Apr 3, 2015

188 -Ἕβραῖοι καὶ Ἕλληνες: μία παράλληλη ἱστορία

188 -Ἕβραῖοι καὶ Ἕλληνες: μία παράλληλη ἱστορία

Στὶς μελέτες μου ἔχω ἀναφερθῆ πολλάκις στὴν παράλληλη ἱστορία Ἑβραίων καὶ Ἑλλήνων. Π.χ. ἔχω ὁρίσει τὴν σύγχρονη κοινωνία τοῦ Ἰσραὴλ ὡς σπαρτιατικὴ κοινωνία (βλ. τὸ ἄρθρο μου, «Ἆγις Δ΄», Τρίτο Μάτι, τ.165, Ὀκτώβριος 2008, κεφάλαιο: «Ἡ αἰνιγματικὴ συγγένεια Σπάρτης - Ἱερουσαλήμ», καὶ «Τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ὡς πρότυπο»,  Ἐνδιάμεση Περιοχή, τ.52, Θέρος  2009).

Στὶς 9 Νοεμβρίου 1938, οἱ Γερμανοὶ ἐπετέθησαν κατὰ τῶν  Ἑβραίων καὶ κατέστρεψαν τὰ μαγαζιά τους σπάζοντας τὶς βιτρίνες των γι’αὐτὸ καὶ τὸ πογκρὸμ αὐτὸ ὠνομάσθη Νύχτα τῶν Κρυστάλλων. Οἱ Γερμανοὶ κατηγοροῦσαν τοὺς Ἑβραίους ὅτι ἐπωφελοῦντο τῆς οἰκονομικῆς των εὐρωστίας γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν καταπονημένο γερμανικὸ λαὸ ποὺ εἶχε ὑποφέρει λόγῳ τῶν συνεπειῶν τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καὶ τῆς Συνθήκης τῶν Βερσαλλιῶν.

Τὸν Αὔγουστο 1918, στὴν διάρκεια τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, μέσα στὸ ἴδιο περίπου κλῖμα μὲ αὐτὸ ποὺ προκάλεσε, 20 χρόνια ἀργότερα στὸ Βερολῖνο τὸ πογκρὸμ τῶν  Ἑβραίων, ἐξέσπασε στὸ Τορόντο, πογκρὸμ κατὰ τῶν Ἑλλήνων ἐμπόρων. Οἱ Ἀγγλοκαναδοὶ ἐπετέθησαν κατὰ τῶν καταστημάτων τῶν Ἑλλήνων σπάζοντας τὶς βιτρίνες των σὲ τέσσερις φοβερὲς Νύχτες τῶν Κρυστάλλων. Οἱ κατηγορίες τῶν Καναδῶν κατὰ  τῶν Ἑλλήνων ἦσαν παρόμοιες μὲ τὶς κατηγορίες τῶν Γερμανῶν κατὰ τῶν Ἑβραίων.

Διαβάζουμε: «Ἡ πρώτη ἑλληνικὴ ἐπιχείρηση, θῦμα τῆς ὀργῆς τῶν διαδηλωτῶν, ἦταν τὸ White City Cage, τὸ ὁποῖο ἀνῆκε στὸν Paul (Ἀπόστολο) Letros, ἕναν Ἕλληνα μετανάστη ποὺ εἶχε μετακομίσει στὸ Τορόντο τὸ 1911 ἀφοῦ εἶχε ἤδη ζήσει 15 χρόνια στὸ Σικάγο. Οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ μαγαζιοῦ κατεστράφησαν, τὰ τζάμια του ἔγιναν γυαλιὰ καρφιὰ ὅπως καὶ οἱ 32 καθρέφτες ποὺ εὑρίσκοντο παρατεταγμένοι στοὺς τοίχους καὶ τὶς μαρμάρινες κορυφές. Μέχρι τὶς 3 τὸ βράδυ δεκάδες ἐπιχειρήσεις στοὺς δρόμους Yonge καὶ Queen, ὅλες ἑλληνικές, εἶχαν δεχθῆ ἐπίθεση καὶ εἶχαν καταστραφῆ».

Οἱ Ἕλληνες τοῦ Καναδᾶ, ἄν καὶ Καναδοὶ ὑπήκοοι, εἶχαν ἐξαιρεθῆ ἀπὸ τὴν ἐπιστράτευση ἐπειδὴ μέχρι τὸ 1917 ἡ χώρα προελεύσεώς των, ἡ Ἑλλάς, ἦταν οὐσιαστικὰ γερμανόφιλη καὶ ἐπισήμως οὐδέτερη καὶ οἱ Σύμμαχοι ἐφοβοῦντο μήπως δὲν θὰ συμπεριεφέροντο ὡς καλοὶ Καναδοὶ στρατιῶτες καὶ θὰ ἐβοήθουν πρακτικὰ τὸν ἐχθρό, τὴν Γερμανία. Ἔτσι, οἱ Ἕλληνες καταστηματάρχες, μένοντας στὴν χώρα, μακριὰ ἀπὸ τὸ μέτωπο πολέμου στὴν Εὐρώπη, ἐπλούτιζαν μὲ τὸ ἀζημίωτο.

Ὅταν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1918 ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὸ μέτωπο οἱ βετεράνοι Ἀγγλοκαναδοὶ καὶ διεπίστωσαν τὸν πλοῦτο ποὺ εἶχαν συσσωρεύσει  οἱ Ἕλληνες, ἐξανέστησαν. Μὲ τὸ σύνθημα «γιὰ νὰ ξεβρωμίσῃ ὁ τόπος», οἱ χιλιάδες τῶν βετεράνων Καναδῶν ποὺ εἶχαν ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴν σφαγὴ τῶν χαρακωμάτων, πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀνάπηροι καὶ σὲ ἀθλία οἰκονομικὴ κατάσταση, εὑρῆκαν τοὺς ἑλληνοφώνους μετανάστες ποὺ ἀπετέλουν τότε μόλις τὸ 0,5% τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Τορόντου, περίπου 3.000 ἄτομα, νὰ εὐημεροῦν ἔχοντας στὴν κατοχή τους τὸ 35% τῶν μικρομεσαίων καταστημάτων. Ἔτσι, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1918, 10.000 βετεράνοι διεδήλωσαν στοὺς δρόμους συνεπικουρουμένοι ἀπὸ 40.000 Καναδοὺς πολῖτες. Στὴν συνέχεια 50.000 πλήθους ξεκίνησαν ἕνα ἀνθρωποκυνηγητὸ Ἑλλήνων. Ἡ ἀστυνομία παρέμενε θεατὴς καὶ πολλοὶ μάλιστα ἀστυνομικοὶ ἔπαιρναν μέρος στὶς βιαιοπραγίες ἐνῷ τὸ ἐξοργισμένο πλῆθος κατέστρεφε συστηματικὰ τὰ μαγαζιὰ καὶ τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων.

Ποτὲ ἡ καναδικὴ κυβέρνηση δὲν ἀπεζημίωσε τὶς καταστροφὲς ἑκατομμυρίων  ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἑλληνοκαναδοὶ  ἀπὸ τὸ ῥατσιστικὸ αὐτὸ πογκρόμ. Τὸ 2009, ἐγυρίσθη ντοκυμαντὲρ τῆς ἑλληνικῆς Νύχτας τῶν Κρυστάλλων τοῦ Τορόντου, ἀπὸ τὸν John Burry ποὺ ἔκανε τοὺς σημερινοὺς Καναδοὺς νὰ ἐντρέπονται.

Γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι σχεδὸν σύσσωμοι, ἀνοικτὰ ἤ κρυφίως, συνεχίζουν νὰ εἶναι ἀντισημῖτες καὶ νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Ἕλληνες ποτὲ δὲν ἔφταιξαν καὶ εἶναι πάντα τὰ θύματα τῶν ἄλλων λαῶν, τὸ περιστατικὸ αὐτὸ ἄς τοὺς γίνῃ μάθημα. Ὅσο γιὰ τὸν ἀστεῖο ἰσχυρισμὸ ὅλων τῶν ἀντισημιτῶν ὅτι δὲν ἔχουν καμμία ἐχθρότητα κατὰ τῶν Ἑβραίων παρὰ μόνον κατὰ τοῦ σιωνισμοῦ, διευρύνοντας τὴν ἔννοια τῆς λέξεως αὐτῆς ποὺ ἀρχικὰ ἐσήμαινε ἰσραηλινὸς ἐθνικισμός, στὴν ἐπιδίωξη παγκοσμίας ἐπικρατήσεως τῶν Ἑβραίων, ὑπενθυμίζω ὅτι καὶ ἐγὼ προσωπικὰ ὑποστηρίζω ἕναν ἑλληνικὸ σιωνισμό, δηλαδὴ τὴν προσπάθεια τοῦ γένους νὰ ἐπικρατήσῃ παγκοσμίως, ἐπιβάλλοντας τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς κοινὴ γλῶσσα ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἀποφθέγματος ὅτι «ΚΑ’ αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξη»!

Τὰ παραπάνω γεγονότα δύνανται νὰ εἶναι χρήσιμα  στὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἡ ὁποία, ἄν καὶ ἐπαναστατική, πάσχει ἀπὸ βαρείας μορφῆς ἀντισημιτισμοῦ. Τὴν ἀρρώστιά της αὐτή, ἐὰν δὲν δυνηθῇ νὰ τὴν ξεπεράσῃ, δὲν θὰ τῆς ἐπιτρέψῃ ποτὲ νὰ κυβερνήσῃ τὴν χώρα.


Δημήτρης Κιτσίκης                     4 Ἀπριλίου 2015

81 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Αυτό που αναφέρετε εσείς "ὅτι καὶ ἐγὼ προσωπικὰ ὑποστηρίζω ἕναν ἑλληνικὸ σιωνισμό, δηλαδὴ τὴν προσπάθεια τοῦ γένους νὰ ἐπικρατήσῃ παγκοσμίως, ἐπιβάλλοντας τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς κοινὴ γλῶσσα ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου" , γίνεται μόνο με πόλεμο. Όπως ο Αλέξανδρος κατέκτησε τη Μέση Ανατολή κι επικράτησε η ελληνική γραφή , το ίδιο πρέπει να συμβεί και τώρα αν επιθυμείτε να γίνει αυτό. Άρα δε βλέπω καμία βάση ή πιθανότητα στα λεγόμενά σας.

  ReplyDelete
 3. Επίσης βλέπω ότι είστε ουτοπιστής. Είχατε γράψει ότι "την ιστορία τη γράφουν οι ουτοπιστές και όχι οι ρεαλιστές". Λοιπόν , καλά κάνετε και είστε. Απλώς αυτό το σλόγκαν σας δε μπορώ να το κατανοήσω. «Ο ΚΑ’ αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξη». Το λέτε διαρκώς. Ο 21ος αιών υπάρχει ήδη. Βρισκόμαστε στο 15 έτος του και παραμένουν άλλα 85. Επομένως , τι εννοείτε ότι δε θα υπάρξει ο ΚΑ΄ αιών , αν δεν είναι ελληνικός; Θα καταστραφεί η γη; Θα σταματήσει ο χρόνος; Θα καταστραφεί η Ελλάδα;

  Δηλαδή καλό είναι να εξηγείτε και λίγο παραπάνω τα πράγματα.

  ReplyDelete
 4. Ξέρουμε ότι Συρία , Αλεξάνδρεια και μέρη της Ανατολής ήταν ελληνιστικά και μιλούσαν ελληνικά. Σήμερα υπάρχουν εκατον΄ταδες εγκαταλελειμμένα μέρη που δείχνουν την ιστορία. Δε μας αρέσει όμως αυτό. Εμείς θέλουμε τον Παρθενώνα μας και τα νταβατζιλίκια μας. Τα "δικά μας" δικά μας , ται "δικά τους" δικά τους.

  Αυτά εδώ ποιος θα τα σώσει; Ασχολείται κανείς με αυτά;

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Kharab_Shams_Basilica%2C_Dead_Cities_region%2C_NW_Syria.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Mushabbak_Basilica_Aleppo5.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Ruweiha,romantomb.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Church_of_Saint_Simeon_Stylites_01.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Column_of_St_Simeon_The_Stylite.jpg

  http://3.bp.blogspot.com/-aopO9Lzwuac/Urt_pc5j1VI/AAAAAAAAA1E/C5e2ytRUJhA/s1600/IMG_8590.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/QalbLoze%2CW.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/The_Jupiter_temple_in_Damascus.jpg

  ReplyDelete
 5. Δείτε εδώ θέατρο ελληνιστικής εποχής.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Bosra-a03%28js%29.jpg

  http://whc.unesco.org/uploads/thumbs/site_0022_0033-500-336-20110808113715.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Bosra-a05%28js%29.jpg

  http://whc.unesco.org/uploads/thumbs/site_0022_0001-594-0-20100520145750.jpg

  ReplyDelete
 6. Κατ αρχας απο οσο θυμαμαι τον πολεμο στον Χιτλερ και τον εθνικοσοσιαλισμο τον κηρυξαν οι Εβραιοι απο το 1933. Απο την πρωτη δηλαδη μερα που ανεβηκε στην εξουσια. Η νυχτα των κρυσταλλων ακολουθησε την δολοφονια του Γερμανου πρεσβη στο Παρισι απο Εβραιους.
  Βεβαια αν οποιαδηποτε κυβερνηση σε οποιοδηποτε κρατος προσπαθουσε να αντιμετωπισει μια μειοψηφια η οποια ελεγχοντας τις τραπεζες, ελεγχει και τον τυπο αλλα και τα πολιτικα δρωμενα, μαλλον κατι αναλογο θα γινοταν.
  Ο τροπος αντιμετωπισης της Χ.Α απο τους ιδιους ακριβως κυκλους θα επρεπε να σας πειθει οτι δεν ειμαστε εμεις αντισημιτες αλλα εχουμε φτασει στο σημειο να κυνηγιωμαστε στην ιδια μας την χωρα αν δεν ειμαστε ανθελληνες.
  Ρωτησα πολλες φορες και απαντηση δεν πηρα. Γιατι το θεωρειτε φυσιολογικο οι Εβραικες οργανωσεις να απαιτουν τις διωξεις εναντιον των Ελληνων εθνικιστων;
  Ακομη περισσοτερο γιατι θεωρειτε φυσιολογικο ο αριστερος υπουργος δικαιοσυνης Ρουπακιωτης να θεωρει οτι ο δεξιος Πρωθυπουργος υπακουσε γιατι ηταν υποχρεωμενος να το κανει;
  Αν με την τοποθετηση οτι ο Ελληνισμος πρεπει να επικρατησει στον κοσμο, εννοειτε οτι πρεπει οι Ελληνες να γινουν αφεντικα των αλλων λαων γιατι ειναι ταγμενοι απο τον Θεο, τοτε εγω θα ειμαι ο πρωτος που θα δικαιολογησω τον οποιον "αντικιτσικη". Αν μαλιστα προσπαθησετε να επιβαλετε ενα τετοιο καθεστως θα ειναι ηλιθιος οποιος λαος ανεχτει την παρουσια σας.
  Οσο για τον παραλληλισμο που κανετε με το πογκρομ των Ελληνων στον Καναδα, δεν ξερω το θεμα αλλα και δεν καταλαβαινω γιατι πηγατε τοσο μακρυα. Η Κωνσταντινουπολη ειναι πολυ πιο κοντα. Οπως και ο Ποντος.
  Παντως γενικα η λογικη σας εχει μια πολυ μεγαλη τρυπα. Σκεφτομενος ετσι θα καταληγατε στο συμπερασμα οτι η καταδικη ενος αθωου ειναι το ιδιο με την καταδικη ενος εγκληματια.
  Τα δικαστηρια ομως υπαρχουν και λειτουργουν σαν βασικος θεσμος του πολιτισμου και κρινουν ακριβως ποιος αξιζει τιμωριας και ποιος οχι.
  Καταληγουμε λοιπον παλι στο ιδιο σημειο που καταληγουμε καθε φορα.
  Θα πρεπει να δουμε αν ειναι το ιδιο οι Ελληνες που υπεστησαν τις διωξεις το 1918 στον Καναδα, με τους Εβραιους σε οποιοδηποτε κρατος.
  Για να ξεκινησουμε απο τα ευκολα. Ποσοι απογονοι των Ελληνων του 1918 νομιζετε οτι θυμουνται την Ελληνικη τους καταγωγη; Ποσοι αποτελουν ξεχωριστο κομματι της Καναδεζικης κοινωνιας; Ποσοι διδασκουν στα παιδια τους οτι δεν ανηκουν στον ιδιο λαο με τους υπολοιπους αλλα σε καποιον εκλεκτο λαο που εχει επιλεγει απο τον Θεο;
  Ποσοι μεγαλοτραπεζιτες Ελληνες υπαρχουν; Ποσοι μεγιστανες του παγκοσμιου τυπου; Ποσα κρατη εχουν ποινικοποιησει τον ανθελληνισμο; Ποσα απαγορευουν την αρνηση της γενοκτονιας των Ποντιων και των ΜΙκρασιατων;
  Σας το ξαναλεω λοιπον οτι αν μεν οι Εβραιοι κατηγορουνται αδικως, δεν θα ειμαι αντισημιτης αλλα παλιανθρωπος αν δεν τους υπερασπιστω. Αν κατηγορουνται δικαιως εχω καθε δικαιωμα να προστατευθω.
  Εδω ομως παρατηρω οτι ενω ζηταω εξηγησεις, αντι διαλογου ψηφιζουν αντιρατσιστικα με μονο σκοπο να παψω να ρωταω.
  Γιατι γινεται αυτο αν υπαρχουν πειστικες απαντησεις;
  Οποιος μπορει να επιβαλλει κατι τετοιο, τι αλλο μπορει να επιβαλλει;
  Αν γι αυτα που κατηγορουνται οι Εβραιοι, κατηγορησει καποιος τους Ελληνες, εγω τουλαχιστον θα το συζητησω και αν με πεισει, δεν προκειται να αλλαξω αποψεις αναλογα με την εθνικοτητα. Η δικαιοσυνη και η λογικη ειναι μια. Δεν αλλαζει κατα περιπτωση.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι σημερινοί Εβραίοι αγαπούν την Ελλάδα και παραδέχονται τα επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού. Το ζήτημα είναι να αλλάξει , αν μπορεί να αλλάξει , το καπιταλιστικό σύστημα και όχι να κατηγορούμε συνέχεια τους Εβραίους.

   Delete
 7. Οὶ Ἕλληνες εἶναι τὸ σὺμβολο τοῦ ἀπόλυτου ἀνθρώπου καὶ οἱ Ἑβραῖοι ἐπίσης.

  ReplyDelete
 8. Οὶ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑβραῖοι εἶναι ἀδελφοί λαοί. Ὅταν χαθεῖ ὁ ἕνας θὰ χαθεῖ καὶ ὸ ἄλλος. Οὶ δύο αὐτοί λαοί εἶναι οἱ μόνοι ποὺ ἕνα παράγμα τοὺς ἐνδιαφέρει : ὁ Θεός.

  ReplyDelete
 9. Τέλος ἡ ταύτιση τῶν Ἑβραίων μὲ τὸ χρῆμα εἶναι ὴλιθιότητα ποὺ ὀφείλεται στὸ ὅτι δὲν ἔχουμε καταλάβει τί εἶναι τὸ χρῆμα.

  ReplyDelete
 10. Τὸ χρῆμα εἶναι μιὰ χρονική διαδικασία. Γιὰ νὰ φτάσεις τὸ Θεό πρέπει νὰ ἀνεβεῖς τὴ Σκάλα τῶν Πειρασμῶν. Τὸ ὕστατο ἐμπόδιο εἶναι οἱ Ἑβραῖοι ποὺ ἔχουν περικυκλώσει τὸν Ἰησοῦ. Γι`αὐτό καὶ ταυτίζονται μὲ τὸ Χρῆμα. Αύτή ὅμως εἶναι ἡ μεγάλη ἀπάτη. Ὁ Θεός δὲν βρίσκεται στὸ τέλος τῆς διαδικασίας, ὸ Θεός εἶναι ἡ ἴδια ἡ διαδικασία. Ἡ διαφορά εἶναι πολύ λεπτή.

  ReplyDelete
 11. Τέλος - συγγνώμη γιὰ τὴ φλυαρία - ἡ τωρινή κρίση στὴν Ἑλλάδα φυσικά θὰ ἐνισχύσει τὸν άντισημιτισμό σὲ σημεῖο παροξυσμοῦ. Αὐτό έξάλλου εἶναι τὸ σχέδιο τῶν δημιουργῶν, ἄς ποῦμε, τῆς κρίσης. Νὰ δημιουργηθεῖ πανικός. Το μυαλό προσπαθεῖ νὰ γλιτώσει, ὑπερπηδᾶ νοερά ὅλα τὰ έμπόδια καὶ φτάνει στὸ ὕστατο ἐμπόδιο, τοὺς Ἑβραίους. Αὐτή ἡ ὑπερπήδηση τῶν ἐμποδίων ΕΙΝΑΙ ἡ κρίση.Τὸ παγκόσμιο πρόβλημα εἶναι ἕνα καὶ μόνο - ὀ χρόνος. Ὁ Θεός εἶναι μαζι μας. Τον χάνουμε ὅταν βιαόμαστε. Οἱ Ἑβραῖοι δὲν εἶναι ἐχθροί τῶν Ἑλλήνων. Οἱ μόνοι ἐχθροί τῶν Ἑλλήνων εἶναι οἱ Ἕλληνες.

  ReplyDelete
 12. Οἱ Ἑβραῖοι δὲν εἶναι ἐχθροί τῶν Ἑλλήνων. Οἱ μόνοι ἐχθροί τῶν Ἑλλήνων εἶναι οἱ Ἕλληνες.

  Πολυ σωστη παρατηρηση Κωνσταντη. Το θεμα ειναι αν καταλαβαινεις οτι ισως μιλας για τον εαυτο σου. Το φιδι που κατα τον μυθο του Αισωπου εκρυψε ο ανθρωπος στον κορφο του, τον δαγκωσε μολις ζεσταθηκε και μπορεσε να κουνηθει, οχι γιατι ηταν εχθρος του αλλα απλως γιατι ηταν φιδι. Το φιδι λοιπον εκανε αυτο που του ελεγε η φυση του, ο ανθρωπος ομως πεθανε εξ αιτιας της βλακειας του.
  Ετσι και οι σημερινοι Ελληνες παραβλεπουν την φυση των ανθρωπων.
  Αφηνουν ας πουμε, τους μουσουλμανους να μπαινουν κατα εκατομμυρια στην χωρα. Οι μουσουλμανοι ειναι αυτοι που ειναι και οχι εχθροι των Ελληνων. Οταν ομως οι μουσουλμανοι θα συμπεριφερθουν ως μουσουλμανοι τοτε εφοσον θα πρεπει να ζησουμε η με τον τροπο τους η με τον δικο μας, θα γινουν εχθροι μας.
  Προς το παρον, εχθροι των Ελληνων ειναι οι Ελληνες που βλεπουν αδιαφοροι το κακο να ερχεται.
  Τα σχετικα με θεους και σαταναδες εγω δεν τα καταλαβαινω. Εκεινο που καταλαβαινω ειναι οτι ολοι βολευοσαστε κρυπτομενοι πισω απο τον αντισημιτισμο για να αποφυγετε την λογικη. Εγω ομως τα ιδια λεω και για ολους τους αλλους λαους, αλλα και για τους Ελληνες. Η μηπως δεν με ακουσες ποτε να μιλαω για την εκμεταλλευση την ολιγαρχιας και των πολιτικων εις βαρος του λαου; Μηπως δεν με ακουσες να προτεινω την κρεμαλα ως μεθοδο απαλλαγης απο τα λαμογια που μας καταστρεψαν; Μηπως ειμαι και ανθελληνας επειδη δεν γουσταρω τους Ελληνες που ξεπουλησαν τους συμπολιτες τους; Γιατι τετοια επιλεκτικοτητα λοιπον στις κατηγοριες εναντιον των Εβραιων; Μονο αυτες σας πειραζουν; Εισαστε Εβραιοι; Η απλως παραδουλευτρες τους και μαλιστα αμισθι; Το κολλημα λοιπον δεν τοχω εγω αλλα εσεις. Και εχετε κολλησει γιατι απο τοτε που γεννηθηκατα μεχρι σημερα σας πιπιλανε το μυαλο, οτι ειναι ιεροσυλια να κατηγορησεις Εβραιους. Μπορεις να βριζεις ολους τους αλλους αλλα δεν επιτρεπεται (και με νομο) να κατηγορεις Εβραιους. Ουτε καν να αμφισβητεις τα βασανα τους.
  Οσο για τις επισης στηριζομενες μονο στην καλη σου διαθεση θεσεις περι αδελφων λαων, θα σε προτρεψω να διαβασεις απο την Ιουδηθ και τους Μακκαβαιους, μεχρι την σφαγη της Χιου.
  Ας μου απαντησει κι ο Ενοχος τι αλλαξε απο τον καιρο που οι Εβραιοι αγορασαν το πτωμα του Πατριαρχη Γρηγοριου απο τους Τουρκους για να το σκυλεψουν και μας αγαπησαν τωρα τελευταια.

  ReplyDelete
 13. Εγω εχω διατυπωσει καποιες αποψεις που πατανε νομιζω,στην λογικη και στοιχεια που δειχνουν οτι πρεπει να προσεχουμε, εσεις απο την αλλη απλως τα απορριπτετε ανευ επιχειρηματων και λετε οτι σας κατεβει στο κεφαλι.
  Επειδη ομως το να μας αρεσει αισθητικα μια αποψη δεν ειναι κριτηριο ορθοτητας, καλα θα κανετε να φερετε και κανενα επιχειρημα. Δεν ειμαι απαιτητικος. Αν δεν εχετε στοιχεια, πεστε τουλαχιστον κατι που να ακουγετε λογικο και οχι τετοια

  Το μυαλό προσπαθεῖ νὰ γλιτώσει, ὑπερπηδᾶ νοερά ὅλα τὰ έμπόδια καὶ φτάνει στὸ ὕστατο ἐμπόδιο, τοὺς Ἑβραίους. Αὐτή ἡ ὑπερπήδηση τῶν ἐμποδίων ΕΙΝΑΙ ἡ κρίση.

  Το μυαλο το δικο σου δεν ξερω τι υπερπηδα Κωνσταντη, αλλα το δικο μου δεν πηδαει ποτε την λογικη, ουτε μεταφορικα ουτε κυριολεκτικα.
  Ξερω πολυ καλα την φυση των ανθρωπων και δεν υποστηριξα ποτε οτι καποιοι λαοι ειναι χειροτεροι οι καλυτεροι απο αλλους.
  Ουτε οτι ενας λαος ειναι το προβλημα.
  Δεν ειμαι ομως και παντελως ηλιθιος. Οταν καποιος λαος επι δυο χιλιετιες διατηρει την οντοτητα του βασιζομενος σε μια θρησκεια που λεει οτι ειναι ο εκλεκτος του Θεου, ενω παραλληλα τον βλεπω χωμενο σε ολα τα "κολπα", αρχιζω να ανησυχω, οτι ενω εγω τους βλεπω ως Ελληνες η Ευρωπαιους συμπολιτες μου, αυτοι με βλεπουν σαν ξενο, και ενω εγω τους βλεπω σαν συνανθρωπους μου αυτοι με βλεπουν σαν Γκοιμ.
  Τα ιδια θα σου πω και για τους μουσουλμανους οι οποιοι φανερα στην θρησκεια τους δεν δεχονται ως ισοτιμους τους "πιστους" με τους "απιστους-γκιαουρ".
  Ακομη και τους Γυφτους που ολοι ξερουμε οτι δεν αφηνει το χερι τους οτι βλεπει το ματι τους, εσυ επιμενεις οτι δεν πρεπει να τους θεωρω κλεφτες και απατεωνες.
  Εγω ομως εχω αλλη αποψη. Δεν προκειται να προσφερω τον εαυτο μου θυμα σε κανεναν. Αν θελουν σεβασμο απο εμενα θα πρεπει και αυτοι να με σεβονται.
  Αν οι Μουσουλμανοι θελουν να επιβαλλουν την Σαρια να κατσουν στον τοπο τους και να κοψουν τα κερατα τους και οχι να μου κουβαλιωνται στην Ευρωπη και να ζητανε αλλους νομους μολις λιγδωσει το αντερο τους.
  Αν οι Γυφτοι νομιζουν οτι βρηκαν τον μαλακα να τους ανεχεται, κανουν μεγαλο λαθος. Θα υπακουουν στους νομους οπως κανω κι εγω.
  Αν οι Εβραιοι θελουν να ειναι εκλεκτοι του Θεου να πανε στην χωρα τους. Στην δικη μου δεν υπαρχει χωρος για εκλεκτους.
  Δεν ειναι λογικο να παραδιδεις θεσεις κλειδια στο κρατος σου, σε ανθρωπους που οχι μονο δεν αισθανονται Ελληνες, αλλα πιστευουν οτι ειναι ταγμενοι απο τον Θεο να ειναι τα αφεντικα τους.
  Οσο εισαι θυμα θα βρισκονται θυτες.
  Με θυτες και θυματα δεν φτιαχνονται ευνομουμενες κοινωνιες.

  ReplyDelete
 14. Είναι φοβερά μυαλά οι Εβραίοι. Γιατί να μην τους προσκυνήσουμε;

  ReplyDelete
 15. Και έχουν περάσει πολλά δεινά σαν λαός.

  ReplyDelete
 16. Όσο για το περιστατικό που λες. Δε πειράζει. Τους συγχωρώ. Δεν είμαι εκδικητικός τύπος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν ισχύει κιόλας. Γιατί μάλλον αποτελεί λαϊκό μύθο.

   Delete
 17. Γιὰ τὰ παραπάνω τοῦ κυρίου Γιάγκου-ὅταν λέω ὅτι έχθροί τῶν Ἑλλήνων εἶναι οἱ Ἕλληνες στὸν ἑαυτό μου ἀναφέρομαι. Καὶ θὰ έξηγήσω μὲ πολύ λογικά ἐπιχειρήματα ὅτι οἱ ἐχθροί ὑπάρχουν. Ἀλλά ὅπως ἀκριβῶς λέει ὁ κος Γιάγκος καλά κάνουν καὶ ὑπάρχουν οἱ ἐχθροί, ἐμείς τί κάνουμε ;

  Ἐδῷ ἔρχεται ἡ φιλοσοφία ποὺ εἶναι πολύ πρακτικό πράγμα. Τί σοῦ λέει ἡ φιλοσοφία ; Τὸ κάθε ἐξωτερικό πράγμα, τὸ φίδι, ἡ ἀτομική βόμβα, ὁ λογαριασμός τοῦ ῥεύματος, τὸ χαρτί τῆς ἐφορίας, εἶναι ἕνα πράγμα. Ἀλλά τὸ πράγμα ὑπάρχει σὲ σχέση μὲ σένα.

  Ἄρα ἡ σχέση εἶναι ποὺ μετράει καὶ ὄχι τὸ πράγμα. Ἔστω ὅτι οἱ Ἑβραῖοι (ὄχι ὅλοι οἱ ἠγέτες φαντάζομαι διότι τοὺς φτωχούς τοὺς ξέκαναν οἱ ναζιστές κατά ἐκατομμύρια) εἶναι ὁ ἐχθρός.

  Ποιό εἶναι τὸ σωστό - νὰ ἐξουδετερώσεις τὸν ἐχθρό, νὰ προστατευτεῖς, ἤ νὰ ἐξουδετερώσεις μιὰ γιὰ πάντα ὅλες τίς ἀπειλές ; Τί νόημα ἔχει νὰ ξεπαστρέψεις ὅλα τὰ φίδια ἄν εἶναι νὰ πᾶς ἀπό σκορπιό; Ὁ Μιθριδάτης ἀπέκτησε ἀνοσία στὸ δηλητήριο καὶ πῆγε νομίζω ἀπό μαχαῖρι.

  ReplyDelete
 18. Συμπέρασμα. Ἡ σχέση μὲ τὰ πράγματα εἶναι σημαντικότερη ἀπό τὰ πράγματα. Ἡ λέξη Θεός σημαίνει ἀσφάλεια. Ἡ λέξη Διάβολος σημαίνει ἀπειλή. Ἡ ἀσφάλεια ἔρχεται ὅταν ἡ σχέση μὲ τὰ πράγματα εἶναι ἡ σωστή. Ἡ σχέση μὲ τὰ πράγματα λέγεται ἀντίδραση. Ποιά εἰναι ἡ σωστή άντίδραση ; Τὴν ἀπάντηση τὴ δίνει καὶ πάλι ἡ φιλοσοφία. Ὅλες οἱ ἀντιδράσεις εἶναι σωστές ἐκτός ἀπό μία. Αὐτήν τὴν ὁρίζει μὲ τὰ χίλια ζόρια ὁ Παρμενίδης στὸ ποίημά του καὶ ὁ Χριστός στὸ ἀγαπάτε ἀλλήλους κτλ. Ποιά εἶναι ἡ λάθος ἀντίδραση ; Νὰ θεωρεῖς ὅτι κάτι ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Ἄν καταλάβεις ὅτι ὁ Ἑβραῖος δὲν δύναται νὰ μὴν ὑπάρχει, ὅπως καὶ τὸ μίσος σου δὲν γίνεται νὰ μὴν ὑπάρχει, ὅπως καὶ τὰ πάντα, ἐν τέλει ὅλα εἶναι φίλοι σου.

  ReplyDelete
 19. Ἡ φωνή ποὺ σοῦ λέει ὅτι γίνεται κάτι νὰ μὴν ὑπάρχει λέγεται χρέος, ὑποχρέωση, καθήκον. Οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν δανείσει τὴ μορφή τους (τοκογλύφοι, σκορπιοί κτλ.) στὸ χρέος. Ὁ λαός βαφτίζει αὐτό ποὺ τὸν κινεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὶς ὑποχρεώσεις του Ἑβραῖο. Πάπαλα τὸ χρέος, πάπαλα ὁ Ἑβραῖος. Τὸ ἀνάποδο εἶναι τεράστια ἀνοησία διότι εἶναι πάλι χρέος. Τόσο ἀπλά.

  ReplyDelete
 20. (παρένθεση. Ὁ ὑποτιθέμενος άντιρατσισμός εἶναι ἕνα καλά κρυμμένο χρέος).

  ReplyDelete
 21. Οι Εβραίοι συμπαθούν τους Έλληνες. Έτσι μου έχουν πει όσοι Εβραίοι μου έχουν μιλήσει. Εμείς δεν είχαμε λένε Πλάτωνα και Αριστοτέλη αλλά μονο έναν ηθικό μονοθεϊσμό. Πολλοί Εβραίοι πολέμησαν και κατά των Γερμανών το 40΄. Από εκεί και πέρα οι Εβραίοι ήταν πάντα καλοί στα οικονομικά θέματα. Δε χρειάζεται να αναρωτιέται κανείς γιατί υπα΄ρχει η εβραϊκή διασπορά. Από την ρωμαϊκή εποχή διώκονταν και εξωθούνταν εκτός Ιουδαίας. Ο μόνο λαός που επιχείρησε πολλές επαναστάσεις στα άσχημα νταβατζιλίκια των Ρωμαίων. Και την εποχή του Βυζαντίου διώκονταν άσχημα. Τους έμεινε η ρετσινιά ότι σκότωσαν τον Κύριο.

  Το χρήμα δεν είναι εβραϊκό. Είναι παγκόσμιο.

  ReplyDelete
 22. Δυο απαντησεις στον ενοχο.
  Τα μικροβια δεν ειναι ανωτερα απο τον ανθρωπο, αλλα η ειδικοτητα τους ειναι να παρασιτουν επανω του. Δεν εχουν φοβερο μυαλο, αλλα και δεν το χρειαζονται.
  Το περιστατικο του παρτιαρχη δεν ειναι μονο του, εχει αναφερθει νομιζω και παλιοτερα η ρηση του Πατροκοσμα, ανεφερα και την σφαγη της Χιου και υπαρχουν δεκαδες τετοιες αναφορες.
  Οσο για τους συμπαθουντες τους Ελληνες Εβραιους που αναφερεις, δεν θα δυσκολευομουν να δεχτω οτι μπορει να ειναι ειλικρινεις, αλλωστε ποτε δεν αναφερομαι σε ολους. Δεν χρειαζεται ομως να ειναι ολοι για να κανουν ζημια. Φτανουν και οι μισοι. Ισως και λιγωτεροι. Υπαρχει βεβαια και η εξηγηση οτι ειναι φυσικο να συμπαθουν τους ηλιθιους που τους επιτρεπουν να παρασιτουν εις βαρος τους.
  Απο την συμπεριφορα τους στους Ρωμαιους, αλλα και απο την επιβιωση τους σαν ξεχωριστο εθνος μετα απο δυο χιλιετιες, μπορεις να καταλαβεις οτι δεν ειναι καποιος λαος που απλως εχει μια θρησκεια.
  Οταν τους ζητηθηκε να λατρευουν τον Αυτοκρατορα σαν Θεο, οι προκριτοι τους, εσκυψαν και ζητησαν να τους κοψουν τα κεφαλια, γιατι δεν μπορουσαν σε καμια περιπτωση να εχουν αλλο Θεο απο τον δικο τους.
  Στο Βυζαντιο επαθαν πολλα λες, και ισως γι αυτο ο τελευταιος Αυτοκρατορας κατα τον Φρατζη, μιλησε για τους κατοικους του Γαλατα που χαιροντουσαν περιμενοντας την Πολη να πεσει.
  Ο Κωνσταντης ανακαλυψε οτι δεν φταινε τα πραγματα αλλα η σχεση μας μ αυτα. Μπραβο. Αυτο λεω κι εγω. Δεν φταιει ο Εβραιος αν εσυ εισαι ηλιθιος. Αυτος κανει αυτο που θα εκανες κι εσυ αν εβρισκες κανενα κοροιδο να σε ανεχεται. Δεν θυμαμαι ποτε να προτεινα ουτε γενοκτονιες, ουτε μετρα απανθρωπα, ουτε τιποτε. Αυτο γιατι ξερω οτι παντα, ολοι, εχουν εχθρους στον κοσμο. Το σωστο ειναι να προστατευεις τον εαυτο σου. Αν εισαι ισχυρος, αποτρεπεις τις επιθεσεις η τις αποκρουεις χωρις να φτασεις στα ακρα. Αν κοιμασαι μεχρι να χρειαστει να παλεψεις με ολα τα μεσα για να γλυτωσεις τοτε οι σφαγες και η απανθρωπια ειναι σιγουρη καταληξη.
  Τα απανθρωπα μετρα και τις σφαγες, στην ουσια τις προκαλουν αυτοι που αρνουνται να κανουν τα απλα και ανθρωπινα πραγματα στην ωρα τους.
  Αναφερεις τους ναζι, οτι σκοτωσαν εκατομμυρια Εβραιους.
  Αν διαβασεις την αποψη του Χιτλερ θα δεις οτι λεει, πως οι Εβραιοι προκαλεσαν εναν πολεμο εναντιον του σκοτωνοντας εκατομμυρια Ευρωπαιους, για να μην χασουν το προνομιο να παρασιτουν στα Ευρωπαικα κρατη. Ο ιδιος λεει οτι απλως προσπαθησε να γλυτωσει την Γερμανια απο τα νυχια τους. Υποθετω αν ειχε επικρατησει, η ιστορια θα ελεγε για τους εγκληματιες Εβραιους και οποιος το αμφισβητουσε θα ειχε και ποινικες κυρωσεις.
  Φτανουμε λοιπον παλι στο ιδιο ζητουμενο.
  Εχουν καποια βαση αυτα που λενε οι "αντισημιτες"; Αν εχουν πως πρεπει να αντιδρασουν οι κοινωνιες;
  Θα επισημανω ακομη μια φορα οτι πετατε την μπαλα στην εξεδρα και δεν μπαινετε καν στην συζητηση αυτη.
  Ο ενας μου λεει οτι πρεπει να τελειωσω το χρεος και θα τελειωσουν οι Εβραιοι, με το αντιθετο θα εχω και παλι χρεος.
  Ο αλλος οτι το χρημα ειναι παγκοσμιο και οχι Εβραικο.
  Θα επισημανω επισης οτι ενω εγω ανεφερα και τους Μουσουλμανους και τους Τουρκους και τους Αλβανους και τους Γυφτους, σαν παραδειγματα τωρινων αλλα και κυριως μελλοντικων προβληματων που δημιουργουνται απο την αρνηση μας να ακολουθησουμε την λογικη και να προσπαθησουμε να προστατευθουμε, εσεις κολλησατε παλι στους Εβραιους.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι πρόβλημα έχεις εσύ με τους μουσουλμάνους και τους Τούρκους; Χριστιανός είσαι; Φοβάσαι μήπως οι Έλληνες γίνουν μουσουλμάνοι; Και να γίνουν εσένα τι σε ενδιαφέρει αφού δεν είσαι χριστιανός;

   Από εκεί και πέρα δε κατανοώ ποιο πρόβλημα θέτεις προς συζήτηση. Τι θέλεις ακιρβώς να πούμε για τους Αλβανούς και του γύφτους; Δε καταλαβαίνω.

   Delete
  2. Επίσης πολλές ρήσεις του Πατροκοσμά για Εβραίους και Πάπα θεωρούνται νόθες.

   Οι αντισημίτες συκοφαντούν κατά τη γνώμη μου επηρεασμένο ισαφώς από το ναζισμό. Η εύκολη λεία είναι οι Εβραίοι.

   Delete
 23. Ο ἕνας μου λεει οτι πρεπει να τελειωσω το χρεος και θα τελειωσουν οι Εβραιοι, με το αντιθετο θα εχω και παλι χρεος. λέει ὁ κος Γιάγκος.

  Mὰ ὅλες οἱ ἐπαναστάσεις ἀρχίζοντας ἀπό τὴ Γαλλική σκοπό εἶχαν νὰ σηκώσουν τὸ χρέος ἀπό μιὰ κατηγορία ἐργαζομένων καὶ νὰ τὸ άποθέσουν στὴν πλάτη μιᾶς ἄλλης κατηγορίας ἐργαζομένων. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἐργασία, αὐτό τὸ εἶπε ὁ Μαρξ, ἄν κατάλαβα καλά καὶ δὲν κάνω λάθος. Ἀλλά ΤΙ σημαίνει έργασία ; Σημαίνει ΧΡΟΝΟΣ, σημαίνει ΜΕΤΑ. Δουλεύεις ὅταν πᾶς τὸ πρωί νὰ χτυπήσεις κάρτα στὸ έργοστάσιο. Καὶ σκέφτεσαι ταυτόχρονα - μὰ τί νόημα ἔχουν ὅλα αὐτά ; Πᾶς τὸ βράδυ στὸ συνδικάτο καὶ ἐκεῖ´σοῦ λέει ἕνας φυτευτός, φταῖνε οἱ καπιταλιστές. κάποια μέρα θὰ τοὺς κρεμάσουμε.

  Μετά άπό λίγο καιρό ὁ ἴδιος ἀλλάζει τροπάρι, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπό τὴν άνάρτηση. Λέει, φταῖνε οἱ Ἑβραῖοι. Κάποια μέρα θὰ τοὺς κρεμάσουμε. Ἀπό κομμουνιστής ἔγινε....ἀνθεβραῖος.

  Ἀκόμα κι ἄν ἔρθει λοιπόν αὐτή ἡ μέρα - ἦρθε, και καλά, κάποτε - καὶ ΜΕΤΑ τί θα γίνει ῥε φίλε ; Εἶναι τὸ ἐρώτημα ποὺ εἶχε θέσει ἕνας συμβουλος σοφός στὸν Πύρρο τὸ στρατηλάτη ὅταν σχεδίαζε ἐκστρατεῖες. Ἑ αὐτό τὸ ΜΕΤΑ εἶναι τὸ χρέος.

  ReplyDelete
 24. Δηλαδή - τὸ χρέος εἶναι ἕνα πράγμα ποὺ σοῦ λέει, κάτσε νὰ ὑποφέρεις προσωρινά, τῶρα έδῷ, καὶ ΜΕΤΑ ὑπάρχει μιὰ ἄλλη ζωή. Δὲν ἔλεγε ἡ Ἀδελφική Διδασκαλία ποὺ κατήγγειλε ὁ Κοραῆς, καθῆστε μὲ τοὺς Τούρκους, διότι ὁ Θεός θέλει νὰ ὑποφέρουμε σὲ αὐτή τὴ ζωή γιὰ κερδίσουμε τὴν ἄλλη ;

  Ἐ ἔρχονται στὴ σειρά οἱ Γιακωβίνοι, οἱ κομμουνάροι, οἱ λενινιστές, οἱ σταλινικοί, οἱ ναζιστές καὶ βέβαια οἱ προπαγανδιστές τοῦ φιλελευθερισμοῦ μὲ έφημερίδες, τηλεοράσεις, θέατρα, κινηματογράφους, μουσικές (τεχνικές ὅλες οὐσιαστιά ἀνεξαιρέτως κλεμμένες ἀπό τὴν ἐκκλησία)

  Καὶ λένε ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ μὲ τὴν Ἀδελφική Διδασκαλία. Μόνο ποὺ σοῦ βάζουνε, καὶ καλά, τὸ ΜΕΤΑ ὠς έφικτό στὴν παροῦσα ζωή. Δυὸ φορές ψέματα δηλαδή.

  ReplyDelete
 25. Άδικα κι ανέλπιστα συζητάμε ουτοπικά και αντι-ρεαλιστικά. Ζούμε ό,τι ζούμε σε αυτό το σύστημα , το καθεστώς. Το σύστημα δε πέφτει με τέτοιες θεωρητικές ατομικές συζητήσεις. Ο καθένας ας καταφέρει να βολευτεί κάπως με αυτό το σύστημα. Αυτό μου φαίνεται το καλύτερο. Αυτό είναι και η λύση, Μου φαίνεται πως δεν έχει νόημα κιόλας αυτη η συζήτηση. Ο Γιάγκος και εγώ και ο Κιτσίκης και ο Κωνσταντής θα αλλάξουμε κάτι;

  Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ και χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος επινόησε ως ανταλλακτικό μέσο το χρήμα. Επίσης το επινόησε και ως αξιακό μέτρο σύγκρισης των πραγμάτων και των τιμών. Όσο παραμένει αυτό δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε τζάμπα μιλάμε. Μετά ο ένας κατηγορεί τον άλλον και αναγκαστικα επέρχονται οι ιδεολογίες και ο διχασμός , οι οποίες βασίζονται στον ανθρώπινο εγωισμό , στην ιδιοτέλεια , στην καταναλωτική μανία και στον συγκεντρωτισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτή είναι η μωρία του κόσμου τούτου.

   Delete
 26. Ο καθένας ας καταφέρει να βολευτεί κάπως με αυτό το σύστημα.

  Ὁ καθένας ΕΙΝΑΙ τὸ σύστημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό λέω. Εσύ σαν Κωνστναντής θα απαρνηθείς ποτέ το χρήμα; Όχι. Εγώ; Όχι. Επομένως τι λοιπόν; Γιατί γκρινιάζουμε; Αφού έτσι ζούμε. Υποκρισία είναι αυτό.


   Μπορούμε να το κάνουμε μεν , αλλά γνωρίζουμε ότι αν το κάνουμε θα αποτύχουμε προσωπικά και θα είναι δύσκολα. Δε θα έχει ανέσεις. Άρα σκεφτόμαστε πρώτα εμάς σαν άτομα , παρά το κοινωνικό σύνολο ακι το μέλλον του. Αυτός είναι ο ατομοκεντρικός δυτικός πολιτισμός , ο καθένας για τη πάρτη του. Πως θα νικηθεί το σύστημα αν δεν το απαρνηθείς; Είναι ποτέ δυνατόν; Όχι βέβαια. Κατά τα άλλα όμως μας αρέσουν οι θεωρητικές συζητήσεις του κώλου.

   Και αυτό συνέβη πάλι επειδή επήλθε ο διαχωρισμος νου και βουλήσεως. Δηλαδή εδώ και πολλούς αιώνες η θεωρία δε συμβαδίζει με την πράξη του ανθρώπου.

   Delete
  2. Εσύ σαν Κωνστναντής θα απαρνηθείς ποτέ το χρήμα;
   Χε χε, μὲ ἔχει άπαρνηθεῖ αὐτό....

   Delete
  3. Και αυτό συνέβη πάλι επειδή επήλθε ο διαχωρισμος νου και βουλήσεως. Δηλαδή εδώ και πολλούς αιώνες η θεωρία δε συμβαδίζει με την πράξη του ανθρώπου.

   Τί σᾶς λέω τόσον καιρό ποὺ νὰ μέ πάρει...
   ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΞΗ.

   Delete
  4. Άρχισες πάλι τις αοριστίες σου; Τι σημαίνει δεν υπάρχει πράξη; Το ότι θα αγοράσεις ένα πακέτο τσιγάρων αποτελεί μία πράξη , το ότι θα πας μία βόλτα στο λιμάνι αποτελεί πράξη , το ότι θα πας να ψηφίσεις αποτελεί μία πράξη , το ότι θα πας στη δουλειά αποτελεί πράξη , το ότι... , το ότι... , το ότι... , το ότι... κλπ. κλπ. Μόνο πράξεις υπάρχουν.

   Delete
  5. Ευτυχώς που η ελληνική γλώσσα είναι πολύ συγκεκριμένη και πλούσια. Κάθε πράξη έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς σημαίνει πράξη. Το αποτέλεμα ή η εφαρμογή της ενέργειας προς κάτι άλλο.

   Delete
  6. Μποῦρδες. Γιὰ κάνε μιὰ πράξη χωρίς νά σέφτεσαι νὰ σὲ χαρῶ...

   Delete
  7. ....σκέφτεσαι, συγγνώμη. ΜΟΝΟ θεωρία ὑπάρχει. Θεωρία, ἑλληνική λέξη ἐκ τοῦ θεά-ομαι θεῶμαι.

   Delete
  8. Δε διαβάζεις όμως τι γράφω. Γράφω ότι : "Και αυτό συνέβη πάλι επειδή επήλθε ο διαχωρισμος νου και βουλήσεως. Δηλαδή εδώ και πολλούς αιώνες η θεωρία δε συμβαδίζει με την πράξη του ανθρώπου."

   Επήλθε δηλαδή διαχωρισμός σκέψεως(νου) ή αλλιώς θεωρίας και πράξης(βουλήσεως , ενέργειας). Αυτό σου εξηγώ λοιπόν. Ότι αλλιώς και άλλα σκεφτόμαστε και αλλιώς και άλλα πράττουμε.

   Delete
  9. This comment has been removed by the author.

   Delete
  10. Ὄχι βέβαια καὶ σαφῶς καὶ σὲ διάβασα. Ποτέ δὲν γίνεται αὐτό ποὺ λές. Ἀντίθετα ἄλλα σκετόμαστε καὶ ἄλλα σκεφτόμαστε. Σοῦ ξαναλέω δὲν ὑπάρχει πράξη.

   Τὸ διαστήριο σοῦ ἔλεγα τὶς προάλλες εἶναι πρόβλημα εἶναι ἐπειδή δέχεται τὴν ἔννοια τῆς πράξεως.

   Delete
  11. σκεφτόμαστε, δικαστήριο.

   Δὲν ὑπάρχει πράξη. Εἶναι τεράστιο ψέμα.

   Delete
  12. Άντε καλά. Δεν υπάρχει πράξη. Όπως νομίζεις. Τότε λοιπόν γιατί παραπονιούνται οι άνθρωποι όταν πληρώνουν τους λογαριασμούς και τα χρέη; Μήπως δε τους αρέσει αυτή η πράξη; Πράξη είναι η ενυπόστατη σκέψη του ανθρώπου στον υλικό κόσμο. Και εσύ τώρα μου ελς ότι αυτό δεν υπάρχει; Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν; Ε καλά κάνουν λοιπόν και συμβαίνουν. Γιατί σύμφωνα με το σκεπτικ΄οσου όχι μόνο δεν έχουμε συνείδηση των πράξεών μας ,αλλά τώρα μας λες ότι δεν υπάρχουν καν πράξεις. Βρε καλά κάνουν και μας φεσώνουν στος λογαριασμούς...

   Delete
  13. Μὰ αὐτά ποὺ λές δὲν εἶναι...πράξεις ! Ἡ λέξη πράξη δὲν εἶναι πράξη...χε χε. Γουέλκομ τοῦ ἰντέαλισμ.

   Delete
  14. Αυτό που κάνω τώρα και σου γράφω αποτελεί πράξη. Είναι η αποτύπωση των σκέψεών μου στον υλικό κόσμο. Δυστυχώς αν δε συνεννοούμαστε ούτε σε αυτά , φαντάσου αν ο κόσμος μπορεί να συνεννοηθεί για τα μεγάλα.

   Delete
  15. Ὁ κόσμος συνεννοεῖται βάσει ἰδεῶν βρὲ παλληκάρι...

   Delete
  16. Μὰ δὲς τὶ γράφω παραπάνω γιὰ τὴν ἐργασία...

   Delete
  17. Οι ιδέες αποτυπώνονται στη πράξη. Δυστυχώς για σένα και για πολλούς άλλους. Μπορεί αν έχεις τις καλύτερες ιδέες και στη πράξη να είσαι μηδέν. Αυτό συμβαίνει στο σύγχρονο κόσμο. Τι να τις κάνω τις ιδέες;

   Delete
  18. Μὰ αὐτό ποὺ λές ἰδέα εἶναι βρὲ πουλί μου.

   Delete
  19. Καλά. Δε θέλεις να καταλάβεις τι σου λέω. Η κάθε ιδέα αποτυπώνεται στον υλικό κόσμο. Θες δε θες. Αυτό δεν είναι ιδεά αλλά απτή πραγματικότητα. Το βλέπεις να συμβαίνει διαρκώς γύρω σου. Αυτό που λέμε "οι επιλογές των ανθρώπων". "Έκανε" λέμε "κακή επιλογή". Αυτο ακριβώς σημαίνει αυτό. Ότι η ιδέα του , δεν αποτυπώθηκε σωστά στην απτή πραγματικότητα. Ε αυτό συμβαίνει στο σύγχρονο κόσμο.

   Delete
  20. Γιατί σᾶς γράφω γιὰ τον Παρμενίδη συνέχεια αὶ γιὰ τὸ χρῆμα σὰν σύμβολο τῆς ὕλης ; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

   ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ.

   Delete
  21. Άλλο σου λέω εγώ , άλλα μου απαντάς εσύ. Δε ξέρω πόσοι κόσμοι υπάρχουν. Πάντως υπάρχουν πολλοί πλανήτες και γαλαξίες. Αλλά αυτό είναι άσχετο με αυτά που σου εξηγώ. Είμαστε οι ιδέες μας. Οι ιδέες όμως αποτυπώνονται στη πράξη. Όταν βλέπεις κακές πράξεις , προφανώς υπάρχουν κακές ιδέες και το αντίστροφο φυσικά συμβαίνει.

   Delete
  22. Γι`αὐτό καὶ δὲν ὑπάρχει ἐπιλογή.

   Delete
  23. Τὶ πᾶ νὰ πεῖ κακές πράξεις ; Ὅλα αὐτά εἶναι ἰδέες.

   Delete
  24. Οι ιδέες όμως αποτυπώνονται στη πράξη.
   Ποῦντα τὰ ἀποτυπώματα ;

   Delete
  25. Μια χαρά επιλογή υπάρχει. Όλοι στην Ελλάδα γκρινιάζουν για την Τρόικα και για το χρήμα και για το σκληρό μημόνιο και για το καπιταλιστικό σύστημα. Αν αυτή τους η ιδέα αποτυπωνόταν στη πράξη , τότε θα έβλεπες 10 εκατομμύρια κόσμο να μην πληρώνει τίποτα για ας πούμε ένα διάστημα ενός χρόνο και να προκαλεί ζημιά , να ρίχνει το καπιταλιστικό σύστημα. Άρα δεν υπάρχει ενότητα θεωρίας και πράξης. Είμαστε υποκριτές απλά.

   Delete
  26. "Ποῦντα τὰ ἀποτυπώματα ;"

   Μα καλά δε τα βλέπεις. Μνημόνια κλπ.

   Delete
  27. Κανεῖς δὲν εἶναι ὑποκριτής. Ὁ Ἴψεν εἶχε πεῖ - Ὁ μόνος ὑπεύθυνος γιὰ τὰ κοινωνικά προβλήματα εναι αὐτός ποὺ τὰ ἀντιλαμβάνεται.

   Delete
  28. Μνημόνια βλέπω, δὲ, πράξη δὲν βλέπω.

   Delete
  29. Είμαστε όλοι υποκριτές. Γιατί σου ξαναεξηγώ , οι ιδέες μας ή οι θεωρίες μας δε συμβαδίζουν με τις πράξεις μας. Γκρινιάζουμε για την Τρόικα , αλλά πληρώνουμε τα πάντα. Σκίζουμε τα μνημόνια αλλά τα υπογράφουμε κιόλας. Θέλουμε την υγειά μας αλλά καπνίζουμε και δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Μωρία και υποκρισία ταυτόχρονα.

   Delete
  30. Ὑποκριτής σημαίνει ἠθοποιός.

   Delete
  31. Ἐ, οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀντάξιοι τῶν προγόνων τους στὸ ὅτι εἶναι θεατρίνοι. Δὲν ἐννοοῦν αύτά ποὺ λένε, παίζουνε θέατρο. Αὐτή εἶναι ἡ κατάντια μας. Διότι ὁ πραγματικός ὴθοποιός εἶναι ´οχι ήθοποιός άλλά χορευτής. Δὲν χορεύει. Βλέπει μόνο, παρατηρεῖ.

   Delete
  32. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Αυτά περί Εβραίων , Αλβανών και Τούρκων και δε ξέρω εγώ τι άλλο , τα ακούω βερεσέ. Τίποτα απολύτως δε μου λένε.

   Ηρεμήστε λοιπόν. Πολύς ντόρος για το τίποτα. Έτσι ζούμε γιατί έτσι το θέλουμε. Έτσι είναι αν έτσι πιστεύουμε.

   Delete
  33. "Μια χαρά επιλογή υπάρχει. Όλοι στην Ελλάδα γκρινιάζουν για την Τρόικα και για το χρήμα και για το σκληρό μημόνιο και για το καπιταλιστικό σύστημα. Αν αυτή τους η ιδέα αποτυπωνόταν στη πράξη , τότε θα έβλεπες 10 εκατομμύρια κόσμο να μην πληρώνει τίποτα για ας πούμε ένα διάστημα ενός χρόνο και να προκαλεί ζημιά , να ρίχνει το καπιταλιστικό σύστημα. Άρα δεν υπάρχει ενότητα θεωρίας και πράξης. Είμαστε υποκριτές απλά."

   Και αυτό που λέω αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ποτέ δυνατό κράτος. Απλώς τους λίγους ανθρώπους που οργανώνουν τους θεσμικούς μηχανισμούς τους ονομάζουμε "κράτος". Αν γινόταν στη πράξη αυτό που λέω , τι θα συνέβαινε δηλαδή; Θα κλείνανε στη φυλακή 10 εκατομμύρια ανθρώπους; Δε νομίζω...

   Delete
  34. Αν γινόταν αυτό τότε θα έπεφταν και οι ψευτοεθνικιστικές μάσκες και τα προσωπεία. Διότι πολύ πιθανόν θα υπήρξε αναταραχή. Και θα βλέπαμε τον "ελληνικό" στρατό ή την "ελληνική" αστυνομία , να στρέφεται κατά των Ελλήνων πολιτών για να πληρώσουν τα χρέη ή για να καταστείλουν τις εξεγέρσεις.

   Θα γινόταν αυτό που έλεγε ο Μαρξ. Θα φαινόταν ο πλήρης διαχωρισμός , η πλήρης ρήξη των πολιτών από το κράτος. Άλλο πράγμα οι πολίτες κι άλλο το κράτος Άλλο πράγμα η κοινωνία κι άλλο το κράτος. Ήξερε τι έλεγε ο Μαρξ.

   Delete
  35. Kι ἄν ὴ γιαγιά μου εἶχε ῥόδες θάτανε τρακτέρ. Μὰ ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἠθοποιοί λένε ἄν εἴχαμε κομμουνισμό θὰ...καὶ μετά τσακώνονται γιὰ τὶς φαντασιώσεις τους. Μιλάμε γιὰ ἀπίστευτη χῶρα...

   Delete
  36. Αυτό που σου περιγράφω δεν είναι κομμουνισμός. Επ - ανάσταση λέγεται.

   Delete
  37. Και η επ - ανάσταση θέλει δράση , δηλαδή πράξη. Οι ιδέες είναι για τα λόμπι και τους καναπέδες.

   Delete
  38. Και μη φανταστείς τέτοιες "δράσεις" όπως αυτές που βλέπεις , όπου μαζεύονται 20-3ο άτομα και καίνει κάδους , αυτοκίνητα ή αράζουν για τα νταβατζιλίκια και τα τσιγαριλίκια τους. Ούτε από τις "άλλες" , όπου μαζεύονται 10-15 κάφροι και σκοτώνουν στο ξύλο τους φουκαριάρηδες Πακιστανούς. Συγκεκριμένες δράσεις και δύσκολες χρειάζονται.

   Delete
  39. Γιὰ νὰ μὰς κάνει χάζι ὁ Διόνυσος ; Ῥε μπὰς καὶ εἶστε οἱ περισσότεροι Ἕλληνες κρυφοδωδεκαθεϊσταί ;

   Delete
  40. Δε κατάλαβα. Πως κολλάει αυτό που λες;

   Delete
  41. Τὶ πᾶ νὰ πεῖ συγεριμένες δράσεις ;

   Delete
 27. Δὲν ὑπάρχει τίποτα ἀπολύτως νὰ καταφέρει κανείς. Τὸ κατάφερε ἀς ποῦμε. π.χ. ἰσχυροποίησε τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν τὴν ἀπειλοῦν πιὰ οἱ τσιγγάνοι, οἱ Σκοπιανοί, οἱ Ἀλβανοί κ.λπ.- καὶ ΜΕΤΑ ; Ὅταν σᾶς λέω ὅτι τὸ κράτος ἐμπεριέχει θρησκεία, δὲν μὲ ἀκοῦτε.

  ReplyDelete
 28. Προφανως, τα προφανη δεν μπορουν να εξηγηθουν.
  Δεν βλεπω με ποιο τροπο θα μπορουσα να πεισω ανθρωπους οτι πρεπει να ειναι προσεκτικοι με τους συνανθρωπους τους , γιατι δεν ειναι ολοι καλοι.
  Ειναι παραξενο να βλεπεις ανθρωπους να τους λες το προφανες που κι αυτοι ξερουν και να πετανε την μπαλα στην εξεδρα.
  Μετα, Κωνσταντη οι ανθρωποι θα εξακολουθησουν να ειναι τοσο μαλακες οσο και πριν. Τιποτε δεν προκειται να τελειωσει.
  Δεν ειναι λογος αυτος να ξεχναμε τα βασικα, ουτε μπορουμε να ζητησουμε απο τους ανθρωπους να καταλαβουν υψηλη φιλοσοφια, οταν δεν ξερουν να δεσουν τα βρακια τους.
  Το θεμα ειναι οτι οι ανθρωποι και οι λαοι επιβιωνουν επι εκατονταδες χιλιαδες χρονια με καποιους τροπους. Ο "ρατσισμος," ο εθνικισμος και η ξενοφοβια ειναι ενστικτα επιβιωσης. Σημερα καποιοι προσπαθουν να σε πεισουν οτι αυτοι οι τροποι ειναι βαρβαροι και πρεπει να εγκαταλειφθουν. Δεν εχω προβλημα να το δεχτω, μια και καποτε ο ανθρωπος πρεπει να εγκαταλειπει τα ενστικτα και να δουλευει και την λογικη του για να πετυχει καλυτερα αποτελεσματα. Δεν πρεπει ομως ποτε να ξεχναμε οτι τα ενστικτα δεν δημιουργουνται αν δεν ειναι αναγκαια για την επιβιωση.
  Η λογικη λοιπον που λεει οτι μπορεις να εισαι ξεγνοιαστος οτι κανεις δεν θα προσπαθησει να σ εκμεταλλευτει, ειναι σιγουρα λαθος. Οπως ειναι και λαθος η λογικη που λεει οτι δεν εχει σημασια αφου ετσι κι αλλοιως αν δεν σ εκμεταλλευτει ο ενας θα το κανει ο αλλος.
  Η λογικη λεει οτι πρεπει να προσπαθεις να μην σ εκμεταλλευται κανενας. Ο εκμεταλλευτης αποκταει δυναμη και ο εκμεταλλευομενος χανει την δικη του. Τελικη καταληξη ειναι καταστασεις δουλειας τις οποιες εμεις ευτυχως μονο απο την ιστορια γνωριζουμε στην περιοχη μας.
  Οσο εγω λοιπον σας λεω να προσεχετε γιατι θα βρεθουμε δουλοι να φιλαμε τα ποδαρια καποιων "εκλεκτων", εσεις ασχολειστε με ολα τα αλλα εκτος απο αυτο.
  Δεν φταιει το χρημα ουτε ο καπιταλισμος ουτε ο κουμουνισμος ουτε τιποτε αλλο για την ροπη του ανθρωπου να εκμεταλλευεται τον συνανθρωπο του. Ειναι ανθρωπινο κουσουρι. Η δουλεια των κρατων ειναι να εξασφαλιζουν στους πολιτες οτι δεν θα τους εκμεταλλευτουν αλλοι απο το εσωτερικο η το εξωτερικο. Τα κρατη εχουν την δυναμη να το πετυχουν. Αυτο που χρειαζεται ειναι οι πολιτες να ξερουν τι θελουν.
  Οταν σας ακουω να αντιμετωπιζετε ως συνομοσιολογιες και σεναρια φαντασιας που δεν αξιζει τον κοπο ουτε να τα συζηταμε, πραγματα που γινοντουσαν γινονται και θα γινονται οσο υπαρχουν ανθρωποι, αναρωτιεμαι αν υπαρχει περιπτωση να γλυτωσουμε. Ακομη κι αν οσα λεω ειναι της φαντασιας μου, αποκλειεται να μην βρεθουν καποιοι να εκμεταλλευτουν τετοια απιστευτη αφελεια.

  ReplyDelete
 29. Ἐγώ θεωρῶ δευτερεῦον τὸ ἄν εἶναι οἱ Ἑβραῖοι τὰ ἀφεντικά, οἱ τσιγγάνοι ἀπειλή καὶ οἱ κλέφτες πολιτικοί προδότες. Τὸ ἴδιο θεωρῶ δευτερεῦον ἐάν τὸ κράτος εἶναι αὐταρχικό, οἱ σοσιαλιστές πουλημένοι καὶ οἱ κομμουνιστές ψεύτες. Τὸ θέμα εἶναι τί πρέπει νὰ κάνω. Καὶ λέω ὅτι τὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ κάνω εἶναι νὰ καταλάβω τί σημαίνει ΠΡΕΠΕΙ, ἀπό κεὶ ξεκινάω τὴν ἀνάλυσή μου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εννοείται ότι είναι δευτερεύον(για να μη πω τριτεύον) αν τα "αφεντικά" είναι Εβραίοι ή γύφτοι. Ο Γιάγκος έχει αυτό το πρόβλημα. Πάντα βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος.

   "Τὸ θέμα εἶναι τί πρέπει νὰ κάνω."

   Τώρα το λες σωστά. Το θέμα είναι τι πρέπει αν πράξεις λοιπόν. Ποια θα είναι η σωστή επιλογή , η σωστή αντίδραση στη δράση εναντίον.

   Delete
 30. Διαπιστώνω λοιπόν ὅτι ΠΡΕΠΕΙ ἐγείρονται ἀπό πολλές πλευρές, π.χ. 1_ Τίς πολιτικές ὁμάδες (πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε τὸν τόπο ἀπό τοὺς τάδε) 2_ τὰ καθεστῶτα (πρέπει νὰ ὑπακοῦς στοὺς νόμος) 3- τὴν πρακτική ζωή. (Πρέπει νὰ κουμπώσεις τὸ παντελόνι σου).

  Ἐ ἐπιχειρῶ νὰ τὰ ἐνώσω καὶ νὰ καταλάβω τί κρύβει αὐτό τὸ ΠΡΕΠΕΙ.

  ReplyDelete