May 24, 2014

112 - Καταπληκτικό: Τί ἔγραφε ὁ Νῖκος Κιτσίκης γιὰ τὴν σύνδεση τῆς χώρας μας μὲ τὴν Εὐρώπη

112 - Καταπληκτικό: Τί ἔγραφε ὁ Νῖκος Κιτσίκης γιὰ  τὴν σύνδεση τῆς χώρας μας μὲ τὴν Εὐρώπη


Πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς δύσκολα δύνανται νὰ καταλάβουν γιατί ὑποστηρίζω τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ στὴν πλήρη ἀντίθεσή μου μὲ τὴν παραμονή μας στὴν ΕΕ καὶ τὸ εὐρωνόμισμα. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Εἶχα πατέρα τὸν Νῖκο Κιτσίκη, ποὺ ἀπεβίωσε τὸ 1978 καὶ ποὺ ἤδη τὸ 1962 (ναί, τὸ 1962!) στὴν μελέτη του ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, «Ἡ θανάσιμη περίπτυξη τῆς Κοινῆς (Εὐρωπαϊκῆς) Ἀγορᾶς» ἔγραφε:

«Ἡ Κοινή (Εὐρωπαϊκὴ) Ἀγορὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν Δυτικὴν Γερμανίαν. Πρόεδρος τῆς Κοινῆς (Εὐρωπαϊκῆς) Ἀγορᾶς εἶναι ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς Βάλτερ Χάλλσταϊν, ποτισμένος μὲ πεποιθήσεις σωβινιστικάς, διακηρύττων ἀνεπιφύλακτα σὲ ἄρθρα του ὅτι δὲν εἶναι ῥωμαντικὸς Εὐρωπαῖος ἀλλὰ ῥεαλιστὴς Γερμανός, ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Κοινῆς (Εὐρωπαϊκῆς) Ἀγορᾶς εἶναι πρὸ παντὸς πολιτικός... Τὸ Drang nach Osten τοῦ Μπίσμαρκ, ποὺ δὲν ἐπέτυχε ὁ Χίτλερ, πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὸν Ἀντενάουερ... Μεταβαλλόμεθα εἰς μίαν ἐπαρχίαν τῆς Δύσεως καὶ τὸ κάμνομεν αὐτὸ μὲ ἄπειρη ἀγαλλίασιν...

«Ὅταν ἦτο ὑπουργὸς τοῦ Συντονισμοῦ ὁ κ. Στέφανος Στεφανόπουλος καὶ ἀργότερα ὁ κ. Σπῦρος Μαρκεζίνης καὶ κατηρτίζοντο προγράμματα ἀνασυγκροτήσεως, ἀτελῆ βέβαια καὶ ἀφελῆ κάπως ἀλλὰ πάντως ἐθνικὰ καὶ μὲ κεντρικὴν ἰδέαν τὴν ἐκβιομηχάνισιν τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποῖα ὑπεβάλλοντο εἰς τὸν Ὀργανισμὸν Εὐρωπαϊκῆς Συνεργασίας, ἐξέσπασε λυσσώδης ἀντίδρασις ἐναντίον τῆς χώρας μας ἐκ μέρους τῶν βιομηχανικῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ἀκριβῶς ἐκείνων ποὺ ἀπετέλεσαν ἀργότερον τὴν ΕΟΚ... Μᾶς ἔλεγαν ὅτι εἴμεθα χώρα γεωργικὴ καὶ πρέπει νὰ παραμείνωμεν γεωργική, ὅτι πρέπει νὰ ἐγκαταλείψωμεν κάθε ἰδέαν ἐκβιομηχανίσεως τῆς Ἑλλάδος...

«Ὁμιλῶ μὲ πολὺν καημὸν καὶ ἀγανάκτησιν, διότι εἶμαι ὁ πρῶτος ποὺ τὸ 1943, μέσα στὴν  Κατοχήν, ὡς Πρύτανις τοῦ Πολυτεχνείου, ἐπρόβαλα τὴν ἐκβιομηχάνισιν τῆς χώρας ὡς τὴν μοναδικὴν λύσιν τοῦ οἰκονομικοῦ μας προβλήματος... Εἰς αὐτὸν τὸν ἀμφιβόλου ἀξίας, πάντως ξένον πολιτικὸν σκοπόν, προσφέρεται ὡς οἰκονομικὸν ὁλοκαύτωμα ὁ ἑλληνικὸς λαός. Ἡ Ἑλλὰς συνδεομένη, ὅπως συνεδέθη, μὲ τὴν ΕΟΚ καὶ ὡς μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, χάνει πλέον κάθε  ἴχνος οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς ἀνεξαρτησίας, κάθε ἐλευθερίαν ῥυθμίσεως τῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς της... Ἀποτελεῖ ἔγκλημα ἡ σύνδεσις, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα ἔγινε ἐκ προμελέτης. Ἡ Κυβέρνησις ἀναμφισβητήτως ἐγνώριζε τὰς ὀλεθρίας οἰκονομικὰς συνεπείας, διότι ἀσφαλῶς ὁ κ. Ἰωάννης Πεσμαζόγλου τὴν προειδοποίησε καὶ ἐπεσήμανε τοὺς τρομεροὺς κινδύνους...

«Ἡ ΕΟΚ θὰ ἐλέγχῃ τὴν γεωργικήν μας παραγωγήν, θὰ παρεμποδίζῃ μέχρι ἐκμηδενίσεως τὰς ἐξαγωγὰς πρὸς τὰς ἀνατολικὰς χώρας, χωρὶς ἡ Ἑλλὰς νὰ δικαιοῦται, ὄχι βέβαια νὰ διατυπώνῃ γνώμην γιὰ τὴν ἀκολουθημένην πολιτικὴν τῶν Ἕξ, ἀλλὰ οὐδὲ κἄν νὰ ψελλίσῃ διαμαρτυρίαν διὰ τὴν ἄδικον κακομεταχείρισίν της ὡς ἀποικίας. Ἡ Ἑλλὰς θὰ κρατηθῇ μονίμως εἰς κατάστασιν ὑποαναπτύξεως μὲ χαμηλὸν βιοτικὸν ἐπίπεδον. Θὰ παραμείνῃ ὑπανάπτυκτον ἐξάρτημα τῶν Ἕξ, ἀγορὰ διὰ τὰ βιομηχανικὰ των εἴδη, πηγὴ προμηθείας τῶν πρώτων ὑλῶν, πρὸ παντὸς εὐθηνῶν ἐργατικῶν χειρῶν. Ἡ ἀπαισιοδοξία μου δὲν ὀφείλειται εἰς τὴν πολιτικὴν ἀντίθεσιν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν, ἀλλ’ ἀποτελεῖ ἀκλόνητον ἐπιστημονικὴν πεποίθησιν ὅτι βαίνομεν πρὸς οἰκονομικὸν ἀφανισμὸν καὶ καταρράκωσιν τῆς ἀνεξαρτησίας μας». Αὐτὰ ἔγραφε ὁ πατέρας μου τὸ 1962.

Τελικά, οὔτε κἄν γεωργικὴ χώρα δὲν παραμείναμε, ἀλλὰ μόνον εὐρωπαϊκὲς Μπαχάμες, τὸ γκαρσόνι τῆς Εὐρώπης μὲ μόνους πόρους τὸν τουρισμὸ καὶ μελλοντικὰ παρασιτικὰ royalties ἀπὸ τὴν πλήρη δέσμευση τῶν ἐνεργειακῶν μας πηγῶν στὰ χέρια τῶν Ξένων, ἀκριβῶς ὅπως μία τυπικὴ τριτοκοσμικὴ ἀποικία τῆς Δύσεως. Τί κατάντια γιὰ τὸν ἑλληνισμό, τὸν μοναδικὸ μὲ τὴν Κίνα πολιτισμὸ τοῦ πλανήτου!

Ἐνώπιον τῆς ἀκινησίας τοῦ ΚΚΕ ποὺ ὁμιλεῖ μὲν ὡς σοφὴ κουκουβάγια ἀλλὰ δὲν δρᾷ εἰς τὸ ἐλάχιστο, μόνον ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ σηκώνει πατριωτικὰ κεφάλι. Νὰ γιατί, ὑποστηρίζω τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ ὄχι γιὰ μία ὑποτιθεμένη χιτλερικὴ ἰδεολογία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                   25 Μαΐου 2014.  

Κυριακὴ ἐκλογῶν Σαμαρικῆς δουλείας 

14 comments:

 1. Αν δεν κάνω λάθος η εκβιομηχάνιση και η οικονομική αυτοδυναμία της Ελλάδος ήταν κατά καιρούς αίτημα είτε μιας μερίδας της αστικής τάξης είτε και του σοσιαλιστικού κινήματος. Ερώτηση. Αφού από την επανάσταση του 1821 η Ελλάδα ΘΕΛΕΙ να σταθεί μόνη της σαν ανεξάρτητο κράτος, ΓΙΑΤΙ δεν το κάνει : γιατί δεν ΜΠΟΡΕΙ ή γιατί στην πραγματικότητα δεν το ΘΕΛΕΙ ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθόμαστε τώρα ένας ολόκληρος λαός και έουμε κομπλαριστεί με τους κόπανους τους Ευρωπαίους και τους βλάχους τους Αμερικάνους, όχι επειδή είμαστε φτωχοί, ούτε επειδή δεν έουμε βιομηχανία, αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Τι μας νoιάζουνε εμάς τα παλιοσίδερα των Ευρωπαίων ; Mια ζωή τη βγάζαμε με ένα παξιμάδι την ημέρα, και μάλιστα με καλύτερη υγεία από τώρα. Δηλαδή πρέπει να τους αφήσουμε να μας ρημάξουνε, απειδή είμαστε φτωχοί; Αν δείτε τη νομοθεσία πο εει περάσει, η φτώχεια είναι πλέον έγκλημα, όπως ακριβώς στην εποχή της πρωταρχικής συσσώρευσης κατά Μαρξ. Απόλυτο δίκιο έχει ο Νίκος Κιτσίκης για τις προθέσεις των αλητών Ευρωπαίων. Το ερώτημα είναι γιατί δεν τα βρισκουμε μεταξύ μας. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει το θρησκευτικό ζήτημα ή φιλσοσοφικό ή όπως θέλετε πείτε το, Μας λέγανε στο σχολείο περί ομόνοιας τν Ελλήνων, αλλά προς το παρόν υπάρχι μόνο η πλατεία Ομονοίας. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν τους μουτζώνει ή δεν αδιαφορεί ; Διότι δεν ξέρει αν είναι ο καθένας μονος του.

   Delete
  2. H δόξα της αρχαίας Ελλάδας δεν ήταν η Σπάρτη. Τη Σπάρτη δεν θα την ήξερε ούυτε η μάνα της αν δεν είχε γράψει κάποιος Ηρόδοτος την ιστορία των μηδικών πολέμων. Η δόξα της αρχαίας Ελλάδος ήταν η ανακάλυψη ότι μόνο μέσα από τη μοναξιά καταλαβαίνεις τους άλλους. Οι δυτικοί είναι ένα τσούρμο γίδια. Καθόμαστε τώρα εμείς και κομπλαριζόμαστε επειδή δεν είμαστε γίδια.

   Delete
  3. Πήγανε οι κοτζαμπάσηδες του 62 να διαπραγματευτούνε εξ ονόματος του ελληνικού λαού με τον ευρωπαίο Σουλτάνο Χάλλσταιν. Μας λένε, Έλληνες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. Καλά κάνουμε και δεν είμαστε ενωμένοι. Θέλουμε ο καθένας μόνος του να καταλάβει τον κόσμο και μόνοι μας να λύσουμε τα προβλήματά του. Ποια ένωση και τρίχες κατσαρές;

   Delete
 2. Υ.Γ. Συγγνώμη για τη φλυαρία. ιδού η ένωσις http://www.epikaira.gr/article/protokollo-synergasias-ellinokyprion-kai-toyrkokyprion-ergolavon,

  ReplyDelete
 3. Εγνώριζε ο πατέρας σου τον Δημοσθένη Στεφανίδη;

  ReplyDelete
 4. Γιὰ τὸν Δημοσθένη Στεφανίδη δὲν γνωρίζω ἐὰν τὸν ἤξερε ὁ πατέρας μου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Απο τον καιρο της Α Αθηναικης συμμαχιας τουλαχιστον,ειναι γνωστο οτι οι συμμαχιες αυτου του ειδους αναμεσα σε ισχυρους και αδυνατους, γρηγορα μετατρεπονται σε ηγεμονια.
  Αυτο δεν χρειαζεται την ειδικευση και την προβλεπτικοτητα του Ν. Κιτσικη για να το περιμενουμε .
  Στο αρθρο γινεται μια ειδικοτερη αναλυση για το που ακριβως κινδυνευει η χωρα μας απο την ΕΕ, αλλα και αν δεν ηταν εκει, θα ηταν αλλου.
  Το περιεργο (οχι για μενα) ειναι πως αυτα τα απλα πραγματα παραβλεπονται απο ολους τους μεγαλους πολιτικους μας παρολο που αρθρα σαν κι αυτο θα επρεπε να λειτουργουν σαν αποδειξη ακομη και γι αυτους που αρνουνται να ακουσουν την φωνη της ιστοριας.

  ReplyDelete
 6. Ενας φιλος με το ονομα Δημητρης εκανε μια ερωτηση στο προηγουμενο αρθρο που μου φανηκε πολυ ενδιαφερουσα αν και δεν ειμαι σιγουρος οτι κατεχω το θεμα αρκετα για να τον καταλαβω απολυτα.
  Νομιζω οτι θα εχει ενδιαφερον και η απαντηση του κ. Κιτσικη.
  Εγω αυτο που εχω καταλαβει ειναι οτι η Χ.Α κυριολεκτικα για τον φοβο των Ιουδαιων δεν μιλαει για εθνικοσοσιαλισμο και αφηνει ενα μπερδεμα με την ακροδεξια να αιωρειται.
  Αν συνυπολογισουμε οτι και ο ορος ακροδεξια δεν εχει και σαφες νοημα, πραγματι το μπερδεμα που υπαρχει στην βαση της Χ.Α ειναι μεγαλο.
  Εκεινο που ειναι σιγουρο ειναι οτι στις τοπικες οργανωσεις της Χ.Α δραστηριοποιειται ισως το εκλεκτοτερο κομματι του Ελληνικου λαου.
  Ελληνες που δεν ζητουν ανταλλαγματα για να προσπαθησουν για το κοινο καλο και που ειναι αληθεια οτι ελαχιστα ενδιαφερονται πλην του πυρηνα, για την ακριβη ιδεολογια του κομματος.
  Αυτη η διαθεση για αγωνα ανιδιοτελη υπηρχε (δεν ξερω αν υπαρχει ακομη) και στο ΚΚΕ και σε αρκετους αριστερους, ενω ειναι αδυνατον να την βρεις στα κομματα εξουσιας, και ειναι αυτο που δινει την δυνατοτητα μαζι με τις ομοιοτητες στην οικονομικη πολιτικη για μια συννενοηση προκειμενου να τελειωνουμε με τους προδοτες και τους ρουσφετατζηδες οπαδους τους.
  Δυστυχως οι ηγεσιες σχεδον ολων των αριστερων κομματων εχουν μετατρεψει τον διεθνισμο τους σε ανοικτο μισελληνισμο και εχουν εγκλωβισει τον κοσμο τους.
  Νομιζω οτι χρειαζεται μια "αριστερη" Χ.Α για να τους απεγκλωβισει και να προωθησει την ενοτητα με την "δεξια".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπάρχει μεγάλη προκατάληψη στον κόσμο της λεγομένης αριστεράς για τη Χρυσή Αυγη. Είναι αλήθεια ότι εγώ δεν πολυξέρω άλλον κόσμο. Σε πολλά προηγούμενα σχόλιά μου έχω προσπαθήσει να υποδείξω ότι όχι μόνον από τον καιρό του εμφυλίου αλλά και πολύ νωρίτερα υπάρχουνε στην ελλάδα τουλάχιστον δύο διαφορετικές θρησκείες, θρησκείες εντός εισαγωγικών. Η μία είναι παγανιστική - φυλετική, δεμένη με τον τόπο και την οικογένεια, η άλλη οικουμενική και εν μέρει χαώδης. Εγώ ανήκω στην δεύτερη. Πιστεύω ότι οι ανήκοντες στην δεύτερη δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 7. Πολιτικα δικαιωματα στην ουσια δεν εχει κανεις εκτος απο την ολιγαρχια που κυβερναει.
  Στους υπολοιπους ουσιαστικα περιοριζονται σε μια ψηφο καθε τεσσερα χρονια, η οποια νομιμως υφαρπαζεται δια καταιγιστικης προπαγανδας, εξαγορων και εκβιασμων εκ μερους των κυβερνωντων.
  Ακομη και οσοι καταφερουν να μην θελουν να εξαγοραστουν η να φοβηθουν και αντιστεκονται επιτυχως στην πλυση εγκεφαλου, εχουν να αντιμετωπισουν οχι την εξουσια με την οποια θα μπορουσαν αν και χωρις πιθανοτητα επιτυχιας να παλεψουν αλλα τους γειτονες τους συγγενεις και τους φιλους που υποκυπτουν.
  Αυτη ειναι και η αιτια πισω απο τους εμφυλιους στους οποιους μετεχουν οι "ακραιοι" αλλα εγω νομιζω οτι περισσοτερο υπευθυνοι ειναι οι "κεντρωοι" νοικοκοιραιοι των οποιων η ανοησια δεν επιτρεπει μια ειρηνικη διεξοδο απο καταστασεις καταφανως λαθος.
  Αυτοι που κυβερνουν μ αυτον το τροπο ειναι οικουμενιστες γιατι αυτο εξυπηρετει τα συμφεροντα των ολιγαρχειων.
  Τα συμφεροντα των πολιτων εξυπηρετουνται στα πλαισια του κρατους που τους ανηκει, το εκμεταλλευονται και το κατεχουν δια της βιας.
  Δεν πρεπει ομως να ξεχνουν οτι δεν υπαρχουν μονο εξωτερικοι εχθροι που θελουν να εκμεταλλευτουν το κρατος τους, αλλα και ορισμενοι απο τους ιδιους αν βρουν ευκαιρια.
  Δεν πρεπει τα δικαιωματα στην χωρα τους που κερδισαν με το αιμα τους να τα χανουν απ το μυαλο τους.

  ReplyDelete
 8. Δεν λέγαμε για τα τρία κόμματα - Πελοπόννησος, Ρούμελη, νησιά ; Αγρότες,, Κτηνοτρόφοι Ναυτικοί.Δείτε την κατανομή των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. http://ekloges.ypes.gr/may2014/dyn/e/map.png?_dc=1401100420114. Στερεά Ελλάς συν νησιά νικά Μωριά.

  Ενδιαφέρουσα η σύγκριση με τον καιρό του πελοποννησιακού πολέμου.
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Map_Peloponnesian_War_431_BC-en.svg

  Delete

  ReplyDelete
 9. Ἀπαντῶ στὸν Γιῶργο Γιᾶνγκο καὶ στὸν Δημήτρη μὲ νέο μου ἄρθρο, ἀρ. 113.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete