Jan 26, 2015

173 - Ἐπιστροφὴ στὸν Μεσοπόλεμο: Τσίπρας-Λὲ Πέν, ἄνοδος καὶ πάλι τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ

173 - Ἐπιστροφὴ στὸν Μεσοπόλεμο: Τσίπρας-Λὲ Πέν, ἄνοδος καὶ πάλι τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ

Ὅταν στὴν δεκαετία τοῦ 1920 ἐνεφανίσθη ἰδεολογία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ ποὺ ὑπεστήριζε τὴν συμμαχία τῶν δύο περιθωριοποιημένων χωρῶν τῆς ἠπειρωτικῆς Εὐρώπης, τῆς Γερμανίας καὶ τῆς ΕΣΣΔ περικυκλωμένης ἀπὸ τὴν ἀγγλοσαξωνικὴ θαλασσοκρατία μὲ τὴν ἀρωγὴ τῆς τότε Γαλλίας, συμμαχία ποὺ κατέληξε στὴν συμφωνία τοῦ 1939 μεταξὺ Μόσχας καὶ Βερολίνου, τὰ δύο ἐπαναστατικὰ ἄκρα τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ καὶ τοῦ μπολσεβικισμοῦ ἐφαίνοντο μὲ τὴν ἕνωσή τους νὰ ἔχουν πλήρη ἔλεγχο τῆς ἠπειρωτικῆς Εὐρασίας.

Ὅμως ἰδεολογικὸς πουριτανικὸς φανατισμὸς τοῦ Χίτλερ ποὺ ἐστράφη πρῶτα κατὰ τῶν ὁμοφυλοφίλων τῶν SA καὶ τοῦ ἡγέτου τους Roem καὶ κατόπιν κατὰ τῶν Ἑβραίων, γεμίζοντας τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους, ἀθιγγάνους, κομμουνιστές, Σλαύους καὶ Ἑβραίους, τοὺς ὁποίους καὶ ἐξώντωσε μαζικά, ἐπέτυχε νὰ ἐπιφέρῃ καθοριστικὴ ῥωγμὴ στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπωφεληθῇ καπιταλιστικὸς ἀγγλοσαξωνικὸς φιλελευθερισμός καὶ νὰ θανατώσῃ διαδοχικὰ τοὺς δύο ἰδεολογικοὺς συνεταίρους, ποὺ τοὺς ἐνέπνεε πλέον ἀδυσώπητο μῖσος, εἵς κατὰ τοῦ ἄλλου: τ 1945, τὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, τὸ 1989, τὸν μπολσεβικισμό. Εὐρασία ἦταν πάλι κατακερματισμένη ὑπὸ τὴν γεωπολιτικὴ καθοδήγηση ἑνὸς φανατικοῦ Πολωνοῦ ῥωμαιοκαθολικοῦ, τοῦ Μπρεζίνσκι, ποὺ προωθοῦσε τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς ἠπειρωτικῆς Εὐρασίας ἀπὸ τὸν θαλασσοκρατούμενο ἀμερικανοαγγλικὸ ἡγεμονισμό.

Ἀπὸ τὸ 1945 μέχρι τὸ 1989, ἡττημένος ἐθνικοσοσιαλισμὸς ἐξωρίσθηκε στὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου,  ὑπὸ μορφὴ τριτοκοσμικοῦ φασισμοῦ, ἀπὸ τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ τοῦ Χουὰν Περόν, μέσῳ τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς τοῦ Νάσερ καὶ τοῦ Σαντάμ, ἕως τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ τοῦ Πὼλ Πὸτ καὶ τοῦ Μάο. πτώση, τὸ 1989, τοῦ ἑτέρου τείχους τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, μὲ τὴν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου στὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη, ἐπανέφερε τὸν φασισμὸ στὴν καρδιὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς χερσονήσου.

Ἤδη, τὸ 1974, τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου εἶχε ἐμβολιάσει τὴν εὐρωπαϊκή μὲν ἀλλὰ τριτοκοσμικὴ Ἑλλάδα μὲ ἕναν ἰδιότυπο φασισμὸ ποὺ ἐθύμιζε τὸν τριτοκοσμικὸ φασισμὸ τοῦ Χουὰν Περὸν στὴν Ἀργεντινή, αὐτὸν ποὺ ἐπὶ νέες συνθῆκες ἐπανέφερε, μετὰ τὶς 25 Ἰανουαρίου 2015, Ἀλέξης Τσίπρας, ὁποῖος ἤδη συγκρίνεται μὲ τὸν τριτοκοσμικὸ Οὕγκο Τσάβεζ τῆς Βενεζουέλας.

Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ὑποστήριξη ποὺ ἔλαβε ὁ Τσίπρας ἀπὸ τὸν δυτικοευρωπαϊκὸ φασισμὸ πρὶν ἀκόμη ἐκλεγῆ πρωθυπουργὸς καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο τῆς Γαλλίας καὶ τὴν Μαρὶν Λὲ Πέν. Μάλιστα ἡ Μαρὶν ἡ ὁποία ὑποστηρίζει μὲ συνέπεια τὸν σιωνισμὸ καὶ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἔβαλε τὸν πατέρα της, παραδοσιακὸ ἀντισημίτη καὶ φανατικὸ ἀντικομμουνιστή, νὰ τὴν ἀκολουθήσῃ στὴν ὑποστήριξη ποὺ δίδει στὸν κομμουνιστὴ Τσίπρα. Ἐπιπλέον, τὸ φασιστικὸ Λεπενικὸ κόμμα ὑποστηρίζεται ἀπὸ μεγάλο μέρος τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς κοινότητος τῆς Γαλλίας. Ἀλλὰ καὶ τὸ φασιστικὸ βρεταννικὸ κόμμα UKIP τοῦ Nigel Farage ἔδωσε τὴν ὑποστήριξή του στὸν Τσίπρα.

Ἐν μέσῳ λοιπὸν τῆς ἀνόδου καὶ πάλι τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὴν Εὐρώπη, τῆς συνθέσεως κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ, χωρὶς ἀντισημιτισμὸ καὶ χωρὶς πουριτανικὲς καταδίκες τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ παραμένει ἀπομονωμένη μὲ τὸν ἔντονο ἀντισημιτισμό της ποὺ τὴν καθηλώνει ἀναποφεύκτως σὲ ἀδράνεια, ἐνῷ θὰ ἠδύνατο, ἐὰν κατεδίκαζε ἀπεριφράστως τὸν ἀντισημισμὸ καὶ τὸν ἀντικομμουνισμό, νὰ κυβερνήσῃ κάποτε τὴν Ἑλλάδα, ὅπως προφανῶς  θὰ κυβερνήσῃ σὲ μερικὰ χρόνια τὴν Γαλλία, ἡ Λὲ Πέν. Ἡ ἐμμονή τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὴν παρωχημένη χιτλερικὴ μορφὴ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, ὄχι μόνον τὴν καταδικάζει σὲ μόνιμη ἀποτυχία ἀλλὰ ἀφήνει ἐλεύθερο τὸ πεδίο δράσεως στὸν καπιταλισμὸ τῶν τραπεζῶν ποὺ κατηγορεῖ πὼς εἶναι ἑβραιοκρατούμενο, ἀντὶ νὰ συσπειρωθῇ ἀντισυστημικὰ στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, χέρι μὲ χέρι μὲ τὸν  κομμουνισμό. Ὁ Χίτλερ θὰ εἶχε ἐπιτύχει ἐὰν δὲν εἶχε σφάξει τοὺς ὁμοφυλοφίλους τῶν SA καὶ δὲν εἶχε προσπαθήσει νὰ ἐξαφανίσῃ ἕναν ὁλόκληρο λαὸ Ἑβραίων ποὺ δὲν ηὐθύνετο γιὰ τὴν ἀπληστία τῶν τραπεζῶν, ἑβραϊκῶν καὶ μὴ ἑβραϊκῶν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 26 Ἰανουαρίου 2015 

83 comments:

 1. Ἡ ἀνάρτηση μεταξύ ἄλλων κάνει μιὰ σύνδεση κινημάτων καὶ ἤθῶν, πράγμα ἐνδεχομένως ἐπιστημονικότατο.

  ReplyDelete
 2. ...καὶ μάλλον ´ὄχι ἐνδεχομένως. Ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἤθος, συγκρίσιμο μὲ αὐτό τῶν ἰδεολογιῶν. Εἶναι "ὁ δρόμος τῆς σιγουριᾶς, διότι πάει πίσω ἀπό τὴν ἀλήθεια", πειθοῦς ἔστι κέλευθος, ἀληθείη γὰρ ὁπηδεῖ. Ἄ-λήθεια πάει νὰ πεῖ μὴ-παράβλεψη. Κοιτάξτε τώρα τὴν κατανομή ψήφων ὑπέρ τῆς Λεπέν στὶς τελευταίες εὐρωἐλογές
  http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-europeennes-2014/20140526.OBS8511/carte-europeennes-les-scores-du-fn-departement-par-departement.html
  καὶ τοῦ Τσίπρα στὶς προχθεσινές βουλευτικές
  http://ekloges.ypes.gr/current/v/public/index.html#{"cls":"main","params":, σὲ γαλλικό καὶ ἑλληνιό χάρτη άντιστοίχως.

  Ὅπως βλέπουμε, ἡ μὲν Λεπέν σαρώνει στὸ Βορρά, τὴν παλαιά βιομηχανική ζώνη, καὶ μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ βάση της εἶναι τὰ θύματα τῆς ἀποβιομηχάνισης. Tήν ψηφίζουν αύτοί ποὺ τὸ 1981 ψηφίζανε γιὰ πρόεδρο τὸν γ.γ. τοῦ ΚΚΓ Ζώρζ Μαρσαί http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_1981#mediaviewer/File:Carte-presidentielle-1981-Marchais.png.

  Ἀντίθετα ὁ ΣΥΡΙΖΑ χάνει στὴ Νότια Πελοπόννησο, πυρῆνα τῆς παλαιάς χωροφυλακῆς, τῆς ἀστυνομίας, ἀλλά ποῦ ἀλλοῦ- στὸ ἀνατολικό Αίγαῖο, τὰ Δωδεκάνησα, τὴν βόρειο Μακεδονία, τὸ νομό Θεσπρωτίας, δηλ. τὸ βορειότερο ἄρο τῆς Ἡπείρου καὶ τὸν νομό Ἔβρου. Τσίπρα ΔΕΝ ψηφίζουνε τὰ ΑΚΡΑ τῆς ἡπειρωτικῆς χώρας. Τὰ Δωδεκάνησα, τὸ ἀνατολικό Αίγαῖο καὶ ἡ περιοχή τῶν Σλαυομακεδόνων ἤταν ἄν δὲν κάνω λάθος περιοχές ὑπέρ τοῦ ΕΑΜ καὶ τοῦ ΔΣΕ. Τί συμβαίνει ; Ὑποθετικό συμπέρασμα - ὸ Τσίπρας δὲν πείθει αὐτούς ποὺ βρίσονται κοντά σὲ γειτονικά κράτη δυνάμει ἐχθρικά, μὲ πολλά στρατόπεδα, καὶ αὐτούς ποὺ στελεχώνουν τὸν στρατό. Αύτούς δηλαδή ποὺ ἀμφισβητοῦν το -εθνο γιὰ τὴν περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ.

  Τὶ συνδέει, λοιπόν, τῶρα ἤ στό μέλλον, τὸν ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸ γαλλικό Ἐθνικό Μέτωπο ;

  ReplyDelete
 3. Καταρχήν το κόμμα της Λεπέν είναι ακροδεξιό και όχι ναζιστικό.Η χρυσή αυγή είναι ναζιστική.Δε κάνει καλό η ανακατωσούρα ιδεολογιών.Δεν είναι όλες ίδιες.Πρώτη διαφορά.

  Δεύτερη διαφορά.Οι προτάσεις που έχουν είναι σοβαρότατες και φαίνεται ότι είναι εντόνως προεπεξεργασμένες σε αντίθεση με τις παρακατιανές προτάσεις της χρυσής αυγής που είναι πραγματικά αέρας κοπανιστός του τύπου ότι σε λίγα εικοσιτετράωρα θα διώξουμε τους λαθρομενάστες(Δε μας λένε το πως βέβαια , μάλλον με άγριο ξύλο και σκοτωμούς).

  Τρίτον , το κόμμα της Λεπέν φαίνεται πως έχει τελείως διαφορετική φυσιογνωμία από το ναζιστικό μόρφωμα.Δε σπάνε πάγκους , δε σκοτώνουν συμπατριώτες.Γενικα φαίνεται πως δεν έχουν αυτό το αρνητικό προφίλ της χρυσής , αλλά ένα πολιτισμένο ακροδεξιό κόμμα.

  Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι το κόμμα της Λεπέν εχει σοβαρούς πολιτικούς σε αντίθεση με τους φούρναρεις , χασάπηδες , μπακάληδες , σκουπιδιάρηδες παρακατιανούς της χρυσης αυγής που δε γνωρίζουν να μιλάνε και να γράφουν ελληνικά , είναι όμως και πολύ εθνικιστές και βαρύμαγκες να πούμε.

  Η μέρα με τη νύχτα τα δύο κόμματα.

  ReplyDelete
 4. Επίσης κύριε Κιτσίκη , θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μία μικρή διόρθωση , επειδή βλέπω ότι γράφετε συνέχεια ότι η χρυσή αυγή πρέπει να απαλλαγεί από τον αντισημιτισμό.Αυτό δε γίνεται , απλά.Ο ναζισμός έχει τον αντισημιτισμό για κορωνίδα του.Καταλαβαίνετε γιατί αυτό που λέτε δε μπορεί να συμβεί;Διότι αυτοί οι άνθρωποι , Παππάς , Μιχαλολιάκος , Μίχος είναι βαθύτατα ναζί.Ο πατερας του Παππά ήταν χουντικός ακροδεξιός , ο υιός όμως είναι ορκισμένος ναζί.Αυτά φυσικά , βεβαίως και τα γνωρίζουν όσοι γνωρίζουν τη χρυσή αυγή από παλιά και όχι την τελευταία τριετία.

  Όταν ένα κόμμα είναι ναζιστικό , είναι και αντισιωνιστικό και αντισημιτικό αναγκαστικώς.

  Με άλλα λόγια , αυτό που εσείς τόσο καιρό λέτε και υπογραμμίζετε , στην ουσία φανερώνει τον βαθύ ναζισμό που υπάρχει στις τάξεις της χρυσής αυγής.

  ReplyDelete
 5. Η γεωπολιτικη αναλυση για τον ηπειρωτικο χωρο της Ευρωπης ειναι βεβαια σωστη, αλλα δεν καταλαβαινω γιατι μπλεκεται με τις ιδεολογιες.
  Ο Χιτλερ δεν ηρθε σε συγκρουση με τον Σταλιν γιατι κυνηγησε τους Εβραιους, αλλα γιατι τοσο στο "Ο Αγων μου" οσο και στην πολιτκη διαθηκη ξεκαθαριζει οτι θα διεκδικουσε ενα κομματι της Ρωσσιας για να μπορεσει να κατοικησει ο μεγαλος Γερμανικος πληθυσμος.
  Απο την πλευρα του ο Σταλιν καταπινε την μια χωρα μετα την αλλη προωθωντας το δογμα του πανσλαβισμου μαλλον παρα του κουμουνισμου.
  Αντιθετα την μονη δυνατοτητα συνεργασιας του με τον Σταλιν την στηριζει στο ξεκαθαρισμα που εκανε ο τελευταιος στο κουμουνιστικο κομμα.

   
  Φαντάστηκα πως μετά παρελεύσεως δεκαπέντε ετών εξουσίας, ο Στάλιν θα είχε επιτέλους αποβάλει τη νεφελώδη μαρξιστική ιδεολογία, θεωρώντας πως την χρησιμοποιεί μόνο και μόνο ως δηλητήριο το οποίο εκμεταλλεύεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Ο δυναμικός τρόπος με τον οποίο αποκεφάλισε το εβραϊκό κατεστημένο το οποίο του είχε προσφέρει ανεκτίμητη υπηρεσία ως προς την καταστροφή της τσαρικής Ρωσίας, υπήρξε γεγονός το οποίο με ενεθάρρυνε, ενισχύοντας αυτή μου την πεποίθηση. 
  Υπέθετα ότι ο Στάλιν δεν επιθυμούσε να παραχωρήσει σε αυτούς τους ίδιους τους εβραίους διανοούμενους την ευκαιρία να προκαλέσουν την πτώση της ολοκληρωτικής εκείνης αυτοκρατορίας που είχε οικοδομήσει, μίας σταλινικής αυτοκρατορίας η οποία σε όλα της τα κυρίαρχα γνωρίσματα δεν είναι παρά ο πνευματικός διάδοχος της αυτοκρατορίας του Πέτρου του Μεγάλου. Κάτω από ένα πνεύμα αυστηρού πραγματισμού εξ αμφοτέρων των πλευρών, θα ήταν εφικτή η δημιουργία μίας καταστάσεως διαρκούς συμφωνίας, δια του επακριβούς καθορισμού των ζωνών επιρροής εκάστης πλευράς και προσδιορισμού αυστηρά της συνεργασίας μας στον οικονομικό τομέα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε και οι δύο πλευρές θα εξασφάλιζαν κέρδη απ' αυτή. Ομιλώ περί μίας συμφωνίας, εν άλλοις λόγοις, τελούσας υπό παρακολούθηση με αετίσια ματιά και με το δάκτυλο, ανά πάσα στιγμή, στη σκανδάλη!


   
   

  ReplyDelete
 6. Για τις σχεσεις με τα υπολοιπα κρατη της Ευρωπης ειναι επισης ξεκαθαρο οτι ο Χιτλερ δεν θεωρησε ποτε τον εαυτο του εχθρο των Ευρωπαιων, ουτε οτι οι αντιπαλοι του Αγγλοι και Αμερικανοι τον πολεμησαν για τα δικα τους συμφεροντα.

  Εάν το επιθυμούσε, η Βρετανία θα μπορούσε να θέσει ένα τέλος στον πόλεμο στις αρχές του 1941. Στους ουρανούς άνωθεν του Λονδίνου είχε αποδείξει σ' όλον τον κόσμο την θέληση ν' αντισταθεί και στο ενεργητικό της διέθετε τις ταπεινωτικές ήττες που είχε επιβάλει στους Ιταλούς στη Βόρεια Αφρική. Η πατροπαράδοτη Βρετανία θα είχε συνάψει ειρήνη. Οι Εβραίοι όμως δεν την επιθυμούσαν με κανένα τρόπο. Και τα οργανέτα τους, ο Τσώρτσιλ και ο Ρούζβελτ, ήταν παρόντες στο πολιτικό προσκήνιο, με αντικειμενικό σκοπό να την εμποδίσουν.

  .....Υπήρξα η έσχατη ελπίδα της Ευρώπης. Αυτή απεδείχθει ωστόσο ανίκανη να ανασυγκροτηθεί με εθελοντική μεταρρύθμιση. Υπήρξε ανένδοτη απέναντι στην πειθώ και στο ελπιδοφόρο μήνυμα μου. Προκειμένου να την πειθαναγκάσω, υποχρεώθηκα να καταφύγω στην βία. Η Ευρώπη είναι δυνατόν να οικοδομηθεί μόνο επάνω στα θεμέλια ερειπίων. Όχι ερειπίων υλικής μορφής, αλλά επί των ερειπίων των εγκαθιδρυμένων συμφερόντων και των οικονομικών συνεργασιών, επί της συντριβής της πνευματικής ακαμψίας και των διεστραμμένων προκαταλήψεων, της παρελθοντολογικής ιδιοσυστασίας και της νοητικής τελματώσεως. Η Ευρώπη πρέπει και οφείλει να διαμορφωθεί για το κοινό συμφέρον όλων των Αρίων Εθνών, μη υπολογίζοντας τα άτομα. Ο Ναπολέων Βοναπάρτης είχε αντιληφθεί αυτή τη διαπίστωση απόλυτα. Εγώ ίσως καλύτερα παντός άλλου, δύνομαι να εικάσω τα μαρτύρια στα οποία υποβλήθηκε ο Ναπολέων, επιδιώκοντας να προωθήσει την ειρήνη και παραδόξως ήταν υποχρεωμένος να διεξάγει πόλεμο, χωρίς να διαφαίνεται καμιά προοπτική τερματισμού, στηριζόμενος στην αιώνια ελπίδα πως τελικά θα επικρατούσε, δια της επιβολής του, η ειρήνη. Ήδη από το θέρος του 1940 υπέφερα ο ίδιος τα αυτά μαρτύρια. Και σε κάθε περίπτωση ήταν η Μεγάλη Βρετανία εκείνη η οποία έφραζε το δρόμο της Ευρώπης προς την ευημερία.
   
  Τώρα όμως παρήκμασε, η Μ. Βρετανία ομοιάζει με μία παρακμιακή γρια, παρά το γεγονός ότι δεν υπολείπεται σε διαστροφή και σε κακία σε τίποτε της άλλοτε κραταιός Αλβιόνας. Εν κατακλείδι υποστηρίζεται σε αυτήν την αντιφυσική στάση της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που και οι ίδιες με τη σειρά τους ωθούνται και σύρονται από τις δυνάμεις του διεθνή ιουδαϊσμού, ο οποίος άκμασε και εξακολουθεί να ακμάζει επί μακρόν, ως απόρροια των δικών μας διαιρέσεων και διενέξεων.

  ReplyDelete
 7. ....το κόμμα της Λεπέν εχει σοβαρούς πολιτικούς σε αντίθεση με τους φούρναρεις , χασάπηδες , μπακάληδες , σκουπιδιάρηδες παρακατιανούς της χρυσης αυγής. Ὁ Τσίπρας τί εἶπε λοιπόν στὸν νικητήριο λόγο του στὰ Προπύλαια Κυριακή βράδυ - "Πρῶτα ἀπ`ὁλα χαιρετίζω τοὺς νέους ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ποὺ βρίσκονται στὸ ἐξωτερικό καὶ τοὺς καλῶ νὰ έπιστρέψουν στὰ πάτρια έδάφη. Ὅχι τοὺς ΕΡΓΑΤΕΣ.

  Ἡ ἀνάρτηση θέτει ζήτημα ὁμοιότητας μεταξύ Λεπέν καὶ Τσίπρα.

  ReplyDelete
 8. Μα οι εργάτες δεν έφυγαν στο εξωτερικό.Στο εσωτερικό βρίσκονται.Μη συζητάμε τα αυτονόητα και μην παραποιείς εσκεμμένα ή μη λόγια , ώστε να δημιουργείς θέματα που δεν υπάρχουν.Οι Έλληενς επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό , όχι ο ιεργάτες.,Μια χαρά τα είπε ο Τσίπρας.

  ReplyDelete
 9. Και βλέπω ξαφνικά στα λόγια σου , μία απότομη εναντίωση στον Τσίπρα και στον Σύριζα.Χαλάρωσε λίγο.Κούλαρε.Μία μέρα έχουν που είναι κυβέρνηση.Τι περιμένεις να λύσουν όλα τα προβήματα της χώρας.Τι να κάνουμε;

  Δεν είμαστε όλοι σούπερμαν σαν τη χρυσή αυγή , που μέσα σε δύο τρεις μέρες θα διώξει όλους τους λαθρομετανάστες.,,,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ούτε είμαστε όλοι υπεράνθρωποι σαν το Χίτλερ όπως διαβάζω στο κέιμενό του.


   χαχαχαχαχα

   Πέρα από ψυχοπαθης , φαίνεται ήταν και ψώνιο ο τύπος.Βέβαια πολλές φορές αυτά πάνε και πακέτο...

   Delete
  2. Ψωνια ειναι οσοι νομιζουν οτι μπορουν να κρινουν αυτους που γραφουν την ιστορια που οι ιδιοι δεν εχουν ουτε διαβασει.

   Delete
  3. Να ζητήσω και συγγνώμη που σου έθιξα το είδωλο;

   Τον εγκληματία ρατσιστή ποιυ κατέσφαξε όλους τους λαούς;(Και την Ελλάδα μέσα σε αυούς)

   Μα είσαι ο ορισμός της παράνοιας ρε φίλε....

   Delete
 10. Η Χ.Α δεν προωθει σαν κομμα ουτε τον αντικομουνισμο ουτε τον αντισημιτισμο, ουτε πολυ περισσοτερο το μισος κατα της "διαφορετικοτητας".
  Οπως σε ολα τα κομματα υπαρχουν οπαδοι και μελη με ακραιες εκδηλωσεις.
  Στην ουσια ομως το κομμα δεν εχει προβλημα με ολους αυτους, αλλα με την κοινη τους συνιστωσα. Τον ανθελληνισμο.
  Σιγουρα ομως ουτε οι οπαδοι ουτε το κομμα δεν ζητησαν την ανευ στοιχειων φυλακιση των πολιτικων τους αντιπαλων η οποιουδηποτε αλλου, ουτε το φιμωμα, ουτε την δολοφονια, ουτε την τρομοκρατηση.
  Εδω να θυμισω οτι αυτο ακριβως ζητησαν οι Εβραικες οργανωσεις και τα κουμουνιστικα κομματα και οι ενωσεις ομοφυλοφιλων να γινει εναντιον των χρυσαυγιτων.
  Εκεινο που ζηταμε εμεις,ειναι εξηγησεις και διαλογο για θεματα που καποιοι τα απαγορευουν.
  Το πρωτο προς συζητηση θεμα ειναι ποιος και με ποιο δικαιωμα απαγορευει αυτα τα θεματα.
  Ενα αλλο ειναι αν ειναι ρατσιστικο οι Εβραιοι και οι Μουσουλμανοι να θεωρουν τους εαυτους τους εκλεκτους και ανωτερους απο τους "γκοιμ" η τους "γκιαουρ".
  Γιατι ολα σχεδον τα κουμουνιστικα κομματα εχουν αντεθνικες θεσεις;
  Γιατι ολες οι ενωσεις ομοφυλοφιλων προωθουν τον πολυπολιτισμο, ακομη κι αν αυτο σημαινει οτι σε καποια χρονια θα πρεπει να ζησουν αναμεσα σε μοουσουλμανικες πλειοψηφιες οι οποιες καμια ανοχη δεν δειχνουν στην "διαφορετικοτητα";
  Αποριες προς συζητηση λοιπον διατυπωνουμε.
  Η αντιθεση και το μισος δημιουργειται απο την απαγορευση της συζητησης και απο την ελλειψει εξηγησεων.
  Οσο για την δικαιολογια οτι η συζητηση ενδεχομενως να παραπλανουσε καποιους απο τους ακροατες κανοντας τους ας πουμε αντισημιτες, ειναι τελειως γελοια σε μια χωρα που συμφωνα με επισημες στατιστικες υπαρχουν πανω απο 60% αντισημιτες με απαγορευμενες αυτου του ειδους τις συζητησεις..
  Αν λοιπον η Χ.Α (η οποιος αλλος) δεχτει αυτου του ειδους τις απαγορευσεις στην ελευθερια του λογου και την απεμποληση του δικαιωματος ενος κρατους να προστατευει τον εαυτο του, δεν εχει λογο υπαρξης και ειτε επικρατησει ειτε οχι ειναι αδιαφορο.
  Ενας Μιχαλολιακος που εχει γινει Σαμαρας δεν προκειται να ωφελησει κανεναν.

  ReplyDelete
 11. Πράγματι πρέπει νὰ κουλάρω, ΕΜ, καὶ ξαναζητάω συγγνώμη γιὰ τὸ χτεσινό πάθος μου κατά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τὸ ὁποίο εἶναι ἀξιακό. Ὄχι, αὐτοί ποὺ φεύγουνε στὸ ἐξωτερικό δὲν εἶναι μόνον ἐπιστήμονες, ἐδῷ στὸ Παρίσι ἔχω γνωρίσει πολλούς ποὺ εἶναι χειρώνατες ἤ ἠμιχειρώνακτες. Αύτό ἐνάντια στὸ ὁποίο καταφέρομαι εἶναι ὴ μόρφωση ὠς σημεῖο κοινωνικῆς διάκρισης. Στὴν πραγματικότητα ἡ μόρφωση ὠς κοινωνική διάκριση εἶνα ὠμή μισθολογική διάκριση ἐντός δεδομένης ἐπιχειρήσεως.

  ReplyDelete
 12. Είναι η μόρφωση σημείο κοινωνικής διάκρισης , όπως και αν το δεις.Γιατί η γνώση , όσο περισσότερη είναι για έναν άνθρωπο και όσο περισσότερο επεξεργάζεται απο τον νου του , αναγκαστικά οδηγεί στην αποφυγή του φανατισμού και των άκρων.Ο κατώτερος πνευματικά άνθρωπος δεν έχει αυτή τη συναίσθηση.


  Για αυτό και αποτυγχάνει ο κομμουνισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός.Γιατί βλέπουν τον άνθρωπο ως ίσο προς το συνάνθρωπο ως κάτι το υλικό.Αυτό όμως δε συμβαίνει και με το πνεύμα.Όμως αυτοί που είναι ανώτεροι πνευματικά θα πρέπει να δείχνουν κατανόηση στους κατώτερους , ασχέτως που οι κατώτεροι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται καν την πνευματική υπεροχή των ανώτερών τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδή πολύ απλά.Ένας ναζιστής δε μπορεί να αντιληφθεί ότι ένας Πακιστανός ή Αλβανός μπορεί να είναι ανώτερος πνευματικά από έναν Έλληνα(σπάνιο βέβαια αλλά γίνεται).Γιατί; Γιατί είναι αρχαιόπληκτος. Γιατί νομίζει ότι η Ελλάδα πνευματικά βρίσκεται στην εποχή λάμψης του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

   Delete
 13. Ἐξηγοῦμαι. Ὁ νέος ἐπιστήμονας τοῦ Τσίπρα, ποιὸς θὰ τὸν μισθοδοτήσει καὶ στὸ ὄνομα ποίου ; Ὁ δημόσιος ὐπάλληλος παίρνει ΟΡΚΟ. Δὲν γνωρίζω τίς θέσεις τῆς Λεπέν γιὰ τὸν νέο παγκόσμιο καταμερισμό ἐργασίας ποὺ ἐπιχειρεῖται, ἀλλά γράφει ἡ ἀνάρτηση

  Ἡ Εὐρασία ἦταν πάλι κατακερματισμένη ὑπὸ τὴν γεωπολιτικὴ καθοδήγηση ἑνὸς φανατικοῦ Πολωνοῦ ῥωμαιοκαθολικοῦ, τοῦ Μπρεζίνσκι, ποὺ προωθοῦσε τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς ἠπειρωτικῆς Εὐρασίας ἀπὸ τὸν θαλασσοκρατούμενο ἀμερικανοαγγλικὸ ἡγεμονισμό.

  Τὸ κράτος στὸ ὁποίο θὰ πάρει ὄρκο ὁ νέος ἐπιστήμονας τοῦ Τσίπρα θὰ εἶναι ὑπέρ ἤ κατά τοῦ Μπρεζίνσι ; Καὶ τὸ κράτος τῆς Λεπέν ;

  ReplyDelete
 14. Εγω παντως δεν εχω καμια δυσκολια να πιστεψω οτι οι Αλβανοι και οι Πακιστανοι εχουν πιο πολυ μυαλο απο πολλους Ελληνες που ειναι ετοιμοι να τους παραδωσουν την χωρα τους, και βεβαια οταν συζηταω με τον Ενοχο ουτε μου περναει απο το μυαλο οτι ειναι απογονος του Αριστοτελη.
  Φαινεται οτι δεν ειμαι αρκετα ναζι.
  Επειδη ομως ειμαι αρχαιοπληκτος θα δωσω και την γνωμη του Ξενοφοντα για το θεμα της μορφωσης που πρεπει να εχουν οι ηγετες.

  ΦΗΜΙ ΟΥΝ ΕΓΩΓΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΤΟΝ ΑΘΗΝΗΣΙ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ ΜΕΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΙ ΕΙΣΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΟΝΗΡΟΙ. ΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΣΦΙΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣΙ, ΚΑΝ ΠΟΝΗΡΟΙ ΩΣΙ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΧΡΗΣΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣΙΝ ΜΑΛΛΟΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΝΟΜΙΖΟΥΣΙ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΦΕΤΕΡΩ ΑΓΑΘΩ ΠΕΦΥΚΕΝΑΙ, ΑΛΛ ΕΠΙ ΤΩ ΚΑΚΩ.
  Εγώ λέω ότι ο λαός της Αθήνας γνωρίζει ποιοι είναι καλοί και ποιοι κακοί από τους πολίτες. Γνωρίζοντας δε, τους χρήσιμους και συμφέροντες γι αυτούς τους αγαπούν, κι ας είναι κακοί, τους δε καλούς μάλλον τους μισούν. Διότι δεν νομίζουν ότι η αρετή τους είναι για το δικό τους συμφέρον, άλλα για το κακό τους.

  Η μεταφραση που δινω χρηστος=καλος και πονηρος=κακος δεν αποδιδει ακριβως το νοημα. Πονηρος ειναι ο καταπονουμενος, δηλαδη ο εργατης, ο φτωχος, ο αμορφωτος. Χρηστος ειναι ο μορφωμενος, ο πλουσιος,
  Νομιζω οτι γινεται κατανοητο γιατι ο αριστοκρατης Ξενοφων δικαιολογει τους δημοκρατικους που φαινεται να προτιμουν τους πονηρους απο τους χρηστους.

  Το ιδιο με αλλα λογια λεει και ο Αριστοτελης

  ΕΘΕΛΟΥΣΙ ΓΑΡ ΟΙ ΠΕΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΣΥΧΙΑΝ ΕΧΕΙΝ, ΕΑΝ ΜΗΤΕ ΥΒΡΙΖΗ ΤΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΤΕ ΑΦΑΙΡΗΤΑΙ ΜΗΘΕΝ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥ ΡΑΔΙΟΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΑΕΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΧΑΡΙΕΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ.
  Διότι θα ήθελαν οι φτωχοί και μη μετεχοντας στα αξιώματα να έχουν την ησυχια τους, αν κανένας δεν τους προσβαλλει ούτε τους αφαιρει κάτι από την περιουσία τους, άλλα αυτό δεν είναι εύκολο. Διότι δεν συμβαίνει πάντα να είναι ευχαριστοι οι μετέχοντες στο πολίτευμα.

  Αν λοιπον οι φτωχοι δεν μετεχουν στα αξιωματα θα πρεπει να περιμενουν απο την μεγαλοψυχια των μοιρφωμενων πλουσιων που τα κατεχουν κατ αποκλειστικοτητα.

  ReplyDelete
 15. ...μὲ ἄλλα λόγια,ἡ μόρφωση ὠς ἀξία εἶναι πολιτική στράτευση ὑπέρ ἐνός καθεστῶτος, τοῦ ὑπάρχοντος ἤ τοῦ διεκδικούμενου.

  ReplyDelete
 16. Μη μπλέκετε τα μιάσματα με τους αξίους.Μία Χίτλερ , μία Αριστοτέλη, μία Πλάτωνα.Τα έχετε κάνει όλα μια ναζιστική σαλάτα στο μυαλό σας.Λέτε να ήταν ναζί και ο Αριστοτέλης και ο Ξενοφών και να κάνανε πονγκρόμ κατά Πακιστανών και το βράδυ να διαβάζανε "ο Αγών μου";

  χαχαχα

  Ε λοιπόν , ναι , αν εσείς πιστεύετε ότι ήταν τέτοιοι ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων και ο Ξενοφών , τότε όχι μόνο δεν είμαι απόγονός τους , αλλά δε θέλω και να έχω σχέση με αυτούς.Εγώ από τα γραπτά τους πάντως άλλα συμπεράσματα βγάζω.

  ReplyDelete
 17. Οἱ ἀρχαῖοι Ἑλληνες εἴχανε δούλους. Οὶ Ἕλληνες σήμερα ἔχουν νὰ διαλέξουνε ἀνάμεσα στὰ ἑξῆς. 1- Νὰ εἶναι δοῦλοι 2- Νὰ εἶναι ἐπιστάτες δούλων 3- Νὰ μὴν ὑπάρχουν ἀφέντες καὶ δοῦλοι.

  Τὸ νὰ εἶναι ἐλεύθεροι καὶ ἀνεξάρτητοι κατά τὴ γνώμη μου ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ 3.

  ReplyDelete
 18. Ὁ ἐπιστάτης εἶναι δοῦλος ποὺ διατάζει δούλους. Οἱ ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι χρησιμοποιούσαν κρατικούς δούλους, Σκῦθες τοξότες κυρίως, γιὰ ἀστυνομία (βλ. τὶς Θεμοφοριάζουσες τοῦ Ἀριστοφάνη). Στὴν ἑλληνική ἀστυνομία ἡ Χρυσή Αύγή κάνει θραύση διότι οἱ ἀστυνομικοί ὄντας ἄνθρωποι θέλουνε νὰ ἔχουνε λόγο στά κοινά. Τί θὰ κάνει μιὰ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὴν άστυνομία ;Γιὰ νὰ τὴν πάρει μὲ τὸ μέρος της, θὰ πρέπει νὰ ἀναπτύξει ἕναν λόγο ποὺ νὰ τὴν περιλαμβάνει. Εκεί ἴσως βροῦμε κάποιες ὀμοιότητες μὲ τὸ κόμμα τῆς Λεπέν στὴ Γαλλία.

  ReplyDelete
 19. Κωσταντῆ, ἡ ἐμμονὴ τῶν πολιτικῶν καὶ τοῦ κοινοῦ νὰ διαιροῦν τὶς ἰδεολογικὲς τοποθετήσεις σὲ δεξιούς, κεντρώους καὶ ἀριστερούς, εἶναι τελείως ξεπερασμένη ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐπιστήμη. Λὲς ὅτι τὸ κόμμα τῆς Λὲ Πὲν εἶναι ἁπλῶς ἀκροδεξιό. Ἐπαναλαμβάνω: Τρεῖς καὶ μόνον τρεῖς εἶναι οἱ βασικὲς ἰδεολογίες: Ὁ φασισμός τῆς μικροαστικῆς τάξεως, ὁ κομμουνισμὸς τῆς ἐργατικῆς τάξεως καὶ ὁ φιλελευθερισμὸς τῆς μεγαλοαστικῆς τάξεως. Τὸ κόμμα τῆς Λὲ Πὲν εἶναι φασιστικό. Μία παραλλαγὴ τοῦ φασισμοῦ εἶναι ὁ χιτλερισμὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τὸ φασιστικὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο τῆς Λὲ Πὲν δὲν εἶναι χιτλερικό. Πότε ἐπιτέλους Κωσταντῆ θὰ στρωθῇς στὸ διάβασμα ἀντί νὰ συνεχίζῃς νὰ λὲς κοινοτοπίες.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακροδεξιό είναι το κόμμα της Λεπέν και όχι ναζιστικό.Αντίστοιχα η χρυσή αυγή είναι πρωτίστως ναζιστική και δευτερευόντως φασιστική.Θεωρώ πολύ πρόχειρη και απλουστευμένη την ανάλυσή σας περί τριών μόνο ιδεολογιών.

   Delete
 20. Μὲ συγχωρῇς Κωσταντῆ. Ἔκαμα λάθος στὸ πρόσωπο. Δὲν ἐννοοῦσα ἐσένα ἀλλὰ τὸν Ε.Μ. ποὺ ἐχρησιμοποίησε τὴν ἔκφραση "ἀκροδεξιό" καὶ ὄχι φασιστικό, γιὰ τὸ Γαλλικὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο τῆς Λὲ Πέν.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Δὲν ξέρω ἄν μπερδέψατε τὰ σχόλιά μου μὲ αὐτά τῷν ἄλλων. Έχω ὅμως μιὰ ἐρώτηση. Ὅταν ὁ φιλελευθερισμός τῆς μεγαλοαστικῆς τάξεως ἐμφανίζει μαζικά χαρακτηριστικά ποὺ μοιάζουν μὲ αὐτά τῶν φασιστικῶν κινημάτων, τότε μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ ποιοτική αλλαγή στὸν φιλελευθερισμό, ἤ μήπως τὰ μαζικά χαρακτηριστικά ἀνήκουν στὸ παραδοσιακό ὀπλοστάσιο τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ ὀξύνονται ἤ ἀπαλύνονται ατά καιρούς καὶ κατά τόπους ;

  ReplyDelete
 22. Καλά κάνει η Χρυσή Αυγή, και οι Έλληνες εν γένει, και παραμένει ανθεβραϊκή. Αν επιβάλλεται να γίνεις κόσερ για να έχεις την ευκαιρία να ευημερήσεις σαν χώρα, τότε προτιμότερη είναι η φτώχεια. Τα ελληνικά ιδεώδη και συμφέροντα δεν συμβιβάζονται με τα εβραϊκά ιδεώδη και συμφέροντα. Είναι απλώς πολικά αντίθετα. Ο χριστιανισμός, μια ιουδαϊκή αίρεση, μπήκε στη μέση και προκάλεσε σύγχυση σχετικά με αυτό το γεγονός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιουδαική αίρεση ο χριστιανισμός;

   Σε ποια πολιτικα ελληνικά ιδεώδη αντιτίθεται ο χριστιανισμός;Πραγματικά θέλω να ακούσω.Πάντως ο φασισμός και ο ναζισμός είναι ιταλικά και γερμανικα ιδεώδη αντίστοιχα.Είμαι όλος αυτιά.

   Delete
 23. Ἀπαντῶ Κωσταντῆ. Ὁ φιλελευθερισμὸς παραμένει οὐσιαστικὰ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Adam Smith (1723-1790). Ἡ χρησιμοποίηση ὅρων ὅπως νεοφιλελευθερισμός, μεταφιλελευθερισμὸς κλπ δὲν εὐσταθοῦν. Ἁπλῶς στὴν τελευταία φάση τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ ζοῦμε σήμερα πλήρους σήψεως, ὁ ἰμπεριαλισμὸς δὲν εἶναι πλέον ἡ τελευταία φάση του. Ἔχει ξεπερασθῆ σὲ μαφιοκρατία. Ἐὰν ξαναἐγραφε σήμερα ὁ Λένιν τὸ σχετικὸ περίφημο βιβλίο του τοῦ 1916 θὰ τὸ μετονόμαζε: "Ἡ μαφιοκρατία τελευταῖο στάδιο τοῦ καπιταλισμοῦ (φιλελευθερισμοῦ". Ἐπιστημονικά, ὁ φασισμὸς δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν μεγαλοαστικὴ τάξη καὶ ἐπίσης: δικτατορία (βλέπε Πινοσέτ) εἶναι τὸ μέσον ποὺ σὲ περιόδους κινδύνου ἐπιλέγει γιὰ νὰ σώσῃ τὰ κεκτημένα του ὁ φιλελευθερισμός (ἐλεύθερη οἰκονομία). Ὁ φασισμὸς ἐγκαθιστᾷ ὁλοκληρωτισμό, ὄχι δικτατορία. Ἄλλο οἱ λαϊκὲς ἐκφράσεις καὶ ἄλλο οἱ ἐπιστημονικοὶ ὁρισμοί.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Εύχαριστῶ.

  Παρατηρῶ δὲ μες στὴν ἄγνοιά μου ὅτι οἱ διάφοροι ὅροι νεο- μετα- φιλελευθερισμός ἀμφισβητοῦν οὐσιαστικά τὴ δυνατότητα ὕπαρξης μαζικοῦ κινήματος, καὶ τὴν ἀποσιώπηση τῶν σχετικῶν ἱστορικῶν ἐμπειριῶν. Χίτλερ καὶ Στάλιν ἦταν δημοφιλέστατοι.Ἡ ἀπέχθεια στὸν ὀλοκληρωτισμό ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴ λατρεία τοῦ ἀτόμου. Ἀναρωτιέμαι ἄν κατά κάποιον τρόπο ὸ φιλελευθερισμός εἶναι οὐσιαστικά τὸ πρῶτο ὁλοκληρωτικό κίνημα.

  ReplyDelete
 25. Δυσαρέσκεια καί διαφοροποίηση Τσίπρα γιά ἀνακοίνωση τῆς ΕΕ σχετικά μέ τήν Οὐκρανία ( ἐδῶ )

  ReplyDelete
 26. Ἑμένα μὲ ἀνησυχεῖ τὶ θὰ κάνει ὁ Σύριζα μὲ τὶς καθημερινές λειτουργίες ἑνός κράτους, δηλ. νὰ συλλαμβάνει μικροκακοποιούς, νὰ βάζει πρόστιμα σὲ μικροτζαμπατζῆδες, νὰ κόβει κλήσεις, ὅ,τι τέλος πάντων ὀνομάζουμε Νόμο.

  ReplyDelete
 27. Μεχρι στιγμης αν αυτο το "φερεται" σχετικα με την σταση του Τσιπρα επαληθευτει, χρεωνουμε αλλη μια καλη κινηση στον Τσιπρα, μετα τον αμεσο σχηματισμο κυβερνησης με "δεξιο" μαλιστα κομμα και τα λιγα υπουργεια.
  Εχω διατυπωσει την αποψη μου οτι δεν περιμενω τιποτε απο την καινουργια κυβερνηση, γιατι αυτα τα δειγματα γραφης εχω δει, αλλα αν θελουμε καποτε να αποκτησουμε σωστη ηγεσια πρεπει να μαθουμε να υποστηριζουμε τις σωστες κινησεις, οποιος κι αν τις κανει, για να ελπιζουμε οτι θα βρουν μιμητες.
  Θυμαμαι τον Καραμανλη οταν ειχε διωξει τον Τσιτουριδη και τον Ρεγκουζα για καποια μικροσκανδαλα κανοντας πραξη την "μηδενικη ανοχη", να "επιβραβεβευται" με δημοσκοπικη μειωση των ποσοστων του. Μετα απο αυτο δεν το ξανακανε, οπως δεν ξαναπειραξε τους νταβατζηδες μετα το φιασκο του "βασικου μετοχου".
  Παρολο που και τοτε ειχα την γνωμη οτι δεν υπηρχε περιπτωση να δουμε κατι θετικο απο μια κυβερνηση ΝΔ, νομιζω οτι αν ο λαος εδειχνε την στηριξη του σ αυτα τα εγχειρηματα, καποια πραγματα θα ειχαν βελτιωθει.
  Το να υποστηριζεις κατι αναλογως της ταμπελας που εχει και οχι της αληθειας που περιεχει δεν ειναι σωστος τροπος να αντιμετωπιζεις τα πραγματα.

  ReplyDelete
 28. Αυτο το τελευταιο απανταει και σε μια παρατηρηση του ενοχου για το μπερδεμα των αρχαιων φιλοσοφων με το Χιτλερ, διακρινοντας τους καλους απο τους κακους.
  Το θεμα ειναι αν μιλανε σωστα η οχι. Ουτε με τον Χιτλερ ουτε με τον Αριστοτελη ουτε με τ αντερα μου δεν ταυτιζομαι. Αυτο ομως δεν με εμποδιζει να κρινω καποια απο τα λεγομενα τους σωστα και καποια ως λανθασμενα και να τα θετω και προς γενικοτερη συζητηση.
  Οσο εξακολουθεις να μιλας με ταμπελες και συνθηματα, δεν προκειται ποτε να καταλαβεις τιποτε.
  Εγω ειλικρινα δεν δινω δεκαρα για ταμπελες. Τι θα πει "ακροδεξιος" και τι "φασιστας";
  Αυτα ειναι χαζομαρες. Οποιος ειναι στην εξουσια κανει οτι γουσταρει και μετα καποιοι ψαχνουν αν ειναι φασιστας, η κουμουνιστης, η ακροδεξιος, η φιλελευθερος.
  Ακου τι γνωμη εχει ο "φασιστας" Χιτλερ για τον επισης "φασιστα" Φραγκο τον οποιο μαλιστα και βοηθησε να επικρατησει

  Βεβαίως από την άλλη πλευρά η ενδεχόμενη είσοδος της Ισπανίας στην πολεμική σύρραξη θα προσέθετε πολυάριθμα χιλιόμετρα κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού Ωκεανού τα οποία θα έπρεπε να υπερασπίσουμε, από το Σαν Σεμπαστιάν έως το Κάντιθ. Πέραν τούτου, ελλόχευε ο κίνδυνος αναζωπυρώσεως του εμφυλίου πολέμου, υποθαλπόμενος από τους βρετανούς. Ο κίνδυνος ήταν ορατός να βρεθούμε δέσμιοι ενός καθεστώτος καπιταλιστών κερδοσκόπων, ανδρεικέλων της συμμορίας των κληρικοφρόνων, ένα καθεστώς που απεχθάνομαι σήμερα εντονότερα από ποτέ άλλοτε. Δεν μπορώ να συγχωρήσω στον Φράνκο το γεγονός ότι δεν προχώρησε στην ομόνοια των Ισπανών, αφ' ότου τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος, καθώς και ότι εκτόπισε τους φαλαγγίτες, προς χάριν των οποίων είχαμε τη βοήθεια μας στην Ισπανία, αντιμετωπίζοντας τους ως ληστές και πρώην εχθρούς. Δεν αποτελεί λύση για μία χώρα το να τεθεί ο μισός πληθυσμός της υπό την σπάθη της δικαιοσύνης, ενώ την ίδια στιγμή μία μειοψηφία πλιατσικολόγων πλουτίζουν με τις ευχές του διεφθαρμένου κλήρου. Υ-πέστημεν εξαπάτηση διότι εάν γνώριζα την αληθινή κατάσταση, ουδέποτε θα επέτρεπα στην αεροπορία μας να βομβαρδίσει έναν πεινασμένο και εξουθενωμένο πληθυσμό, αποκαθιστώντας ταυτόχρονα τον κλήρο σε όλα τα προκλητικά προνόμια του.
   
  Ακου τι γνωμη του και για την Γαλλικη κυβερνηση Βισι, και για την συμμαχια με την Γαλλια που τον επεισαν οι επιτελεις του να κανει.

  Η δική μας επέμβαση θα έπρεπε να βασίζεται στην απελευθέρωση των εργαζομένων τάξεων όσο και στην παροχή αρωγής προς τους Γάλλους εργάτες ούτως ώστε να πραγματώσουν τη δική τους επανάσταση. Οφείλαμε να είχαμε θέσει στο περιθώριο αμείλικτα την απολιθωμένη αστική τάξη, την τόσο άψυχη και απογυμνωμένη από πατριωτισμό. Κοιτάξτε το ποιόν των φίλων που μας έφεραν οι ιδιοφυίες της Βιλχμεστράσσε στη Γαλλία, έναν συρφετό από μικροπρεπείς, κερδοσκόπους ωφελιμιστές οι οποίοι έσπευσαν να μας εκδηλώσουν τη συμπάθεια τους πιστεύοντας ότι καταλάβαμε τη Γαλλία προκειμένου να διασφαλίσουμε τα τραπεζικά τους ισοζύγια, αποφασισμένοι ωστόσο να μας προδώσουν με την πρώτη ευκαιρία, αρκεί βεβαίως να μην υπήρχε κίνδυνος γι αυτούς!

  Εννοειται οτι οποιος θελει τον πιστευει κι οποιος θελει οχι, αλλα καλο θα ειναι πρωτα να διαβασει και τις δυο αποψεις και οχι να επιμενει οτι πρεπει να του αποκρυπτουν, δια νομου μαλιστα, την μια.
  Ακομη κι αν αποφασισεις μετα απο το διαβασμα οτι δεν συντρεχει λογος να αλλαξεις τις αποψεις σου, θα δεις τουλαχιστον οτι υπαρχουν πραγματα και ιδεες που μπορουν να τραβηξουν καποιους χωρις να ειναι εγκληματιες και δολοφονοι.
  Αλλιως θα πρεπει να πουμε και για τους αριστερους οτι υποστηριζουν τα εγκληματα του Σταλιν του Μαο η του Πωλ Ποτ, γιατι ειναι αιμοδιψεις και εγκληματιες και οχι οτι τους αρεσει ο σοσιαλισμος.
  Αναλογα θα μπορουσαμε να πουμε και για τους "δημοκρατες" που υποστηριζουν καθεστωτα που εχουν κατασκοτώσει τους λαους ολης της υφηλιου με την αποικιοκρατικη τους συμπεριφορα.
  Οι ταμπελες λοιπον ειναι καλες για καφενεια και φαρμακεια, αλλα οχι για ανθρωπους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Οφείλαμε να είχαμε θέσει στο περιθώριο αμείλικτα την απολιθωμένη αστική τάξη, την τόσο άψυχη και απογυμνωμένη από πατριωτισμό."

   Εδώ συγκεκριμένα βρίζει εμένα και όλη την μεσαία αστική τάξη.Είναι γνωστό το μίσος τόσο του κομμουνισμού όσο και του ναζισμού για τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας τα οποία απεχθάνονται μετά μανίας.

   Αντιθέτως ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του αναφέρει πως το πολίτευμα πρωτίστως θα πρέπει να ενδιαφέρεται και να νοιάζεται για τη μεσαία τάξη , έτσι ώστε να συμπιέζονται τα δύο άκρα , οι φτωχοί και τους πλούσιοι.Επίσης , μετά αναφέρει πως όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη και μέριμνα για τη μεσαία τάξη , τότε οι κοινωνίες καταστρέφονται.Ακριβώς τα αντίθετα λοιπόν από το Χίτλερ , ο οποίος το πρώτο κόμμα που απαγόρευσε στη δικτατορία του ήταν το δεξιό αστικό κόμμα και όχι το κομμουνιστικό , και τον κομμουνισμό έλεγε ο Αριστοτέλης.Και μην ξεχνάς το όνομα του κόμματός του.Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα.Η μόνη διαφορά κομμουνισμού-ναζισμού είναι ότι ο πρώτος δεν είναι ρατσιστικός , ο δεύτερος ειναι.Άρα λοιπόν , πολύ εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι στο όνομα του δήθεν "σοσιαλισμού" έχουν γίνει τα πιο φρικτά εγκλήματα της ανθρωπότητας.Μου λες να μη βάζω ταμπέλες , ενώ ταυτοχρόνως παραλείπεις(σκόπιμα;) το γεγονός ότι όλοι αυτοί έσφαξαν εκατομμύρια κόσμο.Είτε Στάλιν λέγεται είτε Χίλτερ είτε Μάο.Τι συζήτηση να κάνουμε όταν παραλείπες το ουσιώδες και στέκεσαι στο τίποτα; Αυτές οι ιδεολογίες του σοσιαλισμού έχουν σκοτώσει ιστορικώς αποδεδειγμένα εκατομμύρια κόσμο και απέτυχαν.Και μην ακούσω τώρα τα γραφικά δήθεν ότι κι ο Σαμαράς σκότωσε 7 χιλιάδες ανθρώπους μέσω αυτοκτονιών(αριθμός που βεβαια δεν ισχύει).Εγώ σου μιλώ για μαζικές εκτλέσεις και θαλάμους αερίων και φρικτά βασανιστήρια.Και υπάρχουν εν έτει 2015 άνθρωποι που τα υποστηρίζουν αυτά;Ναι λοιπόν υπάρχουν κάποιοι σαν εσένα που δε βλέποιυν σφραιρικά τα πράγματα και νομίζουν ότι όλος ο κόσμος είναι η εργατική τάξη των παρακατιανών και πνευματικώς αθλιων σαμ τον Χίλτερ και τη συμμορία του ή αντιστοίχως των χασάπηδων και φουρνάρηδων της χρυσής αυγής.

   Άλλη άποψη έχουν όμως όλοι αυτοί που θαυμάζεις από τον ελληικό χώρο αλλά και καμία σχέση δεν έχουν με αυτά τα καταστροφικά αποβράσματα της κοινωνίας.Από πλούσιες εοικογένεις προέρχονταν σχεδόν όλοι ο ιαρχαίοι φιλόσοφοι , ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων και ο Ξενοφών και ο Σόλων.Ο τελευταίος μάλιστα ήταν και έμπορος , οπότε μάλλον δε θα είχαν τύχη όλοι αυτοί αν ζούσαν τότε το Χίτλερ και ο Στάλιν.

   Για αυτό σου λέω.Μη μπλέκεις τα ξερά με τα χλωρά , γιατί τα καις και τα δύο.

   Επίσης στο χωρίο που παραθέτεις φαίνεται και το μίσος του Χίτλερ για τον κλήρο και συνεπώς για το Χριστιανισμό γενικότερα και φυσικά επιβεβαιώνει αυτό που λέω πως δεν υπάρχουν άτομα με μικρότερο iq από όσους δηλώνουν χριστιανοί και χρυσαγίτες ταυτόχρονα.Αλλά δυστυχώς αυτά θα συμβαίνουν.Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ψάξει τις ιδεολογίες ούτε την ιστορία.Και πρέπει να τις ψάξουν όχι για συστρατευθούν κάπου , αλλά για να ξέρουν λίγο τι τους γίνεται.

   Delete
  2. Και επίσης μία άλλη μεγάλη απατεωνιά του κομμουνισμού και του ναζισμού είναι ότι ποτέ δεν όρισαν τι εννοούν εργατική τάξη.Και ακόμη και μέχρι σήμερα δεν το κάνουν σκοπίμως.Γιατί αν το κάνουν θα τους πάρουν με τις πέτρες.

   "Η δική μας επέμβαση θα έπρεπε να βασίζεται στην απελευθέρωση των εργαζομένων τάξεων όσο και στην παροχή αρωγής προς τους Γάλλους εργάτες ούτως ώστε να πραγματώσουν τη δική τους επανάσταση. Οφείλαμε να είχαμε θέσει στο περιθώριο αμείλικτα την απολιθωμένη αστική τάξη, την τόσο άψυχη και απογυμνωμένη από πατριωτισμό."

   Σύμφωνα με αυτό το χωρίο του Φύρερ η εργατική τάξη διαφέρει σαφώς από την αστική , δε μας λέει όμως συγκερκιμένα πράγματα.Αλλά μιλάει για την εργατική κομμουνιστική σοσιαλιστική επανάσταση.Ο γιατρός θεωρείται εργατική τάξη;Ο δικηγόρος;Ο καθηγητής; Όχι! Όλους αυτούς λοιπόν απεχθάνονται οι ναζί-λομμουνιστές ξεδιάνθρωποι που δε σέβονται ούτε τα πιο ιερά ανθρώπινα επαγγέλματα όπως τα παραπάνω , ασχέτως αν δε το έχουν ξεκαθαρισει ποτέ μέσω της προπαγάνδας τους.

   Για μένα είναι ξεκάθαρο πως εργατική τάξη είναι αυτοί που δουλεύουν στο λιμάνι , στον αερολιμένα , στην οικοδομή , στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες , στα σκουπιδιάρικα και πάει λέγοντας.Αυτή είναι η εργατική τάξη και είναι ξεκάθαρο αυτό , καθώς και αυτούς τους εργάτες επικαλούνται όταν μιλούν για εργατική τάξη.

   Βέβαια μέσω της διάκρισης που κάνει ο Χίτλερ , επιβεβαιώνει και τη θεωρία του Μαρξ περί κοινωνικών τάξεων , την οποία και είχε διαβάσει.

   Και φυσικά ξαναλέω κλείνοντας , πως ποτέ δε θα πετύχουν ο κομμουνισμός και ο ναζισμός.Γιατί ο σκουπιδιάρης ή ο χτίστης δε θα γίνει ποτέ ίσος με τον γιατρό ή τον καθηγητή ή τον δικηγόρο , όπως ποτέ ίσος δεν ήταν στην αρχαιότητα ο δούλος με έναν φιλόσοφο.Και φυσικά εννοώ την πνευματική ανισότητα και όχι την υλική η οποία υπάρχει.

   Delete
 29. Ἰδοὺ τί ἔγραψα, μόλις τώρα σὲ ἄλλο μπλόγκ: Ἡ ἱστορία ξαναρχίζει ὅπως τὸ 1981. Ὁ Ἀλέξης-'Ανδρέας φουσκώνει καὶ πάλι τὰ στήθη μας μὲ ἐλπίδα. Ὁ Ῥαοὺλ Κάστρο ἔστειλε φιλιὰ στὸν Ἀλέξη καὶ τὸν ἀπεκάλεσε σύντροφο. Ἐφ΄ ὅσον ὁ Ἀλέξης γίνει σωστὸς Ἀνδρέας καὶ δὲν προδώσει τὸν ἑαυτό του ὅπως ἔκαμε τελικὰ ὁ Ἀνδρέας ποὺ ἐπρόδωσε τὸν ἑαυτό του, ὁ Ἀλέξης-'Ανδρέας Β΄ θὰ γίνῃ ἥρωας γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαό. "Ἀλέξη προχῶρα, σὲ θέλει ὅλη ἡ χώρα", ἀλλὰ μή μᾶς προδώσῃς!

  Προσθέτω τὰ ἑξῆς στὸ παραπάνω σχόλιό μου: Μακάρι ὁ Τσίπρας νὰ προτείνῃ γιὰ πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τὸν ΓΑΠ ἀντί γιὰ τὸν Ἀβραμόπουλο ἤ τὴν Ἀγγελοπούλου. Ἀλλά, ἐὰν ὁ ΓΑΠ δεχθῇ τὴν πρόταση τότε θὰ εἶναι σὰν νὰ δεχθῇ νὰ πάρῃ σύνταξη. Συνεπῶς, μᾶλλον δὲν θὰ δεχθῇ καὶ θὰ τὸ εἰπῇ στὸν Τσίπρα ἰδιαιτέρως ἐκ τῶν προτέρων γιὰ νὰ μὴν κάνῃ ὁ τελευταῖος τὴν πρόταση δημοσίως.
  Δημήτρης Κιτσίκης
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. Δυστυχως, πολυ φοβαμαι οτι τοσο ο Ανδρεας και ο Αλεξης οσο και οι εν τω μεταξυ τους, φροντισαν ωστε αν ο Αλεξης δεν μας προδωσει να τον προδωσουμε εμεις.

  ReplyDelete
 31. Ἀπευθύνομαι στὸν Γιῶργο Γιᾶγκο: Ἐπειδὴ ἀναφέρεσαι συνεχῶς στὸ ἡμερολόγιο τοῦ Χίτλερ (στὰ γερμανικὰ ὀνομάζεται:Hitler - Tagebuecher), θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ἀπαντήσῃς γιατἰ θεωροῦνται πλαστά, μετὰ ποὺ "ἀνεκαλύφθησαν" ἀπὸ τὸν Konrad Kujau τὸ 1983 καὶ ἐδημοσιεύθησαν στὸ γερμανικὸ περιοδικὸ Stern. (Βλέπε τὴν Βικιπαίδεια, στὰ ἀγγλικά, τὸ ἄρθρο Hitler Diaries).
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 32. Περιμένοντας τὰ περί Χίτλερ, τὸ πιὸ σοβαρό δεῖγμα γραφῆς ἀπό τὴν νέα ἑλληνική κυβέρνηση δὲν εἶναι ἡ ὑπόθεση τῆς Οὐκρανίας, ποὺ βρίσκεται στὰ σπάργανα, ἀλλά τὸ γεγονός ὅτι ὅλοι οἱ ὑπουργοί ἐκ ΣύῬιζἈ ὀρμώμενοι δὲν ἔδωσαν θρησκευτικό ὄρκο, πλὴν τοῦ Παναγιώτη Κουρουμπλῆ. Ναπολέων, Χίτλερ ἐπίσης νομίζω εἶχαν θέμα μὲ τὴν ἐκκλησία.

  ReplyDelete
 33. (πάνω σὲ αὐτό ἔχω καὶ μιὰν ἄλλη σχετική ἐρώτηση. Est-ce que Marine LePen se révendique l°héritage du parti royaliste français ? Μήπως ἡ Μαρίν Λε Πεν διεδικεῖ τὴν κληρονομιά τοῦ γαλλικοῦ μοναρχικοῦ κόμματος ; Ἡ ἡρωίς τοῦ πατέρα της εἶναι ἡ θεόπνευστη Ἰωάννα τῆς Λωρραίνης.

  ReplyDelete
 34. διόρθωση στὰ γαλλικά - Est-ce que Marine LePen se réclame de l°héritage du parti royaliste français ?

  ReplyDelete
 35. https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&v=asRBzGaS3Bc&x-yt-cl=84838260

  Ένωση Κεντρώων ρε στις επόμενες εκλογές.Ο πιο αδικημένος πολιτικός της χώρας.Από το 94' μιλούσε για οικονομική καταστροφή από τη ρεμούλα των κομμάτων και για τη σαπίλα του συστήματος.Θα είναι ο μεγάλος νικητής στις επόμενες εκλογές.Τώρα κάνει νέα πρόβλεψη ότι ο Τσίπρας θα είναι ο μοιραίος της ιστορίας.Για να δούμε αν θα ξαναεπαληθευθεί.

  ReplyDelete
 36. "Μάρτη ή Ιούνη οι επόμενες εκλογές.Θα μπούμε στη Βουλή.Θα τα θαλασσώσει ο Τσίπρας"

  https://www.youtube.com/watch?v=NM_XakKS0Es

  ReplyDelete
 37. https://www.youtube.com/watch?v=qlDea2cZSZs

  Ο Β.Λεβέντης ξεφτιλίζει και ξεβρακώνει το πολιτικό σύστημα της χώρας.

  ReplyDelete
 38. Κατ αρχας μια απαντηση στον κ. Κιτσικη.
  Τα ημερολογια του Χιτλερ δεν εχουν σχεση με την πολιτικη διαθηκη, γνωστη και ως "σημειωσεις του Μπορμαν" που μπορειτε να διαβασετε στην διευθυνση

  http://nazi-lauck-nsdapao.com/griechenland/ellas006.htm

  Για να ειμαι ειλικρινης και σ αυτην την περιπτωση,εφοσον οι σημειωσεις δεν ειναι ουτε υποστηριζεται οτι ειναι ιδιοχειρες, η αυθεντικοτητα τους μπορει να ελεγχθει μονο απο το περιεχομενο τους.
  Δεν ειναι λοιπον καθολου περιεργο καποιοι να θεωρουν οτι κι αυτες δεν προερχονται απο τον Χιτλερ.
  Εγω παλι επειδη το περιεχομενο συμφωνει και με το "Αγων μου" και με ομιλιες του το θεωρω αυθεντικο και το χρησιμοποιω σαν πιο ευκολο.
  Εκτος απο τις σημειωσεις του Μπορμαν με αυτον τον τιτλο υπαρχει και μια πραγματικη πολιτικη διαθηκη που υπεγραφει απο τον ιδιο τον Χιτλερ και λεει σε μια σελιδα τα ιδια περιπου.
  Επομενως επαναλαμβανω οτι παραθετω αποσπασματα απο την πολιτικη διαθηκη με το σκεπτικο, οτι κι αν ακομη ειναι πλαστη, λεει τα ιδια που λενε και τα αυθεντικα εργα του Χιτλερ. Απλως ειναι πιο ευχρηστη.
  Ενα παραδειγμα ειναι η αποποιηση των ευθυνων για την κηρυξη του πολεμου που επιχειρειται στην πολιτικη διαθηκη, αλλα και αλλου οπως εδω.

  "Θα ήθελα να τονίσω ότι πρώτον δεν έχω κηρύξει πόλεμο, ότι δεύτερον εδώ και χρόνια συνεχώς εκφράζω ότι είμαι αντίθετος τόσο στον πόλεμο όσο και στην δημαγωγία με στόχο τον πόλεμο και ότι τρίτον, δεν θα ήξερα για ποιο λόγο να κηρύξω πόλεμο." - από ομιλία στο Ράιχσταγκ στις 28 Απριλίου 1939

  ReplyDelete
 39. Για τον Ενοχο που δεν αποφασιζει να μαθει για τι μιλαει μεταφερω ενα αποσπασμα για τις επιδιωξεις του εθνικοσοσιαλισμου στην οικονομια.

  ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ
  Δημοσθένους Στεφανίδου – Τακτικού καθηγητού της Πολιτικής Οικονομίας εν τω Πανεπιστιμίω Θεσσαλονίκης - Αθήνα 1939 – ΤΥΠΟΙΣ: «ΠΥΡΣΟΥ» Α.Ε.


  …Η οικονομία είναι, κατά την εθνικοσοσιαλιστικήν ιδεολογίαν, εν εκ των βοηθητικών μέσων προς πραγμάτωσιν των κρατικών σκοπών και μάλιστα ουχί το σπουδαιότερον…
  …Αποσκορακιστέαι αφ ετέρου κηρύσσονται η κατοχή πλούτου αργού, η απεριόριστος στγκέντρωσις πλούτου εις χείρας λίγων ανθρώπων και ακόμη περισσότερον η απόκτησις πλούτου δι εμπορικών, τραπεζικών και χρηματιστηριακών τεχνασμάτων…
  …Τα μέσα ταύτα (προς διευθέτησιν του κοινωνικού ζητήματος) θα ηδυνάμεθα να περιλάβωμεν εις τρεις κυρίως κατηγορίας, την ενίσχυσιν των μέσων παραγωγικών τάξεων εναντίον της κεφαλαιοκρατικής πιέσεως, την ρύθμισιν επί εντελώς νέων βάσεων των σχέσεων εργατών κι εργοδοτών και την ριζικήν αναδιοργάνωσιν των λοιπών πλευρών της λεγομένης κοινωνικής πολιτικής ως και της κρατικής προνοίας και αντιλήψεως…

  Ο ιδιος ο Χιτλερ το διατυπωνει ετσι.

  "Δεν χωρίσαμε τις τάξεις για να θέσουμε νέες στην θέση τους. Τις χωρίσαμε για να κάνουμε δρόμο για τον Γερμανικό Λαό ως σύνολο. Η παιδεία μας εκπαιδεύει επίσης τα άτομα να σέβονται το διανοητικό επίτευγμα: κάνουμε τον έναν να σεβαστεί το φτυάρι, τον άλλο να σεβαστεί τον διαβήτη ή την πένα. Όλοι είναι τώρα συμπατριώτες, και είναι τα επιτεύγματά τους που καθορίζουν την αξία τους... Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να διδαχθεί σε κάθε τάξη και επάγγελμα η σημασία των άλλων. Όλοι μαζί διαμορφώνουν ένα δυνατό σώμα: εργάτης, αγρότης και επαγγελματίας..."
  " Ο αγών μου"

  Αρα εκεινο που δεν επιτρεπεται ειναι ο απεριοριστος πλουτισμος που κανει τους ιδιωτες ισχυροτερους απο τα κρατη και μαλιστα αυτος που προερχεται απο χρηματηστηριακες και τραπεζιτικες λωποδυσιες.
  Το χρημα δεν ειναι πρωτευον. Οι κουμουνιστες ειναι υλιστες και διεθνιστες οι εθνικοσοσιαλιστες ειναι ιδεαλιστες και εθνικιστες. Τι μεγαλυτερη διαφορα μπορει να υπαρξει;
  Ο επαγγελματιας, ο καλλιτεχνης, ο εμπορος και ο παραγωγος εν γενει ειναι απολυτα σεβαστος.
  "η ενισχυση των μεσων παραγωγικων ταξεων" ειναι η στηριξη των μικρομεσαιων που τοσο διαφημιζεται απο τους δημοκρατες. Για να στηριξεις ομως τις ταξεις αυτες πρεπει να διασφαλισεις περιβαλλον δικαιου ανταγωνισμου και οχι περιβαλλον τυπου ΖΗΜΕΝΣ, οπου οι τεραστιες πολυεθνικες και το τραπεζικο συστημα εχουν τους ηγετες και τους νομοθετες των κρατων υπαλληλους.
  Πολλοι το ονομαζουν αυτο σοσιαλισμο, η σωστο καπιταλισμο η οπως αλλιως θελει ο καθενας. Εγω το ονομαζω απλη λογικη.
  Γι αυτο και η ενστασεις μου στον εθνικοσοσιαλισμο επικεντρωνονται στο προβλημα της επιλογης ηγεσιας και οχι στα οικονομικα και κοινωνικα πιστευω του.

  ReplyDelete
 40. Τελος η απαιτηση της ενωσης ολων των ταξεων σε ενα σωμα πολιτων οπου κυριαρχει ο αλληλοσεβασμος θυμιζει και μια προηγουμενη συζητηση για το αν πρεπει να σνομπαρουμε τους απλους ανθρωπους που μπαινουν στην βουλη χωρις να ανηκουν στην "ελιτ" , μιλωντας για αμορφωτους και υπανθρωπους.
  Ο Αριστοτελης επισημαινει.
  ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΙ ΜΕΝ ΕΝ ΥΠΕΡΟΧΑΙΣ ΕΥΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΝΤΕΣ, ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ, ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ ΟΥΤ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΟΙ ΔΕ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΕΝ ΕΝΔΕΙΑ ΤΟΥΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΛΙΑΝ. ΩΣΘ ΟΙ ΜΕΝ ΑΡΧΕΙΝ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΑΛΛ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΔΟΥΛΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ, ΟΙ Δ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΜΕΝ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΑΡΧΗΝ, ΑΡΧΕΙΝ ΔΕ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΝ ΔΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΩΝ ΠΟΛΙΣ, ΑΛΛ ΟΥΚ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.
  Εκτός απ αυτά, οί έχοντες πολλά, ισχύ και πλουτο και φίλους και άλλα τετοια, να άρχονται ούτε θέλουν ούτε ξέρουν, ενω αυτοί που τα στερουνται αυτά υπερβολικα γίνονται πολύ ταπεινοι. Έτσι οι μεν να άρχουν δεν ξέρουν, άλλα να άρχονται με τον τρόπο των δούλων, οι δε δεν ξέρουν να άρχονται με κανέναν τρόπο, άλλα να άρχουν μόνο σαν αφέντες δούλων. Γινεται λοιπόν πόλη δούλων και αφενταδων και όχι ελευθερων.

  Αυτο το κρατος δουλων εφτιαξαν και προσπαθουν να εδραιωσουν μεσω της παγκοσμιοποιησης, αυτοι που εχουν πλουτισει υπερμετρα μεσω αντιπαραγωγικων και παρασιτικων ασχολιων κρυβομενοι πισω απο το ψευδωνυμο "αγορες".
  Αφησα για το τελος τα εγκληματα του ναζισμου.
  Δυστυχως δεν ξερω ποσα απο αυτα ειναι πραγματικα και ποσα οχι, αφου με ευθυνη του σημερινου καθεστωτος η ενημερωση ειναι καθαρη προπαγανδα.
  Προσωπικα ομως το θεωρω αδιαφορο αν οι ναζι ηταν εγκληματιες.
  Αυτο που ενδιαφερει ειναι αν καποιοι πιστευοντας τους για εγκληματιες θελουν να τους μοιασουν.
  Σου ειπα και παραπανω οτι οι "δημοκρατιες" εχουν κατασφαξει ολους τους λαους του πλανητη στην προσπαθεια των καπιταλιστων να πλουτισουν.
  Σημαινει αυτο οτι οποιος θελει την δημοκρατια, ειναι αποικιοκρατης και ιμπεριαλιστης;
  Κατω απο τα λαβαρα του χριστιανισμου εχουν γινει οι μεγαλυτερες σφαγες.
  Σημαινει αυτο οτι οποιος ειναι χριστιανος ειναι και εγκληματιας;
  Οι ανθρωποι δυστυχως ετσι φερονται ειτε εχουν καλες ιδεολογιες ειτε κακες.
  Μια φραση που αποδιδεται στον Χιτλερ ειναι και αυτη

  "Ειρήνη θα υπάρξει στη γη, όταν ο τελευταίος άνθρωπος σκοτώσει τον προτελευταίο"

  ReplyDelete
 41. έχει άδικο εδώ ο Αριστοτέλης γιατί δε γνωρίζω πως έπρατταν στην επ[οχή του αυτοί που δεν τα είχαν , αλλά τώρα αυτοί που δεν τα έχουν κλέβουν , ληστεύουν , μαχαιρώνουν , βάζουν βόμβες και καίνε κάδους και αυτοκίνητα

  "Προσωπικα ομως το θεωρω αδιαφορο αν οι ναζι ηταν εγκληματιες. "

  Φυσικά και σου είναι αδιάφρορο.Λογικό μου φαίνεται αφού ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα πτώχευσε.Γιατί υπάρχει ασυδοσία και κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά το ήθος του συνανθρώπου του.Έτσι συνθλίβεται κάθε κοινωνική αξία , επομένως αυτό που ονειρεύεται ο λιγούρης Χίλτερ περί εναρμόνισης των τάξεων δε θα συμβεί ποτέ στην ιστορία.Γιατί ο φτωχός και ο αμαθής θα ζηλέυει τον πνευματικό , ενώ ο πνευματικός άνθρωπος θα πρέπει να δείξει εξαιρετιά μεγάλη ωριμότητα για να αντιμετωπίσει όλη αυτή την παρακατιανή λαική λαίλαπα οχλαγωγίας και ασχετοσύνης.Εγώ δεν εξισώνω τον δικηγόρο που υπερασπίζεται έναν εγκληματία σε μια δίκη ή τον χειρούργο γιατρό με το φτυάρι του εργάτη μόνο και μόνο επειδή είμαστε συμπατριώτες.Σαν παραμύθι για παιδάκια μου ακούγεται στα αυτιά.

  "Κατω απο τα λαβαρα του χριστιανισμου εχουν γινει οι μεγαλυτερες σφαγες."

  Έχουν γίνει σφαγές.Όχι όμως οι μεγαλύτερες.Το θέμα είναι ότι αυτό που κάνεις ΚΑΙ εσύ είναι το ότι δε προσέχεις το τι πρεσβεύει αυτό που πιστεύεις σε αντίθεση με αυτούς που το πιστεύουν.Διαχώρισέ τα επιτέλους αυτά τα δύο.Ο ναζισμός πρεσβεύει πολύ πιο σκάρτα πράγματα από τον χριστιανισμό.Αυτό όμως είναι ΕΝΤΕΛΩΣ άσχετο με το αν στο όνομά τους έχουν γίνει εγκλήματα.Καταλάβαίνεις τη διαφορά ή μιλάω σε τοίχους;

  "Ειρήνη θα υπάρξει στη γη, όταν ο τελευταίος άνθρωπος σκοτώσει τον προτελευταίο"

  Πω πω.Αηδίασα πραγματικά.Σε παρακαλώ πολύ αν θέλεις να ξανασυνομιλήσεις μαζί μου μη μου ξαναανεβάσεις λόγους αυτού του ταραγμένου ψυχοπαθούς εγκληματία.Είναι μια θερμή παράκληση αυτό.Κάντο σε άλλους , όχι όμως σε εμένα , αν θέλεις να συνομιλούμε.

  ReplyDelete
 42. Ἑγώ νομίζω ὅτι ἡ προτίμηση σὲ πάλαι πότε ἀπεχθῆ πρόσωπα εἶναι ἀπόπειρα ἀποτίναξης τοῦ καταναγκασμοῦ. Σὲ αὐτές τὶς περιπτώσεις δύσκολα μπορεῖ κανείς νὰ μιλήσει γιὰ σφαιρική ἐκτίμηση τῆς ἱστορίας διότι αύτό ποὺ μετράει εἶναι τὸ ψυχικό παρόν, ἡ ἰδεολογική χρήση τῆς ἱστορίας εἶναι ἱστορία. Τὸ θέμα δὲν εἶναι ἄν ὁ Χίτλερ ῆταν καλό παιδί, τελικά. Τὸ θέμα εἶναι τὸ Ποῦ τείνουν ὄλα αὐτά.

  ReplyDelete
 43. Ποῦ τείνουν ; Δίπλα στὶς ἰδεολογίες καὶ τὶς θρησκείες, οἱ κοινωνίες ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων βασίζονται στὴ Διαδοχή τῶν Γενεῶν. Αὐτό εἶναι τὸ νο 1 πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ κόσμος. Ἡ φυσική πορεία τῶν πραγμάτων εἶναι, κάνεις παιδιά γιὰ νὰ σοῦ κάνουν ἄλλα παιδιά. Ὁ τρόπος δὲν εἶναι ποτέ σίγουρος. Κανένα καθεστώς ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ στεριώσει ἐάν δὲν ἐγγυηθεῖ τὴν φυσική αὐτή πορεῖα στοὺς ὀπαδούς του.

  ReplyDelete
 44. Το οτι εσυ θεωρεις τον χριστιανισμο θρησκεια της αγαπης και τον ναζισμο ιδεολογια του μισους, δεν σημαινει οτι ειναι κι ετσι.
  Αυτο ειναι το υπο ερευνα και οχι το δεδομενο.
  Εχεις βεβαια δικιο οτι και οι θεωριες μπορει να αφηνουν η να μην αφηνουν περιθωρια για εγκληματα, αλλα αυτο λεω κι εγω. Οτι ακομη κι αν η θεωρια αποτρεπει τετοιες συμπεριφορες η ανθρωπινη φυση θα βρει τον τροπο να εκδηλωσει την ασχημη πλευρα της. Αυτο μπορει να ισχυει ειτε για τον χριστιανισμο ειτε για οποιαδηποτε αλλη θεωρια. Το οτι εγιναν εγκληματα δεν σημαινει οτι η θεωρια τα επετρεπε. Σημαινει οτι οι ανθρωποι ειναι ετοιμοι να κανουν τα παντα για το κερδος η απο βλακεια.
  Αυτο το νοημα εχει και η διαπιστωση με την οποια αηδιασες μεν, αληθευει δε.
  Το οτι καποιος κανει μια τετοια διαπιστωση δεν σημαινει βεβαια οτι θεωρει πως ετσι πρεπει να ειναι αλλα οτι δυστυχως ετσι ειναι.
  Τα εγκληματα των ναζι δεν με ενδιαφερουν γιατι ανηκουν στο παρελθον και δεν μπορουν να επηρεαζουν το μελλον και οχι γιατι πιστευω οτι οι εγκληματιες πρεπει να μενουν ατιμωρητοι και ακατακριτοι. Καθε αλλο.
  Για το παρον, διευκρινησα οτι ενδιαφερει αν καποιοι ενω πιστευουν οτι εγκληματισαν, παρολ αυτα τους θαυμαζουν και προσπαθουν να επαναλαβουν τα εγκληματα.
  Οποιος διαβασε και πιστεψε οτι ο εθνικοσοσιαλισμος ειναι μια φιλανθρωπη ιδεολογια που μπορει να προσφερει υπηρεσιες στην ανθρωποτητα, προφανως δεν ειναι πιο επικινδυνος απο οποιονδηποτε αλλο.
  Θα ελεγα μαλιστα οτι επειδη βασιζεται στην εννοια του καθηκοντος της τιμης και της πατριδας, εχουμε να κανουμε με εναν καλο ανθρωπο που το πολυ που μπορεις να τον κατηγορησεις ειναι για λαθος εκτιμηση της ιστοριας.
  Εγω παρολο που δεν μπορω να σε πεισω μιλωντας σου λογικα, δεν πιστευω σε καμια ιδεολογια. Εχω τις δικες μου ιδεες που συμφωνουν η διαφωνουν με καποια στοιχεια απ αυτες τις ιδεολογιες. Καθε ιδεολογια φτιαχνει κι ενα κοπαδι στο οποιο δεν θελω ν ανηκω. Το μονο κοπαδι στο οποιο πιστευω οτι πρεπει να ανηκει ο ανθρωπος ειναι η πατριδα.
  Καποτε πρεπει να σταματησεις και την καραμελα των κακων περιθωριακων που τα σπανε και καινε. Δεν κυβερνουσαν αυτοι και ηταν ευκολωτατο να μην υπαρχουν.
  Ειδες ποσο ευκολο ηταν να σταματησουν οι "τραμπουκοι" χρυσαυγιτες να κακοποιουν τους παγκους στις λαικες και να μαχαιρωνουν Πακιστανους και αναρχοαπλυτους;
  Η μονη δυσκολια ειναι οτι επειδη δεν τους ενδιαφερουν οι μαχαιρωμενοι Πακιστανοι αλλα να μην χασουν την εξουσια, τα εβαλαν με το κομμα οπου δεν βρισκουν εγκληματα, οπλοστασια, και μαυρα ταμεια.
  Αυτο ομως δεν ισχυει γι αυτους που πραγματικα με την εξοργιστικη ανοχη του καθεστωτος τα σπανε επι σαραντα χρονια.
  Αλλα αν δεν υπηρχαν αυτοι δεν θα υπηρχαν ουτε οι χιλιαδες ΜΑΤατζηδες που φυλαξανε τη βουλη απο τα εξαγριωμενα πληθη που την πολιορκουσαν.
  Θα μου πεις οτι ο λαος τους ψηφιζει. Ο λαος ομως δεν ειναι αυτος που αποφασισε οτι ολη η ενημερωση θα βρισκεται στα χερια πεντε μεγαλοεργολαβων ουτε ειναι σε θεση να αντισταθει στο επιστημονικο δουλεμα που του γινεται.
  Απο αυτην την σκοπια η "δημοκρατια" αυτη ειναι χειροτερη και απο δικτατορια γιατι
  συμφωνα με τον Σωκρατη

  Ο ΜΕΝ ΓΑΡ ΒΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ, Ο ΔΕ ΠΕΙΘΩΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΕΙΘΟΜΕΝΟΥ ΨΥΧΗΝ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ.
  Διοτι ο βιαστης αποδεικνυει την δικη του κακοτητα, ο δε πειθων διαφθειρει την ψυχη του αναπειθομενου.

  Αυτο το νοημα ειχε και μια παρατηρηση που εκανα παραπανω οτι αν ο Τσιπρας δεν μας προδωσει θα τον προδωσουμε εμεις.
  Ο λαος εχει διαφθαρει και εγκαταλειπει τους προμαχους του απο δειλια και ανοησια.
  Δεν θελει να πολεμησει, δεν θελει να ξεβολευτει, δεν θελει να ελευθερωθει.
  Ειναι δουλος και ετσι θελει να μεινει, νομιζοντας οτι το συμπαν του χρωσταει μια καλη ζωη.
  Το συμπαν ομως σου δινει μονο οτι μπορεις να παρεις.

  ReplyDelete
 45. Ἁνεξάρτητα ἀπό τὸ πότε πρωτοεμφανίστηκαν, οὶ ἰδεολογίες μεταχειρίζονται καὶ παλαιότερα ὑλικά. Ὁ κομμουνισμός καὶ ὁ φασισμός παρουσιάζονται συχνά κυρίως σὰν ἀντίδραση στὸν φιλελευθερισμό. Ποιά εἶναι ὴ οὐσία τοῦ φιλελευθερισμοῦ; Δὲν εἶναι σὲ διάφορους βαθμούς ἡ ἀθεἶα ; Δηλαδή - τί ἐννοῶ - ἡ ἔννοια τοῦ ἀνθρώπου ὠς ἑνός ξεχωριστοῦ ὄντος. Ἡ ψῆφος γιὰ παράδειγμα - ἡ ἰδέα ὅτι ἕνα σύνολο ἀνθρώπων κάτι άποφασίζει. Ἤ ὴ ῥομαντική ἡρωοποίηση ἰστορικῶν προσώπων, ἠγετῶν, πολεμιστῶν. Μᾶς εἶναι τόσο ἐδραιωμένη αὐτή ὴ πίστη, ἐνῷ ὅλες οἱ ἐμπειρίες μας τὴν ἀρνοῦνται. Ἡ πίστη στὴ βούληση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ῥιζική ἀθεἶα του εἶναι ἡ ὕψιστη ἰδεολογία. Ἰδεολογία κατά μιὰν ἔννοια εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἐπαληθεύεται. Ὁ ἄνθρωπος θέλει νὰ έπαληθεύσει πάνω ἀπόλα ὅτι κάτι μπορεῖ νὰ γίνει. Τοῦ εἶναι πολύ δύσκολο νὰ πιστέψει ὅτι δὲν εἶναι ἀφεντικό. Τὸ σύνολο σχεδόν τῆς παγκοσμίου γραμματείας φαντάζει σὰν μονότονο παίξιμο αὐτῆς τῆς χορδῆς - κάτι μπορεῖς νὰ κάνεις ἀκόμη. Δὲν μποροῦμε νὰ τὸ χωνέψουμε ὅτι ἄλλος ἀποφασίζει.Καὶ ὅμως, πάντα ἀποδεικνύεται αὐτό ἀκριβῶς.

  ReplyDelete
 46. Νομίζω πὼς τό βρῆκα, παιδιά ! Αὐτό μοῦ τὴν ἔδινε στὴν ὑπόθεση κυβέρνηση τῆς ἀριστεράς. Μή δίνοντας θρησκευτικό ὄρκο, ἀρνούμενοι τὴν ὑποκρισία τοῦ ψεύτικου ὄρκου, ἀλλά μετέχοντας στὴν κοινοβουλευτική τελετή, τί μᾶς λένε τὰ παλληκάρια - εἴμαστε λέει θεόπνευστοι ! Τὸ πράγμα βρίσκεται πάνω στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ.

  ReplyDelete
 47. "Το οτι εγιναν εγκληματα δεν σημαινει οτι η θεωρια τα επετρεπε."

  Ακριβώς αυτό γίνεται.Κάθε σύστημα έχει και τις θεωρίες του.Ε λοιπόν οι θεωρίες ου ναζισμού όχι μόνο επιτρέπουν εγκλήματα , αλλά προτρέπουν κιόλας σε αυτά.Όταν βάζεςι όριο τη φυλή του καθενός , τότε δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια ανάπτυξης της συλλογικής.Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε;

  Στο κάτω κάτω θα τον χαρακτήριζα και αντιεπιστημονικ΄π και απάνθρωπο το ναζισμό.Κρίνεις τον άλλον από το ότι είναι από τη Ζιμπάμπουε;Και μετά τι;Αυτόι ήταν;Τέλος;Τον σκοτώνουμε;

  Τέλος πάντων δε συννενοούμαστε.Δε σου χαλάω το χατίρι και ομολογώ ότι ο ναζισμός είναι η ιδεολογία της αγάπης και της κοινωνικής συμφιλίωσης.

  "Ειδες ποσο ευκολο ηταν να σταματησουν οι "τραμπουκοι" χρυσαυγιτες να κακοποιουν τους παγκους στις λαικες και να μαχαιρωνουν Πακιστανους και αναρχοαπλυτους;"

  Ναι , με τους μισούς ταγματάρχες στη φυλακή όντως μειώθηκαν κάπως τα κρούσματα.

  ReplyDelete
 48. Παλι μου χρησιμοποιεις θεσεις δηθεν εθνικοσοσιαλιστικες που ακουσες απο οποιονδηποτε αλλο εκτος απο αυτους.
  Τελος παντων, βλεπω οτι ειναι αδυνατο να σε πεισω να εισαι επιφυλακτικος με την προπαγανδα της παγκοσμιοποιησης και να προσπαθεις να εχεις δικες σου αποψεις.
  Παμε στο θεμα της Χ.Α.
  Ο Βλαστος ειχε ολοκληρη οργανωση μεσα απο την φυλακη. Δεν θα μπορουσε η Χ.Α να ελεγχει τους "εγκληματιες" της; Εδω εβγαλε δυο εκλογικες αναμετρησεις απο την φυλακη.
  Το θεμα ειναι οτι αν καποιοι παρανομουν το κρατος μπορει να επεμβει και να επιβαλλει την ταξη. Ετσι καποιοι που ξεσαλωσαν συνελληφθησαν αμεσως και δικαστηκαν. Κανενας δεν διαμαρτυρηθηκε. Ουτε κι εγω παρολο που καταλαβαινω απολυτα τον Ελληνα ειδικα στο κεντρο που βλεπει να παραδιδεται η πατριδα του σε αλλοφυλους και αντιδρα.
  Η επιθεση ομως στο κομμα ειναι πολιτικη και οι προφυλακισεις ειχαν μονο εναν σκοπο.
  Να ανακοψουν την ανοδικη πορεια της Χ.Α που ειναι το μονο εθνικιστικο κομμα που υπαρχει και αρα ο μονος αντιπαλος της παγκοσμιοποιησης.
  Κατηγοριες στην ουσια δεν υπαρχουν, αλλα και αν υπηρχαν παλι δεν δικαιολογουνται προφυλακισεις. Δεν υπαρχει κανεις που να πιστευει οτι θα δραπετευαν ουτε οτι αν ηθελαν να διευθυνουν εγκληματικη οργανωση δεν θα μπορουσαν απο το κελι τους.
  Ειναι φανερο οτι αν εφαρμοζοτανε ο νομος και σε αλλες περιπτωσεις, τοσο σε αριστερους μπαχαλακηδες, οσο και στα λαμογια που εχουν καταστρεψει την χωρα, θα ειχαμε κι εκει αποτελεσματα.
  Αυτοι ομως ειναι υπηρετες της παγκοσμιοποιησης και οχι μονο οι πολιτικοι φορεις ουδεποτε ενοχληθηκαν απο την δικαιοσυνη, αλλα ουτε και οι φανερα παρανομουντες πολιτικοι και ημετεροι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο εχθρός που ονομάζετε εσείς "παγκοσμιοποίηση" δεν υπάρχει.Απλά.Όλα συμβαίνουν λόγω περιβαλλοντικών-κλιματικών λόγων.Πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι το φυσικό και αναπόφευκτο.Εκτός από τους πολέμους.Άντε τώρα να τα εξηγήσεις αυτά στη χρυσή αυγή.Θα σε έχουν σκοτώσει στο πεντάλεπτο της ομιλίας σου οι ναζί με τις σβάστιγκες για ταττού.

   Επίσης καλό θα ήταν εκεί στα γραφεία της χρυσής αυγής να ψάξετε ιστορικά το τι πληθυσμούς έχει η Ελλάδα από τους ελληνιστικούς χρόνους και μετά.Κάντε και καμιά έρευνα.Φτάνει ο Χίτλερ.Σας χαλάει.

   Delete
 49. Μόνο δικιές μου απόψεις εχω.Τα έργα κρίνουν τον πολίτη.Ό,τι βλέπω και μαθαίνω κρίνεται.Και βάσει αυτών εξάγονται και τα συμπεράσματα.

  ".....εἶναι δύσκολο πράγμα νὰ μιλήσει κανεὶς ἀντικειμενικὰ (χωρὶς δηλαδὴ νὰ πεῖ οὔτε λιγότερα οὔτε περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι πρέπει) γιὰ κάποιο θέμα, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι δύσκολο νὰ ἐξακριβωθεῖ καὶ αὐτὴ ἀκόμα ἡ ἁπλὴ ἰδέα, ὅτι τὰ λεγόμενα ἀπὸ τὸν ρήτορα εἶναι ἀληθινά. Γιατὶ ὁ ἀκροατής, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τὰ πράγματα καὶ εἶναι εὐνοϊκὰ διατεθειμένος πρὸς αὐτοὺς ποὺ τὰ ἔπραξαν, θὰ σχημάτιζε ἴσως τὴν ἰδέα, ὅτι αὐτὰ ἐκτέθηκαν κάπως κατώτερα ἀπὸ ὅ,τι αὐτὸς γνωρίζει καὶ ἐπιθυμεῖ, ἐνῶ ἀντίθετα, ὅποιος τὰ ἀγνοεῖ, θὰ σκεπτόταν ὅτι μερικὰ ἐκτέθηκαν ἀρκετὰ μεγαλοποιημένα, καὶ αὐτὸ ἀπὸ φθόνο, τὸν ὁποῖο δοκιμάζει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀκούει κάτι τὸ ὁποῖο ὑπερβαίνει τὶς δικές του φυσικὲς δυνάμεις. Γιατὶ οἱ ἄνθρωποι ἀνέχονται τοὺς ἐπαίνους ποὺ λέγονται γιὰ ἄλλους μόνο ἐφόσον κάθε ἀκροατὴς ἔχει τὴ γνώμη, ὅτι καὶ αὐτὸς εἶναι ἱκανὸς νὰ πράξει κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀκούει. Ἐνῶ γιὰ κάθε τί, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὶς δυνάμεις του, αἰσθάνεται διὰ μιᾶς φθόνο καὶ δυσπιστία. Ἐφόσον ὅμως οἱ πρόγονοί μας ἔκριναν ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο πρέπει νὰ γίνονται τὰ πράγματα αὐτά, πρέπει κι ἐγὼ νὰ ἀκολουθήσω τὸ ἔθιμο αὐτὸ καὶ νὰ προσπαθήσω νὰ ἱκανοποιήσω τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴν γνώμη τοῦ καθενός σας ὅσο μπορέσω περισσότερο."

  ReplyDelete
  Replies
  1. :ἄσχετο-φοβερό τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα. Εἶναι ἀκριβῶς ἡ διστακτική ἀρχή κάποιου ποὺ πάει νὰ βγάλει λόγο.

   Delete
  2. Προσέξτε τὶ κάνει ὁ ὁμιλητής στὴ δύσκαμπτη ἀπόδοση στὴ δημοτική. Διστάζει ἀνάμεσα στὸ παλιό καὶ στό καινούργιο. Ἔχει ἐτοιμάσει τὸ λόγο του ἀλλά ἡ προφορικότητα τῆς στιγμῆς εἶναι ἀπρόβλεπτη καὶ τὸν ἐπηρεάζει. Τὸ πράγμα αὐτό εἶναι χαρακτηριστικό ὄχι μόνο στὸ θέατρο ἀλλά παντού. Συνδέστε το τῶρα μὲτὶς δηλώσεις τῆς νέας κυβέρνησης. Ὅλοι ἀναρωτιοῦνται -εἶναι παλιά ἤ αινούργια αὐτά ποὺ θὰ ἀκούσουμε καὶ θὰ δοῦμε ; Καὶ ἐκεί συνειδητοποιοῦν ὅτι τὸ παλιό καὶ τὸ καινούργιο ἐξαρτῶνται ἀπό τοὺς διους- ΑΥΤΟ εἶναι τὸ δὲν θὰ τοὺς ἀφήσουμε ἑμείς ποὺ εἶπε παραπάνω ὁ κος Γιάγκος. Καὶ ὁ κος Κιτσίκης ἔχει πεῖ στὴ συνέντευξή του στὸν κο Σαχίνη ὅτι τὸ πρωτότυπο βιβλίο γράφεται ἀπό ΕΝΑ μυαλό. Γιατί ; Διότι τὸ καινούργιο εἶναι ἄγνωστο, καὶ τὸ ἐμποδίζει ἡ ἐκ τῶν προτων ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ἡ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ εἶναι τὸ παλιό καὶ τὸ πλέον ἀδύναμο σημεῖο ἑνός πολιτεύματος.

   Delete
  3. Γι`αὐτόλέω ὄτι τὸ ἰδανικό πολίτευμα εἶναι ἡ θεοκρατία. Ὁ Θεός εἶναι ἄγνωστος ἤ ἄρρητος. Δεν ὑπάρχει ῥύθμιση γνωστή ἐκ τῶν προτέρων. Τὰ κινήματα ὅπως ὁ φασισμός καὶ ὁ κομμουνισμός εἶναι βέβαια ἀπόπειρες νὰ φτάσει κανείς τὸν Θεό. Αὺτό ποὺ μᾶς εἶναι ἄγνωστο εἶναι ἐάν καὶ ὁ φιλελευθερισμός εἶναι τέτοιο πολίτευμα, δηλαδή ἕνα μαζικό κίνημα ποὺ δὲν δηλώνει ὅμως τὴν πορεῖα του. Ἔτσο ἐμφανίζεται ὠς θεοκρατία. Δημιουργεῖ άβεβαιότητα καὶ ἡ ἀβεβαιότητα ἐκλαμβάνεται ὠς ΘΕΙΑ.

   Delete
  4. Ἑγώ νομίζω ὅτι πίσω άπό τὸν φιλελευθερισμό κρύβεται μιὰ θρησκεία. Ὑ πάρχει τὸ περίφημο βιβλίο τοῦ Μὰξ Βέμπερ γιὰ τὸν προτεσταντισμό σὰν ὑπόστρωμα τοῦ καπιταλισμοῦ. Ἐπειδή εἶμαι άγράμματος δὲν τὸ ἔχω διαβάσει. Ἡ αἴσθησή μου ὅμως εἶναι ὅτι εἶναι ὅχι ὁ προτεσταντισμός, ὄχι μόνο ἀλλά κυρίως ὸ καθολικισμός πίσω ἀπό τὸν φιλελευθερισμό.Καὶ γιατί ; Διότι ἡ μανία τοῦ καθολικισμοῦ εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς θείας παρουσίας μέσω μιᾶς κεντρικῆς ἀρχῆς. Ὁ φιλελευθερισμός λοιπόν δὲν εἶναι ἀποεντρωτικό ἀλλά συγκεντρωτικό σύστημα.Θυμάστε τὸν μοναχό Τέτζε ποὺ μάζευε λεφτά στὴ Γερμανία μὲ τὰ συγχωροχάρτια γιὰ νὰ χτίσει τὴ βασιλική τοῦ Ἀγίου Πέτρου στὴ Ῥώμη ; Αύτό εἶναι ὁ φιλελευθερισμός.

   Delete
  5. (καὶ συγγνώμη γιὰ τὴ φλυαρία).

   Delete
 50. Η παγκοσμιοποιηση παντα υπηρχε με την μορφη των αυτοκρατοριων και της βιαιας καταληψης της εξουσιας πολλων χωρων απο την ολιγαρχια μιας αλλης.
  Ο λαος της κατακτητριας χωρας κερδιζε κι αυτος με το αιμα του το δικαιωμα να ειναι σε καλυτερη μοιρα απο τους αλλους.
  Τελικα οι ολιγαρχιες των κατεκτημενων χωρων εβρισκαν συνηθως βολικοτερο και πιο επικερδες να ανηκουν σε μια τοσο ισχυρη δυναμη που κρατουσε τους λαους υποταγμενους.
  Ο καθε λαος εχει ελπιδες εναντιον της δικης του ολιγαρχιας να επικρατησει η εστω να διεκδικησει καποια δικαιωματα. Δεν εχει ομως καμια ελπιδα εναντιον των αυτοκρατορικων στρατευματων.
  Σημερα στηνεται μια αυτοκρατορια με αλλα μεσα και αυτο συμβαινει γιατι ο λαος που την προωθει δεν εχει ισχυρο κεντρο απο το οποιο θα ξεκινουσε μια στρατια, αλλα βρισκεται διασπαρτος και ελεγχει εκ των εσω ολους τους υπολοιπους.
  Απαραιτητη προυποθεση ειναι η μυστικοτητα που εξασφαλιζεται με τον διασυρμο οποιουδηποτε μιλαει γι αυτο, η αν ο ελεγχομενος τυπος δεν αρκει, με δικαστικες διωξεις και νομοθετηματα "αντιρατσιστικα".
  Κατα τα αλλα δεν εχει διαφορες. Παλι παρακολουθουμε τον λαο να ματωνει συχνα δινοντας την μαχη για την κυριαρχια που του εξασφαλιζει καλυτερη μοιρα απο τους υπολοιπους.
  Η ολιγαρχια του ειναι πια πανισχυρη και οι ολιγαρχιες των αλλων βρισκουν βολικο να χρησιμοποιουν αυτην την ισχυ εναντιον των δικων τους λαων για να διατηρουν και να αυξανουν τα προνομια τους.
  Παραλληλα οι αριστοκρατιες των χωρων που καποτε επρεπε να διαθετουν καποιες αρετες για να επιβαλλονται στους συμπατριωτες τους και να προστατευονται απο τους εξωτερικους εχθρους, εκφυλιζονται αφου το μονο που χρειαζεται για να παραμενεις στην κορυφη του λαου σου, ειναι να υπηρετεις σωστα και να γλυφεις προθυμα τον ξενο αφεντη. Μια ματια στην Ελληνικη ελιτ και μια συγκριση με τις μορφες του προσφατου παρελθοντος δειχνει πολυ καθαρα το φαινομενο.
  Οπως ολες οι αυτοκρατοριες γινεται ολο και πιο συγκεντρωτικη μεχρι που θα αποκτησει καποτε τον αυτοκρατορα της, ενω τελικη καταληξη ως συνηθως, θα ειναι μια υπερεθνικη ελιτ αφεντικων και μια τεραστια εξαθλιωμενη μαζα δουλων.
  Οι κλιματικοι και περιβαντολογικοι λογοι που αναφερεις δεν εμποδιζουν το μαζεμα του πλουτου σε ολο και λιγοτερα χερια, ουτε την ασυδωσια που φερνει η αλογιστη κερδοσκοπια και καταστρεφει τον πλανητη.
  Φαινεται οτι ολες τις εποχες ολες οι συνθηκες ευνοουν την αναπτυξη των ολιγαρχιων εις βαρος των λαων.

  ReplyDelete
 51. Το αποσπασμα απο τον Επιταφιο δεν καταλαβα γιατι το εβαλες.
  Ποιος εκανε κατορθωματα τα οποια απο φθονο δεν δεχεται ποιος;
  Οσο για το πως να εξηγησεις σε χρυσαυγιτες τις λαθος θεωριες τους, ο τροπος ειναι ενας και πασιγνωστος. Δια του δημοσιου διαλογου.
  Αντι ομως να τον επιζητεις, επικροτεις τους νταβατζηδες της ενημερωσης και τα πολιτικα κομματα που σου απαγορευουν να ακουσεις τετοιους διαλογους.
  Επομενως δεν καταλαβαινω γιατι κατηγορεις εμας. Ζητησε ποτε κανεις διαλογο και του τον αρνηθηκαμε;
  Ειδικα για την φυλετικη καθαροτητα των Ελληνων θα πρεπει να ξερεις οτι οι σχετικες μελετες απαγορευονται ως ρατσιστικες και οχι βεβαια απο τους εθνικιστες.
  Ειναι πανευκολο να ελεγξεις το γενετικο υλικο των τοτε με των σημερινων Ελληνων και οσες φορες εγινε λενε οτι απεδειξε την συνεχεια της φυλης. Λεω "λενε" γιατι τα αποτελεσματα δεν μπαινουν σε συζητηση λογω απαγορευσης του θεματος απο την "πολιτικη ορθοτητα" και επομενως δεν ακουσα ποτε τον αντιλογο.
  Αν σου φαινεται περιεργο το γιατι τετοιου ειδους μελετες που κατα την γνωμη σου θα αποστομωναν τους εθνικιστες τις απαγορευουν οι αντιρατσιστες, μην με ρωτησεις να στο εξηγησω.
  Ξερω οτι δεν θα δεχτεις την απαντηση που θα σου δωσω.
  Τελικα.
  Φταιμε γιατι εσεις δεν συζητατε να μας δειξετε ποσο βλακες ειμαστε.
  Φταιμε γιατι εσεις δεν θελετε να γινουν ερευνες να αποδειξουν οτι δεν ειμαστε απογονοι των αρχαιων.
  Δεν ειναι περιεργο. Σ αυτην την χωρα δεν φταινε ουτε οι υπουργοι που στηνουν παραδικαστικα κυκλωματα. ουτε αυτοι που ομολογουνε οτι οταν τους πιεζουν οι Εβραικες οραγανωσεις και οι ευρωπαιοι επιτροποι βαζουν κομματα στην φυλακη, ουτε οι πρωθυπουργοι που διαταζουν δικαστες να γαμησουν τους αντιπαλους τους, ουτε οι δικαστες που υπακουν, ουτε οι δημοσιογραφοι που μεροληπτουν ολοφανερα, ουτε αυτοι που καινε και τιναζουν γραφεια της Χ.Α, ουτε αυτοι που κατεκλεψαν τα παντα, ουτε αυτοι που παραχωρησαν εθνικη κυριαρχια, ουτε οι θεσμοι που δεν δουλευουν.
  Φταινε για ολα οι φασιστες που κατασακατεψαν τους παγκους στις λαικες.

  Αφιερωμενο εξαιρετικα στον ΜΕΓΑ προστατη της δημοκρατιας και ΜΕΓΑ πολεμιο των εγκληματιων ναζι που κατεστρεψαν την χωρα τον ΜΕΓΑ Μπομπολα.

  "ροβολα τα ροβολα τα τα γιδια και τα προβατα"

  ReplyDelete
 52. Δε μπορώ να καταλάβω πραγματικά πως σκατά σκέφτεστε και τι πίνετε ή σνιφάρετε στα γραφεία της εγκληματικής οργλανωσης,

  Δηλαδή , αν βγει αύριο έρευνα και επιβεβαιώσει τη συνέχεια της φυλής , θα έχω εγώ πρόβλημα;Θα με πειράξει;

  Πόσο άρρωστα σκέφεστε το έχετε ποτέ διανοηθεί;Δεν είστε καλά , αυτό είναι σίγουρο.Προσωπικά εγώ επειδή ασφαλώς και γνωρίζω ότι δεν είστε καλά , αν ήμουν υπεύθυνος στη διοίκηση στην Ελλάδα , σας θέλω για δύο λόγους.Να βοηθάτε κανένα γεροντάκι όταν παίρνει τη σύνταξη μη τον ληστέψουν λαθρομετανάστες.Και δεύτερον σε περίπτωση πολέμου να σας βάλουν σαν τα ζώα , σαν τα άμυαλα μουλάρια που δε νιώθουν Χριστό στη πρώτη γραμμή.Τάγματα εφόδου της χρυσής αυγής με τους ένστολους λοχαγούς από δίπλα.Αυτό σε περίπτωση πολέμου.Σε περίπτωση ειρήνης , προτείνω να συνεχίσετε τα συσσίτια( θα έρχομαι και εγώ να τρώω τζάμπα από εδώ και πέρα , μουχαχαχα) και να προστατεύετε τα γεροντάκια.Παρόλα αυτά , για 5-6% κάνετε καλή δουλειά και οφείλω να ομολογήσω ότι είσατε σχετικά καλή αντιπολίτευση στη Βουλή ως τώρα.Έτσι φάνηκε , όπως στη περίπτωση Δένδια , που τον βρίζατε από το πρωί μέχρι το βράδυ , με τη επιχείρηση του Ξένιου Διός η οποία νομίζω ότι πλέον έχει σταματήσει.Δηλαδή , έναν υπουργό που για πρώτη φορά έφτιαξε επιχείρηση για τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα με σχετικά καλά αποτελέσματα , τον βρίζατε από το πρωί μέχρι το βράδυ.Τόσο άσχετοι είστε.Ούτε ξέρετε τι θέλετε.Κατά τα άλλα είστε κατά των λαθρομεταναστών αλλά όταν το λέει ο Δένδιας ή ο Σαμαράς δεν είστε.Α ρε ξεφτιλισμένοι.

  Μέσα στη κλάψα και στη μιζέρια θα μείνετε.

  Όσο αφορά το δικαστικό , σε λίγο τελειώνει το 18μηνο οπότε Ιούνη ή Σεπτέμβριο λογικά θα έχουμε τη δίκη των ναζί.Ο φάκελος ακόμα δεν έχει κλείσει και είναι κόλαφος πραγματικά για τους εγκληματίες δολοφόνους της χρυσής αυγής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και το ότι δε πάτε καλά , το στηρίζω σε αυτά που λέει ο μεγάλος πατριώτης Γιάννης Λαγός , στο παρακάτω βίντεο μετά 1.40.Όπως πάντα σε ντοκουμέντα.

   https://www.youtube.com/watch?v=MlWuXJKOXYM

   Delete
 53. Από μια άλλη σκοπιά το βλέπω αλλιώς το πράγμα.Καλά έκανε ο Μιχαλολιάκος και βγήκε στη πολιτική να βγάλει τα φράγκα του ο τύπος.Ναι , είναι ωραίο να παίρνεις 7000 ευρώ το μήνα για πλάκα χωρίς να κάνεις στην ουσάι τίποτα.Δεν είναι λίγο 30 χρόνια πιστής υπηρέτησης του ναζισμού στην Ελλάδα.Κάποτε λογικά θα έρθει ο καιρός που θα θέλεις και το κάτι παραπάνω από την (παρα)πολιτική.Όμως τον έκαψαν τα υπάνθρωπα στελέχη του κόμματός του.Και σε αυτό έχει και αυτός απόλυτη ευθύνη.Γιατί προτού αποφασίσει να κάνει αυτό το βήμα , έπρεπε να αλλάξει ριζικά την τακτική κρούσης του κόμματός του.Και δεν είναι δικαιολογία το ότι δε γνώριζε και το ότι δεν είναι υπεύθυνος αυτός για τις πράξεις βίας.Μια χαρά γνώριζε και δεν έπραξε τίποτα.

  Έτσι λοιπόν , αυτό που απέτυχε παταγωδώς , απόλυτα στη χρυσή αυγή ήταν η μετάλλαξη από μια παρακρατική ναζιστική οργάνωση σε ένα νόμιμο εκλεγμένο πολιτικό κόμμα.Αυτό δεν κατάφερε να το προβλέψει ο Μιχαλολιάκος κι έτσι έπαιξε με τη φωτιά και κάηκε.Κι ακόμα μέχρι και σήμερα αυτή η μετάλλαξη δεν έχει γίνει.Και δεν έχει γίνει γιατί αυτή ακριβώς είναι η φύση της χρυσής αυγής.Αυτό που ξέρουμε όλοι δηλαδή όσοι ασχολούμαστε με τη χρυσή αυτή από τα γεννοφάσκια της.Τα ντου σε αριστερούς , οι τραμπουκισμοί σε λαθρομετανάστες , τα μαχαιρώματα σε σκοτεινά σοκάκια της Αθήνας κλπ. Για αυτο και τουλάχιστον μέχρι πριν τη προφυλάκισή του Φύρερ η χρυσή αυγή είχε δύο πρόσωπα.Το "νόμιμο" της Βουλής και του παρακράτους μιας ναζιστικής συμμορίας δολοφόνων.Εκεί απέτυχε λοπόν ο Φύρερ.

  ReplyDelete
 54. E.M. καὶ κύριε Γιάγκο, ὠς γνωστόν ὁ ἀντισημιτισμός εἶναι παμπάλαιος καὶ στοὺς καθολικούς αὶ στοὺς ὀρθοδόξους καὶ στοὺς μουσουλμάνους ἀνεξαρτήτως καπιταλισμοῦ ἤ Τουρκοκρατίας. Δὲν σὰς ξενίζει ὅτι αὐτό ποὺ λέει ὁ Ε.Μ.

  Έτσι λοιπόν , αυτό που απέτυχε παταγωδώς , απόλυτα στη χρυσή αυγή ήταν η μετάλλαξη από μια παρακρατική ναζιστική οργάνωση σε ένα νόμιμο εκλεγμένο πολιτικό κόμμα.

  Δὲν ἔγινε αὐτό μὲ κάπως... ἀπότομο τρόπο ;

  Καὶ στὸ σημεῖο αὐτό, π-αρά διάφορες παραβιάσεις τῆς συνταγματικῆς νομιμότητας, ὄλοι οἱ ὑπερασπιστές τοπυ ἀστικοῦ κράτους τάχθηκαν ὑπέρ τῆς ἀντισυνταγματικῆς ἀπαγόρευσης. Γιατί ; Ἐπειδή εἶναι οἱ Ἑβραῖοι πίσω ἀπό ὅλα αὐτά ;Ἤ γιατί ὁ κόσμος μέσα στὸν ὁποίο ζοῦμε εἶναι τὸ Χρῆμα ;ΟἹ Ἑβραῖοι κάνουνε τὸ χρῆμα, γιὰ τὸ χρῆμα κάνει κὰι τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς τζιχαδιστές καὶ τοὺς Ἀντι-ἀντισημίτες ;Ἀντί νὰ λύσουμε τὸ πρόβλημα τοῦ χρήματος καθόμαστε καὶ ἀσχολούμαστε μὲ τοὺς Ἑβραίους. Εἶναι ὁμως τὸ ἴδιο πράγμα, χρῆμα καὶ Ἑβραίοι ;

  ReplyDelete
 55. Οι Εβραιοι δεν εμειναν πισω αυτη την φορα αλλα βγηκαν στο προσκηνιο και ζητησαν φανερα την απαγορευση του εθνικισμου στην Ελλαδα.
  Ο Ρουπακιωτης μαλιστα ως υπουργος δικαιοσυνης θεωρουσε οπως ειπε στον ΣΚΑΙ οτι "ο Σαμαρας κατι επρεπε να κανει".
  Ο Σαμαρας βεβαια σαν πρωθυπουργος ανεξαρτητου κρατους επρεπε να τους διωξει κλωτσηδον ξεκαθαριζοντας τους οτι οι επιλογες του ελληνικου λαου δεν χρειαζονται την εγκριση τους.
  Αλλα η αληθεια ειναι οτι την χρειαζονται γιατι Εβραιοι και χρημα ειναι το ιδιο πραγμα αφου ελεγχουν ολες τις κεντρικες τραπεζες ολων των χωρων της Ευρωπης.
  Ο Ενοχος συνεχιζει τις ασυναρτησιες.
  Μου λεει οτι δεν συζηταμε για την καταγωγη των νεοελληνων αλλα και γενικοτερα.
  Του απαντω οτι ποτε δεν αρνηθηκαμε ουτε τον διαλογο ουτε την ερευνα για την καταγωγη μας, σε αντιθεση με τους ιδεολογικους αντιπαλους μας που τα αρνουνται και τα δυο.
  Μου λεει οτι κατι σνιφαρουμε και νομιζουμε οτι θα τον πειραζε.
  Χεστηκα αν σε πειραζει. Το θεμα ειναι οτι κατηγορεις εμας για πραγματα που κανουν οι αλλοι.
  Για αυτα που λεει ο Λαγος εγω τον ξαναψηφησα. Τετοιους θελω. Δεν ειχα ποτε καμια ψευδαισθηση οτι ολοι οι απο εδω ειναι καλοι και οι απο εκει καθαρματα. Ετσι σκεφτονται ανεγκεφαλοι σαν εσενα.
  Το θεμα ειναι οτι τωρα στην Χ.Α υπαρχουν ανθρωποι που δεν θελουν να ειναι κονφερνσιε. Αυριο μπορει να μην υπαρχουν. Αυτο εσυ βεβαια αποκλειεται να το σκεφτεις, αλλα αυτοι που την πολεμουν με ολα τα παρανομα μεσα, το ελπιζουν.
  Ειτε καταφερουν να τους εξοντωσουν ειτε να τους κανουν σαν τα μουτρα τους, θα εχουν πετυχει το σκοπο τους.
  Τωρα για το τι κονομησανε απο το βουλευτιλικι ειναι φανερο. Κατσε ομως και σκεψου ποσο δυσκολο ειναι να βρεθουν ανθρωποι που για να μην προδωσουν τα πιστευω τους καθονται 18 μηνες στην φυλακη και κινδυνευουν με αλλα 20 χρονια τουλαχιστον, ενω αυτοι που προσπαθουν να προστατευσουν φωναζουν οπως εσυ να τους κρεμασουν αν ειναι δυνατον και χωρις δικη.
  Αν στην καινουργια βουλευτικη περιοδο ο Μιχαλολιακος δεν πιασει την βαλιτσα με τα λεφτα και δεν καθησει σε μια γωνια να ξεκοκκαλιζει τον μισθο και την κρατικη επιχορηγηση ανενοχλητος, αλλα εξακολουθησει να φωναζει, ακομη κι εγω καπου μεσα μου θα τον θεωρησω μεγα μαλακα.
  Τελος για την μεταλλαξη απο ναζιστικη οργανωση σε κομμα και αλλες τετοιες σαχλαμαρες.
  Η Χ.Α τα εχει βαλει με το παγκοσμιο κατεστημενο. Ο Λαγος ο Κασιδιαρης ο Μιχος και οι αλλοι ασημοι και ασημαντοι, χτυπιωνται με ολο το πολιτικο και οικονομικο κατεστημενο της Ελλαδας, της Ευρωπης αλλα και της Αμερικης.
  Πρεπει να εισαι τελειως στραβος για να μην βλεπεις ουτε αυτο, ουτε τις δηλωσεις του Ρουπακιωτη, ουτε το βιντεο του Μπαλτακου, ουτε την λυσσα ολων των καναλιων και των κομματων και των θεσμων, ουτε την εντολη του Σαμαρα σε δικαστικο, ουτε τα υπολοιπα αισχη που εγιναν εναντιον τους και να ψαχνεις που εφταιξε η Χ.Α.
  Μια και το θεμα της αναρτησης περιελαμβανε την Λεπεν, εγω θυμαμαι τι εγινε πριν απο 25 περιπου χρονια οταν ο πατερας της διεκδικησε την προεδρια.
  Περιπου οτι στην Ελλαδα. Ολοι εναντιον του. 25 χρονια μετα και υστερα απο πολυ νερο στο κρασι της η κορη του φαινεται να απειλει.
  Ειναι ομως ηδη ξεδοντιασμενη. Ακομη κι αν εκλεγει δεν θα κανει τιποτε. Συνηθισε απο τα γεννοφασκια της να την ταιζει ο Γαλλος μαλακας. Το ιδιο και οι βουλευτες της. Σιγα να μην ενδιαφερθει για τους ξευτιλισμενους δουλους που εφτυναν τον Λεπεν και τον ελεγαν φασιστα οσο αγωνιζοταν γι αυτους.
  Να μην ξεχασω να σχολιασω και το οτι ο Δενδιας χτυπησε την λαθρομεταναστευση.
  Χα χα χα χα, ρε φιλε εισαι πολυ λεβεντης.
  Κι ελεγα κι εγω, που εξαφανιστηκαν οι λαθρομεταναστες;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ που με λες ανεγκέφαλο και λεβέντη.Παρεπιπτόντως , το μετάνιωσα που δε ψήφισα Λεβέντη στις εκλογές.Μάλλον θα το κάνω στις επόμενες.Ο Δένδιας ήταν ο πρώτος υπουργός που πήγε να κάνει κάτι για την λαθρομετανάστευση και εσείς τον βρίζατε από το πρωί ως το βράδυ.Ξεβρακώνεστε και ο κόσμος δεν είναι χαζός.Τα γεγονότα καταγράφονται στη συνείδησή του.Πάρτε τώρα 1 εκατομμύριο και πλέον πιστοποιημένους , με σφραγίδα , Έλληνες γνήσιους , λαθρομετανάστες , στο κεφάλι και καθίστε να μιζεριάζετε στη γωνιά σας. Και ξέρεις κάτι; Δε θα ενδιαφέρεται και κανείς. Γιατί με το Σύριζα θα βρέχει χρήμα από Αμερική μεριά. Να δεις τι ωραία θα ξεχαστούν όλα...

   "Μου λεει οτι κατι σνιφαρουμε και νομιζουμε οτι θα τον πειραζε."

   Βγάζετε συμπεράσματα που δεν υπάρχουν.Δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα ,και στον κόσμο πιστεύω , που θα τον πείραζε αν υπήρχε έρευνα που θα έλεγε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.

   "ενω αυτοι που προσπαθουν να προστατευσουν φωναζουν οπως εσυ να τους κρεμασουν αν ειναι δυνατον και χωρις δικη."

   Λασπολογείς όπως πάντα.Ποτέ δεν είπα να τους κρεμάσουν και χωρίς δίκη.Όλα νόμιμα θα γίνουν.

   Delete
  2. "Η Χ.Α τα εχει βαλει με το παγκοσμιο κατεστημενο"

   Υπερβάλλεις.Το παγκόσμιο κατεστημένο λέγεται χρήμα εδώ και αιώνες.Και δε κάνατε απολύτως τίποτα.Δε δώσατε ούτε τις αμαξάρες , ούτε τις σπιτάρες , ούτε τις ρολογάρες σας για να φάνε οι φτωχοί και ανήμποροι.

   Delete
  3. Παρά μόνο κάτι συσσίτια με πατατάκια ruuffles και lays , και 3bit για γλύκισμα και επιδόρπιο.

   Delete
  4. http://www.makeleio.gr/wp-content/uploads/2015/01/105.gif

   Ο φιλελεύθερος Λεβέντης σου.

   Delete
  5. Με συγχωρείς, ενόμισα που ήσουν Χριστιανός.

   Delete
  6. Ναι είμαι.Και τι σχέση έχει αυτό;

   Delete
  7. Με τέτοια απάντηση, προφανώς δεν είσαι, όπως και η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν είναι.

   Delete
 56. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete