὸ τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ εἰδικὰ τὸν ἐξευτελισμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ πανεπιστημίου καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ Χέρτσλ, μὴ εἰσερχόμενος σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μου σὲ κανένα κόμμα, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὴν Δύση, ἀλλὰ φωλιάζοντας στὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς μου τὴν ἑλληνικὴ παράδοση καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, πάντα ἔτοιμος, ὡς Ἕλλην Χὲρτζλ, νὰ ἐπανέλθω στὴν ἑλληνικὴ κοιτίδα ποὺ σήμερα καταλαμβάνεται ἀπὸ Γραικύλους, γιὰ νὰ συμβάλλω στὴν ἵδρυση ἑνὸς ἑλληνικοῦ σπαρτιατικοῦ Ἰσραήλ.
            
Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰσραήλ, συνθέσεως δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ παραδόσεως τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ποὺ συνέδεσε τὴν κατασκευὴ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου μὲ τὴν νεκρανάσταση τοῦ ἑβραϊκοῦ ἀλφαβήτου καὶ τῆς ἑβραϊκῆς γλώσσης,  ἐὰν ἀκολουθηθῇ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες μὲ στόχο τὴν ὀργάνωση διαστημικοῦ προγράμματος μὲ τὴν ἐπάνοδο τῆς πολυτονικῆς γραφῆς καὶ τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, θὰ ἀποδειχθῇ ἡ μοναδικὴ λύση γιὰ τὴν νεκρανάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὸν χῶρο τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 23 Ὀκτωβρίου 201526 comments:

 1. Ἀπάντηση στὸν Ἀλέξανδρο Ἀρκουλάκη, σὲ σχόλιο τοῦ προηγουμένου ἄρθρου μου. Δημήτρης Κιτσίκης.

  ReplyDelete
 2. [...] Ξαφνικά, ἕν μιᾶι νυκτί, ὅλοι οἱ Ρωμηοί ἔχουν μεταβληθεῖ ἀκαριαία σὲ ἁνυπόκριτους θαυμαστές τοῦ Σπαρτιατικοῦ ἦθους τῶν Ἑβραίων στρατηγῶν, καὶ ἔχουν βαλθεῖ νὰ τοῦς παινεύουν. Κἀνουνε τὸν ἀντιρατσιστή, τὸν ἁντι-ἁνθεβραϊστἠ, σὲ ὄλους άνεξαιρέτως τοὺς Σταυροφόρους. Καὶ κάνουνε μπροστά στοὺς Ἑβραίους στρατηγούς τὸν φανατικό ῤατσιστή, τὸν προαιώνιο ἐχθρό τῶν Σαρακηνῶν. Ἑλπίζουν φυσικά τὸ τελικό ξεσπασμα τῆς ἀντίφασης νὰ βγεῖ σὲ ὄφελός τῶν μακροπρόθεσμων σχεδίων τους.

  Ὅλοι τὸ ξέρουν, καὶ οἱ πλέον ἀγροῖκοι, πὼς τὸ βαθύ κόμπλεξ τῶν Ἑβραίων στρατηγῶν εῖναι ὅτι εἶναι ἐξ αἴματος συγγενείς τῶν Σαρακηνῶν, πρὸς τοὺς ὀποίους προσπαθοῦν νὰ στρέψουν τοὔς Σταυροφόρους. ΟΙ Ρωμηοί δὲν τὴ μασᾶν τὴν καραμέλα, ὅτι εἶναι τάχα διαφορετικοί σημίτες ἀπὸ σημίτες, άλλά υποδαυλίζουν τὀν παροξυσμό τῶν Ἑβραίων στρατηγῶν γιὰ νὰ τοὐς φθείρουν ἀνεπανόρθωτα. [...]

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γενικώς, τo βαθύ κόμπλεξ τῶν Ἑβραίων ....αυτό είναι το πρόβλημα.
   Σε δολοφονώ από φθόνο, Σε δολοφονώ γιατί αισθάνομαι ότι είσαι ανώτερος από εμένα. Δεν σε δολοφονώ γιατί είσαι μαφιόζος και εγκληματίας. Σε δολοφονώ μόνο από κόμπλεξ κατωτερότητας. Αυτοί είναι οι Εβραίοι!
   Όχι, όλοι! Υπάρχουν ασφαλώς και εξαιρέσεις.

   Delete
  2. Οι Εβραίοι θα φθαρούνε από μόνοι τους, από τις πράξεις τους. Δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμεί αιώνια η λογική "του πάρτα όλα". Είναι εντελώς άδικο και ανήθικο!

   Delete
 3. [...] Οἱ Ῥωμηοί δὲν θὰ ἡσυχάσουνε ποτέ. Τουλάχιστον, μέχρι νὰ δοῦν Ἕλληνα αὐτοκράτορα στὸν οὐράνιο Ἱαπωνο- Κινεζο-Κορεατικό θρόνο, καὶ ὁλοκληρώσουνε ἔτσι τὴ γήινη Ῥωμαῖκή Αύτοκρατορία ἕχοντας κυριεύσει ὅλον τὸν πλανήτη. Μετά, βέβαια, σκοπεύουν νὰ πάνε στὸ Διαστημα, χρησιμοποιώντας τὸ Κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα. Θεωροῦν ἑαυτόν τὸν μόνο γνήσιο κληρονόμο τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ, καὶ ἔχουν κάποιο δίκιο. Δικαιολογημένα λοιπόν δὲν ἡσυχάζουνε...δὲν εἶναι πλασμένοι γιὰ κάτι τέτοιο [...]

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 4. Κωνσταντῆ μᾶς δουλεύεις; Ἄς ποῦμε ὅτι τὶς φράσεις ποὺ μᾶς σερβίρεις ἐντὸς ἀποσιωπητικῶν προέρχονται ἀπὸ φανταστικὸ κείμενο. Ἄς ποῦμε ὅτι εἶναι τὸ χιοῦμορ σου. Ὁ καθεὶς προσέρχεται στὸν διάλογο μὲ τὶς ἰδικές του ἱκανότητες. Ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς τῶν Ἑλλήνων, ὁ ἑλληνικὸς σιωνισμὸς ποὺ πρεσβεύω δὲν εἶναι τρελλός. Ὁ ἑβραϊκὸς σιωνισμὸς ἀπέδειξε ὅτι εἶναι κατορθωτός. Σταμᾶτα λοιπὸν σὲ παρακαλῶ τὴν εἰρωνία. Μοῦ κάνει ἐντύπωση ὅτι δὲν θέτεις ποτὲ ἐρωτήσεις. Λὲς καὶ στὴν νεαρὴ ἡλικία σου τὰ ἔχῃς μάθει ὅλα. Ξεφορτωθήκαμε τοὺς ὑβριστές. Τώρα ἔχουμε καὶ τοὺς εἴρωνες. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δὲν σᾶς εἰρωνεύομαι. Ἵσα ἴσα σᾶς ἔχω ξεχωρίσει διότι θέτετε τὰ πιό βαθειά έρωτήματα καἰ γι'άύτό άκριβῶς προσπαθῶ νὰ άπευθυνθῶ στὸν πυρῆνα τῆς σκέψης σας. Ἅν θέλετε πιστέψτε με. Ὁ Ἑλληνοκεντρισμός σας μοῦ φαίνεται ὀρθολογικός. Ὁ λογος ποὺ δὲν σᾶς κάνω κατεύθείαν έρωτήσεις εὶναι ὅτι μὲ πλάγιο τρόπο άνακύπτουν πολλές φορές οἱ άπαντήσεις.

   Delete
  2. Δὲν εἶμαι κατά τοῦ Ἑλληνοκεντρισμοῦ, άλλά τοῦ μιλιταρισμοῦ. Καὶ πιστεύω πὼς κι ἑσείς εἶστε.

   Delete
  3. Τὰ ἀποσιωπητικά, τέλος [...] άνήκουν σὲ ἔνα κείμενο ποὺ περιγράφει τῆν άδήλωτη ἑξωτερική πολιτική τῆς πλειοψηφίας τῶν Ἕλλήνων, ὄπως αύτή φαίνεται νἄ προκύπτει άπὸ τὶς άντιδράσεις τους. Ἱσχυρίζομαι ὅτι δὲν εἶναι καθόλου παθητικοί δέκτες καἰ ὅτι ἔχουν έξαιρετικά δομημένη ἑξωτερική πολιτική σὲ συναρμογή μὲ τὰ βαθύτερα Πιστεύω τους.

   Delete
  4. Οι υβριστές ποιοι είναι ?

   Delete
  5. Επαναλαμβάνω το ερώτημα>
   Ποιοι είναι οι υβριστές ?

   Delete
 5. Κύριε Καθηγητά το Ισραήλ τώρα θα προσπαθήσει να συμμαχήσει με τον Πούτιν ή θα βρεθεί σε δυσμενή θέση με το καινούριο status-quo στην Μέση Ανατολή? Το Ιράν μέχρι στιγμής είναι σύμμαχος της Ρωσσίας. Θα παραμείνει η Αμερική σύμμαχος του Ισραήλ?

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Κωνσταντινουπολίτη, ἀπὸ τὰ 8 ἑκατομμύρια κατοίκους τοῦ Ἰσραήλ, τὰ 6 ἑκατομμύρια ἐξ αὐτῶν εἶναι Ἑβραῖοι καὶ τὸ ἕνα ἑκατομμύριο τῶν 6 ἑκατοομυρίων εἶναι Ῥῶσοι. Οἱ Ῥῶσοι Ἑβραῖοι παίζουν καθοριστικὸ ῥόλο στὴν πολιτικὴ τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ καρδιά τους εἶναι μὲ τὴν μητέρα Ῥωσία ὅπως καὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀγαπᾶμε τὴν κόρη μας Ρωσία. Αὐτὸ φυσικὰ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ Ῥωσοεβραῖοι τοῦ Ἰσραὴλ ἀκολουθοῦν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ῥωσίας. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ ἐμᾶς. Τὸ Ἰσραὴλ γνωρίζει κάλλιστα ὅτι γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του χρειάζεται νὰ ἀκολουθῇ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ καὶ μέχρι στιγμῆς νὰ ἐχθρεύεται τὸ Ἰρὰν καὶ τοὺς Σιῖτες ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὸ καταστρέψουν. Ἀλλὰ συναισθηματικὰ προτιμοῦν τοὺς πολιτισμένους σιῖτες ἀπὸ τοὺςβάρβαρους σουννῖτες σείχηδες Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ λοιπῶν. Ἡ ἀμερικανικὴ στροφὴ πρὸς τοὺς Σιῖτες, πρῶτα στὸ Ἰράκ, μὲ τὴν τοποθέτηση Σιίτου πρωθυπουργοῦ στὴν Βαγδάτη καὶ τώρα μὲ τὴν πυρηνικὴ συμμαχία μὲ τὴν Τεχεράνη, ἀρχίζει νὰ ξεμπλοκάρῃ τὸν δικαιολογημένο φόβο τῆς Ἱερουσαλὴμ (διότι ἡ Ἱερουσαλὴμ καὶ ὄχι τὸ Τὲλ Ἀβὶβ εἶναι ἡ πραγματική πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ). Προβλέπω λοιπὸν στὸ μέλλον μία προσέγγιση Ἱερουσαλὴμ μὲ Τεχεράνη, ἐφ'ὅσον ὅμως ἐξελειχθῇ πρὸς κάποια κατεύθυνση ἡ ἐσωτερικὴ κατάσταση στὸ Ἰράν. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Μάλιστα ευχαριστώ πολύ κύριε Καθηγητά. Οι δυνάμεις οπως η Χεζμπολλάχ και οι Εθνικιστικες Αραβικές χώρες, όπως Συρία, όπου επικρατούν οι Ba'athist Εθνικιστές, οι οποίοι ήδη είναι με την πλευρά των Ρώσων, δεν θα προσπαθήσουν και αυτές να καταστρέψουν το Ισραήλ? Γενικά, εγώ το βλέπω πολύ περικυκλωμένο και δίχως συμμάχους κύριε Καθηγητά.

  ReplyDelete
 9. Μπορείτε να κάνετε και ένα σχόλιο εις ότι αφορά τον καινούριο δρόμο του Μεταξιού στην Ευρασία που θα ελέγχουν από κοινού Ρωσία, Κίνα, Ιράν, μετά την επικείμενη νίκη των ενάντια των Τζιχαντιστών. Συγγνώμη εάν ρωτώ πολλά αλλά έχω απορίες...

  ReplyDelete
 10. Κωνσταντινουπολίτη, στεῖλε μου ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὸ dimitri.kitsikis@uottawa.ca νὰ σοῦ ἀπαντήσω, στέλνοντας σχετικὸ ἄρθρο μου γιὰ τὴν νέα Ὁδὸ τῆς Μετάξης. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Έγινε κύριε Καθηγητά!

  ReplyDelete
 12. Μήνυμα εστάλη μόλις προ ολίγου!

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. Σοῦ ἀπήντησα Φώτη. ΔΚ

  ReplyDelete
 15. Κωσταντῆ μὲ ἐκπλήσσεις. Γράφεις: "Τὰ ἀποσιωπητικά, τέλος [...] άνήκουν σὲ ἔνα κείμενο ποὺ περιγράφει τὴν άδήλωτη ἐξωτερική πολιτική τῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων, ὄπως αύτή φαίνεται νὰ προκύπτει άπὸ τὶς άντιδράσεις τους. Ἱσχυρίζομαι ὅτι δὲν εἶναι καθόλου παθητικοί δέκτες καἰ ὅτι ἔχουν έξαιρετικά δομημένη ἑξωτερική πολιτική σὲ συναρμογή μὲ τὰ βαθύτερα Πιστεύω τους". Τί εἶναι αὐτὸ πάλι; Ἀνώνυμο δὲν γίνεται νὰ παραθέτῃς κείμενο. Ἄν πάλι εἶναι δικό σου, πές το. Οὕτως ἤ ἄλλως τἀ κείμενα αὐτὰ μὲ τὰ ἀποσιωπητικὰ εἶνα ἀκατάληπτα γιὰ μένα καὶ δὲν ἔχουν καμμία ἀξία. Δὲν γίνεται ὅμως μὲ τέτοιον τρόπο διάλογος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Χρῆστε, πρὶν ἀπὸ καιρὸ εἶχαν ἐμφανισθῆ στὸ μπλὸγκ αὐτὸ ὑβριστές, ἀνώνυμοι φυσικά, ποὺ ἀφοῦ ἀπαλείψαμε τὰ σχόλια τους, τελικὰ ἐξηφανίσθησαν. Νομίζω ὅτι δὲν εἶχες ἀκόμη συμβάλει στὸ μπλὸγκ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Κύριε Καθηγητά συνεχίστε όπως πολύ καλώς πράττετε και όπως λέμε και εμείς οι νέοι "Μή μασάτε!". Εάν ένας εύπατρις νεανίας, συνδυάσει τα γραπτά και τους λόγους σας, δηλαδή την σκέψη σας με εκείνη του κυρίου Πλεύρη, η μίξη η οποία προκύπτει διά συγκλίσεως Φασίζοντος Εθνικισμού και Ελληνοκεντρισμού/Παραδοσιακού-Οικουμενικού-Βυζαντινοθωμανισμού, είναι τεραστία! Ο πρώτος λειτουργεί ως Ξίφος και ο δεύτερος ως Λόγος. Μαζί η δύναμίς τους όπως προείπα είναι μεγίστης αξίας.Ίσως θέτοντας αυτά τα δύο ως θεμέλια να κάνουμε τα πρώτα βήματα για την Τέταρτη Θεωρία εφικτά, προσαρμοσμένη στα δεδομένα της Περιοχής μας.

  ReplyDelete
 18. Σχετικά με τον εθνικισμό και τον ελληνοκεντρισμό, στον οποίο κατά καιρούς αναφέρεται ο κύριος Κιτσίκης, επιτρέψτε μου καλοπροαίρετα να γράψω τα ακόλουθα:

  Ο εθνικισμός "σκέτο" ή ελληνικός εθνικισμός δεν είναι ιδεολογία,
  είναι η ταυτότητα του ελληνισμού, είναι ο ελληνικός πατριωτισμός.
  Ο ελληνοκεντρισμός, που λέει ο κύριος Κιτσίκης δεν είναι είναι ιδεολογία, είναι πολιτική θέση, που ασφαλώς απορρέει από την "ιδεολογία" του ελληνικού εθνικισμού, την οποία διατυπώνει η Χρυσή Αυγή.
  Αυτό που προσπαθεί να επεξηγήσει και επιζητεί ο κύριος Κιτσίκης, αναφερόμενος στον ελληνοκεντρισμό είναι μάλλον ο "οικουμενικός ελληνισμός" και η Ρωμηοσύνη.
  Η Ρωμηοσύνη και ο οικουμενικός ελληνισμός είναι η ιδεολογία του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος "Κοινωνία" του Μιχάλη Ηλιάδη.

  ReplyDelete