Dec 24, 2015

269 – Ἡ Νέα Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης : Πρὸς κτηνοβάτας

269 – Ἡ Νέα Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης : Πρὸς κτηνοβάτας


“24 February 2014, Newspapers - Now it appears bestiality/zoophilia is considered a life style choice in Denmark and Germany with more animal brothels being opened”

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἕνας Ἑλληνοκαναδὸς ἐξηγοῦσε ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι, ἐκείνη τὴν Κυριακή, ἑορτάζουν τὸ ἑλληνικὸ Halloween, δηλαδὴ τὴν ἀπαισία ἑορτὴ τοῦ θανάτου τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν χωρῶν τῆς νύχτας τῆς 31ης Ὀκτωβρίου ποὺ οἱ Γραικύλοι τῶν Ἀθηνῶν μιμοῦνται σήμερα! Γραικύλος ἀνήκει στὴν Δύση καὶ  ξεχαρβαλώνει τὴν  παράδοσή του       -ἀκόμη καὶ τὴν εἰδωλολατρική, ὅπως εἶναι Ἀποκριά- πρὸς  χάριν δυτικῶν ὑποβαθμισμένων  προϊόντων. Γι' αὐτὸ καὶ δημοσιεύουμε παρακάτω, πρὸς παραδειγματισμὸ τοῦ Ἑλληνοκαναδοῦ Γραικύλου, τὶς ἐντυπώσεις ἑνὸς Ἱνδουϊστοῦ ποὺ ἐπεσκέφθη τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ κατάνυξη, ἐξηγῶντας τὸν ὀρθόδοξο βίο σὲ σύγκριση μὲ ἀνάλογες ἱνδουϊστικὲς ἰδικὲς του πρακτικές. Ἐπειδὴ ἡ ἐπίσκεψή του ἔλαβε χώρα πρὸ πολλῶν ἐτῶν, περιγράφει τὸ Ὄρος πρὶν ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τὴν ἐκ τούτου παρακμή

Ὀρθόδοξοι μοναχοὶ τοῦ Ἄθω καὶ ἡ σαντάνα τους [σαντάνα = πνευματικὴ πρακτική : Ἀπαγγελία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔγερση τὸ πρωΐ ἀκολουθώντας τὸ καλογηρικὸ πρόγραμμα τῆς ἡμέρας, μελέτη τῶν ἱερῶν κειμένων, ἡσυχαστικὴ πρακτικὴ μὲ στόχο τὴν θέωση. Ὑπάρχουν δύο βασικὰ ἐπίπεδα σαντάνας : ἡ πρακτικὴ σαντάνα, ἀκολουθῶντας τοὺς κανόνες, καὶ ἡ αὐθόρμητη σαντάνα. Στόχος πάντα παραμένει νὰ ἐγείρῃ κανεὶς τὴν ἀρχέγονη  συνείδηση τοῦ Θεοῦ, παροῦσα στὴν καρδιά τοῦ  ἀνθρώπου]

Μόλις ἐπέστρεψα ἀπὸ ἕνα προσκύνημα στὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ Ἄθω, στὴν Ἑλλάδα. Θεωρεῖται τὸ πνευματικὸ κέντρο τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως. Εἶναι ἕνα καταφύγιο γιὰ ὅλους τοὺς εἰλικρινεῖς ἀνθρώπους ποὺ ἀναζητοῦν τὸν Θεό. Ὁ Ἄθως εἶναι μία αὐτόνομη πολιτεία. Μόνον μοναχοὶ διαβιοῦν ἐκεῖ. Ἀκόμη σήμερα ὑπάρχουν χιλιάδες μοναχοὶ ποὺ δὲν ἀφήνουν νὰ εἰσέλθη ὁποιοσδήποτε. Ἰδίως ὅταν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἕναν μὴ Ὀρθοδόξο ὅπως εἶμαι ἐγώ, χρειάζεται εἰδικὴ βίζα ποὺ τὴν παραχωροῦν μόνον τέσσερις  τὸν  ἀριθμὸ  τὴν ἡμέρα. Τὸ κρέας δὲν ἐπιτρέπεται. Δὲν ὑπάρχουν αὐτοκίνητα, ἠλεκτρικό, τηλέφωνα, οὔτε ἑστιατόρια, οὔτε κτίρια ἐκτὸς τῶν μοναστηρίων [τώρα ὅλα ἔχουν ἀλλάξει καὶ οἱ ἀνέσεις αὐτὲς ἔχουν ἐγκατασταθῆ]. Αὐτὸ ποὺ κάνει τὸ  Ὄρος  πολὺ εἰδικὸ εἶναι ὅτι δὲν ὑπάρχουν γυναῖκες  καὶ παιδιά. Τώρα καὶ 1200 χρόνια ἀπαγορεύεται νὰ   εἰσέλθουν.   Ἐπίσης,   τὰ   τελευταῖα   χίλια χρόνια δὲν ἐπιτρέπονται τὰ θηλυκὰ ζῶα. Ἴσως νὰ ἔχουν διαβάσει τὴν ἱστορία τοῦ Saubhari Muni. Αὐτὸ σημαίνει ὄχι γάλα καὶ ὄχι αὐγά.[Ὁ Saubhari Muni ἦταν ἕνας σοφὸς ἄνθρωπος ποὺ διελογίζετο μέσα στὰ ὑδατα τοῦ ἰνδικοῦ ποταμοῦ Γιαμούνα, γιὰ πολὺ χρονικὸ διάστημα, γιὰ νὰ ἀσκηθῇ πνευματικά. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαλογισμῶν του παρηκολούθησε τὴν ἐρωτικὴ πράξη δύο ἰχθύων. Αὐτὸ ὑπῆρξε ἀρκετὸ γιὰ νὰ τοῦ προκαλέση τὴν ἐπιθυμία νὰ νυμφευθῇ καὶ νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἄσκηση. βλ. Srimad Bhagavatam, ᾆσμα 9, κεφ.6].

Σηκώνονται τὴν νύκτα στὶς 11μμ. καὶ ψάλλουν japa [στοὺς Ἱνδουϊστές, ἀτομικὴ ἀπαγγελία τῶν ἁγίων ὀνομάτων τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς japa-mala, κομποσχοίνι 108 κόμβων] γιὰ τρεῖς ὧρες σὲ πλῆρες σκότος. Τὸ μάντρα τους [ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή] εἶναι ἡ παραδοσιακὴ προσευχὴ τῆς καρδιᾶς, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με. Τὴν ψάλλουν μὲ τὸ κομποσχοίνι, ἕνα σχοινὶ μὲ 100 κόμβους σχεδὸν ὅμοιο μὲ τὴν μάλα μας [τῶν 108 κομβῶν]. Πολλοὶ ἅγιοι ὅπως Ὁ Χρυσόστομος, ὁ Ἀντώνιος, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καὶ στοὺς νέους χρόνους ὁ στάρετς Σιλουανὸς καὶ ὁ Θεοφάνης, ἀνέπτυξαν μία πραγματικὴ ἐπιστήμη μὲ τὴν ἀπαγγελία τῶν ὀνομάτων τοῦ Θεοῦ.

Στὴν Ἁγία Γραφὴ διαβάζουμε : "Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι" (Λουκᾶν,ΙΗ΄-1), "διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι" ( Ἐφεσίους, ΣΤ΄-18), "προσμένει ταῖς δεήσεσι καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας" (Τιμόθεον Α΄,  Ε΄-5) κλπ. Αὐτὸ σημαίνει νὰ προσεύχεσαι 24 ὧρες τὴν ἡμέρα. Δὲν εἶναι ἁπλῶς μέρος τῆς ζωῆς· πρέπει νὰ γίνῃ ἡ ζωή μας. Γι' αὐτὸ καὶ ἀπαγγέλλουν τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ πολλὲς χιλιάδες φορὲς κάθεν ἡμέρα. Ἡ προσευχὴ δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀναζήτηση λέξεων, διότι μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα δὲν θὰ γνωρίζω μὲ ποῖες ἄλλες  λέξεις νὰ προσευχηθῶ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἐπαναλαμβάνεις τὴν ἴδια προσευχὴ καὶ συνάμα παραδίδεις ὁλόκληρη τὴν ζωή σου σ' Αὐτόν. Στὴν ἀρχὴ ἠμπορεῖ νὰ ἀπαγγέλλω μηχανικά ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ κάποιο διάστημα ἡ προσευχή μου εἰσέρχεται στὸ πνεῦμα μου καὶ προχωρεῖ  μέχρι καὶ  στὰ  ὄνειρά μου.

Άπὸ έκεῖ καὶ πέρα, πρέπει νὰ ἐμβαθύνουμε τὴν προσευχή, νὰ ἀπαγγέλλουμε μὲ συγκίνηση ὡς δῶρον προσφερόμενο εἰς Αὐτόν. Έδῶ λαμβάνω ἤδη μία θεία γεύση.  Ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ προσευχὴ τῆς καρδιᾶς εἶναι δῶρον Θεοῦ.  Δὲν εἶναι κάτι ποὺ παράγουμε μὲ τὴν γλῶσσα μας.

Ἐπειδὴ οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἄθω ἐκήρυξαν τὴν ἰδέα ὅτι τὸ Ὄνομα [ὁ Λόγος] εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ( Ἰωάννην Α΄-1 :"Θεὸς ἦν ὁ Λόγος"), ἤ δύναται νὰ γίνη Αὐτὸς ἐὰν τὸν προσεύχονται μὲ εὐλάβεια, ἡ θέση αὐτὴ ἐξειλίχθη σὲ μεγάλη διαμάχη ἐνώπιον τοῦ Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐλύθη μὲ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση. Πολλὲς ἑκατοντάδες μοναχῶν ἐστάλησαν στὴν Ρωσία καὶ διεσκορπίσθησαν σὲ διάφορα μοναστήρια.

Ἀπὸ τὶς 2 μέχρι τὶς 6 τὸ πρωΐ ἔχουν mangala arati, ψάλλοντας καὶ προσευχόμενοι στὸ Καθολικό, τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία [Τὸ mangala arati εἶναι ὁ Ὄρθρος, δύο ὧρες πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ ἠμπορεῖ νὰ συμπεριλάβῃ καὶ τὴν λειτουργία]. Ὅταν ἐρωτοῦνται οἱ μοναχοὶ τὶ κάνουν, αὐτοὶ ἀπαντοῦν : ἁπλῶς προσευχόμεθα καὶ πεθαίνουμε. Τίποτα ἄλλο. Νηστεύουν 260 ἡμέρες τὸν χρόνο καὶ κοιμοῦνται ἀκόμη ὀλιγώτερο. Καὶ ὅτι καὶ νὰ κάνουν -μαγειρεύοντας, περπατῶντας, τρώγοντας, κοιμώμενοι-  ὠθοῦνται  νὰ ψάλουν τὸ "Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με". Ἦταν ἡ πρώτη φορά γιὰ μένα, σὲ ἕνα πλαίσιο ἐκτὸς τῶν Βεδῶν,  ὅπου ἠμπόρεσα νὰ ὁμολογήσω ὅτι ἤμουν μάρτυς ἐξασκήσεως μίας πραγματικῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ ὄχι ἁπλῶς μίας μορφῆς ὑλικῆς εὐσεβείας.                                          Krsna Candra Das

(Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐδημοσιεύθη στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἔτος Ζ΄, τεῦχος 27, Ἄνοιξη 2003, σσ.22-23)

(Δὲν νομίζουμε ὅτι ὑπάρχει μεγαλύτερο ἐγκώμιο τοῦ ὀρθοδόξου βιώματος, προερχομένου ἀπὸ μίαν ξένη θρησκεία, ἀπὸ τὸ παραπάνω κείμενο ποὺ σίγουρα οὔτε ὁ καθολικισμὸς, οὔτε τὸ προτεσταντικὸ νεφέλωμα δὲν ἔχουν ποτὲ εἰσπράξει. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἰσχυρὸ κόλαφο στὸν Γραικύλο  ποὺ νομίζει ὅτι μόνον ἡ ἀντιγραφὴ δυτικῶν προτύπων μᾶς ἀναβιβάζει)

Δημήτρης Κιτσίκης                                 24 Δεκεμβρίου 2015
11 comments:

 1. Ναι, είναι αλήθεια. Οι δυτικοί αυτή τη στιγμή αγνοούν τη σύγχρονη αγιότητα. Δεν έχουν αγίους. Τους έχει εγκαταλείψει η χάρις του Θεού με αυτά που κάνουν.

  Το κλασικό χωρίο όμως που πιστοποιεί την προσευχή και την ησυχία είναι από την Α΄προς Θεσσαλονικείς(5, 16-22).

  «Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς. τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε, προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε. πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε».

  Δε θα έλεγα ότι το Όρος σήμερα βρίσκεται σε παρακμή. Ίσα ίσα μετά τη δεκαετία του 1970 άρχισε η άνθηση του μοναχισμού και πάλι στο Άγιον Όρος. Πλέον γίνονται μοναχοί και επιστήμονες με πτυχία, πράγμα αδιανόητο για παλαιότερες εποχές. Πρέπει να έχει σήμερα 1500-2000 μοναχούς χοντρικά.

  Αλλά και η Μονή της αγίας Αικατερίνης του Σινά πρέπει να είναι για σκληρές καταστάσεις. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ισχυρός προμαχώνας μας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

  http://www.sinaimonastery.com/index.php?lid=66

  ReplyDelete
 2. ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΥΧΗΣ ΕΡΓΟΝ ΝΑ ΕΒΛΕΠΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΘΗΒΕΤ ΔΑΛΑΙ ΛΑΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΘΗΒΕΤ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ!.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ινδουιστες αγιοι εχουν ερθει στο Αγιο ορος. Εχουν παει αγιορειτες μοναχοι σε Ινδουστικα μοναστηρια?
   Δαιμονες τους ανεβαζουν και τους κατεβαζουν.

   Η παρανοια πολλων ορθοδοξων χριστιανων Ειναι αθεραπευτη.

   Ο Δαλαι Λαμα ειναι μακραν της νοοτροπιας των ορθοδοξων και παραδειγμα για ολους.

   Delete
 3. Ο Θεος ειναι αγαπη και ειρηνη. Οποιος διαλυσει τις λεγεωνες λογισμων και παθων του νου και της καρδιας φτανει στην τελεια κατασταση της απαθείας και της αταραξίας και η διανοια του συγχωνευεται στο αχτιστο φως και νιωνει την μακαριοτητσ, την ειρηνη και την ελευθερια του πνευματος.

  Αυτη η εμπειρια δεν ειναι ουτε χριστιανικη, ουτε βουδιστικη, ουτε ινδουστικη ουτε τιπορα απο αυτα.

  Η επαναληψη της νοερης προσευχης Κυριε Ιησου Χριστε Ελεησον με μαζι με την νηψι και την πιστη και την παραδοση στο Χριστο οδηγει αποδεδειγμενα στην φωτισμενη κατασταση που προανεφερα εφοσον ασκειται καποιος με συνεπεια και ειλικρινεια.

  Αλλα δεν ειναι ο μοναδικος τροπος να το πετυχει κανεις αυτος.

  Το προβλημα με τους Χ.Ο. ειναι οτι υπεραμυνονται την θρησκεια τους αλλα ειναι αφημενοι στην αμαρτια και τις κοσμικες απολαυσεις.
  Δεν ασκουν αυτα για τα οποια ειναι ετοιμοι να πολεμησουν.
  Ειναι οι υποκριτες και φαρισαιοι και οι πρωτοι που θα σταυρωσουν τον Χριστο αμα ξαναεμφανιστει στη γη.

  Μονο τα δυο βιβλια του Αγιου Νικοδημου του Αγιορειτη (αορατος πολεμος, και Συμβουλευτικη) να διαβαζαν και να τα εβαζαν σε εφαρμογη θα εξαγνιζοταν και θα εβλεπαν την αληθεια. Αλλα που. Μονο μεγαλα λογια, φανατισμος, δισειδαιμονιες, παραληρημα μεγαλειου και μονοπωλειο της αληθειας.

  Πολλοι οι καλεσμενοι λιγοι οι εκλεκτοι. Οι αγνοι οπως τα παιδια
  Και οι ταπεινοι θα δουν τον Θεο και οχι αυτοι που κομπαζουν για την ανωτεροτητα τους.


  ReplyDelete
 4. «Οποιος διαλυσει τις λεγεωνες λογισμων και παθων του νου και της καρδιας φτανει στην τελεια κατασταση της απαθείας και της αταραξίας και η διανοια του συγχωνευεται στο αχτιστο φως και νιωνει την μακαριοτητσ, την ειρηνη και την ελευθερια του πνευματος».

  Σωστό είναι αυτό. Αλλά και πάλι δε μας λέτε το πως θα επιτευχθεί αυτό. Μας αναφέρετε δηλαδή το στόχο, αλλά σχετικοποιείτε το πως. Ξέρετε η κάθε πίστη και θρησκεία έχει και τα ιερά της βιβλία, που μέσα λένε κάποια πράγματα. Βάσει αυτών δημιουργείται και αυτός ο ανάλογος τρόπος κάθαρσης. Όταν το Κοράνι για παράδειγμα, αναφέρει μέσα να σφάζουν οι μουσουλμάνοι τους απίστους, τότε ποιο θα είναι το γέννημα; Οι τζιχαντιστές.

  Η Καινή Διαθήκη αναφέρει να αγαπάτε αλλήλους και να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ποιο θα είναι το γέννημα από αυτό; Να σέβεσαι τους πάντες. Τους διαφορετικούς.

  Βρείτε μου λοιπόν, εφόσον δηλώνετε ότι όλες οι θρησκείες λένε τα ίδια, ένα ιερό βιβλίο μιας άλλης θρησκείας που να αναφέρει τα ίδια διδάγματα, οι άνθρωποι να αγαπάνε τους εχθρούς τους και να ανέχονται να τους λοιδορούν και να ευλογούν όσους τους υβρίζουν.

  Αν δε το κάνετε αυτό (προφανώς και δε θα το κάνετε, διότι οι διδαχές των ευαγγελίων υπάρχουν μόνο στα ευαγγέλια) τότε παίζετε συνειδητά το παιχνίδι της σχετικοποίησης της νέας τάξης πραγμάτων.

  Συγγνώμη αλλά εδώ υπάρχει μία μεγάλη παρανόηση. Το να λέμε ότι ο ορθόδοξος Χριστιανισμός είναι η αληθινή οδός, σημαίνει ότι δείχνουμε ανωτερότητα; Από κι ως που;

  Εάν είναι έτοιμοι οι Χ.Ο. να πολεμήσουν, τότε ασκούν και βιώνουν αυτά για τα οποία είναι έτοιμοι να πολεμήσουν. Αν δε τα ασκούν και τα βιώνουν, τότε γιατί να πολεμήσουν για αυτά; Να πολεμήσουν για το τίποτα;

  ReplyDelete
 5. Ὑπάρχει ἡ ἅποψη ὅτι ὁ μοναχὸς δἐν εἶναι ἁποκομμένος ἁπὸ τὴν κοινωνία διότι προσεύχεται γιὰ τὴ σωτηρία της.

  ReplyDelete
 6. Ὑπάρχει ἑπίσης ἡ ἅποψη ὅτι ἡ ἑγκόσμια ζωή εἶναι ὁ καθεαυτό μοναχισμός διότι ὅλες ἁνεξαιρέτως οἱ ἁπαιτήσεις της εἶναι βασανιστικές ἁσκήσεις ποὺ μόνο μὲ προσευχές, αὑτομαστιγώσεις καὶ ἁναφωνήσεις ὦ, Χριστέ μου, μποροῦν νὰ περιγραφοῦν.

  ReplyDelete
 7. Τέλος, ὑπάρχει ἡ ἅποψη ὅτι ὁ πειρασμός ἕχει τρεὶς μορφές. 1 Νὰ πεῖς ψέματα 1α. Νὰ κάνεις κάτι ποὺ μπορεῖς νὰ ἁποφύγεις (ἀλλά τί μπορεῖς νὰ ἁποφύγεις ;;) 1β. Νὰ δείξεις οἶκτο. Ἅλλά ὅλα αὑτά συνοψίζονται στὴ φράση -νὰ κάνεις κάτι ποὺ δὲν θἐς. Πότε ὅμως κάνεις κάτι ποὺ δὲν θές ; Ὅταν νομίζεις ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, αὑτό ποὺ θἐς. Συμπέρασμα - Ὁ πειρασμός εἶναι ὁ ῥεαλισμός. Ἑάν ὁ μοναχισμός είδωθεῖ σὰν σύμβολο τῆς στέρησης, εἶναι τὸ σύμβολο τῆς κοινωνίας. Ἡ κοινωνία εἶναι ἡ στέρηση, διότι εἶναι ἡ θρησκεία τῶν άπαγορεύσεων. Ἡ πίστη δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι άπαγόρευση.

  ReplyDelete
 8. Κύριε καθηγητά,εύγε!

  ReplyDelete
 9. Κύριε καθηγητά,εύγε!

  ReplyDelete
 10. Παιδιά σας βλέπω που παλεύετε να τα βγάλετε πέρα, και από την μια σας συμπονώ(ελλην αδερφός σας γαρ)αλλά κι από την άλλη ζοχαδιάζομαι ό χριστιανός, πως είναι δυνατό τ΄αυτονόητα νἁναι μωρές τόσο δύσκολα αντιληφτά. άς βαλω και γω ο ταπεινος το λιθαρακι μου κι ας με κρινει η χάρη του για τά λάθη μου.

  Ποιος είναι μωρέ αυτός ο ανόητος που πήγε κι έβαλε τον καθηγητά Κιτσίκη δίπλα σε Μακιντερ και στον άλλονε το Γερμανό Χαουσχόφερ.

  Δυστυχισμένοι Ρωμιοί αγράμματοι και απαίδευτοι έρμαια της Παπικής προπαγάνδας....που πατε μωρεεεεε ;;;;
  Αυτοί ειναι Γεωγραφοι μωρε οι αθρωποι μελετάνε τους χ α ρ τ ε ς και τα συνορα και τά φεουδα.

  Άμα θέτε κατά την ταπεινή μου γνώμη να καταλάβετε το πνέμα του Κιτσίκη πρέπει να διαβάσετε πρώτα πρώτα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και μετά Ντοστογιέφσκι ειδεμή θενάσαστε μονιμως πελαγωμένοι δύστυχα μου.


  Είθε ο Θεός να μας δίνει κουράγιο ολονωνε στις μέρες πόρχωνται

  ο αδερφος σας εξ εσπερίας
  Γεράσιμος

  ReplyDelete