Feb 16, 2016

282 – Τὸ ΝΑΤΟ ἐπιστρέφει στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων

282 – Τὸ ΝΑΤΟ ἐπιστρέφει στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων

Στὶς 24 Μαρτίου 1999 τὸ ΝΑΤΟ ἐνεκενίασε τὸν 30χρονο πλανητικὸ πόλεμο ποὺ διανύουμε σήμερα βομβαρδίζοντας τὴν Γιουγκοσλαυΐα. Ἡ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, Μαγδαληνὴ Albright εἶχε τότε δηλώσει: Ἔχουμε τὸ ΝΑΤΟ ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχουμε ποτὲ δοκιμάσει . Καιρὸς εἶναι νὰ τὸ δοῦμε νὰ πολεμᾷ.

Ἡ πολεμικὴ ἐπέμβαση αὐτὴ τῆς Ἀμερικῆς στὴν Ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς Εὐρώπης, δέκα σχεδὸν χρόνια μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ στρατοπέδου ἐνετάσσετο στὴν στρατηγικὴ τῆς Ἀμερικῆς ἐπεκτάσεως πρὸς Ἀνατολάς, κατὰ τῆς Κίνας (τὸ ΝΑΤΟ τὸ 1999 εἶχε βομβαρδίσει τὴν κινεζικὴ πρεσβεία στὸ Βελιγράδι) καὶ συνάμα κατασκευῆς φράγματος κατὰ τοῦ ἠπειρωτισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶχε οἰκοδομηθῆ μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἀτλαντιστῶν τοῦ Jean Monnet καὶ τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, ὡς φράγμα κατὰ τῆς μεταπολεμικῆς ἐπεκτάσεως πρὸς Δυσμὰς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ κομμουνιστικὸ στρατόπεδο εἶχε καταρρεύσει τὸ 1989 καὶ ἡ Γερμανία εἶχε ἐπανενωθῆ, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μετεβάλλετο καὶ πάλι σὲ γερμανική, ὡς ἀντίπαλος τῶν ἀγγλικῶν καὶ ἀμερικανικῶν θαλασσίων δυνάμεων. Επειδή, τὸ 1999 ἡ Μόσχα τοῦ Γιέλτσιν ἦταν πλήρως έξασθενημένη, ἀπὸ τὶς δύο ἠπειρωτικὲς δυνάμεις, Ῥωσία καὶ Γερμανία, ποὺ πάντα προσεπάθουν νὰ ἑνωποιήσουν τὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη κατὰ τὶς άγγλοσαξωνικὲς θαλασσίες δυνάμεις, ἡ Γερμανία ὑπερίσχυε καὶ ἐξηπλώνετο πλέον χωρὶς ῥωσικὸ ἀνταγωνισμό.

Τότε ξεκίνησε ἡ ἀγγλικὴ προπαγάνδα κατὰ τῆς ἐπανενωμένης Γερμανίας, μὲ σύνθημα: κάτω τοῦ Δ΄ Ῥάϊχ! Ἔπρεπε τὸ Βερολῖνο νὰ σταματήσῃ τὴν νέα του Drang nach Osten (ὥθηση πρὸς Ἀνατολάς), σταθερὴ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας, ἤδη ἀπὸ τὸν ΙΘ΄αἰῶνα. Φυσικά, οἱ Ἕλληνες δὲν ἐκατάλαβαν τὸ παραμικρό (ἐκτὸς τοῦ Γιώργου Παπανδρέου) καὶ σύσσωμοι ἐξεσηκώθησαν κατὰ τοῦ ΝΑΤΟ, στὸ πλευρὸ τῶν Σέρβων, ἐνώπιον τῆς ἀνισχύρου τότε προπουτονικῆς Ῥωσίας.

Σήμερα ἡ Οὐάσιγκτων ἐπαναφέρει τὸ ΝΑΤΟ μὲ τὰ πολεμικά του σκάφη στὰ θαλάσσια σύνορα  Ἑλλάδος-Τουρκίας, στὸ Αἰγαῖο, τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ ἡ Γερμανικὴ Εὐρώπη, ὑπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν προσφύγων-μεταναστῶν μαραζώνει, συρρικνώνοντας τὸ Σέγκεν, κλείνοντας τὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδος. Διότι τὸ Σέγκεν ἦταν τὸ σύμβολο τῆς γερμανικῆς οἰκονομικῆς ἐπεκτάσεως, σὲ μία Εὐρώπη χωρὶς σύνορα. Ἡ ἐπαναφορὰ τῶν οἰκονομικῶν συνόρων ἀναγγέλλει τὸν θάνατο τῆς Γερμανικῆς Εὐρώπης καὶ τὸν θρίαμβο τῆς ἀγγλοαμερικανικῆς ἰσχύος.

Καὶ σήμερα τὸ ΝΑΤΟ ἐπιστρέφει στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων. Ἡ χώρα μας τελείως κατεστραμμένη ἀπὸ τὴν θανάσιμη εὐρωπαϊκὴ περίπτυξη στρέφεται ὡς σανίδα σωτηρίας στὸ ΝΑΤΟ καὶ τοὺς Ἀμερικανούς. Τοὺς Ῥώσους, ὡς Ὀρθοδόξους, τοὺς ἀγαποῦμε, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Τσώρτσιλ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ αὐτοῦ ἀνδρός πού, οὐσιατικά, παρὰ τὸν μῦθο, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ εὐρωπαϊστής, παρὰ μόνον ἀντιρῶσος καὶ ἀντιγερμανός, ποὺ τὴν ἡνωμένη Εὐρώπη τὴν ὑπεστήριξε μόνον ὡς ἀντιρωσικὸ φράγμα, ποὺ συνεννοήθηκε μὲ τὸν Στἀλιν στὴν Μόσχα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944, γιὰ νὰ μὴν κατέβῃ ἡ Ῥωσία στὸ Αἰγαῖο, οἱ Ῥῶσοι λοιπὸν γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἑλλὰς καὶ τὸ Αἰγαῖο εἶναι τὸ περιφραγμένο ἀμπέλι τῶν Ἀγγλοσαξώνων καὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτρέψουν στὸν ἑαυτό τους νὰ τὸ παραβιάσουν. Αὐτὸ ποὺ λανθασμένα ἀποκαλοῦμε συμφωνία τῆς Γιάλτας ἦταν ἁπλῶς ἡ σιωπηρὴ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τῆς συμφωνίας Τσώρτσιλ-Στάλιν τοῦ Όκτωβρίου 1944 καὶ αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦμε νέα Γιάλτα εἶναι ἡ συνέχιση τῆς  συμφωνίας τῆς Μόσχας τοῦ 1944.

Τὸ Αἰγαῖο τοῦ τριγώνου  Ἑλλάδος-Τουρκίας-Κύπρου, στὸ ὁποῖο προσετέθη τὸ 1948, τὸ Ἰσραήλ, ἀνήκει στὶς θαλασσίες ἀγγλοσαξωνικὲς δυνάμεις καὶ τὸ βυζαντινὸ ὄνειρο τῶν Ἑλλήνων δὲν δύναται νὰ τὸ πραγματοποιήσουν οἱ ὀρθόδοξοι Ῥῶσοι ἀδελφοί μας, παρὰ μόνον ἐὰν ἡττηθῇ ἡ Ἀμερική, κάτι ἀμφίβολο πρὸς τὸ παρόν. Ἀντιθέτως, ἡ ἰδέα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολιτικοῦ συνόλου παραμένει ἡ σταθερὴ ἐπιδίωξη τῶν Ἀγγλοσαξώνων γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ῥωσικὴ κάθοδο.

Μία τρελλὴ ἐπαναστατικὴ πρωτοβουλία ἀνατροπῆς τοῦ γεωπολιτικοῦ αὐτοῦ στάτους κβό, θὰ ἀποτύχῃ, ὅπως ἀπέτυχε τὸ 1946-1949, διότι μέχρι τὸ 2030 θὰ εὑρεθοῦμε στὸν συνεχιζομένο πλανητικὸ πόλεμο ποὺ ὁ τελικός του ἀμερικανικὸς στόχος εἶναι ἡ συντριβὴ τῆς Κίνας, εἰ δυνατὸν μὲ τὴν συνεργασία τῆς Ῥωσίας. Ἤδη, ἡ ῥωσικὴ παρουσία στὴν Συρία εἶναι μία ἀταξία καὶ εἶναι φοβερὰ ἐπικίνδυνη διότι δύναται νὰ θέσῃ σὲ ἀμφιβολία τὴν ἀποκαλουμένη νέα Γιάλτα. Τὸ τρίγωνο ΗΠΑ-Ῥωσία-Κίνα εἶναι ἀσταθὲς καὶ δύσκολα ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποφανθῇ μὲ ποῖον τρόπο θὰ ἐξελιχθῇ. Μέχρι τότε, καλὸ εἶναι ἡ χώρα μας νὰ ἀποφύγῃ τὶς ἐξωτερικὲς περιπέτειες.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 16 Φεβρουαρίου 2016

                                                          

56 comments:

 1. Κάτι τέτοιο είπε χθες και ο Βερέμης σε εκπομπή τραγέλαφο: Η Γερμανία είχε σχέδιο Ελληνοτουρκικής συμμαχίας στο Αιγαίο. Αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο είπε η Γερμανία και όχι η Αμερική. Αν και είναι άλλων πολιτικών θέσεων από εσάς κ. Κιτσίκη, στη διεθνή σκηνή είναι και αυτός ατλαντιστής. Και σωστά.
  Επίσης διαβάστε στο παρακάτω άρθρο ένα διαφορετικό σχέδιο χάραξης συνόρων από την Αμερική που υπήρχε το 1919 για την ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και ταιριάζει απίστευτα με αυτά που λέει ο κ. Κιτσίκης ειδικά για Κωνσταντινούπολη!
  http://www.huffingtonpost.gr/2016/02/16/mesh-anatolh-xarths_n_9245040.html?1455649806&utm_source=News247&utm_medium=DiabasteAkoma_article&utm_campaign=24MediaWidget

  ReplyDelete
 2. Ἡ ἐρώτησή μου κατά κάποιο τρόπο εἶναι τεχνικῆς φύσεως, ἀλλά καί πολύ οὔσιαστική.

  Ἀπό τότε πού πρωτοεμφανίσθηκαν καί ἐχρησιμοποιήθηκαν οἱ γεωπολιτικοί ὅροι τῆς " ἠπειρωτικῆς" ἤ " θαλασσίας" δύναμης , πόσο ἔχει ἀλλάξει μέχρι σήμερα τό περιεχόμενό τους καί ἄν εἶναι τό ἴδιο σαφής ὁ μεταξύ τους διαχωρισμός.

  Ὑποθέτω κάποτε τόν κύριο λόγο τόν ἔπαιζε ἡ γεωγραφία. Ἡ ἐπαφή μἐ τήν θάλασσα, ἡ ἔκταση τῶν θαλασσίων συνόρων, ἀλλά καί ἡ δυνατότητα ἐλέγχου τῆς θάλασσας ἐπηρέαζαν τόν χαρακτῆρα μιᾶς χώρας, ἐπηρέαζαν τά συμφέροντά της, καθόριζαν τίς ἐπιδιώξεις της. Μέ κάποιο ἀντίστοιχο τρόπο καί ἡ ἡπειρωτική ἔκταση πού κατεῖχε ἔπαιζε κάποιον ἀντίστοιχο ρόλο, ὅπως καί ὁ συνδυασμός ἡπειρωτικῆς ἔκτασης καί θαλασσίας ἐπιρροῆς.

  Σήμερα, μέ τίς ἁλματώδεις τεχνολογικές - καί ἐν πολλοῖς ἀνεξέλεγκτες - ἐξελίξεις οἱ συγκοινωνίες καί οἱ ἐπικοινωνίες ἔχουν ἀλλάξει ἄρδην. Τό ἐμπόριο , ὁ ἔλεγχος ἐπί τῆς θαλάσσης καί τοῦ ἀέρος καί ὅτι μέσα σέ αὐτά περιλαμβάνεται δέν προσδιορίζεται ἀποκλειστικά ἀπό τά γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε δύναμης.

  Μήπως σέ κάποιο βαθμό ἡ τεχνολογική ἔκρηξη σέ παγκοσμιοποιημένη κλίμακα, πέραν τῶν ἄλλων ἀλλαγῶν στήν καθημερινότητά μας μεταβάλλει - μεταφορικά τό ἐννοῶ - καί τήν παληά γεωγραφία;

  Μέ ὄλες αὐτές τίς ἀλλαγές μιά παληά ἠπειρωτική δύναμη παραμένει τό ἴδιο ἠπειρωτική καί σήμερα; Μήπως ἔχουμε ἐδῶ μιά ἄλλη ἐφαρμογή τῆς ρήσης τοῦ Ἔνγκελς ὅτι " κάθε ποσοτική συσσώρευση ἐπιφέρει ἕνα ποιοτικό ἅλμα;"

  Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ ὅροι ἔχουν ὑποστεῖ ἀλλαγές στό περιεχόμενό τους, μήπως ὑπάρχει κάτι ἐπί πλέον πού παραμένει κρυφό ἀλλά ἐξ ἴσου ἐνεργό, ἤ μεταβάλλεται πολύ πιό ἀργά καί καθορίζει - ἤ μπορεῖ νά καθορίσει ἀνάλογα μέ τόν τρόπο πού θά συνειδητοποιηθεῖ - τήν πορεία τῶν διεθνῶν σχέσεων καί τοῦ κόσμου γενικώτερα;


  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχεις πολυ ωραίο γραπτό ύφος. Τι δουλειά κάνεις; Επείδη ασχολούμε με την τεχνολογία οι Αμερικάνοι δεν έχουν όριο στα πολεμικά αεροπλάνα, όσα θέλουν φτιάχνουν. Επίσης έχουν τα περισσότερα αεροπλανοφόρα. Εγώ θα έλεγα ότι ηπειρωτική δύναμη είναι αυτή που δεν έχει πάει στο διάστημα και "θαλάσσια" οι χώρες που έχουν "βάσεις" (δορυφόρους, πλήρωμα, πυραυλους) στο διάστημα. Απλώς το κριτήριο έχει αλλάξει. Πάντα αναφέρομαι στις μεγάλες δυνάμεις.

   Delete
 3. Η Αμερική έσωσε τον κόσμο στον ψυχρό πόλεμο από την Σοβιετική επέκταση και αυτό πρέπει να της το αναγνωρίσουμε.
  Από την Ρωσία περιμένουμε ουσιαστική βοήθεια περίπου μισή χιλιετία, από την εποχή που ο Ιβάν παντρεύτηκε την Παλαιολόγου.Είναι ουτοπία να νομίζουμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση.
  Το ΝΑΤΟ είναι η μοναδική μας ελπίδα αρκεί να έχουμε διπλωμάτη και όχι καρπαζοεισπράκτορα τύπου τσίπρα, βαρουφάκη, γαπ, σαμαρά, καμμένου κ.α.
  Η Χρυσή Αυγή έχει εκφράσει Αντινατοϊκές απόψεις όπως και Αντιαμερικανικές και αντισιωνιστικές.Ελπίζω να το κάνει ρητορικά και όχι πρακτικά, αλλιώς θα γίνουμε γιουγκοσλαβία (βλέπε http://doctorpap.blogspot.gr/2016/02/blog-post_2.html για παραπάνω ανάλυση)

  ReplyDelete
 4. Πολὺ σημαντικὴ ἡ ἐρώτηση τοῦ Ζαρατούστρα. Καὶ ὅμως οἱ ἀμερικανικοὶ στόλοι στὴν Μεσόγειο καὶ τὸν Εἰρηνικὸ παραμένουν τὸ κύριο ὅπλο περικυκλώσεως τῆς Ῥωσίας καὶ τῆς Κίνας.Καὶ ἡ Κίνα, στὴν μεταμαοϊκὴ ἐποχή, ἐπένδυσε στὴν ἐντυπωσιακὴ αὔξηση τοῦ στόλου της ἀλλὰ καὶ στὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς παμπάλαιας χερσαίας ὁδοῦ τῆς Μετάξης.Ἡ Βόρειος Κορέα μὲ τὴν οἰκοδόμηση τῆς πολεμικῆς της πυρηνικῆς δυνάμεως, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πυρηνικὴ δύναμη τῆς Κίνας, δρᾷ ἀμυντικὰ ὡς ἡπειρωτικὴ δύναμη κατὰ τῆς ἀμερικανικῆς θαλασσίας περικυκλώσεως Κίνας καὶ Βορείου Κορέας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Ἥπειρωτικὴ καὶ θαλάσσια σημαίνει γεωργικὴ καὶ ἑμποροπειρατικὴ.

  ReplyDelete
 6. Ἠπειρωτικὴ καὶ θαλάσσια σημαίνει γεωργικὴ καὶ ἐμποροπειρατική.

  ReplyDelete
 7. Καθηγητά από εχθές είχα "χαθεί" καθώς διάβαζα στο ιστολόγιό σας παλαιά σας άρθρα, μα κυρίως τα σχόλια που ορισμένες φορές είναι σημαντικότερα. Θα μου επιτρέψετε να τα σώζω σε μορφή οθονοτυπωμάτων(screeshots), καθώς αποτελούν θησαυρό. Χαίρομαι που αντιλαμβάνεστε, στην τελική παράγραφο του άρθρου σας την αμφίβολη συμμαχία Ρωσίας-ΗΠΑ, δηλαδή το ότι η συμμαχία δεν είναι σίγουρη. Όπως γράφει και ο Ντούγκιν στο ιστολόγιό του αλλά και στα συγγράματά του, είναι Πούτιν εναντίον Πούτιν. Το "Δυτικό" φιλελεύθερο πρόσωπο της Ρωσίας ενάντια στο Παραδοσιακό Ορθόδοξο "Ανατολικό"(δηλαδή της Ενδιαμέσου Περιοχής).

  Η ερώτησίς μου είναι η εξής: Έχετε ήδη πει το ενδεχόμενο αντιστροφής ενός αντιρωσικού φράγματος με κοινή πολιτική οντότητα Ελλάδος-Ρωσίας, από την Ρωσία είς βάρος των ΗΠΑ, λόγω των Κεμαλικών στρατηγών της Τουρκίας. Μάλιστα αναφέρατε την Κύπρο σαν το "αστέρι αυτή της συνομοσπονδίας". Μέχρι στιγμής όμως, γράφετε ότι οι ΗΠΑ έχουν το "πάνω χέρι". Η επόμενη κίνησις του Πούτιν μετά την Συρία και το Ιράκ ποία θα είναι, πιστεύετε? Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Πούτιν με μία ολόκληρη Κίνα στην-όχι ακριβώς- πλάτη του, "φοβάται" τους Αμερικανούς και δεν "βγαίνει" στο Αιγαία. Ειδικά τώρα που οι συνθήκες συνεργασίας ό,τι έχει απομείνει από Ε.Ε. με την Ρωσία είναι σε σχετικά εύκρατο κλίμα. Μπορείτε να μου απαντήσετε?

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. Κωσταντή διαφωνώ καθέτως.

  Ηπειρωτική:Κτηνοτροφική+Γεωργική

  *Θαλασσία:Εμπορική και αλιευτική(aqua culture)

  *εμπορική ήπειρατική, τα δύο τους δεν πάνε μαζί(συνήθως).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βασικά ούτε "διαφωνώ" ούτε "καθέτως" μάλιστα. Απλώς συμπληρώνω.

   Delete
  2. Κοινότητες μὲ βάση τὴν τροφοδοσία τους.

   α. τροφοσυλλεκτικὴ
   β. κυνηγετική-ἀλιευτική
   γ. κτηνοτροφική-νομαδική
   δ. γεωργική
   ε. ἑμπορική-πειρατική-ληστρική-πολεμική
   στ. βιοτεχνική-βιομηχανική- ;

   αὐτάρκεις ἑντός τῶν ἁνθρωπίνων ὁρίων τους εἶναι θεωρητικὰ οἱ α-δ ἑνῶι οἱ ἑπόμενες εἶναι ἑξειδικευμένες καὶ προϋποθέτουν ἅλλες ἁνθρὠπινες κοινότητες.

   Delete
 10. Φώτιε, καὶ οἱ Ἀγγλοσάξωνες θέλουν τὴν ἑλληνοτρουρκικὴ συνομοσπονδία ὡς φράγμα κατὰ τῆς ῥωσικῆς καθὀδου καὶ ἡ Ῥωσία ἐπιθυμεῖ τὴν ἑνότητα Ἑλλάδος-Τουρκίας γιὰ νὰ τὴν στρέψῃ κατὰ τῶν ΗΠΑ. Τὴν Τουρκία ἡ Ῥωσία τὴν θέλει κεμαλική, ἐνῷ ἡ Ἀμερικὴ φετουλαχτζίδικη Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ πολύ. Την Ελλάδα τί την θέλουν Καθηγητά? Βασιλική ή Εθνικιστική? Το δεύτερο δύσκολο, μόνον εάν προλάβει η Ρωσία την Αμερική για να στρεψει τον Ελληνικό Εθνικισμό κατά της Τουρκίας. Έχω δίκιο ή άδικο Καθηγητά?

   Delete
  2. Εννοώ ο Ελληνικός Εθνικισμός να λειτουργήσει ως μπαρούτι από τις ΗΠΑ ή την Ρωσία κατά της συνομοσπονδίας. Εξαρτάται ποιός θα προλάβει ποιόν...

   Delete
  3. Ὅ πατέρας τῆς φίλης μου στὴν ἑπιστράτευση τοῡ 1974 ἦταν 43 ἐτῶν (δὲν κλήθηκε). Παρουσιάστηκε αὑτόκλητος στὸ ἁστυνομικό τμῆμα καὶ ζήτησε νὰ τοῦ δώσουν ἔνα ὁπλοπολυβόλο γιὰ νὰ πάει στὰ σύνορα μὲ τὰ ἁμάξι του νὰ τοῦς γαζώσει. Οἱ ἱστορικοί καὶ οἱ ἁπομνημομνευματογράφοι συμφωνοῡν ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος δημιουργήθηκε μόνον ἁφότου ὅλες οἱ Μεγάλες Δυνάμεις εῑχαν πλέον πειστεῑ ὅτι Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι δὲν μποροῦν πλέον νὰ συγκατοικήσουν. Τὸ κυπριακό εἶναι ἁπόδειξη ὄτι μέχρι πρόσφατα ἔτσι ἦταν. Ἅλλαξε σἐ τίποτα αὐτὸ τὸ πράγμα, τὰ τελευταῖα χρόνια ;

   Delete
  4. Κωσταντή το γραικυλικό κράτος δημιουργήθηκε από την Δύση για να διαμελίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία εν συνεργασία με Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο.

   Delete
  5. Ἑτσι φαίνεται πράγματι. Αὐτὸ μοιάζει νὰ ἑξηγεῖ πολλά πράγματα.

   Delete
  6. ...εἶναι σὰν νὰ ἔχουνε ὅλα κακό σκοπό.

   Delete
  7. Χαχαχαχα. Ναι. Και είχαν στην τελική. Εξάλλου από την στιγμή που οπως λέγει ο Καθηγητής, ήμασταν το αποτυχημένο Ισραήλ, δεν είχαν τί να μας κάνουν πέραν ένός προτεκτοράτου των Αγγλοσαξώνων, ή μία επαρχία της Ε.Ε. Για αυτό το σχέδιο του Καθηγητού είναι το καλλίτερο. Γιατί επανασυνδέεσαι με την κοιτίδα σου, την Ανατολή. Συνεπώς ζωντανεύει και πάλι η Ρωμηοσύνη και η Ορθοδοξία.

   Μην ξεχνάς το πανάρχαιο δίπολο:

   Hellenic East vs Latin West

   Delete
 11. Επιτέλους! Μία κίνηση αξιόλογη από την Χ.Α.! Βγαίνει βιβλίο του Κώστα Αλεξανδράκη για την Ελληνική γεωπολιτική στον 21ο αιώνα! Μπράβο! Επιτέλους, βάλανε λίγο μυαλό!

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/biblioparousiash-h-ellhnikh-gewpolitikh-ston-21o-aiwna#_ftnref7

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό το σχόλιο για τον Νομιάδη. Τελικά μόνον οι Αλπικοί γίνονται ηγέτες και βγάζουν συγγράματα ουσιώδη και όχι κλοτσομπουνίδια με σβάστικα σε σάκο!

   Delete
 12. Συγγνώμη, ξαναγράφω. Ἐάν δεχτοῦμε ὄτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι προβληματικό, πρέπει νὰ καταλάβουμε, στὴ συνέχεια, τί τὸ προβληματικὸ ἕχει. Ἄν ἀσχολούμαστε μὲ τὸ ποιὸς θὰ μπεῖ ἐπὶ κεφαλῆς ἑνὸς προβληματικοῦ κράτους, εἶναι σὰν νὰ λέμε ὄτι ἔχουμε ἕνα καράβι, ποὺ μπάζει νερὰ, καὶ ἀσχολούμαστε μὲ τὸ ποιός θὰ μπεῖ καπετάνιος, τὴ στιγμὴ ποὺ εἴμαστε ἐν πλῶι, καὶ κινδυνεύουμε νὰ βουλιάξουμε. Στὸν σύνδεσμο ποὺ παραθέτεις ἀπομονώνω... "[...] Σύμφωνα μὲ τὴν σκέψη τοῦ Ratzel, τὰ κράτη εἶναι ζῶντες ὀργανισμοί καὶ τὰ σύνορα δείχνουν μονάχα τὴν παροῦσα κατάστασή τους, ἀφοῦ τὰ μεγάλα ἔθνη μοιραίως ἐπεκτείνονται εἰς βάρος τῶν μικροτέρων [...] Δὲν μπορῶ νὰ πῶ τίποτα ἄν δὲν διαβάσω πολλὰ περὶ Ratzel. Ὡστόσο κρατάω τὸ -μοιραίως-. Διότι - ἑάν ἠ μοῖρα εἶναι ὁ καπετάνιος, εἶναι προφανές πιστεύω ὅτι ἄλλος δὲν χρειάζεται !!!! Τὸ καρἀβι λοιπόν μπάζει νερά, ἀλλὰ ἄν προσπαθήσουμε νὰ τὸ σώσουμε χωρίς νἄ ἔχουμε βάλει καπετάνιο τὴ μοῖρα, θὰ μᾶς πάρει μαζί του στὸν πάτο. Τὸ θέμα εἶναι νὰ σώσουμε τὸ καράβι ἀπὸ τὴν ὕβρι, δηλαδὴ τὸ νὰ ἐπιμένει κανεὶς νὰ πηγαίνει κόντρα στὴ μοῖρα του. Κάλλιο νὰ πνιγοῦμε, παρὰ νὰ πνιγοῦμε κατόπιν σχεδίου. Τοὐλἀχιστον, ἕτσι θὰ μᾶς πνίξει ὁ θεός, δὲν θὰ μᾶς πνίξει ὁ καπετάνιος. Ἥ τὸ πλήρωμα.

  ReplyDelete
 13. Η Στράτφορ, το Αμερικανικό θίνκ-τάνκ είπε ότι μέχρι Μάιο την "βγάζουμε". Από εκεί και πέρα αλλαγές μεγάλες. Μπαμ-μπουμ πιστολιές...πιστολιές και κουμπουριές...άιντε καί-καίγεται ο Μπασμά Χανές...

  Καλοκαίρι έντονο θα ζήσουμε, καλό είναι να μην τα παρατήσουμε...

  ReplyDelete
 14. ΗΠΑ = ΔΝΤ ;; [...] Σύμφωνα μὲ πηγὲς ποὺ ἐπικαλεῑται τὸ πρακτορεῖο [ Μπλούμπεργκ [σημ. τὰ λέω τῆς νύφης νἀ τἁκούσει ἡ πεθερά]] παραμένουν οἱ διαφορὲς ἀνάμεσα στοὺς εὐρωπαίους δανειστές (Γαλλία ; Γερμανία ;) καὶ τὸ [Δ.Ν.] Ταμεῖο γιὰ τὸ θέμα τῆς ἑλάφρυνσης τοῦ ἕλληνικοῦ χρέους.

  Κατὰ τὶς ἴδιες πηγές, τὸ ΔΝΤ (= ΗΠΑ ; Ἕτσι λένε ὅλοι) ἀξιώνει μάλιστα τὴν πώληση ὄλων τῶν μὴ ἑξυπηρετούμενων δανείων – μηδέ τῶν στεγαστικῶν ἑξαιρουμένων – καὶ προειδοποιεῑ ὅτι ἴσως χρειαστοῦν καὶ περαιτέρω ἀνακεφαλαιοποιήσεις τραπεζῶν [...πηγή http://tvxs.gr/news/ellada/nea-narki-apo-dnt-zita-polisi-olon-ton-kokkinon-daneion)]

  Δηλ. τὸ ΔΝΤ ζητᾶ τὰ χρέη τῶν νοικοκυριῶν νὰ πωληθοῦν - καὶ δὲν ξέρω ἅν αὐτὸ ἑπιτρέπεται νομικὰ - σὲ ἑταιρείες-μπράβους, ποὺ θὰ προκαταβάλλουν μέρος τῶν χρεωστουμένων στὶς τράπεζες καὶ μετὰ θὰ βγάζουν τὸ ξύγγι ἀπὸ τοὺς ἱδιῶτες, ἑφόσον ἥ ἕλληνική κυβέρνηση καὶ βουλὴ προσφέρει τὶς νομοθετικές ἀλλαγὲς ποὺ θὰ διευκολύνουν τὴν μετάβαση στὸν Δυτικὸ Μεσαίωνα.

  ReplyDelete
 15. (συγγνώμη -ξῦγκι). Τὀ κράτος εἶναι ἕνας φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Τῶρα ἅν ὅ μηχανισμός αὐτὸς εἶναι κατὰ τὸ ἁπομωνωθέν ἄνω παράθεμα τοῦ Ratzel " ζῶν ὀργανισμός, καὶ τὰ σύνορα δείχνουν μονάχα τὴν παροῦσα κατάστασή του " προφανῶς βρισκόμαστε σὲ φάση διόγκωσης τοῦ ὀργανισμοῦ αὑτοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Τὀ κράτος εἶναι ἕνας φοροεισπρακτικός μηχανισμός." Πολύ σωστό αυτό που λες. Γι αυτό και πρέπει να καταστραφεί το κράτος-κρατικός μηχανισμός (αλλά όχι το κράτος-έθνος). Τώρα όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ δανειστών και ΔΝΤ δεν υπάρχουν, απλά διαφωνούν για το ποιο θα είναι το αφεντικό.

   Delete
  2. Σωστά, Δασείν.

   Delete
 16. Ἕνα ἐκστρατευτικὸ σῶμα φορολογεῖ ἐκτάκτως καὶ εἶναι κράτος ἑν κινήσει. Ἅν ἀποκοπεῖ ἁπὸ τὴν βάση του σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ ἑξαρτᾶται μόνον ἀπὸ τὴ λεηλασία τοῦ ἑχθρικοῦ ἑδάφους, καὶ ἡ τελευταῖα δὲν ἑπαρκέσει, διαλύεται ὁδυνηρά, ὄπως ἠ Μεγάλη Στρατιά τοῦ Ναπολέοντα καὶ τὰ γερμανικά στρατεύματα τοῦ Χίτλερ στὴ Ῥωσία.

  Ἡ φορολεηλασία τῆς Ἕλλάδας ἴσως εἶναι τελικὰ τὸ πέρασμα τῆς Grande Armée.

  ReplyDelete
 17. Παραθέτω βίντεο ενός Εβραίου Καθηγητού στο Πρίνστον ονόματι Στήβεν Κοέν. Ο Εβραίος ομιλώντας σωστά λέγει ό,τι και ο Καθηγητής για ΗΠΑ-Ρωσία συμμαχία. Κάνει πολύ καλή ανάλυση των γεγονότων:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ld5zAedatYo

  ReplyDelete
 18. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ όμως έχει παρακμιακό στρατό.Απο τον πόλεμο της Κορέας έχει να κάνει το καθήκον του ο Ε.Σ. και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά με την εισροή λαθρομεταναστών, με το χτίσιμο κέντρο υποδοχής από τον Ε.Σ.(Που ακούστηκε ξανά αυτό στην ιστορία;) και με την παθητική του στάση στις Τουρκικές παραβιάσεις.
  Η Ελλάδα μόνο βάσεις μπορεί να δίνει στο ΝΑΤΟ και τίποτε άλλο.Το ζήτημα είναι η εύρεση ενός διπλωμάτη που θα μπορέσει να φέρει το ΝΑΤΟ με το μέρος μας, και όχι αυτούς τους καρπαζοεισπράκτορες που στέλνουμε για Διπλωματία.
  Δεν είναι να απορεί κανείς που ο Κύριος Κιτσίκης δεν χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά από το παρακμιακό Ελληνικό κράτος.Προτιμούν τύπου Βαρουφάκη επειδή δεν φοράει γραββάτα(δεν μιλάω μόνο για τα Νατοϊκά θέματα που εμπλέκεται ο Κοτζιάς)

  ReplyDelete
 19. Δὲν νομίζω ὅτι ὁ Ὀμπάμα θὰ προχωρήσῃ στὴν Συρία, μέσῳ Τουρκίας καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας σὲ πόλεμο κατὰ τῆς Ῥωσίας, διότι τότε θὰ ἀχρήστευε τὶς προσπάθειές του (καὶ τὶς προσπάθειες τοῦ Ἰσραήλ) συγκροτήσεως κουρδικοῦ κράτους καὶ μακροχρονίου ἦττας τῆς Κίνας. Εἶναι πλὲον πασιφανὲς ὅτι ὁ Ἔρτογαν εἶναι μεγαλομανὴς φρενοβλαβὴς καὶ πρέπει νὰ παραμερισθῇ, ὄχι πρὸς ὄφελος τῶν κεμαλιστῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τοὺς Ῥώσους, ἀλλὰ ἀπὸ μετριοπαθεῖς μουσουλμάνους τύπου Φετουλατζίδων ποὺ ὑποστηρίζονται καὶ ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλινούς.Μία ἀλόγιστη χερσαία ἐπέμβαση τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ στὴν βόρειο Συρία θὰ ἐπιφέρῃ τὴν ἐπιθυμητὴ πτώση τοῦ Ἔρντογαν. Ὅσο γιὰ τὸν ἑλληνικὸ στρατό, εἶναι δυστυχῶς σωστὸ ὅτι χρειάζεται μία ἐκ βάθρων ἀνανέωση, ὅπως αὐτὸ εἶχε ἐπιτευχθῆ τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. Αυτό νομίζω και εγώ Καθηγητά. Ότι θα σπρώξουν οι Αμερικανοί τον Ερντογάν στον ίδιο του τον τάφο.

  ReplyDelete
 21. Εν τώ μεταξύ, η πρόοδος των Κούρδων στην Ανατολική και Βορειο Συρία είναι τρομερή. Σίγουρα θα αποτελέσει βάση δημιουργίας ανεξαρτήτου Κουρδιστάν. Η μοίρα ης Συρίας και του Ιράκ μετά την ήττα των σαλαφιστών σουνιτών ποιά θα είναι Καθηγητά? Εγώ βλέπω ένα κομμάτι να φεύγει για Κουρδιστάν. Μετά μπορεί να έχουμε ένα μέρος σουνιτικό και ένα Αλαουιτικό?

  ReplyDelete
 22. Συγγνώμη που παραθέτω πάλι λινκ, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Πιστεύω ότι η Αγγλία τελικά θα βγει από την Ευρωζώνη. Αυτό θα είνα και το καρδιαίο χτύπημα στην Ε.Ε. Ένας Ατλαντιστής Πατριώτης, ο Nigel Farage, ήταν προσκεκλημένος στο RT UK. Και γιατί να μην? Το Drang nach Osten απέτυχε για 2η φορά. Έχει δικιο και για το ΤΤΙΡ αν και μάλλον είναι μόνον για καθαρά προπαγανδιστικούς λόγους.

  https://www.youtube.com/watch?v=y01_rggDofA

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα λέει πολύ καλά για εμένα. Η ανάλυσή του, ειδικά είς ο,τι αφορά την επαναστατίζουσα νεολαία που πολεμά κατά της Ε.Ε. είναι απολύτως σωστή.

   Delete
  2. Τὸ κόλπο τῆς ἐξουσίας εἶναι νὰ προεικάζει τὰ γεγονότα καὶ νὰ παρουσιάζει τὸ μέλλον σὰν σταυροδρόμι.

   Delete
  3. Παράδειγμα -εὑρώ ἤ δραχμή ;;;

   Delete
  4. (εὐρώ). Ἑνῶι, ἄν θές νὰ ξεφύγεις ἁπὸ τὸ ἔθνος-κράτος πρέπει νὰ βασιστεῖς στὸ ἀναπόδραστο. Ὅχι στὸν ἑθνικὸ διχασμό. Τὸ ἕθνος-κράτος ἐμπεριέχει τὸν ἑμφύλιο. Προφανῶς ὁ Ἑρντογάν προσδοκᾶ στὴν παρόξυνση τῶν ἁντιθέσεων ἑντός τοῦ Ἁμερικανικοῦ κατεστημένου, γιὰ νὰ πετάξει τὴν κρἰση στὴν ἅλλη μεριὰ τῆς ὑδρογείου.

   Delete
 23. Προσωπικά εκτιμώ ότι ο Συριακός Πόλεμος της εποχής μας θα ολοκληρωθεί με νίκη Πούτιν/Άσαντ κατά των τρομοκρατών, και από την στιγμή που δεν επιτεύχθηκε χάος στην Μέση ανατολή θα μεταφερθεί στα λεγόμενα "Βαλκάνια".
  Τα αποτυχημένα κράτη της Ελλάδας, Σκοπίων, Βουλγαρίας και Αλβανίας θα αντιμετωπίσουν όλο το πρόβλημα που θα φέρει την καταστροφή τους και το ολοκληρωτικό χάος στην περιοχή.Κάπως έτσι όπως είπε
  ο Βίσμαρκ

  "Αν ξαναγίνει πόλεμος στην Ευρώπη, θα ξεκινήσει από κάποια ανοησία στα Βαλκάνια".

  Ήδη στην νεοελληνική ιστορία-και αν κάνω λάθος μπορεί να με διορθώσει ο κύριος καθηγητής- δεν έχει υπάρξει πιο αυτοκτονική και ανθελληνική κυβέρνηση από αυτήν.Όταν ο Ε.Σ. χτίζει κέντρα υποδοχής για φανατικούς Σουνίτες και η Αστυνομία δέρνει τους διαμαρτυρόμενους πολίτες των περιοχών δύσκολα να έχουμε ξαναφτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο.
  Όσον αφορά επίσης τους τζιχαντιστές που συννελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη κ.τ.λ. ούτε ένας δεν μίλησε για την ανευθυνότητα του Ε.Σ.
  Η Αστυνομία έκανε το καθήκον της, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για το ποιός αλωνίζει την Ελλάδα, γιαυτό φταίει ο Ε.Σ.

  Κύριε καθηγητά, πως θα ξεμπερδεύουμε με τα κόμματα επιτέλους, που όλα μαζί διαλύουν ολοκληρωτικά το Κράτος;

  ReplyDelete
 24. dr.Pap πρέπει νὰ καταργηθῇ τὸ πλέον ἀρνητικὸ πολίτευμα κατὰ Πλάτωνα, ἡ δημοκρατία, δηλαδὴ ὁ κοινοβουλευτισμὸς καὶ νὰ ἀντικατασταθῇ ἀπὸ τὴν δημοψηφισματικὴ λαοκρατία ἀμέσου δημοκρατίας.Ὁ ἑλληνικὸς λαός,ὡς αὐτοκρατορικός,ὑποχρεωτικὰ χρειάζεται μοναρχία καὶ βασιλέα-φιλόσοφο.Ἦθος, ἀρετή, μετριοπάθεια, ἀντιδιχαστικὴ νοοτροπία, κάτι σὰν μοναρχικὸ Ἰσραήλ.Ἡ χώρα μας πρέπει νὰ ἐπανέλθη στὴν πρώτη πλανητικὴ θέση τοῦ πνεύματος.Ἐπειδὴ πρακτικὰ τὸ πνεῦμα χρειάζεται εὔρωστο σῶμα γιὰ νὰ καθίσῃ, ἡ πλέον κατάλληλη γι αὐτὸ μεγάλη δύναμις εἶναι ἡ Ἀμερικὴ ἡ ὁποία παρὰ τὴν πολιτισμική της βαρβαρότητα ἐμπνέεται ἀπὸ εἰλικρινὴ σεβασμὸ γιὰ τὸν ἄφθαστο ἑλληνικὸ πολιτισμό, σὲ σχέση μὲ τὴν μεγάλη ὀρθόδοξη ἀδελφὴ Ῥωσία, ἡ ὁποία ἔχει καβαλήσει τὸ καλάμι τὰ τελευταῖα 500 χρόνια, τὴν σκληρὴ ὑπεροπτικὴ Κίνα καὶ τὴν παρηκμασμένη κόρη Γαλλία.Τὸ ποῖος θὰ κάνῃ τὸ πραξικόπημα εἶναι λεπτομέρεια. Ὁ πανευρωπαϊκὸς ἄνεμος πνέει θετικά.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχετε δίκιο ότι το πολίτευμα αυτό κατά Πλάτων, Αριστοτέλη και Σωκράτη είναι το χειρότερο.Όμως μου φαίνεται σχεδόν απίθανο ένα μικρό, αδύναμο και αστείο κρατίδιο όπως το Ελληνικό να έχει διαφορετικό πολίτευμα ενώ όλος ο κόσμος έχει δημοκρατία.
   Ακόμα και να το καταφέρει είναι πολύ επικίνδυο για διεθνείς σχέσεις και διπλωματία.Στην τελική, είναι πολύ καλό άλοθι για έναν αντίπαλο να "απελευθερώσει" τον λαό από ένα τέτοιο πολίτευμα, όπως διαβάζουμε και στον Θουκυδίδη

   "Εμφανιζόμενοι ως απελευθερωτές, η νίκη σας είναι σίγουρη". (Γ.13)

   Άρα πάλι Δημοκρατία πρέπει να λέγεται και να δίνει την εντύπωση ότι είναι εκλεγμένο από τον λαό.
   Συμφωνώ απόλυτα ότι μόνο με την Αμερική μπορούμε να πάμε, αρκεί όμως να έρθουμε σε μία συμφωνία.
   Θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό επιχείρημα ότι θα πάμε με τους Ρώσους λόγω Ορθοδοξίας κ.α. όμως μόνο για να ενδιαφερθούν παραπάνω για εμάς.Φυσικά χωρίς θράσσος για μην το τραβήξουμε στα άκρα διότι θα καταντήσουμε Γιουγκοσλαβία.
   Το έργο του διπλωμάτη είναι δύσκολο σήμερα για την Ελλάδα, γιαυτό προτιμούν τους σημερινούς τραγικούς καρπαζοεισπράκτορες.
   Το Ισραήλ όμως κύριε καθηγητά έχει το εκπληκτικό και δυναμικό Λόμπυ στην Αμερική που εξυπηρετεί τα Εβραϊκά και Αμερικανοεβραϊκά συμφέροντα.Οι Έλληνες των Η.Π.Α. μάλλον καλαματιανό χορεύουν..Γιαυτό θέλουμε μία Πανελλήνια οργάνωση σιωνιστικού τύπου.

   Delete
 25. Πανευρωπαϊκός...εάν ομιλείτε για την ενότητα λόγω Πατριωτισμού-Εθνικισμού, Ευρωπαϊκής ταυτότητος και κοινού σαλαφιστικού κινδύνου,,ολα αυτά είναι τελείως προσωρινά μέχρι να γίνουν κυβέρνηση τα κινήματα αυτά. Ύστερα, συμφέροντα και πάλι συμφέροντα. Η μικρή ελλαδίτσα που γίνεται ντοκιμαντέρ με καρτούν, με ξανθούς γαλανομάτηδες Οδυσσέες(!!) και βορειοαφρικανικές Κλεπάτρες(!!). Όχι Καθηγητά το έχω ξαναπεί! Δεν αντέχονται άλλο! Χίλιες φορές Κίνα και πολιτισμός παρά βαρβαρότης φιλελεύθερη ή έστω Λευκή Φυλετικότητα, οπου ο πατήρ μου φαντάζει Σπανιόλος παρά εμού Ευρωπαιοφανούς. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότης δυστυχώς για την παραπάνω πρότασή σας.

  Προτιμώ Ανατολή, συμμαχία Ορθοδόξων-Σιιτών σαν την Χεζμπολλάχ και την μεγίστη πολιτισμικώς Κίνα, παρά το BurgerBarn και το Sephora(συμφορά...).

  ReplyDelete
 26. Για μια φορά πρέπει να επικρατήσει εστω και τυπικά, το Δίκαιο στον κόσμο αυτόν.

  Τελικά με την Συρία, τί θα γίνει Καθηγητά?

  ReplyDelete
 27. Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω τὶ σχέση ἔχει ἡ βιομηχανοποιημένη βαρβαρότητα τοῦ ἁμερικανικοῦ πολιτισμοῦ μὲ αὑτό ποὺ θαυμάζουμε στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα, δηλαδή - μιὰν ἀκριβή παρακολούθηση τῶν κινήσεων τῆς ψυχῆς καὶ τῶν αἱσθήσεων χωρίς συναισθηματολογία.

  ο.κ., οἱ Ἁμερικανοί ἐλέγχουν τὸν στρατό μας. Μπράβο τους. Θὰ ἀφήσουνε νὰ γίνει καὶ κανὰ πραξικοπηματάκι ἅν δἔν γίνεται ἀλλιὼς. Ἑμείς τὶ δουλειά ἕχουμε νὰ τρέχουμε, λεφοῦσι ὁλόκληρο, λαός καὶ ἑκκλησία, νὰ τοῦς λέμε εὑχαριστῶ ;;

  Ἕχουμε τελικά τὸ ἕνστικτο τῆς ἑθνικοφροσύνης. Ὁμως τὸ πραγματικὸ περιεχόμενο τοῦ ἑλληνικοῦ ἑθνικισμοῦ εἶναι ἡ διέξοδος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνταλλαγῆς. Καἰ ὅχι ἡ μετατροπὴ τῆς συνείδησης σὲ προσφορὰ ἕναντι ἀνταλλάγματος ἑκ μέρους τῆς μεγάλης δύναμης, κοινῶς, ὁ ῥαγιαδισμός.

  ReplyDelete
 28. Αυτό λεω και εγώ Κωσταντή. Βέβαια ο Καθηγητής κάτι ξέρει που το λέει λογικά. Δηλαδή από την μία λςμε ο Φιλελευθερισμός είναι ο εχθρός, που είναι και από την άλλη στηρίζουμε φιλελευθερισμό, το άσχημο εγγόνι του Ελληνισμού.

  Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι δυνατόν ο κόσμος να μοιρασθεί μεταξύ Κίνας και μίας άλλη δυνάμεως, πιθανώς Ρωσίας-Ιράν συν μίας μεγάλης Ευρπαϊκής. Να ξεμπερδέψουμε πλέον από τις ΗΠΑ. Ρε να μην τις συμπαθεί κανείς στν κόσμο...

  ReplyDelete
 29. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ [...]" Ξέρεις νὰ διαβάζεις; " τὸν ῥώτησε. Αὑτός ἁπάντησε πὼς ναἰ, καὶ ὁ νεαρὸς Ἡπειρώτης τὸν παρακάλεσε νὰ ἔρθει γιὰ μιὰ στιγμή μαζί του, ἕξω, στὰ χωράφια. Ὁ ταξιδιώτης δέχεται, ἀκολουθεὶ τὸν νεαρό φούρναρη σ' ἕναν κὴπο ἤ μαντρωμένο χωράφι, καὶ κάθισαν καὶ οἱ δυὸ σὲ μιὰ πέτρα, πλάι σὲ σπαρμένο στάρι.

  Ὁ νεαρός χώνει τότε τὸ χέρι στὸν κόρφο του, καὶ τραβάει κάτι ποὔ 'χε δεμὲνο στὴν ἄκρη ἑνὸς σπάγγου, περασμένου στὸν λαιμό του. Ἥταν ἕνα μικρό βιβλίο, ποὺ τὸ ἔδωσε στὸν ταξιδιώτη, παρακαλώντας τον νὰ τοῦ διαβάσει κάτι· καὶ αυτὸ τὸ μικρό βιβλίο ἦταν τὰ τραγούδια τοῦ Ῥήγα.

  Ὁ ταξιδιώτης τὰ παίρνει, καὶ ἀρχίζει ὄχι νὰ τὰ τραγουδᾶ, παρὰ μονάχα νὰ τὰ διαβάζει, μὲ κάποια ἀπαγγελία. Σὲ μιὰ στιγμὴ, σηκώνει τὰ μάτια νὰ δεὶ τὸν ἁκροατή του - ἀλλὰ τί ἦταν αὐτό ποὺ εἶδε·

  ὁ ἁκροατής του δὲν ἦταν πιὰ ὁ ἴδιος, τὸ πρόσωπό του εἶχε ἀνάψει καὶ τὰ πάντα ἔδειχναν τὴν ἔξαψή του, τὰ μισάνοιχτα χείλια του ἔτρεμαν, καὶ ποτάμι τὰ δάκρυα ἔτρεχαν ἁπὸ τὰ μάτια του, ὅλες οἱ τρίχες τοὺ στέρνου του εἶχαν πεταχτεί, ἕτρεμαν κι ἀναρριπίζονταν ὁρμητικά.

  «Πρώτη φορά ἀκοῦτε νὰ διαβάζουν αὐτὸ τὸ βιβλίο;» --«Ὄχι», άπάντησε εκείνος, «παρακαλὼ ὅλους τοὺς ταξιδιὼτες ποὺ περνούν νὰ μοῦ διαβάσουν κατιτί, καὶ τὸ ἕχω ἀκούσει ὁλόκληρο». --«Καὶ πάντα μὲ τὴν ἵδια συγκίνηση;» ῥώτησε ὁ πρῶτος. «Πάντα», ἀπάντησε ὁ ἅλλος. [...] Claude Fauriel, Ἑλληνικά Δημοτικά Τραγοῦδια, μτφ. Ἁλέξη Πολίτη τόμ. Α΄, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 1999 [α΄ γαλλική έκδ.: 1824-1825].

  ReplyDelete
 30. Ανατριχιασα οταν το διαβασα κωσταντη

  ReplyDelete
 31. Ο Κύριος Κιτσίκης, πρέπει να γίνει σύμβουλος διεθνών σχέσεων σε ένα πραγματικό Ελληνικό κράτος και όχι στην αστείο έκδοση ΠΑΣΟΚ/ΝΔ/ΣΥΡΙΖΑ.
  Πιστεύω είναι από τους λίγους που κατανοούν την χρησιμότητα του Ν.Α.Τ.Ο. σε αντίθεση με τις καταστροφικές αντινατοϊκές απόψεις της Χ.Α.
  Αξιοκρατία ζητάμε, όχι αφηρημένη δημοκρατία.

  ReplyDelete
 32. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 33. ΠOΛΙΤΙΚΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
  [...] Ἐλᾶτε μ᾿ ἕναν ζῆλον, σὲ τοῦτον τὸν καιρόν,
  νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκον, ἐπάνω στὸν Σταυρόν.
  Συμβούλους προκομμένους, μὲ πατριωτισμὸν
  νὰ βάλωμεν εἰς ὅλα, νὰ δίδουν ὁρισμόν.
  Οἱ νόμοι νἆν᾿ ὁ πρῶτος, καὶ μόνος ὁδηγός,
  καὶ τῆς πατρίδος ἕνας, νὰ γένῃ ἀρχηγός.
  Γιατὶ κ᾿ ἡ ἀναρχία, ὁμοιάζει τὴν σκλαβιά,
  νὰ ζοῦμε σὰν θηρία, εἶν᾿ πλιὸ σκληρὴ φωτιά.
  Καὶ τότε μὲ τὰ χέρια, ψηλὰ στὸν οὐρανὸν
  ἂς ποῦμ᾿ ἀπ᾿ τὴν καρδιά μας, ἐτοῦτα στὸν Θεόν·
  (Ἐδῶ συκώνονται οἱ πατριῶται ὀρθοί, καὶ ὑψώνοντες
  τὰς χεῖρας πρὸς τὸν οὐρανόν, / κάμνουν τὸν ὅρκον.)
  ΟΡΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑΣ [...] κ.λπ. κ.λπ.

  ReplyDelete
 34. Στὸ σημεῖο αὑτὸ ὁ Θούριος εἶναι μασωνικός, καὶ στὸ θέμα τοῦ ἀρχηγοῦ μᾶλλον Βοναπαρτικός.

  ReplyDelete