Sep 14, 2014

139 - Ἡ διαφθορὰ εἶναι ἔμφυτη στὸν κοινοβουλευτισμό: Ἡ περίπτωση τοῦ Ἠλία Ἠλιοῦ

139 - Ἡ διαφθορὰ εἶναι ἔμφυτη στὸν κοινοβουλευτισμό:
Ἡ περίπτωση τοῦ Ἠλία Ἠλιοῦ

Ὁ κοινοβουλευτισμὸς εἶναι τὸ χειρότερο σύστημα διακυβερνήσεως ποὺ ὑπῆρξε ποτὲ διότι βασίζεται σὲ ἀντιπροσώπους ὑποχρεωτικὰ ψεῦτες, ποὺ ὑποχρεωτικὰ ἐκμαυλίζονται καὶ ποὺ ἐκλέγονται  ἀπὸ τοὺς πάντες, ἠλιθίους καὶ μεγαλοφυεῖς, ὡς νὰ ὑπῆρχε ἰσότης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἐνῷ ἡ ἁπλὴ λογικὴ γνωρίζει ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἴσοι μεταξύ τους οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἴσοι.

Ἐδῶ θὰ προβῶ γιὰ πρώτη φορὰ σὲ μία συνταρακτικὴ ἀποκάλυψη ποὺ ἀποδεικνύει τὰ ἀνωτέρω, ἀλλὰ ποὺ εἶχα κρατήσει μυστικὴ μέχρι στιγμῆς, ἀπὸ σεβασμὸ πρὸς τὸ ΚΚΕ ποὺ ἄλλωστε δὲν ὑπῆρξε ὑπεύθυνο γιὰ τὴν πορεία ἑνὸς ἐπιφανοῦς μέλους του, τοῦ Ἠλιοῦ.

 Ὁ πατέρας μου, ὁ κορυφαῖος ἐπιστήμων Νῖκος Κιτσίκης, εἶχε δεχθῆ, ὡς μέλος τοῦ ΚΚΕ καὶ ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς ΕΔΑ, νὰ ἐκλέγεται ἀπὸ τὸ 1956 μέχρι τὸ 1967, βουλευτὴς τῆς ΕΔΑ. Ὅμως, ἐνώπιον τῆς ἀβυσσαλέου μονίμου διαφθορᾶς τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς μοῦ ἐπανελάμβανε κάθε τόσο, «Δημήτρη, ντρέπομαι ποὺ εἶμαι βουλευτής».

Τὸ 1965, ἐσφυροκόπη ἀνηλεῶς στὴν Βουλὴ τὴν Κυβέρνηση ἡ ὁποία παρεῖχε ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα σὲ ἐξευτελιστικὴ τιμὴ στὴν ἰδιωτικὴ ἑταιρεία ἀλουμινίου γαλλικῶν συμφερόντων Πεσινέ (Pechiney) ποὺ ἦταν ἐγκατεστημένη ἀπὸ τὸ 1960 στὴν τοποθεσία Ἄσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Κάποιαν ἡμέρα μοῦ ἐτηλεφώνησε ὁ πρώην φοιτητής μου στὸ Παρίσι καὶ ἀκόλουθος Τύπου τῆς Ἑλληνικῆς πρεσβείας στὴν Γαλλία, ὁ Ἀλεξανδρινὸς Πέτρος Χαριτᾶτος (ἡ ἀδελφὴ τοῦ ὁποίου εἶχε παντρευτῆ τὸν  φιλόσοφο Στέλιο Ῥάμφο), καὶ ἀδελφὸς τοῦ Μάνου Χαριτάτου ἱδρυτοῦ τοῦ ΕΛΙΑ (Ἑλληνικοῦ Λογοτεχνικοῦ καὶ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου), γιὰ νὰ μοῦ διαβιβάσῃ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Αἰγυπτιώτη πατέρα του ποὺ ἦταν διευθυντὴς Δημοσίων Σχέσεων τῆς Πεσινέ, νὰ πείσω τὸν πατέρα μου νὰ πᾶμε ἐκδρομὴ στὰ Ἄσπρα Σπίτια, στὰ παρακείμενα κοιτάσματα βωξίτου, μὲ τὸ αὐτοκίνητο τοῦ πατέρα του καὶ μὲ πρόφαση νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν παραπλήσια ἱστορικὴ μονὴ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ.

Ὁ πατέρας μου ἐδέχθη καὶ ἔτσι ὁ πατέρας Χαριτᾶτος ἐπέρασε νὰ μᾶς πάρῃ μὲ τὸ αὐτοκίνητό του ἕνα πρωί, μὲ προοροσμὸ τὰ Ἄσπρα Σπίτια. Φθάνοντας ἐκεῖ μᾶς ὑπεδέχθη ἡ διεύθυνση τῶν Γάλλων τῆς Πεσινέ. Μᾶς ἔδειξαν ὅλες τους τὶς ἐγκαταστάσεις καὶ τὸ ἐργοστάσιο καὶ ἐνεθουσιάσθησαν ὅτι ὁ πατέρας μου εἶχε ἐμένα ὡς υἱὸ ποὺ ἡ μητρική μου γλῶσσα ἦταν ἡ γαλλικὴ καὶ ποὺ ἤμουν Γάλλος ὑπήκοος. Κατόπιν αὐτοῦ μᾶς παρέθεσαν ἕνα λουκούλειο γεῦμα μὲ χαβιάρι καὶ σαμπάνια καὶ ὅταν στὸ ἐπιδόρπιο ἀντελήφθησαν τὸν πατέρα μου νὰ ἔχῃ ἐπηρεασθῆ ἀπὸ τὰ ποτά, ἄρχισαν νὰ τοῦ λένε:

«Κύριε καθηγητά, γιατὶ μὲ τόση μανία μᾶς κτυπᾶτε στὴν Βουλή; Καὶ τοῦ ἀράδιασαν τὰ ἐπιχειρήματά τους ποὺ κεντρικὸ σημεῖο ἦταν ὅτι ἠργάζοντο γιὰ τὸ συμφέρον τῆς ἐκβιομηχανήσεως τῆς Ἑλλάδος. Ἀφοῦ τὸν παρεκάλεσαν ἐπανειλημμένως νὰ ἀλλάξῃ στάση καὶ βλέποντας ὅτι ὁ πατέρας μου δὲν ἀντεπεκρίνετο, κατέληξαν στὸ νὰ τοῦ ζητήσουν νὰ γράψῃ μία καλὴ λέξη γιὰ τὴν Πεσινὲ στὸ βιβλίο ἐπισκεπτῶν. Ἀλλὰ οὔτε αὐτὸ ἐδέχθη νὰ κάμῃ ὁ πατέρας μου. Ἀντ’ αὐτοῦ τοὺς εἶπε νὰ γράψω ἐγώ, ποὺ ἤμουν καὶ Γάλλος, ἕνα εὐχαριστῶ στὰ γαλλικά, στὸ βιβλίο τους, κάτι ποὺ ἔκαμα καὶ τοὺς εὐχαρίστησα γιὰ τὴν σαμπάνια.

