May 26, 2014

113 - Ἡ ἄνοδος τῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων στὴν Εὐρώπη

113 - Ἡ ἄνοδος τῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων στὴν Εὐρώπη

Ὅταν στὸν ΙΕ’ αἰῶνα, στὴν Ἰταλία, ἐνεφανίσθησαν οἱ πολιτικὲς ἰδεολογίες γιὰ νὰ καλύψουν τὸ κενὸ ποὺ ἄφηνε στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ἡ παρακμὴ τοῦ χριστιανισμοῦ, ἡ ἰδέα τῆς κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως ἐπῆρε τὸ ὄνομα τοῦ φιλελευθερισμοῦ ποὺ μέσῳ τῆς μασονίας ὠργάνωσε τὶς μεγάλες εὐρωπαϊκὲς ἐπαναστάσεις μὲ πρότυπο τὴν γαλλικὴ τοῦ 1789. Συνάμα ἀνδρώθηκαν, παράλληλα μὲ τὸν φιλελευθερισμό, δύο ἄλλες κοινωνικὲς ἰδεολογίες: ὁ φασισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμός. Ὁ φιλελευθερισμὸς ἐπεβλήθη τὸ 1789 καὶ παρέμεινε ἐπαναστατικός, ἀλλάζοντας ἄρδην τὴν δομὴ τῆς Εὐρώπης, μέχρι τὸ 1914.

Ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος ἔβαλε τέλος στὴν ἐπαναστατικὴ μορφὴ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἔκτοτε μετεβλήθη σὲ ἀντιδραστικὴ καταπιεστικὴ δύναμη, ὅπως εἶχε στὸν Μεσαίωνα ἐξελειχθῆ ὁ φεουδαλισμός, σὲ ἕναν διεθνισμό-παγκοσμισμὸ ποὺ σὰν Δράκουλας ἐστέγνωνε τὴν ἰκμάδα τῶν λαῶν γιὰ νὰ καταλήξῃ σήμερα στὴν ΝΤΠ (Νέα Τάξη Πραγμάτων).

Ἀπὸ τὸ 1919, ἀνδρώθηκε ὁ κομμουνισμός, ὡς ἐπαναστατικὴ πολιτικὴ ἰδεολογία ποὺ ἔθρεψε στὸν διάβα του καὶ τὸν φασισμό. Ἡ θεωρία τῶν δύο ἄκρων εἶναι σωστὴ στὸ μέτρο ποὺ ἐξηγεῖ ὅτι κομμουνισμὸς καὶ φασισμὸς εἶναι δύο ἐπαναστατικὲς δυνάμεις ποὺ θρέφουν ἡ μία τὴν ἄλλη. Εἶναι ἱστορικὴ διαπίστωση ὅτι οὐδεὶς φιλελεύθερος δὲν προσχωρεῖ στὸν φασισμὸ ἤ τὸν κομμουνισμό, ἐνῷ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ῥοβεσπιέρρου, ὁ φασιστὴς δύναται νὰ γίνῃ κομμουνιστὴς καὶ ὁ κομμουνιστὴς φασιστής. Ἡ μπολσεβικικὴ ἐπανάσταση ἔθρεψε τὴν ἰταλικὴ φασιστικὴ ἐπανάσταση ὡς καὶ τὴν γερμανικὴ ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἐπανάσταση, οἱ ὁποῖες ὅπως καὶ ἡ μπολσεβικική, ἐστράφησαν κατὰ τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τῶν δύο πυλώνων του, τὴν μασονία καὶ τὸν διεθνῆ ἑβραϊσμό, δύο δυνάμεις ποὺ ὅπως τὸ εἶχε ἀναλύσει ὁ Μάρξ, εἶχαν ἀνδρώσει τὸν καπιταλισμό, δηλαδὴ τὸν ἀστικὸ φιλελευθερισμό. Γι’αὐτὸ ἡ ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἐπανάσταση, ὅπως καὶ ἡ μπολσεβικικὴ ὑπῆρξαν, ὡς πνευματικοὶ συνεχιστὲς τοῦ Μάρξ, ἀντιμασονικοὶ καὶ ἀντισημιτικοί.

Ὁ φιλελευθερισμὸς ὡς Δράκουλας πλέον ἐπέτυχε, μέσῳ αἱματηρῶν πολέμων (τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ τὸν ψυχρὸ πόλεμο) νὰ κατεδαφίσῃ τὸν ὑπαρκτὸ φασισμὸ καὶ τὸν ὑπαρκτὸ κομμουνισμό. Σήμερα οἱ δύο αὐτὲς ἐπαναστατικὲς δυνάμεις εὑρίσκονται ἀκέφαλες, χωρὶς κράτος. Ὀ κομμουνισμὸς περνᾷ ἀπὸ μία φάση παρακμῆς ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη ἐὰν θὰ εἶναι διαρκής, ἐνῷ ὁ φασισμὸς παραμένει ἐπαναστατικὰ ἀκμαῖος καὶ σὲ φάση ἀνόδου, ὅπως τὸ ἀπέδειξαν οἱ εὐρωπαϊκὲς ἐκλογὲς τῆς Κυριακῆς, ἐνῷ τὸ Ἰσραήλ, συνεχίζει νὰ οἰκοδομεῖται ὡς σπαρτιατικὴ κοινωνία, ἐλέγχοντας τοὺς εἵλωτές του, τοὺς Παλαιστινίους, καὶ προσπαθῶντας νὰ ἀπεγκλωβίσῃ τὸν λαό του ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ ἑβραϊσμοῦ τῶν τοκογλύφων, γινομένο τὸ 1948 κομμουνιστικὸ καὶ σήμερα φασιστικό. Εἶναι μεγάλο λάθος ἐὰν ἀποκλεισθῇ σήμερα τὸ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν φασιστικὴ ἐπανάσταση, καὶ αὐτὸ τὸ ἔχει πλήρως ἀντιληφθῆ ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν, ὅπως ἦταν λάθος ὅταν τὸ Ἰσραὴλ ἀπεμακρύνθη, μετὰ τὸ 1948, ἀπὸ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση.

Στὴν Ἑλλάδα, ἡ Ἐπανάσταση εὑρίσκεται πλέον στὰ χέρια τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Πρέπει νὰ ἐπωφεληθῇ ἀπὸ τὴν θέση της αὐτή, ὄχι γιὰ νὰ προσπαθήσῃ νὰ ἀφανίσῃ τὸ ἄλτερ ἔγκο της, τὸ ΚΚΕ, σὲ μία ἀναζωπύρηση τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ ποὺ θὰ ὠφελἠσῃ κατ’ ἀποκλειστικότητα τὸν παρηκμασμένο φιλελευθερισμό, ἀλλὰ γιὰ νὰ τείνῃ χεῖρα συναγωνιστικῆς φιλίας. Μία ἔνδειξη ἐπαναστατικῆς χροιᾶς ἑνὸς ἰδεολογικοῦ κινήματος εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο τὸ Κίνημα προσφωνεῖ τοὺς ὀπαδούς του. Οἱ χριστιανοὶ ὠνομάζοντο μεταξύ τους ἅγιοι, οἱ φιλελεύθεροι, πολῖτες, οἱ κομμουνιστές, σύντροφοι, καὶ οἱ φασιστές, συναγωνιστές. Σήμερα, ἀκόμη καὶ ὁ Σύριζα προσφωνεῖ τοὺς ὀπαδούς του μὲ τοὺς ὅρους φίλοι καὶ φίλες, κύριοι καὶ κυρίες! Συναγωνιστὲς καὶ σύντροφοι, ἑνωθεῖτε στὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ γιὰ νὰ μὴν δυνηθῇ πλέον ὁ φιλελευθερισμὸς νὰ κερδίσῃ ἕναν νέο παγκόσμιο πόλεμο καὶ τὸν ψυχρὸ πόλεμο τοῦ μέλλοντος.

Δημήτρης Κιτσίκης                     26 Μαΐου 201438 comments:

 1. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο παγανιστής Λιάκος Κασιδιάρης και ο υμνητής του Θεού Πανός, Νίκος Μιχαλόλιας, να συμμαχήσουν με τους Ιουδαιοχριστιανούς που κατέστρεψαν τον Ελληνισμό;

  ReplyDelete
 2. Μετεξεταστέος Κωσταντῆ! Βλέπε, τὸ ἄρθρο μου στὸ περιοδικὸ Ἐνδιάμεση Περιοχή, τεῦχος 38, χειμώνας 2005-2006, μὲ τίτλο "Ὁ ἀντισημιτισμὸς τοῦ Μὰρξ καὶ τὸ φιλοεβραϊκὸ New Age τοῦ Σάρτ", στὸ ὁποῖο ἀναλύω τὸ βιβλίο τοῦ Καρόλου Μάρξ, "Τὸ Ἑβραϊκὸ Ζήτημα" (1843). Μάλιστα, ἀφοῦ εἶσαι στὸ Παρίσι, ἀγόρασε αὐτούσιο τὸ βιβλίο στὰ γαλλικά: Marx - La question juive, στὴν συλλογὴ τσέπης 10/18. Στὴν ἀνάλυσή μου γράφω συγκεκριμένα: "Οἱ μαρξιστὲς προσεπάθησαν νὰ ἀποκρύψουν τὸ φοβερὸ αὐτὸ κείμενο τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ μαρξισμοῦ κατὰ τῶν ἑβραίων [ἀπὸ Ἑβραῖο!] διότι ἡ βάση τῆς ἀνθεβραϊκῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ὑπάρχει αὐτούσια στὴν μελέτη αὐτή. Μόνον τὸ προσωπικὸ μῖσος τοῦ Χίτλερ κατὰ τοῦ μαρξισμοῦ, ἐπειδὴ ἡ ἰδεολογία αὐτὴ προωθοῦσε τὴν πάλη τῶν τάξεων, τὸν ἀπέτρεψε νὰ τὸ δώσῃ ὡς ἐγχειίδιο στὰ τάγματα τῶν SS". Ἴσως θὰ χρειασθῇ νὰ σοῦ κάνω φροντιστήριο ἐπὶ πληρωμῇ! Νἆσαι καλά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Replies
  1. errata : ;όπου αντησιμιτισμός διάβαζε αντισημιτισμός.

   Delete
 4. Συμφωνώ με τον κ. Κωνσταντή: Το βιβλίο του Μάρξ "Το Εβραϊκό Ζήτημα" είναι ο φερετζές του π..στη. Τάχα ο εγγονός Εβραίου Ραββίνου Κάρολος Μάρξ καταφέρεται κατά του Εβραϊκού Πνεύματος (1844, σε ηλικία 26 ετών) και μετά έγινε ο κολλητός του Ρότσιλντ. Μή τρελαθούμε: Κι ο δημιουργός του Κράτους του Ισραήλ, Αδόλφος Χίτλερ, ήτο γιός Εβραίου γιατρού που είχε πηδήξει την μητέρα του Κλάρα, εν αγνοία του μεθύστακα πατέρα του, Αλόϊς Χίτλερ.
  Αυτά είναι γνωστά πράγματα, μή σάς μπερδεύουν με αντιφασιστικές παρλαπίπες οι Ιουδαιοχριστιανοί, όταν είναι πασίγνωστο (τό έχει γράψει επανειλημμένως ο κ. Κιτσίκης) η μήτρα του Ρατσισμού είναι η Παλαιά Διαθήκη, εβραϊστί Τορά

  ReplyDelete
 5. Replies
  1. Η φασιστική ιδεολογία, από την έναρξη της στην Ιταλία, δεν ήταν αντιδραστική/συντηρητική. Αντιθέτως, κοίταζε προς το μέλλον. To κίνημα του φουτουρισμού έχει πολλά κοινά με την φασιστική ιδεολογία. Γι' αυτό τον λόγο πολλοί φουτουριστές υπήρξαν φασίστες.

   Delete
 6. Κύριε Κιτσίκη και κύριε Κωστάντη,

  Διατί αποκρύπτετε ότι είς Εβραίος ανεκάλυψε το email και δυνάμεθα ημείς σήμερον να επικοινωνούμε εν ριπή οφθαλμού; Τόσον πολύ σάς πονεί η ευφυΐα που χαρίζει εις τους πιστούς της η Ιουδαϊκή Θρησκεια; Ενώ - αντιθέτως - η Χριστιανική Θρησκεία αποβλακώνει τους πιστούς της. Απόδειξις το Βυζάντιον που δεν ηδυνήθη να κάμη την παραμικράν επιστημονικήν ανακάλυψιν, διότι επί 11 αιώνας ησχολείτο με το φύλον των Αγγέλων

  http://www.newmoney.gr/article/52719/giati-o-pateras-toy-email-arnithike-na-doylepsei-gia-ton-tyranniko-steve-jobs
  http://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Borenstein

  ReplyDelete
 7. Επί ένα ολόκληρο έτος είχα εμμείνει στην προσδοκία ότι μία συμφωνία τουλάχιστον τίμια, ειλικρινής, εάν όχι απόλυτα φιλική, θα ήταν εφικτό να συναφθεί και να ισχύσει ανάμεσα στο Τρίτο Ράιχ και την Ρωσία του Στάλιν.
   
  Φαντάστηκα πως μετά παρελεύσεως δεκαπέντε ετών εξουσίας, ο Στάλιν θα είχε επιτέλους αποβάλει τη νεφελώδη μαρξιστική ιδεολογία, θεωρώντας πως την χρησιμοποιεί μόνο και μόνο ως δηλητήριο το οποίο εκμεταλλεύεται αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. Ο δυναμικός τρόπος με τον οποίο αποκεφάλισε το εβραϊκό κατεστημένο το οποίο του είχε προσφέρει ανεκτίμητη υπηρεσία ως προς την καταστροφή της τσαρικής Ρωσίας, υπήρξε γεγονός το οποίο με ενεθάρρυνε, ενισχύοντας αυτή μου την πεποίθηση.
   
  Υπέθετα ότι ο Στάλιν δεν επιθυμούσε να παραχωρήσει σε αυτούς τους ίδιους τους εβραίους διανοούμενους την ευκαιρία να προκαλέσουν την πτώση της ολοκληρωτικής εκείνης αυτοκρατορίας που είχε οικοδομήσει, μίας σταλινικής αυτοκρατορίας η οποία σε όλα της τα κυρίαρχα γνωρίσματα δεν είναι παρά ο πνευματικός διάδοχος της αυτοκρατορίας του Πέτρου του Μεγάλου
  Α. Χιτλερ (πολιτικη διαθηκη)

  Νομιζω οτι η θεσεις του εθνικοσοσιαλισμου για το θεμα του κουμουνισμου και του εβραισμου φαινονται αρκετα καλα στο αποσπασμα.
  Τελικα ο Σταλιν προτιμησε να συμμαχησει με τις "εβραιοδουλες δημοκρατιες" και ο Χιτλερ υποστηριζει οτι απλως δεν περιμενε το ποτε θα βολευε τον αντιπαλο να επιτεθει και επιτεθηκε πρωτος.

  ReplyDelete
 8. Στο ιδιο κειμενο υποστηριζει οτι δεν ηθελε τον πολεμο αλλα του τον επεβαλαν οι Εβραιοι μεσω του Τσωρτσιλ και του Ρουσβελτ.
  Καταδικαζει τους αποικιοκρατες και θεωρει οτι οι λαοι πρεπει να μενουν στον τοπο τους, παρολο που δεν κρυβει τις βλεψεις του για ενα κομματι απο τα εδαφη της Ρωσσιας.
  Ενω στο θεμα της αντιμετωπισης των ταξεων και των κρατων ενδεικτικο ειναι το παρακατω αποσπασματα που αφορουν την Γαλλια.

  Η δική μας επέμβαση θα έπρεπε να βασίζεται στην απελευθέρωση των εργαζομένων τάξεων όσο και στην παροχή αρωγής προς τους Γάλλους εργάτες ούτως ώστε να πραγματώσουν τη δική τους επανάσταση. Οφείλαμε να είχαμε θέσει στο περιθώριο αμείλικτα την απολιθωμένη αστική τάξη, την τόσο άψυχη και απογυμνωμένη από πατριωτισμό. Κοιτάξτε το ποιόν των φίλων που μας έφεραν οι ιδιοφυίες της Βιλχμεστράσσε στη Γαλλία, έναν συρφετό από μικροπρεπείς, κερδοσκόπους ωφελιμιστές οι οποίοι έσπευσαν να μας εκδηλώσουν τη συμπάθεια τους πιστεύοντας ότι καταλάβαμε τη Γαλλία προκειμένου να διασφαλίσουμε τα τραπεζικά τους ισοζύγια, αποφασισμένοι ωστόσο να μας προδώσουν με την πρώτη ευκαιρία, αρκεί βεβαίως να μην υπήρχε κίνδυνος γι αυτούς!

  Η μη απελευθέρωση του γαλλικού λαού αμέσως το 1940, ισοδυναμούσε με μη επιτέλεση του καθήκοντος μας και αμέλειας των δικών μας συμφερόντων. Το ίδιο ισχύει και σχετικά με τους υπερπόντιους Γάλλους υπηκόους. Είναι βέβαιο ότι ο γαλλικός λαός δεν θα ήταν αρνητικός απέναντι μας, εάν τον απαλλάσσαμε από τον ζυγό της αυτοκρατορίας. Απ' αυτή την άποψη ο γαλλικός λαός απεδείχθη περισσότερο νοήμων από τους αυτοαποκαλούμενους εκλεκτούς, και διέθεται εξ ενστίκτου μία κατά πολύ ορθότερη εκτίμηση των αληθινών εθνικών συμφερόντων.

   Αυτα περιλαμβανει ο εθνικοσοσιαλισμος και εχω ξαναπει οτι ο λογος που απαγορευεται καθε κουβεντα δεν ειναι τα τεραστια εγκληματα του, λες και δεν εχουν ξαναγινει, αλλα η ξεκαθαρα εθνικη θεση απεναντι στην οικονομικη εκμεταλλευση των λαων απο την εβραιοτραπεζοκρατια που βασιζεται σ εναν λαο που επιβιωσε επι χιλιαδες χρονια στην διασπορα κρατημενος απο την θρησκεια του που τον διαβεβαιωνει οτι ειναι ο εκλεκτος του Θεου και του επιτρεπει να εκμεταλλευεται τους πληθυσμους που τον φιλοξενουν.
  Ειναι αδυνατον να απαντηθει το γιατι ο Χιτλερ κυνηγαγε τους Εβραιους παρα μονο βαφτιζοντας τον ρατσιστη και επειδη αυτο δεν εξηγει την εμμονη, παρανοικο.
  Ο ιδιος στα κειμενα του δεν γραφει σαν παρανοικος ρατσιστης αλλα σαν Εθνικιστης που αγαπαει την χωρα του χωρις να μισει τις αλλες.
  Δεν ξερω τελικα ποια ειναι η αληθεια αλλα κρινοντας απο τα συγχρονα γεγονοτα ξερω οτι μπορει να απεχει απο την κρατουσα αποψη παρα πολυ.
  Σημερα ο Πουτιν ειναι ο δρακουλας για τους υποστηρικτες της παγκοσμιοποιησης.
  Μονο να φανταστω μπορω τι θα μπορουσαν να του φορτωσουν μετα απο εναν παγκοσμιο πολεμο που θα εχανε.
  Ειδαμε την μαγικη εικονα των ΜΜΕ στην Γιουγκοσλαβια, το Ιρακ, την Συρια και οποιος ειναι οπαδος της Χ.Α τα βλεπει κι απο πιο κοντα.
  Δεν πιστευω τιποτε απ οτι λενε και οποιος αρνειται τον διαλογο για ιστορικα και πολιτικα θεματα προφασιζομενος πληρη αποτροπιασμο, ειναι τουλαχιστον υποπτος.

  ReplyDelete
 9. Η βασική αιτία της διαφωνίας μας είναι ο Λόγος. Ξεχνιόμαστε από τις λέξεις και θέλουμε να ξεχαστούμε στις λέξεις. Η αγνότης των κινήτρων δεν αλλάζει το καταστρφικό αποτέλεσμα. Όταν ο κυρίαρχος λόγος είναι δολοφονικός από μόνος του είναι πάρα πολύ εύκολο σε ένα αξιωματικό να στείλει ανθρώπους στο απόσπασμα. Αυτό πάει να γίνει στην Ελλάδα και αυτό είναι ενδεχομένως που έβλεπε ο Μαρξ στην αστική κοινωνία.

  ReplyDelete
 10. Στο κείμενο αυτό του Μαρξ που υπέδειξε ο κος Κιτσίκης ο Μαρξ λέει ποιο είναι το πρόβλημα πολύ καθαρά : το πρακτικό πνεύμα. Το πρακτικό πνεύμα δεν βλέπει τους ανθρώπους και τα πράγματα όπως είναι, αλλά παραμορφωμένα από αυτό για το οποίο υποτίθεται χρησιμεύουνε. Αυτό κανει η αστική κοινωνά όταν παράγει στρατιές προλεταρίων, αυτό κάνει όταν στοιβάζει εμπορεύματα και τα παίζει κατόπιν στο χρηματιστήριο. Αυτό κάνει ο μαλάκας ο Πάγκαλος όταν θεωρεί τους εργαζόμενους κοπρίτες. Αλλά το άκρον άωτον του πρακτικού πνεύματος είναι το φανταριλίκι. Εσύ αγόρι μου σε κάτι χρησιμεύεις δεν είσαι άχρηστος ! Ακόμη και το πτώμα σου χρησιμεύει υπέρ Πατρίδος. Με τα πολλά αφού το πρόβλημά μας είναι το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, δεν μπορούμε να κάνουμε επανάσταση κατά του πρακτικού πνεύματος ΔΙΑ του πρακτικού πνεύματος.

  Με άλλα λόγια, ο εφαρμοσμένος ιδεαλισμός δεν υπάρχει.

