Jul 8, 2014

119 - Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ κυριωτέρου ἐχθροῦ

119 - Ὁ προσδιορισμὸς τοῦ κυριωτέρου ἐχθροῦ

Τὸν τίτλο τοῦ ἄρθρου τὸν δανείζομαι ἀπὸ ἀντίστοιχο ἄρθρο ποὺ ἐδημοσιεύθη στὴν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, «Ἐμπρός», τοῦ Σαββάτου 5 Ἰουλίου 2014. Βεβαίως γνωρίζω ὅτι τὰ ἰδεολογικὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα στὸν ἑλληνικὸ χῶρο εἶναι μόνον δύο, τὸ ΚΚΕ καὶ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ποὺ ἐκφράζουν τὸν κομμουνισμὸ καὶ τὸν φασισμό (ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι παρακλάδι τοῦ φασισμοῦ), ἐφ’ ὅσον ἡ τρίτη ἰδεολογία, ὁ φιλελευθερισμός (μὲ παρακλάδι τὴν σοσιαλδημοκρατία) ἔχει παύσει πλέον νὰ ἐκφράζῃ καθαρὸ ἰδεολογικὸ λόγο, ἐνοχλοῦνται τὰ μέγιστα ὅταν ἐπιστήμων τῶν ἰδεολογιῶν τοὺς μελετᾷ καὶ ἐπεμβαίνει στὸν διάλογο μὲ τοὺς θεωρητικοὺς τῶν κομμάτων τους. Στὸν μαρξισμὸ ὑπάρχουν οἱ μαρξιστὲς ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ μαρξολόγοι οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ μελετήσουν τὸν  μαρξισμὸ ἀπ’ ἔξω, χωρὶς νὰ εἶναι μέλη μαρξιστικοῦ κόμματος. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν φασισμό, μία ἀπὸ τὶς τρεῖς ὁλοκληρωμένες ἰδεολογίες ποὺ ἐγώ, ὡς εἰδικὸς τῶν ἰδεολογιῶν, διδάσκω στὸ Πανεπιστήμιο τὰ τελευταῖα 50 χρόνια. Κατ’ἀρχάς, ὁ ὅρος φασισμὸς εἶναι σεβαστὸς ὅπως οἱ ἀντίστοιχοι ὅροι κομμουνισμὸς καὶ φιλελευθερισμὸς καὶ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκτοξεύονται ὡς ὕβρεις ἀπὸ τοὺς ἀμαθεῖς καὶ τοὺς φανατικούς. Γι’αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται οἱ οὐδέτεροι ὅροι φασιστής (ἀντί φασίστας) καὶ κομμουνιστής (ἀντί κομμούνι).

Στὸ βιβλίο μου τοῦ 1990 «Ἡ τρίτη ἰδεολογία» (δηλαδὴ ὁ φασισμός), εἶχα προβλέψει τὰ ἑξῆς: «Ἡ ἀντίδραση κατὰ τῆς ἀφομοιωτικῆς μανίας τοῦ παγκοσμίου δυτικοφερμένου καπιταλισμοῦ ἐκφράζεται μὲ τὴν ῥαγδαία ἐξάπλωση τῆς τρίτης ἰδεολογίας. Μετὰ τὴν  ὁλοσχερῆ ἧττα της στὴν Εὐρώπη στὸ τέλος τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ἰδιαίτερα στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Γερμανία, ἡ ἰδεολογία αὐτὴ ἀναστήθηκε στὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν Ἀργεντινὴ τοῦ Περὸν καὶ τὴν Αἴγυπτο τοῦ Νάσερ. Σὲ μερικὰ χρόνια ἔγινε ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδεολογία στὸν Τρίτο Κόσμο. Μὲ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, τὸ 1989, ὁ δρόμος ἄνοιξε πλέον γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ φασισμοῦ καὶ στὴν Εὐρώπη. Διότι πρώην κομμουνιστὲς μπορεῖ εὔκολα νὰ μεταπηδήσουν στὸν  φασισμό, ἀλλὰ πολὺ δύσκολα νὰ μετατραποῦν σὲ φιλελευθέρους. Μέσῳ τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, ἡ τρίτη ἰδεολογία, ἡ ὁποία θὰ ἔχῃ ἐν τῷ μεταξὺ ἐπικρατήσει στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη, θὰ εἰσβάλῃ καὶ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, χάρη στὴν ἑνοποίηση τῶν δύο Γερμανιῶν, καὶ θὰ φιλοδοξήσῃ νὰ καταστρέψῃ ὁλοσχερῶς τὴν Δύση ὡς πηγὴ τοῦ  ἀστικοῦ καπιταλιστικοῦ πολιτισμοῦ» (σ.307-308) .

Βάσει τῆς ἄνω ἐπιστημονικῆς ἀναλύσεως καταγραμμένης 24 ἀκριβῶς χρόνια ἐνωρίτερα, ἡ ἄνοδος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἦταν φυσικὴ καὶ ἀναπόφευκτη καὶ ὁ πανικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου ποὺ ἐκφράζεται μὲ παράνομες φυλακίσεις νομίμου κόμματος, δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξῃ μὲ τίποτα τὸν ῥοῦ τῆς Ἱστορίας. Ἐκεῖ ποὺ πρέπει νὰ ἐπικεντρωθῇ ὁ ἐπιστήμων τῶν ἰδεολογιῶν εἶναι ἡ σταδιακὴ ὡρίμανση τοῦ ἐν λόγῳ φασιστικοῦ κινήματος, ξεφεύγοντας τώρα ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία καὶ ὁδεύοντας πρὸς τὴν ὑπεύθυνη ἀνάληψη τῆς  ἐξουσίας.

Ἐδῶ λοιπὸν παρεμβαίνουν οἱ θεωρητικὲς ἀναλύσεις. Μέχρι στιγμῆς, στὸν χῶρο τῆς Χ.Α. αὐτὲς ἦσαν  σπάνιες. Ἡ Χ.Α. ἀνδρώνεται διότι οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες τῆς κοινωνίας τὸ ἐπιβάλλουν. Οἱ ἴδιοι οἱ Χρυσαυγῖτες ἐκπλήσσονται γιὰ τὴν ἐπιτυχία τους. Πράγματι εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ προσδιορισθῇ  ὁ κυριώτερος ἐχθρός. Καὶ τὸ ἄρθρο τὸν προσδιορίζει σωστὰ μὲ τοῦτα τὰ λόγια: «Ὁ σύγχρονος ἐθνοαποδομητὴς ἔχει συγκεκριμένο ὄνομα καὶ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν καπιταλιστικὴ παγκοσμιοποίηση». Συνεπῶς ὁ κυριώτερος ἐχθρὸς εἶναι ὁ καπιταλισμός, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν «καννιβαλικὴ ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο, τὴν καταστροφὴ τῆς ἱερῆς φύσης στὸν βωμὸ τῆς παραγωγῆς ἀχρήστων σκουπιδίων, τὴν ἐρήμωση τῆς ὑπαίθρου καὶ τὴν δημιουργία τερατουπόλεων-φυλακῶν γιὰ πειθήνιες μᾶζες, τὸν εὐτελισμὸ τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ ἀθλητισμοῦ μὴ ἐξαιρουμένου, σὲ ὑπαγόμενο στὸν νόμο τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς ζήτησης προϊόν, τὴν ἄμβλυση τῆς κριτικῆς σκέψης τῶν ἀνθρώπων μέσα ἀπὸ τὴν ἀντικατάσταση τῆς παιδείας μὲ τὴν χρησιμοθηρικὴ ἐκπαίδευση-θεραπαινίδα τοῦ ἀκράτου χρηματοοικονομισμοῦ. Κι’ἄν κινδυνεύουμε νὰ μᾶς ποῦν ἀριστεροὺς οἱ πατριδοκάπηλοι σαλτιμπάγκοι τῆς δεξιᾶς, ἄς κάνουν ὅ,τι νομίζουν».

Ὁ φασισμός, ὡς συγκροτημένη  ἰδεολογία ἔχει, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ζάν-Ζὰκ Ρουσσώ (βλέπε τὸ βιβλίο μου στὰ γαλλικά, γιὰ τὸν Ῥουσσὼ ὡς πατέρα τοῦ γαλλικοῦ φασισμοῦ) σπουδαίους θεωρητικούς. Καιρὸς γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, νὰ ὡριμάσῃ καὶ νὰ τοὺς μελετήσῃ.


            Δημήτρης Κιτσίκης                                 8 Ἰουλίου 2014

28 comments:

 1. Νομιζω οτι οι συζητησεις περι πολιτικων συστηματων, βαζουν το καρο μπροστα απο το αλογο.
  Το πρωτο ζητουμενο θα πρεπει να ειναι, οχι το με τι τροπο, αλλα ποιος κυβερναει μια χωρα.
  Αν αυτο λυθει με ικανοποιητικο τροπο, η ηγεσια ενος κρατους θα επιλεξει τα κατα την στιγμη και τον χωρο καταλληλα εργαλεια.
  Χωρις να εχω μελετησει ιδιαιτερα το θεμα, παρατηρω οτι τοσο ο κουμουνισμος οσο και ο φασισμος εφαρμοστηκαν υπο συνθηκες ολοκληρωτισμου, πραγμα που εφ οσον επαναληφθει, κατα την γνωμη μου εξασφαλιζει την σε βαθος χρονου αποτυχια τους.
  Στον φιλελευθερισμο παλι δεν βλεπω τιποτε αλλο παρα μια καλοστημενη απατη. Το χρημα που μεταφερεται στις τσεπες των λιγων χρησιμοποιειται για την εξαπατηση των πολιτων, ωστε να συμφωνουν στην συνεχιση της αφαιμαξης.
  Τεραστια ιδιωτικα συμφεροντα και αποδυναμωμενα κρατη που αναγαγουν την ανικανοτητα τους να προστατεψουν το λαο τους σε ιδεολογικο θεσφατο, αφηνοντας τις "αγορες" να "αυτορυθμιζονται".
  Πολιτικοι που βρισκουν πιο αποτελεσματικο για να εκλεγουν και πιο βολικο για να κλεβουν, να κοροιδευουν τον λαο χρησιμοποιωντας τα μεσα και το χρημα της ολιγαρχιας, παρα το να τον ευεργετησουν δυσαρεστωντας την.
  Κυριως, ιδιωτικες κεντρικες τραπεζες στο κεντρο ενος τραπεζικου συστηματος, που δανειζει με τοκο τα κρατη, με χρημα που θα μπορουσαν να φτιαξουν μονα τους.
  Η Χ.Α προς το παρον λεει νομιζω τα αυτονοητα και μονο σαν αποτελεσμα πλυσης εγκεφαλου δεκαετιων μπορω να δω την αντιδραση που συναντανε αυτες οι ιδεες της.
  Ειναι ενδεικτικο το οτι οι περισσοτεροι απο αυτους που την βριζουν θα δεχοντουσαν ευχαριστως τις θεσεις της αν δεν ηξεραν την προελευση τους.
  Επομενως δεν νομιζω οτι υπαρχει προβλημα να υιοθετηθουν αυτες οι αποψεις απο τον λαο και δεν χρειαζεται καποιος μηχανισμος επιβολης τους, περα απο την λαικη θεληση.
  Απο την αλλη ελπιζω οτι εχει αποβαλει τις οποιες σκεψεις μπορει να υπηρχαν για Ντουτσε και Φυρερ και να επεξεργαστει ενα αποτελεσματικο τροπο επιλογης της ηγεσιας του κρατους που θα πρεπει κατα την γνωμη μου να ελεγχεται αποτελεσματικα απο τον λαο.
  Το προγραμμα της αν και κινειται προς αυτην την κατευθυνση, το κανει μαλλον δειλα και χωρις φαντασια. Χρονος υπαρχει, αρκει να υπαρχει θεληση.
  Εντυπωσιακο ειναι το ποσο λιγο συζητιεται ενας τροπος που θα εξασφαλιζει την απαραιτητη σωστη ενημερωση των πολιτων, παρολο που το σημερινο χαλι της ενημερωσης ειναι το κυρια υπευθυνο για την καταντια της χωρας καθως και ο τροπος με τον οποιο η δικαιοσυνη θα κανει επιτελους σωστα την δουλεια της.
  Αυτο παρολο οτι και τα δυο αυτα προβληματα τα γνωριζει απο πρωτο χερι.

  ReplyDelete
 2. Ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες, τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο τῆς δικτατορίας ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ. Τὸ πρόβλημα μὲ τὸν ἡγέτη βάσει τοῦ Fuhrerprinzip συνίσταται στὸ ὅτι ὅταν ἀποβιώσῃ ὁ ἡγέτης τὸ σύστημα ὑποχρεωτικὰ καταρρέει. Σώζεται μόνον μὲ τὴν βοήθεια τῆς μοναρχικῆς διαδοχῆς βυζαντινοῦ τύπου. Γι αὐτὸ καὶ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα τείνουν νὰ γίνουν μοναρχικὰ γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν (Κούβα τοῦ Κάστρο, Βόρειος Κορέα τοῦ Κὶμ Ἰλ Σούνγκ, ἀποτυχημένη προσπάθεια τῆς Ῥουμανίας τοῦ Τσαουσέσκου) καὶ τὰ τριτοκοσμικὰ φασιστικὰ τὸ ἴδιο (Συρία τῆς οίκογενείας Ἄσσαντ). Τὰ καθεστῶτα τοῦ Χίτλερ (ποὺ δὲν εἶχε παιδιά) καὶ τοῦ Στάλιν (ποὺ εἶχε) θὰ εἶχαν ἴσως ἐπιβιώσει ἐὰν ἐδέχοντο νὰ ἐφαρμώσουν νεποτισμό. Ἡ ἀπόλυτη μοναρχία ὑπῆρξε ἡ αἰτία ποὺ ἐπεβίωσαν ἐπὶ χίλια χρόνια τὸ Βυζάντιο, ἡ τσαρικὴ Ῥωσία καὶ ἐπὶ 2 χιλιάδες χρόνια ἡ κινεζικὴ αὐτοκρατορία. Ἐὰν ὁ Ἄρης Βελουχιώτης ἐπεβίωνε ὡς Ἕλλην μονάρχης μὲ σύστημα βυζαντινῆς διαδοχῆς ἴσως θὰ ὑπῆρξε λύση. Τὸ ὅτι ὑπῆρξε αἱμοβόρος ὅπως πλεῖστοι ἡγέτες (ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο μέχρι τὸν Ἰβὰν τὸν Τρόμερο) μᾶλλον θετικὸ σημεῖο ἦταν.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. ο μεγαλυτερος εχθρος του ελληνισμου σημερα ειναι ο αναρχοαριστερισμος-διεθνισμος-μισελληνισμος
  μετα ολλα ταλλα....

  ReplyDelete
 4. Αν και το σχολιο του κ. Κιτσικη βασιζεται εκτος απο τις γνωσεις τις οποιες δεν διαθετω και στην ιστορικη εμπειρια, εγω αρνουμαι να καταθεσω τα οπλα και εξακολουθω να θελω τον Αριστοτελικο πολιτη που θελει και μπορει να αρχει και να αρχεται με στοχο την αρετη.
  Δεν μπορω να πιστεψω οτι το μεγιστο που μπορει να επιτυχει η ανθρωποτητα ειναι κατι σαν τον Κινεζικο πολιτισμο του οποιου το μεγαλυτερο επιτευγμα θεωρω το οτι σταματησαν να θαβουν ζωντανους, ολους τους αυλικους μαζι με τον Αυτοκρατορα.
  Δεν μπορω να καταλαβω ποιον ωφελησε η χιλιοχρονη βυζαντινη αυτοκρατορια η η τσαρικη Ρωσσια.
  Τελικα ολα υπεκυψαν μπροστα στον κοινοβουλευτισμο που για καποιο διαστημα λειτουργησε και προσεφερε στους λαους μια καλη ζωη και εναν ανωτερο πολιτισμο.
  Τελικα η ολιγαρχικη φυση του τον εφερε στο σημερινο σημειο. Η ολιγαρχεια αισθανεται τοσο ισχυρη ωστε αρνειται να παραχωρησει το οτιδηποτε στους λαους.
  Το οτι ο κοινοβουλευτισμος δεν μπορει να επιβιωσει και να μακροημερευσει καταδυναστευοντας τους λαους, ειναι θετικο και καταγραφεται στα υπερ του.
  Μια μοναρχια που θα εφερνε το λαο της σε εξαθλιωση, απλως θα συνεχιζε να τον εξαθλιωνει για οσο διαστημα ο μισθοφορικος της στρατος θα μπορουσε να επιβληθει στις μαζες.
  Επομενως θα πρεπει να κινηθουμε προς την αλλη κατευθυνση, ζητωντας περισσοτερη δημοκρατια, με την εννοια οτι θα πρεπει ο λαος να ελεγχει με καποιο τροπο το κρατος του.
  Ειναι αληθεια οτι ο λαος πολλες φορες δεν καταλαβαινει το συμφερον του, αλλα ειναι καλυτερος κριτης απο αυτους που το καταλαβαινουν, ομως προτιμουν να εξυπηρετουν το δικο τους.

  ReplyDelete
 5. Τὸ ἀριστοκρατικὸ σύστημα τοῦ βασιλέως-φιλοσόφου βασισμένο στὴν κυβέρνηση τῶν ἀρίστων μὲ βάση τὶς ἀρχὲς τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἁρμονίας, ποὺ ἐφηρμόσθη ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο ὑπῆρξε λαοπρόβλητο ἀλλὰ ἐξ ἴσου ἐγκληματικό. Ἡ ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία ἦταν βασισμένη στὴν έκμετάλλευση τῶν δούλων καὶ ἡ σπαρτιατικὴ Πολιτεία στὴν ἐκμετάλλευση τῶν Εἱλώτων. Κὰ τὰ δύο συστήματα ὑπῆρξαν ἐγκληματικὰ. Στὴν Ἀθήνα, ὁ Περικλῆς ἔκλεψε τὸ κοινὸ ταμεῖο τῶν συμμάχων του καὶ μὲ τὰ κλοπιμέϊκα ἔκτισε τὸν Παρθενῶνα ἐνῷ ἔδωσε στὸν υἱὀ του Περικλῆ ποὺ εἶχε κάνει μ ὲ τὴν Ἀσπασία δικαιὠματα πολίτου τῶν Ἀθηνῶν σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν νόμο ποὺ εἶχε ἐπιβάλει. Δηλαδὴ ἔπραξε καραμπινάτη ῥουσφετολογία ὑπὲρ τῆς οἰκογενείας του. Στὸν Τρίτο Κόσμο, ὁ Καντάφι ἠθἐλησε νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία καὶ ἦταν ὄντως λαοπρόβλητος, ἀλλὰ δὲν ἀπέφυγε τὸ ἔγκλημα. Ὅσο γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἡ ἰδεολογία της εἶναι σαφῶςε ἐθνικοσοσιαλιστικὴ γερμανικοῦ τύπου, ἔτσι ὅπως τὴν εἶχε ἐκθέσει στὰ βιβλ.ία του ποὺ ἔχω προλογήσει ὁ Ἀνδρέας Δενδρινός. Ὅταν ἀναλάβῃ τὴν ἀρχή, ὑποχρεωτικὰ θὰ ὑποπέσῃ στὸ ἔγκλημα. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνθρώπίνη τραγωδία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τὴν πτώση ἀπὸ τὸν Παράδεισο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Θὰ παρακαλέσω τὸν κύριο Ἀνώνυμο νὰ συνειδητοπιήσῃ ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ μπλὸγκ δὲν γίνεται νὰ ἐκτοξεύῃ πομφόλυγες τοῦ καφενείου. Νὰ μᾶς δώσῃ ἕναν ἐπιστημονικὸ ὁρισμὸ τοῦ "ἀναρχοαριστερισμοῦ" καὶ τοῦ "διεθνισμοῦ-μισελληνισμοῦ". Διαφορετικὰ νὰ τὸ ῥίξῃ στὸ διάβασμα σοβαρῶν πονημάτων.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Η ιστορια (δυστυχως) σας δικαιωνει και δεν σκοπευω να διαφωνησω με τα γεγονοτα.
  Πιστευω ομως οτι τα αρχαια πολιτευματα, εξασφαλιζαν καλυτερα την ελευθερια των πολιτων τους και μια που οι δουλοι δεν ειναι πια απαραιτητοι λογω της τεχνολογικης εξελιξης, μπορουμε να παρουμε στοιχεια απ αυτα.
  Νομιζω οτι ετσι υπαρχει ελπιδα για κατι καλυτερο.
  Θαυματα δεν περιμενω. Μονο την βελτιωση που θα προκυψει απο τις σωστες αντιληψεις, οσο αυτες μπορουν να εντοπιστουν και μεσω της παιδειας (σ αυτην βαζω και τον διαλογο) να γινουν κτημα των πολιτων.
  Αυτο που προσπαθουμε στην ουσια, ειναι να παμε κοντρα στην φυση των ανθρωπων με φυσικο κατα το δυνατο, τροπο.
  Γι αυτο και η οριστικη λυση του προβληματος μπορει στην πραγματικοτητα να δοθει, μονο απο την βιολογικη εξελιξη.
  Οσο οι ανθρωποι διαθετουν αυτο το μυαλο, ειναι σιγουρο οτι και οι κοινωνιες τους θα εχουν πανω κατω, αυτα τα χαλια.

  ReplyDelete
 8. Χωρίς να έχω διαβάσματα που να εξαντλούν το θέμα, αλλά πλέον με προσωπική εμπειρία πρόσφατη στο τσεπάκι μου διαπιστώνω ότι το κεντρικό θέμα που συζητείται με αφορμή αυτή την πολύ σοβαρή ανάρτηση και με πολύ συγκροτημένο διάλογο είναι το ζήτημα της εξουσίας. Και δη της πνευματικής εξουσίας. Παρακαλώ πάρα πολύ να επιμείνουμε στο ζήτημα της μοναρχίας βυζαντινού τύπου. Νομίζω πως υπάρχει μια ουσιώσης διαφορά στη μοναρχία βυζαντινού τύπου και στη μοναρχία δυτικού φεουδαλικού τύπου.

  Τη δυτική μοναρχία φεουδαλικού τύπου, την οποία αν μυρίζομαι σωστά προσπαθούν να επαναφέρουν οι θεωρητικοί του δυτικού φασισμού - αν κάνω λάθος ο κος Κιτσίκης ας με διορθώσει - δεν την έχει ξεριζώσει ο φιλελευθερισμός. Πίσω από τον φιλελευθερισμό, στην καθημερινή λειτουργία των ανθρώπων της δύσεως, και μπροστά μου εδώ που σας γράφω έχω το γαλλικό παράδειγμα, υπάρχει η δυτική μοναρχία φεουδαρχία μοναρικού τύπου. Η Μοναρχία αυτή προκαλεί μια ψυχοσωματική συσπείρωση των ανθρώπων γύρω, ή μάλλον όχι γύρω, αλλά κάτω από ένα αόρατο κέντρο εξουσίας.

  Παρόλο που εξωτερικά η μοναρχία βυζαντινού τύπου δείχνει παρόμοια, στην πραγματικότητα δεν είναι. Το βυζάντιο είναι κάτι πολύ παράξενο. Είναι πάρα πολύ παράξενο που στην Ελλάδα αλλα'και γενικά είοναι άγνωστο. Στο βυζάντιο αν προσέξετε η διιαδοχή δεν γίνετι τόσο με δυναστική διαδοχή, αλλά οι δυναστείες διαδέχονται η μια την άλλη. Γίνονται ραδιουργίες, βγάζει ο κάθε υποψήφιος αυτοκράτορας τα μάτια των δερφών του ή τους στέλνει κουρεμένους στα μοναστήρια,αλλά το Βυζάντιο από τον πρώτο ως τον τελευταίο αυτοκράτορα παραμένει θεοκρατία.

  Ενώ λοιπόν στη δύση το μοναρχικό σύστημα (φύρερ πριντσιπ ) συμπυκνώνεται στο πρόσωπο του μονάρχη, βασιλιά ή Βασιλιά-θεού που βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας (και το καθολικό φιλιόκβε φτιάχνει ένα τέτοιο τριγωνικό, πυραμίδωτό σχήμα), αναρωτιέμαι αν η βυζαντινή μοναρχία είναι άλλο πράγμα, και γι αυτό η Χρυσή Αυγή ενώ φαίνεται αρχικά να εκφράζει κάποιους ελληνικούς πόθους, στην πραγματικότητα δεν τους εκφράζει σε βάθος χρόνου, διότι ανήκει στη δυτική παράδοση και όχι στη δική μας.

  ReplyDelete
 9. Αναρωτιέμαι συγκεκριμένα αν στο Βυζάντιο υπάρει η ιδέα ότι δεν είμαστε εδώ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να φτάσουμε στη βασιλεία των ουρανών αλλά ότι ΕΙΜΕΘΑ στη βασιλεία των ουρανών. Η Δύση αποκόπτεται από αυτή την ιδέα βάζοντας την Κόλαση, την επίγεια ζωή, το Καθαρτήριο και τον Παράδεισο. Ο κομμουνισμός, ο φασισμός και η επαναστατική φιλελεύθερη εκδοχή της επιστροφής στα αρχαία πολιτεύματα, ρωμαϊκό (Γαλλική Επανάσταση ) ή αρχαίο δημοκρατικό ή σπαρτιατικό (Καστοριάδης, Κος Γιάγκος) είναι ουσιαστικά παραλλαγές του σχήματος κόλαση-καθαρτήριο-παράδεισος.

  ReplyDelete
 10. Όσο το Ρωμέηκο έχει για Θεό του τον αποτυχημένο Εβραίο Ραββίνο Ιησού Χριστό, προκοπή δεν βλέπει...

  ReplyDelete
 11. Μα ο Ιησούς δεν εμφανίζεται μόνον ως αποτυχημένος Ραββίνος. εμφανίζεται ως Παντοκράτωρ, ως Εσταυρωμένος, ως φέρων τον ακάνθινο στέφανο επάνω από τους δικαστές, υπενθυμίζοντς στον κατηγορούμενο τι πρόκειται να τραβήξει. Ως αναστηθείς και τον θάνατον πατήσας. Ποιον από όλους αυτούς τους Χριστούς έχει για θεό του το Ρωμέηκο ;

  ReplyDelete
 12. Ἰδεολογίαι καί οὐτοπίαι ( τοῦ Εὐαγγέλου Λεμπέση )

  Στὸ βιβλίο τοῦ Εὐαγγέλου Λεμπέση ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ παρουσιάζεται ἡ ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσα, συγκροτημένη καὶ κυρίως ἐπιστημονικὴ ἀπόψη πάνω στὴν φύση, τοὺς δημιουργούς, τὰ ὑποκείμενα καὶ τοὺς φορεῖς τῶν ἰδεολογιῶν γενικά, καὶ τῆς ἀστικῆς ἰδεολογίας εἰδικώτερα. Ἡ ἀνωτέρω ἀνάρτηση μέ τίτλο Ἰδεολογίαι καί οὐτοπίαι εἶναι ὁλόκληρο τὸ ἕκτο κεφάλαιο.

  Μία παρατήρηση θέλω νὰ κάνω, πού ἴσως δὲν εἶναι ἄσκοπη. Νομίζω ὅτι ἡ ὅποια σύγκριση τῶν ἀπόψεων πού ἀναπτύσσονται στὸ βιβλίο μὲ τὶς ὑποτιθέμενες ἰδεολογίες πού ὑπάρχουν στὴν Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ γίνεται μὲ πολλὴ προσοχὴ, φειδώ καὶ ἐπιφυλάξεις. Διότι στὴν χώρα μας κάθε μορφὴ ἰδεολογίας, πέραν τῶν ὅποιων κοινῶν στοιχείων της μὲ τὶς δυτικὲς ἰδεολογίες τοῦ φιλελευθερισμοῦ, τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ - ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, ἀποτελεῖ ξεχωριστό παρακλάδι τῆς μιᾶς καὶ μοναδικῆς ἰδεολογίας πού κυριαρχεῖ ἀπὸ συστάσεως ἑλλαδικοῦ κράτους. Δηλαδὴ τῆς ἐξ Ἑσπερίας προερχομένης ἐπίπλαστης ἐθνικῆς ἰδεολογίας.

  Τὰ ψεύδη, οἱ συγκαλύψεις, οἱ ἀποσιωπήσεις, διαφορετικὰ κάθε φορά, κατὰ τὸν Λεμπέση ἀποτελοῦν τὴν οὐσία τῶν ἰδεολογιῶν. Καὶ μὲ αὐτὴ τὴν μορφὴ παράγουν ἱστορικὸ ἔργο. Ὁ Λεμπέσης ὡς σοβαρὸς ἐπιστήμων δὲν ἠθικολογεῖ. Ἡ διαφορὰ τῆς νεοελληνικῆς ἐθνικῆς ἰδεολογίας, στὴν ὁποία ἔχουν ἐνσωματωθεῖ οἱ τρεῖς προαναφερθεῖσες, δὲν εἶναι μόνο στὶς ἀρχικές τους διαστρεβλώσεις. Ἀπὸ διαστρεβλώσεις περιέχει πολὺ περισσότερες. Ἡ κυριώτερη διαφορὰ εἶναι ὅτι ὡς ἐθνική ἰδεολογία λειτούργησε ἐρήμην τοῦ ὅποιου κοινωνικοῦ σώματος, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν παρήγαγε ἱστορικὸ ἀποτέλεσμα. Μία ἀκόμα ἀπόδειξις, αὐτὴ τὴν φορὰ διὰ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς, γιατί ὁποιαδήποτε ἰδεολογία σέ μιά Ἑλλάδα ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες καὶ μορφή, εἶναι μία τρύπα στὸ νερό.

  ReplyDelete
 13. Μα Ζαρατούστρα μου αν στην Ελλάδα κυριαρχούσε όντως η εξ Εσπερίας ερχόμενη εθνική ιδεολογία, γιατί τώρα καθόμαστε και τραβάμε τα μαλλιά μας ; Τι κάθομαι και σας λέω τόσον καιρό; Εδώ πέρα στην εσπερία όντως κυριαρχεί η εθνική ισεολογία, η οποία είναι η ΜοΝΑΡΧΙΚΗ, ΦΕΟΥΔΑΛΙΚΗ ιδεολογία, και κυριαρχεί όχι τύποις αλλά στην πράκξη, στην θυχοσωματική λειτουργία των θεσμών και των ανθρώπων. Ιδεολογία ίσον επικρατούσα θρησκεία.

  Στην Ελλάδα η εθνική ιδεολογία λειτουργούσε ΤΥΠΟΙΣ. Γι αυτό και τώρα η άρχουσα τάση την απέβαλε με φοβερή ευκολία, όπως αν αφαιρείς το καπάκι από την κατσαρόλα.

  ReplyDelete
 14. errata όπου τάση διάβαζε τάξη. κ.λπ.

  ReplyDelete
 15. Και Ζαρατούστρα μου η ιδεολογία που λέτε δεν είναι παίξε γέλασε ούτε τρύπα στο νερό. Η ιδεολογία είναι θρησκεία, και έχει σάρκα και οστά. Για παράδειγμα, το 99 τοις εκατό των γάμων είναι θρησκευτικοί. Πώς θα ενωθούνε δύο κορμιά και δύο πνεύματα εις σάρκαν μίαν, προκειμένου να κάνουνε απογόνους ; Μήπως λοιπόν στην Ελλάδα είχαμε στην πραγματικότητα ΠΟΛΛΕΣ θρησκείες και ΠΟΛΛΕΣ ιδεολογίες, μία εκ των οποίων ήτο η εθνική - η οποία ήτο φερετζές για τις υπόλοιπες ; Μήπως δηάδη έχουνε δίκιο και ο Γεράσιμος κακλαμάνης ο δικός σας, και ο Πετρόπουλος ο ιστορικός, και άλλοι, και στην Ελλάδα το περιβόητον εθνικό κραάτος είναι ασταθής συμμαχία φατριών, ΟΧΙ ιδεολογία, και γι`αυτό πάει κατά διαόλου ;

  ReplyDelete
 16. Ρε παιδιά εδώ πέρα ο Πάγκαλος, αξιωματούχος του ελληνικού κράτους, να πάρει η ευχή, αποκαλεί τους δημοσίους υπαλλήλους, τη στρατιά δηλαδή που στελεχώνει το εθνικό κράτος, κοπρίτες, και όλοι ανεξαιρέτως τον χειροκροτάνε, συμπεριλαμβανομένων των κοπριτών. Ποια εθνική ιδεολογία, διάολε ; ΑΛΛΗ ιδεολογία επικρατούσε στην Ελλάδα.

  Για να βρούμε ποια ιδεολογία επικρατούσε στην Ελλάδα, προσοχή δεν κάνω πλάκα, πρέπει να δούμε ποια είναι η ιδεολογία που συνοδεύει τις ερωτικές και συζυγικές σχέσεις.

  ReplyDelete
 17. Ὅταν γράφω "ἐπίπλαστη", ἀντί γιά "τύποις" ἐννοῶ κάτι πολύ διαφορετικό; Δέν νομίζω...Ἤ μήπως ὅταν γράφω γιά μιά Ἑλλάδα " ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες καί μορφή"; Μπορεῖ νά γράφω λίγο μπερδεμένα ἤ ὑπερβολικά πυκνά, θά ἤθελα ὅμως νά διαβαστεῖ τό προηγούμενο σχόλιό μου προσεκτικώτερα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε ό,τι με αφορά, όχι, το είχα προσέξει το επίπλαστη. Προσπαθούσα να αλλάξω το κέντρο βάρους. Δηλαδή θέλω να πω, αφήνετε να εννοηθεί ότι υπάρχει μία μόνο ιδεολογία στην Ελλάδα, η εθνική, και τα υπόλοιπα δεν είναι ιδεολογία. Προσπαθούσα να πω ότι η ιδεολογία είναι ένα άλλο όνομα για τη θρησκεία, και ότι δεν έχουμε βρει ακόμη ποια είναι η πραγματική ελληνική θρησκεία, όπου και το όνομα Έλλην φαίνεται κάπως αρχαιολατρικό.

   Delete
 18. Εγω δεν καταλαβα και πολλα απ αυτα που γραφετε, αλλα νομιζω οτι προκειται για την συνηθισμενη γκρινια για τα "κακα" αποτελεσματα του Ελλαδικου κρατους κλπ κλπ.
  Ειδικα αυτο για την επιπλαστη εξ εσπεριας εθνικιστικη ιδεολογια, αγνοωντας τον Ηροδοτο με το ομαιμον, ομογλωσσον, ομοτροπον και ομοθρησκον και ολη την ιστορια και την φιλοσοφια της αρχαιας Ελλαδας που ξεχειλιζει απο εθνικισμο, ειναι απιστευτο.
  Απο που την βρηκαν οι εξ εσπεριας την εθνικιστικη ιδεολογια; Απο τον Πλατωνα τον Αριστοτελη, τον Ισοκρατη και ολους τους αρχαιους φιλοσοφους και ρητορες.
  Και τι επρεπε να πουν οι απελευθερωμενοι ραγιαδες; Οτι ηταν Κινεζοι;
  Ελληνες αισθανοντουσαν, Ελληνες ελεγαν οτι ειναι. Το οτι ειχαν 100% δικιο οπως προκυπτει απο ολες τις ανθρωπολογικες και γενετικες ερευνες ειναι αλυτο μυστηριο.
  Αλλα και λαθος να εκαναν τι θα εβλαπτε να πιστευουν οτι ειναι Ελληνες και ας μην ηταν φυλετικα; Τι κακο θα παθαιναν; Αν ελεγαν οτι ειναι μιγαδες και περηφανοι γι αυτο τι θα αλλαζε;
  Θα επαναλαβω οτι με αυτη την κακια εθνικιστικη ιδεολογια και την μεγαλη ιδεα ο ραγιας του 1821 παραλιγο θα γινοταν κατοχος εκ νεου της αυτοκρατοριας του μολις σε 100 χρονια.
  Δεν το πετυχαμε αλλα συνεχισαμε μετα την καταστροφη της ΜΙκρας Ασιας και μετα απο 50 χρονια ακομη περνωντας δια πυρος και σιδηρου, με παγκοσμιο πολεμο, τετραετη κατοχη και αλλα τοσα εμφυλιο καταφεραμε να δημιουργησουμε κρατος με υποδομες, βιομηχανια, τουρισμο και οικονομια που μας επετρεψε να ενταχθουμε ανετα στην ΕΟΚ.
  Τα καταφεραμε απειρως καλυτερα απο τα ομορα κρατη, ενω και η πολιτιστικη μας παραγωγη δεν ηταν ευκαταφρονητη.
  Τα τελευταια σαραντα χρονια σε πληρη ειρηνη και χωρις προβληματα καταφεραμε εχοντας απαξιωσει την εθνικη ταυτοτητα και υιοθετωντας πολυπολιτισμικα προτυπα και παγκοσμιοποιημενη διακυβερνηση να καταστραφουμε και να γινουμε ρεζιλια της οικουμενης.
  Με δεδομενο οτι οι κυβερνησεις της Ελλαδας ποτε σχεδον δεν ηταν Ελληνικες ο καταποντισμος μας αυτος εχει φανερη αιτια την εγκαταληψη του εθνικου οραματος και την αντικατασταση του με θολες θεωριες.
  Η πορεια του Ελληνικου κρατους θα μπορουσε να χαρακτηριστει σαν θαυμα και αν ο διχασμος δεν μας στερουσε την ευκαιρια θα ειχαμε αναστησει την αυτοκρατορια μας.
  Δεν μιλαω για το Βυζαντιο αλλα για την Αιολιδα την Ιωνια και την Δωριδα που θα ενωναν τους Ελληνες και θα εκαναν το Αιγαιο Ελληνικη λιμνη.
  Δεν μπορω λοιπον να καταλαβω αυτη την γκρινια εναντιον του Ελληνικου κρατους που παρολα τα προβληματα και την εξαρτηση τα καταφερε περιφημα οσο οι Ελληνες εκαναν το αυτονοητο. Ο εθνικισμος, δηλαδη η αγαπη για το Εθνος σου, δηλαδη η αγαπη για τον εαυτο σου ειναι αυτονοητη συνθηκη για την επιβιωση σου.
  Προσπαθησα να διαβασω τον Κακλαμανη αλλα ομολογω οτι δεν τα καταφερα.
  Μια σειρα λεξεων η μια πισω απο την αλλη χωρις αρχη μεση και τελος στο οποιο δεν καταφερα να εντοπισω καποιο νοημα.
  Η εμπειρια μου σε παρομοιες καταστασεις με εχει διδαξει να μην επιμενω. Οταν καποιος εχει κατι να πει το λεει απο την αρχη.
  Απλως μερικοι ανθρωποι δεν αισθανονται την αναγκη αυτα που λενε να εχουν καποιο νοημα. Αρκει να ειναι διατυπωμενα εξυπνα και καλαισθητα.
  Οταν καποιος οικτιρει τον Ελληνα του 1980 και καλοτυχιζει τον ραγια της τουρκοκρατιας μαλλον ειναι για δεσιμο. Λεω μαλλον γιατι αν μεσα στην ατελειωτη σειρα λεξεων εκανε καπου τον κοπο να φερει καποια επιχειρηματα γι αυτη του την θεση, εγω δεν ειχα την υπομονη να το ψαξω. Απο τον τροπο ομως γραφης του μερους που αντεξα να διαβασω φαινεται οτι ο συγγραφεας δεν αισθανεται ιδιαιτερα την αναγκη να τεκμηριωσει λογικα τα λεγομενα του.
  Αυριο θα προσπαθησω να διαβασω και τον Λεμπεση. Ελπιζω αυτος οταν μιλαει να λεει κατι.

  ReplyDelete
 19. Χωρίς άλλη φλυαρία και εδώ σταματάω προτείνω να ενωθεί το ζήτημα της οποιασδήποτε ιδεολογίας με τα ερωτικά ζητήματα. Μια θρησκεία ή ιδεολογία αντέχει όταν συδέεται με τον έρωτα. Διότι απλούστατα όταν αποσυνδέεται από τον έρωτα δεν αναπαράγεται βιολογικά. Ο κομμουνισμός και ο φασισμός έχουνε κάτι το γεωμετρικό, που είναι ξένο προς τον έρωτα, που έχει μάλλον στρογγυλές φόρμες. Το ίδιο και ο εθνικισμός. Ο κυριότερος εχθρός είναι ο εχρός του έρωτα.

  ReplyDelete
 20. Συμφωνώ απολύτως με τον κο Γιάγκο, παρεμπιπτόντως, και ανάγω το ζήτημα στο ζήτημα αυτοχθόνων και ετεροχθόνων. Άρα εμείς οι Έλληνες που είμαστε ετερόχθονες δεν αγαπάμε την πατρίδα μας όπως την αγαπάει ο κος Γιάγκος, διότι δεν αισθανόμαστε έρωτα για αυτήν. Αυτό δεν είναι έγκλημα. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να ερωτευτεί κάτι, να αγαπήσει τη γυναίκα του κ.λπ. Ο έρωτας είναι φυσικό φαινόμενο.

  ReplyDelete
 21. Τόσο ο έρωτας, όσο η πατρίδα, όσο η τέχνη, όσο η επιστήμη, που επικαλείται ο κος Ζαρατούστρα είναι ένα ζήτημα ηθικής τάξεως. Ο Σολωμός είχε πει το εξής αμίμητο - το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθινό. Η αλήθεια όμως, όπως και ο έρωτας, όπως και ο θάνατος, ίσως - δεν ξέρω - εμφανίζεται πρώτα απόλα μέσα στη μοναξιά. Γεννιόμαστε μέσα στη μοναξιά και ερωτευόμαστε μέσα στη μοναξιά - για το θάνατο δεν ξέρω. Όταν υπάρχει ένα οποιοδήποτε συλλογικό ρεύμα ανθρώπων, είτε είναι η Χρυσή Αυγή, σαν πρόπλασμα εθνικής ιδεολογίας, είτε είναι ένα Μαοϊκό γκρουπούσκουλο, είτε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, είναι η μοναξιά που βρίσκει μια διέξοδο σε έναν θεό, μια ελπίδα, μια ηθική τάξη ανολοκλήρωτη. Ο Προμηθέας του Αισχύλου τα βάζει με ολόκληρο το σύμπαν διότι αισθάνεται ότι η ηθική τάξη είναι πιο ισχυρή από όλο το σύμπαν, κι ας του τρώνε οι αετοί το συκώτι για αιώνες.

  ReplyDelete
 22. Δεν περιμενα ποτε Κωνσταντη οτι θα μπορουσα να συμφωνησω με τοσο αφηρημενες και φαινομενικα ρομαντικες τοποθετησεις μια και οπως σου ειπα κι αλλη φορα ειμαι τρομερα πεζος και τετραγωνος, γεωμετρικος οπως το λες.
  Παρολ αυτα μου θυμισες τον ορισμο του Ερωτα που δινεται στο Συμποσιον ως γεννηση μεσα στο ωραιο.
  Ο Ερωτας φερει τοκο (γεννα). Επομενως θα συμφωνησω οτι ενα πολιτικο συστημα πρεπει να περιεχει τον Ερωτα για να μπορεσει να γεννησει πολιτισμο. Ενα συστημα δηλαδη αξιων και σχεσεων που κανει την ζωη των ανθρωπων ευχαριστη και αποδοτικη.
  Ενα συστημα που δεν γενναει ομορφα πραγματα δεν εχει λογο υπαρξης.
  Για τον κουμουνισμο και τον φασισμο πιστευω οτι εχεις δικιο, για τον εθνικισμο ομως θα διαφωνησω. Τουλαχιστον οπως εγω αντιλαμβανομαι τον εθνικισμο δεν μπορει παρα να παλευει για την προκοπη του εθνους και την ευχαριστη και αποδοτικη ζωη των μοναδων του. Ο Εθνικισμος λοιπον μου φαινεται κατ εξοχην ερωτικη ιδεολογια.
  Ο λογος που δεν μπορει αυτη η γεννηση πολιτισμου να γινει σε διεθνοποιημενες κοινωνιες ειναι η ελλειψη ομονοιας και συννενοησης μεταξυ των διαφορετικων λαων.
  Ενα εθνος μεσα απο το ομαιμον ομοθρησκον ομογλωσσον και ομοτροπον μπορει να επιτυχει την ομονοια των μοναδων του και την χαραξη κοινης πορειας με κοινη στοχευση.
  Αυτο δεν μπορει σε καμια περιπτωση να αναπληρωθει απο την ανωθεν επιβαλλομενη ομογενοποιηση των λαων σε πολυφυλετικα κρατη. Εκ των πραγματων η ομογενοποιηση επιβαλλεται για το ευκολωτερο αρμεγμα των λαων και οχι για την ευημερια τους και γι αυτο δεν βασιζεται σε αληθινα δογματα και αξιες αλλα σε φουμαρα και παραμυθια, οπως ο Χριστιανισμος, ο Ισλαμισμος, ο Κουμουνισμος, και ενα πληθος αλλων -ισμων.
  Τον Φασισμο απεφυγα να τον αναφερω γιατι παρολο που νομιζω οτι ανηκει στην ιδια κατηγορια, ιστορικα φαινεται να μην αρνειται να συνυπαρξει με τον εθνικισμο.
  Εν πασει περιπτωσει δεν γνωριζω το θεμα αρκετα για να εχω αποψη.
  Για τους ετεροχθονες εκανες εναν πολυ σωστο νομιζω παραλληλισμο με τον ερωτα προς την γυναικα σου.
  Οπως μπορει να αγαπαει ενας ηληκιωμενος την γρια πια συζυγο του ετσι και οι Ελληνες που αποφασισαν οτι θα ζησουν στο εξωτερικο μονιμα αγαπανε με ενα νοσταλγικο τροπο την πατριδα τους. Οπως ειπα ομως ο Ερωτας φερνει γεννα και οπως δεν εισαι ερωτευμενος με την γριουλα σου αφου δεν μπορεις πια να τεκνοποιησεις δεν εισαι ερωτευμενος και με την πατριδα σου αφου δεν θα συνεχισεις μεσα της την γενια σου.
  Υπαρχουν βεβαια και αλλα γεννηματα εκτος των παιδιων που καποιος ανθρωπος μπορει να αφησει στην πατριδα γι αυτο και αυτος ο διαχωρισμος ετεροχθονων και αυτοχθονων εχει πολλες εξαιρεσεις.
  Πολλοι αυτοχθονες απλως κοπριζουν την πατριδα γη και καθε τους γεννημα ειναι ασκημο γιατι τους λειπει ο ερωτας γι αυτην, ενω πολλοι ετεροχθονες την ερωτευονται και τα πνευματικα παιδια τους ενσωματωνονται μεσα της.

  ReplyDelete
 23. Μπράβο κύριε Γιάγκο επιτέλους συμφωνούμε. Ο κόσμος έχει μάθει να βλέπει το κράτος του και την κοινωνία του σαν κάτι το άσχημο και το καταστροφικό, και πότε λέει, ο γιαλός είναι στραβός, πότε λέει, εγώ στρβά αρμενίζω. Υποθέτω ο εθνικισμός ο δικός σας είναι ότι δεν έχει σημασία ο καπετάνιος ή ο γιαλός, γιατί είναι το ίδιο.

  ReplyDelete
 24. Σε ό,τι αφορά το ομαιμον ομοθρησκον ομογλωσσον, που είναι αρχαιοελληνικό υποθέτω, και αν όχι αντιστοιχεί σε αυτά που λέει ο ιστορικός Φίνλεϋ, κοινή γλώσσα, κοινά ήθη και έθιμα, κοινοί θεοί, για τους αρχαίους Έλληνες, προτείνω μια συζήτηση, αν συμφωνείκαι ο κος Κιτσίκης βέβαια, για την πραγματικήξ θρησκεία των Ελλήνων. Ας πούμε ότι ο κος Ζαρατούστρα και εγώ είμαστε ετερόχθονες, και ο όρος Έλληνες δεν μας καλύπτει πλήρως. Ας πούμε ότι ο κος Κιτσίκης είναι ορθόδοξος μέχρι το μεδούλι, και ας πούμε ότι εσείς είστε φυσιολάτρης, με τον αρχαίο τρόπο. Ελπίζω να μην παρεξηγήθηκς κανείς. Ποια θα ήταν η θρησκεία εκείνη που θα μας ένωνε ; Ο κος Κιτσίκης αναφέρει συχνά τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, που έχει μια νεώτερη αντανάκλαση στο πρόσωπο του Θεόφιλου Καΐρη.

  Επαναφέρω λοιπόν την μυθιστορηματική, αυτή τη φορά το δηλώνω, υπόθεσή μου οότι ο κυριότερος εχθρός είναι το φεουδαλικό σύστημα, το σύστημα της εξουσιας, που έχει φορέσει το μανδύα του καπιταλισμού και τώρα της παγκοσμιοποίησης, και ότι όλοι εμείς είμαστε οι ληνες του τέλους του Βυζαντίου, που από Ρωμαίοι ξαναριζουν να ονομάζονται Έλληνες, διότι ξαναανακάλυψαν τον Έρωτα.

  ReplyDelete
 25. Κύριε Κιτσίκη 2 σημεία:
  το πρώτο περί φασισμού. Όπως γνωρίζετε ο φασισμός ήλθε από τον αποτυχημένο υποψήφιο γγ του ΚΚΕ Ιταλίας Μουσολίνι, προσπαθώντας να επαναφέρει την κρατική εξουσία στην ισχύ στο μοντέλο της Ρώμης, από τα fasci, το πλέγμα ράβδων με το τσεκουράκι που εξέχει καμιά φορά.
  Ξέρετε προφανώς και τι συμβόλιζαν αυτές, την κρατική ισχύ, των ράβδων, από τη στιγμή που στη Ρώμη δεν μπορούσες να σκοτώσεις ρωμαίο πολίτη εντός των ορίων της, η αστυνομία της εποχής χρησιμοποιούσε ράβδους, και ακόμα και αν σκότωνες ρωμαίο πολίτη απλά σου αφαιρούσαν τα δικαιώματά σου και δεν ήσουν πια ρωμαίος πολίτης και μπορούσε να σε σκοτώσει ο οποιοσδήποτε, δίκαιη τιμωρία.
  Το να είσαι άοπλος εντός της Ρώμης σχετίζεται και με το μύθο ίδρυσής της με το Ρωμύλο να σκοτώνει τον αδερφό του, αλλά και με τον Ιούλιο Καίσαρα που πέρασε το Ρουβικώνα ένοπλος και πήρε την εξουσία.
  Ο φασισμός λοιπόν για μένα ταυτίζεται με την κρατική ισχύ, κάτι που προφανώς και διαφωνώ μαζί του, αλλά και δεν μπορείς να πεις ότι έχουμε ή είχαμε στην Ελλάδα φασίστες, λόγω και έλλειψης σχετικής παιδείας (με Ρουσσώ που λέτε, με Πλάτωνα συμπληρώνω) αλλά και γιατί δεν μπορεί ο κάθε ένας που φοράει μια σημαία και να χαίρεται να αποκαλείται φασίστας, είναι αστείο (τουλάχιστον).

  Το δεύτερο περί νεοφιλελευθερισμού, το οποίο με εκφράζει περισσότερο από τον φασισμό και τον κομμουνισμό, γιατί ο κομμουνισμός δεν μπορεί να υπάρξει, όπως και ο φασισμός, ή έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής και είναι πιο ευάλωτα σε ρίσκα, ειδικά σε χώρες όπως η δική μας δε (Ελλάδα) δεν μπορούν να υπάρξουν αυτά. Ο νεο-φιλελευθερισμός ο οποίος έχει βιαστεί στην κοινωνία μας ως κάτι το σατανικό, έχει δύο πλευρές που δεν τις σκέφτεται κανείς. Η πρώτη είναι ότι χωρίς καπιταλισμό δεν μπορείς να έχεις δημοκρατία, ενώ χωρίς δημοκρατία μπορείς να έχεις καπιταλισμό, βλέπε Κίνα. Το δεύτερο είναι ότι ο φιλελευθερισμός είναι ότι πιο φυσικό σε θέμα συμπεριφοράς ατόμου και ΜΟΝΟ αυτό μπορεί να οδηγήσει στην δημοκρατία ή ακόμα και στην αριστοκρατία, να κυβερνιέσαι δηλαδή από τους άριστους. Θεωρώ ότι όσοι έχουν καταφέρει να πετύχουν κάτι καλό για τον εαυτό τους πρώτα, μπορούν να το κάνουν και για τους άλλους. Και μην αρχίσουμε με τα ελληνικά δεδομένα, με τον κολλητό του κολλητού κοκ... μιλάμε για άριστους, άξιους που δίνουν τον αγώνα τους και αξιολογούνται δίκαια για αυτόν.
  Θεωρώ ότι επειδή η εξουσία δια-φθείρει ΟΠΟΙΟΝ την αναλαμβάνει, αυτό είναι το κράτος να έχει μία θεσμική παρέμβαση που να την γνωρίζουμε όλοι από πριν και να την εφαρμόζει, και ΟΛΑ τα άλλα να ρυθμίζονται από τις ανταλλαγές των ανθρώπων και τις ανάγκες τους, αυτό που ο Αριστοτέλης αποκαλεί κοινωνία δηλαδή.

  ReplyDelete
 26. Θεμιστοκλῆ, κάθε μία ἀπὸ τὶς 3 ἰδεολογίες ἔχει τὰ θετικά του καὶ τὰ ἀρνητικά του. Ἡ κάθε μία τοποθετεῖται ἔναντι τῶν τριῶν βασικῶν μεταφυσικῶν ἐννοιῶν: χρῆμα, ἰσχύς, ἀνάγκη. Φασισμὸς καὶ κομμουνισμὸς προσπαθοῦν νὰ ὑποτάξουν τὸ χρῆμα μὲ ἀπώτερο στόχο νὰ τὸ ἐξαφανίσουν. Ὁ φιλελευθερισμὸς ἔχει ὡς μοναδικὸ στόχο τὸ χρῆμα. Οἱ θρησκεῖες, εἴτε εἶναι ἄθεες (κομμουνισμός), εἴτε μυστικιστικές (φασισμός), εἴτε θεοτικές (Ὀρθοδοξία), ὅλες καταδικάζουν τὸ χρῆμα καὶ συνεπῶς τὸν καπιταλισμό, τὸ κοινωνικὸ σύστημα τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ἡ κατάργηση τοῦ χρήμαστος θὰ ἔλυνε τὰ προβλήματα διότι θὰ καταργοῦσε τὴν ἀνάγκη καὶ τὴν ἐπιδίωξη ἰσχύος. Τὸ ἐπεχείρησαν διάφοροι ἀναρχικοὶ ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία τοῦ πεπτοκῶτος ἀνθρώπου διότι φερ'εἰπεῖν γιὰ νὰ πατάξης τὴν μαφία τῶν Ἑλλήνων ταξιτζίδων πολλοὶ θὰ ἤθελαν ἀπὸ σωστὴ ἀγανάκτηση νὰ τοὺς καταδικάσουν σὲ θάνατο καὶ νὰ τοὺς ἐκτελέσουν μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, ἀλλὰ τὀτε τὸ δίκαιο θὰ ὑπερίσχυε μὲν ἀλλὰ μέσῳ τοῦ ἐγκλήματος.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Μα κύριε Κιτσίκη πώς μπορεί να ισχύει αυτό;
  Οι προτεστάντες και οι εβραίοι δεν έχουν άριστη σχέση με το χρήμα; το ισλάμ από τη στιγμή που δεν αποδέχεται τον τόκο μπορούμε να πούμε ότι και το πολεμά.
  Ο κομμουνισμός και ο φασισμός γιατί είναι θρησκείες; Εξάλλου και ο φασισμός δεν προωθεί το κεφάλαιο; και οι εδώ (στο ελληνικό κοινοβούλιο) παρεμβάσεις της χα υπέρ των ελλήνων εφοπλιστών δεν γίνονται;

  ReplyDelete