Feb 24, 2014

94 - Ὁ Ἑλληνισμὸς ὡς "Μῦθος τοῦ ΚΑ΄Αἰῶνος"

94 - Ὁ Ἑλληνισμὸς ὡς "Μῦθος τοῦ ΚΑ΄Αἰῶνος"

Ἕνα σχόλιο στὸ ἄρθρο τοῦ μπλόγκ μου, "Οἱ Ἐκλεκτοί", τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2014, ἀπὸ τὸν "Ζαρατούστρα", μοῦ δίδει τὴν εὐκαιρία νὰ ξεκαθαρίσω καὶ πάλι τὴν διαφορὰ μεταξὺ τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ ποὺ πρεσβεύω καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ.

Ὁ ἑλληνοκεντρισμός, ὅπως τὸν ἔχω ὁρίσει έγώ στὰ γραπτά μου, εἶναι ἕνα εἶδος σούπερ ἐθνικισμοῦ. Ἐνῷ ὁ ἐθνικισμὸς συρρικνώνει τὸν ἑλληνισμὸ σὲ σύνορα -ὅσο καὶ ἐκτενῆ νὰ εἶναι αὐτὰ τὰ σύνορα- ὁ ἑλληνοκεντρισμός ἐννοεῖ τὸν ἑλληνισμὸ ὡς οίκουμενικό (ἄλλα ὄχι διεθνιστικό) ὅπως ἦταν ἡ ἔννοια τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας, καὶ ἀκόμη περισσότερο ὡς συμπαντικό, ἐπεκτεινόμενο στὸ Σύμπαν. Ὅπως ἔχω γράψει:"Τὰ ἄστρα ψιθυρίζουν ἑλληνικά" (βλέπε καὶ τὸ βιβλίο τοῦ Ἠσαΐα Κωνσταντινίδη, "Δημήτρης Κιτσίκης. Γεωπολιτικὴ Βιογραφία").

Ὁ Γερμανὸς ἐθνικοσοσιαλιστὴς Ἀλφρέδος Ῥόζενμπεργκ στὸ πολύκροτο βιβλίο του ὥρισε τὸ αἷμα ὡς τὸν "Μῦθο τοῦ Κ΄ Αἰῶνος". Ἐγὼ ὁρίζω τὸν ἑλληνισμὸ ὡς τὸν "Μῦθο τοῦ ΚΑ΄αἰῶνος" (Βλέπε τὸ κείμενο "στόχος" τοῦ παρόντος μπλόγκ:"Ὁ ΚΑ΄αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ").

Ἡ ἴδια ἡ ζωή μου, κατὰ τὴν ἐκφραζομένη δημοσίως γνώμη τοῦ καθηγητοῦ πατρὸς Γεωργίου Μεταλληνοῦ, ἔχει πολλὰ χαρακτηριστικὰ μὲ τὴν ζωὴ τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ (ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀνδρέα Κάλβου). Εἶμαι γόνος ἑλληνοϊταλικῆς οἰκογενείας εὐγενῶν. Ὁ πρόπαππος μου ἀπὸ τὴν μητέρα μου, ὁ κόντες ντ'Ἀντώνιο, κατήγετο ἀπὸ τὴν Τεργέστη καὶ ἡ προγιαγιά μου, ἀπό τὴν μητέρα μου, ἦτο Γαλλίδα -ἡ Ἄννη- ἡ ὁποία εἶχε 16 παιδιά, 8 βαπτισμένα ῥωμαιοκαθολικὰ καὶ 8 ὀρθόδοξα. Ἡ οἰκογένεια τῆς Κρητικιᾶς μητέρας μου ἦτο ἐγκατεστημένη στὸ Κάϊρο. Ἐγὼ ὁ ἴδιος, ὡς Ὀρθόδοξος, ἐγεννήθην μέσα στὴν Ἀθήνα ἀλλὰ μὲ γλῶσσα γαλλική. Τὰ ἑλληνικὰ τὰ ἔμαθα σὲ ἡλικία 5 ἐτῶν μέχρι τὰ 12 μου χρόνια ὁπότε ἔφυγα γιὰ τὴν Γαλλία καὶ ὅταν ἐξῆλθα ἀπὸ τὸ γαλλικὸ λύκειο τῶν Παρισίων, εἶχα ξεχάσει τὰ ὁλίγα ἑλληνικά μου. Μὲ τεραστία προσωπικὴ προσπάθεια ἐπέτυχα νὰ μάθω πολὺ καλὰ τὰ ἑλληνικά, ἀλλὰ τὰ πρῶτα μου βιβλία στὰ ἑλληνικὰ ἦταν μεταφρασμένα ἀπὸ τὰ γαλλικά.

Ὁ Κάλβος, στὴν γλῶσσα του καὶ στὴν σκέψη του δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ Ἕλλην τοῦ ἐθνοκράτους. Εἶναι συμπαντικὸς Ἕλλην, ὅπως ὁ Νῖτσε καὶ ὁ Βάγνερ, ὅπως καὶ ὁ Καβάφης. Ὅλοι αὐτοὶ ἀναπνέουν ἑλληνισμό. Εἶναι ἑλληνοκεντρικοί. Ὁ Ἕλλην Χέγκελ, ἐμπνευστὴς τοῦ Μάρξ, ἔλεγε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶχε ἐμπλουτισθῆ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο. Ἡ συνθετική μου ἔννοια τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ βασισμένη στὴν ἑλληνικὴ διαλεκτικὴ συναντᾷ τὴν ψυχοσύνθεση τοῦ Κάλβου πού, σὲ μικτὴ γλῶσσα, συνθέτει τὸν κλασσικισμὸ μὲ τὸν ῥομαντισμό, τὴν ἑλληνικὴ θρησκεία μὲ τὸν χριστιανισμό, τὸν ἐρωτισμὸ μὲ τὸν πουριτανισμό, τὸν ἐπαναστατισμὸ μὲ τὸν συντηρητισμό. Ὁ Κάλβος συλλαμβάνεται ὡς μετέχων στὸ κίνημα τῶν Καρμπονάρων καὶ καταφεύγει στὴν Γενεύη, ὅπως καὶ ἐγὼ μετεῖχα στὴν παρισινὴ ἐξέγερση τοῦ Μάη τοῦ 1968 μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπελαθῶ ἀπὸ τὴν Γαλλία, καταφεύγοντας στὸν Καναδᾶ.

Ὁ πρωθυπουργὸς Ἀντώνης Σαμαρᾶς, στὶς 14 Φεβρουαρίου 2014, ἐδήλωσε ἔμπροσθεν τῶν μοναχῶν, στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου εἶχε μεταβῆ γιὰ προεκλογικοὺς λόγους, ὅτι δύο εἶναι οἱ προτεραιότητες τῆς κυβερνήσεώς του: Ἡ γλῶσσα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία! Ἀβυσσαλέο ψεῦδος! Ποτέ, μὰ ποτέ, αὐτὸς ὅπως καὶ ὅλοι οἱ προηγούμενοι πρωθυπουργοὶ τοῦ ἐθνοκρατιδίου, στὰ διεθνῆ φόρα, δὲν ἀνέδειξαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Ποτὲ δὲν ἐπρότειναν στὶς Βρυξέλλες ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα νὰ γίνῃ τὸ πολιτισμικὸ εὐρώ, δηλαδὴ νὰ καθιερωθῇ ὡς ἡ κοινὴ γλῶσσα τῆς ΕΕ, καὶ νὰ διδάσκεται σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς ΕΕ ὑποχρεωτικά, ἀπὸ τὴν πρώτη δημοτικοῦ μέχρι τὸ Πανεπιστήμιο. Ἀντιθέτως κατέσφαξαν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα μὲ τὴν καθιέρωση, πρῶτα τῆς καθαρευούσης, μετὰ τῆς δημοτικῆς καὶ τέλος τοῦ μονοτονικοῦ. Ἀντί γιὰ πολιτισμὸ πουλᾶνε τουρισμό. Μεταξὺ τῶν βουλευτῶν, μόνον ὁ Βύρων Πολύδωρας ὑπερασπίσθη δημοσίως τὸ πολυτονικὸ σύστημα καὶ δευτερευόντως ἡ Λιάνα Κανέλλη.

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς φαιδρᾶς Μελίνας ποὺ δὲν ἔκαμε ποτὲ ἔρωτα τὴν Κυριακή, ἀλλὰ ἀπαιτοῦσε τὴν ἐπάνοδο στὰ στενὰ σύνορα τοῦ κρατιδίου τῶν Μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος μέχρι τὸν σημερινὸ Ἀμερικανὸ ἠθοποιὸ George Clooney, ποὺ εἰσεχώρησε μὲ τὴν σειρά του στὴν κλίνη τῆς Μελίνας, τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ἀρέσκεται, ὡς μοναδικὴ πολιτισμικὴ πολιτική, νὰ προβάλλῃ τὸν φράγκικο φιλελληνισμὸ ποὺ καταλήγει στὰ σεξουαλικὰ ὄργια τῆς Μυκόνου πρὸς χάριν τουρισμοῦ. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἡ Τουρκία ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ Βερολῖνο, τὴν ἐπιστροφὴ μέσα στὰ στενὰ σύνορά της, τοῦ Βωμοῦ τοῦ Διὸς Σωτῆρος καὶ τῆς Ἀθηνᾶς Νικηφόρου τῆς Περγάμου, βασιζομένη στὴν λογικὴ τῶν συνόρων τοῦ ἐθνοκράτους. Ἔτσι, προσπαθοῦμε νὰ συρρικνώσουμε τὸν ἑλληνισμό, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ θὰ ὑπεχρεώναμε τὸν Νῖτσε καὶ τὸν Βάγνερ νὰ πολιτογραφηθοῦν Ἕλληνες πολῖτες τοῦ κρατιδίου.

Ἡ μελλοντικὴ κυβέρνηση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πρέπει νὰ ἔχῃ ὡς ἀπόλυτη προτεραιότητα νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα παγκοσμίως ὡς ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο ἐξαπλώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ὄχι τὸν ξεβράκωτο τουρισμό. Ὁ Ἕλλην δὲν δύναται νὰ συνεχίσῃ νὰ εἶναι τὸ γκαρσόνι τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ κόσμου. Εἶναι ἄρχων καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ ἄρχων. Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἐγὼ θὰ ψηφίσω Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ ἄν κηρυχθῇ ἐκτὸς νόμου, τότε μόνον θὰ ψηφίσω ΚΚΕ.

                Δημήτρης Κιτσίκης                24 Φεβρουαρίου 2014


40 comments:

 1. Αξιότιμε κύριε Κιτσίκη,

  εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις συνομιλίες του φίλου σας του Έρντογαν με τον γιό του για να κρύψει τα λεφτά.

  http://tourkikanea.gr/2014/02/erd-273/#more-42833

  Ενθυμούμαι πως μάς βεβαιώνατε ότι ο Έρντογαν είναι έντιμος πολιτικός. Μήπως πέσετε έξω και στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής;

  ReplyDelete
 2. Ὄχι, δὲν ἔπεσα καθόλου ἔξω, οὔτε στὴν περίπτωση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, οὔτε στὴν περίπτωση τῶν μεθόδων τῆς Ἀμερικανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ὡς εἰδικὸς τῆς προπαγάνδας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς, παρακολουθῶ μὲ "θαυμασμό" τὶς καταπληκτικὲς προόδους τῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ στὸν τομέα τοῦ ψυχολιγικοῦ πολέμου. Τὸ ἐπεισόδιο Ἐρντογάν, στὸ πλαίσιο τοῦ πλανητικοῦ πολέμου, εἶναι ἀπὸ τὶς τρεῖς τελευταῖες ἐπιτυχίες τῶν ἀμερικανικῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ ὀργανώνουν ἐξεγέρσεις διαφόρων χρωμάτων καὶ ἀνοίξεων (τελευταῖα, ἔχουμε τὶς περιπτώσεις τῆς Οὐκρανίας, Τουρκίας, Βενεζουέλας... καὶ θὰ ὑπάρξῃ φυσικὰ καὶ συνέχεια). Ἡ παρατήρησή σας δεικνύει περισσὴ ἀφέλεια γιὰ Ἕλληνα, πόσο μᾶλλον ποὺ στὴν χώρα μας τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια μᾶς ἔχουν συνηθίσει στὴν καταπλητικὴ μονομέρεια "εἰδήσεων" ποὺ περνᾶνε αὐτούσια τὴν δυτικὴ ψευδῆ προπαγάνδα σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ἐξωτερικοὺς καὶ ἐσωτερικούς, χωρὶς καμμία ἐξαίρεση. Καλὸ θὰ ἦταν νὰ εἴχατε παρακολουθήσει μερικὲς πανεπιστημιακές μου παραδόσεις περὶ μεθόδων ψυχολογικοῦ πολέμου καὶ κατασκοπείας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. Η ανάγκη της παγκόσμιας επικράτησης του ελληνισμού στη θέση του τουρισμού στην οποία αναφέρεται ο Δημήτρης Κιτσίκης είναι κάτι παραπάνω από μιαν αφελή Μεγάλη Ιδέα της παγκοσμιοποίησης. Είναι η ανάγκη της συμφιλίωσης του ανθρώπου με τη ζωή του. Δεν έχει μόνο εξωτερικά χαρακτηριστικά. Πώς λειτουργεί, για παράδειγμα, η προπαγάνδα ; Σας λένε, κοιτάξτε αυτό το παράξενο προϊόν. Ο Ερντογάν συζητάει με το γιο του για κομπίνες. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε, ούτε ξέρετε σε τι σας αφορά - με άλλα λόγια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σχέση έχει αυτό με τη ζωή σας και τη σκέψη σας. Κάποιος άλλος όμως, αυτός που σας το σερβίρει, ξέρει υποτίθεται τι σημαίνει αυτό - με άλλα λόγια έχει την πλήρη γνώση, είναι η εξουσία, το κάθε τι έχει τη θέση του στο σύστημά του, όλα κυλάνε αρμονικά από την κορφή μέχρι τα νύχια. Θέλει να σας κάνει υποτακτικό του, ως εξής, έμμεσα : θα λέτε μετά στο γιο σας : σώπα εσύ - δεν ξέρεις, η τηλεόραση έχει δίκιο, όχι εσύ. Άκου τον κύριο τι σού λέει. Με άλλα λόγια, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, ό,τι κι αν κάνανε οι βασιλιάδες, ο κόσμος το έβρισκε καλά καμωμένο.Ο ελληνισμός του Κιτσίκη, όπως τον καταλαβαίνω, είναι να πεις ότι επειδή εγώ δεν ξέρω, δεν σημαίνει ότι ο άλλος ξέρει. Εν οίδα, ότι ουδέν οίδα. Κι αν εγώ σκέφτομαι ελληνικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκέφτομαι αγγλικά, διότι από πού έρχεται η σκέψη ;

  ReplyDelete
 4. Θα έχουμε μια ανάλυση για τα γεγονότα της Ουκρανίας; Ήταν απρόσμενα; Τι προμηνύματα δίνουν;
  Μιας και το όνομα του μπλογκ είναι "Ενδιάμεση Περιοχή", η Ουκρανία μέσα σε αυτήν δεν είναι; Είναι κρίσιμο ή ασήμαντο σημείο της Ενδιάμεσης Περιοχής; Πάμε λίγο γεωπολιτικά.

  Και κάτι άλλο. Τι συμβαίνει με τα εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης; Παρατήρησα ότι ο Κασιδιάρης, σε κάποια εκπομπή, έλεγε ότι να δείτε οι Ουκρανοί εθνικιστές είναι ξεκάθαρα χιτλερικοί, ενώ εμείς είμαστε οι καλοί μη χιτλερικοί μη εθνικοσιαλιστές (πλέον), δηλαδή καλά παιδιά. Δεν κατάλαβα αν γενικά είναι κατά των εθνικιστών της συγκεκριμένης χώρας. Μήπως λόγω Ρωσσίας; Θα έχουμε τώρα τέτοια παιχνίδια; Συνεργασία με εθνικιστές με κοινά συμφέροντα, αντίθεση σε αντι-Πουτινικούς εθνικιστές; Μπερδεύει το πράγμα.

  ReplyDelete
 5. Πόσο δίκιο έχετε!! Δυστυχώς επι τόσα χρόνια οι πολίτες επιλέγουν εκπρόσωπους οι οπόιοι επικαλούμενοι την προβολή της Ελλάδας την απομονώνουν χειρότερα. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει όραμα. Όταν στη ζωή δεν ξέρεις που θέλεις να πας δεν έχεις μέλλον. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να μας κάνουν από Σουηδία του Νότου η Δανία του Νότου. Εγώ θέλω να είμαι Έλληνας, είναι κακό; Θεωρώ τιμή μου να ζω στον τόπο που η διαχείριση των κοινών ήταν υποχρέωση και όχι δικαίωμα (αρχαία ελληνική δημοκρατία-διορθώςτε με εάν είμαι λάθος).

  ReplyDelete
 6. Πρὸς Ἀνώνυμον : Σχετικὰ μὲ τὸν Ἔρντογάν, δεῖτε τί τοῦ προσάπτω στὸ ἄρθρο τοῦ μπλόγκ μου, τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2013, μὲ τίτλο, "Ἡ κατρακύλα τοῦ Ἔρντογαν". Σχετικὰ μὲ τὴν Οὐκρανία, βλέπε τὸ ἄρθρο μου τοῦ μπλόγκ", τῆς 15ης Δεκεμβρίου 2013, μὲ τίτλο,"Ἡ Οὐκρανία ἀποδεικνύει γιὰ τρίτη φορὰ τὴν ὀρθότητα τῆς Κιτσικικῆς θεωρίας περὶ Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς".

  Καὶ μία παράκληση: ἀντὶ γιὰ "Ἀνώνυμος" ἐπιλέξατε ἕνα ψευδώνυμο γιὰ νὰ ἠμπορῶ νὰ σᾶς ἀπαντῶ συγκεκριμένα.

  Πρὸς Διονύσιο Κουμουρᾶ: Πολὺ σωστὴ ἡ παρατήρησή σας. Ἡ Δανία καὶ ἡ Σουηδία πάντα ἐδήλωναν ὅτι ἔχουν ὡς πρότυπο τὸν Ἑλληνισμό. Συνεπῶς δὲν ἔχει νόημα νὰ θέλουμε νὰ γίνουμε Σουηδία ἤ Δανία. Ἀντιθέτως πρέπει νὰ ξαναγίνουμε Ἕλληνες, ὅπως ὁ ἄσωτος υἱὸς τῆς παραβολῆς ποὺ ἐπέστρεψε [ἀπὸ τὴν Δύση] στὸν πατέρα του, ἀφοῦ κατεστράφη.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Στους αρχαίους Έλληνες συναντά κανείς δύο πνευματικές τάσεις που θα μπορούσαμε αφελώς να τις πούμε διαφορετικές. Η μία είναι ότι ο κόσμος έχει κάποια χαρακτηριστικά και ο άνθρωπος επιχειρεί να τον καταλάβει με το πνεύμα ή με τα όπλα. Η δεύτερη είναι ότι ο άνθρωπος είναι ο κόσμος.

  Από την πρώτη τάση έρχεται η επιστήμη, και η δεύτερη είναι η φιλοσοφία.

  Η επιστήμη έχει αρχή και τελειώνει με το θάνατο. Η φιλοσοφία δεν έχει αρχή, είναι η ζωή η ίδια, και δεν ξέρουμε αν τελειώνει και πώς τελειώνει αν και το φοβόμαστε. Οι δύο αυτές τάσεις έχουνε διαφορετικά εργαλεία. Το εργαλείο της επιστήμης είναι η σκέψη. Η φιλοσοφία δεν έχει εργαλείο. Η επιστήμη ασχολείται με αντικείμενα. Η φιλοσοφία δεν έχει αντικείμενο, είναι ενατένιση. Δεν προχωράει από το ένα στο άλλο, δηλαδή δεν έχει συμπεράσματα. τα συμπεράσματα δεν είναι παρά ένα πετραδάκι, ένα χρωματάκι ακόμα, μια φευγαλέα πινελιά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στην πολιτική και την ιστορία νομίζουμε συχνά ότι παρατηρούμε τα φαινόμενα, τις δρώσες δυνάμεις, και ότι αφήνουμε απέξω τον εαυτό μας. Η φιλοσοφία δεν έχει ούτε αντικείμενο εξωτερικό ούτε εαυτό, δεν κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε μέσα και έξω, πνεύμα και ύλη. Μια ελληνική θεώρηση του κόσμου δεν είναι ο´υτε του καναπέ ούτε μιας απελπισμένης στοχοπροσήλωσης, αν από τους Έλληνες κρατήσουμε πάνω απόλα τη φιλοσοφία. Οι Έλληνες ήταν ένας βαθειά θρησκευόμενος λαός, μεταξύ άλλων.

   Delete
 8. Κωνσταντῆ, ὁ ἑλληνισμὸς δὲν χαρακτηρίζεται "ἰδίως" ἀπὸ ἔφεση πρὸς τὴν φιλοσοφία διότι ὡς θεόπνευστος, ἐπίθετο ποὺ χρησιμοποιῶ στὴν κυριολεξία, δρᾷ μέσῳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ συνεπῶς περιλαμβάνει τὴν ὁλοκληρωτικὴ σκέψη -ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία- φιλοσοφία πού, ὡς μητέρα ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, σήμερα ἀντικαθίσταται μὲ τὴν Ἱστορία. Βλέπε τὸ περίφημο βιβλίο τοῦ πρυτάνεως τοῦ ΕΜΠ, πατέρα μου Νίκου Κιτσίκη, δημοσιευμένο τὸ 1947 (Ἐκδόσεις Ἀργύρη Παπαζήση), μὲ τίτλο, "Ἡ φιλοσοφία τῆς νεώτερης φυσικῆς", ποὺ ἐπανεκδόθηκε τὸ 1989 , μὲ εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια τοῦ καθηγητοῦ Εὐτύχη Ἰ. Μπιτσάκη, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Gutenberg. Ἐξυπακούεται ὅτι, ὡς ἀνωτάτη σκέψη, ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι βαθιὰ θρησκευόμενος.

  Ἡ τεχνολογία εἶναι καὶ αὐτὴ ἐντὸς τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἁπλῶς ἀπαιτεῖ ὑλικὲς προϋποθέσεις καὶ χρῆμα, γι'αὐτὸ καὶ εὐημερεῖ στὶς πλούσιες χῶρες.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Ομολογω οτι δεν μπορω να παρακολουθησω ακριβως το νοημα τοσο του αρθρου οσο και των περισσοτερων σχολιων.
  Ασχολουμαστε με τον Ελληνισμο και τον κοσμο, η με την Ελλαδα και τους Ελληνες;
  Καπου νομιζω συγχεονται.

  Σχετικα με τον Ελληνικο πολιτισμο.
  Ο πολιτισμος που γεννηθηκε στην κλασσικη Ελλαδα ειναι αυτος που τροφοδοτησε και τροφοδοτει σ ολες τις εποχες, ολους τους λαους.
  Στην ουσια οι υπολοιποι κρινονται με βαση το ποσο καταφεραν να αφομοιωσουν αυτον τον πολιτισμο.
  Στην ρωμαικη εποχη αν και η δημοκρατια και η συμμετοχη ακομη και στις ολιγαρχιες των πολιτων στα κοινα εσβησε, κρατηθηκαν καποια αλλα στοιχεια οπως η ελευθερια του πνευματος και η αγαπη στην φιλοσοφια και την γνωση.
  Στην Βυζαντινη εποχη ακομη περισσοτερα στοιχεια του Ελληνικου πολιτισμου εσβησαν και η καταστροφη ολοκληρωθηκε απο την Οθωμανικη αυτοκρατορια.
  Η αναγεννηση στην Ευρωπη ηταν το κινημα για επιστροφη στις κλασσικες αξιες.
  Στον συγχρονο κοσμο δυσκολα θα βρεις στοιχεια που να κανουν εναν ανθρωπο πολιτισμενο που να μην προερχονται απο την ιδια εποχη.
  Θα ειχε ενδιαφερον να ακουστουν πολιτισμικα στοιχεια που να φτιαχτηκαν σε αλλες εποχες και να θεωρουνται σημερα αποδεκτα και σημαδια πολιτισμενων ανθρωπων.

  Σχετικα με την σημερινη Ελλαδα και τους Ελληνες.
  Σημερα οπως και οι υπολοιποι λαοι αποφασιζουμε κι εμεις την πορεια που θα επιλεξουμε.
  Για μενα το να ψαχνουμε επιθυμητα στοιχεια στο Βυζαντιο η σ αλλες εποχες την στιγμη που ειμαστε κληρονομοι του ανυπερβλητου κλασσικου πολιτισμου, ειναι χασιμο χρονου.
  Ολοι οι μετεπειτα κατεστρεψαν ενα μερος αυτου του μεγαλου πολιτισμου. Δεν ηταν συνεχιστες αλλα καταστροφεις του.
  Ακομη και αν υπαρχουν καποια στοιχεια αξια λογου στους υπολοιπους, αυτα μπορουν να επιλεγουν ευκολα απο λατρεις της γνωσης, της ελευθερης διακινησης ιδεων και υποταγης στην λογικη που ειναι στοιχεια του.
  Βασικο στοιχειο του Κλασσικου πολιτισμου ειναι η ελευθερια του ατομου μεσα στην προστασια της πολης-κρατους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακομη και η λεξη πολιτισμος υποδηλωνει τον τροπο ζωης σε μια πολη (κρατος).
   Το να συγχεεται λοιπον ο Ελληνικος (βλεπε κλασσικος γιατι δεν υπαρχει αλλος) πολιτισμος με διεθνιστικες η παγκοσμιοποιημενες καταστασεις που απο τη φυση τους λογω μεγεθους δεν εξασφαλιζουν την ελευθερια και την ενοτητα των πολιτων ειναι λαθος.
   Ο Αριστοτελης μας λεει

   ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΟΥΔ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΟΛΙΣ ΓΙΓΝΕΤΑΙ, ΟΥΤΩΣ ΟΥΔ ΕΝ ΤΩ ΤΥΧΟΝΤΙ ΧΡΟΝΩ
   Διοτι οπως δεν γινεται η πολη απο το τυχαιο πληθος, δεν γινεται ουτε στον τυχοντα χρονο.

   ΠΟΛΙΣ Η ΜΕΝ ΕΞ ΟΛΙΓΩΝ ΛΙΑΝ ΟΥΚ ΑΥΤΑΡΚΗΣ (Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΑΥΤΑΡΚΕΣ),Η ΔΕ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΑΓΑΝ ΕΝ ΜΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙΣ ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΩΣΠΕΡ ΕΘΝΟΣ, ΑΛΛ ΟΥ ΠΟΛΙΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΓΑΡ ΟΥ ΡΑΔΙΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙΝ.
   Η πολη με λιγους δεν ειναι αυταρκης (η δε πολη πρεπει να ειναι αυταρκης), η δε με πολλους ειναι μεν αυταρκης στα αναγκαια, αλλα δεν ειναι πολη. Διοτι δεν ειναι ευκολο να υπαρχει πολιτευμα.(που να εξασφαλιζει οτι απαρτιζεται απο πολιτες και οχι δουλους)

   Επισης, αν και πιστευω οτι ειμαστε, κατα βαση, απογονοι των αρχαιων δεν ειναι αμεσα ενδιαφερον η καταγωγη, οσο η πιστη του καθενος οτι ειναι μερος αυτου του λαου.
   Αν λοιπον μιλαμε για Ελληνικο πολιτισμο, μιλαμε για αδιαπραγματευτη ελευθερια, ισονομια, και ισηγορια που δεν μπορει να υπαρξει παρα μονο στα πλαισια ενος κρατους ελεγχομενου απο τους πολιτες του, που ειναι το μονο ικανο να τα εγγυηθει.
   Μονο σ αυτο το πλαισιο μπορει να γινει κατανοητη η γνωστη Σωκρατικη ρηση.

   ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ

   Μαζι με την λιγωτερο γνωστη συνεχεια της

   ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΙΖΩΝΙ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΘΕΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙΝ

   που αποδιδει την μεγιστη φιλοπατρια οχι σ ολους, αλλα (ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙΝ) σ αυτους που εχουν μυαλο.
   Φυσικα δεν μιλουσε για δουλους που θυσιαζονται για την δοξα του Αυτοκρατορα, ουτε καν για Σαμουραι που θεωρουν τιμη τους να πεθανουν για αυτον που τους πληρωνει, αλλα γι αυτους που ειναι ετοιμοι να πεθανουν για να προστατεψουν την Πατριδα που τους εξασφαλιζει οτι εχουν και την Ελευθερια να τα χαιρονται. Οι μεν θυσιαζονται απο βλακεια ενω οι αλλοι για τα συμφεροντα τους.
   Το κρατος πρεπει να ειναι η οργανωση και ο προστατης των πολιτων του, το οποιο τους εξασφαλιζει ολα τα υπολοιπα.
   Συνοψιζοντας ο Ελληνικος παγκοσμιοποιημενος πολιτισμος ειναι της Κλασσικης Ελλαδας.
   Οποιος λαος μπορεσει να διδαχτει απ αυτον και να τον συνεχισει θα παει μπροστα.
   Μαζι με ολους τους αλλους κι εμεις που εχουμε και το πλεονεκτημα που μας δινει η συγγενεια σε αιμα, γλωσσα και νοοτροπια, μιας και οι εβδομηντα περιπου γενιες που μας χωριζουν απο τοτε δεν ειναι αρκετες να σβησουν τελειως την φυλετικη μνημη.
   Η οικουμενικοτητα του Ελληνικου πολιτισμου εγγειται στην χρησιμοτητα του, που επιτρεπει στους λαους να ζουν ελευθεροι στα ορια των κρατων τους.

   Delete
 10. Ὁμολογῶ ὅτι τὰ δύο σχόλια τοῦ Γιώργου Γιάγκου μὲ εὑρίσκουν οὐσιαστικὰ σύμφωνο καὶ θυμίζουν τὸν ἀριστοκρατισμὸ ποὺ μοιράζομαι μὲ τὸν φίλο μου, τὸν Γεώργιο Γεωργαλᾶ. Ἀλλὰ ὁ ἑλληνισμός, ποὺ εἶναι τὸ τέλειο διαμάντι, δὲν πρέπει νὰ παραμείνη σκληρὸ σὰν τὸ διαμάντι ἀλλὰ νὰ εἰσχωρῇ συνεχῶς σὲ ξένα καὶ ἀποξενωμένα σώματα, ὥστε νὰ τὰ ἐμπλουτίζῃ, ἔστω καὶ μερικῶς, ἔστω καὶ κάπως παραμορφωμένα, τοὺς πολῖτες τοῦ κόσμου, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν σημερινῶν Ἕλλήνων. Αὐτὸ ἐστὶ οἰκουμενικότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Το κράτος ως παραδεδομένη συνθήκη έγινε αντικείμενο κριτικής από τους ίδιους τους αρχαίους Έλληνες. Ο Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου ξεκινάει με το προσωποποιημένο Κράτος, βοηθούμενο από τη βουβή Βία, να διατάζει το αλυσόδεμα του Προμηθέα στο βράχο, Το έργο αυτό ήταν κρατική ανάθεση. Μέχρι τον τέταρτο αιώνα π.Χ. σπάνιες ήταν οι πολιτογραφήσεις. Πολίτης Αθηναίος ήταν αυτός που είχε γονείς Αθηναίους. Ο ελληνισμός σαν οικουμενικό πνεύμα ξεκινάει από το τέλος της κλασσικής εποχής. Έτσι λένε οι ιστορικοί. Αλλά ο ελληνισμός του Κιτσίκη έχει τεράστιο ενδιαφέρον σαν οντολογία. Σπανίζουν πάρα πολύ στις μέρες μας οι ολιστικές θεωρήσεις.

  ReplyDelete
 12. Η κριτικη που γινεται απο τον Αισχυλο αφορα το κρατος του Διος-τυραννου και οχι το κρατος του Δημου.
  Αυτο ακριβως ειναι και η διαφορα του Ελληνικου πολιτισμου απο τους υπολοιπους. Δεν δεχεται τυραννια ουτε απο τους Θεους.
  Ειναι αλλωστε ενδεικτικη και η προφητεια του Προμηθεα για την ανατροπη του Διος.
  Ακομη μια διαφορα θα γινει φανερη αν συγκρινεις τον Ελληνικο μυθο με τον αντιστοιχο απο την Π.Δ.
  Οπως ο Οφις ετσι και ο Προμηθεας εδωσαν την γνωση στους ανθρωπους και τιμωρηθηκαν.
  Η εκδιωξη απο τον παραδεισο των πρωτοπλαστων, οπως και οι συμφορες που ξεπηδησαν απο το κουτι της Πανδωρας, εξασφαλισαν και την τιμωρια των ανθρωπων παρεχοντας τους ολα τα δεινα που συμβαδιζουν με την ελλογη φυση.
  Και στους δυο μυθους προφητευεται οτι θα ερθει καποτε ο γιος του ανθρωπου.
  Αλλα η τεραστια διαφορα ειναι οτι στην μια περιπτωση θαρθει για να συντριψει το κεφαλι του πλανευτη Οφεος ενω στην Ελληνικη εκδοχη ο Ηρακλης θα λυσει τον ευεργετη των ανθρωπων Προμηθεα και θα του δωσει παλι την θεση του αναμεσα στους Θεους.
  Για τους Ελληνες η φωτιση ειναι ευλογια και ο Προμηθεας προστατης και ευεργετης.
  Για αλλους η φωτιση ειναι αμαρτια και οποιος δινει γνωση στους ανθρωπους, πλανευτης και τρισκαταρατος.
  Κατα την γνωμη μου αυτο που εξαπλωθηκε δεν ηταν ο Ελληνικος πολιτισμος αλλα ο Ελληνικος τροπος ζωης.
  Το κεντρικο του σημειο, η Πολις που διοικειται απο τους πολιτες της, εμεινε στην Ελλαδα και πεθανε μαζι με την εθνικη ελευθερια των Ελληνων.
  Δωσαμε τα φωτα αλλα οχι και τις γεννητριες που τα παρηγαγαν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xωρίς καθόλου να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, θα προσέθετα ότι ο Αισχύλος φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο άμεσο τρόπο το θέμα της εξουσίας γενικά, απ`όπου και απ`όποιον και αν ασκείται. Το έργο ξεκινάει συγκλονιστικά, με τον Προμηθέα να σέρνεται και να αλυσοδένεται στο βράχο από τον φίλο του, τον Ήφαιστο. Ασφαλώς ο Αισχύλος, όπως φάινεται και στο τέλος της τριλογίας του που μας έχει σωθεί, της Ορέστειας, ελπίζει και εύχεται η γη της πατρίδας του να εξημερώσει τα άγρια πάθη και να φέρει την είρήνη. Αλλά η τιτάνια πνευματική και σωματική προσπάθεια του Αισχύλου δεν μας δεσμεύει στο να θέλουμε να βρόυμε το ίδιο με αυτόν με τον τρόπο που είναι ενδεδειγμένος για μας.
   Όπως λοιπόν ο Αισχύλος εξετασε τους μύθους με το δικό του μυαλό και τους ξανάζησε με τη δική του τέχνη, έτσι και εμείς τους Αρχαίους μπορούμε να τους δούμε όπως είναι. Όμως είναι κι ο ήλιος κι η θάλασσα και το καυσαέριο. Ο Αισχύλος δεν είπε "Ζευς εστίν αιθήρ, Ζευς δε γη, Ζευς δε Ουρανός,Ζεύς τοι τα πάντα χω τι τωνδ’ υπέρτερον" ;Ο Ζευς είναι ο αιθέρας, ο Ζευς είναι η γη, ο Ζευς είναι ο ουρανός,ο Ζευς είναι το παν μα και ό,τι πέρα από το παν υπάρχει.

   Η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει, που λέει και το τραγούδι.

   Delete
 13. Κυριε Κιτσίκη,

  Θα ηθελα ενα σχολιασμο επ'αυτου (μπορει να εχει σχεση με την θεωρια σας). στο 1.10

  http://www.youtube.com/watch?v=D02ympEkskg&list=UUpwvZwUam-URkxB7g4USKpg&feature=c4-overview

  ReplyDelete
 14. Ἀπάντηση στὸν Ἀνώνυμο (παρακαλῶ ἐπιλέξατε ἕνα ψευδώνυμο). Σχετικὰ μὲ τὸ ταξίδι τῆς Μέρκελ στὸ Λονδῖνο:
  1 -Τὸ ταξίδι ὰποδεικνύει περίτρανα τὴν ἡγεμονία τῆς Γερμανίας στὴν ΕΕ, μέσῳ τῆς οἰκονομίας.
  2 -Ὅπως στὸν πόλεμο τῆς Κριμαίας, τὸ 1856, κατὰ τῆς Ῥωσίας, ἡ Γαλλία παίζει τὸν ῥόλο τοῦ κομπάρσου τῆς πρώτης εὐρωπαϊκῆς Μεγάλης Δυνάμεως (τῆς Ἀγγλίας τὸ 1856, τῆς Γερμανίας σήμερα) ὡς chair à canon (σάρκα γιὰ κανόνια), δηλαδὴ ὡς στρατιωτικὸ βραχίονα. Ἡ Πολωνία παίζει τὸν δεύτερο κομπάρσο κατὰ τῆς Ῥωσίας ὡς ἐπεκτατικὴ μπουλντόζα (τὸ 1856 τὸν ῥόλο αὐτὸ τὸν ἔπαιζε ἡ Ὀθωμανία).
  3 -Ἡ Ἀγγλία θέλει νὰ ἀποδευσμευθῇ ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ ἠπειρωτικὸ ἐναγκαλισμό, (σὲ πλήρη σύμπνοια μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ τὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο) καὶ πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ διαπραγματεύεται μὲ τὸν ἡγέτη τῆς Εὐρώπης, τὴν Γερμανία.
  4 -Ἀποδεικνύεται γιὰ πολλοστὴ φορά, ὅτι ἡ νοτοιανατολικὴ Εὐρώπη (ὅπως καὶ τὸ 1936-1939) εἶναι οἰκονομικὴ ἀποικία τῆς Γερμανίας. Συνεπῶς ἡ Ἑλλὰς ἔχει κάθε συμφέρον νὰ ἀποδεσμευθῆ ἀπὸ τὸ Βερολῖνο ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ καὶ νὰ προσχωρήσῃ πιὸ ἄμεσα στὸ ἀγγλοσαξωνικὸ στρατόπεδο μὲ τὸ ἔτερο χέρι τεντωμένο πρὸς τὴν Ῥωσία σὲ περίπτωση νέας ἀμερικανορωσικῆς Γιάλτας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. O δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος θεωρεί ότι η Γερμανία είναι ένα είδος κομπάρσου του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Παρόμοια ο πολιτικός φιλόσοφος Τάκης Φωτόπουλος θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι ανάμεσα σε αυτό που ονομάζει υπερεθνική ελίτ και σε όσα καθεστώτα αντιστέκονται στην ενσωμάτωσή τους στη Νέα Διεθνή Τάξη, όπως τη λέει, που είναι έν είδος φεουδαρχίας του χρήματος.

  Ο Κωνσταντακόπουλος διαμαρτύρεται που στην Ελλάδα αποφεύγουν να μιλάνε για την Αμερικη και το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο ενώ οι άνθρωποί του έχουνε βάλει παντού το χεράκι τους. Θεωρεί δε ότιη κατάλυση των κρατών Ελλάδος και Κύπρου είναι μέσα στα σχέδιά τους και οτι η Αμερική που ελέγχεται πλήρως από αυτό το κεφάλαιο όχι μόνο δεν θα βοηθήσει αλλά είναι ο αρχιτέκτων της καταστροφής.

  Τέλος από τα λεγόμενα και των δύο προκύπτει ότι οι άρχουσες τάξεις των δύο κρατών έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν το λαό τους άνευ οιουδήποτε ενδοιασμού και μέχρι να ολοκληρώσουν την εγκατάλειψή του στα χέρια του Χάους, του πουλάνε διάφορα παραμύθια.

  ReplyDelete
 16. Ανεξαρτήτως τού τι λένε αυτοί, το σίγουρο είναι ότι στη Δύση τουλάχιστον έχει συσσωρευθει τεράστιος χρηματικός πλούτος, ίσως περισσότερος απ`ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ανθρωπότητας. Οι τιμές π.χ. στο Παρίσι είναι πάρα πολύ υψηλές. Σχεδόν δεν υπάρχει εργατική τάξη στο Παρίσι. Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική τάξη εισοδηματιών, ρεντιέρηδων. αυτοί ταξιδεύουν όπου μπορούν. Ε, όλοι αυτοί πρέπει όμως και να τραφούν και κάποιος πρέπει να παράγει την τροφή για όλους αυτούς. Άρα πράγματι υπάρχει ένα θέμα παγκόσμιας οριζόντιας τομής ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς που υπερβαίνει κατά πολύ τα εθνικά κράτη. Θα είχε ενδιαφερον να εξηγήσει κάποιος πειστικά ποια είναι τα κέντρα της εξουσίας σήμερα. Αν γίνεται, βέβαια, γιατί μπορεί να μη γίνεται.

  Δεν έχει επέλθει κάποα ρζική μεταβολή στη γεωπολιτική διάταξη των Μεγάλων Δυνάμεων ; ή μήπως η μεταβολή αυτή είναι παροδική ; Ακόμα και οι Μεγάλες δυνάμεις αλλάζουν στο διάβα της ιστορίας. Κάποτε μεγάλη δύναμη ήταν οι Ίνκας.

  ReplyDelete
 17. Κωνσταντῆ, βασικὰ ἡ μόνη νέα Μεγάλη Δύναμις ποὺ ἔχει ἐμφανισθῆ μετὰ τὸ 1949 καὶ ἰδίως μετὰ τὸ 1976, εἶναι ἡ Κίνα ἡ ὁποία προβλέπεται νὰ γίνῃ ἡ ἀπόλυτη ὑπερδύναμις γύρω στὰ 2030. Οἱ ὑπόλοιπες εἶναι αὐτὲς ποὺ ὑπῆρξαν ἤδη μετὰ τὸ 1918, μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τῆς Ὀθωμανίας καὶ τὴν πτώση τῆς Ἰταλίας μετὰ τὸ 1943. Ἀλλὰ μεταξὺ τῶν παραδοσιακῶν Δυνάμεων ὑπάρχει συνεχὴς μετακίνηση μέσῳ ἀνελκυστῆρος: ἀπὸ τὸν τρίτο ὄροφο (Μεγάλη), στὸν δεύτερο (Μεσαία), στὸν πρῶτο (Μικρή) καὶ τἀνάπαλιν. Ἔτσι τὸ 1918 ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ Μικρὴ Δύναμις ἀνέβηκε στὸν δεύτερο ὄροφο ὡς Μεσαία Δύναμις καὶ ἡ Ὀθωμανία, ἀπὸ Μεσαία κατέβηκε στὸν πρῶτον ὄροφο ὡς Μικρὴ Δύναμις. Ἡ Ἑλλάς, ἐὰν δὲν διαμελισθῇ, δύναται μὲ αὐταρχικὸ καθεστὼς τύπου Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ πλάτες τὴν Ῥωσία, νὰ ξαναγίνῃ Μεσαία Δύναμις, ὅπως τὸ 1918, μᾶλλον κατόπιν πολεμικῆς συρράξεως.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Καταπληκτικά. Από την απάντησή σας συνάγω ότι οι Μεγάλεις Δυνάμεις είναι τάσεις που ανήκουν σε αυτό που ονομάζει, αν δεν κάνω λάθος, ο Γάλλος ιστορικός Φερνάν Μπρωντέλ "μακρός ιστορικός χρόνος". Eξάλλου η Κίνα κι αν γίνει παγκόσμια υπερδύναμη το 2030, είναι δύναμις αυτοκρατορική αν δεν κάνω λάθος εδώ και 5000 χρόνια περίπου. Εδώ λοιπόν ξεκινάει ένα μεγάλο ερώτημα, μια και έχουμενα κάνουμε με φαινόμενα που ξεπερνοτη ύν κατά πολύ σε διάρκεια το διάστημα που αναμένεται να ζήσει ένας άνθρωπος πάνω στη γη.

  Αυτές οι συσσωματώσεις ισχύος μου θυμίζουνε αυτά που λένε για τον Σαμανισμό και τον Ανιμισμό. Η κάθε φυλή έχει ένα πνεύμα που την ενσαρκώνεικαι την προστατεύει, το Βούβαλο, το Ελάφιμ το Δράκο. Το πνεύμα ως πνεύμα ανήκει στον μακρό χρόνο του σύμπαντος,αν δεν είναι τελείως αθάνατο - όλες σχεδόν οι θρησκείες έχουν δύο χρόνους για τους θεούς, ας πούμε στην αρχαία Μυθολογία πρώτα ήτανε το Χάος, κατά Ησίοδο.

  Ο κινέζικος Δράκος, για παράδειγμα, θα υπάρξει και μετά το θάνατο μιας γενιάς. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει ένα παράξενο πάρε-δώσε αθανασίας μεταξύ του μέλους της φυλής και του πνεύματος που τον προστατεεύει - υπό όρους, πάντοτε, η προστασια.

  Αν δεν απορρίψουμε αυτή την ανιμιστική σύλληψη ως παιδαριώδη και αναχρονιστική, και την πάρουμε στα σοβαρά, βλέπουμε ότι το πνεύμα-προστάτης και οδηγός λειτουργεί σαν μαγνήτης.

  Ας πούμε τώρα ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είναι ένα είδος τριβής.

  Από πού προέρχεται η τριβή ; ίσως η τριβή δεν προέρχεται από το ότι οι μαγνήτες τραβούν ο ένας τον άλλον, και παρασύρουν στο διάβα τους τους ανθρώπους, που μοιάζουν με καρφίτσες, και έλκονται πότε από τον ένα μαγνήτη και πότε από τον άλλον.

  Ίσως η τριβή προέρχεται από το ότι ο άνθρωπος είναι Πνεύμα, και προσπαθεί να αντικειμενοποιήσει τον εαυτό του χαράζοντας περιγράμματα.

  Με τα πολλά ίσως η Ιστορία η ίδια είναι κατά κάποιον τρόπο η άρνηση του ανθρώπου να παραδεχτεί την πνευματική του φύση. Όπως ο ίδιος έχετε πει σε μια συνέντευξή σας, " δεν μπορείτε να κινηθείτε χωρίς βία. O πόλεμος είναι το ψωμοτύρι της Ιστορίας".

  Εάν ο άνθρωπος είναι πνεύμα, τοτε ο άνθρωπος έχει παραδόξως κάτι μαζί του, που είναι ακόμα πιο μακρό από τον μακρύτερο χρόνο της Ιστορίας. Εάν ο άνθρωπος είναι πνεύμα, δεν μπορούν να τον έλξουνε οι μαγνήτες,

  ReplyDelete
 19. Καταπληκτικά. Από την απάντησή σας συνάγω ότι οι Μεγάλεις Δυνάμεις είναι τάσεις που ανήκουν σε αυτό που ονομάζει, αν δεν κάνω λάθος, ο Γάλλος ιστορικός Φερνάν Μπρωντέλ "μακρός ιστορικός χρόνος". Eξάλλου η Κίνα κι αν γίνει παγκόσμια υπερδύναμη το 2030, είναι δύναμις αυτοκρατορική αν δεν κάνω λάθος εδώ και 5000 χρόνια περίπου. Εδώ λοιπόν ξεκινάει ένα μεγάλο ερώτημα, μια και έχουμενα κάνουμε με φαινόμενα που ξεπερνούν κατά πολύ σε διάρκεια το διάστημα που αναμένεται να ζήσει ένας άνθρωπος πάνω στη γη.

  Αυτές οι συσσωματώσεις ισχύος μου θυμίζουνε αυτά που λένε για τον Σαμανισμό και τον Ανιμισμό. Η κάθε φυλή έχει ένα πνεύμα που την ενσαρκώνεικαι την προστατεύει, το Βούβαλο, το Ελάφι, την Αρκούδα, το Δράκο. Το πνεύμα ως πνεύμα ανήκει στο μακρό χρόνο του σύμπαντος,αν δεν είναι τελείως αθάνατο - γιατί όλες σχεδόν οι θρησκείες έχουν δύο χρόνους για τους θεούς, ας πούμε στην αρχαία ελληνική Μυθολογία πρώτα ήτανε το Χάος, κατά Ησίοδο.

  Ο κινέζικος Δράκος, για παράδειγμα, θα υπάρξει και μετά το θάνατο μιας γενιάς. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει ένα παράξενο πάρε-δώσε αθανασίας και ιστορικότητας μεταξύ του μέλους της φυλής και του πνεύματος που την προστατεεύει - υπό όρους, πάντοτε, η προστασια.

  Αν δεν απορρίψουμε αυτή την ανιμιστική σύλληψη ως παιδαριώδη και αναχρονιστική, και την πάρουμε στα σοβαρά, όπως και πρέπει, βλέπουμε ότι το πνεύμα-προστάτης και οδηγός λειτουργεί σαν μαγνήτης.

  Ας πούμε τώρα ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων είναι ένα είδος τριβής.

  Από πού προέρχεται η τριβή ; Ίσως η τριβή δεν προέρχεται από το ότι οι μαγνήτες τραβούν ο ένας τον άλλον, και παρασύρουν στο διάβα τους τους ανθρώπους, που μοιάζουν με καρφίτσες, και έλκονται πότε από τον ένα μαγνήτη, και πότε από τον άλλον. Εξάλλυ αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο μεγάλος μαγνήτης που έλκει τους άλλους, σαν τον Μαγνητικό Βορρά.

  Ίσως η τριβή προέρχεται από το ότι ο άνθρωπος είναι Πνεύμα, και προσπαθεί να αντικειμενοποιήσει τον εαυτό του χαράζοντας περιγράμματα.

  Με τα πολλά ίσως η Ιστορία η ίδια είναι κατά κάποιον τρόπο η άρνηση του ανθρώπου να παραδεχτεί την πνευματική του φύση. Όπως ο ίδιος έχετε πει σε μια συνέντευξή σας, " δεν μπορείτε να κινηθείτε χωρίς βία. O πόλεμος είναι το ψωμοτύρι της Ιστορίας".

  Εάν ο άνθρωπος είναι πνεύμα, τοτε ο άνθρωπος έχει παραδόξως κάτι μαζί του, που είναι ακόμα πιο μακρό από τον μακρύτερο χρόνο της Ιστορίας. Εάν ο άνθρωπος είναι πνεύμα, δεν μπορούν να τον έλξουνε οι μαγνήτες,

  Γι `αυτό ίσως και στις μυθολογίες και τις θεογονίες, ακόμα και οι πιο μεγάλοι θεοί ξεπηδάνε από κάπου.

  ReplyDelete
 20. Η ιστορια ειναι γεματη παραδειγματα δυναμεων που συγκρουονται.
  Αυτες δεν ειναι κατ αναγκην, ουτε καν συνηθως εθνικες. Ολες οι μεχρι τωρα πολυεθνικες αυτοκρατοριες δεν σταματησαν σχεδον ποτε τον πολεμο εναντιον καποιων εξωτερικων εχθρων.
  Αυτο ειναι απορροια οχι εθνικων η λαικων συμφεροντων αλλα αναγκη των ολιγαρχειων για ολο και περρισοτερο πλουτο.
  Ειναι λαθος νομιζω να μιλαμε για Γερμανους και Αμερικανους και Ελληνες.
  Ολοι ειναι μελη μιας παγκοσιοποιημενης τραπεζικης αυτοκρατοριας. Στο τελος δεν εχει σημασια τι λενε οι λαοι, αλλα τι λενε οι με χρηματα των τραπεζιτων εκλεγμενοι ηγετες.
  Ο Ελληνικος λαος σχεδον στο συνολο του θεωρει οτι οι Γερμανοι τον υποδουλωνουν και τον γδυνουν μεσω του μνημονιου.
  Οι Γερμανοι πιστευουν οτι οι τεμπεληδες Ελληνες τους τρωνε τα λεφτα.
  Οι ηγετες των δυο χωρων συμφωνουν οτι ειναι φιλοι και εταιροι.
  Οι Γερμανοι τραπεζιτες πηραν τα λεφτα των Γερμανων πολιτων και τωρα οι Ελληνες τους χρωστανε (και μαλλον δεν θα τους τα δωσουν) αυτα που οι τραπεζιτες ανεξελεγκτα δανειζαν και οι υπαλληλοι τους "ηγετες" εξισου ανεξελεγκτα δανειζοντουσαν, απαγορευοντας τον λογιστικο ελεγχο που θα εδειχνε τις παρανομιες και των δυο.
  Το πιο γελοιο ειναι οτι οι Γερμανοι για να μας δανεισουν, δανειστηκαν (αφου δεν εχουν πλεονασμα) απο τους τραπεζιτες που πηραν τα λεφτα που ειχαν δανεισει στους Ελληνες και τα δανεισαν στους Γερμανους που τα εδωσαν στους Ελληνες.
  Οι Ελληνες αφανιζονται και οι Γερμανοι βλεπουν το βιοτικο τους επιπεδο να πεφτει παρολο που ολο το χρημα της Ευρωπης μαζευεται στην χωρα τους.
  Αντιπαλο δεος στην τραπεζικη αυτοκρατορια των δυτικων "δημοκρατιων" στεκεται η Ρωσσια και στο βαθος η Κινα.
  Η δια του "εκδημοκρατισμου", με τον ανεκδιηγητο Γελτσιν, αλωση της Ρωσσιας απετυχε την τελευταια στιγμη με την παρεμβαση στα πολιτικα πραγματα του Πουτιν.
  Σημερα επιχειρειται διαφορετικα να απομονωθει και να εξουδετερωθει.
  Νομιζω οτι στην Ευρωπη οι τραπεζιτες απεφυγαν το λαθος που ειχαν κανει παλιοτερα.
  Φροντισαν να αρχισουν την πληρη υποταγη και λεηλασια της Ευρωπης απο μικροτερα κρατη.
  Μετα την κριση του 1929 εκαναν το λαθος να πιεσουν τους Γερμανους με αποτελεσμα την ανοδο του Χιτλερ.
  Σημερα καπως αναλογα αντιδρουν οι πιεζομενοι Ελληνες.
  Η στροφη προς τα κομμουνιστικα και κυριως προς τα εθνικιστικα κομματα ειναι η προσπαθεια του λαου να αποτιναξει τον ζυγο της τραπεζοκρατιας που ακομη κι αν δεν την καταλαβαινει, την νοιωθει.
  Ειναι ομως πολυ ευκολοτερο να ελεχθουν τα πραγματα στην Ελλαδα παρα στην Γερμανια.
  Τουλαχιστον ετσι φαινεται οτι νομιζουν.
  Οι πιεσεις απο Αμερικη και Γερμανια, μαζι με τους κολλαουζους, και τα παιχνιδια στο Αιγαιο με τους Τουρκους προσπαθουν να μας πεισουν να λογικευτουμε.
  Φαινεται οτι το μονο εμποδιο στα σχεδια τους ειναι η Χ.Α.
  Η αριστερα παρολο που κομματα οπως το ΕΠΑΜ θα μπορουσαν να αποτελεσουν επιλογη ειναι εγκλωβισμενη στα κομματα του κοινοβουλιου που φαινεται οτι το καθενα με τον τροπο του πεταξαν "λευκη πετσετα" στο καναβατσο.
  Οι υπερδυναμεις του δυτικου κοσμου με μπαμπουλα την Τουρκια, εναντιον του Μιχαλολιακου.
  Φαινεται κωμικο, αλλα ειναι το μονο που εχουμε.
  Υποθετω και ο κορυθαιολος φουστανελοφορος Γερος που απελευθερωσε το Γενος, το ιδιο γελοιος θα φανταζε στα ματια των "λογικων". Το ελεγε αλλωστε και μονος του οτι τους ελεγαν τρελλους που προσπαθουσαν να απελευθερωθουν κοντρα στην Ιερα Συμμαχια και την Οθωμανικη αυτοκρατορια.
  Αυτο δεν ειναι προσπαθεια να εξομοιωθουν τα δυο προσωπα.
  Ακομα και ο Μιχαλολιακος νομιζω οτι θα θεωρουσε την συγκριση ιεροσυλια
  Ειναι ομως συγκριση καταστασεων και δυνατοτητων.
  Στο κατω κατω ο καθε λαος στο τελος εχει δυο επιλογες.
  Αγωνιζεται και αν μπορει ζει ελευθερος, η παραδινεται και αν του επιτρεψουν υπαρχει σαν δουλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μιας και θίγεις το θέμα του ΕΠΑΜ, είναι κάτι που δεν έχει αναλυθεί μέχρι σήμερα. Τον Καζάκη τον ακούω από την αρχή της κρίσης και μου είχε δώσει ελπίδες ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δυνατό μυαλό, γνώστης των οικονομικών και με χάρισμα ομιλητή και αρχηγού ίσως. Λέει από την αρχή ότι θέλει να ενώσει αριστερούς και δεξιούς. Αλλά έχει ελαττώματα. Έχω δει σχεδόν όλες τις ομιλίες του σε συγκεντρώσεις και τηλεόραση. Έχει ένα κόλλημα, όχι με την αριστερά, όχι με το ΚΚΕ, ούτε με τον Μαρξ, αλλά με το ΕΑΜ. Από την αρχή έλεγε ότι σκοπός του είναι η δημιουργία ενός νέου ΕΑΜ. Έτσι ενώ μιλάει λογικά γενικά, επιμένει στο θέμα αυτό να μιλάει διθυραμβικά για την λεγόμενη αντίσταση και το ΕΑΜ, την ΕΠΟΝ, κλπ, αποκρούοντας βέβαια τον εμφύλιο που μας τον επιβάλαν λέει οι ξένοι κτλπ. Τουλάχιστον για αριστερός στην Ελλάδα, είναι ειλικρινής στα περισσότερα θέματα σε σχέση με τους άλλους καραγκιόζηδες κρατικοδίαιτους, και έχει ρίξει άγριο κράξιμο στα αριστερά κόμματα της Ελλάδας. Σε πρόσφατο βίντεο από ομιλία του στο Καπανδρίτι που είναι 3 ώρες και ανεβασμένο στο youtube, περίπου στο 1:55-2:10 (ώρα, όχι λεπτό), του κάνει από το κοινό ερώτηση επικριτική ένας κλασικός αριστερός και του λέει "ωραία αυτά που λέτε αλλά δεν μπορούμε να καλούμε αριστερούς και δεξιούς να έρθουν στο ΕΠΑΜ έτσι απλά, παραβλέποντας την ιστορία, αφού η δεξιά είναι οι εκμεταλεύτριες τάξεις και οι αριστεροί άνθρωποι είναι καλύτεροι, προοδευτικοί, κτλπ". Μετά την ερώτηση ρίχνει ένα καλό κράξιμο ως απάντηση ο Καζάκης στην εγχώρια αριστερά και αναλύει κάπως την απόψη του για την αριστερά.
   Τέλος πάντων, το άτομο με απογοήτευσε σε κάποια πράγματα, αφού έφτασε στο σημείο να πει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι καλώς έπρατε το ΕΑΜ στην κατοχή, που ονόμαζε και εκτελούσει προδότες/"προδότες", ακόμα κι αν έτσι κάηκαν πολλά χλωρά μαζί με τα ξερά, έτσι ακριβώς το είπε.
   Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί σε πρακτικό επίπεδο, ο Καζάκης και το ΕΠΑΜ είναι το κοντινότερο σε εθνικομπολσεβικικό κόμμα, και όχι βέβαια η Χρυσή Αυγή, αν μιλάμε δηλαδή για κάτι το εθνικοκομουνιστικό, ή για πατριωτική/εθνικιστική αριστερά, τότε αυτό είναι. Βέβαια ο ίδιος λέει ότι πιστεύει στην "πραγματική δημοκρατία", με τον "λαό στο προσκήνιο" κτλπ. και δεν αναφέρεται σε τάξεις κτλπ, αλλά λέει ότι το πατριωτικό πρόταγμα είναι το πρωτεύον.
   Ένας Βραχιολίδης δημοσιογράφος σε ραδιοφωνική συνέντευξη μιλούσε με τον Καζάκη, τον πρώτο χρόνο της κρίσης και τον ρωτάει σε μια φάση, για τη Χρυσή Αυγή τι γνώμη έχετε, ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΛΕΤΕ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ. Και απαντάει ο Καζάκης, αλλάζοντας αμέσως τόνο, όχι λεει, καμία σχέση με αυτούς αυτοί είναι σατανιστές (τις μέρες εκείνες έπαιζε στις τηλεοράσεις το ποίημα του Μιχαλολιάκου για τον Πάνα), είναι φασίστες, κτλπ κτλπ..
   Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι αν μιλάμε για εθνικομπολσεβικικού τύπου συμμαχίες στην Ελλάδα, η Χρυσή Αυγή δε θα ήταν αντίθετη, θυμάμαι τον Κασιδιάρη στην εκπομπή του να αναφέρει θετικά τον Καζάκη. Ο Καζάκης αντιθέτως δε θα ήθελε κάτι παρόμοιο, αφού από όλα τα αριστερά τσιτάτα, διαλέγει να κρατήσει το συγκεκριμένο για τους "κακούς φασίστες", κτλπ μάλιστα έχει πει ότι ζούσε στον Αγ. Παντελεήμονα και είδε με τα μάτια του ότι χρυσαυγίτες στέλναν Πακιστανούς σε μαγαζιά και μετά πηγαίναν οι ίδιοι να πουλήσουν προστασία στα μαγαζιά αυτά!
   Πάντως σίγουρα αντιλαμβάνεται τι γίνεται στον κοσμάκη, έτσι είναι κάπως φανερό ότι στο κοινό του υπάρχουν υποψήφιοι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής και προσπαθεί να τους κερδίσει...

   Delete
 21. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, μόνο που πιστεύω ότι δεν υπάρχει δούλος.

  Αν προσέξετε οποιοδήποτε δουλοκτητικό σύστημα, μια επιχείρηση ας πούμε, σαν τα φαστ-φουντ, που είναι τα σύγχρονα κάτεργα (οι εργασιακές σχέσεις σε αυτες τις αλυσίδες είναι φρικαλέες, αλυσίδες όνομα και πράγμα) θα διαπιστώσετε ότι το αφεντικό δεν εκμεταλλεύεται τη δουλικότητα του ανθρώπου για να τον υποδουλώσει, αλλά την ελευθερία του. Έτσι και ο βοσκός εκμεταλλεύεται το φυσικό ένστικτο των προβάτων να κάνουνε κοπάδια στην πρότερη ελεύθερή τους κατάσταση πάνω στα βουνά και τα λαγκάδια.

  Ο αγώνας για την ελευθερία είναι που φέρνει τη σκλαβιά. Αγώνας και σκλαβιά είναι το ίδιο πράγμα.

  ReplyDelete
 22. Οταν πριν απο πολλα χρονια αρχισα να διαβαζω την Αρχαιοελληνικη γραμματεια, εμεινα εκπληκτος οταν διαβασα στον Ηροδοτο οτι ο Πεισιστρατος "υποδουλωσε" τους Αθηναιους.
  Η λεξη και μαλιστα με την αρχαια κυριολεκτικη εννοια με κτυπησε κατακουτελα.
  Ειχα περασει 7 απο τα παιδικα μου χρονια σε δικτατορια αλλα ποτε δεν σκεφτηκα οτι καποιος θα μπορουσε να πει οτι ημουν δουλος του Παπαδοπουλου.
  Τελικα ο Ηροδοτος ειχε δικιο παρολο που ο Παπαδοπουλος δεν με εβλαψε σε τιποτα. Το αντιθετο. Αν ομως ειχε φροντισει για την ελευθερια του λαου ισως και ο λαος να ειχε φροντισει για την δικη του.
  Τελικα ο λαος επεστρεψε στα προηγουμενα αφεντικα του και αυτος πεθανε στην φυλακη για να μαθει να μην κλεβει τους δουλους αλλων.
  Δουλεια δεν ειναι το να εργαζεσαι σκληρα και να αμοιβεσαι λιγο αλλα να μην αποφασιζεις εσυ για τον εαυτο σου αλλα καποιος αλλος.
  Ουτε ελευθερια ειναι το να καλοπερνας οποτε στο επιτρεπουν.
  Επειδη οι ανθρωποι δεν μπορουν να ζουν ελευθεροι κανοντας οτι θελουν, εκτος κι αν ζουν σαν ερημιτες, η απαντηση στο προβλημα που δοθηκε απο τους Ελληνες ηταν να υποταχθουν στον Νομο.
  Ο εκπτωτος Σπαρτιατης βασιλιας και συμβουλος του Ξερξη φερεται απο τον Ηροδοτο να του λεει για τους συμπατριωτες του

  ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΑΡ ΕΟΝΤΕΣ ΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΙΣΙ, ΕΠΕΣΤΙ ΓΑΡ ΣΦΙ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΙΜΑΙΝΟΥΣΙ ΠΟΛΛΩ ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΟΙ ΣΟΙ ΣΕ
  Διοτι ενω ειναι ελευθεροι δεν ειναι τελειως ελευθεροι γιατι τους διοικει αφεντης νομος, τον οποιο φοβουνται πολυ περισσοτερο απο οτι εσενα οι δικοι σου.

  Ο Ξερξης δεν τον πιστεψε μεχρι που ειδε τους 300 νεκρους μαζι με τον βασιλια τους "τοις κεινων ρημασι πειθομενους" δηλαδη υπακουοντας στο νομο της Σπαρτης "ταν η επι τας".
  Εννοειται οτι οι νομοι στους οποιους υπακουει ο ελευθερος ανθρωπος ειναι αυτοι που ειτε ο ιδιος οριζει ειτε αναγνωριζει την ισχυ τους.
  Ακομη και μοναρχιες θα μπορουσαν να εχουν ελευθερους πολιτες με βαση την υπακοη ολων (και του μοναρχη) στους πατροπαραδοτους νομους.
  Αντιθετα ο Πλατων θεωρει οτι ο μοναδικος ελευθερος της Περσιας ηταν ο βασιλιας ενω ολοι οι αλλοι ακομη και οι παμπλουτοι σατραπες ηταν δουλοι του που η ευημερια και η ζωη τους εξαρτιωταν απο την θεληση του.
  Σημερα η υποταγη οχι σε νομους αλλα σε ανθρωπους διαφευγει την προσοχη μεσω ενος εξυπνου τεχνασματος.
  Αντι ο καθε Πρωθυπουργος να αποφασιζει σαν δυναστης οτι θελει, βαζει την βουλη να ψηφισει τον καταλληλο νομο.
  Ετσι η κοινοβουλευτικη ολιγαρχια κραταει τα προσχηματα αλλα οχι και την ουσια μια και οι νομοι δεν ειναι σταθεροι για ολους αλλα αλλαζουν αναλογα με τα συμφεροντα.
  Αυτο σε συνδιασμο με το οτι αυτοι που αποφασιζουν για την ορθη εφαρμογη των νομων ειναι διορισμενοι απο αυτους που τους καταπατουν δημιουργουν μια κατασταση στην οποια οι πολιτες υποδουλωνονται οχι στους νομους αλλα μεσω των νομων σε ανθρωπους.
  Οσο για τον δουλο που οριζεται ως ενας αγορασμενος ανθρωπος προς εργασια τεινει να εκκλειψει παγκοσμιως.
  Αλλωστε λογω της πολιτικης δουλειας, σημερα ο μισθωτος ως δουλος γενικα της ολιγαρχιας, ειναι πιο συμφερουσα επιλογη.
  Δεν χρειαζεται κεφαλαιο αγορας και εκπαιδευσης.
  Δεν τον ταιζεις οταν δεν τον χρειαζεσαι.
  Δεν τον νοσηλευεις οταν αρρωστησει.
  Δεν χανεις τιποτε αν πεθανει.
  Ο μισθος του ειναι η συντομα θα γινει μικροτερος απο την δαπανη σιτισης και στεγασης των δουλων.

  ReplyDelete
 23. Η σύγκριση της έννοιας της Δημοκρατίας όπως γινόταν αντιληπτή από τους αρχαιοέλληνες και τους αρχαιοπέρσες είναι όντως σημαντικής εκπαιδευτικής σημασίας. Μιά παρόμοια σύγκριση μεταξύ αρχαιοελληνικής και ρωμαϊκής αντίληψης περί δημοκρατίας ίσως κατεδείκνυε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες δεν κατόρθωσαν στους αρχαίους χρόνους να οικοδομήσουν αυτοκρατορία και ενδεχομένως τα συμπεράσματα αυτής της σύγκρισης να έδειχναν ότι δεν θα κατορθώσουν ποτέ να καταστούν Μεσαία Δύναμις ανεξαρτήτως του ποιά Μεγάλη Δύναμη είναι διατεθιμένη ή όχι να παράσχει "πλάτες".

  ReplyDelete
 24. Ακριβώς. Γι`αυτό και μας είναι τόσο δυσνόητο το Βυζάντιο. Δεν έχετε προσέξει ότι έναν αιώνα μετά τον Παπαρρηγόπουλο δεν το ξέρουμε καθόλου ; Οι Έλληνες καταλάβανε ότι άνθρωπος και εξουσία δεν πάνε μαζί. Ο Σβορώνος προσπάθησε να τα μπαλώσει με την έννοια της αντιστασιακής φύσης του ελληνισμού, που είναι μια μαλακία, και είναι ένα αναποδογυρισμένο Παπαρρηγοπούλειο σχήμα.

  ReplyDelete
 25. Συγκριση μεταξυ της εννοιας της δημοκρατιας στους Ελληνες και τους Περσες και Ρωμαιους δεν μπορει να υπαρξει.
  Η δημοκρατια εξω απο την Ελλαδα δεν υπηρξε ποτε.
  Η Ελλαδα ειχε, οχι μια αλλα τουλαχιστον τρεις αυτοκρατοριες, χωρις να υπολογισω το Βυζαντιο.
  Προφανως υπονοειτε οτι δεν υπηρχε ενα κρατος με εναν αυτοκρατορα και αυτο ειναι σωστο.
  Αυτο ομως ειναι και το μεγαλειο του Ελληνικου πολιτισμου.
  Ειδικα για τους Ρωμαιους, η επιτυχια τους ηταν οτι καταφεραν να οργανωσουν μια ολιγαρχια που λανσαριζοταν και σαν δημοκρατια.
  Συνεχεια αυτης ειναι και ο σημερινος κοινοβουλευτισμος.
  Θα παρατηρησετε οτι και οι συγχρονες δημοκρατιες αυτοπροσδιοριζονται ως republic απο την Ρωμαικη "δημοκρατια" και οχι democrasy.
  Για την διατηρηση βεβαια της αυτοκρατοριας τους ακολουθησαν την πεπετημενη μεθοδο των αυτοκρατορων.
  Oι πολυεθνικες αυτοκρατοριες δεν ενδιαφερονται ουτε για την επιβιωση ουτε για την ευημερια των λαων τους, αλλα για τον μεχρι υβρεως πλουτισμο του μοναρχη και των ευγενων που εν ειδει σκωληκων σερνονται και διαγωνιζονται σε δουλικοτητα προς τα πανω για να δικαιουνται να κατατρωνε τις ζωες των απο κατω, ενω η διαλυση τους αφηνει τους λαους ανακατεμενους να σκοτωνονται επι αιωνες μεχρι να παγιωθουν τα καινουργια συνορα.
  Δεν νομιζω οτι μπορει να θεωρηθει τυχαιο το οτι ο πολιτισμος εκανε αλματα καθε φορα που οι λαοι εκαναν αιτημα και πετυχαν την ελευθερια τους απο μοναρχες και ευγενεις.
  Τι ακριβως προσεφεραν στον πολιτισμο η Ρωμαικη και η χιλιοχρονη Βυζαντινη αυτοκρατορια;
  Δεν κανω τον κοπο ουτε να ρωτησω για την Οθωμανικη και την Αραβικη, των Μογγολων και των Ουννων.
  Οτι προσεφεραν εχει να κανει με την διατηρηση του Ελληνικου πολιτισμου.
  Η προσφορα μονο των ελευθερων πολιτων της Αττικης σε εκατο χρονια καλυπτει πολλες φορες την πολιτιστικη παραγωγη ολων των αυτοκρατοριων τις επομενες δυο χιλιετιες, ζωντας παραλληλα πολυ καλυτερα απο τους δουλοπαροικους κατοικους τους.
  Αν οι 20.000 περιπου πολιτες της Αθηνας δεν πετουσαν απο τα τειχη τους διερμηνεις που εφεραν τις απαιτησεις του Ξερξη, γιατι τολμησαν να μεταφερουν στην Ελληνικη γλωσσα διαταγες βαρβαρων, αλλα υποχωρουσαν αμαχητι στην τεραστια στρατια της Περσικης αυτοκρατοριας, η ιστορια του κοσμου θα ηταν πολυ διαφορετικη.
  Η συνεχεια μπορει να διδαξει αν οι ελευθεροι ανθρωποι μπορουν να καταστουν "μεσαια δυναμη".
  Οχι μονο απεκρουσθηκαν οι Περσες αλλα αφου κυνηγηθηκαν μεχρι την Αιγυπτο αναγκαστηκαν να συνθηκολογησουν με ορο να μην εχουν στρατο εξω απο τον Αλυ ποταμο και να μην πλεουν εντευθεν της Φασηλιδος.
  Η κακοδαιμονια της Ελλαδας ειναι οτι δεν καταφερε να περιορισει τους προδοτες που και τοτε οπως καταγγελει ο Αριστοφανης ειχαν κανει το Περσικο Δαρεικο το πιο κοινο νομισμα της Ελλαδας δωροδοκουμενοι αφειδως απο τον Περση μοναρχη.

  ReplyDelete
 26. Αξιότιμε Κύριε Κιτσίκη. Θεωρώ και οχι αβάσιμα, πως κάνετε λάθος στους λογισμούς σας, ενω η γνώση σας είναι άξια θαυμασμού και μίμησης. Η κορωνίδα του Ελληνισμού, ως πνευματική μα και οντολογική υπόσταση, δεν μπορεί, παρά να είναι ο κατ εμε Προμηθέας Αλέξανδρος. Ο Ενσαρκωτής, του Θεικού Λόγου στην Γαία. Ο Εκπολιτιστής, των εκπολιτιστών. Ο Κύριος των Θηβών, μα και ο Κύριος του Κόσμου ολου. Ο Ελληνισμός, απέκτησε δόξα και εκπολίτισε την οικουμένη, εξαιτίας των πράξεων Του. Ότι μόχθησε Εκείνος να φέρει και να κοινωνήσει στην Ανθρωπότητα, οφείλουμε εμείς να το συνεχίσουμε. Το Όραμα του , για εναν παγκόσμιο Ελληνισμό, σε μια Οικουμένη που θα μιλάει και θα σκέπτεται Ελληνικά, ο ύψιστος στόχος μας. Η Χρυσή Αυγή, προδίδει το Όραμα Του. Ο Εγωισμός των Εθνών, δεν είναι για τους Έλληνες. Δεν θα επιβιώσει η Ρωμιοσύνη, εαν επιλέξει ξανά, τον δρόμο του φυλετικού εγωισμού. Σας παρακαλώ να μην αγνοήσετε την απλότητα και το μεγαλείο του Εωσφόρου και Φωτοδότη Αλεξάνδρου. Του 13ου Θεού της Ρώμης. Του Βασιλέα των Βασιλέων. Του διαβολέα για τους Ιουδαίους. Του ευεργέτη της ανθρωπότητας, για τους Ελεύθερους. Εκείνος το Άρχισε και Εκείνος θα το ολοκληρώσει το Μέγα Έργο ενωσης και εκπολιτισμού της Οικουμένης. Μην χάνετε την πίστη σας, στην πνευματική παντοκρατορία του Ελληνισμού. Ο Εθνικοσοσιαλισμός, αποτελεί την ύψιστη βλασφημία. Οι σύγχρονοι κοινωνοί του, οι νέοι Εφιάλτες της Θελήσεως του Υδροχόου και των επιταγών του. Οι Δυτικοί, πρόδωσαν, χρησιμοποίησαν και διέλυσαν τον Πατέρα τους τον Ελληνισμό. Και θα το πληρώσουν.

  ReplyDelete
 27. Ο Κύριος των Θηβών συμφωνα με τον Ευριπιδη ειναι ο Διόνυσος, όταν έρχεται στη Γη. Η λέξη δημοκρατία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από όλους τους πολίτες μιας πόλης-κράτους, στην εκκλησία του δήμου, αντί να ληφθούν από τις αριστοκρατικές οικογένειες. Στη Δύση, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η λέξη έχει καταλήξει να σημαίνει την ελευθερία των πλουσίων να ξοδεύουν τα χρήματά τους όπως θέλουν. Και για μας, 2000 χρόνια και περισσότερα μετά τον Χριστό, αυτή η λέξη μπορεί να σημαίνει μόνο την απόλυτη ελευθερία για εμάς και για όλους.

  ReplyDelete
 28. Θα ηθελα την αποψη σας κυριε Κιτσικη για την Χρυση Αυγη.Σκεφτομαι να την ψηφισω στις εκλογες λογω φρονηματος.Πιστευετε οτι ειναι πρακτορες η οντως πιστευουν αυτα που υποστηριζουν?Τον τελευταιο καιρο υπαρχει ενας αποπροσανατολισμος απιστευτος και μπολικη λασπη και εχω παρασυρθει κι εγω.Εγω ειχα την εντυπωση οτι διωκονται για την ιδεολογια τους.Πως ομως ειναι δυνατον να υποστηριξεις ανθρωπους που υμουν(η εστω υμνουσαν) τον Χιτλερ.Κι εγω ειμαι εθνικιστης αλλο οχι χιτλερικος

  ReplyDelete
 29. Επισης αλλη μια απορρια κι ας μου απαντησουν φιλοι της ΧΑ.Τι δουλεια εχει να κατεβει υποψηφιος με το κομμα ο φιλοσιωνιστης Χ.Γουδης???Αλλο ενα εμποδιο που δε μου επιτρεπει να ψηφισω με ανεση την ΧΑ

  ReplyDelete
 30. Κύριε Ἀνώνυμε, ἐπειδὴ εἶσθε ἀνώνυμος δὲν δύναμαι νὰ γνωρίζω ἐὰν μὲ δουλεύετε ἤ ὄχι ἤ μήπως εἶσθε ἐσεῖς ὁ ἀναζητούμενος πράκτωρ!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. Δεν σας δουλευω.Αρα δεν ειστε σε θεση να απαντησετε?Γνωριζετε ναι η οχι για τον Χ.Γουδη?

  ReplyDelete