  ReplyDelete
 11. Δεν καταλαβαινω αν αυτο που λες ειναι προτροπη στο να δεχομαστε αδιαμαρτυρητα την εκμεταλλευση.
  Αν δεν πιστευεις στην αγνοτητα των κινητρων δεν μπορω να πω οτι κανεις λαθος, ουτε κι εγω ειμαι σιγουρος για τιποτε.
  Αν ομως παροτι αναγνωριζεις την αγνοτητα του κινητρου δεν συμφωνεις με το αποτελεσμα θα διαφωνησω.
  Δεν ειναι αυτοι που προσπαθουν να ζησουν απο τον κοπο τους που πρεπει να κανουν πισω αλλα αυτοι που εκμεταλλευονται τους κοπους των αλλων.
  Πρεπει οι δευτεροι να μην ειναι αδικοι και οχι οι πρωτοι δειλοι.
  Το οτι ειναι δυσκολο να διακρινεις με ποιο τροπο επιτυγχανεις ενα αποτελεσμα και πολλες φορες κανεις λαθος δεν ειναι λογος να μπερδευεις και τους στοχους οι οποιοι μπορει και πρεπει να ειναι ξεκαθαροι.
  Αν οι στοχοι ειναι ξεκαθαροι πολλα μπορουν να λυθουν ευκολα σ οποιοδηποτε πολιτευμα.
  Αν π.χ η ισονομια ειναι ξεκαθαρος στοχος και οχι θολη υποσχεση, τοτε το δικαστικο μας συστημα θα επρεπε να αναμορφωνεται συνεχως μεχρι να επιτευχθει ο στοχος και οχι να αναμορφωνεται ο στοχος μεχρι να ταιριαξει στο ελεεινο συστημα μιας δικαστικης γραφειοκρατειας που πλουτιζει πουλωντας δικαιοσυνη στους πλειοδοτες.
  Τελος πρεπει να ξεχωρισουμε την ολιγαρχια καθε τοπου που η εκ φυσεως αρπακτικη της διαθεση πρεπει να περιστελεται, απο τις οργανωμενες μειοψηφιες εθνικες, θρησκευτικες η αλλες που πρεπει να αντιμετωπιζονται με καχυποψια γιατι και μονο η υπαρξη τους αποδυκνυει την θεληση τους να εξυπερετησουν τα συμφεροντα τους.
  Αν ζητουν δικαιοσυνη ειναι θεμιτο, αλλα αν θελουν να εκμεταλλευονται τους υπολοιπους πρεπει να αντιμετωπιζονται αμεσα.

  ReplyDelete
 12. Μάλλον δεν έγινα κατανοητός.
  Την αδικία και την εκμετάλλευση δεν μπορώ να τη δεχτώ ούτε εγώ, ούτε, θέλω να πιστεύω, η ανθρώπινη φύση.

  Ξαφνικά όμως εκεί που τα σκεφτόμαστε όλα αυτά τα ωραία, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αδικία και εκμετάλλευση. Ή τουλάχιστον διαπιστώνουμε ότι διάφοροι τυχάρπαστοι μιλάνε υπέρ της αδικίας και της εκμετάλλευσης. Και γίνομαστε παπόρια - διότι ο εγκέφαλός μας διαμαρτύρεται. Αμέσως ταυτιζόμαστε με το θύμα - ο ηθικός μας κόσμος εξεγείρεται στην ιδέα ότι οποιοσδήποτε αλήτης αποδέχεται την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

  Εδώ λοιπόν σούρχεται η οργανωμένη θρησκεία. Η οργανωμένη θρησκεία δίνει ένα ένδυμα στο λόγο ΥΠΕΡ της εκμετάλλευσης, ώστε να στον περάσει ως θεϊκό λόγο. Για παράδειγμα, αν διαβάσετε για το τελετουργικό της ζωοθυσίας στην αρχαία Ελλάδα, η ζωοθυσία είναι ένα θεατρικό έργο θανάτου, όπου το προς σφαήν ζώο εμφανίζεται μόνο του οικειοθελώς να πηγαίνει προς το κόψιμο του λαιμού του.

  Τώρα όμως αν δε σαρέσει η αδικία και η εκμετάλλευση, και βλέπεις τους άλλους γύρω σου και μπροστά σου να σφάζουνε αβέρτα, τι κάνεις ; Άμα πας να τους κράξεις, σου λένε - καλά, εσύ ποιος νομίζεις ότι είσαι ; Εσένα δηλαδή δεν σαρέσει το σπληνάντερο ;
  Μήπως μάλιστα μας τα λες αυτά επειδή εσύ είσαι χορτάτος ; Τώρα άκουσα ότι τώρα που βγήκε η λεπέν στη Γαλλία, οι σοσιαλίζοντες αστοί έχουν αρχίσει τις βλακείες Ω ! Τι τγομεγό αυτό το πγάγμα ! Λένε ενώ μασάνε το γουρουνόπουλο.

  Οπότε, τι τους κάνεις ; Τους σφάζεις ; Με τα πολλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Αυτό εννοώ όταν λέω η λύση είναι ψυχοσωματική. Η μόνη λύση που βλέπω είναι να τα βλέπεις τα πράγματα όπως είναι, με τα κορμιά, τις εικόνες, τις αντιφάσεις, τα χρώματα.

  ReplyDelete
 13. Εβλεπα καποτε σ ενα ντοκυμαντερ τους Νεατερνταλ να βγαινουν για κυνηγι μαμουθ και γυριζοντας , οσοι γυρισαν ζωντανοι, σακατεμενοι και εξουθενωμενοι εδωσαν την καλυτερη μεριδα στον μαγο που καθισε στην σπηλια ξαπλωμενος και καλουσε με το μυαλο του τα ζωα.
  Δεν δυσκολευομαι να πιστεψω οτι κατι τετοιο πραγματι γινοταν βλεποντας οτι παντα οι ιερεις των θρησκειων παιρνουν την μεριδα του λεοντος απο την τροφη που αλλοι κοπιασαν για να παραξουν και σ ανταλλαγμα υποστηριζουν τις κοινωνιες που τους επιτρεπουν να καλοπερνουν εις βαρος των εργαζομενων.
  Μου φανηκε ομως εξωφρενικο το ποσο λογικη και πολιτισμενη συμπεριφορα παρουσιαζε ο σχολιασμος αυτην την καταφωρη κοροιδια.
  Δεν θα διαφωνησω λοιπον μαζι σου γι αυτο και για τα αλλα που αναφερεις εκτος απο ενα.
  Υπαρχει απαντηση και αυτη ειναι ο διαρκης αγωνας εναντια στην διαρκη προσπαθεια καποιων να σε εκμεταλλευτουν.
  Πολλες φορες θεωρουμε ματαιο τον αγωνα γιατι θεωρουμε σαν δεδομενα αυτα που εχουμε ηδη κερδισει μ αυτον.

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 15. Υπήρχε ο Γκάντι που, αν δεν κάνω λάθος, είχε αναπτύξει την έννοια της παθητικής αντίστασης. Εμάς αυτό μας φαίνεται λίγο σαν γύρνα το άλλο μάγουλο και σφίξε τα δόντια για να αντέξεις τον πόνο. Εγώ -όχι εγώ, δηλαδή, πολλοί - πλασάρω δοκιμαστικά την ιδέα της μη αντίστασης και συνάμα μη υπακοής. Αν προσέξετε, ο θυμός του υπαλλήλου έναντι της ίδιας του της κατάστασης είναι ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ, ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ της εκμεταλλευόμενης εργασίας του. Το ένστικτο ελευθερίας του δούλου είναι ΜΕΡΟΣ της δουλείας του. Γι`αυτό και στο θέατρο πολύ συχνά τους δούλους τους δείχνουνε σαν καρικατούρες, Δεν υπάρχει δούλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Γκάντι ήταν ανεπανάληπτος. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι πολιτισμικές συνθήκες της Ινδίας επέτρεψαν για την επιτυχία του Γκάντι. Άλλη η Ινδία, άλλη η Ελλάδα.

   Delete
  2. Κατά κάποιον τρόπο, εμείς έχουμε είτε Σωκράτη, είτε Παπουλάκο.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Ίσως το θέμα Παπουλάκου δεν είναι άσχετο με αυτά που λέγονται σε αυτό το μπλογκ. Ιδού μια ιστοσελίδα ηttp://spetses.wordpress.com/filoxenoumena/papoulakos/. Υπάρχει κάτι παράδοξο με το θέμα της ορθοδοξίας που η λαϊκή της βάση όπως και οι πρώτοι χριστιανοί (βλ. Κυρτάτας, η αποκάλυψη του Ιωάννη) δέχεται ότι ο απλός πιστός έχει το δικαίωμα να έχει ενοράσεις. Η ίδια αντίληψη υπάρχει σε πολλούς λαούς, όπως οι Ιρλανδοί και οι Βρετόνοι (Κέλτες) που δεν απορρίπτουν τη μέθη. Είναι κρίμα που δεν έχει βρεθεί απόσο ξέρω ένας δυτικόφιλος συγραφέας να εξηγήσει με απλά λόγια τη λαϊκή πίστη στους δυτικοθρεμμένους.Συχνά οι δυτικοθρεμμένοι και μορφωμένοι καταδικάζουν ως θρησκοληψία και σκοταδισμό τις ενοράσεις αυτές, αλλά υπάρχει σε αυτές κάτι το δημοκρατικό. Ίσως σωστά διαισθανόταν ο Παπουλάκος και πριν από αυτόν άλλοι πολλοί ότι τα δυτικά φώτα δεν είναι αντικειμενική επιστήμη αλλά άλληθρησκεία και άλλο δόγμα.

   Delete
 16. Το φαινόμενο Παπουλάκου αντιστοιχεί στη λαϊκή βάση του ρωσσικού ή Ανατολικού κόμματος κατά Κιτσίκη. Κοιτάξτε τι λέει σήμερα ο Γιώργος Δελαστίκ για τη Μαρίν Λεπέν

  " Οταν ένα κόμμα με αυτό το σύνθημα βγαίνει πρώτο κόμμα, είναι αυτονόητο ότι συσπειρώνει γύρω του κοινωνικά στρώματα που ασπάζονται το σύνθημα αυτό. Αν το κόμμα αυτό ήταν αριστερό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συσπείρωσε γύρω του πληττόμενα από το ευρώ εργατικά, αγροτικά, φτωχότερα μικροαστικά στρώματα που το βιοτικό τους επίπεδο έχει υποβαθμιστεί λόγω του ευρώ. Επειδή όμως το Εθνικό Μέτωπο είναι δεξιό και μάλιστα ακροδεξιό κόμμα, τα πράγματα αλλάζουν. Είναι φανερό ότι η γραμμή της Λεπέν βρίσκει απήχηση όχι μόνο στα λαϊκά στρώματα που έχουν πληγεί, αλλά και στα μεσαία στρώματα και σε εκείνα τα τμήματα της γαλλικής αστικής τάξης, εκείνους δηλαδή τους επιχειρηματίες και τα κόμματα της οικονομικής ελίτ, που είτε έχουν ήδη καταστραφεί λόγω ευρώ είτε έχουν δεχθεί ισχυρότατα πλήγματα."

  Εάν η λαϊκή βάση του ρωσσικού κόμματος είναι το εν τρίτο του εν Ελλάδι πληθυσμού, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να κυβερνήσει δίχως αυτή. Επί Βενιζέλου η Ελλάδα είχε χωριστεί στα δύο. Κάτι τέτοιο είχε συμβεί και στον εμφύλιο. Θυμηθείτε το περιβόητο Γ` Ψήφισμα.

  ReplyDelete
 17. Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ίσως τώρα είναι η ευκαιρία. Πότε την πατήσαμε ; Στη σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82)

   Οι Έλληνες ευρωβουλευτές (http://www.epikaira.gr/article/proigeitai-o-nikos-androylakis-sto-pasok-stin-proti-thesi-perase-onotis-marias-stoys-anel) δεν πρέπει να αφήσουνε να τους καπελώσουνε, όπως καπελώσανε οι δυτικοί τον Ιωάννη τον Παλαιολόγο,

   Delete
  3. Όλη μας η κακομοιριά ξεκινάει από κει. Την πατήσανε οι αυτοκράτορες κι ο Βησσαρίων διότι δεν λάβανε υπόψη τους το ορθόδοξο ποίμνιο. Έπρεπε να κρατήσουνε χαρακτήρα και να αρνηθούνε το filioque. Tα πέντε ψωροκάικα που μας στείλανε ήτανε σαν τον πήλινο στόλο που έστειλε για βοήθεια στον Τρωικό πόλεμο ο βασιλιάς της Κύπρου στον Αγαμέμνονα. Ευτυχώς έχουνε το Γλέζο επικεφαλής. Πρέπει να αρθούνε στο ύψος των περιστάσεων.Τώρα είναι η στιγμή.

   Delete
  4. Πρέπει να τους φάμε τους κερατάδες, και μάλιστα χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Δεν πρέπει ούτε να μας καπελώσουνε όπως στη σύνοδο της φερράρας, ούτε να αναδιπλωθούμε σαν τους ιεράρχες της εποχής, και σαν το ΚΚΕ. Πρέπει να τους φάμε χωρίς να ανοίξει ρουθούνι.

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete