Nov 16, 2014

156 – Γιὰ ἕνα ἐπιστημονικὸ φασιστικὸ ἑλληνικὸ κίνημα

156 – Γιὰ ἕνα ἐπιστημονικὸ φασιστικὸ ἑλληνικὸ κίνημα

Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀπευθύνεται στοὺς ἐλαχίστους ὀπαδούς μου οἱ ὁποῖοι προσεπάθησαν νὰ εἰσέλθουν στὴν οὐσία τῆς πολιτικῆς μου σκέψεως ἡ ὁποία ἔχει συνοψισθῆ στὸ μοναδικὸ θεωρητικὸ βιβλίο περὶ φασισμοῦ (τὴν τρίτη ἰδεολογία) ποὺ ἔχει ποτὲ κυκλοφορήσει στὴν Ἑλλάδα (Δημήτρης Κιτσίκης -Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία –Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας – 1998).

Εἶμαι σήμερα 79 ἐτῶν καὶ ἡ ὑγεία μου καὶ τὸ μυαλό μου εἶναι σὲ ἀρίστη κατάσταση. Ἀλλὰ τὸ θεωρητικό μου ἔργο –λένε οἱ φίλοι μου-θὰ ξεπεράσῃ τοὺς αἰῶνες. Τὸ Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη, ΝΠΔΔ, ποὺ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἵδρυσε χάρη στὴν πρωτοβουλία ἐμπνευσμένου δημάρχου Ζωγράφου, εἶναι φυσικὸ νὰ κινδυνεύῃ νὰ ἐξαφανισθῇ μὲ τὴν σύληση ἐσωτερικῶν βαρβάρων καὶ μὲ ἔξωθεν εἰσβολή. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μὲ ἀνησυχεῖ. Ὁ Ῥουσσὼ ἀπεβίωσε τὸ 1778 καὶ τὴν χρονιὰ ἐκείνη οὐδεὶς ἠδύνατο νὰ φαντασθῇ ὅτι τὸ θεωρητικὸ ἔργο του θὰ εὕρισκε πεδίο ἐφαρμογῆς. Καὶ ὅμως 11 χρόνια ἀργότερα, ξεσποῦσε ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση στὸ ὄνομα τοῦ Ῥουσσώ. Ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος καὶ τὸ Λύκειο τοῦ Ἀριστοτέλους κατεδαφίσθησαν ὑπὸ τὰ κτυπήματα τῶν  ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν Βαρβάρων καὶ ὅμως ἡ σκέψη καὶ τῶν δύο συνεχίζει, μετὰ ἀπὸ 2.500 χρόνια νὰ κατευθύνῃ τὴν Οἰκουμένη.

Ἡ θεωρητική μου σκέψη μὲ ἔφερε πάντα κοντὰ στὸν φασισμό, στὴν καθαυτὸ ἰδεολογία τῆς μικροαστικῆς τάξεως γι αὐτὸ καὶ ἐμέλέτησα, πάντα μὲ συμπάθεια, τὶς δύο ἄλλες ἰδεολογίες, πρωτίστως τὸν μαρξισμό-λενινισμό (Νῖκος Ζαχαριάδης), ἰδεολογία τῆς ἐργατικῆς τάξεως, καὶ δευτερευόντως τὸν φιλελευθερισμό (Ἐλευθέριος Βενιζέλος), ἰδεολογία τῆς μεγαλοαστικῆς τάξεως (τὸ ἀποκαλούμενο Κολωνάκι).

Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ἐνῷ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, ἀπετελεῖτο πάντοτε, κατὰ μεγάλη πλειοψηφία, ἀπὸ μικροαστούς, ποτὲ ὁ καθαρόαιμος φασισμὸς δὲν ἠδυνήθη νὰ κυβερνήσῃ οὔτε καὶ ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ τὸ 1936-1941 (μέγα φίλου τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσσαλονίκης) καὶ μονίμως συνεθλίβετο μεταξὺ τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ.

Ἡ Γαλλία ὑπῆρξε πάντα ἡ πατρίδα τῶν ἰδεολογιῶν. Χωρὶς τὴν μελέτη τῆς γαλλικῆς θεωρητικῆς σκέψεως εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατον νὰ ἐννοήση κανεὶς τὴν οὐσία τῶν τριῶν προανεφερθεισῶν ἰδεολογιῶν ἀλλὰ καὶ τῶν παραφυάδων τους, ὅπως, ὁ ἀναρχισμὸς καὶ ὁ ἐθνικισμός. Στὴν Ἑλλάδα ἡ γενικὴ ἔλλειψη γνώσεως τῆς γαλλικῆς γλώσσας καὶ ἡ ἐξάπλωση τῆς βαρβαρικῆς, ἤτοι τῆς ἀμερικανικῆς γλώσσας, τελείως ξεκομμένης ἀπὸ τὴν παγκοσμία θεωρητικὴ γνώση, καθιστᾷ σχεδὸν ἀδύνατη τὴν ἐμβάθυνση τῶν ἰδεολογιῶν. Τὸ σημερινὸ πρότυπο καθαρόαιμου φασισμοῦ εἶναι ἡ πολιτικὴ σκέψη τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου (Front National), τῆς κόρης Μαρὶν Λὲ Πέν καὶ ὄχι τοῦ  πατέρα της ποὺ τὸ εἶχε ἱδρύσει.

Βασισμένο στὸ πρότυπο αὐτό, τὸ ἑλληνικὸ φασιστικὸ κίνημα ποὺ σήμερα εἶναι τελείως ἀνύπαρκτο, πρέπει νὰ ἀποφύγῃ, σὰν τὸν Διάβολο τὸ λιβάνι: 1 – τὸν ἀντικομμουνισμό, ὑπὸ οἱαδήποτε μορφή (π.χ. ἀντισταλινισμός) καὶ 2 – τὸν ἀντισημιτισμό, ὑπὸ οἱανδήποτε μορφή (π.χ. ἀντισιωνισμός). Ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ὅσο κουβαλᾷ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἐμφυλιακὸ παρελθὸν τοὺς δύο θανασίμους ἰοὺς τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ καὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, δύναται μὲν κάποτε νὰ κυβερνήσῃ τὴν χώρα ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ τὴν ὑπηρετήσῃ θετικὰ ἐπειδὴ ποτὲ δὲν θὰ δυνηθῆ νὰ γίνῃ γνησίως φασιστική.

Ὁ ΙΗ΄ αἰὼν ὑπῆρξε ὁ αἰὼν τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ὁ ΙΘ΄ αἰών, ὁ αἰὼν τοῦ κομμουνισμοῦ, ὁ Κ΄ αἰών, ὁ αἰὼν τῆς διαμάχης φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ ποὺ κατέληξε στὴν κατεδάφιση καὶ τῶν δύο ἰδεολογιῶν καὶ τὴν ἐπάνοδο τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ὁ ΚΑ’ αἰὼν θὰ εἶναι ὁ αἰὼν τοῦ ἐπιστημονικοῦ φασισμοῦ, βασισμένο, στὴν Ἑλλάδα, στὴν σκέψη μου.


Δημήτρης Κιτσίκης                                             16 Νοεμβρίου 2014

20 comments:

 1. Παρακαλῶ θερμὰ τοὺς ἐνδεχομένους σχολιαστὲς τοῦ παραπάνω ἄρθρου νὰ μὴν πέσουν ἐπάνω του μὲ παρατηρήσεις ψυχαναλυτικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καὶ ἀορίστου περιεχομένου, ἀραδιάζοντας τὴν ἄγνοιά τους τοῦ θέματος μὲ γενικολογίες. Φυσικὰ δὲν ἀπαιτῶ ἀπὸ τὸν σχολιαστὴ νὰ ἔχῃ ἐκ τῶν προτέρων ἐνδελεχῆ γνώση τοῦ θέματος καὶ νὰ ἔχῃ διαβάσῃ τὰ 82 βιβλία μου καὶ τὶς χιλιάδες τῶν ἄρθρων μου ἀλλὰ νὰ ἔχῃ τὴν ἀπαιτουμένη αὐτοσυγκράτηση ποὺ τοῦ ἐπιβάλουν οἱ γνώσεις του.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Καί ὅμως... Ὁ κοινωνικός φασισμός στήν Ἑλλάδα εἶναι διάχυτος. Ἀγκαλιάζει ὅλο τόν κοινωνικό πολτό ( στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχουν τάξεις, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ τίς σχέσεις τοῦ λαοῦ μέ μιά ἀνύπαρκτη παραγωγική διαδικασία). Αὐτός ὁ κοινωνικός πολτός ἔχει μικροαστικά χαρακτηριστικά καί ἀκουμπάει ὄσα κόμματα ἀποδέχονται λίγο πολύ τήν ἐθνική ἰδεολογία. Στήν Ἑλλάδα δηλαδή δέν ὑπάρχει φιλελευθερισμός, κομμουνισμός οὔτε καί φασισμός γιά νά συνθλιβῆ ἀνάμεσά τους... Ὑπάρχουν καρικατούρες...

  Ὑπ' αὐτή τήν ἔννοια τά συγκεκριμένα ἑλληνικά κόμματα ἐξουσίας- ὅπως τά προσδιορίζω ἀνωτέρω - ἐκφράζουν τόν μικροαστικό πολτό καί κάλλιστα μποροῦν νά χαρακτηριστοῦν φασιστικά, μέ χαρακτηριστικώτερη περίπτωση τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου.

  Μιά ἐρώτηση τώρα. Μπορεῖ νά ὑπάρξη φασισμός χωρίς νά εἶναι οὔτε ἐθνικιστικός οὔτε φυλετικός; Ἄν ὄχι, τότε μακρυά ἀπό μᾶς ...

  Μιά παρατήρηση γιά ὅτι μπορεῖ νά συμβεῖ θεωρητικά, ἐκτός φυσικά τῆς νεοελληνικῆς μίζέριας, ( ἐκτός ἀν αὐτή μᾶς ἐκπλήξει μεταφυσικά ...). Κατά τήν γνώμη μου ἡ ἀποτελεσματικώτερη ἰδεολογία γιά τήν ἀνθρώπινη εύτυχία εἶναι αὐτή πού βρίσκεται σέ ἰσορροπία καί ἁρμονία μέ τήν πραγματικότητα. Καί αύτή δέν ὑπάρχει οὔτε στόν φιλελευθερισμό οὔτε στόν φασισμό. Ἕναν νέο Λένιν ( εἶναι ἤ δέν εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀναθεωρητικός τοῦ μαρξισμοῦ καί ἄς θυμώνει μέ τόν ὅρο "ἀναθεώρηση" τό κόμμα) νά ἑρμηνεύσει σωστά τήν ἱστορία καί νά ἐνσωματώσει τά νέα πραγματικά δεδομένα στόν Μάρξ...Ἡ ἐπανάσταση ξεκινᾶ ἀπό τό πνεῦμα ... Τί νά μᾶς πεῖ λοιπόν ἡ κακομοίρα ἡ Μαρίν...

  ReplyDelete
 3. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς (φασισμὸς γερμανικοῦ τύπου) εἶναι φυλετικὸς ἀλλὰ ὄχι ἐθνικιστικός (Χίτλερ). Ὁ φασισμὸς ἰταλικοῦ τύπου εἶναι ἐθνικιστικὸς ἀλλὰ ὄχι φυλετικός (Μουσσολίνι). Ναί, ὁ Λένιν ὑπῆρξε ὁ μεγαλύτερος ἀναθεωρητὴς τοῦ μαρξισμοῦ γι' αὐτὸ καὶ ὁμιλοῦμε γιὰ μαρξισμό-λενινισμό. Ὁ ἐπιστημονικὸς σοσιαλισμὸς ὡς ψυχρὴ ἰδεολογία, δὲν δύναται ποτὲ νὰ εἶναι ἀναρχικός. Οἱ ἀναρχικοὶ Προυντὸν καὶ Μπακούνιν ὑπῆρξαν οἱ μεγαλύτεροι ἀντίπαλοι τοῦ Μὰρξ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ. Ὁ ἀναρχισμὸς εἶναι εἴτε φασιστικός (Χίτλερ, Μουσσολίνι, Μάο) εἴτε βέρος φιλελεύθερος (ἀναρχοκαπιταλισμός). Ἡ Μαρὶν Λὲ Πὲν ἐδήλωσε (βλέπε Le Figaro, 4 Νοεμβρίου 12014) ὅτι πορεύεται στὴν ἴδια κοινωνικὴ κατεύθυνση μὲ τὸν Γάλλο κομμουνιστὴ Mélenchon, τοῦ Front de Gauche. Ποτὲ ἡ ὑπανάπτυκτη στὴν φασιστικὴ θεωρία Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν θὰ ἔλεγε κάτι τέτοιο γιὰ τὴν σχέση της μὲ τὸν κομμουνισμὸ, ἁπλῶς ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ ἑλληνικὸ κίνημα καὶ ὅπως γιὰ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ κόμματα (πλὴν τοῦ ΚΚΕ) πάσχει ἀπὸ ἰδεολογικὴ ἀμορφωσιά. Λόγῳ τοῦ ἀπελπιστικοῦ χαμηλοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν (βλ. Λοβέρδος) ἔχουμε τὴν τάση νὰ ὑποτιμοῦμε τοὺς εὐρωπαίους πολιτικούς. Χωρὶς βεβαίως νὰ συγκρίνουμε μὲ ἕναν Λένιν τὴν Μαρὶν Λὲ Πέν, στὴν Ἑλλάδα, αὐτὴ θὰ ἐθεωρεῖτο τέρας πολιτικῆς μορφώσεως καὶ μεγαλοφυὴς πολιτικός.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Ὁ ἀναρχισμὸς εἶναι εἴτε φασιστικός (Χίτλερ, Μουσσολίνι, Μάο)».

   Δεν κατάλαβα αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο σε αυτό;

   Delete
  2. Ἰχώρ, ὅπως ἐξηγῶ διὰ μακρῶν στὸ βιβλίο μου περὶ φασισμοῦ ("Ἡ τρίτη ἰδεολογία..."), σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν γενικὸ ἰσχυρισμὸ περὶ ἀναρχοκομμουνισμοῦ, ὁ ἀναρχισμὸς εἶναι συνδεδεμένος ἰδεολογικὰ μὲ τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ τοῦ Χίτλερ (Ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε ὁ τυπικὸς ἀναρχικὸς ποὺ εὑρέθη στὴν κορυφὴ τῆς ἐξουσίας) καὶ ἡ ἰδεολογία τοῦ Μἀο ὑπῆρξε ἐπίσης ἀναρχικὴ (καὶ φασιστική). Ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ ἀναρχισμοῦ εἶναι ὁ ἀναρχοκαπιταλισμός (βλέπε ἄρθρο μου στὸ Τρίτο Μάτι) ποὺ δεσπόζει σήμερα στὸ ἀντιϊμπεριαλιστικὸ καὶ ἀπομονωτικὸ τμῆμα τοῦ ῥεπουμπλικανικοῦ κόμματος τῶν ΗΠΑ, ὅπως στὸν ὑποψήφιο τοῦ Ῥεπουμπλικανικοῦ Κὀμματος γιὰ τὴν προεδρία τῶν ΗΠΑ, τὸν Ρὸν Πώλ. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν πνευματικὴ ὑγεία τοῦ Ἕλληνος νὰ κάτσῃ νὰ διαβάσῃ θεωρητικὰ βιβλία γιὰ νὰ ἀποφύγῃ νὰ χρησιμοποιῇ ὡς συνθήματα πολὺ σοβαρὲς ἔννοιες ὅπως φασισμὸς καὶ φασιστής (ὄχι φασίστας) καὶ ἀναρχισμὀς ( ἀναρχοκομμουνισμὸς εἶναι σύνθημα, δὲν εἶναι ἰδεολογία). Σὲ συγχαίρω Ἰχὼρ ποὺ θέτεις ἐρωτήματα ἀντὶ σὰν ἀδιάβαστο κουτάβι, ὅπως μερικοὶ μερικοί, νὰ μᾶς κατακλύζῃς μὲ πολυλογία μὴ ἔχοντας καμμία σχέση μὲ τὸ θέμα.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 4. Κύριε Κιτσίκη, διαβάστε τὸ βιβλίο σας "Τὸ βυζαντινὸ πρότυπο διακυβέρνησης και τὸ τέλος τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ".

  ReplyDelete
 5. Ἑκεί θὰ δεῖτε ὅτι τὸ πνεῦμα σας, ποὺ ὄπως λέτε, εῖναι ἀθάνατο, δὲν εἶναι φασιστικό ὄπως τὸ ὀρίζετε ἐσείς στὴ Γουικιπίντια, οὖτε ἐπιστημονικό κατὰ τὴν ἔννοια τῆς δυτικῆς ἐπιστήμης, μιὰ καὶ εἶναι βιβλίο πολεμικῆς. Ἱστορικοί τοῦ φασισμοῦ δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχουν διάφοροι, καὶ δὲν πιάνουν τὸν φασισμό μονάχα ἀπό ἰδεολογική σκοπιά ἤ σκοπιά προσωπικοτήτων ἀλλά καὶ ἀπό κοινωνική - διότι σοῦ λένε,δὲν εἶναι δυνατόν νὰ κατευθύνει ἔνας κακομοίρης σαράντα ἐκατομμύρια ἀνθρώπους μόνο καὶ μόνο ἐπειδή διάβασε δυό βιλιαράκια καὶ ἔχει στὸ μυαλό του πέντε-δέκα ὠραῖες ἰδέες. Γιὰ τὸν φασισμό δὲν μποροῦμε ὄλοι νὰ ἔχουμε πρόσβαση στὸ βιβλίο σας, κυλοφορῦν πέρα ἀπό τὸ δικό σας βιβλίο αύτό τοῦ Τζέφφρυ Χερφ, ὁ Ἀντιδραστικός Μοντερνισμός, γιὰ τὸ ἰδεολογικό σκέλος τῆς ὑπόθεσης ναζισμός, καὶ τοῦ Ῥόμπερτ Παξτον, ὁ ὁποίος τονίζει ὄτι ὁ φασισμός εἶναι κίνημα καὶ ὄχι ἰδεολογία, ἔτσι ὄπως παρουσιάζει τὸ βιβλίο ὁ συνάδελφός σας τῆς Θεσσαλονίκης κος Μαρκέτος. Ὄμως ἡ ἀνάρτησή σας δὲν ἀφορα τὸν φασισμό, καὶ προειδοποιήσατε ἐμένα σωστά νὰ μὴν βιαστῷ νὰ`πῷ μποῦρδες ξέροντας ὄτι παρόλα αὐτά θὰ τὶς ἔλεγα. Γιατί το ξέρατε ; Διότι, ὄπως σὰς εἶπα, τὸ θέμα τῆς ἀνάρτησῆς σας δὲν εἶναι ὁ φασισμός ἀλλά ἡ φράση Ὁ ΚΑ’ αἰὼν θὰ εἶναι ὁ αἰὼν τοῦ ἐπιστημονικοῦ φασισμοῦ, βασισμένο, στὴν Ἑλλάδα, στὴν σκέψη μου.

  Αύτό δὲν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση μὲ φασισμό, ἤ μάλλον ἔχει ὄση σχέση θὰ εἶχε καὶ μὲ τὶς μπανάνες. Αύτό τὸ πράγμα εἶναι μεταφυσική, καὶ δὲν εἴμεθα ὄλοι ἀδιάβαστα κουτάβια χωρίς νὰ τὸ ξέρουμε, δόξα τῷ Θεῷ ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς ἀγνοίας μας. Ἑσείς ὅμως δὲν κάνετε μιὰν ἀνάρτηση μὲ θέμα τὸν ἐπιστημονικό φασισμό, στὴν ὀποία βεβαίως ὄποιος δὲν κατέχει τὶς ἔννοιες ὀφείλει νὰ τὸ βουλώσει ἤ νὰ ῥωτήσει γιὰ νὰ μάθει. Ἑσείς ξεκινᾶτε ἀπευθυνόμενος στοὺς ὁπαδούς σας καὶ μιλᾶτε γιὰ ἀθανασία τοῦ πνεύματος, βάλε, τῆς ψυχῆς. Καὶ ὄταν γράφω παραπάνω σὲ αύτά ποὺ ἔσβησα ἐνῷ-προσοχή - δὲν εἶχα κανένα σκοπό νὰ γράψω- ὄτι ὑπάρχει πράγματι ἔνα πνεῦμα τὸ ὀποίο ψάχνουμε, καὶ ἐνδεχομένως αὐτό εἶναι τὸ πνεῦμα ποὺ σᾶς κινεῖ χωρίς μάλιστα ἐνδεχομένως νὰ τὸ άντιλαμβάνεστε ὁ ἴδιος, ἐκεί τὸ πάω. Πολύ θὰ ἤθελα νὰ ἔχω διαβάσει καὶ τὰ δικά σας ὀγδόντα τόσα βιβλία καὶ τὰ ἄπαντα τοῦ Ῥουσσῶ καὶ ὄ,τι ἔχει γραφεῖ. Ἀλλά έσείς χωρίς ἴσως νὰ τὸ ἀντιλαμβάνεστε βαράτε κατ`ευθείαν στὸ ψαχνό μὲ τὴ φράση τὸ θεωρητικό μου ἔργο –λένε οἱ φίλοι μου-θὰ ξεπεράσῃ τοὺς αἰῶνες. Μετά προειδοποιεῖτε νὰ μὴν γραφοῦν ἀηδίες, δηλαδή κάνετε τὴν κωλοτοῦμπα ποὺ συνηθίζουν οἱ Γάλλοι καθηγητές, πρῶτα οἰκειότητα καὶ μετά ξαφνικά ἐπιστημονικοφανής τρικλοποδιά.

  Αύτά σὲ μένα, συγγνώμη, δὲν περνάνε, ὄχι διότι θέλω νὰ σᾶς φάω τὸ μπλογκ, βέβαια, ἀλλά ἐπειδή τὸ πνεῦμα σας ἐγώ τὸ ἔχω βιώσει άπό πρῶτο χέρι καὶ ἀπευθύνεται πράγματι κατά κάποιον τρόπο στὸ κέντρο τῆς ὔπαρξης. Ἀπόδειξη ὄτι ἄρισα νὰ γάφω πολυτονικά. Εΐναι τὸσο φασιστικό ὄσο καὶ ἔνα μανουάλι - ἐκτός καὶ ἀν ὀρίζετε ἔτσι τὸν φασισμό στὸ βιβλίο σας. Μὴ βιάζεστε λοιπόν νὰ βγάλετε ἐκτός θέματος σχόλια ποὺ εἶναι χώνεμα τῆς δικῆς σας σκέψης καὶ ὄχι προσθήκες - κατσαρόλα. Προφανῶς ὠς ἰστορικός τῶν εννοιῶν τὶς κατέχετε καλύτερα ἀπό μάς. Ἔλα μου ὄμως ντὲ ποὺ οἱ ἔννοιεςδὲν ἀνήκουν σὲ κανέναν...

  Γιὰ τὰ ὐπόλοιπα, πρῶτα θὰ διαβάσω τὸ βιβλίο σας καὶ μετά. Αὐτό ὀμως ποὺ χαρακτηρίζει ἔνα βιβλίο εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ὐπάρχει πίσω ἀπό τὶς σελίδες, καὶ αὐτό προσπάθησα νὰ ὀρίσω στὰ σχόλια ποὺ βιαστήκατε νὰ βγάλετε ἐκτός θέματος.

  ReplyDelete
 6. Ἀγαπητὲ Κωσταντῆ γράφεις: "Ἑκεῖ θὰ δεῖτε ὅτι τὸ πνεῦμα σας, ποὺ ὄπως λέτε, εἶναι ἀθάνατο, δὲν εἶναι φασιστικὸ ὄπως τὸ ὀρίζετε ἐσεῖς στὴν Γουικιπίντια".

  Δὲν ἔχω ὁρίσει τίποτα στὴν Βικιπαίδεια, ἁπλῶς διότι ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἀπὸ τὴν Βικιπαίδεια νὰ ἐπεμβαίνῃ σὲ αὐτὴν ὁ ἐνδιαφερόμενος. Ὅτι γράφονται σὲ διάφορα ἄρθρα τῆς Βικιπαιδείας γιὰ ἐμένα καὶ τὴν σκέψη μου τὰ ἔχουν γράψει τρίτοι.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Θεωρῶ ἀπαράδεκτο νὰ σβήνονται τὰ σχόλια, εἰδικὰ ἀπὸ τὸν συγγραφέα τους. Τὰ σχόλια τῶν ἱστολογίων πού ἐκφραζόμαστε δημοσίως ἀνήκουν σὲ ὅλους καὶ δὲν ἔχει κανεὶς δικαίωμα νὰ τὰ διαγράψει. Κάτι τέτοιο εἶναι βαθειὰ ἐγωιστικὸ καὶ μὲ προσβάλλει σὰν ἀναγνώστη καί συζητητή. Νὰ ἐπαναφερθοῦν πάραυτα…

  ReplyDelete
 8. Ζητῶ ἐπαναφορά τῶν σχολίων μου ὑπό τὸν ὄρο ὄτι αὐτὰ δὲν θὰ κριθοῦν ἀπό τὸν κάτοχο τοῦ παρόντος μπλογκ ὠς ἐκτός θέματος. Στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση ἐπεξέτεινα τὸ ζήτημα τῆς πορείας τοῦ Πολυτεχνείου ὠς σύμβολο πολιτειακοῦ συμβιβασμοῦ στὴν Ἑλλάδα διὰ τῆς διαρκοῦς πάλης αριστερᾶς-δεξιᾶς (δὲν βρισκω καλύτερον ὄρο) σὲ πλήρη συμφωνία μὲ τὸ πνεῦμα τῆς προηγούμενης ἀναρτήσεως. Στὸ μεταξύ έπιβεβαιώθηκα καὶ διὰ ζώσης. Στὴν παροῦσα άνάρτηση, ὄμως, προειδοποιήθηκα νὰ μὴν γράψω πράγματα έκτός θέματος. Καὶ πάλι ´εγραψα πράγματα ἐντός θέματος, καὶ κατηγορήθηκα ὠς ἀδιάβαστο κουτάβι, επειδή 1.προσεπάθησα νὰ συνδέσω τὸ ζήτημα τοῦ φασισμοῦ καὶ ναζισμοῦ μὲ τὶς κοινωνικές συνθήκες ποὺ έπτρέπουν ´η άπαγορεύουν τὴν έδραίωσή του 2. νὰ πῷ τί καταλαβαίνω έγώ γενικῶς άπό τὰ ὄσα ξέρω μέχρι στιγμῆς γιὰ τὴν έπιρροή ποὺ φέρει καὶ διαισθάνομαι προσωπικά ὸ κάτοχος τοῦ παρόντος μπλογκ, πράγμα ποὺ εἶναι καὶ τὸ θέμα τῆς παρούσης ἀναρτήσεως κατὰ σαφῆ, άναντίρρητο τρόπο.

  Ὀρθῶς μοῦ έπισημάνθηκε ὄτι δὲν μπορεῖς νὰ μιλᾶς γιὰ κάτι χωρίς νὰ τὸ ξέρεις άρκετά, άλλά δὲν νομίζω ὄτι γενικῶς προσπαθῶ νὰ κρύψω τὴ μερικότητα τῶν πληροφοριῶν ποὺ ἔχω στὴ διάθεσή μου.

  Ὁ διαχειριστής τοῦ μπλογκ ἔχει φαντάζομαι τὰ έργαλεία γιὰ νὰ βήσει ἀπό τὴ σελίδα τὰ ἴχνη τῶν διεγραμμένων σχολίων. Γιὰ νὰ ἐπαναφαρθοῦν τ` σχόλια ζητῶ άπό τοῦδε τὴν ἐλευθερία νὰ ἀναπτύσσω τὶς ἀπόψεις μου σὲ κείμενα μεγαλύτερα τῶν τριῶν γραμμῶν μὲ τὴν ῥητή πλέον ἐγγύηση έκ μέρους μου γιὰ τὴν τήρηση κάποιων αίσθητικῶν κανόνων, γιὰ τὴν παραβίαση τῶν ὁποίων ζητῶ συγγνώμη καὶ ὀφειλεται σὲ κάποιες ἀς ποῦμε ἀντικειμενικές συνθήκες.Σὲ άντίθετη πρίπτωση δὲν νομίζω ὄτι ἔχω κάτι νὰ προσθέσω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἂν δὲν μπορεῖς νὰ ἐπαναφέρεις τὰ σχόλια σου, οὔ πρὸς θάνατον. Ἀρκεῖ νὰ μὴν ἐπαναληφθῆ. Ἄν ὅμως μπορεῖς νά τά ἐπαναφέρεις καί δέν τό κάνεις εἶσαι πολύ λάθος…Σοῦ ἐξήγησα πρίν γιατί…

   Δὲν καταλαβαίνω γιατί ζητᾶς ἄδεια νὰ γράφεις ὅπως θὲς καὶ ὅτι θές. Θὲς εἰδικὸ καθεστὼς γιὰ νὰ σχολιάζεις; Θεωρεῖς ὅτι διώκεσαι; Δικαίωμα τοῦ ὁποιουδήποτε νὰ θεωρεῖ ὅτι εἶσαι ἐκτὸς θέματος καί νά τό λέει, καὶ δικό σου δικαίωμα νὰ θεωρεῖς ὅτι δὲν εἶσαι καί νά τό λές…Κατὰ τὴν γνώμη μου τὰ συγκεκριμένα σχόλια δὲν ἦταν ἄσχετα μὲ τὸ θέμα, σὲ ἄλλες ἀναρτήσεις μπορεῖ νὰ ἔχω διαφορετικὴ γνώμη, ἄλλοι μπορεῖ να τά βλέπουν τά πράγματα ἀνάποδα, τί νὰ κάνουμε τώρα.

   Ἂν τὰ διέγραψες ἐπειδὴ ἐδέχθης κριτικὴ γιὰ τό, πιθανόν, ἄσχετο μὲ τὸ θέμα περιεχόμενό τους, ἀμόρφωτο κουτάβι δὲν εἶσαι, ἀλλὰ αὐτολογοκρίνεσαι. Κάτι πολὺ χειρώτερο δηλαδή… Ἂν Κωνσταντῆ διέγραψες τὰ σχόλια σου γιὰ αὐτὸ τὸν χαρακτηρισμό, παρὰ τὴν λεκτική σου ἀντίδραση εἶναι σὰν νὰ τὸν ἀποδέχεσαι.

   Ἂν ἐνοχλήθηκες τόσο πολύ μέ τό « ἀμόρφωτο κουτάβι» μὲ βάζεις στὸν πειρασμὸ νὰ σοῦ ὑπενθυμίσω τὶς δικές σου παρεμβάσεις σὲ σχόλια δικά μου τοῦ παρελθόντος, ὅπου διεμαρτυρήθην βρίσκοντας μεροληπτικὰ εἰς βάρος μου τοποθετήσεις ἢ χαρακτηρισμοὺς ἄλλων συζητητῶν, τοῦ ἱστολόγου συμπεριλαμβανομένου. Καὶ παρενέβης ὡς μὴ ὄφειλες ἑτεροβαρῶς καὶ μὲ ὑποδείξεις προς ἐμέ, καλοπροαίρετες σίγουρα. Θέλω νὰ πῶ ὅτι ἄν τώρα διαμαρτύρεσαι, κατὰ κάποιο τρόπο φάσκεις καὶ ἀντιφάσκεις…

   Νομίζω ὑπερβάλλεις, παραγνωρίζοντας ὅτι ὁ Κιτσίκης στὸ παρελθὸν πολλὲς φορὲς σὲ ἔχει σχολιάσει θετικώτατα μέχρι διθυραμβικά. Μὴν μεγαλοποιεῖς τὸ θέμα λοιπόν… Ὁ χαρακτηρισμὸς «ἀμόρφωτο κουτάβι» δὲν μὲ βρίσκει σύμφωνο, κυρίως λόγῳ τῆς ἄγνοιας πού ἔχουμε ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον. Μπορεῖ ὅμως νά κρύβει διάφορα πράγματα. Ἀπό στοργικό μάλωμα, πείραγμα, εἰρωνία ἤ ἀπαξίωση. Τί ἀπ’ ὅλα αὐτά πιθανολογεῖς ὅτι εἶχε στο μυαλό του ὁ Κιτσίκης; Ἄν δίνεις τόση σημασία σε ἕναν χαρακτηρισμό, ὑπάρχει καί ἡ παράμετρος ποιός σοῦ τόν ἀπευθύνει καὶ μὲ ποιά διάθεση. Και ἀν ἀκόμη ἐνοχλεῖσαι τότε καιρός εἶναι νά τοῦ τήν πέσεις καί ἐσύ ὄπως ἔκανα καί ἐγώ παληότερα … τότε πού θεώρησες σκόπιμο να παρέμβεις ὡς μή ὄφειλες. ( ὁ λόγος πού κάνω σύσταση εἶναι μόνο καί μόνο ἐπειδή μοῦ εἶχες ἀπευθύνει κάποιες ἀνάλογες …)

   Αὐτά καί τέρμα καί ἀπό ἐμένα...

   Delete
  2. Συμφωνῶ μὲ τὴν παρέμβασή σας σὲ ὄλα ἀνεξαιρέτως τὰ σημεία, ἀλλά διευκρινίζω πὼς σὲ μιὰ του πτυχή ὁ Κιτσίκης εἶναι γιὰ μένα δάσκαλος. Ἡ ἀπόσταση μέσω τοῦ ἴντερνετ δημιουργεῖ πάντα πολλές διαφορετικές έντυπώσεις, πολύ διαφορετικές ἀπὸ αύτές ποὺ δαμορφώνονται ἐκ του σύνεγγυς. Ὴ παρμενίδειος πολιτική μου εἶναι νὰ τὶς θεωρῶ ὄλες ἀληθινές.

   Ἐγώ θεωρῶ τὸ μπλόγκ αὐτό μπλόγκ τοῦ Κιτσίκη καὶ στὸν βαθμό ποὺ τὸν θεωρῶ δάσκαλο θέλω νὰ καταλάβει ὄτι δὲν ἔγραψα ἐκτός θέματος εἰδικά, εἰδικώτατα στὶς δύο τελευταίες αὐτές άναρτήσεις. Ὅλες τὶς ὑπόλοιπες αίτιάσεις τὶς καταλαβαίνω, άλλά αύτό τὸ τελευταῖο μὲ ἔχει πειράξει. Τὸ γιατί μὲ ἔχει πειράξει σχετίζεται μὲ τὸ θέμα τὴς προσφάτου ἀναρτήσεως ποὺ ἀφορᾷ τὰ δύο φῦλα.

   Delete
 9. Ἄν λοιπόν συμφωνεῖς νά ἐπαναφέρεις τά σχόλια. Ἐκτός ἄν γράφεις σχόλια μόνο γιά τόν Κιτσίκη...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kαθόλου δὲν γράφω μονάχα γιὰ τὸν Κιτσίκη, γράφω γιὰ ὄλους καὶ γὰ μέναν τὸν ἴδιο. Άπότι κατάλαβα μπορῶ νὰ τὰ ἐπαναφέρω ἐγώ. Θὰ τὸ κάνω μόλις τὸ νιώσω.

   Delete
  2. Ἑπίσης δὲν βλέπω τρόπο νὰ τὰ ἐπαναφέρω ἐγώ. Ὁ διαχειριστής εἶναι σως ἰκανός νὰ τὸ κάνει,δὲν ξέρω. Θὰ προσπαθήσω να μεταφέρω τὸ ζήτημα στὴν ἐπόμενη ἀνάρτηση, χωρίς βέβαια νὰ βγῷ ἐκτός θέματος....

   Delete
  3. Πάντως θὰ κάνω μία σύνοψη τῶν διαγραμμένων σχολίων. Ὁ κύριος Κιτσίκης ἔχει συγγράψει ἕνα βιβλίο περί φασισμοῦ στὸ ὁποίο ἔχει βάλει ἕνα μεγάλο μέρος τῆς προσωπικότητάς του. Ὁ ὑποφαινόμενος χωρίς νὰ ἔχει διαβάσει τὸ βιβλίο ὺπέθεσε ὅτι μέσα στὸ βιβλίο αὐτό ὸ συγγραφέας ἔχει βάλει τὴν ψυχή του καὶ γι`αυτό εἶναι περήφανος για αὐτό.Ἐπειδή ὸ ὑποφαινόμενος κρίνοντας ἀπό ἔνα βιβλίο τοῦ ἰδίου συγγραφέα στὸ ὁποίο ἔχει πρόσβαση ἔχει μιὰ ἐντύπωση γιὰ τὸ πνεῦμα τοῦ συγγραφέα, ἀναρωτήθηκε άδόκιμα έάν παρόλο ποὺ ἡ ἔννοια φασισμός στὰ χείλη τοῦ περισσότερου κόσμου ἠχεῖ άρνητικά, ὸ συγγραφέας τὸ κυριότερο ποὺ θέλει νὰ κάνει στὸ βιβλίο αὐτό εἶναι νὰ ἀποδείξει τὸν παραλογισμό τῆς ἄγνοιας ποὺ βρίσκει παρηγοριά στὴν άγέλη. Πράγματι τὰ ὑπόλοιπα βρίσκονται στὸ βιβλίο καὶ δὲν ξέρω πραγματικά γιατί βιάστηκα, ἴσως ὑπάρχει κάποιος λόγος. Νομίζω πὼς δὲν μπορῶ νὰ ταιριάξω δύο πράγματα στὸ μυαλό μου - δηλαδή άφενός, τὴν ἕννοια ὄχι Ἑλλάδα άλλά ἕνα εἶδος πρωτογενοῦς ἐνστίκτου ποὺ διακρίνει τὸν συγγραφέα, μέ ἔννοιες ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ἐκτός τοῦ Ἑλλαδικοῦ χῶρου. Δὲν καταλαβαίνω δηλαδή πῶς μπορεῖ νὰ συμβαδίσει ἔνα φασιστικό κίνημα μὲ τὸν ἑλλαδικό χῶρο.Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι στὸ βιβλίο.Πράγματι τὰ ὑπόλοιπα περίσσευαν.

   Delete