Aug 7, 2015

222 - Ἰμπεριαλισμὸς καὶ λαθρομετανάστευση

222 - Ἰμπεριαλισμὸς καὶ λαθρομετανάστευση

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Σύριζα ὅπως καὶ σύσσωμη ἡ Δύση σηκώνει τὰ χέρια ὑψηλὰ ἐνώπιον τοῦ ἀλύτου προβλήματος τῆς λαθρομεταναστεύσεως. Αὐτὴ ἡ στάση, ἀκόμη καὶ μίας κομμουνιστικῆς κυβερνήσεως, ὅπως παρουσιάζεται ὁ Σύριζα, συνοψίζει ὅλο τὸ δρᾶμα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων.

Ἀπὸ τῆς 25ης Μαρτίου 1821, ἡ Ῥωμηοσύνη εἰσῆλθε στὴν τροχιὰ τῆς Δύσεως, δηλαδὴ τῆς ἀποσυνθέσεως. Ἀπεφάσισε νὰ εὐθυγραμμισθῇ μὲ τὸν ἰμπεριαλισμὸ ὡς τελευταῖο τροχὸ τῆς ἀμάξης. Ἔκτοτε, ἀκόμη καὶ ἡ Ἐκκλησία μας (ὅπως καὶ ὁ σεβαστὸς μητροπολίτης Εὐστάθιος Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης) ὑπέπεσε στὴν τεραστία μυθολογία ποὺ εἶχε ὑφάνει ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση γιὰ νὰ ὑφαρπάσῃ τὴν ψυχή μας, νὰ ἐκριζώσῃ τὴν καρδιά μας καὶ νὰ τὴν τοποθετήση στὸ ἰδικό της βρώμικο σῶμα, ἐφ’ὅσον διετείνετο ὅτι ἦταν τὸ ἁμαρτωλὸ παιδί μας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ πόρνη Δύση μετέτρεψε τὴν μητέρα Ἑλλάδα σὲ πόρνη χωρὶς ποτὲ νὰ ἔχῃ ἐπωφεληθῆ ὑλικὰ ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ χειροτέρου τῶν παιδιῶν της ποὺ εἶχε τώρα καὶ 500 χρόνια ἐξοκείλλει στὴν ἀποικιακή-ἰμπεριαλιστικὴ πορνεία. Τὸ Δυτικὸ κόμμα, ἀφοῦ ἐδολοφόνησε τὸν Καποδίστρια, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῶν Ἑλληνολατίνων ὅπως τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ἠθέλησε, παρὰ τὶς νουθεσίες τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ νὰ παίξῃ καὶ αὐτὴ, τὸ 1919, στὴν Μικρασία, τὸ τρελὸ παιχνίδι τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, δίδοντας τὴν χαριστικὴ βολὴ στὸ ἐξουθενωμένο πλέον ἀπὸ τὴν πορνεία σῶμα τῆς Ῥωμηοσύνης.

Μετὰ τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ, τῆς πατρίδος τοῦ σοσιαλισμοῦ, τὸ 1991, ἡ πόρνη Δύση, μὴν ἔχοντας πλέον ἀπέναντί της οὐδεμίαν πουριτανικὴ δύναμη γιὰ νὰ τὴν συναιτίσῃ, προέβη σὲ ὄργιο βιασμῶν τῶν ὑποδούλων λαῶν τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ἑλλάδος. Οἱ φρικιαστικὲς δολοφονίες λαοπροβλήτων ἡγετῶν ὅπως τοῦ Σαντὰμ στὸ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Καντάφι στὴν Λιβύη, ἦταν ἁπλῶς ἡ βιτρίνα αἱματοβαμένων κεφαλῶν ποὺ ἀδυνατοῦσε νὰ κρύψῃ τὸν βιασμὸ καὶ τὴν βάρβαρη δολοφονία ὁλοκλήρων λαῶν, ὅπως τῆς Σερβίας, τοῦ Ἀφγανιστάν, τοῦ Ἰράκ, τῆς Συρίας καὶ τῆς Λιβύης.

Ἀποτέλεσμα τῆς πλήρους ἀποσυνθέσεως τῶν κρατικῶν δομῶν τῆς περιοχῆς ὑπῆρξε ἡ ὁλοκληρωτικὴ φυγὴ καὶ μετανάστευση ἑκατομμυρίων ναυαγῶν πρὸς τὶς χῶρες τῶν δημίων τους, προσφέροντας τὰ κορμιά τους στοὺς δυτικοὺς βιαστὲς ἔναντι πινακίου φακῆς, συμπεριλαμβανομένων καὶ Ῥωμηῶν.

Καὶ σήμερα τί βλέπουμε;  Ἡ ὑποτιθεμένη κομμουνιστικὴ ἀντιϊμπεριαλιστικὴ κυβέρνηση τοῦ Τσίπρα, ἀντί νὰ σηκώνῃ κραυγὴ ὀργῆς, καταδικάζοντας τὴν αἰτία τῆς φρικιαστικῆς αὐτῆς λαθρομεταναστεύσεως γιὰ τὴν ὁποία τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων οὐδόλως εὐθύνεται, ὄντας καὶ αὐτὸς μεταξὺ τῶν θυμάτων, νὰ συντάσσεται στὸ πλευρὸ τῶν δημίων τῶν Βρυξελλῶν καὶ νὰ ἱκετεύῃ γιὰ κοινὴ πολιτική, εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ ἀντιμετωπίσεως τοῦ ἐγκλήματος, προβάλλοντας ὅλο τὸ ἀπεχθέστατο λεξιλόγιο περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ τύπου τῶν ἀνθρωπιστικῶν βομβαρδισμῶν τοῦ ΝΑΤΟ κατὰ τῆς Γιουγκοσλαυΐας (προσοχὴ στὴν ὀρθογραφία: ὄχι Γιουγκοσλαβίας. Οἱ Σλαῦοι δὲν εἶναι Σλάβοι οὔτε σκλάβοι)

Ἕλληνες, κομμουνιστές, φασιστές (ὄχι ὑβριστικῶς φασίστες) καὶ ὅλος ὁ ὑπόδουλος λαὸς τῆς Ἀνατολικῆς Παρατάξεως, ἀκόμη καὶ ἐσεῖς οἱ διορθωτὲς ἐφημερίδων, ξυπνήσατε ἐπὶ τέλους ἀπὸ τὸν λήθαργο, σηκωθῆτε ἀπὸ τὰ κρεβάτια στὰ ὁποῖα οἱ Δυτικοὶ ἰμπεριαλιστὲς βιάζουν νυχθημερὸν ἀκόμη καὶ τὶς γιαγιάδες καὶ κραυγάσατε: ὄχι πλέον Εὐρώπη, ὄχι πλέον Δύση, ὄχι πλέον εὐρώ! Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερης ζωῆς παρά, ἀπὸ τὸ 1821, σκλαβιὰ καὶ κατοχή!


Δημήτρης Κιτσίκης                                 7 Αὐγούστου 2015

No comments:

Post a Comment