Ἐπιστρέφοντας στὴν Ἀθήνα συναντηθήκαμε μὲ τὸν στενό μας φίλο τὸν Ἠλία Ἠλιοῦ ποὺ ἦταν καὶ ὁ κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τῆς ΕΔΑ καὶ μέλος τοῦ ἐκτὸς νόμου τότε ΚΚΕ, ὅπως καὶ ὁ πατέρας μου. Ὁ Ἠλιοῦ λέγει στὸν πατέρα μου. «Νῖκο τί σοῦ ἔδωσε ἡ Πεσινὲ σὲ ἀντάλλαγμα, γιὰ νὰ παύσῃς νὰ τοὺς ἐπικρίνῃς στὴν Βουλή;» Ὁ πατέρα μου ἐξεπλάγη ἀπὸ τὴν ἀπρόσμενη αὐτὴ ἐρώτηση καὶ τοῦ ἀπήντησε: «Μὰ φυσικὰ τίποτα, ἐφ’ ὅσον δὲν ἐνέδωσα». «Κρῖμα, τοῦ ἀπαντᾷ ὁ Ἠλιοῦ. Ἐγὼ ἐνέδωσα καὶ ἔλαβα χρήματα ἀπὸ αὐτούς!»

Ὁ υἱὸς τοῦ Ἠλία Ἠλιοῦ, ὁ ἱστορικὸς Φίλιππος Ἠλιοῦ, ἐσπούδαζε τότε στὸ Παρίσι μαζὶ μὲ τὴν γυναίκα του τὴν Μαρία Ἠλιοῦ. Καὶ οἱ δύο μέλη τοῦ ΚΚΕ. Ἤμασταν ἀχώριστοι καὶ μοῦ εἶχαν βαπτίσει τὴν  μεγάλη μου κόρη, τὴν Τατιάνα, γεννημένη τὸ 1960. Ὁ Φίλιππος ἐξεφράζετο πάντα ἄκρως ἀρνητικὰ γιὰ τὸν πατέρα του, κατηγορῶντας τον ὅτι ἦτο διεφθαρμένος. Μοῦ ἔλεγε ὅτι ἐκεράτωνε ἀνοικτὰ τὴν γυναίκα του, τὴν Ἐλευθερία Καλδῆ, καὶ μητέρα τοῦ Φιλίππου, μὲ μία Ἑλληνορουμάνα. Μάλιστα, εἶχε ἐπέμβει ὁ Ἠλίας Ἠλιοῦ ὡς κομμουνιστὴς ἠγέτης, στὸν σύντροφο Ῥουμᾶνο πρόεδρο Τσαουσέσκου μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιστρέψῃ τὸ ῥουμανικὸ κράτος, τὴν περιουσία τῆς ἐρωμένης τοῦ Ἠλιοῦ, τῆς Ἑλληνορουμάνας, ποὺ εἶχε δημευθῆ, καὶ ὅτι αὐτὸ τὸ εἶχε ἐπιτύχει.

Αὐτὸς ἦταν ὁ κοινοβουλευτικὸς ἀνὴρ Ἠλίας Ἠλιοῦ γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἐπροβλήθη ὁμοφώνως ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Δημοκρατία μετὰ τὸ 1974. Τὸ 1981 εἶχε τολμήσει νὰ δηλώσῃ: «Οἱ γκάφες τῶν ὁμοφρόνων μου κατέστρεψαν ἕνα πανίσχυρο προοδευτικὸ κίνημα καὶ μᾶς πῆγαν πολλὲς δεκαετίες πίσω»! Τὸ ἀστικὸ κατεστημένο τὸν ἐτίμησε γιὰ τὴν συνεργασία του δίδοντας τὸ ὄνομά του, τὸ 1986 σὲ κεντρικὴ λεωφόρο τῶν Ἀθηνῶν.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 14 Σεπτεμβρίου 2014

46 comments:

 1. "Οἱ γκάφες τῶν ὁμοφρόνων μου κατέστρεψαν ἕνα πανίσχυρο προοδευτικὸ κίνημα καὶ μᾶς πῆγαν πολλὲς δεκαετίες πίσω". Ἀμ, δὲν ἤτανε γκάφες. Ἥταν συνειδητὴ ἐξαπάτηση τοῦ κοσμάκη ὥστε νὰ τὴ βγάλουνε λάδι. Μόνο γκάφες δὲν ἤτανε. Καὶ τὸ ἀποκρύπτανε, ἀπὸ τὸν ἑαὐτό τους, μάλιστα, σὰν ἔνοχη ἡδονή, μὲ τὴν ὀργουελιανὴ διπλὴ σκέψη, ποὺ εἷναι ὁ μανδαρινισμός.

  ReplyDelete
 2. Ὅταν πρωτεργάτης τοῦ ἑλλαδικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ ὑπῆρξε ὁ ἀεριτζῆς καί λαθρόβιος ἱστορικά Μακρυγιάννης περιμένατε τίποτα καλύτερο;

  " Ἄν εἶναι νά μείνωμεν ἡμεῖς νηστκοί, ἄς πάη στό διάβολο ἡ ἐλευθερία. Ἔφαγαν αὐτοί, ἄς φᾶμε καί ἐμεῖς τώρα " ( Μακρυγιάννειον ἀπόφθεγμα )

  ΥΓ. Πράγματι ἡ δωροδοκία τοῦ Ἠλιοῦ εἶναι δείκτης κοινοβουλετικῆς διαφθορᾶς. Τό κεράτωμα ὅμως πῶς σχετίζεται μέ τό κοινοβουλευτικόν " ἦθος" ;

  ReplyDelete
 3. Ὁ κόσμος τῆς πολιτικῆς δέν ἀποτελεῖται ἀπό ἁγίους μέ λευκό ἱστορικό, ἀλλά ἀπό μή ἁγίους τῶν ὁποίων τό κυριώτερο μέλημα εἶναι νά ἐκτρέπουν τήν στρεφόμενη πρός τό πρόσωπό τους κριτική ὄχι προσπαθῶντας νά δικαιολογήσουν τίς παραβάσεις τους, ἀλλά προσάπτοντας στούς συναδέλφους τους τούς ἴδιους ἤ παρόμοιους χαρακτηρισμούς ἤ κατηγορίες. Σημερινό πράδειγμα οἱ ἔμμεσες πλήν σαφεῖς ἀναφορές τοῦ πρωθυπουργοῦ στόν ἐξτρεμισμό καί τόν λαϊκισμό τῆς ἀντιπολιτεύσεως τούς ὁποίους ὁ ἴδιος μᾶς διαβεβαιώνει πῶς προσπαθεῖ νά καταπολεμήσει ὀμιλῶντας τήν καθαρή ἀλήθεια!!!
  Ποιός μπορεῖ ἐν τέλει νά άσκεῖ κριτική καί σέ ποιόν; Ποιός ἔχει δικαίωμα διά νά ὀμιλεῖ; Ἀπό ποῦ άναβλύζει ἡ ἐξουσία τοῦ οἰοδήποτε νά περιπαίζει τούς ἄλλους;

  ReplyDelete
 4. Τὶς προάλλες εἶχα προσπαθήσει νὰ ταυτίσω τὴν ιδεολογία μὲ τὴν ἐργασία. Ἡ ἐργασία στὸ σημερινὸ κόσμο ταυτίζεται μὲ τὴν ἀμοιβή. Γιατί νὰ μᾶς φαίνεται παράξενο ποὺ ἕνας πολιτικὸς πληρώνεται ; Διότι ἡ κάθε ἰδεολογία φέρει τὸ ἀντίθετό της. Ἡ ἰδέα τῆς συζυγικῆς πίστης προϋποθέτει τὴν ἀπιστία. Ὁ πολιτικός θὰ 'ἔπρεπε αὐτός μόνος νὰ μὴν ἐργάζεται, διότι ή δουλειά του εἶναι νὰ βάζει τοὺς ἄλλους νὰ δουλεύουν. Οἱ ἄλλοι παραπονιοῦνται ποὺ δουλεύουν ἐνῷ αὐτός ὄχι, καὶ δουλεύουν. Μὲ τὸν Ποῦτιν ὅμως δὲν παραπονιοῦνται ἄν ἔχει πολλὰ σπίτια, γιατὶ εἶναι ἰσχυρός. Ἀν ὁ Σαμαρᾶς ἥταν ἰσχυρός θὰ παραπονοῦνταν διαφορετικά. Αὐτό ποὺ τοὺς τὴ δίνει εἶναι ἠ ἔλλειψη ίσχύος.

  ReplyDelete
 5. Τὸ "διεφθαρμένος" δὲν ἀφορᾷ στὴν συζυγικὴ ἀπιστία ἀλλὰ στὸ ὅτι "εἶχε ἐπέμβει ὁ Ἠλίας Ἠλιοῦ ὡς κομμουνιστὴς ἡγέτης, στὸν σύντροφο Ῥουμᾶνο πρόεδρο Τσαουσέσκου μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιστρέψῃ τὸ ῥουμανικὸ κράτος, τὴν περιουσία τῆς ἐρωμένης τοῦ Ἠλιοῦ, τῆς Ἑλληνορουμάνας, ποὺ εἶχε δημευθῆ, καὶ ὅτι αὐτὸ τὸ εἶχε ἐπιτύχει". Ὅσο γιὰ τὰ "πολλὰ σπίτια τοῦ Πούτιν", αὐτὰ δὲν εἶναι ἰδικά του ἀλλὰ ἔχουν νὰ κάνουνη μὲ τὴν θέση τοῦ προέδρου τῆς Ῥωσίας. Μοῦ φαίνεται πολὺ συγκεχημένο τὸ παραπάνω σχόλιό σου Κωσταντῆ!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Σὰς χάωσα. Συγγνώμη, τὸ λέω ἀλλιῶς.

  Ἐάν ό μαρκήσιος ντὲ Πεσινέ ἔδινε ἕνα μπαχτσισάκι στὸν κόμητα ντὲ Ἡλιοῦ γιὰ νὰ μεσολαβήσει ὁ κόμης ὑπέρ αὐτοῦ κατὰ τὴν ἔγερσιν τοῦ Βασιλέως, ὅταν θὰ πήγαινε τὴν ἂλλη μέρα τὸ πρωί στὸ Τατόι, δὲν θὰ μὰς ἑξένιζε.

  Οὔτε θὰ μὰς έξένιζε, βέβαια, ἄν ὁ Πρίγκηψ τῆς Τρανσυλβανίας ντὲ Τσαουσεσκοῦ διευκόλυνε τὸν ντὲ Ἡλιοῦ σὲ μιὰ ἐρωτοδουλειὰ, μὲ μιὰ κυρία ἐπί τῶν τιμῶν τοῦ δικοῦ του παλατιοῦ - θὰ τὴν εἴχε ἐξἀλλου ὁ Πρίγκηψ καὶ ὀλίγον σὰν κατάσκοπο, ὀλίγον σὰν ὅμηρο, καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν γυναικοκατακτητὴ ντὲ Ήλιοῦ κάποια έξυπηρέτηση.

  Τίποτε τὀ μεμπτόν. Αύτά ποὺ μὰς μπερδεύουν εἶναι οἰ ἔννοιες κομμουνισμός, σοσιαλδημοκρατία, άντιπρόσωπος τοῦ λαοῦ, έκκλησία τοῦ δἠμου, κ.ο.κ.

  ReplyDelete
 7. Ἀντὶ δηλαδὴ νὰ δοῦμε τὸ πρᾶγμα μὲ ὅρους ἠθικούς, θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ δοῦμε μὲ ὅρους ἀντιληπτικούς. Ὑπάρχουν δῦο Ἡ.Ἠ., ὁ ἡγέτης καὶ πνευματικὸς ἄνθρωπος Ἡ.Ἡ. καὶ αὐτὸς ποὺ περιγράφει ὁ αὐτόπτης μάρτυς Δ.Κ. Αὐτό ποὺ μὰς ξενίζει δὲν εἶναι ἡ διαφορὰ ἀνάμεσά τους, διαφορὰ ἀναμενόμενη, ἀλλὰ ἡ ὁμοιότητά τους. Ἠ όμοιότητά τους σημαίνει ὄτι ἔνα πρόσωπο διάσημο μπορεῖ νὰ χρηματίζεται. Καὶ νὰ χρηματίζεται έπειδὴ μιλάει κατὰ τοῦ χρήματος. Ἀὐτό άκριβώς συνέβαινε καί συμβαίνει στήν Ἑλλάδα. Ὑπῆρχε ἔνας τρόπος νά βγάζεις χρήματα μιλῶντας κατὰ τοῦ χρήματος.

  ReplyDelete
 8. Το βασικο προβλημα του κοινοβουλευτισμου ειναι οτι κοροιδευει τον κοσμο μεταμφιεζομενος σε δημοκρατια.
  Η μεταμφιεση αυτη τελικα αποδεικνυεται πολυ πετυχημενη, αφου εχει πεισει οχι μονο τους "φιλους" στους οποιους απευθυνεται αλλα και τους "εχθρους" οι οποιοι τον κτυπουν, οτι τα ελεεινα αποτελεσματα του οφειλονται στην δημοκρατια.
  Ειναι πραγματικα γελειο να ακους να κατηγορειται η "πολυ δημοκρατια" για τις αμαρτιες ενος πληρως αντιδημοκρατικου καθεστωτος.
  Οταν ο εργατης που σκαβει με τον γκασμα, θεωρει τον πολυ σωστα χαρακτηριζομενο απο τον Κωνσταντη κομη Ηλιου "δικο του" και τον "δεξιο" εργατη που δουλευει διπλα του το φτυαρι, αντιπαλο του, ο κοινοβουλευτισμος εχει πετυχει.
  Ο λαος ψηφιζει για να λυσει τα προβληματα του, κομητες και βαρωνους του καθεστωτος οι οποιοι ενδιαφερονται μονο για το καλυτερο πλασαρισμα τους στις θεσεις με τον μεγαλο λουφε.
  Η εξουσια ειναι γνωστο οτι τραβαει τους απατεωνες οπως τις μυγες το σκατο.
  Ειναι αξιοι πολλων επαινων και δυστυχως χαμενοι απο χερι, οσοι προσπαθουν να προσφερουν κατι στον τοπο, διαγκωνιζομενοι με λαμογια που πολεμουν με νυχια και δοντια για να κονομησουν.
  Το κινητρο που εδινε ο Πλατωνας για τους φιλοσοφους να ασχοληθουν με την πολιτικη ηταν οτι αλλιως θα ειναι υποχρεωμενοι να διοικουνται και να αρχονται απο χειροτερους τους.
  Δυστυχως αυτο ειναι ενα πολυ ανισχυρο κινητρο μπροστα στο κινητρο του κερδους και της "κοινωνικης καταξιωσης" που στους κυνηγους της εξουσιας παιρνει την μορφη πραγματικης μανιας.
  Αυτες οι παρατηρησεις αν συνδιαστουν με το οτι την εκλογικη μαχη την κερδιζουν σχεδον παντα αυτοι που διαθετουν το χρημα να κοροιδεψουν τον λαο αποτελεσματικοτερα και την πληρη ατιμωρησια που εξασφαλιζει η ανεξαρτητη (απο τον λαο) δικαιοσυνη, στην αριστοκρατια των πολιτικων, δινουν ενα πολιτευμα που οχι μονο ειναι πληρως ολιγαρχικο, αλλα και λανσαριζομενο σαν δημοκρατια εμποδιζει τον λαο να αναζητησει πραγματικα δημοκρατικες λυσεις, και απειλει οσους θα προσπαθησουν να το ανατρεψουν με εξοντωτικες ποινες.

  ReplyDelete
 9. Μακαρι το προβλημα να ηταν οικονομικο. Μιλαμε για διαφθορα. Διαφθορα σημαινει πονος που ποοερχεται απο εσωτερικο συμβιβασμο. Ειναι ψυχολογικο το ζητημα. Το προβλημα ειναι προβλημα ψυχικης μολυνσης. Η ψυχικη μολυνση προερχεται απο ενα οικογενειακο περιβαλλον οπου οι γονεις εχουν παντρευτει με συνοικεσιο η με το αναλογο του συνοικεσιου. Οποτε τα συναισθηματα που εχουν για τα παιδια τους ειναι αναπληρωματικα της ερωτικης επαφης. Αυτο καταστρεφει μαζι με την ερωτικη ζωη και τον εγκεφαλο. Και μεταδιδεται απο γενια σε γενια. Με εκβιασμο. Ο εκβιασμος ειναι η θα συμβιβαστεις η θα πεθανεις. Το θεμα του κερατωματος της αναρτησης ειναι πολυ πιο σημαντικο απο αυτο του χρηματισμου. Οχι για λογους σεμνοτυφιας, αλλα για τους αντιθετους λογους. Ο νεοελληνικος χαρακτηρας συνοψιζεται στα ζευγαρια που δεν ειναι ερωτευμενα.

  ReplyDelete
 10. Ερωτας και συμβιβασμος αλληλοαποκλειονται.

  ReplyDelete
 11. Γράφει ὁ Κωσταντῆς: "Ἡ ψυχικὴ μόλυνση προέρχεται ἀπὸ ἕνα οἰκογενειακὸ περιβάλλον ὅπου οἱ γονεῖς ἔχουν παντρευτεῖ μὲ συνοικέσιο ἤ μὲ τὸ ἀνάλογο τοῦ συνοικεσίου". Ἡ φράση του αὐτὴ ἀποδεικνύει ὅτι οἱ περισσότεροι Ἕλληνες εἶναι πλέον τελείως ἀποκομμένοι ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση ποὺ ἦταν τὸ βάθρο τῆς μακροζωΐας τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὸ συνοικέσιο εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ ὑγιῆ στοιχεῖα τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ ἐξησφάλιζε τὴν ἀπουσία τῶν διαζυγίων, τὴν πολυτεκνία καὶ τὴν ἔλλειψη τῶν φοβερῶν ψυχολογικῶν τραυμάτων ποὺ ὑποχρεωτικὰ κάθε διαζύγιο ἐπιφέρει στὰ τέκνα (παράδειγμα τὸ ψυχολογικὸ δρᾶμα τοῦ Φιλίππου Ἠλιοῦ ποὺ τὸ ἔζησα ἀπὸ κοντά). Δυστυχῶς φαίνεται πὼς ὅλοι μας, ὅπως καὶ ἐσὺ Κων σταντῆ, καταντήσαμε κουλτουριάρηδες τῶν gay parades, τοῦ δυτικοῦ φεμινισμοῦ καί, ἀνερμάτιστοι πλέον, δὲν καταλαβαίνουμε γιατί ὁ Σωκράτης δὲν εἶχε πρόβλημα πλέοντας μεταξὺ τῆς συζύγου του Ξανθίππης καὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔρωτος τοῦ ἐφήβου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Το συνοικέσιο προϋποθέτει θρησκεῖα. Το διαζύγιο ὐπάρχει πρὶν ἀπὸ τὸ γάμο. Ἠ μόνη θρησκεῖα πού ἔχει ἀπομείνει εἶναι ὀ ἔρωτας. Κάλλιο ἀνερμάτιστος παρὰ ψεύτης. Ό ἀνερμάτιστος ἔχει ἔρμα ποὺ οἰ ἄλλοι θεωροῦν ἀέρα.

  ReplyDelete
 13. Έάν ὅμως ἐννοεῖτε ὄτι στὴν ἴδιωτική ζωή ἔχει παρεισφρήσει ἡ ἔννοια τοὺ δικαιώματος, τότε ναί, ἐκεὶ ὐπάρχει πρόβλημα, διότι τό δικαίωμα εἰναι σὰν κλεψιά.

  ReplyDelete
 14. Άνοίγετε ὅμως τεράστια ζητήματα. Ὴ πραγματική παράδοση εἴναι ἡ ψυχοσωματική ἀκεραιότητα. Ἑμένα οἱ γονεῖς μου χωρίσανε ἄτυπα, έσωτερικά, τὴν ἴδια έποχή ποὺ ὀ Φίλιππος ἤταν στηή Γαλλία, νομίζω, στὶς άρχές τοῦ 80. Άπό τότε δεν ἔχω δε'ι ἄσπρη μέρα διότι ἡ γενιὰ τῶν γονιῶν μου εἶναι μὲ τὸ ἕνα πόδι στὴν παράδοση καὶ τὸ ἄλλο στή νεωτερικότητα, μέ ἀποτέλεσμα νὰ καταστρέφει καὶ τὰ δῦο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υ.Γ. συγγνώμη λάθος εἴχε έπιτρέψει στὴν Ἐλλάδα ὁ Φ.Ἡ.

   Delete
 15. Ὅσο γιὰ`τὴν ἑλληνική παράδοση δὲν ξέρω, ἀλλά τὴν ἀρβανίτικη νὰ τὴ βράσω. Ὀ πατέρας μου άπό τότε συντηρούσε καὶ άκόμη συντηρεῖ τὴν άνύπαντρη άδερφή του. Τὸ σπίτι ποὺ μένω καὶ μιὰ παράξενη δύναμη μὲ ἐμποδίζει νὰ συμμαζέψω ἀντικατέστησα σὲ αύτό τήν ξαδέρφη μου ποὺ τῆς διώξανε τὴ μάνα καὶ μεγάλωσε μὲ τὴν άνύπαντρη θειὰ της καὶ προορίζεται καὶ αύτή γιὰ γεροντοκόρη, ὅπως καὶ έγὼ καὶ ἡ αδερφή μου.

  ReplyDelete
 16. Τέλος ἡ νεωτερικότητα ποὺ τὴ βρίζουμε ἔδωσε διέξοδο στὰ πιὸ ταπεινὰ ἔνστικτα ποὺ ἔκρυβε μέσα της ή παραδοσιακή κοινωνία καὶ ἔκανε τούς άνθρώπους νὰ νοσταλγοῦν τὴ χοῦντα καὶ τὸ συνοικέσιο. Δὲν φταίει ὴ νεωτερικότητα άλλά ἠ άπληστία. Ἡ νεωτερικότητα εἶναι ἄθλιος ὅρος κομπογιαννίτικος παρμένος ἀπό τοὺς Φράγκους, οί ὁποίοι τὸ μόνο ποὺ ξέρουνε εἶναι τί τοῦς έπιτρέπει ό βασιλεύς καὶ τὶ ´ὄχι. Τό δικαίωμα εἶναι δουλεία καὶ ό ύπερασπιστής τῶν δικαιωμάτων αἰσχρός καὶ ἐπικίνδυνος αὐλοκόλακας. Στὴν πραγματικότητα ἡ παράδοση ταυτίζεται ἁπολύτως μὲ τὴν ἐλευθερία, καὶ εἶναι ἐσωτερική δύναμη, δὲν άνήκει σέ κανένα δικαστήριο. Τὸ δικαστήριο καὶ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως ποὺ ἔλεγε στὸ μπλὸγκ του ό Ζαρατοῦστρα εἶναι γιὰ κλάματα.

  ReplyDelete
 17. Δυστυχῶς τὰ παραπάνω σχόλια μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὸ κύριο μήνυμα τοῦ ἄρθρου ποὺ εἶναι ὅτι κοινοβουλευτισμὸς ἴσον διαφθορὰ καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ καταργηθῇ ὡς θεσμός.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Ὀ κοινοβουλευτισμὸς δὲν εἶναι ἕνας θεσμὸς ἀντίστοιχος τῆς μοναρχίας, στόν όποῖο ὁ ἄνθρωπος ἐκχωρεῖ τὴν ἀνάγκη του γιὰ κατανόηση, ὤστε νὰ κάνει τὶς δουλειές του ἀπερίσπαστος ἀπό τὴ σκέψη;

  ReplyDelete
 19. Ἡ διαφθορὰ δὲν εἶναι μιὰ ἐκχώρηση ἐξουσίας ; Ὁ διεφθαρμένος δὲν εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος λέει, θὰ κάνω ἔτσι, έπειδή ἔτσι κάνουν ὅλοι ;

  ReplyDelete
 20. Ἐάν λοιπὸν ἰσχύει τὸ παραπάνω ἡ διαφθορὰ δὲν ὀφείλεται στὸ κοινοβούλιο,διότι τὸ κοινοβούλιο εἶναι μέρος καὶ ὄχι ὅλον. Ποιὸ εἶναι το σύστημα ποὺ ἔχει κοινοβούλιο χωρίς νὰ εἶναι δημοκρατία ; Ποιὸς συγκάλεσε βουλὴ το 1788 ; Ὁ Κλεισθένης ;

  ReplyDelete
 21. Συμπέραμα. Ἠ διαφθορὰ εἶναι αύτὸ ποὺ κάνουν ὅλοι. Αὐτό ποὺ κάνουν ὅλοι λέγεται κοινωνικὸ σύστημα. Τὸ κοινωνικὸ μας σύστημα εἶναι φεουδαρχικὴ μοναρχία μετ` ἀνακτοβουλίου. Ἠ πραγματική διαφθορά, ἠ ἠθική διαφθορά, εἶναι ὄτι μέρος τοῦ συστήματος εἶναι νὰ ἀρνεῖται τὸν ἑαυτό του.

  ReplyDelete
 22. Καὶ δεύτερο συμπέρασμα εῗναι ὄτι αὐτοί ποὺ εἶναι κατὰ τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ εἶναι κατὰ τῆς φεουδαρχίας, καὶ θέλουνε ἀπόλυτη μοναρχία.

  ReplyDelete
 23. Η διαφθορα οφειλεται στην ροπη του ανθρωπου προς τον εικολο πλουτισμο και την καλοπεραση.
  Το κοινοβουλιο ομως ειναι ενας τροπος για να εξασσφαλισεις οτι ενας λαος θα ειναι μονιμα διεφθαρμενος, χωριζοντας τον σε κομματα/συμμοριες που αντιμετωπιζουν την εξουσια σαν τροπαιο και τα δημοσια ταμεια ως ανταμοιβη των κοπων τους.
  Ο κοινοβουλευτισμος δεν ειναι δημοκρατια, ακομη και στην καλυτερη μορφη του.
  Η εκλογες γινονται για την αναδειξη των αριστων και επομενως το πολιτευμα ειναι στην καλυτερη περιπτωση αριστοκρατικο.
  Το δημοκρατικο στοιχειο του πολιτευματος ειναι οτι ολοι μπορουν να εχουν δικαιωμα στο εκλεγειν και εκλεγεσθαι και εκει ακριβως γινεται και ολο το παιχνιδι που επιτρεπει οχι μονο να παρουσιαζεται σαν δημοκρατια αλλα και να εξασφαλιζει την ασυδοσια μεσω της λαικης εγκρισης.
  Θεωρητικα ο οποιοσδηποτε μπορει να γινει πολιτικος και θεωρητικα επισης ο λαος εχει την δυναμη να επιβαλει την θεληση του.
  Θεωρητικα μπορει και ενα νομισμα να σταθει ορθιο αλλα ολοι προτιμουν να διαλεγουν κορωνα η γραμματα.
  Στην πραγματικοτητα κανενας μη αρεστος στα κομματα δεν μπαινει υποψηφιος και δεν γινεται βουλευτης και πολυ περισσοτερο υπουργος η πρωθυπουργος.
  Στην πραγματικοτητα επισης κανενας λαος δεν μπορει να επιβαλλει την θεληση του με αυτους τους ορους.
  Ενδεικτικο ειναι οτι ο λαος αποφασιζει μονο αν θελει η δεν θελει τους προηγουμενους αλλα δεν εχει δικαιωμα να αποφασιζει αν αυτοι παρανομησαν και πρεπει να τιμωρηθουν η οχι. Αυτο το αναλαμβανει η "ανεξαρτητη" δικαιοσυνη και μεχρι τωρα αποφασισε οτι ολοι αυτοι που τοσα χρονια διοικουσαν δεν ειχαν καμια ποινικη ευθυνη.
  Οι ευνοουμενοι των πολιτικων αναλαμβανουν με το αζημιωτο την ενημερωση/τυφλωση του λαου και ο χρηματοδοτουμενος απο τα κρατικα ταμεια πνευματικος κοσμος εγγυαται την μονιμη πνευματικη χαυνωση του.

  ΔΙΑΜΑΡΤΑΝΟΥΣΙ ΔΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΑΣ ΒΟΥΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΙΕΙΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΠΛΕΙΟΝ ΝΕΜΕΙΝ ΤΟΙΣ ΕΥΠΟΡΟΙΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΚΡΟΥΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ.
  Κανουν το λαθος μερικοι που θελουν να φτιαξουν αριστοκρατικα πολιτευματα, οχι μονο να δινουν περισσοτερα στους πλουσιους αλλα και να κοροιδευουν τον λαο.

  Αυτα κατηγορει ο Αριστοτελης, νομιζω τον Πλατωνα, που στην βουλη και στην Εκκλησια του αριστοκρατικου του πολιτευματος (Νομοι) οι πλουσιοι που δεν μετειχαν πληρωναν προστιμα ενω οι φτωχοι οχι. Αποτελεσμα αυτης της "φιλολαικης" πολιτικης ηταν τοσο η εκκλησια οσο και η βουλη να ειναι στα χερια των πλουσιων αφου οι φτωχοι δεν θα πηγαιναν.
  Τετοια κολπα μεταχειριζεται και το δικο μας πολιτευμα για να μπορει ο λαος να μην κατεχει καμια εξουσια χωρις να του αφαιρει κανεις κανενα δικαιωμα.
  Αποτελεσμα ειναι ενα πληρως διεφθαρμενο συστημα που επιτρεπει στους πολιτικους και στην ολιγαρχια που τους στηριζει να κανουν οτι αισχη θελουν με την "εγκριση" του λαου.

  ReplyDelete
 24. Ἴσως ἡ διαφορά μας κύριε Γιάγκο εἶναι ὅτι θεωρεῖτε τὴ νεώτερη Ἑλλάδα σὰν ἐνιαῖο πολιτικὸ σύστημα ένῶ έγὼ τὴν παρουσιάζω ώς ἀνήκουσα κεφαλῇ μὲν στὸ φεουδαρχικό σύστημα τὴς Δύσεως, ποσὶ δε, μὲ τὰ πόδια, στὴ γῆ.

  ReplyDelete
 25. Νομίζω δίχως νὰ μπορῶ νὰ τὸ ἀποδείξω ὄτι οἰ περισσότεροι Ἕλληνες όνειρεύονται μιὰ ἀνασύσταση τοῦ Βυζαντίου, ὄχι τῆς άρχαῖας Έλλάδας, γι άύτό ό κοινοβουλετισμός δὲν τοὺς ἐκπροσωπεῖ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὄμως δὲν εἶναι άκριβῶς μοναρχικοί. Ενδεχομένως θὰ θέλανε νὰ ὐπάρχει ἕνα εἶδος συμβολικοῦ αὐτοκράτορα, Ὀρθόδοξου ὄμως, γι `αὐτό ὁ Ὀμπάμα δὲν κάνει. Τὰ ἐλληνικά κόμματα εἶναι σὰν τοὺς Πράσινους καὶ τοὺς Βένετους.

  ReplyDelete
 26. Ἔνας βυζαντινός προτιμᾶ βασιλιᾶ αὐτοκράτορα, ὄχι μονάρχη δυτικό, διότι ὀ αὐτοκράτορας τὸν ἐκπροσωπεῖ ἔναντι τοῦ Θεοϋ, ένῶ ὀ δυτικὸς μονάρχης εἶναι ὐπόλογος στὸν Πάπα. Ὀ δυτικός μονάρχης εἶναι τζούφιος, καί ἠ δωδεκάδα του μαζί, δηλαδὴ ή Βουλή, το κοινοβούλιο. Εἶναι τζούφιοι γιὰ ἔναν βυζαντινό, διότι ἔχουνε κι οἱ δυὸ πάνω ἀπ`τὸ κεφάλι τους τὸν Πάπα. Ό αύτοκράτορας ἔχει μόνο τὸ Θεό.

  Ό λόγος πού οἰ δυτικοί άπό τὴ μεριά τους δυκολεύονται νὰ άναπτύξουν τήν ἔννοια τοῦ αύτοκράτορα εἴναι ὄτι ἠ ἔννοια αὐτή προέρχεται άπό τὴν Περσία, τὴ Μεσοποταμία, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν ἐλληνιστική Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ ἔνα ἄρθρο τοῦ Στ. Ράνσιμαν γιὰ τὸν ἱστορικό Γίββωνα, καὶ έδραιώνεται στὸν Ρωμαἰκό κόσμο καὶ τὸ Βυζάντιο. Ένῶ στοὺς δυτικούς ἤταν ή ἐκκλησία ποὺ άνέλαβε τὴν κοινωνική ὀργάνωση μετὰ τὶς βαρβαρικές κατακτήσεις. καὶ στοὺς δυτικούς λοιπόν ὐπάρχει μια διάσταση μεταξύ κράτους καὶ έκκλησίας ποὺ δὲν ὐπήρχε στὸ Βυζάντιο.

  ReplyDelete
 27. Συμπερασματικά, άπὸ ἰστορικὴ σκοπιὰ, τὸ ἐλληνικὸ κοινοβούλιο εἶναι ἔνα έπαρχιακὸ ἀνακτοβούλιο ἐνὸς δυτικοῦ ήγεμόνα μικρῆς ἰσχύος, άβέβαιου κατόχου ἑνός μικροῦ βραχύβιου καὶ έξαρτημένου δυτικοῦ βασιλείου ἐντὸς τοῦ ἑλληνικού ἐδάφους, σὰν τοῦ Πρίγκηπάτου τοῦ Μωρέως, γι`αύτό καὶ δὲν ἐκπροσωπεῖ κανέναν άπολύτως ἐκτός άπὸ τοὺς μικροραδιούργους τῆς έπαρχιακῆς αύλῆς.

  Έπιπλέον οί γύρω ταυτόχρονα Ἔλληνες, Ῥωμιοί καὶ Ὀρθόδοξοι κάτοικοι άντιμετωπίζουν τοὺς Φράγκους καὶ τοὺς θεσμοὺς αύτῶν σὰν πολυθεϊστές καὶ πολυθεϊστικούς. Συγκεκριμένα μυρίζονται τὸ πολυθεϊστικὸ ὐπόστρωμα τῆς Δυτικής Εὐρώπης, γερμανικῆς καὶ κελτικῆς, ποὺ τοῦς εἶναι ξένο.

  Έδῶ εϊναι τὸ κρίσιμο ζήτημα. Ὄταν οί Δυτικοὶ μιλᾶνε γιὰ άρχαῖα Ἐλλάδα μυριζόμαστε ὄτι τὴν παίρνουνε σὰν άφορμή γιὰ νὰ βγάλουνε στὴ φόρα τὸ δικό τους πολυθεϊσμό. Ένῶ ἐμεὶς εἴμαστε πιὸ κοντὰ στὴν άρχαῖα Ἑλλάδα άπὸ αύτοὺς, άλλὰ δὲν τὸ καταλαβαίνουμε διότι ἔχουμε μάθει τὴν άρχαῖα Ἑλλάδα άπὸ τοὺς Δυτικούς.

  ReplyDelete
 28. Η Ελλαδα ελευθερωθηκε με δυο ονειρα αντιφατικα. Την ανασυσταση της Βυζαντινης αυτοκρατοριας, και την αναγεννηση του Ελληνικου πολιτισμου.
  Σχιζοφρενικη κατασταση μεταξυ εθνικισμου και αυτοκρατορισμου.
  Δεν μπορω να καταλαβω τι εθνικιστης ειναι αυτος που θελει ενα κρατος στο οποιο θα κατοικουν σαραντα διαφορετικοι λαοι. Κι ομως δεν ειναι λιγοι οι τετοιοι εθνικιστες.
  Εχεις δικιο οτι εχουμε μαθει την αρχαια Ελλαδα απο τους δυτικους και αυτο παλι ειναι μια αιτια για αλλες σχιζοφρενικες καταστασεις, γιατι αυτο που μαθαμε απο τους δυτικους ειναι ο "Ελληνορωμαικος" και οχι ο Ελληνικος πολιτισμος.
  Χαρακτηριστικο παραδειγμα, σχετικο με το θεμα του αρθρου, ειναι οτι θεωρουμε δημοκρατια ενα πολιτευμα που μοιαζει περισσοτερο με την ρεμπουμπλικα των Ρωμαιων.
  Οι μεν δυτικοι ομως εχουν τουλαχιστον την σωστη λεξη "republic" ενω σ εμας δεν υπαρχει κανενας διαχωρισμος.
  Οι δυτικοι δεν εκαναν αυτοκρατοριες γιατι οπως επισημαινει και ο Αριστοτελης ηταν αγριοι, ειχαν ελευθερο πνευμα και δεν υποτασσοντουσαν. Αντιθετα οι πιο πολιτισμενοι ανατολικοι ειχαν γινει "φυσει δουλοι" μετα απο τοσους αιωνες διακυβερνησης απο αυτοκρατορες-θεους.
  Οι Ελληνες που βρισκοντουσαν στην μεση, διατηρουσαν το ανυποτακτο πνευμα τους ζωντας παραλληλα σε πολιτισμενα κρατη.
  Ετσι ενω στην ουσια ειχαν αυτοκρατορια που ξεκιναγε απο την Μασσαλια και εφτανε στον Ποντο, δεν ειχαν αυτοκρατορα και κεντρικη διοικηση.
  Ο διαχωρισμος που υπαρχει στους δυτικους μεταξυ κρατους και εκκλησιας ειναι νομιζω λογικο επακολουθο. Οι βυζαντινοι αυτοκρατορες χρησιμοποιησαν τον χριστιανισμο για να κρατησουν υποταγμενους τους λαους της αυτοκρατοριας.
  Απο την αλλη οι δυτικοι πολεμαρχοι, συνεργαστηκαν με τον Παπα για να παρουν τον τιτλο του Ρωμαιου αυτοκρατορα, αλλα ποτε δεν ηταν διατεθιμενοι να υποταχθουν σ αυτον. Οταν οι απαιτησεις του Παπα εγιναν απαραδεκτες πολλοι φροντισαν να αλλαξουν θρησκεια και απαλλαχτηκαν απ αυτον.
  Οπως και ναχει ομως οι επιδιωξεις της εκκλησιας δεν ηταν ιδιες με του ηγεμονα.

  ReplyDelete
 29. Νομίζω ὄτι θὰ ὠφελοῦσαν πάρα πολὺ τοὺς Ἔλληνες τὰ ἐξῆς δύο πράγματα.

  1) Νὰ ἀποσυνδέσουν τὴν ἔννοια τοῦ Βυζαντίου ἀπ' τὴν τυπολατρεία καὶ τὴν ὐποταγή.

  2. Νὰ ἀποσυνδέσουν τὴν ἀρχαιότητα ἀπ' τὸν πολυθεϊσμὸ ποὺ μᾶς φαίνεται ἀθεΐα.

  ReplyDelete
 30. Απίστευτο.

  Ο Μητροπολίτης Πειραιώς είπε αυτό που μας λέει τόσο καιρό ο Κωνσταντής.

  Στο 3.35 αυτό που λέει ο Κωνσταντής.

  "Συμπνιγόμεθα σήμερα σε μια πεζή πραγματικότητα που δεν έχει όραμα , που δεν έχει αιώνια διάσταση"

  https://www.youtube.com/watch?v=4HZE4q0TdoM#t=261

  ReplyDelete
 31. Άν δεῖ κανεὶς τὰ δύο αὐτὰ μὲ ὄρους προσωπικούς, εἶναι νὰ ἀποσυνδέσει τό γάμο άπό τήν καταπίεση καί τόν ἔρωτα ἀπὸ τὴ βία.

  ReplyDelete
 32. Ἡ καταπίεση καὶ ἡ βία συγκεφαλαιώνονται στὴν ἀτομική θυσία. Ἠ θυσία βρίσκεται σὲ κάθε στιγμή, σὲ κάθε λεπτό, καὶ εἶναι ἠ θυσία τῆς ἐπόμενης σκέψης άπό τήν προηγούμενη. Γι' αὐτό π.χ. ό Παρμενίδης έπιμένει στὴν ἀκινησία. Ή ἀκινησία δὲν εἶναι κάτι τὸ στατικό. Ἴσα ἴσα. Στήν πραγματικότητα τὸ κοινοβούλιο, ἀνεξάρτητα ἀπό τὴ διαφθορὰ τῶν μελῶν του, φθείρει ἐπειδή εἶναι στατικό καὶ κινούμενο ταυτόχρονα.
  Ἠ λύση δὲν εἶναι νά καταργηθεῖ τὸ κοινοβούλιο άλλά νὰ σταματήσει ἠ θυσία.

  ReplyDelete
 33. Tὸ γεγονὸς ὄτι καθόμαστε καὶ μιλᾶμε γιὰ κοινοβούλιο ἤ μὴ κοινοβούλιο ἀποδεικνύει ὄτι ἔχουμε μείνει στήν ὀθωνικὴ περίοδο. Ἄρα δὲν ἔχουμε καταλάβει ποιὰ εἶναι ἠ ἀποστολή τοῦ έλληνισμοῦ. Ἠ άποστολὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ἠ ἀπαλλαγὴ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό τήν ἔννοια τῆς θυσίας.

  ReplyDelete
 34. Έπομένως ἡ ἑλληνική αὐτοκρατορία πλέον έκτείνεται ὄχι, ὅπως στήν άρχαιότητα,

  -απο την Μασσαλια στον Ποντο, χωρις αυτοκρατορα και κεντρικη διοικηση_

  ποὺ εἶπε ὁ κος Γιάγκος .Άλλά, σὲ πρώτη φάση τουλάχιστον, ἐκτείνεται στόν χρόνο, ἐφόσον ταυτίζεται μαζί του.

  ReplyDelete
 35. Δεν ξερω αν η αποστολη του Ελληνισμου ειναι να απαλλαξει την ανθρωποτητα απο την θυσια, αλλα προς το παρον δεν μπορει να απαλλαξει την Ελλαδα απο τους κλεφτες.
  Το κοινοβουλιο φθειρει γιατι τα μελη του ειναι οι αριστοι απατεωνες.
  Οποιος κοροιδευει πιο αποτελεσματικα τον λαο γινεται υπουργος η πρωθυπουργος.
  Η δουλεια του πολιτικου εν τοις πραγμασι ειναι να μπορει να εκλεγεται. Τι περιμενεις απο τετοιο πολιτευμα; Σιγουρα παντως οχι το σταματημα της θυσιας (οτι και να εννοεις μ αυτο).
  Ο Παρμενιδης μιλαγε για την ακινησια του οντος, αλλα ο ιδιος σπανια εμενε ακινητος.

  ReplyDelete
 36. Ψυχολογικὰ ἀκίνητος. Νομίζω ὄτι μὲ τὰ παραπάνω διαφαίνεται ἀρκετά καθαρὰ γιατὶ ὀ κοινοβουλευτισμός εἶναι διεφθαρμένος καὶ μὲ αὐτὸν ὀ σύγχρονος τρόπος ζωῆς, ποὺ εἶναι πολὺ παλαιὸς καὶ καθόλου σύγχρονος. Οἱ θεσμοὶ αὑτοὶ ἀποτελοῦν μιὰ χωροχρονικὴ ἀνωμαλία, ποὺ συμπυκνώνεται στήν ἔννοια του χρήματος, καὶ παλαιότερα σὲ αὐτὴν τῆς γαιοπροσόδου. Καὶ τὰ δύο εἶναι ἀποτελέσματα.

  Ὄπως στὸν Μεσαίωνα ή φεουδαρχική μοναρχία ἤταν ἠ ἰδεολογία τῆς γαιοπροσόδου, ό κοινοβουλευτισμός εἶναι ή ἰδεολογία τοῦ χρήματος. Στὸ κοινοβούλιο πρῶτα συμμετέχουν οἰ ευγενείς γιὰ πάρτη τους καί μετά διάφοροι κοτσάρουνε σὲ αὐτό τὴν ἔννοια τοῦ λαοῦ. Ὄλοι αύτοί ζοῦνε άπό τό άποτέλεσμα τῆς έργασίας τῶν ἄλλων, εἴτε τὸ παίρνουνε σέ εἴδος, σε πρόβατα π.χ., εἴτε τὸ παίρνουνε σε χρῆμα. Ἠ διαδικασία μεταφοράς τοῦ άποτελέσματος τῆς ἐργασίας άπό αυτούς πού εργάζονται σε αυτους που τό τρῶνε λέγεται... εργασία. Οί κλέφτες πού λέτε κε Γιάγκο κάνουν τὴ νόμιμη δουλειά τους. Γιατί εἴπαμε ὅτι ζοῦμε σὲ φεουδαρχικὸ σύτημα πού ἔχει τὴν ἔννοια τοῦ λαοῦ γιὰ φερετζέ.

  Ὀ ἐλληνικός πολιτισμὸς κατάλαβε ὄτι ή ἐργασία ὡς τέτοια εἶναι καταστροφικὴ καὶ ἀποφάσισε νὰ ἐνοποιήσει τὸν χρόνο ποὺ εἶχε διαταραχθεῖ ἀκυρώνοντας τὰ ὄρια ἀνάμεσα σὲ έργασία καὶ μὴ ἐργασία. Πῶς τὸ κατάφερε αύτό ; Συνειδητοποιώντας ὄτι ἡ έργασία εἶναι βασισμένη στὴν ἔννοια τοῦ ἀποτελέσματος. Ὅταν συνειδητοποιήσε ὄτι τὸ προκαθορισμένο ἀποτέλεσμα εἶναι μιὰ βλακεῖα, ἔδωσε μιὰ μοῦτζα στόν ἀσιατικὸ τρόπο παραγωγῆς πού ἐκπροσωποῦσε ὀ Δαρεῖος καὶ ἄλλη μιά μοῦτζα στοὺς λαοὺς ποὺ ζοῦσαν ἀπὸ τὸ πλιάτσικο. Ὀ Πυθαγόρας καὶ οἰ Ὸρφικοί φτάσανε στὴ χορτοφαγία. Καταλάβανε ὄλοι αὐτοί ὄτι ό καλύτερος τρόπος νὰ ἐπιβιώσεις εἶναι νὰ ἀκολουθεῖς τὸ χρόνο.

  ReplyDelete
 37. Ἀκίνητος δὲν σημαίνει νὰ κάθεσαι σὰν στήλη ἄλατος. Ἀκίνητος σημαίνει νὰ μὴν κάνεις τίποτε τὸ περιττό.

  ReplyDelete