Aug 4, 2015

220 - Ὁ Βαρουφάκης ἐνώπιον τοῦ ἑλληνικοῦ ῥαγιαδισμοῦ

220 - Ὁ Βαρουφάκης ἐνώπιον τοῦ ἑλληνικοῦ ῥαγιαδισμοῦ

Τὸ ὅτι ὁ Ἕλλην εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς σὲ τοῦτον τὸν πλανήτη ἔχει θεολογικῶς ἀποδειχθῆ : Ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν ἠστόχησε καὶ ἐσταύρωσε τὸν Χριστό, ἀπώλεσε αὐτομάτως, μὲ τὴν πράξη του αὐτή, τὴν μέχρι τοῦδε δικαιολογημένη προνομιοῦχο θέση του ὡς περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Νέο Ἰσραὴλ ἀνεδείχθη ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός -καί ὄχι ὁ αἱρετικὸς χριστιανός ὅπως ὁ παπικὸς ἤ ὁ διαμαρτυρόμενος- ὁ ὁποῖος ἀντὶ τῶν ἑβραϊκῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐχρησιμοποίησε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ συνθέτοντας τὸν χριστιανισμὸ μὲ τὸν ἑλληνισμό, ἐδημιούργησε γιὰ τὸν πλανήτη, τὴν κιβωτὸ τῆς Ῥωμηοσύνης, τοῦ ἑλληνωρθοδόξου δηλαδὴ πολιτισμοῦ πού, ναὶ μὲν χρησιμοποιεῖ καὶ τὰ ῥωσικὰ καὶ τὶς ἄλλες ἐθνικὲς γλῶσσες, δὲν παύει ὅμως νὰ βασίζεται στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀπ' ἀρχῆς κόσμου ὁ διανοούμενος τῆς σειρᾶς, παντοῦ ἀνὰ τὴν γῆν  -ἀλλὰ ἰδιαιτέρως στὸν πεπτοκῶτα σημερινὸ ἑλληνικὸ λαό- γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν παντελῆ ἔλλειψη δημιουργικότητος ποὺ τὸν διακρίνει, καταφέρεται κατὰ τῶν δημιουργῶν, χλευάζοντάς τους ὡς ἀνισορρόπους καὶ ἐξηγῶντας, μὲ ψευδοφροϋδικὰ ἐπιχειρήματα, τὶς ἀνησυχίες τῶν δημιουργῶν αὐτῶν, ὡς προϊόντα ἀρρωστημένων στερήσεων καὶ ὁρμῶν. Στὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση ὁ ἀποτελεσματικώτερος τρόπος ἐξουδετερώσεως τῶν σκεπτομένων πολιτικῶν ἀντιπάλων ἦτο νὰ τοὺς ἀνακηρύξουν ψυχοπαθεῖς καὶ νὰ τοὺς ἐγκλείσουν σὲ φρενοκομεῖα. Οἱ ΗΠΑ ἠκολούθησαν τὸ σοβιετικὸ παράδειγμα καὶ μὴ δυναμένοι νὰ ἀποκρούσουν τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ῥωμαιοκαθολικοῦ, πολωνικῆς καταγωγῆς Ἀμερικανοῦ ἀγωνιστοῦ τρομοκράτου, γνωστοῦ ὡς "ὁ παμβομβιστὴς", Θεοδώρου Καζύνσκι, τὸν ἀνεκήρυξαν παράφρονα.  Ὁ Γεώργιος Μαλοῦχος, σὲ ἄρθρο του στὴν Καθημερινή τῆς 20-08-2002, μὲ τίτλο, "Μάρξ, Μπακούνιν ἤ Φρόϋντ;" ἐπωφελήθη τοῦ θέματος τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως 17Ν γιὰ νὰ γράψη τὰ ἑξῆς φαιδρά : "Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ εἰπ κανεὶς ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐταλάνισαν τὴν Ἑλλάδα καὶ κάποτε κόντεψαν νὰ τὴν πετάξουν ἀπὸ τὸν δυτικὸ κόσμο τὰ τελευταῖα σχεδὸν τριάντα χρόνια, ἴσως νὰ μὴν εἶχαν συμβῆ ἄν ὁ Γιωτόπουλος δὲν εἶχε νὰ ἀναμετρηθῇ μὲ τὴν ἄνοδο καὶ τὴν πτώση, τὴν ἰσχυροποίηση καὶ τὴν ἀπαξίωση τοῦ πατέρα του στὸν χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς... Καλές, λοιπόν, οἱ ΠΑΜΚ, οἱ ΚΝΕ καὶ οἱ διάφορες ΜΛ, ΛΜ κοκ.,  ἀλλὰ ἐὰν εἶχε βρεθῆ κι ἕνας χριστιανὸς νὰ τοὺς πάῃ στὸν ψυχολόγο" !

Ἡ ἰδια «σοβαρή» ἐφημερίδα, ἐτιτλοφόρει ἄρθρο τοῦ Ἀντώνη Καρακούση γιὰ τὸν Γιωτόπουλο : "Οἱ περίεργες συναντήσεις τοῦ παράφρονος τῆς 17Ν", ὁ ὁποῖος καὶ ἔκλεινε τὸ ἄρθρο του μὲ τὴν ἑξῆς φράση : "Τὰ ὑπόλοιπα ἀνήκουν στὴν ἁρμοδιότητα τοῦ ψυχιάτρου ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Στεφανῆ".   Ἐν τῷ μεταξύ, δεκάδες ἑκατομμύρια εἶναι οἱ νεκροὶ ἀπὸ τὴν σώφρονα, μὴ παράφρονο δράση τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους, καθοδηγητοῦ τῆς ἑλληνικῆς ἀντιτρομοκρατικῆς δράσεως, ὡς καὶ τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς δράσεως τῶν ἐκπαιδευμένων ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον. Π.χ. "κλεισμένοι σὲ μεταλλικὰ κοντέϊνερ, μὲ τὰ ὁποῖα μετεφέροντο στὸ βόρειο Ἀφγανιστάν, ἐπέθαναν ἀπὸ ἀσφυξία τοὐλάχιστον χίλιοι μαχητὲς Ταλιμπάνοι, ὅπως ἀναφέρει τὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ Newsweek... Οἱ ἀμερικανικὲς δυνάμεις ἐγνώριζαν τὴν κτηνώδη διαδικασία μεταφορᾶς αἰχμαλώτων πολέμου, ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ φιλικῶς πρὸς αὐτὲς προσκείμενος πολέμαρχος τῆς Βορείου Συμμαχίας, Ἀμπντοὺλ Ρασὶντ Ντοστούμ" ( Καθημερινή, 20-08-2002).
           
Ἡ ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ οἰκοδόμηση κατασταλτικῶν μέτρων κατὰ τῶν δημιουργῶν, ὀφείλεται πρωτίστως στοὺς φιλελευθέρους καὶ σοσιαλδημοκρατικοὺς κύκλους. Ὁ ὀχετὸς ποὺ ξεχείλησε ἀπὸ Τὸ Βῆμα, τὴν Καθημερινὴ  καὶ τὸ Σκάϊ, ἀπαιτῶντας νὰ δικασθῇ ὁ Βαρουφάκης γιὰ σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τὴν σωρεία  τῶν μετρίων σὲ ἀνάστημα Ἑλλήνων συναδέλφων του καθηγητῶν πανεπιστημίου ποὺ ἁπλῶς τὸν φθονοῦν καὶ δὲν τολμοῦν νὰ ἐμφανισθοῦν μὲ πολύχρωμα πουκάμισα.

Στὸ κυριακάτικο Βῆμα, ὁ ἀπίθανος σὲ κυνισμό, σοσιαλδημοκράτης ὑπουργὸς προστασίας τῆς ἀστυνομίας, Γιάννης Πανούσης, ἐδήλωσε: «Ὕπενθυμίζω ὅτι τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ νόμοι στηρίζουν τὴν ἀστικὴ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία, τὴν λαϊκὴ κυριαρχία καὶ ὄχι τὴν λαϊκὴ δημοκρατία. Ἔχουμε ἀλλαγὴ κυβέρνησης, ὄχι ἀλλαγὴ πολιτεύματος».

Δὲν ἠδύνατο νὰ εἶναι ὁ Πανούσης πιὸ ξεκάθαρα μπάτσος. Καὶ παίρνοντας  φόρα,  ἐκατηγόρησε τὸν Βαρουφάκη ὅτι «διέπραξε τὸ ἀδίκημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας», ἐπειδὴ εἶναι «ὑπόλογος γιὰ τὴν ἀποσταθεροποίηση τοῦ νομίσματος καὶ κατ’ἐπέκτασιν τὴν διατάραξη τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης»(!)  Μόνον γιὰ προδοσία τῶν ἀρχῶν τοῦ κόμματός του  δύναται νὰ κατηγορηθῇ ὁ Τσίπρας ποὺ ἐπέλεξε τέτοιον ὑπουργό.

Ἀλλὰ τὸ ἔσχατο πρόσχημα ἀποδομήσεως τῆς προσωπικότητος τοῦ Βαρουφάκη ἀπὸ τὰ βοθροκάναλα τοῦ Κολωνακίου εἶναι ὅτι παρουσιάζει συμπτώματα σχιζοφρενείας ἐπειδὴ εἶναι  διαφορετικὸς καὶ δημιουργικός. Μακάρι αὐτὸ νὰ ἀληθεύῃ ἄν καὶ παρὰ τὶς πολύμηνες ταχυδακτυλουργίες του στὶς Βρυξέλλες ἔπρεπε νὰ γνωρίζῃ ὅτι μόνον μὲ βιαία ἐπανάσταση δύναται κανεὶς νὰ ἀναμετρηθῇ μὲ τὸ διεθνὲς τοκογλυφικὸ σύστημα. Καὶ θεωρητικά, τοὐλάχιστον, δύο εἶναι στὴν Ἑλλάδα τὰ ἐπαναστατικὰ κινήματα: τὸ ΚΚΕ καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ποὺ τελευταῖα ὁμιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα. Ἀλλὰ τί νὰ τὴν κάνῃς τὴν ὁμίλία χωρὶς ὅπλα;


Δημήτρης Κιτσίκης                                 Τετάρτη  Αὐγούστου τοῦ  2015

6 comments:

 1. Ἡ ΧΑ καί τό "Κ" ΚΕ εἶναι ἐπαναστατικά κινήματα κατά τό "Πετάει ὁ γάϊδαρος; ... Πετάει..."

  " Ἡ περίπτωση Βαρουφάκη θά ἦταν μία κωμωδία πού θά προσέφερε ἄφθονο γέλωτα, ἄν τό πρόσωπο αὐτό δέν διαχειριζόταν γιά μῆνες τίς τύχες τῆς Ἑλλάδος, ἀποδεικνύοντας πόσο ἐπικίνδυνη εἷναι ἡ κυβέρνηση Σύριζα γιά τήν χώρα." ( Χρυσῆ Αὐγή 27/7/2015)

  Ἡ παραπάνω δήλωση ἀποδομεῖ τόν Βαρουφάκη πολύ περισσότερο ἀπό ὅτι κάνει ὁ ὑπουργός ΠΡΟΠΟ Πανούσης, ἀκριβῶς ἐπειδή προέρχεται ἀπό ἕνα " ἀντισυστημικό" , " ἐπανασττικό" κόμμα ( σιγά τ' αὐγά...)Καί ἄν ψάξετε στήν ἱστοσελίδα της , ἐκεί νά δεῖτε φαιδρά γιά τόν Βαρουφάκη, ξεπερνᾶνε καί τό ΠΟΤΑΜΙ σέ φαιδρότητα...

  Σέ τί διαφέρει δηλαδή ἡ παραπάνω δήλωση τῆς ΧΑ ἀπό τήν ἀκόλουθη δήλωση τοῦ Ποταμιοῦ

  "...Διαβάζοντας τό «σχέδιο Βαρουφάκη» γιά τήν ἐπιστροφή στή δραχμή, δέν ξέρεις ἄν πρέπει νά ὀργιστεῖς ἤ νά γελάσεις.."

  Πιό ραγιαδίστικα κόμματα ἀπό τό "Κ" ΚΕ καί τήν ΧΑ δέν ὑπάρχουν...Μαντρόσκυλα τοῦ συστήματος. Δέν τούς λείπουν τά ὅπλα... οἱ ἰδέες τούς λείπουν...

  ReplyDelete
 2. Ερώτηση προς τον αρθρογράφο: τελικά ο Βαρουφάκης έβλαψε ή όχι την ελληνική οικονομία?

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 3. Ἡ χώρα μας πάσχει ἀπὸ οἰκονομισμό. Ὁ οἰκονομισμὸς κατεδικάσθη ἀπὸ τὸν Λένιν. Πρωτεύει τὸ πολιτικό. Συνεπῶς τὸ ἐρώτημα τοῦ Aegean Eagle δὲν εἶναι καλὰ διατυπωμένο. Ὁ Βαρουφάκης μὲ τὴν τακτική του δημιουργικῆς ἀσαφείας ἔπραξε σωστά. Σὲ τελευταῖα ἀνάλυση παραμένει νὰ διευκρινισθῇ ἐὰν καὶ ὁ Τσίπρας ποὺ πάντα τὸν ὑπεστήριξε ὑπῆρξε ἤ ὄχι προδότης ἐνδίδοντας. Τσίπρας-Βαρουφάκης-Κωνσταντοπούλου θυμίζουν πολυμήχανο Ὀδυσσέα μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι μέσα στὸν δούρειο ἵππο οἱ σύντροφοι τοῦ Ὀδυσσέως εἶχαν ὅπλα. Χωρὶς ὅπλα ὁ Βαρουφάκης παραμένει ταχυδακτυλουργὸς καὶ ὁ βασιλιᾶς ἀποκαλύπτεται γυμνός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Τάδε ἔφη Ζαρατούστρας:

  «Πιό ραγιαδίστικα κόμματα ἀπό τό "Κ" ΚΕ καί τήν ΧΑ δέν ὑπάρχουν...» Μαντρόσκυλα τοῦ συστήματος.

  Μολονότι μὲ ἔχει προβληματίσει ἡ στάσις τοῦ ΛΣ ἀπέναντι στὸ δίλημμα «€ ἢ δραχμή», νομίζω ὅτι ἡ κριτικὴ ἐπὶ τοῦ ΛΣ ἀναφορικῶς μὲ τὸ θέμα τοῦ Βαρουφάκη εἶναι ἄδικος.

  Ἐπειδὴ παρακολουθῶ κάθε μέρα τὶς ἀνακοινώσεις καὶ τὰ δελτία τοῦ ΛΣ, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ συναναστρέφομαι μὲ ἀνθρὠπους αὐτοῦ τοῦ κόμματος ἡ κριτικὴ ἀπέναντι στὸν Βαρουφάκη εἶναι μὲν σκληρή, ἀλλὰ δὲν ἔχει καμιὰ σχέσι μὲ αὐτὴν ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ τὸ Ποτάμι, τὸ ΚΚΕ καὶ ἄλλα κόμματα.

  Κατ' ἀρχὴν ὑπάρχουν φωνὲς ἐντὸς τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου» γιὰ παραπομπὴ τοῦ Βαρουφάκη σὲ εἰδικὸ δικαστήριο γιὰ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας, ἂν εἶναι δυνατόν! Ὁ ΛΣ δὲν ἤγειρε ποτὲ τέτοιο ζήτημα. Συνεπῶς, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λέμε ὅτι ὁ ΛΣ εὐθυγραμμίζεται μὲ τὸ Ποτάμι καὶ τὰ ἄλλα γλειώδη ὑποκείμενα τοῦ «συνταγματικοῦ τόξου».

  Ὁ Βαρουφάκης, παρὰ τὸ ὅτι προσωπικῶς δὲν μοῦ εἶναι ἀντιπαθής, φρόντισε ὅλο αὐτὸν τὸν καιρὸ νὰ δώσῃ λαβὲς γιὰ σχόλια. Δὲν ἀναφέρομαι στὸ ὕφος ἐνδύσεώς του καὶ τὶς φωτογραφίσεις του, αὐτὸ εἶναι τὸ τελευταῖο ποὺ μὲ ἀπασχολεῖ. Πηγαίνω στὴν οὐσία τῶν πραγμάτων. Ἐγὼ προσωπικῶς ψέγω τὸν Βαρουφάκη μόνον γιὰ τὰ ἑξῆς:

  α) γιὰ τὴν ἀναίρεσιν τῆς «ἀπρεποῦς» χειρονομίας ἐνάντια στὴν €υρώπη ποὺ ἔκανε σὲ ἀνύποπτον χρόνο πρὶν ἀπὸ 1-2 ἔτη. Ὅπως ἀπεδείχθη, ὁ Βαρουφάκης κωλοδαχτύλιασε κανονικῶς. Μὲ ξενέρωσε ἀσυστόλως ὅμως ποὺ δὲν τὸ παρεδέχθη. Γάμα τους ρὲ Βαρουφάκη κι ἐγὼ μαζύ σου.

  β) δὲν μπορεῖς Γιάννη Βαρουφάκη νὰ ἀποκαλῇς τοὺς βρυκόλακες τοῦ ἑλληνικοῦ τραπεζιτικοῦ συστήματος «φίλους». «Φίλε Γιάννη» τὸν Στουρνάρα, «φίλε Γιῶργο» τὸν Τζέφφρη. Δὲν ἔχεις τὸ ἠθικὸ δικαίωμα νὰ προτείνῃς γιὰ σύμβουλον τοῦ κράτους τὴν Παναρίτη.

  γ) Σἐ ξηλώνει ὁ Τσιπράκος μετὰ τὴν κυβίστησιν τοῦ αἰῶνος. Ἐσὺ τί κάνεις; Πηγαίνεις στὴν Αἴγινα καὶ ἀπουσιάζεις ἀπὸ τὴν πρώτη κρίσιμον ψηφοφορίαν τῆς Βουλῆς; Καὶ μετὰ στὴν ἄλλην πᾶς καὶ ψηφίζεις ΝΑΙ ρὲ Γιάννη; Ψήφισε ΟΧΙ σὲ ὅλα ρὲ μεγάλε.

  Ἡ κριτικὴ τοῦ ΛΣ στὸ πρόσωπον τοῦ Βαρουφάκη ἔχει ὡς ἀφετηρία ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς παραπάνω προβληματισμοὺς ποὺ παρέθεσα.

  Αὐτὸ ποὺ θὰ ἤθελα νὰ δῷ ἀπὸ τὸν Γιάννη Βαρουφάκη εἶναι περισσότερη συνέπεια καὶ σταθερότητα. Καλὴ ἡ δημιουργικὴ ἀσάφεια ἀπέναντι σὲ κάτι τρωκτικὰ τύπου Ντάϊσσελμπλουμ, ἀλλὰ ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸν λαὸ ἤθελα τὸν Βαρουφάκη πιὸ εἰλικρινή, πιὸ ἄκαμπτο. Δὲν τὸν θεωρῶ οὔτε προδότη, οὔτε ἄσχετο, οὔτε ἐπικίνδυνο. Πιστεύω ὅτι ἂν εἶχε τὴν κάλυψιν ἀπὸ τὸν Χὲρ Τζίφρεν θὰ εἶχε στείλε τοὺς Εὐρωπαίους ἀδιάβαστους. Δυστυχῶς ὁ Ἀλέκος προσεκύνησε καὶ ὅλα τὰ σχέδια τοῦ Βαρουφάκη πῆγαν στράφη. Ὡστόσο, ὁ ἴδιος ὁ Βαρουφάκης προετίμησε μετὰ τὸ ἄδειασμα ἀπὸ τὸν Τζίφρα νὰ μὴν τιμήσῃ στὸ ἔπακρο τὶς προσωπικές του ἐπιλογές, νὰ μὴν κάνῃ μιὰ ἡρωϊκὴ ἔξοδο νὰ ποῦμε. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, ναί, δὲν θεωρῶ ὅτι τὸ πέρασμα τοῦ Βαρουφάκη ἦταν καταστροφικό, ἀλλὰ θὰ προτιμοῦσα νὰ κρατοῦσε μία πιὸ εἰλικρινὴ στάσι ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸν λαόν, ὅπως ὁ Λαπαβίτσας.

  ReplyDelete
 5. Ὁ ΛΣ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρῆται κόμμα τοῦ συστήματος ὅταν:

  α) δύο μέλη του ἔχουν δολοφονηθεῖ ἀπὸ τὴν ΝΔ,
  β) σύσσωμος ἡ κοινοβουλευτική του ὁμάδα καὶ καμιὰ 60αριὰ μέλη του ἔχουν προφυλακιστεῖ ἐπὶ 18 μῆνες ἢ ὑποστεῖ διάφορες διώξεις καὶ περιορισμοὺς ἀπὸ τὸ παραδικαστικὸν κύκλωμα τοῦ Μπάμπη,
  γ) ἔχει ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὰ ἰδιωτικὰ καὶ -δυστυχῶς- καὶ τὰ κρατικὰ μμἐ.

  Ἐνῶ δὲν πιστεύω ὅτι ὁ ΛΣ εἶναι συστηματικὸν κόμμα (ὁ ὅρος «συστημικὸς» εἶναι λανθασμένος), ὅπως εἶπα ἡ στάσις τοῦ ΛΣ στὸ ζήτημα τοῦ νομίσματος-τραπεζῶν μὲ ἔχει προβληματίσει.

  Ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα τοῦ λαοῦ μας πρὶν νὰ ξεπουληθῇ τὸ σύμπαν εἶναι τὸ bank-run. Ἐπειδὴ δὲν πιστεύω στὶς αἱματοχυσίες (σὲ ἀντίθεσιν μὲ τὸν κο Κιτσίκην ποὺ ὀνειρεύεται ἐπαναστάσεις μὲ κουμπούρια), ἐπειδὴ πιστεύω ὅτι ὁ χειρότερος ἐχθρὸς τοῦ γένους εἶναι ὁ τραπεζίτης, αὐτὴν τὴν στιγμὴ μία παρατεταμένη καὶ γενικευμένη ἀπιστία ἀπέναντι στὶς τράπεζες, κάθε ἀναληφθησόμενο 60ευρω ἀπὸ τὰ ΑΤΜ κάθε μέρα ἀπὸ κάθε Ἕλληνα πολίτη ὁδηγεῖ μὲ ΝΟΜΙΜΟΤΑΤΟΝ τρόπον (χωρὶς νὰ ἀνοίξῃ ρουθούνι) στὴν Θεία Δίκη καὶ τὴν κάθαρσιν.

  Τρέμω στὴν ἰδέα ὅτι ὅσο γιγαντώνεται ὁ ΛΣ θὰ μετατρέπεται ἀπὸ ἕνα ἐθνικιστικὸ κόμμα σὲ ἀκροδεξιό. Ἡ χρεωκοπία τῶν τραπεζῶν πρὶν τὸ ξεπούλημα τῆς πατρίδος εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, διότι θὰ ὁδηγήσει σὲ ἐθνικοποίησιν τῶν τραπεζῶν, ἔξοδον ἀπὸ τὸ € καὶ σὲ τιμωρία τῶν ὑπευθύνων ἢ τουλάχιστον κάποιων ἐξ αὐτῶν. Τὸ παραπάνω δὲν εἶναι ὅραμα ἑνὸς ἀκροδεξιοῦ.

  Ἂν ὁ ΛΣ τὸ συνειδητοποιήσῃ ἐγκαίρως θὰ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ γραμμὴν πλεύσεως. Βασικῶς, ὁ ΛΣ πρέπει νὰ ἀλλάξῃ 2-3 πραγματάκια ὡς κόμμα δίχως νὰ ἀλλάξῃ κόμμα ἀπὸ τὴν ἰδεολογία του. Ὁ ΛΣ, ὡς μοναδικὸ ἀντιμνημονικὸν κόμμα βαρύτητος, ἔχει κάποιες ἐμμονὲς ποὺ θὰ τὶς χαρακτήριζα αὐτοκαταστροφικές, σὲ μία περίοδο ὅπου ὁ χρόνος δυστυχῶς πιέζει ἀφόρητα. Πρέπει νὰ τελειώνουμε μὲ τὶς παρασιτικὲς τράπεζες τὸ ταχύτερον δυνατόν.

  ReplyDelete