Aug 25, 2015

231 - Ἡ Ἀκρόπολις στόχος τῶν τζιχαδιστῶν

231 - Ἡ Ἀκρόπολις στόχος τῶν τζιχαδιστῶν

Ἆραγε, ποία εἶναι διαφορὰ μεταξὺ πίστεως καὶ φανατισμοῦ; Εἶναι διαφορὰ μεταξὺ Ἕλληνος καὶ Γραικύλου. Ὁ Ἕλλην εἶναι ἀριστοκράτης τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδίας. Οὐδέποτε βωμολογεῖ, οὐδέποτε ποδοσφαιρεῖ, οὐδέποτε μισεῖ. Ὁ Γραικῦλος εἶναι ἡ πλέμπα τοῦ πνεύματος καὶ τῆς καρδίας: Βωμολογεῖ, ποδοσφαιρεῖ, μισεῖ.

Ὁ φανατισμὸς ἐμφανίζεται σὲ ὅλες τὶς ἰδεολογίες, σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, ἁπλούστατα διότι ἡ πλειοψηφία ἀνήκει στὴν πλέμπα. Τὸ ἐξηγεῖ ὁ πλέον συντηρητικὸς τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὁ πατὴρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης, ποὺ λέγει σὲ ἄρθρο του τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, «Ἐνδιάμεση Περιοχή» (τ.8, θέρος 1998), τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖ, «Ἡ Ὀρθοδοξία ὄχι μόνον δὲν εἶναι θρησκεία ἀλλὰ καὶ θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς θρησκείας», τὰ ἑξῆς: Ἡ θρησκεία ὅπως καὶ ἡ ἰδεολογία εἶναι πηγὴ ἐγκληματικότητος καὶ βαρβαρότητος. Ἡ Δύση εἶναι βουτυγμένη στὸ αἷμα διότι ἐξ ἀρχῆς μετέτρεψε  τὴν σχέση της μὲ τὸν Θεὸ σὲ θρησκεία. Ἡ σημερινὴ διολίσθηση τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὴν θρησκεία τοῦ Ὀρθοδοξισμοῦ, ἀκολουθῶντας τὰ πρότυπα τοῦ καθολικισμοῦ, τοῦ προτεσταντισμοῦ,  τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ τοῦ ἰνδουϊσμοῦ, σπρώχνει τὴν Ὀρθοδοξία στὸ ἔγκλημα. Μόνον ὁ μοναχισμὸς θὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὸν φοβερὸ τοῦτο κίνδυνο.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον ἡ χριστιανικὴ Δύση ποὺ ὑπέπεσε στὸν φανατισμὸ καὶ στὸ ἔγκλημα. Ὑπέπεσε ἐξ ἀρχῆς καὶ τὸ Βυζάντιο, δηλαδὴ ἡ χριστιανικὴ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, στὰ χίλια χρόνια τοῦ βίου του. Παρὰ τὶς προσπάθειες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας νὰ διαψεύσῃ ἀναμφισβήτητα γεγονότα βανδαλισμῶν, ἀκόμη καὶ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ἐκ τῶν τριῶν ἰεραρχῶν τῆς ἑλληνικῆς παιδείας (!), εἶχε δώσει ἐντολὴ τὸ 401, στὴν πλέμπα τῶν χριστιανῶν (κατὰ τὸν Θεοδώρητο, στὸ ἔργο του «Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία»), νὰ καταστρέψῃ τὸν εἰδωλολατρικὸ ναὸ τῆς Ἀρτέμιδος στὴν Ἔφεσσο, ἔνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ θαύματα τοῦ κόσμου. Στὶ 13 Ἰουλίου 399, ὁ φανατικὸς χριστιανὸς αὐτοκράτωρ Ἀρκάδιος εἶχε ὑπογράψει διάταγμα ποὺ ἔδιδε ἐντολὴ νὰ καταστραφοῦν ἀμέσως ὅλοι οἱ ἐναπομείναντες «εἰδωλολατρικοί» μὴ χριστιανικοὶ ἀρχαῖοι ναοί. Οἱ πέτρες τῶν κατεστραμένων ναῶν ἐχρησιμοποιήθησαν γιὰ τὴν ἀνέγερση χριστιανικῶν ναῶν καὶ συγκεκριμένα, στύλοι τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς στὴν Κωνσταντινούπολη προέρχονται  ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Ἀρτέμιδος!

Στὸν ΙΕ΄αἰῶνα ὁ μεγαλύτερος φιλόσοφος τοῦ Βυζαντίου καὶ πνευματικὸς πατέρας τῆς Ἰταλικῆς Ἀναγεννήσεως, ἀρχαιολάτρης, πιστὸς τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας καὶ συνεπῶς «εἰδωλολάτρης», καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔδειχνε, ὡς ἀριστοκράτης τοῦ πνεύματος, πλήρη ἀνεξιθρησκεία πρὸς ὅλες τὶς θρησκεῖες, καὶ ὄχι μόνον τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐν τούτοις φοβώμενος τοὺς διωγμοὺς τῶν φανατικῶν Βυζαντινῶν Ὀρθοδόξων, ἐκράτη μυστικὴ τὴν ὀργάνωση του στὸν Μυστρᾶ, τὴν «Φρατρία τῶν Ἑλλήνων». Παρὰ ταῦτα, ὀπαδοί του ὑπέστησαν διωγμούς.

Τὸ 1450 ἕνας ὀπαδὸς τοῦ Πλήθωνος, ὀνόματι Ἰουβενάλιος, κατεδικάσθη ἀπὸ μία ἀρχὴ τοῦ Δεσποτάτου τοῦ Μυστρᾶ ποὺ τοῦ ἔκοψε τὴν γλῶσσα καὶ τὸ δεξὶ χέρι καὶ τὸν ἔπνιξε στὴν θάλασσα. Ὁ Ἰουβενάλιος ἐκατηγορεῖτο ψευδῶς ὅτι εἶχε δολοφονήσει μοναχοὺς, ὅτι εἶχε συλήσει χριστιανικοὺς τάφους, ὅτι  ἱερουργοῦσε σὲ μίαν μυστικὴ θρησκεία. Ὁ Ἰουβενάλιος ἐπῆγε στὸν θάνατο ὠς μάρτυς τῆς θρησκείας του, μὲ πολὺ κουράγιο, δηλώνοντας ὅτι πεθαίνει ὡς "μάρτυς τῆς  ἀρχέγονης Ἀρχῆς τῶν Πάντων". Ὁ Γεννάδιος ὅταν ἦταν γραμματεὺς τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ μέγας δικαστὴς, εἶχε ἐπανειλημμένως καταδικάσει τὴν εἰδωλολατρία τοῦ Μυστρᾶ. Κατὰ τὸν Γεννάδιο, μόνον οἱ Ὀθωμανοὶ ἠμποροῦσαν νὰ σώσουν τὸ Βυζάντιο ἀπὸ τὸ κῦμα αὐτὸ τῆς εἰδωλολατρίας. Ὁ Γεννάδιοςς εἶχε μάθει γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς εἰδωλολατρικῆς φρατρίας, ὅταν τὸ 1438, οἱ κατάσκοποί του εἶχαν πιάσει μίαν ἐπιστολὴ τοῦ Ἰουβεναλίου πρὸς ἕναν φίλο του, ὅπου  ἐγένετο λόγος γιὰ μίαν "φρατρία τῶν Ἑλλήνων" ποὺ ἐκήρυτταν τὸν πολυθεϊσμὸ καὶ ὅπου ἐδίδοντο τὰ ὀνόματα μερικῶν μελῶν της. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς φρατρίας ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Πλήθων. Τὸ βιβλίο τῆς φρατρίας ἦταν ἕνα μυστικὸ βιβλίο τοῦ Πλήθωνος ποὺ σήμερα εἶναι δημοσιευμένο καὶ ποὺ ἔχει τίτλο, Πλήθωνος Νόμων συγγραφή, καὶ ποὺ ἀρχίζει ὡς ἑξῆς : "Ἡ βίβλος αὐτὴ περιέχει τὴν θεολογία κατὰ Ζωροάστρην καὶ Πλάτωνα". Ὁ μέγας ἐμπνευστὴς τῆς φρατρίας ἦταν ὁ αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου Ἰουλιανὸς, ὁ ἐπωνομαζόμενος ὁ Παραβάτης ἤ Ἀποστάτης.

Οἱ σημερινοὶ φανατικοὶ τῆς θρησκείας, ἀσχέτως ἐὰν εἶναι μουσουλμᾶνοι, φέρονται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τοὺς φανατικοὺς χριστιανοὺς τοῦ παρελθόντος, κατεδαφίζοντας  κάθε εἰδωλολατρικὸ ναὸ τῆς Ἀρχαιότητος στὴν Μέση Ἀνατολή. Τοὐλάχιστον ὁ Παρθενὼν εἶχε σωθῇ, παρὰ τὸ διατάγμα τοῦ Θεοδωσίου Β΄, τὸ 435, γιὰ τὸ κλείσμο ὅλων τῶν εἰδωλολατρικῶν ναῶν, ὅταν εἶχε μετατραπῆ σὲ χριστιανικὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας ποὺ εἶχε ἐγκαινιάσει ὁ Ἰουστινιανὸς καὶ ἀργότερα σὲ μοναστήρι Μεβλεβήδων. Σήμερα, ὅταν οἱ τζιχαδιστὲς καταλάβουν τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ λιασθοῦν στὴν Ὁμόνοια θὰ κατεδαφίσουν ὁλοσχερῶς τὰ μνημεῖα τῆς Ἀκροπόλεως, δηλαδὴ τὸ ὑπέρτατο σύμβολο τοῦ πλανητικοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ αὐτὸ θὰ τὸ χρωστᾶμε στὴν ἐγκληματικὴ πολιτικὴ τῶν ἑλληνικῶν  κυβερνήσεων, σύμβολο τῆς ὁποίας κατέστη κάποια ἀσχημονοῦσα ὑπουργός, ὀνόματι Τασία Χριστοδουλοπούλου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 25 Αὐγούστου 2015
7 comments:

 1. Θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω κάτι στὰ παραπάνω. Ὑπάρχει ὰναντίρρητη συνέχεια μεταξύ τῆς όρθόδοξης λατρείας καὶ τῆς ἀρχαίας λατρείας, ἤ μάλλον πίστης. Ἀκόμα καὶ ἡ ὑπακοή τῆς ἐκκλησίας στὶς κοσμικές ἀρχές καὶ ἡ μνεία τῶν ἐνόπλων δυνάμεων της χώρας καἴ τῶν ἱεραρχῶν ποὺ γίνεται κατά τὶς τελετές προέρχεται άπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Τὸ εἶδα χτὲς ἰδίοις ὄμμασι στὴ γιορτὴ τοῦ Άγίου Φανουρίου.

  Ἐκεὶ ποὺ τὰ χαλάμε, εἶναι στὸ δόγμα. Αὐτὸ ποὺ μᾶς τὴ δίνει στὸ Ίσλάμ καὶ στὴ Δύση εἶναι ἡ μανία νὰ ἐφαρμοστεῖ κάτι ποὺ εἶναι γραμμένο κάπου, διατυπωμένο ἄπαξ καἴ διἄ παντός.΄Οταν ὁ ἂλλος σοῦ ἐπιτίθεται μὲ τὸ δόγμα του, σὲ βάζει σὲ πειρασμὸ νὰ τοῦ ἀντιτάξεις ἒνα ἂλλο. Πῶς νὰ τοῦ έξηγήσεις ὄτι ἠ ἀλήθεια δὲν εἶναι διατυπώσιμη ;

  Ἠ Δύση μὲ τὴν ἐγκεφαλική της μανία τοῦ καθορισμοῦ τῶν πάντων συνέχισε βάρβαρα μιὰν άσχημη πρακτική ποὺ καὶ προηγεῖτο αύτῆς ἱστορικά καἲ τὴ βρίσκει ὀ καθένας μπροστά του. Εῖναι ἤ ίδια ἠ πρακτική τὸ πρόβλημα, ἡ πράξη ἤ ίδια, ἡ διάσπαση τοῦ πνεύματος σὲ σῶμα καὶ πνεῦμα. Ἡ Δύση εῖναι ἕνα πνευματικό σκάλωμα, ποὺ δὲν διαφέρει άπὸ τοὔς τζιχαδιστές σὲ τίποτα, άν θεωρήσουμε ὄτι τὸ πρόβλημά της εῖναι ἠ μανία νὰ θέλει νὰ κάνει αἱώνια μιὰ πρόσκαιρη σκέψη.

  Ὀ Παρθενώνας δὲν κινδυνεύει τόσο ἀπὸ τοὺς τζιχαδιστές ὃσο ἀπὸ τοὺς ὑπερασπιστές του. Ἠ θεά ξέρει καλύτερανὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν Άκρόπολη ἀπὸ τοὺς Άθηναίους -πράγμα ποὺ ἀποδείχτηκε στοὺς Περσικούς πολέμους.

  ReplyDelete
 2. Συμπέρασμα - ἠ πλέμπα εἶναι πλέμπα έπειδή εῖναι ἄθεη. Στἤ θέση τοῦ θεοῦ βάζει τὄν ἑαυτό της. Ή μόνη πνευματική ἀριστοκρατία εἶναι ἤ ὁλότητα, ἠ ἄρνηση τῆς κριτικῆς.

  ReplyDelete
 3. Φανατικοί Τούρκοι ισλαμιστές – τζιχαντιστές επιτέθηκαν στο άγαλμα του Αριστοτέλη, που είναι τοποθετημένο στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ασου, στα παράλια της Μικράς Ασίας.

  Το άγαλμα έχουν ήδη μεταφέρει οι τουρκικές αρχές σε ειδικό εργαστήριο αποκατάστασης στην Σμύρνη.

  Το άγαλμα κατασκευάστηκε το 2009 από το υπουργείο Πολιτισμού στην Τουρκία και τοποθετήθηκε στο σημείο για να καλωσορίζει τους επισκέπτες.

  Οι θρησκόληπτοι ισλαμιστές αφαίρεσαν το δεξί χέρι του αγάλματος και μουτζούρωσαν το πρόσωπο του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου.

  Ο Τούρκος πολίτης Ramazan Başol, που συνελήφθη από τους Κούρδους αντάρτες της Συρίας, του αντάρτικου στρατού YPG/YPJ, ενώ προσπαθούσε να περάσει τα σύνορα από το Ικόνιο της Καππαδοκίας για να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος, μίλησε στο ANF για το πώς έγινε μέλος στο Ισλαμικό Κράτος και για τα κυκλώματα στρατολόγησης τζιχαντιστών που δρουν στην Τουρκία.

  Ο Μπασόλ είπε ότι στάλθηκε στο Ισλαμικό Κράτος από τη Σέχτα του Ισμαήλ Αγά που στρατολογεί μέλη αλλά και προσφέρει υλική βοήθεια στο Ισλαμικό Κράτος.

  Ο Μπασόλ αποκάλυψε ότι η Σέχτα εκπαιδεύει νέους τζιχαντιστές σε κεντρικές συνοικίες του Ικονίου και στέλνει στη συνέχεια τους εθελοντές, έτοιμους εκπαιδευμένους, να ενταχθούν στις συμμορίες του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

  Οι ίδιες Σέχτες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος είναι και προσκείμενες στο ισλαμιστικό κόμμα του Ερντογάν, το AKP. Οι άνδρες μέλη σε αυτές τις Σέχτες, που προορίζονται για τζιχαντιστές, είναι οι ίδιοι που εξαπολύουν επιθέσεις σε Κούρδους συμπολίτες τους.

  Η προεργασία για τη στρατολόγηση στο Ισλαμικό Κράτος γίνεται από προπαγάνδα που διαχέεται σε θρησκευτικά σχολεία της Τουρκίας, τηλεοπτικές εκπομπές θρησκευτικού περιεχομένου, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ισλαμιστικά περιοδικά. Όλοι οι μηχανισμοί προπαγάνδας υπέρ των τζιχαντιστών δρουν ανενόχλητοι στην Τουρκία. Στη συνέχεια τα νέα μέλη εκπαιδεύονται σε τουρκικό έδαφος πριν αποσταλούν στη Συρία.

  Στην Αλβανία, χθες, οι αλβανικές αρχές γκρέμισαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμμάδες Χειμάρρας, με τη δικαιολογία ότι το κτίσμα ήταν παράνομο. Οι λιγοστοί κάτοικοι που έφτασαν στο σημείο ακούγοντας τον θόρυβο των μηχανημάτων, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.
  Ανησυχίες για έλλειψη διαφάνειας στην επικείμενη απογραφή πληθυσμού, τον Σεπτέμβριο, εκφράζει ο εκπρόσωπος της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας. Σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος σε τροποποιήσεις που έγιναν πρόσφατα στο νόμο περί απογραφής πληθυσμού, επεσήμανε ότι με αυτές «καταργείται το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της καταγωγής και της ταυτότητας του καθενός και ταυτόχρονα παραβιάζεται η αρχή της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από την απογραφή».

  Σε νέο βίντεο που ανάρτησε το Ισλαμικό Κράτος στο διαδίκτυο εμφανίζονται δύο γερμανόφωνοι τζιχαντιστές οι οποίοι απειλούν ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει βάλει ως επόμενο στόχο των επιθέσεών του τη Γερμανία.

  Ένας μαχητής που δηλώνει πίστη στο Ισλαμικό Χαλιφάτο εμφανίστηκε σε ένα βίντεο όπου προτρέπει τους Τούρκους συμπατριώτες του να εξεγερθούν εναντίον του «απίστου» προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να συμβάλουν να κατακτηθεί η Κωνσταντινούπολη.

  ...και μην ξεχνάμε ότι οι Τζιχαντιστές είναι ήδη εδώ.... με αναρτημένη σημαία τη σημαία τους δύο χιλιόμετρα έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό της Θήβας, σε υποσταθμό της ΔΕΗ... Στην σημαία των ισλαμιστών υπάρχει η επιγραφή με λευκά γράμματα που αναγράφει : «Ένας είναι ο Θεός και ο Άγιος Μωάμεθ ο προφήτης του. Ορκιστείτε σε αυτόν».


  ReplyDelete
 4. Tί συμβαίνει ; Πράγματι ἔχουμε ξανά τὴν ἠλιθιότητα τοῦ πολεμικοῦ Ίσλάμ ; Αὐτό εῖναι λοιπόν-καἲ σοῦ λέει, τἰ νὰ τὴν κάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐξυπνάδα, ἀφοῦ εἶναι θνητός ; Περί αὐτοῦ πρόκειται ; Ἤ μήπως κάτι ἄλλο συμβαίνει ;

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete